sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
चकल कला वल्लि

1. वॆण्तामरैक्कु अऩ्ऱि निऩ्पतम्
ताङ्क ऎऩ् वॆळ्ळै उळ्ळत्
तण्तामरैक्कुत् तकातु कॊलो?
चकम् एऴुम् अळित्तु
उण्टाऩ् उऱङ्क, ऒऴित्ताऩ् पित्ताक,
उण्टाक्कुम् वण्णम्
कण्टाऩ् चुवैकॊळ् करुम्पे!
चकल कलावल्लिये!

2. नाटुम् पॊरुळ्चुवै चॊऱ्‌चुवै
तोय्तर, नाऱ्‌कवियुम्
पाटुम् पणियिल् पणित्तु अरुळ्वाय्;
पङ्कय आचऩत्तिल्
कूटुम् पचुम्पॊऩ् कॊटिये!
कऩतऩक् कुऩ्ऱुम् ऐम्पाल्
काटुम् चुमक्कुम् करुम्पे!
चकल कलावल्लिये!

3. अळिक्कुम् चॆन्तमिऴ्त् तॆळ्ळमुतु
आर्न्तु, उऩ् अरुळ् कटलिल्
कुळिक्कुम् पटिक्कु ऎऩ्ऱु कूटुम् कॊलो?
उळम् कॊण्टु तॆळ्ळित्
तॆळिक्कुम् पऩुवल् पुलवोर्
कविमऴै चिन्तक् कण्टु,
कळिक्कुम् कलाप मयिले!
चकल कलावल्लिये!

4. तूक्कुम् पऩुवल् तुऱैतोय्न्त
कल्वियुम्, चॊल्चुवै तोय्
वाक्कुम्, पॆरुकप् पणित्तु अरुळ्वाय्;
वट नूऱ्‌कटलुम्,
तेक्कुम्, चॆन्तमिऴ्च् चॆल्वमुम्,
तॊण्टर् चॆन्नाविल् निऩ्ऱु
काक्कुम् करुणैक् कटले!
चकल कलावल्लिये!

5. पञ्चु अप्पि इतम्तरु चॆय्यपॊऩ्
पात पङ्केरुकम् ऎऩ्
नॆञ्चत् तटत्तु अलराततु ऎऩ्ऩे?
नॆटुन्ताळ् कमलत्तु
अञ्चत् तुवचम् उयर्त्तोऩ् चॆन्
नावुम्, अकमुम् वॆळ्ळैक्
कञ्चत् तविचु! ऒत्तु इरुन्ताय्;
चकल कलावल्लिये!

6. पण्णुम्, परतमुम्, कल्वियुम्
तीञ्चॊल् पऩुवलुम्, याऩ्
ऎण्णुम् पॊऴुतुऎळितु ऎय्त नल्काय्;
ऎऴुता मऱैयुम्,
विण्णुम्, पुवियुम्, पुऩलुम्,
कऩलुम्, करुत्तुम् निऱैन्ताय्;
चकल कलावल्लिये!

7. पाट्टुम्, पॊरुळुम्, पॊरुळाल्
पॊरुन्तुम् पयऩुम्, ऎऩ्पताल्
कूट्टुम् पटिनिऩ् कटैक्कण् नल्काय्;
उळम् कॊण्टु तॊण्टर्
तीट्टुम् कलैत्तमिऴ्त् तीम्पाल्
अमुतम् तॆळिक्कुम् वण्णम्
काट्टुम्वॆळ् ओतिमप् पेटे
चकल कलावल्लिये!

8. चॊल्विऱ्‌पऩमुम्, अवताऩमुम्,
कवि चॊल्लवल्ल
नल्वित्तैयुम्, तन्तु अटिमैकॊळ्वाय्,
नळिऩ आचऩम्चेर्
चॆल्विक्कु अरितु ऎऩ्ऱु ऒरुकालमुम्
चितैयामै नल्कुम्
कल्विप् पॆरुञ्चॆल्वप् पेऱे!
चकल कलावल्लिये!

9. चॊऱ्‌कुम् पॊरुट्कुम् उयिरामॆय्ञ्
ञाऩत्तिऩ् तोऱ्‌ऱम् ऎऩ्ऩ
निऱ्‌किऩ्ऱ निऩ्ऩै निऩैप्पवर् यार्?
निलम् तोय् पुऴैक्कै
नऱ्‌कुञ् चरत्तिऩ् पिटियोटु
अरच अऩ्ऩम् नाण, नटै
कऱ्‌कुम् पताम्पुयत् ताये!
चकल कलावल्लिये!

10. मण्कण्ट वॆण्कुटैक् कीऴाक
मेऱ्‌पट्ट मऩ्ऩरुम् ऎऩ्
पण्कण्ट अळविल् पणिरच् चॆय्वाय्;
पटैप्पोऩ् मुतलाम्
विण्कण्ट तॆय्वम्पल् कोटि उण्टेऩुम्
विळम्पिल् उऩ्पोल्
कण्कण्ट तॆय्वम् उळतो?
चकल कलावल्लिये!

Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org