sivasiva.org
Search this site with
song/pathigam/paasuram numbers
Or Tamil/English words

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Thirumurai   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
3.001 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -आटिऩाय्, नऱुनॆय्यॊटु, पाल्, तयिर्!  (कोयिल् (चितम्परम्))  
3.002 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पन्तु चेर् विरलाळ्, पवळत्तुवर्  (तिरुप्पून्तराय्)  
3.003 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -इयल् इचै ऎऩुम् पॊरुळिऩ्  (तिरुप्पुकलि -(चीर्काऴि ))  
3.004 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु  (तिरुवावटुतुऱै)  
3.005 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तक्कऩ् वेळ्वि तकर्त्तवऩ्, पून्तरायमिक्क  (तिरुप्पून्तराय्)  
3.006 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कॊट्टमे कमऴुम् कॊळ्ळम्पूतूर्नट्टम् आटिय  (तिरुक्कॊळ्ळम्पूतूर्)  
3.007 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कण् नुतलाऩुम्, वॆण् नीऱ्‌ऱिऩाऩुम्,  (तिरुप्पुकलि -(चीर्काऴि ))  
3.008 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चटै उटैयाऩुम्, नॆय् आटलाऩुम्,  (तिरुक्कटवूर् वीरट्टम्)  
3.009 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -केळ्वियर्, नाळ्तॊऱुम् ओतु नल्वेतत्तर्  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
3.010 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अलै, वळर् तण्मतियोटु अयले  (तिरुइरामेच्चुरम्)  
3.011 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मिऩ् इयल् चॆञ्चटै वॆण्पिऱैयऩ्,  (तिरुप्पुऩवायिल्)  
3.012 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वेतियऩ्, विण्णवर् एत्त निऩ्ऱाऩ्,  (तिरुक्कोट्टाऱु)  
3.013 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मिऩ् अऩ ऎयिऱु उटै  (तिरुप्पून्तराय्)  
3.014 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -आरिटम् पाटलर्, अटिकळ्, काटु  (तिरुप्पैञ्ञीलि)  
3.015 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मन्तिर मऱैयवर्, वाऩवरॊटुम्,इन्तिरऩ्, वऴिपट  (तिरुवॆण्काटु)  
3.016 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -निणम् पटु चुटलैयिल्, नीऱु  (तिरुक्कॊळ्ळिक्काटु)  
3.017 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मरु अमर् कुऴल् उमै  (तिरुविचयमङ्कै)  
3.018 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुळ मति उटै मऱि  (तिरुवैकल्माटक्कोयिल्)  
3.019 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऎरितर अऩल् कैयिल् एन्ति,  (तिरुअम्पर्प्पॆरुन्तिरुक्कोयिल् (अम्पर्))  
3.020 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मातु अमर् मेऩियऩ् आकि,  (तिरुप्पूवणम्)  
3.021 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नऩविलुम् कऩविलुम्, नाळुम्, तऩ्  (तिरुक्करुक्कुटि (मरुतान्तनल्लूर्))  
3.022 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,नॆञ्चु  (चीर्काऴि)  
3.023 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -उरुविऩ् आर् उमैयॊटुम् ऒऩ्ऱि  (तिरुविऱ्‌कोलम् (कूवम्))  
3.024 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल्  (तिरुक्कऴुमलम् (चीर्काऴि))  
3.025 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मरुन्तु, वेण्टिल्(ल्) इवै; मन्तिरङ्कळ्(ळ्)  (तिरुन्तुतेवऩ्कुटि)  
3.026 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पिटि ऎलाम् पिऩ् चॆल,  (तिरुक्काऩप्पेर् (तिरुक्काळैयार्कोयिल्))  
3.027 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पटैयिऩार्, वॆण्मऴु; पाय् पुलित्तोल्  (तिरुच्चक्करप्पळ्ळि (ऐयम्पेट्टै))  
3.028 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कालै आर् वण्टु इऩम्  (तिरुमऴपाटि)  
3.029 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वारु मऩ्ऩुम् मुलै मङ्कै  (मेलैत्तिरुक्काट्टुप्पळ्ळि)  
3.030 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पैत्त पाम्पोटु, अरैक् कोवणम्,  (तिरुअरतैप्पॆरुम्पाऴि (अरित्तुवारमङ्कलम्))  
3.031 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तिरै तरु पवळमुम्, चीर्  (तिरुमयेन्तिरप्पळ्ळि)  
3.032 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वऩ्ऩियुम् मत्तमुम् मति पॊति  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
3.033 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नीर् इटैत् तुयिऩ्ऱवऩ्, तम्पि,  (तिरुवुचात्ताऩम् (कोविलूर्))  
3.034 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वण्ण मा मलर् कॊटु  (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्))  
3.035 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मुऩ्ऩै नाल् मऱै अवै  (तिरुत्तॆऩ्कुटित्तिट्टै)  
3.036 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चन्तम्, आर्, अकिलॊटु, चाति,  (तिरुक्काळत्ति)  
3.037 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -करम् मुऩम् मलराल्, पुऩल्  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
3.038 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विऩविऩेऩ्, अऱियामैयिल्(ल्); उरैचॆय्म्मिऩ्, नीर्!  (तिरुक्कण्टियूर्)  
3.039 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -माऩिऩ् नेर् विऴि मातराय्!  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
3.040 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कल्लाल् नीऴल् अल्लात् तेवैनल्लार्  (चीर्काऴि)  
3.041 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -करु आर् कच्चित् तिरु  (कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्))  
3.042 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -निऱै वॆण् तिङ्कळ् वाळ्मुक  (तिरुच्चिऱ्‌ऱेमम्)  
3.043 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चन्तम् आर् मुलैयाळ् तऩ  (चीर्काऴि)  
3.044 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वॆन्त कुङ्किलियप्पुकै विम्मवेकन्तम् निऩ्ऱु  (तिरुक्कऴिप्पालै)  
3.045 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अन्तम् आय्, उलकु आतियुम्  (तिरुवारूर्)  
3.046 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै  (तिरुक्करुकावूर्)  
3.047 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -काट्टु मा अतु उरित्तु,  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
3.048 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अङ्कै आर् अऴलऩ्(ऩ्), अऴकु  (तिरुमऴपाटि)  
3.049 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर्  (नल्लूर्प्पॆरुमणम् -नमचिवायत् तिरुप्पतिकम्)  
3.050 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विरुम्पुम् तिङ्कळुम् कङ्कैयुम् विम्मवे,चुरुम्पुम्  (तिरुत्तण्टलैनीणॆऱि)  
3.051 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चॆय्यऩे! तिरु आलवाय् मेवियऐयऩे!  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
3.052 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वीटु अलाल् अवाय् इलाअय्,  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
3.053 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाऩैक् कावल् वॆण्मति मल्कु  (तिरुवाऩैक्का)  
3.054 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ्  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
3.055 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विरै आर् कॊऩ्ऱैयिऩाय्! विटम्  (तिरुवाऩ्मियूर्)  
3.056 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -इऱैयवऩ्, ईचऩ्, ऎन्तै, इमैयोर्  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
3.057 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विटैयवऩ्, विण्णुम् मण्णुम् तॊऴ  (तिरुवॊऱ्‌ऱियूर्)  
3.058 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तिरु मलर्क्कॊऩ्ऱै मालै तिळैक्कुम्  (तिरुच्चात्तमङ्कै)  
3.059 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अर विरि कोटल् नीटल्  (तिरुकुटमूक्कु (कुम्पकोणम्))  
3.060 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कऱै अणि मा मिटऱ्‌ऱाऩ्,  (तिरुवक्करै)  
3.061 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -आतियऩ्, आतिरैयऩ्, अऩल् आटिय  (तिरुवॆण्टुऱै)  
3.062 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कण् पॊलि नॆऱ्‌ऱियिऩाऩ्, तिकऴ्  (तिरुप्पऩन्ताळ्)  
3.063 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पैङ्कोट्टु मलर्प् पुऩ्ऩैप् पऱवैकाळ्!  (तिरुच्चॆङ्काट्टङ्कुटि)  
3.064 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अण्णावुम् कऴुक्कुऩ्ऱुम् आय मलै  (तिरुप्पॆरुवेळूर् (काट्टूरैयऩ्पेट्टै))  
3.065 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वार् अणवु मुलै मङ्कै  (तिरुक्कच्चिनॆऱिक्कारैक्काटु)  
3.066 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वण्टु इरैक्कुम् मलर्क्कॊऩ्ऱै विरि  (तिरुवेट्टक्कुटि)  
3.067 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चुरर् उलकु, नरर्कळ् पयिल्  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
3.068 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाळ वरि कोळ पुलि  (तिरुक्कयिलायम्)  
3.069 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाऩवर्कळ् ताऩवर्कळ् वातैपट वन्ततु  (तिरुक्काळत्ति)  
3.070 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -एऩ ऎयिऱु, आटु अरवॊटु,  (तिरुमयिलाटुतुऱै)  
3.071 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कोऴै मिटऱु आक, कवि  (तिरुवैकावूर्)  
3.072 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु  (तिरुमाकऱल्)  
3.073 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पाटल् मऱै, चूटल् मति,  (तिरुप्पट्टीच्चरम्)  
3.074 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -काटु पयिल् वीटु, मुटै  (तिरुत्तेवूर्)  
3.075 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऎम् तमतु चिन्तै पिरियात  (तिरुच्चण्पैनकर् (चीर्काऴि))  
3.076 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कल् पॊलि चुरत्तिऩ् ऎरि  (तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्))  
3.077 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पॊऩ् इयल् पॊरुप्पु अरैयऩ्  (तिरुमाणिकुऴि)  
3.078 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नीऱु, वरि आटु अरवॊटु,  (तिरुवेतिकुटि)  
3.079 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऎऩ्ऱुम् अरियाऩ्, अयलवर्क्कु; इयल्  (तिरुकोकर्णम् (कोकर्णा))  
3.080 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चीर् मरुवु तेचिऩॊटु तेचम्  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
3.081 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चङ्कु अमरुम् मुऩ्कै मट  (चीर्काऴि )  
3.082 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कॊम्पु इरिय वण्टु उलवु  (तिरुअवळिवणल्लूर्)  
3.083 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वण्टु इरिय विण्ट मलर्  (तिरुनल्लूर्)  
3.084 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पॆण् इयल् उरुविऩर्, पॆरुकिय  (तिरुप्पुऱवम्)  
3.085 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मट्टु ऒळि विरितरु मलर्  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
3.086 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मुऱि उऱु निऱम् मल्कु  (तिरुच्चेऱै (उटैयार्कोविल्))  
3.087 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तळिर् इळ वळर् ऒळि  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
3.088 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मत्तकम् अणि पॆऱ मलर्वतु  (तिरुविळमर्)  
3.089 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तिरुन्तु मा कळिऱ्‌ऱु इळ  (तिरुक्कॊच्चैवयम् (चीर्काऴि))  
3.090 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ओङ्कि मेल् उऴितरुम् ऒलि  (तिरुत्तुरुत्तियुम् - तिरुवेळ्विक्कुटियुम्)  
3.091 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कोङ्कमे, कुरवमे, कॊऴु मलर्प्  (तिरुवटकुरङ्काटुतुऱै)  
3.092 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मरुन्तु अवै; मन्तिरम्, मऱुमै  (तिरुनॆल्वेलि)  
3.093 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पटियुळ् आर् विटैयिऩर्, पाय्  (तिरुअम्पर्माकाळम्)  
3.094 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विण्णवर् तॊऴुतु ऎऴु वॆङ्कुरु  (तिरुवॆङ्कुरु (चीर्काऴि))  
3.095 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऎण् तिचैक्कुम् पुकऴ् इऩ्ऩम्पर्  (तिरुइऩ्ऩम्पर्)  
3.096 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नल् वॆणॆय् विऴुतु पॆय्तु  (तिरुनॆल्वॆण्णॆय्)  
3.097 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तिटम् मलि मतिल् अणि  (तिरुच्चिऱुकुटि)  
3.098 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वॆण्मति तवऴ् मतिल् मिऴलै  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
3.099 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मुरचु अतिर्न्तु ऎऴुतरु मुतु  (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्))  
3.100 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -करुम्पु अमर् विल्लियैक् काय्न्तु,  (चीर्काऴि )  
3.101 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तिरितरु मा मणि नाकम्  (तिरुइरामेच्चुरम्)  
3.102 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -काम्पिऩै वॆऩ्ऱ मॆऩ्तोळि पाकम्  (तिरुनारैयूर्)  
3.103 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कॊटि उटै मुम्मतिल् ऊटु  (तिरुवलम्पुरम्)  
3.104 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विण् कॊण्ट तू मति  (परितिनियमम् (परुत्तियप्पर्कोविल्))  
3.105 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मटल् वरै इल् मतु  (तिरुक्कलिक्कामूर्)  
3.106 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पळ्ळम् अतु आय पटर्  (तिरुवलञ्चुऴि)  
3.107 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कटल् इटै वॆङ्कटु नञ्चम्  (तिरुनारैयूर्)  
3.108 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
3.109 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मण् अतु उण्ट(अ)रि मलरोऩ्  (तिरुवाऩैक्का)  
3.110 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वरम् अते कॊळा, उरम्  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
3.111 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वेलिऩ् नेर्तरु कण्णिऩाळ् उमै  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
3.112 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -परचु पाणियर्, पाटल् वीणैयर्,  (तिरुप्पल्लवऩीच्चरम्)  
3.113 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -उऱ्‌ऱु उमै चेर्वतु मॆय्यिऩैये;  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
3.114 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पायुम् माल्विटैमेल् ऒरु पाकऩे;  (कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्))  
3.115 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -आल नीऴल् उकन्ततु इरुक्कैये;  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
3.116 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुऩ्ऱु कॊऩ्ऱै नम् चटैयते;  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
3.117 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -यामामा नी यामामा याऴीकामा  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
3.118 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मटल् मलि कॊऩ्ऱै, तुऩ्ऱु  (चीर्काऴि)  
3.119 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पुळ्ळित्तोल् आटै; पूण्पतु नाकम्;  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
3.120 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मङ्कैयर्क्कु अरचि वळवर्कोऩ् पावै,  (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
3.121 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -इटऱिऩार्, कूऱ्‌ऱै; पॊटिचॆय्तार्, मतिलै;  (तिरुप्पन्तणैनल्लूर्)  
3.122 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पूङ्कॊटि मटवाळ् उमै ऒरुपाकम्  (तिरुओमाम्पुलियूर्)  
3.123 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -निरै कऴल् अरवम् चिलम्पु  (तिरुक्कोणमलै)  
3.124 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चुण्ण वॆण्नीऱु अणि मार्पिल्-तोल्  (तिरुक्कुरुकावूर् वॆळ्ळटै)  
3.125 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कल् ऊर्प् पॆरु मणम्  (तिरुनल्लूर्प्पॆरुमणम् (आच्चाळ्पुरम्))  
3.901 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मऱियार् करत्तॆन्तैयम् मातुमै योटुम्पिऱियात  (तिरुविटैवाय्)  
3.902 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तार्चि ऱक्कुम् चटैक्कणि वळ्ळलिऩ्चीर्चि  (तिरुक्किळियऩ्ऩवूर्)  

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.001  
आटिऩाय्, नऱुनॆय्यॊटु, पाल्, तयिर्!  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: तिरुमूलत्ताऩनायकर् (ऎ) चपानातर् Goddess: चिवकामियम्मै)

आटिऩाय्, नऱुनॆय्यॊटु, पाल्, तयिर्! अन्तणर् पिरियात चिऱ्‌ऱम्पलम्
नाटिऩाय्, इटमा! नऱुङ्कॊऩ्ऱै नयन्तवऩे!
पाटिऩाय्, मऱैयोटु पल्कीतमुम्! पल्चटैप् पऩि काल् कतिर् वॆण्तिङ्कळ्
चूटिऩाय्! अरुळाय्, चुरुङ्क ऎम तॊल्विऩैये!

[1]
नाऱु पूम्पॊऴिल् नण्णिय काऴियुळ् नाऩ्म ऱैवल्ल ञाऩचम् पन्तऩ्
ऊऱुम् इऩ्तमि ऴाल्उयर्न् तार्उऱै तिल्लैतऩ्ऩुळ्
एऱु तॊल्पुकऴ् एन्तुचिऱ्‌ ऱम्पलत् तीच ऩैइचै याऱ्‌चॊऩ्ऩ पत्तिवै
कूऱु माऱुवल् लार्उयर्न् तारॊटुम् कूटुवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.002  
पन्तु चेर् विरलाळ्, पवळत्तुवर्  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुप्पून्तराय् God: Goddess: )

पन्तु चेर् विरलाळ्, पवळत्तुवर् वायिऩाळ्, पऩि मा मति पोल् मुकत्तु
अन्तम् इल् पुकऴाळ्, मलैमातॊटुम् आतिप्पिराऩ्
वन्तु चेर्वु इटम् वाऩवर् ऎत्तिचैयुम् निऱैन्तु, वलम्चॆय्तु, मामलर्
पुन्ति चॆय्तु इऱैञ्चिप् पॊऴि पून्तराय् पोऱ्‌ऱुतुमे.

[1]
तेम्पल् नुण् इटैयाळ् चॆऴुञ् चेल् अऩ कण्णियोटु
अण्णल् चेर्वु इटम्, तेऩ् अमर्
पूम्पॊऴिल् तिकऴ्, पॊऩ् पति पून्तराय् पोऱ्‌ऱुतुम्! ऎऩ्ऱु
ओम्पु तऩ्मैयऩ्-मुत्तमिऴ् नाल्मऱै ञाऩचम्पन्तऩ्-ऒण् तमिऴ्मालै कॊण्टु
आम् पटि इवै एत्त वल्लार्क्कु अटैया, विऩैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.003  
इयल् इचै ऎऩुम् पॊरुळिऩ्  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुप्पुकलि -(चीर्काऴि ) God: मन्तिरपुरीचुवरर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

इयल् इचै ऎऩुम् पॊरुळिऩ् तिऱम् आम्
पुयल् अऩ मिटऱु उटैप् पुण्णियऩे!
कयल् अऩ वरि नॆटुङ्कण्णियॊटुम्
अयल् उलकु अटि तॊऴ अमर्न्तवऩे!
कलऩ् आवतु वॆण्तलै; कटिपॊऴिल् पुकलि तऩ्ऩुळ्,
निलऩ् नाळ्तॊऱुम् इऩ्पु उऱ, निऱै मति अरुळिऩऩे.

[1]
पुण्णियर् तॊऴुतु ऎऴु पुकलि(न्) नकर्,
विण्णवर् अटि तॊऴ विळङ्किऩाऩै,
नण्णिय ञाऩचम्पन्तऩ् वाय्मै
पण्णिय अरुन्तमिऴ् पत्तुम् वल्लार्,
नटलै अवै इऩ्ऱिप् पोय् नण्णुवर्, चिवऩ् उलकम्;
इटर् आयिऩ इऩ्ऱित् ताम् ऎय्तुवर्, तवनॆऱिये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.004  
इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुवावटुतुऱै God: माचिलामणियीचुवरर् Goddess: ऒप्पिलामुलैयम्मै)

इटरिऩुम्, तळरिऩुम्, ऎऩतु उऱु नोय्
तॊटरिऩुम्, उऩ कऴल् तॊऴुतु ऎऴुवेऩ्;
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्त नञ्चै
मिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे!
इतुवो ऎमै आळुम् आऱु? ईवतु ऒऩ्ऱु ऎमक्कु इल्लैयेल्,
अतुवो उऩतु इऩ् अरुळ्? आवटुतुऱै अरऩे!

[1]
अलै पुऩल् आवटुतुऱै अमर्न्त
इलै नुऩै वेल्पटै ऎम् इऱैयै,
नलम् मिकु ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
विलै उटै अरुन्तमिऴ्मालै वल्लार्,
विऩै आयिऩ नीङ्किप् पोय्, विण्णवर् वियऩ् उलकम्
निलै आक मुऩ् एऱुवर्; निलम्मिचै निलै इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.005  
तक्कऩ् वेळ्वि तकर्त्तवऩ्, पून्तरायमिक्क  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुप्पून्तराय् God: Goddess: )

तक्कऩ् वेळ्वि तकर्त्तवऩ्, पून्तराय
मिक्क चॆम्मै विमलऩ्, वियऩ् कऴल्
चॆऩ्ऱु चिन्तैयिल् वैक्क, मॆय्क्कति
नऩ्ऱु अतु आकिय नम्पऩ्ताऩे.

[1]
पुन्तियाल् मिक नल्लवर् पून्तराय्
अन्तम् इल् ऎम् अटिकळै, ञाऩचम्
पन्तऩ् मालै कॊण्टु एत्ति वाऴुम्! नुम्
पन्तम् आर् विऩै पाऱिटुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.006  
कॊट्टमे कमऴुम् कॊळ्ळम्पूतूर्नट्टम् आटिय  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुक्कॊळ्ळम्पूतूर् God: विल्ववऩेचुवरर् Goddess: चवुन्तराम्पिकैयम्मै)

कॊट्टमे कमऴुम् कॊळ्ळम्पूतूर्
नट्टम् आटिय नम्पऩै उळ्क,
चॆल्ल उन्तुक चिन्तैयार् तॊऴ,
नल्कुम् आऱु अरुळ् नम्पऩे!

[1]
कॊऩ्ऱै चेर् चटैयाऩ् कॊळ्ळम्पूतूर्,
नऩ्ऱु काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्
इऩ्ऱु चॊल् मालै कॊण्टु एत्त वल्लार्, पोय्,
ऎऩ्ऱुम् वाऩवरोटु इरुप्पारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.007  
कण् नुतलाऩुम्, वॆण् नीऱ्‌ऱिऩाऩुम्,  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुप्पुकलि -(चीर्काऴि ) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

कण् नुतलाऩुम्, वॆण् नीऱ्‌ऱिऩाऩुम्, कऴल् आर्क्कवे
पण् इचै पाट निऩ्ऱु आटिऩाऩुम्, परञ्चोतियुम्
पुण्णिय नाल्मऱैयोर्कळ् एत्तुम् पुकलि(न्) नकर्,
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् वीऱ्‌ऱिरुन्त पॆरुमाऩ् अऩ्ऱे!

[1]
पूङ् कमऴ् कोतैयॊटुम्(म्) इरुन्ताऩ्, पुकलि(न्) नकर्प्
पाङ्कऩै, ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ तमिऴ् पत्तु इवै,
आङ्कु अमर्वु ऎय्तिय आति आक, इचै वल्लवर्,
ओङ्कु अमरावतियोर् तॊऴच् चॆल्वतुम् उण्मैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.008  
चटै उटैयाऩुम्, नॆय् आटलाऩुम्,  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुक्कटवूर् वीरट्टम् God: अमिर्तकटेचुवरर् Goddess: अपिरामियम्मै)

चटै उटैयाऩुम्, नॆय् आटलाऩुम्, चरि कोवण-
उटै उटैयाऩुम्, मै आर्न्त ऒण्कण् उमै केळ्वऩुम्,
कटै उटै नऩ्नॆटु माटम् ओङ्कुम् कटवूर्तऩुळ्
विटै उटै अण्णलुम् वीरट्टाऩत्तु अरऩ् अल्लऩे?

[1]
वॆन्त वॆण्नीऱु अणि वीरट्टाऩत्तु उऱै वेन्तऩै,
अन्तणर् तम् कटवूर् उळाऩै, अणि काऴियाऩ्
चन्तम् ऎल्लाम् अटिच् चात्त वल्ल मऱै ञाऩचम्-
पन्तऩ चॆन्तमिऴ् पाटि आट, कॆटुम्, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.009  
केळ्वियर्, नाळ्तॊऱुम् ओतु नल्वेतत्तर्  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

केळ्वियर्, नाळ्तॊऱुम् ओतु नल्वेतत्तर् केटु इला
वेळ्वि चॆय् अन्तणर् वेतियर् वीऴिमिऴलैयार्,
वाऴियर्; तोऱ्‌ऱमुम् केटुम् वैप्पार्, उयिर्कट्कु ऎलाम्;
आऴियर्; तम् अटि पोऱ्‌ऱि! ऎऩ्पार्कट्कु अणियरे.

[1]
वेतियर् कैतॊऴु वीऴिमिऴलै विरुम्पिय
आतियै, वाऴ् पॊऴिल् काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ् आय्न्तु,
ओतिय ऒण्तमिऴ् पत्तु इवै उऱ्‌ऱु उरैचॆय्पवर्,
मातु इयल् पङ्कऩ् मलर् अटि चेरवुम् वल्लरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.010  
अलै, वळर् तण्मतियोटु अयले  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुइरामेच्चुरम् God: इरामनातेचुवरर् Goddess: पर्वतवर्त्तऩि)

अलै, वळर् तण्मतियोटु अयले अटक्कि, उमै
मुलै वळर् पाकम् मुयङ्क वल्ल मुतल्वऩ्; मुऩि;
इलै वळर् ताऴैकळ् विम्मु काऩल् इरामेच्चुरम्,
तलै वळर् कोल नल् मालैयऩ्ताऩ् इरुन्तु आट्चिये.

[1]
पकलवऩ् मीतु इयङ्कामैक् कात्त पतियोऩ्तऩै
इकल् अऴिवित्तवऩ् एत्तु कोयिल् इरामेच्चुरम्,
पुकलियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ तमिऴ्, पुन्तियाल्,
अकलिटम् ऎङ्कुम् निऩ्ऱु, एत्त वल्लार्क्कु इल्लै, अल्लले.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.011  
मिऩ् इयल् चॆञ्चटै वॆण्पिऱैयऩ्,  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुप्पुऩवायिल् God: पुऩवायिलीचुवरर् Goddess: करुणैयीचुवरियम्मै)

मिऩ् इयल् चॆञ्चटै वॆण्पिऱैयऩ्, विरि नूलिऩऩ्,
पऩ्ऩिय नाल्मऱै पाटि आटि, पल ऊर्कळ् पोय्,
अऩ्ऩम् अऩ्ऩ(न्) नटैयाळॊटुम्(म्) अमरुम्(म्) इटम्
पुऩ्ऩै नल् मा मलर् पॊऩ् उतिर्क्कुम् पुऩवायिले.

[1]
पॊऩ्तॊटियाळ् उमै पङ्कऩ् मेवुम् पुऩवायिलै,
कऱ्‌ऱवर्ताम् तॊऴुतु एत्त निऩ्ऱ कटल् काऴियाऩ्-
नल्-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्-चॊऩ्ऩ तमिऴ्, नऩ्मैयाल्
अऱ्‌ऱम् इल् पाटल्पत्तु, एत्त वल्लार् अरुळ् चेर्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.012  
वेतियऩ्, विण्णवर् एत्त निऩ्ऱाऩ्,  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुक्कोट्टाऱु God: ऐरापतेचुवरर् Goddess: वण्टमर्पूङ्कुऴलम्मै)

वेतियऩ्, विण्णवर् एत्त निऩ्ऱाऩ्, विळङ्कुम् मऱै
ओतिय ऒण्पॊरुळ् आकि निऩ्ऱाऩ्, ऒळि आर् किळि
कोतिय तण्पॊऴिल् चूऴ्न्तु अऴकु आर् तिरुक्कोट्टाऱ्‌ऱुळ्
आतियैये निऩैन्तु एत्त वल्लार्क्कु अल्लल् इल्लैये.

[1]
कॊटि उयर् माल्विटै ऊर्तियिऩाऩ् तिरुक्कोट्टाऱ्‌ऱुळ्
अटि कऴल् आर्क्क निऩ्ऱु आट वल्ल अरुळाळऩै,
कटि कमऴुम् पॊऴिल् काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊल्-
पटि, इवै पाटि निऩ्ऱु आट वल्लार्क्कु इल्लै, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.013  
मिऩ् अऩ ऎयिऱु उटै  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुप्पून्तराय् God: Goddess: )

मिऩ् अऩ ऎयिऱु उटै विरवलोर्कळ् तम्
तुऩ्ऩिय पुरम् उकच् चुळिन्त तॊऩ्मैयर्
पुऩ्ऩै अम्पॊऴिल् अणि पून्तराय् नकर्
अऩ्ऩ अऩ्ऩ(न्) नटै अरिवै पङ्करे.

[1]
पुरम् ऎरि चॆय्तवर्, पून्तराय् नकर्प्
परम् मलि कुऴल् उमै नङ्कै पङ्करैप्
परविय पन्तऩ् मॆय्प् पाटल् वल्लवर्
चिरम् मलि चिवकति चेर्तल् तिण्णमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.014  
आरिटम् पाटलर्, अटिकळ्, काटु  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुप्पैञ्ञीलि God: नीलकण्टेचुवरर् Goddess: विचालाट्चियम्मै)

आरिटम् पाटलर्, अटिकळ्, काटु अलाल्
ओर् इटम् कुऱैवु इलर्, उटैयर् कोवणम्,
नीर् इटम् चटै, विटै ऊर्ति, नित्तलुम्
पारिटम् पणि चॆयुम्, पयिल् पैञ्ञीलिये.

[1]
कण् पुऩल् विळै वयल् काऴिक् कऱ्‌पकम्
नण्पु उणर् अरुमऱै ञाऩचम्पन्तऩ्
पण्पिऩर् परवु पैञ्ञीलि पाटुवार्
उण्पिऩ उलकिऩिल्, ओङ्कि वाऴ्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.015  
मन्तिर मऱैयवर्, वाऩवरॊटुम्,इन्तिरऩ्, वऴिपट  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुवॆण्काटु God: चुवेतारणियेचुवरर् Goddess: पिरमवित्तियानायकियम्मै)

मन्तिर मऱैयवर्, वाऩवरॊटुम्,
इन्तिरऩ्, वऴिपट निऩ्ऱ ऎम् इऱै;
वॆन्त वॆण् नीऱ्‌ऱर् वॆण्काटु मेविय,
अन्तमुम् मुतल् उटै, अटिकळ् अल्लरे!

[1]
नल्लवर् पुकलियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
चॆल्वऩ् ऎम् चिवऩ् उऱै तिरु वॆण्काट्टिऩ् मेल्,
चॊल्लिय अरुन्तमिऴ् पत्तुम् वल्लवर्
अल्ललोटु अरुविऩै अऱुतल् आणैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.016  
निणम् पटु चुटलैयिल्, नीऱु  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुक्कॊळ्ळिक्काटु God: अक्किऩीचुवरर् Goddess: पञ्चिऩुमॆल्लटियम्मै)

निणम् पटु चुटलैयिल्, नीऱु पूचि निऩ्ऱु,
इणङ्कुवर्, पेय्कळोटु; इटुवर्, मानटम्;
उणङ्कल् वॆण् तलैतऩिल् उण्पर्; आयिऩुम्,
कुणम् पॆरितु उटैयर् नम् कॊळ्ळिक्काटरे.

[1]
नल्-तवर् काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
कुऱ्‌ऱम् इल् पॆरुम् पुकऴ्क् कॊळ्ळिक्काटरैच्
चॊल्-तमिऴ् इऩ् इचैमालै, चोर्वु इऩ्ऱिक्
कऱ्‌ऱवर्, कऴल् अटि काण वल्लरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.017  
मरु अमर् कुऴल् उमै  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुविचयमङ्कै God: विचयनातेचुवरर् Goddess: मङ्कैनायकियम्मै)

मरु अमर् कुऴल् उमै पङ्कर्, वार्चटै
अरवु अमर् कॊळ्कै ऎम् अटिकळ्, कोयिल् आम्
कुरवु, अमर् चुरपुऩै, कोङ्कु, वेङ्कैकळ्
विरविय पॊऴिल् अणि विचयमङ्कैये.

[1]
विण्णवर् तॊऴुतु ऎऴु विचयमङ्कैयै,
नण्णिय पुकलियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
पण्णिय चॆन्तमिऴ् पत्तुम् वल्लवर्
पुण्णियर्; चिवकति पुकुतल् तिण्णमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.018  
तुळ मति उटै मऱि  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुवैकल्माटक्कोयिल् God: वैकऩातेचुवरर् Goddess: वैकलम्पिकैयम्मै)

तुळ मति उटै मऱि तोऩ्ऱु कैयिऩर्
इळमति अणि चटै ऎन्तैयार्, इटम्
उळम् मति उटैयवर् वैकल् ओङ्किय,
वळ मति तटविय, माटक्कोयिले.

[1]
मैन्तऩतु इटम् वैकल् माटक्कोयिलै,
चन्तु अमर् पॊऴिल् अणि चण्पै ञाऩचम्-
पन्तऩ तमिऴ् कॆऴु पाटल् पत्तु इवै
चिन्तै चॆय्पवर्, चिवलोकम् चेर्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.019  
ऎरितर अऩल् कैयिल् एन्ति,  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुअम्पर्प्पॆरुन्तिरुक्कोयिल् (अम्पर्) God: पिरमपुरिनातेचुवरर् Goddess: पूङ्कुऴऩायकियम्मै)

ऎरितर अऩल् कैयिल् एन्ति, ऎल्लियिल्,
नरि तिरि काऩ् इटै, नट्टम् आटुवर्
अरिचिल् अम् पॊरु पुऩल् अम्पर् मा नकर्
कुरिचिल् चॆङ्कण्णवऩ् कोयिल् चेर्वरे.

[1]
अऴकरै, अटिकळै, अम्पर् मेविय
निऴल् तिकऴ् चटैमुटि नीलकण्टरै,
उमिऴ् तिरै उलकिऩिल् ओतुवीर्! कॊण्मिऩ्-
तमिऴ् कॆऴु विरकिऩऩ् तमिऴ्चॆय्मालैये!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.020  
मातु अमर् मेऩियऩ् आकि,  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुप्पूवणम् God: पूवणनातर् Goddess: मिऩ्ऩाम्पिकैयम्मै)

मातु अमर् मेऩियऩ् आकि, वण्टॊटु
पोतु अमर् पॊऴिल् अणि पूवणत्तु उऱै
वेतऩै, विरवलर् अरणम् मूऩ्ऱु ऎय्त
नातऩै, अटि तॊऴ, नऩ्मै आकुमे.

[1]
पुण्णियर् तॊऴुतु ऎऴु पूवणत्तु उऱै
अण्णलै अटि तॊऴुतु, अम् तण् काऴियुळ
नण्णिय अरुमऱै ञाऩचम्पन्तऩ्
पण्णिय तमिऴ् चॊल, पऱैयुम्, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.021  
नऩविलुम् कऩविलुम्, नाळुम्, तऩ्  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुक्करुक्कुटि (मरुतान्तनल्लूर्) God: चऱ्‌कुणलिङ्केचुवरर् Goddess: चर्वालङ्किरतमिऩ्ऩम्मै)

नऩविलुम् कऩविलुम्, नाळुम्, तऩ् ऒळि
निऩैविलुम् ऎऩक्कु वन्तु ऎय्तुम् निऩ्मलऩ्-
कऩैकटल् वैयकम् तॊऴु करुक्कु
अऩल्-ऎरि आटुम् ऎम् अटिकळ्; काण्मिऩे!

[1]
काऩलिल् विरैमलर् विम्मु काऴियाऩ्,
वाऩवऩ् करुक्कुटि मैन्तऩ् तऩ् ऒळि
आऩ, मॆय्ञ् ञाऩचम्पन्तऩ्, चॊल्लिय
ऊऩम् इल् मॊऴि वलार्क्कु उयरुम्, इऩ्पमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.022  
तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,नॆञ्चु  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: चीर्काऴि God: Goddess: )

तुञ्चलुम् तुञ्चल् इलात पोऴ्तिऩुम्,
नॆञ्चु अकम् नैन्तु, निऩैमिऩ्, नाळ्तॊऱुम्,
वञ्चकम् अऱ्‌ऱु! अटि वाऴ्त्त, वन्त कूऱ्‌ऱु
अञ्च उतैत्तऩ, अञ्चु ऎऴुत्तुमे.

[1]
नल्-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्-नाल्मऱै
कऱ्‌ऱवऩ्, काऴियर् मऩ्ऩऩ्-उऩ्ऩिय
अऱ्‌ऱम् इल् मालैईर् ऐन्तुम्, अञ्चु ऎऴुत्तु
उऱ्‌ऱऩ, वल्लवर् उम्पर् आवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.023  
उरुविऩ् आर् उमैयॊटुम् ऒऩ्ऱि  
Tune - कान्तारपञ्चमम्   (Location: तिरुविऱ्‌कोलम् (कूवम्) God: पुरान्तकेचुवरर् Goddess: पुरान्तरियम्मै)

उरुविऩ् आर् उमैयॊटुम् ऒऩ्ऱि निऩ्ऱतु ओर्
तिरुविऩाऩ्; वळर्चटैत् तिङ्कळ् कङ्कैयाऩ्;
वॆरुवि वाऩवर् तॊऴ, वॆकुण्टु नोक्किय
चॆरुविऩाऩ्; उऱैवु इटम् तिरु विऱ्‌कोलमे.

[1]
कोटल् वॆण्पिऱैयऩै, कूकम् मेविय
चेटऩ चॆऴु मतिल् तिरु विऱ्‌कोलत्तै,
नाट वल्ल तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ
पाटल् वल्लार्कळुक्कु इल्लै, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.024  
मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल्  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुक्कऴुमलम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

मण्णिऩ् नल्ल वण्णम् वाऴल् आम्, वैकलुम्;
ऎण्णिऩ् नल्ल कतिक्कु यातुम् ओर् कुऱैवु इलै
कण्णिऩ् नल्ल(क़्)तु उऱुम् कऴुमल वळ नकर्
पॆण्णिऩ् नल्लाळॊटुम् पॆरुन्तकै इरुन्तते!

[1]
करुन् तटन् तेऩ् मल्कु कऴुमल वळ नकर्प्
पॆरुन्तटङ् कॊङ्कैयॊटु इरुन्त ऎम्पिराऩ् तऩै
अरुन्तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ चॆन्तमिऴ्
विरुम्पुवार् अवर्कळ्, पोय्, विण्णुलकु आळ्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.025  
मरुन्तु, वेण्टिल्(ल्) इवै; मन्तिरङ्कळ्(ळ्)  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुन्तुतेवऩ्कुटि God: कर्क्कटकेचुवरर् Goddess: अरुमरुन्तुनायकियम्मै)

मरुन्तु, वेण्टिल्(ल्) इवै; मन्तिरङ्कळ्(ळ्) इवै;
पुरिन्तु केट्कप्पटुम् पुण्णियङ्कळ्(ळ्) इवै
तिरुन्तु तेवऩ् कुटित् तेवर् तेवु, ऎय्तिय
अरुन्तवत्तोर् तॊऴुम् अटिकळ्, वेटङ्कळे

[1]
चेटर् तेवऩ्कुटित् तेवर् तेवऩ्तऩै,
माटम् ओङ्कुम् पॊऴिल् मल्कु तण् काऴियाऩ्-
नाट वल्ल तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ
पाटल् पत्तुम् वल्लार्क्कु इल्लै आम्, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.026  
पिटि ऎलाम् पिऩ् चॆल,  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुक्काऩप्पेर् (तिरुक्काळैयार्कोयिल्) God: काळैयीचुवरर् Goddess: मकमायियम्मै)

पिटि ऎलाम् पिऩ् चॆल, पॆरुङ्कै मा मलर् तऴीइ,
विटियले तटम् मूऴ्कि, वितियिऩाल् वऴिपटुम्
कटि उलाम् पूम्पॊऴिल् काऩप्पेर् अण्णल्! निऩ्
अटि अलाल् अटै चरण् उटैयरो, अटियरे?

[1]
काट्टु अकत्तु आटलाऩ् करुतिय काऩप्पेर्
कोट्टकत्तु इळ वराल् कुतिकॊळुम् काऴियाऩ्-
नाट्टु अकत्तु ओङ्कु चीर् ञाऩचम्पन्तऩ्
पाट्टु अकत्तु इवै वलार्क्कु इल्लै आम्, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.027  
पटैयिऩार्, वॆण्मऴु; पाय् पुलित्तोल्  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुच्चक्करप्पळ्ळि (ऐयम्पेट्टै) God: आलन्तुऱैईचुवरर् Goddess: अल्लियङ्कोतैयम्मै)

पटैयिऩार्, वॆण्मऴु; पाय् पुलित्तोल् अरै
उटैयिऩार्; उमै ऒरु कूऱऩार्; ऊर्वतु ओर्
विटैयिऩार्; वॆण्पॊटिप् पूचियार्; विरिपुऩल्
चटैयिऩार्; उऱैवु इटम् चक्करप्पळ्ळिये.

[1]
तण्वयल् पुटै अणि चक्करप्पळ्ळि ऎम्
कण् नुतलवऩ् अटि, कऴुमल वळ नकर्
नण्णिय चॆन्तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊल्
पण्णिय इवै चॊल, पऱैयुम्, मॆय्प् पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.028  
कालै आर् वण्टु इऩम्  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुमऴपाटि God: वच्चिरत्तम्पेचुवरर् Goddess: अऴकाम्पिकैयम्मै)

कालै आर् वण्टु इऩम् किण्टिय, कार् उऱुम्,
चोलै आर् पैङ्किळि चॊल् पॊरुळ् पयिलवे,
वेलै आर् विटम् अणि वेतियऩ् विरुम्पु इटम्
मालै आर् मति तवऴ् मा मऴपाटिये.

[1]
ञालत्तु आर् आतिरै नाळिऩाऩ्, नाळ्तॊऱुम्
चीलत्ताऩ्, मेविय तिरु मऴपाटियै
ञालत्ताल् मिक्क चीर् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊल्
कोलत्ताल् पाटुवार् कुऱ्‌ऱम् अऱ्‌ऱार्कळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.029  
वारु मऩ्ऩुम् मुलै मङ्कै  
Tune - कॊल्लि   (Location: मेलैत्तिरुक्काट्टुप्पळ्ळि God: तीयाटियप्पर् Goddess: वार्कॊण्टमुलैयम्मै)

वारु मऩ्ऩुम् मुलै मङ्कै ओर् पङ्किऩऩ्;
ऊरु मऩ्ऩुम् पलि उण्पतुम् वॆण्तलै
कारु मऩ्ऩुम् पॊऴिल् चूऴ्न्त काट्टुप्पळ्
नीरु मऩ्ऩुम् चटै निमलर् तम् नीर्मैये!

[1]
पॊरु पुऩल् पुटै अणि पुऱव नऩ् नकर् मऩऩ्-
अरुमऱै अवै वल अणि कॊळ् चम्पन्तऩ्-चॊल्,
करुमणि मिटऱ्‌ऱिऩऩ् करुतु काट्टुप्पळ्
परविय तमिऴ् चॊल, पऱैयुम्, मॆय्प् पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.030  
पैत्त पाम्पोटु, अरैक् कोवणम्,  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुअरतैप्पॆरुम्पाऴि (अरित्तुवारमङ्कलम्) God: परतेचुवरर् Goddess: अलङ्कारनायकियम्मै)

पैत्त पाम्पोटु, अरैक् कोवणम्, पाय् पुलि,
मॊय्त्त पेय्कळ् मुऴक्कम् मुतुकाट्टु इटै,
नित्तम् आक(न्) नटम् आटि, वॆण् नीऱु अणि
पित्तर् कोयिल्(ल्) अरतैप् पॆरुम्पाऴिये.

[1]
नीरिऩ् आर् पुऩ्चटै निमलऩुक्कु इटम् ऎऩ,
पारिऩार् परवु अरतैप् पॆरुम्पाऴियै,
चीरिऩ् आर् काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॆय्
एरिऩ् आर् तमिऴ् वल्लार्क्कु इल्लै आम्, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.031  
तिरै तरु पवळमुम्, चीर्  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुमयेन्तिरप्पळ्ळि God: तिरुमेऩियऴकर् Goddess: वटिवाम्पिकैयम्मै)

तिरै तरु पवळमुम्, चीर् तिकऴ् वयिरमुम्,
करै तरुम् अकिलॊटु कऩ वळै पुकुतरुम्,
वरैविलाल् ऎयिल् ऎय्त, मयेन्तिरप्पळ्
अरवु अरै, अऴकऩै अटि इणै पणिमिऩे!

[1]
वम्पु उलाम् पॊऴिल् अणि मयेन्तिरप्पळ्
नम्पऩार् कऴल् अटि ञाऩचम्पन्तऩ् चॊल्,
नम् परम् इतु ऎऩ, नाविऩाल् नविल्पवर्
उम्परार् ऎतिर्कॊळ, उयर् पति अणैवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.032  
वऩ्ऩियुम् मत्तमुम् मति पॊति  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: Goddess: )

वऩ्ऩियुम् मत्तमुम् मति पॊति चटैयिऩऩ्,
पॊऩ् इयल् तिरुवटि पुतुमलर् अवैकॊटु
मऩ्ऩिय मऱैयवर् वऴिपट, अटियवर्
इऩ् इचै पाटल् आर् एटकत्तु ऒरुवऩे.

[1]
कोटु, चन्तऩम्, अकिल्, कॊण्टु इऴि वैकै नीா
एटु चॆऩ्ऱु अणैतरुम् एटकत्तु ऒरुवऩै,
नाटु तॆऩ्पुकलियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ
पाटल् पत्तु इवै वलार्क्कु इल्लै आम्, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.033  
नीर् इटैत् तुयिऩ्ऱवऩ्, तम्पि,  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुवुचात्ताऩम् (कोविलूर्) God: मन्तिरपुरीचुवरर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

नीर् इटैत् तुयिऩ्ऱवऩ्, तम्पि, नीळ् चाम्पुवाऩ्,
पोर् उटैच् चुक्किरीवऩ्, अऩुमाऩ्, तॊऴ;
कार् उटै नञ्चु उण्टु, कात्तु; अरुळ्चॆय्त ऎम्
चीर् उटैच् चेटर् वाऴ् तिरु उचात्ताऩमे.

[1]
वरै तिरिन्तु इऴियुम् नीर् वळवयल् पुकलि मऩ्,
तिरै तिरिन्तु ऎऱिकटल्-तिरु उचात्ताऩरै
उरै तॆरिन्तु उणरुम् चम्पन्तऩ्, ऒण् तमिऴ् वल्लार्
नरै तिरै इऩ्ऱिये नऩ्नॆऱि चेर्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.034  
वण्ण मा मलर् कॊटु  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्) God: पऴमलैनातर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

वण्ण मा मलर् कॊटु वाऩवर् वऴिपट,
अण्णलार् आयिऴैयाळॊटुम् अमर्वु इटम्
विण्णिऩ् मा मऴै पॊऴिन्तु इऴिय, वॆळ् अरुवि चेर्
तिण्णिल् आर् पुऱवु अणि तिरु मुतुकुऩ्ऱमे.

[1]
तिण्णिऩ् आर् पुऱवु अणि तिरु मुतुकुऩ्ऱरै
नण्णिऩाऩ्, काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्, चॊल्
ऎण्णिऩार्, ईर् ऐन्तु मालैयुम् इयलुमाप्
पण्णिऩाल् पाटुवार्क्कु इल्लै आम्, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.035  
मुऩ्ऩै नाल् मऱै अवै  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुत्तॆऩ्कुटित्तिट्टै God: पचुपतीचुवरर् Goddess: उलकनायकियम्मै)

मुऩ्ऩै नाल् मऱै अवै मुऱै मुऱै, कुऱैयॊटुम्,
तऩ्ऩ ताळ् तॊऴुतु ऎऴ निऩ्ऱवऩ् तऩ् इटम्
मऩ्ऩु मा काविरि वन्तु अटि वरुट, नल्
चॆन्नॆल् आर् वळवयल्-तॆऩ्कुटित्तिट्टैये.

[1]
तेऩ् नल् आर् चोलै चूऴ् तॆऩ्कुटित्तिट्टैयै,
काऩल् आर् कटिपॊऴिल् चूऴ्तरुम् काऴियुळ
ञाऩम् आर् ञाऩचम्पन्तऩ चॆन्तमिऴ्
पाल् नल् आर् मॊऴि वलार्क्कु, इल्लै आम्,
पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.036  
चन्तम्, आर्, अकिलॊटु, चाति,  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुक्काळत्ति God: काळत्तिनातर् Goddess: ञाऩप्पूङ्कोतैयारम्मै)

चन्तम्, आर्, अकिलॊटु, चाति, तेक्क(म्) मरम्,
उन्तुम् मा मुकलियिऩ् करैयिऩिल्, उमैयॊटुम्,
मन्तम् आर् पॊऴिल् वळर् मल्कु वण् काळत्ति
ऎन्तैयार् इणै अटि, ऎऩ् मऩत्तु उळ्ळवे.

[1]
अट्ट माचित्तिकळ् अणै तरु काळत्ति
वट्ट वार् चटैयऩै, वयल् अणि काऴियाऩ्-
चिट्ट नाल्मऱै वल ञाऩचम्पन्तऩ्-चॊल्
इट्टमाप् पाटुवार्क्कु इल्लै आम्, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.037  
करम् मुऩम् मलराल्, पुऩल्  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

करम् मुऩम् मलराल्, पुऩल् मलर् तूविये कलन्तु एत्तुमिऩ्-
परमऩ् ऊर् पलपेरिऩाल् पॊलि, पत्तर् चित्तर्कळ् ताम् पयिल्,
वरम् मुऩ्ऩ(व्) अरुळ् चॆय्य वल्ल ऎम् ऐयऩ् नाळ्तॊऱुम् मेय चीर्प्
पिरमऩ् ऊर्, पिरमापुरत्तु उऱै पिञ्ञकऩ्(ऩ्) अरुळ् पेणिये!

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.038  
विऩविऩेऩ्, अऱियामैयिल्(ल्); उरैचॆय्म्मिऩ्, नीर्!  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुक्कण्टियूर् God: वीरट्टेचुवरर् Goddess: मङ्कैनायकियम्मै)

विऩविऩेऩ्, अऱियामैयिल्(ल्); उरैचॆय्म्मिऩ्, नीर्! अरुळ् वेण्टुवीर्
कऩैविल् आर् पुऩल् काविरिक् करै मेय कण्टियूर् वीरट्टऩ्,
तऩम् मुऩे तऩक्कु इऩ्मैयो तमर् आयिऩार् अण्टम् आळ, ताऩ्
वऩऩिल् वाऴ्क्कै कॊण्टु आटिप् पाटि, इव् वैयम्
माप् पलि तेर्न्तते?

[1]
करुत्तऩै, पॊऴिल् चूऴुम् कण्टियूर् वीरट्टत्तु उऱै कळ्वऩै,
अरुत्तऩै, तिऱम् अटियर्पाल् मिकक् केट्टु उकन्त विऩा उरै
तिरुत्तम् आम् तिकऴ् काऴि ञाऩचम्पन्तऩ् चॆप्पिय चॆन्तमिऴ्
ऒरुत्तर् आकिलुम्, पलर्कळ् आकिलुम्, उरैचॆय्वार्
उयर्न्तार्कळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.039  
माऩिऩ् नेर् विऴि मातराय्!  
Tune - कॊल्लि   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

माऩिऩ् नेर् विऴि मातराय्! वऴुतिक्कु मा पॆरुन्तेवि! केळ्
पाल् नल् वाय् ऒरु पालऩ् ईङ्कु इवऩ् ऎऩ्ऱु नी परिवु ऎय्तिटेल्!
आऩैमामलै आति आय इटङ्कळिल् पल अल्लल् चेर्
ईऩर्कट्कु ऎळियेऩ् अलेऩ्-तिरु आलवाय् अरऩ् निऱ्‌कवे.

[1]
ऎक्कर् आम् अमण्कैयरुक्कु ऎळियेऩ् अलेऩ्, तिरु आलवाय्च्
चॊक्कऩ् ऎऩ् उळ् इरुक्कवे, तुळङ्कुम् मुटित्
तॆऩ्ऩऩ्मुऩ्, इवै
तक्क चीर्प् पुकलिक्कु मऩ्-तमिऴ् नातऩ्, ञाऩचम्पन्तऩ्-वाय्
ऒक्कवे उरैचॆय्त पत्तुम् उरैप्पवर्क्कु इटर् इल्लैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.040  
कल्लाल् नीऴल् अल्लात् तेवैनल्लार्  
Tune - कॊल्लि   (Location: चीर्काऴि God: Goddess: )

कल्लाल् नीऴल् अल्लात् तेवै
नल्लार् पेणार्; अल्लोम्, नामे.

[1]
अम् तण् काऴिप् पन्तऩ् चॊल्लैच्
चिन्तै चॆय्वोर् उय्न्तु उळोरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.041  
करु आर् कच्चित् तिरु  
Tune - कॊल्लि   (Location: कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्) God: एकाम्परनातर् Goddess: कामाट्चियम्मै)

करु आर् कच्चित् तिरु एकम्पत्तु
ऒरुवा! ऎऩ्ऩ, मरुवा, विऩैये.

[1]
कॊच्चै वेन्तऩ् कच्चिक् कम्पम्
मॆच्चुम् चॊल्लै, नच्चुम्, पुकऴे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.042  
निऱै वॆण् तिङ्कळ् वाळ्मुक  
Tune - कॊल्लिक्कौवाणम्   (Location: तिरुच्चिऱ्‌ऱेमम् God: पॊऩ्वैत्तनातर् Goddess: अकिलाण्टेचुवरियम्मै)

निऱै वॆण् तिङ्कळ् वाळ्मुक मातर् पाट, नीळ्चटैक्
कुऱै वॆण् तिङ्कळ् चूटि, ओर् आटल् मेय कॊळ्कैयाऩ्-
चिऱैवण्टु याऴ्चॆय् पैम्पॊऴिल् पऴऩम् चूऴ्
चिऱ्‌ऱेमत्ताऩ्;
इऱैवऩ्! ऎऩ्ऱे उलकु ऎलाम् एत्त निऩ्ऱ पॆरुमाऩे.

[1]
कल्लिलोतम् मल्कुतण् काऩल्चूऴ्न्त काऴियाऩ्
नल्लवाय विऩ्ऱमिऴ् नविलुम्ञाऩ चम्पन्तऩ्
चॆल्वऩूर्चिऱ्‌ ऱेमत्तैप् पाटल्चीरार् नाविऩाल्
वल्लराकि वाऴ्त्तुवार् अल्ललिऩ्ऱि वाऴ्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.043  
चन्तम् आर् मुलैयाळ् तऩ  
Tune - कौचिकम्   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

चन्तम् आर् मुलैयाळ् तऩ कूऱऩार्
वॆन्त वॆण्पॊटि आटिय मॆय्यऩार्
कन्तम् आर् पॊऴिल् चूऴ्तरु काऴियुळ्
ऎन्तैयार्, अटि ऎऩ् मऩत्तु उळ्ळवे.

[1]
काऩल् वन्तु उलवुम् कटल् काऴियु
ईऩम् इ(ल्)लि इणै अटि एत्तिटुम्
ञाऩचम्पन्तऩ् चॊल्लिय नल्-तमिऴ्,
माऩम् आक्कुम्, मकिऴ्न्तु उरैचॆय्यवे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.044  
वॆन्त कुङ्किलियप्पुकै विम्मवेकन्तम् निऩ्ऱु  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुक्कऴिप्पालै God: पाल्वण्णनातर् Goddess: वेतनायकियम्मै)

वॆन्त कुङ्किलियप्पुकै विम्मवे
कन्तम् निऩ्ऱु उलवुम् कऴिप्पालैयार्
अन्तमुम्(म्) अळवुम्(म्) अऱियाततु ओर्
चन्तमाल्, अवर् मेविय चन्तमे.

[1]
अम् तण् काऴि अरुमऱै ञाऩचम्-
पन्तऩ्, पाय् पुऩल् चूऴ् कऴिप्पालैयैच्
चिन्तैयाल् चॊऩ्ऩ चॆन्तमिऴ् वल्लवर्
मुन्ति वाऩ् उलकु आटल् मुऱैमैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.045  
अन्तम् आय्, उलकु आतियुम्  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुवारूर् God: मुल्लैवऩेचुवरर् Goddess: करुम्पऩैयाळम्मै)

अन्तम् आय्, उलकु आतियुम् आयिऩाऩ्,
वॆन्त वॆण् पॊटिप् पूचिय वेतियऩ्,
चिन्तैये पुकुन्ताऩ्-तिरु आरूर् ऎम्
ऎन्तैताऩ्; ऎऩै एऩ्ऱु कॊळुम्कॊलो?

[1]
वऩ्ऩि, कॊऩ्ऱै, मतियॊटु, कूविळम्,
चॆऩ्ऩि वैत्त पिराऩ् तिरु आरूरै,
मऩ्ऩु काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ् वाय्प्
पऩ्ऩु पाटल् वल्लार्क्कु इल्लै, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.046  
मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुक्करुकावूर् God: मुल्लैवऩेचुवरर् Goddess: करुम्पऩैयाळम्मै)

मुत्तु इलङ्कु मुऱुवल्(ल्) उमै अञ्चवे,
मत्तयाऩै मऱुक(व्), उरि वाङ्कि, अक्
कत्तै पोर्त्त कटवुळ् करुकावूर् ऎम्
अत्तर्; वण्णम्(म्) अऴलुम्(म्) अऴल्वण्णमे.

[1]
कलवमञ्ञै उलवुम् करुकावू
निलवु पाटल् उटैयाऩ् तऩ नीळ्कऴल्
कुलवु ञाऩचम्पन्तऩ् चॆन्तमिऴ्
चॊल वलार् अवर् तॊल्विऩै तीरुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.047  
काट्टु मा अतु उरित्तु,  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

काट्टु मा अतु उरित्तु, उरि पोर्त्तु उटल्,
नाट्टम् मूऩ्ऱु उटैयाय्! उरैचॆय्वऩ्, नाऩ्;
वेट्टु, वेळ्वि चॆय्या अमण्कैयरै
ओट्टि वातु चॆयत् तिरु उळ्ळमे?

[1]
चॆन्तु ऎऩा मुरलुम् तिरु आलवाय्
मैन्तऩे! ऎऩ्ऱु, वल् अमण् आचु अऱ,
चन्तम् आर् तमिऴ् केट्ट मॆय्ञ् ञाऩचम्-
पन्तऩ् चॊल् पकरुम्, पऴि नीङ्कवे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.048  
अङ्कै आर् अऴलऩ्(ऩ्), अऴकु  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुमऴपाटि God: वच्चिरत्तम्पेचुवरर् Goddess: अऴकाम्पिकैयम्मै)

अङ्कै आर् अऴलऩ्(ऩ्), अऴकु आर् चटैक्
कङ्कैयाऩ्, कटवुळ्(ळ्), इटम् मेविय
मङ्कैयाऩ्, उऱैयुम् मऴपाटियैत्
तम् कैयाल्-तॊऴुवार् तकवाळरे.

[1]
मन्तम् उन्तु पॊऴिल् मऴपाटि
ऎन्तै चन्तम् इऩितु उकन्तु एत्तुवाऩ्,
कन्तम् आर् कटल् काऴियुळ् ञाऩचम्-
पन्तऩ् मालै वल्लार्क्कु इल्लै, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.049  
कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर्  
Tune - कौचिकम्   (Location: नल्लूर्प्पॆरुमणम् -नमचिवायत् तिरुप्पतिकम् God: Goddess: )

कातल् आकि, कचिन्तु, कण्णीर् मल्कि,
ओतुवार् तमै नऩ् नॆऱिक्कु उय्प्पतु;
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरुळ् आवतु
नातऩ् नामम् नमच्चिवायवे.

[1]
नन्ति नामम् नमच्चिवाय! ऎऩ्ऩुम्
चन्तैयाल्,-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊल्
चिन्तैयाल् मकिऴ्न्तु एत्त वल्लार् ऎलाम्
पन्तपाचम् अऱुक्क वल्लार्कळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.050  
विरुम्पुम् तिङ्कळुम् कङ्कैयुम् विम्मवे,चुरुम्पुम्  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुत्तण्टलैनीणॆऱि God: नीणॆऱिनातेचुवरर् Goddess: ञाऩाम्पिकैयम्मै)

विरुम्पुम् तिङ्कळुम् कङ्कैयुम् विम्मवे,
चुरुम्पुम् तुम्पियुम् चूऴ् चटैयार्क्कु इटम्
करुम्पुम् चॆन्नॆलुम् काय् कमुकिऩ् वळम्
नॆरुङ्कुम् तण्टलै नीणॆऱि; काण्मिऩे!

[1]
नीऱ्‌ऱर्, तण्टलै नीणॆऱि नातऩै,
तोऱ्‌ऱुम् मेऩ्मैयर् तोणिपुरत्तु इऱै
चाऱ्‌ऱु ञाऩचम्पन्तऩ्-तमिऴ् वलार्
माऱ्‌ऱु इल् चॆल्वर्; मऱप्पर्, पिऱप्पैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.051  
चॆय्यऩे! तिरु आलवाय् मेवियऐयऩे!  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

चॆय्यऩे! तिरु आलवाय् मेविय
ऐयऩे! अञ्चल्! ऎऩ्ऱु अरुळ्चॆय्, ऎऩै;
पॊय्यर् आम् अमणर् कॊळुवुम् चुटर्
पैयवे चॆऩ्ऱु, पाण्टियऱ्‌कु आकवे!

[1]
अप्पऩ्-आलवाय् आति अरुळिऩाल्,
वॆप्पम् तॆऩ्ऩवऩ् मेल् उऱ, मेतिऩिक्कु
ऒप्प, ञाऩचम्पन्तऩ् उरैपत्तुम्,
चॆप्प वल्लवर् तीतु इलाच् चॆल्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.052  
वीटु अलाल् अवाय् इलाअय्,  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

वीटु अलाल् अवाय् इलाअय्, विऴुमियार्कळ् निऩ्कऴल्
पाटल् आलवाय् इलाय्! परव निऩ्ऱ पण्पऩे!
काटु अलाल् अवाय् इलाय्! कपालि! नीळ्कटि(म्) मतिल्
कूटल् आलवायिलाय्! कुलायतु ऎऩ्ऩ कॊळ्कैये?

[1]
पोय नीर् वळम् कॊळुम् पॊरु पुऩल् पुकलियाऩ्-
पाय केळ्वि ञाऩचम्पन्तऩ्-नल्ल पण्पिऩाल्,
आय चॊल्लिऩ् मालैकॊण्टु, आलवायिल् अण्णलैत्
तीय तीर ऎण्णुवार्कळ् चिन्तै आवर्, तेवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.053  
वाऩैक् कावल् वॆण्मति मल्कु  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुवाऩैक्का God: चम्पुकेचुवरर् Goddess: अकिलाण्टनायकियम्मै)

वाऩैक् कावल् वॆण्मति मल्कु पुल्कु वार्चटै,
तेऩैक् काविल् इऩ्मॊऴित् तेवि पाकम् आयिऩाऩ्,
आऩैक्काविल् अण्णलै, अपयम् आक वाऴ्पवर्
एऩैक् कावल् वेण्टुवार् एतुम् एतम् इल्लैये.

[1]
ऊऴि ऊऴि वैयकत्तु उयिर्कळ् तोऱ्‌ऱुवाऩॊटुम्,
आऴियाऩुम्, काण्किला आऩैक्काविल् अण्णलै,
काऴि ञाऩचम्पन्तऩ् करुतिच् चॊऩ्ऩ पत्तु इवै
वाऴि आकक् कऱ्‌पवर् वल्विऩैकळ् मायुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.054  
वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ्  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: Goddess: )

वाऴ्क अन्तणर्, वाऩवर्, आऩ् इऩम्!
वीऴ्क, तण्पुऩल्! वेन्तऩुम् ओङ्कुक!
आऴ्क, तीयतु ऎल्लाम्! अरऩ् नाममे
चूऴ्क! वैयकमुम् तुयर् तीर्कवे!

[1]
अऱ्‌ऱु अऩ्ऱि अम् तण् मतुरैत् तॊकै आक्किऩाऩुम्,
तॆऱ्‌ऱु ऎऩ्ऱ तॆय्वम् तॆळियार् करैक्कु ओलै तॆण् नीर्प्
पऱ्‌ऱु इऩ्ऱिप् पाङ्कु ऎतिर्विऩ् ऊरवुम्, पण्पु नोक्किल्,
पॆऱ्‌ऱॊऩ्ऱु उयर्त्त पॆरुमाऩ् पॆरुमाऩुम् अऩ्ऱे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.055  
विरै आर् कॊऩ्ऱैयिऩाय्! विटम्  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुवाऩ्मियूर् God: मरुन्तीचुवरर् Goddess: चुन्तरमातु (अ) चॊक्कनायकि)

विरै आर् कॊऩ्ऱैयिऩाय्! विटम् उण्ट मिटऱ्‌ऱिऩऩे!
उरै आर् पल्पुकऴाय्! उमै नङ्कै ऒर् पङ्कु उटैयाय्!
तिरै आर् तॆण्कटल् चूऴ् तिरु वाऩ्मियूर् उऱैयुम्
अरैया! उऩ्ऩै अल्लाल् अटैयातु, ऎऩतु आतरवे.

[1]
कऩ्ऱु आरुम् कमुकिऩ् वयल् चूऴ्तरु काऴितऩिल्
नऩ्ऱु आऩ पुकऴाऩ् मिकु ञाऩचम्पन्तऩ् उरै,
चॆऩ्ऱार् तम् इटर् तीर् तिरु वाऩ्मियूर् अतऩ् मेल्,
कुऩ्ऱातु एत्त वल्लार् कॊटुवल् विऩै पोय् अऱुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.056  
इऱैयवऩ्, ईचऩ्, ऎन्तै, इमैयोर्  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

इऱैयवऩ्, ईचऩ्, ऎन्तै, इमैयोर् तॊऴुतु एत्त निऩ्ऱ
कऱै अणि कण्टऩ्, वॆण्तोटु अणि कातिऩऩ्, कालत्तु अऩ्ऱु
मऱै मॊऴि वाय्मैयिऩाऩ्, मलैयाळॊटु मऩ्ऩु चॆऩ्ऩिप्
पिऱै अणि चॆञ्चटैयाऩ्, पिरमापुरम् पेणुमिऩे!

[1]
उरै तरु नाल्मऱैयोर् पुकऴ्न्तु एत्त, ऒण् मातिऩॊटुम्
वरै ऎऩ वीऱ्‌ऱिरुन्ताऩ्, मलिकिऩ्ऱ पिरमपुरत्तु
अरचिऩै एत्त वल्ल अणि चम्पन्तऩ् पत्तुम् वल्लार्
विरैतरु विण्णुलकम् ऎतिर् कॊळ्ळ विरुम्पुवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.057  
विटैयवऩ्, विण्णुम् मण्णुम् तॊऴ  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुवॊऱ्‌ऱियूर् God: माणिक्कत्तियाकर् Goddess: वटिवुटैयम्मै)

विटैयवऩ्, विण्णुम् मण्णुम् तॊऴ निऩ्ऱवऩ्, वॆण्मऴुवाळ
पटैयवऩ्, पाय् पुलित्तोल् उटै, कोवणम्, पल्करन्तैच्
चटैयवऩ्, चामवेतऩ्, चचि तङ्किय चङ्क वॆण्तोटु
उटैयव(ऩ्), ऊऩम् इ(ल्)लि उऱैयुम्(म्) इटम्
ऒऱ्‌ऱियूरे.

[1]
ऒण्पिऱै मल्कु चॆऩ्ऩि इऱैवऩ्(ऩ्) उऱै ऒऱ्‌ऱियूरै,
चण्पैयर् तम् तलैवऩ्-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्-चॊऩ्ऩ
पण् पुऩै पाटल्पत्तुम् परविप् पणिन्तु एत्त वल्लार्
विण् पुऩै मेल् उलकम् विरुप्पु ऎय्तुवर्; वीटु ऎळिते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.058  
तिरु मलर्क्कॊऩ्ऱै मालै तिळैक्कुम्  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुच्चात्तमङ्कै God: अयवन्तीचुवरर् Goddess: मलर्क्कणम्पिकैयम्मै)

तिरु मलर्क्कॊऩ्ऱै मालै तिळैक्कुम् मति चॆऩ्ऩि वैत्तीर्
इरु मलर्क् कण्णि तऩ्ऩोटु उटऩ् आवतुम् एऱ्‌पतु ऒऩ्ऱे?
पॆरु मलर्च्चोलै मेकम् उरिञ्चुम् पॆरुञ् चात्तमङ्कै
अरु मलर् आतिमूर्त्ति! अयवन्ति अमर्न्तवऩे!

[1]
मऱैयिऩार् मल्कु काऴित् तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्, मऩ्ऩुम्
निऱैयिऩ् आर् नीलनक्कऩ् नॆटु मा नकर् ऎऩ्ऱु तॊण्टर्
अऱैयुम् ऊर् चात्तमङ्कै अयवन्तिमेल् आय्न्त पत्तुम्,
मुऱैमैयाल् एत्त वल्लार्, इमैयोरिलुम् मुन्तुवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.059  
अर विरि कोटल् नीटल्  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुकुटमूक्कु (कुम्पकोणम्) God: कुम्पेचुवरर् Goddess: मङ्कळनायकियम्मै)

अर विरि कोटल् नीटल् अणि काविरियाऱ्‌ऱु अयले,
मर विरि पोतु, मौवल्, मणमल्लिकै, कळ् अविऴुम्
कुर, विरि चोलै चूऴ्न्त, कुऴकऩ्, कुटमूक्कु इटमा,
इर विरि तिङ्कळ् चूटि इरुन्ताऩ्; अवऩ् ऎम् इऱैये.

[1]
वॆण्कॊटि माटम् ओङ्कु विऱल् वॆङ्कुरु नऩ् नकराऩ्-
नण्पॊटु निऩ्ऱ चीराऩ्, तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्-नल्ल
तण् कुटमूक्कु अमर्न्ताऩ् अटि चेर् तमिऴ् पत्तुम् वल्लार्
विण् पुटै मेल् उलकम् वियप्पु ऎय्तुवर्; वीटु ऎळिते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.060  
कऱै अणि मा मिटऱ्‌ऱाऩ्,  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुवक्करै God: चन्तिरचेकरेचुवरर् Goddess: वटिवाम्पिकैयम्मै)

कऱै अणि मा मिटऱ्‌ऱाऩ्, करिकाटु अरङ्का उटैयाऩ्,
पिऱै अणि कॊऩ्ऱैयिऩाऩ्, ऒरुपाकमुम् पॆण् अमर्न्ताऩ्,
मऱैयवऩ् तऩ् तलैयिल् पलि कॊळ्पवऩ्-वक्करैयिल्
उऱैपवऩ्, ऎङ्कळ् पिराऩ्; ऒलि आर् कऴल् उळ्कुतुमे.

[1]
तण्पुऩलुम्(म्) अरवुम् चटैमेल् उटैयाऩ्, पिऱै तोय्
वण् पॊऴिल् चूऴ्न्तु अऴकु आर् इऱैवऩ्(ऩ्), उऱै वक्करैयै,
चण्पैयर् तम् तलैवऩ्-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्-चॊऩ्ऩ
पण् पुऩै पाटल् वल्लार् अवर् तम् विऩै पऱ्‌ऱु अऱुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.061  
आतियऩ्, आतिरैयऩ्, अऩल् आटिय  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुवॆण्टुऱै God: वॆण्टुऱैनातेचुवरर् Goddess: वेऩॆटुङ्कण्णियम्मै)

आतियऩ्, आतिरैयऩ्, अऩल् आटिय आर् अऴकऩ्,
पाति ऒर् मातिऩॊटुम् पयिलुम् परमापरमऩ्,
पोतु इयलुम् मुटिमेल् पुऩलोटु अरवम् पुऩैन्त
वेतियऩ्, मातिमैयाल् विरुम्पुम्(म्) इटम् वॆण्टुऱैये.

[1]
तिण् अमरुम् पुरिचैत् तिरु वॆण्टुऱै मेयवऩै,
तण् अमरुम् पॊऴिल् चूऴ्तरु चण्पैयर् तम् तलैवऩ्-
ऎण् अमर् पल्कलैयाऩ्, इचै ञाऩचम्पन्तऩ्-चॊऩ्ऩ
पण् अमर् पाटल् वल्लार् विऩै आयिऩ पऱ्‌ऱु अऱुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.062  
कण् पॊलि नॆऱ्‌ऱियिऩाऩ्, तिकऴ्  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुप्पऩन्ताळ् God: चटैयप्पईचुवरर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

कण् पॊलि नॆऱ्‌ऱियिऩाऩ्, तिकऴ् कैयिल् ओर् वॆण्मऴुवाऩ्,
पॆण् पुणर् कूऱु उटैयाऩ्, मिकु पीटु उटै माल्विटैयाऩ्,
विण् पॊलि मा मति चेर्तरु चॆञ्चटै वेतियऩ्, ऊर्
तण् पॊऴिल् चूऴ् पऩन्ताळ् तिरुत् ताटकैयीच्चुरमे.

[1]
तण्वयल् चूऴ् पऩन्ताळ्-तिरुत् ताटकैयीच्चुरत्तुक्
कण् अयले पिऱैयाऩ् अवऩ् तऩ्ऩै, मुऩ् काऴियर् कोऩ्-
नण्णिय चॆन्तमिऴाल् मिकु ञाऩचम्पन्तऩ्-नल्ल
पण् इयल् पाटल् वल्लार् अवर्तम् विऩै पऱ्‌ऱु अऱुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.063  
पैङ्कोट्टु मलर्प् पुऩ्ऩैप् पऱवैकाळ्!  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुच्चॆङ्काट्टङ्कुटि God: कणपतीचुवरर् Goddess: तिरुक्कुऴल्मातम्मै)

पैङ्कोट्टु मलर्प् पुऩ्ऩैप् पऱवैकाळ्! पयप्पु ऊर,
चङ्कु आट्टम् तविर्त्तु, ऎऩ्ऩैत् तविरा नोय् तन्ताऩे
चॆङ्काट्टङ्कुटि मेय चिऱुत्तॊण्टऩ् पणि चॆय्य,
वॆङ्काट्टुळ् अऩल् एन्ति विळैयाटुम् पॆरुमाऩे.

[1]
चॆन्तण् पूम् पुऩल् परन्त चॆङ्काट्टङ्कुटि मेय,
वॆन्त नीऱु अणि मार्पऩ्, चिऱुत्तॊण्टऩ् अवऩ् वेण्ट,
अम् तण् पूङ् कलिक् काऴि अटिकळैये अटि परवुम्
चन्तम् कॊळ् चम्पन्तऩ् तमिऴ् उरैप्पोर् तक्कोरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.064  
अण्णावुम् कऴुक्कुऩ्ऱुम् आय मलै  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुप्पॆरुवेळूर् (काट्टूरैयऩ्पेट्टै) God: पिरियावीचुवरर् Goddess: मिऩ्ऩऩैयाळम्मै)

अण्णावुम् कऴुक्कुऩ्ऱुम् आय मलै अवै वाऴ्वार्
विण्णோरुम् मण्णோरुम् वियन्तु एत्त अरुळ् चॆय्वार्
कण् आवार्, उलकुक्कुक् करुत्तु आऩार्, पुरम् ऎरित्त
पॆण् आण् आम् पॆरुमाऩार् पॆरुवेळूर् पिरियारे.

[1]
पैम् पॊऩ् चीर् मणि वारि पलवुम् चेर् कऩि उन्ति,
अम् पॊऩ् चॆय् मटवरलार् अणि मल्कु पॆरुवेळूर्
नम्पऩ् तऩ् कऴल् परवि, नविल्किऩ्ऱ मऱै ञाऩ-
चम्पन्तऩ् तमिऴ् वल्लार्क्कु, अरुविऩै नोय् चारावे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.065  
वार् अणवु मुलै मङ्कै  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुक्कच्चिनॆऱिक्कारैक्काटु God: कारैत्तिरुनातईचुवरर् Goddess: कारार्कुऴलियम्मै)

वार् अणवु मुलै मङ्कै पङ्किऩराय्, अम् कैयिऩिल्
पोर् अणवु मऴु ऒऩ्ऱु अङ्कु एन्ति, वॆण्पॊटि अणिवर्
कार् अणवु मणि माटम् कटै नविऩ्ऱ कलिक् कच्चि,
नीर् अणवु मलर्प्पॊय्कै नॆऱिक्कारैक्काट्टारे.

[1]
कण् आरुम् कलिक् कच्चि नॆऱिक्कारैक्काट्टु उऱैयुम्
पॆण् आरुम् तिरुमेऩिप् पॆरुमाऩतु अटि वाऴ्त्ति,
तण् आरुम् पॊऴिल् काऴित् तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्
पण् आरुम् तमिऴ् वल्लार्, परलोकत्तु इरुप्पारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.066  
वण्टु इरैक्कुम् मलर्क्कॊऩ्ऱै विरि  
Tune - पञ्चमम्   (Location: तिरुवेट्टक्कुटि God: तिरुमेऩियऴकीचुवरर् Goddess: चान्तनायकियम्मै)

वण्टु इरैक्कुम् मलर्क्कॊऩ्ऱै विरि चटैमेल् वरि अरवम्
कण्टु इरैक्कुम् पिऱैच् चॆऩ्ऩिक् कापालि कऩै कऴल्कळ्
तॊण्टु इरैत्तुत् तॊऴुतु इऱैञ्च, तुळङ्कु ऒळि नीर्च् चुटर्प् पवळम्
तॆण्तिरै(क्)कळ् कॊणर्न्तु ऎऱियुम् तिरु वेट्टक् कुटियारे.

[1]
तॆण्तिरै चेर् वयल् उटुत्त तिरु वेट्टक्कुटियारै,
तण्टलै चूऴ् कलिक् काऴित् तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्
ऒण् तमिऴ् नूल् इवै पत्तुम् उणर्न्तु एत्त वल्लार्, पोय्,
उण्टु उटुप्पु इल् वाऩवरोटु, उयर्वाऩत्तु
इरुप्पारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.067  
चुरर् उलकु, नरर्कळ् पयिल्  
Tune - चातारि   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

चुरर् उलकु, नरर्कळ् पयिल् तरणितलम्, मुरण् अऴिय, अरण मतिल् मुप्-
पुरम् ऎरिय, विरवु वकै चर विचै कॊळ् करम् उटैय
परमऩ् इटम् आम्
वरम् अरुळ वरल् मुऱैयिऩ् निरल् निऱै कॊळ्वरु चुरुतिचिर उरैयिऩाल्,
पिरमऩ् उयर् अरऩ् ऎऴिल् कॊळ् चरण इणै परव, वळर् पिरमपुरमे.

[1]
नच्चु अरवु कच्चु ऎऩ अचैच्चु, मति उच्चियिऩ् मिलैच्चु, ऒरु कैयाल्
मॆय्च् चिरम् अणैच्चु, उलकिल् निच्चम् इटु पिच्चै अमर् पिच्चऩ् इटम् आम्
मच्चम् मतम् नच्चि मतमच् चिऱुमियैच् चॆय् तव अच्च विरतक्
कॊच्चै मुरवु अच्चर् पणिय, चुरर्कळ् नच्चि मिटै
कॊच्चैनकरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.068  
वाळ वरि कोळ पुलि  
Tune - चातारि   (Location: तिरुक्कयिलायम् God: कयिलायनातर् Goddess: पार्वतियम्मै)

वाळ वरि कोळ पुलि कीळ् अतु उरि ताळिऩ् मिचै नाळुम् मकिऴ्वर्
आळुमवर् वेळ् अनकर्, पोळ् अयिल कोळ कळिऱु आळि, वर इल्
तोळ् अमरर् ताळम्, मतर् कूळि, ऎऴ मीळि, मिळिर् तूळि, वळर् पॊऩ्
काळमुकिल् मूळुम् इरुळ् कीळ, विरि ताळ कयिलायमलैये.

[1]
अम् तण् वरै वन्त पुऩल् तन्त तिरै चन्तऩमॊटु उन्ति, अकिलुम्
कन्तमलर् कॊन्तिऩॊटु मन्तिपल चिन्तु कयिलायमलैमेल्,
ऎन्तै अटि वन्तु अणुकु चन्तमॊटु चॆन्तमिऴ् इचैन्त पुकलिप्
पन्तऩ् उरै चिन्तै चॆय, वन्त विऩै नैन्तु, परलोकम् ऎळिते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.069  
वाऩवर्कळ् ताऩवर्कळ् वातैपट वन्ततु  
Tune - चातारि   (Location: तिरुक्काळत्ति God: काळत्तिनातर् Goddess: ञाऩप्पूङ्कोतैयारम्मै)

वाऩवर्कळ् ताऩवर्कळ् वातैपट वन्ततु ऒरु मा कटल् विटम्
ताऩ् अमुतु चॆय्तु, अरुळ्पुरिन्त चिवऩ् मेवुम् मलै
तऩ्ऩै विऩविल्
एऩम् इऩमाऩिऩॊटु किळ्ळै तिऩै कॊळ्ळ, ऎऴिल् आर् कवणिऩाल्,
काऩवर् तम् मा मकळिर् कऩकम् मणि विलकु
काळत्तिमलैये.

[1]
काटु अतु इटम् आक नटम् आटु चिवऩ् मेवु काळत्तिमलैयै,
माटमॊटु माळिकैकळ् नीटु वळर् कॊच्चैवयम् मऩ्ऩु तलैवऩ्-
नाटु पल नीटु पुकऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्-उरै नल्ल तमिऴिऩ्
पाटलॊटु पाटुम् इचै वल्लवर्कळ् नल्लर्; परलोकम् ऎळिते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.070  
एऩ ऎयिऱु, आटु अरवॊटु,  
Tune - चातारि   (Location: तिरुमयिलाटुतुऱै God: मायूरनातर् Goddess: अञ्चनायकियम्मै)

एऩ ऎयिऱु, आटु अरवॊटु, ऎऩ्पु, वरि आमै, इवै
पूण्टु, इळैञराय्,
काऩ वरि नीटु उऴुवै अतळ् उटैय पटर् चटैयर् काणि
ऎऩल् आम्
आऩ पुकऴ् वेतियर्कळ् आकुतियिऩ् मीतु पुकै पोकि, अऴकु
आर्
वाऩम् उऱु चोलै मिचै माचु पट मूचुम्
मयिलाटुतुऱैये.

[1]
निणम् तरु मयाऩम्, निलम् वाऩम् मतियाततु ऒरु चूलमॊटु पेय्क्-
कणम् तॊऴु कपालि कऴल् एत्ति, मिक वाय्त्ततु ऒरु
कातऩ्मैयिऩाल्,
मणम् तण् मलि काऴि मऱै ञाऩचम्पन्तऩ्,
मयिलाटुतुऱैयैप्
पुणर्न्त तमिऴ्पत्तुम् इचैयाल् उरैचॆय्वार्, पॆऱुवर्,
पॊऩ्ऩुलकमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.071  
कोऴै मिटऱु आक, कवि  
Tune - चातारि   (Location: तिरुवैकावूर् God: विल्लवऩेचर् Goddess: वळैक्कैवल्लियम्मै)

कोऴै मिटऱु आक, कवि कोळुम् इल आक, इचै कूटुम् वकैयाल्,
एऴै अटियार् अवर्कळ् यावै चॊऩ चॊल् मकिऴुम् ईचऩ् इटम् आम्
ताऴै इळनीर् मुतिय काय् कमुकिऩ् वीऴ, निरै ताऱु चितऱि,
वाऴै उतिर् वीऴ् कऩिकळ् ऊऱि, वयल् चेऱु चॆयुम्
वैकाविले.

[1]
मुऱ्‌ऱुम् नमै आळ् उटैय मुक्कण् मुतल्वऩ् तिरु
वैकाविल् अतऩै,
चॆऱ्‌ऱ मलिऩ् आर् चिरपुरत् तलैवऩ्-ञाऩचम्पन्तऩ् - उरैचॆय्
उऱ्‌ऱ तमिऴ् मालै ईर्-ऐन्तुम् इवै वल्लवर् उरुत्तिरर् ऎऩप्-
पॆऱ्‌ऱु, अमरलोकम् मिक वाऴ्वर्; पिरियार्, अवर् पॆरुम् पुकऴॊटे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.072  
विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु  
Tune - चातारि   (Location: तिरुमाकऱल् God: अटैक्कलङ्कात्तनातर् Goddess: पुवऩनायकियम्मै)

विङ्कु विळै कऴऩि, मिकु कटैचियर्कळ् पाटल् विळैयाटल् अरवम्,
मङ्कुलॊटु नीळ्कॊटिकळ् माटम् मलि, नीटु पॊऴिल्, माकऱल् उळाऩ्-
कॊङ्कु विरिकॊऩ्ऱैयॊटु, कङ्कै, वळर् तिङ्कळ्, अणि चॆञ्चटैयिऩाऩ्;
चॆङ्कण् विटै अण्णल् अटि चेर्पवर्कळ् तीविऩैकळ् तीरुम्, उटऩे.

[1]
कटै कॊळ् नॆटुमाटम् मिक ओङ्कु कमऴ् वीति मलि काऴियवर्कोऩ्-
अटैयुम् वकैयाल् परवि अरऩै अटि कूटु चम्पन्तऩ्-उरैयाल्,
मटै कॊळ् पुऩलोटु वयल् कूटु पॊऴिल् माकऱल् उळाऩ् अटियैये
उटैय तमिऴ् पत्तुम् उणर्वार् अवर्कळ् तॊल्विऩैकळ्
ऒल्कुम्, उटऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.073  
पाटल् मऱै, चूटल् मति,  
Tune - चातारि   (Location: तिरुप्पट्टीच्चरम् God: पट्टीच्चरनातर् Goddess: पल्वळैनायकियम्मै)

पाटल् मऱै, चूटल् मति, पल्वळै ऒर्पाकम् मतिल् मूऩ्ऱु ऒर् कणैयाल्
कूट ऎरियूट्टि, ऎऴिल् काट्टि, निऴल् कूट्टु पॊऴिल् चूऴ् पऴैचैयुळ्
माट मऴपाटि उऱै पट्टिचुरम् मेय, कटि कट्टु अरविऩार्
वेटम् निलै कॊण्टवरै वीटुनॆऱि काट्टि, विऩै वीटुमवरे.

[1]
मन्तम् मलि चोलै मऴपाटि नकर् नीटु पऴैयाऱै अतऩुळ्
पन्तम् उयर् वीटु नल पट्टिचुरम् मेय पटर् पुऩ्चटैयऩै,
अम् तण् मऱैयोर् इऩितु वाऴ् पुकलि ञाऩचम्पन्तऩ् अणि आर्
चॆन्तमिऴ्कळ् कॊण्टु इऩितु चॆप्प वल तॊण्टर् विऩै
निऱ्‌पतु इलवे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.074  
काटु पयिल् वीटु, मुटै  
Tune - चातारि   (Location: तिरुत्तेवूर् God: तेवकुरुनातर् Goddess: तेऩ्मॊऴियम्मै)

काटु पयिल् वीटु, मुटै ओटु कलऩ्, मूटुम् उटै आटै पुलितोल्,
तेटु पलि ऊण् अतु उटै वेटम् मिकु वेतियर् तिरुन्तु पतिताऩ्-
नाटकम् अतु आट म(ञ्)ञै, पाट अरि, कोटल् कैम् मऱिप्प, नलम् आर्
चेटु मिकु पेटै अऩम् ऊटि मकिऴ् माटम् मिटै तेवूर् अतुवे.

[1]
तुङ्कम् मिकु पॊङ्कु अरवु तङ्कु चटै नङ्कळ् इऱै तुऩ्ऱु कुऴल् आर्
चॆङ्कयल्कण् मङ्कै उमै नङ्कै ऒरुपङ्कऩ्-अमर् तेवूर् अतऩ्मेल्,
पैङ्कमलम् अङ्कु अणि कॊळ् तिण् पुकलि ञाऩचम्पन्तऩ्, उरैचॆय्
चङ्कम् मलि चॆन्तमिऴ्कळ् पत्तुम् इवै वल्लवर्कळ्, चङ्कै इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.075  
ऎम् तमतु चिन्तै पिरियात  
Tune - चातारि   (Location: तिरुच्चण्पैनकर् (चीर्काऴि) God: Goddess: )

ऎम् तमतु चिन्तै पिरियात पॆरुमाऩ्! ऎऩ इऱैञ्चि, इमैयोா
वन्तु तुतिचॆय्य, वळर् तूपमॊटु तीपम् मलि वाय्मै अतऩाल्,
अन्ति अमर् चन्ति पल अर्च्चऩैकळ् चॆय्य अमर्किऩ्ऱ अऴकऩ्,
चन्तम् मलि कुन्तळम् नल् मातिऩॊटु, मेवु पति चण्पैनकरे.

[1]
वारिऩ् मलि कॊङ्कै उमै नङ्कैयॊटु चङ्करऩ् मकिऴ्न्तु अमरुम् ऊर्
चारिऩ् मुरल् तॆण्कटल् विचुम्पु उऱ मुऴङ्कु ऒलि कॊळ् चण्पैनकर्मेल्,
पारिऩ् मलिकिऩ्ऱ पुकऴ् निऩ्ऱ तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्, उरैचॆय्
चीरिऩ् मलि चॆन्तमिऴ्कळ् चॆप्पुमवर्, चेर्वर्, चिवलोक नॆऱिये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.076  
कल् पॊलि चुरत्तिऩ् ऎरि  
Tune - चातारि   (Location: तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्) God: वेतारणियेचुवरर् Goddess: याऴैप्पऴित्तमॊऴियम्मै)

कल् पॊलि चुरत्तिऩ् ऎरि काऩिऩ् इटै मानटम् अतु आटि, मटवार्
इल् पलि कॊळप् पुकुतुम् ऎन्तै पॆरुमाऩतु इटम् ऎऩ्पर् पुविमेल्
मल् पॊलि कलिक् कटल् मलैक्कुवटु ऎऩत् तिरै कॊऴित्त मणियै
विल् पॊलि नुतल्, कॊटि इटै, कऩिकैमार् कवरुम् वेतवऩमे.

[1]
मन्त मुरवम् कटल् वळम् कॆऴुवु काऴिपति मऩ्ऩु कवुणि,
वॆन्त पॊटि नीऱु अणियुम् वेतवऩम् मेवु चिवऩ् इऩ् अरुळिऩाल्,
चन्तम् इवै तण् तमिऴिऩ् इऩ् इचै ऎऩप् परवु पाटल् उलकिल्,
पन्तऩ् उरै कॊण्टु मॊऴिवार्कळ् पयिल्वार्कळ्, उयर्
वाऩ् उलकमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.077  
पॊऩ् इयल् पॊरुप्पु अरैयऩ्  
Tune - चातारि   (Location: तिरुमाणिकुऴि God: माणिक्कमेऩियीचुवरर् Goddess: माणिक्कवल्लियम्मै)

पॊऩ् इयल् पॊरुप्पु अरैयऩ् मङ्कै ऒरु पङ्कर्, पुऩल् तङ्कु चटैमेल्
वऩ्ऩियॊटु मत्तमलर् वैत्त विऱल् वित्तकर्, मकिऴ्न्तु उऱैवु इटम्
कऩ्ऩि इळवाळै कुतिकॊळ्ळ, इळ वळ्ळै पटर् अळ्ळल् वयल्वाय्
मऩ्ऩि इळ मेतिकळ् पटिन्तु, मऩै चेर् उतवि
माणिकुऴिये.

[1]
उन्ति वरु तण् कॆटिलम् ओटु पुऩल् चूऴ् उतवि माणिकुऴिमेल्,
अन्ति मति चूटिय ऎम्माऩै अटि चेरुम् अणि काऴि नकराऩ्-
चन्तम् निऱै तण् तमिऴ् तॆरिन्तु उणरुम् ञाऩचम्पन्तऩतु चॊल्
मुन्ति इचै चॆय्तु मॊऴिवार्कळ् उटैयार्कळ्, नॆटु वाऩ निलऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.078  
नीऱु, वरि आटु अरवॊटु,  
Tune - चातारि   (Location: तिरुवेतिकुटि God: वेतपुरीचुवरर् Goddess: मङ्कैयर्क्करचियम्मै)

नीऱु, वरि आटु अरवॊटु, आमै, मऩवु, ऎऩ्पु, निरै पूण्पर्; इटपम्,
एऱुवर्; यावरुम् इऱैञ्चु कऴल् आतियर्; इरुन्त इटम् आम्
ताऱु विरि पूकम् मलि वाऴै विरै नाऱ, इणैवाळै मटुविल्
वेऱु पिरियातु विळैयाट, वळम् आरुम् वयल् वेतिकुटिये.

[1]
कन्तम् मलि तण्पॊऴिल् नल् माटम् मिटै काऴि वळर् ञाऩम् उणर् चम्-
पन्तऩ् मलि चॆन्तमिऴिऩ् मालैकॊटु, वेतिकुटि आति कऴले
चिन्तै चॆय वल्लवर्कळ्, नल्लवर्कळ् ऎऩ्ऩ निकऴ्वु ऎय्ति, इमैयोर्
अन्त उलकु ऎय्ति अरचु आळुमतुवे चरतम्; आणै नमते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.079  
ऎऩ्ऱुम् अरियाऩ्, अयलवर्क्कु; इयल्  
Tune - चातारि   (Location: तिरुकोकर्णम् (कोकर्णा) God: मापलनातर् Goddess: कोकरणनायकियम्मै)

ऎऩ्ऱुम् अरियाऩ्, अयलवर्क्कु; इयल् इचैप्पॊरुळ्कळ् आकि ऎऩतु उळ्
नऩ्ऱुम् ऒळियाऩ्; ऒळि चिऱन्त पॊऩ् मुटिक् कटवुळ्;
नण्णुम् इटम् आम्
ऒऩ्ऱिय मऩत्तु अटियर् कूटि, इमैयोर् परवुम् नीटु अरवम् आर्
कुऩ्ऱुकळ् नॆरुङ्कि, विरि तण्टलै मिटैन्तु, वळर् कोकरणमे.

[1]
कोटल् अरवु ईऩुम् विरि चारल् मुऩ् नॆरुङ्कि वळर्
कोकरणमे
ईटम् इऩितु आक उऱैवाऩ् अटिकळ् पेणि, अणि काऴि नकराऩ्-
नाटिय तमिऴ्क्किळवि इऩ् इचै चॆय्
ञाऩचम्पन्तऩ्-मॊऴिकळ्
पाट वल पत्तर् अवर् ऎत्तिचैयुम् आळ्वर्; परलोकम् ऎळिते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.080  
चीर् मरुवु तेचिऩॊटु तेचम्  
Tune - चातारि   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

चीर् मरुवु तेचिऩॊटु तेचम् मलि चॆल्व मऱैयोर्कळ् पणिय,
तार् मरुवु कॊऩ्ऱै अणि ताऴ्चटैयिऩाऩ् अमर् चयम् कॊळ् पतिताऩ्-
पार् मरुवु पङ्कयम् उयर्न्त वयल् चूऴ् पऴऩम् नीट, अरुके
कार् मरुवु वॆण्कळप माळिकै कविऩ् पॆरुकु वीऴिनकरे.

[1]
मत्तम् मलि कॊऩ्ऱै वळर् वार्चटैयिल् वैत्त परऩ्, वीऴिनकर् चेर्
वित्तकऩै, वॆङ्कुरुविल् वेतियऩ् विरुम्पु तमिऴ् मालैकळ् वलार्
चित्तिर विमाऩम् अमर् चॆल्वम् मलिकिऩ्ऱ चिवलोकम् मरुवि,
अत्तकु कुणत्तवर्कळ् आकि, अऩुपोकमॊटु योकु अवरते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.081  
चङ्कु अमरुम् मुऩ्कै मट  
Tune - चातारि   (Location: चीर्काऴि God: तोणियप्पर् Goddess: तिरुनिलैनायकियम्मै)

चङ्कु अमरुम् मुऩ्कै मट मातै ऒरुपाल् उटऩ् विरुम्पि,
अङ्कम् उटल्मेल् उऱ अणिन्तु, पिणि तीर अरुळ् चॆय्युम्
ऎङ्कळ् पॆरुमाऩ् इटम् ऎऩत् तकुम् मुऩैक् कटलिऩ् मुत्तम्,
तुङ्क मणि, इप्पिकळ्, करैक्कु वरु तोणिपुरम् आमे.

[1]
तुञ्चु इरुळिल् निऩ्ऱु नटम् आटि मिकु तोणिपुरम् मेय
मञ्चऩै वणङ्कु तिरु ञाऩचम्पन्तऩ चॊल्मालै,
तञ्चम् ऎऩ निऩ्ऱु इचै मॊऴिन्त अटियार्कळ्, तटुमाऱ्‌ऱम्
वञ्चम् इलर्; नॆञ्चु इरुळुम् नीङ्कि, अरुळ् पॆऱ्‌ऱु वळर्वारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.082  
कॊम्पु इरिय वण्टु उलवु  
Tune - चातारि   (Location: तिरुअवळिवणल्लूर् God: चाट्चिनायकर् Goddess: चवुन्तरनायकियम्मै)

कॊम्पु इरिय वण्टु उलवु कॊऩ्ऱै, पुरिनूलॊटु कुलावि,
तम् परिचिऩोटु चुटुनीऱु तटवन्तु, इटपम् एऱि,
कम्पु अरिय चॆम्पॊऩ् नॆटुमाट मतिल्, कल्वरै विल् आक,
अम्पु ऎरिय ऎय्त पॆरुमाऩ् उऱैवतु अवळिवणलूरे.

[1]
आऩ मॊऴि आऩ तिऱलोर् परवुम् अवळि वणलूर् मेल्,
पोऩ मॊऴि नल् मॊऴिकळ् आय पुकऴ् तोणिपुर ऊरऩ्-
ञाऩ मॊऴिमालै पल नाटु पुकऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्-
तेऩ मॊऴिमालै पुकऴ्वार्, तुयर्कळ् तीयतु इलर्, तामे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.083  
वण्टु इरिय विण्ट मलर्  
Tune - चातारि   (Location: तिरुनल्लूर् God: पॆरियाण्टेचुवरर् Goddess: तिरिपुरचुन्तरियम्मै)

वण्टु इरिय विण्ट मलर् मल्कु चटै ताऴ, विटै एऱि,
पण्टु ऎरि कै कॊण्ट परमऩ् पति अतु ऎऩ्पर् अतऩ् अयले
नण्टु इरिय, नारै इरै तेर, वरैमेल् अरुवि मुत्तम्
तॆण्तिरैकळ् मोत, विरि पोतु कमऴुम् तिरु नलूरे.

[1]
तिरैकळ् इरुकरैयुम् वरु पॊऩ्ऩि निलवुम् तिरु नलूर्मेल्
परचु तरु पाणियै, नलम् तिकऴ् चॆय् तोणिपुर नातऩ्-
उरैचॆय् तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्-इचै मालै मॊऴिवार्, पोय्,
विरै चॆय् मलर् तूव, विति पेणु कतिपेऱु
पॆऱुवारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.084  
पॆण् इयल् उरुविऩर्, पॆरुकिय  
Tune - चातारि   (Location: तिरुप्पुऱवम् God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

पॆण् इयल् उरुविऩर्, पॆरुकिय पुऩल् विरविय पिऱैक्
कण्णियर्, कटु नटै विटैयिऩर्, कऴल् तॊऴुम् अटियवर्
नण्णिय पिणि कॆट अरुळ्पुरिपवर्, नणुकु उयर् पति
पुण्णिय मऱैयवर् निऱै पुकऴ् ऒलि मलि पुऱवमे.

[1]
पोतु इयल् पॊऴिल् अणि पुऱव नऩ् नकर् उऱै पुऩितऩै,
वेतियर् अतिपति मिकु तलै तमिऴ् कॆऴु विरकिऩऩ्-
ओतिय ऒरुपतुम् उरियतु ऒर् इचै कॊळ उरैचॆयुम्
नीतियर् अवर्, इरु निलऩ् इटै निकऴ्तरु पिऱविये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.085  
मट्टु ऒळि विरितरु मलर्  
Tune - चातारि   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

मट्टु ऒळि विरितरु मलर् निऱै चुरिकुऴल् मटवरल्
पट्टु ऒळि मणि अल्कुल् उमै अमै उरु ऒरुपाकमा,
कट्टु ऒळिर् पुऩलॊटु कटि अरवु उटऩ् उऱै मुटिमिचै
विट्टु ऒळि उतिर् पितिर् मतियवर् पति विऴिमिऴलैये.

[1]
उऩ्ऩिय अरुमऱै ऒलियिऩै मुऱै मिकु पाटल्चॆय्
इऩ् इचैयवर् उऱै ऎऴिल् तिकऴ् पॊऴिल् विऴिमिऴलैयै,
मऩ्ऩिय पुकलियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ वण्तमिऴ्
चॊऩ्ऩवर् तुयर् इलर्; वियऩ् उलकु उऱु कति पॆऱुवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.086  
मुऱि उऱु निऱम् मल्कु  
Tune - चातारि   (Location: तिरुच्चेऱै (उटैयार्कोविल्) God: चॆऩ्ऩॆऱियप्पर् Goddess: ञाऩवल्लियम्मै)

मुऱि उऱु निऱम् मल्कु मुकिऴ्मुलै मलैमकळ् वॆरुव, मुऩ्,
वॆऱि उऱु मतकरि अतळ् पट उरिचॆय्त विऱलिऩर्;
नऱि उऱुम् इतऴियिऩ् मलरॊटु, नति, मति, नकुतलै,
चॆऱि उऱु चटैमुटि अटिकळ् तम् वळ नकर् चेऱैये.

[1]
कऱ्‌ऱ नल्मऱै पयिल् अटियवर् अटि तॊऴु कविऩ् उऱु
चिऱ्‌ऱिटैयवळॊटुम् इटम् ऎऩ उऱैवतु ऒर् चेऱैमेल्,
कुऱ्‌ऱम् इल् पुकलियुळ् इकल् अऱु ञाऩचम्पन्तऩ
चॊल्,-तकवु उऱ मॊऴिपवर् अऴिवु इलर्; तुयर् तीरुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.087  
तळिर् इळ वळर् ऒळि  
Tune - चातारि   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: तॆर्प्पारणियर् Goddess: पोकमार्त्तपूण्मुलैयम्मै)

तळिर् इळ वळर् ऒळि तऩतु ऎऴिल् तरु तिकऴ् मलैमकळ्
कुळिर् इळ वळर् ऒळि वऩ मुलै इणै अवै कुलवलिऩ्,
नळिर् इळ वळर् ऒळि मरुवुम् नळ्ळाऱर् तम् नाममे,
मिळिर् इळ वळर् ऎरि इटिल्, इवै पऴुतु इलै;
मॆय्म्मैये!

[1]
चिऱ्‌ऱिटै अरिवै तऩ् वऩमुलै इणैयॊटु चॆऱितरुम्
नल्-तिऱम् उऱु, कऴुमल नकर् ञाऩचम्पन्तऩ
कॊऱ्‌ऱवऩ् ऎतिर् इटै ऎरियिऩिल् इट, इवै कूऱिय
चॊल्-तॆरि ऒरुपतुम् अऱिपवर् तुयर् इलर्; तूयरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.088  
मत्तकम् अणि पॆऱ मलर्वतु  
Tune - चातारि   (Location: तिरुविळमर् God: पतञ्चलिमऩोकरेचुवरर् Goddess: याऴिऩुमॆऩ्मॊऴियम्मै)

मत्तकम् अणि पॆऱ मलर्वतु ऒर् मति पुरै नुतल्, करम्
ऒत्तु, अकम् नक, मणि मिळिर्वतु ऒर् अरविऩर्; ऒळि किळा
अत् तकवु अटि तॊऴ, अरुळ् पॆऱु कणऩॊटुम् उमैयवळ्
वित्तकर्; उऱैवतु विरि पॊऴिल् वळ नकर् विळमरे.

[1]
वॆन्त वॆण्पॊटि अणि अटिकळै, विळमरुळ् विकिर्तरै,
चिन्तैयुळ् इटैपॆऱ उरै चॆय्त तमिऴ् इवै चॆऴुविय
अन्तणर् पुकलियुळ् अऴकु अमर् अरुमऱै ञाऩचम्-
पन्तऩ मॊऴि इवै उरै चॆयुमवर् विऩै पऱैयुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.089  
तिरुन्तु मा कळिऱ्‌ऱु इळ  
Tune - चातारि   (Location: तिरुक्कॊच्चैवयम् (चीर्काऴि) God: Goddess: )

तिरुन्तु मा कळिऱ्‌ऱु इळ मरुप्पॊटु तिरळ् मणिच् चन्तम् उन्ति,
कुरुन्तु मा कुरवमुम् कुटचमुम् पीलियुम् चुमन्तु कॊण्टु,
निरन्तु मा वयल् पुकु नीटु कोट्टाऱु चूऴ् कॊच्चै मेविप्
पॊरुन्तिऩार् तिरुन्तु अटि पोऱ्‌ऱि वाऴ्, नॆञ्चमे! पुकल् अतु आमे.

[1]
काय्न्तु तम् कालिऩाल् कालऩैच् चॆऱ्‌ऱवर्, कटि कॊळ्
कॊच्चै
आय्न्तु कॊण्टु इटम् ऎऩ इरुन्त नल् अटिकळै, आतरित्ते
एय्न्त तॊल्पुकऴ् मिकुम् ऎऴिल्मऱै ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
वाय्न्त इम् मालैकळ् वल्लवर् नल्लर्, वाऩ् उलकिऩ्
मेले.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.090  
ओङ्कि मेल् उऴितरुम् ऒलि  
Tune - चातारि   (Location: तिरुत्तुरुत्तियुम् - तिरुवेळ्विक्कुटियुम् God: Goddess: )

ओङ्कि मेल् उऴितरुम् ऒलि पुऩल् कङ्कैयै ऒरु चटैमेल्
ताङ्किऩार्, इटु पलि तलै कलऩाक् कॊण्ट तम् अटिकळ्,
पाङ्किऩाल् उमैयॊटुम् पकल् इटम् पुकल् इटम्, पैम्पॊऴिल् चूऴ्
वीङ्कु नीर्त् तुरुत्तियार्; इरवु इटत्तु उऱैवर्,
वेळ्विक्कुटिये.

[1]
विण् उलाम् विरि पॊऴिल् विरै मणल्-तुरुत्ति,
वेळ्विक्कुटियुम्,
ऒण् उलाम् ऒलिकऴल् आटुवार् अरिवैयोटु उऱै पतियै
नण् उलाम् पुकलियुळ् अरुमऱै ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
पण् उलाम् अरुन्तमिऴ् पाटुवार् आटुवार्; पऴि इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.091  
कोङ्कमे, कुरवमे, कॊऴु मलर्प्  
Tune - चातारि   (Location: तिरुवटकुरङ्काटुतुऱै God: कुलैवणङ्कुनातर् Goddess: चटैमुटियम्मै)

कोङ्कमे, कुरवमे, कॊऴु मलर्प् पुऩ्ऩैये, कॊकुटि, मुल्लै,
वेङ्कैये, ञाऴले, विम्मु पातिरिकळे, विरवि ऎङ्कुम्
ओङ्कु मा काविरि वटकरै अटै कुरङ्काटुतुऱै,
वीङ्कु नीर्च् चटैमुटि अटिकळार् इटम् ऎऩ विरुम्पिऩारे.

[1]
ताऴ् इळङ् काविरि वटकरै अटै कुरङ्काटुतुऱै,
पोऴ् इळमति पॊति पुरितरु चटैमुटिप् पुण्णियऩै,
काऴियाऩ्-अरुमऱै ञाऩचम्पन्तऩ करुतु पाटल्
कोऴैया अऴैप्पिऩुम्, कूटुवार्, नीटुवाऩ् उलकिऩ्
ऊटे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.092  
मरुन्तु अवै; मन्तिरम्, मऱुमै  
Tune - चातारि   (Location: तिरुनॆल्वेलि God: Goddess: )

मरुन्तु अवै; मन्तिरम्, मऱुमै नऩ्नॆऱि अवै; मऱ्‌ऱुम् ऎल्लाम्;
अरुन्तुयर् कॆटुम्; अवर् नाममे चिन्तै चॆय्, नऩ् नॆञ्चमे!
पॊरुन्तु तण्पुऱविऩिल् कॊऩ्ऱै पॊऩ् चॊरितर, तुऩ्ऱु पैम्पूञ्-
चॆरुन्ति चॆम्पॊऩ्मलर् तिरु नॆल्वेलि उऱै चॆल्वर् तामे.

[1]
पॆरुन् तण् मा मलर्मिचै अयऩ् अवऩ् अऩैयवर्, पेणु कल्वित्
तिरुन्तु मा मऱैयवर्, तिरु नॆल्वेलि उऱै चॆल्वर् तम्मै,
पॊरुन्तु नीर्त्तटम् मल्कु पुकलियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
अरुन्तमिऴ् मालैकळ् पाटि आट, कॆटुम्, अरुविऩैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.093  
पटियुळ् आर् विटैयिऩर्, पाय्  
Tune - चातारि   (Location: तिरुअम्पर्माकाळम् God: काळकण्टेचुवरर् Goddess: पट्चनायकियम्मै)

पटियुळ् आर् विटैयिऩर्, पाय् पुलित्तोलिऩर्, पावनाचर्
पॊटि कॊळ् मा मेऩियर्, पूतम् आर् पटैयिऩर्, पूणनूलर्,
कटि कॊळ् मा मलर् इटुम् अटियिऩर्, पिटि नटै
मङ्कैयोटुम्
अटिकळार् अरुळ् पुरिन्तु इरुप्पु इटम् अम्पर्माकाळम्
ताऩे.

[1]
चॆम्पॊऩ् मा मणि कॊऴित्तु ऎऴु तिरै वरुपुऩल्
अरिचिल् चूऴ्न्त
अम्पर् माकाळमे कोयिला अणङ्किऩोटु इरुन्त कोऩै,
कम्पिऩ् आर् नॆटुमतिल् काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ
नम्पि, नाळ् मॊऴिपवर्क्कु इल्लै आम्, विऩै; नलम्
पॆऱुवर्, तामे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.094  
विण्णवर् तॊऴुतु ऎऴु वॆङ्कुरु  
Tune - चातारि   (Location: तिरुवॆङ्कुरु (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

विण्णवर् तॊऴुतु ऎऴु वॆङ्कुरु मेविय
चुण्ण वॆण्पॊटि अणिवीरे;
चुण्ण वॆण्पॊटि अणिवीर्! उम तॊऴु कऴल्
ऎण्ण वल्लार् इटर् इलरे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.095  
ऎण् तिचैक्कुम् पुकऴ् इऩ्ऩम्पर्  
Tune - चातारि   (Location: तिरुइऩ्ऩम्पर् God: ऎऴुत्तऱिन्तवीचुवरर् Goddess: कॊन्तार्पूङ्कुऴलम्मै)

ऎण् तिचैक्कुम् पुकऴ् इऩ्ऩम्पर् मेविय
वण्टु इचैक्कुम् चटैयीरे;
वण्टु इचैक्कुम् चटैयीर्! उमै वाऴ्त्तुवार्
तॊण्टु इचैक्कुम् तॊऴिलारे.

[1]
एटु अमर् पॊऴिल् अणि इऩ्ऩम्पर् ईचऩै,
नाटु अमर् ञाऩचम्पन्तऩ्
नाटु अमर् ञाऩचम्पन्तऩ नल्-तमिऴ्,
पाट वल्लार् पऴि इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.096  
नल् वॆणॆय् विऴुतु पॆय्तु  
Tune - चातारि   (Location: तिरुनॆल्वॆण्णॆय् God: वॆण्णैयप्पर् Goddess: नीलमलर्क्कण्णम्मै)

नल् वॆणॆय् विऴुतु पॆय्तु आटुतिर्, नाळ्तॊऱुम्,
नॆल्वॆणॆय् मेविय नीरे;
नॆल्वॆणॆय् मेविय नीर्! उमै नाळ्तॊऱुम्
चॊल् वणम् इटुवतु चॊल्ले.

[1]
निलम् मल्कु तॊल्पुकऴ् नॆल्वॆणॆय् ईचऩै,
नलम् मल्कु ञाऩचम्पन्तऩ्
नलम् मल्कु ञाऩचम्पन्तऩ चॆन्तमिऴ्,
चॊल मल्कुवार् तुयर् इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.097  
तिटम् मलि मतिल् अणि  
Tune - चातारि   (Location: तिरुच्चिऱुकुटि God: मङ्कळेचुवरर् Goddess: मङ्कळनायकियम्मै)

तिटम् मलि मतिल् अणि चिऱुकुटि मेविय
पटम् मलि अरवु उटैयीरे;
पटम् मलि अरवु उटैयीर्! उमैप् पणिपवर्
अटैवतुम्, अमरुलकु अतुवे.

[1]
तेऩ् अमर् पॊऴिल् अणि चिऱुकुटि मेविय
माऩ् अमर् करम् उटैयीरे;
माऩ् अमर् करम् उटैयीर्! उमै वाऴ्त्तिय
ञाऩचम्पन्तऩ तमिऴे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.098  
वॆण्मति तवऴ् मतिल् मिऴलै  
Tune - चातारि   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

वॆण्मति तवऴ् मतिल् मिऴलै उळीर्, चटै
ऒण्मति अणि उटैयीरे;
ऒण्मति अणि उटैयीर्! उमै उणर्पवर्
कण् मति मिकुवतु कटऩे.

[1]
विण् पयिल् पॊऴिल् अणि मिऴलैयुळ् ईचऩै,
चण्पैयुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्
चण्पैयुळ् ञाऩचम्पन्तऩ तमिऴ् इवै,
ऒण् पॊरुळ् उणर्वतुम् उणर्वे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.099  
मुरचु अतिर्न्तु ऎऴुतरु मुतु  
Tune - चातारि   (Location: तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्) God: पऴमलैनातर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

मुरचु अतिर्न्तु ऎऴुतरु मुतु कुऩ्ऱम् मेविय
परचु अमर् पटै उटैयीरे;
परचु अमर् पटै उटैयीर्! उमैप् परवुवार्
अरचर्कळ् उलकिल् आवारे.

[1]
मूटिय चोलै चूऴ् मुतुकुऩ्ऱत्तु ईचऩै
नाटिय ञाऩचम्पन्तऩ्
नाटिय ञाऩचम्पन्तऩ चॆन्तमिऴ्
पाटिय अवर् पऴि इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.100  
करुम्पु अमर् विल्लियैक् काय्न्तु,  
Tune - चातारि   (Location: चीर्काऴि God: तोणियप्पर् Goddess: तिरुनिलैनायकियम्मै)

करुम्पु अमर् विल्लियैक् काय्न्तु, कातल् कारिकै माट्टु अरुळ
अरुम्पु अमर् कॊङ्कै ओर्पाल् मकिऴ्न्त अऱ्‌पुतम् चॆप्प(अ)रिताल्;
पॆरुम् पकले वन्तु, ऎऩ् पॆण्मै कॊण्टु, पेर्न्तवर् चेर्न्त इटम्
चुरुम्पु अमर् चोलैकळ् चूऴ्न्त चॆम्मैत् तोणिपुरम् ताऩे.

[1]
तू मरु माळिकै माटम् नीटु तोणिपुरत्तु इऱैयै,
मामऱै नाऩ्किऩॊटु अङ्कम् आऱुम् वल्लवऩ्-
वाय्मैयिऩाल्
ना मरु केळ्वि नलम् तिकऴुम् ञाऩचम्पन्तऩ्-चॊऩ्ऩ
पा मरु पाटल्कळ् पत्तुम् वल्लार् पार् मुऴुतु आळ्पवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.101  
तिरितरु मा मणि नाकम्  
Tune - चातारि   (Location: तिरुइरामेच्चुरम् God: इरामनातेचुवरर् Goddess: पर्वतवर्त्तऩि)

तिरितरु मा मणि नाकम् आटत् तिळैत्तु, ऒरु ती-अऴल्वाय्,
नरि कतिक्क, ऎरि एन्ति आटुम् नलमे तॆरिन्तु उणर्वार्
ऎरि कतिर् मुत्तम् इलङ्कु काऩल् इरामेच्चुरम् मेय,
विरि कतिर् वॆण्पिऱै मल्कु चॆऩ्ऩि, विमलर्; चॆयुम् चॆयले!

[1]
तेवियै वव्विय तॆऩ् इलङ्कै अरैयऩ् तिऱल् वाट्टि
ए इयल् वॆञ्चिलै अण्णल् नण्णुम् इरामेच्चुरत्तारै,
ना इयल् ञाऩचम्पन्तऩ् नल्ल मॊऴियाल् नविऩ्ऱु एत्तुम्
पा इयल् मालै वल्लार् अवर् तम् विऩै आयिऩ पऱ्‌ऱु अऱुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.102  
काम्पिऩै वॆऩ्ऱ मॆऩ्तोळि पाकम्  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुनारैयूर् God: चௌन्तरेचर् Goddess: तिरिपुरचुन्तरियम्मै)

काम्पिऩै वॆऩ्ऱ मॆऩ्तोळि पाकम् कलन्ताऩ्-नलम् ताङ्कु
तेम् पुऩल् चूऴ् तिकऴ् मा मटुविऩ् तिरु नारैयूर् मेय,
पूम् पुऩल् चेर्, पुरि पुऩ्चटैयाऩ्; पुलियिऩ्(ऩ्)
उरि-तोल्मेल्
पाम्पिऩै वीक्किय पण्टरङ्कऩ् पातम् पणिवोमे.

[1]
तण्मति ताऴ् पॊऴिल् चूऴ् पुकलित् तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
ऒण्मति चेर् चटैयाऩ् उऱैयुम् तिरु नारैयूर् तऩ्मेल्,
पण् मतियाल् चॊऩ्ऩ पाटल् पत्तुम् पयिऩ्ऱार्, विऩै पोकि,
मण् मतियातु पोय्, वाऩ् पुकुवर्, वाऩोर्
ऎतिर्कॊळवे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.103  
कॊटि उटै मुम्मतिल् ऊटु  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुवलम्पुरम् God: वलम्पुरनातर् Goddess: वटुवकिर्क्कणम्मै)

कॊटि उटै मुम्मतिल् ऊटु उरुवक् कुऩि वॆञ्चिलै ताङ्कि
इटिपट ऎय्त अमरर्पिराऩ्, अटियार् इचैन्तु एत्तत्
तुटि इटैयाळै ऒर्पाकम् आकत् तुतैन्तार्, इटम्पोलुम्
वटिवु उटै मेति वयल् पटियुम् वलम्पुर नऩ्नकरे.

[1]
नल् इयल् नाल्मऱैयोर् पुकलित् तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
वल्लियन् तोल् उटै आटैयिऩाऩ् वलम्पुर नऩ्नकरैच्
चॊल्लिय पाटल्कळ् पत्तुम् चॊल्ल वल्लवर्, तॊल्विऩै पोय्,
चॆल्वऩ चेवटि चॆऩ्ऱु अणुकि, चिवलोकम् चेर्वारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.104  
विण् कॊण्ट तू मति  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: परितिनियमम् (परुत्तियप्पर्कोविल्) God: परुतियप्पर् Goddess: मङ्कळनायकियम्मै)

विण् कॊण्ट तू मति चूटि नीटु विरि पुऩ्चटै ताऴ,
पॆण् कॊण्ट मार्पिल् वॆण्नीऱु पूचि, पेण् आर् पलि तेर्न्तु,
कण् कॊण्ट चायलॊटु एर् कवर्न्त कळ्वर्क्कु इटम्पोलुम्
पण् कॊण्ट वण्टु इऩम् पाटि आटुम् परिति(न्) नियममे.

[1]
पै अरवम् विरि कान्तळ् विम्मु परिति(न्) नियमत्तुत्
तैयल् ऒर्पाकम् अमर्न्तवऩैत् तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्
पॊय् इलि मालै पुऩैन्त पत्तुम् परविप् पुकऴ्न्तु एत्त,
ऐयुऱवु इल्लै, पिऱप्पु अऱुत्तल्; अवलम् अटैयावे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.105  
मटल् वरै इल् मतु  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुक्कलिक्कामूर् God: चुन्तरेचुवरर् Goddess: अऴकुवऩमुलैयम्मै)

मटल् वरै इल् मतु विम्मु चोलै वयल् चूऴ्न्तु, अऴकु आरुम्,
कटल् वरै ओतम् कलन्तु मुत्तम् चॊरियुम् कलिक्कामूर्,
उटल् वरैयिऩ् उयिर् वाऴ्क्कै आय ऒरुवऩ् कऴल् एत्त,
इटर् तॊटरा; विऩै आऩ चिन्तुम्; इऱैवऩ्(ऩ्) अरुळ् आमे.

[1]
आऴियुळ् नञ्चु अमुतु आर उण्टु, अऩ्ऱु अमरर्क्कु अमुतु उण्ण
ऊऴितॊऱुम्(म्) उळरा अळित्ताऩ्, उलकत्तु उयर्किऩ्ऱ
काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ तमिऴाल्, कलिक्कामूर्
वाऴि ऎम्माऩै वणङ्कि एत्त, मरुवा, पिणिताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.106  
पळ्ळम् अतु आय पटर्  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुवलञ्चुऴि God: काप्पकत्तीचुवरर् Goddess: मङ्कळनायकियम्मै)

पळ्ळम् अतु आय पटर् चटै मेल् पयिलुम् तिरैक् कङ्कै
वॆळ्ळम् अतु आर विरुम्पि निऩ्ऱ विकिर्तऩ्, विटै एऱुम्
वळ्ळल् वलञ्चुऴिवाणऩ् ऎऩ्ऱु मरुवि निऩैन्तु एत्ति,
उळ्ळम् उरुक, उणरुमिऩ्कळ्! उऱु नोय् अटैयावे.

[1]
वाऴि ऎम्माऩ्, ऎऩक्कु ऎन्तै, मेय वलञ्चुऴि मा नकर्मेल्,
काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॊऩ्ऩ करुत्तिऩ् तमिऴ्मालै,
आऴि इव् वैयकत्तु एत्त वल्लार् अवर्क्कुम् तमरुक्कुम्
ऊऴि ऒरु पॆरुम् इऩ्पम् ओर्क्कुम्; उरुवुम् उयर्वु आमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.107  
कटल् इटै वॆङ्कटु नञ्चम्  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुनारैयूर् God: चௌन्तरेचर् Goddess: तिरिपुरचुन्तरियम्मै)

कटल् इटै वॆङ्कटु नञ्चम् उण्ट कटवुळ्, विटै एऱि,
उटल् इटैयिऩ् पॊटिप् पूच वल्लाऩ्, उमैयोटु ऒरुपाकऩ्,
अटल् इटैयिल् चिलै ताङ्कि ऎय्त अम्माऩ्, अटियार् मेल्
नटलै विऩैत् तॊकै तीर्त्तु उकन्ताऩ्, इटम् नारैयूर् ताऩे.

[1]
पाटु इयलुम् तिरै चूऴ् पुकलित् तिरुञाऩचम्पन्तऩ्,
चेटु इयलुम् पुकऴ् ओङ्कु चॆम्मैत् तिरु नारैयूराऩ् मेल्,
पाटिय तण् तमिऴ्मालै पत्तुम् परवित् तिरिन्तु, आक
आटिय चिन्तैयिऩार्क्कु नीङ्कुम्, अवलक्कटल् ताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.108  
वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

वेत वेळ्वियै निन्तऩै चॆय्तु उऴल्
आतम् इ(ल्)लि अमणॊटु तेररै
वातिल् वॆऩ्ऱु अऴिक्कत् तिरु उळ्ळमे?
पाति मातु उटऩ् आय परमऩे!
ञालम् निऩ् पुकऴे मिक वेण्टुम्, तॆऩ्-
आलवायिल् उऱैयुम् ऎम् आतिये!

[1]
कूटल् आलवाय्क्कोऩै विटैकॊण्टु
वाटल् मेऩि अमणरै वाट्टिट,
माटक् काऴिच् चम्पन्तऩ् मतित्त इप्
पाटल् वल्लवर् पाक्कियवाळरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.109  
मण् अतु उण्ट(अ)रि मलरोऩ्  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुवाऩैक्का God: Goddess: )

मण् अतु उण्ट(अ)रि मलरोऩ् काणा
वॆण्नावल् विरुम्पु मयेन्तिररुम्,
कण्णतु ओङ्किय कयिलैयारुम्,
अण्णल् आरूर् आति आऩैक्कावे.

[1]
एऩम्माल् अयऩ् अवर् काण्पु अरियार्
काऩम् आर् कयिलै नल् मयेन्तिररुम्,
आऩ आरूर्, आति आऩैक्कावै
ञाऩचम्पन्तऩ् तमिऴ् चॊल्लुमे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.110  
वरम् अते कॊळा, उरम्  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

वरम् अते कॊळा, उरम् अते चॆयुम् पुरम्
ऎरित्तवऩ्-पिरमनल्पुरत्तु
अरऩ्-नऩ्नाममे परवुवार्कळ् चीर् विरवुम्, नीळ् पुविये.


[1]
विच्चै ऒऩ्ऱु इलाच् चमणर् चाक्कियप् पिच्चर् तङ्कळैक् करिचु अऱुत्तवऩ्
कॊच्चै मा नकर्क्कु अऩ्पु चॆय्पवर् कुणङ्कळ्
कूऱुमिऩे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.111  
वेलिऩ् नेर्तरु कण्णिऩाळ् उमै  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

वेलिऩ् नेर्तरु कण्णिऩाळ् उमै पङ्कऩ्-अङ्कणऩ्,
मिऴलै मा नकर्
आल नीऴलिल् मेविऩाऩ्-अटिक्कु अऩ्पर् तुऩ्पु इलरे.

[1]
चन्तम् आर् पॊऴिल् मिऴलै ईचऩैच् चण्पै
ञाऩचम्पन्तऩ् वाय् नविल्
पन्तम् आर् तमिऴ्पत्तुम् वल्लवर् पत्तर् आकुवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.112  
परचु पाणियर्, पाटल् वीणैयर्,  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुप्पल्लवऩीच्चरम् God: Goddess: )

परचु पाणियर्, पाटल् वीणैयर्, पट्टिऩत्तु उऱै पल्लवऩीच्चुरत्तु
अरचु पेणि निऩ्ऱार्, इवर् तऩ्मै अऱिवार् आर्?

[1]
वाऩम् आळ्वतऱ्‌कु ऊऩम् ऒऩ्ऱु इलै मातर्
पल्लवऩीच्चुरत्ताऩै
ञाऩचम्पन्तऩ् नल्-तमिऴ् चॊल्ल वल्लवर् नल्लवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.113  
उऱ्‌ऱु उमै चेर्वतु मॆय्यिऩैये;  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

उऱ्‌ऱु उमै चेर्वतु मॆय्यिऩैये; उणर्वतुम् निऩ्
अरुळ् मॆय्यिऩैये;
कऱ्‌ऱवर् काय्वतु कामऩैये; कऩल् विऴि काय्वतु कामऩैये;
अऱ्‌ऱम् मऱैप्पतुम् उऩ् पणिये; अमरर्कळ् चॆय्वतुम् उऩ् पणिये;
पॆऱ्‌ऱु मुकन्ततु कन्तऩैये; पिरमपुरत्तै उकन्तऩैये.

[1]
कण् निकऴ् पुण्टरिकत्तिऩऩे, कलन्तु इरि पुण् तरि कत्तिऩऩे,
मण् निकऴुम् परिचु एऩम् अते, वाऩकम् एय् वकै चेऩम् अते,
नण्णि अटिमुटि ऎय्तलरे; नळिर् मलि चोलैयिल् ऎय्तु अलरे
पण् इयल् कॊच्चै पचुपतिये, पचु मिक ऊर्वर्,
पचुपतिये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.114  
पायुम् माल्विटैमेल् ऒरु पाकऩे;  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्) God: एकाम्परनातर् Goddess: कामाट्चियम्मै)

पायुम् माल्विटैमेल् ऒरु पाकऩे; पावै तऩ् उरुमेल् ऒरु पाकऩे;
तूय वाऩवर् वेतत् तुवऩिये; चोति माल् ऎरि वेतत्तु व(ऩ्)ऩिये;
आयुम् नऩ्पॊरुळ् नुण्पॊरुळ् आतिये; आलनीऴल्
अरुम्पॊरुळ् आतिये;
काय, विल् मतऩ् पट्टतु कम्पमे; कण् नुतल् परमऱ्‌कु
इटम् कम्पमे.

[1]
कन्तम् आर् पॊऴिल् चूऴ्तरु कम्पमे कातल् चॆय्पवर्
तीर्त्तिटु उकु अम्पमे;
पुन्ति चॆय्वतु विरुम्पिप् पुकलिये पूचुरऩ् तऩ् विरुम्पिप् पुकलिये
अन्तम् इल् पॊरुळ् आयिऩ कॊण्टुमे, अण्णलिऩ्
पॊरुळ् आयिऩ कॊण्टुमे,
पन्तऩ् इऩ् इयल् पाटिय पत्तुमे पाट वल्लवर् आयिऩ,
पत्तुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.115  
आल नीऴल् उकन्ततु इरुक्कैये;  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

आल नीऴल् उकन्ततु इरुक्कैये; आऩ पाटल् उकन्ततु इरुक्कैये;
पालिऩ् नेर् मॊऴियाळ् ऒरुपङ्कऩे; पातम् ओतलर् चेर् पुर पङ्कऩे;
कोलम् नीऱु अणि मे तकु पूतऩे; कोतु इलार् मऩम् मेविय पूतऩे;
आल नञ्चु अमुतु उण्ट कळत्तऩे आलवाय् उऱै
अण्टर्कळ् अत्तऩे.

[1]
ईऩ ञाऩिकळ् तम्मॊटु विरकऩे! एऱु पल्पॊरुळ्
मुत्तमिऴ् विरकऩे,
आऩ काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩे आलवायिऩिल् मेय चम्पन्तऩे!
आऩ वाऩवर् वायिऩ् उळत्तऩे! अऩ्पर् आऩवर्
वायिऩुळ् अत्तऩे!
नाऩ् उरैत्तऩ चॆन्तमिऴ् पत्तुमे वल्लवर्क्कु, इवै
नऱ्‌ऱु अमिऴ् पत्तुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.116  
तुऩ्ऱु कॊऩ्ऱै नम् चटैयते;  
Tune - पऴम्पञ्चुरम्   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

तुऩ्ऱु कॊऩ्ऱै नम् चटैयते; तूय कण्टम् नञ्चु अटैयते;
कऩ्ऱिऩ्माऩ् इटक् कैयते; कल्लिऩ्माऩ् इटक्कै अते;
ऎऩ्ऱुम् एऱुवतु इटवमे; ऎऩ् इटैप् पलि इट व(म्)मे!
निऩ्ऱतुम् मिऴलैयुळ्ळुमे; नीर् ऎऩैच् चिऱितुम् उळ्ळुमे!

[1]
मेय चॆञ्चटैयिऩ् अप्पऩे! मिऴलै मेविय ऎऩ् अप्पऩे!
एयुमा चॆय इरुप्पऩे इचैन्तवा चॆय विरुप्पऩे!
काय वर्क्क(अ) चम्पन्तऩे! काऴि ञाऩचम्पन्तऩे
वाय् उरैत्त तमिऴ्पत्तुमे वल्लवर्क्कुम् इवै
पत्तुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.117  
यामामा नी यामामा याऴीकामा  
Tune - कौचिकम्   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

यामामा नी यामामा याऴीकामा काणाका
काणाकामा काऴीया मामायानी मामाया!

[1]
नेरकऴामित याचऴिता येऩऩियेऩऩि ळायुऴिका
काऴियुळाऩिऩ येऩिऩये ताऴिचयातमि ऴाकरऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.118  
मटल् मलि कॊऩ्ऱै, तुऩ्ऱु  
Tune - पुऱनीर्मै   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

मटल् मलि कॊऩ्ऱै, तुऩ्ऱु वाळ् ऎरुक्कुम्, वऩ्ऩियुम्,
मत्तमुम्, चटैमेल्
पटल् ऒलि तिरैकळ् मोतिय कङ्कैत् तलैवऩार्तम् इटम् पकरिल्,
विटल् ऒलि परन्त वॆण्तिरै मुत्तम् इप्पिकळ्
कॊणर्न्तु, वॆळ् अरुविक्
कटल् ऒलि ओतम् मोत, वन्तु अलैक्कुम् कऴुमलनकर् ऎऩल् आमे.

[1]
काऩल् अम् कऴऩि ओतम् वन्तु उलवुम् कऴुमल नकर् उऱैवार्मेल्
ञाऩचम्पन्तऩ् नल्-तमिऴ्मालै नऩ्मैयाल् उरै चॆय्तु नविल्वार्
ऊऩ चम्पन्तत्तु उऱु पिणि नीङ्कि, उळ्ळमुम् ऒरुवऴिक् कॊण्टु
वाऩ् इटै वाऴ्वर्; मण्मिचैप् पिऱवार्; मऱ्‌ऱु इतऱ्‌कु
आणैयुम् नमते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.119  
पुळ्ळित्तोल् आटै; पूण्पतु नाकम्;  
Tune - पुऱनीर्मै   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

पुळ्ळित्तोल् आटै; पूण्पतु नाकम्; पूचु चान्तम् पॊटि-नीऱु;
कॊळ्ळित्ती विळक्कु; कूळिकळ् कूट्टम्; काळियैक् कुणम्
चॆय् कूत्तु उटैयोऩ्-
अळ्ळल् कार् आमै अकटु वाऩ्मतियम् एय्क्क,
मुळ्-ताऴैकळ् आऩै
वॆळ्ळैक्कॊम्पु ईऩुम् विरि पॊऴिल् वीऴिमिऴलैयाऩ्
ऎऩ, विऩै कॆटुमे.

[1]
वेन्तर् वन्तु इऱैञ्च, वेतियर्, वीऴिमिऴलैयुळ्, विण् इऴिविमाऩत्तु
एय्न्त तऩ् तेवियोटु उऱैकिऩ्ऱ ईचऩै, ऎम्पॆरुमाऩै,
तोय्न्त नीर्त् तोणिपुरत्तु उऱै मऱैयोऩ्-तू मॊऴि ञाऩचम्पन्तऩ्-
वाय्न्त पामालै वाय् नविल्वारै वाऩवर् वऴिपटुवारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.120  
मङ्कैयर्क्कु अरचि वळवर्कोऩ् पावै,  
Tune - पुऱनीर्मै   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

मङ्कैयर्क्कु अरचि वळवर्कोऩ् पावै, वरि वळैक् कैम् मटमाऩि,
पङ्कयच्चॆल्वि, पाण्टिमातेवि पणि चॆय्तु नाळ्तॊऱुम् परव,
पॊङ्कु अऴल् उरुवऩ्, पूतनायकऩ्, नाल्वेतमुम् पॊरुळ्कळुम् अरुळि
अम् कयल्कण्णितऩ्ऩॊटुम् अमर्न्त आलवाय् आवतुम् इतुवे.

[1]
पल्-नलम् पुणरुम् पाण्टिमातेवि, कुलच्चिऱै, ऎऩुम् इवर् पणियुम्
अन् नलम् पॆऱु चीर् आलवाय् ईचऩ् तिरुवटि आङ्कु अवै पोऱ्‌ऱि,
कऩ्ऩल् अम् पॆरिय काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ् चॆन्तमिऴ् इवै कॊण्टु
इऩ्नलम् पाट वल्लवर्, इमैयोर् एत्त, वीऱ्‌ऱिरुप्पवर्, इऩिते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.121  
इटऱिऩार्, कूऱ्‌ऱै; पॊटिचॆय्तार्, मतिलै;  
Tune - पुऱनीर्मै   (Location: तिरुप्पन्तणैनल्लूर् God: Goddess: )

इटऱिऩार्, कूऱ्‌ऱै; पॊटिचॆय्तार्, मतिलै; इवै चॊल्लि लकु ऎऴुन्तु एत्त,
कटऱिऩार् आवर्; काऱ्‌ऱु उळार् आवर्; कातलित्तु उऱैतरु कोयिल्
कॊटिऱऩार्; यातुम् कुऱैवु इलार्; ताम् पोय्क् कोवणम्
कॊण्टु कूत्तु आटुम्
पटिऱऩार् पोलुम्! पन्तणैनल्लूर् निऩ्ऱ ऎम् पचुपतियारे.

[1]
कल् इचै पूणक् कलै ऒलि ओवाक् कऴुमल मुतुपति तऩ्ऩिल्
नल् इचैयाळऩ्, पुल् इचै केळा नल्-तमिऴ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
पल् इचै पकुवाय्प् पटुतलै एन्ति मेविय पन्तणैनल्लूर्
चॊल् इचैप्पाटल् पत्तुम् वल्लवर् मेल्, तॊल्विऩै चूऴकिलावे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.122  
पूङ्कॊटि मटवाळ् उमै ऒरुपाकम्  
Tune - पुऱनीर्मै   (Location: तिरुओमाम्पुलियूर् God: Goddess: )

पूङ्कॊटि मटवाळ् उमै ऒरुपाकम् पुरितरु चटैमुटि
अटिकळ्
वीङ्कु इरुळ् नट्टम् आटुम् ऎम् विकिर्तर्, विरुप्पॊटुम्
उऱैवु इटम् विऩविल्
तेम् कमऴ् पॊऴिलिल् चॆऴु मलर् कोतिच् चॆऱितरु वण्टु इचै पाटुम्
ओङ्किय पुकऴ् आर् ओममाम्पुलियूर् उटैयवर्, वटतळि अतुवे.

[1]
विळैतरु वयलुळ् वॆयिल् चॆऱि पवळम् मेतिकळ्
मेय्पुलत्तु इटऱि
ऒळितर मल्कुम् ओममाम्पुलियूर् उटैयवर् वटतळि अरऩै,
कळि तरु निवप्पिऩ् काण्तकु चॆल्वक् काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
अळितरु पाटल्पत्तुम् वल्लार्कळ्, अमरलोकत्तु इरुप्पारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.123  
निरै कऴल् अरवम् चिलम्पु  
Tune - पुऱनीर्मै   (Location: तिरुक्कोणमलै God: कोणीचर् Goddess: मातुमैयम्मै)

निरै कऴल् अरवम् चिलम्पु ऒलि अलम्पुम् निमलर्, नीऱु अणि तिरुमेऩि
वरै कॆऴु मकळ् ओर्पाकमाप् पुणर्न्त वटिविऩर्, कॊटि विटैयर्
करै कॆऴु चन्तुम् कार् अकिल् पिळवुम् अळप्प(अ)रुङ्
कऩ मणि वरऩ्ऱि,
कुरैकटल् ओतम् नित्तिलम् कॊऴिक्कुम् कोणमामलै अमर्न्तारे.

[1]
कुऱ्‌ऱम् इलातार् कुरैकटल् चूऴ्न्त कोणमामलै
अमर्न्तारै,
कऱ्‌ऱु उणर् केळ्विक् काऴियर्पॆरुमाऩ्-करुत्तु उटै
ञाऩचम्पन्तऩ्-
उऱ्‌ऱ चॆन्तमिऴ् आर् मालै ईर्-ऐन्तुम् उरैप्पवर्,
केट्पवर्, उयर्न्तोर्
चुऱ्‌ऱमुम् आकित् तॊल्विऩै अटैयार्; तोऩ्ऱुवर्,
वाऩ् इटैप् पॊलिन्ते.
[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.124  
चुण्ण वॆण्नीऱु अणि मार्पिल्-तोल्  
Tune - अन्ताळिक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुक्कुरुकावूर् वॆळ्ळटै God: वॆळ्ळिटैयप्पर् Goddess: कावियङ्कण्णियम्मै)

चुण्ण वॆण्नीऱु अणि मार्पिल्-तोल् पुऩैन्तु
ऎण्ण(अ)रुम् पल्कणम् एत्त, निऩ्ऱु आटुवर्
विण् अमर् पैम्पॊऴिल् वॆळ्ळटै मेविय
पॆण् अमर् मेऩि ऎम् पिञ्ञकऩारे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.125  
कल् ऊर्प् पॆरु मणम्  
Tune - अन्ताळिक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुनल्लूर्प्पॆरुमणम् (आच्चाळ्पुरम्) God: चिवलोकत्तियाकेचर् Goddess: नङ्कैयुमैनायकियम्मै)

कल् ऊर्प् पॆरु मणम् वेण्टा कऴुमलम्
पल् ऊर्प् पॆरु मणम् पाट्टु मॆय् आय्त्तिल?
चॊल् ऊर्प् पॆरु मणम् चूटलरे! तॊण्टर्
नल्लूर्प्पॆरुमणम् मेय नम्पाऩे!

[1]
नऱुम्पॊऴिल् काऴियुळ् ञाऩचम्पन्तऩ्,
पॆऱुम् पत नल्लूर्प्पॆरुमणत्ताऩै,
उऱुम् पॊरुळाल् चॊऩ्ऩ ऒण्तमिऴ् वल्लार्क्कु
अऱुम्, पऴि पावम्; अवलम् इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.901  
मऱियार् करत्तॆन्तैयम् मातुमै योटुम्पिऱियात  
Tune -   (Location: तिरुविटैवाय् God: Goddess: )

मऱियार् करत्तॆन्तैयम् मातुमै योटुम्
पिऱियात पॆम्माऩ् उऱैयुम् इटमॆऩ्पर्
पॊऱिवाय् वरिवण्टुतऩ् पूम्पॆटै पुल्कि
वॆऱियार् मलरिल् तुयिलुम् विटैवाये.

[1]
आऱुम् मतियुम्पॊति वेणियऩ् ऊराम्
माऱिल् पॆरुञ्चॆल्वम् मलिविटै वायै
नाऱुम् पॊऴिऱ्‌काऴियर् ञाऩचम् पन्तऩ्
कूऱुन् तमिऴ्वल्लवर् कुऱ्‌ऱमऱ्‌ ऱोरे.
<

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
3 - Thirumurai   Pathigam 3.902  
तार्चि ऱक्कुम् चटैक्कणि वळ्ळलिऩ्चीर्चि  
Tune -   (Location: तिरुक्किळियऩ्ऩवूर् God: Goddess: )

तार्चि ऱक्कुम् चटैक्कणि वळ्ळलिऩ्
चीर्चि ऱक्कुम् तुणैप्पतम् उऩ्ऩुवोर्
पेर्चि ऱक्कुम् पॆरुमॊऴि उय्वकै
एर्चि ऱक्कुम् किळियऩ्ऩ वूरऩे.

[1]
निऱैय वाऴ्किळि यऩ्ऩवूर् ईचऩै
उऱैयुम् ञाऩचम् पन्तऩ्चॊल् चीरिऩै
अऱैय निऩ्ऱऩ पत्तुम्वल् लार्क्कुमे
कुऱैयि लातु कॊटुमै तविर्वरे.

[11]

This page was last modified on Sat, 16 Dec 2023 16:27:04 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org   https://www.sivaya.org/thirumurai_number.php?thirumurai=3;