Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
Thiruppugazh # 934   (ചേലമ്)  
പരിവുറു നാരറ്റു  
തനതന താനത് തനതന താനത്
     തനതന താനത് ...... തനതാന

പരിവുറു നാരറ് റഴല്മതി വീചച്
     ചിലൈപൊരു കാലുറ് ...... റതനാലേ
പനിപടു ചോലൈക് കുയിലതു കൂവക്
     കുഴല്തനി യോചൈത് ...... തരലാലേ
മരുവിയല് മാതുക് കിരുകയല് ചോരത്
     തനിമിക വാടിത് ...... തളരാതേ
മനമുറ വാഴത് തിരുമണി മാര്പത്
     തരുള്മുരു കാവുറ് ...... റണൈവായേ
കിരിതനില് വേല്വിട് ടിരുതൊളൈ യാകത്
     തൊടുകുമ രാമുത് ...... തമിഴോനേ
കിളരൊളി നാതര്ക് കൊരുമക നാകിത്
     തിരുവളര് ചേലത് ...... തമര്വോനേ
പൊരുകിരി ചൂരക് കിളൈയതു മാളത്
     തനിമയി ലേറിത് ...... തിരിവോനേ
പുകര്മുക വേഴക് കണപതി യാരുക്
     കിളൈയവി നോതപ് ...... പെരുമാളേ.
പരിവുറു നാര് അറ്റു അഴല്മതി വീച
ചിലൈപൊരു കാലുറ്റു അതനാലേ
പനിപടു ചോലൈക് കുയിലതു കൂവ
കുഴല്തനി യോചൈത് തരലാലേ
മരുവിയല് മാതുക്കു ഇരുകയല് ചോര
തനിമിക വാടിത് തളരാതേ
മനമുറ വാഴത് തിരുമണി മാര്പത്തു
അരുള്മുരുകാ ഉറ്റു അണൈവായേ
കിരിതനില് വേല്വിട്ടു ഇരുതൊളൈ യാകത് തൊടുകുമരാ
മുത്തമിഴോനേ
കിളരൊളി നാതര്ക്കു ഒരുമകനാകി
തിരുവളര് ചേലത്തു അമര്വോനേ
പൊരുകിരി ചൂരക് കിളൈയതു മാള
തനിമയി ലേറിത് തിരിവോനേ
പുകര്മുക വേഴക് കണപതി യാരുക്കു
ഇളൈയ വിനോതപ് പെരുമാളേ.
Add (additional) Audio/Video Link

Songs from this sthalam ചേലമ്

934 - പരിവുറു നാരറ്റു (ചേലമ്)

Similar songs:

934 - പരിവുറു നാരറ്റു (ചേലമ്)
തനതന താനത് തനതന താനത്
     തനതന താനത് ...... തനതാന

1082 - കരു മയല് ഏറി (പൊതുപ്പാടല്കള്)
തനതന താനത് തനതന താനത്
     തനതന താനത് ...... തനതാന

1083 - കുടല് ഇടൈ തീതു (പൊതുപ്പാടല്കള്)
തനതന താനത് തനതന താനത്
     തനതന താനത് ...... തനതാന
This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:44:08 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org