Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
Thiruppugazh # 934   (चेलम्)  
परिवुऱु नारऱ्‌ऱु  
तऩतऩ ताऩत् तऩतऩ ताऩत्
     तऩतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

परिवुऱु नारऱ्‌ ऱऴल्मति वीचच्
     चिलैपॊरु कालुऱ्‌ ...... ऱतऩाले
पऩिपटु चोलैक् कुयिलतु कूवक्
     कुऴल्तऩि योचैत् ...... तरलाले
मरुवियल् मातुक् किरुकयल् चोरत्
     तऩिमिक वाटित् ...... तळराते
मऩमुऱ वाऴत् तिरुमणि मार्पत्
     तरुळ्मुरु कावुऱ्‌ ...... ऱणैवाये
किरितऩिल् वेल्विट् टिरुतॊळै याकत्
     तॊटुकुम रामुत् ...... तमिऴोऩे
किळरॊळि नातर्क् कॊरुमक ऩाकित्
     तिरुवळर् चेलत् ...... तमर्वोऩे
पॊरुकिरि चूरक् किळैयतु माळत्
     तऩिमयि लेऱित् ...... तिरिवोऩे
पुकर्मुक वेऴक् कणपति यारुक्
     किळैयवि नोतप् ...... पॆरुमाळे.
परिवुऱु नार् अऱ्‌ऱु अऴल्मति वीच
चिलैपॊरु कालुऱ्‌ऱु अतऩाले
पऩिपटु चोलैक् कुयिलतु कूव
कुऴल्तऩि योचैत् तरलाले
मरुवियल् मातुक्कु इरुकयल् चोर
तऩिमिक वाटित् तळराते
मऩमुऱ वाऴत् तिरुमणि मार्पत्तु
अरुळ्मुरुका उऱ्‌ऱु अणैवाये
किरितऩिल् वेल्विट्टु इरुतॊळै याकत् तॊटुकुमरा
मुत्तमिऴोऩे
किळरॊळि नातर्क्कु ऒरुमकऩाकि
तिरुवळर् चेलत्तु अमर्वोऩे
पॊरुकिरि चूरक् किळैयतु माळ
तऩिमयि लेऱित् तिरिवोऩे
पुकर्मुक वेऴक् कणपति यारुक्कु
इळैय विनोतप् पॆरुमाळे.
Add (additional) Audio/Video Link

Songs from this sthalam चेलम्

934 - परिवुऱु नारऱ्‌ऱु (चेलम्)

Similar songs:

934 - परिवुऱु नारऱ्‌ऱु (चेलम्)
तऩतऩ ताऩत् तऩतऩ ताऩत्
     तऩतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

1082 - करु मयल् एऱि (पॊतुप्पाटल्कळ्)
तऩतऩ ताऩत् तऩतऩ ताऩत्
     तऩतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ

1083 - कुटल् इटै तीतु (पॊतुप्पाटल्कळ्)
तऩतऩ ताऩत् तऩतऩ ताऩत्
     तऩतऩ ताऩत् ...... तऩताऩ
This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:44:08 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org