sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
శ్రీమత్ పామ్పన్ కుమరకురుతాచ చువామికళ్ అరుళియ
చణ్ముక కవచమ్
Audio

అణ్టమాయ్ అవనియాకి అఱియొణాప్ పొరుళ (తు) ఆకిత్
తొణ్టర్కళ్ కురువుమాకిత్ తుకళ్ అఱు తెయ్వమాకి
ఎణ్తిచై పోఱ్ఱ నిన్ఱ ఎన్అరుళ్ ఈచన్ ఆన
తిణ్తిఱళ్ చరవణత్తాన్ తినముమ్ ఎన్ చిరచైక్ కాక్క. --- (1)

ఆతియామ్ కయిలైచ్ చెల్వన్అణినెఱ్ఱి తన్నైక్ కాక్క
తాతవిఴ్ కటప్పన్ తారాన్ తానిరు నుతలైక్ కాక్క
చోతియామ్ తణికై ఈచన్ తురిచుఇలా విఴియైక్ కాక్క
నాతనామ్ కార్త్తి కేయన్ నాచియై నయన్తు కాక్క. --- (2)

ఇరుచెవికళైయుమ్ చెవ్వేళ్ ఇయల్పుటన్ కాక్క, వాయై
మురుకవేళ్ కాక్క, నాప్పల్ ముఴుతుమ్నల్ కుమరన్ కాక్క
తురిచఅఱు కతుప్పై యానైత్ తుణ్టనార్ తుణైవన్ కాక్క
తిరువుటన్ పిటరి తన్నైచ్ చివచుప్ర మణియన్ కాక్క. --- (3)

ఈచనామ్ వాకులేయన్ ఎనతు కన్తరత్తైక్ కాక్క
తేచుఱు తోళ్ విలావుమ్ తిరుమకళ్ మరుకన్ కాక్క
ఆచిలా మార్పై ఈరాఱు ఆయుతన్ కాక్క, ఎన్తన్
ఏచిలా ముఴఙ్కై తన్నై ఎఴిల్ కుఱిఞ్చిక్కోన్ కాక్క. --- (4)

ఉఱుతియాయ్ మున్కై తన్నై ఉమైయిళ మతలై కాక్క
తఱుకణ్ ఏఱిటవే ఎన్కైత్ తలత్తై మామురుకన్ కాక్క
పుఱమ్కైయై అయిలోన్ కాక్క, పొఱిక్కర విరల్కళ్ పత్తుమ్
పిఱఙ్కు మాల్మరుకన్కాక్క, పిన్ముతుకైచ్ చేయ్ కాక్క. --- (5)

ఊణ్నిఱై వయిఱ్ఱై మఞ్ఞై ఊర్త్తియోన్ కాక్క, వమ్పుత్
తోళ్నిమిర్ చురేచన్ ఉన్తిచ్ చుఴియినైక్ కాక్క, కుయ్య
నాణినై అఙ్కి కెళరినన్తనన్ కాక్క, పీజ
ఆణియై కన్తన్కాక్క, అఱుముకన్ కుతత్తైక్ కాక్క. --- (6)

ఎఞ్చిటాతు ఇటుప్పై వేలుక్కు ఇఱైవనార్ కాక్క కాక్క
అమ్చకనమ్ ఓర్ ఇరణ్టుమ్ అరన్మకన్ కాక్క కాక్క
విఞ్చిటు పొరుళ్ కాఙ్కేయన్ విళరటిత్ తొటైయైక్ కాక్క
చెఞ్చరణ నేచ ఆచాన్ తిమిరు మున్ తొటైయైక్ కాక్క. --- (7)

ఏరకత్ తేవన్ఎన్తాళ్ ఇరు ముఴఙ్కాలుమ్ కాక్క
చీరుటైక్ కణైక్కాల్ తన్నైచ్ చీరలైవాయ్త్తే కాక్క
నేరుటైప్ పరటు ఇరణ్టుమ్ నికఴ్ పరఙ్కిరియన్ కాక్క
చీరియ కుతిక్కాల్ తన్నైత్ తిరుచ్చోలై మలైయన్ కాక్క. --- (8)

ఐయుఱు మలైయన్పాతత్తు అమర్ పత్తు విరలుమ్ కాక్క
పైయుఱు పఴని నాత పరన్, అకమ్ కాలైక్ కాక్క
మెయ్యుటన్ ముఴుతుమ్, ఆతి విమల చణ్ముకవన్ కాక్క
తెయ్వ నాయక విచాకన్ తినముమ్ ఎన్ నెఞ్చైక్ కాక్క. --- (9)

ఒలియెఴ ఉరత్త చత్తత్ తొటువరు పూత ప్రేతమ్
పలికొళ్ ఇరాక్కతప్పేయ్ పలకణత్తు ఎవై ఆనాలుమ్
కిలికొళ ఎనైవేల్ కాక్క, కెటుపరర్ చెయ్యుమ్ చూన్యమ్
వలియుళ మన్త్ర తన్త్రమ్ వరుత్తిటాతు అయిల్వేల్ కాక్క. --- (10)

ఓఙ్కియ చీఱ్ఱమే కొణ్టు ఉవణివిల్ వేల్ చూలఙ్కళ్
తాఙ్కియ తణ్టమ్ ఎఃకమ్ తటి పరచు ఈట్టి యాతి
పాఙ్కుటై ఆయుతఙ్కళ్ పకైవర్ ఎన్ మేలే ఓచ్చిన్,
తీఙ్కు చెయ్యామల్ ఎన్నైత్ తిరుక్కైవేల్ కాక్క కాక్క. --- (11)

ఒళవియముళర్ ఊన్ ఉణ్పోర్ అచటర్ పేయ్ అరక్కర్ పుల్లర్
తెవ్వర్కళ్ ఎవర్ ఆనాలుమ్ తిటముటన్ ఎనైమల్ కట్టత్
తవ్వియే వరువా రాయిన్, చరాచరమ్ ఎలామ్ పురక్కుమ్
కవ్వుటైచ్ చూర చణ్టన్ కైఅయిల్ కాక్క కాక్క. --- (12)

కటువిటప్ పాన్తళ్ చిఙ్కమ్ కరటి నాయ్ పులిమా యానై
కొటియ కోణాయ్ కురఙ్కు కోల మార్చ్చాలమ్ చమ్పు
నటైయుటై ఎతనా లేనుమ్ నాన్ ఇటర్ప్ పట్టి టామల్
చటుతియిల్ వటివేల్ కాక్క చానవిముళై వేల్ కాక్క. --- (13)

ఙకరమే పోల్ తఴీఇ ఞానవేల్ కాక్క, వన్పుళ్
చికరితేళ్ నణ్టుక్ కాలి చెయ్యన్ ఏఱు ఆలప్ పల్లి
నకముటై ఓన్తి పూరాన్ నళివణ్టు పులియిన్ పూచ్చి
ఉకమిచై ఇవైయాల్, ఎఱ్ కుఓర్ ఊఱుఇలాతు ఐవేల్ కాక్క. --- (14)

చలత్తిల్ ఉయ్వన్మీన్ ఐఱు, తణ్టుటైత్ తిరుక్కై, మఱ్ఱుమ్
నిలత్తిలుమ్ చలత్తిలుమ్ తాన్ నెటున్తుయర్ తరఱ్కే ఉళ్ళ
కులత్తినాల్, నాన్ వరుత్తమ్ కొణ్టిటాతు అవ్వవ్వేళై
పలత్తుటన్ ఇరున్తు కాక్క, పావకి కూర్వేల్ కాక్క. --- (15)

ఞమలియమ్ పరియన్కైవేల్, నవక్కిరకక్కోళ్ కాక్క
చుమవిఴి నోయ్కళ్, తన్త చూలై, ఆక్కిరాణ రోకమ్,
తిమిర్కఴల్ వాతమ్, చోకై, చిరమటి కర్ణ రోకమ్
ఎమై అణుకామలే పన్నిరుపుయన్ చయవేల్ కాక్క. --- (16)

టమరుకత్తు అటిపోల్ నైక్కుమ్ తలైయిటి, కణ్ట మాలై
కుముఱు విప్పురుతి, కున్మమ్, కుటల్వలి, ఈఴై కాచమ్,
నిమిరొణా(తు) ఇరుత్తుమ్వెట్టై, నీర్పిరమేకమ్ ఎల్లామ్
ఎమై అటైయామలే కున్ఱు ఎఱిన్తవన్ కైవేల్ కాక్క. --- (17)

ఇణక్కమ్ ఇల్లాత పిత్త ఎరివు, మాచురఙ్కళ్, కైకాల్
ముణక్కవే కుఱైక్కుమ్ కుష్టమ్, మూలవెణ్ముళై, తీమన్తమ్
చణత్తిలే కొల్లుమ్ చన్ని చాలమ్ ఎన్ఱు అఱైయుమ్ ఇన్త
పిణిక్కులమ్ ఎనై ఆళామల్ పెరుమ్చక్తి వటివేల్ కాక్క. --- (18)

తవనమా రోకమ్, వాతమ్, చయిత్తియమ్, అరోచకమ్, మెయ్
చువఱవే చెయ్యుమ్ మూలచ్చూటు, ఇళైప్పు, ఉటఱ్ఱు విక్కల్,
అవతిచెయ్ పేతి చీఴ్నోయ్, అణ్టవాతఙ్కళ్, చూలై
ఎవైయుమ్ ఎన్నిటత్తు ఎయ్తామల్ ఎమ్పిరాన్ తిణివేల్ కాక్క. --- (19)

నమైప్పుఱు కిరన్తి, వీక్కమ్ నణుకిటు పాణ్టు, చోపమ్
అమర్త్తిటు కరుమై వెణ్మై ఆకుపల్ తొఴునోయ్ కక్కల్
ఇమైక్కుమున్ ఉఱు వలిప్పోటు ఎఴుపుటైప్పకన్త రాతి
ఇమైప్పొఴుతేనుమ్ ఎన్నై ఎయ్తామల్ అరుళ్వేల్ కాక్క. --- (20)

పల్లతు కటిత్తు మీచై పటపటెన్ఱే తుటిక్కక్
కల్లినుమ్ వలియ నెఞ్చమ్ కాట్టియే ఉరుట్టి నోక్కి
ఎల్లినుమ్ కరియ మేని ఎమపటర్, వరినుమ్ ఎన్నై
ఒల్లైయిల్ తార కారి ఓమ్ ఐమ్ రీమ్ వేల్ కాక్క. --- (21)

మణ్ణిలుమ్ మరత్తిన్మీతు మలైయిలుమ్ నెరుప్పిన్ మీతుమ్
తణ్ణిఱై జలత్తిన్ మీతుమ్చారి చెయ్ ఊర్తి మీతుమ్
విణ్ణిలుమ్ పిలత్తిన్ ఉళ్ళుమ్ వేఱు ఎన్త ఇటత్తుమ్ ఎన్నై
నణ్ణివన్తు అరుళ్ ఆర్చష్టి నాతన్ వేల్ కాక్క కాక్క. --- (22)

యకరమేపోల్ చూల్ ఏన్తుమ్ నఱుమ్పుయన్ వేల్మున్ కాక్క
అకరమే ముతలామ్ ఈరాఱు అమ్పకన్ వేల్పిన్ కాక్క
చకరమోటు ఆఱుమ్ ఆనోన్ తన్కైవేల్ నటువిల్ కాక్క
చికరమిన్ తేవ మోలి తికఴ్ ఐవేల్ కీఴ్మేల్ కాక్క. --- (23)

రఞ్చిత మొఴి తేవానై నాయకన్ వళ్ళి పఙ్కన్
చెఞ్చయ వేల్ కిఴక్కిల్ తిఱముటన్ కాక్క, అఙ్కి
విఞ్చిటు తిచైయిల్ ఞాన వీరన్ వేల్ కాక్క, తెఱ్కిల్
ఎఞ్చిటాక్ కతిర్కా మత్తోన్ ఇకలుటైక్ కరవేల్ కాక్క. --- (24)

లకరమే పోల్ కాళిఙ్కన్నల్లుటల్ నెళియ నిన్ఱు
తకర మర్త్తనమే చెయ్త చఙ్కరి మరుకన్ కైవేల్,
నికఴ్ఎనై నిరుతి తిక్కిల్ నిలైపెఱక్ కాక్క, మేఱ్కిల్
ఇకల్ అయిల్కాక్క, వాయువినిల్ కుకన్ కతిర్వేల్ కాక్క. --- (25)

వటతిచై తన్నిల్ ఈచన్మకన్అరుళ్ తిరువేల్ కాక్క
విటైయుటై ఈచన్ తిక్కిల్ వేత పోతకన్ వేల్ కాక్క
నటక్కైయిల్ ఇరుక్కుమ్ఞాన్ఱుమ్ నవిల్కైయిల్ నిమిర్కైయిల్, కీఴ్క్
కిటక్కైయిల్ తూఙ్కుఞాన్ఱుమ్ కిరితుళైత్తుళ వేల్కాక్క. --- (26)

ఇఴన్తుపోకాత వాఴ్వై ఈయుమ్ ముత్తైయనార్ కైవేల్,
వఴఙ్కుమ్ నల్ ఊణ్ ఉణ్పోతుమ్ మాల్విళైయాట్టిన్ పోతుమ్
పఴఞ్చురర్ పోఱ్ఱుమ్ పాతమ్ పణిన్తు నెఞ్చు అటక్కుమ్ పోతుమ్
చెఴుమ్కుణత్తోటే కాక్క, తిటముటన్ మయిలుమ్ కాక్క. --- (27)

ఇళమైయిల్ వాలిపత్తిల్ ఏఱిటు వయోతికత్తిల్
వళర్ అఱుముకచ్ చివన్తాన్ వన్తెనైక్ కాక్క కాక్క
ఒళిఎఴు కాలై, మున్ఎల్ ఓమ్ చివ చామి కాక్క
తెళినటు పిఱ్పకల్ కాల్, చివకురు నాతన్ కాక్క. --- (28)

ఇఱకుటైక్కోఴిత్ తోకైక్కు ఇఱైమున్ ఇరావిల్ కాక్క
తిఱలుటైచ్ చూర్ప్పకైత్తే, తికఴ్పిన్ ఇరావిల్ కాక్క
నఱవుచేర్ తాళ్ చిలమ్పన్ నటునిచి తన్నిల్ కాక్క
మఱైతొఴు కుఴకన్ ఎమ్కోన్ మాఱాతు కాక్క కాక్క. --- (29)

ఇనమ్ఎనత్ తొణ్టరోటుమ్ ఇణక్కిటుమ్ చెట్టి కాక్క
తనిమైయిల్ కూట్టన్ తన్నిల్ చరవణ పవనార్ కాక్క
నని అనుపూతి చొన్న నాతర్కోన్ కాక్క ఇత్తైక్
కనివోటు చొన్న తాచన్ కటవుళ్తాన్ కాక్కవన్తే. --- (30)

Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org