sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ಶ್ರೀಮತ್ ಪಾಮ್ಪನ಼್ ಕುಮರಕುರುತಾಚ ಚುವಾಮಿಕಳ್ ಅರುಳಿಯ
ಚಣ್ಮುಕ ಕವಚಮ್
Audio

ಅಣ್ಟಮಾಯ್ ಅವನ಼ಿಯಾಕಿ ಅಱಿಯೊಣಾಪ್ ಪೊರುಳ (ತು) ಆಕಿತ್
ತೊಣ್ಟರ್ಕಳ್ ಕುರುವುಮಾಕಿತ್ ತುಕಳ್ ಅಱು ತೆಯ್ವಮಾಕಿ
ಎಣ್ತಿಚೈ ಪೋಱ್ಱ ನಿನ಼್ಱ ಎನ಼್ಅರುಳ್ ಈಚನ಼್ ಆನ಼
ತಿಣ್ತಿಱಳ್ ಚರವಣತ್ತಾನ಼್ ತಿನ಼ಮುಮ್ ಎನ಼್ ಚಿರಚೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (1)

ಆತಿಯಾಮ್ ಕಯಿಲೈಚ್ ಚೆಲ್ವನ಼್ಅಣಿನೆಱ್ಱಿ ತನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ
ತಾತವಿೞ್ ಕಟಪ್ಪನ್ ತಾರಾನ಼್ ತಾನ಼ಿರು ನುತಲೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ
ಚೋತಿಯಾಮ್ ತಣಿಕೈ ಈಚನ಼್ ತುರಿಚುಇಲಾ ವಿೞಿಯೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ
ನಾತನ಼ಾಮ್ ಕಾರ್ತ್ತಿ ಕೇಯನ಼್ ನಾಚಿಯೈ ನಯನ್ತು ಕಾಕ್ಕ. --- (2)

ಇರುಚೆವಿಕಳೈಯುಮ್ ಚೆವ್ವೇಳ್ ಇಯಲ್ಪುಟನ಼್ ಕಾಕ್ಕ, ವಾಯೈ
ಮುರುಕವೇಳ್ ಕಾಕ್ಕ, ನಾಪ್ಪಲ್ ಮುೞುತುಮ್ನಲ್ ಕುಮರನ಼್ ಕಾಕ್ಕ
ತುರಿಚಅಱು ಕತುಪ್ಪೈ ಯಾನ಼ೈತ್ ತುಣ್ಟನ಼ಾರ್ ತುಣೈವನ಼್ ಕಾಕ್ಕ
ತಿರುವುಟನ಼್ ಪಿಟರಿ ತನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿವಚುಪ್ರ ಮಣಿಯನ಼್ ಕಾಕ್ಕ. --- (3)

ಈಚನ಼ಾಮ್ ವಾಕುಲೇಯನ಼್ ಎನ಼ತು ಕನ್ತರತ್ತೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ
ತೇಚುಱು ತೋಳ್ ವಿಲಾವುಮ್ ತಿರುಮಕಳ್ ಮರುಕನ಼್ ಕಾಕ್ಕ
ಆಚಿಲಾ ಮಾರ್ಪೈ ಈರಾಱು ಆಯುತನ಼್ ಕಾಕ್ಕ, ಎನ್ತನ಼್
ಏಚಿಲಾ ಮುೞಙ್ಕೈ ತನ಼್ನ಼ೈ ಎೞಿಲ್ ಕುಱಿಞ್ಚಿಕ್ಕೋನ಼್ ಕಾಕ್ಕ. --- (4)

ಉಱುತಿಯಾಯ್ ಮುನ಼್ಕೈ ತನ಼್ನ಼ೈ ಉಮೈಯಿಳ ಮತಲೈ ಕಾಕ್ಕ
ತಱುಕಣ್ ಏಱಿಟವೇ ಎನ಼್ಕೈತ್ ತಲತ್ತೈ ಮಾಮುರುಕನ಼್ ಕಾಕ್ಕ
ಪುಱಮ್ಕೈಯೈ ಅಯಿಲೋನ಼್ ಕಾಕ್ಕ, ಪೊಱಿಕ್ಕರ ವಿರಲ್ಕಳ್ ಪತ್ತುಮ್
ಪಿಱಙ್ಕು ಮಾಲ್ಮರುಕನ಼್ಕಾಕ್ಕ, ಪಿನ಼್ಮುತುಕೈಚ್ ಚೇಯ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (5)

ಊಣ್ನಿಱೈ ವಯಿಱ್ಱೈ ಮಞ್ಞೈ ಊರ್ತ್ತಿಯೋನ಼್ ಕಾಕ್ಕ, ವಮ್ಪುತ್
ತೋಳ್ನಿಮಿರ್ ಚುರೇಚನ಼್ ಉನ್ತಿಚ್ ಚುೞಿಯಿನ಼ೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ, ಕುಯ್ಯ
ನಾಣಿನ಼ೈ ಅಙ್ಕಿ ಕೆಳರಿನನ್ತನ಼ನ಼್ ಕಾಕ್ಕ, ಪೀಜ
ಆಣಿಯೈ ಕನ್ತನ಼್ಕಾಕ್ಕ, ಅಱುಮುಕನ಼್ ಕುತತ್ತೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (6)

ಎಞ್ಚಿಟಾತು ಇಟುಪ್ಪೈ ವೇಲುಕ್ಕು ಇಱೈವನ಼ಾರ್ ಕಾಕ್ಕ ಕಾಕ್ಕ
ಅಮ್ಚಕನ಼ಮ್ ಓರ್ ಇರಣ್ಟುಮ್ ಅರನ಼್ಮಕನ಼್ ಕಾಕ್ಕ ಕಾಕ್ಕ
ವಿಞ್ಚಿಟು ಪೊರುಳ್ ಕಾಙ್ಕೇಯನ಼್ ವಿಳರಟಿತ್ ತೊಟೈಯೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ
ಚೆಞ್ಚರಣ ನೇಚ ಆಚಾನ಼್ ತಿಮಿರು ಮುನ಼್ ತೊಟೈಯೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (7)

ಏರಕತ್ ತೇವನ಼್ಎನ಼್ತಾಳ್ ಇರು ಮುೞಙ್ಕಾಲುಮ್ ಕಾಕ್ಕ
ಚೀರುಟೈಕ್ ಕಣೈಕ್ಕಾಲ್ ತನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚೀರಲೈವಾಯ್ತ್ತೇ ಕಾಕ್ಕ
ನೇರುಟೈಪ್ ಪರಟು ಇರಣ್ಟುಮ್ ನಿಕೞ್ ಪರಙ್ಕಿರಿಯನ಼್ ಕಾಕ್ಕ
ಚೀರಿಯ ಕುತಿಕ್ಕಾಲ್ ತನ಼್ನ಼ೈತ್ ತಿರುಚ್ಚೋಲೈ ಮಲೈಯನ಼್ ಕಾಕ್ಕ. --- (8)

ಐಯುಱು ಮಲೈಯನ಼್ಪಾತತ್ತು ಅಮರ್ ಪತ್ತು ವಿರಲುಮ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪೈಯುಱು ಪೞನಿ ನಾತ ಪರನ಼್, ಅಕಮ್ ಕಾಲೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ
ಮೆಯ್ಯುಟನ಼್ ಮುೞುತುಮ್, ಆತಿ ವಿಮಲ ಚಣ್ಮುಕವನ಼್ ಕಾಕ್ಕ
ತೆಯ್ವ ನಾಯಕ ವಿಚಾಕನ಼್ ತಿನ಼ಮುಮ್ ಎನ಼್ ನೆಞ್ಚೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (9)

ಒಲಿಯೆೞ ಉರತ್ತ ಚತ್ತತ್ ತೊಟುವರು ಪೂತ ಪ್ರೇತಮ್
ಪಲಿಕೊಳ್ ಇರಾಕ್ಕತಪ್ಪೇಯ್ ಪಲಕಣತ್ತು ಎವೈ ಆನ಼ಾಲುಮ್
ಕಿಲಿಕೊಳ ಎನ಼ೈವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ, ಕೆಟುಪರರ್ ಚೆಯ್ಯುಮ್ ಚೂನ಼್ಯಮ್
ವಲಿಯುಳ ಮನ್ತ್ರ ತನ್ತ್ರಮ್ ವರುತ್ತಿಟಾತು ಅಯಿಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (10)

ಓಙ್ಕಿಯ ಚೀಱ್ಱಮೇ ಕೊಣ್ಟು ಉವಣಿವಿಲ್ ವೇಲ್ ಚೂಲಙ್ಕಳ್
ತಾಙ್ಕಿಯ ತಣ್ಟಮ್ ಎಃಕಮ್ ತಟಿ ಪರಚು ಈಟ್ಟಿ ಯಾತಿ
ಪಾಙ್ಕುಟೈ ಆಯುತಙ್ಕಳ್ ಪಕೈವರ್ ಎನ಼್ ಮೇಲೇ ಓಚ್ಚಿನ಼್,
ತೀಙ್ಕು ಚೆಯ್ಯಾಮಲ್ ಎನ಼್ನ಼ೈತ್ ತಿರುಕ್ಕೈವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ಕಾಕ್ಕ. --- (11)

ಒಳವಿಯಮುಳರ್ ಊನ಼್ ಉಣ್ಪೋರ್ ಅಚಟರ್ ಪೇಯ್ ಅರಕ್ಕರ್ ಪುಲ್ಲರ್
ತೆವ್ವರ್ಕಳ್ ಎವರ್ ಆನ಼ಾಲುಮ್ ತಿಟಮುಟನ಼್ ಎನ಼ೈಮಲ್ ಕಟ್ಟತ್
ತವ್ವಿಯೇ ವರುವಾ ರಾಯಿನ಼್, ಚರಾಚರಮ್ ಎಲಾಮ್ ಪುರಕ್ಕುಮ್
ಕವ್ವುಟೈಚ್ ಚೂರ ಚಣ್ಟನ಼್ ಕೈಅಯಿಲ್ ಕಾಕ್ಕ ಕಾಕ್ಕ. --- (12)

ಕಟುವಿಟಪ್ ಪಾನ್ತಳ್ ಚಿಙ್ಕಮ್ ಕರಟಿ ನಾಯ್ ಪುಲಿಮಾ ಯಾನ಼ೈ
ಕೊಟಿಯ ಕೋಣಾಯ್ ಕುರಙ್ಕು ಕೋಲ ಮಾರ್ಚ್ಚಾಲಮ್ ಚಮ್ಪು
ನಟೈಯುಟೈ ಎತನ಼ಾ ಲೇನ಼ುಮ್ ನಾನ಼್ ಇಟರ್ಪ್ ಪಟ್ಟಿ ಟಾಮಲ್
ಚಟುತಿಯಿಲ್ ವಟಿವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ಚಾನ಼ವಿಮುಳೈ ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (13)

ಙಕರಮೇ ಪೋಲ್ ತೞೀಇ ಞಾನ಼ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ, ವನ಼್ಪುಳ್
ಚಿಕರಿತೇಳ್ ನಣ್ಟುಕ್ ಕಾಲಿ ಚೆಯ್ಯನ಼್ ಏಱು ಆಲಪ್ ಪಲ್ಲಿ
ನಕಮುಟೈ ಓನ್ತಿ ಪೂರಾನ಼್ ನಳಿವಣ್ಟು ಪುಲಿಯಿನ಼್ ಪೂಚ್ಚಿ
ಉಕಮಿಚೈ ಇವೈಯಾಲ್, ಎಱ್ ಕುಓರ್ ಊಱುಇಲಾತು ಐವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (14)

ಚಲತ್ತಿಲ್ ಉಯ್ವನ಼್ಮೀನ಼್ ಐಱು, ತಣ್ಟುಟೈತ್ ತಿರುಕ್ಕೈ, ಮಱ್ಱುಮ್
ನಿಲತ್ತಿಲುಮ್ ಚಲತ್ತಿಲುಮ್ ತಾನ಼್ ನೆಟುನ್ತುಯರ್ ತರಱ್ಕೇ ಉಳ್ಳ
ಕುಲತ್ತಿನ಼ಾಲ್, ನಾನ಼್ ವರುತ್ತಮ್ ಕೊಣ್ಟಿಟಾತು ಅವ್ವವ್ವೇಳೈ
ಪಲತ್ತುಟನ಼್ ಇರುನ್ತು ಕಾಕ್ಕ, ಪಾವಕಿ ಕೂರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (15)

ಞಮಲಿಯಮ್ ಪರಿಯನ಼್ಕೈವೇಲ್, ನವಕ್ಕಿರಕಕ್ಕೋಳ್ ಕಾಕ್ಕ
ಚುಮವಿೞಿ ನೋಯ್ಕಳ್, ತನ್ತ ಚೂಲೈ, ಆಕ್ಕಿರಾಣ ರೋಕಮ್,
ತಿಮಿರ್ಕೞಲ್ ವಾತಮ್, ಚೋಕೈ, ಚಿರಮಟಿ ಕರ್ಣ ರೋಕಮ್
ಎಮೈ ಅಣುಕಾಮಲೇ ಪನ಼್ನ಼ಿರುಪುಯನ಼್ ಚಯವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (16)

ಟಮರುಕತ್ತು ಅಟಿಪೋಲ್ ನೈಕ್ಕುಮ್ ತಲೈಯಿಟಿ, ಕಣ್ಟ ಮಾಲೈ
ಕುಮುಱು ವಿಪ್ಪುರುತಿ, ಕುನ಼್ಮಮ್, ಕುಟಲ್ವಲಿ, ಈೞೈ ಕಾಚಮ್,
ನಿಮಿರೊಣಾ(ತು) ಇರುತ್ತುಮ್ವೆಟ್ಟೈ, ನೀರ್ಪಿರಮೇಕಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್
ಎಮೈ ಅಟೈಯಾಮಲೇ ಕುನ಼್ಱು ಎಱಿನ್ತವನ಼್ ಕೈವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (17)

ಇಣಕ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಾತ ಪಿತ್ತ ಎರಿವು, ಮಾಚುರಙ್ಕಳ್, ಕೈಕಾಲ್
ಮುಣಕ್ಕವೇ ಕುಱೈಕ್ಕುಮ್ ಕುಷ್ಟಮ್, ಮೂಲವೆಣ್ಮುಳೈ, ತೀಮನ್ತಮ್
ಚಣತ್ತಿಲೇ ಕೊಲ್ಲುಮ್ ಚನ಼್ನ಼ಿ ಚಾಲಮ್ ಎನ಼್ಱು ಅಱೈಯುಮ್ ಇನ್ತ
ಪಿಣಿಕ್ಕುಲಮ್ ಎನ಼ೈ ಆಳಾಮಲ್ ಪೆರುಮ್ಚಕ್ತಿ ವಟಿವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (18)

ತವನ಼ಮಾ ರೋಕಮ್, ವಾತಮ್, ಚಯಿತ್ತಿಯಮ್, ಅರೋಚಕಮ್, ಮೆಯ್
ಚುವಱವೇ ಚೆಯ್ಯುಮ್ ಮೂಲಚ್ಚೂಟು, ಇಳೈಪ್ಪು, ಉಟಱ್ಱು ವಿಕ್ಕಲ್,
ಅವತಿಚೆಯ್ ಪೇತಿ ಚೀೞ್ನೋಯ್, ಅಣ್ಟವಾತಙ್ಕಳ್, ಚೂಲೈ
ಎವೈಯುಮ್ ಎನ಼್ನ಼ಿಟತ್ತು ಎಯ್ತಾಮಲ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ತಿಣಿವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (19)

ನಮೈಪ್ಪುಱು ಕಿರನ್ತಿ, ವೀಕ್ಕಮ್ ನಣುಕಿಟು ಪಾಣ್ಟು, ಚೋಪಮ್
ಅಮರ್ತ್ತಿಟು ಕರುಮೈ ವೆಣ್ಮೈ ಆಕುಪಲ್ ತೊೞುನೋಯ್ ಕಕ್ಕಲ್
ಇಮೈಕ್ಕುಮುನ಼್ ಉಱು ವಲಿಪ್ಪೋಟು ಎೞುಪುಟೈಪ್ಪಕನ್ತ ರಾತಿ
ಇಮೈಪ್ಪೊೞುತೇನ಼ುಮ್ ಎನ಼್ನ಼ೈ ಎಯ್ತಾಮಲ್ ಅರುಳ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (20)

ಪಲ್ಲತು ಕಟಿತ್ತು ಮೀಚೈ ಪಟಪಟೆನ಼್ಱೇ ತುಟಿಕ್ಕಕ್
ಕಲ್ಲಿನ಼ುಮ್ ವಲಿಯ ನೆಞ್ಚಮ್ ಕಾಟ್ಟಿಯೇ ಉರುಟ್ಟಿ ನೋಕ್ಕಿ
ಎಲ್ಲಿನ಼ುಮ್ ಕರಿಯ ಮೇನ಼ಿ ಎಮಪಟರ್, ವರಿನ಼ುಮ್ ಎನ಼್ನ಼ೈ
ಒಲ್ಲೈಯಿಲ್ ತಾರ ಕಾರಿ ಓಮ್ ಐಮ್ ರೀಮ್ ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (21)

ಮಣ್ಣಿಲುಮ್ ಮರತ್ತಿನ಼್ಮೀತು ಮಲೈಯಿಲುಮ್ ನೆರುಪ್ಪಿನ಼್ ಮೀತುಮ್
ತಣ್ಣಿಱೈ ಜಲತ್ತಿನ಼್ ಮೀತುಮ್ಚಾರಿ ಚೆಯ್ ಊರ್ತಿ ಮೀತುಮ್
ವಿಣ್ಣಿಲುಮ್ ಪಿಲತ್ತಿನ಼್ ಉಳ್ಳುಮ್ ವೇಱು ಎನ್ತ ಇಟತ್ತುಮ್ ಎನ಼್ನ಼ೈ
ನಣ್ಣಿವನ್ತು ಅರುಳ್ ಆರ್ಚಷ್ಟಿ ನಾತನ಼್ ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ಕಾಕ್ಕ. --- (22)

ಯಕರಮೇಪೋಲ್ ಚೂಲ್ ಏನ್ತುಮ್ ನಱುಮ್ಪುಯನ಼್ ವೇಲ್ಮುನ಼್ ಕಾಕ್ಕ
ಅಕರಮೇ ಮುತಲಾಮ್ ಈರಾಱು ಅಮ್ಪಕನ಼್ ವೇಲ್ಪಿನ಼್ ಕಾಕ್ಕ
ಚಕರಮೋಟು ಆಱುಮ್ ಆನ಼ೋನ಼್ ತನ಼್ಕೈವೇಲ್ ನಟುವಿಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಚಿಕರಮಿನ಼್ ತೇವ ಮೋಲಿ ತಿಕೞ್ ಐವೇಲ್ ಕೀೞ್ಮೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (23)

ರಞ್ಚಿತ ಮೊೞಿ ತೇವಾನ಼ೈ ನಾಯಕನ಼್ ವಳ್ಳಿ ಪಙ್ಕನ಼್
ಚೆಞ್ಚಯ ವೇಲ್ ಕಿೞಕ್ಕಿಲ್ ತಿಱಮುಟನ಼್ ಕಾಕ್ಕ, ಅಙ್ಕಿ
ವಿಞ್ಚಿಟು ತಿಚೈಯಿಲ್ ಞಾನ಼ ವೀರನ಼್ ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ, ತೆಱ್ಕಿಲ್
ಎಞ್ಚಿಟಾಕ್ ಕತಿರ್ಕಾ ಮತ್ತೋನ಼್ ಇಕಲುಟೈಕ್ ಕರವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (24)

ಲಕರಮೇ ಪೋಲ್ ಕಾಳಿಙ್ಕನ಼್ನಲ್ಲುಟಲ್ ನೆಳಿಯ ನಿನ಼್ಱು
ತಕರ ಮರ್ತ್ತನ಼ಮೇ ಚೆಯ್ತ ಚಙ್ಕರಿ ಮರುಕನ಼್ ಕೈವೇಲ್,
ನಿಕೞ್ಎನ಼ೈ ನಿರುತಿ ತಿಕ್ಕಿಲ್ ನಿಲೈಪೆಱಕ್ ಕಾಕ್ಕ, ಮೇಱ್ಕಿಲ್
ಇಕಲ್ ಅಯಿಲ್ಕಾಕ್ಕ, ವಾಯುವಿನ಼ಿಲ್ ಕುಕನ಼್ ಕತಿರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (25)

ವಟತಿಚೈ ತನ಼್ನ಼ಿಲ್ ಈಚನ಼್ಮಕನ಼್ಅರುಳ್ ತಿರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ವಿಟೈಯುಟೈ ಈಚನ಼್ ತಿಕ್ಕಿಲ್ ವೇತ ಪೋತಕನ಼್ ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ನಟಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ಞಾನ಼್ಱುಮ್ ನವಿಲ್ಕೈಯಿಲ್ ನಿಮಿರ್ಕೈಯಿಲ್, ಕೀೞ್ಕ್
ಕಿಟಕ್ಕೈಯಿಲ್ ತೂಙ್ಕುಞಾನ಼್ಱುಮ್ ಕಿರಿತುಳೈತ್ತುಳ ವೇಲ್ಕಾಕ್ಕ. --- (26)

ಇೞನ್ತುಪೋಕಾತ ವಾೞ್ವೈ ಈಯುಮ್ ಮುತ್ತೈಯನ಼ಾರ್ ಕೈವೇಲ್,
ವೞಙ್ಕುಮ್ ನಲ್ ಊಣ್ ಉಣ್ಪೋತುಮ್ ಮಾಲ್ವಿಳೈಯಾಟ್ಟಿನ಼್ ಪೋತುಮ್
ಪೞಞ್ಚುರರ್ ಪೋಱ್ಱುಮ್ ಪಾತಮ್ ಪಣಿನ್ತು ನೆಞ್ಚು ಅಟಕ್ಕುಮ್ ಪೋತುಮ್
ಚೆೞುಮ್ಕುಣತ್ತೋಟೇ ಕಾಕ್ಕ, ತಿಟಮುಟನ಼್ ಮಯಿಲುಮ್ ಕಾಕ್ಕ. --- (27)

ಇಳಮೈಯಿಲ್ ವಾಲಿಪತ್ತಿಲ್ ಏಱಿಟು ವಯೋತಿಕತ್ತಿಲ್
ವಳರ್ ಅಱುಮುಕಚ್ ಚಿವನ಼್ತಾನ಼್ ವನ್ತೆನ಼ೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ ಕಾಕ್ಕ
ಒಳಿಎೞು ಕಾಲೈ, ಮುನ಼್ಎಲ್ ಓಮ್ ಚಿವ ಚಾಮಿ ಕಾಕ್ಕ
ತೆಳಿನಟು ಪಿಱ್ಪಕಲ್ ಕಾಲ್, ಚಿವಕುರು ನಾತನ಼್ ಕಾಕ್ಕ. --- (28)

ಇಱಕುಟೈಕ್ಕೋೞಿತ್ ತೋಕೈಕ್ಕು ಇಱೈಮುನ಼್ ಇರಾವಿಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ತಿಱಲುಟೈಚ್ ಚೂರ್ಪ್ಪಕೈತ್ತೇ, ತಿಕೞ್ಪಿನ಼್ ಇರಾವಿಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ನಱವುಚೇರ್ ತಾಳ್ ಚಿಲಮ್ಪನ಼್ ನಟುನಿಚಿ ತನ಼್ನ಼ಿಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಮಱೈತೊೞು ಕುೞಕನ಼್ ಎಮ್ಕೋನ಼್ ಮಾಱಾತು ಕಾಕ್ಕ ಕಾಕ್ಕ. --- (29)

ಇನ಼ಮ್ಎನ಼ತ್ ತೊಣ್ಟರೋಟುಮ್ ಇಣಕ್ಕಿಟುಮ್ ಚೆಟ್ಟಿ ಕಾಕ್ಕ
ತನ಼ಿಮೈಯಿಲ್ ಕೂಟ್ಟನ್ ತನ಼್ನ಼ಿಲ್ ಚರವಣ ಪವನ಼ಾರ್ ಕಾಕ್ಕ
ನನ಼ಿ ಅನುಪೂತಿ ಚೊನ಼್ನ಼ ನಾತರ್ಕೋನ಼್ ಕಾಕ್ಕ ಇತ್ತೈಕ್
ಕನ಼ಿವೋಟು ಚೊನ಼್ನ಼ ತಾಚನ಼್ ಕಟವುಳ್ತಾನ಼್ ಕಾಕ್ಕವನ್ತೇ. --- (30)

Back to Top

This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 17:04:40 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org