sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ശ്രീമത് പാമ്പന് കുമരകുരുതാച ചുവാമികള് അരുളിയ
ചണ്മുക കവചമ്
Audio

അണ്ടമായ് അവനിയാകി അറിയൊണാപ് പൊരുള (തു) ആകിത്
തൊണ്ടര്കള് കുരുവുമാകിത് തുകള് അറു തെയ്വമാകി
എണ്തിചൈ പോറ്റ നിന്റ എന്അരുള് ഈചന് ആന
തിണ്തിറള് ചരവണത്താന് തിനമുമ് എന് ചിരചൈക് കാക്ക. --- (1)

ആതിയാമ് കയിലൈച് ചെല്വന്അണിനെറ്റി തന്നൈക് കാക്ക
താതവിഴ് കടപ്പന് താരാന് താനിരു നുതലൈക് കാക്ക
ചോതിയാമ് തണികൈ ഈചന് തുരിചുഇലാ വിഴിയൈക് കാക്ക
നാതനാമ് കാര്ത്തി കേയന് നാചിയൈ നയന്തു കാക്ക. --- (2)

ഇരുചെവികളൈയുമ് ചെവ്വേള് ഇയല്പുടന് കാക്ക, വായൈ
മുരുകവേള് കാക്ക, നാപ്പല് മുഴുതുമ്നല് കുമരന് കാക്ക
തുരിചഅറു കതുപ്പൈ യാനൈത് തുണ്ടനാര് തുണൈവന് കാക്ക
തിരുവുടന് പിടരി തന്നൈച് ചിവചുപ്ര മണിയന് കാക്ക. --- (3)

ഈചനാമ് വാകുലേയന് എനതു കന്തരത്തൈക് കാക്ക
തേചുറു തോള് വിലാവുമ് തിരുമകള് മരുകന് കാക്ക
ആചിലാ മാര്പൈ ഈരാറു ആയുതന് കാക്ക, എന്തന്
ഏചിലാ മുഴങ്കൈ തന്നൈ എഴില് കുറിഞ്ചിക്കോന് കാക്ക. --- (4)

ഉറുതിയായ് മുന്കൈ തന്നൈ ഉമൈയിള മതലൈ കാക്ക
തറുകണ് ഏറിടവേ എന്കൈത് തലത്തൈ മാമുരുകന് കാക്ക
പുറമ്കൈയൈ അയിലോന് കാക്ക, പൊറിക്കര വിരല്കള് പത്തുമ്
പിറങ്കു മാല്മരുകന്കാക്ക, പിന്മുതുകൈച് ചേയ് കാക്ക. --- (5)

ഊണ്നിറൈ വയിറ്റൈ മഞ്ഞൈ ഊര്ത്തിയോന് കാക്ക, വമ്പുത്
തോള്നിമിര് ചുരേചന് ഉന്തിച് ചുഴിയിനൈക് കാക്ക, കുയ്യ
നാണിനൈ അങ്കി കെളരിനന്തനന് കാക്ക, പീജ
ആണിയൈ കന്തന്കാക്ക, അറുമുകന് കുതത്തൈക് കാക്ക. --- (6)

എഞ്ചിടാതു ഇടുപ്പൈ വേലുക്കു ഇറൈവനാര് കാക്ക കാക്ക
അമ്ചകനമ് ഓര് ഇരണ്ടുമ് അരന്മകന് കാക്ക കാക്ക
വിഞ്ചിടു പൊരുള് കാങ്കേയന് വിളരടിത് തൊടൈയൈക് കാക്ക
ചെഞ്ചരണ നേച ആചാന് തിമിരു മുന് തൊടൈയൈക് കാക്ക. --- (7)

ഏരകത് തേവന്എന്താള് ഇരു മുഴങ്കാലുമ് കാക്ക
ചീരുടൈക് കണൈക്കാല് തന്നൈച് ചീരലൈവായ്ത്തേ കാക്ക
നേരുടൈപ് പരടു ഇരണ്ടുമ് നികഴ് പരങ്കിരിയന് കാക്ക
ചീരിയ കുതിക്കാല് തന്നൈത് തിരുച്ചോലൈ മലൈയന് കാക്ക. --- (8)

ഐയുറു മലൈയന്പാതത്തു അമര് പത്തു വിരലുമ് കാക്ക
പൈയുറു പഴനി നാത പരന്, അകമ് കാലൈക് കാക്ക
മെയ്യുടന് മുഴുതുമ്, ആതി വിമല ചണ്മുകവന് കാക്ക
തെയ്വ നായക വിചാകന് തിനമുമ് എന് നെഞ്ചൈക് കാക്ക. --- (9)

ഒലിയെഴ ഉരത്ത ചത്തത് തൊടുവരു പൂത പ്രേതമ്
പലികൊള് ഇരാക്കതപ്പേയ് പലകണത്തു എവൈ ആനാലുമ്
കിലികൊള എനൈവേല് കാക്ക, കെടുപരര് ചെയ്യുമ് ചൂന്യമ്
വലിയുള മന്ത്ര തന്ത്രമ് വരുത്തിടാതു അയില്വേല് കാക്ക. --- (10)

ഓങ്കിയ ചീറ്റമേ കൊണ്ടു ഉവണിവില് വേല് ചൂലങ്കള്
താങ്കിയ തണ്ടമ് എഃകമ് തടി പരചു ഈട്ടി യാതി
പാങ്കുടൈ ആയുതങ്കള് പകൈവര് എന് മേലേ ഓച്ചിന്,
തീങ്കു ചെയ്യാമല് എന്നൈത് തിരുക്കൈവേല് കാക്ക കാക്ക. --- (11)

ഒളവിയമുളര് ഊന് ഉണ്പോര് അചടര് പേയ് അരക്കര് പുല്ലര്
തെവ്വര്കള് എവര് ആനാലുമ് തിടമുടന് എനൈമല് കട്ടത്
തവ്വിയേ വരുവാ രായിന്, ചരാചരമ് എലാമ് പുരക്കുമ്
കവ്വുടൈച് ചൂര ചണ്ടന് കൈഅയില് കാക്ക കാക്ക. --- (12)

കടുവിടപ് പാന്തള് ചിങ്കമ് കരടി നായ് പുലിമാ യാനൈ
കൊടിയ കോണായ് കുരങ്കു കോല മാര്ച്ചാലമ് ചമ്പു
നടൈയുടൈ എതനാ ലേനുമ് നാന് ഇടര്പ് പട്ടി ടാമല്
ചടുതിയില് വടിവേല് കാക്ക ചാനവിമുളൈ വേല് കാക്ക. --- (13)

ങകരമേ പോല് തഴീഇ ഞാനവേല് കാക്ക, വന്പുള്
ചികരിതേള് നണ്ടുക് കാലി ചെയ്യന് ഏറു ആലപ് പല്ലി
നകമുടൈ ഓന്തി പൂരാന് നളിവണ്ടു പുലിയിന് പൂച്ചി
ഉകമിചൈ ഇവൈയാല്, എറ് കുഓര് ഊറുഇലാതു ഐവേല് കാക്ക. --- (14)

ചലത്തില് ഉയ്വന്മീന് ഐറു, തണ്ടുടൈത് തിരുക്കൈ, മറ്റുമ്
നിലത്തിലുമ് ചലത്തിലുമ് താന് നെടുന്തുയര് തരറ്കേ ഉള്ള
കുലത്തിനാല്, നാന് വരുത്തമ് കൊണ്ടിടാതു അവ്വവ്വേളൈ
പലത്തുടന് ഇരുന്തു കാക്ക, പാവകി കൂര്വേല് കാക്ക. --- (15)

ഞമലിയമ് പരിയന്കൈവേല്, നവക്കിരകക്കോള് കാക്ക
ചുമവിഴി നോയ്കള്, തന്ത ചൂലൈ, ആക്കിരാണ രോകമ്,
തിമിര്കഴല് വാതമ്, ചോകൈ, ചിരമടി കര്ണ രോകമ്
എമൈ അണുകാമലേ പന്നിരുപുയന് ചയവേല് കാക്ക. --- (16)

ടമരുകത്തു അടിപോല് നൈക്കുമ് തലൈയിടി, കണ്ട മാലൈ
കുമുറു വിപ്പുരുതി, കുന്മമ്, കുടല്വലി, ഈഴൈ കാചമ്,
നിമിരൊണാ(തു) ഇരുത്തുമ്വെട്ടൈ, നീര്പിരമേകമ് എല്ലാമ്
എമൈ അടൈയാമലേ കുന്റു എറിന്തവന് കൈവേല് കാക്ക. --- (17)

ഇണക്കമ് ഇല്ലാത പിത്ത എരിവു, മാചുരങ്കള്, കൈകാല്
മുണക്കവേ കുറൈക്കുമ് കുഷ്ടമ്, മൂലവെണ്മുളൈ, തീമന്തമ്
ചണത്തിലേ കൊല്ലുമ് ചന്നി ചാലമ് എന്റു അറൈയുമ് ഇന്ത
പിണിക്കുലമ് എനൈ ആളാമല് പെരുമ്ചക്തി വടിവേല് കാക്ക. --- (18)

തവനമാ രോകമ്, വാതമ്, ചയിത്തിയമ്, അരോചകമ്, മെയ്
ചുവറവേ ചെയ്യുമ് മൂലച്ചൂടു, ഇളൈപ്പു, ഉടറ്റു വിക്കല്,
അവതിചെയ് പേതി ചീഴ്നോയ്, അണ്ടവാതങ്കള്, ചൂലൈ
എവൈയുമ് എന്നിടത്തു എയ്താമല് എമ്പിരാന് തിണിവേല് കാക്ക. --- (19)

നമൈപ്പുറു കിരന്തി, വീക്കമ് നണുകിടു പാണ്ടു, ചോപമ്
അമര്ത്തിടു കരുമൈ വെണ്മൈ ആകുപല് തൊഴുനോയ് കക്കല്
ഇമൈക്കുമുന് ഉറു വലിപ്പോടു എഴുപുടൈപ്പകന്ത രാതി
ഇമൈപ്പൊഴുതേനുമ് എന്നൈ എയ്താമല് അരുള്വേല് കാക്ക. --- (20)

പല്ലതു കടിത്തു മീചൈ പടപടെന്റേ തുടിക്കക്
കല്ലിനുമ് വലിയ നെഞ്ചമ് കാട്ടിയേ ഉരുട്ടി നോക്കി
എല്ലിനുമ് കരിയ മേനി എമപടര്, വരിനുമ് എന്നൈ
ഒല്ലൈയില് താര കാരി ഓമ് ഐമ് രീമ് വേല് കാക്ക. --- (21)

മണ്ണിലുമ് മരത്തിന്മീതു മലൈയിലുമ് നെരുപ്പിന് മീതുമ്
തണ്ണിറൈ ജലത്തിന് മീതുമ്ചാരി ചെയ് ഊര്തി മീതുമ്
വിണ്ണിലുമ് പിലത്തിന് ഉള്ളുമ് വേറു എന്ത ഇടത്തുമ് എന്നൈ
നണ്ണിവന്തു അരുള് ആര്ചഷ്ടി നാതന് വേല് കാക്ക കാക്ക. --- (22)

യകരമേപോല് ചൂല് ഏന്തുമ് നറുമ്പുയന് വേല്മുന് കാക്ക
അകരമേ മുതലാമ് ഈരാറു അമ്പകന് വേല്പിന് കാക്ക
ചകരമോടു ആറുമ് ആനോന് തന്കൈവേല് നടുവില് കാക്ക
ചികരമിന് തേവ മോലി തികഴ് ഐവേല് കീഴ്മേല് കാക്ക. --- (23)

രഞ്ചിത മൊഴി തേവാനൈ നായകന് വള്ളി പങ്കന്
ചെഞ്ചയ വേല് കിഴക്കില് തിറമുടന് കാക്ക, അങ്കി
വിഞ്ചിടു തിചൈയില് ഞാന വീരന് വേല് കാക്ക, തെറ്കില്
എഞ്ചിടാക് കതിര്കാ മത്തോന് ഇകലുടൈക് കരവേല് കാക്ക. --- (24)

ലകരമേ പോല് കാളിങ്കന്നല്ലുടല് നെളിയ നിന്റു
തകര മര്ത്തനമേ ചെയ്ത ചങ്കരി മരുകന് കൈവേല്,
നികഴ്എനൈ നിരുതി തിക്കില് നിലൈപെറക് കാക്ക, മേറ്കില്
ഇകല് അയില്കാക്ക, വായുവിനില് കുകന് കതിര്വേല് കാക്ക. --- (25)

വടതിചൈ തന്നില് ഈചന്മകന്അരുള് തിരുവേല് കാക്ക
വിടൈയുടൈ ഈചന് തിക്കില് വേത പോതകന് വേല് കാക്ക
നടക്കൈയില് ഇരുക്കുമ്ഞാന്റുമ് നവില്കൈയില് നിമിര്കൈയില്, കീഴ്ക്
കിടക്കൈയില് തൂങ്കുഞാന്റുമ് കിരിതുളൈത്തുള വേല്കാക്ക. --- (26)

ഇഴന്തുപോകാത വാഴ്വൈ ഈയുമ് മുത്തൈയനാര് കൈവേല്,
വഴങ്കുമ് നല് ഊണ് ഉണ്പോതുമ് മാല്വിളൈയാട്ടിന് പോതുമ്
പഴഞ്ചുരര് പോറ്റുമ് പാതമ് പണിന്തു നെഞ്ചു അടക്കുമ് പോതുമ്
ചെഴുമ്കുണത്തോടേ കാക്ക, തിടമുടന് മയിലുമ് കാക്ക. --- (27)

ഇളമൈയില് വാലിപത്തില് ഏറിടു വയോതികത്തില്
വളര് അറുമുകച് ചിവന്താന് വന്തെനൈക് കാക്ക കാക്ക
ഒളിഎഴു കാലൈ, മുന്എല് ഓമ് ചിവ ചാമി കാക്ക
തെളിനടു പിറ്പകല് കാല്, ചിവകുരു നാതന് കാക്ക. --- (28)

ഇറകുടൈക്കോഴിത് തോകൈക്കു ഇറൈമുന് ഇരാവില് കാക്ക
തിറലുടൈച് ചൂര്പ്പകൈത്തേ, തികഴ്പിന് ഇരാവില് കാക്ക
നറവുചേര് താള് ചിലമ്പന് നടുനിചി തന്നില് കാക്ക
മറൈതൊഴു കുഴകന് എമ്കോന് മാറാതു കാക്ക കാക്ക. --- (29)

ഇനമ്എനത് തൊണ്ടരോടുമ് ഇണക്കിടുമ് ചെട്ടി കാക്ക
തനിമൈയില് കൂട്ടന് തന്നില് ചരവണ പവനാര് കാക്ക
നനി അനുപൂതി ചൊന്ന നാതര്കോന് കാക്ക ഇത്തൈക്
കനിവോടു ചൊന്ന താചന് കടവുള്താന് കാക്കവന്തേ. --- (30)

Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org