Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
ශ්‍රීමත් පාම්පන් කුමරකුරුතාච චුවාමිකළ් අරුළිය
පරිපූරණ පඤ්චාමිර්ත වණ්ණම්


පාකම් 1 - පාල් | පාකම් 2 - තයිර් | පාකම් 3 - නෙය් | පාකම් 4 - චර්ක්කරෛ | පාකම් 5 - තේන්

පාකම් 1 - පාල්
චුප්පිරමණිය පෙරුමාන් චූරපත්මනුටන් පෝරිටුම් මකිමෛ. මුරුකනින් පෝර් වෙර්රි කුරිත්තු ජෙයකෝෂම්. පිණිපෝක්ක විණ්ණප්පම්.
1 - 1
ඉලඞ්කු නන්කලෛ විරිඤ්චනෝටු
අනන්තනුම් චත මකන්චතා
වියන්කොළ් තම්පියර්කළුම් පොනාටු
උරෛන්ත පුඞ්කවර්කළුම් කෙටාතු
එන්රුම් කොන්රෛ අණින්තෝනාර්
තන් තණ් තිණ් තිරළුම් චේයාම්
එන්රන් චොන්තමිනුම් තීතේතු
එන්රු අඞ්කඞ්කු අණි කණ්ටු ඕයාතු
ඒන්තු වන්පටෛවේල් වලි චේර්න්ත තිණ්පුයමේ
ඒය්න්ත කණ්ටකර්කාල් තොටෛ මූඤ්චි කන්තරමෝටු
එලුම්පුරුම් තලෛකළුම් තුණින්තිට
අටර්න්ත චණ්ටෛකළ් තොටර්න්තුපේය්
එනුම් කුණුඞ්කුකළ් නිණඞ්කළ් උණ්ටු අරන්
මකන් පුරඤ්චයම් එනුම්චොලේ . . . . . . කළමිචෛයෙළුමාරේ

1 - 2
තුලඞ්කුමඤ්චිරෛ අලඞ්කවේ
විළඞ්ක වන්තවොර් චිකණ්ටියේ
තුණින්තිරුන්තු උයර්කරඞ්කණ් මා
වරඞ්කළ් මිඤ්චිය විරුම්පුකූර්
තුන්රුම් තණ්ටමොටු අම්පු ඊර්වාළ්
කොණ්ටු අණ්ටඞ්කළිල් නින්රූටේ
චුණ්ටුම් පුඞ්කම් අළින්තු ඒලාතු
අඤ්චුම් පණ්ටචුරන් චූතේ
චූළ්න්තෙළුම්පොළුතේ කරම් වාඞ්කි ඔණ් තිණිවේල්
තූණ්ටි නින්රවනේ කිළෛයෝඞ්ක නින්රුළමා
තුවන්තුවම් පට වකිර්න්තු වෙන්රු අති
පලම්පොරුන්තිය නිරඤ්චනා
චුකම්කොළුම් තවර් වණඞ්කුම් ඉඞ්කිතම්
උකන්ත චුන්තර අලඞ්ක්රුතා . . . . . . අරිපිරමරුමේයෝ

1 - 3
අලෛන්තු චන්තතම් අරින්තිටාතු
එළුන්ත චෙන්තළල් උටම්පිනාර්
අටඞ්කි අඞ්කමුම් ඉරෛඤ්චියේ
පුකළ්න්තු අන්රුමෙය් මොළින්තවා
අඞ්කිඞ් කෙන්පතු අරුන්තේවා
එඞ්කුම් තුන්රි නිරෛන්තෝනේ
අණ්ටුම් තොණ්ටර් වරුන්තාමේ
ඉන්පම් තන්තරුළුම් තාළා
ආම්පි තන්තිටුමා මණි පූණ්ට අන්තළෛයා
ආණ්ටවන් කුමරා එනෛ ආණ්ට චෙඤ්චරණා
අලර්න්ත ඉන්තුළ අලඞ්කලුම් කටි
චෙරින්ත චන්තන චුකන්තමේ
අණින්තු කුන්රවර් නලම් පොරුන්තිට
වළර්න්ත පන්තනණ එනුම් පෙණාළ් . . . . . . තනෛ අණෛ මණවාළා

1 - 4
කුලුඞ්කිරණ්ටු මුකෛයුම්කළාර්
ඉරුණ්ට කොන්තළ ඔළුඞ්කුම්වේල්
කුරඞ්කුම් අම්පකම් අතුම් චෙවාය්
අතුම් චමෛන්තුළ මටන්තෛමාර්
කොඤ්චුම් පුන්තොළිලුම් කාල් ඕරුම්
චණ්ටන් චෙයලුම් චූටේ
කොණ්ටු අඞ්කම් පටරුම් චීළ්නෝය්
අණ්ටම් තන්තම් විළුම්පාළ් නෝය්
කූන්චෙයුම් පිණිකාල් කරම් වීඞ්කළුඞ්කලුම් වාය්
කූම්පණඞ්කු කණோය් තුයර් චාර්න්ත පුන්කණුමේ
කුයින්කොළුම් කටල් වළෛන්ත ඉඞ්කෙනෛ
අටෛන්තිටුම්පටි ඉනුම්චෙයේල්
කුවින්තු නෙඤ්චමුළණෛන්තු නින්පතම්
නිනෛන්තු උය්යුම්පටි මනම්චෙයේ . . . . . . තිරුවරුළ් මුරුකෝනේ
Back to Top

පාකම් 2 - තයිර්
මුප්පෙරුම් තේවිකළාන මලෛමකළ්, අලෛමකළ්, කලෛමකළ්, මර්රුම් තෙය්වයානෛයින් චිරප්පියල්පුකළ්.
මේලුම් වළ්ළියෛ නාටිච් චෙන්රු අවළුක්කුත් තන්නෛත් තන්තු කටිමණම් පුරින්තු කොණ්ටතු.
2 - 1
කටිත්තුණර් ඔන්රිය මුකිර්කුළලුම් කුළිර්
කලෛප්පිරෛ එන්රිටු නුතල් තිලකම් තිකළ්
කාචු උමෛයාළ් ඉළම් මාමකනේ
කළඞ්ක ඉන්තුවෛ මුනින්තු නන්කු අතු
කටන්තු විඤ්චිය මුකම් චිරන්තොළි
කාල් අයිලාර් විළිමා මරුකා . . . . . . විරෛචෙරිඅණිමාර්පා

2 - 2
කනත්තුයර් කුන්රෛයුම් ඉණෛත්තුළ කුම්ප
කලචත්තෛයුම් විඤ්චිය තනත්තිචෛ මඞ්කෛකොළ්
කාතලන් නාන්මුක නාටමුතේ
කමළ්න්ත කුඞ්කුම නරන්තමුම් තිමිර්
කරුම්පෙනුම් චොලෛ ඉයම්පු කුඤ්චරි
කාවලනේ කුකනේ පරනේ . . . . . . අමරර්කළ් තොළුපාතා

2 - 3
උටුක්කිටෛයින් පණි අටුක්කුටෛයුඞ්කන
උරෛප්පු උයර් මඤ්චුරු පතක්කමොටු අම්පත
ඕවිය නූපුර මෝතිරමේ
උයර්න්ත තණ්තොටෛකළුම් කරඞ්කළිල්
උරුම් පචුන්තොටිකළුම් කුයඞ්කළිල්
ඌර් එළිල්වාරොටු නාචියිලේ . . . . . . මිනුම්අණි නකෛයෝටේ

2 - 4
උලප්පරු ඉලම්පකමිනුක්කිය චෙන්තිරු
උරුප්පණි යුම්පල තරිත්තු අටර් පෛන්තිනෛ
ඕවලිලා අරණේ චෙයුමාරු
ඔළුඞ්කුරුම් පුනමිරුන්තු මඤ්චුලම්
උරෛන්ත කිඤ්චුක නරුම් චොල් එන්රිට
ඕලමතේ ඉටුකානවර් මා . . . . . . මකළෙනුම් ඔරුමානාම්

2 - 5
මටක්කොටිමුන් තලෛ විරුප්පුටන් වන්තු අති
වනත්තුරෛ කුන්රවර් උරුප්පොටු නින්රළ
මානිනියේ කනියේ ඉනිනී
වරුන්තුම් එන්රනෛ අණෛන්තු චන්තතම්
මනම් කුළිර්න්තිට ඉණඞ්කි වන්තරුළාය්
මයිලේ කුයිලේ එළිලේ . . . . . . මට වනනිනතේර් ආර්

2 - 6
මටික්කොරු වන්තනම් අටික්කොරු වන්තනම්
වළෛක්කොරු වන්තනම් විළික්කොරු වන්තනම්
වාඑනුම් ඕර් මොළියේ චොලුනී
මණඞ්කිළර්න්තනල් උටම්පු ඉලඞ්කිටු
මතඞ්කි යින්රුළම් මකිළ්න් තිටුම්පටි
මාන්මකළේ එනෛආළ් නිතියේ . . . . . . එනුම් මොළි පලනූරේ

2 - 7
පටිත්තවළ් තන්කෛකළ් පිටිත්තුමුනම් චොන
පටික්කු මණන්තුඅරුළ් අළිත්ත අනන්ත
කිරුපා කරනේ වරනේ අරනේ
පටර්න්ත චෙන්තමිළ් තිනම් චොල් ඉන්පොටු
පතම් කුරඞ්කුනර් උළම් තෙළින්තු අරුළ්
පාවකියේ චිකියූර් ඉරෛයේ . . . . . . තිරුමලිචමර් ඌරා

2 - 8
පවක්කටල් එන්පතු කටක්කවුනින් තුණෛ
පලිත්තිටවුම් පිළෛ චෙරුත්තිටවුම් කවි
පාටවුම්නී නටමාටවුමේ
පටර්න්තු තණ්ටයෛ නිතම් චෙයුම්පටි
පණින්ත එන්රනෛ නිනෛන්තු වන්තරුළ්
පාලනනේ එනෛයාළ් චිවනේ . . . . . . වළර් අයිල් මුරුකෝනේ.
Back to Top

පාකම් 3 - නෙය්
වඤ්චකරින් කූට්ටු ඉල්ලාමලුම්, තොණ්ටර්කළින් අණිමෛයුම්, චිව - චක්තියරින් තාණ්ටවක් කෝලමුම්, කන්තපිරානින් කාට්චික්කාක ඒඞ්කුම් තන්මෛයුම් කාණ්මින්.


3 - 1
වඤ්චම් චූතොන්රුම්පේර් තුන්පම් චඞ්කටම් මණ්ටුම් පේර්
මඞ්කුම්පේය් නම්පුම්පේර් තුඤ්චුම් පුන්චොල් වළඞ්කුම් පේර්
මාන් කණාර් පෙණාර් තමාලිනාන්
මතියතුකෙට්ටුත් තිරිපවර්තිත්තිප්පු
එන මතු තුය්ත්තුච් චුළල්පවර් ඉච්චිත්තේ
මනමුයිර් උට්කච් චිතෛත්තුමේ
නුකර්ත්තින තුක්කක් කුණත්තිනෝර්
වචෛයුරු තුට්ටච් චිනත්තිනෝර්
මටිචොල මෙත්තච් චුරුක්කුළෝර්
වලිඒරිය කූරමුළෝර් උතවාර්
නටු ඒතුමිලාර් ඉළිවාර් කළවෝර්
මණමලර් අටියිණෛ විටුපවර් තමෛයිනුම්
නණුකිට එනෛවිටුවතු චරි ඉලෛයේ . . . . . . තොණ්ටර්කළ් පතිචේරාය්


3 - 2
විඤ්චුම්කාර් නඤ්චම් තාන් උණ්ටුන් තිඞ්කළ් අණින්තුම්කාල්
වෙම්පුම්පෝතොණ්චෙන්තාළ් කොණ්ටඤ්චු අඤ්චඋතෛන්තුම්
පූමීන් පතා කෛයෝන් මෙය්වීයු මා
විළියෛ විළිත්තුක් කටුක එරිත්තුක්
කරියෛ උරිත්තුත් තනුමිචෛ චුර්රික්කෝළ්
විළෛවරු චුත්තච් චිරප්පිනාර්
පිණෛමළු චත්තික් කරත්තිනාර්
විජය උටුක්කෛප් පිටිත්තුළාර්
පුරමතු එරික්කච් චිරිත්තුළාර්
විති මාතවනාර් අරියා වටිවෝර්
ඔරුපාති පෙණාය් ඔළිර්වෝර් චුචිනීළ්
විටෛතනිල් ඉවර්පවර් පණපණම් අණිපවර්
කනෛකළල් ඔලිතර නටමිටුපවර්චේය් . . . . . . එන්රුළ කුරුනාතා
3 - 3
තඤ්චම් චේර් චොන්තම් චාලම්චෙම්පඞ්කය මඤ්චුඞ්කාල්
තන්තන්තා තන්තන්තා තන්තන් තන්තන තන්තන්තා
තාම් තතී තතී තතී තතී
තතිමිති තත්තිත් තරිකිට තත්තත්
තිරිකිට තත්තත් තෙයෙන නටික්කච්චූළ්
තනි නටනක්රුත්තියත්තිනාළ්
මකිටනෛ වෙට්ටිච් චිතෛත්තුළාළ්
තටමිකු මුක්කට් කයත්තිනාළ්
චුරතන් උවක්කප් පකුත්තුළාළ්
චමිකූ විළමෝටු අරුකාර් අණිවාළ්
ඔරුකෝ ටුටෛයෝන් අනෛයාය් වරුවාළ්
චතුමරෛ කළුම්වළි පටවළර් පවණ්මලෛ
මකළෙන වොරුපෙයරුටෛයවළ් චුතනේ . . . . . . අණ්ටර්කළ් තොළුතේවා

3 - 4
පිඤ්චම්චූළ් මඤ්චොණ් චේයුම්චන්තඞ්කොළ් පතඞ්කඞ්කූර්
පිම්පම්පෝල් අඞ්කම් චාරුඞ්කණ් කණ්කළ්ඉලඞ්කුම් චීර්
ඕඞ්කවේ උලාවු කාල් විණோර්
පිරමනොටු එට්ටුක් කුලකිරි තික්කුක්
කරියොටු තුත්තිප් පටවර උට්කප්පාර්
පිළිර නටත්තික් කළිත්තවා
කිරිකෙට එක්කිත් තුළෛත්තවා
පිරියක මෙත්තත් තරිත්තවා
තමියනෛ නච්චිච් චුළිත්තවා
පිණමා මුනමේ අරුළ්වාය් අරුළ්වාය්
තුනියාවෛයු නී කටියාය් කටියාය්
පිචියොටු පලපිළෛ පොරුපොරු පොරුපොරු
චතතමු මරෛවරු තිරුවටි තරවා . . . . . . එන්කළි මුරුකෝනේ.
Back to Top

පාකම් 4 - චර්ක්කරෛ
නාළුම් කෝළුම් නන්මක්කළුක්කු නන්මෛයේ චෙය්යුමාම්.
අවන් කුටියිරුක්කුම් අරුපටෛවීටු අවන් තිරුවටියින් තියානච් චිරප්පුකූරක් කේණ්මින්.
4 - 1
මාතමුම් තින වාරමුම් තිති
යෝකමුම් පල නාළ්කළුම් පටර්
මාතිරම් තිරි කෝළ්කළුම් කළල්
පේණුම් අන්පර්කළ් පාල් නලම් තර
වර්චලම් අතුචෙයුම් අරුට්කුණා
චිරන්ත විර්පනර් අකක්කණා
මර්පුය අචුරරෛ ඔළිත්තවා
අනන්ත චිත්තුරු එටුත්තවා
මාල් අයන් චුරර්කෝනුම් උම්පර්
එලාරුම් වන්තනමේ පුරින්තිටු
වානවන් චුටර් වේලවන් කුරු
ඤාන කන්තපිරාන් එනුම්පටි
මත්තක මිචෛමුටි තරිත්තවා
කුළිර්න්ත කත්තිකෛ පරිත්තවා
මට්ටරුම් ඉකල් අයිල් පිටිත්තවා
චිවන්ත අක්කිනි නුතර්කණා . . . . . . චිවකුරු එනුම් නාතා.

4 - 2
නාත ඉඞ්කිත වේතමුම් පල්
පුරාණමුම් කලෛආකමඞ්කළුම්
නාත උන් තනි වායිල් වන්තනවේ
එනුන්තුණිපේ අරින්තපින්
නච්චුවතු ඉවණ්එතු කණිත්තෛයෝ
චෙරින්ත ෂට්පකෛ කෙටුත්තුමේ
නට්පුටෛ අරුළමිළ්තු උණිල් චතා
චිරන්ත තුත්තියෛ අළික්කුමේ
නාළුම් ඉන්පුඋයර් තේනිනුම් චුවෛ
ඊයුම් විණ්ටලමේ වරුම් චුරර්
නාටියුණ්ටිටු පෝජනම් තනි
ලේයුම් විඤ්චිටුමේ කරුම්පොටු
නට්ටම් ඉන් මුප්පළ මුවර්ක්කුමේ
විළෛන්ත චර්ක්කරෛ කචක්කුමේ
නර්චුචි මුර්රිය පයත්තොටේ
කලන්ත පුත්තමු තිනික්කුමෝ . . . . . . අතෛ ඉනි අරුළායෝ.

4 - 3
පූතලම් තනිලේයු (ම්) නන්කු උටෛ
මීතලම් තනි ලේයුම් වණ්ටු අරු
පූ මලර්න්තවු නාත වම්පත
නේයම් එන්පතුවේ තිනම් තිකළ්
පොර්පුරුම් අළකතු කොටුක්කුමේ
උයර්න්ත මෙය්ප්පෙයර් පුණර්ත්තුමේ
පොය්ත්තිට විනෛකළෛ අරුක්කුමේ
මිකුන්ත චිත්තිකළ් පෙරුක්කුමේ
පූරණම් තරුමේ නිරම්පු එළිල්
ආතනම් තරුමේඅණින්තිටු
පූටණම් තරුමේ ඉකන්තනිල්
වාළ්වතුම් තරුමේ උටම්පොටු
පොක්කරු පුකළිනෛ අළික්කුමේ
පිරන්තු චෙත්තිටල් තොලෛක්කුමේ
පුත්තියිල් අරිවිනෛ විළක්කුමේ
නිරෛන්ත මුත්තියුම් ඉචෛක්කුමේ . . . . . . ඉතෛනිතම් උතවායෝ.

4 - 4
චීතළම් චොරි කෝතිල් පඞ්කයමේ
මලර්න්තිටු වාවි තඞ්කිය
චීර් අටර්න්තවිර් ආවිනන්කුටි
ඒරකම් පරපූත රම්චිව
චිත්තරුම් මුනිවරුම් වචිත්ත
චෝලෛයුම් තිරෛක්කටල් අටික්කුම්වාය්
චෙර්කණම් උලවිටු පොරුප්පෙලාම්
ඉරුන්තු අළිත්තරුළ් අයිල් කෛයා
තේන් උරෛන්තිටු කාන කන්තනිල්
මානිළම් චුතෛයාල් ඉරුම් චරෛ
චේර් උටම්පු තළාට වන්ත
චන්යාච චුන්තරරූප අම්පර
චිර්පර වෙළිතනිල් නටික්කුමා
අකණ්ට තත්තුව පරත්තුවා
චෙප්පරුම් රකචිය නිලෛක්කුළේ
විළඞ්කු තර්පර තිරිත්තුවා . . . . . . තිරුවළර් මුරුකෝනේ.
Back to Top

පාකම් 5 - තේන්
කන්තන් ආටි වරුම් වණ්ණත්තෛක් කණ්ටු, අණ්ට චරාචරමුම් අතිල් උළ්ළ අත්තනෛ පේර්කළුම් ඉන්පමුටන් ආටුම් අළකෛක් කාණ්මින්.
5 - 1
චූලතරනාර් ආට ඕතිමකළාට නනි
තොළුපූත කණමාට අරි ආට අයනෝටු
තූයකලෛ මාතු ආට මා නළිනි යාට උයර්
චුරරෝටු චුරලෝක පතියාට එලියේරු
චූකෛමුකනාර් ආට මූරිමුකන් ආට ඕරු
තොටර්ඤාළි මිචෛඌරු මළවාට වචුවීර
චූලිපති තානාට නීලනම නාටනිරෛ
චුචිනාර ඉරෛයාට වලිචාල් නිරුතියාට . . . . . . අරිකරමකනෝටේ


5 - 2
කාලිලියු මේයාට වාළ්නිතිය නාටමිකු
කනඤාල මකළාට වරවේණි චචිතේවි
කාමමත වේළාට මාමෛරති යාට අවිර්
කතිරාට මතියාට මණිනාක අරචු ඕකෛ
කාණුම් මුනිවෝරාට මාණරමිනාට ඉරු
කළලාට අළකාය තළෛයාට මණිමාචු ඉල්
කානමයිල් තානාට ඤාන අයිලාට ඔළිර්
කරවාළ මතුවාට එරිචූල මළුවාට . . . . . . වයිරමල් එරුළෝටේ

5 - 3
කෝල අරෛ ඤාණාට නූන්මරුමමාට නිරෛ
කොළුනීප අණියාට උටෛයාට අටල්නීටු
කෝළි අයරාතු ආට වාකුවණි යාටමිළිර්
කුළෛයාට වළෛයාට උපයාරු කරමේචිල්
කෝකනත මාරාරොටාරු විළියාට මලර්
කුළකාය ඉතළාට ඔළිරාරු චිරමෝටු
කූරුකලෛ නාවාට මූරල් ඔළියාට වලර්
කුවටේරු පුයමාට මිටරාට මටියාට . . . . . . අකන්මුතුකුරමෝටේ

5 - 4
නාලුමරෛ යේයාට මේල් නුතල්කළාට වියන්
නලියාත එළිලාට අළියාත කුණමාට
නාකරිකමේ මේවු වේටර්මකළාට අරුළ්
නයවානෛ මකළාට මුචුවාන මුකනාට
නාරතමකාන් ආට ඕචෛමුනි ආට විර
නවවීරර් පුතරාට ඔරු කාවටියන් ආට
ඤාන අටියාරාට මාණවර්කළ් ආට ඉතෛ
නවිල් තාචන් උටනාට ඉතුවේළෛ එණිවාකොළ් . . . . . . අරුළ්මලි මුරුකෝනේ.This page was last modified on Mon, 10 Jan 2022 13:29:21 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org