Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
ศฺรีมตฺ ปามฺปนฺ กุมรกุรุตาจ จุวามิกฬฺ อรุฬิย
ปริปูรณ ปญฺจามิรฺต วณฺณมฺ


ปากมฺ 1 - ปาลฺ | ปากมฺ 2 - ตยิรฺ | ปากมฺ 3 - เนะยฺ | ปากมฺ 4 - จรฺกฺกไร | ปากมฺ 5 - เตนฺ

ปากมฺ 1 - ปาลฺ
จุปฺปิรมณิย เปะรุมานฺ จูรปตฺมนุฏนฺ โปริฏุมฺ มกิไม. มุรุกนินฺ โปรฺ เวะรฺริ กุริตฺตุ เชะยโกษมฺ. ปิณิโปกฺก วิณฺณปฺปมฺ.
1 - 1
อิลงฺกุ นนฺกไล วิริญฺจโนฏุ
อนนฺตนุมฺ จต มกนฺจตา
วิยนฺโกะฬฺ ตมฺปิยรฺกฬุมฺ โปะนาฏุ
อุไรนฺต ปุงฺกวรฺกฬุมฺ เกะฏาตุ
เอะนฺรุมฺ โกะนฺไร อณินฺโตนารฺ
ตนฺ ตณฺ ติณฺ ติรฬุมฺ เจยามฺ
เอะนฺรนฺ โจะนฺตมินุมฺ ตีเตตุ
เอะนฺรุ องฺกงฺกุ อณิ กณฺฏุ โอยาตุ
เอนฺตุ วนฺปไฏเวลฺ วลิ เจรฺนฺต ติณฺปุยเม
เอยฺนฺต กณฺฏกรฺกาลฺ โตะไฏ มูญฺจิ กนฺตรโมฏุ
เอะลุมฺปุรุมฺ ตไลกฬุมฺ ตุณินฺติฏ
อฏรฺนฺต จณฺไฏกฬฺ โตะฏรฺนฺตุเปยฺ
เอะนุมฺ กุณุงฺกุกฬฺ นิณงฺกฬฺ อุณฺฏุ อรนฺ
มกนฺ ปุรญฺจยมฺ เอะนุมฺโจะเล . . . . . . กฬมิไจเยะฬุมาเร

1 - 2
ตุลงฺกุมญฺจิไร อลงฺกเว
วิฬงฺก วนฺตโวะรฺ จิกณฺฏิเย
ตุณินฺติรุนฺตุ อุยรฺกรงฺกณฺ มา
วรงฺกฬฺ มิญฺจิย วิรุมฺปุกูรฺ
ตุนฺรุมฺ ตณฺฏโมะฏุ อมฺปุ อีรฺวาฬฺ
โกะณฺฏุ อณฺฏงฺกฬิลฺ นินฺรูเฏ
จุณฺฏุมฺ ปุงฺกมฺ อฬินฺตุ เอลาตุ
อญฺจุมฺ ปณฺฏจุรนฺ จูเต
จูฬฺนฺเตะฬุมฺโปะฬุเต กรมฺ วางฺกิ โอะณฺ ติณิเวลฺ
ตูณฺฏิ นินฺรวเน กิไฬโยงฺก นินฺรุฬมา
ตุวนฺตุวมฺ ปฏ วกิรฺนฺตุ เวะนฺรุ อติ
ปลมฺโปะรุนฺติย นิรญฺจนา
จุกมฺโกะฬุมฺ ตวรฺ วณงฺกุมฺ อิงฺกิตมฺ
อุกนฺต จุนฺตร อลงฺกฺรุตา . . . . . . อริปิรมรุเมโย

1 - 3
อไลนฺตุ จนฺตตมฺ อรินฺติฏาตุ
เอะฬุนฺต เจะนฺตฬลฺ อุฏมฺปินารฺ
อฏงฺกิ องฺกมุมฺ อิไรญฺจิเย
ปุกฬฺนฺตุ อนฺรุเมะยฺ โมะฬินฺตวา
องฺกิงฺ เกะนฺปตุ อรุนฺเตวา
เอะงฺกุมฺ ตุนฺริ นิไรนฺโตเน
อณฺฏุมฺ โตะณฺฏรฺ วรุนฺตาเม
อินฺปมฺ ตนฺตรุฬุมฺ ตาฬา
อามฺปิ ตนฺติฏุมา มณิ ปูณฺฏ อนฺตไฬยา
อาณฺฏวนฺ กุมรา เอะไน อาณฺฏ เจะญฺจรณา
อลรฺนฺต อินฺตุฬ อลงฺกลุมฺ กฏิ
เจะรินฺต จนฺตน จุกนฺตเม
อณินฺตุ กุนฺรวรฺ นลมฺ โปะรุนฺติฏ
วฬรฺนฺต ปนฺตนณ เอะนุมฺ เปะณาฬฺ . . . . . . ตไน อไณ มณวาฬา

1 - 4
กุลุงฺกิรณฺฏุ มุไกยุมฺกฬารฺ
อิรุณฺฏ โกะนฺตฬ โอะฬุงฺกุมฺเวลฺ
กุรงฺกุมฺ อมฺปกมฺ อตุมฺ เจะวายฺ
อตุมฺ จไมนฺตุฬ มฏนฺไตมารฺ
โกะญฺจุมฺ ปุนฺโตะฬิลุมฺ กาลฺ โอรุมฺ
จณฺฏนฺ เจะยลุมฺ จูเฏ
โกะณฺฏุ องฺกมฺ ปฏรุมฺ จีฬฺโนยฺ
อณฺฏมฺ ตนฺตมฺ วิฬุมฺปาฬฺ โนยฺ
กูนฺเจะยุมฺ ปิณิกาลฺ กรมฺ วีงฺกฬุงฺกลุมฺ วายฺ
กูมฺปณงฺกุ กณோยฺ ตุยรฺ จารฺนฺต ปุนฺกณุเม
กุยินฺโกะฬุมฺ กฏลฺ วไฬนฺต อิงฺเกะไน
อไฏนฺติฏุมฺปฏิ อินุมฺเจะเยลฺ
กุวินฺตุ เนะญฺจมุฬไณนฺตุ นินฺปตมฺ
นิไนนฺตุ อุยฺยุมฺปฏิ มนมฺเจะเย . . . . . . ติรุวรุฬฺ มุรุโกเน
Back to Top

ปากมฺ 2 - ตยิรฺ
มุปฺเปะรุมฺ เตวิกฬาน มไลมกฬฺ, อไลมกฬฺ, กไลมกฬฺ, มรฺรุมฺ เตะยฺวยาไนยินฺ จิรปฺปิยลฺปุกฬฺ.
เมลุมฺ วฬฺฬิไย นาฏิจฺ เจะนฺรุ อวฬุกฺกุตฺ ตนฺไนตฺ ตนฺตุ กฏิมณมฺ ปุรินฺตุ โกะณฺฏตุ.
2 - 1
กฏิตฺตุณรฺ โอะนฺริย มุกิรฺกุฬลุมฺ กุฬิรฺ
กไลปฺปิไร เอะนฺริฏุ นุตลฺ ติลกมฺ ติกฬฺ
กาจุ อุไมยาฬฺ อิฬมฺ มามกเน
กฬงฺก อินฺตุไว มุนินฺตุ นนฺกุ อตุ
กฏนฺตุ วิญฺจิย มุกมฺ จิรนฺโตะฬิ
กาลฺ อยิลารฺ วิฬิมา มรุกา . . . . . . วิไรเจะริอณิมารฺปา

2 - 2
กนตฺตุยรฺ กุนฺไรยุมฺ อิไณตฺตุฬ กุมฺป
กลจตฺไตยุมฺ วิญฺจิย ตนตฺติไจ มงฺไกโกะฬฺ
กาตลนฺ นานฺมุก นาฏมุเต
กมฬฺนฺต กุงฺกุม นรนฺตมุมฺ ติมิรฺ
กรุมฺเปะนุมฺ โจะไล อิยมฺปุ กุญฺจริ
กาวลเน กุกเน ปรเน . . . . . . อมรรฺกฬฺ โตะฬุปาตา

2 - 3
อุฏุกฺกิไฏยินฺ ปณิ อฏุกฺกุไฏยุงฺกน
อุไรปฺปุ อุยรฺ มญฺจุรุ ปตกฺกโมะฏุ อมฺปต
โอวิย นูปุร โมติรเม
อุยรฺนฺต ตณฺโตะไฏกฬุมฺ กรงฺกฬิลฺ
อุรุมฺ ปจุนฺโตะฏิกฬุมฺ กุยงฺกฬิลฺ
อูรฺ เอะฬิลฺวาโระฏุ นาจิยิเล . . . . . . มินุมฺอณิ นไกโยเฏ

2 - 4
อุลปฺปรุ อิลมฺปกมินุกฺกิย เจะนฺติรุ
อุรุปฺปณิ ยุมฺปล ตริตฺตุ อฏรฺ ไปนฺติไน
โอวลิลา อรเณ เจะยุมารุ
โอะฬุงฺกุรุมฺ ปุนมิรุนฺตุ มญฺจุลมฺ
อุไรนฺต กิญฺจุก นรุมฺ โจะลฺ เอะนฺริฏ
โอลมเต อิฏุกานวรฺ มา . . . . . . มกเฬะนุมฺ โอะรุมานามฺ

2 - 5
มฏกฺโกะฏิมุนฺ ตไล วิรุปฺปุฏนฺ วนฺตุ อติ
วนตฺตุไร กุนฺรวรฺ อุรุปฺโปะฏุ นินฺรฬ
มานินิเย กนิเย อินินี
วรุนฺตุมฺ เอะนฺรไน อไณนฺตุ จนฺตตมฺ
มนมฺ กุฬิรฺนฺติฏ อิณงฺกิ วนฺตรุฬายฺ
มยิเล กุยิเล เอะฬิเล . . . . . . มฏ วนนินเตรฺ อารฺ

2 - 6
มฏิกฺโกะรุ วนฺตนมฺ อฏิกฺโกะรุ วนฺตนมฺ
วไฬกฺโกะรุ วนฺตนมฺ วิฬิกฺโกะรุ วนฺตนมฺ
วาเอะนุมฺ โอรฺ โมะฬิเย โจะลุนี
มณงฺกิฬรฺนฺตนลฺ อุฏมฺปุ อิลงฺกิฏุ
มตงฺกิ ยินฺรุฬมฺ มกิฬฺนฺ ติฏุมฺปฏิ
มานฺมกเฬ เอะไนอาฬฺ นิติเย . . . . . . เอะนุมฺ โมะฬิ ปลนูเร

2 - 7
ปฏิตฺตวฬฺ ตนฺไกกฬฺ ปิฏิตฺตุมุนมฺ โจะน
ปฏิกฺกุ มณนฺตุอรุฬฺ อฬิตฺต อนนฺต
กิรุปา กรเน วรเน อรเน
ปฏรฺนฺต เจะนฺตมิฬฺ ตินมฺ โจะลฺ อินฺโปะฏุ
ปตมฺ กุรงฺกุนรฺ อุฬมฺ เตะฬินฺตุ อรุฬฺ
ปาวกิเย จิกิยูรฺ อิไรเย . . . . . . ติรุมลิจมรฺ อูรา

2 - 8
ปวกฺกฏลฺ เอะนฺปตุ กฏกฺกวุนินฺ ตุไณ
ปลิตฺติฏวุมฺ ปิไฬ เจะรุตฺติฏวุมฺ กวิ
ปาฏวุมฺนี นฏมาฏวุเม
ปฏรฺนฺตุ ตณฺฏไย นิตมฺ เจะยุมฺปฏิ
ปณินฺต เอะนฺรไน นิไนนฺตุ วนฺตรุฬฺ
ปาลนเน เอะไนยาฬฺ จิวเน . . . . . . วฬรฺ อยิลฺ มุรุโกเน.
Back to Top

ปากมฺ 3 - เนะยฺ
วญฺจกรินฺ กูฏฺฏุ อิลฺลามลุมฺ, โตะณฺฏรฺกฬินฺ อณิไมยุมฺ, จิว - จกฺติยรินฺ ตาณฺฏวกฺ โกลมุมฺ, กนฺตปิรานินฺ กาฏฺจิกฺกาก เองฺกุมฺ ตนฺไมยุมฺ กาณฺมินฺ.


3 - 1
วญฺจมฺ จูโตะนฺรุมฺเปรฺ ตุนฺปมฺ จงฺกฏมฺ มณฺฏุมฺ เปรฺ
มงฺกุมฺเปยฺ นมฺปุมฺเปรฺ ตุญฺจุมฺ ปุนฺโจะลฺ วฬงฺกุมฺ เปรฺ
มานฺ กณารฺ เปะณารฺ ตมาลินานฺ
มติยตุเกะฏฺฏุตฺ ติริปวรฺติตฺติปฺปุ
เอะน มตุ ตุยฺตฺตุจฺ จุฬลฺปวรฺ อิจฺจิตฺเต
มนมุยิรฺ อุฏฺกจฺ จิไตตฺตุเม
นุกรฺตฺติน ตุกฺกกฺ กุณตฺติโนรฺ
วไจยุรุ ตุฏฺฏจฺ จินตฺติโนรฺ
มฏิโจะล เมะตฺตจฺ จุรุกฺกุโฬรฺ
วลิเอริย กูรมุโฬรฺ อุตวารฺ
นฏุ เอตุมิลารฺ อิฬิวารฺ กฬโวรฺ
มณมลรฺ อฏิยิไณ วิฏุปวรฺ ตไมยินุมฺ
นณุกิฏ เอะไนวิฏุวตุ จริ อิไลเย . . . . . . โตะณฺฏรฺกฬฺ ปติเจรายฺ


3 - 2
วิญฺจุมฺการฺ นญฺจมฺ ตานฺ อุณฺฏุนฺ ติงฺกฬฺ อณินฺตุมฺกาลฺ
เวะมฺปุมฺโปโตะณฺเจะนฺตาฬฺ โกะณฺฏญฺจุ อญฺจอุไตนฺตุมฺ
ปูมีนฺ ปตา ไกโยนฺ เมะยฺวียุ มา
วิฬิไย วิฬิตฺตุกฺ กฏุก เอะริตฺตุกฺ
กริไย อุริตฺตุตฺ ตนุมิไจ จุรฺริกฺโกฬฺ
วิไฬวรุ จุตฺตจฺ จิรปฺปินารฺ
ปิไณมฬุ จตฺติกฺ กรตฺตินารฺ
วิชย อุฏุกฺไกปฺ ปิฏิตฺตุฬารฺ
ปุรมตุ เอะริกฺกจฺ จิริตฺตุฬารฺ
วิติ มาตวนารฺ อริยา วฏิโวรฺ
โอะรุปาติ เปะณายฺ โอะฬิรฺโวรฺ จุจินีฬฺ
วิไฏตนิลฺ อิวรฺปวรฺ ปณปณมฺ อณิปวรฺ
กไนกฬลฺ โอะลิตร นฏมิฏุปวรฺเจยฺ . . . . . . เอะนฺรุฬ กุรุนาตา
3 - 3
ตญฺจมฺ เจรฺ โจะนฺตมฺ จาลมฺเจะมฺปงฺกย มญฺจุงฺกาลฺ
ตนฺตนฺตา ตนฺตนฺตา ตนฺตนฺ ตนฺตน ตนฺตนฺตา
ตามฺ ตตี ตตี ตตี ตตี
ตติมิติ ตตฺติตฺ ตริกิฏ ตตฺตตฺ
ติริกิฏ ตตฺตตฺ เตะเยะน นฏิกฺกจฺจูฬฺ
ตนิ นฏนกฺรุตฺติยตฺตินาฬฺ
มกิฏไน เวะฏฺฏิจฺ จิไตตฺตุฬาฬฺ
ตฏมิกุ มุกฺกฏฺ กยตฺตินาฬฺ
จุรตนฺ อุวกฺกปฺ ปกุตฺตุฬาฬฺ
จมิกู วิฬโมฏุ อรุการฺ อณิวาฬฺ
โอะรุโก ฏุไฏโยนฺ อไนยายฺ วรุวาฬฺ
จตุมไร กฬุมฺวฬิ ปฏวฬรฺ ปวณฺมไล
มกเฬะน โวะรุเปะยรุไฏยวฬฺ จุตเน . . . . . . อณฺฏรฺกฬฺ โตะฬุเตวา

3 - 4
ปิญฺจมฺจูฬฺ มญฺโจะณฺ เจยุมฺจนฺตงฺโกะฬฺ ปตงฺกงฺกูรฺ
ปิมฺปมฺโปลฺ องฺกมฺ จารุงฺกณฺ กณฺกฬฺอิลงฺกุมฺ จีรฺ
โองฺกเว อุลาวุ กาลฺ วิณோรฺ
ปิรมโนะฏุ เอะฏฺฏุกฺ กุลกิริ ติกฺกุกฺ
กริโยะฏุ ตุตฺติปฺ ปฏวร อุฏฺกปฺปารฺ
ปิฬิร นฏตฺติกฺ กฬิตฺตวา
กิริเกะฏ เอะกฺกิตฺ ตุไฬตฺตวา
ปิริยก เมะตฺตตฺ ตริตฺตวา
ตมิยไน นจฺจิจฺ จุฬิตฺตวา
ปิณมา มุนเม อรุฬฺวายฺ อรุฬฺวายฺ
ตุนิยาไวยุ นี กฏิยายฺ กฏิยายฺ
ปิจิโยะฏุ ปลปิไฬ โปะรุโปะรุ โปะรุโปะรุ
จตตมุ มไรวรุ ติรุวฏิ ตรวา . . . . . . เอะนฺกฬิ มุรุโกเน.
Back to Top

ปากมฺ 4 - จรฺกฺกไร
นาฬุมฺ โกฬุมฺ นนฺมกฺกฬุกฺกุ นนฺไมเย เจะยฺยุมามฺ.
อวนฺ กุฏิยิรุกฺกุมฺ อรุปไฏวีฏุ อวนฺ ติรุวฏิยินฺ ติยานจฺ จิรปฺปุกูรกฺ เกณฺมินฺ.
4 - 1
มาตมุมฺ ติน วารมุมฺ ติติ
โยกมุมฺ ปล นาฬฺกฬุมฺ ปฏรฺ
มาติรมฺ ติริ โกฬฺกฬุมฺ กฬลฺ
เปณุมฺ อนฺปรฺกฬฺ ปาลฺ นลมฺ ตร
วรฺจลมฺ อตุเจะยุมฺ อรุฏฺกุณา
จิรนฺต วิรฺปนรฺ อกกฺกณา
มรฺปุย อจุรไร โอะฬิตฺตวา
อนนฺต จิตฺตุรุ เอะฏุตฺตวา
มาลฺ อยนฺ จุรรฺโกนุมฺ อุมฺปรฺ
เอะลารุมฺ วนฺตนเม ปุรินฺติฏุ
วานวนฺ จุฏรฺ เวลวนฺ กุรุ
ญาน กนฺตปิรานฺ เอะนุมฺปฏิ
มตฺตก มิไจมุฏิ ตริตฺตวา
กุฬิรฺนฺต กตฺติไก ปริตฺตวา
มฏฺฏรุมฺ อิกลฺ อยิลฺ ปิฏิตฺตวา
จิวนฺต อกฺกินิ นุตรฺกณา . . . . . . จิวกุรุ เอะนุมฺ นาตา.

4 - 2
นาต อิงฺกิต เวตมุมฺ ปลฺ
ปุราณมุมฺ กไลอากมงฺกฬุมฺ
นาต อุนฺ ตนิ วายิลฺ วนฺตนเว
เอะนุนฺตุณิเป อรินฺตปินฺ
นจฺจุวตุ อิวณฺเอะตุ กณิตฺไตโย
เจะรินฺต ษฏฺปไก เกะฏุตฺตุเม
นฏฺปุไฏ อรุฬมิฬฺตุ อุณิลฺ จตา
จิรนฺต ตุตฺติไย อฬิกฺกุเม
นาฬุมฺ อินฺปุอุยรฺ เตนินุมฺ จุไว
อียุมฺ วิณฺฏลเม วรุมฺ จุรรฺ
นาฏิยุณฺฏิฏุ โปชนมฺ ตนิ
เลยุมฺ วิญฺจิฏุเม กรุมฺโปะฏุ
นฏฺฏมฺ อินฺ มุปฺปฬ มุวรฺกฺกุเม
วิไฬนฺต จรฺกฺกไร กจกฺกุเม
นรฺจุจิ มุรฺริย ปยตฺโตะเฏ
กลนฺต ปุตฺตมุ ตินิกฺกุโม . . . . . . อไต อินิ อรุฬาโย.

4 - 3
ปูตลมฺ ตนิเลยุ (มฺ) นนฺกุ อุไฏ
มีตลมฺ ตนิ เลยุมฺ วณฺฏุ อรุ
ปู มลรฺนฺตวุ นาต วมฺปต
เนยมฺ เอะนฺปตุเว ตินมฺ ติกฬฺ
โปะรฺปุรุมฺ อฬกตุ โกะฏุกฺกุเม
อุยรฺนฺต เมะยฺปฺเปะยรฺ ปุณรฺตฺตุเม
โปะยฺตฺติฏ วิไนกไฬ อรุกฺกุเม
มิกุนฺต จิตฺติกฬฺ เปะรุกฺกุเม
ปูรณมฺ ตรุเม นิรมฺปุ เอะฬิลฺ
อาตนมฺ ตรุเมอณินฺติฏุ
ปูฏณมฺ ตรุเม อิกนฺตนิลฺ
วาฬฺวตุมฺ ตรุเม อุฏมฺโปะฏุ
โปะกฺกรุ ปุกฬิไน อฬิกฺกุเม
ปิรนฺตุ เจะตฺติฏลฺ โตะไลกฺกุเม
ปุตฺติยิลฺ อริวิไน วิฬกฺกุเม
นิไรนฺต มุตฺติยุมฺ อิไจกฺกุเม . . . . . . อิไตนิตมฺ อุตวาโย.

4 - 4
จีตฬมฺ โจะริ โกติลฺ ปงฺกยเม
มลรฺนฺติฏุ วาวิ ตงฺกิย
จีรฺ อฏรฺนฺตวิรฺ อาวินนฺกุฏิ
เอรกมฺ ปรปูต รมฺจิว
จิตฺตรุมฺ มุนิวรุมฺ วจิตฺต
โจไลยุมฺ ติไรกฺกฏลฺ อฏิกฺกุมฺวายฺ
เจะรฺกณมฺ อุลวิฏุ โปะรุปฺเปะลามฺ
อิรุนฺตุ อฬิตฺตรุฬฺ อยิลฺ ไกยา
เตนฺ อุไรนฺติฏุ กาน กนฺตนิลฺ
มานิฬมฺ จุไตยาลฺ อิรุมฺ จไร
เจรฺ อุฏมฺปุ ตฬาฏ วนฺต
จนฺยาจ จุนฺตรรูป อมฺปร
จิรฺปร เวะฬิตนิลฺ นฏิกฺกุมา
อกณฺฏ ตตฺตุว ปรตฺตุวา
เจะปฺปรุมฺ รกจิย นิไลกฺกุเฬ
วิฬงฺกุ ตรฺปร ติริตฺตุวา . . . . . . ติรุวฬรฺ มุรุโกเน.
Back to Top

ปากมฺ 5 - เตนฺ
กนฺตนฺ อาฏิ วรุมฺ วณฺณตฺไตกฺ กณฺฏุ, อณฺฏ จราจรมุมฺ อติลฺ อุฬฺฬ อตฺตไน เปรฺกฬุมฺ อินฺปมุฏนฺ อาฏุมฺ อฬไกกฺ กาณฺมินฺ.
5 - 1
จูลตรนารฺ อาฏ โอติมกฬาฏ นนิ
โตะฬุปูต กณมาฏ อริ อาฏ อยโนฏุ
ตูยกไล มาตุ อาฏ มา นฬินิ ยาฏ อุยรฺ
จุรโรฏุ จุรโลก ปติยาฏ เอะลิเยรุ
จูไกมุกนารฺ อาฏ มูริมุกนฺ อาฏ โอรุ
โตะฏรฺญาฬิ มิไจอูรุ มฬวาฏ วจุวีร
จูลิปติ ตานาฏ นีลนม นาฏนิไร
จุจินาร อิไรยาฏ วลิจาลฺ นิรุติยาฏ . . . . . . อริกรมกโนเฏ


5 - 2
กาลิลิยุ เมยาฏ วาฬฺนิติย นาฏมิกุ
กนญาล มกฬาฏ วรเวณิ จจิเตวิ
กามมต เวฬาฏ มาไมรติ ยาฏ อวิรฺ
กติราฏ มติยาฏ มณินาก อรจุ โอไก
กาณุมฺ มุนิโวราฏ มาณรมินาฏ อิรุ
กฬลาฏ อฬกาย ตไฬยาฏ มณิมาจุ อิลฺ
กานมยิลฺ ตานาฏ ญาน อยิลาฏ โอะฬิรฺ
กรวาฬ มตุวาฏ เอะริจูล มฬุวาฏ . . . . . . วยิรมลฺ เอะรุโฬเฏ

5 - 3
โกล อไร ญาณาฏ นูนฺมรุมมาฏ นิไร
โกะฬุนีป อณิยาฏ อุไฏยาฏ อฏลฺนีฏุ
โกฬิ อยราตุ อาฏ วากุวณิ ยาฏมิฬิรฺ
กุไฬยาฏ วไฬยาฏ อุปยารุ กรเมจิลฺ
โกกนต มาราโระฏารุ วิฬิยาฏ มลรฺ
กุฬกาย อิตฬาฏ โอะฬิรารุ จิรโมฏุ
กูรุกไล นาวาฏ มูรลฺ โอะฬิยาฏ วลรฺ
กุวเฏรุ ปุยมาฏ มิฏราฏ มฏิยาฏ . . . . . . อกนฺมุตุกุรโมเฏ

5 - 4
นาลุมไร เยยาฏ เมลฺ นุตลฺกฬาฏ วิยนฺ
นลิยาต เอะฬิลาฏ อฬิยาต กุณมาฏ
นากริกเม เมวุ เวฏรฺมกฬาฏ อรุฬฺ
นยวาไน มกฬาฏ มุจุวาน มุกนาฏ
นารตมกานฺ อาฏ โอไจมุนิ อาฏ วิร
นววีรรฺ ปุตราฏ โอะรุ กาวฏิยนฺ อาฏ
ญาน อฏิยาราฏ มาณวรฺกฬฺ อาฏ อิไต
นวิลฺ ตาจนฺ อุฏนาฏ อิตุเวไฬ เอะณิวาโกะฬฺ . . . . . . อรุฬฺมลิ มุรุโกเน.This page was last modified on Mon, 10 Jan 2022 13:29:21 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org