sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
శ్రీమత్ పామ్పన్ కుమరకురుతాచ చువామికళ్ అరుళియ
పరిపూరణ పఞ్చామిర్త వణ్ణమ్


పాకమ్ 1 - పాల్ | పాకమ్ 2 - తయిర్ | పాకమ్ 3 - నెయ్ | పాకమ్ 4 - చర్క్కరై | పాకమ్ 5 - తేన్

పాకమ్ 1 - పాల్
చుప్పిరమణియ పెరుమాన్ చూరపత్మనుటన్ పోరిటుమ్ మకిమై. మురుకనిన్ పోర్ వెఱ్ఱి కుఱిత్తు జెయకోషమ్. పిణిపోక్క విణ్ణప్పమ్.
1 - 1
ఇలఙ్కు నన్కలై విరిఞ్చనోటు
అనన్తనుమ్ చత మకన్చతా
వియన్కొళ్ తమ్పియర్కళుమ్ పొనాటు
ఉఱైన్త పుఙ్కవర్కళుమ్ కెటాతు
ఎన్ఱుమ్ కొన్ఱై అణిన్తోనార్
తన్ తణ్ తిణ్ తిరళుమ్ చేయామ్
ఎన్ఱన్ చొన్తమినుమ్ తీతేతు
ఎన్ఱు అఙ్కఙ్కు అణి కణ్టు ఓయాతు
ఏన్తు వన్పటైవేల్ వలి చేర్న్త తిణ్పుయమే
ఏయ్న్త కణ్టకర్కాల్ తొటై మూఞ్చి కన్తరమోటు
ఎలుమ్పుఱుమ్ తలైకళుమ్ తుణిన్తిట
అటర్న్త చణ్టైకళ్ తొటర్న్తుపేయ్
ఎనుమ్ కుణుఙ్కుకళ్ నిణఙ్కళ్ ఉణ్టు అరన్
మకన్ పుఱఞ్చయమ్ ఎనుమ్చొలే . . . . . . కళమిచైయెఴుమాఱే

1 - 2
తులఙ్కుమఞ్చిఱై అలఙ్కవే
విళఙ్క వన్తవొర్ చికణ్టియే
తుణిన్తిరున్తు ఉయర్కరఙ్కణ్ మా
వరఙ్కళ్ మిఞ్చియ విరుమ్పుకూర్
తున్ఱుమ్ తణ్టమొటు అమ్పు ఈర్వాళ్
కొణ్టు అణ్టఙ్కళిల్ నిన్ఱూటే
చుణ్టుమ్ పుఙ్కమ్ అఴిన్తు ఏలాతు
అఞ్చుమ్ పణ్టచురన్ చూతే
చూఴ్న్తెఴుమ్పొఴుతే కరమ్ వాఙ్కి ఒణ్ తిణివేల్
తూణ్టి నిన్ఱవనే కిళైయోఙ్క నిన్ఱుళమా
తువన్తువమ్ పట వకిర్న్తు వెన్ఱు అతి
పలమ్పొరున్తియ నిరఞ్చనా
చుకమ్కొళుమ్ తవర్ వణఙ్కుమ్ ఇఙ్కితమ్
ఉకన్త చున్తర అలఙ్క్రుతా . . . . . . అరిపిరమరుమేయో

1 - 3
అలైన్తు చన్తతమ్ అఱిన్తిటాతు
ఎఴున్త చెన్తఴల్ ఉటమ్పినార్
అటఙ్కి అఙ్కముమ్ ఇఱైఞ్చియే
పుకఴ్న్తు అన్ఱుమెయ్ మొఴిన్తవా
అఙ్కిఙ్ కెన్పతు అఱున్తేవా
ఎఙ్కుమ్ తున్ఱి నిఱైన్తోనే
అణ్టుమ్ తొణ్టర్ వరున్తామే
ఇన్పమ్ తన్తరుళుమ్ తాళా
ఆమ్పి తన్తిటుమా మణి పూణ్ట అన్తళైయా
ఆణ్టవన్ కుమరా ఎనై ఆణ్ట చెఞ్చరణా
అలర్న్త ఇన్తుళ అలఙ్కలుమ్ కటి
చెఱిన్త చన్తన చుకన్తమే
అణిన్తు కున్ఱవర్ నలమ్ పొరున్తిట
వళర్న్త పన్తనణ ఎనుమ్ పెణాళ్ . . . . . . తనై అణై మణవాళా

1 - 4
కులుఙ్కిరణ్టు ముకైయుమ్కళార్
ఇరుణ్ట కొన్తళ ఒఴుఙ్కుమ్వేల్
కురఙ్కుమ్ అమ్పకమ్ అతుమ్ చెవాయ్
అతుమ్ చమైన్తుళ మటన్తైమార్
కొఞ్చుమ్ పున్తొఴిలుమ్ కాల్ ఓరుమ్
చణ్టన్ చెయలుమ్ చూటే
కొణ్టు అఙ్కమ్ పటరుమ్ చీఴ్నోయ్
అణ్టమ్ తన్తమ్ విఴుమ్పాఴ్ నోయ్
కూన్చెయుమ్ పిణికాల్ కరమ్ వీఙ్కఴుఙ్కలుమ్ వాయ్
కూమ్పణఙ్కు కణோయ్ తుయర్ చార్న్త పున్కణుమే
కుయిన్కొళుమ్ కటల్ వళైన్త ఇఙ్కెనై
అటైన్తిటుమ్పటి ఇనుమ్చెయేల్
కువిన్తు నెఞ్చముళణైన్తు నిన్పతమ్
నినైన్తు ఉయ్యుమ్పటి మనమ్చెయే . . . . . . తిరువరుళ్ మురుకోనే
Back to Top

పాకమ్ 2 - తయిర్
ముప్పెరుమ్ తేవికళాన మలైమకళ్, అలైమకళ్, కలైమకళ్, మఱ్ఱుమ్ తెయ్వయానైయిన్ చిఱప్పియల్పుకళ్.
మేలుమ్ వళ్ళియై నాటిచ్ చెన్ఱు అవళుక్కుత్ తన్నైత్ తన్తు కటిమణమ్ పురిన్తు కొణ్టతు.
2 - 1
కటిత్తుణర్ ఒన్ఱియ ముకిఱ్కుఴలుమ్ కుళిర్
కలైప్పిఱై ఎన్ఱిటు నుతల్ తిలకమ్ తికఴ్
కాచు ఉమైయాళ్ ఇళమ్ మామకనే
కళఙ్క ఇన్తువై మునిన్తు నన్కు అతు
కటన్తు విఞ్చియ ముకమ్ చిఱన్తొళి
కాల్ అయిలార్ విఴిమా మరుకా . . . . . . విరైచెఱిఅణిమార్పా

2 - 2
కనత్తుయర్ కున్ఱైయుమ్ ఇణైత్తుళ కుమ్ప
కలచత్తైయుమ్ విఞ్చియ తనత్తిచై మఙ్కైకొళ్
కాతలన్ నాన్ముక నాటముతే
కమఴ్న్త కుఙ్కుమ నరన్తముమ్ తిమిర్
కరుమ్పెనుమ్ చొలై ఇయమ్పు కుఞ్చరి
కావలనే కుకనే పరనే . . . . . . అమరర్కళ్ తొఴుపాతా

2 - 3
ఉటుక్కిటైయిన్ పణి అటుక్కుటైయుఙ్కన
ఉరైప్పు ఉయర్ మఞ్చుఱు పతక్కమొటు అమ్పత
ఓవియ నూపుర మోతిరమే
ఉయర్న్త తణ్తొటైకళుమ్ కరఙ్కళిల్
ఉఱుమ్ పచున్తొటికళుమ్ కుయఙ్కళిల్
ఊర్ ఎఴిల్వారొటు నాచియిలే . . . . . . మినుమ్అణి నకైయోటే

2 - 4
ఉలప్పఱు ఇలమ్పకమినుక్కియ చెన్తిరు
ఉరుప్పణి యుమ్పల తరిత్తు అటర్ పైన్తినై
ఓవలిలా అరణే చెయుమాఱు
ఒఴుఙ్కుఱుమ్ పునమిరున్తు మఞ్చులమ్
ఉఱైన్త కిఞ్చుక నఱుమ్ చొల్ ఎన్ఱిట
ఓలమతే ఇటుకానవర్ మా . . . . . . మకళెనుమ్ ఒరుమానామ్

2 - 5
మటక్కొటిమున్ తలై విరుప్పుటన్ వన్తు అతి
వనత్తుఱై కున్ఱవర్ ఉఱుప్పొటు నిన్ఱళ
మానినియే కనియే ఇనినీ
వరున్తుమ్ ఎన్ఱనై అణైన్తు చన్తతమ్
మనమ్ కుళిర్న్తిట ఇణఙ్కి వన్తరుళాయ్
మయిలే కుయిలే ఎఴిలే . . . . . . మట వననినతేర్ ఆర్

2 - 6
మటిక్కొరు వన్తనమ్ అటిక్కొరు వన్తనమ్
వళైక్కొరు వన్తనమ్ విఴిక్కొరు వన్తనమ్
వాఎనుమ్ ఓర్ మొఴియే చొలునీ
మణఙ్కిళర్న్తనల్ ఉటమ్పు ఇలఙ్కిటు
మతఙ్కి యిన్ఱుళమ్ మకిఴ్న్ తిటుమ్పటి
మాన్మకళే ఎనైఆళ్ నితియే . . . . . . ఎనుమ్ మొఴి పలనూఱే

2 - 7
పటిత్తవళ్ తన్కైకళ్ పిటిత్తుమునమ్ చొన
పటిక్కు మణన్తుఅరుళ్ అళిత్త అనన్త
కిరుపా కరనే వరనే అరనే
పటర్న్త చెన్తమిఴ్ తినమ్ చొల్ ఇన్పొటు
పతమ్ కురఙ్కునర్ ఉళమ్ తెళిన్తు అరుళ్
పావకియే చికియూర్ ఇఱైయే . . . . . . తిరుమలిచమర్ ఊరా

2 - 8
పవక్కటల్ ఎన్పతు కటక్కవునిన్ తుణై
పలిత్తిటవుమ్ పిఴై చెఱుత్తిటవుమ్ కవి
పాటవుమ్నీ నటమాటవుమే
పటర్న్తు తణ్టయై నితమ్ చెయుమ్పటి
పణిన్త ఎన్ఱనై నినైన్తు వన్తరుళ్
పాలననే ఎనైయాళ్ చివనే . . . . . . వళర్ అయిల్ మురుకోనే.
Back to Top

పాకమ్ 3 - నెయ్
వఞ్చకరిన్ కూట్టు ఇల్లామలుమ్, తొణ్టర్కళిన్ అణిమైయుమ్, చివ - చక్తియరిన్ తాణ్టవక్ కోలముమ్, కన్తపిరానిన్ కాట్చిక్కాక ఏఙ్కుమ్ తన్మైయుమ్ కాణ్మిన్.


3 - 1
వఞ్చమ్ చూతొన్ఱుమ్పేర్ తున్పమ్ చఙ్కటమ్ మణ్టుమ్ పేర్
మఙ్కుమ్పేయ్ నమ్పుమ్పేర్ తుఞ్చుమ్ పున్చొల్ వఴఙ్కుమ్ పేర్
మాన్ కణార్ పెణార్ తమాలినాన్
మతియతుకెట్టుత్ తిరిపవర్తిత్తిప్పు
ఎన మతు తుయ్త్తుచ్ చుఴల్పవర్ ఇచ్చిత్తే
మనముయిర్ ఉట్కచ్ చితైత్తుమే
నుకర్త్తిన తుక్కక్ కుణత్తినోర్
వచైయుఱు తుట్టచ్ చినత్తినోర్
మటిచొల మెత్తచ్ చుఱుక్కుళోర్
వలిఏఱియ కూరముళోర్ ఉతవార్
నటు ఏతుమిలార్ ఇఴివార్ కళవోర్
మణమలర్ అటియిణై విటుపవర్ తమైయినుమ్
నణుకిట ఎనైవిటువతు చరి ఇలైయే . . . . . . తొణ్టర్కళ్ పతిచేరాయ్


3 - 2
విఞ్చుమ్కార్ నఞ్చమ్ తాన్ ఉణ్టున్ తిఙ్కళ్ అణిన్తుమ్కాల్
వెమ్పుమ్పోతొణ్చెన్తాళ్ కొణ్టఞ్చు అఞ్చఉతైన్తుమ్
పూమీన్ పతా కైయోన్ మెయ్వీయు మా
విఴియై విఴిత్తుక్ కటుక ఎరిత్తుక్
కరియై ఉరిత్తుత్ తనుమిచై చుఱ్ఱిక్కోళ్
విఴైవఱు చుత్తచ్ చిఱప్పినార్
పిణైమఴు చత్తిక్ కరత్తినార్
విజయ ఉటుక్కైప్ పిటిత్తుళార్
పురమతు ఎరిక్కచ్ చిరిత్తుళార్
వితి మాతవనార్ అఱియా వటివోర్
ఒరుపాతి పెణాయ్ ఒళిర్వోర్ చుచినీళ్
విటైతనిల్ ఇవర్పవర్ పణపణమ్ అణిపవర్
కనైకఴల్ ఒలితర నటమిటుపవర్చేయ్ . . . . . . ఎన్ఱుళ కురునాతా
3 - 3
తఞ్చమ్ చేర్ చొన్తమ్ చాలమ్చెమ్పఙ్కయ మఞ్చుఙ్కాల్
తన్తన్తా తన్తన్తా తన్తన్ తన్తన తన్తన్తా
తామ్ తతీ తతీ తతీ తతీ
తతిమితి తత్తిత్ తరికిట తత్తత్
తిరికిట తత్తత్ తెయెన నటిక్కచ్చూఴ్
తని నటనక్రుత్తియత్తినాళ్
మకిటనై వెట్టిచ్ చితైత్తుళాళ్
తటమికు ముక్కట్ కయత్తినాళ్
చురతన్ ఉవక్కప్ పకుత్తుళాళ్
చమికూ విళమోటు అఱుకార్ అణివాళ్
ఒరుకో టుటైయోన్ అనైయాయ్ వరువాళ్
చతుమఱై కళుమ్వఴి పటవళర్ పవణ్మలై
మకళెన వొరుపెయరుటైయవళ్ చుతనే . . . . . . అణ్టర్కళ్ తొఴుతేవా

3 - 4
పిఞ్చమ్చూఴ్ మఞ్చొణ్ చేయుమ్చన్తఙ్కొళ్ పతఙ్కఙ్కూర్
పిమ్పమ్పోల్ అఙ్కమ్ చారుఙ్కణ్ కణ్కళ్ఇలఙ్కుమ్ చీర్
ఓఙ్కవే ఉలావు కాల్ విణோర్
పిరమనొటు ఎట్టుక్ కులకిరి తిక్కుక్
కరియొటు తుత్తిప్ పటవర ఉట్కప్పార్
పిళిఱ నటత్తిక్ కళిత్తవా
కిరికెట ఎక్కిత్ తుళైత్తవా
పిరియక మెత్తత్ తరిత్తవా
తమియనై నచ్చిచ్ చుళిత్తవా
పిణమా మునమే అరుళ్వాయ్ అరుళ్వాయ్
తునియావైయు నీ కటియాయ్ కటియాయ్
పిచియొటు పలపిఴై పొఱుపొఱు పొఱుపొఱు
చతతము మఱైవఱు తిరువటి తరవా . . . . . . ఎన్కళి మురుకోనే.
Back to Top

పాకమ్ 4 - చర్క్కరై
నాళుమ్ కోళుమ్ నన్మక్కళుక్కు నన్మైయే చెయ్యుమామ్.
అవన్ కుటియిరుక్కుమ్ అఱుపటైవీటు అవన్ తిరువటియిన్ తియానచ్ చిఱప్పుకూఱక్ కేణ్మిన్.
4 - 1
మాతముమ్ తిన వారముమ్ తితి
యోకముమ్ పల నాళ్కళుమ్ పటర్
మాతిరమ్ తిరి కోళ్కళుమ్ కఴల్
పేణుమ్ అన్పర్కళ్ పాల్ నలమ్ తర
వఱ్చలమ్ అతుచెయుమ్ అరుట్కుణా
చిఱన్త విఱ్పనర్ అకక్కణా
మఱ్పుయ అచురరై ఒఴిత్తవా
అనన్త చిత్తురు ఎటుత్తవా
మాల్ అయన్ చురర్కోనుమ్ ఉమ్పర్
ఎలారుమ్ వన్తనమే పురిన్తిటు
వానవన్ చుటర్ వేలవన్ కురు
ఞాన కన్తపిరాన్ ఎనుమ్పటి
మత్తక మిచైముటి తరిత్తవా
కుళిర్న్త కత్తికై పరిత్తవా
మట్టఱుమ్ ఇకల్ అయిల్ పిటిత్తవా
చివన్త అక్కిని నుతఱ్కణా . . . . . . చివకురు ఎనుమ్ నాతా.

4 - 2
నాత ఇఙ్కిత వేతముమ్ పల్
పురాణముమ్ కలైఆకమఙ్కళుమ్
నాత ఉన్ తని వాయిల్ వన్తనవే
ఎనున్తుణిపే అఱిన్తపిన్
నచ్చువతు ఇవణ్ఎతు కణిత్తైయో
చెఱిన్త షట్పకై కెటుత్తుమే
నట్పుటై అరుళమిఴ్తు ఉణిల్ చతా
చిఱన్త తుత్తియై అళిక్కుమే
నాళుమ్ ఇన్పుఉయర్ తేనినుమ్ చువై
ఈయుమ్ విణ్టలమే వరుమ్ చురర్
నాటియుణ్టిటు పోజనమ్ తని
లేయుమ్ విఞ్చిటుమే కరుమ్పొటు
నట్టమ్ ఇన్ ముప్పఴ మువర్క్కుమే
విళైన్త చర్క్కరై కచక్కుమే
నఱ్చుచి ముఱ్ఱియ పయత్తొటే
కలన్త పుత్తము తినిక్కుమో . . . . . . అతై ఇని అరుళాయో.

4 - 3
పూతలమ్ తనిలేయు (మ్) నన్కు ఉటై
మీతలమ్ తని లేయుమ్ వణ్టు అఱు
పూ మలర్న్తవు నాత వమ్పత
నేయమ్ ఎన్పతువే తినమ్ తికఴ్
పొఱ్పుఱుమ్ అఴకతు కొటుక్కుమే
ఉయర్న్త మెయ్ప్పెయర్ పుణర్త్తుమే
పొయ్త్తిట వినైకళై అఱుక్కుమే
మికున్త చిత్తికళ్ పెరుక్కుమే
పూరణమ్ తరుమే నిరమ్పు ఎఴిల్
ఆతనమ్ తరుమేఅణిన్తిటు
పూటణమ్ తరుమే ఇకన్తనిల్
వాఴ్వతుమ్ తరుమే ఉటమ్పొటు
పొక్కఱు పుకఴినై అళిక్కుమే
పిఱన్తు చెత్తిటల్ తొలైక్కుమే
పుత్తియిల్ అఱివినై విళక్కుమే
నిఱైన్త ముత్తియుమ్ ఇచైక్కుమే . . . . . . ఇతైనితమ్ ఉతవాయో.

4 - 4
చీతళమ్ చొరి కోతిల్ పఙ్కయమే
మలర్న్తిటు వావి తఙ్కియ
చీర్ అటర్న్తవిర్ ఆవినన్కుటి
ఏరకమ్ పరపూత రమ్చివ
చిత్తరుమ్ మునివరుమ్ వచిత్త
చోలైయుమ్ తిరైక్కటల్ అటిక్కుమ్వాయ్
చెఱ్కణమ్ ఉలవిటు పొరుప్పెలామ్
ఇరున్తు అళిత్తరుళ్ అయిల్ కైయా
తేన్ ఉఱైన్తిటు కాన కన్తనిల్
మానిళమ్ చుతైయాల్ ఇరుమ్ చరై
చేర్ ఉటమ్పు తళాట వన్త
చన్యాచ చున్తరరూప అమ్పర
చిఱ్పర వెళితనిల్ నటిక్కుమా
అకణ్ట తత్తువ పరత్తువా
చెప్పరుమ్ రకచియ నిలైక్కుళే
విళఙ్కు తఱ్పర తిరిత్తువా . . . . . . తిరువళర్ మురుకోనే.
Back to Top

పాకమ్ 5 - తేన్
కన్తన్ ఆటి వరుమ్ వణ్ణత్తైక్ కణ్టు, అణ్ట చరాచరముమ్ అతిల్ ఉళ్ళ అత్తనై పేర్కళుమ్ ఇన్పముటన్ ఆటుమ్ అఴకైక్ కాణ్మిన్.
5 - 1
చూలతరనార్ ఆట ఓతిమకళాట నని
తొఴుపూత కణమాట అరి ఆట అయనోటు
తూయకలై మాతు ఆట మా నళిని యాట ఉయర్
చురరోటు చురలోక పతియాట ఎలియేఱు
చూకైముకనార్ ఆట మూరిముకన్ ఆట ఓరు
తొటర్ఞాళి మిచైఊరు మఴవాట వచువీర
చూలిపతి తానాట నీలనమ నాటనిఱై
చుచినార ఇఱైయాట వలిచాల్ నిరుతియాట . . . . . . అరికరమకనోటే


5 - 2
కాలిలియు మేయాట వాఴ్నితియ నాటమికు
కనఞాల మకళాట వరవేణి చచితేవి
కామమత వేళాట మామైరతి యాట అవిర్
కతిరాట మతియాట మణినాక అరచు ఓకై
కాణుమ్ మునివోరాట మాణఱమినాట ఇరు
కఴలాట అఴకాయ తళైయాట మణిమాచు ఇల్
కానమయిల్ తానాట ఞాన అయిలాట ఒళిర్
కరవాళ మతువాట ఎఱిచూల మఴువాట . . . . . . వయిరమల్ ఎఱుఴోటే

5 - 3
కోల అరై ఞాణాట నూన్మరుమమాట నిరై
కొళునీప అణియాట ఉటైయాట అటల్నీటు
కోఴి అయరాతు ఆట వాకువణి యాటమిళిర్
కుఴైయాట వళైయాట ఉపయాఱు కరమేచిల్
కోకనత మాఱాఱొటాఱు విఴియాట మలర్
కుఴకాయ ఇతఴాట ఒళిరాఱు చిరమోటు
కూఱుకలై నావాట మూరల్ ఒళియాట వలర్
కువటేఱు పుయమాట మిటఱాట మటియాట . . . . . . అకన్ముతుకురమోటే

5 - 4
నాలుమఱై యేయాట మేల్ నుతల్కళాట వియన్
నలియాత ఎఴిలాట అఴియాత కుణమాట
నాకరికమే మేవు వేటర్మకళాట అరుళ్
నయవానై మకళాట ముచువాన ముకనాట
నారతమకాన్ ఆట ఓచైముని ఆట విఱ
నవవీరర్ పుతరాట ఒరు కావటియన్ ఆట
ఞాన అటియారాట మాణవర్కళ్ ఆట ఇతై
నవిల్ తాచన్ ఉటనాట ఇతువేళై ఎణివాకొళ్ . . . . . . అరుళ్మలి మురుకోనే.This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org