sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
श्रीमत् पाम्पऩ् कुमरकुरुताच चुवामिकळ् अरुळिय
चण्मुक कवचम्
Audio

अण्टमाय् अवऩियाकि अऱियॊणाप् पॊरुळ (तु) आकित्
तॊण्टर्कळ् कुरुवुमाकित् तुकळ् अऱु तॆय्वमाकि
ऎण्तिचै पोऱ्‌ऱ निऩ्ऱ ऎऩ्अरुळ् ईचऩ् आऩ
तिण्तिऱळ् चरवणत्ताऩ् तिऩमुम् ऎऩ् चिरचैक् काक्क. --- (1)

आतियाम् कयिलैच् चॆल्वऩ्अणिनॆऱ्‌ऱि तऩ्ऩैक् काक्क
तातविऴ् कटप्पन् ताराऩ् ताऩिरु नुतलैक् काक्क
चोतियाम् तणिकै ईचऩ् तुरिचुइला विऴियैक् काक्क
नातऩाम् कार्त्ति केयऩ् नाचियै नयन्तु काक्क. --- (2)

इरुचॆविकळैयुम् चॆव्वेळ् इयल्पुटऩ् काक्क, वायै
मुरुकवेळ् काक्क, नाप्पल् मुऴुतुम्नल् कुमरऩ् काक्क
तुरिचअऱु कतुप्पै याऩैत् तुण्टऩार् तुणैवऩ् काक्क
तिरुवुटऩ् पिटरि तऩ्ऩैच् चिवचुप्र मणियऩ् काक्क. --- (3)

ईचऩाम् वाकुलेयऩ् ऎऩतु कन्तरत्तैक् काक्क
तेचुऱु तोळ् विलावुम् तिरुमकळ् मरुकऩ् काक्क
आचिला मार्पै ईराऱु आयुतऩ् काक्क, ऎन्तऩ्
एचिला मुऴङ्कै तऩ्ऩै ऎऴिल् कुऱिञ्चिक्कोऩ् काक्क. --- (4)

उऱुतियाय् मुऩ्कै तऩ्ऩै उमैयिळ मतलै काक्क
तऱुकण् एऱिटवे ऎऩ्कैत् तलत्तै मामुरुकऩ् काक्क
पुऱम्कैयै अयिलोऩ् काक्क, पॊऱिक्कर विरल्कळ् पत्तुम्
पिऱङ्कु माल्मरुकऩ्काक्क, पिऩ्मुतुकैच् चेय् काक्क. --- (5)

ऊण्निऱै वयिऱ्‌ऱै मञ्ञै ऊर्त्तियोऩ् काक्क, वम्पुत्
तोळ्निमिर् चुरेचऩ् उन्तिच् चुऴियिऩैक् काक्क, कुय्य
नाणिऩै अङ्कि कॆळरिनन्तऩऩ् काक्क, पीज
आणियै कन्तऩ्काक्क, अऱुमुकऩ् कुतत्तैक् काक्क. --- (6)

ऎञ्चिटातु इटुप्पै वेलुक्कु इऱैवऩार् काक्क काक्क
अम्चकऩम् ओर् इरण्टुम् अरऩ्मकऩ् काक्क काक्क
विञ्चिटु पॊरुळ् काङ्केयऩ् विळरटित् तॊटैयैक् काक्क
चॆञ्चरण नेच आचाऩ् तिमिरु मुऩ् तॊटैयैक् काक्क. --- (7)

एरकत् तेवऩ्ऎऩ्ताळ् इरु मुऴङ्कालुम् काक्क
चीरुटैक् कणैक्काल् तऩ्ऩैच् चीरलैवाय्त्ते काक्क
नेरुटैप् परटु इरण्टुम् निकऴ् परङ्किरियऩ् काक्क
चीरिय कुतिक्काल् तऩ्ऩैत् तिरुच्चोलै मलैयऩ् काक्क. --- (8)

ऐयुऱु मलैयऩ्पातत्तु अमर् पत्तु विरलुम् काक्क
पैयुऱु पऴनि नात परऩ्, अकम् कालैक् काक्क
मॆय्युटऩ् मुऴुतुम्, आति विमल चण्मुकवऩ् काक्क
तॆय्व नायक विचाकऩ् तिऩमुम् ऎऩ् नॆञ्चैक् काक्क. --- (9)

ऒलियॆऴ उरत्त चत्तत् तॊटुवरु पूत प्रेतम्
पलिकॊळ् इराक्कतप्पेय् पलकणत्तु ऎवै आऩालुम्
किलिकॊळ ऎऩैवेल् काक्क, कॆटुपरर् चॆय्युम् चूऩ्यम्
वलियुळ मन्त्र तन्त्रम् वरुत्तिटातु अयिल्वेल् काक्क. --- (10)

ओङ्किय चीऱ्‌ऱमे कॊण्टु उवणिविल् वेल् चूलङ्कळ्
ताङ्किय तण्टम् ऎक़्कम् तटि परचु ईट्टि याति
पाङ्कुटै आयुतङ्कळ् पकैवर् ऎऩ् मेले ओच्चिऩ्,
तीङ्कु चॆय्यामल् ऎऩ्ऩैत् तिरुक्कैवेल् काक्क काक्क. --- (11)

ऒळवियमुळर् ऊऩ् उण्पोर् अचटर् पेय् अरक्कर् पुल्लर्
तॆव्वर्कळ् ऎवर् आऩालुम् तिटमुटऩ् ऎऩैमल् कट्टत्
तव्विये वरुवा रायिऩ्, चराचरम् ऎलाम् पुरक्कुम्
कव्वुटैच् चूर चण्टऩ् कैअयिल् काक्क काक्क. --- (12)

कटुविटप् पान्तळ् चिङ्कम् करटि नाय् पुलिमा याऩै
कॊटिय कोणाय् कुरङ्कु कोल मार्च्चालम् चम्पु
नटैयुटै ऎतऩा लेऩुम् नाऩ् इटर्प् पट्टि टामल्
चटुतियिल् वटिवेल् काक्क चाऩविमुळै वेल् काक्क. --- (13)

ङकरमे पोल् तऴीइ ञाऩवेल् काक्क, वऩ्पुळ्
चिकरितेळ् नण्टुक् कालि चॆय्यऩ् एऱु आलप् पल्लि
नकमुटै ओन्ति पूराऩ् नळिवण्टु पुलियिऩ् पूच्चि
उकमिचै इवैयाल्, ऎऱ्‌ कुओर् ऊऱुइलातु ऐवेल् काक्क. --- (14)

चलत्तिल् उय्वऩ्मीऩ् ऐऱु, तण्टुटैत् तिरुक्कै, मऱ्‌ऱुम्
निलत्तिलुम् चलत्तिलुम् ताऩ् नॆटुन्तुयर् तरऱ्‌के उळ्ळ
कुलत्तिऩाल्, नाऩ् वरुत्तम् कॊण्टिटातु अव्वव्वेळै
पलत्तुटऩ् इरुन्तु काक्क, पावकि कूर्वेल् काक्क. --- (15)

ञमलियम् परियऩ्कैवेल्, नवक्किरकक्कोळ् काक्क
चुमविऴि नोय्कळ्, तन्त चूलै, आक्किराण रोकम्,
तिमिर्कऴल् वातम्, चोकै, चिरमटि कर्ण रोकम्
ऎमै अणुकामले पऩ्ऩिरुपुयऩ् चयवेल् काक्क. --- (16)

टमरुकत्तु अटिपोल् नैक्कुम् तलैयिटि, कण्ट मालै
कुमुऱु विप्पुरुति, कुऩ्मम्, कुटल्वलि, ईऴै काचम्,
निमिरॊणा(तु) इरुत्तुम्वॆट्टै, नीर्पिरमेकम् ऎल्लाम्
ऎमै अटैयामले कुऩ्ऱु ऎऱिन्तवऩ् कैवेल् काक्क. --- (17)

इणक्कम् इल्लात पित्त ऎरिवु, माचुरङ्कळ्, कैकाल्
मुणक्कवे कुऱैक्कुम् कुष्टम्, मूलवॆण्मुळै, तीमन्तम्
चणत्तिले कॊल्लुम् चऩ्ऩि चालम् ऎऩ्ऱु अऱैयुम् इन्त
पिणिक्कुलम् ऎऩै आळामल् पॆरुम्चक्ति वटिवेल् काक्क. --- (18)

तवऩमा रोकम्, वातम्, चयित्तियम्, अरोचकम्, मॆय्
चुवऱवे चॆय्युम् मूलच्चूटु, इळैप्पु, उटऱ्‌ऱु विक्कल्,
अवतिचॆय् पेति चीऴ्नोय्, अण्टवातङ्कळ्, चूलै
ऎवैयुम् ऎऩ्ऩिटत्तु ऎय्तामल् ऎम्पिराऩ् तिणिवेल् काक्क. --- (19)

नमैप्पुऱु किरन्ति, वीक्कम् नणुकिटु पाण्टु, चोपम्
अमर्त्तिटु करुमै वॆण्मै आकुपल् तॊऴुनोय् कक्कल्
इमैक्कुमुऩ् उऱु वलिप्पोटु ऎऴुपुटैप्पकन्त राति
इमैप्पॊऴुतेऩुम् ऎऩ्ऩै ऎय्तामल् अरुळ्वेल् काक्क. --- (20)

पल्लतु कटित्तु मीचै पटपटॆऩ्ऱे तुटिक्कक्
कल्लिऩुम् वलिय नॆञ्चम् काट्टिये उरुट्टि नोक्कि
ऎल्लिऩुम् करिय मेऩि ऎमपटर्, वरिऩुम् ऎऩ्ऩै
ऒल्लैयिल् तार कारि ओम् ऐम् रीम् वेल् काक्क. --- (21)

मण्णिलुम् मरत्तिऩ्मीतु मलैयिलुम् नॆरुप्पिऩ् मीतुम्
तण्णिऱै जलत्तिऩ् मीतुम्चारि चॆय् ऊर्ति मीतुम्
विण्णिलुम् पिलत्तिऩ् उळ्ळुम् वेऱु ऎन्त इटत्तुम् ऎऩ्ऩै
नण्णिवन्तु अरुळ् आर्चष्टि नातऩ् वेल् काक्क काक्क. --- (22)

यकरमेपोल् चूल् एन्तुम् नऱुम्पुयऩ् वेल्मुऩ् काक्क
अकरमे मुतलाम् ईराऱु अम्पकऩ् वेल्पिऩ् काक्क
चकरमोटु आऱुम् आऩोऩ् तऩ्कैवेल् नटुविल् काक्क
चिकरमिऩ् तेव मोलि तिकऴ् ऐवेल् कीऴ्मेल् काक्क. --- (23)

रञ्चित मॊऴि तेवाऩै नायकऩ् वळ्ळि पङ्कऩ्
चॆञ्चय वेल् किऴक्किल् तिऱमुटऩ् काक्क, अङ्कि
विञ्चिटु तिचैयिल् ञाऩ वीरऩ् वेल् काक्क, तॆऱ्‌किल्
ऎञ्चिटाक् कतिर्का मत्तोऩ् इकलुटैक् करवेल् काक्क. --- (24)

लकरमे पोल् काळिङ्कऩ्नल्लुटल् नॆळिय निऩ्ऱु
तकर मर्त्तऩमे चॆय्त चङ्करि मरुकऩ् कैवेल्,
निकऴ्ऎऩै निरुति तिक्किल् निलैपॆऱक् काक्क, मेऱ्‌किल्
इकल् अयिल्काक्क, वायुविऩिल् कुकऩ् कतिर्वेल् काक्क. --- (25)

वटतिचै तऩ्ऩिल् ईचऩ्मकऩ्अरुळ् तिरुवेल् काक्क
विटैयुटै ईचऩ् तिक्किल् वेत पोतकऩ् वेल् काक्क
नटक्कैयिल् इरुक्कुम्ञाऩ्ऱुम् नविल्कैयिल् निमिर्कैयिल्, कीऴ्क्
किटक्कैयिल् तूङ्कुञाऩ्ऱुम् किरितुळैत्तुळ वेल्काक्क. --- (26)

इऴन्तुपोकात वाऴ्वै ईयुम् मुत्तैयऩार् कैवेल्,
वऴङ्कुम् नल् ऊण् उण्पोतुम् माल्विळैयाट्टिऩ् पोतुम्
पऴञ्चुरर् पोऱ्‌ऱुम् पातम् पणिन्तु नॆञ्चु अटक्कुम् पोतुम्
चॆऴुम्कुणत्तोटे काक्क, तिटमुटऩ् मयिलुम् काक्क. --- (27)

इळमैयिल् वालिपत्तिल् एऱिटु वयोतिकत्तिल्
वळर् अऱुमुकच् चिवऩ्ताऩ् वन्तॆऩैक् काक्क काक्क
ऒळिऎऴु कालै, मुऩ्ऎल् ओम् चिव चामि काक्क
तॆळिनटु पिऱ्‌पकल् काल्, चिवकुरु नातऩ् काक्क. --- (28)

इऱकुटैक्कोऴित् तोकैक्कु इऱैमुऩ् इराविल् काक्क
तिऱलुटैच् चूर्प्पकैत्ते, तिकऴ्पिऩ् इराविल् काक्क
नऱवुचेर् ताळ् चिलम्पऩ् नटुनिचि तऩ्ऩिल् काक्क
मऱैतॊऴु कुऴकऩ् ऎम्कोऩ् माऱातु काक्क काक्क. --- (29)

इऩम्ऎऩत् तॊण्टरोटुम् इणक्किटुम् चॆट्टि काक्क
तऩिमैयिल् कूट्टन् तऩ्ऩिल् चरवण पवऩार् काक्क
नऩि अनुपूति चॊऩ्ऩ नातर्कोऩ् काक्क इत्तैक्
कऩिवोटु चॊऩ्ऩ ताचऩ् कटवुळ्ताऩ् काक्कवन्ते. --- (30)

Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org