Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
චකල කලා වල්ලි

1. වෙණ්තාමරෛක්කු අන්රි නින්පතම්
තාඞ්ක එන් වෙළ්ළෛ උළ්ළත්
තණ්තාමරෛක්කුත් තකාතු කොලෝ?
චකම් ඒළුම් අළිත්තු
උණ්ටාන් උරඞ්ක, ඔළිත්තාන් පිත්තාක,
උණ්ටාක්කුම් වණ්ණම්
කණ්ටාන් චුවෛකොළ් කරුම්පේ!
චකල කලාවල්ලියේ!

2. නාටුම් පොරුළ්චුවෛ චොර්චුවෛ
තෝය්තර, නාර්කවියුම්
පාටුම් පණියිල් පණිත්තු අරුළ්වාය්;
පඞ්කය ආචනත්තිල්
කූටුම් පචුම්පොන් කොටියේ!
කනතනක් කුන්රුම් ඓම්පාල්
කාටුම් චුමක්කුම් කරුම්පේ!
චකල කලාවල්ලියේ!

3. අළික්කුම් චෙන්තමිළ්ත් තෙළ්ළමුතු
ආර්න්තු, උන් අරුළ් කටලිල්
කුළික්කුම් පටික්කු එන්රු කූටුම් කොලෝ?
උළම් කොණ්ටු තෙළ්ළිත්
තෙළික්කුම් පනුවල් පුලවෝර්
කවිමළෛ චින්තක් කණ්ටු,
කළික්කුම් කලාප මයිලේ!
චකල කලාවල්ලියේ!

4. තූක්කුම් පනුවල් තුරෛතෝය්න්ත
කල්වියුම්, චොල්චුවෛ තෝය්
වාක්කුම්, පෙරුකප් පණිත්තු අරුළ්වාය්;
වට නූර්කටලුම්,
තේක්කුම්, චෙන්තමිළ්ච් චෙල්වමුම්,
තොණ්ටර් චෙන්නාවිල් නින්රු
කාක්කුම් කරුණෛක් කටලේ!
චකල කලාවල්ලියේ!

5. පඤ්චු අප්පි ඉතම්තරු චෙය්යපොන්
පාත පඞ්කේරුකම් එන්
නෙඤ්චත් තටත්තු අලරාතතු එන්නේ?
නෙටුන්තාළ් කමලත්තු
අඤ්චත් තුවචම් උයර්ත්තෝන් චෙන්
නාවුම්, අකමුම් වෙළ්ළෛක්
කඤ්චත් තවිචු! ඔත්තු ඉරුන්තාය්;
චකල කලාවල්ලියේ!

6. පණ්ණුම්, පරතමුම්, කල්වියුම්
තීඤ්චොල් පනුවලුම්, යාන්
එණ්ණුම් පොළුතුඑළිතු එය්ත නල්කාය්;
එළුතා මරෛයුම්,
විණ්ණුම්, පුවියුම්, පුනලුම්,
කනලුම්, කරුත්තුම් නිරෛන්තාය්;
චකල කලාවල්ලියේ!

7. පාට්ටුම්, පොරුළුම්, පොරුළාල්
පොරුන්තුම් පයනුම්, එන්පතාල්
කූට්ටුම් පටිනින් කටෛක්කණ් නල්කාය්;
උළම් කොණ්ටු තොණ්ටර්
තීට්ටුම් කලෛත්තමිළ්ත් තීම්පාල්
අමුතම් තෙළික්කුම් වණ්ණම්
කාට්ටුම්වෙළ් ඕතිමප් පේටේ
චකල කලාවල්ලියේ!

8. චොල්විර්පනමුම්, අවතානමුම්,
කවි චොල්ලවල්ල
නල්විත්තෛයුම්, තන්තු අටිමෛකොළ්වාය්,
නළින ආචනම්චේර්
චෙල්වික්කු අරිතු එන්රු ඔරුකාලමුම්
චිතෛයාමෛ නල්කුම්
කල්විප් පෙරුඤ්චෙල්වප් පේරේ!
චකල කලාවල්ලියේ!

9. චොර්කුම් පොරුට්කුම් උයිරාමෙය්ඤ්
ඤානත්තින් තෝර්රම් එන්න
නිර්කින්ර නින්නෛ නිනෛප්පවර් යාර්?
නිලම් තෝය් පුළෛක්කෛ
නර්කුඤ් චරත්තින් පිටියෝටු
අරච අන්නම් නාණ, නටෛ
කර්කුම් පතාම්පුයත් තායේ!
චකල කලාවල්ලියේ!

10. මණ්කණ්ට වෙණ්කුටෛක් කීළාක
මේර්පට්ට මන්නරුම් එන්
පණ්කණ්ට අළවිල් පණිරච් චෙය්වාය්;
පටෛප්පෝන් මුතලාම්
විණ්කණ්ට තෙය්වම්පල් කෝටි උණ්ටේනුම්
විළම්පිල් උන්පෝල්
කණ්කණ්ට තෙය්වම් උළතෝ?
චකල කලාවල්ලියේ!

Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:12:27 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org