பன்னிரு திருமுறை பாடல் ஒலி இணைப்பு Thirumurai with Audio links
1 1.001 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தோடு உடைய செவியன், விடை நட்டபாடை (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=Yq-NOZQxd64
2 1.002 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் குறி கலந்த இசை பாடலினான், நட்டபாடை (திருப்புகலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=-PVAyLgZINI
3 1.003 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பத்தரோடு பலரும் பொலிய மலர் நட்டபாடை (திருவலிதாயம் (பாடி))
https://www.youtube.com/watch?v=txUbmVG11Xo
4 1.004 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மைம் மரு பூங்குழல் கற்றை நட்டபாடை (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=tsfcWzFqME8
5 1.005 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் செய் அருகே புனல் பாய, நட்டபாடை (கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=MFxa_rjB3t4
6 1.006 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அங்கமும் வேதமும் ஓதும் நாவர் நட்டபாடை (திருமருகலும் திருச்செங்காட்டங்குடியும்)
https://www.youtube.com/watch?v=9o9uMkq3Qd4
7 1.007 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பாடக மெல் அடிப் பாவையோடும், நட்டபாடை (திருநள்ளாறும் திருஆலவாயும்)
https://www.youtube.com/watch?v=w_eG8VBBwkQ
8 1.008 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புண்ணியர், பூதியர், பூத நாதர், நட்டபாடை (திருஆவூர்ப்பசுபதீச்சுரம் (ஆவூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=pI9ZRgAtuME
9 1.009 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வண்டு ஆர் குழல் அரிவையொடு நட்டபாடை (திருவேணுபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=Ju46thqI25s
10 1.010 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உண்ணாமுலை உமையாளொடும் உடன் ஆகிய நட்டபாடை (திருவண்ணாமலை)
https://www.youtube.com/watch?v=JseyYCTqhG0
11 1.011 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சடை ஆர் புனல் உடையான், நட்டபாடை (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=t3iNhTrTln0
12 1.012 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மத்தா வரை நிறுவி, கடல் நட்டபாடை (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=Hdfawt2XBvU
13 1.013 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் குரவம் கமழ் நறு மென் நட்டபாடை (திருவியலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=yEIrdDSLnys
14 1.014 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வானில் பொலிவு எய்தும் மழை நட்டபாடை (திருக்கொடுங்குன்றம் (பிரான்மலை))
https://www.youtube.com/watch?v=90vnAlHSZqM
15 1.015 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மை ஆடிய கண்டன், மலை நட்டபாடை (திருநெய்த்தானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=jcWixEfewp0
16 1.016 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பால் உந்து உறு திரள் நட்டபாடை (திருப்புள்ளமங்கை)
https://www.youtube.com/watch?v=e9qTgiAxCns
17 1.017 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மனம் ஆர்தரு மடவாரொடு மகிழ் நட்டபாடை (திருஇடும்பாவனம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Ni1yUeyJIAI
18 1.018 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சூலம் படை; சுண்ணப்பொடி சாந்தம், நட்டபாடை (திருநின்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=vMdjKpqwUzU
19 1.019 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பிறை அணி படர் சடை நட்டபாடை (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=_9i0IZC_y7U
20 1.020 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தட நிலவிய மலை நிறுவி, நட்டபாடை (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=ylMOVBOCKLY
21 1.021 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புவம், வளி, கனல், புனல், நட்டபாடை (திருச்சிவபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Sa2JXIHZsfQ
22 1.022 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சிலை தனை நடு இடை நட்டபாடை (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))
https://www.youtube.com/watch?v=YOg1emjAI5A
23 1.023 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மடையில் வாளை பாய, மாதரார்
குடையும்
தக்கராகம் (திருக்கோலக்கா)

https://www.youtube.com/watch?v=C9dg_z7o0uY
24 1.024 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூஆர் கொன்றைப் புரிபுன் சடை தக்கராகம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=AX75gzPTGms
25 1.025 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மரு ஆர் குழலிமாது ஓர் தக்கராகம் (திருச்செம்பொன்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=4owEV1ZD9TU
26 1.026 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெங் கள் விம்மு வெறி தக்கராகம் (திருப்புத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=RbUaUwyjqEk
27 1.027 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முந்தி நின்ற வினைகள் அவை தக்கராகம் (திருப்புன்கூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=wmv7e7-9cxY
28 1.028 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் செப்பம் நெஞ்சே, நெறி கொள்! தக்கராகம் (திருச்சோற்றுத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=ZZu2txUJeng
29 1.029 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஊர் உலாவு பலி கொண்டு, தக்கராகம் (திருநறையூர்ச்சித்தீச்சுரம் (திருநறையூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=3yI2qwKTMms
30 1.030 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விதி ஆய், விளைவு ஆய், தக்கராகம் (திருப்புகலி -(சீர்காழி ))
https://www.youtube.com/watch?v=rm_NWR-QZ3o
31 1.031 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விழுநீர், மழுவாள் படை, அண்ணல் தக்கராகம் (திருக்குரங்குஅணில்முட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=LagWZEYok0U
32 1.032 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஓடே கலன்; உண்பதும் ஊர் தக்கராகம் (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=ywVeiOlRRiY
33 1.033 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கணை நீடு எரி, மால், தக்கராகம் (திருஅன்பில் ஆலந்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=H3fxoFq9P1A
34 1.034 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அடல் ஏறு அமரும் கொடி தக்கராகம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=q8nvJ_Q7uC0
35 1.036 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கலை ஆர் மதியோடு உர தக்கராகம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=P9yjQbTeGAI
36 1.037 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அரவச் சடை மேல் மதி, தக்கராகம் (திருப்பனையூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=1ag87KOK2-I
37 1.038 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கரவு இன்றி நல்மாமலர் கொண்டே
இரவும்
தக்கராகம் (திருமயிலாடுதுறை)

https://www.youtube.com/watch?v=NRSDFiUVZNg
38 1.039 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அந்தமும் ஆதியும் ஆகிய அண்ணல் தக்கராகம் (திருவேட்களம்)
https://www.youtube.com/watch?v=h8QZrRo4xp4
39 1.040 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொடி உடை மார்பினர், போர் தக்கராகம் (திருவாழ்கொளிபுத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=OONhDo6cM7I
40 1.042 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பைம் மா நாகம், பல்மலர்க் தக்கராகம் (திருப்பேணுபெருந்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=yohjDAagwPM
41 1.043 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வடம் திகழ் மென் முலையாளைப் தக்கராகம் (திருகற்குடி (உய்யக்கொண்டான்மலை))
https://www.youtube.com/watch?v=P_kgIT0mzcI
42 1.044 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் துணி வளர் திங்கள் துளங்கி தக்கராகம் (திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் (திருவாசி))
https://www.youtube.com/watch?v=Ieof1SKHvNQ
43 1.045 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் துஞ்ச வருவாரும், தொழுவிப்பாரும், வழுவிப் தக்கராகம் (திருவாலங்காடு (பழையனூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=AweGz-Ek-Iw
44 1.046 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் குண்டைக் குறள் பூதம் குழும, தக்கராகம் (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=WiDBNDKsRBw
45 1.047 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பல் அடைந்த வெண் தலையில் பழந்தக்கராகம் (திருச்சிரபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=jc-3lGGQv64
46 1.049 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் போகம் ஆர்த்த பூண் முலையாள் பழந்தக்கராகம் (திருநள்ளாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=ba-MJnMHA28
47 1.050 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மெய்யர் ஆகிப் பொய்யை நீக்கி, பழந்தக்கராகம் (திருவலிவலம்)
https://www.youtube.com/watch?v=qucQe6XZPzE
48 1.051 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெங் கண் ஆனை ஈர் பழந்தக்கராகம் (திருச்சோபுரம் (தியாகவல்லி))
https://www.youtube.com/watch?v=H2I_u74H02A
49 1.052 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மறை உடையாய்! தோல் உடையாய்! பழந்தக்கராகம் (திருநெடுங்களம்)
https://www.youtube.com/watch?v=u5teN1hhIxI
50 1.053 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தேவராயும், அசுரராயும், சித்தர், செழுமறை பழந்தக்கராகம் (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=19dU8fmN7AA
51 1.054 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூத் தேர்ந்து ஆயன கொண்டு, பழந்தக்கராகம் (திருஓத்தூர் (செய்யாறு))
https://www.youtube.com/watch?v=eDjeCtZ_l10
52 1.055 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஊறி ஆர்தரு நஞ்சினை உண்டு, பழந்தக்கராகம் (திருமாற்பேறு)
https://www.youtube.com/watch?v=2BP39HT21GU
53 1.056 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கார் ஆர் கொன்றை கலந்த பழந்தக்கராகம் (திருப்பாற்றுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=0Q2QLIBw8lk
54 1.057 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஒள்ளிது உள்ள, கதிக்கு ஆம்; பழந்தக்கராகம் (திருவேற்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=MfFlB0vxtJ4
55 1.058 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அரியும், நம் வினை உள்ளன பழந்தக்கராகம் (திருக்கரவீரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=wuzO5Hh_CQU
56 1.059 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஒடுங்கும் பிணி, பிறவி, கேடு, பழந்தக்கராகம் (திருத்தூங்கானைமாடம்)
https://www.youtube.com/watch?v=EusYq6RgstU
57 1.060 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வண் தரங்கப் புனல் கமல பழந்தக்கராகம் (சீர்காழி )
https://www.youtube.com/watch?v=2yPMSDXb4nE
58 1.061 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நறை கொண்ட மலர் தூவி, பழந்தக்கராகம் (திருச்செங்காட்டங்குடி)
https://www.youtube.com/watch?v=C_MQ8sSlZyk
59 1.062 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நாள் ஆய போகாமே, நஞ்சு பழந்தக்கராகம் (திருக்கோளிலி (திருக்குவளை))
https://www.youtube.com/watch?v=apnzZFYxrWY
60 1.063 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எரி ஆர் மழு ஒன்று தக்கேசி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=dAki6LyATBw
61 1.064 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அறை ஆர் புனலும் மா தக்கேசி (திருப்பூவணம்)
https://www.youtube.com/watch?v=bjjRLiqCXrk
62 1.065 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அடையார் தம் புரங்கள் மூன்றும் தக்கேசி (திருப்பல்லவனீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=FkNYeDBbc04
63 1.066 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பங்கம் ஏறு மதி சேர் தக்கேசி (திருச்சண்பைநகர் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=ntCr_p77zqk
64 1.067 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கண் மேல் கண்ணும், சடைமேல் தக்கேசி (திருப்பழனம்)
https://www.youtube.com/watch?v=OL2vd0T4TY8
65 1.068 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொடி கொள் உருவர், புலியின் தக்கேசி (திருக்கயிலாயம்)
https://www.youtube.com/watch?v=u7V2wxVfQPI
66 1.070 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வானத்து உயர் தண்மதி தோய் தக்கேசி (திருஈங்கோய்மலை)
https://www.youtube.com/watch?v=r0se6C0iFSs
67 1.071 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பிறை கொள் சடையர்; புலியின் தக்கேசி (திருநறையூர்ச்சித்தீச்சுரம் (திருநறையூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=hAH9gL5X5EQ
68 1.072 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வார் ஆர் கொங்கை மாது தக்கேசி (திருக்குடந்தைக்காரோணம் (விஸ்வநாதர்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=cuDXy2QnqrA
69 1.073 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வான் ஆர் சோதி மன்னு தக்கேசி (திருக்கானூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=iRUSnpqPJQk
70 1.074 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நறவம் நிறை வண்டு அறை தக்கேசி (திருப்புறவம்)
https://www.youtube.com/watch?v=bRUUHP2wuvg
71 1.075 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காலை நல்மாமலர் கொண்டு அடி குறிஞ்சி (திருவெங்குரு (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=75ihhsCeeFQ
72 1.076 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மலையினார் பருப்பதம், துருத்தி, மாற்பேறு, குறிஞ்சி (திருஇலம்பையங்கோட்டூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=YPJdXk4xlRc
73 1.077 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொன் திரண்டன்ன புரிசடை புரள, குறிஞ்சி (திருஅச்சிறுபாக்கம்)
https://www.youtube.com/watch?v=azhVoTHS8qg
74 1.078 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வரி வளர் அவிர் ஒளி குறிஞ்சி (திருஇடைச்சுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=eaRWjJFY0eM
75 1.079 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அயில் உறு படையினர்; விடையினர்; குறிஞ்சி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=sbgfwwP-7Iw
76 1.080 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கற்றாங்கு எரி ஓம்பி, கலியை குறிஞ்சி (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=rS7fTpfQ_1w
77 1.081 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நல்லார், தீ மேவும் தொழிலார், குறிஞ்சி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=Q5rDRmz_PVE
78 1.082 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் இரும் பொன்மலை வில்லா, எரி குறிஞ்சி (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=9vmj1OVCS1E
79 1.083 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அடையார் புரம் மூன்றும் அனல்வாய் குறிஞ்சி (திருஅம்பர்மாகாளம்)
https://www.youtube.com/watch?v=vgzGfOazfPA
80 1.084 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புனையும் விரிகொன்றைக் கடவுள், புனல் குறிஞ்சி (திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்))
https://www.youtube.com/watch?v=oCWjnKbTyZw
81 1.085 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கல்லால் நிழல் மேய கறை குறிஞ்சி (திருநல்லம்)
https://www.youtube.com/watch?v=QK_9CQJKKMA
82 1.086 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கொட்டும் பறை சீரால் குழும, குறிஞ்சி (திருநல்லூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Ctmd0yeKnNY
83 1.087 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சுடு கூர் எரிமாலை அணிவர்; குறிஞ்சி (திருவடுகூர் (ஆண்டார்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=lo0L1dYrDac
84 1.088 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முற்றும் சடை முடி மேல் குறிஞ்சி (திருஆப்பனூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=UneIjQIMUuQ
85 1.089 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் படை ஆர்தரு பூதப் பகடு குறிஞ்சி (திருஎருக்கத்தம்புலியூர் (இராசேந்திரப்பட்டிணம்))
https://www.youtube.com/watch?v=yMdIOYz2ckU
86 1.090 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அரனை உள்குவீர்! பிரமன் ஊருள் குறிஞ்சி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=VjxnyPOF7T4
87 1.091 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சித்தம் தெளிவீர்காள்! அத்தன் ஆரூரைப்
பத்தி
குறிஞ்சி (திருவாரூர்)

https://www.youtube.com/watch?v=KrT89fazF1I
88 1.092 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வாசி தீரவே, காசு நல்குவீர்!
மாசு
குறிஞ்சி (திருவீழிமிழலை)

https://www.youtube.com/watch?v=jNtQljtdzhE
89 1.093 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நின்று மலர் தூவி, இன்று குறிஞ்சி (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=ixiwntdKLwU
90 1.094 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீலமாமிடற்று ஆலவாயிலான்
பால் அது ஆயினார்
குறிஞ்சி (திருஆலவாய் (மதுரை))

https://www.youtube.com/watch?v=vCNP3lGfb-E
91 1.095 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தோடு ஓர் காதினன்; பாடு குறிஞ்சி (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=vO4Rc6aU4oM
92 1.096 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மன்னி ஊர் இறை; சென்னியார், குறிஞ்சி (திருஅன்னியூர் (பொன்னூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=u-A7eRn23xU
93 1.097 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எய்யா வென்றித் தானவர் ஊர்மூன்று குறிஞ்சி (திருப்புறவம்)
https://www.youtube.com/watch?v=U4x9pIXwrqs
94 1.098 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நன்று உடையானை, தீயது இலானை, குறிஞ்சி (திருச்சிராப்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=bgfBxgqq_lY
95 1.099 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வம்பு ஆர் குன்றம், நீடு குறிஞ்சி (திருக்குற்றாலம்)
https://www.youtube.com/watch?v=B-abMQIdD-A
96 1.100 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீடு அலர் சோதி வெண்பிறையோடு குறிஞ்சி (திருப்பரங்குன்றம்)
https://www.youtube.com/watch?v=3wtL44T-VIM
97 1.101 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தண் ஆர் திங்கள், பொங்கு குறிஞ்சி (திருக்கண்ணார்கோவில் (குறுமாணக்குடி) )
https://www.youtube.com/watch?v=8zdt1kW19Xg
98 1.102 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உரவு ஆர் கலையின் கவிதைப் குறிஞ்சி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=cF9XvmpMTxQ
99 1.103 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தோடு உடையான் ஒரு காதில்-தூய குறிஞ்சி (திருக்கழுக்குன்றம்)
https://www.youtube.com/watch?v=wbEEJYTso-0
100 1.104 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஆடல் அரவு அசைத்தான், அருமாமறைதான் வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்புகலி -(சீர்காழி ))
https://www.youtube.com/watch?v=bne7fi0psYs
101 1.105 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பாடலன் நால்மறையன்; படி பட்ட வியாழக்குறிஞ்சி (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=ZeajoyxTUVA
102 1.106 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மாறு இல் அவுணர் அரணம் வியாழக்குறிஞ்சி (திருஊறல் (தக்கோலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=yn1AREaeV-8
103 1.107 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெந்த வெண் நீறு அணிந்து, வியாழக்குறிஞ்சி (திருக்கொடிமாடச்செங்குன்றூர் (திருச்செங்கோடு))
https://www.youtube.com/watch?v=RjoEQ-XMftY
104 1.108 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மின் இயல் செஞ்சடைமேல் விளங்கும் வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பாதாளீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=USJnqTJ4Zp8
105 1.110 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மருந்து அவன், வானவர் தானவர்க்கும்
பெருந்தகை,
வியாழக்குறிஞ்சி (திருவிடைமருதூர்)

https://www.youtube.com/watch?v=lVWhByJf30Q
106 1.111 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருத்தனை, அறவனை, அமுதனை, நீர் வியாழக்குறிஞ்சி (திருக்கடைமுடி (கீழையூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=-yJGrUCvJdM
107 1.112 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் இன்குரல் இசை கெழும் யாழ் வியாழக்குறிஞ்சி (திருச்சிவபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=XgZQga40iFg
108 1.113 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எரித்தவன், முப்புரம் எரியில் மூழ்க;
தரித்தவன்,
வியாழக்குறிஞ்சி (திருவல்லம்)

https://www.youtube.com/watch?v=sZs5as1K7o4
109 1.114 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் குருந்து அவன், குருகு அவன், வியாழக்குறிஞ்சி (திருமாற்பேறு)
https://www.youtube.com/watch?v=VuAmAPZ_kNI
110 1.115 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சங்கு ஒளிர் முன் கையர் வியாழக்குறிஞ்சி (திருஇராமனதீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=A4nmsC17vas
111 1.116 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அவ் வினைக்கு இவ் வினை வியாழக்குறிஞ்சி (பொது -திருநீலகண்டப்பதிகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=EELVXS3xdRY
112 1.117 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காடு அது, அணிகலம் கார் வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=lI9_fQ073sk
113 1.118 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சுடுமணி உமிழ் நாகம் சூழ்தர வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பருப்பதம் (ஸ்ரீசைலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=70GGL3BPf4w
114 1.119 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முள்ளின் மேல் முது கூகை வியாழக்குறிஞ்சி (திருக்கள்ளில்)
https://www.youtube.com/watch?v=4AdIJafuRmY
115 1.120 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பணிந்தவர் அருவினை பற்று அறுத்து வியாழக்குறிஞ்சி (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=zDHSBZvbt6M
116 1.121 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நடை மரு திரிபுரம் எரியுண வியாழக்குறிஞ்சி (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=30yijJBtHus
117 1.122 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விரிதரு புலிஉரி விரவிய அரையினர்,
திரிதரும்
வியாழக்குறிஞ்சி (திருவிடைமருதூர்)

https://www.youtube.com/watch?v=cTl52pwVSrY
118 1.123 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூ இயல் புரிகுழல்; வரிசிலை வியாழக்குறிஞ்சி (திருவலிவலம்)
https://www.youtube.com/watch?v=5thCIuYVLWc
119 1.124 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அலர்மகள் மலிதர, அவனியில் நிகழ்பவர்
மலர்
வியாழக்குறிஞ்சி (திருவீழிமிழலை)

https://www.youtube.com/watch?v=fUl7MIiDDQg
120 1.125 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கலை மலி அகல் அல்குல் வியாழக்குறிஞ்சி (திருச்சிவபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=GaQYSPNIl58
121 1.126 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பந்தத்தால் வந்து எப்பால் பயின்று வியாழக்குறிஞ்சி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=k79jeHXwR6w
122 1.127 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்
பிரம
வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))

https://www.youtube.com/watch?v=AiiIfwx12us
123 1.128 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஓர் உரு ஆயினை; மான் வியாழக்குறிஞ்சி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=rfRTjyK3Eck
124 1.129 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சே உயரும் திண் கொடியான் மேகராகக்குறிஞ்சி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=UTv5Fo4z8ms
125 1.130 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புலன் ஐந்தும் பொறி கலங்கி, மேகராகக்குறிஞ்சி (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=rZnYYLAHzqE
126 1.131 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மெய்த்து ஆறுசுவையும், ஏழ் இசையும், மேகராகக்குறிஞ்சி (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=g8kcAS4LkJk
127 1.132 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஏர் இசையும் வட-ஆலின்கீழ் இருந்து, மேகராகக்குறிஞ்சி (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=knCU4ih-2bI
128 1.133 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெந்த வெண்பொடிப் பூசும் மார்பின் மேகராகக்குறிஞ்சி (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=AbtH6ieiJGM
129 1.134 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கருத்தன், கடவுள், கனல் ஏந்தி மேகராகக்குறிஞ்சி (திருப்பறியலூர் (பரசலூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=zlaSEA7kXxw
130 1.135 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீறு சேர்வது ஒர் மேனியர், மேகராகக்குறிஞ்சி (திருப்பராய்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=nkTMgUi7HWk
131 1.136 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மாதர் மடப்பிடியும் மட அன்னமும் யாழ்முரி (தருமபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=cppKI-Gvd4g
132 1.136 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மாதர் மடப்பிடியும் மட அன்னமும் யாழ்முரி (தருமபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=AjrbP2xSNMw
133 2.001 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் செந்நெல் அம் கழனிப் பழனத்து இந்தளம் (திருப்பூந்தராய்)
https://www.youtube.com/watch?v=RrNhxvmOdr4
134 2.002 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விண்டு எலாம் மலர விரை இந்தளம் (திருவலஞ்சுழி)
https://www.youtube.com/watch?v=Sc0T0tKfZKo
135 2.003 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூ அலர்ந்தன கொண்டு முப்போதும் இந்தளம் (திருத்தெளிச்சேரி)
https://www.youtube.com/watch?v=CekV2gQOEpA
136 2.004 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கரை உலாம் கடலில் பொலி இந்தளம் (திருவான்மியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=os6HVe6Y7So
137 2.005 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீடல் மேவு நிமிர்புன்சடைமேல் ஒர் இந்தளம் (திருஅனேகதங்காவதம் (கௌரிகுண்டம்))
https://www.youtube.com/watch?v=ty0Coc7wehY
138 2.006 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கோடல், கோங்கம், குளிர் கூவிளமாலை, இந்தளம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=t9JFCSZSqkU
139 2.007 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வன்னி கொன்றை மதமத்தம் எருக்கொடு இந்தளம் (திருவாஞ்சியம்)
https://www.youtube.com/watch?v=pVjS5m3tgMs
140 2.008 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வான் உலாவும் மதி வந்து இந்தளம் (திருச்சிக்கல்)
https://www.youtube.com/watch?v=oLtSekfKGMY
141 2.009 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் களையும், வல்வினை; அஞ்சல், நெஞ்சே! இந்தளம் (திருமழபாடி)
https://www.youtube.com/watch?v=ClMAJFSSalA
142 2.010 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சீரின் ஆர் மணியும்(ம்) அகில் இந்தளம் (திருமங்கலக்குடி)
https://www.youtube.com/watch?v=FGwyom8Wso4
143 2.011 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நல்லானை, நால்மறையோடு இயல் ஆறுஅங்கம்
வல்லானை,
இந்தளம் (சீர்காழி)

https://www.youtube.com/watch?v=AP0u9l4Mr98
144 2.012 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மறையானை, மாசு இலாப் புன்சடை இந்தளம் (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=luXBEgyYc0s
145 2.013 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீற்றானை, நீள்சடைமேல் நிறைவு உள்ளது இந்தளம் (திருக்கோழம்பம்)
https://www.youtube.com/watch?v=skV88Ai_8sg
146 2.014 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சடையானை, சந்திரனோடு செங்கண் அரா
உடையானை,
இந்தளம் (திருவெண்ணியூர்)

https://www.youtube.com/watch?v=dAneAxCHkd8
147 2.015 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீரானே! நீள்சடைமேல் ஒர் நிரை இந்தளம் (திருக்காறாயில் (திருக்காறைவாசல்))
https://www.youtube.com/watch?v=LEEqnGRXMpM
148 2.016 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அயில் ஆரும் அம்புஅதனால் புரம்மூன்று இந்தளம் (எதிர்கொள்பாடி (மேலைத்திருமணஞ்சேரி))
https://www.youtube.com/watch?v=3iP3choR434
149 2.017 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நிலவும், புனலும், நிறை வாள் இந்தளம் (திருவேணுபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=0JLxxTgKXOw
150 2.018 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சடையாய்! எனுமால்; சரண் நீ! இந்தளம் (திருமருகல்)
https://www.youtube.com/watch?v=f_ZJk-kJhbA
151 2.019 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அறத்தால் உயிர் காவல் அமர்ந்து இந்தளம் (திருநெல்லிக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=rFp-_9F8Jus
152 2.020 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தொழும் ஆறு வல்லார், துயர் இந்தளம் (திருஅழுந்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=9tjZGkpZQUk
153 2.021 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புனல் ஆடிய புன்சடையாய்! அரணம்
அனல்
இந்தளம் (திருக்கழிப்பாலை)

https://www.youtube.com/watch?v=GnIaawrtBF4
154 2.022 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திகழும் திருமாலொடு நான்முகனும்
புகழும் பெருமான்;
இந்தளம் (திருக்குடவாயில்)

https://www.youtube.com/watch?v=V5P_0KEoTDE
155 2.023 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மழை ஆர் மிடறா! மழுவாள் இந்தளம் (திருவானைக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=wUa4AnFyLkc
156 2.024 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொன் ஏர்தரு மேனியனே! புரியும்
மின்
இந்தளம் (திருநாகேச்சுரம்)

https://www.youtube.com/watch?v=DFxah8nE4aY
157 2.025 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உகலி ஆழ்கடல் ஓங்கு பார் இந்தளம் (திருப்புகலி -(சீர்காழி ))
https://www.youtube.com/watch?v=KpObSyXQ5g8
158 2.026 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புடையின் ஆர் புள்ளி கால் இந்தளம் (திருநெல்வாயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=b3eX9Htx6rQ
159 2.027 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் குலவு பாரிடம் போற்ற வீற்றிருந்து
இலகு
இந்தளம் (இந்திரநீலப்பருப்பதம் (நீலகண்டசிகரம்))

https://www.youtube.com/watch?v=_RLOwoMa06k
160 2.028 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தொண்டுஎலாம் மலர் தூவி ஏத்த, இந்தளம் (திருக்கருவூரானிலை (கரூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=xX-OlINJTaA
161 2.029 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முன்னிய கலைப்பொருளும், மூஉலகில் வாழ்வும்,
பன்னிய
இந்தளம் (திருப்புகலி -(சீர்காழி ))

https://www.youtube.com/watch?v=k7fxm4B3rIM
162 2.030 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மறம் பயம் மலிந்தவர் மதில் இந்தளம் (திருப்புறம்பயம்)
https://www.youtube.com/watch?v=TrbvYsHCGkA
163 2.031 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சுற்றமொடு பற்று அவை துயக்குஅற இந்தளம் (கருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு))
https://www.youtube.com/watch?v=oBVEIdDfMwg
164 2.033 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஏடு மலி கொன்றை, அரவு, இந்தளம் (திருநள்ளாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=cwZC0zEYn14
165 2.034 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முத்தன், மிகு மூஇலைநல்வேலன், விரி இந்தளம் (திருப்பழுவூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=hcE7aR2PXm8
166 2.035 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பரவக் கெடும், வல்வினை பாரிடம் இந்தளம் (திருத்தென்குரங்காடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=i_rCbmU4gRA
167 2.036 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சீர் ஆர் கழலே தொழுவீர்! இந்தளம் (திருஇரும்பூளை (ஆலங்குடி))
https://www.youtube.com/watch?v=uzsrRh3l5c0
168 2.037 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சதுர மறைதான் துதிசெய்து வணங்கும்
மதுரம்
இந்தளம் (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))

https://www.youtube.com/watch?v=_NNuFxcpUok
169 2.038 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நித்தலும் நியமம் செய்து, நீர்மலர் இந்தளம் (திருச்சாய்க்காடு (சாயாவனம்))
https://www.youtube.com/watch?v=ag1F6pra03Q
170 2.039 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஆரூர், தில்லை அம்பலம், வல்லம், இந்தளம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=5rJFwc-Bt_0
171 2.040 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எம்பிரான், எனக்கு அமுதம் ஆவானும், சீகாமரம் (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=70vp6cYffLI
172 2.041 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மண் புகார், வான்புகுவர்; மனம் சீகாமரம் (திருச்சாய்க்காடு (சாயாவனம்))
https://www.youtube.com/watch?v=DO3apSOzhk0
173 2.042 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அக்கு இருந்த ஆரமும், ஆடு சீகாமரம் (திருஆக்கூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=CEEJM3UxekY
174 2.043 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கள் ஆர்ந்த பூங்கொன்றை, மதமத்தம், சீகாமரம் (திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் (வைத்தீச்சுரன்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=VWYHKdcEfME
175 2.044 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் துன்னம் பெய் கோவணமும் தோலும் சீகாமரம் (திருஆமாத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=WRhi23nltl0
176 2.045 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தையல் ஓர் கூறு உடையான், சீகாமரம் (கைச்சின்னம் (கச்சன்னம்))
https://www.youtube.com/watch?v=oTtNwLaUQYc
177 2.046 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பால் ஊரும் மலைப்பாம்பும் பனிமதியும் சீகாமரம் (திருநாலூர்மயானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=LNQ8Zrbi-nE
178 2.047 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மட்டு இட்ட புன்னை அம்கானல் சீகாமரம் (திருமயிலை (மயிலாப்பூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=TW2gdkaWAzQ
179 2.048 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கண் காட்டும் நுதலானும், கனல் சீகாமரம் (திருவெண்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=BIiW3xaWvB0
180 2.049 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பண்ணின் நேர் மொழி மங்கைமார் சீகாமரம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=IpQgZbhWkLo
181 2.050 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் குன்ற வார்சிலை, நாண் அரா, சீகாமரம் (திருஆமாத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=h2o01V9o3ZU
182 2.051 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீருள் ஆர் கயல் வாவி சீகாமரம் (திருக்களர்)
https://www.youtube.com/watch?v=GJEnNyvhwho
183 2.052 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கருந்தடங்கணின் மாதரார் இசை செய்ய, சீகாமரம் (திருக்கோட்டாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=eEm_TSZsC4g
184 2.053 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விண் அமர்ந்தன மும்மதில்களை வீழ சீகாமரம் (திருப்புறவார்பனங்காட்டூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=88PB9rmjOFU
185 2.054 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உரு ஆர்ந்த மெல்லியல் ஓர்பாகம் சீகாமரம் (திருப்புகலி -(சீர்காழி ))
https://www.youtube.com/watch?v=2F8zKGSlqLY
186 2.055 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நலச் சங்க வெண்குழையும் தோடும் காந்தாரம் (திருத்தலைச்சங்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=WSnMe-lIbZ8
187 2.056 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொங்கு நூல் மார்பினீர்! பூதப்படையினீர்! காந்தாரம் (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=icx3ld09lwA
188 2.057 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பெண் அமரும் திருமேனி உடையீர்! காந்தாரம் (திருநல்லூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=TrwOWvAU8jY
189 2.058 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கலை வாழும் அம் கையீர்! காந்தாரம் (திருக்குடவாயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=8bDtm9q9KLI
190 2.059 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நலம் கொள் முத்தும் மணியும் காந்தாரம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=w_gmEjpVjsE
191 2.060 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சிந்தை இடையார், தலையின் மிசையார், காந்தாரம் (திருப்பாசூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=lK4XZljS70A
192 2.061 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உண்டாய், நஞ்சை! உமை ஓர்பங்கா! காந்தாரம் (திருவெண்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=t9D2S0oRqYQ
193 2.062 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காயச் செவ்விக் காமற் காய்ந்து, காந்தாரம் (திருமீயச்சூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=nZvUZrPNWtM
194 2.063 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மின்னும் சடைமேல் இளவெண் திங்கள் காந்தாரம் (திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=fbpfJzfaoqs
195 2.064 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தேவா! சிறியோம் பிழையைப் பொறுப்பாய்! காந்தாரம் (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=2CHPRCGsc_4
196 2.065 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கறை அணி வேல் இலர்போலும்; காந்தாரம் (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=jjuCWaSbHH0
197 2.066 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மந்திரம் ஆவது நீறு; வானவர் காந்தாரம் (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=n2Uf5Es4A10
198 2.067 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மண்ணும் ஓர் பாகம் உடையார்; காந்தாரம் (திருப்பெரும்புலியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=U_cokwRyphU
199 2.068 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வான் அமர் திங்களும் நீரும் காந்தாரம் (திருக்கடம்பூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Q-PqFOi6AJw
200 2.069 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பெண் அமர் மேனியினாரும், பிறை காந்தாரம் (திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி)
https://www.youtube.com/watch?v=-uyT0gUSnAc
201 2.070 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பிரமன் ஊர், வேணுபுரம், புகலி, காந்தாரம் (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=kLkjpCfoHzA
202 2.071 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திருந்த மதி சூடி, தெண் காந்தாரம் (திருக்குறும்பலா (குற்றாலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=2l7NoIGFUrw
203 2.072 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பந்து ஆர் விரல் மடவாள் காந்தாரம் (திருநணா (பவானி))
https://www.youtube.com/watch?v=jv1Ayp2UmWQ
204 2.073 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விளங்கிய சீர்ப் பிரமன் ஊர், காந்தாரம் (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=BCCcqg_QzVw
205 2.074 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூமகன் ஊர், புத்தேளுக்கு இறைவன் காந்தாரம் (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=XfxM5V0mED0
206 2.075 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விண் இயங்கும் மதிக்கண்ணியான், விரியும் காந்தாரம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=oY_UhOXhEA0
207 2.076 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வாடிய வெண்தலை மாலை சூடி, காந்தாரம் (திருஅகத்தியான்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=eQLOfeO_N6k
208 2.077 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பீடினால் பெரியோர்களும், பேதைமை கெடத் காந்தாரம் (திருஅறையணிநல்லூர் (அரகண்டநல்லூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=UyjsVNRYgUM
209 2.078 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஒளிர் இளம்பிறை சென்னிமேல் உடையர், காந்தாரம் (திருவிளநகர்)
https://www.youtube.com/watch?v=4e4CjJFptcY
210 2.079 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பவனம் ஆய், சோடை ஆய், காந்தாரம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=oEL9vEST34M
211 2.080 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வரிய மறையார், பிறையார், மலை காந்தாரம் (திருக்கடவூர் மயானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=5DoV13VV7ys
212 2.081 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூதத்தின் படையினீர்! பூங்கொன்றைத் தாரினீர்!
ஓதத்தின்
காந்தாரம் (திருவேணுபுரம் (சீர்காழி))

https://www.youtube.com/watch?v=jIemSuLWelU
213 2.082 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பண் நிலாவிய மொழி உமை காந்தாரம் (திருத்தேவூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=fYnixUyPNIE
214 2.083 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீல நல் மாமிடற்றன்; இறைவன்; (திருக்கொச்சைவயம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=4-qqCFEZS0E
215 2.084 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காரைகள், கூகை, முல்லை, கள, பியந்தைக்காந்தாரம் (திருநனிப்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=-hsh2WlPosg
216 2.085 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வேய் உறு தோளி பங்கன், பியந்தைக்காந்தாரம் (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))
https://www.youtube.com/watch?v=oF4wlCt8je0
217 2.086 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உரையினில் வந்த பாவம், உணர் பியந்தைக்காந்தாரம் (திருநாரையூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=axSzv-rL_iM
218 2.087 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நேரியன் ஆகும்; அல்லன், ஒருபாலும்; பியந்தைக்காந்தாரம் (திருநறையூர்ச்சித்தீச்சுரம் (திருநறையூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=RK-BhZK3vkU
219 2.088 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் துளி மண்டி உண்டு நிறம் பியந்தைக்காந்தாரம் (தென்திருமுல்லைவாயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=qfep3aaid6U
220 2.089 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அறையும் பூம்புனலோடும் ஆடு அரவச் பியந்தைக்காந்தாரம் (திருக்கொச்சைவயம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=DB8qB3kmj4U
221 2.089 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அறையும் பூம்புனலோடும் ஆடு அரவச் பியந்தைக்காந்தாரம் (திருக்கொச்சைவயம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=AezGyWRib9k
222 2.090 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எந்தை! ஈசன்! எம்பெருமான்! ஏறு பியந்தைக்காந்தாரம் (திருநெல்வாயில் அரத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=uu81f7lC1h8
223 2.091 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொங்கு வெண்மணல் கானல் பொருகடல் பியந்தைக்காந்தாரம் (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))
https://www.youtube.com/watch?v=Vo5mWNGHwtk
224 2.092 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பட்டம், பால்நிற மதியம், படர் பியந்தைக்காந்தாரம் (திருப்புகலூர்வர்த்தமானீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=nu1wdo_PEPE
225 2.093 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புரை செய் வல்வினை தீர்க்கும் பியந்தைக்காந்தாரம் (திருத்தெங்கூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=C6ObhpNLQ3E
226 2.095 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பாடல் வண்டு அறை கொன்றை, பியந்தைக்காந்தாரம் (திருஅரசிலி (ஒழுந்தியாப்பட்டு))
https://www.youtube.com/watch?v=5WKav8ehvVA
227 2.096 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொங்கு வெண்புரி வளரும் பொற்பு பியந்தைக்காந்தாரம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=A_oEniZiv-M
228 2.097 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நம் பொருள், நம் மக்கள் நட்டராகம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=gyhxZmpupGU
229 2.098 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வரைத்தலைப் பசும் பொனோடு அருங் நட்டராகம் (திருத்துருத்தி)
https://www.youtube.com/watch?v=wC9RryMFjDE
230 2.099 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் இன்று நன்று, நாளை நன்று நட்டராகம் (திருக்கோடி (கோடிக்கரை))
https://www.youtube.com/watch?v=CrD_aLf3ntE
231 2.100 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் படை கொள் கூற்றம் வந்து, நட்டராகம் (திருக்கோவலூர் வீரட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=DR1a1S4558c
232 2.101 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பருக் கை யானை மத்தகத்து நட்டராகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=L37mdxAAB-c
233 2.102 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அன்ன மென் நடை அரிவையோடு நட்டராகம் (திருச்சிரபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=zc688RhkilI
234 2.103 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புல்கு பொன் நிறம் புரி நட்டராகம் (திருஅம்பர்மாகாளம்)
https://www.youtube.com/watch?v=v_lDttoXUC4
235 2.104 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொடி கொள் மேனி வெண் நட்டராகம் (திருக்கடிக்குளம்)
https://www.youtube.com/watch?v=q50yDCJSNGg
236 2.105 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மின் உலாவிய சடையினர், விடையினர், நட்டராகம் (திருக்கீழ்வேளூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=oXeTl6-fDCY
237 2.106 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் என்ன புண்ணியம் செய்தனை நெஞ்சமே! நட்டராகம் (திருவலஞ்சுழி)
https://www.youtube.com/watch?v=cMWzX_dVUv0
238 2.107 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விருது குன்ற, மாமேரு வில், நட்டராகம் (திருக்கேதீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=lGhLAa2QCPA
239 2.108 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வடி கொள் மேனியர், வான நட்டராகம் (திருவிற்குடிவீரட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=nVPvx8YStx8
240 2.109 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீலம் ஆர்தரு கண்டனே! நெற்றி நட்டராகம் (திருக்கோட்டூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=mRfiwEbpSyE
241 2.110 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் செம்பொன் ஆர்தரு வேங்கையும், ஞாழலும், நட்டராகம் (திருமாந்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=AfW8NCKQsMs
242 2.111 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தளிர் இள வளர் என நட்டராகம் (திருவாய்மூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=I3ZgtC3Dewg
243 2.112 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மாது ஓர் கூறு உகந்து, நட்டராகம் (திருவாடானை)
https://www.youtube.com/watch?v=_VfzpCKqXOY
244 2.113 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொடி இலங்கும் திருமேனியாளர், புலி செவ்வழி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=HaodTkuJv04
245 2.114 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தொண்டர் அஞ்சுகளிறும்(ம்) அடக்கி, சுரும்பு செவ்வழி (திருக்கேதாரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=FNR8RErV8cE
246 2.115 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெங் கள் விம்மு குழல் செவ்வழி (திருப்புகலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Q-fcd-hSsO4
247 2.116 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கூனல் திங்கள் குறுங்கண்ணி கான்ற(ந்) செவ்வழி (திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்))
https://www.youtube.com/watch?v=Y6doJGVjkEM
248 2.117 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மண்டு கங்கை சடையில் கரந்தும், செவ்வழி (திருஇரும்பைமாகாளம்)
https://www.youtube.com/watch?v=TJPLRSQLiNc
249 2.118 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொடிகள் பூசிப் பலதொண்டர் கூடி, செவ்வழி (திருதிலதைப்பதி (மதிமுத்தம்))
https://www.youtube.com/watch?v=URtSxOhf1SQ
250 2.119 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தழை கொள் சந்தும்(ம்), அகிலும், செவ்வழி (திருநாகேச்சுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Jnc6OmuPIhc
251 2.120 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சாந்தம் வெண்நீறு எனப் பூசி, செவ்வழி (திருமூக்கீச்சுரம் (உறையூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=VNX_HFHnlpY
252 2.121 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முன்னம் நின்ற முடக்கால் முயற்கு செவ்வழி (திருப்பாதிரிப்புலியூர் (கடலூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=zMRLOLL1RUI
253 3.002 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பந்து சேர் விரலாள், பவளத்துவர் காந்தாரபஞ்சமம் (திருப்பூந்தராய்)
https://www.youtube.com/watch?v=MWS5wcspdqE
254 3.003 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் இயல் இசை எனும் பொருளின் கொல்லி (திருப்புகலி -(சீர்காழி ))
https://www.youtube.com/watch?v=0dcNVUU6Z8M
255 3.004 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் இடரினும், தளரினும், எனது உறு காந்தாரபஞ்சமம் (திருவாவடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=HR13vYitroI
256 3.006 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கொட்டமே கமழும் கொள்ளம்பூதூர்
நட்டம் ஆடிய
காந்தாரபஞ்சமம் (திருக்கொள்ளம்பூதூர்)

https://www.youtube.com/watch?v=Fu2dZdfFYQw
257 3.007 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கண் நுதலானும், வெண் நீற்றினானும், காந்தாரபஞ்சமம் (திருப்புகலி -(சீர்காழி ))
https://www.youtube.com/watch?v=jAygpVU6KT8
258 3.008 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சடை உடையானும், நெய் ஆடலானும், காந்தாரபஞ்சமம் (திருக்கடவூர் வீரட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=dbrDf_aphe0
259 3.009 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கேள்வியர், நாள்தொறும் ஓது நல்வேதத்தர் காந்தாரபஞ்சமம் (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=JulmHgDE63Q
260 3.010 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அலை, வளர் தண்மதியோடு அயலே காந்தாரபஞ்சமம் (திருஇராமேச்சுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=yEKUo3iRd8c
261 3.011 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மின் இயல் செஞ்சடை வெண்பிறையன், காந்தாரபஞ்சமம் (திருப்புனவாயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=COYFQcwgvkk
262 3.013 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மின் அன எயிறு உடை காந்தாரபஞ்சமம் (திருப்பூந்தராய்)
https://www.youtube.com/watch?v=j9OJ3G30aTE
263 3.014 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஆரிடம் பாடலர், அடிகள், காடு காந்தாரபஞ்சமம் (திருப்பைஞ்ஞீலி)
https://www.youtube.com/watch?v=MvVyrK4wmd0
264 3.015 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மந்திர மறையவர், வானவரொடும்,
இந்திரன், வழிபட
காந்தாரபஞ்சமம் (திருவெண்காடு)

https://www.youtube.com/watch?v=caxzZfneYag
265 3.016 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நிணம் படு சுடலையில், நீறு காந்தாரபஞ்சமம் (திருக்கொள்ளிக்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=yn9XSEdQ1fw
266 3.018 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் துள மதி உடை மறி காந்தாரபஞ்சமம் (திருவைகல்மாடக்கோயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=uBQNJJFbi4M
267 3.019 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எரிதர அனல் கையில் ஏந்தி, காந்தாரபஞ்சமம் (திருஅம்பர்ப்பெருந்திருக்கோயில் (அம்பர்))
https://www.youtube.com/watch?v=ZBhQwkvFN8o
268 3.020 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மாது அமர் மேனியன் ஆகி, காந்தாரபஞ்சமம் (திருப்பூவணம்)
https://www.youtube.com/watch?v=1Y-GlqGJ0p8
269 3.021 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நனவிலும் கனவிலும், நாளும், தன் காந்தாரபஞ்சமம் (திருக்கருக்குடி (மருதாந்தநல்லூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=qYLdNt2Nl0k
270 3.022 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் துஞ்சலும் துஞ்சல் இலாத போழ்தினும்,
நெஞ்சு
காந்தாரபஞ்சமம் (சீர்காழி)

https://www.youtube.com/watch?v=Pi5cJXxeoVQ
271 3.023 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உருவின் ஆர் உமையொடும் ஒன்றி காந்தாரபஞ்சமம் (திருவிற்கோலம் (கூவம்))
https://www.youtube.com/watch?v=y6pwZwmsJhI
272 3.024 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மண்ணின் நல்ல வண்ணம் வாழல் கொல்லி (திருக்கழுமலம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=zpZCGZOpaeY
273 3.024 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மண்ணின் நல்ல வண்ணம் வாழல் கொல்லி (திருக்கழுமலம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=EFcH79qtezA
274 3.026 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பிடி எலாம் பின் செல, கொல்லி (திருக்கானப்பேர் (திருக்காளையார்கோயில்))
https://www.youtube.com/watch?v=D7O7s5znQTg
275 3.027 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் படையினார், வெண்மழு; பாய் புலித்தோல் கொல்லி (திருச்சக்கரப்பள்ளி (ஐயம்பேட்டை))
https://www.youtube.com/watch?v=Qdw7TRf0eKk
276 3.028 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காலை ஆர் வண்டு இனம் கொல்லி (திருமழபாடி)
https://www.youtube.com/watch?v=xTdAl5WG7YY
277 3.029 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வாரு மன்னும் முலை மங்கை கொல்லி (மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=RWWoxMk9Bt8
278 3.030 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பைத்த பாம்போடு, அரைக் கோவணம், கொல்லி (திருஅரதைப்பெரும்பாழி (அரித்துவாரமங்கலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=4-ivX5pJI7A
279 3.031 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திரை தரு பவளமும், சீர் கொல்லி (திருமயேந்திரப்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=1iE23OOVx2g
280 3.032 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வன்னியும் மத்தமும் மதி பொதி கொல்லி (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=ksUhEVxZ_eo
281 3.033 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீர் இடைத் துயின்றவன், தம்பி, கொல்லி (திருவுசாத்தானம் (கோவிலூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=nUrPk4HHz-Y
282 3.034 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வண்ண மா மலர் கொடு கொல்லி (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=lFGCZUoAzS4
283 3.035 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முன்னை நால் மறை அவை கொல்லி (திருத்தென்குடித்திட்டை)
https://www.youtube.com/watch?v=wzA10dNdfbk
284 3.036 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சந்தம், ஆர், அகிலொடு, சாதி, கொல்லி (திருக்காளத்தி)
https://www.youtube.com/watch?v=XwJanp64qjk
285 3.037 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கரம் முனம் மலரால், புனல் கொல்லி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=tqhqYRo6zLU
286 3.038 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வினவினேன், அறியாமையில்(ல்); உரைசெய்ம்மின், நீர்! கொல்லி (திருக்கண்டியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=dVdbjNbpawc
287 3.039 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மானின் நேர் விழி மாதராய்! கொல்லி (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=s8s-PijeeAY
288 3.040 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கல்லால் நீழல் அல்லாத் தேவை
நல்லார்
கொல்லி (சீர்காழி)

https://www.youtube.com/watch?v=cJ4CFso9SA0
289 3.041 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கரு ஆர் கச்சித் திரு கொல்லி (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=G184AcZJfYQ
290 3.042 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நிறை வெண் திங்கள் வாள்முக கொல்லிக்கௌவாணம் (திருச்சிற்றேமம்)
https://www.youtube.com/watch?v=UspcUKwHxic
291 3.043 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சந்தம் ஆர் முலையாள் தன கௌசிகம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=jhBhyYkXIlw
292 3.044 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெந்த குங்கிலியப்புகை விம்மவே
கந்தம் நின்று
கௌசிகம் (திருக்கழிப்பாலை)

https://www.youtube.com/watch?v=JAw1peLxdJo
293 3.045 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அந்தம் ஆய், உலகு ஆதியும் கௌசிகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=5Vuf3r9DVnc
294 3.046 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முத்து இலங்கு முறுவல்(ல்) உமை கௌசிகம் (திருக்கருகாவூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=uSnIymbkLcs
295 3.047 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காட்டு மா அது உரித்து, கௌசிகம் (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=VoxehYAATnU
296 3.048 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அங்கை ஆர் அழலன்(ன்), அழகு கௌசிகம் (திருமழபாடி)
https://www.youtube.com/watch?v=DNcF10ZwiTY
297 3.049 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காதல் ஆகி, கசிந்து, கண்ணீர் கௌசிகம் (நல்லூர்ப்பெருமணம் -நமசிவாயத் திருப்பதிகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=5dzknic0_uA
298 3.049 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காதல் ஆகி, கசிந்து, கண்ணீர் கௌசிகம் (நல்லூர்ப்பெருமணம் -நமசிவாயத் திருப்பதிகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=RYMXxRvZB8I
299 3.050 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விரும்பும் திங்களும் கங்கையும் விம்மவே,
சுரும்பும்
கௌசிகம் (திருத்தண்டலைநீணெறி)

https://www.youtube.com/watch?v=XlEG3q_gV_U
300 3.051 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் செய்யனே! திரு ஆலவாய் மேவிய
ஐயனே!
கௌசிகம் (திருஆலவாய் (மதுரை))

https://www.youtube.com/watch?v=FKdAEZH4Pms
301 3.052 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வீடு அலால் அவாய் இலாஅய், கௌசிகம் (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=bAtyDGetrng
302 3.053 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வானைக் காவல் வெண்மதி மல்கு கௌசிகம் (திருவானைக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=iOb0adHiqjU
303 3.054 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வாழ்க அந்தணர், வானவர், ஆன் கௌசிகம் (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=ArwIB72oZ48
304 3.055 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விரை ஆர் கொன்றையினாய்! விடம் கௌசிகம் (திருவான்மியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=sw6WWvnkIic
305 3.056 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் இறையவன், ஈசன், எந்தை, இமையோர் பஞ்சமம் (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=32llFpw1xtY
306 3.057 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விடையவன், விண்ணும் மண்ணும் தொழ பஞ்சமம் (திருவொற்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Nhr4gstwUT4
307 3.058 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திரு மலர்க்கொன்றை மாலை திளைக்கும் பஞ்சமம் (திருச்சாத்தமங்கை)
https://www.youtube.com/watch?v=1ztXzW4RmGk
308 3.059 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அர விரி கோடல் நீடல் பஞ்சமம் (திருகுடமூக்கு (கும்பகோணம்))
https://www.youtube.com/watch?v=pM-KCxf4Vn0
309 3.060 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கறை அணி மா மிடற்றான், பஞ்சமம் (திருவக்கரை)
https://www.youtube.com/watch?v=6Llc4xqVvUo
310 3.061 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஆதியன், ஆதிரையன், அனல் ஆடிய பஞ்சமம் (திருவெண்டுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=H6zhIByTE68
311 3.062 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கண் பொலி நெற்றியினான், திகழ் பஞ்சமம் (திருப்பனந்தாள்)
https://www.youtube.com/watch?v=3JbxFHtr2P8
312 3.063 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பைங்கோட்டு மலர்ப் புன்னைப் பறவைகாள்! பஞ்சமம் (திருச்செங்காட்டங்குடி)
https://www.youtube.com/watch?v=ESlxr1wjoeI
313 3.064 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அண்ணாவும் கழுக்குன்றும் ஆய மலை பஞ்சமம் (திருப்பெருவேளூர் (காட்டூரையன்பேட்டை))
https://www.youtube.com/watch?v=N9VWddlaA80
314 3.065 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வார் அணவு முலை மங்கை பஞ்சமம் (திருக்கச்சிநெறிக்காரைக்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=44b9bVlOxLk
315 3.066 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வண்டு இரைக்கும் மலர்க்கொன்றை விரி பஞ்சமம் (திருவேட்டக்குடி)
https://www.youtube.com/watch?v=0sVAFKKhnjM
316 3.067 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சுரர் உலகு, நரர்கள் பயில் சாதாரி (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=7yjD5f5r-uk
317 3.068 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வாள வரி கோள புலி சாதாரி (திருக்கயிலாயம்)
https://www.youtube.com/watch?v=c27cbwflKjI
318 3.069 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வானவர்கள் தானவர்கள் வாதைபட வந்தது சாதாரி (திருக்காளத்தி)
https://www.youtube.com/watch?v=WYOJC7-4s6g
319 3.070 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஏன எயிறு, ஆடு அரவொடு, சாதாரி (திருமயிலாடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=vOagAP6nv-0
320 3.072 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விங்கு விளை கழனி, மிகு சாதாரி (திருமாகறல்)
https://www.youtube.com/watch?v=KazBwKsulkI
321 3.073 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பாடல் மறை, சூடல் மதி, சாதாரி (திருப்பட்டீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=sKE5tlWTjIk
322 3.074 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காடு பயில் வீடு, முடை சாதாரி (திருத்தேவூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=3vQ-3kBn0Xc
323 3.075 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எம் தமது சிந்தை பிரியாத சாதாரி (திருச்சண்பைநகர் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=XwtiN8-Fq5U
324 3.076 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கல் பொலி சுரத்தின் எரி சாதாரி (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))
https://www.youtube.com/watch?v=dUC_96iNzuM
325 3.077 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பொன் இயல் பொருப்பு அரையன் சாதாரி (திருமாணிகுழி)
https://www.youtube.com/watch?v=sg782MhNnpA
326 3.078 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நீறு, வரி ஆடு அரவொடு, சாதாரி (திருவேதிகுடி)
https://www.youtube.com/watch?v=QWAjJTbfqv0
327 3.079 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் என்றும் அரியான், அயலவர்க்கு; இயல் சாதாரி (திருகோகர்ணம் (கோகர்ணா))
https://www.youtube.com/watch?v=A_SShuNsLwI
328 3.080 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சீர் மருவு தேசினொடு தேசம் சாதாரி (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=NYSlduaFQTs
329 3.081 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் சங்கு அமரும் முன்கை மட சாதாரி (சீர்காழி )
https://www.youtube.com/watch?v=5QY8RVXSyI8
330 3.082 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கொம்பு இரிய வண்டு உலவு சாதாரி (திருஅவளிவணல்லூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Ao3mW_l30rI
331 3.083 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வண்டு இரிய விண்ட மலர் சாதாரி (திருநல்லூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=iwK0iw8HAuM
332 3.084 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பெண் இயல் உருவினர், பெருகிய சாதாரி (திருப்புறவம்)
https://www.youtube.com/watch?v=IBQf-wnI-Qo
333 3.085 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மட்டு ஒளி விரிதரு மலர் சாதாரி (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=dtfTdVY96p4
334 3.086 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முறி உறு நிறம் மல்கு சாதாரி (திருச்சேறை (உடையார்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=bRjVXotc8Bc
335 3.087 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தளிர் இள வளர் ஒளி சாதாரி (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=KvNAaFJNW_w
336 3.088 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மத்தகம் அணி பெற மலர்வது சாதாரி (திருவிளமர்)
https://www.youtube.com/watch?v=IxnRQYoM4Lg
337 3.089 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திருந்து மா களிற்று இள சாதாரி (திருக்கொச்சைவயம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=qxnlxhDjPz4
338 3.091 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கோங்கமே, குரவமே, கொழு மலர்ப் சாதாரி (திருவடகுரங்காடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=ScheEyGSH0Q
339 3.092 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மருந்து அவை; மந்திரம், மறுமை சாதாரி (திருநெல்வேலி)
https://www.youtube.com/watch?v=y7lNMHc4Tas
340 3.093 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் படியுள் ஆர் விடையினர், பாய் சாதாரி (திருஅம்பர்மாகாளம்)
https://www.youtube.com/watch?v=dsEr-9XjUeE
341 3.094 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விண்ணவர் தொழுது எழு வெங்குரு சாதாரி (திருவெங்குரு (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=ydJXW_iHLFg
342 3.095 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் எண் திசைக்கும் புகழ் இன்னம்பர் சாதாரி (திருஇன்னம்பர்)
https://www.youtube.com/watch?v=3ofD_0bLR3o
343 3.096 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நல் வெணெய் விழுது பெய்து சாதாரி (திருநெல்வெண்ணெய்)
https://www.youtube.com/watch?v=w_RuIZ-JSkI
344 3.097 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திடம் மலி மதில் அணி சாதாரி (திருச்சிறுகுடி)
https://www.youtube.com/watch?v=Emrl3TJoXQk
345 3.098 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வெண்மதி தவழ் மதில் மிழலை சாதாரி (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=ESvC5R47XnA
346 3.099 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் முரசு அதிர்ந்து எழுதரு முது சாதாரி (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=KOzdh6lDz2c
347 3.100 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கரும்பு அமர் வில்லியைக் காய்ந்து, சாதாரி (சீர்காழி )
https://www.youtube.com/watch?v=CmlGlatKBQ4
348 3.101 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் திரிதரு மா மணி நாகம் சாதாரி (திருஇராமேச்சுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=00rDmeArPjg
349 3.102 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் காம்பினை வென்ற மென்தோளி பாகம் பழம்பஞ்சுரம் (திருநாரையூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=NL_FxOzMKtg
350 3.103 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கொடி உடை மும்மதில் ஊடு பழம்பஞ்சுரம் (திருவலம்புரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=DYWjG6i9I8M
351 3.104 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் விண் கொண்ட தூ மதி பழம்பஞ்சுரம் (பரிதிநியமம் (பருத்தியப்பர்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=b1mpUxUA-C0
352 3.105 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மடல் வரை இல் மது பழம்பஞ்சுரம் (திருக்கலிக்காமூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=w0oT3Qv-4NM
353 3.106 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பள்ளம் அது ஆய படர் பழம்பஞ்சுரம் (திருவலஞ்சுழி)
https://www.youtube.com/watch?v=BpD1Nqb02xo
354 3.107 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கடல் இடை வெங்கடு நஞ்சம் பழம்பஞ்சுரம் (திருநாரையூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=PNJ3u9OedBI
355 3.108 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வேத வேள்வியை நிந்தனை செய்து பழம்பஞ்சுரம் (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=JEAsR66LDzw
356 3.109 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மண் அது உண்ட(அ)ரி மலரோன் பழம்பஞ்சுரம் (திருவானைக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=NrBTMMJUEkQ
357 3.110 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வரம் அதே கொளா, உரம் பழம்பஞ்சுரம் (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=lFf6LHpawCA
358 3.111 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வேலின் நேர்தரு கண்ணினாள் உமை பழம்பஞ்சுரம் (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=h9ILwNZkrCo
359 3.112 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பரசு பாணியர், பாடல் வீணையர், பழம்பஞ்சுரம் (திருப்பல்லவனீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=F5-uumlzpkA
360 3.113 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் உற்று உமை சேர்வது மெய்யினையே; பழம்பஞ்சுரம் (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=K_N7XHF9XNc
361 3.114 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பாயும் மால்விடைமேல் ஒரு பாகனே; பழம்பஞ்சுரம் (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=ZKbm_jU5Dms
362 3.115 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஆல நீழல் உகந்தது இருக்கையே; பழம்பஞ்சுரம் (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=LgBOlCK1tXU
363 3.116 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் துன்று கொன்றை நம் சடையதே; பழம்பஞ்சுரம் (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=bwWNYuI0REA
364 3.117 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் யாமாமா நீ யாமாமா யாழீகாமா கௌசிகம் (திருப்பிரமபுரம் (சீர்காழி))
https://www.youtube.com/watch?v=wEt3BJdWfIo
365 3.118 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மடல் மலி கொன்றை, துன்று புறநீர்மை (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=3NHdU16ZGyQ
366 3.119 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புள்ளித்தோல் ஆடை; பூண்பது நாகம்; புறநீர்மை (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=SHdSlTNbgx0
367 3.120 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் மங்கையர்க்கு அரசி வளவர்கோன் பாவை, புறநீர்மை (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=z2C_j--RpY8
368 3.121 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் இடறினார், கூற்றை; பொடிசெய்தார், மதிலை; புறநீர்மை (திருப்பந்தணைநல்லூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=X4yCT_uyCfI
369 3.122 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பூங்கொடி மடவாள் உமை ஒருபாகம் புறநீர்மை (திருஓமாம்புலியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=7Fgqyypgt5U
370 3.123 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் நிரை கழல் அரவம் சிலம்பு புறநீர்மை (திருக்கோணமலை)
https://www.youtube.com/watch?v=EwSCSulZrO4
371 3.125 - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கல் ஊர்ப் பெரு மணம் அந்தாளிக்குறிஞ்சி (திருநல்லூர்ப்பெருமணம் (ஆச்சாள்புரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=28Azl8Dg42c
372 4.001 - திருநாவுக்கரசர் கூற்று ஆயின ஆறு விலக்ககிலீர்-
கொடுமைபல
கொல்லி (திருவதிகை வீரட்டானம்)

https://www.youtube.com/watch?v=MKE6sESuM58
373 4.003 - திருநாவுக்கரசர் மாதர்ப் பிறைக் கண்ணியானை மலையான் காந்தாரம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=kGyJHnSZZ48
374 4.004 - திருநாவுக்கரசர் பாடு இளம் பூதத்தினானும், பவளச்செவ்வாய் காந்தாரம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=IA_qRP6iwNw
375 4.005 - திருநாவுக்கரசர் மெய் எலாம் வெண் நீறு காந்தாரம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=u12KnyQeeyI
376 4.006 - திருநாவுக்கரசர் வன பவளவாய் திறந்து, வானவர்க்கும் காந்தாரம் (திருக்கழிப்பாலை)
https://www.youtube.com/watch?v=3IFBeKSX1B0
377 4.007 - திருநாவுக்கரசர் கரவு ஆடும் வன்நெஞ்சர்க்கு அரியானை; காந்தாரம் (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=PeHloxiXoQk
378 4.009 - திருநாவுக்கரசர் தலையே, நீ வணங்காய்!-தலைமாலை தலைக்கு சாதாரி (பொது - திருஅங்கமாலை)
https://www.youtube.com/watch?v=YNtyl_vCMWI
379 4.010 - திருநாவுக்கரசர் முளைக்கதிர் இளம் பிறை மூழ்க, காந்தாரம் (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=pulAH9fYBx8
380 4.011 - திருநாவுக்கரசர் சொல்-துணை வேதியன், சோதி வானவன்,
பொன்துணைத்
காந்தாரம் (பொது - நமசிவாயத் திருப்பதிகம்)

https://www.youtube.com/watch?v=GcaDjvjf6fA
381 4.012 - திருநாவுக்கரசர் சொல் மாலை பயில்கின்ற குயில் பழந்தக்கராகம் (திருப்பழனம்)
https://www.youtube.com/watch?v=TOqsM3Xa3Fs
382 4.013 - திருநாவுக்கரசர் விடகிலேன், அடிநாயேன்; வேண்டியக் கால் பழந்தக்கராகம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=LtFr6FRYsgI
383 4.014 - திருநாவுக்கரசர் பருவரை ஒன்று சுற்றி அரவம் பழம்பஞ்சுரம் (பொது -தசபுராணம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yd2BE7cIw
384 4.015 - திருநாவுக்கரசர் பற்று அற்றார் சேர் பழம் பழம்பஞ்சுரம் (பாவநாசத் திருப்பதிகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=eUlIEsCnKo4
385 4.016 - திருநாவுக்கரசர் செய்யர்; வெண்நூலர்; கருமான் மறி இந்தளம் (திருப்புகலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=pJGtwwrKzLE
386 4.017 - திருநாவுக்கரசர் எத் தீப் புகினும் எமக்கு இந்தளம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Vy1mhQrYsfY
387 4.018 - திருநாவுக்கரசர் ஒன்று கொல் ஆம் அவர் இந்தளம் (பொது - விடந்தீர்த்தத் திருப்பதிகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=cT31jKOzFW0
388 4.019 - திருநாவுக்கரசர் சூலப் படை யானை; சூழ் சீகாமரம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=V1lAAzPKPFA
389 4.020 - திருநாவுக்கரசர் காண்டலே கருத்து ஆய் நினைந்திருந்தேன் சீகாமரம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=LRz5ZvcX5-0
390 4.021 - திருநாவுக்கரசர் முத்து விதானம்; மணி பொன் குறிஞ்சி (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=oqk0okHIuQ0
391 4.022 - திருநாவுக்கரசர் செஞ் சடைக்கற்றை முற்றத்து இளநிலா காந்தாரம் (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=dqiWvpXgqmw
392 4.023 - திருநாவுக்கரசர் பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன்; பரமனே! கொல்லி (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=iPZqn1bNwKA
393 4.025 - திருநாவுக்கரசர் வெண் நிலா மதியம் தன்னை திருநேரிசை (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=hgguAts3gN8
394 4.026 - திருநாவுக்கரசர் நம்பனே! எங்கள் கோவே! நாதனே! திருநேரிசை (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=usvkGu_xksU
395 4.027 - திருநாவுக்கரசர் மடக்கினார்; புலியின்தோலை; மா மணி திருநேரிசை (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=YUJRfd3R5eI
396 4.029 - திருநாவுக்கரசர் ஊனினுள் உயிரை வாட்டி உணர்வினார்க்கு திருநேரிசை (திருச்செம்பொன்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=kAw-cHbeOLs
397 4.029 - திருநாவுக்கரசர் ஊனினுள் உயிரை வாட்டி உணர்வினார்க்கு திருநேரிசை (திருச்செம்பொன்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=qqYwyD7H4to
398 4.030 - திருநாவுக்கரசர் நங்கையைப் பாகம் வைத்தார்; ஞானத்தை திருநேரிசை (திருக்கழிப்பாலை)
https://www.youtube.com/watch?v=akD7R8jYKyg
399 4.031 - திருநாவுக்கரசர் பொள்ளத்த காயம் ஆய பொருளினை, சாளரபாணி (திருக்கடவூர் வீரட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=9UeX47SUCUY
400 4.031 - திருநாவுக்கரசர் பொள்ளத்த காயம் ஆய பொருளினை, சாளரபாணி (திருக்கடவூர் வீரட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=mAbV4GbLfL8
401 4.032 - திருநாவுக்கரசர் உரித்திட்டார்; ஆனையின் தோல் உதிர திருநேரிசை (திருப்பயற்றூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=4bt4zrxddYA
402 4.033 - திருநாவுக்கரசர் இந்திரனோடு தேவர் இருடிகள் ஏத்துகின்ற
சுந்தரம்
திருநேரிசை (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))

https://www.youtube.com/watch?v=Rzf-t3crn3o
403 4.034 - திருநாவுக்கரசர் தேரையும் மேல் கடாவித் திண்ணமாத் திருநேரிசை (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))
https://www.youtube.com/watch?v=ddugfJ2ujhU
404 4.035 - திருநாவுக்கரசர் காடு உடைச் சுடலை நீற்றார்; திருநேரிசை (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=WLhQ-ercnlA
405 4.036 - திருநாவுக்கரசர் ஆடினார் ஒருவர் போலும்; அலர் திருநேரிசை (திருப்பழனம்)
https://www.youtube.com/watch?v=vEqnNJ_uXuY
406 4.037 - திருநாவுக்கரசர் காலனை வீழச் செற்ற கழல் திருநேரிசை (திருநெய்த்தானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=6AoKNFcSvk4
407 4.038 - திருநாவுக்கரசர் கங்கையைச் சடையுள் வைத்தார்; கதிர்ப் திருநேரிசை (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=dul25CK8BMw
408 4.039 - திருநாவுக்கரசர் குண்டனாய்ச் சமணரோடே கூடி நான் திருநேரிசை:கொல்லி (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=vYtWwNzg12A
409 4.040 - திருநாவுக்கரசர் தான் அலாது உலகம் இல்லை; திருநேரிசை (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=Ew9877ql9vY
410 4.041 - திருநாவுக்கரசர் பொய் விராம் மேனி தன்னைப் திருநேரிசை:கொல்லி (திருச்சோற்றுத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=Aa6ZjiSja28
411 4.042 - திருநாவுக்கரசர் பொருத்திய குரம்பை தன்னைப் பொருள் திருநேரிசை:கொல்லி (திருத்துருத்தி)
https://www.youtube.com/watch?v=k69FBvKLoqk
412 4.043 - திருநாவுக்கரசர் மறை அது பாடிப் பிச்சைக்கு திருநேரிசை:கொல்லி (திருக்கச்சிமேற்றளி (பிள்ளைப்பாளையம்))
https://www.youtube.com/watch?v=4KnYtA_BFEc
413 4.044 - திருநாவுக்கரசர் நம்பனை, நகரம் மூன்றும் எரியுண திருநேரிசை (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=CMbzQH4m2vk
414 4.045 - திருநாவுக்கரசர் வெள்ளத்தைச் சடையில் வைத்த வேத திருநேரிசை:கொல்லி (திருவொற்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=zy7SU8mdaHI
415 4.046 - திருநாவுக்கரசர் ஓம்பினேன் கூட்டை, வாளா உள்ளத்து திருநேரிசை (திருவொற்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=oos3CBD7shc
416 4.047 - திருநாவுக்கரசர் கனகம் மா வயிரம் உந்தும் திருநேரிசை (திருக்கயிலாயம்)
https://www.youtube.com/watch?v=s9ODsmIO0K0
417 4.049 - திருநாவுக்கரசர் ஆதியில் பிரமனார் தாம் அர்ச்சித்தார், திருநேரிசை (திருக்குறுக்கை வீரட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=asmBSSc4kPU
418 4.050 - திருநாவுக்கரசர் நெடிய மால் பிரமனோடு நீர் திருநேரிசை (திருக்குறுக்கை வீரட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=In8Ve0q0FGA
419 4.051 - திருநாவுக்கரசர் நெற்றி மேல் கண்ணினானே! நீறு திருநேரிசை (திருக்கோடி (கோடிக்கரை))
https://www.youtube.com/watch?v=jI9dsAR0N9g
420 4.052 - திருநாவுக்கரசர் படு குழிப் பவ்வத்து அன்ன திருநேரிசை (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=z_yUZuhRewc
421 4.053 - திருநாவுக்கரசர் குழல் வலம் கொண்ட சொல்லாள் திருநேரிசை (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=OK2k464CXQk
422 4.054 - திருநாவுக்கரசர் பகைத்திட்டர் புரங்கள் மூன்றும் பாறி, திருநேரிசை:காந்தாரம் (திருப்புகலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=AZ_kpWQFf_Q
423 4.055 - திருநாவுக்கரசர் தெண் திரை தேங்கி ஓதம் திருநேரிசை (திருவலம்புரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=2A7VC50MMRY
424 4.056 - திருநாவுக்கரசர் மா-இரு ஞாலம் எல்லாம் மலர் திருநேரிசை:காந்தாரம் (திருவாவடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=61iq2NzFuUI
425 4.057 - திருநாவுக்கரசர் மஞ்சனே! மணியும் ஆனாய்; மரகதத்திரளும் கொல்லி (திருவாவடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=_3VaGscvF20
426 4.058 - திருநாவுக்கரசர் கன்றினார் புரங்கள் மூன்றும் கனல்-எரி திருநேரிசை:காந்தாரம் (திருப்பருப்பதம் (ஸ்ரீசைலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=q21t0hnipwo
427 4.059 - திருநாவுக்கரசர் தோற்றினான் எயிறு கவ்வித் தொழில் திருநேரிசை (திருஅவளிவணல்லூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=nGJFOf8yoo4
428 4.060 - திருநாவுக்கரசர் மறை அணி நாவினானை, மறப்பு திருநேரிசை (திருப்பெருவேளூர் (காட்டூரையன்பேட்டை))
https://www.youtube.com/watch?v=pyNG2Du5jDU
429 4.061 - திருநாவுக்கரசர் பாசமும் கழிக்ககில்லா அரக்கரைப் படுத்து, திருநேரிசை (திருஇராமேச்சுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Ry6uuPOzyEY
430 4.062 - திருநாவுக்கரசர் வேதியா! வேதகீதா! விண்ணவர் அண்ணா! கொல்லி (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=9Ua09EHDdBc
431 4.063 - திருநாவுக்கரசர் ஓதி மா மலர்கள் தூவி-உமையவள் திருநேரிசை (திருவண்ணாமலை)
https://www.youtube.com/watch?v=fkS7G-zK1CU
432 4.064 - திருநாவுக்கரசர் பூதத்தின் படையர்; பாம்பின் பூணினர்; திருநேரிசை (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=KrX5P0IKkUw
433 4.065 - திருநாவுக்கரசர் தோடு உலாம் மலர்கள் தூவித் திருநேரிசை (திருச்சாய்க்காடு (சாயாவனம்))
https://www.youtube.com/watch?v=0EPWtzYuzW0
434 4.065 - திருநாவுக்கரசர் தோடு உலாம் மலர்கள் தூவித் திருநேரிசை (திருச்சாய்க்காடு (சாயாவனம்))
https://www.youtube.com/watch?v=QMgykSuuVcE
435 4.066 - திருநாவுக்கரசர் கச்சை சேர் அரவர் போலும்; திருநேரிசை (திருநாகேச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=L0ZzU3V5SJ0
436 4.068 - திருநாவுக்கரசர் வெள்ள நீர்ச் சடையர் போலும்; திருநேரிசை (திருவாலங்காடு (பழையனூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=TwKXKMpMV4I
437 4.069 - திருநாவுக்கரசர் செத்தையேன், சிதம்ப நாயேன், செடியனேன், திருநேரிசை (திருக்கோவலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=KeSjq_YinCA
438 4.070 - திருநாவுக்கரசர் முன்துணை ஆயினானை, மூவர்க்கும் முதல்வன் திருநேரிசை (திருநனிப்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=DqQU9K5tRZw
439 4.071 - திருநாவுக்கரசர் மனைவி தாய் தந்தை மக்கள் திருநேரிசை (திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்))
https://www.youtube.com/watch?v=-RAZYkaFjcM
440 4.072 - திருநாவுக்கரசர் விண்ணவர் மகுடகோடி மிடைந்த சேவடியர் திருநேரிசை (திருஇன்னம்பர்)
https://www.youtube.com/watch?v=ad3xSv41u9E
441 4.072 - திருநாவுக்கரசர் விண்ணவர் மகுடகோடி மிடைந்த சேவடியர் திருநேரிசை (திருஇன்னம்பர்)
https://www.youtube.com/watch?v=3Wr2qcFBuPM
442 4.073 - திருநாவுக்கரசர் பெருந் திரு இமவான் பெற்ற திருநேரிசை (திருச்சேறை (உடையார்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=OvEOqME0sZc
443 4.074 - திருநாவுக்கரசர் முத்தினை, மணியை, பொன்னை, முழுமுதல் கொல்லி (பொது -நினைந்த திருநேரிசை)
https://www.youtube.com/watch?v=l2iq7ggG6lA
444 4.075 - திருநாவுக்கரசர் தொண்டனேன் பட்டது என்னே! தூய கொல்லி (பொது -தனித் திருநேரிசை)
https://www.youtube.com/watch?v=C8xKUbvG84M
445 4.076 - திருநாவுக்கரசர் மருள் அவா மனத்தன் ஆகி திருநேரிசை (பொது -தனித் திருநேரிசை)
https://www.youtube.com/watch?v=tFKw3jGkwP8
446 4.076 - திருநாவுக்கரசர் மருள் அவா மனத்தன் ஆகி திருநேரிசை (பொது -தனித் திருநேரிசை)
https://www.youtube.com/watch?v=bz7ls6HtjmQ
447 4.077 - திருநாவுக்கரசர் கடும்பகல் நட்டம் ஆடி, கையில் திருநேரிசை (பொது -தனித் திருநேரிசை)
https://www.youtube.com/watch?v=cGo7sTd0afU
448 4.078 - திருநாவுக்கரசர் வென்றிலேன், புலன்கள் ஐந்தும்; வென்றவர் திருநேரிசை (பொது -குறைந்த நேரிசை)
https://www.youtube.com/watch?v=0q7NJVbvNjk
449 4.079 - திருநாவுக்கரசர் தம் மானம் காப்பது ஆகித் திருநேரிசை (பொது -குறைந்த நேரிசை)
https://www.youtube.com/watch?v=MZTHaYJyPyE
450 4.080 - திருநாவுக்கரசர் பாளை உடைக் கமுகு ஓங்கி, திருவிருத்தம் (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=au0ryk1FOoo
451 4.081 - திருநாவுக்கரசர் கரு நட்ட கண்டனை, அண்டத் திருவிருத்தம் (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=qKzTzfPNIow
452 4.082 - திருநாவுக்கரசர் பார் கொண்டு மூடிக் கடல் திருவிருத்தம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=A32b1qIWuMw
453 4.083 - திருநாவுக்கரசர் படை ஆர் மழு ஒன்று திருவிருத்தம் (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=eig6G1xaZM4
454 4.084 - திருநாவுக்கரசர் எட்டு ஆம் திசைக்கும் இரு வியாழக்குறிஞ்சி (பொது -ஆருயிர்த் திருவிருத்தம்)
https://www.youtube.com/watch?v=8Rzb2aTC8Oo
455 4.085 - திருநாவுக்கரசர் காலை எழுந்து, கடிமலர் தூயன திருவிருத்தம் (திருச்சோற்றுத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=Ja2zArm5ffk
456 4.086 - திருநாவுக்கரசர் செற்றுக் களிற்று உரி கொள்கின்ற திருவிருத்தம் (திருவொற்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=LUfkIoXphyA
457 4.087 - திருநாவுக்கரசர் மேவித்து நின்று விளைந்தன, வெந்துயர் திருவிருத்தம் (திருப்பழனம்)
https://www.youtube.com/watch?v=xEIhCMkZD9U
458 4.088 - திருநாவுக்கரசர் மாலினை மால் உற நின்றான், திருவிருத்தம் (திருப்பூந்துருத்தி)
https://www.youtube.com/watch?v=pT_B4tkck3g
459 4.089 - திருநாவுக்கரசர் பார் இடம் சாடிய பல் திருவிருத்தம் (திருநெய்த்தானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=xOSrrpCR2YY
460 4.090 - திருநாவுக்கரசர் கையது, கால் எரி நாகம், திருவிருத்தம் (திருவேதிகுடி)
https://www.youtube.com/watch?v=O6ovrf3yUtA
461 4.091 - திருநாவுக்கரசர் குறுவித்தவா, குற்றம் நோய் வினை திருவிருத்தம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=EcomQKQFDbc
462 4.092 - திருநாவுக்கரசர் சிந்திப்பு அரியன; சிந்திப்பவர்க்குச் சிறந்து திருவிருத்தம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=S11_PW4-fX0
463 4.093 - திருநாவுக்கரசர் வானவர் தானவர் வைகல் மலர் திருவிருத்தம் (திருக்கண்டியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=NnhnaN6N0fs
464 4.095 - திருநாவுக்கரசர் வான் சொட்டச்சொட்ட நின்று அட்டும் திருவிருத்தம் (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=wPzaZrWsx_E
465 4.096 - திருநாவுக்கரசர் கோவாய் முடுகி அடுதிறல் கூற்றம் திருவிருத்தம் (திருச்சத்திமுற்றம்)
https://www.youtube.com/watch?v=lH-R3BTHJ4Q
466 4.097 - திருநாவுக்கரசர் அட்டுமின், இல் பலி! என்று திருவிருத்தம் (திருநல்லூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=6_bUKILqIFE
467 4.098 - திருநாவுக்கரசர் அந்தி வட்டத் திங்கள் கண்ணியன், திருவிருத்தம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=zKE8RxiX5Ao
468 4.099 - திருநாவுக்கரசர் ஓதுவித்தாய், முன் அற உரை; திருவிருத்தம் (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=dSuaUHZ0C5U
469 4.100 - திருநாவுக்கரசர் மன்னும் மலைமகள் கையால் வருடின; திருவிருத்தம் (திருஇன்னம்பர்)
https://www.youtube.com/watch?v=npcFMuLv1bM
470 4.101 - திருநாவுக்கரசர் குலம் பலம் பாவரு குண்டர்முன்னே திருவிருத்தம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=pb6x_HCD83U
471 4.102 - திருநாவுக்கரசர் வேம்பினைப் பேசி, விடக்கினை ஓம்பி, திருவிருத்தம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=S9DI4ZlI9zA
472 4.103 - திருநாவுக்கரசர் வடிவு உடை மாமலைமங்கை பங்கா! திருவிருத்தம் (திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்))
https://www.youtube.com/watch?v=MMUx_48xcZA
473 4.104 - திருநாவுக்கரசர் மாசு இல் ஒள்வாள் போல் திருவிருத்தம் (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=-I3U494sOPI
474 4.105 - திருநாவுக்கரசர் தன்னைச் சரண் என்று தாள் திருவிருத்தம் (திருப்புகலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=hUJDOFGkh8k
475 4.106 - திருநாவுக்கரசர் நெய்தல் குருகு தன் பிள்ளை திருவிருத்தம் (திருக்கழிப்பாலை)
https://www.youtube.com/watch?v=pMp7aCaeAm8
476 4.107 - திருநாவுக்கரசர் மருள்-துயர் தீர அன்று அர்ச்சித்த திருவிருத்தம் (திருக்கடவூர் வீரட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Koeyeluippo
477 4.108 - திருநாவுக்கரசர் மாணிக்கு உயிர் பெறக் கூற்றை திருவிருத்தம் (திருமாற்பேறு)
https://www.youtube.com/watch?v=M5NdWJa-QAU
478 4.109 - திருநாவுக்கரசர் பொன் ஆர் திருவடிக்கு ஒன்று திருவிருத்தம் (திருத்தூங்கானைமாடம்)
https://www.youtube.com/watch?v=PjnXvyDvdyM
479 4.110 - திருநாவுக்கரசர் சாம்பலைப் பூசித் தரையில் புரண்டு, கொல்லி (பசுபதித் திருவிருத்தம்)
https://www.youtube.com/watch?v=xlQGcinuoIc
480 4.111 - திருநாவுக்கரசர் விடையும் விடைப் பெரும் பாகா! திருவிருத்தம் (பொது -சரக்கறை திருவிருத்தம்)
https://www.youtube.com/watch?v=V2RlPFkwLy8
481 4.112 - திருநாவுக்கரசர் வெள்ளிக் குழைத்துணி போலும் கபாலத்தன்; திருவிருத்தம் (பொது -தனித் திருவிருத்தம்)
https://www.youtube.com/watch?v=IGooaC72-8s
482 4.113 - திருநாவுக்கரசர் பவளத்தடவரை போலும், திண்தோள்கள்; அத் திருவிருத்தம் (பொது -தனித் திருவிருத்தம்)
https://www.youtube.com/watch?v=wu5z8bfU81s
483 5.001 - திருநாவுக்கரசர் அன்னம் பாலிக்கும் தில்லைச் சிற்றம்பலம் பழந்தக்கராகம் (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=X012Z-pSPW4
484 5.002 - திருநாவுக்கரசர் பனைக்கை மும்மத வேழம் உரித்தவன், திருக்குறுந்தொகை (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=8AFLlyMIz3k
485 5.003 - திருநாவுக்கரசர் கடவுளை, கடலுள்(ள்) எழு நஞ்சு திருக்குறுந்தொகை (திருநெல்வாயில் அரத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=zCMa42N_hJg
486 5.004 - திருநாவுக்கரசர் வட்டனை(ம்), மதிசூடியை, வானவர்-
சிட்டனை,
திருக்குறுந்தொகை (திருவண்ணாமலை)

https://www.youtube.com/watch?v=9CAtSB8CnTU
487 5.005 - திருநாவுக்கரசர் பட்டி ஏறு உகந்து ஏறி, திருக்குறுந்தொகை (திருவண்ணாமலை)
https://www.youtube.com/watch?v=Ubkvgz7LOe8
488 5.005 - திருநாவுக்கரசர் பட்டி ஏறு உகந்து ஏறி, திருக்குறுந்தொகை (திருவண்ணாமலை)
https://www.youtube.com/watch?v=-uVMU2Umgtc
489 5.006 - திருநாவுக்கரசர் எப்போதும்(ம்) இறையும் மறவாது, நீர்; திருக்குறுந்தொகை (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=SoQOOWXMD0Y
490 5.007 - திருநாவுக்கரசர் கொக்கரை, குழல், வீணை, கொடுகொட்டி, திருக்குறுந்தொகை (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=TNsBa7fjh4U
491 5.008 - திருநாவுக்கரசர் பாறு அலைத்த படுவெண் தலையினன்; திருக்குறுந்தொகை (திருஅன்னியூர் (பொன்னூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=qb5LycwPo54
492 5.009 - திருநாவுக்கரசர் ஓதம் மால் கடல் பரவி திருக்குறுந்தொகை (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))
https://www.youtube.com/watch?v=w1Tnzcey5qU
493 5.010 - திருநாவுக்கரசர் பண்ணின் நேர் மொழியாள் உமைபங்கரோ! திருக்குறுந்தொகை (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))
https://www.youtube.com/watch?v=2sD4CmYuQBw
494 5.011 - திருநாவுக்கரசர் தோற்றும் கோயிலும், தோன்றிய கோயிலும், திருக்குறுந்தொகை (திருமீயச்சூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=IjwwKbqNYI4
495 5.012 - திருநாவுக்கரசர் கரைந்து கை தொழுவாரையும் காதலன்; திருக்குறுந்தொகை (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=fhSWH2OG79Q
496 5.013 - திருநாவுக்கரசர் என் பொனே! இமையோர் தொழு திருக்குறுந்தொகை (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=vJuk3-cpnGs
497 5.014 - திருநாவுக்கரசர் பாசம் ஒன்று இலராய், பலபத்தர்கள் திருக்குறுந்தொகை (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=mriLYunU1fc
498 5.015 - திருநாவுக்கரசர் பறையின் ஓசையும் பாடலின் ஓசையும் திருக்குறுந்தொகை (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=uJFYBKLJhYo
499 5.016 - திருநாவுக்கரசர் மறையும் ஓதுவர்; மான்மறிக் கையினர்; திருக்குறுந்தொகை (திருப்பேரெயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=wIi2_zDbzWc
500 5.017 - திருநாவுக்கரசர் முத்தினை, பவளத்தை, முளைத்த எம் திருக்குறுந்தொகை (திருவெண்ணியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Z2cFsRKbsJw
501 5.018 - திருநாவுக்கரசர் முற்றிலா முலையாள் இவள் ஆகிலும், திருக்குறுந்தொகை (திருக்கடம்பந்துறை (குளித்தலை))
https://www.youtube.com/watch?v=JV1NmqKXpHM
502 5.019 - திருநாவுக்கரசர் தளரும் கோள் அரவத்தொடு தண்மதி திருக்குறுந்தொகை (திருக்கடம்பூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=apt_My0HYZY
503 5.020 - திருநாவுக்கரசர் ஒருவராய் இரு மூவரும் ஆயவன், திருக்குறுந்தொகை (திருக்கடம்பூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=1rmMXPsqTsg
504 5.021 - திருநாவுக்கரசர் என்னில் ஆரும் எனக்கு இனியார் திருக்குறுந்தொகை (திருஇன்னம்பர்)
https://www.youtube.com/watch?v=qlYtrb5igBg
505 5.022 - திருநாவுக்கரசர் பூ வணத்தவன்; புண்ணியன்; நண்ணி திருக்குறுந்தொகை (திருகுடமூக்கு (கும்பகோணம்))
https://www.youtube.com/watch?v=RPv3ou9s8KE
506 5.023 - திருநாவுக்கரசர் கொடுங் கண் வெண்தலை கொண்டு, திருக்குறுந்தொகை (திருநின்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=0Tjzc5wDpvw
507 5.024 - திருநாவுக்கரசர் ஒற்றி ஊரும் ஒளி மதி, திருக்குறுந்தொகை (திருவொற்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=ILf86m1z6LE
508 5.025 - திருநாவுக்கரசர் முந்தி மூ எயில் எய்த திருக்குறுந்தொகை (திருப்பாசூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=kgw4ODPWiXA
509 5.026 - திருநாவுக்கரசர் காடு கொண்டு அரங்காக் கங்குல்வாய்க் திருக்குறுந்தொகை (திருவன்னியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=N30N2eDaGo4
510 5.027 - திருநாவுக்கரசர் சிந்தை வாய்தல் உளான், வந்து; திருக்குறுந்தொகை (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=Q38qbY1GFEk
511 5.028 - திருநாவுக்கரசர் சிந்தை வண்ணத்தராய், திறம்பா வணம் திருக்குறுந்தொகை (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=fykKEeVwUzI
512 5.029 - திருநாவுக்கரசர் நிறைக்க வாலியள் அல்லள், இந் திருக்குறுந்தொகை (திருவாவடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=9IAdluR7a9Y
513 5.030 - திருநாவுக்கரசர் கரப்பர், காலம் அடைந்தவர்தம் வினை; திருக்குறுந்தொகை (திருப்பராய்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=YohZYGl7318
514 5.031 - திருநாவுக்கரசர் கோனைக் காவிக் குளிர்ந்த மனத்தராய்த் திருக்குறுந்தொகை (திருவானைக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=lVYgztMvZH8
515 5.032 - திருநாவுக்கரசர் கொடி கொள் செல்வ விழாக் திருக்குறுந்தொகை (திருப்பூந்துருத்தி)
https://www.youtube.com/watch?v=MlvS1d5hqqg
516 5.033 - திருநாவுக்கரசர் கொல்லை ஏற்றினர், கோள் அரவத்தினர், நாட்டைக்குறிஞ்சி (திருச்சோற்றுத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=56rtMguGQ7s
517 5.034 - திருநாவுக்கரசர் கொல்லியான், குளிர் தூங்கு குற்றாலத்தான், திருக்குறுந்தொகை (திருநெய்த்தானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=ENhJ98FOXU0
518 5.035 - திருநாவுக்கரசர் அருவனாய், அத்திஈர் உரி போர்த்து திருக்குறுந்தொகை (திருப்பழனம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Im4-8Fy9JFc
519 5.036 - திருநாவுக்கரசர் கான் அறாத கடி பொழில் திருக்குறுந்தொகை (திருச்செம்பொன்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=I1IbDrUL2rE
520 5.037 - திருநாவுக்கரசர் மலைக் கொள் ஆனை மயக்கிய திருக்குறுந்தொகை (திருக்கடவூர் வீரட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=b3bfnHioldc
521 5.038 - திருநாவுக்கரசர் குழை கொள் காதினர், கோவண திருக்குறுந்தொகை (திருக்கடவூர் மயானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Mr5xSIsFphI
522 5.039 - திருநாவுக்கரசர் கொள்ளும் காதன்மை பெய்து உறும் திருக்குறுந்தொகை (திருமயிலாடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=AZ8aI2Uy3XQ
523 5.040 - திருநாவுக்கரசர் வண்ணமும் வடிவும் சென்று கண்டிலள்; திருக்குறுந்தொகை (திருக்கழிப்பாலை)
https://www.youtube.com/watch?v=87fBc0v92JQ
524 5.041 - திருநாவுக்கரசர் உடையர் கோவணம், ஒன்றும் குறைவு திருக்குறுந்தொகை (திருப்பைஞ்ஞீலி)
https://www.youtube.com/watch?v=JaXkSXJzOX8
525 5.042 - திருநாவுக்கரசர் நன்று நாள்தொறும் நம் வினை திருக்குறுந்தொகை (திருவேட்களம்)
https://www.youtube.com/watch?v=XxDlzhksrI0
526 5.043 - திருநாவுக்கரசர் கொல்லத்தான் நமனார் தமர் வந்தக்கால், திருக்குறுந்தொகை (திருநல்லம்)
https://www.youtube.com/watch?v=X2PwqK7erCQ
527 5.044 - திருநாவுக்கரசர் மா மாத்து ஆகிய மால் திருக்குறுந்தொகை (திருவாமாத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=WFDXm6GlCIw
528 5.045 - திருநாவுக்கரசர் மாது இயன்று மனைக்கு இரு! திருக்குறுந்தொகை (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=B1I3DIEFzi4
529 5.046 - திருநாவுக்கரசர் துன்னக் கோவண, சுண்ணவெண் நீறு திருக்குறுந்தொகை (திருப்புகலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=_vfLU6ETFzU
530 5.047 - திருநாவுக்கரசர் பண்டு செய்த பழவினையின் பயன் திருக்குறுந்தொகை (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=0idJg6wLDtI
531 5.048 - திருநாவுக்கரசர் பூமேலானும் பூமகள் கேள்வனும்
நாமே
திருக்குறுந்தொகை (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))

https://www.youtube.com/watch?v=jt6rjyXjRF8
532 5.049 - திருநாவுக்கரசர் பண் காட்டிப் படிஆய தன் திருக்குறுந்தொகை (திருவெண்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=O8oFU5IjueQ
533 5.050 - திருநாவுக்கரசர் எங்கே என்ன, இருந்த இடம் திருக்குறுந்தொகை (திருவாய்மூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=gP5OpbzqOs4
534 5.051 - திருநாவுக்கரசர் நீல மா மணிகண்டத்தர்; நீள் திருக்குறுந்தொகை (திருப்பாலைத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=FhvymcfqvFA
535 5.052 - திருநாவுக்கரசர் நல்லர்; நல்லது ஓர் நாகம் திருக்குறுந்தொகை (திருநாகேச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Yu4It1GWmPw
536 5.053 - திருநாவுக்கரசர் கோணல் மா மதி சூடி, திருக்குறுந்தொகை (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=orTB0gkFolM
537 5.054 - திருநாவுக்கரசர் எட்டு நாள்மலர் கொண்டு, அவன் திருக்குறுந்தொகை (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Viq0DdV_HhQ
538 5.056 - திருநாவுக்கரசர் மைக் கொள் கண் உமை திருக்குறுந்தொகை (திருக்கோளிலி (திருக்குவளை))
https://www.youtube.com/watch?v=GTYoP7VldFQ
539 5.057 - திருநாவுக்கரசர் முன்னமே நினையா தொழிந்தேன், உனை; திருக்குறுந்தொகை (திருக்கோளிலி (திருக்குவளை))
https://www.youtube.com/watch?v=UkE2WK1Vh6M
540 5.058 - திருநாவுக்கரசர் தலை எலாம் பறிக்கும் சமண்கையர் திருக்குறுந்தொகை (திருப்பழையாறை வடதளி)
https://www.youtube.com/watch?v=7xesNMOZbZs
541 5.059 - திருநாவுக்கரசர் பொரும் ஆற்றின் படை வேண்டி, திருக்குறுந்தொகை (திருமாற்பேறு)
https://www.youtube.com/watch?v=t4fuho-6aPw
542 5.060 - திருநாவுக்கரசர் ஏதும் ஒன்றும் அறிவு இலர் திருக்குறுந்தொகை (திருமாற்பேறு)
https://www.youtube.com/watch?v=mvMHyNjAJWg
543 5.061 - திருநாவுக்கரசர் முத்து ஊரும் புனல் மொய் திருக்குறுந்தொகை (திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=vZRglV02Emc
544 5.062 - திருநாவுக்கரசர் ஒருத்தனை, மூ உலகொடு தேவர்க்கும் திருக்குறுந்தொகை (திருக்கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர் (ஆண்டான்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=je0h4JOXJmk
545 5.063 - திருநாவுக்கரசர் இரங்கா வன் மனத்தார்கள் இயங்கும் திருக்குறுந்தொகை (திருத்தென்குரங்காடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=HwPVfvSDzSI
546 5.064 - திருநாவுக்கரசர் வேழம்பத்து ஐவர் வேண்டிற்று வேண்டிப் திருக்குறுந்தொகை (திருக்கோழம்பம்)
https://www.youtube.com/watch?v=-zwgm9vj5cU
547 5.065 - திருநாவுக்கரசர் பூவனூர்ப் புனிதன் திருநாமம்தான்
நாவில்
திருக்குறுந்தொகை (திருப்பூவனூர்)

https://www.youtube.com/watch?v=HCo_sta0KMM
548 5.066 - திருநாவுக்கரசர் ஓதம் ஆர் கடலின் விடம் திருக்குறுந்தொகை (திருவலஞ்சுழி)
https://www.youtube.com/watch?v=FpoSOnE4LJw
549 5.067 - திருநாவுக்கரசர் படையும் பூதமும் பாம்பும் புல்வாய் திருக்குறுந்தொகை (திருவாஞ்சியம்)
https://www.youtube.com/watch?v=ovtRQxKv5ZE
550 5.068 - திருநாவுக்கரசர் உள் ஆறாதது ஓர் புண்டரிகத்திரள், திருக்குறுந்தொகை (திருநள்ளாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=FlzPTAwnCQ4
551 5.069 - திருநாவுக்கரசர் மட்டு இட்ட(க்) குழலார் சுழலில் திருக்குறுந்தொகை (திருக்கருவிலிக்கொட்டிட்டை)
https://www.youtube.com/watch?v=0TIw1JgVkQw
552 5.070 - திருநாவுக்கரசர் கண்ட பேச்சினில் காளையர் தங்கள் திருக்குறுந்தொகை (திருக்கொண்டீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Fs6i7rvUFuw
553 5.071 - திருநாவுக்கரசர் குசையும் அங்கையில் கோசமும் கொண்ட திருக்குறுந்தொகை (திருவிசயமங்கை)
https://www.youtube.com/watch?v=SotjI4uHrC4
554 5.072 - திருநாவுக்கரசர் வைத்த மாடும், மனைவியும், மக்கள், திருக்குறுந்தொகை (திருநீலக்குடி)
https://www.youtube.com/watch?v=z5kYSXqsNYo
555 5.073 - திருநாவுக்கரசர் தங்கு அலப்பிய தக்கன் பெரு திருக்குறுந்தொகை (திருமங்கலக்குடி)
https://www.youtube.com/watch?v=BJKSky-aB2U
556 5.074 - திருநாவுக்கரசர் விரும்பி ஊறு விடேல், மட திருக்குறுந்தொகை (திருவெறும்பூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=7eauDoQUDPk
557 5.075 - திருநாவுக்கரசர் மரக் கொக்குஆம் என வாய்விட்டு திருக்குறுந்தொகை (திருக்குரக்குக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=Ph5jvuLnL0Q
558 5.076 - திருநாவுக்கரசர் திருவின் நாதனும், செம்மலர் மேல் திருக்குறுந்தொகை (திருக்கானூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=ydwTP_2V-es
559 5.077 - திருநாவுக்கரசர் பூரியா வரும், புண்ணியம்; பொய் திருக்குறுந்தொகை (திருச்சேறை (உடையார்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=lrthL1RMyoY
560 5.078 - திருநாவுக்கரசர் சங்கு உலாம் முன்கைத் தையல் திருக்குறுந்தொகை (திருக்கோடி (கோடிக்கரை))
https://www.youtube.com/watch?v=mJZCB9wqOjk
561 5.079 - திருநாவுக்கரசர் வெள் எருக்கு அரவம் விரவும் திருக்குறுந்தொகை (திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் (வைத்தீச்சுரன்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=G6TTQDrlJCU
562 5.080 - திருநாவுக்கரசர் வானம் சேர் மதி சூடிய திருக்குறுந்தொகை (திருஅன்பில் ஆலந்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=w9O2L8OtDVo
563 5.081 - திருநாவுக்கரசர் சிட்டனை, சிவனை, செழுஞ்சோதியை,
அட்டமூர்த்தியை,
திருக்குறுந்தொகை (திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி)

https://www.youtube.com/watch?v=05urhAg14Dg
564 5.082 - திருநாவுக்கரசர் விண்ட மா மலர் கொண்டு திருக்குறுந்தொகை (திருவான்மியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=HxzGOdDxr18
565 5.083 - திருநாவுக்கரசர் பாணத்தால் மதில் மூன்றும் எரித்தவன்; திருக்குறுந்தொகை (திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்))
https://www.youtube.com/watch?v=bTyC-7PmnsI
566 5.084 - திருநாவுக்கரசர் மாட்டுப் பள்ளி மகிழ்ந்து உறைவீர்க்கு திருக்குறுந்தொகை (மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=Nvcv2kY9x6c
567 5.085 - திருநாவுக்கரசர் மட்டு வார்குழலாளொடு மால்விடை
இட்டமா
திருக்குறுந்தொகை (திருச்சிராப்பள்ளி)

https://www.youtube.com/watch?v=n9abER-qR0M
568 5.086 - திருநாவுக்கரசர் காலபாசம் பிடித்து எழு தூதுவர், திருக்குறுந்தொகை (திருவாட்போக்கி (ரத்னகிரி))
https://www.youtube.com/watch?v=-AD6BgYTFHM
569 5.087 - திருநாவுக்கரசர் பட்டம் நெற்றியர்; பாய் புலித்தோலினர்; திருக்குறுந்தொகை (எதிர்கொள்பாடி (மேலைத்திருமணஞ்சேரி))
https://www.youtube.com/watch?v=PAXv1MaV-14
570 5.088 - திருநாவுக்கரசர் பெருகல் ஆம், தவம்; பேதைமை திருக்குறுந்தொகை (திருமருகல்)
https://www.youtube.com/watch?v=ya_VWVJgL_Y
571 5.089 - திருநாவுக்கரசர் ஒன்று வெண்பிறைக்கண்ணி; ஓர் கோவணம்; திருக்குறுந்தொகை (பொது -தனித் திருக்குறுந்தொகை)
https://www.youtube.com/watch?v=n2pq1VKybbE
572 5.090 - திருநாவுக்கரசர் மாசு இல் வீணையும், மாலை திருக்குறுந்தொகை (பொது -தனித் திருக்குறுந்தொகை)
https://www.youtube.com/watch?v=J7MfBAIcQ04
573 5.091 - திருநாவுக்கரசர் ஏ இலானை, என் இச்சை திருக்குறுந்தொகை (பொது -தனித் திருக்குறுந்தொகை)
https://www.youtube.com/watch?v=XxaVOKR-ShI
574 5.092 - திருநாவுக்கரசர் கண்டு கொள்ள(அ) அரியானைக் கனிவித்துப் திருக்குறுந்தொகை (பொது -காலபாசத் திருக்குறுந்தொகை)
https://www.youtube.com/watch?v=B9FQAcbnw-g
575 5.093 - திருநாவுக்கரசர் காசனை, கனலை, கதிர் மா திருக்குறுந்தொகை (பொது -மறக்கிற்பனே திருக்குறுந்தொகை)
https://www.youtube.com/watch?v=c2WcT__hjhA
576 5.094 - திருநாவுக்கரசர் அண்டத்தானை, அமரர் தொழப்படும்
பண்டத்தானை,
திருக்குறுந்தொகை (தொழற்பாலதே திருக்குறுந்தொகை)

https://www.youtube.com/watch?v=nxL821I7nZA
577 5.095 - திருநாவுக்கரசர் புக்கு அணைந்து புரிந்து அலர் திருக்குறுந்தொகை (பொது -இலிங்கபுராணம் திருக்குறுந்தொகை)
https://www.youtube.com/watch?v=WI0HX_u-5aU
578 5.096 - திருநாவுக்கரசர் பொன் உள்ளத் திரள் புன்சடையின் திருக்குறுந்தொகை (பொது -மனத்தொகை திருக்குறுந்தொகை)
https://www.youtube.com/watch?v=SaeKB96LR80
579 5.097 - திருநாவுக்கரசர் சிந்திப்பார் மனத்தான், சிவன், செஞ்சுடர் திருக்குறுந்தொகை (பொது -சித்தத்தொகை திருக்குறுந்தொகை)
https://www.youtube.com/watch?v=HlK5Udb1OqY
580 5.098 - திருநாவுக்கரசர் நீறு அலைத்தது ஓர் மேனி, திருக்குறுந்தொகை (பொது -உள்ளத் திருக்குறுந்தொகை)
https://www.youtube.com/watch?v=mbZXQYi281U
581 5.099 - திருநாவுக்கரசர் பாவமும் பழி பற்று அற திருக்குறுந்தொகை (பொது -பாவநாசத் திருக்குறுந்தொகை)
https://www.youtube.com/watch?v=VY4akPi1XfY
582 5.100 - திருநாவுக்கரசர் வேத நாயகன்; வேதியர் நாயகன்;
மாதின்
திருக்குறுந்தொகை (பொது -ஆதிபுராணத் திருக்குறுந்தொகை)

https://www.youtube.com/watch?v=lk4SHPhE4ng
583 6.001 - திருநாவுக்கரசர் அரியானை, அந்தணர் தம் சிந்தை பெரியதிருத்தாண்டகம் (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=OC5AJDOyUGs
584 6.002 - திருநாவுக்கரசர் மங்குல் மதி தவழும் மாட புக்கதிருத்தாண்டகம் (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=8XU3EbcF0DM
585 6.003 - திருநாவுக்கரசர் வெறி விரவு கூவிளநல்-தொங்கலானை, வீரட்டத்தானை, ஏழைத்திருத்தாண்டகம் (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=cKBYEE8irqE
586 6.004 - திருநாவுக்கரசர் சந்திரனை மா கங்கைத் திரையால் அடையாளத்திருத்தாண்டகம் (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Fhn2zaa0d8g
587 6.005 - திருநாவுக்கரசர் எல்லாம் சிவன் என்ன நின்றாய், போற்றித்திருத்தாண்டகம் (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=heBfq8uMYc0
588 6.006 - திருநாவுக்கரசர் அரவு அணையான் சிந்தித்து அரற்றும்(ம்) குறிஞ்சி (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=EudEaUvuF4k
589 6.007 - திருநாவுக்கரசர் செல்வப் புனல் கெடில வீரட்ட(ம்)மும்,
காப்புத்திருத்தாண்டகம் (திருவதிகை வீரட்டானம்)

https://www.youtube.com/watch?v=R_eoKaUD4Cs
590 6.008 - திருநாவுக்கரசர் விற்று ஊண் ஒன்று இல்லாத திருத்தாண்டகம் (திருக்காளத்தி)
https://www.youtube.com/watch?v=PHR3JLFtuIk
591 6.009 - திருநாவுக்கரசர் வண்ணங்கள் தாம் பாடி, வந்து திருத்தாண்டகம் (திருவாமாத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=i8Pv6biHxdI
592 6.010 - திருநாவுக்கரசர் நோதங்கம் இல்லாதார்;நாகம் பூண்டார்;நூல்
 பூண்டார்;நூல்
திருத்தாண்டகம் (திருப்பந்தணைநல்லூர்)

https://www.youtube.com/watch?v=rBP-WYYMCq4
593 6.011 - திருநாவுக்கரசர் பிறவாதே தோன்றிய பெம்மான் தன்னை,
திருத்தாண்டகம் (திருப்புன்கூரும் திருநீடூரும்)

https://www.youtube.com/watch?v=aBXPkk1gHx0
594 6.012 - திருநாவுக்கரசர் ஊன் உடுத்தி, ஒன்பது வாசல் திருத்தாண்டகம் (திருக்கழிப்பாலை)
https://www.youtube.com/watch?v=yyZzVNrCw50
595 6.013 - திருநாவுக்கரசர் கொடி மாட நீள் தெருவு குறிஞ்சி (திருப்புறம்பயம்)
https://www.youtube.com/watch?v=vaiY_Vc890g
596 6.014 - திருநாவுக்கரசர் நினைந்து உருகும் அடியாரை நைய திருத்தாண்டகம் (திருநல்லூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=S9-5_R-n1R0
597 6.015 - திருநாவுக்கரசர் குருகு ஆம்; வயிரம் ஆம்; திருத்தாண்டகம் (திருக்கருகாவூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=pAmABtxi5nA
598 6.016 - திருநாவுக்கரசர் சூலப்படை உடையார் தாமே போலும்; திருத்தாண்டகம் (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=6n1Oi9pN0ec
599 6.017 - திருநாவுக்கரசர் ஆறு சடைக்கு அணிவர்; அங்கைத் திருத்தாண்டகம் (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=tnH6jbo3c98
600 6.019 - திருநாவுக்கரசர் முளைத்தானை, எல்லார்க்கும் முன்னே தோன்றி; திருத்தாண்டகம் (திருஆலவாய் (மதுரை))
https://www.youtube.com/watch?v=XBV0vMkPOq4
601 6.020 - திருநாவுக்கரசர் ஆதிக்கண்ணான் முகத்தில் ஒன்று சென்று(வ்) திருத்தாண்டகம் (திருநள்ளாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=HpYN_BrOtTU
602 6.021 - திருநாவுக்கரசர் முடித் தாமரை அணிந்த மூர்த்தி திருத்தாண்டகம் (திருஆக்கூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=-laIR4Oo2Sg
603 6.022 - திருநாவுக்கரசர் பாரார் பரவும் பழனத்தானை, பருப்பதத்தானை, திருத்தாண்டகம் (திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்))
https://www.youtube.com/watch?v=mbK6F7eIxSY
604 6.023 - திருநாவுக்கரசர் தூண்டு சுடர் அனைய சோதி திருத்தாண்டகம் (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))
https://www.youtube.com/watch?v=8qlEoNzqpXs
605 6.024 - திருநாவுக்கரசர் கைம் மான மதகளிற்றின் உரிவையான்காண்; திருத்தாண்டகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=mjAAy3BfEDE
606 6.025 - திருநாவுக்கரசர் உயிரா வணம் இருந்து, உற்று திருத்தாண்டகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=_aAV_RYUNto
607 6.026 - திருநாவுக்கரசர் பாதித் தன் திரு உருவில் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=n5XphMWDITw
608 6.027 - திருநாவுக்கரசர் பொய்ம் மாயப்பெருங்கடலில் புலம்பாநின்ற   திருத்தாண்டகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Q5VU-R7MCKg
609 6.028 - திருநாவுக்கரசர் நீற்றினையும், நெற்றி மேல் இட்டார்போலும்; திருத்தாண்டகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=9zK-eWS155o
610 6.029 - திருநாவுக்கரசர் திருமணியை, தித்திக்கும் தேனை, பாலை, திருத்தாண்டகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Gs8cErbLXSY
611 6.030 - திருநாவுக்கரசர் எம் பந்த வல்வினைநோய் தீர்த்திட்டான்காண்; திருத்தாண்டகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=y6Gz9xn36Vk
612 6.031 - திருநாவுக்கரசர் இடர் கெடும் ஆறு எண்ணுதியேல், திருத்தாண்டகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=BC6LZz53r5g
613 6.032 - திருநாவுக்கரசர் கற்றவர்கள் உண்ணும் கனியே, போற்றி!
போற்றித்திருத்தாண்டகம் (திருவாரூர்)

https://www.youtube.com/watch?v=c0llPrAgTrM
614 6.033 - திருநாவுக்கரசர் பொரும் கை மதகரி உரிவைப் அரநெறிதிருத்தாண்டகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=cziBzD2YS60
615 6.034 - திருநாவுக்கரசர் ஒருவனாய் உலகு ஏத்த நின்ற திருத்தாண்டகம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=QI0JWVkFJDk
616 6.035 - திருநாவுக்கரசர் தூண்டு சுடர் மேனித் தூநீறு திருத்தாண்டகம் (திருவெண்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=hFvs40KR2kA
617 6.036 - திருநாவுக்கரசர் அலை ஆர் கடல் நஞ்சம் திருத்தாண்டகம் (திருப்பழனம்)
https://www.youtube.com/watch?v=bZeeVHZ0J_I
618 6.037 - திருநாவுக்கரசர் ஆரார் திரிபுரங்கள் நீறா நோக்கும் திருத்தாண்டகம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=UniZhDqA0sk
619 6.038 - திருநாவுக்கரசர் ஓசை ஒலி எலாம் ஆனாய், திருத்தாண்டகம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=qIn-C_vMWG0
620 6.039 - திருநாவுக்கரசர் நீறு ஏறு திருமேனி உடையான் திருத்தாண்டகம் (திருமழபாடி)
https://www.youtube.com/watch?v=_NKLqKVOpKA
621 6.040 - திருநாவுக்கரசர் அலை அடுத்த பெருங்கடல் நஞ்சு திருத்தாண்டகம் (திருமழபாடி)
https://www.youtube.com/watch?v=s6naaNXL7j0
622 6.041 - திருநாவுக்கரசர் வகை எலாம் உடையாயும் நீயே திருத்தாண்டகம் (திருநெய்த்தானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=AFH4Ba5tTRo
623 6.042 - திருநாவுக்கரசர் மெய்த்தானத்து அகம்படியுள் ஐவர் நின்று திருத்தாண்டகம் (திருநெய்த்தானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=eDHS5pl3gwA
624 6.043 - திருநாவுக்கரசர் நில்லாத நீர் சடைமேல் நிற்பித்தானை; திருத்தாண்டகம் (திருப்பூந்துருத்தி)
https://www.youtube.com/watch?v=VY4BBCiv1J0
625 6.044 - திருநாவுக்கரசர் மூத்தவனாய் உலகுக்கு முந்தினானே! முறைமையால் திருத்தாண்டகம் (திருச்சோற்றுத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=QksZ4vO04UU
626 6.045 - திருநாவுக்கரசர் வண்டு ஓங்கு செங்கமலம் கழுநீர் திருத்தாண்டகம் (திருவொற்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Jp1uAZEaQA4
627 6.046 - திருநாவுக்கரசர் நம்பனை, நால்வேதம் கரை கண்டானை, திருத்தாண்டகம் (திருவாவடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=aONsKzVnCNw
628 6.047 - திருநாவுக்கரசர் திருவே, என் செல்வமே, தேனே, திருத்தாண்டகம் (திருவாவடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=BNhQkPjS49Q
629 6.048 - திருநாவுக்கரசர் நல்லான் காண், நால்மறைகள் ஆயினான் திருத்தாண்டகம் (திருவலிவலம்)
https://www.youtube.com/watch?v=XjYKEwzWN_4
630 6.049 - திருநாவுக்கரசர் சந்திரனும் தண்புனலும் சந்தித்தான் காண்; திருத்தாண்டகம் (திருகோகர்ணம் (கோகர்ணா))
https://www.youtube.com/watch?v=n_PbUkZ-gEA
631 6.050 - திருநாவுக்கரசர் போர் ஆனை ஈர் உரிவைப் திருத்தாண்டகம் (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=ZTYW9CUiCFc
632 6.051 - திருநாவுக்கரசர் கயிலாய மலை உள்ளார்; காரோணத்தார்; திருத்தாண்டகம் (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=H8CIDonOWZw
633 6.052 - திருநாவுக்கரசர் கண் அவன் காண்; கண் திருத்தாண்டகம் (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=CkYRX-JSV7w
634 6.053 - திருநாவுக்கரசர் மான் ஏறு கரம் உடைய திருத்தாண்டகம் (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=eCv3gJgFeu0
635 6.054 - திருநாவுக்கரசர் ஆண்டானை, அடியேனை ஆளாக்கொண்டு; அடியோடு திருத்தாண்டகம் (திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் (வைத்தீச்சுரன்கோவில்))
https://www.youtube.com/watch?v=mpXiqrBMFK4
636 6.055 - திருநாவுக்கரசர் வே(ற்)ற்று ஆகி விண் ஆகி குறிஞ்சி (திருக்கயிலாயம்)
https://www.youtube.com/watch?v=7qLrT5FepJ0
637 6.056 - திருநாவுக்கரசர் பொறை உடைய பூமி, நீர், போற்றித்திருத்தாண்டகம் (திருக்கயிலாயம்)
https://www.youtube.com/watch?v=pKyyHEruu5Y
638 6.057 - திருநாவுக்கரசர் பாட்டு ஆன நல்ல தொடையாய், போற்றித்திருத்தாண்டகம் (திருக்கயிலாயம்)
https://www.youtube.com/watch?v=KrQ2A0SoGVc
639 6.058 - திருநாவுக்கரசர் மண் அளந்த மணி வண்ணர் திருத்தாண்டகம் (திருவலம்புரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=fs5u5igGi7o
640 6.059 - திருநாவுக்கரசர் தொண்டு இலங்கும் அடியவர்க்கு ஓர் திருத்தாண்டகம் (திருவெண்ணியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=exDBQf7Zoj4
641 6.060 - திருநாவுக்கரசர் மூத்தவனை, வானவர்க்கு; மூவா மேனி திருத்தாண்டகம் (திருகற்குடி (உய்யக்கொண்டான்மலை))
https://www.youtube.com/watch?v=R34xLCd86Cg
642 6.062 - திருநாவுக்கரசர் எத் தாயர், எத் தந்தை, திருத்தாண்டகம் (திருவானைக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=nIoYJV0po7E
643 6.063 - திருநாவுக்கரசர் முன் ஆனைத்தோல் போர்த்த மூர்த்தி திருத்தாண்டகம் (திருவானைக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=4IjVEJV0c6Q
644 6.064 - திருநாவுக்கரசர் கூற்றுவன் காண், கூற்றுவனைக் குமைத்த திருத்தாண்டகம் (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=fvi9irZiev0
645 6.065 - திருநாவுக்கரசர் உரித்தவன் காண், உரக் களிற்றை திருத்தாண்டகம் (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=4sksPIUARVw
646 6.066 - திருநாவுக்கரசர் தாய் அவனை, வானோர்க்கும் ஏனோருக்கும் திருத்தாண்டகம் (திருநாகேச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=xcgu5XmwG8M
647 6.068 - திருநாவுக்கரசர் கருமணியை, கனகத்தின் குன்று ஒப்பானை, திருத்தாண்டகம் (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=uJX2Zs71xfY
648 6.069 - திருநாவுக்கரசர் ஆராத இன்னமுதை, அம்மான் தன்னை, திருத்தாண்டகம் (திருப்பள்ளியின் முக்கூடல்)
https://www.youtube.com/watch?v=1OArubB8AdQ
649 6.070 - திருநாவுக்கரசர் தில்லைச் சிற்றம்பலமும், செம்பொன்பள்ளி, தேவன்குடி, தக்கேசி (பொது -க்ஷேத்திரக்கோவை)
https://www.youtube.com/watch?v=fvw53cffuNU
650 6.071 - திருநாவுக்கரசர் பொருப்பள்ளி, வரை வில்லாப் புரம் திருத்தாண்டகம் (பொது -அடைவுத் திருத்தாண்டகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=_h7Ni6-aIaw
651 6.071 - திருநாவுக்கரசர் பொருப்பள்ளி, வரை வில்லாப் புரம் திருத்தாண்டகம் (பொது -அடைவுத் திருத்தாண்டகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=6DIhALQKGjY
652 6.073 - திருநாவுக்கரசர் கருமணி போல் கண்டத்து அழகன் திருத்தாண்டகம் (திருவலஞ்சுழியும் திருக்கொட்டையூரும்)
https://www.youtube.com/watch?v=LrztdYztjPU
653 6.074 - திருநாவுக்கரசர் சொல்லானை, பொருளானை, சுருதியானை, சுடர் திருத்தாண்டகம் (திருநாரையூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=xKwqTlNy4cs
654 6.075 - திருநாவுக்கரசர் சொல் மலிந்த மறைநான்கு ஆறு திருத்தாண்டகம் (திருக்குடந்தைக்கீழ்க்கோட்டம்)
https://www.youtube.com/watch?v=xP-cvfkZWSQ
655 6.076 - திருநாவுக்கரசர் புரிந்து அமரர் தொழுது ஏத்தும் திருத்தாண்டகம் (திருப்புத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=_IAxIoG1ly8
656 6.077 - திருநாவுக்கரசர் பாட அடியார், பரவக் கண்டேன்; திருத்தாண்டகம் (திருவாய்மூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=dW7dH_3fNrg
657 6.078 - திருநாவுக்கரசர் ஒன்றா உலகு அனைத்தும் ஆனார் திருத்தாண்டகம் (திருவாலங்காடு (பழையனூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=jqqWSyfJW3w
658 6.079 - திருநாவுக்கரசர் தொண்டர்க்குத் தூநெறி ஆய் நின்றான் திருத்தாண்டகம் (திருத்தலையாலங்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=udkcrtC1m1A
659 6.080 - திருநாவுக்கரசர் பாரானை; பாரினது பயன் ஆனானை; திருத்தாண்டகம் (திருமாற்பேறு)
https://www.youtube.com/watch?v=a7WooUMXuEM
660 6.081 - திருநாவுக்கரசர் கண் தலம் சேர் நெற்றி திருத்தாண்டகம் (திருக்கோடி (கோடிக்கரை))
https://www.youtube.com/watch?v=SggFtlZ_vRU
661 6.082 - திருநாவுக்கரசர் வானத்து இளமதியும் பாம்பும் தன்னில் திருத்தாண்டகம் (திருச்சாய்க்காடு (சாயாவனம்))
https://www.youtube.com/watch?v=7q7wO_NpGbU
662 6.083 - திருநாவுக்கரசர் விண் ஆகி, நிலன் ஆகி, திருத்தாண்டகம் (திருப்பாசூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=27tcQZPa5i4
663 6.084 - திருநாவுக்கரசர் பெருந்தகையை, பெறற்கு அரிய மாணிக்கத்தை, திருத்தாண்டகம் (திருச்செங்காட்டங்குடி)
https://www.youtube.com/watch?v=74eetbWjWn0
664 6.085 - திருநாவுக்கரசர் ஆர்த்தான் காண், அழல் நாகம் திருத்தாண்டகம் (திருமுண்டீச்சுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=pgF5vU7Ih60
665 6.086 - திருநாவுக்கரசர் கரு ஆகிக் கண்ணுதலாய் நின்றான் திருத்தாண்டகம் (திருஆலம்பொழில்)
https://www.youtube.com/watch?v=iq9PH-enp0Q
666 6.087 - திருநாவுக்கரசர் வானவன் காண்; வானவர்க்கும் மேல் திருத்தாண்டகம் (திருச்சிவபுரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=qd5E5qODrUk
667 6.088 - திருநாவுக்கரசர் ஆர் ஆரும் மூ இலை திருத்தாண்டகம் (திருஓமாம்புலியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=9neemv_tOGA
668 6.090 - திருநாவுக்கரசர் மூ இலை நல் சூலம் திருத்தாண்டகம் (திருக்கஞ்சனூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=lMhVEqpnkhw
669 6.091 - திருநாவுக்கரசர் பன்னிய செந்தமிழ் அறியேன்; கவியேல் திருத்தாண்டகம் (திருவெறும்பூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=ZjxhsI_PTcE
670 6.092 - திருநாவுக்கரசர் மூ இலை வேல் கையானை, திருத்தாண்டகம் (திருக்கழுக்குன்றம்)
https://www.youtube.com/watch?v=6JewIhBJ_x0
671 6.093 - திருநாவுக்கரசர் நேர்ந்து ஒருத்தி ஒருபாகத்து அடங்கக் திருத்தாண்டகம் (பலவகைத் திருத்தாண்டகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=HiQ90qquRaM
672 6.094 - திருநாவுக்கரசர் இரு நிலன் ஆய், தீ புறநீர்மை (நின்றத் திருத்தாண்டகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=9kNln4y0aWI
673 6.095 - திருநாவுக்கரசர் அப்பன் நீ, அம்மை நீ, திருத்தாண்டகம் (பொது -தனித் திருத்தாண்டகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=gyQIiJdYqsE
674 6.096 - திருநாவுக்கரசர் ஆமயம் தீர்த்து அடியேனை ஆளாக் திருத்தாண்டகம் (பொது -தனித் திருத்தாண்டகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=S2QAPPvNFiw
675 6.097 - திருநாவுக்கரசர் அண்டம் கடந்த சுவடும் உண்டோ? திருத்தாண்டகம் (பொது -வினாவிடைத் திருத்தாண்டகம்)
https://www.youtube.com/watch?v=WBrpAfWDe_4
676 6.098 - திருநாவுக்கரசர் நாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம்; திருத்தாண்டகம் (பொது - மறுமாற்றம்)
https://www.youtube.com/watch?v=ySLUSOx0X50
677 6.099 - திருநாவுக்கரசர் எண்ணுகேன்; என் சொல்லி எண்ணுகேனோ,
திருத்தாண்டகம் (திருப்புகலூர்)

https://www.youtube.com/watch?v=Nc47vuCZpt4
678 7.001 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பித்தா! பிறைசூடீ! பெருமானே! அருளாளா!
எத்தால்
இந்தளம். (திருவெண்ணெய்நல்லூர்)

https://www.youtube.com/watch?v=g5cyWyIOPY8
679 7.002 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கோத்திட்டையும் கோவலும் கோவில் கொண்டீர்; இந்தளம் (திருப்பரங்குன்றம்)
https://www.youtube.com/watch?v=9hNg6XWc08I
680 7.003 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கல்வாய் அகிலும் கதிர் மா இந்தளம் (திருநெல்வாயில் அரத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=R3l_wdYEp6w
681 7.004 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தலைக்குத் தலை மாலை அணிந்தது இந்தளம் (திருஅஞ்சைக்களம்)
https://www.youtube.com/watch?v=knUvNd5gXAQ
682 7.005 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நெய்யும் பாலும் தயிரும் கொண்டு இந்தளம் (திருஓணகாந்தன்தளி)
https://www.youtube.com/watch?v=TzdBCOhKDC4
683 7.006 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் படம் கொள் நாகம் சென்னி இந்தளம் (திருவெண்காடு)
https://www.youtube.com/watch?v=3EHC8lAB16w
684 7.008 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இறைகளோடு இசைந்த இன்பம், இன்பத்தோடு இந்தளம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=9-PHgwe6lTc
685 7.009 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மலைக்கும்(ம்) மகள் அஞ்ச(ம்) மதகரியை இந்தளம் (திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=FgVItiMOny4
686 7.010 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேன் நெய் புரிந்து உழல் இந்தளம் (திருக்கச்சிஅனேகதங்காவதம்)
https://www.youtube.com/watch?v=HJmLRgyDthA
687 7.011 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திரு உடையார், திருமால் அயனாலும் இந்தளம் (திருப்பூவணம்)
https://www.youtube.com/watch?v=e-2ELLMn29s
688 7.012 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வீழக் காலனைக் கால்கொடு பாய்ந்த இந்தளம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=wbRoTcLBYNI
689 7.013 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மலை ஆர் அருவித்திரள் மா தக்கராகம் (திருத்துறையூர் (திருத்தளூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=DmK48qjw5j8
690 7.014 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வைத்தனன் தனக்கே, தலையும் என் தக்கராகம் (திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் (திருவாசி))
https://www.youtube.com/watch?v=XOG7u08TkQY
691 7.015 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பூண் நாண் ஆவது ஓர் தக்கராகம் (திருநாட்டியத்தான்குடி)
https://www.youtube.com/watch?v=NdPYONZNHaI
692 7.016 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் குரும்பை முலை மலர்க் குழலி தக்கராகம் (கலயநல்லூர் (சாக்கோட்டை))
https://www.youtube.com/watch?v=utO6fHth1FM
693 7.016 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் குரும்பை முலை மலர்க் குழலி தக்கராகம் (கலயநல்லூர் (சாக்கோட்டை))
https://www.youtube.com/watch?v=MQ0RTepwG6U
694 7.017 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கோவலன் நான்முகன் வானவர் கோனும் நட்டராகம் (திருநாவலூர் (திருநாமநல்லூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=WN58QVk8-Rk
695 7.018 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மூப்பதும் இல்லை; பிறப்பதும் இல்லை; நட்டராகம் (திருத்துருத்தியும் - திருவேள்விக்குடியும்)
https://www.youtube.com/watch?v=vCaZ-4UzAlM
696 7.019 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அற்றவனார், அடியார் தமக்கு; ஆயிழை நட்டராகம் (திருநின்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=DhIte7qQ1tE
697 7.020 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நீள நினைந்து அடியேன் உமை நட்டராகம் (திருக்கோளிலி (திருக்குவளை))
https://www.youtube.com/watch?v=0caMnbm5nqY
698 7.022 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் முன்னவன், எங்கள் பிரான், முதல் நட்டராகம் (திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை)
https://www.youtube.com/watch?v=1nr1Tdgfwpc
699 7.023 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் செடியேன் தீவினையில்-தடுமாறக் கண்டாலும்,
நட்டராகம் (திருக்கழிப்பாலை)

https://www.youtube.com/watch?v=nBSva8qM1vg
700 7.024 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பொன் ஆர் மேனியனே! புலித்தோலை நட்டராகம் (திருமழபாடி)
https://www.youtube.com/watch?v=gT_jrRKsfvo
701 7.025 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பொன் செய்த மேனியினீர்; புலித்தோலை நட்டராகம் (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=J0kKlrUj_Pk
702 7.026 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் செண்டு ஆடும் விடையாய்! சிவனே! நட்டராகம் (திருக்காளத்தி)
https://www.youtube.com/watch?v=vU7izHQuO6s
703 7.027 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் விடை ஆரும் கொடியாய்! வெறி நட்டராகம் (திருகற்குடி (உய்யக்கொண்டான்மலை))
https://www.youtube.com/watch?v=CDoxdF51pUQ
704 7.029 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இத்தனை ஆம் ஆற்றை அறிந்திலேன்; நட்டராகம் (திருக்குருகாவூர் வெள்ளடை)
https://www.youtube.com/watch?v=sRZ1DTO-oc0
705 7.030 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சிம்மாந்து, சிம்புளித்து, சிந்தையினில் வைத்து நட்டராகம் (கருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு))
https://www.youtube.com/watch?v=NBtJgCJKwnI
706 7.031 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் முந்தை ஊர் முதுகுன்றம், குரங்கணில் கொல்லி (திருவிடையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=BfEZ3QzwUjA
707 7.032 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கடிது ஆய்க் கடல் காற்று கொல்லி (திருக்கோடிக்குழகர்)
https://www.youtube.com/watch?v=t_QtO4-9Rrk
708 7.033 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பாறு தாங்கிய காடரோ? படுதலையரோ? கொல்லி (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=-x8t2TE_QZY
709 7.034 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தம்மையே புகழ்ந்து இச்சை பேசினும் கொல்லி (திருப்புகலூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=sGcq0xXT5JA
710 7.037 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் குருகு பாய, கொழுங் கரும்புகள் கொல்லி (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=YGBV4XLqYbA
711 7.038 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தம்மானை அறியாத சாதியார் உளரே? கொல்லிக்கௌவாணம் (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=fsTkXgqkqbY
712 7.038 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தம்மானை அறியாத சாதியார் உளரே? கொல்லிக்கௌவாணம் (திருவதிகை வீரட்டானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=r1DQ7uTccCE
713 7.039 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தில்லை வாழ் அந்தணர் தம் கொல்லிக்கௌவாணம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=_zkB_VBtE0A
714 7.040 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வள் வாய மதி மிளிரும் கொல்லிக்கௌவாணம் (திருக்கானாட்டுமுள்ளூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=jdRPem0RxXw
715 7.041 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் முது வாய் ஓரி கதற, கொல்லிக்கௌவாணம் (திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=GAXwrWFKRSE
716 7.042 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் எறிக்கும் கதிர் வேய் உரி கொல்லிக்கௌவாணம் (திருவெஞ்சமாக்கூடல்)
https://www.youtube.com/watch?v=mRtC8oUEKNQ
717 7.043 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நஞ்சி, இடை இன்று நாளை கொல்லிக்கௌவாணம் (திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=Ju6apsximE4
718 7.044 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் முடிப்பது கங்கையும், திங்களும்; செற்றது கொல்லிக்கௌவாணம் (திருஅஞ்சைக்களம்)
https://www.youtube.com/watch?v=yoM_GiP8gR8
719 7.045 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் காண்டனன் காண்டனன், காரிகையாள் தன் கொல்லிக்கௌவாணம் (திருஆமாத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=Vbsn6ICya_0
720 7.046 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பத்து ஊர் புக்கு, இரந்து, கொல்லிக்கௌவாணம் (திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்))
https://www.youtube.com/watch?v=P-LoRs-kJuE
721 7.047 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் காட்டூர்க் கடலே! கடம்பூர் மலையே! பழம்பஞ்சுரம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=3lVBB7jvhtw
722 7.048 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மற்றுப் பற்று எனக்கு இன்றி, பழம்பஞ்சுரம் (திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி)
https://www.youtube.com/watch?v=llZiPGBTX5g
723 7.048 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மற்றுப் பற்று எனக்கு இன்றி, பழம்பஞ்சுரம் (திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி)
https://www.youtube.com/watch?v=y6YX15hV58I
724 7.049 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கொடுகு வெஞ்சிலை வடுக வேடுவர், பழம்பஞ்சுரம் (திருமுருகன்பூண்டி)
https://www.youtube.com/watch?v=NwyJyYjDJkg
725 7.050 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சித்தம்! நீ நினை! என்னொடு பழம்பஞ்சுரம் (திருப்புனவாயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=MyUtjA-_VqI
726 7.050 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சித்தம்! நீ நினை! என்னொடு பழம்பஞ்சுரம் (திருப்புனவாயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=TzdBCOhKDC4
727 7.053 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மரு ஆர் கொன்றை மதி பழம்பஞ்சுரம் (திருக்கடவூர் மயானம்)
https://www.youtube.com/watch?v=hftdKQrF0JI
728 7.054 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அழுக்கு மெய் கொடு உன் தக்கேசி (திருவொற்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=O340VDp7Qoo
729 7.055 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அந்தணாளன் உன் அடைக்கலம் புகுத, தக்கேசி (திருப்புன்கூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=iosMgigd7YU
730 7.056 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஊர்வது ஓர் விடை ஒன்று தக்கேசி (திருநீடூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=L27Vl0MXuHI
731 7.057 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தலைக்கலன் தலை மேல்-தரித்தானை, தன்னை தக்கேசி (திருவாழ்கொளிபுத்தூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=5Dtfchw2rbI
732 7.058 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சாதலும் பிறத்தலும் தவிர்த்து, எனை தக்கேசி (சீர்காழி)
https://www.youtube.com/watch?v=iLMFcrlylr0
733 7.059 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பொன்னும் மெய்ப்பொருளும் தருவானை, போகமும் தக்கேசி (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=N1flgNNpWIM
734 7.060 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கழுதை குங்குமம் தான் சுமந்து தக்கேசி (திருவிடைமருதூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=JXJJZzDa-P4
735 7.061 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஆலம் தான் உகந்து அமுது தக்கேசி (கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=w8tRfonamJU
736 7.062 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் புற்றில் வாள் அரவு ஆர்த்த தக்கேசி (திருக்கோலக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=yDMZAuDSaZQ
737 7.063 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மெய்யை முற்றப் பொடிப் பூசி தக்கேசி (பொது -திருமுதுகுன்றம்)
https://www.youtube.com/watch?v=O7QN_V51nHE
738 7.064 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நீறு தாங்கிய திரு நுதலானை, தக்கேசி (திருத்தினைநகர் (தீர்த்தனகிரி))
https://www.youtube.com/watch?v=r_LlPKHwRGo
739 7.065 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவும், வண்மையும், திண் திறல் தக்கேசி (திருநின்றியூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=TW8UJKpo5w4
740 7.066 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மறையவன்(ன்) ஒரு மாணி வந்து தக்கேசி (திருவாவடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=C495G4myBeQ
741 7.067 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஊன் அங்கத்து உயிர்ப்பு ஆய், தக்கேசி (திருவலிவலம்)
https://www.youtube.com/watch?v=4DdgcarYvmc
742 7.068 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் செம்பொன் மேனி வெண் நீறு தக்கேசி (திருநள்ளாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=mMS9HwYUoWk
743 7.069 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவும் மெய்ப் பொருளும் செல்வமும், தக்கேசி (வடதிருமுல்லைவாயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=rFczW40LFuU
744 7.070 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கங்கை வார்சடையாய்! கணநாதா! காலகாலனே! தக்கேசி (திருவாவடுதுறை)
https://www.youtube.com/watch?v=7lQUDNu7Qb0
745 7.071 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் யாழைப் பழித் தன்ன மொழி காந்தாரம் (திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்))
https://www.youtube.com/watch?v=TmGEx2Vj7cY
746 7.072 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் எனக்கு இனித் தினைத்தனைப் புகல் காந்தாரம் (திருவலம்புரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=UPQ5PIB3Qzg
747 7.073 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கரையும், கடலும், மலையும், காலையும், காந்தாரம் (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=hHEPdFC_nVU
748 7.074 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மின்னும் மா மேகங்கள் பொழிந்து காந்தாரம் (திருத்துருத்தியும் - திருவேள்விக்குடியும்)
https://www.youtube.com/watch?v=hUJDa9QfMWQ
749 7.075 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மறைகள் ஆயின நான்கும், மற்று காந்தாரம் (திருவானைக்கா)
https://www.youtube.com/watch?v=CRFY6t5JXpA
750 7.076 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பொருவனார்; புரிநூலர்; புணர் முலை பியந்தைக்காந்தாரம் (திருவாஞ்சியம்)
https://www.youtube.com/watch?v=1UqbekXfyC4
751 7.077 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பரவும் பரிசு ஒன்று அறியேன் காந்தாரபஞ்சமம் (திருவையாறு)
https://www.youtube.com/watch?v=gWWhHaXLOuA
752 7.078 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வாழ்வு ஆவது மாயம்(ம்); இது நட்டபாடை (திருக்கேதாரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=2pgUwFPemjk
753 7.079 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மானும், மரை இனமும், மயில் நட்டபாடை (திருப்பருப்பதம் (ஸ்ரீசைலம்))
https://www.youtube.com/watch?v=DlIzx0Fux38
754 7.080 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நத்தார் புடை ஞானன்; பசு நட்டபாடை (திருக்கேதீச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=Gfng394m-KU
755 7.081 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கொன்று செய்த கொடுமையால் பல, நட்டபாடை (திருக்கழுக்குன்றம்)
https://www.youtube.com/watch?v=JV8082U4b0Q
756 7.082 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஊன் ஆய், உயிர் புகல் நட்டபாடை (திருச்சுழியல் (திருச்சுழி))
https://www.youtube.com/watch?v=U25xxHVnmZ0
757 7.083 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சுபதம் சொல்லி, புறநீர்மை (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=8uhZK3m-azs
758 7.084 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தொண்டர் அடித்தொழலும், சோதி இளம்பிறையும், புறநீர்மை (திருக்கானப்பேர் (திருக்காளையார்கோயில்))
https://www.youtube.com/watch?v=Ceuz_bdSEns
759 7.085 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வடிவு உடை மழு ஏந்தி, புறநீர்மை (திருக்கூடலையாற்றூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=gXWUvgdaVZ4
760 7.086 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் விடையின் மேல் வருவானை; வேதத்தின் சீகாமரம் (திருவன்பார்த்தான்பனங்காட்டூர் (திருப்பனங்காட்டூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=2S4DswwYZWs
761 7.087 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மாட மாளிகை கோபுரத்தொடு மண்டபம் சீகாமரம் (திருப்பனையூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=L0HnSKSQwqk
762 7.088 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நம்பினார்க்கு அருள் செய்யும் அந்தணர் சீகாமரம் (திருவீழிமிழலை)
https://www.youtube.com/watch?v=qVl9t2D6-o4
763 7.090 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மடித்து ஆடும் அடிமைக்கண் அன்றியே, குறிஞ்சி (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=oW7MPaskWVM
764 7.092 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் எற்றால் மறக்கேன், எழுமைக்கும் எம்பெருமானையே? குறிஞ்சி (திருப்புக்கொளியூர் (அவிநாசி))
https://www.youtube.com/watch?v=s_4KMZXZ-Bw
765 7.093 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நீரும் மலரும் நிலவும் சடைமேல் குறிஞ்சி (திருநறையூர்ச்சித்தீச்சுரம் (திருநறையூர்))
https://www.youtube.com/watch?v=IxgdpEeZDvI
766 7.094 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அழல் நீர் ஒழுகியனைய சடையும், கௌசிகம் (திருச்சோற்றுத்துறை)
https://www.youtube.com/watch?v=k0dLDNxuICw
767 7.095 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மீளா அடிமை உமக்கே ஆள் செந்துருத்தி (திருவாரூர்)
https://www.youtube.com/watch?v=57PlwAi1hCc
768 7.096 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தூ வாயா! தொண்டு செய்வார் பஞ்சமம் (திருவாரூர்ப்பரவையுண்மண்டளி)
https://www.youtube.com/watch?v=sOHNJXOFqXY
769 7.097 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஆதியன்; ஆதிரையன்(ன்) அயன் மால் பஞ்சமம் (திருநனிப்பள்ளி)
https://www.youtube.com/watch?v=FnmKA0tsFmA
770 7.098 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தண் இயல் வெம்மையினான்; தலையில் பஞ்சமம் (திருநன்னிலத்துப்பெருங்கோயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=pa-SoygOe9U
771 7.098 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தண் இயல் வெம்மையினான்; தலையில் பஞ்சமம் (திருநன்னிலத்துப்பெருங்கோயில்)
https://www.youtube.com/watch?v=LhGswCFTYDk
772 7.099 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பிறை அணி வாள் நுதலாள் பஞ்சமம் (திருநாகேச்சரம்)
https://www.youtube.com/watch?v=1om-VxulkEw
773 7.100 - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தான் எனை முன் படைத்தான்; பஞ்சமம் (திருக்கயிலாயம்)
https://www.youtube.com/watch?v=qhtteaiYfA4
774 8.101 - மாணிக்க வாசகர்  சிவபுராணம் - நமச்சிவாய வாஅழ்க (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/01 Sivapuranam.mp3
775 8.102 - மாணிக்க வாசகர்  கீர்த்தித் திருவகவல் - தில்லை மூதூர் ஆடிய (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/02 Keerthi thiruagaval.mp3
776 8.103 - மாணிக்க வாசகர்  திருவண்டப் பகுதி - அண்டப் பகுதியின் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/03 Thiruandapaguthi Thiruvasagam.mp3
777 8.104 - மாணிக்க வாசகர்  போற்றித் திருவகவல் - நான்முகன் முதலா தென் நாடு உடைய சிவனே, போற்றி! (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/04 Potri Thiruagaval Thiruvasagam.mp3
778 8.105.01 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சதகம் - I மெய்யுணர்தல் (1-10) மெய்தான் அரும்பி அயிகிரி நந்தினி (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.01 Meiumarthal Thiruvasagam.mp3
779 8.105.02 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சதகம் - II. அறிவுறுத்தல் (11-20) யான் ஏதும் பிறப்பு அஞ்சேன் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.02 Arivuruthal Thiruvasagam.mp3
780 8.105.03 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சதகம் - III. சுட்டறுத்தல் (21-30) வெள்ளம் தாழ் விரி சடையாய்! விடையாய்! (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.03 Suttaruthal Thiruvasagam.mp3
781 8.105.04 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சதகம் - IV ஆன்ம சுத்தி (31-40) (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.04 Athumasuthi Thiruvasagam.mp3
782 8.105.05 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சதகம் - V கைம்மாறு கொடுத்தல் (41-50) கும்மி பாட்டு (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.05 Kaimarukoduthal Thiruvasagam.mp3
783 8.105.06 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சதகம் - VI அநுபோக சுத்தி (51-60) ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/05.06 Thirusadhagam.mp3
784 8.105.07 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சதகம் - VII. காருணியத்து இரங்கல் (61-70) (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.07 Karunyathirangal Thiruvasagam.mp3
785 8.105.08 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சதகம் -VIII. ஆனந்தத்து அழுந்தல் (71-80) ஈசனோடு பேசியது போதுமே (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/05.08 Thirusadhagam.mp3
786 8.105.09 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சதகம் -IX . ஆனந்த பரவசம் (81-90) (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.09 Ananda paravasam Thiruvasagam.mp3
787 8.105.10 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சதகம் - X. ஆனந்தாதீதம் (91-100) ஹரிவராசனம் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/05.10 Thirusadhagam.mp3
788 8.106 - மாணிக்க வாசகர்  நீத்தல் விண்ணப்பம் - கடையவ னேனைக் அயிகிரி நந்தினி (உத்தரகோசமங்கை)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/06 Neethal vinnappam Thiruvasagam.mp3
789 8.107 - மாணிக்க வாசகர்  திருவெம்பாவை - ஆதியும் அந்தமும் (திருவண்ணாமலை)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/07 Thiruvempavai Thiruvasagam.mp3
790 8.108 - மாணிக்க வாசகர்  திரு அம்மானை - செங்கண் நெடுமாலுஞ் (திருவண்ணாமலை)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/08 Thiruammanai.mp3
791 8.108 - மாணிக்க வாசகர்  திரு அம்மானை - செங்கண் நெடுமாலுஞ் (திருவண்ணாமலை)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/08 Thiruammanai Thiruvasagam.mp3
792 8.109 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்பொற் சுண்ணம் - முத்துநல் தாமம்பூ நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி (திருஏகம்பம் (காஞ்சி))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/09 Thiruporsunnam.mp3
793 8.109 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்பொற் சுண்ணம் - முத்துநல் தாமம்பூ நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி (திருஏகம்பம் (காஞ்சி))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/09 Thiruporsunnam Thiruvasagam.mp3
794 8.110 - மாணிக்க வாசகர்  திருக்கோத்தும்பி - பூவேறு கோனும் பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/10 Thirukotthumbi.mp3
795 8.110 - மாணிக்க வாசகர்  திருக்கோத்தும்பி - பூவேறு கோனும் பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/10 Thirukothumbi Thiruvasagam.mp3
796 8.111 - மாணிக்க வாசகர்  திருத்தெள்ளேணம் - திருமாலும் பன்றியாய்ச் பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/11 Thiruthellaenam.mp3
797 8.112 - மாணிக்க வாசகர்  திருச்சாழல் - பூசுவதும் வெண்ணீறு பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/12 Thiruchalal Thiruvasagam.mp3
798 8.113 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்பூவல்லி - இணையார் திருவடி பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/13 Thirupoouvalli Thiruvasagam.mp3
799 8.114 - மாணிக்க வாசகர்  திருஉந்தியார் - வளைந்தது வில்லு அயிகிரி நந்தினி (திருஏகம்பம் (காஞ்சி))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/14 Thiruvundhiyaar.mp3
800 8.115 - மாணிக்க வாசகர்  திருத்தோள் நோக்கம் - பூத்தாரும் பொய்கைப் பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/15 Thiruthol nokkam.mp3
801 8.115 - மாணிக்க வாசகர்  திருத்தோள் நோக்கம் - பூத்தாரும் பொய்கைப் பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/15 Thiruthonokkam Thiruvasagam.mp3
802 8.116 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்பொன்னூசல் - சீரார் பவளங்கால் தாலாட்டு பாடல் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/16 Thiruponnusal Thiruvasagam.mp3
803 8.117 - மாணிக்க வாசகர்  அன்னைப் பத்து - வேத மொழியர்வெண் நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/17 Annaipatthu Thiruvasagam.mp3
804 8.118 - மாணிக்க வாசகர்  குயிற்பத்து - கீத மினிய குயிலே ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/18 Kuilpatthu Thiruvasagam.mp3
805 8.119 - மாணிக்க வாசகர்  திருத்தசாங்கம் - ஏரார் இளங்கிளியே ஏரார் இளங்கிளியே (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/19 Thiruchathagam Thiruvasagam.mp3
806 8.120 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்பள்ளியெழுச்சி - போற்றியென் வாழ்முத (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/20 Thirupalliyelluchi Thiruvasagam.mp3
807 8.121 - மாணிக்க வாசகர்  கோயில் மூத்த திருப்பதிகம் - உடையாள் உன்தன் ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/21 Koilmutha Thirupathigam Thiruvasagam.mp3
808 8.122 - மாணிக்க வாசகர்  கோயில் திருப்பதிகம் - மாறிநின்றென்னை அக்ஷரமணமாலை (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/22 Koil thirupathigam.mp3
809 8.123 - மாணிக்க வாசகர்  செத்திலாப் பத்து - பொய்யனேன் அகம்நெகப் ஹரிவராசனம் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/23 Sethilapathhu Thiruvasagam.mp3
810 8.124 - மாணிக்க வாசகர்  அடைக்கலப் பத்து - செழுக்கமலத் திரளனநின் அயிகிரி நந்தினி (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/24 Adaikalapatthu Thiruvasagam.mp3
811 8.125 - மாணிக்க வாசகர்  ஆசைப்பத்து - கருடக்கொடியோன் காணமாட்டாக் கருடக்கொடியோன் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/25 Aasai pathu.mp3
812 8.125 - மாணிக்க வாசகர்  ஆசைப்பத்து - கருடக்கொடியோன் காணமாட்டாக் கருடக்கொடியோன் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/25 Asaipatthu Thiruvasagam.mp3
813 8.126 - மாணிக்க வாசகர்  அதிசயப் பத்து - வைப்பு மாடென்றும் கருடக்கொடியோன் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/26 Athisayapatthu Thiruvasagam.mp3
814 8.127 - மாணிக்க வாசகர்  புணர்ச்சிப்பத்து - சுடர்பொற்குன்றைத் தோளாமுத்தை கருடக்கொடியோன் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/27 Punarchip pathu.mp3
815 8.128 - மாணிக்க வாசகர்  வாழாப்பத்து - பாரொடு விண்ணாய்ப் அக்ஷரமணமாலை (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/28 Valapatthu Thiruvasagam.mp3
816 8.129 - மாணிக்க வாசகர்  அருட்பத்து - சோதியே சுடரே அக்ஷரமணமாலை (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/29 Arul pathu.mp3
817 8.130 - மாணிக்க வாசகர்  திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் - பிணக்கிலாத பெருந்துறைப்பெரு (திருக்கழுக்குன்றம்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/30 Thirukalukundrapathigam Thiruvasagam.mp3
818 8.131 - மாணிக்க வாசகர்  கண்டபத்து - இந்திரிய வயமயங்கி பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/31 Kanda pathu.mp3
819 8.131 - மாணிக்க வாசகர்  கண்டபத்து - இந்திரிய வயமயங்கி பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/31 Kandapathu Thiruvasagam.mp3
820 8.132 - மாணிக்க வாசகர்  பிரார்த்தனைப் பத்து - கலந்து நின்னடி ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/32 Prarthanap pathu.mp3
821 8.132 - மாணிக்க வாசகர்  பிரார்த்தனைப் பத்து - கலந்து நின்னடி ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/32 Prarthanaipatthu Thiruvasagam.mp3
822 8.133 - மாணிக்க வாசகர்  குழைத்த பத்து - குழைத்தால் பண்டைக் ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/33 Kuzhaitha pathu.mp3
823 8.133 - மாணிக்க வாசகர்  குழைத்த பத்து - குழைத்தால் பண்டைக் ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/33 Kulaithapatthu Thiruvasagam.mp3
824 8.134 - மாணிக்க வாசகர்  உயிருண்ணிப்பத்து - பைந்நாப் பட அரவேரல்குல் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/34 Uyirunnip pathu.mp3
825 8.135 - மாணிக்க வாசகர்  அச்சப்பத்து - புற்றில்வாள் அரவும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/35 Achap pathu.mp3
826 8.135 - மாணிக்க வாசகர்  அச்சப்பத்து - புற்றில்வாள் அரவும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/35 Acchapatthu Thiruvasagam.mp3
827 8.136 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்பாண்டிப் பதிகம் - பருவரை மங்கைதன் அயிகிரி நந்தினி (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/36 Thirupaandi pathigam.mp3
828 8.136 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்பாண்டிப் பதிகம் - பருவரை மங்கைதன் அயிகிரி நந்தினி (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/36 Thirupandipathigam Thiruvasagam.mp3
829 8.137 - மாணிக்க வாசகர்  பிடித்த பத்து - உம்பர்கட் ரசே அக்ஷரமணமாலை (சீர்காழி)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/37 Piditha Pathu Thiruvasagam.mp3
830 8.138 - மாணிக்க வாசகர்  திருவேசறவு - இரும்புதரு மனத்தேனை பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/38 Thiruvesaravu Thiruvasagam.mp3
831 8.139 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்புலம்பல் - பூங்கமலத் தயனொடுமால் பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (திருவாரூர்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/39 Thirupulambal Thiruvasagam.mp3
832 8.140 - மாணிக்க வாசகர்  குலாப் பத்து - ஓடுங் கவந்தியுமே பூவேறு கோனும் புரந்தரனும் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/40 Kulapathu Thiruvasagam.mp3
833 8.141 - மாணிக்க வாசகர்  அற்புதப்பத்து - மைய லாய்இந்த கருடக்கொடியோன் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/41 Arputhapathu Thiruvasagam.mp3
834 8.142 - மாணிக்க வாசகர்  சென்னிப்பத்து - தேவ தேவன்மெய்ச் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/42 Sennip pathu.mp3
835 8.142 - மாணிக்க வாசகர்  சென்னிப்பத்து - தேவ தேவன்மெய்ச் (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/42 Sennipathu Thiruvasagam.mp3
836 8.143 - மாணிக்க வாசகர்  திருவார்த்தை - மாதிவர் பாகன் ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/43 Thiruvaarthai.mp3
837 8.143 - மாணிக்க வாசகர்  திருவார்த்தை - மாதிவர் பாகன் ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/43 Thiruvarthai Thiruvasagam.mp3
838 8.144 - மாணிக்க வாசகர்  எண்ணப்பதிகம் - பாருருவாய ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/44 Ennapathigam Thiruvasagam.mp3
839 8.145 - மாணிக்க வாசகர்  யாத்திரைப் பத்து - பூவார் சென்னி ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/45 Yathiraipathu Thiruvasagam.mp3
840 8.145 - மாணிக்க வாசகர்  யாத்திரைப் பத்து - பூவார் சென்னி ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/45 Yaathirap pathu.mp3
841 8.146 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்படை எழுச்சி - ஞானவாள் ஏந்தும்ஐயர் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/46 Thirupadaiyelluchi Thiruvasagam.mp3
842 8.147 - மாணிக்க வாசகர்  திருவெண்பா - வெய்ய வினையிரண்டும் ஏரார் இளங்கிளியே (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/47 Thiruvenba Thiruvasagam.mp3
843 8.148 - மாணிக்க வாசகர்  பண்டாய நான்மறை - பண்டாய நான்மறையும் ஏரார் இளங்கிளியே (திருப்பெருந்துறை ஆவுடையார்கோயில்)
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/48 Pandaaya Naanmara Thiruvasagam.mp3
844 8.149 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்படை ஆட்சி - கண்களிரண்டும் அவன்கழல் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/49 Thurupadai aatchi.mp3
845 8.149 - மாணிக்க வாசகர்  திருப்படை ஆட்சி - கண்களிரண்டும் அவன்கழல் (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/49 Thiruppadayatchi Thiruvasagam.mp3
846 8.150 - மாணிக்க வாசகர்  ஆனந்தமாலை - மின்னே ரனைய ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/50 Aanandha maalai.mp3
847 8.150 - மாணிக்க வாசகர்  ஆனந்தமாலை - மின்னே ரனைய ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/50 Aanandamaalai Thiruvasagam.mp3
848 8.151 - மாணிக்க வாசகர்  அச்சோப் பதிகம் - முத்திநெறி அறியாத முல்லைத் தீம்பாணி (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/51 Acho pathigam.mp3
849 8.151 - மாணிக்க வாசகர்  அச்சோப் பதிகம் - முத்திநெறி அறியாத முல்லைத் தீம்பாணி (கோயில் (சிதம்பரம்))
http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/51 Achopathigam Thiruvasagam.mp3
850 9.029 - சேந்தனார் சேந்தனார் - கோயில் (கோயில் (சிதம்பரம்))
https://www.youtube.com/watch?v=6hE5FaTnKMk

This page was last modified on Wed, 03 Aug 2022 22:17:44 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org