Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Selected Thiruppugazh Songs
Thiruppugazh # 1   - कैत्तल निऱैकऩि  (विनायकर्)  
Thiruppugazh # 2   - पक्करै विचित्रमणि  (विनायकर्)  
Thiruppugazh # 3   - उम्पर् तरु  (विनायकर्)  
Thiruppugazh # 4   - निऩतु तिरुवटि  (विनायकर्)  
Thiruppugazh # 5   - विटमटैचु वेलै  (विनायकर्)  
Thiruppugazh # 6   - मुत्तैत्तरु  (तिरुवरुणै)  
Thiruppugazh # 8   - उऩैत् तिऩम्  (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
Thiruppugazh # 9   - करुवटैन्तु  (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
Thiruppugazh # 13   - चन्ततम् पन्त  (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
Thiruppugazh # 15   - तटक्कैप् पङ्कयम्  (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
Thiruppugazh # 28   - अऱिवऴिय मयल्पॆरुक  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 31   - इयलिचैयिल् उचित  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 36   - एविऩै नेर्विऴि  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 56   - चङ्कै ताऩ् ऒऩ्ऱु  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 62   - तण्टै अणि  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 63   - तन्त पचितऩै  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 64   - तरिक्कुङ्कलै  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 68   - तॊन्ति चरिय  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 78   - परिमळ कळप  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 97   - वन्तु वन्तु मुऩ्  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 101   - विऱल्मारऩ् ऐन्तु  (तिरुच्चॆन्तूर्)  
Thiruppugazh # 106   - अतल वितल  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 107   - अपकार निन्तै  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 110   - अवऩितऩिले  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 114   - आऱुमुकम् आऱुमुकम्  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 134   - करुविऩ् उरुवाकि  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 156   - चिवऩार् मऩङ्कुळिर  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 158   - ची उतिरम् ऎङ्कुम्  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 166   - तलैवलि मरुत्तीटु  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 168   - तिमिर उतति  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 170   - नात विन्तु  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 179   - पोतकम् तरु  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 182   - मऩक्कवलै एतुम्  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 192   - वचऩमिक एऱ्‌ऱि  (पऴनि)  
Thiruppugazh # 212   - कामियत् तऴुन्ति  (चुवामिमलै)  
Thiruppugazh # 216   - चरण कमलालयत्तिल्  (चुवामिमलै)  
Thiruppugazh # 217   - चुत्तिय नरप्पुटऩ्  (चुवामिमलै)  
Thiruppugazh # 222   - नाचर्तङ् कटै  (चुवामिमलै)  
Thiruppugazh # 228   - पाति मतिनति  (चुवामिमलै)  
Thiruppugazh # 232   - वातमॊटु चूलै  (चुवामिमलै)  
Thiruppugazh # 240   - अरकर चिवऩ् अरि  (तिरुत्तणिकै)  
Thiruppugazh # 242   - इरुप्पवल् तिरुप्पुकऴ्  (तिरुत्तणिकै)  
Thiruppugazh # 243   - इरुमलु रोक  (तिरुत्तणिकै)  
Thiruppugazh # 249   - ऎऩक्कॆऩ यावुम्  (तिरुत्तणिकै)  
Thiruppugazh # 269   - चिऩत्तवर् मुटिक्कुम्  (तिरुत्तणिकै)  
Thiruppugazh # 278   - निऩैत्ततु ऎत्तऩै  (तिरुत्तणिकै)  
Thiruppugazh # 330   - मुट्टुप् पट्टु  (काञ्चीपुरम्)  
Thiruppugazh # 363   - नाटित् तेटि  (तिरुवाऩैक्का)  
Thiruppugazh # 366   - वेलैप्पोल् विऴि  (तिरुवाऩैक्का)  
Thiruppugazh # 367   - कुमर कुरुपर कुणतर  (तिरुवरुणै)  
Thiruppugazh # 401   - इरुविऩै अञ्च  (तिरुवरुणै)  
Thiruppugazh # 425   - चॆयचॆय अरुणा  (तिरुवरुणै)  
Thiruppugazh # 431   - तोतकप् पॆरुम्  (तिरुवरुणै)  
Thiruppugazh # 487   - वात पित्तमॊटु  (चितम्परम्)  
Thiruppugazh # 493   - ऎऴुकटल् मणलै  (चितम्परम्)  
Thiruppugazh # 513   - मऩमे उऩक्कुऱुति  (चितम्परम्)  
Thiruppugazh # 519   - नकैत्तु उरुक्कि  (कयिलैमलै)  
Thiruppugazh # 521   - पुमि अतऩिल्  (कयिलैमलै)  
Thiruppugazh # 523   - ऒरुपतुम् इरुपतुम्  (श्री चैलम् तिरुमलै)  
Thiruppugazh # 525   - चरवण पवनिति  (तिरुवेङ्कटम्)  
Thiruppugazh # 557   - पकलिरविऩिल्  (चॆऩ्ऩिमलै)  
Thiruppugazh # 561   - वाचित्तु  (तिरुचिराप्पळ्ळि)  
Thiruppugazh # 567   - पत्तियाल् याऩुऩै  (इरत्ऩकिरि)  
Thiruppugazh # 568   - चीराऩ कोल काल  (विरालिमलै)  
Thiruppugazh # 571   - निरामय पुरातऩ  (विरालिमलै)  
Thiruppugazh # 585   - अऩ्पाक वन्तु  (तिरुच्चॆङ्कोटु)  
Thiruppugazh # 586   - पन्तु आटि अम् कै  (तिरुच्चॆङ्कोटु)  
Thiruppugazh # 598   - कालऩिटत्तु  (तिरुच्चॆङ्कोटु)  
Thiruppugazh # 599   - तामा ताम आलापा  (तिरुच्चॆङ्कोटु)  
Thiruppugazh # 602   - पत्तर् कणप्रिय  (तिरुच्चॆङ्कोटु)  
Thiruppugazh # 610   - मऩैयवळ् नकैक्क  (ञाऩमलै)  
Thiruppugazh # 616   - ऐङ्करऩै  (कॊङ्कणकिरि)  
Thiruppugazh # 635   - अल्लिल् नेरुम्  (वळ्ळियूर्)  
Thiruppugazh # 636   - तिरुमकळ् उलावुम्  (कतिर्कामम्)  
Thiruppugazh # 656   - अटल् अरि मकवु  (वॆळ्ळिकरम्)  
Thiruppugazh # 675   - पुविपुऩल् कालुम्  (तिरुवालङ्काटु)  
Thiruppugazh # 676   - वटिवतु नीलम्  (तिरुवालङ्काटु)  
Thiruppugazh # 724   - अण्टर्पति कुटियेऱ  (चिऱुवै)  
Thiruppugazh # 725   - चीतळ वारिज  (चिऱुवै)  
Thiruppugazh # 766   - ऊऩत्तचै तोल्कळ्  (चीकाऴि)  
Thiruppugazh # 780   - ऎत्तऩै कोटि  (वैत्तीचुरऩ् कोयिल्)  
Thiruppugazh # 786   - चूलम् ऎऩ ओटु  (तिरुक्कटवूर्)  
Thiruppugazh # 798   - मरुक्कुलाविय  (तिरुविटैक्कऴि)  
Thiruppugazh # 816   - कूचाते पार्  (तिरुवारूर्)  
Thiruppugazh # 817   - कूर्वाय् नाराय्  (तिरुवारूर्)  
Thiruppugazh # 818   - पालो तेऩो पाको  (तिरुवारूर्)  
Thiruppugazh # 821   - करमु मुळरियिऩ्  (तिरुवारूर्)  
Thiruppugazh # 847   - ऎरुवाय् करुवाय्  (तिरुवीऴिमिऴलै)  
Thiruppugazh # 858   - अऱुकुनुऩि पऩि  (तिरुविटैमरुतूर्)  
Thiruppugazh # 894   - नीरिऴिवु कुट्टम्  (कुऱट्टि)  
Thiruppugazh # 904   - ऎऩ्ऩाल् पिऱक्कवुम्  (वयलूर्)  
Thiruppugazh # 923   - मतियाल् वित्तकऩ्  (करुवूर्)  
Thiruppugazh # 925   - तचैयाकिय  (करुवूर्)  
Thiruppugazh # 943   - इऱवामऱ्‌ पिऱवामल्  (अविनाचि)  
Thiruppugazh # 949   - तीराप् पिणितीर  (पेरूर्)  
Thiruppugazh # 973   - चुरुम्पु अणि  (इलञ्चि)  
Thiruppugazh # 974   - मालैयिल् वन्तु  (इलञ्चि)  
Thiruppugazh # 998   - नालिरण्टितऴाले  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1002   - कटलै पयऱॊटु  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1015   - विटम् ऎऩ अयिल्  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1028   - काति मोति  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1040   - नाराले तोल्  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1041   - माता वोटे  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1045   - अमल वायु  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1053   - अतल चेटऩाराट  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1177   - पुकरिल् चेवल  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1250   - ती ऊतै तात्रि  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1291   - तुळ्ळु मतवेळ्  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1296   - नीलङ्कॊळ्  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1297   - पट्टुप् पटात  (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
Thiruppugazh # 1306   - कुम्पकोणम्  (क्षेत्तिरक् कोवै)  
Thiruppugazh # 1307   - अकरमुमाकि  (पऴमुतिर्च्चोलै)  
Thiruppugazh # 1309   - कारणमताक  (पऴमुतिर्च्चोलै)  
Thiruppugazh # 1315   - चीर् चिऱक्कुम् मेऩि  (पऴमुतिर्च्चोलै)  
Thiruppugazh # 1318   - वातिऩै अटर्न्त  (पऴमुतिर्च्चोलै)  
Thiruppugazh # 1328   - एऱुमयिलेऱि  (तिरुवरुणै)  
Thiruppugazh # 1
कैत्तल निऱैकऩि   (विनायकर्)  
तत्तऩ तऩतऩ तत्तऩ तऩतऩ
     तत्तऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

कैत्तल निऱैकऩि यप्पमॊ टवल्पॊरि
     कप्पिय करिमुक ...... ऩटिपेणिक्
कऱ्‌ऱिटु मटियवर् पुत्तियि लुऱैपव
     कऱ्‌पक मॆऩविऩै ...... कटितेकुम्
मत्तमु मतियमुम् वैत्तिटु मरऩ्मकऩ्
     मऱ्‌पॊरु तिरळ्पुय ...... मतयाऩै
मत्तळ वयिऱऩै उत्तमि पुतल्वऩै
     मट्टविऴ् मलर्कॊटु ...... पणिवेऩे
मुत्तमि ऴटैविऩै मुऱ्‌पटु किरितऩिल्
     मुऱ्‌पट ऎऴुतिय ...... मुतल्वोऩे
मुप्पुर मॆरिचॆय्त अच्चिव ऩुऱैरतम्
     अच्चतु पॊटिचॆय्त ...... अतितीरा
अत्तुय रतुकॊटु चुप्पिर मणिपटुम्
     अप्पुऩ मतऩिटै ...... इपमाकि
अक्कुऱ मकळुट ऩच्चिऱु मुरुकऩै
     अक्कण मणमरुळ् ...... पॆरुमाळे.
कैत्तल निऱैकऩि अप्प मॊटु अवल् पॊरि
कप्पिय करिमुकऩ् अटिपेणि
कऱ्‌ऱिटुम् अटियवर् पुत्तियिल् उऱैपव
कऱ्‌पकम् ऎऩविऩै कटितेकुम्
मत्तमुम् मतियमुम् वैत्तिटुम् अरऩ्मकऩ्
मऱ्‌पॊरु तिरळ्पुय मतयाऩै
मत्तळ वयिऱऩै उत्तमि पुतल्वऩै
मट्टु अविऴ् मलर्कॊ(ण्)टु पणिवेऩे
मुत्तमिऴ् अटैविऩै मुऱ्‌पटु किरितऩिल्
मुऱ्‌पट ऎऴुतिय मुतल्वोऩे
मुप्पुरम् ऎरि चॆय्त अच्चिवऩ् उऱै रतम्
अच्चु अतु पॊटिचॆय्त अतितीरा
अत्तुयर् अतु कॊ(ण्)टु चुप्पिरमणि पटुम्
अप्पुऩम् अतऩिटै इपमाकि
अक्कुऱ मकळुटऩ् अच्चिऱु मुरुकऩै
अक्कणम् मणम् अरुळ् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 2
पक्करै विचित्रमणि   (विनायकर्)  
तत्ततऩ तत्ततऩ तत्ततऩ तत्ततऩ
     तत्ततऩ तत्ततऩ ...... तऩताऩ

पक्करैवि चित्रमणि पॊऱ्‌कलणै यिट्टनटै
     पट्चियॆऩु मुक्रतुर ...... कमुनीपप्
पक्कुवम लर्त्तॊटैयुम् अक्कुवटु पट्टॊऴिय
     पट्टुरुव विट्टरुळ्कै ...... वटिवेलुम्
तिक्कतुम तिक्कवरु कुक्कुटमुम् रट्चैतरु
     चिऱ्‌ऱटियु मुऱ्‌ऱियप ...... ऩिरुतोळुम्
चॆय्प्पतियुम् वैत्तुयर्ति रुप्पुकऴ्वि रुप्पमॊटु
     चॆप्पॆऩऎ ऩक्करुळ्कै ...... मऱवेऩे

इक्कवरै नऱ्‌कऩिकळ् चर्क्करैप रुप्पुटऩॆय्
     ऎट्पॊरिय वऱ्‌ऱुवरै ...... इळनीर्वण्
टॆच्चिल्पय ऱप्पवकै पच्चरिचि पिट्टुवॆळ
     रिप्पऴमि टिप्पल्वकै ...... तऩिमूलम्
मिक्कअटि चिऱ्‌कटलै पट्चणमॆ ऩक्कॊळॊरु
     विक्किनच मर्त्तऩॆऩुम् ...... अरुळाऴि
वॆऱ्‌पकुटि लच्चटिल विऱ्‌परम रप्पररुळ्
     वित्तकम रुप्पुटैय ...... पॆरुमाळे.
पक्करै विचित्तिर मणि पॊऩ् क(ल्)लणै इट्ट नटै
पट्चि ऎऩुम् उक्र तुरकमुम् नीपप्
पक्कुव मलर्त् तॊटैयुम् अक् कुवटु पट्टु ऒऴिय
पट्टु उरुव विट्टु अरुळ् कै वटि वेलुम्
तिक्कु अतु मतिक्क वरु कुक्कुटमुम् रट्चै तरुम्
चिऱ्‌ऱु अटियुम् मुऱ्‌ऱिय पऩ्ऩिरु तोळुम्
चॆय्प्पतियुम् वैत्तु उयर् तिरुप्पुकऴ् विरुप्पमॊटु
चॆप्पु ऎऩ ऎऩक्कु अरुळ्कै मऱवेऩे
इक्कु अवरै नऱ्‌कऩिकळ् चर्क्करै परुप्पुटऩ् नॆय्
ऎळ् पॊरि अवल् तुवरै इळ नीर् वण्टु
ऎच्चिल् पयऱु अप्प वकै पच्चरिचि पिट्टु वॆळरिप्
पऴम् इटिप् पल्वकै तऩि मूलम्
मिक्क अटिचिल् कटलै पट्चणम् ऎऩक् कॊळ्
ऒरु विक्किन चमर्त्तऩ् ऎऩ्ऩुम् अरुळ् आऴि
वॆऱ्‌प कुटिलच् चटिल विल् परमर् अप्पर् अरुळ्
वित्तक मरुप्पु उटैय पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 3
उम्पर् तरु   (विनायकर्)  
तन्ततऩत् ताऩतऩत् ...... तऩताऩ
     तन्ततऩत् ताऩतऩत् ...... तऩताऩ
कणपतिये नी वन्तिटुवाय् कुण नितिये अरुळ् तन्तिटुवाय्
कणपतिये नी वन्तिटुवाय् कुण नितिये अरुळ् तन्तिटुवाय्

उम्पर्तरुत् तेनुमणिक् ...... कचिवाकि
     ऒण्कटलिऱ्‌ ऱेऩमुतत् ...... तुणर्वूऱि
इऩ्परचत् तेपरुकिप् ...... पलकालुम्
     ऎऩ्ऱऩुयिर्क् कातरवुऱ्‌ ...... ऱरुळ्वाये
तम्पितऩक् काकवऩत् ...... तणैवोऩे
     तन्तैवलत् तालरुळ्कैक् ...... कऩियोऩे
अऩ्पर्तमक् काऩनिलैप् ...... पॊरुळोऩे
     ऐन्तुकरत् ताऩैमुकप् ...... पॆरुमाळे.
उम्पर् तरु तेऩुमणि कचिवाकि
ऒण्कटलिऱ्‌ तेऩमुतु उणर्वूऱि
इऩ्परचत्ते परुकिप् पलकालुम्
ऎन्तऩुयिर्क्कु आतरवुऱ्‌ऱु अरुळ्वाये
तम्पितऩक्काक वऩत्(तु) अणैवोऩे
तन्तै वलत्ताल् अरुळ्कैक् कऩियोऩे
अऩ्पर्तमक् काऩ निलैप् पॊरुळोऩे
ऐन्तु करत्तु आऩैमुकप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 4
निऩतु तिरुवटि   (विनायकर्)  
तऩऩ तऩतऩ तत्तऩ तत्तऩ
     तऩऩ तऩतऩ तत्तऩ तत्तऩ
          तऩऩ तऩतऩ तत्तऩ तत्तऩ ...... तऩताऩ

निऩतु तिरुवटि चत्तिम यिऱ्‌कॊटि
     निऩैवु करुतिटु पुत्तिकॊ टुत्तिट
          निऱैय अमुतुचॆय् मुप्पऴ मप्पमु ...... निकऴ्पाल्तेऩ्
नॆटिय वळैमुऱि इक्कॊटु लट्टुकम्
     निऱविल् अरिचिप रुप्पवल् ऎट्पॊरि
          निकरिल् इऩिकत लिक्कऩि वर्क्कमुम् ...... इळनीरुम्
मऩतु मकिऴ्वॊटु तॊट्टक रत्तॊरु
     मकर चलनिति वैत्ततु तिक्कर
          वळरु करिमुक ऒऱ्‌ऱैम रुप्पऩै ...... वलमाक
मरुवु मलर्पुऩै तॊत्तिर चॊऱ्‌कॊटु
     वळर्कै कुऴैपिटि तॊप्पण कुट्टॊटु
          वऩच परिपुर पॊऱ्‌पत अर्च्चऩै ...... मऱवेऩे
तॆऩऩ तॆऩतॆऩ तॆत्तॆऩ ऩप्पल
     चिऱिय अऱुपत मॊय्त्तुति रप्पुऩल्
          तिरळुम् उऱुचतै पित्तनि णक्कुटल् ...... चॆऱिमूळै
चॆरुम उतरनि रप्पुचॆ रुक्कुटल्
     निरैय अरवनि ऱैत्तक ळत्तिटै
          तिमित तिमितिमि मत्तळि टक्कैकळ् ...... चॆकचेचे
ऎऩवॆ तुकुतुकु तुत्तॆऩ ऒत्तुकळ्
     तुटिकळ् इटिमिक ऒत्तुमु ऴक्किट
          टिमुट टिमुटिमु टिट्टिमॆ ऩत्तविल् ...... ऎऴुमोचै
इकलि अलकैकळ् कैप्पऱै कॊट्टिट
     इरण पयिरवि चुऱ्‌ऱुन टित्तिट
          ऎतिरु निचिचर रैप्पॆलि यिट्टरुळ् ...... पॆरुमाळे.
निऩतु तिरुवटि चत्ति मयिल् कॊटि
निऩैवु करुतिटु पुत्ति कॊटुत्तिट
निऱैय अमुतु चॆय् मुप्पऴम् अप्पमु(म्) निकऴ् पाल् तेऩ्
नॆटिय वळै मुऱि इक्कॊटु लट्टुकम्
निऱ विल् अरिचि परुप्पु अवल् ऎळ् पॊरि
निकर् इल् इऩि कतलि कऩि वर्क्कमुम् इळनीरुम्
मऩतु मकिऴ्वॊटु तॊट्ट करत्तु
ऒरु मकर चलनिति वैत्त तुति कर
वळरु(म्) करि मुक ऒऱ्‌ऱै मरुप्पऩै वलमाक
मरुवु मलर् पुऩै तॊत्तिर चॊल् कॊटु
वळर् कै कुऴै पिटि तॊप्पण(म्) कुट्टॊटु
वऩच परि पुर पॊऩ् पत अर्च्चऩै मऱवेऩे
तॆऩऩ तॆऩतॆऩ तॆत्तॆऩ अऩ पल
चिऱिय अऱु पतम् मॊय्त्तु उतिरप् पुऩल्
तिरळुम् उऱु चतै पित्त(म्) निणक् कुटल् चॆऱि मूळै
चॆरुम उतर निरप्पु(म्) चॆरुक् कुटल्
निरैय अरव निऱैत्त कळत्तु इटै
तिमित तिमितिमि मत्तळ(म्) इटक्कैकळ् चॆकचे चे
ऎऩवॆ तुकु तुकु तुत्तॆऩ ऒत्तुकळ् तुटिकळ्
इटि मिक ऒत्तु मुऴक्किट
टिमुट टिमु टिमु टिट्टिम् ऎऩत् तविल् ऎऴुम् ओचै
इकलि अलकैकळ् कैप्पऱै कॊट्टिट
इरण पयिरवि चुऱ्‌ऱु नटित्तिट
ऎतिरु निचिचररैप् पॆलि इट्टु अरुळ् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 5
विटमटैचु वेलै   (विनायकर्)  
तऩतऩऩ ताऩ तऩतऩऩ ताऩ
     तऩतऩऩ ताऩ ...... तऩताऩ

विटमटैचु वेलै अमरर्पटै चूलम्
     विचैयऩ्विटु पाण ...... मॆऩवेताऩ्
विऴियुमति पार वितमुमुटै मातर्
     विऩैयिऩ्विळै वेतुम् ...... अऱियाते
कटियुलवु पायल् पकलिरवॆ ऩातु
     कलवितऩिल् मूऴ्कि ...... वऱिताय
कयवऩऱि वीऩऩ् इवऩुमुयर् नीटु
     कऴलिणैकळ् चेर ...... अरुळ्वाये
इटैयर्चिऱु पालै तिरुटिकॊटु पोक
     इऱैवऩ्मकळ् वाय्मै ...... अऱियाते
इतयमिक वाटि युटैयपिळै नात
     कणपतियॆ ऩाम ...... मुऱैकूऱ
अटैयलवर् आवि वॆरुवअटि कूर
     अचलुमऱि यामल् ...... अवरोट
अकल्वतॆऩ टाचॊल् ऎऩवुमुटि चाट
     अऱिवरुळुम् आऩै ...... मुकवोऩे.
विटम् अटैचु वेलै अमरर् पटै चूलम्
विचैयऩ् विटु पाणम् ऎऩवे ताऩ्
विऴियुम् अति पार वितमुम् उटै मातर्
विऩैयिऩ् विळैवु एतुम् अऱियाते
कटि उलवु पायल् पकल् इरवु ऎऩातु
कलवि तऩिल् मूऴ्कि वऱिताय
कयवऩ् अऱिवु ईऩऩ् इवऩुम् उयर् नीटु
कऴल् इणैकळ् चेर अरुळ्वाये
इऱैवऩ् मकळ् वाय्मै अऱियाते
इतयम् मिक वाटि उटैय पि(ळ्)ळै नात
कणपति ऎऩु नामम् मुऱै कूऱ
इटैयर् चिऱु पालै तिरुटि कॊ(ण्)टु पोक
अटैयलवर् आवि वॆरुव अटि कूर
अचलुम् अऱियामल् अवर् ओट
अकल्वतु ऎऩटा चॊल् ऎऩवुम् मुटि चाट
अऱिवु अरुळुम् आऩै मुकवोऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 6
मुत्तैत्तरु   (तिरुवरुणै)  
तत्तत्तऩ तत्तत् तऩतऩ
     तत्तत्तऩ तत्तत् तऩतऩ
          तत्तत्तऩ तत्तत् तऩतऩ ...... तऩताऩ

मुत्तैत्तरु पत्तित् तिरुनकै
     अत्तिक्किऱै चत्तिच् चरवण
          मुत्तिक्कॊरु वित्तुक् कुरुपर ...... ऎऩवोतुम्
मुक्कट्पर मऱ्‌कुच् चुरुतियिऩ्
     मुऱ्‌पट्टतु कऱ्‌पित् तिरुवरुम्
          मुप्पत्तुमु वर्क्कत् तमररुम् ...... अटिपेणप्
पत्तुत्तलै तत्तक् कणैतॊटु
     ऒऱ्‌ऱैक्किरि मत्तैप् पॊरुतॊरु
          पट्टप्पकल् वट्टत् तिकिरियिल् ...... इरवाकप्
पत्तऱ्‌किर तत्तैक् कटविय
     पच्चैप्पुयल् मॆच्चत् तकुपॊरुळ्
          पट्चत्तॊटु रट्चित् तरुळ्वतुम् ...... ऒरुनाळे
तित्तित्तॆय ऒत्तप् परिपुर
     निर्त्तप्पतम् वैत्तुप् पयिरवि
          तिक्कॊट्कन टिक्कक् कऴुकॊटु ...... कऴुताटत्
तिक्कुप्परि अट्टप् पयिरवर्
     तॊक्कुत्तॊकु तॊक्कुत् तॊकुतॊकु
          चित्रप्पवु रिक्कुत् त्रिकटक ...... ऎऩवोतक्
कॊत्तुप्पऱै कॊट्टक् कळमिचै
     कुक्कुक्कुकु कुक्कुक् कुकुकुकु
          कुत्तिप्पुतै पुक्कुप् पिटियॆऩ ...... मुतुकूकै
कॊट्पुऱ्‌ऱॆऴ नट्पऱ्‌ ऱवुणरै
     वॆट्टिप्पलि यिट्टुक् कुलकिरि
          कुत्तुप्पट ऒत्तुप् पॊरवल ...... पॆरुमाळे.
मुत्तैत्तरु पत्तित् तिरुनकै
अत्तिक्कु इऱै चत्तिच् चरवण
मुत्तिक्कॊरु वित्तुक् कुरुपर ऎऩवोतुम्
मुक्कट्परमऱ्‌कु चुरुतियिऩ्
मुऱ्‌पट्टतु कऱ्‌पित्तु इरुवरुम्
मुप्पत्तुमुवर्क्कत्तु अमररुम् अटिपेण
पत्तुत्तलै तत्तक् कणैतॊटु
ऒऱ्‌ऱैक्किरि मत्तैप् पॊरुतु
ऒरु पट्टप्पकल् वट्टत् तिकिरियिल् इरवाक
पत्तऱ्‌कु इरतत्तैक् कटविय
पच्चैप्पुयल् मॆच्चत् तकुपॊरुळ्
पट्चत्तॊटु रट्चित् तरुळ्वतुम् ऒरुनाळे
तित्तित्तॆय ऒत्तप् परिपुर
निर्त्तप्पतम् वैत्तुप् पयिरवि
तिक्कॊट्क नटिक्क कऴुकॊटु कऴुताट
तिक्कुप्परि अट्टप् पयिरवर्
तॊक्कुत्तॊकु तॊक्कुत् तॊकुतॊकु
चित्रप्पवुरिक्कु त्रिकटक ऎऩवोत
कॊत्तुप्पऱै कॊट्ट कळमिचै
कुक्कुक्कुकु कुक्कुक् कुकुकुकु
कुत्तिप्पुतै पुक्कुप् पिटियॆऩ मुतुकूकै
कॊट्पुऱ्‌ऱॆऴ नट्पऱ्‌ऱ अवुणरै
वॆट्टिप्पलियिट्टुक् कुलकिरि
कुत्तुप्पट ऒत्तुप् पॊरवल पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 8
उऩैत् तिऩम्   (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

उऩैत्ति ऩन्तॊऴु तिलऩुऩ तियल्पिऩै
     उरैत्ति लऩ्पल मलर्कॊटुऩ् अटियिणै
          उऱप्प णिन्तिलऩ् ऒरुतव मिलऩुऩ ...... तरुळ्माऱा
उळत्तु ळऩ्पिऩर् उऱैविटम् अऱिकिलऩ्
     विरुप्पॊ टुऩ्चिक रमुम्वलम् वरुकिलऩ्
          उवप्पॊ टुऩ्पुकऴ् तुतिचॆय विऴैकिलऩ् ...... मलैपोले
कऩैत्तॆ ऴुम्पक टतुपिटर् मिचैवरु
     कऱुत्त वॆञ्चिऩ मऱलितऩ् उऴैयिऩर्
          कतित्त टर्न्तॆऱि कयिऱटु कतैकॊटु ...... पॊरुपोते
कलक्कु ऱुञ्चॆयल् ऒऴिवऱ अऴिवुऱु
     करुत्तु नैन्तल मुऱुपॊऴु तळवैकॊळ्
          कणत्तिल् ऎऩ्पय मऱमयिल् मुतुकिऩिल् ...... वरुवाये
विऩैत्त लन्तऩिल् अलकैकळ् कुतिकॊळ
     विऴुक्कु टैन्तुमॆय् उकुतचै कऴुकुण
          विरित्त कुञ्चियर् ऎऩुमवु णरैअमर् ...... पुरिवेला
मिकुत्त पण्पयिल् कुयिल्मॊऴि अऴकिय
     कॊटिच्चि कुङ्कुम मुलैमुक टुऴुनऱै
          विरैत्त चन्तऩ म्रुकमत पुयवरै ...... उटैयोऩे
तिऩत्ति ऩञ्चतुर् मऱैमुनि मुऱैकॊटु
     पुऩऱ्‌चॊ रिन्तलर् पॊतियवि णवरॊटु
          चिऩत्तै निन्तऩै चॆयुमुनि वरर्तॊऴ ...... मकिऴ्वोऩे
तॆऩत्तॆ ऩन्तऩ ऎऩवरि यळिनऱै
     तॆविट्ट अऩ्पॊटु परुकुयर् पॊऴिल्तिकऴ्
          तिरुप् परङ्किरि तऩिलुऱै चरवण ...... पॆरुमाळे.
उऩैत्ति ऩन्तॊऴु तिलऩ् उऩतियल्पिऩै
उरैत्तिलऩ् पल मलर्कॊटुऩ् अटियिणै
उऱप्प णिन्तिलऩ् ऒरुतव मिलऩ् उऩतरुळ्माऱा
उळत्तु ळऩ्पिऩर् उऱैविटम् अऱिकिलऩ्
विरुप्पॊटुऩ् चिकरमुम्वलम् वरुकिलऩ्
उवप्पॊटुऩ्पुकऴ् तुतिचॆय विऴैकिलऩ्
मलैपोले कऩैत्तॆ ऴुम्पकटतु पिटर् मिचैवरु
कऱुत्त वॆञ्चिऩ मऱलितऩ् उऴैयिऩर्
कतित्त टर्न्तॆऱि कयिऱु अटुकतैकॊटु पॊरुपोते
कलक्कु ऱुञ्चॆयल् ऒऴिवऱ अऴिवुऱु
करुत्तु नैन्तु अल मुऱुपॊऴुतु अळवैकॊळ्
कणत्तिल् ऎऩ्पय मऱ मयिल् मुतुकिऩिल् वरुवाये
विऩैत्तलन्तऩिल् अलकैकळ् कुतिकॊळ
विऴुक्कु टैन्तुमॆय् उकुतचै कऴुकुण
विरित्त कुञ्चियर् ऎऩुम् अवुणरै अमर्पुरिवेला
मिकुत्त पण्पयिल् कुयिल्मॊऴि अऴकिय
कॊटिच्चि कुङ्कुम मुलैमुकटु उऴुनऱै
विरैत्त चन्तऩ म्रुकमत पुयवरै उटैयोऩे
तिऩत्तिऩञ् चतुर्मऱैमुनि मुऱैकॊटु
पुऩऱ्‌चॊरिन्तु अलर् पॊतिय विणवरॊटु
चिऩत्तै निन्तऩै चॆयुमुनि वरर्तॊऴ मकिऴ्वोऩे
तॆऩत्तॆऩन्तऩ ऎऩ वरि यळिनऱै
तॆविट्ट अऩ्पॊटु परुकु उयर् पॊऴिल्तिकऴ्
तिरुप् परङ्किरि तऩिलुऱै चरवण पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 9
करुवटैन्तु   (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
तऩऩतन्त तत्तत्त तन्त
     तऩऩतन्त तत्तत्त तन्त
          तऩऩतन्त तत्तत्त तन्त ...... तऩताऩ

करुवटैन्तु पत्तुऱ्‌ऱ तिङ्कळ्
     वयिऱिरुन्तु मुऱ्‌ऱिप्प यिऩ्ऱु
          कटैयिल्वन्तु तित्तुक्कु ऴन्तै ...... वटिवाकिक्
कऴुवियङ्कॆ टुत्तुच्चु रन्त
     मुलैयरुन्तु विक्कक्कि टन्तु
          कतऱियङ्कै कॊट्टित्त वऴ्न्तु ...... नटमाटि
अरैवटङ्कळ् कट्टिच्च तङ्कै
     इटुकुतम्पै पॊऱ्‌चुट्टि तण्टै
          अवैयणिन्तु मुऱ्‌ऱिक्कि ळर्न्तु ...... वयतेऱि
अरियपॆण्कळ् नट्पैप्पु णर्न्तु
     पिणियुऴऩ्ऱु चुऱ्‌ऱित्ति रिन्त
          तमैयुमुऩ्क्रु पैच्चित्तम् ऎऩ्ऱु ...... पॆऱुवेऩो
इरविइन्त्रऩ् वॆऱ्‌ऱिक्कु रङ्कि
     ऩरचरॆऩ्ऱुम् ऒप्पऱ्‌ऱ उन्ति
          यिऱैवऩ्ऎण्कि ऩक्कर्त्त ऩॆऩ्ऱुम् ...... नॆटुनीलऩ्
ऎरियतॆऩ्ऱुम् रुत्रऱ्‌चि ऱन्त
     अनुमऩॆऩ्ऱुम् ऒप्पऱ्‌ऱ अण्टर्
          ऎवरुम्इन्त वर्क्कत्तिल् वन्तु ...... पुऩमेव
अरियतऩ्प टैक्कर्त्त रॆऩ्ऱु
     अचुरर्तङ्कि ळैक्कट्टै वॆऩ्ऱ
          अरिमुकुन्तऩ् मॆच्चुऱ्‌ऱ पण्पिऩ् ...... मरुकोऩे
अयऩैयुम्पु टैत्तुच्चि ऩन्तु
     उलकमुम्प टैत्तुप्प रिन्तु
          अरुळ्परङ्कि रिक्कुट्चि ऱन्त ...... पॆरुमाळे.
करुवटैन्तु पत्तुऱ्‌ऱ तिङ्कळ्
वयिऱिरुन्तु मुऱ्‌ऱिप्प यिऩ्ऱु
कटैयिल्वन्तु तित्तु कुऴन्तै वटिवाकि
कऴुवियङ्कॆ टुत्तु चुरन्त
मुलैयरुन्तु विक्क किटन्तु
कतऱि अङ्कै कॊट्टित्तवऴ्न्तु नटमाटि
अरैवटङ्कळ् कट्टि चतङ्कै
इटुकुतम्पै पॊऱ्‌चुट्टि तण्टै
अवैयणिन्तु मुऱ्‌ऱिक् किळर्न्तु वयतेऱि
अरियपॆण्कळ् नट्पैप् पुणर्न्तु
पिणियुऴऩ्ऱु चुऱ्‌ऱित् तिरिन्त(तु)
अमैयुम् उऩ् क्रुपैच्चित्तम् ऎऩ्ऱु पॆऱुवेऩो
इरविइन्त्रऩ् वॆऱ्‌ऱिक्कु कुरङ्किऩ
अरचरॆऩ्ऱुम् ऒप्पऱ्‌ऱ उन्ति
इऱैवऩ् ऎण् किऩक्क अर्त्त ऎऩ्ऱुम्
नॆटुनीलऩ् ऎरियतॆऩ्ऱुम् रुत्रऱ्‌ चिऱन्त
अनुमऩॆऩ्ऱुम् ऒप्पऱ्‌ऱ अण्टर्
ऎवरुम् इन्त वर्क्कत्तिल् वन्तु पुऩमेव
अरियतऩ् पटैक्कु अर्त्तरॆऩ्ऱु
अचुरर्तङ्कि ळैक्कट्टै वॆऩ्ऱ
अरिमुकुन्तऩ् मॆच्चुऱ्‌ऱ पण्पिऩ् मरुकोऩे
अयऩैयुम् पुटैत्तुच् चिऩन्तु
उलकमुम् पटैत्तु परिन्तु
अरुळ् परङ् किरिक्कुळ् चिऱन्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 13
चन्ततम् पन्त   (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
तन्तऩन् तन्तत् ...... तऩताऩ
     तन्तऩन् तन्तत् ...... तऩताऩ
वा वा मुरुका वटिवेला वळ्ळि मणाळा वटिवेला
वा वा मुरुका वटिवेला वळ्ळि मणाळा वटिवेला

चन्ततम् पन्तत् ...... तॊटराले
     चञ्चलन् तुञ्चित् ...... तिरियाते
कन्तऩॆऩ् ऱॆऩ्ऱुऱ्‌ ...... ऱुऩैनाळुम्
     कण्टुकॊण् टऩ्पुऱ्‌ ...... ऱिटुवेऩो
तन्तियिऩ् कॊम्पैप् ...... पुणर्वोऩे
     चङ्करऩ् पङ्किऱ्‌ ...... चिवैपाला
चॆन्तिलङ् कण्टिक् ...... कतिर्वेला
     तॆऩ्परङ् कुऩ्ऱिऱ्‌ ...... पॆरुमाळे.
चन्ततम् पन्तत् तॊटराले
चञ्चलन् तुञ्चित् तिरियाते
कन्तऩॆऩ्ऱु ऎऩ्ऱु उऱ्‌ऱु उऩैनाळुम्
कण्टुकॊण्टु अऩ्पुऱ्‌ऱिटुवेऩो
तन्तियिऩ् कॊम्पै पुणर्वोऩे
चङ्करऩ् पङ्किऱ्‌ चिवैपाला
चॆन्तिलङ् कण्टिक् कतिर्वेला
तॆऩ्परङ् कुऩ्ऱिऱ्‌ पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 15
तटक्कैप् पङ्कयम्   (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम्)  
तऩत्तत् तन्तऩन् तऩत्तत् तन्तऩन्
     तऩत्तत् तन्तऩन् ......तऩताऩ

तटक्कैप् पङ्कयम् कॊटैक्कुक् कॊण्टल्तण्
     टमिऴ्क्कुत् तञ्चमॆऩ् ...... ऱुलकोरैत्
तवित्तुच् चॆऩ्ऱिरन् तुळत्तिऱ्‌ पुण्पटुन्
     तळर्च्चिप् पम्परन् ...... तऩैयूचऱ्‌
कटत्तैत् तुऩ्पमण् चटत्तैत् तुञ्चिटुङ्
     कलत्तैप् पञ्चइन् ...... त्रियवाऴ्वैक्
कणत्तिऱ्‌ चॆऩ्ऱिटन् तिरुत्तित् तण्टैयङ्
     कऴऱ्‌कुत् तॊण्टुकॊण् ...... टरुळ्वाये
पटैक्कप् पङ्कयऩ् तुटैक्कच् चङ्करऩ्
     पुरक्कक् कञ्चैमऩ् ...... पणियाकप्
पणित्तुत् तम्पयन् तणित्तुच् चन्ततम्
     परत्तैक् कॊण्टिटुन् ...... तऩिवेला
कुटक्कुत् तॆऩ्परम् पॊरुप्पिऱ्‌ ऱङ्कुमङ्
     कुलत्तिऱ्‌ कङ्कैतऩ् ...... चिऱियोऩे
कुऱप्पॊऱ्‌ कॊम्पैमुऩ् पुऩत्तिऱ्‌ चॆङ्करङ्
     कुवित्तुक् कुम्पिटुम् ...... पॆरुमाळे.
तटक्कैप् पङ्कयम्
कॊटैक्कुक् कॊण्टल्
तण्टमिऴ्क्कुत् तञ्चमॆऩ्ऱु
उलकोरैत् तवित्तुच् चॆऩ्ऱिरन्तु
उळत्तिऱ्‌ पुण्पटुम्
तळर्च्चिप् पम्परन्तऩै
ऊचऱ्‌ कटत्तै
तुऩ्पमण् चटत्तै
तुञ्चिटुङ् कलत्तै
पञ्चइन्त्रिय वाऴ्वै
कणत्तिऱ्‌ चॆऩ्ऱु इटम् तिरुत्ति
तण्टैयङ् कऴऱ्‌कु
तॊण्टुकॊण् टरुळ्वाये
पटैक्कप् पङ्कयऩ्
तुटैक्कच् चङ्करऩ्
पुरक्कक् कञ्चैमऩ्
पणियाकप् पणित्तु
तम्पयन् तणित्तु
चन्ततम् परत्तैक् कॊण्टिटुम्
तऩिवेला
कुटक्कुत् तॆऩ्परम् पॊरुप्पिल् तङ्कुम्
अङ्कुलत्तिऱ्‌ कङ्कैतऩ् चिऱियोऩे
कुऱप्पॊऱ्‌ कॊम्पैमुऩ्
पुऩत्तिऱ्‌ चॆङ्करङ् कुवित्तुक् कुम्पिटुम् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 28
अऱिवऴिय मयल्पॆरुक   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
तऩतऩऩ तऩतऩऩ तऩतऩऩ तऩतऩऩ
     तऩतऩऩ तऩतऩऩ ...... तऩताऩा

अऱिवऴिय मयल्पॆरुक उरैयुमऱ विऴिचुऴल
     अऩल्-अविय मलमॊऴुक ...... अकलाते
अऩैयुमऩै अरुकिलुऱ वॆरुवियऴ उऱवुम्-अऴ
     अऴलिऩिकर् मऱलियॆऩै ...... अऴैयाते
चॆऱियुमिरु विऩैकरण मरुवुपुलऩ् ऒऴियवुयर्
     तिरुवटियिल् अणुकवर ...... अरुळ्वाये
चिवऩैनिकर् पॊतियवरै मुनिवऩ्-अक मकिऴइरु
     चॆविकुळिर इऩियतमिऴ् ...... पकर्वोऩे
नॆऱितवऱि अलरिमति नटुवऩ्मक पतिमुळरि
     निरुतिनिति पतिकरिय ...... वऩमालि
निलवुमऱै अवऩ्-इवर्कळ् अलैयअर चुरिमैपुरि
     निरुतऩुर मऱअयिलै ...... विटुवोऩे
मऱिपरचु करम्-इलकु परमऩ्-उमै इरुविऴियुम्
     मकिऴमटिम् इचैवळरुम् ...... इळैयोऩे
मतलैतव ऴुम्-उततियिटै वरुतरळ मणिपुळिऩ
     मऱैयवुयर् करैयिलुऱै ...... पॆरुमाळे.
अऱिवऴिय मयल् पॆरुक उरैयुमऱ विऴिचुऴल
अऩलविय मलमॊऴुक अकलाते
अऩैयुमऩै अरुकिलुऱ वॆरुवियऴ >उऱवुमऴ
अऴलिऩिकर् मऱलि यॆऩै अऴैयाते
चॆऱियुमिरु विऩै करण मरुवुपुलऩ् ऒऴिय उयर्
तिरुवटियिल् अणुक वरम् अरुळ्वाये
चिवऩैनिकर् पॊतियवरै मुऩिवऩ् अकमकिऴ इरु
चॆविकुळिर इऩियतमिऴ् पकर्वोऩे
नॆऱितवऱि अलरिमति नटुवऩ् मकपति मुळरि
निरुति नितिपति करिय वऩमालि
निलवुमऱै अवऩिवर्कळ् अलैय अरचुरिमै पुरि
निरुतऩुरम् अऱ अयिलै विटुवोऩे
मऱिपरचु करमिलकु परमऩुमै इरुविऴियु
मकिऴमटि मिचै वळरुम् इळैयोऩे
मतलैतवऴ् उततियिटै वरुतरळ मणि पुळिऩ
मऱैयवुयर् करैयिलुऱै पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 31
इयलिचैयिल् उचित   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
तऩतऩऩ तऩऩ तन्तत् ...... तऩताऩ
     तऩतऩऩ तऩऩ तन्तत् ...... तऩताऩ
वेल् मुरुका वेल् मुरुका वेल् मुरुका वेल्
वेल् मुरुका वेल् मुरुका वेल् मुरुका वेल्

इयलिचैयि लुचित वञ्चिक् ...... कयर्वाकि
     इरवुपकल् मऩतु चिन्तित् ...... तुऴलाते
उयर्करुणै पुरियु मिऩ्पक् ...... कटल्मूऴ्कि
     उऩैयॆऩतु ळऱियु मऩ्पैत् ...... तरुवाये
मयिल्तकर्क लिटैय रन्तत् ...... तिऩैकावल्
     वऩचकुऱ मकळै वन्तित् ...... तणैवोऩे
कयिलैमलै यऩैय चॆन्तिऱ्‌ ...... पतिवाऴ्वे
     करिमुकव ऩिळैय कन्तप् ...... पॆरुमाळे.
इयलिचैयिल् उचित वञ्चिक्कु अयर्वाकि
इरवुपकल् मऩतु चिन्तित्तु उऴलाते
उयर्करुणै पुरियुम् इऩ्पक्कटल् मूऴ्कि
उऩै ऎऩतुळ् अऱियुम् अऩ्पैत् तरुवाये
मयिल् तकर्कल् इटैयर् अन्तत् तिऩैकावल्
वऩचकुऱ मकळै वन्तित्तु अणैवोऩे
कयिलैमलै अऩैय चॆन्तिल् पतिवाऴ्वे
करिमुकवऩ् इळैय कन्तप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 36
एविऩै नेर्विऴि   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
ताऩऩ ताऩऩ ताऩऩ ताऩऩ
     ताऩऩ ताऩऩ ...... तऩताऩा

एविऩै नेर्विऴि मातरै मेविय
     एतऩै मूटऩै ...... नॆऱिपेणा
ईऩऩै वीणऩै एटॆऴु तामुऴु
     एऴैयै मोऴैयै ...... अकलानीळ्
माविऩै मूटिय नोय्पिणि याळऩै
     वाय्मैयि लातऩै ...... यिकऴाते
मामणि नूपुर चीतळ ताळ्तऩि
     वाऴ्वुऱ ईवतु ...... मॊरुनाळे
नावलर् पाटिय नूलिचै याल्वरु
     नारत ऩार्पुकल् ...... कुऱमातै
नाटियॆ काऩिटै कूटिय चेवक
     नायक मामयि ...... लुटैयोऩे
तेविम नोमणि आयिप रापरै
     तेऩ्मॊऴि याळ्तरु ...... चिऱियोऩे
चेणुयर् चोलैयि ऩीऴलि लेतिकऴ्
     चीरलै वाय्वरु ...... पॆरुमाळे.
एविऩै नेर्विऴि मातरै मेविय
एतऩै मूटऩै नॆऱि पेणा
ईऩऩै एटु ऎऴुता मुऴु
एऴैयै मोऴैयै अकला नीळ्
माविऩै मूटिय नोय्पिणि याळऩै
वाय्मै इलातऩै इकऴाते
मामणि नूपुर चेतळ ताळ् तऩि
वाऴ्वुऱ ईवतुम् ऒरुनाळे
नावलर् पाटिय नूलिचैयाल् वरु
नारतऩार् पुकल् कुऱ मातै
नाटियॆ काऩिटै कूटिय चेवक
नायक मामयिल् उटैयोऩे
तेवि मनोमणि आयि परापरै
तेऩ् मॊऴियाळ् तरु चिऱियोऩे
चेणुयर् चोलैयिऩ् नीऴलि लेतिकऴ्
चीरलै वाय् वरु पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 56
चङ्कै ताऩ् ऒऩ्ऱु   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
तन्तऩा तन्तऩा तन्तऩा तन्तऩा
     तन्तऩा ...... तन्तताऩ

चङ्कैता ऩॊऩ्ऱुता ऩिऩ्ऱिये नॆञ्चिले
     चञ्चला ...... रम्पमायऩ्
चन्तॊटे कुङ्कुमा लङ्क्रुता टम्परा
     चम्प्रमा ...... नन्तमायऩ्
मङ्कैमार् कॊङ्कैचे रङ्कमो कङ्कळाल्
     वम्पिले ...... तुऩ्पुऱामे
वण्कुका निऩ्चॊरू पम्प्रका चङ्कॊटे
     वन्तुनी ...... यऩ्पिलाळ्वाय्
कङ्कैचू टुम्पिराऩ् मैन्तऩे अन्तऩे
     कन्तऩे ...... विञ्चैयूरा
कम्पिया तिन्त्रलो कङ्कळ्का वॆऩ्ऱवा
     कण्टले ...... चऩ्चॊल्वीरा
चॆङ्कैवेल् वॆऩ्ऱिवेल् कॊण्टुचूर् पॊऩ्ऱवे
     चॆऩ्ऱुमो ...... तुम्प्रतापा
चॆङ्कण्माल् पङ्कजा ऩऩ्तॊऴा नन्तवेळ्
     चॆन्तिल्वाऴ् ...... तम्पिराऩे.
चङ्कै ताऩ् ऒऩ्ऱु ताऩ् इऩ्ऱिये नॆञ्चिले चञ्चल
आरम्प मायऩ्
चन्तॊटे कुङ्कुम अलङ्क्रुत आटम्पर चम्प्रम आनन्त
मायऩ्
मङ्कैमार् कॊङ्कै चेर् अङ्क मोकङ्कळाल् वम्पिले
तुऩ्पुऱामे
वण् कुका निऩ् चॊरूपम् प्रकाचम् कॊटे वन्तु नी अऩ्पिल्
आळ्वाय्
कङ्कै चूटुम् पिराऩ् मैन्तऩे अन्तऩे कन्तऩे विञ्चै
ऊरा
कम्पियातु इन्त्र लोकङ्कळ् का ऎऩ्ऱु अव् आकण्टलेचऩ्
चॊल् वीरा
चॆम् कै वेल् वॆऩ्ऱि वेल् कॊण्टु चूर् पॊऩ्ऱवे
चॆऩ्ऱु मोतुम् प्रतापा
चॆम् कण् माल् पङ्कजाऩ(ऩ)ऩ् तॊऴु आनन्त वेळ्
चॆन्तिल् वाऴ् तम्पिराऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 62
तण्टै अणि   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
तन्ततऩ तन्तऩन् तन्ततऩ तन्तऩन्
     तन्ततऩ तन्तऩन् ...... तन्तताऩा

तण्टैयणि वॆण्टैयङ् किण्किणिच तङ्कैयुन्
     तण्कऴल्चि लम्पुटऩ् ...... कॊञ्चवेनिऩ्
तन्तैयिऩै मुऩ्परिन् तिऩ्पवुरि कॊण्टुनऩ्
     चन्तॊटम णैन्तुनिऩ् ...... ऱऩ्पुपोलक्
कण्टुऱक टम्पुटऩ् चन्तमकु टङ्कळुङ्
     कञ्चमलर् चॆङ्कैयुञ् ...... चिन्तुवेलुम्
कण्कळुमु कङ्कळुञ् चन्तिरनि ऱङ्कळुङ्
     कण्कुळिर ऎऩ्ऱऩ्मुऩ् ...... चन्तियावो
पुण्टरिकर् अण्टमुङ् कॊण्टपकि रण्टमुम्
     पॊङ्कियॆऴ वॆङ्कळङ् ...... कॊण्टपोतु
पॊऩ्किरियॆ ऩञ्चिऱन् तॆङ्किऩुम्व ळर्न्तुमुऩ्
     पुण्टरिकर् तन्तैयुञ् ...... चिन्तैकूरक्
कॊण्टनट ऩम्पतञ् चॆन्तिलिलुम् ऎऩ्ऱऩ्मुऩ्
     कॊञ्चिनट ऩङ्कॊळुङ् ...... कन्तवेळे
कॊङ्कैकुऱ मङ्कैयिऩ् चन्तमणम् उण्टिटुङ्
     कुम्पमुनि कुम्पिटुन् ...... तम्पिराऩे.
तण्टै अणि
वॆण्टैयङ् किण् किणि
चतङ्कैयुन्
तण्कऴल् चिलम्पुटऩ्
कॊञ्चवे
निऩ् तन्तैयिऩै मुऩ्परिन्तु
इऩ्पवुरि कॊण्टु
नऩ् चन्तॊटम् अणैन्तु
निऩ्ऱु अऩ्पु पोल
कण्टुऱ
कटम्पुटऩ् चन्त मकुटङ्कळुम्
कञ्च मलर् चॆङ्कैयुम्
चिन्तुवेलुम्
कण्कळु मुकङ्कळुम्
चन्तिर निऱङ्कळुम्
कण् कुळिर
ऎऩ्ऱऩ्मुऩ् चन्तियावो?
पुण्टरिकर् अण्टमुम्
कॊण्ट पकिरण्टमुम्
पॊङ्कि ऎऴ
वॆङ्कळङ् कॊण्ट पोतु
पॊऩ्किरि यॆऩञ् चिऱन्तु
ऎङ्किऩुम् वळर्न्तु
पुण्टरिकर् तन्तैयुम्
चिन्तैकूर
कॊण्ट नटऩम् पतम्
चॆन्तिलिलुम्
ऎऩ्ऱऩ् मुऩ् कॊञ्चि नटऩङ् कॊळुम्
कन्तवेळे
कॊङ्कै कुऱमङ्कैयिऩ् चन्त मणम्
उण्टिटुम् (तम्पिराऩे)
कुम्पमुऩि कुम्पिटुम् तम्पिराऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 63
तन्त पचितऩै   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
तन्त तऩतऩऩ तन्त तऩतऩऩ
     तन्त तऩतऩऩ ...... तऩताऩा

तन्त पचितऩैय ऱिन्तु मुलैयमुतु
     तन्तु मुतुकुतट ...... वियतायार्
तम्पि पणिविटैचॆय् तॊण्टर् पिरियमुळ
     तङ्कै मरुकरुयि ...... रॆऩवेचार्
मैन्तर् मऩैवियर्क टुम्पु कटऩुतवु
     मन्त वरिचैमॊऴि ...... पकर्केटा
वन्तु तलैनविर विऴ्न्तु तरैपुकम
     यङ्क वॊरुमकिट ...... मिचैयेऱि
अन्त कऩुमॆऩैय टर्न्तु वरुकैयिऩि
     लञ्च लॆऩवलिय ...... मयिल्मेल्नी
अन्त मऱलियॊटु कन्त मऩितऩम
     तऩ्प ऩॆऩमॊऴिय ...... वरुवाये
चिन्तै मकिऴमलै मङ्कै नकिलिणैकळ्
     चिन्तु पयमयिलु ...... मयिल्वीरा
तिङ्क ळरवुनति तुऩ्ऱु चटिलररुळ्
     चॆन्ति ऩकरिलुऱै ...... पॆरुमाळे.
तन्त पचितऩैयऱिन्तु मुलैयमुतु तन्तु
मुतुकु तटविय तायार्
तम्पि पणिविटैचॆय् तॊण्टर्
पिरियमुळ तङ्कै मरुकर् उयिरॆऩवे चार्
मैन्तर् मऩैवियर्कटुम्पु कटऩुतवुम्
अन्त वरिचैमॊऴि पकर्केटा वन्तु
तलैनविर् अविऴ्न्तु तरैपुक मयङ्क
ऒरुमकिट मिचैयेऱि
अन्तकऩुम् ऎऩैय टर्न्तु वरुकैयिऩिल्
अञ्च लॆऩवलिय मयिल्मेल्नी
अन्त मऱलियॊटु उकन्त मऩितऩ्
नमतऩ्पऩ् ऎऩमॊऴिय वरुवाये
चिन्तै मकिऴ मलै मङ्कै नकिलिणैकळ्
चिन्तु पयमयिलुम् अयिल्वीरा
तिङ्कळ् अरवुनति तुऩ्ऱु चटिलर् अरुळ्
चॆन्ति ऩकरिलुऱै पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 64
तरिक्कुङ्कलै   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
तऩत्तन्तऩ तऩत्तन्तऩ
     तऩत्तन्तऩ ...... तऩताऩत्

तरिक्कुङ्कलै नॆकिऴ्क्कुम्पर
     तविक्कुङ्कॊटि ...... मतऩेविऱ्‌
ऱकैक्कुन्तऩि तिकैक्कुञ्चिऱु
     तमिऴ्त्तॆऩ्ऱलि ...... ऩुटऩेनिऩ्
ऱॆरिक्कुम्पिऱै यॆऩप्पुण्पटु
     मॆऩप्पुऩ्कवि ...... चिलपाटि
इरुक्कुञ्चिलर् तिरुच्चॆन्तिलै
     युरैत्तुय्न्तिट ...... अऱियारे
अरिक्कुञ्चतुर् मऱैक्कुम्पिर
     मऩुक्कुन्तॆरि ...... वरिताऩ
अटिच्चॆञ्चटै मुटिक्कॊण्टिटु
     मरऱ्‌कुम्पुरि ...... तवपारक्
किरिक्कुम्पनऩ् मुनिक्कुङ्क्रुपै
     वरिक्कुङ्कुरु ...... परवाऴ्वे
किळैक्कुन्तिऱ लरक्कऩ्किळै
     कॆटक्कऩ्ऱिय ...... पॆरुमाळे.
तरिक्कुङ्कलै नॆकिऴ्क्कुम्
परतविक्कुम्
कॊटि मतऩेविल् तकैक्कुम्
तऩि तिकैक्कुम्
चिऱु तमिऴ्त्तॆऩ्ऱलिऩुटऩे
निऩ्ऱॆरिक्कुम्पिऱै यॆऩप्पुण्पटुम्
ऎऩप्पुऩ्कवि चिलपाटि
इरुक्कुञ्चिलर्
तिरुच्चॆन्तिलै उरैत्तुय्न्तिट अऱियारे
अरिक्कुञ् चतुर् मऱैक्कुम्
पिरमऩुक्कुन् तॆरिवरिताऩ अटि
चॆञ्चटै मुटिक्कॊण्टिटुम् अरऱ्‌कुम्
पुरि तवपारक् किरिक् कुम्प नऩ् मुनिक्कुम्
क्रुपै वरिक्कुम् कुरुपरवाऴ्वे
किळैक्कुन्तिऱ लरक्कऩ्
किळै कॆटक्कऩ्ऱिय पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 68
तॊन्ति चरिय   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
तन्त तऩऩ तऩऩा तऩऩतऩ
     तन्त तऩऩ तऩऩा तऩऩतऩ
          तन्त तऩऩ तऩऩा तऩऩतऩ ...... तऩताऩ

तॊन्ति चरिय मयिरे वॆळिऱनिरै
     तन्त मचैय मुतुके वळैयइतऴ्
          तॊङ्क वॊरुकै तटिमेल् वरमकळिर् ...... नकैयाटि
तॊण्टु किऴव ऩिवऩा रॆऩइरुमल्
     किण्कि णॆऩमु ऩुरैये कुऴऱविऴि
          तुञ्चु कुरुटु पटवे चॆविटुपटु ...... चॆवियाकि
वन्त पिणियु मतिले मिटैयुमॊरु
     पण्टि तऩुमॆ युऱुवे तऩैयुमिळ
          मैन्त रुटैमै कटऩे तॆऩमुटुक ...... तुयर्मेवि
मङ्कै यऴुतु विऴवे यमपटर्कळ्
     निऩ्ऱु चरुव मलमे यॊऴुकवुयिर्
          मङ्कु पॊऴुतु कटिते मयिलिऩ्मिचै ...... वरवेणुम्
ऎन्तै वरुक रकुना यकवरुक
     मैन्त वरुक मकऩे यिऩिवरुक
          ऎऩ्कण् वरुक ऎऩता रुयिर्वरुक ...... अपिराम
इङ्कु वरुक अरचे वरुकमुलै
     युण्क वरुक मलर्चू टिटवरुक
          ऎऩ्ऱु परिवि ऩॊटुको चलैपुकल ...... वरुमायऩ्
चिन्तै मकिऴु मरुका कुऱवरिळ
     वञ्चि मरुवु मऴका अमरर्चिऱै
          चिन्त अचुरर् किळैवे रॊटुमटिय ...... अटुतीरा
तिङ्क ळरवु नतिचू टियपरमर्
     तन्त कुमर अलैये करैपॊरुत
          चॆन्ति ऩकरि लिऩिते मरुविवळर् ...... पॆरुमाळे.
तॊन्ति चरिय मयिरे वॆळिऱ
निरै तन्तम् अचैय
मुतुके वळैय इतऴ् तॊङ्क
ऒरुकै तटिमेल् वर
मकळिर् नकैयाटि तॊण्टु किऴवऩ् इवऩारॆऩ
इरुमल् किण्किणॆऩ मुऩ्
उरैये कुऴऱ
विऴितुञ्चु कुरुटु पटवे
चॆविटुपटु चॆवियाकि
वन्त पिणियुम् अतिले मिटैयुम्
ऒरु पण्टितऩुम्
मॆयुऱु वेतऩैयुम्
इळमैन्तर् उटैमै कटऩेतु ऎऩमुटुक
तुयर्मेवि मङ्कै यऴुतु विऴवे
यमपटर्कळ्निऩ्ऱु चरुव
मलमे यॊऴुक
उयिर् मङ्कु पॊऴुतु
कटिते मयिलिऩ्मिचै वरवेणुम्
ऎन्तै वरुक रकुना यकवरुक
मैन्त वरुक मकऩे यिऩिवरुक
ऎऩ्कण् वरुक ऎऩता रुयिर्वरुक
अपिराम इङ्कु वरुक अरचे वरुक
मुलैयुण्क वरुक मलर्चू टिटवरुक
ऎऩ्ऱु परिवि ऩॊटुको चलैपुकल
वरुमायऩ् चिन्तै मकिऴु मरुका
कुऱवरिळ वञ्चि मरुवुम् अऴका
अमरर्चिऱै चिन्त
अचुरर् किळै वेरॊटुमटिय अटुतीरा
तिङ्कळ् अरवु नतिचू टियपरमर्
तन्त कुमर
अलैये करैपॊरुत चॆन्ति ऩकरिल्
इऩिते मरुविवळर् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 78
परिमळ कळप   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
तऩतऩ तऩतऩ तन्तत् तन्तत् ...... तऩताऩा
     तऩतऩ तऩतऩ तन्तत् तन्तत् ...... तऩताऩा

परिमळ कळपचु कन्तच् चन्तत् ...... तऩमाऩार्
     पटैयम पटैयॆऩ अन्तिक् कुङ्कट् ...... कटैयाले
वरियळि निरैमुरल् कॊङ्कुक् कङ्कुऱ्‌ ...... कुऴलाले
     मऱुकिटु मरुळऩै यिऩ्पुऱ्‌ ऱऩ्पुऱ्‌ ...... ऱरुळ्वाये
अरितिरु मरुकक टम्पत् तॊङ्कऱ्‌ ...... ऱिरुमार्पा
     अलैकुमु कुमुवॆऩ वॆम्पक् कण्टित् ...... तॆऱिवेला
तिरिपुर तकऩरुम् वन्तिक् कुञ्चऱ्‌ ...... कुरुनाता
     जॆयजॆय हरहर चॆन्तिऱ्‌ कन्तप् ...... पॆरुमाळे.
परिमळ कळप चुकन्त
चन्तत् तऩमाऩार्
पटै यमपटैयॆऩ
अन्तिक्कुम् कण् कटैयाले
वरियळि निरैमुरल्
कॊङ्कुक् कङ्कुऱ्‌ कुऴलाले
मऱुकिटु मरुळऩै
इऩ्पुऱ्‌ऱु अऩ्पुऱ्‌ऱु अरुळ्वाये
अरितिरु मरुक
क टम्पत् तॊङ्कऱ्‌ ऱिरुमार्पा
अलैकुमु कुमुवॆऩ वॆम्प
कण्टित्तु ऎऱिवेला
तिरिपुर तकऩरुम् वन्तिक्कुञ् चऱ्‌कुरुनाता
जॆयजॆय हरहर
चॆन्तिऱ्‌ कन्तप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 97
वन्तु वन्तु मुऩ्   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
तन्त तन्त तन्त तन्त
     तन्त तन्त तन्त तन्त
          तन्त तन्त तन्त तन्त ...... तऩताऩ

वन्तु वन्तु मुऩ्त वऴ्न्तु
     वॆञ्चु कन्त यङ्क निऩ्ऱु
          मॊञ्चि मॊञ्चि यॆऩ्ऱ ऴुङ्कु ...... ऴन्तैयोटु
मण्ट लङ्कु लुङ्क अण्टर्
     विण्ट लम्पि ळन्तॆ ऴुन्त
          चॆम्पॊऩ् मण्ट पङ्क ळुम्प ...... यिऩ्ऱवीटु
कॊन्त ळैन्त कुन्त ळन्त
     ऴैन्तु कुङ्कु मन्त यङ्कु
          कॊङ्कै वञ्चि तञ्च मॆऩ्ऱु ...... मङ्कुकालम्
कॊङ्क टम्पु कॊङ्कु पॊङ्कु
     पैङ्क टम्पु तण्टै कॊञ्चु
          चॆञ्च तङ्कै तङ्कु पङ्क ...... यङ्कळ्ताराय्
चन्त टर्न्तॆ ऴुन्त रुम्पु
     मन्त रञ्चॆ ऴुङ्क रुम्पु
          कन्त रम्पै चॆण्प तङ्कॊळ् ...... चॆन्तिल्वाऴ्वे
तण्क टङ्क टन्तु चॆऩ्ऱु
     पण्क टङ्क टर्न्त इऩ्चॊल्
          तिण्पु ऩम्पु कुन्तु कण्टि ...... ऱैञ्चुकोवे
अन्त कऩ्क लङ्क वन्त
     कन्त रङ्क लन्त चिन्तु
          रञ्चि ऱन्तु वन्त लम्पु ...... रिन्तमार्पा
अम्पु ऩम्पु कुन्त नण्पर्
     चम्पु नऩ्पु रन्त रऩ्त
          रम्प लुम्पर् कुम्पर् नम्पु ...... तम्पिराऩे.
वन्तु वन्तु मुऩ्तवऴ्न्तु
वॆञ्चुकन् तयङ्क निऩ्ऱु
मॊञ्चि मॊञ्चि यॆऩ्ऱऴुङ् कुऴन्तैयोटु
मण्टलङ् कुलुङ्क अण्टर् विण्तलम् पिळन्तॆऴुन्त
चॆम्पॊऩ् मण्टपङ्कळुम् पयिऩ्ऱवीटु
कॊन्तु अळैन्त कुन्तळम् तऴैन्तु
कुङ्कुमम् तयङ्कु कॊङ्कै वञ्चि
तञ्च मॆऩ्ऱु मङ्कुकालम्
कॊङ्कु अटम्पु कॊङ्कु पॊङ्कु पैङ्कटम्पु
तण्टै कॊञ्चु चॆञ्चतङ्कै तङ्कु पङ्कयङ्कळ्ताराय्
चन्तु अटर्न्तॆऴुन्त रुम्पु मन्तरम्
चॆऴुङ्करुम्पु कन्तरम्पै चॆण्पतङ्कॊळ् चॆन्तिल्
वाऴ्वे
तण्कटम् कटन्तु चॆऩ्ऱु
पण्कळ् तङ्कु अटर्न्त इऩ्चॊल्
तिण्पुऩम्पुकुन्तु कण्टु इऱैञ्चुकोवे
अन्तकऩ्कलङ्क वन्त
कन्तरम् कलन्त चिन्तुरम्
चिऱन्तु वन्तु अलम् पुरिन्तमार्पा
अम्पुऩम्पुकुन्त नण्पर्
चम्पु नऩ्पुरन्त रऩ्तरम्पल् उम्पर् कुम्पर् नम्पु तम्पिराऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 101
विऱल्मारऩ् ऐन्तु   (तिरुच्चॆन्तूर्)  
तऩताऩ तन्त तऩताऩ तन्त
     तऩताऩ तन्त ...... तऩताऩ

विऱल्मार ऩैन्तु मलर्वाळि चिन्त
     मिकवाऩि लिन्तु ...... वॆयिल्काय
मितवाटै वन्तु तऴल्पोल वॊऩ्ऱ
     विऩैमातर् तन्तम् ...... वचैकूऱ
कुऱवाणर् कुऩ्ऱि लुऱैपेतै कॊण्ट
     कॊटिताऩ तुऩ्प ...... मयल्तीर
कुळिर्मालै यिऩ्क णणिमालै तन्तु
     कुऱैतीर वन्तु ...... कुऱुकायो
मऱिमाऩु कन्त इऱैयोऩ्म किऴ्न्तु
     वऴिपाटु तन्त ...... मतियाळा
मलैमावु चिन्त अलैवेलै यञ्च
     वटिवेलॆ ऱिन्त ...... अतितीरा
अऱिवाल ऱिन्तु ऩिरुताळि ऱैञ्चु
     मटियारि टैञ्चल् ...... कळैवोऩे
अऴकाऩ चॆम्पॊऩ् मयिल्मेल मर्न्तु
     अलैवायु कन्त ...... पॆरुमाळे.
विऱल्मारऩ्
ऐन्तु मलर्वाळि चिन्त
वाऩि लिन्तु मिक वॆयिल् काय
मितवाटै वन्तु
तऴल्पोल वॊऩ्ऱ
विऩैमातर् तन्तम् वचैकूऱ
कुऱवाणर् कुऩ्ऱि लुऱै
पेतै कॊण्ट
कॊटिताऩ तुऩ्प मयल्तीर
कुळिर्मालै यिऩ्क ण्
अणिमालै तन्तु
कुऱैतीर वन्तु कुऱुकायो
मऱिमा ऩुकन्त इऱैयोऩ्
मकिऴ्न्तु वऴिपाटु तन्त मतियाळा
मलैमावु चिन्त
अलैवेलै यञ्च
वटिवे लॆऱिन्त अतितीरा
अऱिवाल् अऱिन्तु
उऩ्ऩिरुताळ् इऱैञ्चुम्
अटियार् इटैञ्चल् कळैवोऩे
अऴकाऩ चॆम्पॊऩ् मयिल्मे लमर्न्तु
अलैवा युकन्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 106
अतल वितल   (पऴनि)  
तऩऩ तऩतऩऩ तन्तत्त तन्ततऩ
     तऩऩ तऩतऩऩ तन्तत्त तन्ततऩ
          तऩऩ तऩतऩऩ तन्तत्त तन्ततऩ ...... तन्तताऩ

अतल वितलमुत लन्तत्त लङ्कळॆऩ
     अवऩि यॆऩअमरर् अण्टत्त कण्टमॆऩ
          अकिल चलतियॆऩ ऎण्टिक्कुळ् विण्टुवॆऩ ...... अङ्किपानु
अमुत कतिर्कळॆऩ अन्तित्त मन्त्रमॆऩ
     अऱैयु मऱैयॆऩअ रुन्तत्तु वङ्कळॆऩ
          अणुवि लणुवॆऩनि ऱैन्तिट्टु निऩ्ऱतॊरु ...... चम्प्रतायम्
उतय मॆऴइरुळ्वि टिन्तक्क णन्तऩिलि
     रुतय कमलमुकि ऴङ्कट्ट विऴ्न्तुणर्वि
          लुणरु मनुपवम ऩम्पॆऱ्‌ऱि टुम्पटियै ...... वन्तुनीमुऩ्
उतव इयलिऩियल् चॆञ्चॊऱ्‌प्र पन्तमॆऩ
     मतुर कविकळिल्म ऩम्पऱ्‌ऱि रुन्तुपुकऴ्
          उरिय अटिमैयुऩै यऩ्ऱिप्प्र पञ्चमतै ...... नम्पुवेऩो
ततत ततततत तन्तत्त तन्ततत
     तितिति तितितितिति तिन्तित्ति तिन्तितिति
          तकुकु तकुतकुकु तन्तत्त तन्तकुकु ...... तिन्तितोति
चकक चककॆणक तन्तत्त कुङ्कॆणक
     टिटिटि टिटिटिटिटि टिण्टिट्टि टिण्टिटिटि
          तकक तकतकक तन्तत्त तन्तकक ...... ऎऩ्ऱुताळम्
पतलै तिमिलैतुटि तम्पट्ट मुम्पॆरुक
     अकिल निचिचरर्न टुङ्कक्कॊ टुङ्कऴुकु
          परिय कुटर्पऴुवॆ लुम्पैप्पि टुङ्करण ...... तुङ्ककाळि
पवुरि यिटनरिपु लम्पप्प रुन्तिऱकु
     कवरि यिटइकलै वॆऩ्ऱुच्चि कण्टितऩिल्
          पऴनि मलैयिऩ्मिचै वन्तुऱ्‌ऱ इन्तिरर्कळ् ...... तम्पिराऩे.
अतलम् वितलम् मुतल् अन्तत् तलङ्कळ् ऎऩ
अवऩि ऎऩ अमरर् अण्टत्तु अकण्टम् ऎऩ
अकिल चलति ऎऩ ऎण् तिक्कु उळ् विण्टु ऎऩ
अङ्कि पानु अमुत कतिर्कळ् ऎऩ अन्तित्त मन्त्रम् ऎऩ
अऱैयुम् मऱै ऎऩ अरुम् तत्तुवङ्कळ् ऎऩ
अणुविल् अणु ऎऩ निऱैन्तिट्टु निऩ्ऱतु ऒरु चम्प्रतायम्
उतयम् ऎऴ इरुळ् विटिन्तु अक्कणम् तऩिल्
इरुतय कमलम् मुकिऴम् कट्टु अविऴ्न्तु उणर्विल् उणरुम्
अनुपवम् मऩम् पॆऱ्‌ऱिटुम्पटियै वन्तु नी मुऩ् उतव
इयलिऩ् इयल् चॆम् चॊल् प्रपन्तम् ऎऩ
मतुर कविकळिल् मऩम् पऱ्‌ऱिरुन्तु पुकऴ् उरिय
अटिमै उऩै अऩ्ऱिप् प्रपञ्चम् अतै नम्पुवेऩो
ततत ततततत तन्तत्त तन्ततत
 तितिति तितितितिति तिन्तित्ति तिन्तितिति
  तकुकु तकुतकुकु तन्तत्त तन्तकुकु तिन्तितोति
   चकक चककॆणक तन्तत्त कुङ्कॆणक
    टिटिटि टिटिटिटिटि टिण्टिट्टि टिण्टिटिटि
     तकक तकतकक तन्तत्त तन्तकक ऎऩ्ऱुताळम्
पतलै तिमिलै तुटि तम्पट्टमुम् पॆरुक
अकिल निचिचरर् नटुङ्कक् कॊटुम् कऴुकु परिय कुटर् पऴु
ऎलुम्पैप् पिटुङ्क
रण तुङ्क काळि पवुरि इट नरि पुलम्प परुन्तु इऱकु कवरि
इट
इकलै वॆऩ्ऱु चिकण्टि तऩिल् पऴनि मलैयिऩ् मिचै
वन्तु उऱ्‌ऱ इन्तिरर्कळ् तम्पिराऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 107
अपकार निन्तै   (पऴनि)  
तऩताऩ तन्तऩत् ...... तऩताऩ
     तऩताऩ तन्तऩत् ...... तऩताऩ
मुरुका मुरुका वेल् मुरुका
मुरुका मुरुका वेल् मुरुका

अपकार निन्तैपट् ...... टुऴलाते
     अऱियात वञ्चरैक् ...... कुऱियाते
उपतेच मन्तिरप् ...... पॊरुळाले
     उऩैनाऩि ऩैन्तरुट् ...... पॆऱुवेऩो
इपमामु कऩ्तऩक् ...... किळैयोऩे
     इमवाऩ्म टन्तैयुत् ...... तमिपाला
जॆपमालै तन्तचऱ्‌ ...... कुरुनाता
     तिरुवावि ऩऩ्कुटिप् ...... पॆरुमाळे.
अपकार निन्तैपट्टु
उऴलाते
अऱियात वञ्चरै
कुऱियाते
उपतेच मन्तिरप् पॊरुळाले
उऩै नाऩ् निऩैन्तु
अरुळ् पॆऱुवेऩो?
इपमा मुकऩ्
तऩक् किळैयोऩे
इमवाऩ् मटन्तै
उत्तमिपाला
जॆपमालै तन्त
चऱ्‌ कुरुनाता
तिरुवाविऩऩ् कुटि पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 110
अवऩितऩिले   (पऴनि)  
तऩतऩऩ ताऩ तन्त तऩतऩऩ ताऩ तन्त
     तऩतऩऩ ताऩ तन्त ...... तऩताऩ

अवऩितऩि लेपि ऱन्तु मतलैयॆऩ वेत वऴ्न्तु
     अऴकुपॆऱ वेन टन्तु ...... इळैञோऩाय्
अरुमऴलै येमि कुन्तु कुतलैमॊऴि येपु कऩ्ऱु
     अतिवितम ताय्व ळर्न्तु ...... पतिऩाऱाय्
चिवकलैक ळाक मङ्कळ् मिकवुमऱै योतु मऩ्पर्
     तिरुवटिक ळेनि ऩैन्तु ...... तुतियामल्
तॆरिवैयर्क ळाचै मिञ्चि वॆकुकवलै यायु ऴऩ्ऱु
     तिरियुमटि येऩै युऩ्ऱ ...... ऩटिचेराय्
मवुऩवुप तेच चम्पु मतियऱुकु वेणि तुम्पै
     मणिमुटियिऩ् मीत णिन्त ...... मकतेवर्
मऩमकिऴ वेय णैन्तु ऒरुपुऱम ताक वन्त
     मलैमकळ्कु मार तुङ्क ...... वटिवेला
पवऩिवर वेयु कन्तु मयिलिऩ्मिचै येति कऴ्न्तु
     पटियतिर वेन टन्त ...... कऴल्वीरा
परमपत मेचॆ ऱिन्त मुरुकऩॆऩ वेयु कन्तु
     पऴनिमलै मेल मर्न्त ...... पॆरुमाळे.
अवऩितऩिले पिऱन्तु
मतलै ऎऩवे तवऴ्न्तु
अऴकु पॆऱवे नटन्तु
इळैञோऩाय्
अरुमऴलैये मिकुन्तु
कुतलै मॊऴिये पुकऩ्ऱु
अतिवितम् अताय् वळर्न्तु
पतिऩाऱाय्
चिवकलैकळ् आकमङ्कळ्
मिकवुमऱै ओतुम् अऩ्पर्
तिरुवटिकळे निऩैन्तु तुतियामल्
तॆरिवैयर्कळ् आचै मिञ्चि
वॆकुकवलै याय्उऴऩ्ऱु
तिरियुम् अटियेऩै
उऩ्ऱऩ् अटिचेराय्
मवुऩ उपतेच चम्पु
मतियऱुकु वेणि तुम्पै
मणिमुटियिऩ् मीतणिन्त मकतेवर्
मऩमकिऴवे अणैन्तु
ऒरुपुऱमताकवन्त
मलैमकळ् कुमार
तुङ्क वटिवेला
पवऩि वरवे उकन्तु
मयिलिऩ् मिचैये तिकऴ्न्तु
पटि अतिरवे नटन्त
कऴल्वीरा
परम पतमे चॆऱिन्त
मुरुकऩ् ऎऩवे उकन्तु
पऴऩिमलै मेल् अमर्न्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 114
आऱुमुकम् आऱुमुकम्   (पऴनि)  
ताऩतऩ ताऩतऩ ताऩतऩ ताऩतऩ
     ताऩतऩ ताऩतऩ ...... तन्तताऩ

आऱुमुकम् आऱुमुकम् आऱुमुकम् आऱुमुकम्
     आऱुमुकम् आऱुमुकम् ...... ऎऩ्ऱुपूति
आकमणि मातवर्कळ् पातमलर् चूटुमटि
     यार्कळ्पत मेतुणैय ...... तॆऩ्ऱुनाळुम्
एऱुमयिल् वाकऩकु काचरव णाऎऩतु
     ईचऎऩ माऩमुऩ ...... तॆऩ्ऱुमोतुम्
एऴैकळ्वि याकुलमि तेतॆऩवि ऩाविलुऩै
     येवर्पुकऴ् वार्मऱैयु ...... मॆऩ्चॊलातो
नीऱुपटु माऴैपॊरु मेऩियव वेलअणि
     नीलमयिल् वाकवुमै ...... तन्तवेळे
नीचर्कट मोटॆऩतु तीविऩैयॆ लामटिय
     नीटुतऩि वेल्विटुम ...... टङ्कल्वेला
चीऱिवरु माऱवुण ऩावियुणु माऩैमुक
     तेवर्तुणै वाचिकरि ...... अण्टकूटञ्
चेरुमऴ कार्पऴनि वाऴ्कुमर ऩेपिरम
     तेवर्वर तामुरुक ...... तम्पिराऩे.
आऱुमुकम् आऱुमुकम् आऱुमुकम् आऱुमुकम्, आऱुमुकम्
आऱुमुकम् ऎऩ्ऱुपूति
आकम् अणि मातवर्कळ्
पातमलर् चूटुम् अटियार्कळ्
पतमे तुणैय तॆऩ्ऱु
नाळुम् एऱुमयिल् वाकऩ
कुका चरवणा ऎऩतु ईच
ऎऩमाऩम् उऩतॆऩ्ऱुम् ओतुम्
एऴैकळ् वियाकुलम्
इतेतॆऩ विऩाविल्उऩै
येवर् पुकऴ्वार्
मऱैयुम् ऎऩ्चॊलातो
नीऱुपटु माऴैपॊरु मेऩियव
वेल, अणि नीलमयिल् वाक
उमै तन्तवेळे
नीचर्कळ् त(म्)मोटु
(ऎ)ऩतु तीविऩैयॆला मटिय
नीटु तऩि वेल् विटु
मटङ्कल्वेला
चीऱिवरु माऱवुणऩ्
आवियुणुम् आऩैमुक तेवर् तुणैवा
चिकरि अण्टकूटञ्चेरुम्
अऴकार् पऴऩि वाऴ् कुमरऩे
पिरम तेवर् वरता
मुरुक तम्पिराऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 134
करुविऩ् उरुवाकि   (पऴनि)  
तऩतऩऩ ताऩ तन्त तऩतऩऩ ताऩ तन्त
     तऩतऩऩ ताऩ तन्त ...... तऩताऩ

करुविऩुरु वाकि वन्तु वयतळवि लेव ळर्न्तु
     कलैकळ्पल वेतॆ रिन्तु ...... मतऩाले
करियकुऴल् मातर् तङ्क ळटिचुवटु मार्पु तैन्तु
     कवलैपॆरि ताकि नொन्तु ...... मिकवाटि
अरकरचि वाय वॆऩ्ऱु तिऩमुनिऩै यामल् निऩ्ऱु
     अऱुचमय नीति यॊऩ्ऱु ...... मऱियामल्
अचऩमिटु वार्कळ् तङ्कळ् मऩैकळ्तलै वाचल् निऩ्ऱु
     अनुतिऩमु नाण मिऩ्ऱि ...... यऴिवेऩो
उरकपट मेल्व ळर्न्त पॆरियपॆरु माळ रङ्कर्
     उलकळवु माल्म किऴ्न्त ...... मरुकोऩे
उपयकुल तीप तुङ्क विरुतुकवि राज चिङ्क
     उऱैपुकलि यूरि लऩ्ऱु ...... वरुवोऩे
परवैमऩै मीति लऩ्ऱु ऒरुपॊऴुतु तूतु चॆऩ्ऱ
     परमऩरु ळाल्व ळर्न्त ...... कुमरेचा
पकैयचुरर् चेऩै कॊऩ्ऱु अमरर्चिऱै मीळ वॆऩ्ऱु
     पऴनिमलै मीतिल् निऩ्ऱ ...... पॆरुमाळे.
करुविऩुरु वाकि वन्तु
वयतळविले वळर्न्तु
कलैकळ्पल वेतॆ रिन्तु
मतऩाले
करियकुऴल् मातर् तङ्कळ्
अटिचुवटु मार्पु तैन्तु
कवलैपॆरि ताकि नொन्तु
मिकवाटि
अरहरचि वाय वॆऩ्ऱु
तिऩमुम्निऩै यामल् निऩ्ऱु
अऱुचमय नीति ऒऩ्ऱुम्
अऱियामल्
अचऩमिटु वार्कळ् तङ्कळ्
मऩैकळ्तलै वाचल् निऩ्ऱु
अनुतिऩमु नाणम् इऩ्ऱि
अऴिवेऩो
उरकपट मेल् वळर्न्त
पॆरियपॆरु माळ् अरङ्कर्
उलकळवु माल्
मकिऴ्न्त मरुकोऩे
उपयकुल
तीप तुङ्क
विरुतुकवि राज चिङ्क
उऱैपुकलि यूरिल्
अऩ्ऱु वरुवोऩे
परवै मऩै मीति लऩ्ऱु
ऒरुपॊऴुतु तूतु चॆऩ्ऱ
परमऩरुळाल्
वळर्न्त कुमरेचा
पकै अचुरर् चेऩै कॊऩ्ऱु
अमरर्चिऱै मीळ वॆऩ्ऱु
पऴऩिमलै मीतिल् निऩ्ऱ पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 156
चिवऩार् मऩङ्कुळिर   (पऴनि)  
तऩऩा तऩन्ततऩ तऩऩा तऩन्ततऩ
     तऩऩा तऩन्ततऩ ...... तऩताऩ

चिवऩार् मऩङ्कुळिर उपतेच मन्त्रमिरु
     चॆविमीति लुम्पकर्चॆय् ...... कुरुनाता
चिवकाम चुन्तरितऩ् वरपाल कन्तनिऩ
     चॆयलेवि रुम्पियुळम् ...... निऩैयामल्
अवमायै कॊण्टुलकिल् विरुताव लैन्तुऴलु
     मटियेऩै अञ्चलॆऩ ...... वरवेणुम्
अऱिवाक मुम्पॆरुक इटराऩ तुन्तॊलैय
     अरुळ्ञाऩ इऩ्पमतु ...... पुरिवाये
नवनीत मुन्तिरुटि उरलोटॆ यॊऩ्ऱुमरि
     रकुरामर् चिन्तैमकिऴ् ...... मरुकोऩे
नवलोक मुङ्कैतॊऴु निचतेव लङ्किरुत
     नलमाऩ विञ्चैकरु ...... विळैकोवे
तॆवयाऩै यङ्कुऱमिऩ् मणवाळ चम्प्रमुऱु
     तिऱल्वीर मिञ्चुकतिर् ...... वटिवेला
तिरुवावि ऩऩ्कुटियिल् वरुवेळ्च वुन्तरिक
     चॆकमेल्मॆय् कण्टविऱल् ...... पॆरुमाळे.
चिवऩार् मऩङ्कुळिर
उपतेच मन्त्रम्
इरुचॆविमीति लुम्पकर्चॆय्
कुरुनाता
चिवकाम चुन्तरितऩ्
वरपाल कन्त
निऩचॆयलेवि रुम्पि
उळम् निऩैयामल्
अवमायै कॊण्टु
उलकिल् विरुताव लैन्तुऴलुम्
अटियेऩै अञ्चलॆऩ वरवेणुम्
अऱिवाक मुम्पॆरुक
इटराऩ तुन्तॊलैय
अरुळ्ञाऩ इऩ्पमतु
पुरिवाये
नवनीत मुन्तिरुटि
उरलोटॆ यॊऩ्ऱुमरि
रकुरामर् चिन्तैमकिऴ् मरुकोऩे
नवलोक मुङ्कैतॊऴु
निचतेव लङ्किरुत
नलमाऩ विञ्चैकरु विळैकोवे
तॆवयाऩै यङ्कुऱमिऩ् मणवाळ
चम्प्रमुऱु तिऱल्वीर
मिञ्चुकतिर् वटिवेला
तिरुवावि ऩऩ्कुटियिल् वरुवेळ्
चवुन्तरिक
चॆकमेल्मॆय् कण्ट
विऱल् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 158
ची उतिरम् ऎङ्कुम्   (पऴनि)  
ताऩतऩ तन्त ताऩतऩ तन्त
     ताऩतऩ तन्त ताऩतऩ तन्त
          ताऩतऩ तन्त ताऩतऩ तन्त तऩताऩ

चीयुतिर मॆङ्कु मेय्पुऴुनि रम्पु
     मायमल पिण्ट नोयिटुकु रम्पै
          तीनरिकळ् कङ्कु काकमिवै तिऩ्प ...... तॊऴियाते
तीतुळकु णङ्क ळेपॆरुकु तॊन्त
     मायैयिल्व ळर्न्त तोल्तचैयॆ लुम्पु
          चेरिटुन रम्पु ताऩिवैपॊ तिन्तु ...... निलैकाणा
आयतुन मऩ्कै पोकवुयि रन्त
     नाऴिकैयिल् विञ्च ऊचिटुमि टुम्पै
          याकियवु टम्पु पेणिनिलै यॆऩ्ऱु ...... मटवार्पाल्
आचैयैवि रुम्पि येविरक चिङ्कि
     ताऩुमिक वन्तु मेविटम यङ्कु
          माऴ्तुयर्वि ऴुन्तु माळुमॆऩै यऩ्पु ...... पुरिवाये
मायैवल कञ्च ऩाल्विटवॆ कुण्टु
     पार्मुऴुतु मण्ट कोळमुन टुङ्क
          वाय्पिळऱि निऩ्ऱु मेकनिकर् तऩ्कै ...... यतऩाले
वारियुऱ अण्टि वीऱॊटुमु ऴङ्कु
     नीरैनुकर् किऩ्ऱ कोपमॊटॆ तिर्न्त
          वारण इरण्टु कोटॊटिय वॆऩ्ऱ ...... नॆटियोऩाम्
वेयिऩिचै कॊण्टु कोनिरैपु रन्तु
     मेयल्पुरि चॆङ्कण् माल्मरुक तुङ्क
          वेलकिर वुञ्च माल्वरैयि टिन्तु ...... पॊटियाक
वेलैविटु कन्त काविरिवि ळङ्कु
     कार्कलिचै वन्त चेवकऩ्व णङ्क
          वीरैनकर् वन्तु वाऴ्पऴनि यण्टर् ...... पॆरुमाळे.
ची(ऴ्) उतिरम् ऎङ्कुम् एय् पुऴु निरम्पुम्
माय मल पिण्टम् नोय् इटु कुरम्पै
ती नरिकळ् कङ्कु काकम् इवै तिऩ्पतु ऒऴियाते
तीतु उळ कुणङ्कळे पॆरुकु तॊन्त
मायैयिल् वळर्न्त तोल् तचै ऎलुम्पु चेरिटु
नरम्पु ताऩ् इवै पॊतिन्तु निलै काणा
आयतु नमऩ् कै पोक उयिर् अन्त नाऴिकैयिल्
विञ्च ऊचिटुम् इटुम्पै आकिय उटम्पु पेणि
निलै ऎऩ्ऱु मटवार् पाल् आचैयै विरुम्पिये
विरक चिङ्कि ताऩुम् मिक वन्तु मेविट मयङ्कुम्
आऴ् तुयर् विऴुन्तु माळुम् ऎऩै अऩ्पु पुरिवाये
मायै वल कञ्चऩाल् विट वॆकुण्टु
पार् मुऴुतुम् अण्ट कोळमुम् नटुङ्क
वाय् पिळऱि निऩ्ऱु
मेक निकर् तऩ् कै अतऩाले
वारि उऱ अण्टि वीऱॊटु मुऴङ्कु
नीरै नुकर्किऩ्ऱ कोपमॊटु ऎतिर्न्त
वारण इरण्टु कोटु ओटिय वॆऩ्ऱ नॆटियोऩाम्
वेयिऩ् इचै कॊण्टु को निरै पुरन्तु
मेयल् पुरि चॆम् कण् माल् मरुक
तुङ्कवेल किरवुञ्च माल् वरै इटिन्तु पॊटियाक
वेलै विटु कन्त
काविरि विळङ्कु कार् कलिचै वन्त चेवकऩ् वणङ्क
वीरै नकर् वन्तु वाऴ् पऴनि अण्टर् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 166
तलैवलि मरुत्तीटु   (पऴनि)  
तऩतऩ तन्ताऩ ताऩाऩ ताऩतऩ
     तऩतऩ तन्ताऩ ताऩाऩ ताऩतऩ
          तऩतऩ तन्ताऩ ताऩाऩ ताऩतऩ ...... तऩताऩ

तलैवलि मरुत्तीटु कामालै चोकैचुरम्
     विऴिवलि वऱट्चूलै कायाचु वाचम्वॆकु
          चलमिकु विषप्पाक मायावि कारपिणि ...... यणुकाते
तलमिचै यतऱ्‌काऩ पेरोटु कूऱियितु
     परिकरि यॆऩक्कातु केळातु पोलुमवर्
          चरियुम्व यतुक्केतु तारीर्चॊ लीरॆऩवुम् ...... वितियाते
उलैवऱ विरुप्पाक नीळ्काविऩ् वाचमलर्
     वकैवकै यॆटुत्तेतॊ टामालि कापरण
          मुऩतटि यिऩिऱ्‌चूट वेनाटु मातवर्क ...... ळिरुपातम्
उळमतु तरित्तेवि ऩावोटु पाटियरुळ्
     वऴिपट ऎऩक्केत यावोटु ताळुतव
          उरकम तॆटुत्ताटु मेकार मीतिऩ्मिचै ...... वरवेणुम्
अलैकट लटैत्तेम काकोर रावणऩै
     मणिमुटि तुणित्तावि येयाऩ जाऩकियै
          अटलुट ऩऴैत्तेकॊळ् मायोऩै मामऩॆऩु ...... मरुकोऩे
अऱुकिऩै मुटित्तोऩै यातार माऩवऩै
     मऴुवुऴै पिटित्तोऩै माकाळि नाणमुऩम्
          अवैतऩिल् नटित्तोऩै मातातै येऎऩवुम् ...... वरुवोऩे
पलकलै पटित्तोतु पावाणर् नाविलुऱै
     यिरुचर णवित्तार वेलायु तावुयर्चॆय्
          परण्मिचै कुऱप्पावै तोळ्मेव मोकमुऱु ...... मणवाळा
पतुमव यलिऱ्‌पूक मीतेव राल्कळ् तुयिल्
     वरुपुऩल् पॆरुक्काऱु कावेरि चूऴवळर्
          पऴनिव रुकऱ्‌पूर कोलाक लावमरर् ...... पॆरुमाळे.
तलैवलि मरुत्तीटु कामालै चोकैचुरम्
विऴिवलि वऱट्चूलै कायाचु वाचम्
वॆकुचलमिकु विषप्पाक मायावि कारपिणियणुकाते
तलमिचै यतऱ्‌काऩ पेरोटु कूऱि
यितु परिकरि यॆऩक्कातु केळातु पोलुमवर्
चरियुम् वयतुक्केतु तारीर्चॊलीरॆऩवुम् वितियाते
उलैवऱ विरुप्पाक नीळ्काविऩ् वाचमलर्
वकैवकै यॆटुत्ते तॊटा मालिकापरणम्
उऩतटियि ऩिऱ्‌चूटवेनाटु मातवर्कळ् इरुपातम्
उळमतु तरित्ते विऩावोटु पाटियरुळ्
वऴिपट ऎऩक्के तयावोटु ताळुतव
उरकमतु ऎटुत्ताटु मेकार मीतिऩ्मिचै वरवेणुम्
अलैकटल् अटैत्ते मकाकोर रावणऩै
मणिमुटि तुणित्तु आवियेयाऩ जाऩकियै
अटलुटऩ् अऴैत्तेकॊळ् मायोऩै मामऩॆऩु
मरुकोऩे
अऱुकिऩै मुटित्तोऩै यातार माऩवऩै
मऴुवुऴै पिटित्तोऩै माकाळि नाणमुऩम्
अवैतऩिल् नटित्तोऩै मातातै येऎऩवुम्
वरुवोऩे
पलकलै पटित्तोतु पावाणर् नाविलुऱै
इरुचरण वित्तार वेलायुता
उयर्चॆय् परण्मिचै कुऱप्पावै
तोळ्मेव मोकमुऱु मणवाळा
पतुमवयलिऱ्‌ पूकमीते वराल्कळ् तुयिल् वरुपुऩल्
पॆरुक्काऱु
कावेरि चूऴवळर् पऴनिवरु
कऱ्‌पूर कोलाकला अमरर् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 168
तिमिर उतति   (पऴनि)  
तऩऩ तऩऩ तऩऩ तऩऩ
     तऩऩ तऩऩ ...... तऩताऩ
वेल् मुरुका वेल् वेल्; वेल् मुरुका वेल् वेल्
वेल् मुरुका वेल् वेल्; वेल् मुरुका वेल् वेल्

तिमिर वुतति यऩैय नरक
     चॆऩऩ मतऩिल् ...... विटुवायेल्
चॆविटु कुरुटु वटिवु कुऱैवु
     चिऱितु मिटियु ...... मणुकाते
अमरर् वटिवु मतिक कुलमु
     मऱिवु निऱैयुम् ...... वरवेनिऩ्
अरुळ तरुळि यॆऩैयु मऩतॊ
     टटिमै कॊळवुम् ...... वरवेणुम्
चमर मुकवॆ लचुरर् तमतु
     तलैक ळुरुळ ...... मिकवेनीळ्
चलति यलऱ नॆटिय पतलै
     तकर अयिलै ...... विटुवोऩे
वॆमर वणैयि लिऩितु तुयिलुम्
     विऴिकळ् नळिऩऩ् ...... मरुकोऩे
मिटऱु करियर् कुमर पऴनि
     विरवु ममरर् ...... पॆरुमाळे.
तिमिर वुतति यऩैय
नरकचॆऩऩ मतऩिल्
विटुवायेल्
चॆविटु कुरुटु वटिवु कुऱैवु
चिऱितु मिटियुम् अणुकाते
अमरर् वटिवुम् अ तिक कुलमुम्
अऱिवु निऱैयुम् वरवे
निऩ् अरुळ तरुळि
ऎऩैयु मऩतोटु
अटिमै कॊळवुम् वरवेणुम्
चमर मुकवॆल् अचुरा तमतु
तलैक ळुरुळ
मिकवेनीळ् चलति यलऱ
नॆटिय पतलै तकर
अयिलै विटुवोऩे
वॆमर वणैयि लिऩितु तुयिलुम्
विऴिकळ् नळिऩऩ् मरुकोऩे
मिटऱु करियर् कुमर
पऴनि विरवु ममरर् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 170
नात विन्तु   (पऴनि)  
ताऩ तन्तऩ ताऩा तऩातऩ
     ताऩ तन्तऩ ताऩा तऩातऩ
          ताऩ तन्तऩ ताऩा तऩातऩ ...... तऩताऩ

नात विन्तुक लाती नमोनम
     वेत मन्त्रचॊ रूपा नमोनम
          ञाऩ पण्टित सामी नमोनम ...... वॆकुकोटि
नाम चम्पुकु मारा नमोनम
     पोक अन्तरि पाला नमोनम
          नाक पन्तम यूरा नमोनम ...... परचूरर्
चेत तण्टवि नोता नमोनम
     कीत किण्किणि पाता नमोनम
          तीर चम्प्रम वीरा नमोनम ...... किरिराज
तीप मङ्कळ जोती नमोनम
     तूय अम्पल लीला नमोनम
          तेव कुञ्चरि पाका नमोनम ...... अरुळ्ताराय्
ईत लुम्पल कोला लपूजैयुम्
     ओत लुङ्कुण आचा रनीतियुम्
          ईर मुङ्कुरु चीर्पा तचेवैयु ...... मऱवात
एऴ्त लम्पुकऴ् कावे रियाल्विळै
     चोऴ मण्टल मीते मनोकर
          राज कॆम्पिर नाटा ळुनायक ...... वयलूरा
आत रम्पयि लारू रर्तोऴमै
     चेर्तल् कॊण्टव रोटे मुऩाळिऩिल्
          आटल् वॆम्परि मीते ऱिमाकयि ...... लैयिलेकि
आति यन्तवु लावा चुपाटिय
     चेरर् कॊङ्कुवै कावूर् नऩाटतिल्
          आवि ऩऩ्कुटि वाऴ्वा ऩतेवर्कळ् ...... पॆरुमाळे.
नात विन्तुक लाती नमोनम
     वेत मन्त्रचॊ रूपा नमोनम
          ञाऩ पण्टित सामी नमोनम ...... वॆकुकोटि
नाम चम्पुकु मारा नमोनम
     पोक अन्तरि पाला नमोनम
          नाक पन्तम यूरा नमोनम ...... परचूरर्
चेत तण्टवि नोता नमोनम
     कीत किण्किणि पाता नमोनम
          तीर चम्प्रम वीरा नमोनम ...... किरिराज
तीप मङ्कळ जोती नमोनम
     तूय अम्पल लीला नमोनम
          तेव कुञ्चरि पाका नमोनम ...... अरुळ्ताराय्
ईत लुम्पल कोला लपूजैयुम्
     ओत लुङ्कुण आचा रनीतियुम्
          ईर मुङ्कुरु चीर्पा तचेवैयु ...... मऱवात
एऴ्त लम्पुकऴ् कावे रियाल्विळै
     चोऴ मण्टल मीते मनोकर
          राज कॆम्पिर नाटा ळुनायक ...... वयलूरा
आत रम्पयि लारू रर्तोऴमै
     चेर्तल् कॊण्टव रोटे मुऩाळिऩिल्
          आटल् वॆम्परि मीते ऱिमाकयि ...... लैयिलेकि
आति यन्तवु लावा चुपाटिय
     चेरर् कॊङ्कुवै कावूर् नऩाटतिल्
          आवि ऩऩ्कुटि वाऴ्वा ऩतेवर्कळ् ...... पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 179
पोतकम् तरु   (पऴनि)  
ताऩ तन्तऩ ताऩा तऩातऩ
     ताऩ तन्तऩ ताऩा तऩातऩ
          ताऩ तन्तऩ ताऩा तऩातऩ ...... तऩताऩ

पोत कन्तरु कोवे नमोनम
नीति तङ्किय तेवा नमोनम
पूत लन्तऩै याळ्वाय् नमोनम ...... पणियावुम्
पूणु किऩ्ऱपि राऩे नमोनम
वेटर् तङ्कॊटि माला नमोनम
पोत वऩ्पुकऴ् चामी नमोनम ...... अरिताऩ
वेत मन्तिर रूपा नमोनम
ञाऩ पण्टित नाता नमोनम
वीर कण्टैकॊळ् ताळा नमोनम ...... अऴकाऩ
मेऩि तङ्किय वेळे नमोनम
वाऩ पैन्तॊटि वाऴ्वे नमोनम
वीऱु कॊण्टवि चाका नमोनम ...... अरुळ्ताराय्
पात कञ्चॆऱि चूरा तिमाळवॆ
कूर्मै कॊण्टयि लाले पॊराटियॆ
पार अण्टर्कळ् वाऩा टुचेर्तर ...... अरुळ्वोऩे
पाति चन्तिर ऩेचू टुम्वेणियर्
चूल चङ्कर ऩार्की तनायकर्
पार तिण्पुय मेचे रुचोतियर् ...... कयिलायर्
आति चङ्कर ऩार्पा कमातुमै
कोल अम्पिकै माता मनोमणि
आयि चुन्तरि ताया ऩनारणि ...... अपिरामि
आवल् कॊण्टुवि ऱाले चिराटवॆ
कोम ळम्पल चूऴ्को यिल्मीऱिय
आवि ऩऩ्कुटि वाऴ्वा ऩतेवर्कळ् ...... पॆरुमाळे.
पोत कन्तरु कोवे नमोनम
नीति तङ्किय तेवा नमोनम
पूत लन्तऩै याळ्वाय् नमोनम ...... पणियावुम्
पूणु किऩ्ऱपि राऩे नमोनम
वेटर् तङ्कॊटि माला नमोनम
पोत वऩ्पुकऴ् चामी नमोनम ...... अरिताऩ
वेत मन्तिर रूपा नमोनम
ञाऩ पण्टित नाता नमोनम
वीर कण्टैकॊळ् ताळा नमोनम ...... अऴकाऩ
मेऩि तङ्किय वेळे नमोनम
वाऩ पैन्तॊटि वाऴ्वे नमोनम
वीऱु कॊण्टवि चाका नमोनम ...... अरुळ्ताराय्
पात कञ्चॆऱि चूरा तिमाळवॆ
कूर्मै कॊण्टयि लाले पॊराटियॆ
पार अण्टर्कळ् वाऩा टुचेर्तर ...... अरुळ्वोऩे
पाति चन्तिर ऩेचू टुम्वेणियर्
चूल चङ्कर ऩार्की तनायकर्
पार तिण्पुय मेचे रुचोतियर् ...... कयिलायर्
आति चङ्कर ऩार्पा कमातुमै
कोल अम्पिकै माता मनोमणि
आयि चुन्तरि ताया ऩनारणि ...... अपिरामि
आवल् कॊण्टुवि ऱाले चिराटवॆ
कोम ळम्पल चूऴ्को यिल्मीऱिय
आवि ऩऩ्कुटि वाऴ्वा ऩतेवर्कळ् ...... पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 182
मऩक्कवलै एतुम्   (पऴनि)  
तऩत्ततऩ ताऩ तन्त तऩत्ततऩ ताऩ तन्त
     तऩत्ततऩ ताऩ तन्त ...... तऩताऩ

मऩक्कवलै येतु मिऩ्ऱि उऩक्कटिमै येपु रिन्तु
     वकैक्कुमनु नूल्वि तङ्कळ् ...... तवऱाते
वकैप्पटिम ऩोर तङ्कळ् तॊकैप्पटियि ऩालि लङ्कि
     मयक्कमऱ वेत मुङ्कॊळ् ...... पॊरुळ्नाटि
विऩैक्कुरिय पात कङ्कळ् तुकैत्तुवकै याल्नि ऩैन्तु
     मिकुत्तपॊरु ळाक मङ्कळ् ...... मुऱैयाले
वॆकुट्चितऩै येतु रन्तु कळिप्पिऩुट ऩेन टन्तु
     मिकुक्कुमुऩै येव णङ्क ...... वरवेणुम्
मऩत्तिल्वरु वोऩॆ ऎऩ्ऱु ऩटैक्कलम ताक वन्तु
     मलर्प्पतम तेप णिन्त ...... मुनिवोर्कळ्
वरर्क्कुमिमै योर्क ळॆऩ्पर् तमक्कुमऩ मेयि रङ्कि
     मरुट्टिवरु चूरै वॆऩ्ऱ ...... मुऩैवेला
तिऩैप्पुऩमु ऩेन टन्तु कुऱक्कॊटियै येम णन्तु
     चॆकत्तैमुऴु ताळ वन्त ...... पॆरियोऩे
चॆऴित्तवळ मेचि ऱन्त मलर्प्पॊऴिल्क ळेनि ऱैन्त
     तिरुप्पऴनि वाऴ वन्त ...... पॆरुमाळे.
मऩक्कवलै येतु मिऩ्ऱि
उऩक्कटिमै येपु रिन्तु
वकैक्कु मनु नूल् वितङ्कळ् तवऱाते
वकैप्पटि मऩोरतङ्कळ् तॊकैप्पटियिऩाल् इलङ्कि
मयक्कमऱ वेतमुङ्कॊळ् पॊरुळ्नाटि
विऩैक्कुरिय पातकङ्कळ् तुकैत्(तु)
उवकै याल् निऩैन्तु
मिकुत्तपॊरुळ् आकमङ्कळ् मुऱैयाले
वॆकुट्चितऩैये तुरन्तु
कळिप्पिऩुटऩे नटन्तु
मिकुक्कुम् उऩैये वणङ्क
वरवेणुम्
मऩत्तिल्वरुवोऩॆ ऎऩ्(ऱु)
उऩ् अटैक्कलम् अताक वन्तु
मलर्प्पतमते पणिन्त मुनिवोर्कळ्
वरर्क्कुम् इमैयोर्क ळॆऩ्पर् तमक्कुम्
मऩमेयिरङ्कि
मरुट्टिवरु चूरै वॆऩ्ऱ मुऩैवेला
तिऩैप्पुऩमुऩे नटन्तु
कुऱक्कॊटियैये मणन्तु
चॆकत्तै मुऴुताळ वन्त पॆरियोऩे
चॆऴित्तवळमे चिऱन्त
मलर्प्पॊऴिल्कळे निऱैन्त
तिरुप्पऴनि वाऴवन्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 192
वचऩमिक एऱ्‌ऱि   (पऴनि)  
तऩतऩऩ तात्त ...... तऩताऩ
     तऩतऩऩ तात्त ...... तऩताऩ

वचऩमिक वेऱ्‌ऱि ...... मऱवाते
     मऩतुतुय राऱ्‌ऱि ...... लुऴलाते
इचैपयिल्ष टाक्ष ...... रमताले
     इकपरचॆळ पाक्य ...... मरुळ्वाये
पचुपतिचि वाक्य ...... मुणर्वोऩे
     पऴनिमलै वीऱ्‌ऱ ...... रुळुम्वेला
अचुरर्किळै वाट्टि ...... मिकवाऴ
     अमरर्चिऱै मीट्ट ...... पॆरुमाळे.
वचऩमिक एऱ्‌ऱि
मऱवाते
मऩतु तुयर् आऱ्‌ऱिल्
उऴलाते
इचैपयिल्
षटाट्चरम् अताले
इकपरचॆळ पाक्यम्
अरुळ्वाये
पचुपतिचि वाक्यम्
उणर्वोऩे
पऴऩिमलै वीऱ्‌(ऱु)
अरुळुम् वेला
अचुरर्किळै वाट्टि
मिकवाऴ अमरर्
चिऱै मीट्ट पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 212
कामियत् तऴुन्ति   (चुवामिमलै)  
ताऩऩत् तऩन्त ...... तऩताऩ
     ताऩऩत् तऩन्त ...... तऩताऩ

कामियत् तऴुन्ति ...... यिळैयाते
     कालर्कैप् पटिन्तु ...... मटियाते
ओमॆऴुत् तिलऩ्पु ...... मिकवूऱि
     ओवियत् तिलन्त ...... मरुळ्वाये
तूममॆय्क् कणिन्त ...... चुकलीला
     चूरऩैक् कटिन्त ...... कतिर्वेला
एमवॆऱ्‌ पुयर्न्त ...... मयिल्वीरा
     एरकत् तमर्न्त ...... पॆरुमाळे.
कामियत् तऴुन्ति
यिळैयाते
कालर्कैप् पटिन्तु
मटियाते
ओमॆऴुत्ति लऩ्पु
मिकवूऱि
ओवियत्ति लन्तम्
अरुळ्वाये
तूममॆय्क् कणिन्त
चुकलीला
चूरऩैक् कटिन्त कतिर्वेला
एमवॆऱ्‌ पुयर्न्त मयिल्वीरा
एरकत् तमर्न्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 216
चरण कमलालयत्तिल्   (चुवामिमलै)  
तऩतऩऩ ताऩ तत्त तऩतऩऩ ताऩ तत्त
तऩतऩऩ ताऩ तत्त ...... तऩताऩ
वेल् मुरुका वेल् वेल्; वेल् मुरुका वेल् वेल्
वेल् मुरुका वेल् वेल्; वेल् मुरुका वेल् वेल्

चरणकम लाल यत्तै अरैनिमिष नेर मट्टिल्
     तवमुऱैति याऩम् वैक्क ...... अऱियात
चटकचट मूट मट्टि पवविऩैयि लेच ऩित्त
     तमियऩ्मिटि याल्म यक्क ...... मुऱुवेऩो
करुणैपुरि याति रुप्प तॆऩकुऱैयि वेळै चॆप्पु
     कयिलैमलै नातर् पॆऱ्‌ऱ ...... कुमरोऩे
कटकपुय मीति रत्न मणियणिपॊऩ् माले चॆच्चै
     कमऴुमण मार्क टप्प ...... मणिवोऩे
तरुणमितै यामि कुत्त कऩमतुऱु नीळ्च वुक्य
     चकलचॆल्व योक मिक्क ...... पॆरुवाऴ्वु
तकैमैचिव ञाऩ मुत्ति परकतियु नीकॊ टुत्तु
     तविपुरिय वेणु नॆय्त्त ...... वटिवेला
अरुणतळ पात पत्म मतुनितमु मेतु तिक्क
     अरियतमिऴ् ताऩ ळित्त ...... मयिल्वीरा
अतिचयम नेक मुऱ्‌ऱ पऴनिमलै मीतु तित्त
     अऴकतिरु वेर कत्तिऩ् ...... मुरुकोऩे.
चरण कमलालयत्तिल्
अरै निमिष नेर मट्टिल्
तवमुऱै तियाऩम् वैक्क अऱियात
जट कचट मूट मट्टि
पव विऩैयिले चऩित्त
तमियऩ्
मटियाल् मयक्कम् उऱुवेऩो?
करुणै पुरियातिरुप्प तॆऩ कुऱै
इवेळै चॆप्पु
कयिलैमलै नातर्पॆऱ्‌ऱ कुमरोऩे
कटक पुयमीति
रत्ऩ मणियणि पॊऩ्मालै चॆच्चै
कमऴु मणमार् कटप्पम् अणिवोऩे
तरुणम् इतैया
मिकुत्त कऩमतुऱु नीळ्चवुक्य
चकल चॆल्व योकमिक्क पॆरुवाऴ्वु
तकैमै चिव ञाऩ मुत्ति परकतियु नीकॊटुत्(तु)
(उ)तविपुरिय वेणु नॆय्त्त वटिवेला
अरुणतळ पात पत्मम् अतुनितमुमे तुतिक्क
अरिय तमिऴ् ताऩळित्त मयिल्वीरा
अतिचयम् अऩेकम् उऱ्‌ऱ पऴऩिमलै मीतुतित्त
अऴक, तिरुवेरकत्तिऩ् मुरुकोऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 217
चुत्तिय नरप्पुटऩ्   (चुवामिमलै)  
तत्ततऩ तत्ततऩ तत्ततऩ तत्ततऩ
     तत्ततऩ तत्ततऩ तत्ततऩ तत्ततऩ
          तत्ततऩ तत्ततऩ तत्ततऩ तत्ततऩ ...... तन्तताऩ

चुत्तियन रप्पुटऩॆ लुप्पुऱुत चैक्कुटलॊ
     टप्पुटऩि णच्चळिव लिप्पुटऩि रत्तकुकै
          चुक्किलम् विळैप्पुऴुवॊ टक्कैयुम ऴुक्कुमयिर् ...... चङ्कुमूळै
तुक्कम्विळै वित्तपिणै यऱ्‌कऱैमु ऩैप्पॆरुकु
     कुट्टमॊटु विप्पुरुति पुऱ्‌ऱॆऴुतल् मुट्टुवलि
          तुच्चिपिळ वैप्पॊरुमल् पित्तमॊटु ऱक्कमिक ...... वङ्कमूटे
ऎत्तऩैनि ऩैप्पैयुम्वि ळैप्पैयुम यक्कमुऱ
     लॆत्तऩैच लिप्पॊटुक लिप्पैयुमि टऱ्‌पॆरुमै
          ऎत्तऩैक चत्तैयुम लत्तैयुम टैत्तकुटिल् ...... पञ्चपूतम्
ऎत्तऩैकु लुक्कैयुमि ऩुक्कैयुम ऩक्कवलै
     यॆत्तऩैक वट्टैयुन टक्कैयुमु यिर्क्कुऴुमल्
          ऎत्तऩैपि ऱप्पैयुमि ऱप्पैयुमॆ टुत्तुलकिल् ...... मङ्कुवेऩो
तत्तऩत ऩत्तऩत ऩत्तऩवॆ ऩत्तिमिलै
     यॊत्तमुर चत्तुटियि टक्कैमुऴ वुप्पऱैकळ्
          चत्तमऱै यत्तॊकुति यॊत्तचॆऩि रत्तवॆळ ...... मण्टियोटच्
चक्किरिनॆ ळिप्पअवु णप्पिणमि तप्पमरर्
     कैत्तलम्वि रित्तरह रच्चिवपि ऴैत्तॊमॆऩ
          चक्किरकि रिच्चुवर्कळ् अक्कणमे पक्कुविट ...... वॆऩ्ऱवेला
चित्तमति लॆत्तऩैचॆ कत्तलम्वि तित्तुटऩ
     ऴित्तुकम लत्तऩैम णिक्कुटुमि पऱ्‌ऱिमलर्
          चित्तिरक रत्तलम्व लिप्पपल कुट्टिनट ...... ऩङ्कॊळ्वेळे
चॆट्टिवटि वैक्कॊटुति ऩैप्पुऩम तिऱ्‌चिऱुकु
     ऱप्पॆणम ळिक्कुळ्मकिऴ् चॆट्टिकुरु वॆऱ्‌पिलुऱै
          चिऱ्‌परम रुक्कॊरुकु रुक्कळॆऩ मुत्तर्पुकऴ् ...... तम्पिराऩे.
चुत्तिय नरप्पुटऩ् ऎलुप्पु उऱु तचै कुटल् ऒटु
अप्पुटऩ् निणम् चळि वलिप्पु उटऩ् इरत्त कुकै
चुक्किलम् विळै पुऴुवॊटु अक्कैयुम् अऴुक्कुम्
मयिर् चङ्कु मूळै तुक्कम् विळैवित्त पिणै
अल् कऱै मुऩै पॆरुकु कुट्टमॊटु
विप्पुरुति पुऱ्‌ऱु ऎऴुतल् मुट्टु वलि
तुच्चि पिळवै पॊरुमल् पित्तम् ऒटु उऱक्कम् मिक
अङ्कम् ऊटे ऎत्तऩै निऩैप्पैयुम् विळैप्पैयुम्
मयक्कम् उऱल्
ऎत्तऩै चलिप्पॊटु कलिप्पैयुम् मिटऱ्‌ पॆरुमै
ऎत्तऩै क(का)चत्तैयुम् मलत्तैयुम् अटैत्त कुटिल्
पञ्च पूतम्
ऎत्तऩै कुलुक्कैयुम् मिऩुक्कैयुम् मऩ कवलै
ऎत्तऩै कवट्टैयुम् नटक्कैयुम् उयिर् कुऴुमल्
ऎत्तऩै पिऱप्पैयुम् इऱप्पैयुम् ऎटुत्तु उलकिल्
मङ्कुवेऩो
तत्तऩत ऩत्तऩत ऩत्तऩवॆ ऩत्तिमिलै
ऒत्त मुरच(म्) तुटि इटक्कै मुऴवु पऱैकळ् चत्तम् अऱैय
तॊकुति ऒत्त चॆऩि रत्त वॆ(ळ्)ळ मण्टि ओट
चक्किरि नॆळिप्प अवुण पिणम् मितप्प
अमरर् कैत् तलम् विरित्तु अर हर चिव पिऴैत्तोम् ऎऩ
चक्किरि किरिच् चुवर्कळ् अक्कणमे पक्कु विट वॆऩ्ऱ वेला
चित्तम् अतिल् ऎत्तऩै चॆकत्तलम् वितित्तु उटऩ् अऴित्तु
कमलत्तऩै मणिक् कुटुमि पऱ्‌ऱि
मलर्च् चित्तिर कर तलम् वलिप्प पल कुट्टि नटऩम् कॊळ्
वेळे
चॆट्टि वटिवै कॊटु तिऩैप् पुऩम् अतिल् चिऱु कुऱप्
पॆण्
अमळिक्कुळ् मकिऴ् चॆट्टि
कुरु वॆऱ्‌पिल् उऱै चिऱ्‌ परमरुक्कु
ऒरु कुरुक्कळ् ऎऩ मुत्तर् पुकऴ् तम्पिराऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 222
नाचर्तङ् कटै   (चुवामिमलै)  
ताऩऩन् तऩतऩऩ तऩतऩा तत्त तन्त ...... तऩताऩ
     ताऩऩन् तऩतऩऩ तऩतऩा तत्त तन्त ...... तऩताऩ

नाचर्तङ् कटैयतऩिल् विरविनाऩ् मॆत्त नொन्तु ...... तटुमाऱि
     ञाऩमुङ् कॆटअटैय वऴुविया ऴत्त ऴुन्ति ...... मॆलियाते
माचकन् तॊऴुमुऩतु पुकऴिऩोर् चॊऱ्‌प कर्न्तु ...... चुकमेवि
     मामणङ् कमऴुमिरु कमलपा तत्तै निऩ्ऱु ...... पणिवेऩो
वाचकम् पुकलवॊरु परमर्ता मॆच्चु किऩ्ऱ ...... कुरुनाता
     वाचवऩ् तरुतिरुवै यॊरुतॆय्वा ऩैक्कि रङ्कु ...... मणवाळा
कीचकञ् चुरर्तरुवु मकिऴुमा वत्ति चन्तु ...... पुटैचूऴुङ्
     केचवऩ् परवुकुरु मलैयिल्यो कत्त मर्न्त ...... पॆरुमाळे.
नाचर्तङ् कटैयतऩिल्
विरविनाऩ् मॆत्त नொन्तु
तटुमाऱि ञाऩमुङ् कॆट
अटैय वऴुवि
आऴत्तु अऴुन्ति मॆलियाते
माचकन् तॊऴुमुऩतु पुकऴिऩ्
ओर् चॊऱ्‌ पकर्न्तु चुकमेवि
मामणङ् कमऴुमिरु कमलपातत्तै
निऩ्ऱु पणिवेऩो
वाचकम् पुकल
ऒरु परमर्ताम् मॆच्चुकिऩ्ऱ कुरुनाता
वाचवऩ् तरुतिरुवै
ऒरुतॆय्वाऩैक्कु इरङ्कु मणवाळा
कीचकञ् चुरर्तरुवु मकिऴुमा वत्ति चन्तु पुटैचूऴुम्
केचवऩ् परवुकुरु मलैयिल्
योकत्तमर्न्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 228
पाति मतिनति   (चुवामिमलै)  
ताऩ तऩतऩ ताऩ तऩतऩ
     ताऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

पाति मतिनति पोतु मणिचटै
     नात ररुळिय ...... कुमरेचा
पाकु कऩिमॊऴि मातु कुऱमकळ्
     पातम् वरुटिय ...... मणवाळा
कातु मॊरुविऴि काक मुऱअरुळ्
     माय ऩरितिरु ...... मरुकोऩे
काल ऩॆऩैयणु काम लुऩतिरु
     कालिल् वऴिपट ...... अरुळ्वाये
आति ययऩॊटु तेवर् चुररुल
     काळुम् वकैयुऱु ...... चिऱैमीळा
आटु मयिलिऩि लेऱि यमरर्कळ्
     चूऴ वरवरु ...... मिळैयोऩे
चूत मिकवळर् चोलै मरुवुचु
     वामि मलैतऩि ...... लुऱैवोऩे
चूर ऩुटलऱ वारि चुवऱिट
     वेलै विटवल ...... पॆरुमाळे.
पाति मतिनति पोतुम्
अणिचटै नात ररुळिय कुमरेचा
पाकु कऩिमॊऴि मातु
कुऱमकळ्
पातम् वरुटिय मणवाळा
कातु मॊरुविऴि काकमुऱ अरुळ्
मायऩ् अरि तिरु मरुकोऩे
कालऩॆऩै यणुकामल्
उऩतिरु कालिल् वऴिपट अरुळ्वाये
आति ययऩॊटु तेवर्
चुररुलकु आळुम् वकैयुऱु चिऱैमीळा
आटु मयिलिऩि लेऱि
अमरर्कळ् चूऴ वर
वरुम् इळैयोऩे
चूत मिकवळर् चोलै
मरुवु चुवामिमलैतऩिल् उऱैवोऩे
चूर ऩुटलऱ
वारि चुवऱिट
वेलै विटवल पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 232
वातमॊटु चूलै   (चुवामिमलै)  
ताऩतऩ ताऩ तन्त ताऩतऩ ताऩ तन्त
     ताऩतऩ ताऩ तन्त ...... तऩताऩ

वातमॊटु चूलै कण्ट मालैकुलै नोवु चन्तु
     मावलिवि याति कुऩ्म ...... मॊटुकाचम्
वायुवुट ऩेप रन्त तामरैकळ् पीऩ चम्पिऩ्
     मातर्तरु पूष णङ्क ...... ळॆऩवाकुम्
पातकवि याति पुण्क ळाऩतुट ऩेतॊ टर्न्तु
     पायलैवि टातु मङ्क ...... इवैयाल्निऩ्
पातमल राऩ तिऩ्क णेयमऱ वेम ऱन्तु
     पावमतु पाऩ मुण्टु ...... वॆऱिमूटि
एतमुऱु पाच पन्त माऩवलै योटु ऴऩ्ऱु
     ईऩमिकु चाति यिऩ्क ...... णतिलेयाऩ्
ईटऴित लाऩ तिऩ्पिऩ् मूटऩॆऩ वोतु मुऩ्पुऩ्
     ईरअरुळ् कूर वन्तु ...... ऎऩैयाळ्वाय्
चूतमकिऴ् पालै कॊऩ्ऱै तातुवळर् चोलै तुऩ्ऱि
     चूऴमतिल् तावि मञ्चि ...... ऩळवाकत्
तोरणनऩ् माट मॆङ्कु नीटुकॊटि येत ऴैन्त
     चुवामिमलै वाऴ वन्त ...... पॆरुमाळे.
वातमॊटु चूलै कण्टमालै कुलै नोवु चन्तु मा वलि
वियाति कुऩ्ममॊटु काचम्
वायुवुटऩे परन्त तामरैकळ् पीऩचम् पिऩ् मातर् तरु
पूषणङ्कळ् ऎऩ आकुम्
पातक वियाति पुण्कळ् आऩतु उटऩे तॊटर्न्तु पायलै
विटातु मङ्क
इवैयाल् निऩ् पात मलराऩतिऩ् कण् नेयम् अऱवे
मऱन्तु पाव मतुपाऩम् उण्टु वॆऱि मूटि
एतम् उऱु पाच पन्तमाऩ वलैयोटु उऴऩ्ऱु ईऩम् मिकु
चातियिऩ् कण् अतिले
नाऩ् ईटु अऴितल् आऩतिऩ् पिऩ् मूटऩ् ऎऩ ओतु मुऩ्पु
उऩ् ईर अरुळ् कूर वन्तु ऎऩै आळ्वाय्
चूतम् मकिऴ् पालै कॊऩ्ऱै तातु वळर् चोलै तुऩ्ऱि
चूऴुम् मतिल् तावि मञ्चिऩ् अळवाक
तोरण नल् माटम् ऎङ्कुम् नीटु कॊटिये तऴैन्त चुवामि
मलै वाऴ वन्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 240
अरकर चिवऩ् अरि   (तिरुत्तणिकै)  
तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ
मुरुकैय्या मुरुकैय्या मुत्तु कुमरऩ् नी ऐया
मुरुकैय्या मुरुकैय्या मुत्तु कुमरऩ् नी ऐया

अरकर चिवऩरि अयऩिवर् परविमु
     ऩऱुमुक चरवण ...... पवऩेयॆऩ्
ऱनुतिऩ मॊऴितर अचुरर्कळ् कॆटअयिल्
     अनलॆऩ ऎऴविटु ...... मतिवीरा
परिपुर कमलम तटियिणै यटियवर्
     उळमति लुऱवरुळ् ...... मुरुकेचा
पकवति वरैमकळ् उमैतर वरुकुक
     परमऩ तिरुचॆवि ...... कळिकूर
उरैचॆयु मॊरुमॊऴि पिरणव मुटिवतै
     उरैतरु कुरुपर ...... वुयर्वाय
उलकम ऩलकिल वुयिर्कळु मिमैयव
     रवर्कळु मुऱुवर ...... मुनिवोरुम्
परविमु ऩनुतिऩ मऩमकिऴ् वुऱवणि
     पणितिकऴ् तणिकैयि ...... लुऱैवोऩे
पकर्तरु कुऱमकळ् तरुवमै वनितैयु
     मिरुपुटै युऱवरु ...... पॆरुमाळे.
अरकर चिवऩ्
अरिअयऩिवर् परव
परवि मुऩ्
अऱुमुक चरवण पवऩे
ऎऩ्ऱु अनुतिऩ मॊऴितर
अचुरर्कळ् कॆट
अनलॆऩ ऎऴ
अयिल्विटुम् अतिवीरा
परिपुर कमलमतु
अटियिणै यटियवर्
उळमतिल् उऱ
अरुळ् मुरुकेचा
पकवति वरैमकळ् उमै
उमातेवि तर वरुकुक
परमऩ तिरुचॆवि कळिकूर
उरैचॆयु मॊरुमॊऴि
पिरणव मुटिवतै
उरैतरु कुरुपर
उयर्वाय उलक मऩ्
अलकिल वुयिर्कळुम्
इमैयवर् अवर्कळुम्
उऱुवर मुनिवोरुम्
परविमुऩ्
अनुतिऩ मऩमकिऴ् वुऱ
अणि पणितिकऴ्
तणिकैयिल् उऱैवोऩे
पकर्तरु कुऱमकळ्
तरुवमै वनितैयुम्
इरुपुटै युऱवरु पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 242
इरुप्पवल् तिरुप्पुकऴ्   (तिरुत्तणिकै)  
तऩत्तऩ तऩत्तऩ तऩत्तऩ तऩत्तऩ
     तऩत्तऩ तऩत्तऩ ...... तऩताऩ

इरुप्पवल् तिरुप्पुकऴ् विरुप्पॊटु पटिप्पवर्
     इटुक्किऩै यऱुत्तिटु ...... मॆऩवोतुम्
इचैत्तमिऴ् नटत्तमि ऴॆऩत्तुऱै विरुप्पुट
     ऩिलक्कण इलक्किय ...... कविनालुन्
तरिप्पव रुरैप्पवर् निऩैप्पवर् मिकच्चक
     तलत्तिऩिल् नविऱ्‌ऱुत ...... लऱियाते
तऩत्तिऩिल् मुकत्तिऩिल् मऩत्तिऩि लुरुक्किटु
     चमर्त्तिकळ् मयक्किऩिल् ...... विऴलामो
करुप्पुविल् वळैत्तणि मलर्क्कणै तॊटुत्तियल्
     कळिप्पुट ऩॊळित्तॆय्त ...... मतवेळैक्
करुत्तिऩिल् निऩैत्तव ऩॆरुप्पॆऴ नुतऱ्‌पटु
     कऩऱ्‌कणि लॆरित्तवर् ...... कयिलायप्
पॊरुप्पिऩि लिरुप्पवर् परुप्पत वुमैक्कॊरु
     पुऱत्तिऩै यळित्तवर् ...... तरुचेये
पुयऱ्‌पॊऴिल् वयऱ्‌पति नयप्पटु तिरुत्तणि
     पॊरुप्पिऩिल् विरुप्पुऱु ...... पॆरुमाळे.
इरुप्पवल् तिरुप्पुकऴ्
विरुप्पॊटु पटिप्पवर्
इटुक्किऩै यऱुत्तिटुम्
ऎऩवोतुम्
इचैत्तमिऴ् नटत्तमिऴॆऩ
तुऱै विरुप्पुटऩ्इलक्कण इलक्किय
कविनालुम्
तरिप्पव रुरैप्पवर्
निऩैप्पवर्
मिकच्चकतलत्तिऩिल् नविऱ्‌ऱुतल् अऱियाते
तऩत्तिऩिल् मुकत्तिऩिल् मऩत्तिऩि लुरुक्किटु
चमर्त्तिकळ् मयक्किऩिल् विऴलामो
करुप्पुविल् वळैत्तु
अणि मलर्क्कणै तॊटुत्तु
इयल् कळिप्पुटऩ् ऒळित्तॆय्त
मतवेळै
करुत्तिऩिल् निऩैत्तु
अवऩ् नॆरुप्पॆऴ
नुतऱ्‌पटु कऩऱ्‌कणि लॆरित्तवर्
कयिलायप् पॊरुप्पिऩि लिरुप्पवर्
परुप्पत वुमैक्कॊरु पुऱत्तिऩै यळित्तवर्
तरुचेये
पुयऱ्‌पॊऴिल् वयऱ्‌पति
नयप्पटु तिरुत्तणि पॊरुप्पिऩिल्
विरुप्पुऱु पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 243
इरुमलु रोक   (तिरुत्तणिकै)  
तऩतऩ ताऩ तऩतऩ ताऩ
     तऩतऩ ताऩ ...... तऩताऩ

इरुमलु रोक मुयलकऩ् वात
     मॆरिकुण नाचि ...... विटमेनी
रिऴिवुवि टात तलैवलि चोकै
     यॆऴुकळ मालै ...... यिवैयोटे
पॆरुवयि ऱीळै यॆरिकुलै चूलै
     पॆरुवलि वेऱु ...... मुळनोय्कळ्
पिऱविकळ् तोऱु मॆऩैनलि यात
     पटियुऩ ताळ्कळ् ...... अरुळ्वाये
वरुमॊरु कोटि यचुरर्प ताति
     मटियअ नेक ...... इचैपाटि
वरुमॊरु काल वयिरव राट
     वटिचुटर् वेलै ...... विटुवोऩे
तरुनिऴल् मीति लुऱैमुकि लूर्ति
     तरुतिरु मातिऩ् ...... मणवाळा
चलमिटै पूवि ऩटुविऩिल् वीऱु
     तणिमलै मेवु ...... पॆरुमाळे.
इरुमलु रोक मुयलकऩ् वातम्
ऎरिकुण नाचि विटमे नीरिऴिवु
विटात तलैवलि चोकै
ऎऴुकळ मालै यिवैयोटे
पॆरुवयि ऱीळै यॆरिकुलै चूलै
पॆरुवलि वेऱुमुळनोय्कळ्
पिऱविकळ् तोऱु मॆऩैनलि यातपटि
उऩ ताळ्कळ् अरुळ्वाये
वरुमॊरु कोटि यचुरर्पताति
मटियअ नेक इचैपाटि वरुमॊरु काल वयिरव राट
वटिचुटर् वेलै विटुवोऩे
तरुनिऴल् मीतिलुऱैमुकिलूर्ति
तरुतिरु मातिऩ् मणवाळा
चलमिटै पूविऩ्नटुविऩिल् वीऱु
तणिमलै मेवु पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 249
ऎऩक्कॆऩ यावुम्   (तिरुत्तणिकै)  
तऩत्तऩ ताऩम् तऩत्तऩ ताऩम्
     तऩत्तऩ ताऩम् ...... तऩताऩ

ऎऩक्कॆऩ यावुम् पटैत्तिट नाळुम्
     इळैप्पॊटु कालन् ...... तऩिलोया
ऎटुत्तिटु कायन् तऩैक्कॊटु मायुम्
     इलच्चैयि लातॆऩ् ...... पवमाऱ
उऩैप्पल नाळुन् तिरुप्पुक ऴालुम्
     उरैत्तिटु वार्तङ् ...... कुळिमेवि
उणर्त्तिय पोतन् तऩैप्पिरि यातॊण्
     पॊलच्चर णाऩुन् ...... तॊऴुवेऩो
विऩैत्तिऱ मोटऩ् ऱॆतिर्त्तिटुम् वीरऩ्
     विऴक्कॊटु वेळ्कॊऩ् ...... ऱवऩीये
विळप्पॆऩ मेलॆऩ् ऱिटक्कय ऩारुम्
     विरुप्पुऱ वेतम् ...... पुकल्वोऩे
चिऩत्तॊटु चूरऩ् तऩैक्कॊटु वेलिऩ्
     चिरत्तिऩै माऱुम् ...... मुरुकोऩे
तिऩैप्पुऩ मोवुङ् कुऱक्कॊटि योटुन्
     तिरुत्तणि मेवुम् ...... पॆरुमाळे.
ऎऩक्कॆऩ यावुम् पटैत्तिट
नाळुम् इळैप्पॊटु
कालन् तऩिलोया
ऎटुत्तिटु कायत् तऩैक्कॊटु
मायुम्
इलच्चै इलातॆऩ् पवमाऱ
उऩैप्पल नाळुन् तिरुप्पुकऴालुम् उरैत्तिटुवार्
तङ् कुळिमेवि
उणर्त्तिय पोतन् तऩैप्पिरियातु
ऒण्पॊलच् चरण् नाऩुन् तॊऴुवेऩो?
विऩैत्तिऱमोटु अऩ्ऱु ऎतिर्त्तिटुम् वीरऩ्
विऴक्कॊटु वेळ् कॊऩ्ऱवऩ्
नीये विळप्पॆऩ मेलॆऩ्ऱिट
अयऩारुम् विरुप्पुऱ वेतम् पुकल्वोऩे
चिऩत्तॊटु चूरऩ् तऩैक्कॊटु वेलिऩ्
चिरत्तिऩै माऱुम् मुरुकोऩे
तिऩैप्पुऩ मेवुङ् कुऱक्कॊटि योटुन्
तिरुत्तणि मेवुम् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 269
चिऩत्तवर् मुटिक्कुम्   (तिरुत्तणिकै)  
तऩत्तऩ तऩत्तम् तऩत्तऩ तऩत्तम्
     तऩत्तऩ तऩत्तम् ...... तऩताऩ

चिऩत्तवर् मुटिक्कुम् पकैत्तवर् कुटिक्कुञ्
     चॆकुत्तवर् रुयिर्क्कुञ् ...... चिऩमाकच्
चिरिप्पवर् तमक्कुम् पऴिप्पवर् तमक्कुम्
     तिरुप्पुकऴ् नॆरुप्पॆऩ् ...... ऱऱिवोम्याम्
निऩैत्ततु मळिक्कुम् मऩत्तैयु मुरुक्कुम्
     निचिक्करु वऱुक्कुम् ...... पिऱवामल्
नॆरुप्पैयु मॆरिक्कुम् पॊरुप्पैयु मिटिक्कुम्
     निऱैप्पुक ऴुरैक्कुञ् ...... चॆयल्ताराय्
तऩत्तऩ तऩत्तन् तिमित्तिमि तिमित्तिन्
     तकुत्तकु तकुत्तन् ...... तऩपेरि
तटुट्टुटु टुटुट्टुण् टॆऩत्तुटि मुऴक्कुन्
     तळत्तुट ऩटक्कुङ् ...... कॊटुचूरर्
चिऩत्तैयु मुटऱ्‌चङ् करित्तम लैमुऱ्‌ऱुञ्
     चिरित्तॆरि कॊळुत्तुङ् ...... कतिर्वेला
तिऩैक्किरि कुऱप्पॆण् तऩत्तिऩिल् चुकित्तॆण्
     तिरुत्तणि यिरुक्कुम् ...... पॆरुमाळे.
चिऩत्तवर् मुटिक्कुम्
पकैत्तवर् कुटिक्कुम्
चॆकुत्तवर् उयिर्क्कुम्
चिऩमाकच् चिरिप्पवर् तमक्कुम्
पऴिप्पवर् तमक्कुम्
तिरुप्पुकऴ् नॆरुप्पॆऩ्ऱु
अऱिवोम्याम्
निऩैत्ततु मळिक्कुम्
मऩत्तैयु मुरुक्कुम्
पिऱवामल्
निचिक्करु वऱुक्कुम्
नॆरुप्पैयु मॆरिक्कुम्
पॊरुप्पैयु मिटिक्कुम्
निऱैप्पुकऴ्
उरैक्कुञ् चॆयल्ताराय्
तऩत्तऩ तऩत्तन्
तिमित्तिमि तिमित्तिन् तकुत्तकु तकुत्तन्तऩ
पेरि
तटुट्टुटु टुटुट्टुण् टॆऩ
तुटि मुऴक्कुम्
तळत्तुट ऩटक्कुम्
कॊटुचूरर् चिऩत्तैयुम्
उटऱ्‌चङ् करित्तम लैमुऱ्‌ऱुम्
चिरित्तॆरि कॊळुत्तुम्
कतिर्वेला
तिऩैक्किरि कुऱप्पॆण्
तऩत्तिऩिल् चुकित्तु
ऎण् तिरुत्तणि यिरुक्कुम् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 278
निऩैत्ततु ऎत्तऩै   (तिरुत्तणिकै)  
तऩत्त तत्तऩत् ...... तऩताऩ
     तऩत्त तत्तऩत् ...... तऩताऩ

निऩैत्त तॆत्तऩैयिऱ्‌ ...... ऱवऱामल्
     निलैत्त पुत्तितऩैप् ...... पिरियामऱ्‌
कऩत्त तत्तुवमुऱ्‌ ...... ऱऴियामऱ्‌
     कतित्त नित्तियचित् ...... तरुळ्वाये
मऩित्तर् पत्तर्तमक् ...... कॆळियोऩे
     मतित्त मुत्तमिऴिऱ्‌ ...... पॆरियोऩे
चॆऩित्त पुत्तिररिऱ्‌ ...... चिऱियोऩे
     तिरुत्त णिप्पतियिऱ्‌ ...... पॆरुमाळे.
निऩैत्ततु ऎत्तऩैयिल् तवऱामल्
निलैत्त पुत्तितऩैप् पिरियामल्
कऩत्त तत्तुवम् उऱ्‌ऱऴियामल्
कतित्त नित्तियचित्तरुळ्वाये
मऩित्तर् पत्तर्तमक्कु ऎळियोऩे
मतित्त मुत्तमिऴिल् पॆरियोऩे
चॆऩित्त पुत्तिररिऱ्‌ चिऱियोऩे
तिरुत्तणिप्पतियिऱ्‌ पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 330
मुट्टुप् पट्टु   (काञ्चीपुरम्)  
तत्तत् तत्तत् ...... तऩताऩ
     तत्तत् तत्तत् ...... तऩताऩ
मुरुका मुरुका वेल् मुरुका; मुरुका मुरुका वेल् मुरुका

मुट्टुप् पट्टुक् ...... कतितोऱुम्
     मुऱ्‌ऱच् चुऱ्‌ऱिप् ...... पलनाळुम्
तट्टुप् पट्टुच् ...... चुऴल्वेऩैच्
     चऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱक् ...... करुतातो
वट्टप् पुट्पत् ...... तलमीते
     वैक्कत् तक्कत् ...... तिरुपाता
कट्टत् तऱ्‌ऱत् ...... तरुळ्वोऩे
     कच्चिच् चॊक्कप् ...... पॆरुमाळे.
मुट्टुप् पट्टुक् कतितोऱुम्
मुऱ्‌ऱच् चुऱ्‌ऱिप् पलनाळुम्
तट्टुप् पट्टुच् चुऴल्वेऩै
चऱ्‌ऱुप् पऱ्‌ऱक् करुतातो
वट्टप् पुट्पत् तलमीते
वैक्कत् तक्कत् तिरुपाता
कट्टत्तु अऱ्‌ऱत्तु अरुळ्वोऩे
कच्चिच् चॊक्कप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 363
नाटित् तेटि   (तिरुवाऩैक्का)  
ताऩत् ताऩत् ...... तऩताऩ
     ताऩत् ताऩत् ...... तऩताऩ

नाटित् तेटित् ...... तॊऴुवार्पाल्
     नाऩत् ताकत् ...... तिरिवेऩो
माटक् कूटऱ्‌ ...... पतिञाऩ
     वाऴ्वैच् चेरत् ...... तरुवाये
पाटऱ्‌ कातऱ्‌ ...... पुरिवोऩे
     पालैत् तेऩॊत् ...... तरुळ्वोऩे
आटऱ्‌ ऱोकैक् ...... किऩियोऩे
     आऩैक् काविऱ्‌ ...... पॆरुमाळे.
नाटित् तेटित् तॊऴुवार्पाल्
नाऩ् नत्ताकत् तिरिवेऩो
माटक् कूटऱ्‌ पति
ञाऩ वाऴ्वैच् चेर
तरुवाये
पाटऱ्‌ कातऱ्‌ पुरिवोऩे
पालैत् तेऩॊत्तु अरुळ्वोऩे
आटऱ्‌ ऱोकैक्कु इऩियोऩे
आऩैक् काविऱ्‌ पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 366
वेलैप्पोल् विऴि   (तिरुवाऩैक्का)  
ताऩत् ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ
     ताऩत् ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ
          ताऩत् ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ ...... तऩताऩ

वेलैप् पोल्विऴि यिट्टुम रुट्टिकळ्
     कामक् रोतम्वि ळैत्तिटु तुट्टिकळ्
          वीतिक् केतिरि पप्पर मट्टैकळ् ...... मुलैयाऩै
मेलिट् टेपॊर विट्टपॊ ऱिच्चिकळ्
     मार्पैत् तोळैय चैत्तुन टप्पिकळ्
          वेळुक् काण्मैचॆ लुत्तुच मर्त्तिकळ् ...... कळिकूरुञ्
चोलैक् कोकिल मॊत्तमॊ ऴिच्चिकळ्
     काचऱ्‌ ऱारैयि तत्तिलॊ ऴिच्चिकळ्
          तोलैप् पूचिमि ऩुक्कियु रुक्किकळ् ...... ऎवरेऩुम्
तोयप् पायल ऴैक्कुम वत्तिकळ्
     मोकप् पोकमु यक्किम यक्किकळ्
          चूऱैक् कारिकळ् तुक्कव लैप्पट ...... लॊऴिवेऩो
कालैक् केमुऴु किक्कुण तिक्किऩिल्
     आतित् यायऎ ऩप्पकर् तर्प्पण
          कायत् रीचॆप मर्च्चऩै यैच्चॆयु ...... मुनिवोर्कळ्
काऩत् ताचिर मत्तिऩि लुत्तम
     वेळ्विच् चालैय ळित्तल्पॊ रुट्टॆतिर्
          कातत् ताटकै यैक्कॊल्क्रु पैक्कटल् ...... मरुकोऩे
आलैच् चाऱुकॊ तित्तुव यऱ्‌ऱलै
     पायच् चालित ऴैत्तिर तित्तमु
          ताकत् तेवर्कळ् मॆच्चिय चॆय्प्पति ...... युऱैवेला
आऴित् तेर्मऱु किऱ्‌पयिल् मॆय्त्तिरु
     नीऱिट् टाऩ्मतिळ् चुऱ्‌ऱिय पॊऱ्‌ऱिरु
          आऩैक् काविऩि लप्पर्प्रि यप्पटु ...... पॆरुमाळे.
वेलैप् पोल् विऴि इट्टु मरुट्टिकळ्
कामक् (कु)रोतम् विळैत्तिटु तुट्टिकळ्
वीतिक्के तिरि पप्पर मट्टैकळ् मुलै याऩैमेल् इट्टे
पॊरविट्ट पॊऱिच्चिकळ्
मार्पैत् तोळै अचैत्तु नटप्पिकळ्
वेळुक्कु आण्मै चॆलुत्तु चमर्त्तिकळ्
कळि कूरुम् चोलैक् कोकिलम् ऒत्त मॊऴिच्चिकळ्
काचु अऱ्‌ऱारै इतत्तिल् ऒऴिच्चिकळ्
तोलैप् पूचि मिऩुक्कि उरुक्किकळ्
ऎवरेऩुम् तोयप् पायल् अऴैक्कुम् अवत्तिकळ्
मोकप् पोकम् मुयक्कि मयक्किकळ्
चूऱैक् कारिकळ् तुक्क वलैप्पटल् ऒऴिवेऩो
कालैक्के मुऴुकिक् कुण तिक्किऩिल् आतित्याय ऎऩप् पकर्
तर्प्पणम् कायत्री चॆपम् अर्च्चऩैयैच् चॆय्युम्
मुनिवोर्कळ्
काऩत्तु आचिरमत्तिऩिल् उत्तम वेळ्विच् चालै अळित्तल्
पॊरुट्टु
ऎतिर् कातत् ताटकैयैक् कॊल् क्रुपैक् कटल्
मरुकोऩे
आलैच् चाऱु कॊतित्तु वयल् तलै पायच् चालि तऴैत्तु
इरतित्तु अमुताक
तेवर्कळ् मॆच्चिय चॆय्प्पति उऱै वेला
आऴित् तेर् मऱुकिल् पयिल् मॆय्त् तिरु नीऱु इट्टाऩ्
मतिळ् चुऱ्‌ऱिय
पॊऩ् तिरु आऩैक्काविऩिल् अप्पर् प्रियप्पटु
पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 367
कुमर कुरुपर कुणतर   (तिरुवरुणै)  
तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

कुमर कुरुपर कुणतर निचिचर
     तिमिर तिऩकर चरवण पवकिरि
          कुमरि चुतपकि रतिचुत चुरपति ...... कुलमाऩुङ्
कुऱवर् चिऱुमियु मरुविय तिरळ्पुय
     मुरुक चरणॆऩ वुरुकुतल् चिऱितुमिल्
          कॊटिय विऩैयऩै यवलऩै यचटऩै ...... यतिमोकक्
कमरिल् विऴविटु मऴकुटै यरिवैयर्
     कळवि ऩॊटुपॊरु ळळवळ वरुळिय
          कलवि यळऱिटै तुवळुऱुम् वॆळिऱऩै ...... यिऩिताळक्
करुणै यटियरॊ टरुणैयि लॊरुविचै
     चुरुति पुटैतर वरुमिरु परिपुर
          कमल मलरटि कऩविलु नऩविलु ...... मऱवेऩे
तमर मिकुतिरै यॆऱिवळै कटल्कुटल्
     मऱुकि यलैपट विटनति युमिऴ्वऩ
          चमुक मुककण पणपणि पतिनॆटु ...... वटमाकच्
चकल वुलकमु निलैपॆऱ निऱुविय
     कऩक किरितिरि तरवॆकु करमलर्
          तळर विऩियतॊ रमुतिऩै यॊरुतऩि ...... कटैयानिऩ्
ऱमरर् पचिकॆट वुतविय क्रुपैमुकिल्
     अकिल पुवऩमु मळविटु कुऱियवऩ्
          अळवु नॆटियव ऩळविट अरियवऩ् ...... मरुकोऩे
अरवु पुऩैतरु पुनितरुम् वऴिपट
     मऴलै मॊऴिकॊटु तॆळितर वॊळितिकऴ्
          अऱिवै यऱिवतु पॊरुळॆऩ अरुळिय ...... पॆरुमाळे.
कुमर कुरुपर कुणतर निचिचर तिमिर तिऩकर चरवणपव
किरि कुमरि चुत पकिरति चुत चुर पति कुल माऩुम् कुऱवर्
चिऱुमियुम् मरुविय तिरळ् पुय मुरुक चरण्
ऎऩ उरुकुतल् चिऱितुम् इल् कॊटिय विऩैयऩै अवलऩै
अचटऩै
अति मोकक् कमरिल् विऴविटु अऴकु उटै अरिवैयर्
कळविऩॊटु पॊरुळ् अळवळवु अरुळिय कलवि अळऱिटै
तुवळुऱुम् वॆळिऱऩै
इऩितु आळ करुणै अटियरॊटु अरुणैयिल् ऒरु विचै
चुरुति पुटै तर वरुम् इरु परिपुर कमल मलर् अटि कऩविलुम्
नऩविलुम् मऱवेऩे
तमर मिकु तिरै ऎऱि वळै कटल् कुटल् मऱुकि अलैपट
विट नति उमिऴ्वऩ चमुक मुक कण पण पणि पति नॆटु
वटमाक
चकल उलकमु(म्) निलैपॆऱ निऱुविय कऩक किरि तिरितर
वॆकु कर मलर् तळर इऩियतॊर् अमुतिऩै ऒरु तऩि
कटैया निऩ्ऱु
अमरर् पचि कॆट उतविय क्रुपै मुकिल्
अकिल पुवऩमुम् अळविटु कुऱियवऩ् अळवु नॆटियवऩ्
अळविट अरियवऩ् मरुकोऩे
अरवु पुऩैतरु पुनितरुम् वऴिपट मऴलै मॊऴिकॊटु
तॆळि तर
ऒळि तिकऴ् अऱिवै अऱिवतु पॊरुळ् ऎऩ अरुळिय
पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 401
इरुविऩै अञ्च   (तिरुवरुणै)  
तऩतऩ तन्त तऩतऩ तन्त
     तऩतऩ तन्त ...... तऩताऩ

इरुविऩै यञ्च मलवकै मङ्क
     इरुळ्पिणि मङ्क ...... मयिलेऱि
इऩवरु ळऩ्पु मॊऴियक टम्पु
     विऩतक मुङ्कॊ ...... टळिपाटक्
करिमुक ऩॆम्पि मुरुकऩॆ ऩण्टर्
     कळिमलर् चिन्त ...... अटियेऩ्मुऩ्
करुणैपॊ ऴिन्तु मुकमुम लर्न्तु
     कटुकिन टङ्कॊ ...... टरुळ्वाये
तिरिपुर मङ्क मतऩुटल् मङ्क
     तिकऴ्नकै कॊण्ट ...... विटैयेऱिच्
चिवम्वॆळि यङ्क णरुळ्कुटि कॊण्टु
     तिकऴन टञ्चॆय् ...... तॆमैयीण
अरचियि टङ्कॊळ् मऴुवुटै यॆन्तै
     अमलऩ्म किऴ्न्त ...... कुरुनाता
अरुणैवि लङ्कल् मकिऴ्कुऱ मङ्कै
     अमळिन लङ्कॊळ् ...... पॆरुमाळे.
इरुविऩै यञ्च
मलवकै मङ्क
इरुळ्पिणि मङ्क
मयिलेऱि
इऩवरुळ् अऩ्पु मॊऴिय
क टम्पुविऩ् अतकमुम् कॊटु
अळिपाट
करिमुकऩ् ऎम्पि मुरुकऩॆऩ
अण्टर् कळिमलर् चिन्त
अटियेऩ्मुऩ् करुणैपॊऴिन्तु
मुकमुम् मलर्न्तु कटुकि
नटङ्कॊटु अरुळ्वाये
तिरिपुर मङ्क मतऩुटल् मङ्क
तिकऴ्नकै कॊण्ट
विटैयेऱिच् चिवम्
वॆळि यङ्कण्अरुळ् कुटिकॊण्टु
तिकऴन टञ्चॆय्तु
ऎमैयीण् अरचियिटङ्कॊळ
मऴुवुटै यॆन्तै अमलऩ्
मकिऴ्न्त कुरुनाता
अरुणैवि लङ्कल् मकिऴ्कुऱ मङ्कै
अमळिन लङ्कॊळ् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 425
चॆयचॆय अरुणा   (तिरुवरुणै)  
तऩतऩ तऩऩात् तऩतऩ तऩऩत्
     तऩतऩ तऩऩात् तऩतऩ तऩऩत्
          तऩतऩ तऩऩात् तऩतऩ तऩऩत् ...... तऩताऩ

चॆयचॆय अरुणात् तिरिचिव यनमच्
     चॆयचॆय अरुणात् तिरिमचि वयनच्
          चॆयचॆय अरुणात् तिरिनम चिवयत् ...... तिरुमूला
चॆयचॆय अरुणात् तिरियन मचिवच्
     चॆयचॆय अरुणात् तिरिवय नमचिच्
          चॆयचॆय अरुणात् तिरिचिव यनमस्त् ...... तॆऩमाऱि
चॆयचॆय अरुणात् तिरितऩिऩ् विऴिवैत्
     तरकर चरणात् तिरियॆऩ उरुकिच्
          चॆयचॆय कुरुपाक् कियमॆऩ मरुविच् ...... चुटर्ताळैच्
चिवचिव चरणात् तिरिचॆय चॆयॆऩच्
     चरण्मिचै तॊऴुतेत् तियचुवै पॆरुकत्
          तिरुवटि चिववाक् कियकट लमुतैक् ...... कुटियेऩो
चॆयचॆय चरणात् तिरियॆऩ मुनिवर्क्
     कणमितु विऩैकात् तिटुमॆऩ मरुवच्
          चॆटमुटि मलैपोऱ्‌ ऱवुणर्क ळवियच् ...... चुटुम्वेला
तिरुमुटि यटिपार्त् तिटुमॆऩ इरुवर्क्
     कटितलै तॆरियाप् पटिनिण अरुणच्
          चिवचुटर् चिकिनाट् टवऩिरु चॆवियिऱ्‌ ...... पुकल्वोऩे
चॆयचॆय चरणात् तिरियॆऩु मटियॆऱ्‌
     किरुविऩै पॊटियाक् कियचुटर् वॆळियिऱ्‌
          ऱिरुनट मितुपार्त् तिटुमॆऩ मकिऴ्पॊऱ्‌ ...... कुरुनाता
तिकऴ्किळि मॊऴिपाऱ्‌ चुवैयित ऴमुतक्
     कुऱमकळ् मुलैमेऱ्‌ पुतुमण मरुविच्
          चिवकिरि अरुणात् तिरितल मकिऴ्पॊऱ्‌ ...... पॆरुमाळे.
चॆयचॆय अरुणात्तिरि चिवय नम
चॆयचॆय अरुणात्तिरि मचिवयन
चॆयचॆय अरुणात्तिरि नमचिवय तिरुमूला
चॆयचॆय अरुणात्तिरि यनमचिव
चॆयचॆय अरुणात्तिरि वयनमचि
चॆयचॆय अरुणात् तिरि चिवय नमस्त्तु ऎऩ माऱि
चॆयचॆय अरुणात् तिरि तऩिऩ् विऴि वैत्तु
अर कर चरणात्तिरि ऎऩ उरुकि
चॆयचॆय कुरु पाक्कियम् ऎऩ मरुवि चुटर् ताळै
चिवचिव चरणात् तिरिचॆय चॆयॆऩ
चरण् मिचै तॊऴुतु एत्तिय चुवै पॆरुक
तिरुवटि चिव वाक्किय कटल् अमुतैक् कुटियेऩो
चॆयचॆय चरणात् तिरि ऎऩ मुनिवर् कणम्
इतु विऩै कात्तिटुम् ऎऩ मरुव
चॆट मुटि मलै पोऱ्‌ऱु अवुणर्कळ् अविय चुटुम्
वेला
तिरु मुटि अटि पार्त्तिटुम् ऎऩ इरुवर्क्कु
अटि तलै तॆरियाप्पटि निण अरुण चिव चुटर्
चिकि नाट्टवऩ् इरु चॆवियिल् पुकल्वोऩे
चॆयचॆय चरणात् तिरि ऎऩुम् अटियॆऱ्‌कु
इरु विऩै पॊटियाक्किय चुटर् वॆळियिल्
तिरु नटम् इतु पार्त्तिटुम् ऎऩ मकिऴ् पॊऩ् कुरु नाता
तिकऴ् किळि मॊऴि पाल् चुवै इतऴ् अमुत
कुऱ मकळ् मुलै मेल् पुतु मणम् मरुवि
चिवकिरि अरुणात्तिरि तलम् मकिऴ् पॊऩ् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 431
तोतकप् पॆरुम्   (तिरुवरुणै)  
ताऩ तत्त तन्त ताऩ तत्त तन्त
     ताऩ तत्त तन्त ...... तऩताऩ

तोत कप्पॆ रुम्प योत रत्ति यङ्कु
     तोकै यर्क्कु नॆञ्च ...... मऴियाते
चूलै वॆप्प टर्न्त वात पित्त मॆऩ्ऱु
     चूऴ्पि णिक्क णङ्क ...... ळणुकाते
पात कच्च मऩ्तऩ् मेति यिऱ्‌पु कुन्तु
     पाचम् विट्टॆ ऱिन्तु ...... पिटियाते
पाव लऱ्‌कि रङ्कि नाव लर्क्कि चैन्त
     पाटल् मिक्क चॆञ्चॊल् ...... तरवेणुम्
वेत मिक्क विन्तु नात मॆय्क्क टम्प
     वीर पत्र कन्त ...... मुरुकोऩे
मेरु वैप्पि ळन्तु चूर ऩैक्क टिन्तु
     वेलै यिऱ्‌ऱॊ ळैन्त ...... कतिर्वेला
कोतै पॊऱ्‌कु ऱिञ्चि मातु कच्च णिन्त
     कोम ळक्कु रुम्पै ...... पुणर्वोऩे
कोल मुऱ्‌ऱि लङ्कु चोण वॆऱ्‌पु यर्न्त
     कोपु रत्त मर्न्त ...... पॆरुमाळे.
तोतकप् पॆरुम् पयोतरत्तु इयङ्कुम् तोकैयर्क्कु
नॆञ्चम् अऴियाते
चूलै वॆप्पु अटर्न्त वातम् पित्तम् ऎऩ्ऱु चूऴ् पिणि
कणङ्कळ् अणुकाते
पातकच् चमऩ् तऩ् मेतियिल् पुकुन्तु पाचम् विट्टु ऎऱिन्तु
पिटियाते
पावलऱ्‌कु इरङ्कि नावलर्क्कु इचैन्त पाटल् मिक्क चॆम्
चॊल् तर वेणुम्
वेतम् मिक्क विन्तु नातम् मॆय्क् कटम्प वीरपत्र कन्त
मुरुकोऩे
मेरुवैप् पिळन्तु चूरऩैक् कटिन्तु वेलैयिल्
तॊळैन्त कतिर् वेला
कोतै पॊऩ् कुऱिञ्चि मातु कच्चु अणिन्त कोमळक्
कुरुम्पै पुणर्वोऩे
कोलम् उऱ्‌ऱु इलङ्कु चोण वॆऱ्‌पु उयर्न्त कोपुरत्तु
अमर्न्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 487
वात पित्तमॊटु   (चितम्परम्)  
ताऩ तत्ततऩ ताऩ तत्ततऩ
     ताऩ तत्ततऩ ताऩ तत्ततऩ
          ताऩ तत्ततऩ ताऩ तत्ततऩ ...... तन्तताऩ

वात पित्तमॊटु चूलै विप्पुरुति
     येऱु कऱ्‌पटुव ऩीळै पॊक्किरुमल्
          मालै पुऱ्‌ऱॆऴुत लूचल् पऱ्‌चऩियॊ ...... टन्तिमालै
माच टैक्कुरुटु कात टैप्पु चॆवि
     टूमै कॆट्टवलि मूल मुऱ्‌ऱुतरु
          मालै युऱ्‌ऱतॊणु ऱाऱु तत्तुवर्क ...... ळुण्टकायम्
वेत वित्तुपरि कोल मुऱ्‌ऱुविळै
     याटु वित्तकट लोट मॊय्त्तपल
          वेट मिट्टुपॊरु ळाचै पऱ्‌ऱियुऴल् ...... चिङ्कियाले
वीटु कट्टिमय लाचै पट्टुविऴ
     वोचै कॆट्टुमटि यामल् मुत्तिपॆऱ
          वीट ळित्तुमयि लाटु चुत्तवॆळि ...... चिन्तियातो
ओत अत्तिमुकि लोटु चर्प्पमुटि
     नीऱु पट्टलऱ चूर वॆऱ्‌पवुण
          रोटु पट्टुविऴ वेलै विट्टपुक ...... ऴङ्किवेला
ओन मच्चिवय चामि चुत्तअटि
     यार्क ळुक्कुमुप कारि पच्चैयुमै
          ओर्पु ऱत्तरुळ्चि काम णिक्कटवुळ् ...... तन्तचेये
आति कऱ्‌पकवि नाय कर्क्कुपिऱ
     काऩ पॊऱ्‌चरव णाप रप्पिरम
          ऩाति युऱ्‌ऱपॊरुळ् ओतु वित्तमैय ...... ऱिन्तकोवे
आचै पॆऱ्‌ऱकुऱ मातै नित्तवऩ
     मेवि चुत्तमण माटि नऱ्‌पुलियु
          राट कप्पटिक कोपु रत्तिऩ्मकिऴ् ...... तम्पिराऩे.
वातम् पित्तमोटु चूलै विप्पुरुति
एऱु कल् पटुवऩ् ईळै पॊक्कु इरुमल्
मालै पुऱ्‌ऱु ऎऴुतल् ऊचल् पऱ्‌च(ऩ्)ऩि ओटु अन्ति मालै
माचु अटै कुरुटु कातु अटैप्पु चॆविटु
ऊमै कॆट्ट वलि मूलम् मुऱ्‌ऱु तरु
मालै उऱ्‌ऱ तॊ(ण्)णूऱु आऱु तत्तुवर्कळ् उण्ट
कायम्
वेत वित्तु परिकोलम् उऱ्‌ऱु विळैयाटुवित्त
कटल् ओटम्
मॊय्त्त पल वेटम् इट्टु
पॊरुळ् आचै पऱ्‌ऱि उऴल् चिङ्कियाले
वीटु कट्टि मयल् आचै पट्टु विऴ
ओचै कॆट्टु मटियामल् मुत्ति पॆऱ वीटु अळित्तु
मयिल् आटु चुत्त वॆळि चिन्तियातो
ओत अत्ति मुकिलोटु चर्प्प मुटि
नीऱु पट्टु अलऱ चूर(ऩ्) वॆऱ्‌पु अवुणरोटु
पट्टु विऴ वेलै विट्ट पुकऴ् अङ्कि वेला
ओम् नमच्चिवय चामि चुत्त अटियार्कळुक्कुम् उपकारि
पच्चै उमै ओर् पुऱत्तु अरुळ् चिका मणि कटवुळ् तन्त
चेये
आति कऱ्‌पक विनायकऱ्‌कु पिऱकाऩ पॊऩ् चरवणा
पर पिरमऩ् आति उऱ्‌ऱ पॊरुळ् ओतुवित्तमै अऱिन्त
कोवे
आचै पॆऱ्‌ऱ कुऱ मातै नित्त(म्) वऩम् मेवि
चुत्त मणम् आटि नल् पुलियूर्
आटकप् पटिक कोपुरत्तिऩ् मकिऴ् तम्पिराऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 493
ऎऴुकटल् मणलै   (चितम्परम्)  
तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ तऩऩ
     तऩतऩ तऩऩ ...... तऩताऩ

ऎऴुकटल् मणलै अळविटि ऩतिक
     मॆऩतिटर् पिऱवि ...... अवतारम्
इऩियुऩ तपय मॆऩतुयि रुटलु
     मिऩियुटल् विटुक ...... मुटियातु
कऴुकॊटु नरियु मॆरिपुवि मऱलि
     कमलऩु मिकवु ...... मयर्वाऩार्
कटऩुऩ तपय मटिमैयु ऩटिमै
     कटुकियु ऩटिकळ् ...... तरुवाये
विऴुतिक ऴऴकि मरकत वटिवि
     विमलिमु ऩरुळु ...... मुरुकोऩे
विरितल मॆरिय कुलकिरि नॆरिय
     विचैपॆऱु मयिलिल् ...... वरुवोऩे
ऎऴुकटल् कुमुऱ अवुणर्क ळुयिरै
     यिरैकॊळुम् अयिलै ...... युटैयोऩे
इमैयवर् मुनिवर् परविय पुलियु
     रिऩिल्नट मरुवु ...... पॆरुमाळे.
ऎऴुकटल् मणलै
अळविटि ऩतिकम्
ऎऩतिटर् पिऱवि अवतारम्
इऩियुऩ तपय मॆऩतुयि रुटलुम्
इऩियुटल् विटुक मुटियातु
कऴुकॊटु नरियु मॆरिपुवि
मऱलि कमलऩु मिकवुम् अयर्वाऩार्
कटऩुऩ तपयम्
अटिमैयु ऩटिमै
कटुकियु ऩटिकळ् तरुवाये
विऴुतिक ऴऴकि मरकत वटिवि
विमलिमु ऩरुळुम्
मुरुकोऩे
विरितल मॆरिय कुलकिरि नॆरिय
विचैपॆऱु मयिलिल् वरुवोऩे
ऎऴुकटल् कुमुऱ
अवुणर्क ळुयिरै यिरैकॊळुम्
अयिलै युटैयोऩे
इमैयवर् मुनिवर् परविय पुलियुरिऩिल्
नट मरुवु पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 513
मऩमे उऩक्कुऱुति   (चितम्परम्)  
तऩऩा तऩत्ततऩ तऩऩा तऩत्ततऩ
     तऩऩा तऩत्ततऩ ...... तऩताऩा

मऩमे उऩक्कुऱुति पुकल्वे ऩॆऩक्करुकिल्
     वरुवा युरैत्तमॊऴि ...... तवऱाते
मयिल्वाक ऩक्कटवुळ् अटियार् तमक्करचु
     मऩमायै यऱ्‌ऱचुक ...... मतिपालऩ्
निऩैवे तुऩक्कमरर् चिवलोक मिट्टुमल
     निलैवे रऱुक्कवल ...... पिरकाचऩ्
नितिका नमक्कुऱुति अवरे परप्पिरम
     निऴलाळि यैत्तॊऴुतु ...... वरुवाये
इऩमो तॊरुत्तिरुपि नलमेर् मऱैक्करिय
     इळैयो ळॊरॊप्पुमिलि ...... निरुवाणि
ऎऩैयी णॆटुत्तपुकऴ् कलियाणि पक्कमुऱै
     यितऴ्वेणि यप्पऩुटै ...... कुरुनाता
मुऩवोर् तुतित्तु मलर् मऴैपो लिऱैत्तुवर
     मुतुचू ररैत्तलै कॊळ् ...... मुरुकोऩे
मॊऴिपाकु मुत्तुनकै मयिलाळ् तऩक्कुरुकु
     मुरुका तमिऴ्प्पुलियुर् ...... पॆरुमाळे.
मऩमे उऩक्कु उऱुति पुकल्वेऩ्
ऎऩक्कु अरुकिल् वरुवाय् उरैत्तमॊऴि तवऱाते
मयिल् वाकऩक्कटवुळ् अटियार् तमक्करचु
मऩमायै यऱ्‌ऱ चुक मतिपालऩ्
निऩैवेतु उऩक्कु अमरर् चिवलोकम् इट्टु
मल निलै वेर् अऱुक्कवल पिरकाचऩ्
निति का नमक्कु उऱुति अवरे परप्पिरम
निऴल् आळियैत् तॊऴुतु वरुवाये
इऩम् ओतु ऒरुत्ति रुपि
नलम् एर् मऱैक्कु अरिय इळैयोळ्
ऒर् ऒप्पुमिलि निरुवाणि
ऎऩै ईणॆटुत्त पुकऴ् कलियाणि पक्कम् उऱै
इतऴ्वेणियप्पऩुटै कुरुनाता
मुऩवोर् तुतित्तु मलर् मऴैपोल् इऱैत्तुवर
मुतु चूररैत् तलै कॊळ् मुरुकोऩे
मॊऴिपाकु मुत्तुनकै मयिलाळ् तऩक्कु
उरुकु मुरुका तमिऴ्प्पुलियुर् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 519
नकैत्तु उरुक्कि   (कयिलैमलै)  
तऩत्त तऩत्त तऩत्त तऩत्त
     तऩत्त तऩत्त ...... तऩताऩ

नकैत्तु वुरुक्कि विऴित्तु मिरट्टि
     नटित्तु वितत्ति ...... लतिमोकम्
नटत्तु चमत्ति मुकत्तै मिऩुक्कि
     नलत्ति लणैत्तु ...... मॊऴियालुन्
तिकैत्त वरत्ति लटुत्त पॊरुट्कै
     तिरट्टि यॆटुत्तु ...... वरवेचॆय्
तिरुट्टु मुलैप्पॆण् मरुट्टु वलैक्कुळ्
     तॆविट्टु कलैक्कुळ् ...... विऴुवेऩो
पकैत्त अरक्कर् चिरत्तै यऱुत्तु
     पटर्च्चि कऱुत्त ...... मयिलेऱिप्
पणैत्त करत्त कुणत्त मणत्त
     पतत्त कऩत्त ...... तऩमातै
मिकैत्त पुऩत्ति लिरुत्ति यणैत्तु
     वॆळुत्त पॊरुप्पि ...... लुऱैनाता
विरित्त चटैक्कु ळॊरुत्ति यिरुक्क
     म्रुकत्तै यॆटुत्तॊर् ...... पॆरुमाळे.
नकैत्तु उरुक्कि विऴित्तु मिरट्टि नटित्तु वितत्तिल्
अति मोकम् नटत्तु(म्) चमत्ति मुकत्तै मिऩुक्कि नलत्तिल्
अणैत्तु
मॊऴियालुम् तिकैत्त वरत्तिल् अटुत्त पॊरुळ् कै तिरट्टि
ऎटुत्तु वरवे चॆय्
तिरुट्टु मुलैप् पॆण् मरुट्टु वलैक्कुळ् तॆविट्टु
कलैक्कुळ् विऴुवेऩो
पकैत्त अरक्कर् चिरत्तै अऱुत्तु पटर्च्चि कऱुत्त मयिल्
एऱि
पणैत्त करत्त कुणत्त मणत्त पतत्त कऩत्त तऩ
मातै
मिकैत्त पुऩत्तिल् इरुत्ति अणैत्तु वॆळुत्त
पॊरुप्पिल् उऱै नाता
विरित्त चटैक्कुळ् ऒरुत्ति इरुक्क म्रुकत्तै ऎटुत्तॊर्
पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 521
पुमि अतऩिल्   (कयिलैमलै)  
तऩतऩऩत् ...... तऩताऩ
     तऩतऩऩत् ...... तऩताऩ

पुमियतऩिऱ्‌ ......प्रपुवाऩ
     पुकलियिल्वित् ...... तकर्पोल
अमिर्तकवित् ...... तॊटैपाट
     अटिमैतऩक् ...... करुळ्वाये
चमरिलॆतिर्त् ...... तचुर्माळत्
     तऩिययिल्विट् ...... टरुळ्वोऩे
नमचिवयप् ...... पॊरुळाऩे
     रचतकिरिप् ...... पॆरुमाळे.
पुमियतऩिऱ्‌ प्रपुवाऩ
पुकलियिल् वित्तकर्पोल
अमिर्तकवित् तॊटैपाट
अटिमैतऩक्कु अरुळ्वाये
चमरिलॆतिर्त्त चुर् माळ
तऩिययिल्विट्टु अरुळ्वोऩे
नमचिवयप् पॊरुळाऩे
रचतकिरिप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 523
ऒरुपतुम् इरुपतुम्   (श्री चैलम् तिरुमलै)  
तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ
मुरुकैय्या मुरुकैय्या मुत्तु कुमरऩ् नी ऐया
मुरुकैय्या मुरुकैय्या मुत्तु कुमरऩ् नी ऐया

ऒरुपतु मिरुपतु मऱुपतु मुटऩऱु
     मुणर्वुऱ इरुपत ...... मुळनाटि
उरुकिट मुऴुमति तऴलॆऩ वॊळितिकऴ्
     वॆळियॊटु वॊळिपॆऱ ...... विरवाते
तॆरुविऩिल् मरमॆऩ ऎवरॊटु मुरैचॆय्तु
     तिरितॊऴि लवमतु ...... पुरियाते
तिरुमकळ् मरुविय तिरळ्पुय अऱुमुक
     तॆरिचऩै पॆऱअरुळ् ...... पुरिवाये
परिवुट ऩऴकिय पऴमॊटु कटलैकळ्
     पयऱॊटु चिलवकै ...... पणियारम्
परुकिटु पॆरुवयि ऱुटैयवर् पऴमॊऴि
     ऎऴुतिय कणपति ...... यिळैयोऩे
पॆरुमलै युरुविट अटियव रुरुकिट
     पिणिकॆट अरुळ्तरु ...... कुमरेचा
पिटियॊटु कळिऱुकळ् नटैयिट कलैतिरळ्
     पिणैयमर् तिरुमलै ...... पॆरुमाळे.
ऒरुपतुम् इरुपतुम् अऱुपतुम् उटऩ्अऱुम्
उणर्वुऱ
इरुपतम् उळनाटि
उरुकिट
मुऴुमति तऴलॆऩ ऒळितिकऴ्
वॆळियॊटु ऒळिपॆऱ विरवाते
तॆरुविऩिल् मरमॆऩ
ऎवरॊटुम् उरैचॆय्तु तिरितॊऴिल्
अवमतु पुरियाते
तिरुमकळ् मरुविय
तिरळ्पुय अऱुमुक
तॆरिचऩै पॆऱअरुळ् पुरिवाये
परिवुट ऩऴकिय पऴमॊटु
कटलैकळ् पयऱॊटु चिलवकै पणियारम्
परुकिटु पॆरुवयि ऱुटैयवर्
पऴमॊऴि ऎऴुतिय
कणपति यिळैयोऩे
पॆरुमलै युरुविट
अटियवर् उरुकिट
पिणिकॆट
अरुळ्तरु कुमरेचा
पिटियॊटु कळिऱुकळ् नटैयिट
कलैतिरळ् पिणैयमर्
तिरुमलै पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 525
चरवण पवनिति   (तिरुवेङ्कटम्)  
तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

चरवण पवनिति यऱुमुक कुरुपर
     चरवण पवनिति यऱुमुक कुरुपर
          चरवण पवनिति यऱुमुक कुरुपर ...... ऎऩवोतित्
तमिऴिऩि लुरुकिय वटियव रिटमुऱु
     चऩऩम रणमतै यॊऴिवुऱ चिवमुऱ
          तरुपिणि तुळवर मॆमतुयिर् चुकमुऱ ...... वरुळ्वाये
करुणैय विऴिपॊऴि यॊरुतऩि मुतलॆऩ
     वरुकरि तिरुमुकर् तुणैकॊळु मिळैयव
          कवितैय मुतमॊऴि तरुपव रुयिर्पॆऱ ...... वरुळ्नेया
कटलुल किऩिल्वरु मुयिर्पटु मवतिकळ्
     कलकमि ऩैयतुळ कऴियवुम् निलैपॆऱ
          कतियुमु ऩतुतिरु वटिनिऴल् तरुवतु ...... मॊरुनाळे
तिरिपुर मॆरिचॆयु मिऱैयव ररुळिय
     कुमरच मरपुरि तणिकैयु मिकुमुयर्
          चिवकिरि यिलुम्वट मलैयिलु मुलविय ...... वटिवेला
तिऩमुमु ऩतुतुति परविय अटियवर्
     मऩतुकु टियुमिरु पॊरुळिलु मिलकुव
          तिमिरम लमॊऴिय तिऩकर ऩॆऩवरु ...... पॆरुवाऴ्वे
अरवणै मिचैतुयिल् नरकरि नॆटियवर्
     मरुकऩॆ ऩवॆवरु मतिचय मुटैयव
          अमलिवि मलिपरै उमैयव ळरुळिय ...... मुरुकोऩे
अतलवि तलमुतल् किटुकिटु किटुवॆऩ
     वरुमयि लिऩितॊळिर् षटुमैयिल् नटुवुऱ
          अऴकिऩु टऩमरु मरकर चिवचिव ...... पॆरुमाळे.
चरवणपव निति अऱुमुक कुरुपर
चरवणपव निति अऱुमुक कुरुपर
चरवणपव निति अऱुमुक कुरुपर
ऎऩवोतित् तमिऴिऩि लुरुकिय
अटियवरिटमुऱु
चऩऩमरणमतै यॊऴिवुऱ चिवमुऱ
तरुपिणि तु(ळ्)ळ
वरम् ऎमतुयिर् चुकमुऱ अरुळ्वाये
करुणैय विऴिपॊऴि
ऒरुतऩि मुतलॆऩ वरुकरि तिरुमुकर्
तुणैकॊळु मिळैयव
कवितै यमुतमॊऴि तरुपवर्
उयिर्पॆऱ अरुळ्नेया
कटलुलकिऩिल्वरुम् उयिर्पटुम् अवतिकळ्
कलकम् इऩैयतुळ कऴियवुम्
निलैपॆऱकतियुम्
उऩतुतिरुवटिनिऴल् तरुवतु ऒरुनाळे
तिरिपुरम् ऎरिचॆयुम् इऱैयवर् अरुळिय कुमर
चमरपुरि तणिकैयु मिकुमुयर्
चिवकिरियिलुम्वट मलैयिलुम् उलविय वटिवेला
तिऩमुम् उऩतु तुति परविय अटियवर्
मऩतु कुटियुम्
इरु पॊरुळिलुम् इलकुव
तिमिर मलमॊऴिय
तिऩकरऩ् ऎऩवरु पॆरुवाऴ्वे
अरवणै मिचैतुयिल् नरकरि नॆटियवर्
मरुकऩॆऩवॆ वरुम् अतिचयमुटैयव
अमलि विमलि परै
उमैयवळ् अरुळिय मुरुकोऩे
अतल वितलमुतल् किटुकिटु किटुवॆऩ
वरुमयिलिऩितॊळिर्
षटुमैयिल् नटुवुऱ अऴकिऩुटऩ्अमरुम्
अरकर चिवचिव पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 557
पकलिरविऩिल्   (चॆऩ्ऩिमलै)  
तऩतऩतऩत् ...... तऩताऩ
     तऩतऩतऩत् ...... तऩताऩ

पकलिरविऩिऱ्‌ ...... ऱटुमाऱा
     पतिकुरुवॆऩत् ...... तॆळिपोत
रकचियमुरैत् ...... तनुपूति
     रतनिलैतऩैत् ...... तरुवाये
इकपरमतऱ्‌ ...... किऱैयोऩे
     इयलिचैयिऩ्मुत् ...... तमिऴोऩे
चकचिरकिरिप् ...... पतिवेळे
     चरवणपवप् ...... पॆरुमाळे.
पकलिरविऩिल् तटुमाऱा
पतिकुरुवॆऩत् तॆळिपोत
रकचियमुरैत्तु
अनुपूति रतनिलैतऩैत् तरुवाये
इकपरमतऱ्‌कु इऱैयोऩे
इयलिचैयिऩ् मुत्तमिऴोऩे
चकचिरकिरिप् पतिवेळे
चरवणपवप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 561
वाचित्तु   (तिरुचिराप्पळ्ळि)  
ताऩत्तत् ताऩ ताऩऩ ताऩत्तत् ताऩ ताऩऩ
     ताऩत्तत् ताऩ ताऩऩ ...... तन्तताऩ

वाचित्तुक् काणॊ णाततु पूचित्तुक् कूटॊ णाततु
     वाय्विट्टुप् पेचॊ णाततु ...... नॆञ्चिऩाले
माचर्क्कुत् तोणॊ णाततु नेचर्क्कुप् पेरॊ णाततु
     मायैक्कुच् चूऴॊ णाततु ...... विन्तुनात
ओचैक्कुत् तूर माऩतु माकत्तुक् कीऱ ताऩतु
     लोकत्तुक् काति याऩतु ...... कण्टुनायेऩ्
योकत्तैच् चेरु माऱुमॆय्ञ् ञाऩत्तैप् पोति यायिऩि
     यूऩत्तैप् पोटि टातुम ...... यङ्कलामो
आचैप्पट् टेऩल् कावल्चॆय् वेटिच्चिक् काक मामय
     लाकिप्पॊऱ्‌ पात मेपणि ...... कन्तवेळे
आलित्तुच् चेल्कळ् पाय्वय लूरत्तिऱ्‌ काळ मोटट
     रारत्तैप् पूण्म यूरतु ...... रङ्कवीरा
नाचिक्कुट् प्राण वायुवै रेचित्तॆट् टात योकिकळ्
     नाटिऱ्‌ऱुक् काणॊ णातॆऩ ...... निऩ्ऱनाता
नाकत्तुच् चाकै पोयुयर् मेकत्तैच् चेर्चि रामलै
     नातर्क्कुच् चामि येचुरर् ...... तम्पिराऩे.
वाचित्तुक् काणॊ णाततु
पूचित्तुक् कूटॊ णाततु
वाय्विट्टुप् पेचॊ णाततु
नॆञ्चिऩाले माचर्क्कुत् तोणॊ णाततु
नेचर्क्कुप् पेरॊ णाततु
मायैक्कुच् चूऴॊ णाततु
विन्तुनात ओचैक्कुत् तूर माऩतु
माकत्तुक् कीऱ ताऩतु
लोकत्तुक् काति याऩतु
कण्टुनायेऩ्
योकत्तैच् चेरु माऱु
मॆय्ञ् ञाऩत्तैप् पोति याय्
इऩि यूऩत्तैप् पोटि टातु
मयङ्कलामो
आचैप्पट्टु एऩल् कावल्चॆय्
वेटिच्चिक् काक मामयलाकि
पॊऱ्‌ पात मेपणि कन्तवेळे
आलित्तुच् चेल्कळ् पाय्
वय लूरत्तिल्
काळ मोटु अटर् आरत्तैप् पूण्
म यूर तुरङ्कवीरा
नाचिक्कुट् प्राण वायुवै
रेचित्तॆट् टात योकिकळ्

Back to Top

Thiruppugazh # 567
पत्तियाल् याऩुऩै   (इरत्ऩकिरि)  
तत्तऩा ताऩऩत् ...... तऩताऩ
तत्तऩा ताऩऩत् ...... तऩताऩ
वेल् मुरुका वेल् मुरुका वेल् मुरुका वेल्
वेल् मुरुका वेल् मुरुका वेल् मुरुका वेल्

पत्तियाल् याऩुऩैप् ...... पलकालुम्
     पऱ्‌ऱिये मातिरुप् ...... पुकऴ्पाटि
मुत्तऩा माऱॆऩैप् ...... पॆरुवाऴ्विऩ्
     मुत्तिये चेर्वतऱ्‌ ...... करुळ्वाये
उत्तमा ताऩचऱ्‌ ...... कुणर्नेया
     ऒप्पिला मामणिक् ...... किरिवाचा
वित्तका ञाऩचत् ...... तिनिपाता
     वॆऱ्‌ऱिवे लायुतप् ...... पॆरुमाळे.
पत्तियाल् याऩुऩै
पलकालुम् पऱ्‌ऱिये
मातिरुप्पुकऴ् पाटि
मुत्तऩाम् आऱॆऩै
पॆरुवाऴ्विऩ् मुत्तिये
चेर्वतऱ्‌कु अरुळ्वाये
उत्तम अताऩ
चऱ्‌ कुणर्नेया
ऒप्पिला मा
मणिक्किरिवाचा
वित्तका
ञाऩचत्ति निपाता
वॆऱ्‌ऱिवे लायुतप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 568
चीराऩ कोल काल   (विरालिमलै)  
ताऩाऩ ताऩ ताऩ तऩतऩ
     ताऩाऩ ताऩ ताऩ तऩतऩ
          ताऩाऩ ताऩ ताऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

चीराऩ कोल काल नवमणि
     मालापि षेक पार वॆकुवित
          तेवाति तेवर् चेवै चॆयुमुक ...... मलराऱुम्
चीराटु वीर मातु मरुविय
     ईराऱु तोळु नीळुम् वरियळि
          चीराक मोतु नीप परिमळ ...... इरुताळुम्
आरात कातल् वेटर् मटमकळ्
     जीमूत मूर्व लारि मटमकळ्
          आतार पूत माक वलमिट ...... मुऱैवाऴ्वुम्
आरायु नीति वेलु मयिलुमॆय्ञ्
     ञाऩापि राम ताप वटिवमुम्
          आपात ऩेऩु नाळु निऩैवतु ...... पॆऱवेणुम्
एरारु माट कूट मतुरैयिल्
     मीतेऱि माऱि याटु मिऱैयवर्
          एऴेऴु पेर्कळ् कूऱ वरुपॊरु ...... ळतिकारम्
ईटाय वूमर् पोल वणिकरि
     लूटाटि याल वायिल् वितिचॆय्त
          लीलावि चार तीर वरतर ...... कुरुनाता
कूराऴि याल्मुऩ् वीय निऩैपव
     ऩीटेऱु माऱु पानु मऱैवुचॆय्
          कोपाल राय ऩेय मुळतिरु ...... मरुकोऩे
कोटाम लार वार अलैयॆऱि
     कावेरि याऱु पायुम् वयलियिल्
          कोऩाटु चूऴ्वि रालि मलैयुऱै ...... पॆरुमाळे.
चीराऩ कोलकाल नव मणि माल् अपिषेक पार
वॆकु वित तेवाति तेवर् चेवै चॆयु मुक मलर् आऱुम्
चीराटु वीर मातु मरुविय ईराऱु तोळुम्
नीळुम् वरि अळि चीराकम् ओतुम् नीप परिमळ इरु ताळुम्
आरात कातल् वेटर् मट मकळ् जीमूतम् ऊर् वलारि मट
मकळ्
आतार पूतमाक वलम् इटम् उऱै वाऴ्वुम्
आरायुम् नीति वेलुम् मयिलुम्
मॆय्ञ् ञाऩ अपिराम ताप वटिवमुम्
आपातऩेऩुम् नाळुम् निऩैवतु पॆऱ वेणुम्
एर् आरुम् माट कूट मतुरैयिल् मीतु एऱि माऱि आटुम्
इऱैयवर्
एऴेऴु पेर्कळ् कूऱ वरु पॊरुळ् अतिकारम्
ईटाय ऊमर् पोल वणिकरिल् ऊटाटि
आलवायिल् विति चॆय्त लीला विचार तीर वरतर कुरुनाता
मुऩ् वीय निऩैपवऩ् ईटेऱुमाऱु कूर् आऴियाल् पानु
मऱैवु चॆय्
कोपालराय नेयम् उळ तिरु मरुकोऩे
कोटामल् आरवार अलै ऎऱि कावेरि आऱु पायुम्
वयलियिल्
कोऩाटु चूऴ् विरालि मलै उऱै पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 571
निरामय पुरातऩ   (विरालिमलै)  
तऩातऩ तऩातऩ तऩातऩ तऩातऩ
     तऩातऩ तऩातऩत् ...... तऩताऩ

निरामय पुरातऩ परापर वराम्रुत
     निराकुल चिरातिकप् ...... प्रपैयाकि
निराचचि वराजत वराजर्कळ् पराविय
     निरायुत पुरारियच् ...... चुतऩ्वेता
चुरालय तरातल चराचर पिराणिकळ्
     चॊरूपमि वरातियैक् ...... कुऱियामे
तुराल्पुकऴ् परातिऩ करावुळ परामुक
     तुरोकरै तराचैयुऱ्‌ ...... ऱटैवेऩो
इराकव इरामऩ्मुऩ् इरावण इरावण
     इरावण इराजऩुट् ...... कुटऩ्माय्वॆऩ्
ऱिराकऩ्म लराणिज पुराणर्कु मराकलै
     यिराजचॊ लवारणर्क् ...... किळैयोऩे
विराकव चुरातिप पॊरातुत विरातटु
     विरायण परायणच् ...... चॆरुवूरा
विराविय कुरावकिल् परारैमु तिरावळर्
     विरालिम लैराजतप् ...... पॆरुमाळे.
निरामय पुरातऩ
परापर
वराम्रुत
निराकुल
चिरातिकप् प्रपैयाकि
निराच
चिवराज तवराजर्कळ् पराविय
निरायुत पुर अरि
अच्चुतऩ्वेता
चुरालय तरातल
चर अचर पिराणिकळ्
चॊरूपमिवर्
आतियैक् कुऱियामे
तुराल्पुकऴ्
पर आतिऩ
करावुळ
परामुक तुरोकरै
तराचैयुऱ्‌ऱु अटैवेऩो
इराकव इरामऩ् मुऩ्
इरावण इरावण इरावण इराजऩ्
उट्कुटऩ्माय् वॆऩ्ऱ
इराकऩ्मलर् आळ्
निज पुराणर् कुमरा
कलै इराज
चॊलवारणर्क्कु इळैयोऩे
विराकव चुरातिप
पॊरातु तविरातु अटु
विरायण परायण
चॆरुवूरा
विराविय कुरावकिल्
परारै मुतिरावळर्
विरालिमलै राजतप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 585
अऩ्पाक वन्तु   (तिरुच्चॆङ्कोटु)  
तन्ताऩ तन्त तन्ताऩ तन्त
तन्ताऩ तन्त ...... तऩताऩ
चॆङ्कोट मर्न्त ...... पॆरुमाळे
मङ्काम लुऩ्ऱ ...... ऩरुळ्ताराय्

अऩ्पाक वन्तु उऩ्ऱाळ् पणिन्तु
     ऐम्पूत मॊऩ्ऱ ...... निऩैयामल्
अऩ्पाल् मिकुन्तु नञ्चारु कण्क
     ळम्पोरु कङ्कळ् ...... मुलैताऩुम्
कॊन्ते मिकुन्तु वण्टाटि निऩ्ऱु
     कॊण्टाटु किऩ्ऱ ...... कुऴलारैक्
कॊण्टे निऩैन्तु मऩ्पेतु मण्टि
     कुऩ्ऱा मलैन्तु ...... अलैवेऩो
मऩ्ऱाटि तन्त मैन्ता मिकुन्त
     वम्पार् कटम्पै ...... यणिवोऩे
वन्ते पणिन्तु निऩ्ऱार् पवङ्कळ्
     वम्पे तॊलैन्त ...... वटिवेला
चॆऩ्ऱे यिटङ्कळ् कन्ता ऎऩुम्पॊ
     चॆञ्चेवल् कॊण्टु ...... वरवेणुम्
चॆञ्चालि कञ्च मॊऩ्ऱाय् वळर्न्त
     चॆङ्को टमर्न्त ...... पॆरुमाळे.
अऩ्पाक वन्तु उऩ्ताळ् पणिन्तु
ऐम्पूतम् ऒऩ्ऱ निऩैयामल्
अऩ्पाल् मिकुन्तु
नञ्चारु कण्कळ्
अम्पोरुकङ्कळ् मुलैताऩुम्
कॊन्ते मिकुन्तु
वण्टाटि निऩ्ऱु कॊण्टाटुकिऩ्ऱ
कुऴलारैक् कॊण्टे निऩैन्तु
मऩ्पेतु मण्टि
कुऩ्ऱा मलैन्तु अलैवेऩो
मऩ्ऱाटि तन्त मैन्ता
मिकुन्त वम्पार् कटम्पै अणिवोऩे
वन्ते पणिन्तु निऩ्ऱार् पवङ्कळ्
वम्पे तॊलैन्त वटिवेला
चॆऩ्ऱे यिटङ्कळ् कन्ता ऎऩुम्पॊ
चॆञ्चेवल् कॊण्टु वरवेणुम्
चॆञ्चालि कञ्चम् ऒऩ्ऱाय् वळर्न्त
चॆङ्कोटु अमर्न्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 586
पन्तु आटि अम् कै   (तिरुच्चॆङ्कोटु)  
तन्ताऩ तन्त तन्ताऩ तन्त
तन्ताऩ तन्त ...... तऩताऩ
चॆङ्कोट मर्न्त ...... पॆरुमाळे
मङ्काम लुऩ्ऱ ...... ऩरुळ्ताराय्

पन्ताटि यङ्कै नொन्तार् परिन्तु
     पैन्तार् पुऩैन्त ...... कुऴल्मीते
पण्पार् चुरुम्पु पण्पाटु किऩ्ऱ
     पङ्के रुकङ्कॊळ् ...... मुकमीते
मन्तार मऩ्ऱल् चन्तार मॊऩ्ऱि
     वऩ्पात कञ्चॆय् ...... तऩमीते
मण्टाचै कॊण्टु विण्टावि नैन्तु
     मङ्काम लुऩ्ऱ ...... ऩरुळ्ताराय्
कन्ता अरऩ्ऱऩ् मैन्ता विळङ्कु
     कऩ्ऱा मुकुन्तऩ् ...... मरुकोऩे
कऩ्ऱा विलङ्क लॊऩ्ऱाऱु कण्ट
     कण्टा वरम्पै ...... मणवाळा
चॆन्ता तटर्न्त कॊन्तार् कटम्पु
     तिण्टोळ् निरम्प ...... अणिवोऩे
तिण्को टरङ्क ळॆण्को टुऱङ्कु
     चॆङ्कोट मर्न्त ...... पॆरुमाळे.
पन्तु आटि अम् कै नொन्तार् परिन्तु पैम् तार् पुऩैन्त
कुऴल् मीते
पण्पु आर् चुरुम्पु पण् पाटुकिऩ्ऱ पङ्केरुकम् कॊळ् मुकम्
मीते
मन्तार मऩ्ऱल् चन्तु आरम् ऒऩ्ऱि वऩ् पातकम् चॆय् तऩम्
मीते
मण्टु आचै कॊण्टु विण्टु आवि नैन्तु
मङ्कामल् उऩ् तऩ् अरुळ् ताराय्
कन्ता अरऩ् तऩ् मैन्ता विळङ्कु कऩ्ऱु आ मुकुन्तऩ्
मरुकोऩे
कऩ्ऱा विलङ्कल् ऒऩ्ऱु आऱु कण्ट कण्टा अरम्पै
मणवाळा
चॆम् तातु अटर्न्त कॊन्तु आर् कटम्पु तिण् तोळ् निरम्प
अणिवोऩे
तिण् कोटरङ्कळ् ऎण्कोटु उऱङ्कु चॆङ्कोटु अमर्न्त
पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 598
कालऩिटत्तु   (तिरुच्चॆङ्कोटु)  
ताऩ तऩत् ...... तऩताऩ
कालऩिटत् ...... तणुकाते
काचिऩियिऱ्‌ ...... पिऱवाते
चीलअकत् ...... तियञाऩ
तेऩमुतैत् ...... तरुवाये
मालयऩुक् ...... करियाऩे
मातवरैप् ...... पिरियाऩे
नालुमऱैप् ...... पॊरुळाऩे
नाककिरिप् ...... पॆरुमाळे.
कालऩिटत्तु अणुकाते
काचिऩियिऱ्‌ पिऱवाते
चीलअकत्तिय ञाऩ
तेऩमुतैत् तरुवाये
मालयऩुक्कु अरियाऩे
मातवरैप् पिरियाऩे
नालुमऱैप् पॊरुळाऩे
नाककिरिप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 599
तामा ताम आलापा   (तिरुच्चॆङ्कोटु)  
ताऩा ताऩा ताऩा ताऩा
ताऩा ताऩत् ...... तऩताऩ
चीरा रूरिऱ्‌ ...... पॆरुवाऴ्वे
तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.

तामा तामा लापा लोका
     तारा तारत् ...... तरणीचा
ताऩा चारो पावा पावो
     नाचा पाचत् ...... तपरात
यामा यामा तेचा रूटा
     यारा यापत् ...... तॆऩतावि
यामा कावाय् तीये ऩीर्वा
     याते यीमत् ...... तुकलामो
कामा कामा तीऩा नीणा
     कावाय् काळक् ...... किरियाय्कङ्
काळा लीला पाला नीपा
     कामा मोतक् ...... कऩमाऩिऩ्
तेमार् तेमा कामी पाकी
     तेचा तेचत् ...... तवरोतुञ्
चेये वेळे पूवे कोवे
     तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.
तामा ताम आलापा लोक आतारा
तार(म्) तरणि ईचा
ताऩ आचारो पावा पावो नाचा
पाचत्तु अपरात यामा यामा तेचार् ऊटु
आराया आपत्तु ऎऩतु आवि आमा कावाय्
तीयेऩ् नीर् वायाते ईमत्तु उकलामो
कामा काम आतीऩा नीळ् नाका वाय् काळ किरियाय्
कङ्काळा लीला पाला नीपा
काम आमोतक् कऩ माऩिऩ्
तेम् आर् ते मा कामी पाकी
तेचा तेचत्तवर् ओतुम् चेये
वेळे पूवे कोवे तेवे तेवप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 602
पत्तर् कणप्रिय   (तिरुच्चॆङ्कोटु)  
तत्तऩ तत्तऩ तत्तऩ तत्तऩ
     तत्तऩ तत्तऩ ...... तऩताऩ
नन्तवऩत्तिल् ओर् आण्टि

पत्तर्क णप्रिय निर्त्तन टित्तिटु
     पट्चिन टत्तिय ...... कुकपूर्व
पच्चिम तट्चिण वुत्तर तिक्कुळ
     पत्तर्क ळऱ्‌पुत ...... मॆऩवोतुञ्
चित्रक वित्तुव चत्तमि कुत्तति
     रुप्पुक ऴैच्चिऱि ...... तटियेऩुञ्
चॆप्पॆऩ वैत्तुल किऱ्‌पर वत्तॆरि
     चित्तव नुक्रक ...... मऱवेऩे
कत्तिय तत्तैक ळैत्तुवि ऴत्तिरि
     कऱ्‌कव णिट्टॆऱि ...... तिऩैकावल्
कऱ्‌ऱकु ऱत्तिनि ऱत्तक ऴुत्तटि
     कट्टिय णैत्तप ...... ऩिरुतोळा
चत्तियै यॊक्कइ टत्तिऩिल् वैत्तत
     कप्पऩु मॆच्चिट ...... मऱैनूलिऩ्
तत्तुव तऱ्‌पर मुऱ्‌ऱुमु णर्त्तिय
     चर्प्पकि रिच्चुरर् ...... पॆरुमाळे.
पत्तर् कणप्रिय
निर्त्त नटित्तिटु पट्चि
नटत्तिय कुक
पूर्व पच्चिम तट्चिण उत्तर तिक्कुळ
पत्तर्कळ् अऱ्‌पुतम् ऎऩवोतुम्
चित्र कवित्तुव चत्तमिकुत्त
तिरुप्पुकऴैच् चिऱितटियेऩुम्
चॆप्पॆऩ वैत्तु
उलकिऱ्‌परव
तॆरिचित्त अनुक्रकम् मऱवेऩे
कत्तिय तत्तै कळैत्तुविऴ
तिरि कऱ्‌कवणिट्टॆऱि
तिऩैकावल् कऱ्‌ऱ कुऱत्ति
निऱत्त कऴुत्तटि कट्टियणैत्त
पऩिरुतोळा
चत्तियै यॊक्क इटत्तिऩिल् वैत्त
तकप्पऩु मॆच्चिट
मऱैनूलिऩ् तत्तुव तऱ्‌पर मुऱ्‌ऱुम् उणर्त्तिय
चर्प्पकिरिच्चुरर् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 610
मऩैयवळ् नकैक्क   (ञाऩमलै)  
तऩतऩ तऩत्त ताऩ तऩतऩ तऩत्त ताऩ
     तऩतऩ तऩत्त ताऩ ...... तऩताऩ

मऩैयवळ् नकैक्क वूरि ऩऩैवरु नकैक्क लोक
     मकळिरु नकैक्क तातै ...... तमरोटुम्
मऩमतु चलिप्प नाय ऩुळमतु चलिप्प यारुम्
     वचैमॊऴि पितऱ्‌ऱि नाळु ...... मटियेऩै
अऩैवरु मिऴिप्प नाटु मऩविरुळ् मिकुत्तु नाटि
     ऩकमतै यॆटुत्त चेम ...... मितुवोवॆऩ्
ऱटियऩु निऩैत्तु नाळु मुटलुयिर् विटुत्त पोतु
     मणुकिमु ऩळित्त पात ...... मरुळ्वाये
तऩतऩ तऩत्त ताऩ ऎऩमुर चॊलिप्प वीणै
     तमरुक मऱैक्कु ऴामु ...... मलैमोतत्
तटिनिक रयिऱ्‌क टावि यचुरर्क ळिऱक्कु माऱु
     चमरिटै विटुत्त चोति ...... मुरुकोऩे
ऎऩैमऩ मुरुक्कि योक अनुपुति यळित्त पात
     ऎऴुतरिय पच्चै मेऩि ...... युमैपाला
इमैयवर् तुतिप्प ञाऩ मलैयुऱै कुऱत्ति पाक
     इलकिय चचिप्पॆण् मेवु ...... पॆरुमाळे.
मऩैयवळ् नकैक्क वूरिऩ् अऩैवरु नकैक्क
लोक मकळिरु नकैक्क
तातै तमरोटुम् मऩमतु चलिप्प
नायऩ् उळमतु चलिप्प
यारुम् वचैमॊऴि पितऱ्‌ऱि
नाळुम् अटियेऩै अऩैवरुम् इऴिप्प
नाटु मऩविरुळ् मिकुत्तु
नाटिऩ् अकमतै यॆटुत्त चेमम्
इतुवोवॆऩ्ऱु अटियऩु निऩैत्तु नाळुम्
उटलुयिर् विटुत्त पोतुम्
अणुकिमुऩ् अळित्त पातम् अरुळ्वाये
तऩतऩ तऩत्त ताऩ ऎऩ मुरचॊलिप्प
वीणै तमरुक मऱैक्कुऴामुम् अलैमोत
तटिनिकर् अयिऱ्‌कटावि
अचुरर्कळ् इऱक्कुमाऱु चमरिटै विटुत्त चोति
मुरुकोऩे
ऎऩैमऩम् उरुक्कि योक अनुपुति यळित्त पात
ऎऴुतरिय पच्चै मेऩि उमैपाला
इमैयवर् तुतिप्प ञाऩ मलैयुऱै कुऱत्ति पाक
इलकिय चचिप्पॆण् मेवु पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 616
ऐङ्करऩै   (कॊङ्कणकिरि)  
तन्ततऩ तत्ततऩ तन्ततऩ तत्ततऩ
     तन्ततऩ तत्ततऩ ...... तऩताऩ

ऐङ्करऩै यॊत्तमऩ मैम्पुलम कऱ्‌ऱिवळ
     रन्तिपक लऱ्‌ऱनिऩै ...... वरुळ्वाये
अम्पुवित ऩक्कुळ्वळर् चॆन्तमिऴ्व ऴुत्तियुऩै
     अऩ्पॊटुतु तिक्कमऩ ...... मरुळ्वाये
तङ्कियत वत्तुणर्वु तन्तटिमै मुत्तिपॆऱ
     चन्तिरवॆ ळिक्कुवऴि ...... यरुळ्वाये
तण्टिकैक ऩप्पवुचु ऎण्टिचैम तिक्कवळर्
     चम्प्रमवि तत्तुटऩॆ ...... यरुळ्वाये
मङ्कैयर्चु कत्तैवॆकु इङ्कितमॆ ऩुऱ्‌ऱमऩ
     मुऩ्ऱऩैनि ऩैत्तमैय ...... अरुळ्वाये
मण्टलिक रप्पकलुम् वन्तचुप रट्चैपुरि
     वन्तणैय पुत्तियिऩै ...... यरुळ्वाये
कॊङ्किलुयिर् पॆऱ्‌ऱुवळर् तॆऩ्करैयि लप्पररुळ्
     कॊण्टुउट लुऱ्‌ऱपॊरु ...... ळरुळ्वाये
कुञ्चरमु कऱ्‌किळैय कन्तऩॆऩ वॆऱ्‌ऱिपॆऱु
     कॊङ्कणकि रिक्कुळ्वळर् ...... पॆरुमाळे.
ऐङ्करऩै ऒत्त मऩम्
ऐम्पुलम् अकऱ्‌ऱि
वळर् अन्ति पकल् अऱ्‌ऱ निऩैवु
अरुळ्वाये
अम्पुवि तऩक्कुळ् वळर् चॆन्तमिऴ्
वऴुत्तियुऩै अऩ्पॊटु तुतिक्क
मऩम् अरुळ्वाये
तङ्किय तवत् तुणर्वु तन्तु
अटिमै मुत्ति पॆऱ
चन्तिर वॆळिक्कु वऴि अरुळ्वाये
तण्टिकै ककऩप्पवुचु
ऎण्टिचै मतिक्क
वळर् चम्प्रम वितत्तुटऩे अरुळ्वाये
मङ्कैयर् चुकत्तै वॆकु इङ्कितमॆऩुऱ्‌ऱमऩम्
उऩ्ऱऩै निऩैत् तमैय अरुळ्वाये
मण्टलिक रप्पकलुम् वन्तचुप रट्चैपुरि
वन्तणैय पुत्तियिऩै अरुळ्वाये
कॊङ्किलुयिर् पॆऱ्‌ऱुवळर् तॆऩ्करैयिल्
अप्पररुळ् कॊण्टु उटलुऱ्‌ऱ पॊरुळ् अरुळ्वाये
कुञ्चर मुकऱ्‌किळैय कन्तऩॆऩ वॆऱ्‌ऱि पॆऱु
कॊङ्कण किरिक्कुळ् वळर् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 635
अल्लिल् नेरुम्   (वळ्ळियूर्)  
तय्य ताऩऩ ...... तऩताऩ
अल्लिल् नेरुमि ...... ऩतुताऩुम्
अल्ल ताकिय ...... उटल्मायै
कल्लि ऩेरअ ...... वऴितोऱुङ्
कैयु नाऩुमु ...... लैयलामो
चॊल्लि नेर्पटु ...... मुतुचूरर्
तॊय्य वूर्कॆट ...... विटुम्वेला
वल्लि मारिरु ...... पुऱमाक
वळ्ळि यूरुऱै ...... पॆरुमाळे.
अल्लिल् नेरुम् मिऩ्ऩतुताऩुम्
अल्लताकिय उटल् मायै
कल्लि ऩेरअव्वऴितोऱुम्
कैयुम् नाऩुम् उलैयलामो
चॊल्लि नेर्पटु मुतुचूरर्
तॊय्य वूर्कॆट विटुम्वेला
वल्लिमार् इरुपुऱमाक
वळ्ळियूर् उऱै पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 636
तिरुमकळ् उलावुम्   (कतिर्कामम्)  
तऩतऩऩ ताऩ तऩतऩऩ ताऩ
     तऩतऩऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

तिरुमकळु लावु मिरुपुयमु रारि
     तिरुमरुक नामप् ...... पॆरुमाळ्काण्
चॆकतलमुम् वाऩु मिकुतिपॆऱु पाटल्
     तॆरितरुकु मारप् ...... पॆरुमाळ्काण्
मरुवुमटि यार्कळ् मऩतिल्विळै याटु
     मरकतम यूरप् ...... पॆरुमाळ्काण्
मणितरळम् वीचि यणियरुवि चूऴ
     मरुवुकतिर् कामप् ...... पॆरुमाळ्काण्
अरुवरैकळ् नीऱु पटअचुरर् माळ
     अमर्पॊरुत वीरप् ...... पॆरुमाळ्काण्
अरवुपिऱै वारि विरवुचटै वेणि
     अमलर्कुरु नातप् ...... पॆरुमाळ्काण्
इरुविऩैयि लात तरुविऩैवि टात
     इमैयवर्कु लेचप् ...... पॆरुमाळ्काण्
इलकुचिलै वेटर् कॊटियिऩति पार
     इरुतऩवि नोतप् ...... पॆरुमाळे.
तिरुमकळ् उलावुम् इरुपुय
मुरारि तिरुमरुक नामप् पॆरुमाळ्काण्
चॆकतलमुम् वाऩुम्
मिकुतिपॆऱु पाटल्
तॆरितरु कुमारप् पॆरुमाळ्काण्
मरुवुम् अटियार्कळ् मऩतिल्विळैयाटु
मरकतमयूरप् पॆरुमाळ्काण्
मणितरळम् वीचि यणियरुवि चूऴ
मरुवु कतिर्कामप् पॆरुमाळ्काण्
अरुवरैकळ् नीऱु पटअचुरर् माळ
अमर्पॊरुत वीरप् पॆरुमाळ्काण्
अरवुपिऱै वारि विरवुचटै वेणि
अमलर्कुरु नातप् पॆरुमाळ्काण्
इरुविऩैयिलात
तरुविऩैवि टात इमैयवर्
कुलेचप् पॆरुमाळ्काण्
इलकुचिलै वेटर् कॊटियिऩ्
अतिपार इरुतऩविनोतप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 656
अटल् अरि मकवु   (वॆळ्ळिकरम्)  
तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ तऩऩ
     तय्य तऩत्त तन्त ...... तऩताऩा

अटलरि मकवु वितिवऴि यॊऴुकु
     मैव रुमॊय्क्कु रम्पै ...... युटऩाळुम्
अलैकट लुलकि ललम्वरु कलक
     वैवर् तमक्कु टैन्तु ...... तटुमाऱि
इटर्पटु मटिमै युळमुरै युटलॊ
     टॆल्लै विटप्र पञ्च ...... मयल्तीर
ऎऩतऱ निऩतु कऴल्पॆऱ मवुऩ
     वॆल्लै कुऱिप्प तॊऩ्ऱु ...... पुकल्वाये
वटमणि मुलैयु मऴकिय मुकमुम्
     वळ्ळै यॆऩत्त यङ्कु ...... मिरुकातुम्
मरकत वटिवु मटलिटै यॆऴुति
     वळ्ळि पुऩत्तिल् निऩ्ऱ ...... मयिल्वीरा
विटतर तिकुणर् चचितरर् निमलर्
     वॆळ्ळि मलैच्च यम्पु ...... कुरुनाता
विकचित कमल परिपुर मुळरि
     वॆळ्ळि करत्त मर्न्त ...... पॆरुमाळे.
अटल् अरि मकवु विति वऴि ऒऴुकु(म्)
ऐवरुम् मॊय् कुरम्पैयुटऩ् नाळुम्
अलैकटल् उलकिल् अलम् वरु कलक
ऐवर् तमक्कु उटैन्तु तटुमाऱि
इटर् पटुम् अटिमै उळम् उरै उटलॊटु
ऎल्लै विट प्रपञ्च मयल् तीर
ऎऩतु अऱ निऩतु कऴल् पॆऱ
मवुऩ ऎल्लै कुऱिप्पतु ऒऩ्ऱु पुकल्वाये
वट मणि मुलैयुम् अऴकिय मुकमुम्
वळ्ळै ऎऩ तयङ्कुम् इरु कातुम् मरकत वटिवुम्
मटल् इटै ऎऴुति वळ्ळि पुऩत्तिल् निऩ्ऱ मयिल् वीरा
विटतर् अति कुणर् चचितरर् निमलर्
वॆळ्ळि मलै चयम्पु कुरुनाता
विकचितम् कमल परिपुर मुळरि
वॆळ्ळि करत्तु अमर्न्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 675
पुविपुऩल् कालुम्   (तिरुवालङ्काटु)  
तऩतऩ ताऩन् तात्त तऩतऩ ताऩन् तात्त
     तऩतऩ ताऩन् तात्त ...... तऩताऩ

पुविपुऩल् कालुङ् काट्टि चिकियॊटु वाऩुञ् चेर्त्ति
     पुतुमऩ माऩुम् पूट्टि ...... यिटैयूटे
पॊऱिपुल ऩीरैन् ताक्कि करुविकळ् नालुङ् काट्टि
     पुकल्वऴि नालैन् ताक्कि ...... वरुकायम्
पवविऩै नूऱुङ् काट्टि चुवमति ताऩुञ् चूट्टि
     पचुपति पाचङ् काट्टि ...... पुलमायप्
पटिमिचै पोवॆऩ् ऱोट्टि अटिमैयै नीवन् तेत्ति
     परकति ताऩुङ् काट्टि ...... यरुळ्वाये
चिवमय ञाऩङ् केट्क तवमुनि वोरुम् पार्क्क
     तिरुनट माटुङ् कूत्तर् ...... मुरुकोऩे
तिरुवळर् मार्पऩ् पोऱ्‌ऱ तिचैमुक ऩाळुम् पोऱ्‌ऱ
     जॆकमॊटु वाऩङ् काक्क ...... मयिलेऱिक्
कुवटॊटु चूरऩ् तोऱ्‌क ऎऴुकटल् चूतन् ताक्कि
     कुतर्वटि वेलङ् कोट्टु ...... कुमरेचा
कुवलयम् यावुम् पोऱ्‌ऱ पऴऩैयि लालङ् काट्टिल्
     कुऱमकळ् पातम् पोऱ्‌ऱु ...... पॆरुमाळे.
पुविपुऩल् कालुङ् काट्टि
चिकियॊटु वाऩुञ् चेर्त्ति
पुतुमऩ माऩुम् पूट्टि
इटैयूटे पॊऱिपुलऩ् ईरैन्ताक्कि
करुविकळ् नालुङ् काट्टि
पुकल्वऴि नालैन् ताक्कि
वरुकायम्
पवविऩै नूऱुङ् काट्टि
चुवमति ताऩुञ् चूट्टि
पचुपति पाचङ् काट्टि
पुलमायप् पटिमिचै पोवॆऩ्ऱु ओट्टि
अटिमैयै नीवन्तु एत्ति
परकति ताऩुङ् काट्टि यरुळ्वाये
चिवमय ञाऩङ् केट्क
तवमुनिवोरुम् पार्क्क
तिरुनट माटुङ् कूत्तर् मुरुकोऩे
तिरुवळर् मार्पऩ् पोऱ्‌ऱ
तिचैमुकऩ् नाळुम् पोऱ्‌ऱ
जॆकमॊटु वाऩङ् काक्क मयिलेऱि
कुवटॊटु चूरऩ् तोऱ्‌क ऎऴुकटल् चूतन् ताक्कि
कुतर्वटि वेल् अङ्कु ओट्टु कुमरेचा
कुवलयम् यावुम् पोऱ्‌ऱ पऴऩैयिल् आलङ् काट्टिल्
कुऱमकळ् पातम् पोऱ्‌ऱु पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 676
वटिवतु नीलम्   (तिरुवालङ्काटु)  
तऩतऩ ताऩन् तात्त तऩतऩ ताऩन् तात्त
     तऩतऩ ताऩन् तात्त ...... तऩताऩ

वटिवतु नीलङ् काट्टि मुटिवुळ कालऩ् कूट्टि
     वरविटु तूतऩ् कोट्टि ...... विटुपाचम्
मकऩॊटु मामऩ् पाट्टि मुतलुऱ वोरुङ् केट्टु
     मतिकॆट मायन् तीट्टि ...... युयिर्पोमुऩ्
पटिमिचै ताळुङ् काट्टि युटलुऱु नोय्पण् टेऱ्‌ऱ
     पऴविऩै पावन् तीर्त्तु ...... ऩटियेऩैप्
परिवॊटु नाळुङ् कात्तु विरितमि ऴालङ् कूर्त्त
     परपुकऴ् पाटॆऩ् ऱाट्कॊ ...... टरुळ्वाये
मुटिमिचै चोमऩ् चूट्टि वटिवुळ आलङ् काट्टिल्
     मुतिर्नट माटुङ् कूत्तर् ...... पुतल्वोऩे
मुरुकविऴ् तारुञ् चूट्टि यॊरुतऩि वेऴङ् कूट्टि
     मुतल्मऱ माऩिऩ् चेर्क्कै ...... मयल्कूर्वाय्
इटियॆऩ वेकङ् काट्टि नॆटितरु चूलन् तीट्टि
     यॆतिर्पॊरु चूरऩ् ताक्क ...... वरएकि
इलकिय वेल्कॊण् टार्त्तु उटलिरु कूऱऩ् ऱाक्कि
     यिमैयव रेतन् तीर्त्त ...... पॆरुमाळे.
वटिवतु नीलम् काट्टि मुटिवुळ कालऩ् कूट्टिवर विटु
तूतऩ्
कोट्टि विटु पाचम्
मकऩॊटु मामऩ् पाट्टि मुतल् उऱवोरुम् केट्टु मति
कॆट
मायम् तीट्टि उयिर् पो मुऩ्
पटि मिचै ताळुम् काट्टि उटल् उऱु नोय् पण्टु एऱ्‌ऱ पऴ
विऩै पावम् तीर्त्तु
अटियेऩै परिवोटु नाळुम् कात्तु
विरि तमिऴाल् अम् कूर्त्त पर पुकऴ् पाटु ऎऩ्ऱु आट्
कॊण्टु अरुळ्वाये
मुटि मिचै चोमऩ् चूट्टि वटिवुळ आलङ्काट्टिल्
मुतिर् नटमाटुम् कूत्तर् पुतल्वोऩे
मुरुकु अविऴ् तारुम् चूट्टि ऒरु तऩि वेऴम् कूट्टि
मुतल् मऱ माऩिऩ् चेर्क्कै मयल् कूर्वाय्
इटि ऎऩ वेकम् काट्टि नॆटितरु चूलम् तीट्टि
ऎतिर् पॊरु चूरऩ् ताक्क वर एकि
इलकिय वेल् कॊण्टु आर्त्तु उटल् इरु कूऱु अऩ्ऱु
आक्कि
इमैयवर् एतम् तीर्त्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 724
अण्टर्पति कुटियेऱ   (चिऱुवै)  
तन्ततऩ तऩताऩ तन्ततऩ तऩताऩ
     तन्ततऩ तऩताऩ ...... तऩताऩ

अण्टर्पति कुटियेऱ मण्टचुरर् उरुमाऱ
     अण्टर्मऩ मकिऴ्मीऱ ...... वरुळाले
अन्तरियॊ टुटऩाटु चङ्करऩु मकिऴ्कूर
     ऐङ्करऩु मुमैयाळु ...... मकिऴ्वाक
मण्टलमु मुनिवोरु मॆण्टिचैयि लुळपेरु
     मञ्चिऩऩु मयऩारु ...... मॆतिर्काण
मङ्कैयुट ऩरिताऩु मिऩ्पमुऱ मकिऴ्कूऱ
     मैन्तुमयि लुटऩाटि ...... वरवेणुम्
पुण्टरिक विऴियाळ अण्टर्मकळ् मणवाळ
     पुन्तिनिऱै यऱिवाळ ...... वुयर्तोळा
पॊङ्कुकट लुटऩाकम् विण्टुवरै यिकल्चाटु
     पॊऩ्परवु कतिर्वीचु ...... वटिवेला
तण्टरळ मणिमार्प चॆम्पॊऩॆऴिल् चॆऱिरूप
     तण्टमिऴिऩ् मिकुनेय ...... मुरुकेचा
चन्ततमु मटियार्कळ् चिन्तैयतु कुटियाऩ
     तण्चिऱुवै तऩिल्मेवु ...... पॆरुमाळे.
अण्टर्पति कुटियेऱ
मण्टचुरर् उरुमाऱ
अण्टर्मऩ मकिऴ्मीऱ अरुळाले
अन्तरियॊटु उटऩाटु चङ्करऩु मकिऴ्कूर
ऐङ्करऩुम् उमैयाळु मकिऴ्वाक
मण्टलमु मुनिवोरुम् ऎण्टिचैयि लुळपेरु
मञ्चिऩऩुम् अयऩारुम् ऎतिर्काण
मङ्कैयुटऩ् अरिताऩुम् इऩ्पमुऱ मकिऴ्कूऱ
मैन्तु मयिलुटऩ् आटि वरवेणुम्
पुण्टरिक विऴियाळ
अण्टर्मकळ् मणवाळा
पुन्तिनिऱै यऱिवाळ वुयर्तोळा
पॊङ्कुकटलुटऩ् नाकम् विण्टु
वरै यिकल्चाटु
पॊऩ्परवु कतिर्वीचु वटिवेला
तण् तरळ मणिमार्प
चॆम्पॊऩॆऴिल् चॆऱिरूप
तण्टमिऴिऩ् मिकुनेय मुरुकेचा
चन्ततमुम् अटियार्कळ् चिन्तैयतु कुटियाऩ
तण्चिऱुवै तऩिल्मेवु पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 725
चीतळ वारिज   (चिऱुवै)  
ताऩऩ ताऩऩ ताऩाऩ ताऩऩ
     ताऩऩ ताऩऩ ताऩाऩ ताऩऩ
          ताऩऩ ताऩऩ ताऩाऩ ताऩऩ ...... तऩताऩ

चीतळ वारिज पातान मोनम
     नारत कीतवि नोतान मोनम
          चेवल मामयिल् प्रीतान मोनम ...... मऱैतेटुञ्
चेकर माऩप्र तापान मोनम
     आकम चारचॊ रूपान मोनम
          तेवर्कळ् चेऩैम कीपान मोनम ...... कतितोयप्
पातक नीवुकु टारान मोनम
     मावचु रेचक टोरान मोनम
          पारिऩि लेजय वीरान मोनम ...... मलैमातु
पार्वति याळ्तरु पालान मोनम
     नावल ञाऩम ऩोलान मोनम
          पालकु मारचु वामीन मोनम ...... अरुळ्ताराय्
पोतक मामुक ऩेराऩ चोतर
     नीऱणि वेणियर् नेयाप्र पाकर
          पूमक ळार्मरु केचाम कोतति ...... यिकल्चूरा
पोतक मामऱै ञाऩात याकर
     तेऩविऴ् नीपन ऱावारु मार्पक
          पूरण मामति पोलाऱु मामुक ...... मुरुकेचा
मातवर् तेवर्क ळोटेमु रारियु
     मामलर् मीतुऱै वेतावु मेपुकऴ्
          मानिल मेऴिऩु मेलाऩ नायक ...... वटिवेला
वाऩव रूरिऩुम् वीऱाकि वीऱळ
     कापुरि वाऴ्विऩु मेलाक वेतिरु
          वाऴ्चिऱु वापुरि वाऴ्वेचु रातिपर् ...... पॆरुमाळे.
चीतळ वारिज पाता नमोनम
नारत कीत विनोता नमोनम
चेवल मामयिल् प्रीता नमोनम
मऱैतेटुञ् चेकरमाऩप्र तापा नमोनम
आकम चार चॊरूपा नमोनम
तेवर्कळ् चेऩै मकीपा नमोनम
कतितोयप् पातक नीवु कुटारा नमोनम
मा अचुरेच कटोरा नमोनम
पारिऩिले जय वीरा नमोनम
मलैमातु पार्वतियाळ् तरु पाला नमोनम
नावल ञाऩ मऩउला नमोनम
पालकुमारचुवामी नमोनम अरुळ्ताराय्
पोतक मामुक नेराऩ चोतर
नीऱणि वेणियर् नेया प्रपाकर
पूमकळार् मरुकेचा मकोतति यिकल्चूरा
पोतक मामऱै ञाऩा तयाकर
तेऩविऴ् नीप नऱावारु मार्पक
पूरण मामति पोलाऱु मामुक मुरुकेचा
मातवर् तेवर्कळोटे मुरारियुम्
मामलर् मीतुऱै वेतावुमे पुकऴ्
मानिलम् एऴिऩु मेलाऩ नायक वटिवेला
वाऩव रूरिऩुम् वीऱाकि
वीऱळकापुरि वाऴ्विऩु मेलाकवे
तिरुवाऴ् चिऱुवापुरि वाऴ्वे
चुरातिपर् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 766
ऊऩत्तचै तोल्कळ्   (चीकाऴि)  
ताऩत्तऩ ताऩ तऩन्त ताऩत्तऩ ताऩ तऩन्त
     ताऩत्तऩ ताऩ तऩन्त ...... तऩताऩ

ऊऩत्तचै तोल्कळ् चुमन्त कायप्पॊति माय मिकुन्त
     ऊचऱ्‌चुटु नाऱु कुरम्पै ...... मऱैनालुम्
ओतप्पटु नालु मुकऩ्ऱ ऩालुऱ्‌ऱिटु कोल मॆऴुन्तु
     ओटित्तटु माऱि युऴऩ्ऱु ...... तळर्वाकिक्
कूऩित्तटि योटु नटन्तु ईऩप्पटु कोऴै मिकुन्त
     कूळच्चट मीतै युकन्तु ...... पुविमीते
कूचप्पिर माण प्रपञ्च मायक्कॊटु नोय्क ळकऩ्ऱु
     कोलक्कऴ लेपॆऱ इऩ्ऱु ...... अरुळ्वाये
चेऩक्कुरु कूटलि लऩ्ऱु ञाऩत्तमिऴ् नूल्कळ् पकर्न्तु
     चेऩैच्चम णோर्कऴु विऩ्कण् ...... मिचैयेऱत्
तीरत्तिरु नीऱु पुरिन्तु मीऩक्कॊटि योऩुटल् तुऩ्ऱु
     तीमैप्पिणि तीर वुवन्त ...... कुरुनाता
काऩच्चिऱु माऩै निऩैन्तु एऩऱ्‌पुऩ मीतु नटन्तु
     कातऱ्‌किळि योटु मॊऴिन्तु ...... चिलैवेटर्
काणक्कणि याक वळर्न्तु ञाऩक्कुऱ माऩै मणन्तु
     काऴिप्पति मेवि युकन्त ...... पॆरुमाळे.
ऊऩत् तचै तोल्कळ् चुमन्त कायप् पॊति
मायम् मिकुन्त ऊचल् चुटुम् नाऱुम् कुरम्पै
मऱै नालुम् ओतप् पटुम् नालु मुकऩ् त(ऩ्)ऩाल् उऱ्‌ऱिटुम्
कोलम् ऎऴुन्तु
ओटित् तटुमाऱि उऴऩ्ऱु तळर्वाकि
कूऩित् तटियोटु नटन्तु
ईऩप्पटु कोऴै मिकुन्त कूळच् चटम् ईतै
उकन्तु पुवि मीते कूचप् पिरमाण
प्रपञ्च मायक् कॊटु नोय्कळ् अकऩ्ऱु
कोलक् कऴले पॆऱ इऩ्ऱु अरुळ्वाये
चेऩक् कुरु कूटलिल् अऩ्ऱु
ञाऩत् तमिऴ् नूल्कळ् पकर्न्तु
चेऩैच् चमणோर् कऴुविऩ् कण् मिचै एऱ
तीरत् तिरु नीऱु पुरिन्तु
मीऩक् कॊटियोऩ् उटल् तुऩ्ऱु
तीमैप् पिणि तीर उवन्त कुरुनाता
काऩच् चिऱु माऩै निऩैन्तु
एऩल् पुऩम् मीतु नटन्तु
कातल् किळियोटु मॊऴिन्तु
चिलै वेटर् काणक् कणियाक वळर्न्तु
ञाऩक् कुऱ माऩै मणन्तु
काऴिप् पति मेवि उकन्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 780
ऎत्तऩै कोटि   (वैत्तीचुरऩ् कोयिल्)  
तत्तऩ ताऩ ताऩ तत्तऩ ताऩ ताऩ
     तत्तऩ ताऩ ताऩ ...... तऩताऩ

ऎत्तऩै कोटि कोटि विट्टुट लोटि याटि
     यॆत्तऩै कोटि पोऩ ...... तळवेतो
इप्पटि मोक पोक मिप्पटि याकि याकि
     यिप्पटि याव तेतु ...... इऩिमेलो
चित्तिटिल् चीचि चीचि कुत्तिर माय मायै
     चिक्किऩि लायु मायु ...... मटियेऩैच्
चित्तिऩि लाट लोटु मुत्तमिऴ् वाण रोतु
     चित्तिर ञाऩ पात ...... मरुळ्वाये
नित्तमु मोतु वार्कळ् चित्तमॆ वीट ताक
     निर्त्तम ताटु माऱु ...... मुकवोऩे
निट्कळ रूपर् पाति पच्चुरु वाऩ मूणु
     नॆट्टिलै चूल पाणि ...... यरुळ्पाला
पैत्तलै नीटु मायि रत्तलै मीतु पीऱु
     पत्तिर पात नील ...... मयिल्वीरा
पच्चिळ पूक पाळै चॆय्क्कयल् तावु वेळूर्
     पऱ्‌ऱिय मूवर् तेवर् ...... पॆरुमाळे.
ऎत्तऩै कोटि कोटि विट्टुटल् ओटि आटि
ऎत्तऩै कोटि पोऩतु अळवेतो
इप्पटि मोक पोकम् इप्पटि याकि याकि
इप्पटि याव तेतु
इऩिमेल् योचित्तिटिल्
चीचि चीचि कुत्तिर माय मायै
चिक्किऩिल् आयुम् मायुम् अटियेऩै
चित्तिऩिल् आटलोटु
मुत्तमिऴ् वाणर् ओतु
चित्तिर ञाऩ पातम् अरुळ्वाये
नित्तमुम् ओतुवार्कळ्
चित्तमॆ वीटताक
निर्त्तमतु आटुम् आऱुमुकवोऩे
निट्कळ रूपर् पाति पच्चुरुवाऩ
मूणु नॆट्टिलै चूल पाणि
अरुळ्पाला
पैत्तलै नीटुम् आयिरत्तलै मीतु
पीऱु पत्तिर पात
नील मयिल् वीरा
पच्चिळ पूक पाळै
चॆय्क्कयल् तावु वेळूर्
पऱ्‌ऱिय मूवर् तेवर् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 786
चूलम् ऎऩ ओटु   (तिरुक्कटवूर्)  
ताऩतऩ ताऩ तत्त ताऩतऩ ताऩ तत्त
     ताऩतऩ ताऩ तत्त ...... तऩताऩ

चूलमॆऩ वोटु चर्प्प वायुवैवि टात टक्कि
     तूयवॊळि काण मुत्ति ...... वितमाकच्
चूऴुमिरुळ् पाव कत्तै वीऴ अऴ लूटॆ रित्तु
     चोतिमणि पीट मिट्ट ...... मटमेवि
मेलैवॆळि यायि रत्तु नालिरुप राप रत्तिऩ्
     मेवियरु णाच लत्ति ...... ऩुटऩ्मूऴ्कि
वेलुमयिल् वाक ऩप्र काचमति लेत रित्तु
     वीटुमतु वेचि ऱक्क ...... अरुळ्ताराय्
ओलचुर राऴि यॆट्टु वाळकिरि माय वॆऱ्‌पु
     मूटुरुव वेल्तॊ टुत्त ...... मयिल्वीरा
ओतुकुऱ माऩ्व ऩत्तिल् मेवियवळ् काल्पि टित्तु
     ळोमॆऩुप तेच वित्तॊ ...... टणैवोऩे
कालऩॊटु मेति मट्क वूऴिपुवि मेल्कि टत्तु
     कालऩिट मेवु चत्ति ...... यरुळ्पाला
कालमुतल् वाऴ्पु विक्क तारनकर् कोपु रत्तुळ्
     काऩमयिल् मेल्त रित्त ...... पॆरुमाळे.
चूलम् ऎऩ ओटु चर्प्प वायुवै विटातु अटक्कि
तूय ऒळि काण मुत्ति वितमाक
चूऴुम् इरुळ् पावकत्तै वीऴ अऴल् ऊटु ऎरित्तु

चोति मणि पीटम् इट्ट मटम् मेवि
मेलै वॆळि आयिरत्तु नाल् इरु परापरत्तिऩ् मेवि
अरुणाचलत्तिऩुटऩ् मूऴ्कि

वेलु मयिल् वाकऩ प्रकाचम् अतिले तरित्तु
वीटुम् अतुवे चिऱक्क अरुळ् ताराय्
ओल अचुरर् आऴि ऎट्टु वाळकिरि माय
वॆऱ्‌पुम् ऊटुरुव वेल् तॊटुत्त मयिल् वीरा
ओतु कुऱ माऩ् वऩत्तिल् मेवि अवळ् काल् पिटित्तु

उळ् ओम् ऎऩुम् उपतेच वित्तॊटु अणैवोऩे

कालऩॊटु मेति मट्क ऊऴि पुवि मेल् किटत्तु कालऩ्

इटम् मेवु चत्ति अरुळ् पाला
कालम् मुतल् वाऴ् पुविक्कु अतार नकर् कोपुरत्तुळ्
काऩ मयिल् मेल् तरित्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 798
मरुक्कुलाविय   (तिरुविटैक्कऴि)  
तऩत्त ताऩऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ
मरुक्कु लाविय मलरणै ...... कॊतियाते
वळर्त्त ताय्तमर् वचैयतु ...... मॊऴियाते
करुक्कु लाविय अयलवर् ...... पऴियाते
कटप्प मालैयै यिऩिवर ...... विटवेणुम्
तरुक्कु लाविय कॊटियिटै ...... मणवाळा
चमर्त्त ऩेमणि मरकत ...... मयिल्वीरा
तिरुक्कु रावटि निऴल्तऩि ...... लुऱैवोऩे
तिरुक्कै वेल्वटि वऴकिय ...... पॆरुमाळे.
मरुक्कु लाविय मलरणै
कॊतियाते
वळर्त्त ताय्तमर्
वचैयतु मॊऴियाते
करुक्कु लाविय अयलवर्
पऴियाते
कटप्प मालैयै यिऩि
वरविटवेणुम्
तरुक्कु लाविय
कॊटियिटै मणवाळा
चमर्त्त ऩेमणि मरकत मयिल्वीरा
तिरुक्कु रावटि निऴल्तऩिल्
उऱैवोऩे
तिरुक्कै वेल्वटि वऴकिय पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 816
कूचाते पार्   (तिरुवारूर्)  
ताऩा ताऩा ताऩा ताऩा
ताऩा ताऩत् ...... तऩताऩ
चीरा रूरिऱ्‌ ...... पॆरुवाऴ्वे
तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.

कूचा तेपा रेचा तेमाल्
     कूऱा नूल्कऱ्‌ ...... ऱुळम्वेऱु
कोटा तेवेल् पाटा तेमाल्
     कूर्कू ताळत् ...... तॊटैतोळिल्
वीचा तेपेर् पेचा तेचीर्
     वेता तीतक् ...... कऴल्मीते
वीऴा तेपोय् नायेऩ् वाणाळ्
     वीणे पोकत् ...... तकुमोताऩ्
नेचा वाऩो रीचा वामा
     नीपा काऩप् ...... पुऩमाऩै
नेर्वा यार्वाय् चूर्वाय् चार्वाय्
     नीळ्कार् चूऴ्कऱ्‌ ...... पकचालत्
तेचा तीऩा तीऩा रीचा
     चीरा रूरिऱ्‌ ...... पॆरुवाऴ्वे
चेये वेळे पूवे कोवे
     तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.
कूचाते पार् एचाते
माल् कूऱा नूल्कऱ्‌ऱु
उळम्वेऱु कोटाते
वेल् पाटाते
माल् कूर् कूताळत् तॊटैतोळिल् वीचाते
पेर् पेचाते
चीर् वेत अतीतक् कऴल्मीते वीऴाते
पोय् नायेऩ् वाणाळ् वीणे पोकत् तकुमोताऩ्
नेचा वाऩोर् ईचा वामा
नीपा काऩप् पुऩमाऩै नेर्वाय् आर्वाय्
चूर्वाय् चार्वाय्
नीळ्कार् चूऴ्कऱ्‌पकचालत् तेच आतीऩा
तीऩार् ईचा
चीर् आरूरिऱ्‌ पॆरुवाऴ्वे
चेये वेळे पूवे कोवे

Back to Top

Thiruppugazh # 817
कूर्वाय् नाराय्   (तिरुवारूर्)  
ताऩा ताऩा ताऩा ताऩा
ताऩा ताऩत् ...... तऩताऩ
चीरा रूरिऱ्‌ ...... पॆरुवाऴ्वे
तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.

कूर्वाय् नाराय् वाराय् पोऩार्
     कूटा रेचऱ्‌ ...... ऱलआवि
कोता ऩेऩ्मा तामा ऱाऩाळ्
     कोळे केळ्मऱ्‌ ...... ऱिळवाटै
ईर्वाळ् पोले मेले वीचा
     एऱा वेऱिट् ...... टतुतीयिऩ्
ईया वाऴ्वोर् पेरे पाटा
     ईटे ऱारिऱ्‌ ...... कॆटलामो
चूर्वा ऴाते माऱा तेवाऴ्
     चूऴ्वा ऩोर्कट् ...... करुळ्कूरुन्
तोला वेला वीऱा रूर्वाऴ्
     चोती पाकत् ...... तुमैयूटे
चेर्वाय् नीती वाऩोर् वीरा
     चेरा रूरैच् ...... चुटुवार्तञ्
चेये वेळे पूवे कोवे
     तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.
कूर्वाय् नाराय् वाराय् पोऩार् कूटारे(रो)
चऱ्‌ऱु अल आवि कोतु आऩेऩ् माता माऱु आऩाळ्
कोळे केळ् मऱ्‌ऱु इळ वाटै ईर् वाळ् पोले मेले
वीचा
एऱा वेऱिट्टु अतु तीयिऩ्
ईया वाऴ्वोर् पेरे पाटा ईटु एऱारिल् कॆटलामो
चूर् वाऴाते माऱाते वाऴ् चूऴ् वाऩोर्कट्कु अरुळ्
कूरुम् तोला वेला
वीऱु आरूर् वाऴ् चोती पाकत्तु उमै ऊटे चेर्वाय्
नीति वाऩोर् वीरा
चेरार् ऊरै चुटुवार् तम् चेये वेळे पूवे कोवे
तेवे तेव पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 818
पालो तेऩो पाको   (तिरुवारूर्)  
ताऩा ताऩा ताऩा ताऩा
ताऩा ताऩत् ...... तऩताऩ
चीरा रूरिऱ्‌ ...... पॆरुवाऴ्वे
तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.

पालो तेऩो पाको वाऩोर्
     पारा वारत् ...... तमुतेयो
पारोर् चीरो वेळेर् वाऴ्वो
     पाऩो वाऩ्मुत् ...... तॆऩनीळत्
तालो ताले लोपा टाते
     ताय्मार् नेचत् ...... तुऩुचारन्
तारा तेपे रीया तेपे
     चाते येचत् ...... तकुमोताऩ्
आलोल् केळा मेलोर् नाण्मा
     लाऩा तेऩऱ्‌ ...... पुऩमेपोय्
आयाळ् ताळ्मेल् वीऴा वाऴा
     आळा वेळैप् ...... पुकुवोऩे
चेलो टेचे राराल् चालार्
     चीरा रूरिऱ्‌ ...... पॆरुवाऴ्वे
चेये वेळे पूवे कोवे
     तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.
पालो तेऩो पाको
वाऩोर् पारावारत्तु अमुतेयो
पारोर् चीरो वेळ् एर् वाऴ्वो
पाऩो वाऩ्मुत्तॆऩ
नीळत् तालो तालेलो पाटाते
ताय्मार् नेचत्तु उऩु चारन् ताराते
पेर् ईयाते पेचाते
एचत् तकुमोताऩ्
आलोल् केळा मेलोर् नाळ्
माल् आऩातु एऩऱ्‌पुऩमेपोय्
आयाळ् ताळ्मेल् वीऴा वाऴा
आळा वेळैप्पुकुवोऩे
चेलोटे चेर् आराल् चालार्
चीर् आरूरिऱ्‌ पॆरुवाऴ्वे
चेये वेळे पूवे कोवे
तेवे तेवप्पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 821
करमु मुळरियिऩ्   (तिरुवारूर्)  
तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

करमु मुळरियिऩ् मलर्मुक मतिकुऴल्
     कऩम तॆणुमॊऴि कऩिकतिर् मुलैनकै
          कलक मिटुविऴि कटलॆऩ विटमॆऩ ...... मऩतूटे
करुति यऩनटै कॊटियिटै यियल्मयिल्
     कमऴु मकिलुट ऩिळकिय म्रुकमत
          कळप पुळकित किरियिऩु मयल्कॊटु ...... तिरिवेऩुम्
इरवु पकलऱ इकलऱ मलमऱ
     इयलु मयलऱ विऴियिऩि रिऴिवर
          इतय मुरुकियॆ यॊरुकुळ पतमुऱ ...... मटलूटे
यॆऴुत अरियवळ् कुऱमक ळिरुतऩ
     किरियिल् मुऴुकिऩ इळैयव ऩॆऩुमुरै
          यिऩिमै पॆऱुवतु मिरुपत मटैवतु ...... मॊरुनाळे
चुरपि मकविऩै यॆऴुपॊरुळ् विऩविट
     मऩुवि ऩॆऱिमणि यचैवुऱ विचैमिकु
          तुयरिल् चॆवियिऩि लटिपट विऩवुमि ...... ऩतितीतु
तुणिवि लितुपिऴै पॆरितॆऩ वरुमनु
     उरुकि यरकर चिवचिव पॆऱुमतॊर्
          चुरपि यलमर विऴिपुऩल् पॆरुकिट ...... नटुवाकप्
परवि यतऩतु तुयर्कॊटु नटविय
     पऴुतिऩ् मतलैयै युटलिरु पिळवॊटु
          पटिय रतमतै नटविट मॊऴिपव ...... ऩरुळारूर्प्
पटियु लऱुमुक चिवचुत कणपति
     यिळैय कुमरनि रुपपति चरवण
          परवै मुऱैयिट अयिल्कॊटु नटविय ...... पॆरुमाळे.
करमु(म्) मुळरियिऩ् मलर् मुक मति कुऴल् कऩमतु
ऎ(ण्)णु(म्) मॊऴि कऩि कतिर् मु(ल्)लै नकै कलकम् इटु
विऴि कटल् ऎऩ विटम् ऎऩ मऩतु ऊटे करुति
अ(ऩ्)ऩ नटै कॊटि इटै इयल् मयिल् कमऴुम् अकिल्
उटऩ् इळकिय म्रुकमत कळप पुळकित किरियिऩु(म्) मयल्
कॊटु तिरिवेऩुम्
इरवु पकल् अऱ इकल् अऱ मलम् अऱ इयलुम् मयल् अऱ
विऴियिल् नि(नी)र् इऴिवर इतयम् उरुकियॆ ऒरु कुळ पतम्
उऱ
मटल् ऊटे ऎऴुत अरियवळ् कुऱ मकळ् इरु तऩ किरियिल्
मुऴुकिऩ इळैयवऩ् ऎऩुम् उरैयिऩ् इऩिमै पॆऱुवतुम्
इरु पतम् अटैवतुम् ऒरु नाळे
चुरपि मकविऩै ऎऴु पॊरुळ् विऩविट मऩुविऩ् नॆऱि
मणि अचैवु उऱ अव् इचै मिकु तुयरिल् चॆवियिऩिल् अटि
पट विऩवुमिऩ् अति तीतु
तुणिविल् इतु पिऴै पॆरितु ऎऩ वरुम् मनु उरुकि अरकर
चिव चिव पॆऱुमतु ऒर् चुरपि अलमर विऴि पुऩल् पॆरुकिट
नटुवाकप् परवि
अतऩतु तुयर् कॊटु नटविय पऴुतिऩ् मतलैयै उटल् इरु
पिळवॊटु पटिय रतम् अतै नटविय मॊऴिपवऩ् अरुळ्
आरूर्प् पटियिल् अऱुमुक
चिवचुत कणपति इळैय कुमर निरुप पति चरवण परवै
मुऱैयिट अयिल् कॊटु नटविय पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 847
ऎरुवाय् करुवाय्   (तिरुवीऴिमिऴलै)  
तऩऩा तऩऩा तऩऩा तऩऩा
     तऩऩा तऩऩा ...... तऩताऩ

ऎरुवाय् करुवाय् तऩिले युरुवा
     यितुवे पयिराय् ...... विळैवाकि
इवर्पो यवरा यवर्पो यिवरा
     यितुवे तॊटर्पाय् ...... वॆऱिपोल
ऒरुता यिरुताय् पलको टियता
     युटऩे यवमा ...... यऴियाते
ऒरुकाल् मुरुका परमा कुमरा
     उयिर्का वॆऩवो ...... तरुळ्ताराय्
मुरुका वॆऩवोर् तरमो तटियार्
     मुटिमे लिणैता ...... ळरुळ्वोऩे
मुनिवो रमरोर् मुऱैयो वॆऩवे
     मुतुचू रुरमेल् ...... विटुम्वेला
तिरुमाल् पिरमा वऱिया तवर्चीर्
     चिऱुवा तिरुमाल् ...... मरुकोऩे
चॆऴुमा मतिल्चे रऴकार् पॊऴिल्चूऴ्
     तिरुवी ऴियिल्वाऴ् ...... पॆरुमाळे.
ऎरुवाय् करुवाय्
तऩिले युरुवाय्
इतुवे पयिराय्
विळैवाकि
इवर्पो यवराय्
अवर्पो यिवराय्
इतुवे तॊटर्पाय्
वॆऱिपोल
ऒरुता यिरुताय् पलको टियताय्
उटऩे अवमा यऴियाते
ऒरुकाल् मुरुका परमा कुमरा
उयिर्का वॆऩवोत अरुळ्ताराय्
मुरुका वॆऩ ओर् तरम् ओतटियार्
मुटिमेल् इणैताळ् अरुळ्वोऩे
मुनिवोर् अमरोर् मुऱैयो वॆऩवे
मुतुचू रुरमेल् विटुम्वेला
तिरुमाल् पिरमा अऱिया तवर्
चीर्च् चिऱुवा तिरुमाल् मरुकोऩे
चॆऴुमा मतिल्चेर्
अऴकार् पॊऴिल्चूऴ्
तिरुवी ऴियिल्वाऴ् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 858
अऱुकुनुऩि पऩि   (तिरुविटैमरुतूर्)  
तऩतऩऩ तऩतऩऩ तऩतऩऩ तऩतऩऩ
     ताऩ ताऩऩा ताऩ ताऩऩा
तऩतऩऩ तऩतऩऩ तऩतऩऩ तऩतऩऩ
     ताऩ ताऩऩा ताऩ ताऩऩा
तऩतऩऩ तऩतऩऩ तऩतऩऩ तऩतऩऩ
     ताऩ ताऩऩा ताऩ ताऩऩा ...... तऩतऩ तऩताऩ

अऱुकुनुऩि पऩियऩैय चिऱियतुळि पॆरियतॊरु
     आक माकियोर् पाल रूपमाय्
अरुमतलै कुतलैमॊऴि तऩिलुरुकि यवरुटैय
     आयि तातैयार् माय मोकमाय्
अरुमैयिऩि लरुमैयिट मॊळुमॊळॆऩ वुटल्वळर
     आळु मेळमाय् वाल रूपमाय् ...... अवरॊरु पॆरियोराय्
अऴकुपॆऱु नटैयटैय किऱुतुपटु मॊऴिपऴकि
     आवि यायवोर् तेवि मारुमाय्
विऴुचुवरै यरिवैयर्कळ् पटुकुऴियै निलैमैयॆऩ
     वीटु वाचलाय् माट कूटमाय्
अणुवळवु तविटुमिक पितिरविट मऩमिऱुकि
     आचै याळराय् ऊचि वाचियाय् ...... अवियुऱु चुटर्पोले
वॆऱुमिटिय ऩॊरुतवचि यमुतुपटै यॆऩुमळविल्
     मेलै वीटुकेळ् कीऴै वीटुकेळ्
तिटुतिटॆऩ नुऴैवतऩ्मुऩ् ऎतिर्मुटुकि यवर्कळॊटु
     चीऱि ञाळिपोल् एऱि वीऴ्वताय्
विरकिऩॊटु वरुपॊरुळ्कळ् चुवऱियिट मॊऴियुमॊरु
     वीणि यार्चॊले मेल तायिटा ...... वितितऩै निऩैयाते
मिऩुकुमिऩु कॆऩुमुटल मऱमुऱुकि नॆकिऴ्वुऱवुम्
     वीणर् चेवैये पूणु पावियाय्
मऱुमैयुळ तॆऩुमवरै विटुम्विऴलै यतऩिऩ्वरु
     वार्कळ् पोकुवार् काणु मोऎऩा
विटुतुऱवु पॆरियवरै मऱैयवरै वॆटुवॆटॆऩ
     मेळ मेचॊला याळि वायराय् ...... मिटैयुऱ वरुनाळिल्
वऱुमैकळु मुटुकिवर वुऱुपॊरुळु नऴुवचिल
     वात मूतुका मालै चोकैनोय्
पॆरुवयिऱु वयिऱुवलि पटुवऩ्वर इरुविऴिकळ्
     पीळै चाऱिटा ईळै मेलिटा
वऴवऴॆऩ उमिऴुमतु कॊऴकॊऴॆऩ ऒऴुकिविऴ
     वाटि यूऩॆलाम् नाटि पेतमाय् ...... मऩैयवळ् मऩम्वेऱाय्
मऱुकमऩै युऱुमवर्कळ् नणुकुनणु कॆऩुमळविल्
     मातर् चीयॆऩा वालर् चीयॆऩा
कऩवुतऩि लिरतमॊटु कुतिरैवर नॆटियचुटु
     काटु वावॆऩा वीटु पोवॆऩा
वलतऴिय विरकऴिय वुरैकुऴऱि विऴिचॊरुकि
     वायु मेलिटा आवि पोकुनाळ् ...... मऩितर्कळ् पलपेच
इऱुतियतॊ टऱुतियॆऩ उऱविऩ्मुऱै कतऱियऴ
     एऴै मातराळ् मोति मेल्विऴा
ऎऩतुटैमै यॆऩतटिमै यॆऩुमऱिवु चिऱितुमऱ
     ईमॊ लेलॆऩा वायै आवॆऩा
इटुकुपऱै चिऱुपऱैकळ् तिमिलैयॊटु तविलऱैय
     ईम तेचमे पेय्कळ् चूऴ्वताय् ...... ऎरितऩि लिटुम्वाऴ्वे
इणैयटिकळ् परवुमुऩ तटियवर्कळ् पॆऱुवतुवुम्
     एचि टार्कळो पाच नाचऩे
इरुविऩैमु मलमुमऱ इऱवियॊटु पिऱवियऱ
     एक पोकमाय् नीयु नाऩुमाय्
इऱुकुम्वकै परमचुक मतऩैयरु ळिटैमरुतिल्
     एक नायका लोक नायका ...... इमैयवर् पॆरुमाळे.
अऱुकु नुऩि पऩि अऩैय चिऱिय तुळि पॆरियतु ऒरु आकम्
आकि ओर् पाल रूपमाय्
अरु मतलै कुतलै मॊऴि तऩिल् उरुकि अवरुटैय आयि
तातैयार् माय मोकमाय् अरुमैयिऩिल् अरुमै इट
मॊळु मॊळु ऎऩ उटल् वळर
आळु(म्) मेळमाय् वाल रूपमाय् अवर् ऒरु पॆरियोराय्
अऴकु पॆऱु नटै अटैय किऱितु पटु मॊऴि पऴकि
आवियाय ओर् तेविमारुमाय् विऴु चुवरै अरिवैयर्कळ् पटु
कुऴियै निलैमै ऎऩ वीटु वाचलाय् माट कूटमाय्
अणु अळवु तविटुम् इक पितिरविट मऩम् इऱुकि आचै
आळराय् ऊचि वाचियाय् अवि उऱु(म्) चुटर् पोले
वॆऱु मिटियऩ् ऒरु तवचि अमुतु पटै ऎऩुम् अळविल्
मेलै वीटु केळ् कीऴै वीटु केळ् तिटु तिटु ऎऩ
नुऴैवतऩ् मुऩ् ऎतिर् मुटुकि अवर्कळॊटु चीऱि
ञाळि पोल् एऱि वीऴ्वताय् विरकिऩॊटु वरु पॊरुळ्कळ्
चुवऱि इट मॊऴियुम् ऒरु वीणियार् चॊ(ल्)ले मेलतु
आयिटा विति तऩै निऩैयाते
मिऩुकु मिऩुकु ऎऩुम् उटलम् अऱ मुऱुकि नॆकिऴ्वु उऱवुम्
वीणर् चेवैये पूणु पावियाय्
मऱुमै उळतु ऎऩुम् अवरै विटुम् विऴलै अतऩिऩ्
वरुवार्कळ् पोकुवार् काणुमो ऎऩा
विटु तुऱवु पॆरियवरै मऱैयवरै वॆटु वॆटु ऎऩ
मेळमे चॊलाय् आळि वायराय् मिटै उऱ वरु नाळिल्
वऱुमैकळु(म्) मुटुकि वर उऱु पॊरुळु(म्) नऴुव चिल
वातम् ऊतु कामालै चोकै नोय् पॆरु वयिऱु वयिऱु
वलि पटुवऩ् वर
इरु विऴिकळ् पीळै चाऱु इटा ईळै मेलिटा वऴ वऴ ऎऩ
उमिऴुम् अतु कॊऴ कॊऴ ऎऩ ऒऴुकि विऴ वाटि ऊऩ् ऎलाम्
नाटि पेतमाय्
मऩैयवळ् मऩम् वेऱाय् मऱुक मऩै उऱुम् अवर्कळ्
नणुकु नणुकु ऎऩुम् अळविल् मातर् ची ऎऩा वालर् ची ऎऩा
कऩवु तऩिल् इरतमॊटु कुतिरै वर नॆटिय चुटु काटु वा
ऎऩा वीटु पो ऎऩा वलतु अऴिय विरकु अऴिय उरै कुऴऱि
विऴि चॊरुकि वायु मेलिटा आवि पोकु नाळ् मऩितर्कळ्
पल पेच
इऱुति अतॊटु अऱुति ऎऩ उऱविऩ् मुऱै कतऱि अऴ एऴै
मातराळ् मोति मेल् विऴा
ऎऩतु उटैमै ऎऩतु अटिमै ऎऩुम् अऱिवु चिऱितुम् अऱ
ई मॊलेल् ऎऩा वायै आ ऎऩा
इटुकु पऱै चिऱु पऱैकळ् तिमिलैयॊटु तविल् अऱैय ईम
तेचमे पेय्कळ् चूऴ्वताय् ऎरितऩिल् इटुम् वाऴ्वे
इणै अटिकळ् परवुम् उऩतु अटियवर्कळ् पॆऱुवतुवुम्
एचिटार्कळो पाच नाचऩे
इरु विऩै मु(म्)मलमुम् अऱ इऱवि ऒटु पिऱवि अऱ एक
पोकमाय् नीयु(म्) नाऩुमाय् इऱुकुम् वकै परम चुक मतऩै
अरुळ्
इटै मरुतिल् एक नायका लोक नायका इमैयवर्
पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 894
नीरिऴिवु कुट्टम्   (कुऱट्टि)  
ताऩऩ तऩत्त ताऩ ताऩऩ तऩत्त ताऩ
     ताऩऩ तऩत्त ताऩ ...... तऩताऩ

नीरिऴिवु कुट्ट मीळै वातमॊटु पित्त मूल
     नीळ्कुळिर् वॆतुप्पु वेऱु ...... मुळनोय्कळ्
नेरुऱु पुऴुक्कळ् कूटु नाऩ्मुक ऩॆटुत्त वीटु
     नीटिय विरत्त मूळै ...... तचैतोल्ची
पारिय नवत्तु वार नाऱुमु मलत्ति लाऱु
     पाय्पिणि यियऱ्‌ऱु पावै ...... नरिनाय्पेय्
पाऱोटु कऴुक्कळ् कूकै तामिवै पुचिप्प ताऩ
     पाऴुट लॆटुत्तु वीणि ...... लुऴल्वेऩो
नारणि यऱत्ति ऩारि आऱुच मयत्ति पूत
     नायक रिटत्तु कामि ...... मकमायि
नाटक नटत्ति कोल नीलव रुणत्ति वेत
     नायकि युमैच्चि नीलि ...... तिरिचूलि
वारणि मुलैच्चि ञाऩ पूरणि कलैच्चि नाक
     वाणुत लळित्त वीर ...... मयिलोऩे
माटम तिल्मुत्तु मेटै कोपुर मणत्त चोलै
     वाकुळ कुऱट्टि मेवु ...... पॆरुमाळे.
नीरिऴिवु कुट्टम् ईळै वातमॊटु पित्त(म्) मूलम् नीळ्
कुळिर् वॆतुप्पु वेऱुम् उळ नोय्कळ्
वेर् उऱु पुऴुक्कळ् कूटु(म्) नाऩ् मुकऩ् ऎटुत्त वीटु
नीटिय इरत्त(म्) मूळै तचै तोल् ची
पारिय नवत् तुवार नाऱुम् मु(म्) मलत्तिल् आऱु पाय् पिणि
इयऱ्‌ऱु पावै
नरि नाय् पेय् पाऱॊटु कऴुक्कळ् कूकै ताम् इवै
पुचिप्पताऩपाऴ् उटल् ऎटुत्तु वीणिल् उऴल्वेऩो
नारणि अऱत्तिऩ् नारि आऱु चमयत्ति पूत नायकरिटत्तु
कामि मकमायि
नाटक नटत्ति कोल नील वरुणत्ति वेत नायकि उमैच्चि
नीलि तिरिचूलि
वार् अणि मुलैच्चि ञाऩ पूरणि कलैच्चि नाक वाळ्
नुतल् अळित्त वीर मयिलोऩे
माट मतिल् मुत्तु मेटै कोपुरम् मणत्त चोलै
वाकु उळ कुऱट्टि मेवु(म्) पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 904
ऎऩ्ऩाल् पिऱक्कवुम्   (वयलूर्)  
तन्ताऩ तन्त तन्ताऩ तन्त
तन्ताऩ तन्त ...... तऩताऩ
चॆङ्कोट मर्न्त ...... पॆरुमाळे
मङ्काम लुऩ्ऱ ...... ऩरुळ्ताराय्

ऎऩ्ऩाल् पिऱक्कवुम् ऎऩ्ऩा लिऱक्कवुम्
     ऎऩ्ऩाल् तुतिक्कवुम् ...... कण्कळाले
ऎऩ्ऩा लऴैक्कवुम् ऎऩ्ऩाल् नटक्कवुम्
     ऎऩ्ऩा लिरुक्कवुम् ...... पॆण्टिर्वीटु
ऎऩ्ऩाल् चुकिक्कवुम् ऎऩ्ऩाल् मुचिक्कवुम्
     ऎऩ्ऩाल् चलिक्कवुम् ...... तॊन्तनोयै
ऎऩ्ऩा लॆरिक्कवुम् ऎऩ्ऩाल् निऩैक्कवुम्
     ऎऩ्ऩाल् तरिक्कवुम् ...... इङ्कुनाऩार्
कऩ्ऩा रुरित्तऎऩ् मऩ्ऩा ऎऩक्कुनल्
     कर्णा मिर्तप्पतम् ...... तन्तकोवे
कल्लार् मऩत्तुट ऩिल्ला मऩत्तव
     कण्णा टियिऱ्‌ऱटम् ...... कण्टवेला
मऩ्ऩाऩ तक्कऩै मुऩ्ऩाळ्मु टित्तलै
     वऩ्वाळि यिऱ्‌कॊळुम् ...... तङ्करूपऩ्
मऩ्ऩा कुऱत्तियिऩ् मऩ्ऩा वयऱ्‌पति
     मऩ्ऩा मुवर्क्कॊरु ...... तम्पिराऩे.
ऎऩ्ऩाल् पिऱक्कवुम्
ऎऩ्ऩाल् इऱक्कवुम्
ऎऩ्ऩाल् तुतिक्कवुम्
कण्कळाले ऎऩ्ऩाल् अऴैक्कवुम्
ऎऩ्ऩाल् नटक्कवुम्
ऎऩ्ऩाल् इरुक्कवुम्
पॆण्टिर्वीटु ऎऩ्ऩाल् चुकिक्कवुम्
ऎऩ्ऩाल् मुचिक्कवुम्
ऎऩ्ऩाल् चलिक्कवुम्
तॊन्तनोयै ऎऩ्ऩाल् ऎरिक्कवुम्
ऎऩ्ऩाल् निऩैक्कवुम्
ऎऩ्ऩाल् तरिक्कवुम्
इङ्कु नाऩ् आर्
कऩ्ऩार् उरित्त ऎऩ् मऩ्ऩा
ऎऩक्कुनल् कर्णामिर्तप्पतम् तन्तकोवे
कल्लार् मऩत्तुटऩ् निल्ला मऩत्तव
कण्णाटियिल् तटम् कण्टवेला
मऩ्ऩाऩ तक्कऩै मुऩ्ऩाळ्
मुटित्तलै वऩ्वाळियिऱ्‌ कॊळुम्
तङ्करूपऩ् मऩ्ऩा
कुऱत्तियिऩ् मऩ्ऩा
वयऱ्‌पति मऩ्ऩा
मुवर्क्कॊरु तम्पिराऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 923
मतियाल् वित्तकऩ्   (करुवूर्)  
तऩताऩत् तऩताऩ तऩताऩत् ...... तऩताऩ
मतियाल्वित् तकऩाकि मऩतालुत् ...... तमऩाकिप्
पतिवाकिच् चिवञाऩ परयोकत् ...... तरुळ्वाये
नितियेनित् तियमेयॆऩ् निऩैवेनऱ्‌ ...... पॊरुळायोय्
कतियेचॊऱ्‌ परवेळे करुवूरिऱ्‌ ...... पॆरुमाळे.
मतियाल् वित्तकऩाकि
मऩताल् उत्तमऩाकि
पतिवाकिच् चिवञाऩ
परयोकत्तु अरुळ्वाये
नितिये नित्तियमे यॆऩ् निऩैवे
नऱ्‌ पॊरुळायोय्
कतिये चॊऱ्‌ परवेळे
करुवूरिऱ्‌ पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 925
तचैयाकिय   (करुवूर्)  
तऩऩा तऩऩत् तऩऩा तऩऩत्
     तऩऩा तऩऩत् ...... तऩताऩ

तचैया कियकऱ्‌ ऱैयिऩाल् मुटियत्
     तलैका लळवॊप् ...... पऩैयाये
तटुमा ऱुतल्चऱ्‌ ऱॊरुना ळुलकिऱ्‌
     ऱविरा वुटलत् ...... तिऩैनायेऩ्
पचुपा चमुम्विट् टऱिवा लऱियप्
     पटुपू रणनिट् ...... कळमाऩ
पतिपा वऩैयुऱ्‌ ऱनुपू तियिलप्
     पटिये यटैवित् ...... तरुळ्वाये
अचले चुरर्पुत् तिरऩे कुणतिक्
     करुणோ तयमुत् ...... तमिऴोऩे
अकिला कमवित् तकऩे तुकळऱ्‌
     ऱवर्वाऴ् वयलित् ...... तिरुनाटा
कचिवा रितयत् तमिर्ते मतुपक्
     कमला लयऩ्मैत् ...... तुऩवेळे
करुणा करचऱ्‌ कुरुवे कुटकिऱ्‌
     करुवू रऴकप् ...... पॆरुमाळे.
तचैयाकिय कऱ्‌ऱैयिऩाल् मुटिय
तलैकाल् अळवु ऒप्पऩैयाये
तटुमाऱुतल् चऱ्‌ऱु ऒरुनाळ्
उलकिल् तविरा उटलत्तिऩै नायेऩ्
पचुपाचमुम् विट्टु
अऱिवाल् अऱिय
पटुपू रण निट्कळमाऩ
पतिपावऩै उऱ्‌ऱु
अनुपू तियिल् अप्पटिये अटैवित्तु अरुळ्वाये
अचलेचुरर् पुत्तिरऩे
कुणतिक्कु अरुणோतय
मुत्तमिऴोऩे
अकिल आकम वित्तकऩे
तुकळऱ्‌ऱवर्वाऴ् वयलित्तिरुनाटा
कचिवार् इतयत्तु अमिर्ते
मतुपक् कमला लयऩ्मैत्तुऩवेळे
करुणाकर चऱ्‌कुरुवे
कुटकिऱ्‌ करुवूर् अऴकप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 943
इऱवामऱ्‌ पिऱवामल्   (अविनाचि)  
तऩताऩत् तऩताऩ तऩताऩत् ...... तऩताऩ
इऱवामऱ्‌ पिऱवामल् ऎऩैयाळ्चऱ्‌ ...... कुरुवाकिप्
पिऱवाकित् तिरमाऩ पॆरुवाऴ्वैत् ...... तरुवाये
कुऱमातैप् पुणर्वोऩे कुकऩेचॊऱ्‌ ...... कुमरेचा
अऱनालैप् पुकल्वोऩे अविनाचिप् ...... पॆरुमाळे.
इऱवामऱ्‌ पिऱवामल्
ऎऩैयाळ्चऱ्‌कुरुवाकि
पिऱवाकि
तिरमाऩ पॆरुवाऴ्वैत् तरुवाये
कुऱमातैप् पुणर्वोऩे
कुकऩेचॊऱ्‌ कुमरेचा
अऱनालैप् पुकल्वोऩे
अविनाचिप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 949
तीराप् पिणितीर   (पेरूर्)  
ताऩात् तऩताऩ ताऩात् ...... तऩताऩ
तीराप् पिणितीर चीवात् ...... तुमञाऩ
ऊराट् चियताऩ ओर्वाक् ...... करुळ्वाये
पारोर्क् किऱैचेये पालाक् ...... किरिराचे
पेराऱ्‌ पॆरियोऩे पेरूर्प् ...... पॆरुमाळे.
तीराप् पिणितीर
चीव आत्तुम ञाऩ
ऊराट्चियताऩ ओर्वाक्कु अरुळ्वाये
पारोर्क् किऱैचेये
पालाक् किरिराचे
पेराऱ्‌ पॆरियोऩे
पेरूर्प् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 973
चुरुम्पु अणि   (इलञ्चि)  
तऩन्तऩ तन्त तऩन्तऩ तन्त
     तऩन्तऩ तन्त ...... तऩताऩा

चुरुम्पणि कॊण्टल् नॆटुङ्कुऴल् कण्टु
     तुरन्तॆऱि किऩ्ऱ ...... विऴिवेलाल्
चुऴऩ्ऱुचु ऴऩ्ऱु तुवण्टुतु वण्टु
     चुरुण्टुम यङ्कि ...... मटवार्तोळ्
विरुम्पिव रम्पु कटन्तुन टन्तु
     मॆलिन्तुत ळर्न्तु ...... मटियाते
विळङ्कुक टम्पु विऴैन्तणि तण्टै
     वितङ्कॊळ्च तङ्कै ...... यटिताराय्
पॊरुन्तल मैन्तु चितम्पॆऱ निऩ्ऱ
     पॊलङ्किरि यॊऩ्ऱै ...... यॆऱिवोऩे
पुकऴ्न्तुम किऴ्न्तु वणङ्कुकु णङ्कॊळ्
     पुरन्तरऩ् वञ्चि ...... मणवाळा
इरुम्पुऩ मङ्कै पॆरुम्पुळ कञ्चॆय्
     कुरुम्पैम णन्त ...... मणिमार्पा
इलञ्चियिल् वन्त इलञ्चिय मॆऩ्ऱु
     इलञ्चिय मर्न्त ...... पॆरुमाळे.
चुरुम्पु अणि कॊण्टल् नॆटुम् कुऴल् कण्टु
तुरन्तु ऎऱिकिऩ्ऱ विऴि वेलाल्
चुऴऩ्ऱु चुऴऩ्ऱु तुवण्टु तुवण्टु चुरुण्टु मयङ्कि
मटवार् तोळ् विरुम्पि वरम्पु कटन्तु नटन्तु
मॆलिन्तु तळर्न्तु मटियाते
विळङ्कु कटम्पु विऴैन्तु अणि तण्टै वितम् कॊळ्
चतङ्कै अटि ताराय्
पॊरुन्तल् अमैन्तु उचितम् पॆऱ निऩ्ऱ पॊऩ् अम् किरि
ऒऩ्ऱै ऎऱिवोऩे
पुकऴ्न्तु मकिऴ्न्तु वणङ्कु कुणम् कॊळ् पुरन्तरऩ् वञ्चि
मणवाळा
इरुम् पुऩ मङ्कै पॆरुम् पुळकम् चॆय् कुरुम्पै मणन्त
मणि मार्पा
इलञ्चियिल् वन्त इलञ्चियम् ऎऩ्ऱु इलञ्चि अमर्न्त
पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 974
मालैयिल् वन्तु   (इलञ्चि)  
ताऩ तऩन्त ताऩ तऩन्त
     तऩा तऩन्त ...... तऩताऩ

मालैयिल् वन्तु मालै वऴङ्कु
     मालै यनङ्कऩ् ...... मलरालुम्
वाटै यॆऴुन्तु वाटै चॆऱिन्तु
     वाटै यॆऱिन्त ...... अऩलालुङ्
कोल मऴिन्तु चाल मॆलिन्तु
     कोमळ वञ्चि ...... तळरामुऩ्
कूटिय कॊङ्कै नीटिय अऩ्पु
     कूरवु मिऩ्ऱु ...... वरवेणुम्
काल ऩटुङ्क वेलतु कॊण्टु
     काऩिल् नटन्त ...... मुरुकोऩे
काऩ मटन्तै नाण मॊऴिन्तु
     कात लिरङ्कु ...... कुमरेचा
चोलै वळैन्तु चालि विळैन्तु
     चूऴु मिलञ्चि ...... मकिऴ्वोऩे
चूरिय ऩञ्च वारियिल् वन्त
     चूरऩै वॆऩ्ऱ ...... पॆरुमाळे.
मालैयिल् वन्तु मालै वऴङ्कु
मालै अऩङ्कऩ् मलरालुम्
वाटै ऎऴुन्तु वाटै चॆऱिन्तु
वाटै ऎऱिन्त अऩलालुम्
कोलम् अऴिन्तु चाल मॆलिन्तु
कोमळ वञ्चि तळरा मुऩ्
कूटिय कॊङ्कै नीटिय अऩ्पु कूरवुम् इऩ्ऱु वरवेणुम्
कालऩ् नटुङ्क वेल् अतु कॊण्टु
काऩिल् नटन्त मुरुकोऩे
काऩ मटन्तै नाण मॊऴिन्तु
कातल् इरङ्कु कुमरेचा
चोलै वळैन्तु चालि विळैन्तु चूऴुम् इलञ्चि
मकिऴ्वोऩे
चूरियऩ् अञ्च वारियिल् वन्त चूरऩै वॆऩ्ऱ पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 998
नालिरण्टितऴाले   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
ताऩ तन्तऩ ताऩा ताऩऩ
     ताऩ तन्तऩ ताऩा ताऩऩ
          ताऩ तन्तऩ ताऩा ताऩऩ ...... तऩताऩ

नालि रण्टित ऴाले कोलिय
     ञाल मुण्टक मेले ताऩिळ
          ञायि ऱॆऩ्ऱुऱु कोला कालऩु ...... मतिऩ्मेले
ञाल मुण्टपि राणा तारऩुम्
     योक मन्तिर मूला तारऩु
          नाटि निऩ्ऱप्र पावा कारऩु ...... नटुवाक
मेलि रुन्तकि रीटा पीटमु
     नूल ऱिन्तम णीमा माटमु
          मेत कुम्प्रपै कोटा कोटियु ...... मिटमाक
वीचि निऩ्ऱुळ तूपा तीपवि
     चाल मण्टप मीते येऱिय
          वीर पण्टित वीरा चारिय ...... विऩैतीराय्
आल कन्तरि मोटा मोटिकु
     मारि पिङ्कलै नाऩा तेचिय
          मोकि मङ्कलै लोका लोकियॆ ...... वुयिर्पालुम्
आऩ चम्प्रमि माता मातवि
     आति यम्पिकै ञाता वाऩव
          राट मऩ्ऱिऩि लाटा नाटिय ...... अपिरामि
काल चङ्करि चीला चीलित्रि
     चूलि मन्त्रच पाषा पाषणि
          काळ कण्टिक पाली मालिऩि ...... कलियाणि
काम तन्तिर लीला लोकिऩि
     वाम तन्तिर नूलाय् वाळ्चिव
          काम चुन्तरि वाऴ्वे तेवर्कळ् ...... पॆरुमाळे.
नालिरण्टु इतऴाले कोलिय ञाल् अम् मुण्टकम् मेले
ताऩ् इळ ञायिऱु ऎऩ्ऱु उऱु कोला कालऩुम्
अतिऩ् मेले ञालम् उण्ट पिराण आतारऩुम्
योक मन्तिर मूलातारऩु(म्)
नाटि निऩ्ऱ प्रपाव आकारऩु(म्) नटुवाक
मेल् इरुन्त किरीटा पीटमु(म्)
नूल् अऱिन्त मणी मा माटमुम्
मे तकु प्रपै कोटा कोटियुम् इटमाक
वीचि निऩ्ऱु उळ तूपा तीप विचाल मण्टपम् मीते एऱिय
वीर पण्टित वीर आचारिय विऩै तीराय्
आल कन्तरि मोटा मोटि
कुमारि पिङ्कलै नाऩा तेचि
अमोकि मङ्कलै लोक लोकि ऎव्वुयिर् पालुम् आऩ
चम्प्रमि
माता मातवि आति अम्पिकै
ञाता आऩवर् आट मऩ्ऱिऩिल् आटा नाटिय अपिरामि
काल चङ्करि चीला चीलि त्रिचूलि मन्त्र चपाषा पाषिणि
काळ कण्टि कपालि मालिऩि कलियाणि
काम तन्तिर लीला लोकिऩि
वाम तन्तिर नूल् आय्वाळ् चिवकाम चुन्तरि वाऴ्वे
तेवर्कळ् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1002
कटलै पयऱॊटु   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

कटलै पयऱॊटु तुवरैयॆ ळवल्पॊरि
     चुकियऩ् वटैकऩल् कतलियि ऩमुतॊटु
          कऩियु मुतुपल कऩिवकै नलमिवै ...... यिऩिताकक्
कटल्कॊळ् पुविमुतल् तुळिर्वॊटु वळमुऱ
     अमुतु तुतिकैयिल् मऩमतु कळिपॆऱ
          करुणै युटऩळि तिरुवरुळ् मकिऴ्वुऱ ...... नॆटिताऩ
कुटकु वयिऱिऩि लटैविटु मतकरि
     पिऱकु वरुमॊरु मुरुकचण् मुकवॆऩ
          कुविय इरुकर मलर्विऴि पुऩलॊटु ...... पणियामऱ्‌
कॊटिय नॆटियऩ अतिविऩै तुयर्कॊटु
     वऱुमै चिऱुमैयि ऩलैवुट ऩरिवैयर्
          कुऴियिल् मुऴुकियु मऴुकियु मुऴल्वकै ...... यॊऴियातो
नॆटिय कटलिऩिल् मुटुकियॆ वरमुऱु
     मऱलि वॆरुवुऱ रविमति पयमुऱ
          निलमु नॆऱुनॆऱु नॆऱुवॆऩ वरुमॊरु ...... कॊटिताऩ
निचिचर् कॊटुमुटि चटचट चटवॆऩ
     पकर किरिमुटि किटुकिटु किटुवॆऩ
          निकरि लयिल्वॆयि लॆऴुपचु मैयनिऱ ...... मुळताऩ
नटऩ मिटुपरि तुरकत मयिलतु
     मुटुकि कटुमैयि लुलकतै वलम्वरु
          नळिऩ पतवर नतिकुमु कुमुवॆऩ ...... मुनिवोरुम्
नऱिय मलर्कॊटु हरहर हरवॆऩ
     अमरर् चिऱैकॆट नऱैकमऴ् मलर्मिचै
          नणियॆ चरवण मतिल्वळ रऴकिय ...... पॆरुमाळे.
कटलै पयऱॊटु तुवरै ऎळ् अवल् पॊरि चुकियऩ् वटै
क(ऩ्)ऩल् कतलि इ(ऩ्)ऩमुतॊटु
कऩियुम् मुतु पल कऩि वकै नलम् इवै इऩिताकक् कटल्
कॊळ् पुवि मुतल् तुळिर्वॊटु वळम् उऱ
अमुतु तुति कैयिल् मऩम् अतु कळि पॆऱ करुणैयुटऩ्
अ(ळ्)ळि तिरुवरुळ् मकिऴ्वुऱ
नॆटिताऩ कुटकु वयिऱिऩिल् अटैविटु मत करि पिऱकु वरुम्
ऒरु मुरुकु चण्मुक ऎऩ
कुविय इरु करम् मलर् विऴि पुऩलॊटु पणियामल्
कॊटिय नॆटियऩ अति विऩै तुयर् कॊटु वऱुमै
चिऱुमैयिऩ् अलैवुटऩ्
अरिवैयर् कुऴियिल् मुऴुकियुम् अऴुकियुम् उऴल् वकै
ऒऴियातो
नॆटिय कटलिऩिल् मुटुकियॆ वरम् उऱु मऱलि वॆरु उऱ रवि
मति पयम् उऱ
निलमुम् नॆऱु नॆऱु नॆऱु ऎऩ वरुम् ऒरु कॊटिताऩ निचिरर्
कॊटुमुटि चट चट चट ऎऩ
पकर किरि मुटि किटु किटु किटु ऎऩ
निकर् इल् अयिल् वॆयिल् ऎऴु पचुमैय निऱम् उळताऩ
नटऩम् इटु(म्) परि तुरकतम् मयिल् अतु
मुटुकि कटुमैयिल् उलकतै वलम् वरुम् नळिऩ पत
वर नति कुमु कुमु ऎऩ मुनिवोरुम् नऱिय मलर् कॊटु हर
हर हर ऎऩ
अमरर् चिऱै कॆट नऱै कमऴ् मलर् मिचै न(ण्)णिये
चरवणम् अतिल् वळर् अऴकिय पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1015
विटम् ऎऩ अयिल्   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तत्तत् तत्तऩ तत्तत् तत्तऩ ...... तन्तताऩ

विटमॆऩ अयिलॆऩ अटुवऩ नटुवऩ मिळिर्वऩ चुऴल्विऴि
     वित्तैत् कुप्पक रॊप्पुच् चऱ्‌ऱिलै ...... यॆऩ्ऱुपेचुम्
विरकुटै वऩितैय रणैमिचै युरुकिय वॆकुमुक कलवियिल्
     इच्चैप् पट्टुयिर् तट्टुप् पट्टुवु ...... ऴऩ्ऱुवाटुम्
नटलैयिल् वऴिमिक अऴिपटु तमियऩै नमऩ्विटु तिरळतु
     कट्टिच् चिक्कॆऩ वॊत्तिक् कैक्कॊटु ...... कॊण्टुपोये
नरकतिल् विटुमॆऩु मळविऩि लिलकिय नऱैकमऴ् तिरुवटि
     मुत्तिक् कुट्पटु नित्यत् तत्तुवम् ...... वन्तिटातो
इटियॆऩ अतिर्कुरल् निचिचरर् कुलपति यिरुपतु तिरळ्पुय
     मऱ्‌ऱुप् पॊऱ्‌ऱलै तत्तक् कॊत्तॊटु ...... नञ्चुवाळि
ऎरियॆऴ मुटुकिय चिलैयिऩ रऴकॊऴु कियल्चिऱु विऩैमकळ्
     पच्चैप् पट्चित ऩैक्कैप् पऱ्‌ऱिटु ...... मिन्त्रलोका
वटवरै यिटिपट अलैकटल् चुवऱिट मकवरै पॊटिपट
     मैक्कट् पॆऱ्‌ऱिटु मुक्रक् कट्चॆवि ...... यञ्चचूरऩ्
मणिमुटि चितऱिट अलकैकळ् पलवुटऩ् वयिरवर् नटमिट
     मुट्टिप् पॊट्टॆऴ वॆट्टिक् कुत्तिय ...... तम्पिराऩे.
विटम् ऎऩ अयिल् ऎऩ अटुवऩ नटुवऩ मिळिर्वऩ चुऴल्
विऴि
वित्तैक्कुप् पकर् ऒप्पुच् चऱ्‌ऱु इ(ल्)लै ऎऩ्ऱु पेचुम्
विरकुटै वऩितैयर् अणै मिचै उरुकिय वॆकुमुक
कलवियिल् इच्चैप् पट्टु उयिर् तट्टुप्पट्टु उऴऩ्ऱु
वाटुम्
नटलैयिल् वऴि मिक अऴि पटु तमियऩै नमऩ् विटु तिरळ्
अतु कट्टिच् चिक्कॆऩ ऒत्तिक् कैक्कॊटु कॊण्टु
पोये
नरकतिल् विटुम् ऎऩुम् अळविऩिल् इलकिय नऱै कमऴ्
तिरुवटि मुत्तिक्कुळ् पटु नित्यत् तत्तुवम् वन्तिटातो
इटि ऎऩ अतिर् कुरल् निचिचरर् कुल पति इरुपतु तिरळ् पुयम्
अऱ्‌ऱुप् पॊऩ् तलै तत्तक् कॊत्तॊटु नञ्चु वाळि
ऎरिऎऴ मुटुकिय चिलैयिऩर्
अऴकु ऒऴुकु इयल् चिऱु विऩैमकळ् पच्चैप् पट्चि तऩैक्
कैप्पऱ्‌ऱिटुम् इन्त्रलोका
वटवरै इटिपट अलै कटल् चुवऱिट मक वरै पॊटि पट
मै कण् पॆऱ्‌ऱिटुम् उक्रक् कण् चॆवि अञ्च चूरऩ्मणि
मुटि चितऱिट
अलकैकळ् पलवुटऩ् वयिरवर् नटम् इट
मुट्टिप् पॊट्टु ऎऴ वॆट्टिक् कुत्तिय तम्पिराऩे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1028
काति मोति   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
ताऩ ताऩ ताऩाऩ ताऩत् ...... तऩताऩ
काति मोति वाताटु नूल्कऱ्‌ ...... ऱिटुवोरुङ्
काचु तेटि यीयामल् वाऴप् ...... पॆऱुवोरुम्
मातुपाकर् वाऴ्वे यॆऩानॆक् ...... कुरुकारुम्
माऱि लात माकाल ऩूर्पुक् ...... कलैवारे
नात रूप मानात राकत् ...... तुऱैवोऩे
नाक लोक मीरेऴु पारुक् ...... कुरियोऩे
तीति लात वेल्वीर चेवऱ्‌ ...... कॊटियोऩे
तेव तेव तेवाति तेवप् ...... पॆरुमाळे.
काति मोति वाताटु
नूल्कऱ्‌ऱिटुवोरुम्
काचु तेटि यीयामल्
वाऴप् पॆऱुवोरुम्
मातुपाकर् वाऴ्वे यॆऩ
नॆक्कुरुकारुम्
माऱिलात माकालऩूर्
पुक्कलैवारे
नात रूप
मानातर् आकत्तु उऱैवोऩे
नाकलोक मीरेऴु पारुक्कु
उरियोऩे
तीति लात वेल्वीर
चेवऱ्‌कॊटियोऩे
तेव तेव
तेवाति तेवप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1040
नाराले तोल्   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
ताऩा ताऩा ताऩा ताऩा
ताऩा ताऩत् ...... तऩताऩ
चीरा रूरिऱ्‌ ...... पॆरुवाऴ्वे
तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.

नारा लेतोल् नीरा लेयाम्
     नाऩा वाचऱ्‌ ...... कुटिलूटे
ञाता वाये वाऴ्का लेकाय्
     नाय्पेय् चूऴ्कैक् ...... किटमामुऩ्
तारा रार्तो ळीरा ऱाऩे
     चार्वा ऩोर्नऱ्‌ ...... पॆरुवाऴ्वे
ताऴा तेना येऩा वाले
     ताळ्पा टाण्मैत् ...... तिऱल्ताराय्
पारे ऴोर्ता ळाले याळ्वोर्
     पावार्वेतत् ...... तयऩारुम्
पाऴू टेवा ऩूटे पारू
     टेयूर् पातत् ...... तिऩैनाटाच्
चीरार् मातो टेवाऴ् वार्नीळ्
     चेवूर् वार्पॊऱ्‌ ...... चटैयीचर्
चेये वेळे पूवे कोवे
     तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.
नाराले तोल् नीरालेयाम्
नाऩा वाचऱ्‌ कुटिलूटे
ञातावाये वाऴ्काल् एकाय्
नाय्पेय् चूऴ्कैक्कु इटमामुऩ्
तारार् आर्तोळ् ईराऱाऩे
चार्वाऩोर्नऱ्‌ पॆरुवाऴ्वे
ताऴाते नायेऩ् नावाले
ताळ्पाटाण्मैत् तिऱल्ताराय्
पारेऴोर्ताळाले याळ्वोर्
पावार्वेतत्तु अयऩारुम्
पाऴूटे वाऩूटे पारूटेयूर् पातत्तिऩै नाटा
चीरार् मातोटेवाऴ्वार्
नीळ् चेवूर्वार् पॊऱ्‌ चटैयीचर्
चेये वेळे पूवे कोवे
तेवे तेवप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1041
माता वोटे   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
ताऩा ताऩा ताऩा ताऩा
ताऩा ताऩत् ...... तऩताऩ
चीरा रूरिऱ्‌ ...... पॆरुवाऴ्वे
तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.

माता वोटे मामा ऩाऩोर्
     मातो टेमैत् ...... तुऩमारुम्
माऱा ऩार्पो ऩीळ्ती यूटे
     माया मोकक् ...... कुटिल्पोटाप्
पोता नीरू टेपोय् मूऴ्का
     वीऴ्का वेतैक् ...... कुयिर्पोमुऩ्
पोता कारा पाराय् चीरार्
     पोतार् पातत् ...... तरुळ्ताराय्
वेता वोटे माला ऩार्मेल्
     वाऩोर् मेऩिप् ...... पयमीळ
वेता ऩोर्मे लाका तेयोर्
     वेलाल् वेतित् ...... तिटुम्वीरा
तीतार् तीयार् तीयु टेमूळ्
     चेरा चेतित् ...... तिटुवोर्तञ्
चेये वेळे पूवे कोवे
     तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.
मातावोटे मामाऩ् आऩोर् मातोटे
मैत्तुऩमारुम्
माऱाऩार् पोल् नीळ्ती यूटे
माया मोकक् कुटिल्पोटाप्
पोता नीरूटे पोय् मूऴ्का
वीऴ्का वेतैक्कु उयिर्पोमुऩ्
पोता कारा पाराय्
चीरार् पोतार् पातत्तु अरुळ्ताराय्
वेतावोटे माल् आऩार्मेल् वाऩोर् मेऩिप्
पयमीळवे
ताऩोर् मेल् आकातेयोर् वेलाल् वेतित्तिटुम् वीरा
तीतार् तीयार् तीयु टेमूळ् चेरा चेतित्तिटुवोर्तम् चेये
वेळे पूवे कोवे
तेवे तेवप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1045
अमल वायु   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
तऩऩ ताऩ ताऩाऩ तऩऩ ताऩ ताऩाऩ
     तऩऩ ताऩ ताऩाऩ ...... तऩताऩ

अमल वायु वोटात कमल नापि मेल्मूल
     अमुत पाऩ मेमूल ...... अऩल्मूळ
अचैवु ऱातु पेरात वितमु मेवि योवातु
     अरिच ताऩ चोपाऩ ...... मतऩाले
ऎमऩै मोति याकाच कमऩ माम ऩोपाव
     मॆळितु चाल मेलाक ...... वुरैयाटुम्
ऎऩति याऩुम् वेऱाकि ऎवरुम् यातुम् याऩाकुम्
     इतय पाव ऩातीत ...... मरुळ्वाये
विमलै तोटि मीतोटु यमुऩै पोल वोरेऴु
     विपुत मेक मेपोल ...... वुलकेऴुम्
विरिवु काणु मामायऩ् मुटिय नीळु मापोल
     वॆकुवि तामु काकाय ...... पतमोटिक्
कमल योऩि वीटाऩ ककऩ कोळ मीतोटु
     कलप नील मायूर ...... इळैयोऩे
करुणै मेक मेतूय करुणै वारि येयीऱिल्
     करुणै मेरु वेतेवर् ...... पॆरुमाळे.
अमल वायु ओटात कमल नापि मेल् मूल
अमुत पाऩमे मूल अऩल् मूळ
अचैवुऱातु पेरात वितमुम् मेवि ओवातु
अरिच(म्) अताऩ चोपाऩम् अतऩाले
ऎमऩै मोति आकाच कमऩमाम् मऩोपावम्
ऎळितु चाल मेलाक उरैयाटुम्
ऎऩतु याऩुम् वेऱाकि
ऎवरुम् यातुम् याऩ् आकुम्
इतय पावऩ अतीतम् अरुळ्वाये
विमलै तोटि मीतोटु यमुऩै पोल
ओर् एऴु विपुत मेकमे पोल
उलकु एऴुम् विरिवु काणुम् मामायऩ् मुटिय नीळु माऱु
पोल
वॆकु विता मुक आकाय पतम् ओटि
कमल योऩि वीटाऩ ककऩ कोळ मीतु ओटुम्
कलप नील मायूर इळैयोऩे
करुणै मेकमे तूय करुणै वारिये
ईऱु इल् करुणै मेरुवे तेवर् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1053
अतल चेटऩाराट   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
तऩऩ ताऩ ताऩाऩ तऩऩ ताऩ ताऩाऩ
     तऩऩ ताऩ ताऩाऩ ...... तऩताऩ

अतल चेट ऩाराट अकिल मेरु मीताट
     अपिऩ काळि ताऩाट ...... अवळोटऩ्
ऱतिर वीचि वाताटुम् विटैयि लेऱु वाराट
     अरुकु पूत वेताळ ...... मवैयाट
मतुर वाणि ताऩाट मलरिल् वेत ऩाराट
     मरुवु वाऩु ळोराट ...... मतियाट
वऩच मामि याराट नॆटिय माम ऩाराट
     मयिलु माटि नीयाटि ...... वरवेणुम्
कतैवि टात तोळ्वीम ऩॆतिर्कॊळ् वाळि याल्नीटु
     करुत लार्कळ् माचेऩै ...... पॊटियाकक्
कतऱु कालि पोय्मीळ विजय ऩेऱु तेर्मीतु
     कऩक वेत कोटूति ...... अलैमोतुम्
उतति मीति लेचायु मुलक मूटु चीर्पात
     उवण मूर्ति मामायऩ् ...... मरुकोऩे
उतय ताम मार्पाऩ प्रपुट तेव माराज
     ऩुळमु माट वाऴ्तेवर् ...... पॆरुमाळे.
अतल चेट ऩाराट अकिल मेरु मीताट
     अपिऩ काळि ताऩाट ...... अवळोटऩ्
ऱतिर वीचि वाताटुम् विटैयि लेऱु वाराट
     अरुकु पूत वेताळ ...... मवैयाट
मतुर वाणि ताऩाट मलरिल् वेत ऩाराट
     मरुवु वाऩु ळोराट ...... मतियाट
वऩच मामि याराट नॆटिय माम ऩाराट
     मयिलु माटि नीयाटि ...... वरवेणुम्
कतैवि टात तोळ्वीम ऩॆतिर्कॊळ् वाळि याल्नीटु
     करुत लार्कळ् माचेऩै ...... पॊटियाकक्
कतऱु कालि पोय्मीळ विजय ऩेऱु तेर्मीतु
     कऩक वेत कोटूति ...... अलैमोतुम्
उतति मीति लेचायु मुलक मूटु चीर्पात
     उवण मूर्ति मामायऩ् ...... मरुकोऩे
उतय ताम मार्पाऩ प्रपुट तेव माराज
     ऩुळमु माट वाऴ्तेवर् ...... पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1177
पुकरिल् चेवल   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
तऩऩ ताऩऩ तन्तऩ तन्तऩ
     तऩऩ ताऩऩ तन्तऩ तन्तऩ
          तऩऩ ताऩऩ तन्तऩ तन्तऩ ...... तऩताऩ

पुकरिल् चेवल तन्तुर चङ्क्रम
     निरुतर् कोपक्र वुञ्चनॆ टुङ्किरि
          पॊरुत चेवक कुऩ्ऱवर् पॆण्कॊटि ...... मणवाळा
पुऩित पूचुर रुञ्चुर रुम्पणि
     पुयच पूतर ऎऩ्ऱिरु कण्पुऩल्
          पॊऴिय मीमिचै यऩ्पुतु ळुम्पिय ...... मऩऩाकि
अकिल पूतवु टम्पुमु टम्पिऩिल्
     मरुवु मारुयि रुङ्कर णङ्कळु
          मविऴ याऩुमि ऴन्तइ टन्तऩि ...... लुणर्वाले
अकिल वातिक ळुञ्चम यङ्कळुम्
     अटैय आमॆऩ अऩ्ऱॆऩ निऩ्ऱतै
          यऱिवि लेऩऱि युम्पटि यिऩ्ऱरुळ् ...... पुरिवाये
मकर केतऩ मुन्तिकऴ् चॆन्तमिऴ्
     मलय मारुत मुम्पल वॆम्परि
          मळचि लीमुक मुम्पल मञ्चरि ...... वॆऱियाटुम्
मतुक रारम्वि कुञ्चणि युङ्कर
     मतुर कार्मुक मुम्पॊर वन्तॆऴु
          मतऩ राजऩै वॆन्तुवि ऴुम्पटि ...... मुऩिपाल
मुकिऴ्वि लोचऩ रञ्चिऱु तिङ्कळु
     मुतुप कीरति युम्पुऩै युञ्चटै
          मुटियर् वेतमु निऩ्ऱुम णङ्कमऴ् ...... अपिरामि
मुकर नूपुर पङ्कय चङ्करि
     किरिकु मारित्रि यम्पकि तन्तरुळ्
          मुरुक ऩेचुर कुञ्चरि रञ्चित ...... पॆरुमाळे.
पुकरिल् चेवल
तन्तुर चङ्क्रम निरुतर् कोप
क्रवुञ्चनॆ टुङ्किरि पॊरुत चेवक
कुऩ्ऱवर् पॆण्कॊटि मणवाळा
पुऩित पूचुररुञ् चुररुम्पणि
पुयच पूतर ऎऩ्ऱु
इरु कण्पुऩल् पॊऴिय
मीमिचै यऩ्पु तुळुम्पिय मऩऩाकि
अकिल पूतवुटम्पुम्
उटम्पिऩिल् मरुवु मारुयिरुम्
करणङ्कळुम्
अविऴ याऩुमिऴन्त इटन्तऩिल्
उणर्वाले
अकिल वातिकळुञ्चम यङ्कळुम्
अटैय
आमॆऩ अऩ्ऱॆऩ निऩ्ऱतै
अऱिवि लेऩऱि युम्पटि
इிऩ्ऱरुळ् पुरिवाये
मकर केतऩ मुन्तिकऴ्
चॆन्तमिऴ् मलय मारुतमुम्
पल वॆम्परिमळ चिलीमुकमुम्
पल मञ्चरि वॆऱियाटुम्
मतुक रारम् विकुञ्चणियुम्
कर मतुर कार्मुकमुम्
पॊर वन्तॆऴु मतऩ राजऩै
वॆन्तुविऴुम्पटि मुऩि
पाल मुकिऴ्विलोचऩर्
अञ्चिऱु तिङ्कळु मुतुपकीरतियुम्
पुऩैयुञ्चटैमुटियर्
वेतमु निऩ्ऱु
मणङ्कमऴ् अपिरामि
मुकर नूपुर पङ्कय चङ्करि
किरिकु मारित्रि यम्पकि
तन्तरुळ् मुरुकऩे
चुर कुञ्चरि रञ्चित पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1250
ती ऊतै तात्रि   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
ताऩाऩ तात्त ताऩाऩ तात्त
     ताऩाऩ तात्त ...... तऩताऩ

तीयूतै तात्रि पाऩीय मेऱ्‌ऱ
     वाऩीति याऱ्‌ऱि ...... कऴुमाचैच्
चेऱूऱु तोऱ्‌पै याऩाक नोक्कु
     मामायै तीर्क्क ...... अऱियाते
पेय्पूत मूत्त पाऱोरि काक्कै
     पीऱाइ ऴात्ति ...... ऩुटल्पेणिप्
पेयोऩ टात्तु कोमाळि वाऴ्क्कै
     पोमाऱु पेर्त्तु ...... ऩटिताराय्
वेयूऱु चीर्क्कै वेल्वेटर् काट्टि
     लेय्वाळै वेट्क ...... वुरुमाऱि
मीळातु वेट्कै मीतूर वाय्त्त
     वेलोटु वेय्त्त ...... इळैयोऩे
मायूर वेऱ्‌ऱिऩ् मीते पुकाप्पॊऩ्
     मामेरु वेर्प्प ...... ऱियमोति
माऱाऩ माक्कळ् नीऱाक वोट्टि
     वाऩाटु कात्त ...... पॆरुमाळे.
ती ऊतै तात्रि पाऩीयम् एऱ्‌ऱ वाऩ् ईतियाल् तिकऴुम्
आचैच् चेऱु ऊऱु तोल् पै
याऩाक नोक्कु(म्) मा मायै तीर्क्क अऱियाते
पेय् पूतम् मूत्त पाऱु ओरि काक्कै
पीऱा इऴात् ति(ऩ्)ऩु(म्) उटल् पेणि
पेयोऩ् नटात्तु कोमाळि वाऴ्क्कै
पोम् आऱु पेर्त्तु उऩ् अटि ताराय्
वेय् ऊऱु चीरक् कै वेल् वेटर् काट्टिल्
एय्वाळै वेट्क उरु माऱि
मीळातु वेट्कै मीतु ऊर वाय्त्त वेलोटु वेय्त्त
इळैयोऩे
मायूर एऱ्‌ऱिऩ् मीते पुकाप् पॊऩ् मा मेरु वेर्प् पऱिय
मोति
माऱु आऩ माक्कळ् नीऱाक ओट्टि
वाऩ् नाटु कात्त पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1291
तुळ्ळु मतवेळ्   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
तय्यतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ
तुळ्ळुमत वेळ्कैक् ...... कणैयाले
तॊल्लैनॆटु नीलक् ...... कटलाले
मॆळ्ळवरु चोलैक् ...... कुयिलाले
मॆय्युरुकु माऩैत् ...... तऴुवाये
तॆळ्ळुतमिऴ् पाटत् ...... तॆळिवोऩे
चॆय्यकुम रेचत् ...... तिऱलोऩे
वळ्ळल्तॊऴु ञाऩक् ...... कऴलोऩे
वळ्ळिमण वाळप् ...... पॆरुमाळे.
तुळ्ळुमत वेळ्
कैक् कणैयाले
तॊल्लैनॆटु
नीलक् कटलाले
मॆळ्ळवरु
चोलैक् कुयिलाले
मॆय्युरुकु माऩै
तऴुवाये
तॆळ्ळुतमिऴ् पाट
तॆळिवोऩे
चॆय्यकुम रेच
तिऱलोऩे
वळ्ळल्तॊऴु
ञाऩक् कऴलोऩे
वळ्ळिमण वाळप् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1296
नीलङ्कॊळ्   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
ताऩन्त ताऩत्तम् ...... तऩताऩ
नीलङ्कॊळ् मेकत्तिऩ् ...... मयिल्मीते
   नीवन्त वाऴ्वैक्कण् ...... टतऩाले
      माल्कॊण्ट पेतैक्कुऩ् ...... मणनाऱुम्
         मार्तङ्कु तारैत्तन् ...... तरुळ्वाये
वेल्कॊण्टु वेलैप्पण् ...... टॆऱिवोऩे
   वीरङ्कॊळ् चूरर्क्कुङ् ...... कुलकाला
      नालन्त वेतत्तिऩ् ...... पॊरुळोऩे
         नाऩॆऩ्ऱु मार्तट्टुम् ...... पॆरुमाळे.
नीलङ्कॊळ् मेकत्तिऩ् मयिल्मीते
नीवन्त वाऴ्वैक्कण्टतऩाले
माल्कॊण्ट पेतैक्कु उऩ् मणनाऱुम्
मार्तङ्कु तारैत् तन्तरुळ्वाये
वेल्कॊण्टु वेलैप्पण्टॆऱिवोऩे
वीरङ्कॊळ् चूरर्क्कुङ् कुलकाला
नालन्त वेतत्तिऩ् पॊरुळोऩे
नाऩॆऩ्ऱु मार्तट्टुम् पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1297
पट्टुप् पटात   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
तत्तत् तऩाऩ ...... तऩताऩ
पट्टुप् पटात ...... मतऩालुम्
   पक्कत्तु मातर् ...... वचैयालुम्
      चुट्टुच् चुटात ...... निलवालुम्
         तुक्कत्ति लाऴ्व ...... तियल्पोताऩ्
तट्टुप् पटात ...... तिऱल्वीरा
   तर्क्कित्त चूरर् ...... कुलकाला
      मट्टुप् पटात ...... मयिलोऩे
         मऱ्‌ऱॊप्पि लात ...... पॆरुमाळे.
पट्टुप् पटात मतऩालुम्
पक्कत्तु मातर् वचैयालुम्
चुट्टुच् चुटात निलवालुम्
तुक्कत्तिल् आऴ्वतु इयल्पोताऩ्
तट्टुप् पटात तिऱल्वीरा
तर्क्कित्त चूरर् कुलकाला
मट्टुप् पटात मयिलोऩे
मऱ्‌ऱॊप्पि लात पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1306
कुम्पकोणम्   (क्षेत्तिरक् कोवै)  
तन्त ताऩऩ ताऩाऩ तन्तऩ
     तन्त ताऩऩ ताऩाऩ तन्तऩ
          तन्त ताऩऩ ताऩाऩ तन्तऩ ...... तऩताऩ

कुम्प कोणमॊ टारूर् चितम्परम्
     उम्पर् वाऴ्वुऱु चीकाऴि निऩ्ऱिटु
          कॊऩ्ऱै वेणियर् मायूर मम्पॆऱु ...... चिवकाचि
कॊन्तु लाविय रामे चुरन्तऩि
     वन्तु पूजैचॆय् नाल्वेत तन्तिरर्
          कुम्पु कूटिय वेळूर् परङ्किरि ...... तऩिल्वाऴ्वे
चॆम्पु केचुर माटाऩै यिऩ्पुऱु
     चॆन्ति लेटकम् वाऴ्चोलै यङ्किरि
          तॆऩ्ऱऩ् माकिरि नाटाळ वन्तव ...... चॆकनातञ्
चॆञ्चॊ लेरक मावा विऩऩ्कुटि
     कुऩ्ऱु तोऱुटऩ् मूतूर् विरिञ्चैनल्
          चॆम्पॊऩ् मेऩिय चोणाटु वञ्चियिल् ...... वरुतेवे
कम्पै मावटि मीतेय चुन्तर
     कम्पु लाविय कावेरि चङ्कमु
          कञ्चि रामलै वाऴ्तेव तन्तिर ...... वयलूरा
कन्त मेविय पोरूर् नटम्पुरि
     तॆऩ्चि वायमु मेया यकम्पटु
          कण्टि यूर्वरु चामीक टम्पणि ...... मणिमार्पा
ऎम्पि राऩॊटु वाताटु मङ्कैयर्
     उम्पर् वाणिपॊ ऩीळ्माल् चवुन्तरि
          ऎन्त नाळ्तॊऱु मेर्पाक निऩ्ऱुऱु ...... तुतियोतुम्
इन्ति राणितऩ् मातोटु नऩ्कुऱ
     मङ्कै माऩैयु मालाय्म णन्तुल
          कॆङ्कु मेविय तेवाल यन्तॊऱु ...... पॆरुमाळे.
कुम्प कोणमॊ टारूर् चितम्परम्
उम्पर् वाऴ्वुऱु चीकाऴि
निऩ्ऱिटु कॊऩ्ऱै वेणियर् मायूरम्
अम्पॆऱु चिवकाचि
कॊन्तु उलाविय रामेचुरम्
तऩि वन्तु पूजैचॆय् नाल्वेत तन्तिरर्
कुम्पु कूटिय वेळूर्
परङ्किरि तऩिल्वाऴ्वे
चॆम्पु केचुरम् आटाऩै
इऩ्पुऱु चॆन्तिल् एटकम्
वाऴ्चोलै यङ्किरि
तॆऩ्ऱऩ् माकिरि
नाटाळ वन्तव
चॆकनात
चॆञ्चॊल् एरक
मावाविऩऩ्कुटि
कुऩ्ऱु तोऱुटऩ्
मूतूर् विरिञ्चै
नल् चॆम्पॊऩ् मेऩिय
चोणाटु वञ्चियिल् वरुतेवे
कम्पै मावटि मीतेय चुन्तर
कम्पु उलाविय कावेरि चङ्कमुकम्
चिरामलै वाऴ्तेव तन्तिर
वयलूरा
कन्त मेविय पोरूर्
नटम्पुरि तॆऩ्चिवायमु मेयाय्
अकम्पटु कण्टि यूर्वरु चामी
क टम्पणि मणिमार्पा
ऎम्पिराऩॊटु वाताटु मङ्कैयर्
उम्पर् वाणि पॊऩ् नीळ्माल् चवुन्तरि
ऎन्त नाळ्तॊऱुम् एर्पाक निऩ्ऱु
उऱु तुतियोतुम् इन्ति राणितऩ् मातोटु
नऩ्कुऱ मङ्कै माऩैयु
मालाय्मणन्तु
उलकॆङ्कु मेविय तेवालयन्तॊऱु पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1307
अकरमुमाकि   (पऴमुतिर्च्चोलै)  
तऩतऩ ताऩ तऩतऩ ताऩ तऩतऩ ताऩ ...... तऩताऩ
अकरमु माकि यतिपऩु माकि यतिकमु माकि ...... अकमाकि
अयऩॆऩ वाकि अरियॆऩ वाकि अरऩॆऩ वाकि ...... अवर्मेलाय्
इकरमु माकि यॆवैकळु माकि यिऩिमैयु माकि ...... वरुवोऩे
इरुनिल मीति लॆळियऩुम् वाऴ ऎऩतुमु ऩोटि ...... वरवेणुम्
मकपति याकि मरुवुम् वलारि मकिऴ्कळि कूरुम् ...... वटिवोऩे
वऩमुऱै वेट ऩरुळिय पूजै मकिऴ्कतिर् काम ...... मुटैयोऩे
चॆककण चेकु तकुतिमि तोति तिमियॆऩ आटु ...... मयिलोऩे
तिरुमलि वाऩ पऴमुतिर् चोलै मलैमिचै मेवु ...... पॆरुमाळे.
अकरमुम् आकि
अतिपऩुम् आकि
अतिकमुम् आकि
अकमाकि
अयऩॆऩ वाकि
अरियॆऩ वाकि
अरऩॆऩ वाकि
अवर् मेलाय्
इकरमुम् आकि
ऎवैकळुम्आकि
इऩिमैयुम् आकि
वरुवोऩे
इरुऩिल मीतिल्
ऎळियऩुम् वाऴ
ऎऩतुमुऩ् ओटि वरवेणुम्
मकपति आकि
मरुवुम् वलारि
मकिऴ् कळि कूरुम्
वटिवोऩे
वऩमुऱै वेटऩ्
अरुळिय पूजै मकिऴ्
कतिर्कामम् उटैयोऩे
जॆककण जेकु तकुतिमि तोति तिमि
ऎऩ आटु मयिलोऩे
तिरुमलिवाऩ
पऴमुतिर्च्चोलै मलै मिचै
मेवु पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1309
कारणमताक   (पऴमुतिर्च्चोलै)  
ताऩतऩ ताऩ तन्त ...... तऩताऩ
कारणम ताक वन्तु ...... पुविमीते
   कालऩणु काति चैन्तु ...... कतिकाण
      नारणऩुम् वेतऩ् मुऩ्पु ...... तॆरियात
         ञाऩनट मेपु रिन्तु ...... वरुवाये
आरमुत माऩ तन्ति ...... मणवाळा
   आऱुमुक माऱि रण्टु ...... विऴियोऩे
      चूरर्किळै माळ वॆऩ्ऱ ...... कतिर्वेला
         चोलैमलै मेवि निऩ्ऱ ...... पॆरुमाळे.
कारणमताक वन्तु
पुविमीते
कालऩणुकातु
इचैन्तु कतिकाण
नारणऩुम् वेतऩ् मुऩ्पु तॆरियात
ञाऩनटमे पुरिन्तु वरुवाये
आरमुत माऩ तन्ति मणवाळा
आऱुमुक माऱि रण्टु विऴियोऩे
चूरर्किळै माळ
वॆऩ्ऱ कतिर्वेला
चोलैमलै मेवि निऩ्ऱ पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1315
चीर् चिऱक्कुम् मेऩि   (पऴमुतिर्च्चोलै)  
ताऩतत्त ताऩ तऩातऩा तऩ
     ताऩतत्त ताऩ तऩातऩा तऩ
          ताऩतत्त ताऩ तऩातऩा तऩ ...... तऩताऩा

चीर्चिऱक्कु मेऩि पचेल् पचे लॆऩ
     नूपुरत्ति ऩोचै कलीर् कली रॆऩ
          चेरविट्ट ताळ्कळ् चिवेल् चिवे लॆऩ ...... वरुमाऩार्
चेकरत्तिऩ् वालै चिलोर् चिलोर् कळु
     नूऱुलक्ष कोटि मयाल् मयाल् कॊटु
          तेटियॊक्क वाटि यैयो वैयो वॆऩ ...... मटमातर्
मार्पटैत्त कोटु पळीर् पळी रॆऩ
     एमलित्तॆ ऩावि पकीर् पकी रॆऩ
          मामचक्कि लाचै युळो मुळो मॆऩ ...... निऩैवोटि
वाटैपऱ्‌ऱु वेळै यटा वटा वॆऩ
     नीमयक्क मेतु चॊलाय् चॊला यॆऩ
          वारम्वैत्त पात मितो इतो ऎऩ ...... अरुळ्वाये
पारतत्तै मेरु वॆळी वॆळी तिकऴ्
     कोटॊटित्त नाळिल् वरैइ वरैइ पवर्
          पाऩिऱक्क णेचर् कुवा कुवा कऩर् ...... इळैयोऩे
पाटल्मुक्य मातु तमीऴ् तमी ऴिऱै
     मामुनिक्कु काति लुणार् वुणार् विटु
          पाचमऱ्‌ऱ वेत कुरू कुरू पर ...... कुमरेचा
पोर्मिकुत्त चूरऩ् विटोम् विटो मॆऩ
     नेरॆतिर्क्क वेलै पटीर् पटी रॆऩ
          पोयऱुत्त पोतु कुपीर् कुपी रॆऩ ...... वॆकुचोरि
पूमियुक्क वीचु कुका कुका तिकऴ्
     चोलैवॆऱ्‌पिऩ् मेवु तॆय्वा तॆय्वा ऩैतॊळ्
          पूणियिच्चै याऱु पुया पुया ऱुळ ...... पॆरुमाळे.
चीर् चिऱक्कुम् मेऩि पचेल् पचेल् ऎऩ
नूपुरत्तिऩ् ओचै कलीर् कलीर् ऎऩ
चेर विट्ट ताळ्कळ् चिवेल् चिवेल् ऎऩ वरु माऩार्
चेकरत्तिऩ् वालै चिलोर् चिलोर्कळु(म्)
नूऱु लक्ष कोटि मयाल् मयाल् कॊटु
तेटि ऒक्क वाटि ऐयो ऐयो ऎऩ मटमातर्
मार्पु अटैत्त कोटु पळीर् पळीर् ऎऩ
एमलित्तु ऎऩ् आवि पकीर् पकीर् ऎऩ
मा मचक्किल् आचै उळोम् उळोम् ऎऩ निऩैवु ओटि
वाटै पऱ्‌ऱु वेळै अटा अटा ऎऩ
नी मयक्कम् एतु चॊलाय् चॊलाय् ऎऩ
वारम् वैत्त पातम् इतो इतो ऎऩ अरुळ्वाये
पारतत्तै मेरु वॆळी वॆळी तिकऴ्
कोटु ऒटित्त नाळिल् वरै (इ)वरै (इ)पवर्
पा(ऩु) निऱक् कणेचर् कु आकु वाकऩर् इळैयोऩे
पाटल् मुक्य मातु तमीऴ् तमीऴ् इऱै
मा मुनिक्कु कातिल् उणार् उणार् विटु
पाचम् अऱ्‌ऱ वेत कुरू कुरूपर कुमरेचा
पोर् मिकुत्त चूरऩ् विटोम् विटोम् ऎऩ
नेर् ऎतिर्क्क वेलै पटीर् पटीर् ऎऩ पोय् अऱुत्त पोतु
कुपीर् कुपीर् ऎऩ वॆकु चोरि पूमि उक्क वीचु कुका कुका
तिकऴ् चोलै वॆऱ्‌पिऩ् मेवु तॆय्वा
तॆय्वाऩै तोळ् पूणि इच्चै आऱु पुया पुया आऱु उळ
पॆरुमाळे.

Back to Top

Thiruppugazh # 1318
वातिऩै अटर्न्त   (पऴमुतिर्च्चोलै)  
ताऩतऩ तन्त ताऩतऩ तन्त
     ताऩतऩ तन्त ...... तऩताऩ

वातिऩै यटर्न्त वेल्विऴियर् तङ्कळ्
     मायमतॊ ऴिन्तु ...... तॆळियेऩे
मामलर्कळ् कॊण्टु मालैकळ् पुऩैन्तु
     मापतम णिन्तु ...... पणियेऩे
आतियॊटु मन्त माकिय नलङ्कळ्
     आऱुमुक मॆऩ्ऱु ...... तॆरियेऩे
आऩतऩि मन्त्र रूपनिलै कॊण्ट
     ताटुमयि लॆऩ्प ...... तऱियेऩे
नातमॊटु विन्तु वाऩवुटल् कॊण्टु
     नाऩिलम लैन्तु ...... तिरिवेऩे
नाकमणि किऩ्ऱ नातनिलै कण्टु
     नाटियतिल् निऩ्ऱु ...... तॊऴुकेऩे
चोतियुणर् किऩ्ऱ वाऴ्वुचिव मॆऩ्ऱ
     चोकमतु तन्तु ...... ऎऩैयाळ्वाय्
चूरर्कुलम् वॆऩ्ऱु वाकैयॊटु चॆऩ्ऱु
     चोलैमलै निऩ्ऱ ...... पॆरुमाळे.
वातिऩै यटर्न्त वेल्विऴियर् तङ्कळ्
मायमतु ऒऴिन्तु तॆळियेऩे
मामलर्कळ् कॊण्टु मालैकळ् पुऩैन्तु
मापतम् अणिन्तु पणियेऩे
आतियॊटु मन्त माकिय नलङ्कळ्
आऱुमुक मॆऩ्ऱु तॆरियेऩे
आऩतऩि मन्त्र रूपनिलै कॊण्टतु
आटुमयि लॆऩ्पतु अऱियेऩे
नातमॊटु विन्तु वाऩवुटल् कॊण्टु
नाऩिलम् अलैन्तु तिरिवेऩे
नाकम् अणिकिऩ्ऱ नातनिलै कण्टु
नाटियतिल् निऩ्ऱु तॊऴुकेऩे
चोतियुणर् किऩ्ऱ वाऴ्वुचिव मॆऩ्ऱ
चोकमतु तन्तु ऎऩैयाळ्वाय्

Back to Top

Thiruppugazh # 1328
एऱुमयिलेऱि   (तिरुवरुणै)  

एऱुमयि लेऱिविळै याटुमुक मॊऩ्ऱे
          ईचरुटऩ् ञाऩमॊऴि पेचुमुक मॊऩ्ऱे
     कूऱुमटि यार्कळ्विऩै तीर्क्कुमुक मॊऩ्ऱु
          कुऩ्ऱुरुव वेल्वाङ्कि निऩ्ऱमुक मॊऩ्ऱे
     माऱुपटु चूररै वतैत्तमुक मॊऩ्ऱे
          वळ्ळियै मणम्पुणर वन्तमुक मॊऩ्ऱे
     आऱुमुक माऩपॊरुळ् नीयरुळल् वेण्टुम्
          आतियरु णाचल ममर्न्त पॆरुमाळे.
एऱुमयि लेऱिविळै याटुमुक मॊऩ्ऱे
          ईचरुटऩ् ञाऩमॊऴि पेचुमुक मॊऩ्ऱे
     कूऱुमटि यार्कळ्विऩै तीर्क्कुमुक मॊऩ्ऱे
          कुऩ्ऱुरुव वेल्वाङ्कि निऩ्ऱमुक मॊऩ्ऱु
     माऱुपटु चूररै वतैत्तमुक मॊऩ्ऱे
          वळ्ळियै मणम्पुणर वन्तमुक मॊऩ्ऱे
     आऱुमुक माऩपॊरुळ् नीयरुळल् वेण्टुम्
          आतियरु णाचल ममर्न्त पॆरुमाळे.

Back to Top


This page was last modified on Fri, 06 Jan 2023 06:54:04 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org