Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
chakala kalA valli

1. v^eNtAmaraikku a^nRi ni^npatam
tA~Nka ^e^n v^eLLai uLLat
taNtAmaraikkut takAtu k^olo?
chakam ezhum aLittu
uNTA^n uRa~Nka, ^ozhittA^n pittAka,
uNTAkkum vaNNam
kaNTA^n chuvaik^oL karumpe!
chakala kalAvalliye!

2. nATum p^oruLchuvai ch^oRchuvai
toytara, nARkaviyum
pATum paNiyil paNittu aruLvAy;
pa~Nkaya Acha^nattil
kUTum pachump^o^n k^oTiye!
ka^nata^nak ku^nRum aimpAl
kATum chumakkum karumpe!
chakala kalAvalliye!

3. aLikkum ch^entamizht t^eLLamutu
Arntu, u^n aruL kaTalil
kuLikkum paTikku ^e^nRu kUTum k^olo?
uLam k^oNTu t^eLLit
t^eLikkum pa^nuval pulavor
kavimazhai chintak kaNTu,
kaLikkum kalApa mayile!
chakala kalAvalliye!

4. tUkkum pa^nuval tuRaitoynta
kalviyum, ch^olchuvai toy
vAkkum, p^erukap paNittu aruLvAy;
vaTa nURkaTalum,
tekkum, ch^entamizhch ch^elvamum,
t^oNTar ch^ennAvil ni^nRu
kAkkum karuNaik kaTale!
chakala kalAvalliye!

5. pa~nchu appi itamtaru ch^eyyap^o^n
pAta pa~Nkerukam ^e^n
n^e~nchat taTattu alarAtatu ^e^n^ne?
n^eTuntAL kamalattu
a~nchat tuvacham uyartto^n ch^en
nAvum, akamum v^eLLaik
ka~nchat tavichu! ^ottu iruntAy;
chakala kalAvalliye!

6. paNNum, paratamum, kalviyum
tI~nch^ol pa^nuvalum, yA^n
^eNNum p^ozhutu^eLitu ^eyta nalkAy;
^ezhutA maRaiyum,
viNNum, puviyum, pu^nalum,
ka^nalum, karuttum niRaintAy;
chakala kalAvalliye!

7. pATTum, p^oruLum, p^oruLAl
p^oruntum paya^num, ^e^npatAl
kUTTum paTini^n kaTaikkaN nalkAy;
uLam k^oNTu t^oNTar
tITTum kalaittamizht tImpAl
amutam t^eLikkum vaNNam
kATTumv^eL otimap peTe
chakala kalAvalliye!

8. ch^olviRpa^namum, avatA^namum,
kavi ch^ollavalla
nalvittaiyum, tantu aTimaik^oLvAy,
naLi^na Acha^namcher
ch^elvikku aritu ^e^nRu ^orukAlamum
chitaiyAmai nalkum
kalvip p^eru~nch^elvap peRe!
chakala kalAvalliye!

9. ch^oRkum p^oruTkum uyirAm^ey~n
~nA^natti^n toRRam ^e^n^na
niRki^nRa ni^n^nai ni^naippavar yAr?
nilam toy puzhaikkai
naRku~n charatti^n piTiyoTu
aracha a^n^nam nANa, naTai
kaRkum patAmpuyat tAye!
chakala kalAvalliye!

10. maNkaNTa v^eNkuTaik kIzhAka
meRpaTTa ma^n^narum ^e^n
paNkaNTa aLavil paNirach ch^eyvAy;
paTaippo^n mutalAm
viNkaNTa t^eyvampal koTi uNTe^num
viLampil u^npol
kaNkaNTa t^eyvam uLato?
chakala kalAvalliye!

Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:12:27 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org