sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

12 Thirumurai
This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
चमय कुरवर् तुति
पुऱच्चन्ताऩ कुरवर् तुति
पिटियत ऩुरुवुमै
1 1.001 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
2 1.010 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -उण्णामुलै उमैयाळॊटुम् उटऩ् आकिय  (तिरुवण्णामलै)  
3 1.035 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अरै आर् विरि कोवण  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
4 1.044 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि  (तिरुप्पाच्चिलाच्चिरामम् (तिरुवाचि))  
5 1.049 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ्  (तिरुनळ्ळाऱु)  
6 1.052 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्!  (तिरुनॆटुङ्कळम्)  
7 1.062 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नाळ् आय पोकामे, नञ्चु  (तिरुक्कोळिलि (तिरुक्कुवळै))  
8 1.092 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु
 (तिरुवीऴिमिऴलै)  
9 1.098 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै,  (तिरुच्चिराप्पळ्ळि)  
10 1.116 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अव् विऩैक्कु इव् विऩै  (पॊतु -तिरुनीलकण्टप्पतिकम्)  
11 1.126 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पन्तत्ताल् वन्तु ऎप्पाल् पयिऩ्ऱु  (चीर्काऴि)  
12 1.128 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ओर् उरु आयिऩै; माऩ्  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
13 1.136 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मातर् मटप्पिटियुम् मट अऩ्ऩमुम्  (तरुमपुरम्)  
14 2.016 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु  (ऎतिर्कॊळ्पाटि (मेलैत्तिरुमणञ्चेरि))  
15 2.018 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी!  (तिरुमरुकल्)  
16 2.031 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चुऱ्‌ऱमॊटु पऱ्‌ऱु अवै तुयक्कुअऱ  (करुप्पऱियलूर् (तलैञायिऱु))  
17 2.039 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्,  (चीर्काऴि)  
18 2.040 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऎम्पिराऩ्, ऎऩक्कु अमुतम् आवाऩुम्,  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
19 2.047 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल्  (तिरुमयिलै (मयिलाप्पूर्))  
20 2.048 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल्  (तिरुवॆण्काटु)  
21 2.066 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर्  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
22 2.085 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्,  (तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्))  
23 2.098 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वरैत्तलैप् पचुम् पॊऩोटु अरुङ्  (तिरुत्तुरुत्ति)  
24 2.114 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तॊण्टर् अञ्चुकळिऱुम्(म्) अटक्कि, चुरुम्पु  (तिरुक्केतारम्)  
25 3.004 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु  (तिरुवावटुतुऱै)  
26 3.005 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तक्कऩ् वेळ्वि तकर्त्तवऩ्, पून्तराय
मिक्क
 (तिरुप्पून्तराय्)  
27 3.022 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु
 (चीर्काऴि)  
28 3.024 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल्  (तिरुक्कऴुमलम् (चीर्काऴि))  
29 3.033 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नीर् इटैत् तुयिऩ्ऱवऩ्, तम्पि,  (तिरुवुचात्ताऩम् (कोविलूर्))  
30 3.046 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै  (तिरुक्करुकावूर्)  
31 3.049 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर्  (नल्लूर्प्पॆरुमणम् -नमचिवायत् तिरुप्पतिकम्)  
32 3.051 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चॆय्यऩे! तिरु आलवाय् मेविय
ऐयऩे!
 (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
33 3.054 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ्  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
34 3.072 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु  (तिरुमाकऱल्)  
35 3.078 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नीऱु, वरि आटु अरवॊटु,  (तिरुवेतिकुटि)  
36 3.108 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
37 3.117 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -यामामा नी यामामा याऴीकामा  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
38 3.123 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -निरै कऴल् अरवम् चिलम्पु  (तिरुक्कोणमलै)  
39 3.125 - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कल् ऊर्प् पॆरु मणम्  (तिरुनल्लूर्प्पॆरुमणम् (आच्चाळ्पुरम्))  
40 4.001 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल
 (तिरुवतिकै वीरट्टाऩम्)  
41 4.009 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु  (पॊतु - तिरुअङ्कमालै)  
42 4.011 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत्
 (पॊतु - नमचिवायत् तिरुप्पतिकम्)  
43 4.013 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -विटकिलेऩ्, अटिनायेऩ्; वेण्टियक् काल्  (तिरुवैयाऱु)  
44 4.015 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर् पऴम्  (पावनाचत् तिरुप्पतिकम्)  
45 4.018 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर्  (पॊतु - विटन्तीर्त्तत् तिरुप्पतिकम्)  
46 4.063 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -ओति मा मलर्कळ् तूवि-उमैयवळ्  (तिरुवण्णामलै)  
47 4.094 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -ईऩ्ऱाळुम् आय्, ऎऩक्कु ऎन्तैयुम्  (तिरुप्पातिरिप्पुलियूर् (कटलूर्))  
48 4.096 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -कोवाय् मुटुकि अटुतिऱल् कूऱ्‌ऱम्  (तिरुच्चत्तिमुऱ्‌ऱम्)  
49 4.109 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -पॊऩ् आर् तिरुवटिक्कु ऒऩ्ऱु  (तिरुत्तूङ्काऩैमाटम्)  
50 5.001 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
51 5.002 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -पऩैक्कै मुम्मत वेऴम् उरित्तवऩ्,  (कोयिल् (चितम्परम्))  
52 5.010 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -पण्णिऩ् नेर् मॊऴियाळ् उमैपङ्करो!  (तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्))  
53 5.042 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -नऩ्ऱु नाळ्तॊऱुम् नम् विऩै  (तिरुवेट्कळम्)  
54 5.076 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -तिरुविऩ् नातऩुम्, चॆम्मलर् मेल्  (तिरुक्काऩूर्)  
55 5.077 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -पूरिया वरुम्, पुण्णियम्; पॊय्  (तिरुच्चेऱै (उटैयार्कोविल्))  
56 5.085 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -मट्टु वार्कुऴलाळॊटु माल्विटै
इट्टमा
 (तिरुच्चिराप्पळ्ळि)  
57 5.090 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -माचु इल् वीणैयुम्, मालै  (पॊतु -तऩित् तिरुक्कुऱुन्तॊकै)  
58 5.092 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्  (पॊतु -कालपाचत् तिरुक्कुऱुन्तॊकै)  
59 5.100 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -वेत नायकऩ्; वेतियर् नायकऩ्;
मातिऩ्
 (पॊतु -आतिपुराणत् तिरुक्कुऱुन्तॊकै)  
60 6.001 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै  (कोयिल् (चितम्परम्))  
61 6.032 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
 (तिरुवारूर्)  
62 6.054 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -आण्टाऩै, अटियेऩै आळाक्कॊण्टु; अटियोटु  (तिरुप्पुळ्ळिरुक्कुवेळूर् (वैत्तीच्चुरऩ्कोविल्))  
63 6.055 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि  (तिरुक्कयिलायम्)  
64 6.070 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि,  (पॊतु -क्षेत्तिरक्कोवै)  
65 6.094 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -इरु निलऩ् आय्, ती  (निऩ्ऱत् तिरुत्ताण्टकम्)  
66 6.095 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -अप्पऩ् नी, अम्मै नी,  (पॊतु -तऩित् तिरुत्ताण्टकम्)  
67 6.096 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -आमयम् तीर्त्तु अटियेऩै आळाक्  (पॊतु -तऩित् तिरुत्ताण्टकम्)  
68 6.098 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -नाम् आर्क्कुम् कुटि अल्लोम्;  (पॊतु - मऱुमाऱ्‌ऱम्)  
69 6.099 - तिरुनावुक्करचर् - तेवारम् -ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
 (तिरुप्पुकलूर्)  
70 7.001 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल्
 (तिरुवॆण्णॆय्नल्लूर्)  
71 7.005 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु  (तिरुओणकान्तऩ्तळि)  
72 7.020 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -नीळ निऩैन्तु अटियेऩ् उमै  (तिरुक्कोळिलि (तिरुक्कुवळै))  
73 7.024 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -पॊऩ् आर् मेऩियऩे! पुलित्तोलै  (तिरुमऴपाटि)  
74 7.025 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै  (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्))  
75 7.034 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम्  (तिरुप्पुकलूर्)  
76 7.039 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम्  (तिरुवारूर्)  
77 7.046 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु,  (तिरुनाकैक्कारोणम् (नाकप्पट्टिऩम्))  
78 7.047 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये!  (तिरुवारूर्)  
79 7.048 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि,  (तिरुप्पाण्टिक्कॊटुमुटि नमचिवायत् तिरुप्पतिकम्)  
80 7.049 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्,  (तिरुमुरुकऩ्पूण्टि)  
81 7.061 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु  (कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्))  
82 7.074 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु  (तिरुत्तुरुत्तियुम् - तिरुवेळ्विक्कुटियुम्)  
83 7.079 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -माऩुम्, मरै इऩमुम्, मयिल्  (तिरुप्परुप्पतम् (श्रीचैलम्))  
84 7.092 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -ऎऱ्‌ऱाल् मऱक्केऩ्, ऎऴुमैक्कुम् ऎम्पॆरुमाऩैये?  (तिरुप्पुक्कॊळियूर् (अविनाचि))  
85 7.095 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -मीळा अटिमै उमक्के आळ्  (तिरुवारूर्)  
86 7.100 - चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ् - तिरुप्पाट्टु -ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्;  (तिरुक्कयिलायम्)  
87 8.101 - माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -चिवपुराणम् - नमच्चिवाय वाअऴ्क  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
88 8.107 - माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -तिरुवॆम्पावै - आतियुम् अन्तमुम्  (तिरुवण्णामलै)  
89 8.112 - माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -तिरुच्चाऴल् - पूचुवतुम् वॆण्णीऱु  (कोयिल् (चितम्परम्))  
90 8.120 - माणिक्क वाचकर्  - तिरुवाचकम् -तिरुप्पळ्ळियॆऴुच्चि - पोऱ्‌ऱियॆऩ् वाऴ्मुत  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
91 9.001 - तिरुमाळिकैत् तेवर् - तिरुविचैप्पा -तिरुमाळिकैत् तेवर् - कोयिल् - ऒळिवळर् विळक्के  (कोयिल् (चितम्परम्))  
92 9.029 - चेन्तऩार् - तिरुप्पल्लाण्टु -चेन्तऩार् - कोयिल्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
पत्ताम् तिरुमुऱै - तिरुमूलर्
तिरुआलङ्काट्टु मूत्त तिरुप्पतिकम् कारैक्काल् अम्मैयार्
पऩ्ऩिरण्टाम् तिरुमुऱै - चेक्किऴार् पॆरियपुराणम्
वाऴ्त्तु
कन्तर् अलङ्कारम् - अरुणकिरि नातर्

नम पार्वति पतये हर हर महा तेवा
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
ऎन् नाट्टवर्क्कुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!

अण्णामलै ऎम् अण्णा, पोऱ्‌ऱि!
कण् आर् अमुतक् कटले, पोऱ्‌ऱि!
चीरार्प्पॆरुन्तुऱै नम् तेवऩटि पोऱ्‌ऱि!
आरात इऩ्पम् अरुळुम् मलै पोऱ्‌ऱि
पराय्त्तुऱै मेविय परऩे, पोऱ्‌ऱि!
चिराप्पळ्ळि मेविय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
एकम्पत्तु उऱै ऎन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पाकम् पॆण् उरु आऩाय्, पोऱ्‌ऱि
आटक मतुरै अरचे, पोऱ्‌ऱि!
कूटल् इलङ्कु कुरुमणि, पोऱ्‌ऱि!
आरूर् अमर्न्त अरचे, पोऱ्‌ऱि!
चीर् आर् तिरुवैयाऱा, पोऱ्‌ऱि!
कुऱ्‌ऱालत्तु ऎम् कूत्ता, पोऱ्‌ऱि!
कोकऴि मेविय कोवे, पोऱ्‌ऱि!
कावाय् कऩकत् तिरळे पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि


वॆऱ्‌ऱि वेल् मुरुकऩुक्कु! अरोकरा
आति पराचक्तिक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

चमय कुरवर् तुति

पूऴियर् कोऩ् वॆप्पॊऴित्त पुकलियर् कोऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱि
आऴिमिचै कल्मितप्पिल् अणैन्तपिराऩ् अटि पोऱ्‌ऱि
वाऴितिरु नावलूर् वऩ्ऱॊण्टर् पतम् पोऱ्‌ऱि
ऊऴिमलि तिरुवातवूरर् तिरुत्ताळ् पोऱ्‌ऱि

पुऱच्चन्ताऩ कुरवर् तुति

ईराण्टिऱ्‌ चिवञाऩम् पॆऱ्‌ऱुयर्न्त मॆय्कण्टार् इणैत्ताळ् पोऱ्‌ऱि
नाराण्ट पल्लटियार्क् करुळ्पुरिन्त अरुणन्ति नऱ्‌ऱाळ् पोऱ्‌ऱि
नीराण्ट कटन्तैनकर् मऱैञाऩ चम्पन्तर् निऴऱ्‌ऱाळ् पोऱ्‌ऱि
चीराण्ट तिल्लैनकर् उमापतियार् चॆम्पतुमत् तिरुत्ताळ् पोऱ्‌ऱि

तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु 1 -आम् तिरुमुऱै 1.123 पण् - वियाऴक्कुऱिञ्चि (तिरुवलिवलम् मऩत्तुणैनातर् वाळैयङ्कण्णियम्मै)
पिटियत ऩुरुवुमै कॊळमिकु करियतु
वटिकॊटु तऩतटि वऴिपटु मवरिटर्
कटिकण पतिवर वरुळिऩऩ् मिकुकॊटै
वटिविऩर् पयिल्वलि वलमुऱै यिऱैये.

तिरुवरुणैक् कलम्पकम्
चैवत्तिऩ् मेऱ्‌चमयम् वेऱिल्लै यतिऱ्‌चार् चिवमाम्
तॆय्वत्तिऩ् मेऱ्‌तॆय्व मिल्लैयॆऩुम् नाऩ्मऱैच् चॆम्पॊरुळ्
वाय्मै वैत्त चीर्तिरुत् तेवारमुम् तिरुवाचकमुम्
उय्वैत् तरच्चॆय्त नाल्वर् पॊऱ्‌ऱाळ् ऎम् उयिर्त्तुणैये.

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.001  
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Yq-NOZQxd64
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[1]
मुऱ्‌ऱल् आमै इळ नाकमॊटु एऩमुळैक् कॊम्पु अवै पूण्टु,
वऱ्‌ऱल् ओटु कलऩाप् पलि तेर्न्तु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
कऱ्‌ऱल् केट्टल् उटैयार् पॆरियार् कऴल् कैयाल् तॊऴुतु एत्त,
पॆऱ्‌ऱम् ऊर्न्त, पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[2]
नीर् परन्त निमिर् पुऩ् चटै मेल् ऒर् निला वॆण्मति चूटि,
एर् परन्त इऩ वॆळ् वळै चोर, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
ऊर् परन्त उलकिऩ् मुतल् आकिय ओर् ऊर् इतु ऎऩ्ऩप्
पेर् परन्त पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[3]
विण् मकिऴ्न्त मतिल् ऎय्ततुम् अऩ्ऱि, विळङ्कु तलै ओट्टिल्
उळ् मकिऴ्न्तु, पलि तेरिय वन्तु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
मण् मकिऴ्न्त अरवम्, मलर्क् कॊऩ्ऱै, मलिन्त वरैमार्पिल्
पॆण् मकिऴ्न्त, पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[4]
ऒरुमै पॆण्मै उटैयऩ्! चटैयऩ्! विटै ऊरुम् इवऩ्! ऎऩ्ऩ
अरुमै आक उरै चॆय्य अमर्न्तु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
करुमै पॆऱ्‌ऱ कटल् कॊळ्ळ, मितन्ततु ऒर् कालम् इतु ऎऩ्ऩप्
पॆरुमै पॆऱ्‌ऱ पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[5]
मऱै कलन्त ऒलिपाटलॊटु आटलर् आकि, मऴु एन्ति,
इऱै कलन्त इऩवॆळ्वळै चोर, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
कऱै कलन्त कटि आर् पॊऴिल्, नीटु उयर् चोलै, कतिर् चिन्तप्
पिऱै कलन्त, पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[6]
चटै मुयङ्कु पुऩलऩ्, अऩलऩ्, ऎरि वीचिच् चतिर्वु ऎय्त,
उटै मुयङ्कुम् अरवोटु उऴितन्तु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
कटल् मुयङ्कु कऴि चूऴ् कुळिर्काऩल् अम् पॊऩ् अम् चिऱकु अऩ्ऩम्
पॆटै मुयङ्कु पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ् इवऩ् अऩ्ऱे!

[7]
वियर् इलङ्कु वरै उन्तिय तोळ्कळै वीरम् विळैवित्त
उयर् इलङ्कै अरैयऩ् वलि चॆऱ्‌ऱु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
तुयर् इलङ्कुम् उलकिल् पल ऊऴिकळ् तोऩ्ऱुम् पॊऴुतु ऎल्लाम्
पॆयर् इलङ्कु पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[8]
ताळ् नुतल् चॆय्तु, इऱै काणिय, मालॊटु तण्तामरै याऩुम्,
नीणुतल् चॆय्तु ऒऴिय निमिर्न्ताऩ्, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
वाळ्नुतल् चॆय् मकळीर् मुतल् आकिय वैयत्तवर् एत्त,
पेणुतल् चॆय् पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[9]
पुत्तरोटु पॊऱि इल् चमणुम् पुऱम् कूऱ, नॆऱि निल्ला
ऒत्त चॊल्ल, उलकम् पलि तेर्न्तु, ऎऩतु उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
मत्तयाऩै मऱुक, उरि पोर्त्ततु ऒर्मायम् इतु! ऎऩ्ऩ,
पित्तर् पोलुम्, पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[10]
अरुनॆऱिय मऱै वल्ल मुऩि अकऩ् पॊय्कै अलर् मेय,
पॆरु नॆऱिय, पिरमापुरम् मेविय पॆम्माऩ् इवऩ् तऩ्ऩै,
ऒरु नॆऱिय मऩम् वैत्तु उणर् ञाऩचम्पन्तऩ् उरै चॆय्त
तिरु नॆऱिय तमिऴ् वल्लवर् तॊल्विऩै तीर्तल् ऎळितुआमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.010  
उण्णामुलै उमैयाळॊटुम् उटऩ् आकिय  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुवण्णामलै God: अरुणाचलेचुवरर् Goddess: उण्णामुलैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=JseyYCTqhG0 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/1.010 unnamulai.mp3
उण्णामुलै उमैयाळॊटुम् उटऩ् आकिय ऒरुवऩ्,
पॆण् आकिय पॆरुमाऩ्, मलै तिरु मा मणि तिकऴ,
मण् आर्न्तऩ अरुवित्तिरळ् मऴलै मुऴवु अतिरुम्
अण्णामलै तॊऴुवार् विऩै वऴुवा वण्णम् अऱुमे.

[1]
तेमाङ्कऩि कटुवऩ् कॊळ विटु कॊम्पॊटु तीण्टि,
तू मा मऴै तुऱुकल् मिचै चिऱु नुण् तुळि चितऱ,
आमाम् पिणै अणैयुम् पॊऴिल् अण्णामलै अण्णल्
पू माङ् कऴल् पुऩै चेवटि निऩैवार् विऩै इलरे.

[2]
पीलिमयिल् पॆटैयोटु उऱै पॊऴिल् चूऴ् कऴै मुत्तम्
चूलि मणि तरैमेल् निऱै चॊरियुम् विरि चारल्,
आलि मऴै तवऴुम् पॊऴिल् अण्णामलै अण्णल्
कालऩ् वलि तॊलै चेवटि तॊऴुवारऩ पुकऴे.

[3]
उतिरुम् मयिर् इटु वॆण्तलै कलऩा, उलकु ऎल्लाम्
ऎतिरुम् पलि उणवु आकवुम्, ऎरुतु एऱुवतु अल्लाल्,
मुतिरुम् चटै इळवॆण् पिऱै मुटिमेल् कॊळ, अटि मेल्
अतिरुम् कऴल् अटिकट्कु इटम् अण्णामलै अतुवे.

[4]
मरवम्, चिलै, तरळम्, मिकु मणि, उन्तु वॆळ् अरुवि
अरवम् चॆय, मुरवम् पटुम् अण्णामलै अण्णल्
उरवम् चटै उलवुम् पुऩल् उटऩ् आवतुम् ओरार्,
कुरवम् कमऴ् नऱुमॆऩ्कुऴल् उमै पुल्कुतल् कुणमे?

[5]
पॆरुकुम् पुऩल् अण्णामलै, पिऱै चेर्, कटल् नञ्चैप्
परुकुम् तऩै तुणिवार्, पॊटि अणिवार्, अतु परुकिक्
करुकुम् मिटऱु उटैयार्, कमऴ् चटैयार्, कऴल् परवि
उरुकुम् मऩम् उटैयार् तमक्कु उऱु नोय् अटैयावे.

[6]
करि कालऩ, कुटर् कॊळ्वऩ, कऴुतु आटिय काट्टिल्
नरि आटिय नकु वॆण् तलै उतैयुण्टवै उरुळ,
ऎरि आटिय इऱैवर्क्कु इटम् इऩवण्टु इचै मुरल,
अरि आटिय कण्णाळॊटुम् अण्णामलै अतुवे.

[7]
ऒळिऱू पुलि अतळ् आटैयऩ्, उमै अञ्चुतल् पॊरुट्टाल्,
पिळिऱू कुरल् मतवारणम् वतऩम् पिटित्तु उरित्तु,
वॆळिऱूपट विळैयाटिय विकिर्तऩ्; इरावणऩै
अळऱूपट अटर्त्ताऩ्; इटम् अण्णामलै अतुवे.

[8]
विळवु आर् कऩि पट नूऱिय कटल्वण्णऩुम्, वेतक्
किळर् तामरै मलर्मेल् उऱै केटु इल् पुकऴोऩुम्,
अळवा वणम् अऴल् आकिय अण्णामलै अण्णल्
तळरामुलै, मुऱुवल्, उमै तलैवऩ् अटि चरणे!

[9]
वेर् वन्तु उऱ, माचु ऊर्तर, वॆयिल् निऩ्ऱु उऴल्वारुम्,
मार्वम् पुतै मलि चीवरम् मऱैया वरुवारुम्,
आरम्पर्तम् उरै कॊळ्ळऩ्मिऩ्! अण्णामलै अण्णल्,
कूर् वॆण् मऴुप्पटैयाऩ्, नल कऴल् चेर्वतु कुणमे!

[10]
वॆम्पु उन्तिय कतिरोऩ् ऒळि विलकुम् विरिचारल्,
अम्पु उन्ति मू ऎयिल् ऎय्तवऩ् अण्णामलै अतऩै,
कॊम्पु उन्तुव, कुयिल् आलुव, कुळिर् काऴियुळ् ञाऩ
चम्पन्तऩ तमिऴ् वल्लवर् अटि पेणुतल् तवमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.035  
अरै आर् विरि कोवण  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

अरै आर् विरि कोवण आटै,
नरै आर् विटै ऊर्ति, नयन्ताऩ्,
विरै आर् पॊऴिल्, वीऴि मिऴलै
उरैयाल् उणर्वार् उयर्वारे.

[1]
पुऩैतल् पुरि पुऩ्चटै तऩ् मेल्
कऩैतल् ऒरु कङ्कै करन्ताऩ्,
विऩै इल्लवर्, वीऴि मिऴलै
निऩैवु इल्लवर् नॆञ्चमुम् नॆञ्चे?

[2]
अऴ वल्लवर्, आटियुम् पाटि
ऎऴ वल्लवर्, ऎन्तै अटिमेल्
विऴ वल्लवर्, वीऴि मिऴलै
तॊऴ वल्लवर्, नल्लवर्; तॊण्टे!

[3]
उरवम् पुरि पुऩ् चटै तऩ्मेल्
अरवम् अरै आर्त्त अऴकऩ्,
विरवुम् पॊऴिल्, वीऴि मिऴलै
परवुम्(म्) अटियार् अटियारे!

[4]
करितु आकिय नञ्चु अणि कण्टऩ्,
वरितु आकिय वण्टु अऱै कॊऩ्ऱै
विरि तार् पॊऴिल्, वीऴि मिऴलै
उरिता निऩैवार् उयर्वारे.

[5]
चटै आर् पिऱैयाऩ्, चरि पूतप्
पटैयाऩ्, कॊटि मेलतु ऒरु पैङ्कण्
विटैयाऩ्, उऱै वीऴि मिऴलै
अटैवार् अटियार् अवर् तामे.

[6]
चॆऱि आर् कऴलुम् चिलम्पु आर्क्क
नॆऱि आर् कुऴलाळॊटु निऩ्ऱाऩ्,
वॆऱि आर् पॊऴिल्, वीऴि मिऴलै
अऱिवार् अवलम् अऱियारे.

[7]
उळैया वलि ऒल्क, अरक्कऩ्,
वळैया विरल् ऊऩ्ऱिय मैन्तऩ्,
विळै आर् वयल्, वीऴि मिऴलै
अळैया वरुवार् अटियारे.

[8]
मरुळ् चॆय्तु इरुवर् मयल् आक
अरुळ् चॆय्तवऩ्, आर् अऴल् आकि
वॆरुळ् चॆय्तवऩ्, वीऴि मिऴलै
तॆरुळ् चॆय्तवर् तीविऩै तेय्वे.

[9]
तुळङ्कुम् नॆऱियार् अवर् तॊऩ्मै
वळम् कॊळ्ळऩ्मिऩ्, पुल् अमण् तेरै!
विळङ्कुम् पॊऴिल् वीऴि मिऴलै
उळम् कॊळ्पवर् तम् विऩै ओय्वे.

[10]
नळिर् काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्
कुळिर् आर् चटैयाऩ् अटि कूऱ,
मिळिर् आर् पॊऴिल्, वीऴि मिऴलै
किळर् पाटल् वल्लार्क्कु इलै, केटे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.044  
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुप्पाच्चिलाच्चिरामम् (तिरुवाचि) God: माऱ्‌ऱऱिवरतर् Goddess: पालचुन्तरनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Ieof1SKHvNQ
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[1]
कलै पुऩै माऩुरि-तोल् उटै आटै; कऩल् चुटराल् इवर् कण्कळ्;
तलै अणि चॆऩ्ऩियर्; तार् अणि मार्पर्; तम् अटिकळ् इवर् ऎऩ्ऩ,
अलै पुऩल् पूम् पॊऴिल् चूऴ्न्तु अमर् पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
इलै पुऩै वेलरो, एऴैयै वाट इटर् चॆय्वतो इवर् ईटे?

[2]
वॆञ्चुटर् आटुवर्, तुञ्चु इरुळ्; मालै वेण्टुवर्; पूण्पतु वॆण्नूल्;
नञ्चु अटै कण्टर्; नॆञ्चु इटम् आक नण्णुवर्, नम्मै नयन्तु;
मञ्चु अटै माळिकै चूऴ्तरु पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
चॆञ्चुटर् वण्णरो, पैन्तॊटि वाटच् चितै चॆय्वतो इवर् चीरे?

[3]
कऩ मलर्क्कॊऩ्ऱै अलङ्कल् इलङ्क, कऩल् तरु तूमतिक्कण्णि
पुऩ मलर् मालै अणिन्तु, अऴकु आय पुऩितर् कॊल् आम् इवर् ऎऩ्ऩ,
वऩमलि वण्पॊऴिल् चूऴ् तरु पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मऩमलि मैन्तरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[4]
मान्तर् तम् पाल् नऱुनॆय् मकिऴ्न्तु आटि, वळर्चटै मेल् पुऩल् वैत्तु,
मोन्तै, मुऴा, कुऴल्, ताळम्, ऒर् वीणै, मुतिर ओर् वाय् मूरि पाटि,
आन्तैविऴिच् चिऱु पूतत्तार् पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
चान्तु अणि मार्परो, तैयलै वाटच् चतुर् चॆय्वतो इवर् चार्वे?

[5]
नीऱु मॆय् पूचि, निऱै चटै ताऴ, नॆऱ्‌ऱिक्कण्णाल् उऱ्‌ऱु नोक्कि,
आऱुअतु चूटि, आटु अरवु आट्टि, ऐविरल् कोवण आटै
पाल् तरु मेऩियर् पूतत्तर्; पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
एऱु अतु एऱियर्; एऴैयै वाट इटर् चॆय्वतो इवर् ईटे?

[6]
पॊङ्कु इळ नाकम्, ओर् एकवटत्तोटु, आमै, वॆण्नूल्, पुऩै कॊऩ्ऱै,
कॊङ्कु इळ मालै, पुऩैन्तु अऴकु आय कुऴकर्कॊल् आम् इवर् ऎऩ्ऩ,
अङ्कु इळमङ्कै ओर् पङ्किऩर्; पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
चङ्कु ऒळि वण्णरो, ताऴ्कुऴल् वाटच् चतिर् चॆय्वतो इवर् चार्वे?

[7]
ए वलत्ताल् विचयऱ्‌कु अरुळ्चॆय्तु, इरावणऩ्तऩ्ऩै ईटु अऴित्तु,
मूवरिलुम् मुतल् आय् नटु आय मूर्त्तियै अऩ्ऱि मॊऴियाळ्;
यावर्कळुम् परवुम् ऎऴिल् पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
तेवर्कळ् तेवरो, चेयिऴै वाटच् चितैचॆय्वतो इवर् चेर्वे?

[8]
मेलतु नाऩ्मुकऩ् ऎय्तियतु इल्लै, कीऴतु चेवटि तऩ्ऩै
नील् अतु वण्णऩुम् ऎय्तियतु इल्लै, ऎऩ इवर् निऩ्ऱतुम् अल्लाल्,
आल् अतु मा मति तोय् पॊऴिल् पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
पाल् अतु वण्णरो, पैन्तॊटि वाटप् पऴि चॆय्वतो इवर् पण्पे?

[9]
नाणॊटु कूटिय चायिऩरेऩुम् नकुवर्, अवर् इरुपोतुम्;
ऊणॊटु कूटिय उट्कुम् नकैयाल् उरैकळ् अवै कॊळ वेण्टा;
आणॊटु पॆण्वटिवु आयिऩर्, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
पूण् नॆटु मार्परो, पूङ्कॊटि वाटप् पुऩै चॆय्वतो इवर् पॊऱ्‌पे?

[10]
अकम् मलि अऩ्पॊटु तॊण्टर् वणङ्क, आच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
पुकै मलि मालै पुऩैन्तु अऴकु आय पुऩितर् कॊल् आम् इवर् ऎऩ्ऩ,
नकै मलि तण्पॊऴिल् चूऴ्तरु काऴि नल्-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्
तकै मलि तण् तमिऴ् कॊण्टु इवै एत्त, चारकिला, विऩैताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.049  
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुनळ्ळाऱु God: तॆर्प्पारणियर् Goddess: पोकमार्त्तपूण्मुलैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ba-MJnMHA28
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[1]
तोटु उटैय कातु उटैयऩ्, तोल् उटैयऩ्, तॊलैयाप्
पीटु उटैय पोर् विटैयऩ्, पॆण्णुम् ओर्पाल् उटैयऩ्,
एटु उटैय मेल् उलकोटु एऴ्कटलुम् चूऴ्न्त
नाटु उटैय नम् पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[2]
आऩ् मुऱैयाल् आऱ्‌ऱ वॆण् नीऱु आटि, अणियिऴै ओर्
पाल् मुऱैयाल् वैत्त पातम् पत्तर् पणिन्तु एत्त,
माऩ्मऱियुम् वॆण्मऴुवुम् चूलमुम् पऱ्‌ऱिय कै
नाल् मऱैयाऩ्, नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[3]
पुल्क वल्ल वार्चटैमेल् पूम्पुऩल् पॆय्तु, अयले
मल्क वल्ल कॊऩ्ऱै मालै मतियोटु उटऩ् चूटि,
पल्क वल्ल तॊण्टर् तम् पॊऩ्पात निऴल् चेर,
नल्क वल्ल नम्पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[4]
एऱु ताङ्कि, ऊर्ति पेणि, एर् कॊळ् इळमतियम्
आऱु ताङ्कुम् चॆऩ्ऩिमेल् ओर् आटु अरवम् चूटि,
नीऱु ताङ्कि नूल् किटन्त मार्पिल् निरै कॊऩ्ऱै
नाऱु ताङ्कु नम्पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[5]
तिङ्कळ् उच्चिमेल् विळङ्कुम् तेवऩ्-इमैयोर्कळ्,
ऎङ्कळ् उच्चि ऎम् इऱैवऩ्! ऎऩ्ऱु अटिये इऱैञ्च,
तङ्कळ् उच्चियाल् वणङ्कुम् तऩ् अटियार्कट्कु ऎल्लाम्
नङ्कळ् उच्चि नम्पॆरुमाऩ्-मेयतु नळ्ळाऱे.

[6]
वॆञ्चुटर्त् ती अङ्कै एन्ति, विण् कॊळ् मुऴवु अतिर,
अञ्चु इटत्तु ओर् आटल् पाटल् पेणुवतु अऩ्ऱियुम्, पोय्,
चॆञ्चटैक्कु ओर् तिङ्कळ् चूटि, तिकऴ्तरु कण्टत्तुळ्ळे
नञ्चु अटैत्त नम्पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[7]
चिट्टम् आर्न्त मुम्मतिलुम् चिलैवरैत् ती अम्पिऩाल्
चुट्टु माट्टि, चुण्ण वॆण् नीऱु आटुवतु अऩ्ऱियुम्, पोय्प्
पट्टम् आर्न्त चॆऩ्ऩिमेल् ओर् पाल् मतियम् चूटि,
नट्टम् आटुम् नम्पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[8]
उण्णल् आका नञ्चु कण्टत्तु उण्टु, उटऩे ऒटुक्कि,
अण्णल् आका अण्णल् नीऴल् आर् अऴल् पोल् उरुवम्
ऎण्णल् आका, उळ् विऩै ऎऩ्ऱु ऎळ्क वलित्तु, इरुवर्
नण्णल् आका नम्पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[9]
माचु मॆय्यर्, मण्टैत् तेरर्, कुण्टर् कुणम् इलिकळ्
पेचुम् पेच्चै मॆय् ऎऩ्ऱु ऎण्णि, अन् नॆऱि चॆल्लऩ्मिऩ्!
मूचु वण्टु आर् कॊऩ्ऱै चूटि, मुम्मतिलुम् उटऩे
नाचम् चॆय्त नम् पॆरुमाऩ् मेयतु नळ्ळाऱे.

[10]
तण्पुऩलुम् वॆण्पिऱैयुम् ताङ्किय ताऴ्चटैयऩ्,
नण्पु नल्लार् मल्कु काऴि ञाऩचम्पन्तऩ्, नल्ल
पण्पु नळ्ळाऱु एत्तु पाटल् पत्तुम् इवै वल्लार्
उण्पु नीङ्कि, वाऩवरोटु उलकिल् उऱैवारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.052  
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्!  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुनॆटुङ्कळम् God: नित्तियचुन्तरर् Goddess: ऒप्पिलानायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=u5teN1hhIxI
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[1]
कऩैत्तु ऎऴुन्त वॆण्तिरै चूऴ् कटल् इटै नञ्चु तऩ्ऩैत्
तिऩैत्तऩैया मिटऱ्‌ऱिल् वैत्त तिरुन्तिय तेव! निऩ्ऩै
मऩत्तु अकत्तोर् पाटल् आटल् पेणि, इराप्पकलुम्
निऩैत्तु ऎऴुवार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[2]
निऩ् अटिये वऴिपटुवाऩ्, निमला! निऩैक् करुत,
ऎऩ् अटियाऩ् उयिरै वव्वेल्! ऎऩ्ऱु अटल् कूऱ्‌ऱु उतैत्त
पॊऩ् अटिये परवि, नाळुम् पूवॊटु नीर् चुमक्कुम्
निऩ् अटियार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[3]
मलै पुरिन्त मऩ्ऩवऩ्तऩ् मकळै ओर्पाल् मकिऴ्न्ताय्!
अलै पुरिन्त कङ्कै तङ्कुम् अविर् चटै आरूरा!
तलै पुरिन्त पलि मकिऴ्वाय्! तलैव! निऩ् ताळ् निऴल् कीऴ्
निलै पुरिन्तार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[4]
पाङ्किऩ् नल्लार्, पटिमम् चॆय्वार्, पारिटमुम् पलि चेर्
तूङ्कि नल्लार् पाटलोटु तॊऴु कऴले वणङ्कि,
ताङ्कि निल्ला अऩ्पिऩोटुम् तलैव! निऩ् ताळ् निऴल् कीऴ्
नीङ्कि निल्लार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[5]
विरुत्तऩ् आकि, पालऩ् आकि, वेतम् ओर् नाऩ्कु उणर्न्तु,
करुत्तऩ् आकि, कङ्कैयाळैक् कमऴ् चटैमेल् करन्ताय्!
अरुत्तऩ् आय आतितेवऩ् अटि इणैये परवुम्
निरुत्तर् कीतर् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[6]
कूऱु कॊण्टाय्! मूऩ्ऱुम् ऒऩ्ऱाक् कूट्टि ओर् वॆङ्कणैयाल्
माऱु कॊण्टार् पुरम् ऎरित्त मऩ्ऩवऩे! कॊटिमेल्
एऱु कॊण्टाय्! चान्तम् ईतु ऎऩ्ऱु ऎम्पॆरुमाऩ् अणिन्त
नीऱु कॊण्टार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[7]
कुऩ्ऱिऩ् उच्चिमेल् विळङ्कुम् कॊटि मतिल् चूऴ् इलङ्कै,
अऩ्ऱि निऩ्ऱ, अरक्कर् कोऩै अरु वरैक्कीऴ् अटर्त्ताय्!
ऎऩ्ऱु नल्ल वाय्मॊऴियाल् एत्ति, इराप्पकलुम्,
निऩ्ऱु नैवार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[8]
वेऴ वॆण्कॊम्पु ऒचित्त मालुम्, विळङ्किय नाऩ्मुकऩुम्,
चूऴ ऎङ्कुम् नेट, आङ्कु ओर् चोतियुळ् आकि निऩ्ऱाय्!
केऴल् वॆण् कॊम्पु अणिन्त पॆम्माऩ्! केटु इलाप् पॊऩ् अटियिऩ्
नीऴल् वाऴ्वार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[9]
वॆञ्चॊल् तम् चॊल् आक्कि निऩ्ऱ वेटम् इलाच् चमणुम्,
तञ्चम् इल्लाच् चाक्कियरुम्, तत्तुवम् ऒऩ्ऱु अऱियार्;
तुञ्चल् इल्ला वाय्मॊऴियाल् तोत्तिरम् निऩ् अटिये
नॆञ्चिल् वैप्पार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[10]
नीट वल्ल वार् चटैयाऩ् मेय नॆटुङ्कळत्तैच्
चेटर् वाऴुम् मा मऱुकिल् चिरपुरक् कोऩ् नलत्ताल्
नाट वल्ल पऩुवल्मालै, ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
पाटल् पत्तुम्, पाट वल्लार् पावम् पऱैयुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.062  
नाळ् आय पोकामे, नञ्चु  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुक्कोळिलि (तिरुक्कुवळै) God: कोळिलियप्पर् Goddess: वण्टमर्पूङ्कुऴलम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=apnzZFYxrWY
नाळ् आय पोकामे, नञ्चु अणियुम् कण्टऩुक्के
आळ् आय अऩ्पु चॆय्वोम्; मट नॆञ्चे! अरऩ् नामम्
केळाय्! नम् किळै किळैक्कुम् केटु पटात् तिऱम् अरुळिक्
कोळ् आय नीक्कुमवऩ्-कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[1]
आटु अरवत्तु, अऴकु आमै, अणि केऴल् कॊम्पु, आर्त्त
तोटु अरवत्तु ऒरु कातऩ्, तुणै मलर् नल् चेवटिक्के
पाटु अरवत्तु इचै पयिऩ्ऱु, पणिन्तु ऎऴुवार् तम् मऩत्तिल्
कोटरवम् तीर्क्कुमवऩ्-कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[2]
नऩ्ऱु नकु नाळ्मलराल्, नल् इरुक्कु मन्तिरम् कॊण्टु,
ऒऩ्ऱि वऴिपाटु चॆयल् उऱ्‌ऱवऩ् तऩ् ओङ्कु उयिर्मेल्
कऩ्ऱि वरु कालऩ् उयिर् कण्टु, अवऩुक्कु अऩ्ऱु अळित्ताऩ्-
कॊऩ्ऱैमलर् पॊऩ् तिकऴुम् कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[3]
वन्त मणलाल् इलिङ्कम् मण्णियिऩ् कण् पाल् आट्टुम्
चिन्तै चॆय्वोऩ् तऩ् करुमम् तेर्न्तु चितैप्पाऩ् वरुम् अत्
तन्तैतऩैच् चाटुतलुम्, चण्टीचऩ् ऎऩ्ऱु अरुळि,
कॊन्तु अणवुम् मलर् कॊटुत्ताऩ्-कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[4]
वञ्च मऩत्तु अञ्चु ऒटुक्कि, वैकलुम् नल् पूचऩैयाल्,
नञ्चु अमुतु चॆय्तु अरुळुम् नम्पि ऎऩवे निऩैयुम्
पञ्चवरिल् पार्त्तऩुक्कुप् पाचुपतम् ईन्तु उकन्ताऩ्-
कॊञ्चुकिळि मञ्चु अणवुम् कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[5]
तावियवऩ् उटऩ् इरुन्तुम् काणात तऱ्‌परऩै,
आवितऩिल् अञ्चु ऒटुक्कि, अङ्कणऩ् ऎऩ्ऱु आतरिक्कुम्
ना इयल् चीर् नमि नन्तियटिकळुक्कु नल्कुमवऩ्-
को इयलुम् पू ऎऴु कोल् कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[6]
कल्-नविलुम् माल्वरैयाऩ्, कार् तिकऴुम् मामिटऱ्‌ऱाऩ्,
चॊल्-नविलुम् मामऱैयाऩ्, तोत्तिरम् चॆय् वायिऩ् उळाऩ्,
मिऩ् नविलुम् चॆञ्चटैयाऩ्; वॆण्पॊटियाऩ्, अम् कैयिऩिल्
कॊल्-नविलुम् चूलत्ताऩ्-कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[7]
अन्तरत्तिल्-तेर् ऊरुम् अरक्कऩ् मलै अऩ्ऱु ऎटुप्प,
चुन्तरत् तऩ् तिरुविरलाल् ऊऩ्ऱ, अवऩ् उटल् नॆरिन्तु,
मन्तिरत्त मऱै पाट, वाळ् अवऩुक्कु ईन्ताऩुम्
कॊन्तु अरत्त मतिच् चॆऩ्ऩिक् कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.
[8]
नाणम् उटै वेतियऩुम् नारणऩुम् नण्ण ऒणात्
ताणु, ऎऩै आळ् उटैयाऩ्, तऩ् अटियार्क्कु अऩ्पु उटैमै
पाणऩ् इचै पत्तिमैयाल् पाटुतलुम् परिन्तु अळित्ताऩ्-
कोणल् इळम्पिऱैच् चॆऩ्ऩिक् कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[9]
तटुक्कु अमरुम् चमणरॊटु तर्क्क चात्तिरत्तवर् चॊल्
इटुक्कण् वरुम् मॊऴि केळातु, ईचऩैये एत्तुमिऩ्कळ्!
नटुक्कम् इला अमरुलकम् नण्णलुम् आम्; अण्णल् कऴल्
कॊटुक्ककिला वरम् कॊटुक्कुम् कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[10]
नम्पऩै, नल् अटियार्कळ् नाम् उटै माटु ऎऩ्ऱु इरुक्कुम्
कॊम्पु अऩैयाळ् पाकऩ्, ऎऴिल् कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩै,
वम्पु अमरुम् तण् काऴिच् चम्पन्तऩ् वण् तमिऴ् कॊण्टु
इऩ्पु अमर वल्लार्कळ् ऎय्तुवर्कळ्, ईचऩैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.092  
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु
 
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=jNtQljtdzhE Audio: https://www.sivasiva.org/audio/1.092 Vaasi Theerave.mp3
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[1]
इऱैवर् आयिऩीर्! मऱै कॊळ् मिऴलैयीर्!
कऱै कॊळ् काचिऩै मुऱैमै नल्कुमे!

[2]
चॆय्यमेऩियीर्! मॆय् कॊळ् मिऴलैयीर्!
पै कॊळ् अरविऩीर्! उय्य, नल्कुमे!

[3]
नीऱु पूचिऩीर्! एऱु अतु एऱिऩीर्!
कूऱु मिऴलैयीर्! पेऱुम् अरुळुमे!

[4]
कामऩ् वेव, ओर् तूमक् कण्णिऩीर्!
नाम मिऴलैयीर्! चेमम् नल्कुमे!

[5]
पिणि कॊळ् चटैयिऩीर्! मणि कॊळ् मिटऱिऩीर्!
अणि कॊळ् मिऴलैयीर्! पणिकॊण्टु अरुळुमे!

[6]
मङ्कै पङ्किऩीर्! तुङ्क मिऴलैयीर्!
कङ्कै मुटियिऩीर्! चङ्कै तविर्मिऩे!

[7]
अरक्कऩ् नॆरितर, इरक्कम् ऎय्तिऩीर्!
परक्कुम् मिऴलैयीर्! करक्कै तविर्मिऩे!

[8]
अयऩुम् मालुम् आय् मुयलुम् मुटियिऩीर्!
इयलुम् मिऴलैयीर्! पयऩुम् अरुळुमे!

[9]
पऱिकॊळ् तलैयिऩार् अऱिवतु अऱिकिलार्;
वॆऱि कॊळ् मिऴलैयीर्! पिऱिवु अतु अरियते.

[10]
काऴि मा नकर् वाऴि चम्पन्तऩ्
वीऴिमिऴलैमेल्-ताऴुम् मॊऴिकळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.098  
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै,  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुच्चिराप्पळ्ळि God: तायुमाऩेचुवरर् Goddess: मट्टुवार्कुऴलम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=bgfBxgqq_lY Audio: https://www.sivasiva.org/audio/1.098 nandurudaiyanai.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/1.098 Nantruudayanai.mp3
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[1]
कैम् मकवु एन्तिक् कटुवऩॊटु ऊटिक् कऴै पाय्वाऩ्,
चॆम्मुक मन्ति करुवरै एऱुम् चिराप्पळ्ळि,
वॆम् मुक वेऴत्तु ईर् उरि पोर्त्त विकिर्ता! नी
पैम्मुक नाकम् मति उटऩ् वैत्तल् पऴि अऩ्ऱे?

[2]
मन्तम् मुऴवम् मऴलै ततुम्प, वरै नीऴल्
चॆन् तण् पुऩमुम् चुऩैयुम् चूऴ्न्त चिराप्पळ्ळि,
चन्तम् मलर्कळ् चटैमेल् उटैयार्, विटै ऊरुम्
ऎम्तम् अटिकळ्, अटियार्क्कु अल्लल् इल्लैये.

[3]
तुऱै मल्कु चारल्, चुऩै मल्कु नीलत्तु इटै वैकि,
चिऱै मल्कु वण्टुम् तुम्पियुम् पाटुम् चिराप्पळ्ळि,
कऱै मल्कु कण्टऩ्, कऩल् ऎरि आटुम् कटवुळ्, ऎम्
पिऱै मल्कु चॆऩ्ऩि उटैयवऩ्, ऎङ्कळ् पॆरुमाऩे!

[4]
कॊलै वरैयात कॊळ्कैयर् तङ्कळ् मतिल् मूऩ्ऱुम्
चिलै वरै आकच् चॆऱ्‌ऱऩरेऩुम्, चिराप्पळ्ळित्
तलैवरै नाळुम् तलैवर् अल्लामै उरैप्पीर्काळ्!
निलवरै नीलम् उण्टतुम् वॆळ्ळै निऱम् आमे?

[5]
वॆय्य तण्चारल् विरि निऱ वेङ्कैत् तण्पोतु
चॆय्यपॊऩ् चेरुम् चिराप्पळ्ळि मेय चॆल्वऩार्,
तैयल् ऒर्पाकम् मकिऴ्वर्; नञ्चु उण्पर्; तलैओट्टिल्
ऐयमुम् कॊळ्वर्; आर्, इवर् चॆय्कै अऱिवारे?

[6]
वेय् उयर् चारल् करुविरल् ऊकम् विळैयाटुम्
चेय् उयर् कोयिल् चिराप्पळ्ळि मेय चॆल्वऩार्,
पेय् उयर् कॊळ्ळि कैविळक्कु आक, पॆरुमाऩार्,
ती उकन्तु आटल् तिरुक्कुऱिप्पु आयिऱ्‌ऱु; आकाते!

[7]
मलै मल्कु तोळऩ् वलि कॆट ऊऩ्ऱि, मलरोऩ् तऩ्
तलै कलऩ् आकप् पलि तिरिन्तु उण्पर्; पऴि ओरार्
चॊल वल वेतम् चॊल वल कीतम् चॊल्लुङ्काल्,
चिल अलपोलुम्, चिराप्पळ्ळिच् चेटर् चॆय्कैये!

[8]
अरप्पळ्ळियाऩुम् मलर् उऱैवाऩुम्, अऱियामैक्
करप्पु उळ्ळि, नाटिक् कण्टिलरेऩुम्, कल् चूऴ्न्त
चिरप्पळ्ळि मेय वार्चटैच् चॆल्वर् मऩैतोऱुम्
इरप्पु उळ्ळीर्; उम्मै एतिलर् कण्टाल्, इकऴारे?

[9]
नाणातु उटै नीत्तोर्कळुम्, कञ्चि नाळ्कालै
ऊणाप् पकल् उण्टु ओतुवोर्कळ्, उरैक्कुम् चॊल्
पेणातु, उऱु चीर् पॆऱुतुम् ऎऩ्पीर्! ऎम्पॆरुमाऩार्
चेण् आर् कोयिल् चिराप्पळ्ळि चॆऩ्ऱु चेर्मिऩे!

[10]
तेऩ् नयम् पाटुम् चिराप्पळ्ळियाऩै, तिरै चूऴ्न्त
काऩल् चङ्कु एऱुम् कऴुमल ऊरिल् कवुणियऩ्-
ञाऩचम्पन्तऩ्-नलम् मिकु पाटल् इवै वल्लार्
वाऩ चम्पन्तत्तवरॊटुम् मऩ्ऩि वाऴ्वारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.116  
अव् विऩैक्कु इव् विऩै  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: पॊतु -तिरुनीलकण्टप्पतिकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=EELVXS3xdRY
अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[1]
काविऩै इट्टुम्, कुळम्पल तॊट्टुम्, कऩि मऩत्ताल्,
ए विऩैयाल् ऎयिल् मूऩ्ऱु ऎरित्तीर् ऎऩ्ऱु, इरुपॊऴुतुम्,
पूविऩैक् कॊय्तु, मलर् अटि पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
तीविऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[2]
मुलैत्तटम् मूऴ्किय पोकङ्कळुम् मऱ्‌ऱु ऎवैयुम् ऎल्लाम्,
विलैत्तलै आवणम् कॊण्टु ऎमै आण्ट विरिचटैयीर्!
इलैत्तलैच् चूलमुम् तण्टुम् मऴुवुम् इवै उटैयीर्!
चिलैत्तु ऎमैत् तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरु नीलकण्टम्!

[3]
विण्णुलकु आळ्किऩ्ऱ विच्चातरर्कळुम् वेतियरुम्,
पुण्णियर् ऎऩ्ऱु इरु पोतुम् तॊऴप्पटुम् पुण्णियरे!
कण् इमैयातऩ मूऩ्ऱु उटैयीर्! उम् कऴल् अटैन्तोम्;
तिण्णिय तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरु नीलकण्टम्!

[4]
मऱ्‌ऱु इणै इल्ला मलै तिरण्टऩ्ऩ तिण्तोळ् उटैयीर्!
किऱ्‌ऱु ऎमै आट्कॊण्टु केळातु ऒऴिवतुम् तऩ्मैकॊल्लो?
चॊल्-तुणै वाऴ्क्कै तुऱन्तु उम् तिरुवटिये अटैन्तोम्;
चॆऱ्‌ऱु ऎमैत् तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[5]
मऱक्कुम् मऩत्तिऩै माऱ्‌ऱि, ऎम् आवियै वऱ्‌पुऱुत्ति,
पिऱप्पु इल् पॆरुमाऩ् तिरुन्तु अटिक्कीऴ्प् पिऴैयात वण्णम्,
पऱित्त मलर् कॊटुवन्तु, उमै एत्तुम् पणि अटियोम्;
चिऱप्पु इलित् तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[6]
करुवैक् कऴित्तिट्टु, वाऴ्क्कै कटिन्तु, उम् कऴल् अटिक्के
उरुकि, मलर् कॊटुवन्तु, उमै एत्तुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆरु इल् अरक्कऩैच् चीरिल् अटर्त्तु अरुळ्चॆय्तवरे!
तिरु इलित् तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[7]
नाऱ्‌ऱमलर् मिचै नाऩ्मुकऩ् नारणऩ् वातुचॆय्तु,
तोऱ्‌ऱम् उटैय अटियुम् मुटियुम् तॊटर्वु अरियीर्!
तोऱ्‌ऱिऩुम् तोऱ्‌ऱुम्, तॊऴुतु वणङ्कुतुम्, नाम् अटियोम्;
चीऱ्‌ऱम् अतु आम् विऩै तीण्टप् पॆऱा; तिरु नीलकण्टम्!

[8]
चाक्कियप्पट्टुम्, चमण् उरु आकि उटै ऒऴिन्तुम्,
पाक्कियम् इऩ्ऱि इरुतलैप् पोकमुम् पऱ्‌ऱुविट्टार्;
पूक्कमऴ् कॊऩ्ऱैप् पुरिचटैयीर्! अटि पोऱ्‌ऱुकिऩ्ऱोम्;
तीक्कुऴित् तीविऩै तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[9]
पिऱन्त पिऱवियिल् पेणि ऎम् चॆल्वऩ् कऴल् अटैवाऩ्,
इऱन्त पिऱवि उण्टाकिल्, इमैयवर्कोऩ् अटिक्कण्
तिऱम् पयिल् ञाऩचम्पन्तऩ चॆन्तमिऴ् पत्तुम् वल्लार्
निऱैन्त उलकिऩिल् वाऩवर्कोऩॊटुम् कूटुवरे.

[10]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.126  
पन्तत्ताल् वन्तु ऎप्पाल् पयिऩ्ऱु  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=k79jeHXwR6w
पन्तत्ताल् वन्तु ऎप्पाल् पयिऩ्ऱु निऩ्ऱ उम्पर्, अप्
पाले चेर्वु आय् एऩोर्, काऩ्पयिल् कणमुऩिवर्कळुम्,
चिन्तित्ते वन्तिप्प, चिलम्पिऩ् मङ्कै तऩ्ऩॊटुम्
चेर्वार्, नाळ्नाळ् नीळ्कयिलैत् तिकऴ्तरु परिचु अतु ऎलाम्
चन्तित्ते, इन्तप् पार्चऩङ्कळ् निऩ्ऱु तम् कणाल्
तामे काणा वाऴ्वार् अत् तकवु चॆय्तवऩतु इटम्
कन्तत्ताल् ऎण्तिक्कुम् कमऴ्न्तु इलङ्कु चन्तऩक्
काटु आर्, पूवार्, चीर् मेवुम् कऴुमल वळ नकरे.

[1]
पिच्चैक्के इच्चित्तु, पिचैन्तु अणिन्त वॆण्पॊटिप्
पीटु आर् नीटु आर् माटुआरुम्पिऱैनुतल् अरिवैयॊटुम्,
उच्चत्ताऩ् नच्चिप् पोल् तॊटर्न्तु अटर्न्त वॆङ् कण् एऱु
ऊराऊरा, नीळ्वीतिप् पयिल्वॊटुम् ऒलिचॆय् इचै
वच्चत्ताल् नच्चुच् चेर् वटम् कॊळ् कॊङ्कै मङ्कैमार्
वारा, नेरे माल् आकुम् वचि वल अवऩतु इटम्
कच्चत्ताऩ् मॆच्चिप् पूक् कलन्तु इलङ्कु वण्टु इऩम्
कार् आर् कार् आर् नीळ् चोलैक् कऴुमल वळ नकरे.

[2]
तिङ्कट्के तुम्पैक्के तिकऴ्न्तु-इलङ्कु मत्तैयिऩ्
चेरेचेरे, नीर् आकच् चॆऱितरु चुर नतियोटु,
अङ्कैच् चेर्वु इऩ्ऱिक्के अटैन्तु उटैन्त वॆण्तलैप्
पाले मेले माल् एयप् पटर्वु उऱुम् अवऩ् इऱकुम्,
पॊङ्कप् पेर् नञ्चैच् चेर् पुयङ्कमङ्कळ्, कॊऩ्ऱैयिऩ्
पोतु आर् तारेताम्, मेविप् पुरितरु चटैयऩ् इटम्
कङ्कैक्कु एयुम् पॊऱ्‌पु आर् कलन्तु वन्त पॊऩ्ऩियिऩ्
काले वारा मेले पाय् कऴुमल वळ नकरे.

[3]
अण्टत्ताल् ऎण्तिक्कुम् अमैन्तु अटङ्कुम् मण्तलत्तु
आऱे, वेऱे वाऩ् आळ्वार् अवर् अवर् इटम् अतु ऎलाम्
मण्टिप् पोय् वॆऩ्ऱिप् पोर् मलैन्तु अलैन्त उम्परुम्
माऱु एलातार्ताम् मेवुम् वलि मिकु पुरम् ऎरिय,
मुण्टत्ते वॆन्तिट्टे मुटिन्तु इटिन्त इञ्चि चूऴ्
मूवा मूतूर् मूतूरा मुऩिवु चॆय्तवऩतु इटम्
कण्टिट्टे चॆञ्चॊल् चेर् कविऩ् चिऱन्त मन्तिरक्
काले ओवातार् मेवुम् कऴुमल वळ नकरे.

[4]
तिक्किल्-तेवु अऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱे तिकऴ्न्तु इलङ्कु मण्टलच्
चीऱु आर् वीऱु आर् पोर् आर् तारुकऩ् उटल् अवऩ् ऎतिरे
पुक्किट्टे वॆट्टिट्टे, पुकैन्तु ऎऴुन्त चण्टत्तीप्
पोले, पू,नीर्, ती, काल्, मी, , पुणर्तरुम् उयिर्कळ् तिऱम्
चॊक्कत्ते निर्त्तत्ते तॊटर्न्त मङ्कै चॆङ्कतत्
तोटु एयामे, मा लोकत् तुयर् कळैपवऩतु इटम्
कैक्कप् पोय् उक्कत्ते कऩऩ्ऱु मिण्टु तण्टलैक्
काटे ओटा ऊरे चेर् कऴुमल वळ नकरे.

[5]
चॆऱ्‌ऱिट्टे वॆऱ्‌ऱिच् चेर् तिकऴ्न्त तुम्पि मॊय्म्पु उऱुम्
चेरे वारा, नीळ् कोतैत् तॆरियिऴै पिटि अतु आय्,
ऒऱ्‌ऱैच् चेर् मुऱ्‌ऱल्कॊम्पु उटैत् तटक्कै मुक्कण् मिक्कु
ओवाते पाय् मा ताऩत्तु उऱु पुकर्मुक इऱैयैप्
पॆऱ्‌ऱिट्टे, मऱ्‌ऱु इप् पार् पॆरुत्तु मिक्क तुक्कमुम्
पेरा नोय्ताम् एयामैप् पिरिवु चॆय्तवऩतु इटम्
कऱ्‌ऱिट्टे ऎट्टु-ऎट्टुक्कलैत्तुऱैक् करैच् चॆलक्
काणातारे चेरा मॆय्क् कऴुमल वळ नकरे.

[6]
पत्तिप् पेर् वित्तिट्टे, परन्त ऐम्पुलऩ्कळ्वाय्प्
पाले पोकामे कावा, पकै अऱुम् वकै निऩैया,
मुत्तिक्कु एवि, कत्ते मुटिक्कुम् मुक्कुणङ्कळ् वाय्
मूटा, ऊटा, नाल् अन्तक्करणमुम् ऒरु नॆऱि आय्,
चित्तिक्के उय्त्तिट्टु, तिकऴ्न्त मॆय्प् परम्पॊरुळ्
चेर्वार्तामे ताऩाकच् चॆयुमवऩ् उऱैयुम् इटम्
कत्तिट्टोर् चट्टङ्कम् कलन्तु इलङ्कुम् नल्पॊरुळ्
काले ओवातार् मेवुम् कऴुमल वळ नकरे.

[7]
चॆम्पैच् चेर् इञ्चिच् चूऴ् चॆऱिन्तु इलङ्कु पैम्पॊऴिल्
चेरे वारा वारीचत्तिरै ऎऱि नकर् इऱैवऩ्,
इम्पर्क्कु एतम् चॆय्तिट्टु इरुन्तु, अरऩ् पयिऩ्ऱ वॆऱ्‌पु
एर् आर्, नेर् ओर्पातत्तु ऎऴिल् विरल् अवण् निऱुविट्टु
अम् पॊऩ् पूण् वॆऩ्ऱित् तोळ् अऴिन्तु वन्तऩम् चॆय्ताऱ्‌कु
आर् आर् कूर्वाळ् वाऴ्नाळ् अऩ्ऱु अरुळ्पुरिपवऩतु इटम्
कम्पत्तु आर् तुम्पित् तिण् कवुळ् चॊरिन्त मुम्मतक्
कार् आर्, चेऱु आर्, मा वीतिक् कऴुमल वळ नकरे.

[8]
पऩ्ऱिक्कोलम् कॊण्टु इप् पटित्तटम् पयिऩ्ऱु इटप्
पाऩ् आम् आऱु आऩामे, अप् पऱवैयिऩ् उरुवु कॊळ
ऒऩ्ऱिट्टे अम्पुच् चेर् उयर्न्त पङ्कयत्तु अवऩो ताऩ्
ओताऩ्, अक़्तु उणरातु, उरुविऩतु अटिमुटियुम्
चॆऩ्ऱिट्टे वन्तिप्प, तिरुक्कळम् कॊळ् पैङ्कणिऩ्
तेचाल्, वेऱु ओर् आकारम् तॆरिवु चॆय्तवऩतु इटम्
कऩ्ऱुक्के मुऩ्ऱिऱ्‌के कलन्तु इलम् निऱैक्कवुम्,
काले वारा, मेले पाय् कऴुमल वळ नकरे.

[9]
तट्टु इट्टे मुट्टिक्कैत् तटुक्कु इटुक्कि, निऩ्ऱु उणा,
तामे पेणाते नाळुम् चमणॊटुम् उऴल्पवऩुम्;
इट्टत्ताल्, अत्तम्ताऩ् इतु अऩ्ऱु; अतु ऎऩ्ऱु निऩ्ऱवर्क्कु
एयामे वाय् एतुच्चॊल्, इलै मलि मरुतम्पूप्
पुट्टत्ते अट्टिट्टुप् पुतैक्कुम् मॆय्क् कॊळ् पुत्तरुम्;
पोल्वार्ताम् ओरामे पोय्प् पुणर्वु चॆय्तवऩतु इटम्
कट्टिक् काल् वॆट्टित् तीम्करुम्पु तन्त पैम्पुऩल्
काले वारा, मेले पाय् कऴुमल वळ नकरे.

[10]
कञ्चत्तेऩ् उण्टिट्टे कळित्तु वण्टु, चण्पकक्
काऩे तेऩे पोर् आरुम् कऴुमल नकर् इऱैयैत्
तञ्चैच् चार् चण्पैक् कोऩ् चमैत्त नल् कलैत् तुऱै,
तामे पोल्वार् तेऩ् नेर् आर् तमिऴ् विरकऩ् मॊऴिकळ्,
ऎञ्चत् तेय्वु इऩ्ऱिक्के इमैत्तु इचैत्तु अमैत्त कॊण्टु,
एऴे एऴे नाले मूऩ्ऱु इयल् इचै इचै इयल्पा,
वञ्चत्तु एय्वु इऩ्ऱिक्के मऩम् कॊळप् पयिऱ्‌ऱुवोर्
मार्पे चेर्वाळ्, वाऩोर् चीर् मतिनुतल् मटवरले.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.128  
ओर् उरु आयिऩै; माऩ्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=rfRTjyK3Eck Audio: https://www.sivasiva.org/audio/1.128 Oor Uru Aayinai.mp3
ओर् उरु आयिऩै; माऩ् आङ्कारत्तु
ईर् इयल्पु आय्, ऒरु विण् मुतल् पूतलम्
ऒऩ्ऱिय इरुचुटर् उम्पर्कळ् पिऱवुम्
पटैत्तु, अळित्तु, अऴिप्प, मुम्मूर्त्तिकळ् आयिऩै;
इरुवरोटु ऒरुवऩ् आकि निऩ्ऱऩै;

ओर् आल् नीऴल्, ऒण् कऴल् इरण्टुम्
मुप्पॊऴुतु एत्तिय नाल्वर्क्कु ऒळिनॆऱि
काट्टिऩै; नाट्टम् मूऩ्ऱुम् आकक् कोट्टिऩै;
इरु नति अरवमोटु ऒरुमति चूटिऩै;
ऒरुताळ् ईर् अयिल् मू इलैच् चूलम्,

नाल्काल् माऩ्मऱि, ऐन्तलै अरवम्,
एन्तिऩै; काय्न्त नाल् वाय् मुम् मतत्तु
इरु कोट्टु ऒरुकरि ईटु अऴित्तु उरित्तऩै;
ऒरु तऩु इरुकाल् वळैय वाङ्कि,
मुप्पुरत्तोटु नाऩिलम् अञ्च,

कॊऩ्ऱु तलत्तु उऱ अवुणरै अऱुत्तऩै;
ऐम्पुलऩ्, नाल् आम् अन्तक्करणम्,
मुक्कुणम्, इरुवळि, ऒरुङ्किय वाऩोर्
एत्त निऩ्ऱऩै; ऒरुङ्किय मऩत्तोटु,
इरु पिऱप्पु ओर्न्तु, मुप्पॊऴुतु कुऱै मुटित्तु,

नाल्मऱै ओति, ऐवकै वेळ्वि
अमैत्तु, आऱु अङ्कम् मुतल् ऎऴुत्तु ओति,
वरल् मुऱै पयिऩ्ऱु, ऎऴु वाऩ्तऩै वळर्क्कुम्
पिरमपुरम् पेणिऩै;
अऱुपतम् मुरलुम् वेणुपुरम् विरुम्पिऩै;

इकलि अमैन्तु उणर् पुकलि अमर्न्तऩै;
पॊङ्कु नाल्कटल् चूऴ् वॆङ्कुरु विळङ्किऩै;
पाणि मूउलकुम् पुतैय, मेल् मितन्त
तोणिपुरत्तु उऱैन्तऩै; तॊलैया इरुनिति
वाय्न्त पून्तराय् एय्न्तऩै;

वर पुरम् ऒऩ्ऱु उणर् चिरपुरत्तु उऱैन्तऩै;
ऒरुमलै ऎटुत्त इरुतिऱल् अरक्कऩ्
विऱल् कॆटुत्तु अरुळिऩै; पुऱवम् पुरिन्तऩै;
मुन्नीर्त् तुयिऩ्ऱोऩ्, नाऩ्मुकऩ्, अऱियाप्
पण्पॊटु निऩ्ऱऩै; चण्पै अमर्न्तऩै;

ऐयुऱुम् अमणरुम् अऱुवकैत् तेररुम्
ऊऴियुम् उणराक् काऴि अमर्न्तऩै;
ऎच्चऩ् एऴ् इचैयोऩ् कॊच्चैयै मॆच्चिऩै;
आऱुपतमुम्, ऐन्तु अमर् कल्वियुम्,
मऱै मुतल् नाऩ्कुम्,

मूऩ्ऱु कालमुम्, तोऩ्ऱ निऩ्ऱऩै;
इरुमैयिऩ् ऒरुमैयुम्, ऒरुमैयिऩ् पॆरुमैयुम्,
मऱु इला मऱैयोर्
कऴुमल मुतु पतिक् कवुणियऩ् कट्टुरै
कऴुमल मुतुपतिक्कवुणियऩ् अऱियुम्;

अऩैय तऩ्मैयै आतलिऩ्, निऩ्ऩै
निऩैय वल्लवर् इल्लै, नीळ् निलत्ते.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.136  
मातर् मटप्पिटियुम् मट अऩ्ऩमुम्  
Tune - याऴ्मुरि   (Location: तरुमपुरम् God: तिरुतरुमपुरम् Goddess: पण् - याऴ्मूरि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=AjrbP2xSNMw Audio: https://www.youtube.com/watch?v=cppKI-Gvd4g
मातर् मटप्पिटियुम् मट अऩ्ऩमुम् अऩ्ऩतु ओर्
नटै उटै मलैमकळ् तुणै ऎऩ मकिऴ्वर्,
त इऩप्पटै निऩ्ऱु इचै पाटवुम् आटुवर्,
अवर् पटर् चटै नॆटुमुटियतु ऒर् पुऩलर्,
वेतमॊटु एऴिचै पाटुवर् आऴ्कटल् वॆण्तिरै
इरै नुरै करै पॊरुतु, विम्मि निऩ्ऱु, अयले
तातु अविऴ् पुऩ्ऩै तयङ्कु मलर्च् चिऱैवण्टु अऱै
ऎऴिल् पॊऴिल् कुयिल् पयिल् तरुमपुरम्पतिये.

[1]
पॊङ्कुम् नटैप् पुकल् इल् विटै आम् अवर् ऊर्ति,
वॆण्पॊटि अणि तटम् कॊळ् मार्पु णनूल् पुरळ,
मङ्कुल् इटैत् तवऴुम् मति चूटुवर्, आटुवर्,
वळम् किळर्पुऩल् अरवम् वैकिय चटैयर्
चङ्कु कटल्-तिरैयाल् उतैयुण्टु, चरिन्तु इरिन्तु,
ऒचिन्तु अचैन्तु, इचैन्तु चेरुम् वॆण्मणल् कुवैमेल्
तङ्कु कतिर् मणि नित्तिलम् मॆल् इरुळ् ऒल्क निऩ्ऱु,
इलङ्कु ऒळि नलङ्कु ऎऴिल्-तरुमपुरम् पतिये.

[2]
विण् उऱु माल्वरै पोल् विटै एऱुवर्, आऱु चूटुवर्,
विरि चुरि ऒळि कॊळ् तोटु निऩ्ऱु इलङ्कक्
कण् उऱ निऩ्ऱु ऒळिरुम् कतिर् वॆण्मतिक्कण्णियर्,
कऴिन्तवर् इऴिन्तिटुम् उटैतलै कलऩाप्
पॆण् उऱ निऩ्ऱवर्, तम् उरुवम् अयऩ् माल् तॊऴ
अरिवैयैप् पिणैन्तु इणैन्तु अणैन्ततुम् पिरियार्
तण् इतऴ् मुल्लैयॊटु, ऎण् इतऴ् मौवल्, मरुङ्कु अलर्
करुङ्कऴि नॆरुङ्कु नल्-तरुमपुरम्पतिये.

[3]
वार् उऱु मॆऩ्मुलै नऩ्नुतल् एऴैयॊटु आटुवर्,
वळम् किळर् विळङ्कु तिङ्कळ् वैकिय चटैयर्,
कार् उऱ निऩ्ऱु अलरुम् मलर्क्कॊऩ्ऱै अम् कण्णियर्,
कटु विटै कॊटि, वॆटिकॊळ् काटु उऱै पतियर्,
पार् उऱ विण्णुलकम् परवपटुवोर्, अवर्
पटुतलैप् पलि कॊळल् परिपवम् निऩैयार्
तार् उऱु नल् अरवम् मलर् तुऩ्ऩिय तातु उतिर्
तऴै पॊऴिल् मऴै नुऴै तरुमपुरम्पतिये.

[4]
नेरुम् अवर्क्कु उणरप् पुकिल् इल्लै; नॆटुञ्चटैक्
कटुम्पुऩल् पटर्न्तु इटम् पटुवतु ऒर् निलैयर्;
पेरुम् अवर्क्कु ऎऩै आयिरम्! मुऩ्ऩैप् पिऱप्पु, इऱप्पु,
इलातवर्; उटऱ्‌ऱु अटर्त्त पॆऱ्‌ऱि यार् अऱिवार्?
आरम् अवर्क्कु अऴल् वायतु ऒर् नाकम्; अऴकु उऱ
ऎऴु कॊऴु मलर् कॊळ् पॊऩ् इतऴि नल् अलङ्कल्;
तारम् अवर्क्कु इमवाऩ्मकळ्; ऊर्वतु पोर् विटै
कटु पटु चॆटि पॊऴिल्-तरुमपुरम् पतिये.

[5]
कूऴै अम् कोतै कुलायवळ् तम् पिणै पुल्क,
मल्कु मॆऩ्मुलै,पॊऱि कॊळ् पॊऩ्-कॊटि इटै, तुवर्वाय्,
माऴै ऒण्कण् मटवाळै ओर्पाकम् मकिऴ्न्तवर्;
वलम् मलि पटै, विटै कॊटि, कॊटु मऴुवाळ्
याऴैयुम् ऎळ्किट एऴिचै वण्टु मुरऩ्ऱु, इऩम्
तुवऩ्ऱि, मॆऩ्चिऱकु अऱै उऱ नऱ विरियुम् नल्-
ताऴैयुम् ञाऴलुम् नीटिय काऩलिऩ् नळ् अल् इचै
पुळ् इऩम् तुयिल् पयिल् तरुमपुरम्पतिये.

[6]
ते मरु वार्कुऴल् अऩ्ऩनटैप् पॆटैमाऩ् विऴित्
तिरुन्तिऴै पॊरुन्तु मेऩि चॆङ्कतिर् विरिय,
तू मरु चॆञ्चटैयिल्-तुतै वॆण्मति, तुऩ्ऱु कॊऩ्ऱै,
तॊल्पुऩल्, चिरम्, करन्तु, उरित्त तोल् उटैयर्
का मरु तण्कऴि नीटिय काऩल कण्टकम्
कटल् अटै कऴि इऴिय, मुण्टकत्तु अयले,
तामरै चेर् कुवळैप् पटुकिल् कऴुनीर् मलर्
वॆऱि कमऴ् चॆऱि वयल्- तरुमपुरम्पतिये.

[7]
तू वणनीऱु अकलम् पॊलिय, विरै पुल्क मल्कु
मॆऩ्मलर् वरै पुरै तिरळ्पुयम् अणिवर्;
कोवणमुम् उऴैयिऩ् अतळुम् उटै आटैयर्;
कॊलै मलि पटै ऒर् चूलम् एन्तिय कुऴकर्;
पा वणमा अलऱत् तलैपत्तु उटै अव् अरक्कऩ
वलि ऒर् कव्वै चॆय्तु अरुळ्पुरि तलैवर्;
तावण एऱु उटै ऎम् अटिकट्कु इटम्वऩ् तटङ्
कटल् इटुम् तटङ्करैत् तरुमपुरम्पतिये.

[8]
वार् मलि मॆऩ्मुलै मातु ऒरुपाकम् अतु आकुवर्;
वळम् किळर् मति, अरवम्, वैकिय चटैयर्;
कूर् मलि चूलमुम्, वॆण्मऴुवुम्, अवर् वॆल् पटै;
कुऩिचिलै तऩि मलै अतु एन्तिय कुऴकर्;
आर् मलि आऴि कॊळ् चॆल्वऩुम्, अल्लि कॊळ् तामरै
मिचै अवऩ्, अटि मुटि अळवु ताम् अऱियार्;
तार् मलि कॊऩ्ऱै अलङ्कल् उकन्तवर्; तङ्कु इटम्
तटङ्कल् इटुम् तिरैत् तरुमपुरम् पतिये.

[9]
पुत्तर्, कटत् तुवर् मॊय्त्तु उऱि पुल्किय कैयर्, पॊय्
मॊऴिन्त अऴिवु इल् पॆऱ्‌ऱि उऱ्‌ऱ नल्-तवर्, पुलवोर्,
पत्तर्कळ्, अत् तवम् मॆय्प् पयऩ् आक उकन्तवर्;
निकऴ्न्तवर्; चिवन्तवर्; चुटलैप् पॊटि अणिवर्;
मुत्तु अऩ वॆण्नकै ऒण् मलैमातु उमै पॊऩ् अणि
पुणर् मुलै इणै तुणै अणैवतुम् पिरियार्
तत्तु अरुवित्तिरळ् उन्तिय माल्कटल् ओतम् वन्तु
अटर्त्तिटुम् तटम् पॊऴिल्-तरुमपुरम्पतिये.

[10]
पॊऩ् नॆटु नल् मणि माळिकै चूऴ् विऴवम् मली
पॊरूउ पुऩल् तिरूउ अमर् पुकलि ऎऩ्ऱु उलकिल्
तऩ्ऩॊटु नेर् पिऱ इल् पति ञाऩचम्पन्तऩतु
चॆन्तमिऴ्त् तटङ्कल्-तरुमपुरम्पतियैप्
पिऩ् नॆटुवार् चटैयिल् पिऱैयुम् अरवुम् उटैयवऩ्
पिणैतुणै कऴल्कळ् पेणुतल् उरियार्,
इऩ् नॆटुनऩ् उलकु ऎय्तुवर्; ऎय्तिय पोकमुम्
उऱुवर्कळ्; इटर्, पिणि, तुयर्, अणैवु इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.016  
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु  
Tune - इन्तळम्   (Location: ऎतिर्कॊळ्पाटि (मेलैत्तिरुमणञ्चेरि) God: मणवाळनायकर् Goddess: याऴ्मॊऴियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=3iP3choR434
अयिल् आरुम् अम्पुअतऩाल् पुरम्मूऩ्ऱु ऎय्तु
कुयिल् आरुम् मॆऩ्मॊऴियाळ् ऒरुकूऱुआकि,
मयिल् आरुम् मल्किय चोलै मणञ्चेरिप्
पयिल्वाऩैप् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱार्क्कु इल्लै, पावमे.

[1]
वितियाऩै, विण्णवर्ताम् तॊऴुतु एत्तिय
नॆतियाऩै, नीळ्चटैमेल् निकऴ्वित्त वाऩ्
मतियाऩै, वण्पॊऴिल् चूऴ्न्त मणञ्चेरिप्
पतियाऩै, पाट वल्लार् विऩै पाऱुमे.

[2]
ऎय्प्पुआऩार्क्कु इऩ्पुउऱु तेऩ् अळित्तु ऊऱिय
इप्पाल् आय् ऎऩैयुम् आळ उरियाऩै,
वैप्पु आऩ माटङ्कळ् चूऴ्न्त मणञ्चेरि
मॆय्प्पाऩै, मेवि निऩ्ऱार् विऩै वीटुमे.

[3]
विटैयाऩै, मेल् उलकुएऴुम् इप् पार् ऎलाम्
उटैयाऩै, ऊऴितोऱुऊऴि उळतुआय
पटैयाऩै, पण् इचै पाटु मणञ्चेरि
अटैवाऩै, अटैय वल्लार्क्कु इल्लै, अल्लले.

[4]
ऎऱि आर् पूङ्कॊऩ्ऱैयिऩोटुम् इळ मत्तम्
वॆऱि आरुम् चॆञ्चटै आर मिलैन्ताऩै,
मऱि आरुम् कै उटैयाऩै, मणञ्चेरिच्
चॆऱिवाऩै, चॆप्प वल्लार्क्कु इटर् चेरावे.

[5]
मॊऴियाऩै, मुऩ् ऒरु नाल्मऱै आऱुअङ्कम्
पऴियामैप् पण् इचैआऩ पकर्वाऩै;
वऴियाऩै; वाऩवर् एत्तुम् मणञ्चेरि
इऴियामै एत्त वल्लार्क्कु ऎय्तुम्, इऩ्पमे.

[6]
ऎण्णाऩै, ऎण् अमर् चीर् इमैयोर्कट्कुक्
कण्णाऩै, कण् ऒरुमूऩ्ऱुम् उटैयाऩै,
मण्णाऩै, मा वयल् चूऴ्न्त मणञ्चेरिप्
पॆण्णाऩै, पेच निऩ्ऱार् पॆरियोर्कळे.
[7]
ऎटुत्ताऩै ऎऴिल् मुटिऎट्टुम् इरण्टुम् तोळ
कॆटुत्ताऩै, केटु इलाच् चॆम्मै उटैयाऩै,
मटुत्तु आर वण्टु इचै पाटुम् मणञ्चेरि
पिटित्तु आरप् पेण वल्लार् पॆरियोर्कळे

[8]
चॊल्लाऩै; तोऱ्‌ऱम् कण्टाऩुम्, नॆटुमालुम्,
कल्लाऩै; कऱ्‌ऱऩ चॊल्लित् तॊऴुतु ओङ्क
वल्लार्, नल् मा तवर्, एत्तुम् मणञ्चेरि
ऎल्लाम् आम् ऎम्पॆरुमाऩ्; कऴल् एत्तुमे!

[9]
चऱ्‌ऱेयुम् ताम् अऱिवु इल् चमण्चाक्कियर्
चॊल् तेयुम् वण्णम् ओर् चॆम्मै उटैयाऩै,
वऱ्‌ऱात वाविकळ् चूऴ्न्त मणञ्चेरि
पऱ्‌ऱाआक वाऴ्पवर्मेल् विऩै पऱ्‌ऱावे.

[10]
कण् आरुम् काऴियर्कोऩ् करुत्तु आर्वित्त
तण् आर् चीर् ञाऩचम्पन्तऩ् तमिऴ्मालै,
मण् आरुम् मा वयल् चूऴ्न्त मणञ्चेरि,
पण् आरप् पाट वल्लार्क्कु इल्लै, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.018  
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी!  
Tune - इन्तळम्   (Location: तिरुमरुकल् God: माणिक्कवण्णर् Goddess: वण्टुवार्कुऴलि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=f_ZJk-kJhbA Audio: https://www.sivasiva.org/audio/2.018 sadaiyai enumaal.mp3
चटैयाय्! ऎऩुमाल्; चरण् नी! ऎऩुमाल्;
विटैयाय्! ऎऩुमाल्; वॆरुवा विऴुमाल्;
मटै आर् कुवळै मलरुम् मरुकल्
उटैयाय्! तकुमो, इवळ् उळ् मॆलिवे?

[1]
चिन्ताय्! ऎऩुमाल्; चिवऩे! ऎऩुमाल्;
मुन्ताय्! ऎऩुमाल्; मुतल्वा! ऎऩुमाल्;
कॊन्तु आर् कुवळै कुलवुम् मरुकल्
ऎन्ताय्! तकुमो, इवळ् एचऱवे?

[2]
अऱै आर् कऴलुम्, अऴल् वाय् अरवुम्,
पिऱै आर् चटैयुम्, उटैयाय्! पॆरिय
मऱैयार् मरुकल् मकिऴ्वाय्! इवळै
इऱै आर् वळै कॊण्टु, ऎऴिल् वव्विऩैये?

[3]
ऒलिनीर् चटैयिल् करन्ताय्! उलकम्
पलि नी तिरिवाय्! पऴि इल् पुकऴाय्!
मलि नीर् मरुकल् मकिऴ्वाय्! इवळै
मॆलि नीर्मैयळ् आक्कवुम् वेण्टिऩैये?

[4]
तुणि नीलवण्णम् मुकिल् तोऩ्ऱियऩ्ऩ
मणि नीलकण्टम्(म्) उटैयाय्, मरुकल्!
कणि नीलवण्टु आर् कुऴलाळ् इवळ्तऩ्
अणि नीलऒण्कण् अयर्वु आक्किऩैये?

[5]
पलरुम् परवप्पटुवाय्! चटैमेल्
मलरुम् पिऱै ऒऩ्ऱु उटैयाय्, मरुकल्!
पुलरुम्तऩैयुम् तुयिलाळ्, पुटै पोन्तु
अलरुम् पटुमो, अटियाळ् इवळे

[6]
वऴुवाळ्; पॆरुमाऩ्कऴल् वाऴ्क! ऎऩा
ऎऴुवाळ्; निऩैवाळ्, इरवुम् पकलुम्;
मऴुवाळ् उटैयाय्! मरुकल् पॆरुमाऩ्!
तॊऴुवाळ् इवळैत् तुयर् आक्किऩैये?

[7]
इलङ्कैक्कु इऱैवऩ् विलङ्कल् ऎटुप्प,
तुलङ्क विरल् ऊऩ्ऱलुम्, तोऩ्ऱलऩाय्;
वलम्कॊळ् मतिल् चूऴ् मरुकल् पॆरुमाऩ्!
अलङ्कल् इवळै अलर् आक्किऩैये?

[8]
ऎरि आर् चटैयुम्, अटियुम्, इरुवर्
तॆरियाततु ऒर् तीत्तिरळ् आयवऩे!
मरियार् पिरिया मरुकल् पॆरुमाऩ्!
अरियाळ् इवळै अयर्वु आक्किऩैये?

[9]
अऱिवु इल् चमणुम्(म्) अलर् चाक्कियरुम्
नॆऱिअल्लऩ चॆय्तऩर्, निऩ्ऱु उऴल्वार्;
मऱि एन्तु कैयाय्! मरुकल् पॆरुमाऩ्!
नॆऱि आर् कुऴलि निऱै नीक्किऩैये?

[10]
वयञाऩम् वल्लार् मरुकल् पॆरुमाऩ्
उयर् ञाऩम् उणर्न्तु, अटि उळ्कुतलाल्,
इयल् ञाऩचम्पन्तऩ पाटल् वल्लार्,
वियऩ्ञालम् ऎल्लाम् विळङ्कुम्, पुकऴे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.031  
चुऱ्‌ऱमॊटु पऱ्‌ऱु अवै तुयक्कुअऱ  
Tune - इन्तळम्   (Location: करुप्पऱियलूर् (तलैञायिऱु) God: कुऱ्‌ऱम्पॊऱुत्तनातर् Goddess: कोल्वळैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=oBVEIdDfMwg
चुऱ्‌ऱमॊटु पऱ्‌ऱु अवै तुयक्कुअऱ अऱुत्तुक्
कुऱ्‌ऱमिल् कुणङ्कळॊटु कूटुम्अटि यार्कळ्
मऱ्‌ऱुअवरै वाऩवर्तम् वाऩुलकम् एऱ्‌ऱक्
कऱ्‌ऱवऩ् इरुप्पतु करुप्पऱियलूरे.

[1]
वण्टु अणैचॆय् कॊऩ्ऱैअतु वार्चटैकळ्मेले
कॊण्टु; अणैचॆय् कोलम् अतु, कोळ् अरविऩोटुम्;
विण्टु अणैचॆय् मुम्मतिलुम् वीऴ्तर, ऒर् अम्पाल्;
कण्टवऩ् इरुप्पतु करुप्पऱियलूरे.

[2]
वेतमॊटु वेतियर्कळ् वेळ्वि मुतल् आकप्
पोतिऩॊटु पोतु, मलर्, कॊण्टु पुऩैकिऩ्ऱ
नातऩ् ऎऩ, नळ् इरुळ् मुऩ् आटु, कुऴै ताऴुम्
कातवऩ् इरुप्पतु करुप्पऱियलूरे.

[3]
मटम् पटु मलैक्कुइऱैवऩ्मङ्कै ऒरुपङ्कऩ्,
उटम्पिऩै विटक् करुति निऩ्ऱ मऱैयोऩैत्
तॊटर्न्तु अणवु कालऩ् उयिर् काल ऒरुकालाल्
कटन्तवऩ्, इरुप्पतु करुप्पऱियलूरे.

[4]
ऒरुत्तिउमैयोटुम् ऒरुपाकम् अतुआय
निरुत्तऩ् अवऩ्, नीति अवऩ्, नित्तऩ्, नॆऱिआय
विरुत्तऩ् अवऩ्, वेतम् ऎऩ अङ्कम् अवै ओतुम्
करुत्तवऩ्, इरुप्पतु करुप्पऱियलूरे.

[5]
विण्णवर्कळ्वॆऱ्‌पुअरचु पॆऱ्‌ऱ मकळ्, मॆय्त् तेऩ्
पण् अमरुम् मॆऩ्मॊऴियिऩाळै, अणैविप्पाऩ्
ऎण्णि वरु कामऩ् उटल् वेव, ऎरि कालुम्
कण्णवऩ् इरुप्पतु करुप्पऱियलूरे.

[6]
आति अटियैप् पणिय, अप्पॊटु, मलर्च् चेर्
चोतिऒळि, नल् पुकै, वळर्क् कुवटु पुक्कुत्
तीतु चॆय वन्तु अणैयुम् अन्तकऩ् अरङ्कक्
कातिऩऩ् इरुप्पतु करुप्पऱियलूरे.

[7]
वाय्न्त पुकऴ् विण्णवरुम् मण्णवरुम् अञ्चप्
पाय्न्तु अमर् चॆयुम् तॊऴिल् इलङ्कैनकर् वेन्तऱ्‌कु
एय्न्त पुयम् अत्तऩैयुम् इऱ्‌ऱु विऴ, मेल्नाळ्
काय्न्तवऩ् इरुप्पतु करुप्पऱियलूरे.

[8]
परन्ततु निरन्तु वरु पाय् तिरैय कङ्कै
करन्तु, ऒर् चटैमेल् मिचै उकन्तु अवळै वैत्तु,
निरन्तरम् निरन्तु इरुवर् नेटि अऱियामल्
करन्तवऩ् इरुप्पतु करुप्पऱियलूरे.

[9]
अऱ्‌ऱम् मऱैया अमणर्, आतम् इलि पुत्तर्,
चॊऱ्‌ऱम् अऱियातवर्कळ् चॊऩ्ऩ चॊलै विट्टु,
कुऱ्‌ऱम् अऱियात पॆरुमाऩ् कॊकुटिक् कोयिल्
कऱ्‌ऱॆऩ इरुप्पतु करुप्पऱियलूरे.

[10]
नलम् तरु पुऩल् पुकलि ञाऩचमपन्तऩ्,
कलन्तवर् करुप्पऱियल् मेय कटवुळैप्
पलम् तरु तमिऴ्क्किळवि पत्तुम् इवै कऱ्‌ऱु,
वलम्तरुमवर्क्कु विऩै वाटल् ऎळितुआमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.039  
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्,  
Tune - इन्तळम्   (Location: चीर्काऴि God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=5rJFwc-Bt_0
आरूर्, तिल्लै अम्पलम्, वल्लम्, नल्लम्,
वटकच्चियुम्,अच्चिऱुपाक्कम्, नल्ल
कूरूर्, कुटवायिल्, कुटन्तै, वॆण्णि,
कटल् चूऴ् कऴिप्पालै, तॆऩ् कोटि, पीटु आर्
नीर् ऊर् वयल् निऩ्ऱियूर्, कुऩ्ऱियूरुम्,
कुरुकावैयूर्, नारैयूर्, नीटु काऩप्
पेरूर्, नल् नीळ् वयल् नॆय्त्ताऩमुम्,
पितऱ्‌ऱाय्, पिऱैचूटितऩ् पेर् इटमे!

[1]
अण्णामलै, ईङ्कोयुम्, अत्ति मुत्ताऱु
अकला मुतुकुऩ्ऱम्, कॊटुङ्कुऩ्ऱमुम्
कण् आर् कऴुक्कुऩ्ऱम्, कयिलै, कोणम्
पयिल् कऱ्‌कुटि, काळत्ति, वाट्पोक्कियुम्,
पण् आर् मॊऴि मङ्कै ओर्पङ्कु उटैयाऩ्
परङ्कुऩ्ऱम्, परुप्पतम्, पेणि निऩ्ऱे,
ऎण्णाय्, इरवुम् पकलुम्! इटुम्पैक्
कटल् नीन्तल् आम्, कारणमे.

[2]
अट्टाऩम् ऎऩ्ऱु ओतिय नाल् इरण्टुम्,
अऴकऩ् उऱै का अऩैत्तुम्, तुऱैकळ्
ऎट्टु आम्, तिरुमूर्त्तियिऩ् काटु ऒऩ्पतुम्,
कुळम् मूऩ्ऱुम्, कळम् अञ्चुम्, पाटि नाऩ्कुम्,
मट्टु आर् कुऴलाळ् मलैमङ्कै पङ्कऩ्
मतिक्कुम् इटम् आकिय पाऴिमूऩ्ऱुम्,
चिट्टाऩवऩ् पाचूर् ऎऩ्ऱे विरुम्पाय्,
अरुम्पावङ्कळ् आयिऩ तेय्न्तु अऱवे!

[3]
अऱप्पळ्ळि, अकत्तियाऩ्पळ्ळि, वॆळ्ळैप्
पॊटि पूचि आऱु अणिवाऩ् अमर् काट्टुप्पळ्ळि
चिऱप्पळ्ळि, चिराप्पळ्ळि, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि,
तिरु नऩिपळ्ळि, चीर् मकेन्तिरत्तुप्
पिऱप्पु इल्लवऩ् पळ्ळि, वॆळ्ळच् चटैयाऩ्
विरुम्पुम् इटैप्पळ्ळि, वण् चक्करम् माल्
उऱैप्पाल् अटि पोऱ्‌ऱक् कॊटुत्त पळ्ळि,
उणराय्, मट नॆञ्चमे, उऩ्ऩि निऩ्ऱे!

[4]
आऱै, वटमाकऱल्, अम्पर्, ऐयाऱु,
अणि आर् पॆरुवेळूर्, विळमर्, तॆङ्कूर्,
चेऱै, तुलै पुकलूर्, अकलातु
इवै कातलित्ताऩ् अवऩ् चेर् पतिये.

[5]
मऩ वञ्चर् मऱ्‌ऱु ओट, मुऩ् मातर् आरुम्
मति कूर् तिरुक्कूटलिल् आलवायुम्,
इऩ वञ्चॊल् इला इटैमामरुतुम्,
इरुम्पैप्पतिमाकाळम्, वॆऱ्‌ऱियूरुम्,
कऩम् अम् चिऩ माल्विटैयाऩ् विरुम्पुम्
करुकावूर्, नल्लूर्, पॆरुम्पुलियूर्,
तऩ मॆऩ्चॊलिल् तञ्चम् ऎऩ्ऱे निऩैमिऩ्!
तवम् आम्; मलम् आयिऩताऩ् अऱुमे.

[6]
माट्टूर्, मटप् पाच्चिलाच्चिरमम्,
मुण्टीच्चरम्, वातवूर्, वारणाचि,
काट्टूर्, कटम्पूर्, पटम्पक्कम् कॊट्टुम्
कटल् ऒऱ्‌ऱियूर्, मऱ्‌ऱु उऱैयूर् अवैयुम्,
कोट्टूर्, तिरु आमात्तूर्, कोऴम्पमुम्,
कॊतुङ्कोवलूर्, तिरुक्कुणवायिल्,


[7]
कुलावु तिङ्कळ् चटैयाऩ् कुळिरुम् परिति नियमम्,
पोऱ्‌ऱु ऊर् अटियार् वऴिपाटु ऒऴियात् तॆऩ्
पुऱम्पयम्, पूवणम्, पूऴियूरुम्,
काऱ्‌ऱु ऊर् वरै अऩ्ऱु ऎटुत्ताऩ् मुटितोळ्
नॆरित्ताऩ् उऱै कोयिल् ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु नी करुते!

[8]
नॆऱ्‌कुऩ्ऱम्, ओत्तूर्, निऱै नीर् मरुकल्,
नॆटुवायिल्, कुऱुम्पला, नीटु तिरु
नऱ्‌कुऩ्ऱम्, वलम्पुरम्, नाकेच्चुरम्,
नळिर्चोलै उञ्चेऩैमाकाळम्, वाय्मूर्,
कल्कुऩ्ऱम् ऒऩ्ऱु एन्ति मऴै तटुत्त
कटल्वण्णऩुम् मामलरोऩुम् काणाच्
चॊऱ्‌कु ऎऩ्ऱुम् तॊलैवु इलाताऩ् उऱैयुम्
कुटमूक्कु, ऎऩ्ऱु चॊल्लिक् कुलावुमिऩे!

[9]
कुत्तङ्कुटि, वेतिकुटि, पुऩल् चूऴ्
कुरुन्तङ्कुटि, तेवऩ्कुटि, मरुवुम्
अत्तङ्कुटि, तण् तिरु वण्कुटियुम्
अलम्पुम् चलम् तऩ् चटै वैत्तु उकन्त
नित्तऩ्, निमलऩ्, उमैयोटुम् कूट
नॆटुङ् कालम् उऱैवु इटम् ऎऩ्ऱु चॊल्लाप्
पुत्तर्, पुऱम्कूऱिय पुऩ् चमणर्,
नॆटुम् पॊय्कळै विट्टु, निऩैन्तु उय्म्मिऩे!

[10]
अम्माऩै, अरुन्तवम् आकिनिऩ्ऱ
अमरर्पॆरुमाऩ्, पति आऩ उऩ्ऩि,
कॊय्म् मा मलर्च्चोलै कुलावु कॊच्चैक्कु
इऱैवऩ् चिव ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
इम् मालै ईर् ऐन्तुम् इरु निलत्तिल्
इरवुम् पकलुम् निऩैन्तु एत्ति निऩ्ऱु,
विम्मा, वॆरुवा, विरुम्पुम्(म्) अटियार्,
वितियार् पिरियार् चिवऩ् चेवटिक्के.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.040  
ऎम्पिराऩ्, ऎऩक्कु अमुतम् आवाऩुम्,  
Tune - चीकामरम्   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=70vp6cYffLI
ऎम्पिराऩ्, ऎऩक्कु अमुतम् आवाऩुम्, तऩ् अटैन्तार्
तम्पिराऩ् आवाऩुम्, तऴल् एन्तु कैयाऩुम्,
कम्प मा करि उरित्त कापालि, कऱैक्कण्टऩ्
वम्पु उलाम् पॊऴिल् पिरमपुरत्तु उऱैयुम् वाऩवऩे.

[1]
ताम् ऎऩ्ऱुम् मऩम् तळरात् तकुतियराय्, उलकत्तुक्
काम्! ऎऩ्ऱु चरण् पुकुन्तार् तमैक् काक्कुम्
करुणैयिऩाऩ्
ओम् ऎऩ्ऱु मऱै पयिल्वार् पिरमपुरत्तु उऱैकिऩ्ऱ
कामऩ् तऩ्(ऩ्) उटल् ऎरियक् कऩल् चेर्न्त कण्णाऩे.

[2]
नऩ् नॆञ्चे! उऩै इरन्तेऩ्; नम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये
उऩ्ऩम् चॆय्तु इरु कण्टाय्! उय्वतऩै वेण्टुतियेल्,
अऩ्ऩम् चेर् पिरमपुरत्तु आरमुतै, ऎप्पोतुम्
पऩ्, अम् चीर् वाय् अतुवे! पार्, कण्णे, परिन्तिटवे!

[3]
चाम् नाळ् इऩ्ऱि(म्), मऩमे! चङ्कैतऩैत् तविर्प्पिक्कुम्
कोऩ् आळुम् तिरुवटिक्के कॊऴु मलर् तूवु!
 ऎत्तऩैयुम्
तेऩ् आळुम् पॊऴिल् पिरमपुरत्तु उऱैयुम् तीवणऩै,
ना, नाळुम् नऩ्नियमम् चॆय्तु, चीर् नविऩ्ऱु एत्ते!

[4]
कण् नुतलाऩ्, वॆण् नीऱ्‌ऱाऩ्, कमऴ् चटैयाऩ्, विटै
एऱि,
पॆण् इतम् आम् उरुवत्ताऩ्, पिञ्ञकऩ्, पेर्पल
उटैयाऩ्,
विण् नुतलात् तोऩ्ऱिय चीर्प् पिरमपुरम् तॊऴ विरुम्पि
ऎण्णुतल् आम् चॆल्वत्तै इयल्पु आक अऱिन्तोमे.

[5]
ऎङ्केऩुम् यातु आकिप् पिऱन्तिटिऩुम्, तऩ् अटियार्क्कु
इङ्के ऎऩ्ऱु अरुळ्पुरियुम् ऎम्पॆरुमाऩ्, ऎरुतु एऱि,
कॊङ्कु एयुम् मलर्च्चोलैक् कुळिर् पिरमपुरत्तु उऱैयुम्
चङ्के ऒत्तु ऒळिर् मेऩिच् चङ्करऩ्, तऩ् तऩ्मैकळे

[6]
चिलै अतुवे चिलै आकत् तिरि पुरम् मूऩ्ऱु ऎरिचॆय्त
इलै नुऩै वेल् तटक्कैयऩ्, एन्तिऴैयाळ् ऒरुकूऱऩ्,
अलै पुऩल् चूऴ् पिरमपुरत्तु अरुमणियै अटि
पणिन्ताल्,
निलै उटैय पॆरुञ्चॆल्वम् नीटु उलकिल् पॆऱल् आमे.

[7]
ऎरित्त मयिर् वाळ् अरक्कऩ् वॆऱ्‌पु ऎटुक्क, तोळॊटु
ताळ
नॆरित्तु अरुळुम् चिवमूर्त्ति, नीऱु अणिन्त मेऩियिऩाऩ्,
उरित्त वरित्तोल् उटैयाऩ्, उऱै पिरमपुरम् तऩ्ऩैत्
तरित्त मऩम् ऎप्पोतुम् पॆऱुवार् ताम् तक्कारे.

[8]
करियाऩुम् नाऩ्मुकऩुम् काणामैक् कऩल् उरु आय्
अरियाऩ् आम् परमेट्टि, अरवम् चेर् अकलत्ताऩ्,
तॆरियाताऩ्, इरुन्तु उऱैयुम् तिकऴ् पिरमपुरम् चेर
उरियार्ताम् एऴ् उलकुम् उटऩ् आळ उरियारे.

[9]
उटै इलार्, चीवरत्तार्, तऩ् पॆरुमै उणर्वु अरियाऩ्;
मुटैयिल् आर् वॆण्तलैक् कै मूर्त्ति आम् तिरु
उरुवऩ्;
पॆटैयिल् आर् वण्टु आटुम् पॊऴिल् उऱैयुम्
चटैयिल् आर् वॆण्पिऱैयाऩ्; ताळ् पणिवार् तक्कारे.

[10]
तऩ् अटैन्तार्क्कु इऩ्पङ्कळ् तरुवाऩै, तत्तुवऩै,
कऩ् अटैन्त मतिल् पिरमपुरत्तु उऱैयुम् कावलऩै,
मुऩ् अटैन्ताऩ् चम्पन्तऩ् मॊऴि पत्तुम् इवै
वल्लार्
पॊऩ् अटैन्तार्; पोकङ्कळ् पल अटैन्तार्; पुण्णियरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.047  
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल्  
Tune - चीकामरम्   (Location: तिरुमयिलै (मयिलाप्पूर्) God: कपालीचुवरर् Goddess: कऱ्‌पकवल्लियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=TW2gdkaWAzQ Audio: https://www.sivasiva.org/audio/2.047 matitita punnai.mp3
मट्टु इट्ट पुऩ्ऩै अम्काऩल् मटमयिलैक्
कट्टु इट्टम् कॊण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऒट्टिट्ट पण्पिऩ् उरुत्तिरपल् कणत्तार्क्कु
अट्टु इट्टल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[1]
मैप् पयन्त ऒण्कण् मटनल्लार् मा मयिलैक्
कैप् पयन्त नीऱ्‌ऱाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
ऐप्पचि ओणविऴावुम् अरुन्तवर्कळ्
तुय्प्पऩवुम् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[2]
वळैक्कै मटनल्लार् मा मयिलै वण् मऱुकिल्
तुळक्कु इल् कपालीच्चरत्ताऩ् तॊल्कार्त्तिकैनाळ्
तळत्तु एन्तु इळमुलैयार् तैयलार् कॊण्टाटुम्
विळक्कीटु काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[3]
ऊर् तिरै वेलै उलावुम् उयर् मयिलैक्
कूर्तरु वेल् वल्लार् कॊऱ्‌ऱम् कॊळ् चेरितऩिल्,
कार् तरु चोलैक् कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्
आर्तिरैनाळ् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[4]
मैप् पूचुम् ऒण्कण् मटनल्लार् मा मयिलैक्
कैप् पूचु नीऱ्‌ऱाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्
नॆय्प् पूचुम् ऒण् पुऴुक्कल् नेरिऴैयार् कॊण्टाटुम्
तैप्पूचम् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[5]
मटल् आर्न्त तॆङ्किऩ् मयिलैयार् माचिक्
कटल् आट्टुक् कण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
अटल् आऩ् एऱु ऊरुम् अटिकळ्, अटि परवि,
नटम् आटल् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[6]
मलि विऴा वीति मटनल्लार् मा मयिलैक्
कलि विऴाक् कण्टाऩ्, कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्
पलि विऴाप् पाटल्चॆय् पङ्कुऩि उत्तरनाळ्
ऒलि विऴाक् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[7]
तण् आर् अरक्कऩ् तोळ् चाय्त्तु उकन्त ताळिऩाऩ्,
कण् आर् मयिलैक् कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
पण् आर् पतिऩॆण्कणङ्कळ् तम्(म्) अट्टमि नाळ्
कण् आरक् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[8]
नल् तामरै मलर् मेल् नाऩ्मुकऩुम् नारणऩुम्
मुऱ्‌ऱाङ्कु उणर्किला मूर्त्ति, तिरुवटियैक्
कऱ्‌ऱार्कळ् एत्तुम् कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्,
पॊऩ् ताप्पुक् काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[9]
उरिञ्चु आय वाऴ्क्कै अमण्, उटैयैप् पोर्क्कुम्
इरुञ् चाक्कियर्कळ्, ऎटुत्तु उरैप्प, नाट्टिल्
करुञ् चोलै चूऴ्न्त कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्
पॆरुञ् चान्ति काणाते पोतियो? पूम्पावाय्!

[10]
काऩ् अमर् चोलैक् कपालीच्चरम् अमर्न्ताऩ्
तेऩ् अमर् पूम्पावैप् पाट्टु आकच् चॆन्तमिऴाऩ्
ञाऩचम्पन्तऩ् नलम् पुकऴ्न्त पत्तुम् वलार्,
वाऩ चम्पन्तत्तवरोटुम् वाऴ्वारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.048  
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल्  
Tune - चीकामरम्   (Location: तिरुवॆण्काटु God: चुवेतारणियेचुवरर् Goddess: पिरमवित्तियानायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=BIiW3xaWvB0
कण् काट्टुम् नुतलाऩुम्, कऩल् काट्टुम् कैयाऩुम्,
पॆण् काट्टुम् उरुवाऩुम्, पिऱै काट्टुम् चटैयाऩुम्,
पण् काट्टुम् इचैयाऩुम्, पयिर् काट्टुम् पुयलाऩुम्,
वॆण् काट्टिल् उऱैवाऩुम् विटै काट्टुम् कॊटियाऩे.

[1]
पेय् अटैया, पिरिवु ऎय्तुम्, पिळ्ळैयिऩोटु उळ्ळम् निऩैवु
आयिऩवे वरम् पॆऱुवर्; ऐयुऱ वेण्टा, ऒऩ्ऱुम्;
वेय् अऩ तोळ् उमै पङ्कऩ् वॆण्काट्टु मुक्कुळ नीर्
तोय् विऩैयार् अवर्तम्मैत् तोया आम्, तीविऩैये.

[2]
मण्णॊटु, नीर्, अऩल्, कालोटु, आकायम्, मति, इरवि,
ऎण्णिल् वरुम् इयमाऩऩ्, इकपरमुम्, ऎण्तिचैयुम्,
पॆण्णिऩॊटु, आण्, पॆरुमैयॊटु, चिऱुमैयुम्, आम् पेराळऩ्
विण्णवर्कोळ् वऴिपट वॆण्काटु इटमा विरुम्पिऩऩे.

[3]
विटम् उण्ट मिटऱ्‌ऱु अण्णल् वॆण्काट्टिऩ् तण्पुऱविल्,
मटल् विण्ट मुटत्ताऴैमलर् निऴलैक् कुरुकु ऎऩ्ऱु,
तटम् मण्टु तुऱैक् कॆण्टै, तामरैयिऩ्पू मऱैय,
कटल् विण्ट कतिर् मुत्तम् नकै काट्टुम् काट्चियते.

[4]
वेलै मलि तण्काऩल् वॆण्काट्टाऩ् तिरुवटिक्कीऴ्
मालै मलि वण् चान्ताल् वऴिपटु नल् मऱैयवऩ् तऩ्
मेल् अटर् वॆङ्कालऩ् उयिर् विण्ट पिऩै, नमऩ् तूतर्,
आलमिटऱ्‌ऱाऩ् अटियार् ऎऩ्ऱु, अटर अञ्चुवरे.

[5]
तण्मतियुम् वॆय्य(अ)रवुम् ताङ्किऩाऩ्, चटैयिऩ् उटऩ्;
ऒण्मतिय नुतल् उमै ओर्कूऱु उकन्ताऩ्; उऱै कोयिल्
पण् मॊऴियाल् अवऩ् नामम् पल ओत, पचुङ्किळ्ळै
वॆण् मुकिल् चेर् करुम्पॆणै मेल् वीऱ्‌ऱिरुक्कुम् वॆण्काटे.

[6]
चक्करम् माऱ्‌कु ईन्ताऩुम्; चलन्तरऩैप् पिळन्ताऩुम्;
अक्कु अरैमेल् अचैत्ताऩुम्; अटैन्तु अयिरावतम् पणिय,
मिक्कु अतऩुक्कु अरुळ् चुरक्कुम् वॆण्काटुम्, विऩै तुरक्कुम्
मुक्कुळम्, नऩ्कु उटैयाऩुम् मुक्कण् उटै इऱैयवऩे.

[7]
पण् मॊय्त्त इऩ्मॊऴियाळ् पयम् ऎय्त मलै ऎटुत्त
उऩ्मत्तऩ् उरम् नॆरित्तु, अऩ्ऱु अरुळ् चॆय्ताऩ् उऱै कोयिल्
कण् मॊय्त्त करु मञ्ञै नटम् आट, कटल् मुऴङ्क,
विण् मॊय्त्त पॊऴिल् वरिवण्टु इचै मुरलुम् वॆण्काटे.

[8]
कळ् आर् चॆङ्कमलत्ताऩ्, कटल् किटन्ताऩ्, ऎऩ इवर्कळ्
ऒळ् आण्मै कॊळऱ्‌कु ओटि, उयर्न्तु आऴ्न्तुम्, उणर्वु अरियाऩ्
वॆळ् आऩै तवम् चॆय्युम् मेतकु वॆण्काट्टाऩ् ऎऩ्ऱु
उळ् आटि उरुकातार् उणर्वु, उटैमै, उणरोमे.

[9]
पोतियर्कळ् पिण्टियर्कळ् मिण्टुमॊऴि पॊरुळ् ऎऩ्ऩुम्
पेतैयर्कळ् अवर्; पिऱिमिऩ्! अऱिवु उटैयीर्! इतु केण्मिऩ्;
वेतियर्कळ् विरुम्पिय चीर् वियऩ्तिरु वॆण्काट्टाऩ् ऎऩ्ऱु
ओतियवर् यातुम् ऒरु तीतु इलर् ऎऩ्ऱु उणरुमिऩे!

[10]
तण्पॊऴिल् चूऴ् चण्पैयर्कोऩ् तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्
विण् पॊलि वॆण्पिऱैच् चॆऩ्ऩि विकिर्तऩ् उऱै वॆण्काट्टैप्
पण् पॊलि चॆन्तमिऴ् मालै पाटिय पत्तु इवै वल्लार्,
मण् पॊलिय वाऴ्न्तवर्, पोय् वाऩ् पॊलियप् पुकुवारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.066  
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर्  
Tune - कान्तारम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=n2Uf5Es4A10 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/2.066 மந்திரம் ஆவது நீறு.mp3
मन्तिरम् आवतु नीऱु; वाऩवर् मेलतु नीऱु;
चुन्तरम् आवतु नीऱु; तुतिक्कप्पटुवतु नीऱु;
तन्तिरम् आवतु नीऱु; चमयत्तिल् उळ्ळतु नीऱु;
चॆन्तुवर्वाय् उमै पङ्कऩ् तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[1]
वेतत्तिल् उळ्ळतु नीऱु; वॆन्तुयर् तीर्प्पतु नीऱु;
पोतम् तरुवतु नीऱु; पुऩ्मै तविर्प्पतु नीऱु;
ओतत् तकुवतु नीऱु; उण्मैयिल् उळ्ळतु नीऱु;
चीतप्पुऩल् वयल् चूऴ्न्त तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[2]
मुत्ति तरुवतु नीऱु; मुऩिवर् अणिवतु नीऱु;
चत्तियम् आवतु नीऱु; तक्कोर् पुकऴ्वतु नीऱु;
पत्ति तरुवतु नीऱु; परव इऩियतु नीऱु;
चित्ति तरुवतु नीऱु; तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[3]
काण इऩियतु नीऱु; कविऩैत् तरुवतु नीऱु;
पेणि अणिपवर्क्कु ऎल्लाम् पॆरुमै कॊटुप्पतु नीऱु;
माणम् तकैवतु नीऱु; मतियैत् तरुवतु नीऱु;
चेणम् तरुवतु नीऱु; तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[4]
पूच इऩियतु नीऱु; पुण्णियम् आवतु नीऱु;
पेच इऩियतु नीऱु; पॆरुन् तवत्तोर्कळुक्कु ऎल्लाम्
आचै कॆटुप्पतु नीऱु; अन्तम् अतु आवतु नीऱु;
तेचम् पुकऴ्वतु नीऱु; तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[5]
अरुत्तम् अतु आवतु नीऱु; अवलम् अऱुप्पतु नीऱु;
वरुत्तम् तणिप्पतु नीऱु; वाऩम् अळिप्पतु नीऱु;
पॊरुत्तम् अतु आवतु नीऱु; पुण्णियर् पूचुम् वॆण् नीऱु;
तिरुत् तकु माळिकै चूऴ्न्त तिरु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[6]
ऎयिल् अतु अट्टतु नीऱु; इरुमैक्कुम् उळ्ळतु नीऱु;
पयिलप्पटुवतु नीऱु; पाक्कियम् आवतु नीऱु;
तुयिलैत् तटुप्पतु नीऱु; चुत्तम् अतु आवतु नीऱु;
अयिलैप् पॊलितरु चूलत्तु आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[7]
इरावणऩ् मेलतु नीऱु; ऎण्णत् तकुवतु नीऱु;
परावणम् आवतु नीऱु; पावम् अऱुप्पतु नीऱु;
तरावणम् आवतु नीऱु; तत्तुवम् आवतु नीऱु;
अरा अणङ्कुम् तिरुमेऩि आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[8]
मालॊटु अयऩ् अऱियात वण्णमुम् उळ्ळतु नीऱु;
मेल् उऱै तेवर्कळ् तङ्कळ् मॆय्यतु वॆण्पॊटि नीऱु;
एल उटम्पु इटर् तीर्क्कुम् इऩ्पम् तरुवतु नीऱु;
आलम् अतु उण्ट मिटऱ्‌ऱु ऎम् आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[9]
कुण्टिकैक् कैयर्कळोटु चाक्कियर् कूट्टमुम् कूट,
कण् तिकैप्पिप्पतु नीऱु; करुत इऩियतु नीऱु;
ऎण्तिचैप्पट्ट पॊरुळार् एत्तुम् तकैयतु नीऱु;
अण्टत्तवर् पणिन्तु एत्तुम् आलवायाऩ् तिरुनीऱे.

[10]
आऱ्‌ऱल् अटल् विटै एऱुम् आलवायाऩ् तिरुनीऱ्‌ऱैप्
पोऱ्‌ऱि, पुकलि निलावुम् पूचुरऩ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
तेऱ्‌ऱि, तॆऩ्ऩऩ् उटल् उऱ्‌ऱ तीप्पिणि आयिऩ तीरच्
चाऱ्‌ऱिय पाटल्कळ् पत्तुम् वल्लवर् नल्लवर् तामे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.085  
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्,  
Tune - पियन्तैक्कान्तारम्   (Location: तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्) God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=oF4wlCt8je0
वेय् उऱु तोळि पङ्कऩ्, विटम् उण्ट कण्टऩ्, मिकनल्ल वीणै तटवि,
माचु अऱु तिङ्कळ् कङ्कै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु, तिङ्कळ्, चॆव्वाय्, पुतऩ् वियाऴम्, वॆळ्ळि, चऩि, पाम्पु इरण्टुम्, उटऩे
आचु अऱु; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[1]
ऎऩ्पॊटु कॊम्पॊटु आमै इवै मार्पु इलङ्क, ऎरुतु एऱि, एऴै उटऩे,
पॊऩ् पॊति मत्तमालै पुऩल् चूटि वन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ऒऩ्पतॊटु, ऒऩ्ऱॊटु, एऴु, पतिऩॆट्टॊटु, आऱुम्, उटऩ् आय नाळ्कळ् अवैताम्,
अऩ्पॊटु नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[2]
उरु वळर् पवळ मेऩि ऒळि नीऱु अणिन्तु, उमैयोटुम्, वॆळ्ळै विटै मेल्,
मुरुकु अलर् कॊऩ्ऱै तिङ्कळ् मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
तिरुमकळ्, कलै अतु ऊर्ति, चॆयमातु, पूमि, तिचै तॆय्वम् आऩ पलवुम्,
अरु नॆति नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[3]
मति नुतल् मङ्कैयोटु, वट पाल् इरुन्तु मऱै ओतुम् ऎङ्कळ् परमऩ्,
नतियॊटु कॊऩ्ऱै मालै मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
कॊति उऱु कालऩ्, अङ्कि, नमऩोटु तूतर्, कॊटु नोय्कळ् आऩपलवुम्,
अतिकुणम् नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[4]
नञ्चु अणि कण्टऩ्, ऎन्तै, मटवाळ् तऩोटुम् विटै एऱुम् नङ्कळ् परमऩ्,
तुञ्चु इरुळ् वऩ्ऩि, कॊऩ्ऱै, मुटिमेल् अणिन्तु ऎऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
वॆञ्चिऩ अवुणरोटुम्, उरुम् इटियुम्, मिऩ्ऩुम्, मिकै आऩ पूतम् अवैयुम्,
अञ्चिटुम्; नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल, अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[5]
वाळ्वरि अतळ् अतु आटै वरि कोवणत्तर्
मटवाळ् तऩोटुम् उटऩ् आय्,
नाण्मलर् वऩ्ऩि कॊऩ्ऱै नति चूटि वन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
कोळ् अरि, उऴुवैयोटु, कॊलै याऩै, केऴल्,
कॊटु नाकमोटु, करटि,
आळ् अरि, नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[6]
चॆप्पु इळमुलै नल् मङ्कै ऒरुपाकम् आक
विटै एऱु चॆल्वऩ्, अटैवु आर्
ऒप्पु इळमतियुम् अप्पुम् मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
वॆप्पॊटु, कुळिरुम्, वातम्, मिकै आऩ पित्तुम्,
विऩै आऩ, वन्तु नलिया;
अप्पटि नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[7]
वेळ् पट विऴि चॆय्तु, अऩ्ऱु, विटैमेल् इरुन्तु,
मटवाळ् तऩोटुम् उटऩ् आय्,
वाण्मति वऩ्ऩि कॊऩ्ऱैमलर् चूटि वन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
एऴ्कटल् चूऴ् इलङ्कै अरैयऩ् तऩोटुम्
इटर् आऩ वन्तु नलिया;
आऴ् कटल् नल्ल नल्ल; अवै नल्ल नल्ल,
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[8]
पल पल वेटम् आकुम् परऩ्, नारिपाकऩ्, पचु एऱुम्
ऎङ्कळ् परमऩ्,
चल मकळोटु ऎरुक्कु मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
मलर् मिचैयोऩुम् मालुम् मऱैयोटु तेवर्
वरु कालम् आऩ पलवुम्,
अलैकटल्, मेरु, नल्ल; अवै नल्ल नल्ल
अटियार् अवर्क्कु मिकवे.

[9]
कॊत्तु अलर् कुऴलियोटु विचयऱ्‌कु नल्कु
कुणम् आय वेट विकिर्तऩ्,
मत्तमुम् मतियुम् नाकम् मुटिमेल् अणिन्तु, ऎऩ्
उळमे पुकुन्त अतऩाल्
पुत्तरॊटु अमणै वातिल् अऴिविक्कुम् अण्णल्
तिरुनिरु चॆम्मै तिटमे;
अत्तकु नल्लनल्ल; अवै नल्लनल्ल, अटियार् अवर्क्कु
मिकवे.

[10]
तेऩ् अमर् पॊऴिल् कॊळ् आलै विळै चॆन्नॆल् तुऩ्ऩि,
वळर् चॆम्पॊऩ् ऎङ्कुम् निकऴ,
नाऩ्मुकऩ् आति आय पिरमापुरत्तु
मऱैञाऩ ञाऩमुऩिवऩ्,
ताऩ् उऱु कोळुम् नाळुम् अटियारै वन्तु
नलियात वण्णम् उरै चॆय्
आऩ चॊल् मालै ओतुम् अटियार्कळ्, वाऩिल्
अरचु आळ्वर्; आणै नमते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.098  
वरैत्तलैप् पचुम् पॊऩोटु अरुङ्  
Tune - नट्टराकम्   (Location: तिरुत्तुरुत्ति God: वेतेचुवरर् Goddess: मुकिऴाम्पिकैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=wC9RryMFjDE
वरैत्तलैप् पचुम् पॊऩोटु अरुङ् कलङ्कळ् उन्ति
वन्तु
इरैत्तु, अलैच् चुमन्तु कॊण्टु ऎऱिन्तु, इलङ्कु
काविरिक्
करैत्तलैत् तुरुत्ति पुक्कु इरुप्पते करुत्तिऩाय्!
उरैत्तलैप् पॊलिन्त उऩक्कु उणर्त्तुम् आऱु
वल्लमे?

[1]
अटुत्तु अटुत्तु अकत्तियोटु, वऩ्ऩि, कॊऩ्ऱै,
कूविळम्,
तॊटुत्तु उटऩ् चटैप् पॆय्ताय्! तुरुत्तियाय्! ओर्
कालऩैक्
कटुत्तु, अटिप्पुऱत्तिऩाल् निऱत्तु उतैत्त कारणम्
ऎटुत्तु ऎटुत्तु उरैक्कुम् आऱु वल्लम् आकिल्, नल्लमे.

[2]
कङ्कुल् कॊण्ट तिङ्कळोटु कङ्कै तङ्कु चॆञ्चटैच्
चङ्कु इलङ्कु वॆण्कुऴै चरिन्तु इलङ्कु कातिऩाय्!
पॊङ्कु इलङ्कु पूण नूल् उरुत्तिरा! तुरुत्ति पुक्कु,
ऎङ्कुम् निऩ् इटङ्कळा अटङ्कि वाऴ्वतु ऎऩ्कॊ

[3]
करुत्तिऩाल् ऒर् काणि इल्; विरुत्ति इल्लै; तॊण्टर्
तम्
अरुत्तियाल्, तम्(म्) अल्लल् चॊल्लि, ऐयम् एऱ्‌पतु
अऩ्ऱियुम्,
ऒरुत्तिपाल् पॊरुत्ति वैत्तु, उटम्पु विट्टु योकियाय्
इरुत्ति नी, तुरुत्ति पुक्कु; इतु ऎऩ्ऩ मायम् ऎऩ्पते!

[4]
तुऱक्कुमा चॊलप्पटाय्! तुरुत्तियाय्! तिरुन्तु अटि
मऱक्कुम् आऱु इलात ऎऩ्ऩै मैयल् चॆय्तु, इम्
मण्णिऩ्मेल्
पिऱक्कुम् आऱु काट्टिऩाय्! पिणिप्पटुम् उटम्पु विट्टु
इऱक्कुम् आऱु काट्टिऩाय्क्कु इऴुक्कुकिऩ्ऱतु ऎऩ्ऩैये?

[5]
वॆयिऱ्‌कु ऎतिर्न्तु इटम् कॊटातु अकम् कुळिर्न्त पैम्
पॊऴिल्
तुयिऱ्‌कु ऎतिर्न्त पुळ् इऩङ्कळ् मल्कु तण् तुरुत्तियाय्!
मयिऱ्‌कु ऎतिर्न्तु अणङ्कु चायल् मातु ऒर्पाकम् आक मू
ऎयिऱ्‌कु ऎतिर्न्तु ऒर् अम्पिऩाल् ऎरित्त विल्लि
अल्लैये?

[6]
कणिच्चि अम्पटैच् चॆल्वा! कऴिन्तवर्क्कु ऒऴिन्त चीर्
तुणिच् चिरक् किरन्तैयाय्! करन्तैयाय्! तुरुत्तियाय्!
अणिप्पटुम् तऩिप् पिऱैप् पऩिक् कतिर्क्कु अवावुम् नल्
मणिप् पटुम् पैनाकम् नी मकिऴ्न्त अण्णल् अल्लैये?

[7]
चुटप् पॊटिन्तु उटम्पु इऴन्तु अनङ्कऩ् आय मऩ्मतऩ्
इटर्प्पटक् कटन्तु, इटम् तुरुत्ति आक ऎण्णिऩाय्!
कटल् पटै उटैय अक् कटल् इलङ्कै मऩ्ऩऩै,
अटल् पट, अटुक्कलिल् अटर्त्त अण्णल् अल्लैये?

[8]
कळम् कुळिर्न्तु इलङ्कु पोतु कातलाऩुम्, मालुम् आय्,
वळम् किळर् पॊऩ् अम् कऴल् वणङ्कि वन्तु काण्किलार्;
तुळङ्कु इळम्पिऱैच् चॆऩित् तुरुत्तियाय्! तिरुन्तु अटि,
उळम् कुळिर्न्त पोतु ऎलाम्, उकन्तु उकन्तु उरैप्पऩे.

[9]
पुत्तर्, तत्तुवम् इलाच् चमण्, उरैत्त पॊय्तऩै
उत्तमम् ऎऩक् कॊळातु, उकन्तु ऎऴुन्तु, वण्टु इऩम्
तुत्तम् निऩ्ऱु पण् चॆयुम् चूऴ् पॊऴिल् तुरुत्ति ऎम्
पित्तर् पित्तऩैत् तॊऴ, पिऱप्पु अऱुत्तल् पॆऱ्‌ऱिये.

[10]
कऱ्‌ऱु मुऱ्‌ऱिऩार् तॊऴुम् कऴुमलत्तु अरुन्तमिऴ्
चुऱ्‌ऱुम् मुऱ्‌ऱुम् आयिऩाऩ् अवऩ् पकर्न्त चॊऱ्‌कळाल्,
पॆऱ्‌ऱम् ऒऩ्ऱु उयर्त्तवऩ् पॆरुन् तुरुत्ति पेणवे,
कुऱ्‌ऱम् मुऱ्‌ऱुम् इऩ्मैयिऩ्, कुणङ्कळ् वन्तु कूटुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.114  
तॊण्टर् अञ्चुकळिऱुम्(म्) अटक्कि, चुरुम्पु  
Tune - चॆव्वऴि   (Location: तिरुक्केतारम् God: केतारेचुवरर् Goddess: कौरियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=FNR8RErV8cE
तॊण्टर् अञ्चुकळिऱुम्(म्) अटक्कि, चुरुम्पु आर् मलर्
इण्टै कट्टि, वऴिपाटु चॆय्युम् इटम् ऎऩ्पराल्
वण्टु पाट, मयिल् आल, माऩ् कऩ्ऱु तुळ्ळ(व्), वरिक्
कॆण्टै पाय, चुऩै नीलम् मॊट्टु अलरुम् केतारमे.

[1]
पातम् विण्णோर् पलरुम् परविप् पणिन्तु एत्तवे,
वेतम् नाऩ्कुम् पतिऩॆट्टॊटु आऱुम् विरित्तार्क्कु
इटम्
तातु विण्ट(म्), मतु उण्टु मिण्टि(व्) वरु वण्टु इऩम्
कीतम् पाट(म्), मटमन्ति केट्टु उकळुम् केतारमे.

[2]
मुन्ति वन्तु पुरोतयम् मूऴ्कि(म्) मुऩिकळ् पलर्,
ऎन्तैपॆम्माऩ्! ऎऩ निऩ्ऱु इऱैञ्चुम् इटम्
ऎऩ्पराल्
मन्ति पाय, चरेलच् चॊरिन्तु(म्) मुरिन्तु उक्क पूक्
कॆन्तम् नाऱ, किळरुम् चटै ऎन्तै केतारमे.

[3]
उळ्ळम् मिक्कार्, कुतिरै(म्) मुकत्तार्, ऒरु कालर्कळ्
ऎळ्कल् इल्ला इमैयोर्कळ्, चेरुम्(म्) इटम् ऎऩ्पराल्
पिळ्ळै तुळ्ळिक् किळै पयिल्व केट्टु, पिरियातु पोय्,
किळ्ळै, एऩल् कतिर् कॊणर्न्तु वाय्प् पॆय्युम्
केतारमे.

[4]
ऊऴि ऊऴि उणर्वार्कळ्, वेतत्तिऩ् ऒण्
पॊरुळ्कळाल्,
वाऴि, ऎन्तै! ऎऩ वन्तु इऱैञ्चुम् इटम् ऎऩ्पराल्
मेऴित् ताङ्कि उऴुवार्कळ् पोल(व्), विरै तेरिय,
केऴल् पूऴ्ति, किळैक्क, मणि चिन्तुम् केतारमे.

[5]
नीऱु पूचि, निलत्तु उण्टु, नीर् मूऴ्कि, नीळ् वरैतऩ् मेल्
तेऱु चिन्तै उटैयार्कळ् चेरुम्(म्) इटम् ऎऩ्पराल्
एऱि माविऩ् कऩियुम् पलाविऩ्(ऩ्) इरुञ् चुळैकळुम्
कीऱि, नाळुम् मुचुक् किळैयॊटु उण्टु उकळुम्
केतारमे.

[6]
मटन्तै पाकत्तु अटक्कि(म्), मऱै ओति वाऩोर् तॊऴ,
तॊटर्न्त नम्मेल् विऩै तीर्क्क निऩ्ऱार्क्कु इटम्
ऎऩ्पराल्
उटैन्त काऱ्‌ऱुक्कु उयर् वेङ्कै पूत्तु उतिर, कल्
अऱैकळ् मेल्
किटन्त वेङ्कै चिऩमा मुकम् चॆय्युम् केतारमे.

[7]
अरव मुन्नीर् अणि इलङ्कैक् कोऩै, अरुवरैतऩाल्
वॆरुव ऊऩ्ऱि, विरलाल् अटर्त्तार्क्कु इटम् ऎऩ्पराल्
कुरवम्, कोङ्कम्, कुळिर् पिण्टि, ञाऴल्, चुरपुऩ्ऩै,
मेल्
किरमम् आक वरिवण्टु पण् चॆय्युम् केतारमे.

[8]
आऴ्न्तु काणार्, उयर्न्तु ऎय्तकिल्लार्, अलमन्तवर्
ताऴ्न्तु, तम् तम् मुटि चाय निऩ्ऱार्क्कु इटम् ऎऩ्पराल्
वीऴ्न्तु चॆऱ्‌ऱु(न्) निऴऱ्‌कु इऱङ्कुम् वेऴत्तिऩ् वॆण्
मरुप्पिऩैक्
कीऴ्न्तु चिङ्कम् कुरुकु उण्ण, मुत्तु उतिरुम् केतारमे.

[9]
कटुक्कळ् तिऩ्ऱु कऴि मीऩ् कवर्वार्कळ्, माचु उटम्पिऩर्,
इटुक्कण् उय्प्पार् अवर् ऎय्त ऒण्णा इटम् ऎऩ्पराल्
अटुक्क निऩ्ऱ(व्) अऱ उरैकळ् केट्टु आङ्कु अवर्
विऩैकळैक्
कॆटुक्क निऩ्ऱ पॆरुमाऩ् उऱैकिऩ्ऱ केतारमे.

[10]
वाय्न्त चॆन्नॆल् विळै कऴऩि मल्कुम् वयल् काऴियाऩ्,
एय्न्त नीर्क्कोट्टु इमैयोर् उऱैकिऩ्ऱ केतारत्तै
आय्न्तु चॊऩ्ऩ अरुन्तमिऴ्कळ् पत्तुम् इचै वल्लवर्,
वेन्तर् आकि उलकु आण्टु, वीटुकति पॆऱुवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.004  
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुवावटुतुऱै God: माचिलामणियीचुवरर् Goddess: ऒप्पिलामुलैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=HR13vYitroI Audio: https://www.sivasiva.org/audio/3.004 idarinum thalarinum.mp3
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[1]
वाऴिऩुम्, चाविऩुम्, वरुन्तिऩुम्, पोय्
वीऴिऩुम्, उऩ कऴल् विटुवेऩ् अल्लेऩ्;
ताऴ् इळन् तटम्पुऩल् तयङ्कु चॆऩ्ऩिप्
पोऴ् इळमति वैत्त पुण्णियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[2]
नऩविऩुम्, कऩविऩुम्, नम्पा! उऩ्ऩै,
मऩविऩुम्, वऴिपटल् मऱवेऩ्; अम्माऩ्!
पुऩल् विरि नऱुङ्कॊऩ्ऱैप्पोतु अणिन्त,
कऩल् ऎरि-अऩल् पुल्कु कैयवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[3]
तुम्मलॊटु अरुन्तुयर् तोऩ्ऱिटिऩुम्,
अम् मलर् अटि अलाल् अरऱ्‌ऱातु, ऎऩ् ना;
कैम् मल्कु वरिचिलैक् कणै ऒऩ्ऱिऩाल्
मुम्मतिल् ऎरि ऎऴ मुऩिन्तवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[4]
कैयतु वीऴिऩुम्, कऴिवु उऱिऩुम्,
चॆय् कऴल् अटि अलाल् चिन्तै चॆय्येऩ्;-
कॊय् अणि नऱुमलर् कुलाय चॆऩ्ऩि
मै अणि मिटऱु उटै मऱैयवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[5]
वॆन्तुयर् तोऩ्ऱि ओर् वॆरु उऱिऩुम्,
ऎन्ताय्! उऩ् अटि अलाल् एत्तातु, ऎऩ् ना;
ऐन्तलै अरवु कॊण्टु अरैक्कु अचैत्त
चन्त वॆण्पॊटि अणि चङ्करऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[6]
वॆप्पॊटु विरवि ओर् विऩै वरिऩुम्,
अप्पा! उऩ् अटि अलाल् अरऱ्‌ऱातु, ऎऩ् ना;
ऒप्पु उटै ऒरुवऩै उरु अऴिय
अप्पटि अऴल् ऎऴ विऴित्तवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[7]
पेर् इटर् पॆरुकि, ओर् पिणि वरिऩुम्,
चीर् उटैक् कऴल् अलाल् चिन्तै चॆय्येऩ्;
एर् उटै मणि मुटि इरावणऩै
आर् इटर् पट वरै अटर्त्तवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[8]
उण्णिऩुम्, पचिप्पिऩुम्, उऱङ्किऩुम्, निऩ्
ऒण् मलर् अटि अलाल् उरैयातु, ऎऩ् ना;
कण्णऩुम्, कटि कमऴ् तामरै मेल्
अण्णलुम्, अळप्पु अरितु आयवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[9]
पित्तॊटु मयङ्कि ओर् पिणि वरिऩुम्,
अत्ता! उऩ् अटिअलाल् अरऱ्‌ऱातु, ऎऩ् ना;
पुत्तरुम् चमणरुम् पुऱऩ् उरैक्क,
पत्तर्कट्कु अरुळ्चॆय्तु पयिऩ्ऱवऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[10]
अलै पुऩल् आवटुतुऱै अमर्न्त
इलै नुऩै वेल्पटै ऎम् इऱैयै,
नलम् मिकु ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
विलै उटै अरुन्तमिऴ्मालै वल्लार्,
विऩै आयिऩ नीङ्किप् पोय्, विण्णवर् वियऩ् उलकम्
निलै आक मुऩ् एऱुवर्; निलम्मिचै निलै इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.005  
तक्कऩ् वेळ्वि तकर्त्तवऩ्, पून्तराय
मिक्क
 
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुप्पून्तराय् God: Goddess: )

तक्कऩ् वेळ्वि तकर्त्तवऩ्, पून्तराय
मिक्क चॆम्मै विमलऩ्, वियऩ् कऴल्
चॆऩ्ऱु चिन्तैयिल् वैक्क, मॆय्क्कति
नऩ्ऱु अतु आकिय नम्पऩ्ताऩे.

[1]
पुळ् इऩम् पुकऴ् पोऱ्‌ऱिय पून्तराय्
वॆळ्ळम् ताङ्कु विकिर्तऩ् अटि तॊऴ,
ञालत्तिल् उयर्वार्, उळ्कुम् नऩ्नॆऱि
मूलम् आय मुतलवऩ् ताऩे.

[2]
वेन्तराय् उलकु आळ विरुप्पु उऱिऩ्,
पून्तराय् नकर् मेयवऩ् पॊऩ् कऴल्
नीतियाल् निऩैन्तु एत्ति उळ्किट,
चातिया, विऩै आऩताऩे.

[3]
पूचुरर् तॊऴुतु एत्तिय पून्तराय्
ईचऩ् चेवटि एत्ति इऱैञ्चिट,
चिन्तै नोय् अवै तीर नल्किटुम्
इन्तु वार्चटै ऎम् इऱैये.

[4]
पॊलिन्त ऎऩ्पु अणि मेऩियऩ्-पून्तराय्
मलिन्त पुन्तियर् आकि वणङ्किट,
नुम्तम् मेल्विऩै ओट, वीटुचॆय्
ऎन्तै आय ऎम् ईचऩ्ताऩे.

[5]
पूतम् चूऴप् पॊलिन्तवऩ्, पून्तराय्
नातऩ्, चेवटि नाळुम् नविऩ्ऱिट,
नल्कुम्, नाळ्तॊऱुम् इऩ्पम् नळिर्पुऩल्
पिल्कु वार्चटैप् पिञ्ञकऩे.

[6]
पुऱ्‌ऱिऩ् नाकम् अणिन्तवऩ्, पून्तराय्
पऱ्‌ऱि वाऴुम् परमऩैप् पाटिट,
पावम् आयिऩ तीरप् पणित्तिटुम्
चे अतु एऱिय चॆल्वऩ् ताऩे.

[7]
पोतकत्तु उरि पोर्त्तवऩ्, पून्तराय्
कातलित्ताऩ्-कऴल् विरल् ऒऩ्ऱिऩाल्,
अरक्कऩ् आऱ्‌ऱल् अऴित्तु, अवऩुक्कु अरुळ्
पॆरुक्कि निऩ्ऱ ऎम् पिञ्ञकऩे.

[8]
मत्तम् आऩ इरुवर् मरुवु ऒणा
अत्तऩ् आऩवऩ् मेविय पून्तराय्,
आळ् अतु आक, अटैन्तु उय्म्मिऩ्! नुम् विऩै
माळुम् आऱु अरुळ्चॆय्युम्, ताऩे.

[9]
पॊरुत्तम् इल् चमण् चाक्कियर् पॊय् कटिन्तु,
इरुत्तल् चॆय्त पिराऩ्-इमैयोर् तॊऴ,
पून्तराय् नकर् कोयिल् कॊण्टु, कै
एन्तुम् माऩ्मऱि ऎम् इऱैये.

[10]
पुन्तियाल् मिक नल्लवर् पून्तराय्
अन्तम् इल् ऎम् अटिकळै, ञाऩचम्
पन्तऩ् मालै कॊण्टु एत्ति वाऴुम्! नुम्
पन्तम् आर् विऩै पाऱिटुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.022  
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु
 
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: चीर्काऴि God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Pi5cJXxeoVQ
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[1]
मन्तिर नाल्मऱै आकि, वाऩवर्
चिन्तैयुळ् निऩ्ऱवर्, अवर् तम्मै आळ्वऩ
चॆन्तऴल् ओम्पिय चॆम्मै वेतियर्क्कु
अन्तियुळ् मन्तिरम्, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[2]
ऊऩिल् उयिर्प्पै ऒटुक्कि, ऒण् चुटर्
ञाऩविळक्किऩै एऱ्‌ऱि, नऩ् पुलत्तु
एऩै वऴि तिऱन्तु, एत्तुवार्क्कु इटर्
आऩ कॆटुप्पऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[3]
नल्लवर् तीयवर् ऎऩातु, नच्चिऩर्
चॆल्लल् कॆट, चिवमुत्ति काट्टुव;
कॊल्ल नमऩ्तमर् कॊण्टु पोम् इटत्तु
अल्लल् कॆटुप्पऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[4]
कॊङ्कु अलर् वऩ्मतऩ् वाळि ऐन्तु; अकत्तु
अङ्कु उळ पूतमुम् अञ्च; ऐम् पॊऴिल्;
तङ्कु अरविऩ् पटम् अञ्चु; तम् उटै
अम् कैयिल् ऐविरल्; अञ्चु, ऎऴुत्तुमे.

[5]
तुम्मल् इरुमल् तॊटर्न्त पोऴ्तिऩुम्,
वॆम्मै नरकम् विळैन्त पोऴ्तिऩुम्,
इम्मै विऩै अटर्त्तु ऎय्तुम् पोऴ्तिऩुम्,
अम्मैयिऩुम्, तुणै अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[6]
वीटु पिऱप्पै अऱुत्तु, मॆच्चिऩर्
पीटै कॆटुप्पऩ; पिऩ्ऩै, नाळ्तॊऱुम्
माटु कॊटुप्पऩ; मऩ्ऩु मा नटम्
आटि उकप्पऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[7]
वण्टु अमर् ओति मटन्तै पेणिऩ;
पण्टै इरावणऩ् पाटि उय्न्तऩ;
तॊण्टर्कळ् कॊण्टु तुतित्तपिऩ्, अवर्क्कु
अण्टम् अळिप्पऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[8]
कार्वणऩ्, नाऩ्मुकऩ्, काणुतऱ्‌कु ऒणाच्
चीर् वणच् चेवटि चॆव्वि, नाळ्तॊऱुम्,
पेर् वणम् पेचिप् पितऱ्‌ऱुम् पित्तर्कट्कु
आर् वणम् आवऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[9]
पुत्तर्, चमण् कऴुक् कैयर्, पॊय् कॊळाच्
चित्तत्तवर्कळ् तॆळिन्तु तेऱिऩ;
वित्तक नीऱु अणिवार् विऩैप्पकैक्कु
अत्तिरम् आवऩ अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[10]
नल्-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्-नाल्मऱै
कऱ्‌ऱवऩ्, काऴियर् मऩ्ऩऩ्-उऩ्ऩिय
अऱ्‌ऱम् इल् मालैईर् ऐन्तुम्, अञ्चु ऎऴुत्तु
उऱ्‌ऱऩ, वल्लवर् उम्पर् आवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.024  
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल्  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुक्कऴुमलम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=EFcH79qtezA Audio: https://www.youtube.com/watch?v=zpZCGZOpaeY Audio: https://www.sivasiva.org/audio/3.024 Mannanil Nalla Vannam.mp3
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[1]
पोतै आर् पॊऩ् किण्णत्तु अटिचिल् पॊल्लातु ऎऩत्
तातैयार् मुऩिवु उऱ, ताऩ् ऎऩै आण्टवऩ्;
कातै आर् कुऴैयिऩऩ्; कऴुमल वळ नकर्
पेतैयाळ् अवळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[2]
तॊण्टु अणैचॆय् तॊऴिल्-तुयर् अऱुत्तु उय्यल् आम्
वण्टु अणै कॊऩ्ऱैयाऩ्, मतुमलर्च् चटैमुटि;
कण् तुणै नॆऱ्‌ऱियाऩ्; कऴुमल वळ नकर्
पॆण् तुणै आक ओर् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[3]
अयर्वु उळोम्! ऎऩ्ऱु नी अचैवु ऒऴि, नॆञ्चमे!
नियर् वळै मुऩ्कैयाळ् नेरिऴै अवळॊटुम्,
कयल् वयल् कुतिकॊळुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆयर् पल तुतिचॆय, पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[4]
अटैवु इलोम् ऎऩ्ऱु नी अयर्वु ऒऴि, नॆञ्चमे!
विटै अमर् कॊटियिऩाऩ्, विण्णवर् तॊऴुतु ऎऴुम्,
कटै उयर् माटम् आर् कऴुमल वळ नकर्
पॆटै नटै अवळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[5]
मऱ्‌ऱु ऒरु पऱ्‌ऱु इलै, नॆञ्चमे! मऱैपल
कऱ्‌ऱ नल् वेतियर् कऴुमल वळ नकर्,
चिऱ्‌ऱिटैप् पेर् अल्कुल् तिरुन्तिऴै अवळॊटुम्
पॆऱ्‌ऱु ऎऩै आळ् उटैप् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[6]
कुऱैवळै वतुमॊऴि कुऱैवु ऒऴि, नॆञ्चमे!
निऱैवळै मुऩ्कैयाळ् नेरिऴै अवळॊटुम्,
कऱैवळर् पॊऴिल्अणि कऴुमल वळनकर्प्
पिऱैवळर् चटैमुटिप् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[7]
अरक्कऩार् अरु वरै ऎटुत्तवऩ्-अलऱिट,
नॆरुक्किऩार्, विरलिऩाल्; नीटु याऴ् पाटवे,
करुक्कु वाळ् अरुळ् चॆय्ताऩ्; कऴुमल वळ नकर्
पॆरुक्कुम् नीरवळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[8]
नॆटियवऩ्, पिरमऩुम्, निऩैप्पु अरितु आय्, अवर्
अटियॊटु मुटि अऱिया अऴल् उरुविऩऩ्;
कटि कमऴ् पॊऴिल् अणि कऴुमल वळ नकर्
पिटि नटै अवळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[9]
तार् उऱु तट्टु उटैच् चमणर् चाक्कियर्कळ् तम्
आर् उऱु चॊल् कळैन्तु, अटि इणै अटैन्तु उय्म्मिऩ्!
कार् उऱु पॊऴिल् वळर् कऴुमल वळ नकर्
पेर् अऱत्ताळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[10]
करुन् तटन् तेऩ् मल्कु कऴुमल वळ नकर्प्
पॆरुन्तटङ् कॊङ्कैयॊटु इरुन्त ऎम्पिराऩ् तऩै
अरुन्तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ चॆन्तमिऴ्
विरुम्पुवार् अवर्कळ्, पोय्, विण्णुलकु आळ्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.033  
नीर् इटैत् तुयिऩ्ऱवऩ्, तम्पि,  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुवुचात्ताऩम् (कोविलूर्) God: मन्तिरपुरीचुवरर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=nUrPk4HHz-Y
नीर् इटैत् तुयिऩ्ऱवऩ्, तम्पि, नीळ् चाम्पुवाऩ्,
पोर् उटैच् चुक्किरीवऩ्, अऩुमाऩ्, तॊऴ;
कार् उटै नञ्चु उण्टु, कात्तु; अरुळ्चॆय्त ऎम्
चीर् उटैच् चेटर् वाऴ् तिरु उचात्ताऩमे.

[1]
कॊल्लै एऱु उटैयवऩ्, कोवण आटैयऩ्,
पल्लै आर् पटुतलैप् पलि कॊळुम् परमऩार्
मुल्लै आर् पुऱवु अणि मुतु पति नऱै कमऴ्
तिल्लैयाऩ् उऱैवु इटम् तिरु उचात्ताऩमे.

[2]
ताम् अलार् पोलवे तक्कऩार् वेळ्वियै
ऊमऩार् तम् कऩा आक्किऩाऩ्, ऒरु नொटि;
कामऩार् उटल् कॆटक् काय्न्त ऎम् कण्णुतल्;
चेममा उऱैवु इटम् तिरु उचात्ताऩमे.

[3]
मऱि तरु करत्तिऩाऩ्, माल्विटै एऱियाऩ्,
कुऱि तरु कोल नल् कुणत्तिऩार् अटि तॊऴ,
नॆऱि तरु वेतियर् नित्तलुम् नियमम् चॆय्
चॆऱि तरु पॊऴिल् अणि तिरु उचात्ताऩमे.

[4]
पण्टु, इरैत्तु अयऩुम् मालुम्, पलपत्तर्कळ्
तॊण्टु इरैत्तुम्, मलर् तूवित् तोत्तिरम् चॊल,
कॊण्टु इरैक् कॊटियॊटुम् कुरुकिऩिऩ् नल् इऩम्
तॆण्तिरैक् कऴऩि चूऴ् तिरु उचात्ताऩमे.

[7]
मटवरल् पङ्किऩऩ्; मलैतऩै मतियातु
चटचट ऎटुत्तवऩ् तलैपत्तुम् नॆरितर,
अटर्तर ऊऩ्ऱि, अङ्के अवऱ्‌कु अरुळ्चॆय्ताऩ्;
तिटम् ऎऩ उऱैवु इटम् तिरु उचात्ताऩमे.

[8]
आण् अलार्, पॆण् अलार्, अयऩॊटु मालुक्कुम्
काण ऒणा वण्णत्ताऩ्, करुतुवार् मऩत्तु उळाऩ्,
पेणुवार् पिणियॊटुम् पिऱप्पु अऱुप्पाऩ्, इटम्
चेण् उलाम् माळिकैत् तिरु उचात्ताऩमे.

[9]
काऩम् आर् वाऴ्क्कैयाऩ्, कार् अमण् तेरर् चॊल्
ऊऩमाक् कॊण्टु, नीर् उरैमिऩ्, उय्य ऎऩिल्
वाऩम् आर् मतिल्, अणि माळिकै, वळर् पॊऴिल्,
तेऩ मा मतियम् तोय् तिरु उचात्ताऩमे!

[10]
वरै तिरिन्तु इऴियुम् नीर् वळवयल् पुकलि मऩ्,
तिरै तिरिन्तु ऎऱिकटल्-तिरु उचात्ताऩरै
उरै तॆरिन्तु उणरुम् चम्पन्तऩ्, ऒण् तमिऴ् वल्लार्
नरै तिरै इऩ्ऱिये नऩ्नॆऱि चेर्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.046  
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुक्करुकावूर् God: मुल्लैवऩेचुवरर् Goddess: करुम्पऩैयाळम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=uSnIymbkLcs
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[1]
विमुतल् वल्ल चटैयाऩ्-विऩै उळ्कुवार्क्कु
अमुतनीऴल् अकलाततोर् चॆल्वम् आम्,
कमुतम् मुल्लै कमऴ्किऩ्ऱ, करुकावूर्
अमुतर्; वण्णम् अऴलुम् अऴल्वण्णमे.

[2]
पऴक वल्ल चिऱुत्तॊण्टर्, पा इऩ् इचैक्
कुऴकर्! ऎऩ्ऱु कुऴैया, अऴैया, वरुम्,
कऴल् कॊळ् पाटल् उटैयार् करुकावूर् ऎम्
अऴकर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[3]
पॊटि मॆय् पूचि, मलर् कॊय्तु, पुणर्न्तु उटऩ्,
चॆटियर् अल्ला उळ्ळम् नल्किय चॆल्वत्तर्
कटि कॊळ् मुल्लै कमऴुम् करुकावूर् ऎम्
अटिकळ्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[4]
मैयल् इऩ्ऱि, मलर् कॊय्तु वणङ्किट,
चॆय्य उळ्ळम् मिक नल्किय चॆल्वत्तर्
कैतल्, मुल्लै, कमऴुम् करुकावूर् ऎम्
ऐयर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[5]
माचु इल् तॊण्टर् मलर् कॊण्टु वणङ्किट,
आचै आर, अरुळ् नल्किय चॆल्वत्तर्;
काय् चिऩत्त विटैयार् करुकावूर् ऎम्
ईचर्; वण्णम्(म्) ऎरियुम्(म्) ऎरिवण्णमे.

[6]
वॆन्त नीऱु मॆय् पूचिय वेतियऩ्,
चिन्तै निऩ्ऱु अरुळ् नल्किय चॆल्वत्तऩ्-
कन्तम् मौवल् कमऴुम् करुकावूर् ऎम्
ऎन्तै; वण्णम्(म्) ऎरियुम्(म्) ऎरिवण्णमे.

[7]
पण्णिऩ् नेर् मॊऴियाळै ओर्पाकऩार्
मण्णु कोलम्(म्) उटैय अम्मलराऩॊटुम्
कण्णऩ् नेट अरियार् करुकावूर् ऎम्
अण्णल्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[9]
पोर्त्त मॆय्यिऩर्, पोतु उऴल्वार्कळ्, चॊल्
तीर्त्तम् ऎऩ्ऱु तॆळिवीर्! तॆळियेऩ्मिऩ्!
कार्त् तण्मुल्लै कमऴुम् करुकावूर् ऎम्
आत्तर् वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[10]
कलवमञ्ञै उलवुम् करुकावू
निलवु पाटल् उटैयाऩ् तऩ नीळ्कऴल्
कुलवु ञाऩचम्पन्तऩ् चॆन्तमिऴ्
चॊल वलार् अवर् तॊल्विऩै तीरुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.049  
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर्  
Tune - कौचिकम्   (Location: नल्लूर्प्पॆरुमणम् -नमचिवायत् तिरुप्पतिकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=RYMXxRvZB8I Audio: https://www.youtube.com/watch?v=5dzknic0_uA
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[1]
नम्पुवार् अवर् नाविऩ् नविऱ्‌ऱिऩाल्,
वम्पु नाळ्मलर् वार् मतु ऒप्पतु;
चॆम्पॊऩ् आर् तिलकम्, उलकुक्कु ऎल्लाम्;
नम्पऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[2]
नॆक्कु उळ्, आर्वम् मिकप् पॆरुकि(न्) निऩैन्तु
अक्कु मालै कॊटु अङ्कैयिल् ऎण्णुवार्
तक्क वाऩवरात् तकुविप्पतु
नक्कऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[3]
इयमऩ् तूतरुम् अञ्चुवर्, इऩ्चॊलाल्
नयम् वन्तु ओत वल्लार्तमै नण्णिऩाल्;
नियमम्ताऩ् निऩैवार्क्कु इऩियाऩ् नॆऱ्‌ऱि
नयऩऩ्, नामम् नमच्चिवायवे.

[4]
कॊल्वारेऩुम्, कुणम् पल नऩ्मैकळ्
इल्लारेऩुम्, इयम्पुवर् आयिटिऩ्,
ऎल्लात् तीङ्कैयुम् नीङ्कुवर् ऎऩ्पराल्
नल्लार् नामम् नमच्चिवायवे.

[5]
मन्तरम्(म्) अऩ पावङ्कळ् मेविय
पन्तऩैयवर् तामुम् पकर्वरेल्,
चिन्तुम् वल्विऩै; चॆल्वमुम् मल्कुमाल्
नन्ति नामम् नमच्चिवायवे.

[6]
नरकम् एऴ् पुक नाटिऩर् आयिऩुम्,
उरैचॆय् वायिऩर् आयिऩ्, उरुत्तिरर्
विरविये पुकुवित्तिटुम् ऎऩ्पराल्-
वरतऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[7]
इलङ्कै मऩ्ऩऩ् ऎटुत्त अटुक्कल् मेल्
तलम् कॊळ् काल्विरल् चङ्करऩ् ऊऩ्ऱलुम्,
मलङ्कि, वाय्मॊऴि चॆय्तवऩ् उय् वकै
नलम् कॊळ् नामम् नमच्चिवायवे.

[8]
पोतऩ्, पोतु अऩ कण्णऩुम्, अण्णल्तऩ्
पातम् ताऩ् मुटि नेटिय पण्पराय्,
यातुम् काण्पु अरितु आकि, अलन्तवर्
ओतुम् नामम् नमच्चिवायवे.

[9]
कञ्चि मण्टैयर्, कैयिल् उण् कैयर्कळ्
वॆञ् चॊल् मिण्टर् विरविलर् ऎऩ्पराल्-
विञ्चै अण्टर्कळ् वेण्ट, अमुतु चॆय्
नञ्चुउण् कण्टऩ् नमच्चिवायवे.

[10]
नन्ति नामम् नमच्चिवाय! ऎऩ्ऩुम्
चन्तैयाल्,-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊल्
चिन्तैयाल् मकिऴ्न्तु एत्त वल्लार् ऎलाम्
पन्तपाचम् अऱुक्क वल्लार्कळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.051  
चॆय्यऩे! तिरु आलवाय् मेविय
ऐयऩे!
 
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=FKdAEZH4Pms Audio: https://www.sivasiva.org/audio/3.051 Seyyanae ThiruAalavaay.mp3
चॆय्यऩे! तिरु आलवाय् मेविय
ऐयऩे! अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अरुळ्चॆय्, ऎऩै;
पॊय्यर् आम् अमणर् कॊळुवुम् चुटर्
पैयवे चॆऩ्ऱु, पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[1]
चित्तऩे! तिरु आलवाय् मेविय
अत्तऩे! अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अरुळ्चॆय्, ऎऩै;
ऎत्तर् आम् अमणर् कॊळुवुम् चुटर्
पत्ति मऩ्, तॆऩ्ऩऩ्, पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[2]
तक्कऩ् वेळ्वि तकर्त्तु अरुळ् आलवाय्च्
चॊक्कऩे! अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अरुळ्चॆय्, ऎऩै;
ऎक्कर् आम् अमणर् कॊळुवुम् चुटर्
पक्कमे चॆऩ्ऱु, पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[3]
चिट्टऩे! तिरु आलवाय् मेविय
अट्टमूर्त्तियऩे! अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अरुळ्
तुट्टर् आम् अमणर् कॊळुवुम् चुटर्
पट्टि मऩ्, तॆऩ्ऩऩ्, पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[4]
नण्णलार् पुरम् मूऩ्ऱु ऎरि आलवाय्
अण्णले! अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अरुळ्चॆय्, ऎऩै;
ऎण् इला अमणर् कॊळुवुम् चुटर्
पण् इयल् तमिऴ्प् पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[5]
तञ्चम्! ऎऩ्ऱु उऩ् चरण् पुकुन्तेऩैयुम्,
अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अरुळ्, आलवाय् अण्णले!
वञ्चम् चॆय्तु अमणर् कॊळुवुम् चुटर्
पञ्चवऩ्, तॆऩ्ऩऩ्, पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[6]
चॆङ्कण् वॆळ्विटैयाय्! तिरु आलवाय्
अङ्कणा! अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्, ऎऩै;
कङ्कुलार् अमण्कैयर् इटुम् कऩल्,
पङ्कम् इल् तॆऩ्ऩऩ् पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[7]
तूर्त्तऩ् वीरम् तॊलैत्तु अरुळ् आलवाय्
आत्तऩे! अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अरुळ्चॆय्, ऎऩै;
एत्तु इला अमणर् कॊळुवुम् चुटर्
पार्त्तिवऩ्, तॆऩ्ऩऩ्, पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[8]
ताविऩाऩ्, अयऩ्ताऩ् अऱिया वकै
मेविऩाय्! तिरु आलवायाय्, अरुळ्
तू इला अमणर् कॊळुवुम् चुटर्
पाविऩाऩ्, तॆऩ्ऩऩ्, पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[9]
ऎण्तिचैक्कु ऎऴिल् आलवाय् मेविय
अण्टऩे! अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्, ऎऩै;
कुण्टर् आम् अमणर् कॊळुवुम् चुटर्
पण्टि मऩ्, तॆऩ्ऩऩ्, पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[10]
अप्पऩ्-आलवाय् आति अरुळिऩाल्,
वॆप्पम् तॆऩ्ऩवऩ् मेल् उऱ, मेतिऩिक्कु
ऒप्प, ञाऩचम्पन्तऩ् उरैपत्तुम्,
चॆप्प वल्लवर् तीतु इलाच् चॆल्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.054  
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ्  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ArwIB72oZ48
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[1]
अरिय काट्चियराय्, तमतु अङ्कै चेर्
ऎरियर्; एऱु उकन्तु एऱुवर्; कण्टमुम्
करियर्; काटु उऱै वाऴ्क्कैयर्; आयिऩुम्,
पॆरियर्; आर् अऱिवार्, अवर् पॆऱ्‌ऱिये?

[2]
वॆन्त चाम्पल् विरै ऎऩप् पूचिये,
तन्तैयारॊटु ताय् इलर्; तम्मैये
चिन्तिया ऎऴुवार् विऩै तीर्प्पराल्;
ऎन्तैयार् अवर् ऎव्वकैयार् कॊलो!

[3]
आट्पालवर्क्कु अरुळुम् वण्णमुम् आतिमाण्पुम्
केट्पाऩ् पुकिल्, अळवु इल्लै; किळक्क वेण्टा;
कोळ्पालऩवुम् विऩैयुम् कुऱुकामै, ऎन्तै
ताळ्पाल् वणङ्कित् तलैनिऩ्ऱु इवै केट्क, तक्कार्

[4]
एतुक्कळालुम् ऎटुत्त मॊऴियालुम् मिक्कुच्
चोतिक्क वेण्टा; चुटर्विट्टु उळऩ्, ऎङ्कळ् चोति;
मा तुक्कम् नीङ्कल् उऱुवीर्, मऩम्पऱ्‌ऱि वाऴ्मिऩ्!
चातुक्कळ् मिक्कीर्, इऱैये वन्तु चार्मिऩ्कळे

[5]
आटुम्(म्) ऎऩवुम्, अरुङ्कूऱ्‌ऱम् उतैत्तु वेतम्
पाटुम्(म्) ऎऩवुम्, पुकऴ् अल्लतु, पावम् नीङ्कक्
केटुम् पिऱप्पुम्(म्) अऱुक्कुम्(म्) ऎऩक् केट्टिर् आकिल्,
नाटुम् तिऱत्तार्क्कु अरुळ् अल्लतु, नाट्टल् आमे?

[6]
कटि चेर्न्त पोतु मलर् आऩ कैक् कॊण्टु, नल्ल
पटि चेर्न्त पाल्कॊण्टु, अङ्कु आट्टिट, तातै पण्टु
मुटि चेर्न्त कालै अऱ वॆट्टिट, मुक्कण् मूर्त्ति
अटि चेर्न्त वण्णम्(म्) अऱिवार् चॊलक् केट्टुम् अऩ्ऱे!

[7]
वेतमुतल्वऩ् मुतल् आक विळङ्कि, वैयम्
एतप्पटामै, उलकत्तवर् एत्तल् चॆय्य,
पूतमुतल्वऩ् मुतले मुतलाप् पॊलिन्त
चूतऩ् ऒलिमालै ऎऩ्ऱे कलिक्कोवै चॊल्ले!

[8]
पार् आऴिवट्टम् पकैयाल् नलिन्तु आट्ट, वाटि
पेर् आऴियाऩतु इटर् कण्टु, अरुळ् चॆय्तल् पेणि,
नीर् आऴि विट्टु एऱि नॆञ्चु इटम् कॊण्टवर्क्कुप्
पोर् आऴि ईन्त पुकऴुम् पुकऴ् उऱ्‌ऱतु अऩ्ऱे!

[9]
माल् आयवऩुम् मऱैवल्लवऩ् नाऩ्मुकऩुम्
पाल् आय तेवर् पकरिल्, अमुतु ऊट्टल् पेणि,
काल् आय मुन्नीर् कटैन्तार्क्कु अरितु आय् ऎऴुन्त
आलालम् उण्टु, अङ्कु अमरर्क्कु अरुळ् चॆय्ततु आमे!

[10]
अऱ्‌ऱु अऩ्ऱि अम् तण् मतुरैत् तॊकै आक्किऩाऩुम्,
तॆऱ्‌ऱु ऎऩ्ऱ तॆय्वम् तॆळियार् करैक्कु ओलै तॆण् नीर्प्
पऱ्‌ऱु इऩ्ऱिप् पाङ्कु ऎतिर्विऩ् ऊरवुम्, पण्पु नोक्किल्,
पॆऱ्‌ऱॊऩ्ऱु उयर्त्त पॆरुमाऩ् पॆरुमाऩुम् अऩ्ऱे!

[11]
नल्लार्कळ् चेर् पुकलि ञाऩचम्पन्तऩ्, नल्ल
ऎल्लार्कळुम् परवुम् ईचऩै एत्तु पाटल्,
पल्लार्कळुम् मतिक्कप् पाचुरम् चॊऩ्ऩ पत्तुम्,
वल्लार्कळ्, वाऩोर् उलकु आळवुम् वल्लर् अऩ्ऱे!

[12]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.072  
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु  
Tune - चातारि   (Location: तिरुमाकऱल् God: अटैक्कलङ्कात्तनातर् Goddess: पुवऩनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=KazBwKsulkI
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[1]
कलैयिऩ् ऒलि, मङ्कैयर्कळ् पाटल् ऒलि, आटल्, कविऩ् ऎय्ति, अऴकु आर्
मलैयिऩ् निकर् माटम्, उयर् नीळ्कॊटिकळ् वीचुम् मलि माकऱल् उळाऩ्-
इलैयिऩ् मलि वेल् नुऩैय चूलम् वलऩ् एन्ति, ऎरिपुऩ् चटैयिऩुळ्
अलै कॊळ् पुऩल् एन्तु पॆरुमाऩ्-अटियै एत्त, विऩै अकलुम्, मिकवे.

[2]
कालैयॊटु तुन्तुपिकळ्, चङ्कु, कुऴल्, याऴ्, मुऴवु, कामरुवु चीर्
मालै वऴिपाटु चॆय्तु, मातवर्कळ् एत्ति मकिऴ् माकऱल् उळाऩ्-
तोलै उटै पेणि, अतऩ्मेल् ऒर् चुटर् नाकम् अचैया, अऴकिताप्
पालै अऩ नीऱु पुऩैवाऩ्-अटियै एत्त, विऩै पऱैयुम्, उटऩे.

[3]
इङ्कु कतिर् मुत्तिऩॊटु पॊऩ्मणिकळ् उन्ति, ऎऴिल् मॆय्युळ् उटऩे,
मङ्कैयरुम् मैन्तर्कळुम् मऩ्ऩु पुऩल् आटि, मकिऴ् माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु, वळर् कॊऩ्ऱै, कुळिर्तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्-अटियैये
नुङ्कळ् विऩै तीर, मिक एत्ति, वऴिपाटु नुकरा, ऎऴुमिऩे!

[4]
तुञ्चु नऱु नीलम्, इरुळ् नीङ्क, ऒळि तोऩ्ऱुम् मतु वार् कऴऩिवाय्,
मञ्चु मलि पूम्पॊऴिलिल्, मयिल्कळ् नटम् आटल् मलि माकऱल् उळाऩ्-
वञ्च मतयाऩै उरि पोर्त्तु मकिऴ्वाऩ्, ऒर् मऴुवाळऩ्, वळरुम्
नञ्चम् इरुळ् कण्टम् उटै नातऩ्-अटियारै नलिया, विऩैकळे

[5]
मऩ्ऩुम् मऱैयोर्कळॊटु पल्पटिम मा तवर्कळ् कूटि उटऩ् आय्
इऩ्ऩ वकैयाल् इऩितु इऱैञ्चि, इमैयोरिल् ऎऴु माकऱल् उळाऩ्-
मिऩ्ऩै विरि पुऩ्चटैयिऩ् मेल् मलर्कळ् कङ्कैयॊटु तिङ्कळ् ऎऩवे
उऩ्ऩुमवर्, तॊल्विऩैकळ् ऒल्क, उयर् वाऩ् उलकम् एऱल् ऎळिते.

[6]
वॆय्य विऩै नॆऱिकळ् चॆल, वन्तु अणैयुम् मेल्विऩैकळ् वीट्टल् उऱुवीर्
मै कॊळ् विरि काऩल्, मतु वार् कऴऩि माकऱल् उळाऩ्-ऎऴिल् अतु आर्
कैय करि काल्वरैयिऩ् मेलतु उरि-तोल् उटैय मेऩि अऴकु आर्
ऐयऩ्-अटि चेर्पवरै अञ्चि अटैया, विऩैकळ्; अकलुम्, मिकवे.

[7]
तूचु तुकिल् नीळ्कॊटिकळ् मेकमॊटु तोय्वऩ, पॊऩ् माटमिचैये,
माचु पटु चॆय्कै मिक, मातवर्कळ् ओति मलि माकऱल् उळाऩ्;
पाचुपत! इच्चै वरि नच्चु अरवु कच्चै उटै पेणि, अऴकु आर्
पूचु पॊटि ईचऩ्! ऎऩ एत्त, विऩै निऱ्‌ऱल् इल, पोकुम्, उटऩे.

[8]
तूय विरितामरैकळ्, नॆय्तल्, कऴुनीर्, कुवळै, तोऩ्ऱ, मतु उण्
पाय वरिवण्टु पलपण् मुरलुम् ओचै पयिल् माकऱल् उळाऩ्-
चाय विरल् ऊऩ्ऱिय इरावणऩ् तऩ्मै कॆट निऩ्ऱ पॆरुमाऩ्-
आय पुकऴ् एत्तुम् अटियार्कळ् विऩै आयिऩवुम् अकल्वतु ऎळिते.

[9]
कालिऩ् नल पैङ्कऴल्कळ् नीळ् मुटियिऩ् मेल् उणर्वु कामुऱविऩार्
मालुम् मलराऩुम्, अऱियामै ऎरि आकि, उयर् माकऱल् उळाऩ्-
नालुम् ऎरि, तोलुम् उरि, मा मणिय नाकमॊटु कूटि उटऩ् आय्,
आलुम् विटै ऊर्ति उटै अटिकळ् अटियारै अटैया, विऩैकळे.

[10]
कटै कॊळ् नॆटुमाटम् मिक ओङ्कु कमऴ् वीति मलि काऴियवर्कोऩ्-
अटैयुम् वकैयाल् परवि अरऩै अटि कूटु चम्पन्तऩ्-उरैयाल्,
मटै कॊळ् पुऩलोटु वयल् कूटु पॊऴिल् माकऱल् उळाऩ् अटियैये
उटैय तमिऴ् पत्तुम् उणर्वार् अवर्कळ् तॊल्विऩैकळ्
ऒल्कुम्, उटऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.078  
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु,  
Tune - चातारि   (Location: तिरुवेतिकुटि God: वेतपुरीचुवरर् Goddess: मङ्कैयर्क्करचियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=QWAjJTbfqv0
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[1]
चॊल् पिरिवु इलात मऱै पाटि नटम् आटुवर्, तॊल् आऩै उरिवै
मल् पुरि पुयत्तु इऩितु मेवुवर्, ऎन्नाळुम् वळर् वाऩवर् तॊऴत्
तुय्प्पु अरिय नञ्चम् अमुतु आक मुऩ् अयिऩ्ऱवर्, इयऩ्ऱ तॊकु चीर्
वॆऱ्‌पु अरैयऩ् मङ्कै ऒरु पङ्कर्, नकर् ऎऩ्पर् तिरु वेतिकुटिये.

[2]
पोऴुम् मति, पूण् अरवु, कॊऩ्ऱैमलर्, तुऩ्ऱु चटै वॆऩ्ऱि पुक मेल्
वाऴुम् नति ताऴुम् अरुळाळर्; इरुळ् आर् मिटऱर्; मातर् इमैयोर्
चूऴुम् इरवाळर्; तिरुमार्पिल् विरि नूलर्; वरितोलर्; उटैमेल्
वेऴ उरि पोर्वैयिऩर्; मेवु पति ऎऩ्पर् तिरु वेतिकुटिये.

[3]
काटर्, करि कालर्, कऩल् कैयर्, अऩल् मॆय्यर्, उटल् चॆय्यर्, चॆवियिल्-
तोटर्, तॆरि कीळर्, चरि कोवणवर्, आवणवर् तॊल्लै नकर्ताऩ्-
पाटल् उटैयार्कळ् अटियार्कळ्, मलरोटु पुऩल् कॊण्टु पणिवार्
वेटम् ऒळि आऩ पॊटि पूचि, इचै मेवु तिरु वेतिकुटिये.

[4]
चॊक्कर्; तुणै मिक्क ऎयिल् उक्कु अऱ मुऩिन्तु, तॊऴुम् मूवर् मकिऴत्
तक्क अरुळ् पक्कम् उऱ वैत्त अरऩार्; इऩितु तङ्कुम् नकर्ताऩ्-
कॊक्कु अरवम् उऱ्‌ऱ पॊऴिल् वॆऱ्‌ऱि निऴल् पऱ्‌ऱि वरिवण्टु इचै कुलाम्,
मिक्क अमरर् मॆच्चि इऩितु, अच्चम् इटर् पोक नल्कु, वेतिकुटिये.

[5]
चॆय्य तिरु मेऩिमिचै वॆण्पॊटि अणिन्तु, करुमाऩ् उरिवै पोर्त्तु
ऐयम् इटुम्! ऎऩ्ऱु मटमङ्कैयॊटु अकम् तिरियुम् अण्णल् इटम् आम्
वैयम् विलै माऱिटिऩुम्, एऱु पुकऴ् मिक्कु इऴिवु इलात वकैयार्
वॆय्य मॊऴि तण् पुलवरुक्कु उरै चॆयात अवर्, वेतिकुटिये.

[6]
उऩ्ऩि इरुपोतुम् अटि पेणुम् अटियार् तम् इटर् ऒल्क अरुळित्
तुऩ्ऩि ऒरु नाल्वरुटऩ् आल्निऴल् इरुन्त तुणैवऩ् तऩ् इटम् आम्
कऩ्ऩियरॊटु आटवर्कळ् मा मणम् विरुम्पि, अरु मङ्कलम् मिक,
मिऩ् इयलुम् नुण् इटै नल् मङ्कैयर् इयऱ्‌ऱु पति वेतिकुटिये.

[7]
उरक् करम् नॆरुप्पु ऎऴ नॆरुक्कि वरै पऱ्‌ऱिय ऒरुत्तऩ् मुटितोळ्
अरक्कऩै अटर्त्तवऩ्, इचैक्कु इऩितु नल्कि अरुळ् अङ्कणऩ्, इटम्
मुरुक्कु इतऴ् मटक्कॊटि मटन्तैयरुम् आटवरुम् मॊय्त्त कलवै
विरैक् कुऴल् मिकक् कमऴ, विण् इचै उलावु तिरु वेतिकुटिये.

[8]
पूविऩ् मिचै अन्तणऩॊटु आऴि पॊलि अङ्कैयऩुम् नेट, ऎरि आय्,
तेवुम् इवर् अल्लर्, इऩि यावर्? ऎऩ, निऩ्ऱु तिकऴ्किऩ्ऱवर् इटम्
पावलर्कळ् ओचै इयल् केळ्वि अतु अऱात कॊटैयाळर् पयिल्वु आम्,
मेवु अरिय चॆल्वम् नॆटुमाटम् वळर् वीति निकऴ् वेतिकुटिये.

[9]
वञ्च(अ)मणर्, तेरर्, मतिकेटर्, तम् मऩत्तु अऱिवु इलातवर् मॊऴि
तञ्चम् ऎऩ ऎऩ्ऱुम् उणरात अटियार् करुतु चैवऩ् इटम् आम्
अञ्चुपुलऩ् वॆऩ्ऱु, अऱुवकैप् पॊरुळ् तॆरिन्तु, ऎऴु इचैक् किळवियाल्,
वॆञ्चिऩम् ऒऴित्तवर्कळ् मेवि निकऴ्किऩ्ऱ तिरु वेतिकुटिये.

[10]
कन्तम् मलि तण्पॊऴिल् नल् माटम् मिटै काऴि वळर् ञाऩम् उणर् चम्-
पन्तऩ् मलि चॆन्तमिऴिऩ् मालैकॊटु, वेतिकुटि आति कऴले
चिन्तै चॆय वल्लवर्कळ्, नल्लवर्कळ् ऎऩ्ऩ निकऴ्वु ऎय्ति, इमैयोर्
अन्त उलकु ऎय्ति अरचु आळुमतुवे चरतम्; आणै नमते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.108  
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=JEAsR66LDzw
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[1]
वैतिकत्तिऩ् वऴि ऒऴुकात अक्
कैतवम्(म्) उटैक् कार् अमण् तेररै
ऎय्ति, वातुचॆयत् तिरु उळ्ळमे?
मै तिकऴ्तरु मा मणिकण्टऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[2]
मऱै वऴक्कम् इलात मा पाविकळ्
पऱि तलैक् कैयर्, पाय् उटुप्पार्कळै
मुऱिय, वातुचॆयत् तिरु उळ्ळमे?
मऱि उलाम् कैयिल् मा मऴुवाळऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[3]
अऱुत्त अङ्कम् आऱु आयिऩ नीर्मैयैक्
कऱुत्तु वाऴ् अमण्कैयर्कळ् तम्मॊटुम्
चॆऱुत्तु, वातुचॆयत् तिरु उळ्ळमे?
मुऱित्त वाऩ् मतिक्कण्णि मुतल्वऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[4]
अन्तणाळर् पुरियुम् अरुमऱै
चिन्तै चॆय्या अरुकर् तिऱङ्कळैच्
चिन्त, वातुचॆयत् तिरु उळ्ळमे?
वॆन्त नीऱु अतु अणियुम् विकिर्तऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[5]
वेट्टु वेळ्वि चॆयुम् पॊरुळै विळि
मूट्टु चिन्तै मुरुट्टु अमण्कुण्टरै
ओट्टि, वातुचॆयत् तिरु उळ्ळमे?
काट्टिल् आऩै उरित्त ऎम् कळ्वऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[6]
अऴल् अतु ओम्पुम् अरुमऱैयोर् तिऱम्
विऴल् अतु ऎऩ्ऩुम् अरुकर् तिऱत्तिऱम्
कऴल्, वातुचॆयत् तिरु उळ्ळमे?
तऴल् इलङ्कु तिरु उरुच् चैवऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[7]
नीऱ्‌ऱु मेऩियर् आयिऩर् मेल् उऱ्‌ऱ
काऱ्‌ऱुक् कॊळ्ळवुम् निल्ला अमणरैत्
तेऱ्‌ऱि, वातुचॆयत् तिरु उळ्ळमे?
आऱ्‌ऱ वाळ् अरक्कऱ्‌कुम् अरुळिऩाय्!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[8]
नील मेऩि अमणर् तिऱत्तु निऩ्
चीलम् वातु चॆयत् तिरु उळ्ळमे?
मालुम् नाऩ्मुकऩुम् काण्पु अरियतु ओर्
कोलम् मेऩि अतु आकिय कुऩ्ऱमे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[9]
अऩ्ऱु मुप्पुरम् चॆऱ्‌ऱ अऴक! निऩ्
तुऩ्ऱु पॊऩ्कऴल् पेणा अरुकरैत्
तॆऩ्ऱ वातुचॆयत् तिरु उळ्ळमे?
कऩ्ऱु चाक्कियर् काणात् तलैवऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[10]
कूटल् आलवाय्क्कोऩै विटैकॊण्टु
वाटल् मेऩि अमणरै वाट्टिट,
माटक् काऴिच् चम्पन्तऩ् मतित्त इप्
पाटल् वल्लवर् पाक्कियवाळरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.117  
यामामा नी यामामा याऴीकामा  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=wEt3BJdWfIo
यामामा नी यामामा याऴीकामा काणाका
काणाकामा काऴीया मामायानी मामाया!

[1]
याकायाऴी कायाका तायारारा तायाया
यायातारा रायाता कायाकाऴी याकाया!

[2]
तावामूवा ताचाका ऴीनातानी यामामा
मामायानी तानाऴी काचातावा मूवाता!

[3]
नीवावाया कायाऴी कावावाऩो वारामे
मेरावाऩो वावाका ऴीयाकाया वावानी!

[4]
याकालामे याकाऴी यामेतावी तायावी
वीयातावी तामेया ऴीकायामे लाकाया!

[5]
मेलापोका मेतेऴी कालालेका लाऩाये
येऩालाका लेलाका ऴीतेमेका पोलेमे?

[6]
नीयामानी येयामा तावेऴीका नीताऩे
नेतानीका ऴीवेता मायायेनी मायानी?

[7]
नेणवराविऴ याचैऴिये वेकतळेरिय ळायुऴिका
काऴियुळायरि ळेतकवे येऴिचैयाऴवि रावणऩे.

[8]
कालेमेले काणीका ऴीकालेमा लेमेपू
पूमेलेमा लेकाऴी काणीकाले मेलेका!

[9]
वेरियुमेणव काऴियॊये येऩै निणेमट ळोकरते
तेरकळोटम णे निऩैये येयॊऴिकावण मेयुरिवे.

[10]
नेरकऴामित याचऴिता येऩऩियेऩऩि ळायुऴिका
काऴियुळाऩिऩ येऩिऩये ताऴिचयातमि ऴाकरऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.123  
निरै कऴल् अरवम् चिलम्पु  
Tune - पुऱनीर्मै   (Location: तिरुक्कोणमलै God: कोणीचर् Goddess: मातुमैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=EwSCSulZrO4
निरै कऴल् अरवम् चिलम्पु ऒलि अलम्पुम् निमलर्, नीऱु अणि तिरुमेऩि
वरै कॆऴु मकळ् ओर्पाकमाप् पुणर्न्त वटिविऩर्, कॊटि विटैयर्
करै कॆऴु चन्तुम् कार् अकिल् पिळवुम् अळप्प(अ)रुङ्
कऩ मणि वरऩ्ऱि,
कुरैकटल् ओतम् नित्तिलम् कॊऴिक्कुम् कोणमामलै अमर्न्तारे.

[1]
कटितु ऎऩ वन्त करितऩै उरित्तु अव् उरि मेऩिमेल् पोर्प्पर्
पिटि अऩ नटैयाळ् पॆय् वळै मटन्तै
पिऱैनुतलवळॊटुम् उटऩ् आय
कॊटितु ऎऩक् कतऱुम् कुरैकटल् चूऴ्न्तु कॊळ्ळ, मुऩ् नित्तिलम् चुमन्तु
कुटितऩै नॆरुङ्किप् पॆरुक्कम् आय्त् तोऩ्ऱुम्
कोणमामलै अमर्न्तारे.

[2]
पऩित्त इळन्तिङ्कळ् पैन्तलै नाकम् पटर् चटै मुटि
इटै वैत्तार्
कऩित्तु इळन् तुवर्वाय्क् कारिकै पाकम् आक मुऩ्
कलन्तवर्, मतिल्मेल्
तऩित्त पेर् उरुव विऴित् तऴल् नाकम् ताङ्किय मेरु
वॆञ्चिलैयाक्
कुऩित्ततु ओर् विल्लार् कुरैकटल् चूऴ्न्त कोणमामलै
अमर्न्तारे.

[3]
पऴित्त इळङ् कङ्कै चटै इटै वैत्तु, पाङ्कु उटै
मतऩऩैप् पॊटिया
विऴित्तु, अवऩ् तेवि वेण्ट, मुऩ् कॊटुत्त विमलऩार्; कमलम् आर् पातर्
तॆऴित्तु मुऩ् अरऱ्‌ऱुम् चॆऴुङ् कटल्-तरळम् चॆम्पॊऩुम् इप्पियुम् चुमन्तु
कॊऴित्तु, वऩ् तिरैकळ् करै इटैच् चेर्क्कुम्
कोणमामलै अमर्न्तारे.

[4]
तायिऩुम् नल्ल तलैवर्! ऎऩ्ऱु अटियार् तम् अटि
पोऱ्‌ऱु इचैप्पार्कळ्
वायिऩुम् मऩत्तुम् मरुवि निऩ्ऱु अकला माण्पिऩर्, काण् पलवेटर्,
नोयिलुम् पिणियुम् तॊऴलर्पाल् नीक्कि नुऴैतरु नूलिऩर् ञालम्
कोयिलुम् चुऩैयुम् कटल् उटऩ् चूऴ्न्त कोणमामलै
अमर्न्तारे.

[5]
परिन्तु नल् मऩत्ताल् वऴिपटुम् माणितऩ् उयिर्मेल् वरुम्
कूऱ्‌ऱैत्
तिरिन्तिटा वण्णम् उतैत्तु, अवऱ्‌कु अरुळुम्
चॆम्मैयार्; नम्मै आळ् उटैयार्
विरिन्तु उयर् मौवल्, मातवि, पुऩ्ऩै, वेङ्कै, वण्
चॆरुन्ति, चॆण्पकत्तिऩ्
कुरुन्तॊटु, मुल्लै, कॊटिविटुम् पॊऴिल् चूऴ्
कोणमामलै अमर्न्तारे.

[6]
ऎटुत्तवऩ् तरुक्कै इऴित्तवर्, विरलाल्; एत्तिट आत्तम् आम् पेऱु
तॊटुत्तवर्; चॆल्वम् तोऩ्ऱिय पिऱप्पुम् इऱप्पु
अऱियातवर्; वेळ्वि
तटुत्तवर्; वऩप्पाल् वैत्ततु ओर् करुणै तऩ् अरुळ्
पॆरुमैयुम् वाऴ्वुम्
कॊटुत्तवर्; विरुम्पुम् पॆरुम् पुकऴाळर् कोणमामालै
अमर्न्तारे.

[8]
अरुवरातु ऒरु कै वॆण्तलै एन्ति; अकम्तॊऱुम् पलि
उटऩ् पुक्क
पॆरुवराय् उऱैयुम् नीर्मैयर्; चीर्मैप् पॆरुङ्कटल्
वण्णऩुम्, पिरमऩ्,
इरुवरुम् अऱिया वण्णम् ऒळ् ऎरि आय् उयर्न्तवर्;
पॆयर्न्त नल् माऱ्‌कुम्
कुरुवराय् निऩ्ऱार्, कुरैकऴल् वणङ्क; कोणमामलै
अमर्न्तारे.

[9]
निऩ्ऱु उणुम् चमणुम्, इरुन्तु उणुम् तेरुम्, नॆऱि
अलातऩ पुऱम्कूऱ,
वॆऩ्ऱु नञ्चु उण्णुम् परिचिऩर्; ऒरुपाल् मॆल्लियलॊटुम्
उटऩ् आकि
तुऩ्ऱुम् ऒण् पௌवम् मव्वलुम् चूऴ्न्तु ताऴ्न्तु उऱु
तिरैपल मोतिक्
कुऩ्ऱुम् ऒण् काऩल् वाचम् वन्तु उलवुम् कोणमामलै
अमर्न्तारे.

[10]
कुऱ्‌ऱम् इलातार् कुरैकटल् चूऴ्न्त कोणमामलै
अमर्न्तारै,
कऱ्‌ऱु उणर् केळ्विक् काऴियर्पॆरुमाऩ्-करुत्तु उटै
ञाऩचम्पन्तऩ्-
उऱ्‌ऱ चॆन्तमिऴ् आर् मालै ईर्-ऐन्तुम् उरैप्पवर्,
केट्पवर्, उयर्न्तोर्
चुऱ्‌ऱमुम् आकित् तॊल्विऩै अटैयार्; तोऩ्ऱुवर्,
वाऩ् इटैप् पॊलिन्ते.
[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.125  
कल् ऊर्प् पॆरु मणम्  
Tune - अन्ताळिक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुनल्लूर्प्पॆरुमणम् (आच्चाळ्पुरम्) God: चिवलोकत्तियाकेचर् Goddess: नङ्कैयुमैनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=28Azl8Dg42c
कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[1]
तरु मणल् ओतम् चेर् तण्कटल् नित्तिलम्
परु मणलाक् कॊण्टु, पावै नल्लार्कळ्,
वरुम् मणम् कूट्टि, मणम् चॆयुम् नल्लूर्प्-
पॆरुमणत्ताऩ् पॆण् ओर्पाकम् कॊण्टाऩे!

[2]
अऩ्पु उऱु चिन्तैयराकि, अटियवर्
नऩ्पु उऱु नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेवि निऩ्ऱु,
इऩ्पु उऱुम् ऎन्तै इणै अटि एत्तुवार्
तुऩ्पु उऱुवार् अल्लर्; तॊण्टु चॆय्तारे.

[3]
वल्लियन्तोल् उटै आर्प्पतु; पोर्प्पतु
कॊल् इयल् वेऴत्तु उरि; विरि कोवणम्
नल् इयलार् तॊऴु नल्लूर्प्पॆरुमणम्
पुल्किय वाऴ्क्कै ऎम् पुण्णियऩार्क्के.

[4]
एऱु उकन्तीर्; इटुकाट्टु ऎरि आटि, वॆण्-
नीऱु उकन्तीर्; निरै आर् विरि तेऩ् कॊऩ्ऱै
नाऱु उकन्तीर् तिरु नल्लूर्प्पॆरुमणम्
वेऱु उकन्तीर्! उमै कूऱु उकन्तीरे!

[5]
चिट्टप्पट्टार्क्कु ऎळियाऩ्, चॆङ्कण् वेट्टुवप्-
पट्टम् कट्टुम् चॆऩ्ऩियाऩ्, पति आवतु
नट्टक्कॊट्टु आट्टु अऱा नल्लूर्प्पॆरुमणत्तु
इट्टप्पट्टाल् ऒत्तिराल् ऎम्पिराऩीरे!

[6]
मेकत्त कण्टऩ्, ऎण्तोळऩ्, वॆण् नीऱ्‌ऱु उमै
पाकत्तऩ्, पाय् पुलित्तोलॊटु पन्तित्त
नाकत्तऩ्-नल्लूर्प्पॆरुमणत्ताऩ्; नल्ल
पोकत्तऩ्, योकत्तैये पुरिन्ताऩे.

[7]
तक्कु इरुन्तीर्! अऩ्ऱु ताळाल् अरक्कऩै
उक्कु इरुन्तु ऒल्क उयर्वरैक्कीऴ् इट्टु
नक्कु इरुन्तीर्; इऩ्ऱु नल्लूर्प्पॆरुमणम्
पुक्कु इरुन्तीर्! ऎमैप् पोक्कु अरुळीरे!

[8]
एलुम् तण् तामरैयाऩुम् इयल्पु उटै
मालुम् तम् माण्पु अऱिकिऩ्ऱिलर्; मामऱै-
नालुम् तम् पाट्टु ऎऩ्पर्; नल्लूर्प्पॆरुमणम्-
पोलुम्, तम् कोयिल् पुरिचटैयार्क्के.

[9]
आतर् अमणॊटु, चाक्कियर्, ताम् चॊल्लुम्
पेतैमै केट्टुप् पिणक्कु उऱुवीर्! वम्मिऩ्!
नातऩै, नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेविय
वेतऩ, ताळ् तॊऴ, वीटु ऎळितु आमे.

[10]
नऱुम्पॊऴिल् काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
पॆऱुम् पत नल्लूर्प्पॆरुमणत्ताऩै,
उऱुम् पॊरुळाल् चॊऩ्ऩ ऒण्तमिऴ् वल्लार्क्कु
अऱुम्, पऴि पावम्; अवलम् इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.001  
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल
 
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुवतिकै वीरट्टाऩम् God: वीरट्टाऩेचुवरर् Goddess: तिरुवतिकैनायकि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=MKE6sESuM58
कूऱ्‌ऱु आयिऩ आऱु विलक्ककिलीर्-
कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩ् अऱियेऩ्;
एऱ्‌ऱाय्! अटिक्के इरवुम् पकलुम्
पिरियातु वणङ्कुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
तोऱ्‌ऱातु ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
आऱ्‌ऱेऩ्, अटियेऩ्:-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[1]
नॆञ्चम् उमक्के इटम् आक वैत्तेऩ्;
निऩैयातु ऒरुपोतुम् इरुन्तु अऱियेऩ्;
वञ्चम् इतु ऒप्पतु कण्टु अऱियेऩ्;
वयिऱ्‌ऱोटु तुटक्कि मुटक्कियिट,
नञ्चु आकि वन्तु ऎऩ्ऩै नलिवतऩै
नणुकामल् तुरन्तु करन्तुम् इटीर्
अञ्चेलुम्! ऎऩ्ऩीर्-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[2]
पणिन्तारऩ पावङ्कळ् पाऱ्‌ऱ वल्लीर्!
पटु वॆण् तलैयिल् पलि कॊण्टु उऴल्वीर्
तुणिन्ते उमक्कु आट्चॆय्तु वाऴल् उऱ्‌ऱाल्,
चुटुकिऩ्ऱतुचूलै तविर्त्तु अरुळीर्
पिणिन्तार् पॊटि कॊण्टु मॆय् पूच वल्लीर्!
पॆऱ्‌ऱम् एऱ्‌ऱु उकन्तीर्! चुऱ्‌ऱुम् वॆण् तलै  कॊण्टु
अणिन्तीर्! अटिकेळ्! अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[3]
मुऩ्ऩम्, अटियेऩ् अऱियामैयिऩाल्
मुऩिन्तु, ऎऩ्ऩै नलिन्तु मुटक्कियिटप्,
पिऩ्ऩै, अटियेऩ् उमक्कु आळुम् पट्टेऩ्;
चुटु किऩ्ऱतु चूलै तविर्त्तु अरुळीर्
तऩ्ऩै अटैन्तार् विऩै तीर्प्पतु अऩ्ऱो,
तलैआयवर् तम् कटऩ् आवतुताऩ्?
अऩ्ऩ नटैयार् अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[4]
कात्तु आळ्पवर् कावल् इकऴ्न्तमैयाल्,
करै निऩ्ऱवर्, कण्टुकॊळ्! ऎऩ्ऱु चॊल्लि,
नीत्तु आय कयम् पुक नूक्कियिट,
निलैक् कॊळ्ळुम् वऴित्तुऱै ऒऩ्ऱु अऱियेऩ्;
वार्त्तै इतु ऒप्पतु केट्टु अऱियेऩ्;
वयिऱ्‌ऱोटु तुटक्कि मुटक्कियिट
आर्त्तार्-पुऩल् आर् अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[5]
चलम्, पूवॊटु, तूपम्, मऱन्तु अऱियेऩ्;
तमिऴोटु इचैपाटल्मऱन्तु अऱियेऩ्;
नलम् तीङ्किलुम् उऩ्ऩै मऱन्तु अऱियेऩ्;
उऩ् नामम् ऎऩ् नाविल् मऱन्तु अऱियेऩ्;
उलन्तार् तलैयिल् पलि कॊण्टु उऴल्वाय्!
उटलुळ् उऱु चूलै तविर्त्तु अरुळाय्!
अलन्तेऩ्, अटियेऩ्;-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[6]
उयर्न्तेऩ्, मऩै वाऴ्क्कैयुम् ऒण् पॊरुळुम्,
ऒरुवर् तलै कावल् इलामैयिऩाल्;
वयन्ते उमक्कु आट्चॆय्तु वाऴल् उऱ्‌ऱाल्,
वलिक्किऩ्ऱतु चूलै तविर्त्तु अरुळीर्
पयन्ते ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
पऱित्तुप् पुरट्टि अऱुत्तु ईर्त्तिट, नाऩ्
अयर्न्तेऩ्, अटियेऩ्;-अतिकैक्कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[7]
वलित्तेऩ् मऩै वाऴ्क्कै, मकिऴ्न्तु अटियेऩ्,
वञ्चम् मऩम् ऒऩ्ऱुम् इलामैयिऩाल्;
चलित्ताल् ऒरुवर् तुणै यारुम् इल्लै;
चङ्कवॆण् कुऴैक् कातु उटै ऎम्पॆरुमाऩ्!
कलित्ते ऎऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये
कलक्कि मलक्किट्टुक् कवर्न्तु तिऩ्ऩ,
अलुत्तेऩ्, अटियेऩ्;-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[8]
पॊऩ् पोल मिळिर्वतु ऒर् मेऩियिऩीर्!
पुरि पुऩ् चटैयीर्! मॆलियुम् पिऱैयीर्
तुऩ्पे, कवलै, पिणि, ऎऩ्ऱु इवऱ्‌ऱै
नणुकामल् तुरन्तु करन्तुम् इटीर्
ऎऩ्पोलिकळ् उम्मै इऩित् तॆळियार्,
अटियार् पटुवतु इतुवे आकिल्;
अऩ्पे अमैयुम्-अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[9]
पोर्त्ताय्, अङ्कु ऒर् आऩैयिऩ् ईर् उरि-तोल्!
पुऱङ्काटु अरङ्का नटम् आट वल्लाय्!
आर्त्ताऩ् अरक्कऩ् तऩै माल् वरैक् कीऴ्
अटर्त्तिट्टु, अरुळ् चॆय्त अतु करुताय्;
वेर्त्तुम् पुरण्टुम् विऴुन्तुम् ऎऴुन्ताल्,
ऎऩ् वेतऩै आऩ विलक्कियिटाय्-
आर्त्तु आर् पुऩल् चूऴ् अतिकैक् कॆटिल
वीरट्टाऩत्तु उऱै अम्माऩे!

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.009  
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु  
Tune - चातारि   (Location: पॊतु - तिरुअङ्कमालै God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=YNtyl_vCMWI Audio: https://www.sivasiva.org/audio/4.009 தலையே, நீ வணங்காய்.mp3
तलैये, नी वणङ्काय्!-तलैमालै तलैक्कु अणिन्तु,
तलैयाले पलि तेरुम् तलैवऩै-तलैये, नी वणङ्काय्!

[1]
कण्काळ्, काण् मिऩ्कळो!-कटल् नञ्चु उण्ट कण्टऩ् तऩ्ऩै,
ऎण्तोळ् वीचि निऩ्ऱु आटुम् पिराऩ् तऩ्ऩै,-कण्काळ्, काण्मिऩ्कळो!

[2]
चॆविकाळ्, केण्मिऩ्कळो!-चिवऩ्, ऎम् इऱै, चॆम्पवळ
ऎरि पोल्, मेऩिप् पिराऩ्, तिऱम् ऎप्पोतुम्, चॆविकाळ्, केण्मिऩ्कळो!

[3]
मूक्के, नी मुरलाय्!-मुतुकाटु उऱै मुक्कण्णऩै,
वाक्के नोक्किय मङ्कै मणाळऩै,-मूक्के, नी मुरलाय्!

[4]
वाये, वाऴ्त्तुक् कण्टाय्!-मतयाऩै उरि पोर्त्तु,
पेय् वाऴ् काट्टु अकत्तु आटुम् पिराऩ् तऩ्ऩै- वाये, वाऴ्त्तु कण्टाय्!

[5]
नॆञ्चे, नी निऩैयाय्!-निमिर् पुऩ् चटै निऩ् मलऩै,
मञ्चु आटुम् मलै मङ्कै मणाळऩै,-नॆञ्चे, नी निऩैयाय्!

[6]
कैकाळ्, कूप्पित् तॊऴीर्!-कटि मा मलर् तूवि निऩ्ऱु,
पैवाय्प् पाम्पु अरै आर्त्त परमऩै-कैकाळ्, कूप्पित् तॊऴीर्!

[7]
आक्कैयाल् पयऩ् ऎऩ्?- अरऩ् कोयिल् वलम्वन्तु.
पूक् कैयाल् अट्टि, पोऱ्‌ऱि! ऎऩ्ऩात इव् आक्कैयाल् पयऩ् ऎऩ्?

[8]
काल्कळाल् पयऩ् ऎऩ्? -कऱैक् कण्टऩ् उऱै कोयिल्
कोलक् कोपुरक् कोकरणम् चूऴाक् काल्कळाल् पयऩ् ऎऩ्?

[9]
उऱ्‌ऱार् आर् उळरो?-उयिर् कॊण्टु पोम्पॊऴुतु,
कुऱ्‌ऱालत्तु उऱै कूत्तऩ् अल्लाल्, नमक्कु उऱ्‌ऱार् आर् उळरो?

[10]
इऱुमान्तु इरुप्पऩ् कॊलो?-ईचऩ् पल् कणत्तु ऎण्णप् पट्टु,
चिऱुमाऩ् एन्ति तऩ् चेवटिक् कीऴ्च् चॆऩ्ऱु, अङ्कु इऱुमान्तु इरुप्पऩ् कॊलो?

[11]
तेटिक् कण्टु कॊण्टेऩ्!-तिरुमालॊटु नाऩ्मुकऩुम्
तेटित् तेट ऒणात् तेवऩै, ऎऩ् उळ्ळे, तेटिक् कण्टु कॊण्टेऩ्!

[12]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.011  
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत्
 
Tune - कान्तारम्   (Location: पॊतु - नमचिवायत् तिरुप्पतिकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=GcaDjvjf6fA
चॊल्-तुणै वेतियऩ्, चोति वाऩवऩ्,
पॊऩ्तुणैत् तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
कल्-तुणैप् पूट्टि ओर् कटलिल् पाय्च्चिऩुम्,
नल्-तुणै आवतु नमच्चिवायवे!

[1]
पूविऩुक्कु अरुङ् कलम् पॊङ्कु तामरै;
आविऩुक्कु अरुङ् कलम् अरऩ् अञ्चु आटुतल्;
कोविऩुक्कु अरुङ् कलम् कोट्टम् इल्लतु;
नाविऩुक्कु अरुङ् कलम् नमच्चिवायवे!

[2]
विण् उऱ अटुक्किय विऱकिऩ् वॆव् अऴल्
उण्णिय पुकिल्, अवै ऒऩ्ऱुम् इल्लै आम्;
पण्णिय उलकिऩिल् पयिऩ्ऱ पावत्तै
नण्णि निऩ्ऱु अऱुप्पतु नमच्चिवायवे!

[3]
इटुक्कण् पट्टु इरुक्किऩुम्, इरन्तु यारैयुम्,
विटुक्किऱ्‌पिराऩ्! ऎऩ्ऱु विऩवुवोम् अल्लोम्;
अटुक्कऱ्‌ कीऴ्क् किटक्किऩुम्, अरुळिऩ्, नाम् उऱ्‌ऱ
नटुक्कत्तैक् कॆटुप्पतु नमच्चिवायवे!

[4]
वॆन्त नीऱु अरुङ् कलम्, विरतिकट्कु ऎलाम्;
अन्तणर्क्कु अरुङ् कलम् अरुमऱै, आऱु अङ्कम्;
तिङ्कळुक्कु अरुङ् कलम् तिकऴुम् नीळ् मुटि
नङ्कळुक्कु अरुङ् कलम् नमच्चिवायवे.!

[5]
चलम् इलऩ्; चङ्करऩ्; चार्न्तवर्क्कु अलाल्
नलम् इलऩ्; नाळ्तॊऱुम् नल्कुवाऩ्, नलऩ्;
कुलम् इलर् आकिलुम्, कुलत्तिऱ्‌कु एऱ्‌पतु ओर्
नलम् मिकक् कॊटुप्पतु नमच्चिवायवे!

[6]
वीटिऩार्, उलकिऩिल् विऴुमिय तॊण्टर्कळ्
कूटिऩार्, अन् नॆऱि; कूटिच् चॆऩ्ऱलुम्,
ओटिऩेऩ्; ओटिच् चॆऩ्ऱु उरुवम् काण्टलुम्,
नाटिऩेऩ्; नाटिऱ्‌ऱु, नमच्चिवायवे!

[7]
इल् अक विळक्कु अतु इरुळ् कॆटुप्पतु;
चॊल् अक विळक्कु अतु चोति उळ्ळतु
पल् अक विळक्कु अतु पलरुम् काण्पतु;
नल् अक विळक्कु अतु नमच्चिवायवे!

[8]
मुऩ्नॆऱि आकिय मुतल्वऩ् मुक्कणऩ्-
तऩ् नॆऱिये चरण् आतल् तिण्णमे;
अन् नॆऱिये चॆऩ्ऱु अङ्कु अटैन्तवर्क्कु ऎलाम्
नऩ् नॆऱि आवतु नमच्चिवायवे!

[9]
माप्पिणै तऴुविय मातु ओर् पाकत्तऩ्
पूप् पिणै तिरुन्तु अटि पॊरुन्तक् कैतॊऴ,
नाप् पिणै तऴुविय नमच्चिवायप् पत्तु
एत्त वल्लार्तमक्कु इटुक्कण् इल्लैये.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.013  
विटकिलेऩ्, अटिनायेऩ्; वेण्टियक् काल्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुवैयाऱु God: चॆम्पॊऩ्चोतीचुरर् Goddess: अऱम्वळर्त्तनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=LtFr6FRYsgI
विटकिलेऩ्, अटिनायेऩ्; वेण्टियक् काल् यातॊऩ्ऱुम्
इटकिलेऩ्; अमणर्कळ् तम् अऱवुरै केट्टु अलमन्तेऩ्;
तॊटर्किऩ्ऱेऩ्, -उऩ्ऩुटैय तू मलर्च् चेवटि काण्पाऩ्,
अटैकिऩ्ऱेऩ्; ऐयाऱर्क्कु आळ् आय् नाऩ् उय्न्तेऩे!

[1]
चॆम्पवळत् तिरु उरुवर्, तिकऴ् चोति, कुऴैक् कातर्
कॊम्पु अमरुम् कॊटिमरुङ्कुल् कोल् वळैयाळ् ऒरुपाकर्,
वम्पु अविऴुम् मलर्क्कॊऩ्ऱै वळर् चटै मेल् वैत्तु उकन्त
अम् पवळ ऐयाऱर्क्कु आळ् आय् नाऩ् उय्न्तेऩे!

[2]
नणियाऩे! चेयाऩे! नम्पाऩे! चॆम् पॊऩ्ऩिऩ्
तुणियाऩे! तोलाऩे! चुण्ण वॆण् नीऱ्‌ऱाऩे!
मणियाऩे! वाऩवर्क्कु मरुन्तु आकिप् पिणि तीर्क्कुम्
अणियाऩे! ऐयाऱर्क्कु आळ् आय् नाऩ् उय्न्तेऩे!

[3]
ऊऴित् ती आय् निऩ्ऱाय्! उळ्कुवार् उळ्ळत्ताय्!
वाऴित् ती आय् निऩ्ऱाय्! वाऴ्त्तुवार् वायाऩे!
पाऴित् ती आय् निऩ्ऱाय्! पटर् चटै मेल् पऩिमतियम्
आऴित् ती ऐयाऱर्क्कु आळ् आय् नाऩ् उय्न्तेऩे!

[4]
चटैयाऩे! चटै इटैये तवऴुम् तण् मतियाऩे!
विटैयाऩे! विटै एऱिप् पुरम् ऎरित्त वित्तकऩे!
उटैयाऩे! उटै तलै कॊण्टु ऊर् ऊर् उण् पलिक्कु उऴलुम्
अटैयाऩे! ऐयाऱर्क्कु आळ् आय् नाऩ् उय्न्तेऩे!

[5]
नीराऩे! तीयाऩे! नॆतियाऩे! कतियाऩे!
ऊराऩे! उलकाऩे! उटलाऩे! उयिराऩे!
पेराऩे! पिऱै चूटी! पिणि तीर्क्कुम् पॆरुमाऩ्! ऎऩ्ऱु
आरात ऐयाऱर्क्कु आळ् आय् नाऩ् उय्न्तेऩे!

[6]
कण् आऩाय्! मणि आऩाय्! करुत्तु आऩाय्! अरुत्तु आऩाय्!
ऎण् आऩाय्! ऎऴुत्तु आऩाय्! ऎऴुत्तिऩुक्कु ओर् इयल्पु आऩाय्!
विण् आऩाय्! विण् इटैये पुरम् ऎरित्त वेतियऩे!
अण् आऩ ऐयाऱर्क्कु आळ् आय् नाऩ् उय्न्तेऩे!

[7]
मिऩ् आऩाय्! उरुम् आऩाय्! वेतत्तिऩ् पॊरुळ् आऩाय्!
पॊऩ् आऩाय्! मणि आऩाय्! पॊरु कटल् वाय् मुत्तु आऩाय्!
निऩ् आऩार् इरुवर्क्कुम् काण्पु अरिय निमिर् चोति
अऩ्ऩाऩे! ऐयाऱर्क्कु आळ् आय् नाऩ् उय्न्तेऩे!

[8]
मुत्तु इचैयुम् पुऩल् पॊऩ्ऩि मॊय् पवळम् कॊऴित्तु उन्तप्
पत्तर् पलर् नीर् मूऴ्किप् पलकालुम् पणिन्तु एत्त,
ऎत्तिचैयुम् वाऩवर्कळ्, ऎम्पॆरुमाऩ् ऎऩ इऱैञ्चुम्
अत् तिचै आम् ऐयाऱर्क्कु आळ् आय् नाऩ् उय्न्तेऩे!

[9]
करुवरै चूऴ् कटल् इलङ्कैक् कोमाऩैक् करुत्तु अऴियत्
तिरु विरलाल् उतकरणम् चॆय्तु उकन्त चिवमूर्त्ति,
पॆरुवरै चूऴ् वैयकत्तार्, पेर् नन्ति ऎऩ्ऱु एत्तुम्
अरु वरै चूऴ् ऐयाऱर्क्कु आळ् आय् नाऩ् उय्न्तेऩे!

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.015  
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर् पऴम्  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: पावनाचत् तिरुप्पतिकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=eUlIEsCnKo4 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/4.015 Patru Atrraar.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/4.015 - பற்று அற்றார் சேர்.mp3
पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱार् चेर्| पऴम् पतियै,| पाचूर् निलाय| पवळत्तै,
चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎम् |तिकऴ्कऩियै,| तीण्टऱ्‌कु अरिय |तिरु उरुवै,
वॆऱ्‌ऱियूरिल्| विरिचुटरै,| विमलर्कोऩै, |तिरै चूऴ्न्त
ऒऱ्‌ऱियूर् ऎम् | उत्तमऩै,| उळ्ळत्तुळ्ळे | वैत्तेऩे.

[1]
आऩैक्काविल् अणङ्किऩै, आरूर् निलाय अम्माऩै,
काऩप् पेरूर्क् कट्टियै, काऩूर् मुळैत्त करुम्पिऩै,
वाऩप् पेरार् वन्तु एत्तुम् वाय्मूर् वाऴुम् वलम्पुरियै,
माऩक् कयिलै मऴकळिऱ्‌ऱै, मतियै, चुटरै, मऱवेऩे.

[2]
मति अम् कण्णि नायिऱ्‌ऱै, मयक्कम् तीर्क्कुम् मरुन्तिऩै,
अतिकैमूतूर् अरचिऩै, ऐयाऱु अमर्न्त ऐयऩै,
वितियै, पुकऴै, वाऩोर्कळ् वेण्टित् तेटुम् विळक्किऩै,
नॆतियै, ञाऩक् कॊऴुन्तिऩै, निऩैन्तेऱ्‌कु उळ्ळम् निऱैन्तते.

[3]
पुऱम् पयत्तु ऎम् मुत्तिऩै, पुकलूर् इलङ्कु पॊऩ्ऩिऩै,
उऱन्तै ओङ्कु चिराप् पळ्ळि उलकम् विळक्कुम् ञायिऱ्‌ऱै,
कऱङ्कुम् अरुविक् कऴुक्कुऩ्ऱिल् काण्पार् काणुम् कण्णाऩै,
अऱम् चूऴ् अतिकै वीरट्टत्तु अरिमाऩ् एऱ्‌ऱै, अटैन्तेऩे.

[4]
कोलक् काविल् कुरुमणियै, कुटमूक्कु उऱैयुम् विटम् उणियै,
आलङ्काट्टिल् अम् तेऩै, अमरर् चॆऩ्ऩि आय्मलरै,
पालिल्-तिकऴुम् पैङ्कऩियै, पराय्त्तुऱै ऎम् पचुम् पॊऩ्ऩै,
चूलत्ताऩै, तुणै इलियै, तोळैक् कुळिरत् तॊऴुतेऩे.

[5]
मरुकल् उऱै माणिक्कत्तै, वलञ्चुऴि(य्)यिऩ् मालैयै,
करुकावूरिल् कऱ्‌पकत्तै, काण्टऱ्‌कु अरिय कतिर् ऒळियै,
पॆरुवेळूर् ऎम् पिऱप्पु इलियै, पेणुवार्कळ् पिरिवु अरिय
तिरु वाञ्चियत्तु ऎम् चॆल्वऩै, चिन्तैयुळ्ळे वैत्तेऩे.

[6]
ऎऴिल् आर् इराच चिङ्कत्तै, इरामेच्चुरत्तु ऎम् ऎऴिल् एऱ्‌ऱै,
कुऴल् आर् कोतै वरै मार्पिल् कुऱ्‌ऱालत्तु ऎम् कूत्तऩै,
निऴल् आर् चोलै नॆटुङ्कळत्तु निलाय नित्त मणाळऩै,
अऴल् आर् वण्णत्तु अम्माऩै, अऩ्पिल् अणैत्तु वैत्तेऩे.

[7]
मालैत् तोऩ्ऱुम् वळर्मतियै, मऱैक्काट्टु उऱैयुम् मणाळऩै,
आलैक् करुम्पिऩ् इऩ्चाऱ्‌ऱै, अण्णामलै ऎम् अण्णलै,
चोलैत् तुरुत्ति नकर् मेय चुटरिल्-तिकऴुम् तुळक्कु इलियै,
मेलै वाऩोर् पॆरुमाऩै, विरुप्पाल् विऴुङ्कियिट्टेऩे.

[8]
चोऱ्‌ऱुत्तुऱै ऎम् चोतियै, तुरुत्ति मेय तूमणियै,
आऱ्‌ऱिल् पऴऩत्तु अम्माऩै, आलवाय् ऎम् अरुमणियै,
नीरिल् पॊलिन्त निमिर् तिण्तोळ् नॆय्त्ताऩत्तु ऎम् निलाच्चुटरैत्
तोऱ्‌ऱक् कटलै, अटल् एऱ्‌ऱै, तोळैक् कुळिरत् तॊऴुतेऩे.

[9]
पुत्तूर् उऱैयुम् पुऩितऩै, पूवणत्तु ऎम् पोर् एऱ्‌ऱै,
वित्तु आय् मिऴलै मुळैत्ताऩै, वेळ्विक् कुटि ऎम् वेतियऩै,
पॊय्त्तार् पुरम् मूऩ्ऱु ऎरित्ताऩै, पॊतियिल् मेय पुराणऩै,
वैत्तेऩ्, ऎऩ् तऩ् मऩत्तुळ्ळे-मात्तूर् मेय मरुन्तैये.

[10]
मुन्तित् ताऩे मुळैत्ताऩै, मूरि वॆळ् एऱु ऊर्न्ताऩै,
अन्तिच् चॆव्वाऩ् पटियाऩै, अरक्कऩ् आऱ्‌ऱल् अऴित्ताऩै,
चिन्तै वॆळ्ळप् पुऩल् आट्टिच् चॆञ्चॊल् मालै अटिच् चेर्त्ति,
ऎन्तै पॆम्माऩ्, ऎऩ् ऎम्माऩ् ऎऩ्पार् पावम् नाचमे.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.018  
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर्  
Tune - इन्तळम्   (Location: पॊतु - विटन्तीर्त्तत् तिरुप्पतिकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=cT31jKOzFW0 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/4.018 ondru kolaam avaravar.mp3
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चिन्तै उयर् वरै;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् उयरुम् मति चूटुवर्;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् इटु वॆण् तलै कैयतु;
ऒऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् ऊर्वतुताऩे.

[1]
इरण्टु कॊल् आम् इमैयोर् तॊऴु पातम्;
इरण्टु कॊल् आम् इलङ्कुम् कुऴै; पॆण्, आण्,
इरण्टु कॊल् आम् उरुवम्; चिऱु माऩ्, मऴु,
इरण्टु कॊल् आम् अवर् एन्तिऩ तामे.

[2]
मूऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् कण् नुतल् आवऩ;
मूऩ्ऱु कॊल् आम् अवर् चूलत्तिऩ् मॊय् इलै;
मूऩ्ऱु कॊल् आम् कणै, कैयतु विल्, नाण्;
मूऩ्ऱु कॊल् आम् पुरम् ऎय्तऩ तामे.

[3]
नालु कॊल् आम् अवर्तम् मुकम् आवऩ;
नालु कॊल् आम् चऩऩम् मुतल्- तोऱ्‌ऱमुम्;
नालु कॊल् आम् अवर् ऊर्तियिऩ् पातङ्कळ्
नालु कॊल् आम् मऱै पाटिऩतामे.

[4]
अञ्चु कॊल् आम् अवर् आटु अरविऩ् पटम्;
अञ्चु कॊल् आम् अवर् वॆल् पुलऩ् आवऩ;
अञ्चु कॊल् आम् अवर् कायप्पट्टाऩ् कणै;
अञ्चु कॊल् आम् अवर् आटिऩ तामे.

[5]
आऱु कॊल् आम् अवर् अङ्कम् पटैत्तऩ;
आऱु कॊल् आम् अवर् तम् मकऩार् मुकम्;
आऱु कॊल् आम् अवर् तार्मिचै वण्टिऩ् काल्;
आऱु कॊल् आम् चुवै आक्किऩतामे.

[6]
एऴु कॊल् आम् अवर् ऊऴि पटैत्तऩ;
एऴु कॊल् आम् अवर् कण्ट इरुङ् कटल्;
एऴु कॊल् आम् अवर् आळुम् उलकङ्कळ्
एऴु कॊल् आम् इचै आक्किऩतामे.

[7]
ऎट्टुक् कॊल् आम् अवर् ईऱु इल् पॆरुङ् कुणम्;
ऎट्टुक् कॊल् आम् अवर् चूटुम् इऩ मलर्;
ऎट्टुक् कॊल् आम् अवर् तोळ् इणै आवऩ;
ऎट्टुक् कॊल् आम् तिचै आक्किऩतामे.

[8]
ऒऩ्पतु पोल् अवर् वाचल् वकुत्तऩ;
ऒऩ्पतु पोल् अवर् मार्पिऩिल् नूल्-इऴै;
ऒऩ्पतु पोल् अवर् कोलक् कुऴल् चटै;
ऒऩ्पतु पोल् अवर् पार् इटम्ताऩे.

[9]
पत्तुक् कॊल् आम् अवर् पाम्पिऩ् कण्, पाम्पिऩ् पल्;
पत्तुक् कॊल् आम् ऎयिऱु(न्) नॆरिन्तु उक्कऩ;
पत्तुक् कॊल् आम् अवर् कायप्पट्टाऩ् तलै;
पत्तुक् कॊल् आम् अटियार् चॆय्कै ताऩे.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.063  
ओति मा मलर्कळ् तूवि-उमैयवळ्  
Tune - तिरुनेरिचै   (Location: तिरुवण्णामलै God: अरुणाचलेचुवरर् Goddess: उण्णामुलैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=fkS7G-zK1CU
ओति मा मलर्कळ् तूवि-उमैयवळ् पङ्का! मिक्क
चोतिये! तुळङ्कुम् ऎण् तोळ् चुटर् मऴुप्पटैयिऩाऩे!
आतिये! अमरर्कोवे! अणि अणामलै उळाऩे!
नीतियाल् निऩ्ऩै अल्लाल् निऩैयुमा निऩैवु इलेऩे.

[1]
पण् तऩै वॆऩ्ऱ इऩ् चॊल् पावै ओर्पङ्क! नील-
कण्टऩे! कार् कॊळ् कॊऩ्ऱैक् कटवुळे! कमलपाता!
अण्टऩे! अमरर्कोवे! अणि अणामलै उळाऩे!
तॊण्टऩेऩ् उऩ्ऩै अल्लाल् चॊल्लुमा चॊल् इलेऩे.

[2]
उरुवमुम् उयिरुम् आकि, ओतिय उलकुक्कु ऎल्लाम्
पॆरु विऩै पिऱप्पु वीटु आय्, निऩ्ऱ ऎम् पॆरुमाऩ्! मिक्क
अरुवि पॊऩ् चॊरियुम् अण्णामलै उळाय्! अण्टर्कोवे!
मरुवि निऩ् पातम् अल्लाल् मऱ्‌ऱु ऒरु माटु इलेऩे.

[3]
पैम्पॊऩे! पवळक्कुऩ्ऱे! परमऩे! पाल् वॆण् नीऱ्‌ऱाय्!
चॆम्पॊऩे! मलर् चॆय् पाता! चीर् तरु मणिये! मिक्क
अम् पॊऩे! कॊऴित्तु वीऴुम् अणि अणामलै उळाऩे!
ऎऩ् पॊऩे! उऩ्ऩै अल्लाल् यातुम् नाऩ् निऩैवु इलेऩे.

[4]
पिऱै अणि मुटियिऩाऩे! पिञ्ञका! पॆण् ओर्पाका!
मऱैवला! इऱैवा! वण्टु आर् कॊऩ्ऱैयाय्! वाम तेवा!
अऱैकऴल् अमरर् एत्तुम् अणि अणामलै उळाऩे!
इऱैवऩे! उऩ्ऩै अल्लाल् यातुम् नाऩ् निऩैवु इलेऩे.

[5]
पुरिचटै मुटियिऩ् मेल् ओर् पॊरु पुऩल् कङ्कै वैत्तुक्
करि उरि पोर्वै आकक् करुतिय कालकाला!
अरिकुलम् मलिन्त अण्णामलै उळाय्!-अलरिऩ् मिक्क
वरि मिकु वण्टु पण्चॆय् पातम् नाऩ् मऱप्पु इलेऩे.

[6]
इरवियुम्, मतियुम्, विण्णुम्, इरु निलम्, पुऩलुम्, काऱ्‌ऱुम्,
उरकम् आर् पवऩम् ऎट्टुम्, तिचै, ऒळि, उरुवम् आऩाय्!
अरवु उमिऴ् मणि कॊळ् चोति अणि अणामलै उळाऩे!
परवुम् निऩ् पातम् अल्लाल्, परम! नाऩ् पऱ्‌ऱु इलेऩे.

[7]
पार्त्तऩुक्कु अऩ्ऱु नल्किप् पाचुपतत्तै ईन्ताय्;
नीर्त् ततुम्पु उलावु कङ्कै नॆटु मुटि निलाव वैत्ताय्-
आर्त्तु वन्तु ईण्टु कॊण्टल् अणि अणामलै उळाऩे!
तीर्त्तऩे!-निऩ्तऩ् पातत् तिऱम् अलाल्-तिऱम् इलेऩे.

[8]
पालुम् नॆय् मुतला मिक्क पचुविल् ऐन्तु आटुवाऩे!
मालुम् नाऩ्मुकऩुम् कूटिक् काण्किला वकैयुळ् निऩ्ऱाय्!
आलुम् नीर् कॊण्टल् पूकम् अणि अणामलै उळाऩे!
वाल् उटै विटैयाय्!-उऩ् तऩ् मलर् अटि मऱप्पु इलेऩे.

[9]
इरक्कम् ऒऩ्ऱु यातुम् इल्लाक् कालऩैक् कटिन्त ऎम्माऩ्!
उरत्तिऩाल् वरैयै ऊक्क, ऒरु विरल् नुतियिऩाले!
अरक्कऩै नॆरित्त अण्णामलै उळाय्! अमरर् एऱे!
चिरत्तिऩाल् वणङ्कि एत्तित् तिरुवटि मऱप्पु इलेऩे.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.094  
ईऩ्ऱाळुम् आय्, ऎऩक्कु ऎन्तैयुम्  
Tune - तिरुविरुत्तम्   (Location: तिरुप्पातिरिप्पुलियूर् (कटलूर्) God: वीरट्टेचुवरर् Goddess: मङ्कैनायकियम्मै)

ईऩ्ऱाळुम् आय्, ऎऩक्कु ऎन्तैयुम् आय्, उटऩ् तोऩ्ऱिऩराय्,
मूऩ्ऱु आय् उलकम् पटैत्तु उकन्ताऩ्; मऩत्तुळ् इरुक्क
एऩ्ऱाऩ्; इमैयवर्क्कु अऩ्पऩ्; तिरुप् पातिरिप्पुलियूर्त्
तोऩ्ऱात् तुणै आय् इरुन्तऩऩ्, तऩ् अटियोङ्कळुक्के.

[1]
पऱ्‌ऱु आय् निऩैन्तिटु, ऎप्पोतुम्!-नॆञ्चे!-इन्तप् पारै मुऱ्‌ऱुम्
चुऱ्‌ऱु आय् अलैकटल् मूटिऩुम् कण्टेऩ्, पुकल् नमक्कु;
उऱ्‌ऱाऩ्, उमैयवट्कु अऩ्पऩ्, तिरुप् पातिरिप्पुलियूर्
मुऱ्‌ऱा मुळैमतिक् कण्णियिऩाऩ्तऩ मॊय्कऴले.

[2]
विटैयाऩ् विरुम्पि ऎऩ् उळ्ळत्तु इरुन्ताऩ्; इऩि नमक्कु इङ्कु
अटैया, अवलम्; अरुविऩै चारा; नमऩै अञ्चोम्;
पुटै आर् कमलत्तु अयऩ् पोल्पवर् पातिरिप्पुलियूर्
उटैयाऩ् अटियार् अटि अटियोङ्कट्कु अरियतु उण्टे?

[3]
मायम् ऎल्लाम् मुऱ्‌ऱ विट्टु, इरुळ् नीङ्क, मलैमकट्के
नेयम् निलाव इरुन्ताऩ् अवऩ्तऩ् तिरुवटिक्के
तेयम् ऎल्लाम् निऩ्ऱु इऱैञ्चुम्-तिरुप् पातिरिप्पुलियूर्
मेय नल्लाऩ् मलर्प्पातम् ऎऩ् चिन्तैयुळ् निऩ्ऱऩवे.

[4]
वैत्त पॊरुळ् नमक्कु आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लि, मऩत्तु अटैत्तु
चित्तम् ऒरुक्कि, चिवायनम ऎऩ्ऱु इरुक्किऩ् अल्लाल्,
मॊय्त्त कतिर् मति पोल्वार् अवर् पातिरिप्पुलियूर्
अत्तऩ् अरुळ् पॆऱल् आमो?-अऱिवु इलाप् पेतैनॆञ्चे!

[5]
करुआय्क् किटन्तु उऩ् कऴले निऩैयुम् करुत्तु उटैयेऩ्;
उरुआय्त् तॆरिन्तु उऩ्तऩ् नामम् पयिऩ्ऱेऩ्, उऩतु अरुळाल्,
तिरुवाय् पॊलियच् चिवायनम ऎऩ्ऱु नीऱु अणिन्तेऩ्;
तरुवाय्, चिवकति नी!-पातिरिप्पुलियूर् अरऩे!

[6]
ऎण्णातु अमरर् इरक्कप् परवैयुळ् नञ्चम् उण्टाय्!
तिण् आर् अचुरर् तिरिपुरम् ती ऎऴच् चॆऱ्‌ऱवऩे!
पण् आर्न्तु अमैन्त पॊरुळ्कळ् पयिल् पातिरिप्पुलियूर्क्
कण् आर् नुतलाय्!-कऴल् नम् करुत्तिल् उटैयऩवे.

[7]
पुऴुआय्प् पिऱक्किऩुम्, पुण्णिया!-उऩ् अटि ऎऩ् मऩत्ते
वऴुवातु इरुक्क वरम् तरवेण्टुम्-इव् वैयकत्ते
तॊऴुवार्क्कु इरङ्कि इरुन्तु अरुळ् चॆय् पातिरिप्पुलियूर्च्
चॆऴुनीर्प्-पुऩल् कङ्कै चॆञ्चटैमेल् वैत्त तीवण्णऩे!

[8]
मण् पातलम् पुक्कु, माल्कटल् मूटि, मऱ्‌ऱु एऴ् उलकुम्
विण्पाल् तिचैकॆट्टु, इरुचुटर् वीऴिऩुम्, अञ्चल्, नॆञ्चे!
तिण्पाल् नमक्कु ऒऩ्ऱु कण्टोम्; तिरुप् पातिरिप्पुलियूर्क्
कण् पावुम् नॆऱ्‌ऱिक् कटवुळ् चुटराऩ् कऴल् इणैये.

[9]
तिरुन्ता अमणर्तम् ती नॆऱिप् पट्टु, तिकैत्तु, मुत्ति
तरुम् ताळ् इणैक्के चरणम् पुकुन्तेऩ्; वरै ऎटुत्त
पॊरुन्ता अरक्कऩ् उटल् नॆरित्ताय्! पातिरिप्पुलियूर्
इरुन्ताय्! अटियेऩ् इऩिप् पिऱवामल् वन्तु एऩ्ऱुकॊळ्ळे!

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.096  
कोवाय् मुटुकि अटुतिऱल् कूऱ्‌ऱम्  
Tune - तिरुविरुत्तम्   (Location: तिरुच्चत्तिमुऱ्‌ऱम् God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=lH-R3BTHJ4Q
कोवाय् मुटुकि अटुतिऱल् कूऱ्‌ऱम् कुमैप्पतऩ् मुऩ्
पू आर् अटिच्चुवटु ऎऩ्मेल् पॊऱित्तुवै! पोक विटिल्
मूवा मुऴुप्पऴि मूटुम्कण्टाय्-मुऴङ्कुम् तऴल् कैत्
तेवा! तिरुच् चत्तिमुऱ्‌ऱत्तु उऱैयुम् चिवक्कॊऴुन्ते!

[1]
काय्न्ताय्, अनङ्कऩ् उटलम् पॊटिपट; कालऩै मुऩ्
पाय्न्ताय्, उयिर् चॆक; पातम् पणिवार्तम् पल्पिऱवि
आय्न्तुआय्न्तु अऱुप्पाय्, अटियेऱ्‌कु अरुळाय्! उऩ् अऩ्पर् चिन्तै
चेर्न्ताय्-तिरुच् चत्तिमुऱ्‌ऱत्तु उऱैयुम् चिवक्कॊऴुन्ते!

[2]
पॊत्तु आर् कुरम्पै पुकुन्तु ऐवर् नाळुम् पुकल् अऴिप्प,
मत्तु आर् तयिर् पोल् मऱुकुम् ऎऩ् चिन्तै मऱुक्कु ऒऴिवि!
अत्ता! अटियेऩ् अटैक्कलम् कण्टाय्-अमरर्कळ् तम्
चित्ता! तिरुच् चत्तिमुऱ्‌ऱत्तु उऱैयुम् चिवक्कॊऴुन्ते!

[3]
निल्लाक् कुरम्पै निलैयाक् करुति, इन् नीळ् निलत्तु ऒऩ्ऱु
अल्लाक् कुऴि वीऴ्न्तु, अयर्वु उऱुवेऩै वन्तु आण्टुकॊण्टाय्;
विल् एर् पुरुवत्तु उमैयाळ् कणवा! विटिऩ् कॆटुवेऩ्-
चॆल्वा! तिरुच् चत्तिमुऱ्‌ऱत्तु उऱैयुम् चिवक्कॊऴुन्ते!

[4]
करु उऱ्‌ऱु इरुन्तु उऩ् कऴले निऩैन्तेऩ्; करुप्पुवियिल्-
तॆरुविल् पुकुन्तेऩ्; तिकैत्त(अ)अटियेऩैत् तिकैप्पु ऒऴिवि!
उरुविल्-तिकऴुम् उमैयाळ् कणवा! विटिऩ् कॆटुवेऩ्-
तिरुविऩ् पॊलि चत्तिमुऱ्‌ऱत्तु उऱैयुम् चिवक्कॊऴुन्ते!

[5]
वॆम्मै नमऩ्तमर् मिक्कु विरवि विऴुप्पतऩ् मुऩ्
इम्मै उऩ् ताळ् ऎऩ् तऩ् नॆञ्चत्तु ऎऴुतिवै! ईङ्कु इकऴिल्
अम्मै अटियेऱ्‌कु अरुळुति ऎऩ्पतु इङ्कु आर् अऱिवार्?-
चॆम्मै तरु चत्तिमुऱ्‌ऱत्तु उऱैयुम् चिवक्कॊऴुन्ते!

[6]
विट्टार् पुरङ्कळ् ऒरु नொटि वेव ओर् वॆङ्कणैयाल्
चुट्टाय्; ऎऩ् पाचत्तॊटर्पु अऱुत्तु आण्टुकॊळ्!-तुम्पि पम्पुम्
मट्टु आर् कुऴलि मलैमकळ् पूचै मकिऴ्न्तु अरुळुम्
चिट्टा! तिरुच् चत्तिमुऱ्‌ऱत्तु उऱैयुम् चिवक्कॊऴुन्ते!

[7]
इकऴ्न्तवऩ् वेळ्वि अऴित्तिट्टु, इमैयोर् पॊऱै इरप्प
निकऴ्न्तिट अऩ्ऱे विचयमुम् कॊण्टाय्, नीलकण्टा!
पुकऴ्न्त अटियेऩ् तऩ् पुऩ्मैकळ् तीरप् पुरिन्तु नल्काय्!-
तिकऴ्न्त तिरुच् चत्तिमुऱ्‌ऱत्तु उऱैयुम् चिवक्कॊऴुन्ते!

[8]
तक्कु आर्वम् ऎय्तिच् चमण् तविर्न्तु उऩ् तऩ् चरण् पुकुन्तेऩ्;
ऎक् कातल्, ऎप् पयऩ्, उऩ् तिऱम् अल्लाल् ऎऩक्कु उळते?-
मिक्कार् तिलैयुळ् विरुप्पा! मिक वटमेरु ऎऩ्ऩुम्
तिक्का! तिरुच् चत्तिमुऱ्‌ऱत्तु उऱैयुम् चिवक्कॊऴुन्ते!

[9]
पॊऱित् तेर् अरक्कऩ् पॊरुप्पु ऎटुप्पु उऱ्‌ऱवऩ् पॊऩ्मुटि तोळ्
इऱ, ताळ् ऒरुविरल् ऊऩ्ऱिट्टु, अलऱ इरङ्कि, ऒळ्वाळ्
कुऱित्ते कॊटुत्ताय्; कॊटियेऩ् चॆय् कुऱ्‌ऱक् कॊटुविऩैनोय्
चॆऱुत्ताय्-तिरुच् चत्तिमुऱ्‌ऱत्तु उऱैयुम् चिवक्कॊऴुन्ते!

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.109  
पॊऩ् आर् तिरुवटिक्कु ऒऩ्ऱु  
Tune - तिरुविरुत्तम्   (Location: तिरुत्तूङ्काऩैमाटम् God: माल्वणङ्कुमीचर् Goddess: करुणैनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=PjnXvyDvdyM
पॊऩ् आर् तिरुवटिक्कु ऒऩ्ऱु उण्टु, विण्णप्पम्: पोऱ्‌ऱि चॆय्युम्
ऎऩ् आवि काप्पतऱ्‌कु इच्चै उण्टेल्, इरुङ् कूऱ्‌ऱु अकल
मिऩ् आरुम् मूइलैच्चूलम् ऎऩ्मेल् पॊऱि-मेवु कॊण्टल्
तुऩ् आर् कटन्तैयुळ्-तूङ्काऩै माटच् चुटर्क्कॊऴुन्ते!

[1]
आवा! चिऱुतॊण्टऩ् ऎऩ् निऩैन्ताऩ्! ऎऩ्ऱु अरुम् पिणिनोय्
कावातु ऒऴियिऩ् कलक्कुम्, उऩ्मेल् पऴि; कातल् चॆय्वार्
तेवा! तिरुवटि नीऱु ऎऩ्ऩैप् पूचु-चॆन्तामरैयिऩ्
पू आर् कटन्तैयुळ्-तूङ्काऩै माटत्तु ऎम् पुण्णियऩे!

[2]
कटवुम् तिकिरि कटवातु ऒऴियक् कयिलै उऱ्‌ऱाऩ्
पटवुम् तिरुविरल् ऒऩ्ऱु वैत्ताय्; पऩिमाल्वरै पोल्
इटपम् पॊऱित्तु ऎऩ्ऩै एऩ्ऱुकॊळ्ळाय्-इरुञ् चोलै तिङ्कळ्
तटवुम् कटन्तैयुळ्-तूङ्काऩै माटत्तु ऎम् तत्तुवऩे!

[3]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.001  
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: तिरुमूलत्ताऩनायकर् (ऎ) चपानातर् Goddess: चिवकामियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=X012Z-pSPW4
अऩ्ऩम् पालिक्कुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कुम्; मेलुम्, इप् पूमिचै
ऎऩ् अऩ्पु आलिक्कुम् आऱु कण्टु, इऩ्पु उऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कुमो, इप् पिऱविये

[1]
अरुम्पु अऱ्‌ऱप् पट आय् मलर् कॊण्टु, नीर्,
चुरुम्पु अऱ्‌ऱप् पटत् तूवि, तॊऴुमिऩो-
करुम्पु अऱ्‌ऱच् चिलैक् कामऩैक् काय्न्तवऩ्,
पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूर् ऎम्पिराऩैये!

[2]
अरिच्चु उऱ्‌ऱ(व्) विऩैयाल् अटर्प्पुण्टु, नीर्,
ऎरिच् चुऱ्‌ऱक् किटन्तार् ऎऩ्ऱु अयलवर्
चिरिच्चु उऱ्‌ऱुप् पल पेचप्पटामुऩम्,
तिरुच् चिऱ्‌ऱम्पलम् चॆऩ्ऱु अटैन्तु उय्म्मिऩे!

[3]
अल्लल् ऎऩ् चॆयुम्? अरुविऩै ऎऩ् चॆयुम्?
तॊल्लै वल्विऩैत् तॊन्तम् ताऩ् ऎऩ्चॆयुम्?-
तिल्लै मा नकर्च् चिऱ्‌ऱम्पलवऩार्क्कु
ऎल्लै इल्लतु ओर् अटिमै पूण्टेऩुक्के.

[4]
ऊऩिल् आवि उयिर्क्कुम् पॊऴुतुऎलाम्
नाऩ् निलावि इरुप्पऩ्, ऎऩ् नातऩै;
तेऩ् निलाविय चिऱ्‌ऱम्पलवऩार्
वाऩ् निलावि इरुक्कवुम् वैप्परे.

[5]
चिट्टर्, वाऩवर्, चॆऩ्ऱु वरम् कॊळुम्
चिट्टर् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलत्तु उऱै
चिट्टऩ् चेवटि कैतॊऴच् चॆल्लुम् अच्
चिट्टर्पाल् अणुकाऩ्, चॆऱु कालऩे.

[6]
ऒरुत्तऩार्, उलकङ्कट्कु ऒरु चुटर्,
तिरुत्तऩार्, तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलवऩार्,
विरुत्तऩार्, इळैयार्, विटम् उण्ट ऎम्
अरुत्तऩार्, अटियारै अऱिवरे.

[7]
विण् निऱैन्ततु ओर् वॆव् अऴलिऩ् उरु
ऎण् निऱैन्त इरुवर्क्कु अऱिवु ऒणा
कण् निऱैन्त कटिपॊऴिल् अम्पलत्तु
उळ्-निऱैन्तु निऩ्ऱु आटुम्, ऒरुवऩे.

[8]
विल्लै वट्टप्पट वाङ्कि अवुणर्तम्
वल्लै वट्टम् मतिल् मूऩ्ऱु उटऩ्माय्त्तवऩ्
तिल्लै वट्टम् तिचै कैतॊऴुवार् विऩै
ऒल्लै, वट्टम् कटन्तु, ओटुतल् उण्मैये.

[9]
नाटि, नारणऩ् नाऩ्मुकऩ् ऎऩ्ऱु इवर्
तेटियुम्, तिरिन्तुम्, काण वल्लरो-
माट माळिकै चूऴ् तिल्लै अम्पलत्तु-
आटि पातम् ऎऩ् नॆञ्चुळ् इरुक्कवे?

[10]
मतुर वाय्मॊऴि मङ्कै ओर् पङ्किऩऩ्,
चतुरऩ्, चिऱ्‌ऱम्पलवऩ्, तिरुमलै
अतिर आर्त्तु ऎटुत्ताऩ् मुटिपत्तु इऱ
मितिकॊळ् चेवटि चॆऩ्ऱु अटैन्तु उय्म्मिऩे!

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.002  
पऩैक्कै मुम्मत वेऴम् उरित्तवऩ्,  
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: तिरुमूलत्ताऩनायकर् (ऎ) चपानातर् Goddess: चिवकामियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=8AFLlyMIz3k
पऩैक्कै मुम्मत वेऴम् उरित्तवऩ्,
निऩैप्पवर् मऩम् कोयिलाक् कॊण्टवऩ्,
अऩैत्तु वेटम् आम् अम्पलक् कूत्तऩै,
तिऩैत्तऩैप् पॊऴुतुम् मऱन्तु उय्वऩो?

[1]
तीर्त्तऩै, चिवऩै, चिवलोकऩै,
मूर्त्तियै, मुतल् आय ऒरुवऩै,
पार्त्तऩुक्कु अरुळ्चॆय्त चिऱ्‌ऱम्पलक्
कूत्तऩै, कॊटियेऩ् मऱन्तु उय्वऩो?

[2]
कट्टुम् पाम्पुम्, कपालम्, कै माऩ्मऱि,
इट्टम् आय् इटुकाट्टु ऎरि आटुवाऩ्,
चिट्टर् वाऴ् तिल्लै अम्पलक् कूत्तऩै,
ऎळ्-तऩैप् पॊऴुतुम् मऱन्तु उय्वऩो?

[3]
माणि पाल् कऱन्तु आट्टि वऴिपट
नीण् उलकुऎलाम् आळक् कॊटुत्त ऎऩ्
आणियै, चॆम्पॊऩ् अम्पलत्तुळ्-निऩ्ऱ
ताणुवै, तमियेऩ् मऱन्तु उय्वऩो?

[4]
पित्तऩै, पॆरुङ्काटु अरङ्का उटै
मुत्तऩै, मुळैवॆण् मति चूटियै,
चित्तऩै, चॆम्पॊऩ् अम्पलत्तुळ्-निऩ्ऱ
अत्तऩै, अटियेऩ् मऱन्तु उय्वऩो?

[5]
नीतियै, निऱैवै, मऱैनाऩ्कु उटऩ्
ओतियै, ऒरुवर्क्कुम् अऱिवु ऒणाच्
चोतियै, चुटर्च् चॆम्पॊऩिऩ् अम्पलत्तु
आतियै, अटियेऩ् मऱन्तु उय्वऩो?

[6]
मै कॊळ् कण्टऩ्, ऎण् तोळऩ्, मुक्कण्णिऩऩ्,
पै कॊळ् पाम्पु अरै आर्त्त परमऩार्,
चॆय्यमातु उऱै चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎङ्कळ्
ऐयऩै, अटियेऩ् मऱन्तु उय्वऩो?

[7]
मुऴुतुम् वाऩ् उलकत्तु उळ तेवर्कळ्
तॊऴुतुम् पोऱ्‌ऱियुम् तूय चॆम्पॊऩ्ऩिऩाल्
ऎऴुति मेय्न्त चिऱ्‌ऱम्पलक् कूत्तऩै,
इऴुतैयेऩ् मऱन्तु ऎङ्ङऩम् उय्वऩो?

[8]
कार् उलाम् मलर्क्कॊऩ्ऱै अम्तारऩै,
वार् उलाम् मुलै मङ्कै मणाळऩै,
तेर् उलाविय तिल्लैयुळ् कूत्तऩै,
आर्किला अमुतै, मऱन्तु उय्वऩो?

[9]
ओङ्कु माल्वरै एन्तल् उऱ्‌ऱाऩ् चिरम्
वीङ्कि विम्मुऱ ऊऩ्ऱिय ताळिऩाऩ्,
तेङ्कु नीर् वयल् चूऴ् तिल्लैक् कूत्तऩै,
पाङ्कु इलात् तॊण्टऩेऩ् मऱन्तु उय्वऩो?

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.010  
पण्णिऩ् नेर् मॊऴियाळ् उमैपङ्करो!  
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (Location: तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्) God: वेतारणियेचुवरर् Goddess: याऴैप्पऴित्तमॊऴियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=2sD4CmYuQBw
पण्णिऩ् नेर् मॊऴियाळ् उमैपङ्करो!
मण्णिऩार् वलम्चॆय्म् मऱैक्काटरो!
कण्णिऩाल् उमैक् काणक् कतविऩैत्
तिण्णम् आकत् तिऱन्तु अरुळ् चॆय्म्मिऩे!

[1]
ईण्टु चॆञ्चटै आकत्तुळ् ईचरो!
मूण्ट कार्मुकिलिऩ् मुऱिक्कण्टरो!
आण्टुकॊण्ट नीरे अरुळ् चॆय्तिटुम्!
नीण्ट माक् कतविऩ् वलि नीक्कुमे!

[2]
अट्टमूर्त्ति अतु आकिय अप्परो!
तुट्टर् वाऩ् पुरम् चुट्ट चुवण्टरो!
पट्टम् कट्टिय चॆऩ्ऩिप् परमरो!
चट्ट इक् कतवम् तिऱप्पिम्मिऩे!

[3]
अरिय नाल्मऱै ओतिय नावरो!
पॆरिय वाऩ् पुरम् चुट्ट चुवण्टरो!
विरिकॊळ् कोवण आटै विरुत्तरो!
पॆरिय वाऩ् कतवम् पिरिविक्कवे!

[4]
मलैयिल् नीटु इरुक्कुम् मऱैक्काटरो!
कलैकळ् वन्तु इऱैञ्चुम् कऴल् एत्तरो!
विलै इल् मा मणिवण्ण उरुवरो!-
तॊलैवु इलाक् कतवम् तुणै नीक्कुमे!

[5]
पूक्कुम् ताऴै पुऱणि अरुकु ऎलाम्
आक्कुम् तण्पॊऴिल् चूऴ् मऱैक्काटरो!
आर्क्कुम् काण्पु अरियीर्! अटिकेळ्!-उमै
नोक्किक् काणक् कतवैत् तिऱवुमे!

[6]
वॆन्तवॆण्पॊटिप् पूचुम् विकिर्तरो!
अन्तम् इ(ल्)लि, अणि मऱैक्काटरो!
ऎन्तै!-नी अटियार् वन्तु इऱैञ्चिट
इन्त माक् कतवम् पिणै नीक्कुमे!

[7]
आऱु चूटुम् अणि मऱैक्काटरो!
कूऱु मातु उमैक्कु ईन्त कुऴकरो!
एऱु अतु एऱिय ऎम्पॆरुमाऩ्!-इन्त
माऱु इलाक् कतवम् वलि नीक्कुमे!

[8]
चुण्णवॆण्पॊटिप् पूचुम् चुवण्टरो!
पण्णि एऱु उकन्तु एऱुम् परमरो!
अण्णल्, आति, अणि मऱैक्काटरो!
तिण्णमाक् कतवम् तिऱप्पिम्मिऩे!

[9]
विण् उळार् विरुम्पि(य्) ऎतिर् कॊळ्ळवे
मण् उळार् वणङ्कुम् मऱैक्काटरो!
कण्णिऩाल् उमैक् काणक् कतविऩैत्
तिण्णम् आकत् तिऱन्तु अरुळ् चॆय्म्मिऩे!

[10]
अरक्कऩै विरलाल् अटर्त्तिट्ट नीर्
इरक्कम् ऒऩ्ऱु इलीर्; ऎम्पॆरुमाऩिरे!
चुरक्कुम् पुऩ्ऩैकळ् चूऴ् मऱैक्काटरो!
चरक्क इक् कतवम् तिऱप्पिम्मिऩे!

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.042  
नऩ्ऱु नाळ्तॊऱुम् नम् विऩै  
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (Location: तिरुवेट्कळम् God: पाचुपतेचुवरर् Goddess: नल्लनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=XxDlzhksrI0
नऩ्ऱु नाळ्तॊऱुम् नम् विऩै पोय् अऱुम्;
ऎऩ्ऱुम् इऩ्पम् तऴैक्क इरुक्कल् आम्;
चॆऩ्ऱु, नीर्, तिरु वेट्कळत्तुळ्(ळ्) उऱै
तुऩ्ऱु पॊऩ्चटैयाऩैत् तॊऴुमिऩे!

[1]
करुप्पु वॆञ्चिलैक् कामऩैक् काय्न्तवऩ्;
पॊरुप्पु वॆञ्चिलैयाल् पुरम् चॆऱ्‌ऱवऩ्;
विरुप्पऩ् मेविय वेट्कळम् कैतॊऴुतु
इरुप्पऩ् आकिल्, ऎऩक्कु इटर् इल्लैये.

[2]
वेट्कळत्तु उऱै वेतियऩ्, ऎम् इऱै;
आक्कळ् एऱुवर्; आऩ् ऐञ्चुम् आटुवर्;
पूक्कळ् कॊण्टु अवऩ् पॊऩ् अटि पोऱ्‌ऱिऩाल्
काप्पर् नम्मै, कऱैमिटऱ्‌ऱु अण्णले.

[3]
अल्लल् इल्लै; अरुविऩैताऩ् इल्लै-
मल्कु वॆण्पिऱै चूटुम् मणाळऩार्,
चॆल्वऩार्, तिरु वेट्कळम् कैतॊऴ
वल्लर् आकिल्; वऴि अतु काण्मिऩे!

[4]
तुऩ्पम् इल्लै; तुयर् इल्लै; याम्, इऩि
नम्पऩ् आकिय नल् मणिकण्टऩार्,
ऎऩ् पॊऩार्, उऱै वेट्कळ नऩ्नकर्
इऩ्पऩ्, चेवटि एत्ति इरुप्पते.

[5]
कट्टप्पट्टुक् कवलैयिल् वीऴाते
पॊट्ट वल् उयिर् पोवतऩ् मुऩ्ऩम्, नीर्,
चिट्टऩार् तिरु वेट्कळम् कैतॊऴ
पट्ट वल्विऩै आयिऩ पाऱुमे.

[6]
वट्ट मॆऩ् मुलैयाळ् उमै पङ्कऩार्,
ऎट्टुम् ऒऩ्ऱुम् इरण्टुम् मूऩ्ऱु आयिऩार्,
चिट्टर्, चेर् तिरु वेट्कळम् कैतॊऴुतु
इट्टम् आकि इरु, मट नॆञ्चमे!

[7]
नट्टम् आटिय नम्पऩै, नाळ्तॊऱुम्
इट्टत्ताल् इऩितु आक निऩैमिऩो-
वट्टवार् मुलैयाळ् उमै पङ्कऩार्,
चिट्टऩार्, तिरु वेट्कळम् तऩ्ऩैये!

[8]
वट्ट मा मतिल् मूऩ्ऱु उटै वल् अरण्
चुट्ट कॊळ्कैयर् आयिऩुम्, चूऴ्न्तवर्
कुट्ट वल्विऩै तीर्त्तुक् कुळिर्विक्कुम्
चिट्टर्पोल्-तिरु वेट्कळच् चॆल्वरे.

[9]
चेटऩार् उऱैयुम् चॆऴु मामलै
ओटि अङ्कु ऎटुत्ताऩ् मुटिपत्तु इऱ
वाट ऊऩ्ऱि, मलर् अटि वाङ्किय
वेटऩार् उऱै वेट्कळम् चेर्मिऩे!

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.076  
तिरुविऩ् नातऩुम्, चॆम्मलर् मेल्  
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (Location: तिरुक्काऩूर् God: चॆम्मेऩिनायकर् Goddess: चिवयोकनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ydwTP_2V-es
तिरुविऩ् नातऩुम्, चॆम्मलर् मेल् उऱै
उरुवऩाय्, उलकत्तिऩ् उयिर्क्कु ऎलाम्
करुवऩ् आकि, मुळैत्तवऩ् काऩूरिल्
परमऩ् आय परञ्चुटर्; काण्मिऩे!

[1]
पॆण्टिर्, मक्कळ्, पॆरुन् तुणै, नऩ्निति,
उण्टु इऱेऴु ऎऩ्ऱु उकवऩ्मिऩ्, एऴैकाळ्!
कण्टु कॊण्मिऩ्, नीर्, काऩूर् मुळैयिऩै,
पुण्टरीकप् पॊतुम्पिल् ऒतुङ्किये!

[2]
तायत्तार्, तमर्, नऩ्निति, ऎऩ्ऩुम् इम्
मायत्ते किटन्तिट्टु मयङ्किटेल्!
कायत्ते उळऩ्, काऩूर् मुळैयिऩै
वाय्अ(त्)ताल् वणङ्कीर्, विऩै मायवे!

[3]
कुऱियिल् निऩ्ऱु, उण्टु कूऱै इलाच् चमण्
नॆऱियै विट्टु, निऱैकऴल् पऱ्‌ऱिऩेऩ्:
अऱियल् उऱ्‌ऱिरेल्, काऩूर् मुळै अवऩ्
चॆऱिवु चॆय्तिट्टु इरुप्पतु ऎऩ् चिन्तैये.

[4]
पॊत्तल् मण्चुवर्प् पॊल्लाक् कुरम्पैयै
मॆय्त्तऩ् ऎऩ्ऱु वियन्तिटल्, एऴैकाळ्!
चित्तर्, पत्तर्कळ्, चेर् तिरुक्काऩूरिल्
अत्तऩ् पातम् अटैतल् करुममे.

[5]
कल्वि ञाऩक्कलैप् पॊरुळ् आयवऩ्,
चॆल्वम् मल्कु तिरुक्काऩूर् ईचऩै,
ऎल्लियुम् पकलुम्(म्) इचैवु आऩवा
चॊल्लिटीर्, नुम् तुयरङ्कळ् तीरवे!

[6]
नीरुम्, पारुम्, नॆरुप्पुम्, अरुक्कऩुम्,
कारुम्, मारुतम्-काऩूर् मुळैत्तवऩ्;
चेर्वुम् ऒऩ्ऱु अऱियातु, तिचैतिचै
ओर्वुम् ऒऩ्ऱु इलर्, ओटित् तिरिवरे.

[7]
ओमत्तोटु अयऩ्माल् अऱिया वणम्
वीमप् पेर् ऒळि आय विऴुप्पॊरुळ्,
कामऱ्‌ काय्न्तवऩ् काऩूर् मुळैत्तवऩ्;
चेमत्ताल् इरुप्पु आवतु ऎऩ् चिन्तैये.

[8]
वऩ्ऩि, कॊऩ्ऱै, ऎरुक्कु, अणिन्ताऩ् मलै
उऩ्ऩिये चॆऩ्ऱु ऎटुत्तवऩ् ऒण् तिऱल्-
तऩ्ऩै वीऴत् तऩि विरल् वैत्तवऩ्
कऩ्ऩि मा मतिल् काऩूर्क् करुत्तऩे.

[9]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.077  
पूरिया वरुम्, पुण्णियम्; पॊय्  
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (Location: तिरुच्चेऱै (उटैयार्कोविल्) God: चॆऩ्ऩॆऱियप्पर् Goddess: ञाऩवल्लियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=lrthL1RMyoY
पूरिया वरुम्, पुण्णियम्; पॊय् कॆटुम्;
कूरितु आय अऱिवु कैकूटिटुम्-
चीरियार् पयिल् चेऱैयुळ् चॆन्नॆऱि
नारिपाकऩ्तऩ् नामम् नविलवे.

[1]
ऎऩ्ऩ मा तवम् चॆय्तऩै!- नॆञ्चमे!-
मिऩ्ऩुवार् चटै वेत विऴुप्पॊरुळ्,
चॆन्नॆल् आर् वयल् चेऱैयुळ् चॆन्नॆऱि
मऩ्ऩु चोति, नम्पाल् वन्तु वैकवे.

[2]
पिऱप्पु, मूप्पु, पॆरुम् पचि, वाऩ् पिणि,
इऱप्पु, नीङ्किटुम्; इऩ्पम् वन्तु ऎय्तिटुम्-
चिऱप्पर् चेऱैयुळ् चॆन्नॆऱियाऩ् कऴल्
मऱप्पतु इऩ्ऱि मऩत्तुळ् वैक्कवे.

[3]
माटु तेटि, मयक्किऩिल् वीऴ्न्तु, नीर्,
ओटि ऎय्त्तुम्, पयऩ् इलै; ऊमर्काळ्!
चेटर् वाऴ् चेऱैच् चॆन्नॆऱि मेविय
आटलाऩ् तऩ् अटि अटैन्तु उय्म्मिऩे!

[4]
ऎण्णि नाळुम्, ऎरि अयिल् कूऱ्‌ऱुवऩ्
तुण्णॆऩ्ऱु ऒऩ्ऱिल्- तुरक्कुम् वऴि कण्टेऩ्;
तिण् नऩ् चेऱैत् तिरुच् चॆन्नॆऱि उऱै
अण्णलार् उळर्: अञ्चुवतु ऎऩ्ऩुक्के?

[5]
तप्पि वाऩम्, तरणि कम्पिक्किल् ऎऩ्?
ऒप्पु इल् वेन्तर् ऒरुङ्कु उटऩ् चीऱिल् ऎऩ्?
चॆप्पम् आम् चेऱैच् चॆन्नॆऱि मेविय
अप्पऩार् उळर्; अञ्चुवतु ऎऩ्ऩुक्के?

[6]
वैत्त माटुम्, मटन्तै नल्लार्कळुम्,
ऒत्तु ऒव्वात उऱ्‌ऱार्कळुम्, ऎऩ् चॆय्वार्?
चित्तर् चेऱैत् तिरुच् चॆन्नॆऱि उऱै
अत्तर्ताम् उळर्; अञ्चुवतु ऎऩ्ऩुक्के?

[7]
कुलऩ्कळ् ऎऩ् चॆय्व? कुऱ्‌ऱङ्कळ् ऎऩ् चॆय्व?
तुलङ्कि नी निऩ्ऱु चोर्न्तिटल्, नॆञ्चमे!
इलङ्कु चेऱैयिल् चॆन्नॆऱि मेविय
अलङ्कऩार् उळर्; अञ्चुवतु ऎऩ्ऩुक्के?

[8]
पऴकिऩाल् वरुम् पण्टु उळ चुऱ्‌ऱमुम्
विऴविटाविटिल्, वेण्टिय ऎय्त ऒणा;
तिकऴ् कॊळ् चेऱैयिल् चॆन्नॆऱि मेविय
अऴकऩार् उळर्; अञ्चुवतु ऎऩ्ऩुक्के!

[9]
पॊरुन्तु नीळ् मलैयैप् पिटित्तु एन्तिऩाऩ्
वरुन्त ऊऩ्ऱि, मलर् अटि वाङ्किऩाऩ्
तिरुन्तु चेऱैयिल् चॆन्नॆऱि मेवि अङ्कु
इरुन्त चोति ऎऩ्पार्क्कु इटर् इल्लैये.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.085  
मट्टु वार्कुऴलाळॊटु माल्विटै
इट्टमा
 
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (Location: तिरुच्चिराप्पळ्ळि God: तायुमाऩेचुवरर् Goddess: मट्टुवार्कुऴलम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=n9abER-qR0M
मट्टु वार्कुऴलाळॊटु माल्विटै
इट्टमा उकन्तु एऱुम् इऱैवऩार्;
कट्टु नीत्तवर्क्कु इऩ् अरुळे चॆयुम्
चिट्टर्पोलुम्-चिराप्पळ्ळिच् चॆल्वरे.

[1]
अरि अयऩ् तलै वॆट्टि वट्टु आटिऩार्,
अरि अयऩ् तॊऴुतु एत्तुम् अरुम्पॊरुळ्,
पॆरियवऩ्, चिराप्पळ्ळियैप् पेणुवार्
अरि अयऩ् तॊऴ अङ्कु इरुप्पार्कळे.

[2]
अरिच्चु, इराप्पकल् ऐवराल् आट्टुण्टु,
चुरिच्चु इरातु,-नॆञ्चे!-ऒऩ्ऱु चॊल्लक् केळ्:
तिरिच् चिराप्पळ्ळि ऎऩ्ऱलुम्, तीविऩै
नरिच्चु इरातु नटक्कुम् नटक्कुमे.

[3]
तायुम् आय् ऎऩक्के, तलै कण्णुम् आय्,
पेयऩेऩैयुम् आण्ट पॆरुन्तकै;
तेय नातऩ् चिराप्पळ्ळि मेविय
नायऩार् ऎऩ, नम् विऩै नाचमे.

[4]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.090  
माचु इल् वीणैयुम्, मालै  
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (Location: पॊतु -तऩित् तिरुक्कुऱुन्तॊकै God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=J7MfBAIcQ04
माचु इल् वीणैयुम्, मालै मतियमुम्,
वीचु तॆऩ्ऱलुम्, वीङ्कु इळवेऩिलुम्,
मूचु वण्टु अऱै पॊय्कैयुम्, पोऩ्ऱते-
ईचऩ्, ऎन्तै, इणैअटि नीऴले.

[1]
नमच्चिवायवे ञाऩमुम् कल्वियुम्;
नमच्चिवायवे नाऩ् अऱि विच्चैयुम्;
नमच्चिवायवे ना नविऩ्ऱु एत्तुमे;
नमच्चिवायवे नऩ्नॆऱि काट्टुमे.

[2]
आळ् आकार्; आळ् आऩारै अटैन्तु उय्यार्;
मीळा आट्चॆय्तु मॆय्म्मैयुळ् निऱ्‌किलार्;
तोळात(च्) चुरैयो, तॊऴुम्पर् चॆवि?
वाळा माय्न्तु मण् आकिक् कऴिवरे!

[3]
नटलै वाऴ्वुकॊण्टु ऎऩ् चॆय्तिर्? नाण् इलीर्?
चुटलै चेर्वतु चॊल् पिरमाणमे;
कटलिऩ् नञ्चु अमुतु उण्टवर् कैविट्टाल्,
उटलिऩार् किटन्तु ऊर् मुऩि पण्टमे!

[4]
पूक् कैक् कॊण्टु अरऩ् पॊऩ् अटि पोऱ्‌ऱिलार्;
नाक्कैक् कॊण्टु अरऩ् नामम् नविल्किलार्;
आक्कैक्के इरै तेटि, अलमन्तु,
काक्कैक्के इरै आकि, कऴिवरे!

[5]
कुऱिकळुम्(म्), अटैयाळमुम्, कोयिलुम्,
नॆऱिकळुम्(म्), अवर् निऩ्ऱतु ओर् नेर्मैयुम्,
अऱिय आयिरम् आरणम् ओतिलुम्,
पॊऱि इलीर्! मऩम् ऎऩ्कॊल्, पुकातते?

[6]
वाऴ्त्त वायुम्, निऩैक्क मट नॆञ्चुम्,
ताऴ्त्तच् चॆऩ्ऩियुम्, तन्त तलैवऩैच्
चूऴ्त्त मा मलर् तूवित् तुतियाते
वीऴ्त्तवा, विऩैयेऩ् नॆटुङ् कालमे!

[7]
ऎऴुतु पावै नल्लार् तिऱम् विट्टु, नाऩ्,
तॊऴुतु पोऱ्‌ऱि, निऩ्ऱेऩैयुम् चूऴ्न्तु कॊण्टु,
उऴुत चाल्वऴिये उऴुवाऩ् पॊरुट्टु
इऴुतै नॆञ्चम् इतु ऎऩ् पटुकिऩ्ऱते!

[8]
नॆक्कुनॆक्कु निऩैपवर् नॆञ्चुळे
पुक्कु निऱ्‌कुम् पॊऩ् आर् चटैप् पुण्णियऩ्,
पॊक्कम् मिक्कवर् पूवुम् नीरुम् कण्टु
नक्कु निऱ्‌पवर्, अवर्तम्मै नाणिये.

[9]
विऱकिल्-तीयिऩऩ्, पालिल् पटु नॆय् पोल्
मऱैय निऩ्ऱुळऩ्मा मणिच्चोतियाऩ्;
उऱवुकोल् नट्टु, उणर्वु कयिऱ्‌ऱिऩाल्
मुऱुक वाङ्किक् कटैय, मुऩ् निऱ्‌कुमे.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.092  
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्  
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (Location: पॊतु -कालपाचत् तिरुक्कुऱुन्तॊकै God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=B9FQAcbnw-g
कण्टु कॊळ्ळ(अ) अरियाऩैक् कऩिवित्तुप्
पण्टु नाऩ् चॆय्त पाऴिमै केट्टिरेल्,
कॊण्ट पाणि कॊटुकॊट्टि ताळम् कैक्-
कॊण्ट तॊण्टरैत् तुऩ्ऩिलुम् चूऴले!

[1]
नटुक्कत्तुळ्ळुम्, नकैयुळुम्, नम्पऱ्‌कुक्
कटुक्कक् कल्लवटम् इटुवार्कट्कुक्
कॊटुक्कक् कॊळ्क ऎऩ उरैप्पार्कळै
इटुक्कण् चॆय्यप् पॆऱीर्, इङ्कु नीङ्कुमे!

[2]
कार् कॊळ् कॊऩ्ऱैक् कटिमलर्क् कण्णियाऩ्
चीर् कॊळ् नामम् चिवऩ् ऎऩ्ऱु अरऱ्‌ऱुवार्
आर्कळ् आकिऩुम् आक; अवर्कळै
नीर्कळ् चारप्पॆऱीर्, इङ्कु नीङ्कुमे!

[3]
चाऱ्‌ऱिऩेऩ्: चटै नीळ् मुटिच् चङ्करऩ्,
चीऱ्‌ऱम् कामऩ्कण् वैत्तवऩ्, चेवटि
आऱ्‌ऱवुम् कळिप्पट्ट मऩत्तराय्,
पोऱ्‌ऱि! ऎऩ्ऱु उरैप्पार् पुटै पोकले!

[4]
इऱै ऎऩ् चॊल् मऱवेल्, नमऩ्तूतुवीर्!
पिऱैयुम् पाम्पुम् उटैप् पॆरुमाऩ् तमर्,
नऱवम् नाऱिय नऩ्नऱुञ् चान्तिलुम्
निऱैय नीऱु अणिवार्, ऎतिर् चॆल्लले!

[5]
वामतेवऩ् वळ नकर् वैकलुम्,
कामम् ऒऩ्ऱु इलराय्, कै विळक्कॊटु
तामम्, तूपमुम्, तण् नऱुञ् चान्तमुम्,
एममुम्, पुऩैवार् ऎतिर् चॆल्लले!

[6]
पटैयुम् पाचमुम् पऱ्‌ऱिय कैयिऩीर्!
अटैयऩ्मिऩ्, नमतु ईचऩ् अटियरै!
विटै कॊळ् ऊर्तियिऩाऩ् अटियार् कुऴाम्
पुटै पुकातु, नीर्, पोऱ्‌ऱिये पोमिऩे!

[7]
विच्चै आवतुम्, वेट्कैमै आवतुम्,
निच्चल् नीऱु अणिवारै निऩैप्पते;
अच्चम् ऎय्ति अरुकु अणैयातु, नीर्,
पिच्चै पुक्कवऩ् अऩ्परैप् पेणुमे!

[8]
इऩ्ऩम् केण्मिऩ्: इळम्पिऱै चूटिय
मऩ्ऩऩ् पातम् मऩत्तु उटऩ् एत्तुवार्,
मऩ्ऩुम् अञ्चु ऎऴुत्तु आकिय मन्तिरम्-
तऩ्ऩिल् ऒऩ्ऱु वल्लारैयुम्, चारले!

[9]
मऱ्‌ऱुम् केण्मिऩ्: मऩप् परिप्पु ऒऩ्ऱु इऩ्ऱिच्
चुऱ्‌ऱुम् पूचिय नीऱ्‌ऱॊटु, कोवणम्,
ऒऱ्‌ऱै एऱु, उटैयाऩ् अटिये अलाल्
पऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱु इ(ल्)लिकळ् मेल् पटैपोकले!

[10]
अरक्कऩ् ईर्-ऐन्तलैयुम् ओर् ताळिऩाल्
नॆरुक्कि ऊऩ्ऱियिट्टाऩ् तमर् निऱ्‌किलुम्,
चुरुक्कॆऩातु, अङ्कुप् पेर्मिऩ्कळ्! मऱ्‌ऱु नीर्
चुरुक्कॆऩिल्, चुटराऩ् कऴल् चूटुमे.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.100  
वेत नायकऩ्; वेतियर् नायकऩ्;
मातिऩ्
 
Tune - तिरुक्कुऱुन्तॊकै   (Location: पॊतु -आतिपुराणत् तिरुक्कुऱुन्तॊकै God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=lk4SHPhE4ng
वेत नायकऩ्; वेतियर् नायकऩ्;
मातिऩ् नायकऩ्; मातवर् नायकऩ्;
आतिनायकऩ्; आतिरैनायकऩ्;
पूतनायकऩ् पुण्णियमूर्त्तिये.

[1]
चॆत्तुच् चॆत्तुप् पिऱप्पते तेवु ऎऩ्ऱु
पत्तिचॆय् मऩप्पाऱैकट्कु एऱुमो,
अत्तऩ् ऎऩ्ऱु अरियोटु पिरमऩुम्
तुत्तियम् चॆय निऩ्ऱ नल्चोतिये?

[2]
नूऱुकोटि पिरमर्कळ् नொन्तिऩार्;
आऱुकोटि नारायणर् अङ्ङऩे;
एऱु कङ्कै मणल्, ऎण् इल् इन्तिरर्;
ईऱु इलातवऩ् ईचऩ् ऒरुवऩे.

[3]
वातु चॆय्तु मयङ्कुम् मऩत्तराय्
एतु चॊल्लुवीर् आकिलुम्, एऴैकाळ्!
यातु ओर् तेवर् ऎऩप्पटुवार्क्कु ऎलाम्
मातेवऩ्(ऩ्) अलाल् तेवर् मऱ्‌ऱु इल्लैये.

[4]
कूवल् आमै कुरैकटल् आमैयै,
कूवलोटु ऒक्कुमो, कटल्? ऎऩ्ऱल् पोल्,
पावकारिकळ् पार्प्पु अरितु ऎऩ्पराल्,
तेवतेवऩ् चिवऩ् पॆरुन्तऩ्मैये.

[5]
पेय्वऩत्तु अमर्वाऩै, पिरार्त्तित्तार्क्कु
ईवऩै, इमैयोर् मुटि तऩ् अटिच्
चाय्वऩै,-चलवार्कळ्-तमक्कु उटल्
चीवऩै, चिवऩै, चिन्तियार्कळे.

[6]
ऎरि पॆरुक्कुवर्; अव् ऎरि ईचऩतु
उरु वरुक्कम् अतु आवतु उणर्किलर्;
अरि अयऱ्‌कु अरियाऩै अयर्त्तुप् पोय्
नरिविरुत्तम् अतु आकुवर्, नाटरे.

[7]
अरुक्कऩ् पातम् वणङ्कुवर्, अन्तियिल्;
अरुक्कऩ् आवाऩ् अरऩ् उरु अल्लऩो?
इरुक्कु नाल्मऱै ईचऩैये तॊऴुम्
करुत्तिऩै निऩैयार्, कल्मऩवरे.

[8]
तायिऩुम् नल्ल चङ्करऩुक्कु अऩ्पर्-
आय उळ्ळत्तु अमुतु अरुन्तप् पॆऱार्-
पेयर्, पेय्मुलै उण्टु उयिर् पोक्किय
मायऩ् मायत्तुप् पट्ट मऩत्तरे.

[9]
अरक्कऩ् वल् अरट्टु आङ्कु ऒऴित्तु, आर् अरुळ्
पॆरुक्कच् चॆय्त पिराऩ् पॆरुन्तऩ्मैयै
अरुत्ति चॆय्तु अऱियप् पॆऱुकिऩ्ऱिलर्-
करुत्तु इलाक् कयक्कवणत्तोर्कळे.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.001  
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै  
Tune - पॆरियतिरुत्ताण्टकम्   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: तिरुमूलत्ताऩनायकर् (ऎ) चपानातर् Goddess: चिवकामियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=OC5AJDOyUGs
अरियाऩै, अन्तणर् तम् चिन्तै याऩै,
अरुमऱैयिऩ् अकत्ताऩै, अणुवै, यार्क्कुम्
तॆरियात तत्तुवऩै, तेऩै, पालै, तिकऴ् ऒळियै,
तेवर्कळ्तम् कोऩै, मऱ्‌ऱैक्
करियाऩै, नाऩ्मुकऩै, कऩलै, काऱ्‌ऱै,
कऩैकटलै, कुलवरैयै, कलन्तु निऩ्ऱ
पॆरियाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[1]
कऱ्‌ऱाऩै, कङ्कै वार्चटैयाऩ् तऩ्ऩै, काविरि
चूऴ् वलञ्चुऴियुम् करुतिऩाऩै,
अऱ्‌ऱार्क्कुम् अलन्तार्क्कुम् अरुळ् चॆय्वाऩै,
आरूरुम् पुकुवाऩै, अऱिन्तोम् अऩ्ऱे;
मऱ्‌ऱु आरुम् तऩ् ऒप्पार् इल्लाताऩै, वाऩवर्कळ्
ऎप्पॊऴुतुम् वणङ्कि एत्तप्-
पॆऱ्‌ऱाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै, -पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[2]
करुमाऩिऩ् उरि-अतळे उटैया वीक्कि, कऩै
कऴल्कळ् कलन्तु ऒलिप्प, अऩल् कै एन्ति,
वरु माऩत् तिरळ् तोळ्कळ् मट्टित्तु आट,
वळर्मतियम् चटैक्कु अणिन्तु, माऩ् नेर् नोक्कि
अरु माऩ वाळ् मुकत्ताळ् अमर्न्तु काण,
अमरर्कणम् मुटि वणङ्क, आटुकिऩ्ऱ
पॆरुमाऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै, -पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[3]
अरुन्तवर्कळ् तॊऴुतु एत्तुम् अप्पऩ् तऩ्ऩै,
अमरर्कळ्तम् पॆरुमाऩै, अरऩै, मूवा-
मरुन्तु अमरर्क्कु अरुळ् पुरिन्त मैन्तऩ् तऩ्ऩै,
मऱिकटलुम् कुलवरैयुम् मण्णुम् विण्णुम्
तिरुन्तु ऒळिय तारकैयुम् तिचैकळ् ऎट्टुम् तिरि
चुटर्कळ् ओर् इरण्टुम् पिऱवुम् आय
पॆरुन्तकैयै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै, -पेचात
नाळ् ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[4]
अरुन्तुणैयै; अटियार् तम् अल्लल् तीर्क्कुम्
अरुमरुन्तै; अकल् ञालत्तु अकत्तुळ् तोऩ्ऱि
वरुम् तुणैयुम् चुऱ्‌ऱमुम् पऱ्‌ऱुम् विट्टु, वाऩ्
पुलऩ्कळ् अकत्तु अटक्कि, मटवारोटुम्
पॊरुन्तु अणैमेल् वरुम् पयऩैप् पोक माऱ्‌ऱि,
पॊतु नीक्कि, तऩै निऩैय वल्लोर्क्कु ऎऩ्ऱुम्
पॆरुन्तुणैयै; पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै;- पेचात
नाळ् ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[5]
करुम्पु अमरुम् मॊऴि मटवाळ् पङ्कऩ् तऩ्ऩै,
कऩ वयिरक् कुऩ्ऱु अऩैय काट्चियाऩै,
अरुम्पु अमरुम् पूङ्कॊऩ्ऱैत्ताराऩ् तऩ्ऩै,
अरुमऱैयोटु आऱु अङ्कम् आयिऩाऩै,
चुरुम्पु अमरुम् कटिपॊऴिल्कळ् चूऴ् तॆऩ् आरूर्च्
चुटर्क्कॊऴुन्तै, तुळक्कु इल्ला विळक्कै, मिक्क
पॆरुम्पॊरुळै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै, -
पेचात नाळ् ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[6]
वरुम् पयऩै, ऎऴु नरम्पिऩ् ओचैयाऩै, वरै
चिलैया वाऩवर्कळ् मुयऩ्ऱ वाळि
अरुम् पयम् चॆय् अवुणर् पुरम् ऎरियक् कोत्त
अम्माऩै, अलैकटल् नञ्चु अयिऩ्ऱाऩ् तऩ्ऩै,
चुरुम्पु अमरुम् कुऴल् मटवार् कटैक्कण् नोक्किल्
-तुळङ्कात चिन्तैयराय्त् तुऱन्तोर् उळ्ळप्
पॆरुम्पयऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,-पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[7]
कार् आऩै ईर् उरिवैप् पोर्वैयाऩै, कामरु
पूङ् कच्चि एकम्पऩ् तऩ्ऩै,
आरेऩुम् अटियवर्कट्कु अणियाऩ् तऩ्ऩै,
अमरर्कळुक्कु अऱिवु अरिय अळवु इलाऩै,
पारोरुम् विण्णோरुम् पणिय नट्टम् पयिल्किऩ्ऱ
परञ्चुटरै, परऩै, ऎण् इल्
पेराऩै, पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै, - पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[8]
मुऱ्‌ऱात पाल् मतियम् चूटिऩाऩै, मू उलकम् ताऩ्
आय मुतल्वऩ् तऩ्ऩै,
चॆऱ्‌ऱार्कळ् पुरम् मूऩ्ऱुम् चॆऱ्‌ऱाऩ् तऩ्ऩै, तिकऴ्
ऒळियै, मरकतत्तै, तेऩै, पालै,
कुऱ्‌ऱालत्तु अमर्न्तु उऱैयुम् कुऴकऩ् तऩ्ऩै,
कूत्तु आट वल्लाऩै, कोऩै, ञाऩम्
पॆऱ्‌ऱार्कळ् पॆरुम्पऱ्‌ऱप्पुलियूराऩै,- पेचात नाळ्
ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[9]
कार् ऒळिय तिरुमेऩिच् चॆङ्कण् मालुम्,
कटिक्कमलत्तु इरुन्त (अ)अयऩुम्, काणा वण्णम्
चीर् ऒळिय तऴल् पिऴम्पु आय् निऩ्ऱ तॊल्लैत्,
तिकऴ् ऒळियै; चिन्तै तऩै मयक्कम् तीर्क्कुम्
एर् ऒळियै इरु निलऩुम् विचुम्पुम् विण्णुम्, एऴ्
उलकुङ् कटन्तण्टत् अप्पाल् निऩ्ऱ
पेर् ऒळियैप् पॆरुम्पऱ्‌ऱप् पुलियू राऩैप्, चोत
नाळ् ऎल्लाम् पिऱवा नाळे.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.032  
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
 
Tune - पोऱ्‌ऱित्तिरुत्ताण्टकम्   (Location: तिरुवारूर् God: मुल्लैवऩेचुवरर् Goddess: करुम्पऩैयाळम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=c0llPrAgTrM
कऱ्‌ऱवर्कळ् उण्णुम् कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कऴल् अटैन्तार् चॆल्लुम् कतिये, पोऱ्‌ऱि!
अऱ्‌ऱवर्कट्कु आर् अमुतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् अऱुत्तु अटियेऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[1]
वङ्कम् मलि कटल् नञ्चम् उण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
मतयाऩै ईर् उरिवै पोर्त्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊङ्कु अलरुम् नऱुङ्कॊऩ्ऱैत् ताराय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊल् पुलित् तोल् आटैक् कुऴका, पोऱ्‌ऱि!
अङ्कणऩे, अमरर्कळ् तम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
आलमर नीऴल् अऱम् चॊऩ्ऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
चॆङ्कऩकत् तऩिक् कुऩ्ऱे, चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[2]
मलैयाऩ् मटन्तै मणाळा, पोऱ्‌ऱि!
मऴविटैयाय्! निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
निलै आक ऎऩ् नॆञ्चिल् निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
नॆऱ्‌ऱिमेल् ऒऱ्‌ऱैक् कण् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
इलै आर्न्त मू इलै वेल् एन्ती, पोऱ्‌ऱि!
एऴ्कटलुम् एऴ् पॊऴिलुम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
चिलैयाल् अऩ्ऱु ऎयिल् ऎरित्त चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[3]
पॊऩ् इयलुम् मेऩियऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
पूतप्पटै उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
मऩ्ऩिय चीर् मऱै नाऩ्कुम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
मऱि एन्तु कैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
उऩ्ऩुमवर्क्कु उण्मैयऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
उलकुक्कु ऒरुवऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
चॆऩ्ऩि मिचै वॆण् पिऱैयाय्, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[4]
नञ्चु उटैय कण्टऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
नल्-तवऩे, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
वॆञ्चुटरोऩ् पल् इऱुत्त वेन्ते, पोऱ्‌ऱि!
वॆण्मति अम् कण्णि विकिर्ता, पोऱ्‌ऱि!
तुञ्चु इरुळिल् आटल् उकन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
तू नीऱु मॆय्क्कु अणिन्त चोती, पोऱ्‌ऱि!
चॆञ्चटैयाय्, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[5]
चङ्करऩे, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
चताचिवऩे, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
पॊङ्कु अरवा, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
पुण्णियऩे, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
अम् कमलत्तु अयऩोटु मालुम् काणा
अऩल् उरुवा, निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
चॆङ्कमलत् तिरुप्पातम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[6]
वम्पु उलवु कॊऩ्ऱैच् चटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
वाऩ् पिऱैयुम् वाळ् अरवुम् वैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊम्पु अऩैय नुण् इटैयाळ् कूऱा, पोऱ्‌ऱि!
कुरै कऴलाल् कूऱ्‌ऱु उतैत्त कोवे, पोऱ्‌ऱि!
नम्पुमवर्क्कु अरुम्पॊरुळे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
नाल्वेतम् आऱु अङ्कम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
चॆम्पॊऩे, मरकतमे, मणिये, पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[7]
उळ्ळम् आय् उळ्ळत्ते निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
उकप्पार् मऩत्तु ऎऩ्ऱुम् नीङ्काय्, पोऱ्‌ऱि!
वळ्ळले, पोऱ्‌ऱि! मणाळा, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर् कोऩ् तोळ् तुणित्त मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वॆळ्ळै एऱु एऱुम् विकिर्ता, पोऱ्‌ऱि!
मेलोर्क्कुम् मेलोर्क्कुम् मेलाय्, पोऱ्‌ऱि!
तॆळ्ळु नीर्क् कङ्कैच् चटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[8]
पू आर्न्त चॆऩ्ऩिप् पुऩिता, पोऱ्‌ऱि!
पुत्तेळिर्   पोऱ्‌ऱुम् पॊरुळे, पोऱ्‌ऱि!
ते आर्न्त तेवर्क्कुम् तेवे, पोऱ्‌ऱि!
तिरुमालुक्कु आऴि अळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
चावामे कात्तु ऎऩ्ऩै आण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
चङ्कु ऒत्त नीऱ्‌ऱु ऎम् चतुरा, पोऱ्‌ऱि!
चे आर्न्त वॆल् कॊटियाय्, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[9]
पिरमऩ् तऩ् चिरम् अरिन्त पॆरियोय्, पोऱ्‌ऱि!
पॆण् उरुवोटु आण् उरु आय् निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
करम् नाऩ्कुम् मुक्कण्णुम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
कातलिप्पार्क्कु आऱ्‌ऱ ऎळियाय्, पोऱ्‌ऱि!
अरुमन्त तेवर्क्कु अरचे, पोऱ्‌ऱि!
अऩ्ऱु अरक्कऩ् ऐन् नाऩ्कु तोळुम्, ताळुम्,
चिरम्, नॆरित्त चेवटियाय्, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.054  
आण्टाऩै, अटियेऩै आळाक्कॊण्टु; अटियोटु  
Tune - तिरुत्ताण्टकम्   (Location: तिरुप्पुळ्ळिरुक्कुवेळूर् (वैत्तीच्चुरऩ्कोविल्) God: वैत्तियनातर् Goddess: तैयल्नायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=mpXiqrBMFK4
आण्टाऩै, अटियेऩै आळाक्कॊण्टु; अटियोटु मुटि अयऩ् माल् अऱिया वण्णम्
नीण्टाऩै; नॆटुङ्कळ मा नकराऩ् तऩ्ऩै; नेमि वाऩ् पटैयाल् नीळ् उरवोऩ् आकम्
कीण्टाऩै; केतारम् मेविऩाऩै; केटु इलियै; किळर् पॊऱिवाळ् अरवोटु ऎऩ्पु
पूण्टाऩै; पुळ्ळिरुक्कु वेळूराऩै; पोऱ्‌ऱाते आऱ्‌ऱ  नाळ् पोक्किऩेऩे!.

[1]
चीर्त्ताऩै, चिऱन्तु अटियेऩ् चिन्तैयुळ्ळे तिकऴ्न्ताऩै, चिवऩ् तऩ्ऩै, तेव तेवै,
कूर्त्ताऩै, कॊटु नॆटुवेल् कूऱ्‌ऱम् तऩ्ऩैक् कुरै कऴलाल् कुमैत्तु मुऩि कॊण्ट अच्चम्
पेर्त्ताऩै, पिऱप्पु इलियै, इऱप्पु ऒऩ्ऱु इल्लाप् पॆम्माऩै, कैम्माविऩ् उरिवै पेणिप्
पोर्त्ताऩै, पुळ्ळिरुक्कु वेळूराऩै, पोऱ्‌ऱाते आऱ्‌ऱ नाळ् पोक्किऩेऩे!.

[2]
पत्तिमैयाल् पणिन्तु, अटियेऩ् तऩ्ऩैप् पल्-नाळ् पामालै पाटप् पयिल्वित्ताऩै;
ऎत्तेवुम् एत्तुम् इऱैवऩ् तऩ्ऩै; ऎम्माऩै; ऎऩ् उळ्ळत्तुळ्ळे ऊऱुम्
अत् तेऩै; अमुतत्तै; आविऩ् पालै; अण्णिक्कुम् तीम् करुम्पै; अरऩै; आतिप्-
पुत्तेळै; पुळ्ळिरुक्कु वेळूराऩै; पोऱ्‌ऱाते  आऱ्‌ऱ नाळ् पोक्किऩेऩे!.

[3]
इरुळ् आय उळ्ळत्तिऩ् इरुळै नीक्कि, इटर्पावम् कॆटुत्तु, एऴैयेऩै उय्यत्
तॆरुळात चिन्तैतऩैत् तॆरुट्टि, तऩ् पोल् चिवलोक नॆऱि अऱियच् चिन्तै तन्त
अरुळाऩै; आति मा तवत्तु उळाऩै; आऱु अङ्कम् नाल् वेतत्तु अप्पाल् निऩ्ऱ
पॊरुळाऩै; पुळ्ळिरुक्कु वेळूराऩै; पोऱ्‌ऱाते आऱ्‌ऱ नाळ् पोक्किऩेऩे!.

[4]
मिऩ् उरुवै; विण्णकत्तिल् ऒऩ्ऱु आय्, मिक्कु वीचुम् काल् तऩ् अकत्तिल् इरण्टु आय्, चॆन्तीत्-
तऩ् उरुविल् मूऩ्ऱु आय्, ताऴ् पुऩलिल् नाऩ्कु आय्, तरणितलत्तु अञ्चु आकि, ऎञ्चात् तञ्च
मऩ् उरुवै; वाऩ् पवळक्कॊऴुन्तै; मुत्तै; वळर् ऒळियै; वयिरत्तै; माचु ऒऩ्ऱु इल्लाप्
पॊऩ् उरुवै; पुळ्ळिरुक्कु वेळूराऩै; पोऱ्‌ऱाते आऱ्‌ऱ नाळ् पोक्किऩेऩे!.

[5]
अऱै आर् पॊऩ्कऴल् आर्प्प अणि आर् तिल्लै अम्पलत्तुळ् नटम् आटुम् अऴकऩ् तऩ्ऩै,
कऱै आर् मू इलै नॆटुवेल् कटवुळ् तऩ्ऩै,   कटल् नाकैक्कारोणम् करुतिऩाऩै,
इऱैयाऩै, ऎऩ् उळ्ळत्तुळ्ळे विळ्ळातु इरुन्ताऩै, एऴ्पॊऴिलुम् ताङ्कि निऩ्ऱ
पॊऱैयाऩै, पुळ्ळिरुक्कु वेळूराऩै, पोऱ्‌ऱाते आऱ्‌ऱ नाळ् पोक्किऩेऩे!.

[6]
नॆरुप्पु अऩैय तिरुमेऩि वॆण्नीऱ्‌ऱाऩै, नीङ्कातु ऎऩ् उळ्ळत्तिऩुळ्ळे निऩ्ऱ
विरुप्पवऩै, वेतियऩै, वेतवित्तै, वॆण्काटुम्   वियऩ्तुरुत्ति नकरुम् मेवि
इरुप्पवऩै, इटै मरुतोटु ईङ्कोय् नीङ्का इऱैयवऩै, ऎऩै आळुम् कयिलै ऎऩ्ऩुम्
पॊरुप्पवऩै, पुळ्ळिरुक्कु वेळूराऩै, पोऱ्‌ऱाते   आऱ्‌ऱ नाळ् पोक्किऩेऩे!.

[7]
पेर् आयिरम् परवि वाऩोर् एत्तुम् पॆम्माऩै, पिरिवु इला अटियार्क्कु ऎऩ्ऱुम्
वारात चॆल्वम् वरुविप्पाऩै, मन्तिरमुम् तन्तिरमुम् मरुन्तुम् आकित्
तीरा नोय् तीर्त्तु अरुळ वल्लाऩ् तऩ्ऩै, तिरिपुरङ्कळ् ती ऎऴत् तिण् चिलै कैक् कॊण्ट
पोराऩै, पुळ्ळिरुक्कु वेळूराऩै, पोऱ्‌ऱाते आऱ्‌ऱ नाळ् पोक्किऩेऩे!.

[8]
पण्णियऩै, पैङ्कॊटियाळ् पाकऩ् तऩ्ऩै, पटर् चटैमेल् पुऩल् करन्त पटिऱऩ् तऩ्ऩै,
नण्णियऩै, ऎऩ् आक्कित् तऩ् आऩाऩै, नाल् मऱैयिऩ् नल् पॊरुळै, नळिर् वॆण्तिङ्कळ्
कण्णियऩै, कटिय नटै विटै ऒऩ्ऱु एऱुम् कारणऩै, नारणऩै, कमलत्तु ओङ्कुम्
पुण्णियऩै, पुळ्ळिरुक्कु वेळूराऩै, पोऱ्‌ऱाते आऱ्‌ऱ नाळ् पोक्किऩेऩे!.

[9]
इऱुत्ताऩै, इलङ्कैयर् कोऩ् चिरङ्कळ् पत्तुम्; ऎऴु नरम्पिऩ् इऩ् इचै केट्टु इऩ्पु उऱ्‌ऱाऩै;
अऱुत्ताऩै, अटियार् तम् अरुनोय् पावम्; अलै कटलिल् आलालम् उण्टु कण्टम्
कऱुत्ताऩै; कण् अऴलाल् कामऩ् आकम् काय्न्ताऩै;   कऩल्, मऴुवुम्, कलैयुम्, अङ्कै
पॊऱुत्ताऩै; पुळ्ळिरुक्कु वेळूराऩै; पोऱ्‌ऱाते आऱ्‌ऱ नाळ् पोक्किऩेऩे!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.055  
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुक्कयिलायम् God: कयिलायनातर् Goddess: पार्वतियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=7qLrT5FepJ0
वे(ऱ्‌)ऱ्‌ऱु आकि विण् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
मीळामे आळ् ऎऩ्ऩैक् कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऱ्‌ऱु आकि उळ्ळे ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओवात चत्तत्तु ऒलिये, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱु आकि अङ्के अमर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आऱु अङ्कम् नाल्वेतम् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऱ्‌ऱु आकि ऎङ्कुम् कलन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[1]
पिच्चु आटल् पेयोटु उकन्ताय् पोऱ्‌ऱि!
पिऱवि अऱुक्कुम् पिराऩे, पोऱ्‌ऱि!
वैच्चु आटल् नऩ्ऱु मकिऴ्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मरुवि ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पॊय्च् चार् पुरम् मूऩ्ऱुम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पोकातु ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कच्चु आक नाकम् अचैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[2]
मरुवार् पुरम् मूऩ्ऱुम् ऎय्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मरुवि ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
उरु आकि ऎऩ्ऩैप् पटैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
उळ् आवि वाङ्कि ऒळित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
तिरु आकि निऩ्ऱ तिऱमे, पोऱ्‌ऱि!
तेचम् परवप्पटुवाय्, पोऱ्‌ऱि!
करु आकि ओटुम् मुकिले, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[3]
वाऩत्तार् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
वन्तु ऎऩ्तऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऩत्तै नीक्कुम् उटले, पोऱ्‌ऱि!
ओङ्कि अऴल् आय् निमिर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
तेऩ(त्)त्तै वार्त्त तॆळिवे, पोऱ्‌ऱि!
तेवर्क्कुम् तेवऩाय् निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
काऩत् ती आटल् उकन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[4]
ऊर् आकि निऩ्ऱ उलके, पोऱ्‌ऱि!
ओङ्कि अऴल् आय् निमिर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पेर् आकि ऎङ्कुम् परन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पॆयरातु ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
नीर् आवि आऩ निऴले, पोऱ्‌ऱि!
नेर्वार् ऒरुवरैयुम् इल्लाय्, पोऱ्‌ऱि!
कार् आकि निऩ्ऱ मुकिले, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[5]
चिल् उरु आय्च् चॆऩ्ऱु तिरण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
तेवर् अऱियात तेवे, पोऱ्‌ऱि!
पुल् उयिर्क्कुम् पूट्चि पुणर्त्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पोकातु ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पल् उयिर् आय्प् पार्तोऱुम् निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
पऱ्‌ऱि उलकै विटाताय्, पोऱ्‌ऱि!
कल् उयिर् आय् निऩ्ऱ कऩले, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[6]
पण्णिऩ् इचै आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
पाविप्पार् पावम् अऱुप्पाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎण्णुम् ऎऴुत्तुम् चॊल् आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎऩ् चिन्तै नीङ्का इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
विण्णुम् निलऩुम् ती आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
मेलवर्क्कुम् मेल् आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
कण्णिऩ् मणि आकि निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[7]
इमैयातु उयिरातु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎऩ् चिन्तै नीङ्का इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
उमै पाकम् आकत्तु अणैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ऊऴि एऴ् आऩ ऒरुवा, पोऱ्‌ऱि!
अमैया अरु नञ्चम् आर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आति पुराणऩाय् निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
कमै आकि निऩ्ऱ कऩले, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[8]
मूवाय्, पिऱवाय्, इऱवाय्, पोऱ्‌ऱि!
मुऩ्ऩमे तोऩ्ऱि मुळैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
तेवाति तेवर् तॊऴुम् तेवे, पोऱ्‌ऱि!
चॆऩ्ऱु एऱि ऎङ्कुम् परन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आवा! अटियेऩुक्कु ऎल्लाम्, पोऱ्‌ऱि!
अल्लल् नलिय अलन्तेऩ्, पोऱ्‌ऱि!
कावाय्! कऩकत्तिरळे, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[9]
नॆटिय विचुम्पोटु कण्णे, पोऱ्‌ऱि!
नीळ अकलम् उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
अटियुम् मुटियुम् इकलि, पोऱ्‌ऱि!
अङ्कु ऒऩ्ऱु अऱियामै निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
कॊटिय वऩ् कूऱ्‌ऱम् उतैत्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कोयिला ऎऩ् चिन्तै कॊण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
कटिय उरुमॊटु मिऩ्ऩे, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[10]
उण्णातु उऱङ्कातु इरुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ओताते वेतम् उणर्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ऎण्णा इलङ्कैक्कोऩ् तऩ्ऩैप् पोऱ्‌ऱि!
इऱै विरलाल् वैत्तु उकन्त ईचा, पोऱ्‌ऱि!
पण् आर् इचै इऩ्चॊल् केट्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
पण्टे ऎऩ् चिन्तै पुकुन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
कण् आय् उलकुक्कु निऩ्ऱाय्, पोऱ्‌ऱि!
कयिलै मलैयाऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.070  
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि,  
Tune - तक्केचि   (Location: पॊतु -क्षेत्तिरक्कोवै God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=fvw53cffuNU
तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलमुम्, चॆम्पॊऩ्पळ्ळि, तेवऩ्कुटि, चिराप्पळ्ळि, तॆङ्कूर्,
कॊल्लिक् कुळिर् अऱैप्पळ्ळि, कोवल्-वीरट्टम्, कोकरणम्, कोटिकावुम्,
मुल्लैप् पुऱवम् मुरुकऩ् पूण्टि, मुऴैयूर्, पऴैयाऱै, चत्ति मुऱ्‌ऱम्,
कल्लिल्-तिकऴ् चीर् आर् काळत्तियुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[1]
आरूर् मूलट्टाऩम्, आऩैक्कावुम्, आक्कूरिल्-ताऩ् तोऩ्ऱि माटम्, आवूर्,
पेरूर्, पिरमपुरम्, पेरावूरुम्, पॆरुन्तुऱै,   काम्पीलि, पिटवूर्, पेणुम्
कूर् आर् कुऱुक्कै वीरट्टाऩ(म्)मुम्, कोट्टूर्, कुटमूक्कु, कोऴम्प(म्)मुम्,
कार् आर् कऴुक्कुऩ्ऱुम्, काऩप्पेरुम्,   कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[2]
इटै मरुतु, ईङ्कोय्, इरामेच्चुरम्, इऩ्ऩम्पर्, एर् इटवै, एमप्पेऱूर्,
चटैमुटि, चालैक्कुटि, तक्क(ळ्)ळूर्, तलैयालङ्काटु, तलैच्चङ्काटु,
कॊटुमुटि, कुऱ्‌ऱालम्, कॊळ्ळम्पूतूर्, कोत्तिट्टै, कोट्टाऱु, कोट्टुक्काटु,
कटैमुटि, काऩूर्, कटम्पन्तुऱै, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[3]
ऎच्चिल् इळमर्, एमनल्लूर्, इलम्पैयङ्कोट्टूर्, इऱैयाऩ् चेरि,
अच्चिऱुपाक्कम्, अळप्पूर्, अम्पर्, आवटुतण्तुऱै, अऴुन्तूर्, आऱै,
कच्चिऩम्, कऱ्‌कुटि, कच्चूर् आलक्कोयिल्, करवीरम्, काट्टुप्पळ्ळि,
कच्चिप् पलतळियुम्, एकम्पत्तुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[4]
कॊटुङ्कोळूर्, अञ्चैक्कळम्, चॆङ्कुऩ्ऱूर्, कॊङ्कणम्, कुऩ्ऱियूर्, कुरक्कुक्कावुम्,
नॆटुङ्कळम्, नऩ्ऩिलम्, नॆल्लिक्कावुम्, निऩ्ऱियूर्, नीटूर्, नियमनल्लूर्,
इटुम्पावऩम्, ऎऴुमूर्, एऴूर्, तोऴूर्, ऎऱुम्पियूर्, एर् आरुम् एमकूटम्,
कटम्पै, इळङ्कोयिल् तऩ्ऩिलुळ्ळुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[5]
मण्णिप् पटिक्करै, वाऴ्कॊळिपुत्तूर्,   वक्करै, मन्तारम्, वारणाचि,
वॆण्णि, विळत्तॊट्टि, वेळ्विक्कुटि, विळमर्, विराटपुरम्, वेट्कळत्तुम्,
पॆण्णै अरुळ्-तुऱै, तण् पॆण्णाकटम्, पिरम्पिल्, पॆरुम्पुलियूर्, पॆरु वेळूरुम्,
कण्णै, कळर्क् काऱै, कऴिप्पालैयुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[6]
वीऴिमिऴलै, वॆण्काटु, वेङ्कूर्, वेतिकुटि, विचयमङ्कै, वियलूर्,
आऴि अकत्तियाऩ्पळ्ळि, अण्णामलै, आलङ्काटुम्, अरतैप्पॆरुम्-
पाऴि, पऴऩम्, पऩन्ताळ्, पाताळम्, पराय्त्तुऱै, पैञ्ञीलि, पऩङ्काट्टूर्, तण्
काऴि, कटल् नाकैक्कारोणत्तुम्,   कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[7]
उञ्चेऩै माकाळम्, ऊऱल्, ओत्तूर्, उरुत्तिरकोटि, मऱैक्काट्टुळ्ळुम्,
मञ्चु आर् पॊतियिल् मलै, तञ्चै, वऴुवूर्-वीरट्टम्, माताऩम्, केतारत्तुम्,
वॆञ्चमाक्कूटल्, मीयच्चूर्, वैका, वेतीच्चुरम्, विवीच्चुरम्, वॆऱ्‌ऱियूरुम्,
कञ्चऩूर्, कञ्चाऱु, पञ्चाक्कैयुम्,   कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[8]
तिण्टीच्चुरम्, चेय्ञलूर्, चॆम्पॊऩ् पळ्ळि, तेवूर्, चिरपुरम्, चिऱ्‌ऱेमम्, चेऱै,
कॊण्टीच्चुरम्, कून्तलूर्, कूऴैयूर्, कूटल्, कुरुकावूर् वॆळ्ळटै, कुमरि, कॊङ्कु(व्),
अण्टर् तॊऴुम् अतिकै वीरट्टाऩम्,   ऐयाऱु, अचोकन्ति, आमात्तूरुम्,
कण्टियूर् वीरट्टम्, करुकावूरुम्, कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[9]
नऱैयूरिल् चित्तीच्चरम्, नळ्ळाऱु, नारैयूर्, नाकेच्चुरम्, नल्लूर्, नल्ल
तुऱैयूर्, चोऱ्‌ऱुत्तुऱै, चूलमङ्कै, तोणिपुरम्, तुरुत्ति, चोमीच्चुरम्,
उऱैयूर्, कटल् ऒऱ्‌ऱियूर्, ऊऱ्‌ऱत्तूर्,   ओमाम्पुलियूर्, ओर् एटकत्तुम्,
कऱैयूर्, करुप्पऱियल्, कऩ्ऱाप्पूरुम्,   कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[10]
पुलि वलम्, पुत्तूर्, पुकलूर्, पुऩ्कूर्, पुऱम्पयम्, पूवणम्, पॊय्कै नल्लूर्,
वलिवलम्, माऱ्‌पेऱु, वाय्मूर्, वैकल्, वलञ्चुऴि, वाञ्चियम्, मरुकल्, वऩ्ऩि
निलम् मलि नॆय्त्ताऩत्तोटु, ऎत्ताऩत्तुम् निलवु पॆरुङ्कोयिल्, पल कण्टाल्, तॊण्टीर्!
कलि वलि मिक्कोऩैक् काल्विरलाल् चॆऱ्‌ऱ कयिलाय नातऩैये काणल् आमे.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.094  
इरु निलऩ् आय्, ती  
Tune - पुऱनीर्मै   (Location: निऩ्ऱत् तिरुत्ताण्टकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=9kNln4y0aWI
इरु निलऩ् आय्, ती आकि, नीरुम् आकि, इयमाऩऩाय्, ऎऱियुम् काऱ्‌ऱुम् आकि,
अरु निलैय तिङ्कळ् आय्, ञायिऱु आकि, आकाचम् आय्, अट्ट मूर्त्ति आकि,
पॆरु नलमुम् कुऱ्‌ऱमुम् पॆण्णुम् आणुम् पिऱर् उरुवुम् तम् उरुवुम् तामे आकि,
नॆरुनलै आय्, इऩ्ऱु आकि, नाळै आकि, निमिर् पुऩ्चटै अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[1]
मण् आकि, विण् आकि, मलैयुम् आकि, वयिरमुम् आय्, माणिक्कम् ताऩे आकि,
कण् आकि, कण्णुक्कु ओर् मणियुम् आकि, कलै आकि,   कलै ञाऩम् ताऩे आकि,
पॆण् आकि, पॆण्णुक्कु ओर् आणुम् आकि, पिरळयत्तुक्कु अप्पाल् ओर् अण्टम् आकि,
ऎण् आकि ऎण्णुक्कु ओर् ऎऴुत्तुम् आकि, ऎऴुम् चुटर् आय् ऎम् अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[2]
कल् आकि, कळऱु आकि, काऩुम् आकि, काविरि आय्, काल् आऱु आय्, कऴियुम् आकि,
पुल् आकि, पुतल् आकि, पूटुम् आकि, पुरम् आकि, पुरम् मूऩ्ऱुम् कॆटुत्ताऩ् आकि,
चॊल् आकि, चॊल्लुक्कु ओर् पॊरुळुम् आकि, चुलावु आकि, चुलावुक्कु ओर् चूऴल् आकि,
नॆल् आकि, निलऩ् आकि, नीरुम् आकि, नॆटुञ्चुटर् आय्   निमिर्न्तु, अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[3]
काऱ्‌ऱु आकि, कार् मुकिल् आय्, कालम् मूऩ्ऱु आय्, कऩवु आकि, नऩवु आकि, कङ्कुल् आकि,
कूऱ्‌ऱु आकि, कूऱ्‌ऱु उतैत्त कॊल् कळिऱुम् आकि, कुरै कटल् आय्, कुरै कटऱ्‌कु ओर् कोमाऩुम्(म्) आय्,
नीऱ्‌ऱाऩाय्, नीऱु एऱ्‌ऱ मेऩि आकि, नीळ् विचुम्पु आय्, नीळ् विचुम्पिऩ् उच्चि आकि,
एऱ्‌ऱाऩाय्, एऱु ऊर्न्त चॆल्वऩ् आकि, ऎऴुम् चुटर् आय्, ऎम् अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे.

[4]
ती आकि, नीर् आकि, तिण्मै आकि, तिचै आकि, अत् तिचैक्कु ओर् तॆय्वम् आकि,
ताय् आकि, तन्तैयाय्, चार्वुम् आकि, तारकैयुम् ञायिऱुम् तण् मतियुम् आकि,
काय् आकि, पऴम् आकि, पऴत्तिल् निऩ्ऱ इरतङ्कळ् नुकर्वाऩुम् ताऩे आकि,
नी आकि, नाऩ् आकि, नेर्मै आकि, नॆटुञ्चुटर् आय्,   निमिर्न्तु अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे.

[5]
अङ्कम् आय्, आति आय्, वेतम् आकि, अरुमऱैयोटु ऐम्पूतम् ताऩे आकि,
पङ्कम् आय्, पल चॊल्लुम् ताऩे आकि, पाल् मतियोटु   आति आय्, पाऩ्मै आकि,
कङ्कै आय्, काविरि आय्, कऩ्ऩि आकि, कटल् आकि, मलै आकि, कऴियुम् आकि,
ऎङ्कुम् आय्, एऱु ऊर्न्त चॆल्वऩ् आकि, ऎऴुम् चुटर् आय्, ऎम् अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे.

[6]
माता पिता आकि, मक्कळ् आकि, मऱि कटलुम् माल् विचुम्पुम् ताऩे आकि,
कोताविरि आय्, कुमरि आकि, कॊल् पुलित् तोल् आटैक् कुऴकऩ् आकि,
पोतु आय् मलर् कॊण्टु पोऱ्‌ऱि निऩ्ऱु पुऩैवार् पिऱप्पु अऱुक्कुम् पुऩितऩ् आकि,
आताऩुम् ऎऩ निऩैन्तार्क्कु ऎळिते आकि, अऴल् वण्ण वण्णर् ताम् निऩ्ऱ आऱे!.

[7]
आ आकि, आविऩिल् ऐन्तुम् आकि, अऱिवु आकि,   अऴल् आकि, अवियुम् आकि,
ना आकि, नावुक्कु ओर् उरैयुम् आकि, नातऩाय्, वेतत्तिऩ् उळ्ळोऩ् आकि,
पू आकि, पूवुक्कु ओर् नाऱ्‌ऱम् आकि, पुक्कुळाल्   वाचम् आय् निऩ्ऱाऩ् आकि,
ते आकि, तेवर् मुतलुम् आकि, चॆऴुञ्चुटर् आय्, चॆऩ्ऱु अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[8]
नीर् आकि, नीळ् अकलम् ताऩे आकि, निऴल् आकि, नीळ् विचुम्पिऩ् उच्चि आकि,
पेर् आकि, पेरुक्कु ओर् पॆरुमै आकि, पॆरु   मतिल्कळ् मूऩ्ऱिऩैयुम् ऎय्ताऩ् आकि,
आरेऩुम् तऩ् अटैन्तार् तम्मै ऎल्लाम् आट्कॊळ्ळ वल्ल ऎम् ईचऩार् ताम्
पार् आकि, पण् आकि, पाटल् आकि, परञ्चुटर् आय्, चॆऩ्ऱु अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[9]
माल् आकि, नाऩ्मुकऩाय्, मा पूतम्(म्) आय्, मरुक्कम् आय्, अरुक्कम् आय्, मकिऴ्वुम् आकि,
पाल् आकि, ऎण्तिचैक्कुम् ऎल्लै आकि, परप्पु आकि, परलोकम् ताऩे आकि,
पूलोक पुवलोक चुवलोकम्(म्) आय्, पूतङ्कळ् आय्, पुराणऩ् ताऩे आकि,
एलातऩ ऎलाम् एल्विप्पाऩाय्, ऎऴुम् चुटर् आय्, ऎम् अटिकळ् निऩ्ऱ आऱे!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.095  
अप्पऩ् नी, अम्मै नी,  
Tune - तिरुत्ताण्टकम्   (Location: पॊतु -तऩित् तिरुत्ताण्टकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=gyQIiJdYqsE
अप्पऩ् नी, अम्मै नी, ऐयऩुम् नी,| अऩ्पु उटैय मामऩुम् मामियुम् नी,
ऒप्पु उटैय मातरुम् ऒण् पॊरुळुम् नी,| ऒरु कुलमुम् चुऱ्‌ऱमुम् ओर् ऊरुम् नी,
तुय्प्पऩवुम् उय्प्पऩवुम् तोऱ्‌ऱुवाय् नी,| तुणै आय् ऎऩ् नॆञ्चम् तुऱप्पिप्पाय् नी,
इप् पॊऩ् नी, इम् मणि नी, इम् मुत्तु(न्)नी,| इऱैवऩ् नी-एऱु ऊर्न्त चॆल्वऩ् नीये.

[1]
वॆम्प वरुकिऱ्‌पतु अऩ्ऱु, कूऱ्‌ऱम् नम्मेल्;| वॆय्य विऩैप् पकैयुम् पैय नैयुम्;
ऎम् परिवु तीर्न्तोम्; इटुक्कण् इल्लोम्;| ऎङ्कु ऎऴिल् ऎऩ् ञायिऱु? ऎळियोम् अल्लोम्
अम् पवळच् चॆञ्चटै मेल् आऱु चूटि,| अऩल् आटि, आऩ् अञ्चुम् आट्टु उकन्त
चॆम्पवळ वण्णर्, चॆङ्कुऩ्ऱ वण्णर्,| चॆव्वाऩ वण्णर्, ऎऩ् चिन्तैयारे.

[2]
आट्टुवित्ताल् आर् ऒरुवर् आटातारे? अटक्कुवित्ताल् आर् ऒरुवर् अटङ्कातारे?
ओट्टुवित्ताल् आर् ऒरुवर् ओटातारे? उरुकुवित्ताल् आर् ऒरुवर् उरुकातारे?
पाट्टुवित्ताल् आर् ऒरुवर् पाटातारे? पणिवित्ताल् आर् ऒरुवर् पणियातारे?
काट्टुवित्ताल् आर् ऒरुवर् काणातारे? काण्पार् आर्, कण्णुतलाय्! काट्टाक्काले?.

[3]
नल् पतत्तार् नल् पतमे! ञाऩमूर्त्ती! | नलञ्चुटरे! नाल् वेतत्तु अप्पाल् निऩ्ऱ
चॊल् पतत्तार् चॊल् पतमुम् कटन्तु निऩ्ऱ | चॊलऱ्‌कु अरिय चूऴलाय्! इतु उऩ् तऩ्मै;
निऱ्‌पतु ऒत्तु निलै इला नॆञ्चम् तऩ्ऩुळ् | निलावात पुलाल् उटम्पे पुकुन्तु निऩ्ऱ
कऱ्‌पकमे! याऩ् उऩ्ऩै विटुवेऩ् अल्लेऩ् |-कऩकम्, मा मणि, निऱत्तु ऎम् कटवुळाऩे!.

[4]
तिरुक्कोयिल् इल्लात तिरु इल् ऊरुम्, | तिरु वॆण् नीऱु अणियात तिरु इल् ऊरुम्,
परुक्कु ओटिप् पत्तिमैयाल् पाटा ऊरुम्, | पाङ्किऩॊटु पल तळिकळ् इल्ला ऊरुम्,
विरुप्पोटु वॆण् चङ्कम् ऊता ऊरुम्, | विताऩमुम् वॆण्कॊटियुम् इल्ला ऊरुम्,
अरुप्पोटु मलर् पऱित्तु इट्टु उण्णा ऊरुम्, | अवै ऎल्लाम् ऊर् अल्ल; अटवि- काटे!.

[5]
तिरुनामम् अञ्चु ऎऴुत्तुम् चॆप्पार् आकिल्, | ती वण्णर् तिऱम् ऒरु काल् पेचार् आकिल्,
ऒरुकालुम् तिरुक्कोयिल् चूऴार् आकिल्, | उण्पतऩ् मुऩ् मलर् पऱित्तु इट्टु उण्णार् आकिल्,
अरुनोय्कळ् कॆट वॆण्नीऱु अणियार् आकिल्, | अळि अऱ्‌ऱार्; पिऱन्त आऱु एतो ऎऩ्ऩिल्,
पॆरु नोय्कळ् मिक नलिय, पॆयर्त्तुम् चॆत्तुम् | पिऱप्पतऱ्‌के तॊऴिल् आकि, इऱक्किऩ्ऱारे!.

[6]
निऩ् आवार् पिऱर् इऩ्ऱि नीये आऩाय्; | निऩैप्पार्कळ् मऩत्तुक्कु ओर् वित्तुम् आऩाय्;
मऩ् आऩाय्; मऩ्ऩवर्क्कु ओर् अमुतम् आऩाय्; | मऱै   नाऩ्कुम् आऩाय्; आऱु अङ्कम् आऩाय्;
पॊऩ् आऩाय्; मणि आऩाय्; पोकम् आऩाय्; | पूमिमेल् पुकऴ् तक्क पॊरुळे! उऩ्ऩै,
ऎऩ् आऩाय्! ऎऩ् आऩाय्! ऎऩ्ऩिऩ् अल्लाल्, | एऴैयेऩ् ऎऩ् चॊल्लि एत्तुकेऩे?.

[7]
अत्ता! उऩ् अटियेऩै अऩ्पाल् आर्त्ताय्; | अरुळ् नोक्किल्-तीर्त्त नीर् आट्टिक् कॊण्टाय्;
ऎत्तऩैयुम् अरियै नी ऎळियै आऩाय्; | ऎऩै आण्टु कॊण्टु इरङ्कि एऩ्ऱु कॊण्टाय्;
पित्तऩेऩ्, पेतैयेऩ्, पेयेऩ्, नायेऩ्, | पिऴैत् तऩकळ् अत्तऩैयुम् पॊऱुत्ताय् अऩ्ऱे!
इत्तऩैयुम् ऎम् परमो? ऐय! ऐयो! | ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुक्करुणै इरुन्त आऱे!.

[8]
कुलम् पॊल्लेऩ्; कुणम् पॊल्लेऩ्; कुऱियुम् पॊल्लेऩ्; | कुऱ्‌ऱमे पॆरितु उटैयेऩ्; कोलम् आय
नलम् पॊल्लेऩ्; नाऩ् पॊल्लेऩ्; ञाऩि अल्लेऩ्; | नल्लारोटु इचैन्तिलेऩ्; नटुवे निऩ्ऱ
विलङ्कु अल्लेऩ्; विलङ्कु अल्लातु ऒऴिन्तेऩ् अल्लेऩ्; | वॆऱुप्पऩवुम् मिकप् पॆरितुम् पेच वल्लेऩ्;
इलम् पॊल्लेऩ्; इरप्पते ईय माट्टेऩ्; |ऎऩ् चॆय्वाऩ् तोऩ्ऱिऩेऩ्, एऴैयेऩे?.

[9]
चङ्क निति पतुम निति इरण्टुम् तन्तु | तरणियॊटु वाऩ् आळत् तरुवरेऩुम्,
मङ्कुवार् अवर् चॆल्वम् मतिप्पोम् अल्लोम्,| मातेवर्क्कु एकान्तर् अल्लार् आकिल्
अङ्कम् ऎलाम् कुऱैन्तु अऴुकु तॊऴुनोयरा(अ)य् | आ उरित्तुत् तिऩ्ऱु उऴलुम् पुलैयरेऩुम्,
कङ्कै वार् चटैक् करन्तार्क्कु अऩ्पर् आकिल्,| अवर् कण्टीर्, नाम् वणङ्कुम् कटवुळारे!.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.096  
आमयम् तीर्त्तु अटियेऩै आळाक्  
Tune - तिरुत्ताण्टकम्   (Location: पॊतु -तऩित् तिरुत्ताण्टकम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=S2QAPPvNFiw
आमयम् तीर्त्तु अटियेऩै आळाक् कॊण्टार्; अतिकै वीरट्टाऩम् आट्चि कॊण्टार्;
तामरैयोऩ् चिरम् अरिन्तु कैयिल् कॊण्टार्; तलै अतऩिल् पलि कॊण्टार्; निऱैवु आम् तऩ्मै
वामऩऩार् मा कायत्तु उतिरम् कॊण्टार्; माऩ् इटम्   कॊण्टार्; वलङ्कै मऴुवाळ् कॊण्टार्;
कामऩैयुम् उटल् कॊण्टार्, कण्णाल् नोक्कि; कण्णप्पर् पणियुम् कॊळ् कपालियारे.

[1]
मुप्पुरि नूल् वरै मार्पिल् मुयङ्कक् कॊण्टार्; मुतु केऴल् मुळै मरुप्पुम् कॊण्टार्, पूणा;
चॆप्पु उरुवम् मुलै मलैयाळ् पाकम् कॊण्टार्; चॆम्मेऩि वॆण् नीऱु तिकऴक् कॊण्टार्;
तुप्पुरवु आर् चुरि चङ्किऩ् तोटु कॊण्टार्; चुटर् मुटि चूऴ्न्तु, अटि अमरर् तॊऴवुम् कॊण्टार्;
अप् पलि कॊण्टु आयिऴैयार् अऩ्पुम् कॊण्टार्   अटियेऩै आळ् उटैय अटिकळारे.

[2]
मुटि कॊण्टार्; मुळै इळ वॆण् तिङ्कळोटु मूचुम् इळ नाकम् उटऩ् आकक् कॊण्टार्;
अटि कॊण्टार्, चिलम्पु अलम्पु कऴलुम् आर्प्प; अटङ्कात मुयलकऩै अटिक्कीऴ्क् कॊण्टार्;
वटि कॊण्टु आर्न्तु इलङ्कुम् मऴु वलङ्कैक् कॊण्टार्; मालै इटप्पाकत्ते मरुवक् कॊण्टार्;
तुटि कॊण्टार्; कङ्काळम् तोळ् मेल् कॊण्टार् चूलै तीर्त्तु अटियेऩै आट्कॊण्टारे.

[3]
पॊक्कणमुम् पुलित्तोलुम् पुयत्तिल् कॊण्टार्; पूतप्पटैकळ् पुटै चूऴक् कॊण्टार्;
अक्किऩॊटु पट अरवम् अरै मेल् कॊण्टार्; अऩैत्तु उलकुम् पटैत्तु अवैयुम् अटङ्कक् कॊण्टार्;
कॊक्कु इऱकुम् कूविळमुम् कॊण्टै कॊण्टार्; कॊटियाऩै अटल् आऴिक्कु इरैयाक् कॊण्टार्;
चॆक्कर् निऱत् तिरुमेऩि तिकऴक् कॊण्टार् चॆटियेऩै आट्कॊण्ट चिवऩार् तामे.

[4]
अन्तकऩै अयिल् चूलत्तु अऴुत्तिक् कॊण्टार्; अरु मऱैयैत् तेर्क्कुतिरै आक्किक् कॊण्टार्;
चुन्तरऩैत् तुणैक् कवरि वीचक् कॊण्टार्; चुटुकाटु नटम् आटुम् इटमाक् कॊण्टार्;
मन्तरम् नल् पॊरु चिलैया वळैत्तुक् कॊण्टार्; माकाळऩ् वाचल् काप्पु आकक् कॊण्टार्;
तन्तिर मन्तिरत्तराय् अरुळिक् कॊण्टार् चमण् तीर्त्तु ऎऩ् तऩ्ऩै आट् कॊण्टार् तामे.

[5]
पारिटङ्कळ् पल करुवि पयिलक् कॊण्टार्; पवळ निऱम् कॊण्टार्; पळिङ्कुम् कॊण्टार्;
नीर् अटङ्कु चटै मुटि मेल् निलावुम् कॊण्टार्; नील निऱम् कोलम् निऱै मिटऱ्‌ऱिल् कॊण्टार्;
वार् अटङ्कु वऩमुलैयार् मैयल् आकि वन्तु इट्ट पलि कॊण्टार्; वळैयुम् कॊण्टार्;
ऊर् अटङ्क, ऒऱ्‌ऱि नकर् पऱ्‌ऱिक् कॊण्टार् उटल् उऱु नोय् तीर्त्तु ऎऩ्ऩै आट्कॊण्टारे.

[6]
अणि तिल्लै अम्पलम् आटु अरङ्काक् कॊण्टार्; आलाल अरु नञ्चम् अमुताक् कॊण्टार्;
कणि वळर् तार्प् पॊऩ् इतऴिक् कमऴ्तार् कॊण्टार्; कातल्   आर् कोटि कलन्तु इरुक्कै कॊण्टार्;
मणि पणत्त अरवम् तोळ्वळैयाक् कॊण्टार्; माल् विटै मेल् नॆटुवीति पोतक् कॊण्टार्;
तुणि पुलित्तोलिऩै आटै उटैयाक् कॊण्टार्; चूलम् कैक् कॊण्टार् तॊण्टु ऎऩैक् कॊण्टारे.

[7]
पट मूक्कप् पाम्पु अणैयाऩोटु, वाऩोऩ्, पङ्कयऩ्, ऎऩ्ऱु अङ्कु अवरैप् पटैत्तुक् कॊण्टार्;
कुट मूक्किल् कीऴ्क्कोट्टम् कोयिल् कॊण्टार्; कूऱ्‌ऱु उतैत्तु ओर् वेतियऩै उय्यक् कॊण्टार्;
नॆटु मूक्किऩ् करियिऩ् उरि मूटिक् कॊण्टार्; निऩैयात पाविकळै नीङ्कक् कॊण्टार्;
इटम् आक्कि इटै मरुतुम् कॊण्टार्, पण्टे; ऎऩ्ऩै इन् नाळ् आट्कॊण्ट इऱैवर् तामे.

[8]
ऎच्चऩ् इणै तलै कॊण्टार्; पकऩ् कण् कॊण्टार्; इरविकळिल् ऒरुवऩ् पल् इऱुत्तुक् कॊण्टार्;
मॆच्चऩ् वितात्तिरऩ् तलैयुम् वेऱाक् कॊण्टार्; विऱल् अङ्कि करम् कॊण्टार्; वेळ्वि कात्तु,
उच्च नमऩ् ताळ् अऱुत्तार्; चन्तिरऩै उतैत्तार्; उणर्वु इलात् तक्कऩ् तऩ् वेळ्वि ऎल्लाम्
अच्चम् ऎऴ अऴित्तुक् कॊण्टु, अरुळुम् चॆय्तार् अटियेऩै आट्कॊण्ट अमलर् तामे.

[9]
चटै ऒऩ्ऱिल् कङ्कैयैयुम् तरित्तुक् कॊण्टार्; चामत्तिऩ् इचै वीणै तटविक् कॊण्टार्;
उटै ऒऩ्ऱिल् पुळ्ळि उऴैत्तोलुम् कॊण्टार्; उळ्कुवार् उळ्ळत्तै ऒरुक्किक् कॊण्टार्;
कटै मुऩ्ऱिल् पलि कॊण्टार्; कऩलुम् कॊण्टार्; कापाल वेटम् करुतिक् कॊण्टार्;
विटै वॆऩ्ऱिक् कॊटि अतऩिल् मेवक् कॊण्टार्   वॆन्तुयरम् तीर्त्तु ऎऩ्ऩै आट्कॊण्टारे.

[10]
कुरा मलरोटु, अरा, मतियम्, चटै मेल् कॊण्टार्; कुटमुऴ, नन्तीचऩै, वाचकऩाक् कॊण्टार्;
चिरामलै तम् चेर्वु इटमात् तिरुन्तक् कॊण्टार्; तॆऩ्ऱल् नॆटुन्तेरोऩैप् पॊऩ्ऱक् कॊण्टार्;
परापरऩ् ऎऩ्पतु तमतु पेराक् कॊण्टार्; परुप्पतम्   कैक्कॊण्टार्; पयङ्कळ् पण्णि
इरावणऩ् ऎऩ्ऱु अवऩैप् पेर् इयम्पक् कॊण्टार् इटर् उऱु नोय् तीर्त्तु ऎऩ्ऩै आट्कॊण्टारे.

[11]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.098  
नाम् आर्क्कुम् कुटि अल्लोम्;  
Tune - तिरुत्ताण्टकम्   (Location: पॊतु - मऱुमाऱ्‌ऱम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ySLUSOx0X50
नाम् आर्क्कुम् कुटि अल्लोम्; नमऩै अञ्चोम्; नरकत्तिल् इटर्प्पटोम्; नटलै इल्लोम्;
एमाप्पोम्; पिणि अऱियोम्; पणिवोम् अल्लोम्; इऩ्पमे, ऎन्नाळुम्, तुऩ्पम् इल्लै;
ताम् आर्क्कुम् कुटि अल्लात् तऩ्मै आऩ चङ्करऩ्, नल् चङ्क वॆण्कुऴै ओर् कातिऩ्
कोमाऱ्‌के, नाम् ऎऩ्ऱुम् मीळा आळ् आय्क् कॊय्म्मलर्च् चेवटि इणैये कुऱुकिऩोमे.

[1]
अकलिटमे इटम् आक ऊर्कळ् तोऱुम् अट्टु उण्पार्, इट्टु उण्पार्, विलक्कार्, ऐयम्;
पुकल् इटम् आम् अम्पलङ्कळ्; पूमितेवि उटऩ् किटन्ताल् पुरट्टाळ्; पॊय् अऩ्ऱु, मॆय्ये;
इकल् उटैय विटै उटैयाऩ् एऩ्ऱु कॊण्टाऩ्;
इऩि एतुम् कुऱैवु इलोम्; इटर्कळ् तीर्न्तोम्;
तुकिल् उटुत्तुप् पॊऩ् पूण्टु तिरिवार् चॊल्लुम् चॊल् केट्कक् कटवोमो? तुरिचु अऱ्‌ऱोमे.

[2]
वार् आण्ट कॊङ्कैयर् चेर् मऩैयिल् चेरोम्; मातेवा! मातेवा! ऎऩ्ऱु वाऴ्त्ति,
नीर् आण्ट पुरोतायम् आटप् पॆऱ्‌ऱोम्; नीऱु अणियुम् कोलमे निकऴप् पॆऱ्‌ऱोम्;
कार् आण्ट मऴै पोलक् कण्णीर् चोरक् कल् मऩमे नल् मऩमाक् करैयप् पॆऱ्‌ऱोम्;
पार् आण्टु पकटु एऱित् वरुवार् चॊल्लुम् पणि केट्कक् कटवोमो? पऱ्‌ऱु अऱ्‌ऱोमे.

[3]
उऱवु आवार्, उरुत्तिर पल् कणत्तिऩोर्कळ्;
उटुप्पऩ कोवणत्तॊटु कीळ् उळ आम् अऩ्ऱे;
चॆऱु वारुम् चॆऱ माट्टार्; तीमै ताऩुम् नऩ्मै   आय्च् चिऱप्पते; पिऱप्पिल् चॆल्लोम्;
नऱवु आर् पॊऩ् इतऴि नऱुन् तारोऩ् चीर् आर् नमच्चिवायम् चॊल्ल वल्लोम्, नावाल्;
चुऱवु आरुम् कॊटियाऩैप् पॊटियाक् कण्ट चुटर् नयऩच् चोतियैये तॊटर्वु उऱ्‌ऱोमे.

[4]
ऎऩ्ऱुम् नाम् यावर्क्कुम् इटैवोम् अल्लोम्; इरु निलत्तिल् ऎमक्कु ऎतिर् आवारुम् इल्लै;
चॆऩ्ऱु नाम् चिऱु तॆय्वम् चेर्वोम् अल्लोम्; चिवपॆरुमाऩ् तिरुवटिये चेरप् पॆऱ्‌ऱोम्;
ऒऩ्ऱिऩाल् कुऱै उटैयोम् अल्लोम् अऩ्ऱे;
उऱु पिणियार् चॆऱल् ऒऴिन्तिट्टु ओटिप् पोऩार्;
पॊऩ्ऱिऩार् तलै मालै अणिन्त चॆऩ्ऩिप् पुण्णियऩै नण्णिय पुण्णियत्तु उळोमे.

[5]
मू उरुविल् मुतल् उरुवाय्, इरु-नाऩ्कु आऩ मूर्त्तिये! ऎऩ्ऱु मुप्पत्तु मूवर्-
तेवर्कळुम् मिक्कोरुम् चिऱन्तु वाऴ्त्तुम् चॆम्पवळत् तिरुमेऩिच् चिवऩे! ऎऩ्ऩुम्
ना उटैयार् नमै आळ उटैयार् अऩ्ऱे; नावल् अम् तीवु अकत्तिऩुक्कु नातर् आऩ
कावलरे एवि विटुत्तारेऩुम्, कटवम् अलोम्; कटुमैयॊटु कळवु अऱ्‌ऱोमे.

[6]
निऱ्‌पऩवुम्, नटप्पऩवुम्, निलऩुम्, नीरुम्, नॆरुप्पिऩॊटु, काऱ्‌ऱु आकि, नॆटु वाऩ् आकि,
अऱ्‌पमॊटु पॆरुमैयुम् आय्, अरुमै आकि, अऩ्पु
उटैयार्क्कु ऎळिमैयतु आय्, अळक्कल् आकात्
तऱ्‌परम् आय्, चताचिवम् आय्, ताऩुम् याऩुम् आकिऩ्ऱ तऩ्मैयऩै नऩ्मैयोटुम्
पॊऱ्‌पु उटैय पेचक् कटवोम्; पेयर् पेचुवऩ पेचुतुमो? पिऴै अऱ्‌ऱोमे.

[7]
ईचऩै, ऎव् उलकिऩुक्कुम् इऱैवऩ् तऩ्ऩै, इमैयवर् तम् पॆरुमाऩै, ऎरि आय् मिक्क
तेचऩै, चॆम्मेऩि वॆण् नीऱ्‌ऱाऩै, चिलम्पु अरैयऩ् पॊऩ् पावै नलम् चॆय्किऩ्ऱ
नेचऩै, नित्तलुम् निऩैयप् पॆऱ्‌ऱोम्; निऩ्ऱु उण्पार् ऎम्मै निऩैयच् चॊऩ्ऩ
वाचकम् ऎल्लाम् मऱन्तोम् अऩ्ऱे; वन्तीर् आर्? मऩ्ऩवऩ् आवाऩ् ताऩ् आरे?.

[8]
चटै उटैयाऩ्; चङ्कक् कुऴै ओर् कातऩ्; चाम्पलुम् पाम्पुम् अणिन्त मेऩि,
विटै उटैयाऩ्; वेङ्कै अतळ् मेल् आटै,
वॆळ्ळि पोल् पुळ्ळि उऴै- माऩ्तोल् चार्न्त
उटै, उटैयाऩ्; नम्मै उटैयाऩ् कण्टीर्; उम्मोटु मऱ्‌ऱुम् उळराय् निऩ्ऱ
पटै उटैयाऩ् पणि केट्कुम् पणियोम् अल्लोम्; पाचम् अऱ वीचुम् पटियोम्, नामे.

[9]
ना आर नम्पऩैये पाटप् पॆऱ्‌ऱोम्; नाण् अऱ्‌ऱार् नळ्ळामे विळ्ळप् पॆऱ्‌ऱोम्;
आवा! ऎऩ्ऱु ऎमै आळ्वाऩ्, अमरर् नातऩ्,
अयऩॊटु माऱ्‌कु अऱिवु अरिय अऩल् आय् नीण्ट
तेवाति तेवऩ्, चिवऩ्, ऎऩ् चिन्तै चेर्न्तु इरुन्ताऩ्; तॆऩ् तिचैक्कोऩ् ताऩे वन्तु,
को आटि, कुऱ्‌ऱेवल् चॆय्क ऎऩ्ऱालुम्, कुणम् आकक् कॊळ्ळोम्; ऎण् कुणत्तु उळोमे.

[10]

Back to Top
तिरुनावुक्करचर्   तेवारम्  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.099  
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
 
Tune - तिरुत्ताण्टकम्   (Location: तिरुप्पुकलूर् God: अक्किऩीचुवरर् Goddess: करुन्तार्क्कुऴलियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Nc47vuCZpt4
ऎण्णुकेऩ्; ऎऩ् चॊल्लि ऎण्णुकेऩो,
ऎम्पॆरुमाऩ् तिरुवटिये ऎण्णिऩ् अल्लाल्?
कण् इलेऩ्! मऱ्‌ऱु ओर् कळै कण् इल्लेऩ्,
कऴल् अटिये कै तॊऴुतु काणिऩ् अल्लाल्;
ऒण्णुळे ऒऩ्पतु वाचल् वैत्ताय्;
ऒक्क   अटैक्कुम् पोतु उणर माट्टेऩ्;
पुण्णिया! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[1]
अङ्कमे पूण्टाय्! अऩल् आटिऩाय्!
आतिरैयाय्! आल् निऴलाय्! आऩ् एऱु ऊर्न्ताय्!
पङ्कम् ऒऩ्ऱु इल्लात पटर् चटैयिऩाय्!
पाम्पॊटु तिङ्कळ् पकै तीर्त्तु आण्टाय्!
चङ्कै ऒऩ्ऱु इऩ्ऱिये तेवर् वेण्टच्
चमुत्तिरत्तिऩ् नञ्चु उण्टु, चावा मूवाच्
चिङ्कमे! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
तिरुप् पुकलूर् मेविय तेवतेवे!.

[2]
पै अरवक् कच्चैयाय्! पाल् वॆण् नीऱ्‌ऱाय्!
पळिक्कुक् कुऴैयिऩाय्! पण् आर् इऩ्चॊल्
मै विरवु कण्णाळैप् पाकम् कॊण्टाय्!
माऩ्मऱि कै एन्तिऩाय्! वञ्चक् कळ्वर्-
ऐवरैयुम् ऎऩ्मेल्-तरवु अऱुत्ताय्;
अवर् वेण्टुम् कारियम् इङ्कु आवतु इल्लै;
पॊय् उरैयातु उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्-
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[3]
तॆरुळातार् मू ऎयिलुम् तीयिल् वेवच्
चिलै वळैत्तु, चॆङ् कणैयाल् चॆऱ्‌ऱ तेवे!
मरुळातार् तम् मऩत्तिल् वाट्टम् तीर्प्पाय्!
मरुन्तु आय्प् पिणि तीर्प्पाय्, वाऩोर्क्कु ऎऩ्ऱुम्!
अरुळ् आकि, आति आय्, वेतम् आकि,
अलर् मेलाऩ् नीर् मेलाऩ् आय्न्तुम् काणाप्
पॊरुळ् आवाय्! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[4]
नीर् एऱु चॆञ्चटै मेल् निला वॆण् तिङ्कळ्
नीङ्कामै वैत्तु उकन्त नीतियाऩे!
पार् एऱु पटुतलैयिल् पलि कॊळ्वाऩे!
पण्टु अनङ्कऱ्‌ काय्न्ताऩे! पावनाचा!
कार् एऱु मुकिल् अऩैय कण्टत्ताऩे!
करुङ्कैक् कळिऱ्‌ऱु उरिवै कतऱप् पोर्त्त
पोर् एऱे! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[5]
विरिचटैयाय्! वेतियऩे! वेत कीता!
विरि पॊऴिल् चूऴ् वॆण् काट्टाय्! मीयच् चूराय्!
तिरिपुरङ्कळ् ऎरि चॆय्त तेवतेवे!
तिरु आरूर्त् तिरु मूलट्टाऩम् मेयाय्!
मरुवु इऩियार् मऩत्तु उळाय्! माकाळत्ताय्!
वलञ्चुऴियाय्! मा मऱैक्काट्टु ऎन्ताय्! ऎऩ्ऱुम्
पुरिचटैयाय्! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[6]
ते आर्न्त तेवऩै, तेवर् ऎल्लाम्
तिरुवटि मेल् अलर् इट्टु, तेटि निऩ्ऱु,
ना आर्न्त मऱै पाटि, नट्टम् आटि,
नाऩ्मुकऩुम् इन्तिरऩुम् मालुम् पोऱ्‌ऱ,
का आर्न्त पॊऴिल्-चोलैक् काऩप्पेराय्!
कऴुक्कुऩ्ऱत्तु उच्चियाय्! कटवुळे! निऩ्
पू आर्न्त पॊऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[7]
नॆय् आटि! निऩ्मलऩे! नीलकण्टा!
निऱैवु उटैयाय्! मऱै वल्लाय्! नीतियाऩे!
मै आटु कण् मटवाळ् पाकत्ताऩे!
माऩ् तोल् उटैयाय्! मकिऴ्न्तु निऩ्ऱाय्!
कॊय् आटु कूविळम् कॊऩ्ऱै मालै
कॊण्टु, अटियेऩ् नाऩ् इट्टु, कूऱि निऩ्ऱु
पॊय्यात चेवटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[8]
तुऩ्ऩम् चेर् कोवणत्ताय्! तूय नीऱ्‌ऱाय्!
तुतैन्तु   इलङ्कु वॆण् मऴुवाळ् कैयिल् एन्ति,
तऩ् अणैयुम् तण् मतियुम् पाम्पुम् नीरुम्
चटै मुटिमेल् वैत्तु उकन्त तऩ्मैयाऩे!
अऩ्ऩ नटै मटवाळ् पाकत्ताऩे!
अक्कु आरम् पूण्टाऩे! आतियाऩे!
पॊऩ् अम्कऴल् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[9]
ऒरुवरैयुम् अल्लातु उणरातु, उळ्ळम्;
उणर्च्चित् तटुमाऱ्‌ऱत्तुळ्ळे निऩ्ऱ
इरुवरैयुम् मूवरैयुम् ऎऩ्मेल् एवि,
इल्लात तरवु अऱुत्ताय्क्कु इल्लेऩ्; एलक्
करुवरै चूऴ् काऩल् इलङ्कै वेन्तऩ्
कटुन् तेर् मीतु ओटामैक् कालाल् चॆऱ्‌ऱ
पॊरु वरैयाय्! उऩ् अटिक्के पोतुकिऩ्ऱेऩ्
पूम् पुकलूर् मेविय पुण्णियऩे!.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.001  
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल्
 
Tune - इन्तळम्.   (Location: तिरुवॆण्णॆय्नल्लूर् God: तटुत्ताट्कॊण्टवीचुवरर् Goddess: वेऱ्‌कण्मङ्कैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=g5cyWyIOPY8
पित्ता! पिऱैचूटी! पॆरुमाऩे! अरुळाळा!
ऎत्ताल् मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्? मऩत्तु उऩ्ऩै
वैत्ताय्; पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अत्ता! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[1]
नायेऩ् पल नाळुम् निऩैप्पु इऩ्ऱि, मऩत्तु उऩ्ऩै,
पेय् आय्त् तिरिन्तु ऎय्त्तेऩ्; पॆऱल् आका अरुळ् पॆऱ्‌ऱेऩ्;
वेय् आर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
आया! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[2]
मऩ्ऩे! मऱवाते निऩैक्किऩ्ऱेऩ्, मऩत्तु उऩ्ऩै;
पॊऩ्ऩे, मणिताऩे, वयिर(म्)मे, पॊरुतु उन्ति
मिऩ् आर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अऩ्ऩे! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[3]
मुटियेऩ्; इऩिप् पिऱवेऩ्; पॆऱिऩ् मूवेऩ्; पॆऱ्‌ऱम् ऊर्ती!
कॊटियेऩ् पल पॊय्ये उरैप्पेऩैक् कुऱिक्कॊळ्, नी!
चॆटिआर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अटिकेळ्! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[4]
पातम् पणिवार्कळ् पॆऱुम् पण्टम्(म्) अतु पणियाय्!
आतऩ् पॊरुळ् आऩेऩ्; अऱिवु इल्लेऩ्; अरुळाळा!
तातु आर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
आती! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[5]
तण् आर् मतिचूटी! तऴल् पोलुम् तिरुमेऩी!
ऎण्णार् पुरम् मूऩ्ऱुम् ऎरियुण्ण(न्) नकै चॆय्ताय्!
मण् आर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अण्णा! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[6]
ऊऩ् आय्, उयिर् आऩाय्; उटल् आऩाय्; उलकु आऩाय्;
वाऩ् आय्, निलऩ् आऩाय्; कटल् आऩाय्; मलै आऩाय्;
तेऩ् आर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
आऩाय्! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[7]
एऱ्‌ऱार् पुरम् मूऩ्ऱुम् ऎरियुण्णच् चिलै तॊट्टाय्!
तेऱ्‌ऱातऩ चॊल्लित् तिरिवेऩो? चॆक्कर् वाऩ् नीर्
एऱ्‌ऱाय्! पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
आऱ्‌ऱाय्! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[8]
मऴुवाळ् वलऩ् एन्ती! मऱै ओती! मङ्कै पङ्का!
तॊऴुवार् अवर् तुयर् आयिऩ तीर्त्तल् उऩ तॊऴिले;
चॆऴु वार् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
अऴका! उऩक्कु आळ् आय् इऩि अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[9]
कार् ऊर् पुऩल् ऎय्ति, करै कल्लित् तिरैक् कैयाल्
पार् ऊर् पुकऴ् ऎय्ति, तिकऴ् पल् मा मणि उन्ति,
चीर् ऊर् पॆण्णैत् तॆऩ्पाल् वॆण्णॆय् नल्लूर् अरुळ्-तुऱैयुळ्
आरूरऩ् ऎम्पॆरुमाऱ्‌कु आळ् अल्लेऩ् ऎऩल् आमे? .

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.005  
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु  
Tune - इन्तळम्   (Location: तिरुओणकान्तऩ्तळि God: ओणकान्तीचुवरर् Goddess: कामाट्चियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=TzdBCOhKDC4
नॆय्युम् पालुम् तयिरुम् कॊण्टु नित्तल् पूचै चॆय्यल् उऱ्‌ऱार्;
कैयिल् ऒऩ्ऱुम् काणम् इल्लै, कऴल् अटी तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्;
ऐवर् कॊण्टु इङ्कु आट्ट आटि, आऴ् कुऴिप्पट्टु अऴुन्तुवेऩुक्कु,
उय्युम् आऱु ऒऩ्ऱु अरुळिच् चॆय्यीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!.

[1]
तिङ्कळ् तङ्कु चटैयिऩ् मेल् ओर् तिरैकळ् वन्तु पुरळ वीचुम्
कङ्कैयाळेल्, वाय् तिऱ(व्)वाळ्; कणपति(य्)येल्, वयिऱु तारि;
अम् कै वेलोऩ् कुमरऩ्, पिळ्ळै; तेवियार् कोऱ्‌ऱु अटियाळाल्;
उङ्कळुक्कु आट् चॆय्य माट्टोम् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे! .

[2]
पॆऱ्‌ऱपोऴ्तुम् पॆऱात पोऴ्तुम्, पेणि उऩ् कऴल् एत्तुवार्कळ्
मऱ्‌ऱु ओर् पऱ्‌ऱु इलर् ऎऩ्ऱु इरङ्कि, मति उटैयवर् चॆय्कै चॆय्यीर्;
अऱ्‌ऱ पोऴ्तुम् अलन्त पोऴ्तुम्, आपऱ्‌ कालत्तु, अटिकेळ्! उम्मै
ऒऱ्‌ऱि वैत्तु इङ्कु उण्णल् आमो? ओणकान्तऩ् तळि उळीरे! .

[3]
वल्लतु ऎल्लाम् चॊल्लि उम्मै वाऴ्त्तिऩालुम्, वाय् तिऱन्तु ऒऩ्ऱु
इल्लै ऎऩ्ऩीर्; उण्टुम् ऎऩ्ऩीर्; ऎम्मै आळ्वाऩ् इरुप्पतु ऎऩ्, नीर्?
पल्लै उक्क पटुतलैयिल् पकल् ऎलाम् पोय्प् पलि तिरिन्तु इङ्कु
ऒल्लै वाऴ्क्कै ऒऴिय माट्टीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे! .

[4]
कूटिक्कूटित् तॊण्टर् तङ्कळ् कॊण्ट पाणि कुऱैपटामे,
आटिप् पाटि, अऴुतु, नॆक्कु, अङ्कु अऩ्पु उटैयवर्क्कु इऩ्पम् ओरीर्;
तेटित्तेटित् तिरिन्तु ऎय्त्तालुम् चित्तम् ऎऩ्पाल् वैक्क माट्टीर्;
ओटिप् पोकीर्; पऱ्‌ऱुम् तारीर् ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!

[5]
वार् इरुङ्कुऴल्, वाळ् नॆटुङ्कण्, मलैमकळ् मतु विम्मु कॊऩ्ऱैत्-
तार् इरुन् तटमार्पु नीङ्कात् तैयलाळ् उलकु उय्य वैत्त,
कार् इरुम् पॊऴिल्, कच्चि मूतूर्क् कामक्कोट्टम् उण्टाक, नीर् पोय्
ऊर् इटुम् पिच्चै कॊळ्वतु ऎऩ्ऩे? ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!

[6]
पॊय्म्मैयाले पोतु पोक्किप् पुऱत्तुम् इल्लै; अकत्तुम् इल्लै;
मॆय्म्मै चॊल्लि आळमाट्टीर्; मेलै नाळ् ऒऩ्ऱु इटवुम् किल्लीर्;
ऎम्मैप् पॆऱ्‌ऱाल् एतुम् वेण्टीर्; एतुम् तारीर्; एतुम् ओतीर्;
उम्मै अऩ्ऱे, ऎम्पॆरुमाऩ्? ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!

[7]
वलैयम् वैत्त कूऱ्‌ऱम् ईवाऩ् वन्तु निऩ्ऱ वार्त्तै केट्टु,
चिलै अमैत्त चिन्तैयाले तिरुवटि तॊऴुतु उय्यिऩ् अल्लाल्,
कलै अमैत्त कामच् चॆऱ्‌ऱक् कुरोत लोप मतवर् ऊटु ऐ-
उलै अमैत्तु इङ्कु ऒऩ्ऱ माट्टेऩ्-ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!

[8]
वारम् आकित् तिरुवटिक्कुप् पणि चॆय् तॊण्टर् पॆऱुवतु ऎऩ्ऩे?
आरम् पाम्पु; वाऴ्वतु आरूर्; ऒऱ्‌ऱियूरेल्, उ(म्)मतु अऩ्ऱु;
तारम् आकक् कङ्कैयाळैच् चटैयिल् वैत्त अटिकेळ्! उन्तम्
ऊरुम् काटु(व्); उटैयुम् तोले ओणकान्तऩ् तळि उळीरे!

[9]
ओवणम् मेल् ऎरुतु ऒऩ्ऱु एऱुम् ओणकान्तऩ् तळि उळार् ताम्
आवणम् चॆय्तु, आळुम् कॊण्टु(व्), अरै तुकि(ल्)लॊटु पट्टु वीक्कि,
कोवणम् मेऱ्‌कॊण्ट वेटम् कोवै आक आरूरऩ् चॊऩ्ऩ
पावणत् तमिऴ् पत्तुम् वल्लार्क्कुप् पऱैयुम्, ताम् चॆय्त पावम् ताऩे.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.020  
नीळ निऩैन्तु अटियेऩ् उमै  
Tune - नट्टराकम्   (Location: तिरुक्कोळिलि (तिरुक्कुवळै) God: कोळिलिनातर् Goddess: वण्टमर्पूङ्कुऴलम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=0caMnbm5nqY
नीळ निऩैन्तु अटियेऩ् उमै नित्तलुम् कै तॊऴुवेऩ्;
वाळ् अऩ कण् मटवाळ् अवळ् वाटि वरुन्तामे,
कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩ्! कुण्टैयूर्च् चिल नॆल्लुप् पॆऱ्‌ऱेऩ्;
आळ् इलै; ऎम्पॆरुमाऩ्, अवै अट्टित्तरप् पणिये! .

[1]
वण्टु अमरुम् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ओर् पङ्कु उटैयाय्!
विण्टवर् तम् पुरम् मूऩ्ऱु ऎरि चॆय्त ऎम् वेतियऩे!
तॆण्तिरै नीर् वयल् चूऴ् तिरुक्कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩ्!
अण्टम् अतु आयवऩे, अवै अट्टित्तरप् पणिये! .

[2]
पाति ओर् पॆण्णै वैत्ताय्; पटरुम् चटैक् कङ्कै वैत्ताय्;
मातर् नल्लार् वरुत्तम्(म्) अतु नीयुम् अऱिति अऩ्ऱे!
कोतु इल् पॊऴिल् पुटै चूऴ् कुण्टैयूर्च् चिल नॆल्लुप् पॆऱ्‌ऱेऩ्;
आतिये, अऱ्‌पुतऩे, अवै अट्टित्तरप् पणिये! .

[3]
चॊल्लुवतु ऎऩ्, उऩै नाऩ्? तॊण्टै वाय् उमै नङ्कैयै नी
पुल्कि इटत्तिल् वैत्ताय्क्कु ऒरु पूचल् चॆय्तार् उळरो?
कॊल्लै वळम् पुऱविल्-कुण्टैयूर्च् चिल नॆल्लुप् पॆऱ्‌ऱेऩ
अल्लल् कळैन्तु अटियेऱ्‌कु अवै अट्टित्तरप् पणिये! .

[4]
मुल्लै मुऱुवल् उमै ऒरु पङ्कु उटै मुक्कणऩे!
पल् अयर् वॆण्तलैयिल् पलि कॊण्टु उऴल् पाचुपता!
कॊल्लै वळम् पुऱविल्-तिरुक्कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩ्!
अल्लल् कळैन्तु, अटियेऱ्‌कु अवै अट्टित्तरप् पणिये! .

[5]
कुरवु अमरुम् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऒर् पङ्कु उटैयाय्!
परवै पचि वरुत्तम्(म्) अतु नीयुम् अऱिति अऩ्ऱे!
कुरवु अमरुम् पॊऴिल् चूऴ् कुण्टैयूर्च् चिल नॆल्लुप् पॆऱ्‌ऱेऩ्;
अरवम् अचैत्तवऩे, अवै अट्टित्तरप् पणिये! .

[6]
ऎम्पॆरुमाऩ्! नुऩैये निऩैन्तु एत्तुवऩ्, ऎप्पॊऴुतुम्;
वम्पु अमरुम् कुऴलाळ् ऒरु पाकम् अमर्न्तवऩे!
चॆम्पॊऩिऩ् माळिकै चूऴ् तिरुक्कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩ्!
अऩ्पु अतु(व्) आय् अटियेऱ्‌कु अवै अट्टित्तरप् पणिये! .

[7]
अरक्कऩ् मुटि करङ्कळ्(ळ्) अटर्त्तिट्ट ऎम् आतिप्पिराऩ्!
परक्कुम् अरवु अल्कुलाळ् परवै अवळ् वाटुकिऩ्ऱाळ्;
कुरक्कु इऩङ्कळ् कुति कॊळ् कुण्टैयूर्च् चिल नॆल्लुप् पॆऱ्‌ऱेऩ्;
इरक्कम् अतु आय् अटियेऱ्‌कु अवै अट्टित्तरप् पणिये! .

[8]
पण्टैय माल्, पिरमऩ्, पऱन्तुम्(म्) इटन्तुम्(म्) अयर्न्तुम्
कण्टिलराय्, अवर्कळ् कऴल् काण्पु अरितु आय पिराऩ्!
तॆण्तिरै नीर् वयल् चूऴ् तिरुक्कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩ्!
अण्टम् अतु आयवऩे, अवै अट्टित्तरप् पणिये! .

[9]
कॊल्लै वळम् पुऱविल्-तिरुक्कोळिलि मेयवऩै
नल्लवर् ताम् परवुम् तिरु नावल ऊरऩ् अवऩ्
नॆल् इट आट्कळ् वेण्टि(न्) निऩैन्तु एत्तिय पत्तुम् वल्लार्,
अल्लल् कळैन्तु उलकिऩ्(ऩ्), अण्टर् वाऩ् उलकु आळ्पवरे .

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.024  
पॊऩ् आर् मेऩियऩे! पुलित्तोलै  
Tune - नट्टराकम्   (Location: तिरुमऴपाटि God: वच्चिरत्तम्पनातर् Goddess: अऴकम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=gT_jrRKsfvo
पॊऩ् आर् मेऩियऩे! पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तु,
मिऩ् आर् चॆञ्चटै मेल् मिळिर् कॊऩ्ऱै अणिन्तवऩे!
मऩ्ऩे! मामणिये! मऴपाटियुळ् माणिक्कमे!
अऩ्ऩे! उऩ्ऩै अल्लाल् इऩि यारै निऩैक्केऩे?.

[1]
कीळ् आर् कोवणमुम्, तिरुनीऱु मॆय् पूचि, उऩ्तऩ्
ताळे वन्तु अटैन्तेऩ्; तलैवा! ऎऩै एऩ्ऱुकॊळ्, नी!
वाळ् आर् कण्णि पङ्का! मऴपाटियुळ् माणिक्कमे!
केळा! निऩ्ऩै अल्लाल् इऩि यारै निऩैक्केऩे?.

[2]
ऎम्माऩ्, ऎम् अ(ऩ्)ऩै, ऎऩ् तऩक्कु ऎळ्-तऩैच् चार्वु आकार्;
इम् मायप् पिऱवि पिऱन्ते इऱन्तु ऎय्त्तॊऴिन्तेऩ्;
मैम् माम् पूम्पॊऴिल् चूऴ् मऴपाटियुळ् माणिक्कमे!
अम्माऩ्! निऩ्ऩै अल्लाल् इऩि यारै निऩैक्केऩे?.

[3]
पण्टे निऩ् अटियेऩ्; अटियार् अटियार्कट्कु ऎल्लाम्
तॊण्टे पूण्टॊऴिन्तेऩ्; तॊटरामैत् तुरिचु अऱुत्तेऩ्;
वण्टु आर् पूम्पॊऴिल् चूऴ् मऴपाटियुळ् माणिक्कमे!
अण्टा! निऩ्ऩै अल्लाल् इऩि यारै निऩैक्केऩे?.

[4]
कण् आय्, एऴ् उलकुम् करुत्तु आय अरुत्तमुम् आय्,
पण् आर् इऩ् तमिऴ् आय्, परम् आय परञ्चुटरे!
मण् आर् पूम्पॊऴिल् चूऴ् मऴपाटियुळ् माणिक्कमे!
अण्णा! निऩ्ऩै अल्लाल् इऩि यारै निऩैक्केऩे? .

[5]
नाळार् वन्तु अणुकि नलियामुऩम्, निऩ् तऩक्के
आळा वन्तु अटैन्तेऩ्; अटियेऩैयुम् एऩ्ऱुकॊळ्, नी!
माळा नाळ् अरुळुम् मऴपाटियुळ् माणिक्कमे!
आळा! निऩ्ऩै अल्लाल् इऩि यारै निऩैक्केऩे? .

[6]
चन्तु आरुम् कुऴैयाय्! चटैमेल् पिऱैताङ्कि! नल्ल
वॆन्तार् वॆण्पॊटियाय्! विटै एऱिय वित्तकऩे!
मैन्तु आर् चोलैकळ् चूऴ् मऴपाटियुळ् माणिक्कमे!
ऎन्ताय्! निऩ्ऩै अल्लाल् इऩि यारै निऩैक्केऩे? .

[7]
वॆय्य विरिचुटरोऩ् मिकु तेवर् कणङ्कळ् ऎल्लाम्
चॆय्य मलर्कळ् इट, मिकु चॆम्मैयुळ् निऩ्ऱवऩे!
मै आर् पूम्पॊऴिल् चूऴ् मऴपाटियुळ् माणिक्कमे!
ऐया! निऩ्ऩै अल्लाल् इऩि यारै निऩैक्केऩे? .

[8]
नॆऱिये! निऩ्मलऩे! नॆटुमाल् अयऩ् पोऱ्‌ऱि चॆय्युम्
कुऱिये! नीर्मैयऩे! कॊटि एर् इटैयाळ् तलैवा!
मऱि चेर् अम् कैयऩे! मऴपाटियुळ् माणिक्कमे!
अऱिवे! उऩ्ऩै अल्लाल् इऩि यारै निऩैक्केऩे?.

[9]
एर् आर् मुप्पुरमुम् ऎरियच् चिलै तॊट्टवऩै,
वार् आर् कॊङ्कै उटऩ् मऴपाटियुळ् मेयवऩै,
चीर् आर् नावलर् कोऩ्-आरूरऩ्-उरैत्त तमिऴ्
पारोर् एत्त वल्लार् परलोकत्तु इरुप्पारे .

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.025  
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै  
Tune - नट्टराकम्   (Location: तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्) God: पऴमलैनातर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=J0kKlrUj_Pk
पॊऩ् चॆय्त मेऩियिऩीर्; पुलित्तोलै अरैक्कु अचैत्तीर्;
मुऩ् चॆय्त मू ऎयिलुम्(म्) ऎरित्तीर्; मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
मिऩ् चॆय्त नुण् इटैयाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
ऎऩ् चॆय्त आऱु, अटिकेळ्! अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे?.

[1]
उम्परुम् वाऩवरुम्(म्) उटऩे निऱ्‌कवे, ऎऩक्कुच्
चॆम्पॊऩैत् तन्तु अरुळि, तिकऴुम् मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
वम्पु अमरुम् कुऴलाळ् परवै इवळ् वाटुकिऩ्ऱाळ्;
ऎम्पॆरुमाऩ्! अरुळीर्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[2]
पत्ता! पत्तर्कळुक्कु अरुळ् चॆय्युम् परम्परऩे!
मुत्ता! मुक्कणऩे! मुतुकुऩ्ऱम् अमर्न्तवऩे!
मैत्तु आरुम् तटङ्कण् परवै इवळ् वाटामे,
अत्ता! तन्तरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[3]
मङ्कै ओर् कूऱु अमर्न्तीर्; मऱै नाऩ्कुम् विरित्तु उकन्तीर्;
तिङ्कळ् चटैक्कु अणिन्तीर्; तिकऴुम् मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्तीर्;
कॊङ्कै नल्लाळ् परवै कुणम् कॊण्टु इरुन्ताळ् मुकप्पे,
अङ्कणऩे! अरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[4]
मै आरुम् मिटऱ्‌ऱाय्! मरुवार् पुरम् मूऩ्ऱु ऎरित्त
चॆय्यार् मेऩियऩे! तिकऴुम् मुतुकुऩ्ऱु अमर्न्ताय्!
पै आरुम्(म्) अरवु एर् अल्कुलाळ् इवळ् वाटुकिऩ्ऱाळ्;
ऐया! तन्तरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[5]
नॆटियाऩ्, नाऩ्मुकऩुम्(म्), इरवि(य्)यॊटुम्, इन्तिरऩुम्,
मुटियाल् वन्तु इऱैञ्च(म्) मुतुकुऩ्ऱम् अमर्न्तवऩे!
पटि आरुम्(म्) इयलाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
अटिकेळ्! तन्तरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[6]
कॊन्तु अणवुम् पॊऴिल् चूऴ् कुळिर् मा मतिल् माळिकै मेल्
वन्तु अणवुम् मति चेर्, चटै मा मुतुकुऩ्ऱु उटैयाय्!
पन्तु अणवुम् विरलाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
अन्तणऩे! अरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[7]
परचु आरुम् करवा! पतिऩॆण् कणमुम् चूऴ
मुरचार् वन्तु अतिर(म्), मुतुकुऩ्ऱम् अमर्न्तवऩे!
विरै चेरुम् कुऴलाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
अरचे! तन्तरुळाय्, अटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[8]
एत्तातु इरुन्तु अऱियेऩ्; इमैयोर् तऩि नायकऩे!
मूत्ताय्, उलकुक्कु ऎल्लाम्; मुतुकुऩ्ऱम् अमर्न्तवऩे!
पूत्तु आरुम् कुऴलाळ् परवै इवळ् तऩ् मुकप्पे,
कूत्ता! तन्तु अरुळाय्, कॊटियेऩ् इट्टळम् कॆटवे! .

[9]
पिऱै आरुम् चटै ऎम्पॆरुमाऩ्! अरुळाय् ऎऩ्ऱु,
मुऱैयाल् वन्तु अमरर् वणङ्कुम् मुतुकुऩ्ऱर् तम्मै
मऱैयार् तम् कुरिचिल् वयल् नावल् आरूरऩ्-चॊऩ्ऩ
इऱै आर् पाटल् वल्लार्क्कु ऎळितु आम्, चिवलोकम् अते .

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.034  
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम्  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुप्पुकलूर् God: अक्किऩियीचुवरर् Goddess: करुन्तार्क्कुऴलियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=sGcq0xXT5JA
तम्मैये पुकऴ्न्तु इच्चै पेचिऩुम् चार्विऩुम् तॊण्टर् तरुकिलाप्
पॊय्म्मैयाळरैप् पाटाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
इम्मैये तरुम्, चोऱुम् कूऱैयुम्; एत्तल् आम्; इटर् कॆटलुम् आम्;
अम्मैये चिवलोकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[1]
मिटुक्कु इलाताऩै, वीमऩे; विऱल् विचयऩे, विल्लुक्कु इवऩ्; ऎऩ्ऱु,
कॊटुक्किलाताऩै, पारिये! ऎऩ्ऱु, कूऱिऩुम् कॊटुप्पार् इलै;
पॊटिक् कॊळ् मेऩि ऎम् पुण्णियऩ् पुकलूरैप् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
अटुक्कु मेल् अमरुलकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[2]
काणियेल् पॆरितु उटैयऩे! कऱ्‌ऱु नल्लऩे! चुऱ्‌ऱम्, नल् किळै,
पेणिये विरुन्तु ओम्पुमे! ऎऩ्ऱु पेचिऩुम् कॊटुप्पार् इलै;
पूणि पूण्टु उऴप् पुळ् चिलम्पुम् तण् पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
आणि आय् अमरुलकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[3]
नरैकळ् पोन्तु मॆय् तळर्न्तु मूत्तु उटल् नटुङ्कि निऱ्‌कुम् इक् किऴवऩै,
वरैकळ् पोल्-तिरळ् तोळऩे! ऎऩ्ऱु वाऴ्त्तिऩुम् कॊटुप्पार् इलै;
पुरै वॆळ् एऱु उटैप् पुण्णियऩ् पुकलूरैप् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
अरैयऩाय् अमरुलकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[4]
वञ्चम् नॆञ्चऩै, मा चऴक्कऩै, पावियै, वऴक्कु इ(ल्)लियै,
पञ्चतुट्टऩै, चातुवे! ऎऩ्ऱु पाटिऩुम् कॊटुप्पार् इलै;
पॊऩ् चॆय् चॆञ्चटैप् पुण्णियऩ् पुकलूरैप् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
नॆञ्चिल् नोय् अऱुत्तु उञ्चु पोवतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[5]
नलम् इलाताऩै, नल्लऩे! ऎऩ्ऱु, नरैत्त मान्तरै, इळैयऩे!
कुलम् इलाताऩै, कुलवऩे! ऎऩ्ऱु, कूऱिऩुम् कॊटुप्पार् इलै;
पुलम् ऎलाम् वॆऱि कमऴुम् पूम् पुकलूरैप् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
अलमरतु अमरुलकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[6]
नोयऩै, तटन्तोळऩे! ऎऩ्ऱु, नொय्य मान्तरै, विऴुमिय
ताय् अऩ्ऱो, पुलवोर्क्कु ऎलाम्! ऎऩ्ऱु, चाऱ्‌ऱिऩुम् कॊटुप्पार् इलै;
पोय् उऴऩ्ऱु कण् कुऴियाते, ऎन्तै पुकलूर् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
आयम् इऩ्ऱिप् पोय् अण्टम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[7]
ऎळ् विऴुन्त इटम् पार्क्कुम् आकिलुम्, ईक्कुम् ईकिलऩ् आकिलुम्,
वळ्ळले! ऎङ्कळ् मैन्तऩे! ऎऩ्ऱु वाऴ्त्तिऩुम् कॊटुप्पार् इलै;
पुळ् ऎलाम् चॆऩ्ऱु चेरुम् पूम् पुकलूरैप् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
अळ्ळल्पट्टु अऴुन्तातु पोवतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[8]
कऱ्‌ऱिलाताऩै, कऱ्‌ऱु नल्लऩे!, कामतेवऩै ऒक्कुमे ,
मुऱ्‌ऱिलाताऩै, मुऱ्‌ऱऩे!, ऎऩ्ऱु मॊऴियिऩुम् कॊटुप्पार् इलै;
पॊत्तिल् आन्तैकळ् पाट्टु अऱाप् पुकलूरैप् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
अत्तऩाय् अमरुलकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[9]
तैयलारुक्कु ऒर् कामऩे! ऎऩ्ऱुम्, चाल नल अऴकु उटै ऐयऩे!
कै उलाविय वेलऩे! ऎऩ्ऱु, कऴऱिऩुम् कॊटुप्पार् इलै;
पॊय्कै आवियिल् मेति पाय् पुकलूरैप् पाटुमिऩ्, पुलवीर्काळ्!
ऐयऩाय् अमरुलकम् आळ्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[10]
चॆऱुविऩिल् चॆऴुङ् कमलम् ओङ्कु तॆऩ्पुकलूर् मेविय चॆल्वऩै
नऱवम् पूम्पॊऴिल् नावलूरऩ्-वऩप्पकै अप्पऩ्, चटैयऩ्तऩ्
चिऱुवऩ्, वऩ्तॊण्टऩ्, ऊरऩ्-पाटिय पाटल् पत्तु इवै वल्लवर्
अऱवऩार् अटि चॆऩ्ऱु चेर्वतऱ्‌कु यातुम् ऐयुऱवु इल्लैये.

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.039  
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम्  
Tune - कॊल्लिक्कौवाणम्   (Location: तिरुवारूर् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=F-qNMxHIme8 Audio: https://www.youtube.com/watch?v=j3zT6yhDffM
तिल्लै वाऴ् अन्तणर् तम् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु नील कण्टत्तुक् कुयवऩार्क्कु अटियेऩ्;
इल्लैये ऎऩ्ऩात इयऱ्‌पकैक्कुम् अटियेऩ्;
इळैयाऩ् तऩ् कुटिमाऱऩ्अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
वॆल्लुमा मिक वल्ल मॆय्प्पॊरुळुक्कु अटियेऩ्;
विरि पॊऴिल् चूऴ् कुऩ्ऱैयार् विऱल् मिण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
अल्लि मॆऩ् मुल्लै अन्तार् अमर् नीतिक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[1]
इलै मलिन्त वेल् नम्पि ऎऱिपत्तऱ्‌कु अटियेऩ्;
एऩाति नातऩ् तऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
कलै मलिन्त चीर् नम्पि कण्णप्पर्क्कु अटियेऩ्;
कटवूरिल् कलयऩ् तऩ् अटियार्क्कुम्  अटियेऩ्;
मलै मलिन्त तोळ् वळ्ळल् माऩक्कञ्चाऱऩ्,
ऎञ्चात वाळ्-तायऩ्, अटियार्क्कुम्  अटियेऩ्;
अलै मलिन्त पुऩल् मङ्कै आऩायऱ्‌कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[2]
मुम्मैयाल् उलकु आण्ट मूर्त्तिक्कुम् अटियेऩ्;
मुरुकऩुक्कुम्, उरुत्तिर पचुपतिक्कुम्, अटियेऩ्;
चॆम्मैये तिरु नाळैप् पोवार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरुक्कुऱिप्पुत् तॊण्टर् तम्    अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
मॆय्म्मैये तिरुमेऩि वऴिपटा निऱ्‌क,
वॆकुण्टु ऎऴुन्त तातैताळ् मऴुविऩाल्  ऎऱिन्त,
अम्मैयाऩ् अटि चण्टिप् पॆरुमाऩुक्कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[3]
तिरु निऩ्ऱ चॆम्मैये चॆम्मैयाक् कॊण्ट
तिरुनावुक्करैयऩ् तऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
पॆरु नम्पि कुलच्चिऱै तऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
पॆरु मिऴलैक् कुऱुम्पऱ्‌कुम्,   पेयार्क्कुम्, अटियेऩ्;
ऒरु नम्पि अप्पूति अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
ऒलि पुऩल् चूऴ् चात्त मङ्कै नील नक्कऱ्‌कु  अटियेऩ्;
अरु नम्पि नमि नन्ति अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[4]
वम्पु अऱा वरिवण्टु मणम् नाऱ मलरुम्
मतु मलर् नल् कॊऩ्ऱैयाऩ् अटि अलाल् पेणा
ऎम्पिराऩ्-चम्पन्तऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
एयर्कोऩ् कलिक्कामऩ् अटियार्क्कुम्  अटियेऩ्;
नम्पिराऩ्-तिरुमूलऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
नाट्टम् मिकु तण्टिक्कुम्, मूर्क्कऱ्‌कुम्,  अटियेऩ्;
अम्पराऩ्-चोमाचिमाऱऩुक्कुम् अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु आळे .

[5]
वार् कॊण्ट वऩ मुलैयाळ् उमै पङ्कऩ् कऴले
मऱवातु कल् ऎऱिन्त चाक्कियऱ्‌कुम् अटियेऩ्;
चीर् कॊण्ट पुकऴ् वळ्ळल् चिऱप्पुलिक्कुम् अटियेऩ्;
चॆङ्काट्टङ्कुटि मेय  चिऱुत्तॊण्टऱ्‌कु अटियेऩ्;
कार् कॊण्ट कॊटै कऴऱिऱ्‌ऱऱिवाऱ्‌कुम् अटियेऩ्;
कटल् काऴि कणनातऩ्  अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
आर् कॊण्ट वेल् कूऱ्‌ऱऩ्-कळन्तैक् कोऩ्-अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल्   अम्माऩुक्कु आळे .

[6]
पॊय् अटिमै इल्लात पुलवर्क्कुम् अटियेऩ्;
पॊऴिल् करुवूर्त् तुञ्चिय  पुकऴ्च्चोऴऱ्‌कु अटियेऩ्;
मॆय् अटियाऩ्-नरचिङ्क मुऩैयरैयऱ्‌कु अटियेऩ्;
विरि तिरै चूऴ् कटल् नाकै  अतिपत्तऱ्‌कु अटियेऩ्;
कै तटिन्त वरिचिलैयाऩ्-कलिक् कम्पऩ्, कलियऩ्,
कऴल् चत्ति-वरिञ्चैयर्कोऩ्,-  अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
ऐयटिकळ् काटवर् कोऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[7]
कऱैक् कण्टऩ् कऴल् अटिये काप्पुक् कॊण्टिरुन्त
कणम् पुल्ल नम्पिक्कुम्, कारिक्कुम्, अटियेऩ्;
निऱैक् कॊण्ट चिन्तैयाऩ्, नॆल्वेलि वॆऩ्ऱ
निऩ्ऱ चीर् नॆटुमाऱऩ् अटियार्क्कुम्  अटियेऩ्;
तुऱैक् कॊण्ट चॆम्पवळम् इरुळ् अकऱ्‌ऱुम् चोतित्
तॊल् मयिलै वायिलाऩ्   अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
अऱैक् कॊण्ट वेल् नम्पि मुऩैयटुवाऱ्‌कु अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल्अम्माऩुक्कु आळे .

[8]
कटल् चूऴ्न्त उलकु ऎलाम् काक्किऩ्ऱ पॆरुमाऩ्-
काटवर् कोऩ्-कऴऱ्‌चिङ्कऩ् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
मटल् चूऴ्न्त तार् नम्पि इटङ्कऴिक्कुम्, तञ्चै
मऩ्ऩवऩ् आम्चॆरुत्तुणै तऩ्  अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
पुटै चूऴ्न्त पुलि अतळ् मेल् अरवु आट आटि
पॊऩ् अटिक्के मऩम् वैत्त पुकऴ्त्   तुणैक्कुम् अटियेऩ्;
अटल् चूऴ्न्त वेल् नम्पि कोट्पुलिक्कुम् अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[9]
पत्तराय्प् पणिवार्कळ् ऎल्लार्क्कुम् अटियेऩ्;
परमऩैये पाटुवार् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
चित्तत्तैच् चिवऩ् पाले वैत्तार्क्कुम् अटियेऩ्;
तिरु आरूर्प् पिऱन्तार्कळ्  ऎल्लार्क्कुम् अटियेऩ्;
मुप्पोतुम् तिरुमेऩि तीण्टुवार्क्कु अटियेऩ्;
मुऴुनीऱु पूचिय मुऩिवर्क्कुम् अटियेऩ्;
अप्पालुम् अटिच् चार्न्त अटियार्क्कुम् अटियेऩ्;
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक्कु  आळे .

[10]
मऩ्ऩिय चीर् मऱै नावऩ्निऩ्ऱवूर् पूचल्,
वरिवळैयाळ् माऩिक्कुम्, नेचऩुक्कुम्, अटियेऩ्;
तॆऩ्ऩवऩाय् उलकु आण्ट चॆङ्कणाऱ्‌कु अटियेऩ्;
तिरुनील कण्टत्तुप्  पाणऩार्क्कु अटियेऩ्;
ऎऩ्ऩवऩ् आम् अरऩ् अटिये अटैन्तिट्ट चटैयऩ्,
इचैञाऩि, कातलऩ्-तिरु   नावलूर्क् कोऩ्,
अऩ्ऩवऩ् आम् आरूरऩ्-अटिमै केट्टु उवप्पार्
आरूरिल् अम्माऩुक्कु अऩ्पर्  आवारे .

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.046  
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु,  
Tune - कॊल्लिक्कौवाणम्   (Location: तिरुनाकैक्कारोणम् (नाकप्पट्टिऩम्) God: कायारोकणेचुवरर् Goddess: नीलायताट्चियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=P-LoRs-kJuE
पत्तु ऊर् पुक्कु, इरन्तु, उण्टु, पलपतिकम् पाटि, | पावैयरैक् किऱि पेचिप् पटिऱु आटित् तिरिवीर्;
चॆत्तार् तम् ऎलुम्पु अणिन्तु चे एऱित् तिरिवीर्; | चॆल्वत्तै मऱैत्तु वैत्तीर्; ऎऩक्कु ऒरु नाळ् इरङ्कीर्;
मुत्तु आरम्, इलङ्कि-मिळिर् मणिवयिरक् कोवै-|अवै, पूणत् तन्तु अरुळि, मॆय्क्कु इऩिता नाऱुम्
कत्तूरि कमऴ् चान्तु पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[1]
वेम्पिऩॊटु तीम् करुम्पु विरवि ऎऩैत् तीऱ्‌ऱि, | विरुत्ति नाऩ् उमै वेण्ट, तुरुत्ति  पुक्कु अङ्कु इरुन्तीर्;
पाम्पिऩॊटु पटर् चटैकळ् अवै काट्टि वॆरुट्टिप् | पकट्ट नाऩ् ऒट्टुवऩो? पल    कालुम् उऴऩ्ऱेऩ्;
चेम्पिऩोटु चॆङ्कऴु नीर् तण् किटङ्किल्-तिकऴुम् |तिरु आरूर् पुक्कु इरुन्त तीवण्णर्   नीरे;
काम्पिऩॊटु नेत्तिरङ्कळ् पणित्तु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि   इरुन्तीरे! .

[2]
पूण्पतु ओर् इळ आमै; पॊरुविटै ऒऩ्ऱु एऱि,| पॊल्लात वेटम् कॊण्टु,  ऎल्लारुम् काणप्
पाण् पेचि, पटुतलैयिल् पलि कॊळ्कै तविरीर्;| पाम्पिऩॊटु पटर् चटै मेल् मति   वैत्त पण्पीर्;
वीण् पेचि मटवार् कै वॆळ्वळैकळ् कॊण्टाल्,| वॆऱ्‌पु अरैयऩ् मटप्पावै   पॊऱुक्कुमो? चॊल्लीर्
काण्पु इऩिय मणि माटम् निऱैन्त नॆटुवीतिक् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि      इरुन्तीरे! .

[3]
विट्टतु ओर् चटै ताऴ, वीणै विटङ्कु आक,| वीति विटै एऱुवीर्; वीण् अटिमै   उकन्तीर्;
तुट्टर् आयिऩ पेय्कळ् चूऴ नटम् आटिच्| चुन्तरराय्त् तू मतियम् चूटुवतु चुवण्टे?
वट्टवार् कुऴल् मटवार् तम्मै मयल् चॆय्तल् | मा तवमो? मातिमैयो? वाट्टम्    ऎलाम् तीरक्
कट्टि ऎमक्कु ईवतु ताऩ् ऎप्पोतु? चॊल्लीर्| कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[4]
मिण्टाटित् तिरि तन्तु, वॆऱुप्पऩवे चॆय्तु,| विऩैक्केटु पल पेचि, वेण्टियवा तिरिवीर्;
तॊण्टाटित् तिरिवेऩैत् तॊऴुम्पु तलैक्कु एऱ्‌ऱुम् | चुन्तरऩे! कन्तम् मुतल् आटै  आपरणम्
पण्टारत्ते ऎऩक्कुप् पणित्तु अरुळ वेण्टुम्;| पण्टु ताऩ् पिरमाणम् ऒऩ्ऱु उण्टे? नुम्मैक्
कण्टार्क्कुम् काण्पु अरितु आय्क् कऩल् आकि निमिर्न्तीर्| कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे!

[5]
इलव इतऴ् वाय् उमैयोटु ऎरुतु एऱि, पूतम् | इचै पाट, इटु पिच्चैक्कु ऎच्चु उच्चम् पोतु,
पल अकम् पुक्कु, उऴितर्वीर्; पट्टोटु चान्तम्| पणित्तु अरुळातु इरुक्किऩ्ऱ परिचु ऎऩ्ऩ पटिऱो?
उलवु तिरैक् कटल् नञ्चै, अऩ्ऱु, अमरर् वेण्ट | उण्टु अरुळिच् चॆय्ततु, उमक्कु इरुक्क ऒण्णातु इटवे;
कलव मयिल् इयलवर्कळ् नटम् आटुम् चॆल्वक्| कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[6]
तूचु उटैय अकल् अल्कुल्-तूमॊऴियाळ् ऊटल्| तॊलैयात कालत्तु ओर् चॊल्पाटु आय् वन्तु,
तेचु उटैय इलङ्कैयर् कोऩ् वरै ऎटुक्क अटर्त्तु,| तिप्पिय कीतम् पाट, तेरॊटु वाळ् कॊटुत्तीर्;
नेचम् उटै अटियवर्कळ् वरुन्तामै अरुन्त,| निऱै मऱैयोर् उऱै वीऴिमिऴलै  तऩिल् नित्तल्
काचु अरुळिच् चॆय्तीर्; इऩ्ऱु ऎऩक्कु अरुळ वेण्टुम् | कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि   इरुन्तीरे! .

[7]
माऱ्‌ऱम् मेल् ऒऩ्ऱु उरैयीर्; वाळा नीर् इरुन्तीर्;| वाऴ्विप्पऩ् ऎऩ आण्टीर्; वऴि अटियेऩ्, उमक्कु;
आऱ्‌ऱवेल्-तिरु उटैयीर्; नल्कूर्न्तीर् अल्लीर्;| अणि आरूर् पुकप् पॆय्त अरु नितियम्   अतऩिल्-
तोऱ्‌ऱम् मिकु मुक्कूऱ्‌ऱिल् ऒरु कूऱु वेण्टुम्;| तारीरेल्, ऒरु पॊऴुतुम् अटि ऎटुक्कल्   ऒट्टेऩ्;
काऱ्‌ऱु अऩैय कटुम् परिमा एऱुवतु वेण्टुम्| कटल् नाकैक्कारोणम् मेविइरुन्तीरे! .

[8]
मण्णुलकुम् विण्णुलकुम् उ(म्)मते आट्चि;| मलै अरैयऩ् पॊऩ् पावै,   चिऱुवऩैयुम्, तेऱेऩ्;
ऎण्णिलि उण् पॆरु वयिऱऩ् कणपति ऒऩ्ऱु अऱियाऩ्;| ऎम्पॆरुमाऩ्! इतु तकवो?      इयम्पि अरुळ् चॆय्वीर्!
तिण्णॆऩ ऎऩ् उटल् विरुत्ति तारीरे आकिल्,| तिरुमेऩि वरुन्तवे वळैक्किऩ्ऱेऩ्;   नाळै,
कण्णऱैयऩ्, कॊटुम्पाटऩ् ऎऩ्ऱु उरैक्क वेण्टा | कटल् नाकैक्कारोणम्     मेवि इरुन्तीरे! .

[9]
मऱि एऱु करतलत्तीर्; मातिमैयेल् उटैयीर्;| मा नितियम् तरुवऩ् ऎऩ्ऱु वल्लीराय् आण्टीर्;
किऱि पेचि, कीऴ्वेळूर् पुक्कु, इरुन्तीर्; अटिकेळ्!| किऱि उम्माल् पटुवेऩो? तिरु आणै   उण्टेल्,
पॊऱि विरवु नल् पुकर् कॊळ् पॊऩ् चुरिकै मेल् ओर्| पॊऩ् पूवुम् पट्टिकैयुम् पुरिन्तु     अरुळ वेण्टुम्;
कऱि विरवु नॆय्चोऱु मुप्पोतुम् वेण्टुम्| कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीरे! .

[10]
पण् मयत्त मॊऴिप् परवै चङ्किलिक्कुम् ऎऩक्कुम् | पऱ्‌ऱु आय पॆरुमाऩे! मऱ्‌ऱु आरै   उटैयेऩ्?
उळ् मयत्त उमक्कु अटियेऩ् कुऱै तीर्क्क वेण्टुम्;| ऒळि मुत्तम्, पूण् आरम्, ऒण्     पट्टुम्, पूवुम्,
कण् मयत्त कत्तूरि, कमऴ् चान्तुम्, वेण्टुम् |कटल् नाकैक्कारोणम् मेवि इरुन्तीर्!   ऎऩ्ऱु
अण् मयत्ताल् अणि नावल् आरूरऩ् चॊऩ्ऩ | अरुन्तमिऴ्कळ् इवै वल्लार्    अमरुलकु आळ्पवरे .

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.047  
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये!  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुवारूर् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=3lVBB7jvhtw
काट्टूर्क् कटले! कटम्पूर् मलैये! काऩप्पेरूराय्!
कोट्टूर्क् कॊऴुन्ते! अऴुन्तूर् अरचे! कॊऴु नल् कॊल् एऱे!
पाट्टु ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पऩङ्काट्टूराऩे!
माट्(ट्)टु ऊर् अऱवा! मऱवातु उऩ्ऩैप् पाटप् पणियाये!

[1]
कॊङ्किल् कुऱुम्पिल् कुरक्कुत् तळियाय्! कुऴका! कुऱ्‌ऱाला!
मङ्कुल्-तिरिवाय्! वाऩोर् तलैवा! वाय्मूर् मणवाळा!
चङ्कक् कुऴै आर् चॆविया! अऴका! अविया अऩल् एन्तिक्
कङ्कुल् पुऱङ्काट्टु आटी! अटियार् कवलै कळैयाये!

[2]
निऱैक् काट्टाऩे! नॆञ्चत्ताऩे! निऩ्ऱियूराऩे!
मिऱै(क्)क् काट्टाऩे! पुऩल् चेर् चटैयाय्! अऩल् चेर् कैयाऩे!
मऱैक्काट्टाऩे! तिरु मान्तुऱैयाय्! माकोणत्ताऩे!
इऱैक्(क्) काट्टाये, ऎङ्कट्कु उऩ्ऩै! ऎम्माऩ् तम्माऩे!

[3]
आरूर् अत्ता! ऐयाऱ्‌ऱु अमुते! अळप्पूर् अम्माऩे!
कार् ऊर् पॊऴिल्कळ् पुटै चूऴ् पुऱविल् करुकावूराऩे!
पेरूर् उऱैवाय्! पट्टिप् पॆरुमाऩ्! पिऱवा नॆऱियाऩे!
पार् ऊर् पलरुम् परवप्पटुवाय्! पाचूर् अम्माऩे!

[4]
मरुकल् उऱैवाय्! माकाळत्ताय्! मतियम् चटैयाऩे!
अरुकल् पिणि निऩ् अटियार् मेल अकल अरुळाये!
करुकल् कुरलाय्! वॆण्णिक् करुम्पे! काऩूर्क् कट्टिये!
परुकप् पणियाय्, अटियार्क्कु उऩ्ऩै! पवळप्पटियाऩे!

[5]
ताम् कूर् पिणि निऩ् अटियार् मेल अकल अरुळाये
वेङ्कूर् उऱैवाय्! विळमर् नकराय्! विटै आर् कॊटियाऩे!
नाङ्कूर् उऱैवाय्! तेङ्कूर् नकराय्! नल्लूर् नम्पाऩे!
पाङ्कु ऊर् पलि तेर् परऩे! परमा! पऴऩप्पतियाऩे!

[6]
तेऩैक् कावल् कॊण्टु विण्ट कॊऩ्ऱैच् चॆऴुन् ताराय्!
वाऩैक् कावल् कॊण्टु निऩ्ऱार् अऱिया नॆऱियाऩे!
आऩैक्काविल् अरऩे! परऩे! अण्णामलैयाऩे!
ऊऩैक् कावल् कैविट्टु, उऩ्ऩै उकप्पार् उणर्वारे.

[7]
तुरुत्तिच् चुटरे! नॆय्त्ताऩत्ताय्! चॊल्लाय्, कल्लाला!
परुत्(त्)ति नियमत्तु उऱैवाय्! वॆयिल् आय्, पल आय्, काऱ्‌ऱु आऩाय्;
तिरुत्तित् तिरुत्ति वन्तु, ऎऩ् चिन्तै इटम् कॊळ् कयिलाया!
अरुत्तित्तु, उऩ्ऩै अटैन्तार् विऩैकळ् अकल अरुळाये!

[8]
पुलियूर्च् चिऱ्‌ऱम्पलत्ताय्! पुकलूर्प् पोता! मूतूरा!
पॊलि चेर् पुरम् मूऩ्ऱु ऎरियच् चॆऱ्‌ऱ पुरि पुऩ्चटैयाऩे!
वलि चेर् अरक्कऩ् तटक्कै ऐञ्ञाऩ्कु अटर्त्त मतिचूटी!
कलि चेर् पुऱविल् कटवूर् आळी! काण अरुळाये!

[9]
कैम्मा उरिवै अम्माऩ् काक्कुम् पल ऊर् करुत्तु उऩ्ऩि,
मैम् मान् तटङ्कण् मतुरम् अऩ्ऩ मॊऴियाळ् मटच् चिङ्कटि-
तम्माऩ्-ऊरऩ्, चटैयऩ् चिऱुवऩ्, अटियऩ्-तमिऴ् मालै
चॆम्मान्तु इरुन्तु तिरुवाय् तिऱप्पार् चिवलोकत्तारे.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.048  
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि,  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुप्पाण्टिक्कॊटुमुटि नमचिवायत् तिरुप्पतिकम् God: कॊटुमुटिनातर् Goddess: पण्मॊऴियाळम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=y6YX15hV58I Audio: https://www.youtube.com/watch?v=llZiPGBTX5g
मऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱु ऎऩक्कु इऩ्ऱि, निऩ् तिरुप्पातमे मऩम् पावित्तेऩ्;
पॆऱ्‌(ऱ्‌)ऱलुम् पिऱन्तेऩ्; इऩिप् पिऱवात तऩ्मै वन्तु ऎय्तिऩेऩ्;
कऱ्‌ऱवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर्क् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
नल्-तवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[1]
इट्टऩ् नुम् अटि एत्तुवार् इकऴ्न्तिट्ट नाळ्, मऱन्तिट्ट नाळ्,
कॆट्ट नाळ् इवै ऎऩ्ऱु अलाल् करुतेऩ्; किळर् पुऩल् काविरि
वट्ट वाचिकै कॊण्टु अटि तॊऴुतु एत्तु पाण्टिक् कॊटुमुटि
नट्टवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[2]
ओवु नाळ्, उणर्वु अऴियुम् नाळ्, उयिर् पोकुम् नाळ्, उयर् पाटै मेल्
कावु नाळ् इवै ऎऩ्ऱु अलाल् करुतेऩ्, किळर् पुऩल् काविरिप्
पावु तण्पुऩल् वन्तु इऴि परञ्चोति! पाण्टिक् कॊटुमुटि
नावला! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[3]
ऎल्लै इल् पुकऴ् ऎम्पिराऩ्, ऎन्तै तम्पिराऩ्, ऎऩ् पॊऩ् मामणि,
कल्लै उन्ति वळम् पॊऴिन्तु इऴि काविरि अतऩ् वाय्क् करै,
नल्लवर् तॊऴुतु एत्तुम् चीर् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
वल्लवा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[4]
अञ्चिऩार्क्कु अरण् आति ऎऩ्ऱु अटियेऩुम् नाऩ् मिक अञ्चिऩेऩ्;
अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अटित् तॊण्टऩेऱ्‌कु अरुळ् नल्किऩाय्क्कु अऴिकिऩ्ऱतु ऎऩ्?
पञ्चिऩ् मॆल् अटिप् पावै मार् कुटैन्तु आटु पाण्टिक् कॊटुमुटि
नञ्चु अणि कण्ट! नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[5]
एटु वाऩ् इळन्तिङ्कळ् चूटिऩै; ऎऩ्, पिऩ्? कॊल् पुलित् तोलिऩ् मेल्
आटु पाम्पु अतु अरैक्कु अचैत्त अऴकऩे! अम् तण् काविरिप्
पाटु तण् पुऩल् वन्तु इऴि परञ्चोति! पाण्टिक् कॊटुमुटि
चेटऩे! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[6]
विरुम्पि निऩ् मलर्प् पातमे निऩैन्तेऩ्; विऩैकळुम् विण्टऩ;
नॆरुङ्कि वण् पॊऴिल् चूऴ्न्तु ऎऴिल् पॆऱ निऩ्ऱ काविरिक् कोट्टु इटै
कुरुम्पै मॆऩ्मुलैक् कोतैमार् कुटैन्तु आटु पाण्टिक् कॊटुमुटि
विरुम्पऩे! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[7]
चॆम्पॊऩ् नेर् चटैयाय्! तिरिपुरम् ती ऎऴच् चिलै कोलिऩाय्!
वम्पु उलाम् कुऴलाळैप् पाकम् अमर्न्तु काविरिक्कोट्टिटै
कॊम्पिऩ् मेल् कुयिल् कूव, मा मयिल् आटु पाण्टिक् कॊटुमुटि
नम्पऩे! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[8]
चारणऩ्, तन्तै, ऎम्पिराऩ्, ऎन्तै तम्पिराऩ्, ऎऩ् पॊऩ्, मामणि ऎऩ्ऱु
पेर् ऎण् आयिर कोटि तेवर् पितऱ्‌ऱि निऩ्ऱु पिरिकिलार्;
नारणऩ्, पिरमऩ्, तॊऴुम् कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटिक्
कारणा! उऩै नाऩ् मऱक्किऩुम् चॊल्लुम्, ना नमच्चिवायवे.

[9]
कोणिय पिऱै चूटियै, कऱैयूरिल् पाण्टिक् कॊटुमुटि
पेणिय पॆरुमाऩै, पिञ्ञकप्पित्तऩै, पिऱप्पु इ (ल्)लियै,
पाण् उला वरिवण्टु अऱै कॊऩ्ऱैत् तारऩै, पटप्पाम्पु अरै-
नाणऩै, तॊण्टऩ् ऊरऩ् चॊल् इवै चॊल्लुवार्क्कु इल्लै, तुऩ्पमे.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.049  
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्,  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुमुरुकऩ्पूण्टि God: आवुटैनायकर् Goddess: आवुटैनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=NwyJyYjDJkg
कॊटुकु वॆञ्चिलै वटुक वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लि,
तिटुकु मॊट्टु ऎऩक् कुत्ति, कूऱै कॊण्टु, आऱु अलैक्कुम् इटम्
मुटुकु नाऱिय वटुकर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इटुकु नुण् इटै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[1]
विल्लैक् काट्टि वॆरुट्टि, वेटुवर्, विरवलामै चॊल्लिक्
कल्लिऩाल् ऎऱिन्तिट्टुम्, मोतियुम्, कूऱै कॊळ्ळुम् इटम्
मुल्लैत्तातु मणम् कमऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
ऎल्लैक् काप्पतु ऒऩ्ऱु इल्लै आकिल्, नीर् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[2]
पचुक्कळे कॊऩ्ऱु तिऩ्ऱु, पाविकळ्, पावम् ऒऩ्ऱु अऱियार्,
उचिर्क् कॊलै पल नेर्न्तु, नाळ्तॊऱुम् कूऱै कॊळ्ळुम् इटम्
मुचुक्कळ् पोल् पल वेटर् वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इचुक्कु अऴियप् पयिक्कम् कॊण्टु, नीर् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[3]
पीऱल् कूऱै उटुत्तु, ओर् पत्तिरम् कट्टि, वॆट्टऩराय्,
चूऱैप् पङ्कियर् आकि, नाळ्तॊऱुम् कूऱै कॊळ्ळुम् इटम्
मोऱै वेटुवर् कूटि वाऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
एऱु काल् इऱ्‌ऱतु इल्लै आय् विटिल्, ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[4]
तयङ्कु तोलै उटुत्त चङ्करा! चाम वेतम् ओती!
मयङ्कि ऊर् इटु पिच्चै कॊण्टु उणुम् मार्क्कम् ऒऩ्ऱु अऱियीर्;
मुयङ्कु पूण् मुलै मङ्कैयाळॊटु मुरुकऩ् पूण्टि नकर्वाय्,
इयङ्कवुम् मिटुक्कु उटैयराय् विटिल्, ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[5]
विट्टु इचैप्पऩ, कॊक्करै, कॊटुकॊट्टि, तत्तळकम्,
कॊट्टिप् पाटुम् तुन्तुमियॊटु, कुटमुऴा, नीर् मकिऴ्वीर्;
मॊट्टु अलर्न्तु मणम् कमऴ् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
इट्ट पिच्चै कॊण्टु उण्पतु आकिल्, नीर् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[6]
वेतम् ओति, वॆण्नीऱु पूचि, वॆण् कोवणम् तऱ्‌ऱु, अयले
ओतम् मेविय ऒऱ्‌ऱियूरैयुम् उत्तरम् नीर् मकिऴ्वीर्;
मोति वेटुवर् कूऱै कॊळ्ळुम् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
एतु कारणम् एतु कावल् कॊण्टु, ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[7]
पट अरवु नुण् एर् इटै, पणैत्तोळ्, वरि नॆटुङ्कण्
मटवरल्(ल्) उमै नङ्कै तऩ्ऩै ओर् पाकम् वैत्तु उकन्तीर्;
मुटवर् अल्लीर्; इटर् इलीर्; मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्;
इटवम् एऱियुम् पोवतु आकिल्, नीर् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे!

[8]
चान्तम् आक वॆण् नीऱु पूचि, वॆण्पल्-तलै कलऩा,
वेय्न्त वॆण् पिऱैक् कण्णि तऩ्ऩै ओर् पाकम् वैत्तु उकन्तीर्;
मोन्तैयोटु मुऴक्कु अऱा मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्,
एन्तु पूण् मुलै मङ्कै तऩ्ऩॊटुम् ऎत्तुक्कु इङ्कु इरुन्तीर्? ऎम्पिराऩीरे.

[9]
मुन्ति वाऩवर् ताम् तॊऴुम् मुरुकऩ् पूण्टि मा नकर्वाय्प्
पन्तु अणै विरल् पावै तऩ्ऩै ओर् पाकम् वैत्तवऩैच्
चिन्तैयिल् चिव तॊण्टऩ् ऊरऩ् उरैत्तऩ पत्तुम् कॊण्टु
ऎन्तम् अटिकळै एत्तुवार् इटर् ऒऩ्ऱुम् ताम् इलरे.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.061  
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु  
Tune - तक्केचि   (Location: कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्) God: एकाम्परनातर् Goddess: कामाट्चियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=w8tRfonamJU
आलम् ताऩ् उकन्तु अमुतु चॆय्ताऩै, आतियै, अमरर् तॊऴुतु एत्तुम्
चीलम् ताऩ् पॆरितुम्(म्) उटैयाऩै, चिन्तिप्पार् अवर् चिन्तै उळाऩै,
एल वार् कुऴलाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
काल कालऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[1]
उऱ्‌ऱवर्क्कु उतवुम् पॆरुमाऩै, ऊर्वतु ऒऩ्ऱु उटैयाऩ्, उम्पर् कोऩै,
पऱ्‌ऱिऩार्क्कु ऎऩ्ऱुम् पऱ्‌ऱवऩ् तऩ्ऩै, पाविप्पार् मऩम् पाविक् कॊण्टाऩै,
अऱ्‌ऱम् इल् पुकऴाळ् उमै नङ्कै आतरित्तु वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
कऱ्‌ऱै वार् चटैक् कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[2]
तिरियुम् मुप्पुरम् तीप्पिऴम्पु आकच् चॆङ्कण् माल् विटैमेल्-तिकऴ्वाऩै,
करियिऩ् ईर् उरि पोर्त्तु उकन्ताऩै, कामऩैक् कऩला विऴित्ताऩै,
वरि कॊळ् वॆळ्वळैयाळ् उमै नङ्कै मरुवि एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
पॆरिय कम्पऩै, ऎङ्कळ् पिराऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[3]
कुण्टलम् तिकऴ् कातु उटैयाऩै, कूऱ्‌ऱु उतैत्त कॊटुन्तॊऴिलाऩै,
वण्टु अलम्पुम् मलर्क् कॊऩ्ऱैयिऩाऩै, वाळ् अरा मति चेर् चटैयाऩै,
कॆण्टै अम् तटङ्कण् उमै नङ्कै कॆऴुमि एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
कण्टम् नञ्चु उटैक् कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[4]
वॆल्लुम् वॆण्मऴु ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, वेलै नञ्चु उण्ट वित्तकऩ् तऩ्ऩै,
अल्लल् तीर्त्तु अरुळ्चॆय्य वल्लाऩै, अरुमऱै अवै अङ्कम् वल्लाऩै,
ऎल्लै इल् पुकऴाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱु एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
नल्ल कम्पऩै, ऎङ्कळ् पिराऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[5]
तिङ्कळ् तङ्किय चटै उटैयाऩै, तेवतेवऩै, चॆऴुङ् कटल् वळरुम्
चङ्क वॆण्कुऴैक् कातु उटैयाऩै, चाम वेतम् पॆरितु उकप्पाऩै,
मङ्कै नङ्कै मलै मकळ् कण्टु मरुवि एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
कङ्कैयाळऩै, कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[6]
विण्णवर् तॊऴुतु एत्त निऩ्ऱाऩै, वेतम् ताऩ् विरित्तु ओत वल्लाऩै,
नण्णिऩार्क्कु ऎऩ्ऱुम् नल्लवऩ् तऩ्ऩै, नाळुम् नाम् उकक्किऩ्ऱ पिराऩै,
ऎण् इल् तॊल् पुकऴाळ् उमै नङ्कै ऎऩ्ऱुम् एत्ति वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
कण्णुम् मूऩ्ऱु उटैक् कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[7]
चिन्तित्तु ऎऩ्ऱुम् निऩैन्तु ऎऴुवार्कळ् चिन्तैयिल्-तिकऴुम् चिवऩ् तऩ्ऩै,
पन्तित्त(व्) विऩैप्पऱ्‌ऱु अऱुप्पाऩै, पालॊटु आऩ् अञ्चुम् आट्टु उकन्ताऩै,
अन्तम् इल् पुकऴाळ् उमै नङ्कै आतरित्तु वऴिपटप् पॆऱ्‌ऱ
कन्त वार्चटैक् कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[8]
वरङ्कळ् पॆऱ्‌ऱु उऴल् वाळ् अरक्कर् तम् वालिय(प्) पुरम् मूऩ्ऱु ऎरित्ताऩै,
निरम्पिय तक्कऩ् तऩ् पॆरुवेळ्वि निरन्तरम् चॆय्त निर्क्कण्टकऩै,
परन्त तॊल् पुकऴाळ् उमै नङ्कै परवि एत्ति वऴिपटप्पॆऱ्‌ऱ
करङ्कळ् ऎट्टु उटैक् कम्पऩ् ऎम्माऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[9]
ऎळ्कल् इऩ्ऱि इमैयवर् कोऩै, ईचऩै, वऴिपाटु चॆय्वाळ् पोल्
उळ्ळत्तु उळ्कि, उकन्तु, उमै नङ्कै वऴिपटच् चॆऩ्ऱु निऩ्ऱवा कण्टु,
वॆळ्ळम् काट्टि वॆरुट्टिट, अञ्चि वॆरुवि ओटित् तऴुव वॆळिप्पट्ट
कळ्ळक् कम्पऩै, ऎङ्कळ् पिराऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱ आऱे! .

[10]
पॆऱ्‌ऱम् एऱु उकन्तु एऱ वल्लाऩै, पॆरिय ऎम्पॆरुमाऩ् ऎऩ्ऱु ऎप्पोतुम्
कऱ्‌ऱवर् परवप्पटुवाऩै, काणक् कण् अटियेऩ् पॆऱ्‌ऱतु ऎऩ्ऱु
कॊऱ्‌ऱवऩ्, कम्पऩ्, कूत्तऩ् ऎम्माऩै, कुळिर् पॊऴिल्-तिरु नावल् आरूरऩ्
नल्-तमिऴ् इवै ईर्-ऐन्तुम् वल्लार्, नऩ्नॆऱि(य्) उलकु ऎय्तुवर् तामे .

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.074  
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु  
Tune - कान्तारम्   (Location: तिरुत्तुरुत्तियुम् - तिरुवेळ्विक्कुटियुम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=hUJDa9QfMWQ
मिऩ्ऩुम् मा मेकङ्कळ् पॊऴिन्तु इऴिन्त(अ)रुवि वॆटिपटक् करैयॊटुम् तिरै कॊणर्न्तु ऎऱ्‌ऱुम्
अऩ्ऩम् आम् काविरि अकऩ् करै उऱैवार्; अटि इणै तॊऴुतु ऎऴुम् अऩ्पर् आम्  अटियार्
चॊऩ्ऩ आऱु अऱिवार्; तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्  नायेऩ्
ऎऩ्ऩै, नाऩ् मऱक्कुम् आऱु? ऎम् पॆरुमाऩै, ऎऩ् उटम्पु अटुम् पिणि इटर् कॆटुत्ताऩै .

[1]
कूटुम् आऱु उळ्ळऩ कूटियुम्, कोत्तुम्, कॊय् पुऩ एऩलोटु ऐवऩम् चितऱि,
माटु मा कोङ्कमे मरुतमे पॊरुतु, मलै ऎऩक् कुलैकळै मऱिक्कुम् आऱु उन्ति,
ओटु मा काविरित् तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ् नायेऩ्
पाटुम् आऱु अऱिकिलेऩ्-ऎम्पॆरुमाऩै, पऴविऩै उळ्ळऩ पऱ्‌ऱु अऱुत्ताऩै.

[2]
कॊल्लुम् माल् याऩैयिऩ् कॊम्पॊटु वम्पु आर् कॊऴुङ् कऩिच् चॆऴुम् पयऩ् कॊण्टु, कूट्टु ऎय्ति,
पुल्कियुम्, ताऴ्न्तुम्, पोन्तु तवम् चॆय्युम् पोकरुम् योकरुम् पुलरिवाय् मूऴ्कच्
चॆल्लुम् मा काविरित् तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ् नायेऩ्
चॊल्लुम् आऱु अऱिकिलेऩ्-ऎम्पॆरुमाऩै, तॊटर्न्तु अटुम् कटुम् पिणित् तॊटर्वु अऱुत्ताऩै .

[3]
पॊऱियुम् मा चन्तऩत् तुण्टमोटु अकिलुम् पॊऴिन्तु, इऴिन्तु, अरुविकळ् पुऩ्पुलम् कवर,
कऱियुम् मा मिळकॊटु कतलियुम् उन्ति, कटल् उऱ विळैप्पते करुति, तऩ् कै पोय्
ऎऱियुम् मा काविरित् तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ् नायेऩ्
अऱियुम् आऱु अऱिकिलेऩ्-ऎम्पॆरुमाऩै, अरुविऩै उळ्ळऩ आचु अऱुत्ताऩै .

[4]
पॊऴिन्तु इऴि मुम्मतक् कळिऱ्‌ऱिऩ मरुप्पुम्, पॊऩ्मलर् वेङ्कैयिऩ् नल् मलर् उन्ति,
इऴिन्तु इऴिन्तु, अरुविकळ् कटुम् पुऩल् ईण्टि, ऎण् तिचैयोर्कळुम् आट वन्तु इङ्के
चुऴिन्तु इऴि काविरित् तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्   नायेऩ्
ऒऴिन्तिलेऩ्, पितऱ्‌ऱुम् आऱु; ऎम्पॆरुमाऩै, उऱ्‌ऱ नोय् इऱ्‌ऱैये उऱ ऒऴित्ताऩै .

[5]
पुकऴुम् मा चन्तऩत् तुण्टमोटु अकिलुम् पॊऩ्मणि वरऩ्ऱियुम्, नल् मलर् उन्ति,
अकऴुम् मा अरुङ् करै वळम् पटप् पॆरुकि, आटुवार् पावम् तीर्त्तु, अञ्चऩम् अलम्पि,
तिकऴुम् मा काविरित् तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ् नायेऩ्
इकऴुम् आऱु अऱिकिलेऩ्-ऎम्पॆरुमाऩै, इऴित्त नोय् इम्मैये ऒऴिक्क वल्लाऩै .

[6]
वरैयिऩ् माङ्कऩियॊटु वाऴैयिऩ् कऩियुम् वरुटियुम्, वणक्कियुम्, मरामरम् पॊरुतु,
करैयुम् मा करुङ्कटल् काण्पते करुत्तु आय्, काम्(पु) पीलि चुमन्तु, ऒळिर् नित्तिलम् कै   पोय्,
विरैयुम् मा काविरित् तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ्   नायेऩ्
उरैयुम् आऱु अऱिकिलेऩ्-ऎम्पॆरुमाऩै, उलकु अऱि पऴविऩै अऱ ऒऴित्ताऩै .

[7]
ऊरुम् मा तेचमे मऩम् उकन्तु, उळ्ळि, पुळ् इऩम् पल पटिन्तु ऒण् करै उकळ,
कारुम् मा करुङ्कटल् काण्पते करुत्तु आय्, कवरि मा मयिर् चुमन्तु, ऒण् पळिङ्कु इटऱि,
तेरुम् मा काविरित् तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ् नायेऩ्
आरुम् आऱु अऱिकिलेऩ्-ऎम्पॆरुमाऩै, अम्मै नोय् इम्मैये आचु अऱुत्ताऩै .

[8]
पुलङ्कळै वळम्पटप् पोक्कु अऱप् पॆरुकि, पॊऩ्कळे चुमन्तु, ऎङ्कुम् पूचल् चॆय्तु   आर्प्प,
इलङ्कुम् आर् मुत्तिऩोटु इऩमणि इटऱि, इरुकरैप् पॆरु मरम् पीऴन्तु कॊण्टु   ऎऱ्‌ऱि,
कलङ्कु मा काविरित् तुरुत्तियार्; वेळ्विक्-कुटि उळार्; अटिकळै, चॆटियऩेऩ् नायेऩ्
विलङ्कुम् आऱु अऱिकिलेऩ्-ऎम्पॆरुमाऩै, मेलै नोय् इम्मैये वीटु वित्ताऩै .

[9]
मङ्कै ओर्कूऱु उकन्तु, एऱु उकन्तु एऱि, माऱलार् तिरिपुरम् नीऱु ऎऴच् चॆऱ्‌ऱ
अम् कैयाऩ् कऴल् अटि अऩ्ऱि, मऱ्‌ऱु अऱियाऩ्-अटियवर्क्कु अटियवऩ्, तॊऴुवऩ्,   आरूरऩ्-
कङ्कै आर् काविरित् तुरुत्तियार् वेळ्विक्-कुटि उळार्, अटिकळैच् चेर्त्तिय पाटल्
तम् कैयाल्-तॊऴुतु, तम् नाविऩ् मलर् कॊळ्वार् तवनॆऱि चॆऩ्ऱु अमरुलकम्   आळ्पवरे .

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.079  
माऩुम्, मरै इऩमुम्, मयिल्  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुप्परुप्पतम् (श्रीचैलम्) God: परुवतनातर् Goddess: परुवतनायकियम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=DlIzx0Fux38
माऩुम्, मरै इऩमुम्, मयिल् इऩमुम्, कलन्तु ऎङ्कुम्
तामे मिक मेय्न्तु(त्) तटञ् चुऩै नीर्कळैप् परुकि,
पू मा मरम् उरिञ्चि, पॊऴिल् ऊटे चॆऩ्ऱु, पुक्कु,
तेमाम् पॊऴिल् नीऴल्-तुयिल् ची पर्प्पत मलैये.

[1]
मलैच् चारलुम् पॊऴिल् चारलुम् पुऱमे वरुम् इऩङ्कळ्
मलैप् पाल् कॊणर्न्तु इटित्तु ऊट्टिट मलङ्कि, तऩ कळिऱ्‌ऱै
अऴैत्तु ओटियुम्, पिळिऱीयवै अलमन्तु वन्तु ऎय्त्तु,
तिकैत्तु ओटि, तऩ् पिटि तेटिटुम् ची पर्प्पत मलैये.

[2]
मऩ्ऩिप् पुऩम् कावल् मटमॊऴियाळ् पुऩम् काक्क,
कऩ्ऩिक् किळि वन्तु(क्) कवैक् कोलिक् कतिर् कॊय्य,
ऎऩ्ऩैक् किळि मतियातु ऎऩ ऎटुत्तुक् कवण् ऒलिप्प,
तॆऩ् नल् किळि तिरिन्तु एऱिय ची पर्प्पत मलैये.

[3]
मै आर् तटङ्कण्णाळ् मट मॊऴियाळ् पुऩम् काक्कच्
चॆव्वे तिरिन्तु, आयो! ऎऩप् पोकाविट, विळिन्तु,
कै पाविय कवणाल् मणि ऎऱिय(व्) इरिन्तु ओटिच्
चॆव्वायऩ किळि पाटिटुम् ची पर्प्पत मलैये.

[4]
आऩैक् कुलम् इरिन्तु ओटि, तऩ् पिटि चूऴलिल्-तिरिय,
ताऩप् पिटि चॆवि ताऴ्त्तिट, अतऱ्‌कु(म्) मिक इरङ्कि,
माऩक् कुऱ अटल् वेटर्कळ् इलैयाल् कलै कोलि,
तेऩैप् पिऴिन्तु इऩितु ऊट्टिटुम् ची पर्प्पत मलैये.

[5]
माऱ्‌ऱुक् कळिऱु अटैन्ताय् ऎऩ्ऱु मतवेऴम् कै ऎटुत्तु,
मूऱ्‌ऱित् तऴल् उमिऴ्न्तुम् मतम् पॊऴिन्तुम् मुकम् चुऴिय,
तूऱ्‌ऱत् तरिक्किल्लेऩ् ऎऩ्ऱु चॊल्लि(य्) अयल् अऱियत्
तेऱ्‌ऱिच् चॆऩ्ऱु, पिटि चूळ् अऱुम् ची पर्प्पत मलैये.

[6]
अप्पोतु वन्तु उण्टीर्कळुक्कु, अऴैयातु मुऩ् इरुन्तेऩ्;
ऎप्पोतुम् वन्तु उण्टाल्, ऎमै ऎमर्कळ् चुळियारो?
इप्पोतु उमक्कु इतुवे तॊऴिल् ऎऩ्ऱु ओटि, अक् किळियैच्
चॆप्पु एन्तु इळमुलैयाळ् ऎऱि ची पर्प्पत मलैये.

[7]
तिरियुम् पुरम् नीऱु आक्किय चॆल्वऩ् तऩ कऴलै
अरिय तिरुमालोटु अयऩ् ताऩुम्(म्) अवर् अऱियार्;
करियिऩ्(ऩ्) इऩमोटुम् पिटि तेऩ् उण्टु अवै कळित्तुत्
तिरि तन्तवै, तिकऴ्वाल् पॊलि ची पर्प्पत मलैये.

[8]
एऩत्तिरळ् किळैक्क(व्), ऎरि पोल(म्) मणि चितऱ,
एऩल्(ल्) अवै मलैच्चारल् इऱ्‌ऱु इरियुम् करटीयुम्,
माऩुम्, मरै इऩमुम्, मयिल् मऱ्‌ऱुम्, पल ऎल्लाम्,
तेऩ् उण् पॊऴिल्-चोलै(म्) मिकु ची पर्प्पत मलैये.

[9]
नल्लार् अवर् पलर् वाऴ्तरु वयल् नावल ऊरऩ्
चॆल्लल्(ल्) उऱ अरिय चिवऩ् ची पर्प्पत मलैयै
अल्लल् अवै तीरच् चॊऩ तमिऴ् मालैकळ् वल्लार्
ऒल्लैच् चॆल, उयर् वाऩकम् आण्टु अङ्कु इरुप्पारे.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.092  
ऎऱ्‌ऱाल् मऱक्केऩ्, ऎऴुमैक्कुम् ऎम्पॆरुमाऩैये?  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पुक्कॊळियूर् (अविनाचि) God: अविनाचियप्पर् Goddess: पॆरुङ्करुणैनायकि)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=s_4KMZXZ-Bw Audio: https://www.sivasiva.org/audio/7.092 Etraal Marakkaen.mp3
ऎऱ्‌ऱाल् मऱक्केऩ्, ऎऴुमैक्कुम् ऎम्पॆरुमाऩैये?
उऱ्‌ऱाय् ऎऩ्ऱु उऩ्ऩैये उळ्कुकिऩ्ऱेऩ्, उणर्न्तु उळ्ळत्ताल्;
पुऱ्‌ऱु आटु अरवा! पुक्कॊळियूर् अविनाचिये
पऱ्‌ऱु आक वाऴ्वेऩ्; पचुपतिये! परमेट्टिये!

[1]
वऴि पोवार् तम्मोटुम् वन्तु उटऩ् कूटिय माणि-नी
ऒऴिवतु अऴको? चॊल्लाय्! अरुळ्, ओङ्कु चटैयाऩे!-
पॊऴिल् आरुम् चोलैप् पुक्कॊळियूरिल् कुळत्तु इटै
इऴियाक् कुळित्त माणि-ऎऩ्ऩैक् किऱि चॆय्तते?

[2]
ऎङ्केऩुम् पोकिऩुम्, ऎम्पॆरुमाऩै, निऩैन्तक्काल्,
कॊङ्के पुकिऩुम् कूऱै कॊण्टु आऱु अलैप्पार् इलै;
पॊङ्कु आटु अरवा! पुक्कॊळियूर् अविनाचिये!
ऎम् कोऩे! उऩै वेण्टिक्कॊळ्वेऩ्, पिऱवामैये.

[3]
उरैप्पार् उरै उकन्तु, उळ्क वल्लार् तङ्कळ् उच्चियाय्!
अरैक्कु आटु अरवा! आतियुम् अन्तमुम् आयिऩाय्!
पुरैक् काटु चोलैप् पुक्कॊळियूर् अविनाचिये!-
करैक्काल् मुतलैयैप् पिळ्ळै तरच् चॊल्लु, कालऩैये!

[4]
अरङ्कु आवतु ऎल्लाम् माय् इटुकाटु; अतु अऩ्ऱियुम्,
चरम्-कोलै वाङ्कि, वरिचिलै नाणियिल् चन्तित्तु,
पुरम् कोट ऎय्ताय्-पुक्कॊळियूर् अविनाचिये!
कुरङ्कु आटु चोलैक् कोयिल् कॊण्ट कुऴैक्कातऩे.

[5]
नात्ताऩुम् उऩैप् पाटल् अऩ्ऱु नविलातु ऎऩा,
चोत्तु! ऎऩ्ऱु तेवर् तॊऴ निऩ्ऱ चुन्तरच् चोतियाय्!
पूत् ताऴ्चटैयाय्! पुक्कॊळियूर् अविनाचिये!
कूत्ता!-उऩक्कु नाऩ् आट्पट्ट कुऱ्‌ऱमुम् कुऱ्‌ऱमे!

[6]
मन्ति कटुवऩुक्कु उण् पऴम् नाटि, मलैप्पुऱम्
चन्तिकळ्तोऱुम् चलपुट्पम् इट्टु वऴिपट,
पुन्ति उऱैवाय्! पुक्कॊळियूर् अविनाचिये!
नन्ति उऩै वेण्टिक् कॊळ्वेऩ् नरकम् पुकामैये


[7]
पेणातु ऒऴिन्तेऩ्, उऩ्ऩै अलाल् पिऱ तेवरै;
काणातु ऒऴिन्तेऩ्; काट्टुतियेल् इऩ्ऩम् काण्पऩ्, नाऩ्;-
पूण् नाण् अरवा! पुक्कॊळियूर् अविनाचिये!
काणात कण्कळ् काट्ट वल्ल कऱैक्कण्टऩे!

[8]
नळ्ळाऱु, तॆळ्ळाऱु, अरत्तुऱैवाय् ऎङ्कळ् नम्पऩे
वॆळ्ळाटै वेण्टाय्, वेङ्कैयिऩ् तोलै विरुम्पिऩाय्!-
पुळ् एऱु चोलैप् पुक्कॊळियूरिल् कुळत्तु इटै
उळ् आटप् पुक्क माणि ऎऩ्ऩैक् किऱि चॆय्तते?

[9]
नीर् एऱ एऱुम् निमिर् पुऩ्चटै निऩ्मल मूर्त्तियै-
पोर् एऱु अतु एऱियै, पुक्कॊळियूर् अविनाचियै,
कार् एऱु कण्टऩै,-तॊण्टऩ् आरूरऩ् करुतिय
चीर् एऱु पाटल्कळ् चॆप्प वल्लार्क्कु इल्लै, तुऩ्पमे.

[10]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.095  
मीळा अटिमै उमक्के आळ्  
Tune - चॆन्तुरुत्ति   (Location: तिरुवारूर् God: वऩ्मीकनातर् Goddess: अल्लियङ्कोतैयम्मै)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=57PlwAi1hCc
मीळा अटिमै उमक्के आळ् आय्, पिऱरै वेण्टाते,
मूळात् तीप् पोल् उळ्ळे कऩऩ्ऱु, मुकत्ताल् मिक वाटि,
आळ् आय् इरुक्कुम् अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्
वाळा(आ)ङ्कु इरुप्पीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[1]
विऱ्‌ऱुक् कॊळ्वीर्; ऒऱ्‌ऱि अल्लेऩ्; विरुम्पि आट्पट्टेऩ्;
कुऱ्‌ऱम् ऒऩ्ऱुम् चॆय्ततु इल्लै; कॊत्तै आक्किऩीर्;
ऎऱ्‌ऱुक्कु-अटिकेळ्!-ऎऩ् कण् कॊण्टीर्? नीरे पऴिप्पट्टीर्;
मऱ्‌ऱैक् कण्ताऩ् तारा तॊऴिन्ताल्, वाऴ्न्तुपोतीरे!

[2]
अऩ्ऱिल् मुट्टातु अटैयुम् चोलै आरूर् अकत्तीरे!
कऩ्ऱु मुट्टि उण्णच् चुरन्त कालि अवै पोल,
ऎऩ्ऱुम् मुट्टाप् पाटुम् अटियार् तम् कण् काणातु
कुऩ्ऱिल् मुट्टिक् कुऴियिल् विऴुन्ताल्, वाऴ्न्तुपोतीरे!

[3]
तुरुत्ति उऱैवीर्; पऴऩम् पतिया, चोऱ्‌ऱुत्तुऱै आळ्वीर्;
इरुक्कै तिरु आरूरे उटैयीर्; मऩमे ऎऩ वेण्टा:
अरुत्ति उटैय अटियार् तङ्कळ् अल्लल् चॊऩ्ऩक्काल्,
वरुत्ति वैत्तु, मऱुमै पणित्ताल्, वाऴ्न्तुपोतीरे!

[4]
चॆन् तण् पवळम् तिकऴुम् चोलै इतुवो, तिरु आरूर्?
ऎम्तम् अटिकेळ्! इतुवे आम् आऱु, उमक्कु आट्पट्टोर्क्कु?
चन्तम् पलवुम् पाटुम् अटियार् तम् कण् काणातु
वन्तु, ऎम्पॆरुमाऩ्! मुऱैयो? ऎऩ्ऱाल्, वाऴ्न्तुपोतीरे!

[5]
तिऩैत्ताळ् अऩ्ऩ चॆङ्काल् नारै चेरुम् तिरु आरूर्प्
पुऩैत् तार् कॊऩ्ऱैप् पॊऩ् पोल् मालैप् पुरिपुऩ् चटैयीरे!
तऩत्ताल् इऩ्ऱि, ताम्ताम् मॆलिन्तु, तम् कण् काणातु,
मऩत्ताल् वाटि, अटियार् इरुन्ताल्, वाऴ्न्तुपोतीरे!

[6]
आयम् पेटै अटैयुम् चोलै आरूर् अकत्तीरे!
ए, ऎम्पॆरुमाऩ्! इतुवे आम् आऱु, उमक्कु आट्पट्टोर्क्कु?
मायम् काट्टि, पिऱवि काट्टि, मऱवा मऩम् काट्टि,
कायम् काट्टि, कण् नीर् कॊण्टाल्, वाऴ्न्तुपोतीरे!

[7]
कऴि आय्, कटल् आय्, कलऩ् आय्, निलऩ् आय्, कलन्त चॊल् आकि,-
इऴियाक् कुलत्तिल् पिऱन्तोम्-उम्मै इकऴातु एत्तुवोम्;
पऴिताऩ् आवतु अऱियीर्: अटिकेळ्! पाटुम् पत्तरोम्;
वऴिताऩ् काणातु, अलमन्तु इरुन्ताल्, वाऴ्न्तुपोतीरे!

[8]
पेयोटेऩुम् पिरिवु ऒऩ्ऱु इऩ्ऩातु ऎऩ्पर्, पिऱर् ऎल्लाम्;
काय्ताऩ् वेण्टिल्, कऩिताऩ् अऩ्ऱो, करुतिक् कॊण्टक्काल्?
नाय्ताऩ् पोल नटुवे तिरिन्तुम्, उमक्कु आट्पट्टोर्क्कु
वाय्ताऩ् तिऱवीर्; तिरु आरूरीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[9]
चॆरुन्ति चॆम्पॊऩ्मलरुम् चोलै इतुवो, तिरु आरूर्?
पॊरुन्तित् तिरु मूलट्टाऩ(म्)मे इटमाक् कॊण्टीरे;
इरुन्तुम्, निऩ्ऱुम्, किटन्तुम्, उम्मै इकऴातु एत्तुवोम्;
वरुन्ति वन्तुम्, उमक्कु ऒऩ्ऱु उरैत्ताल्, वाऴ्न्तुपोतीरे!

[10]
कार् ऊर् कण्टत्तु ऎण्तोळ् मुक्कण् कलैकळ् पल आकि,
आरूर्त् तिरु मूलट्टाऩत्ते अटिप्पेर् आरूरऩ्,
पार् ऊर् अऱिय, ऎऩ् कण् कॊण्टीर्; नीरे पऴिप्पट्टीर्;
वार् ऊर् मुलैयाळ् पाकम् कॊण्टीर्! वाऴ्न्तुपोतीरे!

[11]

Back to Top
चुन्तरमूर्त्ति चुवामिकळ्   तिरुप्पाट्टु  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.100  
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्;  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुक्कयिलायम् God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=qhtteaiYfA4 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/7.100 Thaan Enai Padaiththaan.mp3
ताऩ् ऎऩै मुऩ् पटैत्ताऩ्; अतु अऱिन्तु तऩ् पॊऩ् अटिक्के
नाऩ् ऎऩ पाटल्? अन्तो! नायिऩेऩैप् पॊरुट्पटुत्तु,
वाऩ् ऎऩै वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु(व्)
ऊऩ् उयिर् वेऱु चॆय्ताऩ्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.


[1]
आऩै उरित्त पकै अटियेऩॊटु मीळक्कॊलो-
ऊऩै उयिर् वॆरुट्टि ऒळ्ळियाऩै निऩैन्तिरुन्तेऩ्,
वाऩै मतित्त(अ)मरर् वलम्चॆय्तु, ऎऩै एऱ वैक्क
आऩै अरुळ् पुरिन्ताऩ्, नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे?

[2]
मन्तिरम् ऒऩ्ऱु अऱियेऩ्, मऩैवाऴ्क्कै मकिऴ्न्तु, अटियेऩ्;
चुन्तर वेटङ्कळाल्-तुरिचे चॆयुम् तॊण्टऩ् ऎऩै
अन्तर माल्विचुम्पिल्(ल्) अऴकु आऩै अरुळ्पुरिन्ततु-
उम्तरमो? नॆञ्चमे!-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[3]
वाऴ्वै उकन्त नॆञ्चे! मटवार् तङ्कळ् वल्विऩैप् पट्टु,
आऴ मुकन्त ऎऩ्ऩै अतु माऱ्‌ऱि, अमरर् ऎल्लाम्
चूऴ अरुळ् पुरिन्तु(त्), तॊण्टऩेऩ् परम् अल्लतु ऒरु
वेऴम् अरुळ् पुरिन्ताऩ्नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[4]
मण्णुलकिल् पिऱन्तु(न्) नुम्मै वाऴ्त्तुम् वऴि अटियार्
पॊऩ्ऩुलकम् पॆऱुतल् तॊण्टऩेऩ् इऩ्ऱु कण्टॊऴिन्तेऩ्;
विण्णुलकत्तवर्कळ् विरुम्प(व्) वॆळ्ळैयाऩैयिऩ् मेल्
ऎऩ् उटल् काट्टुवित्ताऩ् नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[5]
अञ्चिऩै ऒऩ्ऱि निऩ्ऱु(व्) अलर् कॊण्टु अटि चेर्वु अऱिया
वञ्चऩै ऎऩ् मऩमे वैकि, वाऩ नऩ् नाटर् मुऩ्ऩे!
तुञ्चुतल् माऱ्‌ऱुवित्तु, तॊण्टऩेऩ् परम् अल्लतु ऒरु
वॆञ्चिऩ आऩै तन्ताऩ्नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[6]
निलै कॆट, विण् अतिर(न्), निलम् ऎङ्कुम् अतिर्न्तु अचैय,
मलै इटै याऩै एऱि(व्) वऴिये वरुवेऩ् ऎतिरे,
अलैकटल् आल् अरैयऩ्(ऩ्) अलर् कॊण्टु मुऩ् वन्तु इऱैञ्च,
उलै अणैयात वण्णम्-नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[7]
अर ऒलि, आकमङ्कळ्(ळ्) अऱिवार् अऱि तोत्तिरङ्कळ्,
विरविय वेत ऒलि, विण् ऎलाम् वन्तु ऎतिर्न्तु इचैप्प,
वरम् मलि वाणऩ् वन्तु(व्) वऴितन्तु, ऎऩक्कु एऱुवतु ओर्
चिरम् मलि याऩै तन्ताऩ्नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[8]
इन्तिरऩ्, माल्, पिरमऩ्(ऩ्), ऎऴिल् आर् मिकु तेवर्, ऎल्लाम्
वन्तु ऎतिर्कॊळ्ळ, ऎऩ्ऩै मत्तयाऩै अरुळ्पुरिन्तु,
मन्तिर मा मुऩिवर्, इवऩ् आर्? ऎऩ,-ऎम्पॆरुमाऩ्
नम्तमर् ऊरऩ् ऎऩ्ऱाऩ्नொटित्ताऩ्मलै उत्तमऩे.

[9]
ऊऴितॊऱु ऊऴि मुऱ्‌ऱुम्(म्) उयर् पॊऩ् नொटित्ताऩ्मलैयै,
चूऴ् इचै इऩ् करुम्पिऩ् चुवै नावल ऊरऩ् चॊऩ्ऩ,
एऴ् इचै इऩ् तमिऴाल् इचैन्तु एत्तिय पत्तिऩैयुम्,
आऴि-कटल्(ल्) अरैया! अञ्चैयप्पर्क्कु अऱिविप्पते!

[10]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
8 -Thirumurai   Pathigam 8.101  
चिवपुराणम् - नमच्चिवाय वाअऴ्क  
Tune -   (Location: तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् God: Goddess: )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/01 Sivapuranam.mp3
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[1]
वेकम् कॆटुत्तु आण्ट वेन्तऩ् अटि वॆल्क!
पिऱप्पु अऱुक्कुम् पिञ्ञकऩ् तऩ् पॆय् कऴल्कळ् वॆल्क!
पुऱत्तार्क्कुच् चेयोऩ् तऩ् पूम् कऴल्कळ् वॆल्क!
करम् कुविवार् उळ् मकिऴुम् कोऩ् कऴल्कळ् वॆल्क!
चिरम् कुविवार् ओङ्कुविक्कुम् चीरोऩ् कऴल् वॆल्क!

[2]
ईचऩ् अटि पोऱ्‌ऱि! ऎन्तै अटि पोऱ्‌ऱि!
तेचऩ् अटि पोऱ्‌ऱि! चिवऩ् चेवटि पोऱ्‌ऱि!
नेयत्ते निऩ्ऱ निमलऩ् अटि पोऱ्‌ऱि!
मायप् पिऱप्पु अऱुक्कुम् मऩ्ऩऩ् अटि पोऱ्‌ऱि!
चीर् आर् पॆरुन्तुऱै नम् तेवऩ् अटि पोऱ्‌ऱि!

[3]
आरात इऩ्पम् अरुळुम् मलै पोऱ्‌ऱि!
चिवऩ्, अवऩ् ऎऩ् चिन्तैयुळ् निऩ्ऱ अतऩाल्,
अवऩ् अरुळाले अवऩ् ताळ् वणङ्कि,
चिन्तै मकिऴ, चिवपुराणम् तऩ्ऩै,
मुन्तै विऩै मुऴुतुम् मोय उरैप्पऩ् याऩ्:

[4]
कण्णुतलाऩ्, तऩ् करुणैक् कण् काट्ट, वन्तु ऎय्ति,
ऎण्णुतऱ्‌कु ऎट्टा ऎऴिल् आर् कऴल् इऱैञ्चि;
विण् निऱैन्तु, मण् निऱैन्तु, मिक्काय्, विळङ्कु ऒळियाय्!
ऎण् इऱन्तु, ऎल्लै इलाताऩे! निऩ् पॆरुम् चीर्,
पॊल्ला विऩैयेऩ्, पुकऴुम् आऱु ऒऩ्ऱु अऱियेऩ्;

[5]
पुल् आकि, पूटु आय्, पुऴु आय्, मरम् आकि,
पल् विरुकम् आकि, पऱवै आय्, पाम्पु आकि,
कल्आ(य्,) मऩितर् आय्, पेय् आय्, कणङ्कळ् आय्,
वल् अचुरर् आकि, मुऩिवर् आय्, तेवर् आय्,
चॆल्ला निऩ्ऱ इत् तावर चङ्कमत्तुळ्,

[6]
ऎल्लाप् पिऱप्पुम् पिऱन्तु इळैत्तेऩ्; ऎम्पॆरुमाऩ्!
मॆय्ये, उऩ् पॊऩ् अटिकळ् कण्टु, इऩ्ऱु वीटु उऱ्‌ऱेऩ्;
उय्य, ऎऩ् उळ्ळत्तुळ्, ओङ्कारम् आय् निऩ्ऱ
मॆय्या! विमला! विटैप् पाका! वेतङ्कळ्
ऐया ऎऩ, ओङ्कि, आऴ्न्तु, अकऩ्ऱ, नुण्णियऩे!

[7]
वॆय्याय्! तणियाय्! इयमाऩऩ् आम् विमला!
पॊय् आयिऩ ऎल्लाम् पोय् अकल, वन्तरुळि,
मॆय्ञ्ञाऩम् आकि, मिळिर्किऩ्ऱ मॆय्च् चुटरे!
ऎञ्ञाऩम् इल्लातेऩ् इऩ्पप् पॆरुमाऩे!
अञ्ञाऩम् तऩ्ऩै अकल्विक्कुम् नल् अऱिवे!

[8]
आक्कम्, अळवु, इऱुति, इल्लाय्! अऩैत्तु उलकुम्
आक्कुवाय्, काप्पाय्, अऴिप्पाय्, अरुळ् तरुवाय्,
पोक्कुवाय्, ऎऩ्ऩैप् पुकुविप्पाय् निऩ् तॊऴुम्पिल्;
नाऱ्‌ऱत्तिऩ् नेरियाय्! चेयाय्! नणियाऩे!
माऱ्‌ऱम्, मऩम्, कऴिय निऩ्ऱ मऱैयोऩे!

[9]
कऱन्त पाल्, कऩ्ऩलॊटु, नॆय् कलन्ताल् पोलच्
चिऱन्तु, अटियार् चिन्तऩैयुळ् तेऩ् ऊऱिनिऩ्ऱु,
पिऱन्त पिऱप्पु अऱुक्कुम् ऎङ्कळ् पॆरुमाऩ्!
निऱङ्कळ् ओर् ऐन्तु उटैयाय्! विण्णோर्कळ् एत्त
मऱैन्तु इरुन्ताय्, ऎम्पॆरुमाऩ्! वल्विऩैयेऩ् तऩ्ऩै

[10]
मऱैन्तिट मूटिय माय इरुळै,
अऱम्, पावम्, ऎऩ्ऩुम् अरुम् कयिऱ्‌ऱाल् कट्टि,
पुऱम् तोल् पोर्त्तु, ऎङ्कुम् पुऴु अऴुक्कु मूटि,
मलम् चोरुम् ऒऩ्पतु वायिल् कुटिलै
मलङ्क, पुलऩ् ऐन्तुम् वञ्चऩैयैच् चॆय्य,

[11]
विलङ्कु मऩत्ताल्, विमला! उऩक्कुक्
कलन्त अऩ्पु आकि, कचिन्तु उळ् उरुकुम्
नलम् ताऩ् इलात चिऱियेऱ्‌कु नल्कि,
निलम् तऩ् मेल् वन्तरुळि, नीळ् कऴल्कळ् काट्टि,
नायिऩ् कटैयाय्क् किटन्त अटियेऱ्‌कु,

[12]
तायिऩ् चिऱन्त तया आऩ तत्तुवऩे!
माचु अऱ्‌ऱ चोति मलर्न्त मलर्च् चुटरे!
तेचऩे! तेऩ् आर् अमुते! चिवपुरऩे!
पाचम् आम् पऱ्‌ऱु अऱुत्तु, पारिक्कुम् आरियऩे!
नेच अरुळ् पुरिन्तु, नॆञ्चिल् वञ्चम् कॆट,

[13]
पेरातु निऩ्ऱ पॆरुम् करुणैप् पेर् आऱे!
आरा अमुते! अळवु इलाप् पॆम्माऩे!
ओरातार् उळ्ळत्तु ऒळिक्कुम् ऒळियाऩे!
नीराय् उरुक्कि, ऎऩ् आर् उयिर् आय् निऩ्ऱाऩे!
इऩ्पमुम् तुऩ्पमुम् इल्लाऩे! उळ्ळाऩे!

[14]
अऩ्परुक्कु अऩ्पऩे! यावैयुम् आय्, अल्लैयुम् आम्
चोतियऩे! तुऩ् इरुळे! तोऩ्ऱाप् पॆरुमैयऩे!
आतियऩे! अन्तम्, नटु, आकि, अल्लाऩे!
ईर्त्तु ऎऩ्ऩै, आट्कॊण्ट ऎन्तै पॆरुमाऩे!
कूर्त्त मॆय्ञ्ञाऩत्ताल् कॊण्टु उणर्वार् तम् करुत्तिऩ्

[15]
नोक्कु अरिय नोक्के! नुणुक्कु अरिय नुण् उणर्वे!
पोक्कुम्, वरवुम्, पुणर्वुम्, इलाप् पुण्णियऩे!
काक्कुम् ऎम् कावलऩे! काण्पु अरिय पेर् ऒळिये!
आऱ्‌ऱु इऩ्प वॆळ्ळमे! अत्ता! मिक्काय्! निऩ्ऱ
तोऱ्‌ऱच् चुटर् ऒळि आय्, चॊल्लात नुण् उणर्वु आय्,

[16]
माऱ्‌ऱम् आम् वैयकत्तिऩ् वॆव्वेऱे वन्तु, अऱिवु आम्
तेऱ्‌ऱऩे! तेऱ्‌ऱत् तॆळिवे! ऎऩ् चिन्तऩैयुळ्
ऊऱ्‌ऱु आऩ उण् आर् अमुते! उटैयाऩे!
वेऱ्‌ऱु विकार विटक्कु उटम्पिऩ् उळ् किटप्प
आऱ्‌ऱेऩ्; ऎम् ऐया, अरऩे! ओ! ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु

[17]
पोऱ्‌ऱि, पुकऴ्न्तिरुन्तु, पॊय् कॆट्टु, मॆय् आऩार्
मीट्टु इङ्कु वन्तु, विऩैप् पिऱवि चारामे,
कळ्ळप् पुलक् कुरम्पै कट्टऴिक्क वल्लाऩे!
नळ् इरुळिल् नट्टम् पयिऩ्ऱु आटुम् नातऩे!
तिल्लैयुळ् कूत्तऩे! तॆऩ्पाण्टि नाट्टाऩे!

[18]
अल्लल् पिऱवि अऱुप्पाऩे! ओ!' ऎऩ्ऱु,
चॊल्लऱ्‌कु अरियाऩैच् चॊल्लि, तिरुवटिक् कीऴ्च्
चॊल्लिय पाट्टिऩ् पॊरुळ् उणर्न्तु चॊल्लुवार्
चॆल्वर् चिवपुरत्तिऩ् उळ्ळार् चिवऩ् अटिक् कीऴ्,
पल्लोरुम् एत्तप् पणिन्तु. (95)
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[19]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
8 -Thirumurai   Pathigam 8.107  
तिरुवॆम्पावै - आतियुम् अन्तमुम्  
Tune -   (Location: तिरुवण्णामलै God: Goddess: )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/07 Thiruvempavai Thiruvasagam.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.107. திருவெம்பாவை - ஆதியும் அந்தமும்.mp3
आतियुम् अन्तमुम् इल्ला अरुम् पॆरुम्
चोतियै याम् पाटक् केट्टेयुम्, वाळ् तटम् कण्
माते! वळरुतियो? वऩ् चॆवियो निऩ् चॆवि ताऩ्?
मा तेवऩ् वार् कऴल्कळ् वाऴ्त्तिय वाऴ्त्तु ऒलि पोय्
वीतिवाय्क् केट्टलुमे, विम्मि विम्मि, मॆय्म्मऱन्तु,
पोतु आर् अमळियिऩ्मेल् निऩ्ऱुम् पुरण्टु, इङ्ङऩ्
एतेऩुम् आकाळ्, किटन्ताळ्; ऎऩ्ऩे! ऎऩ्ऩे!
ईते ऎम् तोऴि परिचु?' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[1]
पाचम् परञ्चोतिक्कु ऎऩ्पाय्, इराप् पकल् नाम्
पेचुम्पोतु; ऎप्पोतु इप् पोतु आर् अमळिक्के
नेचमुम् वैत्तऩैयो? नेरिऴैयाय्!' नेरिऴैयीर्!
ची! ची! इवैयुम् चिलवो? विळैयाटि
एचुम् इटम् ईतो? विण्णோर्कळ् एत्तुतऱ्‌कुक्
कूचुम् मलर्प् पातम् तन्तरुळ वन्तरुळुम्
तेचऩ्, चिवलोकऩ्, तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलत्तुळ्
ईचऩार्क्कु अऩ्पु आर्? याम् आर्?' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[2]
मुत्तु अऩ्ऩ वॆळ् नकैयाय्! मुऩ् वन्तु, ऎतिर् ऎऴुन्तु, ऎऩ्
अत्तऩ्, आऩन्तऩ्, अमुतऩ् ऎऩ्ऱु अळ्ळूऱित्
तित्तिक्कप् पेचुवाय्, वन्तु उऩ् कटै तिऱवाय्'.
पत्तु उटैयीर्! ईचऩ् पऴ अटियीर्! पाङ्कु उटैयीर्!
पुत्तु अटियोम् पुऩ्मै तीर्त्तु आट्कॊण्टाल्, पॊल्लातो?'
ऎत्तो निऩ् अऩ्पुटैमै? ऎल्लोम् अऱियोमो?'
चित्तम् अऴकियार् पाटारो, नम् चिवऩै?'
इत्तऩैयुम् वेण्टुम् ऎमक्कु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[3]
ऒळ् नित्तिल नकैयाय्! इऩ्ऩम् पुलर्न्तिऩ्ऱो?'
वण्णक् किळि मॊऴियार् ऎल्लारुम् वन्तारो?'
ऎण्णिक्कॊटु उळ्ळवा चॊल्लुकोम्: अव्वळवुम्
कण्णैत् तुयिऩ्ऱु, अवमे कालत्तैप् पोक्काते'
विण्णुक्कु ऒरु मरुन्तै, वेत विऴुप् पॊरुळै,
कण्णुक्कु इऩियाऩै, पाटिक् कचिन्तु, उळ्ळम्
उळ् नॆक्कु, निऩ्ऱु उरुक, याम् माट्टोम्; नीये वन्तु
ऎण्णि, कुऱैयिल्, तुयिल्' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[4]
माल् अऱिया, नाऩ्मुकऩुम् काणा, मलैयिऩै, नाम्
पोल् अऱिवोम्, ऎऩ्ऱु उळ्ळ पॊक्कङ्कळे पेचुम्
पाल् ऊऱु तेऩ् वाय्प् पटिऱी! कटै तिऱवाय्.
ञालमे, विण्णे, पिऱवे, अऱिवु अरियाऩ्
कोलमुम्, नम्मै आट्कॊण्टरुळिक् कोताट्टुम्
चीलमुम् पाटि, चिवऩे! चिवऩे! ऎऩ्ऱु
ओलम् इटिऩुम्, उणराय्, उणराय् काण्!
एलक्कुऴलि परिचु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[5]
माऩे! नी नॆऩ्ऩलै, नाळै वन्तु उङ्कळै
नाऩे ऎऴुप्पुवऩ् ऎऩ्ऱलुम्, नाणामे
पोऩ तिचै पकराय्; इऩ्ऩम् पुलर्न्तिऩ्ऱो?
वाऩे, निलऩे, पिऱवे, अऱिवु अरियाऩ्
ताऩे वन्तु, ऎम्मैत् तलैयळित्तु, आट्कॊण्टरुळुम्
वाऩ् वार् कऴल् पाटि वन्तोर्क्कु, उऩ् वाय् तिऱवाय्!
ऊऩे उरुकाय्, उऩक्के उऱुम्; ऎमक्कुम्
एऩोर्क्कुम् तम् कोऩैप् पाटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[6]
अऩ्ऩे, इवैयुम् चिलवो? पल अमरर्
उऩ्ऩऱ्‌कु अरियाऩ्, ऒरुवऩ्, इरुम् चीराऩ्,
चिऩ्ऩङ्कळ् केट्प, चिवऩ् ऎऩ्ऱे वाय् तिऱप्पाय्;
तॆऩ्ऩा ऎऩ्ऩा मुऩ्ऩम्, ती चेर् मॆऴुकु ऒप्पाय्;
ऎऩ्ऩाऩै, ऎऩ् अरैयऩ्, इऩ् अमुतु, ऎऩ्ऱु ऎल्लोमुम्
चॊऩ्ऩोम् केळ्, वॆव्वेऱाय्; इऩ्ऩम् तुयिलुतियो?
वऩ् नॆञ्चप् पेतैयर्पोल् वाळा किटत्तियाल्,
ऎऩ्ऩे तुयिलिऩ् परिचु?' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[7]
कोऴि चिलम्प, चिलम्पुम् कुरुकु ऎङ्कुम्;
एऴिल् इयम्प, इयम्पुम् वॆण् चङ्कु ऎङ्कुम्;
केऴ् इल् परञ्चोति, केऴ् इल् परङ्करुणै,
केऴ् इल् विऴुप् पॊरुळ्कळ् पाटिऩोम्; केट्टिलैयो?
वाऴि! ईतु ऎऩ्ऩ उऱक्कमो? वाय् तिऱवाय्!
आऴियाऩ् अऩ्पुटैमै आम् आऱुम् इव्वाऱो?
ऊऴि मुतल्वऩाय् निऩ्ऱ ऒरुवऩै,
एऴै पङ्काळऩैये पाटु!' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[8]
मुऩ्ऩैप् पऴम् पॊरुट्कुम् मुऩ्ऩैप् पऴम् पॊरुळे!
पिऩ्ऩैप् पुतुमैक्कुम् पेर्त्तुम् अप् पॆऱ्‌ऱियऩे!
उऩ्ऩैप् पिराऩाकप् पॆऱ्‌ऱ उऩ् चीर् अटियोम्
उऩ् अटियार् ताळ् पणिवोम्; आङ्कु अवर्क्के पाङ्कु आवोम्;
अऩ्ऩवरे ऎम् कणवर् आवार्; अवर् उकन्तु
चॊऩ्ऩ परिचे तॊऴुम्पाय्प् पणि चॆय्वोम्;
इऩ्ऩ वकैये ऎमक्कु ऎम् कोऩ् नल्कुतियेल्,
ऎऩ्ऩ कुऱैयुम् इलोम्' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[9]
पाताळम् एऴिऩुम् कीऴ् चॊल् कऴिवु पात मलर्;
पोतु आर् पुऩै मुटियुम् ऎल्लाप् पॊरुळ् मुटिवे!
पेतै ऒरुपाल्; तिरुमेऩि ऒऩ्ऱु अल्लऩ्;
वेत मुतल्; विण्णோरुम्, मण्णुम्, तुतित्तालुम्,
ओत उलवा ऒरु तोऴम् तॊण्टर् उळऩ्;
कोतु इल् कुलत्तु, अरऩ् तऩ् कोयिल् पिणाप् पिळ्ळैकाळ्!
एतु अवऩ् ऊर्? एतु अवऩ् पेर्? आर् उऱ्‌ऱार्? आर् अयलार्?
एतु अवऩैप् पाटुम् परिचु?' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[10]
मॊय् आर् तटम् पॊय्कै पुक्कु, मुकेर् ऎऩ्ऩक्
कैयाल् कुटैन्तु कुटैन्तु, उऩ् कऴल् पाटि,
ऐया! वऴि अटियोम् वाऴ्न्तोम् काण्; आर् अऴल्पोल्
चॆय्या! वॆळ् नीऱु आटी! चॆल्वा! चिऱु मरुङ्कुल्
मै आर् तटम् कण् मटन्तै मणवाळा!
ऐया! नी आट्कॊण्टरुळुम् विळैयाट्टिल्
उय्वार्कळ् उय्युम् वकै ऎल्लाम्, उय्न्तु ऒऴिन्तोम्;
ऎय्यामल् काप्पाय् ऎमै' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[11]
आर्त्त पिऱवित् तुयर् कॆट, नाम् आर्त्तु आटुम्
तीर्त्तऩ्; नल् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलत्ते ती आटुम्
कूत्तऩ्; इव् वाऩुम्, कुवलयमुम्, ऎल्लोमुम्,
कात्तुम्, पटैत्तुम्, करन्तुम्, विळैयाटि,
वार्त्तैयुम् पेचि, वळै चिलम्प, वार् कलैकळ्
आर्प्पु अरवम् चॆय्य, अणि कुऴल्मेल् वण्टु आर्प्प,
पूत् तिकऴुम् पॊय्कै कुटैन्तु, उटैयाऩ् पॊऩ् पातम्
एत्ति, इरुम् चुऩै नीर् आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[12]
पैम् कुवळैक् कार् मलराल्, चॆम् कमलप् पैम् पोताल्,
अङ्कम् कुरुकु इऩत्ताल्, पिऩ्ऩुम् अरवत्ताल्,
तम्कण् मलम् कऴुवुवार् वन्तु चार्तलिऩाल्,
ऎङ्कळ् पिराट्टियुम्, ऎम् कोऩुम्, पोऩ्ऱु इचैन्त
पॊङ्कु मटुविल्, पुकप् पाय्न्तु, पाय्न्तु, नम्
चङ्कम् चिलम्प; चिलम्पु कलन्तु आर्प्प;
कॊङ्कैकळ् पॊङ्क; कुटैयुम् पुऩल् पॊङ्क;
पङ्कयप् पूम् पुऩल् पाय्न्तु आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[13]
कातु आर् कुऴै आट, पैम् पूण् कलऩ् आट,
कोतै कुऴल् आट, वण्टिऩ् कुऴाम् आट,
चीतप् पुऩल् आटि, चिऱ्‌ऱम्पलम् पाटि,
वेतप् पॊरुळ् पाटि, अप् पॊरुळ् आमा पाटि,
चोति तिऱम् पाटि, चूऴ् कॊऩ्ऱैत् तार् पाटि,
आति तिऱम् पाटि, अन्तम् आमा पाटि,
पेतित्तु नम्मै, वळर्त्तु ऎटुत्त पॆय्वळै तऩ्
पातत् तिऱम् पाटि, आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[14]
ओर् ऒरु काल् ऎम्पॆरुमाऩ् ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱे, नम् पॆरुमाऩ्
चीर् ऒरु काल् वाय् ओवाळ्; चित्तम् कळि कूर,
नीर् ऒरु काल् ओवा नॆटुम् तारै कण् पऩिप्प,
पार् ऒरु काल् वन्तऩैयाळ्; विण्णோरैत् ताऩ् पणियाळ्;
पेर् अरैयऱ्‌कु इङ्ङऩे पित्तु ऒरुवर् आम् आऱुम्
आर् ऒरुवर्? इव्वण्णम् आट्कॊळ्ळुम् वित्तकर् ताळ्,
वार् उरुवप् पूण् मुलैयीर्, वाय् आर नाम् पाटि,
एर् उरुवप् पूम् पुऩल् पाय्न्तु आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[15]
मुऩ्ऩि, कटलै, चुरुक्कि ऎऴुन्तु, उटैयाळ्
ऎऩ्ऩत् तिकऴ्न्तु, ऎम्मै आळुटैयाळ् इट्टिटैयिऩ्
मिऩ्ऩिप् पॊलिन्तु, ऎम्पिराट्टि तिरुवटिमेल्
पॊऩ् अम् चिलम्पिल् चिलम्पि, तिरुप् पुरुवम्
ऎऩ्ऩच् चिलै कुलवि, नम्तम्मै आळ् उटैयाळ्
तऩ्ऩिल् पिरिवु इला ऎम् कोमाऩ् अऩ्पर्क्कु
मुऩ्ऩि, अवळ्, नमक्कु मुऩ् चुरक्कुम् इऩ् अरुळे
ऎऩ्ऩप् पॊऴियाय् मऴै' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[16]
चॆम् कण् अवऩ्पाल्, तिचैमुकऩ्पाल्, तेवर्कळ्पाल्,
ऎङ्कुम् इलाततु ओर् इऩ्पम् नम्पालता,
कॊङ्कु उण् करुम् कुऴलि! नम् तम्मैक् कोताट्टि,
इङ्कु, नम् इल्लङ्कळ्तोऱुम् ऎऴुन्तरुळि,
चॆम् कमलप् पॊऩ् पातम् तन्तरुळुम् चेवकऩै,
अम् कण् अरचै, अटियोङ्कट्कु आर् अमुतै,
नङ्कळ् पॆरुमाऩै, पाटि, नलम् तिकऴ,
पङ्कयप् पूम् पुऩल् पाय्न्तु आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[17]
अण्णामलैयाऩ् अटिक् कमलम् चॆऩ्ऱु इऱैञ्चुम्
विण्णோर् मुटियिऩ् मणित् तॊकै वीऱु अऱ्‌ऱाल्पोल्,
कण् आर् इरवि कतिर् वन्तु कार् करप्प,
तण् आर् ऒळि मऴुङ्कि, तारकैकळ् ताम् अकल,
पॆण् आकि, आण् आय्, अलि आय्, पिऱङ्कु ऒलि चेर्
विण् आकि, मण् आकि, इत्तऩैयुम् वेऱु आकि,
कण् आर् अमुतमुम् आय्, निऩ्ऱाऩ् कऴल् पाटि,
पॆण्णे! इप् पूम् पुऩल् पाय्न्तु आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[18]
उऩ् कैयिल् पिळ्ळै उऩक्के अटैक्कलम्, ऎऩ्ऱु
अङ्कु अप् पऴञ्चॊल् पुतुक्कुम् ऎम् अच्चत्ताल्,
ऎङ्कळ् पॆरुमाऩ्, उऩक्कु ऒऩ्ऱु उरैप्पोम्, केळ्!
ऎम् कॊङ्कै निऩ् अऩ्पर् अल्लार् तोळ् चेरऱ्‌क;
ऎम् कै उऩक्कु अल्लातु ऎप् पणियुम् चॆय्यऱ्‌क;
कङ्कुल्, पकल् ऎम् कण् मऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱुम् काणऱ्‌क.
इङ्कु इप् परिचे ऎमक्कु ऎम् कोऩ् नल्कुतियेल्,
ऎङ्कु ऎऴिल् ऎऩ् ञायिऱु ऎमक्कु?' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[19]
पोऱ्‌ऱि! अरुळुक, निऩ् आति आम् पात मलर्.
पोऱ्‌ऱि! अरुळुक, निऩ् अन्तम् आम् चॆम् तळिर्कळ्.
पोऱ्‌ऱि! ऎल्ला उयिर्क्कुम् तोऱ्‌ऱम् आम् पॊऩ् पातम्.
पोऱ्‌ऱि! ऎल्ला उयिर्क्कुम् पोकम् आम् पूम् कऴल्कळ्.
पोऱ्‌ऱि! ऎल्ला उयिर्क्कुम् ईऱु आम् इणै अटिकळ्.
पोऱ्‌ऱि! माल्, नाऩ्मुकऩुम्, काणात पुण्टरिकम्.
पोऱ्‌ऱि! याम् उय्य, आट्कॊण्टरुळुम् पॊऩ् मलर्कळ्.
पोऱ्‌ऱि! याम् मार्कऴि नीर् आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[20]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
8 -Thirumurai   Pathigam 8.112  
तिरुच्चाऴल् - पूचुवतुम् वॆण्णीऱु  
Tune - पूवेऱु कोऩुम् पुरन्तरऩुम्   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: Goddess: )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/12 Thiruchalal Thiruvasagam.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.112. திருச்சாழல் - பூசுவதும் வெண்ணீறு.mp3
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[1]
ऎऩ् अप्पऩ्, ऎम्पिराऩ्, ऎल्लार्क्कुम् ताऩ् ईचऩ्;
तुऩ्ऩम् पॆय् कोवणमाक् कॊळ्ळुम्अतु ऎऩ्? एटी!
मऩ्ऩु कलै, तुऩ्ऩु पॊरुळ् मऱै नाऩ्के, वाऩ् चरटा,
तऩ्ऩैये कोवणमा, चात्तिऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[2]
कोयिल् चुटुकाटु, कॊल् पुलित् तोल् नल् आटै,
तायुम् इलि, तन्तै इलि, ताऩ् तऩियऩ् काण्; एटी!
तायुम् इलि, तन्तै इलि, ताऩ् तऩियऩ्; आयिटिऩुम्,
कायिल्, उलकु अऩैत्तुम् कल् पॊटि, काण्; चाऴलो!

[3]
अयऩै, अऩङ्कऩै, अन्तकऩै, चन्तिरऩै,
वयऩङ्कळ् माया वटुच् चॆय्ताऩ्; काण्, एटी!
नयऩङ्कळ् मूऩ्ऱु उटैय नायकऩे तण्टित्ताल्,
चयम् अऩ्ऱो वाऩवर्क्कु, ताऴ् कुऴलाय्? चाऴलो!

[4]
तक्कऩैयुम्, ऎच्चऩैयुम्, तलै अऱुत्तु, तेवर् कणम्
तॊक्कॆऩ वन्तवर्तम्मैत् तॊलैत्ततुताऩ् ऎऩ्? एटी!
तॊक्कॆऩ वन्तवर् तम्मैत् तॊलैत्तरुळि अरुळ् कॊटुत्तु, अङ्कु
ऎच्चऩुक्कु मिकैत् तलै मऱ्‌ऱु अरुळिऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[5]
अलरवऩुम्, मालवऩुम्, अऱियामे, अऴल् उरु आय्,
निलम् मुतल्, कीऴ् अण्टम् उऱ, निऩ्ऱतुताऩ् ऎऩ्? एटी!
निलम् मुतल्, कीऴ् अण्टम् उऱ, निऩ्ऱिलऩेल् इरुवरुम् तम्
चलम् मुकत्ताल् आङ्कारम् तविरार् काण् चाऴलो!

[6]
मलै मकळै ऒरु पाकम् वैत्तलुमे मऱ्‌ऱु ऒरुत्ति
चलम् मुकत्ताल् अवऩ् चटैयिल् पायुम् अतु ऎऩ् एटी
चलम् मुकत्ताल् अवऩ् चटैयिल् पाय्न्तिलळेल् तरणि ऎल्लाम्
पिल मुकत्ते पुकप्पाय्न्तु पॆरुङ्केटु आम् चाऴलो!

[7]
कोलालम् आकिक् कुरै कटल्वाय् अऩ्ऱु ऎऴुन्त
आलालम् उण्टाऩ् अवऩ् चतुर् ताऩ् ऎऩ् एटी
आलालम् उण्टिलऩेल् अऩ्ऱु अयऩ् माल् उळ्ळिट्ट
मेल् आय तेवर् ऎल्लाम् वीटुवर् काण् चाऴलो!

[8]
तॆऩ् पाल् उकन्तु आटुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलवऩ्
पॆण् पाल् उकन्ताऩ्; पॆरुम् पित्तऩ्, काण्; एटी!
पॆण् पाल् उकन्तिलऩेल्, पेताय्! इरु निलत्तोर्
विण् पाल् योकु ऎय्ति, वीटुवर्, काण्; चाऴलो!

[9]
ताऩ् अन्तम् इल्लाऩ्, तऩै अटैन्त नायेऩै
आऩन्त वॆळ्ळत्तु अऴुन्तुवित्ताऩ्, काण्; एटी!
आऩन्त वॆळ्ळत्तु अऴुन्तुवित्त तिरुवटिकळ्,
वाऩ् उन्तु तेवर्कट्कु ओर् वाऩ् पॊरुळ्, काण्; चाऴलो!

[10]
नङ्काय्! इतु ऎऩ्ऩ तवम्? नरम्पोटु, ऎलुम्पु, अणिन्तु,
कङ्काळम् तोळ्मेले कातलित्ताऩ्, काण्; एटी!
कङ्काळम् आमा केळ्; काल अन्तरत्तु इरुवर्
तम् कालम् चॆय्यत् तरित्तऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[11]
काऩ् आर् पुलित् तोल् उटै; तलै ऊण्; काटु पति;
आऩाल्, अवऩुक्कु इङ्कु आट्पटुवार् आर्? एटी!
आऩालुम्, केळाय्; अयऩुम् तिरुमालुम्,
वाऩ् नाटर् कोवुम्, वऴि अटियार्; चाऴलो!

[12]
मलै अरैयऩ् पॊऩ् पावै, वाळ् नुतलाळ्, पॆण् तिरुवै
उलकु अऱिय, ती वेट्टाऩ् ऎऩ्ऩुम्अतु ऎऩ्? एटी
उलकु अऱिय, ती वेळातु ऒऴिन्तऩऩेल्, उलकु अऩैत्तुम्,
कलै नविऩ्ऱ पॊरुळ्कळ् ऎल्लाम् कलङ्किटुम्, काण्; चाऴलो!

[13]
तेऩ् पुक्क तण् पणै चूऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलवऩ्,
ताऩ् पुक्कु नट्टम् पयिलुम्अतु ऎऩ्? एटी!
ताऩ् पुक्कु नट्टम् पयिऩ्ऱिलऩेल्, तरणि ऎल्लाम्,
ऊऩ् पुक्क वेल् काळिक्कु ऊट्टु आम्, काण्; चाऴलो!

[14]
कट करियुम्, परि मावुम्, तेरुम्, उकन्तु एऱाते,
इटपम् उकन्तु एऱिय आऱु, ऎऩक्कु अऱिय इयम्पु; एटी!
तट मतिल्कळ् अवै मूऩ्ऱुम् तऴल् ऎरित्त अन् नाळिल्
इटपम् अतु आय्त् ताङ्किऩाऩ् तिरुमाल्, काण्; चाऴलो!

[15]
नऩ्ऱाक नाल्वर्क्कुम् नाऩ्मऱैयिऩ् उट्पॊरुळै,
अऩ्ऱु, आलिऩ् कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु, अऱम् उरैत्ताऩ्, काण्; एटी!
अऩ्ऱु, आलिऩ् कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु, अऱम् उरैत्ताऩ्, आयिटिऩुम्,
कॊऩ्ऱाऩ्, काण्, पुरम् मूऩ्ऱुम् कूट्टोटे; चाऴलो!

[16]
अम्पलत्ते कूत्तु आटि, अमुतु चॆय्यप् पलि तिरियुम्
नम्पऩैयुम् तेवऩ् ऎऩ्ऱु नण्णुम्अतु ऎऩ्? एटी!
नम्पऩैयुम् आमा केळ्; नाऩ्मऱैकळ् ताम् अऱिया,
ऎम्पॆरुमाऩ्, ईचा' ऎऩ्ऱु एत्तिऩ, काण्; चाऴलो!

[17]
चलम् उटैय चलन्तरऩ् तऩ् उटल् तटिन्त नल् आऴि,
नलम् उटैय नारणऱ्‌कु, अऩ्ऱु, अरुळिय आऱु ऎऩ्? एटी!
नलम् उटैय नारणऩ्, तऩ् नयऩम् इटन्तु, अरऩ् अटिक्कीऴ्
अलर् आक इट, आऴि अरुळिऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[18]
अम्परम् आम्, पुळ्ळित् तोल्; आलालम्, आर् अमुतम्;
ऎम्पॆरुमाऩ् उण्ट चतिर्, ऎऩक्कु अऱिय इयम्पुल् एटी!
ऎम्पॆरुमाऩ् एतु उटुत्तु, अङ्कु एतु अमुतु चॆय्तिटिऩुम्,
तम् पॆरुमै ताऩ् अऱियात् तऩ्मैयऩ्, काण्; चाऴलो!

[19]
अरुम् तवरुक्कु, आलिऩ् कीऴ्, अऱम् मुतला नाऩ्किऩैयुम्
इरुन्तु, अवरुक्कु अरुळुम्अतु ऎऩक्कु अऱिय इयम्पु; एटी!
अरुम् तवरुक्कु, अऱम् मुतल् नाऩ्कु अऩ्ऱु अरुळिच्चॆय्तिलऩेल्,
तिरुन्त, अवरुक्कु, उलकु इयऱ्‌कै तॆरिया, काण्; चाऴलो!

[20]

Back to Top
माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्  
8 -Thirumurai   Pathigam 8.120  
तिरुप्पळ्ळियॆऴुच्चि - पोऱ्‌ऱियॆऩ् वाऴ्मुत  
Tune - पुऱनीर्मै (पूपाळम्‌)   (Location: तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् God: Goddess: )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/20 Thirupalliyelluchi Thiruvasagam.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.120. திருப்பள்ளியெழுச்சி.mp3
पोऱ्‌ऱि! ऎऩ् वाऴ् मुतल् आकिय पॊरुळे! पुलर्न्ततु; पूम् कऴऱ्‌कु इणै तुणैमलर् कॊण्टु
एऱ्‌ऱि, निऩ् तिरुमुकत्तु ऎमक्कु अरुळ् मलरुम् ऎऴिल् नकै कण्टु, निऩ् तिरुवटितॊऴुकोम्
चेऱ्‌ऱु इतऴ्क् कमलङ्कळ् मलरुम् तण् वयल् चूऴ् तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैचिवपॆरुमाऩे!
एऱ्‌ऱु उयर् कॊटि उटैयाय्! ऎमै उटैयाय्! ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[1]
अरुणऩ्, इन्तिरऩ् तिचै अणुकिऩऩ्; इरुळ् पोय् अकऩ्ऱतु; उतयम् निऩ् मलर्त्तिरुमुकत्तिऩ्
करुणैयिऩ् चूरियऩ् ऎऴ ऎऴ, नयऩक् कटि मलर् मलर, मऱ्‌ऱु अण्णल् अम्कण् आम्
तिरळ् निरै अऱुपतम् मुरल्वऩ; इवै ओर् तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैचिवपॆरुमाऩे!
अरुळ् निति तर वरुम् आऩन्त मलैये! अलै कटले! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[2]
कूविऩ पूम् कुयिल्; कूविऩ कोऴि; कुरुकुकळ् इयम्पिऩ; इयम्पिऩ चङ्कम्;
ओविऩ तारकै ऒळि; ऒळि उतयत्तु ऒरुप्पटुकिऩ्ऱतु विरुप्पॊटु, नमक्कु.
तेव! नल् चॆऱि कऴल् ताळ् इणै काट्टाय्! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवपॆरुमाऩे!
यावरुम् अऱिवु अरियाय्! ऎमक्कु ऎळियाय्! ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[3]
इऩ् इचै वीणैयर्, याऴिऩर्, ऒरुपाल्; इरुक्कॊटु तोत्तिरम् इयम्पिऩर्, ऒरुपाल्;
तुऩ्ऩिय पिणै मलर्क् कैयिऩर्, ऒरुपाल्; तॊऴुकैयर्, अऴुकैयर्,तुवळ्कैयर्, ऒरुपाल्;
चॆऩ्ऩियिल् अञ्चलि कूप्पिऩर्, ऒरुपाल्. तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवपॆरुमाऩे!
ऎऩ्ऩैयुम् आण्टुकॊण्टु, इऩ् अरुळ् पुरियुम् ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[4]
पूतङ्कळ्तोऱुम् निऩ्ऱाय्' ऎऩिऩ्, अल्लाल्, पोक्कु इलऩ्, वरवु इलऩ्,' ऎऩ,निऩैप् पुलवोर्
कीतङ्कळ् पाटुतल्, आटुतल्, अल्लाल्, केट्टु अऱियोम्, उऩैक् कण्टु अऱिवारै.
चीतम् कॊळ् वयल् तिरुप्पॆरुन्तुऱै मऩ्ऩा! चिन्तऩैक्कुम् अरियाय्! ऎङ्कळ् मुऩ्वन्तु,
एतङ्कळ् अऱुत्तु, ऎम्मै आण्टु, अरुळ्पुरियुम् ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[5]
पप्पु अऱ वीट्टु इरुन्तु उणरुम् निऩ् अटियार्, पन्तऩै वन्तु अऱुत्तार्; अवर्पलरुम्,
मैप्पु उऱु कण्णियर्, माऩिटत्तु इयल्पिऩ् वणङ्कुकिऩ्ऱार्. अणङ्किऩ् मणवाळा!
चॆप्पु उऱु कमलङ्कळ् मलरुम् तण् वयल् चूऴ् तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैचिवपॆरुमाऩे!
इप् पिऱप्पु अऱुत्तु, ऎमै आण्टु, अरुळ्पुरियुम् ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[6]
अतु, पऴच् चुवै ऎऩ, अमुतु ऎऩ; अऱितऱ्‌कु अरितु ऎऩ, ऎळितु ऎऩ; अमररुम्अऱियार्.
इतु अवऩ् तिरुउरु; इवऩ्, अवऩ्; ऎऩवे ऎङ्कळै आण्टुकॊण्टु, इङ्कु ऎऴुन्तरुळुम्,
मतु वळर् पॊऴिल् तिरु उत्तरकोच मङ्कै उळ्ळाय्! तिरुप्पॆरुन्तुऱै मऩ्ऩा!
ऎतु ऎमैप् पणि कॊळुम् आऱु? अतु केट्पोम्: ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[7]
मुन्तिय मुतल्, नटु, इऱुतियुम्, आऩाय्; मूवरुम् अऱिकिलर्; यावर् मऱ्‌ऱुअऱिवार्?
पन्तु अणै विरलियुम्, नीयुम्, निऩ् अटियार् पऴम् कुटिल्तॊऱुम् ऎऴुन्तरुळियपरऩे!
चॆम् तऴल् पुरै तिरुमेऩियुम् काट्टि, तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै कोयिलुम् काट्टि,
अन्तणऩ् आवतुम् काट्टि, वन्तु आण्टाय्! आर् अमुते! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[8]
विण्णकत् तेवरुम् नण्णवुम् माट्टा विऴुप् पॊरुळे! उऩ् तॊऴुप्पु अटियोङ्कळ्,
मण्णकत्ते वन्तु, वाऴच् चॆय्ताऩे! वण् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयाय्! वऴि अटियोम्
कण् अकत्ते निऩ्ऱु, कळितरु तेऩे! कटल् अमुते! करुम्पे! विरुम्पु अटियार्
ऎण् अकत्ताय्! उलकुक्कु उयिर् आऩाय्! ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[9]
पुवऩियिल् पोय्प् पिऱवामैयिऩ्, नाळ् नाम् पोक्कुकिऩ्ऱोम् अवमे; इन्तप् पूमि,
चिवऩ् उय्यक् कॊळ्किऩ्ऱ आऱु' ऎऩ्ऱु नोक्कि, तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैवाय्! तिरुमाल्आम्
अवऩ् विरुप्पु ऎय्तवुम्, मलरवऩ् आचैप् पटवुम्, निऩ् अलर्न्त मॆय्क्करुणैयुम्, नीयुम्,
अवऩियिल् पुकुन्तु, ऎमै आट्कॊळ्ळ वल्लाय्! आर् अमुते! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[10]

Back to Top
तिरुमाळिकैत् तेवर्   तिरुविचैप्पा  
9 -Thirumurai   Pathigam 9.001  
तिरुमाळिकैत् तेवर् - कोयिल् - ऒळिवळर् विळक्के  
Tune -   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: Goddess: )

ऒळिवळर् विळक्के उलप्पिला ऒऩ्ऱे
   उणर्वुचूऴ् कटन्ततोर् उणर्वे
तॆळिवळर् पळिङ्किऩ् तिरळ्मणिक् कुऩ्ऱे
   चित्तत्तुळ् तित्तिक्कुन् तेऩे
अळिवळर् उळ्ळत् ताऩन्तक् कऩिये
   अम्पलम् आटरङ् काक
वॆळिवळर् तॆय्वक् कूत्तुकन् तायैत्
   तॊण्टऩेऩ् विळम्पुमा विळम्पे.

[1]
इटर्कॆटुत् तॆऩ्ऩै आण्टुकॊण् टॆऩ्ऩुळ्
   इरुट्पिऴम् पऱऎऱिन् तॆऴुन्त
चुटर्मणि विळक्कि ऩुळ्ऒळि विळङ्कुन्
   तूयनऱ्‌ चोतियुट् चोती
अटल्विटैप् पाका अम्पलक् कूत्ता
   अयऩॊटु माल्अऱि यामैप्
पटरॊळि परप्पिप् परन्तुनिऩ् ऱायैत्
   तॊण्टऩेऩ् पणियुमा पणिये.

[2]
तऱ्‌परम् पॊरुळे चचिकण्ट चिकण्टा
   चामकण् टा अण्ट वाणा
नऱ्‌पॆरुम् पॊरुळाय् उरैकलन् तुऩ्ऩै
   ऎऩ्ऩुटैय नाविऩाल् नविल्वाऩ्
अऱ्‌पऩ्ऎऩ् उळ्ळत् तळविला उऩ्ऩैत्
   तन्तपॊऩ् ऩम्पलत् तरचे
कऱ्‌पमाय् उलकाय् अल्लैआ ऩायैत्
   तॊण्टऩेऩ् करुतुमा करुते.

[3]
पॆरुमैयिऱ्‌ चिऱुमै पॆण्णॊटा णाय्ऎऩ्
   पिऱप्पिऱप् पऱुत्तपे रॊळिये
करुमैयिऩ् वॆळिये कयऱ्‌कणाळ् इमवाऩ्
   मकळ्उमै यवळ्कळै कण्णे
अरुमैयिऩ् मऱैनाऩ् कोलमिट् टरऱ्‌ऱुम्
   अप्पऩे अम्पलत् तमुते
ऒरुमैयिऱ्‌ पलपुक् कुरुविनिऩ् ऱायैत्
   तॊण्टऩेऩ् उरैक्कुमा ऱुरैये.

[4]
कोलमे मेलै वाऩवर् कोवे
   कुणङ्कुऱि इऱन्ततोर् कुणमे
कालमे कङ्कै नायका ऎङ्कळ्
   कालकाला काम नाचा
आलमे अमुतुण् टम्पलम् चॆम्पॊऱ्‌
   कोयिल्कॊण् टाटवल् लाऩे
ञालमे तमियेऩ् नऱ्‌ऱवत् तायैत्
   तॊण्टऩेऩ् नणुकुमा नणुके.

[5]
नीऱणि पवळक् कुऩ्ऱमे निऩ्ऱ
   नॆऱ्‌ऱिक्कण् उटैयतोर् नॆरुप्पे
वेऱणि पुवऩ पोकमे योक
   वॆळ्ळमे मेरुविल् वीरा
आऱणि चटैऎम् अऱ्‌पुतक् कूत्ता
   अम्पॊऩ्चॆय् अम्पलत् तरचे
एऱणि कॊटिऎम् ईचऩे उऩ्ऩैत्
   तॊण्टऩेऩ् इचैयुमा ऱिचैय.

[6]
तऩतऩ्नऱ्‌ ऱोऴा चङ्करा चूल
   पाणिये ताणुवे चिवऩे
कऩकनऱ्‌ ऱूणे कऱ्‌पकक् कॊऴुन्ते
   कण्कळ्मूऩ् ऱुटैयतोर् करुम्पे
अऩकऩे कुमर विनायक चऩक
   अम्पलत् तमरर्चे करऩे
नुऩकऴ लिणैयॆऩ् नॆञ्चिऩुळ् इऩितात्
   तॊण्टऩेऩ् नुकरुमा नुकरे.

[7]
तिऱम्पिय पिऱविच् चिलतॆय्व नॆऱिक्के
   तिकैक्किऩ्ऱेऩ् ऱऩैत्तिकै यामे
निऱम्पॊऩ्ऩुम् मिऩ्ऩुम् निऱैन्तचे वटिक्कीऴ्
   निकऴ्वित्त निकरिला मणिये
अऱम्पल तिऱङ्कण् टरुन्तवर्क् करचाय्
   आलिऩ्कीऴ् इरुन्तअम् पलवा
पुऱञ्चमण् पुत्तर् पॊय्कळ्कण् टायैत्
   तॊण्टऩेऩ् पुणरुमा पुणरे

[8]
तक्कऩ्नऱ्‌ ऱलैयुम् ऎच्चऩ्वऩ् ऱलैयुम्
   तामरै नाऩ्मुकऩ् तलैयुम्
ऒक्कविण् टुरुळ ऒण्टिरुप् पुरुवम्
   नॆऱित्तरु ळियउरुत् तिरऩे
अक्कणि पुलित्तो लाटैमेल् आट
   आटप्पॊऩ् ऩम्पलत् ताटुम्
चॊक्कऩे ऎवर्क्कुम् तॊटर्वरि यायैत्
   तॊण्टऩेऩ् तॊटरुमा तॊटरे.

[9]
मटङ्कलाय्क् कऩकऩ् मार्पुकीण् टाऩुक्
   करुळ्पुरि वळ्ळले मरुळार्
इटङ्कॊळ्मुप् पुरम्वॆन् तवियवै तिकत्तेर्
   एऱिय एऱुचे वकऩे
अटङ्कवल् लरक्कऩ् अरट्टिरु वरैक्कीऴ्
   अटर्त्तपॊऩ् ऩम्पलत् तरचे
विटङ्कॊळ्कण् टत्तॆम् विटङ्कऩे उऩ्ऩैत्
   तॊण्टऩेऩ् विरुम्पुमा विरुम्पे.?

[10]
मऱैकळुम् अमरर् कूट्टमुम् माट्टा
   तयऩ्तिरु मालॊटु मयङ्कि
मुऱैमुऱै मुऱैयिट् टोर्वरि यायै
   मूर्क्कऩेऩ् मॊऴिन्तपुऩ् मॊऴिकळ्
अऱैकऴल् अरऩ्चीर् अऱिविला वॆऱुमैच्
   चिऱुमैयिऱ्‌ पॊऱुक्कुम्अम् पलत्तुळ्
निऱैतरु करुणा निलयमे उऩ्ऩैत्
   तॊण्टऩेऩ् निऩैयुमा निऩैये.?

[11]

Back to Top
चेन्तऩार्   तिरुप्पल्लाण्टु  
9 -Thirumurai   Pathigam 9.029  
चेन्तऩार् - कोयिल्  
Tune -   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=6hE5FaTnKMk
मऩ्ऩुक तिल्लै वळर्कनम् पत्तर्कळ्
   वञ्चकर् पोयकलप्
पॊऩ्ऩिऩ्चॆय् मण्टपत् तुळ्ळे पुकुन्तु
   पुवऩियॆल् लाम्विळङ्क
अऩ्ऩ नटैमट वाळ्उमै कोऩ्अटि
   योमुक् करुळ्पुरिन्तु
पिऩ्ऩैप् पिऱवि यऱुक्क नॆऱितन्त पित्तऱ्‌कुप्
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[1]
मिण्टु मऩत्तवर् पोमिऩ्कळ्
   मॆय्यटियार्कळ् विरैन्तु वम्मिऩ्
कॊण्टुम् कॊटुत्तुम् कुटिकुटि यीचऱ्‌काट्
   चॆय्मिऩ् कुऴाम्पुकुन्
तण्टङ्कटन्त पॊरुळ्अळ विल्लतोर्
   आऩन्त वॆळ्ळप्पॊरुळ्
पण्टुम् इऩ्ऱुम् ऎऩ्ऱुम् उळ्ळपॊरुळ् ऎऩ्ऱे
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[2]
निट्टैयि लाउटल् नीत्तॆऩ्ऩै आण्ट
   निकरिला वण्णङ्कळुम्
चिट्टऩ् चिवऩटि यारैच्ची राट्टुन्
   तिऱङ्कळु मेचिन्तित्
तट्टमूर्त् तिक्कॆऩ् अकम्नॆक ऊऱुम्
   अमिर्तिऩुक् कालनिऴऱ्‌
पट्टऩुक् कॆऩ्ऩैत्तऩ् पाऱ्‌पटुत् ताऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[3]
चॊल्लाण्ट चुरुतिप्पॊरुळ् चोतित्त
   तूय्मऩत् तॊण्टरुळ्ळीर्
चिल्लाण् टिऱ्‌चितै युम्चिल तेवर्
   चिऱुनॆऱि चेरामे
विल्लाण्टकऩ कत्तिरळ् मेरु
   विटङ्कऩ् विटैप्पाकऩ्
पल्लाण् टॆऩ्ऩुम् पतङ्कटन् ताऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[4]
पुरन्तरऩ् माल् अयऩ् पूचलिट् टोलमिट्
   टिऩ्ऩम् पुकलरिताय्
इरन्तिरन् तऴैप्पऎऩ् उयिर्आण्ट कोविऩुक्
   कॆऩ्चॆय वल्लम्ऎऩ्ऱुम्
करन्तुङ् करवात कऱ्‌पक ऩाकिक्
   करैयिल् करुणैक्कटल्
परन्तुम् निरन्तुम् वरम्पिलाप् पाङ्कऱ्‌के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे.

[5]
चेविक्क वन्तयऩ् इन्तिरऩ् चॆङ्कण्माल्
   ऎङ्कुन् तिचैतिचैयऩ
कूविक् कवर्न्तु नॆरुङ्किक् कुऴाङ्कुऴा
   माय्निऩ्ऱु कूत्ताटुम्
आविक् कमुतैऎऩ् आर्वत् तऩत्तिऩै
   अप्पऩै ऒप्पमरर्
पाविक्कुम् पावकत् तप्पुऱत् ताऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे.

[6]
चीरुम् तिरुवुम् पॊलियच् चिवलोक
   नायकऩ् चेवटिक्कीऴ्
आरुम् पॆऱात अऱिवुपॆऱ्‌ ऱेऩ्पॆऱ्‌ऱ
   तार्पॆऱु वार्उलकिल्
ऊरुम् उलकुम् कऴऱ उऴऱि
   उमैमण वाळऩुक्काट्
पारुम् विचुम्पुम् अऱियुम् परिचुनाम्
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे.

[7]
चेलुम् कयलुम् तिळैक्कुङ्कण् णार्इळङ्
   कॊङ्कैयिऱ्‌ चॆङ्कुङ्कुमम्
पोलुम् पॊटियणि मार्पिलङ् कुम्मॆऩ्ऱु
   पुण्णियर् पोऱ्‌ऱिचैप्प
मालुम् अयऩुम् अऱिया नॆऱितन्तु
   वन्तॆऩ् मऩत्तकत्ते
पालुम् अमुतमुम् ऒत्तुनिऩ् ऱाऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे.

[8]
पालुक्कुप् पालकऩ् वेण्टि अऴुतिटप्
   पाऱ्‌कटल् ईन्तपिराऩ्
मालुक्कुच् चक्करम् अऩ्ऱरुळ् चॆय्तवऩ्
   मऩ्ऩिय तिल्लैतऩ्ऩुळ्
आलिक्कुम् अन्तणर् वाऴ्किऩ्ऱ चिऱ्‌ऱम्
   पलमे इटमाकप्
पालित्तु नट्टम् पयिलवल् लाऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[9]
तातैयैत् ताळ्अऱ वीचिय चण्टिक्कव्
   वण्टत् तॊटुमुटऩे
पूतलत् तोरुम् वणङ्कप्पॊऱ्‌ कोयिलुम्
   पोऩक मुम् अरुळिच्
चोति मणिमुटित् ताममुम् नाममुम्
   तॊण्टर्क्कु नायकमुम्
पातकत् तुक्कुप् परिचुवैत् ताऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[10]
कुऴल् ऒलि याऴ्ऒलि कूत्तॊलि एत्तॊलि
   ऎङ्कुम् कुऴाम्पॆरुकि
विऴवॊलि विण्णळ वुञ्चॆऩ्ऱु विम्मि
   मिकुतिरु वारूरिऩ्
मऴविटै याऱ्‌कु वऴिवऴि आळाय्
   मणञ्चॆय् कुटिप्पिऱन्त
पऴवटि यारॊटुङ् कूटिऎम् माऩुक्के
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[11]
आरार् वन्तार् अमरर् कुऴात्तिल्
   अणियुटै आतिरैनाळ्
नारा यणऩॊटु नाऩ्मुकऩ् अङ्कि
   इरवियुम् इन्तिरऩुम्
तेरार् वीतियिल् तेवर् कुऴाङ्कळ्
   तिचैयऩैत्तुम् निऱैन्तु
पारार् तॊल्पुकऴ् पाटियुम् आटियुम्
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[12]
ऎन्तैऎन् ताय्चुऱ्‌ऱम् मुऱ्‌ऱुम् ऎमक्कमु
   ताम्मॆम् पिराऩ्ऎऩ् ऱॆऩ्ऱु
चिन्तै चॆय्युम् चिवऩ् चीरटियार्
   अटिनाय् चॆप्पुरै
अन्तमिल् आऩन्तच् चेन्तऩ् ऎऩैप्पुकुन्
   ताण्टुकॊण् टारुयिर्मेऱ्‌
पन्तम् पिरियप् परिन्तव ऩेऎऩ्ऱु
   पल्लाण्टु कूऱुतुमे. 

[13]
Back to Top
पत्ताम् तिरुमुऱै - तिरुमूलर्
ऒऩ्ऱवऩ् ताऩे इरण्टवऩ् इऩ्ऩरुळ्
निऩ्ऱऩऩ् मूऩ्ऱिऩुळ् नाऩ्कुणर्न् ताऩ्ऐन्तु
वॆऩ्ऱऩऩ् आऱु विरिन्तऩऩ् एऴुम्पर्च्
चॆऩ्ऱऩऩ् ताऩिरुन् ताऩ्उणर्न् तॆट्टे.

चिवऩॊटुऒक् कुम्तॆय्वम् तेटिऩुम् इल्लै
अवऩॊटुऒप् पार् इङ्कु यावरुम् इल्लै
पुवऩम् कटन्तऩ्ऱु पॊऩ्ऩॊळि मिऩ्ऩुम्
तवऩच् चटैमुटित् तामरै याऩे.

चिवचिव ऎऩ्किलर् तीविऩै याळर्
चिवचिव ऎऩ्ऱिटत् तीविऩै माळुम्
चिवचिव ऎऩ्ऱिटत् तेवरु मावर्
चिवचिव ऎऩ्ऩच् चिवकति ताऩे.

नन्ति अरुळाले नातऩाम् पेर्पॆऱ्‌ऱोम्
नन्ति अरुळाले मूलऩै नाटिऩोम्
नन्ति अरुळाव तॆऩ्चॆयुम् नाट्टिऩिल्
नन्ति वऴिकाट्ट नाऩिरुन् तेऩे.

इरुन्तेऩ् इक्कायत्ते ऎण्णिलि कोटि
इरुन्तेऩ् इराप्पकल् अऱ्‌ऱ इटत्ते
इरुन्तेऩ् इमैयवर् एत्तुम् पतत्ते
इरुन्तेऩ् ऎऩ्नन्ति इणैयटिक् कीऴे.

पिऩ्ऩैनिऩ्ऱु ऎऩ्ऩे पिऱवि पॆऱुवतु
मुऩ्ऩैनऩ् ऱाक मुयल्तवम् चॆय्किलर्
ऎऩ्ऩैनऩ् ऱाक इऱैवऩ् पटैत्तऩऩ्
तऩ्ऩैनऩ् ऱाकत् तमिऴ्चॆय्यु माऱे.

पतिपचु पाचम् ऎऩप्पकर् मूऩ्ऱिल्
पतियिऩैप् पोऱ्‌पचु पाचम् अऩाति
पतियिऩैच् चॆऩ्ऱणु काप्पचु पाचम्
पतियणु किऱ्‌पचु पाचम् निल् लावे.

अण्णल् अरुळाल् अरुळुम् चिवाकमम्
ऎण्णिलि कोटि. तॊकुत्तिटुम् आयिऩुम्
अण्णल् अऱिन्त अऱिवु अऱियाविटिल्
ऎण्णिलि कोटियुम् नीर्मेल् ऎऴुत्ते.

वाऴ्त्तवल् लार्मऩत् तुळ्ळुऱु चोतियैत्
तीर्त्तऩै अङ्के तिळैक्किऩ्ऱ तेवऩै
एत्तियुम् ऎम्पॆरु माऩॆऩ् ऱिऱैञ्चियुम्
आत्तञ्चॆय् तीचऩ् अरुळ्पॆऱ लामे

तॆळिवु कुरुविऩ् तिरुमेऩि काण्टल्
तॆळिवु कुरुविऩ् तिरुनामञ् चॆप्पल्
तॆळिवु कुरुविऩ् तिरुवार्त्तै केट्टल्
तॆळिवु कुरुवुरु चिन्तित्तल् ताऩे.

ऊरॆलाम् कूटि ऒलिक्क अऴुतिट्टुप्
पेरिऩै नीक्किप् पिणमॆऩ्ऱु पेरिट्टुच्
चूरैयङ् काट्टिटैक् कॊण्टुपोय्च् चुट्टिट्टु
नीरिऩिल् मूऴ्कि निऩैप्पॊऴिन् तार्कळे.

मुट्टै पिऱन्ततु मुन्_ऱु नाळिऩिल्
इट्टतु ताऩिलै एतेऩुम् एऴैकाळ्
पट्टतु पार्मणम् पऩ्ऩिरण्टु आण्टिऩिल्
कॆट्टतु ऎऴुपतिल् केटऱि यीरे.

उटम्पोटु उयिरिटै विट्टो टुम् पोतु
अटुम्परिचु ऒऩ्ऱिल्लै अण्णलै ऎण्णुम्
विटुम्परि चाय्निऩ्ऱ मॆय्न्नमऩ् तूतर्
चुटुम्परि चत्तैयुञ् चूऴकि लारे

अऩ्पु चिवम् इरण्टु ऎऩ्पर् अऱिविलार्
अऩ्पे चिवमावतु आरुम् अऱिकिलार्
अऩ्पे चिवमावतु आरुम् अऱिन्तपिऩ्
अऩ्पे चिवमाय् अमर्न्तिरुन् तारे.

यावर्क्कु माम्इऱै वऱ्‌कॊरु पच्चिलै
यावर्क्कु माम्पचु वुक्कॊरु वायुऱै
यावर्क्कु माम्उण्णुम् पोतॊरु कैप्पिटि
यावर्क्कु माम्पिऱर्क् किऩ्ऩुरै ताऩे.

इयम नियममे ऎण्णिला आतऩम्
नयमुऱु पिराणायामम् पिरत्ति याकारञ्
चयमिकु तारणै तियाऩञ् चमाति
अयमुऱुम् अट्टाङ्क मावतु मामे

पुळ्ळिऩुम् मिक्क पुरवियै मेऱ्‌कॊण्टाऱ्‌
कळ्ळुण्ण वेण्टान् ताऩे कळितरुन्
तुळ्ळि नटप्पिक्कुञ् चोम्पु तविर्प्पिक्कुम्
उळ्ळतु चॊऩ्ऩोम् उणर्वुटै योरुक्के

पार्प्पाऩ् अकत्तिले पाऱ्‌पचु ऐन्तुण्टु
मेय्पारुमिऩ्ऱि वॆऱित्तु तिरिवऩ
मेय्प्पारुम् उण्टाय् वॆऱियुम् अटङ्किऩाल्
पार्प्पाऩ् पचुअय्न्तुम् पालाय्च् चॊरियुमे

नामम् ओर् आयिरम् ओतुमिऩ् नातऩै
एमम् ओर् आयिरत् तुळ्ळे इचैवीर्कळ्
ओमम्ओर् आयिरम् ओतवल् लार्अवर्
कामम् ओर् आयिरम् कण्टॊऴिन् तारे.

कङ्काळऩ् पूचुम् कवचत् तिरुनीऱ्‌ऱै
मङ्कामऱ्‌ पूचि मकिऴ्वरे यामाकिल्
तङ्का विऩैकळुम् चारुम् चिवकति
चिङ्कार माऩ तिरुवटि चेर्वरे.

उळ्ळम् पॆरुङ्कोयिल् ऊऩुटम् पालयम्
वळ्ळऱ्‌ पिराऩार्क्कु वाय्को पुरवाचल्
तॆळ्ळत् तॆळिन्तार्क्कुच् चीवऩ् चिवलिङ्कम्
कळ्ळप् पुलऩैन्तुम् काळा मणिविळक्के

पुण्णियम् चॆय्वार्क्कुप् पूवुण्टु नीरुण्टु
अण्णल् अतुकण् टरुळ्पुरि यानिऱ्‌कुम्
ऎण्णिलि पाविकळ् ऎम्मिऱै ईचऩै
नण्णऱि यामल् नऴुवुकिऩ् ऱार्कळे

Back to Top

तिरुआलङ्काट्टु मूत्त तिरुप्पतिकम् कारैक्काल् अम्मैयार्
कॊङ्कै तिरङ्कि नरम्पॆऴुन्तु कुण्टुकण् वॆण्पऱ्‌ कुऴिवयिऱ्‌ऱुप्
पङ्कि चिवन्तिरु पऱ्‌कळ्नीण्टु परटुयर् नीळ्कणैक् कालोर्पॆण्पेय्
तङ्कि अलऱि उलऱुकाट्टिल् ताऴ्चटै ऎट्टुत् तिचैयुम्वीचि
अङ्कङ् कुळिर्न्तऩल् आटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 1

कळ्ळिक् कवट्टिटैक् कालैनीट्टिक् कटैक्कॊळ्ळि वाङ्कि मचित्तुमैयै
विळ्ळ ऎऴुति वॆटुवॆटॆऩ्ऩ नक्कु वॆरुण्टु विलङ्कुपार्त्तुत्
तुळ्ळिच् चुटलैच् चुटुपिणत्तीच् चुट्टिट मुऱ्‌ऱुञ् चुळिन्तुपूऴ्ति
अळ्ळि अविक्कनिऩ् ऱाटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 2

वाकै विरिन्तुवॆण् णॆऱ्‌ऱॊलिप्प मयङ्किरुळ् कूर्नटु नाळैयाङ्के
कूकैयॊ टाण्टलै पाटआन्तै कोटतऩ् मेऱ्‌कुतित् तोटवीचि
ईकै पटर्तॊटर् कळ्ळिनीऴल् ईमम् इटुचुटु काट्टकत्ते
आकङ् कुळिर्न्तऩल् आटुम् ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 3

कुण्टिलो मक्कुऴिच् चोऱ्‌ऱैवाङ्किक् कुऱुनरि तिऩ्ऩ अतऩैमुऩ्ऩे
कण्टिलोम् ऎऩ्ऱु कऩऩ्ऱुपेय्कळ् कैयटित् तोटिटु काटरङ्का
मण्टलम् निऩ्ऱङ् कुळाळम्इट्टु वातित्तु वीचि ऎटुत्तपातम्
अण्टम् उऱनिमिर्न् ताटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 4

विऴुतु निणत्तै विऴुङ्कियिट्टु वॆण्तलै मालै विरवप्पूट्टिक्
कऴुतुतऩ् पिळ्ळैयैक् काळियॆऩ्ऱु पेरिट्टुच् चीरुटैत् तावळर्त्तुप्
पुऴुति तुटैत्तु मुलैकॊटुत्तुप् पोयिऩ तायै वरवुकाणा
तऴुतुऱङ् कुम्पुऱङ् काट्टिल्आटुम् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 5

पट्टटि नॆट्टुकिर्प् पाऱुकाऱ्‌पेय् परुन्तॊटु कूकै पकण्टैआन्तै
कुट्टि यिटमुट्टै कूकैपेय्कळ् कुऱुनरि चॆऩ्ऱणङ् काटुकाट्टिल्
पिट्टटित् तुप्पुऱङ् काट्टिल्इट्ट पिणत्तिऩैप् पेरप् पुरट्टिआङ्के
अट्टमे पायनिऩ् ऱाटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 6

चुऴलुम् अऴल्विऴिक् कॊळ्ळिवाय्प्पेय् चूऴ्न्तु तुणङ्कैयिट् टोटिआटित्
तऴलुळ् ऎरियुम् पिणत्तैवाङ्कित् ताऩ्तटि तिऩ्ऱणङ् काटुकाट्टिऱ्‌
कऴल्ऒलि ओचैच् चिलम्पॊलिप्पक् कालुयर् वट्टणै इट्टुनट्टम्
अऴल्उमिऴ्न् तोरि कतिक्कआटुम् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 7

नाटुम् नकरुम् तिरिन्तुचॆऩ्ऱु नऩ्ऩॆऱि नाटि नयन्तवरै
मूटि मुतुपिणत् तिट्टमाटे मुऩ्ऩिय पेय्क्कणम् चूऴच्चूऴक्
काटुङ् कटलुम् मलैयुम् मण्णुम् विण्णुञ् चुऴल अऩल्कैयेन्ति
आटुम् अरवप् पुयङ्कऩ्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 8

तुत्तङ् कैक्किळ्ळै विळरितारम् उऴैइळि ओचैपण् कॆऴुमप्पाटिच्
चच्चरि कॊक्करै तक्कैयोटु तकुणितम् तुन्तुपि ताळम्वीणै
मत्तळङ् करटिकै वऩ्कैमॆऩ्ऱोल् तमरुकङ् कुटमुऴा मॊन्तै वाचित्
तत्तऩै विरविऩो टाटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 9

पुन्ति कलङ्कि मतिमयङ्कि इऱन्तव रैप्पुऱङ् काट्टिल्इट्टुच्
चन्तियिल् वैत्तुक् कटमैचॆय्तु तक्कवर् इट्टचॆन् तीविळक्का
मुन्ति अमरर् मुऴविऩ्ओचै तिचैकतु वच्चिलम् पार्क्कआर्क्क
अन्तियिल् मानटम् आटुम्ऎङ्कळ् अप्पऩ् इटन्तिरु आलङ्काटे. 10

ऒप्पिऩै इल्लवऩ् पेय्कळ्कूटि ऒऩ्ऱिऩै ऒऩ्ऱटित् तॊक्कलित्तुप्
पप्पिऩै यिट्टुप् पकण्टै याटप् पाटिरुन् तन्नरि याऴ्अमैप्प
अप्पऩै अणितिरु आलङ्काट्टुळ् अटिकळैच् चॆटितलैक् कारैक्काऱ्‌पेय्
चॆप्पिय चॆन्तमिऴ् पत्तुम्वल्लार् चिवकति चेर्न्तिऩ्पम् ऎय्तुवारे. 11
Back to Top

पऩ्ऩिरण्टाम् तिरुमुऱै - चेक्किऴार् पॆरियपुराणम्
उलकॆलाम् उणर्न् तोतऱ्‌ करियवऩ्;
निलवु लाविय नीर्मलि वेणियऩ्,
अलकिल् चोतियऩ् अम्पलत्ताटुवाऩ्;
मलर् चिलम्पटि वाऴ्त्ति वणङ्कुवाम्.

कऱ्‌पऩै कटन्त चोति करुणैये युरुव माकि
अऱ्‌पुतक् कोल नीटि यरुमऱैच् चिरत्तिऩ् मेलाञ्
चिऱ्‌पर वियोम माकुन् तिरुच्चिऱ्‌ऱम् पलत्तुळ् निऩ्ऱु
पॊऱ्‌पुटऩ् नटञ्चॆय् किऩ्ऱ पूङ्कऴल् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

वेतनॆऱि तऴैत् तोङ्क मिकुचैवत् तुऱैविळङ्कप्
पूतपरम्प रैपॊलियप् पुऩितवाय् मलर्न्तऴुत
चीतवळ वयऱ्‌पुकलित् तिरुञाऩ चम्पन्तर्
पातमलर् तलैक्कॊण्टु तिरुत्तॊण्टु परवुवाम्

चॆऩ्ऱका लत्तिऩ् पऴुतिलात् तिऱमुम् इऩिऎतिर् कालत्तिऩ् चिऱप्पुम्
इऩ्ऱॆऴुन् तरुळप् पॆऱ्‌ऱपे ऱितऩाल् ऎऱ्‌ऱैक्कुन् तिरुवरुळ् उटैयेम्
नऩ्ऱियिल् नॆऱियिल् अऴुन्तिय नाटुम् नऱ्‌ऱमिऴ् वेन्तऩुम् उय्न्तु
वॆऩ्ऱिकॊळ् तिरुनीऱ्‌ ऱॊळियिऩिल् विळङ्कुम् मेऩ्मैयुम् पटैत्तऩम् ऎऩ्पार्

तिरुनावुक्कु अरचर्वळर् तिरुत्तॊण्टिऩ् नॆऱिवाऴ
वरुञाऩत् तवमुऩिवर् वाकीचर् वाय्मैतिकऴ्
पॆरुनामच् चीर्परवल् उऱुकिऩ्ऱेऩ् पेरुलकिल्
ऒरुनावुक्कु उरैचॆय्य ऒण्णामै उणरातेऩ्.

चिलन्तिक् करुळुङ् कऴल्वणङ्किच् चॆञ्चॊल् मालै पलपाटि
इलङ्कु चटैयार् ऎऱुम्पियूर् मलैयुम् इऱैञ्चिप् पाटियपिऩ्
मलर्न्त चोति तिरुच्चिराप् पळ्ळि मलैयुङ् कऱ्‌कुटियुम्
नलङ्कॊळ् चॆल्वत् तिरुप्पराय्त् तुऱैयुन् तॊऴुवाऩ् नण्णिऩार्

अण्ण लेऎऩै आण्टुकॊण् टरुळिय अमुते
विण्णि लेमऱैन् तरुळ्पुरि वेतना यकऩे
कण्णि ऩाल्तिरुक् कयिलैयिल् इरुन्तनिऩ् कोलम्
नण्णि नाऩ्तॊऴ नयन्तरुळ् पुरिऎऩप् पणिन्तार्

चीर् मऩ्ऩु चॆल्वक्कुटि मल्कु चिऱप्पिऩ् ओङ्कुम्
कार् मऩ्ऩु चॆऩ्ऩिक् कतिर् मामणि माट वैप्पु
नार् मऩ्ऩु चिन्तैप् पल नऱ्‌ऱुऱै मान्तर् पोऱ्‌ऱुम्
पार् मऩ्ऩु तॊऩ्मैप् पुकऴ् पूण्टतु पाण्टि नाटु

इऱवात इऩ्प अऩ्पु वेण्टिप्पिऩ् वेण्टु किऩ्ऱार्
पिऱवामै वेण्टुम् मीण्टुम् पिऱप्पुण्टेल् उऩ्ऩै ऎऩ्ऱुम्
मऱवामै वेण्टुम् इऩ्ऩुम् वेण्टुम्नाऩ् मकिऴ्न्तु पाटि
अऱवानी आटुम् पोतुऩ् अटियिऩ्कीऴ् इरुक्क ऎऩ्ऱार्

ऎऩ्ऱुम् इऩ्पम् पॆरुकुम् इयल्पिऩाल्
ऒऩ्ऱु कातलित्तु उळ्ळमुम् ओङ्किट
मऩ्ऱु ळार्अटि यारवर् वाऩ्पुकऴ्
निऩ्ऱतु ऎङ्कुम् निलवि उलकॆलाम्
Back to Top

वाऴ्त्तु
वाऩ्मुकिल् वऴातु पॆय्क मलिवळञ् चुरक्क मऩ्ऩऩ्
कोऩ्मुऱै यरचु चॆय्क कुऱैविला तुयिर्कळ् वाऴ्क
नाऩ्मऱै यऱङ्क ळोङ्क नऱ्‌ऱवम् वेळ्वि मल्क
मेऩ्मैकॊळ् चैव नीति विळङ्कुक वुलक मॆल्लाम्.

वैयम् नीटुक मामऴै मऩ्ऩुक
मॆय् विरुम्पिय अऩ्पर् विळङ्कुक
चैव नऩ्ऩॆऱि ताऩ्तऴैत् तोङ्कुक
तॆय्व वॆण्तिरु नीऱु चिऱक्कवे.

तिरुत्तॊण्टर्कळ्
अण्टरु नाऩ्मुकत् तयऩुम् यावरुङ्
कण्टिट वरियतोर् काट्चिक् कण्णवाय्
ऎण्टकु चिवऩटि यॆय्ति वाऴ्तिरुत्
तॊण्टर्तम् पतमलर् तॊऴुतु पोऱ्‌ऱुवाम्.
Back to Top

कन्तर् अलङ्कारम् - अरुणकिरि नातर्
नाळॆऩ् चॆयुम्विऩै ताऩॆऩ् चॆयुमॆऩै नाटिवन्त
कोळॆऩ् चॆयुङ्कॊटुङ् कूऱ्‌ऱॆऩ् चॆयुङ्कुम रेचरिरु
ताळुञ् चिलम्पुञ् चतङ्कैयुन् तण्टैयुञ् चण्मुकमुन्
तोळुङ् कटम्पु मॆऩक्कु मुऩ्ऩे वन्तु तोऩ्ऱिटिऩे

चेल्पट् टऴिन्ततु चॆन्तूर् वयऱ्‌पॊऴिल् तेङ्कटम्पिऩ्
माल्पट् टऴिन्ततु पूङ्कॊटि यार्मऩम् मामयिलोऩ्
वेल्पट् टऴिन्ततु वेलैयुञ् चूरऩुम् वॆऱ्‌पुमवऩ्
काल्पट् टऴिन्ततिङ् कॆऩ्ऱलै मेलयऩ् कैयॆऴुत्ते.

पत्तित् तिरुमुक माऱुटऩ् पऩ्ऩिरु तोळ्कळुमाय्त्
तित्तित् तिरुक्कु ममुतुकण् टेऩ्चॆयऩ् माण्टटङ्कप्
पुत्तिक् कमलत् तुरुकिप् पॆरुकिप् पुवऩमॆऱ्‌ऱित्
तत्तिक् करैपुर ळुम्पर मानन्त चाकरत्ते.

चेन्तऩैक् कन्तऩैच् चॆङ्कोट्टु वॆऱ्‌पऩैच् चॆञ्चुटर्वेल्
वेन्तऩैच् चॆन्तमिऴ् नूल्विरित् तोऩै विळङ्कुवळ्ळि
कान्तऩैक् कन्तक् कटम्पऩैक् कार्मयिल् वाकऩऩैच्
चान्तुणैप् पोतु मऱवा तवर्क्कॊरु ताऴ्विल्लैये.

मालोऩ् मरुकऩै मऩ्ऱाटि मैन्तऩै वाऩवर्क्कु
मेलाऩ तेवऩै मॆय्ञ्ञाऩ तॆय्वत्तै मेतिऩियिल्
चेलार् वयऱ्‌पॊऴिऱ्‌ चॆङ्कोटऩैच् चॆऩ्ऱु कण्टुतॊऴ
नाला यिरङ्कण् पटैत्तिल ऩेयन्त नाऩ्मुकऩे.

मूविरु मुकङ्कळ् पोऱ्‌ऱि मुकम्पॊऴि करुणै पोऱ्‌ऱि
एवरुन् तुतिक्क निऩ्ऱ विराऱुतोळ् पोऱ्‌ऱि काञ्चि
मावटि वैकुञ् चॆव्वेळ् मलरटि पोऱ्‌ऱि यऩ्ऩाऩ्
चेवलु मयिलुम् पोऱ्‌ऱि तिरुक्कैवेल् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

पट्टिऩत्तार् - - पिऴैपॊऱुत्तल् पतिकम्
कल्लाप् पिऴैयुम् करुताप् पिऴैयुम् कचिन्तुरुकि
निल्लाप् पिऴैयुम् निऩैयाप् पिऴैयुम्
निऩञ्चॆऴुत्तैच् चॊल्लाप् पिऴैयुम्
तुतियाप् पिऴैयुम् तॊऴाप् पिऴैयुम्
ऎल्लाप् पिऴैयुम् पॊऱुत्तु अरुळ्वाय् कच्चि एकम्पऩे

नम पार्वति पतये हर हर महा तेवा
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि! ऎन् नाट्टवर्क्कुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!

कावाय् कऩकत् तिरळे पोऱ्‌ऱि! कयिलै मलैयाऩे पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि
Back to Top


This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 17:05:30 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org