sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

25 santham similar to this:
तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

43 - कळपम् ऒऴुकिय (तिरुच्चॆन्तूर् )
163 - तकर नऱुमलर् (पऴनि )
191 - मुरुकु चॆऱिकुऴल् मुकिल् (पऴनि )
292 - मुकिलुम् इरवियुम् (तिरुत्तणिकै )
367 - कुमर कुरुपर कुणतर (तिरुवरुणै )
368 - अरुव मिटैयॆऩ (तिरुवरुणै )
369 - करुणै चिऱितुम् (तिरुवरुणै )
370 - तुकिलु म्रुकमत (तिरुवरुणै )
371 - मकर मॆऱिकटल् (तिरुवरुणै )
372 - मुकिलै यिकल् (तिरुवरुणै )
373 - मुरुकु चॆऱिकुऴल् चॊरु (तिरुवरुणै )
374 - विटमुम् अमुतमुम् (तिरुवरुणै )
605 - कॊटिय मऱलि (तिरुच्चॆङ्कोटु )
691 - इकल वरुतिरै (तिरुमयिलै )
821 - करमु मुळरियिऩ् (तिरुवारूर् )
903 - इलकु मुलैविलै (वयलूर् )
908 - कुरुति किरुमिकळ् (वयलूर् )
930 - कुरुवुम् अटियवर् (नॆरुवूर् )
1001 - इलकि यिरुकुऴै (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1002 - कटलै पयऱॊटु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1003 - कमल कुमिळित (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1004 - तचैयुम् उतिरमुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1005 - नॆटिय वट (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1006 - पकिर निऩैवॊरु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1007 - मुरुकु चॆऱिकुऴलविऴ् तर (पॊतुप्पाटल्कळ् )

19 santham similar to this:
तऩऩ ताऩ ताऩाऩ तऩऩ ताऩ ताऩाऩ
     तऩऩ ताऩ ताऩाऩ ...... तऩताऩ

244 - उटलि ऩूटु (तिरुत्तणिकै )
435 - पुलैयऩाऩ (तिरुवरुणै )
577 - करिपुरारि कामारि (विरालिमलै )
637 - अलकिऩ् माऱु (कतिर्कामम् )
694 - कटिय वेक (तिरुमयिलै )
765 - इरतमाऩ तेऩ् (चीकाऴि )
912 - तिरु उरूप नेराक (वयलूर् )
1043 - अकल नीळम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1044 - अटै पटातु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1045 - अमल वायु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1046 - अयिलिऩ् वाळि (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1047 - इरतमाऩ वाय् ऊऱल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1048 - कुरुति तोलिऩाल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1049 - चुरुति ऊटु केळातु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1050 - तॊट अटातु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1051 - निलविल् मारऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1052 - मऩ कपाट (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1053 - अतल चेटऩाराट (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1054 - कुरुति मूळै (पॊतुप्पाटल्कळ् )

12 santham similar to this:
तऩतऩन् तत्तत् तत्तऩ तत्तम्
     तऩतऩन् तत्तत् तत्तऩ तत्तम्
          तऩतऩन् तत्तत् तत्तऩ तत्तम् ...... तऩताऩ

309 - अति मतम् कक्क (काञ्चीपुरम् )
310 - कऩक तम्पत्तै (काञ्चीपुरम् )
311 - चॆटियुटम् पत्ति (काञ्चीपुरम् )
312 - कऩ क्रवुञ्चत्तिल् (काञ्चीपुरम् )
313 - तॆरियल् अम् चॆच्चै (काञ्चीपुरम् )
314 - पुऩ मटन्तैक्कु (काञ्चीपुरम् )
315 - कऱै इलङ्कुम् (काञ्चीपुरम् )
316 - चॆऱितरुम् चॆप्पत्तु (काञ्चीपुरम् )
317 - अरि अयऩ् पुट्पि (काञ्चीपुरम् )
318 - कऩि तरुम् कॊक्कु (काञ्चीपुरम् )
319 - तचैतुऱुन् तॊक्कु (काञ्चीपुरम् )
320 - पुरैपटुञ् चॆऱ्‌ऱ (काञ्चीपुरम् )

10 santham similar to this:
तऩऩत् तऩऩत् तऩऩत् तऩऩत्
     तऩऩत् तऩऩत् ...... तऩताऩ

105 - अणिपट्टु अणुकि (पऴनि )
118 - इरु चॆप्पॆऩ (पऴनि )
164 - तकैमैत् तऩियिल् (पऴनि )
177 - पुटैचॆप् पॆऩ (पऴनि )
239 - अमैवुऱ्‌ऱु अटैय (तिरुत्तणिकै )
265 - कुवळैक् कणै (तिरुत्तणिकै )
285 - पॊरियप् पॊरिय (तिरुत्तणिकै )
565 - कयलैच् चरुवि (इरत्ऩकिरि )
792 - अऩल् अप्पु अरि (तिरुविटैक्कऴि )
831 - उरमुऱ्‌ ऱिरु (ऎट्टिकुटि )

10 santham similar to this:
ताऩा ताऩा ताऩा ताऩा
ताऩा ताऩत् ...... तऩताऩ
चीरा रूरिऱ्‌ ...... पॆरुवाऴ्वे
तेवे तेवप् ...... पॆरुमाळे.

433 - पालाय् नूलाय् (तिरुवरुणै )
599 - तामा ताम आलापा (तिरुच्चॆङ्कोटु )
816 - कूचाते पार् (तिरुवारूर् )
817 - कूर्वाय् नाराय् (तिरुवारूर् )
818 - पालो तेऩो पाको (तिरुवारूर् )
1038 - ऊऩे ताऩाय् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1039 - चावा मूवा वेळे (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1040 - नाराले तोल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1041 - माता वोटे (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1042 - वाराय् पेताय् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

10 santham similar to this:
तत्ता तत्ता तत्ता तत्ता
     तत्ता तत्तत् ...... तऩताऩ

595 - मॆय्च् चार्वु अऱ्‌ऱे (तिरुच्चॆङ्कोटु )
768 - कट्कामक्रोत (चीकाऴि )
1116 - उऱ्‌पातम् पू (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1117 - ऎऱ्‌ऱा वऱ्‌ऱा (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1118 - चॆट्टाकत् तेऩै (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1119 - पट्टु आटैक्के (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1120 - पत्तु एऴु ऎट्टु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1121 - पॊऱ्‌को वैक्के (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1122 - पॊऱ्‌ पूवै (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1123 - मॆय्क्कूणैत् तेटि (पॊतुप्पाटल्कळ् )

7 santham similar to this:
तऩतऩऩ ताऩ तन्त तऩतऩऩ ताऩ तन्त
     तऩतऩऩ ताऩ तन्त ...... तऩताऩ

110 - अवऩितऩिले (पऴनि )
134 - करुविऩ् उरुवाकि (पऴनि )
161 - चुरुळळक पार (पऴनि )
195 - वऩितै उटल् (पऴनि )
220 - तरुवर् इवर् (चुवामिमलै )
648 - वरुपवर्कळ् ओलै (कतिर्कामम् )
692 - इणैयतु इलताम् (तिरुमयिलै )

7 santham similar to this:
ताऩतऩ ताऩ तन्त ताऩतऩ ताऩ तन्त
     ताऩतऩ ताऩ तन्त ...... तऩताऩ

232 - वातमॊटु चूलै (चुवामिमलै )
545 - नील मयिल् चेरुम् (पेऱैनकर् )
611 - आतिमक मायि (ऊतिमलै )
703 - आतिमुतऩ् नाळिल् (कोटैनकर् )
704 - चालनॆटु नाळ् (कोटैनकर् )
1310 - चीलमुळ तायर् (पऴमुतिर्च्चोलै )
1311 - वीर मतऩ् नूल् (पऴमुतिर्च्चोलै )

7 santham similar to this:
ताऩतऩ तत्त ताऩतऩ तत्त
     ताऩतऩ तत्त ...... तऩताऩ
वाऴ्वोटु चिऱक्क अरुळ्वाये
वळमुटऩ् वाऴ अरुळ्वाये

743 - कोल मऱै (तिरुनावलूर् )
957 - आऩैमुकवऱ्‌कु (मतुरै )
1024 - एटुमलर् उऱ्‌ऱ (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1025 - चीतमलम् वॆप्पु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1026 - तोटु पॊरु मै (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1027 - तोतकम् मिकुत्त (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1319 - वार्कुऴैयै (पऴमुतिर्च्चोलै )

6 santham similar to this:
तऩऩ तऩऩ तऩऩ तऩऩ
     तऩऩ तऩऩ ...... तऩताऩ
वेल् मुरुका वेल् वेल्; वेल् मुरुका वेल् वेल्
वेल् मुरुका वेल् वेल्; वेल् मुरुका वेल् वेल्

129 - करिय पॆरिय (पऴनि )
165 - तमरुम् अमरुम् (पऴनि )
168 - तिमिर उतति (पऴनि )
1064 - कुरुति ऒऴुकि (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1065 - तुयरम् अऱु निऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1066 - पणिकळ् पणमुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

6 santham similar to this:
तऩत्तत्तत् तऩत्तत्तत् तऩत्तत्तत् तऩत्तत्तत्
     तऩत्तत्तत् तऩत्तत्तत् ...... तऩताऩ

323 - इतत्तुप् पऱ्‌ऱि (काञ्चीपुरम् )
324 - ऎऩक्कुच्चऱ्‌ऱु (काञ्चीपुरम् )
325 - इऱैच्चिप् पऱ्‌ऱु (काञ्चीपुरम् )
326 - कटत्तैप् पऱ्‌ऱु (काञ्चीपुरम् )
327 - करुप् पऱ्‌ऱिप् परुत्तु (काञ्चीपुरम् )
328 - कऱुक्कप् पऱ्‌ऱु (काञ्चीपुरम् )

6 santham similar to this:
तऩऩ तात्तऩ तऩऩ तात्तऩ
     ताऩा ताऩा ताऩा ताऩा ...... तऩताऩ

554 - कुमुत वाय्क्कऩि (तिरुचिराप्पळ्ळि )
1059 - कवटु कोत्तॆऴुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1060 - परुतियाय्प् पऩि (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1061 - मुतलि याक्कै (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1062 - वरुक वीट्टु ऎऩुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1063 - मऱलि पोऱ्‌चिल (पॊतुप्पाटल्कळ् )

5 santham similar to this:
तऩऩ ताऩऩ ताऩऩ ताऩऩ
     तऩऩ ताऩऩ ताऩऩ ताऩऩ
          तऩऩ ताऩऩ ताऩऩ ताऩऩ ...... तऩताऩ

130 - करिय मेकमतो (पऴनि )
384 - अमुतम् ऊऱु चॊल् (तिरुवरुणै )
385 - उरुकुम् मामॆऴुकाक (तिरुवरुणै )
837 - चुरुतियाय् (तिरुक्कुटवायिल् )
887 - चॊरियु मामुकिल् (तिरुवैयाऱु )

5 santham similar to this:
तऩतऩ तन्त तऩतऩ तन्त
     तऩतऩ तन्त ...... तऩताऩ

132 - करुकि अकऩ्ऱु (पऴनि )
401 - इरुविऩै अञ्च (तिरुवरुणै )
560 - पॊरुळ्कवर् चिन्तै (तिरुचिराप्पळ्ळि )
851 - इरुविऩैयञ्च (तिरुप्पन्तणै नल्लूर् )
991 - तिरुकु चॆऱिन्त (विचुवै )

5 santham similar to this:
तऩतऩऩ ताऩ तत्त तऩतऩऩ ताऩ तत्त
तऩतऩऩ ताऩ तत्त ...... तऩताऩ
वेल् मुरुका वेल् वेल्; वेल् मुरुका वेल् वेल्
वेल् मुरुका वेल् वेल्; वेल् मुरुका वेल् वेल्

216 - चरण कमलालयत्तिल् (चुवामिमलै )
379 - तरुण मणि (तिरुवरुणै )
380 - मुऴुकिवट (तिरुवरुणै )
381 - वटवै अऩल् ऊटु (तिरुवरुणै )
693 - कळपम् मणि आरम् (तिरुमयिलै )

5 santham similar to this:
तऩत्तऩत् तऩत्तऩत् तऩत्तऩत् तऩत्तऩत्
     तऩत्तऩत् तऩत्तऩत् ...... तऩताऩ

241 - अरुक्कि मॆत्तॆऩ (तिरुत्तणिकै )
254 - कटऱ्‌चॆकत् तटक्कि (तिरुत्तणिकै )
258 - कऩत्त अऱ (तिरुत्तणिकै )
280 - परुत्तपऱ्‌ चिरत्तिऩै (तिरुत्तणिकै )
954 - इलैच्चुरुट् कॊटु (तऩिच्चयम् )

4 santham similar to this:
तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

7 - अरुक्कु मङ्कैयर् (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम् )
8 - उऩैत् तिऩम् (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम् )
19 - वटत्तै मिञ्चिय (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम् )
237 - विरित्त पैङ्कुऴल् (चुवामिमलै )

4 santham similar to this:
तऩतऩत् ताऩऩत् तऩतऩत् ताऩऩत्
     तऩतऩत् ताऩऩत् ...... तऩताऩ

131 - करियिणै कोटॆऩ (पऴनि )
376 - कयल् विऴित्तेऩ् (तिरुवरुणै )
377 - कऱुवु मिक्कु आवि (तिरुवरुणै )
378 - परियकैप् पाचम् (तिरुवरुणै )

4 santham similar to this:
तऩतऩ तत्तत् तऩन्त तन्तऩ
     तऩतऩ तत्तत् तऩन्त तन्तऩ
          तऩतऩ तत्तत् तऩन्त तन्तऩ ...... तन्तताऩ

137 - कलवियि लिच्चि (पऴनि )
184 - मुकिलळकत्तिल् (पऴनि )
1012 - इम किरि मत्तिल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1013 - मुकमुम् मिऩुक्कि (पॊतुप्पाटल्कळ् )

4 santham similar to this:
तऩत्ततऩत् तऩत्ततऩत्
     तऩत्ततऩत् तऩत्ततऩत्
          तऩत्ततऩत् तऩत्ततऩत् ...... तऩताऩ

142 - कऩत्तिऱुकि (पऴनि )
149 - कुऱित्तमणि (पऴनि )
1020 - इरुट् कुऴलै (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1021 - विऩैत् तिरळुक्कु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

4 santham similar to this:
तऩऩ तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ
     तऩऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

147 - कुऴल् अटवि (पऴनि )
214 - कुमर कुरुपर मुरुक चरवण (चुवामिमलै )
404 - इऱुकु मणि मुलै (तिरुवरुणै )
613 - करुटऩ् मिचैवरु (कुरुटिमलै )

4 santham similar to this:
तऩतऩऩ तऩतऩऩ तऩतऩऩ तऩतऩऩ
     तऩतऩऩ तऩतऩऩ ...... तऩताऩ

190 - मुरुकुचॆऱि कुऴलविऴ (पऴनि )
1094 - कुतऱुम् मुऩै अऱिवु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1095 - वतै पऴक मऱलि (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1096 - विटमळवि यरिपरवु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

4 santham similar to this:
तऩत्तऩ ताऩम् तऩत्तऩ ताऩम्
     तऩत्तऩ ताऩम् ...... तऩताऩ

249 - ऎऩक्कॆऩ यावुम् (तिरुत्तणिकै )
284 - पॆरुक्क उपायम् (तिरुत्तणिकै )
289 - मरुक्कुल मेवुम् (तिरुत्तणिकै )
301 - विऩैक्कु इऩमाकुम् (तिरुत्तणिकै )

4 santham similar to this:
तऩऩ ताऩऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩऩ ताऩऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩऩ ताऩऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

260 - किरि उलाविय (तिरुत्तणिकै )
738 - विटमुम् वेलऩ (तिरुवतिकै )
1008 - इलकु वेलॆऩु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1009 - मुरुकु उलाविय कुऴल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

4 santham similar to this:
तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ तऩऩ
     तऩतऩ तऩऩ ...... तऩताऩ

304 - ऎऴुतिकऴ् पुवऩ (कुऩ्ऱुतोऱाटल् )
493 - ऎऴुकटल् मणलै (चितम्परम् )
1075 - तिरिपुरम् अतऩै (मरुतमलै )
1076 - पुऴुककिल् कळपम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

4 santham similar to this:
ताऩतऩ ताऩतऩ ताऩतऩ ताऩतऩ
     ताऩतऩ ताऩतऩ ...... तऩताऩ

445 - वीऱु पुऴुकाऩ पऩि (तिरुवरुणै )
699 - आतवित पारमुलै (कोचैनकर् )
842 - नील मुकिल् आऩ (कोटि .. कुऴकर् कोयिल् )
1243 - चूतिऩुण वाचै (पॊतुप्पाटल्कळ् )

4 santham similar to this:
तान्तऩ ताऩतऩ तान्तऩ ताऩतऩ
     तान्तऩ ताऩतऩ ...... तऩताऩ

501 - चान्तुटऩे पुऴुकु (चितम्परम् )
527 - कोङ्किळ नीरिळक (तिरुवेङ्कटम् )
528 - चान्तमिल् मोकवॆरि (तिरुवेङ्कटम् )
1240 - चाङ्करि पाटियिट (पॊतुप्पाटल्कळ् )

4 santham similar to this:
तन्ताऩ तन्त तन्ताऩ तन्त
तन्ताऩ तन्त ...... तऩताऩ
चॆङ्कोट मर्न्त ...... पॆरुमाळे
मङ्काम लुऩ्ऱ ...... ऩरुळ्ताराय्

585 - अऩ्पाक वन्तु (तिरुच्चॆङ्कोटु )
586 - पन्तु आटि अम् कै (तिरुच्चॆङ्कोटु )
587 - वण्टार् मतङ्कळ् (तिरुच्चॆङ्कोटु )
904 - ऎऩ्ऩाल् पिऱक्कवुम् (वयलूर् )

4 santham similar to this:
तऩतऩऩ ताऩतत्त तऩतऩऩ ताऩतत्त
     तऩतऩऩ ताऩतत्त ...... तऩताऩ

1097 - ऎऴुपिऱवि नीर्निल (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1098 - नटै उटैयिले (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1099 - मटल् अविऴ् चरोरुक (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1112 - चुट्टतुपोल् आचै (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
तऩतऩऩ ताऩ तऩतऩऩ ताऩ
     तऩतऩऩ ताऩ ...... तऩताऩ

5 - विटमटैचु वेलै (विनायकर् )
542 - ऎऴुकु निऱै नापि (तिरुक्कऴुक्कुऩ्ऱम् )
686 - करिय मुकिल् पोलुम् (तिरुवॊऱ्‌ऱियूर् )

3 santham similar to this:
तत्तत्तऩ तत्तत् तऩतऩ
     तत्तत्तऩ तत्तत् तऩतऩ
          तत्तत्तऩ तत्तत् तऩतऩ ...... तऩताऩ

6 - मुत्तैत्तरु (तिरुवरुणै )
896 - तॊक्कैक् कऴुवि (अत्तिक्करै )
1172 - पत्तित् तरळ (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
तऩऩ ताऩऩ तन्तऩ तन्तऩ
     तऩऩ ताऩऩ तन्तऩ तन्तऩ
          तऩऩ ताऩऩ तन्तऩ तन्तऩ ...... तऩताऩ

27 - अळक पारमलैन्तु (तिरुच्चॆन्तूर् )
40 - कमल मातुटऩ् (तिरुच्चॆन्तूर् )
1177 - पुकरिल् चेवल (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
तऩत्तन्तम् तऩत्तन्तम्
     तऩत्तन्तम् तऩत्तन्तम्
          तऩत्तन्तम् तऩत्तन्तम् ...... तऩताऩा

41 - करिक्कॊम्पम् (तिरुच्चॆन्तूर् )
42 - करुप्पम् तङ्कु (तिरुच्चॆन्तूर् )
49 - कुऴैक्कुम् चन्तऩ (तिरुच्चॆन्तूर् )

3 santham similar to this:
तन्ततऩ ताऩ तन्ततऩ ताऩ
     तन्ततऩ ताऩ ...... तऩताऩ

45 - कऩ्ऱिलुऱु माऩै (तिरुच्चॆन्तूर् )
754 - अञ्चुवित पूतमुम् (निम्पपुरम् )
938 - चन्तितॊऱुम् नाणम् (चिङ्कै )

3 santham similar to this:
तऩताऩ तन्त तऩताऩ तन्त
     तऩताऩ तन्त ...... तऩताऩ

99 - विति पोलुम् उन्तु (तिरुच्चॆन्तूर् )
101 - विऱल्मारऩ् ऐन्तु (तिरुच्चॆन्तूर् )
348 - मयल् ओतुम् (काञ्चीपुरम् )

3 santham similar to this:
ताऩ ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ
     ताऩ ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ
          ताऩ ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ ...... तऩताऩ

113 - आलकालम् ऎऩ (पऴनि )
597 - आलकाल पटप्पै (तिरुच्चॆङ्कोटु )
952 - ईर मोटु चिरित्तु (कीरऩूर् )

3 santham similar to this:
तऩऩ तन्तऩ ताऩऩ ताऩऩ
     तऩऩ तन्तऩ ताऩऩ ताऩऩ
          तऩऩ तन्तऩ ताऩऩ ताऩऩ ...... तऩताऩ

198 - वितम् इचैन्तु (पऴनि )
852 - ऎकिऩि ऩम्पऴि (तिरुप्पन्तणै नल्लूर् )
872 - मऩमॆऩुम् पॊरुळ् (चिवपुरम् )

3 santham similar to this:
तऩतऩ तऩन्त ताऩ तऩतऩ तऩन्त ताऩ
     तऩतऩ तऩन्त ताऩ ...... तऩताऩ

205 - इरुविऩै पुऩैन्तु (चुवामिमलै )
434 - पुणर्मुलै मटन्तै (तिरुवरुणै )
1322 - मलरणै ततुम्प (पऴमुतिर्च्चोलै )

3 santham similar to this:
तऩऩा तऩत्त तऩऩा तऩत्त
     तऩऩा तऩत्त ...... तऩताऩ

230 - मरुवे चॆऱित्त (चुवामिमलै )
1068 - ऒऴु कूऩिरत्तम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1069 - करुवाय् वयिऱ्‌ऱिल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ
मुरुकैय्या मुरुकैय्या मुत्तु कुमरऩ् नी ऐया
मुरुकैय्या मुरुकैय्या मुत्तु कुमरऩ् नी ऐया

240 - अरकर चिवऩ् अरि (तिरुत्तणिकै )
523 - ऒरुपतुम् इरुपतुम् (श्री चैलम् तिरुमलै )
751 - तिरुमॊऴि (विरुत्ताचलम् )

3 santham similar to this:
तऩत्त ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ
     तऩत्त ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ
          तऩत्त ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ ...... तऩताऩ

248 - ऎलुप्पु नाटिकळ् (तिरुत्तणिकै )
273 - तिरुट्टु नारिकळ् (तिरुत्तणिकै )
429 - तिरुट्टु वाणिप (तिरुवरुणै )

3 santham similar to this:
ताऩा तऩत्ततऩ ताऩा तऩत्ततऩ
     ताऩा तऩत्ततऩ ...... तऩताऩ

267 - कूर्वेल् पऴित्त (तिरुत्तणिकै )
505 - नाटा पिऱप्पु (चितम्परम् )
984 - वाऩोर् वऴुत्तुऩतु (इरामेचुरम् )

3 santham similar to this:
तऩतऩ तत्तत् तऩन्त तन्तऩ
     तऩतऩ तत्तत् तऩन्त तन्तऩ
          तऩतऩ तत्तत् तऩन्त तन्तऩ ...... तऩताऩ

321 - चलमलम् विट्ट (काञ्चीपुरम् )
322 - तलै वलैयत्तु (काञ्चीपुरम् )
420 - चिलैनुतल् वैत्तु (तिरुवरुणै )

3 santham similar to this:
तत्तत् तत्तत् तत्तत् तत्तत्
     तत्तत् तत्तत् ...... तऩताऩ

331 - अऱ्‌ऱैक् कऱ्‌ऱै (काञ्चीपुरम् )
332 - चुत्तच् चित्त (काञ्चीपुरम् )
334 - तत्तित् तत्ति (काञ्चीपुरम् )

3 santham similar to this:
तऩतऩ तऩतऩ तान्त ताऩऩ
     तऩतऩ तऩतऩ तान्त ताऩऩ
          तऩतऩ तऩतऩ तान्त ताऩऩ ...... तऩताऩ

365 - परिमळम् मिक उळ (तिरुवाऩैक्का )
696 - निरैतरु मणियणि (तिरुमयिलै )
874 - तरैयिऩिल् वॆकुवऴि (कून्तलूर् )

3 santham similar to this:
तऩऩा तऩऩा तऩऩा तऩऩा
     तऩऩा तऩऩा ...... तऩताऩ

421 - चिवमातुटऩे (तिरुवरुणै )
830 - विऴुतातॆऩवे (नाकप्पट्टिऩम् )
847 - ऎरुवाय् करुवाय् (तिरुवीऴिमिऴलै )

3 santham similar to this:
तऩतात्त तय्य तऩतात्त तय्य
     तऩतात्त तय्य ...... तऩताऩ

477 - इरुळ् काट्टु (चितम्परम् )
538 - कुटिवाऴ्क्कै (वळ्ळिमलै )
1230 - कलैकोट्टु वल्लि (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
ताऩऩ तन्तऩ तात्तऩ ताऩऩ तन्तऩ तात्तऩ
     ताऩऩ तन्तऩ तात्तऩ ...... तऩताऩ

582 - मेकम् ऎऩुम् कुऴल् (विरालिमलै )
999 - पोतिल् इरुन्तु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1000 - वेटर् चॆऴुन्तिऩै (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
तऩतऩा तत्त तऩतऩा तत्त
     तऩतऩा तत्त ...... तऩताऩ

645 - मरु अऱा वॆऱ्‌ऱि (कतिर्कामम् )
1084 - करुतिये मॆत्त (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1085 - कॊलैयिले मॆत्त (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
ताऩ तन्तऩ ताऩा ताऩऩ
     ताऩ तन्तऩ ताऩा ताऩऩ
          ताऩ तन्तऩ ताऩा ताऩऩ ...... तऩताऩ

701 - तोटु उऱुम् कुऴै (माटम्पाक्कम् )
998 - नालिरण्टितऴाले (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1181 - पूचल् वन्तिरु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
ताऩ तन्ततऩ ताऩ तन्ततऩ
     ताऩ तन्ततऩ ताऩ तन्ततऩ
          ताऩ तन्ततऩ ताऩ तन्ततऩ ...... तन्तताऩ

762 - मूल मुण्टकऩु पूति (तिरुनल्लूर् )
855 - तेऩिरुन्त इतऴार् (तिरुप्पन्तणै नल्लूर् )
898 - ईयॆऱुम्पु नरि (वालिकॊण्टपुरम् )

3 santham similar to this:
ताऩतऩ तन्त ताऩतऩ तन्त
     ताऩतऩ तन्त ...... तऩताऩ

867 - मालैतऩिल् वन्तु (कुम्पकोणम् )
970 - वेऩिऩ् मतऩ् ऐन्तु (श्री पुरुषमङ्कै )
1318 - वातिऩै अटर्न्त (पऴमुतिर्च्चोलै )

3 santham similar to this:
ताऩत्तत् ताऩऩ ताऩऩ
     ताऩत्तत् ताऩऩ ताऩऩ
          ताऩत्तत् ताऩऩ ताऩऩ ...... तऩताऩ

877 - तोटुऱ्‌ऱुक् कातळ (तिरुप्पऴैयाऱै )
975 - एटुक्कॊत् तारलर् (तिरुक्कुऱ्‌ऱालम् )
976 - वेतत्तिऱ्‌ केळ्वि (तिरुक्कुऱ्‌ऱालम् )

3 santham similar to this:
तऩतऩ ताऩत् तऩतऩ ताऩत्
     तऩतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

934 - परिवुऱु नारऱ्‌ऱु (चेलम् )
1082 - करु मयल् एऱि (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1083 - कुटल् इटै तीतु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
ताऩ ताऩ ताऩाऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

1028 - काति मोति (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1029 - कूऱुम् मार वेळ् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1030 - पेरवा अऱा (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
ताऩन् तऩतऩ ताऩन् तऩतऩ
     ताऩन् तऩतऩ ...... तऩताऩ

1035 - ऊऩुन् तचैयुटल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1036 - तीयुम् पवऩमुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1037 - वातन् तलैवलि (पॊतुप्पाटल्कळ् )

3 santham similar to this:
तऩऩतऩ तऩऩतऩ तऩऩतऩ तऩऩतऩ
     तऩऩतऩ तऩऩतऩ ...... तऩताऩ

1091 - अळकनिरै कुलैय (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1092 - अऩकऩॆऩ अतिकऩॆऩ (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1093 - कुटरुमल चलमुमिटै (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतन्तऩ तन्तऩ तन्तऩ
     तऩतन्तऩ तन्तऩ तन्तऩ
          तऩतन्तऩ तन्तऩ तन्तऩ ...... तऩताऩ

11 - कऩकन्तिरळ्किऩ्ऱ (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम् )
14 - चरुवुम्पटि (तिरुप्परङ्कुऩ्ऱम् )

2 santham similar to this:
तन्तत् तऩऩत् तन्तत् तऩऩत्
     तन्तत् तऩऩत् ...... तऩताऩा

24 - अम्पॊत्त विऴि (तिरुच्चॆन्तूर् )
51 - कॊङ्कैप् पणै (तिरुच्चॆन्तूर् )

2 santham similar to this:
तऩत्तन् ताऩऩ ताऩऩ ताऩऩ
     तऩत्तन् ताऩऩ ताऩऩ ताऩऩ
          तऩत्तन् ताऩऩ ताऩऩ ताऩऩ ...... तऩताऩ

29 - अऩिच्चम् कार्मुकम् (तिरुच्चॆन्तूर् )
35 - उरुक्कम् पेचिय (तिरुच्चॆन्तूर् )

2 santham similar to this:
तन्ततऩ तन्ततऩ तन्ततऩ तन्ततऩ
     तन्ततऩ तन्ततऩ ...... तन्तताऩ

50 - कॊङ्कैकळ् (तिरुच्चॆन्तूर् )
892 - पञ्च पुलऩुम् पऴैय (नॆटुङ्कळम् )

2 santham similar to this:
तन्तऩा तन्तऩत् तन्तऩा तन्तऩत्
     तन्तऩा तन्तऩत् ...... तऩताऩ

55 - चङ्कुपोल् मॆऩ् (तिरुच्चॆन्तूर् )
74 - पङ्कम् मेवुम् पिऱप्पु (तिरुच्चॆन्तूर् )

2 santham similar to this:
तन्ता तन्ता तन्ता तन्ता
     तन्ता तन्तत् ...... तऩताऩ

61 - तण् तेऩुण्टे (तिरुच्चॆन्तूर् )
102 - वॆङ्काळम् पाणम् (तिरुच्चॆन्तूर् )

2 santham similar to this:
तन्त ताऩऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तन्त ताऩऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तन्त ताऩऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

75 - पञ्च पातकम् (तिरुच्चॆन्तूर् )
769 - कॊङ्कु लाविय (चीकाऴि )

2 santham similar to this:
तन्त तऩऩ तन्त तऩऩ
     तन्त तऩऩ ...... तऩताऩ

84 - मङ्कै चिऱुवर् (तिरुच्चॆन्तूर् )
1067 - मैन्तर् इऩिय (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩऩ तन्त तन्त तऩऩ तन्त तन्त
     तऩऩ तन्त तन्त ...... तऩताऩ

92 - मुलै मुकम् (तिरुच्चॆन्तूर् )
623 - अऴकु ऎऱिन्त (कुऩ्ऱक्कुटि )

2 santham similar to this:
ताऩा तऩतऩ ताऩा तऩतऩ
     ताऩा तऩतऩ ...... तऩताऩ

112 - आताळिकळ् पुरि (पऴनि )
1275 - मूला निलमतिऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तऩतऩ तन्त ताऩऩ
     तऩतऩ तऩतऩ तन्त ताऩऩ
          तऩतऩ तऩतऩ तन्त ताऩऩ ...... तऩताऩ

119 - इलकिय कळप (पऴनि )
1010 - अरिचऩ परिच (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतऩऩ तन्त तऩतऩऩ तन्त
     तऩतऩऩ तन्त ...... तऩताऩ

120 - इलकुकऩि मिञ्चु (पऴनि )
553 - ऒरुवरॊटु कण्कळ् (तिरुचिराप्पळ्ळि )

2 santham similar to this:
तऩऩत् तऩऩत् तऩऩत् तऩऩत्
     तऩऩत् तऩऩत् तऩऩत् तऩऩत्
          तऩऩत् तऩऩत् तऩऩत् तऩऩत् ...... तऩताऩ

126 - कटलैच् चिऱै (पऴनि )
558 - पुवऩत् तॊरु (तिरुचिराप्पळ्ळि )

2 santham similar to this:
तऩऩ तऩतऩऩ तऩऩ तऩतऩऩ
     तऩऩ तऩतऩऩ ...... तऩताऩ

127 - कटलै पॊरियवरै (पऴनि )
688 - अमरुम् अमरर् (तिरुमयिलै )

2 santham similar to this:
तऩऩ तन्तऩ तन्त ताऩऩ
     तऩऩ तन्तऩ तन्त ताऩऩ
          तऩऩ तन्तऩ तन्त ताऩऩ ...... तन्तताऩ

141 - कऩक कुम्पम् (पऴनि )
511 - मतिय मण्कुण (चितम्परम् )

2 santham similar to this:
तऩऩ तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ
     तऩऩ तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ
          तऩऩ तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

146 - कुरुति मलचलम् (पऴनि )
375 - कमरि मलर्कुऴल् (तिरुवरुणै )

2 santham similar to this:
ताऩ तन्तऩ ताऩा तऩातऩ
     ताऩ तन्तऩ ताऩा तऩातऩ
          ताऩ तन्तऩ ताऩा तऩातऩ ...... तऩताऩ

170 - नात विन्तु (पऴनि )
179 - पोतकम् तरु (पऴनि )

2 santham similar to this:
तऩतऩऩ तऩताऩ तऩतऩऩ तऩताऩ
     तऩतऩऩ तऩताऩ ...... तऩताऩ

185 - मुकै मुळरि (पऴनि )
502 - चुटरऩैय तिरुमेऩि (चितम्परम् )

2 santham similar to this:
तत्तत्तत् तत्तत् तत्तऩ
     तत्तत्तत् तत्तत् तत्तऩ
          तत्तत्तत् तत्तत् तत्तऩ ...... तऩताऩ

187 - मुत्तुक्कु (पऴनि )
1161 - चॊक्कुप् पॊट्टु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩ तन्तऩ ताऩ तन्तऩ
     ताऩ तन्तऩ ताऩ तन्तऩ
          ताऩ तन्तऩ ताऩ तन्तऩ ...... तऩताऩ

189 - मूल मन्तिरम् (पऴनि )
200 - वेय् इचैन्तु (पऴनि )

2 santham similar to this:
तऩातऩऩ ताऩम् तऩातऩऩ ताऩम्
     तऩातऩऩ ताऩम् ...... तऩताऩ

204 - इराविऩिरुळ् पोलुम् (चुवामिमलै )
208 - कटाविऩिटै (चुवामिमलै )

2 santham similar to this:
ताऩ तत्त तन्त ताऩ तत्त तन्त
     ताऩ तत्त तन्त ...... तऩताऩ

233 - वारम् उऱ्‌ऱ (चुवामिमलै )
431 - तोतकप् पॆरुम् (तिरुवरुणै )

2 santham similar to this:
ताऩऩ तऩत्तत् तात्त ताऩऩ तऩत्तत् तात्त
     ताऩऩ तऩत्तत् तात्त ...... तऩताऩ

235 - वार्कुऴल् विरित्तु (चुवामिमलै )
1176 - पाल्मॊऴि पटित्तु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩत्तऩ तऩत्तऩ तऩत्तऩ तऩत्तऩ
     तऩत्तऩ तऩत्तऩ ...... तऩताऩ

242 - इरुप्पवल् तिरुप्पुकऴ् (तिरुत्तणिकै )
1251 - तुटित्तु ऎतिर् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतऩ ताऩ तऩतऩ ताऩ
     तऩतऩ ताऩ ...... तऩताऩ

243 - इरुमलु रोक (तिरुत्तणिकै )
1323 - करुवॆऩु मायै (पुतिय पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩऩतऩ ताऩ तऩऩतऩ ताऩ
     तऩऩतऩ ताऩ ...... तऩताऩ

245 - उटैयवर्कळ् एवर् (तिरुत्तणिकै )
619 - मरुवुमलर् वाचम् (पुकऴिमलै )

2 santham similar to this:
तय्यऩा तत्ततऩ तय्यऩा तत्ततऩ
     तय्यऩा तत्ततऩ ...... तऩताऩ

246 - उय्यञाऩत्तु नॆऱि (तिरुत्तणिकै )
1232 - कळ्ळ मीऩच् चुऱवु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩऩ तन्त तत्त तऩऩ तन्त तत्त
     तऩऩ तन्त तत्त ...... तऩताऩ

250 - ऎऩै अटैन्त (तिरुत्तणिकै )
1236 - कुऱैवतु इऩ्ऱि (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩ तत्तऩ तत्तऩ तत्तऩ
     ताऩ तत्तऩ तत्तऩ तत्तऩ
          ताऩ तत्तऩ तत्तऩ तत्तऩ ...... तऩताऩ

252 - ओलै इट्ट (तिरुत्तणिकै )
357 - आलम् वैत्त (तिरुवाऩैक्का )

2 santham similar to this:
तऩत्तऩ तऩत्तम् तऩत्तऩ तऩत्तम्
     तऩत्तऩ तऩत्तम् ...... तऩताऩ

255 - करिक्कुऴल् विरित्तुम् (तिरुत्तणिकै )
269 - चिऩत्तवर् मुटिक्कुम् (तिरुत्तणिकै )

2 santham similar to this:
तऩतऩत् तऩतऩत् तऩतऩत् तऩतऩत्
     तऩतऩत् तऩतऩत् ...... तऩताऩ

261 - किऱि मॊऴि (तिरुत्तणिकै )
409 - करिमुकक् कटकळिऱु (तिरुवरुणै )

2 santham similar to this:
तऩत्त तत्तऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩत्त तत्तऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩत्त तत्तऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

270 - चिऩत् तिलत् तिऩै (तिरुत्तणिकै )
276 - तॊटत्तुळक्किकळ् (तिरुत्तणिकै )

2 santham similar to this:
तत्तऩात् तऩऩ तत्तऩात् तऩऩ
     तत्तऩात् तऩऩ ...... तऩताऩ

275 - तॊक्कऱाक् कुटिल् (तिरुत्तणिकै )
298 - वट्ट वाळ् तऩ (तिरुत्तणिकै )

2 santham similar to this:
तऩऩ ताऩऩम् तऩऩ ताऩऩम्
     तऩऩ ताऩऩम् ...... तऩताऩ

279 - पकल् इराविऩुम् (तिरुत्तणिकै )
1206 - अयिल् विलोचऩम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩऩ तत्तऩ तऩऩ तत्तऩ
     तऩऩ तत्तऩ ...... तऩताऩ

290 - मलै मुलैच्चियर् (तिरुत्तणिकै )
345 - पटिऱॊऴुक्कमुम् (काञ्चीपुरम् )

2 santham similar to this:
ताऩत् तत्तत् तत्तऩ तत्तत् ...... तऩताऩ

342 - कोवैच् चुत्त (काञ्चीपुरम् )
1304 - वाऩ् अप्पु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तत्त तत्त तात्त तत्त तत्त तात्त
     तत्त तत्त तात्त ...... तऩताऩ

349 - मुत्तु रत्न चूत्र (काञ्चीपुरम् )
510 - मच्च मॆच्चु (चितम्परम् )

2 santham similar to this:
ताऩत् ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ
     ताऩत् ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ
          ताऩत् ताऩऩ तत्तऩ तत्तऩ ...... तऩताऩ

366 - वेलैप्पोल् विऴि (तिरुवाऩैक्का )
1317 - पाचत्ताल् विलै (पऴमुतिर्च्चोलै )

2 santham similar to this:
ताऩतऩ ताऩत् ताऩतऩ ताऩत्
     ताऩतऩ ताऩत् ...... तन्तताऩ

382 - आलविऴि नील (तिरुवरुणै )
383 - पेतक विरोत (तिरुवरुणै )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तऩऩ तऩन्त ताऩऩ
     तऩतऩ तऩऩ तऩन्त ताऩऩ
          तऩतऩ तऩऩ तऩन्त ताऩऩ ...... तऩताऩ

386 - करि उरि अरवम् (तिरुवरुणै )
745 - निणमॊटु कुरुति (तिरुप्पातिरिप्पुलियूर् )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तऩऩम् तऩतऩ तऩऩम्
     तऩतऩ तऩऩम् ...... तऩताऩ

388 - इरवियुम् मतियुम् (तिरुवरुणै )
389 - विरकॊटु वळै (तिरुवरुणै )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तऩऩा तऩतऩ तऩऩा
     तऩतऩ तऩऩा ...... तऩताऩ

391 - कॆज नटै मटवार् (तिरुवरुणै )
740 - अरिययऩ् अऱियातवर् (वटुकूर् )

2 santham similar to this:
तऩतऩऩत् तऩतऩऩत् तऩतऩऩत् तऩतऩऩत्
     तऩतऩऩत् तऩतऩऩत् ...... तऩताऩ

407 - कमलमुकप् पिऱै (तिरुवरुणै )
737 - परवुवरिक् कयल् (तिरुवतिकै )

2 santham similar to this:
तत्त तत्ततऩ तत्त तत्ततऩ
     तत्त तत्ततऩ तत्त तत्ततऩ
          तत्त तत्ततऩ तत्त तत्ततऩ ...... तन्तताऩ

423 - चुक्किलच् चुरॊणित (तिरुवरुणै )
814 - चित्ति रत्तिलुमि (तिरुविऱ्‌कुटि )

2 santham similar to this:
तऩतऩऩ ताऩ तऩतऩऩ ताऩ
     तऩतऩऩ ताऩत् ...... तऩताऩा

449 - कऩकचपै मेवुम् (चितम्परम् )
515 - परमकुरु नात (चितम्परम् )

2 santham similar to this:
तत्ततऩ ताऩ तत्ततऩ ताऩ
     तत्ततऩ ताऩ ...... तऩताऩ

450 - कैत्तरुण चोति (चितम्परम् )
603 - पुऱ्‌पुतम् (तिरुच्चॆङ्कोटु )

2 santham similar to this:
तऩऩन् तऩत्त तन्त तऩऩन् तऩत्त तन्त
     तऩऩन् तऩत्त तन्त ...... तऩताऩ

465 - परुवम् पणै (चितम्परम् )
466 - मतवॆम् करि (चितम्परम् )

2 santham similar to this:
तऩतन्तऩ तऩतन्तऩ तऩतन्तऩ ताऩ
     तऩतन्तऩ तऩतन्तऩ तऩतन्तऩ ताऩ
          तऩतन्तऩ तऩतन्तऩ तऩतन्तऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

467 - मुकचन्तिर पुरुवम् (चितम्परम् )
850 - इतचन्तऩ पुऴुकु (तिरुप्पन्तणै नल्लूर् )

2 santham similar to this:
तत्त तऩ्ऩ तय्य तत्त तऩ्ऩ तय्य
     तत्त तऩ्ऩ तय्य ...... तऩताऩ

476 - अत्तऩ् अऩ्ऩै (चितम्परम् )
606 - कट्ट मऩ्ऩुम् (कॊल्लिमलै )

2 santham similar to this:
तत्ततऩ ताऩतऩ ताऩतऩ ताऩतऩ
     तत्ततऩ ताऩतऩ ताऩतऩ ताऩतऩ
          तत्ततऩ ताऩतऩ ताऩतऩ ताऩतऩ ...... तऩताऩ

503 - तत्तै मयिल् (चितम्परम् )
566 - चुऱ्‌ऱ कपटोटु (इरत्ऩकिरि )

2 santham similar to this:
ताऩत्तऩ ताऩत्तऩ ताऩत्तऩ ताऩत्तऩ
     ताऩत्तऩ ताऩत्तऩ ...... तऩताऩ

507 - नीलक् कुऴलार् (चितम्परम् )
741 - आरत्तऩ पार (तिरुत्तुऱैयूर् )

2 santham similar to this:
तऩऩा तत्तऩ तऩऩा तत्तऩ
     तऩऩा तत्तऩ ...... तऩताऩ

508 - पऩि पोलत् तुळि (चितम्परम् )
836 - अयिलार् मैक्कटु (तिरुक्कुटवायिल् )

2 santham similar to this:
तय्यतऩ ताऩ तय्यतऩ ताऩ
     तय्यतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

530 - अल्लि विऴियालुम् (वळ्ळिमलै )
531 - ऐयुमुऱु नोयुम् (वळ्ळिमलै )

2 santham similar to this:
तय्यत्त ताऩ तन्त तय्यत्त ताऩ तन्त
     तय्यत्त ताऩ तन्त ...... तऩताऩ

532 - कै ऒत्तु वाऴुम् (वळ्ळिमलै )
533 - मुल्लैक्कुम् मारऩ् (वळ्ळिमलै )

2 santham similar to this:
तय्यत्त तात्त तय्यत्त तात्त
     तय्यत्त तात्त ...... तऩताऩ

534 - कळ्ळक् कुवाल् पै (वळ्ळिमलै )
535 - वॆल्लिक्कु वीक्कुम् (वळ्ळिमलै )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तन्तऩ तन्त तन्तऩ
     तऩतऩ तन्तऩ तन्त तन्तऩ
          तऩतऩ तन्तऩ तन्त तन्तऩ ...... तऩताऩ

540 - वरैविल् पॊय् (वळ्ळिमलै )
576 - करतल मुङ्कुऱि (विरालिमलै )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तन्तत् तऩतऩ तन्तत्
     तऩतऩ तन्तत् ...... तऩताऩ

551 - इळैयवर् नॆञ्च (तिरुचिराप्पळ्ळि )
627 - पिऱर् पुकऴ् इऩ्चॊल् (कुऩ्ऱक्कुटि )

2 santham similar to this:
तऩऩ तात्तऩ ताऩा ताऩऩ
     तऩऩ तात्तऩ ताऩा ताऩऩ
          तऩऩ तात्तऩ ताऩा ताऩऩ ...... तन्तताऩ

559 - पॊरुळिऩ् मेऱ्‌प्रिय (तिरुचिराप्पळ्ळि )
666 - अतिक राय्प्पॊरु (वेलूर् )

2 santham similar to this:
ताऩाऩ ताऩ ताऩ तऩतऩ
     ताऩाऩ ताऩ ताऩ तऩतऩ
          ताऩाऩ ताऩ ताऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

568 - चीराऩ कोल काल (विरालिमलै )
569 - पाताळ माति लोक (विरालिमलै )

2 santham similar to this:
तऩन्तात् तऩन्तात् तऩन्तात् तऩन्तात्
     तऩन्तात् तऩत्तम् ...... तऩताऩ

589 - इटम् पार्त्तु (तिरुच्चॆङ्कोटु )
1270 - मलम् तोल् चलम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तत्त तऩतऩऩ तत्त तऩतऩऩ
     तत्त तऩतऩऩ ...... तऩताऩ

600 - अत् तुकिरिऩ् नल् (तिरुच्चॆङ्कोटु )
1245 - तत् तऩमुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तत्तऩ तत्तऩ तत्तऩ तत्तऩ
     तत्तऩ तत्तऩ ...... तऩताऩ
नन्तवऩत्तिल् ओर् आण्टि

602 - पत्तर् कणप्रिय (तिरुच्चॆङ्कोटु )
1229 - कप्परै कैक्कॊळ (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तऩत्त ताऩ तऩतऩ तऩत्त ताऩ
     तऩतऩ तऩत्त ताऩ ...... तऩताऩ

610 - मऩैयवळ् नकैक्क (ञाऩमलै )
655 - अरुवरै ऎटुत्त (वयिरविवऩम् )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तय्य तऩतऩ तय्य
     तऩतऩ तय्य ...... तऩताऩ

658 - कुवलयम् मल्कु (वॆळ्ळिकरम् )
659 - पॊरुवऩ कळ्ळ (वॆळ्ळिकरम् )

2 santham similar to this:
तय्य तय्य तय्य तय्य
     तय्य तय्य ...... तऩताऩ

660 - कळ्ळम् उळ्ळ (वॆळ्ळिकरम् )
661 - तॊय्यिल् चॆय्यिल् (वॆळ्ळिकरम् )

2 santham similar to this:
तय्यतऩ ताऩ तय्यतऩ ताऩ
     तय्यतऩ ताऩ ...... तऩताऩ

662 - इल्लैयॆऩ नाणि (वॆळ्ळिकरम् )
663 - पैयरवु पोलु (वॆळ्ळिकरम् )

2 santham similar to this:
तऩतऩ ताऩन् तात्त तऩतऩ ताऩन् तात्त
     तऩतऩ ताऩन् तात्त ...... तऩताऩ

675 - पुविपुऩल् कालुम् (तिरुवालङ्काटु )
676 - वटिवतु नीलम् (तिरुवालङ्काटु )

2 santham similar to this:
ताऩऩ तन्तऩ तन्त तन्तऩ
     ताऩऩ तन्तऩ तन्त तन्तऩ
          ताऩऩ तन्तऩ तन्त तन्तऩ ...... तऩताऩ

707 - तोऴमै कॊण्टु (कोटैनकर् )
1180 - पूचल्तरुम् कयलुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩत्त ताऩ तन्त ताऩत्त ताऩ तन्त
     ताऩत्त ताऩ तन्त ...... तऩताऩ

709 - वाचित्त नूल् (कोटैनकर् )
1242 - चीऱिट्टु उलावु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतान्त तत्त तऩऩ तत्तत्
     तन्त तत्त तन्त ...... तऩताऩ

718 - कुतिपाय्न्ति रत्तम् (मतुरान्तकम् )
719 - चयिल अङ्कऩैक्कु (मतुरान्तकम् )

2 santham similar to this:
तऩतऩ ताऩ ताऩऩ, तऩतऩ ताऩ ताऩऩ
     तऩतऩ ताऩ ताऩऩ ...... तऩताऩ

728 - अटल्वटि वेल्कळ् (तिरुवामात्तूर् )
1218 - इरु कुऴै मीतु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तन्त तत्तऩ ताऩातऩ तन्त तत्तऩ ताऩातऩ
     तन्त तत्तऩ ताऩातऩ ...... तऩताऩ

729 - कण्क यऱ्‌पिणै (तिरुवामात्तूर् )
1159 - चॆम् कऩल् पुकै (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩ ताऩ तन्त तन्त, ताऩ ताऩ तन्त तन्त
     ताऩ ताऩ तन्त तन्त ...... तऩताऩ

734 - आऱुम् आऱुम् (तेवऩूर् )
735 - तारकाचुरऩ् चरिन्तु (तेवऩूर् )

2 santham similar to this:
तऩऩ तत्तऩत् तऩऩ तत्तऩत्
     तऩऩ तत्तऩत् ...... तऩताऩ

758 - कऱुवि मैक्कणि (तिरुवरत्तुऱै )
794 - पकरु मुत्तमिऴ् (तिरुविटैक्कऴि )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तऩतऩ तन्त ताऩऩ
     तऩतऩ तऩतऩ तन्त ताऩऩ
          तऩतऩ तऩतऩ तन्त ताऩऩ ...... तन्तताऩ

764 - अलैकटल् चिलै (चीकाऴि )
1011 - उरै तरु पर चमय (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩतऩ ताऩ तत्त ताऩतऩ ताऩ तत्त
     ताऩतऩ ताऩ तत्त ...... तऩताऩ

786 - चूलम् ऎऩ ओटु (तिरुक्कटवूर् )
1189 - माऱुपॊरु कालऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩ तऩन्तऩ ताऩ तऩन्तऩ
     ताऩ तऩन्तऩ ...... तऩताऩ

790 - ईळै चुरङ्कुळिर् (पाकै )
1262 - पार नऱुङ्कुऴल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩत्त ताऩऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तऩत्त ताऩऩ तऩतऩ तऩतऩ
          तऩत्त ताऩऩ तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

797 - पॆरुक्क माकिय (तिरुविटैक्कऴि )
838 - तॊटुत्त नाळ्मुतल् (वलिवलम् )

2 santham similar to this:
तऩऩ तन्तऩन् तऩतऩ तऩतऩ
     तऩऩ तन्तऩन् तऩतऩ तऩतऩ
          तऩऩ तन्तऩन् तऩतऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

825 - उरै ऒऴिन्तु (त्रियम्पकपुरम् )
845 - मुकर वण्टॆऴु (तिरुप्पॆरुन्तुऱै )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ तऩतऩ
     तत्तत् तत्तऩ तत्तत् तत्तऩ ...... तन्तताऩ

862 - तऩुनुतल् वॆयर् (तिरिपुवऩम् )
1014 - पटितऩिल् उऱवॆऩुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तन्ततऩत् ताऩतऩत् तन्ततऩत् ताऩतऩत्
     तन्ततऩत् ताऩतऩत् ...... तऩताऩ

863 - इन्तुकतिर् (कुम्पकोणम् )
864 - तुम्पि मुकत्ताऩै (कुम्पकोणम् )

2 santham similar to this:
तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तन्तत्
     तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तन्तत्
          तऩत्त तन्तऩ तऩतऩ तन्तत् ...... तऩताऩ

868 - कऱुत्त कुञ्चियुम् (कुम्पकोणम् )
955 - उरैत्त चम्प्रम (तऩिच्चयम् )

2 santham similar to this:
तऩत्त तन्तऩ ताऩऩ ताऩऩ
     तऩत्त तन्तऩ ताऩऩ ताऩऩ
          तऩत्त तन्तऩ ताऩऩ ताऩऩ ...... तऩताऩ

869 - चॆऩित्तिटुम् चलम् (कुम्पकोणम् )
945 - मऩत्तिरैन्तॆऴु (अविनाचि )

2 santham similar to this:
तऩऩ तन्तऩ ताऩा ताऩऩ
     तऩऩ तन्तऩ ताऩा ताऩऩ
          तऩऩ तन्तऩ ताऩा ताऩऩ ...... तऩताऩ

876 - मकर कुण्टल मीते (तिरुवलञ्चुऴि )
1141 - उऱवु चिङ्किकळ् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩतऩ तात्त ताऩतऩ तात्त
     ताऩतऩ तात्त ...... तऩताऩ

901 - आरम् मुलै काट्टि (वयलूर् )
1279 - वीणै इचै (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩताऩत् तऩताऩ तऩताऩत् ...... तऩताऩ

923 - मतियाल् वित्तकऩ् (करुवूर् )
943 - इऱवामऱ्‌ पिऱवामल् (अविनाचि )

2 santham similar to this:
ताऩ तत्तऩ ताऩा तऩातऩ
     ताऩ तत्तऩ ताऩा तऩातऩ
          ताऩ तत्तऩ ताऩा तऩातऩ ...... तन्तताऩ

992 - पोत निर्क्कुण (पॊतुप्पाटल्कळ् )
993 - ओतु मुत्तमिऴ् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩ तात्तऩ तात्तऩ ताऩ तात्तऩ तात्तऩ
     ताऩ तात्तऩ तात्तऩ ...... तऩताऩा

995 - आवि काप्पतु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
996 - एकमाय् पलवाय् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतऩऩ ताऩ तन्त तन्त
     तऩतऩऩ ताऩ तन्त तन्त
          तऩतऩऩ ताऩ तन्त तन्त ...... तऩताऩ

1016 - कुकैयिल् नवनातर् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1017 - मऴैयळक पारम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तत्ताऩत् तात्तत् तऩतऩ
     तत्ताऩत् तात्तत् तऩतऩ
          तत्ताऩत् तात्तत् तऩतऩ ...... तऩताऩ

1018 - कऱ्‌पार् मॆय् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1019 - चिऱ्‌ऱु आयक् कूट्ट (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तत्त तऩतऩऩ ताऩत् ताऩ
     तत्त तऩतऩऩ ताऩत् ताऩ
          तत्त तऩतऩऩ ताऩत् ताऩत् ...... तऩताऩ

1022 - मुत्तु मणिपणि (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1023 - विट्ट पुऴुकुपऩि (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩ ताऩ तऩत्तम् ताऩ ताऩ तऩत्तम्
     ताऩ ताऩ तऩत्तम् ...... तऩताऩ

1031 - कातिल् ओलै (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1032 - कार् उलावु कुऴऱ्‌कुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩत्त ताऩत्त ताऩत्त ताऩत्त
     ताऩत्त ताऩत्त ...... तऩताऩ

1033 - तोटु उऱ्‌ऱ कातु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1034 - तोलत्तियाल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩऩ तऩऩ तात्तऩ, तऩऩ तऩऩ तात्तऩ
     तऩऩ तऩऩ तात्तऩ ...... तऩताऩ

1055 - चरियुम् अवल (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1056 - मकळु मऩैवि ताय् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩऩ तात्तऩ तऩऩ तात्तऩ
     तऩऩ तात्तऩ ...... तन्तताऩ

1057 - कुटरुम् नीर् कॊऴु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1058 - पॊतुवताय्त् तऩि (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩत्त तन्तऩम् तऩत्त तन्तऩम्
     तऩत्त तन्तऩम् ...... तऩताऩ

1070 - पुरक्क वन्त (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1071 - पॆरुक्क नॆञ्चु (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩन्त ताऩन् तन्तऩ तऩतऩ ...... तऩताऩ

1072 - इरुन्त वीटुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1073 - कलन्त मातुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तऩतऩ तत्तत् तत्तत्
     तान्तान् ...... तऩताऩ

1078 - कॊटियऩ पिणि (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1079 - चुटरॊळि कतिरवऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतऩ तत्त तन्त तऩतऩ तत्त तन्त
     तऩतऩ तत्त तन्त ...... तऩताऩ

1080 - कुटम् ऎऩ ऒत्त (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1081 - मटवियर् ऎच्चिल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतऩऩ तात्त तऩतऩऩ तात्त
     तऩतऩऩ तात्त ...... तऩताऩ

1089 - इरुविऩैकळ् ईट्टुम् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1090 - उऱविऩ् मुऱैयोर् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तन्तऩन् तन्तऩन् तन्तऩन् तन्तऩन्
     तन्तऩन् तन्तऩन् ...... तऩताऩ

1100 - अङ्कतऩ् कण्टकऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1101 - तन्तमुम् तुऩ्प (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तन्तऩा तऩतऩन् तन्तऩा तऩतऩन्
     तन्तऩा तऩतऩन् ...... तऩताऩ

1102 - उम्परार् अमुतु (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1103 - वण्टुताऩ् मिक (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
ताऩऩा तत्तऩत् ताऩऩा तत्तऩत्
     ताऩऩा तत्तऩत् ...... तऩताऩ

1105 - कोल कालत्तै (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1106 - ञालमोटु ऒप्प (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तऩतऩा तऩतऩन् तऩतऩा तऩतऩन्
     तऩतऩा तऩतऩन् ...... तऩताऩ

1107 - करवुचेर् मकळिर् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1108 - वटिववेल् तऩै (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तत्ततऩ ताऩाऩ तत्ततऩ ताऩाऩ
     तत्ततऩ ताऩाऩ ...... तऩताऩ

1109 - कट्टम् उऱु नोय् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1110 - पक्कम् उऱ नेराऩ (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तत्तऩत् तत्ततऩ तत्तऩत् तत्ततऩ
     तत्तऩत् तत्ततऩ ...... तऩताऩ

1114 - तत्तुवत्तुच् चॆयल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )
1115 - मक्कळ् ऒक्कल् (पॊतुप्पाटल्कळ् )

2 santham similar to this:
तय्यतऩत् तऩताऩा तऩऩतऩत् ...... तऩताऩा

1326 - ओरुरु वाकि (तिरुवॆऴुकूऱ्‌ऱिरुक्कै )
1327 - चैव मुतल् (मतुरै )


This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org