Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
จกล กลา วลฺลิ

1. เวะณฺตามไรกฺกุ อนฺริ นินฺปตมฺ
ตางฺก เอะนฺ เวะฬฺไฬ อุฬฺฬตฺ
ตณฺตามไรกฺกุตฺ ตกาตุ โกะโล?
จกมฺ เอฬุมฺ อฬิตฺตุ
อุณฺฏานฺ อุรงฺก, โอะฬิตฺตานฺ ปิตฺตาก,
อุณฺฏากฺกุมฺ วณฺณมฺ
กณฺฏานฺ จุไวโกะฬฺ กรุมฺเป!
จกล กลาวลฺลิเย!

2. นาฏุมฺ โปะรุฬฺจุไว โจะรฺจุไว
โตยฺตร, นารฺกวิยุมฺ
ปาฏุมฺ ปณิยิลฺ ปณิตฺตุ อรุฬฺวายฺ;
ปงฺกย อาจนตฺติลฺ
กูฏุมฺ ปจุมฺโปะนฺ โกะฏิเย!
กนตนกฺ กุนฺรุมฺ ไอมฺปาลฺ
กาฏุมฺ จุมกฺกุมฺ กรุมฺเป!
จกล กลาวลฺลิเย!

3. อฬิกฺกุมฺ เจะนฺตมิฬฺตฺ เตะฬฺฬมุตุ
อารฺนฺตุ, อุนฺ อรุฬฺ กฏลิลฺ
กุฬิกฺกุมฺ ปฏิกฺกุ เอะนฺรุ กูฏุมฺ โกะโล?
อุฬมฺ โกะณฺฏุ เตะฬฺฬิตฺ
เตะฬิกฺกุมฺ ปนุวลฺ ปุลโวรฺ
กวิมไฬ จินฺตกฺ กณฺฏุ,
กฬิกฺกุมฺ กลาป มยิเล!
จกล กลาวลฺลิเย!

4. ตูกฺกุมฺ ปนุวลฺ ตุไรโตยฺนฺต
กลฺวิยุมฺ, โจะลฺจุไว โตยฺ
วากฺกุมฺ, เปะรุกปฺ ปณิตฺตุ อรุฬฺวายฺ;
วฏ นูรฺกฏลุมฺ,
เตกฺกุมฺ, เจะนฺตมิฬฺจฺ เจะลฺวมุมฺ,
โตะณฺฏรฺ เจะนฺนาวิลฺ นินฺรุ
กากฺกุมฺ กรุไณกฺ กฏเล!
จกล กลาวลฺลิเย!

5. ปญฺจุ อปฺปิ อิตมฺตรุ เจะยฺยโปะนฺ
ปาต ปงฺเกรุกมฺ เอะนฺ
เนะญฺจตฺ ตฏตฺตุ อลราตตุ เอะนฺเน?
เนะฏุนฺตาฬฺ กมลตฺตุ
อญฺจตฺ ตุวจมฺ อุยรฺตฺโตนฺ เจะนฺ
นาวุมฺ, อกมุมฺ เวะฬฺไฬกฺ
กญฺจตฺ ตวิจุ! โอะตฺตุ อิรุนฺตายฺ;
จกล กลาวลฺลิเย!

6. ปณฺณุมฺ, ปรตมุมฺ, กลฺวิยุมฺ
ตีญฺโจะลฺ ปนุวลุมฺ, ยานฺ
เอะณฺณุมฺ โปะฬุตุเอะฬิตุ เอะยฺต นลฺกายฺ;
เอะฬุตา มไรยุมฺ,
วิณฺณุมฺ, ปุวิยุมฺ, ปุนลุมฺ,
กนลุมฺ, กรุตฺตุมฺ นิไรนฺตายฺ;
จกล กลาวลฺลิเย!

7. ปาฏฺฏุมฺ, โปะรุฬุมฺ, โปะรุฬาลฺ
โปะรุนฺตุมฺ ปยนุมฺ, เอะนฺปตาลฺ
กูฏฺฏุมฺ ปฏินินฺ กไฏกฺกณฺ นลฺกายฺ;
อุฬมฺ โกะณฺฏุ โตะณฺฏรฺ
ตีฏฺฏุมฺ กไลตฺตมิฬฺตฺ ตีมฺปาลฺ
อมุตมฺ เตะฬิกฺกุมฺ วณฺณมฺ
กาฏฺฏุมฺเวะฬฺ โอติมปฺ เปเฏ
จกล กลาวลฺลิเย!

8. โจะลฺวิรฺปนมุมฺ, อวตานมุมฺ,
กวิ โจะลฺลวลฺล
นลฺวิตฺไตยุมฺ, ตนฺตุ อฏิไมโกะฬฺวายฺ,
นฬิน อาจนมฺเจรฺ
เจะลฺวิกฺกุ อริตุ เอะนฺรุ โอะรุกาลมุมฺ
จิไตยาไม นลฺกุมฺ
กลฺวิปฺ เปะรุญฺเจะลฺวปฺ เปเร!
จกล กลาวลฺลิเย!

9. โจะรฺกุมฺ โปะรุฏฺกุมฺ อุยิราเมะยฺญฺ
ญานตฺตินฺ โตรฺรมฺ เอะนฺน
นิรฺกินฺร นินฺไน นิไนปฺปวรฺ ยารฺ?
นิลมฺ โตยฺ ปุไฬกฺไก
นรฺกุญฺ จรตฺตินฺ ปิฏิโยฏุ
อรจ อนฺนมฺ นาณ, นไฏ
กรฺกุมฺ ปตามฺปุยตฺ ตาเย!
จกล กลาวลฺลิเย!

10. มณฺกณฺฏ เวะณฺกุไฏกฺ กีฬาก
เมรฺปฏฺฏ มนฺนรุมฺ เอะนฺ
ปณฺกณฺฏ อฬวิลฺ ปณิรจฺ เจะยฺวายฺ;
ปไฏปฺโปนฺ มุตลามฺ
วิณฺกณฺฏ เตะยฺวมฺปลฺ โกฏิ อุณฺเฏนุมฺ
วิฬมฺปิลฺ อุนฺโปลฺ
กณฺกณฺฏ เตะยฺวมฺ อุฬโต?
จกล กลาวลฺลิเย!

Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:12:27 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org