sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Thirumurai   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
1.001 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -thoatu utaiya cheviyan, vitai  (thiruppiramapuram (cheerkaalzhi))  
1.002 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kuRi kalanhtha ichai paatalinaan,  (thiruppukaluur)  
1.003 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -paththaroatu palarum poliya malar  (thiruvalithaayam (paati))  
1.004 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -maim maru puunGkulzhal kaRRai  (thiruveelzhimilzhalai)  
1.005 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -chey arukae punal paaya,  (keelzaiththirukkaattuppaLLi)  
1.006 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -anGkamum vaethamum oathum nhaavar  (thirumarukalum thiruchchenGkaattanGkutiyum)  
1.007 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -paataka mel atip paavaiyoatum,  (thirunhaLLaaRum thiruaalavaayum)  
1.008 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -puNNiyar, puuthiyar, puutha nhaathar,  (thiruaavuurppachupatheechchuram (aavuur))  
1.009 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vaNtu aar kulzhal arivaiyotu  (thiruvaeNupuram (cheerkaalzhi))  
1.010 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -uNNaamulai umaiyaaLotum utan aakiya  (thiruvaNNaamalai)  
1.011 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -chatai aar punal utaiyaan,  (thiruveelzhimilzhalai)  
1.012 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -maththaa varai nhiRuvi, katal  (thirumuthukunRam (viruththaachalam))  
1.013 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kuravam kamalzh nhaRu men  (thiruviyaluur)  
1.014 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vaanil polivu eythum malzai  (thirukkotunGkunRam (piraanmalai))  
1.015 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -mai aatiya kaNtan, malai  (thirunheyththaanam)  
1.016 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -paal unhthu uRu thiraL  (thiruppuLLamanGkai)  
1.017 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -manam aartharu matavaarotu makilzh  (thiruitumpaavanam)  
1.018 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -chuulam patai; chuNNappoti chaanhtham,  (thirunhinRiyuur)  
1.019 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -piRai aNi patar chatai  (cheerkaalzhi)  
1.020 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -thata nhilaviya malai nhiRuvi,  (thiruveelzhimilzhalai)  
1.021 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -puvam, vaLi, kanal, punal,  (thiruchchivapuram)  
1.022 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -chilai thanai nhatu itai  (thirumaRaikkaatu (vaethaaraNyam))  
1.023 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -mataiyil vaaLai paaya, maatharaar
kutaiyum
 (thirukkoalakkaa)  
1.024 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -puuaar konRaip puripun chatai  (cheerkaalzhi)  
1.025 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -maru aar kulzhalimaathu oar  (thiruchchemponpaLLi)  
1.026 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -venG kaL vimmu veRi  (thiruppuththuur)  
1.027 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -munhthi nhinRa vinaikaL avai  (thiruppunkuur)  
1.028 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -cheppam nheGnchae, nheRi koL!  (thiruchchooRRuththuRai)  
1.029 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -uur ulaavu pali koNtu,  (thirunhaRaiyuurchchiththeechchuram (thirunhaRaiyuur))  
1.030 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vithi aay, viLaivu aay,  (thiruppukali -(cheerkaalzhi ))  
1.031 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vilzhunheer, malzhuvaaL patai, aNNal  (thirukkuranGkuaNilmuttam)  
1.032 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -oatae kalan; uNpathum uur  (thiruvitaimaruthuur)  
1.033 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kaNai nheetu eri, maal,  (thiruanpil aalanhthuRai)  
1.034 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -atal aeRu amarum koti  (cheerkaalzhi)  
1.035 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -arai aar viri koavaNa  (thiruveelzhimilzhalai)  
1.036 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kalai aar mathiyoatu ura  (thiruvaiyaaRu)  
1.037 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -aravach chatai mael mathi,  (thiruppanaiyuur)  
1.038 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -karavu inRi nhalmaamalar koNtae
iravum
 (thirumayilaatuthuRai)  
1.039 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -anhthamum aathiyum aakiya aNNal  (thiruvaetkaLam)  
1.040 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -poti utai maarpinar, poar  (thiruvaalzhkoLipuththuur)  
1.041 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -cheer aNi thikalzh thirumaarpil  (thiruppaampuram)  
1.042 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -paim maa nhaakam, palmalark  (thiruppaeNuperunhthuRai)  
1.043 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vatam thikalzh men mulaiyaaLaip  (thirukaRkuti (uyyakkoNtaanmalai))  
1.044 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -thuNi vaLar thinGkaL thuLanGki  (thiruppaachchilaachchiraamam (thiruvaachi))  
1.045 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -thuGncha varuvaarum, tholzhuvippaarum, valzhuvip  (thiruvaalanGkaatu (palzaiyanuur))  
1.046 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kuNtaik kuRaL puutham kulzhuma,  (thiruvathikai veerattaanam)  
1.047 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -pal atainhtha veN thalaiyil  (thiruchchirapuram (cheerkaalzhi))  
1.048 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nhuul atainhtha koLkaiyaalae nhun  (thiruchchaeGnaluur)  
1.049 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -poakam aarththa puuN mulaiyaaL  (thirunhaLLaaRu)  
1.050 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -meyyar aakip poyyai nheekki,  (thiruvalivalam)  
1.051 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -venG kaN aanai eer  (thiruchchoopuram (thiyaakavalli))  
1.052 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -maRai utaiyaay! thoal utaiyaay!  (thirunhetunGkaLam)  
1.053 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -thaevaraayum, achuraraayum, chiththar, chelzhumaRai  (thirumuthukunRam (viruththaachalam))  
1.054 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -puuth thaernhthu aayana koNtu,  (thiruoaththuur (cheyyaaRu))  
1.055 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -uuRi aartharu nhaGnchinai uNtu,  (thirumaaRpaeRu)  
1.056 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kaar aar konRai kalanhtha  (thiruppaaRRuRai)  
1.057 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -oLLithu uLLa, kathikku aam;  (thiruvaeRkaatu)  
1.058 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -ariyum, nham vinai uLLana  (thirukkaraveeram)  
1.059 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -otunGkum piNi, piRavi, kaetu,  (thiruththuunGkaanaimaatam)  
1.060 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vaN tharanGkap punal kamala  (cheerkaalzhi )  
1.061 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nhaRai koNta malar thuuvi,  (thiruchchenGkaattanGkuti)  
1.062 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nhaaL aaya poakaamae, nhaGnchu  (thirukkoaLili (thirukkuvaLai))  
1.063 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -eri aar malzhu onRu  (thiruppiramapuram (cheerkaalzhi))  
1.064 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -aRai aar punalum maa  (thiruppuuvaNam)  
1.065 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -ataiyaar tham puranGkaL muunRum  (thiruppallavaneechcharam)  
1.066 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -panGkam aeRu mathi chaer  (thiruchchaNpainhakar (cheerkaalzhi))  
1.067 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kaN mael kaNNum, chataimael  (thiruppalzhanam)  
1.068 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -poti koL uruvar, puliyin  (thirukkayilaayam)  
1.069 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -puu aar malar koNtu  (thiruvaNNaamalai)  
1.070 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vaanaththu uyar thaNmathi thoay  (thirueenGkoaymalai)  
1.071 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -piRai koL chataiyar; puliyin  (thirunhaRaiyuurchchiththeechchuram (thirunhaRaiyuur))  
1.072 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vaar aar konGkai maathu  (thirukkutanhthaikkaaroaNam (viSvanhaatharkoavil))  
1.073 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vaan aar choothi mannu  (thirukkaanuur)  
1.074 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nhaRavam nhiRai vaNtu aRai  (thiruppuRavam)  
1.075 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kaalai nhalmaamalar koNtu ati  (thiruvenGkuru (cheerkaalzhi))  
1.076 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -malaiyinaar paruppatham, thuruththi, maaRpaeRu,  (thiruilampaiyanGkoattuur)  
1.077 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -pon thiraNtanna purichatai puraLa,  (thiruachchiRupaakkam)  
1.078 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vari vaLar avir oLi  (thiruitaichchuram)  
1.079 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -ayil uRu pataiyinar; vitaiyinar;  (cheerkaalzhi)  
1.080 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kaRRaanGku eri oampi, kaliyai  (koayil (chithamparam))  
1.081 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nhallaar, thee maevum tholzhilaar,  (cheerkaalzhi)  
1.082 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -irum ponmalai villaa, eri  (thiruveelzhimilzhalai)  
1.083 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -ataiyaar puram muunRum analvaay  (thiruamparmaakaaLam)  
1.084 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -punaiyum virikonRaik katavuL, punal  (thirunhaakaikkaaroaNam (nhaakappattinam))  
1.085 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kallaal nhilzhal maeya kaRai  (thirunhallam)  
1.086 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kottum paRai cheeraal kulzhuma,  (thirunhalluur)  
1.087 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -chutu kuur erimaalai aNivar;  (thiruvatukuur (aaNtaarkoavil))  
1.088 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -muRRum chatai muti mael  (thiruaappanuur)  
1.089 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -patai aartharu puuthap pakatu  (thiruerukkaththampuliyuur (iraachaenhthirappattiNam))  
1.090 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -aranai uLkuveer! piraman uuruL  (thiruppiramapuram (cheerkaalzhi))  
1.091 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -chiththam theLiveerkaaL! aththan aaruuraip
paththi
 (thiruvaaruur)  
1.092 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vaachi theeravae, kaachu nhalkuveer!
maachu
 (thiruveelzhimilzhalai)  
1.093 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nhinRu malar thuuvi, inRu  (thirumuthukunRam (viruththaachalam))  
1.094 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nheelamaamitaRRu aalavaayilaan
paal athu aayinaar
 (thiruaalavaay (mathurai))  
1.095 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -thoatu oar kaathinan; paatu  (thiruvitaimaruthuur)  
1.096 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -manni uur iRai; chenniyaar,  (thiruanniyuur (ponnuur))  
1.097 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -eyyaa venRith thaanavar uurmuunRu  (thiruppuRavam)  
1.098 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nhanRu utaiyaanai, theeyathu ilaanai,  (thiruchchiraappaLLi)  
1.099 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vampu aar kunRam, nheetu  (thirukkuRRaalam)  
1.100 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nheetu alar choothi veNpiRaiyoatu  (thirupparanGkunRam)  
1.101 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -thaN aar thinGkaL, ponGku  (thirukkaNNaarkoavil (kuRumaaNakkuti) )  
1.102 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -uravu aar kalaiyin kavithaip  (cheerkaalzhi)  
1.103 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -thoatu utaiyaan oru kaathil-thuuya  (thirukkalzhukkunRam)  
1.104 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -aatal aravu achaiththaan, arumaamaRaithaan  (thiruppukali -(cheerkaalzhi ))  
1.105 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -paatalan nhaalmaRaiyan; pati patta  (thiruvaaruur)  
1.106 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -maaRu il avuNar araNam  (thiruuuRal (thakkoalam))  
1.107 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -venhtha veN nheeRu aNinhthu,  (thirukkotimaatachchenGkunRuur (thiruchchenGkoatu))  
1.108 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -min iyal cheGnchataimael viLanGkum  (thiruppaathaaLeechcharam)  
1.109 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -vaar uRu vanamulai manGkai  (thiruchchirapuram (cheerkaalzhi))  
1.110 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -marunhthu avan, vaanavar thaanavarkkum
perunhthakai,
 (thiruvitaimaruthuur)  
1.111 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -aruththanai, aRavanai, amuthanai, nheer  (thirukkataimuti (keelzaiyuur))  
1.112 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -inkural ichai kelzhum yaalzh  (thiruchchivapuram)  
1.113 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -eriththavan, muppuram eriyil muulzhka;
thariththavan,
 (thiruvallam)  
1.114 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kurunhthu avan, kuruku avan,  (thirumaaRpaeRu)  
1.115 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -chanGku oLir mun kaiyar  (thiruiraamanatheechcharam)  
1.116 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -av vinaikku iv vinai  (pothu -thirunheelakaNtappathikam)  
1.117 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kaatu athu, aNikalam kaar  (thiruppiramapuram (cheerkaalzhi))  
1.118 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -chutumaNi umilzh nhaakam chuulzhthara  (thirupparuppatham (srichailam))  
1.119 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -muLLin mael muthu kuukai  (thirukkaLLil)  
1.120 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -paNinhthavar aruvinai paRRu aRuththu  (thiruvaiyaaRu)  
1.121 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nhatai maru thiripuram eriyuNa  (thiruvitaimaruthuur)  
1.122 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -viritharu puliuri viraviya araiyinar,
thiritharum
 (thiruvitaimaruthuur)  
1.123 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -puu iyal purikulzhal; varichilai  (thiruvalivalam)  
1.124 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -alarmakaL malithara, avaniyil nhikalzhpavar
malar
 (thiruveelzhimilzhalai)  
1.125 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -kalai mali akal alkul  (thiruchchivapuram)  
1.126 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -panhthaththaal vanhthu eppaal payinRu  (cheerkaalzhi)  
1.127 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -pirama puraththuRai pemmaa nemmaan
pirama
 (thiruppiramapuram (cheerkaalzhi))  
1.128 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -oar uru aayinai; maan  (thiruppiramapuram (cheerkaalzhi))  
1.129 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -chae uyarum thiN kotiyaan  (cheerkaalzhi)  
1.130 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -pulan ainhthum poRi kalanGki,  (thiruvaiyaaRu)  
1.131 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -meyththu aaRuchuvaiyum, aelzh ichaiyum,  (thirumuthukunRam (viruththaachalam))  
1.132 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -aer ichaiyum vata-aalinkeelzh irunhthu,  (thiruveelzhimilzhalai)  
1.133 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -venhtha veNpotip puuchum maarpin  (kachchi aekampam (kaaGnchipuram))  
1.134 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -karuththan, katavuL, kanal aenhthi  (thiruppaRiyaluur (parachaluur))  
1.135 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -nheeRu chaervathu or maeniyar,  (thirupparaaythuRai)  
1.136 thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL - thirukkataikkaappu -maathar matappitiyum mata annamum  (tharumapuram)  

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.001  
thoatu utaiya cheviyan, vitai  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruppiramapuram (cheerkaalzhi) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki )

thoatu utaiya cheviyan, vitai aeRi, oar thuu veNmathi chuuti,
kaatu utaiya chutalaip poti puuchi, en uLLam kavar kaLvan-
aetu utaiya malaraan munainhaaL paNinhthu aeththa, aruLcheytha,
peetu utaiya piramaapuram maeviya, pemmaan-ivan anRae!

[1]
thoatu utaiya cheviyan, vitai aeRi, oar thuu veNmathi chuuti,
kaatu utaiya chutalaip poti puuchi, en uLLam kavar kaLvan-
aetu utaiya malaraan munainhaaL paNinhthu aeththa, aruLcheytha,
peetu utaiya piramaapuram maeviya, pemmaan-ivan anRae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.002  
kuRi kalanhtha ichai paatalinaan,  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruppukaluur God: akkineechuvarar Goddess: karunhthaarkkulzhaliyammai)

kuRi kalanhtha ichai paatalinaan, nhachaiyaal, iv ulaku ellaam
nheRi kalanhthathu oru nheermaiyanaay, eruthu aeRi, pali paeNi,
muRi kalanhthathu oru thoal araimael utaiyaan itam moym malarin
poRi kalanhtha polzhil chuulzhnhthu, ayalae puyal aarum pukaluurae.

[1]
kuRi kalanhtha ichai paatalinaan, nhachaiyaal, iv ulaku ellaam
nheRi kalanhthathu oru nheermaiyanaay, eruthu aeRi, pali paeNi,
muRi kalanhthathu oru thoal araimael utaiyaan itam moym malarin
poRi kalanhtha polzhil chuulzhnhthu, ayalae puyal aarum pukaluurae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.003  
paththaroatu palarum poliya malar  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruvalithaayam (paati) God: valithaayanhaathar Goddess: thaayammai)

paththaroatu palarum poliya malar anGkaip punal thuuvi,
oththa choalli, ulakaththavar thaam tholzhuthu aeththa, uyar chenni
maththam vaiththa perumaan piriyaathu uRaikinRa vali thaayam,
chiththam vaiththa atiyaar avarmael ataiyaa, maRRu itar, nhoayae.

[1]
paththaroatu palarum poliya malar anGkaip punal thuuvi,
oththa choalli, ulakaththavar thaam tholzhuthu aeththa, uyar chenni
maththam vaiththa perumaan piriyaathu uRaikinRa vali thaayam,
chiththam vaiththa atiyaar avarmael ataiyaa, maRRu itar, nhoayae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.004  
maim maru puunGkulzhal kaRRai  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruveelzhimilzhalai God: piramapureechar veelzhiyalzhakar Goddess: thirunhilainhaayaki, chunhtharakuchaampikai)

maim maru puunGkulzhal kaRRai thuRRa, vaaLnhuthal maanvilzhi manGkaiyoatum,
poym molzhiyaa maRaiyoarkaL aeththa, pukali nhilaaviya puNNiyanae!
em iRaiyae! imaiyaatha mukkaN eecha! en nhaecha! ithu enkola choallaay
meymmolzhi nhaalmaRaiyoar milzhalai viN ilzhi koayil virumpiyathae?

[1]
maim maru puunGkulzhal kaRRai thuRRa, vaaLnhuthal maanvilzhi manGkaiyoatum,
poym molzhiyaa maRaiyoarkaL aeththa, pukali nhilaaviya puNNiyanae!
em iRaiyae! imaiyaatha mukkaN eecha! en nhaecha! ithu enkola choallaay
meymmolzhi nhaalmaRaiyoar milzhalai viN ilzhi koayil virumpiyathae?

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.005  
chey arukae punal paaya,  
Tune - nhattapaatai   (Location: keelzaiththirukkaattuppaLLi God: aaraNiyachchunhtharar Goddess: akilaaNtanhaayakiyammai)

chey arukae punal paaya, oanGkich chenGkayal paaya, chila malarththaen-
kai arukae kani vaalzai eenRu kaanal elaam kamalzh kaattuppaLLi,
pai arukae alzhal vaaya aivaayp paampu aNaiyaan paNaith thoaLi paakam
mey arukae utaiyaanai uLki, viNtavar aeRuvar, mael ulakae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.006  
anGkamum vaethamum oathum nhaavar  
Tune - nhattapaatai   (Location: thirumarukalum thiruchchenGkaattanGkutiyum God: maaNikkavaNNar kaNapatheechuvarar Goddess: vaNtuvaarkulzhali thirukkulzhalnhaayaki)

anGkamum vaethamum oathum nhaavar anhthaNar nhaaLum ati parava,
manGkulmathi thavalzh maata veethi marukal nhilaaviya mainhtha! choallaay
chenGkayal aar punal chelvam malku cheer koL chenGkaattanGkuti athanuL
kanGkul viLanGku eri aenhthi aatum kaNapathiyeechchuram kaamuRavae?

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.007  
paataka mel atip paavaiyoatum,  
Tune - nhattapaatai   (Location: thirunhaLLaaRum thiruaalavaayum God: therppaaraNiyaechuvarar choakkanhaathachuvaami Goddess: poakamaarththapuuNmulaiyammai meenaatchiyammai)

paataka mel atip paavaiyoatum, patu piNakkaatu itam paRRi nhinRu,
nhaatakam aatum, nhaLLaaRu utaiya, nhamperumaan! ithu enkol choallaay
chuutaka munkai matanhthaimaarkaL thuNaivarotum tholzhuthu aeththi vaalzhththa,
aatakamaatam nherunGku kuutal aalavaayin kaN amarnhtha aaRae?

[1]
paataka mel atip paavaiyoatum, patu piNakkaatu itam paRRi nhinRu,
nhaatakam aatum, nhaLLaaRu utaiya, nhamperumaan! ithu enkol choallaay
chuutaka munkai matanhthaimaarkaL thuNaivarotum tholzhuthu aeththi vaalzhththa,
aatakamaatam nherunGku kuutal aalavaayin kaN amarnhtha aaRae?

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.008  
puNNiyar, puuthiyar, puutha nhaathar,  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruaavuurppachupatheechchuram (aavuur) God: pachupatheechchurar Goddess: manGkaLanhaayakiyammai)

puNNiyar, puuthiyar, puutha nhaathar, putaipatuvaar tham manaththaar, thinGkaL
kaNNiyar! enRu enRu kaathalaaLar kaitholzhuthu aeththa, irunhtha uur aam
viN uyar maaLikai maata veethi virai kamalzh choolai chulaavi, enGkum
paN iyal paatal aRaatha aavuurp pachupathiyeechchuram paatu, nhaavae!

[1]
puNNiyar, puuthiyar, puutha nhaathar, putaipatuvaar tham manaththaar, thinGkaL
kaNNiyar! enRu enRu kaathalaaLar kaitholzhuthu aeththa, irunhtha uur aam
viN uyar maaLikai maata veethi virai kamalzh choolai chulaavi, enGkum
paN iyal paatal aRaatha aavuurp pachupathiyeechchuram paatu, nhaavae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.009  
vaNtu aar kulzhal arivaiyotu  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruvaeNupuram (cheerkaalzhi) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

vaNtu aar kulzhal arivaiyotu piriyaa vakai paakam
peNthaan mika aanaan, piRaich chennip perumaan, uur
thaN thaamarai malaraaL uRai thavaLa nhetumaatam
viN thaanGkuva poalum miku vaeNupuram athuvae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.010  
uNNaamulai umaiyaaLotum utan aakiya  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruvaNNaamalai God: aruNaachalaechuvarar Goddess: uNNaamulaiyammai)

uNNaamulai umaiyaaLotum utan aakiya oruvan,
peN aakiya perumaan, malai thiru maa maNi thikalzha,
maN aarnhthana aruviththiraL malzhalai mulzhavu athirum
aNNaamalai tholzhuvaar vinai valzhuvaa vaNNam aRumae.

[1]
uNNaamulai umaiyaaLotum utan aakiya oruvan,
peN aakiya perumaan, malai thiru maa maNi thikalzha,
maN aarnhthana aruviththiraL malzhalai mulzhavu athirum
aNNaamalai tholzhuvaar vinai valzhuvaa vaNNam aRumae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.011  
chatai aar punal utaiyaan,  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruveelzhimilzhalai God: veelzhiyalzhakar Goddess: chunhtharakuchaampikai)

chatai aar punal utaiyaan, oru chari koavaNam utaiyaan,
patai aar malzhu utaiyaan, pala puuthappatai utaiyaan,
matamaan vilzhi umaimaathu itam utaiyaan, enai utaiyaan,
vitai aar koti utaiyaan, itam veelzhimilzhalaiyae.

[1]
chatai aar punal utaiyaan, oru chari koavaNam utaiyaan,
patai aar malzhu utaiyaan, pala puuthappatai utaiyaan,
matamaan vilzhi umaimaathu itam utaiyaan, enai utaiyaan,
vitai aar koti utaiyaan, itam veelzhimilzhalaiyae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.012  
maththaa varai nhiRuvi, katal  
Tune - nhattapaatai   (Location: thirumuthukunRam (viruththaachalam) God: palzhamalainhaathar Goddess: periyanhaayakiyammai)

maththaa varai nhiRuvi, katal katainhthu, av vitam uNta
thoththu aartharu maNi nheeL mutich chutar vaNNanathu itam aam
koththu aar malar, kuLir chanhthu, akil, oLir kunGkumam, koNtu
muththaaRu vanhthu ati veelzhtharu muthukunRu ataivoamae.

[1]
maththaa varai nhiRuvi, katal katainhthu, av vitam uNta
thoththu aartharu maNi nheeL mutich chutar vaNNanathu itam aam
koththu aar malar, kuLir chanhthu, akil, oLir kunGkumam, koNtu
muththaaRu vanhthu ati veelzhtharu muthukunRu ataivoamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.013  
kuravam kamalzh nhaRu men  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruviyaluur God: yoakaanhanhthaechuvarar Goddess: chavunhtharanhaayakiyammai (e) chaanhthanhaayakiyammai)

kuravam kamalzh nhaRu men kulzhal arivai avaL veruva,
poru venGkari pata venRu, athan urivai utal aNivoan,
aravum, alaipunalum, iLamathiyum, nhakuthalaiyum,
viravum chatai atikatku itam viri nheer viyaluurae.

[1]
kuravam kamalzh nhaRu men kulzhal arivai avaL veruva,
poru venGkari pata venRu, athan urivai utal aNivoan,
aravum, alaipunalum, iLamathiyum, nhakuthalaiyum,
viravum chatai atikatku itam viri nheer viyaluurae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.014  
vaanil polivu eythum malzai  
Tune - nhattapaatai   (Location: thirukkotunGkunRam (piraanmalai) God: kotunGkunRaechuvarar (e) kotunGkunReechar Goddess: amuthavalliyammai (e) kuyilamuthanhaayaki)

vaanil polivu eythum malzai maekam kilzhiththu oati,
kuunal piRai chaerum kuLir chaaral kotunGkunRam
aanil poli ainhthum amarnhthu aati, ulaku aeththa,
thaenin poli molzhiyaaLotum maeyaan thiru nhakarae.

[1]
vaanil polivu eythum malzai maekam kilzhiththu oati,
kuunal piRai chaerum kuLir chaaral kotunGkunRam
aanil poli ainhthum amarnhthu aati, ulaku aeththa,
thaenin poli molzhiyaaLotum maeyaan thiru nhakarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.015  
mai aatiya kaNtan, malai  
Tune - nhattapaatai   (Location: thirunheyththaanam God: nheyyaatiyappar Goddess: vaalaampikaiyammai)

mai aatiya kaNtan, malai makaL paakam athu utaiyaan,
kai aatiya kaetu il kari uri muutiya oruvan,
chey aatiya kuvaLai malar nhayanaththavaLoatum
nhey aatiya perumaan, itam nheyththaanam eneerae!

[1]
mai aatiya kaNtan, malai makaL paakam athu utaiyaan,
kai aatiya kaetu il kari uri muutiya oruvan,
chey aatiya kuvaLai malar nhayanaththavaLoatum
nhey aatiya perumaan, itam nheyththaanam eneerae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.016  
paal unhthu uRu thiraL  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruppuLLamanGkai God: pachupathinhaayakar Goddess: paalvaLainhaayakiyammai (e) palvaLainhaayakiyammai)

paal unhthu uRu thiraL aayina paraman, piraman thaan
poalum thiRalavar vaalzhtharu polzhil chuulzh puLa manGkai,
kaalan thiRal aRach chaatiya katavuL itam karuthil,
aalanhthuRai tholzhuvaar thamai ataiyaa, vinai thaanae.

[1]
paal unhthu uRu thiraL aayina paraman, piraman thaan
poalum thiRalavar vaalzhtharu polzhil chuulzh puLa manGkai,
kaalan thiRal aRach chaatiya katavuL itam karuthil,
aalanhthuRai tholzhuvaar thamai ataiyaa, vinai thaanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.017  
manam aartharu matavaarotu makilzh  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruitumpaavanam God: chaRkuNanhaathar Goddess: manGkaLanhaayakiyammai)

manam aartharu matavaarotu makilzh mainhtharkaL malar thuuy,
thanam aartharu, chanGkak katal vanGkaththiraL unhthi,
chinam aartharu thiRal vaaL eyiRRu arakkan miku, kunRil
ina maa thavar iRaivarkku itam itumpaavanam ithuvae.

[1]
manam aartharu matavaarotu makilzh mainhtharkaL malar thuuy,
thanam aartharu, chanGkak katal vanGkaththiraL unhthi,
chinam aartharu thiRal vaaL eyiRRu arakkan miku, kunRil
ina maa thavar iRaivarkku itam itumpaavanam ithuvae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.018  
chuulam patai; chuNNappoti chaanhtham,  
Tune - nhattapaatai   (Location: thirunhinRiyuur God: ilatchumiyeechuvarar Goddess: ulakanhaayakiyammai)

chuulam patai; chuNNappoti chaanhtham, chutu nheeRu;
paal ammathi pavaLach chatai muti maelathu paNtaik
kaalan vali kaalinotu poakki, kati kamalzhum
nheela malarp poykai nhinRiyuurin nhilaiyoarkkae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.019  
piRai aNi patar chatai  
Tune - nhattapaatai   (Location: cheerkaalzhi God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

piRai aNi patar chatai muti itaip perukiya punal  utaiyavan; nhiRai
iRai aNi vaLai, iNai mulaiyavaL, iNaivanathu elzhil utai ita vakai
kaRai aNi polzhil nhiRai vayal aNi kalzhumalam amar kanal uruvinan;
nhaRai aNi malar nhaRuvirai pulku nhalam mali kalzhal tholzhal maruvumae!

[1]
piRai aNi patar chatai muti itaip perukiya punal  utaiyavan; nhiRai
iRai aNi vaLai, iNai mulaiyavaL, iNaivanathu elzhil utai ita vakai
kaRai aNi polzhil nhiRai vayal aNi kalzhumalam amar kanal uruvinan;
nhaRai aNi malar nhaRuvirai pulku nhalam mali kalzhal tholzhal maruvumae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.020  
thata nhilaviya malai nhiRuvi,  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruveelzhimilzhalai God: veelzhiyalzhakar Goddess: chunhtharakuchaampikai)

thata nhilaviya malai nhiRuvi, oru thalzhal umilzhtharu pata aravukotu,
atal achurarotu amararkaL, alaikatal kataivulzhi elzhum miku china
vitam ataitharum mitaRu utaiyavan; vitaimichai varumavan; uRai pathi
thitam malitharu maRai muRai uNar maRaiyavar nhiRai thiru milzhalaiyae.

[1]
thata nhilaviya malai nhiRuvi, oru thalzhal umilzhtharu pata aravukotu,
atal achurarotu amararkaL, alaikatal kataivulzhi elzhum miku china
vitam ataitharum mitaRu utaiyavan; vitaimichai varumavan; uRai pathi
thitam malitharu maRai muRai uNar maRaiyavar nhiRai thiru milzhalaiyae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.021  
puvam, vaLi, kanal, punal,  
Tune - nhattapaatai   (Location: thiruchchivapuram God: piramapurinhaayakar Goddess: periyanhaayakiyammai)

puvam, vaLi, kanal, punal, puvi, kalai, urai maRai, thirikuNam, amar nheRi,
thivam malitharu churar muthaliyar thikalzhtharum uyir avai, avaithama
pavam mali tholzhil athu nhinaivotu, pathuma nhalmalar athu maruviya
chivanathu chivapuram nhinaipavar chelzhu nhilaninil nhilaipeRuvarae.

[1]
puvam, vaLi, kanal, punal, puvi, kalai, urai maRai, thirikuNam, amar nheRi,
thivam malitharu churar muthaliyar thikalzhtharum uyir avai, avaithama
pavam mali tholzhil athu nhinaivotu, pathuma nhalmalar athu maruviya
chivanathu chivapuram nhinaipavar chelzhu nhilaninil nhilaipeRuvarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.022  
chilai thanai nhatu itai  
Tune - nhattapaatai   (Location: thirumaRaikkaatu (vaethaaraNyam) God: maRaikkaatteechurar Goddess: yaalzaippalzhiththamolzhiyammai)

chilai thanai nhatu itai nhiRuvi, oru chinam mali aravu athu kotu, thivi
thalam mali churar achurarkaL, oli chalachala katal kataivulzhi, miku
kolai mali vitam elzha, avar utal kulai thara, athu nhukarpavan-elzhil
malai mali mathil putai thalzhuviya maRaivanam amar tharu paramanae.

[1]
chilai thanai nhatu itai nhiRuvi, oru chinam mali aravu athu kotu, thivi
thalam mali churar achurarkaL, oli chalachala katal kataivulzhi, miku
kolai mali vitam elzha, avar utal kulai thara, athu nhukarpavan-elzhil
malai mali mathil putai thalzhuviya maRaivanam amar tharu paramanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.023  
mataiyil vaaLai paaya, maatharaar
kutaiyum
 
Tune - thakkaraakam   (Location: thirukkoalakkaa God: chaththapureechar Goddess: oachaikotuththanhaayakiyammai)

mataiyil vaaLai paaya, maatharaar
kutaiyum poykaik koalakkaa uLaan
chataiyum, piRaiyum, chaampal puuchchum, keelzh
utaiyum, koNta uruvam enkoloa?

[1]
mataiyil vaaLai paaya, maatharaar
kutaiyum poykaik koalakkaa uLaan
chataiyum, piRaiyum, chaampal puuchchum, keelzh
utaiyum, koNta uruvam enkoloa?

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.024  
puuaar konRaip puripun chatai  
Tune - thakkaraakam   (Location: cheerkaalzhi God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

puuaar konRaip puripun chatai eechaa!
kaavaay! ena nhinRu aeththum kaalzhiyaar,
maevaar puram muunRu attaar avarpoal aam
paa aar inchoal payilum paramarae.

[1]
puuaar konRaip puripun chatai eechaa!
kaavaay! ena nhinRu aeththum kaalzhiyaar,
maevaar puram muunRu attaar avarpoal aam
paa aar inchoal payilum paramarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.025  
maru aar kulzhalimaathu oar  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruchchemponpaLLi God: choarnapureechar Goddess: chukanhthavananhaayakiyammai)

maru aar kulzhalimaathu oar paakam aay,
thiru aar chempon paLLi maeviya,
karu aar kaNtaththu, eechan kalzhalkaLai
maruvaathavar mael mannum, paavamae.

[1]
maru aar kulzhalimaathu oar paakam aay,
thiru aar chempon paLLi maeviya,
karu aar kaNtaththu, eechan kalzhalkaLai
maruvaathavar mael mannum, paavamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.026  
venG kaL vimmu veRi  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruppuththuur God: puththuureechar Goddess: chivakaamiyammai)

venG kaL vimmu veRi aar polzhil choolai
thinGkaLoatu thiLaikkum thiruppuththuur,
kanGkai thanGkum mutiyaar avarpoalum
enGkaL uchchi uRaiyum iRaiyaarae.

[1]
venG kaL vimmu veRi aar polzhil choolai
thinGkaLoatu thiLaikkum thiruppuththuur,
kanGkai thanGkum mutiyaar avarpoalum
enGkaL uchchi uRaiyum iRaiyaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.027  
munhthi nhinRa vinaikaL avai  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruppunkuur God: chivaloakanhaathar Goddess: choakkanhaayakiyammai)

munhthi nhinRa vinaikaL avai poakach
chinhthi, nheGnchae! chivanaar thirup punkuur;
anhtham illaa atikaL avar poalum
kanhtham malku kamalzh pun chataiyaarae.

[1]
munhthi nhinRa vinaikaL avai poakach
chinhthi, nheGnchae! chivanaar thirup punkuur;
anhtham illaa atikaL avar poalum
kanhtham malku kamalzh pun chataiyaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.028  
cheppam nheGnchae, nheRi koL!  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruchchooRRuththuRai God: tholaiyaachchelvar Goddess: oppilaampikaiyammai)

cheppam nheGnchae, nheRi koL! chiRRinpam
thuppan ennaathu, aruLae thuNai aaka,
oppar oppar perumaan, oLi veN nheeRRu
appar, chooRRuththuRai chenRu ataivoamae.

[1]
cheppam nheGnchae, nheRi koL! chiRRinpam
thuppan ennaathu, aruLae thuNai aaka,
oppar oppar perumaan, oLi veN nheeRRu
appar, chooRRuththuRai chenRu ataivoamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.029  
uur ulaavu pali koNtu,  
Tune - thakkaraakam   (Location: thirunhaRaiyuurchchiththeechchuram (thirunhaRaiyuur) God: chiththanhaathaechar Goddess: alzhakaampikaiyammai)

uur ulaavu pali koNtu, ulaku aeththa,
nheer ulaavum nhimir pun chatai aNNal,
cheer ulaavum maRaiyoar nhaRaiyuuril,
chaerum chiththeechchuram chenRu atai nheGnchae!

[1]
uur ulaavu pali koNtu, ulaku aeththa,
nheer ulaavum nhimir pun chatai aNNal,
cheer ulaavum maRaiyoar nhaRaiyuuril,
chaerum chiththeechchuram chenRu atai nheGnchae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.030  
vithi aay, viLaivu aay,  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruppukali -(cheerkaalzhi ) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

vithi aay, viLaivu aay, viLaivin payan aaki,
kothiyaa varu kuuRRai uthaiththavar chaerum
pathi aavathu panGkayam nhinRu alara, thaen
pothi aar polzhil chuulzh pukali nhakarthaanae.

[1]
vithi aay, viLaivu aay, viLaivin payan aaki,
kothiyaa varu kuuRRai uthaiththavar chaerum
pathi aavathu panGkayam nhinRu alara, thaen
pothi aar polzhil chuulzh pukali nhakarthaanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.031  
vilzhunheer, malzhuvaaL patai, aNNal  
Tune - thakkaraakam   (Location: thirukkuranGkuaNilmuttam God: vaaleechuvarar Goddess: iRaiyaarvaLaiyammai)

vilzhunheer, malzhuvaaL patai, aNNal viLanGkum
kalzhunheer kuvaLai malarak kayal paayum
kolzhunheer vayal chuulzhnhtha kuranGkaNil muttam
tholzhum nheermaiyar theethu uRu thunpam ilarae.

[1]
vilzhunheer, malzhuvaaL patai, aNNal viLanGkum
kalzhunheer kuvaLai malarak kayal paayum
kolzhunheer vayal chuulzhnhtha kuranGkaNil muttam
tholzhum nheermaiyar theethu uRu thunpam ilarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.032  
oatae kalan; uNpathum uur  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruvitaimaruthuur God: marutheechar Goddess: nhalamulainhaayakiyammai)

oatae kalan; uNpathum uur itu pichchai;
kaatae itam aavathu; kallaal nhilzhal keelzh
vaataa mulai manGkaiyum thaanum makilzhnhthu,
eetaa uRaikinRa itai maruthu eethoa.

[1]
oatae kalan; uNpathum uur itu pichchai;
kaatae itam aavathu; kallaal nhilzhal keelzh
vaataa mulai manGkaiyum thaanum makilzhnhthu,
eetaa uRaikinRa itai maruthu eethoa.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.033  
kaNai nheetu eri, maal,  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruanpil aalanhthuRai God: chaththivaakeechar Goddess: chavunhtharanhaayakiyammai)

kaNai nheetu eri, maal, aravam, varai villaa,
iNaiyaa eyil muunRum eriththa iRaivar
piNai maa mayilum, kuyil, chaer mata annam,
aNaiyum polzhil anpil aalanh thuRaiyaarae.

[1]
kaNai nheetu eri, maal, aravam, varai villaa,
iNaiyaa eyil muunRum eriththa iRaivar
piNai maa mayilum, kuyil, chaer mata annam,
aNaiyum polzhil anpil aalanh thuRaiyaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.034  
atal aeRu amarum koti  
Tune - thakkaraakam   (Location: cheerkaalzhi God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

atal aeRu amarum koti aNNal
matal aar kulzhalaaLotu mannum,
katal aar putai chuulzh tharu, kaalzhi
thotarvaar avar thuu nheRiyaarae.

[1]
atal aeRu amarum koti aNNal
matal aar kulzhalaaLotu mannum,
katal aar putai chuulzh tharu, kaalzhi
thotarvaar avar thuu nheRiyaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.035  
arai aar viri koavaNa  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruveelzhimilzhalai God: veelzhiyalzhakar Goddess: chunhtharakuchaampikai)

arai aar viri koavaNa aatai,
nharai aar vitai uurthi, nhayanhthaan,
virai aar polzhil, veelzhi milzhalai
uraiyaal uNarvaar uyarvaarae.

[1]
arai aar viri koavaNa aatai,
nharai aar vitai uurthi, nhayanhthaan,
virai aar polzhil, veelzhi milzhalai
uraiyaal uNarvaar uyarvaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.036  
kalai aar mathiyoatu ura  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruvaiyaaRu God: chemponchootheechurar Goddess: aRamvaLarththanhaayakiyammai)

kalai aar mathiyoatu ura nheerum
nhilai aar chataiyaar itam aakum
malai aaramum maa maNi chanhthoatu
alai aar punal chaerum aiyaaRae.

[1]
kalai aar mathiyoatu ura nheerum
nhilai aar chataiyaar itam aakum
malai aaramum maa maNi chanhthoatu
alai aar punal chaerum aiyaaRae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.037  
aravach chatai mael mathi,  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruppanaiyuur God: chavunhtharaechar Goddess: periyanhaayakiyammai)

aravach chatai mael mathi, maththam,
viravip polikinRavan uur aam
nhiravip pala thoNtarkaL nhaaLum
paravip poliyum panaiyuurae.

[1]
aravach chatai mael mathi, maththam,
viravip polikinRavan uur aam
nhiravip pala thoNtarkaL nhaaLum
paravip poliyum panaiyuurae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.038  
karavu inRi nhalmaamalar koNtae
iravum
 
Tune - thakkaraakam   (Location: thirumayilaatuthuRai God: maayuuranhaathar Goddess: aGnchanhaayakiyammai)

karavu inRi nhalmaamalar koNtae
iravum pakalum tholzhuvaarkaL
chiram onRiya cheGnchataiyaan vaalzh
vara maa mayilaatuthuRaiyae.

[1]
karavu inRi nhalmaamalar koNtae
iravum pakalum tholzhuvaarkaL
chiram onRiya cheGnchataiyaan vaalzh
vara maa mayilaatuthuRaiyae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.039  
anhthamum aathiyum aakiya aNNal  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruvaetkaLam God: paachupathaechuvarar Goddess: nhallanhaayakiyammai)

anhthamum aathiyum aakiya aNNal aar alzhal anGkai amarnhthu ilanGka;
manhtha mulzhavam iyampa; malaimakaL kaaNa, nhinRu aati;
chanhtham ilanGku nhakuthalai, kanGkai, thaNmathiyam, ayalae thathumpa;
venhtha veN nheeRu mey puuchum vaetkaLa nhan nhakaraarae.

[1]
anhthamum aathiyum aakiya aNNal aar alzhal anGkai amarnhthu ilanGka;
manhtha mulzhavam iyampa; malaimakaL kaaNa, nhinRu aati;
chanhtham ilanGku nhakuthalai, kanGkai, thaNmathiyam, ayalae thathumpa;
venhtha veN nheeRu mey puuchum vaetkaLa nhan nhakaraarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.040  
poti utai maarpinar, poar  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruvaalzhkoLipuththuur God: maaNikkavaNNaveechurar Goddess: vaNtaarpuunGkulzhalammai)

poti utai maarpinar, poar vitai aeRi, puuthakaNam putai chuulzha,
koti utai uur thirinhthu aiyam koNtu, palapala kuuRi,
vativu utai vaaL nhetunGkaN umai paakam aayavan vaalzhkoLipuththuur,
kati kamalzh maa malar ittu, kaRaimitaRRaan ati kaaNpoam.

[1]
poti utai maarpinar, poar vitai aeRi, puuthakaNam putai chuulzha,
koti utai uur thirinhthu aiyam koNtu, palapala kuuRi,
vativu utai vaaL nhetunGkaN umai paakam aayavan vaalzhkoLipuththuur,
kati kamalzh maa malar ittu, kaRaimitaRRaan ati kaaNpoam.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.041  
cheer aNi thikalzh thirumaarpil  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruppaampuram God: paampuraechar (e) paampuranhaathar Goddess: vaNtamarpuunGkulzhalammai (e) vaNtaarpuunGkulzhali)

cheer aNi thikalzh thirumaarpil veNnhuular, thiripuram ericheytha chelvar,
vaar aNi vanamulai manGkai oar panGkar, maanmaRi aenhthiya mainhthar,
kaar aNi maNi thikalzh mitaRu utai aNNal, kaNNuthal, viNNavar aeththum
paar aNi thikalzh tharu nhaalmaRaiyaaLar paampura nhannhakaraarae.

[1]
cheer aNi thikalzh thirumaarpil veNnhuular, thiripuram ericheytha chelvar,
vaar aNi vanamulai manGkai oar panGkar, maanmaRi aenhthiya mainhthar,
kaar aNi maNi thikalzh mitaRu utai aNNal, kaNNuthal, viNNavar aeththum
paar aNi thikalzh tharu nhaalmaRaiyaaLar paampura nhannhakaraarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.042  
paim maa nhaakam, palmalark  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruppaeNuperunhthuRai God: chivaanhanhthanhaathar Goddess: malaiyarachiyammai)

paim maa nhaakam, palmalark konRai, panRi veN kompu onRu, puuNtu,
chemmaanhthu, aiyam peyka! enRu choalli, chey tholzhil paeNiyoar; chelvar;
am maan nhoakku iyal, am thaLirmaeni, arivai oarpaakam amarnhtha
pemmaan; nhalkiya tholpukalzhaaLar paeNu perunhthuRaiyaarae.

[1]
paim maa nhaakam, palmalark konRai, panRi veN kompu onRu, puuNtu,
chemmaanhthu, aiyam peyka! enRu choalli, chey tholzhil paeNiyoar; chelvar;
am maan nhoakku iyal, am thaLirmaeni, arivai oarpaakam amarnhtha
pemmaan; nhalkiya tholpukalzhaaLar paeNu perunhthuRaiyaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.043  
vatam thikalzh men mulaiyaaLaip  
Tune - thakkaraakam   (Location: thirukaRkuti (uyyakkoNtaanmalai) God: muththeechar Goddess: aGnchanaatchiyammai)

vatam thikalzh men mulaiyaaLaip paakam athu aaka mathiththu,
thatanh thirai chaer punalmaathaith thaalzhchatai vaiththa chathurar;
itam thikalzh muppuri nhuular; thunpamotu inpam athu ellaam
katanhthavar kaathalil vaalzhum kaRkuti maa malaiyaarae.

[1]
vatam thikalzh men mulaiyaaLaip paakam athu aaka mathiththu,
thatanh thirai chaer punalmaathaith thaalzhchatai vaiththa chathurar;
itam thikalzh muppuri nhuular; thunpamotu inpam athu ellaam
katanhthavar kaathalil vaalzhum kaRkuti maa malaiyaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.044  
thuNi vaLar thinGkaL thuLanGki  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruppaachchilaachchiraamam (thiruvaachi) God: maaRRaRivarathar Goddess: paalachunhtharanhaayakiyammai)

thuNi vaLar thinGkaL thuLanGki viLanGka, chutarchchatai chuRRi mutiththu,
paNi vaLar koLkaiyar, paaritam chuulzha, aar itamum pali thaervar;
aNi vaLar koalam elaam cheythu, paachchilaachchiraamaththu uRaikinRa
maNi vaLar kaNtaroa, manGkaiyai vaata mayal cheyvathoa ivar maaNpae?

[1]
thuNi vaLar thinGkaL thuLanGki viLanGka, chutarchchatai chuRRi mutiththu,
paNi vaLar koLkaiyar, paaritam chuulzha, aar itamum pali thaervar;
aNi vaLar koalam elaam cheythu, paachchilaachchiraamaththu uRaikinRa
maNi vaLar kaNtaroa, manGkaiyai vaata mayal cheyvathoa ivar maaNpae?

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.045  
thuGncha varuvaarum, tholzhuvippaarum, valzhuvip  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruvaalanGkaatu (palzaiyanuur) God: uurththathaaNtavaechurar Goddess: vaNtaarkulzhaliyammai)

thuGncha varuvaarum, tholzhuvippaarum, valzhuvip poay
nheGncham pukunhthu ennai nhinaivippaarum munai nhatpu aay
vaGnchappatuththu oruththi vaalzhnhaaL koLLum vakai kaettu,
aGnchum palzaiyanuur aalanGkaattu em atikaLae.

[1]
thuGncha varuvaarum, tholzhuvippaarum, valzhuvip poay
nheGncham pukunhthu ennai nhinaivippaarum munai nhatpu aay
vaGnchappatuththu oruththi vaalzhnhaaL koLLum vakai kaettu,
aGnchum palzaiyanuur aalanGkaattu em atikaLae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.046  
kuNtaik kuRaL puutham kulzhuma,  
Tune - thakkaraakam   (Location: thiruvathikai veerattaanam God: athikainhaathar (e) veerattaanaechuvarar Goddess: thiruvathikainhaayaki)

kuNtaik kuRaL puutham kulzhuma, anal aenhthi,
keNtai piRalzh theN nheerk ketila vatapakkam,
vaNtu maruL paata, vaLar pon viri konRai
viNta thotaiyalaan aatum, veerattaanaththae.

[1]
kuNtaik kuRaL puutham kulzhuma, anal aenhthi,
keNtai piRalzh theN nheerk ketila vatapakkam,
vaNtu maruL paata, vaLar pon viri konRai
viNta thotaiyalaan aatum, veerattaanaththae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.047  
pal atainhtha veN thalaiyil  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thiruchchirapuram (cheerkaalzhi) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

pal atainhtha veN thalaiyil pali koLvathu anRiyum, poay,
vil atainhtha puruva nhallaaL maeniyil vaiththal ennae
choal atainhtha thol maRaiyoatu anGkam kalaikaL ellaam
chel atainhtha chelvar vaalzhum chirapuram maeyavanae?

[1]
pal atainhtha veN thalaiyil pali koLvathu anRiyum, poay,
vil atainhtha puruva nhallaaL maeniyil vaiththal ennae
choal atainhtha thol maRaiyoatu anGkam kalaikaL ellaam
chel atainhtha chelvar vaalzhum chirapuram maeyavanae?

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.048  
nhuul atainhtha koLkaiyaalae nhun  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thiruchchaeGnaluur God: chaththakireechuvarar Goddess: chakithaevinhaayakiyammai)

nhuul atainhtha koLkaiyaalae nhun ati kuututhaRku
maal atainhtha nhaalvar kaetka, nhalkiya nhal aRaththai,
aal atainhtha nheelzhal maevi, arumaRai choannathu ennae
chael atainhtha thaN kalzhanich chaeyGnaluur maeyavanae?

[1]
nhuul atainhtha koLkaiyaalae nhun ati kuututhaRku
maal atainhtha nhaalvar kaetka, nhalkiya nhal aRaththai,
aal atainhtha nheelzhal maevi, arumaRai choannathu ennae
chael atainhtha thaN kalzhanich chaeyGnaluur maeyavanae?

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.049  
poakam aarththa puuN mulaiyaaL  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thirunhaLLaaRu God: therppaaraNiyar Goddess: poakamaarththapuuNmulaiyammai)

poakam aarththa puuN mulaiyaaL thannoatum pon akalam
paakam aarththa painGkaN veL aeRRu aNNal, paramaetti,
aakam aarththa thoal utaiyan, koavaNa aataiyin mael
nhaakam aarththa nhamperumaan, maeyathu nhaLLaaRae.

[1]
poakam aarththa puuN mulaiyaaL thannoatum pon akalam
paakam aarththa painGkaN veL aeRRu aNNal, paramaetti,
aakam aarththa thoal utaiyan, koavaNa aataiyin mael
nhaakam aarththa nhamperumaan, maeyathu nhaLLaaRae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.050  
meyyar aakip poyyai nheekki,  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thiruvalivalam God: manaththuNainhaathar Goddess: vaaLaiyanGkaNNiyammai)

meyyar aakip poyyai nheekki, vaethanaiyaith thuRanhthu,
cheyyar aanaar chinhthaiyaanae! thaevar kulakkolzhunhthae!
nhaivan, nhaayaen; unthan nhaamam nhaaLum nhaviRRukinRaen;
vaiyam munnae vanhthu nhalkaay valivalam maeyavanae!

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.051  
venG kaN aanai eer  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thiruchchoopuram (thiyaakavalli) God: choopuranhaathar Goddess: choopuranhaayakiyammai)

venG kaN aanai eer urivai poarththu, viLanGkum molzhi
manGkai paakam vaiththu ukanhtha maaNpu athu ennai kol aam?
kanGkaiyoatu thinGkaL chuuti, kati kamalzhum konRaith
thonGkalaanae! thuuya nheeRRaay! choopuram maeyavanae!

[1]
venG kaN aanai eer urivai poarththu, viLanGkum molzhi
manGkai paakam vaiththu ukanhtha maaNpu athu ennai kol aam?
kanGkaiyoatu thinGkaL chuuti, kati kamalzhum konRaith
thonGkalaanae! thuuya nheeRRaay! choopuram maeyavanae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.052  
maRai utaiyaay! thoal utaiyaay!  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thirunhetunGkaLam God: nhiththiyachunhtharar Goddess: oppilaanhaayakiyammai)

maRai utaiyaay! thoal utaiyaay! vaarchatai mael vaLarum
piRai utaiyaay! piGnGnakanae! enRu unaip paechin allaal,
kuRai utaiyaar kuRRam oaraay! koLkaiyinaal uyarnhtha
nhiRai utaiyaar itar kaLaiyaay nhetunGkaLam maeyavanae!

[1]
maRai utaiyaay! thoal utaiyaay! vaarchatai mael vaLarum
piRai utaiyaay! piGnGnakanae! enRu unaip paechin allaal,
kuRai utaiyaar kuRRam oaraay! koLkaiyinaal uyarnhtha
nhiRai utaiyaar itar kaLaiyaay nhetunGkaLam maeyavanae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.053  
thaevaraayum, achuraraayum, chiththar, chelzhumaRai  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thirumuthukunRam (viruththaachalam) God: palzhamalainhaathar Goddess: periyanhaayakiyammai)

thaevaraayum, achuraraayum, chiththar, chelzhumaRai chaer
nhaavaraayum, nhaNNu paarum viN eri kaal nheerum
maevar aaya, virai malaroan chenGkaNmaal eechan ennum
muuvar aaya, muthal oruvan maeyathu muthukunRae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.054  
puuth thaernhthu aayana koNtu,  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thiruoaththuur (cheyyaaRu) God: vaethanhaathar Goddess: iLamulainhaayakiyammai)

puuth thaernhthu aayana koNtu, nhin pon ati
aeththaathaar illai, eNNunGkaal
oaththuur maeya oLi malzhuvaaL anGkaik
kuuththeer! uma kuNanGkaLae.

[1]
puuth thaernhthu aayana koNtu, nhin pon ati
aeththaathaar illai, eNNunGkaal
oaththuur maeya oLi malzhuvaaL anGkaik
kuuththeer! uma kuNanGkaLae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.055  
uuRi aartharu nhaGnchinai uNtu,  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thirumaaRpaeRu God: maalvaNanGkumeechar Goddess: karuNainhaayakiyammai)

uuRi aartharu nhaGnchinai uNtu, umai
nheeRu chaer thirumaeniyar
chaeRu chaer vayal then thirumaaR paeRRil
maaRu ilaa maNikaNtarae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.056  
kaar aar konRai kalanhtha  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thiruppaaRRuRai God: thirumuulanhaathar Goddess: moakaampikaiyammai)

kaar aar konRai kalanhtha mutiyinar,
cheer aar chinhthai chelach cheythaar
paaraar nhaaLum paraviya paaRRuRai
yaar, aar aathi muthalvarae.

[1]
kaar aar konRai kalanhtha mutiyinar,
cheer aar chinhthai chelach cheythaar
paaraar nhaaLum paraviya paaRRuRai
yaar, aar aathi muthalvarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.057  
oLLithu uLLa, kathikku aam;  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thiruvaeRkaatu God: vaeRkaatteechuvarar Goddess: vaeRkaNNiyammai)

oLLithu uLLa, kathikku aam; ivan oLi
veLLiyaan uRai vaeRkaatu
uLLiyaar uyarnhthaar; iv ulakinil
theLLiyaar; avar thaevarae.

[1]
oLLithu uLLa, kathikku aam; ivan oLi
veLLiyaan uRai vaeRkaatu
uLLiyaar uyarnhthaar; iv ulakinil
theLLiyaar; avar thaevarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.058  
ariyum, nham vinai uLLana  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thirukkaraveeram God: karaveeraechuvarar Goddess: piraththiyatchaminnaaLammai)

ariyum, nham vinai uLLana aachu aRa
vari koL maamaNi poal kaNtam
kariyavan, thikalzhum karaveeraththu em
periyavan, kalzhal paeNavae.

[1]
ariyum, nham vinai uLLana aachu aRa
vari koL maamaNi poal kaNtam
kariyavan, thikalzhum karaveeraththu em
periyavan, kalzhal paeNavae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.059  
otunGkum piNi, piRavi, kaetu,  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thiruththuunGkaanaimaatam God: chutarkkolzhunhtheechar Goddess: katanhthainhaayakiyammai)

otunGkum piNi, piRavi, kaetu, enRu ivai utaiththu aaya vaalzhkkai olzhiyath thavam
atanGkum itam karuthi nhinReer ellaam, atikaL ati nhilzhal keelzh aaL aam vaNNam,
kitanGkum mathilum chulaavi enGkum kelzhu manaikaL thoaRum maRaiyin oli
thotanGkum katanhthaith thatanGkoayil chaer thuunGkaanaimaatam tholzhuminkaLae!

[1]
otunGkum piNi, piRavi, kaetu, enRu ivai utaiththu aaya vaalzhkkai olzhiyath thavam
atanGkum itam karuthi nhinReer ellaam, atikaL ati nhilzhal keelzh aaL aam vaNNam,
kitanGkum mathilum chulaavi enGkum kelzhu manaikaL thoaRum maRaiyin oli
thotanGkum katanhthaith thatanGkoayil chaer thuunGkaanaimaatam tholzhuminkaLae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.060  
vaN tharanGkap punal kamala  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: cheerkaalzhi God: thoaNiyappar Goddess: thirunhilainhaayakiyammai)

vaN tharanGkap punal kamala mathu maanhthip petaiyinotum
oN tharanGka ichai paatum aLi arachae! oLi mathiyath
thuNtar, anGkappuuN maarpar, thiruth thoaNipuraththu uRaiyum
paNtaranGkarkku en nhilaimai parinhthu oru kaal pakaraayae!

[1]
vaN tharanGkap punal kamala mathu maanhthip petaiyinotum
oN tharanGka ichai paatum aLi arachae! oLi mathiyath
thuNtar, anGkappuuN maarpar, thiruth thoaNipuraththu uRaiyum
paNtaranGkarkku en nhilaimai parinhthu oru kaal pakaraayae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.061  
nhaRai koNta malar thuuvi,  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thiruchchenGkaattanGkuti God: kaNapatheechuvarar Goddess: thirukkulzhalmaathammai)

nhaRai koNta malar thuuvi, virai aLippa, nhaaL thoaRum
muRai koNtu nhinRu, atiyaar muttaamae paNi cheyya,
chiRai koNta vaNtu aRaiyum chenGkaattanGkuti athanuL,
kaRai koNta kaNtaththaan-kaNapatheechcharaththaanae.

[1]
nhaRai koNta malar thuuvi, virai aLippa, nhaaL thoaRum
muRai koNtu nhinRu, atiyaar muttaamae paNi cheyya,
chiRai koNta vaNtu aRaiyum chenGkaattanGkuti athanuL,
kaRai koNta kaNtaththaan-kaNapatheechcharaththaanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.062  
nhaaL aaya poakaamae, nhaGnchu  
Tune - palzhanhthakkaraakam   (Location: thirukkoaLili (thirukkuvaLai) God: koaLiliyappar Goddess: vaNtamarpuunGkulzhalammai)

nhaaL aaya poakaamae, nhaGnchu aNiyum kaNtanukkae
aaL aaya anpu cheyvoam; mata nheGnchae! aran nhaamam
kaeLaay! nham kiLai kiLaikkum kaetu pataath thiRam aruLik
koaL aaya nheekkumavan-koaLili emperumaanae.

[1]
nhaaL aaya poakaamae, nhaGnchu aNiyum kaNtanukkae
aaL aaya anpu cheyvoam; mata nheGnchae! aran nhaamam
kaeLaay! nham kiLai kiLaikkum kaetu pataath thiRam aruLik
koaL aaya nheekkumavan-koaLili emperumaanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.063  
eri aar malzhu onRu  
Tune - thakkaechi   (Location: thiruppiramapuram (cheerkaalzhi) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

eri aar malzhu onRu aenhthi, anGkai ituthalaiyae kalanaa,
vari aar vaLaiyaar aiyam vavvaay, maa nhalam vavvuthiyae?
chariyaa nhaavin vaethakeethan, thaamarai nhaanmukaththan,
periyaan, piraman paeNi aaNta piramapuraththaanae!

[1]
eri aar malzhu onRu aenhthi, anGkai ituthalaiyae kalanaa,
vari aar vaLaiyaar aiyam vavvaay, maa nhalam vavvuthiyae?
chariyaa nhaavin vaethakeethan, thaamarai nhaanmukaththan,
periyaan, piraman paeNi aaNta piramapuraththaanae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.064  
aRai aar punalum maa  
Tune - thakkaechi   (Location: thiruppuuvaNam God: puuvaNanhaathar Goddess: minnaampikaiyammai)

aRai aar punalum maa malarum aatu aravu aar chataimael
kuRai aar mathiyum chuuti, maathu oar kuuRu utaiyaan itam aam
muRaiyaal muti chaer thennar chaerar choolzharkaL thaam vaNanGkum,
thiRai aar oLi chaer, chemmai oanGkum, then thiruppuuvaNamae.

[1]
aRai aar punalum maa malarum aatu aravu aar chataimael
kuRai aar mathiyum chuuti, maathu oar kuuRu utaiyaan itam aam
muRaiyaal muti chaer thennar chaerar choolzharkaL thaam vaNanGkum,
thiRai aar oLi chaer, chemmai oanGkum, then thiruppuuvaNamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.065  
ataiyaar tham puranGkaL muunRum  
Tune - thakkaechi   (Location: thiruppallavaneechcharam God: pallavanaechar Goddess: chavunhtharaampikaiyammai)

ataiyaar tham puranGkaL muunRum aar alzhalil alzhunhtha,
vitai aar maeniyaraaych cheeRum viththakar maeya itam
katai aar maatam nheeti enGkum kanGkul puRam thatava,
patai aar purichaip pattinam chaer pallavaneechchuramae.

[1]
ataiyaar tham puranGkaL muunRum aar alzhalil alzhunhtha,
vitai aar maeniyaraaych cheeRum viththakar maeya itam
katai aar maatam nheeti enGkum kanGkul puRam thatava,
patai aar purichaip pattinam chaer pallavaneechchuramae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.066  
panGkam aeRu mathi chaer  
Tune - thakkaechi   (Location: thiruchchaNpainhakar (cheerkaalzhi) God: Goddess: )

panGkam aeRu mathi chaer chataiyaar, vitaiyaar, palavaetham
anGkam aaRum maRai nhaanku avaiyum aanaar meen aarum
vanGkam maevu katal vaalzh parathar manaikkae nhunai muukkin
chanGkam aeRi muththam eenum chaNpai nhakaraarae.

[1]
panGkam aeRu mathi chaer chataiyaar, vitaiyaar, palavaetham
anGkam aaRum maRai nhaanku avaiyum aanaar meen aarum
vanGkam maevu katal vaalzh parathar manaikkae nhunai muukkin
chanGkam aeRi muththam eenum chaNpai nhakaraarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.067  
kaN mael kaNNum, chataimael  
Tune - thakkaechi   (Location: thiruppalzhanam God: aapathchakaayar Goddess: periyanhaayakiyammai)

kaN mael kaNNum, chataimael piRaiyum, utaiyaar; kaalanaip
puN aar uthiram ethir aaRu oatap ponRap puRamthaaLaal
eNNaathu uthaiththa enhthai perumaan-imavaan makaLoatum,
paN aar kaLi vaNtu aRai puuGnchoolaip palzhana nhakaraarae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.068  
poti koL uruvar, puliyin  
Tune - thakkaechi   (Location: thirukkayilaayam God: kayilaayanhaathar Goddess: paarvathiyammai)

poti koL uruvar, puliyin athaLar, purinhuul thikalzh maarpil
kati koL konRai kalanhtha nheeRRar, kaRai chaer kaNtaththar,
itiya kuralaal iriyum matanGkal thotanGku munaichchaaral
katiya vitai mael koti onRu utaiyaar kayilai malaiyaarae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.069  
puu aar malar koNtu  
Tune - thakkaechi   (Location: thiruvaNNaamalai God: aruNaachalaechuvarar Goddess: uNNaamulaiyammai)

puu aar malar koNtu atiyaar tholzhuvaar; pukalzhvaar, vaanoarkaL;
muuvaar puranGkaL eriththa anRu muuvarkku aruL cheythaar
thuu maamalzai nhinRu athira, veruvith thoRuvin nhiraiyoatum
aamaam piNai vanhthu aNaiyum chaaral aNNaamalaiyaarae.

[1]
puu aar malar koNtu atiyaar tholzhuvaar; pukalzhvaar, vaanoarkaL;
muuvaar puranGkaL eriththa anRu muuvarkku aruL cheythaar
thuu maamalzai nhinRu athira, veruvith thoRuvin nhiraiyoatum
aamaam piNai vanhthu aNaiyum chaaral aNNaamalaiyaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.070  
vaanaththu uyar thaNmathi thoay  
Tune - thakkaechi   (Location: thirueenGkoaymalai God: Goddess: )

vaanaththu uyar thaNmathi thoay chataimael maththamalar chuuti,
thaen oththana menmolzhi maanvilzhiyaaL thaevi paakamaa,
kaanaththu iravil eri koNtu aatum katavuL ulaku aeththa,
aenaththiraL vanhthu ilzhiyum chaaral eenGkoay malaiyaarae.

[1]
vaanaththu uyar thaNmathi thoay chataimael maththamalar chuuti,
thaen oththana menmolzhi maanvilzhiyaaL thaevi paakamaa,
kaanaththu iravil eri koNtu aatum katavuL ulaku aeththa,
aenaththiraL vanhthu ilzhiyum chaaral eenGkoay malaiyaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.071  
piRai koL chataiyar; puliyin  
Tune - thakkaechi   (Location: thirunhaRaiyuurchchiththeechchuram (thirunhaRaiyuur) God: chiththanhaathaechar Goddess: alzhakaampikaiyammai)

piRai koL chataiyar; puliyin uriyar; paelzhvaay nhaakaththar;
kaRai koL kaNtar; kapaalam aenhthum kaiyar; kanGkaaLar
maRai koL keetham paatach chaetar manaiyil makilzhvu eythi,
chiRai koL vaNtu thaen aar nhaRaiyuurch chiththeechchuraththaarae.

[1]
piRai koL chataiyar; puliyin uriyar; paelzhvaay nhaakaththar;
kaRai koL kaNtar; kapaalam aenhthum kaiyar; kanGkaaLar
maRai koL keetham paatach chaetar manaiyil makilzhvu eythi,
chiRai koL vaNtu thaen aar nhaRaiyuurch chiththeechchuraththaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.072  
vaar aar konGkai maathu  
Tune - thakkaechi   (Location: thirukkutanhthaikkaaroaNam (viSvanhaatharkoavil) God: choomanhaathar Goddess: thaenaarmolzhiyammai)

vaar aar konGkai maathu oar paakam aaka, vaarchatai,
nheer aar kanGkai thinGkaL chuuti, nheRRi oRRaikkaN,
kuur aar malzhu onRu aenhthi, am thaN kulzhakan-kutamuukkil,
kaar aar kaNtaththu eNthoaL enhthai, kaaroaNaththaarae.

[1]
vaar aar konGkai maathu oar paakam aaka, vaarchatai,
nheer aar kanGkai thinGkaL chuuti, nheRRi oRRaikkaN,
kuur aar malzhu onRu aenhthi, am thaN kulzhakan-kutamuukkil,
kaar aar kaNtaththu eNthoaL enhthai, kaaroaNaththaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.073  
vaan aar choothi mannu  
Tune - thakkaechi   (Location: thirukkaanuur God: chemmaeninhaayakar Goddess: chivayoakanhaayakiyammai)

vaan aar choothi mannu chenni, vanni punakkonRaith
thaen aar poathu, thaan aar kanGkai, thinGkaLotu chuuti,
maan aer nhoakki kaNtu anGku uvappa, maalai aatuvaar
kaanuur maeya, kaN aar nheRRi, aan uur chelvarae.

[1]
vaan aar choothi mannu chenni, vanni punakkonRaith
thaen aar poathu, thaan aar kanGkai, thinGkaLotu chuuti,
maan aer nhoakki kaNtu anGku uvappa, maalai aatuvaar
kaanuur maeya, kaN aar nheRRi, aan uur chelvarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.074  
nhaRavam nhiRai vaNtu aRai  
Tune - thakkaechi   (Location: thiruppuRavam God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

nhaRavam nhiRai vaNtu aRai thaarkkonRai nhayanhthu, nhayanaththaal
chuRavam cheRi vaN kotiyoan utalam potiyaa vilzhicheythaan,
puRavam uRai vaNpathiyaa, mathiyaar puram muunRu eri cheytha
iRaivan, aRavan, imaiyoar aeththa, umaiyoatu irunhthaanae.

[1]
nhaRavam nhiRai vaNtu aRai thaarkkonRai nhayanhthu, nhayanaththaal
chuRavam cheRi vaN kotiyoan utalam potiyaa vilzhicheythaan,
puRavam uRai vaNpathiyaa, mathiyaar puram muunRu eri cheytha
iRaivan, aRavan, imaiyoar aeththa, umaiyoatu irunhthaanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.075  
kaalai nhalmaamalar koNtu ati  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruvenGkuru (cheerkaalzhi) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

kaalai nhalmaamalar koNtu ati paravi, kaitholzhu maaNiyaik kaRuththa venGkaalan,
oalam athu ita, mun uyirotu maaLa uthaiththavan; umaiyavaL viruppan; emperumaan-
maalai vanhthu aNuka, oatham vanhthu ulavi, maRithirai chanGkotu pavaLam mun unhthi,
vaelai vanhthu aNaiyum choolaikaL chuulzhnhtha venGkuru maevi uL veeRRirunhthaarae.

[1]
kaalai nhalmaamalar koNtu ati paravi, kaitholzhu maaNiyaik kaRuththa venGkaalan,
oalam athu ita, mun uyirotu maaLa uthaiththavan; umaiyavaL viruppan; emperumaan-
maalai vanhthu aNuka, oatham vanhthu ulavi, maRithirai chanGkotu pavaLam mun unhthi,
vaelai vanhthu aNaiyum choolaikaL chuulzhnhtha venGkuru maevi uL veeRRirunhthaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.076  
malaiyinaar paruppatham, thuruththi, maaRpaeRu,  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruilampaiyanGkoattuur God: chanhthirachaekarar Goddess: koataenhthumulaiyammai)

malaiyinaar paruppatham, thuruththi, maaRpaeRu, maachu ilaach cheer
maRaikkaatu, nheyth thaanam,
nhilaiyinaan, enathu urai thanathu urai aaka, nheeRu aNinhthu aeRu
ukanhthu aeRiya nhimalan-
kalaiyin aar matappiNai thuNaiyotum thuyila, kaanal am
petai pulkik kaNamayil aalum
ilaiyin aar paimpolzhil ilampaiyanGkoattuur
irukkaiyaap paeNi, en elzhil koLvathu iyalpae?

[1]
malaiyinaar paruppatham, thuruththi, maaRpaeRu, maachu ilaach cheer
maRaikkaatu, nheyth thaanam,
nhilaiyinaan, enathu urai thanathu urai aaka, nheeRu aNinhthu aeRu
ukanhthu aeRiya nhimalan-
kalaiyin aar matappiNai thuNaiyotum thuyila, kaanal am
petai pulkik kaNamayil aalum
ilaiyin aar paimpolzhil ilampaiyanGkoattuur
irukkaiyaap paeNi, en elzhil koLvathu iyalpae?

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.077  
pon thiraNtanna purichatai puraLa,  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruachchiRupaakkam God: paakkapuraechar Goddess: chunhtharamaathammai)

pon thiraNtanna purichatai puraLa, porukatal pavaLamotu
alzhal nhiRam puraiya,
kunRu iraNtu anna thoaL utai akalam kulaaya veN
nhuulotu kolzhumpoti aNivar;
min thiraNtanna nhuN itai arivai melliyalaaLai 
oarpaakamaap paeNi,
anRu iraNtu uruvam aaya em atikaL achchiRupaakkam athu
aatchi koNtaarae.

[1]
pon thiraNtanna purichatai puraLa, porukatal pavaLamotu
alzhal nhiRam puraiya,
kunRu iraNtu anna thoaL utai akalam kulaaya veN
nhuulotu kolzhumpoti aNivar;
min thiraNtanna nhuN itai arivai melliyalaaLai 
oarpaakamaap paeNi,
anRu iraNtu uruvam aaya em atikaL achchiRupaakkam athu
aatchi koNtaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.078  
vari vaLar avir oLi  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruitaichchuram God: itaichchuranhaathar Goddess: imayamatakkotiyammai)

vari vaLar avir oLi aravu arai thaalzha, vaar chatai mutimichai vaLarmathi chuuti,
kari vaLartharu kalzhalkaal valan aenhthi, kanal eri aatuvar, kaatu aranGku aaka;
viri vaLartharu polzhil inamayil aala, veN nhiRaththu aruvikaLa thiNNena veelzhum,
eri vaLar inamaNi punam aNi chaaral itaichchuram maeviya ivar vaNam ennae?

[1]
vari vaLar avir oLi aravu arai thaalzha, vaar chatai mutimichai vaLarmathi chuuti,
kari vaLartharu kalzhalkaal valan aenhthi, kanal eri aatuvar, kaatu aranGku aaka;
viri vaLartharu polzhil inamayil aala, veN nhiRaththu aruvikaLa thiNNena veelzhum,
eri vaLar inamaNi punam aNi chaaral itaichchuram maeviya ivar vaNam ennae?

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.079  
ayil uRu pataiyinar; vitaiyinar;  
Tune - kuRiGnchi   (Location: cheerkaalzhi God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

ayil uRu pataiyinar; vitaiyinar; mutimael aravamum
mathiyamum viraviya alzhakar;
mayil uRu chaayal vanamulai orupaal makilzhpavar; vaan itai
mukil pulkum mitaRar;
payilvu uRu charithaiyar; eruthu ukanhthu aeRip paatiyum aatiyum pali
koLvar; vali chaer
kayilaiyum pothiyilum itam ena utaiyaar kalzhumalam nhinaiya,
nham vinaikarichu aRumae.

[1]
ayil uRu pataiyinar; vitaiyinar; mutimael aravamum
mathiyamum viraviya alzhakar;
mayil uRu chaayal vanamulai orupaal makilzhpavar; vaan itai
mukil pulkum mitaRar;
payilvu uRu charithaiyar; eruthu ukanhthu aeRip paatiyum aatiyum pali
koLvar; vali chaer
kayilaiyum pothiyilum itam ena utaiyaar kalzhumalam nhinaiya,
nham vinaikarichu aRumae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.080  
kaRRaanGku eri oampi, kaliyai  
Tune - kuRiGnchi   (Location: koayil (chithamparam) God: thirumuulaththaananhaayakar (e) chapaanhaathar Goddess: chivakaamiyammai)

kaRRaanGku eri oampi, kaliyai vaaraamae
cheRRaar vaalzh thillaich chiRRampalam maeya
muRRaa veN thinGkaL muthalvan paathamae
paRRaa nhinRaaraip paRRaa, paavamae.

[1]
kaRRaanGku eri oampi, kaliyai vaaraamae
cheRRaar vaalzh thillaich chiRRampalam maeya
muRRaa veN thinGkaL muthalvan paathamae
paRRaa nhinRaaraip paRRaa, paavamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.081  
nhallaar, thee maevum tholzhilaar,  
Tune - kuRiGnchi   (Location: cheerkaalzhi God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

nhallaar, thee maevum tholzhilaar, nhaalvaethaGn-
choallaar, kaeNmaiyaar, chutar ponkalzhal aeththa,
villaal puram cheRRaan maevum pathipoalum
kal aar mathil chuulzhnhtha kaalzhi nhakarthaanae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.082  
irum ponmalai villaa, eri  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruveelzhimilzhalai God: veelzhiyalzhakar Goddess: chunhtharakuchaampikai)

irum ponmalai villaa, eri ampaa, nhaaNil,-
thirinhtha puram muunRum cheRRaan uRai koayil
therinhtha atiyaarkaL chenRa thichaithoaRum
virumpi ethirkoLvaar veelzhi milzhalaiyae.

[1]
irum ponmalai villaa, eri ampaa, nhaaNil,-
thirinhtha puram muunRum cheRRaan uRai koayil
therinhtha atiyaarkaL chenRa thichaithoaRum
virumpi ethirkoLvaar veelzhi milzhalaiyae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.083  
ataiyaar puram muunRum analvaay  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruamparmaakaaLam God: kaaLakaNtaechuvarar Goddess: patchanhaayakiyammai)

ataiyaar puram muunRum analvaay vilzha eythu,
matai aar punal amparmaakaaLam maeya
vitai aar koti enhthai, veLLaippiRai chuutum
chataiyaan, kalzhal aeththa, chaaraa, vinaithaanae.

[1]
ataiyaar puram muunRum analvaay vilzha eythu,
matai aar punal amparmaakaaLam maeya
vitai aar koti enhthai, veLLaippiRai chuutum
chataiyaan, kalzhal aeththa, chaaraa, vinaithaanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.084  
punaiyum virikonRaik katavuL, punal  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thirunhaakaikkaaroaNam (nhaakappattinam) God: kaayaaroakaNaechuvarar Goddess: nheelaayathaatchiyammai)

punaiyum virikonRaik katavuL, punal paaya
nhanaiyum chataimael oar nhakuveN thalai chuuti,
vinai il atiyaarkaL vithiyaal valzhipattu,
kanaiyum katal nhaakaikkaaroaNaththaanae.

[1]
punaiyum virikonRaik katavuL, punal paaya
nhanaiyum chataimael oar nhakuveN thalai chuuti,
vinai il atiyaarkaL vithiyaal valzhipattu,
kanaiyum katal nhaakaikkaaroaNaththaanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.085  
kallaal nhilzhal maeya kaRai  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thirunhallam God: umaamakaechuvarar Goddess: manGkaLanhaayakiyammai)

kallaal nhilzhal maeya kaRai chaer kaNtaa! enRu
ellaamolzhiyaalum imaiyoar tholzhuthu aeththa,
villaal araNmuunRum venhthu vilzha eytha
nhallaan; nhamai aaLvaan-nhallam nhakaraanae.

[1]
kallaal nhilzhal maeya kaRai chaer kaNtaa! enRu
ellaamolzhiyaalum imaiyoar tholzhuthu aeththa,
villaal araNmuunRum venhthu vilzha eytha
nhallaan; nhamai aaLvaan-nhallam nhakaraanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.086  
kottum paRai cheeraal kulzhuma,  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thirunhalluur God: periyaaNtaechuvarar Goddess: thiripurachunhthariyammai)

kottum paRai cheeraal kulzhuma, anal aenhthi,
nhattam payinRu aatum nhalluurp perumaanai
muttu inRu irupoathum, muniyaathu elzhunhthu, anpu-
patta manaththaarkaL aRiyaar, paavamae.

[1]
kottum paRai cheeraal kulzhuma, anal aenhthi,
nhattam payinRu aatum nhalluurp perumaanai
muttu inRu irupoathum, muniyaathu elzhunhthu, anpu-
patta manaththaarkaL aRiyaar, paavamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.087  
chutu kuur erimaalai aNivar;  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruvatukuur (aaNtaarkoavil) God: vatukaechuvarar Goddess: vatuvakirkkaNNiyammai)

chutu kuur erimaalai aNivar; chutar vaelar;
kotuku uur malzhuvaaL onRu utaiyaar; vitai uurvar;
katuku uur pachi, kaamam, kavalai, piNi, illaar
vatu kuur punal chuulzhnhtha vatukuur atikaLae.

[1]
chutu kuur erimaalai aNivar; chutar vaelar;
kotuku uur malzhuvaaL onRu utaiyaar; vitai uurvar;
katuku uur pachi, kaamam, kavalai, piNi, illaar
vatu kuur punal chuulzhnhtha vatukuur atikaLae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.088  
muRRum chatai muti mael  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruaappanuur God: aappanuureechuvarar Goddess: ampikaiyammai)

muRRum chatai muti mael muthiraa iLampiRaiyan,
oRRaip pata aravam athu koNtu araikku aNinhthaan,
cheRRam il cheeraanaith thiru aappanuuraanaip
paRRum manam utaiyaar vinai paRRu aRuppaarae.

[1]
muRRum chatai muti mael muthiraa iLampiRaiyan,
oRRaip pata aravam athu koNtu araikku aNinhthaan,
cheRRam il cheeraanaith thiru aappanuuraanaip
paRRum manam utaiyaar vinai paRRu aRuppaarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.089  
patai aartharu puuthap pakatu  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruerukkaththampuliyuur (iraachaenhthirappattiNam) God: nheelakaNtaechurar Goddess: nheelamalarkkaNNammai)

patai aartharu puuthap pakatu aar uri poarvai
utaiyaan, umaiyoatum utan aay itu kanGkaich
chataiyaan-erukkaththampuliyuurth thaku koayil
vitaiyaan; ati aeththa, maevaa, vinaithaanae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.090  
aranai uLkuveer! piraman uuruL  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruppiramapuram (cheerkaalzhi) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

aranai uLkuveer! piraman uuruL em
paranaiyae manam paravi, uymminae!

[1]
aranai uLkuveer! piraman uuruL em
paranaiyae manam paravi, uymminae!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.091  
chiththam theLiveerkaaL! aththan aaruuraip
paththi
 
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruvaaruur God: vanmeekanhaathar Goddess: alliyanGkoathaiyammai)

chiththam theLiveerkaaL! aththan aaruuraip
paththi malar thuuva, muththi aakumae.

[1]
chiththam theLiveerkaaL! aththan aaruuraip
paththi malar thuuva, muththi aakumae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.092  
vaachi theeravae, kaachu nhalkuveer!
maachu
 
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruveelzhimilzhalai God: veelzhiyalzhakar Goddess: chunhtharakuchaampikai)

vaachi theeravae, kaachu nhalkuveer!
maachu il milzhalaiyeer! aechal illaiyae.

[1]
vaachi theeravae, kaachu nhalkuveer!
maachu il milzhalaiyeer! aechal illaiyae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.093  
nhinRu malar thuuvi, inRu  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thirumuthukunRam (viruththaachalam) God: palzhamalainhaathar Goddess: periyanhaayakiyammai)

nhinRu malar thuuvi, inRu muthukunRai
nhanRum aeththuveerkku enRum inpamae.

[1]
nhinRu malar thuuvi, inRu muthukunRai
nhanRum aeththuveerkku enRum inpamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.094  
nheelamaamitaRRu aalavaayilaan
paal athu aayinaar
 
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruaalavaay (mathurai) God: choakkanhaathachuvaami Goddess: meenaatchiyammai)

nheelamaamitaRRu aalavaayilaan
paal athu aayinaar Gnaalam aaLvarae.

[1]
nheelamaamitaRRu aalavaayilaan
paal athu aayinaar Gnaalam aaLvarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.095  
thoatu oar kaathinan; paatu  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruvitaimaruthuur God: marutheechar Goddess: nhalamulainhaayakiyammai)

thoatu oar kaathinan; paatu maRaiyinan-
kaatu paeNi nhinRu aatum maruthanae.

[1]
thoatu oar kaathinan; paatu maRaiyinan-
kaatu paeNi nhinRu aatum maruthanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.096  
manni uur iRai; chenniyaar,  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruanniyuur (ponnuur) God: aapathchakaayar Goddess: periyanhaayakiyammai)

manni uur iRai; chenniyaar, piRai
anniyuur amar mannuchoothiyae.

[1]
manni uur iRai; chenniyaar, piRai
anniyuur amar mannuchoothiyae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.097  
eyyaa venRith thaanavar uurmuunRu  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruppuRavam God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

eyyaa venRith thaanavar uurmuunRu ericheytha
mai aar kaNtan, maathu umai vaikum thirumaenich
cheyyaan, veNnheeRu aNivaan, thikalzh pon pathipoalum
poyyaa nhaavin anhthaNar vaalzhum puRavamae.

[1]
eyyaa venRith thaanavar uurmuunRu ericheytha
mai aar kaNtan, maathu umai vaikum thirumaenich
cheyyaan, veNnheeRu aNivaan, thikalzh pon pathipoalum
poyyaa nhaavin anhthaNar vaalzhum puRavamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.098  
nhanRu utaiyaanai, theeyathu ilaanai,  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thiruchchiraappaLLi God: thaayumaanaechuvarar Goddess: mattuvaarkulzhalammai)

nhanRu utaiyaanai, theeyathu ilaanai, nharai-veL aeRu
onRu utaiyaanai, umai oru paakam utaiyaanai,
chenRu ataiyaatha thiru utaiyaanai, chiraappaLLik-
kunRu utaiyaanai, kuuRa, en uLLam kuLirumae.

[1]
nhanRu utaiyaanai, theeyathu ilaanai, nharai-veL aeRu
onRu utaiyaanai, umai oru paakam utaiyaanai,
chenRu ataiyaatha thiru utaiyaanai, chiraappaLLik-
kunRu utaiyaanai, kuuRa, en uLLam kuLirumae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.099  
vampu aar kunRam, nheetu  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thirukkuRRaalam God: kuRumpalaaveechuvarar Goddess: kulzhalvaaymolzhiyammai)

vampu aar kunRam, nheetu uyar chaaral, vaLar vaenGkaik
kompu aar choolaik koala vaNtu yaalzhchey kuRRaalam
am paal nheyyoatu aatal amarnhthaan, alarkonRai
nhampaan, maeya nhannhakarpoalum; nhamaranGkaaL!

[1]
vampu aar kunRam, nheetu uyar chaaral, vaLar vaenGkaik
kompu aar choolaik koala vaNtu yaalzhchey kuRRaalam
am paal nheyyoatu aatal amarnhthaan, alarkonRai
nhampaan, maeya nhannhakarpoalum; nhamaranGkaaL!

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.100  
nheetu alar choothi veNpiRaiyoatu  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thirupparanGkunRam God: paranGkirinhaathar Goddess: aavutainhaayakiyammai)

nheetu alar choothi veNpiRaiyoatu nhirai konRai
chuutalan, anhthich chutar eri aenhthich chutukaanil
aatalan, am choal aNiyilzaiyaaLai orupaakam
paatalan, maeya nhannhakarpoalum paranGkunRae.

[1]
nheetu alar choothi veNpiRaiyoatu nhirai konRai
chuutalan, anhthich chutar eri aenhthich chutukaanil
aatalan, am choal aNiyilzaiyaaLai orupaakam
paatalan, maeya nhannhakarpoalum paranGkunRae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.101  
thaN aar thinGkaL, ponGku  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thirukkaNNaarkoavil (kuRumaaNakkuti) God: kaNNaayiraechuvarar Goddess: murukuvaLarkoathaiyammai)

thaN aar thinGkaL, ponGku aravam, thaalzhpunal, chuuti,
peN aaN aaya paer aruLaaLan piriyaatha
kaNNaarkoayil kaitholzhuvoarkatku, itarpaavam
nhaNNaa aakum; nhalvinai aaya nhaNukumae.

[1]
thaN aar thinGkaL, ponGku aravam, thaalzhpunal, chuuti,
peN aaN aaya paer aruLaaLan piriyaatha
kaNNaarkoayil kaitholzhuvoarkatku, itarpaavam
nhaNNaa aakum; nhalvinai aaya nhaNukumae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.102  
uravu aar kalaiyin kavithaip  
Tune - kuRiGnchi   (Location: cheerkaalzhi God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

uravu aar kalaiyin kavithaip pulavarkku orunhaaLum
karavaa vaNkaik kaRRavar chaerum kalik kaalzhi
aravu aar araiyaa! avuNar puram muunRu eri cheytha
charavaa! enpaar thaththuvaGnaanath thalaiyaarae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.103  
thoatu utaiyaan oru kaathil-thuuya  
Tune - kuRiGnchi   (Location: thirukkalzhukkunRam God: vaethakireechuvarar Goddess: peNNinallaaLammai)

thoatu utaiyaan oru kaathil-thuuya kulzai thaalzha
aetu utaiyaan, thalai kalan aaka iranhthu uNNum
nhaatu utaiyaan, nhaL iruL aemam nhatam aatum
kaatu utaiyaan, kaathal chey koayil kalzhukkunRae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.104  
aatal aravu achaiththaan, arumaamaRaithaan  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruppukali -(cheerkaalzhi ) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

aatal aravu achaiththaan, arumaamaRaithaan viriththaan, konRai
chuutiya cheGnchataiyaan, chutukaatu amarnhtha piraan,
aetu avilzh maamalaiyaaL oru paakam amarnhthu atiyaar aeththa
aatiya em iRai, uur pukalippathi aamae.

[1]
aatal aravu achaiththaan, arumaamaRaithaan viriththaan, konRai
chuutiya cheGnchataiyaan, chutukaatu amarnhtha piraan,
aetu avilzh maamalaiyaaL oru paakam amarnhthu atiyaar aeththa
aatiya em iRai, uur pukalippathi aamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.105  
paatalan nhaalmaRaiyan; pati patta  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruvaaruur God: vanmeekanhaathar Goddess: alliyanGkoathaiyammai)

paatalan nhaalmaRaiyan; pati patta koalaththan; thinGkaL
chuutalan; muu ilaiyachuulam valan aenhthi;
kuutalar muueyilum eriyuNNa, kuur eri koNtu, elli
aatalan; aathiraiyan-aaruur amarnhthaanae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.106  
maaRu il avuNar araNam  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruuuRal (thakkoalam) God: umaapatheechuvarar Goddess: umaiyammai)

maaRu il avuNar araNam avai maaya, oar venGkaNaiyaal, anRu,
nheeRu elzha eytha enGkaL nhimalan itam vinavil
thaeRal irum polzhilum, thikalzh chenGkayal paay vayalum, chuulzhnhtha
uuRal; amarnhtha piraan oli aar kalzhal uLkuthumae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.107  
venhtha veN nheeRu aNinhthu,  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thirukkotimaatachchenGkunRuur (thiruchchenGkoatu) God: arththanhaareechuvarar Goddess: arththanhaareechuvari)

venhtha veN nheeRu aNinhthu, virinhuul thikalzh maarpil nhalla
panhthu aNavum viralaaL oru paakam amarnhthu aruLi,
konhthu aNavum polzhil chuulzh kotimaatach chenGkunRuur nhinRa
anhthaNanaith tholzhuvaar avalam aRuppaarae.
[1]
venhtha veN nheeRu aNinhthu, virinhuul thikalzh maarpil nhalla
panhthu aNavum viralaaL oru paakam amarnhthu aruLi,
konhthu aNavum polzhil chuulzh kotimaatach chenGkunRuur nhinRa
anhthaNanaith tholzhuvaar avalam aRuppaarae.
[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.108  
min iyal cheGnchataimael viLanGkum  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruppaathaaLeechcharam God: Goddess: )

min iyal cheGnchataimael viLanGkum mathi maththamotu nhalla
pon iyal konRaiyinaan; punal chuuti; poRpu amarum
annam ana nhataiyaaL oru paakaththu amarnhthu aruLi; nhaaLum
panniya paatalinaan; uRai koayil-paathaaLae.

[1]
min iyal cheGnchataimael viLanGkum mathi maththamotu nhalla
pon iyal konRaiyinaan; punal chuuti; poRpu amarum
annam ana nhataiyaaL oru paakaththu amarnhthu aruLi; nhaaLum
panniya paatalinaan; uRai koayil-paathaaLae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.109  
vaar uRu vanamulai manGkai  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruchchirapuram (cheerkaalzhi) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

vaar uRu vanamulai manGkai panGkan,
nheer uRu chatai muti nhimalan, itam
kaar uRu kati polzhil chuulzhnhthu alzhaku aar
cheer uRu vaLavayal chirapuramae.

[1]
vaar uRu vanamulai manGkai panGkan,
nheer uRu chatai muti nhimalan, itam
kaar uRu kati polzhil chuulzhnhthu alzhaku aar
cheer uRu vaLavayal chirapuramae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.110  
marunhthu avan, vaanavar thaanavarkkum
perunhthakai,
 
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruvitaimaruthuur God: marutheechar Goddess: nhalamulainhaayakiyammai)

marunhthu avan, vaanavar thaanavarkkum
perunhthakai, piRavinotu iRavum aanaan,
arunhthava munivarotu aal nhilzhal keelzh
irunhthavan, vaLa nhakar itaimaruthae.

[1]
marunhthu avan, vaanavar thaanavarkkum
perunhthakai, piRavinotu iRavum aanaan,
arunhthava munivarotu aal nhilzhal keelzh
irunhthavan, vaLa nhakar itaimaruthae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.111  
aruththanai, aRavanai, amuthanai, nheer  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thirukkataimuti (keelzaiyuur) God: kataimutiyeechuvarar Goddess: apiraamiyampikai)

aruththanai, aRavanai, amuthanai, nheer
viruththanai, paalanai, vinavuthirael,
oruththanai, allathu inGku ulakam aeththum
karuththavan, vaLa nhakar kataimutiyae.

[1]
aruththanai, aRavanai, amuthanai, nheer
viruththanai, paalanai, vinavuthirael,
oruththanai, allathu inGku ulakam aeththum
karuththavan, vaLa nhakar kataimutiyae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.112  
inkural ichai kelzhum yaalzh  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruchchivapuram God: piramapurinhaayakar Goddess: periyanhaayakiyammai)

inkural ichai kelzhum yaalzh muralath
than karam maruviya chathuran nhakar
pon karai poru palzhanGkaaviriyin
then karai maruviya chivapuramae.

[1]
inkural ichai kelzhum yaalzh muralath
than karam maruviya chathuran nhakar
pon karai poru palzhanGkaaviriyin
then karai maruviya chivapuramae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.113  
eriththavan, muppuram eriyil muulzhka;
thariththavan,
 
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruvallam God: vallanhaathar Goddess: vallaampikaiyammai)

eriththavan, muppuram eriyil muulzhka;
thariththavan, kanGkaiyaith thaalzhchataimael;
viriththavan vaethanGkaL; vaeRuvaeRu
theriththavan, uRaivu itam thiru vallamae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.114  
kurunhthu avan, kuruku avan,  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thirumaaRpaeRu God: maalvaNanGkumeechar Goddess: karuNainhaayakiyammai)

kurunhthu avan, kuruku avan, kuurmai avan,
perunhthakai, peN avan, aaNum avan,
karunhthata malarkkaNNi kaathal cheyyum
marunhthu avan, vaLa nhakar maaRpaeRae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.115  
chanGku oLir mun kaiyar  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruiraamanatheechcharam God: iraamanhaathaechuvarar Goddess: charivaarkulzhaliyammai)

chanGku oLir mun kaiyar tham itaiyae
anGku itu pali koLumavan, koapap
ponGku aravu aataloan, puvani oanGka
enGkum man, iraaman nhanhtheechchuramae.

[1]
chanGku oLir mun kaiyar tham itaiyae
anGku itu pali koLumavan, koapap
ponGku aravu aataloan, puvani oanGka
enGkum man, iraaman nhanhtheechchuramae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.116  
av vinaikku iv vinai  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: pothu -thirunheelakaNtappathikam God: Goddess: )

av vinaikku iv vinai aam enRu choallum aqthu aRiveer!
uyvinai nhaataathu iruppathum umthamakku uunam anRae?
kai vinai cheythu empiraan kalzhal poaRRuthum, nhaam atiyoam;
cheyvinai vanhthu emaith theeNtappeRaa; thirunheelakaNtam!

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.117  
kaatu athu, aNikalam kaar  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruppiramapuram (cheerkaalzhi) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

kaatu athu, aNikalam kaar aravam, pathi; kaal athanil,-
thoatu athu aNikuvar chunhtharak kaathinil,-thuuch chilampar;
vaetu athu aNivar, vichayaRku, uruvam, villum kotuppar;
peetu athu maNi maatap piramapuraththu ararae.

[1]
kaatu athu, aNikalam kaar aravam, pathi; kaal athanil,-
thoatu athu aNikuvar chunhtharak kaathinil,-thuuch chilampar;
vaetu athu aNivar, vichayaRku, uruvam, villum kotuppar;
peetu athu maNi maatap piramapuraththu ararae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.118  
chutumaNi umilzh nhaakam chuulzhthara  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thirupparuppatham (srichailam) God: paruppathaechuvarar Goddess: paruppathamanGkaiyammai)

chutumaNi umilzh nhaakam chuulzhthara araikku achaiththaan;
itu maNi elzhil aanai aeRalan, eruthu aeRi;
vitam aNi mitaRu utaiyaan; maeviya nhetunGkoattup
patu maNivitu chutar aar paruppatham paravuthumae.

[1]
chutumaNi umilzh nhaakam chuulzhthara araikku achaiththaan;
itu maNi elzhil aanai aeRalan, eruthu aeRi;
vitam aNi mitaRu utaiyaan; maeviya nhetunGkoattup
patu maNivitu chutar aar paruppatham paravuthumae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.119  
muLLin mael muthu kuukai  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thirukkaLLil God: chivaananhthaechuvarar Goddess: aananhthavalliyammai)

muLLin mael muthu kuukai muralum choolai,
veLLil mael vitu kuuRaikkoti viLainhtha
kaLLil maeya aNNal kalzhalkaL nhaaLum
uLLum! mael uyarvu eythal oruthalaiyae.

[1]
muLLin mael muthu kuukai muralum choolai,
veLLil mael vitu kuuRaikkoti viLainhtha
kaLLil maeya aNNal kalzhalkaL nhaaLum
uLLum! mael uyarvu eythal oruthalaiyae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.120  
paNinhthavar aruvinai paRRu aRuththu  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruvaiyaaRu God: chemponchootheechurar Goddess: aRamvaLarththanhaayakiyammai)

paNinhthavar aruvinai paRRu aRuththu aruLcheyath
thuNinhthavan, thoalotu nhuul thuthai maarpinil
piNinhthavan, aravotu paer elzhil aamai koNtu
aNinhthavan, vaLa nhakar am thaN aiyaaRae.

[1]
paNinhthavar aruvinai paRRu aRuththu aruLcheyath
thuNinhthavan, thoalotu nhuul thuthai maarpinil
piNinhthavan, aravotu paer elzhil aamai koNtu
aNinhthavan, vaLa nhakar am thaN aiyaaRae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.121  
nhatai maru thiripuram eriyuNa  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruvitaimaruthuur God: marutheechar Goddess: nhalamulainhaayakiyammai)

nhatai maru thiripuram eriyuNa nhakai cheytha
patai maru thalzhal elzha malzhu vala pakavan,
putai maruthu iLa mukil vaLam amar pothuLiya,
itai maruthu ataiya, nham itar ketal eLithae.

[1]
nhatai maru thiripuram eriyuNa nhakai cheytha
patai maru thalzhal elzha malzhu vala pakavan,
putai maruthu iLa mukil vaLam amar pothuLiya,
itai maruthu ataiya, nham itar ketal eLithae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.122  
viritharu puliuri viraviya araiyinar,
thiritharum
 
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruvitaimaruthuur God: marutheechar Goddess: nhalamulainhaayakiyammai)

viritharu puliuri viraviya araiyinar,
thiritharum eyil avai punai kaNaiyinil eytha
eritharu chataiyinar, itaimaruthu ataivu unal
puritharum mannavar pukalzh mika uLathae.

[1]
viritharu puliuri viraviya araiyinar,
thiritharum eyil avai punai kaNaiyinil eytha
eritharu chataiyinar, itaimaruthu ataivu unal
puritharum mannavar pukalzh mika uLathae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.123  
puu iyal purikulzhal; varichilai  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruvalivalam God: manaththuNainhaathar Goddess: vaaLaiyanGkaNNiyammai)

puu iyal purikulzhal; varichilai nhikar nhuthal;
ae iyal kaNai, piNai, ethir vilzhi; umaiyavaL
maeviya thiru uru utaiyavan-viraimalar
maa iyal polzhil valivalam uRai iRaiyae.

[1]
puu iyal purikulzhal; varichilai nhikar nhuthal;
ae iyal kaNai, piNai, ethir vilzhi; umaiyavaL
maeviya thiru uru utaiyavan-viraimalar
maa iyal polzhil valivalam uRai iRaiyae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.124  
alarmakaL malithara, avaniyil nhikalzhpavar
malar
 
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruveelzhimilzhalai God: veelzhiyalzhakar Goddess: chunhtharakuchaampikai)

alarmakaL malithara, avaniyil nhikalzhpavar
malar mali kulzhal umaithanai itam makilzhpavar,
nhalam mali uru utaiyavar, nhakar miku pukalzh
nhilam mali milzhalaiyai nhinaiya vallavarae.

[1]
alarmakaL malithara, avaniyil nhikalzhpavar
malar mali kulzhal umaithanai itam makilzhpavar,
nhalam mali uru utaiyavar, nhakar miku pukalzh
nhilam mali milzhalaiyai nhinaiya vallavarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.125  
kalai mali akal alkul  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruchchivapuram God: piramapurinhaayakar Goddess: periyanhaayakiyammai)

kalai mali akal alkul arivaithan uruvinan,
mulai malitharu thiru uruvam athu utaiyavan,
chilai mali mathil pothi chivapuranhakar tholzha,
ilai, nhali vinai; irumaiyum itar ketumae.

[1]
kalai mali akal alkul arivaithan uruvinan,
mulai malitharu thiru uruvam athu utaiyavan,
chilai mali mathil pothi chivapuranhakar tholzha,
ilai, nhali vinai; irumaiyum itar ketumae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.126  
panhthaththaal vanhthu eppaal payinRu  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: cheerkaalzhi God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

panhthaththaal vanhthu eppaal payinRu nhinRa umpar, ap
paalae chaervu aay aenoar, kaanpayil kaNamunivarkaLum,
chinhthiththae vanhthippa, chilampin manGkai thannotum
chaervaar, nhaaLnhaaL nheeLkayilaith thikalzhtharu parichu athu elaam
chanhthiththae, inhthap paarchananGkaL nhinRu tham kaNaal
thaamae kaaNaa vaalzhvaar ath thakavu cheythavanathu itam
kanhthaththaal eNthikkum kamalzhnhthu ilanGku chanhthanak
kaatu aar, puuvaar, cheer maevum kalzhumala vaLa nhakarae.

[1]
panhthaththaal vanhthu eppaal payinRu nhinRa umpar, ap
paalae chaervu aay aenoar, kaanpayil kaNamunivarkaLum,
chinhthiththae vanhthippa, chilampin manGkai thannotum
chaervaar, nhaaLnhaaL nheeLkayilaith thikalzhtharu parichu athu elaam
chanhthiththae, inhthap paarchananGkaL nhinRu tham kaNaal
thaamae kaaNaa vaalzhvaar ath thakavu cheythavanathu itam
kanhthaththaal eNthikkum kamalzhnhthu ilanGku chanhthanak
kaatu aar, puuvaar, cheer maevum kalzhumala vaLa nhakarae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.127  
pirama puraththuRai pemmaa nemmaan
pirama
 
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruppiramapuram (cheerkaalzhi) God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

pirama puraththuRai pemmaa nemmaan
pirama puraththuRai pemmaa nemmaan
pirama puraththuRai pemmaa nemmaan
pirama puraththuRai pemmaa nemmaan.

[1]
pirama puraththuRai pemmaa nemmaan
pirama puraththuRai pemmaa nemmaan
pirama puraththuRai pemmaa nemmaan
pirama puraththuRai pemmaa nemmaan.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.128  
oar uru aayinai; maan  
Tune - viyaalzhakkuRiGnchi   (Location: thiruppiramapuram (cheerkaalzhi) God: Goddess: )

oar uru aayinai; maan aanGkaaraththu
eer iyalpu aay, oru viN muthal puuthalam
onRiya iruchutar umparkaL piRavum
pataiththu, aLiththu, alzhippa, mummuurththikaL aayinai;
iruvaroatu oruvan aaki nhinRanai;

oar aal nheelzhal, oN kalzhal iraNtum
muppolzhuthu aeththiya nhaalvarkku oLinheRi
kaattinai; nhaattam muunRum aakak koattinai;
iru nhathi aravamoatu orumathi chuutinai;
oruthaaL eer ayil muu ilaich chuulam,

nhaalkaal maanmaRi, ainhthalai aravam,
aenhthinai; kaaynhtha nhaal vaay mum mathaththu
iru koattu orukari eetu alzhiththu uriththanai;
oru thanu irukaal vaLaiya vaanGki,
muppuraththoatu nhaanilam aGncha,

konRu thalaththu uRa avuNarai aRuththanai;
aimpulan, nhaal aam anhthakkaraNam,
mukkuNam, iruvaLi, orunGkiya vaanoar
aeththa nhinRanai; orunGkiya manaththoatu,
iru piRappu oarnhthu, muppolzhuthu kuRai mutiththu,

nhaalmaRai oathi, aivakai vaeLvi
amaiththu, aaRu anGkam muthal elzhuththu oathi,
varal muRai payinRu, elzhu vaanthanai vaLarkkum
piramapuram paeNinai;
aRupatham muralum vaeNupuram virumpinai;

ikali amainhthu uNar pukali amarnhthanai;
ponGku nhaalkatal chuulzh venGkuru viLanGkinai;
paaNi muuulakum puthaiya, mael mithanhtha
thoaNipuraththu uRainhthanai; tholaiyaa irunhithi
vaaynhtha puunhtharaay aeynhthanai;

vara puram onRu uNar chirapuraththu uRainhthanai;
orumalai etuththa iruthiRal arakkan
viRal ketuththu aruLinai; puRavam purinhthanai;
munhnheerth thuyinRoan, nhaanmukan, aRiyaap
paNpotu nhinRanai; chaNpai amarnhthanai;

aiyuRum amaNarum aRuvakaith thaerarum
uulzhiyum uNaraak kaalzhi amarnhthanai;
echchan aelzh ichaiyoan kochchaiyai mechchinai;
aaRupathamum, ainhthu amar kalviyum,
maRai muthal nhaankum,

muunRu kaalamum, thoanRa nhinRanai;
irumaiyin orumaiyum, orumaiyin perumaiyum,
maRu ilaa maRaiyoar
kalzhumala muthu pathik kavuNiyan katturai
kalzhumala muthupathikkavuNiyan aRiyum;

anaiya thanmaiyai aathalin, nhinnai
nhinaiya vallavar illai, nheeL nhilaththae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.129  
chae uyarum thiN kotiyaan  
Tune - maekaraakakkuRiGnchi   (Location: cheerkaalzhi God: piramapureechar Goddess: thirunhilainhaayaki)

chae uyarum thiN kotiyaan thiruvatiyae
charaN enRu chiRanhtha avanpaal
nhaa iyalum manGkaiyotu nhaanmukan
thaan valzhipatta nhalam koL koayil
vaavithoRum vaNkamalam mukam kaatta,
chenGkumutham vaaykaL kaatta,
kaavi irunGkarunGkuvaLai karu nheythal
kaN kaattum kalzhumalamae.

[1]
chae uyarum thiN kotiyaan thiruvatiyae
charaN enRu chiRanhtha avanpaal
nhaa iyalum manGkaiyotu nhaanmukan
thaan valzhipatta nhalam koL koayil
vaavithoRum vaNkamalam mukam kaatta,
chenGkumutham vaaykaL kaatta,
kaavi irunGkarunGkuvaLai karu nheythal
kaN kaattum kalzhumalamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.130  
pulan ainhthum poRi kalanGki,  
Tune - maekaraakakkuRiGnchi   (Location: thiruvaiyaaRu God: chemponchootheechurar Goddess: aRamvaLarththanhaayakiyammai)

pulan ainhthum poRi kalanGki, nheRi mayanGki, aRivu alzhinhthittu, aim mael unhthi,
alamanhtha poathu aaka, aGnchael! enRu aruL cheyvaan amarum koayil
valam vanhtha matavaarkaL nhatam aata, mulzhavu athira, malzai enRu aGnchi,
chilamanhthi alamanhthu, maram aeRi, mukil paarkkum thiru aiyaaRae.

[1]
pulan ainhthum poRi kalanGki, nheRi mayanGki, aRivu alzhinhthittu, aim mael unhthi,
alamanhtha poathu aaka, aGnchael! enRu aruL cheyvaan amarum koayil
valam vanhtha matavaarkaL nhatam aata, mulzhavu athira, malzai enRu aGnchi,
chilamanhthi alamanhthu, maram aeRi, mukil paarkkum thiru aiyaaRae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.131  
meyththu aaRuchuvaiyum, aelzh ichaiyum,  
Tune - maekaraakakkuRiGnchi   (Location: thirumuthukunRam (viruththaachalam) God: palzhamalainhaathar Goddess: periyanhaayakiyammai)

meyththu aaRuchuvaiyum, aelzh ichaiyum, eNkuNanGkaLum, virumpum nhaalvae-
thaththaalum aRivu oNNaa nhatai theLiyap paLinGkae poal arivai paakam
oththu, aaRuchamayanGkatku oru thalaivan karuthum uur ulavu theNnheer
muththaaRu vethir uthira nhiththilam vaarik kolzhikkum muthu kunRamae.

[1]
meyththu aaRuchuvaiyum, aelzh ichaiyum, eNkuNanGkaLum, virumpum nhaalvae-
thaththaalum aRivu oNNaa nhatai theLiyap paLinGkae poal arivai paakam
oththu, aaRuchamayanGkatku oru thalaivan karuthum uur ulavu theNnheer
muththaaRu vethir uthira nhiththilam vaarik kolzhikkum muthu kunRamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.132  
aer ichaiyum vata-aalinkeelzh irunhthu,  
Tune - maekaraakakkuRiGnchi   (Location: thiruveelzhimilzhalai God: veelzhiyalzhakar Goddess: chunhtharakuchaampikai)

aer ichaiyum vata-aalinkeelzh irunhthu, anGku
eer-iruvarkku iranGki nhinRu,
nhaeriya nhaalmaRaipporuLai uraiththu, oLi chaer
nheRi aLiththoan nhinRakoayil
paar ichaiyum paNtitharkaL pal-nhaaLum
payinRu oathum oachai kaettu,
vaeri mali polzhil, kiLLai vaethanGkaL
poruL choallum milzhalai aamae.

[1]
aer ichaiyum vata-aalinkeelzh irunhthu, anGku
eer-iruvarkku iranGki nhinRu,
nhaeriya nhaalmaRaipporuLai uraiththu, oLi chaer
nheRi aLiththoan nhinRakoayil
paar ichaiyum paNtitharkaL pal-nhaaLum
payinRu oathum oachai kaettu,
vaeri mali polzhil, kiLLai vaethanGkaL
poruL choallum milzhalai aamae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.133  
venhtha veNpotip puuchum maarpin  
Tune - maekaraakakkuRiGnchi   (Location: kachchi aekampam (kaaGnchipuram) God: aekaamparanhaathar Goddess: kaamaatchiyammai)

venhtha veNpotip puuchum maarpin virinhuul orupaal porunhtha,
kanhtham malku kulzhaliyoatum katipolzhil kachchi thannuL,
anhtham il kuNaththaar avar poaRRa, aNanGkinotu aatal puri
enhthai maeviya aekampam tholzhuthu aeththa, itar ketumae.

[1]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.134  
karuththan, katavuL, kanal aenhthi  
Tune - maekaraakakkuRiGnchi   (Location: thiruppaRiyaluur (parachaluur) God: thiruveerattam Goddess: )

karuththan, katavuL, kanal aenhthi aatum
nhiruththan, chataimael nhirampaa mathiyan-
thiruththam utaiyaar thirup paRiyaluuril,
viruththan enath thakum veerattaththaanae.

[1]
karuththan, katavuL, kanal aenhthi aatum
nhiruththan, chataimael nhirampaa mathiyan-
thiruththam utaiyaar thirup paRiyaluuril,
viruththan enath thakum veerattaththaanae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.135  
nheeRu chaervathu or maeniyar,  
Tune - maekaraakakkuRiGnchi   (Location: thirupparaaythuRai God: thirupparaayththuRainhaathar Goddess: pachumponmayilammai)

nheeRu chaervathu or maeniyar, nhaerilzai
kuuRu chaervathu or koalam aay,
paaRu chaer thalaik kaiyar paraayththuRai
aaRu chaer chatai aNNalae.

[1]
nheeRu chaervathu or maeniyar, nhaerilzai
kuuRu chaervathu or koalam aay,
paaRu chaer thalaik kaiyar paraayththuRai
aaRu chaer chatai aNNalae.

[11]

Back to Top
thiruGnaanachampanhtha chuvaamikaL   thirukkataikkaappu  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.136  
maathar matappitiyum mata annamum  
Tune - yaalzhmuri   (Location: tharumapuram God: thirutharumapuram Goddess: paN - yaalzhmuuri)

maathar matappitiyum mata annamum annathu oar
nhatai utai malaimakaL thuNai ena makilzhvar,
tha inappatai nhinRu ichai paatavum aatuvar,
avar patar chatai nhetumutiyathu or punalar,
vaethamotu aelzhichai paatuvar aalzhkatal veNthirai
irai nhurai karai poruthu, vimmi nhinRu, ayalae
thaathu avilzh punnai thayanGku malarch chiRaivaNtu aRai
elzhil polzhil kuyil payil tharumapurampathiyae.

[1]
maathar matappitiyum mata annamum annathu oar
nhatai utai malaimakaL thuNai ena makilzhvar,
tha inappatai nhinRu ichai paatavum aatuvar,
avar patar chatai nhetumutiyathu or punalar,
vaethamotu aelzhichai paatuvar aalzhkatal veNthirai
irai nhurai karai poruthu, vimmi nhinRu, ayalae
thaathu avilzh punnai thayanGku malarch chiRaivaNtu aRai
elzhil polzhil kuyil payil tharumapurampathiyae.

[11]

This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 16:51:40 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org