Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
Thiruppugazh # 791   (पाकै)  
कुवळै पॊरुतिरु  
तऩऩ तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ
     ताऩ ताऩऩ ...... तऩताऩ

कुवळै पॊरुतिरु कुऴैयै मुटुकिय
     कोल वेल्विऴि ...... मटवार्तङ्
कॊटिय म्रुकमत पुळक तऩकिरि
     कूटि नाटॊऱु ...... मयलाकित्
तुवळ वुरुकिय चरच वितमतु
     चोर वारिति ...... यलैयूटे
चुऴलु मॆऩतुयिर् मवुऩ परमचु
     कोम कोतति ...... पटियातो
कवळ करतल करट विकटक
     पोल पूतर ...... मुकमाऩ
कटवुळ् कणपति पिऱकु वरुमॊरु
     कार णाकतिर् ...... वटिवेला
पवळ मरकत कनक वयिरक
     पाट कोपुर ...... अरितेरिऩ्
परियु मिटऱिय पुरिचै तऴुविय
     पाकै मेविय ...... पॆरुमाळे.
कुवळै पॊरुतु इरु कुऴैयै मुटुकिय
कोल वेल् विऴि मटवार् तम्
कॊटिय म्रुकमत पुळक तऩ किरि कूटि नाटॊऱु(म्) मयल्
आकि
तुवळ उरुकिय चरच वितम् अतु चोर वारिति अलैयूटे
चुऴलुम् ऎऩतु उयिर् मवुऩ परम चुकम् मका उतति पटियातो
कवळ कर तल करट विकट कपोल पूतर मुकमाऩ
कटवुळ् कणपति पिऱकु वरुम् ऒरु कारणा कतिर् वटिवेला
पवळ मरकत कनक वयिर कपाट कोपुर अरि तेरिऩ् परियुम्
इटऱिय पुरिचै तऴुविय पाकै मेविय पॆरुमाळे.
Add (additional) Audio/Video Link

Songs from this sthalam पाकै

789 - आटल् मामत राजऩ् (पाकै)

790 - ईळै चुरङ्कुळिर् (पाकै)

791 - कुवळै पॊरुतिरु (पाकै)

Similar songs:

791 - कुवळै पॊरुतिरु (पाकै)
तऩऩ तऩतऩ तऩऩ तऩतऩ
     ताऩ ताऩऩ ...... तऩताऩ
This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:44:08 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org