Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
Thiruppugazh # 1083   (पॊतुप्पाटल्कळ्)  
कुटल् इटै तीतु  
तऩतऩ ताऩत् तऩतऩ ताऩत्
     तऩतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

कुटलिटै तीतुऱ्‌ ऱिटैयिटै पीऱिक्
     कुलविय तोलत् ...... तियिऩूटे
कुरुतियि लेचुक् किलमतु कूटिक्
     कुवलयम् वाऩप् ...... पॊरुकालाय्
उटलॆऴु मायप् पिऱवियि लावित्
     तुऱुपिणि नोयुऱ्‌ ...... ऱुऴलाते
उरैयटि येऩुक् कॊळिमिकु नीपत्
     तुऩतिरु ताळैत् ...... तरवेणुम्
कटलिटै चूरप् पटैपॊटि याकक्
     करुतल रोटप् ...... पॊरुम्वेला
कतिर्विटु वेलैक् कतिरिऩिल् मेविक्
     कलैपल तेर्मुत् ...... तमिऴ्नाटा
चटैयिऩर् नाटप् पटर्मलै योटित्
     तऩिविळै याटित् ...... तिरिवोऩे
तऩिमट माऩैप् परिवुट ऩारत्
     तऴुवुम्वि नोतप् ...... पॆरुमाळे.
कुटल् इटै तीतु उऱ्‌ऱु इटै इटै पीऱिक् कुलविय तोल्
अत्तियिऩ् ऊटे
कुरुतियिले चुक्किलम् अतु कूटि
कुवलयम् वाऩ् अप्पु ऒरु कालाय् उटल् ऎऴुम् मायप्
पिऱवियिल् आवित्तु
उऱु पिणि नोय् उऱ्‌ऱु उऴलाते
उरै अटियेऩुक्कु ऒळि मिकु नीपत्तु उऩतु इरु ताळैत्
तर वेणुम्
कटल् इटै चूरप् पटै पॊटियाकक् करुतलर् ओटप् पॊरुम्
वेला
कतिर् विटु वेलैक् कतिरिऩिल् मेवि कलै पल तेर्
मुत्तमिऴ् नाटा
चटैयिऩर् नाटप् पटर् मलै ओटित् तऩि विळैयाटित्
तिरिवोऩे
तऩि मट माऩैप् परिवुटऩ् आरत् तऴुवुम् विनोतप्
पॆरुमाळे.
Add (additional) Audio/Video Link

Songs from this sthalam पॊतुप्पाटल्कळ्

992 - पोत निर्क्कुण (पॊतुप्पाटल्कळ्)

993 - ओतु मुत्तमिऴ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

994 - वेत वित्तका (पॊतुप्पाटल्कळ्)

995 - आवि काप्पतु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

996 - एकमाय् पलवाय् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

997 - तोटु मॆऩ्कुऴै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

998 - नालिरण्टितऴाले (पॊतुप्पाटल्कळ्)

999 - पोतिल् इरुन्तु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1000 - वेटर् चॆऴुन्तिऩै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1001 - इलकि यिरुकुऴै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1002 - कटलै पयऱॊटु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1003 - कमल कुमिळित (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1004 - तचैयुम् उतिरमुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1005 - नॆटिय वट (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1006 - पकिर निऩैवॊरु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1007 - मुरुकु चॆऱिकुऴलविऴ् तर (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1008 - इलकु वेलॆऩु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1009 - मुरुकु उलाविय कुऴल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1010 - अरिचऩ परिच (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1011 - उरै तरु पर चमय (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1012 - इम किरि मत्तिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1013 - मुकमुम् मिऩुक्कि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1014 - पटितऩिल् उऱवॆऩुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1015 - विटम् ऎऩ अयिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1016 - कुकैयिल् नवनातर् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1017 - मऴैयळक पारम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1018 - कऱ्‌पार् मॆय् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1019 - चिऱ्‌ऱु आयक् कूट्ट (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1020 - इरुट् कुऴलै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1021 - विऩैत् तिरळुक्कु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1022 - मुत्तु मणिपणि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1023 - विट्ट पुऴुकुपऩि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1024 - एटुमलर् उऱ्‌ऱ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1025 - चीतमलम् वॆप्पु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1026 - तोटु पॊरु मै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1027 - तोतकम् मिकुत्त (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1028 - काति मोति (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1029 - कूऱुम् मार वेळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1030 - पेरवा अऱा (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1031 - कातिल् ओलै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1032 - कार् उलावु कुऴऱ्‌कुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1033 - तोटु उऱ्‌ऱ कातु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1034 - तोलत्तियाल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1035 - ऊऩुन् तचैयुटल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1036 - तीयुम् पवऩमुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1037 - वातन् तलैवलि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1038 - ऊऩे ताऩाय् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1039 - चावा मूवा वेळे (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1040 - नाराले तोल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1041 - माता वोटे (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1042 - वाराय् पेताय् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1043 - अकल नीळम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1044 - अटै पटातु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1045 - अमल वायु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1046 - अयिलिऩ् वाळि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1047 - इरतमाऩ वाय् ऊऱल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1048 - कुरुति तोलिऩाल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1049 - चुरुति ऊटु केळातु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1050 - तॊट अटातु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1051 - निलविल् मारऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1052 - मऩ कपाट (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1053 - अतल चेटऩाराट (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1054 - कुरुति मूळै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1055 - चरियुम् अवल (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1056 - मकळु मऩैवि ताय् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1057 - कुटरुम् नीर् कॊऴु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1058 - पॊतुवताय्त् तऩि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1059 - कवटु कोत्तॆऴुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1060 - परुतियाय्प् पऩि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1061 - मुतलि याक्कै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1062 - वरुक वीट्टु ऎऩुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1063 - मऱलि पोऱ्‌चिल (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1064 - कुरुति ऒऴुकि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1065 - तुयरम् अऱु निऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1066 - पणिकळ् पणमुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1067 - मैन्तर् इऩिय (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1068 - ऒऴु कूऩिरत्तम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1069 - करुवाय् वयिऱ्‌ऱिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1070 - पुरक्क वन्त (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1071 - पॆरुक्क नॆञ्चु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1072 - इरुन्त वीटुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1073 - कलन्त मातुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1074 - इचैन्त एऱुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1076 - पुऴुककिल् कळपम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1077 - मुऴु मति अऩैय (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1078 - कॊटियऩ पिणि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1079 - चुटरॊळि कतिरवऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1080 - कुटम् ऎऩ ऒत्त (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1081 - मटवियर् ऎच्चिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1082 - करु मयल् एऱि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1083 - कुटल् इटै तीतु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1084 - करुतिये मॆत्त (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1085 - कॊलैयिले मॆत्त (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1086 - अकिलनऱुञ् चेऱु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1087 - कलक मतऩ् कातुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1088 - कुरुति चलम् तोलुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1089 - इरुविऩैकळ् ईट्टुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1090 - उऱविऩ् मुऱैयोर् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1091 - अळकनिरै कुलैय (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1092 - अऩकऩॆऩ अतिकऩॆऩ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1093 - कुटरुमल चलमुमिटै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1094 - कुतऱुम् मुऩै अऱिवु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1095 - वतै पऴक मऱलि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1096 - विटमळवि यरिपरवु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1097 - ऎऴुपिऱवि नीर्निल (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1098 - नटै उटैयिले (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1099 - मटल् अविऴ् चरोरुक (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1100 - अङ्कतऩ् कण्टकऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1101 - तन्तमुम् तुऩ्प (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1102 - उम्परार् अमुतु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1103 - वण्टुताऩ् मिक (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1104 - कातल् मोकम् तरुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1105 - कोल कालत्तै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1106 - ञालमोटु ऒप्प (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1107 - करवुचेर् मकळिर् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1108 - वटिववेल् तऩै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1109 - कट्टम् उऱु नोय् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1110 - पक्कम् उऱ नेराऩ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1111 - नीरु निलम् अण्टात (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1112 - चुट्टतुपोल् आचै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1113 - मैच्चुऩमार् मामऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1114 - तत्तुवत्तुच् चॆयल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1115 - मक्कळ् ऒक्कल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1116 - उऱ्‌पातम् पू (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1117 - ऎऱ्‌ऱा वऱ्‌ऱा (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1118 - चॆट्टाकत् तेऩै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1119 - पट्टु आटैक्के (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1120 - पत्तु एऴु ऎट्टु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1121 - पॊऱ्‌को वैक्के (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1122 - पॊऱ्‌ पूवै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1123 - मॆय्क्कूणैत् तेटि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1124 - अकर मुतलॆऩ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1125 - अरिय वञ्चकर् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1126 - आरात कातलाकि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1127 - आरातऩर् आटम्पर (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1128 - आलालत्तै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1129 - आऩात ञाऩ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1130 - इटमरुवुञ् चीऱ्‌ऱ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1131 - इटर् मॊय्त्तु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1132 - इरविऩिटै वेळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1133 - इरवॊटुम् पकले (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1134 - इरुकुऴै मीतोटि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1135 - इरुमुलै मलै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1136 - इलकिय वेलो (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1137 - उमै ऎऩुम् मयिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1138 - उरैत्त पऱ्‌ऱुटऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1139 - उलकत्तिऩिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1140 - उऱविऩ्मुऱै कतऱि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1141 - उऱवु चिङ्किकळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1142 - ऊऩोटु वातु उयिर् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1143 - ऎट्टुटऩ् ऒरु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1144 - ऎत्ति इरु कुऴै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1145 - ऒक्क वण्टॆऴु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1146 - ओतु वित्तवर् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1147 - ओलै तरित्त कुऴै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1148 - कटैचि वन्तकऩ्ऱु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1149 - कतऱिय कलैकॊटु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1150 - कलवियि ऩलमुरै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1151 - कऱुत्तु नीविटु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1152 - कुऱिप्परिय कुऴल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1153 - कुऩकियॊरु मयिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1154 - कॊलैविऴि चुऴल (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1155 - कोऴैयाय् आणवम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1156 - चन्तऩम् कलन्त (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1157 - चुरुति वॆकुमुक (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1158 - चुऱ्‌ऱत्तवर्कळुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1159 - चॆम् कऩल् पुकै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1160 - चेलै अटर्त्तु आलम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1161 - चॊक्कुप् पॊट्टु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1162 - ञाऩा विपूषणि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1163 - तरणिमिचै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1164 - तऩञ् चऱ्‌ऱुक् कुलुङ्क (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1165 - नकरम् इरु पातमाकि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1166 - नरैयॊटु पल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1167 - निमिर्न्त मुतुकु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1168 - निरुतरार्क्कु ऒरु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1169 - आरवारमाय् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1170 - नीरुम् ऎऩ्पु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1171 - पकल्मट्क (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1172 - पत्तित् तरळ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1173 - परतवित पुण्टरिक (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1174 - पऴुतु अऱ ओति (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1175 - पाणिक्कु उट्पटातु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1176 - पाल्मॊऴि पटित्तु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1177 - पुकरिल् चेवल (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1178 - पुरुवत्तै नॆऱित्तु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1179 - पुविक्कुऩ् पातम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1180 - पूचल्तरुम् कयलुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1181 - पूचल् वन्तिरु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1182 - पॊङ्कुम् कॊटिय (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1183 - पॊरुत कयल्विऴि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1184 - मङ्कातिङ् काक्कु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1185 - मतऩ तऩु निकर् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1186 - मतऩेविय कणै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1187 - माटमतिट् चुऱ्‌ऱु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1188 - माण्टार् ऎलुम्पु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1189 - माऱुपॊरु कालऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1190 - मिऩ्ऩिऩिल् नटुक्कम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1191 - मुत्तम् उलावु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1192 - मुरुकु लाविय मैप्पा (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1193 - मुलैमेलिऱ्‌ कलिङ्क (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1194 - मुऩै अऴिन्ततु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1195 - मैक्कुक्कै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1196 - मोतु मऱलि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1197 - वटिकट्टिय तेऩ् ऎऩ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1198 - वट्ट मुलैक्कच्चु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1199 - वळैकरम् आट्टि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1200 - वाटैयिल् मतऩै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1201 - विरै चॊरियुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1202 - वेल् ऒत्तु वॆऩ्ऱि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1203 - अटियार् मऩम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1204 - अटि इल् विटाप् पिणम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1205 - अप्पटि एऴुम् एऴुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1206 - अयिल् विलोचऩम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1207 - अरुक्कि मॆत्ततोळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1208 - अरुम्पिऩाल् तऩि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1209 - अलमलमिप् पुलाल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1210 - अळकपारमुम् कुलैन्तु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1211 - आचार वीऩऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1212 - आचैकूर् पत्तऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1213 - आचैक् कॊळुत्ति (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1214 - आचै नेच मयक्कि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1215 - आल मेऱ्‌ऱ विऴियिऩर् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1216 - आलुम् मयिल् पोल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1217 - इटै इत्तऩै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1218 - इरु कुऴै मीतु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1219 - इरुनोय् मलत्तै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1220 - इऩमऱै वितङ्कळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1221 - ऊऩेऱॆलुम्पु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1222 - ऎतिरॊरुवर् इलै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1223 - ऎऴुन्तिटुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1224 - एट्टिले वरै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1225 - कच्चुप् पूट्टु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1226 - कटलिऩुम् पॆरिय (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1227 - कट्टक् कणप्पऱै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1228 - कण्टु पोल्मॊऴि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1229 - कप्परै कैक्कॊळ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1230 - कलैकोट्टु वल्लि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1231 - कळवु कॊण्टु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1232 - कळ्ळ मीऩच् चुऱवु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1233 - कऩ्ऩियर् कटु विटम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1234 - किञ्चुकम् ऎऩ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1235 - कुटिमै मऩैयाट्टि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1236 - कुऱैवतु इऩ्ऱि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1237 - कोकऩकमुकिऴ्त्त (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1238 - चन्तम् पुऩैन्तु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1239 - चलमलम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1240 - चाङ्करि पाटियिट (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1241 - चिवञाऩ पुण्टरिक (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1242 - चीऱिट्टु उलावु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1243 - चूतिऩुण वाचै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1244 - चॆऴुम् तातु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1245 - तत् तऩमुम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1246 - तलैवलय पोकम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1247 - तवनॆऱि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1248 - तितलै उलात्तु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1249 - तिरैवञ्च (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1250 - ती ऊतै तात्रि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1251 - तुटित्तु ऎतिर् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1252 - तुत्ति नच्चु अरा (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1253 - तॆरिवै मक्कळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1254 - तॆऩ्ऱलुम् अऩ्ऱु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1255 - तोरण कऩक (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1256 - नच्चुवाळ् विऴि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1257 - नऱ्‌कुणम् उळार् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1258 - नाकाङ्क रोमम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1259 - परिमळ मलरटु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1260 - पऱ्‌ऱनॆट्टै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1261 - पातकमाऩ याक्कै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1262 - पार नऱुङ्कुऴल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1263 - पिरमऩुम् विरकॊटु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1264 - पूत कलातिकळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1265 - पॆरुङ्कारियम् पोल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1266 - मक्कळ् पिऱप्पुक्कुळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1267 - मक्कळ् तायर् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1268 - मतऩ् इक्कु अतु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1269 - मतितऩैयिलात (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1270 - मलम् तोल् चलम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1271 - मऩ नूऱु कोटि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1272 - मातर् मयल् तऩिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1273 - मुत्तु मणि आरम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1274 - मुरुक मयूर (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1275 - मूला निलमतिऩ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1276 - वरिपरन् तिरण्टु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1277 - वरिविऴि पूचलाट (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1278 - विऴैयुम् मऩितरै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1279 - वीणै इचै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1280 - वेलै वाळै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1281 - इत्तरणि मीतिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1282 - ऎऩ्पन्त विऩै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1283 - करुप्पऱ्‌ऱु ऊऱि (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1284 - करुप्पैयिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1285 - कॊटिय मतवेळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1286 - कोटाऩ मेरुमलै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1287 - चमय पत्ति (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1288 - चरुविय चात्तिर (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1289 - चिऩत्तुच् चीऱिय (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1290 - तीतु उऱ्‌ऱे ऎऴु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1291 - तुळ्ळु मतवेळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1292 - तेऩ् इयल् चॊऱ्‌ (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1293 - नारियर्कळ् आचै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1294 - नाळु मिकुत्त (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1295 - नित्तम् उऱ्‌ऱुऩै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1296 - नीलङ्कॊळ् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1297 - पट्टुप् पटात (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1298 - परवैक्कु ऎत्तऩै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1299 - पिऱवियलै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1300 - पुत्तकत्तु एट्टिल् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1301 - पॊऩ्ऩै विरुम्पिय (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1302 - मऩैमक्कळ् चुऱ्‌ऱम् (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1303 - वारि मीते (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1304 - वाऩ् अप्पु (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1305 - कुरुपर चरवण (पॊतुप्पाटल्कळ्)

1337 - कातिऩ्मणि ओलै (पॊतुप्पाटल्कळ्)

Similar songs:

934 - परिवुऱु नारऱ्‌ऱु (चेलम्)
तऩतऩ ताऩत् तऩतऩ ताऩत्
     तऩतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

1082 - करु मयल् एऱि (पॊतुप्पाटल्कळ्)
तऩतऩ ताऩत् तऩतऩ ताऩत्
     तऩतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

1083 - कुटल् इटै तीतु (पॊतुप्पाटल्कळ्)
तऩतऩ ताऩत् तऩतऩ ताऩत्
     तऩतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ
This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:44:08 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org