Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

Script in தமிழ்   हिन्दी   తెలుగు   മലയാളം   বাংলা   ಕನ್ನಡ   English   ITRANS   मराठी  ગુજરાતી   ଓଡ଼ିଆ   සිංහල   ལྷ་སའི་སྐད་   ภาษาไทย   日本語   اردو   русский язык  

Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Thirumurai   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
1.001 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
1.002 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कुऱि कलन्त इचै पाटलिऩाऩ्,  (तिरुप्पुकलूर्)  
1.003 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पत्तरोटु पलरुम् पॊलिय मलर्  (तिरुवलितायम् (पाटि))  
1.004 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मैम् मरु पूङ्कुऴल् कऱ्‌ऱै  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
1.005 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चॆय् अरुके पुऩल् पाय,  (कीऴैत्तिरुक्काट्टुप्पळ्ळि)  
1.006 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अङ्कमुम् वेतमुम् ओतुम् नावर्  (तिरुमरुकलुम् तिरुच्चॆङ्काट्टङ्कुटियुम्)  
1.007 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पाटक मॆल् अटिप् पावैयोटुम्,  (तिरुनळ्ळाऱुम् तिरुआलवायुम्)  
1.008 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पुण्णियर्, पूतियर्, पूत नातर्,  (तिरुआवूर्प्पचुपतीच्चुरम् (आवूर्))  
1.009 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वण्टु आर् कुऴल् अरिवैयॊटु  (तिरुवेणुपुरम् (चीर्काऴि))  
1.010 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -उण्णामुलै उमैयाळॊटुम् उटऩ् आकिय  (तिरुवण्णामलै)  
1.011 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चटै आर् पुऩल् उटैयाऩ्,  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
1.012 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मत्ता वरै निऱुवि, कटल्  (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्))  
1.013 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कुरवम् कमऴ् नऱु मॆऩ्  (तिरुवियलूर्)  
1.014 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाऩिल् पॊलिवु ऎय्तुम् मऴै  (तिरुक्कॊटुङ्कुऩ्ऱम् (पिराऩ्मलै))  
1.015 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मै आटिय कण्टऩ्, मलै  (तिरुनॆय्त्ताऩम्)  
1.016 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पाल् उन्तु उऱु तिरळ्  (तिरुप्पुळ्ळमङ्कै)  
1.017 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मऩम् आर्तरु मटवारॊटु मकिऴ्  (तिरुइटुम्पावऩम्)  
1.018 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चूलम् पटै; चुण्णप्पॊटि चान्तम्,  (तिरुनिऩ्ऱियूर्)  
1.019 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पिऱै अणि पटर् चटै  (चीर्काऴि)  
1.020 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तट निलविय मलै निऱुवि,  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
1.021 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पुवम्, वळि, कऩल्, पुऩल्,  (तिरुच्चिवपुरम्)  
1.022 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चिलै तऩै नटु इटै  (तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्))  
1.023 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मटैयिल् वाळै पाय, मातरार्
कुटैयुम्
 (तिरुक्कोलक्का)  
1.024 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पूआर् कॊऩ्ऱैप् पुरिपुऩ् चटै  (चीर्काऴि)  
1.025 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मरु आर् कुऴलिमातु ओर्  (तिरुच्चॆम्पॊऩ्पळ्ळि)  
1.026 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वॆङ् कळ् विम्मु वॆऱि  (तिरुप्पुत्तूर्)  
1.027 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मुन्ति निऩ्ऱ विऩैकळ् अवै  (तिरुप्पुऩ्कूर्)  
1.028 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चॆप्पम् नॆञ्चे, नॆऱि कॊळ्!  (तिरुच्चोऱ्‌ऱुत्तुऱै)  
1.029 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऊर् उलावु पलि कॊण्टु,  (तिरुनऱैयूर्च्चित्तीच्चुरम् (तिरुनऱैयूर्))  
1.030 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विति आय्, विळैवु आय्,  (तिरुप्पुकलि -(चीर्काऴि ))  
1.031 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विऴुनीर्, मऴुवाळ् पटै, अण्णल्  (तिरुक्कुरङ्कुअणिल्मुट्टम्)  
1.032 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ओटे कलऩ्; उण्पतुम् ऊर्  (तिरुविटैमरुतूर्)  
1.033 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कणै नीटु ऎरि, माल्,  (तिरुअऩ्पिल् आलन्तुऱै)  
1.034 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अटल् एऱु अमरुम् कॊटि  (चीर्काऴि)  
1.035 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अरै आर् विरि कोवण  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
1.036 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कलै आर् मतियोटु उर  (तिरुवैयाऱु)  
1.037 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अरवच् चटै मेल् मति,  (तिरुप्पऩैयूर्)  
1.038 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -करवु इऩ्ऱि नल्मामलर् कॊण्टे
इरवुम्
 (तिरुमयिलाटुतुऱै)  
1.039 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अन्तमुम् आतियुम् आकिय अण्णल्  (तिरुवेट्कळम्)  
1.040 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पॊटि उटै मार्पिऩर्, पोर्  (तिरुवाऴ्कॊळिपुत्तूर्)  
1.041 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चीर् अणि तिकऴ् तिरुमार्पिल्  (तिरुप्पाम्पुरम्)  
1.042 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पैम् मा नाकम्, पल्मलर्क्  (तिरुप्पेणुपॆरुन्तुऱै)  
1.043 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वटम् तिकऴ् मॆऩ् मुलैयाळैप्  (तिरुकऱ्‌कुटि (उय्यक्कॊण्टाऩ्मलै))  
1.044 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि  (तिरुप्पाच्चिलाच्चिरामम् (तिरुवाचि))  
1.045 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तुञ्च वरुवारुम्, तॊऴुविप्पारुम्, वऴुविप्  (तिरुवालङ्काटु (पऴैयऩूर्))  
1.046 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कुण्टैक् कुऱळ् पूतम् कुऴुम,  (तिरुवतिकै वीरट्टाऩम्)  
1.047 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पल् अटैन्त वॆण् तलैयिल्  (तिरुच्चिरपुरम् (चीर्काऴि))  
1.048 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नूल् अटैन्त कॊळ्कैयाले नुऩ्  (तिरुच्चेञलूर्)  
1.049 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ्  (तिरुनळ्ळाऱु)  
1.050 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मॆय्यर् आकिप् पॊय्यै नीक्कि,  (तिरुवलिवलम्)  
1.051 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वॆङ् कण् आऩै ईर्  (तिरुच्चोपुरम् (तियाकवल्लि))  
1.052 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्!  (तिरुनॆटुङ्कळम्)  
1.053 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तेवरायुम्, अचुररायुम्, चित्तर्, चॆऴुमऱै  (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्))  
1.054 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पूत् तेर्न्तु आयऩ कॊण्टु,  (तिरुओत्तूर् (चॆय्याऱु))  
1.055 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऊऱि आर्तरु नञ्चिऩै उण्टु,  (तिरुमाऱ्‌पेऱु)  
1.056 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कार् आर् कॊऩ्ऱै कलन्त  (तिरुप्पाऱ्‌ऱुऱै)  
1.057 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऒळ्ळितु उळ्ळ, कतिक्कु आम्;  (तिरुवेऱ्‌काटु)  
1.058 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अरियुम्, नम् विऩै उळ्ळऩ  (तिरुक्करवीरम्)  
1.059 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऒटुङ्कुम् पिणि, पिऱवि, केटु,  (तिरुत्तूङ्काऩैमाटम्)  
1.060 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वण् तरङ्कप् पुऩल् कमल  (चीर्काऴि )  
1.061 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नऱै कॊण्ट मलर् तूवि,  (तिरुच्चॆङ्काट्टङ्कुटि)  
1.062 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नाळ् आय पोकामे, नञ्चु  (तिरुक्कोळिलि (तिरुक्कुवळै))  
1.063 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऎरि आर् मऴु ऒऩ्ऱु  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
1.064 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अऱै आर् पुऩलुम् मा  (तिरुप्पूवणम्)  
1.065 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अटैयार् तम् पुरङ्कळ् मूऩ्ऱुम्  (तिरुप्पल्लवऩीच्चरम्)  
1.066 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पङ्कम् एऱु मति चेर्  (तिरुच्चण्पैनकर् (चीर्काऴि))  
1.067 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कण् मेल् कण्णुम्, चटैमेल्  (तिरुप्पऴऩम्)  
1.068 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पॊटि कॊळ् उरुवर्, पुलियिऩ्  (तिरुक्कयिलायम्)  
1.069 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पू आर् मलर् कॊण्टु  (तिरुवण्णामलै)  
1.070 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाऩत्तु उयर् तण्मति तोय्  (तिरुईङ्कोय्मलै)  
1.071 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पिऱै कॊळ् चटैयर्; पुलियिऩ्  (तिरुनऱैयूर्च्चित्तीच्चुरम् (तिरुनऱैयूर्))  
1.072 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वार् आर् कॊङ्कै मातु  (तिरुक्कुटन्तैक्कारोणम् (विस्वनातर्कोविल्))  
1.073 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाऩ् आर् चोति मऩ्ऩु  (तिरुक्काऩूर्)  
1.074 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नऱवम् निऱै वण्टु अऱै  (तिरुप्पुऱवम्)  
1.075 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कालै नल्मामलर् कॊण्टु अटि  (तिरुवॆङ्कुरु (चीर्काऴि))  
1.076 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मलैयिऩार् परुप्पतम्, तुरुत्ति, माऱ्‌पेऱु,  (तिरुइलम्पैयङ्कोट्टूर्)  
1.077 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पॊऩ् तिरण्टऩ्ऩ पुरिचटै पुरळ,  (तिरुअच्चिऱुपाक्कम्)  
1.078 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वरि वळर् अविर् ऒळि  (तिरुइटैच्चुरम्)  
1.079 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अयिल् उऱु पटैयिऩर्; विटैयिऩर्;  (चीर्काऴि)  
1.080 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै  (कोयिल् (चितम्परम्))  
1.081 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नल्लार्, ती मेवुम् तॊऴिलार्,  (चीर्काऴि)  
1.082 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -इरुम् पॊऩ्मलै विल्ला, ऎरि  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
1.083 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अटैयार् पुरम् मूऩ्ऱुम् अऩल्वाय्  (तिरुअम्पर्माकाळम्)  
1.084 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पुऩैयुम् विरिकॊऩ्ऱैक् कटवुळ्, पुऩल्  (तिरुनाकैक्कारोणम् (नाकप्पट्टिऩम्))  
1.085 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कल्लाल् निऴल् मेय कऱै  (तिरुनल्लम्)  
1.086 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कॊट्टुम् पऱै चीराल् कुऴुम,  (तिरुनल्लूर्)  
1.087 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चुटु कूर् ऎरिमालै अणिवर्;  (तिरुवटुकूर् (आण्टार्कोविल्))  
1.088 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मुऱ्‌ऱुम् चटै मुटि मेल्  (तिरुआप्पऩूर्)  
1.089 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पटै आर्तरु पूतप् पकटु  (तिरुऎरुक्कत्तम्पुलियूर् (इराचेन्तिरप्पट्टिणम्))  
1.090 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अरऩै उळ्कुवीर्! पिरमऩ् ऊरुळ्  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
1.091 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चित्तम् तॆळिवीर्काळ्! अत्तऩ् आरूरैप्
पत्ति
 (तिरुवारूर्)  
1.092 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु
 (तिरुवीऴिमिऴलै)  
1.093 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -निऩ्ऱु मलर् तूवि, इऩ्ऱु  (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्))  
1.094 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नीलमामिटऱ्‌ऱु आलवायिलाऩ्
पाल् अतु आयिऩार्
 (तिरुआलवाय् (मतुरै))  
1.095 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तोटु ओर् कातिऩऩ्; पाटु  (तिरुविटैमरुतूर्)  
1.096 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मऩ्ऩि ऊर् इऱै; चॆऩ्ऩियार्,  (तिरुअऩ्ऩियूर् (पॊऩ्ऩूर्))  
1.097 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऎय्या वॆऩ्ऱित् ताऩवर् ऊर्मूऩ्ऱु  (तिरुप्पुऱवम्)  
1.098 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै,  (तिरुच्चिराप्पळ्ळि)  
1.099 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वम्पु आर् कुऩ्ऱम्, नीटु  (तिरुक्कुऱ्‌ऱालम्)  
1.100 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नीटु अलर् चोति वॆण्पिऱैयोटु  (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
1.101 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तण् आर् तिङ्कळ्, पॊङ्कु  (तिरुक्कण्णार्कोविल् (कुऱुमाणक्कुटि) )  
1.102 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -उरवु आर् कलैयिऩ् कवितैप्  (चीर्काऴि)  
1.103 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -तोटु उटैयाऩ् ऒरु कातिल्-तूय  (तिरुक्कऴुक्कुऩ्ऱम्)  
1.104 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -आटल् अरवु अचैत्ताऩ्, अरुमामऱैताऩ्  (तिरुप्पुकलि -(चीर्काऴि ))  
1.105 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पाटलऩ् नाल्मऱैयऩ्; पटि पट्ट  (तिरुवारूर्)  
1.106 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -माऱु इल् अवुणर् अरणम्  (तिरुऊऱल् (तक्कोलम्))  
1.107 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वॆन्त वॆण् नीऱु अणिन्तु,  (तिरुक्कॊटिमाटच्चॆङ्कुऩ्ऱूर् (तिरुच्चॆङ्कोटु))  
1.108 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मिऩ् इयल् चॆञ्चटैमेल् विळङ्कुम्  (तिरुप्पाताळीच्चरम्)  
1.109 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वार् उऱु वऩमुलै मङ्कै  (तिरुच्चिरपुरम् (चीर्काऴि))  
1.110 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मरुन्तु अवऩ्, वाऩवर् ताऩवर्क्कुम्
पॆरुन्तकै,
 (तिरुविटैमरुतूर्)  
1.111 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अरुत्तऩै, अऱवऩै, अमुतऩै, नीर्  (तिरुक्कटैमुटि (कीऴैयूर्))  
1.112 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -इऩ्कुरल् इचै कॆऴुम् याऴ्  (तिरुच्चिवपुरम्)  
1.113 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ऎरित्तवऩ्, मुप्पुरम् ऎरियिल् मूऴ्क;
तरित्तवऩ्,
 (तिरुवल्लम्)  
1.114 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कुरुन्तु अवऩ्, कुरुकु अवऩ्,  (तिरुमाऱ्‌पेऱु)  
1.115 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चङ्कु ऒळिर् मुऩ् कैयर्  (तिरुइरामऩतीच्चरम्)  
1.116 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अव् विऩैक्कु इव् विऩै  (पॊतु -तिरुनीलकण्टप्पतिकम्)  
1.117 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -काटु अतु, अणिकलम् कार्  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
1.118 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चुटुमणि उमिऴ् नाकम् चूऴ्तर  (तिरुप्परुप्पतम् (श्रीचैलम्))  
1.119 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मुळ्ळिऩ् मेल् मुतु कूकै  (तिरुक्कळ्ळिल्)  
1.120 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पणिन्तवर् अरुविऩै पऱ्‌ऱु अऱुत्तु  (तिरुवैयाऱु)  
1.121 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नटै मरु तिरिपुरम् ऎरियुण  (तिरुविटैमरुतूर्)  
1.122 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -विरितरु पुलिउरि विरविय अरैयिऩर्,
तिरितरुम्
 (तिरुविटैमरुतूर्)  
1.123 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पू इयल् पुरिकुऴल्; वरिचिलै  (तिरुवलिवलम्)  
1.124 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -अलर्मकळ् मलितर, अवऩियिल् निकऴ्पवर्
मलर्
 (तिरुवीऴिमिऴलै)  
1.125 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -कलै मलि अकल् अल्कुल्  (तिरुच्चिवपुरम्)  
1.126 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पन्तत्ताल् वन्तु ऎप्पाल् पयिऩ्ऱु  (चीर्काऴि)  
1.127 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पिरम पुरत्तुऱै पॆम्मा ऩॆम्माऩ्
पिरम
 (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
1.128 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -ओर् उरु आयिऩै; माऩ्  (तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि))  
1.129 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ्  (चीर्काऴि)  
1.130 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि,  (तिरुवैयाऱु)  
1.131 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्,  (तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्))  
1.132 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु,  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
1.133 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ्  (कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्))  
1.134 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति  (तिरुप्पऱियलूर् (परचलूर्))  
1.135 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्,  (तिरुप्पराय्तुऱै)  
1.136 तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु -मातर् मटप्पिटियुम् मट अऩ्ऩमुम्  (तरुमपुरम्)  

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.001  
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि )

तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[1]
तोटु उटैय चॆवियऩ्, विटै एऱि, ओर् तू वॆण्मति चूटि,
काटु उटैय चुटलैप् पॊटि पूचि, ऎऩ् उळ्ळम् कवर् कळ्वऩ्-
एटु उटैय मलराऩ् मुऩैनाळ् पणिन्तु एत्त, अरुळ्चॆय्त,
पीटु उटैय पिरमापुरम् मेविय, पॆम्माऩ्-इवऩ् अऩ्ऱे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.002  
कुऱि कलन्त इचै पाटलिऩाऩ्,  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुप्पुकलूर् God: अक्किऩीचुवरर् Goddess: करुन्तार्क्कुऴलियम्मै)

कुऱि कलन्त इचै पाटलिऩाऩ्, नचैयाल्, इव् उलकु ऎल्लाम्
नॆऱि कलन्ततु ऒरु नीर्मैयऩाय्, ऎरुतु एऱि, पलि पेणि,
मुऱि कलन्ततु ऒरु तोल् अरैमेल् उटैयाऩ् इटम् मॊय्म् मलरिऩ्
पॊऱि कलन्त पॊऴिल् चूऴ्न्तु, अयले पुयल् आरुम् पुकलूरे.

[1]
कुऱि कलन्त इचै पाटलिऩाऩ्, नचैयाल्, इव् उलकु ऎल्लाम्
नॆऱि कलन्ततु ऒरु नीर्मैयऩाय्, ऎरुतु एऱि, पलि पेणि,
मुऱि कलन्ततु ऒरु तोल् अरैमेल् उटैयाऩ् इटम् मॊय्म् मलरिऩ्
पॊऱि कलन्त पॊऴिल् चूऴ्न्तु, अयले पुयल् आरुम् पुकलूरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.003  
पत्तरोटु पलरुम् पॊलिय मलर्  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुवलितायम् (पाटि) God: वलितायनातर् Goddess: तायम्मै)

पत्तरोटु पलरुम् पॊलिय मलर् अङ्कैप् पुऩल् तूवि,
ऒत्त चॊल्लि, उलकत्तवर् ताम् तॊऴुतु एत्त, उयर् चॆऩ्ऩि
मत्तम् वैत्त पॆरुमाऩ् पिरियातु उऱैकिऩ्ऱ वलि तायम्,
चित्तम् वैत्त अटियार् अवर्मेल् अटैया, मऱ्‌ऱु इटर्, नोये.

[1]
पत्तरोटु पलरुम् पॊलिय मलर् अङ्कैप् पुऩल् तूवि,
ऒत्त चॊल्लि, उलकत्तवर् ताम् तॊऴुतु एत्त, उयर् चॆऩ्ऩि
मत्तम् वैत्त पॆरुमाऩ् पिरियातु उऱैकिऩ्ऱ वलि तायम्,
चित्तम् वैत्त अटियार् अवर्मेल् अटैया, मऱ्‌ऱु इटर्, नोये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.004  
मैम् मरु पूङ्कुऴल् कऱ्‌ऱै  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: पिरमपुरीचर् वीऴियऴकर् Goddess: तिरुनिलैनायकि, चुन्तरकुचाम्पिकै)

मैम् मरु पूङ्कुऴल् कऱ्‌ऱै तुऱ्‌ऱ, वाळ्नुतल् माऩ्विऴि मङ्कैयोटुम्,
पॊय्म् मॊऴिया मऱैयोर्कळ् एत्त, पुकलि निलाविय पुण्णियऩे!
ऎम् इऱैये! इमैयात मुक्कण् ईच! ऎऩ् नेच! इतु ऎऩ्कॊल चॊल्लाय्
मॆय्म्मॊऴि नाल्मऱैयोर् मिऴलै विण् इऴि कोयिल् विरुम्पियते?

[1]
मैम् मरु पूङ्कुऴल् कऱ्‌ऱै तुऱ्‌ऱ, वाळ्नुतल् माऩ्विऴि मङ्कैयोटुम्,
पॊय्म् मॊऴिया मऱैयोर्कळ् एत्त, पुकलि निलाविय पुण्णियऩे!
ऎम् इऱैये! इमैयात मुक्कण् ईच! ऎऩ् नेच! इतु ऎऩ्कॊल चॊल्लाय्
मॆय्म्मॊऴि नाल्मऱैयोर् मिऴलै विण् इऴि कोयिल् विरुम्पियते?

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.005  
चॆय् अरुके पुऩल् पाय,  
Tune - नट्टपाटै   (Location: कीऴैत्तिरुक्काट्टुप्पळ्ळि God: आरणियच्चुन्तरर् Goddess: अकिलाण्टनायकियम्मै)

चॆय् अरुके पुऩल् पाय, ओङ्किच् चॆङ्कयल् पाय, चिल मलर्त्तेऩ्-
कै अरुके कऩि वाऴै ईऩ्ऱु काऩल् ऎलाम् कमऴ् काट्टुप्पळ्ळि,
पै अरुके अऴल् वाय ऐवाय्प् पाम्पु अणैयाऩ् पणैत् तोळि पाकम्
मॆय् अरुके उटैयाऩै उळ्कि, विण्टवर् एऱुवर्, मेल् उलके.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.006  
अङ्कमुम् वेतमुम् ओतुम् नावर्  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुमरुकलुम् तिरुच्चॆङ्काट्टङ्कुटियुम् God: माणिक्कवण्णर् कणपतीचुवरर् Goddess: वण्टुवार्कुऴलि तिरुक्कुऴल्नायकि)

अङ्कमुम् वेतमुम् ओतुम् नावर् अन्तणर् नाळुम् अटि परव,
मङ्कुल्मति तवऴ् माट वीति मरुकल् निलाविय मैन्त! चॊल्लाय्
चॆङ्कयल् आर् पुऩल् चॆल्वम् मल्कु चीर् कॊळ् चॆङ्काट्टङ्कुटि अतऩुळ्
कङ्कुल् विळङ्कु ऎरि एन्ति आटुम् कणपतियीच्चुरम् कामुऱवे?

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.007  
पाटक मॆल् अटिप् पावैयोटुम्,  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुनळ्ळाऱुम् तिरुआलवायुम् God: तॆर्प्पारणियेचुवरर् चॊक्कनातचुवामि Goddess: पोकमार्त्तपूण्मुलैयम्मै मीऩाट्चियम्मै)

पाटक मॆल् अटिप् पावैयोटुम्, पटु पिणक्काटु इटम् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱु,
नाटकम् आटुम्, नळ्ळाऱु उटैय, नम्पॆरुमाऩ्! इतु ऎऩ्कॊल् चॊल्लाय्
चूटक मुऩ्कै मटन्तैमार्कळ् तुणैवरॊटुम् तॊऴुतु एत्ति वाऴ्त्त,
आटकमाटम् नॆरुङ्कु कूटल् आलवायिऩ् कण् अमर्न्त आऱे?

[1]
पाटक मॆल् अटिप् पावैयोटुम्, पटु पिणक्काटु इटम् पऱ्‌ऱि निऩ्ऱु,
नाटकम् आटुम्, नळ्ळाऱु उटैय, नम्पॆरुमाऩ्! इतु ऎऩ्कॊल् चॊल्लाय्
चूटक मुऩ्कै मटन्तैमार्कळ् तुणैवरॊटुम् तॊऴुतु एत्ति वाऴ्त्त,
आटकमाटम् नॆरुङ्कु कूटल् आलवायिऩ् कण् अमर्न्त आऱे?

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.008  
पुण्णियर्, पूतियर्, पूत नातर्,  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुआवूर्प्पचुपतीच्चुरम् (आवूर्) God: पचुपतीच्चुरर् Goddess: मङ्कळनायकियम्मै)

पुण्णियर्, पूतियर्, पूत नातर्, पुटैपटुवार् तम् मऩत्तार्, तिङ्कळ्
कण्णियर्! ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु कातलाळर् कैतॊऴुतु एत्त, इरुन्त ऊर् आम्
विण् उयर् माळिकै माट वीति विरै कमऴ् चोलै चुलावि, ऎङ्कुम्
पण् इयल् पाटल् अऱात आवूर्प् पचुपतियीच्चुरम् पाटु, नावे!

[1]
पुण्णियर्, पूतियर्, पूत नातर्, पुटैपटुवार् तम् मऩत्तार्, तिङ्कळ्
कण्णियर्! ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु कातलाळर् कैतॊऴुतु एत्त, इरुन्त ऊर् आम्
विण् उयर् माळिकै माट वीति विरै कमऴ् चोलै चुलावि, ऎङ्कुम्
पण् इयल् पाटल् अऱात आवूर्प् पचुपतियीच्चुरम् पाटु, नावे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.009  
वण्टु आर् कुऴल् अरिवैयॊटु  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुवेणुपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

वण्टु आर् कुऴल् अरिवैयॊटु पिरिया वकै पाकम्
पॆण्ताऩ् मिक आऩाऩ्, पिऱैच् चॆऩ्ऩिप् पॆरुमाऩ्, ऊर्
तण् तामरै मलराळ् उऱै तवळ नॆटुमाटम्
विण् ताङ्कुव पोलुम् मिकु वेणुपुरम् अतुवे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.010  
उण्णामुलै उमैयाळॊटुम् उटऩ् आकिय  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुवण्णामलै God: अरुणाचलेचुवरर् Goddess: उण्णामुलैयम्मै)

उण्णामुलै उमैयाळॊटुम् उटऩ् आकिय ऒरुवऩ्,
पॆण् आकिय पॆरुमाऩ्, मलै तिरु मा मणि तिकऴ,
मण् आर्न्तऩ अरुवित्तिरळ् मऴलै मुऴवु अतिरुम्
अण्णामलै तॊऴुवार् विऩै वऴुवा वण्णम् अऱुमे.

[1]
उण्णामुलै उमैयाळॊटुम् उटऩ् आकिय ऒरुवऩ्,
पॆण् आकिय पॆरुमाऩ्, मलै तिरु मा मणि तिकऴ,
मण् आर्न्तऩ अरुवित्तिरळ् मऴलै मुऴवु अतिरुम्
अण्णामलै तॊऴुवार् विऩै वऴुवा वण्णम् अऱुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.011  
चटै आर् पुऩल् उटैयाऩ्,  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

चटै आर् पुऩल् उटैयाऩ्, ऒरु चरि कोवणम् उटैयाऩ्,
पटै आर् मऴु उटैयाऩ्, पल पूतप्पटै उटैयाऩ्,
मटमाऩ् विऴि उमैमातु इटम् उटैयाऩ्, ऎऩै उटैयाऩ्,
विटै आर् कॊटि उटैयाऩ्, इटम् वीऴिमिऴलैये.

[1]
चटै आर् पुऩल् उटैयाऩ्, ऒरु चरि कोवणम् उटैयाऩ्,
पटै आर् मऴु उटैयाऩ्, पल पूतप्पटै उटैयाऩ्,
मटमाऩ् विऴि उमैमातु इटम् उटैयाऩ्, ऎऩै उटैयाऩ्,
विटै आर् कॊटि उटैयाऩ्, इटम् वीऴिमिऴलैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.012  
मत्ता वरै निऱुवि, कटल्  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्) God: पऴमलैनातर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

मत्ता वरै निऱुवि, कटल् कटैन्तु, अव् विटम् उण्ट
तॊत्तु आर्तरु मणि नीळ् मुटिच् चुटर् वण्णऩतु इटम् आम्
कॊत्तु आर् मलर्, कुळिर् चन्तु, अकिल्, ऒळिर् कुङ्कुमम्, कॊण्टु
मुत्ताऱु वन्तु अटि वीऴ्तरु मुतुकुऩ्ऱु अटैवोमे.

[1]
मत्ता वरै निऱुवि, कटल् कटैन्तु, अव् विटम् उण्ट
तॊत्तु आर्तरु मणि नीळ् मुटिच् चुटर् वण्णऩतु इटम् आम्
कॊत्तु आर् मलर्, कुळिर् चन्तु, अकिल्, ऒळिर् कुङ्कुमम्, कॊण्टु
मुत्ताऱु वन्तु अटि वीऴ्तरु मुतुकुऩ्ऱु अटैवोमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.013  
कुरवम् कमऴ् नऱु मॆऩ्  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुवियलूर् God: योकानन्तेचुवरर् Goddess: चवुन्तरनायकियम्मै (ऎ) चान्तनायकियम्मै)

कुरवम् कमऴ् नऱु मॆऩ् कुऴल् अरिवै अवळ् वॆरुव,
पॊरु वॆङ्करि पट वॆऩ्ऱु, अतऩ् उरिवै उटल् अणिवोऩ्,
अरवुम्, अलैपुऩलुम्, इळमतियुम्, नकुतलैयुम्,
विरवुम् चटै अटिकट्कु इटम् विरि नीर् वियलूरे.

[1]
कुरवम् कमऴ् नऱु मॆऩ् कुऴल् अरिवै अवळ् वॆरुव,
पॊरु वॆङ्करि पट वॆऩ्ऱु, अतऩ् उरिवै उटल् अणिवोऩ्,
अरवुम्, अलैपुऩलुम्, इळमतियुम्, नकुतलैयुम्,
विरवुम् चटै अटिकट्कु इटम् विरि नीर् वियलूरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.014  
वाऩिल् पॊलिवु ऎय्तुम् मऴै  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुक्कॊटुङ्कुऩ्ऱम् (पिराऩ्मलै) God: कॊटुङ्कुऩ्ऱेचुवरर् (ऎ) कॊटुङ्कुऩ्ऱीचर् Goddess: अमुतवल्लियम्मै (ऎ) कुयिलमुतनायकि)

वाऩिल् पॊलिवु ऎय्तुम् मऴै मेकम् किऴित्तु ओटि,
कूऩल् पिऱै चेरुम् कुळिर् चारल् कॊटुङ्कुऩ्ऱम्
आऩिल् पॊलि ऐन्तुम् अमर्न्तु आटि, उलकु एत्त,
तेऩिऩ् पॊलि मॊऴियाळॊटुम् मेयाऩ् तिरु नकरे.

[1]
वाऩिल् पॊलिवु ऎय्तुम् मऴै मेकम् किऴित्तु ओटि,
कूऩल् पिऱै चेरुम् कुळिर् चारल् कॊटुङ्कुऩ्ऱम्
आऩिल् पॊलि ऐन्तुम् अमर्न्तु आटि, उलकु एत्त,
तेऩिऩ् पॊलि मॊऴियाळॊटुम् मेयाऩ् तिरु नकरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.015  
मै आटिय कण्टऩ्, मलै  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुनॆय्त्ताऩम् God: नॆय्याटियप्पर् Goddess: वालाम्पिकैयम्मै)

मै आटिय कण्टऩ्, मलै मकळ् पाकम् अतु उटैयाऩ्,
कै आटिय केटु इल् करि उरि मूटिय ऒरुवऩ्,
चॆय् आटिय कुवळै मलर् नयऩत्तवळोटुम्
नॆय् आटिय पॆरुमाऩ्, इटम् नॆय्त्ताऩम् ऎऩीरे!

[1]
मै आटिय कण्टऩ्, मलै मकळ् पाकम् अतु उटैयाऩ्,
कै आटिय केटु इल् करि उरि मूटिय ऒरुवऩ्,
चॆय् आटिय कुवळै मलर् नयऩत्तवळोटुम्
नॆय् आटिय पॆरुमाऩ्, इटम् नॆय्त्ताऩम् ऎऩीरे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.016  
पाल् उन्तु उऱु तिरळ्  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुप्पुळ्ळमङ्कै God: पचुपतिनायकर् Goddess: पाल्वळैनायकियम्मै (ऎ) पल्वळैनायकियम्मै)

पाल् उन्तु उऱु तिरळ् आयिऩ परमऩ्, पिरमऩ् ताऩ्
पोलुम् तिऱलवर् वाऴ्तरु पॊऴिल् चूऴ् पुळ मङ्कै,
कालऩ् तिऱल् अऱच् चाटिय कटवुळ् इटम् करुतिल्,
आलन्तुऱै तॊऴुवार् तमै अटैया, विऩै ताऩे.

[1]
पाल् उन्तु उऱु तिरळ् आयिऩ परमऩ्, पिरमऩ् ताऩ्
पोलुम् तिऱलवर् वाऴ्तरु पॊऴिल् चूऴ् पुळ मङ्कै,
कालऩ् तिऱल् अऱच् चाटिय कटवुळ् इटम् करुतिल्,
आलन्तुऱै तॊऴुवार् तमै अटैया, विऩै ताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.017  
मऩम् आर्तरु मटवारॊटु मकिऴ्  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुइटुम्पावऩम् God: चऱ्‌कुणनातर् Goddess: मङ्कळनायकियम्मै)

मऩम् आर्तरु मटवारॊटु मकिऴ् मैन्तर्कळ् मलर् तूय्,
तऩम् आर्तरु, चङ्कक् कटल् वङ्कत्तिरळ् उन्ति,
चिऩम् आर्तरु तिऱल् वाळ् ऎयिऱ्‌ऱु अरक्कऩ् मिकु, कुऩ्ऱिल्
इऩ मा तवर् इऱैवर्क्कु इटम् इटुम्पावऩम् इतुवे.

[1]
मऩम् आर्तरु मटवारॊटु मकिऴ् मैन्तर्कळ् मलर् तूय्,
तऩम् आर्तरु, चङ्कक् कटल् वङ्कत्तिरळ् उन्ति,
चिऩम् आर्तरु तिऱल् वाळ् ऎयिऱ्‌ऱु अरक्कऩ् मिकु, कुऩ्ऱिल्
इऩ मा तवर् इऱैवर्क्कु इटम् इटुम्पावऩम् इतुवे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.018  
चूलम् पटै; चुण्णप्पॊटि चान्तम्,  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुनिऩ्ऱियूर् God: इलट्चुमियीचुवरर् Goddess: उलकनायकियम्मै)

चूलम् पटै; चुण्णप्पॊटि चान्तम्, चुटु नीऱु;
पाल् अम्मति पवळच् चटै मुटि मेलतु पण्टैक्
कालऩ् वलि कालिऩॊटु पोक्कि, कटि कमऴुम्
नील मलर्प् पॊय्कै निऩ्ऱियूरिऩ् निलैयोर्क्के.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.019  
पिऱै अणि पटर् चटै  
Tune - नट्टपाटै   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

पिऱै अणि पटर् चटै मुटि इटैप् पॆरुकिय पुऩल्  उटैयवऩ्; निऱै
इऱै अणि वळै, इणै मुलैयवळ्, इणैवऩतु ऎऴिल् उटै इट वकै
कऱै अणि पॊऴिल् निऱै वयल् अणि कऴुमलम् अमर् कऩल् उरुविऩऩ्;
नऱै अणि मलर् नऱुविरै पुल्कु नलम् मलि कऴल् तॊऴल् मरुवुमे!

[1]
पिऱै अणि पटर् चटै मुटि इटैप् पॆरुकिय पुऩल्  उटैयवऩ्; निऱै
इऱै अणि वळै, इणै मुलैयवळ्, इणैवऩतु ऎऴिल् उटै इट वकै
कऱै अणि पॊऴिल् निऱै वयल् अणि कऴुमलम् अमर् कऩल् उरुविऩऩ्;
नऱै अणि मलर् नऱुविरै पुल्कु नलम् मलि कऴल् तॊऴल् मरुवुमे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.020  
तट निलविय मलै निऱुवि,  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

तट निलविय मलै निऱुवि, ऒरु तऴल् उमिऴ्तरु पट अरवुकॊटु,
अटल् अचुररॊटु अमरर्कळ्, अलैकटल् कटैवुऴि ऎऴुम् मिकु चिऩ
विटम् अटैतरुम् मिटऱु उटैयवऩ्; विटैमिचै वरुमवऩ्; उऱै पति
तिटम् मलितरु मऱै मुऱै उणर् मऱैयवर् निऱै तिरु मिऴलैये.

[1]
तट निलविय मलै निऱुवि, ऒरु तऴल् उमिऴ्तरु पट अरवुकॊटु,
अटल् अचुररॊटु अमरर्कळ्, अलैकटल् कटैवुऴि ऎऴुम् मिकु चिऩ
विटम् अटैतरुम् मिटऱु उटैयवऩ्; विटैमिचै वरुमवऩ्; उऱै पति
तिटम् मलितरु मऱै मुऱै उणर् मऱैयवर् निऱै तिरु मिऴलैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.021  
पुवम्, वळि, कऩल्, पुऩल्,  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुच्चिवपुरम् God: पिरमपुरिनायकर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

पुवम्, वळि, कऩल्, पुऩल्, पुवि, कलै, उरै मऱै, तिरिकुणम्, अमर् नॆऱि,
तिवम् मलितरु चुरर् मुतलियर् तिकऴ्तरुम् उयिर् अवै, अवैतम
पवम् मलि तॊऴिल् अतु निऩैवॊटु, पतुम नल्मलर् अतु मरुविय
चिवऩतु चिवपुरम् निऩैपवर् चॆऴु निलऩिऩिल् निलैपॆऱुवरे.

[1]
पुवम्, वळि, कऩल्, पुऩल्, पुवि, कलै, उरै मऱै, तिरिकुणम्, अमर् नॆऱि,
तिवम् मलितरु चुरर् मुतलियर् तिकऴ्तरुम् उयिर् अवै, अवैतम
पवम् मलि तॊऴिल् अतु निऩैवॊटु, पतुम नल्मलर् अतु मरुविय
चिवऩतु चिवपुरम् निऩैपवर् चॆऴु निलऩिऩिल् निलैपॆऱुवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.022  
चिलै तऩै नटु इटै  
Tune - नट्टपाटै   (Location: तिरुमऱैक्काटु (वेतारण्यम्) God: मऱैक्काट्टीचुरर् Goddess: याऴैप्पऴित्तमॊऴियम्मै)

चिलै तऩै नटु इटै निऱुवि, ऒरु चिऩम् मलि अरवु अतु कॊटु, तिवि
तलम् मलि चुरर् अचुरर्कळ्, ऒलि चलचल कटल् कटैवुऴि, मिकु
कॊलै मलि विटम् ऎऴ, अवर् उटल् कुलै तर, अतु नुकर्पवऩ्-ऎऴिल्
मलै मलि मतिल् पुटै तऴुविय मऱैवऩम् अमर् तरु परमऩे.

[1]
चिलै तऩै नटु इटै निऱुवि, ऒरु चिऩम् मलि अरवु अतु कॊटु, तिवि
तलम् मलि चुरर् अचुरर्कळ्, ऒलि चलचल कटल् कटैवुऴि, मिकु
कॊलै मलि विटम् ऎऴ, अवर् उटल् कुलै तर, अतु नुकर्पवऩ्-ऎऴिल्
मलै मलि मतिल् पुटै तऴुविय मऱैवऩम् अमर् तरु परमऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.023  
मटैयिल् वाळै पाय, मातरार्
कुटैयुम्
 
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुक्कोलक्का God: चत्तपुरीचर् Goddess: ओचैकॊटुत्तनायकियम्मै)

मटैयिल् वाळै पाय, मातरार्
कुटैयुम् पॊय्कैक् कोलक्का उळाऩ्
चटैयुम्, पिऱैयुम्, चाम्पल् पूच्चुम्, कीऴ्
उटैयुम्, कॊण्ट उरुवम् ऎऩ्कॊलो?

[1]
मटैयिल् वाळै पाय, मातरार्
कुटैयुम् पॊय्कैक् कोलक्का उळाऩ्
चटैयुम्, पिऱैयुम्, चाम्पल् पूच्चुम्, कीऴ्
उटैयुम्, कॊण्ट उरुवम् ऎऩ्कॊलो?

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.024  
पूआर् कॊऩ्ऱैप् पुरिपुऩ् चटै  
Tune - तक्कराकम्   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

पूआर् कॊऩ्ऱैप् पुरिपुऩ् चटै ईचा!
कावाय्! ऎऩ निऩ्ऱु एत्तुम् काऴियार्,
मेवार् पुरम् मूऩ्ऱु अट्टार् अवर्पोल् आम्
पा आर् इऩ्चॊल् पयिलुम् परमरे.

[1]
पूआर् कॊऩ्ऱैप् पुरिपुऩ् चटै ईचा!
कावाय्! ऎऩ निऩ्ऱु एत्तुम् काऴियार्,
मेवार् पुरम् मूऩ्ऱु अट्टार् अवर्पोल् आम्
पा आर् इऩ्चॊल् पयिलुम् परमरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.025  
मरु आर् कुऴलिमातु ओर्  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुच्चॆम्पॊऩ्पळ्ळि God: चॊर्ऩपुरीचर् Goddess: चुकन्तवऩनायकियम्मै)

मरु आर् कुऴलिमातु ओर् पाकम् आय्,
तिरु आर् चॆम्पॊऩ् पळ्ळि मेविय,
करु आर् कण्टत्तु, ईचऩ् कऴल्कळै
मरुवातवर् मेल् मऩ्ऩुम्, पावमे.

[1]
मरु आर् कुऴलिमातु ओर् पाकम् आय्,
तिरु आर् चॆम्पॊऩ् पळ्ळि मेविय,
करु आर् कण्टत्तु, ईचऩ् कऴल्कळै
मरुवातवर् मेल् मऩ्ऩुम्, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.026  
वॆङ् कळ् विम्मु वॆऱि  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुप्पुत्तूर् God: पुत्तूरीचर् Goddess: चिवकामियम्मै)

वॆङ् कळ् विम्मु वॆऱि आर् पॊऴिल् चोलै
तिङ्कळोटु तिळैक्कुम् तिरुप्पुत्तूर्,
कङ्कै तङ्कुम् मुटियार् अवर्पोलुम्
ऎङ्कळ् उच्चि उऱैयुम् इऱैयारे.

[1]
वॆङ् कळ् विम्मु वॆऱि आर् पॊऴिल् चोलै
तिङ्कळोटु तिळैक्कुम् तिरुप्पुत्तूर्,
कङ्कै तङ्कुम् मुटियार् अवर्पोलुम्
ऎङ्कळ् उच्चि उऱैयुम् इऱैयारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.027  
मुन्ति निऩ्ऱ विऩैकळ् अवै  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुप्पुऩ्कूर् God: चिवलोकनातर् Goddess: चॊक्कनायकियम्मै)

मुन्ति निऩ्ऱ विऩैकळ् अवै पोकच्
चिन्ति, नॆञ्चे! चिवऩार् तिरुप् पुऩ्कूर्;
अन्तम् इल्ला अटिकळ् अवर् पोलुम्
कन्तम् मल्कु कमऴ् पुऩ् चटैयारे.

[1]
मुन्ति निऩ्ऱ विऩैकळ् अवै पोकच्
चिन्ति, नॆञ्चे! चिवऩार् तिरुप् पुऩ्कूर्;
अन्तम् इल्ला अटिकळ् अवर् पोलुम्
कन्तम् मल्कु कमऴ् पुऩ् चटैयारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.028  
चॆप्पम् नॆञ्चे, नॆऱि कॊळ्!  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुच्चोऱ्‌ऱुत्तुऱै God: तॊलैयाच्चॆल्वर् Goddess: ऒप्पिलाम्पिकैयम्मै)

चॆप्पम् नॆञ्चे, नॆऱि कॊळ्! चिऱ्‌ऱिऩ्पम्
तुप्पऩ् ऎऩ्ऩातु, अरुळे तुणै आक,
ऒप्पर् ऒप्पर् पॆरुमाऩ्, ऒळि वॆण् नीऱ्‌ऱु
अप्पर्, चोऱ्‌ऱुत्तुऱै चॆऩ्ऱु अटैवोमे.

[1]
चॆप्पम् नॆञ्चे, नॆऱि कॊळ्! चिऱ्‌ऱिऩ्पम्
तुप्पऩ् ऎऩ्ऩातु, अरुळे तुणै आक,
ऒप्पर् ऒप्पर् पॆरुमाऩ्, ऒळि वॆण् नीऱ्‌ऱु
अप्पर्, चोऱ्‌ऱुत्तुऱै चॆऩ्ऱु अटैवोमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.029  
ऊर् उलावु पलि कॊण्टु,  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुनऱैयूर्च्चित्तीच्चुरम् (तिरुनऱैयूर्) God: चित्तनातेचर् Goddess: अऴकाम्पिकैयम्मै)

ऊर् उलावु पलि कॊण्टु, उलकु एत्त,
नीर् उलावुम् निमिर् पुऩ् चटै अण्णल्,
चीर् उलावुम् मऱैयोर् नऱैयूरिल्,
चेरुम् चित्तीच्चुरम् चॆऩ्ऱु अटै नॆञ्चे!

[1]
ऊर् उलावु पलि कॊण्टु, उलकु एत्त,
नीर् उलावुम् निमिर् पुऩ् चटै अण्णल्,
चीर् उलावुम् मऱैयोर् नऱैयूरिल्,
चेरुम् चित्तीच्चुरम् चॆऩ्ऱु अटै नॆञ्चे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.030  
विति आय्, विळैवु आय्,  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुप्पुकलि -(चीर्काऴि ) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

विति आय्, विळैवु आय्, विळैविऩ् पयऩ् आकि,
कॊतिया वरु कूऱ्‌ऱै उतैत्तवर् चेरुम्
पति आवतु पङ्कयम् निऩ्ऱु अलर, तेऩ्
पॊति आर् पॊऴिल् चूऴ् पुकलि नकर्ताऩे.

[1]
विति आय्, विळैवु आय्, विळैविऩ् पयऩ् आकि,
कॊतिया वरु कूऱ्‌ऱै उतैत्तवर् चेरुम्
पति आवतु पङ्कयम् निऩ्ऱु अलर, तेऩ्
पॊति आर् पॊऴिल् चूऴ् पुकलि नकर्ताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.031  
विऴुनीर्, मऴुवाळ् पटै, अण्णल्  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुक्कुरङ्कुअणिल्मुट्टम् God: वालीचुवरर् Goddess: इऱैयार्वळैयम्मै)

विऴुनीर्, मऴुवाळ् पटै, अण्णल् विळङ्कुम्
कऴुनीर् कुवळै मलरक् कयल् पायुम्
कॊऴुनीर् वयल् चूऴ्न्त कुरङ्कणिल् मुट्टम्
तॊऴुम् नीर्मैयर् तीतु उऱु तुऩ्पम् इलरे.

[1]
विऴुनीर्, मऴुवाळ् पटै, अण्णल् विळङ्कुम्
कऴुनीर् कुवळै मलरक् कयल् पायुम्
कॊऴुनीर् वयल् चूऴ्न्त कुरङ्कणिल् मुट्टम्
तॊऴुम् नीर्मैयर् तीतु उऱु तुऩ्पम् इलरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.032  
ओटे कलऩ्; उण्पतुम् ऊर्  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुविटैमरुतूर् God: मरुतीचर् Goddess: नलमुलैनायकियम्मै)

ओटे कलऩ्; उण्पतुम् ऊर् इटु पिच्चै;
काटे इटम् आवतु; कल्लाल् निऴल् कीऴ्
वाटा मुलै मङ्कैयुम् ताऩुम् मकिऴ्न्तु,
ईटा उऱैकिऩ्ऱ इटै मरुतु ईतो.

[1]
ओटे कलऩ्; उण्पतुम् ऊर् इटु पिच्चै;
काटे इटम् आवतु; कल्लाल् निऴल् कीऴ्
वाटा मुलै मङ्कैयुम् ताऩुम् मकिऴ्न्तु,
ईटा उऱैकिऩ्ऱ इटै मरुतु ईतो.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.033  
कणै नीटु ऎरि, माल्,  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुअऩ्पिल् आलन्तुऱै God: चत्तिवाकीचर् Goddess: चवुन्तरनायकियम्मै)

कणै नीटु ऎरि, माल्, अरवम्, वरै विल्ला,
इणैया ऎयिल् मूऩ्ऱुम् ऎरित्त इऱैवर्
पिणै मा मयिलुम्, कुयिल्, चेर् मट अऩ्ऩम्,
अणैयुम् पॊऴिल् अऩ्पिल् आलन् तुऱैयारे.

[1]
कणै नीटु ऎरि, माल्, अरवम्, वरै विल्ला,
इणैया ऎयिल् मूऩ्ऱुम् ऎरित्त इऱैवर्
पिणै मा मयिलुम्, कुयिल्, चेर् मट अऩ्ऩम्,
अणैयुम् पॊऴिल् अऩ्पिल् आलन् तुऱैयारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.034  
अटल् एऱु अमरुम् कॊटि  
Tune - तक्कराकम्   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

अटल् एऱु अमरुम् कॊटि अण्णल्
मटल् आर् कुऴलाळॊटु मऩ्ऩुम्,
कटल् आर् पुटै चूऴ् तरु, काऴि
तॊटर्वार् अवर् तू नॆऱियारे.

[1]
अटल् एऱु अमरुम् कॊटि अण्णल्
मटल् आर् कुऴलाळॊटु मऩ्ऩुम्,
कटल् आर् पुटै चूऴ् तरु, काऴि
तॊटर्वार् अवर् तू नॆऱियारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.035  
अरै आर् विरि कोवण  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

अरै आर् विरि कोवण आटै,
नरै आर् विटै ऊर्ति, नयन्ताऩ्,
विरै आर् पॊऴिल्, वीऴि मिऴलै
उरैयाल् उणर्वार् उयर्वारे.

[1]
अरै आर् विरि कोवण आटै,
नरै आर् विटै ऊर्ति, नयन्ताऩ्,
विरै आर् पॊऴिल्, वीऴि मिऴलै
उरैयाल् उणर्वार् उयर्वारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.036  
कलै आर् मतियोटु उर  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुवैयाऱु God: चॆम्पॊऩ्चोतीचुरर् Goddess: अऱम्वळर्त्तनायकियम्मै)

कलै आर् मतियोटु उर नीरुम्
निलै आर् चटैयार् इटम् आकुम्
मलै आरमुम् मा मणि चन्तोटु
अलै आर् पुऩल् चेरुम् ऐयाऱे.

[1]
कलै आर् मतियोटु उर नीरुम्
निलै आर् चटैयार् इटम् आकुम्
मलै आरमुम् मा मणि चन्तोटु
अलै आर् पुऩल् चेरुम् ऐयाऱे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.037  
अरवच् चटै मेल् मति,  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुप्पऩैयूर् God: चवुन्तरेचर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

अरवच् चटै मेल् मति, मत्तम्,
विरविप् पॊलिकिऩ्ऱवऩ् ऊर् आम्
निरविप् पल तॊण्टर्कळ् नाळुम्
परविप् पॊलियुम् पऩैयूरे.

[1]
अरवच् चटै मेल् मति, मत्तम्,
विरविप् पॊलिकिऩ्ऱवऩ् ऊर् आम्
निरविप् पल तॊण्टर्कळ् नाळुम्
परविप् पॊलियुम् पऩैयूरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.038  
करवु इऩ्ऱि नल्मामलर् कॊण्टे
इरवुम्
 
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुमयिलाटुतुऱै God: मायूरनातर् Goddess: अञ्चनायकियम्मै)

करवु इऩ्ऱि नल्मामलर् कॊण्टे
इरवुम् पकलुम् तॊऴुवार्कळ्
चिरम् ऒऩ्ऱिय चॆञ्चटैयाऩ् वाऴ्
वर मा मयिलाटुतुऱैये.

[1]
करवु इऩ्ऱि नल्मामलर् कॊण्टे
इरवुम् पकलुम् तॊऴुवार्कळ्
चिरम् ऒऩ्ऱिय चॆञ्चटैयाऩ् वाऴ्
वर मा मयिलाटुतुऱैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.039  
अन्तमुम् आतियुम् आकिय अण्णल्  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुवेट्कळम् God: पाचुपतेचुवरर् Goddess: नल्लनायकियम्मै)

अन्तमुम् आतियुम् आकिय अण्णल् आर् अऴल् अङ्कै अमर्न्तु इलङ्क;
मन्त मुऴवम् इयम्प; मलैमकळ् काण, निऩ्ऱु आटि;
चन्तम् इलङ्कु नकुतलै, कङ्कै, तण्मतियम्, अयले ततुम्प;
वॆन्त वॆण् नीऱु मॆय् पूचुम् वेट्कळ नऩ् नकरारे.

[1]
अन्तमुम् आतियुम् आकिय अण्णल् आर् अऴल् अङ्कै अमर्न्तु इलङ्क;
मन्त मुऴवम् इयम्प; मलैमकळ् काण, निऩ्ऱु आटि;
चन्तम् इलङ्कु नकुतलै, कङ्कै, तण्मतियम्, अयले ततुम्प;
वॆन्त वॆण् नीऱु मॆय् पूचुम् वेट्कळ नऩ् नकरारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.040  
पॊटि उटै मार्पिऩर्, पोर्  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुवाऴ्कॊळिपुत्तूर् God: माणिक्कवण्णवीचुरर् Goddess: वण्टार्पूङ्कुऴलम्मै)

पॊटि उटै मार्पिऩर्, पोर् विटै एऱि, पूतकणम् पुटै चूऴ,
कॊटि उटै ऊर् तिरिन्तु ऐयम् कॊण्टु, पलपल कूऱि,
वटिवु उटै वाळ् नॆटुङ्कण् उमै पाकम् आयवऩ् वाऴ्कॊळिपुत्तूर्,
कटि कमऴ् मा मलर् इट्टु, कऱैमिटऱ्‌ऱाऩ् अटि काण्पोम्.

[1]
पॊटि उटै मार्पिऩर्, पोर् विटै एऱि, पूतकणम् पुटै चूऴ,
कॊटि उटै ऊर् तिरिन्तु ऐयम् कॊण्टु, पलपल कूऱि,
वटिवु उटै वाळ् नॆटुङ्कण् उमै पाकम् आयवऩ् वाऴ्कॊळिपुत्तूर्,
कटि कमऴ् मा मलर् इट्टु, कऱैमिटऱ्‌ऱाऩ् अटि काण्पोम्.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.041  
चीर् अणि तिकऴ् तिरुमार्पिल्  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुप्पाम्पुरम् God: पाम्पुरेचर् (ऎ) पाम्पुरनातर् Goddess: वण्टमर्पूङ्कुऴलम्मै (ऎ) वण्टार्पूङ्कुऴलि)

चीर् अणि तिकऴ् तिरुमार्पिल् वॆण्नूलर्, तिरिपुरम् ऎरिचॆय्त चॆल्वर्,
वार् अणि वऩमुलै मङ्कै ओर् पङ्कर्, माऩ्मऱि एन्तिय मैन्तर्,
कार् अणि मणि तिकऴ् मिटऱु उटै अण्णल्, कण्णुतल्, विण्णवर् एत्तुम्
पार् अणि तिकऴ् तरु नाल्मऱैयाळर् पाम्पुर नऩ्नकरारे.

[1]
चीर् अणि तिकऴ् तिरुमार्पिल् वॆण्नूलर्, तिरिपुरम् ऎरिचॆय्त चॆल्वर्,
वार् अणि वऩमुलै मङ्कै ओर् पङ्कर्, माऩ्मऱि एन्तिय मैन्तर्,
कार् अणि मणि तिकऴ् मिटऱु उटै अण्णल्, कण्णुतल्, विण्णवर् एत्तुम्
पार् अणि तिकऴ् तरु नाल्मऱैयाळर् पाम्पुर नऩ्नकरारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.042  
पैम् मा नाकम्, पल्मलर्क्  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुप्पेणुपॆरुन्तुऱै God: चिवानन्तनातर् Goddess: मलैयरचियम्मै)

पैम् मा नाकम्, पल्मलर्क् कॊऩ्ऱै, पऩ्ऱि वॆण् कॊम्पु ऒऩ्ऱु, पूण्टु,
चॆम्मान्तु, ऐयम् पॆय्क! ऎऩ्ऱु चॊल्लि, चॆय् तॊऴिल् पेणियोर्; चॆल्वर्;
अम् माऩ् नोक्कु इयल्, अम् तळिर्मेऩि, अरिवै ओर्पाकम् अमर्न्त
पॆम्माऩ्; नल्किय तॊल्पुकऴाळर् पेणु पॆरुन्तुऱैयारे.

[1]
पैम् मा नाकम्, पल्मलर्क् कॊऩ्ऱै, पऩ्ऱि वॆण् कॊम्पु ऒऩ्ऱु, पूण्टु,
चॆम्मान्तु, ऐयम् पॆय्क! ऎऩ्ऱु चॊल्लि, चॆय् तॊऴिल् पेणियोर्; चॆल्वर्;
अम् माऩ् नोक्कु इयल्, अम् तळिर्मेऩि, अरिवै ओर्पाकम् अमर्न्त
पॆम्माऩ्; नल्किय तॊल्पुकऴाळर् पेणु पॆरुन्तुऱैयारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.043  
वटम् तिकऴ् मॆऩ् मुलैयाळैप्  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुकऱ्‌कुटि (उय्यक्कॊण्टाऩ्मलै) God: मुत्तीचर् Goddess: अञ्चऩाट्चियम्मै)

वटम् तिकऴ् मॆऩ् मुलैयाळैप् पाकम् अतु आक मतित्तु,
तटन् तिरै चेर् पुऩल्मातैत् ताऴ्चटै वैत्त चतुरर्;
इटम् तिकऴ् मुप्पुरि नूलर्; तुऩ्पमॊटु इऩ्पम् अतु ऎल्लाम्
कटन्तवर् कातलिल् वाऴुम् कऱ्‌कुटि मा मलैयारे.

[1]
वटम् तिकऴ् मॆऩ् मुलैयाळैप् पाकम् अतु आक मतित्तु,
तटन् तिरै चेर् पुऩल्मातैत् ताऴ्चटै वैत्त चतुरर्;
इटम् तिकऴ् मुप्पुरि नूलर्; तुऩ्पमॊटु इऩ्पम् अतु ऎल्लाम्
कटन्तवर् कातलिल् वाऴुम् कऱ्‌कुटि मा मलैयारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.044  
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुप्पाच्चिलाच्चिरामम् (तिरुवाचि) God: माऱ्‌ऱऱिवरतर् Goddess: पालचुन्तरनायकियम्मै)

तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[1]
तुणि वळर् तिङ्कळ् तुळङ्कि विळङ्क, चुटर्च्चटै चुऱ्‌ऱि मुटित्तु,
पणि वळर् कॊळ्कैयर्, पारिटम् चूऴ, आर् इटमुम् पलि तेर्वर्;
अणि वळर् कोलम् ऎलाम् चॆय्तु, पाच्चिलाच्चिरामत्तु उऱैकिऩ्ऱ
मणि वळर् कण्टरो, मङ्कैयै वाट मयल् चॆय्वतो इवर् माण्पे?

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.045  
तुञ्च वरुवारुम्, तॊऴुविप्पारुम्, वऴुविप्  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुवालङ्काटु (पऴैयऩूर्) God: ऊर्त्तताण्टवेचुरर् Goddess: वण्टार्कुऴलियम्मै)

तुञ्च वरुवारुम्, तॊऴुविप्पारुम्, वऴुविप् पोय्
नॆञ्चम् पुकुन्तु ऎऩ्ऩै निऩैविप्पारुम् मुऩै नट्पु आय्
वञ्चप्पटुत्तु ऒरुत्ति वाऴ्नाळ् कॊळ्ळुम् वकै केट्टु,
अञ्चुम् पऴैयऩूर् आलङ्काट्टु ऎम् अटिकळे.

[1]
तुञ्च वरुवारुम्, तॊऴुविप्पारुम्, वऴुविप् पोय्
नॆञ्चम् पुकुन्तु ऎऩ्ऩै निऩैविप्पारुम् मुऩै नट्पु आय्
वञ्चप्पटुत्तु ऒरुत्ति वाऴ्नाळ् कॊळ्ळुम् वकै केट्टु,
अञ्चुम् पऴैयऩूर् आलङ्काट्टु ऎम् अटिकळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.046  
कुण्टैक् कुऱळ् पूतम् कुऴुम,  
Tune - तक्कराकम्   (Location: तिरुवतिकै वीरट्टाऩम् God: अतिकैनातर् (ऎ) वीरट्टाऩेचुवरर् Goddess: तिरुवतिकैनायकि)

कुण्टैक् कुऱळ् पूतम् कुऴुम, अऩल् एन्ति,
कॆण्टै पिऱऴ् तॆण् नीर्क् कॆटिल वटपक्कम्,
वण्टु मरुळ् पाट, वळर् पॊऩ् विरि कॊऩ्ऱै
विण्ट तॊटैयलाऩ् आटुम्, वीरट्टाऩत्ते.

[1]
कुण्टैक् कुऱळ् पूतम् कुऴुम, अऩल् एन्ति,
कॆण्टै पिऱऴ् तॆण् नीर्क् कॆटिल वटपक्कम्,
वण्टु मरुळ् पाट, वळर् पॊऩ् विरि कॊऩ्ऱै
विण्ट तॊटैयलाऩ् आटुम्, वीरट्टाऩत्ते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.047  
पल् अटैन्त वॆण् तलैयिल्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुच्चिरपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

पल् अटैन्त वॆण् तलैयिल् पलि कॊळ्वतु अऩ्ऱियुम्, पोय्,
विल् अटैन्त पुरुव नल्लाळ् मेऩियिल् वैत्तल् ऎऩ्ऩे
चॊल् अटैन्त तॊल् मऱैयोटु अङ्कम् कलैकळ् ऎल्लाम्
चॆल् अटैन्त चॆल्वर् वाऴुम् चिरपुरम् मेयवऩे?

[1]
पल् अटैन्त वॆण् तलैयिल् पलि कॊळ्वतु अऩ्ऱियुम्, पोय्,
विल् अटैन्त पुरुव नल्लाळ् मेऩियिल् वैत्तल् ऎऩ्ऩे
चॊल् अटैन्त तॊल् मऱैयोटु अङ्कम् कलैकळ् ऎल्लाम्
चॆल् अटैन्त चॆल्वर् वाऴुम् चिरपुरम् मेयवऩे?

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.048  
नूल् अटैन्त कॊळ्कैयाले नुऩ्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुच्चेञलूर् God: चत्तकिरीचुवरर् Goddess: चकितेविनायकियम्मै)

नूल् अटैन्त कॊळ्कैयाले नुऩ् अटि कूटुतऱ्‌कु
माल् अटैन्त नाल्वर् केट्क, नल्किय नल् अऱत्तै,
आल् अटैन्त नीऴल् मेवि, अरुमऱै चॊऩ्ऩतु ऎऩ्ऩे
चेल् अटैन्त तण् कऴऩिच् चेय्ञलूर् मेयवऩे?

[1]
नूल् अटैन्त कॊळ्कैयाले नुऩ् अटि कूटुतऱ्‌कु
माल् अटैन्त नाल्वर् केट्क, नल्किय नल् अऱत्तै,
आल् अटैन्त नीऴल् मेवि, अरुमऱै चॊऩ्ऩतु ऎऩ्ऩे
चेल् अटैन्त तण् कऴऩिच् चेय्ञलूर् मेयवऩे?

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.049  
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुनळ्ळाऱु God: तॆर्प्पारणियर् Goddess: पोकमार्त्तपूण्मुलैयम्मै)

पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[1]
पोकम् आर्त्त पूण् मुलैयाळ् तऩ्ऩोटुम् पॊऩ् अकलम्
पाकम् आर्त्त पैङ्कण् वॆळ् एऱ्‌ऱु अण्णल्, परमेट्टि,
आकम् आर्त्त तोल् उटैयऩ्, कोवण आटैयिऩ् मेल्
नाकम् आर्त्त नम्पॆरुमाऩ्, मेयतु नळ्ळाऱे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.050  
मॆय्यर् आकिप् पॊय्यै नीक्कि,  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुवलिवलम् God: मऩत्तुणैनातर् Goddess: वाळैयङ्कण्णियम्मै)

मॆय्यर् आकिप् पॊय्यै नीक्कि, वेतऩैयैत् तुऱन्तु,
चॆय्यर् आऩार् चिन्तैयाऩे! तेवर् कुलक्कॊऴुन्ते!
नैवऩ्, नायेऩ्; उऩ्तऩ् नामम् नाळुम् नविऱ्‌ऱुकिऩ्ऱेऩ्;
वैयम् मुऩ्ऩे वन्तु नल्काय् वलिवलम् मेयवऩे!

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.051  
वॆङ् कण् आऩै ईर्  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुच्चोपुरम् (तियाकवल्लि) God: चोपुरनातर् Goddess: चोपुरनायकियम्मै)

वॆङ् कण् आऩै ईर् उरिवै पोर्त्तु, विळङ्कुम् मॊऴि
मङ्कै पाकम् वैत्तु उकन्त माण्पु अतु ऎऩ्ऩै कॊल् आम्?
कङ्कैयोटु तिङ्कळ् चूटि, कटि कमऴुम् कॊऩ्ऱैत्
तॊङ्कलाऩे! तूय नीऱ्‌ऱाय्! चोपुरम् मेयवऩे!

[1]
वॆङ् कण् आऩै ईर् उरिवै पोर्त्तु, विळङ्कुम् मॊऴि
मङ्कै पाकम् वैत्तु उकन्त माण्पु अतु ऎऩ्ऩै कॊल् आम्?
कङ्कैयोटु तिङ्कळ् चूटि, कटि कमऴुम् कॊऩ्ऱैत्
तॊङ्कलाऩे! तूय नीऱ्‌ऱाय्! चोपुरम् मेयवऩे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.052  
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्!  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुनॆटुङ्कळम् God: नित्तियचुन्तरर् Goddess: ऒप्पिलानायकियम्मै)

मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[1]
मऱै उटैयाय्! तोल् उटैयाय्! वार्चटै मेल् वळरुम्
पिऱै उटैयाय्! पिञ्ञकऩे! ऎऩ्ऱु उऩैप् पेचिऩ् अल्लाल्,
कुऱै उटैयार् कुऱ्‌ऱम् ओराय्! कॊळ्कैयिऩाल् उयर्न्त
निऱै उटैयार् इटर् कळैयाय् नॆटुङ्कळम् मेयवऩे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.053  
तेवरायुम्, अचुररायुम्, चित्तर्, चॆऴुमऱै  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्) God: पऴमलैनातर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

तेवरायुम्, अचुररायुम्, चित्तर्, चॆऴुमऱै चेर्
नावरायुम्, नण्णु पारुम् विण् ऎरि काल् नीरुम्
मेवर् आय, विरै मलरोऩ् चॆङ्कण्माल् ईचऩ् ऎऩ्ऩुम्
मूवर् आय, मुतल् ऒरुवऩ् मेयतु मुतुकुऩ्ऱे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.054  
पूत् तेर्न्तु आयऩ कॊण्टु,  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुओत्तूर् (चॆय्याऱु) God: वेतनातर् Goddess: इळमुलैनायकियम्मै)

पूत् तेर्न्तु आयऩ कॊण्टु, निऩ् पॊऩ् अटि
एत्तातार् इल्लै, ऎण्णुङ्काल्
ओत्तूर् मेय ऒळि मऴुवाळ् अङ्कैक्
कूत्तीर्! उम कुणङ्कळे.

[1]
पूत् तेर्न्तु आयऩ कॊण्टु, निऩ् पॊऩ् अटि
एत्तातार् इल्लै, ऎण्णुङ्काल्
ओत्तूर् मेय ऒळि मऴुवाळ् अङ्कैक्
कूत्तीर्! उम कुणङ्कळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.055  
ऊऱि आर्तरु नञ्चिऩै उण्टु,  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुमाऱ्‌पेऱु God: माल्वणङ्कुमीचर् Goddess: करुणैनायकियम्मै)

ऊऱि आर्तरु नञ्चिऩै उण्टु, उमै
नीऱु चेर् तिरुमेऩियर्
चेऱु चेर् वयल् तॆऩ् तिरुमाऱ्‌ पेऱ्‌ऱिल्
माऱु इला मणिकण्टरे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.056  
कार् आर् कॊऩ्ऱै कलन्त  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुप्पाऱ्‌ऱुऱै God: तिरुमूलनातर् Goddess: मोकाम्पिकैयम्मै)

कार् आर् कॊऩ्ऱै कलन्त मुटियिऩर्,
चीर् आर् चिन्तै चॆलच् चॆय्तार्
पारार् नाळुम् परविय पाऱ्‌ऱुऱै
यार्, आर् आति मुतल्वरे.

[1]
कार् आर् कॊऩ्ऱै कलन्त मुटियिऩर्,
चीर् आर् चिन्तै चॆलच् चॆय्तार्
पारार् नाळुम् परविय पाऱ्‌ऱुऱै
यार्, आर् आति मुतल्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.057  
ऒळ्ळितु उळ्ळ, कतिक्कु आम्;  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुवेऱ्‌काटु God: वेऱ्‌काट्टीचुवरर् Goddess: वेऱ्‌कण्णियम्मै)

ऒळ्ळितु उळ्ळ, कतिक्कु आम्; इवऩ् ऒळि
वॆळ्ळियाऩ् उऱै वेऱ्‌काटु
उळ्ळियार् उयर्न्तार्; इव् उलकिऩिल्
तॆळ्ळियार्; अवर् तेवरे.

[1]
ऒळ्ळितु उळ्ळ, कतिक्कु आम्; इवऩ् ऒळि
वॆळ्ळियाऩ् उऱै वेऱ्‌काटु
उळ्ळियार् उयर्न्तार्; इव् उलकिऩिल्
तॆळ्ळियार्; अवर् तेवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.058  
अरियुम्, नम् विऩै उळ्ळऩ  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुक्करवीरम् God: करवीरेचुवरर् Goddess: पिरत्तियट्चमिऩ्ऩाळम्मै)

अरियुम्, नम् विऩै उळ्ळऩ आचु अऱ
वरि कॊळ् मामणि पोल् कण्टम्
करियवऩ्, तिकऴुम् करवीरत्तु ऎम्
पॆरियवऩ्, कऴल् पेणवे.

[1]
अरियुम्, नम् विऩै उळ्ळऩ आचु अऱ
वरि कॊळ् मामणि पोल् कण्टम्
करियवऩ्, तिकऴुम् करवीरत्तु ऎम्
पॆरियवऩ्, कऴल् पेणवे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.059  
ऒटुङ्कुम् पिणि, पिऱवि, केटु,  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुत्तूङ्काऩैमाटम् God: चुटर्क्कॊऴुन्तीचर् Goddess: कटन्तैनायकियम्मै)

ऒटुङ्कुम् पिणि, पिऱवि, केटु, ऎऩ्ऱु इवै उटैत्तु आय वाऴ्क्कै ऒऴियत् तवम्
अटङ्कुम् इटम् करुति निऩ्ऱीर् ऎल्लाम्, अटिकळ् अटि निऴल् कीऴ् आळ् आम् वण्णम्,
किटङ्कुम् मतिलुम् चुलावि ऎङ्कुम् कॆऴु मऩैकळ् तोऱुम् मऱैयिऩ् ऒलि
तॊटङ्कुम् कटन्तैत् तटङ्कोयिल् चेर् तूङ्काऩैमाटम् तॊऴुमिऩ्कळे!

[1]
ऒटुङ्कुम् पिणि, पिऱवि, केटु, ऎऩ्ऱु इवै उटैत्तु आय वाऴ्क्कै ऒऴियत् तवम्
अटङ्कुम् इटम् करुति निऩ्ऱीर् ऎल्लाम्, अटिकळ् अटि निऴल् कीऴ् आळ् आम् वण्णम्,
किटङ्कुम् मतिलुम् चुलावि ऎङ्कुम् कॆऴु मऩैकळ् तोऱुम् मऱैयिऩ् ऒलि
तॊटङ्कुम् कटन्तैत् तटङ्कोयिल् चेर् तूङ्काऩैमाटम् तॊऴुमिऩ्कळे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.060  
वण् तरङ्कप् पुऩल् कमल  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: चीर्काऴि God: तोणियप्पर् Goddess: तिरुनिलैनायकियम्मै)

वण् तरङ्कप् पुऩल् कमल मतु मान्तिप् पॆटैयिऩॊटुम्
ऒण् तरङ्क इचै पाटुम् अळि अरचे! ऒळि मतियत्
तुण्टर्, अङ्कप्पूण् मार्पर्, तिरुत् तोणिपुरत्तु उऱैयुम्
पण्टरङ्कर्क्कु ऎऩ् निलैमै परिन्तु ऒरु काल् पकराये!

[1]
वण् तरङ्कप् पुऩल् कमल मतु मान्तिप् पॆटैयिऩॊटुम्
ऒण् तरङ्क इचै पाटुम् अळि अरचे! ऒळि मतियत्
तुण्टर्, अङ्कप्पूण् मार्पर्, तिरुत् तोणिपुरत्तु उऱैयुम्
पण्टरङ्कर्क्कु ऎऩ् निलैमै परिन्तु ऒरु काल् पकराये!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.061  
नऱै कॊण्ट मलर् तूवि,  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुच्चॆङ्काट्टङ्कुटि God: कणपतीचुवरर् Goddess: तिरुक्कुऴल्मातम्मै)

नऱै कॊण्ट मलर् तूवि, विरै अळिप्प, नाळ् तोऱुम्
मुऱै कॊण्टु निऩ्ऱु, अटियार् मुट्टामे पणि चॆय्य,
चिऱै कॊण्ट वण्टु अऱैयुम् चॆङ्काट्टङ्कुटि अतऩुळ्,
कऱै कॊण्ट कण्टत्ताऩ्-कणपतीच्चरत्ताऩे.

[1]
नऱै कॊण्ट मलर् तूवि, विरै अळिप्प, नाळ् तोऱुम्
मुऱै कॊण्टु निऩ्ऱु, अटियार् मुट्टामे पणि चॆय्य,
चिऱै कॊण्ट वण्टु अऱैयुम् चॆङ्काट्टङ्कुटि अतऩुळ्,
कऱै कॊण्ट कण्टत्ताऩ्-कणपतीच्चरत्ताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.062  
नाळ् आय पोकामे, नञ्चु  
Tune - पऴन्तक्कराकम्   (Location: तिरुक्कोळिलि (तिरुक्कुवळै) God: कोळिलियप्पर् Goddess: वण्टमर्पूङ्कुऴलम्मै)

नाळ् आय पोकामे, नञ्चु अणियुम् कण्टऩुक्के
आळ् आय अऩ्पु चॆय्वोम्; मट नॆञ्चे! अरऩ् नामम्
केळाय्! नम् किळै किळैक्कुम् केटु पटात् तिऱम् अरुळिक्
कोळ् आय नीक्कुमवऩ्-कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[1]
नाळ् आय पोकामे, नञ्चु अणियुम् कण्टऩुक्के
आळ् आय अऩ्पु चॆय्वोम्; मट नॆञ्चे! अरऩ् नामम्
केळाय्! नम् किळै किळैक्कुम् केटु पटात् तिऱम् अरुळिक्
कोळ् आय नीक्कुमवऩ्-कोळिलि ऎम्पॆरुमाऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.063  
ऎरि आर् मऴु ऒऩ्ऱु  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

ऎरि आर् मऴु ऒऩ्ऱु एन्ति, अङ्कै इटुतलैये कलऩा,
वरि आर् वळैयार् ऐयम् वव्वाय्, मा नलम् वव्वुतिये?
चरिया नाविऩ् वेतकीतऩ्, तामरै नाऩ्मुकत्तऩ्,
पॆरियाऩ्, पिरमऩ् पेणि आण्ट पिरमपुरत्ताऩे!

[1]
ऎरि आर् मऴु ऒऩ्ऱु एन्ति, अङ्कै इटुतलैये कलऩा,
वरि आर् वळैयार् ऐयम् वव्वाय्, मा नलम् वव्वुतिये?
चरिया नाविऩ् वेतकीतऩ्, तामरै नाऩ्मुकत्तऩ्,
पॆरियाऩ्, पिरमऩ् पेणि आण्ट पिरमपुरत्ताऩे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.064  
अऱै आर् पुऩलुम् मा  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुप्पूवणम् God: पूवणनातर् Goddess: मिऩ्ऩाम्पिकैयम्मै)

अऱै आर् पुऩलुम् मा मलरुम् आटु अरवु आर् चटैमेल्
कुऱै आर् मतियुम् चूटि, मातु ओर् कूऱु उटैयाऩ् इटम् आम्
मुऱैयाल् मुटि चेर् तॆऩ्ऩर् चेरर् चोऴर्कळ् ताम् वणङ्कुम्,
तिऱै आर् ऒळि चेर्, चॆम्मै ओङ्कुम्, तॆऩ् तिरुप्पूवणमे.

[1]
अऱै आर् पुऩलुम् मा मलरुम् आटु अरवु आर् चटैमेल्
कुऱै आर् मतियुम् चूटि, मातु ओर् कूऱु उटैयाऩ् इटम् आम्
मुऱैयाल् मुटि चेर् तॆऩ्ऩर् चेरर् चोऴर्कळ् ताम् वणङ्कुम्,
तिऱै आर् ऒळि चेर्, चॆम्मै ओङ्कुम्, तॆऩ् तिरुप्पूवणमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.065  
अटैयार् तम् पुरङ्कळ् मूऩ्ऱुम्  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुप्पल्लवऩीच्चरम् God: पल्लवऩेचर् Goddess: चवुन्तराम्पिकैयम्मै)

अटैयार् तम् पुरङ्कळ् मूऩ्ऱुम् आर् अऴलिल् अऴुन्त,
विटै आर् मेऩियराय्च् चीऱुम् वित्तकर् मेय इटम्
कटै आर् माटम् नीटि ऎङ्कुम् कङ्कुल् पुऱम् तटव,
पटै आर् पुरिचैप् पट्टिऩम् चेर् पल्लवऩीच्चुरमे.

[1]
अटैयार् तम् पुरङ्कळ् मूऩ्ऱुम् आर् अऴलिल् अऴुन्त,
विटै आर् मेऩियराय्च् चीऱुम् वित्तकर् मेय इटम्
कटै आर् माटम् नीटि ऎङ्कुम् कङ्कुल् पुऱम् तटव,
पटै आर् पुरिचैप् पट्टिऩम् चेर् पल्लवऩीच्चुरमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.066  
पङ्कम् एऱु मति चेर्  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुच्चण्पैनकर् (चीर्काऴि) God: Goddess: )

पङ्कम् एऱु मति चेर् चटैयार्, विटैयार्, पलवेतम्
अङ्कम् आऱुम् मऱै नाऩ्कु अवैयुम् आऩार् मीऩ् आरुम्
वङ्कम् मेवु कटल् वाऴ् परतर् मऩैक्के नुऩै मूक्किऩ्
चङ्कम् एऱि मुत्तम् ईऩुम् चण्पै नकरारे.

[1]
पङ्कम् एऱु मति चेर् चटैयार्, विटैयार्, पलवेतम्
अङ्कम् आऱुम् मऱै नाऩ्कु अवैयुम् आऩार् मीऩ् आरुम्
वङ्कम् मेवु कटल् वाऴ् परतर् मऩैक्के नुऩै मूक्किऩ्
चङ्कम् एऱि मुत्तम् ईऩुम् चण्पै नकरारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.067  
कण् मेल् कण्णुम्, चटैमेल्  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुप्पऴऩम् God: आपत्चकायर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

कण् मेल् कण्णुम्, चटैमेल् पिऱैयुम्, उटैयार्; कालऩैप्
पुण् आर् उतिरम् ऎतिर् आऱु ओटप् पॊऩ्ऱप् पुऱम्ताळाल्
ऎण्णातु उतैत्त ऎन्तै पॆरुमाऩ्-इमवाऩ् मकळोटुम्,
पण् आर् कळि वण्टु अऱै पूञ्चोलैप् पऴऩ नकरारे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.068  
पॊटि कॊळ् उरुवर्, पुलियिऩ्  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुक्कयिलायम् God: कयिलायनातर् Goddess: पार्वतियम्मै)

पॊटि कॊळ् उरुवर्, पुलियिऩ् अतळर्, पुरिनूल् तिकऴ् मार्पिल्
कटि कॊळ् कॊऩ्ऱै कलन्त नीऱ्‌ऱर्, कऱै चेर् कण्टत्तर्,
इटिय कुरलाल् इरियुम् मटङ्कल् तॊटङ्कु मुऩैच्चारल्
कटिय विटै मेल् कॊटि ऒऩ्ऱु उटैयार् कयिलै मलैयारे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.069  
पू आर् मलर् कॊण्टु  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुवण्णामलै God: अरुणाचलेचुवरर् Goddess: उण्णामुलैयम्मै)

पू आर् मलर् कॊण्टु अटियार् तॊऴुवार्; पुकऴ्वार्, वाऩोर्कळ्;
मूवार् पुरङ्कळ् ऎरित्त अऩ्ऱु मूवर्क्कु अरुळ् चॆय्तार्
तू मामऴै निऩ्ऱु अतिर, वॆरुवित् तॊऱुविऩ् निरैयोटुम्
आमाम् पिणै वन्तु अणैयुम् चारल् अण्णामलैयारे.

[1]
पू आर् मलर् कॊण्टु अटियार् तॊऴुवार्; पुकऴ्वार्, वाऩोर्कळ्;
मूवार् पुरङ्कळ् ऎरित्त अऩ्ऱु मूवर्क्कु अरुळ् चॆय्तार्
तू मामऴै निऩ्ऱु अतिर, वॆरुवित् तॊऱुविऩ् निरैयोटुम्
आमाम् पिणै वन्तु अणैयुम् चारल् अण्णामलैयारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.070  
वाऩत्तु उयर् तण्मति तोय्  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुईङ्कोय्मलै God: Goddess: )

वाऩत्तु उयर् तण्मति तोय् चटैमेल् मत्तमलर् चूटि,
तेऩ् ऒत्तऩ मॆऩ्मॊऴि माऩ्विऴियाळ् तेवि पाकमा,
काऩत्तु इरविल् ऎरि कॊण्टु आटुम् कटवुळ् उलकु एत्त,
एऩत्तिरळ् वन्तु इऴियुम् चारल् ईङ्कोय् मलैयारे.

[1]
वाऩत्तु उयर् तण्मति तोय् चटैमेल् मत्तमलर् चूटि,
तेऩ् ऒत्तऩ मॆऩ्मॊऴि माऩ्विऴियाळ् तेवि पाकमा,
काऩत्तु इरविल् ऎरि कॊण्टु आटुम् कटवुळ् उलकु एत्त,
एऩत्तिरळ् वन्तु इऴियुम् चारल् ईङ्कोय् मलैयारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.071  
पिऱै कॊळ् चटैयर्; पुलियिऩ्  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुनऱैयूर्च्चित्तीच्चुरम् (तिरुनऱैयूर्) God: चित्तनातेचर् Goddess: अऴकाम्पिकैयम्मै)

पिऱै कॊळ् चटैयर्; पुलियिऩ् उरियर्; पेऴ्वाय् नाकत्तर्;
कऱै कॊळ् कण्टर्; कपालम् एन्तुम् कैयर्; कङ्काळर्
मऱै कॊळ् कीतम् पाटच् चेटर् मऩैयिल् मकिऴ्वु ऎय्ति,
चिऱै कॊळ् वण्टु तेऩ् आर् नऱैयूर्च् चित्तीच्चुरत्तारे.

[1]
पिऱै कॊळ् चटैयर्; पुलियिऩ् उरियर्; पेऴ्वाय् नाकत्तर्;
कऱै कॊळ् कण्टर्; कपालम् एन्तुम् कैयर्; कङ्काळर्
मऱै कॊळ् कीतम् पाटच् चेटर् मऩैयिल् मकिऴ्वु ऎय्ति,
चिऱै कॊळ् वण्टु तेऩ् आर् नऱैयूर्च् चित्तीच्चुरत्तारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.072  
वार् आर् कॊङ्कै मातु  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुक्कुटन्तैक्कारोणम् (विस्वनातर्कोविल्) God: चोमनातर् Goddess: तेऩार्मॊऴियम्मै)

वार् आर् कॊङ्कै मातु ओर् पाकम् आक, वार्चटै,
नीर् आर् कङ्कै तिङ्कळ् चूटि, नॆऱ्‌ऱि ऒऱ्‌ऱैक्कण्,
कूर् आर् मऴु ऒऩ्ऱु एन्ति, अम् तण् कुऴकऩ्-कुटमूक्किल्,
कार् आर् कण्टत्तु ऎण्तोळ् ऎन्तै, कारोणत्तारे.

[1]
वार् आर् कॊङ्कै मातु ओर् पाकम् आक, वार्चटै,
नीर् आर् कङ्कै तिङ्कळ् चूटि, नॆऱ्‌ऱि ऒऱ्‌ऱैक्कण्,
कूर् आर् मऴु ऒऩ्ऱु एन्ति, अम् तण् कुऴकऩ्-कुटमूक्किल्,
कार् आर् कण्टत्तु ऎण्तोळ् ऎन्तै, कारोणत्तारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.073  
वाऩ् आर् चोति मऩ्ऩु  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुक्काऩूर् God: चॆम्मेऩिनायकर् Goddess: चिवयोकनायकियम्मै)

वाऩ् आर् चोति मऩ्ऩु चॆऩ्ऩि, वऩ्ऩि पुऩक्कॊऩ्ऱैत्
तेऩ् आर् पोतु, ताऩ् आर् कङ्कै, तिङ्कळॊटु चूटि,
माऩ् एर् नोक्कि कण्टु अङ्कु उवप्प, मालै आटुवार्
काऩूर् मेय, कण् आर् नॆऱ्‌ऱि, आऩ् ऊर् चॆल्वरे.

[1]
वाऩ् आर् चोति मऩ्ऩु चॆऩ्ऩि, वऩ्ऩि पुऩक्कॊऩ्ऱैत्
तेऩ् आर् पोतु, ताऩ् आर् कङ्कै, तिङ्कळॊटु चूटि,
माऩ् एर् नोक्कि कण्टु अङ्कु उवप्प, मालै आटुवार्
काऩूर् मेय, कण् आर् नॆऱ्‌ऱि, आऩ् ऊर् चॆल्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.074  
नऱवम् निऱै वण्टु अऱै  
Tune - तक्केचि   (Location: तिरुप्पुऱवम् God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

नऱवम् निऱै वण्टु अऱै तार्क्कॊऩ्ऱै नयन्तु, नयऩत्ताल्
चुऱवम् चॆऱि वण् कॊटियोऩ् उटलम् पॊटिया विऴिचॆय्ताऩ्,
पुऱवम् उऱै वण्पतिया, मतियार् पुरम् मूऩ्ऱु ऎरि चॆय्त
इऱैवऩ्, अऱवऩ्, इमैयोर् एत्त, उमैयोटु इरुन्ताऩे.

[1]
नऱवम् निऱै वण्टु अऱै तार्क्कॊऩ्ऱै नयन्तु, नयऩत्ताल्
चुऱवम् चॆऱि वण् कॊटियोऩ् उटलम् पॊटिया विऴिचॆय्ताऩ्,
पुऱवम् उऱै वण्पतिया, मतियार् पुरम् मूऩ्ऱु ऎरि चॆय्त
इऱैवऩ्, अऱवऩ्, इमैयोर् एत्त, उमैयोटु इरुन्ताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.075  
कालै नल्मामलर् कॊण्टु अटि  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवॆङ्कुरु (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

कालै नल्मामलर् कॊण्टु अटि परवि, कैतॊऴु माणियैक् कऱुत्त वॆङ्कालऩ्,
ओलम् अतु इट, मुऩ् उयिरॊटु माळ उतैत्तवऩ्; उमैयवळ् विरुप्पऩ्; ऎम्पॆरुमाऩ्-
मालै वन्तु अणुक, ओतम् वन्तु उलवि, मऱितिरै चङ्कॊटु पवळम् मुऩ् उन्ति,
वेलै वन्तु अणैयुम् चोलैकळ् चूऴ्न्त वॆङ्कुरु मेवि उळ् वीऱ्‌ऱिरुन्तारे.

[1]
कालै नल्मामलर् कॊण्टु अटि परवि, कैतॊऴु माणियैक् कऱुत्त वॆङ्कालऩ्,
ओलम् अतु इट, मुऩ् उयिरॊटु माळ उतैत्तवऩ्; उमैयवळ् विरुप्पऩ्; ऎम्पॆरुमाऩ्-
मालै वन्तु अणुक, ओतम् वन्तु उलवि, मऱितिरै चङ्कॊटु पवळम् मुऩ् उन्ति,
वेलै वन्तु अणैयुम् चोलैकळ् चूऴ्न्त वॆङ्कुरु मेवि उळ् वीऱ्‌ऱिरुन्तारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.076  
मलैयिऩार् परुप्पतम्, तुरुत्ति, माऱ्‌पेऱु,  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुइलम्पैयङ्कोट्टूर् God: चन्तिरचेकरर् Goddess: कोटेन्तुमुलैयम्मै)

मलैयिऩार् परुप्पतम्, तुरुत्ति, माऱ्‌पेऱु, माचु इलाच् चीर्
मऱैक्काटु, नॆय्त् ताऩम्,
निलैयिऩाऩ्, ऎऩतु उरै तऩतु उरै आक, नीऱु अणिन्तु एऱु
उकन्तु एऱिय निमलऩ्-
कलैयिऩ् आर् मटप्पिणै तुणैयॊटुम् तुयिल, काऩल् अम्
पॆटै पुल्किक् कणमयिल् आलुम्
इलैयिऩ् आर् पैम्पॊऴिल् इलम्पैयङ्कोट्टूर्
इरुक्कैयाप् पेणि, ऎऩ् ऎऴिल् कॊळ्वतु इयल्पे?

[1]
मलैयिऩार् परुप्पतम्, तुरुत्ति, माऱ्‌पेऱु, माचु इलाच् चीर्
मऱैक्काटु, नॆय्त् ताऩम्,
निलैयिऩाऩ्, ऎऩतु उरै तऩतु उरै आक, नीऱु अणिन्तु एऱु
उकन्तु एऱिय निमलऩ्-
कलैयिऩ् आर् मटप्पिणै तुणैयॊटुम् तुयिल, काऩल् अम्
पॆटै पुल्किक् कणमयिल् आलुम्
इलैयिऩ् आर् पैम्पॊऴिल् इलम्पैयङ्कोट्टूर्
इरुक्कैयाप् पेणि, ऎऩ् ऎऴिल् कॊळ्वतु इयल्पे?

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.077  
पॊऩ् तिरण्टऩ्ऩ पुरिचटै पुरळ,  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुअच्चिऱुपाक्कम् God: पाक्कपुरेचर् Goddess: चुन्तरमातम्मै)

पॊऩ् तिरण्टऩ्ऩ पुरिचटै पुरळ, पॊरुकटल् पवळमॊटु
अऴल् निऱम् पुरैय,
कुऩ्ऱु इरण्टु अऩ्ऩ तोळ् उटै अकलम् कुलाय वॆण्
नूलॊटु कॊऴुम्पॊटि अणिवर्;
मिऩ् तिरण्टऩ्ऩ नुण् इटै अरिवै मॆल्लियलाळै 
ओर्पाकमाप् पेणि,
अऩ्ऱु इरण्टु उरुवम् आय ऎम् अटिकळ् अच्चिऱुपाक्कम् अतु
आट्चि कॊण्टारे.

[1]
पॊऩ् तिरण्टऩ्ऩ पुरिचटै पुरळ, पॊरुकटल् पवळमॊटु
अऴल् निऱम् पुरैय,
कुऩ्ऱु इरण्टु अऩ्ऩ तोळ् उटै अकलम् कुलाय वॆण्
नूलॊटु कॊऴुम्पॊटि अणिवर्;
मिऩ् तिरण्टऩ्ऩ नुण् इटै अरिवै मॆल्लियलाळै 
ओर्पाकमाप् पेणि,
अऩ्ऱु इरण्टु उरुवम् आय ऎम् अटिकळ् अच्चिऱुपाक्कम् अतु
आट्चि कॊण्टारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.078  
वरि वळर् अविर् ऒळि  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुइटैच्चुरम् God: इटैच्चुरनातर् Goddess: इमयमटक्कॊटियम्मै)

वरि वळर् अविर् ऒळि अरवु अरै ताऴ, वार् चटै मुटिमिचै वळर्मति चूटि,
करि वळर्तरु कऴल्काल् वलऩ् एन्ति, कऩल् ऎरि आटुवर्, काटु अरङ्कु आक;
विरि वळर्तरु पॊऴिल् इऩमयिल् आल, वॆण् निऱत्तु अरुविकळ तिण्णॆऩ वीऴुम्,
ऎरि वळर् इऩमणि पुऩम् अणि चारल् इटैच्चुरम् मेविय इवर् वणम् ऎऩ्ऩे?

[1]
वरि वळर् अविर् ऒळि अरवु अरै ताऴ, वार् चटै मुटिमिचै वळर्मति चूटि,
करि वळर्तरु कऴल्काल् वलऩ् एन्ति, कऩल् ऎरि आटुवर्, काटु अरङ्कु आक;
विरि वळर्तरु पॊऴिल् इऩमयिल् आल, वॆण् निऱत्तु अरुविकळ तिण्णॆऩ वीऴुम्,
ऎरि वळर् इऩमणि पुऩम् अणि चारल् इटैच्चुरम् मेविय इवर् वणम् ऎऩ्ऩे?

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.079  
अयिल् उऱु पटैयिऩर्; विटैयिऩर्;  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

अयिल् उऱु पटैयिऩर्; विटैयिऩर्; मुटिमेल् अरवमुम्
मतियमुम् विरविय अऴकर्;
मयिल् उऱु चायल् वऩमुलै ऒरुपाल् मकिऴ्पवर्; वाऩ् इटै
मुकिल् पुल्कुम् मिटऱर्;
पयिल्वु उऱु चरितैयर्; ऎरुतु उकन्तु एऱिप् पाटियुम् आटियुम् पलि
कॊळ्वर्; वलि चेर्
कयिलैयुम् पॊतियिलुम् इटम् ऎऩ उटैयार् कऴुमलम् निऩैय,
नम् विऩैकरिचु अऱुमे.

[1]
अयिल् उऱु पटैयिऩर्; विटैयिऩर्; मुटिमेल् अरवमुम्
मतियमुम् विरविय अऴकर्;
मयिल् उऱु चायल् वऩमुलै ऒरुपाल् मकिऴ्पवर्; वाऩ् इटै
मुकिल् पुल्कुम् मिटऱर्;
पयिल्वु उऱु चरितैयर्; ऎरुतु उकन्तु एऱिप् पाटियुम् आटियुम् पलि
कॊळ्वर्; वलि चेर्
कयिलैयुम् पॊतियिलुम् इटम् ऎऩ उटैयार् कऴुमलम् निऩैय,
नम् विऩैकरिचु अऱुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.080  
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: कोयिल् (चितम्परम्) God: तिरुमूलत्ताऩनायकर् (ऎ) चपानातर् Goddess: चिवकामियम्मै)

कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[1]
कऱ्‌ऱाङ्कु ऎरि ओम्पि, कलियै वारामे
चॆऱ्‌ऱार् वाऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलम् मेय
मुऱ्‌ऱा वॆण् तिङ्कळ् मुतल्वऩ् पातमे
पऱ्‌ऱा निऩ्ऱारैप् पऱ्‌ऱा, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.081  
नल्लार्, ती मेवुम् तॊऴिलार्,  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

नल्लार्, ती मेवुम् तॊऴिलार्, नाल्वेतञ्-
चॊल्लार्, केण्मैयार्, चुटर् पॊऩ्कऴल् एत्त,
विल्लाल् पुरम् चॆऱ्‌ऱाऩ् मेवुम् पतिपोलुम्
कल् आर् मतिल् चूऴ्न्त काऴि नकर्ताऩे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.082  
इरुम् पॊऩ्मलै विल्ला, ऎरि  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

इरुम् पॊऩ्मलै विल्ला, ऎरि अम्पा, नाणिल्,-
तिरिन्त पुरम् मूऩ्ऱुम् चॆऱ्‌ऱाऩ् उऱै कोयिल्
तॆरिन्त अटियार्कळ् चॆऩ्ऱ तिचैतोऱुम्
विरुम्पि ऎतिर्कॊळ्वार् वीऴि मिऴलैये.

[1]
इरुम् पॊऩ्मलै विल्ला, ऎरि अम्पा, नाणिल्,-
तिरिन्त पुरम् मूऩ्ऱुम् चॆऱ्‌ऱाऩ् उऱै कोयिल्
तॆरिन्त अटियार्कळ् चॆऩ्ऱ तिचैतोऱुम्
विरुम्पि ऎतिर्कॊळ्वार् वीऴि मिऴलैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.083  
अटैयार् पुरम् मूऩ्ऱुम् अऩल्वाय्  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुअम्पर्माकाळम् God: काळकण्टेचुवरर् Goddess: पट्चनायकियम्मै)

अटैयार् पुरम् मूऩ्ऱुम् अऩल्वाय् विऴ ऎय्तु,
मटै आर् पुऩल् अम्पर्माकाळम् मेय
विटै आर् कॊटि ऎन्तै, वॆळ्ळैप्पिऱै चूटुम्
चटैयाऩ्, कऴल् एत्त, चारा, विऩैताऩे.

[1]
अटैयार् पुरम् मूऩ्ऱुम् अऩल्वाय् विऴ ऎय्तु,
मटै आर् पुऩल् अम्पर्माकाळम् मेय
विटै आर् कॊटि ऎन्तै, वॆळ्ळैप्पिऱै चूटुम्
चटैयाऩ्, कऴल् एत्त, चारा, विऩैताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.084  
पुऩैयुम् विरिकॊऩ्ऱैक् कटवुळ्, पुऩल्  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुनाकैक्कारोणम् (नाकप्पट्टिऩम्) God: कायारोकणेचुवरर् Goddess: नीलायताट्चियम्मै)

पुऩैयुम् विरिकॊऩ्ऱैक् कटवुळ्, पुऩल् पाय
नऩैयुम् चटैमेल् ओर् नकुवॆण् तलै चूटि,
विऩै इल् अटियार्कळ् वितियाल् वऴिपट्टु,
कऩैयुम् कटल् नाकैक्कारोणत्ताऩे.

[1]
पुऩैयुम् विरिकॊऩ्ऱैक् कटवुळ्, पुऩल् पाय
नऩैयुम् चटैमेल् ओर् नकुवॆण् तलै चूटि,
विऩै इल् अटियार्कळ् वितियाल् वऴिपट्टु,
कऩैयुम् कटल् नाकैक्कारोणत्ताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.085  
कल्लाल् निऴल् मेय कऱै  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुनल्लम् God: उमामकेचुवरर् Goddess: मङ्कळनायकियम्मै)

कल्लाल् निऴल् मेय कऱै चेर् कण्टा! ऎऩ्ऱु
ऎल्लामॊऴियालुम् इमैयोर् तॊऴुतु एत्त,
विल्लाल् अरण्मूऩ्ऱुम् वॆन्तु विऴ ऎय्त
नल्लाऩ्; नमै आळ्वाऩ्-नल्लम् नकराऩे.

[1]
कल्लाल् निऴल् मेय कऱै चेर् कण्टा! ऎऩ्ऱु
ऎल्लामॊऴियालुम् इमैयोर् तॊऴुतु एत्त,
विल्लाल् अरण्मूऩ्ऱुम् वॆन्तु विऴ ऎय्त
नल्लाऩ्; नमै आळ्वाऩ्-नल्लम् नकराऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.086  
कॊट्टुम् पऱै चीराल् कुऴुम,  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुनल्लूर् God: पॆरियाण्टेचुवरर् Goddess: तिरिपुरचुन्तरियम्मै)

कॊट्टुम् पऱै चीराल् कुऴुम, अऩल् एन्ति,
नट्टम् पयिऩ्ऱु आटुम् नल्लूर्प् पॆरुमाऩै
मुट्टु इऩ्ऱु इरुपोतुम्, मुऩियातु ऎऴुन्तु, अऩ्पु-
पट्ट मऩत्तार्कळ् अऱियार्, पावमे.

[1]
कॊट्टुम् पऱै चीराल् कुऴुम, अऩल् एन्ति,
नट्टम् पयिऩ्ऱु आटुम् नल्लूर्प् पॆरुमाऩै
मुट्टु इऩ्ऱु इरुपोतुम्, मुऩियातु ऎऴुन्तु, अऩ्पु-
पट्ट मऩत्तार्कळ् अऱियार्, पावमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.087  
चुटु कूर् ऎरिमालै अणिवर्;  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवटुकूर् (आण्टार्कोविल्) God: वटुकेचुवरर् Goddess: वटुवकिर्क्कण्णियम्मै)

चुटु कूर् ऎरिमालै अणिवर्; चुटर् वेलर्;
कॊटुकु ऊर् मऴुवाळ् ऒऩ्ऱु उटैयार्; विटै ऊर्वर्;
कटुकु ऊर् पचि, कामम्, कवलै, पिणि, इल्लार्
वटु कूर् पुऩल् चूऴ्न्त वटुकूर् अटिकळे.

[1]
चुटु कूर् ऎरिमालै अणिवर्; चुटर् वेलर्;
कॊटुकु ऊर् मऴुवाळ् ऒऩ्ऱु उटैयार्; विटै ऊर्वर्;
कटुकु ऊर् पचि, कामम्, कवलै, पिणि, इल्लार्
वटु कूर् पुऩल् चूऴ्न्त वटुकूर् अटिकळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.088  
मुऱ्‌ऱुम् चटै मुटि मेल्  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुआप्पऩूर् God: आप्पऩूरीचुवरर् Goddess: अम्पिकैयम्मै)

मुऱ्‌ऱुम् चटै मुटि मेल् मुतिरा इळम्पिऱैयऩ्,
ऒऱ्‌ऱैप् पट अरवम् अतु कॊण्टु अरैक्कु अणिन्ताऩ्,
चॆऱ्‌ऱम् इल् चीराऩैत् तिरु आप्पऩूराऩैप्
पऱ्‌ऱुम् मऩम् उटैयार् विऩै पऱ्‌ऱु अऱुप्पारे.

[1]
मुऱ्‌ऱुम् चटै मुटि मेल् मुतिरा इळम्पिऱैयऩ्,
ऒऱ्‌ऱैप् पट अरवम् अतु कॊण्टु अरैक्कु अणिन्ताऩ्,
चॆऱ्‌ऱम् इल् चीराऩैत् तिरु आप्पऩूराऩैप्
पऱ्‌ऱुम् मऩम् उटैयार् विऩै पऱ्‌ऱु अऱुप्पारे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.089  
पटै आर्तरु पूतप् पकटु  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुऎरुक्कत्तम्पुलियूर् (इराचेन्तिरप्पट्टिणम्) God: नीलकण्टेचुरर् Goddess: नीलमलर्क्कण्णम्मै)

पटै आर्तरु पूतप् पकटु आर् उरि पोर्वै
उटैयाऩ्, उमैयोटुम् उटऩ् आय् इटु कङ्कैच्
चटैयाऩ्-ऎरुक्कत्तम्पुलियूर्त् तकु कोयिल्
विटैयाऩ्; अटि एत्त, मेवा, विऩैताऩे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.090  
अरऩै उळ्कुवीर्! पिरमऩ् ऊरुळ्  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

अरऩै उळ्कुवीर्! पिरमऩ् ऊरुळ् ऎम्
परऩैये मऩम् परवि, उय्म्मिऩे!

[1]
अरऩै उळ्कुवीर्! पिरमऩ् ऊरुळ् ऎम्
परऩैये मऩम् परवि, उय्म्मिऩे!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.091  
चित्तम् तॆळिवीर्काळ्! अत्तऩ् आरूरैप्
पत्ति
 
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवारूर् God: वऩ्मीकनातर् Goddess: अल्लियङ्कोतैयम्मै)

चित्तम् तॆळिवीर्काळ्! अत्तऩ् आरूरैप्
पत्ति मलर् तूव, मुत्ति आकुमे.

[1]
चित्तम् तॆळिवीर्काळ्! अत्तऩ् आरूरैप्
पत्ति मलर् तूव, मुत्ति आकुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.092  
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु
 
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[1]
वाचि तीरवे, काचु नल्कुवीर्!
माचु इल् मिऴलैयीर्! एचल् इल्लैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.093  
निऩ्ऱु मलर् तूवि, इऩ्ऱु  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्) God: पऴमलैनातर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

निऩ्ऱु मलर् तूवि, इऩ्ऱु मुतुकुऩ्ऱै
नऩ्ऱुम् एत्तुवीर्क्कु ऎऩ्ऱुम् इऩ्पमे.

[1]
निऩ्ऱु मलर् तूवि, इऩ्ऱु मुतुकुऩ्ऱै
नऩ्ऱुम् एत्तुवीर्क्कु ऎऩ्ऱुम् इऩ्पमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.094  
नीलमामिटऱ्‌ऱु आलवायिलाऩ्
पाल् अतु आयिऩार्
 
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुआलवाय् (मतुरै) God: चॊक्कनातचुवामि Goddess: मीऩाट्चियम्मै)

नीलमामिटऱ्‌ऱु आलवायिलाऩ्
पाल् अतु आयिऩार् ञालम् आळ्वरे.

[1]
नीलमामिटऱ्‌ऱु आलवायिलाऩ्
पाल् अतु आयिऩार् ञालम् आळ्वरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.095  
तोटु ओर् कातिऩऩ्; पाटु  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुविटैमरुतूर् God: मरुतीचर् Goddess: नलमुलैनायकियम्मै)

तोटु ओर् कातिऩऩ्; पाटु मऱैयिऩऩ्-
काटु पेणि निऩ्ऱु आटुम् मरुतऩे.

[1]
तोटु ओर् कातिऩऩ्; पाटु मऱैयिऩऩ्-
काटु पेणि निऩ्ऱु आटुम् मरुतऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.096  
मऩ्ऩि ऊर् इऱै; चॆऩ्ऩियार्,  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुअऩ्ऩियूर् (पॊऩ्ऩूर्) God: आपत्चकायर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

मऩ्ऩि ऊर् इऱै; चॆऩ्ऩियार्, पिऱै
अऩ्ऩियूर् अमर् मऩ्ऩुचोतिये.

[1]
मऩ्ऩि ऊर् इऱै; चॆऩ्ऩियार्, पिऱै
अऩ्ऩियूर् अमर् मऩ्ऩुचोतिये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.097  
ऎय्या वॆऩ्ऱित् ताऩवर् ऊर्मूऩ्ऱु  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पुऱवम् God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

ऎय्या वॆऩ्ऱित् ताऩवर् ऊर्मूऩ्ऱु ऎरिचॆय्त
मै आर् कण्टऩ्, मातु उमै वैकुम् तिरुमेऩिच्
चॆय्याऩ्, वॆण्नीऱु अणिवाऩ्, तिकऴ् पॊऩ् पतिपोलुम्
पॊय्या नाविऩ् अन्तणर् वाऴुम् पुऱवमे.

[1]
ऎय्या वॆऩ्ऱित् ताऩवर् ऊर्मूऩ्ऱु ऎरिचॆय्त
मै आर् कण्टऩ्, मातु उमै वैकुम् तिरुमेऩिच्
चॆय्याऩ्, वॆण्नीऱु अणिवाऩ्, तिकऴ् पॊऩ् पतिपोलुम्
पॊय्या नाविऩ् अन्तणर् वाऴुम् पुऱवमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.098  
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै,  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुच्चिराप्पळ्ळि God: तायुमाऩेचुवरर् Goddess: मट्टुवार्कुऴलम्मै)

नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[1]
नऩ्ऱु उटैयाऩै, तीयतु इलाऩै, नरै-वॆळ् एऱु
ऒऩ्ऱु उटैयाऩै, उमै ऒरु पाकम् उटैयाऩै,
चॆऩ्ऱु अटैयात तिरु उटैयाऩै, चिराप्पळ्ळिक्-
कुऩ्ऱु उटैयाऩै, कूऱ, ऎऩ् उळ्ळम् कुळिरुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.099  
वम्पु आर् कुऩ्ऱम्, नीटु  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुक्कुऱ्‌ऱालम् God: कुऱुम्पलावीचुवरर् Goddess: कुऴल्वाय्मॊऴियम्मै)

वम्पु आर् कुऩ्ऱम्, नीटु उयर् चारल्, वळर् वेङ्कैक्
कॊम्पु आर् चोलैक् कोल वण्टु याऴ्चॆय् कुऱ्‌ऱालम्
अम् पाल् नॆय्योटु आटल् अमर्न्ताऩ्, अलर्कॊऩ्ऱै
नम्पाऩ्, मेय नऩ्नकर्पोलुम्; नमरङ्काळ्!

[1]
वम्पु आर् कुऩ्ऱम्, नीटु उयर् चारल्, वळर् वेङ्कैक्
कॊम्पु आर् चोलैक् कोल वण्टु याऴ्चॆय् कुऱ्‌ऱालम्
अम् पाल् नॆय्योटु आटल् अमर्न्ताऩ्, अलर्कॊऩ्ऱै
नम्पाऩ्, मेय नऩ्नकर्पोलुम्; नमरङ्काळ्!

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.100  
नीटु अलर् चोति वॆण्पिऱैयोटु  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम् God: परङ्किरिनातर् Goddess: आवुटैनायकियम्मै)

नीटु अलर् चोति वॆण्पिऱैयोटु निरै कॊऩ्ऱै
चूटलऩ्, अन्तिच् चुटर् ऎरि एन्तिच् चुटुकाऩिल्
आटलऩ्, अम् चॊल् अणियिऴैयाळै ऒरुपाकम्
पाटलऩ्, मेय नऩ्नकर्पोलुम् परङ्कुऩ्ऱे.

[1]
नीटु अलर् चोति वॆण्पिऱैयोटु निरै कॊऩ्ऱै
चूटलऩ्, अन्तिच् चुटर् ऎरि एन्तिच् चुटुकाऩिल्
आटलऩ्, अम् चॊल् अणियिऴैयाळै ऒरुपाकम्
पाटलऩ्, मेय नऩ्नकर्पोलुम् परङ्कुऩ्ऱे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.101  
तण् आर् तिङ्कळ्, पॊङ्कु  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुक्कण्णार्कोविल् (कुऱुमाणक्कुटि) God: कण्णायिरेचुवरर् Goddess: मुरुकुवळर्कोतैयम्मै)

तण् आर् तिङ्कळ्, पॊङ्कु अरवम्, ताऴ्पुऩल्, चूटि,
पॆण् आण् आय पेर् अरुळाळऩ् पिरियात
कण्णार्कोयिल् कैतॊऴुवोर्कट्कु, इटर्पावम्
नण्णा आकुम्; नल्विऩै आय नणुकुमे.

[1]
तण् आर् तिङ्कळ्, पॊङ्कु अरवम्, ताऴ्पुऩल्, चूटि,
पॆण् आण् आय पेर् अरुळाळऩ् पिरियात
कण्णार्कोयिल् कैतॊऴुवोर्कट्कु, इटर्पावम्
नण्णा आकुम्; नल्विऩै आय नणुकुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.102  
उरवु आर् कलैयिऩ् कवितैप्  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

उरवु आर् कलैयिऩ् कवितैप् पुलवर्क्कु ऒरुनाळुम्
करवा वण्कैक् कऱ्‌ऱवर् चेरुम् कलिक् काऴि
अरवु आर् अरैया! अवुणर् पुरम् मूऩ्ऱु ऎरि चॆय्त
चरवा! ऎऩ्पार् तत्तुवञाऩत् तलैयारे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.103  
तोटु उटैयाऩ् ऒरु कातिल्-तूय  
Tune - कुऱिञ्चि   (Location: तिरुक्कऴुक्कुऩ्ऱम् God: वेतकिरीचुवरर् Goddess: पॆण्णिऩल्लाळम्मै)

तोटु उटैयाऩ् ऒरु कातिल्-तूय कुऴै ताऴ
एटु उटैयाऩ्, तलै कलऩ् आक इरन्तु उण्णुम्
नाटु उटैयाऩ्, नळ् इरुळ् एमम् नटम् आटुम्
काटु उटैयाऩ्, कातल् चॆय् कोयिल् कऴुक्कुऩ्ऱे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.104  
आटल् अरवु अचैत्ताऩ्, अरुमामऱैताऩ्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पुकलि -(चीर्काऴि ) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

आटल् अरवु अचैत्ताऩ्, अरुमामऱैताऩ् विरित्ताऩ्, कॊऩ्ऱै
चूटिय चॆञ्चटैयाऩ्, चुटुकाटु अमर्न्त पिराऩ्,
एटु अविऴ् मामलैयाळ् ऒरु पाकम् अमर्न्तु अटियार् एत्त
आटिय ऎम् इऱै, ऊर् पुकलिप्पति आमे.

[1]
आटल् अरवु अचैत्ताऩ्, अरुमामऱैताऩ् विरित्ताऩ्, कॊऩ्ऱै
चूटिय चॆञ्चटैयाऩ्, चुटुकाटु अमर्न्त पिराऩ्,
एटु अविऴ् मामलैयाळ् ऒरु पाकम् अमर्न्तु अटियार् एत्त
आटिय ऎम् इऱै, ऊर् पुकलिप्पति आमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.105  
पाटलऩ् नाल्मऱैयऩ्; पटि पट्ट  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवारूर् God: वऩ्मीकनातर् Goddess: अल्लियङ्कोतैयम्मै)

पाटलऩ् नाल्मऱैयऩ्; पटि पट्ट कोलत्तऩ्; तिङ्कळ्
चूटलऩ्; मू इलैयचूलम् वलऩ् एन्ति;
कूटलर् मूऎयिलुम् ऎरियुण्ण, कूर् ऎरि कॊण्टु, ऎल्लि
आटलऩ्; आतिरैयऩ्-आरूर् अमर्न्ताऩे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.106  
माऱु इल् अवुणर् अरणम्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुऊऱल् (तक्कोलम्) God: उमापतीचुवरर् Goddess: उमैयम्मै)

माऱु इल् अवुणर् अरणम् अवै माय, ओर् वॆङ्कणैयाल्, अऩ्ऱु,
नीऱु ऎऴ ऎय्त ऎङ्कळ् निमलऩ् इटम् विऩविल्
तेऱल् इरुम् पॊऴिलुम्, तिकऴ् चॆङ्कयल् पाय् वयलुम्, चूऴ्न्त
ऊऱल्; अमर्न्त पिराऩ् ऒलि आर् कऴल् उळ्कुतुमे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.107  
वॆन्त वॆण् नीऱु अणिन्तु,  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुक्कॊटिमाटच्चॆङ्कुऩ्ऱूर् (तिरुच्चॆङ्कोटु) God: अर्त्तनारीचुवरर् Goddess: अर्त्तनारीचुवरि)

वॆन्त वॆण् नीऱु अणिन्तु, विरिनूल् तिकऴ् मार्पिल् नल्ल
पन्तु अणवुम् विरलाळ् ऒरु पाकम् अमर्न्तु अरुळि,
कॊन्तु अणवुम् पॊऴिल् चूऴ् कॊटिमाटच् चॆङ्कुऩ्ऱूर् निऩ्ऱ
अन्तणऩैत् तॊऴुवार् अवलम् अऱुप्पारे.
[1]
वॆन्त वॆण् नीऱु अणिन्तु, विरिनूल् तिकऴ् मार्पिल् नल्ल
पन्तु अणवुम् विरलाळ् ऒरु पाकम् अमर्न्तु अरुळि,
कॊन्तु अणवुम् पॊऴिल् चूऴ् कॊटिमाटच् चॆङ्कुऩ्ऱूर् निऩ्ऱ
अन्तणऩैत् तॊऴुवार् अवलम् अऱुप्पारे.
[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.108  
मिऩ् इयल् चॆञ्चटैमेल् विळङ्कुम्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पाताळीच्चरम् God: Goddess: )

मिऩ् इयल् चॆञ्चटैमेल् विळङ्कुम् मति मत्तमॊटु नल्ल
पॊऩ् इयल् कॊऩ्ऱैयिऩाऩ्; पुऩल् चूटि; पॊऱ्‌पु अमरुम्
अऩ्ऩम् अऩ नटैयाळ् ऒरु पाकत्तु अमर्न्तु अरुळि; नाळुम्
पऩ्ऩिय पाटलिऩाऩ्; उऱै कोयिल्-पाताळे.

[1]
मिऩ् इयल् चॆञ्चटैमेल् विळङ्कुम् मति मत्तमॊटु नल्ल
पॊऩ् इयल् कॊऩ्ऱैयिऩाऩ्; पुऩल् चूटि; पॊऱ्‌पु अमरुम्
अऩ्ऩम् अऩ नटैयाळ् ऒरु पाकत्तु अमर्न्तु अरुळि; नाळुम्
पऩ्ऩिय पाटलिऩाऩ्; उऱै कोयिल्-पाताळे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.109  
वार् उऱु वऩमुलै मङ्कै  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुच्चिरपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

वार् उऱु वऩमुलै मङ्कै पङ्कऩ्,
नीर् उऱु चटै मुटि निमलऩ्, इटम्
कार् उऱु कटि पॊऴिल् चूऴ्न्तु अऴकु आर्
चीर् उऱु वळवयल् चिरपुरमे.

[1]
वार् उऱु वऩमुलै मङ्कै पङ्कऩ्,
नीर् उऱु चटै मुटि निमलऩ्, इटम्
कार् उऱु कटि पॊऴिल् चूऴ्न्तु अऴकु आर्
चीर् उऱु वळवयल् चिरपुरमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.110  
मरुन्तु अवऩ्, वाऩवर् ताऩवर्क्कुम्
पॆरुन्तकै,
 
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुविटैमरुतूर् God: मरुतीचर् Goddess: नलमुलैनायकियम्मै)

मरुन्तु अवऩ्, वाऩवर् ताऩवर्क्कुम्
पॆरुन्तकै, पिऱविऩॊटु इऱवुम् आऩाऩ्,
अरुन्तव मुऩिवरॊटु आल् निऴल् कीऴ्
इरुन्तवऩ्, वळ नकर् इटैमरुते.

[1]
मरुन्तु अवऩ्, वाऩवर् ताऩवर्क्कुम्
पॆरुन्तकै, पिऱविऩॊटु इऱवुम् आऩाऩ्,
अरुन्तव मुऩिवरॊटु आल् निऴल् कीऴ्
इरुन्तवऩ्, वळ नकर् इटैमरुते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.111  
अरुत्तऩै, अऱवऩै, अमुतऩै, नीर्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुक्कटैमुटि (कीऴैयूर्) God: कटैमुटियीचुवरर् Goddess: अपिरामियम्पिकै)

अरुत्तऩै, अऱवऩै, अमुतऩै, नीर्
विरुत्तऩै, पालऩै, विऩवुतिरेल्,
ऒरुत्तऩै, अल्लतु इङ्कु उलकम् एत्तुम्
करुत्तवऩ्, वळ नकर् कटैमुटिये.

[1]
अरुत्तऩै, अऱवऩै, अमुतऩै, नीर्
विरुत्तऩै, पालऩै, विऩवुतिरेल्,
ऒरुत्तऩै, अल्लतु इङ्कु उलकम् एत्तुम्
करुत्तवऩ्, वळ नकर् कटैमुटिये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.112  
इऩ्कुरल् इचै कॆऴुम् याऴ्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुच्चिवपुरम् God: पिरमपुरिनायकर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

इऩ्कुरल् इचै कॆऴुम् याऴ् मुरलत्
तऩ् करम् मरुविय चतुरऩ् नकर्
पॊऩ् करै पॊरु पऴङ्काविरियिऩ्
तॆऩ् करै मरुविय चिवपुरमे.

[1]
इऩ्कुरल् इचै कॆऴुम् याऴ् मुरलत्
तऩ् करम् मरुविय चतुरऩ् नकर्
पॊऩ् करै पॊरु पऴङ्काविरियिऩ्
तॆऩ् करै मरुविय चिवपुरमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.113  
ऎरित्तवऩ्, मुप्पुरम् ऎरियिल् मूऴ्क;
तरित्तवऩ्,
 
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवल्लम् God: वल्लनातर् Goddess: वल्लाम्पिकैयम्मै)

ऎरित्तवऩ्, मुप्पुरम् ऎरियिल् मूऴ्क;
तरित्तवऩ्, कङ्कैयैत् ताऴ्चटैमेल्;
विरित्तवऩ् वेतङ्कळ्; वेऱुवेऱु
तॆरित्तवऩ्, उऱैवु इटम् तिरु वल्लमे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.114  
कुरुन्तु अवऩ्, कुरुकु अवऩ्,  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुमाऱ्‌पेऱु God: माल्वणङ्कुमीचर् Goddess: करुणैनायकियम्मै)

कुरुन्तु अवऩ्, कुरुकु अवऩ्, कूर्मै अवऩ्,
पॆरुन्तकै, पॆण् अवऩ्, आणुम् अवऩ्,
करुन्तट मलर्क्कण्णि कातल् चॆय्युम्
मरुन्तु अवऩ्, वळ नकर् माऱ्‌पेऱे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.115  
चङ्कु ऒळिर् मुऩ् कैयर्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुइरामऩतीच्चरम् God: इरामनातेचुवरर् Goddess: चरिवार्कुऴलियम्मै)

चङ्कु ऒळिर् मुऩ् कैयर् तम् इटैये
अङ्कु इटु पलि कॊळुमवऩ्, कोपप्
पॊङ्कु अरवु आटलोऩ्, पुवऩि ओङ्क
ऎङ्कुम् मऩ्, इरामऩ् नन्तीच्चुरमे.

[1]
चङ्कु ऒळिर् मुऩ् कैयर् तम् इटैये
अङ्कु इटु पलि कॊळुमवऩ्, कोपप्
पॊङ्कु अरवु आटलोऩ्, पुवऩि ओङ्क
ऎङ्कुम् मऩ्, इरामऩ् नन्तीच्चुरमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.116  
अव् विऩैक्कु इव् विऩै  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: पॊतु -तिरुनीलकण्टप्पतिकम् God: Goddess: )

अव् विऩैक्कु इव् विऩै आम् ऎऩ्ऱु चॊल्लुम् अक़्तु अऱिवीर्!
उय्विऩै नाटातु इरुप्पतुम् उम्तमक्कु ऊऩम् अऩ्ऱे?
कै विऩै चॆय्तु ऎम्पिराऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱुतुम्, नाम् अटियोम्;
चॆय्विऩै वन्तु ऎमैत् तीण्टप्पॆऱा; तिरुनीलकण्टम्!

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.117  
काटु अतु, अणिकलम् कार्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

काटु अतु, अणिकलम् कार् अरवम्, पति; काल् अतऩिल्,-
तोटु अतु अणिकुवर् चुन्तरक् कातिऩिल्,-तूच् चिलम्पर्;
वेटु अतु अणिवर्, विचयऱ्‌कु, उरुवम्, विल्लुम् कॊटुप्पर्;
पीटु अतु मणि माटप् पिरमपुरत्तु अररे.

[1]
काटु अतु, अणिकलम् कार् अरवम्, पति; काल् अतऩिल्,-
तोटु अतु अणिकुवर् चुन्तरक् कातिऩिल्,-तूच् चिलम्पर्;
वेटु अतु अणिवर्, विचयऱ्‌कु, उरुवम्, विल्लुम् कॊटुप्पर्;
पीटु अतु मणि माटप् पिरमपुरत्तु अररे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.118  
चुटुमणि उमिऴ् नाकम् चूऴ्तर  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्परुप्पतम् (श्रीचैलम्) God: परुप्पतेचुवरर् Goddess: परुप्पतमङ्कैयम्मै)

चुटुमणि उमिऴ् नाकम् चूऴ्तर अरैक्कु अचैत्ताऩ्;
इटु मणि ऎऴिल् आऩै एऱलऩ्, ऎरुतु एऱि;
विटम् अणि मिटऱु उटैयाऩ्; मेविय नॆटुङ्कोट्टुप्
पटु मणिविटु चुटर् आर् परुप्पतम् परवुतुमे.

[1]
चुटुमणि उमिऴ् नाकम् चूऴ्तर अरैक्कु अचैत्ताऩ्;
इटु मणि ऎऴिल् आऩै एऱलऩ्, ऎरुतु एऱि;
विटम् अणि मिटऱु उटैयाऩ्; मेविय नॆटुङ्कोट्टुप्
पटु मणिविटु चुटर् आर् परुप्पतम् परवुतुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.119  
मुळ्ळिऩ् मेल् मुतु कूकै  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुक्कळ्ळिल् God: चिवाऩन्तेचुवरर् Goddess: आऩन्तवल्लियम्मै)

मुळ्ळिऩ् मेल् मुतु कूकै मुरलुम् चोलै,
वॆळ्ळिल् मेल् विटु कूऱैक्कॊटि विळैन्त
कळ्ळिल् मेय अण्णल् कऴल्कळ् नाळुम्
उळ्ळुम्! मेल् उयर्वु ऎय्तल् ऒरुतलैये.

[1]
मुळ्ळिऩ् मेल् मुतु कूकै मुरलुम् चोलै,
वॆळ्ळिल् मेल् विटु कूऱैक्कॊटि विळैन्त
कळ्ळिल् मेय अण्णल् कऴल्कळ् नाळुम्
उळ्ळुम्! मेल् उयर्वु ऎय्तल् ऒरुतलैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.120  
पणिन्तवर् अरुविऩै पऱ्‌ऱु अऱुत्तु  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवैयाऱु God: चॆम्पॊऩ्चोतीचुरर् Goddess: अऱम्वळर्त्तनायकियम्मै)

पणिन्तवर् अरुविऩै पऱ्‌ऱु अऱुत्तु अरुळ्चॆयत्
तुणिन्तवऩ्, तोलॊटु नूल् तुतै मार्पिऩिल्
पिणिन्तवऩ्, अरवॊटु पेर् ऎऴिल् आमै कॊण्टु
अणिन्तवऩ्, वळ नकर् अम् तण् ऐयाऱे.

[1]
पणिन्तवर् अरुविऩै पऱ्‌ऱु अऱुत्तु अरुळ्चॆयत्
तुणिन्तवऩ्, तोलॊटु नूल् तुतै मार्पिऩिल्
पिणिन्तवऩ्, अरवॊटु पेर् ऎऴिल् आमै कॊण्टु
अणिन्तवऩ्, वळ नकर् अम् तण् ऐयाऱे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.121  
नटै मरु तिरिपुरम् ऎरियुण  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुविटैमरुतूर् God: मरुतीचर् Goddess: नलमुलैनायकियम्मै)

नटै मरु तिरिपुरम् ऎरियुण नकै चॆय्त
पटै मरु तऴल् ऎऴ मऴु वल पकवऩ्,
पुटै मरुतु इळ मुकिल् वळम् अमर् पॊतुळिय,
इटै मरुतु अटैय, नम् इटर् कॆटल् ऎळिते.

[1]
नटै मरु तिरिपुरम् ऎरियुण नकै चॆय्त
पटै मरु तऴल् ऎऴ मऴु वल पकवऩ्,
पुटै मरुतु इळ मुकिल् वळम् अमर् पॊतुळिय,
इटै मरुतु अटैय, नम् इटर् कॆटल् ऎळिते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.122  
विरितरु पुलिउरि विरविय अरैयिऩर्,
तिरितरुम्
 
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुविटैमरुतूर् God: मरुतीचर् Goddess: नलमुलैनायकियम्मै)

विरितरु पुलिउरि विरविय अरैयिऩर्,
तिरितरुम् ऎयिल् अवै पुऩै कणैयिऩिल् ऎय्त
ऎरितरु चटैयिऩर्, इटैमरुतु अटैवु उऩल्
पुरितरुम् मऩ्ऩवर् पुकऴ् मिक उळते.

[1]
विरितरु पुलिउरि विरविय अरैयिऩर्,
तिरितरुम् ऎयिल् अवै पुऩै कणैयिऩिल् ऎय्त
ऎरितरु चटैयिऩर्, इटैमरुतु अटैवु उऩल्
पुरितरुम् मऩ्ऩवर् पुकऴ् मिक उळते.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.123  
पू इयल् पुरिकुऴल्; वरिचिलै  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवलिवलम् God: मऩत्तुणैनातर् Goddess: वाळैयङ्कण्णियम्मै)

पू इयल् पुरिकुऴल्; वरिचिलै निकर् नुतल्;
ए इयल् कणै, पिणै, ऎतिर् विऴि; उमैयवळ्
मेविय तिरु उरु उटैयवऩ्-विरैमलर्
मा इयल् पॊऴिल् वलिवलम् उऱै इऱैये.

[1]
पू इयल् पुरिकुऴल्; वरिचिलै निकर् नुतल्;
ए इयल् कणै, पिणै, ऎतिर् विऴि; उमैयवळ्
मेविय तिरु उरु उटैयवऩ्-विरैमलर्
मा इयल् पॊऴिल् वलिवलम् उऱै इऱैये.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.124  
अलर्मकळ् मलितर, अवऩियिल् निकऴ्पवर्
मलर्
 
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

अलर्मकळ् मलितर, अवऩियिल् निकऴ्पवर्
मलर् मलि कुऴल् उमैतऩै इटम् मकिऴ्पवर्,
नलम् मलि उरु उटैयवर्, नकर् मिकु पुकऴ्
निलम् मलि मिऴलैयै निऩैय वल्लवरे.

[1]
अलर्मकळ् मलितर, अवऩियिल् निकऴ्पवर्
मलर् मलि कुऴल् उमैतऩै इटम् मकिऴ्पवर्,
नलम् मलि उरु उटैयवर्, नकर् मिकु पुकऴ्
निलम् मलि मिऴलैयै निऩैय वल्लवरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.125  
कलै मलि अकल् अल्कुल्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुच्चिवपुरम् God: पिरमपुरिनायकर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

कलै मलि अकल् अल्कुल् अरिवैतऩ् उरुविऩऩ्,
मुलै मलितरु तिरु उरुवम् अतु उटैयवऩ्,
चिलै मलि मतिल् पॊति चिवपुरनकर् तॊऴ,
इलै, नलि विऩै; इरुमैयुम् इटर् कॆटुमे.

[1]
कलै मलि अकल् अल्कुल् अरिवैतऩ् उरुविऩऩ्,
मुलै मलितरु तिरु उरुवम् अतु उटैयवऩ्,
चिलै मलि मतिल् पॊति चिवपुरनकर् तॊऴ,
इलै, नलि विऩै; इरुमैयुम् इटर् कॆटुमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.126  
पन्तत्ताल् वन्तु ऎप्पाल् पयिऩ्ऱु  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

पन्तत्ताल् वन्तु ऎप्पाल् पयिऩ्ऱु निऩ्ऱ उम्पर्, अप्
पाले चेर्वु आय् एऩोर्, काऩ्पयिल् कणमुऩिवर्कळुम्,
चिन्तित्ते वन्तिप्प, चिलम्पिऩ् मङ्कै तऩ्ऩॊटुम्
चेर्वार्, नाळ्नाळ् नीळ्कयिलैत् तिकऴ्तरु परिचु अतु ऎलाम्
चन्तित्ते, इन्तप् पार्चऩङ्कळ् निऩ्ऱु तम् कणाल्
तामे काणा वाऴ्वार् अत् तकवु चॆय्तवऩतु इटम्
कन्तत्ताल् ऎण्तिक्कुम् कमऴ्न्तु इलङ्कु चन्तऩक्
काटु आर्, पूवार्, चीर् मेवुम् कऴुमल वळ नकरे.

[1]
पन्तत्ताल् वन्तु ऎप्पाल् पयिऩ्ऱु निऩ्ऱ उम्पर्, अप्
पाले चेर्वु आय् एऩोर्, काऩ्पयिल् कणमुऩिवर्कळुम्,
चिन्तित्ते वन्तिप्प, चिलम्पिऩ् मङ्कै तऩ्ऩॊटुम्
चेर्वार्, नाळ्नाळ् नीळ्कयिलैत् तिकऴ्तरु परिचु अतु ऎलाम्
चन्तित्ते, इन्तप् पार्चऩङ्कळ् निऩ्ऱु तम् कणाल्
तामे काणा वाऴ्वार् अत् तकवु चॆय्तवऩतु इटम्
कन्तत्ताल् ऎण्तिक्कुम् कमऴ्न्तु इलङ्कु चन्तऩक्
काटु आर्, पूवार्, चीर् मेवुम् कऴुमल वळ नकरे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.127  
पिरम पुरत्तुऱै पॆम्मा ऩॆम्माऩ्
पिरम
 
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

पिरम पुरत्तुऱै पॆम्मा ऩॆम्माऩ्
पिरम पुरत्तुऱै पॆम्मा ऩॆम्माऩ्
पिरम पुरत्तुऱै पॆम्मा ऩॆम्माऩ्
पिरम पुरत्तुऱै पॆम्मा ऩॆम्माऩ्.

[1]
पिरम पुरत्तुऱै पॆम्मा ऩॆम्माऩ्
पिरम पुरत्तुऱै पॆम्मा ऩॆम्माऩ्
पिरम पुरत्तुऱै पॆम्मा ऩॆम्माऩ्
पिरम पुरत्तुऱै पॆम्मा ऩॆम्माऩ्.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.128  
ओर् उरु आयिऩै; माऩ्  
Tune - वियाऴक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पिरमपुरम् (चीर्काऴि) God: Goddess: )

ओर् उरु आयिऩै; माऩ् आङ्कारत्तु
ईर् इयल्पु आय्, ऒरु विण् मुतल् पूतलम्
ऒऩ्ऱिय इरुचुटर् उम्पर्कळ् पिऱवुम्
पटैत्तु, अळित्तु, अऴिप्प, मुम्मूर्त्तिकळ् आयिऩै;
इरुवरोटु ऒरुवऩ् आकि निऩ्ऱऩै;

ओर् आल् नीऴल्, ऒण् कऴल् इरण्टुम्
मुप्पॊऴुतु एत्तिय नाल्वर्क्कु ऒळिनॆऱि
काट्टिऩै; नाट्टम् मूऩ्ऱुम् आकक् कोट्टिऩै;
इरु नति अरवमोटु ऒरुमति चूटिऩै;
ऒरुताळ् ईर् अयिल् मू इलैच् चूलम्,

नाल्काल् माऩ्मऱि, ऐन्तलै अरवम्,
एन्तिऩै; काय्न्त नाल् वाय् मुम् मतत्तु
इरु कोट्टु ऒरुकरि ईटु अऴित्तु उरित्तऩै;
ऒरु तऩु इरुकाल् वळैय वाङ्कि,
मुप्पुरत्तोटु नाऩिलम् अञ्च,

कॊऩ्ऱु तलत्तु उऱ अवुणरै अऱुत्तऩै;
ऐम्पुलऩ्, नाल् आम् अन्तक्करणम्,
मुक्कुणम्, इरुवळि, ऒरुङ्किय वाऩोर्
एत्त निऩ्ऱऩै; ऒरुङ्किय मऩत्तोटु,
इरु पिऱप्पु ओर्न्तु, मुप्पॊऴुतु कुऱै मुटित्तु,

नाल्मऱै ओति, ऐवकै वेळ्वि
अमैत्तु, आऱु अङ्कम् मुतल् ऎऴुत्तु ओति,
वरल् मुऱै पयिऩ्ऱु, ऎऴु वाऩ्तऩै वळर्क्कुम्
पिरमपुरम् पेणिऩै;
अऱुपतम् मुरलुम् वेणुपुरम् विरुम्पिऩै;

इकलि अमैन्तु उणर् पुकलि अमर्न्तऩै;
पॊङ्कु नाल्कटल् चूऴ् वॆङ्कुरु विळङ्किऩै;
पाणि मूउलकुम् पुतैय, मेल् मितन्त
तोणिपुरत्तु उऱैन्तऩै; तॊलैया इरुनिति
वाय्न्त पून्तराय् एय्न्तऩै;

वर पुरम् ऒऩ्ऱु उणर् चिरपुरत्तु उऱैन्तऩै;
ऒरुमलै ऎटुत्त इरुतिऱल् अरक्कऩ्
विऱल् कॆटुत्तु अरुळिऩै; पुऱवम् पुरिन्तऩै;
मुन्नीर्त् तुयिऩ्ऱोऩ्, नाऩ्मुकऩ्, अऱियाप्
पण्पॊटु निऩ्ऱऩै; चण्पै अमर्न्तऩै;

ऐयुऱुम् अमणरुम् अऱुवकैत् तेररुम्
ऊऴियुम् उणराक् काऴि अमर्न्तऩै;
ऎच्चऩ् एऴ् इचैयोऩ् कॊच्चैयै मॆच्चिऩै;
आऱुपतमुम्, ऐन्तु अमर् कल्वियुम्,
मऱै मुतल् नाऩ्कुम्,

मूऩ्ऱु कालमुम्, तोऩ्ऱ निऩ्ऱऩै;
इरुमैयिऩ् ऒरुमैयुम्, ऒरुमैयिऩ् पॆरुमैयुम्,
मऱु इला मऱैयोर्
कऴुमल मुतु पतिक् कवुणियऩ् कट्टुरै
कऴुमल मुतुपतिक्कवुणियऩ् अऱियुम्;

अऩैय तऩ्मैयै आतलिऩ्, निऩ्ऩै
निऩैय वल्लवर् इल्लै, नीळ् निलत्ते.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.129  
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ्  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (Location: चीर्काऴि God: पिरमपुरीचर् Goddess: तिरुनिलैनायकि)

चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[1]
चे उयरुम् तिण् कॊटियाऩ् तिरुवटिये
चरण् ऎऩ्ऱु चिऱन्त अवऩ्पाल्
ना इयलुम् मङ्कैयॊटु नाऩ्मुकऩ्
ताऩ् वऴिपट्ट नलम् कॊळ् कोयिल्
वावितॊऱुम् वण्कमलम् मुकम् काट्ट,
चॆङ्कुमुतम् वाय्कळ् काट्ट,
कावि इरुङ्करुङ्कुवळै करु नॆय्तल्
कण् काट्टुम् कऴुमलमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.130  
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि,  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवैयाऱु God: चॆम्पॊऩ्चोतीचुरर् Goddess: अऱम्वळर्त्तनायकियम्मै)

पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[1]
पुलऩ् ऐन्तुम् पॊऱि कलङ्कि, नॆऱि मयङ्कि, अऱिवु अऴिन्तिट्टु, ऐम् मेल् उन्ति,
अलमन्त पोतु आक, अञ्चेल्! ऎऩ्ऱु अरुळ् चॆय्वाऩ् अमरुम् कोयिल्
वलम् वन्त मटवार्कळ् नटम् आट, मुऴवु अतिर, मऴै ऎऩ्ऱु अञ्चि,
चिलमन्ति अलमन्तु, मरम् एऱि, मुकिल् पार्क्कुम् तिरु ऐयाऱे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.131  
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्,  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुमुतुकुऩ्ऱम् (विरुत्ताचलम्) God: पऴमलैनातर् Goddess: पॆरियनायकियम्मै)

मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[1]
मॆय्त्तु आऱुचुवैयुम्, एऴ् इचैयुम्, ऎण्कुणङ्कळुम्, विरुम्पुम् नाल्वे-
तत्तालुम् अऱिवु ऒण्णा नटै तॆळियप् पळिङ्के पोल् अरिवै पाकम्
ऒत्तु, आऱुचमयङ्कट्कु ऒरु तलैवऩ् करुतुम् ऊर् उलवु तॆण्नीर्
मुत्ताऱु वॆतिर् उतिर नित्तिलम् वारिक् कॊऴिक्कुम् मुतु कुऩ्ऱमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.132  
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु,  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुवीऴिमिऴलै God: वीऴियऴकर् Goddess: चुन्तरकुचाम्पिकै)

एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[1]
एर् इचैयुम् वट-आलिऩ्कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु
ईर्-इरुवर्क्कु इरङ्कि निऩ्ऱु,
नेरिय नाल्मऱैप्पॊरुळै उरैत्तु, ऒळि चेर्
नॆऱि अळित्तोऩ् निऩ्ऱकोयिल्
पार् इचैयुम् पण्टितर्कळ् पल्-नाळुम्
पयिऩ्ऱु ओतुम् ओचै केट्टु,
वेरि मलि पॊऴिल्, किळ्ळै वेतङ्कळ्
पॊरुळ् चॊल्लुम् मिऴलै आमे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.133  
वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ्  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (Location: कच्चि एकम्पम् (काञ्चिपुरम्) God: एकाम्परनातर् Goddess: कामाट्चियम्मै)

वॆन्त वॆण्पॊटिप् पूचुम् मार्पिऩ् विरिनूल् ऒरुपाल् पॊरुन्त,
कन्तम् मल्कु कुऴलियोटुम् कटिपॊऴिल् कच्चि तऩ्ऩुळ्,
अन्तम् इल् कुणत्तार् अवर् पोऱ्‌ऱ, अणङ्किऩॊटु आटल् पुरि
ऎन्तै मेविय एकम्पम् तॊऴुतु एत्त, इटर् कॆटुमे.

[1]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.134  
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पऱियलूर् (परचलूर्) God: तिरुवीरट्टम् Goddess: )

करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[1]
करुत्तऩ्, कटवुळ्, कऩल् एन्ति आटुम्
निरुत्तऩ्, चटैमेल् निरम्पा मतियऩ्-
तिरुत्तम् उटैयार् तिरुप् पऱियलूरिल्,
विरुत्तऩ् ऎऩत् तकुम् वीरट्टत्ताऩे.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.135  
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्,  
Tune - मेकराकक्कुऱिञ्चि   (Location: तिरुप्पराय्तुऱै God: तिरुप्पराय्त्तुऱैनातर् Goddess: पचुम्पॊऩ्मयिलम्मै)

नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[1]
नीऱु चेर्वतु ऒर् मेऩियर्, नेरिऴै
कूऱु चेर्वतु ऒर् कोलम् आय्,
पाऱु चेर् तलैक् कैयर् पराय्त्तुऱै
आऱु चेर् चटै अण्णले.

[11]

Back to Top
तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ्   तिरुक्कटैक्काप्पु  
1 - Thirumurai   Pathigam 1.136  
मातर् मटप्पिटियुम् मट अऩ्ऩमुम्  
Tune - याऴ्मुरि   (Location: तरुमपुरम् God: तिरुतरुमपुरम् Goddess: पण् - याऴ्मूरि)

मातर् मटप्पिटियुम् मट अऩ्ऩमुम् अऩ्ऩतु ओर्
नटै उटै मलैमकळ् तुणै ऎऩ मकिऴ्वर्,
त इऩप्पटै निऩ्ऱु इचै पाटवुम् आटुवर्,
अवर् पटर् चटै नॆटुमुटियतु ऒर् पुऩलर्,
वेतमॊटु एऴिचै पाटुवर् आऴ्कटल् वॆण्तिरै
इरै नुरै करै पॊरुतु, विम्मि निऩ्ऱु, अयले
तातु अविऴ् पुऩ्ऩै तयङ्कु मलर्च् चिऱैवण्टु अऱै
ऎऴिल् पॊऴिल् कुयिल् पयिल् तरुमपुरम्पतिये.

[1]
मातर् मटप्पिटियुम् मट अऩ्ऩमुम् अऩ्ऩतु ओर्
नटै उटै मलैमकळ् तुणै ऎऩ मकिऴ्वर्,
त इऩप्पटै निऩ्ऱु इचै पाटवुम् आटुवर्,
अवर् पटर् चटै नॆटुमुटियतु ऒर् पुऩलर्,
वेतमॊटु एऴिचै पाटुवर् आऴ्कटल् वॆण्तिरै
इरै नुरै करै पॊरुतु, विम्मि निऩ्ऱु, अयले
तातु अविऴ् पुऩ्ऩै तयङ्कु मलर्च् चिऱैवण्टु अऱै
ऎऴिल् पॊऴिल् कुयिल् पयिल् तरुमपुरम्पतिये.

[11]

This page was last modified on Fri, 06 Jan 2023 06:54:04 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org