sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

Thiruppugazh paadal petra thalangal sort by Thalam   Sort by Counts

pothuppaatalkaL   [314]
(common)
palzhanhi   [98]
(pazhani)
thiruchchenhthuur   [84]
(thiruchchendhUr)
thiruvaruNai   [81]
(thiruvaruNai)
chithamparam   [67]
(chidhambaram)
thiruththaNikai   [64]
(thiruththaNigai)
kaaGncheepuram   [44]
(kAnjeepuram)
chuvaamimalai   [39]
(swAmimalai)
thiruchchenGkoatu   [21]
(thiruchchengkodu)
vayaluur   [18]
(vayalUr)
viraalimalai   [16]
(virAlimalai)
palzhamuthirchchoolai   [16]
(pazhamudhirchOlai)
thiruchiraappaLLi   [15]
(thiruchirAppaLLi)
kathirkaamam   [14]
(kadhirgAmam)
thiruvaanaikkaa   [14]
(thiruvAnaikkA)
thirupparanGkunRam   [14]
(thirupparangkundRam)
cheekaalzhi   [14]
(seegAzhi)
mathurai   [12]
(madhurai)
vaLLimalai   [11]
(vaLLimalai)
thirumayilai   [10]
(thirumayilai)
veLLikaram   [9]
(veLLigaram)
thiruvitaikkalzhi   [8]
(thiruvidaikkazhi)
kumpakoaNam   [7]
(kumbakONam)
karuvuur   [7]
(karuvUr)
kunRakkuti   [7]
(kundRakkudi)
thiruppanhthaNai nhalluur   [7]
(thiruppandhaNai nallUr)
thiruvaaruur   [7]
(thiruvArUr)
koatainhakar   [7]
(kOdainagar)
vaiththeechuran koayil   [6]
(vaiththeeswaran kOyil)
thiruvaenGkatam   [6]
(thiruvEngkadam)
kayilaimalai   [6]
(kayilaimalai)
viriGnchipuram   [5]
(virinjipuram)
vinhaayakar   [5]
(vinAyagar)
ettikuti   [4]
(ettikudi)
thiruvitaimaruthuur   [4]
(thiruvidaimarudhUr)
thiruvaamaaththuur   [4]
(thiruvAmAththUr)
chiRuvai   [4]
(siRuvai)
kunRuthoaRaatal   [4]
(kundRudhORAdal)
thiruvaalanGkaatu   [4]
(thiruvAlangkadu)
uththaramaeruur   [4]
(uththaramErUr)
thiruppoaruur   [4]
(thiruppOrUr)
thirukkalzhukkunRam   [4]
(thirukkazhukkundRam)
ilaGnchi   [4]
(ilanji)
sri purushamanGkai   [3]
(Sri purushamangkai)
thaevanuur   [3]
(dhEvanUr)
thilathaippathi   [3]
(thiladhaippadhi)
nhaakappattinam   [3]
(nAgappattinam)
thirukkaaLaththi   [3]
(thirukkALaththi)
kalzhukumalai   [3]
(kazhugumalai)
vatathirumullaivaayil   [3]
(vadathirumullaivAyil)
irathnakiri   [3]
(rathnagiri)
thaGnchai   [3]
(thanjai)
paakai   [3]
(pAgai)
viruththaachalam   [3]
(viruththAsalam)
thiruppukkoLiyuur   [3]
(thiruppukkoLiyUr)
thirukkuranGkaatuthuRai   [3]
(thirukkurangkadudhuRai)
avinhaachi   [3]
(avinAsi)
mathuraanhthakam   [3]
(madhurAndhagam)
thiruppuuvaNam   [3]
(thiruppUvaNam)
pattaaliyuur   [3]
(pattAliyUr)
thirupperunhthuRai   [3]
(thirupperundhuRai)
vaethaaraNiyam   [3]
(vEdhAraNiyam)
thirukkuRRaalam   [3]
(thirukkutRAlam)
kaachi   [3]
(kAsi)
thiruppaaNtikkotumuti   [2]
(thiruppANdikkodumudi)
kollimalai   [2]
(kollimalai)
thiruvathikai   [2]
(thiruvadhigai)
thiruvoRRiyuur   [2]
(thiruvotRiyUr)
thanichchayam   [2]
(thanichchayam)
chikkal   [2]
(sikkal)
pothiyamalai   [2]
(podhiyamalai)
thiruvaeRkaatu   [2]
(thiruvERkAdu)
aaRu thiruppathi   [2]
(AaRu thiruppadhi)
thirukkaRkuti   [2]
(thirukkaRkudi)
kotunGkunRam   [2]
(kodungkundRam)
paakkam   [2]
(pAkkam)
thiruththavaththuRai   [2]
(thiruththavaththuRai)
paeruur   [2]
(pErUr)
thiruvakkarai   [2]
(thiruvakkarai)
iraamaechuram   [2]
(rAmEsuram)
thirukkaanappaer   [2]
(thirukkAnappEr)
thiruvaetkaLam   [2]
(thiruvEtkaLam)
thirukkatavuur   [2]
(thirukkadavUr)
vaeluur   [2]
(vElUr)
thenchaerikiri   [2]
(thensErigiri)
chinGkai   [2]
(singkai)
thiruppuththuur   [2]
(thiruppuththUr)
maatampaakkam   [2]
(mAdambAkkam)
puthiya paatalkaL   [2]
(new songs)
valzhuvuur   [2]
(vazhuvUr)
kuRatti   [2]
(kuRatti)
uuthimalai   [2]
(Udhimalai)
thiruththuRaiyuur   [2]
(thiruththuRaiyUr)
Gnaanamalai   [2]
(gnAnamalai)
sri mushtam   [2]
(Sri mushtam)
thirukkutavaayil   [2]
(thirukkudavAyil)
perumpuliyuur   [1]
(perumpuliyUr)
raajakempeeravaLanhaattu malai   [1]
(rAjagembeeravaLanAttu malai)
thirukkoaNamalai   [1]
(thirukkONamalai)
thiruvaanmiyuur   [1]
(thiruvAnmiyUr)
maruthamalai   [1]
(Maruthamalai)
thiruvaamuur   [1]
(thiruvAmur)
yaalzhppaaNaayanpattinam   [1]
(yAzhppANAyanpattinam)
thirumaakaaLam   [1]
(thirumAkALam)
eNkaN   [1]
(eNkaN)
kottaiyuur   [1]
(kottaiyUr)
choolai maeviya kunRu   [1]
(sOlai mEviya kundRu)
thiruppalzhuvuur   [1]
(thiruppazhuvUr)
thiruveGnchamaakkuutal   [1]
(thiruvenjamAkkUdal)
pavaani   [1]
(bhavAni)
thiruvaraththuRai   [1]
(thiruvaraththuRai)
thiruvampar   [1]
(thiruvambar)
choomeechchuram   [1]
(sOmeechchuram)
thirunheyththaanam   [1]
(thiruneyththAnam)
nheruvuur   [1]
(neruvUr)
vaLLiyuur   [1]
(vaLLiyUr)
vichuvai   [1]
(visuvai)
katampuur   [1]
(kadambUr)
thiruppuunhthuruththi   [1]
(thiruppUndhuruththi)
vinhaayakamalai   [1]
(vinAyagamalai)
thiruvalithaayam   [1]
(thiruvalidhAyam)
vaakaimaanhakar   [1]
(vAgaimAnagar)
thirukkoavaluur   [1]
(thirukkOvalUr)
thirukkuutalaiyaaRRuur   [1]
(thirukkUdalaiyAtRUr)
kanhthankuti   [1]
(kandhankudi)
thiripuvanam   [1]
(thiribuvanam)
thiruvaiyaaRu   [1]
(thiruvaiyARu)
thenkatampanhthuRai   [1]
(thenkadambanthuRai)
kuLanhthainhakar   [1]
(kuLandhainagar)
muLvaay   [1]
(muLvAi)
thachchuur   [1]
(thachchUr)
vaeppaGnchanhthi   [1]
(vEppanjandhi)
thaan thoanRi   [1]
(thAn thOndRi)
thriyampakapuram   [1]
(thriyambagapuram)
chapthaSthaanam   [1]
(sabdhasdhAnam)
thirupparaayththuRai   [1]
(thirupparAiththuRai)
keeranuur   [1]
(keeranUr)
kaamaththuur   [1]
(kAmaththUr)
nhimpapuram   [1]
(nimbapuram)
choomanhaathanmatam   [1]
(sOmanAdhanmadam)
thiruppananhthaaL   [1]
(thiruppanandhAL)
puuvaaLuur   [1]
(pUvALur)
kotumpaaLuur   [1]
(kodumbALUr)
otukkaththuch cheRivaay   [1]
(odukkaththuch cheRivAi)
vaeppuur   [1]
(vEppUr)
periyamatam   [1]
(periyamadam)
chennimalai   [1]
(chennimalai)
puumpaRai   [1]
(pUmbaRai)
thiruvoaththuur   [1]
(thiruvOththUr)
elzhukarainhaatu   [1]
(ezhugarainAdu)
maayuuram   [1]
(mAyUram)
maruththuvakkuti   [1]
(maruththuvakkudi)
kaavaLuur   [1]
(kAvaLUr)
pukalzhimalai   [1]
(pugazhimalai)
inhthampalam   [1]
(indhambalam)
chaeyuur   [1]
(sEyUr)
chenGkunRaapuram   [1]
(sengkundrApuram)
thirunhelvaayil   [1]
(thirunelvAyil)
thiruppatikkarai   [1]
(thiruppadikkarai)
vijayapuram   [1]
(vijayapuram)
thiruvaavatuthuRai   [1]
(thiruvAvaduthuRai)
mayilam   [1]
(mayilam)
thirumaanhthuRai   [1]
(thirumAndhuRai)
kanhakamalai   [1]
(kanagamalai)
thiruviRkuti   [1]
(thiruviRkudi)
thiruveelzhimilzhalai   [1]
(thiruveezhimizhalai)
thiruchchakkirappaLLi   [1]
(thiruchchakkirappaLLi)
paeRainhakar   [1]
(pERainagar)
vaalikoNtapuram   [1]
(vAlikoNdapuram)
theerththamalai   [1]
(theerththamalai)
thirumurukanpuuNti   [1]
(thirumuruganpUNdi)
uththarakoachamanGkai   [1]
(uththarakOsamangkai)
thirumaaNikulzhi   [1]
(thirumANikuzhi)
thiruchchenGkaattanGkuti   [1]
(thiruchchengkattangkudi)
thiruththuruththi   [1]
(thiruththuruththi)
thiruppalzaiyaaRai   [1]
(thiruppazhaiyARai)
kanhthanuur   [1]
(kandhanUr)
konGkaNakiri   [1]
(kongkaNagiri)
thiruvallam   [1]
(thiruvallam)
thiruvaataanai   [1]
(thiruvAdAnai)
thiruvelzhukuuRRirukkai   [1]
(thiruvezhukUtRirukkai)
thiruppaathirippuliyuur   [1]
(thiruppAdhirippuliyUr)
kariyavanakar   [1]
(kariyavanagar)
thiruvaaGnchiyam   [1]
(thiruvAnjiyam)
thiruvalaGnchulzhi   [1]
(thiruvalanjuzhi)
aththikkarai   [1]
(aththikkarai)
punavaayil   [1]
(punavAyil)
thiruveNNeynhalluur   [1]
(thiruveNNeynallUr)
kannapuram   [1]
(kannapuram)
koati .. kulzhakar koayil   [1]
(kOdi)
thiruchchaththimuththam   [1]
(thiruchchaththimuththam)
aththippattu   [1]
(aththippattu)
kurutimalai   [1]
(kurudimalai)
vijayamanGkalam   [1]
(vijayamangkalam)
vayiravivanam   [1]
(vayiravivanam)
aaykkuti   [1]
(Ayikkudi)
thirunhaavaluur   [1]
(thirunAvalUr)
thirumayaenhthiram   [1]
(thirumayEndhiram)
kuunhthaluur   [1]
(kUndhalUr)
raajapuram   [1]
(rAjapuram)
maayaapuri   [1]
(mAyAburi)
perunGkuti   [1]
(perungkudi)
thirunhalluur   [1]
(thirunallUr)
thirunhaLLaaRu   [1]
(thirunaLLARu)
valivalam   [1]
(valivalam)
thirunhaakaechchuram   [1]
(thirunAgEchchuram)
sri chailam thirumalai   [1]
(Sri sailam thirumalai)
nhetunGkaLam   [1]
(nedungkaLam)
chaelam   [1]
(sElam)
koachainhakar   [1]
(kOsainagar)
kshaeththirak koavai   [1]
(kshEththirak kOvai)
vatukuur   [1]
(vadugUr)
iGnchikuti   [1]
(injikudi)
chivapuram   [1]
(sivapuram)

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org