sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

12 Thirumurai
This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
ചമയ കുരവര് തുതി
പുറച്ചന്താന കുരവര് തുതി
പിടിയത നുരുവുമൈ
1 1.001 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -തോടു ഉടൈയ ചെവിയന്, വിടൈ  (തിരുപ്പിരമപുരമ് (ചീര്കാഴി))  
2 1.010 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -ഉണ്ണാമുലൈ ഉമൈയാളൊടുമ് ഉടന് ആകിയ  (തിരുവണ്ണാമലൈ)  
3 1.035 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -അരൈ ആര് വിരി കോവണ  (തിരുവീഴിമിഴലൈ)  
4 1.044 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -തുണി വളര് തിങ്കള് തുളങ്കി  (തിരുപ്പാച്ചിലാച്ചിരാമമ് (തിരുവാചി))  
5 1.049 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -പോകമ് ആര്ത്ത പൂണ് മുലൈയാള്  (തിരുനള്ളാറു)  
6 1.052 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -മറൈ ഉടൈയായ്! തോല് ഉടൈയായ്!  (തിരുനെടുങ്കളമ്)  
7 1.062 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -നാള് ആയ പോകാമേ, നഞ്ചു  (തിരുക്കോളിലി (തിരുക്കുവളൈ))  
8 1.092 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -വാചി തീരവേ, കാചു നല്കുവീര്!
മാചു
 (തിരുവീഴിമിഴലൈ)  
9 1.098 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -നന്റു ഉടൈയാനൈ, തീയതു ഇലാനൈ,  (തിരുച്ചിരാപ്പള്ളി)  
10 1.116 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -അവ് വിനൈക്കു ഇവ് വിനൈ  (പൊതു -തിരുനീലകണ്ടപ്പതികമ്)  
11 1.126 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -പന്തത്താല് വന്തു എപ്പാല് പയിന്റു  (ചീര്കാഴി)  
12 1.128 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -ഓര് ഉരു ആയിനൈ; മാന്  (തിരുപ്പിരമപുരമ് (ചീര്കാഴി))  
13 1.136 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -മാതര് മടപ്പിടിയുമ് മട അന്നമുമ്  (തരുമപുരമ്)  
14 2.016 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -അയില് ആരുമ് അമ്പുഅതനാല് പുരമ്മൂന്റു  (എതിര്കൊള്പാടി (മേലൈത്തിരുമണഞ്ചേരി))  
15 2.018 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -ചടൈയായ്! എനുമാല്; ചരണ് നീ!  (തിരുമരുകല്)  
16 2.031 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -ചുറ്റമൊടു പറ്റു അവൈ തുയക്കുഅറ  (കരുപ്പറിയലൂര് (തലൈഞായിറു))  
17 2.039 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -ആരൂര്, തില്ലൈ അമ്പലമ്, വല്ലമ്,  (ചീര്കാഴി)  
18 2.040 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -എമ്പിരാന്, എനക്കു അമുതമ് ആവാനുമ്,  (തിരുപ്പിരമപുരമ് (ചീര്കാഴി))  
19 2.047 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -മട്ടു ഇട്ട പുന്നൈ അമ്കാനല്  (തിരുമയിലൈ (മയിലാപ്പൂര്))  
20 2.048 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -കണ് കാട്ടുമ് നുതലാനുമ്, കനല്  (തിരുവെണ്കാടു)  
21 2.066 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -മന്തിരമ് ആവതു നീറു; വാനവര്  (തിരുആലവായ് (മതുരൈ))  
22 2.085 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -വേയ് ഉറു തോളി പങ്കന്,  (തിരുമറൈക്കാടു (വേതാരണ്യമ്))  
23 2.098 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -വരൈത്തലൈപ് പചുമ് പൊനോടു അരുങ്  (തിരുത്തുരുത്തി)  
24 2.114 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -തൊണ്ടര് അഞ്ചുകളിറുമ്(മ്) അടക്കി, ചുരുമ്പു  (തിരുക്കേതാരമ്)  
25 3.004 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -ഇടരിനുമ്, തളരിനുമ്, എനതു ഉറു  (തിരുവാവടുതുറൈ)  
26 3.005 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -തക്കന് വേള്വി തകര്ത്തവന്, പൂന്തരായ
മിക്ക
 (തിരുപ്പൂന്തരായ്)  
27 3.022 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -തുഞ്ചലുമ് തുഞ്ചല് ഇലാത പോഴ്തിനുമ്,
നെഞ്ചു
 (ചീര്കാഴി)  
28 3.024 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -മണ്ണിന് നല്ല വണ്ണമ് വാഴല്  (തിരുക്കഴുമലമ് (ചീര്കാഴി))  
29 3.033 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -നീര് ഇടൈത് തുയിന്റവന്, തമ്പി,  (തിരുവുചാത്താനമ് (കോവിലൂര്))  
30 3.046 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -മുത്തു ഇലങ്കു മുറുവല്(ല്) ഉമൈ  (തിരുക്കരുകാവൂര്)  
31 3.049 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -കാതല് ആകി, കചിന്തു, കണ്ണീര്  (നല്ലൂര്പ്പെരുമണമ് -നമചിവായത് തിരുപ്പതികമ്)  
32 3.051 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -ചെയ്യനേ! തിരു ആലവായ് മേവിയ
ഐയനേ!
 (തിരുആലവായ് (മതുരൈ))  
33 3.054 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -വാഴ്ക അന്തണര്, വാനവര്, ആന്  (തിരുആലവായ് (മതുരൈ))  
34 3.072 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -വിങ്കു വിളൈ കഴനി, മികു  (തിരുമാകറല്)  
35 3.078 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -നീറു, വരി ആടു അരവൊടു,  (തിരുവേതികുടി)  
36 3.108 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -വേത വേള്വിയൈ നിന്തനൈ ചെയ്തു  (തിരുആലവായ് (മതുരൈ))  
37 3.117 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -യാമാമാ നീ യാമാമാ യാഴീകാമാ  (തിരുപ്പിരമപുരമ് (ചീര്കാഴി))  
38 3.123 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -നിരൈ കഴല് അരവമ് ചിലമ്പു  (തിരുക്കോണമലൈ)  
39 3.125 - തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു -കല് ഊര്പ് പെരു മണമ്  (തിരുനല്ലൂര്പ്പെരുമണമ് (ആച്ചാള്പുരമ്))  
40 4.001 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -കൂറ്റു ആയിന ആറു വിലക്കകിലീര്-
കൊടുമൈപല
 (തിരുവതികൈ വീരട്ടാനമ്)  
41 4.009 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -തലൈയേ, നീ വണങ്കായ്!-തലൈമാലൈ തലൈക്കു  (പൊതു - തിരുഅങ്കമാലൈ)  
42 4.011 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -ചൊല്-തുണൈ വേതിയന്, ചോതി വാനവന്,
പൊന്തുണൈത്
 (പൊതു - നമചിവായത് തിരുപ്പതികമ്)  
43 4.013 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -വിടകിലേന്, അടിനായേന്; വേണ്ടിയക് കാല്  (തിരുവൈയാറു)  
44 4.015 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -പറ്റു അറ്റാര് ചേര് പഴമ്  (പാവനാചത് തിരുപ്പതികമ്)  
45 4.018 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -ഒന്റു കൊല് ആമ് അവര്  (പൊതു - വിടന്തീര്ത്തത് തിരുപ്പതികമ്)  
46 4.063 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -ഓതി മാ മലര്കള് തൂവി-ഉമൈയവള്  (തിരുവണ്ണാമലൈ)  
47 4.094 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -ഈന്റാളുമ് ആയ്, എനക്കു എന്തൈയുമ്  (തിരുപ്പാതിരിപ്പുലിയൂര് (കടലൂര്))  
48 4.096 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -കോവായ് മുടുകി അടുതിറല് കൂറ്റമ്  (തിരുച്ചത്തിമുറ്റമ്)  
49 4.109 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -പൊന് ആര് തിരുവടിക്കു ഒന്റു  (തിരുത്തൂങ്കാനൈമാടമ്)  
50 5.001 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -അന്നമ് പാലിക്കുമ് തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലമ്  (കോയില് (ചിതമ്പരമ്))  
51 5.002 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -പനൈക്കൈ മുമ്മത വേഴമ് ഉരിത്തവന്,  (കോയില് (ചിതമ്പരമ്))  
52 5.010 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -പണ്ണിന് നേര് മൊഴിയാള് ഉമൈപങ്കരോ!  (തിരുമറൈക്കാടു (വേതാരണ്യമ്))  
53 5.042 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -നന്റു നാള്തൊറുമ് നമ് വിനൈ  (തിരുവേട്കളമ്)  
54 5.076 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -തിരുവിന് നാതനുമ്, ചെമ്മലര് മേല്  (തിരുക്കാനൂര്)  
55 5.077 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -പൂരിയാ വരുമ്, പുണ്ണിയമ്; പൊയ്  (തിരുച്ചേറൈ (ഉടൈയാര്കോവില്))  
56 5.085 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -മട്ടു വാര്കുഴലാളൊടു മാല്വിടൈ
ഇട്ടമാ
 (തിരുച്ചിരാപ്പള്ളി)  
57 5.090 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -മാചു ഇല് വീണൈയുമ്, മാലൈ  (പൊതു -തനിത് തിരുക്കുറുന്തൊകൈ)  
58 5.092 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -കണ്ടു കൊള്ള(അ) അരിയാനൈക് കനിവിത്തുപ്  (പൊതു -കാലപാചത് തിരുക്കുറുന്തൊകൈ)  
59 5.100 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -വേത നായകന്; വേതിയര് നായകന്;
മാതിന്
 (പൊതു -ആതിപുരാണത് തിരുക്കുറുന്തൊകൈ)  
60 6.001 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -അരിയാനൈ, അന്തണര് തമ് ചിന്തൈ  (കോയില് (ചിതമ്പരമ്))  
61 6.032 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -കറ്റവര്കള് ഉണ്ണുമ് കനിയേ, പോറ്റി!
 (തിരുവാരൂര്)  
62 6.054 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -ആണ്ടാനൈ, അടിയേനൈ ആളാക്കൊണ്ടു; അടിയോടു  (തിരുപ്പുള്ളിരുക്കുവേളൂര് (വൈത്തീച്ചുരന്കോവില്))  
63 6.055 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -വേ(റ്)റ്റു ആകി വിണ് ആകി  (തിരുക്കയിലായമ്)  
64 6.070 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലമുമ്, ചെമ്പൊന്പള്ളി, തേവന്കുടി,  (പൊതു -ക്ഷേത്തിരക്കോവൈ)  
65 6.094 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -ഇരു നിലന് ആയ്, തീ  (നിന്റത് തിരുത്താണ്ടകമ്)  
66 6.095 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -അപ്പന് നീ, അമ്മൈ നീ,  (പൊതു -തനിത് തിരുത്താണ്ടകമ്)  
67 6.096 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -ആമയമ് തീര്ത്തു അടിയേനൈ ആളാക്  (പൊതു -തനിത് തിരുത്താണ്ടകമ്)  
68 6.098 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -നാമ് ആര്ക്കുമ് കുടി അല്ലോമ്;  (പൊതു - മറുമാറ്റമ്)  
69 6.099 - തിരുനാവുക്കരചര് - തേവാരമ് -എണ്ണുകേന്; എന് ചൊല്ലി എണ്ണുകേനോ,
 (തിരുപ്പുകലൂര്)  
70 7.001 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -പിത്താ! പിറൈചൂടീ! പെരുമാനേ! അരുളാളാ!
എത്താല്
 (തിരുവെണ്ണെയ്നല്ലൂര്)  
71 7.005 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -നെയ്യുമ് പാലുമ് തയിരുമ് കൊണ്ടു  (തിരുഓണകാന്തന്തളി)  
72 7.020 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -നീള നിനൈന്തു അടിയേന് ഉമൈ  (തിരുക്കോളിലി (തിരുക്കുവളൈ))  
73 7.024 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -പൊന് ആര് മേനിയനേ! പുലിത്തോലൈ  (തിരുമഴപാടി)  
74 7.025 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -പൊന് ചെയ്ത മേനിയിനീര്; പുലിത്തോലൈ  (തിരുമുതുകുന്റമ് (വിരുത്താചലമ്))  
75 7.034 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -തമ്മൈയേ പുകഴ്ന്തു ഇച്ചൈ പേചിനുമ്  (തിരുപ്പുകലൂര്)  
76 7.039 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -തില്ലൈ വാഴ് അന്തണര് തമ്  (തിരുവാരൂര്)  
77 7.046 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -പത്തു ഊര് പുക്കു, ഇരന്തു,  (തിരുനാകൈക്കാരോണമ് (നാകപ്പട്ടിനമ്))  
78 7.047 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -കാട്ടൂര്ക് കടലേ! കടമ്പൂര് മലൈയേ!  (തിരുവാരൂര്)  
79 7.048 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -മറ്റുപ് പറ്റു എനക്കു ഇന്റി,  (തിരുപ്പാണ്ടിക്കൊടുമുടി നമചിവായത് തിരുപ്പതികമ്)  
80 7.049 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -കൊടുകു വെഞ്ചിലൈ വടുക വേടുവര്,  (തിരുമുരുകന്പൂണ്ടി)  
81 7.061 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -ആലമ് താന് ഉകന്തു അമുതു  (കച്ചി ഏകമ്പമ് (കാഞ്ചിപുരമ്))  
82 7.074 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -മിന്നുമ് മാ മേകങ്കള് പൊഴിന്തു  (തിരുത്തുരുത്തിയുമ് - തിരുവേള്വിക്കുടിയുമ്)  
83 7.079 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -മാനുമ്, മരൈ ഇനമുമ്, മയില്  (തിരുപ്പരുപ്പതമ് (ശ്രീചൈലമ്))  
84 7.092 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -എറ്റാല് മറക്കേന്, എഴുമൈക്കുമ് എമ്പെരുമാനൈയേ?  (തിരുപ്പുക്കൊളിയൂര് (അവിനാചി))  
85 7.095 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -മീളാ അടിമൈ ഉമക്കേ ആള്  (തിരുവാരൂര്)  
86 7.100 - ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള് - തിരുപ്പാട്ടു -താന് എനൈ മുന് പടൈത്താന്;  (തിരുക്കയിലായമ്)  
87 8.101 - മാണിക്ക വാചകര്  - തിരുവാചകമ് -ചിവപുരാണമ് - നമച്ചിവായ വാഅഴ്ക  (തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ആവുടൈയാര്കോയില്)  
88 8.107 - മാണിക്ക വാചകര്  - തിരുവാചകമ് -തിരുവെമ്പാവൈ - ആതിയുമ് അന്തമുമ്  (തിരുവണ്ണാമലൈ)  
89 8.112 - മാണിക്ക വാചകര്  - തിരുവാചകമ് -തിരുച്ചാഴല് - പൂചുവതുമ് വെണ്ണീറു  (കോയില് (ചിതമ്പരമ്))  
90 8.120 - മാണിക്ക വാചകര്  - തിരുവാചകമ് -തിരുപ്പള്ളിയെഴുച്ചി - പോറ്റിയെന് വാഴ്മുത  (തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ആവുടൈയാര്കോയില്)  
91 9.001 - തിരുമാളികൈത് തേവര് - തിരുവിചൈപ്പാ -തിരുമാളികൈത് തേവര് - കോയില് - ഒളിവളര് വിളക്കേ  (കോയില് (ചിതമ്പരമ്))  
92 9.029 - ചേന്തനാര് - തിരുപ്പല്ലാണ്ടു -ചേന്തനാര് - കോയില്  (കോയില് (ചിതമ്പരമ്))  
പത്താമ് തിരുമുറൈ - തിരുമൂലര്
തിരുആലങ്കാട്ടു മൂത്ത തിരുപ്പതികമ് കാരൈക്കാല് അമ്മൈയാര്
പന്നിരണ്ടാമ് തിരുമുറൈ - ചേക്കിഴാര് പെരിയപുരാണമ്
വാഴ്ത്തു
കന്തര് അലങ്കാരമ് - അരുണകിരി നാതര്

നമ പാര്വതി പതയേ ഹര ഹര മഹാ തേവാ
തെന് നാടു ഉടൈയ ചിവനേ, പോറ്റി!
എന് നാട്ടവര്ക്കുമ് ഇറൈവാ, പോറ്റി!

അണ്ണാമലൈ എമ് അണ്ണാ, പോറ്റി!
കണ് ആര് അമുതക് കടലേ, പോറ്റി!
ചീരാര്പ്പെരുന്തുറൈ നമ് തേവനടി പോറ്റി!
ആരാത ഇന്പമ് അരുളുമ് മലൈ പോറ്റി
പരായ്ത്തുറൈ മേവിയ പരനേ, പോറ്റി!
ചിരാപ്പള്ളി മേവിയ ചിവനേ, പോറ്റി!
ഏകമ്പത്തു ഉറൈ എന്തായ്, പോറ്റി!
പാകമ് പെണ് ഉരു ആനായ്, പോറ്റി
ആടക മതുരൈ അരചേ, പോറ്റി!
കൂടല് ഇലങ്കു കുരുമണി, പോറ്റി!
ആരൂര് അമര്ന്ത അരചേ, പോറ്റി!
ചീര് ആര് തിരുവൈയാറാ, പോറ്റി!
കുറ്റാലത്തു എമ് കൂത്താ, പോറ്റി!
കോകഴി മേവിയ കോവേ, പോറ്റി!
കാവായ് കനകത് തിരളേ പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ പോറ്റി പോറ്റി


വെറ്റി വേല് മുരുകനുക്കു! അരോകരാ
ആതി പരാചക്തിക്കു! പോറ്റി പോറ്റി

ചമയ കുരവര് തുതി

പൂഴിയര് കോന് വെപ്പൊഴിത്ത പുകലിയര് കോന് കഴല് പോറ്റി
ആഴിമിചൈ കല്മിതപ്പില് അണൈന്തപിരാന് അടി പോറ്റി
വാഴിതിരു നാവലൂര് വന്റൊണ്ടര് പതമ് പോറ്റി
ഊഴിമലി തിരുവാതവൂരര് തിരുത്താള് പോറ്റി

പുറച്ചന്താന കുരവര് തുതി

ഈരാണ്ടിറ് ചിവഞാനമ് പെറ്റുയര്ന്ത മെയ്കണ്ടാര് ഇണൈത്താള് പോറ്റി
നാരാണ്ട പല്ലടിയാര്ക് കരുള്പുരിന്ത അരുണന്തി നറ്റാള് പോറ്റി
നീരാണ്ട കടന്തൈനകര് മറൈഞാന ചമ്പന്തര് നിഴറ്റാള് പോറ്റി
ചീരാണ്ട തില്ലൈനകര് ഉമാപതിയാര് ചെമ്പതുമത് തിരുത്താള് പോറ്റി

തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള് - തിരുക്കടൈക്കാപ്പു 1 -ആമ് തിരുമുറൈ 1.123 പണ് - വിയാഴക്കുറിഞ്ചി (തിരുവലിവലമ് മനത്തുണൈനാതര് വാളൈയങ്കണ്ണിയമ്മൈ)
പിടിയത നുരുവുമൈ കൊളമികു കരിയതു
വടികൊടു തനതടി വഴിപടു മവരിടര്
കടികണ പതിവര വരുളിനന് മികുകൊടൈ
വടിവിനര് പയില്വലി വലമുറൈ യിറൈയേ.

തിരുവരുണൈക് കലമ്പകമ്
ചൈവത്തിന് മേറ്ചമയമ് വേറില്ലൈ യതിറ്ചാര് ചിവമാമ്
തെയ്വത്തിന് മേറ്തെയ്വ മില്ലൈയെനുമ് നാന്മറൈച് ചെമ്പൊരുള്
വായ്മൈ വൈത്ത ചീര്തിരുത് തേവാരമുമ് തിരുവാചകമുമ്
ഉയ്വൈത് തരച്ചെയ്ത നാല്വര് പൊറ്റാള് എമ് ഉയിര്ത്തുണൈയേ.

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.001  
തോടു ഉടൈയ ചെവിയന്, വിടൈ  
Tune - നട്ടപാടൈ   (Location: തിരുപ്പിരമപുരമ് (ചീര്കാഴി) God: പിരമപുരീചര് Goddess: തിരുനിലൈനായകി )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Yq-NOZQxd64
തോടു ഉടൈയ ചെവിയന്, വിടൈ ഏറി, ഓര് തൂ വെണ്മതി ചൂടി,
കാടു ഉടൈയ ചുടലൈപ് പൊടി പൂചി, എന് ഉള്ളമ് കവര് കള്വന്-
ഏടു ഉടൈയ മലരാന് മുനൈനാള് പണിന്തു ഏത്ത, അരുള്ചെയ്ത,
പീടു ഉടൈയ പിരമാപുരമ് മേവിയ, പെമ്മാന്-ഇവന് അന്റേ!

[1]
മുറ്റല് ആമൈ ഇള നാകമൊടു ഏനമുളൈക് കൊമ്പു അവൈ പൂണ്ടു,
വറ്റല് ഓടു കലനാപ് പലി തേര്ന്തു, എനതു ഉള്ളമ് കവര് കള്വന്-
കറ്റല് കേട്ടല് ഉടൈയാര് പെരിയാര് കഴല് കൈയാല് തൊഴുതു ഏത്ത,
പെറ്റമ് ഊര്ന്ത, പിരമാപുരമ് മേവിയ, പെമ്മാന്-ഇവന് അന്റേ!

[2]
നീര് പരന്ത നിമിര് പുന് ചടൈ മേല് ഒര് നിലാ വെണ്മതി ചൂടി,
ഏര് പരന്ത ഇന വെള് വളൈ ചോര, എന് ഉള്ളമ് കവര് കള്വന്-
ഊര് പരന്ത ഉലകിന് മുതല് ആകിയ ഓര് ഊര് ഇതു എന്നപ്
പേര് പരന്ത പിരമാപുരമ് മേവിയ പെമ്മാന്-ഇവന് അന്റേ!

[3]
വിണ് മകിഴ്ന്ത മതില് എയ്തതുമ് അന്റി, വിളങ്കു തലൈ ഓട്ടില്
ഉള് മകിഴ്ന്തു, പലി തേരിയ വന്തു, എനതു ഉള്ളമ് കവര് കള്വന്-
മണ് മകിഴ്ന്ത അരവമ്, മലര്ക് കൊന്റൈ, മലിന്ത വരൈമാര്പില്
പെണ് മകിഴ്ന്ത, പിരമാപുരമ് മേവിയ, പെമ്മാന്-ഇവന് അന്റേ!

[4]
ഒരുമൈ പെണ്മൈ ഉടൈയന്! ചടൈയന്! വിടൈ ഊരുമ് ഇവന്! എന്ന
അരുമൈ ആക ഉരൈ ചെയ്യ അമര്ന്തു, എനതു ഉള്ളമ് കവര് കള്വന്-
കരുമൈ പെറ്റ കടല് കൊള്ള, മിതന്തതു ഒര് കാലമ് ഇതു എന്നപ്
പെരുമൈ പെറ്റ പിരമാപുരമ് മേവിയ പെമ്മാന്-ഇവന് അന്റേ!

[5]
മറൈ കലന്ത ഒലിപാടലൊടു ആടലര് ആകി, മഴു ഏന്തി,
ഇറൈ കലന്ത ഇനവെള്വളൈ ചോര, എന് ഉള്ളമ് കവര് കള്വന്-
കറൈ കലന്ത കടി ആര് പൊഴില്, നീടു ഉയര് ചോലൈ, കതിര് ചിന്തപ്
പിറൈ കലന്ത, പിരമാപുരമ് മേവിയ, പെമ്മാന്-ഇവന് അന്റേ!

[6]
ചടൈ മുയങ്കു പുനലന്, അനലന്, എരി വീചിച് ചതിര്വു എയ്ത,
ഉടൈ മുയങ്കുമ് അരവോടു ഉഴിതന്തു, എനതു ഉള്ളമ് കവര് കള്വന്-
കടല് മുയങ്കു കഴി ചൂഴ് കുളിര്കാനല് അമ് പൊന് അമ് ചിറകു അന്നമ്
പെടൈ മുയങ്കു പിരമാപുരമ് മേവിയ പെമ്മാന് ഇവന് അന്റേ!

[7]
വിയര് ഇലങ്കു വരൈ ഉന്തിയ തോള്കളൈ വീരമ് വിളൈവിത്ത
ഉയര് ഇലങ്കൈ അരൈയന് വലി ചെറ്റു, എനതു ഉള്ളമ് കവര് കള്വന്-
തുയര് ഇലങ്കുമ് ഉലകില് പല ഊഴികള് തോന്റുമ് പൊഴുതു എല്ലാമ്
പെയര് ഇലങ്കു പിരമാപുരമ് മേവിയ പെമ്മാന്-ഇവന് അന്റേ!

[8]
താള് നുതല് ചെയ്തു, ഇറൈ കാണിയ, മാലൊടു തണ്താമരൈ യാനുമ്,
നീണുതല് ചെയ്തു ഒഴിയ നിമിര്ന്താന്, എനതു ഉള്ളമ് കവര് കള്വന്-
വാള്നുതല് ചെയ് മകളീര് മുതല് ആകിയ വൈയത്തവര് ഏത്ത,
പേണുതല് ചെയ് പിരമാപുരമ് മേവിയ പെമ്മാന്-ഇവന് അന്റേ!

[9]
പുത്തരോടു പൊറി ഇല് ചമണുമ് പുറമ് കൂറ, നെറി നില്ലാ
ഒത്ത ചൊല്ല, ഉലകമ് പലി തേര്ന്തു, എനതു ഉള്ളമ് കവര് കള്വന്-
മത്തയാനൈ മറുക, ഉരി പോര്ത്തതു ഒര്മായമ് ഇതു! എന്ന,
പിത്തര് പോലുമ്, പിരമാപുരമ് മേവിയ പെമ്മാന്-ഇവന് അന്റേ!

[10]
അരുനെറിയ മറൈ വല്ല മുനി അകന് പൊയ്കൈ അലര് മേയ,
പെരു നെറിയ, പിരമാപുരമ് മേവിയ പെമ്മാന് ഇവന് തന്നൈ,
ഒരു നെറിയ മനമ് വൈത്തു ഉണര് ഞാനചമ്പന്തന് ഉരൈ ചെയ്ത
തിരു നെറിയ തമിഴ് വല്ലവര് തൊല്വിനൈ തീര്തല് എളിതുആമേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.010  
ഉണ്ണാമുലൈ ഉമൈയാളൊടുമ് ഉടന് ആകിയ  
Tune - നട്ടപാടൈ   (Location: തിരുവണ്ണാമലൈ God: അരുണാചലേചുവരര് Goddess: ഉണ്ണാമുലൈയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=JseyYCTqhG0 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/1.010 unnamulai.mp3
ഉണ്ണാമുലൈ ഉമൈയാളൊടുമ് ഉടന് ആകിയ ഒരുവന്,
പെണ് ആകിയ പെരുമാന്, മലൈ തിരു മാ മണി തികഴ,
മണ് ആര്ന്തന അരുവിത്തിരള് മഴലൈ മുഴവു അതിരുമ്
അണ്ണാമലൈ തൊഴുവാര് വിനൈ വഴുവാ വണ്ണമ് അറുമേ.

[1]
തേമാങ്കനി കടുവന് കൊള വിടു കൊമ്പൊടു തീണ്ടി,
തൂ മാ മഴൈ തുറുകല് മിചൈ ചിറു നുണ് തുളി ചിതറ,
ആമാമ് പിണൈ അണൈയുമ് പൊഴില് അണ്ണാമലൈ അണ്ണല്
പൂ മാങ് കഴല് പുനൈ ചേവടി നിനൈവാര് വിനൈ ഇലരേ.

[2]
പീലിമയില് പെടൈയോടു ഉറൈ പൊഴില് ചൂഴ് കഴൈ മുത്തമ്
ചൂലി മണി തരൈമേല് നിറൈ ചൊരിയുമ് വിരി ചാരല്,
ആലി മഴൈ തവഴുമ് പൊഴില് അണ്ണാമലൈ അണ്ണല്
കാലന് വലി തൊലൈ ചേവടി തൊഴുവാരന പുകഴേ.

[3]
ഉതിരുമ് മയിര് ഇടു വെണ്തലൈ കലനാ, ഉലകു എല്ലാമ്
എതിരുമ് പലി ഉണവു ആകവുമ്, എരുതു ഏറുവതു അല്ലാല്,
മുതിരുമ് ചടൈ ഇളവെണ് പിറൈ മുടിമേല് കൊള, അടി മേല്
അതിരുമ് കഴല് അടികട്കു ഇടമ് അണ്ണാമലൈ അതുവേ.

[4]
മരവമ്, ചിലൈ, തരളമ്, മികു മണി, ഉന്തു വെള് അരുവി
അരവമ് ചെയ, മുരവമ് പടുമ് അണ്ണാമലൈ അണ്ണല്
ഉരവമ് ചടൈ ഉലവുമ് പുനല് ഉടന് ആവതുമ് ഓരാര്,
കുരവമ് കമഴ് നറുമെന്കുഴല് ഉമൈ പുല്കുതല് കുണമേ?

[5]
പെരുകുമ് പുനല് അണ്ണാമലൈ, പിറൈ ചേര്, കടല് നഞ്ചൈപ്
പരുകുമ് തനൈ തുണിവാര്, പൊടി അണിവാര്, അതു പരുകിക്
കരുകുമ് മിടറു ഉടൈയാര്, കമഴ് ചടൈയാര്, കഴല് പരവി
ഉരുകുമ് മനമ് ഉടൈയാര് തമക്കു ഉറു നോയ് അടൈയാവേ.

[6]
കരി കാലന, കുടര് കൊള്വന, കഴുതു ആടിയ കാട്ടില്
നരി ആടിയ നകു വെണ് തലൈ ഉതൈയുണ്ടവൈ ഉരുള,
എരി ആടിയ ഇറൈവര്ക്കു ഇടമ് ഇനവണ്ടു ഇചൈ മുരല,
അരി ആടിയ കണ്ണാളൊടുമ് അണ്ണാമലൈ അതുവേ.

[7]
ഒളിറൂ പുലി അതള് ആടൈയന്, ഉമൈ അഞ്ചുതല് പൊരുട്ടാല്,
പിളിറൂ കുരല് മതവാരണമ് വതനമ് പിടിത്തു ഉരിത്തു,
വെളിറൂപട വിളൈയാടിയ വികിര്തന്; ഇരാവണനൈ
അളറൂപട അടര്ത്താന്; ഇടമ് അണ്ണാമലൈ അതുവേ.

[8]
വിളവു ആര് കനി പട നൂറിയ കടല്വണ്ണനുമ്, വേതക്
കിളര് താമരൈ മലര്മേല് ഉറൈ കേടു ഇല് പുകഴോനുമ്,
അളവാ വണമ് അഴല് ആകിയ അണ്ണാമലൈ അണ്ണല്
തളരാമുലൈ, മുറുവല്, ഉമൈ തലൈവന് അടി ചരണേ!

[9]
വേര് വന്തു ഉറ, മാചു ഊര്തര, വെയില് നിന്റു ഉഴല്വാരുമ്,
മാര്വമ് പുതൈ മലി ചീവരമ് മറൈയാ വരുവാരുമ്,
ആരമ്പര്തമ് ഉരൈ കൊള്ളന്മിന്! അണ്ണാമലൈ അണ്ണല്,
കൂര് വെണ് മഴുപ്പടൈയാന്, നല കഴല് ചേര്വതു കുണമേ!

[10]
വെമ്പു ഉന്തിയ കതിരോന് ഒളി വിലകുമ് വിരിചാരല്,
അമ്പു ഉന്തി മൂ എയില് എയ്തവന് അണ്ണാമലൈ അതനൈ,
കൊമ്പു ഉന്തുവ, കുയില് ആലുവ, കുളിര് കാഴിയുള് ഞാന
ചമ്പന്തന തമിഴ് വല്ലവര് അടി പേണുതല് തവമേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.035  
അരൈ ആര് വിരി കോവണ  
Tune - തക്കരാകമ്   (Location: തിരുവീഴിമിഴലൈ God: വീഴിയഴകര് Goddess: ചുന്തരകുചാമ്പികൈ)

അരൈ ആര് വിരി കോവണ ആടൈ,
നരൈ ആര് വിടൈ ഊര്തി, നയന്താന്,
വിരൈ ആര് പൊഴില്, വീഴി മിഴലൈ
ഉരൈയാല് ഉണര്വാര് ഉയര്വാരേ.

[1]
പുനൈതല് പുരി പുന്ചടൈ തന് മേല്
കനൈതല് ഒരു കങ്കൈ കരന്താന്,
വിനൈ ഇല്ലവര്, വീഴി മിഴലൈ
നിനൈവു ഇല്ലവര് നെഞ്ചമുമ് നെഞ്ചേ?

[2]
അഴ വല്ലവര്, ആടിയുമ് പാടി
എഴ വല്ലവര്, എന്തൈ അടിമേല്
വിഴ വല്ലവര്, വീഴി മിഴലൈ
തൊഴ വല്ലവര്, നല്ലവര്; തൊണ്ടേ!

[3]
ഉരവമ് പുരി പുന് ചടൈ തന്മേല്
അരവമ് അരൈ ആര്ത്ത അഴകന്,
വിരവുമ് പൊഴില്, വീഴി മിഴലൈ
പരവുമ്(മ്) അടിയാര് അടിയാരേ!

[4]
കരിതു ആകിയ നഞ്ചു അണി കണ്ടന്,
വരിതു ആകിയ വണ്ടു അറൈ കൊന്റൈ
വിരി താര് പൊഴില്, വീഴി മിഴലൈ
ഉരിതാ നിനൈവാര് ഉയര്വാരേ.

[5]
ചടൈ ആര് പിറൈയാന്, ചരി പൂതപ്
പടൈയാന്, കൊടി മേലതു ഒരു പൈങ്കണ്
വിടൈയാന്, ഉറൈ വീഴി മിഴലൈ
അടൈവാര് അടിയാര് അവര് താമേ.

[6]
ചെറി ആര് കഴലുമ് ചിലമ്പു ആര്ക്ക
നെറി ആര് കുഴലാളൊടു നിന്റാന്,
വെറി ആര് പൊഴില്, വീഴി മിഴലൈ
അറിവാര് അവലമ് അറിയാരേ.

[7]
ഉളൈയാ വലി ഒല്ക, അരക്കന്,
വളൈയാ വിരല് ഊന്റിയ മൈന്തന്,
വിളൈ ആര് വയല്, വീഴി മിഴലൈ
അളൈയാ വരുവാര് അടിയാരേ.

[8]
മരുള് ചെയ്തു ഇരുവര് മയല് ആക
അരുള് ചെയ്തവന്, ആര് അഴല് ആകി
വെരുള് ചെയ്തവന്, വീഴി മിഴലൈ
തെരുള് ചെയ്തവര് തീവിനൈ തേയ്വേ.

[9]
തുളങ്കുമ് നെറിയാര് അവര് തൊന്മൈ
വളമ് കൊള്ളന്മിന്, പുല് അമണ് തേരൈ!
വിളങ്കുമ് പൊഴില് വീഴി മിഴലൈ
ഉളമ് കൊള്പവര് തമ് വിനൈ ഓയ്വേ.

[10]
നളിര് കാഴിയുള് ഞാനചമ്പന്തന്
കുളിര് ആര് ചടൈയാന് അടി കൂറ,
മിളിര് ആര് പൊഴില്, വീഴി മിഴലൈ
കിളര് പാടല് വല്ലാര്ക്കു ഇലൈ, കേടേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.044  
തുണി വളര് തിങ്കള് തുളങ്കി  
Tune - തക്കരാകമ്   (Location: തിരുപ്പാച്ചിലാച്ചിരാമമ് (തിരുവാചി) God: മാറ്ററിവരതര് Goddess: പാലചുന്തരനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Ieof1SKHvNQ
തുണി വളര് തിങ്കള് തുളങ്കി വിളങ്ക, ചുടര്ച്ചടൈ ചുറ്റി മുടിത്തു,
പണി വളര് കൊള്കൈയര്, പാരിടമ് ചൂഴ, ആര് ഇടമുമ് പലി തേര്വര്;
അണി വളര് കോലമ് എലാമ് ചെയ്തു, പാച്ചിലാച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
മണി വളര് കണ്ടരോ, മങ്കൈയൈ വാട മയല് ചെയ്വതോ ഇവര് മാണ്പേ?

[1]
കലൈ പുനൈ മാനുരി-തോല് ഉടൈ ആടൈ; കനല് ചുടരാല് ഇവര് കണ്കള്;
തലൈ അണി ചെന്നിയര്; താര് അണി മാര്പര്; തമ് അടികള് ഇവര് എന്ന,
അലൈ പുനല് പൂമ് പൊഴില് ചൂഴ്ന്തു അമര് പാച്ചിലാച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
ഇലൈ പുനൈ വേലരോ, ഏഴൈയൈ വാട ഇടര് ചെയ്വതോ ഇവര് ഈടേ?

[2]
വെഞ്ചുടര് ആടുവര്, തുഞ്ചു ഇരുള്; മാലൈ വേണ്ടുവര്; പൂണ്പതു വെണ്നൂല്;
നഞ്ചു അടൈ കണ്ടര്; നെഞ്ചു ഇടമ് ആക നണ്ണുവര്, നമ്മൈ നയന്തു;
മഞ്ചു അടൈ മാളികൈ ചൂഴ്തരു പാച്ചിലാച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
ചെഞ്ചുടര് വണ്ണരോ, പൈന്തൊടി വാടച് ചിതൈ ചെയ്വതോ ഇവര് ചീരേ?

[3]
കന മലര്ക്കൊന്റൈ അലങ്കല് ഇലങ്ക, കനല് തരു തൂമതിക്കണ്ണി
പുന മലര് മാലൈ അണിന്തു, അഴകു ആയ പുനിതര് കൊല് ആമ് ഇവര് എന്ന,
വനമലി വണ്പൊഴില് ചൂഴ് തരു പാച്ചിലാച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
മനമലി മൈന്തരോ, മങ്കൈയൈ വാട മയല് ചെയ്വതോ ഇവര് മാണ്പേ?

[4]
മാന്തര് തമ് പാല് നറുനെയ് മകിഴ്ന്തു ആടി, വളര്ചടൈ മേല് പുനല് വൈത്തു,
മോന്തൈ, മുഴാ, കുഴല്, താളമ്, ഒര് വീണൈ, മുതിര ഓര് വായ് മൂരി പാടി,
ആന്തൈവിഴിച് ചിറു പൂതത്താര് പാച്ചിലാച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
ചാന്തു അണി മാര്പരോ, തൈയലൈ വാടച് ചതുര് ചെയ്വതോ ഇവര് ചാര്വേ?

[5]
നീറു മെയ് പൂചി, നിറൈ ചടൈ താഴ, നെറ്റിക്കണ്ണാല് ഉറ്റു നോക്കി,
ആറുഅതു ചൂടി, ആടു അരവു ആട്ടി, ഐവിരല് കോവണ ആടൈ
പാല് തരു മേനിയര് പൂതത്തര്; പാച്ചിലാച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
ഏറു അതു ഏറിയര്; ഏഴൈയൈ വാട ഇടര് ചെയ്വതോ ഇവര് ഈടേ?

[6]
പൊങ്കു ഇള നാകമ്, ഓര് ഏകവടത്തോടു, ആമൈ, വെണ്നൂല്, പുനൈ കൊന്റൈ,
കൊങ്കു ഇള മാലൈ, പുനൈന്തു അഴകു ആയ കുഴകര്കൊല് ആമ് ഇവര് എന്ന,
അങ്കു ഇളമങ്കൈ ഓര് പങ്കിനര്; പാച്ചിലാച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
ചങ്കു ഒളി വണ്ണരോ, താഴ്കുഴല് വാടച് ചതിര് ചെയ്വതോ ഇവര് ചാര്വേ?

[7]
ഏ വലത്താല് വിചയറ്കു അരുള്ചെയ്തു, ഇരാവണന്തന്നൈ ഈടു അഴിത്തു,
മൂവരിലുമ് മുതല് ആയ് നടു ആയ മൂര്ത്തിയൈ അന്റി മൊഴിയാള്;
യാവര്കളുമ് പരവുമ് എഴില് പാച്ചിലാച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
തേവര്കള് തേവരോ, ചേയിഴൈ വാടച് ചിതൈചെയ്വതോ ഇവര് ചേര്വേ?

[8]
മേലതു നാന്മുകന് എയ്തിയതു ഇല്ലൈ, കീഴതു ചേവടി തന്നൈ
നീല് അതു വണ്ണനുമ് എയ്തിയതു ഇല്ലൈ, എന ഇവര് നിന്റതുമ് അല്ലാല്,
ആല് അതു മാ മതി തോയ് പൊഴില് പാച്ചിലാച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
പാല് അതു വണ്ണരോ, പൈന്തൊടി വാടപ് പഴി ചെയ്വതോ ഇവര് പണ്പേ?

[9]
നാണൊടു കൂടിയ ചായിനരേനുമ് നകുവര്, അവര് ഇരുപോതുമ്;
ഊണൊടു കൂടിയ ഉട്കുമ് നകൈയാല് ഉരൈകള് അവൈ കൊള വേണ്ടാ;
ആണൊടു പെണ്വടിവു ആയിനര്, പാച്ചിലാച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
പൂണ് നെടു മാര്പരോ, പൂങ്കൊടി വാടപ് പുനൈ ചെയ്വതോ ഇവര് പൊറ്പേ?

[10]
അകമ് മലി അന്പൊടു തൊണ്ടര് വണങ്ക, ആച്ചിരാമത്തു ഉറൈകിന്റ
പുകൈ മലി മാലൈ പുനൈന്തു അഴകു ആയ പുനിതര് കൊല് ആമ് ഇവര് എന്ന,
നകൈ മലി തണ്പൊഴില് ചൂഴ്തരു കാഴി നല്-തമിഴ് ഞാനചമ്പന്തന്
തകൈ മലി തണ് തമിഴ് കൊണ്ടു ഇവൈ ഏത്ത, ചാരകിലാ, വിനൈതാനേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.049  
പോകമ് ആര്ത്ത പൂണ് മുലൈയാള്  
Tune - പഴന്തക്കരാകമ്   (Location: തിരുനള്ളാറു God: തെര്പ്പാരണിയര് Goddess: പോകമാര്ത്തപൂണ്മുലൈയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ba-MJnMHA28
പോകമ് ആര്ത്ത പൂണ് മുലൈയാള് തന്നോടുമ് പൊന് അകലമ്
പാകമ് ആര്ത്ത പൈങ്കണ് വെള് ഏറ്റു അണ്ണല്, പരമേട്ടി,
ആകമ് ആര്ത്ത തോല് ഉടൈയന്, കോവണ ആടൈയിന് മേല്
നാകമ് ആര്ത്ത നമ്പെരുമാന്, മേയതു നള്ളാറേ.

[1]
തോടു ഉടൈയ കാതു ഉടൈയന്, തോല് ഉടൈയന്, തൊലൈയാപ്
പീടു ഉടൈയ പോര് വിടൈയന്, പെണ്ണുമ് ഓര്പാല് ഉടൈയന്,
ഏടു ഉടൈയ മേല് ഉലകോടു ഏഴ്കടലുമ് ചൂഴ്ന്ത
നാടു ഉടൈയ നമ് പെരുമാന്, മേയതു നള്ളാറേ.

[2]
ആന് മുറൈയാല് ആറ്റ വെണ് നീറു ആടി, അണിയിഴൈ ഓര്
പാല് മുറൈയാല് വൈത്ത പാതമ് പത്തര് പണിന്തു ഏത്ത,
മാന്മറിയുമ് വെണ്മഴുവുമ് ചൂലമുമ് പറ്റിയ കൈ
നാല് മറൈയാന്, നമ്പെരുമാന്, മേയതു നള്ളാറേ.

[3]
പുല്ക വല്ല വാര്ചടൈമേല് പൂമ്പുനല് പെയ്തു, അയലേ
മല്ക വല്ല കൊന്റൈ മാലൈ മതിയോടു ഉടന് ചൂടി,
പല്ക വല്ല തൊണ്ടര് തമ് പൊന്പാത നിഴല് ചേര,
നല്ക വല്ല നമ്പെരുമാന് മേയതു നള്ളാറേ.

[4]
ഏറു താങ്കി, ഊര്തി പേണി, ഏര് കൊള് ഇളമതിയമ്
ആറു താങ്കുമ് ചെന്നിമേല് ഓര് ആടു അരവമ് ചൂടി,
നീറു താങ്കി നൂല് കിടന്ത മാര്പില് നിരൈ കൊന്റൈ
നാറു താങ്കു നമ്പെരുമാന് മേയതു നള്ളാറേ.

[5]
തിങ്കള് ഉച്ചിമേല് വിളങ്കുമ് തേവന്-ഇമൈയോര്കള്,
എങ്കള് ഉച്ചി എമ് ഇറൈവന്! എന്റു അടിയേ ഇറൈഞ്ച,
തങ്കള് ഉച്ചിയാല് വണങ്കുമ് തന് അടിയാര്കട്കു എല്ലാമ്
നങ്കള് ഉച്ചി നമ്പെരുമാന്-മേയതു നള്ളാറേ.

[6]
വെഞ്ചുടര്ത് തീ അങ്കൈ ഏന്തി, വിണ് കൊള് മുഴവു അതിര,
അഞ്ചു ഇടത്തു ഓര് ആടല് പാടല് പേണുവതു അന്റിയുമ്, പോയ്,
ചെഞ്ചടൈക്കു ഓര് തിങ്കള് ചൂടി, തികഴ്തരു കണ്ടത്തുള്ളേ
നഞ്ചു അടൈത്ത നമ്പെരുമാന് മേയതു നള്ളാറേ.

[7]
ചിട്ടമ് ആര്ന്ത മുമ്മതിലുമ് ചിലൈവരൈത് തീ അമ്പിനാല്
ചുട്ടു മാട്ടി, ചുണ്ണ വെണ് നീറു ആടുവതു അന്റിയുമ്, പോയ്പ്
പട്ടമ് ആര്ന്ത ചെന്നിമേല് ഓര് പാല് മതിയമ് ചൂടി,
നട്ടമ് ആടുമ് നമ്പെരുമാന് മേയതു നള്ളാറേ.

[8]
ഉണ്ണല് ആകാ നഞ്ചു കണ്ടത്തു ഉണ്ടു, ഉടനേ ഒടുക്കി,
അണ്ണല് ആകാ അണ്ണല് നീഴല് ആര് അഴല് പോല് ഉരുവമ്
എണ്ണല് ആകാ, ഉള് വിനൈ എന്റു എള്ക വലിത്തു, ഇരുവര്
നണ്ണല് ആകാ നമ്പെരുമാന് മേയതു നള്ളാറേ.

[9]
മാചു മെയ്യര്, മണ്ടൈത് തേരര്, കുണ്ടര് കുണമ് ഇലികള്
പേചുമ് പേച്ചൈ മെയ് എന്റു എണ്ണി, അന് നെറി ചെല്ലന്മിന്!
മൂചു വണ്ടു ആര് കൊന്റൈ ചൂടി, മുമ്മതിലുമ് ഉടനേ
നാചമ് ചെയ്ത നമ് പെരുമാന് മേയതു നള്ളാറേ.

[10]
തണ്പുനലുമ് വെണ്പിറൈയുമ് താങ്കിയ താഴ്ചടൈയന്,
നണ്പു നല്ലാര് മല്കു കാഴി ഞാനചമ്പന്തന്, നല്ല
പണ്പു നള്ളാറു ഏത്തു പാടല് പത്തുമ് ഇവൈ വല്ലാര്
ഉണ്പു നീങ്കി, വാനവരോടു ഉലകില് ഉറൈവാരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.052  
മറൈ ഉടൈയായ്! തോല് ഉടൈയായ്!  
Tune - പഴന്തക്കരാകമ്   (Location: തിരുനെടുങ്കളമ് God: നിത്തിയചുന്തരര് Goddess: ഒപ്പിലാനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=u5teN1hhIxI
മറൈ ഉടൈയായ്! തോല് ഉടൈയായ്! വാര്ചടൈ മേല് വളരുമ്
പിറൈ ഉടൈയായ്! പിഞ്ഞകനേ! എന്റു ഉനൈപ് പേചിന് അല്ലാല്,
കുറൈ ഉടൈയാര് കുറ്റമ് ഓരായ്! കൊള്കൈയിനാല് ഉയര്ന്ത
നിറൈ ഉടൈയാര് ഇടര് കളൈയായ് നെടുങ്കളമ് മേയവനേ!

[1]
കനൈത്തു എഴുന്ത വെണ്തിരൈ ചൂഴ് കടല് ഇടൈ നഞ്ചു തന്നൈത്
തിനൈത്തനൈയാ മിടറ്റില് വൈത്ത തിരുന്തിയ തേവ! നിന്നൈ
മനത്തു അകത്തോര് പാടല് ആടല് പേണി, ഇരാപ്പകലുമ്
നിനൈത്തു എഴുവാര് ഇടര് കളൈയായ് നെടുങ്കളമ് മേയവനേ!

[2]
നിന് അടിയേ വഴിപടുവാന്, നിമലാ! നിനൈക് കരുത,
എന് അടിയാന് ഉയിരൈ വവ്വേല്! എന്റു അടല് കൂറ്റു ഉതൈത്ത
പൊന് അടിയേ പരവി, നാളുമ് പൂവൊടു നീര് ചുമക്കുമ്
നിന് അടിയാര് ഇടര് കളൈയായ് നെടുങ്കളമ് മേയവനേ!

[3]
മലൈ പുരിന്ത മന്നവന്തന് മകളൈ ഓര്പാല് മകിഴ്ന്തായ്!
അലൈ പുരിന്ത കങ്കൈ തങ്കുമ് അവിര് ചടൈ ആരൂരാ!
തലൈ പുരിന്ത പലി മകിഴ്വായ്! തലൈവ! നിന് താള് നിഴല് കീഴ്
നിലൈ പുരിന്താര് ഇടര് കളൈയായ് നെടുങ്കളമ് മേയവനേ!

[4]
പാങ്കിന് നല്ലാര്, പടിമമ് ചെയ്വാര്, പാരിടമുമ് പലി ചേര്
തൂങ്കി നല്ലാര് പാടലോടു തൊഴു കഴലേ വണങ്കി,
താങ്കി നില്ലാ അന്പിനോടുമ് തലൈവ! നിന് താള് നിഴല് കീഴ്
നീങ്കി നില്ലാര് ഇടര് കളൈയായ് നെടുങ്കളമ് മേയവനേ!

[5]
വിരുത്തന് ആകി, പാലന് ആകി, വേതമ് ഓര് നാന്കു ഉണര്ന്തു,
കരുത്തന് ആകി, കങ്കൈയാളൈക് കമഴ് ചടൈമേല് കരന്തായ്!
അരുത്തന് ആയ ആതിതേവന് അടി ഇണൈയേ പരവുമ്
നിരുത്തര് കീതര് ഇടര് കളൈയായ് നെടുങ്കളമ് മേയവനേ!

[6]
കൂറു കൊണ്ടായ്! മൂന്റുമ് ഒന്റാക് കൂട്ടി ഓര് വെങ്കണൈയാല്
മാറു കൊണ്ടാര് പുരമ് എരിത്ത മന്നവനേ! കൊടിമേല്
ഏറു കൊണ്ടായ്! ചാന്തമ് ഈതു എന്റു എമ്പെരുമാന് അണിന്ത
നീറു കൊണ്ടാര് ഇടര് കളൈയായ് നെടുങ്കളമ് മേയവനേ!

[7]
കുന്റിന് ഉച്ചിമേല് വിളങ്കുമ് കൊടി മതില് ചൂഴ് ഇലങ്കൈ,
അന്റി നിന്റ, അരക്കര് കോനൈ അരു വരൈക്കീഴ് അടര്ത്തായ്!
എന്റു നല്ല വായ്മൊഴിയാല് ഏത്തി, ഇരാപ്പകലുമ്,
നിന്റു നൈവാര് ഇടര് കളൈയായ് നെടുങ്കളമ് മേയവനേ!

[8]
വേഴ വെണ്കൊമ്പു ഒചിത്ത മാലുമ്, വിളങ്കിയ നാന്മുകനുമ്,
ചൂഴ എങ്കുമ് നേട, ആങ്കു ഓര് ചോതിയുള് ആകി നിന്റായ്!
കേഴല് വെണ് കൊമ്പു അണിന്ത പെമ്മാന്! കേടു ഇലാപ് പൊന് അടിയിന്
നീഴല് വാഴ്വാര് ഇടര് കളൈയായ് നെടുങ്കളമ് മേയവനേ!

[9]
വെഞ്ചൊല് തമ് ചൊല് ആക്കി നിന്റ വേടമ് ഇലാച് ചമണുമ്,
തഞ്ചമ് ഇല്ലാച് ചാക്കിയരുമ്, തത്തുവമ് ഒന്റു അറിയാര്;
തുഞ്ചല് ഇല്ലാ വായ്മൊഴിയാല് തോത്തിരമ് നിന് അടിയേ
നെഞ്ചില് വൈപ്പാര് ഇടര് കളൈയായ് നെടുങ്കളമ് മേയവനേ!

[10]
നീട വല്ല വാര് ചടൈയാന് മേയ നെടുങ്കളത്തൈച്
ചേടര് വാഴുമ് മാ മറുകില് ചിരപുരക് കോന് നലത്താല്
നാട വല്ല പനുവല്മാലൈ, ഞാനചമ്പന്തന് ചൊന്ന
പാടല് പത്തുമ്, പാട വല്ലാര് പാവമ് പറൈയുമേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.062  
നാള് ആയ പോകാമേ, നഞ്ചു  
Tune - പഴന്തക്കരാകമ്   (Location: തിരുക്കോളിലി (തിരുക്കുവളൈ) God: കോളിലിയപ്പര് Goddess: വണ്ടമര്പൂങ്കുഴലമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=apnzZFYxrWY
നാള് ആയ പോകാമേ, നഞ്ചു അണിയുമ് കണ്ടനുക്കേ
ആള് ആയ അന്പു ചെയ്വോമ്; മട നെഞ്ചേ! അരന് നാമമ്
കേളായ്! നമ് കിളൈ കിളൈക്കുമ് കേടു പടാത് തിറമ് അരുളിക്
കോള് ആയ നീക്കുമവന്-കോളിലി എമ്പെരുമാനേ.

[1]
ആടു അരവത്തു, അഴകു ആമൈ, അണി കേഴല് കൊമ്പു, ആര്ത്ത
തോടു അരവത്തു ഒരു കാതന്, തുണൈ മലര് നല് ചേവടിക്കേ
പാടു അരവത്തു ഇചൈ പയിന്റു, പണിന്തു എഴുവാര് തമ് മനത്തില്
കോടരവമ് തീര്ക്കുമവന്-കോളിലി എമ്പെരുമാനേ.

[2]
നന്റു നകു നാള്മലരാല്, നല് ഇരുക്കു മന്തിരമ് കൊണ്ടു,
ഒന്റി വഴിപാടു ചെയല് ഉറ്റവന് തന് ഓങ്കു ഉയിര്മേല്
കന്റി വരു കാലന് ഉയിര് കണ്ടു, അവനുക്കു അന്റു അളിത്താന്-
കൊന്റൈമലര് പൊന് തികഴുമ് കോളിലി എമ്പെരുമാനേ.

[3]
വന്ത മണലാല് ഇലിങ്കമ് മണ്ണിയിന് കണ് പാല് ആട്ടുമ്
ചിന്തൈ ചെയ്വോന് തന് കരുമമ് തേര്ന്തു ചിതൈപ്പാന് വരുമ് അത്
തന്തൈതനൈച് ചാടുതലുമ്, ചണ്ടീചന് എന്റു അരുളി,
കൊന്തു അണവുമ് മലര് കൊടുത്താന്-കോളിലി എമ്പെരുമാനേ.

[4]
വഞ്ച മനത്തു അഞ്ചു ഒടുക്കി, വൈകലുമ് നല് പൂചനൈയാല്,
നഞ്ചു അമുതു ചെയ്തു അരുളുമ് നമ്പി എനവേ നിനൈയുമ്
പഞ്ചവരില് പാര്ത്തനുക്കുപ് പാചുപതമ് ഈന്തു ഉകന്താന്-
കൊഞ്ചുകിളി മഞ്ചു അണവുമ് കോളിലി എമ്പെരുമാനേ.

[5]
താവിയവന് ഉടന് ഇരുന്തുമ് കാണാത തറ്പരനൈ,
ആവിതനില് അഞ്ചു ഒടുക്കി, അങ്കണന് എന്റു ആതരിക്കുമ്
നാ ഇയല് ചീര് നമി നന്തിയടികളുക്കു നല്കുമവന്-
കോ ഇയലുമ് പൂ എഴു കോല് കോളിലി എമ്പെരുമാനേ.

[6]
കല്-നവിലുമ് മാല്വരൈയാന്, കാര് തികഴുമ് മാമിടറ്റാന്,
ചൊല്-നവിലുമ് മാമറൈയാന്, തോത്തിരമ് ചെയ് വായിന് ഉളാന്,
മിന് നവിലുമ് ചെഞ്ചടൈയാന്; വെണ്പൊടിയാന്, അമ് കൈയിനില്
കൊല്-നവിലുമ് ചൂലത്താന്-കോളിലി എമ്പെരുമാനേ.

[7]
അന്തരത്തില്-തേര് ഊരുമ് അരക്കന് മലൈ അന്റു എടുപ്പ,
ചുന്തരത് തന് തിരുവിരലാല് ഊന്റ, അവന് ഉടല് നെരിന്തു,
മന്തിരത്ത മറൈ പാട, വാള് അവനുക്കു ഈന്താനുമ്
കൊന്തു അരത്ത മതിച് ചെന്നിക് കോളിലി എമ്പെരുമാനേ.
[8]
നാണമ് ഉടൈ വേതിയനുമ് നാരണനുമ് നണ്ണ ഒണാത്
താണു, എനൈ ആള് ഉടൈയാന്, തന് അടിയാര്ക്കു അന്പു ഉടൈമൈ
പാണന് ഇചൈ പത്തിമൈയാല് പാടുതലുമ് പരിന്തു അളിത്താന്-
കോണല് ഇളമ്പിറൈച് ചെന്നിക് കോളിലി എമ്പെരുമാനേ.

[9]
തടുക്കു അമരുമ് ചമണരൊടു തര്ക്ക ചാത്തിരത്തവര് ചൊല്
ഇടുക്കണ് വരുമ് മൊഴി കേളാതു, ഈചനൈയേ ഏത്തുമിന്കള്!
നടുക്കമ് ഇലാ അമരുലകമ് നണ്ണലുമ് ആമ്; അണ്ണല് കഴല്
കൊടുക്കകിലാ വരമ് കൊടുക്കുമ് കോളിലി എമ്പെരുമാനേ.

[10]
നമ്പനൈ, നല് അടിയാര്കള് നാമ് ഉടൈ മാടു എന്റു ഇരുക്കുമ്
കൊമ്പു അനൈയാള് പാകന്, എഴില് കോളിലി എമ്പെരുമാനൈ,
വമ്പു അമരുമ് തണ് കാഴിച് ചമ്പന്തന് വണ് തമിഴ് കൊണ്ടു
ഇന്പു അമര വല്ലാര്കള് എയ്തുവര്കള്, ഈചനൈയേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.092  
വാചി തീരവേ, കാചു നല്കുവീര്!
മാചു
 
Tune - കുറിഞ്ചി   (Location: തിരുവീഴിമിഴലൈ God: വീഴിയഴകര് Goddess: ചുന്തരകുചാമ്പികൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=jNtQljtdzhE Audio: https://www.sivasiva.org/audio/1.092 Vaasi Theerave.mp3
വാചി തീരവേ, കാചു നല്കുവീര്!
മാചു ഇല് മിഴലൈയീര്! ഏചല് ഇല്ലൈയേ.

[1]
ഇറൈവര് ആയിനീര്! മറൈ കൊള് മിഴലൈയീര്!
കറൈ കൊള് കാചിനൈ മുറൈമൈ നല്കുമേ!

[2]
ചെയ്യമേനിയീര്! മെയ് കൊള് മിഴലൈയീര്!
പൈ കൊള് അരവിനീര്! ഉയ്യ, നല്കുമേ!

[3]
നീറു പൂചിനീര്! ഏറു അതു ഏറിനീര്!
കൂറു മിഴലൈയീര്! പേറുമ് അരുളുമേ!

[4]
കാമന് വേവ, ഓര് തൂമക് കണ്ണിനീര്!
നാമ മിഴലൈയീര്! ചേമമ് നല്കുമേ!

[5]
പിണി കൊള് ചടൈയിനീര്! മണി കൊള് മിടറിനീര്!
അണി കൊള് മിഴലൈയീര്! പണികൊണ്ടു അരുളുമേ!

[6]
മങ്കൈ പങ്കിനീര്! തുങ്ക മിഴലൈയീര്!
കങ്കൈ മുടിയിനീര്! ചങ്കൈ തവിര്മിനേ!

[7]
അരക്കന് നെരിതര, ഇരക്കമ് എയ്തിനീര്!
പരക്കുമ് മിഴലൈയീര്! കരക്കൈ തവിര്മിനേ!

[8]
അയനുമ് മാലുമ് ആയ് മുയലുമ് മുടിയിനീര്!
ഇയലുമ് മിഴലൈയീര്! പയനുമ് അരുളുമേ!

[9]
പറികൊള് തലൈയിനാര് അറിവതു അറികിലാര്;
വെറി കൊള് മിഴലൈയീര്! പിറിവു അതു അരിയതേ.

[10]
കാഴി മാ നകര് വാഴി ചമ്പന്തന്
വീഴിമിഴലൈമേല്-താഴുമ് മൊഴികളേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.098  
നന്റു ഉടൈയാനൈ, തീയതു ഇലാനൈ,  
Tune - കുറിഞ്ചി   (Location: തിരുച്ചിരാപ്പള്ളി God: തായുമാനേചുവരര് Goddess: മട്ടുവാര്കുഴലമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=bgfBxgqq_lY Audio: https://www.sivasiva.org/audio/1.098 nandurudaiyanai.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/1.098 Nantruudayanai.mp3
നന്റു ഉടൈയാനൈ, തീയതു ഇലാനൈ, നരൈ-വെള് ഏറു
ഒന്റു ഉടൈയാനൈ, ഉമൈ ഒരു പാകമ് ഉടൈയാനൈ,
ചെന്റു അടൈയാത തിരു ഉടൈയാനൈ, ചിരാപ്പള്ളിക്-
കുന്റു ഉടൈയാനൈ, കൂറ, എന് ഉള്ളമ് കുളിരുമേ.

[1]
കൈമ് മകവു ഏന്തിക് കടുവനൊടു ഊടിക് കഴൈ പായ്വാന്,
ചെമ്മുക മന്തി കരുവരൈ ഏറുമ് ചിരാപ്പള്ളി,
വെമ് മുക വേഴത്തു ഈര് ഉരി പോര്ത്ത വികിര്താ! നീ
പൈമ്മുക നാകമ് മതി ഉടന് വൈത്തല് പഴി അന്റേ?

[2]
മന്തമ് മുഴവമ് മഴലൈ തതുമ്പ, വരൈ നീഴല്
ചെന് തണ് പുനമുമ് ചുനൈയുമ് ചൂഴ്ന്ത ചിരാപ്പള്ളി,
ചന്തമ് മലര്കള് ചടൈമേല് ഉടൈയാര്, വിടൈ ഊരുമ്
എമ്തമ് അടികള്, അടിയാര്ക്കു അല്ലല് ഇല്ലൈയേ.

[3]
തുറൈ മല്കു ചാരല്, ചുനൈ മല്കു നീലത്തു ഇടൈ വൈകി,
ചിറൈ മല്കു വണ്ടുമ് തുമ്പിയുമ് പാടുമ് ചിരാപ്പള്ളി,
കറൈ മല്കു കണ്ടന്, കനല് എരി ആടുമ് കടവുള്, എമ്
പിറൈ മല്കു ചെന്നി ഉടൈയവന്, എങ്കള് പെരുമാനേ!

[4]
കൊലൈ വരൈയാത കൊള്കൈയര് തങ്കള് മതില് മൂന്റുമ്
ചിലൈ വരൈ ആകച് ചെറ്റനരേനുമ്, ചിരാപ്പള്ളിത്
തലൈവരൈ നാളുമ് തലൈവര് അല്ലാമൈ ഉരൈപ്പീര്കാള്!
നിലവരൈ നീലമ് ഉണ്ടതുമ് വെള്ളൈ നിറമ് ആമേ?

[5]
വെയ്യ തണ്ചാരല് വിരി നിറ വേങ്കൈത് തണ്പോതു
ചെയ്യപൊന് ചേരുമ് ചിരാപ്പള്ളി മേയ ചെല്വനാര്,
തൈയല് ഒര്പാകമ് മകിഴ്വര്; നഞ്ചു ഉണ്പര്; തലൈഓട്ടില്
ഐയമുമ് കൊള്വര്; ആര്, ഇവര് ചെയ്കൈ അറിവാരേ?

[6]
വേയ് ഉയര് ചാരല് കരുവിരല് ഊകമ് വിളൈയാടുമ്
ചേയ് ഉയര് കോയില് ചിരാപ്പള്ളി മേയ ചെല്വനാര്,
പേയ് ഉയര് കൊള്ളി കൈവിളക്കു ആക, പെരുമാനാര്,
തീ ഉകന്തു ആടല് തിരുക്കുറിപ്പു ആയിറ്റു; ആകാതേ!

[7]
മലൈ മല്കു തോളന് വലി കെട ഊന്റി, മലരോന് തന്
തലൈ കലന് ആകപ് പലി തിരിന്തു ഉണ്പര്; പഴി ഓരാര്
ചൊല വല വേതമ് ചൊല വല കീതമ് ചൊല്ലുങ്കാല്,
ചില അലപോലുമ്, ചിരാപ്പള്ളിച് ചേടര് ചെയ്കൈയേ!

[8]
അരപ്പള്ളിയാനുമ് മലര് ഉറൈവാനുമ്, അറിയാമൈക്
കരപ്പു ഉള്ളി, നാടിക് കണ്ടിലരേനുമ്, കല് ചൂഴ്ന്ത
ചിരപ്പള്ളി മേയ വാര്ചടൈച് ചെല്വര് മനൈതോറുമ്
ഇരപ്പു ഉള്ളീര്; ഉമ്മൈ ഏതിലര് കണ്ടാല്, ഇകഴാരേ?

[9]
നാണാതു ഉടൈ നീത്തോര്കളുമ്, കഞ്ചി നാള്കാലൈ
ഊണാപ് പകല് ഉണ്ടു ഓതുവോര്കള്, ഉരൈക്കുമ് ചൊല്
പേണാതു, ഉറു ചീര് പെറുതുമ് എന്പീര്! എമ്പെരുമാനാര്
ചേണ് ആര് കോയില് ചിരാപ്പള്ളി ചെന്റു ചേര്മിനേ!

[10]
തേന് നയമ് പാടുമ് ചിരാപ്പള്ളിയാനൈ, തിരൈ ചൂഴ്ന്ത
കാനല് ചങ്കു ഏറുമ് കഴുമല ഊരില് കവുണിയന്-
ഞാനചമ്പന്തന്-നലമ് മികു പാടല് ഇവൈ വല്ലാര്
വാന ചമ്പന്തത്തവരൊടുമ് മന്നി വാഴ്വാരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.116  
അവ് വിനൈക്കു ഇവ് വിനൈ  
Tune - വിയാഴക്കുറിഞ്ചി   (Location: പൊതു -തിരുനീലകണ്ടപ്പതികമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=EELVXS3xdRY
അവ് വിനൈക്കു ഇവ് വിനൈ ആമ് എന്റു ചൊല്ലുമ് അഃതു അറിവീര്!
ഉയ്വിനൈ നാടാതു ഇരുപ്പതുമ് ഉമ്തമക്കു ഊനമ് അന്റേ?
കൈ വിനൈ ചെയ്തു എമ്പിരാന് കഴല് പോറ്റുതുമ്, നാമ് അടിയോമ്;
ചെയ്വിനൈ വന്തു എമൈത് തീണ്ടപ്പെറാ; തിരുനീലകണ്ടമ്!

[1]
കാവിനൈ ഇട്ടുമ്, കുളമ്പല തൊട്ടുമ്, കനി മനത്താല്,
ഏ വിനൈയാല് എയില് മൂന്റു എരിത്തീര് എന്റു, ഇരുപൊഴുതുമ്,
പൂവിനൈക് കൊയ്തു, മലര് അടി പോറ്റുതുമ്, നാമ് അടിയോമ്;
തീവിനൈ വന്തു എമൈത് തീണ്ടപ്പെറാ; തിരുനീലകണ്ടമ്!

[2]
മുലൈത്തടമ് മൂഴ്കിയ പോകങ്കളുമ് മറ്റു എവൈയുമ് എല്ലാമ്,
വിലൈത്തലൈ ആവണമ് കൊണ്ടു എമൈ ആണ്ട വിരിചടൈയീര്!
ഇലൈത്തലൈച് ചൂലമുമ് തണ്ടുമ് മഴുവുമ് ഇവൈ ഉടൈയീര്!
ചിലൈത്തു എമൈത് തീവിനൈ തീണ്ടപ്പെറാ; തിരു നീലകണ്ടമ്!

[3]
വിണ്ണുലകു ആള്കിന്റ വിച്ചാതരര്കളുമ് വേതിയരുമ്,
പുണ്ണിയര് എന്റു ഇരു പോതുമ് തൊഴപ്പടുമ് പുണ്ണിയരേ!
കണ് ഇമൈയാതന മൂന്റു ഉടൈയീര്! ഉമ് കഴല് അടൈന്തോമ്;
തിണ്ണിയ തീവിനൈ തീണ്ടപ്പെറാ; തിരു നീലകണ്ടമ്!

[4]
മറ്റു ഇണൈ ഇല്ലാ മലൈ തിരണ്ടന്ന തിണ്തോള് ഉടൈയീര്!
കിറ്റു എമൈ ആട്കൊണ്ടു കേളാതു ഒഴിവതുമ് തന്മൈകൊല്ലോ?
ചൊല്-തുണൈ വാഴ്ക്കൈ തുറന്തു ഉമ് തിരുവടിയേ അടൈന്തോമ്;
ചെറ്റു എമൈത് തീവിനൈ തീണ്ടപ്പെറാ; തിരുനീലകണ്ടമ്!

[5]
മറക്കുമ് മനത്തിനൈ മാറ്റി, എമ് ആവിയൈ വറ്പുറുത്തി,
പിറപ്പു ഇല് പെരുമാന് തിരുന്തു അടിക്കീഴ്പ് പിഴൈയാത വണ്ണമ്,
പറിത്ത മലര് കൊടുവന്തു, ഉമൈ ഏത്തുമ് പണി അടിയോമ്;
ചിറപ്പു ഇലിത് തീവിനൈ തീണ്ടപ്പെറാ; തിരുനീലകണ്ടമ്!

[6]
കരുവൈക് കഴിത്തിട്ടു, വാഴ്ക്കൈ കടിന്തു, ഉമ് കഴല് അടിക്കേ
ഉരുകി, മലര് കൊടുവന്തു, ഉമൈ ഏത്തുതുമ്, നാമ് അടിയോമ്;
ചെരു ഇല് അരക്കനൈച് ചീരില് അടര്ത്തു അരുള്ചെയ്തവരേ!
തിരു ഇലിത് തീവിനൈ തീണ്ടപ്പെറാ; തിരുനീലകണ്ടമ്!

[7]
നാറ്റമലര് മിചൈ നാന്മുകന് നാരണന് വാതുചെയ്തു,
തോറ്റമ് ഉടൈയ അടിയുമ് മുടിയുമ് തൊടര്വു അരിയീര്!
തോറ്റിനുമ് തോറ്റുമ്, തൊഴുതു വണങ്കുതുമ്, നാമ് അടിയോമ്;
ചീറ്റമ് അതു ആമ് വിനൈ തീണ്ടപ് പെറാ; തിരു നീലകണ്ടമ്!

[8]
ചാക്കിയപ്പട്ടുമ്, ചമണ് ഉരു ആകി ഉടൈ ഒഴിന്തുമ്,
പാക്കിയമ് ഇന്റി ഇരുതലൈപ് പോകമുമ് പറ്റുവിട്ടാര്;
പൂക്കമഴ് കൊന്റൈപ് പുരിചടൈയീര്! അടി പോറ്റുകിന്റോമ്;
തീക്കുഴിത് തീവിനൈ തീണ്ടപ്പെറാ; തിരുനീലകണ്ടമ്!

[9]
പിറന്ത പിറവിയില് പേണി എമ് ചെല്വന് കഴല് അടൈവാന്,
ഇറന്ത പിറവി ഉണ്ടാകില്, ഇമൈയവര്കോന് അടിക്കണ്
തിറമ് പയില് ഞാനചമ്പന്തന ചെന്തമിഴ് പത്തുമ് വല്ലാര്
നിറൈന്ത ഉലകിനില് വാനവര്കോനൊടുമ് കൂടുവരേ.

[10]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.126  
പന്തത്താല് വന്തു എപ്പാല് പയിന്റു  
Tune - വിയാഴക്കുറിഞ്ചി   (Location: ചീര്കാഴി God: പിരമപുരീചര് Goddess: തിരുനിലൈനായകി)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=k79jeHXwR6w
പന്തത്താല് വന്തു എപ്പാല് പയിന്റു നിന്റ ഉമ്പര്, അപ്
പാലേ ചേര്വു ആയ് ഏനോര്, കാന്പയില് കണമുനിവര്കളുമ്,
ചിന്തിത്തേ വന്തിപ്പ, ചിലമ്പിന് മങ്കൈ തന്നൊടുമ്
ചേര്വാര്, നാള്നാള് നീള്കയിലൈത് തികഴ്തരു പരിചു അതു എലാമ്
ചന്തിത്തേ, ഇന്തപ് പാര്ചനങ്കള് നിന്റു തമ് കണാല്
താമേ കാണാ വാഴ്വാര് അത് തകവു ചെയ്തവനതു ഇടമ്
കന്തത്താല് എണ്തിക്കുമ് കമഴ്ന്തു ഇലങ്കു ചന്തനക്
കാടു ആര്, പൂവാര്, ചീര് മേവുമ് കഴുമല വള നകരേ.

[1]
പിച്ചൈക്കേ ഇച്ചിത്തു, പിചൈന്തു അണിന്ത വെണ്പൊടിപ്
പീടു ആര് നീടു ആര് മാടുആരുമ്പിറൈനുതല് അരിവൈയൊടുമ്,
ഉച്ചത്താന് നച്ചിപ് പോല് തൊടര്ന്തു അടര്ന്ത വെങ് കണ് ഏറു
ഊരാഊരാ, നീള്വീതിപ് പയില്വൊടുമ് ഒലിചെയ് ഇചൈ
വച്ചത്താല് നച്ചുച് ചേര് വടമ് കൊള് കൊങ്കൈ മങ്കൈമാര്
വാരാ, നേരേ മാല് ആകുമ് വചി വല അവനതു ഇടമ്
കച്ചത്താന് മെച്ചിപ് പൂക് കലന്തു ഇലങ്കു വണ്ടു ഇനമ്
കാര് ആര് കാര് ആര് നീള് ചോലൈക് കഴുമല വള നകരേ.

[2]
തിങ്കട്കേ തുമ്പൈക്കേ തികഴ്ന്തു-ഇലങ്കു മത്തൈയിന്
ചേരേചേരേ, നീര് ആകച് ചെറിതരു ചുര നതിയോടു,
അങ്കൈച് ചേര്വു ഇന്റിക്കേ അടൈന്തു ഉടൈന്ത വെണ്തലൈപ്
പാലേ മേലേ മാല് ഏയപ് പടര്വു ഉറുമ് അവന് ഇറകുമ്,
പൊങ്കപ് പേര് നഞ്ചൈച് ചേര് പുയങ്കമങ്കള്, കൊന്റൈയിന്
പോതു ആര് താരേതാമ്, മേവിപ് പുരിതരു ചടൈയന് ഇടമ്
കങ്കൈക്കു ഏയുമ് പൊറ്പു ആര് കലന്തു വന്ത പൊന്നിയിന്
കാലേ വാരാ മേലേ പായ് കഴുമല വള നകരേ.

[3]
അണ്ടത്താല് എണ്തിക്കുമ് അമൈന്തു അടങ്കുമ് മണ്തലത്തു
ആറേ, വേറേ വാന് ആള്വാര് അവര് അവര് ഇടമ് അതു എലാമ്
മണ്ടിപ് പോയ് വെന്റിപ് പോര് മലൈന്തു അലൈന്ത ഉമ്പരുമ്
മാറു ഏലാതാര്താമ് മേവുമ് വലി മികു പുരമ് എരിയ,
മുണ്ടത്തേ വെന്തിട്ടേ മുടിന്തു ഇടിന്ത ഇഞ്ചി ചൂഴ്
മൂവാ മൂതൂര് മൂതൂരാ മുനിവു ചെയ്തവനതു ഇടമ്
കണ്ടിട്ടേ ചെഞ്ചൊല് ചേര് കവിന് ചിറന്ത മന്തിരക്
കാലേ ഓവാതാര് മേവുമ് കഴുമല വള നകരേ.

[4]
തിക്കില്-തേവു അറ്റു അറ്റേ തികഴ്ന്തു ഇലങ്കു മണ്ടലച്
ചീറു ആര് വീറു ആര് പോര് ആര് താരുകന് ഉടല് അവന് എതിരേ
പുക്കിട്ടേ വെട്ടിട്ടേ, പുകൈന്തു എഴുന്ത ചണ്ടത്തീപ്
പോലേ, പൂ,നീര്, തീ, കാല്, മീ, , പുണര്തരുമ് ഉയിര്കള് തിറമ്
ചൊക്കത്തേ നിര്ത്തത്തേ തൊടര്ന്ത മങ്കൈ ചെങ്കതത്
തോടു ഏയാമേ, മാ ലോകത് തുയര് കളൈപവനതു ഇടമ്
കൈക്കപ് പോയ് ഉക്കത്തേ കനന്റു മിണ്ടു തണ്ടലൈക്
കാടേ ഓടാ ഊരേ ചേര് കഴുമല വള നകരേ.

[5]
ചെറ്റിട്ടേ വെറ്റിച് ചേര് തികഴ്ന്ത തുമ്പി മൊയ്മ്പു ഉറുമ്
ചേരേ വാരാ, നീള് കോതൈത് തെരിയിഴൈ പിടി അതു ആയ്,
ഒറ്റൈച് ചേര് മുറ്റല്കൊമ്പു ഉടൈത് തടക്കൈ മുക്കണ് മിക്കു
ഓവാതേ പായ് മാ താനത്തു ഉറു പുകര്മുക ഇറൈയൈപ്
പെറ്റിട്ടേ, മറ്റു ഇപ് പാര് പെരുത്തു മിക്ക തുക്കമുമ്
പേരാ നോയ്താമ് ഏയാമൈപ് പിരിവു ചെയ്തവനതു ഇടമ്
കറ്റിട്ടേ എട്ടു-എട്ടുക്കലൈത്തുറൈക് കരൈച് ചെലക്
കാണാതാരേ ചേരാ മെയ്ക് കഴുമല വള നകരേ.

[6]
പത്തിപ് പേര് വിത്തിട്ടേ, പരന്ത ഐമ്പുലന്കള്വായ്പ്
പാലേ പോകാമേ കാവാ, പകൈ അറുമ് വകൈ നിനൈയാ,
മുത്തിക്കു ഏവി, കത്തേ മുടിക്കുമ് മുക്കുണങ്കള് വായ്
മൂടാ, ഊടാ, നാല് അന്തക്കരണമുമ് ഒരു നെറി ആയ്,
ചിത്തിക്കേ ഉയ്ത്തിട്ടു, തികഴ്ന്ത മെയ്പ് പരമ്പൊരുള്
ചേര്വാര്താമേ താനാകച് ചെയുമവന് ഉറൈയുമ് ഇടമ്
കത്തിട്ടോര് ചട്ടങ്കമ് കലന്തു ഇലങ്കുമ് നല്പൊരുള്
കാലേ ഓവാതാര് മേവുമ് കഴുമല വള നകരേ.

[7]
ചെമ്പൈച് ചേര് ഇഞ്ചിച് ചൂഴ് ചെറിന്തു ഇലങ്കു പൈമ്പൊഴില്
ചേരേ വാരാ വാരീചത്തിരൈ എറി നകര് ഇറൈവന്,
ഇമ്പര്ക്കു ഏതമ് ചെയ്തിട്ടു ഇരുന്തു, അരന് പയിന്റ വെറ്പു
ഏര് ആര്, നേര് ഓര്പാതത്തു എഴില് വിരല് അവണ് നിറുവിട്ടു
അമ് പൊന് പൂണ് വെന്റിത് തോള് അഴിന്തു വന്തനമ് ചെയ്താറ്കു
ആര് ആര് കൂര്വാള് വാഴ്നാള് അന്റു അരുള്പുരിപവനതു ഇടമ്
കമ്പത്തു ആര് തുമ്പിത് തിണ് കവുള് ചൊരിന്ത മുമ്മതക്
കാര് ആര്, ചേറു ആര്, മാ വീതിക് കഴുമല വള നകരേ.

[8]
പന്റിക്കോലമ് കൊണ്ടു ഇപ് പടിത്തടമ് പയിന്റു ഇടപ്
പാന് ആമ് ആറു ആനാമേ, അപ് പറവൈയിന് ഉരുവു കൊള
ഒന്റിട്ടേ അമ്പുച് ചേര് ഉയര്ന്ത പങ്കയത്തു അവനോ താന്
ഓതാന്, അഃതു ഉണരാതു, ഉരുവിനതു അടിമുടിയുമ്
ചെന്റിട്ടേ വന്തിപ്പ, തിരുക്കളമ് കൊള് പൈങ്കണിന്
തേചാല്, വേറു ഓര് ആകാരമ് തെരിവു ചെയ്തവനതു ഇടമ്
കന്റുക്കേ മുന്റിറ്കേ കലന്തു ഇലമ് നിറൈക്കവുമ്,
കാലേ വാരാ, മേലേ പായ് കഴുമല വള നകരേ.

[9]
തട്ടു ഇട്ടേ മുട്ടിക്കൈത് തടുക്കു ഇടുക്കി, നിന്റു ഉണാ,
താമേ പേണാതേ നാളുമ് ചമണൊടുമ് ഉഴല്പവനുമ്;
ഇട്ടത്താല്, അത്തമ്താന് ഇതു അന്റു; അതു എന്റു നിന്റവര്ക്കു
ഏയാമേ വായ് ഏതുച്ചൊല്, ഇലൈ മലി മരുതമ്പൂപ്
പുട്ടത്തേ അട്ടിട്ടുപ് പുതൈക്കുമ് മെയ്ക് കൊള് പുത്തരുമ്;
പോല്വാര്താമ് ഓരാമേ പോയ്പ് പുണര്വു ചെയ്തവനതു ഇടമ്
കട്ടിക് കാല് വെട്ടിത് തീമ്കരുമ്പു തന്ത പൈമ്പുനല്
കാലേ വാരാ, മേലേ പായ് കഴുമല വള നകരേ.

[10]
കഞ്ചത്തേന് ഉണ്ടിട്ടേ കളിത്തു വണ്ടു, ചണ്പകക്
കാനേ തേനേ പോര് ആരുമ് കഴുമല നകര് ഇറൈയൈത്
തഞ്ചൈച് ചാര് ചണ്പൈക് കോന് ചമൈത്ത നല് കലൈത് തുറൈ,
താമേ പോല്വാര് തേന് നേര് ആര് തമിഴ് വിരകന് മൊഴികള്,
എഞ്ചത് തേയ്വു ഇന്റിക്കേ ഇമൈത്തു ഇചൈത്തു അമൈത്ത കൊണ്ടു,
ഏഴേ ഏഴേ നാലേ മൂന്റു ഇയല് ഇചൈ ഇചൈ ഇയല്പാ,
വഞ്ചത്തു ഏയ്വു ഇന്റിക്കേ മനമ് കൊളപ് പയിറ്റുവോര്
മാര്പേ ചേര്വാള്, വാനോര് ചീര് മതിനുതല് മടവരലേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.128  
ഓര് ഉരു ആയിനൈ; മാന്  
Tune - വിയാഴക്കുറിഞ്ചി   (Location: തിരുപ്പിരമപുരമ് (ചീര്കാഴി) God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=rfRTjyK3Eck Audio: https://www.sivasiva.org/audio/1.128 Oor Uru Aayinai.mp3
ഓര് ഉരു ആയിനൈ; മാന് ആങ്കാരത്തു
ഈര് ഇയല്പു ആയ്, ഒരു വിണ് മുതല് പൂതലമ്
ഒന്റിയ ഇരുചുടര് ഉമ്പര്കള് പിറവുമ്
പടൈത്തു, അളിത്തു, അഴിപ്പ, മുമ്മൂര്ത്തികള് ആയിനൈ;
ഇരുവരോടു ഒരുവന് ആകി നിന്റനൈ;

ഓര് ആല് നീഴല്, ഒണ് കഴല് ഇരണ്ടുമ്
മുപ്പൊഴുതു ഏത്തിയ നാല്വര്ക്കു ഒളിനെറി
കാട്ടിനൈ; നാട്ടമ് മൂന്റുമ് ആകക് കോട്ടിനൈ;
ഇരു നതി അരവമോടു ഒരുമതി ചൂടിനൈ;
ഒരുതാള് ഈര് അയില് മൂ ഇലൈച് ചൂലമ്,

നാല്കാല് മാന്മറി, ഐന്തലൈ അരവമ്,
ഏന്തിനൈ; കായ്ന്ത നാല് വായ് മുമ് മതത്തു
ഇരു കോട്ടു ഒരുകരി ഈടു അഴിത്തു ഉരിത്തനൈ;
ഒരു തനു ഇരുകാല് വളൈയ വാങ്കി,
മുപ്പുരത്തോടു നാനിലമ് അഞ്ച,

കൊന്റു തലത്തു ഉറ അവുണരൈ അറുത്തനൈ;
ഐമ്പുലന്, നാല് ആമ് അന്തക്കരണമ്,
മുക്കുണമ്, ഇരുവളി, ഒരുങ്കിയ വാനോര്
ഏത്ത നിന്റനൈ; ഒരുങ്കിയ മനത്തോടു,
ഇരു പിറപ്പു ഓര്ന്തു, മുപ്പൊഴുതു കുറൈ മുടിത്തു,

നാല്മറൈ ഓതി, ഐവകൈ വേള്വി
അമൈത്തു, ആറു അങ്കമ് മുതല് എഴുത്തു ഓതി,
വരല് മുറൈ പയിന്റു, എഴു വാന്തനൈ വളര്ക്കുമ്
പിരമപുരമ് പേണിനൈ;
അറുപതമ് മുരലുമ് വേണുപുരമ് വിരുമ്പിനൈ;

ഇകലി അമൈന്തു ഉണര് പുകലി അമര്ന്തനൈ;
പൊങ്കു നാല്കടല് ചൂഴ് വെങ്കുരു വിളങ്കിനൈ;
പാണി മൂഉലകുമ് പുതൈയ, മേല് മിതന്ത
തോണിപുരത്തു ഉറൈന്തനൈ; തൊലൈയാ ഇരുനിതി
വായ്ന്ത പൂന്തരായ് ഏയ്ന്തനൈ;

വര പുരമ് ഒന്റു ഉണര് ചിരപുരത്തു ഉറൈന്തനൈ;
ഒരുമലൈ എടുത്ത ഇരുതിറല് അരക്കന്
വിറല് കെടുത്തു അരുളിനൈ; പുറവമ് പുരിന്തനൈ;
മുന്നീര്ത് തുയിന്റോന്, നാന്മുകന്, അറിയാപ്
പണ്പൊടു നിന്റനൈ; ചണ്പൈ അമര്ന്തനൈ;

ഐയുറുമ് അമണരുമ് അറുവകൈത് തേരരുമ്
ഊഴിയുമ് ഉണരാക് കാഴി അമര്ന്തനൈ;
എച്ചന് ഏഴ് ഇചൈയോന് കൊച്ചൈയൈ മെച്ചിനൈ;
ആറുപതമുമ്, ഐന്തു അമര് കല്വിയുമ്,
മറൈ മുതല് നാന്കുമ്,

മൂന്റു കാലമുമ്, തോന്റ നിന്റനൈ;
ഇരുമൈയിന് ഒരുമൈയുമ്, ഒരുമൈയിന് പെരുമൈയുമ്,
മറു ഇലാ മറൈയോര്
കഴുമല മുതു പതിക് കവുണിയന് കട്ടുരൈ
കഴുമല മുതുപതിക്കവുണിയന് അറിയുമ്;

അനൈയ തന്മൈയൈ ആതലിന്, നിന്നൈ
നിനൈയ വല്ലവര് ഇല്ലൈ, നീള് നിലത്തേ.

[1]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
1 -Thirumurai   Pathigam 1.136  
മാതര് മടപ്പിടിയുമ് മട അന്നമുമ്  
Tune - യാഴ്മുരി   (Location: തരുമപുരമ് God: തിരുതരുമപുരമ് Goddess: പണ് - യാഴ്മൂരി)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=AjrbP2xSNMw Audio: https://www.youtube.com/watch?v=cppKI-Gvd4g
മാതര് മടപ്പിടിയുമ് മട അന്നമുമ് അന്നതു ഓര്
നടൈ ഉടൈ മലൈമകള് തുണൈ എന മകിഴ്വര്,
ത ഇനപ്പടൈ നിന്റു ഇചൈ പാടവുമ് ആടുവര്,
അവര് പടര് ചടൈ നെടുമുടിയതു ഒര് പുനലര്,
വേതമൊടു ഏഴിചൈ പാടുവര് ആഴ്കടല് വെണ്തിരൈ
ഇരൈ നുരൈ കരൈ പൊരുതു, വിമ്മി നിന്റു, അയലേ
താതു അവിഴ് പുന്നൈ തയങ്കു മലര്ച് ചിറൈവണ്ടു അറൈ
എഴില് പൊഴില് കുയില് പയില് തരുമപുരമ്പതിയേ.

[1]
പൊങ്കുമ് നടൈപ് പുകല് ഇല് വിടൈ ആമ് അവര് ഊര്തി,
വെണ്പൊടി അണി തടമ് കൊള് മാര്പു ണനൂല് പുരള,
മങ്കുല് ഇടൈത് തവഴുമ് മതി ചൂടുവര്, ആടുവര്,
വളമ് കിളര്പുനല് അരവമ് വൈകിയ ചടൈയര്
ചങ്കു കടല്-തിരൈയാല് ഉതൈയുണ്ടു, ചരിന്തു ഇരിന്തു,
ഒചിന്തു അചൈന്തു, ഇചൈന്തു ചേരുമ് വെണ്മണല് കുവൈമേല്
തങ്കു കതിര് മണി നിത്തിലമ് മെല് ഇരുള് ഒല്ക നിന്റു,
ഇലങ്കു ഒളി നലങ്കു എഴില്-തരുമപുരമ് പതിയേ.

[2]
വിണ് ഉറു മാല്വരൈ പോല് വിടൈ ഏറുവര്, ആറു ചൂടുവര്,
വിരി ചുരി ഒളി കൊള് തോടു നിന്റു ഇലങ്കക്
കണ് ഉറ നിന്റു ഒളിരുമ് കതിര് വെണ്മതിക്കണ്ണിയര്,
കഴിന്തവര് ഇഴിന്തിടുമ് ഉടൈതലൈ കലനാപ്
പെണ് ഉറ നിന്റവര്, തമ് ഉരുവമ് അയന് മാല് തൊഴ
അരിവൈയൈപ് പിണൈന്തു ഇണൈന്തു അണൈന്തതുമ് പിരിയാര്
തണ് ഇതഴ് മുല്ലൈയൊടു, എണ് ഇതഴ് മൗവല്, മരുങ്കു അലര്
കരുങ്കഴി നെരുങ്കു നല്-തരുമപുരമ്പതിയേ.

[3]
വാര് ഉറു മെന്മുലൈ നന്നുതല് ഏഴൈയൊടു ആടുവര്,
വളമ് കിളര് വിളങ്കു തിങ്കള് വൈകിയ ചടൈയര്,
കാര് ഉറ നിന്റു അലരുമ് മലര്ക്കൊന്റൈ അമ് കണ്ണിയര്,
കടു വിടൈ കൊടി, വെടികൊള് കാടു ഉറൈ പതിയര്,
പാര് ഉറ വിണ്ണുലകമ് പരവപടുവോര്, അവര്
പടുതലൈപ് പലി കൊളല് പരിപവമ് നിനൈയാര്
താര് ഉറു നല് അരവമ് മലര് തുന്നിയ താതു ഉതിര്
തഴൈ പൊഴില് മഴൈ നുഴൈ തരുമപുരമ്പതിയേ.

[4]
നേരുമ് അവര്ക്കു ഉണരപ് പുകില് ഇല്ലൈ; നെടുഞ്ചടൈക്
കടുമ്പുനല് പടര്ന്തു ഇടമ് പടുവതു ഒര് നിലൈയര്;
പേരുമ് അവര്ക്കു എനൈ ആയിരമ്! മുന്നൈപ് പിറപ്പു, ഇറപ്പു,
ഇലാതവര്; ഉടറ്റു അടര്ത്ത പെറ്റി യാര് അറിവാര്?
ആരമ് അവര്ക്കു അഴല് വായതു ഒര് നാകമ്; അഴകു ഉറ
എഴു കൊഴു മലര് കൊള് പൊന് ഇതഴി നല് അലങ്കല്;
താരമ് അവര്ക്കു ഇമവാന്മകള്; ഊര്വതു പോര് വിടൈ
കടു പടു ചെടി പൊഴില്-തരുമപുരമ് പതിയേ.

[5]
കൂഴൈ അമ് കോതൈ കുലായവള് തമ് പിണൈ പുല്ക,
മല്കു മെന്മുലൈ,പൊറി കൊള് പൊന്-കൊടി ഇടൈ, തുവര്വായ്,
മാഴൈ ഒണ്കണ് മടവാളൈ ഓര്പാകമ് മകിഴ്ന്തവര്;
വലമ് മലി പടൈ, വിടൈ കൊടി, കൊടു മഴുവാള്
യാഴൈയുമ് എള്കിട ഏഴിചൈ വണ്ടു മുരന്റു, ഇനമ്
തുവന്റി, മെന്ചിറകു അറൈ ഉറ നറ വിരിയുമ് നല്-
താഴൈയുമ് ഞാഴലുമ് നീടിയ കാനലിന് നള് അല് ഇചൈ
പുള് ഇനമ് തുയില് പയില് തരുമപുരമ്പതിയേ.

[6]
തേ മരു വാര്കുഴല് അന്നനടൈപ് പെടൈമാന് വിഴിത്
തിരുന്തിഴൈ പൊരുന്തു മേനി ചെങ്കതിര് വിരിയ,
തൂ മരു ചെഞ്ചടൈയില്-തുതൈ വെണ്മതി, തുന്റു കൊന്റൈ,
തൊല്പുനല്, ചിരമ്, കരന്തു, ഉരിത്ത തോല് ഉടൈയര്
കാ മരു തണ്കഴി നീടിയ കാനല കണ്ടകമ്
കടല് അടൈ കഴി ഇഴിയ, മുണ്ടകത്തു അയലേ,
താമരൈ ചേര് കുവളൈപ് പടുകില് കഴുനീര് മലര്
വെറി കമഴ് ചെറി വയല്- തരുമപുരമ്പതിയേ.

[7]
തൂ വണനീറു അകലമ് പൊലിയ, വിരൈ പുല്ക മല്കു
മെന്മലര് വരൈ പുരൈ തിരള്പുയമ് അണിവര്;
കോവണമുമ് ഉഴൈയിന് അതളുമ് ഉടൈ ആടൈയര്;
കൊലൈ മലി പടൈ ഒര് ചൂലമ് ഏന്തിയ കുഴകര്;
പാ വണമാ അലറത് തലൈപത്തു ഉടൈ അവ് അരക്കന
വലി ഒര് കവ്വൈ ചെയ്തു അരുള്പുരി തലൈവര്;
താവണ ഏറു ഉടൈ എമ് അടികട്കു ഇടമ്വന് തടങ്
കടല് ഇടുമ് തടങ്കരൈത് തരുമപുരമ്പതിയേ.

[8]
വാര് മലി മെന്മുലൈ മാതു ഒരുപാകമ് അതു ആകുവര്;
വളമ് കിളര് മതി, അരവമ്, വൈകിയ ചടൈയര്;
കൂര് മലി ചൂലമുമ്, വെണ്മഴുവുമ്, അവര് വെല് പടൈ;
കുനിചിലൈ തനി മലൈ അതു ഏന്തിയ കുഴകര്;
ആര് മലി ആഴി കൊള് ചെല്വനുമ്, അല്ലി കൊള് താമരൈ
മിചൈ അവന്, അടി മുടി അളവു താമ് അറിയാര്;
താര് മലി കൊന്റൈ അലങ്കല് ഉകന്തവര്; തങ്കു ഇടമ്
തടങ്കല് ഇടുമ് തിരൈത് തരുമപുരമ് പതിയേ.

[9]
പുത്തര്, കടത് തുവര് മൊയ്ത്തു ഉറി പുല്കിയ കൈയര്, പൊയ്
മൊഴിന്ത അഴിവു ഇല് പെറ്റി ഉറ്റ നല്-തവര്, പുലവോര്,
പത്തര്കള്, അത് തവമ് മെയ്പ് പയന് ആക ഉകന്തവര്;
നികഴ്ന്തവര്; ചിവന്തവര്; ചുടലൈപ് പൊടി അണിവര്;
മുത്തു അന വെണ്നകൈ ഒണ് മലൈമാതു ഉമൈ പൊന് അണി
പുണര് മുലൈ ഇണൈ തുണൈ അണൈവതുമ് പിരിയാര്
തത്തു അരുവിത്തിരള് ഉന്തിയ മാല്കടല് ഓതമ് വന്തു
അടര്ത്തിടുമ് തടമ് പൊഴില്-തരുമപുരമ്പതിയേ.

[10]
പൊന് നെടു നല് മണി മാളികൈ ചൂഴ് വിഴവമ് മലീ
പൊരൂഉ പുനല് തിരൂഉ അമര് പുകലി എന്റു ഉലകില്
തന്നൊടു നേര് പിറ ഇല് പതി ഞാനചമ്പന്തനതു
ചെന്തമിഴ്ത് തടങ്കല്-തരുമപുരമ്പതിയൈപ്
പിന് നെടുവാര് ചടൈയില് പിറൈയുമ് അരവുമ് ഉടൈയവന്
പിണൈതുണൈ കഴല്കള് പേണുതല് ഉരിയാര്,
ഇന് നെടുനന് ഉലകു എയ്തുവര്; എയ്തിയ പോകമുമ്
ഉറുവര്കള്; ഇടര്, പിണി, തുയര്, അണൈവു ഇലരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.016  
അയില് ആരുമ് അമ്പുഅതനാല് പുരമ്മൂന്റു  
Tune - ഇന്തളമ്   (Location: എതിര്കൊള്പാടി (മേലൈത്തിരുമണഞ്ചേരി) God: മണവാളനായകര് Goddess: യാഴ്മൊഴിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=3iP3choR434
അയില് ആരുമ് അമ്പുഅതനാല് പുരമ്മൂന്റു എയ്തു
കുയില് ആരുമ് മെന്മൊഴിയാള് ഒരുകൂറുആകി,
മയില് ആരുമ് മല്കിയ ചോലൈ മണഞ്ചേരിപ്
പയില്വാനൈപ് പറ്റി നിന്റാര്ക്കു ഇല്ലൈ, പാവമേ.

[1]
വിതിയാനൈ, വിണ്ണവര്താമ് തൊഴുതു ഏത്തിയ
നെതിയാനൈ, നീള്ചടൈമേല് നികഴ്വിത്ത വാന്
മതിയാനൈ, വണ്പൊഴില് ചൂഴ്ന്ത മണഞ്ചേരിപ്
പതിയാനൈ, പാട വല്ലാര് വിനൈ പാറുമേ.

[2]
എയ്പ്പുആനാര്ക്കു ഇന്പുഉറു തേന് അളിത്തു ഊറിയ
ഇപ്പാല് ആയ് എനൈയുമ് ആള ഉരിയാനൈ,
വൈപ്പു ആന മാടങ്കള് ചൂഴ്ന്ത മണഞ്ചേരി
മെയ്പ്പാനൈ, മേവി നിന്റാര് വിനൈ വീടുമേ.

[3]
വിടൈയാനൈ, മേല് ഉലകുഏഴുമ് ഇപ് പാര് എലാമ്
ഉടൈയാനൈ, ഊഴിതോറുഊഴി ഉളതുആയ
പടൈയാനൈ, പണ് ഇചൈ പാടു മണഞ്ചേരി
അടൈവാനൈ, അടൈയ വല്ലാര്ക്കു ഇല്ലൈ, അല്ലലേ.

[4]
എറി ആര് പൂങ്കൊന്റൈയിനോടുമ് ഇള മത്തമ്
വെറി ആരുമ് ചെഞ്ചടൈ ആര മിലൈന്താനൈ,
മറി ആരുമ് കൈ ഉടൈയാനൈ, മണഞ്ചേരിച്
ചെറിവാനൈ, ചെപ്പ വല്ലാര്ക്കു ഇടര് ചേരാവേ.

[5]
മൊഴിയാനൈ, മുന് ഒരു നാല്മറൈ ആറുഅങ്കമ്
പഴിയാമൈപ് പണ് ഇചൈആന പകര്വാനൈ;
വഴിയാനൈ; വാനവര് ഏത്തുമ് മണഞ്ചേരി
ഇഴിയാമൈ ഏത്ത വല്ലാര്ക്കു എയ്തുമ്, ഇന്പമേ.

[6]
എണ്ണാനൈ, എണ് അമര് ചീര് ഇമൈയോര്കട്കുക്
കണ്ണാനൈ, കണ് ഒരുമൂന്റുമ് ഉടൈയാനൈ,
മണ്ണാനൈ, മാ വയല് ചൂഴ്ന്ത മണഞ്ചേരിപ്
പെണ്ണാനൈ, പേച നിന്റാര് പെരിയോര്കളേ.
[7]
എടുത്താനൈ എഴില് മുടിഎട്ടുമ് ഇരണ്ടുമ് തോള
കെടുത്താനൈ, കേടു ഇലാച് ചെമ്മൈ ഉടൈയാനൈ,
മടുത്തു ആര വണ്ടു ഇചൈ പാടുമ് മണഞ്ചേരി
പിടിത്തു ആരപ് പേണ വല്ലാര് പെരിയോര്കളേ

[8]
ചൊല്ലാനൈ; തോറ്റമ് കണ്ടാനുമ്, നെടുമാലുമ്,
കല്ലാനൈ; കറ്റന ചൊല്ലിത് തൊഴുതു ഓങ്ക
വല്ലാര്, നല് മാ തവര്, ഏത്തുമ് മണഞ്ചേരി
എല്ലാമ് ആമ് എമ്പെരുമാന്; കഴല് ഏത്തുമേ!

[9]
ചറ്റേയുമ് താമ് അറിവു ഇല് ചമണ്ചാക്കിയര്
ചൊല് തേയുമ് വണ്ണമ് ഓര് ചെമ്മൈ ഉടൈയാനൈ,
വറ്റാത വാവികള് ചൂഴ്ന്ത മണഞ്ചേരി
പറ്റാആക വാഴ്പവര്മേല് വിനൈ പറ്റാവേ.

[10]
കണ് ആരുമ് കാഴിയര്കോന് കരുത്തു ആര്വിത്ത
തണ് ആര് ചീര് ഞാനചമ്പന്തന് തമിഴ്മാലൈ,
മണ് ആരുമ് മാ വയല് ചൂഴ്ന്ത മണഞ്ചേരി,
പണ് ആരപ് പാട വല്ലാര്ക്കു ഇല്ലൈ, പാവമേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.018  
ചടൈയായ്! എനുമാല്; ചരണ് നീ!  
Tune - ഇന്തളമ്   (Location: തിരുമരുകല് God: മാണിക്കവണ്ണര് Goddess: വണ്ടുവാര്കുഴലി)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=f_ZJk-kJhbA Audio: https://www.sivasiva.org/audio/2.018 sadaiyai enumaal.mp3
ചടൈയായ്! എനുമാല്; ചരണ് നീ! എനുമാല്;
വിടൈയായ്! എനുമാല്; വെരുവാ വിഴുമാല്;
മടൈ ആര് കുവളൈ മലരുമ് മരുകല്
ഉടൈയായ്! തകുമോ, ഇവള് ഉള് മെലിവേ?

[1]
ചിന്തായ്! എനുമാല്; ചിവനേ! എനുമാല്;
മുന്തായ്! എനുമാല്; മുതല്വാ! എനുമാല്;
കൊന്തു ആര് കുവളൈ കുലവുമ് മരുകല്
എന്തായ്! തകുമോ, ഇവള് ഏചറവേ?

[2]
അറൈ ആര് കഴലുമ്, അഴല് വായ് അരവുമ്,
പിറൈ ആര് ചടൈയുമ്, ഉടൈയായ്! പെരിയ
മറൈയാര് മരുകല് മകിഴ്വായ്! ഇവളൈ
ഇറൈ ആര് വളൈ കൊണ്ടു, എഴില് വവ്വിനൈയേ?

[3]
ഒലിനീര് ചടൈയില് കരന്തായ്! ഉലകമ്
പലി നീ തിരിവായ്! പഴി ഇല് പുകഴായ്!
മലി നീര് മരുകല് മകിഴ്വായ്! ഇവളൈ
മെലി നീര്മൈയള് ആക്കവുമ് വേണ്ടിനൈയേ?

[4]
തുണി നീലവണ്ണമ് മുകില് തോന്റിയന്ന
മണി നീലകണ്ടമ്(മ്) ഉടൈയായ്, മരുകല്!
കണി നീലവണ്ടു ആര് കുഴലാള് ഇവള്തന്
അണി നീലഒണ്കണ് അയര്വു ആക്കിനൈയേ?

[5]
പലരുമ് പരവപ്പടുവായ്! ചടൈമേല്
മലരുമ് പിറൈ ഒന്റു ഉടൈയായ്, മരുകല്!
പുലരുമ്തനൈയുമ് തുയിലാള്, പുടൈ പോന്തു
അലരുമ് പടുമോ, അടിയാള് ഇവളേ

[6]
വഴുവാള്; പെരുമാന്കഴല് വാഴ്ക! എനാ
എഴുവാള്; നിനൈവാള്, ഇരവുമ് പകലുമ്;
മഴുവാള് ഉടൈയായ്! മരുകല് പെരുമാന്!
തൊഴുവാള് ഇവളൈത് തുയര് ആക്കിനൈയേ?

[7]
ഇലങ്കൈക്കു ഇറൈവന് വിലങ്കല് എടുപ്പ,
തുലങ്ക വിരല് ഊന്റലുമ്, തോന്റലനായ്;
വലമ്കൊള് മതില് ചൂഴ് മരുകല് പെരുമാന്!
അലങ്കല് ഇവളൈ അലര് ആക്കിനൈയേ?

[8]
എരി ആര് ചടൈയുമ്, അടിയുമ്, ഇരുവര്
തെരിയാതതു ഒര് തീത്തിരള് ആയവനേ!
മരിയാര് പിരിയാ മരുകല് പെരുമാന്!
അരിയാള് ഇവളൈ അയര്വു ആക്കിനൈയേ?

[9]
അറിവു ഇല് ചമണുമ്(മ്) അലര് ചാക്കിയരുമ്
നെറിഅല്ലന ചെയ്തനര്, നിന്റു ഉഴല്വാര്;
മറി ഏന്തു കൈയായ്! മരുകല് പെരുമാന്!
നെറി ആര് കുഴലി നിറൈ നീക്കിനൈയേ?

[10]
വയഞാനമ് വല്ലാര് മരുകല് പെരുമാന്
ഉയര് ഞാനമ് ഉണര്ന്തു, അടി ഉള്കുതലാല്,
ഇയല് ഞാനചമ്പന്തന പാടല് വല്ലാര്,
വിയന്ഞാലമ് എല്ലാമ് വിളങ്കുമ്, പുകഴേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.031  
ചുറ്റമൊടു പറ്റു അവൈ തുയക്കുഅറ  
Tune - ഇന്തളമ്   (Location: കരുപ്പറിയലൂര് (തലൈഞായിറു) God: കുറ്റമ്പൊറുത്തനാതര് Goddess: കോല്വളൈയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=oBVEIdDfMwg
ചുറ്റമൊടു പറ്റു അവൈ തുയക്കുഅറ അറുത്തുക്
കുറ്റമില് കുണങ്കളൊടു കൂടുമ്അടി യാര്കള്
മറ്റുഅവരൈ വാനവര്തമ് വാനുലകമ് ഏറ്റക്
കറ്റവന് ഇരുപ്പതു കരുപ്പറിയലൂരേ.

[1]
വണ്ടു അണൈചെയ് കൊന്റൈഅതു വാര്ചടൈകള്മേലേ
കൊണ്ടു; അണൈചെയ് കോലമ് അതു, കോള് അരവിനോടുമ്;
വിണ്ടു അണൈചെയ് മുമ്മതിലുമ് വീഴ്തര, ഒര് അമ്പാല്;
കണ്ടവന് ഇരുപ്പതു കരുപ്പറിയലൂരേ.

[2]
വേതമൊടു വേതിയര്കള് വേള്വി മുതല് ആകപ്
പോതിനൊടു പോതു, മലര്, കൊണ്ടു പുനൈകിന്റ
നാതന് എന, നള് ഇരുള് മുന് ആടു, കുഴൈ താഴുമ്
കാതവന് ഇരുപ്പതു കരുപ്പറിയലൂരേ.

[3]
മടമ് പടു മലൈക്കുഇറൈവന്മങ്കൈ ഒരുപങ്കന്,
ഉടമ്പിനൈ വിടക് കരുതി നിന്റ മറൈയോനൈത്
തൊടര്ന്തു അണവു കാലന് ഉയിര് കാല ഒരുകാലാല്
കടന്തവന്, ഇരുപ്പതു കരുപ്പറിയലൂരേ.

[4]
ഒരുത്തിഉമൈയോടുമ് ഒരുപാകമ് അതുആയ
നിരുത്തന് അവന്, നീതി അവന്, നിത്തന്, നെറിആയ
വിരുത്തന് അവന്, വേതമ് എന അങ്കമ് അവൈ ഓതുമ്
കരുത്തവന്, ഇരുപ്പതു കരുപ്പറിയലൂരേ.

[5]
വിണ്ണവര്കള്വെറ്പുഅരചു പെറ്റ മകള്, മെയ്ത് തേന്
പണ് അമരുമ് മെന്മൊഴിയിനാളൈ, അണൈവിപ്പാന്
എണ്ണി വരു കാമന് ഉടല് വേവ, എരി കാലുമ്
കണ്ണവന് ഇരുപ്പതു കരുപ്പറിയലൂരേ.

[6]
ആതി അടിയൈപ് പണിയ, അപ്പൊടു, മലര്ച് ചേര്
ചോതിഒളി, നല് പുകൈ, വളര്ക് കുവടു പുക്കുത്
തീതു ചെയ വന്തു അണൈയുമ് അന്തകന് അരങ്കക്
കാതിനന് ഇരുപ്പതു കരുപ്പറിയലൂരേ.

[7]
വായ്ന്ത പുകഴ് വിണ്ണവരുമ് മണ്ണവരുമ് അഞ്ചപ്
പായ്ന്തു അമര് ചെയുമ് തൊഴില് ഇലങ്കൈനകര് വേന്തറ്കു
ഏയ്ന്ത പുയമ് അത്തനൈയുമ് ഇറ്റു വിഴ, മേല്നാള്
കായ്ന്തവന് ഇരുപ്പതു കരുപ്പറിയലൂരേ.

[8]
പരന്തതു നിരന്തു വരു പായ് തിരൈയ കങ്കൈ
കരന്തു, ഒര് ചടൈമേല് മിചൈ ഉകന്തു അവളൈ വൈത്തു,
നിരന്തരമ് നിരന്തു ഇരുവര് നേടി അറിയാമല്
കരന്തവന് ഇരുപ്പതു കരുപ്പറിയലൂരേ.

[9]
അറ്റമ് മറൈയാ അമണര്, ആതമ് ഇലി പുത്തര്,
ചൊറ്റമ് അറിയാതവര്കള് ചൊന്ന ചൊലൈ വിട്ടു,
കുറ്റമ് അറിയാത പെരുമാന് കൊകുടിക് കോയില്
കറ്റെന ഇരുപ്പതു കരുപ്പറിയലൂരേ.

[10]
നലമ് തരു പുനല് പുകലി ഞാനചമപന്തന്,
കലന്തവര് കരുപ്പറിയല് മേയ കടവുളൈപ്
പലമ് തരു തമിഴ്ക്കിളവി പത്തുമ് ഇവൈ കറ്റു,
വലമ്തരുമവര്ക്കു വിനൈ വാടല് എളിതുആമേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.039  
ആരൂര്, തില്ലൈ അമ്പലമ്, വല്ലമ്,  
Tune - ഇന്തളമ്   (Location: ചീര്കാഴി God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=5rJFwc-Bt_0
ആരൂര്, തില്ലൈ അമ്പലമ്, വല്ലമ്, നല്ലമ്,
വടകച്ചിയുമ്,അച്ചിറുപാക്കമ്, നല്ല
കൂരൂര്, കുടവായില്, കുടന്തൈ, വെണ്ണി,
കടല് ചൂഴ് കഴിപ്പാലൈ, തെന് കോടി, പീടു ആര്
നീര് ഊര് വയല് നിന്റിയൂര്, കുന്റിയൂരുമ്,
കുരുകാവൈയൂര്, നാരൈയൂര്, നീടു കാനപ്
പേരൂര്, നല് നീള് വയല് നെയ്ത്താനമുമ്,
പിതറ്റായ്, പിറൈചൂടിതന് പേര് ഇടമേ!

[1]
അണ്ണാമലൈ, ഈങ്കോയുമ്, അത്തി മുത്താറു
അകലാ മുതുകുന്റമ്, കൊടുങ്കുന്റമുമ്
കണ് ആര് കഴുക്കുന്റമ്, കയിലൈ, കോണമ്
പയില് കറ്കുടി, കാളത്തി, വാട്പോക്കിയുമ്,
പണ് ആര് മൊഴി മങ്കൈ ഓര്പങ്കു ഉടൈയാന്
പരങ്കുന്റമ്, പരുപ്പതമ്, പേണി നിന്റേ,
എണ്ണായ്, ഇരവുമ് പകലുമ്! ഇടുമ്പൈക്
കടല് നീന്തല് ആമ്, കാരണമേ.

[2]
അട്ടാനമ് എന്റു ഓതിയ നാല് ഇരണ്ടുമ്,
അഴകന് ഉറൈ കാ അനൈത്തുമ്, തുറൈകള്
എട്ടു ആമ്, തിരുമൂര്ത്തിയിന് കാടു ഒന്പതുമ്,
കുളമ് മൂന്റുമ്, കളമ് അഞ്ചുമ്, പാടി നാന്കുമ്,
മട്ടു ആര് കുഴലാള് മലൈമങ്കൈ പങ്കന്
മതിക്കുമ് ഇടമ് ആകിയ പാഴിമൂന്റുമ്,
ചിട്ടാനവന് പാചൂര് എന്റേ വിരുമ്പായ്,
അരുമ്പാവങ്കള് ആയിന തേയ്ന്തു അറവേ!

[3]
അറപ്പള്ളി, അകത്തിയാന്പള്ളി, വെള്ളൈപ്
പൊടി പൂചി ആറു അണിവാന് അമര് കാട്ടുപ്പള്ളി
ചിറപ്പള്ളി, ചിരാപ്പള്ളി, ചെമ്പൊന്പള്ളി,
തിരു നനിപള്ളി, ചീര് മകേന്തിരത്തുപ്
പിറപ്പു ഇല്ലവന് പള്ളി, വെള്ളച് ചടൈയാന്
വിരുമ്പുമ് ഇടൈപ്പള്ളി, വണ് ചക്കരമ് മാല്
ഉറൈപ്പാല് അടി പോറ്റക് കൊടുത്ത പള്ളി,
ഉണരായ്, മട നെഞ്ചമേ, ഉന്നി നിന്റേ!

[4]
ആറൈ, വടമാകറല്, അമ്പര്, ഐയാറു,
അണി ആര് പെരുവേളൂര്, വിളമര്, തെങ്കൂര്,
ചേറൈ, തുലൈ പുകലൂര്, അകലാതു
ഇവൈ കാതലിത്താന് അവന് ചേര് പതിയേ.

[5]
മന വഞ്ചര് മറ്റു ഓട, മുന് മാതര് ആരുമ്
മതി കൂര് തിരുക്കൂടലില് ആലവായുമ്,
ഇന വഞ്ചൊല് ഇലാ ഇടൈമാമരുതുമ്,
ഇരുമ്പൈപ്പതിമാകാളമ്, വെറ്റിയൂരുമ്,
കനമ് അമ് ചിന മാല്വിടൈയാന് വിരുമ്പുമ്
കരുകാവൂര്, നല്ലൂര്, പെരുമ്പുലിയൂര്,
തന മെന്ചൊലില് തഞ്ചമ് എന്റേ നിനൈമിന്!
തവമ് ആമ്; മലമ് ആയിനതാന് അറുമേ.

[6]
മാട്ടൂര്, മടപ് പാച്ചിലാച്ചിരമമ്,
മുണ്ടീച്ചരമ്, വാതവൂര്, വാരണാചി,
കാട്ടൂര്, കടമ്പൂര്, പടമ്പക്കമ് കൊട്ടുമ്
കടല് ഒറ്റിയൂര്, മറ്റു ഉറൈയൂര് അവൈയുമ്,
കോട്ടൂര്, തിരു ആമാത്തൂര്, കോഴമ്പമുമ്,
കൊതുങ്കോവലൂര്, തിരുക്കുണവായില്,


[7]
കുലാവു തിങ്കള് ചടൈയാന് കുളിരുമ് പരിതി നിയമമ്,
പോറ്റു ഊര് അടിയാര് വഴിപാടു ഒഴിയാത് തെന്
പുറമ്പയമ്, പൂവണമ്, പൂഴിയൂരുമ്,
കാറ്റു ഊര് വരൈ അന്റു എടുത്താന് മുടിതോള്
നെരിത്താന് ഉറൈ കോയില് എന്റു എന്റു നീ കരുതേ!

[8]
നെറ്കുന്റമ്, ഓത്തൂര്, നിറൈ നീര് മരുകല്,
നെടുവായില്, കുറുമ്പലാ, നീടു തിരു
നറ്കുന്റമ്, വലമ്പുരമ്, നാകേച്ചുരമ്,
നളിര്ചോലൈ ഉഞ്ചേനൈമാകാളമ്, വായ്മൂര്,
കല്കുന്റമ് ഒന്റു ഏന്തി മഴൈ തടുത്ത
കടല്വണ്ണനുമ് മാമലരോനുമ് കാണാച്
ചൊറ്കു എന്റുമ് തൊലൈവു ഇലാതാന് ഉറൈയുമ്
കുടമൂക്കു, എന്റു ചൊല്ലിക് കുലാവുമിനേ!

[9]
കുത്തങ്കുടി, വേതികുടി, പുനല് ചൂഴ്
കുരുന്തങ്കുടി, തേവന്കുടി, മരുവുമ്
അത്തങ്കുടി, തണ് തിരു വണ്കുടിയുമ്
അലമ്പുമ് ചലമ് തന് ചടൈ വൈത്തു ഉകന്ത
നിത്തന്, നിമലന്, ഉമൈയോടുമ് കൂട
നെടുങ് കാലമ് ഉറൈവു ഇടമ് എന്റു ചൊല്ലാപ്
പുത്തര്, പുറമ്കൂറിയ പുന് ചമണര്,
നെടുമ് പൊയ്കളൈ വിട്ടു, നിനൈന്തു ഉയ്മ്മിനേ!

[10]
അമ്മാനൈ, അരുന്തവമ് ആകിനിന്റ
അമരര്പെരുമാന്, പതി ആന ഉന്നി,
കൊയ്മ് മാ മലര്ച്ചോലൈ കുലാവു കൊച്ചൈക്കു
ഇറൈവന് ചിവ ഞാനചമ്പന്തന് ചൊന്ന
ഇമ് മാലൈ ഈര് ഐന്തുമ് ഇരു നിലത്തില്
ഇരവുമ് പകലുമ് നിനൈന്തു ഏത്തി നിന്റു,
വിമ്മാ, വെരുവാ, വിരുമ്പുമ്(മ്) അടിയാര്,
വിതിയാര് പിരിയാര് ചിവന് ചേവടിക്കേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.040  
എമ്പിരാന്, എനക്കു അമുതമ് ആവാനുമ്,  
Tune - ചീകാമരമ്   (Location: തിരുപ്പിരമപുരമ് (ചീര്കാഴി) God: പിരമപുരീചര് Goddess: തിരുനിലൈനായകി)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=70vp6cYffLI
എമ്പിരാന്, എനക്കു അമുതമ് ആവാനുമ്, തന് അടൈന്താര്
തമ്പിരാന് ആവാനുമ്, തഴല് ഏന്തു കൈയാനുമ്,
കമ്പ മാ കരി ഉരിത്ത കാപാലി, കറൈക്കണ്ടന്
വമ്പു ഉലാമ് പൊഴില് പിരമപുരത്തു ഉറൈയുമ് വാനവനേ.

[1]
താമ് എന്റുമ് മനമ് തളരാത് തകുതിയരായ്, ഉലകത്തുക്
കാമ്! എന്റു ചരണ് പുകുന്താര് തമൈക് കാക്കുമ്
കരുണൈയിനാന്
ഓമ് എന്റു മറൈ പയില്വാര് പിരമപുരത്തു ഉറൈകിന്റ
കാമന് തന്(ന്) ഉടല് എരിയക് കനല് ചേര്ന്ത കണ്ണാനേ.

[2]
നന് നെഞ്ചേ! ഉനൈ ഇരന്തേന്; നമ്പെരുമാന് തിരുവടിയേ
ഉന്നമ് ചെയ്തു ഇരു കണ്ടായ്! ഉയ്വതനൈ വേണ്ടുതിയേല്,
അന്നമ് ചേര് പിരമപുരത്തു ആരമുതൈ, എപ്പോതുമ്
പന്, അമ് ചീര് വായ് അതുവേ! പാര്, കണ്ണേ, പരിന്തിടവേ!

[3]
ചാമ് നാള് ഇന്റി(മ്), മനമേ! ചങ്കൈതനൈത് തവിര്പ്പിക്കുമ്
കോന് ആളുമ് തിരുവടിക്കേ കൊഴു മലര് തൂവു!
 എത്തനൈയുമ്
തേന് ആളുമ് പൊഴില് പിരമപുരത്തു ഉറൈയുമ് തീവണനൈ,
നാ, നാളുമ് നന്നിയമമ് ചെയ്തു, ചീര് നവിന്റു ഏത്തേ!

[4]
കണ് നുതലാന്, വെണ് നീറ്റാന്, കമഴ് ചടൈയാന്, വിടൈ
ഏറി,
പെണ് ഇതമ് ആമ് ഉരുവത്താന്, പിഞ്ഞകന്, പേര്പല
ഉടൈയാന്,
വിണ് നുതലാത് തോന്റിയ ചീര്പ് പിരമപുരമ് തൊഴ വിരുമ്പി
എണ്ണുതല് ആമ് ചെല്വത്തൈ ഇയല്പു ആക അറിന്തോമേ.

[5]
എങ്കേനുമ് യാതു ആകിപ് പിറന്തിടിനുമ്, തന് അടിയാര്ക്കു
ഇങ്കേ എന്റു അരുള്പുരിയുമ് എമ്പെരുമാന്, എരുതു ഏറി,
കൊങ്കു ഏയുമ് മലര്ച്ചോലൈക് കുളിര് പിരമപുരത്തു ഉറൈയുമ്
ചങ്കേ ഒത്തു ഒളിര് മേനിച് ചങ്കരന്, തന് തന്മൈകളേ

[6]
ചിലൈ അതുവേ ചിലൈ ആകത് തിരി പുരമ് മൂന്റു എരിചെയ്ത
ഇലൈ നുനൈ വേല് തടക്കൈയന്, ഏന്തിഴൈയാള് ഒരുകൂറന്,
അലൈ പുനല് ചൂഴ് പിരമപുരത്തു അരുമണിയൈ അടി
പണിന്താല്,
നിലൈ ഉടൈയ പെരുഞ്ചെല്വമ് നീടു ഉലകില് പെറല് ആമേ.

[7]
എരിത്ത മയിര് വാള് അരക്കന് വെറ്പു എടുക്ക, തോളൊടു
താള
നെരിത്തു അരുളുമ് ചിവമൂര്ത്തി, നീറു അണിന്ത മേനിയിനാന്,
ഉരിത്ത വരിത്തോല് ഉടൈയാന്, ഉറൈ പിരമപുരമ് തന്നൈത്
തരിത്ത മനമ് എപ്പോതുമ് പെറുവാര് താമ് തക്കാരേ.

[8]
കരിയാനുമ് നാന്മുകനുമ് കാണാമൈക് കനല് ഉരു ആയ്
അരിയാന് ആമ് പരമേട്ടി, അരവമ് ചേര് അകലത്താന്,
തെരിയാതാന്, ഇരുന്തു ഉറൈയുമ് തികഴ് പിരമപുരമ് ചേര
ഉരിയാര്താമ് ഏഴ് ഉലകുമ് ഉടന് ആള ഉരിയാരേ.

[9]
ഉടൈ ഇലാര്, ചീവരത്താര്, തന് പെരുമൈ ഉണര്വു അരിയാന്;
മുടൈയില് ആര് വെണ്തലൈക് കൈ മൂര്ത്തി ആമ് തിരു
ഉരുവന്;
പെടൈയില് ആര് വണ്ടു ആടുമ് പൊഴില് ഉറൈയുമ്
ചടൈയില് ആര് വെണ്പിറൈയാന്; താള് പണിവാര് തക്കാരേ.

[10]
തന് അടൈന്താര്ക്കു ഇന്പങ്കള് തരുവാനൈ, തത്തുവനൈ,
കന് അടൈന്ത മതില് പിരമപുരത്തു ഉറൈയുമ് കാവലനൈ,
മുന് അടൈന്താന് ചമ്പന്തന് മൊഴി പത്തുമ് ഇവൈ
വല്ലാര്
പൊന് അടൈന്താര്; പോകങ്കള് പല അടൈന്താര്; പുണ്ണിയരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.047  
മട്ടു ഇട്ട പുന്നൈ അമ്കാനല്  
Tune - ചീകാമരമ്   (Location: തിരുമയിലൈ (മയിലാപ്പൂര്) God: കപാലീചുവരര് Goddess: കറ്പകവല്ലിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=TW2gdkaWAzQ Audio: https://www.sivasiva.org/audio/2.047 matitita punnai.mp3
മട്ടു ഇട്ട പുന്നൈ അമ്കാനല് മടമയിലൈക്
കട്ടു ഇട്ടമ് കൊണ്ടാന്, കപാലീച്ചരമ് അമര്ന്താന്,
ഒട്ടിട്ട പണ്പിന് ഉരുത്തിരപല് കണത്താര്ക്കു
അട്ടു ഇട്ടല് കാണാതേ പോതിയോ? പൂമ്പാവായ്!

[1]
മൈപ് പയന്ത ഒണ്കണ് മടനല്ലാര് മാ മയിലൈക്
കൈപ് പയന്ത നീറ്റാന്, കപാലീച്ചരമ് അമര്ന്താന്,
ഐപ്പചി ഓണവിഴാവുമ് അരുന്തവര്കള്
തുയ്പ്പനവുമ് കാണാതേ പോതിയോ? പൂമ്പാവായ്!

[2]
വളൈക്കൈ മടനല്ലാര് മാ മയിലൈ വണ് മറുകില്
തുളക്കു ഇല് കപാലീച്ചരത്താന് തൊല്കാര്ത്തികൈനാള്
തളത്തു ഏന്തു ഇളമുലൈയാര് തൈയലാര് കൊണ്ടാടുമ്
വിളക്കീടു കാണാതേ പോതിയോ? പൂമ്പാവായ്!

[3]
ഊര് തിരൈ വേലൈ ഉലാവുമ് ഉയര് മയിലൈക്
കൂര്തരു വേല് വല്ലാര് കൊറ്റമ് കൊള് ചേരിതനില്,
കാര് തരു ചോലൈക് കപാലീച്ചരമ് അമര്ന്താന്
ആര്തിരൈനാള് കാണാതേ പോതിയോ? പൂമ്പാവായ്!

[4]
മൈപ് പൂചുമ് ഒണ്കണ് മടനല്ലാര് മാ മയിലൈക്
കൈപ് പൂചു നീറ്റാന്, കപാലീച്ചരമ് അമര്ന്താന്
നെയ്പ് പൂചുമ് ഒണ് പുഴുക്കല് നേരിഴൈയാര് കൊണ്ടാടുമ്
തൈപ്പൂചമ് കാണാതേ പോതിയോ? പൂമ്പാവായ്!

[5]
മടല് ആര്ന്ത തെങ്കിന് മയിലൈയാര് മാചിക്
കടല് ആട്ടുക് കണ്ടാന്, കപാലീച്ചരമ് അമര്ന്താന്,
അടല് ആന് ഏറു ഊരുമ് അടികള്, അടി പരവി,
നടമ് ആടല് കാണാതേ പോതിയോ? പൂമ്പാവായ്!

[6]
മലി വിഴാ വീതി മടനല്ലാര് മാ മയിലൈക്
കലി വിഴാക് കണ്ടാന്, കപാലീച്ചരമ് അമര്ന്താന്
പലി വിഴാപ് പാടല്ചെയ് പങ്കുനി ഉത്തരനാള്
ഒലി വിഴാക് കാണാതേ പോതിയോ? പൂമ്പാവായ്!

[7]
തണ് ആര് അരക്കന് തോള് ചായ്ത്തു ഉകന്ത താളിനാന്,
കണ് ആര് മയിലൈക് കപാലീച്ചരമ് അമര്ന്താന്,
പണ് ആര് പതിനെണ്കണങ്കള് തമ്(മ്) അട്ടമി നാള്
കണ് ആരക് കാണാതേ പോതിയോ? പൂമ്പാവായ്!

[8]
നല് താമരൈ മലര് മേല് നാന്മുകനുമ് നാരണനുമ്
മുറ്റാങ്കു ഉണര്കിലാ മൂര്ത്തി, തിരുവടിയൈക്
കറ്റാര്കള് ഏത്തുമ് കപാലീച്ചരമ് അമര്ന്താന്,
പൊന് താപ്പുക് കാണാതേ പോതിയോ? പൂമ്പാവായ്!

[9]
ഉരിഞ്ചു ആയ വാഴ്ക്കൈ അമണ്, ഉടൈയൈപ് പോര്ക്കുമ്
ഇരുഞ് ചാക്കിയര്കള്, എടുത്തു ഉരൈപ്പ, നാട്ടില്
കരുഞ് ചോലൈ ചൂഴ്ന്ത കപാലീച്ചരമ് അമര്ന്താന്
പെരുഞ് ചാന്തി കാണാതേ പോതിയോ? പൂമ്പാവായ്!

[10]
കാന് അമര് ചോലൈക് കപാലീച്ചരമ് അമര്ന്താന്
തേന് അമര് പൂമ്പാവൈപ് പാട്ടു ആകച് ചെന്തമിഴാന്
ഞാനചമ്പന്തന് നലമ് പുകഴ്ന്ത പത്തുമ് വലാര്,
വാന ചമ്പന്തത്തവരോടുമ് വാഴ്വാരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.048  
കണ് കാട്ടുമ് നുതലാനുമ്, കനല്  
Tune - ചീകാമരമ്   (Location: തിരുവെണ്കാടു God: ചുവേതാരണിയേചുവരര് Goddess: പിരമവിത്തിയാനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=BIiW3xaWvB0
കണ് കാട്ടുമ് നുതലാനുമ്, കനല് കാട്ടുമ് കൈയാനുമ്,
പെണ് കാട്ടുമ് ഉരുവാനുമ്, പിറൈ കാട്ടുമ് ചടൈയാനുമ്,
പണ് കാട്ടുമ് ഇചൈയാനുമ്, പയിര് കാട്ടുമ് പുയലാനുമ്,
വെണ് കാട്ടില് ഉറൈവാനുമ് വിടൈ കാട്ടുമ് കൊടിയാനേ.

[1]
പേയ് അടൈയാ, പിരിവു എയ്തുമ്, പിള്ളൈയിനോടു ഉള്ളമ് നിനൈവു
ആയിനവേ വരമ് പെറുവര്; ഐയുറ വേണ്ടാ, ഒന്റുമ്;
വേയ് അന തോള് ഉമൈ പങ്കന് വെണ്കാട്ടു മുക്കുള നീര്
തോയ് വിനൈയാര് അവര്തമ്മൈത് തോയാ ആമ്, തീവിനൈയേ.

[2]
മണ്ണൊടു, നീര്, അനല്, കാലോടു, ആകായമ്, മതി, ഇരവി,
എണ്ണില് വരുമ് ഇയമാനന്, ഇകപരമുമ്, എണ്തിചൈയുമ്,
പെണ്ണിനൊടു, ആണ്, പെരുമൈയൊടു, ചിറുമൈയുമ്, ആമ് പേരാളന്
വിണ്ണവര്കോള് വഴിപട വെണ്കാടു ഇടമാ വിരുമ്പിനനേ.

[3]
വിടമ് ഉണ്ട മിടറ്റു അണ്ണല് വെണ്കാട്ടിന് തണ്പുറവില്,
മടല് വിണ്ട മുടത്താഴൈമലര് നിഴലൈക് കുരുകു എന്റു,
തടമ് മണ്ടു തുറൈക് കെണ്ടൈ, താമരൈയിന്പൂ മറൈയ,
കടല് വിണ്ട കതിര് മുത്തമ് നകൈ കാട്ടുമ് കാട്ചിയതേ.

[4]
വേലൈ മലി തണ്കാനല് വെണ്കാട്ടാന് തിരുവടിക്കീഴ്
മാലൈ മലി വണ് ചാന്താല് വഴിപടു നല് മറൈയവന് തന്
മേല് അടര് വെങ്കാലന് ഉയിര് വിണ്ട പിനൈ, നമന് തൂതര്,
ആലമിടറ്റാന് അടിയാര് എന്റു, അടര അഞ്ചുവരേ.

[5]
തണ്മതിയുമ് വെയ്യ(അ)രവുമ് താങ്കിനാന്, ചടൈയിന് ഉടന്;
ഒണ്മതിയ നുതല് ഉമൈ ഓര്കൂറു ഉകന്താന്; ഉറൈ കോയില്
പണ് മൊഴിയാല് അവന് നാമമ് പല ഓത, പചുങ്കിള്ളൈ
വെണ് മുകില് ചേര് കരുമ്പെണൈ മേല് വീറ്റിരുക്കുമ് വെണ്കാടേ.

[6]
ചക്കരമ് മാറ്കു ഈന്താനുമ്; ചലന്തരനൈപ് പിളന്താനുമ്;
അക്കു അരൈമേല് അചൈത്താനുമ്; അടൈന്തു അയിരാവതമ് പണിയ,
മിക്കു അതനുക്കു അരുള് ചുരക്കുമ് വെണ്കാടുമ്, വിനൈ തുരക്കുമ്
മുക്കുളമ്, നന്കു ഉടൈയാനുമ് മുക്കണ് ഉടൈ ഇറൈയവനേ.

[7]
പണ് മൊയ്ത്ത ഇന്മൊഴിയാള് പയമ് എയ്ത മലൈ എടുത്ത
ഉന്മത്തന് ഉരമ് നെരിത്തു, അന്റു അരുള് ചെയ്താന് ഉറൈ കോയില്
കണ് മൊയ്ത്ത കരു മഞ്ഞൈ നടമ് ആട, കടല് മുഴങ്ക,
വിണ് മൊയ്ത്ത പൊഴില് വരിവണ്ടു ഇചൈ മുരലുമ് വെണ്കാടേ.

[8]
കള് ആര് ചെങ്കമലത്താന്, കടല് കിടന്താന്, എന ഇവര്കള്
ഒള് ആണ്മൈ കൊളറ്കു ഓടി, ഉയര്ന്തു ആഴ്ന്തുമ്, ഉണര്വു അരിയാന്
വെള് ആനൈ തവമ് ചെയ്യുമ് മേതകു വെണ്കാട്ടാന് എന്റു
ഉള് ആടി ഉരുകാതാര് ഉണര്വു, ഉടൈമൈ, ഉണരോമേ.

[9]
പോതിയര്കള് പിണ്ടിയര്കള് മിണ്ടുമൊഴി പൊരുള് എന്നുമ്
പേതൈയര്കള് അവര്; പിറിമിന്! അറിവു ഉടൈയീര്! ഇതു കേണ്മിന്;
വേതിയര്കള് വിരുമ്പിയ ചീര് വിയന്തിരു വെണ്കാട്ടാന് എന്റു
ഓതിയവര് യാതുമ് ഒരു തീതു ഇലര് എന്റു ഉണരുമിനേ!

[10]
തണ്പൊഴില് ചൂഴ് ചണ്പൈയര്കോന് തമിഴ് ഞാനചമ്പന്തന്
വിണ് പൊലി വെണ്പിറൈച് ചെന്നി വികിര്തന് ഉറൈ വെണ്കാട്ടൈപ്
പണ് പൊലി ചെന്തമിഴ് മാലൈ പാടിയ പത്തു ഇവൈ വല്ലാര്,
മണ് പൊലിയ വാഴ്ന്തവര്, പോയ് വാന് പൊലിയപ് പുകുവാരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.066  
മന്തിരമ് ആവതു നീറു; വാനവര്  
Tune - കാന്താരമ്   (Location: തിരുആലവായ് (മതുരൈ) God: ചൊക്കനാതചുവാമി Goddess: മീനാട്ചിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=n2Uf5Es4A10 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/2.066 மந்திரம் ஆவது நீறு.mp3
മന്തിരമ് ആവതു നീറു; വാനവര് മേലതു നീറു;
ചുന്തരമ് ആവതു നീറു; തുതിക്കപ്പടുവതു നീറു;
തന്തിരമ് ആവതു നീറു; ചമയത്തില് ഉള്ളതു നീറു;
ചെന്തുവര്വായ് ഉമൈ പങ്കന് തിരു ആലവായാന് തിരുനീറേ.

[1]
വേതത്തില് ഉള്ളതു നീറു; വെന്തുയര് തീര്പ്പതു നീറു;
പോതമ് തരുവതു നീറു; പുന്മൈ തവിര്പ്പതു നീറു;
ഓതത് തകുവതു നീറു; ഉണ്മൈയില് ഉള്ളതു നീറു;
ചീതപ്പുനല് വയല് ചൂഴ്ന്ത തിരു ആലവായാന് തിരുനീറേ.

[2]
മുത്തി തരുവതു നീറു; മുനിവര് അണിവതു നീറു;
ചത്തിയമ് ആവതു നീറു; തക്കോര് പുകഴ്വതു നീറു;
പത്തി തരുവതു നീറു; പരവ ഇനിയതു നീറു;
ചിത്തി തരുവതു നീറു; തിരു ആലവായാന് തിരുനീറേ.

[3]
കാണ ഇനിയതു നീറു; കവിനൈത് തരുവതു നീറു;
പേണി അണിപവര്ക്കു എല്ലാമ് പെരുമൈ കൊടുപ്പതു നീറു;
മാണമ് തകൈവതു നീറു; മതിയൈത് തരുവതു നീറു;
ചേണമ് തരുവതു നീറു; തിരു ആലവായാന് തിരുനീറേ.

[4]
പൂച ഇനിയതു നീറു; പുണ്ണിയമ് ആവതു നീറു;
പേച ഇനിയതു നീറു; പെരുന് തവത്തോര്കളുക്കു എല്ലാമ്
ആചൈ കെടുപ്പതു നീറു; അന്തമ് അതു ആവതു നീറു;
തേചമ് പുകഴ്വതു നീറു; തിരു ആലവായാന് തിരുനീറേ.

[5]
അരുത്തമ് അതു ആവതു നീറു; അവലമ് അറുപ്പതു നീറു;
വരുത്തമ് തണിപ്പതു നീറു; വാനമ് അളിപ്പതു നീറു;
പൊരുത്തമ് അതു ആവതു നീറു; പുണ്ണിയര് പൂചുമ് വെണ് നീറു;
തിരുത് തകു മാളികൈ ചൂഴ്ന്ത തിരു ആലവായാന് തിരുനീറേ.

[6]
എയില് അതു അട്ടതു നീറു; ഇരുമൈക്കുമ് ഉള്ളതു നീറു;
പയിലപ്പടുവതു നീറു; പാക്കിയമ് ആവതു നീറു;
തുയിലൈത് തടുപ്പതു നീറു; ചുത്തമ് അതു ആവതു നീറു;
അയിലൈപ് പൊലിതരു ചൂലത്തു ആലവായാന് തിരുനീറേ.

[7]
ഇരാവണന് മേലതു നീറു; എണ്ണത് തകുവതു നീറു;
പരാവണമ് ആവതു നീറു; പാവമ് അറുപ്പതു നീറു;
തരാവണമ് ആവതു നീറു; തത്തുവമ് ആവതു നീറു;
അരാ അണങ്കുമ് തിരുമേനി ആലവായാന് തിരുനീറേ.

[8]
മാലൊടു അയന് അറിയാത വണ്ണമുമ് ഉള്ളതു നീറു;
മേല് ഉറൈ തേവര്കള് തങ്കള് മെയ്യതു വെണ്പൊടി നീറു;
ഏല ഉടമ്പു ഇടര് തീര്ക്കുമ് ഇന്പമ് തരുവതു നീറു;
ആലമ് അതു ഉണ്ട മിടറ്റു എമ് ആലവായാന് തിരുനീറേ.

[9]
കുണ്ടികൈക് കൈയര്കളോടു ചാക്കിയര് കൂട്ടമുമ് കൂട,
കണ് തികൈപ്പിപ്പതു നീറു; കരുത ഇനിയതു നീറു;
എണ്തിചൈപ്പട്ട പൊരുളാര് ഏത്തുമ് തകൈയതു നീറു;
അണ്ടത്തവര് പണിന്തു ഏത്തുമ് ആലവായാന് തിരുനീറേ.

[10]
ആറ്റല് അടല് വിടൈ ഏറുമ് ആലവായാന് തിരുനീറ്റൈപ്
പോറ്റി, പുകലി നിലാവുമ് പൂചുരന് ഞാനചമ്പന്തന്,
തേറ്റി, തെന്നന് ഉടല് ഉറ്റ തീപ്പിണി ആയിന തീരച്
ചാറ്റിയ പാടല്കള് പത്തുമ് വല്ലവര് നല്ലവര് താമേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.085  
വേയ് ഉറു തോളി പങ്കന്,  
Tune - പിയന്തൈക്കാന്താരമ്   (Location: തിരുമറൈക്കാടു (വേതാരണ്യമ്) God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=oF4wlCt8je0
വേയ് ഉറു തോളി പങ്കന്, വിടമ് ഉണ്ട കണ്ടന്, മികനല്ല വീണൈ തടവി,
മാചു അറു തിങ്കള് കങ്കൈ മുടിമേല് അണിന്തു, എന് ഉളമേ പുകുന്ത അതനാല്
ഞായിറു, തിങ്കള്, ചെവ്വായ്, പുതന് വിയാഴമ്, വെള്ളി, ചനി, പാമ്പു ഇരണ്ടുമ്, ഉടനേ
ആചു അറു; നല്ല നല്ല; അവൈ നല്ല നല്ല, അടിയാര് അവര്ക്കു മികവേ.

[1]
എന്പൊടു കൊമ്പൊടു ആമൈ ഇവൈ മാര്പു ഇലങ്ക, എരുതു ഏറി, ഏഴൈ ഉടനേ,
പൊന് പൊതി മത്തമാലൈ പുനല് ചൂടി വന്തു, എന് ഉളമേ പുകുന്ത അതനാല്
ഒന്പതൊടു, ഒന്റൊടു, ഏഴു, പതിനെട്ടൊടു, ആറുമ്, ഉടന് ആയ നാള്കള് അവൈതാമ്,
അന്പൊടു നല്ല നല്ല; അവൈ നല്ല നല്ല, അടിയാര് അവര്ക്കു മികവേ.

[2]
ഉരു വളര് പവള മേനി ഒളി നീറു അണിന്തു, ഉമൈയോടുമ്, വെള്ളൈ വിടൈ മേല്,
മുരുകു അലര് കൊന്റൈ തിങ്കള് മുടിമേല് അണിന്തു, എന് ഉളമേ പുകുന്ത അതനാല്
തിരുമകള്, കലൈ അതു ഊര്തി, ചെയമാതു, പൂമി, തിചൈ തെയ്വമ് ആന പലവുമ്,
അരു നെതി നല്ല നല്ല; അവൈ നല്ല നല്ല, അടിയാര് അവര്ക്കു മികവേ.

[3]
മതി നുതല് മങ്കൈയോടു, വട പാല് ഇരുന്തു മറൈ ഓതുമ് എങ്കള് പരമന്,
നതിയൊടു കൊന്റൈ മാലൈ മുടിമേല് അണിന്തു, എന് ഉളമേ പുകുന്ത അതനാല്
കൊതി ഉറു കാലന്, അങ്കി, നമനോടു തൂതര്, കൊടു നോയ്കള് ആനപലവുമ്,
അതികുണമ് നല്ല നല്ല; അവൈ നല്ല നല്ല, അടിയാര് അവര്ക്കു മികവേ.

[4]
നഞ്ചു അണി കണ്ടന്, എന്തൈ, മടവാള് തനോടുമ് വിടൈ ഏറുമ് നങ്കള് പരമന്,
തുഞ്ചു ഇരുള് വന്നി, കൊന്റൈ, മുടിമേല് അണിന്തു എന് ഉളമേ പുകുന്ത അതനാല്
വെഞ്ചിന അവുണരോടുമ്, ഉരുമ് ഇടിയുമ്, മിന്നുമ്, മികൈ ആന പൂതമ് അവൈയുമ്,
അഞ്ചിടുമ്; നല്ല നല്ല; അവൈ നല്ല നല്ല, അടിയാര് അവര്ക്കു മികവേ.

[5]
വാള്വരി അതള് അതു ആടൈ വരി കോവണത്തര്
മടവാള് തനോടുമ് ഉടന് ആയ്,
നാണ്മലര് വന്നി കൊന്റൈ നതി ചൂടി വന്തു, എന്
ഉളമേ പുകുന്ത അതനാല്
കോള് അരി, ഉഴുവൈയോടു, കൊലൈ യാനൈ, കേഴല്,
കൊടു നാകമോടു, കരടി,
ആള് അരി, നല്ല നല്ല; അവൈ നല്ല നല്ല,
അടിയാര് അവര്ക്കു മികവേ.

[6]
ചെപ്പു ഇളമുലൈ നല് മങ്കൈ ഒരുപാകമ് ആക
വിടൈ ഏറു ചെല്വന്, അടൈവു ആര്
ഒപ്പു ഇളമതിയുമ് അപ്പുമ് മുടിമേല് അണിന്തു, എന്
ഉളമേ പുകുന്ത അതനാല്
വെപ്പൊടു, കുളിരുമ്, വാതമ്, മികൈ ആന പിത്തുമ്,
വിനൈ ആന, വന്തു നലിയാ;
അപ്പടി നല്ല നല്ല; അവൈ നല്ല നല്ല,
അടിയാര് അവര്ക്കു മികവേ.

[7]
വേള് പട വിഴി ചെയ്തു, അന്റു, വിടൈമേല് ഇരുന്തു,
മടവാള് തനോടുമ് ഉടന് ആയ്,
വാണ്മതി വന്നി കൊന്റൈമലര് ചൂടി വന്തു, എന്
ഉളമേ പുകുന്ത അതനാല്
ഏഴ്കടല് ചൂഴ് ഇലങ്കൈ അരൈയന് തനോടുമ്
ഇടര് ആന വന്തു നലിയാ;
ആഴ് കടല് നല്ല നല്ല; അവൈ നല്ല നല്ല,
അടിയാര് അവര്ക്കു മികവേ.

[8]
പല പല വേടമ് ആകുമ് പരന്, നാരിപാകന്, പചു ഏറുമ്
എങ്കള് പരമന്,
ചല മകളോടു എരുക്കു മുടിമേല് അണിന്തു, എന്
ഉളമേ പുകുന്ത അതനാല്
മലര് മിചൈയോനുമ് മാലുമ് മറൈയോടു തേവര്
വരു കാലമ് ആന പലവുമ്,
അലൈകടല്, മേരു, നല്ല; അവൈ നല്ല നല്ല
അടിയാര് അവര്ക്കു മികവേ.

[9]
കൊത്തു അലര് കുഴലിയോടു വിചയറ്കു നല്കു
കുണമ് ആയ വേട വികിര്തന്,
മത്തമുമ് മതിയുമ് നാകമ് മുടിമേല് അണിന്തു, എന്
ഉളമേ പുകുന്ത അതനാല്
പുത്തരൊടു അമണൈ വാതില് അഴിവിക്കുമ് അണ്ണല്
തിരുനിരു ചെമ്മൈ തിടമേ;
അത്തകു നല്ലനല്ല; അവൈ നല്ലനല്ല, അടിയാര് അവര്ക്കു
മികവേ.

[10]
തേന് അമര് പൊഴില് കൊള് ആലൈ വിളൈ ചെന്നെല് തുന്നി,
വളര് ചെമ്പൊന് എങ്കുമ് നികഴ,
നാന്മുകന് ആതി ആയ പിരമാപുരത്തു
മറൈഞാന ഞാനമുനിവന്,
താന് ഉറു കോളുമ് നാളുമ് അടിയാരൈ വന്തു
നലിയാത വണ്ണമ് ഉരൈ ചെയ്
ആന ചൊല് മാലൈ ഓതുമ് അടിയാര്കള്, വാനില്
അരചു ആള്വര്; ആണൈ നമതേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.098  
വരൈത്തലൈപ് പചുമ് പൊനോടു അരുങ്  
Tune - നട്ടരാകമ്   (Location: തിരുത്തുരുത്തി God: വേതേചുവരര് Goddess: മുകിഴാമ്പികൈയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=wC9RryMFjDE
വരൈത്തലൈപ് പചുമ് പൊനോടു അരുങ് കലങ്കള് ഉന്തി
വന്തു
ഇരൈത്തു, അലൈച് ചുമന്തു കൊണ്ടു എറിന്തു, ഇലങ്കു
കാവിരിക്
കരൈത്തലൈത് തുരുത്തി പുക്കു ഇരുപ്പതേ കരുത്തിനായ്!
ഉരൈത്തലൈപ് പൊലിന്ത ഉനക്കു ഉണര്ത്തുമ് ആറു
വല്ലമേ?

[1]
അടുത്തു അടുത്തു അകത്തിയോടു, വന്നി, കൊന്റൈ,
കൂവിളമ്,
തൊടുത്തു ഉടന് ചടൈപ് പെയ്തായ്! തുരുത്തിയായ്! ഓര്
കാലനൈക്
കടുത്തു, അടിപ്പുറത്തിനാല് നിറത്തു ഉതൈത്ത കാരണമ്
എടുത്തു എടുത്തു ഉരൈക്കുമ് ആറു വല്ലമ് ആകില്, നല്ലമേ.

[2]
കങ്കുല് കൊണ്ട തിങ്കളോടു കങ്കൈ തങ്കു ചെഞ്ചടൈച്
ചങ്കു ഇലങ്കു വെണ്കുഴൈ ചരിന്തു ഇലങ്കു കാതിനായ്!
പൊങ്കു ഇലങ്കു പൂണ നൂല് ഉരുത്തിരാ! തുരുത്തി പുക്കു,
എങ്കുമ് നിന് ഇടങ്കളാ അടങ്കി വാഴ്വതു എന്കൊ

[3]
കരുത്തിനാല് ഒര് കാണി ഇല്; വിരുത്തി ഇല്ലൈ; തൊണ്ടര്
തമ്
അരുത്തിയാല്, തമ്(മ്) അല്ലല് ചൊല്ലി, ഐയമ് ഏറ്പതു
അന്റിയുമ്,
ഒരുത്തിപാല് പൊരുത്തി വൈത്തു, ഉടമ്പു വിട്ടു യോകിയായ്
ഇരുത്തി നീ, തുരുത്തി പുക്കു; ഇതു എന്ന മായമ് എന്പതേ!

[4]
തുറക്കുമാ ചൊലപ്പടായ്! തുരുത്തിയായ്! തിരുന്തു അടി
മറക്കുമ് ആറു ഇലാത എന്നൈ മൈയല് ചെയ്തു, ഇമ്
മണ്ണിന്മേല്
പിറക്കുമ് ആറു കാട്ടിനായ്! പിണിപ്പടുമ് ഉടമ്പു വിട്ടു
ഇറക്കുമ് ആറു കാട്ടിനായ്ക്കു ഇഴുക്കുകിന്റതു എന്നൈയേ?

[5]
വെയിറ്കു എതിര്ന്തു ഇടമ് കൊടാതു അകമ് കുളിര്ന്ത പൈമ്
പൊഴില്
തുയിറ്കു എതിര്ന്ത പുള് ഇനങ്കള് മല്കു തണ് തുരുത്തിയായ്!
മയിറ്കു എതിര്ന്തു അണങ്കു ചായല് മാതു ഒര്പാകമ് ആക മൂ
എയിറ്കു എതിര്ന്തു ഒര് അമ്പിനാല് എരിത്ത വില്ലി
അല്ലൈയേ?

[6]
കണിച്ചി അമ്പടൈച് ചെല്വാ! കഴിന്തവര്ക്കു ഒഴിന്ത ചീര്
തുണിച് ചിരക് കിരന്തൈയായ്! കരന്തൈയായ്! തുരുത്തിയായ്!
അണിപ്പടുമ് തനിപ് പിറൈപ് പനിക് കതിര്ക്കു അവാവുമ് നല്
മണിപ് പടുമ് പൈനാകമ് നീ മകിഴ്ന്ത അണ്ണല് അല്ലൈയേ?

[7]
ചുടപ് പൊടിന്തു ഉടമ്പു ഇഴന്തു അനങ്കന് ആയ മന്മതന്
ഇടര്പ്പടക് കടന്തു, ഇടമ് തുരുത്തി ആക എണ്ണിനായ്!
കടല് പടൈ ഉടൈയ അക് കടല് ഇലങ്കൈ മന്നനൈ,
അടല് പട, അടുക്കലില് അടര്ത്ത അണ്ണല് അല്ലൈയേ?

[8]
കളമ് കുളിര്ന്തു ഇലങ്കു പോതു കാതലാനുമ്, മാലുമ് ആയ്,
വളമ് കിളര് പൊന് അമ് കഴല് വണങ്കി വന്തു കാണ്കിലാര്;
തുളങ്കു ഇളമ്പിറൈച് ചെനിത് തുരുത്തിയായ്! തിരുന്തു അടി,
ഉളമ് കുളിര്ന്ത പോതു എലാമ്, ഉകന്തു ഉകന്തു ഉരൈപ്പനേ.

[9]
പുത്തര്, തത്തുവമ് ഇലാച് ചമണ്, ഉരൈത്ത പൊയ്തനൈ
ഉത്തമമ് എനക് കൊളാതു, ഉകന്തു എഴുന്തു, വണ്ടു ഇനമ്
തുത്തമ് നിന്റു പണ് ചെയുമ് ചൂഴ് പൊഴില് തുരുത്തി എമ്
പിത്തര് പിത്തനൈത് തൊഴ, പിറപ്പു അറുത്തല് പെറ്റിയേ.

[10]
കറ്റു മുറ്റിനാര് തൊഴുമ് കഴുമലത്തു അരുന്തമിഴ്
ചുറ്റുമ് മുറ്റുമ് ആയിനാന് അവന് പകര്ന്ത ചൊറ്കളാല്,
പെറ്റമ് ഒന്റു ഉയര്ത്തവന് പെരുന് തുരുത്തി പേണവേ,
കുറ്റമ് മുറ്റുമ് ഇന്മൈയിന്, കുണങ്കള് വന്തു കൂടുമേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
2 -Thirumurai   Pathigam 2.114  
തൊണ്ടര് അഞ്ചുകളിറുമ്(മ്) അടക്കി, ചുരുമ്പു  
Tune - ചെവ്വഴി   (Location: തിരുക്കേതാരമ് God: കേതാരേചുവരര് Goddess: കൗരിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=FNR8RErV8cE
തൊണ്ടര് അഞ്ചുകളിറുമ്(മ്) അടക്കി, ചുരുമ്പു ആര് മലര്
ഇണ്ടൈ കട്ടി, വഴിപാടു ചെയ്യുമ് ഇടമ് എന്പരാല്
വണ്ടു പാട, മയില് ആല, മാന് കന്റു തുള്ള(വ്), വരിക്
കെണ്ടൈ പായ, ചുനൈ നീലമ് മൊട്ടു അലരുമ് കേതാരമേ.

[1]
പാതമ് വിണ്ണோര് പലരുമ് പരവിപ് പണിന്തു ഏത്തവേ,
വേതമ് നാന്കുമ് പതിനെട്ടൊടു ആറുമ് വിരിത്താര്ക്കു
ഇടമ്
താതു വിണ്ട(മ്), മതു ഉണ്ടു മിണ്ടി(വ്) വരു വണ്ടു ഇനമ്
കീതമ് പാട(മ്), മടമന്തി കേട്ടു ഉകളുമ് കേതാരമേ.

[2]
മുന്തി വന്തു പുരോതയമ് മൂഴ്കി(മ്) മുനികള് പലര്,
എന്തൈപെമ്മാന്! എന നിന്റു ഇറൈഞ്ചുമ് ഇടമ്
എന്പരാല്
മന്തി പായ, ചരേലച് ചൊരിന്തു(മ്) മുരിന്തു ഉക്ക പൂക്
കെന്തമ് നാറ, കിളരുമ് ചടൈ എന്തൈ കേതാരമേ.

[3]
ഉള്ളമ് മിക്കാര്, കുതിരൈ(മ്) മുകത്താര്, ഒരു കാലര്കള്
എള്കല് ഇല്ലാ ഇമൈയോര്കള്, ചേരുമ്(മ്) ഇടമ് എന്പരാല്
പിള്ളൈ തുള്ളിക് കിളൈ പയില്വ കേട്ടു, പിരിയാതു പോയ്,
കിള്ളൈ, ഏനല് കതിര് കൊണര്ന്തു വായ്പ് പെയ്യുമ്
കേതാരമേ.

[4]
ഊഴി ഊഴി ഉണര്വാര്കള്, വേതത്തിന് ഒണ്
പൊരുള്കളാല്,
വാഴി, എന്തൈ! എന വന്തു ഇറൈഞ്ചുമ് ഇടമ് എന്പരാല്
മേഴിത് താങ്കി ഉഴുവാര്കള് പോല(വ്), വിരൈ തേരിയ,
കേഴല് പൂഴ്തി, കിളൈക്ക, മണി ചിന്തുമ് കേതാരമേ.

[5]
നീറു പൂചി, നിലത്തു ഉണ്ടു, നീര് മൂഴ്കി, നീള് വരൈതന് മേല്
തേറു ചിന്തൈ ഉടൈയാര്കള് ചേരുമ്(മ്) ഇടമ് എന്പരാല്
ഏറി മാവിന് കനിയുമ് പലാവിന്(ന്) ഇരുഞ് ചുളൈകളുമ്
കീറി, നാളുമ് മുചുക് കിളൈയൊടു ഉണ്ടു ഉകളുമ്
കേതാരമേ.

[6]
മടന്തൈ പാകത്തു അടക്കി(മ്), മറൈ ഓതി വാനോര് തൊഴ,
തൊടര്ന്ത നമ്മേല് വിനൈ തീര്ക്ക നിന്റാര്ക്കു ഇടമ്
എന്പരാല്
ഉടൈന്ത കാറ്റുക്കു ഉയര് വേങ്കൈ പൂത്തു ഉതിര, കല്
അറൈകള് മേല്
കിടന്ത വേങ്കൈ ചിനമാ മുകമ് ചെയ്യുമ് കേതാരമേ.

[7]
അരവ മുന്നീര് അണി ഇലങ്കൈക് കോനൈ, അരുവരൈതനാല്
വെരുവ ഊന്റി, വിരലാല് അടര്ത്താര്ക്കു ഇടമ് എന്പരാല്
കുരവമ്, കോങ്കമ്, കുളിര് പിണ്ടി, ഞാഴല്, ചുരപുന്നൈ,
മേല്
കിരമമ് ആക വരിവണ്ടു പണ് ചെയ്യുമ് കേതാരമേ.

[8]
ആഴ്ന്തു കാണാര്, ഉയര്ന്തു എയ്തകില്ലാര്, അലമന്തവര്
താഴ്ന്തു, തമ് തമ് മുടി ചായ നിന്റാര്ക്കു ഇടമ് എന്പരാല്
വീഴ്ന്തു ചെറ്റു(ന്) നിഴറ്കു ഇറങ്കുമ് വേഴത്തിന് വെണ്
മരുപ്പിനൈക്
കീഴ്ന്തു ചിങ്കമ് കുരുകു ഉണ്ണ, മുത്തു ഉതിരുമ് കേതാരമേ.

[9]
കടുക്കള് തിന്റു കഴി മീന് കവര്വാര്കള്, മാചു ഉടമ്പിനര്,
ഇടുക്കണ് ഉയ്പ്പാര് അവര് എയ്ത ഒണ്ണാ ഇടമ് എന്പരാല്
അടുക്ക നിന്റ(വ്) അറ ഉരൈകള് കേട്ടു ആങ്കു അവര്
വിനൈകളൈക്
കെടുക്ക നിന്റ പെരുമാന് ഉറൈകിന്റ കേതാരമേ.

[10]
വായ്ന്ത ചെന്നെല് വിളൈ കഴനി മല്കുമ് വയല് കാഴിയാന്,
ഏയ്ന്ത നീര്ക്കോട്ടു ഇമൈയോര് ഉറൈകിന്റ കേതാരത്തൈ
ആയ്ന്തു ചൊന്ന അരുന്തമിഴ്കള് പത്തുമ് ഇചൈ വല്ലവര്,
വേന്തര് ആകി ഉലകു ആണ്ടു, വീടുകതി പെറുവരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.004  
ഇടരിനുമ്, തളരിനുമ്, എനതു ഉറു  
Tune - കാന്താരപഞ്ചമമ്   (Location: തിരുവാവടുതുറൈ God: മാചിലാമണിയീചുവരര് Goddess: ഒപ്പിലാമുലൈയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=HR13vYitroI Audio: https://www.sivasiva.org/audio/3.004 idarinum thalarinum.mp3
ഇടരിനുമ്, തളരിനുമ്, എനതു ഉറു നോയ്
തൊടരിനുമ്, ഉന കഴല് തൊഴുതു എഴുവേന്;
കടല്തനില് അമുതൊടു കലന്ത നഞ്ചൈ
മിടറിനില് അടക്കിയ വേതിയനേ!
ഇതുവോ എമൈ ആളുമ് ആറു? ഈവതു ഒന്റു എമക്കു ഇല്ലൈയേല്,
അതുവോ ഉനതു ഇന് അരുള്? ആവടുതുറൈ അരനേ!

[1]
വാഴിനുമ്, ചാവിനുമ്, വരുന്തിനുമ്, പോയ്
വീഴിനുമ്, ഉന കഴല് വിടുവേന് അല്ലേന്;
താഴ് ഇളന് തടമ്പുനല് തയങ്കു ചെന്നിപ്
പോഴ് ഇളമതി വൈത്ത പുണ്ണിയനേ!
ഇതുവോ എമൈ ആളുമ് ആറു? ഈവതു ഒന്റു എമക്കു ഇല്ലൈയേല്,
അതുവോ ഉനതു ഇന് അരുള്? ആവടുതുറൈ അരനേ!

[2]
നനവിനുമ്, കനവിനുമ്, നമ്പാ! ഉന്നൈ,
മനവിനുമ്, വഴിപടല് മറവേന്; അമ്മാന്!
പുനല് വിരി നറുങ്കൊന്റൈപ്പോതു അണിന്ത,
കനല് എരി-അനല് പുല്കു കൈയവനേ!
ഇതുവോ എമൈ ആളുമ് ആറു? ഈവതു ഒന്റു എമക്കു ഇല്ലൈയേല്,
അതുവോ ഉനതു ഇന് അരുള്? ആവടുതുറൈ അരനേ!

[3]
തുമ്മലൊടു അരുന്തുയര് തോന്റിടിനുമ്,
അമ് മലര് അടി അലാല് അരറ്റാതു, എന് നാ;
കൈമ് മല്കു വരിചിലൈക് കണൈ ഒന്റിനാല്
മുമ്മതില് എരി എഴ മുനിന്തവനേ!
ഇതുവോ എമൈ ആളുമ് ആറു? ഈവതു ഒന്റു എമക്കു ഇല്ലൈയേല്,
അതുവോ ഉനതു ഇന് അരുള്? ആവടുതുറൈ അരനേ!

[4]
കൈയതു വീഴിനുമ്, കഴിവു ഉറിനുമ്,
ചെയ് കഴല് അടി അലാല് ചിന്തൈ ചെയ്യേന്;-
കൊയ് അണി നറുമലര് കുലായ ചെന്നി
മൈ അണി മിടറു ഉടൈ മറൈയവനേ!
ഇതുവോ എമൈ ആളുമ് ആറു? ഈവതു ഒന്റു എമക്കു ഇല്ലൈയേല്,
അതുവോ ഉനതു ഇന് അരുള്? ആവടുതുറൈ അരനേ!

[5]
വെന്തുയര് തോന്റി ഓര് വെരു ഉറിനുമ്,
എന്തായ്! ഉന് അടി അലാല് ഏത്താതു, എന് നാ;
ഐന്തലൈ അരവു കൊണ്ടു അരൈക്കു അചൈത്ത
ചന്ത വെണ്പൊടി അണി ചങ്കരനേ!
ഇതുവോ എമൈ ആളുമ് ആറു? ഈവതു ഒന്റു എമക്കു ഇല്ലൈയേല്,
അതുവോ ഉനതു ഇന് അരുള്? ആവടുതുറൈ അരനേ!

[6]
വെപ്പൊടു വിരവി ഓര് വിനൈ വരിനുമ്,
അപ്പാ! ഉന് അടി അലാല് അരറ്റാതു, എന് നാ;
ഒപ്പു ഉടൈ ഒരുവനൈ ഉരു അഴിയ
അപ്പടി അഴല് എഴ വിഴിത്തവനേ!
ഇതുവോ എമൈ ആളുമ് ആറു? ഈവതു ഒന്റു എമക്കു ഇല്ലൈയേല്,
അതുവോ ഉനതു ഇന് അരുള്? ആവടുതുറൈ അരനേ!

[7]
പേര് ഇടര് പെരുകി, ഓര് പിണി വരിനുമ്,
ചീര് ഉടൈക് കഴല് അലാല് ചിന്തൈ ചെയ്യേന്;
ഏര് ഉടൈ മണി മുടി ഇരാവണനൈ
ആര് ഇടര് പട വരൈ അടര്ത്തവനേ!
ഇതുവോ എമൈ ആളുമ് ആറു? ഈവതു ഒന്റു എമക്കു ഇല്ലൈയേല്,
അതുവോ ഉനതു ഇന് അരുള്? ആവടുതുറൈ അരനേ!

[8]
ഉണ്ണിനുമ്, പചിപ്പിനുമ്, ഉറങ്കിനുമ്, നിന്
ഒണ് മലര് അടി അലാല് ഉരൈയാതു, എന് നാ;
കണ്ണനുമ്, കടി കമഴ് താമരൈ മേല്
അണ്ണലുമ്, അളപ്പു അരിതു ആയവനേ!
ഇതുവോ എമൈ ആളുമ് ആറു? ഈവതു ഒന്റു എമക്കു ഇല്ലൈയേല്,
അതുവോ ഉനതു ഇന് അരുള്? ആവടുതുറൈ അരനേ!

[9]
പിത്തൊടു മയങ്കി ഓര് പിണി വരിനുമ്,
അത്താ! ഉന് അടിഅലാല് അരറ്റാതു, എന് നാ;
പുത്തരുമ് ചമണരുമ് പുറന് ഉരൈക്ക,
പത്തര്കട്കു അരുള്ചെയ്തു പയിന്റവനേ!
ഇതുവോ എമൈ ആളുമ് ആറു? ഈവതു ഒന്റു എമക്കു ഇല്ലൈയേല്,
അതുവോ ഉനതു ഇന് അരുള്? ആവടുതുറൈ അരനേ!

[10]
അലൈ പുനല് ആവടുതുറൈ അമര്ന്ത
ഇലൈ നുനൈ വേല്പടൈ എമ് ഇറൈയൈ,
നലമ് മികു ഞാനചമ്പന്തന് ചൊന്ന
വിലൈ ഉടൈ അരുന്തമിഴ്മാലൈ വല്ലാര്,
വിനൈ ആയിന നീങ്കിപ് പോയ്, വിണ്ണവര് വിയന് ഉലകമ്
നിലൈ ആക മുന് ഏറുവര്; നിലമ്മിചൈ നിലൈ ഇലരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.005  
തക്കന് വേള്വി തകര്ത്തവന്, പൂന്തരായ
മിക്ക
 
Tune - കാന്താരപഞ്ചമമ്   (Location: തിരുപ്പൂന്തരായ് God: Goddess: )

തക്കന് വേള്വി തകര്ത്തവന്, പൂന്തരായ
മിക്ക ചെമ്മൈ വിമലന്, വിയന് കഴല്
ചെന്റു ചിന്തൈയില് വൈക്ക, മെയ്ക്കതി
നന്റു അതു ആകിയ നമ്പന്താനേ.

[1]
പുള് ഇനമ് പുകഴ് പോറ്റിയ പൂന്തരായ്
വെള്ളമ് താങ്കു വികിര്തന് അടി തൊഴ,
ഞാലത്തില് ഉയര്വാര്, ഉള്കുമ് നന്നെറി
മൂലമ് ആയ മുതലവന് താനേ.

[2]
വേന്തരായ് ഉലകു ആള വിരുപ്പു ഉറിന്,
പൂന്തരായ് നകര് മേയവന് പൊന് കഴല്
നീതിയാല് നിനൈന്തു ഏത്തി ഉള്കിട,
ചാതിയാ, വിനൈ ആനതാനേ.

[3]
പൂചുരര് തൊഴുതു ഏത്തിയ പൂന്തരായ്
ഈചന് ചേവടി ഏത്തി ഇറൈഞ്ചിട,
ചിന്തൈ നോയ് അവൈ തീര നല്കിടുമ്
ഇന്തു വാര്ചടൈ എമ് ഇറൈയേ.

[4]
പൊലിന്ത എന്പു അണി മേനിയന്-പൂന്തരായ്
മലിന്ത പുന്തിയര് ആകി വണങ്കിട,
നുമ്തമ് മേല്വിനൈ ഓട, വീടുചെയ്
എന്തൈ ആയ എമ് ഈചന്താനേ.

[5]
പൂതമ് ചൂഴപ് പൊലിന്തവന്, പൂന്തരായ്
നാതന്, ചേവടി നാളുമ് നവിന്റിട,
നല്കുമ്, നാള്തൊറുമ് ഇന്പമ് നളിര്പുനല്
പില്കു വാര്ചടൈപ് പിഞ്ഞകനേ.

[6]
പുറ്റിന് നാകമ് അണിന്തവന്, പൂന്തരായ്
പറ്റി വാഴുമ് പരമനൈപ് പാടിട,
പാവമ് ആയിന തീരപ് പണിത്തിടുമ്
ചേ അതു ഏറിയ ചെല്വന് താനേ.

[7]
പോതകത്തു ഉരി പോര്ത്തവന്, പൂന്തരായ്
കാതലിത്താന്-കഴല് വിരല് ഒന്റിനാല്,
അരക്കന് ആറ്റല് അഴിത്തു, അവനുക്കു അരുള്
പെരുക്കി നിന്റ എമ് പിഞ്ഞകനേ.

[8]
മത്തമ് ആന ഇരുവര് മരുവു ഒണാ
അത്തന് ആനവന് മേവിയ പൂന്തരായ്,
ആള് അതു ആക, അടൈന്തു ഉയ്മ്മിന്! നുമ് വിനൈ
മാളുമ് ആറു അരുള്ചെയ്യുമ്, താനേ.

[9]
പൊരുത്തമ് ഇല് ചമണ് ചാക്കിയര് പൊയ് കടിന്തു,
ഇരുത്തല് ചെയ്ത പിരാന്-ഇമൈയോര് തൊഴ,
പൂന്തരായ് നകര് കോയില് കൊണ്ടു, കൈ
ഏന്തുമ് മാന്മറി എമ് ഇറൈയേ.

[10]
പുന്തിയാല് മിക നല്ലവര് പൂന്തരായ്
അന്തമ് ഇല് എമ് അടികളൈ, ഞാനചമ്
പന്തന് മാലൈ കൊണ്ടു ഏത്തി വാഴുമ്! നുമ്
പന്തമ് ആര് വിനൈ പാറിടുമേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.022  
തുഞ്ചലുമ് തുഞ്ചല് ഇലാത പോഴ്തിനുമ്,
നെഞ്ചു
 
Tune - കാന്താരപഞ്ചമമ്   (Location: ചീര്കാഴി God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Pi5cJXxeoVQ
തുഞ്ചലുമ് തുഞ്ചല് ഇലാത പോഴ്തിനുമ്,
നെഞ്ചു അകമ് നൈന്തു, നിനൈമിന്, നാള്തൊറുമ്,
വഞ്ചകമ് അറ്റു! അടി വാഴ്ത്ത, വന്ത കൂറ്റു
അഞ്ച ഉതൈത്തന, അഞ്ചു എഴുത്തുമേ.

[1]
മന്തിര നാല്മറൈ ആകി, വാനവര്
ചിന്തൈയുള് നിന്റവര്, അവര് തമ്മൈ ആള്വന
ചെന്തഴല് ഓമ്പിയ ചെമ്മൈ വേതിയര്ക്കു
അന്തിയുള് മന്തിരമ്, അഞ്ചു എഴുത്തുമേ.

[2]
ഊനില് ഉയിര്പ്പൈ ഒടുക്കി, ഒണ് ചുടര്
ഞാനവിളക്കിനൈ ഏറ്റി, നന് പുലത്തു
ഏനൈ വഴി തിറന്തു, ഏത്തുവാര്ക്കു ഇടര്
ആന കെടുപ്പന അഞ്ചു എഴുത്തുമേ.

[3]
നല്ലവര് തീയവര് എനാതു, നച്ചിനര്
ചെല്ലല് കെട, ചിവമുത്തി കാട്ടുവ;
കൊല്ല നമന്തമര് കൊണ്ടു പോമ് ഇടത്തു
അല്ലല് കെടുപ്പന അഞ്ചു എഴുത്തുമേ.

[4]
കൊങ്കു അലര് വന്മതന് വാളി ഐന്തു; അകത്തു
അങ്കു ഉള പൂതമുമ് അഞ്ച; ഐമ് പൊഴില്;
തങ്കു അരവിന് പടമ് അഞ്ചു; തമ് ഉടൈ
അമ് കൈയില് ഐവിരല്; അഞ്ചു, എഴുത്തുമേ.

[5]
തുമ്മല് ഇരുമല് തൊടര്ന്ത പോഴ്തിനുമ്,
വെമ്മൈ നരകമ് വിളൈന്ത പോഴ്തിനുമ്,
ഇമ്മൈ വിനൈ അടര്ത്തു എയ്തുമ് പോഴ്തിനുമ്,
അമ്മൈയിനുമ്, തുണൈ അഞ്ചു എഴുത്തുമേ.

[6]
വീടു പിറപ്പൈ അറുത്തു, മെച്ചിനര്
പീടൈ കെടുപ്പന; പിന്നൈ, നാള്തൊറുമ്
മാടു കൊടുപ്പന; മന്നു മാ നടമ്
ആടി ഉകപ്പന അഞ്ചു എഴുത്തുമേ.

[7]
വണ്ടു അമര് ഓതി മടന്തൈ പേണിന;
പണ്ടൈ ഇരാവണന് പാടി ഉയ്ന്തന;
തൊണ്ടര്കള് കൊണ്ടു തുതിത്തപിന്, അവര്ക്കു
അണ്ടമ് അളിപ്പന അഞ്ചു എഴുത്തുമേ.

[8]
കാര്വണന്, നാന്മുകന്, കാണുതറ്കു ഒണാച്
ചീര് വണച് ചേവടി ചെവ്വി, നാള്തൊറുമ്,
പേര് വണമ് പേചിപ് പിതറ്റുമ് പിത്തര്കട്കു
ആര് വണമ് ആവന അഞ്ചു എഴുത്തുമേ.

[9]
പുത്തര്, ചമണ് കഴുക് കൈയര്, പൊയ് കൊളാച്
ചിത്തത്തവര്കള് തെളിന്തു തേറിന;
വിത്തക നീറു അണിവാര് വിനൈപ്പകൈക്കു
അത്തിരമ് ആവന അഞ്ചു എഴുത്തുമേ.

[10]
നല്-തമിഴ് ഞാനചമ്പന്തന്-നാല്മറൈ
കറ്റവന്, കാഴിയര് മന്നന്-ഉന്നിയ
അറ്റമ് ഇല് മാലൈഈര് ഐന്തുമ്, അഞ്ചു എഴുത്തു
ഉറ്റന, വല്ലവര് ഉമ്പര് ആവരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.024  
മണ്ണിന് നല്ല വണ്ണമ് വാഴല്  
Tune - കൊല്ലി   (Location: തിരുക്കഴുമലമ് (ചീര്കാഴി) God: പിരമപുരീചര് Goddess: തിരുനിലൈനായകി)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=EFcH79qtezA Audio: https://www.youtube.com/watch?v=zpZCGZOpaeY Audio: https://www.sivasiva.org/audio/3.024 Mannanil Nalla Vannam.mp3
മണ്ണിന് നല്ല വണ്ണമ് വാഴല് ആമ്, വൈകലുമ്;
എണ്ണിന് നല്ല കതിക്കു യാതുമ് ഓര് കുറൈവു ഇലൈ
കണ്ണിന് നല്ല(ഃ)തു ഉറുമ് കഴുമല വള നകര്
പെണ്ണിന് നല്ലാളൊടുമ് പെരുന്തകൈ ഇരുന്തതേ!

[1]
പോതൈ ആര് പൊന് കിണ്ണത്തു അടിചില് പൊല്ലാതു എനത്
താതൈയാര് മുനിവു ഉറ, താന് എനൈ ആണ്ടവന്;
കാതൈ ആര് കുഴൈയിനന്; കഴുമല വള നകര്
പേതൈയാള് അവളൊടുമ് പെരുന്തകൈ ഇരുന്തതേ!

[2]
തൊണ്ടു അണൈചെയ് തൊഴില്-തുയര് അറുത്തു ഉയ്യല് ആമ്
വണ്ടു അണൈ കൊന്റൈയാന്, മതുമലര്ച് ചടൈമുടി;
കണ് തുണൈ നെറ്റിയാന്; കഴുമല വള നകര്
പെണ് തുണൈ ആക ഓര് പെരുന്തകൈ ഇരുന്തതേ!

[3]
അയര്വു ഉളോമ്! എന്റു നീ അചൈവു ഒഴി, നെഞ്ചമേ!
നിയര് വളൈ മുന്കൈയാള് നേരിഴൈ അവളൊടുമ്,
കയല് വയല് കുതികൊളുമ് കഴുമല വള നകര്
പെയര് പല തുതിചെയ, പെരുന്തകൈ ഇരുന്തതേ!

[4]
അടൈവു ഇലോമ് എന്റു നീ അയര്വു ഒഴി, നെഞ്ചമേ!
വിടൈ അമര് കൊടിയിനാന്, വിണ്ണവര് തൊഴുതു എഴുമ്,
കടൈ ഉയര് മാടമ് ആര് കഴുമല വള നകര്
പെടൈ നടൈ അവളൊടുമ് പെരുന്തകൈ ഇരുന്തതേ!

[5]
മറ്റു ഒരു പറ്റു ഇലൈ, നെഞ്ചമേ! മറൈപല
കറ്റ നല് വേതിയര് കഴുമല വള നകര്,
ചിറ്റിടൈപ് പേര് അല്കുല് തിരുന്തിഴൈ അവളൊടുമ്
പെറ്റു എനൈ ആള് ഉടൈപ് പെരുന്തകൈ ഇരുന്തതേ!

[6]
കുറൈവളൈ വതുമൊഴി കുറൈവു ഒഴി, നെഞ്ചമേ!
നിറൈവളൈ മുന്കൈയാള് നേരിഴൈ അവളൊടുമ്,
കറൈവളര് പൊഴില്അണി കഴുമല വളനകര്പ്
പിറൈവളര് ചടൈമുടിപ് പെരുന്തകൈ ഇരുന്തതേ!

[7]
അരക്കനാര് അരു വരൈ എടുത്തവന്-അലറിട,
നെരുക്കിനാര്, വിരലിനാല്; നീടു യാഴ് പാടവേ,
കരുക്കു വാള് അരുള് ചെയ്താന്; കഴുമല വള നകര്
പെരുക്കുമ് നീരവളൊടുമ് പെരുന്തകൈ ഇരുന്തതേ!

[8]
നെടിയവന്, പിരമനുമ്, നിനൈപ്പു അരിതു ആയ്, അവര്
അടിയൊടു മുടി അറിയാ അഴല് ഉരുവിനന്;
കടി കമഴ് പൊഴില് അണി കഴുമല വള നകര്
പിടി നടൈ അവളൊടുമ് പെരുന്തകൈ ഇരുന്തതേ!

[9]
താര് ഉറു തട്ടു ഉടൈച് ചമണര് ചാക്കിയര്കള് തമ്
ആര് ഉറു ചൊല് കളൈന്തു, അടി ഇണൈ അടൈന്തു ഉയ്മ്മിന്!
കാര് ഉറു പൊഴില് വളര് കഴുമല വള നകര്
പേര് അറത്താളൊടുമ് പെരുന്തകൈ ഇരുന്തതേ!

[10]
കരുന് തടന് തേന് മല്കു കഴുമല വള നകര്പ്
പെരുന്തടങ് കൊങ്കൈയൊടു ഇരുന്ത എമ്പിരാന് തനൈ
അരുന്തമിഴ് ഞാനചമ്പന്തന ചെന്തമിഴ്
വിരുമ്പുവാര് അവര്കള്, പോയ്, വിണ്ണുലകു ആള്വരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.033  
നീര് ഇടൈത് തുയിന്റവന്, തമ്പി,  
Tune - കൊല്ലി   (Location: തിരുവുചാത്താനമ് (കോവിലൂര്) God: മന്തിരപുരീചുവരര് Goddess: പെരിയനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=nUrPk4HHz-Y
നീര് ഇടൈത് തുയിന്റവന്, തമ്പി, നീള് ചാമ്പുവാന്,
പോര് ഉടൈച് ചുക്കിരീവന്, അനുമാന്, തൊഴ;
കാര് ഉടൈ നഞ്ചു ഉണ്ടു, കാത്തു; അരുള്ചെയ്ത എമ്
ചീര് ഉടൈച് ചേടര് വാഴ് തിരു ഉചാത്താനമേ.

[1]
കൊല്ലൈ ഏറു ഉടൈയവന്, കോവണ ആടൈയന്,
പല്ലൈ ആര് പടുതലൈപ് പലി കൊളുമ് പരമനാര്
മുല്ലൈ ആര് പുറവു അണി മുതു പതി നറൈ കമഴ്
തില്ലൈയാന് ഉറൈവു ഇടമ് തിരു ഉചാത്താനമേ.

[2]
താമ് അലാര് പോലവേ തക്കനാര് വേള്വിയൈ
ഊമനാര് തമ് കനാ ആക്കിനാന്, ഒരു നொടി;
കാമനാര് ഉടല് കെടക് കായ്ന്ത എമ് കണ്ണുതല്;
ചേമമാ ഉറൈവു ഇടമ് തിരു ഉചാത്താനമേ.

[3]
മറി തരു കരത്തിനാന്, മാല്വിടൈ ഏറിയാന്,
കുറി തരു കോല നല് കുണത്തിനാര് അടി തൊഴ,
നെറി തരു വേതിയര് നിത്തലുമ് നിയമമ് ചെയ്
ചെറി തരു പൊഴില് അണി തിരു ഉചാത്താനമേ.

[4]
പണ്ടു, ഇരൈത്തു അയനുമ് മാലുമ്, പലപത്തര്കള്
തൊണ്ടു ഇരൈത്തുമ്, മലര് തൂവിത് തോത്തിരമ് ചൊല,
കൊണ്ടു ഇരൈക് കൊടിയൊടുമ് കുരുകിനിന് നല് ഇനമ്
തെണ്തിരൈക് കഴനി ചൂഴ് തിരു ഉചാത്താനമേ.

[7]
മടവരല് പങ്കിനന്; മലൈതനൈ മതിയാതു
ചടചട എടുത്തവന് തലൈപത്തുമ് നെരിതര,
അടര്തര ഊന്റി, അങ്കേ അവറ്കു അരുള്ചെയ്താന്;
തിടമ് എന ഉറൈവു ഇടമ് തിരു ഉചാത്താനമേ.

[8]
ആണ് അലാര്, പെണ് അലാര്, അയനൊടു മാലുക്കുമ്
കാണ ഒണാ വണ്ണത്താന്, കരുതുവാര് മനത്തു ഉളാന്,
പേണുവാര് പിണിയൊടുമ് പിറപ്പു അറുപ്പാന്, ഇടമ്
ചേണ് ഉലാമ് മാളികൈത് തിരു ഉചാത്താനമേ.

[9]
കാനമ് ആര് വാഴ്ക്കൈയാന്, കാര് അമണ് തേരര് ചൊല്
ഊനമാക് കൊണ്ടു, നീര് ഉരൈമിന്, ഉയ്യ എനില്
വാനമ് ആര് മതില്, അണി മാളികൈ, വളര് പൊഴില്,
തേന മാ മതിയമ് തോയ് തിരു ഉചാത്താനമേ!

[10]
വരൈ തിരിന്തു ഇഴിയുമ് നീര് വളവയല് പുകലി മന്,
തിരൈ തിരിന്തു എറികടല്-തിരു ഉചാത്താനരൈ
ഉരൈ തെരിന്തു ഉണരുമ് ചമ്പന്തന്, ഒണ് തമിഴ് വല്ലാര്
നരൈ തിരൈ ഇന്റിയേ നന്നെറി ചേര്വരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.046  
മുത്തു ഇലങ്കു മുറുവല്(ല്) ഉമൈ  
Tune - കൗചികമ്   (Location: തിരുക്കരുകാവൂര് God: മുല്ലൈവനേചുവരര് Goddess: കരുമ്പനൈയാളമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=uSnIymbkLcs
മുത്തു ഇലങ്കു മുറുവല്(ല്) ഉമൈ അഞ്ചവേ,
മത്തയാനൈ മറുക(വ്), ഉരി വാങ്കി, അക്
കത്തൈ പോര്ത്ത കടവുള് കരുകാവൂര് എമ്
അത്തര്; വണ്ണമ്(മ്) അഴലുമ്(മ്) അഴല്വണ്ണമേ.

[1]
വിമുതല് വല്ല ചടൈയാന്-വിനൈ ഉള്കുവാര്ക്കു
അമുതനീഴല് അകലാതതോര് ചെല്വമ് ആമ്,
കമുതമ് മുല്ലൈ കമഴ്കിന്റ, കരുകാവൂര്
അമുതര്; വണ്ണമ് അഴലുമ് അഴല്വണ്ണമേ.

[2]
പഴക വല്ല ചിറുത്തൊണ്ടര്, പാ ഇന് ഇചൈക്
കുഴകര്! എന്റു കുഴൈയാ, അഴൈയാ, വരുമ്,
കഴല് കൊള് പാടല് ഉടൈയാര് കരുകാവൂര് എമ്
അഴകര്; വണ്ണമ്(മ്) അഴലുമ്(മ്) അഴല്വണ്ണമേ.

[3]
പൊടി മെയ് പൂചി, മലര് കൊയ്തു, പുണര്ന്തു ഉടന്,
ചെടിയര് അല്ലാ ഉള്ളമ് നല്കിയ ചെല്വത്തര്
കടി കൊള് മുല്ലൈ കമഴുമ് കരുകാവൂര് എമ്
അടികള്; വണ്ണമ്(മ്) അഴലുമ്(മ്) അഴല്വണ്ണമേ.

[4]
മൈയല് ഇന്റി, മലര് കൊയ്തു വണങ്കിട,
ചെയ്യ ഉള്ളമ് മിക നല്കിയ ചെല്വത്തര്
കൈതല്, മുല്ലൈ, കമഴുമ് കരുകാവൂര് എമ്
ഐയര്; വണ്ണമ്(മ്) അഴലുമ്(മ്) അഴല്വണ്ണമേ.

[5]
മാചു ഇല് തൊണ്ടര് മലര് കൊണ്ടു വണങ്കിട,
ആചൈ ആര, അരുള് നല്കിയ ചെല്വത്തര്;
കായ് ചിനത്ത വിടൈയാര് കരുകാവൂര് എമ്
ഈചര്; വണ്ണമ്(മ്) എരിയുമ്(മ്) എരിവണ്ണമേ.

[6]
വെന്ത നീറു മെയ് പൂചിയ വേതിയന്,
ചിന്തൈ നിന്റു അരുള് നല്കിയ ചെല്വത്തന്-
കന്തമ് മൗവല് കമഴുമ് കരുകാവൂര് എമ്
എന്തൈ; വണ്ണമ്(മ്) എരിയുമ്(മ്) എരിവണ്ണമേ.

[7]
പണ്ണിന് നേര് മൊഴിയാളൈ ഓര്പാകനാര്
മണ്ണു കോലമ്(മ്) ഉടൈയ അമ്മലരാനൊടുമ്
കണ്ണന് നേട അരിയാര് കരുകാവൂര് എമ്
അണ്ണല്; വണ്ണമ്(മ്) അഴലുമ്(മ്) അഴല്വണ്ണമേ.

[9]
പോര്ത്ത മെയ്യിനര്, പോതു ഉഴല്വാര്കള്, ചൊല്
തീര്ത്തമ് എന്റു തെളിവീര്! തെളിയേന്മിന്!
കാര്ത് തണ്മുല്ലൈ കമഴുമ് കരുകാവൂര് എമ്
ആത്തര് വണ്ണമ്(മ്) അഴലുമ്(മ്) അഴല്വണ്ണമേ.

[10]
കലവമഞ്ഞൈ ഉലവുമ് കരുകാവൂ
നിലവു പാടല് ഉടൈയാന് തന നീള്കഴല്
കുലവു ഞാനചമ്പന്തന് ചെന്തമിഴ്
ചൊല വലാര് അവര് തൊല്വിനൈ തീരുമേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.049  
കാതല് ആകി, കചിന്തു, കണ്ണീര്  
Tune - കൗചികമ്   (Location: നല്ലൂര്പ്പെരുമണമ് -നമചിവായത് തിരുപ്പതികമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=RYMXxRvZB8I Audio: https://www.youtube.com/watch?v=5dzknic0_uA
കാതല് ആകി, കചിന്തു, കണ്ണീര് മല്കി,
ഓതുവാര് തമൈ നന് നെറിക്കു ഉയ്പ്പതു;
വേതമ് നാന്കിനുമ് മെയ്പ്പൊരുള് ആവതു
നാതന് നാമമ് നമച്ചിവായവേ.

[1]
നമ്പുവാര് അവര് നാവിന് നവിറ്റിനാല്,
വമ്പു നാള്മലര് വാര് മതു ഒപ്പതു;
ചെമ്പൊന് ആര് തിലകമ്, ഉലകുക്കു എല്ലാമ്;
നമ്പന് നാമമ് നമച്ചിവായവേ.

[2]
നെക്കു ഉള്, ആര്വമ് മികപ് പെരുകി(ന്) നിനൈന്തു
അക്കു മാലൈ കൊടു അങ്കൈയില് എണ്ണുവാര്
തക്ക വാനവരാത് തകുവിപ്പതു
നക്കന് നാമമ് നമച്ചിവായവേ.

[3]
ഇയമന് തൂതരുമ് അഞ്ചുവര്, ഇന്ചൊലാല്
നയമ് വന്തു ഓത വല്ലാര്തമൈ നണ്ണിനാല്;
നിയമമ്താന് നിനൈവാര്ക്കു ഇനിയാന് നെറ്റി
നയനന്, നാമമ് നമച്ചിവായവേ.

[4]
കൊല്വാരേനുമ്, കുണമ് പല നന്മൈകള്
ഇല്ലാരേനുമ്, ഇയമ്പുവര് ആയിടിന്,
എല്ലാത് തീങ്കൈയുമ് നീങ്കുവര് എന്പരാല്
നല്ലാര് നാമമ് നമച്ചിവായവേ.

[5]
മന്തരമ്(മ്) അന പാവങ്കള് മേവിയ
പന്തനൈയവര് താമുമ് പകര്വരേല്,
ചിന്തുമ് വല്വിനൈ; ചെല്വമുമ് മല്കുമാല്
നന്തി നാമമ് നമച്ചിവായവേ.

[6]
നരകമ് ഏഴ് പുക നാടിനര് ആയിനുമ്,
ഉരൈചെയ് വായിനര് ആയിന്, ഉരുത്തിരര്
വിരവിയേ പുകുവിത്തിടുമ് എന്പരാല്-
വരതന് നാമമ് നമച്ചിവായവേ.

[7]
ഇലങ്കൈ മന്നന് എടുത്ത അടുക്കല് മേല്
തലമ് കൊള് കാല്വിരല് ചങ്കരന് ഊന്റലുമ്,
മലങ്കി, വായ്മൊഴി ചെയ്തവന് ഉയ് വകൈ
നലമ് കൊള് നാമമ് നമച്ചിവായവേ.

[8]
പോതന്, പോതു അന കണ്ണനുമ്, അണ്ണല്തന്
പാതമ് താന് മുടി നേടിയ പണ്പരായ്,
യാതുമ് കാണ്പു അരിതു ആകി, അലന്തവര്
ഓതുമ് നാമമ് നമച്ചിവായവേ.

[9]
കഞ്ചി മണ്ടൈയര്, കൈയില് ഉണ് കൈയര്കള്
വെഞ് ചൊല് മിണ്ടര് വിരവിലര് എന്പരാല്-
വിഞ്ചൈ അണ്ടര്കള് വേണ്ട, അമുതു ചെയ്
നഞ്ചുഉണ് കണ്ടന് നമച്ചിവായവേ.

[10]
നന്തി നാമമ് നമച്ചിവായ! എന്നുമ്
ചന്തൈയാല്,-തമിഴ് ഞാനചമ്പന്തന് ചൊല്
ചിന്തൈയാല് മകിഴ്ന്തു ഏത്ത വല്ലാര് എലാമ്
പന്തപാചമ് അറുക്ക വല്ലാര്കളേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.051  
ചെയ്യനേ! തിരു ആലവായ് മേവിയ
ഐയനേ!
 
Tune - കൗചികമ്   (Location: തിരുആലവായ് (മതുരൈ) God: ചൊക്കനാതചുവാമി Goddess: മീനാട്ചിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=FKdAEZH4Pms Audio: https://www.sivasiva.org/audio/3.051 Seyyanae ThiruAalavaay.mp3
ചെയ്യനേ! തിരു ആലവായ് മേവിയ
ഐയനേ! അഞ്ചല്! എന്റു അരുള്ചെയ്, എനൈ;
പൊയ്യര് ആമ് അമണര് കൊളുവുമ് ചുടര്
പൈയവേ ചെന്റു, പാണ്ടിയറ്കു ആകവേ!

[1]
ചിത്തനേ! തിരു ആലവായ് മേവിയ
അത്തനേ! അഞ്ചല്! എന്റു അരുള്ചെയ്, എനൈ;
എത്തര് ആമ് അമണര് കൊളുവുമ് ചുടര്
പത്തി മന്, തെന്നന്, പാണ്ടിയറ്കു ആകവേ!

[2]
തക്കന് വേള്വി തകര്ത്തു അരുള് ആലവായ്ച്
ചൊക്കനേ! അഞ്ചല്! എന്റു അരുള്ചെയ്, എനൈ;
എക്കര് ആമ് അമണര് കൊളുവുമ് ചുടര്
പക്കമേ ചെന്റു, പാണ്ടിയറ്കു ആകവേ!

[3]
ചിട്ടനേ! തിരു ആലവായ് മേവിയ
അട്ടമൂര്ത്തിയനേ! അഞ്ചല്! എന്റു അരുള്
തുട്ടര് ആമ് അമണര് കൊളുവുമ് ചുടര്
പട്ടി മന്, തെന്നന്, പാണ്ടിയറ്കു ആകവേ!

[4]
നണ്ണലാര് പുരമ് മൂന്റു എരി ആലവായ്
അണ്ണലേ! അഞ്ചല്! എന്റു അരുള്ചെയ്, എനൈ;
എണ് ഇലാ അമണര് കൊളുവുമ് ചുടര്
പണ് ഇയല് തമിഴ്പ് പാണ്ടിയറ്കു ആകവേ!

[5]
തഞ്ചമ്! എന്റു ഉന് ചരണ് പുകുന്തേനൈയുമ്,
അഞ്ചല്! എന്റു അരുള്, ആലവായ് അണ്ണലേ!
വഞ്ചമ് ചെയ്തു അമണര് കൊളുവുമ് ചുടര്
പഞ്ചവന്, തെന്നന്, പാണ്ടിയറ്കു ആകവേ!

[6]
ചെങ്കണ് വെള്വിടൈയായ്! തിരു ആലവായ്
അങ്കണാ! അഞ്ചല്! എന്റു അരുള് ചെയ്, എനൈ;
കങ്കുലാര് അമണ്കൈയര് ഇടുമ് കനല്,
പങ്കമ് ഇല് തെന്നന് പാണ്ടിയറ്കു ആകവേ!

[7]
തൂര്ത്തന് വീരമ് തൊലൈത്തു അരുള് ആലവായ്
ആത്തനേ! അഞ്ചല്! എന്റു അരുള്ചെയ്, എനൈ;
ഏത്തു ഇലാ അമണര് കൊളുവുമ് ചുടര്
പാര്ത്തിവന്, തെന്നന്, പാണ്ടിയറ്കു ആകവേ!

[8]
താവിനാന്, അയന്താന് അറിയാ വകൈ
മേവിനായ്! തിരു ആലവായായ്, അരുള്
തൂ ഇലാ അമണര് കൊളുവുമ് ചുടര്
പാവിനാന്, തെന്നന്, പാണ്ടിയറ്കു ആകവേ!

[9]
എണ്തിചൈക്കു എഴില് ആലവായ് മേവിയ
അണ്ടനേ! അഞ്ചല്! എന്റു അരുള് ചെയ്, എനൈ;
കുണ്ടര് ആമ് അമണര് കൊളുവുമ് ചുടര്
പണ്ടി മന്, തെന്നന്, പാണ്ടിയറ്കു ആകവേ!

[10]
അപ്പന്-ആലവായ് ആതി അരുളിനാല്,
വെപ്പമ് തെന്നവന് മേല് ഉറ, മേതിനിക്കു
ഒപ്പ, ഞാനചമ്പന്തന് ഉരൈപത്തുമ്,
ചെപ്പ വല്ലവര് തീതു ഇലാച് ചെല്വരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.054  
വാഴ്ക അന്തണര്, വാനവര്, ആന്  
Tune - കൗചികമ്   (Location: തിരുആലവായ് (മതുരൈ) God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ArwIB72oZ48
വാഴ്ക അന്തണര്, വാനവര്, ആന് ഇനമ്!
വീഴ്ക, തണ്പുനല്! വേന്തനുമ് ഓങ്കുക!
ആഴ്ക, തീയതു എല്ലാമ്! അരന് നാമമേ
ചൂഴ്ക! വൈയകമുമ് തുയര് തീര്കവേ!

[1]
അരിയ കാട്ചിയരായ്, തമതു അങ്കൈ ചേര്
എരിയര്; ഏറു ഉകന്തു ഏറുവര്; കണ്ടമുമ്
കരിയര്; കാടു ഉറൈ വാഴ്ക്കൈയര്; ആയിനുമ്,
പെരിയര്; ആര് അറിവാര്, അവര് പെറ്റിയേ?

[2]
വെന്ത ചാമ്പല് വിരൈ എനപ് പൂചിയേ,
തന്തൈയാരൊടു തായ് ഇലര്; തമ്മൈയേ
ചിന്തിയാ എഴുവാര് വിനൈ തീര്പ്പരാല്;
എന്തൈയാര് അവര് എവ്വകൈയാര് കൊലോ!

[3]
ആട്പാലവര്ക്കു അരുളുമ് വണ്ണമുമ് ആതിമാണ്പുമ്
കേട്പാന് പുകില്, അളവു ഇല്ലൈ; കിളക്ക വേണ്ടാ;
കോള്പാലനവുമ് വിനൈയുമ് കുറുകാമൈ, എന്തൈ
താള്പാല് വണങ്കിത് തലൈനിന്റു ഇവൈ കേട്ക, തക്കാര്

[4]
ഏതുക്കളാലുമ് എടുത്ത മൊഴിയാലുമ് മിക്കുച്
ചോതിക്ക വേണ്ടാ; ചുടര്വിട്ടു ഉളന്, എങ്കള് ചോതി;
മാ തുക്കമ് നീങ്കല് ഉറുവീര്, മനമ്പറ്റി വാഴ്മിന്!
ചാതുക്കള് മിക്കീര്, ഇറൈയേ വന്തു ചാര്മിന്കളേ

[5]
ആടുമ്(മ്) എനവുമ്, അരുങ്കൂറ്റമ് ഉതൈത്തു വേതമ്
പാടുമ്(മ്) എനവുമ്, പുകഴ് അല്ലതു, പാവമ് നീങ്കക്
കേടുമ് പിറപ്പുമ്(മ്) അറുക്കുമ്(മ്) എനക് കേട്ടിര് ആകില്,
നാടുമ് തിറത്താര്ക്കു അരുള് അല്ലതു, നാട്ടല് ആമേ?

[6]
കടി ചേര്ന്ത പോതു മലര് ആന കൈക് കൊണ്ടു, നല്ല
പടി ചേര്ന്ത പാല്കൊണ്ടു, അങ്കു ആട്ടിട, താതൈ പണ്ടു
മുടി ചേര്ന്ത കാലൈ അറ വെട്ടിട, മുക്കണ് മൂര്ത്തി
അടി ചേര്ന്ത വണ്ണമ്(മ്) അറിവാര് ചൊലക് കേട്ടുമ് അന്റേ!

[7]
വേതമുതല്വന് മുതല് ആക വിളങ്കി, വൈയമ്
ഏതപ്പടാമൈ, ഉലകത്തവര് ഏത്തല് ചെയ്യ,
പൂതമുതല്വന് മുതലേ മുതലാപ് പൊലിന്ത
ചൂതന് ഒലിമാലൈ എന്റേ കലിക്കോവൈ ചൊല്ലേ!

[8]
പാര് ആഴിവട്ടമ് പകൈയാല് നലിന്തു ആട്ട, വാടി
പേര് ആഴിയാനതു ഇടര് കണ്ടു, അരുള് ചെയ്തല് പേണി,
നീര് ആഴി വിട്ടു ഏറി നെഞ്ചു ഇടമ് കൊണ്ടവര്ക്കുപ്
പോര് ആഴി ഈന്ത പുകഴുമ് പുകഴ് ഉറ്റതു അന്റേ!

[9]
മാല് ആയവനുമ് മറൈവല്ലവന് നാന്മുകനുമ്
പാല് ആയ തേവര് പകരില്, അമുതു ഊട്ടല് പേണി,
കാല് ആയ മുന്നീര് കടൈന്താര്ക്കു അരിതു ആയ് എഴുന്ത
ആലാലമ് ഉണ്ടു, അങ്കു അമരര്ക്കു അരുള് ചെയ്തതു ആമേ!

[10]
അറ്റു അന്റി അമ് തണ് മതുരൈത് തൊകൈ ആക്കിനാനുമ്,
തെറ്റു എന്റ തെയ്വമ് തെളിയാര് കരൈക്കു ഓലൈ തെണ് നീര്പ്
പറ്റു ഇന്റിപ് പാങ്കു എതിര്വിന് ഊരവുമ്, പണ്പു നോക്കില്,
പെറ്റൊന്റു ഉയര്ത്ത പെരുമാന് പെരുമാനുമ് അന്റേ!

[11]
നല്ലാര്കള് ചേര് പുകലി ഞാനചമ്പന്തന്, നല്ല
എല്ലാര്കളുമ് പരവുമ് ഈചനൈ ഏത്തു പാടല്,
പല്ലാര്കളുമ് മതിക്കപ് പാചുരമ് ചൊന്ന പത്തുമ്,
വല്ലാര്കള്, വാനോര് ഉലകു ആളവുമ് വല്ലര് അന്റേ!

[12]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.072  
വിങ്കു വിളൈ കഴനി, മികു  
Tune - ചാതാരി   (Location: തിരുമാകറല് God: അടൈക്കലങ്കാത്തനാതര് Goddess: പുവനനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=KazBwKsulkI
വിങ്കു വിളൈ കഴനി, മികു കടൈചിയര്കള് പാടല് വിളൈയാടല് അരവമ്,
മങ്കുലൊടു നീള്കൊടികള് മാടമ് മലി, നീടു പൊഴില്, മാകറല് ഉളാന്-
കൊങ്കു വിരികൊന്റൈയൊടു, കങ്കൈ, വളര് തിങ്കള്, അണി ചെഞ്ചടൈയിനാന്;
ചെങ്കണ് വിടൈ അണ്ണല് അടി ചേര്പവര്കള് തീവിനൈകള് തീരുമ്, ഉടനേ.

[1]
കലൈയിന് ഒലി, മങ്കൈയര്കള് പാടല് ഒലി, ആടല്, കവിന് എയ്തി, അഴകു ആര്
മലൈയിന് നികര് മാടമ്, ഉയര് നീള്കൊടികള് വീചുമ് മലി മാകറല് ഉളാന്-
ഇലൈയിന് മലി വേല് നുനൈയ ചൂലമ് വലന് ഏന്തി, എരിപുന് ചടൈയിനുള്
അലൈ കൊള് പുനല് ഏന്തു പെരുമാന്-അടിയൈ ഏത്ത, വിനൈ അകലുമ്, മികവേ.

[2]
കാലൈയൊടു തുന്തുപികള്, ചങ്കു, കുഴല്, യാഴ്, മുഴവു, കാമരുവു ചീര്
മാലൈ വഴിപാടു ചെയ്തു, മാതവര്കള് ഏത്തി മകിഴ് മാകറല് ഉളാന്-
തോലൈ ഉടൈ പേണി, അതന്മേല് ഒര് ചുടര് നാകമ് അചൈയാ, അഴകിതാപ്
പാലൈ അന നീറു പുനൈവാന്-അടിയൈ ഏത്ത, വിനൈ പറൈയുമ്, ഉടനേ.

[3]
ഇങ്കു കതിര് മുത്തിനൊടു പൊന്മണികള് ഉന്തി, എഴില് മെയ്യുള് ഉടനേ,
മങ്കൈയരുമ് മൈന്തര്കളുമ് മന്നു പുനല് ആടി, മകിഴ് മാകറല് ഉളാന്-
കൊങ്കു, വളര് കൊന്റൈ, കുളിര്തിങ്കള്, അണി ചെഞ്ചടൈയിനാന്-അടിയൈയേ
നുങ്കള് വിനൈ തീര, മിക ഏത്തി, വഴിപാടു നുകരാ, എഴുമിനേ!

[4]
തുഞ്ചു നറു നീലമ്, ഇരുള് നീങ്ക, ഒളി തോന്റുമ് മതു വാര് കഴനിവായ്,
മഞ്ചു മലി പൂമ്പൊഴിലില്, മയില്കള് നടമ് ആടല് മലി മാകറല് ഉളാന്-
വഞ്ച മതയാനൈ ഉരി പോര്ത്തു മകിഴ്വാന്, ഒര് മഴുവാളന്, വളരുമ്
നഞ്ചമ് ഇരുള് കണ്ടമ് ഉടൈ നാതന്-അടിയാരൈ നലിയാ, വിനൈകളേ

[5]
മന്നുമ് മറൈയോര്കളൊടു പല്പടിമ മാ തവര്കള് കൂടി ഉടന് ആയ്
ഇന്ന വകൈയാല് ഇനിതു ഇറൈഞ്ചി, ഇമൈയോരില് എഴു മാകറല് ഉളാന്-
മിന്നൈ വിരി പുന്ചടൈയിന് മേല് മലര്കള് കങ്കൈയൊടു തിങ്കള് എനവേ
ഉന്നുമവര്, തൊല്വിനൈകള് ഒല്ക, ഉയര് വാന് ഉലകമ് ഏറല് എളിതേ.

[6]
വെയ്യ വിനൈ നെറികള് ചെല, വന്തു അണൈയുമ് മേല്വിനൈകള് വീട്ടല് ഉറുവീര്
മൈ കൊള് വിരി കാനല്, മതു വാര് കഴനി മാകറല് ഉളാന്-എഴില് അതു ആര്
കൈയ കരി കാല്വരൈയിന് മേലതു ഉരി-തോല് ഉടൈയ മേനി അഴകു ആര്
ഐയന്-അടി ചേര്പവരൈ അഞ്ചി അടൈയാ, വിനൈകള്; അകലുമ്, മികവേ.

[7]
തൂചു തുകില് നീള്കൊടികള് മേകമൊടു തോയ്വന, പൊന് മാടമിചൈയേ,
മാചു പടു ചെയ്കൈ മിക, മാതവര്കള് ഓതി മലി മാകറല് ഉളാന്;
പാചുപത! ഇച്ചൈ വരി നച്ചു അരവു കച്ചൈ ഉടൈ പേണി, അഴകു ആര്
പൂചു പൊടി ഈചന്! എന ഏത്ത, വിനൈ നിറ്റല് ഇല, പോകുമ്, ഉടനേ.

[8]
തൂയ വിരിതാമരൈകള്, നെയ്തല്, കഴുനീര്, കുവളൈ, തോന്റ, മതു ഉണ്
പായ വരിവണ്ടു പലപണ് മുരലുമ് ഓചൈ പയില് മാകറല് ഉളാന്-
ചായ വിരല് ഊന്റിയ ഇരാവണന് തന്മൈ കെട നിന്റ പെരുമാന്-
ആയ പുകഴ് ഏത്തുമ് അടിയാര്കള് വിനൈ ആയിനവുമ് അകല്വതു എളിതേ.

[9]
കാലിന് നല പൈങ്കഴല്കള് നീള് മുടിയിന് മേല് ഉണര്വു കാമുറവിനാര്
മാലുമ് മലരാനുമ്, അറിയാമൈ എരി ആകി, ഉയര് മാകറല് ഉളാന്-
നാലുമ് എരി, തോലുമ് ഉരി, മാ മണിയ നാകമൊടു കൂടി ഉടന് ആയ്,
ആലുമ് വിടൈ ഊര്തി ഉടൈ അടികള് അടിയാരൈ അടൈയാ, വിനൈകളേ.

[10]
കടൈ കൊള് നെടുമാടമ് മിക ഓങ്കു കമഴ് വീതി മലി കാഴിയവര്കോന്-
അടൈയുമ് വകൈയാല് പരവി അരനൈ അടി കൂടു ചമ്പന്തന്-ഉരൈയാല്,
മടൈ കൊള് പുനലോടു വയല് കൂടു പൊഴില് മാകറല് ഉളാന് അടിയൈയേ
ഉടൈയ തമിഴ് പത്തുമ് ഉണര്വാര് അവര്കള് തൊല്വിനൈകള്
ഒല്കുമ്, ഉടനേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.078  
നീറു, വരി ആടു അരവൊടു,  
Tune - ചാതാരി   (Location: തിരുവേതികുടി God: വേതപുരീചുവരര് Goddess: മങ്കൈയര്ക്കരചിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=QWAjJTbfqv0
നീറു, വരി ആടു അരവൊടു, ആമൈ, മനവു, എന്പു, നിരൈ പൂണ്പര്; ഇടപമ്,
ഏറുവര്; യാവരുമ് ഇറൈഞ്ചു കഴല് ആതിയര്; ഇരുന്ത ഇടമ് ആമ്
താറു വിരി പൂകമ് മലി വാഴൈ വിരൈ നാറ, ഇണൈവാളൈ മടുവില്
വേറു പിരിയാതു വിളൈയാട, വളമ് ആരുമ് വയല് വേതികുടിയേ.

[1]
ചൊല് പിരിവു ഇലാത മറൈ പാടി നടമ് ആടുവര്, തൊല് ആനൈ ഉരിവൈ
മല് പുരി പുയത്തു ഇനിതു മേവുവര്, എന്നാളുമ് വളര് വാനവര് തൊഴത്
തുയ്പ്പു അരിയ നഞ്ചമ് അമുതു ആക മുന് അയിന്റവര്, ഇയന്റ തൊകു ചീര്
വെറ്പു അരൈയന് മങ്കൈ ഒരു പങ്കര്, നകര് എന്പര് തിരു വേതികുടിയേ.

[2]
പോഴുമ് മതി, പൂണ് അരവു, കൊന്റൈമലര്, തുന്റു ചടൈ വെന്റി പുക മേല്
വാഴുമ് നതി താഴുമ് അരുളാളര്; ഇരുള് ആര് മിടറര്; മാതര് ഇമൈയോര്
ചൂഴുമ് ഇരവാളര്; തിരുമാര്പില് വിരി നൂലര്; വരിതോലര്; ഉടൈമേല്
വേഴ ഉരി പോര്വൈയിനര്; മേവു പതി എന്പര് തിരു വേതികുടിയേ.

[3]
കാടര്, കരി കാലര്, കനല് കൈയര്, അനല് മെയ്യര്, ഉടല് ചെയ്യര്, ചെവിയില്-
തോടര്, തെരി കീളര്, ചരി കോവണവര്, ആവണവര് തൊല്ലൈ നകര്താന്-
പാടല് ഉടൈയാര്കള് അടിയാര്കള്, മലരോടു പുനല് കൊണ്ടു പണിവാര്
വേടമ് ഒളി ആന പൊടി പൂചി, ഇചൈ മേവു തിരു വേതികുടിയേ.

[4]
ചൊക്കര്; തുണൈ മിക്ക എയില് ഉക്കു അറ മുനിന്തു, തൊഴുമ് മൂവര് മകിഴത്
തക്ക അരുള് പക്കമ് ഉറ വൈത്ത അരനാര്; ഇനിതു തങ്കുമ് നകര്താന്-
കൊക്കു അരവമ് ഉറ്റ പൊഴില് വെറ്റി നിഴല് പറ്റി വരിവണ്ടു ഇചൈ കുലാമ്,
മിക്ക അമരര് മെച്ചി ഇനിതു, അച്ചമ് ഇടര് പോക നല്കു, വേതികുടിയേ.

[5]
ചെയ്യ തിരു മേനിമിചൈ വെണ്പൊടി അണിന്തു, കരുമാന് ഉരിവൈ പോര്ത്തു
ഐയമ് ഇടുമ്! എന്റു മടമങ്കൈയൊടു അകമ് തിരിയുമ് അണ്ണല് ഇടമ് ആമ്
വൈയമ് വിലൈ മാറിടിനുമ്, ഏറു പുകഴ് മിക്കു ഇഴിവു ഇലാത വകൈയാര്
വെയ്യ മൊഴി തണ് പുലവരുക്കു ഉരൈ ചെയാത അവര്, വേതികുടിയേ.

[6]
ഉന്നി ഇരുപോതുമ് അടി പേണുമ് അടിയാര് തമ് ഇടര് ഒല്ക അരുളിത്
തുന്നി ഒരു നാല്വരുടന് ആല്നിഴല് ഇരുന്ത തുണൈവന് തന് ഇടമ് ആമ്
കന്നിയരൊടു ആടവര്കള് മാ മണമ് വിരുമ്പി, അരു മങ്കലമ് മിക,
മിന് ഇയലുമ് നുണ് ഇടൈ നല് മങ്കൈയര് ഇയറ്റു പതി വേതികുടിയേ.

[7]
ഉരക് കരമ് നെരുപ്പു എഴ നെരുക്കി വരൈ പറ്റിയ ഒരുത്തന് മുടിതോള്
അരക്കനൈ അടര്ത്തവന്, ഇചൈക്കു ഇനിതു നല്കി അരുള് അങ്കണന്, ഇടമ്
മുരുക്കു ഇതഴ് മടക്കൊടി മടന്തൈയരുമ് ആടവരുമ് മൊയ്ത്ത കലവൈ
വിരൈക് കുഴല് മികക് കമഴ, വിണ് ഇചൈ ഉലാവു തിരു വേതികുടിയേ.

[8]
പൂവിന് മിചൈ അന്തണനൊടു ആഴി പൊലി അങ്കൈയനുമ് നേട, എരി ആയ്,
തേവുമ് ഇവര് അല്ലര്, ഇനി യാവര്? എന, നിന്റു തികഴ്കിന്റവര് ഇടമ്
പാവലര്കള് ഓചൈ ഇയല് കേള്വി അതു അറാത കൊടൈയാളര് പയില്വു ആമ്,
മേവു അരിയ ചെല്വമ് നെടുമാടമ് വളര് വീതി നികഴ് വേതികുടിയേ.

[9]
വഞ്ച(അ)മണര്, തേരര്, മതികേടര്, തമ് മനത്തു അറിവു ഇലാതവര് മൊഴി
തഞ്ചമ് എന എന്റുമ് ഉണരാത അടിയാര് കരുതു ചൈവന് ഇടമ് ആമ്
അഞ്ചുപുലന് വെന്റു, അറുവകൈപ് പൊരുള് തെരിന്തു, എഴു ഇചൈക് കിളവിയാല്,
വെഞ്ചിനമ് ഒഴിത്തവര്കള് മേവി നികഴ്കിന്റ തിരു വേതികുടിയേ.

[10]
കന്തമ് മലി തണ്പൊഴില് നല് മാടമ് മിടൈ കാഴി വളര് ഞാനമ് ഉണര് ചമ്-
പന്തന് മലി ചെന്തമിഴിന് മാലൈകൊടു, വേതികുടി ആതി കഴലേ
ചിന്തൈ ചെയ വല്ലവര്കള്, നല്ലവര്കള് എന്ന നികഴ്വു എയ്തി, ഇമൈയോര്
അന്ത ഉലകു എയ്തി അരചു ആളുമതുവേ ചരതമ്; ആണൈ നമതേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.108  
വേത വേള്വിയൈ നിന്തനൈ ചെയ്തു  
Tune - പഴമ്പഞ്ചുരമ്   (Location: തിരുആലവായ് (മതുരൈ) God: ചൊക്കനാതചുവാമി Goddess: മീനാട്ചിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=JEAsR66LDzw
വേത വേള്വിയൈ നിന്തനൈ ചെയ്തു ഉഴല്
ആതമ് ഇ(ല്)ലി അമണൊടു തേരരൈ
വാതില് വെന്റു അഴിക്കത് തിരു ഉള്ളമേ?
പാതി മാതു ഉടന് ആയ പരമനേ!
ഞാലമ് നിന് പുകഴേ മിക വേണ്ടുമ്, തെന്-
ആലവായില് ഉറൈയുമ് എമ് ആതിയേ!

[1]
വൈതികത്തിന് വഴി ഒഴുകാത അക്
കൈതവമ്(മ്) ഉടൈക് കാര് അമണ് തേരരൈ
എയ്തി, വാതുചെയത് തിരു ഉള്ളമേ?
മൈ തികഴ്തരു മാ മണികണ്ടനേ!
ഞാലമ് നിന് പുകഴേ മിക വേണ്ടുമ്, തെന്-
ആലവായില് ഉറൈയുമ് എമ് ആതിയേ!

[2]
മറൈ വഴക്കമ് ഇലാത മാ പാവികള്
പറി തലൈക് കൈയര്, പായ് ഉടുപ്പാര്കളൈ
മുറിയ, വാതുചെയത് തിരു ഉള്ളമേ?
മറി ഉലാമ് കൈയില് മാ മഴുവാളനേ!
ഞാലമ് നിന് പുകഴേ മിക വേണ്ടുമ്, തെന്-
ആലവായില് ഉറൈയുമ് എമ് ആതിയേ!

[3]
അറുത്ത അങ്കമ് ആറു ആയിന നീര്മൈയൈക്
കറുത്തു വാഴ് അമണ്കൈയര്കള് തമ്മൊടുമ്
ചെറുത്തു, വാതുചെയത് തിരു ഉള്ളമേ?
മുറിത്ത വാന് മതിക്കണ്ണി മുതല്വനേ!
ഞാലമ് നിന് പുകഴേ മിക വേണ്ടുമ്, തെന്-
ആലവായില് ഉറൈയുമ് എമ് ആതിയേ!

[4]
അന്തണാളര് പുരിയുമ് അരുമറൈ
ചിന്തൈ ചെയ്യാ അരുകര് തിറങ്കളൈച്
ചിന്ത, വാതുചെയത് തിരു ഉള്ളമേ?
വെന്ത നീറു അതു അണിയുമ് വികിര്തനേ!
ഞാലമ് നിന് പുകഴേ മിക വേണ്ടുമ്, തെന്-
ആലവായില് ഉറൈയുമ് എമ് ആതിയേ!

[5]
വേട്ടു വേള്വി ചെയുമ് പൊരുളൈ വിളി
മൂട്ടു ചിന്തൈ മുരുട്ടു അമണ്കുണ്ടരൈ
ഓട്ടി, വാതുചെയത് തിരു ഉള്ളമേ?
കാട്ടില് ആനൈ ഉരിത്ത എമ് കള്വനേ!
ഞാലമ് നിന് പുകഴേ മിക വേണ്ടുമ്, തെന്-
ആലവായില് ഉറൈയുമ് എമ് ആതിയേ!

[6]
അഴല് അതു ഓമ്പുമ് അരുമറൈയോര് തിറമ്
വിഴല് അതു എന്നുമ് അരുകര് തിറത്തിറമ്
കഴല്, വാതുചെയത് തിരു ഉള്ളമേ?
തഴല് ഇലങ്കു തിരു ഉരുച് ചൈവനേ!
ഞാലമ് നിന് പുകഴേ മിക വേണ്ടുമ്, തെന്-
ആലവായില് ഉറൈയുമ് എമ് ആതിയേ!

[7]
നീറ്റു മേനിയര് ആയിനര് മേല് ഉറ്റ
കാറ്റുക് കൊള്ളവുമ് നില്ലാ അമണരൈത്
തേറ്റി, വാതുചെയത് തിരു ഉള്ളമേ?
ആറ്റ വാള് അരക്കറ്കുമ് അരുളിനായ്!
ഞാലമ് നിന് പുകഴേ മിക വേണ്ടുമ്, തെന്-
ആലവായില് ഉറൈയുമ് എമ് ആതിയേ!

[8]
നീല മേനി അമണര് തിറത്തു നിന്
ചീലമ് വാതു ചെയത് തിരു ഉള്ളമേ?
മാലുമ് നാന്മുകനുമ് കാണ്പു അരിയതു ഓര്
കോലമ് മേനി അതു ആകിയ കുന്റമേ!
ഞാലമ് നിന് പുകഴേ മിക വേണ്ടുമ്, തെന്-
ആലവായില് ഉറൈയുമ് എമ് ആതിയേ!

[9]
അന്റു മുപ്പുരമ് ചെറ്റ അഴക! നിന്
തുന്റു പൊന്കഴല് പേണാ അരുകരൈത്
തെന്റ വാതുചെയത് തിരു ഉള്ളമേ?
കന്റു ചാക്കിയര് കാണാത് തലൈവനേ!
ഞാലമ് നിന് പുകഴേ മിക വേണ്ടുമ്, തെന്-
ആലവായില് ഉറൈയുമ് എമ് ആതിയേ!

[10]
കൂടല് ആലവായ്ക്കോനൈ വിടൈകൊണ്ടു
വാടല് മേനി അമണരൈ വാട്ടിട,
മാടക് കാഴിച് ചമ്പന്തന് മതിത്ത ഇപ്
പാടല് വല്ലവര് പാക്കിയവാളരേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.117  
യാമാമാ നീ യാമാമാ യാഴീകാമാ  
Tune - കൗചികമ്   (Location: തിരുപ്പിരമപുരമ് (ചീര്കാഴി) God: പിരമപുരീചര് Goddess: തിരുനിലൈനായകി)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=wEt3BJdWfIo
യാമാമാ നീ യാമാമാ യാഴീകാമാ കാണാകാ
കാണാകാമാ കാഴീയാ മാമായാനീ മാമായാ!

[1]
യാകായാഴീ കായാകാ തായാരാരാ തായായാ
യായാതാരാ രായാതാ കായാകാഴീ യാകായാ!

[2]
താവാമൂവാ താചാകാ ഴീനാതാനീ യാമാമാ
മാമായാനീ താനാഴീ കാചാതാവാ മൂവാതാ!

[3]
നീവാവായാ കായാഴീ കാവാവാനോ വാരാമേ
മേരാവാനോ വാവാകാ ഴീയാകായാ വാവാനീ!

[4]
യാകാലാമേ യാകാഴീ യാമേതാവീ തായാവീ
വീയാതാവീ താമേയാ ഴീകായാമേ ലാകായാ!

[5]
മേലാപോകാ മേതേഴീ കാലാലേകാ ലാനായേ
യേനാലാകാ ലേലാകാ ഴീതേമേകാ പോലേമേ?

[6]
നീയാമാനീ യേയാമാ താവേഴീകാ നീതാനേ
നേതാനീകാ ഴീവേതാ മായായേനീ മായാനീ?

[7]
നേണവരാവിഴ യാചൈഴിയേ വേകതളേരിയ ളായുഴികാ
കാഴിയുളായരി ളേതകവേ യേഴിചൈയാഴവി രാവണനേ.

[8]
കാലേമേലേ കാണീകാ ഴീകാലേമാ ലേമേപൂ
പൂമേലേമാ ലേകാഴീ കാണീകാലേ മേലേകാ!

[9]
വേരിയുമേണവ കാഴിയൊയേ യേനൈ നിണേമട ളോകരതേ
തേരകളോടമ ണേ നിനൈയേ യേയൊഴികാവണ മേയുരിവേ.

[10]
നേരകഴാമിത യാചഴിതാ യേനനിയേനനി ളായുഴികാ
കാഴിയുളാനിന യേനിനയേ താഴിചയാതമി ഴാകരനേ.

[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.123  
നിരൈ കഴല് അരവമ് ചിലമ്പു  
Tune - പുറനീര്മൈ   (Location: തിരുക്കോണമലൈ God: കോണീചര് Goddess: മാതുമൈയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=EwSCSulZrO4
നിരൈ കഴല് അരവമ് ചിലമ്പു ഒലി അലമ്പുമ് നിമലര്, നീറു അണി തിരുമേനി
വരൈ കെഴു മകള് ഓര്പാകമാപ് പുണര്ന്ത വടിവിനര്, കൊടി വിടൈയര്
കരൈ കെഴു ചന്തുമ് കാര് അകില് പിളവുമ് അളപ്പ(അ)രുങ്
കന മണി വരന്റി,
കുരൈകടല് ഓതമ് നിത്തിലമ് കൊഴിക്കുമ് കോണമാമലൈ അമര്ന്താരേ.

[1]
കടിതു എന വന്ത കരിതനൈ ഉരിത്തു അവ് ഉരി മേനിമേല് പോര്പ്പര്
പിടി അന നടൈയാള് പെയ് വളൈ മടന്തൈ
പിറൈനുതലവളൊടുമ് ഉടന് ആയ
കൊടിതു എനക് കതറുമ് കുരൈകടല് ചൂഴ്ന്തു കൊള്ള, മുന് നിത്തിലമ് ചുമന്തു
കുടിതനൈ നെരുങ്കിപ് പെരുക്കമ് ആയ്ത് തോന്റുമ്
കോണമാമലൈ അമര്ന്താരേ.

[2]
പനിത്ത ഇളന്തിങ്കള് പൈന്തലൈ നാകമ് പടര് ചടൈ മുടി
ഇടൈ വൈത്താര്
കനിത്തു ഇളന് തുവര്വായ്ക് കാരികൈ പാകമ് ആക മുന്
കലന്തവര്, മതില്മേല്
തനിത്ത പേര് ഉരുവ വിഴിത് തഴല് നാകമ് താങ്കിയ മേരു
വെഞ്ചിലൈയാക്
കുനിത്തതു ഓര് വില്ലാര് കുരൈകടല് ചൂഴ്ന്ത കോണമാമലൈ
അമര്ന്താരേ.

[3]
പഴിത്ത ഇളങ് കങ്കൈ ചടൈ ഇടൈ വൈത്തു, പാങ്കു ഉടൈ
മതനനൈപ് പൊടിയാ
വിഴിത്തു, അവന് തേവി വേണ്ട, മുന് കൊടുത്ത വിമലനാര്; കമലമ് ആര് പാതര്
തെഴിത്തു മുന് അരറ്റുമ് ചെഴുങ് കടല്-തരളമ് ചെമ്പൊനുമ് ഇപ്പിയുമ് ചുമന്തു
കൊഴിത്തു, വന് തിരൈകള് കരൈ ഇടൈച് ചേര്ക്കുമ്
കോണമാമലൈ അമര്ന്താരേ.

[4]
തായിനുമ് നല്ല തലൈവര്! എന്റു അടിയാര് തമ് അടി
പോറ്റു ഇചൈപ്പാര്കള്
വായിനുമ് മനത്തുമ് മരുവി നിന്റു അകലാ മാണ്പിനര്, കാണ് പലവേടര്,
നോയിലുമ് പിണിയുമ് തൊഴലര്പാല് നീക്കി നുഴൈതരു നൂലിനര് ഞാലമ്
കോയിലുമ് ചുനൈയുമ് കടല് ഉടന് ചൂഴ്ന്ത കോണമാമലൈ
അമര്ന്താരേ.

[5]
പരിന്തു നല് മനത്താല് വഴിപടുമ് മാണിതന് ഉയിര്മേല് വരുമ്
കൂറ്റൈത്
തിരിന്തിടാ വണ്ണമ് ഉതൈത്തു, അവറ്കു അരുളുമ്
ചെമ്മൈയാര്; നമ്മൈ ആള് ഉടൈയാര്
വിരിന്തു ഉയര് മൗവല്, മാതവി, പുന്നൈ, വേങ്കൈ, വണ്
ചെരുന്തി, ചെണ്പകത്തിന്
കുരുന്തൊടു, മുല്ലൈ, കൊടിവിടുമ് പൊഴില് ചൂഴ്
കോണമാമലൈ അമര്ന്താരേ.

[6]
എടുത്തവന് തരുക്കൈ ഇഴിത്തവര്, വിരലാല്; ഏത്തിട ആത്തമ് ആമ് പേറു
തൊടുത്തവര്; ചെല്വമ് തോന്റിയ പിറപ്പുമ് ഇറപ്പു
അറിയാതവര്; വേള്വി
തടുത്തവര്; വനപ്പാല് വൈത്തതു ഓര് കരുണൈ തന് അരുള്
പെരുമൈയുമ് വാഴ്വുമ്
കൊടുത്തവര്; വിരുമ്പുമ് പെരുമ് പുകഴാളര് കോണമാമാലൈ
അമര്ന്താരേ.

[8]
അരുവരാതു ഒരു കൈ വെണ്തലൈ ഏന്തി; അകമ്തൊറുമ് പലി
ഉടന് പുക്ക
പെരുവരായ് ഉറൈയുമ് നീര്മൈയര്; ചീര്മൈപ് പെരുങ്കടല്
വണ്ണനുമ്, പിരമന്,
ഇരുവരുമ് അറിയാ വണ്ണമ് ഒള് എരി ആയ് ഉയര്ന്തവര്;
പെയര്ന്ത നല് മാറ്കുമ്
കുരുവരായ് നിന്റാര്, കുരൈകഴല് വണങ്ക; കോണമാമലൈ
അമര്ന്താരേ.

[9]
നിന്റു ഉണുമ് ചമണുമ്, ഇരുന്തു ഉണുമ് തേരുമ്, നെറി
അലാതന പുറമ്കൂറ,
വെന്റു നഞ്ചു ഉണ്ണുമ് പരിചിനര്; ഒരുപാല് മെല്ലിയലൊടുമ്
ഉടന് ആകി
തുന്റുമ് ഒണ് പௌവമ് മവ്വലുമ് ചൂഴ്ന്തു താഴ്ന്തു ഉറു
തിരൈപല മോതിക്
കുന്റുമ് ഒണ് കാനല് വാചമ് വന്തു ഉലവുമ് കോണമാമലൈ
അമര്ന്താരേ.

[10]
കുറ്റമ് ഇലാതാര് കുരൈകടല് ചൂഴ്ന്ത കോണമാമലൈ
അമര്ന്താരൈ,
കറ്റു ഉണര് കേള്വിക് കാഴിയര്പെരുമാന്-കരുത്തു ഉടൈ
ഞാനചമ്പന്തന്-
ഉറ്റ ചെന്തമിഴ് ആര് മാലൈ ഈര്-ഐന്തുമ് ഉരൈപ്പവര്,
കേട്പവര്, ഉയര്ന്തോര്
ചുറ്റമുമ് ആകിത് തൊല്വിനൈ അടൈയാര്; തോന്റുവര്,
വാന് ഇടൈപ് പൊലിന്തേ.
[11]

Back to Top
തിരുഞാനചമ്പന്ത ചുവാമികള്   തിരുക്കടൈക്കാപ്പു  
3 -Thirumurai   Pathigam 3.125  
കല് ഊര്പ് പെരു മണമ്  
Tune - അന്താളിക്കുറിഞ്ചി   (Location: തിരുനല്ലൂര്പ്പെരുമണമ് (ആച്ചാള്പുരമ്) God: ചിവലോകത്തിയാകേചര് Goddess: നങ്കൈയുമൈനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=28Azl8Dg42c
കല് ഊര്പ് പെരു മണമ് വേണ്ടാ കഴുമലമ്
പല് ഊര്പ് പെരു മണമ് പാട്ടു മെയ് ആയ്ത്തില?
ചൊല് ഊര്പ് പെരു മണമ് ചൂടലരേ! തൊണ്ടര്
നല്ലൂര്പ്പെരുമണമ് മേയ നമ്പാനേ!

[1]
തരു മണല് ഓതമ് ചേര് തണ്കടല് നിത്തിലമ്
പരു മണലാക് കൊണ്ടു, പാവൈ നല്ലാര്കള്,
വരുമ് മണമ് കൂട്ടി, മണമ് ചെയുമ് നല്ലൂര്പ്-
പെരുമണത്താന് പെണ് ഓര്പാകമ് കൊണ്ടാനേ!

[2]
അന്പു ഉറു ചിന്തൈയരാകി, അടിയവര്
നന്പു ഉറു നല്ലൂര്പ്പെരുമണമ് മേവി നിന്റു,
ഇന്പു ഉറുമ് എന്തൈ ഇണൈ അടി ഏത്തുവാര്
തുന്പു ഉറുവാര് അല്ലര്; തൊണ്ടു ചെയ്താരേ.

[3]
വല്ലിയന്തോല് ഉടൈ ആര്പ്പതു; പോര്പ്പതു
കൊല് ഇയല് വേഴത്തു ഉരി; വിരി കോവണമ്
നല് ഇയലാര് തൊഴു നല്ലൂര്പ്പെരുമണമ്
പുല്കിയ വാഴ്ക്കൈ എമ് പുണ്ണിയനാര്ക്കേ.

[4]
ഏറു ഉകന്തീര്; ഇടുകാട്ടു എരി ആടി, വെണ്-
നീറു ഉകന്തീര്; നിരൈ ആര് വിരി തേന് കൊന്റൈ
നാറു ഉകന്തീര് തിരു നല്ലൂര്പ്പെരുമണമ്
വേറു ഉകന്തീര്! ഉമൈ കൂറു ഉകന്തീരേ!

[5]
ചിട്ടപ്പട്ടാര്ക്കു എളിയാന്, ചെങ്കണ് വേട്ടുവപ്-
പട്ടമ് കട്ടുമ് ചെന്നിയാന്, പതി ആവതു
നട്ടക്കൊട്ടു ആട്ടു അറാ നല്ലൂര്പ്പെരുമണത്തു
ഇട്ടപ്പട്ടാല് ഒത്തിരാല് എമ്പിരാനീരേ!

[6]
മേകത്ത കണ്ടന്, എണ്തോളന്, വെണ് നീറ്റു ഉമൈ
പാകത്തന്, പായ് പുലിത്തോലൊടു പന്തിത്ത
നാകത്തന്-നല്ലൂര്പ്പെരുമണത്താന്; നല്ല
പോകത്തന്, യോകത്തൈയേ പുരിന്താനേ.

[7]
തക്കു ഇരുന്തീര്! അന്റു താളാല് അരക്കനൈ
ഉക്കു ഇരുന്തു ഒല്ക ഉയര്വരൈക്കീഴ് ഇട്ടു
നക്കു ഇരുന്തീര്; ഇന്റു നല്ലൂര്പ്പെരുമണമ്
പുക്കു ഇരുന്തീര്! എമൈപ് പോക്കു അരുളീരേ!

[8]
ഏലുമ് തണ് താമരൈയാനുമ് ഇയല്പു ഉടൈ
മാലുമ് തമ് മാണ്പു അറികിന്റിലര്; മാമറൈ-
നാലുമ് തമ് പാട്ടു എന്പര്; നല്ലൂര്പ്പെരുമണമ്-
പോലുമ്, തമ് കോയില് പുരിചടൈയാര്ക്കേ.

[9]
ആതര് അമണൊടു, ചാക്കിയര്, താമ് ചൊല്ലുമ്
പേതൈമൈ കേട്ടുപ് പിണക്കു ഉറുവീര്! വമ്മിന്!
നാതനൈ, നല്ലൂര്പ്പെരുമണമ് മേവിയ
വേതന, താള് തൊഴ, വീടു എളിതു ആമേ.

[10]
നറുമ്പൊഴില് കാഴിയുള് ഞാനചമ്പന്തന്,
പെറുമ് പത നല്ലൂര്പ്പെരുമണത്താനൈ,
ഉറുമ് പൊരുളാല് ചൊന്ന ഒണ്തമിഴ് വല്ലാര്ക്കു
അറുമ്, പഴി പാവമ്; അവലമ് ഇലരേ.

[11]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.001  
കൂറ്റു ആയിന ആറു വിലക്കകിലീര്-
കൊടുമൈപല
 
Tune - കൊല്ലി   (Location: തിരുവതികൈ വീരട്ടാനമ് God: വീരട്ടാനേചുവരര് Goddess: തിരുവതികൈനായകി)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=MKE6sESuM58
കൂറ്റു ആയിന ആറു വിലക്കകിലീര്-
കൊടുമൈപല ചെയ്തന നാന് അറിയേന്;
ഏറ്റായ്! അടിക്കേ ഇരവുമ് പകലുമ്
പിരിയാതു വണങ്കുവന്, എപ്പൊഴുതുമ്;
തോറ്റാതു എന് വയിറ്റിന് അകമ്പടിയേ
കുടരോടു തുടക്കി മുടക്കിയിട,
ആറ്റേന്, അടിയേന്:-അതികൈക് കെടില
വീരട്ടാനത്തു ഉറൈ അമ്മാനേ!

[1]
നെഞ്ചമ് ഉമക്കേ ഇടമ് ആക വൈത്തേന്;
നിനൈയാതു ഒരുപോതുമ് ഇരുന്തു അറിയേന്;
വഞ്ചമ് ഇതു ഒപ്പതു കണ്ടു അറിയേന്;
വയിറ്റോടു തുടക്കി മുടക്കിയിട,
നഞ്ചു ആകി വന്തു എന്നൈ നലിവതനൈ
നണുകാമല് തുരന്തു കരന്തുമ് ഇടീര്
അഞ്ചേലുമ്! എന്നീര്-അതികൈക് കെടില
വീരട്ടാനത്തു ഉറൈ അമ്മാനേ!

[2]
പണിന്താരന പാവങ്കള് പാറ്റ വല്ലീര്!
പടു വെണ് തലൈയില് പലി കൊണ്ടു ഉഴല്വീര്
തുണിന്തേ ഉമക്കു ആട്ചെയ്തു വാഴല് ഉറ്റാല്,
ചുടുകിന്റതുചൂലൈ തവിര്ത്തു അരുളീര്
പിണിന്താര് പൊടി കൊണ്ടു മെയ് പൂച വല്ലീര്!
പെറ്റമ് ഏറ്റു ഉകന്തീര്! ചുറ്റുമ് വെണ് തലൈ  കൊണ്ടു
അണിന്തീര്! അടികേള്! അതികൈക് കെടില
വീരട്ടാനത്തു ഉറൈ അമ്മാനേ!

[3]
മുന്നമ്, അടിയേന് അറിയാമൈയിനാല്
മുനിന്തു, എന്നൈ നലിന്തു മുടക്കിയിടപ്,
പിന്നൈ, അടിയേന് ഉമക്കു ആളുമ് പട്ടേന്;
ചുടു കിന്റതു ചൂലൈ തവിര്ത്തു അരുളീര്
തന്നൈ അടൈന്താര് വിനൈ തീര്പ്പതു അന്റോ,
തലൈആയവര് തമ് കടന് ആവതുതാന്?
അന്ന നടൈയാര് അതികൈക് കെടില
വീരട്ടാനത്തു ഉറൈ അമ്മാനേ!

[4]
കാത്തു ആള്പവര് കാവല് ഇകഴ്ന്തമൈയാല്,
കരൈ നിന്റവര്, കണ്ടുകൊള്! എന്റു ചൊല്ലി,
നീത്തു ആയ കയമ് പുക നൂക്കിയിട,
നിലൈക് കൊള്ളുമ് വഴിത്തുറൈ ഒന്റു അറിയേന്;
വാര്ത്തൈ ഇതു ഒപ്പതു കേട്ടു അറിയേന്;
വയിറ്റോടു തുടക്കി മുടക്കിയിട
ആര്ത്താര്-പുനല് ആര് അതികൈക് കെടില
വീരട്ടാനത്തു ഉറൈ അമ്മാനേ!

[5]
ചലമ്, പൂവൊടു, തൂപമ്, മറന്തു അറിയേന്;
തമിഴോടു ഇചൈപാടല്മറന്തു അറിയേന്;
നലമ് തീങ്കിലുമ് ഉന്നൈ മറന്തു അറിയേന്;
ഉന് നാമമ് എന് നാവില് മറന്തു അറിയേന്;
ഉലന്താര് തലൈയില് പലി കൊണ്ടു ഉഴല്വായ്!
ഉടലുള് ഉറു ചൂലൈ തവിര്ത്തു അരുളായ്!
അലന്തേന്, അടിയേന്;-അതികൈക് കെടില
വീരട്ടാനത്തു ഉറൈ അമ്മാനേ!

[6]
ഉയര്ന്തേന്, മനൈ വാഴ്ക്കൈയുമ് ഒണ് പൊരുളുമ്,
ഒരുവര് തലൈ കാവല് ഇലാമൈയിനാല്;
വയന്തേ ഉമക്കു ആട്ചെയ്തു വാഴല് ഉറ്റാല്,
വലിക്കിന്റതു ചൂലൈ തവിര്ത്തു അരുളീര്
പയന്തേ എന് വയിറ്റിന് അകമ്പടിയേ
പറിത്തുപ് പുരട്ടി അറുത്തു ഈര്ത്തിട, നാന്
അയര്ന്തേന്, അടിയേന്;-അതികൈക്കെടില
വീരട്ടാനത്തു ഉറൈ അമ്മാനേ!

[7]
വലിത്തേന് മനൈ വാഴ്ക്കൈ, മകിഴ്ന്തു അടിയേന്,
വഞ്ചമ് മനമ് ഒന്റുമ് ഇലാമൈയിനാല്;
ചലിത്താല് ഒരുവര് തുണൈ യാരുമ് ഇല്ലൈ;
ചങ്കവെണ് കുഴൈക് കാതു ഉടൈ എമ്പെരുമാന്!
കലിത്തേ എന് വയിറ്റിന് അകമ്പടിയേ
കലക്കി മലക്കിട്ടുക് കവര്ന്തു തിന്ന,
അലുത്തേന്, അടിയേന്;-അതികൈക് കെടില
വീരട്ടാനത്തു ഉറൈ അമ്മാനേ!

[8]
പൊന് പോല മിളിര്വതു ഒര് മേനിയിനീര്!
പുരി പുന് ചടൈയീര്! മെലിയുമ് പിറൈയീര്
തുന്പേ, കവലൈ, പിണി, എന്റു ഇവറ്റൈ
നണുകാമല് തുരന്തു കരന്തുമ് ഇടീര്
എന്പോലികള് ഉമ്മൈ ഇനിത് തെളിയാര്,
അടിയാര് പടുവതു ഇതുവേ ആകില്;
അന്പേ അമൈയുമ്-അതികൈക് കെടില
വീരട്ടാനത്തു ഉറൈ അമ്മാനേ!

[9]
പോര്ത്തായ്, അങ്കു ഒര് ആനൈയിന് ഈര് ഉരി-തോല്!
പുറങ്കാടു അരങ്കാ നടമ് ആട വല്ലായ്!
ആര്ത്താന് അരക്കന് തനൈ മാല് വരൈക് കീഴ്
അടര്ത്തിട്ടു, അരുള് ചെയ്ത അതു കരുതായ്;
വേര്ത്തുമ് പുരണ്ടുമ് വിഴുന്തുമ് എഴുന്താല്,
എന് വേതനൈ ആന വിലക്കിയിടായ്-
ആര്ത്തു ആര് പുനല് ചൂഴ് അതികൈക് കെടില
വീരട്ടാനത്തു ഉറൈ അമ്മാനേ!

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.009  
തലൈയേ, നീ വണങ്കായ്!-തലൈമാലൈ തലൈക്കു  
Tune - ചാതാരി   (Location: പൊതു - തിരുഅങ്കമാലൈ God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=YNtyl_vCMWI Audio: https://www.sivasiva.org/audio/4.009 தலையே, நீ வணங்காய்.mp3
തലൈയേ, നീ വണങ്കായ്!-തലൈമാലൈ തലൈക്കു അണിന്തു,
തലൈയാലേ പലി തേരുമ് തലൈവനൈ-തലൈയേ, നീ വണങ്കായ്!

[1]
കണ്കാള്, കാണ് മിന്കളോ!-കടല് നഞ്ചു ഉണ്ട കണ്ടന് തന്നൈ,
എണ്തോള് വീചി നിന്റു ആടുമ് പിരാന് തന്നൈ,-കണ്കാള്, കാണ്മിന്കളോ!

[2]
ചെവികാള്, കേണ്മിന്കളോ!-ചിവന്, എമ് ഇറൈ, ചെമ്പവള
എരി പോല്, മേനിപ് പിരാന്, തിറമ് എപ്പോതുമ്, ചെവികാള്, കേണ്മിന്കളോ!

[3]
മൂക്കേ, നീ മുരലായ്!-മുതുകാടു ഉറൈ മുക്കണ്ണനൈ,
വാക്കേ നോക്കിയ മങ്കൈ മണാളനൈ,-മൂക്കേ, നീ മുരലായ്!

[4]
വായേ, വാഴ്ത്തുക് കണ്ടായ്!-മതയാനൈ ഉരി പോര്ത്തു,
പേയ് വാഴ് കാട്ടു അകത്തു ആടുമ് പിരാന് തന്നൈ- വായേ, വാഴ്ത്തു കണ്ടായ്!

[5]
നെഞ്ചേ, നീ നിനൈയായ്!-നിമിര് പുന് ചടൈ നിന് മലനൈ,
മഞ്ചു ആടുമ് മലൈ മങ്കൈ മണാളനൈ,-നെഞ്ചേ, നീ നിനൈയായ്!

[6]
കൈകാള്, കൂപ്പിത് തൊഴീര്!-കടി മാ മലര് തൂവി നിന്റു,
പൈവായ്പ് പാമ്പു അരൈ ആര്ത്ത പരമനൈ-കൈകാള്, കൂപ്പിത് തൊഴീര്!

[7]
ആക്കൈയാല് പയന് എന്?- അരന് കോയില് വലമ്വന്തു.
പൂക് കൈയാല് അട്ടി, പോറ്റി! എന്നാത ഇവ് ആക്കൈയാല് പയന് എന്?

[8]
കാല്കളാല് പയന് എന്? -കറൈക് കണ്ടന് ഉറൈ കോയില്
കോലക് കോപുരക് കോകരണമ് ചൂഴാക് കാല്കളാല് പയന് എന്?

[9]
ഉറ്റാര് ആര് ഉളരോ?-ഉയിര് കൊണ്ടു പോമ്പൊഴുതു,
കുറ്റാലത്തു ഉറൈ കൂത്തന് അല്ലാല്, നമക്കു ഉറ്റാര് ആര് ഉളരോ?

[10]
ഇറുമാന്തു ഇരുപ്പന് കൊലോ?-ഈചന് പല് കണത്തു എണ്ണപ് പട്ടു,
ചിറുമാന് ഏന്തി തന് ചേവടിക് കീഴ്ച് ചെന്റു, അങ്കു ഇറുമാന്തു ഇരുപ്പന് കൊലോ?

[11]
തേടിക് കണ്ടു കൊണ്ടേന്!-തിരുമാലൊടു നാന്മുകനുമ്
തേടിത് തേട ഒണാത് തേവനൈ, എന് ഉള്ളേ, തേടിക് കണ്ടു കൊണ്ടേന്!

[12]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.011  
ചൊല്-തുണൈ വേതിയന്, ചോതി വാനവന്,
പൊന്തുണൈത്
 
Tune - കാന്താരമ്   (Location: പൊതു - നമചിവായത് തിരുപ്പതികമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=GcaDjvjf6fA
ചൊല്-തുണൈ വേതിയന്, ചോതി വാനവന്,
പൊന്തുണൈത് തിരുന്തു അടി പൊരുന്തക് കൈതൊഴ,
കല്-തുണൈപ് പൂട്ടി ഓര് കടലില് പായ്ച്ചിനുമ്,
നല്-തുണൈ ആവതു നമച്ചിവായവേ!

[1]
പൂവിനുക്കു അരുങ് കലമ് പൊങ്കു താമരൈ;
ആവിനുക്കു അരുങ് കലമ് അരന് അഞ്ചു ആടുതല്;
കോവിനുക്കു അരുങ് കലമ് കോട്ടമ് ഇല്ലതു;
നാവിനുക്കു അരുങ് കലമ് നമച്ചിവായവേ!

[2]
വിണ് ഉറ അടുക്കിയ വിറകിന് വെവ് അഴല്
ഉണ്ണിയ പുകില്, അവൈ ഒന്റുമ് ഇല്ലൈ ആമ്;
പണ്ണിയ ഉലകിനില് പയിന്റ പാവത്തൈ
നണ്ണി നിന്റു അറുപ്പതു നമച്ചിവായവേ!

[3]
ഇടുക്കണ് പട്ടു ഇരുക്കിനുമ്, ഇരന്തു യാരൈയുമ്,
വിടുക്കിറ്പിരാന്! എന്റു വിനവുവോമ് അല്ലോമ്;
അടുക്കറ് കീഴ്ക് കിടക്കിനുമ്, അരുളിന്, നാമ് ഉറ്റ
നടുക്കത്തൈക് കെടുപ്പതു നമച്ചിവായവേ!

[4]
വെന്ത നീറു അരുങ് കലമ്, വിരതികട്കു എലാമ്;
അന്തണര്ക്കു അരുങ് കലമ് അരുമറൈ, ആറു അങ്കമ്;
തിങ്കളുക്കു അരുങ് കലമ് തികഴുമ് നീള് മുടി
നങ്കളുക്കു അരുങ് കലമ് നമച്ചിവായവേ.!

[5]
ചലമ് ഇലന്; ചങ്കരന്; ചാര്ന്തവര്ക്കു അലാല്
നലമ് ഇലന്; നാള്തൊറുമ് നല്കുവാന്, നലന്;
കുലമ് ഇലര് ആകിലുമ്, കുലത്തിറ്കു ഏറ്പതു ഓര്
നലമ് മികക് കൊടുപ്പതു നമച്ചിവായവേ!

[6]
വീടിനാര്, ഉലകിനില് വിഴുമിയ തൊണ്ടര്കള്
കൂടിനാര്, അന് നെറി; കൂടിച് ചെന്റലുമ്,
ഓടിനേന്; ഓടിച് ചെന്റു ഉരുവമ് കാണ്ടലുമ്,
നാടിനേന്; നാടിറ്റു, നമച്ചിവായവേ!

[7]
ഇല് അക വിളക്കു അതു ഇരുള് കെടുപ്പതു;
ചൊല് അക വിളക്കു അതു ചോതി ഉള്ളതു
പല് അക വിളക്കു അതു പലരുമ് കാണ്പതു;
നല് അക വിളക്കു അതു നമച്ചിവായവേ!

[8]
മുന്നെറി ആകിയ മുതല്വന് മുക്കണന്-
തന് നെറിയേ ചരണ് ആതല് തിണ്ണമേ;
അന് നെറിയേ ചെന്റു അങ്കു അടൈന്തവര്ക്കു എലാമ്
നന് നെറി ആവതു നമച്ചിവായവേ!

[9]
മാപ്പിണൈ തഴുവിയ മാതു ഓര് പാകത്തന്
പൂപ് പിണൈ തിരുന്തു അടി പൊരുന്തക് കൈതൊഴ,
നാപ് പിണൈ തഴുവിയ നമച്ചിവായപ് പത്തു
ഏത്ത വല്ലാര്തമക്കു ഇടുക്കണ് ഇല്ലൈയേ.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.013  
വിടകിലേന്, അടിനായേന്; വേണ്ടിയക് കാല്  
Tune - പഴന്തക്കരാകമ്   (Location: തിരുവൈയാറു God: ചെമ്പൊന്ചോതീചുരര് Goddess: അറമ്വളര്ത്തനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=LtFr6FRYsgI
വിടകിലേന്, അടിനായേന്; വേണ്ടിയക് കാല് യാതൊന്റുമ്
ഇടകിലേന്; അമണര്കള് തമ് അറവുരൈ കേട്ടു അലമന്തേന്;
തൊടര്കിന്റേന്, -ഉന്നുടൈയ തൂ മലര്ച് ചേവടി കാണ്പാന്,
അടൈകിന്റേന്; ഐയാറര്ക്കു ആള് ആയ് നാന് ഉയ്ന്തേനേ!

[1]
ചെമ്പവളത് തിരു ഉരുവര്, തികഴ് ചോതി, കുഴൈക് കാതര്
കൊമ്പു അമരുമ് കൊടിമരുങ്കുല് കോല് വളൈയാള് ഒരുപാകര്,
വമ്പു അവിഴുമ് മലര്ക്കൊന്റൈ വളര് ചടൈ മേല് വൈത്തു ഉകന്ത
അമ് പവള ഐയാറര്ക്കു ആള് ആയ് നാന് ഉയ്ന്തേനേ!

[2]
നണിയാനേ! ചേയാനേ! നമ്പാനേ! ചെമ് പൊന്നിന്
തുണിയാനേ! തോലാനേ! ചുണ്ണ വെണ് നീറ്റാനേ!
മണിയാനേ! വാനവര്ക്കു മരുന്തു ആകിപ് പിണി തീര്ക്കുമ്
അണിയാനേ! ഐയാറര്ക്കു ആള് ആയ് നാന് ഉയ്ന്തേനേ!

[3]
ഊഴിത് തീ ആയ് നിന്റായ്! ഉള്കുവാര് ഉള്ളത്തായ്!
വാഴിത് തീ ആയ് നിന്റായ്! വാഴ്ത്തുവാര് വായാനേ!
പാഴിത് തീ ആയ് നിന്റായ്! പടര് ചടൈ മേല് പനിമതിയമ്
ആഴിത് തീ ഐയാറര്ക്കു ആള് ആയ് നാന് ഉയ്ന്തേനേ!

[4]
ചടൈയാനേ! ചടൈ ഇടൈയേ തവഴുമ് തണ് മതിയാനേ!
വിടൈയാനേ! വിടൈ ഏറിപ് പുരമ് എരിത്ത വിത്തകനേ!
ഉടൈയാനേ! ഉടൈ തലൈ കൊണ്ടു ഊര് ഊര് ഉണ് പലിക്കു ഉഴലുമ്
അടൈയാനേ! ഐയാറര്ക്കു ആള് ആയ് നാന് ഉയ്ന്തേനേ!

[5]
നീരാനേ! തീയാനേ! നെതിയാനേ! കതിയാനേ!
ഊരാനേ! ഉലകാനേ! ഉടലാനേ! ഉയിരാനേ!
പേരാനേ! പിറൈ ചൂടീ! പിണി തീര്ക്കുമ് പെരുമാന്! എന്റു
ആരാത ഐയാറര്ക്കു ആള് ആയ് നാന് ഉയ്ന്തേനേ!

[6]
കണ് ആനായ്! മണി ആനായ്! കരുത്തു ആനായ്! അരുത്തു ആനായ്!
എണ് ആനായ്! എഴുത്തു ആനായ്! എഴുത്തിനുക്കു ഓര് ഇയല്പു ആനായ്!
വിണ് ആനായ്! വിണ് ഇടൈയേ പുരമ് എരിത്ത വേതിയനേ!
അണ് ആന ഐയാറര്ക്കു ആള് ആയ് നാന് ഉയ്ന്തേനേ!

[7]
മിന് ആനായ്! ഉരുമ് ആനായ്! വേതത്തിന് പൊരുള് ആനായ്!
പൊന് ആനായ്! മണി ആനായ്! പൊരു കടല് വായ് മുത്തു ആനായ്!
നിന് ആനാര് ഇരുവര്ക്കുമ് കാണ്പു അരിയ നിമിര് ചോതി
അന്നാനേ! ഐയാറര്ക്കു ആള് ആയ് നാന് ഉയ്ന്തേനേ!

[8]
മുത്തു ഇചൈയുമ് പുനല് പൊന്നി മൊയ് പവളമ് കൊഴിത്തു ഉന്തപ്
പത്തര് പലര് നീര് മൂഴ്കിപ് പലകാലുമ് പണിന്തു ഏത്ത,
എത്തിചൈയുമ് വാനവര്കള്, എമ്പെരുമാന് എന ഇറൈഞ്ചുമ്
അത് തിചൈ ആമ് ഐയാറര്ക്കു ആള് ആയ് നാന് ഉയ്ന്തേനേ!

[9]
കരുവരൈ ചൂഴ് കടല് ഇലങ്കൈക് കോമാനൈക് കരുത്തു അഴിയത്
തിരു വിരലാല് ഉതകരണമ് ചെയ്തു ഉകന്ത ചിവമൂര്ത്തി,
പെരുവരൈ ചൂഴ് വൈയകത്താര്, പേര് നന്തി എന്റു ഏത്തുമ്
അരു വരൈ ചൂഴ് ഐയാറര്ക്കു ആള് ആയ് നാന് ഉയ്ന്തേനേ!

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.015  
പറ്റു അറ്റാര് ചേര് പഴമ്  
Tune - പഴമ്പഞ്ചുരമ്   (Location: പാവനാചത് തിരുപ്പതികമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=eUlIEsCnKo4 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/4.015 Patru Atrraar.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/4.015 - பற்று அற்றார் சேர்.mp3
പറ്റു അറ്റാര് ചേര്| പഴമ് പതിയൈ,| പാചൂര് നിലായ| പവളത്തൈ,
ചിറ്റമ്പലത്തു എമ് |തികഴ്കനിയൈ,| തീണ്ടറ്കു അരിയ |തിരു ഉരുവൈ,
വെറ്റിയൂരില്| വിരിചുടരൈ,| വിമലര്കോനൈ, |തിരൈ ചൂഴ്ന്ത
ഒറ്റിയൂര് എമ് | ഉത്തമനൈ,| ഉള്ളത്തുള്ളേ | വൈത്തേനേ.

[1]
ആനൈക്കാവില് അണങ്കിനൈ, ആരൂര് നിലായ അമ്മാനൈ,
കാനപ് പേരൂര്ക് കട്ടിയൈ, കാനൂര് മുളൈത്ത കരുമ്പിനൈ,
വാനപ് പേരാര് വന്തു ഏത്തുമ് വായ്മൂര് വാഴുമ് വലമ്പുരിയൈ,
മാനക് കയിലൈ മഴകളിറ്റൈ, മതിയൈ, ചുടരൈ, മറവേനേ.

[2]
മതി അമ് കണ്ണി നായിറ്റൈ, മയക്കമ് തീര്ക്കുമ് മരുന്തിനൈ,
അതികൈമൂതൂര് അരചിനൈ, ഐയാറു അമര്ന്ത ഐയനൈ,
വിതിയൈ, പുകഴൈ, വാനോര്കള് വേണ്ടിത് തേടുമ് വിളക്കിനൈ,
നെതിയൈ, ഞാനക് കൊഴുന്തിനൈ, നിനൈന്തേറ്കു ഉള്ളമ് നിറൈന്തതേ.

[3]
പുറമ് പയത്തു എമ് മുത്തിനൈ, പുകലൂര് ഇലങ്കു പൊന്നിനൈ,
ഉറന്തൈ ഓങ്കു ചിരാപ് പള്ളി ഉലകമ് വിളക്കുമ് ഞായിറ്റൈ,
കറങ്കുമ് അരുവിക് കഴുക്കുന്റില് കാണ്പാര് കാണുമ് കണ്ണാനൈ,
അറമ് ചൂഴ് അതികൈ വീരട്ടത്തു അരിമാന് ഏറ്റൈ, അടൈന്തേനേ.

[4]
കോലക് കാവില് കുരുമണിയൈ, കുടമൂക്കു ഉറൈയുമ് വിടമ് ഉണിയൈ,
ആലങ്കാട്ടില് അമ് തേനൈ, അമരര് ചെന്നി ആയ്മലരൈ,
പാലില്-തികഴുമ് പൈങ്കനിയൈ, പരായ്ത്തുറൈ എമ് പചുമ് പൊന്നൈ,
ചൂലത്താനൈ, തുണൈ ഇലിയൈ, തോളൈക് കുളിരത് തൊഴുതേനേ.

[5]
മരുകല് ഉറൈ മാണിക്കത്തൈ, വലഞ്ചുഴി(യ്)യിന് മാലൈയൈ,
കരുകാവൂരില് കറ്പകത്തൈ, കാണ്ടറ്കു അരിയ കതിര് ഒളിയൈ,
പെരുവേളൂര് എമ് പിറപ്പു ഇലിയൈ, പേണുവാര്കള് പിരിവു അരിയ
തിരു വാഞ്ചിയത്തു എമ് ചെല്വനൈ, ചിന്തൈയുള്ളേ വൈത്തേനേ.

[6]
എഴില് ആര് ഇരാച ചിങ്കത്തൈ, ഇരാമേച്ചുരത്തു എമ് എഴില് ഏറ്റൈ,
കുഴല് ആര് കോതൈ വരൈ മാര്പില് കുറ്റാലത്തു എമ് കൂത്തനൈ,
നിഴല് ആര് ചോലൈ നെടുങ്കളത്തു നിലായ നിത്ത മണാളനൈ,
അഴല് ആര് വണ്ണത്തു അമ്മാനൈ, അന്പില് അണൈത്തു വൈത്തേനേ.

[7]
മാലൈത് തോന്റുമ് വളര്മതിയൈ, മറൈക്കാട്ടു ഉറൈയുമ് മണാളനൈ,
ആലൈക് കരുമ്പിന് ഇന്ചാറ്റൈ, അണ്ണാമലൈ എമ് അണ്ണലൈ,
ചോലൈത് തുരുത്തി നകര് മേയ ചുടരില്-തികഴുമ് തുളക്കു ഇലിയൈ,
മേലൈ വാനോര് പെരുമാനൈ, വിരുപ്പാല് വിഴുങ്കിയിട്ടേനേ.

[8]
ചോറ്റുത്തുറൈ എമ് ചോതിയൈ, തുരുത്തി മേയ തൂമണിയൈ,
ആറ്റില് പഴനത്തു അമ്മാനൈ, ആലവായ് എമ് അരുമണിയൈ,
നീരില് പൊലിന്ത നിമിര് തിണ്തോള് നെയ്ത്താനത്തു എമ് നിലാച്ചുടരൈത്
തോറ്റക് കടലൈ, അടല് ഏറ്റൈ, തോളൈക് കുളിരത് തൊഴുതേനേ.

[9]
പുത്തൂര് ഉറൈയുമ് പുനിതനൈ, പൂവണത്തു എമ് പോര് ഏറ്റൈ,
വിത്തു ആയ് മിഴലൈ മുളൈത്താനൈ, വേള്വിക് കുടി എമ് വേതിയനൈ,
പൊയ്ത്താര് പുരമ് മൂന്റു എരിത്താനൈ, പൊതിയില് മേയ പുരാണനൈ,
വൈത്തേന്, എന് തന് മനത്തുള്ളേ-മാത്തൂര് മേയ മരുന്തൈയേ.

[10]
മുന്തിത് താനേ മുളൈത്താനൈ, മൂരി വെള് ഏറു ഊര്ന്താനൈ,
അന്തിച് ചെവ്വാന് പടിയാനൈ, അരക്കന് ആറ്റല് അഴിത്താനൈ,
ചിന്തൈ വെള്ളപ് പുനല് ആട്ടിച് ചെഞ്ചൊല് മാലൈ അടിച് ചേര്ത്തി,
എന്തൈ പെമ്മാന്, എന് എമ്മാന് എന്പാര് പാവമ് നാചമേ.

[11]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.018  
ഒന്റു കൊല് ആമ് അവര്  
Tune - ഇന്തളമ്   (Location: പൊതു - വിടന്തീര്ത്തത് തിരുപ്പതികമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=cT31jKOzFW0 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/4.018 ondru kolaam avaravar.mp3
ഒന്റു കൊല് ആമ് അവര് ചിന്തൈ ഉയര് വരൈ;
ഒന്റു കൊല് ആമ് ഉയരുമ് മതി ചൂടുവര്;
ഒന്റു കൊല് ആമ് ഇടു വെണ് തലൈ കൈയതു;
ഒന്റു കൊല് ആമ് അവര് ഊര്വതുതാനേ.

[1]
ഇരണ്ടു കൊല് ആമ് ഇമൈയോര് തൊഴു പാതമ്;
ഇരണ്ടു കൊല് ആമ് ഇലങ്കുമ് കുഴൈ; പെണ്, ആണ്,
ഇരണ്ടു കൊല് ആമ് ഉരുവമ്; ചിറു മാന്, മഴു,
ഇരണ്ടു കൊല് ആമ് അവര് ഏന്തിന താമേ.

[2]
മൂന്റു കൊല് ആമ് അവര് കണ് നുതല് ആവന;
മൂന്റു കൊല് ആമ് അവര് ചൂലത്തിന് മൊയ് ഇലൈ;
മൂന്റു കൊല് ആമ് കണൈ, കൈയതു വില്, നാണ്;
മൂന്റു കൊല് ആമ് പുരമ് എയ്തന താമേ.

[3]
നാലു കൊല് ആമ് അവര്തമ് മുകമ് ആവന;
നാലു കൊല് ആമ് ചനനമ് മുതല്- തോറ്റമുമ്;
നാലു കൊല് ആമ് അവര് ഊര്തിയിന് പാതങ്കള്
നാലു കൊല് ആമ് മറൈ പാടിനതാമേ.

[4]
അഞ്ചു കൊല് ആമ് അവര് ആടു അരവിന് പടമ്;
അഞ്ചു കൊല് ആമ് അവര് വെല് പുലന് ആവന;
അഞ്ചു കൊല് ആമ് അവര് കായപ്പട്ടാന് കണൈ;
അഞ്ചു കൊല് ആമ് അവര് ആടിന താമേ.

[5]
ആറു കൊല് ആമ് അവര് അങ്കമ് പടൈത്തന;
ആറു കൊല് ആമ് അവര് തമ് മകനാര് മുകമ്;
ആറു കൊല് ആമ് അവര് താര്മിചൈ വണ്ടിന് കാല്;
ആറു കൊല് ആമ് ചുവൈ ആക്കിനതാമേ.

[6]
ഏഴു കൊല് ആമ് അവര് ഊഴി പടൈത്തന;
ഏഴു കൊല് ആമ് അവര് കണ്ട ഇരുങ് കടല്;
ഏഴു കൊല് ആമ് അവര് ആളുമ് ഉലകങ്കള്
ഏഴു കൊല് ആമ് ഇചൈ ആക്കിനതാമേ.

[7]
എട്ടുക് കൊല് ആമ് അവര് ഈറു ഇല് പെരുങ് കുണമ്;
എട്ടുക് കൊല് ആമ് അവര് ചൂടുമ് ഇന മലര്;
എട്ടുക് കൊല് ആമ് അവര് തോള് ഇണൈ ആവന;
എട്ടുക് കൊല് ആമ് തിചൈ ആക്കിനതാമേ.

[8]
ഒന്പതു പോല് അവര് വാചല് വകുത്തന;
ഒന്പതു പോല് അവര് മാര്പിനില് നൂല്-ഇഴൈ;
ഒന്പതു പോല് അവര് കോലക് കുഴല് ചടൈ;
ഒന്പതു പോല് അവര് പാര് ഇടമ്താനേ.

[9]
പത്തുക് കൊല് ആമ് അവര് പാമ്പിന് കണ്, പാമ്പിന് പല്;
പത്തുക് കൊല് ആമ് എയിറു(ന്) നെരിന്തു ഉക്കന;
പത്തുക് കൊല് ആമ് അവര് കായപ്പട്ടാന് തലൈ;
പത്തുക് കൊല് ആമ് അടിയാര് ചെയ്കൈ താനേ.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.063  
ഓതി മാ മലര്കള് തൂവി-ഉമൈയവള്  
Tune - തിരുനേരിചൈ   (Location: തിരുവണ്ണാമലൈ God: അരുണാചലേചുവരര് Goddess: ഉണ്ണാമുലൈയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=fkS7G-zK1CU
ഓതി മാ മലര്കള് തൂവി-ഉമൈയവള് പങ്കാ! മിക്ക
ചോതിയേ! തുളങ്കുമ് എണ് തോള് ചുടര് മഴുപ്പടൈയിനാനേ!
ആതിയേ! അമരര്കോവേ! അണി അണാമലൈ ഉളാനേ!
നീതിയാല് നിന്നൈ അല്ലാല് നിനൈയുമാ നിനൈവു ഇലേനേ.

[1]
പണ് തനൈ വെന്റ ഇന് ചൊല് പാവൈ ഓര്പങ്ക! നീല-
കണ്ടനേ! കാര് കൊള് കൊന്റൈക് കടവുളേ! കമലപാതാ!
അണ്ടനേ! അമരര്കോവേ! അണി അണാമലൈ ഉളാനേ!
തൊണ്ടനേന് ഉന്നൈ അല്ലാല് ചൊല്ലുമാ ചൊല് ഇലേനേ.

[2]
ഉരുവമുമ് ഉയിരുമ് ആകി, ഓതിയ ഉലകുക്കു എല്ലാമ്
പെരു വിനൈ പിറപ്പു വീടു ആയ്, നിന്റ എമ് പെരുമാന്! മിക്ക
അരുവി പൊന് ചൊരിയുമ് അണ്ണാമലൈ ഉളായ്! അണ്ടര്കോവേ!
മരുവി നിന് പാതമ് അല്ലാല് മറ്റു ഒരു മാടു ഇലേനേ.

[3]
പൈമ്പൊനേ! പവളക്കുന്റേ! പരമനേ! പാല് വെണ് നീറ്റായ്!
ചെമ്പൊനേ! മലര് ചെയ് പാതാ! ചീര് തരു മണിയേ! മിക്ക
അമ് പൊനേ! കൊഴിത്തു വീഴുമ് അണി അണാമലൈ ഉളാനേ!
എന് പൊനേ! ഉന്നൈ അല്ലാല് യാതുമ് നാന് നിനൈവു ഇലേനേ.

[4]
പിറൈ അണി മുടിയിനാനേ! പിഞ്ഞകാ! പെണ് ഓര്പാകാ!
മറൈവലാ! ഇറൈവാ! വണ്ടു ആര് കൊന്റൈയായ്! വാമ തേവാ!
അറൈകഴല് അമരര് ഏത്തുമ് അണി അണാമലൈ ഉളാനേ!
ഇറൈവനേ! ഉന്നൈ അല്ലാല് യാതുമ് നാന് നിനൈവു ഇലേനേ.

[5]
പുരിചടൈ മുടിയിന് മേല് ഓര് പൊരു പുനല് കങ്കൈ വൈത്തുക്
കരി ഉരി പോര്വൈ ആകക് കരുതിയ കാലകാലാ!
അരികുലമ് മലിന്ത അണ്ണാമലൈ ഉളായ്!-അലരിന് മിക്ക
വരി മികു വണ്ടു പണ്ചെയ് പാതമ് നാന് മറപ്പു ഇലേനേ.

[6]
ഇരവിയുമ്, മതിയുമ്, വിണ്ണുമ്, ഇരു നിലമ്, പുനലുമ്, കാറ്റുമ്,
ഉരകമ് ആര് പവനമ് എട്ടുമ്, തിചൈ, ഒളി, ഉരുവമ് ആനായ്!
അരവു ഉമിഴ് മണി കൊള് ചോതി അണി അണാമലൈ ഉളാനേ!
പരവുമ് നിന് പാതമ് അല്ലാല്, പരമ! നാന് പറ്റു ഇലേനേ.

[7]
പാര്ത്തനുക്കു അന്റു നല്കിപ് പാചുപതത്തൈ ഈന്തായ്;
നീര്ത് തതുമ്പു ഉലാവു കങ്കൈ നെടു മുടി നിലാവ വൈത്തായ്-
ആര്ത്തു വന്തു ഈണ്ടു കൊണ്ടല് അണി അണാമലൈ ഉളാനേ!
തീര്ത്തനേ!-നിന്തന് പാതത് തിറമ് അലാല്-തിറമ് ഇലേനേ.

[8]
പാലുമ് നെയ് മുതലാ മിക്ക പചുവില് ഐന്തു ആടുവാനേ!
മാലുമ് നാന്മുകനുമ് കൂടിക് കാണ്കിലാ വകൈയുള് നിന്റായ്!
ആലുമ് നീര് കൊണ്ടല് പൂകമ് അണി അണാമലൈ ഉളാനേ!
വാല് ഉടൈ വിടൈയായ്!-ഉന് തന് മലര് അടി മറപ്പു ഇലേനേ.

[9]
ഇരക്കമ് ഒന്റു യാതുമ് ഇല്ലാക് കാലനൈക് കടിന്ത എമ്മാന്!
ഉരത്തിനാല് വരൈയൈ ഊക്ക, ഒരു വിരല് നുതിയിനാലേ!
അരക്കനൈ നെരിത്ത അണ്ണാമലൈ ഉളായ്! അമരര് ഏറേ!
ചിരത്തിനാല് വണങ്കി ഏത്തിത് തിരുവടി മറപ്പു ഇലേനേ.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.094  
ഈന്റാളുമ് ആയ്, എനക്കു എന്തൈയുമ്  
Tune - തിരുവിരുത്തമ്   (Location: തിരുപ്പാതിരിപ്പുലിയൂര് (കടലൂര്) God: വീരട്ടേചുവരര് Goddess: മങ്കൈനായകിയമ്മൈ)

ഈന്റാളുമ് ആയ്, എനക്കു എന്തൈയുമ് ആയ്, ഉടന് തോന്റിനരായ്,
മൂന്റു ആയ് ഉലകമ് പടൈത്തു ഉകന്താന്; മനത്തുള് ഇരുക്ക
ഏന്റാന്; ഇമൈയവര്ക്കു അന്പന്; തിരുപ് പാതിരിപ്പുലിയൂര്ത്
തോന്റാത് തുണൈ ആയ് ഇരുന്തനന്, തന് അടിയോങ്കളുക്കേ.

[1]
പറ്റു ആയ് നിനൈന്തിടു, എപ്പോതുമ്!-നെഞ്ചേ!-ഇന്തപ് പാരൈ മുറ്റുമ്
ചുറ്റു ആയ് അലൈകടല് മൂടിനുമ് കണ്ടേന്, പുകല് നമക്കു;
ഉറ്റാന്, ഉമൈയവട്കു അന്പന്, തിരുപ് പാതിരിപ്പുലിയൂര്
മുറ്റാ മുളൈമതിക് കണ്ണിയിനാന്തന മൊയ്കഴലേ.

[2]
വിടൈയാന് വിരുമ്പി എന് ഉള്ളത്തു ഇരുന്താന്; ഇനി നമക്കു ഇങ്കു
അടൈയാ, അവലമ്; അരുവിനൈ ചാരാ; നമനൈ അഞ്ചോമ്;
പുടൈ ആര് കമലത്തു അയന് പോല്പവര് പാതിരിപ്പുലിയൂര്
ഉടൈയാന് അടിയാര് അടി അടിയോങ്കട്കു അരിയതു ഉണ്ടേ?

[3]
മായമ് എല്ലാമ് മുറ്റ വിട്ടു, ഇരുള് നീങ്ക, മലൈമകട്കേ
നേയമ് നിലാവ ഇരുന്താന് അവന്തന് തിരുവടിക്കേ
തേയമ് എല്ലാമ് നിന്റു ഇറൈഞ്ചുമ്-തിരുപ് പാതിരിപ്പുലിയൂര്
മേയ നല്ലാന് മലര്പ്പാതമ് എന് ചിന്തൈയുള് നിന്റനവേ.

[4]
വൈത്ത പൊരുള് നമക്കു ആമ് എന്റു ചൊല്ലി, മനത്തു അടൈത്തു
ചിത്തമ് ഒരുക്കി, ചിവായനമ എന്റു ഇരുക്കിന് അല്ലാല്,
മൊയ്ത്ത കതിര് മതി പോല്വാര് അവര് പാതിരിപ്പുലിയൂര്
അത്തന് അരുള് പെറല് ആമോ?-അറിവു ഇലാപ് പേതൈനെഞ്ചേ!

[5]
കരുആയ്ക് കിടന്തു ഉന് കഴലേ നിനൈയുമ് കരുത്തു ഉടൈയേന്;
ഉരുആയ്ത് തെരിന്തു ഉന്തന് നാമമ് പയിന്റേന്, ഉനതു അരുളാല്,
തിരുവായ് പൊലിയച് ചിവായനമ എന്റു നീറു അണിന്തേന്;
തരുവായ്, ചിവകതി നീ!-പാതിരിപ്പുലിയൂര് അരനേ!

[6]
എണ്ണാതു അമരര് ഇരക്കപ് പരവൈയുള് നഞ്ചമ് ഉണ്ടായ്!
തിണ് ആര് അചുരര് തിരിപുരമ് തീ എഴച് ചെറ്റവനേ!
പണ് ആര്ന്തു അമൈന്ത പൊരുള്കള് പയില് പാതിരിപ്പുലിയൂര്ക്
കണ് ആര് നുതലായ്!-കഴല് നമ് കരുത്തില് ഉടൈയനവേ.

[7]
പുഴുആയ്പ് പിറക്കിനുമ്, പുണ്ണിയാ!-ഉന് അടി എന് മനത്തേ
വഴുവാതു ഇരുക്ക വരമ് തരവേണ്ടുമ്-ഇവ് വൈയകത്തേ
തൊഴുവാര്ക്കു ഇരങ്കി ഇരുന്തു അരുള് ചെയ് പാതിരിപ്പുലിയൂര്ച്
ചെഴുനീര്പ്-പുനല് കങ്കൈ ചെഞ്ചടൈമേല് വൈത്ത തീവണ്ണനേ!

[8]
മണ് പാതലമ് പുക്കു, മാല്കടല് മൂടി, മറ്റു ഏഴ് ഉലകുമ്
വിണ്പാല് തിചൈകെട്ടു, ഇരുചുടര് വീഴിനുമ്, അഞ്ചല്, നെഞ്ചേ!
തിണ്പാല് നമക്കു ഒന്റു കണ്ടോമ്; തിരുപ് പാതിരിപ്പുലിയൂര്ക്
കണ് പാവുമ് നെറ്റിക് കടവുള് ചുടരാന് കഴല് ഇണൈയേ.

[9]
തിരുന്താ അമണര്തമ് തീ നെറിപ് പട്ടു, തികൈത്തു, മുത്തി
തരുമ് താള് ഇണൈക്കേ ചരണമ് പുകുന്തേന്; വരൈ എടുത്ത
പൊരുന്താ അരക്കന് ഉടല് നെരിത്തായ്! പാതിരിപ്പുലിയൂര്
ഇരുന്തായ്! അടിയേന് ഇനിപ് പിറവാമല് വന്തു ഏന്റുകൊള്ളേ!

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.096  
കോവായ് മുടുകി അടുതിറല് കൂറ്റമ്  
Tune - തിരുവിരുത്തമ്   (Location: തിരുച്ചത്തിമുറ്റമ് God: വീഴിയഴകര് Goddess: ചുന്തരകുചാമ്പികൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=lH-R3BTHJ4Q
കോവായ് മുടുകി അടുതിറല് കൂറ്റമ് കുമൈപ്പതന് മുന്
പൂ ആര് അടിച്ചുവടു എന്മേല് പൊറിത്തുവൈ! പോക വിടില്
മൂവാ മുഴുപ്പഴി മൂടുമ്കണ്ടായ്-മുഴങ്കുമ് തഴല് കൈത്
തേവാ! തിരുച് ചത്തിമുറ്റത്തു ഉറൈയുമ് ചിവക്കൊഴുന്തേ!

[1]
കായ്ന്തായ്, അനങ്കന് ഉടലമ് പൊടിപട; കാലനൈ മുന്
പായ്ന്തായ്, ഉയിര് ചെക; പാതമ് പണിവാര്തമ് പല്പിറവി
ആയ്ന്തുആയ്ന്തു അറുപ്പായ്, അടിയേറ്കു അരുളായ്! ഉന് അന്പര് ചിന്തൈ
ചേര്ന്തായ്-തിരുച് ചത്തിമുറ്റത്തു ഉറൈയുമ് ചിവക്കൊഴുന്തേ!

[2]
പൊത്തു ആര് കുരമ്പൈ പുകുന്തു ഐവര് നാളുമ് പുകല് അഴിപ്പ,
മത്തു ആര് തയിര് പോല് മറുകുമ് എന് ചിന്തൈ മറുക്കു ഒഴിവി!
അത്താ! അടിയേന് അടൈക്കലമ് കണ്ടായ്-അമരര്കള് തമ്
ചിത്താ! തിരുച് ചത്തിമുറ്റത്തു ഉറൈയുമ് ചിവക്കൊഴുന്തേ!

[3]
നില്ലാക് കുരമ്പൈ നിലൈയാക് കരുതി, ഇന് നീള് നിലത്തു ഒന്റു
അല്ലാക് കുഴി വീഴ്ന്തു, അയര്വു ഉറുവേനൈ വന്തു ആണ്ടുകൊണ്ടായ്;
വില് ഏര് പുരുവത്തു ഉമൈയാള് കണവാ! വിടിന് കെടുവേന്-
ചെല്വാ! തിരുച് ചത്തിമുറ്റത്തു ഉറൈയുമ് ചിവക്കൊഴുന്തേ!

[4]
കരു ഉറ്റു ഇരുന്തു ഉന് കഴലേ നിനൈന്തേന്; കരുപ്പുവിയില്-
തെരുവില് പുകുന്തേന്; തികൈത്ത(അ)അടിയേനൈത് തികൈപ്പു ഒഴിവി!
ഉരുവില്-തികഴുമ് ഉമൈയാള് കണവാ! വിടിന് കെടുവേന്-
തിരുവിന് പൊലി ചത്തിമുറ്റത്തു ഉറൈയുമ് ചിവക്കൊഴുന്തേ!

[5]
വെമ്മൈ നമന്തമര് മിക്കു വിരവി വിഴുപ്പതന് മുന്
ഇമ്മൈ ഉന് താള് എന് തന് നെഞ്ചത്തു എഴുതിവൈ! ഈങ്കു ഇകഴില്
അമ്മൈ അടിയേറ്കു അരുളുതി എന്പതു ഇങ്കു ആര് അറിവാര്?-
ചെമ്മൈ തരു ചത്തിമുറ്റത്തു ഉറൈയുമ് ചിവക്കൊഴുന്തേ!

[6]
വിട്ടാര് പുരങ്കള് ഒരു നொടി വേവ ഓര് വെങ്കണൈയാല്
ചുട്ടായ്; എന് പാചത്തൊടര്പു അറുത്തു ആണ്ടുകൊള്!-തുമ്പി പമ്പുമ്
മട്ടു ആര് കുഴലി മലൈമകള് പൂചൈ മകിഴ്ന്തു അരുളുമ്
ചിട്ടാ! തിരുച് ചത്തിമുറ്റത്തു ഉറൈയുമ് ചിവക്കൊഴുന്തേ!

[7]
ഇകഴ്ന്തവന് വേള്വി അഴിത്തിട്ടു, ഇമൈയോര് പൊറൈ ഇരപ്പ
നികഴ്ന്തിട അന്റേ വിചയമുമ് കൊണ്ടായ്, നീലകണ്ടാ!
പുകഴ്ന്ത അടിയേന് തന് പുന്മൈകള് തീരപ് പുരിന്തു നല്കായ്!-
തികഴ്ന്ത തിരുച് ചത്തിമുറ്റത്തു ഉറൈയുമ് ചിവക്കൊഴുന്തേ!

[8]
തക്കു ആര്വമ് എയ്തിച് ചമണ് തവിര്ന്തു ഉന് തന് ചരണ് പുകുന്തേന്;
എക് കാതല്, എപ് പയന്, ഉന് തിറമ് അല്ലാല് എനക്കു ഉളതേ?-
മിക്കാര് തിലൈയുള് വിരുപ്പാ! മിക വടമേരു എന്നുമ്
തിക്കാ! തിരുച് ചത്തിമുറ്റത്തു ഉറൈയുമ് ചിവക്കൊഴുന്തേ!

[9]
പൊറിത് തേര് അരക്കന് പൊരുപ്പു എടുപ്പു ഉറ്റവന് പൊന്മുടി തോള്
ഇറ, താള് ഒരുവിരല് ഊന്റിട്ടു, അലറ ഇരങ്കി, ഒള്വാള്
കുറിത്തേ കൊടുത്തായ്; കൊടിയേന് ചെയ് കുറ്റക് കൊടുവിനൈനോയ്
ചെറുത്തായ്-തിരുച് ചത്തിമുറ്റത്തു ഉറൈയുമ് ചിവക്കൊഴുന്തേ!

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
4 -Thirumurai   Pathigam 4.109  
പൊന് ആര് തിരുവടിക്കു ഒന്റു  
Tune - തിരുവിരുത്തമ്   (Location: തിരുത്തൂങ്കാനൈമാടമ് God: മാല്വണങ്കുമീചര് Goddess: കരുണൈനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=PjnXvyDvdyM
പൊന് ആര് തിരുവടിക്കു ഒന്റു ഉണ്ടു, വിണ്ണപ്പമ്: പോറ്റി ചെയ്യുമ്
എന് ആവി കാപ്പതറ്കു ഇച്ചൈ ഉണ്ടേല്, ഇരുങ് കൂറ്റു അകല
മിന് ആരുമ് മൂഇലൈച്ചൂലമ് എന്മേല് പൊറി-മേവു കൊണ്ടല്
തുന് ആര് കടന്തൈയുള്-തൂങ്കാനൈ മാടച് ചുടര്ക്കൊഴുന്തേ!

[1]
ആവാ! ചിറുതൊണ്ടന് എന് നിനൈന്താന്! എന്റു അരുമ് പിണിനോയ്
കാവാതു ഒഴിയിന് കലക്കുമ്, ഉന്മേല് പഴി; കാതല് ചെയ്വാര്
തേവാ! തിരുവടി നീറു എന്നൈപ് പൂചു-ചെന്താമരൈയിന്
പൂ ആര് കടന്തൈയുള്-തൂങ്കാനൈ മാടത്തു എമ് പുണ്ണിയനേ!

[2]
കടവുമ് തികിരി കടവാതു ഒഴിയക് കയിലൈ ഉറ്റാന്
പടവുമ് തിരുവിരല് ഒന്റു വൈത്തായ്; പനിമാല്വരൈ പോല്
ഇടപമ് പൊറിത്തു എന്നൈ ഏന്റുകൊള്ളായ്-ഇരുഞ് ചോലൈ തിങ്കള്
തടവുമ് കടന്തൈയുള്-തൂങ്കാനൈ മാടത്തു എമ് തത്തുവനേ!

[3]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.001  
അന്നമ് പാലിക്കുമ് തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലമ്  
Tune - പഴന്തക്കരാകമ്   (Location: കോയില് (ചിതമ്പരമ്) God: തിരുമൂലത്താനനായകര് (എ) ചപാനാതര് Goddess: ചിവകാമിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=X012Z-pSPW4
അന്നമ് പാലിക്കുമ് തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലമ്
പൊന്നമ് പാലിക്കുമ്; മേലുമ്, ഇപ് പൂമിചൈ
എന് അന്പു ആലിക്കുമ് ആറു കണ്ടു, ഇന്പു ഉറ
ഇന്നമ് പാലിക്കുമോ, ഇപ് പിറവിയേ

[1]
അരുമ്പു അറ്റപ് പട ആയ് മലര് കൊണ്ടു, നീര്,
ചുരുമ്പു അറ്റപ് പടത് തൂവി, തൊഴുമിനോ-
കരുമ്പു അറ്റച് ചിലൈക് കാമനൈക് കായ്ന്തവന്,
പെരുമ്പറ്റപ്പുലിയൂര് എമ്പിരാനൈയേ!

[2]
അരിച്ചു ഉറ്റ(വ്) വിനൈയാല് അടര്പ്പുണ്ടു, നീര്,
എരിച് ചുറ്റക് കിടന്താര് എന്റു അയലവര്
ചിരിച്ചു ഉറ്റുപ് പല പേചപ്പടാമുനമ്,
തിരുച് ചിറ്റമ്പലമ് ചെന്റു അടൈന്തു ഉയ്മ്മിനേ!

[3]
അല്ലല് എന് ചെയുമ്? അരുവിനൈ എന് ചെയുമ്?
തൊല്ലൈ വല്വിനൈത് തൊന്തമ് താന് എന്ചെയുമ്?-
തില്ലൈ മാ നകര്ച് ചിറ്റമ്പലവനാര്ക്കു
എല്ലൈ ഇല്ലതു ഓര് അടിമൈ പൂണ്ടേനുക്കേ.

[4]
ഊനില് ആവി ഉയിര്ക്കുമ് പൊഴുതുഎലാമ്
നാന് നിലാവി ഇരുപ്പന്, എന് നാതനൈ;
തേന് നിലാവിയ ചിറ്റമ്പലവനാര്
വാന് നിലാവി ഇരുക്കവുമ് വൈപ്പരേ.

[5]
ചിട്ടര്, വാനവര്, ചെന്റു വരമ് കൊളുമ്
ചിട്ടര് വാഴ് തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലത്തു ഉറൈ
ചിട്ടന് ചേവടി കൈതൊഴച് ചെല്ലുമ് അച്
ചിട്ടര്പാല് അണുകാന്, ചെറു കാലനേ.

[6]
ഒരുത്തനാര്, ഉലകങ്കട്കു ഒരു ചുടര്,
തിരുത്തനാര്, തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലവനാര്,
വിരുത്തനാര്, ഇളൈയാര്, വിടമ് ഉണ്ട എമ്
അരുത്തനാര്, അടിയാരൈ അറിവരേ.

[7]
വിണ് നിറൈന്തതു ഓര് വെവ് അഴലിന് ഉരു
എണ് നിറൈന്ത ഇരുവര്ക്കു അറിവു ഒണാ
കണ് നിറൈന്ത കടിപൊഴില് അമ്പലത്തു
ഉള്-നിറൈന്തു നിന്റു ആടുമ്, ഒരുവനേ.

[8]
വില്ലൈ വട്ടപ്പട വാങ്കി അവുണര്തമ്
വല്ലൈ വട്ടമ് മതില് മൂന്റു ഉടന്മായ്ത്തവന്
തില്ലൈ വട്ടമ് തിചൈ കൈതൊഴുവാര് വിനൈ
ഒല്ലൈ, വട്ടമ് കടന്തു, ഓടുതല് ഉണ്മൈയേ.

[9]
നാടി, നാരണന് നാന്മുകന് എന്റു ഇവര്
തേടിയുമ്, തിരിന്തുമ്, കാണ വല്ലരോ-
മാട മാളികൈ ചൂഴ് തില്ലൈ അമ്പലത്തു-
ആടി പാതമ് എന് നെഞ്ചുള് ഇരുക്കവേ?

[10]
മതുര വായ്മൊഴി മങ്കൈ ഓര് പങ്കിനന്,
ചതുരന്, ചിറ്റമ്പലവന്, തിരുമലൈ
അതിര ആര്ത്തു എടുത്താന് മുടിപത്തു ഇറ
മിതികൊള് ചേവടി ചെന്റു അടൈന്തു ഉയ്മ്മിനേ!

[11]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.002  
പനൈക്കൈ മുമ്മത വേഴമ് ഉരിത്തവന്,  
Tune - തിരുക്കുറുന്തൊകൈ   (Location: കോയില് (ചിതമ്പരമ്) God: തിരുമൂലത്താനനായകര് (എ) ചപാനാതര് Goddess: ചിവകാമിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=8AFLlyMIz3k
പനൈക്കൈ മുമ്മത വേഴമ് ഉരിത്തവന്,
നിനൈപ്പവര് മനമ് കോയിലാക് കൊണ്ടവന്,
അനൈത്തു വേടമ് ആമ് അമ്പലക് കൂത്തനൈ,
തിനൈത്തനൈപ് പൊഴുതുമ് മറന്തു ഉയ്വനോ?

[1]
തീര്ത്തനൈ, ചിവനൈ, ചിവലോകനൈ,
മൂര്ത്തിയൈ, മുതല് ആയ ഒരുവനൈ,
പാര്ത്തനുക്കു അരുള്ചെയ്ത ചിറ്റമ്പലക്
കൂത്തനൈ, കൊടിയേന് മറന്തു ഉയ്വനോ?

[2]
കട്ടുമ് പാമ്പുമ്, കപാലമ്, കൈ മാന്മറി,
ഇട്ടമ് ആയ് ഇടുകാട്ടു എരി ആടുവാന്,
ചിട്ടര് വാഴ് തില്ലൈ അമ്പലക് കൂത്തനൈ,
എള്-തനൈപ് പൊഴുതുമ് മറന്തു ഉയ്വനോ?

[3]
മാണി പാല് കറന്തു ആട്ടി വഴിപട
നീണ് ഉലകുഎലാമ് ആളക് കൊടുത്ത എന്
ആണിയൈ, ചെമ്പൊന് അമ്പലത്തുള്-നിന്റ
താണുവൈ, തമിയേന് മറന്തു ഉയ്വനോ?

[4]
പിത്തനൈ, പെരുങ്കാടു അരങ്കാ ഉടൈ
മുത്തനൈ, മുളൈവെണ് മതി ചൂടിയൈ,
ചിത്തനൈ, ചെമ്പൊന് അമ്പലത്തുള്-നിന്റ
അത്തനൈ, അടിയേന് മറന്തു ഉയ്വനോ?

[5]
നീതിയൈ, നിറൈവൈ, മറൈനാന്കു ഉടന്
ഓതിയൈ, ഒരുവര്ക്കുമ് അറിവു ഒണാച്
ചോതിയൈ, ചുടര്ച് ചെമ്പൊനിന് അമ്പലത്തു
ആതിയൈ, അടിയേന് മറന്തു ഉയ്വനോ?

[6]
മൈ കൊള് കണ്ടന്, എണ് തോളന്, മുക്കണ്ണിനന്,
പൈ കൊള് പാമ്പു അരൈ ആര്ത്ത പരമനാര്,
ചെയ്യമാതു ഉറൈ ചിറ്റമ്പലത്തു എങ്കള്
ഐയനൈ, അടിയേന് മറന്തു ഉയ്വനോ?

[7]
മുഴുതുമ് വാന് ഉലകത്തു ഉള തേവര്കള്
തൊഴുതുമ് പോറ്റിയുമ് തൂയ ചെമ്പൊന്നിനാല്
എഴുതി മേയ്ന്ത ചിറ്റമ്പലക് കൂത്തനൈ,
ഇഴുതൈയേന് മറന്തു എങ്ങനമ് ഉയ്വനോ?

[8]
കാര് ഉലാമ് മലര്ക്കൊന്റൈ അമ്താരനൈ,
വാര് ഉലാമ് മുലൈ മങ്കൈ മണാളനൈ,
തേര് ഉലാവിയ തില്ലൈയുള് കൂത്തനൈ,
ആര്കിലാ അമുതൈ, മറന്തു ഉയ്വനോ?

[9]
ഓങ്കു മാല്വരൈ ഏന്തല് ഉറ്റാന് ചിരമ്
വീങ്കി വിമ്മുറ ഊന്റിയ താളിനാന്,
തേങ്കു നീര് വയല് ചൂഴ് തില്ലൈക് കൂത്തനൈ,
പാങ്കു ഇലാത് തൊണ്ടനേന് മറന്തു ഉയ്വനോ?

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.010  
പണ്ണിന് നേര് മൊഴിയാള് ഉമൈപങ്കരോ!  
Tune - തിരുക്കുറുന്തൊകൈ   (Location: തിരുമറൈക്കാടു (വേതാരണ്യമ്) God: വേതാരണിയേചുവരര് Goddess: യാഴൈപ്പഴിത്തമൊഴിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=2sD4CmYuQBw
പണ്ണിന് നേര് മൊഴിയാള് ഉമൈപങ്കരോ!
മണ്ണിനാര് വലമ്ചെയ്മ് മറൈക്കാടരോ!
കണ്ണിനാല് ഉമൈക് കാണക് കതവിനൈത്
തിണ്ണമ് ആകത് തിറന്തു അരുള് ചെയ്മ്മിനേ!

[1]
ഈണ്ടു ചെഞ്ചടൈ ആകത്തുള് ഈചരോ!
മൂണ്ട കാര്മുകിലിന് മുറിക്കണ്ടരോ!
ആണ്ടുകൊണ്ട നീരേ അരുള് ചെയ്തിടുമ്!
നീണ്ട മാക് കതവിന് വലി നീക്കുമേ!

[2]
അട്ടമൂര്ത്തി അതു ആകിയ അപ്പരോ!
തുട്ടര് വാന് പുരമ് ചുട്ട ചുവണ്ടരോ!
പട്ടമ് കട്ടിയ ചെന്നിപ് പരമരോ!
ചട്ട ഇക് കതവമ് തിറപ്പിമ്മിനേ!

[3]
അരിയ നാല്മറൈ ഓതിയ നാവരോ!
പെരിയ വാന് പുരമ് ചുട്ട ചുവണ്ടരോ!
വിരികൊള് കോവണ ആടൈ വിരുത്തരോ!
പെരിയ വാന് കതവമ് പിരിവിക്കവേ!

[4]
മലൈയില് നീടു ഇരുക്കുമ് മറൈക്കാടരോ!
കലൈകള് വന്തു ഇറൈഞ്ചുമ് കഴല് ഏത്തരോ!
വിലൈ ഇല് മാ മണിവണ്ണ ഉരുവരോ!-
തൊലൈവു ഇലാക് കതവമ് തുണൈ നീക്കുമേ!

[5]
പൂക്കുമ് താഴൈ പുറണി അരുകു എലാമ്
ആക്കുമ് തണ്പൊഴില് ചൂഴ് മറൈക്കാടരോ!
ആര്ക്കുമ് കാണ്പു അരിയീര്! അടികേള്!-ഉമൈ
നോക്കിക് കാണക് കതവൈത് തിറവുമേ!

[6]
വെന്തവെണ്പൊടിപ് പൂചുമ് വികിര്തരോ!
അന്തമ് ഇ(ല്)ലി, അണി മറൈക്കാടരോ!
എന്തൈ!-നീ അടിയാര് വന്തു ഇറൈഞ്ചിട
ഇന്ത മാക് കതവമ് പിണൈ നീക്കുമേ!

[7]
ആറു ചൂടുമ് അണി മറൈക്കാടരോ!
കൂറു മാതു ഉമൈക്കു ഈന്ത കുഴകരോ!
ഏറു അതു ഏറിയ എമ്പെരുമാന്!-ഇന്ത
മാറു ഇലാക് കതവമ് വലി നീക്കുമേ!

[8]
ചുണ്ണവെണ്പൊടിപ് പൂചുമ് ചുവണ്ടരോ!
പണ്ണി ഏറു ഉകന്തു ഏറുമ് പരമരോ!
അണ്ണല്, ആതി, അണി മറൈക്കാടരോ!
തിണ്ണമാക് കതവമ് തിറപ്പിമ്മിനേ!

[9]
വിണ് ഉളാര് വിരുമ്പി(യ്) എതിര് കൊള്ളവേ
മണ് ഉളാര് വണങ്കുമ് മറൈക്കാടരോ!
കണ്ണിനാല് ഉമൈക് കാണക് കതവിനൈത്
തിണ്ണമ് ആകത് തിറന്തു അരുള് ചെയ്മ്മിനേ!

[10]
അരക്കനൈ വിരലാല് അടര്ത്തിട്ട നീര്
ഇരക്കമ് ഒന്റു ഇലീര്; എമ്പെരുമാനിരേ!
ചുരക്കുമ് പുന്നൈകള് ചൂഴ് മറൈക്കാടരോ!
ചരക്ക ഇക് കതവമ് തിറപ്പിമ്മിനേ!

[11]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.042  
നന്റു നാള്തൊറുമ് നമ് വിനൈ  
Tune - തിരുക്കുറുന്തൊകൈ   (Location: തിരുവേട്കളമ് God: പാചുപതേചുവരര് Goddess: നല്ലനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=XxDlzhksrI0
നന്റു നാള്തൊറുമ് നമ് വിനൈ പോയ് അറുമ്;
എന്റുമ് ഇന്പമ് തഴൈക്ക ഇരുക്കല് ആമ്;
ചെന്റു, നീര്, തിരു വേട്കളത്തുള്(ള്) ഉറൈ
തുന്റു പൊന്ചടൈയാനൈത് തൊഴുമിനേ!

[1]
കരുപ്പു വെഞ്ചിലൈക് കാമനൈക് കായ്ന്തവന്;
പൊരുപ്പു വെഞ്ചിലൈയാല് പുരമ് ചെറ്റവന്;
വിരുപ്പന് മേവിയ വേട്കളമ് കൈതൊഴുതു
ഇരുപ്പന് ആകില്, എനക്കു ഇടര് ഇല്ലൈയേ.

[2]
വേട്കളത്തു ഉറൈ വേതിയന്, എമ് ഇറൈ;
ആക്കള് ഏറുവര്; ആന് ഐഞ്ചുമ് ആടുവര്;
പൂക്കള് കൊണ്ടു അവന് പൊന് അടി പോറ്റിനാല്
കാപ്പര് നമ്മൈ, കറൈമിടറ്റു അണ്ണലേ.

[3]
അല്ലല് ഇല്ലൈ; അരുവിനൈതാന് ഇല്ലൈ-
മല്കു വെണ്പിറൈ ചൂടുമ് മണാളനാര്,
ചെല്വനാര്, തിരു വേട്കളമ് കൈതൊഴ
വല്ലര് ആകില്; വഴി അതു കാണ്മിനേ!

[4]
തുന്പമ് ഇല്ലൈ; തുയര് ഇല്ലൈ; യാമ്, ഇനി
നമ്പന് ആകിയ നല് മണികണ്ടനാര്,
എന് പൊനാര്, ഉറൈ വേട്കള നന്നകര്
ഇന്പന്, ചേവടി ഏത്തി ഇരുപ്പതേ.

[5]
കട്ടപ്പട്ടുക് കവലൈയില് വീഴാതേ
പൊട്ട വല് ഉയിര് പോവതന് മുന്നമ്, നീര്,
ചിട്ടനാര് തിരു വേട്കളമ് കൈതൊഴ
പട്ട വല്വിനൈ ആയിന പാറുമേ.

[6]
വട്ട മെന് മുലൈയാള് ഉമൈ പങ്കനാര്,
എട്ടുമ് ഒന്റുമ് ഇരണ്ടുമ് മൂന്റു ആയിനാര്,
ചിട്ടര്, ചേര് തിരു വേട്കളമ് കൈതൊഴുതു
ഇട്ടമ് ആകി ഇരു, മട നെഞ്ചമേ!

[7]
നട്ടമ് ആടിയ നമ്പനൈ, നാള്തൊറുമ്
ഇട്ടത്താല് ഇനിതു ആക നിനൈമിനോ-
വട്ടവാര് മുലൈയാള് ഉമൈ പങ്കനാര്,
ചിട്ടനാര്, തിരു വേട്കളമ് തന്നൈയേ!

[8]
വട്ട മാ മതില് മൂന്റു ഉടൈ വല് അരണ്
ചുട്ട കൊള്കൈയര് ആയിനുമ്, ചൂഴ്ന്തവര്
കുട്ട വല്വിനൈ തീര്ത്തുക് കുളിര്വിക്കുമ്
ചിട്ടര്പോല്-തിരു വേട്കളച് ചെല്വരേ.

[9]
ചേടനാര് ഉറൈയുമ് ചെഴു മാമലൈ
ഓടി അങ്കു എടുത്താന് മുടിപത്തു ഇറ
വാട ഊന്റി, മലര് അടി വാങ്കിയ
വേടനാര് ഉറൈ വേട്കളമ് ചേര്മിനേ!

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.076  
തിരുവിന് നാതനുമ്, ചെമ്മലര് മേല്  
Tune - തിരുക്കുറുന്തൊകൈ   (Location: തിരുക്കാനൂര് God: ചെമ്മേനിനായകര് Goddess: ചിവയോകനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ydwTP_2V-es
തിരുവിന് നാതനുമ്, ചെമ്മലര് മേല് ഉറൈ
ഉരുവനായ്, ഉലകത്തിന് ഉയിര്ക്കു എലാമ്
കരുവന് ആകി, മുളൈത്തവന് കാനൂരില്
പരമന് ആയ പരഞ്ചുടര്; കാണ്മിനേ!

[1]
പെണ്ടിര്, മക്കള്, പെരുന് തുണൈ, നന്നിതി,
ഉണ്ടു ഇറേഴു എന്റു ഉകവന്മിന്, ഏഴൈകാള്!
കണ്ടു കൊണ്മിന്, നീര്, കാനൂര് മുളൈയിനൈ,
പുണ്ടരീകപ് പൊതുമ്പില് ഒതുങ്കിയേ!

[2]
തായത്താര്, തമര്, നന്നിതി, എന്നുമ് ഇമ്
മായത്തേ കിടന്തിട്ടു മയങ്കിടേല്!
കായത്തേ ഉളന്, കാനൂര് മുളൈയിനൈ
വായ്അ(ത്)താല് വണങ്കീര്, വിനൈ മായവേ!

[3]
കുറിയില് നിന്റു, ഉണ്ടു കൂറൈ ഇലാച് ചമണ്
നെറിയൈ വിട്ടു, നിറൈകഴല് പറ്റിനേന്:
അറിയല് ഉറ്റിരേല്, കാനൂര് മുളൈ അവന്
ചെറിവു ചെയ്തിട്ടു ഇരുപ്പതു എന് ചിന്തൈയേ.

[4]
പൊത്തല് മണ്ചുവര്പ് പൊല്ലാക് കുരമ്പൈയൈ
മെയ്ത്തന് എന്റു വിയന്തിടല്, ഏഴൈകാള്!
ചിത്തര്, പത്തര്കള്, ചേര് തിരുക്കാനൂരില്
അത്തന് പാതമ് അടൈതല് കരുമമേ.

[5]
കല്വി ഞാനക്കലൈപ് പൊരുള് ആയവന്,
ചെല്വമ് മല്കു തിരുക്കാനൂര് ഈചനൈ,
എല്ലിയുമ് പകലുമ്(മ്) ഇചൈവു ആനവാ
ചൊല്ലിടീര്, നുമ് തുയരങ്കള് തീരവേ!

[6]
നീരുമ്, പാരുമ്, നെരുപ്പുമ്, അരുക്കനുമ്,
കാരുമ്, മാരുതമ്-കാനൂര് മുളൈത്തവന്;
ചേര്വുമ് ഒന്റു അറിയാതു, തിചൈതിചൈ
ഓര്വുമ് ഒന്റു ഇലര്, ഓടിത് തിരിവരേ.

[7]
ഓമത്തോടു അയന്മാല് അറിയാ വണമ്
വീമപ് പേര് ഒളി ആയ വിഴുപ്പൊരുള്,
കാമറ് കായ്ന്തവന് കാനൂര് മുളൈത്തവന്;
ചേമത്താല് ഇരുപ്പു ആവതു എന് ചിന്തൈയേ.

[8]
വന്നി, കൊന്റൈ, എരുക്കു, അണിന്താന് മലൈ
ഉന്നിയേ ചെന്റു എടുത്തവന് ഒണ് തിറല്-
തന്നൈ വീഴത് തനി വിരല് വൈത്തവന്
കന്നി മാ മതില് കാനൂര്ക് കരുത്തനേ.

[9]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.077  
പൂരിയാ വരുമ്, പുണ്ണിയമ്; പൊയ്  
Tune - തിരുക്കുറുന്തൊകൈ   (Location: തിരുച്ചേറൈ (ഉടൈയാര്കോവില്) God: ചെന്നെറിയപ്പര് Goddess: ഞാനവല്ലിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=lrthL1RMyoY
പൂരിയാ വരുമ്, പുണ്ണിയമ്; പൊയ് കെടുമ്;
കൂരിതു ആയ അറിവു കൈകൂടിടുമ്-
ചീരിയാര് പയില് ചേറൈയുള് ചെന്നെറി
നാരിപാകന്തന് നാമമ് നവിലവേ.

[1]
എന്ന മാ തവമ് ചെയ്തനൈ!- നെഞ്ചമേ!-
മിന്നുവാര് ചടൈ വേത വിഴുപ്പൊരുള്,
ചെന്നെല് ആര് വയല് ചേറൈയുള് ചെന്നെറി
മന്നു ചോതി, നമ്പാല് വന്തു വൈകവേ.

[2]
പിറപ്പു, മൂപ്പു, പെരുമ് പചി, വാന് പിണി,
ഇറപ്പു, നീങ്കിടുമ്; ഇന്പമ് വന്തു എയ്തിടുമ്-
ചിറപ്പര് ചേറൈയുള് ചെന്നെറിയാന് കഴല്
മറപ്പതു ഇന്റി മനത്തുള് വൈക്കവേ.

[3]
മാടു തേടി, മയക്കിനില് വീഴ്ന്തു, നീര്,
ഓടി എയ്ത്തുമ്, പയന് ഇലൈ; ഊമര്കാള്!
ചേടര് വാഴ് ചേറൈച് ചെന്നെറി മേവിയ
ആടലാന് തന് അടി അടൈന്തു ഉയ്മ്മിനേ!

[4]
എണ്ണി നാളുമ്, എരി അയില് കൂറ്റുവന്
തുണ്ണെന്റു ഒന്റില്- തുരക്കുമ് വഴി കണ്ടേന്;
തിണ് നന് ചേറൈത് തിരുച് ചെന്നെറി ഉറൈ
അണ്ണലാര് ഉളര്: അഞ്ചുവതു എന്നുക്കേ?

[5]
തപ്പി വാനമ്, തരണി കമ്പിക്കില് എന്?
ഒപ്പു ഇല് വേന്തര് ഒരുങ്കു ഉടന് ചീറില് എന്?
ചെപ്പമ് ആമ് ചേറൈച് ചെന്നെറി മേവിയ
അപ്പനാര് ഉളര്; അഞ്ചുവതു എന്നുക്കേ?

[6]
വൈത്ത മാടുമ്, മടന്തൈ നല്ലാര്കളുമ്,
ഒത്തു ഒവ്വാത ഉറ്റാര്കളുമ്, എന് ചെയ്വാര്?
ചിത്തര് ചേറൈത് തിരുച് ചെന്നെറി ഉറൈ
അത്തര്താമ് ഉളര്; അഞ്ചുവതു എന്നുക്കേ?

[7]
കുലന്കള് എന് ചെയ്വ? കുറ്റങ്കള് എന് ചെയ്വ?
തുലങ്കി നീ നിന്റു ചോര്ന്തിടല്, നെഞ്ചമേ!
ഇലങ്കു ചേറൈയില് ചെന്നെറി മേവിയ
അലങ്കനാര് ഉളര്; അഞ്ചുവതു എന്നുക്കേ?

[8]
പഴകിനാല് വരുമ് പണ്ടു ഉള ചുറ്റമുമ്
വിഴവിടാവിടില്, വേണ്ടിയ എയ്ത ഒണാ;
തികഴ് കൊള് ചേറൈയില് ചെന്നെറി മേവിയ
അഴകനാര് ഉളര്; അഞ്ചുവതു എന്നുക്കേ!

[9]
പൊരുന്തു നീള് മലൈയൈപ് പിടിത്തു ഏന്തിനാന്
വരുന്ത ഊന്റി, മലര് അടി വാങ്കിനാന്
തിരുന്തു ചേറൈയില് ചെന്നെറി മേവി അങ്കു
ഇരുന്ത ചോതി എന്പാര്ക്കു ഇടര് ഇല്ലൈയേ.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.085  
മട്ടു വാര്കുഴലാളൊടു മാല്വിടൈ
ഇട്ടമാ
 
Tune - തിരുക്കുറുന്തൊകൈ   (Location: തിരുച്ചിരാപ്പള്ളി God: തായുമാനേചുവരര് Goddess: മട്ടുവാര്കുഴലമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=n9abER-qR0M
മട്ടു വാര്കുഴലാളൊടു മാല്വിടൈ
ഇട്ടമാ ഉകന്തു ഏറുമ് ഇറൈവനാര്;
കട്ടു നീത്തവര്ക്കു ഇന് അരുളേ ചെയുമ്
ചിട്ടര്പോലുമ്-ചിരാപ്പള്ളിച് ചെല്വരേ.

[1]
അരി അയന് തലൈ വെട്ടി വട്ടു ആടിനാര്,
അരി അയന് തൊഴുതു ഏത്തുമ് അരുമ്പൊരുള്,
പെരിയവന്, ചിരാപ്പള്ളിയൈപ് പേണുവാര്
അരി അയന് തൊഴ അങ്കു ഇരുപ്പാര്കളേ.

[2]
അരിച്ചു, ഇരാപ്പകല് ഐവരാല് ആട്ടുണ്ടു,
ചുരിച്ചു ഇരാതു,-നെഞ്ചേ!-ഒന്റു ചൊല്ലക് കേള്:
തിരിച് ചിരാപ്പള്ളി എന്റലുമ്, തീവിനൈ
നരിച്ചു ഇരാതു നടക്കുമ് നടക്കുമേ.

[3]
തായുമ് ആയ് എനക്കേ, തലൈ കണ്ണുമ് ആയ്,
പേയനേനൈയുമ് ആണ്ട പെരുന്തകൈ;
തേയ നാതന് ചിരാപ്പള്ളി മേവിയ
നായനാര് എന, നമ് വിനൈ നാചമേ.

[4]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.090  
മാചു ഇല് വീണൈയുമ്, മാലൈ  
Tune - തിരുക്കുറുന്തൊകൈ   (Location: പൊതു -തനിത് തിരുക്കുറുന്തൊകൈ God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=J7MfBAIcQ04
മാചു ഇല് വീണൈയുമ്, മാലൈ മതിയമുമ്,
വീചു തെന്റലുമ്, വീങ്കു ഇളവേനിലുമ്,
മൂചു വണ്ടു അറൈ പൊയ്കൈയുമ്, പോന്റതേ-
ഈചന്, എന്തൈ, ഇണൈഅടി നീഴലേ.

[1]
നമച്ചിവായവേ ഞാനമുമ് കല്വിയുമ്;
നമച്ചിവായവേ നാന് അറി വിച്ചൈയുമ്;
നമച്ചിവായവേ നാ നവിന്റു ഏത്തുമേ;
നമച്ചിവായവേ നന്നെറി കാട്ടുമേ.

[2]
ആള് ആകാര്; ആള് ആനാരൈ അടൈന്തു ഉയ്യാര്;
മീളാ ആട്ചെയ്തു മെയ്മ്മൈയുള് നിറ്കിലാര്;
തോളാത(ച്) ചുരൈയോ, തൊഴുമ്പര് ചെവി?
വാളാ മായ്ന്തു മണ് ആകിക് കഴിവരേ!

[3]
നടലൈ വാഴ്വുകൊണ്ടു എന് ചെയ്തിര്? നാണ് ഇലീര്?
ചുടലൈ ചേര്വതു ചൊല് പിരമാണമേ;
കടലിന് നഞ്ചു അമുതു ഉണ്ടവര് കൈവിട്ടാല്,
ഉടലിനാര് കിടന്തു ഊര് മുനി പണ്ടമേ!

[4]
പൂക് കൈക് കൊണ്ടു അരന് പൊന് അടി പോറ്റിലാര്;
നാക്കൈക് കൊണ്ടു അരന് നാമമ് നവില്കിലാര്;
ആക്കൈക്കേ ഇരൈ തേടി, അലമന്തു,
കാക്കൈക്കേ ഇരൈ ആകി, കഴിവരേ!

[5]
കുറികളുമ്(മ്), അടൈയാളമുമ്, കോയിലുമ്,
നെറികളുമ്(മ്), അവര് നിന്റതു ഓര് നേര്മൈയുമ്,
അറിയ ആയിരമ് ആരണമ് ഓതിലുമ്,
പൊറി ഇലീര്! മനമ് എന്കൊല്, പുകാതതേ?

[6]
വാഴ്ത്ത വായുമ്, നിനൈക്ക മട നെഞ്ചുമ്,
താഴ്ത്തച് ചെന്നിയുമ്, തന്ത തലൈവനൈച്
ചൂഴ്ത്ത മാ മലര് തൂവിത് തുതിയാതേ
വീഴ്ത്തവാ, വിനൈയേന് നെടുങ് കാലമേ!

[7]
എഴുതു പാവൈ നല്ലാര് തിറമ് വിട്ടു, നാന്,
തൊഴുതു പോറ്റി, നിന്റേനൈയുമ് ചൂഴ്ന്തു കൊണ്ടു,
ഉഴുത ചാല്വഴിയേ ഉഴുവാന് പൊരുട്ടു
ഇഴുതൈ നെഞ്ചമ് ഇതു എന് പടുകിന്റതേ!

[8]
നെക്കുനെക്കു നിനൈപവര് നെഞ്ചുളേ
പുക്കു നിറ്കുമ് പൊന് ആര് ചടൈപ് പുണ്ണിയന്,
പൊക്കമ് മിക്കവര് പൂവുമ് നീരുമ് കണ്ടു
നക്കു നിറ്പവര്, അവര്തമ്മൈ നാണിയേ.

[9]
വിറകില്-തീയിനന്, പാലില് പടു നെയ് പോല്
മറൈയ നിന്റുളന്മാ മണിച്ചോതിയാന്;
ഉറവുകോല് നട്ടു, ഉണര്വു കയിറ്റിനാല്
മുറുക വാങ്കിക് കടൈയ, മുന് നിറ്കുമേ.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.092  
കണ്ടു കൊള്ള(അ) അരിയാനൈക് കനിവിത്തുപ്  
Tune - തിരുക്കുറുന്തൊകൈ   (Location: പൊതു -കാലപാചത് തിരുക്കുറുന്തൊകൈ God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=B9FQAcbnw-g
കണ്ടു കൊള്ള(അ) അരിയാനൈക് കനിവിത്തുപ്
പണ്ടു നാന് ചെയ്ത പാഴിമൈ കേട്ടിരേല്,
കൊണ്ട പാണി കൊടുകൊട്ടി താളമ് കൈക്-
കൊണ്ട തൊണ്ടരൈത് തുന്നിലുമ് ചൂഴലേ!

[1]
നടുക്കത്തുള്ളുമ്, നകൈയുളുമ്, നമ്പറ്കുക്
കടുക്കക് കല്ലവടമ് ഇടുവാര്കട്കുക്
കൊടുക്കക് കൊള്ക എന ഉരൈപ്പാര്കളൈ
ഇടുക്കണ് ചെയ്യപ് പെറീര്, ഇങ്കു നീങ്കുമേ!

[2]
കാര് കൊള് കൊന്റൈക് കടിമലര്ക് കണ്ണിയാന്
ചീര് കൊള് നാമമ് ചിവന് എന്റു അരറ്റുവാര്
ആര്കള് ആകിനുമ് ആക; അവര്കളൈ
നീര്കള് ചാരപ്പെറീര്, ഇങ്കു നീങ്കുമേ!

[3]
ചാറ്റിനേന്: ചടൈ നീള് മുടിച് ചങ്കരന്,
ചീറ്റമ് കാമന്കണ് വൈത്തവന്, ചേവടി
ആറ്റവുമ് കളിപ്പട്ട മനത്തരായ്,
പോറ്റി! എന്റു ഉരൈപ്പാര് പുടൈ പോകലേ!

[4]
ഇറൈ എന് ചൊല് മറവേല്, നമന്തൂതുവീര്!
പിറൈയുമ് പാമ്പുമ് ഉടൈപ് പെരുമാന് തമര്,
നറവമ് നാറിയ നന്നറുഞ് ചാന്തിലുമ്
നിറൈയ നീറു അണിവാര്, എതിര് ചെല്ലലേ!

[5]
വാമതേവന് വള നകര് വൈകലുമ്,
കാമമ് ഒന്റു ഇലരായ്, കൈ വിളക്കൊടു
താമമ്, തൂപമുമ്, തണ് നറുഞ് ചാന്തമുമ്,
ഏമമുമ്, പുനൈവാര് എതിര് ചെല്ലലേ!

[6]
പടൈയുമ് പാചമുമ് പറ്റിയ കൈയിനീര്!
അടൈയന്മിന്, നമതു ഈചന് അടിയരൈ!
വിടൈ കൊള് ഊര്തിയിനാന് അടിയാര് കുഴാമ്
പുടൈ പുകാതു, നീര്, പോറ്റിയേ പോമിനേ!

[7]
വിച്ചൈ ആവതുമ്, വേട്കൈമൈ ആവതുമ്,
നിച്ചല് നീറു അണിവാരൈ നിനൈപ്പതേ;
അച്ചമ് എയ്തി അരുകു അണൈയാതു, നീര്,
പിച്ചൈ പുക്കവന് അന്പരൈപ് പേണുമേ!

[8]
ഇന്നമ് കേണ്മിന്: ഇളമ്പിറൈ ചൂടിയ
മന്നന് പാതമ് മനത്തു ഉടന് ഏത്തുവാര്,
മന്നുമ് അഞ്ചു എഴുത്തു ആകിയ മന്തിരമ്-
തന്നില് ഒന്റു വല്ലാരൈയുമ്, ചാരലേ!

[9]
മറ്റുമ് കേണ്മിന്: മനപ് പരിപ്പു ഒന്റു ഇന്റിച്
ചുറ്റുമ് പൂചിയ നീറ്റൊടു, കോവണമ്,
ഒറ്റൈ ഏറു, ഉടൈയാന് അടിയേ അലാല്
പറ്റു ഒന്റു ഇ(ല്)ലികള് മേല് പടൈപോകലേ!

[10]
അരക്കന് ഈര്-ഐന്തലൈയുമ് ഓര് താളിനാല്
നെരുക്കി ഊന്റിയിട്ടാന് തമര് നിറ്കിലുമ്,
ചുരുക്കെനാതു, അങ്കുപ് പേര്മിന്കള്! മറ്റു നീര്
ചുരുക്കെനില്, ചുടരാന് കഴല് ചൂടുമേ.

[11]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
5 -Thirumurai   Pathigam 5.100  
വേത നായകന്; വേതിയര് നായകന്;
മാതിന്
 
Tune - തിരുക്കുറുന്തൊകൈ   (Location: പൊതു -ആതിപുരാണത് തിരുക്കുറുന്തൊകൈ God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=lk4SHPhE4ng
വേത നായകന്; വേതിയര് നായകന്;
മാതിന് നായകന്; മാതവര് നായകന്;
ആതിനായകന്; ആതിരൈനായകന്;
പൂതനായകന് പുണ്ണിയമൂര്ത്തിയേ.

[1]
ചെത്തുച് ചെത്തുപ് പിറപ്പതേ തേവു എന്റു
പത്തിചെയ് മനപ്പാറൈകട്കു ഏറുമോ,
അത്തന് എന്റു അരിയോടു പിരമനുമ്
തുത്തിയമ് ചെയ നിന്റ നല്ചോതിയേ?

[2]
നൂറുകോടി പിരമര്കള് നொന്തിനാര്;
ആറുകോടി നാരായണര് അങ്ങനേ;
ഏറു കങ്കൈ മണല്, എണ് ഇല് ഇന്തിരര്;
ഈറു ഇലാതവന് ഈചന് ഒരുവനേ.

[3]
വാതു ചെയ്തു മയങ്കുമ് മനത്തരായ്
ഏതു ചൊല്ലുവീര് ആകിലുമ്, ഏഴൈകാള്!
യാതു ഓര് തേവര് എനപ്പടുവാര്ക്കു എലാമ്
മാതേവന്(ന്) അലാല് തേവര് മറ്റു ഇല്ലൈയേ.

[4]
കൂവല് ആമൈ കുരൈകടല് ആമൈയൈ,
കൂവലോടു ഒക്കുമോ, കടല്? എന്റല് പോല്,
പാവകാരികള് പാര്പ്പു അരിതു എന്പരാല്,
തേവതേവന് ചിവന് പെരുന്തന്മൈയേ.

[5]
പേയ്വനത്തു അമര്വാനൈ, പിരാര്ത്തിത്താര്ക്കു
ഈവനൈ, ഇമൈയോര് മുടി തന് അടിച്
ചായ്വനൈ,-ചലവാര്കള്-തമക്കു ഉടല്
ചീവനൈ, ചിവനൈ, ചിന്തിയാര്കളേ.

[6]
എരി പെരുക്കുവര്; അവ് എരി ഈചനതു
ഉരു വരുക്കമ് അതു ആവതു ഉണര്കിലര്;
അരി അയറ്കു അരിയാനൈ അയര്ത്തുപ് പോയ്
നരിവിരുത്തമ് അതു ആകുവര്, നാടരേ.

[7]
അരുക്കന് പാതമ് വണങ്കുവര്, അന്തിയില്;
അരുക്കന് ആവാന് അരന് ഉരു അല്ലനോ?
ഇരുക്കു നാല്മറൈ ഈചനൈയേ തൊഴുമ്
കരുത്തിനൈ നിനൈയാര്, കല്മനവരേ.

[8]
തായിനുമ് നല്ല ചങ്കരനുക്കു അന്പര്-
ആയ ഉള്ളത്തു അമുതു അരുന്തപ് പെറാര്-
പേയര്, പേയ്മുലൈ ഉണ്ടു ഉയിര് പോക്കിയ
മായന് മായത്തുപ് പട്ട മനത്തരേ.

[9]
അരക്കന് വല് അരട്ടു ആങ്കു ഒഴിത്തു, ആര് അരുള്
പെരുക്കച് ചെയ്ത പിരാന് പെരുന്തന്മൈയൈ
അരുത്തി ചെയ്തു അറിയപ് പെറുകിന്റിലര്-
കരുത്തു ഇലാക് കയക്കവണത്തോര്കളേ.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.001  
അരിയാനൈ, അന്തണര് തമ് ചിന്തൈ  
Tune - പെരിയതിരുത്താണ്ടകമ്   (Location: കോയില് (ചിതമ്പരമ്) God: തിരുമൂലത്താനനായകര് (എ) ചപാനാതര് Goddess: ചിവകാമിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=OC5AJDOyUGs
അരിയാനൈ, അന്തണര് തമ് ചിന്തൈ യാനൈ,
അരുമറൈയിന് അകത്താനൈ, അണുവൈ, യാര്ക്കുമ്
തെരിയാത തത്തുവനൈ, തേനൈ, പാലൈ, തികഴ് ഒളിയൈ,
തേവര്കള്തമ് കോനൈ, മറ്റൈക്
കരിയാനൈ, നാന്മുകനൈ, കനലൈ, കാറ്റൈ,
കനൈകടലൈ, കുലവരൈയൈ, കലന്തു നിന്റ
പെരിയാനൈ, പെരുമ്പറ്റപ്പുലിയൂരാനൈ,-പേചാത നാള്
എല്ലാമ് പിറവാ നാളേ.

[1]
കറ്റാനൈ, കങ്കൈ വാര്ചടൈയാന് തന്നൈ, കാവിരി
ചൂഴ് വലഞ്ചുഴിയുമ് കരുതിനാനൈ,
അറ്റാര്ക്കുമ് അലന്താര്ക്കുമ് അരുള് ചെയ്വാനൈ,
ആരൂരുമ് പുകുവാനൈ, അറിന്തോമ് അന്റേ;
മറ്റു ആരുമ് തന് ഒപ്പാര് ഇല്ലാതാനൈ, വാനവര്കള്
എപ്പൊഴുതുമ് വണങ്കി ഏത്തപ്-
പെറ്റാനൈ, പെരുമ്പറ്റപ്പുലിയൂരാനൈ, -പേചാത നാള്
എല്ലാമ് പിറവാ നാളേ.

[2]
കരുമാനിന് ഉരി-അതളേ ഉടൈയാ വീക്കി, കനൈ
കഴല്കള് കലന്തു ഒലിപ്പ, അനല് കൈ ഏന്തി,
വരു മാനത് തിരള് തോള്കള് മട്ടിത്തു ആട,
വളര്മതിയമ് ചടൈക്കു അണിന്തു, മാന് നേര് നോക്കി
അരു മാന വാള് മുകത്താള് അമര്ന്തു കാണ,
അമരര്കണമ് മുടി വണങ്ക, ആടുകിന്റ
പെരുമാനൈ, പെരുമ്പറ്റപ്പുലിയൂരാനൈ, -പേചാത നാള്
എല്ലാമ് പിറവാ നാളേ.

[3]
അരുന്തവര്കള് തൊഴുതു ഏത്തുമ് അപ്പന് തന്നൈ,
അമരര്കള്തമ് പെരുമാനൈ, അരനൈ, മൂവാ-
മരുന്തു അമരര്ക്കു അരുള് പുരിന്ത മൈന്തന് തന്നൈ,
മറികടലുമ് കുലവരൈയുമ് മണ്ണുമ് വിണ്ണുമ്
തിരുന്തു ഒളിയ താരകൈയുമ് തിചൈകള് എട്ടുമ് തിരി
ചുടര്കള് ഓര് ഇരണ്ടുമ് പിറവുമ് ആയ
പെരുന്തകൈയൈ, പെരുമ്പറ്റപ്പുലിയൂരാനൈ, -പേചാത
നാള് എല്ലാമ് പിറവാ നാളേ.

[4]
അരുന്തുണൈയൈ; അടിയാര് തമ് അല്ലല് തീര്ക്കുമ്
അരുമരുന്തൈ; അകല് ഞാലത്തു അകത്തുള് തോന്റി
വരുമ് തുണൈയുമ് ചുറ്റമുമ് പറ്റുമ് വിട്ടു, വാന്
പുലന്കള് അകത്തു അടക്കി, മടവാരോടുമ്
പൊരുന്തു അണൈമേല് വരുമ് പയനൈപ് പോക മാറ്റി,
പൊതു നീക്കി, തനൈ നിനൈയ വല്ലോര്ക്കു എന്റുമ്
പെരുന്തുണൈയൈ; പെരുമ്പറ്റപ്പുലിയൂരാനൈ;- പേചാത
നാള് എല്ലാമ് പിറവാ നാളേ.

[5]
കരുമ്പു അമരുമ് മൊഴി മടവാള് പങ്കന് തന്നൈ,
കന വയിരക് കുന്റു അനൈയ കാട്ചിയാനൈ,
അരുമ്പു അമരുമ് പൂങ്കൊന്റൈത്താരാന് തന്നൈ,
അരുമറൈയോടു ആറു അങ്കമ് ആയിനാനൈ,
ചുരുമ്പു അമരുമ് കടിപൊഴില്കള് ചൂഴ് തെന് ആരൂര്ച്
ചുടര്ക്കൊഴുന്തൈ, തുളക്കു ഇല്ലാ വിളക്കൈ, മിക്ക
പെരുമ്പൊരുളൈ, പെരുമ്പറ്റപ്പുലിയൂരാനൈ, -
പേചാത നാള് എല്ലാമ് പിറവാ നാളേ.

[6]
വരുമ് പയനൈ, എഴു നരമ്പിന് ഓചൈയാനൈ, വരൈ
ചിലൈയാ വാനവര്കള് മുയന്റ വാളി
അരുമ് പയമ് ചെയ് അവുണര് പുരമ് എരിയക് കോത്ത
അമ്മാനൈ, അലൈകടല് നഞ്ചു അയിന്റാന് തന്നൈ,
ചുരുമ്പു അമരുമ് കുഴല് മടവാര് കടൈക്കണ് നോക്കില്
-തുളങ്കാത ചിന്തൈയരായ്ത് തുറന്തോര് ഉള്ളപ്
പെരുമ്പയനൈ, പെരുമ്പറ്റപ്പുലിയൂരാനൈ,-പേചാത നാള്
എല്ലാമ് പിറവാ നാളേ.

[7]
കാര് ആനൈ ഈര് ഉരിവൈപ് പോര്വൈയാനൈ, കാമരു
പൂങ് കച്ചി ഏകമ്പന് തന്നൈ,
ആരേനുമ് അടിയവര്കട്കു അണിയാന് തന്നൈ,
അമരര്കളുക്കു അറിവു അരിയ അളവു ഇലാനൈ,
പാരോരുമ് വിണ്ണோരുമ് പണിയ നട്ടമ് പയില്കിന്റ
പരഞ്ചുടരൈ, പരനൈ, എണ് ഇല്
പേരാനൈ, പെരുമ്പറ്റപ്പുലിയൂരാനൈ, - പേചാത നാള്
എല്ലാമ് പിറവാ നാളേ.

[8]
മുറ്റാത പാല് മതിയമ് ചൂടിനാനൈ, മൂ ഉലകമ് താന്
ആയ മുതല്വന് തന്നൈ,
ചെറ്റാര്കള് പുരമ് മൂന്റുമ് ചെറ്റാന് തന്നൈ, തികഴ്
ഒളിയൈ, മരകതത്തൈ, തേനൈ, പാലൈ,
കുറ്റാലത്തു അമര്ന്തു ഉറൈയുമ് കുഴകന് തന്നൈ,
കൂത്തു ആട വല്ലാനൈ, കോനൈ, ഞാനമ്
പെറ്റാര്കള് പെരുമ്പറ്റപ്പുലിയൂരാനൈ,- പേചാത നാള്
എല്ലാമ് പിറവാ നാളേ.

[9]
കാര് ഒളിയ തിരുമേനിച് ചെങ്കണ് മാലുമ്,
കടിക്കമലത്തു ഇരുന്ത (അ)അയനുമ്, കാണാ വണ്ണമ്
ചീര് ഒളിയ തഴല് പിഴമ്പു ആയ് നിന്റ തൊല്ലൈത്,
തികഴ് ഒളിയൈ; ചിന്തൈ തനൈ മയക്കമ് തീര്ക്കുമ്
ഏര് ഒളിയൈ ഇരു നിലനുമ് വിചുമ്പുമ് വിണ്ണുമ്, ഏഴ്
ഉലകുങ് കടന്തണ്ടത് അപ്പാല് നിന്റ
പേര് ഒളിയൈപ് പെരുമ്പറ്റപ് പുലിയൂ രാനൈപ്, ചോത
നാള് എല്ലാമ് പിറവാ നാളേ.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.032  
കറ്റവര്കള് ഉണ്ണുമ് കനിയേ, പോറ്റി!
 
Tune - പോറ്റിത്തിരുത്താണ്ടകമ്   (Location: തിരുവാരൂര് God: മുല്ലൈവനേചുവരര് Goddess: കരുമ്പനൈയാളമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=c0llPrAgTrM
കറ്റവര്കള് ഉണ്ണുമ് കനിയേ, പോറ്റി!
കഴല് അടൈന്താര് ചെല്ലുമ് കതിയേ, പോറ്റി!
അറ്റവര്കട്കു ആര് അമുതമ് ആനായ്, പോറ്റി!
അല്ലല് അറുത്തു അടിയേനൈ ആണ്ടായ്, പോറ്റി!
മറ്റു ഒരുവര് ഒപ്പു ഇല്ലാ മൈന്താ, പോറ്റി!
വാനവര്കള് പോറ്റുമ് മരുന്തേ, പോറ്റി!
ചെറ്റവര് തമ് പുരമ് എരിത്ത ചിവനേ,
പോറ്റി! തിരുമൂലട്ടാനനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[1]
വങ്കമ് മലി കടല് നഞ്ചമ് ഉണ്ടായ്, പോറ്റി!
മതയാനൈ ഈര് ഉരിവൈ പോര്ത്തായ്, പോറ്റി!
കൊങ്കു അലരുമ് നറുങ്കൊന്റൈത് താരായ്, പോറ്റി!
കൊല് പുലിത് തോല് ആടൈക് കുഴകാ, പോറ്റി!
അങ്കണനേ, അമരര്കള് തമ് ഇറൈവാ, പോറ്റി!
ആലമര നീഴല് അറമ് ചൊന്നായ്, പോറ്റി!
ചെങ്കനകത് തനിക് കുന്റേ, ചിവനേ, പോറ്റി!
തിരുമൂലട്ടാനനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[2]
മലൈയാന് മടന്തൈ മണാളാ, പോറ്റി!
മഴവിടൈയായ്! നിന് പാതമ് പോറ്റി പോറ്റി!
നിലൈ ആക എന് നെഞ്ചില് നിന്റായ്, പോറ്റി!
നെറ്റിമേല് ഒറ്റൈക് കണ് ഉടൈയായ്, പോറ്റി!
ഇലൈ ആര്ന്ത മൂ ഇലൈ വേല് ഏന്തീ, പോറ്റി!
ഏഴ്കടലുമ് ഏഴ് പൊഴിലുമ് ആനായ്, പോറ്റി!
ചിലൈയാല് അന്റു എയില് എരിത്ത ചിവനേ, പോറ്റി!
തിരുമൂലട്ടാനനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[3]
പൊന് ഇയലുമ് മേനിയനേ, പോറ്റി പോറ്റി!
പൂതപ്പടൈ ഉടൈയായ്, പോറ്റി പോറ്റി!
മന്നിയ ചീര് മറൈ നാന്കുമ് ആനായ്, പോറ്റി!
മറി ഏന്തു കൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!
ഉന്നുമവര്ക്കു ഉണ്മൈയനേ, പോറ്റി പോറ്റി!
ഉലകുക്കു ഒരുവനേ, പോറ്റി പോറ്റി!
ചെന്നി മിചൈ വെണ് പിറൈയായ്, പോറ്റി പോറ്റി!
തിരുമൂലട്ടാനനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[4]
നഞ്ചു ഉടൈയ കണ്ടനേ, പോറ്റി പോറ്റി!
നല്-തവനേ, നിന് പാതമ് പോറ്റി പോറ്റി!
വെഞ്ചുടരോന് പല് ഇറുത്ത വേന്തേ, പോറ്റി!
വെണ്മതി അമ് കണ്ണി വികിര്താ, പോറ്റി!
തുഞ്ചു ഇരുളില് ആടല് ഉകന്തായ്, പോറ്റി!
തൂ നീറു മെയ്ക്കു അണിന്ത ചോതീ, പോറ്റി!
ചെഞ്ചടൈയായ്, നിന് പാതമ് പോറ്റി പോറ്റി!
തിരുമൂലട്ടാനനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[5]
ചങ്കരനേ, നിന് പാതമ് പോറ്റി പോറ്റി!
ചതാചിവനേ, നിന് പാതമ് പോറ്റി പോറ്റി!
പൊങ്കു അരവാ, നിന് പാതമ് പോറ്റി പോറ്റി!
പുണ്ണിയനേ, നിന് പാതമ് പോറ്റി പോറ്റി!
അമ് കമലത്തു അയനോടു മാലുമ് കാണാ
അനല് ഉരുവാ, നിന് പാതമ് പോറ്റി പോറ്റി!
ചെങ്കമലത് തിരുപ്പാതമ് പോറ്റി പോറ്റി!
തിരുമൂലട്ടാനനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[6]
വമ്പു ഉലവു കൊന്റൈച് ചടൈയായ്, പോറ്റി!
വാന് പിറൈയുമ് വാള് അരവുമ് വൈത്തായ്, പോറ്റി!
കൊമ്പു അനൈയ നുണ് ഇടൈയാള് കൂറാ, പോറ്റി!
കുരൈ കഴലാല് കൂറ്റു ഉതൈത്ത കോവേ, പോറ്റി!
നമ്പുമവര്ക്കു അരുമ്പൊരുളേ, പോറ്റി പോറ്റി!
നാല്വേതമ് ആറു അങ്കമ് ആനായ്, പോറ്റി!
ചെമ്പൊനേ, മരകതമേ, മണിയേ, പോറ്റി!
തിരുമൂലട്ടാനനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[7]
ഉള്ളമ് ആയ് ഉള്ളത്തേ നിന്റായ്, പോറ്റി!
ഉകപ്പാര് മനത്തു എന്റുമ് നീങ്കായ്, പോറ്റി!
വള്ളലേ, പോറ്റി! മണാളാ, പോറ്റി!
വാനവര് കോന് തോള് തുണിത്ത മൈന്താ, പോറ്റി!
വെള്ളൈ ഏറു ഏറുമ് വികിര്താ, പോറ്റി!
മേലോര്ക്കുമ് മേലോര്ക്കുമ് മേലായ്, പോറ്റി!
തെള്ളു നീര്ക് കങ്കൈച് ചടൈയായ്, പോറ്റി!
തിരുമൂലട്ടാനനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[8]
പൂ ആര്ന്ത ചെന്നിപ് പുനിതാ, പോറ്റി!
പുത്തേളിര്   പോറ്റുമ് പൊരുളേ, പോറ്റി!
തേ ആര്ന്ത തേവര്ക്കുമ് തേവേ, പോറ്റി!
തിരുമാലുക്കു ആഴി അളിത്തായ്, പോറ്റി!
ചാവാമേ കാത്തു എന്നൈ ആണ്ടായ്, പോറ്റി!
ചങ്കു ഒത്ത നീറ്റു എമ് ചതുരാ, പോറ്റി!
ചേ ആര്ന്ത വെല് കൊടിയായ്, പോറ്റി പോറ്റി!
തിരുമൂലട്ടാനനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[9]
പിരമന് തന് ചിരമ് അരിന്ത പെരിയോയ്, പോറ്റി!
പെണ് ഉരുവോടു ആണ് ഉരു ആയ് നിന്റായ്, പോറ്റി!
കരമ് നാന്കുമ് മുക്കണ്ണുമ് ഉടൈയായ്, പോറ്റി!
കാതലിപ്പാര്ക്കു ആറ്റ എളിയായ്, പോറ്റി!
അരുമന്ത തേവര്ക്കു അരചേ, പോറ്റി!
അന്റു അരക്കന് ഐന് നാന്കു തോളുമ്, താളുമ്,
ചിരമ്, നെരിത്ത ചേവടിയായ്, പോറ്റി പോറ്റി!
തിരുമൂലട്ടാനനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.054  
ആണ്ടാനൈ, അടിയേനൈ ആളാക്കൊണ്ടു; അടിയോടു  
Tune - തിരുത്താണ്ടകമ്   (Location: തിരുപ്പുള്ളിരുക്കുവേളൂര് (വൈത്തീച്ചുരന്കോവില്) God: വൈത്തിയനാതര് Goddess: തൈയല്നായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=mpXiqrBMFK4
ആണ്ടാനൈ, അടിയേനൈ ആളാക്കൊണ്ടു; അടിയോടു മുടി അയന് മാല് അറിയാ വണ്ണമ്
നീണ്ടാനൈ; നെടുങ്കള മാ നകരാന് തന്നൈ; നേമി വാന് പടൈയാല് നീള് ഉരവോന് ആകമ്
കീണ്ടാനൈ; കേതാരമ് മേവിനാനൈ; കേടു ഇലിയൈ; കിളര് പൊറിവാള് അരവോടു എന്പു
പൂണ്ടാനൈ; പുള്ളിരുക്കു വേളൂരാനൈ; പോറ്റാതേ ആറ്റ  നാള് പോക്കിനേനേ!.

[1]
ചീര്ത്താനൈ, ചിറന്തു അടിയേന് ചിന്തൈയുള്ളേ തികഴ്ന്താനൈ, ചിവന് തന്നൈ, തേവ തേവൈ,
കൂര്ത്താനൈ, കൊടു നെടുവേല് കൂറ്റമ് തന്നൈക് കുരൈ കഴലാല് കുമൈത്തു മുനി കൊണ്ട അച്ചമ്
പേര്ത്താനൈ, പിറപ്പു ഇലിയൈ, ഇറപ്പു ഒന്റു ഇല്ലാപ് പെമ്മാനൈ, കൈമ്മാവിന് ഉരിവൈ പേണിപ്
പോര്ത്താനൈ, പുള്ളിരുക്കു വേളൂരാനൈ, പോറ്റാതേ ആറ്റ നാള് പോക്കിനേനേ!.

[2]
പത്തിമൈയാല് പണിന്തു, അടിയേന് തന്നൈപ് പല്-നാള് പാമാലൈ പാടപ് പയില്വിത്താനൈ;
എത്തേവുമ് ഏത്തുമ് ഇറൈവന് തന്നൈ; എമ്മാനൈ; എന് ഉള്ളത്തുള്ളേ ഊറുമ്
അത് തേനൈ; അമുതത്തൈ; ആവിന് പാലൈ; അണ്ണിക്കുമ് തീമ് കരുമ്പൈ; അരനൈ; ആതിപ്-
പുത്തേളൈ; പുള്ളിരുക്കു വേളൂരാനൈ; പോറ്റാതേ  ആറ്റ നാള് പോക്കിനേനേ!.

[3]
ഇരുള് ആയ ഉള്ളത്തിന് ഇരുളൈ നീക്കി, ഇടര്പാവമ് കെടുത്തു, ഏഴൈയേനൈ ഉയ്യത്
തെരുളാത ചിന്തൈതനൈത് തെരുട്ടി, തന് പോല് ചിവലോക നെറി അറിയച് ചിന്തൈ തന്ത
അരുളാനൈ; ആതി മാ തവത്തു ഉളാനൈ; ആറു അങ്കമ് നാല് വേതത്തു അപ്പാല് നിന്റ
പൊരുളാനൈ; പുള്ളിരുക്കു വേളൂരാനൈ; പോറ്റാതേ ആറ്റ നാള് പോക്കിനേനേ!.

[4]
മിന് ഉരുവൈ; വിണ്ണകത്തില് ഒന്റു ആയ്, മിക്കു വീചുമ് കാല് തന് അകത്തില് ഇരണ്ടു ആയ്, ചെന്തീത്-
തന് ഉരുവില് മൂന്റു ആയ്, താഴ് പുനലില് നാന്കു ആയ്, തരണിതലത്തു അഞ്ചു ആകി, എഞ്ചാത് തഞ്ച
മന് ഉരുവൈ; വാന് പവളക്കൊഴുന്തൈ; മുത്തൈ; വളര് ഒളിയൈ; വയിരത്തൈ; മാചു ഒന്റു ഇല്ലാപ്
പൊന് ഉരുവൈ; പുള്ളിരുക്കു വേളൂരാനൈ; പോറ്റാതേ ആറ്റ നാള് പോക്കിനേനേ!.

[5]
അറൈ ആര് പൊന്കഴല് ആര്പ്പ അണി ആര് തില്ലൈ അമ്പലത്തുള് നടമ് ആടുമ് അഴകന് തന്നൈ,
കറൈ ആര് മൂ ഇലൈ നെടുവേല് കടവുള് തന്നൈ,   കടല് നാകൈക്കാരോണമ് കരുതിനാനൈ,
ഇറൈയാനൈ, എന് ഉള്ളത്തുള്ളേ വിള്ളാതു ഇരുന്താനൈ, ഏഴ്പൊഴിലുമ് താങ്കി നിന്റ
പൊറൈയാനൈ, പുള്ളിരുക്കു വേളൂരാനൈ, പോറ്റാതേ ആറ്റ നാള് പോക്കിനേനേ!.

[6]
നെരുപ്പു അനൈയ തിരുമേനി വെണ്നീറ്റാനൈ, നീങ്കാതു എന് ഉള്ളത്തിനുള്ളേ നിന്റ
വിരുപ്പവനൈ, വേതിയനൈ, വേതവിത്തൈ, വെണ്കാടുമ്   വിയന്തുരുത്തി നകരുമ് മേവി
ഇരുപ്പവനൈ, ഇടൈ മരുതോടു ഈങ്കോയ് നീങ്കാ ഇറൈയവനൈ, എനൈ ആളുമ് കയിലൈ എന്നുമ്
പൊരുപ്പവനൈ, പുള്ളിരുക്കു വേളൂരാനൈ, പോറ്റാതേ   ആറ്റ നാള് പോക്കിനേനേ!.

[7]
പേര് ആയിരമ് പരവി വാനോര് ഏത്തുമ് പെമ്മാനൈ, പിരിവു ഇലാ അടിയാര്ക്കു എന്റുമ്
വാരാത ചെല്വമ് വരുവിപ്പാനൈ, മന്തിരമുമ് തന്തിരമുമ് മരുന്തുമ് ആകിത്
തീരാ നോയ് തീര്ത്തു അരുള വല്ലാന് തന്നൈ, തിരിപുരങ്കള് തീ എഴത് തിണ് ചിലൈ കൈക് കൊണ്ട
പോരാനൈ, പുള്ളിരുക്കു വേളൂരാനൈ, പോറ്റാതേ ആറ്റ നാള് പോക്കിനേനേ!.

[8]
പണ്ണിയനൈ, പൈങ്കൊടിയാള് പാകന് തന്നൈ, പടര് ചടൈമേല് പുനല് കരന്ത പടിറന് തന്നൈ,
നണ്ണിയനൈ, എന് ആക്കിത് തന് ആനാനൈ, നാല് മറൈയിന് നല് പൊരുളൈ, നളിര് വെണ്തിങ്കള്
കണ്ണിയനൈ, കടിയ നടൈ വിടൈ ഒന്റു ഏറുമ് കാരണനൈ, നാരണനൈ, കമലത്തു ഓങ്കുമ്
പുണ്ണിയനൈ, പുള്ളിരുക്കു വേളൂരാനൈ, പോറ്റാതേ ആറ്റ നാള് പോക്കിനേനേ!.

[9]
ഇറുത്താനൈ, ഇലങ്കൈയര് കോന് ചിരങ്കള് പത്തുമ്; എഴു നരമ്പിന് ഇന് ഇചൈ കേട്ടു ഇന്പു ഉറ്റാനൈ;
അറുത്താനൈ, അടിയാര് തമ് അരുനോയ് പാവമ്; അലൈ കടലില് ആലാലമ് ഉണ്ടു കണ്ടമ്
കറുത്താനൈ; കണ് അഴലാല് കാമന് ആകമ് കായ്ന്താനൈ;   കനല്, മഴുവുമ്, കലൈയുമ്, അങ്കൈ
പൊറുത്താനൈ; പുള്ളിരുക്കു വേളൂരാനൈ; പോറ്റാതേ ആറ്റ നാള് പോക്കിനേനേ!.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.055  
വേ(റ്)റ്റു ആകി വിണ് ആകി  
Tune - കുറിഞ്ചി   (Location: തിരുക്കയിലായമ് God: കയിലായനാതര് Goddess: പാര്വതിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=7qLrT5FepJ0
വേ(റ്)റ്റു ആകി വിണ് ആകി നിന്റായ്, പോറ്റി!
മീളാമേ ആള് എന്നൈക് കൊണ്ടായ്, പോറ്റി!
ഊറ്റു ആകി ഉള്ളേ ഒളിത്തായ്, പോറ്റി!
ഓവാത ചത്തത്തു ഒലിയേ, പോറ്റി!
ആറ്റു ആകി അങ്കേ അമര്ന്തായ്, പോറ്റി!
ആറു അങ്കമ് നാല്വേതമ് ആനായ്, പോറ്റി!
കാറ്റു ആകി എങ്കുമ് കലന്തായ്, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[1]
പിച്ചു ആടല് പേയോടു ഉകന്തായ് പോറ്റി!
പിറവി അറുക്കുമ് പിരാനേ, പോറ്റി!
വൈച്ചു ആടല് നന്റു മകിഴ്ന്തായ്, പോറ്റി!
മരുവി എന് ചിന്തൈ പുകുന്തായ്, പോറ്റി!
പൊയ്ച് ചാര് പുരമ് മൂന്റുമ് എയ്തായ്, പോറ്റി!
പോകാതു എന് ചിന്തൈ പുകുന്തായ്, പോറ്റി!
കച്ചു ആക നാകമ് അചൈത്തായ്, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[2]
മരുവാര് പുരമ് മൂന്റുമ് എയ്തായ്, പോറ്റി!
മരുവി എന് ചിന്തൈ പുകുന്തായ്, പോറ്റി!
ഉരു ആകി എന്നൈപ് പടൈത്തായ്, പോറ്റി!
ഉള് ആവി വാങ്കി ഒളിത്തായ്, പോറ്റി!
തിരു ആകി നിന്റ തിറമേ, പോറ്റി!
തേചമ് പരവപ്പടുവായ്, പോറ്റി!
കരു ആകി ഓടുമ് മുകിലേ, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[3]
വാനത്താര് പോറ്റുമ് മരുന്തേ, പോറ്റി!
വന്തു എന്തന് ചിന്തൈ പുകുന്തായ്, പോറ്റി!
ഊനത്തൈ നീക്കുമ് ഉടലേ, പോറ്റി!
ഓങ്കി അഴല് ആയ് നിമിര്ന്തായ്, പോറ്റി!
തേന(ത്)ത്തൈ വാര്ത്ത തെളിവേ, പോറ്റി!
തേവര്ക്കുമ് തേവനായ് നിന്റായ്, പോറ്റി!
കാനത് തീ ആടല് ഉകന്തായ്, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[4]
ഊര് ആകി നിന്റ ഉലകേ, പോറ്റി!
ഓങ്കി അഴല് ആയ് നിമിര്ന്തായ്, പോറ്റി!
പേര് ആകി എങ്കുമ് പരന്തായ്, പോറ്റി!
പെയരാതു എന് ചിന്തൈ പുകുന്തായ്, പോറ്റി!
നീര് ആവി ആന നിഴലേ, പോറ്റി!
നേര്വാര് ഒരുവരൈയുമ് ഇല്ലായ്, പോറ്റി!
കാര് ആകി നിന്റ മുകിലേ, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[5]
ചില് ഉരു ആയ്ച് ചെന്റു തിരണ്ടായ്, പോറ്റി!
തേവര് അറിയാത തേവേ, പോറ്റി!
പുല് ഉയിര്ക്കുമ് പൂട്ചി പുണര്ത്തായ്, പോറ്റി!
പോകാതു എന് ചിന്തൈ പുകുന്തായ്, പോറ്റി!
പല് ഉയിര് ആയ്പ് പാര്തോറുമ് നിന്റായ്, പോറ്റി!
പറ്റി ഉലകൈ വിടാതായ്, പോറ്റി!
കല് ഉയിര് ആയ് നിന്റ കനലേ, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[6]
പണ്ണിന് ഇചൈ ആകി നിന്റായ്, പോറ്റി!
പാവിപ്പാര് പാവമ് അറുപ്പായ്, പോറ്റി!
എണ്ണുമ് എഴുത്തുമ് ചൊല് ആനായ്, പോറ്റി!
എന് ചിന്തൈ നീങ്കാ ഇറൈവാ, പോറ്റി!
വിണ്ണുമ് നിലനുമ് തീ ആനായ്, പോറ്റി!
മേലവര്ക്കുമ് മേല് ആകി നിന്റായ്, പോറ്റി!
കണ്ണിന് മണി ആകി നിന്റായ്, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[7]
ഇമൈയാതു ഉയിരാതു ഇരുന്തായ്, പോറ്റി!
എന് ചിന്തൈ നീങ്കാ ഇറൈവാ, പോറ്റി!
ഉമൈ പാകമ് ആകത്തു അണൈത്തായ്, പോറ്റി!
ഊഴി ഏഴ് ആന ഒരുവാ, പോറ്റി!
അമൈയാ അരു നഞ്ചമ് ആര്ന്തായ്, പോറ്റി!
ആതി പുരാണനായ് നിന്റായ്, പോറ്റി!
കമൈ ആകി നിന്റ കനലേ, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[8]
മൂവായ്, പിറവായ്, ഇറവായ്, പോറ്റി!
മുന്നമേ തോന്റി മുളൈത്തായ്, പോറ്റി!
തേവാതി തേവര് തൊഴുമ് തേവേ, പോറ്റി!
ചെന്റു ഏറി എങ്കുമ് പരന്തായ്, പോറ്റി!
ആവാ! അടിയേനുക്കു എല്ലാമ്, പോറ്റി!
അല്ലല് നലിയ അലന്തേന്, പോറ്റി!
കാവായ്! കനകത്തിരളേ, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[9]
നെടിയ വിചുമ്പോടു കണ്ണേ, പോറ്റി!
നീള അകലമ് ഉടൈയായ്, പോറ്റി!
അടിയുമ് മുടിയുമ് ഇകലി, പോറ്റി!
അങ്കു ഒന്റു അറിയാമൈ നിന്റായ്, പോറ്റി!
കൊടിയ വന് കൂറ്റമ് ഉതൈത്തായ്, പോറ്റി!
കോയിലാ എന് ചിന്തൈ കൊണ്ടായ്, പോറ്റി!
കടിയ ഉരുമൊടു മിന്നേ, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[10]
ഉണ്ണാതു ഉറങ്കാതു ഇരുന്തായ്, പോറ്റി!
ഓതാതേ വേതമ് ഉണര്ന്തായ്, പോറ്റി!
എണ്ണാ ഇലങ്കൈക്കോന് തന്നൈപ് പോറ്റി!
ഇറൈ വിരലാല് വൈത്തു ഉകന്ത ഈചാ, പോറ്റി!
പണ് ആര് ഇചൈ ഇന്ചൊല് കേട്ടായ്, പോറ്റി!
പണ്ടേ എന് ചിന്തൈ പുകുന്തായ്, പോറ്റി!
കണ് ആയ് ഉലകുക്കു നിന്റായ്, പോറ്റി!
കയിലൈ മലൈയാനേ, പോറ്റി പോറ്റി!.

[11]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.070  
തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലമുമ്, ചെമ്പൊന്പള്ളി, തേവന്കുടി,  
Tune - തക്കേചി   (Location: പൊതു -ക്ഷേത്തിരക്കോവൈ God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=fvw53cffuNU
തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലമുമ്, ചെമ്പൊന്പള്ളി, തേവന്കുടി, ചിരാപ്പള്ളി, തെങ്കൂര്,
കൊല്ലിക് കുളിര് അറൈപ്പള്ളി, കോവല്-വീരട്ടമ്, കോകരണമ്, കോടികാവുമ്,
മുല്ലൈപ് പുറവമ് മുരുകന് പൂണ്ടി, മുഴൈയൂര്, പഴൈയാറൈ, ചത്തി മുറ്റമ്,
കല്ലില്-തികഴ് ചീര് ആര് കാളത്തിയുമ്, കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[1]
ആരൂര് മൂലട്ടാനമ്, ആനൈക്കാവുമ്, ആക്കൂരില്-താന് തോന്റി മാടമ്, ആവൂര്,
പേരൂര്, പിരമപുരമ്, പേരാവൂരുമ്, പെരുന്തുറൈ,   കാമ്പീലി, പിടവൂര്, പേണുമ്
കൂര് ആര് കുറുക്കൈ വീരട്ടാന(മ്)മുമ്, കോട്ടൂര്, കുടമൂക്കു, കോഴമ്പ(മ്)മുമ്,
കാര് ആര് കഴുക്കുന്റുമ്, കാനപ്പേരുമ്,   കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[2]
ഇടൈ മരുതു, ഈങ്കോയ്, ഇരാമേച്ചുരമ്, ഇന്നമ്പര്, ഏര് ഇടവൈ, ഏമപ്പേറൂര്,
ചടൈമുടി, ചാലൈക്കുടി, തക്ക(ള്)ളൂര്, തലൈയാലങ്കാടു, തലൈച്ചങ്കാടു,
കൊടുമുടി, കുറ്റാലമ്, കൊള്ളമ്പൂതൂര്, കോത്തിട്ടൈ, കോട്ടാറു, കോട്ടുക്കാടു,
കടൈമുടി, കാനൂര്, കടമ്പന്തുറൈ, കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[3]
എച്ചില് ഇളമര്, ഏമനല്ലൂര്, ഇലമ്പൈയങ്കോട്ടൂര്, ഇറൈയാന് ചേരി,
അച്ചിറുപാക്കമ്, അളപ്പൂര്, അമ്പര്, ആവടുതണ്തുറൈ, അഴുന്തൂര്, ആറൈ,
കച്ചിനമ്, കറ്കുടി, കച്ചൂര് ആലക്കോയില്, കരവീരമ്, കാട്ടുപ്പള്ളി,
കച്ചിപ് പലതളിയുമ്, ഏകമ്പത്തുമ്, കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[4]
കൊടുങ്കോളൂര്, അഞ്ചൈക്കളമ്, ചെങ്കുന്റൂര്, കൊങ്കണമ്, കുന്റിയൂര്, കുരക്കുക്കാവുമ്,
നെടുങ്കളമ്, നന്നിലമ്, നെല്ലിക്കാവുമ്, നിന്റിയൂര്, നീടൂര്, നിയമനല്ലൂര്,
ഇടുമ്പാവനമ്, എഴുമൂര്, ഏഴൂര്, തോഴൂര്, എറുമ്പിയൂര്, ഏര് ആരുമ് ഏമകൂടമ്,
കടമ്പൈ, ഇളങ്കോയില് തന്നിലുള്ളുമ്, കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[5]
മണ്ണിപ് പടിക്കരൈ, വാഴ്കൊളിപുത്തൂര്,   വക്കരൈ, മന്താരമ്, വാരണാചി,
വെണ്ണി, വിളത്തൊട്ടി, വേള്വിക്കുടി, വിളമര്, വിരാടപുരമ്, വേട്കളത്തുമ്,
പെണ്ണൈ അരുള്-തുറൈ, തണ് പെണ്ണാകടമ്, പിരമ്പില്, പെരുമ്പുലിയൂര്, പെരു വേളൂരുമ്,
കണ്ണൈ, കളര്ക് കാറൈ, കഴിപ്പാലൈയുമ്, കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[6]
വീഴിമിഴലൈ, വെണ്കാടു, വേങ്കൂര്, വേതികുടി, വിചയമങ്കൈ, വിയലൂര്,
ആഴി അകത്തിയാന്പള്ളി, അണ്ണാമലൈ, ആലങ്കാടുമ്, അരതൈപ്പെരുമ്-
പാഴി, പഴനമ്, പനന്താള്, പാതാളമ്, പരായ്ത്തുറൈ, പൈഞ്ഞീലി, പനങ്കാട്ടൂര്, തണ്
കാഴി, കടല് നാകൈക്കാരോണത്തുമ്,   കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[7]
ഉഞ്ചേനൈ മാകാളമ്, ഊറല്, ഓത്തൂര്, ഉരുത്തിരകോടി, മറൈക്കാട്ടുള്ളുമ്,
മഞ്ചു ആര് പൊതിയില് മലൈ, തഞ്ചൈ, വഴുവൂര്-വീരട്ടമ്, മാതാനമ്, കേതാരത്തുമ്,
വെഞ്ചമാക്കൂടല്, മീയച്ചൂര്, വൈകാ, വേതീച്ചുരമ്, വിവീച്ചുരമ്, വെറ്റിയൂരുമ്,
കഞ്ചനൂര്, കഞ്ചാറു, പഞ്ചാക്കൈയുമ്,   കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[8]
തിണ്ടീച്ചുരമ്, ചേയ്ഞലൂര്, ചെമ്പൊന് പള്ളി, തേവൂര്, ചിരപുരമ്, ചിറ്റേമമ്, ചേറൈ,
കൊണ്ടീച്ചുരമ്, കൂന്തലൂര്, കൂഴൈയൂര്, കൂടല്, കുരുകാവൂര് വെള്ളടൈ, കുമരി, കൊങ്കു(വ്),
അണ്ടര് തൊഴുമ് അതികൈ വീരട്ടാനമ്,   ഐയാറു, അചോകന്തി, ആമാത്തൂരുമ്,
കണ്ടിയൂര് വീരട്ടമ്, കരുകാവൂരുമ്, കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[9]
നറൈയൂരില് ചിത്തീച്ചരമ്, നള്ളാറു, നാരൈയൂര്, നാകേച്ചുരമ്, നല്ലൂര്, നല്ല
തുറൈയൂര്, ചോറ്റുത്തുറൈ, ചൂലമങ്കൈ, തോണിപുരമ്, തുരുത്തി, ചോമീച്ചുരമ്,
ഉറൈയൂര്, കടല് ഒറ്റിയൂര്, ഊറ്റത്തൂര്,   ഓമാമ്പുലിയൂര്, ഓര് ഏടകത്തുമ്,
കറൈയൂര്, കരുപ്പറിയല്, കന്റാപ്പൂരുമ്,   കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[10]
പുലി വലമ്, പുത്തൂര്, പുകലൂര്, പുന്കൂര്, പുറമ്പയമ്, പൂവണമ്, പൊയ്കൈ നല്ലൂര്,
വലിവലമ്, മാറ്പേറു, വായ്മൂര്, വൈകല്, വലഞ്ചുഴി, വാഞ്ചിയമ്, മരുകല്, വന്നി
നിലമ് മലി നെയ്ത്താനത്തോടു, എത്താനത്തുമ് നിലവു പെരുങ്കോയില്, പല കണ്ടാല്, തൊണ്ടീര്!
കലി വലി മിക്കോനൈക് കാല്വിരലാല് ചെറ്റ കയിലായ നാതനൈയേ കാണല് ആമേ.

[11]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.094  
ഇരു നിലന് ആയ്, തീ  
Tune - പുറനീര്മൈ   (Location: നിന്റത് തിരുത്താണ്ടകമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=9kNln4y0aWI
ഇരു നിലന് ആയ്, തീ ആകി, നീരുമ് ആകി, ഇയമാനനായ്, എറിയുമ് കാറ്റുമ് ആകി,
അരു നിലൈയ തിങ്കള് ആയ്, ഞായിറു ആകി, ആകാചമ് ആയ്, അട്ട മൂര്ത്തി ആകി,
പെരു നലമുമ് കുറ്റമുമ് പെണ്ണുമ് ആണുമ് പിറര് ഉരുവുമ് തമ് ഉരുവുമ് താമേ ആകി,
നെരുനലൈ ആയ്, ഇന്റു ആകി, നാളൈ ആകി, നിമിര് പുന്ചടൈ അടികള് നിന്റ ആറേ!.

[1]
മണ് ആകി, വിണ് ആകി, മലൈയുമ് ആകി, വയിരമുമ് ആയ്, മാണിക്കമ് താനേ ആകി,
കണ് ആകി, കണ്ണുക്കു ഓര് മണിയുമ് ആകി, കലൈ ആകി,   കലൈ ഞാനമ് താനേ ആകി,
പെണ് ആകി, പെണ്ണുക്കു ഓര് ആണുമ് ആകി, പിരളയത്തുക്കു അപ്പാല് ഓര് അണ്ടമ് ആകി,
എണ് ആകി എണ്ണുക്കു ഓര് എഴുത്തുമ് ആകി, എഴുമ് ചുടര് ആയ് എമ് അടികള് നിന്റ ആറേ!.

[2]
കല് ആകി, കളറു ആകി, കാനുമ് ആകി, കാവിരി ആയ്, കാല് ആറു ആയ്, കഴിയുമ് ആകി,
പുല് ആകി, പുതല് ആകി, പൂടുമ് ആകി, പുരമ് ആകി, പുരമ് മൂന്റുമ് കെടുത്താന് ആകി,
ചൊല് ആകി, ചൊല്ലുക്കു ഓര് പൊരുളുമ് ആകി, ചുലാവു ആകി, ചുലാവുക്കു ഓര് ചൂഴല് ആകി,
നെല് ആകി, നിലന് ആകി, നീരുമ് ആകി, നെടുഞ്ചുടര് ആയ്   നിമിര്ന്തു, അടികള് നിന്റ ആറേ!.

[3]
കാറ്റു ആകി, കാര് മുകില് ആയ്, കാലമ് മൂന്റു ആയ്, കനവു ആകി, നനവു ആകി, കങ്കുല് ആകി,
കൂറ്റു ആകി, കൂറ്റു ഉതൈത്ത കൊല് കളിറുമ് ആകി, കുരൈ കടല് ആയ്, കുരൈ കടറ്കു ഓര് കോമാനുമ്(മ്) ആയ്,
നീറ്റാനായ്, നീറു ഏറ്റ മേനി ആകി, നീള് വിചുമ്പു ആയ്, നീള് വിചുമ്പിന് ഉച്ചി ആകി,
ഏറ്റാനായ്, ഏറു ഊര്ന്ത ചെല്വന് ആകി, എഴുമ് ചുടര് ആയ്, എമ് അടികള് നിന്റ ആറേ.

[4]
തീ ആകി, നീര് ആകി, തിണ്മൈ ആകി, തിചൈ ആകി, അത് തിചൈക്കു ഓര് തെയ്വമ് ആകി,
തായ് ആകി, തന്തൈയായ്, ചാര്വുമ് ആകി, താരകൈയുമ് ഞായിറുമ് തണ് മതിയുമ് ആകി,
കായ് ആകി, പഴമ് ആകി, പഴത്തില് നിന്റ ഇരതങ്കള് നുകര്വാനുമ് താനേ ആകി,
നീ ആകി, നാന് ആകി, നേര്മൈ ആകി, നെടുഞ്ചുടര് ആയ്,   നിമിര്ന്തു അടികള് നിന്റ ആറേ.

[5]
അങ്കമ് ആയ്, ആതി ആയ്, വേതമ് ആകി, അരുമറൈയോടു ഐമ്പൂതമ് താനേ ആകി,
പങ്കമ് ആയ്, പല ചൊല്ലുമ് താനേ ആകി, പാല് മതിയോടു   ആതി ആയ്, പാന്മൈ ആകി,
കങ്കൈ ആയ്, കാവിരി ആയ്, കന്നി ആകി, കടല് ആകി, മലൈ ആകി, കഴിയുമ് ആകി,
എങ്കുമ് ആയ്, ഏറു ഊര്ന്ത ചെല്വന് ആകി, എഴുമ് ചുടര് ആയ്, എമ് അടികള് നിന്റ ആറേ.

[6]
മാതാ പിതാ ആകി, മക്കള് ആകി, മറി കടലുമ് മാല് വിചുമ്പുമ് താനേ ആകി,
കോതാവിരി ആയ്, കുമരി ആകി, കൊല് പുലിത് തോല് ആടൈക് കുഴകന് ആകി,
പോതു ആയ് മലര് കൊണ്ടു പോറ്റി നിന്റു പുനൈവാര് പിറപ്പു അറുക്കുമ് പുനിതന് ആകി,
ആതാനുമ് എന നിനൈന്താര്ക്കു എളിതേ ആകി, അഴല് വണ്ണ വണ്ണര് താമ് നിന്റ ആറേ!.

[7]
ആ ആകി, ആവിനില് ഐന്തുമ് ആകി, അറിവു ആകി,   അഴല് ആകി, അവിയുമ് ആകി,
നാ ആകി, നാവുക്കു ഓര് ഉരൈയുമ് ആകി, നാതനായ്, വേതത്തിന് ഉള്ളോന് ആകി,
പൂ ആകി, പൂവുക്കു ഓര് നാറ്റമ് ആകി, പുക്കുളാല്   വാചമ് ആയ് നിന്റാന് ആകി,
തേ ആകി, തേവര് മുതലുമ് ആകി, ചെഴുഞ്ചുടര് ആയ്, ചെന്റു അടികള് നിന്റ ആറേ!.

[8]
നീര് ആകി, നീള് അകലമ് താനേ ആകി, നിഴല് ആകി, നീള് വിചുമ്പിന് ഉച്ചി ആകി,
പേര് ആകി, പേരുക്കു ഓര് പെരുമൈ ആകി, പെരു   മതില്കള് മൂന്റിനൈയുമ് എയ്താന് ആകി,
ആരേനുമ് തന് അടൈന്താര് തമ്മൈ എല്ലാമ് ആട്കൊള്ള വല്ല എമ് ഈചനാര് താമ്
പാര് ആകി, പണ് ആകി, പാടല് ആകി, പരഞ്ചുടര് ആയ്, ചെന്റു അടികള് നിന്റ ആറേ!.

[9]
മാല് ആകി, നാന്മുകനായ്, മാ പൂതമ്(മ്) ആയ്, മരുക്കമ് ആയ്, അരുക്കമ് ആയ്, മകിഴ്വുമ് ആകി,
പാല് ആകി, എണ്തിചൈക്കുമ് എല്ലൈ ആകി, പരപ്പു ആകി, പരലോകമ് താനേ ആകി,
പൂലോക പുവലോക ചുവലോകമ്(മ്) ആയ്, പൂതങ്കള് ആയ്, പുരാണന് താനേ ആകി,
ഏലാതന എലാമ് ഏല്വിപ്പാനായ്, എഴുമ് ചുടര് ആയ്, എമ് അടികള് നിന്റ ആറേ!.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.095  
അപ്പന് നീ, അമ്മൈ നീ,  
Tune - തിരുത്താണ്ടകമ്   (Location: പൊതു -തനിത് തിരുത്താണ്ടകമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=gyQIiJdYqsE
അപ്പന് നീ, അമ്മൈ നീ, ഐയനുമ് നീ,| അന്പു ഉടൈയ മാമനുമ് മാമിയുമ് നീ,
ഒപ്പു ഉടൈയ മാതരുമ് ഒണ് പൊരുളുമ് നീ,| ഒരു കുലമുമ് ചുറ്റമുമ് ഓര് ഊരുമ് നീ,
തുയ്പ്പനവുമ് ഉയ്പ്പനവുമ് തോറ്റുവായ് നീ,| തുണൈ ആയ് എന് നെഞ്ചമ് തുറപ്പിപ്പായ് നീ,
ഇപ് പൊന് നീ, ഇമ് മണി നീ, ഇമ് മുത്തു(ന്)നീ,| ഇറൈവന് നീ-ഏറു ഊര്ന്ത ചെല്വന് നീയേ.

[1]
വെമ്പ വരുകിറ്പതു അന്റു, കൂറ്റമ് നമ്മേല്;| വെയ്യ വിനൈപ് പകൈയുമ് പൈയ നൈയുമ്;
എമ് പരിവു തീര്ന്തോമ്; ഇടുക്കണ് ഇല്ലോമ്;| എങ്കു എഴില് എന് ഞായിറു? എളിയോമ് അല്ലോമ്
അമ് പവളച് ചെഞ്ചടൈ മേല് ആറു ചൂടി,| അനല് ആടി, ആന് അഞ്ചുമ് ആട്ടു ഉകന്ത
ചെമ്പവള വണ്ണര്, ചെങ്കുന്റ വണ്ണര്,| ചെവ്വാന വണ്ണര്, എന് ചിന്തൈയാരേ.

[2]
ആട്ടുവിത്താല് ആര് ഒരുവര് ആടാതാരേ? അടക്കുവിത്താല് ആര് ഒരുവര് അടങ്കാതാരേ?
ഓട്ടുവിത്താല് ആര് ഒരുവര് ഓടാതാരേ? ഉരുകുവിത്താല് ആര് ഒരുവര് ഉരുകാതാരേ?
പാട്ടുവിത്താല് ആര് ഒരുവര് പാടാതാരേ? പണിവിത്താല് ആര് ഒരുവര് പണിയാതാരേ?
കാട്ടുവിത്താല് ആര് ഒരുവര് കാണാതാരേ? കാണ്പാര് ആര്, കണ്ണുതലായ്! കാട്ടാക്കാലേ?.

[3]
നല് പതത്താര് നല് പതമേ! ഞാനമൂര്ത്തീ! | നലഞ്ചുടരേ! നാല് വേതത്തു അപ്പാല് നിന്റ
ചൊല് പതത്താര് ചൊല് പതമുമ് കടന്തു നിന്റ | ചൊലറ്കു അരിയ ചൂഴലായ്! ഇതു ഉന് തന്മൈ;
നിറ്പതു ഒത്തു നിലൈ ഇലാ നെഞ്ചമ് തന്നുള് | നിലാവാത പുലാല് ഉടമ്പേ പുകുന്തു നിന്റ
കറ്പകമേ! യാന് ഉന്നൈ വിടുവേന് അല്ലേന് |-കനകമ്, മാ മണി, നിറത്തു എമ് കടവുളാനേ!.

[4]
തിരുക്കോയില് ഇല്ലാത തിരു ഇല് ഊരുമ്, | തിരു വെണ് നീറു അണിയാത തിരു ഇല് ഊരുമ്,
പരുക്കു ഓടിപ് പത്തിമൈയാല് പാടാ ഊരുമ്, | പാങ്കിനൊടു പല തളികള് ഇല്ലാ ഊരുമ്,
വിരുപ്പോടു വെണ് ചങ്കമ് ഊതാ ഊരുമ്, | വിതാനമുമ് വെണ്കൊടിയുമ് ഇല്ലാ ഊരുമ്,
അരുപ്പോടു മലര് പറിത്തു ഇട്ടു ഉണ്ണാ ഊരുമ്, | അവൈ എല്ലാമ് ഊര് അല്ല; അടവി- കാടേ!.

[5]
തിരുനാമമ് അഞ്ചു എഴുത്തുമ് ചെപ്പാര് ആകില്, | തീ വണ്ണര് തിറമ് ഒരു കാല് പേചാര് ആകില്,
ഒരുകാലുമ് തിരുക്കോയില് ചൂഴാര് ആകില്, | ഉണ്പതന് മുന് മലര് പറിത്തു ഇട്ടു ഉണ്ണാര് ആകില്,
അരുനോയ്കള് കെട വെണ്നീറു അണിയാര് ആകില്, | അളി അറ്റാര്; പിറന്ത ആറു ഏതോ എന്നില്,
പെരു നോയ്കള് മിക നലിയ, പെയര്ത്തുമ് ചെത്തുമ് | പിറപ്പതറ്കേ തൊഴില് ആകി, ഇറക്കിന്റാരേ!.

[6]
നിന് ആവാര് പിറര് ഇന്റി നീയേ ആനായ്; | നിനൈപ്പാര്കള് മനത്തുക്കു ഓര് വിത്തുമ് ആനായ്;
മന് ആനായ്; മന്നവര്ക്കു ഓര് അമുതമ് ആനായ്; | മറൈ   നാന്കുമ് ആനായ്; ആറു അങ്കമ് ആനായ്;
പൊന് ആനായ്; മണി ആനായ്; പോകമ് ആനായ്; | പൂമിമേല് പുകഴ് തക്ക പൊരുളേ! ഉന്നൈ,
എന് ആനായ്! എന് ആനായ്! എന്നിന് അല്ലാല്, | ഏഴൈയേന് എന് ചൊല്ലി ഏത്തുകേനേ?.

[7]
അത്താ! ഉന് അടിയേനൈ അന്പാല് ആര്ത്തായ്; | അരുള് നോക്കില്-തീര്ത്ത നീര് ആട്ടിക് കൊണ്ടായ്;
എത്തനൈയുമ് അരിയൈ നീ എളിയൈ ആനായ്; | എനൈ ആണ്ടു കൊണ്ടു ഇരങ്കി ഏന്റു കൊണ്ടായ്;
പിത്തനേന്, പേതൈയേന്, പേയേന്, നായേന്, | പിഴൈത് തനകള് അത്തനൈയുമ് പൊറുത്തായ് അന്റേ!
ഇത്തനൈയുമ് എമ് പരമോ? ഐയ! ഐയോ! | എമ്പെരുമാന് തിരുക്കരുണൈ ഇരുന്ത ആറേ!.

[8]
കുലമ് പൊല്ലേന്; കുണമ് പൊല്ലേന്; കുറിയുമ് പൊല്ലേന്; | കുറ്റമേ പെരിതു ഉടൈയേന്; കോലമ് ആയ
നലമ് പൊല്ലേന്; നാന് പൊല്ലേന്; ഞാനി അല്ലേന്; | നല്ലാരോടു ഇചൈന്തിലേന്; നടുവേ നിന്റ
വിലങ്കു അല്ലേന്; വിലങ്കു അല്ലാതു ഒഴിന്തേന് അല്ലേന്; | വെറുപ്പനവുമ് മികപ് പെരിതുമ് പേച വല്ലേന്;
ഇലമ് പൊല്ലേന്; ഇരപ്പതേ ഈയ മാട്ടേന്; |എന് ചെയ്വാന് തോന്റിനേന്, ഏഴൈയേനേ?.

[9]
ചങ്ക നിതി പതുമ നിതി ഇരണ്ടുമ് തന്തു | തരണിയൊടു വാന് ആളത് തരുവരേനുമ്,
മങ്കുവാര് അവര് ചെല്വമ് മതിപ്പോമ് അല്ലോമ്,| മാതേവര്ക്കു ഏകാന്തര് അല്ലാര് ആകില്
അങ്കമ് എലാമ് കുറൈന്തു അഴുകു തൊഴുനോയരാ(അ)യ് | ആ ഉരിത്തുത് തിന്റു ഉഴലുമ് പുലൈയരേനുമ്,
കങ്കൈ വാര് ചടൈക് കരന്താര്ക്കു അന്പര് ആകില്,| അവര് കണ്ടീര്, നാമ് വണങ്കുമ് കടവുളാരേ!.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.096  
ആമയമ് തീര്ത്തു അടിയേനൈ ആളാക്  
Tune - തിരുത്താണ്ടകമ്   (Location: പൊതു -തനിത് തിരുത്താണ്ടകമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=S2QAPPvNFiw
ആമയമ് തീര്ത്തു അടിയേനൈ ആളാക് കൊണ്ടാര്; അതികൈ വീരട്ടാനമ് ആട്ചി കൊണ്ടാര്;
താമരൈയോന് ചിരമ് അരിന്തു കൈയില് കൊണ്ടാര്; തലൈ അതനില് പലി കൊണ്ടാര്; നിറൈവു ആമ് തന്മൈ
വാമനനാര് മാ കായത്തു ഉതിരമ് കൊണ്ടാര്; മാന് ഇടമ്   കൊണ്ടാര്; വലങ്കൈ മഴുവാള് കൊണ്ടാര്;
കാമനൈയുമ് ഉടല് കൊണ്ടാര്, കണ്ണാല് നോക്കി; കണ്ണപ്പര് പണിയുമ് കൊള് കപാലിയാരേ.

[1]
മുപ്പുരി നൂല് വരൈ മാര്പില് മുയങ്കക് കൊണ്ടാര്; മുതു കേഴല് മുളൈ മരുപ്പുമ് കൊണ്ടാര്, പൂണാ;
ചെപ്പു ഉരുവമ് മുലൈ മലൈയാള് പാകമ് കൊണ്ടാര്; ചെമ്മേനി വെണ് നീറു തികഴക് കൊണ്ടാര്;
തുപ്പുരവു ആര് ചുരി ചങ്കിന് തോടു കൊണ്ടാര്; ചുടര് മുടി ചൂഴ്ന്തു, അടി അമരര് തൊഴവുമ് കൊണ്ടാര്;
അപ് പലി കൊണ്ടു ആയിഴൈയാര് അന്പുമ് കൊണ്ടാര്   അടിയേനൈ ആള് ഉടൈയ അടികളാരേ.

[2]
മുടി കൊണ്ടാര്; മുളൈ ഇള വെണ് തിങ്കളോടു മൂചുമ് ഇള നാകമ് ഉടന് ആകക് കൊണ്ടാര്;
അടി കൊണ്ടാര്, ചിലമ്പു അലമ്പു കഴലുമ് ആര്പ്പ; അടങ്കാത മുയലകനൈ അടിക്കീഴ്ക് കൊണ്ടാര്;
വടി കൊണ്ടു ആര്ന്തു ഇലങ്കുമ് മഴു വലങ്കൈക് കൊണ്ടാര്; മാലൈ ഇടപ്പാകത്തേ മരുവക് കൊണ്ടാര്;
തുടി കൊണ്ടാര്; കങ്കാളമ് തോള് മേല് കൊണ്ടാര് ചൂലൈ തീര്ത്തു അടിയേനൈ ആട്കൊണ്ടാരേ.

[3]
പൊക്കണമുമ് പുലിത്തോലുമ് പുയത്തില് കൊണ്ടാര്; പൂതപ്പടൈകള് പുടൈ ചൂഴക് കൊണ്ടാര്;
അക്കിനൊടു പട അരവമ് അരൈ മേല് കൊണ്ടാര്; അനൈത്തു ഉലകുമ് പടൈത്തു അവൈയുമ് അടങ്കക് കൊണ്ടാര്;
കൊക്കു ഇറകുമ് കൂവിളമുമ് കൊണ്ടൈ കൊണ്ടാര്; കൊടിയാനൈ അടല് ആഴിക്കു ഇരൈയാക് കൊണ്ടാര്;
ചെക്കര് നിറത് തിരുമേനി തികഴക് കൊണ്ടാര് ചെടിയേനൈ ആട്കൊണ്ട ചിവനാര് താമേ.

[4]
അന്തകനൈ അയില് ചൂലത്തു അഴുത്തിക് കൊണ്ടാര്; അരു മറൈയൈത് തേര്ക്കുതിരൈ ആക്കിക് കൊണ്ടാര്;
ചുന്തരനൈത് തുണൈക് കവരി വീചക് കൊണ്ടാര്; ചുടുകാടു നടമ് ആടുമ് ഇടമാക് കൊണ്ടാര്;
മന്തരമ് നല് പൊരു ചിലൈയാ വളൈത്തുക് കൊണ്ടാര്; മാകാളന് വാചല് കാപ്പു ആകക് കൊണ്ടാര്;
തന്തിര മന്തിരത്തരായ് അരുളിക് കൊണ്ടാര് ചമണ് തീര്ത്തു എന് തന്നൈ ആട് കൊണ്ടാര് താമേ.

[5]
പാരിടങ്കള് പല കരുവി പയിലക് കൊണ്ടാര്; പവള നിറമ് കൊണ്ടാര്; പളിങ്കുമ് കൊണ്ടാര്;
നീര് അടങ്കു ചടൈ മുടി മേല് നിലാവുമ് കൊണ്ടാര്; നീല നിറമ് കോലമ് നിറൈ മിടറ്റില് കൊണ്ടാര്;
വാര് അടങ്കു വനമുലൈയാര് മൈയല് ആകി വന്തു ഇട്ട പലി കൊണ്ടാര്; വളൈയുമ് കൊണ്ടാര്;
ഊര് അടങ്ക, ഒറ്റി നകര് പറ്റിക് കൊണ്ടാര് ഉടല് ഉറു നോയ് തീര്ത്തു എന്നൈ ആട്കൊണ്ടാരേ.

[6]
അണി തില്ലൈ അമ്പലമ് ആടു അരങ്കാക് കൊണ്ടാര്; ആലാല അരു നഞ്ചമ് അമുതാക് കൊണ്ടാര്;
കണി വളര് താര്പ് പൊന് ഇതഴിക് കമഴ്താര് കൊണ്ടാര്; കാതല്   ആര് കോടി കലന്തു ഇരുക്കൈ കൊണ്ടാര്;
മണി പണത്ത അരവമ് തോള്വളൈയാക് കൊണ്ടാര്; മാല് വിടൈ മേല് നെടുവീതി പോതക് കൊണ്ടാര്;
തുണി പുലിത്തോലിനൈ ആടൈ ഉടൈയാക് കൊണ്ടാര്; ചൂലമ് കൈക് കൊണ്ടാര് തൊണ്ടു എനൈക് കൊണ്ടാരേ.

[7]
പട മൂക്കപ് പാമ്പു അണൈയാനോടു, വാനോന്, പങ്കയന്, എന്റു അങ്കു അവരൈപ് പടൈത്തുക് കൊണ്ടാര്;
കുട മൂക്കില് കീഴ്ക്കോട്ടമ് കോയില് കൊണ്ടാര്; കൂറ്റു ഉതൈത്തു ഓര് വേതിയനൈ ഉയ്യക് കൊണ്ടാര്;
നെടു മൂക്കിന് കരിയിന് ഉരി മൂടിക് കൊണ്ടാര്; നിനൈയാത പാവികളൈ നീങ്കക് കൊണ്ടാര്;
ഇടമ് ആക്കി ഇടൈ മരുതുമ് കൊണ്ടാര്, പണ്ടേ; എന്നൈ ഇന് നാള് ആട്കൊണ്ട ഇറൈവര് താമേ.

[8]
എച്ചന് ഇണൈ തലൈ കൊണ്ടാര്; പകന് കണ് കൊണ്ടാര്; ഇരവികളില് ഒരുവന് പല് ഇറുത്തുക് കൊണ്ടാര്;
മെച്ചന് വിതാത്തിരന് തലൈയുമ് വേറാക് കൊണ്ടാര്; വിറല് അങ്കി കരമ് കൊണ്ടാര്; വേള്വി കാത്തു,
ഉച്ച നമന് താള് അറുത്താര്; ചന്തിരനൈ ഉതൈത്താര്; ഉണര്വു ഇലാത് തക്കന് തന് വേള്വി എല്ലാമ്
അച്ചമ് എഴ അഴിത്തുക് കൊണ്ടു, അരുളുമ് ചെയ്താര് അടിയേനൈ ആട്കൊണ്ട അമലര് താമേ.

[9]
ചടൈ ഒന്റില് കങ്കൈയൈയുമ് തരിത്തുക് കൊണ്ടാര്; ചാമത്തിന് ഇചൈ വീണൈ തടവിക് കൊണ്ടാര്;
ഉടൈ ഒന്റില് പുള്ളി ഉഴൈത്തോലുമ് കൊണ്ടാര്; ഉള്കുവാര് ഉള്ളത്തൈ ഒരുക്കിക് കൊണ്ടാര്;
കടൈ മുന്റില് പലി കൊണ്ടാര്; കനലുമ് കൊണ്ടാര്; കാപാല വേടമ് കരുതിക് കൊണ്ടാര്;
വിടൈ വെന്റിക് കൊടി അതനില് മേവക് കൊണ്ടാര്   വെന്തുയരമ് തീര്ത്തു എന്നൈ ആട്കൊണ്ടാരേ.

[10]
കുരാ മലരോടു, അരാ, മതിയമ്, ചടൈ മേല് കൊണ്ടാര്; കുടമുഴ, നന്തീചനൈ, വാചകനാക് കൊണ്ടാര്;
ചിരാമലൈ തമ് ചേര്വു ഇടമാത് തിരുന്തക് കൊണ്ടാര്; തെന്റല് നെടുന്തേരോനൈപ് പൊന്റക് കൊണ്ടാര്;
പരാപരന് എന്പതു തമതു പേരാക് കൊണ്ടാര്; പരുപ്പതമ്   കൈക്കൊണ്ടാര്; പയങ്കള് പണ്ണി
ഇരാവണന് എന്റു അവനൈപ് പേര് ഇയമ്പക് കൊണ്ടാര് ഇടര് ഉറു നോയ് തീര്ത്തു എന്നൈ ആട്കൊണ്ടാരേ.

[11]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.098  
നാമ് ആര്ക്കുമ് കുടി അല്ലോമ്;  
Tune - തിരുത്താണ്ടകമ്   (Location: പൊതു - മറുമാറ്റമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=ySLUSOx0X50
നാമ് ആര്ക്കുമ് കുടി അല്ലോമ്; നമനൈ അഞ്ചോമ്; നരകത്തില് ഇടര്പ്പടോമ്; നടലൈ ഇല്ലോമ്;
ഏമാപ്പോമ്; പിണി അറിയോമ്; പണിവോമ് അല്ലോമ്; ഇന്പമേ, എന്നാളുമ്, തുന്പമ് ഇല്ലൈ;
താമ് ആര്ക്കുമ് കുടി അല്ലാത് തന്മൈ ആന ചങ്കരന്, നല് ചങ്ക വെണ്കുഴൈ ഓര് കാതിന്
കോമാറ്കേ, നാമ് എന്റുമ് മീളാ ആള് ആയ്ക് കൊയ്മ്മലര്ച് ചേവടി ഇണൈയേ കുറുകിനോമേ.

[1]
അകലിടമേ ഇടമ് ആക ഊര്കള് തോറുമ് അട്ടു ഉണ്പാര്, ഇട്ടു ഉണ്പാര്, വിലക്കാര്, ഐയമ്;
പുകല് ഇടമ് ആമ് അമ്പലങ്കള്; പൂമിതേവി ഉടന് കിടന്താല് പുരട്ടാള്; പൊയ് അന്റു, മെയ്യേ;
ഇകല് ഉടൈയ വിടൈ ഉടൈയാന് ഏന്റു കൊണ്ടാന്;
ഇനി ഏതുമ് കുറൈവു ഇലോമ്; ഇടര്കള് തീര്ന്തോമ്;
തുകില് ഉടുത്തുപ് പൊന് പൂണ്ടു തിരിവാര് ചൊല്ലുമ് ചൊല് കേട്കക് കടവോമോ? തുരിചു അറ്റോമേ.

[2]
വാര് ആണ്ട കൊങ്കൈയര് ചേര് മനൈയില് ചേരോമ്; മാതേവാ! മാതേവാ! എന്റു വാഴ്ത്തി,
നീര് ആണ്ട പുരോതായമ് ആടപ് പെറ്റോമ്; നീറു അണിയുമ് കോലമേ നികഴപ് പെറ്റോമ്;
കാര് ആണ്ട മഴൈ പോലക് കണ്ണീര് ചോരക് കല് മനമേ നല് മനമാക് കരൈയപ് പെറ്റോമ്;
പാര് ആണ്ടു പകടു ഏറിത് വരുവാര് ചൊല്ലുമ് പണി കേട്കക് കടവോമോ? പറ്റു അറ്റോമേ.

[3]
ഉറവു ആവാര്, ഉരുത്തിര പല് കണത്തിനോര്കള്;
ഉടുപ്പന കോവണത്തൊടു കീള് ഉള ആമ് അന്റേ;
ചെറു വാരുമ് ചെറ മാട്ടാര്; തീമൈ താനുമ് നന്മൈ   ആയ്ച് ചിറപ്പതേ; പിറപ്പില് ചെല്ലോമ്;
നറവു ആര് പൊന് ഇതഴി നറുന് താരോന് ചീര് ആര് നമച്ചിവായമ് ചൊല്ല വല്ലോമ്, നാവാല്;
ചുറവു ആരുമ് കൊടിയാനൈപ് പൊടിയാക് കണ്ട ചുടര് നയനച് ചോതിയൈയേ തൊടര്വു ഉറ്റോമേ.

[4]
എന്റുമ് നാമ് യാവര്ക്കുമ് ഇടൈവോമ് അല്ലോമ്; ഇരു നിലത്തില് എമക്കു എതിര് ആവാരുമ് ഇല്ലൈ;
ചെന്റു നാമ് ചിറു തെയ്വമ് ചേര്വോമ് അല്ലോമ്; ചിവപെരുമാന് തിരുവടിയേ ചേരപ് പെറ്റോമ്;
ഒന്റിനാല് കുറൈ ഉടൈയോമ് അല്ലോമ് അന്റേ;
ഉറു പിണിയാര് ചെറല് ഒഴിന്തിട്ടു ഓടിപ് പോനാര്;
പൊന്റിനാര് തലൈ മാലൈ അണിന്ത ചെന്നിപ് പുണ്ണിയനൈ നണ്ണിയ പുണ്ണിയത്തു ഉളോമേ.

[5]
മൂ ഉരുവില് മുതല് ഉരുവായ്, ഇരു-നാന്കു ആന മൂര്ത്തിയേ! എന്റു മുപ്പത്തു മൂവര്-
തേവര്കളുമ് മിക്കോരുമ് ചിറന്തു വാഴ്ത്തുമ് ചെമ്പവളത് തിരുമേനിച് ചിവനേ! എന്നുമ്
നാ ഉടൈയാര് നമൈ ആള ഉടൈയാര് അന്റേ; നാവല് അമ് തീവു അകത്തിനുക്കു നാതര് ആന
കാവലരേ ഏവി വിടുത്താരേനുമ്, കടവമ് അലോമ്; കടുമൈയൊടു കളവു അറ്റോമേ.

[6]
നിറ്പനവുമ്, നടപ്പനവുമ്, നിലനുമ്, നീരുമ്, നെരുപ്പിനൊടു, കാറ്റു ആകി, നെടു വാന് ആകി,
അറ്പമൊടു പെരുമൈയുമ് ആയ്, അരുമൈ ആകി, അന്പു
ഉടൈയാര്ക്കു എളിമൈയതു ആയ്, അളക്കല് ആകാത്
തറ്പരമ് ആയ്, ചതാചിവമ് ആയ്, താനുമ് യാനുമ് ആകിന്റ തന്മൈയനൈ നന്മൈയോടുമ്
പൊറ്പു ഉടൈയ പേചക് കടവോമ്; പേയര് പേചുവന പേചുതുമോ? പിഴൈ അറ്റോമേ.

[7]
ഈചനൈ, എവ് ഉലകിനുക്കുമ് ഇറൈവന് തന്നൈ, ഇമൈയവര് തമ് പെരുമാനൈ, എരി ആയ് മിക്ക
തേചനൈ, ചെമ്മേനി വെണ് നീറ്റാനൈ, ചിലമ്പു അരൈയന് പൊന് പാവൈ നലമ് ചെയ്കിന്റ
നേചനൈ, നിത്തലുമ് നിനൈയപ് പെറ്റോമ്; നിന്റു ഉണ്പാര് എമ്മൈ നിനൈയച് ചൊന്ന
വാചകമ് എല്ലാമ് മറന്തോമ് അന്റേ; വന്തീര് ആര്? മന്നവന് ആവാന് താന് ആരേ?.

[8]
ചടൈ ഉടൈയാന്; ചങ്കക് കുഴൈ ഓര് കാതന്; ചാമ്പലുമ് പാമ്പുമ് അണിന്ത മേനി,
വിടൈ ഉടൈയാന്; വേങ്കൈ അതള് മേല് ആടൈ,
വെള്ളി പോല് പുള്ളി ഉഴൈ- മാന്തോല് ചാര്ന്ത
ഉടൈ, ഉടൈയാന്; നമ്മൈ ഉടൈയാന് കണ്ടീര്; ഉമ്മോടു മറ്റുമ് ഉളരായ് നിന്റ
പടൈ ഉടൈയാന് പണി കേട്കുമ് പണിയോമ് അല്ലോമ്; പാചമ് അറ വീചുമ് പടിയോമ്, നാമേ.

[9]
നാ ആര നമ്പനൈയേ പാടപ് പെറ്റോമ്; നാണ് അറ്റാര് നള്ളാമേ വിള്ളപ് പെറ്റോമ്;
ആവാ! എന്റു എമൈ ആള്വാന്, അമരര് നാതന്,
അയനൊടു മാറ്കു അറിവു അരിയ അനല് ആയ് നീണ്ട
തേവാതി തേവന്, ചിവന്, എന് ചിന്തൈ ചേര്ന്തു ഇരുന്താന്; തെന് തിചൈക്കോന് താനേ വന്തു,
കോ ആടി, കുറ്റേവല് ചെയ്ക എന്റാലുമ്, കുണമ് ആകക് കൊള്ളോമ്; എണ് കുണത്തു ഉളോമേ.

[10]

Back to Top
തിരുനാവുക്കരചര്   തേവാരമ്  
6 -Thirumurai   Pathigam 6.099  
എണ്ണുകേന്; എന് ചൊല്ലി എണ്ണുകേനോ,
 
Tune - തിരുത്താണ്ടകമ്   (Location: തിരുപ്പുകലൂര് God: അക്കിനീചുവരര് Goddess: കരുന്താര്ക്കുഴലിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Nc47vuCZpt4
എണ്ണുകേന്; എന് ചൊല്ലി എണ്ണുകേനോ,
എമ്പെരുമാന് തിരുവടിയേ എണ്ണിന് അല്ലാല്?
കണ് ഇലേന്! മറ്റു ഓര് കളൈ കണ് ഇല്ലേന്,
കഴല് അടിയേ കൈ തൊഴുതു കാണിന് അല്ലാല്;
ഒണ്ണുളേ ഒന്പതു വാചല് വൈത്തായ്;
ഒക്ക   അടൈക്കുമ് പോതു ഉണര മാട്ടേന്;
പുണ്ണിയാ! ഉന് അടിക്കേ പോതുകിന്റേന്
പൂമ് പുകലൂര് മേവിയ പുണ്ണിയനേ!.

[1]
അങ്കമേ പൂണ്ടായ്! അനല് ആടിനായ്!
ആതിരൈയായ്! ആല് നിഴലായ്! ആന് ഏറു ഊര്ന്തായ്!
പങ്കമ് ഒന്റു ഇല്ലാത പടര് ചടൈയിനായ്!
പാമ്പൊടു തിങ്കള് പകൈ തീര്ത്തു ആണ്ടായ്!
ചങ്കൈ ഒന്റു ഇന്റിയേ തേവര് വേണ്ടച്
ചമുത്തിരത്തിന് നഞ്ചു ഉണ്ടു, ചാവാ മൂവാച്
ചിങ്കമേ! ഉന് അടിക്കേ പോതുകിന്റേന്
തിരുപ് പുകലൂര് മേവിയ തേവതേവേ!.

[2]
പൈ അരവക് കച്ചൈയായ്! പാല് വെണ് നീറ്റായ്!
പളിക്കുക് കുഴൈയിനായ്! പണ് ആര് ഇന്ചൊല്
മൈ വിരവു കണ്ണാളൈപ് പാകമ് കൊണ്ടായ്!
മാന്മറി കൈ ഏന്തിനായ്! വഞ്ചക് കള്വര്-
ഐവരൈയുമ് എന്മേല്-തരവു അറുത്തായ്;
അവര് വേണ്ടുമ് കാരിയമ് ഇങ്കു ആവതു ഇല്ലൈ;
പൊയ് ഉരൈയാതു ഉന് അടിക്കേ പോതുകിന്റേന്-
പൂമ് പുകലൂര് മേവിയ പുണ്ണിയനേ!.

[3]
തെരുളാതാര് മൂ എയിലുമ് തീയില് വേവച്
ചിലൈ വളൈത്തു, ചെങ് കണൈയാല് ചെറ്റ തേവേ!
മരുളാതാര് തമ് മനത്തില് വാട്ടമ് തീര്പ്പായ്!
മരുന്തു ആയ്പ് പിണി തീര്പ്പായ്, വാനോര്ക്കു എന്റുമ്!
അരുള് ആകി, ആതി ആയ്, വേതമ് ആകി,
അലര് മേലാന് നീര് മേലാന് ആയ്ന്തുമ് കാണാപ്
പൊരുള് ആവായ്! ഉന് അടിക്കേ പോതുകിന്റേന്
പൂമ് പുകലൂര് മേവിയ പുണ്ണിയനേ!.

[4]
നീര് ഏറു ചെഞ്ചടൈ മേല് നിലാ വെണ് തിങ്കള്
നീങ്കാമൈ വൈത്തു ഉകന്ത നീതിയാനേ!
പാര് ഏറു പടുതലൈയില് പലി കൊള്വാനേ!
പണ്ടു അനങ്കറ് കായ്ന്താനേ! പാവനാചാ!
കാര് ഏറു മുകില് അനൈയ കണ്ടത്താനേ!
കരുങ്കൈക് കളിറ്റു ഉരിവൈ കതറപ് പോര്ത്ത
പോര് ഏറേ! ഉന് അടിക്കേ പോതുകിന്റേന്
പൂമ് പുകലൂര് മേവിയ പുണ്ണിയനേ!.

[5]
വിരിചടൈയായ്! വേതിയനേ! വേത കീതാ!
വിരി പൊഴില് ചൂഴ് വെണ് കാട്ടായ്! മീയച് ചൂരായ്!
തിരിപുരങ്കള് എരി ചെയ്ത തേവതേവേ!
തിരു ആരൂര്ത് തിരു മൂലട്ടാനമ് മേയായ്!
മരുവു ഇനിയാര് മനത്തു ഉളായ്! മാകാളത്തായ്!
വലഞ്ചുഴിയായ്! മാ മറൈക്കാട്ടു എന്തായ്! എന്റുമ്
പുരിചടൈയായ്! ഉന് അടിക്കേ പോതുകിന്റേന്
പൂമ് പുകലൂര് മേവിയ പുണ്ണിയനേ!.

[6]
തേ ആര്ന്ത തേവനൈ, തേവര് എല്ലാമ്
തിരുവടി മേല് അലര് ഇട്ടു, തേടി നിന്റു,
നാ ആര്ന്ത മറൈ പാടി, നട്ടമ് ആടി,
നാന്മുകനുമ് ഇന്തിരനുമ് മാലുമ് പോറ്റ,
കാ ആര്ന്ത പൊഴില്-ചോലൈക് കാനപ്പേരായ്!
കഴുക്കുന്റത്തു ഉച്ചിയായ്! കടവുളേ! നിന്
പൂ ആര്ന്ത പൊന് അടിക്കേ പോതുകിന്റേന്
പൂമ് പുകലൂര് മേവിയ പുണ്ണിയനേ!.

[7]
നെയ് ആടി! നിന്മലനേ! നീലകണ്ടാ!
നിറൈവു ഉടൈയായ്! മറൈ വല്ലായ്! നീതിയാനേ!
മൈ ആടു കണ് മടവാള് പാകത്താനേ!
മാന് തോല് ഉടൈയായ്! മകിഴ്ന്തു നിന്റായ്!
കൊയ് ആടു കൂവിളമ് കൊന്റൈ മാലൈ
കൊണ്ടു, അടിയേന് നാന് ഇട്ടു, കൂറി നിന്റു
പൊയ്യാത ചേവടിക്കേ പോതുകിന്റേന്
പൂമ് പുകലൂര് മേവിയ പുണ്ണിയനേ!.

[8]
തുന്നമ് ചേര് കോവണത്തായ്! തൂയ നീറ്റായ്!
തുതൈന്തു   ഇലങ്കു വെണ് മഴുവാള് കൈയില് ഏന്തി,
തന് അണൈയുമ് തണ് മതിയുമ് പാമ്പുമ് നീരുമ്
ചടൈ മുടിമേല് വൈത്തു ഉകന്ത തന്മൈയാനേ!
അന്ന നടൈ മടവാള് പാകത്താനേ!
അക്കു ആരമ് പൂണ്ടാനേ! ആതിയാനേ!
പൊന് അമ്കഴല് അടിക്കേ പോതുകിന്റേന്
പൂമ് പുകലൂര് മേവിയ പുണ്ണിയനേ!.

[9]
ഒരുവരൈയുമ് അല്ലാതു ഉണരാതു, ഉള്ളമ്;
ഉണര്ച്ചിത് തടുമാറ്റത്തുള്ളേ നിന്റ
ഇരുവരൈയുമ് മൂവരൈയുമ് എന്മേല് ഏവി,
ഇല്ലാത തരവു അറുത്തായ്ക്കു ഇല്ലേന്; ഏലക്
കരുവരൈ ചൂഴ് കാനല് ഇലങ്കൈ വേന്തന്
കടുന് തേര് മീതു ഓടാമൈക് കാലാല് ചെറ്റ
പൊരു വരൈയായ്! ഉന് അടിക്കേ പോതുകിന്റേന്
പൂമ് പുകലൂര് മേവിയ പുണ്ണിയനേ!.

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.001  
പിത്താ! പിറൈചൂടീ! പെരുമാനേ! അരുളാളാ!
എത്താല്
 
Tune - ഇന്തളമ്.   (Location: തിരുവെണ്ണെയ്നല്ലൂര് God: തടുത്താട്കൊണ്ടവീചുവരര് Goddess: വേറ്കണ്മങ്കൈയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=g5cyWyIOPY8
പിത്താ! പിറൈചൂടീ! പെരുമാനേ! അരുളാളാ!
എത്താല് മറവാതേ നിനൈക്കിന്റേന്? മനത്തു ഉന്നൈ
വൈത്തായ്; പെണ്ണൈത് തെന്പാല് വെണ്ണെയ് നല്ലൂര് അരുള്-തുറൈയുള്
അത്താ! ഉനക്കു ആള് ആയ് ഇനി അല്ലേന് എനല് ആമേ? .

[1]
നായേന് പല നാളുമ് നിനൈപ്പു ഇന്റി, മനത്തു ഉന്നൈ,
പേയ് ആയ്ത് തിരിന്തു എയ്ത്തേന്; പെറല് ആകാ അരുള് പെറ്റേന്;
വേയ് ആര് പെണ്ണൈത് തെന്പാല് വെണ്ണെയ് നല്ലൂര് അരുള്-തുറൈയുള്
ആയാ! ഉനക്കു ആള് ആയ് ഇനി അല്ലേന് എനല് ആമേ? .

[2]
മന്നേ! മറവാതേ നിനൈക്കിന്റേന്, മനത്തു ഉന്നൈ;
പൊന്നേ, മണിതാനേ, വയിര(മ്)മേ, പൊരുതു ഉന്തി
മിന് ആര് പെണ്ണൈത് തെന്പാല് വെണ്ണെയ് നല്ലൂര് അരുള്-തുറൈയുള്
അന്നേ! ഉനക്കു ആള് ആയ് ഇനി അല്ലേന് എനല് ആമേ? .

[3]
മുടിയേന്; ഇനിപ് പിറവേന്; പെറിന് മൂവേന്; പെറ്റമ് ഊര്തീ!
കൊടിയേന് പല പൊയ്യേ ഉരൈപ്പേനൈക് കുറിക്കൊള്, നീ!
ചെടിആര് പെണ്ണൈത് തെന്പാല് വെണ്ണെയ് നല്ലൂര് അരുള്-തുറൈയുള്
അടികേള്! ഉനക്കു ആള് ആയ് ഇനി അല്ലേന് എനല് ആമേ? .

[4]
പാതമ് പണിവാര്കള് പെറുമ് പണ്ടമ്(മ്) അതു പണിയായ്!
ആതന് പൊരുള് ആനേന്; അറിവു ഇല്ലേന്; അരുളാളാ!
താതു ആര് പെണ്ണൈത് തെന്പാല് വെണ്ണെയ് നല്ലൂര് അരുള്-തുറൈയുള്
ആതീ! ഉനക്കു ആള് ആയ് ഇനി അല്ലേന് എനല് ആമേ? .

[5]
തണ് ആര് മതിചൂടീ! തഴല് പോലുമ് തിരുമേനീ!
എണ്ണാര് പുരമ് മൂന്റുമ് എരിയുണ്ണ(ന്) നകൈ ചെയ്തായ്!
മണ് ആര് പെണ്ണൈത് തെന്പാല് വെണ്ണെയ് നല്ലൂര് അരുള്-തുറൈയുള്
അണ്ണാ! ഉനക്കു ആള് ആയ് ഇനി അല്ലേന് എനല് ആമേ? .

[6]
ഊന് ആയ്, ഉയിര് ആനായ്; ഉടല് ആനായ്; ഉലകു ആനായ്;
വാന് ആയ്, നിലന് ആനായ്; കടല് ആനായ്; മലൈ ആനായ്;
തേന് ആര് പെണ്ണൈത് തെന്പാല് വെണ്ണെയ് നല്ലൂര് അരുള്-തുറൈയുള്
ആനായ്! ഉനക്കു ആള് ആയ് ഇനി അല്ലേന് എനല് ആമേ? .

[7]
ഏറ്റാര് പുരമ് മൂന്റുമ് എരിയുണ്ണച് ചിലൈ തൊട്ടായ്!
തേറ്റാതന ചൊല്ലിത് തിരിവേനോ? ചെക്കര് വാന് നീര്
ഏറ്റായ്! പെണ്ണൈത് തെന്പാല് വെണ്ണെയ് നല്ലൂര് അരുള്-തുറൈയുള്
ആറ്റായ്! ഉനക്കു ആള് ആയ് ഇനി അല്ലേന് എനല് ആമേ? .

[8]
മഴുവാള് വലന് ഏന്തീ! മറൈ ഓതീ! മങ്കൈ പങ്കാ!
തൊഴുവാര് അവര് തുയര് ആയിന തീര്ത്തല് ഉന തൊഴിലേ;
ചെഴു വാര് പെണ്ണൈത് തെന്പാല് വെണ്ണെയ് നല്ലൂര് അരുള്-തുറൈയുള്
അഴകാ! ഉനക്കു ആള് ആയ് ഇനി അല്ലേന് എനല് ആമേ? .

[9]
കാര് ഊര് പുനല് എയ്തി, കരൈ കല്ലിത് തിരൈക് കൈയാല്
പാര് ഊര് പുകഴ് എയ്തി, തികഴ് പല് മാ മണി ഉന്തി,
ചീര് ഊര് പെണ്ണൈത് തെന്പാല് വെണ്ണെയ് നല്ലൂര് അരുള്-തുറൈയുള്
ആരൂരന് എമ്പെരുമാറ്കു ആള് അല്ലേന് എനല് ആമേ? .

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.005  
നെയ്യുമ് പാലുമ് തയിരുമ് കൊണ്ടു  
Tune - ഇന്തളമ്   (Location: തിരുഓണകാന്തന്തളി God: ഓണകാന്തീചുവരര് Goddess: കാമാട്ചിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=TzdBCOhKDC4
നെയ്യുമ് പാലുമ് തയിരുമ് കൊണ്ടു നിത്തല് പൂചൈ ചെയ്യല് ഉറ്റാര്;
കൈയില് ഒന്റുമ് കാണമ് ഇല്ലൈ, കഴല് അടീ തൊഴുതു ഉയ്യിന് അല്ലാല്;
ഐവര് കൊണ്ടു ഇങ്കു ആട്ട ആടി, ആഴ് കുഴിപ്പട്ടു അഴുന്തുവേനുക്കു,
ഉയ്യുമ് ആറു ഒന്റു അരുളിച് ചെയ്യീര് ഓണകാന്തന് തളി ഉളീരേ!.

[1]
തിങ്കള് തങ്കു ചടൈയിന് മേല് ഓര് തിരൈകള് വന്തു പുരള വീചുമ്
കങ്കൈയാളേല്, വായ് തിറ(വ്)വാള്; കണപതി(യ്)യേല്, വയിറു താരി;
അമ് കൈ വേലോന് കുമരന്, പിള്ളൈ; തേവിയാര് കോറ്റു അടിയാളാല്;
ഉങ്കളുക്കു ആട് ചെയ്യ മാട്ടോമ് ഓണകാന്തന് തളി ഉളീരേ! .

[2]
പെറ്റപോഴ്തുമ് പെറാത പോഴ്തുമ്, പേണി ഉന് കഴല് ഏത്തുവാര്കള്
മറ്റു ഓര് പറ്റു ഇലര് എന്റു ഇരങ്കി, മതി ഉടൈയവര് ചെയ്കൈ ചെയ്യീര്;
അറ്റ പോഴ്തുമ് അലന്ത പോഴ്തുമ്, ആപറ് കാലത്തു, അടികേള്! ഉമ്മൈ
ഒറ്റി വൈത്തു ഇങ്കു ഉണ്ണല് ആമോ? ഓണകാന്തന് തളി ഉളീരേ! .

[3]
വല്ലതു എല്ലാമ് ചൊല്ലി ഉമ്മൈ വാഴ്ത്തിനാലുമ്, വായ് തിറന്തു ഒന്റു
ഇല്ലൈ എന്നീര്; ഉണ്ടുമ് എന്നീര്; എമ്മൈ ആള്വാന് ഇരുപ്പതു എന്, നീര്?
പല്ലൈ ഉക്ക പടുതലൈയില് പകല് എലാമ് പോയ്പ് പലി തിരിന്തു ഇങ്കു
ഒല്ലൈ വാഴ്ക്കൈ ഒഴിയ മാട്ടീര് ഓണകാന്തന് തളി ഉളീരേ! .

[4]
കൂടിക്കൂടിത് തൊണ്ടര് തങ്കള് കൊണ്ട പാണി കുറൈപടാമേ,
ആടിപ് പാടി, അഴുതു, നെക്കു, അങ്കു അന്പു ഉടൈയവര്ക്കു ഇന്പമ് ഓരീര്;
തേടിത്തേടിത് തിരിന്തു എയ്ത്താലുമ് ചിത്തമ് എന്പാല് വൈക്ക മാട്ടീര്;
ഓടിപ് പോകീര്; പറ്റുമ് താരീര് ഓണകാന്തന് തളി ഉളീരേ!

[5]
വാര് ഇരുങ്കുഴല്, വാള് നെടുങ്കണ്, മലൈമകള് മതു വിമ്മു കൊന്റൈത്-
താര് ഇരുന് തടമാര്പു നീങ്കാത് തൈയലാള് ഉലകു ഉയ്യ വൈത്ത,
കാര് ഇരുമ് പൊഴില്, കച്ചി മൂതൂര്ക് കാമക്കോട്ടമ് ഉണ്ടാക, നീര് പോയ്
ഊര് ഇടുമ് പിച്ചൈ കൊള്വതു എന്നേ? ഓണകാന്തന് തളി ഉളീരേ!

[6]
പൊയ്മ്മൈയാലേ പോതു പോക്കിപ് പുറത്തുമ് ഇല്ലൈ; അകത്തുമ് ഇല്ലൈ;
മെയ്മ്മൈ ചൊല്ലി ആളമാട്ടീര്; മേലൈ നാള് ഒന്റു ഇടവുമ് കില്ലീര്;
എമ്മൈപ് പെറ്റാല് ഏതുമ് വേണ്ടീര്; ഏതുമ് താരീര്; ഏതുമ് ഓതീര്;
ഉമ്മൈ അന്റേ, എമ്പെരുമാന്? ഓണകാന്തന് തളി ഉളീരേ!

[7]
വലൈയമ് വൈത്ത കൂറ്റമ് ഈവാന് വന്തു നിന്റ വാര്ത്തൈ കേട്ടു,
ചിലൈ അമൈത്ത ചിന്തൈയാലേ തിരുവടി തൊഴുതു ഉയ്യിന് അല്ലാല്,
കലൈ അമൈത്ത കാമച് ചെറ്റക് കുരോത ലോപ മതവര് ഊടു ഐ-
ഉലൈ അമൈത്തു ഇങ്കു ഒന്റ മാട്ടേന്-ഓണകാന്തന് തളി ഉളീരേ!

[8]
വാരമ് ആകിത് തിരുവടിക്കുപ് പണി ചെയ് തൊണ്ടര് പെറുവതു എന്നേ?
ആരമ് പാമ്പു; വാഴ്വതു ആരൂര്; ഒറ്റിയൂരേല്, ഉ(മ്)മതു അന്റു;
താരമ് ആകക് കങ്കൈയാളൈച് ചടൈയില് വൈത്ത അടികേള്! ഉന്തമ്
ഊരുമ് കാടു(വ്); ഉടൈയുമ് തോലേ ഓണകാന്തന് തളി ഉളീരേ!

[9]
ഓവണമ് മേല് എരുതു ഒന്റു ഏറുമ് ഓണകാന്തന് തളി ഉളാര് താമ്
ആവണമ് ചെയ്തു, ആളുമ് കൊണ്ടു(വ്), അരൈ തുകി(ല്)ലൊടു പട്ടു വീക്കി,
കോവണമ് മേറ്കൊണ്ട വേടമ് കോവൈ ആക ആരൂരന് ചൊന്ന
പാവണത് തമിഴ് പത്തുമ് വല്ലാര്ക്കുപ് പറൈയുമ്, താമ് ചെയ്ത പാവമ് താനേ.

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.020  
നീള നിനൈന്തു അടിയേന് ഉമൈ  
Tune - നട്ടരാകമ്   (Location: തിരുക്കോളിലി (തിരുക്കുവളൈ) God: കോളിലിനാതര് Goddess: വണ്ടമര്പൂങ്കുഴലമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=0caMnbm5nqY
നീള നിനൈന്തു അടിയേന് ഉമൈ നിത്തലുമ് കൈ തൊഴുവേന്;
വാള് അന കണ് മടവാള് അവള് വാടി വരുന്താമേ,
കോളിലി എമ്പെരുമാന്! കുണ്ടൈയൂര്ച് ചില നെല്ലുപ് പെറ്റേന്;
ആള് ഇലൈ; എമ്പെരുമാന്, അവൈ അട്ടിത്തരപ് പണിയേ! .

[1]
വണ്ടു അമരുമ് കുഴലാള് ഉമൈ നങ്കൈ ഓര് പങ്കു ഉടൈയായ്!
വിണ്ടവര് തമ് പുരമ് മൂന്റു എരി ചെയ്ത എമ് വേതിയനേ!
തെണ്തിരൈ നീര് വയല് ചൂഴ് തിരുക്കോളിലി എമ്പെരുമാന്!
അണ്ടമ് അതു ആയവനേ, അവൈ അട്ടിത്തരപ് പണിയേ! .

[2]
പാതി ഓര് പെണ്ണൈ വൈത്തായ്; പടരുമ് ചടൈക് കങ്കൈ വൈത്തായ്;
മാതര് നല്ലാര് വരുത്തമ്(മ്) അതു നീയുമ് അറിതി അന്റേ!
കോതു ഇല് പൊഴില് പുടൈ ചൂഴ് കുണ്ടൈയൂര്ച് ചില നെല്ലുപ് പെറ്റേന്;
ആതിയേ, അറ്പുതനേ, അവൈ അട്ടിത്തരപ് പണിയേ! .

[3]
ചൊല്ലുവതു എന്, ഉനൈ നാന്? തൊണ്ടൈ വായ് ഉമൈ നങ്കൈയൈ നീ
പുല്കി ഇടത്തില് വൈത്തായ്ക്കു ഒരു പൂചല് ചെയ്താര് ഉളരോ?
കൊല്ലൈ വളമ് പുറവില്-കുണ്ടൈയൂര്ച് ചില നെല്ലുപ് പെറ്റേന
അല്ലല് കളൈന്തു അടിയേറ്കു അവൈ അട്ടിത്തരപ് പണിയേ! .

[4]
മുല്ലൈ മുറുവല് ഉമൈ ഒരു പങ്കു ഉടൈ മുക്കണനേ!
പല് അയര് വെണ്തലൈയില് പലി കൊണ്ടു ഉഴല് പാചുപതാ!
കൊല്ലൈ വളമ് പുറവില്-തിരുക്കോളിലി എമ്പെരുമാന്!
അല്ലല് കളൈന്തു, അടിയേറ്കു അവൈ അട്ടിത്തരപ് പണിയേ! .

[5]
കുരവു അമരുമ് കുഴലാള് ഉമൈ നങ്കൈ ഒര് പങ്കു ഉടൈയായ്!
പരവൈ പചി വരുത്തമ്(മ്) അതു നീയുമ് അറിതി അന്റേ!
കുരവു അമരുമ് പൊഴില് ചൂഴ് കുണ്ടൈയൂര്ച് ചില നെല്ലുപ് പെറ്റേന്;
അരവമ് അചൈത്തവനേ, അവൈ അട്ടിത്തരപ് പണിയേ! .

[6]
എമ്പെരുമാന്! നുനൈയേ നിനൈന്തു ഏത്തുവന്, എപ്പൊഴുതുമ്;
വമ്പു അമരുമ് കുഴലാള് ഒരു പാകമ് അമര്ന്തവനേ!
ചെമ്പൊനിന് മാളികൈ ചൂഴ് തിരുക്കോളിലി എമ്പെരുമാന്!
അന്പു അതു(വ്) ആയ് അടിയേറ്കു അവൈ അട്ടിത്തരപ് പണിയേ! .

[7]
അരക്കന് മുടി കരങ്കള്(ള്) അടര്ത്തിട്ട എമ് ആതിപ്പിരാന്!
പരക്കുമ് അരവു അല്കുലാള് പരവൈ അവള് വാടുകിന്റാള്;
കുരക്കു ഇനങ്കള് കുതി കൊള് കുണ്ടൈയൂര്ച് ചില നെല്ലുപ് പെറ്റേന്;
ഇരക്കമ് അതു ആയ് അടിയേറ്കു അവൈ അട്ടിത്തരപ് പണിയേ! .

[8]
പണ്ടൈയ മാല്, പിരമന്, പറന്തുമ്(മ്) ഇടന്തുമ്(മ്) അയര്ന്തുമ്
കണ്ടിലരായ്, അവര്കള് കഴല് കാണ്പു അരിതു ആയ പിരാന്!
തെണ്തിരൈ നീര് വയല് ചൂഴ് തിരുക്കോളിലി എമ്പെരുമാന്!
അണ്ടമ് അതു ആയവനേ, അവൈ അട്ടിത്തരപ് പണിയേ! .

[9]
കൊല്ലൈ വളമ് പുറവില്-തിരുക്കോളിലി മേയവനൈ
നല്ലവര് താമ് പരവുമ് തിരു നാവല ഊരന് അവന്
നെല് ഇട ആട്കള് വേണ്ടി(ന്) നിനൈന്തു ഏത്തിയ പത്തുമ് വല്ലാര്,
അല്ലല് കളൈന്തു ഉലകിന്(ന്), അണ്ടര് വാന് ഉലകു ആള്പവരേ .

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.024  
പൊന് ആര് മേനിയനേ! പുലിത്തോലൈ  
Tune - നട്ടരാകമ്   (Location: തിരുമഴപാടി God: വച്ചിരത്തമ്പനാതര് Goddess: അഴകമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=gT_jrRKsfvo
പൊന് ആര് മേനിയനേ! പുലിത്തോലൈ അരൈക്കു അചൈത്തു,
മിന് ആര് ചെഞ്ചടൈ മേല് മിളിര് കൊന്റൈ അണിന്തവനേ!
മന്നേ! മാമണിയേ! മഴപാടിയുള് മാണിക്കമേ!
അന്നേ! ഉന്നൈ അല്ലാല് ഇനി യാരൈ നിനൈക്കേനേ?.

[1]
കീള് ആര് കോവണമുമ്, തിരുനീറു മെയ് പൂചി, ഉന്തന്
താളേ വന്തു അടൈന്തേന്; തലൈവാ! എനൈ ഏന്റുകൊള്, നീ!
വാള് ആര് കണ്ണി പങ്കാ! മഴപാടിയുള് മാണിക്കമേ!
കേളാ! നിന്നൈ അല്ലാല് ഇനി യാരൈ നിനൈക്കേനേ?.

[2]
എമ്മാന്, എമ് അ(ന്)നൈ, എന് തനക്കു എള്-തനൈച് ചാര്വു ആകാര്;
ഇമ് മായപ് പിറവി പിറന്തേ ഇറന്തു എയ്ത്തൊഴിന്തേന്;
മൈമ് മാമ് പൂമ്പൊഴില് ചൂഴ് മഴപാടിയുള് മാണിക്കമേ!
അമ്മാന്! നിന്നൈ അല്ലാല് ഇനി യാരൈ നിനൈക്കേനേ?.

[3]
പണ്ടേ നിന് അടിയേന്; അടിയാര് അടിയാര്കട്കു എല്ലാമ്
തൊണ്ടേ പൂണ്ടൊഴിന്തേന്; തൊടരാമൈത് തുരിചു അറുത്തേന്;
വണ്ടു ആര് പൂമ്പൊഴില് ചൂഴ് മഴപാടിയുള് മാണിക്കമേ!
അണ്ടാ! നിന്നൈ അല്ലാല് ഇനി യാരൈ നിനൈക്കേനേ?.

[4]
കണ് ആയ്, ഏഴ് ഉലകുമ് കരുത്തു ആയ അരുത്തമുമ് ആയ്,
പണ് ആര് ഇന് തമിഴ് ആയ്, പരമ് ആയ പരഞ്ചുടരേ!
മണ് ആര് പൂമ്പൊഴില് ചൂഴ് മഴപാടിയുള് മാണിക്കമേ!
അണ്ണാ! നിന്നൈ അല്ലാല് ഇനി യാരൈ നിനൈക്കേനേ? .

[5]
നാളാര് വന്തു അണുകി നലിയാമുനമ്, നിന് തനക്കേ
ആളാ വന്തു അടൈന്തേന്; അടിയേനൈയുമ് ഏന്റുകൊള്, നീ!
മാളാ നാള് അരുളുമ് മഴപാടിയുള് മാണിക്കമേ!
ആളാ! നിന്നൈ അല്ലാല് ഇനി യാരൈ നിനൈക്കേനേ? .

[6]
ചന്തു ആരുമ് കുഴൈയായ്! ചടൈമേല് പിറൈതാങ്കി! നല്ല
വെന്താര് വെണ്പൊടിയായ്! വിടൈ ഏറിയ വിത്തകനേ!
മൈന്തു ആര് ചോലൈകള് ചൂഴ് മഴപാടിയുള് മാണിക്കമേ!
എന്തായ്! നിന്നൈ അല്ലാല് ഇനി യാരൈ നിനൈക്കേനേ? .

[7]
വെയ്യ വിരിചുടരോന് മികു തേവര് കണങ്കള് എല്ലാമ്
ചെയ്യ മലര്കള് ഇട, മികു ചെമ്മൈയുള് നിന്റവനേ!
മൈ ആര് പൂമ്പൊഴില് ചൂഴ് മഴപാടിയുള് മാണിക്കമേ!
ഐയാ! നിന്നൈ അല്ലാല് ഇനി യാരൈ നിനൈക്കേനേ? .

[8]
നെറിയേ! നിന്മലനേ! നെടുമാല് അയന് പോറ്റി ചെയ്യുമ്
കുറിയേ! നീര്മൈയനേ! കൊടി ഏര് ഇടൈയാള് തലൈവാ!
മറി ചേര് അമ് കൈയനേ! മഴപാടിയുള് മാണിക്കമേ!
അറിവേ! ഉന്നൈ അല്ലാല് ഇനി യാരൈ നിനൈക്കേനേ?.

[9]
ഏര് ആര് മുപ്പുരമുമ് എരിയച് ചിലൈ തൊട്ടവനൈ,
വാര് ആര് കൊങ്കൈ ഉടന് മഴപാടിയുള് മേയവനൈ,
ചീര് ആര് നാവലര് കോന്-ആരൂരന്-ഉരൈത്ത തമിഴ്
പാരോര് ഏത്ത വല്ലാര് പരലോകത്തു ഇരുപ്പാരേ .

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.025  
പൊന് ചെയ്ത മേനിയിനീര്; പുലിത്തോലൈ  
Tune - നട്ടരാകമ്   (Location: തിരുമുതുകുന്റമ് (വിരുത്താചലമ്) God: പഴമലൈനാതര് Goddess: പെരിയനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=J0kKlrUj_Pk
പൊന് ചെയ്ത മേനിയിനീര്; പുലിത്തോലൈ അരൈക്കു അചൈത്തീര്;
മുന് ചെയ്ത മൂ എയിലുമ്(മ്) എരിത്തീര്; മുതുകുന്റു അമര്ന്തീര്;
മിന് ചെയ്ത നുണ് ഇടൈയാള് പരവൈ ഇവള് തന് മുകപ്പേ,
എന് ചെയ്ത ആറു, അടികേള്! അടിയേന് ഇട്ടളമ് കെടവേ?.

[1]
ഉമ്പരുമ് വാനവരുമ്(മ്) ഉടനേ നിറ്കവേ, എനക്കുച്
ചെമ്പൊനൈത് തന്തു അരുളി, തികഴുമ് മുതുകുന്റു അമര്ന്തീര്;
വമ്പു അമരുമ് കുഴലാള് പരവൈ ഇവള് വാടുകിന്റാള്;
എമ്പെരുമാന്! അരുളീര്, അടിയേന് ഇട്ടളമ് കെടവേ! .

[2]
പത്താ! പത്തര്കളുക്കു അരുള് ചെയ്യുമ് പരമ്പരനേ!
മുത്താ! മുക്കണനേ! മുതുകുന്റമ് അമര്ന്തവനേ!
മൈത്തു ആരുമ് തടങ്കണ് പരവൈ ഇവള് വാടാമേ,
അത്താ! തന്തരുളായ്, അടിയേന് ഇട്ടളമ് കെടവേ! .

[3]
മങ്കൈ ഓര് കൂറു അമര്ന്തീര്; മറൈ നാന്കുമ് വിരിത്തു ഉകന്തീര്;
തിങ്കള് ചടൈക്കു അണിന്തീര്; തികഴുമ് മുതുകുന്റു അമര്ന്തീര്;
കൊങ്കൈ നല്ലാള് പരവൈ കുണമ് കൊണ്ടു ഇരുന്താള് മുകപ്പേ,
അങ്കണനേ! അരുളായ്, അടിയേന് ഇട്ടളമ് കെടവേ! .

[4]
മൈ ആരുമ് മിടറ്റായ്! മരുവാര് പുരമ് മൂന്റു എരിത്ത
ചെയ്യാര് മേനിയനേ! തികഴുമ് മുതുകുന്റു അമര്ന്തായ്!
പൈ ആരുമ്(മ്) അരവു ഏര് അല്കുലാള് ഇവള് വാടുകിന്റാള്;
ഐയാ! തന്തരുളായ്, അടിയേന് ഇട്ടളമ് കെടവേ! .

[5]
നെടിയാന്, നാന്മുകനുമ്(മ്), ഇരവി(യ്)യൊടുമ്, ഇന്തിരനുമ്,
മുടിയാല് വന്തു ഇറൈഞ്ച(മ്) മുതുകുന്റമ് അമര്ന്തവനേ!
പടി ആരുമ്(മ്) ഇയലാള് പരവൈ ഇവള് തന് മുകപ്പേ,
അടികേള്! തന്തരുളായ്, അടിയേന് ഇട്ടളമ് കെടവേ! .

[6]
കൊന്തു അണവുമ് പൊഴില് ചൂഴ് കുളിര് മാ മതില് മാളികൈ മേല്
വന്തു അണവുമ് മതി ചേര്, ചടൈ മാ മുതുകുന്റു ഉടൈയായ്!
പന്തു അണവുമ് വിരലാള് പരവൈ ഇവള് തന് മുകപ്പേ,
അന്തണനേ! അരുളായ്, അടിയേന് ഇട്ടളമ് കെടവേ! .

[7]
പരചു ആരുമ് കരവാ! പതിനെണ് കണമുമ് ചൂഴ
മുരചാര് വന്തു അതിര(മ്), മുതുകുന്റമ് അമര്ന്തവനേ!
വിരൈ ചേരുമ് കുഴലാള് പരവൈ ഇവള് തന് മുകപ്പേ,
അരചേ! തന്തരുളായ്, അടിയേന് ഇട്ടളമ് കെടവേ! .

[8]
ഏത്താതു ഇരുന്തു അറിയേന്; ഇമൈയോര് തനി നായകനേ!
മൂത്തായ്, ഉലകുക്കു എല്ലാമ്; മുതുകുന്റമ് അമര്ന്തവനേ!
പൂത്തു ആരുമ് കുഴലാള് പരവൈ ഇവള് തന് മുകപ്പേ,
കൂത്താ! തന്തു അരുളായ്, കൊടിയേന് ഇട്ടളമ് കെടവേ! .

[9]
പിറൈ ആരുമ് ചടൈ എമ്പെരുമാന്! അരുളായ് എന്റു,
മുറൈയാല് വന്തു അമരര് വണങ്കുമ് മുതുകുന്റര് തമ്മൈ
മറൈയാര് തമ് കുരിചില് വയല് നാവല് ആരൂരന്-ചൊന്ന
ഇറൈ ആര് പാടല് വല്ലാര്ക്കു എളിതു ആമ്, ചിവലോകമ് അതേ .

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.034  
തമ്മൈയേ പുകഴ്ന്തു ഇച്ചൈ പേചിനുമ്  
Tune - കൊല്ലി   (Location: തിരുപ്പുകലൂര് God: അക്കിനിയീചുവരര് Goddess: കരുന്താര്ക്കുഴലിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=sGcq0xXT5JA
തമ്മൈയേ പുകഴ്ന്തു ഇച്ചൈ പേചിനുമ് ചാര്വിനുമ് തൊണ്ടര് തരുകിലാപ്
പൊയ്മ്മൈയാളരൈപ് പാടാതേ, എന്തൈ പുകലൂര് പാടുമിന്, പുലവീര്കാള്!
ഇമ്മൈയേ തരുമ്, ചോറുമ് കൂറൈയുമ്; ഏത്തല് ആമ്; ഇടര് കെടലുമ് ആമ്;
അമ്മൈയേ ചിവലോകമ് ആള്വതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[1]
മിടുക്കു ഇലാതാനൈ, വീമനേ; വിറല് വിചയനേ, വില്ലുക്കു ഇവന്; എന്റു,
കൊടുക്കിലാതാനൈ, പാരിയേ! എന്റു, കൂറിനുമ് കൊടുപ്പാര് ഇലൈ;
പൊടിക് കൊള് മേനി എമ് പുണ്ണിയന് പുകലൂരൈപ് പാടുമിന്, പുലവീര്കാള്!
അടുക്കു മേല് അമരുലകമ് ആള്വതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[2]
കാണിയേല് പെരിതു ഉടൈയനേ! കറ്റു നല്ലനേ! ചുറ്റമ്, നല് കിളൈ,
പേണിയേ വിരുന്തു ഓമ്പുമേ! എന്റു പേചിനുമ് കൊടുപ്പാര് ഇലൈ;
പൂണി പൂണ്ടു ഉഴപ് പുള് ചിലമ്പുമ് തണ് പുകലൂര് പാടുമിന്, പുലവീര്കാള്!
ആണി ആയ് അമരുലകമ് ആള്വതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[3]
നരൈകള് പോന്തു മെയ് തളര്ന്തു മൂത്തു ഉടല് നടുങ്കി നിറ്കുമ് ഇക് കിഴവനൈ,
വരൈകള് പോല്-തിരള് തോളനേ! എന്റു വാഴ്ത്തിനുമ് കൊടുപ്പാര് ഇലൈ;
പുരൈ വെള് ഏറു ഉടൈപ് പുണ്ണിയന് പുകലൂരൈപ് പാടുമിന്, പുലവീര്കാള്!
അരൈയനായ് അമരുലകമ് ആള്വതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[4]
വഞ്ചമ് നെഞ്ചനൈ, മാ ചഴക്കനൈ, പാവിയൈ, വഴക്കു ഇ(ല്)ലിയൈ,
പഞ്ചതുട്ടനൈ, ചാതുവേ! എന്റു പാടിനുമ് കൊടുപ്പാര് ഇലൈ;
പൊന് ചെയ് ചെഞ്ചടൈപ് പുണ്ണിയന് പുകലൂരൈപ് പാടുമിന്, പുലവീര്കാള്!
നെഞ്ചില് നോയ് അറുത്തു ഉഞ്ചു പോവതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[5]
നലമ് ഇലാതാനൈ, നല്ലനേ! എന്റു, നരൈത്ത മാന്തരൈ, ഇളൈയനേ!
കുലമ് ഇലാതാനൈ, കുലവനേ! എന്റു, കൂറിനുമ് കൊടുപ്പാര് ഇലൈ;
പുലമ് എലാമ് വെറി കമഴുമ് പൂമ് പുകലൂരൈപ് പാടുമിന്, പുലവീര്കാള്!
അലമരതു അമരുലകമ് ആള്വതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[6]
നോയനൈ, തടന്തോളനേ! എന്റു, നொയ്യ മാന്തരൈ, വിഴുമിയ
തായ് അന്റോ, പുലവോര്ക്കു എലാമ്! എന്റു, ചാറ്റിനുമ് കൊടുപ്പാര് ഇലൈ;
പോയ് ഉഴന്റു കണ് കുഴിയാതേ, എന്തൈ പുകലൂര് പാടുമിന്, പുലവീര്കാള്!
ആയമ് ഇന്റിപ് പോയ് അണ്ടമ് ആള്വതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[7]
എള് വിഴുന്ത ഇടമ് പാര്ക്കുമ് ആകിലുമ്, ഈക്കുമ് ഈകിലന് ആകിലുമ്,
വള്ളലേ! എങ്കള് മൈന്തനേ! എന്റു വാഴ്ത്തിനുമ് കൊടുപ്പാര് ഇലൈ;
പുള് എലാമ് ചെന്റു ചേരുമ് പൂമ് പുകലൂരൈപ് പാടുമിന്, പുലവീര്കാള്!
അള്ളല്പട്ടു അഴുന്താതു പോവതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[8]
കറ്റിലാതാനൈ, കറ്റു നല്ലനേ!, കാമതേവനൈ ഒക്കുമേ ,
മുറ്റിലാതാനൈ, മുറ്റനേ!, എന്റു മൊഴിയിനുമ് കൊടുപ്പാര് ഇലൈ;
പൊത്തില് ആന്തൈകള് പാട്ടു അറാപ് പുകലൂരൈപ് പാടുമിന്, പുലവീര്കാള്!
അത്തനായ് അമരുലകമ് ആള്വതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[9]
തൈയലാരുക്കു ഒര് കാമനേ! എന്റുമ്, ചാല നല അഴകു ഉടൈ ഐയനേ!
കൈ ഉലാവിയ വേലനേ! എന്റു, കഴറിനുമ് കൊടുപ്പാര് ഇലൈ;
പൊയ്കൈ ആവിയില് മേതി പായ് പുകലൂരൈപ് പാടുമിന്, പുലവീര്കാള്!
ഐയനായ് അമരുലകമ് ആള്വതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[10]
ചെറുവിനില് ചെഴുങ് കമലമ് ഓങ്കു തെന്പുകലൂര് മേവിയ ചെല്വനൈ
നറവമ് പൂമ്പൊഴില് നാവലൂരന്-വനപ്പകൈ അപ്പന്, ചടൈയന്തന്
ചിറുവന്, വന്തൊണ്ടന്, ഊരന്-പാടിയ പാടല് പത്തു ഇവൈ വല്ലവര്
അറവനാര് അടി ചെന്റു ചേര്വതറ്കു യാതുമ് ഐയുറവു ഇല്ലൈയേ.

[11]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.039  
തില്ലൈ വാഴ് അന്തണര് തമ്  
Tune - കൊല്ലിക്കൗവാണമ്   (Location: തിരുവാരൂര് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=F-qNMxHIme8 Audio: https://www.youtube.com/watch?v=j3zT6yhDffM
തില്ലൈ വാഴ് അന്തണര് തമ് അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
തിരു നീല കണ്ടത്തുക് കുയവനാര്ക്കു അടിയേന്;
ഇല്ലൈയേ എന്നാത ഇയറ്പകൈക്കുമ് അടിയേന്;
ഇളൈയാന് തന് കുടിമാറന്അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
വെല്ലുമാ മിക വല്ല മെയ്പ്പൊരുളുക്കു അടിയേന്;
വിരി പൊഴില് ചൂഴ് കുന്റൈയാര് വിറല് മിണ്ടറ്കു അടിയേന്;
അല്ലി മെന് മുല്ലൈ അന്താര് അമര് നീതിക്കു അടിയേന്;
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക്കു  ആളേ .

[1]
ഇലൈ മലിന്ത വേല് നമ്പി എറിപത്തറ്കു അടിയേന്;
ഏനാതി നാതന് തന് അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
കലൈ മലിന്ത ചീര് നമ്പി കണ്ണപ്പര്ക്കു അടിയേന്;
കടവൂരില് കലയന് തന് അടിയാര്ക്കുമ്  അടിയേന്;
മലൈ മലിന്ത തോള് വള്ളല് മാനക്കഞ്ചാറന്,
എഞ്ചാത വാള്-തായന്, അടിയാര്ക്കുമ്  അടിയേന്;
അലൈ മലിന്ത പുനല് മങ്കൈ ആനായറ്കു അടിയേന്;
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക്കു  ആളേ .

[2]
മുമ്മൈയാല് ഉലകു ആണ്ട മൂര്ത്തിക്കുമ് അടിയേന്;
മുരുകനുക്കുമ്, ഉരുത്തിര പചുപതിക്കുമ്, അടിയേന്;
ചെമ്മൈയേ തിരു നാളൈപ് പോവാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
തിരുക്കുറിപ്പുത് തൊണ്ടര് തമ്    അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
മെയ്മ്മൈയേ തിരുമേനി വഴിപടാ നിറ്ക,
വെകുണ്ടു എഴുന്ത താതൈതാള് മഴുവിനാല്  എറിന്ത,
അമ്മൈയാന് അടി ചണ്ടിപ് പെരുമാനുക്കു അടിയേന്;
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക്കു  ആളേ .

[3]
തിരു നിന്റ ചെമ്മൈയേ ചെമ്മൈയാക് കൊണ്ട
തിരുനാവുക്കരൈയന് തന് അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
പെരു നമ്പി കുലച്ചിറൈ തന് അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
പെരു മിഴലൈക് കുറുമ്പറ്കുമ്,   പേയാര്ക്കുമ്, അടിയേന്;
ഒരു നമ്പി അപ്പൂതി അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
ഒലി പുനല് ചൂഴ് ചാത്ത മങ്കൈ നീല നക്കറ്കു  അടിയേന്;
അരു നമ്പി നമി നന്തി അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക്കു  ആളേ .

[4]
വമ്പു അറാ വരിവണ്ടു മണമ് നാറ മലരുമ്
മതു മലര് നല് കൊന്റൈയാന് അടി അലാല് പേണാ
എമ്പിരാന്-ചമ്പന്തന് അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
ഏയര്കോന് കലിക്കാമന് അടിയാര്ക്കുമ്  അടിയേന്;
നമ്പിരാന്-തിരുമൂലന് അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
നാട്ടമ് മികു തണ്ടിക്കുമ്, മൂര്ക്കറ്കുമ്,  അടിയേന്;
അമ്പരാന്-ചോമാചിമാറനുക്കുമ് അടിയേന്;
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക്കു ആളേ .

[5]
വാര് കൊണ്ട വന മുലൈയാള് ഉമൈ പങ്കന് കഴലേ
മറവാതു കല് എറിന്ത ചാക്കിയറ്കുമ് അടിയേന്;
ചീര് കൊണ്ട പുകഴ് വള്ളല് ചിറപ്പുലിക്കുമ് അടിയേന്;
ചെങ്കാട്ടങ്കുടി മേയ  ചിറുത്തൊണ്ടറ്കു അടിയേന്;
കാര് കൊണ്ട കൊടൈ കഴറിറ്ററിവാറ്കുമ് അടിയേന്;
കടല് കാഴി കണനാതന്  അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
ആര് കൊണ്ട വേല് കൂറ്റന്-കളന്തൈക് കോന്-അടിയേന്;
ആരൂരന് ആരൂരില്   അമ്മാനുക്കു ആളേ .

[6]
പൊയ് അടിമൈ ഇല്ലാത പുലവര്ക്കുമ് അടിയേന്;
പൊഴില് കരുവൂര്ത് തുഞ്ചിയ  പുകഴ്ച്ചോഴറ്കു അടിയേന്;
മെയ് അടിയാന്-നരചിങ്ക മുനൈയരൈയറ്കു അടിയേന്;
വിരി തിരൈ ചൂഴ് കടല് നാകൈ  അതിപത്തറ്കു അടിയേന്;
കൈ തടിന്ത വരിചിലൈയാന്-കലിക് കമ്പന്, കലിയന്,
കഴല് ചത്തി-വരിഞ്ചൈയര്കോന്,-  അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
ഐയടികള് കാടവര് കോന് അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക്കു  ആളേ .

[7]
കറൈക് കണ്ടന് കഴല് അടിയേ കാപ്പുക് കൊണ്ടിരുന്ത
കണമ് പുല്ല നമ്പിക്കുമ്, കാരിക്കുമ്, അടിയേന്;
നിറൈക് കൊണ്ട ചിന്തൈയാന്, നെല്വേലി വെന്റ
നിന്റ ചീര് നെടുമാറന് അടിയാര്ക്കുമ്  അടിയേന്;
തുറൈക് കൊണ്ട ചെമ്പവളമ് ഇരുള് അകറ്റുമ് ചോതിത്
തൊല് മയിലൈ വായിലാന്   അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
അറൈക് കൊണ്ട വേല് നമ്പി മുനൈയടുവാറ്കു അടിയേന്;
ആരൂരന് ആരൂരില്അമ്മാനുക്കു ആളേ .

[8]
കടല് ചൂഴ്ന്ത ഉലകു എലാമ് കാക്കിന്റ പെരുമാന്-
കാടവര് കോന്-കഴറ്ചിങ്കന് അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
മടല് ചൂഴ്ന്ത താര് നമ്പി ഇടങ്കഴിക്കുമ്, തഞ്ചൈ
മന്നവന് ആമ്ചെരുത്തുണൈ തന്  അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
പുടൈ ചൂഴ്ന്ത പുലി അതള് മേല് അരവു ആട ആടി
പൊന് അടിക്കേ മനമ് വൈത്ത പുകഴ്ത്   തുണൈക്കുമ് അടിയേന്;
അടല് ചൂഴ്ന്ത വേല് നമ്പി കോട്പുലിക്കുമ് അടിയേന്;
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക്കു  ആളേ .

[9]
പത്തരായ്പ് പണിവാര്കള് എല്ലാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
പരമനൈയേ പാടുവാര് അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
ചിത്തത്തൈച് ചിവന് പാലേ വൈത്താര്ക്കുമ് അടിയേന്;
തിരു ആരൂര്പ് പിറന്താര്കള്  എല്ലാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
മുപ്പോതുമ് തിരുമേനി തീണ്ടുവാര്ക്കു അടിയേന്;
മുഴുനീറു പൂചിയ മുനിവര്ക്കുമ് അടിയേന്;
അപ്പാലുമ് അടിച് ചാര്ന്ത അടിയാര്ക്കുമ് അടിയേന്;
ആരൂരന് ആരൂരില് അമ്മാനുക്കു  ആളേ .

[10]
മന്നിയ ചീര് മറൈ നാവന്നിന്റവൂര് പൂചല്,
വരിവളൈയാള് മാനിക്കുമ്, നേചനുക്കുമ്, അടിയേന്;
തെന്നവനായ് ഉലകു ആണ്ട ചെങ്കണാറ്കു അടിയേന്;
തിരുനീല കണ്ടത്തുപ്  പാണനാര്ക്കു അടിയേന്;
എന്നവന് ആമ് അരന് അടിയേ അടൈന്തിട്ട ചടൈയന്,
ഇചൈഞാനി, കാതലന്-തിരു   നാവലൂര്ക് കോന്,
അന്നവന് ആമ് ആരൂരന്-അടിമൈ കേട്ടു ഉവപ്പാര്
ആരൂരില് അമ്മാനുക്കു അന്പര്  ആവാരേ .

[11]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.046  
പത്തു ഊര് പുക്കു, ഇരന്തു,  
Tune - കൊല്ലിക്കൗവാണമ്   (Location: തിരുനാകൈക്കാരോണമ് (നാകപ്പട്ടിനമ്) God: കായാരോകണേചുവരര് Goddess: നീലായതാട്ചിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=P-LoRs-kJuE
പത്തു ഊര് പുക്കു, ഇരന്തു, ഉണ്ടു, പലപതികമ് പാടി, | പാവൈയരൈക് കിറി പേചിപ് പടിറു ആടിത് തിരിവീര്;
ചെത്താര് തമ് എലുമ്പു അണിന്തു ചേ ഏറിത് തിരിവീര്; | ചെല്വത്തൈ മറൈത്തു വൈത്തീര്; എനക്കു ഒരു നാള് ഇരങ്കീര്;
മുത്തു ആരമ്, ഇലങ്കി-മിളിര് മണിവയിരക് കോവൈ-|അവൈ, പൂണത് തന്തു അരുളി, മെയ്ക്കു ഇനിതാ നാറുമ്
കത്തൂരി കമഴ് ചാന്തു പണിത്തു അരുള വേണ്ടുമ് | കടല് നാകൈക്കാരോണമ് മേവി ഇരുന്തീരേ! .

[1]
വേമ്പിനൊടു തീമ് കരുമ്പു വിരവി എനൈത് തീറ്റി, | വിരുത്തി നാന് ഉമൈ വേണ്ട, തുരുത്തി  പുക്കു അങ്കു ഇരുന്തീര്;
പാമ്പിനൊടു പടര് ചടൈകള് അവൈ കാട്ടി വെരുട്ടിപ് | പകട്ട നാന് ഒട്ടുവനോ? പല    കാലുമ് ഉഴന്റേന്;
ചേമ്പിനോടു ചെങ്കഴു നീര് തണ് കിടങ്കില്-തികഴുമ് |തിരു ആരൂര് പുക്കു ഇരുന്ത തീവണ്ണര്   നീരേ;
കാമ്പിനൊടു നേത്തിരങ്കള് പണിത്തു അരുള വേണ്ടുമ് | കടല് നാകൈക്കാരോണമ് മേവി   ഇരുന്തീരേ! .

[2]
പൂണ്പതു ഓര് ഇള ആമൈ; പൊരുവിടൈ ഒന്റു ഏറി,| പൊല്ലാത വേടമ് കൊണ്ടു,  എല്ലാരുമ് കാണപ്
പാണ് പേചി, പടുതലൈയില് പലി കൊള്കൈ തവിരീര്;| പാമ്പിനൊടു പടര് ചടൈ മേല് മതി   വൈത്ത പണ്പീര്;
വീണ് പേചി മടവാര് കൈ വെള്വളൈകള് കൊണ്ടാല്,| വെറ്പു അരൈയന് മടപ്പാവൈ   പൊറുക്കുമോ? ചൊല്ലീര്
കാണ്പു ഇനിയ മണി മാടമ് നിറൈന്ത നെടുവീതിക് | കടല് നാകൈക്കാരോണമ് മേവി      ഇരുന്തീരേ! .

[3]
വിട്ടതു ഓര് ചടൈ താഴ, വീണൈ വിടങ്കു ആക,| വീതി വിടൈ ഏറുവീര്; വീണ് അടിമൈ   ഉകന്തീര്;
തുട്ടര് ആയിന പേയ്കള് ചൂഴ നടമ് ആടിച്| ചുന്തരരായ്ത് തൂ മതിയമ് ചൂടുവതു ചുവണ്ടേ?
വട്ടവാര് കുഴല് മടവാര് തമ്മൈ മയല് ചെയ്തല് | മാ തവമോ? മാതിമൈയോ? വാട്ടമ്    എലാമ് തീരക്
കട്ടി എമക്കു ഈവതു താന് എപ്പോതു? ചൊല്ലീര്| കടല് നാകൈക്കാരോണമ് മേവി ഇരുന്തീരേ! .

[4]
മിണ്ടാടിത് തിരി തന്തു, വെറുപ്പനവേ ചെയ്തു,| വിനൈക്കേടു പല പേചി, വേണ്ടിയവാ തിരിവീര്;
തൊണ്ടാടിത് തിരിവേനൈത് തൊഴുമ്പു തലൈക്കു ഏറ്റുമ് | ചുന്തരനേ! കന്തമ് മുതല് ആടൈ  ആപരണമ്
പണ്ടാരത്തേ എനക്കുപ് പണിത്തു അരുള വേണ്ടുമ്;| പണ്ടു താന് പിരമാണമ് ഒന്റു ഉണ്ടേ? നുമ്മൈക്
കണ്ടാര്ക്കുമ് കാണ്പു അരിതു ആയ്ക് കനല് ആകി നിമിര്ന്തീര്| കടല് നാകൈക്കാരോണമ് മേവി ഇരുന്തീരേ!

[5]
ഇലവ ഇതഴ് വായ് ഉമൈയോടു എരുതു ഏറി, പൂതമ് | ഇചൈ പാട, ഇടു പിച്ചൈക്കു എച്ചു ഉച്ചമ് പോതു,
പല അകമ് പുക്കു, ഉഴിതര്വീര്; പട്ടോടു ചാന്തമ്| പണിത്തു അരുളാതു ഇരുക്കിന്റ പരിചു എന്ന പടിറോ?
ഉലവു തിരൈക് കടല് നഞ്ചൈ, അന്റു, അമരര് വേണ്ട | ഉണ്ടു അരുളിച് ചെയ്തതു, ഉമക്കു ഇരുക്ക ഒണ്ണാതു ഇടവേ;
കലവ മയില് ഇയലവര്കള് നടമ് ആടുമ് ചെല്വക്| കടല് നാകൈക്കാരോണമ് മേവി ഇരുന്തീരേ! .

[6]
തൂചു ഉടൈയ അകല് അല്കുല്-തൂമൊഴിയാള് ഊടല്| തൊലൈയാത കാലത്തു ഓര് ചൊല്പാടു ആയ് വന്തു,
തേചു ഉടൈയ ഇലങ്കൈയര് കോന് വരൈ എടുക്ക അടര്ത്തു,| തിപ്പിയ കീതമ് പാട, തേരൊടു വാള് കൊടുത്തീര്;
നേചമ് ഉടൈ അടിയവര്കള് വരുന്താമൈ അരുന്ത,| നിറൈ മറൈയോര് ഉറൈ വീഴിമിഴലൈ  തനില് നിത്തല്
കാചു അരുളിച് ചെയ്തീര്; ഇന്റു എനക്കു അരുള വേണ്ടുമ് | കടല് നാകൈക്കാരോണമ് മേവി   ഇരുന്തീരേ! .

[7]
മാറ്റമ് മേല് ഒന്റു ഉരൈയീര്; വാളാ നീര് ഇരുന്തീര്;| വാഴ്വിപ്പന് എന ആണ്ടീര്; വഴി അടിയേന്, ഉമക്കു;
ആറ്റവേല്-തിരു ഉടൈയീര്; നല്കൂര്ന്തീര് അല്ലീര്;| അണി ആരൂര് പുകപ് പെയ്ത അരു നിതിയമ്   അതനില്-
തോറ്റമ് മികു മുക്കൂറ്റില് ഒരു കൂറു വേണ്ടുമ്;| താരീരേല്, ഒരു പൊഴുതുമ് അടി എടുക്കല്   ഒട്ടേന്;
കാറ്റു അനൈയ കടുമ് പരിമാ ഏറുവതു വേണ്ടുമ്| കടല് നാകൈക്കാരോണമ് മേവിഇരുന്തീരേ! .

[8]
മണ്ണുലകുമ് വിണ്ണുലകുമ് ഉ(മ്)മതേ ആട്ചി;| മലൈ അരൈയന് പൊന് പാവൈ,   ചിറുവനൈയുമ്, തേറേന്;
എണ്ണിലി ഉണ് പെരു വയിറന് കണപതി ഒന്റു അറിയാന്;| എമ്പെരുമാന്! ഇതു തകവോ?      ഇയമ്പി അരുള് ചെയ്വീര്!
തിണ്ണെന എന് ഉടല് വിരുത്തി താരീരേ ആകില്,| തിരുമേനി വരുന്തവേ വളൈക്കിന്റേന്;   നാളൈ,
കണ്ണറൈയന്, കൊടുമ്പാടന് എന്റു ഉരൈക്ക വേണ്ടാ | കടല് നാകൈക്കാരോണമ്     മേവി ഇരുന്തീരേ! .

[9]
മറി ഏറു കരതലത്തീര്; മാതിമൈയേല് ഉടൈയീര്;| മാ നിതിയമ് തരുവന് എന്റു വല്ലീരായ് ആണ്ടീര്;
കിറി പേചി, കീഴ്വേളൂര് പുക്കു, ഇരുന്തീര്; അടികേള്!| കിറി ഉമ്മാല് പടുവേനോ? തിരു ആണൈ   ഉണ്ടേല്,
പൊറി വിരവു നല് പുകര് കൊള് പൊന് ചുരികൈ മേല് ഓര്| പൊന് പൂവുമ് പട്ടികൈയുമ് പുരിന്തു     അരുള വേണ്ടുമ്;
കറി വിരവു നെയ്ചോറു മുപ്പോതുമ് വേണ്ടുമ്| കടല് നാകൈക്കാരോണമ് മേവി ഇരുന്തീരേ! .

[10]
പണ് മയത്ത മൊഴിപ് പരവൈ ചങ്കിലിക്കുമ് എനക്കുമ് | പറ്റു ആയ പെരുമാനേ! മറ്റു ആരൈ   ഉടൈയേന്?
ഉള് മയത്ത ഉമക്കു അടിയേന് കുറൈ തീര്ക്ക വേണ്ടുമ്;| ഒളി മുത്തമ്, പൂണ് ആരമ്, ഒണ്     പട്ടുമ്, പൂവുമ്,
കണ് മയത്ത കത്തൂരി, കമഴ് ചാന്തുമ്, വേണ്ടുമ് |കടല് നാകൈക്കാരോണമ് മേവി ഇരുന്തീര്!   എന്റു
അണ് മയത്താല് അണി നാവല് ആരൂരന് ചൊന്ന | അരുന്തമിഴ്കള് ഇവൈ വല്ലാര്    അമരുലകു ആള്പവരേ .

[11]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.047  
കാട്ടൂര്ക് കടലേ! കടമ്പൂര് മലൈയേ!  
Tune - പഴമ്പഞ്ചുരമ്   (Location: തിരുവാരൂര് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=3lVBB7jvhtw
കാട്ടൂര്ക് കടലേ! കടമ്പൂര് മലൈയേ! കാനപ്പേരൂരായ്!
കോട്ടൂര്ക് കൊഴുന്തേ! അഴുന്തൂര് അരചേ! കൊഴു നല് കൊല് ഏറേ!
പാട്ടു ഊര് പലരുമ് പരവപ്പടുവായ്! പനങ്കാട്ടൂരാനേ!
മാട്(ട്)ടു ഊര് അറവാ! മറവാതു ഉന്നൈപ് പാടപ് പണിയായേ!

[1]
കൊങ്കില് കുറുമ്പില് കുരക്കുത് തളിയായ്! കുഴകാ! കുറ്റാലാ!
മങ്കുല്-തിരിവായ്! വാനോര് തലൈവാ! വായ്മൂര് മണവാളാ!
ചങ്കക് കുഴൈ ആര് ചെവിയാ! അഴകാ! അവിയാ അനല് ഏന്തിക്
കങ്കുല് പുറങ്കാട്ടു ആടീ! അടിയാര് കവലൈ കളൈയായേ!

[2]
നിറൈക് കാട്ടാനേ! നെഞ്ചത്താനേ! നിന്റിയൂരാനേ!
മിറൈ(ക്)ക് കാട്ടാനേ! പുനല് ചേര് ചടൈയായ്! അനല് ചേര് കൈയാനേ!
മറൈക്കാട്ടാനേ! തിരു മാന്തുറൈയായ്! മാകോണത്താനേ!
ഇറൈക്(ക്) കാട്ടായേ, എങ്കട്കു ഉന്നൈ! എമ്മാന് തമ്മാനേ!

[3]
ആരൂര് അത്താ! ഐയാറ്റു അമുതേ! അളപ്പൂര് അമ്മാനേ!
കാര് ഊര് പൊഴില്കള് പുടൈ ചൂഴ് പുറവില് കരുകാവൂരാനേ!
പേരൂര് ഉറൈവായ്! പട്ടിപ് പെരുമാന്! പിറവാ നെറിയാനേ!
പാര് ഊര് പലരുമ് പരവപ്പടുവായ്! പാചൂര് അമ്മാനേ!

[4]
മരുകല് ഉറൈവായ്! മാകാളത്തായ്! മതിയമ് ചടൈയാനേ!
അരുകല് പിണി നിന് അടിയാര് മേല അകല അരുളായേ!
കരുകല് കുരലായ്! വെണ്ണിക് കരുമ്പേ! കാനൂര്ക് കട്ടിയേ!
പരുകപ് പണിയായ്, അടിയാര്ക്കു ഉന്നൈ! പവളപ്പടിയാനേ!

[5]
താമ് കൂര് പിണി നിന് അടിയാര് മേല അകല അരുളായേ
വേങ്കൂര് ഉറൈവായ്! വിളമര് നകരായ്! വിടൈ ആര് കൊടിയാനേ!
നാങ്കൂര് ഉറൈവായ്! തേങ്കൂര് നകരായ്! നല്ലൂര് നമ്പാനേ!
പാങ്കു ഊര് പലി തേര് പരനേ! പരമാ! പഴനപ്പതിയാനേ!

[6]
തേനൈക് കാവല് കൊണ്ടു വിണ്ട കൊന്റൈച് ചെഴുന് താരായ്!
വാനൈക് കാവല് കൊണ്ടു നിന്റാര് അറിയാ നെറിയാനേ!
ആനൈക്കാവില് അരനേ! പരനേ! അണ്ണാമലൈയാനേ!
ഊനൈക് കാവല് കൈവിട്ടു, ഉന്നൈ ഉകപ്പാര് ഉണര്വാരേ.

[7]
തുരുത്തിച് ചുടരേ! നെയ്ത്താനത്തായ്! ചൊല്ലായ്, കല്ലാലാ!
പരുത്(ത്)തി നിയമത്തു ഉറൈവായ്! വെയില് ആയ്, പല ആയ്, കാറ്റു ആനായ്;
തിരുത്തിത് തിരുത്തി വന്തു, എന് ചിന്തൈ ഇടമ് കൊള് കയിലായാ!
അരുത്തിത്തു, ഉന്നൈ അടൈന്താര് വിനൈകള് അകല അരുളായേ!

[8]
പുലിയൂര്ച് ചിറ്റമ്പലത്തായ്! പുകലൂര്പ് പോതാ! മൂതൂരാ!
പൊലി ചേര് പുരമ് മൂന്റു എരിയച് ചെറ്റ പുരി പുന്ചടൈയാനേ!
വലി ചേര് അരക്കന് തടക്കൈ ഐഞ്ഞാന്കു അടര്ത്ത മതിചൂടീ!
കലി ചേര് പുറവില് കടവൂര് ആളീ! കാണ അരുളായേ!

[9]
കൈമ്മാ ഉരിവൈ അമ്മാന് കാക്കുമ് പല ഊര് കരുത്തു ഉന്നി,
മൈമ് മാന് തടങ്കണ് മതുരമ് അന്ന മൊഴിയാള് മടച് ചിങ്കടി-
തമ്മാന്-ഊരന്, ചടൈയന് ചിറുവന്, അടിയന്-തമിഴ് മാലൈ
ചെമ്മാന്തു ഇരുന്തു തിരുവായ് തിറപ്പാര് ചിവലോകത്താരേ.

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.048  
മറ്റുപ് പറ്റു എനക്കു ഇന്റി,  
Tune - പഴമ്പഞ്ചുരമ്   (Location: തിരുപ്പാണ്ടിക്കൊടുമുടി നമചിവായത് തിരുപ്പതികമ് God: കൊടുമുടിനാതര് Goddess: പണ്മൊഴിയാളമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=y6YX15hV58I Audio: https://www.youtube.com/watch?v=llZiPGBTX5g
മറ്റുപ് പറ്റു എനക്കു ഇന്റി, നിന് തിരുപ്പാതമേ മനമ് പാവിത്തേന്;
പെറ്(റ്)റലുമ് പിറന്തേന്; ഇനിപ് പിറവാത തന്മൈ വന്തു എയ്തിനേന്;
കറ്റവര് തൊഴുതു ഏത്തുമ് ചീര്ക് കറൈയൂരില് പാണ്ടിക് കൊടുമുടി
നല്-തവാ! ഉനൈ നാന് മറക്കിനുമ് ചൊല്ലുമ്, നാ നമച്ചിവായവേ.

[1]
ഇട്ടന് നുമ് അടി ഏത്തുവാര് ഇകഴ്ന്തിട്ട നാള്, മറന്തിട്ട നാള്,
കെട്ട നാള് ഇവൈ എന്റു അലാല് കരുതേന്; കിളര് പുനല് കാവിരി
വട്ട വാചികൈ കൊണ്ടു അടി തൊഴുതു ഏത്തു പാണ്ടിക് കൊടുമുടി
നട്ടവാ! ഉനൈ നാന് മറക്കിനുമ് ചൊല്ലുമ്, നാ നമച്ചിവായവേ.

[2]
ഓവു നാള്, ഉണര്വു അഴിയുമ് നാള്, ഉയിര് പോകുമ് നാള്, ഉയര് പാടൈ മേല്
കാവു നാള് ഇവൈ എന്റു അലാല് കരുതേന്, കിളര് പുനല് കാവിരിപ്
പാവു തണ്പുനല് വന്തു ഇഴി പരഞ്ചോതി! പാണ്ടിക് കൊടുമുടി
നാവലാ! ഉനൈ നാന് മറക്കിനുമ് ചൊല്ലുമ്, നാ നമച്ചിവായവേ.

[3]
എല്ലൈ ഇല് പുകഴ് എമ്പിരാന്, എന്തൈ തമ്പിരാന്, എന് പൊന് മാമണി,
കല്ലൈ ഉന്തി വളമ് പൊഴിന്തു ഇഴി കാവിരി അതന് വായ്ക് കരൈ,
നല്ലവര് തൊഴുതു ഏത്തുമ് ചീര് കറൈയൂരില് പാണ്ടിക് കൊടുമുടി
വല്ലവാ! ഉനൈ നാന് മറക്കിനുമ് ചൊല്ലുമ്, നാ നമച്ചിവായവേ.

[4]
അഞ്ചിനാര്ക്കു അരണ് ആതി എന്റു അടിയേനുമ് നാന് മിക അഞ്ചിനേന്;
അഞ്ചല്! എന്റു അടിത് തൊണ്ടനേറ്കു അരുള് നല്കിനായ്ക്കു അഴികിന്റതു എന്?
പഞ്ചിന് മെല് അടിപ് പാവൈ മാര് കുടൈന്തു ആടു പാണ്ടിക് കൊടുമുടി
നഞ്ചു അണി കണ്ട! നാന് മറക്കിനുമ് ചൊല്ലുമ്, നാ നമച്ചിവായവേ.

[5]
ഏടു വാന് ഇളന്തിങ്കള് ചൂടിനൈ; എന്, പിന്? കൊല് പുലിത് തോലിന് മേല്
ആടു പാമ്പു അതു അരൈക്കു അചൈത്ത അഴകനേ! അമ് തണ് കാവിരിപ്
പാടു തണ് പുനല് വന്തു ഇഴി പരഞ്ചോതി! പാണ്ടിക് കൊടുമുടി
ചേടനേ! ഉനൈ നാന് മറക്കിനുമ് ചൊല്ലുമ്, നാ നമച്ചിവായവേ.

[6]
വിരുമ്പി നിന് മലര്പ് പാതമേ നിനൈന്തേന്; വിനൈകളുമ് വിണ്ടന;
നെരുങ്കി വണ് പൊഴില് ചൂഴ്ന്തു എഴില് പെറ നിന്റ കാവിരിക് കോട്ടു ഇടൈ
കുരുമ്പൈ മെന്മുലൈക് കോതൈമാര് കുടൈന്തു ആടു പാണ്ടിക് കൊടുമുടി
വിരുമ്പനേ! ഉനൈ നാന് മറക്കിനുമ് ചൊല്ലുമ്, നാ നമച്ചിവായവേ.

[7]
ചെമ്പൊന് നേര് ചടൈയായ്! തിരിപുരമ് തീ എഴച് ചിലൈ കോലിനായ്!
വമ്പു ഉലാമ് കുഴലാളൈപ് പാകമ് അമര്ന്തു കാവിരിക്കോട്ടിടൈ
കൊമ്പിന് മേല് കുയില് കൂവ, മാ മയില് ആടു പാണ്ടിക് കൊടുമുടി
നമ്പനേ! ഉനൈ നാന് മറക്കിനുമ് ചൊല്ലുമ്, നാ നമച്ചിവായവേ.

[8]
ചാരണന്, തന്തൈ, എമ്പിരാന്, എന്തൈ തമ്പിരാന്, എന് പൊന്, മാമണി എന്റു
പേര് എണ് ആയിര കോടി തേവര് പിതറ്റി നിന്റു പിരികിലാര്;
നാരണന്, പിരമന്, തൊഴുമ് കറൈയൂരില് പാണ്ടിക് കൊടുമുടിക്
കാരണാ! ഉനൈ നാന് മറക്കിനുമ് ചൊല്ലുമ്, നാ നമച്ചിവായവേ.

[9]
കോണിയ പിറൈ ചൂടിയൈ, കറൈയൂരില് പാണ്ടിക് കൊടുമുടി
പേണിയ പെരുമാനൈ, പിഞ്ഞകപ്പിത്തനൈ, പിറപ്പു ഇ (ല്)ലിയൈ,
പാണ് ഉലാ വരിവണ്ടു അറൈ കൊന്റൈത് താരനൈ, പടപ്പാമ്പു അരൈ-
നാണനൈ, തൊണ്ടന് ഊരന് ചൊല് ഇവൈ ചൊല്ലുവാര്ക്കു ഇല്ലൈ, തുന്പമേ.

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.049  
കൊടുകു വെഞ്ചിലൈ വടുക വേടുവര്,  
Tune - പഴമ്പഞ്ചുരമ്   (Location: തിരുമുരുകന്പൂണ്ടി God: ആവുടൈനായകര് Goddess: ആവുടൈനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=NwyJyYjDJkg
കൊടുകു വെഞ്ചിലൈ വടുക വേടുവര്, വിരവലാമൈ ചൊല്ലി,
തിടുകു മൊട്ടു എനക് കുത്തി, കൂറൈ കൊണ്ടു, ആറു അലൈക്കുമ് ഇടമ്
മുടുകു നാറിയ വടുകര് വാഴ് മുരുകന് പൂണ്ടി മാ നകര്വായ്,
ഇടുകു നുണ് ഇടൈ മങ്കൈ തന്നൊടുമ് എത്തുക്കു ഇങ്കു ഇരുന്തീര്? എമ്പിരാനീരേ!

[1]
വില്ലൈക് കാട്ടി വെരുട്ടി, വേടുവര്, വിരവലാമൈ ചൊല്ലിക്
കല്ലിനാല് എറിന്തിട്ടുമ്, മോതിയുമ്, കൂറൈ കൊള്ളുമ് ഇടമ്
മുല്ലൈത്താതു മണമ് കമഴ് മുരുകന് പൂണ്ടി മാ നകര്വായ്,
എല്ലൈക് കാപ്പതു ഒന്റു ഇല്ലൈ ആകില്, നീര് എത്തുക്കു ഇങ്കു ഇരുന്തീര്? എമ്പിരാനീരേ!

[2]
പചുക്കളേ കൊന്റു തിന്റു, പാവികള്, പാവമ് ഒന്റു അറിയാര്,
ഉചിര്ക് കൊലൈ പല നേര്ന്തു, നാള്തൊറുമ് കൂറൈ കൊള്ളുമ് ഇടമ്
മുചുക്കള് പോല് പല വേടര് വാഴ് മുരുകന് പൂണ്ടി മാ നകര്വായ്,
ഇചുക്കു അഴിയപ് പയിക്കമ് കൊണ്ടു, നീര് എത്തുക്കു ഇങ്കു ഇരുന്തീര്? എമ്പിരാനീരേ!

[3]
പീറല് കൂറൈ ഉടുത്തു, ഓര് പത്തിരമ് കട്ടി, വെട്ടനരായ്,
ചൂറൈപ് പങ്കിയര് ആകി, നാള്തൊറുമ് കൂറൈ കൊള്ളുമ് ഇടമ്
മോറൈ വേടുവര് കൂടി വാഴ് മുരുകന് പൂണ്ടി മാ നകര്വായ്,
ഏറു കാല് ഇറ്റതു ഇല്ലൈ ആയ് വിടില്, എത്തുക്കു ഇങ്കു ഇരുന്തീര്? എമ്പിരാനീരേ!

[4]
തയങ്കു തോലൈ ഉടുത്ത ചങ്കരാ! ചാമ വേതമ് ഓതീ!
മയങ്കി ഊര് ഇടു പിച്ചൈ കൊണ്ടു ഉണുമ് മാര്ക്കമ് ഒന്റു അറിയീര്;
മുയങ്കു പൂണ് മുലൈ മങ്കൈയാളൊടു മുരുകന് പൂണ്ടി നകര്വായ്,
ഇയങ്കവുമ് മിടുക്കു ഉടൈയരായ് വിടില്, എത്തുക്കു ഇങ്കു ഇരുന്തീര്? എമ്പിരാനീരേ!

[5]
വിട്ടു ഇചൈപ്പന, കൊക്കരൈ, കൊടുകൊട്ടി, തത്തളകമ്,
കൊട്ടിപ് പാടുമ് തുന്തുമിയൊടു, കുടമുഴാ, നീര് മകിഴ്വീര്;
മൊട്ടു അലര്ന്തു മണമ് കമഴ് മുരുകന് പൂണ്ടി മാ നകര്വായ്,
ഇട്ട പിച്ചൈ കൊണ്ടു ഉണ്പതു ആകില്, നീര് എത്തുക്കു ഇങ്കു ഇരുന്തീര്? എമ്പിരാനീരേ!

[6]
വേതമ് ഓതി, വെണ്നീറു പൂചി, വെണ് കോവണമ് തറ്റു, അയലേ
ഓതമ് മേവിയ ഒറ്റിയൂരൈയുമ് ഉത്തരമ് നീര് മകിഴ്വീര്;
മോതി വേടുവര് കൂറൈ കൊള്ളുമ് മുരുകന് പൂണ്ടി മാ നകര്വായ്,
ഏതു കാരണമ് ഏതു കാവല് കൊണ്ടു, എത്തുക്കു ഇങ്കു ഇരുന്തീര്? എമ്പിരാനീരേ!

[7]
പട അരവു നുണ് ഏര് ഇടൈ, പണൈത്തോള്, വരി നെടുങ്കണ്
മടവരല്(ല്) ഉമൈ നങ്കൈ തന്നൈ ഓര് പാകമ് വൈത്തു ഉകന്തീര്;
മുടവര് അല്ലീര്; ഇടര് ഇലീര്; മുരുകന് പൂണ്ടി മാ നകര്വായ്;
ഇടവമ് ഏറിയുമ് പോവതു ആകില്, നീര് എത്തുക്കു ഇങ്കു ഇരുന്തീര്? എമ്പിരാനീരേ!

[8]
ചാന്തമ് ആക വെണ് നീറു പൂചി, വെണ്പല്-തലൈ കലനാ,
വേയ്ന്ത വെണ് പിറൈക് കണ്ണി തന്നൈ ഓര് പാകമ് വൈത്തു ഉകന്തീര്;
മോന്തൈയോടു മുഴക്കു അറാ മുരുകന് പൂണ്ടി മാ നകര്വായ്,
ഏന്തു പൂണ് മുലൈ മങ്കൈ തന്നൊടുമ് എത്തുക്കു ഇങ്കു ഇരുന്തീര്? എമ്പിരാനീരേ.

[9]
മുന്തി വാനവര് താമ് തൊഴുമ് മുരുകന് പൂണ്ടി മാ നകര്വായ്പ്
പന്തു അണൈ വിരല് പാവൈ തന്നൈ ഓര് പാകമ് വൈത്തവനൈച്
ചിന്തൈയില് ചിവ തൊണ്ടന് ഊരന് ഉരൈത്തന പത്തുമ് കൊണ്ടു
എന്തമ് അടികളൈ ഏത്തുവാര് ഇടര് ഒന്റുമ് താമ് ഇലരേ.

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.061  
ആലമ് താന് ഉകന്തു അമുതു  
Tune - തക്കേചി   (Location: കച്ചി ഏകമ്പമ് (കാഞ്ചിപുരമ്) God: ഏകാമ്പരനാതര് Goddess: കാമാട്ചിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=w8tRfonamJU
ആലമ് താന് ഉകന്തു അമുതു ചെയ്താനൈ, ആതിയൈ, അമരര് തൊഴുതു ഏത്തുമ്
ചീലമ് താന് പെരിതുമ്(മ്) ഉടൈയാനൈ, ചിന്തിപ്പാര് അവര് ചിന്തൈ ഉളാനൈ,
ഏല വാര് കുഴലാള് ഉമൈ നങ്കൈ എന്റുമ് ഏത്തി വഴിപടപ് പെറ്റ
കാല കാലനൈ, കമ്പന് എമ്മാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റ ആറേ! .

[1]
ഉറ്റവര്ക്കു ഉതവുമ് പെരുമാനൈ, ഊര്വതു ഒന്റു ഉടൈയാന്, ഉമ്പര് കോനൈ,
പറ്റിനാര്ക്കു എന്റുമ് പറ്റവന് തന്നൈ, പാവിപ്പാര് മനമ് പാവിക് കൊണ്ടാനൈ,
അറ്റമ് ഇല് പുകഴാള് ഉമൈ നങ്കൈ ആതരിത്തു വഴിപടപ് പെറ്റ
കറ്റൈ വാര് ചടൈക് കമ്പന് എമ്മാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റ ആറേ! .

[2]
തിരിയുമ് മുപ്പുരമ് തീപ്പിഴമ്പു ആകച് ചെങ്കണ് മാല് വിടൈമേല്-തികഴ്വാനൈ,
കരിയിന് ഈര് ഉരി പോര്ത്തു ഉകന്താനൈ, കാമനൈക് കനലാ വിഴിത്താനൈ,
വരി കൊള് വെള്വളൈയാള് ഉമൈ നങ്കൈ മരുവി ഏത്തി വഴിപടപ് പെറ്റ
പെരിയ കമ്പനൈ, എങ്കള് പിരാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റ ആറേ! .

[3]
കുണ്ടലമ് തികഴ് കാതു ഉടൈയാനൈ, കൂറ്റു ഉതൈത്ത കൊടുന്തൊഴിലാനൈ,
വണ്ടു അലമ്പുമ് മലര്ക് കൊന്റൈയിനാനൈ, വാള് അരാ മതി ചേര് ചടൈയാനൈ,
കെണ്ടൈ അമ് തടങ്കണ് ഉമൈ നങ്കൈ കെഴുമി ഏത്തി വഴിപടപ് പെറ്റ
കണ്ടമ് നഞ്ചു ഉടൈക് കമ്പന് എമ്മാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റ ആറേ! .

[4]
വെല്ലുമ് വെണ്മഴു ഒന്റു ഉടൈയാനൈ, വേലൈ നഞ്ചു ഉണ്ട വിത്തകന് തന്നൈ,
അല്ലല് തീര്ത്തു അരുള്ചെയ്യ വല്ലാനൈ, അരുമറൈ അവൈ അങ്കമ് വല്ലാനൈ,
എല്ലൈ ഇല് പുകഴാള് ഉമൈ നങ്കൈ എന്റു ഏത്തി വഴിപടപ് പെറ്റ
നല്ല കമ്പനൈ, എങ്കള് പിരാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റ ആറേ! .

[5]
തിങ്കള് തങ്കിയ ചടൈ ഉടൈയാനൈ, തേവതേവനൈ, ചെഴുങ് കടല് വളരുമ്
ചങ്ക വെണ്കുഴൈക് കാതു ഉടൈയാനൈ, ചാമ വേതമ് പെരിതു ഉകപ്പാനൈ,
മങ്കൈ നങ്കൈ മലൈ മകള് കണ്ടു മരുവി ഏത്തി വഴിപടപ് പെറ്റ
കങ്കൈയാളനൈ, കമ്പന് എമ്മാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റ ആറേ! .

[6]
വിണ്ണവര് തൊഴുതു ഏത്ത നിന്റാനൈ, വേതമ് താന് വിരിത്തു ഓത വല്ലാനൈ,
നണ്ണിനാര്ക്കു എന്റുമ് നല്ലവന് തന്നൈ, നാളുമ് നാമ് ഉകക്കിന്റ പിരാനൈ,
എണ് ഇല് തൊല് പുകഴാള് ഉമൈ നങ്കൈ എന്റുമ് ഏത്തി വഴിപടപ് പെറ്റ
കണ്ണുമ് മൂന്റു ഉടൈക് കമ്പന് എമ്മാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റ ആറേ! .

[7]
ചിന്തിത്തു എന്റുമ് നിനൈന്തു എഴുവാര്കള് ചിന്തൈയില്-തികഴുമ് ചിവന് തന്നൈ,
പന്തിത്ത(വ്) വിനൈപ്പറ്റു അറുപ്പാനൈ, പാലൊടു ആന് അഞ്ചുമ് ആട്ടു ഉകന്താനൈ,
അന്തമ് ഇല് പുകഴാള് ഉമൈ നങ്കൈ ആതരിത്തു വഴിപടപ് പെറ്റ
കന്ത വാര്ചടൈക് കമ്പന് എമ്മാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റ ആറേ! .

[8]
വരങ്കള് പെറ്റു ഉഴല് വാള് അരക്കര് തമ് വാലിയ(പ്) പുരമ് മൂന്റു എരിത്താനൈ,
നിരമ്പിയ തക്കന് തന് പെരുവേള്വി നിരന്തരമ് ചെയ്ത നിര്ക്കണ്ടകനൈ,
പരന്ത തൊല് പുകഴാള് ഉമൈ നങ്കൈ പരവി ഏത്തി വഴിപടപ്പെറ്റ
കരങ്കള് എട്ടു ഉടൈക് കമ്പന് എമ്മാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റ ആറേ! .

[9]
എള്കല് ഇന്റി ഇമൈയവര് കോനൈ, ഈചനൈ, വഴിപാടു ചെയ്വാള് പോല്
ഉള്ളത്തു ഉള്കി, ഉകന്തു, ഉമൈ നങ്കൈ വഴിപടച് ചെന്റു നിന്റവാ കണ്ടു,
വെള്ളമ് കാട്ടി വെരുട്ടിട, അഞ്ചി വെരുവി ഓടിത് തഴുവ വെളിപ്പട്ട
കള്ളക് കമ്പനൈ, എങ്കള് പിരാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റ ആറേ! .

[10]
പെറ്റമ് ഏറു ഉകന്തു ഏറ വല്ലാനൈ, പെരിയ എമ്പെരുമാന് എന്റു എപ്പോതുമ്
കറ്റവര് പരവപ്പടുവാനൈ, കാണക് കണ് അടിയേന് പെറ്റതു എന്റു
കൊറ്റവന്, കമ്പന്, കൂത്തന് എമ്മാനൈ, കുളിര് പൊഴില്-തിരു നാവല് ആരൂരന്
നല്-തമിഴ് ഇവൈ ഈര്-ഐന്തുമ് വല്ലാര്, നന്നെറി(യ്) ഉലകു എയ്തുവര് താമേ .

[11]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.074  
മിന്നുമ് മാ മേകങ്കള് പൊഴിന്തു  
Tune - കാന്താരമ്   (Location: തിരുത്തുരുത്തിയുമ് - തിരുവേള്വിക്കുടിയുമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=hUJDa9QfMWQ
മിന്നുമ് മാ മേകങ്കള് പൊഴിന്തു ഇഴിന്ത(അ)രുവി വെടിപടക് കരൈയൊടുമ് തിരൈ കൊണര്ന്തു എറ്റുമ്
അന്നമ് ആമ് കാവിരി അകന് കരൈ ഉറൈവാര്; അടി ഇണൈ തൊഴുതു എഴുമ് അന്പര് ആമ്  അടിയാര്
ചൊന്ന ആറു അറിവാര്; തുരുത്തിയാര്; വേള്വിക്-കുടി ഉളാര്; അടികളൈ, ചെടിയനേന്  നായേന്
എന്നൈ, നാന് മറക്കുമ് ആറു? എമ് പെരുമാനൈ, എന് ഉടമ്പു അടുമ് പിണി ഇടര് കെടുത്താനൈ .

[1]
കൂടുമ് ആറു ഉള്ളന കൂടിയുമ്, കോത്തുമ്, കൊയ് പുന ഏനലോടു ഐവനമ് ചിതറി,
മാടു മാ കോങ്കമേ മരുതമേ പൊരുതു, മലൈ എനക് കുലൈകളൈ മറിക്കുമ് ആറു ഉന്തി,
ഓടു മാ കാവിരിത് തുരുത്തിയാര്; വേള്വിക്-കുടി ഉളാര്; അടികളൈ, ചെടിയനേന് നായേന്
പാടുമ് ആറു അറികിലേന്-എമ്പെരുമാനൈ, പഴവിനൈ ഉള്ളന പറ്റു അറുത്താനൈ.

[2]
കൊല്ലുമ് മാല് യാനൈയിന് കൊമ്പൊടു വമ്പു ആര് കൊഴുങ് കനിച് ചെഴുമ് പയന് കൊണ്ടു, കൂട്ടു എയ്തി,
പുല്കിയുമ്, താഴ്ന്തുമ്, പോന്തു തവമ് ചെയ്യുമ് പോകരുമ് യോകരുമ് പുലരിവായ് മൂഴ്കച്
ചെല്ലുമ് മാ കാവിരിത് തുരുത്തിയാര്; വേള്വിക്-കുടി ഉളാര്; അടികളൈ, ചെടിയനേന് നായേന്
ചൊല്ലുമ് ആറു അറികിലേന്-എമ്പെരുമാനൈ, തൊടര്ന്തു അടുമ് കടുമ് പിണിത് തൊടര്വു അറുത്താനൈ .

[3]
പൊറിയുമ് മാ ചന്തനത് തുണ്ടമോടു അകിലുമ് പൊഴിന്തു, ഇഴിന്തു, അരുവികള് പുന്പുലമ് കവര,
കറിയുമ് മാ മിളകൊടു കതലിയുമ് ഉന്തി, കടല് ഉറ വിളൈപ്പതേ കരുതി, തന് കൈ പോയ്
എറിയുമ് മാ കാവിരിത് തുരുത്തിയാര്; വേള്വിക്-കുടി ഉളാര്; അടികളൈ, ചെടിയനേന് നായേന്
അറിയുമ് ആറു അറികിലേന്-എമ്പെരുമാനൈ, അരുവിനൈ ഉള്ളന ആചു അറുത്താനൈ .

[4]
പൊഴിന്തു ഇഴി മുമ്മതക് കളിറ്റിന മരുപ്പുമ്, പൊന്മലര് വേങ്കൈയിന് നല് മലര് ഉന്തി,
ഇഴിന്തു ഇഴിന്തു, അരുവികള് കടുമ് പുനല് ഈണ്ടി, എണ് തിചൈയോര്കളുമ് ആട വന്തു ഇങ്കേ
ചുഴിന്തു ഇഴി കാവിരിത് തുരുത്തിയാര്; വേള്വിക്-കുടി ഉളാര്; അടികളൈ, ചെടിയനേന്   നായേന്
ഒഴിന്തിലേന്, പിതറ്റുമ് ആറു; എമ്പെരുമാനൈ, ഉറ്റ നോയ് ഇറ്റൈയേ ഉറ ഒഴിത്താനൈ .

[5]
പുകഴുമ് മാ ചന്തനത് തുണ്ടമോടു അകിലുമ് പൊന്മണി വരന്റിയുമ്, നല് മലര് ഉന്തി,
അകഴുമ് മാ അരുങ് കരൈ വളമ് പടപ് പെരുകി, ആടുവാര് പാവമ് തീര്ത്തു, അഞ്ചനമ് അലമ്പി,
തികഴുമ് മാ കാവിരിത് തുരുത്തിയാര്; വേള്വിക്-കുടി ഉളാര്; അടികളൈ, ചെടിയനേന് നായേന്
ഇകഴുമ് ആറു അറികിലേന്-എമ്പെരുമാനൈ, ഇഴിത്ത നോയ് ഇമ്മൈയേ ഒഴിക്ക വല്ലാനൈ .

[6]
വരൈയിന് മാങ്കനിയൊടു വാഴൈയിന് കനിയുമ് വരുടിയുമ്, വണക്കിയുമ്, മരാമരമ് പൊരുതു,
കരൈയുമ് മാ കരുങ്കടല് കാണ്പതേ കരുത്തു ആയ്, കാമ്(പു) പീലി ചുമന്തു, ഒളിര് നിത്തിലമ് കൈ   പോയ്,
വിരൈയുമ് മാ കാവിരിത് തുരുത്തിയാര്; വേള്വിക്-കുടി ഉളാര്; അടികളൈ, ചെടിയനേന്   നായേന്
ഉരൈയുമ് ആറു അറികിലേന്-എമ്പെരുമാനൈ, ഉലകു അറി പഴവിനൈ അറ ഒഴിത്താനൈ .

[7]
ഊരുമ് മാ തേചമേ മനമ് ഉകന്തു, ഉള്ളി, പുള് ഇനമ് പല പടിന്തു ഒണ് കരൈ ഉകള,
കാരുമ് മാ കരുങ്കടല് കാണ്പതേ കരുത്തു ആയ്, കവരി മാ മയിര് ചുമന്തു, ഒണ് പളിങ്കു ഇടറി,
തേരുമ് മാ കാവിരിത് തുരുത്തിയാര്; വേള്വിക്-കുടി ഉളാര്; അടികളൈ, ചെടിയനേന് നായേന്
ആരുമ് ആറു അറികിലേന്-എമ്പെരുമാനൈ, അമ്മൈ നോയ് ഇമ്മൈയേ ആചു അറുത്താനൈ .

[8]
പുലങ്കളൈ വളമ്പടപ് പോക്കു അറപ് പെരുകി, പൊന്കളേ ചുമന്തു, എങ്കുമ് പൂചല് ചെയ്തു   ആര്പ്പ,
ഇലങ്കുമ് ആര് മുത്തിനോടു ഇനമണി ഇടറി, ഇരുകരൈപ് പെരു മരമ് പീഴന്തു കൊണ്ടു   എറ്റി,
കലങ്കു മാ കാവിരിത് തുരുത്തിയാര്; വേള്വിക്-കുടി ഉളാര്; അടികളൈ, ചെടിയനേന് നായേന്
വിലങ്കുമ് ആറു അറികിലേന്-എമ്പെരുമാനൈ, മേലൈ നോയ് ഇമ്മൈയേ വീടു വിത്താനൈ .

[9]
മങ്കൈ ഓര്കൂറു ഉകന്തു, ഏറു ഉകന്തു ഏറി, മാറലാര് തിരിപുരമ് നീറു എഴച് ചെറ്റ
അമ് കൈയാന് കഴല് അടി അന്റി, മറ്റു അറിയാന്-അടിയവര്ക്കു അടിയവന്, തൊഴുവന്,   ആരൂരന്-
കങ്കൈ ആര് കാവിരിത് തുരുത്തിയാര് വേള്വിക്-കുടി ഉളാര്, അടികളൈച് ചേര്ത്തിയ പാടല്
തമ് കൈയാല്-തൊഴുതു, തമ് നാവിന് മലര് കൊള്വാര് തവനെറി ചെന്റു അമരുലകമ്   ആള്പവരേ .

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.079  
മാനുമ്, മരൈ ഇനമുമ്, മയില്  
Tune - നട്ടപാടൈ   (Location: തിരുപ്പരുപ്പതമ് (ശ്രീചൈലമ്) God: പരുവതനാതര് Goddess: പരുവതനായകിയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=DlIzx0Fux38
മാനുമ്, മരൈ ഇനമുമ്, മയില് ഇനമുമ്, കലന്തു എങ്കുമ്
താമേ മിക മേയ്ന്തു(ത്) തടഞ് ചുനൈ നീര്കളൈപ് പരുകി,
പൂ മാ മരമ് ഉരിഞ്ചി, പൊഴില് ഊടേ ചെന്റു, പുക്കു,
തേമാമ് പൊഴില് നീഴല്-തുയില് ചീ പര്പ്പത മലൈയേ.

[1]
മലൈച് ചാരലുമ് പൊഴില് ചാരലുമ് പുറമേ വരുമ് ഇനങ്കള്
മലൈപ് പാല് കൊണര്ന്തു ഇടിത്തു ഊട്ടിട മലങ്കി, തന കളിറ്റൈ
അഴൈത്തു ഓടിയുമ്, പിളിറീയവൈ അലമന്തു വന്തു എയ്ത്തു,
തികൈത്തു ഓടി, തന് പിടി തേടിടുമ് ചീ പര്പ്പത മലൈയേ.

[2]
മന്നിപ് പുനമ് കാവല് മടമൊഴിയാള് പുനമ് കാക്ക,
കന്നിക് കിളി വന്തു(ക്) കവൈക് കോലിക് കതിര് കൊയ്യ,
എന്നൈക് കിളി മതിയാതു എന എടുത്തുക് കവണ് ഒലിപ്പ,
തെന് നല് കിളി തിരിന്തു ഏറിയ ചീ പര്പ്പത മലൈയേ.

[3]
മൈ ആര് തടങ്കണ്ണാള് മട മൊഴിയാള് പുനമ് കാക്കച്
ചെവ്വേ തിരിന്തു, ആയോ! എനപ് പോകാവിട, വിളിന്തു,
കൈ പാവിയ കവണാല് മണി എറിയ(വ്) ഇരിന്തു ഓടിച്
ചെവ്വായന കിളി പാടിടുമ് ചീ പര്പ്പത മലൈയേ.

[4]
ആനൈക് കുലമ് ഇരിന്തു ഓടി, തന് പിടി ചൂഴലില്-തിരിയ,
താനപ് പിടി ചെവി താഴ്ത്തിട, അതറ്കു(മ്) മിക ഇരങ്കി,
മാനക് കുറ അടല് വേടര്കള് ഇലൈയാല് കലൈ കോലി,
തേനൈപ് പിഴിന്തു ഇനിതു ഊട്ടിടുമ് ചീ പര്പ്പത മലൈയേ.

[5]
മാറ്റുക് കളിറു അടൈന്തായ് എന്റു മതവേഴമ് കൈ എടുത്തു,
മൂറ്റിത് തഴല് ഉമിഴ്ന്തുമ് മതമ് പൊഴിന്തുമ് മുകമ് ചുഴിയ,
തൂറ്റത് തരിക്കില്ലേന് എന്റു ചൊല്ലി(യ്) അയല് അറിയത്
തേറ്റിച് ചെന്റു, പിടി ചൂള് അറുമ് ചീ പര്പ്പത മലൈയേ.

[6]
അപ്പോതു വന്തു ഉണ്ടീര്കളുക്കു, അഴൈയാതു മുന് ഇരുന്തേന്;
എപ്പോതുമ് വന്തു ഉണ്ടാല്, എമൈ എമര്കള് ചുളിയാരോ?
ഇപ്പോതു ഉമക്കു ഇതുവേ തൊഴില് എന്റു ഓടി, അക് കിളിയൈച്
ചെപ്പു ഏന്തു ഇളമുലൈയാള് എറി ചീ പര്പ്പത മലൈയേ.

[7]
തിരിയുമ് പുരമ് നീറു ആക്കിയ ചെല്വന് തന കഴലൈ
അരിയ തിരുമാലോടു അയന് താനുമ്(മ്) അവര് അറിയാര്;
കരിയിന്(ന്) ഇനമോടുമ് പിടി തേന് ഉണ്ടു അവൈ കളിത്തുത്
തിരി തന്തവൈ, തികഴ്വാല് പൊലി ചീ പര്പ്പത മലൈയേ.

[8]
ഏനത്തിരള് കിളൈക്ക(വ്), എരി പോല(മ്) മണി ചിതറ,
ഏനല്(ല്) അവൈ മലൈച്ചാരല് ഇറ്റു ഇരിയുമ് കരടീയുമ്,
മാനുമ്, മരൈ ഇനമുമ്, മയില് മറ്റുമ്, പല എല്ലാമ്,
തേന് ഉണ് പൊഴില്-ചോലൈ(മ്) മികു ചീ പര്പ്പത മലൈയേ.

[9]
നല്ലാര് അവര് പലര് വാഴ്തരു വയല് നാവല ഊരന്
ചെല്ലല്(ല്) ഉറ അരിയ ചിവന് ചീ പര്പ്പത മലൈയൈ
അല്ലല് അവൈ തീരച് ചൊന തമിഴ് മാലൈകള് വല്ലാര്
ഒല്ലൈച് ചെല, ഉയര് വാനകമ് ആണ്ടു അങ്കു ഇരുപ്പാരേ.

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.092  
എറ്റാല് മറക്കേന്, എഴുമൈക്കുമ് എമ്പെരുമാനൈയേ?  
Tune - കുറിഞ്ചി   (Location: തിരുപ്പുക്കൊളിയൂര് (അവിനാചി) God: അവിനാചിയപ്പര് Goddess: പെരുങ്കരുണൈനായകി)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=s_4KMZXZ-Bw Audio: https://www.sivasiva.org/audio/7.092 Etraal Marakkaen.mp3
എറ്റാല് മറക്കേന്, എഴുമൈക്കുമ് എമ്പെരുമാനൈയേ?
ഉറ്റായ് എന്റു ഉന്നൈയേ ഉള്കുകിന്റേന്, ഉണര്ന്തു ഉള്ളത്താല്;
പുറ്റു ആടു അരവാ! പുക്കൊളിയൂര് അവിനാചിയേ
പറ്റു ആക വാഴ്വേന്; പചുപതിയേ! പരമേട്ടിയേ!

[1]
വഴി പോവാര് തമ്മോടുമ് വന്തു ഉടന് കൂടിയ മാണി-നീ
ഒഴിവതു അഴകോ? ചൊല്ലായ്! അരുള്, ഓങ്കു ചടൈയാനേ!-
പൊഴില് ആരുമ് ചോലൈപ് പുക്കൊളിയൂരില് കുളത്തു ഇടൈ
ഇഴിയാക് കുളിത്ത മാണി-എന്നൈക് കിറി ചെയ്തതേ?

[2]
എങ്കേനുമ് പോകിനുമ്, എമ്പെരുമാനൈ, നിനൈന്തക്കാല്,
കൊങ്കേ പുകിനുമ് കൂറൈ കൊണ്ടു ആറു അലൈപ്പാര് ഇലൈ;
പൊങ്കു ആടു അരവാ! പുക്കൊളിയൂര് അവിനാചിയേ!
എമ് കോനേ! ഉനൈ വേണ്ടിക്കൊള്വേന്, പിറവാമൈയേ.

[3]
ഉരൈപ്പാര് ഉരൈ ഉകന്തു, ഉള്ക വല്ലാര് തങ്കള് ഉച്ചിയായ്!
അരൈക്കു ആടു അരവാ! ആതിയുമ് അന്തമുമ് ആയിനായ്!
പുരൈക് കാടു ചോലൈപ് പുക്കൊളിയൂര് അവിനാചിയേ!-
കരൈക്കാല് മുതലൈയൈപ് പിള്ളൈ തരച് ചൊല്ലു, കാലനൈയേ!

[4]
അരങ്കു ആവതു എല്ലാമ് മായ് ഇടുകാടു; അതു അന്റിയുമ്,
ചരമ്-കോലൈ വാങ്കി, വരിചിലൈ നാണിയില് ചന്തിത്തു,
പുരമ് കോട എയ്തായ്-പുക്കൊളിയൂര് അവിനാചിയേ!
കുരങ്കു ആടു ചോലൈക് കോയില് കൊണ്ട കുഴൈക്കാതനേ.

[5]
നാത്താനുമ് ഉനൈപ് പാടല് അന്റു നവിലാതു എനാ,
ചോത്തു! എന്റു തേവര് തൊഴ നിന്റ ചുന്തരച് ചോതിയായ്!
പൂത് താഴ്ചടൈയായ്! പുക്കൊളിയൂര് അവിനാചിയേ!
കൂത്താ!-ഉനക്കു നാന് ആട്പട്ട കുറ്റമുമ് കുറ്റമേ!

[6]
മന്തി കടുവനുക്കു ഉണ് പഴമ് നാടി, മലൈപ്പുറമ്
ചന്തികള്തോറുമ് ചലപുട്പമ് ഇട്ടു വഴിപട,
പുന്തി ഉറൈവായ്! പുക്കൊളിയൂര് അവിനാചിയേ!
നന്തി ഉനൈ വേണ്ടിക് കൊള്വേന് നരകമ് പുകാമൈയേ


[7]
പേണാതു ഒഴിന്തേന്, ഉന്നൈ അലാല് പിറ തേവരൈ;
കാണാതു ഒഴിന്തേന്; കാട്ടുതിയേല് ഇന്നമ് കാണ്പന്, നാന്;-
പൂണ് നാണ് അരവാ! പുക്കൊളിയൂര് അവിനാചിയേ!
കാണാത കണ്കള് കാട്ട വല്ല കറൈക്കണ്ടനേ!

[8]
നള്ളാറു, തെള്ളാറു, അരത്തുറൈവായ് എങ്കള് നമ്പനേ
വെള്ളാടൈ വേണ്ടായ്, വേങ്കൈയിന് തോലൈ വിരുമ്പിനായ്!-
പുള് ഏറു ചോലൈപ് പുക്കൊളിയൂരില് കുളത്തു ഇടൈ
ഉള് ആടപ് പുക്ക മാണി എന്നൈക് കിറി ചെയ്തതേ?

[9]
നീര് ഏറ ഏറുമ് നിമിര് പുന്ചടൈ നിന്മല മൂര്ത്തിയൈ-
പോര് ഏറു അതു ഏറിയൈ, പുക്കൊളിയൂര് അവിനാചിയൈ,
കാര് ഏറു കണ്ടനൈ,-തൊണ്ടന് ആരൂരന് കരുതിയ
ചീര് ഏറു പാടല്കള് ചെപ്പ വല്ലാര്ക്കു ഇല്ലൈ, തുന്പമേ.

[10]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.095  
മീളാ അടിമൈ ഉമക്കേ ആള്  
Tune - ചെന്തുരുത്തി   (Location: തിരുവാരൂര് God: വന്മീകനാതര് Goddess: അല്ലിയങ്കോതൈയമ്മൈ)

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=57PlwAi1hCc
മീളാ അടിമൈ ഉമക്കേ ആള് ആയ്, പിറരൈ വേണ്ടാതേ,
മൂളാത് തീപ് പോല് ഉള്ളേ കനന്റു, മുകത്താല് മിക വാടി,
ആള് ആയ് ഇരുക്കുമ് അടിയാര് തങ്കള് അല്ലല് ചൊന്നക്കാല്
വാളാ(ആ)ങ്കു ഇരുപ്പീര്; തിരു ആരൂരീര്! വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[1]
വിറ്റുക് കൊള്വീര്; ഒറ്റി അല്ലേന്; വിരുമ്പി ആട്പട്ടേന്;
കുറ്റമ് ഒന്റുമ് ചെയ്തതു ഇല്ലൈ; കൊത്തൈ ആക്കിനീര്;
എറ്റുക്കു-അടികേള്!-എന് കണ് കൊണ്ടീര്? നീരേ പഴിപ്പട്ടീര്;
മറ്റൈക് കണ്താന് താരാ തൊഴിന്താല്, വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[2]
അന്റില് മുട്ടാതു അടൈയുമ് ചോലൈ ആരൂര് അകത്തീരേ!
കന്റു മുട്ടി ഉണ്ണച് ചുരന്ത കാലി അവൈ പോല,
എന്റുമ് മുട്ടാപ് പാടുമ് അടിയാര് തമ് കണ് കാണാതു
കുന്റില് മുട്ടിക് കുഴിയില് വിഴുന്താല്, വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[3]
തുരുത്തി ഉറൈവീര്; പഴനമ് പതിയാ, ചോറ്റുത്തുറൈ ആള്വീര്;
ഇരുക്കൈ തിരു ആരൂരേ ഉടൈയീര്; മനമേ എന വേണ്ടാ:
അരുത്തി ഉടൈയ അടിയാര് തങ്കള് അല്ലല് ചൊന്നക്കാല്,
വരുത്തി വൈത്തു, മറുമൈ പണിത്താല്, വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[4]
ചെന് തണ് പവളമ് തികഴുമ് ചോലൈ ഇതുവോ, തിരു ആരൂര്?
എമ്തമ് അടികേള്! ഇതുവേ ആമ് ആറു, ഉമക്കു ആട്പട്ടോര്ക്കു?
ചന്തമ് പലവുമ് പാടുമ് അടിയാര് തമ് കണ് കാണാതു
വന്തു, എമ്പെരുമാന്! മുറൈയോ? എന്റാല്, വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[5]
തിനൈത്താള് അന്ന ചെങ്കാല് നാരൈ ചേരുമ് തിരു ആരൂര്പ്
പുനൈത് താര് കൊന്റൈപ് പൊന് പോല് മാലൈപ് പുരിപുന് ചടൈയീരേ!
തനത്താല് ഇന്റി, താമ്താമ് മെലിന്തു, തമ് കണ് കാണാതു,
മനത്താല് വാടി, അടിയാര് ഇരുന്താല്, വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[6]
ആയമ് പേടൈ അടൈയുമ് ചോലൈ ആരൂര് അകത്തീരേ!
ഏ, എമ്പെരുമാന്! ഇതുവേ ആമ് ആറു, ഉമക്കു ആട്പട്ടോര്ക്കു?
മായമ് കാട്ടി, പിറവി കാട്ടി, മറവാ മനമ് കാട്ടി,
കായമ് കാട്ടി, കണ് നീര് കൊണ്ടാല്, വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[7]
കഴി ആയ്, കടല് ആയ്, കലന് ആയ്, നിലന് ആയ്, കലന്ത ചൊല് ആകി,-
ഇഴിയാക് കുലത്തില് പിറന്തോമ്-ഉമ്മൈ ഇകഴാതു ഏത്തുവോമ്;
പഴിതാന് ആവതു അറിയീര്: അടികേള്! പാടുമ് പത്തരോമ്;
വഴിതാന് കാണാതു, അലമന്തു ഇരുന്താല്, വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[8]
പേയോടേനുമ് പിരിവു ഒന്റു ഇന്നാതു എന്പര്, പിറര് എല്ലാമ്;
കായ്താന് വേണ്ടില്, കനിതാന് അന്റോ, കരുതിക് കൊണ്ടക്കാല്?
നായ്താന് പോല നടുവേ തിരിന്തുമ്, ഉമക്കു ആട്പട്ടോര്ക്കു
വായ്താന് തിറവീര്; തിരു ആരൂരീര്! വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[9]
ചെരുന്തി ചെമ്പൊന്മലരുമ് ചോലൈ ഇതുവോ, തിരു ആരൂര്?
പൊരുന്തിത് തിരു മൂലട്ടാന(മ്)മേ ഇടമാക് കൊണ്ടീരേ;
ഇരുന്തുമ്, നിന്റുമ്, കിടന്തുമ്, ഉമ്മൈ ഇകഴാതു ഏത്തുവോമ്;
വരുന്തി വന്തുമ്, ഉമക്കു ഒന്റു ഉരൈത്താല്, വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[10]
കാര് ഊര് കണ്ടത്തു എണ്തോള് മുക്കണ് കലൈകള് പല ആകി,
ആരൂര്ത് തിരു മൂലട്ടാനത്തേ അടിപ്പേര് ആരൂരന്,
പാര് ഊര് അറിയ, എന് കണ് കൊണ്ടീര്; നീരേ പഴിപ്പട്ടീര്;
വാര് ഊര് മുലൈയാള് പാകമ് കൊണ്ടീര്! വാഴ്ന്തുപോതീരേ!

[11]

Back to Top
ചുന്തരമൂര്ത്തി ചുവാമികള്   തിരുപ്പാട്ടു  
7 -Thirumurai   Pathigam 7.100  
താന് എനൈ മുന് പടൈത്താന്;  
Tune - പഞ്ചമമ്   (Location: തിരുക്കയിലായമ് God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=qhtteaiYfA4 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/7.100 Thaan Enai Padaiththaan.mp3
താന് എനൈ മുന് പടൈത്താന്; അതു അറിന്തു തന് പൊന് അടിക്കേ
നാന് എന പാടല്? അന്തോ! നായിനേനൈപ് പൊരുട്പടുത്തു,
വാന് എനൈ വന്തു എതിര്കൊള്ള, മത്തയാനൈ അരുള്പുരിന്തു(വ്)
ഊന് ഉയിര് വേറു ചെയ്താന്-നொടിത്താന്മലൈ ഉത്തമനേ.


[1]
ആനൈ ഉരിത്ത പകൈ അടിയേനൊടു മീളക്കൊലോ-
ഊനൈ ഉയിര് വെരുട്ടി ഒള്ളിയാനൈ നിനൈന്തിരുന്തേന്,
വാനൈ മതിത്ത(അ)മരര് വലമ്ചെയ്തു, എനൈ ഏറ വൈക്ക
ആനൈ അരുള് പുരിന്താന്, നொടിത്താന്മലൈ ഉത്തമനേ?

[2]
മന്തിരമ് ഒന്റു അറിയേന്, മനൈവാഴ്ക്കൈ മകിഴ്ന്തു, അടിയേന്;
ചുന്തര വേടങ്കളാല്-തുരിചേ ചെയുമ് തൊണ്ടന് എനൈ
അന്തര മാല്വിചുമ്പില്(ല്) അഴകു ആനൈ അരുള്പുരിന്തതു-
ഉമ്തരമോ? നെഞ്ചമേ!-നொടിത്താന്മലൈ ഉത്തമനേ.

[3]
വാഴ്വൈ ഉകന്ത നെഞ്ചേ! മടവാര് തങ്കള് വല്വിനൈപ് പട്ടു,
ആഴ മുകന്ത എന്നൈ അതു മാറ്റി, അമരര് എല്ലാമ്
ചൂഴ അരുള് പുരിന്തു(ത്), തൊണ്ടനേന് പരമ് അല്ലതു ഒരു
വേഴമ് അരുള് പുരിന്താന്നொടിത്താന്മലൈ ഉത്തമനേ.

[4]
മണ്ണുലകില് പിറന്തു(ന്) നുമ്മൈ വാഴ്ത്തുമ് വഴി അടിയാര്
പൊന്നുലകമ് പെറുതല് തൊണ്ടനേന് ഇന്റു കണ്ടൊഴിന്തേന്;
വിണ്ണുലകത്തവര്കള് വിരുമ്പ(വ്) വെള്ളൈയാനൈയിന് മേല്
എന് ഉടല് കാട്ടുവിത്താന് നொടിത്താന്മലൈ ഉത്തമനേ.

[5]
അഞ്ചിനൈ ഒന്റി നിന്റു(വ്) അലര് കൊണ്ടു അടി ചേര്വു അറിയാ
വഞ്ചനൈ എന് മനമേ വൈകി, വാന നന് നാടര് മുന്നേ!
തുഞ്ചുതല് മാറ്റുവിത്തു, തൊണ്ടനേന് പരമ് അല്ലതു ഒരു
വെഞ്ചിന ആനൈ തന്താന്നொടിത്താന്മലൈ ഉത്തമനേ.

[6]
നിലൈ കെട, വിണ് അതിര(ന്), നിലമ് എങ്കുമ് അതിര്ന്തു അചൈയ,
മലൈ ഇടൈ യാനൈ ഏറി(വ്) വഴിയേ വരുവേന് എതിരേ,
അലൈകടല് ആല് അരൈയന്(ന്) അലര് കൊണ്ടു മുന് വന്തു ഇറൈഞ്ച,
ഉലൈ അണൈയാത വണ്ണമ്-നொടിത്താന്മലൈ ഉത്തമനേ.

[7]
അര ഒലി, ആകമങ്കള്(ള്) അറിവാര് അറി തോത്തിരങ്കള്,
വിരവിയ വേത ഒലി, വിണ് എലാമ് വന്തു എതിര്ന്തു ഇചൈപ്പ,
വരമ് മലി വാണന് വന്തു(വ്) വഴിതന്തു, എനക്കു ഏറുവതു ഓര്
ചിരമ് മലി യാനൈ തന്താന്നொടിത്താന്മലൈ ഉത്തമനേ.

[8]
ഇന്തിരന്, മാല്, പിരമന്(ന്), എഴില് ആര് മികു തേവര്, എല്ലാമ്
വന്തു എതിര്കൊള്ള, എന്നൈ മത്തയാനൈ അരുള്പുരിന്തു,
മന്തിര മാ മുനിവര്, ഇവന് ആര്? എന,-എമ്പെരുമാന്
നമ്തമര് ഊരന് എന്റാന്നொടിത്താന്മലൈ ഉത്തമനേ.

[9]
ഊഴിതൊറു ഊഴി മുറ്റുമ്(മ്) ഉയര് പൊന് നொടിത്താന്മലൈയൈ,
ചൂഴ് ഇചൈ ഇന് കരുമ്പിന് ചുവൈ നാവല ഊരന് ചൊന്ന,
ഏഴ് ഇചൈ ഇന് തമിഴാല് ഇചൈന്തു ഏത്തിയ പത്തിനൈയുമ്,
ആഴി-കടല്(ല്) അരൈയാ! അഞ്ചൈയപ്പര്ക്കു അറിവിപ്പതേ!

[10]

Back to Top
മാണിക്ക വാചകര്    തിരുവാചകമ്  
8 -Thirumurai   Pathigam 8.101  
ചിവപുരാണമ് - നമച്ചിവായ വാഅഴ്ക  
Tune -   (Location: തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ആവുടൈയാര്കോയില് God: Goddess: )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/01 Sivapuranam.mp3
നമച്ചിവായ വാഴ്ക! നാതന് താള് വാഴ്ക!
ഇമൈപ് പൊഴുതുമ് എന് നെഞ്ചില് നീങ്കാതാന് താള് വാഴ്ക!
കോകഴി ആണ്ട കുരുമണി തന് താള് വാഴ്ക!
ആകമമ് ആകിനിന്റു അണ്ണിപ്പാന് താള് വാഴ്ക!
ഏകന്, അനേകന്, ഇറൈവന്, അടി വാഴ്ക!

[1]
വേകമ് കെടുത്തു ആണ്ട വേന്തന് അടി വെല്ക!
പിറപ്പു അറുക്കുമ് പിഞ്ഞകന് തന് പെയ് കഴല്കള് വെല്ക!
പുറത്താര്ക്കുച് ചേയോന് തന് പൂമ് കഴല്കള് വെല്ക!
കരമ് കുവിവാര് ഉള് മകിഴുമ് കോന് കഴല്കള് വെല്ക!
ചിരമ് കുവിവാര് ഓങ്കുവിക്കുമ് ചീരോന് കഴല് വെല്ക!

[2]
ഈചന് അടി പോറ്റി! എന്തൈ അടി പോറ്റി!
തേചന് അടി പോറ്റി! ചിവന് ചേവടി പോറ്റി!
നേയത്തേ നിന്റ നിമലന് അടി പോറ്റി!
മായപ് പിറപ്പു അറുക്കുമ് മന്നന് അടി പോറ്റി!
ചീര് ആര് പെരുന്തുറൈ നമ് തേവന് അടി പോറ്റി!

[3]
ആരാത ഇന്പമ് അരുളുമ് മലൈ പോറ്റി!
ചിവന്, അവന് എന് ചിന്തൈയുള് നിന്റ അതനാല്,
അവന് അരുളാലേ അവന് താള് വണങ്കി,
ചിന്തൈ മകിഴ, ചിവപുരാണമ് തന്നൈ,
മുന്തൈ വിനൈ മുഴുതുമ് മോയ ഉരൈപ്പന് യാന്:

[4]
കണ്ണുതലാന്, തന് കരുണൈക് കണ് കാട്ട, വന്തു എയ്തി,
എണ്ണുതറ്കു എട്ടാ എഴില് ആര് കഴല് ഇറൈഞ്ചി;
വിണ് നിറൈന്തു, മണ് നിറൈന്തു, മിക്കായ്, വിളങ്കു ഒളിയായ്!
എണ് ഇറന്തു, എല്ലൈ ഇലാതാനേ! നിന് പെരുമ് ചീര്,
പൊല്ലാ വിനൈയേന്, പുകഴുമ് ആറു ഒന്റു അറിയേന്;

[5]
പുല് ആകി, പൂടു ആയ്, പുഴു ആയ്, മരമ് ആകി,
പല് വിരുകമ് ആകി, പറവൈ ആയ്, പാമ്പു ആകി,
കല്ആ(യ്,) മനിതര് ആയ്, പേയ് ആയ്, കണങ്കള് ആയ്,
വല് അചുരര് ആകി, മുനിവര് ആയ്, തേവര് ആയ്,
ചെല്ലാ നിന്റ ഇത് താവര ചങ്കമത്തുള്,

[6]
എല്ലാപ് പിറപ്പുമ് പിറന്തു ഇളൈത്തേന്; എമ്പെരുമാന്!
മെയ്യേ, ഉന് പൊന് അടികള് കണ്ടു, ഇന്റു വീടു ഉറ്റേന്;
ഉയ്യ, എന് ഉള്ളത്തുള്, ഓങ്കാരമ് ആയ് നിന്റ
മെയ്യാ! വിമലാ! വിടൈപ് പാകാ! വേതങ്കള്
ഐയാ എന, ഓങ്കി, ആഴ്ന്തു, അകന്റ, നുണ്ണിയനേ!

[7]
വെയ്യായ്! തണിയായ്! ഇയമാനന് ആമ് വിമലാ!
പൊയ് ആയിന എല്ലാമ് പോയ് അകല, വന്തരുളി,
മെയ്ഞ്ഞാനമ് ആകി, മിളിര്കിന്റ മെയ്ച് ചുടരേ!
എഞ്ഞാനമ് ഇല്ലാതേന് ഇന്പപ് പെരുമാനേ!
അഞ്ഞാനമ് തന്നൈ അകല്വിക്കുമ് നല് അറിവേ!

[8]
ആക്കമ്, അളവു, ഇറുതി, ഇല്ലായ്! അനൈത്തു ഉലകുമ്
ആക്കുവായ്, കാപ്പായ്, അഴിപ്പായ്, അരുള് തരുവായ്,
പോക്കുവായ്, എന്നൈപ് പുകുവിപ്പായ് നിന് തൊഴുമ്പില്;
നാറ്റത്തിന് നേരിയായ്! ചേയായ്! നണിയാനേ!
മാറ്റമ്, മനമ്, കഴിയ നിന്റ മറൈയോനേ!

[9]
കറന്ത പാല്, കന്നലൊടു, നെയ് കലന്താല് പോലച്
ചിറന്തു, അടിയാര് ചിന്തനൈയുള് തേന് ഊറിനിന്റു,
പിറന്ത പിറപ്പു അറുക്കുമ് എങ്കള് പെരുമാന്!
നിറങ്കള് ഓര് ഐന്തു ഉടൈയായ്! വിണ്ണோര്കള് ഏത്ത
മറൈന്തു ഇരുന്തായ്, എമ്പെരുമാന്! വല്വിനൈയേന് തന്നൈ

[10]
മറൈന്തിട മൂടിയ മായ ഇരുളൈ,
അറമ്, പാവമ്, എന്നുമ് അരുമ് കയിറ്റാല് കട്ടി,
പുറമ് തോല് പോര്ത്തു, എങ്കുമ് പുഴു അഴുക്കു മൂടി,
മലമ് ചോരുമ് ഒന്പതു വായില് കുടിലൈ
മലങ്ക, പുലന് ഐന്തുമ് വഞ്ചനൈയൈച് ചെയ്യ,

[11]
വിലങ്കു മനത്താല്, വിമലാ! ഉനക്കുക്
കലന്ത അന്പു ആകി, കചിന്തു ഉള് ഉരുകുമ്
നലമ് താന് ഇലാത ചിറിയേറ്കു നല്കി,
നിലമ് തന് മേല് വന്തരുളി, നീള് കഴല്കള് കാട്ടി,
നായിന് കടൈയായ്ക് കിടന്ത അടിയേറ്കു,

[12]
തായിന് ചിറന്ത തയാ ആന തത്തുവനേ!
മാചു അറ്റ ചോതി മലര്ന്ത മലര്ച് ചുടരേ!
തേചനേ! തേന് ആര് അമുതേ! ചിവപുരനേ!
പാചമ് ആമ് പറ്റു അറുത്തു, പാരിക്കുമ് ആരിയനേ!
നേച അരുള് പുരിന്തു, നെഞ്ചില് വഞ്ചമ് കെട,

[13]
പേരാതു നിന്റ പെരുമ് കരുണൈപ് പേര് ആറേ!
ആരാ അമുതേ! അളവു ഇലാപ് പെമ്മാനേ!
ഓരാതാര് ഉള്ളത്തു ഒളിക്കുമ് ഒളിയാനേ!
നീരായ് ഉരുക്കി, എന് ആര് ഉയിര് ആയ് നിന്റാനേ!
ഇന്പമുമ് തുന്പമുമ് ഇല്ലാനേ! ഉള്ളാനേ!

[14]
അന്പരുക്കു അന്പനേ! യാവൈയുമ് ആയ്, അല്ലൈയുമ് ആമ്
ചോതിയനേ! തുന് ഇരുളേ! തോന്റാപ് പെരുമൈയനേ!
ആതിയനേ! അന്തമ്, നടു, ആകി, അല്ലാനേ!
ഈര്ത്തു എന്നൈ, ആട്കൊണ്ട എന്തൈ പെരുമാനേ!
കൂര്ത്ത മെയ്ഞ്ഞാനത്താല് കൊണ്ടു ഉണര്വാര് തമ് കരുത്തിന്

[15]
നോക്കു അരിയ നോക്കേ! നുണുക്കു അരിയ നുണ് ഉണര്വേ!
പോക്കുമ്, വരവുമ്, പുണര്വുമ്, ഇലാപ് പുണ്ണിയനേ!
കാക്കുമ് എമ് കാവലനേ! കാണ്പു അരിയ പേര് ഒളിയേ!
ആറ്റു ഇന്പ വെള്ളമേ! അത്താ! മിക്കായ്! നിന്റ
തോറ്റച് ചുടര് ഒളി ആയ്, ചൊല്ലാത നുണ് ഉണര്വു ആയ്,

[16]
മാറ്റമ് ആമ് വൈയകത്തിന് വെവ്വേറേ വന്തു, അറിവു ആമ്
തേറ്റനേ! തേറ്റത് തെളിവേ! എന് ചിന്തനൈയുള്
ഊറ്റു ആന ഉണ് ആര് അമുതേ! ഉടൈയാനേ!
വേറ്റു വികാര വിടക്കു ഉടമ്പിന് ഉള് കിടപ്പ
ആറ്റേന്; എമ് ഐയാ, അരനേ! ഓ! എന്റു എന്റു

[17]
പോറ്റി, പുകഴ്ന്തിരുന്തു, പൊയ് കെട്ടു, മെയ് ആനാര്
മീട്ടു ഇങ്കു വന്തു, വിനൈപ് പിറവി ചാരാമേ,
കള്ളപ് പുലക് കുരമ്പൈ കട്ടഴിക്ക വല്ലാനേ!
നള് ഇരുളില് നട്ടമ് പയിന്റു ആടുമ് നാതനേ!
തില്ലൈയുള് കൂത്തനേ! തെന്പാണ്ടി നാട്ടാനേ!

[18]
അല്ലല് പിറവി അറുപ്പാനേ! ഓ!' എന്റു,
ചൊല്ലറ്കു അരിയാനൈച് ചൊല്ലി, തിരുവടിക് കീഴ്ച്
ചൊല്ലിയ പാട്ടിന് പൊരുള് ഉണര്ന്തു ചൊല്ലുവാര്
ചെല്വര് ചിവപുരത്തിന് ഉള്ളാര് ചിവന് അടിക് കീഴ്,
പല്ലോരുമ് ഏത്തപ് പണിന്തു. (95)
തിരുച്ചിറ്റമ്പലമ്. മാണിക്കവാചകര് അടികള് പോറ്റി!

[19]

Back to Top
മാണിക്ക വാചകര്    തിരുവാചകമ്  
8 -Thirumurai   Pathigam 8.107  
തിരുവെമ്പാവൈ - ആതിയുമ് അന്തമുമ്  
Tune -   (Location: തിരുവണ്ണാമലൈ God: Goddess: )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/07 Thiruvempavai Thiruvasagam.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.107. திருவெம்பாவை - ஆதியும் அந்தமும்.mp3
ആതിയുമ് അന്തമുമ് ഇല്ലാ അരുമ് പെരുമ്
ചോതിയൈ യാമ് പാടക് കേട്ടേയുമ്, വാള് തടമ് കണ്
മാതേ! വളരുതിയോ? വന് ചെവിയോ നിന് ചെവി താന്?
മാ തേവന് വാര് കഴല്കള് വാഴ്ത്തിയ വാഴ്ത്തു ഒലി പോയ്
വീതിവായ്ക് കേട്ടലുമേ, വിമ്മി വിമ്മി, മെയ്മ്മറന്തു,
പോതു ആര് അമളിയിന്മേല് നിന്റുമ് പുരണ്ടു, ഇങ്ങന്
ഏതേനുമ് ആകാള്, കിടന്താള്; എന്നേ! എന്നേ!
ഈതേ എമ് തോഴി പരിചു?' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[1]
പാചമ് പരഞ്ചോതിക്കു എന്പായ്, ഇരാപ് പകല് നാമ്
പേചുമ്പോതു; എപ്പോതു ഇപ് പോതു ആര് അമളിക്കേ
നേചമുമ് വൈത്തനൈയോ? നേരിഴൈയായ്!' നേരിഴൈയീര്!
ചീ! ചീ! ഇവൈയുമ് ചിലവോ? വിളൈയാടി
ഏചുമ് ഇടമ് ഈതോ? വിണ്ണோര്കള് ഏത്തുതറ്കുക്
കൂചുമ് മലര്പ് പാതമ് തന്തരുള വന്തരുളുമ്
തേചന്, ചിവലോകന്, തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലത്തുള്
ഈചനാര്ക്കു അന്പു ആര്? യാമ് ആര്?' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[2]
മുത്തു അന്ന വെള് നകൈയായ്! മുന് വന്തു, എതിര് എഴുന്തു, എന്
അത്തന്, ആനന്തന്, അമുതന് എന്റു അള്ളൂറിത്
തിത്തിക്കപ് പേചുവായ്, വന്തു ഉന് കടൈ തിറവായ്'.
പത്തു ഉടൈയീര്! ഈചന് പഴ അടിയീര്! പാങ്കു ഉടൈയീര്!
പുത്തു അടിയോമ് പുന്മൈ തീര്ത്തു ആട്കൊണ്ടാല്, പൊല്ലാതോ?'
എത്തോ നിന് അന്പുടൈമൈ? എല്ലോമ് അറിയോമോ?'
ചിത്തമ് അഴകിയാര് പാടാരോ, നമ് ചിവനൈ?'
ഇത്തനൈയുമ് വേണ്ടുമ് എമക്കു' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[3]
ഒള് നിത്തില നകൈയായ്! ഇന്നമ് പുലര്ന്തിന്റോ?'
വണ്ണക് കിളി മൊഴിയാര് എല്ലാരുമ് വന്താരോ?'
എണ്ണിക്കൊടു ഉള്ളവാ ചൊല്ലുകോമ്: അവ്വളവുമ്
കണ്ണൈത് തുയിന്റു, അവമേ കാലത്തൈപ് പോക്കാതേ'
വിണ്ണുക്കു ഒരു മരുന്തൈ, വേത വിഴുപ് പൊരുളൈ,
കണ്ണുക്കു ഇനിയാനൈ, പാടിക് കചിന്തു, ഉള്ളമ്
ഉള് നെക്കു, നിന്റു ഉരുക, യാമ് മാട്ടോമ്; നീയേ വന്തു
എണ്ണി, കുറൈയില്, തുയില്' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[4]
മാല് അറിയാ, നാന്മുകനുമ് കാണാ, മലൈയിനൈ, നാമ്
പോല് അറിവോമ്, എന്റു ഉള്ള പൊക്കങ്കളേ പേചുമ്
പാല് ഊറു തേന് വായ്പ് പടിറീ! കടൈ തിറവായ്.
ഞാലമേ, വിണ്ണേ, പിറവേ, അറിവു അരിയാന്
കോലമുമ്, നമ്മൈ ആട്കൊണ്ടരുളിക് കോതാട്ടുമ്
ചീലമുമ് പാടി, ചിവനേ! ചിവനേ! എന്റു
ഓലമ് ഇടിനുമ്, ഉണരായ്, ഉണരായ് കാണ്!
ഏലക്കുഴലി പരിചു' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[5]
മാനേ! നീ നെന്നലൈ, നാളൈ വന്തു ഉങ്കളൈ
നാനേ എഴുപ്പുവന് എന്റലുമ്, നാണാമേ
പോന തിചൈ പകരായ്; ഇന്നമ് പുലര്ന്തിന്റോ?
വാനേ, നിലനേ, പിറവേ, അറിവു അരിയാന്
താനേ വന്തു, എമ്മൈത് തലൈയളിത്തു, ആട്കൊണ്ടരുളുമ്
വാന് വാര് കഴല് പാടി വന്തോര്ക്കു, ഉന് വായ് തിറവായ്!
ഊനേ ഉരുകായ്, ഉനക്കേ ഉറുമ്; എമക്കുമ്
ഏനോര്ക്കുമ് തമ് കോനൈപ് പാടു' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[6]
അന്നേ, ഇവൈയുമ് ചിലവോ? പല അമരര്
ഉന്നറ്കു അരിയാന്, ഒരുവന്, ഇരുമ് ചീരാന്,
ചിന്നങ്കള് കേട്പ, ചിവന് എന്റേ വായ് തിറപ്പായ്;
തെന്നാ എന്നാ മുന്നമ്, തീ ചേര് മെഴുകു ഒപ്പായ്;
എന്നാനൈ, എന് അരൈയന്, ഇന് അമുതു, എന്റു എല്ലോമുമ്
ചൊന്നോമ് കേള്, വെവ്വേറായ്; ഇന്നമ് തുയിലുതിയോ?
വന് നെഞ്ചപ് പേതൈയര്പോല് വാളാ കിടത്തിയാല്,
എന്നേ തുയിലിന് പരിചു?' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[7]
കോഴി ചിലമ്പ, ചിലമ്പുമ് കുരുകു എങ്കുമ്;
ഏഴില് ഇയമ്പ, ഇയമ്പുമ് വെണ് ചങ്കു എങ്കുമ്;
കേഴ് ഇല് പരഞ്ചോതി, കേഴ് ഇല് പരങ്കരുണൈ,
കേഴ് ഇല് വിഴുപ് പൊരുള്കള് പാടിനോമ്; കേട്ടിലൈയോ?
വാഴി! ഈതു എന്ന ഉറക്കമോ? വായ് തിറവായ്!
ആഴിയാന് അന്പുടൈമൈ ആമ് ആറുമ് ഇവ്വാറോ?
ഊഴി മുതല്വനായ് നിന്റ ഒരുവനൈ,
ഏഴൈ പങ്കാളനൈയേ പാടു!' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[8]
മുന്നൈപ് പഴമ് പൊരുട്കുമ് മുന്നൈപ് പഴമ് പൊരുളേ!
പിന്നൈപ് പുതുമൈക്കുമ് പേര്ത്തുമ് അപ് പെറ്റിയനേ!
ഉന്നൈപ് പിരാനാകപ് പെറ്റ ഉന് ചീര് അടിയോമ്
ഉന് അടിയാര് താള് പണിവോമ്; ആങ്കു അവര്ക്കേ പാങ്കു ആവോമ്;
അന്നവരേ എമ് കണവര് ആവാര്; അവര് ഉകന്തു
ചൊന്ന പരിചേ തൊഴുമ്പായ്പ് പണി ചെയ്വോമ്;
ഇന്ന വകൈയേ എമക്കു എമ് കോന് നല്കുതിയേല്,
എന്ന കുറൈയുമ് ഇലോമ്' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[9]
പാതാളമ് ഏഴിനുമ് കീഴ് ചൊല് കഴിവു പാത മലര്;
പോതു ആര് പുനൈ മുടിയുമ് എല്ലാപ് പൊരുള് മുടിവേ!
പേതൈ ഒരുപാല്; തിരുമേനി ഒന്റു അല്ലന്;
വേത മുതല്; വിണ്ണோരുമ്, മണ്ണുമ്, തുതിത്താലുമ്,
ഓത ഉലവാ ഒരു തോഴമ് തൊണ്ടര് ഉളന്;
കോതു ഇല് കുലത്തു, അരന് തന് കോയില് പിണാപ് പിള്ളൈകാള്!
ഏതു അവന് ഊര്? ഏതു അവന് പേര്? ആര് ഉറ്റാര്? ആര് അയലാര്?
ഏതു അവനൈപ് പാടുമ് പരിചു?' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[10]
മൊയ് ആര് തടമ് പൊയ്കൈ പുക്കു, മുകേര് എന്നക്
കൈയാല് കുടൈന്തു കുടൈന്തു, ഉന് കഴല് പാടി,
ഐയാ! വഴി അടിയോമ് വാഴ്ന്തോമ് കാണ്; ആര് അഴല്പോല്
ചെയ്യാ! വെള് നീറു ആടീ! ചെല്വാ! ചിറു മരുങ്കുല്
മൈ ആര് തടമ് കണ് മടന്തൈ മണവാളാ!
ഐയാ! നീ ആട്കൊണ്ടരുളുമ് വിളൈയാട്ടില്
ഉയ്വാര്കള് ഉയ്യുമ് വകൈ എല്ലാമ്, ഉയ്ന്തു ഒഴിന്തോമ്;
എയ്യാമല് കാപ്പായ് എമൈ' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[11]
ആര്ത്ത പിറവിത് തുയര് കെട, നാമ് ആര്ത്തു ആടുമ്
തീര്ത്തന്; നല് തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലത്തേ തീ ആടുമ്
കൂത്തന്; ഇവ് വാനുമ്, കുവലയമുമ്, എല്ലോമുമ്,
കാത്തുമ്, പടൈത്തുമ്, കരന്തുമ്, വിളൈയാടി,
വാര്ത്തൈയുമ് പേചി, വളൈ ചിലമ്പ, വാര് കലൈകള്
ആര്പ്പു അരവമ് ചെയ്യ, അണി കുഴല്മേല് വണ്ടു ആര്പ്പ,
പൂത് തികഴുമ് പൊയ്കൈ കുടൈന്തു, ഉടൈയാന് പൊന് പാതമ്
ഏത്തി, ഇരുമ് ചുനൈ നീര് ആടു' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[12]
പൈമ് കുവളൈക് കാര് മലരാല്, ചെമ് കമലപ് പൈമ് പോതാല്,
അങ്കമ് കുരുകു ഇനത്താല്, പിന്നുമ് അരവത്താല്,
തമ്കണ് മലമ് കഴുവുവാര് വന്തു ചാര്തലിനാല്,
എങ്കള് പിരാട്ടിയുമ്, എമ് കോനുമ്, പോന്റു ഇചൈന്ത
പൊങ്കു മടുവില്, പുകപ് പായ്ന്തു, പായ്ന്തു, നമ്
ചങ്കമ് ചിലമ്പ; ചിലമ്പു കലന്തു ആര്പ്പ;
കൊങ്കൈകള് പൊങ്ക; കുടൈയുമ് പുനല് പൊങ്ക;
പങ്കയപ് പൂമ് പുനല് പായ്ന്തു ആടു' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[13]
കാതു ആര് കുഴൈ ആട, പൈമ് പൂണ് കലന് ആട,
കോതൈ കുഴല് ആട, വണ്ടിന് കുഴാമ് ആട,
ചീതപ് പുനല് ആടി, ചിറ്റമ്പലമ് പാടി,
വേതപ് പൊരുള് പാടി, അപ് പൊരുള് ആമാ പാടി,
ചോതി തിറമ് പാടി, ചൂഴ് കൊന്റൈത് താര് പാടി,
ആതി തിറമ് പാടി, അന്തമ് ആമാ പാടി,
പേതിത്തു നമ്മൈ, വളര്ത്തു എടുത്ത പെയ്വളൈ തന്
പാതത് തിറമ് പാടി, ആടു' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[14]
ഓര് ഒരു കാല് എമ്പെരുമാന് എന്റു എന്റേ, നമ് പെരുമാന്
ചീര് ഒരു കാല് വായ് ഓവാള്; ചിത്തമ് കളി കൂര,
നീര് ഒരു കാല് ഓവാ നെടുമ് താരൈ കണ് പനിപ്പ,
പാര് ഒരു കാല് വന്തനൈയാള്; വിണ്ണோരൈത് താന് പണിയാള്;
പേര് അരൈയറ്കു ഇങ്ങനേ പിത്തു ഒരുവര് ആമ് ആറുമ്
ആര് ഒരുവര്? ഇവ്വണ്ണമ് ആട്കൊള്ളുമ് വിത്തകര് താള്,
വാര് ഉരുവപ് പൂണ് മുലൈയീര്, വായ് ആര നാമ് പാടി,
ഏര് ഉരുവപ് പൂമ് പുനല് പായ്ന്തു ആടു' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[15]
മുന്നി, കടലൈ, ചുരുക്കി എഴുന്തു, ഉടൈയാള്
എന്നത് തികഴ്ന്തു, എമ്മൈ ആളുടൈയാള് ഇട്ടിടൈയിന്
മിന്നിപ് പൊലിന്തു, എമ്പിരാട്ടി തിരുവടിമേല്
പൊന് അമ് ചിലമ്പില് ചിലമ്പി, തിരുപ് പുരുവമ്
എന്നച് ചിലൈ കുലവി, നമ്തമ്മൈ ആള് ഉടൈയാള്
തന്നില് പിരിവു ഇലാ എമ് കോമാന് അന്പര്ക്കു
മുന്നി, അവള്, നമക്കു മുന് ചുരക്കുമ് ഇന് അരുളേ
എന്നപ് പൊഴിയായ് മഴൈ' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[16]
ചെമ് കണ് അവന്പാല്, തിചൈമുകന്പാല്, തേവര്കള്പാല്,
എങ്കുമ് ഇലാതതു ഓര് ഇന്പമ് നമ്പാലതാ,
കൊങ്കു ഉണ് കരുമ് കുഴലി! നമ് തമ്മൈക് കോതാട്ടി,
ഇങ്കു, നമ് ഇല്ലങ്കള്തോറുമ് എഴുന്തരുളി,
ചെമ് കമലപ് പൊന് പാതമ് തന്തരുളുമ് ചേവകനൈ,
അമ് കണ് അരചൈ, അടിയോങ്കട്കു ആര് അമുതൈ,
നങ്കള് പെരുമാനൈ, പാടി, നലമ് തികഴ,
പങ്കയപ് പൂമ് പുനല് പായ്ന്തു ആടു' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[17]
അണ്ണാമലൈയാന് അടിക് കമലമ് ചെന്റു ഇറൈഞ്ചുമ്
വിണ്ണோര് മുടിയിന് മണിത് തൊകൈ വീറു അറ്റാല്പോല്,
കണ് ആര് ഇരവി കതിര് വന്തു കാര് കരപ്പ,
തണ് ആര് ഒളി മഴുങ്കി, താരകൈകള് താമ് അകല,
പെണ് ആകി, ആണ് ആയ്, അലി ആയ്, പിറങ്കു ഒലി ചേര്
വിണ് ആകി, മണ് ആകി, ഇത്തനൈയുമ് വേറു ആകി,
കണ് ആര് അമുതമുമ് ആയ്, നിന്റാന് കഴല് പാടി,
പെണ്ണേ! ഇപ് പൂമ് പുനല് പായ്ന്തു ആടു' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[18]
ഉന് കൈയില് പിള്ളൈ ഉനക്കേ അടൈക്കലമ്, എന്റു
അങ്കു അപ് പഴഞ്ചൊല് പുതുക്കുമ് എമ് അച്ചത്താല്,
എങ്കള് പെരുമാന്, ഉനക്കു ഒന്റു ഉരൈപ്പോമ്, കേള്!
എമ് കൊങ്കൈ നിന് അന്പര് അല്ലാര് തോള് ചേരറ്ക;
എമ് കൈ ഉനക്കു അല്ലാതു എപ് പണിയുമ് ചെയ്യറ്ക;
കങ്കുല്, പകല് എമ് കണ് മറ്റു ഒന്റുമ് കാണറ്ക.
ഇങ്കു ഇപ് പരിചേ എമക്കു എമ് കോന് നല്കുതിയേല്,
എങ്കു എഴില് എന് ഞായിറു എമക്കു?' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!

[19]
പോറ്റി! അരുളുക, നിന് ആതി ആമ് പാത മലര്.
പോറ്റി! അരുളുക, നിന് അന്തമ് ആമ് ചെമ് തളിര്കള്.
പോറ്റി! എല്ലാ ഉയിര്ക്കുമ് തോറ്റമ് ആമ് പൊന് പാതമ്.
പോറ്റി! എല്ലാ ഉയിര്ക്കുമ് പോകമ് ആമ് പൂമ് കഴല്കള്.
പോറ്റി! എല്ലാ ഉയിര്ക്കുമ് ഈറു ആമ് ഇണൈ അടികള്.
പോറ്റി! മാല്, നാന്മുകനുമ്, കാണാത പുണ്ടരികമ്.
പോറ്റി! യാമ് ഉയ്യ, ആട്കൊണ്ടരുളുമ് പൊന് മലര്കള്.
പോറ്റി! യാമ് മാര്കഴി നീര് ആടു' ഏല് ഓര് എമ്പാവായ്!
തിരുച്ചിറ്റമ്പലമ്. മാണിക്കവാചകര് അടികള് പോറ്റി!

[20]

Back to Top
മാണിക്ക വാചകര്    തിരുവാചകമ്  
8 -Thirumurai   Pathigam 8.112  
തിരുച്ചാഴല് - പൂചുവതുമ് വെണ്ണീറു  
Tune - പൂവേറു കോനുമ് പുരന്തരനുമ്   (Location: കോയില് (ചിതമ്പരമ്) God: Goddess: )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/12 Thiruchalal Thiruvasagam.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.112. திருச்சாழல் - பூசுவதும் வெண்ணீறு.mp3
പൂചുവതുമ് വെള് നീറു, പൂണ്പതുവുമ് പൊങ്കു അരവമ്,
പേചുവതുമ് തിരുവായാല് മറൈ പോലുമ്? കാണ്, ഏടീ!
പൂചുവതുമ്, പേചുവതുമ്, പൂണ്പതുവുമ്, കൊണ്ടു എന്നൈ?
ഈചന് അവന് എവ് ഉയിര്ക്കുമ് ഇയല്പു ആനാന്; ചാഴലോ!

[1]
എന് അപ്പന്, എമ്പിരാന്, എല്ലാര്ക്കുമ് താന് ഈചന്;
തുന്നമ് പെയ് കോവണമാക് കൊള്ളുമ്അതു എന്? ഏടീ!
മന്നു കലൈ, തുന്നു പൊരുള് മറൈ നാന്കേ, വാന് ചരടാ,
തന്നൈയേ കോവണമാ, ചാത്തിനന്, കാണ്; ചാഴലോ!

[2]
കോയില് ചുടുകാടു, കൊല് പുലിത് തോല് നല് ആടൈ,
തായുമ് ഇലി, തന്തൈ ഇലി, താന് തനിയന് കാണ്; ഏടീ!
തായുമ് ഇലി, തന്തൈ ഇലി, താന് തനിയന്; ആയിടിനുമ്,
കായില്, ഉലകു അനൈത്തുമ് കല് പൊടി, കാണ്; ചാഴലോ!

[3]
അയനൈ, അനങ്കനൈ, അന്തകനൈ, ചന്തിരനൈ,
വയനങ്കള് മായാ വടുച് ചെയ്താന്; കാണ്, ഏടീ!
നയനങ്കള് മൂന്റു ഉടൈയ നായകനേ തണ്ടിത്താല്,
ചയമ് അന്റോ വാനവര്ക്കു, താഴ് കുഴലായ്? ചാഴലോ!

[4]
തക്കനൈയുമ്, എച്ചനൈയുമ്, തലൈ അറുത്തു, തേവര് കണമ്
തൊക്കെന വന്തവര്തമ്മൈത് തൊലൈത്തതുതാന് എന്? ഏടീ!
തൊക്കെന വന്തവര് തമ്മൈത് തൊലൈത്തരുളി അരുള് കൊടുത്തു, അങ്കു
എച്ചനുക്കു മികൈത് തലൈ മറ്റു അരുളിനന്, കാണ്; ചാഴലോ!

[5]
അലരവനുമ്, മാലവനുമ്, അറിയാമേ, അഴല് ഉരു ആയ്,
നിലമ് മുതല്, കീഴ് അണ്ടമ് ഉറ, നിന്റതുതാന് എന്? ഏടീ!
നിലമ് മുതല്, കീഴ് അണ്ടമ് ഉറ, നിന്റിലനേല് ഇരുവരുമ് തമ്
ചലമ് മുകത്താല് ആങ്കാരമ് തവിരാര് കാണ് ചാഴലോ!

[6]
മലൈ മകളൈ ഒരു പാകമ് വൈത്തലുമേ മറ്റു ഒരുത്തി
ചലമ് മുകത്താല് അവന് ചടൈയില് പായുമ് അതു എന് ഏടീ
ചലമ് മുകത്താല് അവന് ചടൈയില് പായ്ന്തിലളേല് തരണി എല്ലാമ്
പില മുകത്തേ പുകപ്പായ്ന്തു പെരുങ്കേടു ആമ് ചാഴലോ!

[7]
കോലാലമ് ആകിക് കുരൈ കടല്വായ് അന്റു എഴുന്ത
ആലാലമ് ഉണ്ടാന് അവന് ചതുര് താന് എന് ഏടീ
ആലാലമ് ഉണ്ടിലനേല് അന്റു അയന് മാല് ഉള്ളിട്ട
മേല് ആയ തേവര് എല്ലാമ് വീടുവര് കാണ് ചാഴലോ!

[8]
തെന് പാല് ഉകന്തു ആടുമ് തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലവന്
പെണ് പാല് ഉകന്താന്; പെരുമ് പിത്തന്, കാണ്; ഏടീ!
പെണ് പാല് ഉകന്തിലനേല്, പേതായ്! ഇരു നിലത്തോര്
വിണ് പാല് യോകു എയ്തി, വീടുവര്, കാണ്; ചാഴലോ!

[9]
താന് അന്തമ് ഇല്ലാന്, തനൈ അടൈന്ത നായേനൈ
ആനന്ത വെള്ളത്തു അഴുന്തുവിത്താന്, കാണ്; ഏടീ!
ആനന്ത വെള്ളത്തു അഴുന്തുവിത്ത തിരുവടികള്,
വാന് ഉന്തു തേവര്കട്കു ഓര് വാന് പൊരുള്, കാണ്; ചാഴലോ!

[10]
നങ്കായ്! ഇതു എന്ന തവമ്? നരമ്പോടു, എലുമ്പു, അണിന്തു,
കങ്കാളമ് തോള്മേലേ കാതലിത്താന്, കാണ്; ഏടീ!
കങ്കാളമ് ആമാ കേള്; കാല അന്തരത്തു ഇരുവര്
തമ് കാലമ് ചെയ്യത് തരിത്തനന്, കാണ്; ചാഴലോ!

[11]
കാന് ആര് പുലിത് തോല് ഉടൈ; തലൈ ഊണ്; കാടു പതി;
ആനാല്, അവനുക്കു ഇങ്കു ആട്പടുവാര് ആര്? ഏടീ!
ആനാലുമ്, കേളായ്; അയനുമ് തിരുമാലുമ്,
വാന് നാടര് കോവുമ്, വഴി അടിയാര്; ചാഴലോ!

[12]
മലൈ അരൈയന് പൊന് പാവൈ, വാള് നുതലാള്, പെണ് തിരുവൈ
ഉലകു അറിയ, തീ വേട്ടാന് എന്നുമ്അതു എന്? ഏടീ
ഉലകു അറിയ, തീ വേളാതു ഒഴിന്തനനേല്, ഉലകു അനൈത്തുമ്,
കലൈ നവിന്റ പൊരുള്കള് എല്ലാമ് കലങ്കിടുമ്, കാണ്; ചാഴലോ!

[13]
തേന് പുക്ക തണ് പണൈ ചൂഴ് തില്ലൈച് ചിറ്റമ്പലവന്,
താന് പുക്കു നട്ടമ് പയിലുമ്അതു എന്? ഏടീ!
താന് പുക്കു നട്ടമ് പയിന്റിലനേല്, തരണി എല്ലാമ്,
ഊന് പുക്ക വേല് കാളിക്കു ഊട്ടു ആമ്, കാണ്; ചാഴലോ!

[14]
കട കരിയുമ്, പരി മാവുമ്, തേരുമ്, ഉകന്തു ഏറാതേ,
ഇടപമ് ഉകന്തു ഏറിയ ആറു, എനക്കു അറിയ ഇയമ്പു; ഏടീ!
തട മതില്കള് അവൈ മൂന്റുമ് തഴല് എരിത്ത അന് നാളില്
ഇടപമ് അതു ആയ്ത് താങ്കിനാന് തിരുമാല്, കാണ്; ചാഴലോ!

[15]
നന്റാക നാല്വര്ക്കുമ് നാന്മറൈയിന് ഉട്പൊരുളൈ,
അന്റു, ആലിന് കീഴ് ഇരുന്തു, അങ്കു, അറമ് ഉരൈത്താന്, കാണ്; ഏടീ!
അന്റു, ആലിന് കീഴ് ഇരുന്തു, അങ്കു, അറമ് ഉരൈത്താന്, ആയിടിനുമ്,
കൊന്റാന്, കാണ്, പുരമ് മൂന്റുമ് കൂട്ടോടേ; ചാഴലോ!

[16]
അമ്പലത്തേ കൂത്തു ആടി, അമുതു ചെയ്യപ് പലി തിരിയുമ്
നമ്പനൈയുമ് തേവന് എന്റു നണ്ണുമ്അതു എന്? ഏടീ!
നമ്പനൈയുമ് ആമാ കേള്; നാന്മറൈകള് താമ് അറിയാ,
എമ്പെരുമാന്, ഈചാ' എന്റു ഏത്തിന, കാണ്; ചാഴലോ!

[17]
ചലമ് ഉടൈയ ചലന്തരന് തന് ഉടല് തടിന്ത നല് ആഴി,
നലമ് ഉടൈയ നാരണറ്കു, അന്റു, അരുളിയ ആറു എന്? ഏടീ!
നലമ് ഉടൈയ നാരണന്, തന് നയനമ് ഇടന്തു, അരന് അടിക്കീഴ്
അലര് ആക ഇട, ആഴി അരുളിനന്, കാണ്; ചാഴലോ!

[18]
അമ്പരമ് ആമ്, പുള്ളിത് തോല്; ആലാലമ്, ആര് അമുതമ്;
എമ്പെരുമാന് ഉണ്ട ചതിര്, എനക്കു അറിയ ഇയമ്പുല് ഏടീ!
എമ്പെരുമാന് ഏതു ഉടുത്തു, അങ്കു ഏതു അമുതു ചെയ്തിടിനുമ്,
തമ് പെരുമൈ താന് അറിയാത് തന്മൈയന്, കാണ്; ചാഴലോ!

[19]
അരുമ് തവരുക്കു, ആലിന് കീഴ്, അറമ് മുതലാ നാന്കിനൈയുമ്
ഇരുന്തു, അവരുക്കു അരുളുമ്അതു എനക്കു അറിയ ഇയമ്പു; ഏടീ!
അരുമ് തവരുക്കു, അറമ് മുതല് നാന്കു അന്റു അരുളിച്ചെയ്തിലനേല്,
തിരുന്ത, അവരുക്കു, ഉലകു ഇയറ്കൈ തെരിയാ, കാണ്; ചാഴലോ!

[20]

Back to Top
മാണിക്ക വാചകര്    തിരുവാചകമ്  
8 -Thirumurai   Pathigam 8.120  
തിരുപ്പള്ളിയെഴുച്ചി - പോറ്റിയെന് വാഴ്മുത  
Tune - പുറനീര്മൈ (പൂപാളമ്‌)   (Location: തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ആവുടൈയാര്കോയില് God: Goddess: )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/20 Thirupalliyelluchi Thiruvasagam.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.120. திருப்பள்ளியெழுச்சி.mp3
പോറ്റി! എന് വാഴ് മുതല് ആകിയ പൊരുളേ! പുലര്ന്തതു; പൂമ് കഴറ്കു ഇണൈ തുണൈമലര് കൊണ്ടു
ഏറ്റി, നിന് തിരുമുകത്തു എമക്കു അരുള് മലരുമ് എഴില് നകൈ കണ്ടു, നിന് തിരുവടിതൊഴുകോമ്
ചേറ്റു ഇതഴ്ക് കമലങ്കള് മലരുമ് തണ് വയല് ചൂഴ് തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ഉറൈചിവപെരുമാനേ!
ഏറ്റു ഉയര് കൊടി ഉടൈയായ്! എമൈ ഉടൈയായ്! എമ്പെരുമാന്! പള്ളി എഴുന്തരുളായേ!

[1]
അരുണന്, ഇന്തിരന് തിചൈ അണുകിനന്; ഇരുള് പോയ് അകന്റതു; ഉതയമ് നിന് മലര്ത്തിരുമുകത്തിന്
കരുണൈയിന് ചൂരിയന് എഴ എഴ, നയനക് കടി മലര് മലര, മറ്റു അണ്ണല് അമ്കണ് ആമ്
തിരള് നിരൈ അറുപതമ് മുരല്വന; ഇവൈ ഓര് തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ഉറൈചിവപെരുമാനേ!
അരുള് നിതി തര വരുമ് ആനന്ത മലൈയേ! അലൈ കടലേ! പള്ളി എഴുന്തരുളായേ!

[2]
കൂവിന പൂമ് കുയില്; കൂവിന കോഴി; കുരുകുകള് ഇയമ്പിന; ഇയമ്പിന ചങ്കമ്;
ഓവിന താരകൈ ഒളി; ഒളി ഉതയത്തു ഒരുപ്പടുകിന്റതു വിരുപ്പൊടു, നമക്കു.
തേവ! നല് ചെറി കഴല് താള് ഇണൈ കാട്ടായ്! തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ഉറൈ ചിവപെരുമാനേ!
യാവരുമ് അറിവു അരിയായ്! എമക്കു എളിയായ്! എമ്പെരുമാന്! പള്ളി എഴുന്തരുളായേ!

[3]
ഇന് ഇചൈ വീണൈയര്, യാഴിനര്, ഒരുപാല്; ഇരുക്കൊടു തോത്തിരമ് ഇയമ്പിനര്, ഒരുപാല്;
തുന്നിയ പിണൈ മലര്ക് കൈയിനര്, ഒരുപാല്; തൊഴുകൈയര്, അഴുകൈയര്,തുവള്കൈയര്, ഒരുപാല്;
ചെന്നിയില് അഞ്ചലി കൂപ്പിനര്, ഒരുപാല്. തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ഉറൈ ചിവപെരുമാനേ!
എന്നൈയുമ് ആണ്ടുകൊണ്ടു, ഇന് അരുള് പുരിയുമ് എമ്പെരുമാന്! പള്ളി എഴുന്തരുളായേ!

[4]
പൂതങ്കള്തോറുമ് നിന്റായ്' എനിന്, അല്ലാല്, പോക്കു ഇലന്, വരവു ഇലന്,' എന,നിനൈപ് പുലവോര്
കീതങ്കള് പാടുതല്, ആടുതല്, അല്ലാല്, കേട്ടു അറിയോമ്, ഉനൈക് കണ്ടു അറിവാരൈ.
ചീതമ് കൊള് വയല് തിരുപ്പെരുന്തുറൈ മന്നാ! ചിന്തനൈക്കുമ് അരിയായ്! എങ്കള് മുന്വന്തു,
ഏതങ്കള് അറുത്തു, എമ്മൈ ആണ്ടു, അരുള്പുരിയുമ് എമ്പെരുമാന്! പള്ളി എഴുന്തരുളായേ!

[5]
പപ്പു അറ വീട്ടു ഇരുന്തു ഉണരുമ് നിന് അടിയാര്, പന്തനൈ വന്തു അറുത്താര്; അവര്പലരുമ്,
മൈപ്പു ഉറു കണ്ണിയര്, മാനിടത്തു ഇയല്പിന് വണങ്കുകിന്റാര്. അണങ്കിന് മണവാളാ!
ചെപ്പു ഉറു കമലങ്കള് മലരുമ് തണ് വയല് ചൂഴ് തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ഉറൈചിവപെരുമാനേ!
ഇപ് പിറപ്പു അറുത്തു, എമൈ ആണ്ടു, അരുള്പുരിയുമ് എമ്പെരുമാന്! പള്ളി എഴുന്തരുളായേ!

[6]
അതു, പഴച് ചുവൈ എന, അമുതു എന; അറിതറ്കു അരിതു എന, എളിതു എന; അമരരുമ്അറിയാര്.
ഇതു അവന് തിരുഉരു; ഇവന്, അവന്; എനവേ എങ്കളൈ ആണ്ടുകൊണ്ടു, ഇങ്കു എഴുന്തരുളുമ്,
മതു വളര് പൊഴില് തിരു ഉത്തരകോച മങ്കൈ ഉള്ളായ്! തിരുപ്പെരുന്തുറൈ മന്നാ!
എതു എമൈപ് പണി കൊളുമ് ആറു? അതു കേട്പോമ്: എമ്പെരുമാന്! പള്ളി എഴുന്തരുളായേ!

[7]
മുന്തിയ മുതല്, നടു, ഇറുതിയുമ്, ആനായ്; മൂവരുമ് അറികിലര്; യാവര് മറ്റുഅറിവാര്?
പന്തു അണൈ വിരലിയുമ്, നീയുമ്, നിന് അടിയാര് പഴമ് കുടില്തൊറുമ് എഴുന്തരുളിയപരനേ!
ചെമ് തഴല് പുരൈ തിരുമേനിയുമ് കാട്ടി, തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ഉറൈ കോയിലുമ് കാട്ടി,
അന്തണന് ആവതുമ് കാട്ടി, വന്തു ആണ്ടായ്! ആര് അമുതേ! പള്ളി എഴുന്തരുളായേ!

[8]
വിണ്ണകത് തേവരുമ് നണ്ണവുമ് മാട്ടാ വിഴുപ് പൊരുളേ! ഉന് തൊഴുപ്പു അടിയോങ്കള്,
മണ്ണകത്തേ വന്തു, വാഴച് ചെയ്താനേ! വണ് തിരുപ്പെരുന്തുറൈയായ്! വഴി അടിയോമ്
കണ് അകത്തേ നിന്റു, കളിതരു തേനേ! കടല് അമുതേ! കരുമ്പേ! വിരുമ്പു അടിയാര്
എണ് അകത്തായ്! ഉലകുക്കു ഉയിര് ആനായ്! എമ്പെരുമാന്! പള്ളി എഴുന്തരുളായേ!

[9]
പുവനിയില് പോയ്പ് പിറവാമൈയിന്, നാള് നാമ് പോക്കുകിന്റോമ് അവമേ; ഇന്തപ് പൂമി,
ചിവന് ഉയ്യക് കൊള്കിന്റ ആറു' എന്റു നോക്കി, തിരുപ്പെരുന്തുറൈ ഉറൈവായ്! തിരുമാല്ആമ്
അവന് വിരുപ്പു എയ്തവുമ്, മലരവന് ആചൈപ് പടവുമ്, നിന് അലര്ന്ത മെയ്ക്കരുണൈയുമ്, നീയുമ്,
അവനിയില് പുകുന്തു, എമൈ ആട്കൊള്ള വല്ലായ്! ആര് അമുതേ! പള്ളി എഴുന്തരുളായേ!

[10]

Back to Top
തിരുമാളികൈത് തേവര്   തിരുവിചൈപ്പാ  
9 -Thirumurai   Pathigam 9.001  
തിരുമാളികൈത് തേവര് - കോയില് - ഒളിവളര് വിളക്കേ  
Tune -   (Location: കോയില് (ചിതമ്പരമ്) God: Goddess: )

ഒളിവളര് വിളക്കേ ഉലപ്പിലാ ഒന്റേ
   ഉണര്വുചൂഴ് കടന്തതോര് ഉണര്വേ
തെളിവളര് പളിങ്കിന് തിരള്മണിക് കുന്റേ
   ചിത്തത്തുള് തിത്തിക്കുന് തേനേ
അളിവളര് ഉള്ളത് താനന്തക് കനിയേ
   അമ്പലമ് ആടരങ് കാക
വെളിവളര് തെയ്വക് കൂത്തുകന് തായൈത്
   തൊണ്ടനേന് വിളമ്പുമാ വിളമ്പേ.

[1]
ഇടര്കെടുത് തെന്നൈ ആണ്ടുകൊണ് ടെന്നുള്
   ഇരുട്പിഴമ് പറഎറിന് തെഴുന്ത
ചുടര്മണി വിളക്കി നുള്ഒളി വിളങ്കുന്
   തൂയനറ് ചോതിയുട് ചോതീ
അടല്വിടൈപ് പാകാ അമ്പലക് കൂത്താ
   അയനൊടു മാല്അറി യാമൈപ്
പടരൊളി പരപ്പിപ് പരന്തുനിന് റായൈത്
   തൊണ്ടനേന് പണിയുമാ പണിയേ.

[2]
തറ്പരമ് പൊരുളേ ചചികണ്ട ചികണ്ടാ
   ചാമകണ് ടാ അണ്ട വാണാ
നറ്പെരുമ് പൊരുളായ് ഉരൈകലന് തുന്നൈ
   എന്നുടൈയ നാവിനാല് നവില്വാന്
അറ്പന്എന് ഉള്ളത് തളവിലാ ഉന്നൈത്
   തന്തപൊന് നമ്പലത് തരചേ
കറ്പമായ് ഉലകായ് അല്ലൈആ നായൈത്
   തൊണ്ടനേന് കരുതുമാ കരുതേ.

[3]
പെരുമൈയിറ് ചിറുമൈ പെണ്ണൊടാ ണായ്എന്
   പിറപ്പിറപ് പറുത്തപേ രൊളിയേ
കരുമൈയിന് വെളിയേ കയറ്കണാള് ഇമവാന്
   മകള്ഉമൈ യവള്കളൈ കണ്ണേ
അരുമൈയിന് മറൈനാന് കോലമിട് ടരറ്റുമ്
   അപ്പനേ അമ്പലത് തമുതേ
ഒരുമൈയിറ് പലപുക് കുരുവിനിന് റായൈത്
   തൊണ്ടനേന് ഉരൈക്കുമാ റുരൈയേ.

[4]
കോലമേ മേലൈ വാനവര് കോവേ
   കുണങ്കുറി ഇറന്തതോര് കുണമേ
കാലമേ കങ്കൈ നായകാ എങ്കള്
   കാലകാലാ കാമ നാചാ
ആലമേ അമുതുണ് ടമ്പലമ് ചെമ്പൊറ്
   കോയില്കൊണ് ടാടവല് ലാനേ
ഞാലമേ തമിയേന് നറ്റവത് തായൈത്
   തൊണ്ടനേന് നണുകുമാ നണുകേ.

[5]
നീറണി പവളക് കുന്റമേ നിന്റ
   നെറ്റിക്കണ് ഉടൈയതോര് നെരുപ്പേ
വേറണി പുവന പോകമേ യോക
   വെള്ളമേ മേരുവില് വീരാ
ആറണി ചടൈഎമ് അറ്പുതക് കൂത്താ
   അമ്പൊന്ചെയ് അമ്പലത് തരചേ
ഏറണി കൊടിഎമ് ഈചനേ ഉന്നൈത്
   തൊണ്ടനേന് ഇചൈയുമാ റിചൈയ.

[6]
തനതന്നറ് റോഴാ ചങ്കരാ ചൂല
   പാണിയേ താണുവേ ചിവനേ
കനകനറ് റൂണേ കറ്പകക് കൊഴുന്തേ
   കണ്കള്മൂന് റുടൈയതോര് കരുമ്പേ
അനകനേ കുമര വിനായക ചനക
   അമ്പലത് തമരര്ചേ കരനേ
നുനകഴ ലിണൈയെന് നെഞ്ചിനുള് ഇനിതാത്
   തൊണ്ടനേന് നുകരുമാ നുകരേ.

[7]
തിറമ്പിയ പിറവിച് ചിലതെയ്വ നെറിക്കേ
   തികൈക്കിന്റേന് റനൈത്തികൈ യാമേ
നിറമ്പൊന്നുമ് മിന്നുമ് നിറൈന്തചേ വടിക്കീഴ്
   നികഴ്വിത്ത നികരിലാ മണിയേ
അറമ്പല തിറങ്കണ് ടരുന്തവര്ക് കരചായ്
   ആലിന്കീഴ് ഇരുന്തഅമ് പലവാ
പുറഞ്ചമണ് പുത്തര് പൊയ്കള്കണ് ടായൈത്
   തൊണ്ടനേന് പുണരുമാ പുണരേ

[8]
തക്കന്നറ് റലൈയുമ് എച്ചന്വന് റലൈയുമ്
   താമരൈ നാന്മുകന് തലൈയുമ്
ഒക്കവിണ് ടുരുള ഒണ്ടിരുപ് പുരുവമ്
   നെറിത്തരു ളിയഉരുത് തിരനേ
അക്കണി പുലിത്തോ ലാടൈമേല് ആട
   ആടപ്പൊന് നമ്പലത് താടുമ്
ചൊക്കനേ എവര്ക്കുമ് തൊടര്വരി യായൈത്
   തൊണ്ടനേന് തൊടരുമാ തൊടരേ.

[9]
മടങ്കലായ്ക് കനകന് മാര്പുകീണ് ടാനുക്
   കരുള്പുരി വള്ളലേ മരുളാര്
ഇടങ്കൊള്മുപ് പുരമ്വെന് തവിയവൈ തികത്തേര്
   ഏറിയ ഏറുചേ വകനേ
അടങ്കവല് ലരക്കന് അരട്ടിരു വരൈക്കീഴ്
   അടര്ത്തപൊന് നമ്പലത് തരചേ
വിടങ്കൊള്കണ് ടത്തെമ് വിടങ്കനേ ഉന്നൈത്
   തൊണ്ടനേന് വിരുമ്പുമാ വിരുമ്പേ.?

[10]
മറൈകളുമ് അമരര് കൂട്ടമുമ് മാട്ടാ
   തയന്തിരു മാലൊടു മയങ്കി
മുറൈമുറൈ മുറൈയിട് ടോര്വരി യായൈ
   മൂര്ക്കനേന് മൊഴിന്തപുന് മൊഴികള്
അറൈകഴല് അരന്ചീര് അറിവിലാ വെറുമൈച്
   ചിറുമൈയിറ് പൊറുക്കുമ്അമ് പലത്തുള്
നിറൈതരു കരുണാ നിലയമേ ഉന്നൈത്
   തൊണ്ടനേന് നിനൈയുമാ നിനൈയേ.?

[11]

Back to Top
ചേന്തനാര്   തിരുപ്പല്ലാണ്ടു  
9 -Thirumurai   Pathigam 9.029  
ചേന്തനാര് - കോയില്  
Tune -   (Location: കോയില് (ചിതമ്പരമ്) God: Goddess: )

Audio: https://www.youtube.com/watch?v=6hE5FaTnKMk
മന്നുക തില്ലൈ വളര്കനമ് പത്തര്കള്
   വഞ്ചകര് പോയകലപ്
പൊന്നിന്ചെയ് മണ്ടപത് തുള്ളേ പുകുന്തു
   പുവനിയെല് ലാമ്വിളങ്ക
അന്ന നടൈമട വാള്ഉമൈ കോന്അടി
   യോമുക് കരുള്പുരിന്തു
പിന്നൈപ് പിറവി യറുക്ക നെറിതന്ത പിത്തറ്കുപ്
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ. 

[1]
മിണ്ടു മനത്തവര് പോമിന്കള്
   മെയ്യടിയാര്കള് വിരൈന്തു വമ്മിന്
കൊണ്ടുമ് കൊടുത്തുമ് കുടികുടി യീചറ്കാട്
   ചെയ്മിന് കുഴാമ്പുകുന്
തണ്ടങ്കടന്ത പൊരുള്അള വില്ലതോര്
   ആനന്ത വെള്ളപ്പൊരുള്
പണ്ടുമ് ഇന്റുമ് എന്റുമ് ഉള്ളപൊരുള് എന്റേ
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ. 

[2]
നിട്ടൈയി ലാഉടല് നീത്തെന്നൈ ആണ്ട
   നികരിലാ വണ്ണങ്കളുമ്
ചിട്ടന് ചിവനടി യാരൈച്ചീ രാട്ടുന്
   തിറങ്കളു മേചിന്തിത്
തട്ടമൂര്ത് തിക്കെന് അകമ്നെക ഊറുമ്
   അമിര്തിനുക് കാലനിഴറ്
പട്ടനുക് കെന്നൈത്തന് പാറ്പടുത് താനുക്കേ
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ. 

[3]
ചൊല്ലാണ്ട ചുരുതിപ്പൊരുള് ചോതിത്ത
   തൂയ്മനത് തൊണ്ടരുള്ളീര്
ചില്ലാണ് ടിറ്ചിതൈ യുമ്ചില തേവര്
   ചിറുനെറി ചേരാമേ
വില്ലാണ്ടകന കത്തിരള് മേരു
   വിടങ്കന് വിടൈപ്പാകന്
പല്ലാണ് ടെന്നുമ് പതങ്കടന് താനുക്കേ
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ. 

[4]
പുരന്തരന് മാല് അയന് പൂചലിട് ടോലമിട്
   ടിന്നമ് പുകലരിതായ്
ഇരന്തിരന് തഴൈപ്പഎന് ഉയിര്ആണ്ട കോവിനുക്
   കെന്ചെയ വല്ലമ്എന്റുമ്
കരന്തുങ് കരവാത കറ്പക നാകിക്
   കരൈയില് കരുണൈക്കടല്
പരന്തുമ് നിരന്തുമ് വരമ്പിലാപ് പാങ്കറ്കേ
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ.

[5]
ചേവിക്ക വന്തയന് ഇന്തിരന് ചെങ്കണ്മാല്
   എങ്കുന് തിചൈതിചൈയന
കൂവിക് കവര്ന്തു നെരുങ്കിക് കുഴാങ്കുഴാ
   മായ്നിന്റു കൂത്താടുമ്
ആവിക് കമുതൈഎന് ആര്വത് തനത്തിനൈ
   അപ്പനൈ ഒപ്പമരര്
പാവിക്കുമ് പാവകത് തപ്പുറത് താനുക്കേ
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ.

[6]
ചീരുമ് തിരുവുമ് പൊലിയച് ചിവലോക
   നായകന് ചേവടിക്കീഴ്
ആരുമ് പെറാത അറിവുപെറ് റേന്പെറ്റ
   താര്പെറു വാര്ഉലകില്
ഊരുമ് ഉലകുമ് കഴറ ഉഴറി
   ഉമൈമണ വാളനുക്കാട്
പാരുമ് വിചുമ്പുമ് അറിയുമ് പരിചുനാമ്
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ.

[7]
ചേലുമ് കയലുമ് തിളൈക്കുങ്കണ് ണാര്ഇളങ്
   കൊങ്കൈയിറ് ചെങ്കുങ്കുമമ്
പോലുമ് പൊടിയണി മാര്പിലങ് കുമ്മെന്റു
   പുണ്ണിയര് പോറ്റിചൈപ്പ
മാലുമ് അയനുമ് അറിയാ നെറിതന്തു
   വന്തെന് മനത്തകത്തേ
പാലുമ് അമുതമുമ് ഒത്തുനിന് റാനുക്കേ
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ.

[8]
പാലുക്കുപ് പാലകന് വേണ്ടി അഴുതിടപ്
   പാറ്കടല് ഈന്തപിരാന്
മാലുക്കുച് ചക്കരമ് അന്റരുള് ചെയ്തവന്
   മന്നിയ തില്ലൈതന്നുള്
ആലിക്കുമ് അന്തണര് വാഴ്കിന്റ ചിറ്റമ്
   പലമേ ഇടമാകപ്
പാലിത്തു നട്ടമ് പയിലവല് ലാനുക്കേ
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ. 

[9]
താതൈയൈത് താള്അറ വീചിയ ചണ്ടിക്കവ്
   വണ്ടത് തൊടുമുടനേ
പൂതലത് തോരുമ് വണങ്കപ്പൊറ് കോയിലുമ്
   പോനക മുമ് അരുളിച്
ചോതി മണിമുടിത് താമമുമ് നാമമുമ്
   തൊണ്ടര്ക്കു നായകമുമ്
പാതകത് തുക്കുപ് പരിചുവൈത് താനുക്കേ
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ. 

[10]
കുഴല് ഒലി യാഴ്ഒലി കൂത്തൊലി ഏത്തൊലി
   എങ്കുമ് കുഴാമ്പെരുകി
വിഴവൊലി വിണ്ണള വുഞ്ചെന്റു വിമ്മി
   മികുതിരു വാരൂരിന്
മഴവിടൈ യാറ്കു വഴിവഴി ആളായ്
   മണഞ്ചെയ് കുടിപ്പിറന്ത
പഴവടി യാരൊടുങ് കൂടിഎമ് മാനുക്കേ
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ. 

[11]
ആരാര് വന്താര് അമരര് കുഴാത്തില്
   അണിയുടൈ ആതിരൈനാള്
നാരാ യണനൊടു നാന്മുകന് അങ്കി
   ഇരവിയുമ് ഇന്തിരനുമ്
തേരാര് വീതിയില് തേവര് കുഴാങ്കള്
   തിചൈയനൈത്തുമ് നിറൈന്തു
പാരാര് തൊല്പുകഴ് പാടിയുമ് ആടിയുമ്
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ. 

[12]
എന്തൈഎന് തായ്ചുറ്റമ് മുറ്റുമ് എമക്കമു
   താമ്മെമ് പിരാന്എന് റെന്റു
ചിന്തൈ ചെയ്യുമ് ചിവന് ചീരടിയാര്
   അടിനായ് ചെപ്പുരൈ
അന്തമില് ആനന്തച് ചേന്തന് എനൈപ്പുകുന്
   താണ്ടുകൊണ് ടാരുയിര്മേറ്
പന്തമ് പിരിയപ് പരിന്തവ നേഎന്റു
   പല്ലാണ്ടു കൂറുതുമേ. 

[13]
Back to Top
പത്താമ് തിരുമുറൈ - തിരുമൂലര്
ഒന്റവന് താനേ ഇരണ്ടവന് ഇന്നരുള്
നിന്റനന് മൂന്റിനുള് നാന്കുണര്ന് താന്ഐന്തു
വെന്റനന് ആറു വിരിന്തനന് ഏഴുമ്പര്ച്
ചെന്റനന് താനിരുന് താന്ഉണര്ന് തെട്ടേ.

ചിവനൊടുഒക് കുമ്തെയ്വമ് തേടിനുമ് ഇല്ലൈ
അവനൊടുഒപ് പാര് ഇങ്കു യാവരുമ് ഇല്ലൈ
പുവനമ് കടന്തന്റു പൊന്നൊളി മിന്നുമ്
തവനച് ചടൈമുടിത് താമരൈ യാനേ.

ചിവചിവ എന്കിലര് തീവിനൈ യാളര്
ചിവചിവ എന്റിടത് തീവിനൈ മാളുമ്
ചിവചിവ എന്റിടത് തേവരു മാവര്
ചിവചിവ എന്നച് ചിവകതി താനേ.

നന്തി അരുളാലേ നാതനാമ് പേര്പെറ്റോമ്
നന്തി അരുളാലേ മൂലനൈ നാടിനോമ്
നന്തി അരുളാവ തെന്ചെയുമ് നാട്ടിനില്
നന്തി വഴികാട്ട നാനിരുന് തേനേ.

ഇരുന്തേന് ഇക്കായത്തേ എണ്ണിലി കോടി
ഇരുന്തേന് ഇരാപ്പകല് അറ്റ ഇടത്തേ
ഇരുന്തേന് ഇമൈയവര് ഏത്തുമ് പതത്തേ
ഇരുന്തേന് എന്നന്തി ഇണൈയടിക് കീഴേ.

പിന്നൈനിന്റു എന്നേ പിറവി പെറുവതു
മുന്നൈനന് റാക മുയല്തവമ് ചെയ്കിലര്
എന്നൈനന് റാക ഇറൈവന് പടൈത്തനന്
തന്നൈനന് റാകത് തമിഴ്ചെയ്യു മാറേ.

പതിപചു പാചമ് എനപ്പകര് മൂന്റില്
പതിയിനൈപ് പോറ്പചു പാചമ് അനാതി
പതിയിനൈച് ചെന്റണു കാപ്പചു പാചമ്
പതിയണു കിറ്പചു പാചമ് നില് ലാവേ.

അണ്ണല് അരുളാല് അരുളുമ് ചിവാകമമ്
എണ്ണിലി കോടി. തൊകുത്തിടുമ് ആയിനുമ്
അണ്ണല് അറിന്ത അറിവു അറിയാവിടില്
എണ്ണിലി കോടിയുമ് നീര്മേല് എഴുത്തേ.

വാഴ്ത്തവല് ലാര്മനത് തുള്ളുറു ചോതിയൈത്
തീര്ത്തനൈ അങ്കേ തിളൈക്കിന്റ തേവനൈ
ഏത്തിയുമ് എമ്പെരു മാനെന് റിറൈഞ്ചിയുമ്
ആത്തഞ്ചെയ് തീചന് അരുള്പെറ ലാമേ

തെളിവു കുരുവിന് തിരുമേനി കാണ്ടല്
തെളിവു കുരുവിന് തിരുനാമഞ് ചെപ്പല്
തെളിവു കുരുവിന് തിരുവാര്ത്തൈ കേട്ടല്
തെളിവു കുരുവുരു ചിന്തിത്തല് താനേ.

ഊരെലാമ് കൂടി ഒലിക്ക അഴുതിട്ടുപ്
പേരിനൈ നീക്കിപ് പിണമെന്റു പേരിട്ടുച്
ചൂരൈയങ് കാട്ടിടൈക് കൊണ്ടുപോയ്ച് ചുട്ടിട്ടു
നീരിനില് മൂഴ്കി നിനൈപ്പൊഴിന് താര്കളേ.

മുട്ടൈ പിറന്തതു മുന്_റു നാളിനില്
ഇട്ടതു താനിലൈ ഏതേനുമ് ഏഴൈകാള്
പട്ടതു പാര്മണമ് പന്നിരണ്ടു ആണ്ടിനില്
കെട്ടതു എഴുപതില് കേടറി യീരേ.

ഉടമ്പോടു ഉയിരിടൈ വിട്ടോ ടുമ് പോതു
അടുമ്പരിചു ഒന്റില്ലൈ അണ്ണലൈ എണ്ണുമ്
വിടുമ്പരി ചായ്നിന്റ മെയ്ന്നമന് തൂതര്
ചുടുമ്പരി ചത്തൈയുഞ് ചൂഴകി ലാരേ

അന്പു ചിവമ് ഇരണ്ടു എന്പര് അറിവിലാര്
അന്പേ ചിവമാവതു ആരുമ് അറികിലാര്
അന്പേ ചിവമാവതു ആരുമ് അറിന്തപിന്
അന്പേ ചിവമായ് അമര്ന്തിരുന് താരേ.

യാവര്ക്കു മാമ്ഇറൈ വറ്കൊരു പച്ചിലൈ
യാവര്ക്കു മാമ്പചു വുക്കൊരു വായുറൈ
യാവര്ക്കു മാമ്ഉണ്ണുമ് പോതൊരു കൈപ്പിടി
യാവര്ക്കു മാമ്പിറര്ക് കിന്നുരൈ താനേ.

ഇയമ നിയമമേ എണ്ണിലാ ആതനമ്
നയമുറു പിരാണായാമമ് പിരത്തി യാകാരഞ്
ചയമികു താരണൈ തിയാനഞ് ചമാതി
അയമുറുമ് അട്ടാങ്ക മാവതു മാമേ

പുള്ളിനുമ് മിക്ക പുരവിയൈ മേറ്കൊണ്ടാറ്
കള്ളുണ്ണ വേണ്ടാന് താനേ കളിതരുന്
തുള്ളി നടപ്പിക്കുഞ് ചോമ്പു തവിര്പ്പിക്കുമ്
ഉള്ളതു ചൊന്നോമ് ഉണര്വുടൈ യോരുക്കേ

പാര്പ്പാന് അകത്തിലേ പാറ്പചു ഐന്തുണ്ടു
മേയ്പാരുമിന്റി വെറിത്തു തിരിവന
മേയ്പ്പാരുമ് ഉണ്ടായ് വെറിയുമ് അടങ്കിനാല്
പാര്പ്പാന് പചുഅയ്ന്തുമ് പാലായ്ച് ചൊരിയുമേ

നാമമ് ഓര് ആയിരമ് ഓതുമിന് നാതനൈ
ഏമമ് ഓര് ആയിരത് തുള്ളേ ഇചൈവീര്കള്
ഓമമ്ഓര് ആയിരമ് ഓതവല് ലാര്അവര്
കാമമ് ഓര് ആയിരമ് കണ്ടൊഴിന് താരേ.

കങ്കാളന് പൂചുമ് കവചത് തിരുനീറ്റൈ
മങ്കാമറ് പൂചി മകിഴ്വരേ യാമാകില്
തങ്കാ വിനൈകളുമ് ചാരുമ് ചിവകതി
ചിങ്കാര മാന തിരുവടി ചേര്വരേ.

ഉള്ളമ് പെരുങ്കോയില് ഊനുടമ് പാലയമ്
വള്ളറ് പിരാനാര്ക്കു വായ്കോ പുരവാചല്
തെള്ളത് തെളിന്താര്ക്കുച് ചീവന് ചിവലിങ്കമ്
കള്ളപ് പുലനൈന്തുമ് കാളാ മണിവിളക്കേ

പുണ്ണിയമ് ചെയ്വാര്ക്കുപ് പൂവുണ്ടു നീരുണ്ടു
അണ്ണല് അതുകണ് ടരുള്പുരി യാനിറ്കുമ്
എണ്ണിലി പാവികള് എമ്മിറൈ ഈചനൈ
നണ്ണറി യാമല് നഴുവുകിന് റാര്കളേ

Back to Top

തിരുആലങ്കാട്ടു മൂത്ത തിരുപ്പതികമ് കാരൈക്കാല് അമ്മൈയാര്
കൊങ്കൈ തിരങ്കി നരമ്പെഴുന്തു കുണ്ടുകണ് വെണ്പറ് കുഴിവയിറ്റുപ്
പങ്കി ചിവന്തിരു പറ്കള്നീണ്ടു പരടുയര് നീള്കണൈക് കാലോര്പെണ്പേയ്
തങ്കി അലറി ഉലറുകാട്ടില് താഴ്ചടൈ എട്ടുത് തിചൈയുമ്വീചി
അങ്കങ് കുളിര്ന്തനല് ആടുമ്എങ്കള് അപ്പന് ഇടന്തിരു ആലങ്കാടേ. 1

കള്ളിക് കവട്ടിടൈക് കാലൈനീട്ടിക് കടൈക്കൊള്ളി വാങ്കി മചിത്തുമൈയൈ
വിള്ള എഴുതി വെടുവെടെന്ന നക്കു വെരുണ്ടു വിലങ്കുപാര്ത്തുത്
തുള്ളിച് ചുടലൈച് ചുടുപിണത്തീച് ചുട്ടിട മുറ്റുഞ് ചുളിന്തുപൂഴ്തി
അള്ളി അവിക്കനിന് റാടുമ്എങ്കള് അപ്പന് ഇടന്തിരു ആലങ്കാടേ. 2

വാകൈ വിരിന്തുവെണ് ണെറ്റൊലിപ്പ മയങ്കിരുള് കൂര്നടു നാളൈയാങ്കേ
കൂകൈയൊ ടാണ്ടലൈ പാടആന്തൈ കോടതന് മേറ്കുതിത് തോടവീചി
ഈകൈ പടര്തൊടര് കള്ളിനീഴല് ഈമമ് ഇടുചുടു കാട്ടകത്തേ
ആകങ് കുളിര്ന്തനല് ആടുമ് എങ്കള് അപ്പന് ഇടന്തിരു ആലങ്കാടേ. 3

കുണ്ടിലോ മക്കുഴിച് ചോറ്റൈവാങ്കിക് കുറുനരി തിന്ന അതനൈമുന്നേ
കണ്ടിലോമ് എന്റു കനന്റുപേയ്കള് കൈയടിത് തോടിടു കാടരങ്കാ
മണ്ടലമ് നിന്റങ് കുളാളമ്ഇട്ടു വാതിത്തു വീചി എടുത്തപാതമ്
അണ്ടമ് ഉറനിമിര്ന് താടുമ്എങ്കള് അപ്പന് ഇടന്തിരു ആലങ്കാടേ. 4

വിഴുതു നിണത്തൈ വിഴുങ്കിയിട്ടു വെണ്തലൈ മാലൈ വിരവപ്പൂട്ടിക്
കഴുതുതന് പിള്ളൈയൈക് കാളിയെന്റു പേരിട്ടുച് ചീരുടൈത് താവളര്ത്തുപ്
പുഴുതി തുടൈത്തു മുലൈകൊടുത്തുപ് പോയിന തായൈ വരവുകാണാ
തഴുതുറങ് കുമ്പുറങ് കാട്ടില്ആടുമ് അപ്പന് ഇടന്തിരു ആലങ്കാടേ. 5

പട്ടടി നെട്ടുകിര്പ് പാറുകാറ്പേയ് പരുന്തൊടു കൂകൈ പകണ്ടൈആന്തൈ
കുട്ടി യിടമുട്ടൈ കൂകൈപേയ്കള് കുറുനരി ചെന്റണങ് കാടുകാട്ടില്
പിട്ടടിത് തുപ്പുറങ് കാട്ടില്ഇട്ട പിണത്തിനൈപ് പേരപ് പുരട്ടിആങ്കേ
അട്ടമേ പായനിന് റാടുമ്എങ്കള് അപ്പന് ഇടന്തിരു ആലങ്കാടേ. 6

ചുഴലുമ് അഴല്വിഴിക് കൊള്ളിവായ്പ്പേയ് ചൂഴ്ന്തു തുണങ്കൈയിട് ടോടിആടിത്
തഴലുള് എരിയുമ് പിണത്തൈവാങ്കിത് താന്തടി തിന്റണങ് കാടുകാട്ടിറ്
കഴല്ഒലി ഓചൈച് ചിലമ്പൊലിപ്പക് കാലുയര് വട്ടണൈ ഇട്ടുനട്ടമ്
അഴല്ഉമിഴ്ന് തോരി കതിക്കആടുമ് അപ്പന് ഇടന്തിരു ആലങ്കാടേ. 7

നാടുമ് നകരുമ് തിരിന്തുചെന്റു നന്നെറി നാടി നയന്തവരൈ
മൂടി മുതുപിണത് തിട്ടമാടേ മുന്നിയ പേയ്ക്കണമ് ചൂഴച്ചൂഴക്
കാടുങ് കടലുമ് മലൈയുമ് മണ്ണുമ് വിണ്ണുഞ് ചുഴല അനല്കൈയേന്തി
ആടുമ് അരവപ് പുയങ്കന്എങ്കള് അപ്പന് ഇടന്തിരു ആലങ്കാടേ. 8

തുത്തങ് കൈക്കിള്ളൈ വിളരിതാരമ് ഉഴൈഇളി ഓചൈപണ് കെഴുമപ്പാടിച്
ചച്ചരി കൊക്കരൈ തക്കൈയോടു തകുണിതമ് തുന്തുപി താളമ്വീണൈ
മത്തളങ് കരടികൈ വന്കൈമെന്റോല് തമരുകങ് കുടമുഴാ മൊന്തൈ വാചിത്
തത്തനൈ വിരവിനോ ടാടുമ്എങ്കള് അപ്പന് ഇടന്തിരു ആലങ്കാടേ. 9

പുന്തി കലങ്കി മതിമയങ്കി ഇറന്തവ രൈപ്പുറങ് കാട്ടില്ഇട്ടുച്
ചന്തിയില് വൈത്തുക് കടമൈചെയ്തു തക്കവര് ഇട്ടചെന് തീവിളക്കാ
മുന്തി അമരര് മുഴവിന്ഓചൈ തിചൈകതു വച്ചിലമ് പാര്ക്കആര്ക്ക
അന്തിയില് മാനടമ് ആടുമ്എങ്കള് അപ്പന് ഇടന്തിരു ആലങ്കാടേ. 10

ഒപ്പിനൈ ഇല്ലവന് പേയ്കള്കൂടി ഒന്റിനൈ ഒന്റടിത് തൊക്കലിത്തുപ്
പപ്പിനൈ യിട്ടുപ് പകണ്ടൈ യാടപ് പാടിരുന് തന്നരി യാഴ്അമൈപ്പ
അപ്പനൈ അണിതിരു ആലങ്കാട്ടുള് അടികളൈച് ചെടിതലൈക് കാരൈക്കാറ്പേയ്
ചെപ്പിയ ചെന്തമിഴ് പത്തുമ്വല്ലാര് ചിവകതി ചേര്ന്തിന്പമ് എയ്തുവാരേ. 11
Back to Top

പന്നിരണ്ടാമ് തിരുമുറൈ - ചേക്കിഴാര് പെരിയപുരാണമ്
ഉലകെലാമ് ഉണര്ന് തോതറ് കരിയവന്;
നിലവു ലാവിയ നീര്മലി വേണിയന്,
അലകില് ചോതിയന് അമ്പലത്താടുവാന്;
മലര് ചിലമ്പടി വാഴ്ത്തി വണങ്കുവാമ്.

കറ്പനൈ കടന്ത ചോതി കരുണൈയേ യുരുവ മാകി
അറ്പുതക് കോല നീടി യരുമറൈച് ചിരത്തിന് മേലാഞ്
ചിറ്പര വിയോമ മാകുന് തിരുച്ചിറ്റമ് പലത്തുള് നിന്റു
പൊറ്പുടന് നടഞ്ചെയ് കിന്റ പൂങ്കഴല് പോറ്റി പോറ്റി

വേതനെറി തഴൈത് തോങ്ക മികുചൈവത് തുറൈവിളങ്കപ്
പൂതപരമ്പ രൈപൊലിയപ് പുനിതവായ് മലര്ന്തഴുത
ചീതവള വയറ്പുകലിത് തിരുഞാന ചമ്പന്തര്
പാതമലര് തലൈക്കൊണ്ടു തിരുത്തൊണ്ടു പരവുവാമ്

ചെന്റകാ ലത്തിന് പഴുതിലാത് തിറമുമ് ഇനിഎതിര് കാലത്തിന് ചിറപ്പുമ്
ഇന്റെഴുന് തരുളപ് പെറ്റപേ റിതനാല് എറ്റൈക്കുന് തിരുവരുള് ഉടൈയേമ്
നന്റിയില് നെറിയില് അഴുന്തിയ നാടുമ് നറ്റമിഴ് വേന്തനുമ് ഉയ്ന്തു
വെന്റികൊള് തിരുനീറ് റൊളിയിനില് വിളങ്കുമ് മേന്മൈയുമ് പടൈത്തനമ് എന്പാര്

തിരുനാവുക്കു അരചര്വളര് തിരുത്തൊണ്ടിന് നെറിവാഴ
വരുഞാനത് തവമുനിവര് വാകീചര് വായ്മൈതികഴ്
പെരുനാമച് ചീര്പരവല് ഉറുകിന്റേന് പേരുലകില്
ഒരുനാവുക്കു ഉരൈചെയ്യ ഒണ്ണാമൈ ഉണരാതേന്.

ചിലന്തിക് കരുളുങ് കഴല്വണങ്കിച് ചെഞ്ചൊല് മാലൈ പലപാടി
ഇലങ്കു ചടൈയാര് എറുമ്പിയൂര് മലൈയുമ് ഇറൈഞ്ചിപ് പാടിയപിന്
മലര്ന്ത ചോതി തിരുച്ചിരാപ് പള്ളി മലൈയുങ് കറ്കുടിയുമ്
നലങ്കൊള് ചെല്വത് തിരുപ്പരായ്ത് തുറൈയുന് തൊഴുവാന് നണ്ണിനാര്

അണ്ണ ലേഎനൈ ആണ്ടുകൊണ് ടരുളിയ അമുതേ
വിണ്ണി ലേമറൈന് തരുള്പുരി വേതനാ യകനേ
കണ്ണി നാല്തിരുക് കയിലൈയില് ഇരുന്തനിന് കോലമ്
നണ്ണി നാന്തൊഴ നയന്തരുള് പുരിഎനപ് പണിന്താര്

ചീര് മന്നു ചെല്വക്കുടി മല്കു ചിറപ്പിന് ഓങ്കുമ്
കാര് മന്നു ചെന്നിക് കതിര് മാമണി മാട വൈപ്പു
നാര് മന്നു ചിന്തൈപ് പല നറ്റുറൈ മാന്തര് പോറ്റുമ്
പാര് മന്നു തൊന്മൈപ് പുകഴ് പൂണ്ടതു പാണ്ടി നാടു

ഇറവാത ഇന്പ അന്പു വേണ്ടിപ്പിന് വേണ്ടു കിന്റാര്
പിറവാമൈ വേണ്ടുമ് മീണ്ടുമ് പിറപ്പുണ്ടേല് ഉന്നൈ എന്റുമ്
മറവാമൈ വേണ്ടുമ് ഇന്നുമ് വേണ്ടുമ്നാന് മകിഴ്ന്തു പാടി
അറവാനീ ആടുമ് പോതുന് അടിയിന്കീഴ് ഇരുക്ക എന്റാര്

എന്റുമ് ഇന്പമ് പെരുകുമ് ഇയല്പിനാല്
ഒന്റു കാതലിത്തു ഉള്ളമുമ് ഓങ്കിട
മന്റു ളാര്അടി യാരവര് വാന്പുകഴ്
നിന്റതു എങ്കുമ് നിലവി ഉലകെലാമ്
Back to Top

വാഴ്ത്തു
വാന്മുകില് വഴാതു പെയ്ക മലിവളഞ് ചുരക്ക മന്നന്
കോന്മുറൈ യരചു ചെയ്ക കുറൈവിലാ തുയിര്കള് വാഴ്ക
നാന്മറൈ യറങ്ക ളോങ്ക നറ്റവമ് വേള്വി മല്ക
മേന്മൈകൊള് ചൈവ നീതി വിളങ്കുക വുലക മെല്ലാമ്.

വൈയമ് നീടുക മാമഴൈ മന്നുക
മെയ് വിരുമ്പിയ അന്പര് വിളങ്കുക
ചൈവ നന്നെറി താന്തഴൈത് തോങ്കുക
തെയ്വ വെണ്തിരു നീറു ചിറക്കവേ.

തിരുത്തൊണ്ടര്കള്
അണ്ടരു നാന്മുകത് തയനുമ് യാവരുങ്
കണ്ടിട വരിയതോര് കാട്ചിക് കണ്ണവായ്
എണ്ടകു ചിവനടി യെയ്തി വാഴ്തിരുത്
തൊണ്ടര്തമ് പതമലര് തൊഴുതു പോറ്റുവാമ്.
Back to Top

കന്തര് അലങ്കാരമ് - അരുണകിരി നാതര്
നാളെന് ചെയുമ്വിനൈ താനെന് ചെയുമെനൈ നാടിവന്ത
കോളെന് ചെയുങ്കൊടുങ് കൂറ്റെന് ചെയുങ്കുമ രേചരിരു
താളുഞ് ചിലമ്പുഞ് ചതങ്കൈയുന് തണ്ടൈയുഞ് ചണ്മുകമുന്
തോളുങ് കടമ്പു മെനക്കു മുന്നേ വന്തു തോന്റിടിനേ

ചേല്പട് ടഴിന്തതു ചെന്തൂര് വയറ്പൊഴില് തേങ്കടമ്പിന്
മാല്പട് ടഴിന്തതു പൂങ്കൊടി യാര്മനമ് മാമയിലോന്
വേല്പട് ടഴിന്തതു വേലൈയുഞ് ചൂരനുമ് വെറ്പുമവന്
കാല്പട് ടഴിന്തതിങ് കെന്റലൈ മേലയന് കൈയെഴുത്തേ.

പത്തിത് തിരുമുക മാറുടന് പന്നിരു തോള്കളുമായ്ത്
തിത്തിത് തിരുക്കു മമുതുകണ് ടേന്ചെയന് മാണ്ടടങ്കപ്
പുത്തിക് കമലത് തുരുകിപ് പെരുകിപ് പുവനമെറ്റിത്
തത്തിക് കരൈപുര ളുമ്പര മാനന്ത ചാകരത്തേ.

ചേന്തനൈക് കന്തനൈച് ചെങ്കോട്ടു വെറ്പനൈച് ചെഞ്ചുടര്വേല്
വേന്തനൈച് ചെന്തമിഴ് നൂല്വിരിത് തോനൈ വിളങ്കുവള്ളി
കാന്തനൈക് കന്തക് കടമ്പനൈക് കാര്മയില് വാകനനൈച്
ചാന്തുണൈപ് പോതു മറവാ തവര്ക്കൊരു താഴ്വില്ലൈയേ.

മാലോന് മരുകനൈ മന്റാടി മൈന്തനൈ വാനവര്ക്കു
മേലാന തേവനൈ മെയ്ഞ്ഞാന തെയ്വത്തൈ മേതിനിയില്
ചേലാര് വയറ്പൊഴിറ് ചെങ്കോടനൈച് ചെന്റു കണ്ടുതൊഴ
നാലാ യിരങ്കണ് പടൈത്തില നേയന്ത നാന്മുകനേ.

മൂവിരു മുകങ്കള് പോറ്റി മുകമ്പൊഴി കരുണൈ പോറ്റി
ഏവരുന് തുതിക്ക നിന്റ വിരാറുതോള് പോറ്റി കാഞ്ചി
മാവടി വൈകുഞ് ചെവ്വേള് മലരടി പോറ്റി യന്നാന്
ചേവലു മയിലുമ് പോറ്റി തിരുക്കൈവേല് പോറ്റി പോറ്റി

പട്ടിനത്താര് - - പിഴൈപൊറുത്തല് പതികമ്
കല്ലാപ് പിഴൈയുമ് കരുതാപ് പിഴൈയുമ് കചിന്തുരുകി
നില്ലാപ് പിഴൈയുമ് നിനൈയാപ് പിഴൈയുമ്
നിനഞ്ചെഴുത്തൈച് ചൊല്ലാപ് പിഴൈയുമ്
തുതിയാപ് പിഴൈയുമ് തൊഴാപ് പിഴൈയുമ്
എല്ലാപ് പിഴൈയുമ് പൊറുത്തു അരുള്വായ് കച്ചി ഏകമ്പനേ

നമ പാര്വതി പതയേ ഹര ഹര മഹാ തേവാ
തെന് നാടു ഉടൈയ ചിവനേ, പോറ്റി! എന് നാട്ടവര്ക്കുമ് ഇറൈവാ, പോറ്റി!

കാവായ് കനകത് തിരളേ പോറ്റി! കയിലൈ മലൈയാനേ പോറ്റി പോറ്റി
Back to Top


This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 17:05:30 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org