sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ശ്രീമത് പാമ്പന് കുമരകുരുതാച ചുവാമികള് അരുളിയ
പരിപൂരണ പഞ്ചാമിര്ത വണ്ണമ്


പാകമ് 1 - പാല് | പാകമ് 2 - തയിര് | പാകമ് 3 - നെയ് | പാകമ് 4 - ചര്ക്കരൈ | പാകമ് 5 - തേന്

പാകമ് 1 - പാല്
ചുപ്പിരമണിയ പെരുമാന് ചൂരപത്മനുടന് പോരിടുമ് മകിമൈ. മുരുകനിന് പോര് വെറ്റി കുറിത്തു ജെയകോഷമ്. പിണിപോക്ക വിണ്ണപ്പമ്.
1 - 1
ഇലങ്കു നന്കലൈ വിരിഞ്ചനോടു
അനന്തനുമ് ചത മകന്ചതാ
വിയന്കൊള് തമ്പിയര്കളുമ് പൊനാടു
ഉറൈന്ത പുങ്കവര്കളുമ് കെടാതു
എന്റുമ് കൊന്റൈ അണിന്തോനാര്
തന് തണ് തിണ് തിരളുമ് ചേയാമ്
എന്റന് ചൊന്തമിനുമ് തീതേതു
എന്റു അങ്കങ്കു അണി കണ്ടു ഓയാതു
ഏന്തു വന്പടൈവേല് വലി ചേര്ന്ത തിണ്പുയമേ
ഏയ്ന്ത കണ്ടകര്കാല് തൊടൈ മൂഞ്ചി കന്തരമോടു
എലുമ്പുറുമ് തലൈകളുമ് തുണിന്തിട
അടര്ന്ത ചണ്ടൈകള് തൊടര്ന്തുപേയ്
എനുമ് കുണുങ്കുകള് നിണങ്കള് ഉണ്ടു അരന്
മകന് പുറഞ്ചയമ് എനുമ്ചൊലേ . . . . . . കളമിചൈയെഴുമാറേ

1 - 2
തുലങ്കുമഞ്ചിറൈ അലങ്കവേ
വിളങ്ക വന്തവൊര് ചികണ്ടിയേ
തുണിന്തിരുന്തു ഉയര്കരങ്കണ് മാ
വരങ്കള് മിഞ്ചിയ വിരുമ്പുകൂര്
തുന്റുമ് തണ്ടമൊടു അമ്പു ഈര്വാള്
കൊണ്ടു അണ്ടങ്കളില് നിന്റൂടേ
ചുണ്ടുമ് പുങ്കമ് അഴിന്തു ഏലാതു
അഞ്ചുമ് പണ്ടചുരന് ചൂതേ
ചൂഴ്ന്തെഴുമ്പൊഴുതേ കരമ് വാങ്കി ഒണ് തിണിവേല്
തൂണ്ടി നിന്റവനേ കിളൈയോങ്ക നിന്റുളമാ
തുവന്തുവമ് പട വകിര്ന്തു വെന്റു അതി
പലമ്പൊരുന്തിയ നിരഞ്ചനാ
ചുകമ്കൊളുമ് തവര് വണങ്കുമ് ഇങ്കിതമ്
ഉകന്ത ചുന്തര അലങ്ക്രുതാ . . . . . . അരിപിരമരുമേയോ

1 - 3
അലൈന്തു ചന്തതമ് അറിന്തിടാതു
എഴുന്ത ചെന്തഴല് ഉടമ്പിനാര്
അടങ്കി അങ്കമുമ് ഇറൈഞ്ചിയേ
പുകഴ്ന്തു അന്റുമെയ് മൊഴിന്തവാ
അങ്കിങ് കെന്പതു അറുന്തേവാ
എങ്കുമ് തുന്റി നിറൈന്തോനേ
അണ്ടുമ് തൊണ്ടര് വരുന്താമേ
ഇന്പമ് തന്തരുളുമ് താളാ
ആമ്പി തന്തിടുമാ മണി പൂണ്ട അന്തളൈയാ
ആണ്ടവന് കുമരാ എനൈ ആണ്ട ചെഞ്ചരണാ
അലര്ന്ത ഇന്തുള അലങ്കലുമ് കടി
ചെറിന്ത ചന്തന ചുകന്തമേ
അണിന്തു കുന്റവര് നലമ് പൊരുന്തിട
വളര്ന്ത പന്തനണ എനുമ് പെണാള് . . . . . . തനൈ അണൈ മണവാളാ

1 - 4
കുലുങ്കിരണ്ടു മുകൈയുമ്കളാര്
ഇരുണ്ട കൊന്തള ഒഴുങ്കുമ്വേല്
കുരങ്കുമ് അമ്പകമ് അതുമ് ചെവായ്
അതുമ് ചമൈന്തുള മടന്തൈമാര്
കൊഞ്ചുമ് പുന്തൊഴിലുമ് കാല് ഓരുമ്
ചണ്ടന് ചെയലുമ് ചൂടേ
കൊണ്ടു അങ്കമ് പടരുമ് ചീഴ്നോയ്
അണ്ടമ് തന്തമ് വിഴുമ്പാഴ് നോയ്
കൂന്ചെയുമ് പിണികാല് കരമ് വീങ്കഴുങ്കലുമ് വായ്
കൂമ്പണങ്കു കണோയ് തുയര് ചാര്ന്ത പുന്കണുമേ
കുയിന്കൊളുമ് കടല് വളൈന്ത ഇങ്കെനൈ
അടൈന്തിടുമ്പടി ഇനുമ്ചെയേല്
കുവിന്തു നെഞ്ചമുളണൈന്തു നിന്പതമ്
നിനൈന്തു ഉയ്യുമ്പടി മനമ്ചെയേ . . . . . . തിരുവരുള് മുരുകോനേ
Back to Top

പാകമ് 2 - തയിര്
മുപ്പെരുമ് തേവികളാന മലൈമകള്, അലൈമകള്, കലൈമകള്, മറ്റുമ് തെയ്വയാനൈയിന് ചിറപ്പിയല്പുകള്.
മേലുമ് വള്ളിയൈ നാടിച് ചെന്റു അവളുക്കുത് തന്നൈത് തന്തു കടിമണമ് പുരിന്തു കൊണ്ടതു.
2 - 1
കടിത്തുണര് ഒന്റിയ മുകിറ്കുഴലുമ് കുളിര്
കലൈപ്പിറൈ എന്റിടു നുതല് തിലകമ് തികഴ്
കാചു ഉമൈയാള് ഇളമ് മാമകനേ
കളങ്ക ഇന്തുവൈ മുനിന്തു നന്കു അതു
കടന്തു വിഞ്ചിയ മുകമ് ചിറന്തൊളി
കാല് അയിലാര് വിഴിമാ മരുകാ . . . . . . വിരൈചെറിഅണിമാര്പാ

2 - 2
കനത്തുയര് കുന്റൈയുമ് ഇണൈത്തുള കുമ്പ
കലചത്തൈയുമ് വിഞ്ചിയ തനത്തിചൈ മങ്കൈകൊള്
കാതലന് നാന്മുക നാടമുതേ
കമഴ്ന്ത കുങ്കുമ നരന്തമുമ് തിമിര്
കരുമ്പെനുമ് ചൊലൈ ഇയമ്പു കുഞ്ചരി
കാവലനേ കുകനേ പരനേ . . . . . . അമരര്കള് തൊഴുപാതാ

2 - 3
ഉടുക്കിടൈയിന് പണി അടുക്കുടൈയുങ്കന
ഉരൈപ്പു ഉയര് മഞ്ചുറു പതക്കമൊടു അമ്പത
ഓവിയ നൂപുര മോതിരമേ
ഉയര്ന്ത തണ്തൊടൈകളുമ് കരങ്കളില്
ഉറുമ് പചുന്തൊടികളുമ് കുയങ്കളില്
ഊര് എഴില്വാരൊടു നാചിയിലേ . . . . . . മിനുമ്അണി നകൈയോടേ

2 - 4
ഉലപ്പറു ഇലമ്പകമിനുക്കിയ ചെന്തിരു
ഉരുപ്പണി യുമ്പല തരിത്തു അടര് പൈന്തിനൈ
ഓവലിലാ അരണേ ചെയുമാറു
ഒഴുങ്കുറുമ് പുനമിരുന്തു മഞ്ചുലമ്
ഉറൈന്ത കിഞ്ചുക നറുമ് ചൊല് എന്റിട
ഓലമതേ ഇടുകാനവര് മാ . . . . . . മകളെനുമ് ഒരുമാനാമ്

2 - 5
മടക്കൊടിമുന് തലൈ വിരുപ്പുടന് വന്തു അതി
വനത്തുറൈ കുന്റവര് ഉറുപ്പൊടു നിന്റള
മാനിനിയേ കനിയേ ഇനിനീ
വരുന്തുമ് എന്റനൈ അണൈന്തു ചന്തതമ്
മനമ് കുളിര്ന്തിട ഇണങ്കി വന്തരുളായ്
മയിലേ കുയിലേ എഴിലേ . . . . . . മട വനനിനതേര് ആര്

2 - 6
മടിക്കൊരു വന്തനമ് അടിക്കൊരു വന്തനമ്
വളൈക്കൊരു വന്തനമ് വിഴിക്കൊരു വന്തനമ്
വാഎനുമ് ഓര് മൊഴിയേ ചൊലുനീ
മണങ്കിളര്ന്തനല് ഉടമ്പു ഇലങ്കിടു
മതങ്കി യിന്റുളമ് മകിഴ്ന് തിടുമ്പടി
മാന്മകളേ എനൈആള് നിതിയേ . . . . . . എനുമ് മൊഴി പലനൂറേ

2 - 7
പടിത്തവള് തന്കൈകള് പിടിത്തുമുനമ് ചൊന
പടിക്കു മണന്തുഅരുള് അളിത്ത അനന്ത
കിരുപാ കരനേ വരനേ അരനേ
പടര്ന്ത ചെന്തമിഴ് തിനമ് ചൊല് ഇന്പൊടു
പതമ് കുരങ്കുനര് ഉളമ് തെളിന്തു അരുള്
പാവകിയേ ചികിയൂര് ഇറൈയേ . . . . . . തിരുമലിചമര് ഊരാ

2 - 8
പവക്കടല് എന്പതു കടക്കവുനിന് തുണൈ
പലിത്തിടവുമ് പിഴൈ ചെറുത്തിടവുമ് കവി
പാടവുമ്നീ നടമാടവുമേ
പടര്ന്തു തണ്ടയൈ നിതമ് ചെയുമ്പടി
പണിന്ത എന്റനൈ നിനൈന്തു വന്തരുള്
പാലനനേ എനൈയാള് ചിവനേ . . . . . . വളര് അയില് മുരുകോനേ.
Back to Top

പാകമ് 3 - നെയ്
വഞ്ചകരിന് കൂട്ടു ഇല്ലാമലുമ്, തൊണ്ടര്കളിന് അണിമൈയുമ്, ചിവ - ചക്തിയരിന് താണ്ടവക് കോലമുമ്, കന്തപിരാനിന് കാട്ചിക്കാക ഏങ്കുമ് തന്മൈയുമ് കാണ്മിന്.


3 - 1
വഞ്ചമ് ചൂതൊന്റുമ്പേര് തുന്പമ് ചങ്കടമ് മണ്ടുമ് പേര്
മങ്കുമ്പേയ് നമ്പുമ്പേര് തുഞ്ചുമ് പുന്ചൊല് വഴങ്കുമ് പേര്
മാന് കണാര് പെണാര് തമാലിനാന്
മതിയതുകെട്ടുത് തിരിപവര്തിത്തിപ്പു
എന മതു തുയ്ത്തുച് ചുഴല്പവര് ഇച്ചിത്തേ
മനമുയിര് ഉട്കച് ചിതൈത്തുമേ
നുകര്ത്തിന തുക്കക് കുണത്തിനോര്
വചൈയുറു തുട്ടച് ചിനത്തിനോര്
മടിചൊല മെത്തച് ചുറുക്കുളോര്
വലിഏറിയ കൂരമുളോര് ഉതവാര്
നടു ഏതുമിലാര് ഇഴിവാര് കളവോര്
മണമലര് അടിയിണൈ വിടുപവര് തമൈയിനുമ്
നണുകിട എനൈവിടുവതു ചരി ഇലൈയേ . . . . . . തൊണ്ടര്കള് പതിചേരായ്


3 - 2
വിഞ്ചുമ്കാര് നഞ്ചമ് താന് ഉണ്ടുന് തിങ്കള് അണിന്തുമ്കാല്
വെമ്പുമ്പോതൊണ്ചെന്താള് കൊണ്ടഞ്ചു അഞ്ചഉതൈന്തുമ്
പൂമീന് പതാ കൈയോന് മെയ്വീയു മാ
വിഴിയൈ വിഴിത്തുക് കടുക എരിത്തുക്
കരിയൈ ഉരിത്തുത് തനുമിചൈ ചുറ്റിക്കോള്
വിഴൈവറു ചുത്തച് ചിറപ്പിനാര്
പിണൈമഴു ചത്തിക് കരത്തിനാര്
വിജയ ഉടുക്കൈപ് പിടിത്തുളാര്
പുരമതു എരിക്കച് ചിരിത്തുളാര്
വിതി മാതവനാര് അറിയാ വടിവോര്
ഒരുപാതി പെണായ് ഒളിര്വോര് ചുചിനീള്
വിടൈതനില് ഇവര്പവര് പണപണമ് അണിപവര്
കനൈകഴല് ഒലിതര നടമിടുപവര്ചേയ് . . . . . . എന്റുള കുരുനാതാ
3 - 3
തഞ്ചമ് ചേര് ചൊന്തമ് ചാലമ്ചെമ്പങ്കയ മഞ്ചുങ്കാല്
തന്തന്താ തന്തന്താ തന്തന് തന്തന തന്തന്താ
താമ് തതീ തതീ തതീ തതീ
തതിമിതി തത്തിത് തരികിട തത്തത്
തിരികിട തത്തത് തെയെന നടിക്കച്ചൂഴ്
തനി നടനക്രുത്തിയത്തിനാള്
മകിടനൈ വെട്ടിച് ചിതൈത്തുളാള്
തടമികു മുക്കട് കയത്തിനാള്
ചുരതന് ഉവക്കപ് പകുത്തുളാള്
ചമികൂ വിളമോടു അറുകാര് അണിവാള്
ഒരുകോ ടുടൈയോന് അനൈയായ് വരുവാള്
ചതുമറൈ കളുമ്വഴി പടവളര് പവണ്മലൈ
മകളെന വൊരുപെയരുടൈയവള് ചുതനേ . . . . . . അണ്ടര്കള് തൊഴുതേവാ

3 - 4
പിഞ്ചമ്ചൂഴ് മഞ്ചൊണ് ചേയുമ്ചന്തങ്കൊള് പതങ്കങ്കൂര്
പിമ്പമ്പോല് അങ്കമ് ചാരുങ്കണ് കണ്കള്ഇലങ്കുമ് ചീര്
ഓങ്കവേ ഉലാവു കാല് വിണோര്
പിരമനൊടു എട്ടുക് കുലകിരി തിക്കുക്
കരിയൊടു തുത്തിപ് പടവര ഉട്കപ്പാര്
പിളിറ നടത്തിക് കളിത്തവാ
കിരികെട എക്കിത് തുളൈത്തവാ
പിരിയക മെത്തത് തരിത്തവാ
തമിയനൈ നച്ചിച് ചുളിത്തവാ
പിണമാ മുനമേ അരുള്വായ് അരുള്വായ്
തുനിയാവൈയു നീ കടിയായ് കടിയായ്
പിചിയൊടു പലപിഴൈ പൊറുപൊറു പൊറുപൊറു
ചതതമു മറൈവറു തിരുവടി തരവാ . . . . . . എന്കളി മുരുകോനേ.
Back to Top

പാകമ് 4 - ചര്ക്കരൈ
നാളുമ് കോളുമ് നന്മക്കളുക്കു നന്മൈയേ ചെയ്യുമാമ്.
അവന് കുടിയിരുക്കുമ് അറുപടൈവീടു അവന് തിരുവടിയിന് തിയാനച് ചിറപ്പുകൂറക് കേണ്മിന്.
4 - 1
മാതമുമ് തിന വാരമുമ് തിതി
യോകമുമ് പല നാള്കളുമ് പടര്
മാതിരമ് തിരി കോള്കളുമ് കഴല്
പേണുമ് അന്പര്കള് പാല് നലമ് തര
വറ്ചലമ് അതുചെയുമ് അരുട്കുണാ
ചിറന്ത വിറ്പനര് അകക്കണാ
മറ്പുയ അചുരരൈ ഒഴിത്തവാ
അനന്ത ചിത്തുരു എടുത്തവാ
മാല് അയന് ചുരര്കോനുമ് ഉമ്പര്
എലാരുമ് വന്തനമേ പുരിന്തിടു
വാനവന് ചുടര് വേലവന് കുരു
ഞാന കന്തപിരാന് എനുമ്പടി
മത്തക മിചൈമുടി തരിത്തവാ
കുളിര്ന്ത കത്തികൈ പരിത്തവാ
മട്ടറുമ് ഇകല് അയില് പിടിത്തവാ
ചിവന്ത അക്കിനി നുതറ്കണാ . . . . . . ചിവകുരു എനുമ് നാതാ.

4 - 2
നാത ഇങ്കിത വേതമുമ് പല്
പുരാണമുമ് കലൈആകമങ്കളുമ്
നാത ഉന് തനി വായില് വന്തനവേ
എനുന്തുണിപേ അറിന്തപിന്
നച്ചുവതു ഇവണ്എതു കണിത്തൈയോ
ചെറിന്ത ഷട്പകൈ കെടുത്തുമേ
നട്പുടൈ അരുളമിഴ്തു ഉണില് ചതാ
ചിറന്ത തുത്തിയൈ അളിക്കുമേ
നാളുമ് ഇന്പുഉയര് തേനിനുമ് ചുവൈ
ഈയുമ് വിണ്ടലമേ വരുമ് ചുരര്
നാടിയുണ്ടിടു പോജനമ് തനി
ലേയുമ് വിഞ്ചിടുമേ കരുമ്പൊടു
നട്ടമ് ഇന് മുപ്പഴ മുവര്ക്കുമേ
വിളൈന്ത ചര്ക്കരൈ കചക്കുമേ
നറ്ചുചി മുറ്റിയ പയത്തൊടേ
കലന്ത പുത്തമു തിനിക്കുമോ . . . . . . അതൈ ഇനി അരുളായോ.

4 - 3
പൂതലമ് തനിലേയു (മ്) നന്കു ഉടൈ
മീതലമ് തനി ലേയുമ് വണ്ടു അറു
പൂ മലര്ന്തവു നാത വമ്പത
നേയമ് എന്പതുവേ തിനമ് തികഴ്
പൊറ്പുറുമ് അഴകതു കൊടുക്കുമേ
ഉയര്ന്ത മെയ്പ്പെയര് പുണര്ത്തുമേ
പൊയ്ത്തിട വിനൈകളൈ അറുക്കുമേ
മികുന്ത ചിത്തികള് പെരുക്കുമേ
പൂരണമ് തരുമേ നിരമ്പു എഴില്
ആതനമ് തരുമേഅണിന്തിടു
പൂടണമ് തരുമേ ഇകന്തനില്
വാഴ്വതുമ് തരുമേ ഉടമ്പൊടു
പൊക്കറു പുകഴിനൈ അളിക്കുമേ
പിറന്തു ചെത്തിടല് തൊലൈക്കുമേ
പുത്തിയില് അറിവിനൈ വിളക്കുമേ
നിറൈന്ത മുത്തിയുമ് ഇചൈക്കുമേ . . . . . . ഇതൈനിതമ് ഉതവായോ.

4 - 4
ചീതളമ് ചൊരി കോതില് പങ്കയമേ
മലര്ന്തിടു വാവി തങ്കിയ
ചീര് അടര്ന്തവിര് ആവിനന്കുടി
ഏരകമ് പരപൂത രമ്ചിവ
ചിത്തരുമ് മുനിവരുമ് വചിത്ത
ചോലൈയുമ് തിരൈക്കടല് അടിക്കുമ്വായ്
ചെറ്കണമ് ഉലവിടു പൊരുപ്പെലാമ്
ഇരുന്തു അളിത്തരുള് അയില് കൈയാ
തേന് ഉറൈന്തിടു കാന കന്തനില്
മാനിളമ് ചുതൈയാല് ഇരുമ് ചരൈ
ചേര് ഉടമ്പു തളാട വന്ത
ചന്യാച ചുന്തരരൂപ അമ്പര
ചിറ്പര വെളിതനില് നടിക്കുമാ
അകണ്ട തത്തുവ പരത്തുവാ
ചെപ്പരുമ് രകചിയ നിലൈക്കുളേ
വിളങ്കു തറ്പര തിരിത്തുവാ . . . . . . തിരുവളര് മുരുകോനേ.
Back to Top

പാകമ് 5 - തേന്
കന്തന് ആടി വരുമ് വണ്ണത്തൈക് കണ്ടു, അണ്ട ചരാചരമുമ് അതില് ഉള്ള അത്തനൈ പേര്കളുമ് ഇന്പമുടന് ആടുമ് അഴകൈക് കാണ്മിന്.
5 - 1
ചൂലതരനാര് ആട ഓതിമകളാട നനി
തൊഴുപൂത കണമാട അരി ആട അയനോടു
തൂയകലൈ മാതു ആട മാ നളിനി യാട ഉയര്
ചുരരോടു ചുരലോക പതിയാട എലിയേറു
ചൂകൈമുകനാര് ആട മൂരിമുകന് ആട ഓരു
തൊടര്ഞാളി മിചൈഊരു മഴവാട വചുവീര
ചൂലിപതി താനാട നീലനമ നാടനിറൈ
ചുചിനാര ഇറൈയാട വലിചാല് നിരുതിയാട . . . . . . അരികരമകനോടേ


5 - 2
കാലിലിയു മേയാട വാഴ്നിതിയ നാടമികു
കനഞാല മകളാട വരവേണി ചചിതേവി
കാമമത വേളാട മാമൈരതി യാട അവിര്
കതിരാട മതിയാട മണിനാക അരചു ഓകൈ
കാണുമ് മുനിവോരാട മാണറമിനാട ഇരു
കഴലാട അഴകായ തളൈയാട മണിമാചു ഇല്
കാനമയില് താനാട ഞാന അയിലാട ഒളിര്
കരവാള മതുവാട എറിചൂല മഴുവാട . . . . . . വയിരമല് എറുഴോടേ

5 - 3
കോല അരൈ ഞാണാട നൂന്മരുമമാട നിരൈ
കൊളുനീപ അണിയാട ഉടൈയാട അടല്നീടു
കോഴി അയരാതു ആട വാകുവണി യാടമിളിര്
കുഴൈയാട വളൈയാട ഉപയാറു കരമേചില്
കോകനത മാറാറൊടാറു വിഴിയാട മലര്
കുഴകായ ഇതഴാട ഒളിരാറു ചിരമോടു
കൂറുകലൈ നാവാട മൂരല് ഒളിയാട വലര്
കുവടേറു പുയമാട മിടറാട മടിയാട . . . . . . അകന്മുതുകുരമോടേ

5 - 4
നാലുമറൈ യേയാട മേല് നുതല്കളാട വിയന്
നലിയാത എഴിലാട അഴിയാത കുണമാട
നാകരികമേ മേവു വേടര്മകളാട അരുള്
നയവാനൈ മകളാട മുചുവാന മുകനാട
നാരതമകാന് ആട ഓചൈമുനി ആട വിറ
നവവീരര് പുതരാട ഒരു കാവടിയന് ആട
ഞാന അടിയാരാട മാണവര്കള് ആട ഇതൈ
നവില് താചന് ഉടനാട ഇതുവേളൈ എണിവാകൊള് . . . . . . അരുള്മലി മുരുകോനേ.This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 17:04:10 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org