sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

25 santham similar to this:
thanana thanathana thanathana thanathana
     thanana thanathana thanathana thanathana
          thanana thanathana thanathana thanathana ...... thanathaana

43 - kaLapam olzhukiya (thiruchchenhthuur )
163 - thakara nhaRumalar (palzhanhi )
191 - muruku cheRikulzhal mukil (palzhanhi )
292 - mukilum iraviyum (thiruththaNikai )
367 - kumara kurupara kuNathara (thiruvaruNai )
368 - aruva mitaiyena (thiruvaruNai )
369 - karuNai chiRithum (thiruvaruNai )
370 - thukilu mrukamatha (thiruvaruNai )
371 - makara meRikatal (thiruvaruNai )
372 - mukilai yikal (thiruvaruNai )
373 - muruku cheRikulzhal choaru (thiruvaruNai )
374 - vitamum amuthamum (thiruvaruNai )
605 - kotiya maRali (thiruchchenGkoatu )
691 - ikala varuthirai (thirumayilai )
821 - karamu muLariyin (thiruvaaruur )
903 - ilaku mulaivilai (vayaluur )
908 - kuruthi kirumikaL (vayaluur )
930 - kuruvum atiyavar (nheruvuur )
1001 - ilaki yirukulzai (pothuppaatalkaL )
1002 - katalai payaRotu (pothuppaatalkaL )
1003 - kamala kumiLitha (pothuppaatalkaL )
1004 - thachaiyum uthiramum (pothuppaatalkaL )
1005 - nhetiya vata (pothuppaatalkaL )
1006 - pakira nhinaivoru (pothuppaatalkaL )
1007 - muruku cheRikulzhalavilzh thara (pothuppaatalkaL )

19 santham similar to this:
thanana thaana thaanaana thanana thaana thaanaana
     thanana thaana thaanaana ...... thanathaana

244 - utali nuutu (thiruththaNikai )
435 - pulaiyanaana (thiruvaruNai )
577 - karipuraari kaamaari (viraalimalai )
637 - alakin maaRu (kathirkaamam )
694 - katiya vaeka (thirumayilai )
765 - irathamaana thaen (cheekaalzhi )
912 - thiru uruupa nhaeraaka (vayaluur )
1043 - akala nheeLam (pothuppaatalkaL )
1044 - atai pataathu (pothuppaatalkaL )
1045 - amala vaayu (pothuppaatalkaL )
1046 - ayilin vaaLi (pothuppaatalkaL )
1047 - irathamaana vaay uuRal (pothuppaatalkaL )
1048 - kuruthi thoalinaal (pothuppaatalkaL )
1049 - churuthi uutu kaeLaathu (pothuppaatalkaL )
1050 - thota ataathu (pothuppaatalkaL )
1051 - nhilavil maaran (pothuppaatalkaL )
1052 - mana kapaata (pothuppaatalkaL )
1053 - athala chaetanaaraata (pothuppaatalkaL )
1054 - kuruthi muuLai (pothuppaatalkaL )

12 santham similar to this:
thanathananh thaththath thaththana thaththam
     thanathananh thaththath thaththana thaththam
          thanathananh thaththath thaththana thaththam ...... thanathaana

309 - athi matham kakka (kaaGncheepuram )
310 - kanaka thampaththai (kaaGncheepuram )
311 - chetiyutam paththi (kaaGncheepuram )
312 - kana kravuGnchaththil (kaaGncheepuram )
313 - theriyal am chechchai (kaaGncheepuram )
314 - puna matanhthaikku (kaaGncheepuram )
315 - kaRai ilanGkum (kaaGncheepuram )
316 - cheRitharum cheppaththu (kaaGncheepuram )
317 - ari ayan putpi (kaaGncheepuram )
318 - kani tharum kokku (kaaGncheepuram )
319 - thachaithuRunh thokku (kaaGncheepuram )
320 - puraipatuGn cheRRa (kaaGncheepuram )

10 santham similar to this:
thananath thananath thananath thananath
     thananath thananath ...... thanathaana

105 - aNipattu aNuki (palzhanhi )
118 - iru cheppena (palzhanhi )
164 - thakaimaith thaniyil (palzhanhi )
177 - putaichep pena (palzhanhi )
239 - amaivuRRu ataiya (thiruththaNikai )
265 - kuvaLaik kaNai (thiruththaNikai )
285 - poriyap poriya (thiruththaNikai )
565 - kayalaich charuvi (irathnakiri )
792 - anal appu ari (thiruvitaikkalzhi )
831 - uramuR Riru (ettikuti )

10 santham similar to this:
thaanaa thaanaa thaanaa thaanaa
thaanaa thaanath ...... thanathaana
cheeraa ruuriR ...... peruvaalzhvae
thaevae thaevap ...... perumaaLae.

433 - paalaay nhuulaay (thiruvaruNai )
599 - thaamaa thaama aalaapaa (thiruchchenGkoatu )
816 - kuuchaathae paar (thiruvaaruur )
817 - kuurvaay nhaaraay (thiruvaaruur )
818 - paaloa thaenoa paakoa (thiruvaaruur )
1038 - uunae thaanaay (pothuppaatalkaL )
1039 - chaavaa muuvaa vaeLae (pothuppaatalkaL )
1040 - nhaaraalae thoal (pothuppaatalkaL )
1041 - maathaa voatae (pothuppaatalkaL )
1042 - vaaraay paethaay (pothuppaatalkaL )

10 santham similar to this:
thaththaa thaththaa thaththaa thaththaa
     thaththaa thaththath ...... thanathaana

595 - meych chaarvu aRRae (thiruchchenGkoatu )
768 - katkaamakroatha (cheekaalzhi )
1116 - uRpaatham puu (pothuppaatalkaL )
1117 - eRRaa vaRRaa (pothuppaatalkaL )
1118 - chettaakath thaenai (pothuppaatalkaL )
1119 - pattu aataikkae (pothuppaatalkaL )
1120 - paththu aelzhu ettu (pothuppaatalkaL )
1121 - poRkoa vaikkae (pothuppaatalkaL )
1122 - poR puuvai (pothuppaatalkaL )
1123 - meykkuuNaith thaeti (pothuppaatalkaL )

7 santham similar to this:
thanathanana thaana thanhtha thanathanana thaana thanhtha
     thanathanana thaana thanhtha ...... thanathaana

110 - avanithanilae (palzhanhi )
134 - karuvin uruvaaki (palzhanhi )
161 - churuLaLaka paara (palzhanhi )
195 - vanithai utal (palzhanhi )
220 - tharuvar ivar (chuvaamimalai )
648 - varupavarkaL oalai (kathirkaamam )
692 - iNaiyathu ilathaam (thirumayilai )

7 santham similar to this:
thaanathana thaana thanhtha thaanathana thaana thanhtha
     thaanathana thaana thanhtha ...... thanathaana

232 - vaathamotu chuulai (chuvaamimalai )
545 - nheela mayil chaerum (paeRainhakar )
611 - aathimaka maayi (uuthimalai )
703 - aathimuthan nhaaLil (koatainhakar )
704 - chaalanhetu nhaaL (koatainhakar )
1310 - cheelamuLa thaayar (palzhamuthirchchoolai )
1311 - veera mathan nhuul (palzhamuthirchchoolai )

7 santham similar to this:
thaanathana thaththa thaanathana thaththa
     thaanathana thaththa ...... thanathaana
vaalzhvoatu chiRakka aruLvaayae
vaLamutan vaalzha aruLvaayae

743 - koala maRai (thirunhaavaluur )
957 - aanaimukavaRku (mathurai )
1024 - aetumalar uRRa (pothuppaatalkaL )
1025 - cheethamalam veppu (pothuppaatalkaL )
1026 - thoatu poru mai (pothuppaatalkaL )
1027 - thoathakam mikuththa (pothuppaatalkaL )
1319 - vaarkulzaiyai (palzhamuthirchchoolai )

6 santham similar to this:
thanana thanana thanana thanana
     thanana thanana ...... thanathaana
vael murukaa vael vael; vael murukaa vael vael
vael murukaa vael vael; vael murukaa vael vael

129 - kariya periya (palzhanhi )
165 - thamarum amarum (palzhanhi )
168 - thimira uthathi (palzhanhi )
1064 - kuruthi olzhuki (pothuppaatalkaL )
1065 - thuyaram aRu nhin (pothuppaatalkaL )
1066 - paNikaL paNamum (pothuppaatalkaL )

6 santham similar to this:
thanaththaththath thanaththaththath thanaththaththath thanaththaththath
     thanaththaththath thanaththaththath ...... thanathaana

323 - ithaththup paRRi (kaaGncheepuram )
324 - enakkuchchaRRu (kaaGncheepuram )
325 - iRaichchip paRRu (kaaGncheepuram )
326 - kataththaip paRRu (kaaGncheepuram )
327 - karup paRRip paruththu (kaaGncheepuram )
328 - kaRukkap paRRu (kaaGncheepuram )

6 santham similar to this:
thanana thaaththana thanana thaaththana
     thaanaa thaanaa thaanaa thaanaa ...... thanathaana

554 - kumutha vaaykkani (thiruchiraappaLLi )
1059 - kavatu koaththelzhum (pothuppaatalkaL )
1060 - paruthiyaayp pani (pothuppaatalkaL )
1061 - muthali yaakkai (pothuppaatalkaL )
1062 - varuka veettu enum (pothuppaatalkaL )
1063 - maRali poaRchila (pothuppaatalkaL )

5 santham similar to this:
thanana thaanana thaanana thaanana
     thanana thaanana thaanana thaanana
          thanana thaanana thaanana thaanana ...... thanathaana

130 - kariya maekamathoa (palzhanhi )
384 - amutham uuRu choal (thiruvaruNai )
385 - urukum maamelzhukaaka (thiruvaruNai )
837 - churuthiyaay (thirukkutavaayil )
887 - choariyu maamukil (thiruvaiyaaRu )

5 santham similar to this:
thanathana thanhtha thanathana thanhtha
     thanathana thanhtha ...... thanathaana

132 - karuki akanRu (palzhanhi )
401 - iruvinai aGncha (thiruvaruNai )
560 - poruLkavar chinhthai (thiruchiraappaLLi )
851 - iruvinaiyaGncha (thiruppanhthaNai nhalluur )
991 - thiruku cheRinhtha (vichuvai )

5 santham similar to this:
thanathanana thaana thaththa thanathanana thaana thaththa
thanathanana thaana thaththa ...... thanathaana
vael murukaa vael vael; vael murukaa vael vael
vael murukaa vael vael; vael murukaa vael vael

216 - charaNa kamalaalayaththil (chuvaamimalai )
379 - tharuNa maNi (thiruvaruNai )
380 - mulzhukivata (thiruvaruNai )
381 - vatavai anal uutu (thiruvaruNai )
693 - kaLapam maNi aaram (thirumayilai )

5 santham similar to this:
thanaththanath thanaththanath thanaththanath thanaththanath
     thanaththanath thanaththanath ...... thanathaana

241 - arukki meththena (thiruththaNikai )
254 - kataRchekath thatakki (thiruththaNikai )
258 - kanaththa aRa (thiruththaNikai )
280 - paruththapaR chiraththinai (thiruththaNikai )
954 - ilaichchurut kotu (thanichchayam )

4 santham similar to this:
thanaththa thanhthana thanathana thanathana
     thanaththa thanhthana thanathana thanathana
          thanaththa thanhthana thanathana thanathana ...... thanathaana

7 - arukku manGkaiyar (thirupparanGkunRam )
8 - unaith thinam (thirupparanGkunRam )
19 - vataththai miGnchiya (thirupparanGkunRam )
237 - viriththa painGkulzhal (chuvaamimalai )

4 santham similar to this:
thanathanath thaananath thanathanath thaananath
     thanathanath thaananath ...... thanathaana

131 - kariyiNai koatena (palzhanhi )
376 - kayal vilzhiththaen (thiruvaruNai )
377 - kaRuvu mikku aavi (thiruvaruNai )
378 - pariyakaip paacham (thiruvaruNai )

4 santham similar to this:
thanathana thaththath thananhtha thanhthana
     thanathana thaththath thananhtha thanhthana
          thanathana thaththath thananhtha thanhthana ...... thanhthathaana

137 - kalaviyi lichchi (palzhanhi )
184 - mukilaLakaththil (palzhanhi )
1012 - ima kiri maththil (pothuppaatalkaL )
1013 - mukamum minukki (pothuppaatalkaL )

4 santham similar to this:
thanaththathanath thanaththathanath
     thanaththathanath thanaththathanath
          thanaththathanath thanaththathanath ...... thanathaana

142 - kanaththiRuki (palzhanhi )
149 - kuRiththamaNi (palzhanhi )
1020 - irut kulzhalai (pothuppaatalkaL )
1021 - vinaith thiraLukku (pothuppaatalkaL )

4 santham similar to this:
thanana thanathana thanana thanathana
     thanana thanathana ...... thanathaana

147 - kulzhal atavi (palzhanhi )
214 - kumara kurupara muruka charavaNa (chuvaamimalai )
404 - iRuku maNi mulai (thiruvaruNai )
613 - karutan michaivaru (kurutimalai )

4 santham similar to this:
thanathanana thanathanana thanathanana thanathanana
     thanathanana thanathanana ...... thanathaana

190 - murukucheRi kulzhalavilzha (palzhanhi )
1094 - kuthaRum munai aRivu (pothuppaatalkaL )
1095 - vathai palzhaka maRali (pothuppaatalkaL )
1096 - vitamaLavi yariparavu (pothuppaatalkaL )

4 santham similar to this:
thanaththana thaanam thanaththana thaanam
     thanaththana thaanam ...... thanathaana

249 - enakkena yaavum (thiruththaNikai )
284 - perukka upaayam (thiruththaNikai )
289 - marukkula maevum (thiruththaNikai )
301 - vinaikku inamaakum (thiruththaNikai )

4 santham similar to this:
thanana thaanana thanathana thanathana
     thanana thaanana thanathana thanathana
          thanana thaanana thanathana thanathana ...... thanathaana

260 - kiri ulaaviya (thiruththaNikai )
738 - vitamum vaelana (thiruvathikai )
1008 - ilaku vaelenu (pothuppaatalkaL )
1009 - muruku ulaaviya kulzhal (pothuppaatalkaL )

4 santham similar to this:
thanathana thanana thanathana thanana
     thanathana thanana ...... thanathaana

304 - elzhuthikalzh puvana (kunRuthoaRaatal )
493 - elzhukatal maNalai (chithamparam )
1075 - thiripuram athanai (maruthamalai )
1076 - pulzhukakil kaLapam (pothuppaatalkaL )

4 santham similar to this:
thaanathana thaanathana thaanathana thaanathana
     thaanathana thaanathana ...... thanathaana

445 - veeRu pulzhukaana pani (thiruvaruNai )
699 - aathavitha paaramulai (koachainhakar )
842 - nheela mukil aana (koati .. kulzhakar koayil )
1243 - chuuthinuNa vaachai (pothuppaatalkaL )

4 santham similar to this:
thaanhthana thaanathana thaanhthana thaanathana
     thaanhthana thaanathana ...... thanathaana

501 - chaanhthutanae pulzhuku (chithamparam )
527 - koanGkiLa nheeriLaka (thiruvaenGkatam )
528 - chaanhthamil moakaveri (thiruvaenGkatam )
1240 - chaanGkari paatiyita (pothuppaatalkaL )

4 santham similar to this:
thanhthaana thanhtha thanhthaana thanhtha
thanhthaana thanhtha ...... thanathaana
chenGkoata marnhtha ...... perumaaLae
manGkaama lunRa ...... naruLthaaraay

585 - anpaaka vanhthu (thiruchchenGkoatu )
586 - panhthu aati am kai (thiruchchenGkoatu )
587 - vaNtaar mathanGkaL (thiruchchenGkoatu )
904 - ennaal piRakkavum (vayaluur )

4 santham similar to this:
thanathanana thaanathaththa thanathanana thaanathaththa
     thanathanana thaanathaththa ...... thanathaana

1097 - elzhupiRavi nheernhila (pothuppaatalkaL )
1098 - nhatai utaiyilae (pothuppaatalkaL )
1099 - matal avilzh charoaruka (pothuppaatalkaL )
1112 - chuttathupoal aachai (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thanathanana thaana thanathanana thaana
     thanathanana thaana ...... thanathaana

5 - vitamataichu vaelai (vinhaayakar )
542 - elzhuku nhiRai nhaapi (thirukkalzhukkunRam )
686 - kariya mukil poalum (thiruvoRRiyuur )

3 santham similar to this:
thaththaththana thaththath thanathana
     thaththaththana thaththath thanathana
          thaththaththana thaththath thanathana ...... thanathaana

6 - muththaiththaru (thiruvaruNai )
896 - thokkaik kalzhuvi (aththikkarai )
1172 - paththith tharaLa (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thanana thaanana thanhthana thanhthana
     thanana thaanana thanhthana thanhthana
          thanana thaanana thanhthana thanhthana ...... thanathaana

27 - aLaka paaramalainhthu (thiruchchenhthuur )
40 - kamala maathutan (thiruchchenhthuur )
1177 - pukaril chaevala (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thanaththanhtham thanaththanhtham
     thanaththanhtham thanaththanhtham
          thanaththanhtham thanaththanhtham ...... thanathaanaa

41 - karikkompam (thiruchchenhthuur )
42 - karuppam thanGku (thiruchchenhthuur )
49 - kulzaikkum chanhthana (thiruchchenhthuur )

3 santham similar to this:
thanhthathana thaana thanhthathana thaana
     thanhthathana thaana ...... thanathaana

45 - kanRiluRu maanai (thiruchchenhthuur )
754 - aGnchuvitha puuthamum (nhimpapuram )
938 - chanhthithoRum nhaaNam (chinGkai )

3 santham similar to this:
thanathaana thanhtha thanathaana thanhtha
     thanathaana thanhtha ...... thanathaana

99 - vithi poalum unhthu (thiruchchenhthuur )
101 - viRalmaaran ainhthu (thiruchchenhthuur )
348 - mayal oathum (kaaGncheepuram )

3 santham similar to this:
thaana thaanana thaththana thaththana
     thaana thaanana thaththana thaththana
          thaana thaanana thaththana thaththana ...... thanathaana

113 - aalakaalam ena (palzhanhi )
597 - aalakaala patappai (thiruchchenGkoatu )
952 - eera moatu chiriththu (keeranuur )

3 santham similar to this:
thanana thanhthana thaanana thaanana
     thanana thanhthana thaanana thaanana
          thanana thanhthana thaanana thaanana ...... thanathaana

198 - vitham ichainhthu (palzhanhi )
852 - ekini nampalzhi (thiruppanhthaNai nhalluur )
872 - manamenum poruL (chivapuram )

3 santham similar to this:
thanathana thananhtha thaana thanathana thananhtha thaana
     thanathana thananhtha thaana ...... thanathaana

205 - iruvinai punainhthu (chuvaamimalai )
434 - puNarmulai matanhthai (thiruvaruNai )
1322 - malaraNai thathumpa (palzhamuthirchchoolai )

3 santham similar to this:
thananaa thanaththa thananaa thanaththa
     thananaa thanaththa ...... thanathaana

230 - maruvae cheRiththa (chuvaamimalai )
1068 - olzhu kuuniraththam (pothuppaatalkaL )
1069 - karuvaay vayiRRil (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thanathana thanathana thanathana thanathana
thanathana thanathana ...... thanathaana
murukaiyyaa murukaiyyaa muththu kumaran nhee aiyaa
murukaiyyaa murukaiyyaa muththu kumaran nhee aiyaa

240 - arakara chivan ari (thiruththaNikai )
523 - orupathum irupathum (sri chailam thirumalai )
751 - thirumolzhi (viruththaachalam )

3 santham similar to this:
thanaththa thaanana thaththana thaththana
     thanaththa thaanana thaththana thaththana
          thanaththa thaanana thaththana thaththana ...... thanathaana

248 - eluppu nhaatikaL (thiruththaNikai )
273 - thiruttu nhaarikaL (thiruththaNikai )
429 - thiruttu vaaNipa (thiruvaruNai )

3 santham similar to this:
thaanaa thanaththathana thaanaa thanaththathana
     thaanaa thanaththathana ...... thanathaana

267 - kuurvael palzhiththa (thiruththaNikai )
505 - nhaataa piRappu (chithamparam )
984 - vaanoar valzhuththunathu (iraamaechuram )

3 santham similar to this:
thanathana thaththath thananhtha thanhthana
     thanathana thaththath thananhtha thanhthana
          thanathana thaththath thananhtha thanhthana ...... thanathaana

321 - chalamalam vitta (kaaGncheepuram )
322 - thalai valaiyaththu (kaaGncheepuram )
420 - chilainhuthal vaiththu (thiruvaruNai )

3 santham similar to this:
thaththath thaththath thaththath thaththath
     thaththath thaththath ...... thanathaana

331 - aRRaik kaRRai (kaaGncheepuram )
332 - chuththach chiththa (kaaGncheepuram )
334 - thaththith thaththi (kaaGncheepuram )

3 santham similar to this:
thanathana thanathana thaanhtha thaanana
     thanathana thanathana thaanhtha thaanana
          thanathana thanathana thaanhtha thaanana ...... thanathaana

365 - parimaLam mika uLa (thiruvaanaikkaa )
696 - nhiraitharu maNiyaNi (thirumayilai )
874 - tharaiyinil vekuvalzhi (kuunhthaluur )

3 santham similar to this:
thananaa thananaa thananaa thananaa
     thananaa thananaa ...... thanathaana

421 - chivamaathutanae (thiruvaruNai )
830 - vilzhuthaathenavae (nhaakappattinam )
847 - eruvaay karuvaay (thiruveelzhimilzhalai )

3 santham similar to this:
thanathaaththa thayya thanathaaththa thayya
     thanathaaththa thayya ...... thanathaana

477 - iruL kaattu (chithamparam )
538 - kutivaalzhkkai (vaLLimalai )
1230 - kalaikoattu valli (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thaanana thanhthana thaaththana thaanana thanhthana thaaththana
     thaanana thanhthana thaaththana ...... thanathaana

582 - maekam enum kulzhal (viraalimalai )
999 - poathil irunhthu (pothuppaatalkaL )
1000 - vaetar chelzhunhthinai (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thanathanaa thaththa thanathanaa thaththa
     thanathanaa thaththa ...... thanathaana

645 - maru aRaa veRRi (kathirkaamam )
1084 - karuthiyae meththa (pothuppaatalkaL )
1085 - kolaiyilae meththa (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thaana thanhthana thaanaa thaanana
     thaana thanhthana thaanaa thaanana
          thaana thanhthana thaanaa thaanana ...... thanathaana

701 - thoatu uRum kulzai (maatampaakkam )
998 - nhaaliraNtithalzhaalae (pothuppaatalkaL )
1181 - puuchal vanhthiru (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thaana thanhthathana thaana thanhthathana
     thaana thanhthathana thaana thanhthathana
          thaana thanhthathana thaana thanhthathana ...... thanhthathaana

762 - muula muNtakanu puuthi (thirunhalluur )
855 - thaenirunhtha ithalzhaar (thiruppanhthaNai nhalluur )
898 - eeyeRumpu nhari (vaalikoNtapuram )

3 santham similar to this:
thaanathana thanhtha thaanathana thanhtha
     thaanathana thanhtha ...... thanathaana

867 - maalaithanil vanhthu (kumpakoaNam )
970 - vaenin mathan ainhthu (sri purushamanGkai )
1318 - vaathinai atarnhtha (palzhamuthirchchoolai )

3 santham similar to this:
thaanaththath thaanana thaanana
     thaanaththath thaanana thaanana
          thaanaththath thaanana thaanana ...... thanathaana

877 - thoatuRRuk kaathaLa (thiruppalzaiyaaRai )
975 - aetukkoth thaaralar (thirukkuRRaalam )
976 - vaethaththiR kaeLvi (thirukkuRRaalam )

3 santham similar to this:
thanathana thaanath thanathana thaanath
     thanathana thaanath ...... thanathaana

934 - parivuRu nhaaraRRu (chaelam )
1082 - karu mayal aeRi (pothuppaatalkaL )
1083 - kutal itai theethu (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thaana thaana thaanaana thaanath ...... thanathaana

1028 - kaathi moathi (pothuppaatalkaL )
1029 - kuuRum maara vaeL (pothuppaatalkaL )
1030 - paeravaa aRaa (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thaananh thanathana thaananh thanathana
     thaananh thanathana ...... thanathaana

1035 - uununh thachaiyutal (pothuppaatalkaL )
1036 - theeyum pavanamum (pothuppaatalkaL )
1037 - vaathanh thalaivali (pothuppaatalkaL )

3 santham similar to this:
thananathana thananathana thananathana thananathana
     thananathana thananathana ...... thanathaana

1091 - aLakanhirai kulaiya (pothuppaatalkaL )
1092 - anakanena athikanena (pothuppaatalkaL )
1093 - kutarumala chalamumitai (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathanhthana thanhthana thanhthana
     thanathanhthana thanhthana thanhthana
          thanathanhthana thanhthana thanhthana ...... thanathaana

11 - kanakanhthiraLkinRa (thirupparanGkunRam )
14 - charuvumpati (thirupparanGkunRam )

2 santham similar to this:
thanhthath thananath thanhthath thananath
     thanhthath thananath ...... thanathaanaa

24 - ampoththa vilzhi (thiruchchenhthuur )
51 - konGkaip paNai (thiruchchenhthuur )

2 santham similar to this:
thanaththanh thaanana thaanana thaanana
     thanaththanh thaanana thaanana thaanana
          thanaththanh thaanana thaanana thaanana ...... thanathaana

29 - anichcham kaarmukam (thiruchchenhthuur )
35 - urukkam paechiya (thiruchchenhthuur )

2 santham similar to this:
thanhthathana thanhthathana thanhthathana thanhthathana
     thanhthathana thanhthathana ...... thanhthathaana

50 - konGkaikaL (thiruchchenhthuur )
892 - paGncha pulanum palzaiya (nhetunGkaLam )

2 santham similar to this:
thanhthanaa thanhthanath thanhthanaa thanhthanath
     thanhthanaa thanhthanath ...... thanathaana

55 - chanGkupoal men (thiruchchenhthuur )
74 - panGkam maevum piRappu (thiruchchenhthuur )

2 santham similar to this:
thanhthaa thanhthaa thanhthaa thanhthaa
     thanhthaa thanhthath ...... thanathaana

61 - thaN thaenuNtae (thiruchchenhthuur )
102 - venGkaaLam paaNam (thiruchchenhthuur )

2 santham similar to this:
thanhtha thaanana thanathana thanathana
     thanhtha thaanana thanathana thanathana
          thanhtha thaanana thanathana thanathana ...... thanathaana

75 - paGncha paathakam (thiruchchenhthuur )
769 - konGku laaviya (cheekaalzhi )

2 santham similar to this:
thanhtha thanana thanhtha thanana
     thanhtha thanana ...... thanathaana

84 - manGkai chiRuvar (thiruchchenhthuur )
1067 - mainhthar iniya (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanana thanhtha thanhtha thanana thanhtha thanhtha
     thanana thanhtha thanhtha ...... thanathaana

92 - mulai mukam (thiruchchenhthuur )
623 - alzhaku eRinhtha (kunRakkuti )

2 santham similar to this:
thaanaa thanathana thaanaa thanathana
     thaanaa thanathana ...... thanathaana

112 - aathaaLikaL puri (palzhanhi )
1275 - muulaa nhilamathin (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathana thanathana thanhtha thaanana
     thanathana thanathana thanhtha thaanana
          thanathana thanathana thanhtha thaanana ...... thanathaana

119 - ilakiya kaLapa (palzhanhi )
1010 - arichana paricha (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathanana thanhtha thanathanana thanhtha
     thanathanana thanhtha ...... thanathaana

120 - ilakukani miGnchu (palzhanhi )
553 - oruvarotu kaNkaL (thiruchiraappaLLi )

2 santham similar to this:
thananath thananath thananath thananath
     thananath thananath thananath thananath
          thananath thananath thananath thananath ...... thanathaana

126 - katalaich chiRai (palzhanhi )
558 - puvanath thoru (thiruchiraappaLLi )

2 santham similar to this:
thanana thanathanana thanana thanathanana
     thanana thanathanana ...... thanathaana

127 - katalai poriyavarai (palzhanhi )
688 - amarum amarar (thirumayilai )

2 santham similar to this:
thanana thanhthana thanhtha thaanana
     thanana thanhthana thanhtha thaanana
          thanana thanhthana thanhtha thaanana ...... thanhthathaana

141 - kanaka kumpam (palzhanhi )
511 - mathiya maNkuNa (chithamparam )

2 santham similar to this:
thanana thanathana thanana thanathana
     thanana thanathana thanana thanathana
          thanana thanathana thanana thanathana ...... thanathaana

146 - kuruthi malachalam (palzhanhi )
375 - kamari malarkulzhal (thiruvaruNai )

2 santham similar to this:
thaana thanhthana thaanaa thanaathana
     thaana thanhthana thaanaa thanaathana
          thaana thanhthana thaanaa thanaathana ...... thanathaana

170 - nhaatha vinhthu (palzhanhi )
179 - poathakam tharu (palzhanhi )

2 santham similar to this:
thanathanana thanathaana thanathanana thanathaana
     thanathanana thanathaana ...... thanathaana

185 - mukai muLari (palzhanhi )
502 - chutaranaiya thirumaeni (chithamparam )

2 santham similar to this:
thaththaththath thaththath thaththana
     thaththaththath thaththath thaththana
          thaththaththath thaththath thaththana ...... thanathaana

187 - muththukku (palzhanhi )
1161 - choakkup pottu (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaana thanhthana thaana thanhthana
     thaana thanhthana thaana thanhthana
          thaana thanhthana thaana thanhthana ...... thanathaana

189 - muula manhthiram (palzhanhi )
200 - vaey ichainhthu (palzhanhi )

2 santham similar to this:
thanaathanana thaanam thanaathanana thaanam
     thanaathanana thaanam ...... thanathaana

204 - iraaviniruL poalum (chuvaamimalai )
208 - kataavinitai (chuvaamimalai )

2 santham similar to this:
thaana thaththa thanhtha thaana thaththa thanhtha
     thaana thaththa thanhtha ...... thanathaana

233 - vaaram uRRa (chuvaamimalai )
431 - thoathakap perum (thiruvaruNai )

2 santham similar to this:
thaanana thanaththath thaaththa thaanana thanaththath thaaththa
     thaanana thanaththath thaaththa ...... thanathaana

235 - vaarkulzhal viriththu (chuvaamimalai )
1176 - paalmolzhi patiththu (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanaththana thanaththana thanaththana thanaththana
     thanaththana thanaththana ...... thanathaana

242 - iruppaval thiruppukalzh (thiruththaNikai )
1251 - thutiththu ethir (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathana thaana thanathana thaana
     thanathana thaana ...... thanathaana

243 - irumalu roaka (thiruththaNikai )
1323 - karuvenu maayai (puthiya paatalkaL )

2 santham similar to this:
thananathana thaana thananathana thaana
     thananathana thaana ...... thanathaana

245 - utaiyavarkaL aevar (thiruththaNikai )
619 - maruvumalar vaacham (pukalzhimalai )

2 santham similar to this:
thayyanaa thaththathana thayyanaa thaththathana
     thayyanaa thaththathana ...... thanathaana

246 - uyyaGnaanaththu nheRi (thiruththaNikai )
1232 - kaLLa meenach chuRavu (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanana thanhtha thaththa thanana thanhtha thaththa
     thanana thanhtha thaththa ...... thanathaana

250 - enai atainhtha (thiruththaNikai )
1236 - kuRaivathu inRi (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaana thaththana thaththana thaththana
     thaana thaththana thaththana thaththana
          thaana thaththana thaththana thaththana ...... thanathaana

252 - oalai itta (thiruththaNikai )
357 - aalam vaiththa (thiruvaanaikkaa )

2 santham similar to this:
thanaththana thanaththam thanaththana thanaththam
     thanaththana thanaththam ...... thanathaana

255 - karikkulzhal viriththum (thiruththaNikai )
269 - chinaththavar mutikkum (thiruththaNikai )

2 santham similar to this:
thanathanath thanathanath thanathanath thanathanath
     thanathanath thanathanath ...... thanathaana

261 - kiRi molzhi (thiruththaNikai )
409 - karimukak katakaLiRu (thiruvaruNai )

2 santham similar to this:
thanaththa thaththana thanathana thanathana
     thanaththa thaththana thanathana thanathana
          thanaththa thaththana thanathana thanathana ...... thanathaana

270 - chinath thilath thinai (thiruththaNikai )
276 - thotaththuLakkikaL (thiruththaNikai )

2 santham similar to this:
thaththanaath thanana thaththanaath thanana
     thaththanaath thanana ...... thanathaana

275 - thokkaRaak kutil (thiruththaNikai )
298 - vatta vaaL thana (thiruththaNikai )

2 santham similar to this:
thanana thaananam thanana thaananam
     thanana thaananam ...... thanathaana

279 - pakal iraavinum (thiruththaNikai )
1206 - ayil viloachanam (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanana thaththana thanana thaththana
     thanana thaththana ...... thanathaana

290 - malai mulaichchiyar (thiruththaNikai )
345 - patiRolzhukkamum (kaaGncheepuram )

2 santham similar to this:
thaanath thaththath thaththana thaththath ...... thanathaana

342 - koavaich chuththa (kaaGncheepuram )
1304 - vaan appu (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaththa thaththa thaaththa thaththa thaththa thaaththa
     thaththa thaththa thaaththa ...... thanathaana

349 - muththu rathnha chuuthra (kaaGncheepuram )
510 - machcha mechchu (chithamparam )

2 santham similar to this:
thaanath thaanana thaththana thaththana
     thaanath thaanana thaththana thaththana
          thaanath thaanana thaththana thaththana ...... thanathaana

366 - vaelaippoal vilzhi (thiruvaanaikkaa )
1317 - paachaththaal vilai (palzhamuthirchchoolai )

2 santham similar to this:
thaanathana thaanath thaanathana thaanath
     thaanathana thaanath ...... thanhthathaana

382 - aalavilzhi nheela (thiruvaruNai )
383 - paethaka viroatha (thiruvaruNai )

2 santham similar to this:
thanathana thanana thananhtha thaanana
     thanathana thanana thananhtha thaanana
          thanathana thanana thananhtha thaanana ...... thanathaana

386 - kari uri aravam (thiruvaruNai )
745 - nhiNamotu kuruthi (thiruppaathirippuliyuur )

2 santham similar to this:
thanathana thananam thanathana thananam
     thanathana thananam ...... thanathaana

388 - iraviyum mathiyum (thiruvaruNai )
389 - virakotu vaLai (thiruvaruNai )

2 santham similar to this:
thanathana thananaa thanathana thananaa
     thanathana thananaa ...... thanathaana

391 - keja nhatai matavaar (thiruvaruNai )
740 - ariyayan aRiyaathavar (vatukuur )

2 santham similar to this:
thanathananath thanathananath thanathananath thanathananath
     thanathananath thanathananath ...... thanathaana

407 - kamalamukap piRai (thiruvaruNai )
737 - paravuvarik kayal (thiruvathikai )

2 santham similar to this:
thaththa thaththathana thaththa thaththathana
     thaththa thaththathana thaththa thaththathana
          thaththa thaththathana thaththa thaththathana ...... thanhthathaana

423 - chukkilach churoNitha (thiruvaruNai )
814 - chiththi raththilumi (thiruviRkuti )

2 santham similar to this:
thanathanana thaana thanathanana thaana
     thanathanana thaanath ...... thanathaanaa

449 - kanakachapai maevum (chithamparam )
515 - paramakuru nhaatha (chithamparam )

2 santham similar to this:
thaththathana thaana thaththathana thaana
     thaththathana thaana ...... thanathaana

450 - kaiththaruNa choothi (chithamparam )
603 - puRputham (thiruchchenGkoatu )

2 santham similar to this:
thanananh thanaththa thanhtha thanananh thanaththa thanhtha
     thanananh thanaththa thanhtha ...... thanathaana

465 - paruvam paNai (chithamparam )
466 - mathavem kari (chithamparam )

2 santham similar to this:
thanathanhthana thanathanhthana thanathanhthana thaana
     thanathanhthana thanathanhthana thanathanhthana thaana
          thanathanhthana thanathanhthana thanathanhthana thaanath ...... thanathaana

467 - mukachanhthira puruvam (chithamparam )
850 - ithachanhthana pulzhuku (thiruppanhthaNai nhalluur )

2 santham similar to this:
thaththa thanna thayya thaththa thanna thayya
     thaththa thanna thayya ...... thanathaana

476 - aththan annai (chithamparam )
606 - katta mannum (kollimalai )

2 santham similar to this:
thaththathana thaanathana thaanathana thaanathana
     thaththathana thaanathana thaanathana thaanathana
          thaththathana thaanathana thaanathana thaanathana ...... thanathaana

503 - thaththai mayil (chithamparam )
566 - chuRRa kapatoatu (irathnakiri )

2 santham similar to this:
thaanaththana thaanaththana thaanaththana thaanaththana
     thaanaththana thaanaththana ...... thanathaana

507 - nheelak kulzhalaar (chithamparam )
741 - aaraththana paara (thiruththuRaiyuur )

2 santham similar to this:
thananaa thaththana thananaa thaththana
     thananaa thaththana ...... thanathaana

508 - pani poalath thuLi (chithamparam )
836 - ayilaar maikkatu (thirukkutavaayil )

2 santham similar to this:
thayyathana thaana thayyathana thaana
     thayyathana thaanath ...... thanathaana

530 - alli vilzhiyaalum (vaLLimalai )
531 - aiyumuRu nhoayum (vaLLimalai )

2 santham similar to this:
thayyaththa thaana thanhtha thayyaththa thaana thanhtha
     thayyaththa thaana thanhtha ...... thanathaana

532 - kai oththu vaalzhum (vaLLimalai )
533 - mullaikkum maaran (vaLLimalai )

2 santham similar to this:
thayyaththa thaaththa thayyaththa thaaththa
     thayyaththa thaaththa ...... thanathaana

534 - kaLLak kuvaal pai (vaLLimalai )
535 - vellikku veekkum (vaLLimalai )

2 santham similar to this:
thanathana thanhthana thanhtha thanhthana
     thanathana thanhthana thanhtha thanhthana
          thanathana thanhthana thanhtha thanhthana ...... thanathaana

540 - varaivil poy (vaLLimalai )
576 - karathala munGkuRi (viraalimalai )

2 santham similar to this:
thanathana thanhthath thanathana thanhthath
     thanathana thanhthath ...... thanathaana

551 - iLaiyavar nheGncha (thiruchiraappaLLi )
627 - piRar pukalzh inchoal (kunRakkuti )

2 santham similar to this:
thanana thaaththana thaanaa thaanana
     thanana thaaththana thaanaa thaanana
          thanana thaaththana thaanaa thaanana ...... thanhthathaana

559 - poruLin maeRpriya (thiruchiraappaLLi )
666 - athika raaypporu (vaeluur )

2 santham similar to this:
thaanaana thaana thaana thanathana
     thaanaana thaana thaana thanathana
          thaanaana thaana thaana thanathana ...... thanathaana

568 - cheeraana koala kaala (viraalimalai )
569 - paathaaLa maathi loaka (viraalimalai )

2 santham similar to this:
thananhthaath thananhthaath thananhthaath thananhthaath
     thananhthaath thanaththam ...... thanathaana

589 - itam paarththu (thiruchchenGkoatu )
1270 - malam thoal chalam (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaththa thanathanana thaththa thanathanana
     thaththa thanathanana ...... thanathaana

600 - ath thukirin nhal (thiruchchenGkoatu )
1245 - thath thanamum (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaththana thaththana thaththana thaththana
     thaththana thaththana ...... thanathaana
nhanhthavanaththil oar aaNti

602 - paththar kaNapriya (thiruchchenGkoatu )
1229 - kapparai kaikkoLa (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathana thanaththa thaana thanathana thanaththa thaana
     thanathana thanaththa thaana ...... thanathaana

610 - manaiyavaL nhakaikka (Gnaanamalai )
655 - aruvarai etuththa (vayiravivanam )

2 santham similar to this:
thanathana thayya thanathana thayya
     thanathana thayya ...... thanathaana

658 - kuvalayam malku (veLLikaram )
659 - poruvana kaLLa (veLLikaram )

2 santham similar to this:
thayya thayya thayya thayya
     thayya thayya ...... thanathaana

660 - kaLLam uLLa (veLLikaram )
661 - thoyyil cheyyil (veLLikaram )

2 santham similar to this:
thayyathana thaana thayyathana thaana
     thayyathana thaana ...... thanathaana

662 - illaiyena nhaaNi (veLLikaram )
663 - paiyaravu poalu (veLLikaram )

2 santham similar to this:
thanathana thaananh thaaththa thanathana thaananh thaaththa
     thanathana thaananh thaaththa ...... thanathaana

675 - puvipunal kaalum (thiruvaalanGkaatu )
676 - vativathu nheelam (thiruvaalanGkaatu )

2 santham similar to this:
thaanana thanhthana thanhtha thanhthana
     thaanana thanhthana thanhtha thanhthana
          thaanana thanhthana thanhtha thanhthana ...... thanathaana

707 - thoalzhamai koNtu (koatainhakar )
1180 - puuchaltharum kayalum (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaanaththa thaana thanhtha thaanaththa thaana thanhtha
     thaanaththa thaana thanhtha ...... thanathaana

709 - vaachiththa nhuul (koatainhakar )
1242 - cheeRittu ulaavu (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathaanhtha thaththa thanana thaththath
     thanhtha thaththa thanhtha ...... thanathaana

718 - kuthipaaynhthi raththam (mathuraanhthakam )
719 - chayila anGkanaikku (mathuraanhthakam )

2 santham similar to this:
thanathana thaana thaanana, thanathana thaana thaanana
     thanathana thaana thaanana ...... thanathaana

728 - atalvati vaelkaL (thiruvaamaaththuur )
1218 - iru kulzai meethu (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanhtha thaththana thaanaathana thanhtha thaththana thaanaathana
     thanhtha thaththana thaanaathana ...... thanathaana

729 - kaNka yaRpiNai (thiruvaamaaththuur )
1159 - chem kanal pukai (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaana thaana thanhtha thanhtha, thaana thaana thanhtha thanhtha
     thaana thaana thanhtha thanhtha ...... thanathaana

734 - aaRum aaRum (thaevanuur )
735 - thaarakaachuran charinhthu (thaevanuur )

2 santham similar to this:
thanana thaththanath thanana thaththanath
     thanana thaththanath ...... thanathaana

758 - kaRuvi maikkaNi (thiruvaraththuRai )
794 - pakaru muththamilzh (thiruvitaikkalzhi )

2 santham similar to this:
thanathana thanathana thanhtha thaanana
     thanathana thanathana thanhtha thaanana
          thanathana thanathana thanhtha thaanana ...... thanhthathaana

764 - alaikatal chilai (cheekaalzhi )
1011 - urai tharu para chamaya (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaanathana thaana thaththa thaanathana thaana thaththa
     thaanathana thaana thaththa ...... thanathaana

786 - chuulam ena oatu (thirukkatavuur )
1189 - maaRuporu kaalan (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaana thananhthana thaana thananhthana
     thaana thananhthana ...... thanathaana

790 - eeLai churanGkuLir (paakai )
1262 - paara nhaRunGkulzhal (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanaththa thaanana thanathana thanathana
     thanaththa thaanana thanathana thanathana
          thanaththa thaanana thanathana thanathana ...... thanathaana

797 - perukka maakiya (thiruvitaikkalzhi )
838 - thotuththa nhaaLmuthal (valivalam )

2 santham similar to this:
thanana thanhthananh thanathana thanathana
     thanana thanhthananh thanathana thanathana
          thanana thanhthananh thanathana thanathana ...... thanathaana

825 - urai olzhinhthu (thriyampakapuram )
845 - mukara vaNtelzhu (thirupperunhthuRai )

2 santham similar to this:
thanathana thanathana thanathana thanathana
     thaththath thaththana thaththath thaththana ...... thanhthathaana

862 - thanunhuthal veyar (thiripuvanam )
1014 - patithanil uRavenum (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanhthathanath thaanathanath thanhthathanath thaanathanath
     thanhthathanath thaanathanath ...... thanathaana

863 - inhthukathir (kumpakoaNam )
864 - thumpi mukaththaanai (kumpakoaNam )

2 santham similar to this:
thanaththa thanhthana thanathana thanhthath
     thanaththa thanhthana thanathana thanhthath
          thanaththa thanhthana thanathana thanhthath ...... thanathaana

868 - kaRuththa kuGnchiyum (kumpakoaNam )
955 - uraiththa champrama (thanichchayam )

2 santham similar to this:
thanaththa thanhthana thaanana thaanana
     thanaththa thanhthana thaanana thaanana
          thanaththa thanhthana thaanana thaanana ...... thanathaana

869 - cheniththitum chalam (kumpakoaNam )
945 - manaththirainhthelzhu (avinhaachi )

2 santham similar to this:
thanana thanhthana thaanaa thaanana
     thanana thanhthana thaanaa thaanana
          thanana thanhthana thaanaa thaanana ...... thanathaana

876 - makara kuNtala meethae (thiruvalaGnchulzhi )
1141 - uRavu chinGkikaL (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaanathana thaaththa thaanathana thaaththa
     thaanathana thaaththa ...... thanathaana

901 - aaram mulai kaatti (vayaluur )
1279 - veeNai ichai (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathaanath thanathaana thanathaanath ...... thanathaana

923 - mathiyaal viththakan (karuvuur )
943 - iRavaamaR piRavaamal (avinhaachi )

2 santham similar to this:
thaana thaththana thaanaa thanaathana
     thaana thaththana thaanaa thanaathana
          thaana thaththana thaanaa thanaathana ...... thanhthathaana

992 - poatha nhirkkuNa (pothuppaatalkaL )
993 - oathu muththamilzh (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaana thaaththana thaaththana thaana thaaththana thaaththana
     thaana thaaththana thaaththana ...... thanathaanaa

995 - aavi kaappathu (pothuppaatalkaL )
996 - aekamaay palavaay (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathanana thaana thanhtha thanhtha
     thanathanana thaana thanhtha thanhtha
          thanathanana thaana thanhtha thanhtha ...... thanathaana

1016 - kukaiyil nhavanhaathar (pothuppaatalkaL )
1017 - malzaiyaLaka paaram (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaththaanath thaaththath thanathana
     thaththaanath thaaththath thanathana
          thaththaanath thaaththath thanathana ...... thanathaana

1018 - kaRpaar mey (pothuppaatalkaL )
1019 - chiRRu aayak kuutta (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaththa thanathanana thaanath thaana
     thaththa thanathanana thaanath thaana
          thaththa thanathanana thaanath thaanath ...... thanathaana

1022 - muththu maNipaNi (pothuppaatalkaL )
1023 - vitta pulzhukupani (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaana thaana thanaththam thaana thaana thanaththam
     thaana thaana thanaththam ...... thanathaana

1031 - kaathil oalai (pothuppaatalkaL )
1032 - kaar ulaavu kulzhaRkum (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaanaththa thaanaththa thaanaththa thaanaththa
     thaanaththa thaanaththa ...... thanathaana

1033 - thoatu uRRa kaathu (pothuppaatalkaL )
1034 - thoalaththiyaal (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanana thanana thaaththana, thanana thanana thaaththana
     thanana thanana thaaththana ...... thanathaana

1055 - chariyum avala (pothuppaatalkaL )
1056 - makaLu manaivi thaay (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanana thaaththana thanana thaaththana
     thanana thaaththana ...... thanhthathaana

1057 - kutarum nheer kolzhu (pothuppaatalkaL )
1058 - pothuvathaayth thani (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanaththa thanhthanam thanaththa thanhthanam
     thanaththa thanhthanam ...... thanathaana

1070 - purakka vanhtha (pothuppaatalkaL )
1071 - perukka nheGnchu (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thananhtha thaananh thanhthana thanathana ...... thanathaana

1072 - irunhtha veetum (pothuppaatalkaL )
1073 - kalanhtha maathum (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathana thanathana thaththath thaththath
     thaanhthaanh ...... thanathaana

1078 - kotiyana piNi (pothuppaatalkaL )
1079 - chutaroLi kathiravan (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathana thaththa thanhtha thanathana thaththa thanhtha
     thanathana thaththa thanhtha ...... thanathaana

1080 - kutam ena oththa (pothuppaatalkaL )
1081 - mataviyar echchil (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathanana thaaththa thanathanana thaaththa
     thanathanana thaaththa ...... thanathaana

1089 - iruvinaikaL eettum (pothuppaatalkaL )
1090 - uRavin muRaiyoar (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanhthananh thanhthananh thanhthananh thanhthananh
     thanhthananh thanhthananh ...... thanathaana

1100 - anGkathan kaNtakan (pothuppaatalkaL )
1101 - thanhthamum thunpa (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanhthanaa thanathananh thanhthanaa thanathananh
     thanhthanaa thanathananh ...... thanathaana

1102 - umparaar amuthu (pothuppaatalkaL )
1103 - vaNtuthaan mika (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaananaa thaththanath thaananaa thaththanath
     thaananaa thaththanath ...... thanathaana

1105 - koala kaalaththai (pothuppaatalkaL )
1106 - Gnaalamoatu oppa (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thanathanaa thanathananh thanathanaa thanathananh
     thanathanaa thanathananh ...... thanathaana

1107 - karavuchaer makaLir (pothuppaatalkaL )
1108 - vativavael thanai (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaththathana thaanaana thaththathana thaanaana
     thaththathana thaanaana ...... thanathaana

1109 - kattam uRu nhoay (pothuppaatalkaL )
1110 - pakkam uRa nhaeraana (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thaththanath thaththathana thaththanath thaththathana
     thaththanath thaththathana ...... thanathaana

1114 - thaththuvaththuch cheyal (pothuppaatalkaL )
1115 - makkaL okkal (pothuppaatalkaL )

2 santham similar to this:
thayyathanath thanathaanaa thananathanath ...... thanathaanaa

1326 - oaruru vaaki (thiruvelzhukuuRRirukkai )
1327 - chaiva muthal (mathurai )


This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org