sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
Manickavaasagar's Thiruvaasgam Regular Order Regular Order   History Order
तिरुवाचकम्
चमय कुरवर् तुति
पुऱच्चन्ताऩ कुरवर् तुति

तिरुञाऩचम्पन्तर् तेवारम् मुतल् तिरुमुऱै
तिरुञाऩचम्पन्तर्- इरण्टाम् तिरुमुऱै
तिरुञाऩचम्पन्त तेवारम् मूऩ्ऱाम् तिरुमुऱै
तिरुनावुक्करचु तेवारम् नाऩ्काम् तिरुमुऱै
तिरुनावुक्करचु तेवारम् ऐन्ताम् तिरुमुऱै
तिरुनावुक्करचु तेवारम् आऱाम् तिरुमुऱै
चुन्तरमूर्त्ति तेवारम् एऴाम् तिरुमुऱै
ऎट्टाम् तिरुमुऱै माणिक्क वाचकर् तिरुवाचकम्
01 चिवपुराणम् - नमच्चिवाय वाअऴ्क  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
02 कीर्त्तित् तिरुवकवल् - तिल्लै मूतूर् आटिय  (कोयिल् (चितम्परम्))  
03 तिरुवण्टप् पकुति - अण्टप् पकुतियिऩ्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
04 पोऱ्‌ऱित् तिरुवकवल् - नाऩ्मुकऩ् मुतला  (कोयिल् (चितम्परम्))  
05.01 तिरुच्चतकम् - I मॆय्युणर्तल् (1-10) मॆय्ताऩ् अरुम्पि  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
05.02 तिरुच्चतकम् - II. अऱिवुऱुत्तल् (11-20)  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
05.03 तिरुच्चतकम् - III. चुट्टऱुत्तल् (21-30)  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
05.04 तिरुच्चतकम् - IV आऩ्म चुत्ति (31-40)  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
05.05 तिरुच्चतकम् - V कैम्माऱु कॊटुत्तल् (41-50)  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
05.06 तिरुच्चतकम् - VI अनुपोक चुत्ति (51-60)  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
05.07 तिरुच्चतकम् - VII. कारुणियत्तु इरङ्कल् (61-70)  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
05.08 तिरुच्चतकम् -VIII. आऩन्तत्तु अऴुन्तल् (71-80)  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
05.09 तिरुच्चतकम् -IX . आऩन्त परवचम् (81-90)  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
05.10 तिरुच्चतकम् - X. आऩन्तातीतम् (91-100)  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
06 नीत्तल् विण्णप्पम् - कटैयव ऩेऩैक्  (उत्तरकोचमङ्कै)  
07 तिरुवॆम्पावै - आतियुम् अन्तमुम्  (तिरुवण्णामलै)  
08 तिरु अम्माऩै - चॆङ्कण् नॆटुमालुञ्  (तिरुवण्णामलै)  
09 तिरुप्पॊऱ्‌ चुण्णम् - मुत्तुनल् तामम्पू  (कोयिल् (चितम्परम्))  
10 तिरुक्कोत्तुम्पि - पूवेऱु कोऩुम्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
11 तिरुत्तॆळ्ळेणम् - तिरुमालुम् पऩ्ऱियाय्च्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
12 तिरुच्चाऴल् - पूचुवतुम् वॆण्णीऱु  (कोयिल् (चितम्परम्))  
13 तिरुप्पूवल्लि - इणैयार् तिरुवटि  (कोयिल् (चितम्परम्))  
14 तिरुउन्तियार् - वळैन्ततु विल्लु  (कोयिल् (चितम्परम्))  
15 तिरुत्तेாळ् नोक्कम् - पूत्तारुम् पॊय्कैप्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
16 तिरुप्पॊऩ्ऩूचल् - चीरार् पवळङ्काल्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
17 अऩ्ऩैप् पत्तु - वेत मॊऴियर्वॆण्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
18 कुयिऱ्‌पत्तु - कीत मिऩिय कुयिले  (कोयिल् (चितम्परम्))  
19 तिरुत्तचाङ्कम् - एरार् इळङ्किळिये  (कोयिल् (चितम्परम्))  
20 तिरुप्पळ्ळियॆऴुच्चि - पोऱ्‌ऱियॆऩ् वाऴ्मुत  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
21 कोयिल् मूत्त तिरुप्पतिकम् - उटैयाळ् उऩ्तऩ्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
22 कोयिल् तिरुप्पतिकम् - माऱिनिऩ्ऱॆऩ्ऩै  (कोयिल् (चितम्परम्))  
23 चॆत्तिलाप् पत्तु - पॊय्यऩेऩ् अकम्नॆकप्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
24 अटैक्कलप् पत्तु - चॆऴुक्कमलत् तिरळऩनिऩ्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
25 आचैप्पत्तु - करुटक्कॊटियोऩ् काणमाट्टाक्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
26 अतिचयप् पत्तु - वैप्पु माटॆऩ्ऱुम्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
27 पुणर्च्चिप्पत्तु - चुटर्पॊऱ्‌कुऩ्ऱैत् तोळामुत्तै  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
28 वाऴाप्पत्तु - पारॊटु विण्णाय्प्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
29 अरुट्पत्तु - चोतिये चुटरे  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
30 तिरुक्कऴुक्कुऩ्ऱप् पतिकम् - पिणक्किलात पॆरुन्तुऱैप्पॆरु  (तिरुक्कऴुक्कुऩ्ऱम्)  
31 कण्टपत्तु - इन्तिरिय वयमयङ्कि  (कोयिल् (चितम्परम्))  
32 पिरार्त्तऩैप् पत्तु - कलन्तु निऩ्ऩटि  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
33 कुऴैत्त पत्तु - कुऴैत्ताल् पण्टैक्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
34 उयिरुण्णिप्पत्तु - पैन्नाप् पट अरवेरल्कुल्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
35 अच्चप्पत्तु - पुऱ्‌ऱिल्वाळ् अरवुम्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
36 तिरुप्पाण्टिप् पतिकम् - परुवरै मङ्कैतऩ्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
37 पिटित्त पत्तु - उम्पर्कट् रचे  (चीर्काऴि)  
38 तिरुवेचऱवु - इरुम्पुतरु मऩत्तेऩै  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
39 तिरुप्पुलम्पल् - पूङ्कमलत् तयऩॊटुमाल्  (तिरुवारूर्)  
40 कुलाप् पत्तु - ओटुङ् कवन्तियुमे  (कोयिल् (चितम्परम्))  
41 अऱ्‌पुतप्पत्तु - मैय लाय्इन्त  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
42 चॆऩ्ऩिप्पत्तु - तेव तेवऩ्मॆय्च्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
43 तिरुवार्त्तै - मातिवर् पाकऩ्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
44 ऎण्णप्पतिकम् - पारुरुवाय  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
45 यात्तिरैप् पत्तु - पूवार् चॆऩ्ऩि  (कोयिल् (चितम्परम्))  
46 तिरुप्पटै ऎऴुच्चि - ञाऩवाळ् एन्तुम्ऐयर्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
47 तिरुवॆण्पा - वॆय्य विऩैयिरण्टुम्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
48 पण्टाय नाऩ्मऱै - पण्टाय नाऩ्मऱैयुम्  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
49 तिरुप्पटै आट्चि - कण्कळिरण्टुम् अवऩ्कऴल्  (कोयिल् (चितम्परम्))  
50 आऩन्तमालै - मिऩ्ऩे रऩैय  (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल्)  
51 अच्चोप् पतिकम् - मुत्तिनॆऱि अऱियात  (कोयिल् (चितम्परम्))  

Song first word index : अण्टप् पकुतियिऩ्   आतियुम् अन्तमुम्   इणै आर्   इन्तिरिय वयम्   इरुम्पु तरु   उटैयाळ्, उऩ्   उम्पर्कट्कु अरचे!   एर् आर्   ओटुम्, कवन्तियुमे,   कटैयवऩेऩैक् करुणैयिऩाल्   कण्कळ् इरण्टुम्   करुळक् कॊटियोऩ्   कलन्तु, निऩ्   कीतम् इऩिय   कुऴैत्ताल्, पण्टैक्   चीर् आर्   चुटर् पॊऩ्   चॆम् कण्   चॆऴुक् कमलत्   चोतिये! चुटरे!   ञाऩ वाळ्   तिरुमालुम् |   तिल्लै मूतूर्   तेव तेवऩ्,   नमच्चिवाय वाऴ्क!   नाऩ्मुकऩ् मुतला   पण्टु आय   परु वरै   पारॊटु, विण्णाय्,   पार् उरु   पिणक्कु इलात   पुऱ्‌ऱिल् वाळ्   पू आर्   पू एऱु   पूचुवतुम् वॆळ्   पूत्तु आरुम्   पूम् कमलत्तु   पैन् नाप्   पॊय्यऩेऩ् अकम्   पोऱ्‌ऱि! ऎऩ्   मातु इवर्   माऱि निऩ्ऱु,   मिऩ् नेर्   मुत्ति नॆऱि   मुत्तु नल्   मॆय् ताऩ्   मैयल् आय्,   वळैन्ततु विल्लु   वॆय्य विऩै   वेत मॊऴियर्,   वैप्पु, माटु,  

Back to Top
कऱ्‌पक विनायकर् मलरटि! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
नम पार्वति पतये! हर हर महा तेवा
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि! ऎन् नाट्टवर्क्कुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
वॆऱ्‌ऱि वेल् मुरुकऩुक्कु! अरोकरा
आति पराचक्तिक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

विळक्कु एऱ्‌ऱुम् पोतु - तिरुनावुक्करचर् तेवारम् 4.011
इल् अक विळक्कु अतु इरुळ् कॆटुप्पतु;
चॊल् अक विळक्कु अतु चोति उळ्ळतु
पल् अक विळक्कु अतु पलरुम् काण्पतु;
नल् अक विळक्कु अतु नमच्चिवायवे!

चमय कुरवर् तुति
पूऴियर् कोऩ् वॆप्पॊऴित्त पुकलियर् कोऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱि
आऴिमिचै कऩ्मितप्पिल् अणैन्तपिराऩ् अटि पोऱ्‌ऱि
वाऴितिरु नावलूर् वऩ्ऱॊण्टऩ् पतम् पोऱ्‌ऱि
ऊऴिमलि तिरुवातवूरर् तिरुत्ताळ् पोऱ्‌ऱि

पुऱच्चन्ताऩ कुरवर् तुति
ईराण्टिऱ्‌ चिवञाऩम् पॆऱ्‌ऱुयर्न्त मॆय्कण्टार् इणैत्ताळ् पोऱ्‌ऱि
नाराण्ट पल्लटियार्क् करुळ्पुरिन्त अरुणन्ति नऱ्‌ऱाळ् पोऱ्‌ऱि
नीराण्ट कटन्तैनकर् मऱैञाऩ चम्पन्तर् निऴऱ्‌ऱाळ् पोऱ्‌ऱि
चीराण्ट तिल्लैनकर् उमापतियार् चॆम्पतुमत् तिरुत्ताळ् पोऱ्‌ऱि

तिरुवरुणैक् कलम्पकम्
चैवत्तिऩ् मेऱ्‌चमयम् वेऱिल्लै यतिऱ्‌चार् चिवमाम्
तॆय्वत्तिऩ् मेऱ्‌तॆय्व मिल्लैयॆऩुम् नाऩ्मऱैच् चॆम्पॊरुळ्
वाय्मै वैत्त चीर्तिरुत् तेवारमुम् तिरुवाचकमुम्
उय्वैत् तरच्चॆय्त नाल्वर् पॊऱ्‌ऱाळ् ऎम् उयिर्त्तुणैये.

तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् - तिरुक्कटैक्काप्पु - 1.123
पण् - वियाऴक्कुऱिञ्चि (तिरुवलिवलम् मऩत्तुणैनातर् वाळैयङ्कण्णियम्मै)
विनायकर् वणक्कम्
पिटियत ऩुरुवुमै कॊळमिकु करियतु
वटिकॊटु तऩतटि वऴिपटु मवरिटर्
कटिकण पतिवर वरुळिऩऩ् मिकुकॊटै
वटिविऩर् पयिल्वलि वलमुऱै यिऱैये.

तिरु अरुणकिरिनातर् अरुळिय कन्तर् अनुपूति
आटुम् परि, वेल्, अणिचेवल् ऎऩप्
पाटुम् पणिये पणिया अरुळ्वाय्
तेटुम् कयमा मुकऩैच् चॆरुविल्
चाटुम् तऩि याऩैच् चकेாतरऩे


पॊतु विण्णप्पम्‌

ऎङ्कुम्‌ निऱैन्त ऎल्लाम्‌ वल्ल परम्‌पारुळे ! ऎव्वुरुविल्‌, ऎप्पॆयरिल्‌, नी इरुन्तालुम्‌ ऎङ्कळ्‌ पणिवाऩ विण्णप्पत्तै उमतु तिरुवटियिल्‌ चमर्प्पिक्किऩ्ऱोम्‌. नाङ्कळ्‌ वचिक्क‌ इटमुम्‌. तेवैयाऩ उणवुम्, मऱ्‌ऱुम् अऩैत्तु वचतिकळुम् अरुळिय परम्पॊरुळे ! उमतु ईटु इणै इल्लात करुणैक्कु ऎङ्कळतु नऩ्ऱि कटऩाक तिरुमुऱै वऴिपाट्टै वणक्कत्तुटऩ्‌ चमर्प्पिक्किऩ्ऱोम्‌. इन्त वऴिपाट्टिल् कलन्तुकॊळ्ळ इयलात अटियार्‌कळ्‌ चार्पाकवुम्‌ नाङ्कळ्‌ उमतु तिरुवटियैत्‌ तॊऴुकिऩ्ऱोम्‌.

इम्‌ मण्णुलकिल्‌. ‌ माऩिटप्पिऱवि पॆऱ्‌‌ऱुळ्ळ‌वर्कळ् , अवरवर्‌ चॆय्त विऩैयिऩ्‌ पयऩाय्‌ पलवितमाऩ अल्लल्कळिल्‌ उऴल्किऱार्कळ्‌. इन्त ‌ विऩै पयऩ्कळ्‌ नीङ्क उमतु पॊऩ्ऩार्‌ तिरुप्पातङ्कळिल्‌ इन्त वऴिपाट्टै चमर्प्पिक्किऩ्ऱोम्‌.

इन्त विण्णप्पत्तै एऱ्‌ऱुक्कॊण्टु अटियार्कळ्‌ ऎल्लोरुम्‌ नीण्ट आयुळुम्‌, चकल चॆल्वङ्कळुम्‌ पॆऱ्‌ऱु इऩ्पुऱ्‌ऱु वाऴ अरुळ्‌ पुरिवीराक !

अटियार् विण्णप्पम्‌

इन्त वऴिपाटु नटत्तुम् चिव पुण्णियच्‌ चॆल्वर्कळ् ________ मऱ्‌ऱुम् , अवर्कळुटैय कुटुम्पत्तार्‌. उऱविऩर्‌, नण्पर्कळ्‌, मऱ्‌ऱुम् इन्त तिरुमुऱै पारयणत्तिल् कलन्तु कॊळ्ळुम् अऩैत्तु अटियार्कळुम् ‌
नोयऱ्‌ऱ वाऴ्वुम्‌,
चकल चॆल्वङ्कळुम्‌,
तेक आरोक्कियमुम्‌,
नीण्ट आयुळुम्‌,
कुरुलिङ्क चङ्कम पक्तियुम्‌,
चिवञाऩमुम्‌ ‌ पॆऱ्‌ऱु वाऴ अरुळ्पुरिवीराक.

तिरुञाऩचम्पन्तर् तेवारम् मुतल् तिरुमुऱै
तोटुटैय चॆवियऩ्| विटैयेऱियोर्| तूवॆण्मतिचूटिक्
काटुटैय|चुट लैप्पॊटिपूचि|यॆऩ् ऩुळ्ळङ्कवर् कळ्वऩ्
एटुटैय|मल राऩ्मुऩैनाट्पणिन् तेत्त अरुळ्चॆय्त
पीटुटैयपिर मापुरमेविय पॆम्मा ऩिवऩऩ्ऱे.

नऩ्ऱुटैयाऩैत् तीयतिलाऩै नरैवॆळ्ळे
ऱॊऩ्ऱुटैयाऩै उमैयॊरुपाकम् उटैयाऩैच्
चॆऩ्ऱटैयात तिरुवुटैयाऩैच् चिराप्पळ्ळिक्
कुऩ्ऱुटैयाऩैक् कूऱवॆऩ्ऩुळ्ळङ् कुळिरुम्मे.

उण्णामुलै युमैयाळॊटुम् उटऩाकिय वॊरुवऩ्
पॆण्णाकिय पॆरुमाऩ्मलै तिरुमामणि तिकऴ
मण्णार्न्तऩ वरुवित्तिरण् मऴलैम्मुऴ वतिरुम्
अण्णामलै तॊऴुवार्विऩै वऴुवावण्ण मऱुमे

तिरुञाऩचम्पन्तर्- इरण्टाम् तिरुमुऱै
मन्तिर मावतु नीऱु वाऩवर् मेलतु नीऱु
चुन्तर मावतु नीऱु तुतिक्कप् पटुवतु नीऱु
तन्तिर मावतु नीऱु चमयत्ति लुळ्ळतु नीऱु
चॆन्तुवर् वायुमै पङ्कऩ् तिरुआल वायाऩ् तिरुनीऱे.

वेयुऱु तोळिपङ्कऩ् विटमुण्ट कण्टऩ् मिकनल्ल वीणै तटवि
माचऱु तिङ्कळ्कङ्कै मुटिमे लणिन्तॆऩ् उळमे पुकुन्त अतऩाल्
ञायिऱु तिङ्कळ्चॆव्वाय् पुतऩ्वियाऴम् वॆळ्ळि चऩिपाम्पि रण्टु मुटऩे
आचऱु नल्लनल्ल अवैनल्ल नल्ल अटिया रवर्क्कु मिकवे.

ऎऩ्ऩ पुण्णियञ् चॆय्तऩै नॆञ्चमे यिरुङ्कटल् वैयत्तु
मुऩ्ऩम् नीपुरि नल्विऩैप् पयऩिटै मुऴुमणित् तरळङ्कळ्
मऩ्ऩु काविरि चूऴ्तिरु वलञ्चुऴि वाणऩै वायारप्
पऩ्ऩि यातरित् तेत्तियुम् पाटियुम् वऴिपटुम् अतऩाले.


तिरुञाऩचम्पन्त तेवारम् मूऩ्ऱाम् तिरुमुऱै
इटरिऩुन् तळरिऩुम् ऎऩतुऱुनोय् तॊटरिऩुम् उऩकऴल् तॊऴुतॆऴुवेऩ्
कटल्तऩिल् अमुतॊटु कलन्तनञ्चैमिटऱिऩिल् अटक्किय वेतियऩे
इतुवोऎमै याळुमा ऱीवतॊऩ् ऱॆमक्किल्लैयेल्
अतुवोवुऩ तिऩ्ऩरुळ् आवटु तुऱैयरऩे.

मण्णिऩ्नल् लवण्णम् वाऴलाम् वैकलुम्
ऎण्णिऩ्नल् लकतिक्कि यातुमोर् कुऱैविलैक्
कण्णिऩ्नल् लक़्तुऱुङ् कऴुमल वळनकर्प्
पॆण्णिऩ्नल् लाळॊटुम् पॆरुन्तकै यिरुन्तते.

कात लाकिक् कचिन्तुकण् णीर्मल्कि
ओतु वार्तमै नऩ्ऩॆऱिक् कुय्प्पतु
वेतम् नाऩ्किऩुम् मॆय्प्पॊरु ळावतु
नातऩ् नामम् नमच्चि वायवे.

तुञ्चलुन् तुञ्चलि लात पोऴ्तिऩुम्
नॆञ्चक नैन्तु निऩैमिऩ् नाटॊऱुम्
वञ्चकम् अऱ्‌ऱटि वाऴ्त्त वन्तकूऱ्‌
ऱञ्चवु तैत्तऩ अञ्चॆ ऴुत्तुमे.

तिरुनावुक्करचु तेवारम् नाऩ्काम् तिरुमुऱै
कूऱ्‌ऱायिऩ वाऱुवि लक्ककिलीर् कॊटुमैपल चॆय्तऩ नाऩऱियेऩ्
एऱ्‌ऱायटिक् केइर वुम्पकलुम् पिरियातु वणङ्कुवऩ् ऎप्पॊऴुतुम्
तोऱ्‌ऱातॆऩ् वयिऱ्‌ऱिऩ् अकम्पटिये कुटरोटु तुटक्कि मुटक्कियिट
आऱ्‌ऱेऩ् अटियेऩ्अति कैक्कॆटिल वीरट्टा ऩत्तुऱै अम्माऩे

चलम्पूवॊटु तूपम् मऱन्तऱियेऩ् तमिऴोटिचै पाटल् मऱन्तऱियेऩ्
नलन्तीङ्किलुम् उऩ्ऩै मऱन्तऱियेऩ् उऩ्ऩामम् ऎऩ्ऩाविल् मऱन्तऱियेऩ्
उलर्न्तार्तलै यिऱ्‌पलि कॊण्टुऴल्वाय् उटलुळ् ळुऱुचूलै तविर्त्तरुळाय्
अलन्तेऩ्अटि येऩ्अति कैक्कॆटिल वीरट्टा ऩत्तुऱै अम्माऩे

मातर्प् पिऱैक्कण्णि याऩै मलैयाऩ् मकळॊटुम् पाटिप्
पोतॊटु नीर्चुमन् तेत्तिप् पुकुवा रवर्पिऩ् पुकुवेऩ्
यातुञ् चुवटु पटामल् ऐया ऱटैकिऩ्ऱ पोतु
कातऩ् मटप्पिटि योटुङ् कळिऱु वरुवऩ कण्टेऩ्
कण्टे ऩवर्तिरुप् पातङ् कण्टऱि यातऩ कण्टेऩ्

चॊऱ्‌ऱुणै वेतियऩ् चोति वाऩवऩ्
पॊऱ्‌ऱुणैत् तिरुन्तटि पॊरुन्तक् कैतॊऴक्
कऱ्‌ऱुणैप् पूट्टियोर् कटलिऱ्‌ पाय्च्चिऩुम्
नऱ्‌ऱुणै यावतु नमच्चि वायवे.

वाऴ्क अन्तणर् वाऩवर् आऩिऩम्
वीऴ्क तण्पुऩल् वेन्तऩुम् ओङ्कुक
आऴ्क तीयतॆल् लाम्अरऩ् नाममे
चूऴ्क वैयक मुन्तुयर् तीर्कवे.

पत्तऩाय्प् पाट माट्टेऩ् परमऩे परम योकी
ऎत्तिऩाऱ्‌ पत्ति चॆय्केऩ् ऎऩ्ऩैनी इकऴ वेण्टा
मुत्तऩे मुतल्वा तिल्लै अम्पलत् ताटु किऩ्ऱ
अत्तावुऩ् आटल् काण्पाऩ् अटियऩेऩ् वन्त वाऱे.

तिरुनावुक्करचु तेवारम् ऐन्ताम् तिरुमुऱै
अऩ्ऩम् पालिक्कुन् तिल्लैच्चिऱ्‌ ऱम्पलम्
पॊऩ्ऩम् पालिक्कु मेलुमिप् पूमिचै
ऎऩ्ऩम् पालिक्कु माऱुकण् टिऩ्पुऱ
इऩ्ऩम् पालिक्कु मोविप् पिऱविये.

मतुर वाय्मॊऴि मङ्कैयोर् पङ्किऩऩ्
चतुरऩ् चिऱ्‌ऱम् पलवऩ् तिरुमलै
अतिर आर्त्तॆटुत् ताऩ्मुटि पत्तिऱ
मितिकॊळ् चेवटि चॆऩ्ऱटैन् तुय्म्मिऩे.

तिरुनावुक्करचु तेवारम् आऱाम् तिरुमुऱै
कऱ्‌ऱवर्क ळुण्णुङ् कऩिये पोऱ्‌ऱि
कऴलटैन्तार् चॆल्लुङ् कतिये पोऱ्‌ऱि
अऱ्‌ऱवर्कट् कारमुत माऩाय् पोऱ्‌ऱि
मऱ्‌ऱु ऒरुवर् ऒप्पु इल्ला मैन्ता, पोऱ्‌ऱि!
वाऩवर्कळ् पोऱ्‌ऱुम् मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
चॆऱ्‌ऱवर् तम् पुरम् ऎरित्त चिवऩे,
पोऱ्‌ऱि! तिरुमूलट्टाऩऩे, पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!.

वायाऩै, मऩत्ताऩै, मऩत्तुळ् निऩ्ऱ
करुत्ताऩै, करुत्तु अऱिन्तु मुटिप्पाऩ् तऩ्ऩै,
तूयाऩै, तू वॆळ्ळै एऱ्‌ऱाऩ् तऩ्ऩै,
चुटर्त् तिङ्कळ् चटैयाऩै, तॊटर्न्तु निऩ्ऱ ऎऩ्
तायाऩै, तवम् आय तऩ्मैयाऩै, तलै आय तेवाति तेवर्क्कु ऎऩ्ऱुम्
चेयाऩै, -तॆऩ्कूटल्-तिरु आलवा अय्च् चिवऩ् अटिये चिन्तिक्कप् पॆऱ्‌ऱेऩ्, नाऩे.

चुन्तरमूर्त्ति तेवारम् एऴाम् तिरुमुऱै
पित्तापिऱै चूटीपॆरु माऩेअरु ळाळा
ऎत्ताऩ्मऱ वातेनिऩैक् किऩ्ऱेऩ्मऩत् तुऩ्ऩै
वैत्ताय्पॆण्णैत् तॆऩ्पाल्वॆण्णॆय् नल्लूररुट् टुऱैयुळ्
अत्ताउऩक् काळायिऩि अल्लेऩ्ऎऩ लामे

पॊऩ्ऩार् मेऩियऩे पुलित्तोलै अरैक्कचैत्तु
मिऩ्ऩार् चॆञ्चटैमेल् मिळिर्कॊऩ्ऱै यणिन्तवऩे
मऩ्ऩे मामणिये मऴपाटियुळ् माणिक्कमे
अऩ्ऩे उऩ्ऩैयल्लाल् इऩियारै निऩैक्केऩे.

पत्तराय्प् पणिवार्कळ् ऎल्लार्क्कुम् अटियेऩ्
परमऩैये पाटुवार् अटियार्क्कुम् अटियेऩ्
चित्तत्तैच् चिवऩ्पाले वैत्तार्क्कुम् अटियेऩ्
तिरुवारूर्प् पिऱन्तार्कळ् ऎल्लार्क्कुम् अटियेऩ्
मुप्पोतुन् तिरुमेऩि तीण्टुवार्क् कटियेऩ्
मुऴुनीऱु पूचिय मुऩिवर्क्कुम् अटियेऩ्
अप्पालुम् अटिच्चार्न्त अटियार्क्कुम् अटियेऩ्
आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे

तॊल्लै इरुम्पिऱवि चूऴुम् तळै नीक्कि
अल्लल् अऱुत् ताऩन्तम् आक्कियते – ऎल्लै
मरुवा नॆऱि अळिक्कुम् वातवूर् ऎङ्कोऩ्
तिरुवाचकम् ऎऩ्ऩुम् तेऩ्.

Back to Top
01 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     चिवपुराणम् - नमच्चिवाय वाअऴ्क   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/01 Sivapuranam.mp3
नमच्चिवाय वाऴ्क! नातऩ् ताळ् वाऴ्क!
इमैप् पॊऴुतुम् ऎऩ् नॆञ्चिल् नीङ्काताऩ् ताळ् वाऴ्क!
कोकऴि आण्ट कुरुमणि तऩ् ताळ् वाऴ्क!
आकमम् आकिनिऩ्ऱु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्क!
एकऩ्, अनेकऩ्, इऱैवऩ्, अटि वाऴ्क!

[1]
वेकम् कॆटुत्तु आण्ट वेन्तऩ् अटि वॆल्क!
पिऱप्पु अऱुक्कुम् पिञ्ञकऩ् तऩ् पॆय् कऴल्कळ् वॆल्क!
पुऱत्तार्क्कुच् चेयोऩ् तऩ् पूम् कऴल्कळ् वॆल्क!
करम् कुविवार् उळ् मकिऴुम् कोऩ् कऴल्कळ् वॆल्क!
चिरम् कुविवार् ओङ्कुविक्कुम् चीरोऩ् कऴल् वॆल्क!

[2]
ईचऩ् अटि पोऱ्‌ऱि! ऎन्तै अटि पोऱ्‌ऱि!
तेचऩ् अटि पोऱ्‌ऱि! चिवऩ् चेवटि पोऱ्‌ऱि!
नेयत्ते निऩ्ऱ निमलऩ् अटि पोऱ्‌ऱि!
मायप् पिऱप्पु अऱुक्कुम् मऩ्ऩऩ् अटि पोऱ्‌ऱि!
चीर् आर् पॆरुन्तुऱै नम् तेवऩ् अटि पोऱ्‌ऱि!

[3]
आरात इऩ्पम् अरुळुम् मलै पोऱ्‌ऱि!
चिवऩ्, अवऩ् ऎऩ् चिन्तैयुळ् निऩ्ऱ अतऩाल्,
अवऩ् अरुळाले अवऩ् ताळ् वणङ्कि,
चिन्तै मकिऴ, चिवपुराणम् तऩ्ऩै,
मुन्तै विऩै मुऴुतुम् मोय उरैप्पऩ् याऩ्:

[4]
कण्णुतलाऩ्, तऩ् करुणैक् कण् काट्ट, वन्तु ऎय्ति,
ऎण्णुतऱ्‌कु ऎट्टा ऎऴिल् आर् कऴल् इऱैञ्चि;
विण् निऱैन्तु, मण् निऱैन्तु, मिक्काय्, विळङ्कु ऒळियाय्!
ऎण् इऱन्तु, ऎल्लै इलाताऩे! निऩ् पॆरुम् चीर्,
पॊल्ला विऩैयेऩ्, पुकऴुम् आऱु ऒऩ्ऱु अऱियेऩ्;

[5]
पुल् आकि, पूटु आय्, पुऴु आय्, मरम् आकि,
पल् विरुकम् आकि, पऱवै आय्, पाम्पु आकि,
कल्आ(य्,) मऩितर् आय्, पेय् आय्, कणङ्कळ् आय्,
वल् अचुरर् आकि, मुऩिवर् आय्, तेवर् आय्,
चॆल्ला निऩ्ऱ इत् तावर चङ्कमत्तुळ्,

[6]
ऎल्लाप् पिऱप्पुम् पिऱन्तु इळैत्तेऩ्; ऎम्पॆरुमाऩ्!
मॆय्ये, उऩ् पॊऩ् अटिकळ् कण्टु, इऩ्ऱु वीटु उऱ्‌ऱेऩ्;
उय्य, ऎऩ् उळ्ळत्तुळ्, ओङ्कारम् आय् निऩ्ऱ
मॆय्या! विमला! विटैप् पाका! वेतङ्कळ्
ऐया ऎऩ, ओङ्कि, आऴ्न्तु, अकऩ्ऱ, नुण्णियऩे!

[7]
वॆय्याय्! तणियाय्! इयमाऩऩ् आम् विमला!
पॊय् आयिऩ ऎल्लाम् पोय् अकल, वन्तरुळि,
मॆय्ञ्ञाऩम् आकि, मिळिर्किऩ्ऱ मॆय्च् चुटरे!
ऎञ्ञाऩम् इल्लातेऩ् इऩ्पप् पॆरुमाऩे!
अञ्ञाऩम् तऩ्ऩै अकल्विक्कुम् नल् अऱिवे!

[8]
आक्कम्, अळवु, इऱुति, इल्लाय्! अऩैत्तु उलकुम्
आक्कुवाय्, काप्पाय्, अऴिप्पाय्, अरुळ् तरुवाय्,
पोक्कुवाय्, ऎऩ्ऩैप् पुकुविप्पाय् निऩ् तॊऴुम्पिल्;
नाऱ्‌ऱत्तिऩ् नेरियाय्! चेयाय्! नणियाऩे!
माऱ्‌ऱम्, मऩम्, कऴिय निऩ्ऱ मऱैयोऩे!

[9]
कऱन्त पाल्, कऩ्ऩलॊटु, नॆय् कलन्ताल् पोलच्
चिऱन्तु, अटियार् चिन्तऩैयुळ् तेऩ् ऊऱिनिऩ्ऱु,
पिऱन्त पिऱप्पु अऱुक्कुम् ऎङ्कळ् पॆरुमाऩ्!
निऱङ्कळ् ओर् ऐन्तु उटैयाय्! विण्णோर्कळ् एत्त
मऱैन्तु इरुन्ताय्, ऎम्पॆरुमाऩ्! वल्विऩैयेऩ् तऩ्ऩै

[10]
मऱैन्तिट मूटिय माय इरुळै,
अऱम्, पावम्, ऎऩ्ऩुम् अरुम् कयिऱ्‌ऱाल् कट्टि,
पुऱम् तोल् पोर्त्तु, ऎङ्कुम् पुऴु अऴुक्कु मूटि,
मलम् चोरुम् ऒऩ्पतु वायिल् कुटिलै
मलङ्क, पुलऩ् ऐन्तुम् वञ्चऩैयैच् चॆय्य,

[11]
विलङ्कु मऩत्ताल्, विमला! उऩक्कुक्
कलन्त अऩ्पु आकि, कचिन्तु उळ् उरुकुम्
नलम् ताऩ् इलात चिऱियेऱ्‌कु नल्कि,
निलम् तऩ् मेल् वन्तरुळि, नीळ् कऴल्कळ् काट्टि,
नायिऩ् कटैयाय्क् किटन्त अटियेऱ्‌कु,

[12]
तायिऩ् चिऱन्त तया आऩ तत्तुवऩे!
माचु अऱ्‌ऱ चोति मलर्न्त मलर्च् चुटरे!
तेचऩे! तेऩ् आर् अमुते! चिवपुरऩे!
पाचम् आम् पऱ्‌ऱु अऱुत्तु, पारिक्कुम् आरियऩे!
नेच अरुळ् पुरिन्तु, नॆञ्चिल् वञ्चम् कॆट,

[13]
पेरातु निऩ्ऱ पॆरुम् करुणैप् पेर् आऱे!
आरा अमुते! अळवु इलाप् पॆम्माऩे!
ओरातार् उळ्ळत्तु ऒळिक्कुम् ऒळियाऩे!
नीराय् उरुक्कि, ऎऩ् आर् उयिर् आय् निऩ्ऱाऩे!
इऩ्पमुम् तुऩ्पमुम् इल्लाऩे! उळ्ळाऩे!

[14]
अऩ्परुक्कु अऩ्पऩे! यावैयुम् आय्, अल्लैयुम् आम्
चोतियऩे! तुऩ् इरुळे! तोऩ्ऱाप् पॆरुमैयऩे!
आतियऩे! अन्तम्, नटु, आकि, अल्लाऩे!
ईर्त्तु ऎऩ्ऩै, आट्कॊण्ट ऎन्तै पॆरुमाऩे!
कूर्त्त मॆय्ञ्ञाऩत्ताल् कॊण्टु उणर्वार् तम् करुत्तिऩ्

[15]
नोक्कु अरिय नोक्के! नुणुक्कु अरिय नुण् उणर्वे!
पोक्कुम्, वरवुम्, पुणर्वुम्, इलाप् पुण्णियऩे!
काक्कुम् ऎम् कावलऩे! काण्पु अरिय पेर् ऒळिये!
आऱ्‌ऱु इऩ्प वॆळ्ळमे! अत्ता! मिक्काय्! निऩ्ऱ
तोऱ्‌ऱच् चुटर् ऒळि आय्, चॊल्लात नुण् उणर्वु आय्,

[16]
माऱ्‌ऱम् आम् वैयकत्तिऩ् वॆव्वेऱे वन्तु, अऱिवु आम्
तेऱ्‌ऱऩे! तेऱ्‌ऱत् तॆळिवे! ऎऩ् चिन्तऩैयुळ्
ऊऱ्‌ऱु आऩ उण् आर् अमुते! उटैयाऩे!
वेऱ्‌ऱु विकार विटक्कु उटम्पिऩ् उळ् किटप्प
आऱ्‌ऱेऩ्; ऎम् ऐया, अरऩे! ओ! ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु

[17]
पोऱ्‌ऱि, पुकऴ्न्तिरुन्तु, पॊय् कॆट्टु, मॆय् आऩार्
मीट्टु इङ्कु वन्तु, विऩैप् पिऱवि चारामे,
कळ्ळप् पुलक् कुरम्पै कट्टऴिक्क वल्लाऩे!
नळ् इरुळिल् नट्टम् पयिऩ्ऱु आटुम् नातऩे!
तिल्लैयुळ् कूत्तऩे! तॆऩ्पाण्टि नाट्टाऩे!

[18]
अल्लल् पिऱवि अऱुप्पाऩे! ओ!' ऎऩ्ऱु,
चॊल्लऱ्‌कु अरियाऩैच् चॊल्लि, तिरुवटिक् कीऴ्च्
चॊल्लिय पाट्टिऩ् पॊरुळ् उणर्न्तु चॊल्लुवार्
चॆल्वर् चिवपुरत्तिऩ् उळ्ळार् चिवऩ् अटिक् कीऴ्,
पल्लोरुम् एत्तप् पणिन्तु. (95)
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[19]

Back to Top
02 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     कीर्त्तित् तिरुवकवल् - तिल्लै मूतूर् आटिय   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/02 Keerthi thiruagaval.mp3
तिल्लै मूतूर् आटिय तिरुवटि
पल् उयिर् ऎल्लाम् पयिऩ्ऱऩऩ् आकि,
ऎण् इल् पल् कुणम् ऎऴिल् पॆऱ विळङ्कि,
मण्णुम्, विण्णुम्, वाऩोर् उलकुम्,
तुऩ्ऩिय कल्वि तोऱ्‌ऱियुम्, अऴित्तुम्,

[1]
ऎऩ्ऩुटै इरुळै एऱत् तुरन्तुम्,
अटियार् उळ्ळत्तु अऩ्पु मीतूरक्
कुटियाक् कॊण्ट कॊळ्कैयुम्, चिऱप्पुम्,
मऩ्ऩुम् मा मलै मकेन्तिरम् अतऩिल्
चॊऩ्ऩ आकमम् तोऱ्‌ऱुवित्तु अरुळियुम्;

[2]
कल्लाटत्तुक् कलन्तु, इऩितु अरुळि,
नल्लाळोटु नयप्पुऱवु ऎय्तियुम्;
पञ्चप्पळ्ळियिल् पाल्मॊऴि तऩ्ऩॊटुम्,
ऎञ्चातु ईण्टुम् इऩ् अरुळ् विळैत्तुम्;
किरात वेटमॊटु किञ्चुक वायवळ्

[3]
विरावु कॊङ्कै नल् तटम् पटिन्तुम्;
केवेटर् आकि, कॆळिऱु अतु पटुत्तुम्;
मा वेट्टु आकिय आकमम् वाङ्कियुम्;
मऱ्‌ऱु, अवै तम्मै मयेन्तिरत्तु इरुन्तु
उऱ्‌ऱ ऐम् मुकङ्कळाल् पणित्तरुळियुम्;

[4]
नन्तम्पाटियिल् नाऩ्मऱैयोऩ् आय्,
अन्तम् इल् आरियऩ् आय्, अमर्न्तरुळियुम्;
वेऱु वेऱु उरुवुम्, वेऱु वेऱु इयऱ्‌कैयुम्,
नूऱु नूऱु आयिरम् इयल्पिऩतु आकि,
एऱु उटै ईचऩ्, इप् पुवऩियै उय्य,

[5]
कूऱु उटै मङ्कैयुम् ताऩुम् वन्तरुळि,
कुतिरैयैक् कॊण्टु, कुटनाटु अतऩ्मिचै,
चतिर्पट, चात्तु आय्, ताऩ् ऎऴुन्तरुळियुम्;
वेलम्पुत्तूर् विट्टेऱु अरुळि,
कोलम् पॊलिवु काट्टिय कॊळ्कैयुम्;

[6]
तर्प्पणम् अतऩिल् चान्तम्पुत्तूर्
विल् पॊरु वेटऱ्‌कु ईन्त विळैवुम्;
मॊक्कणि अरुळिय मुऴुत् तऴल् मेऩि
चॊक्कतु आकक् काट्टिय तॊऩ्मैयुम्;
अरियॊटु पिरमऱ्‌कु अळवु अऱि ऒण्णाऩ्

[7]
नरियैक् कुतिरै आक्किय नऩ्मैयुम्;
आण्टुकॊण्टु अरुळ अऴकु उऱु तिरुवटि
पाण्टियऩ् तऩक्कुप् परिमा विऱ्‌ऱु,
ईण्टु कऩकम् इचैयप् पॆऱाअतु,
आण्टाऩ् ऎङ्कोऩ् अरुळ्वऴि इरुप्प,

[8]
तूण्टु चोति तोऱ्‌ऱिय तॊऩ्मैयुम्;
अन्तणऩ् आकि, आण्टुकॊण्टु अरुळि,
इन्तिर ञालम् काट्टिय इयल्पुम्;
मतुरैप् पॆरु नल् मा नकर् इरुन्तु,
कुतिरैच् चेवकऩ् आकिय कॊळ्कैयुम्;

[9]
आङ्कु, अतु तऩ्ऩिल्, अटियवट्कु आक,
पाङ्काय् मण् चुमन्तरुळिय परिचुम्;
उत्तरकोचमङ्कैयुळ् इरुन्तु,
वित्तक वेटम् काट्टिय इयल्पुम्;
पूवणम् अतऩिल् पॊलिन्तु, इऩितु अरुळि,

[10]
तू वण मेऩि काट्टिय तॊऩ्मैयुम्;
वातवूरिऩिल् वन्तु, इऩितु अरुळि,
पातच् चिलम्पु ऒलि काट्टिय पण्पुम्;
तिरु आर् पॆरुन्तुऱैच् चॆल्वऩ् आकि,
करु आर् चोतियिल् करन्त कळ्ळमुम्;

[11]
पूवलम् अतऩिल् पॊलिन्तु, इऩितु अरुळि,
पावम् नाचम् आक्किय परिचुम्;
तण्णीर्प् पन्तर् चयम् पॆऱ वैत्तु,
नल् नीर्च् चेवकऩ् आकिय नऩ्मैयुम्;
विरुन्तिऩऩ् आकि, वॆण्काटु अतऩिल्,

[12]
कुरुन्तिऩ् कीऴ्, अऩ्ऱु, इरुन्त कॊळ्कैयुम्;
पट्टमङ्कैयिल् पाङ्काय् इरुन्तु, अङ्कु
अट्ट मा चित्ति अरुळिय अतुवुम्;
वेटुवऩ् आकि, वेण्टु उरुक् कॊण्टु,
काटु अतु तऩ्ऩिल्, करन्त कळ्ळमुम्;

[13]
मॆय्क्काट्टिट्टु, वेण्टु उरुक् कॊण्टु,
तक्काऩ् ऒरुवऩ् आकिय तऩ्मैयुम्;
ओरियूरिल् उकन्तु, इऩितु अरुळि,
पार् इरुम् पालकऩ् आकिय परिचुम्;
पाण्टूर् तऩ्ऩिल् ईण्ट इरुन्तुम्;

[14]
तेवूर्त् तॆऩ्पाल् तिकऴ्तरु तीविल्
को आर् कोलम् कॊण्ट कॊळ्कैयुम्;
तेऩ् अमर् चोलैत् तिरुवारूरिल्
ञाऩम् तऩ्ऩै नल्किय नऩ्मैयुम्;
इटैमरुतु अतऩिल् ईण्ट इरुन्तु,

[15]
पटिमप् पातम् वैत्त अप् परिचुम्;
एकम्पत्तिल् इयल्पाय् इरुन्तु,
पाकम् पॆण्णோटु आयिऩ परिचुम्;
तिरुवाञ्चियत्तिल् चीर् पॆऱ इरुन्तु,
मरु आर् कुऴलियॊटु मकिऴ्न्त वण्णमुम्;

[16]
चेवकऩ् आकि, तिण् चिलै एन्ति,
पावकम् पल पल काट्टिय परिचुम्;
कटम्पूर् तऩ्ऩिल् इटम् पॆऱ इरुन्तुम्;
ईङ्कोय् मलैयिल् ऎऴिल् अतु काट्टियुम्;
ऐयाऱु अतऩिल् चैवऩ् आकियुम्;

[17]
तुरुत्ति तऩ्ऩिल् अरुत्तियोटु इरुन्तुम्;
तिरुप्पऩैयूरिल् विरुप्पऩ् आकियुम्;
कऴुमलम् अतऩिल् काट्चि कॊटुत्तुम्;
कऴुक्कुऩ्ऱु अतऩिल् वऴुक्कातु इरुन्तुम्;
पुऱम्पयम् अतऩिल् अऱम् पल अरुळियुम्;

[18]
कुऱ्‌ऱालत्तुक् कुऱियाय् इरुन्तुम्;
अन्तम् इल् पॆरुमै अऴल् उरुक् करन्तु,
चुन्तर वेटत्तु ऒरु मुतल् उरुवु कॊण्टु,
इन्तिर ञालम् पोल वन्तरुळि,
ऎवॆवर् तऩ्मैयुम् तऩ्वयिऩ् पटुत्तु,

[19]
ताऩे आकिय तयापरऩ्, ऎम् इऱै,
चन्तिरतीपत्तु, चात्तिरऩ् आकि,
अन्तरत्तु इऴिन्तु वन्तु, अऴकु अमर् पालैयुळ्
चुन्तरत् तऩ्मैयॊटु तुतैन्तु, इरुन्तरुळियुम्;
मन्तिर मा मलै मकेन्तिर वॆऱ्‌पऩ्,

[20]
अन्तम् इल् पॆरुमै अरुळ् उटै अण्णल्,
ऎम्तमै आण्ट परिचुअतु पकरिऩ्
आऱ्‌ऱल् अतु उटै, अऴकु अमर् तिरु उरु,
नीऱ्‌ऱुक् कोटि निमिर्न्तु, काट्टियुम्;
ऊऩम् तऩ्ऩै ऒरुङ्कु उटऩ् अऱुक्कुम्

[21]
आऩन्तम्मे, आऱा अरुळियुम्;
मातिल् कूऱु उटै माप् पॆरुम् करुणैयऩ्
नातप् पॆरुम्पऱै नविऩ्ऱु कऱङ्कवुम्;
अऴुक्कु अटैयामल् आण्टुकॊण्टरुळ्पवऩ्
कऴुक्कटै तऩ्ऩैक् कैक्कॊण्टरुळियुम्;

[22]
मूलम् आकिय मुम् मलम् अऱुक्कुम्,
तूय मेऩि, चुटर्विटु चोति
कातलऩ् आकि, कऴुनीर् मालै
एल् उटैत्तु आक, ऎऴिल् पॆऱ, अणिन्तुम्;
अरियॊटु पिरमऱ्‌कु अळवु अऱियातवऩ्

[23]
परिमाविऩ्मिचैप् पयिऩ्ऱ वण्णमुम्;
मीण्टु वारा वऴि अरुळ् पुरिपवऩ्
पाण्टि नाटे पऴम् पति आकवुम्,
पत्ति चॆय् अटियरैप् परम्परत्तु उय्प्पवऩ्
उत्तरकोचमङ्कै ऊर् आकवुम्,

[24]
आतिमूर्त्तिकट्कु अरुळ्पुरिन्तरुळिय
तेव तेवऩ् तिरुप् पॆयर् आकवुम्,
इरुळ् कटिन्तरुळिय इऩ्प ऊर्ति
अरुळिय पॆरुमै अरुळ् मलै आकवुम्,
ऎप् पॆरुम् तऩ्मैयुम्, ऎवॆवर् तिऱऩुम्,

[25]
अप् परिचु अतऩाल् आण्टुकॊण्टरुळि;
नायिऩेऩै नलम् मलि तिल्लैयुळ्,
कोलम् आर्तरु पॊतुविऩिल्, वरुक' ऎऩ,
एल, ऎऩ्ऩै ईङ्कु ऒऴित्तरुळि;
अऩ्ऱु उटऩ् चॆऩ्ऱ अरुळ् पॆऱुम् अटियवर्

[26]
ऒऩ्ऱ ऒऩ्ऱ, उटऩ् कलन्तरुळियुम्;
ऎय्त वन्तिलातार् ऎरियिल् पायवुम्,
माल् अतु आकि, मयक्कम् ऎय्तियुम्,
पूतलम् अतऩिल् पुरण्टु वीऴ्न्तु अलऱियुम्,
काल् विचैत्तु ओटि, कटल् पुक मण्टि,

[27]
नात! नात!' ऎऩ्ऱु अऴुतु अरऱ्‌ऱि,
पातम् ऎय्तिऩर् पातम् ऎय्तवुम्;
पतञ्चलिक्कु अरुळिय परम नाटक' ऎऩ्ऱु
इतम् चलिप्पु ऎय्तनिऩ्ऱु एङ्किऩर् एङ्कवुम्;
ऎऴिल् पॆऱुम् इमयत्तु इयल्पु उटै अम् पॊऩ्

[28]
पॊलितरु पुलियूर्प् पॊतुविऩिल्, नटम् नविल्
कऩितरु चॆव् वाय् उमैयॊटु, काळिक्कु,
अरुळिय तिरुमुकत्तु, अऴकु उऱु चिऱु नकै,
इऱैवऩ्, ईण्टिय अटियवरोटुम्,
पॊलितरु पुलियूर्प् पुक्कु, इऩितु अरुळिऩऩ्
ऒलितरु कैलै उयर् किऴवोऩे. (145)
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[29]

Back to Top
03 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुवण्टप् पकुति - अण्टप् पकुतियिऩ्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/03 Thiruandapaguthi Thiruvasagam.mp3
अण्टप् पकुतियिऩ् उण्टैप् पिऱक्कम्,
अळप्पुअरुम् तऩ्मै, वळप् पॆरुम् काट्चि
ऒऩ्ऱऩुक्कु ऒऩ्ऱु निऩ्ऱ ऎऴिल् पकरिऩ्
नूऱ्‌ऱु ऒरु कोटियिऩ् मेऱ्‌पट विरिन्तऩ;
इल् नुऴै कतिरिऩ् तुऩ् अणुप् पुरैय,

[1]
चिऱिय आकप् पॆरियोऩ्. तॆरियिऩ्
वेतियऩ् तॊकैयॊटु माल् अवऩ् मिकुतियुम्,
तोऱ्‌ऱमुम्, चिऱप्पुम्, ईऱ्‌ऱॊटु पुणरिय
माप् पेर् ऊऴियुम्, नीक्कमुम्, निलैयुम्,
चूक्कमॊटु, तूलत्तु, चूऱै मारुतत्तु

[2]
ऎऱियतु वळियिऩ् x
कॊट्कप् पॆयर्क्कुम् कुऴकऩ्:
मुऴुवतुम् x
पटैप्पोऩ् पटैक्कुम् पऴैयोऩ्; पटैत्तवै
काप्पोऩ् काक्कुम् कटवुळ्; काप्पवै
करप्पोऩ्; करप्पवै करुताक्

[3]
करुत्तुटैक् कटवुळ्; तिरुत्तकुम्
अऱुवकैच् चमयत्तु अऱुवकैयोर्क्कुम्
वीटु पेऱु आय्, निऩ्ऱ विण्णோर् पकुति
कीटम् पुरैयुम् किऴवोऩ्; नाळ्तॊऱुम्
अरुक्कऩिल् चोति अमैत्तोऩ्; तिरुत्तकु

[4]
मतियिल् तण्मै वैत्तोऩ्; तिण् तिऱल्
तीयिल् वॆम्मै चॆय्तोऩ्; पॊय् तीर्
वाऩिल् कलप्पु वैत्तोऩ्; मेतकु
कालिल् ऊक्कम् कण्टोऩ्; निऴल् तिकऴ्
नीरिल् इऩ्चुवै निकऴ्न्तोऩ्; वॆळिप्पट

[5]
मण्णिल् तिण्मै वैत्तोऩ् ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु,
ऎऩैप् पल कोटि, ऎऩैप् पल पिऱवुम्,
अऩैत्तुअऩैत्तु, अव्वयिऩ् अटैत्तोऩ्. अक़्ताऩ्ऱु
मुऩ्ऩोऩ् काण्क! मुऴुतोऩ् काण्क!
तऩ् नेर् इल्लोऩ् ताऩे काण्क!
एऩत् तॊल् ऎयिऱु अणिन्तोऩ् काण्क!

[6]
काऩप् पुलि उरि अरैयोऩ् काण्क!
नीऱ्‌ऱोऩ् काण्क! निऩैतॊऱुम्, निऩैतॊऱुम्,
आऱ्‌ऱेऩ् काण्क! अन्तो! कॆटुवेऩ्!
इऩ् इचै वीणैयिल् इचैन्तोऩ् काण्क!

[7]
अऩ्ऩतु ऒऩ्ऱु अव्वयिऩ् अऱिन्तोऩ् काण्क!
परमऩ् काण्क! पऴैयोऩ् काण्क!
पिरमऩ्, माल्, काणाप् पॆरियोऩ् काण्क!
अऱ्‌पुतऩ् काण्क! अनेकऩ् काण्क!
चॊल् पतम् कटन्त तॊल्लोऩ् काण्क!

[8]
चित्तमुम् चॆल्लाच् चेट्चियऩ् काण्क!
पत्ति वलैयिल् पटुवोऩ् काण्क!
ऒरुवऩ् ऎऩ्ऩुम् ऒरुवऩ् काण्क!
विरि पॊऴिल् मुऴुताय् विरिन्तोऩ् काण्क!
अणुत् तरुम् तऩ्मैयिल् ऐयोऩ् काण्क!

[9]
इणैप्पु अरुम् पॆरुमै ईचऩ् काण्क!
अरियतिल् अरिय अरियोऩ् काण्क!
मरुवि ऎप् पॊरुळुम् वळर्प्पोऩ् काण्क!
नूल् उणर्वु उणरा नुण्णियोऩ् काण्क!
मेलॊटु, कीऴाय्, विरिन्तोऩ् काण्क!

[10]
अन्तमुम्, आतियुम्, अकऩ्ऱोऩ् काण्क!
पन्तमुम्, वीटुम्, पटैप्पोऩ् काण्क!
निऱ्‌पतुम्, चॆल्वतुम्, आऩोऩ् काण्क!
कऱ्‌पमुम्, इऱुतियुम्, कण्टोऩ् काण्क!
यावरुम् पॆऱ उऱुम् ईचऩ् काण्क!

[11]
तेवरुम् अऱियाच् चिवऩे काण्क!
पॆण्, आण्, अलि, ऎऩुम् पॆऱ्‌ऱियऩ् काण्क!
कण्णाल् याऩुम् कण्टेऩ् काण्क!
अरुळ् नऩि चुरक्कुम् अमुते काण्क!
करुणैयिऩ् पॆरुमै कण्टेऩ् काण्क!

[12]
पुवऩियिल् चेवटि तीण्टिऩऩ् काण्क!
चिवऩ् ऎऩ याऩुम् तेऱिऩऩ् काण्क!
अवऩ् ऎऩै आट्कॊण्टु अरुळिऩऩ् काण्क!
कुवळैक् कण्णि कूऱऩ् काण्क!
अवळुम्, ताऩुम्, उटऩे काण्क!

[13]
परम आऩन्तप् पऴम् कटल् अतुवे
करु मा मुकिलिऩ् तोऩ्ऱि,
तिरु आर् पॆरुन्तुऱै वरैयिल् एऱि,
तिरुत्तकु मिऩ् ऒळि तिचै तिचै विरिय,
ऐम् पुलप् पन्तऩै वाळ् अरवु इरिय,

[14]
वॆम् तुयर्क् कोटै मात् तलै करप्प,
नीटु ऎऴिल् तोऩ्ऱि, वाळ् ऒळि मिळिर,
ऎम् तम् पिऱवियिल् कोपम् मिकुत्तु,
मुरचु ऎऱिन्तु, माप् पॆरुम् करुणैयिऩ् मुऴङ्कि,
पूप् पुरै अञ्चलि कान्तळ् काट्ट,

[15]
ऎञ्चा इऩ् अरुळ् नुण् तुळि कॊळ्ळ,
चॆम् चुटर् वॆळ्ळम् तिचै तिचै तॆविट्ट, वरै उऱक्
केतक् कुट्टम् कैयऱ ओङ्कि,
इरु मुच् चमयत्तु ऒरु पेय्त्तेरिऩै,
नीर् नचै तरवरुम्, नॆटुम् कण्, माऩ् कणम्

[16]
तवप् पॆरु वायिटैप् परुकि, तळर्वॊटुम्,
अवप् पॆरुम् तापम् नीङ्कातु अचैन्तऩ;
आयिटै, वाऩप् पेर् याऱ्‌ऱु अकवयिऩ्
पाय्न्तु ऎऴुन्तु, इऩ्पप् पॆरुम् चुऴि कॊऴित्तु,
चुऴित्तु, ऎम् पन्त माक् करै पॊरुतु, अलैत्तु, इटित्तु,

[17]
ऊऴ् ऊऴ् ओङ्किय नङ्कळ्
इरु विऩै मा मरम् वेर् पऱित्तु, ऎऴुन्तु
उरुव, अरुळ् नीर् ओट्टा, अरु वरैच्
चन्तिऩ् वाऩ् चिऱै कट्टि, मट्टु अविऴ्
वॆऱि मलर्क् कुळवाय् कोलि, निऱै अकिल्

[18]
माप् पुकैक् करै चेर् वण्टु उटैक् कुळत्तिऩ्
मीक्कॊळ, मेल् मेल् मकिऴ्तलिऩ्, नोक्कि,
अरुच्चऩै वयलुळ् अऩ्पु वित्तु इट्टु,
तॊण्ट उऴवर् आरत् तन्त
अण्टत्तु अरुम् पॆऱल् मेकऩ्, वाऴ्क!

[19]
करुम् पणक् कच्चैक् कटवुळ्, वाऴ्क!
अरुम् तवर्क्कु अरुळुम् आति, वाऴ्क!
अच्चम् तविर्त्त चेवकऩ्, वाऴ्क!
निच्चलुम् ईर्त्तु आट्कॊळ्वोऩ्, वाऴ्क!
चूऴ् इरुम् तुऩ्पम् तुटैप्पोऩ्, वाऴ्क!

[20]
ऎय्तिऩर्क्कु आर् अमुतु अळिप्पोऩ्, वाऴ्क!
कूर् इरुळ् कूत्तॊटु कुऩिप्पोऩ्, वाऴ्क!
पेर् अमैत् तोळि कातलऩ्, वाऴ्क!
एतिलर्क्कु एतिल् ऎम् इऱैवऩ्, वाऴ्क!
कातलर्क्कु ऎय्प्पिऩिल् वैप्पु, वाऴ्क!

[21]
नच्चु अरवु आट्टिय नम्पऩ्, पोऱ्‌ऱि!
पिच्चु ऎमै एऱ्‌ऱिय पॆरियोऩ्, पोऱ्‌ऱि!
नीऱ्‌ऱॊटु तोऱ्‌ऱ वल्लोऩ्, पोऱ्‌ऱि नाल् तिचै
नटप्पऩ नटाअय्, किटप्पऩ किटाअय्,
निऱ्‌पऩ निऱीइच् x

[22]
चॊल् पतम् कटन्त तॊल्लोऩ्;
उळ्ळत्तु उणर्च्चियिल् कॊळ्ळवुम् पटाअऩ्;
कण् मुतल् पुलऩाल् काट्चियुम् इल्लोऩ्;
विण् मुतल् पूतम् वॆळिप्पट वकुत्तोऩ्;
पूविल् नाऱ्‌ऱम् पोऩ्ऱु उयर्न्तु, ऎङ्कुम्

[23]
ऒऴिवु अऱ निऱैन्तु, मेविय पॆरुमै;
इऩ्ऱु ऎऩक्कु ऎळिवन्तु, अरुळि,
अऴितरुम् आक्कै ऒऴियच् चॆय्त ऒण् पॊरुळ्;
इऩ्ऱु ऎऩक्कु ऎळिवन्तु, इरुन्तऩऩ् पोऱ्‌ऱि!
अळितरुम् आक्कै चॆय्तोऩ्, पोऱ्‌ऱि!

[24]
ऊऱ्‌ऱिरुन्तु उळ्ळम् कळिप्पोऩ्, पोऱ्‌ऱि!
आऱ्‌ऱा इऩ्पम् अलर्न्तु अलै चॆय्य,
पोऱ्‌ऱा आक्कैयैप् पॊऱुत्तल् पुकलेऩ्:
मरकतक् कुवाअल्, मा मणिप् पिऱक्कम्,
मिऩ् ऒळि कॊण्ट पॊऩ् ऒळि तिकऴ,

[25]
तिचैमुकऩ् चॆऩ्ऱु तेटिऩर्क्कु ऒळित्तुम्;
मुऱैयुळि ऒऱ्‌ऱि मुयऩ्ऱवर्क्कु ऒळित्तुम्;
ऒऱ्‌ऱुमै कॊण्टु नोक्कुम् उळ्ळत्तु
उऱ्‌ऱवर् वरुन्त, उऱैप्पवर्क्कु ऒळित्तुम्;
मऱैत् तिऱम् नोक्कि वरुन्तिऩर्क्कु ऒळित्तुम्;

[26]
इत् तन्तिरत्तिल् काण्टुम् ऎऩ्ऱु इरुन्तोर्क्कु,
अत् तन्तिरत्तिल्, अव्वयिऩ्, ऒळित्तुम्;
मुऩिवु अऱ नोक्कि, नऩि वरक् कौवि,
आण् ऎऩत् तोऩ्ऱि, अलि ऎऩप् पॆयर्न्तु,
वाळ् नुतल् पॆण् ऎऩ ऒळित्तुम्; चेण् वयिऩ्,

[27]
ऐम् पुलऩ् चॆल विटुत्तु, अरु वरैतॊऱुम् पोय्,
तुऱ्‌ऱवै तुऱन्त वॆऱ्‌ऱु उयिर् आक्कै
अरुम् तवर् काट्चियुळ् तिरुन्त ऒळित्तुम्;
ऒऩ्ऱु उण्टु, इल्लै, ऎऩ्ऱ अऱिवु ऒळित्तुम्;
पण्टे पयिल्तॊऱुम्, इऩ्ऱे पयिल्तॊऱुम्,

[28]
ऒळिक्कुम् चोरऩैक् कण्टऩम्;
आर्मिऩ्! आर्मिऩ्! नाळ् मलर्प् पिणैयलिल्
ताळ् तळै इटुमिऩ्!
चुऱ्‌ऱुमिऩ्! चूऴ्मिऩ्! तॊटर्मिऩ्! विटेऩ्मिऩ्!
पऱ्‌ऱुमिऩ्!' ऎऩ्ऱवर् पऱ्‌ऱु मुऱ्‌ऱु ऒळित्तुम्;

[29]
तऩ् नेर् इल्लोऩ् ताऩे आऩ तऩ्मै
ऎऩ् नेर् अऩैयार् केट्क वन्तु इयम्पि,
अऱै कूवि, आट्कॊण्टरुळि,
मऱैयोर् कोलम् काट्टि अरुळलुम्;
उलैया अऩ्पु ऎऩ्पु उरुक, ओलम् इट्टु,

[30]
अलै कटल् तिरैयिऩ् आर्त्तु आर्त्तु ओङ्कि,
तलै तटुमाऱा वीऴ्न्तु, पुरण्टु अलऱि,
पित्तरिऩ् मयङ्कि, मत्तरिऩ् मतित्तु,
नाट्टवर् मरुळवुम्, केट्टवर् वियप्पवुम्,
कटक् कळिऱु एऱ्‌ऱात् तटप् पॆरु मतत्तिऩ्

[31]
आऱ्‌ऱेऩ् आक, अवयवम् चुवैतरु
कोल् तेऩ् कॊण्टु चॆय्तऩऩ्;
एऱ्‌ऱार् मूतूर् ऎऴिल् नकै ऎरियिऩ्
वीऴ्वित्ताङ्कु, अऩ्ऱु,
अरुळ् पॆरुम् तीयिऩ् अटियोम् अटिक् कुटिल्

[32]
ऒरुत्तरुम् वऴामै ऒटुक्किऩऩ्;
तटक् कैयिऩ् नॆल्लिक्कऩि ऎऩक्कु आयिऩऩ्:
चॊल्लुवतु अऱियेऩ्; वाऴि! मुऱैयो?
तरियेऩ् नायेऩ्; ताऩ् ऎऩैच् चॆय्ततु
तॆरियेऩ्; आ! आ! चॆत्तेऩ्; अटियेऱ्‌कु

[33]
अरुळियतु अऱियेऩ्; परुकियुम् आरेऩ्;
विऴुङ्कियुम् ऒल्लकिल्लेऩ्:
चॆऴुम्, तण् पाल् कटल् तिरै पुरैवित्तु,
उवाक् कटल् नळ्ळुम् नीर् उळ् अकम् ततुम्प,
वाक्कु इऱन्तु, अमुतम्, मयिर्क्काल्तोऱुम्,

[34]
तेक्किटच् चॆय्तऩऩ्; कॊटियेऩ् ऊऩ् तऴै
कुरम्पैतोऱुम्, नाय् उटल् अकत्ते
कुरम्पु कॊण्टु, इऩ् तेऩ् पाय्त्तिऩऩ्; निरम्पिय
अऱ्‌पुतमाऩ अमुत तारैकळ्,
ऎऱ्‌पुत् तुळैतॊऱुम्, एऱ्‌ऱिऩऩ्; उरुकुवतु

[35]
उळ्ळम् कॊण्टु ओर् उरुच् चॆय्ताङ्कु, ऎऩक्कु
अळ्ळूऱु आक्कै अमैत्तऩऩ्; ऒळ्ळिय
कऩ्ऩल् कऩि तेर् कळिऱु ऎऩ, कटैमुऱै
ऎऩ्ऩैयुम् इरुप्पतु आक्किऩऩ्; ऎऩ्ऩिल्
करुणै वाऩ्तेऩ् कलक्क

[36]
अरुळॊतु परवमु ताक्किऩऩ्
पिरमऩ्माल् अरियाप् पॆऱ्‌ऱियोऩे. (182)
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[37]

Back to Top
04 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     पोऱ्‌ऱित् तिरुवकवल् - नाऩ्मुकऩ् मुतला   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/04 Potri Thiruagaval Thiruvasagam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.104 போற்றித் திருவகவல் - நான்முகன்.mp3
नाऩ्मुकऩ् मुतला वाऩवर् तॊऴुतॆऴ
ईरटि याले मूवुल कळन्तु
नाल्तिचैमुऩिवरुम् ऐमुलऩ् मलरप्
पोऱ्‌ऱिच्चॆय् कतिर्मुतित् तिरुनॆटु मालऩ्(ऱु)
अटि मुटि अरियुम् आतर वतऩिऱ्‌

[1]
कटुमुरण् एऩम् आकि मुऩ्कलन्(तु)
एऴ्तलम् उरुव इटन्तु पिऩ्ऩॆय्त्(तु)
ऊऴि मुतल्व चयचय ऎऩ्ऱु
वऴुत्तियुङ् काणा मलर् अटि इणैकळ्,
वऴुत्तुतऱ्‌कु ऎळितु आय् वार् कटल् उलकिऩिल्,

[2]
याऩै मुतला ऎऱुम्पु ईऱु आय,
ऊऩम् इल्, योऩियिऩ् उळ् विऩै पिऴैत्तुम्;
माऩुटप् पिऱप्पिऩुळ्, माता उतरत्तु,
ईऩम् इल् किरुमिच् चॆरुविऩिल् पिऴैत्तुम्;
ऒरु मतित् ताऩ्ऱियिऩ् इरुमैयिल् पिऴैत्तुम्;

[3]
इरु मति विळैविऩ् ऒरुमैयिल् पिऴैत्तुम्;
मुम् मति तऩ्ऩुळ् अम् मतम् पिऴैत्तुम्;
ईर् इरु तिङ्कळिल् पेर् इरुळ् पिऴैत्तुम्;
अञ्चु तिङ्कळिल् मुञ्चुतल् पिऴैत्तुम्;
आऱु तिङ्कळिल् ऊऱु अलर् पिऴैत्तुम्;

[4]
एऴु तिङ्कळिल् ताऴ् पुवि पिऴैत्तुम्;
ऎट्टुत् तिङ्कळिल् कट्टमुम् पिऴैत्तुम्;
ऒऩ्पतिल् वरुतरु तुऩ्पमुम् पिऴैत्तुम्;
तक्क तच मति तायॊटु ताऩ् पटुम्
तुक्क चाकरत् तुयरिटैप् पिऴैत्तुम्;

[5]
आण्टुकळ्तोऱुम् अटैन्त अक् कालै
ईण्टियुम्, इरुत्तियुम्, ऎऩैप् पल पिऴैत्तुम्;
कालै मलमॊटु, कटुम् पकल् पचि, निचि
वेलै नित्तिरै, यात्तिरै, पिऴैत्तुम्:
करुम् कुऴल्; चॆव् वाय्; वॆळ् नकै; कार् मयिल्

[6]
ऒरुङ्किय चायल्; नॆरुङ्कि, उळ् मतर्त्तु,
कच्चु अऱ निमिर्न्तु, कतिर्त्तु, मुऩ् पणैत्तु,
ऎय्त्तु इटै वरुन्त ऎऴुन्तु, पुटै परन्तु,
ईर्क्कु इटै पोका इळ मुलै; मातर् तम्
कूर्त्त नयऩक् कॊळ्ळैयिल् पिऴैत्तुम्:

[7]
पित्त उलकर् पॆरुम् तुऱैप् परप्पिऩुळ्
मत्तक् कळिऱु ऎऩुम् अवाविटैप् पिऴैत्तुम्;
कल्वि ऎऩ्ऩुम् पल् कटल् पिऴैत्तुम्;
चॆल्वम् ऎऩ्ऩुम् अल्ललिल् पिऴैत्तुम्;
नल्कुरवु ऎऩ्ऩुम् तॊल् विटम् पिऴैत्तुम्;

[8]
पुल् वरम्पु आय पल तुऱै पिऴैत्तुम्;
तॆय्वम् ऎऩ्पतु ओर् चित्तम् उण्टाकि,
मुऩिवु इलाततु ओर् पॊरुळ्अतु करुतलुम्
आऱु कोटि माया चत्तिकळ्
वेऱु वेऱु तम् मायैकळ् तॊटङ्किऩ;

[9]
आत्तम् आऩार् अयलवर् कूटि,
नात्तिकम् पेचि, नात् तऴुम्पु एऱिऩर्;
चुऱ्‌ऱम् ऎऩ्ऩुम् तॊल् पचुक् कुऴाङ्कळ्
पऱ्‌ऱि अऴैत्तुप् पतऱिऩर्; पॆरुकवुम्
विरतमे परम् आक, वेतियरुम्,

[10]
चरतम् आकवे, चात्तिरम् काट्टिऩर्;
चमय वातिकळ् तम् तम् मतङ्कळे
अमैवतु आक, अरऱ्‌ऱि, मलैन्तऩर्;
मिण्टिय माया वातम् ऎऩ्ऩुम्
चण्ट मारुतम्, चुऴित्तु, अटित्तु, आअर्त्तु,

[11]
उलोकायतऩ् ऎऩुम् ऒळ् तिऱल् पाम्पिऩ्
कला पेतत्त कटु विटम् ऎय्ति,
अतिल् पॆरु मायै ऎऩैप् पल चूऴवुम्,
तप्पामे, ताम् पिटित्ततु चलिया,
तऴल् अतु कण्ट मॆऴुकु अतु पोल,

[12]
तॊऴुतु, उळम् उरुकि, अऴुतु, उटल् कम्पित्तु,
आटियुम्, अलऱियुम्, पाटियुम्, परवियुम्,
कॊटिऱुम्, पेतैयुम्, कॊण्टतु विटातु' ऎऩुम्
पटिये आकि, नल् इटै अऱा अऩ्पिऩ्,
पचु मरत्तु आणि अऱैन्ताल् पोल,

[13]
कचिवतु पॆरुकि, कटल् ऎऩ मऱुकि,
अकम् कुऴैन्तु, अऩुकुलम् आय्, मॆय् वितिर्त्तु,
चकम् पेय् ऎऩ्ऱु तम्मैच् चिरिप्प,
नाण् अतु ऒऴिन्तु, नाटवर् पऴित्तुरै
पूण् अतुवाक, कोणुतल् इऩ्ऱि,

[14]
चतिर् इऴन्तु, अऱि माल् कॊण्टु, चारुम्
कतियतु परम अतिचयम् आक,
कऱ्‌ऱा मऩम् ऎऩक् कतऱियुम्, पतऱियुम्,
मऱ्‌ऱु ओर् तॆय्वम् कऩविलुम् निऩैयातु,
अरु परत्तु ऒरुवऩ् अवऩियिल् वन्तु,

[15]
कुरुपरऩ् आकि, अरुळिय पॆरुमैयै,
चिऱुमै ऎऩ्ऱु इकऴाते, तिरुवटि इणैयै,
पिऱिविऩै अऱिया निऴल् अतु पोल,
मुऩ् पिऩ् आकि, मुऩियातु, अत् तिचै
ऎऩ्पु नैन्तु उरुकि, नॆक्कु नॆक्कु एङ्कि,

[16]
अऩ्पु ऎऩुम् आऱु करै अतु पुरळ,
नऩ् पुलऩ् ऒऩ्ऱि, नात' ऎऩ्ऱु अरऱ्‌ऱि,
उरै तटुमाऱि, उरोमम् चिलिर्प्प,
कर मलर् मॊट्टित्तु, इरुतयम् मलर,
कण् कळि कूर, नुण् तुळि अरुम्प,

[17]
चाया अऩ्पिऩै, नाळ्तॊऱुम् तऴैप्पवर्
ताये आकि, वळर्त्तऩै पोऱ्‌ऱि!
मॆय् तरु वेतियऩ् आकि, विऩै कॆट,
कैतर वल्ल कटवुळ्, पोऱ्‌ऱि!
आटक मतुरै अरचे, पोऱ्‌ऱि!

[18]
कूटल् इलङ्कु कुरुमणि, पोऱ्‌ऱि!
तॆऩ् तिल्लै मऩ्ऱिऩुळ् आटि, पोऱ्‌ऱि!
इऩ्ऱु, ऎऩक्कु आर् अमुतु आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
मूवा नाऩ्मऱै मुतल्वा, पोऱ्‌ऱि!
चे आर् वॆल् कॊटिच् चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!

[19]
मिऩ् आर् उरुव विकिर्ता, पोऱ्‌ऱि!
कल् नार् उरित्त कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
कावाय्, कऩकक् कुऩ्ऱे, पोऱ्‌ऱि!
आ! आ! ऎऩ् तऩक्कु अरुळाय्, पोऱ्‌ऱि!
पटैप्पाय्, काप्पाय्, तुटैप्पाय्, पोऱ्‌ऱि!

[20]
इटरैक् कळैयुम् ऎन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
ईच, पोऱ्‌ऱि! इऱैव, पोऱ्‌ऱि!
तेचप् पळिङ्किऩ् तिरळे, पोऱ्‌ऱि!
अरैचे, पोऱ्‌ऱि! अमुते, पोऱ्‌ऱि!
विरै चेर् चरण विकिर्ता, पोऱ्‌ऱि!

[21]
वेति, पोऱ्‌ऱि! विमला, पोऱ्‌ऱि!
आति, पोऱ्‌ऱि! अऱिवे, पोऱ्‌ऱि!
कतिये, पोऱ्‌ऱि! कऩिये, पोऱ्‌ऱि!
नति चेर् चॆम् चटै नम्पा, पोऱ्‌ऱि!
उटैयाय्, पोऱ्‌ऱि! उणर्वे, पोऱ्‌ऱि!

[22]
कटैयेऩ् अटिमै कण्टाय्, पोऱ्‌ऱि!
ऐया, पोऱ्‌ऱि! अणुवे, पोऱ्‌ऱि!
चैवा, पोऱ्‌ऱि! तलैवा, पोऱ्‌ऱि!
कुऱिये, पोऱ्‌ऱि! कुणमे, पोऱ्‌ऱि!
नॆऱिये, पोऱ्‌ऱि! निऩैवे, पोऱ्‌ऱि!

[23]
वाऩोर्क्कु अरिय मरुन्ते, पोऱ्‌ऱि!
एऩोर्क्कु ऎळिय इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
मू एऴ् चुऱ्‌ऱमुम् मुरण् उऱु नरकिटै
आऴामे अरुळ् अरचे, पोऱ्‌ऱि!
तोऴा, पोऱ्‌ऱि! तुणैवा, पोऱ्‌ऱि!

[24]
वाऴ्वे, पोऱ्‌ऱि! ऎऩ् वैप्पे, पोऱ्‌ऱि!
मुत्ता पोऱ्‌ऱि! मुतल्वा, पोऱ्‌ऱि!
अत्ता, पोऱ्‌ऱि! अरऩे, पोऱ्‌ऱि!
उरै, उणर्वु, इऱन्त ऒरुव, पोऱ्‌ऱि!
विरि कटल् उलकिऩ् विळैवे, पोऱ्‌ऱि!

[25]
अरुमैयिल् ऎळिय अऴके, पोऱ्‌ऱि!
करु मुकिल् आकिय कण्णे, पोऱ्‌ऱि!
मऩ्ऩिय तिरुअरुळ् मलैये, पोऱ्‌ऱि!
ऎऩ्ऩैयुम् ऒरुवऩ् आक्कि, इरुम् कऴल्
चॆऩ्ऩियिल् वैत्त चेवक, पोऱ्‌ऱि!

[26]
तॊऴुत कै तुऩ्पम् तुटैप्पाय्, पोऱ्‌ऱि!
अऴिवु इला आऩन्त वारि, पोऱ्‌ऱि!
अऴिवतुम्, आवतुम्, कटन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
मुऴुवतुम् इऱन्त मुतल्वा, पोऱ्‌ऱि!
माऩ् नेर् नोक्कि मणाळा, पोऱ्‌ऱि!

[27]
वाऩकत्तु अमरर् ताये, पोऱ्‌ऱि!
पारिटै ऐन्ताय्प् परन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
नीरिटै नाऩ्काय् निकऴ्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
तीयिटै मूऩ्ऱाय्त् तिकऴ्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
वळियिटै इरण्टाय् मकिऴ्न्ताय्, पोऱ्‌ऱि!

[28]
वॆळियिटै ऒऩ्ऱाय् विळैन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अळिपवर् उळ्ळत्तु अमुते, पोऱ्‌ऱि!
कऩविलुम् तेवर्क्कु अरियाय्, पोऱ्‌ऱि!
नऩविलुम् नायेऱ्‌कु अरुळिऩै, पोऱ्‌ऱि!
इटैमरुतु उऱैयुम् ऎन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!

[29]
चटैयिटैक् कङ्कै तरित्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
आरूर् अमर्न्त अरचे, पोऱ्‌ऱि!
चीर् आर् तिरुवैयाऱा, पोऱ्‌ऱि!
अण्णामलै ऎम् अण्णा, पोऱ्‌ऱि!
कण् आर् अमुतक् कटले, पोऱ्‌ऱि!

[30]
एकम्पत्तु उऱै ऎन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पाकम् पॆण् उरु आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
पराय्त्तुऱै मेविय परऩे, पोऱ्‌ऱि!
चिराप्पळ्ळि मेविय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
मऱ्‌ऱु ओर् पऱ्‌ऱु इङ्कु अऱियेऩ्, पोऱ्‌ऱि!

[31]
कुऱ्‌ऱालत्तु ऎम् कूत्ता, पोऱ्‌ऱि!
कोकऴि मेविय कोवे, पोऱ्‌ऱि!
ईङ्कोय्मलै ऎम् ऎन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
पाङ्कु आर् पऴऩत्तु अऴका, पोऱ्‌ऱि!
कटम्पूर् मेविय विटङ्का, पोऱ्‌ऱि!

[32]
अटैन्तवर्क्कु अरुळुम् अप्पा, पोऱ्‌ऱि!
इत्ति तऩ्ऩिऩ् कीऴ्, इरु मूवर्क्कु,
अत्तिक्कु, अरुळिय अरचे, पोऱ्‌ऱि!
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि!
ऎन् नाट्टवर्क्कुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!

[33]
एऩक् कुरुळैक्कु अरुळिऩै, पोऱ्‌ऱि!
माऩक् कयिलै मलैयाय्, पोऱ्‌ऱि!
अरुळिट वेण्टुम् अम्माऩ्, पोऱ्‌ऱि!
इरुळ् कॆट अरुळुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
तळर्न्तेऩ्, अटियेऩ्, तमियेऩ्, पोऱ्‌ऱि!

[34]
कळम् कॊळक् करुत अरुळाय्, पोऱ्‌ऱि!
अञ्चेल्' ऎऩ्ऱु इङ्कु अरुळाय्, पोऱ्‌ऱि!
नञ्चे अमुता नयन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
अत्ता, पोऱ्‌ऱि! ऐया, पोऱ्‌ऱि!
नित्ता, पोऱ्‌ऱि! निमला, पोऱ्‌ऱि!

[35]
पत्ता, पोऱ्‌ऱि! पवऩे, पोऱ्‌ऱि!
पॆरियाय्, पोऱ्‌ऱि! पिराऩे, पोऱ्‌ऱि!
अरियाय्, पोऱ्‌ऱि! अमला, पोऱ्‌ऱि!
मऱैयोर् कोल नॆऱिये, पोऱ्‌ऱि!
मुऱैयो? तरियेऩ्! मुतल्वा, पोऱ्‌ऱि!

[36]
उऱवे, पोऱ्‌ऱि! उयिरे, पोऱ्‌ऱि!
चिऱवे, पोऱ्‌ऱि! चिवमे, पोऱ्‌ऱि!
मञ्चा, पोऱ्‌ऱि! मणाळा, पोऱ्‌ऱि!
पञ्चु एर् अटियाळ् पङ्का, पोऱ्‌ऱि!
अलन्तेऩ्, नायेऩ्, अटियेऩ्, पोऱ्‌ऱि!

[37]
इलङ्कु चुटर् ऎम् ईचा, पोऱ्‌ऱि!
कवैत्तलै मेविय कण्णे, पोऱ्‌ऱि!
कुवैप्पति मलैन्त कोवे, पोऱ्‌ऱि!
मलै नाटु उटैय मऩ्ऩे, पोऱ्‌ऱि!
कलै आर् अरिकेचरियाय्, पोऱ्‌ऱि!

[38]
तिरुक्कऴुक्कुऩ्ऱिल् चॆल्वा, पोऱ्‌ऱि!
पॊरुप्पु अमर् पूवणत्तु अरऩे, पोऱ्‌ऱि!
अरुवमुम्, उरुवमुम्, आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
मरुविय करुणै मलैये, पोऱ्‌ऱि!
तुरियमुम् इऱन्त चुटरे, पोऱ्‌ऱि!

[39]
तॆरिवु अरितु आकिय तॆळिवे, पोऱ्‌ऱि
तोळा मुत्तच् चुटरे, पोऱ्‌ऱि!
आळ् आऩवर्कट्कु अऩ्पा, पोऱ्‌ऱि!
आरा अमुते, अरुळे, पोऱ्‌ऱि!
पेर् आयिरम् उटैप् पॆम्माऩ्, पोऱ्‌ऱि!

[40]
ताळि अऱुकिऩ् ताराय्, पोऱ्‌ऱि!
नीळ् ऒळि आकिय निरुत्ता, पोऱ्‌ऱि!
चन्तऩच् चान्तिऩ् चुन्तर, पोऱ्‌ऱि!
चिन्तऩैक्कु अरिय चिवमे, पोऱ्‌ऱि!
मन्तिर मा मलै मेयाय्, पोऱ्‌ऱि!

[41]
ऎम् तमै उय्यक् कॊळ्वाय्, पोऱ्‌ऱि!
पुलि मुलै पुल्वाय्क्कु अरुळिऩै, पोऱ्‌ऱि!
अलै कटल् मीमिचै नटन्ताय्, पोऱ्‌ऱि!
करुङ्कुरुविक्कु अऩ्ऱु अरुळिऩै, पोऱ्‌ऱि!
इरुम् पुलऩ् पुलर इचैन्तऩै, पोऱ्‌ऱि!

[42]
पटि उऱप् पयिऩ्ऱ पावक, पोऱ्‌ऱि!
अटियॊटु, नटु, ईऱु, आऩाय्, पोऱ्‌ऱि!
नरकॊटु, चुवर्क्कम्, नाल् निलम्, पुकामल्,
पर कति पाण्टियऱ्‌कु अरुळिऩै, पोऱ्‌ऱि!
ऒऴिवु अऱ निऱैन्त ऒरुव, पोऱ्‌ऱि!

[43]
चॆऴु मलर्च् चिवपुरत्तु अरचे, पोऱ्‌ऱि!
कऴुनीर् मालैक् कटवुळ्, पोऱ्‌ऱि!
तॊऴुवार् मैयल् तुणिप्पाय्, पोऱ्‌ऱि!
पिऴैप्पु, वाय्प्पु, ऒऩ्ऱु अऱिया नायेऩ्
कुऴैत्त चॊल् मालै कॊण्टरुळ्, पोऱ्‌ऱि!

[44]
पुरम् पल ऎरित्त पुराण, पोऱ्‌ऱि!
परम् परम् चोतिप् परऩे, पोऱ्‌ऱि!
पोऱ्‌ऱि! पोऱ्‌ऱि! पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्!
पोऱ्‌ऱि! पोऱ्‌ऱि! पुराण कारण!
पोऱ्‌ऱि! पोऱ्‌ऱि! चय, चय, पोऱ्‌ऱि! (225)

[45]

Back to Top
05.01 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चतकम् - I मॆय्युणर्तल् (1-10) मॆय्ताऩ् अरुम्पि   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.01 Meiumarthal Thiruvasagam.mp3
मॆय् ताऩ् अरुम्पि, वितिर्वितिर्त्तु, उऩ् विरै आर् कऴऱ्‌कु, ऎऩ्
कै ताऩ् तलै वैत्तु, कण्णीर् ततुम्पि, वॆतुम्पि, उळ्ळम्
पॊय् ताऩ् तविर्न्तु, उऩ्ऩै, पोऱ्‌ऱि, चय, चय, पोऱ्‌ऱि!' ऎऩ्ऩुम्
कै ताऩ् नॆकिऴविटेऩ्; उटैयाय्! ऎऩ्ऩैक् कण्टुकॊळ्ळे.

[1]
कॊळ्ळेऩ् पुरन्तरऩ्, माल्, अयऩ् वाऴ्वु; कुटि कॆटिऩुम्,
नळ्ळेऩ् निऩतु अटियारॊटु अल्लाल्; नरकम् पुकिऩुम्,
ऎळ्ळेऩ् तिरु अरुळाले इरुक्कप् पॆऱिऩ्; इऱैवा!
उळ्ळेऩ् पिऱ तॆय्वम्, उऩ्ऩै अल्लातु; ऎङ्कळ् उत्तमऩे!

[2]
उत्तमऩ्, अत्तऩ्, उटैयाऩ्, अटिये निऩैन्तु उरुकि,
मत्त मऩत्तॊटु, माल् इवऩ्' ऎऩ्ऩ, मऩ निऩैविल्
ऒत्तऩ ऒत्तऩ चॊल्लिट, ऊर् ऊर् तिरिन्तु, ऎवरुम्
तम् तम् मऩत्तऩ पेच, ऎञ्ञाऩ्ऱु कॊल् चावतुवे?

[3]
चाव, मुऩ् नाळ्, तक्कऩ् वेळ्वित् तकर् तिऩ्ऱु, नञ्चम् अञ्चि,
आव! ऎन्ताय्!' ऎऩ्ऱु, अविता इटुम् नम्मवर् अवरे,
मूवर् ऎऩ्ऱे ऎम्पिराऩॊटुम् ऎण्णि, विण् आण्टु, मण्मेल्
तेवर् ऎऩ्ऱे इऱुमान्तु, ऎऩ्ऩ पावम् तिरितवरे!
[4]
तवमे पुरिन्तिलऩ्; तण् मलर् इट्टु, मुट्टातु इऱैञ्चेऩ्;
अवमे पिऱन्त अरु विऩैयेऩ्, उऩक्कु अऩ्पर् उळ् आम्
चिवमे पॆऱुम् तिरु ऎय्तिऱ्‌ऱिलेऩ्; निऩ् तिरुवटिक्कु आम्
पवमे अरुळु कण्टाय् अटियेऱ्‌कु; ऎम् परम्परऩे!

[5]
परन्तु पल् आय् मलर् इट्टु, मुट्टातु, अटिये इऱैञ्चि,
इरन्त ऎल्लाम् ऎमक्के पॆऱलाम्' ऎऩ्ऩुम्, अऩ्पर् उळ्ळम्
करन्तु निल्लाक् कळ्वऩे! निऩ् तऩ् वार् कऴऱ्‌कु अऩ्पु, ऎऩक्कुम्
निरन्तरमाय् अरुळाय् निऩ्ऩै एत्त मुऴुवतुमे.

[6]
मुऴुवतुम् कण्टवऩैप् पटैत्ताऩ्, मुटि चाय्त्तु, मुऩ्नाळ्,
चॆऴु मलर् कॊण्टु ऎङ्कुम् तेट, अप्पालऩ्; इप्पाल्, ऎम्पिराऩ्
कऴुतॊटु काट्टिटै नाटकम् आटि, कति इलियाय्,
उऴुवैयिऩ् तोल् उटुत्तु, उऩ्मत्तम् मेल्कॊण्टु, उऴितरुमे.

[7]
उऴितरु कालुम्, कऩलुम्, पुऩलॊटु, मण्णुम्, विण्णुम्,
इऴितरु कालम्, ऎक् कालम् वरुवतु? वन्ततऩ् पिऩ्,
उऴितरु काल्, अत्त! उऩ् अटियेऩ् चॆय्त वल् विऩैयैक्
कऴितरु कालमुम् आय्, अवै कात्तु, ऎम्मैक् काप्पवऩे!

[8]
पवऩ्, ऎम्पिराऩ्, पऩि मा मतिक् कण्णि, विण्णோर् पॆरुमाऩ्,
चिवऩ्, ऎम्पिराऩ्, ऎऩ्ऩै आण्टुकॊण्टाऩ्, ऎऩ् चिऱुमै कण्टुम्;
अवऩ् ऎम्पिराऩ् ऎऩ्ऩ, नाऩ् अटियेऩ् ऎऩ्ऩ, इप् परिचे
पुवऩ्, ऎम्पिराऩ्! तॆरियुम् परिचु आवतु इयम्पुकवे.

[9]
पुकवे तकेऩ् उऩक्कु अऩ्परुळ्, याऩ्; ऎऩ् पॊल्ला मणिये!
तकवे, ऎऩै उऩक्कु आट्कॊण्ट तऩ्मै? ऎप् पुऩ्मैयरै
मिकवे उयर्त्ति, विण्णோरैप् पणित्ति; अण्णा! अमुते!
नकवे तकुम् ऎम्पिराऩ्! ऎऩ्ऩै नी चॆय्त नाटकमे.

[10]

Back to Top
05.02 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चतकम् - II. अऱिवुऱुत्तल् (11-20)   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.02 Arivuruthal Thiruvasagam.mp3
नाटकत्ताल् उऩ् अटियार्पोल् नटित्तु, नाऩ् नटुवे
वीटु अकत्ते पुकुन्तिटुवाऩ्, मिकप् पॆरितुम् विरैकिऩ्ऱेऩ्;
आटकच् चीर् मणिक् कुऩ्ऱे! इटै अऱा अऩ्पु उऩक्कुम् ऎऩ्
ऊटु अकत्ते निऩ्ऱु, उरुकत् तन्तरुळ्; ऎम् उटैयाऩे!

[11]
याऩ् एतुम् पिऱप्पु अञ्चेऩ्; इऱप्पु अतऩुक्कु ऎऩ् कटवेऩ्?
वाऩेयुम् पॆऱिल् वेण्टेऩ्; मण् आळ्वाऩ् मतित्तुम् इरेऩ्;
तेऩ् एयुम् मलर्क् कॊऩ्ऱैच् चिवऩे! ऎम्पॆरुमाऩ्! ऎम्
माऩे! उऩ् अरुळ् पॆऱुम् नाळ् ऎऩ्ऱु?' ऎऩ्ऱे वरुन्तुवऩे.

[12]
वरुन्तुवऩ्, निऩ् मलर्प् पातम् अवै काण्पाऩ्; नाय् अटियेऩ्
इरुन्तु नल मलर् पुऩैयेऩ्; एत्तेऩ् नात् तऴुम्पु एऱ;
पॊरुन्तिय पॊऩ् चिलै कुऩित्ताय्! अरुळ् अमुतम् पुरियायेल्,
वरुन्तुवऩ् अत् तमियेऩ्; मऱ्‌ऱु ऎऩ्ऩे नाऩ् आम् आऱे?

[13]
आम् आऱु, उऩ् तिरुवटिक्के अकम् कुऴैयेऩ्; अऩ्पु उरुकेऩ्;
पूमालै पुऩैन्तु एत्तेऩ्; पुकऴ्न्तु उरैयेऩ्; पुत्तेळिर्
कोमाऩ्! निऩ् तिरुक्कोयिल् तूकेऩ्, मॆऴुकेऩ्, कूत्तु आटेऩ्,
चाम् आऱे विरैकिऩ्ऱेऩ् चतिराले चार्वाऩे.

[14]
वाऩ् आकि, मण् आकि, वळि आकि, ऒळि आकि,
ऊऩ् आकि, उयिर् आकि, उण्मैयुम् आय्, इऩ्मैयुम् आय्,
कोऩ् आकि, याऩ्, ऎऩतु ऎऩ्ऱु अवर्अवरैक् कूत्ताट्टु
वाऩ् आकि, निऩ्ऱायै ऎऩ् चॊल्लि वाऴ्त्तुवऩे!

[15]
वाऴ्त्तुवतुम् वाऩवर्कळ् ताम् वाऴ्वाऩ्; मऩम् निऩ्पाल्
ताऴ्त्तुवतुम्, ताम् उयर्न्तु, तम्मै ऎल्लाम् तॊऴवेण्टि;
चूऴ्त्तु मतुकरम् मुरलुम् तारोयै, नाय् अटियेऩ्,
पाऴ्त्त पिऱप्पु अऱुत्तिटुवाऩ्, याऩुम् उऩ्ऩैप् परवुवऩे.

[16]
परवुवार् इमैयोर्कळ्; पाटुवऩ नाल्वेतम्;
कुरवु वार् कुऴल् मटवाळ् कूऱु उटैयाळ्, ऒरु पाकम्;
विरवुवार् मॆय् अऩ्पिऩ् अटियार्कळ्, मेऩ्मेल्; उऩ्
अरवु वार् कऴल् इणैकळ् काण्पारो, अरियाऩे?

[17]
अरियाऩे यावर्क्कुम्! अम्परवा! अम्पलत्तु ऎम्
पॆरियाऩे! चिऱियेऩै आट्कॊण्ट पॆय् कऴल्कीऴ्
विरै आर्न्त मलर् तूवेऩ्; वियन्तु अलऱेऩ्; नयन्तु उरुकेऩ्;
तरियेऩ्; नाऩ् आम् आऱु ऎऩ्? चावेऩ्; नाऩ् चावेऩे!

[18]
वेऩिल् वेळ् मलर्क् कणैक्कुम्, वॆळ् नकै, चॆव् वाय्, करिय
पाऩल् आर् कण्णियर्क्कुम्, पतैत्तु उरुकुम् पाऴ् नॆञ्चे!
ऊऩ् ऎलाम् निऩ्ऱु उरुक, पुकुन्तु आण्टाऩ्; इऩ्ऱु पोय्
वाऩ् उळाऩ्; काणाय् नी, माळा वाऴ्किऩ्ऱाये.

[19]
वाऴ्किऩ्ऱाय्; वाऴात नॆञ्चमे! वल् विऩैप् पट्टु
आऴ्किऩ्ऱाय्; आऴामल् काप्पाऩै एत्ताते,
चूऴ्किऩ्ऱाय् केटु उऩक्कु; चॊल्किऩ्ऱेऩ्, पल्कालुम्;
वीऴ्किऩ्ऱाय् नी अवलक् कटल् आय वॆळ्ळत्ते.

[20]

Back to Top
05.03 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चतकम् - III. चुट्टऱुत्तल् (21-30)   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.03 Suttaruthal Thiruvasagam.mp3
वॆळ्ळम् ताऴ् विरि चटैयाय्! विटैयाय्!विण्णோर्
पॆरुमाऩे!' ऎऩक् केट्टु वेट्ट नॆञ्चाय्,
पळ्ळम् ताऴ् उऱु पुऩलिल्, कीऴ् मेलाक,
पतैत्तु उरुकुम् अवर् निऱ्‌क, ऎऩ्ऩैआण्टाय्क्कु,
उळ्ळन्ताळ् निऩ्ऱु उच्चि अळवुम् नॆञ्चाय्
उरुकाताल्; उटम्पु ऎल्लाम् कण्णाय्, अण्णा!
वॆळ्ळम् ताऩ् पायाताल्; नॆञ्चम् कल् आम्;
कण् इणैयुम् मरम् आम् तीविऩैयिऩेऱ्‌के.

[21]
विऩैयिले किटन्तेऩै, पुकुन्तु निऩ्ऱु, पोतु, नाऩ्
विऩैक्केटऩ्' ऎऩ्पाय् पोल,
इऩैयऩ् नाऩ्' ऎऩ्ऱु उऩ्ऩै अऱिवित्तु, ऎऩ्ऩै
आट्कॊण्टु, ऎम्पिराऩ् आऩाय्क्कु,इरुम्पिऩ् पावै
अऩैय नाऩ्, पाटेऩ्; निऩ्ऱु आटेऩ्; अन्तो!
अलऱिटेऩ्; उलऱिटेऩ्; आवि चोरेऩ्;
मुऩैवऩे! मुऱैयो, नाऩ् आऩ आऱु?
मुटिवु अऱियेऩ्; मुतल्, अन्तम्, आयिऩाऩे!

[22]
आय नाऩ्मऱैयवऩुम् नीये आतल्
अऱिन्तु, याऩ् यावरिऩुम् कटैयऩ् आय
नायिऩेऩ् आतलैयुम् नोक्किक् कण्टुम्,
नातऩे! नाऩ् उऩक्कु ओर् अऩ्पऩ् ऎऩ्पेऩ्
आयिऩेऩ्; आतलाल्, आण्टुकॊण्टाय्
अटियार् ताम् इल्लैये? अऩ्ऱि, मऱ्‌ऱु ओर्
पेयऩेऩ्? इतु ताऩ् निऩ् पॆरुमै अऩ्ऱे!
ऎम्पॆरुमाऩ्! ऎऩ् चॊल्लिप् पेचुकेऩे?

[23]
पेचिल्, ताम् ईचऩे, ऎन्ताय्, ऎन्तै
पॆरुमाऩे!' ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱे पेचिप् पेचि;
पूचिऩ्, ताम् तिरुनीऱे निऱैयप् पूचि;
पोऱ्‌ऱि ऎम्पॆरुमाऩे!' ऎऩ्ऱु; पिऩ्ऱा
नेचत्ताल् पिऱप्पु इऱप्पैक् कटन्तार् तम्मै
आण्टाऩे! अवा वॆळ्ळक् कळ्वऩेऩै,
माचु अऱ्‌ऱ मणिक् कुऩ्ऱे! ऎन्ताय्! अन्तो!
ऎऩ्ऩै, नी आट्कॊण्ट वण्णम् ताऩे?

[24]
वण्णम् ताऩ् चेयतु अऩ्ऱु; वॆळिते अऩ्ऱु;
अनेकऩ्; एकऩ्; अणु; अणुविल् इऱन्ताय्;ऎऩ्ऱु अङ्कु
ऎण्णम् ताऩ् तटुमाऱि, इमैयोर् कूट्टम्
ऎय्तुम् आऱु अऱियात ऎन्ताय्! उऩ् तऩ्
वण्णम् ताऩ् अतु काट्टि, वटिवु काट्टि,
मलर्क् कऴल्कळ् अवै काट्टि, वऴिअऱ्‌ऱेऩै,
तिण्णम् ताऩ् पिऱवामल् कात्तु आट्कॊण्टाय्;
ऎम्पॆरुमाऩ्! ऎऩ् चॊल्लिच् चिन्तिक्केऩे?

[25]
चिन्तऩै निऩ् तऩक्कु आक्कि, नायिऩेऩ् तऩ्
कण् इणै निऩ् तिरुप्पातप् पोतुक्कुआक्कि,
वन्तऩैयुम् अम् मलर्क्के आक्कि, वाक्कु, उऩ्
मणि वार्त्तैक्कु आक्कि, ऐम्पुलऩ्कळ् आर
वन्तु, ऎऩै आट्कॊण्टु, उळ्ळे पुकुन्त विच्चै
माल् अमुतप् पॆरुम् कटले!मलैये! उऩ्ऩैत्
तन्तऩै चॆम् तामरैक् काटु अऩैय मेऩित्
तऩिच् चुटरे! इरण्टुम् इल् इत्तऩियऩेऱ्‌के.

[26]
तऩियऩेऩ्, पॆरुम् पिऱविप् पௌवत्तु, ऎव्वम्
तटम् तिरैयाल् ऎऱ्‌ऱुण्टु, पऱ्‌ऱुऒऩ्ऱु इऩ्ऱि,
कऩियिऩ् नेर् तुवर् वायार् ऎऩ्ऩुम् कालाल्
कलक्कुण्टु काम वाऩ् चुऱविऩ् वाय्प्पट्टु,
इऩि, ऎऩ्ऩे उय्युम् आऱु?' ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु ऎण्णि,
अञ्चु ऎऴुत्तिऩ् पुणै पिटित्तुक्किटक्किऩ्ऱेऩै,
मुऩैवऩे! मुतल्, अन्तम्, इल्ला मल्लल्
करै काट्टि, आट्कॊण्टाय् मूर्क्कऩेऱ्‌के.

[27]
केट्टु आरुम् अऱियाताऩ्; केटु ऒऩ्ऱु इल्लाऩ्;
किळै इलाऩ्; केळाते ऎल्लाम् केट्टाऩ्
नाट्टार्कळ् विऴित्तिरुप्प, ञालत्तुळ्ळे
नायिऩुक्कुत् तविचु इट्टु, नायिऩेऱ्‌के
काट्टातऩ ऎल्लाम् काट्टि, पिऩ्ऩुम्
केळातऩ ऎल्लाम् केट्पित्तु, ऎऩ्ऩै
मीट्टेयुम् पिऱवामल् कात्तु, आट्कॊण्टाऩ्
ऎम्पॆरुमाऩ् चॆय्तिट्ट विच्चै ताऩे!

[28]
विच्चै ताऩ् इतु ऒप्पतु उण्टो? केट्किऩ्
मिकु कातल् अटियार् तम् अटियऩ् आक्कि
अच्चम् तीर्त्तु आट्कॊण्टाऩ्; अमुतम् ऊऱि,
अकम् नॆकवे पुकुन्तु, आण्टाऩ्, अऩ्पुकूर;
अच्चऩ्, आण्, पॆण्, अलि, आकाचम्, आकि,
आर् अऴल् आय्, अन्तम् आय्, अप्पाल् निऩ्ऱ
चॆच्चै मा मलर् पुरैयुम् मेऩि, ऎङ्कळ्
चिवपॆरुमाऩ्, ऎम्पॆरुमाऩ्, तेवर् कोवे!

[29]
तेवर् को अऱियात तेव तेवऩ्;
चॆऴुम् पॊऴिल्कळ् पयन्तु, कात्तु, अऴिक्कुम्मऱ्‌ऱै
मूवर् कोऩाय् निऩ्ऱ मुतल्वऩ्; मूर्त्ति;
मूतातै; मातु आळुम् पाकत्तु ऎन्तै;
यावर् कोऩ्; ऎऩ्ऩैयुम् वन्तु आण्टुकॊण्टाऩ्;
याम् आर्क्कुम् कुटि अल्लोम्; यातुम्अञ्चोम्;
मेविऩोम् अवऩ् अटियार् अटियारोटु;
मेऩ् मेलुम् कुटैन्तु आटि, आटुवोमे.

[30]

Back to Top
05.04 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चतकम् - IV आऩ्म चुत्ति (31-40)   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.04 Athumasuthi Thiruvasagam.mp3
आटुकिऩ्ऱिलै; कूत्तुउटैयाऩ् कऴऱ्‌कु अऩ्पु इलै; ऎऩ्पु उरुकिप्
पाटुकिऩ्ऱिलै; पतैप्पतुम् चॆय्किलै; पणिकिलै; पात मलर्
चूटुकिऩ्ऱिलै; चूट्टुकिऩ्ऱतुम् इलै; तुणै इलि पिण नॆञ्चे!
तेटुकिऩ्ऱिलै; तॆरुवुतोऱु अलऱिलै; चॆय्वतु ऒऩ्ऱु अऱियेऩे.

[31]
अऱिवु इलात ऎऩै, पुकुन्तु आण्टुकॊण्टु अऱिवतै अरुळि, मॆय्न्
नॆऱि ऎलाम् पुलम् आक्किय ऎन्तैयै, पन्तऩै अऱुप्पाऩै,
पिऱिवु इलात इऩ् अरुळ्कळ् पॆऱ्‌ऱिरुन्तुम्, माऱु आटुति; पिण नॆञ्चे!
किऱि ऎलाम् मिकक् कीऴ्प्पटुत्ताय्; कॆटुत्ताय् ऎऩ्ऩैक् कॆटुमाऱे.

[32]
माऱि निऩ्ऱु ऎऩैक् कॆटक् किटन्तऩैयै, ऎम् मति इलि मट नॆञ्चे!
तेऱुकिऩ्ऱिलम् इऩि उऩै; चिक्कॆऩच् चिवऩ् अवऩ् तिरळ् तोळ्मेल्
नीऱु निऩ्ऱतु कण्टऩै; आयिऩुम्, नॆक्किलै; इक् कायम्
कीऱुकिऩ्ऱिलै; कॆटुवतु उऩ् परिचु इतु; केट्कवुम् किल्लेऩे.

[33]
किऱ्‌ऱ वा, मऩमे! कॆटुवाय्; उटैयाऩ् अटि नायेऩै
विऱ्‌ऱु ऎलाम् मिक आळ्वतऱ्‌कु उरियवऩ् विरै मलर्त् तिरुप्पातम्
मुऱ्‌ऱु इला इळम् तळिर् पिरिन्तु इरुन्तु नी उण्टऩ ऎल्लाम् मुऩ्
अऱ्‌ऱ आऱुम् निऩ् अऱिवुम् निऩ् पॆरुमैयुम् अळवु अऱुक्किल्लेऩे.

[34]
अळवु अऱुप्पतऱ्‌कु अरियवऩ् इमैयवर्क्कु अटियवर्क्कु ऎळियाऩ् नम्
कळवु अऱुत्तु निऩ्ऱु आण्टमै करुत्तिऩुळ् कचिन्तु उणर्न्तु इरुन्तेयुम्
उळ कऱुत्तु उऩै निऩैन्तु उळम् पॆरुङ्कळऩ् चॆय्त्तुम् इलै नॆञ्चे
पळकु अऱुत्तु उटैयाऩ् कऴल् पणिन्तिलै परकति पुकुवाऩे.

[35]
पुकुवतु आवतुम्; पोतरवु इल्लतुम्; पॊऩ् नकर् पुकप् पोतऱ्‌कु
उकुवतु आवतुम्; ऎन्तै, ऎम्पिराऩ्, ऎऩ्ऩै आण्टवऩ् कऴऱ्‌कु अऩ्पु
नॆकुवतु आवतुम्; नित्तलुम् अमुतॊटु, तेऩॊटु, पाल्, कट्टि,
मिकुवतु आवतुम्; इऩ्ऱु ऎऩिऩ्, मऱ्‌ऱु इतऱ्‌कु ऎऩ् चॆय्केऩ् विऩैयेऩे?

[36]
विऩै ऎऩ्पोल् उटैयार् पिऱर् आर्? उटैयाऩ्, अटि नायेऩैत्
तिऩैयिऩ् पाकमुम् पिरिवतु तिरुक्कुऱिप्पु अऩ्ऱु; मऱ्‌ऱु अतऩाले,
मुऩैवऩ् पात नल् मलर् पिरिन्तिरुन्तुम्, नाऩ् मुट्टिलेऩ्, तलै कीऱेऩ्;
इऩैयऩ् पावऩै, इरुम्पु; कल्, मऩम्; चॆवि, इऩ्ऩतु ऎऩ्ऱु अऱियेऩे.

[37]
एऩै यावरुम् ऎय्तिटल् उऱ्‌ऱु, मऱ्‌ऱु इऩ्ऩतु ऎऩ्ऱु अऱियात
तेऩै, आऩ् नॆयै, करुम्पिऩ् इऩ् तेऱलै, चिवऩै, ऎऩ् चिवलोकक्
कोऩै, माऩ् अऩ नोक्कि तऩ् कूऱऩै, कुऱुकिलेऩ्; नॆटुम् कालम्,
ऊऩै, याऩ् इरुन्तु ओम्पुकिऩ्ऱेऩ्; कॆटुवेऩ् उयिर् ओयाते.

[38]
ओय्वु इलातऩ; उवमऩिल् इऱन्तऩ; ऒळ् मलर्त् ताळ् तन्तु,
नायिल् आकिय कुलत्तिऩुम् कटैप्पटुम् ऎऩ्ऩै, नल् नॆऱि काट्टि,
तायिल् आकिय इऩ् अरुळ् पुरिन्त, ऎऩ् तलैवऩै नऩि काणेऩ्;
तीयिल् वीऴ्किलेऩ्; तिण् वरै उरुळ्किलेऩ्: चॆऴुम् कटल् पुकुवेऩे?

[39]
वेऩिल् वेळ् कणै किऴित्तिट, मति चुटुम्; अतु तऩै निऩैयाते,
माऩ् निलाविय नोक्कियर् पटिऱिटै मत्तु इटु तयिर् आकि,
तेऩ् निलाविय तिरुअरुळ् पुरिन्त, ऎऩ् चिवऩ् नकर् पुकप् पोकेऩ्;
ऊऩिल् आवियै ओम्पुतल् पॊरुट्टु, इऩुम् उण्टु उटुत्तु इरुन्तेऩे.

[40]

Back to Top
05.05 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चतकम् - V कैम्माऱु कॊटुत्तल् (41-50)   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.05 Kaimarukoduthal Thiruvasagam.mp3
इरु कै याऩैयै ऒत्तु इरुन्तु, ऎऩ् उळक्
करुवै याऩ् कण्टिलेऩ्; कण्टतु ऎव्वमे;
वरुक' ऎऩ्ऱु पणित्तऩै; वाऩ् उळोर्क्कु
ऒरुवऩे! किऱ्‌ऱिलेऩ्; किऱ्‌पऩ्, उण्णवे.

[41]
उण्टु ओर् ऒळ् पॊरुळ्' ऎऩ्ऱु उणर्वार्क्कु ऎलाम्
पॆण्टिर्, आण्, अलि, ऎऩ्ऱु अऱि ऒण्किलै;
तॊण्टऩेऱ्‌कु उळ्ळवा वन्तु तोऩ्ऱिऩाय्;
कण्टुम् कण्टिलेऩ्: ऎऩ्ऩ कण् मायमे!

[42]
मेलै वाऩवरुम् अऱियाततु ओर्
कोलमे, ऎऩै आट्कॊण्ट कूत्तऩे,
ञालमे, विचुम्पे, इवै वन्तु पोम्
कालमे! उऩै ऎऩ्ऱु कॊल् काण्पते?

[43]
काणल् आम् परमे, कट्कु इऱन्ततु ओर्
वाळ् निलाप् पॊरुळे, इङ्कु, ऒर् पार्प्पु ऎऩ,
पाणऩेऩ् पटिऱ्‌ऱु आक्कैयै विट्टु, उऩैप्
पूणुम् आऱु अऱियेऩ् पुलऩ् पोऱ्‌ऱिये.

[44]
पोऱ्‌ऱि' ऎऩ्ऱुम्, पुरण्टुम्, पुकऴ्न्तुम् निऩ्ऱु,
आऱ्‌ऱल् मिक्क अऩ्पाल् अऴैक्किऩ्ऱिलेऩ्;
एऱ्‌ऱु वन्तु ऎतिर्, तामरैत् ताळ् उऱुम्
कूऱ्‌ऱम् अऩ्ऩतु ओर् कॊळ्कै ऎऩ् कॊळ्कैये.

[45]
कॊळ्ळुम्किल्, ऎऩै अऩ्परिल् कूय्प् पणि
कळ्ळुम्, वण्टुम्, अऱा मलर्क् कॊऩ्ऱैयाऩ्;
नळ्ळुम्, कीऴ् उळुम्, मेल् उळुम्, या उळुम्,
ऎळ्ळुम् ऎण्णॆयुम् पोल्, निऩ्ऱ ऎन्तैये?

[46]
ऎन्तै, याय्, ऎम्पिराऩ्; मऱ्‌ऱुम् यावर्क्कुम्
तन्तै, ताय्, तम्पिराऩ्; तऩक्कु अक़्तु इलाऩ्;
मुन्ति ऎऩ्ऩुळ् पुकुन्तऩऩ् यावरुम्
चिन्तैयालुम् अऱिवु अरुम् चॆल्वऩे.

[47]
चॆल्वम्, नल्कुरवु, इऩ्ऱि; विण्णோर्, पुऴु,
पुल् वरम्पु इऩ्ऱि; यार्क्कुम् अरुम् पॊरुळ्
ऎल्लै इल् कऴल् कण्टुम् पिरिन्तऩऩ्:
कल् वकै मऩत्तेऩ् पट्ट कट्टमे!

[48]
कट्टु अऱुत्तु, ऎऩै आण्टु, कण् आर, नीऱु
इट्ट अऩ्परॊटु, यावरुम् काणवे,
पट्टिमण्टपम् एऱ्‌ऱिऩै, एऱ्‌ऱिऩै
ऎट्टिऩोटु इरण्टुम् अऱियेऩैये.

[49]
अऱिवऩे! अमुते! अटि नायिऩेऩ्
अऱिवऩ् आकक् कॊण्टो, ऎऩै आण्टतुम्?
अऱिवु इलामै अऩ्ऱे कण्टतु, आण्ट नाळ्?
अऱिवऩो, अल्लऩो? अरुळ्, ईचऩे!

[50]

Back to Top
05.06 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चतकम् - VI अनुपोक चुत्ति (51-60)   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/05.06 Thirusadhagam.mp3
ईचऩे! ऎऩ् ऎम्माऩे! ऎन्तै पॆरुमाऩ्! ऎऩ् पिऱवि
नाचऩे! नाऩ् यातुम् ऒऩ्ऱु अल्लाप् पॊल्ला नाय् आऩ
नीचऩेऩै आण्टाय्क्कु, निऩैक्कमाट्टेऩ् कण्टाये:
तेचऩे! अम्पलवऩे! चॆय्वतु ऒऩ्ऱुम् अऱियेऩे.

[51]
चॆय्वतु अऱियाच् चिऱु नायेऩ्, चॆम् पॊऩ् पात मलर् काणाप्
पॊय्यर् पॆऱुम् पेऱु अत्तऩैयुम् पॆऱुतऱ्‌कु उरियेऩ्; पॊय् इला
मॆय्यर् वॆऱि आर् मलर्प् पातम् मेवक् कण्टुम्, केट्टिरुन्तुम्,
पॊय्यऩेऩ् नाऩ् उण्टु, उटुत्तु, इङ्कु इरुप्पतु आऩेऩ्: पोर् एऱे!

[52]
पोर् एऱे! निऩ् पॊऩ् नकर्वाय् नी पोन्तरुळि, इरुळ् नीक्कि,
वार् एऱु इळ मॆऩ् मुलैयाळोटु उटऩ् वन्तरुळ, अरुळ् पॆऱ्‌ऱ
चीर् एऱु अटियार् निऩ् पातम् चेरक् कण्टुम्, कण् कॆट्ट
ऊर् एऱु आय्, इङ्कु उऴल्वेऩो? कॊटियेऩ् उयिर् ताऩ् उलवाते!

[53]
उलवाक् कालम् तवम् ऎय्ति, उऱुप्पुम् वॆऱुत्तु, इङ्कु उऩैक् काण्पाऩ्,
पल मा मुऩिवर् नऩि वाट, पावियेऩैप् पणि कॊण्टाय्;
मल माक् कुरम्पै इतु माय्क्क माट्टेऩ्; मणिये, उऩैक् काण्पाऩ्,
अलवानिऱ्‌कुम् अऩ्पु इलेऩ्; ऎऩ् कॊण्टु ऎऴुकेऩ्, ऎम्माऩे?

[54]
माऩ् नेर् नोक्कि उमैयाळ् पङ्का! वन्तु इङ्कु आट्कॊण्ट
तेऩे! अमुते! करुम्पिऩ् तॆळिवे! चिवऩे! तॆऩ् तिल्लैक्
कोऩे! उऩ् तऩ् तिरुक्कुऱिप्पुक् कूटुवार् निऩ् कऴल् कूट,
ऊऩ् आर् पुऴुक्कूटु इतु कात्तु, इङ्कु इरुप्पतु आऩेऩ्; उटैयाऩे!

[55]
उटैयाऩे! निऩ् तऩै उळ्कि, उळ्ळम् उरुकुम्, पॆरुम् कातल्
उटैयार्, उटैयाय्! निऩ् पातम् चेरक् कण्टु, इङ्कु ऊर् नायिऩ्
कटै आऩेऩ्, नॆञ्चु उरुकातेऩ्, कल्ला मऩत्तेऩ्, कचियातेऩ्,
मुटै आर् पुऴुक् कूटु इतु कात्तु, इङ्कु इरुप्पतु आक मुटित्ताये.

[56]
मुटित्त आऱुम्, ऎऩ् तऩक्के तक्कते; मुऩ्, अटियारैप्
पिटित्त आऱुम्, चोरामल् चोरऩेऩ् इङ्कु, ऒरुत्ति वाय्
तुटित्त आऱुम्, तुकिल् इऱैये चोर्न्त आऱुम्, मुकम् कुऱु वेर्
पॊटित्त आऱुम्, इवै उणर्न्तु, केटु ऎऩ् तऩक्के चूऴ्न्तेऩे.

[57]
तेऩै, पालै, कऩ्ऩलिऩ् तॆळियै, ऒळियै, तॆळिन्तार् तम्
ऊऩै उरुक्कुम् उटैयाऩै, उम्पराऩै, वम्पऩेऩ्,
नाऩ् निऩ् अटियेऩ्; नी ऎऩ्ऩै आण्टाय्,' ऎऩ्ऱाल्, अटियेऱ्‌कुत्
ताऩुम् चिरित्ते, अरुळलाम् तऩ्मै आम्, ऎऩ् तऩ्मैये.

[58]
तऩ्मै पिऱराल् अऱियात तलैवा! पॊल्ला नाय् आऩ
पुऩ्मैयेऩै आण्टु, ऐया! पुऱमे पोक विटुवायो?
ऎऩ्ऩै नोक्कुवार् यारे? ऎऩ् नाऩ् चॆय्केऩ्? ऎम्पॆरुमाऩ्!
पॊऩ्ऩे तिकऴुम् तिरुमेऩि ऎन्ताय्! ऎङ्कुप् पुकुवेऩे?

[59]
पुकुवेऩ्, ऎऩते निऩ् पातम्; पोऱ्‌ऱुम् अटियार् उळ् निऩ्ऱु
नकुवेऩ्, पण्टु तोळ् नोक्कि नाणम् इल्ला नायिऩेऩ्.
नॆकुम् अऩ्पु इल्लै, निऩैक् काण; नी आण्टु अरुळ, अटियेऩुम्
तकुवऩे? ऎऩ् तऩ्मैये! ऎन्ताय्, अन्तो! तरियेऩे!

[60]

Back to Top
05.07 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चतकम् - VII. कारुणियत्तु इरङ्कल् (61-70)   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.07 Karunyathirangal Thiruvasagam.mp3
तरिक्किलेऩ् काय वाऴ्क्कै; चङ्करा, पोऱ्‌ऱि! वाऩ
विरुत्तऩे, पोऱ्‌ऱि! ऎङ्कळ् विटलैये, पोऱ्‌ऱि! ऒप्पु इल्
ऒरुत्तऩे, पोऱ्‌ऱि! उम्पर् तम्पिराऩ्, पोऱ्‌ऱि! तिल्लै
निरुत्तऩे, पोऱ्‌ऱि! ऎङ्कळ् निऩ्मला, पोऱ्‌ऱि! पोऱ्‌ऱि!

[61]
पोऱ्‌ऱि! ओम् नमच्चिवाय! पुयङ्कऩे, मयङ्कुकिऩ्ऱेऩ्;
पोऱ्‌ऱि! ओम् नमच्चिवाय! पुकल् इटम् पिऱितु ऒऩ्ऱु इल्लै;
पोऱ्‌ऱि! ओम् नमच्चिवाय! पुऱम् ऎऩैप् पोक्कल्, कण्टाय्;
पोऱ्‌ऱि! ओम् नमच्चिवाय! चय! चय! पोऱ्‌ऱि! पोऱ्‌ऱि!

[62]
पोऱ्‌ऱि! ऎऩ् पोलुम् पॊय्यर् तम्मै आट्कॊळ्ळुम् वळ्ळल्
पोऱ्‌ऱि! निऩ् पातम् पोऱ्‌ऱि! नातऩे, पोऱ्‌ऱि! पोऱ्‌ऱि!
पोऱ्‌ऱि! निऩ् करुणै वॆळ्ळप् पुतु मतु; पुवऩम्, नीर्, ती,
काऱ्‌ऱु, इयमाऩऩ्, वाऩम्, इरु चुटर्, कटवुळाऩे!

[63]
कटवुळे पोऱ्‌ऱि! ऎऩ्ऩैक् कण्टुकॊण्टु, अरुळु, पोऱ्‌ऱि!
विट, उळे उरुक्कि ऎऩ्ऩै आण्टिट वेण्टुम्, पोऱ्‌ऱि!
उटल् इतु कळैन्तिट्टु, ऒल्लै उम्पर् तन्तु अरुळु, पोऱ्‌ऱि!
चटैयुळे कङ्कै वैत्त चङ्करा, पोऱ्‌ऱि! पोऱ्‌ऱि!

[64]
चङ्करा, पोऱ्‌ऱि! मऱ्‌ऱु ओर् चरण् इलेऩ्; पोऱ्‌ऱि! कोलप्
पॊङ्कु अरा अल्कुल्, चॆव् वाय्, वॆळ् नकै, करिय वाळ् कण्,
मङ्कै ओर् पङ्क, पोऱ्‌ऱि! माल् विटै ऊर्ति, पोऱ्‌ऱि!
इङ्कु, इव् वाऴ्वु आऱ्‌ऱकिल्लेऩ्; ऎम्पिराऩ्! इऴित्तिट्टेऩे.

[65]
इऴित्तऩऩ् ऎऩ्ऩै याऩे; ऎम्पिराऩ्, पोऱ्‌ऱि! पोऱ्‌ऱि!
पऴित्तिलेऩ् उऩ्ऩै; ऎऩ्ऩै आळुटैप् पातम् पोऱ्‌ऱि!
पिऴैत्तवै पॊऱुक्कै ऎल्लाम् पॆरियवर् कटमै; पोऱ्‌ऱि!
ऒऴित्तिटु इव् वाऴ्वु; पोऱ्‌ऱि! उम्पर् नाट्टु ऎम्पिराऩे!

[66]
ऎम्पिराऩ्, पोऱ्‌ऱि! वाऩत्तवर् अवर् एऱु, पोऱ्‌ऱि!
कॊम्पर् आर् मरुङ्कुल् मङ्कै कूऱ, वॆळ् नीऱ, पोऱ्‌ऱि!
चॆम् पिराऩ्, पोऱ्‌ऱि! तिल्लैत् तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलव, पोऱ्‌ऱि!
उम्पराय्, पोऱ्‌ऱि! ऎऩ्ऩै आळुटै ऒरुव, पोऱ्‌ऱि!

[67]
ऒरुवऩे पोऱ्‌ऱि! ऒप्पु इल् अप्पऩे, पोऱ्‌ऱि! वाऩोर्
कुरुवऩे, पोऱ्‌ऱि! ऎङ्कळ् कोमळक् कॊऴुन्तु, पोऱ्‌ऱि!
वरुक' ऎऩ्ऱु, ऎऩ्ऩै निऩ्पाल् वाङ्किट वेण्टुम्, पोऱ्‌ऱि!
तरुक निऩ् पातम्, पोऱ्‌ऱि! तमियऩेऩ् तऩिमै तीर्त्ते.

[68]
तीर्न्त अऩ्पाय अऩ्पर्क्कु अवरिऩुम् अऩ्प, पोऱ्‌ऱि!
पेर्न्तुम्, ऎऩ् पॊय्म्मै आट्कॊण्टु अरुळिटुम् पॆरुमै, पोऱ्‌ऱि!
वार्न्त नञ्चु अयिऩ्ऱु, वाऩोर्क्कु अमुतम् ई वळ्ळल्, पोऱ्‌ऱि!
आर्न्त निऩ् पातम्, नायेऱ्‌कु अरुळिट वेण्टुम्, पोऱ्‌ऱि!

[69]
पोऱ्‌ऱि! इप् पुवऩम्, नीर्, ती, कालॊटु, वाऩम् आऩाय्;
पोऱ्‌ऱि! ऎव् उयिर्क्कुम् तोऱ्‌ऱम् आकि, नी, तोऱ्‌ऱम् इल्लाय्;
पोऱ्‌ऱि! ऎल्ला उयिर्क्कुम् ईऱु आय्, ईऱु इऩ्मै आऩाय्;
पोऱ्‌ऱि! ऐम् पुलऩ्कळ् निऩ्ऩैप् पुणर्किलाप् पुणर्क्कैयाऩे.

[70]

Back to Top
05.08 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चतकम् -VIII. आऩन्तत्तु अऴुन्तल् (71-80)   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/05.08 Thirusadhagam.mp3
पुणर्प्प तॊक्क ऎन्तै ऎऩ्ऩै आण्टु पूण नोक्किऩाय्
पुणर्प्प तऩ्ऱि तॆऩ्ऱ पोतु निऩ्ऩॊ टॆऩ्ऩॊ टॆऩ्ऩिताम्
पुणर्प्प ताक अऩ्ऱि ताक अऩ्पु निऩ् कऴल् कणे
पुणर्प्प ताक अम् कणाळ पुङ्कम् आऩ पोकमे
[71]
पोकम् वेण्टि वेण्टि लेऩ् पुरन्त राति इऩ्पमुम्
एक निऩ् कऴल् इणै यला तिलेऩ् ऎऩ् ऎम्पिराऩ्
आकम् विण्टु कम्पम् वन्तु कुञ्चि अञ्चलिक् कणे
आक ऎऩ् कै कण्कळ् तारै आऱ ताक ऐयऩे

[72]
ऐय निऩ्ऩ तल्ल तिल्लै मऱ्‌ऱोर् पऱ्‌ऱु वञ्चऩेऩ्
पॊय् कलन्त तल्ल तिल्लै पॊय्मै येऩ्ऎऩ् ऎम्पिराऩ्
मै कलन्त कण्णि पङ्क वन्तु निऩ् कऴल् कणे
मॆय् कलन्त अऩ्पर् अऩ्पॆ ऩक्कुम् आक वेण्टुमे

[73]
वेण्टुम् निऩ्कऴल् कण् अऩ्पु पॊय्मै तीर्त्तु मॆय्म्मैये
आण्टु कॊण्टु नायिऩेऩै आव ऎऩ्ऱु अरुळु नी
पूण्टु कॊण्टु अटियऩेऩुम् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि ऎऩ्ऱुम्ऎऩ्ऱुम्
माण्टु माण्टु वन्तु वन्तु मऩ्ऩ निऩ् वणङ्कवे

[74]
वणङ्कुम् निऩ्ऩै मण्णुम् विण्णुम् वेतम् नाऩ्कुम् ओलमिट्टु
उणङ्कुम् निऩ्ऩै ऎय्त लुऱ्‌ऱु मऱ्‌ऱोर् उण्मै इऩ्मैयिऩ्
वणङ्कि याम् विटेङ्कळ् ऎऩ्ऩ वन्तु निऩ्ऱु अरुळुतऱ्‌कु
इणङ्कु कॊङ्कै मङ्कै पङ्क ऎऩ्कॊलो निऩैप्पते

[75]
निऩैप्प ताक चिन्तै चॆल्लुम् ऎल्लै एय वाक्किऩाल्
तिऩैत्तऩैयुम् आव तिल्लै चॊल्लल् आव केट्पवे
अऩैत् तुलकुम् आय निऩ्ऩै ऐम् पुलऩ्कळ् काण्किला
ऎऩैत्ऎऩैत्त तॆप् पुऱत्त तॆन्तै पातम् ऎय्तवे?

[76]
ऎय्तल् आव तॆऩ्ऱु निऩ्ऩै ऎम्पिराऩ् इव् वञ्चऩेऱ्‌कु
उय्तल् आवतु उऩ्कण् अऩ्ऱि मऱ्‌ऱोर् उण्मै इऩ्मैयिऩ्
पैतल् आव तॆऩ्ऱु पातु कात् तिरङ्कु पावियेऱ्‌कु
इक़्तु अलातु निऩ्कण् ऒऩ्ऱुम् वण्णम् इल्लै ईचऩे

[77]
ईचऩे नी अल्ल तिल्लै इङ्कुम् अङ्कुम् ऎऩ्पतुम्
पेचिऩेऩ् ओर् पेतम् इऩ्मै पेतैयेऩ् ऎऩ्ऎम्पिराऩ्
नीचऩेऩै आण्टु कॊण्ट निऩ् मला ऒर् निऩ्अलाल्
तेचऩे ओर् तेवर् उण्मै चिन्तियातु चिन्तैये.

[78]
चिन्तै चॆय्कै केळ्वि वाक्कु चीरिल् ऐम् पुलऩ्कळाल्
मुन्तै आऩ कालम् निऩ्ऩै ऎय्ति टात मूर्क्कऩेऩ्
वॆन्तैया विऴुन्तिलेऩ् ऎऩ् उळ्ळम् वॆळ्कि विण्टिलेऩ्
ऎन्तै आय निऩ्ऩै इऩ्ऩम् ऎय्तल् उऱ्‌ ऱिरुप्पऩे.

[79]
इरुप्पु नॆञ्च वञ्चऩेऩै आण्टु कॊण्ट निऩ्ऩ ताळ्
करुप्पु मट्टु वाय् मटुत् तॆऩैक् कलन्तु पोकवुम्
नॆरुप्पुम् उण्टु याऩुम् उण्टि रुन्त तुण्ट तायिऩुम्
विरुप्पुम् उण्टु निऩ्कण् ऎऩ्कण् ऎऩ्प तॆऩ्ऩ विच्चैये

[80]

Back to Top
05.09 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चतकम् -IX . आऩन्त परवचम् (81-90)   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/05.09 Ananda paravasam Thiruvasagam.mp3
विच्चुक् केटु पॊय्क्कु आकातु ऎऩ्ऱु, इङ्कु ऎऩै वैत्ताय्;
इच्चैक्कु आऩार् ऎल्लारुम् वन्तु, उऩ् ताळ् चेर्न्तार्;
अच्चत्ताले आऴ्न्तिटुकिऩ्ऱेऩ्; आरूर् ऎम्
पिच्चैत् तेवा, ऎऩ् नाऩ् चॆय्केऩ्? पेचाये.

[81]
पेचप्पट्टेऩ् निऩ् अटियारिल्; तिरुनीऱे
पूचप्पट्टेऩ्; पूतलराल्, उऩ् अटियाऩ् ऎऩ्ऱु,
एचप्पट्टेऩ्; इऩिप् पटुकिऩ्ऱतु अमैयाताल्;
आचैप्पट्टेऩ्; आट्पट्टेऩ्; उऩ् अटियेऩे.

[82]
अटियेऩ् अल्लेऩ् कॊल्लो? ताऩ्, ऎऩै आट्कॊण्टिलै कॊल्लो?
अटियार् आऩार् ऎल्लारुम् वन्तु, उऩ् ताळ् चेर्न्तार्;
चॆटि चेर् उटलम् इतु, नीक्क माट्टेऩ्; ऎङ्कळ् चिवलोका!
कटियेऩ् उऩ्ऩै, कण् आरक् काणुम् आऱु, काणेऩे.

[83]
काणुम् आऱु काणेऩ्; उऩ्ऩै अन् नाळ् कण्टेऩुम्
पाणे पेचि, ऎऩ् तऩ्ऩैप् पटुत्ततु ऎऩ्ऩ? परञ्चोति!
आणे, पॆण्णे, आर् अमुते, अत्ता, चॆत्ते पोयिऩेऩ्;
एण् नाण् इल्ला नायिऩेऩ्, ऎऩ् कॊण्टु ऎऴुकेऩ्, ऎम्माऩे?

[84]
माऩ् नेर् नोक्कि, उमैयाळ् पङ्का, मऱै ईऱु अऱिया मऱैयोऩे,
तेऩे, अमुते, चिन्तैक्कु अरियाय्, चिऱियेऩ् पिऴै पॊऱुक्कुम्
कोऩे, चिऱितु ऎऩ् कॊटुमै पऱैन्तेऩ्; चिव मा नकर् कुऱुकप्
पोऩार् अटियार्; याऩुम्, पॊय्युम्, पुऱमे पोन्तोमे.

[85]
पुऱमे पोन्तोम् पॊय्युम्, याऩुम्; मॆय् अऩ्पु
पॆऱवे वल्लेऩ् अल्ला वण्णम् पॆऱ्‌ऱेऩ् याऩ्.
अऱवे निऩ्ऩैच् चेर्न्त अटियार् मऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱु अऱियातार्;
चिऱवे चॆय्तु वऴुवातु, चिवऩे! निऩ् ताळ् चेर्न्तारे.

[86]
ताराय्, उटैयाय्! अटियेऱ्‌कु उऩ् ताळ् इणै अऩ्पु;
पोरा उलकम् पुक्कार् अटियार्; पुऱमे पोन्तेऩ् याऩ्;
ऊर् आ मिलैक्क, कुरुट्टु आ मिलैत्ताङ्कु, उऩ् ताळ् इणै अऩ्पुक्कु
आरा अटियेऩ्, अयले मयल्कॊण्टु, अऴुकेऩे.

[87]
अऴुकेऩ्, निऩ्पाल् अऩ्पु आम् मऩम् आय्; अऴल् चेर्न्त
मॆऴुके अऩ्ऩार्, मिऩ् आर्, पॊऩ् आर्, कऴल् कण्टु
तॊऴुते, उऩ्ऩैत् तॊटर्न्तारोटुम् तॊटराते,
पऴुते पिऱन्तेऩ्; ऎऩ् कॊण्टु उऩ्ऩैप् पणिकेऩे?

[88]
पणिवार् पिणि तीर्त्तरुळि, पऴैय अटियार्क्कु उऩ्
अणि आर् पातम् कॊटुत्ति; अतुवुम् अरितु ऎऩ्ऱाल्,
तिणि आर् मूङ्किल् अऩैयेऩ्, विऩैयैप् पॊटि आक्कि,
तणि आर् पातम्, वन्तु, ऒल्लै ताराय्; पॊय् तीर् मॆय्याऩे!

[89]
याऩे पॊय्; ऎऩ् नॆञ्चुम् पॊय्; ऎऩ् अऩ्पुम् पॊय्;
आऩाल्, विऩैयेऩ् अऴुताल्, उऩ्ऩैप् पॆऱलामे?
तेऩे, अमुते, करुम्पिऩ् तॆळिवे, तित्तिक्कुम्
माऩे, अरुळाय् अटियेऩ् उऩै वन्तु उऱुमाऱे.

[90]

Back to Top
05.10 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चतकम् - X. आऩन्तातीतम् (91-100)   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/05.10 Thirusadhagam.mp3
माऱु इलात माक् करुणै वॆळ्ळमे! वन्तु मुन्ति निऩ् मलर्कॊळ् ताळ् इणै,
वेऱु इलाप् पतप् परिचु पॆऱ्‌ऱ, निऩ् मॆय्म्मै अऩ्पर्, उऩ् मॆय्म्मै मेविऩार्;
ईऱु इलात नी, ऎळियै आकि वन्तु, ऒळिचॆय् माऩिटम् आक, नोक्कियुम्,
कीऱु इलात नॆञ्चु उटैय नायिऩेऩ् कटैयऩ् आयिऩेऩ् पट्ट कीऴ्मैये.

[91]
मै इलङ्कु नल् कण्णि पङ्कऩे! वन्तु ऎऩैप् पणिकॊण्ट पिऩ्, मऴक्
कै इलङ्कु पॊऩ् किण्णम् ऎऩ्ऱु अलाल्, अरियै ऎऩ्ऱु उऩैक् करुतुकिऩ्ऱिलेऩ्;
मॆय् इलङ्कु वॆळ् नीऱ्‌ऱु मेऩियाय्, मॆय्म्मै अऩ्पर् उऩ् मॆय्म्मै मेविऩार्;
पॊय्यिल् इङ्कु ऎऩैप् पुकुतविट्टु, नी पोवतो? चॊलाय्, पॊरुत्तम् आवते?

[92]
पॊरुत्तम् इऩ्मैयेऩ्; पॊय्म्मै उण्मैयेऩ्; पोत' ऎऩ्ऱु ऎऩैप् पुरिन्तु नोक्कवुम्,
वरुत्तम् इऩ्मैयेऩ्; वञ्चम् उण्मैयेऩ्; माण्टिलेऩ्; मलर्क् कमल पातऩे,
अरत्त मेऩियाय्, अरुळ्चॆय् अऩ्परुम्, नीयुम्, अङ्कु ऎऴुन्तरुळि, इङ्कु ऎऩै
इरुत्तिऩाय्; मुऱैयो? ऎऩ् ऎम्पिराऩ्, वम्पऩेऩ् विऩैक्कु इऱुति इल्लैये?

[93]
इल्लै निऩ् कऴऱ्‌कु अऩ्पु अतु, ऎऩ्कणे; एलम् एलुम् नल् कुऴलि पङ्कऩे!
कल्लै मॆऩ् कऩि आक्कुम् विच्चै कॊण्टु, ऎऩ्ऩै निऩ् कऴऱ्‌कु अऩ्पऩ् आक्किऩाय्;
ऎल्लै इल्लै निऩ् करुणै; ऎम्पिराऩ्! एतु कॊण्टु, नाऩ् एतु चॆय्यिऩुम्,
वल्लैये ऎऩक्कु इऩ्ऩुम् उऩ् कऴल् काट्टि, मीट्कवुम्, मऱु इल् वाऩऩे?

[94]
वाऩ नाटरुम् अऱि ऒणात नी, मऱैयिल् ईऱुम् मुऩ् तॊटर् ऒणात नी,
एऩै नाटरुम् तॆरि ऒणात नी, ऎऩ्ऩै इऩ्ऩिताय् आण्टुकॊण्टवा,
ऊऩै नाटकम् आटुवित्तवा, उरुकि, नाऩ् उऩैप् परुक वैत्तवा,
ञाऩ नाटकम् आटुवित्तवा नैय वैयकत्तुटैय विच्चैये!

[95]
विच्चु अतु इऩ्ऱिये, विळैवु चॆय्कुवाय्; विण्णुम्, मण्णकम् मुऴुतुम्, यावैयुम्,
वैच्चु वाङ्कुवाय्; वञ्चकप् पॆरुम् पुलैयऩेऩै, उऩ् कोयिल् वायिलिल्
पिच्चऩ् आक्किऩाय्; पॆरिय अऩ्परुक्कु उरियऩ् आक्किऩाय्; ताम् वळर्त्ततु, ओर्
नच्चु मा मरम् आयिऩुम्, कॊलार्; नाऩुम् अङ्ङऩे, उटैय नातऩे!

[96]
उटैय नातऩे, पोऱ्‌ऱि! निऩ् अलाल् पऱ्‌ऱु, मऱ्‌ऱु ऎऩक्कु आवतु ऒऩ्ऱु इऩि
उटैयऩो? पणि; पोऱ्‌ऱि! उम्परार् तम् परा परा, पोऱ्‌ऱि! यारिऩुम्
कटैयऩ् आयिऩेऩ्; पोऱ्‌ऱि! ऎऩ् पॆरुम् करुणैयाळऩे, पोऱ्‌ऱि! ऎऩ्ऩै, निऩ्
अटियऩ् आक्किऩाय्; पोऱ्‌ऱि! आतियुम्, अन्तम्, आयिऩाय्, पोऱ्‌ऱि! अप्पऩे!

[97]
अप्पऩे, ऎऩक्कु अमुतऩे, आऩन्तऩे, अकम् नॆक अळ्ळूऱु तेऩ्
ऒप्पऩे, उऩक्कु उरिय अऩ्परिल् उरियऩाय्, उऩैप् परुक निऩ्ऱतु ओर्
तुप्पऩे, चुटर् मुटियऩे, तुणैयाळऩे, तॊऴुम्पाळर् ऎय्प्पिऩिल्
वैप्पऩे, ऎऩै वैप्पतो, चॊलाय् नैय, वैयकत्तु, ऎङ्कळ् मऩ्ऩऩे?

[98]
मऩ्ऩ, ऎम्पिराऩ्, वरुक' ऎऩ् ऎऩै; मालुम्, नाऩ्मुकत्तु ऒरुवऩ्, यारिऩुम्
मुऩ्ऩ, ऎम्पिराऩ्, वरुक' ऎऩ् ऎऩै; मुऴुतुम् यावैयुम् इऱुति उऱ्‌ऱ नाळ्
पिऩ्ऩ, ऎम्पिराऩ्, वरुक' ऎऩ् ऎऩै; पॆय्कऴऱ्‌कण् अऩ्पाय्, ऎऩ् नाविऩाल्
पऩ्ऩ, ऎम्पिराऩ्, वरुक' ऎऩ् ऎऩै पावनाच, निऩ् चीर्कळ् पाटवे.

[99]
पाट वेण्टुम् नाऩ्; पोऱ्‌ऱि! निऩ्ऩैये पाटि, नैन्तु नैन्तु उरुकि, नॆक्कु नॆक्कु,
आट वेण्टुम् नाऩ्; पोऱ्‌ऱि! अम्पलत्तु आटुम् निऩ् कऴल् पोतु, नायिऩेऩ्
कूट वेण्टुम् नाऩ्; पोऱ्‌ऱि! इप् पुऴुक् कूटु नीक्कु ऎऩै; पोऱ्‌ऱि! पॊय् ऎलाम्
वीट वेण्टुम् नाऩ्; पोऱ्‌ऱि! वीटु तन्तु अरुळु; पोऱ्‌ऱि! निऩ् मॆय्यर् मॆय्यऩे!
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[100]

Back to Top
06 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     नीत्तल् विण्णप्पम् - कटैयव ऩेऩैक्   (उत्तरकोचमङ्कै )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/06 Neethal vinnappam Thiruvasagam.mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.106. நீத்தல் விண்ணப்பம் - கடையவ னேனை.mp3
कटैयवऩेऩैक् करुणैयिऩाल् कलन्तु, आण्टुकॊण्ट
विटैयवऩे, विट्टिटुति कण्टाय्? विऱल् वेङ्कैयिऩ् तोल्
उटैयवऩे, मऩ्ऩुम् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
चटैयवऩे, तळर्न्तेऩ्; ऎम्पिराऩ्, ऎऩ्ऩैत् ताङ्किक्कॊळ्ळे.

[1]
कॊळ् एर् पिळवु अकलात् तटम् कॊङ्कैयर् कॊव्वैच् चॆव् वाय्
विळ्ळेऩ् ऎऩिऩुम्, विटुति कण्टाय्? निऩ् विऴुत् तॊऴुम्पिऩ्
उळ्ळेऩ्; पुऱम् अल्लेऩ्; उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
कळ्ळेऩ् ऒऴियवुम्, कण्टुकॊण्टु आण्टतु ऎक् कारणमे?

[2]
कार् उऱु कण्णियर् ऐम् पुलऩ् आऱ्‌ऱङ्करै मरमाय्
वेर् उऱुवेऩै विटुति कण्टाय्?विळङ्कुम् तिरुवा
रूर् उऱैवाय्, मऩ्ऩुम् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
वार् उऱु पूण् मुलैयाळ् पङ्क, ऎऩ्ऩै वळर्प्पवऩे.

[3]
वळर्किऩ्ऱ निऩ् करुणैक् कैयिल् वाङ्कवुम् नीङ्कि, इप्पाल्
मिळिर्किऩ्ऱ ऎऩ्ऩै विटुति कण्टाय्? वॆण् मतिक् कॊऴुन्तु ऒऩ्ऱु
ऒळिर्किऩ्ऱ नीळ् मुटि उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
तॆळिकिऩ्ऱ पॊऩ्ऩुम्, मिऩ्ऩुम्, अऩ्ऩ तोऱ्‌ऱच् चॆऴुम् चुटरे.

[4]
चॆऴिकिऩ्ऱ तीप् पुकु विट्टिलिऩ्, चिल् मॊऴियारिल् पल् नाळ्
विऴुकिऩ्ऱ ऎऩ्ऩै विटुति कण्टाय्? वॆऱि वाय् अऱुकाल्
उऴुकिऩ्ऱ पू मुटि उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
वऴि निऩ्ऱु, निऩ् अरुळ् आर् अमुतु ऊट्ट मऱुत्तऩऩे.

[5]
मऱुत्तऩऩ् याऩ्, उऩ् अरुळ् अऱियामैयिऩ्, ऎऩ् मणिये;
वॆऱुत्तु ऎऩै नी विट्टिटुति कण्टाय्? विऩैयिऩ् तॊकुति
ऒऱुत्तु, ऎऩै आण्टुकॊळ्; उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
पॊऱुप्पर् अऩ्ऱे पॆरियोर्, चिऱु नाय्कळ् तम् पॊय्यिऩैये?

[6]
पॊय्यवऩेऩैप् पॊरुळ् ऎऩ आण्टु, ऒऩ्ऱु पॊत्तिक्कॊण्ट
मॆय्यवऩे, विट्टिटुति कण्टाय्? विटम् उण् मिटऱ्‌ऱु
मैयवऩे, मऩ्ऩुम् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
चॆय्यवऩे, चिवऩे, चिऱियेऩ् पवम् तीर्प्पवऩे.

[7]
तीर्क्किऩ्ऱ आऱु ऎऩ् पिऴैयै, निऩ् चीर् अरुळ् ऎऩ्कॊल् ऎऩ्ऱु
वेर्क्किऩ्ऱ ऎऩ्ऩै विटुति कण्टाय् विरवार् वॆरुव
आर्क्किऩ्ऱ तार् विटै उत्तर कोच मङ्कैक्कु अरचे
ईर्क्किऩ्ऱ अञ्चॊटु अच्चम् विऩैयेऩै इरुतलैये!

[8]
इरुतलैक् कॊळ्ळियिऩ् उळ् ऎऱुम्पु ऒत्तु निऩैप् पिरिन्त
विरितलैयेऩै विटुति कण्टाय् वियऩ् मूवुलकुक्कु
ऒरु तलैवा मऩ्ऩुम् उत्तर कोच मङ्कैक्कु अरचे
पॊरु तलै मूविलै वेल् वलऩ् एन्तिप् पॊलिपवऩे!

[9]
पॊलिकिऩ्ऱ निऩ् ताळ् पुकुतप्पॆऱ्‌ऱु आक्कैयैप् पोक्कप् पॆऱ्‌ऱु
मॆलिकिऩ्ऱ ऎऩ्ऩै विटुति कण्टाय् अळि तेर् विळरि
ऒलि निऩ्ऱ पूम् पॊऴिल् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
वलि निऩ्ऱ तिण् चिलैयाल् ऎरित्ताय् पुरम्, माऱुपट्टे.

[10]
माऱुपट्टु अञ्चु ऎऩ्ऩै वञ्चिप्प, याऩ् उऩ् मणि मलर्त् ताळ्
वेऱुपट्टेऩै विटुति कण्टाय्? विऩैयेऩ् मऩत्ते
ऊऱुम् मट्टे, मऩ्ऩुम् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
नीऱु पट्टे ऒळि काट्टुम् पॊऩ् मेऩि नॆटुन्तकैये.

[11]
नॆटुन्तकै, नी, ऎऩ्ऩै आट्कॊळ्ळ, याऩ्, ऐम् पुलऩ्कळ् कॊण्टु
विटुम् तकैयेऩै विटुति कण्टाय्? विरवार् वॆरुव,
अटुम् तकै वेल् वल्ल उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
कटुम् तकैयेऩ् उण्णुम् तॆळ् नीर् अमुतप् पॆरुम् कटले.

[12]
कटलिऩुळ् नाय् नक्कि आङ्कु, उऩ् करुणैक् कटलिऩ् उळ्ळम्
विटल् अरियेऩै विटुति कण्टाय्? विटल् इल् अटियार्
उटल् इलमे मऩ्ऩुम् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
मटलिऩ् मट्टे, मणिये, अमुते, ऎऩ् मतु वॆळ्ळमे.

[13]
वॆळ्ळत्तुळ् ना वऱ्‌ऱि आङ्कु, उऩ् अरुळ् पॆऱ्‌ऱुत् तुऩ्पत्तिऩ् [निऩ्]ऱुम्
विळ्ळक्किलेऩै विटुति कण्टाय्? विरुम्पुम् अटियार्
उळ्ळत्तु उळ्ळाय्, मऩ्ऩुम् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
कळ्ळत्तु उळेऱ्‌कु, अरुळाय् कळियात कळि, ऎऩक्के.

[14]
कळिवन्त चिन्तैयॊटु उऩ् कऴल् कण्टुम्, कलन्तरुळ
वॆळि वन्तिलेऩै विटुति कण्टाय्? मॆय्च् चुटरुक्कु ऎल्लाम्
ऒळिवन्त पूम् कऴल् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
ऎळिवन्त ऎन्तै पिराऩ्, ऎऩ्ऩै आळुटै ऎऩ् अप्पऩे!

[15]
ऎऩ्ऩै अप्पा, अञ्चल्,' ऎऩ्पवर् इऩ्ऱि, निऩ्ऱु ऎय्त्तु अलैन्तेऩ्;
मिऩ्ऩै ऒप्पाय्, विट्टिटुति कण्टाय्? उवमिक्किऩ्, मॆय्ये
उऩ्ऩै ऒप्पाय्; मऩ्ऩुम् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
अऩ्ऩै ऒप्पाय्; ऎऩक्कु अत्तऩ् ऒप्पाय्; ऎऩ् अरुम् पॊरुळे!

[16]
पॊरुळे, तमियेऩ् पुकल् इटमे, निऩ् पुकऴ् इकऴ्वार्
वॆरुळे, ऎऩै विट्टिटुति कण्टाय्? मॆय्म्मैयार् विऴुङ्कुम्
अरुळे, अणि पॊऴिल् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
इरुळे, वॆळिये, इक परम् आकि इरुन्तवऩे.

[17]
इरुन्तु ऎऩ्ऩै आण्टुकॊळ्; विऱ्‌ऱुक्कॊळ्; ऒऱ्‌ऱि वै;' ऎऩ्ऩिऩ् अल्लाल्,
विरुन्तिऩऩेऩै, विटुति कण्टाय्? मिक्क नञ्चु अमुता
अरुन्तिऩऩे, मऩ्ऩुम् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
मरुन्तिऩऩे, पिऱविप् पिणिप्पट्टु मटङ्किऩर्क्के.

[18]
मटङ्क ऎऩ् वल् विऩैक् काट्टै, निऩ् मऩ् अरुळ् तीक् कॊळुवुम्
विटङ्क, ऎऩ्तऩ्ऩै विटुति कण्टाय्?ऎऩ् पिऱवियै वे
रॊटुम् कळैन्तु आण्टुकॊळ्; उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
कॊटुम् करिक्कुऩ्ऱु उरित्तु, अञ्चुवित्ताय्, वञ्चिक् कॊम्पिऩैये.

[19]
कॊम्पर् इल्लाक् कॊटिपोल्, अलमन्तऩऩ्; कोमळमे,
वॆम्पुकिऩ्ऱेऩै विटुति कण्टाय्? विण्णवर् नण्णुकिल्ला
उम्पर् उळ्ळाय्; मऩ्ऩुम् उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचे,
अम्परमे, निलऩे, अऩल्, कालॊटु, अप्पु, आऩवऩे.

[20]
आऩै वॆम् पोरिल्, कुऱुम् तूऱु ऎऩप् पुलऩाल् अलैप्पुण्
टेऩै, ऎन्ताय्, विट्टिटुति कण्टाय्? विऩैयेऩ् मऩत्तुत्
तेऩैयुम्, पालैयुम्, कऩ्ऩलैयुम्, अमुतत्तैयुम्, ऒत्तु,
ऊऩैयुम्, ऎऩ्पिऩैयुम्, उरुक्कानिऩ्ऱ ऒण्मैयऩे.

[21]
ऒण्मैयऩे, तिरुनीऱ्‌ऱै उत्तूळित्तु, ऒळि मिळिरुम्
वॆण्मैयऩे, विट्टिटुति कण्टाय्? मॆय् अटियवर्कट्कु
अण्मैयऩे, ऎऩ्ऱुम् चेयाय् पिऱर्क्कु; अऱितऱ्‌कु अरितु आम्
पॆण्मैयऩे, तॊऩ्मै आण्मैयऩे, अलिप् पॆऱ्‌ऱियऩे.

[22]
पॆऱ्‌ऱतु कॊण्टु, पिऴैये पॆरुक्कि, चुरुक्कुम् अऩ्पिऩ्
वॆऱ्‌ऱु अटियेऩै, विटुति कण्टाय्? विटिलो कॆटुवेऩ्;
मऱ्‌ऱु, अटियेऩ् तऩ्ऩै, ताङ्कुनर् इल्लै; ऎऩ् वाऴ् मुतले,
उऱ्‌ऱु, अटियेऩ्, मिकत् तेऱि निऩ्ऱेऩ्; ऎऩक्कु उळ्ळवऩे.

[23]
उळ्ळऩवे निऱ्‌क, इल्लऩ चॆय्युम् मैयल् तुऴऩि
वॆळ्ळऩलेऩै विटुति कण्टाय्? वियऩ् मात् तटक् कैप्
पॊळ्ळल् नल् वेऴत्तु उरियाय्, पुलऩ्, निऩ्कण् पोतल् ऒट्टा,
मॆळ्ळॆऩवे मॊय्क्कुम् नॆय्क् कुटम् तऩ्ऩै ऎऱुम्पु ऎऩवे.

[24]
ऎऱुम्पिटै नाङ्कूऴ् ऎऩ, पुलऩाल् अरिप्पुण्टु, अलन्त
वॆऱुम् तमियेऩै विटुति कण्टाय्? वॆय्य कूऱ्‌ऱु ऒटुङ्क,
उऱुम् कटिप् पोतु अवैये उणर्वु उऱ्‌ऱवर् उम्पर् उम्पर्
पॆऱुम् पतमे, अटियार् पॆयरात पॆरुमैयऩे.

[25]
पॆरु नीर् अऱ, चिऱु मीऩ् तुवण्टु आङ्कु, निऩैप् पिरिन्त
वॆरु नीर्मैयेऩै विटुति कण्टाय्? वियऩ् कङ्कै पॊङ्कि
वरुम् नीर् मटुवुळ्, मलैच् चिऱु तोणि वटिविऩ्, वॆळ्ळैक्
कुरु नीर् मति पॊतियुम् चटै, वाऩक् कॊऴु मणिये!

[26]
कॊऴु मणि एर् नकैयार् कॊङ्कैक् कुऩ्ऱिटैच् चॆऩ्ऱु, कुऩ्ऱि
विऴुम् अटियेऩै विटुति कण्टाय्? मॆय्म् मुऴुतुम् कम्पित्तु,
अऴुम् अटियारिटै आर्त्तु वैत्तु, आट्कॊण्टरुळि, ऎऩ्ऩैक्
कऴु मणिये, इऩ्ऩुम् काट्टु कण्टाय् निऩ् पुलऩ् कऴले.

[27]
पुलऩ्कळ् तिकैप्पिक्क, याऩुम् तिकैत्तु, इङ्कु ऒर् पॊय्न् नॆऱिक्के
विलङ्कुकिऩ्ऱेऩै विटुति कण्टाय्? विण्णुम्, मण्णुम्, ऎल्लाम्
कलङ्क, मुन्नीर् नञ्चु अमुतु चॆय्ताय्; करुणाकरऩे!
तुलङ्कुकिऩ्ऱेऩ् अटियेऩ्; उटैयाय्, ऎऩ् तॊऴुकुलमे.

[28]
कुलम् कळैन्ताय्; कळैन्ताय् ऎऩ्ऩैक् कुऱ्‌ऱम्; कॊऱ्‌ऱच् चिलै आम्
विलङ्कल् ऎन्ताय्, विट्टिटुति कण्टाय्? पॊऩ्ऩिऩ् मिऩ्ऩु कॊऩ्ऱै
अलङ्कल् अम् तामरै मेऩि अप्पा, ऒप्पु इलातवऩे,
मलङ्कळ् ऐन्ताल् चुऴल्वऩ्, तयिरिल् पॊरु मत्तु उऱवे.

[29]
मत्तु उऱु तण् तयिरिऩ्, पुलऩ् तीक् कतुवक् कलङ्कि,
वित्तु उऱुवेऩै विटुति कण्टाय्? वॆण् तलै मिलैच्चि,
कॊत्तु उऱु पोतु मिलैन्तु, कुटर् नॆटु मालै चुऱ्‌ऱि,
तत्तु उऱु नीऱुटऩ् आरच् चॆम् चान्तु अणि चच्चैयऩे.

[30]
चच्चैयऩे, मिक्क तण् पुऩल्, विण्, काल्, निलम्, नॆरुप्पु, आम्
विच्चैयऩे, विट्टिटुति कण्टाय्? वॆळियाय्, करियाय्,
पच्चैयऩे, चॆय्य मेऩियऩे, ऒण् पट अरवक्
कच्चैयऩे कटन्ताय् तटम् ताळ अटल् करिये.

[31]
अटल् करि पोल्, ऐम् पुलऩ्कळुक्कु अञ्चि अऴिन्त ऎऩ्ऩै
विटऱ्‌कु अरियाय्, विट्टिटुति कण्टाय्? विऴुत् तॊण्टर्क्कु अल्लाल्
तॊटऱ्‌कु अरियाय्, चुटर् मा मणिये, चुटु तीच् चुऴल,
कटल् करितु आय् ऎऴु नञ्चु अमुतु आक्कुम् कऱैक्कण्टऩे.

[32]
कण्टतु चॆय्तु, करुणै मट्टुप् परुकिक् कळित्तु,
मिण्टुकिऩ्ऱेऩै विटुति कण्टाय्? निऩ् विरै मलर्त् ताळ्
पण्टु तन्ताल् पोल् पणित्तु, पणिचॆयक् कूवित्तु, ऎऩ्ऩैक्
कॊण्टु, ऎऩ् ऎन्ताय्, कळैयाय् कळै आय कुतुकुतुप्पे.

[33]
कुतुकुतुप्पु इऩ्ऱि निऩ्ऱु, ऎऩ् कुऱिप्पे चॆय्तु, निऩ् कुऱिप्पिल्
वितुवितुप्पेऩै विटुति कण्टाय्? विरै आर्न्तु, इऩिय
मतु मतुप् पोऩ्ऱु, ऎऩ्ऩै वाऴैप् पऴत्तिऩ् मऩम् कऩिवित्तु,
ऎतिर्वतु ऎप्पोतु? पयिल्वि, कयिलैप् परम्परऩे!

[34]
परम्परऩे, निऩ् पऴ अटियारॊटुम् ऎऩ् पटिऱु
विरुम्पु अरऩे, विट्टिटुति कण्टाय्? मॆऩ् मुयल् कऱैयिऩ्
अरुम्पु, अर, नेर् वैत्तु अणिन्ताय्, पिऱवि ऐ वाय् अरवम्
पॊरुम्, पॆरुमाऩ् विऩैयेऩ् मऩम् अञ्चि, पॊतुम्पु उऱवे.

[35]
पॊतुम्पु उऱु तीप्पोल् पुकैन्तु ऎरिय, पुलऩ् तीक् कतुव,
वॆतुम्पुऱुवेऩै विटुति कण्टाय्? विरै आर् नऱवम्
ततुम्पुम् मन्तारत्तिल् तारम् पयिऩ्ऱु, मन्तम् मुरल् वण्टु
अतुम्पुम्, कॊऴुम् तेऩ् अविर् चटै वाऩत्तु अटल् अरैचे.

[36]
अरैचे, अऱियाच् चिऱियेऩ् पिऴैक्कु अञ्चल्' ऎऩ्ऩिऩ् अल्लाल्,
विरै चेर् मुटियाय्, विटुति कण्टाय्? वॆळ् नकै, करुम् कण्,
तिरै चेर् मटन्तै मणन्त तिरुप् पॊऩ् पतप् पुयङ्का,
वरै चेर्न्तु अटर्न्तु ऎऩ्ऩ, वल् विऩै ताऩ् वन्तु अटर्वऩवे.

[37]
अटर् पुलऩाल्, निऩ् पिरिन्तु अञ्चि, अम् चॊल् नल्लार् अवर् तम्
विटर् विटलेऩै विटुति कण्टाय्? विरिन्ते ऎरियुम्
चुटर् अऩैयाय्, चुटुकाट्टु अरचे, तॊऴुम्पर्क्कु अमुते,
तॊटर्वु अरियाय्, तमियेऩ् तऩि नीक्कुम् तऩित् तुणैये.

[38]
तऩित् तुणै नी निऱ्‌क, याऩ् तरुक्कि, तलैयाल् नटन्त
विऩैत् तुणैयेऩै विटुति कण्टाय्? विऩैयेऩुटैय
मऩत् तुणैये, ऎऩ् तऩ् वाऴ् मुतले, ऎऩक्कु ऎय्प्पिल् वैप्पे,
तिऩैत्तुणैयेऩुम् पॊऱेऩ्, तुयर् आक्कैयिऩ् तिण् वलैये.

[39]
वलैत्तलै माऩ् अऩ्ऩ नोक्कियर् नोक्किऩ् वलैयिल् पट्टु,
मिलैत्तु अलैन्तेऩै विटुति कण्टाय्? वॆळ् मतियिऩ् ऒऱ्‌ऱैक्
कलैत् तलैयाय्, करुणाकरऩे, कयिलायम् ऎऩ्ऩुम्
मलैत् तलैवा, मलैयाळ् मणवाळ, ऎऩ् वाऴ् मुतले.

[40]
मुतलैच् चॆव् वाय्च्चियर् वेट्कै वॆन्नीरिल् कटिप्प मूऴ्कि,
वितलैच् चॆय्वेऩै विटुति कण्टाय्? विटक्कु ऊऩ् मिटैन्त
चितलैच् चॆय् कायम् पॊऱेऩ्; चिवऩे, मुऱैयो? मुऱैयो?
तितलैच् चॆय् पूण् मुलै मङ्कै पङ्का, ऎऩ् चिवकतिये!

[41]
कति अटियेऱ्‌कु उऩ् कऴल् तन्तरुळवुम्, ऊऩ् कऴिया
विति अटियेऩै विटुति कण्टाय्? वॆळ् तलै मुऴैयिल्
पति उटै वाळ् अरप् पार्त्तु, इऱै पैत्तुच् चुरुङ्क, अञ्चि,
मति नॆटु नीरिल् कुळित्तु, ऒळिक्कुम् चटै मऩ्ऩवऩे.

[42]
मऩ्ऩवऩे, ऒऩ्ऱुम् आऱु अऱियाच् चिऱियेऩ् मकिऴ्च्चि
मिऩ्ऩवऩे, विट्टिटुति कण्टाय्? मिक्क वेत मॆय्न् नूल्
चॊऩ्ऩवऩे, चॊल् कऴिन्तवऩे, कऴियात् तॊऴुम्पर्
मुऩ्ऩवऩे, पिऩ्ऩुम् आऩवऩे, इम् मुऴुतैयुमे.

[43]
मुऴुतु अयिल् वेल् कण्णियर् ऎऩ्ऩुम् मूरित् तऴल् मुऴुकुम्
विऴुतु अऩैयेऩै विटुति कण्टाय्? निऩ् वॆऱि मलर्त् ताळ्
तॊऴुतु चॆल् वाऩत् तॊऴुम्परिल् कूट्टिटु; चोत्तम्' पिराऩ्;
पऴुतु चॆय्वेऩै विटेल्; उटैयाय्, उऩ्ऩैप् पाटुवऩे.

[44]
पाटिऱ्‌ऱिलेऩ्; पणियेऩ्; मणि, नी ऒळित्ताय्क्कुप् पच्चूऩ्
वीटिऱ्‌ऱिलेऩै विटुति कण्टाय्? वियन्तु, आङ्कु अलऱित्
तेटिऱ्‌ऱिलेऩ्; चिवऩ् ऎव् इटत्ताऩ्? ऎवर् कण्टऩर्?' ऎऩ्ऱु
ओटिऱ्‌ऱिलेऩ्; किटन्तु उळ् उरुकेऩ्; निऩ्ऱु उऴैत्तऩऩे.

[45]
उऴैतरु नोक्कियर् कॊङ्कै, पलाप्पऴत्तु ईयिऩ् ऒप्पाय्,
विऴैतरुवेऩै विटुति कण्टाय्? विटिऩ्, वेलै नञ्चु उण्
मऴैतरु कण्टऩ्, कुणम् इलि, माऩिटऩ्, तेय् मतियऩ्
पऴैतरु मा परऩ्' ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु अऱैवऩ्, पऴिप्पिऩैये.

[46]
पऴिप्पु इल् निऩ् पातप् पऴम् तॊऴुम्पु ऎय्ति, विऴ, पऴित्तु,
विऴित्तिरुन्तेऩै विटुति कण्टाय्? वॆण् मणिप् पणिलम्
कॊऴित्तु, मन्तारम् मन्ताकिऩि नुन्तुम्, पन्तप् पॆरुमै
तऴिच् चिऱै नीरिल्, पिऱैक् कलम् चेर्तरु तारवऩे.

[47]
तारकै पोलुम् तलैत् तलै मालै, तऴल् अरप् पूण्
वीर, ऎऩ् तऩ्ऩै विटुति कण्टाय्? विटिऩ्, ऎऩ्ऩै मिक्कार्
आर् अटियाऩ्' ऎऩ्ऩिऩ्, उत्तरकोचमङ्कैक्कु अरचिऩ्
चीर् अटियार् अटियाऩ्' ऎऩ्ऱु, निऩ्ऩैच् चिरिप्पिप्पऩे.

[48]
चिरिप्पिप्पऩ्, चीऱुम् पिऴैप्पै; तॊऴुम्पैयुम् ईचऱ्‌कु' ऎऩ्ऱु
विरिप्पिप्पऩ्; ऎऩ्ऩै विटुति कण्टाय्? विटिऩ्, वॆम् करियिऩ्
उरिप् पिच्चऩ्, तोल् उटैप् पिच्चऩ्, नञ्चु ऊण् पिच्चऩ्, ऊर्च् चुटुकाट्टु
ऎरिप् पिच्चऩ्, ऎऩ्ऩैयुम् आळुटैप् पिच्चऩ्' ऎऩ्ऱु एचुवऩे.

[49]
एचिऩुम्, याऩ्, उऩ्ऩै एत्तिऩुम्, ऎऩ् पिऴैक्के कुऴैन्तु
वेचऱुवेऩै विटुति कण्टाय्? चॆम् पवळ वॆऱ्‌पिऩ्
तेचु उटैयाय्; ऎऩ्ऩै आळुटैयाय्; चिऱ्‌ऱुयिर्क्कु इरङ्कि,
काय् चिऩ आलम् उण्टाय् अमुतु उण्णक् कटैयवऩे.
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[50]

Back to Top
07 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुवॆम्पावै - आतियुम् अन्तमुम्   (तिरुवण्णामलै )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/07 Thiruvempavai Thiruvasagam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.107. திருவெம்பாவை - ஆதியும் அந்தமும்.mp3
आतियुम् अन्तमुम् इल्ला अरुम् पॆरुम्
चोतियै याम् पाटक् केट्टेयुम्, वाळ् तटम् कण्
माते! वळरुतियो? वऩ् चॆवियो निऩ् चॆवि ताऩ्?
मा तेवऩ् वार् कऴल्कळ् वाऴ्त्तिय वाऴ्त्तु ऒलि पोय्
वीतिवाय्क् केट्टलुमे, विम्मि विम्मि, मॆय्म्मऱन्तु,
पोतु आर् अमळियिऩ्मेल् निऩ्ऱुम् पुरण्टु, इङ्ङऩ्
एतेऩुम् आकाळ्, किटन्ताळ्; ऎऩ्ऩे! ऎऩ्ऩे!
ईते ऎम् तोऴि परिचु?' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[1]
पाचम् परञ्चोतिक्कु ऎऩ्पाय्, इराप् पकल् नाम्
पेचुम्पोतु; ऎप्पोतु इप् पोतु आर् अमळिक्के
नेचमुम् वैत्तऩैयो? नेरिऴैयाय्!' नेरिऴैयीर्!
ची! ची! इवैयुम् चिलवो? विळैयाटि
एचुम् इटम् ईतो? विण्णோर्कळ् एत्तुतऱ्‌कुक्
कूचुम् मलर्प् पातम् तन्तरुळ वन्तरुळुम्
तेचऩ्, चिवलोकऩ्, तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलत्तुळ्
ईचऩार्क्कु अऩ्पु आर्? याम् आर्?' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[2]
मुत्तु अऩ्ऩ वॆळ् नकैयाय्! मुऩ् वन्तु, ऎतिर् ऎऴुन्तु, ऎऩ्
अत्तऩ्, आऩन्तऩ्, अमुतऩ् ऎऩ्ऱु अळ्ळूऱित्
तित्तिक्कप् पेचुवाय्, वन्तु उऩ् कटै तिऱवाय्'.
पत्तु उटैयीर्! ईचऩ् पऴ अटियीर्! पाङ्कु उटैयीर्!
पुत्तु अटियोम् पुऩ्मै तीर्त्तु आट्कॊण्टाल्, पॊल्लातो?'
ऎत्तो निऩ् अऩ्पुटैमै? ऎल्लोम् अऱियोमो?'
चित्तम् अऴकियार् पाटारो, नम् चिवऩै?'
इत्तऩैयुम् वेण्टुम् ऎमक्कु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[3]
ऒळ् नित्तिल नकैयाय्! इऩ्ऩम् पुलर्न्तिऩ्ऱो?'
वण्णक् किळि मॊऴियार् ऎल्लारुम् वन्तारो?'
ऎण्णिक्कॊटु उळ्ळवा चॊल्लुकोम्: अव्वळवुम्
कण्णैत् तुयिऩ्ऱु, अवमे कालत्तैप् पोक्काते'
विण्णुक्कु ऒरु मरुन्तै, वेत विऴुप् पॊरुळै,
कण्णुक्कु इऩियाऩै, पाटिक् कचिन्तु, उळ्ळम्
उळ् नॆक्कु, निऩ्ऱु उरुक, याम् माट्टोम्; नीये वन्तु
ऎण्णि, कुऱैयिल्, तुयिल्' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[4]
माल् अऱिया, नाऩ्मुकऩुम् काणा, मलैयिऩै, नाम्
पोल् अऱिवोम्, ऎऩ्ऱु उळ्ळ पॊक्कङ्कळे पेचुम्
पाल् ऊऱु तेऩ् वाय्प् पटिऱी! कटै तिऱवाय्.
ञालमे, विण्णे, पिऱवे, अऱिवु अरियाऩ्
कोलमुम्, नम्मै आट्कॊण्टरुळिक् कोताट्टुम्
चीलमुम् पाटि, चिवऩे! चिवऩे! ऎऩ्ऱु
ओलम् इटिऩुम्, उणराय्, उणराय् काण्!
एलक्कुऴलि परिचु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[5]
माऩे! नी नॆऩ्ऩलै, नाळै वन्तु उङ्कळै
नाऩे ऎऴुप्पुवऩ् ऎऩ्ऱलुम्, नाणामे
पोऩ तिचै पकराय्; इऩ्ऩम् पुलर्न्तिऩ्ऱो?
वाऩे, निलऩे, पिऱवे, अऱिवु अरियाऩ्
ताऩे वन्तु, ऎम्मैत् तलैयळित्तु, आट्कॊण्टरुळुम्
वाऩ् वार् कऴल् पाटि वन्तोर्क्कु, उऩ् वाय् तिऱवाय्!
ऊऩे उरुकाय्, उऩक्के उऱुम्; ऎमक्कुम्
एऩोर्क्कुम् तम् कोऩैप् पाटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[6]
अऩ्ऩे, इवैयुम् चिलवो? पल अमरर्
उऩ्ऩऱ्‌कु अरियाऩ्, ऒरुवऩ्, इरुम् चीराऩ्,
चिऩ्ऩङ्कळ् केट्प, चिवऩ् ऎऩ्ऱे वाय् तिऱप्पाय्;
तॆऩ्ऩा ऎऩ्ऩा मुऩ्ऩम्, ती चेर् मॆऴुकु ऒप्पाय्;
ऎऩ्ऩाऩै, ऎऩ् अरैयऩ्, इऩ् अमुतु, ऎऩ्ऱु ऎल्लोमुम्
चॊऩ्ऩोम् केळ्, वॆव्वेऱाय्; इऩ्ऩम् तुयिलुतियो?
वऩ् नॆञ्चप् पेतैयर्पोल् वाळा किटत्तियाल्,
ऎऩ्ऩे तुयिलिऩ् परिचु?' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[7]
कोऴि चिलम्प, चिलम्पुम् कुरुकु ऎङ्कुम्;
एऴिल् इयम्प, इयम्पुम् वॆण् चङ्कु ऎङ्कुम्;
केऴ् इल् परञ्चोति, केऴ् इल् परङ्करुणै,
केऴ् इल् विऴुप् पॊरुळ्कळ् पाटिऩोम्; केट्टिलैयो?
वाऴि! ईतु ऎऩ्ऩ उऱक्कमो? वाय् तिऱवाय्!
आऴियाऩ् अऩ्पुटैमै आम् आऱुम् इव्वाऱो?
ऊऴि मुतल्वऩाय् निऩ्ऱ ऒरुवऩै,
एऴै पङ्काळऩैये पाटु!' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[8]
मुऩ्ऩैप् पऴम् पॊरुट्कुम् मुऩ्ऩैप् पऴम् पॊरुळे!
पिऩ्ऩैप् पुतुमैक्कुम् पेर्त्तुम् अप् पॆऱ्‌ऱियऩे!
उऩ्ऩैप् पिराऩाकप् पॆऱ्‌ऱ उऩ् चीर् अटियोम्
उऩ् अटियार् ताळ् पणिवोम्; आङ्कु अवर्क्के पाङ्कु आवोम्;
अऩ्ऩवरे ऎम् कणवर् आवार्; अवर् उकन्तु
चॊऩ्ऩ परिचे तॊऴुम्पाय्प् पणि चॆय्वोम्;
इऩ्ऩ वकैये ऎमक्कु ऎम् कोऩ् नल्कुतियेल्,
ऎऩ्ऩ कुऱैयुम् इलोम्' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[9]
पाताळम् एऴिऩुम् कीऴ् चॊल् कऴिवु पात मलर्;
पोतु आर् पुऩै मुटियुम् ऎल्लाप् पॊरुळ् मुटिवे!
पेतै ऒरुपाल्; तिरुमेऩि ऒऩ्ऱु अल्लऩ्;
वेत मुतल्; विण्णோरुम्, मण्णुम्, तुतित्तालुम्,
ओत उलवा ऒरु तोऴम् तॊण्टर् उळऩ्;
कोतु इल् कुलत्तु, अरऩ् तऩ् कोयिल् पिणाप् पिळ्ळैकाळ्!
एतु अवऩ् ऊर्? एतु अवऩ् पेर्? आर् उऱ्‌ऱार्? आर् अयलार्?
एतु अवऩैप् पाटुम् परिचु?' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[10]
मॊय् आर् तटम् पॊय्कै पुक्कु, मुकेर् ऎऩ्ऩक्
कैयाल् कुटैन्तु कुटैन्तु, उऩ् कऴल् पाटि,
ऐया! वऴि अटियोम् वाऴ्न्तोम् काण्; आर् अऴल्पोल्
चॆय्या! वॆळ् नीऱु आटी! चॆल्वा! चिऱु मरुङ्कुल्
मै आर् तटम् कण् मटन्तै मणवाळा!
ऐया! नी आट्कॊण्टरुळुम् विळैयाट्टिल्
उय्वार्कळ् उय्युम् वकै ऎल्लाम्, उय्न्तु ऒऴिन्तोम्;
ऎय्यामल् काप्पाय् ऎमै' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[11]
आर्त्त पिऱवित् तुयर् कॆट, नाम् आर्त्तु आटुम्
तीर्त्तऩ्; नल् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलत्ते ती आटुम्
कूत्तऩ्; इव् वाऩुम्, कुवलयमुम्, ऎल्लोमुम्,
कात्तुम्, पटैत्तुम्, करन्तुम्, विळैयाटि,
वार्त्तैयुम् पेचि, वळै चिलम्प, वार् कलैकळ्
आर्प्पु अरवम् चॆय्य, अणि कुऴल्मेल् वण्टु आर्प्प,
पूत् तिकऴुम् पॊय्कै कुटैन्तु, उटैयाऩ् पॊऩ् पातम्
एत्ति, इरुम् चुऩै नीर् आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[12]
पैम् कुवळैक् कार् मलराल्, चॆम् कमलप् पैम् पोताल्,
अङ्कम् कुरुकु इऩत्ताल्, पिऩ्ऩुम् अरवत्ताल्,
तम्कण् मलम् कऴुवुवार् वन्तु चार्तलिऩाल्,
ऎङ्कळ् पिराट्टियुम्, ऎम् कोऩुम्, पोऩ्ऱु इचैन्त
पॊङ्कु मटुविल्, पुकप् पाय्न्तु, पाय्न्तु, नम्
चङ्कम् चिलम्प; चिलम्पु कलन्तु आर्प्प;
कॊङ्कैकळ् पॊङ्क; कुटैयुम् पुऩल् पॊङ्क;
पङ्कयप् पूम् पुऩल् पाय्न्तु आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[13]
कातु आर् कुऴै आट, पैम् पूण् कलऩ् आट,
कोतै कुऴल् आट, वण्टिऩ् कुऴाम् आट,
चीतप् पुऩल् आटि, चिऱ्‌ऱम्पलम् पाटि,
वेतप् पॊरुळ् पाटि, अप् पॊरुळ् आमा पाटि,
चोति तिऱम् पाटि, चूऴ् कॊऩ्ऱैत् तार् पाटि,
आति तिऱम् पाटि, अन्तम् आमा पाटि,
पेतित्तु नम्मै, वळर्त्तु ऎटुत्त पॆय्वळै तऩ्
पातत् तिऱम् पाटि, आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[14]
ओर् ऒरु काल् ऎम्पॆरुमाऩ् ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱे, नम् पॆरुमाऩ्
चीर् ऒरु काल् वाय् ओवाळ्; चित्तम् कळि कूर,
नीर् ऒरु काल् ओवा नॆटुम् तारै कण् पऩिप्प,
पार् ऒरु काल् वन्तऩैयाळ्; विण्णோरैत् ताऩ् पणियाळ्;
पेर् अरैयऱ्‌कु इङ्ङऩे पित्तु ऒरुवर् आम् आऱुम्
आर् ऒरुवर्? इव्वण्णम् आट्कॊळ्ळुम् वित्तकर् ताळ्,
वार् उरुवप् पूण् मुलैयीर्, वाय् आर नाम् पाटि,
एर् उरुवप् पूम् पुऩल् पाय्न्तु आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[15]
मुऩ्ऩि, कटलै, चुरुक्कि ऎऴुन्तु, उटैयाळ्
ऎऩ्ऩत् तिकऴ्न्तु, ऎम्मै आळुटैयाळ् इट्टिटैयिऩ्
मिऩ्ऩिप् पॊलिन्तु, ऎम्पिराट्टि तिरुवटिमेल्
पॊऩ् अम् चिलम्पिल् चिलम्पि, तिरुप् पुरुवम्
ऎऩ्ऩच् चिलै कुलवि, नम्तम्मै आळ् उटैयाळ्
तऩ्ऩिल् पिरिवु इला ऎम् कोमाऩ् अऩ्पर्क्कु
मुऩ्ऩि, अवळ्, नमक्कु मुऩ् चुरक्कुम् इऩ् अरुळे
ऎऩ्ऩप् पॊऴियाय् मऴै' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[16]
चॆम् कण् अवऩ्पाल्, तिचैमुकऩ्पाल्, तेवर्कळ्पाल्,
ऎङ्कुम् इलाततु ओर् इऩ्पम् नम्पालता,
कॊङ्कु उण् करुम् कुऴलि! नम् तम्मैक् कोताट्टि,
इङ्कु, नम् इल्लङ्कळ्तोऱुम् ऎऴुन्तरुळि,
चॆम् कमलप् पॊऩ् पातम् तन्तरुळुम् चेवकऩै,
अम् कण् अरचै, अटियोङ्कट्कु आर् अमुतै,
नङ्कळ् पॆरुमाऩै, पाटि, नलम् तिकऴ,
पङ्कयप् पूम् पुऩल् पाय्न्तु आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[17]
अण्णामलैयाऩ् अटिक् कमलम् चॆऩ्ऱु इऱैञ्चुम्
विण्णோर् मुटियिऩ् मणित् तॊकै वीऱु अऱ्‌ऱाल्पोल्,
कण् आर् इरवि कतिर् वन्तु कार् करप्प,
तण् आर् ऒळि मऴुङ्कि, तारकैकळ् ताम् अकल,
पॆण् आकि, आण् आय्, अलि आय्, पिऱङ्कु ऒलि चेर्
विण् आकि, मण् आकि, इत्तऩैयुम् वेऱु आकि,
कण् आर् अमुतमुम् आय्, निऩ्ऱाऩ् कऴल् पाटि,
पॆण्णे! इप् पूम् पुऩल् पाय्न्तु आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[18]
उऩ् कैयिल् पिळ्ळै उऩक्के अटैक्कलम्, ऎऩ्ऱु
अङ्कु अप् पऴञ्चॊल् पुतुक्कुम् ऎम् अच्चत्ताल्,
ऎङ्कळ् पॆरुमाऩ्, उऩक्कु ऒऩ्ऱु उरैप्पोम्, केळ्!
ऎम् कॊङ्कै निऩ् अऩ्पर् अल्लार् तोळ् चेरऱ्‌क;
ऎम् कै उऩक्कु अल्लातु ऎप् पणियुम् चॆय्यऱ्‌क;
कङ्कुल्, पकल् ऎम् कण् मऱ्‌ऱु ऒऩ्ऱुम् काणऱ्‌क.
इङ्कु इप् परिचे ऎमक्कु ऎम् कोऩ् नल्कुतियेल्,
ऎङ्कु ऎऴिल् ऎऩ् ञायिऱु ऎमक्कु?' एल् ओर् ऎम्पावाय्!

[19]
पोऱ्‌ऱि! अरुळुक, निऩ् आति आम् पात मलर्.
पोऱ्‌ऱि! अरुळुक, निऩ् अन्तम् आम् चॆम् तळिर्कळ्.
पोऱ्‌ऱि! ऎल्ला उयिर्क्कुम् तोऱ्‌ऱम् आम् पॊऩ् पातम्.
पोऱ्‌ऱि! ऎल्ला उयिर्क्कुम् पोकम् आम् पूम् कऴल्कळ्.
पोऱ्‌ऱि! ऎल्ला उयिर्क्कुम् ईऱु आम् इणै अटिकळ्.
पोऱ्‌ऱि! माल्, नाऩ्मुकऩुम्, काणात पुण्टरिकम्.
पोऱ्‌ऱि! याम् उय्य, आट्कॊण्टरुळुम् पॊऩ् मलर्कळ्.
पोऱ्‌ऱि! याम् मार्कऴि नीर् आटु' एल् ओर् ऎम्पावाय्!
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[20]

Back to Top
08 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरु अम्माऩै - चॆङ्कण् नॆटुमालुञ्   (तिरुवण्णामलै )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/08 Thiruammanai Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/08 Thiruammanai.mp3
चॆम् कण् नॆटुमालुम् | चॆऩ्ऱु इटन्तुम्,| काण्पु अरिय
पॊङ्कु मलर्प् पातम् |पूतलत्ते |पोन्तरुळि,
ऎङ्कळ् पिऱप्पु अऱुत्तिट्टु,| ऎम् तरमुम् |आट्कॊण्टु,
तॆङ्कु तिरळ् चोलै,| तॆऩ्ऩऩ् |पॆरुन्तुऱैयाऩ्,
अम् कणऩ्, अन्तणऩ् आय्, | अऱैकूवि,| वीटु अरुळुम्
अम् करुणै वार् कऴले| पाटुतुम् काण्;| अम्माऩाय्!

[1]
पारार्, विचुम्पु उळ्ळार्,| पाताळत्तार्, | पुऱत्तार्,
आरालुम् काण्टऱ्‌कु |अरियाऩ्; |ऎमक्कु ऎळिय
पेराळऩ्; तॆऩ्ऩऩ्; |पॆरुन्तुऱैयाऩ्; | पिच्चु एऱ्‌ऱि,
वारा वऴि अरुळि, | वन्तु, ऎऩ्| उळम् पुकुन्त
आरा अमुतु आय्,| अलै कटल्वाय् | मीऩ् विचिऱुम्
पेर् आचै वारियऩै | पाटुतुम् काण्; |अम्माऩाय्!

[2]
इन्तिरऩुम्, माल्, अयऩुम्,| एऩोरुम्, | वाऩोरुम्,
अन्तरमे निऱ्‌क, | चिवऩ् अवऩि | वन्तरुळि,
ऎम् तरमुम् आट्कॊण्टु,| तोळ् कॊण्ट | नीऱ्‌ऱऩ् आय्;
चिन्तऩैयै वन्तु उरुक्कुम् | चीर् आर् |पॆरुन्तुऱैयाऩ्,
पन्तम् पऱिय,| परि मेल्कॊण्टाऩ्, |तन्त
अन्तम् इला आऩन्तम्| पाटुतुम् काण्; |अम्माऩाय्!

[3]
वाऩ् वन्त तेवर्कळुम्,| माल्, अयऩोटु,| इन्तिरऩुम्,
काऩ् निऩ्ऱु वऱ्‌ऱियुम्,| पुऱ्‌ऱु ऎऴुन्तुम्,| काण्पु अरिय
ताऩ् वन्तु, नायेऩैत् |ताय्पोल् |तलैयळित्तिट्टु,
ऊऩ् वन्तु उरोमङ्कळ्, |उळ्ळे उयिर्प्पु ऎय्तु
तेऩ् वन्तु, अमुतिऩ् |तॆळिविऩ् |ऒळि वन्त,
वाऩ् वन्त, वार् कऴले |पाटुतुम् काण्; |अम्माऩाय्!

[4]
कल्ला मऩत्तुक् | कटैप्पट्ट |नायेऩै,
वल्लाळऩ्, तॆऩ्ऩऩ्, |पॆरुन्तुऱैयाऩ्, | पिच्चु एऱ्‌ऱि,
कल्लैप् पिचैन्तु | कऩि आक्कि, |तऩ् करुणै
वॆळ्ळत्तु अऴुत्ति, | विऩै कटिन्त | वेतियऩै,
तिल्लै नकर् पुक्कु,| चिऱ्‌ऱम्पलम् |मऩ्ऩुम्
ऒल्लै विटैयाऩै |पाटुतुम् काण्; | अम्माऩाय्!

[5]
केट्टायो तोऴि! | किऱि चॆय्त | आऱु ऒरुवऩ्
तीट्टु आर् मतिल् पुटै चूऴ्,| तॆऩ्ऩऩ् |पॆरुन्तुऱैयाऩ्,
काट्टातऩ ऎल्लाम् | काट्टि,| चिवम् काट्टि,
ताळ् तामरै काट्टि, | तऩ् करुणैत् | तेऩ् काट्टि,
नाट्टार् नकै चॆय्य,| नाम् मेलै | वीटु ऎय्त,
आळ् ताऩ् कॊण्टु आण्टवा| पाटुतुम् काण्; |अम्माऩाय्!

[6]
ओयाते उळ्कुवार् उळ् इरुक्कुम् उळ्ळाऩै,
चेयाऩै, चेवकऩै, तॆऩ्ऩऩ् पॆरुन्तुऱैयिऩ्
मेयाऩै, वेतियऩै, मातु इरुक्कुम् पातियऩै,
नाय् आऩ नम् तम्मै आट्कॊण्ट नायकऩै,
तायाऩै, तत्तुवऩै, ताऩे उलकु एऴुम्
आयाऩै, आळ्वाऩै पाटुतुम् काण्; अम्माऩाय्!

[7]
पण् चुमन्त पाटल् परिचु पटैत्तरुळुम्
पॆण् चुमन्त पाकत्तऩ्, पॆम्माऩ्, पॆरुन्तुऱैयाऩ्,
विण् चुमन्त कीर्त्ति वियऩ् मण्टलत्तु ईचऩ्,
कण् चुमन्त नॆऱ्‌ऱिक् कटवुळ्, कलि मतुरै
मण् चुमन्त कूलि कॊण्टु, अक् कोवाल् मॊत्तुण्टु
पुण् चुमन्त पॊऩ् मेऩि पाटुतुम् काण्; अम्माऩाय्!

[8]
तुण्टप् पिऱैयाऩ्, मऱैयाऩ्, पॆरुन्तुऱैयाऩ्,
कॊण्ट पुरिनूलाऩ्, कोल मा ऊर्तियाऩ्,
कण्टम् करियाऩ्, चॆम् मेऩियाऩ्, वॆळ् नीऱ्‌ऱाऩ्,
अण्टम् मुतल् आयिऩाऩ्, अन्तम् इला आऩन्तम्,
पण्टैप् परिचे, पऴ अटियार्क्कु ईन्तरुळुम्;
अण्टम् वियप्पु उऱुमा पाटुतुम् काण्; अम्माऩाय्!

[9]
विण् आळुम् तेवर्क्कुम् मेल् आय वेतियऩै,
मण् आळुम् मऩ्ऩवर्क्कुम् माण्पु आकि निऩ्ऱाऩै,
तण् आर् तमिऴ् अळिक्कुम् तण् पाण्टि नाट्टाऩै,
पॆण् आळुम् पाकऩै, पेणु पॆरुन्तुऱैयिल्
कण् आर् कऴल् काट्टि, नायेऩै आट्कॊण्ट
अण्णामलैयाऩै पाटुतुम् काण्; अम्माऩाय्!

[10]
चॆप्पु आर् मुलै पङ्कऩ्, तॆऩ्ऩऩ्, पॆरुन्तुऱैयाऩ्,
तप्पामे ताळ् अटैन्तार् नॆञ्चु उरुक्कुम् तऩ्मैयिऩाऩ्,
अप् पाण्टि नाट्टैच् चिवलोकम् आक्कुवित्त
अप्पु आर् चटै अप्पऩ्, आऩन्त वार् कऴले
ऒप्पु आक ऒप्पुवित्त उळ्ळत्तार् उळ् इरुक्कुम्
अप्पालैक्कु अप्पालै पाटुतुम् काण्; अम्माऩाय्!

[11]
मैप्पॊलियुम् कण्णि! केळ्; माल्, अयऩोटु, इन्तिरऩुम्,
ऎप् पिऱवियुम् तेट, ऎऩ्ऩैयुम् तऩ् इऩ् अरुळाल्
इप् पिऱवि आट्कॊण्टु, इऩिप् पिऱवामे कात्तु
मॆय्प्पॊरुळ्कण् तोऱ्‌ऱम् आय् मॆय्ये निलैपेऱु आय्
ऎप्पॊरुट्कुम् ताऩे आय् यावैक्कुम् वीटु आकुम्
अप्पॊरुळ् आम् नम् चिवऩैप् पाटुतुम् काण् अम्माऩाय्!

[12]
कैआर् वळै चिलम्पक् कातुआर् कुऴै आट
मैआर् कुऴल् पुरऴत् तेऩ् पाय वण्टु ऒलिप्पच्
चॆय्याऩै वॆण् नीऱु अणिन्ताऩैच् चेर्न्तु अऱियाक्
कैयाऩै ऎङ्कुम् चॆऱिन्ताऩै अऩ्पर्क्कु
मॆय्याऩै अल्लातार्क्कु अल्लात वेतियऩै
ऐयाऱु अमर्न्ताऩैप् पाटुतुम् काण् अम्माऩै!

[13]
आऩै आय्क् कीटम् आय् माऩुटर् आय्त् तेवर् आय्
एऩैप् पिऱ आय्, पिऱन्तु, इऱन्तु ऎय्त्तेऩै
ऊऩैयुम् निऩ्ऱु उरुक्कि, ऎऩ् विऩैयै ओट्टु उकन्तु,
तेऩैयुम्, पालैयुम्, कऩ्ऩलैयुम् ऒत्तु, इऩिय
कोऩ् अवऩ् पोल् वन्तु, ऎऩ्ऩै, तऩ् तॊऴुम्पिल् कॊण्टरुळुम्
वाऩवऩ् पूम् कऴले पाटुतुम् काण्; अम्माऩाय्!

[14]
चन्तिरऩैत् तेय्त्तरुळि, तक्कऩ् तऩ् वेळ्वियिऩिल्
इन्तिरऩैत् तोळ् नॆरित्तिट्टु, ऎच्चऩ् तलै अरिन्तु,
अन्तरमे चॆल्लुम् अलर् कतिरोऩ् पल् तकर्त्तु,
चिन्तित् तिचै तिचैये तेवर्कळै ओट्टु उकन्त,
चॆम् तार्प् पॊऴिल् पुटै चूऴ् तॆऩ्ऩऩ् पॆरुन्तुऱैयाऩ्
मन्तार मालैये पाटुतुम् काण्; अम्माऩाय्!

[15]
ऊऩ् आय्, उयिर् आय्, उणर्वु आय्, ऎऩ्ऩुळ् कलन्तु,
तेऩ् आय्, अमुतमुम् आय्, तीम् करुम्पिऩ् कट्टियुम् आय्,
वाऩोर् अऱिया वऴि ऎमक्कुत् तन्तरुळुम्,
तेऩ् आर् मलर्क् कॊऩ्ऱैच् चेवकऩार्, चीर् ऒळि चेर्
आऩा अऱिवु आय्, अळवु इऱन्त पल् उयिर्क्कुम्
कोऩ् आकि निऩ्ऱवा कूऱुतुम् काण्; अम्माऩाय्!

[16]
चूटुवेऩ् पूम् कॊऩ्ऱै; चूटिच् चिवऩ् तिरळ् तोळ्
कूटुवेऩ्; कूटि, मुयङ्कि, मयङ्कि निऩ्ऱु,
ऊटुवेऩ्; चॆव् वाय्क्कु उरुकुवेऩ्; उळ् उरुकित्
तेटुवेऩ्; तेटि, चिवऩ् कऴले चिन्तिप्पेऩ्;
वाटुवेऩ्; पेर्त्तुम् मलर्वेऩ्; अऩल् एन्ति
आटुवाऩ् चेवटिये पाटुतुम् काण्; अम्माऩाय्!

[17]
किळि वन्त इऩ् मॊऴियाळ् केऴ् किळरुम् पातियऩै,
वॆळि वन्त माल्, अयऩुम्, काण्पु अरिय वित्तकऩै,
तॆळि वन्त तेऱलै, चीर् आर् पॆरुन्तुऱैयिल्
ऎळिवन्तु, इरुन्तु, इरङ्कि, ऎण् अरिय इऩ् अरुळाल्
ऒळि वन्तु, ऎऩ् उळ्ळत्तिऩ् उळ्ळे ऒळि तिकऴ,
अळि वन्त अन्तणऩै पाटुतुम् काण्; अम्माऩाय्!

[18]
मुऩ्ऩाऩै, मूवर्क्कुम्; मुऱ्‌ऱुम् आय्, मुऱ्‌ऱुक्कुम्
पिऩ्ऩाऩै; पिञ्ञकऩै; पेणु पॆरुन्तुऱैयिऩ्
मऩ्ऩाऩै; वाऩवऩै; मातु इयलुम् पातियऩै;
तॆऩ् आऩैक्कावाऩै; तॆऩ् पाण्टि नाट्टाऩै;
ऎऩ्ऩाऩै, ऎऩ् अप्पऩ्' ऎऩ्पार्कट्कु इऩ् अमुतै
अऩ्ऩाऩै; अम्माऩै पाटुतुम् काण्: अम्माऩाय्!

[19]
पॆऱ्‌ऱि पिऱर्क्कु अरिय पॆम्माऩ्, पॆरुन्तुऱैयाऩ्,
कॊऱ्‌ऱक् कुतिरैयिऩ्मेल् वन्तरुळि, तऩ् अटियार्
कुऱ्‌ऱङ्कळ् नीक्कि, कुणम् कॊण्टु, कोताट्टि,
चुऱ्‌ऱिय चुऱ्‌ऱत् तॊटर्वु अऱुप्पाऩ् तॊल् पुकऴे
पऱ्‌ऱि, इप् पाचत्तैप् पऱ्‌ऱु अऱ नाम् पऱ्‌ऱुवाऩ्,
पऱ्‌ऱिय पेर् आऩन्तम् पाटुतुम् काण्; अम्माऩाय्!
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[20]

Back to Top
09 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुप्पॊऱ्‌ चुण्णम् - मुत्तुनल् तामम्पू   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/09 Thiruporsunnam Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/09 Thiruporsunnam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.109. திருப்பொற் சுண்ணம் - முத்துநல் தாமம்.mp3
मुत्तु नल् तामम्, पू मालै, तूक्कि, मुळैक्कुटम्, तूपम्, नल् तीपम्,वैम्मिऩ्!
चत्तियुम्, चोमियुम्, पार् मकळुम्, ना मकळोटु पल्लाण्टु इचैमिऩ्!
चित्तियुम्, कौरियुम्, पार्प्पतियुम्, कङ्कैयुम्, वन्तु, कवरि कॊळ्मिऩ्!
अत्तऩ्, ऐयाऱऩ्, अम्माऩैप् पाटि, आट, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[1]
पू इयल् वार् चटै ऎम्पिराऱ्‌कु, पॊऩ् तिरुच् चुण्णम् इटिक्कवेण्टुम्,
माविऩ् वटु वकिर् अऩ्ऩ कण्णीर्! वम्मिऩ्कळ्, वन्तु, उटऩ् पाटुमिऩ्कळ्;
कूवुमिऩ्, तॊण्टर् पुऱम् निलामे; कुऩिमिऩ्, तॊऴुमिऩ्; ऎम् कोऩ्, ऎम् कूत्तऩ्,
तेवियुम् ताऩुम् वन्तु, ऎम्मै आळ, चॆम् पॊऩ् चॆय् चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[2]
चुन्तर नीऱु अणिन्तु, मॆऴुकि, तूय पॊऩ् चिन्ति, निति परप्पि,
इन्तिरऩ् कऱ्‌पकम् नाट्टि, ऎङ्कुम् ऎऴिल् चुटर् वैत्तु, कॊटि ऎटुमिऩ्;
अन्तरर् कोऩ्, अयऩ् तऩ् पॆरुमाऩ्, आऴियाऩ् नातऩ्, नल् वेलऩ् तातै,
ऎम् तरम् आळ् उमैयाळ् कॊऴुनऱ्‌कु, एय्न्त पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!
[3]
काचु अणिमिऩ्कळ्, उलक्कै ऎल्लाम्; काम्पु अणिमिऩ्कळ्, कऱै उरलै;
नेचम् उटैय अटियवर्कळ् निऩ्ऱु निलावुक' ऎऩ्ऱु वाऴ्त्ति,
तेचम् ऎल्लाम् पुकऴ्न्तु आटुम् कच्चित् तिरु एकम्पऩ् चॆम् पॊऩ् कोयिल् पाटि,
पाच विऩैयैप् पऱित्तु निऩ्ऱु, पाटि, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[4]
अऱुकु ऎटुप्पार् अयऩुम्, अरियुम्; अऩ्ऱि, मऱ्‌ऱु इन्तिरऩोटु, अमरर्,
नऱुमुऱु तेवर् कणङ्कळ् ऎल्लाम्, नम्मिल् पिऩ्पु अल्लतु, ऎटुक्क ऒट्टोम्;
चॆऱिवु उटै मुम् मतिल् ऎय्त विल्लि, तिरु एकम्पऩ्, चॆम् पॊऩ् कोयिल् पाटि,
मुऱुवल् चॆव् वायिऩीर्! मुक् कण् अप्पऱ्‌कु, आट, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[5]
उलक्कै पल ओच्चुवार् पॆरियोर्, उलकम् ऎलाम् उरल् पोतातु ऎऩ्ऱे;
कलक्क अटियवर् वन्तु निऩ्ऱार्, काण उलकङ्कळ् पोतातु ऎऩ्ऱे;
नलक्क, अटियोमै आण्टुकॊण्टु नाळ् मलर्प् पातङ्कळ् चूटत् तन्त
मलैक्कु मरुकऩैप् पाटिप् पाटि, मकिऴ्न्तु, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[6]
चूटकम्, तोळ् वळै, आर्प्प आर्प्प, तॊण्टर् कुऴाम् ऎऴुन्तु आर्प्प आर्प्प,
नाटवर् नम् तम्मै आर्प्प आर्प्प, नामुम् अवर् तम्मै आर्प्प आर्प्प,
पाटकम् मॆल् अटि आर्क्कुम् मङ्कै पङ्किऩऩ्, ऎङ्कळ् परा परऩुक्कु,
आटक मा मलै अऩ्ऩ कोवुक्कु, आट, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[7]
वाळ् तटम् कण् मट मङ्कै नल्लीर्! वरि वळै आर्प्प, वण् कॊङ्कै पॊङ्क,
तोळ् तिरुमुण्टम् तुतैन्तु इलङ्क, चोत्तम्, पिराऩ्!' ऎऩ्ऱु चॊल्लिच् चॊल्लि,
नाळ् कॊण्ट नाळ् मलर्प् पातम् काट्टि, नायिऩ् कटैप्पट्ट नम्मै, इम्मै
आट्कॊण्ट वण्णङ्कळ् पाटिप् पाटि, आट, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[8]
वैयकम् ऎल्लाम् उरल् अतु आक, मा मेरु ऎऩ्ऩुम् उलक्कै नाट्टि,
मॆय् ऎऩुम् मञ्चळ् निऱैय अट्टि, मेतकु तॆऩ्ऩऩ्, पॆरुन्तुऱैयाऩ्,
चॆय्य तिरुवटि पाटिप् पाटि, चॆम् पॊऩ् उलक्कै वलक् कै पऱ्‌ऱि,
ऐयऩ्, अणि तिल्लैवाणऩुक्के, आट, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[9]
मुत्तु अणि कॊङ्कैकळ् आट आट, मॊय् कुऴल् वण्टु इऩम् आट आट,
चित्तम् चिवऩॊटुम् आट आट, चॆम् कयल् कण् पऩि आट आट,
पित्तु ऎम्पिराऩॊटुम् आट आट, पिऱवि पिऱरॊटुम् आट आट,
अत्तऩ् करुणैयॊटु आट आट, आट, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[10]
माटु, नकै वाळ् निला ऎऱिप्प, वाय् तिऱन्तु अम् पवळम् तुटिप्प,
पाटुमिऩ्, नम् तम्मै आण्ट आऱुम्, पणि कॊण्ट वण्णमुम्; पाटिप् पाटित्
तेटुमिऩ्, ऎम्पॆरुमाऩै; तेटि, चित्तम् कळिप्प, तिकैत्तु, तेऱि,
आटुमिऩ्; अम्पलत्तु आटिऩाऩुक्कु, आट, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[11]
मै अमर् कण्टऩै, वाऩ नाटर् मरुन्तिऩै, माणिक्कक् कूत्तऩ् तऩ्ऩै,
ऐयऩै, ऐयर् पिराऩै, नम्मै अकप्पटुत्तु आट्कॊण्टु अरुमै काट्टुम्
पॊय्यर् तम् पॊय्यिऩै, मॆय्यर् मॆय्यै; पोतु अरिक् कण् इणै, पॊऩ् तॊटित् तोळ्,
पै अरवु अल्कुल्, मटन्तै नल्लीर्! पाटि, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[12]
मिऩ् इटै, चॆम् तुवर् वाय्, करुम् कण्, वॆळ् नकै, पण् अमर् मॆऩ् मॊऴियीर्!
ऎऩ्ऩुटै आर् अमुतु, ऎङ्कळ् अप्पऩ्, ऎम्पॆरुमाऩ्, इमवाऩ् मकट्कुत्
तऩ्ऩुटैक् केळ्वऩ्, मकऩ्, तकप्पऩ्, तमैयऩ्, ऎम् ऐयऩ ताळ्कळ् पाटि,
पॊऩ्ऩुटैप् पूण् मुलै मङ्कै नल्लीर्! पॊऩ् तिरुच् चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[13]
चङ्कम् अरऱ्‌ऱ, चिलम्पु ऒलिप्प, ताऴ् कुऴल् चूऴ्तरुम् मालै आट,
चॆम् कऩि वाय् इतऴुम् तुटिप्प, चेयिऴैयीर्! चिवलोकम् पाटि,
कङ्कै इरैप्प अरा इरैक्कुम् कऱ्‌ऱैच् चटै मुटियाऩ् कऴऱ्‌के,
पॊङ्किय कातलिऩ् कॊङ्कै पॊङ्क, पॊऩ् तिरुच् चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[14]
ञाऩक् करुम्पिऩ् तॆळियै, पाकै, नाटऱ्‌कु अरिय नलत्तै, नन्तात्
तेऩै, पऴच् चुवै आयिऩाऩै, चित्तम् पुकुन्तु तित्तिक्क वल्ल
कोऩै, पिऱप्पु अऱुत्तु, आण्टुकॊण्ट कूत्तऩै; नात् तऴुम्पु एऱ वाऴ्त्ति,
पाऩल् तटम् कण् मटन्तै नल्लीर्! पाटि, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[15]
आवकै, नामुम् वन्तु, अऩ्पर् तम्मोटु आट्चॆयुम् वण्णङ्कळ् पाटि, विण्मेल्
तेवर् कऩाविलुम् कण्टु अऱियाच् चॆम् मलर्प् पातङ्कळ् काट्टुम् चॆल्वच्
चे वलऩ् एन्तिय वॆल् कॊटियाऩ्, चिवपॆरुमाऩ्, पुरम् चॆऱ्‌ऱ कॊऱ्‌ऱच्
चेवकऩ्, नामङ्कळ् पाटिप् पाटि, चॆम् पॊऩ् चॆय् चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[16]
तेऩ् अकम् मा मलर्क् कॊऩ्ऱै पाटि, चिवपुरम् पाटि, तिरुच् चटैमेल्
वाऩ् अकम् मा मतिप् पिळ्ळै पाटि, माल् विटै पाटि, वलक् कै एन्तुम्
ऊऩ् अकम् मा मऴु, चूलम्, पाटि, उम्परुम् इम्परुम् उय्य, अऩ्ऱु,
पोऩकम् आक, नञ्चु उण्टल् पाटि, पॊऩ् तिरुच् चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[17]
अयऩ् तलै कॊण्टु चॆण्टु आटल् पाटि, अरुक्कऩ् ऎयिऱु पऱित्तल् पाटि,
कयम् तऩैक् कॊऩ्ऱु, उरि पोर्त्तल् पाटि, कालऩैक् कालाल् उतैत्तल् पाटि,
इयैन्तऩ मुप्पुरम् ऎय्तल् पाटि, एऴै अटियोमै आण्टुकॊण्ट
नयम् तऩैप् पाटिनिऩ्ऱु, आटि आटि, नातऱ्‌कु, चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[18]
वट्ट मलर्क् कॊऩ्ऱै मालै पाटि, मत्तमुम् पाटि, मतियुम् पाटि,
चिट्टर्कळ् वाऴुम् तॆऩ् तिल्लै पाटि, चिऱ्‌ऱम्पलत्तु ऎङ्कळ् चॆल्वम् पाटि,
कट्टिय माचुणक् कच्चै पाटि, कङ्कणम् पाटि, कवित्त कैम्मेल्
इट्टुनिऩ्ऱु आटुम् अरवम् पाटि, ईचऱ्‌कु, चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!

[19]
वेतमुम्, वेळ्वियुम्, आयिऩार्क्कु; मॆय्म्मैयुम्, पॊय्म्मैयुम्, आयिऩार्क्कु;
चोतियुम् आय्, इरुळ् आयिऩार्क्कु; तुऩ्पमुम् आय्, इऩ्पम् आयिऩार्क्कु;
पातियुम् आय्, मुऱ्‌ऱुम् आयिऩार्क्कु; पन्तमुम् आय्, वीटुम् आयिऩारुक्कु;
आतियुम्, अन्तमुम्, आयिऩारुक्कु; आट, पॊऱ्‌चुण्णम् इटित्तुम्, नामे!
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[20]

Back to Top
10 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुक्कोत्तुम्पि - पूवेऱु कोऩुम्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/10 Thirukothumbi Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/10 Thirukotthumbi.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.110. திருக்கோத்தும்பி.mp3
पू एऱु कोऩुम्, पुरन्तरऩुम्, पॊऱ्‌पु अमैन्त
ना एऱु चॆल्वियुम्, नारणऩुम्, नाऩ्मऱैयुम्,
मा एऱु चोतियुम्, वाऩवरुम्, ताम् अऱियाच्
चे एऱु चेवटिक्के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[1]
नाऩ् आर्? ऎऩ् उळ्ळम् आर्? ञाऩङ्कळ् आर्? ऎऩ्ऩै यार् अऱिवार्
वाऩोर् पिराऩ् ऎऩ्ऩै आण्टिलऩेल्? मति मयङ्कि
ऊऩ् आर् उटै तलैयिल् उण् पलि तेर् अम्पलवऩ्
तेऩ् आर् कमलमे चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[2]
तिऩैत्तऩै उळ्ळतु ओर् पूविऩिल् तेऩ् उण्णाते,
निऩैत्तॊऱुम्, काण्तॊऱुम्, पेचुम्तॊऱुम्, ऎप्पोतुम्,
अऩैत्तु ऎलुम्पु उळ् नॆक, आऩन्तत् तेऩ् चॊरियुम्
कुऩिप्पु उटैयाऩुक्के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[3]
कण्णप्पऩ् ऒप्पतु ओर् अऩ्पु इऩ्मै कण्टपिऩ्,
ऎऩ् अप्पऩ्, ऎऩ् ऒप्पु इल् ऎऩ्ऩैयुम् आट्कॊण्टरुळि,
वण्णप् पणित्तु, ऎऩ्ऩै वा' ऎऩ्ऱ वाऩ् करुणैच्
चुण्णप् पॊऩ् नीऱ्‌ऱऱ्‌के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[4]
अत् तेवर् तेवर्; अवर् तेवर्;' ऎऩ्ऱु, इङ्ङऩ्,
पॊय्त् तेवु पेचि, पुलम्पुकिऩ्ऱ पूतलत्ते,
पत्तु एतुम् इल्लातु, ऎऩ् पऱ्‌ऱु अऱ, नाऩ् पऱ्‌ऱिनिऩ्ऱ
मॆय्त् तेवर् तेवऱ्‌के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[5]
वैत्त निति, पॆण्टिर्, मक्कळ्, कुलम्, कल्वि, ऎऩ्ऩुम्
पित्त उलकिल्, पिऱप्पोटु इऱप्पु, ऎऩ्ऩुम्
चित्त विकारक् कलक्कम् तॆळिवित्त
वित्तकत् तेवऱ्‌के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[6]
चट्टो निऩैक्क, मऩत्तु अमुतु आम् चङ्करऩै,
कॆट्टेऩ्, मऱप्पेऩो? केटुपटात् तिरुवटियै
ऒट्टात पावित् तॊऴुम्परै नाम् उरु अऱियोम्;
चिट्टाय चिट्टऱ्‌के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[7]
ऒऩ्ऱु आय्, मुळैत्तु, ऎऴुन्तु, ऎत्तऩैयो कवटु विट्टु,
नऩ्ऱु आक वैत्तु, ऎऩ्ऩै नाय् चिविकै एऱ्‌ऱुवित्त
ऎऩ् तातै; तातैक्कुम्, ऎम् अऩैक्कुम्, तम् पॆरुमाऩ्!
कुऩ्ऱात चॆल्वऱ्‌के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[8]
करणङ्कळ् ऎल्लाम् कटन्तुनिऩ्ऱ कऱै मिटऱ्‌ऱऩ्
चरणङ्कळे चॆऩ्ऱु चार्तलुमे, ताऩ् ऎऩक्कु
मरणम्, पिऱप्पु, ऎऩ्ऱु, इवै इरण्टिऩ् मयक्कु अऱुत्त
करुणैक् कटलुक्के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[9]
नोय् उऱ्‌ऱु, मूत्तु, नाऩ् नुन्तु कऩ्ऱाय् इङ्कु इरुन्तु,
नाय् उऱ्‌ऱ चॆल्वम् नयन्तु अऱियावण्णम् ऎल्लाम्,
ताय् उऱ्‌ऱु वन्तु, ऎऩ्ऩै आण्टुकॊण्ट तऩ् करुणैत्
तेय् उऱ्‌ऱ चॆल्वऱ्‌के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[10]
वल् नॆञ्चक् कळ्वऩ्, मऩ वलियऩ्,' ऎऩ्ऩाते,
कल् नॆञ्चु उरुक्कि, करुणैयिऩाल् आण्टुकॊण्ट,
अऩ्ऩम् तिळैक्कुम् अणि तिल्लै अम्पलवऩ्
पॊऩ् अम् कऴलुक्के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[11]
नायेऩैत् तऩ् अटिकळ् पाटुवित्त नायकऩै,
पेयेऩतु उळ्ळप् पिऴै पॊऱुक्कुम् पॆरुमैयऩै,
ची एतुम् इल्लातु ऎऩ् चॆय् पणिकळ् कॊण्टरुळुम्
ताय् आऩ ईचऱ्‌के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[12]
नाऩ् तऩक्कु अऩ्पु इऩ्मै, नाऩुम्, ताऩुम्, अऱिवोम्;
ताऩ् ऎऩ्ऩै आट्कॊण्टतु ऎल्लारुम् ताम् अऱिवार्;
आऩ करुणैयुम् अङ्कु उऱ्‌ऱे ताऩ्; अवऩे
कोऩ् ऎऩ्ऩैक् कूट कुळिर्न्तु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[13]
करु आय्, उलकिऩुक्कु अप्पुऱम् आय्, इप् पुऱत्ते
मरु आर् मलर्क् कुऴल् मातिऩॊटुम् वन्तरुळि,
अरु आय्, मऱै पयिल् अन्तणऩ् आय्, आण्टुकॊण्ट
तिरु आऩ तेवऱ्‌के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[14]
नाऩुम्, ऎऩ् चिन्तैयुम्, नायकऩुक्कु ऎव् इटत्तोम्
ताऩुम्, तऩ् तैयलुम्, ताऴ् चटैयोऩ् आण्टिलऩेल्?
वाऩुम्, तिचैकळुम्, मा कटलुम्, आय पिराऩ्
तेऩ् उन्तु चेवटिक्के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[15]
उळ्ळप्पटात तिरुउरुवै उळ्ळुतलुम्,
कळ्ळप्पटात कळिवन्त वाऩ् करुणै
वॆळ्ळप् पिराऩ्, ऎम्पिराऩ्, ऎऩ्ऩै वेऱे आट्
कॊळ् अप् पिराऩुक्के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[16]
पॊय् आय चॆल्वत्ते पुक्कु, अऴुन्ति, नाळ्तोऱुम्
मॆय्याक् करुतिक् किटन्तेऩै, आट्कॊण्ट
ऐया! ऎऩ् आर् उयिरे! अम्पलवा! ऎऩ्ऱु, अवऩ् तऩ्
चॆय् आर् मलर् अटिक्के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[17]
तोलुम्, तुकिलुम्; कुऴैयुम्, चुरुळ् तोटुम्;
पाल् वॆळ्ळै नीऱुम्, पचुम् चान्तुम्; पैङ् किळियुम्,
चूलमुम्; तॊक्क वळैयुम्; उटैत् तॊऩ्मैक्
कोलमे नोक्कि कुळिर्न्तु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[18]
कळ्वऩ्, कटियऩ्, कलति, इवऩ्' ऎऩ्ऩाते,
वळ्ळल्, वरवर वन्तु ऒऴिन्ताऩ् ऎऩ् मऩत्ते;
उळ्ळत्तु उऱु तुयर्, ऒऩ्ऱु ऒऴियावण्णम्, ऎल्लाम्
तॆळ्ळुम् कऴलुक्के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[19]
पू मेल् अयऩोटु मालुम् पुकल् अरितु ऎऩ्ऱु
एमाऱि निऱ्‌क, अटियेऩ् इऱुमाक्क,
नाय् मेल् तविचु इट्टु, नऩ्ऱाप् पॊरुट्पटुत्त
ती मेऩियाऩुक्के चॆऩ्ऱु ऊताय्; कोत्तुम्पी!

[20]

Back to Top
11 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुत्तॆळ्ळेणम् - तिरुमालुम् पऩ्ऱियाय्च्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/11 Thiruthellaenam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.111 திருத்தெள்ளேணம் - திருமாலும் .mp3 Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.111. திருத்தெள்ளேணம் - திருமாலும்.mp3
तिरुमालुम् | पऩ्ऱियाय्च् | चॆऩ्ऱु उणरात् | तिरुवटियै,
उरु नाम् | अऱिय, ओर् | अन्तणऩ् आय्, | आण्टुकॊण्टाऩ्;
ऒरु नामम्, | ओर् उरुवम्, | ऒऩ्ऱुम् इल्लाऱ्‌कु,| आयिरम्
तिरुनामम् | पाटि, नाम् | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[1]
तिरु आर् | पॆरुन्तुऱै | मेय पिराऩ् | ऎऩ् पिऱविक्
करु वेर् | अऱुत्तपिऩ्, | यावरैयुम् | कण्टतु इल्लै;
अरु आय्,| उरुवमुम् | आय पिराऩ्, | अवऩ् मरुवुम्
तिरुवारूर् | पाटि, नाम् | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[2]
अरिक्कुम्,| पिरमऱ्‌कुम्,| अल्लात |तेवर्कट्कुम्,
तॆरिक्कुम् | पटित्तु अऩ्ऱि | निऩ्ऱ चिवम्, | वन्तु, नम्मै
उरुक्कुम्, | पणि कॊळ्ळुम्, | ऎऩ्पतु केट्टु, | उलकम् ऎल्लाम्
चिरिक्कुम् | तिऱम् पाटि | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[3]
अवम् आय | तेवर् | अव कतियिल् | अऴुन्तामे
पव मायम् | कात्तु, ऎऩ्ऩै | आण्टुकॊण्ट | परञ्चोति
नवम् आय | चॆम् चुटर् | नल्कुतलुम्, | नाम् ऒऴिन्तु,
चिवम् आऩ | वा पाटि | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[4]
अरुमन्त | तेवर्, | अयऩ्, तिरुमाऱ्‌कु, | अरिय चिवम्
उरुवन्तु, | पूतलत्तोर् | उकप्पु ऎय्त, | कॊण्टरुळि,
करु वॆन्तु | वीऴक् | कटैक्कणित्तु, ऎऩ् | उळम् पुकुन्त
तिरु वन्त | वा पाटि | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[5]
अरै आटु | नाकम् | अचैत्त पिराऩ्, | अवऩियिऩ्मेल्,
वरै आटु | मङ्कै तऩ् | पङ्कॊटुम्, वन्तु, | आण्ट तिऱम्
उरै आट, | उळ् ऒळि आट, | ऒळ् मा मलर्क् | कण्कळिल् नीर्
तिरै आटु | मा पाटि | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[6]
आ! आ! | अरि, अयऩ्, | इन्तिरऩ्, वाऩोर्क्कु, | अरिय चिवऩ्,
वा, वा| ऎऩ्ऱु, ऎऩ्ऩैयुम् | पूतलत्ते |वलिन्तु आण्टुकॊण्टाऩ्;
पू आर् | अटिच् चुवटु | ऎऩ् तलैमेल् | पॊऱित्तलुमे,
ते आऩ | वा पाटि | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[7]
कऱङ्कु ओलै | पोल्वतुओर् | कायप् पिऱप्पोटु | इऱप्पु ऎऩ्ऩुम्,
अऱम्, पावम्, | ऎऩ्ऱु इरण्टु | अच्चम् तविर्त्तु, ऎऩ्ऩै | आण्टुकॊण्टाऩ्;
मऱन्तेयुम् | तऩ् कऴल् नाऩ् | मऱवावण्णम् | नल्किय, अत्
तिऱम् पाटल् | पाटि, नाम् | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[8]
कल् नार् | उरित्तु ऎऩ्ऩ, | ऎऩ्ऩैयुम् | तऩ् करुणैयिऩाल्
पॊऩ् आर् | कऴल् पणित्तु, | आण्ट पिराऩ् | पुकऴ् पाटि,
मिऩ् नेर् | नुटङ्कु इटै, | चॆम् तुवर् वाय्, | वॆळ् नकैयीर्!
तॆऩ्ऩा, तॆऩ्ऩा | ऎऩ्ऱु तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[9]
कऩवेयुम् | तेवर्कळ् | काण्पु अरिय | कऩै कऴलोऩ्
पुऩ वेय् | अऩ वळैत् | तोळियॊटुम् | पुकुन्तरुळि,
नऩवे | ऎऩैप् पिटित्तु, आट्कॊण्टवा | नयन्तु, नॆञ्चम्,
चिऩ वेल् कण् | नीर् मल्क | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[10]
कयल् माण्ट | कण्णि तऩ् | पङ्कऩ् ऎऩैक् | कलन्तु आण्टलुमे,
अयल् माण्टु, | अरुविऩैच् | चुऱ्‌ऱमुम् माण्टु, | अवऩियिऩ्मेल्
मयल् माण्टु, | मऱ्‌ऱु उळ्ळ | वाचकम् माण्टु, | ऎऩ्ऩुटैय
चॆयल् माण्ट | वा पाटि | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[11]
मुत्तिक्कु | उऴऩ्ऱु | मुऩिवर् कुऴाम् | नऩि वाट,
अत्तिक्कु | अरुळि, | अटियेऩै | आण्टुकॊण्टु,
पत्तिक् | कटलुळ् | पतित्त | परञ्चोति,
तित्तिक्कु | मा पाटि | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[12]
पार् पाटुम्, | पाताळर् | पाटुम्, विण्णோर् | तम् पाटुम्,
आर् पाटुम्, | चारा | वकै अरुळि, | आण्टुकॊण्ट
नेर् पाटल् | पाटि, | निऩैप्पु अरिय | तऩिप् पॆरियोऩ्
चीर् पाटल् | पाटि, नाम् | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[13]
माले, | पिरमऩे, मऱ्‌ऱु ऒऴिन्त | तेवर्कळे,
नूले, | नुऴैवुअरिय | नुण्णियऩ् आय्, | वन्तु, अटियेऩ्
पाले | पुकुन्तु, | परिन्तु उरुक्कुम् | पावकत्ताल्,
चेल् एर् | कण् नीर् मल्क | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[14]
उरुकिप् | पॆरुकि, | उळम् कुळिर | मुकन्तुकॊण्टु,
परुकऱ्‌कु | इऩिय | परम् करुणैत् | तटम् कटलै
मरुवि, | तिकऴ् तॆऩ्ऩऩ् | वार् कऴले | निऩैन्तु, अटियोम्
तिरुवैप् | परवि, नाम् | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[15]
पुत्तऩ्, | पुरन्तर आतियर्, | अयऩ्, माल्, | पोऱ्‌ऱि चॆयुम्
पित्तऩ्; | पॆरुन्तुऱै | मेय पिराऩ्; | पिऱप्पु अऱुत्त
अत्तऩ्; | अणि तिल्लै | अम्पलवऩ्; | अरुळ् कऴल्कळ्
चित्तम् | पुकुन्तवा | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[16]
उवलैच् | चमयङ्कळ्, | ऒव्वात | चात्तिरम्, आम्
चवलैक् | कटल् उळऩाय्क् | किटन्तु, | तटुमाऱुम्
कवलैक् | कॆटुत्तु, | कऴल् इणैकळ् | तन्तरुळुम्
चॆयलैप् | परवि, नाम् | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[17]
वाऩ् कॆट्टु | मारुतम् | माय्न्तु, अऴल्, नीर्, | मण्, कॆटिऩुम्,
ताऩ् कॆट्टल् | इऩ्ऱि, | चलिप्पु अऱियात् | तऩ्मैयऩुक्कु,
ऊऩ् कॆट्टु, | उयिर् कॆट्टु, | उणर्वु कॆट्टु, ऎऩ् | उळ्ळमुम् पोय्,
नाऩ् कॆट्ट | वा पाटि | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[18]
विण्णோर् | मुऴु मुतल्; | पाताळत् | तार् वित्तु;
मण्णோर् | मरुन्तु; अयऩ्, | माल्, उटैय | वैप्पु; अटियोम्
कण् आर, | वन्तुनिऩ्ऱाऩ्; | करुणैक् | कऴल् पाटि,
तॆऩ्ऩा, तॆऩ्ऩा | ऎऩ्ऱु तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[19]
कुलम् पाटि | , कॊक्कु इऱकुम् | पाटि, | कोल् वळैयाळ्
नलम् पाटि, | नञ्चु उण्ट | वा पाटि, | नाळ्तोऱुम्
अलम्पु आर् | पुऩल् तिल्लै | अम्पलत्ते | आटुकिऩ्ऱ
चिलम्पु आटल् | पाटि, नाम् | तॆळ्ळेणम् | कॊट्टामो!

[20]

Back to Top
12 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुच्चाऴल् - पूचुवतुम् वॆण्णीऱु   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/12 Thiruchalal Thiruvasagam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.112. திருச்சாழல் - பூசுவதும் வெண்ணீறு.mp3
पूचुवतुम् वॆळ् नीऱु, पूण्पतुवुम् पॊङ्कु अरवम्,
पेचुवतुम् तिरुवायाल् मऱै पोलुम्? काण्, एटी!
पूचुवतुम्, पेचुवतुम्, पूण्पतुवुम्, कॊण्टु ऎऩ्ऩै?
ईचऩ् अवऩ् ऎव् उयिर्क्कुम् इयल्पु आऩाऩ्; चाऴलो!

[1]
ऎऩ् अप्पऩ्, ऎम्पिराऩ्, ऎल्लार्क्कुम् ताऩ् ईचऩ्;
तुऩ्ऩम् पॆय् कोवणमाक् कॊळ्ळुम्अतु ऎऩ्? एटी!
मऩ्ऩु कलै, तुऩ्ऩु पॊरुळ् मऱै नाऩ्के, वाऩ् चरटा,
तऩ्ऩैये कोवणमा, चात्तिऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[2]
कोयिल् चुटुकाटु, कॊल् पुलित् तोल् नल् आटै,
तायुम् इलि, तन्तै इलि, ताऩ् तऩियऩ् काण्; एटी!
तायुम् इलि, तन्तै इलि, ताऩ् तऩियऩ्; आयिटिऩुम्,
कायिल्, उलकु अऩैत्तुम् कल् पॊटि, काण्; चाऴलो!

[3]
अयऩै, अऩङ्कऩै, अन्तकऩै, चन्तिरऩै,
वयऩङ्कळ् माया वटुच् चॆय्ताऩ्; काण्, एटी!
नयऩङ्कळ् मूऩ्ऱु उटैय नायकऩे तण्टित्ताल्,
चयम् अऩ्ऱो वाऩवर्क्कु, ताऴ् कुऴलाय्? चाऴलो!

[4]
तक्कऩैयुम्, ऎच्चऩैयुम्, तलै अऱुत्तु, तेवर् कणम्
तॊक्कॆऩ वन्तवर्तम्मैत् तॊलैत्ततुताऩ् ऎऩ्? एटी!
तॊक्कॆऩ वन्तवर् तम्मैत् तॊलैत्तरुळि अरुळ् कॊटुत्तु, अङ्कु
ऎच्चऩुक्कु मिकैत् तलै मऱ्‌ऱु अरुळिऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[5]
अलरवऩुम्, मालवऩुम्, अऱियामे, अऴल् उरु आय्,
निलम् मुतल्, कीऴ् अण्टम् उऱ, निऩ्ऱतुताऩ् ऎऩ्? एटी!
निलम् मुतल्, कीऴ् अण्टम् उऱ, निऩ्ऱिलऩेल् इरुवरुम् तम्
चलम् मुकत्ताल् आङ्कारम् तविरार् काण् चाऴलो!

[6]
मलै मकळै ऒरु पाकम् वैत्तलुमे मऱ्‌ऱु ऒरुत्ति
चलम् मुकत्ताल् अवऩ् चटैयिल् पायुम् अतु ऎऩ् एटी
चलम् मुकत्ताल् अवऩ् चटैयिल् पाय्न्तिलळेल् तरणि ऎल्लाम्
पिल मुकत्ते पुकप्पाय्न्तु पॆरुङ्केटु आम् चाऴलो!

[7]
कोलालम् आकिक् कुरै कटल्वाय् अऩ्ऱु ऎऴुन्त
आलालम् उण्टाऩ् अवऩ् चतुर् ताऩ् ऎऩ् एटी
आलालम् उण्टिलऩेल् अऩ्ऱु अयऩ् माल् उळ्ळिट्ट
मेल् आय तेवर् ऎल्लाम् वीटुवर् काण् चाऴलो!

[8]
तॆऩ् पाल् उकन्तु आटुम् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलवऩ्
पॆण् पाल् उकन्ताऩ्; पॆरुम् पित्तऩ्, काण्; एटी!
पॆण् पाल् उकन्तिलऩेल्, पेताय्! इरु निलत्तोर्
विण् पाल् योकु ऎय्ति, वीटुवर्, काण्; चाऴलो!

[9]
ताऩ् अन्तम् इल्लाऩ्, तऩै अटैन्त नायेऩै
आऩन्त वॆळ्ळत्तु अऴुन्तुवित्ताऩ्, काण्; एटी!
आऩन्त वॆळ्ळत्तु अऴुन्तुवित्त तिरुवटिकळ्,
वाऩ् उन्तु तेवर्कट्कु ओर् वाऩ् पॊरुळ्, काण्; चाऴलो!

[10]
नङ्काय्! इतु ऎऩ्ऩ तवम्? नरम्पोटु, ऎलुम्पु, अणिन्तु,
कङ्काळम् तोळ्मेले कातलित्ताऩ्, काण्; एटी!
कङ्काळम् आमा केळ्; काल अन्तरत्तु इरुवर्
तम् कालम् चॆय्यत् तरित्तऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[11]
काऩ् आर् पुलित् तोल् उटै; तलै ऊण्; काटु पति;
आऩाल्, अवऩुक्कु इङ्कु आट्पटुवार् आर्? एटी!
आऩालुम्, केळाय्; अयऩुम् तिरुमालुम्,
वाऩ् नाटर् कोवुम्, वऴि अटियार्; चाऴलो!

[12]
मलै अरैयऩ् पॊऩ् पावै, वाळ् नुतलाळ्, पॆण् तिरुवै
उलकु अऱिय, ती वेट्टाऩ् ऎऩ्ऩुम्अतु ऎऩ्? एटी
उलकु अऱिय, ती वेळातु ऒऴिन्तऩऩेल्, उलकु अऩैत्तुम्,
कलै नविऩ्ऱ पॊरुळ्कळ् ऎल्लाम् कलङ्किटुम्, काण्; चाऴलो!

[13]
तेऩ् पुक्क तण् पणै चूऴ् तिल्लैच् चिऱ्‌ऱम्पलवऩ्,
ताऩ् पुक्कु नट्टम् पयिलुम्अतु ऎऩ्? एटी!
ताऩ् पुक्कु नट्टम् पयिऩ्ऱिलऩेल्, तरणि ऎल्लाम्,
ऊऩ् पुक्क वेल् काळिक्कु ऊट्टु आम्, काण्; चाऴलो!

[14]
कट करियुम्, परि मावुम्, तेरुम्, उकन्तु एऱाते,
इटपम् उकन्तु एऱिय आऱु, ऎऩक्कु अऱिय इयम्पु; एटी!
तट मतिल्कळ् अवै मूऩ्ऱुम् तऴल् ऎरित्त अन् नाळिल्
इटपम् अतु आय्त् ताङ्किऩाऩ् तिरुमाल्, काण्; चाऴलो!

[15]
नऩ्ऱाक नाल्वर्क्कुम् नाऩ्मऱैयिऩ् उट्पॊरुळै,
अऩ्ऱु, आलिऩ् कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु, अऱम् उरैत्ताऩ्, काण्; एटी!
अऩ्ऱु, आलिऩ् कीऴ् इरुन्तु, अङ्कु, अऱम् उरैत्ताऩ्, आयिटिऩुम्,
कॊऩ्ऱाऩ्, काण्, पुरम् मूऩ्ऱुम् कूट्टोटे; चाऴलो!

[16]
अम्पलत्ते कूत्तु आटि, अमुतु चॆय्यप् पलि तिरियुम्
नम्पऩैयुम् तेवऩ् ऎऩ्ऱु नण्णुम्अतु ऎऩ्? एटी!
नम्पऩैयुम् आमा केळ्; नाऩ्मऱैकळ् ताम् अऱिया,
ऎम्पॆरुमाऩ्, ईचा' ऎऩ्ऱु एत्तिऩ, काण्; चाऴलो!

[17]
चलम् उटैय चलन्तरऩ् तऩ् उटल् तटिन्त नल् आऴि,
नलम् उटैय नारणऱ्‌कु, अऩ्ऱु, अरुळिय आऱु ऎऩ्? एटी!
नलम् उटैय नारणऩ्, तऩ् नयऩम् इटन्तु, अरऩ् अटिक्कीऴ्
अलर् आक इट, आऴि अरुळिऩऩ्, काण्; चाऴलो!

[18]
अम्परम् आम्, पुळ्ळित् तोल्; आलालम्, आर् अमुतम्;
ऎम्पॆरुमाऩ् उण्ट चतिर्, ऎऩक्कु अऱिय इयम्पुल् एटी!
ऎम्पॆरुमाऩ् एतु उटुत्तु, अङ्कु एतु अमुतु चॆय्तिटिऩुम्,
तम् पॆरुमै ताऩ् अऱियात् तऩ्मैयऩ्, काण्; चाऴलो!

[19]
अरुम् तवरुक्कु, आलिऩ् कीऴ्, अऱम् मुतला नाऩ्किऩैयुम्
इरुन्तु, अवरुक्कु अरुळुम्अतु ऎऩक्कु अऱिय इयम्पु; एटी!
अरुम् तवरुक्कु, अऱम् मुतल् नाऩ्कु अऩ्ऱु अरुळिच्चॆय्तिलऩेल्,
तिरुन्त, अवरुक्कु, उलकु इयऱ्‌कै तॆरिया, काण्; चाऴलो!

[20]

Back to Top
13 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुप्पूवल्लि - इणैयार् तिरुवटि   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/13 Thirupoouvalli Thiruvasagam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.113. திருப்பூவல்லி.mp3
इणै आर् तिरुवटि ऎऩ् तलैमेल् वैत्तलुमे,
तुणै आऩ चुऱ्‌ऱङ्कळ् अत्तऩैयुम्, तुऱन्तॊऴिन्तेऩ्;
अणै आर् पुऩल् तिल्लै अम्पलत्ते आटुकिऩ्ऱ
पुणैयाळऩ् चीर् पाटि पूवल्लि कॊय्यामो!

[1]
ऎन्तै, ऎम् ताय्, चुऱ्‌ऱम्, मऱ्‌ऱुम् ऎल्लाम्, ऎऩ्ऩुटैय
पन्तम् अऱुत्तु, ऎऩ्ऩै आण्टुकॊण्ट पाण्टिप् पिराऩ्;
अन्त इटैमरुतिल्, आऩन्तत् तेऩ् इरुन्त
पॊन्तैप् परवि, नाम् पूवल्लि कॊय्यामो!

[2]
नायिऩ् कटैप्पट्ट नम्मैयुम् ओर् पॊरुट्पटुत्तु,
तायिऩ् पॆरितुम् तया उटैय तम् पॆरुमाऩ्,
मायप् पिऱप्पु अऱुत्तु, आण्टाऩ्; ऎऩ् वल् विऩैयिऩ्
वायिल् पॊटि अट्टि पूवल्लि कॊय्यामो!

[3]
पण् पट्ट तिल्लैप् पतिक्कु अरचैप् परवाते,
ऎण् पट्ट तक्कऩ्, अरुक्कऩ्, ऎच्चऩ्, इन्तु, अऩल्,
विण् पट्ट पूतप् पटै वीरपत्तिरराल्
पुण् पट्टवा पाटि पूवल्लि कॊय्यामो!

[4]
तेऩ् आटु कॊऩ्ऱै चटैक्कु अणिन्त चिवपॆरुमाऩ्
ऊऩ् नाटि, नाटि वन्तु, उट्पुकुन्ताऩ्; उलकर् मुऩ्ऩे
नाऩ् आटि आटि निऩ्ऱु, ओलम् इट, नटम् पयिलुम्
वाऩ् नाटर् कोवुक्के पूवल्लि कॊय्यामो!

[5]
ऎरि मूऩ्ऱु तेवर्क्कु इरङ्कि, अरुळ्चॆय्तरुळि,
चिरम् मूऩ्ऱु अऱ, तऩ् तिरुप् पुरुवम् नॆरित्तरुळि,
उरु मूऩ्ऱुम् आकि, उणर्वु अरितु आम् ऒरुवऩुमे
पुरम् मूऩ्ऱु ऎरित्तवा पूवल्लि कॊय्यामो!

[6]
वणङ्क, तलै वैत्तु; वार् कऴल्, वाय्, वाऴ्त्त वैत्तु;
इणङ्क, तऩ् चीर् अटियार् कूट्टमुम् वैत्तु; ऎम्पॆरुमाऩ्,
अणङ्कोटु अणि तिल्लै अम्पलत्ते, आटुकिऩ्ऱ
कुणम् कूर, पाटि, नाम् पूवल्लि कॊय्यामो!

[7]
नॆऱि चॆय्तरुळि, तऩ् चीर् अटियार् पॊऩ् अटिक्के
कुऱि चॆय्तुकॊण्टु, ऎऩ्ऩै आण्ट पिराऩ् कुणम् परवि,
मुऱि चॆय्तु, नम्मै मुऴुतु उऴऱ्‌ऱुम् पऴ विऩैयैक्
किऱि चॆय्तवा पाटि पूवल्लि कॊय्यामो!

[8]
पल् नाळ् परविप् पणि चॆय्य, पात मलर्
ऎऩ् आकम् तुऩ्ऩवैत्त पॆरियोऩ्, ऎऴिल् चुटर् आय्,
कल् नार् उरित्तु, ऎऩ्ऩै आण्टुकॊण्टाऩ्; कऴल् इणैकळ्
पॊऩ् आऩवा पाटि पूवल्लि कॊय्यामो!

[9]
पेर् आचै आम् इन्तप् पिण्टम् अऱ, पॆरुन्तुऱैयाऩ्,
चीर् आर् तिरुवटि ऎऩ् तलैमेल् वैत्त पिराऩ्,
कार् आर् कटल् नञ्चै उण्टु उकन्त कापालि,
पोर् आर् पुरम् पाटि पूवल्लि कॊय्यामो!

[10]
पालुम्, अमुतमुम्, तेऩुटऩ्, आम् परा परम् आय्,
कोलम् कुळिर्न्तु, उळ्ळम् कॊण्ट पिराऩ् कुरै कऴल्कळ्
ञालम् परवुवार् नल् नॆऱि आम्; अन् नॆऱिये
पोलुम् पुकऴ् पाटि पूवल्लि कॊय्यामो!

[11]
वाऩवऩ्, माल्, अयऩ्, मऱ्‌ऱुम् उळ्ळ तेवर्कट्कुम्
कोऩ् अवऩ् आय् निऩ्ऱु, कूटल् इलाक् कुणक् कुऱियोऩ्
आऩ नॆटुम् कटल् आलालम् अमुतु चॆय्य,
पोऩकम् आऩवा पूवल्लि कॊय्यामो!

[12]
अऩ्ऱु, आल नीऴल् कीऴ् अरु मऱैकळ्, ताऩ् अरुळि,
नऩ्ऱु आक वाऩवर्, मा मुऩिवर्, नाळ्तोऱुम्,
निऩ्ऱु, आर एत्तुम् निऱै कऴलोऩ्, पुऩै कॊऩ्ऱैप्
पॊऩ् तातु पाटि, नाम् पूवल्लि कॊय्यामो!

[13]
पटम् आक, ऎऩ् उळ्ळे तऩ् इणैप् पोतु अवै अळित्तु, इङ्कु
इटम् आकक् कॊण्टिरुन्त, एकम्पम् मेय पिराऩ्,
तटम् आर् मतिल् तिल्लै अम्पलमे ताऩ् इटमा,
नटम् आटुमा पाटि पूवल्लि कॊय्यामो!

[14]
अङ्कि, अरुक्कऩ्, इरावणऩ्, अन्तकऩ्, कूऱ्‌ऱऩ्,
चॆम् कण् अरि, अयऩ्, इन्तिरऩुम्, चन्तिरऩुम्,
पङ्कम् इल् तक्कऩुम्, ऎच्चऩुम्, तम् परिचु अऴिय,
पॊङ्किय चीर् पाटि, नाम् पूवल्लि कॊय्यामो!

[15]
तिण् पोर् विटैयाऩ्, चिवपुरत्तार् पोर् एऱु,
मण्पाल्, मतुरैयिल् पिट्टु अमुतु चॆय्तरुळि,
तण्टाले पाण्टियऩ् तऩ्ऩैप् पणिकॊण्ट,
पुण् पाटल् पाटि, नाम् पूवल्लि कॊय्यामो!

[16]
मुऩ् आय माल् अयऩुम्, वाऩवरुम्, ताऩवरुम्,
पॊऩ् आर् तिरुवटि ताम् अऱियार्; पोऱ्‌ऱुवते?
ऎऩ् आकम् उळ् पुकुन्तु आण्टुकॊण्टाऩ् इलङ्कु अणियाम्
पल् नाकम् पाटि, नाम् पूवल्लि कॊय्यामो!

[17]
चीर् आर् तिरुवटित् तिण् चिलम्पु चिलम्पु ऒलिक्के
आरात आचै अतु आय्, अटियेऩ् अकम् मकिऴ,
तेर् आर्न्त वीतिप् पॆरुन्तुऱैयाऩ् तिरु नटम् चॆय्
पेराऩन्तम् पाटि पूवल्लि कॊय्यामो!

[18]
अत्ति उरित्तु, अतु पोर्त्तरुळुम् पॆरुन्तुऱैयाऩ्,
पित्त वटिवु कॊण्टु, इव् उलकिल् पिळ्ळैयुम् आय्,
मुत्ति मुऴु मुतल्, उत्तरकोचमङ्कै वळ्ळल्,
पुत्ति पुकुन्तवा पूवल्लि कॊय्यामो!

[19]
मा आर वेऱि मतुरैनकर् पुकुन्तरुळित्
तेवार्न्त कोलत् तिकऴप् पॆरुन्तुऱैयाऩ्
कोवाकि वन्तॆम्मैक् कुऱ्‌ऱेवल् कॊण्टरुळुम्
पूवार् कऴल्परविप् पूवल्लि कॊय्यामो

[20]

Back to Top
14 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुउन्तियार् - वळैन्ततु विल्लु   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/14 Thiruvundhiyaar.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.114 திருஉந்தியார்.mp3
वळैन्ततु विल्लु विळैन्ततु पूचल्
उळैन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒरुङ्कुटऩ् वॆन्तवा ऱुन्तीपऱ.

[1]
ईरम्पु कण्टिलम् एकम्पर् तङ्कैयिल्
ओरम्पे मुप्पुरम् उन्तीपऱ
ऒऩ्ऱुम् पॆरुमिकै उन्तीपऱ.

[2]
तच्चु विटुत्तलुम् तामटि यिट्टलुम्
अच्चु मुऱिन्ततॆऩ् ऱुन्तीपऱ
अऴिन्तऩ मुप्पुरम् उन्तीपऱ.

[3]
उय्यवल् लार्ऒरु मूवरैक् कावल्कॊण्टु
ऎय्यवल् लाऩुक्के उन्तीपऱ
इळमुलै पङ्कऩ् ऎऩ्ऱु उन्तीपऱ.

[4]
चाटिय वेळ्वि चरिन्तिटत् तेवर्कळ्
ओटिय वापाटि उन्तीपऱ
उरुत्तिर नातऩुक्कु उन्तीपऱ.

[5]
आवा तिरुमाल् अविप्पाकङ् कॊण्टऩ्ऱु
चावा तिरुन्ताऩॆऩ्ऱुन्तीपऱ
चतुर्मुकऩ् तातैयॆऩ् ऱुन्तीपऱ.

[6]
वॆय्यवऩ् अङ्कि विऴुङ्कत्तिरट्टिय
कैयैत् तऱित्ताऩॆऩ् ऱुन्तीपऱ
कलङ्किऱ्‌ऱु वेळ्वियॆऩ् ऱुन्तीपऱ.

[7]
पार्प्पति यैप्पकै चाऱ्‌ऱिय तक्कऩैप्
पार्प्पतॆऩ् ऩेयेटि उन्तीपऱ
पणैमुलै पाकऩुक् कुन्तीपऱ.

[8]
पुरन्तर ऩारॊरु पूङ्कुयि लाकि
मरन्तऩि लेऱिऩार् उन्तीपऱ
वाऩवर् कोऩॆऩ्ऱे उन्तीपऱ.

[9]
वॆञ्चिऩ वेळ्वि वियात्तिर ऩार्तलै
तुञ्चिऩ वापाटि उन्तीपऱ
तॊटर्न्त पिऱप्पऱ उन्तीपऱ.

[10]
आट्टिऩ् तलैयै वितिक्कुत् तलैयाकक्
कूट्टिय वापाटि उन्तीपऱ
कॊङ्कै कुलुङ्कनिऩ् ऱुन्तीपऱ.

[11]
उण्णप् पुकुन्त पकऩॊळित् तोटामे
कण्णैप् पऱित्तवा ऱुन्तीपऱ
करुक्कॆट नामॆल्लाम् उन्तीपऱ.

[12]
नामकळ् नाचि चिरम्पिर मऩ्पटच्
चोमऩ् मुकम् नॆरित् तुन्तीपऱ
तॊल्लै विऩैकॆट उन्तीपऱ.

[13]
नाऩ्मऱै योऩुमकत्तिय माऩ्पटप्
पोम्वऴि तेटुमा ऱुन्तीपऱ
पुरन्तरऩ् वेळ्वियि लुन्तीपऱ.

[14]
चूरिय ऩार्तॊण्टै वायिऩिऱ्‌ पऱ्‌कळै
वारि नॆरित्तवा ऱुन्तीपऱ
मयङ्किऱ्‌ऱु वेळ्वियॆऩ् ऱुन्तीपऱ.

[15]
तक्कऩा रऩ्ऱे तलैयिऴन् तार्तक्कऩ्
मक्कळैच् चूऴनिऩ् ऱुन्तीपऱ
मटिन्ततु वेळ्वियॆऩ् ऱुन्तीपऱ.

[16]
पालक ऩार्क्कऩ्ऱु पाऱ्‌कटल् ईन्तिट्ट
कोलच् चटैयऱ्‌के युन्तीपऱ
कुमरऩ्तऩ् तातैक्के उन्तीपऱ.

[17]
नल्ल मलरिऩ्मेल् नाऩ्मुक ऩार्तलै
ऒल्लै यरिन्ततॆऩ् ऱुन्तीपऱ
उकिराल् अरिन्ततॆऩ् ऱुन्तीपऱ.

[18]
तेरै निऱुत्ति मलैयॆटुत् ताऩ्चिरम्
ईरैन्तुम् इऱ्‌ऱवा ऱुन्तीपऱ
इरुपतुम् इऱ्‌ऱतॆऩ् ऱुन्तीपऱ.

[19]
एकाचमिट्ट इरुटिकळ् पोकामल्
आकाचङ्कावलॆऩ् ऱुन्तीपऱ
अतऱ्‌कप्पालुङ् कावलॆऩ् ऱुन्तीपऱ.

[20]

Back to Top
15 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुत्तेாळ् नोक्कम् - पूत्तारुम् पॊय्कैप्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/15 Thiruthonokkam Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/15 Thiruthol nokkam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.115. திருத்தோள் நோக்கம்.mp3
पूत्तु आरुम् पॊय्कैप् पुऩल् इतुवे, ऎऩक् करुति,
पेय्त्तेर् मुकक्क उऱुम् पेतै कुणम् आकामे,
तीर्त्ताय्; तिकऴ् तिल्लै अम्पलत्ते तिरु नटम् चॆय्
कूत्ता! उऩ् चेवटि कूटुम्वण्णम् तोळ् नोक्कम्!

[1]
ऎऩ्ऱुम् पिऱन्तु, इऱन्तु, आऴामे, आण्टुकॊण्टाऩ्;
कऩ्ऱाल् विळवु ऎऱिन्ताऩ्, पिरमऩ्, काण्पु अरिय
कुऩ्ऱात चीर्त् तिल्लै अम्पलवऩ्; कुणम् परवि,
तुऩ्ऱु आर् कुऴलिऩीर्! तोळ् नोक्कम् आटामो!

[2]
पॊरुळ् पऱ्‌ऱिच् चॆय्किऩ्ऱ पूचऩैकळ् पोल् विळङ्क,
चॆरुप्पु उऱ्‌ऱ चीर् अटि, वाय्क् कलचम्, ऊऩ् अमुतम्,
विरुप्पु उऱ्‌ऱु, वेटऩार् चेटु ऎऱिय मॆय् कुळिर्न्तु, अङ्कु,
अरुळ् पॆऱ्‌ऱु, निऩ्ऱवा तोळ् नोक्कम् आटामो!

[3]
कल् पोलुम् नॆञ्चम् कचिन्तु उरुक, करुणैयिऩाल्
निऱ्‌पाऩैप् पोल, ऎऩ् नॆञ्चिऩ् उळ्ळे पुकुन्तरुळि,
नल् पाल् पटुत्तु ऎऩ्ऩै, नाटु अऱियत् ताऩ् इङ्ङऩ्,
चॊल् पालतु आऩवा तोळ् नोक्कम् आटामो!

[4]
निलम्, नीर्, नॆरुप्पु, उयिर्, नीळ् विचुम्पु, निला, पकलोऩ्,
पुलऩ् आय मैन्तऩोटु, ऎण् वकैयाय्प् पुणर्न्तुनिऩ्ऱाऩ्;
उलकु एऴ् ऎऩ, तिचै पत्तु ऎऩ, ताऩ् ऒरुवऩुमे
पल आकि, निऩ्ऱवा तोळ् नोक्कम् आटामो!

[5]
पुत्तऩ् मुतल् आय पुल् अऱिविऩ् पल् चमयम्,
तम् तम् मतङ्कळिल् तट्टुळुप्पुप् पट्टु निऱ्‌क,
चित्तम् चिवम् आक्कि, चॆय्तऩवे तवम् आक्कुम्
अत्तऩ् करुणैयिऩाल् तोळ् नोक्कम् आटामो!

[6]
तीतु इल्लै माणि, चिव करुमम् चितैत्ताऩै,
चातियुम् वेतियऩ्, तातै तऩै, ताळ् इरण्टुम्
चेतिप्प, ईचऩ् तिरुवरुळाल् तेवर् तॊऴ,
पातकमे चोऱु पऱ्‌ऱिऩवा तोळ् नोक्कम्!

[7]
माऩम् अऴिन्तोम्; मति मऱन्तोम्; मङ्कैनल्लीर्!
वाऩम् तॊऴुम् तॆऩ्ऩऩ् वार् कऴले निऩैन्तु, अटियोम्,
आऩन्तक् कूत्तऩ् अरुळ् पॆऱिऩ्, नाम् अव्वणमे
आऩन्तम् आकि, निऩ्ऱु आटामो तोळ् नोक्कम्!

[8]
ऎण् उटै मूवर् इराक्कतर्कळ्, ऎरि पिऴैत्तु,
कण् नुतल् ऎन्तै कटैत्तलैमुऩ् निऩ्ऱतऩ् पिऩ्,
ऎण् इलि इन्तिरर्, ऎत्तऩैयो पिरमर्कळुम्,
मण्मिचै माल् पलर्, माण्टऩर्; काण् तोळ् नोक्कम्!

[9]
पङ्कयम् आयिरम् पूविऩिल्, ओर् पूक् कुऱैय,
तम् कण् इटन्तु, अरऩ् चेवटिमेल् चात्तलुमे,
चङ्करऩ्, ऎम् पिराऩ्, चक्करम् माऱ्‌कु अरुळिय आऱु,
ऎङ्कुम् परवि, नाम् तोळ् नोक्कम् आटामो!

[10]
कामऩ् उटल्; उयिर्, कालऩ्; पल्, काय् कतिरोऩ्;
ना मकळ् नाचि; चिरम्, पिरमऩ्; करम्, ऎरियै;
चोमऩ् कलै; तलै तक्कऩैयुम्, ऎच्चऩैयुम्;
तूय्मैकळ् चॆय्तवा तोळ् नोक्कम् आटामो!

[11]
पिरमऩ्, अरि, ऎऩ्ऱ इरुवरुम्, तम् पेतैमैयाल्
परमम्, याम् परमम्' ऎऩ्ऱवर्कळ् पतैप्पु ऒटुङ्क,
अरऩार्, अऴल् उरु आय्, अङ्के, अळवु इऱन्तु,
परम् आकि, निऩ्ऱवा तोळ् नोक्कम् आटामो!

[12]
एऴैत् तॊऴुम्पऩेऩ्, ऎत्तऩैयो कालम् ऎल्लाम्,
पाऴुक्कु इऱैत्तेऩ्, परम्परऩैप् पणियाते;
ऊऴि मुतल्, चिन्तात नल् मणि, वन्तु, ऎऩ् पिऱवित्
ताऴैप् पऱित्तवा तोळ् नोक्कम् आटामो!

[13]
उरै माण्ट उळ् ऒळि उत्तमऩ् वन्तु, उळम् पुकलुम्,
करै माण्ट कामप् पॆरुम् कटलैक् कटत्तलुमे,
इरै माण्ट इन्तिरियप् पऱवै इरिन्तु ओट,
तुरै माण्टवा पाटि तोळ् नोक्कम् आटामो!
. तिरुप्पॊऩ् ऊचल्

[14]

Back to Top
16 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुप्पॊऩ्ऩूचल् - चीरार् पवळङ्काल्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/16 Thiruponnusal Thiruvasagam.mp3
चीर् आर् पवळम् काल्, मुत्तम् कयिऱु, आक;
एर् आरुम् पॊऩ् पलकै एऱि, इऩितु अमर्न्तु;
नारायणऩ् अऱिया नाळ् मलर्त् ताळ्, नाय् अटियेऱ्‌कु
ऊर् आकत् तन्तरुळुम् उत्तरकोचमङ्कै
आरा अमुतिऩ् अरुळ् ताळ् इणै पाटि,
पोर् आर् वेल् कण् मटवीर्! पॊऩ् ऊचल् आटामो.

[1]
मूऩ्ऱु, अङ्कु, इलङ्कु नयऩत्तऩ्, मूवात
वाऩ् तङ्कु तेवर्कळुम्, काणा मलर् अटिकळ्,
तेऩ् तङ्कि, तित्तित्तु, अमुतु ऊऱि, ताऩ् तॆळिन्तु, अङ्कु,
ऊऩ् तङ्किनिऩ्ऱु, उरुक्कुम् उत्तरकोचमङ्कैक्
कोऩ् तङ्कु इटैमरुतु पाटि, कुल मञ्ञै
पोऩ्ऱु, अङ्कु, अऩ नटैयीर्! पॊऩ् ऊचल् आटामो.

[2]
मुऩ्, ईऱुम्, आतियुम् इल्लाऩ्; मुऩिवर् कुऴाम्,
पल् नूऱु कोटि इमैयोर्कळ्, ताम् निऱ्‌प,
तऩ् नीऱु ऎऩक्कु अरुळि, तऩ् करुणै वॆळ्ळत्तु
मऩ् ऊऱ, मऩ्ऩुम् मणि उत्तरकोचमङ्कै
मिऩ् एऱुम् माट वियल् माळिकै पाटि,
पॊऩ् एऱु पूण् मुलैयीर्! पॊऩ् ऊचल् आटामो.

[3]
नञ्चु अमर् कण्टत्तऩ्; अण्टत्तवर् नातऩ्;
मञ्चु तोय् माट, मणि उत्तरकोचमङ्कै
अम् चॊलाळ् तऩ्ऩोटुम् कूटि, अटियवर्कळ्
नॆञ्चुळे निऩ्ऱु, अमुतम् ऊऱि, करुणै चॆय्तु,
तुञ्चल्, पिऱप्पु अऱुप्पाऩ्; तूय पुकऴ् पाटि,
पुञ्चम् आर् वॆळ् वळैयीर्! पॊऩ् ऊचल् आटामो.

[4]
आणோ, अलियो, अरिवैयो, ऎऩ्ऱु इरुवर्
काणाक् कटवुळ्; करुणैयिऩाल्, तेवर् कुऴाम्
नाणामे उय्य, आट्कॊण्टरुळि, नञ्चु तऩै
ऊण् आक उण्टरुळुम् उत्तरकोचमङ्कैक्
कोण् आर् पिऱैच् चॆऩ्ऩिक् कूत्तऩ्; कुणम् परवि,
पूण् आर् वऩ मुलैयीर्! पॊऩ् ऊचल् आटामो.

[5]
मातु आटु पाकत्तऩ्; उत्तरकोचमङ्कैत्
तातु आटु कॊऩ्ऱैच् चटैयाऩ्; अटियारुळ्
कोताट्टि नायेऩै आट्कॊण्टु, ऎऩ् तॊल् पिऱवित्
तीतु ओटावण्णम् तिकऴ, पिऱप्पु अऱुप्पाऩ्;
कातु आटु कुण्टलङ्कळ् पाटि, कचिन्तु अऩ्पाल्,
पोतु आटु पूण् मुलैयीर्! पॊऩ् ऊचल् आटामो.

[6]
उऩ्ऩऱ्‌कु अरिय तिरु उत्तरकोचमङ्कै
मऩ्ऩिप् पॊलिन्तु इरुन्त, मा मऱैयोऩ् तऩ् पुकऴे
पऩ्ऩिप् पणिन्तु इऱैञ्च, पावङ्कळ् पऱ्‌ऱु अऱुप्पाऩ्;
अऩ्ऩत्तिऩ् मेल् एऱि आटुम् अणि मयिल् पोल्
ऎऩ् अत्तऩ्; ऎऩ्ऩैयुम् आट्कॊण्टाऩ्; ऎऴिल् पाटि,
पॊऩ् ऒत्त पूण् मुलैयीर्! पॊऩ् ऊचल् आटामो.

[7]
कोल वरैक् कुटुमि वन्तु, कुवलयत्तुच्
चाल अमुतु उण्टु, ताऴ् कटलिऩ् मीतु ऎऴुन्तु,
ञालम् मिक, परि मेऱ्‌कॊण्टु, नमै आण्टाऩ्;
चीलम् तिकऴुम् तिरु उत्तरकोचमङ्कै,
मालुक्कु अरियाऩै वाय् आर नाम् पाटि,
पूलित्तु, अकम् कुऴैन्तु पॊऩ् ऊचल् आटामो.

[8]
तॆङ्कु उलवु चोलैत् तिरु उत्तरकोचमङ्कै
तङ्कु, उलवु चोतित् तऩि उरुवम् वन्तरुळि,
ऎङ्कळ् पिऱप्पु अऱुत्तिट्टु, ऎम् तरमुम् आट्कॊळ्वाऩ्:
पङ्कु उलवु कोतैयुम्, ताऩुम्, पणि कॊण्ट
कॊङ्कु उलवु कॊऩ्ऱैच् चटैयाऩ् कुणम् परवि,
पॊङ्कु उलवु पूण् मुलैयीर्! पॊऩ् ऊचल् आटामो.

[9]

Back to Top
17 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     अऩ्ऩैप् पत्तु - वेत मॊऴियर्वॆण्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/17 Annaipatthu Thiruvasagam.mp3
वेत मॊऴियर्, वॆळ् नीऱ्‌ऱर्, चॆम् मेऩियर्,
नातप् पऱैयिऩर्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्,
नातप् पऱैयिऩर् नाऩ्मुकऩ्, मालुक्कुम्,
नातर्, इन् नातऩार्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.

[1]
कण् अञ्चऩत्तर्, करुणैक् कटलिऩर्,
उळ् निऩ्ऱु उरुक्कुवर्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्,
उळ् निऩ्ऱु उरुक्कि, उलप्पु इला आऩन्तक्
कण्णीर् तरुवराल्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.

[2]
नित्त मणाळर्, निरम्प अऴकियर्,
चित्तत्तु इरुप्पराल्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.
चित्तत्तु इरुप्पवर् तॆऩ्ऩऩ् पॆरुन्तुऱै
अत्तर्, आऩन्तराल्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.

[3]
आटु अरप् पूण्, उटैत् तोल्, पॊटिप् पूचिऱ्‌ऱु ओर्
वेटम् इरुन्त आऱु; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.
वेटम् इरुन्तवा, कण्टु कण्टु, ऎऩ् उळ्ळम्
वाटुम्; इतु ऎऩ्ऩे! अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.

[4]
नीण्ट करत्तर्, नॆऱितरु कुञ्चियर्,
पाण्टि नल् नाटराल्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.
पाण्टि नल् नाटर् परन्तु ऎऴु चिन्तैयै
आण्टु अऩ्पु चॆय्वराल्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.

[5]
उऩ्ऩऱ्‌कु अरिय चीर् उत्तरमङ्कैयर्
मऩ्ऩुवतु ऎऩ् नॆञ्चिल्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.
मऩ्ऩुवतु ऎऩ् नॆञ्चिल्; माल्, अयऩ्, काण्किलार्;
ऎऩ्ऩ अतिचयम्! अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.

[6]
वॆळ्ळैक् कलिङ्कत्तर्, वॆण् तिरुमुण्टत्तर्
पळ्ळिक् कुप्पायत्तर्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.
पळ्ळिक् कुप्पायत्तर् पाय् परि मेऱ्‌कॊण्टु, ऎऩ्
उळ्ळम् कवर्वराल्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.

[7]
ताळि अऱुकिऩर्, चन्तऩच् चान्तिऩर्,
आळ् ऎम्मै आळ्वराल्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.
आळ् ऎम्मै आळुम् अटिकळार् तम् कैयिल्,
ताळम् इरुन्त आऱु; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.

[8]
तैयल् ओर् पङ्किऩर्, तापत वेटत्तर्,
ऐयम् पुकुवराल्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.
ऐयम् पुकुन्तु अवर् पोतलुम्, ऎऩ् उळ्ळम्
नैयुम्; इतु ऎऩ्ऩे! अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.

[9]
कॊऩ्ऱै, मतियमुम्, कूविळम्, मत्तमुम्,
तुऩ्ऱिय चॆऩ्ऩियर्; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.
तुऩ्ऱिय चॆऩ्ऩियिऩ् मत्तम् उऩ्मत्तमे,
इऩ्ऱु, ऎऩक्कु आऩ आऱु; अऩ्ऩे! ऎऩ्ऩुम्.

[10]

Back to Top
18 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     कुयिऱ्‌पत्तु - कीत मिऩिय कुयिले   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/18 Kuilpatthu Thiruvasagam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.118. குயிற்பத்து.mp3
कीतम् इऩिय कुयिले! केट्टियेल्, ऎङ्कळ् पॆरुमाऩ्
पातम् इरण्टुम् विऩविऩ्, पाताळम् एऴिऩुक्कु अप्पाल्;
चोति मणि मुटि चॊल्लिऩ्, चॊल् इऱन्तु निऩ्ऱ तॊऩ्मै
आति कुणम् ऒऩ्ऱुम् इल्लाऩ्; अन्तम् इलाऩ्; वरक् कूवाय्!

[1]
एर् तरुम् एऴ् उलकु एत्त, ऎव् उरुवुम् तऩ् उरु आय्,
आर्कलि चूऴ् तॆऩ् इलङ्कै, अऴकु अमर् वण्टोतरिक्कु,
पेर् अरुळ् इऩ्पम् अळित्त पॆरुन्तुऱै मेय पिराऩै;
चीरिय वायाल्, कुयिले! तॆऩ् पाण्टि नाटऩै; कूवाय्!

[2]
नील उरुविऩ् कुयिले! नीळ् मणि माटम् निलावुम्
कोल अऴकिऩ् तिकऴुम् कॊटि मङ्कै उळ्ळुऱै कोयिल्,
चीलम् पॆरितुम् इऩिय तिरु उत्तरकोचमङ्कै,
ञालम् विळङ्क इरुन्त नायकऩै, वरक् कूवाय्!

[3]
तेऩ् पऴच् चोलै पयिलुम् चिऱु कुयिले! इतु केळ् नी,
वाऩ् पऴित्तु, इम् मण् पुकुन्तु, मऩितरै आट्कॊण्ट वळ्ळल्;
ऊऩ् पऴित्तु, उळ्ळम् पुकुन्तु, ऎऩ् उणर्वु अतु आय ऒरुत्तऩ्;
माऩ् पऴित्तु आण्ट मॆऩ् नोक्कि मणाळऩै; नी वरक् कूवाय्!

[4]
चुन्तरत्तु इऩ्पक् कुयिले! चूऴ् चुटर् ञायिऱु पोल,
अन्तरत्ते निऩ्ऱु इऴिन्तु, इङ्कु, अटियवर् आचै अऱुप्पाऩ्;
मुन्तुम्, नटुवुम्, मुटिवुम्, आकिय मूवर् अऱियाच्
चिन्तुरच् चेवटियाऩै; चेवकऩै; वरक् कूवाय्!

[5]
इऩ्पम् तरुवऩ्; कुयिले! एऴ् उलकुम् मुऴुतु आळि;
अऩ्पऩ्; अमुतु अळित्तु ऊऱुम् आऩन्तऩ्; वाऩ् वन्त तेवऩ्;
नऩ् पॊऩ् मणिच् चुवटु ऒत्त नल् परिमेल् वरुवाऩै;
कॊम्पिऩ् मिऴऱ्‌ऱुम् कुयिले! कोकऴि नातऩै; कूवाय्!

[6]
उऩ्ऩै उकप्पऩ्; कुयिले! उऩ् तुणैत् तोऴियुम् आवऩ्,
पॊऩ्ऩै अऴित्त नल् मेऩिप् पुकऴिऩ् तिकऴुम् अऴकऩ्,
मऩ्ऩऩ्, परिमिचै वन्त वळ्ळल्, पॆरुन्तुऱै मेय
तॆऩ्ऩवऩ्, चेरलऩ्, चोऴऩ्, चीर्प् पुयङ्कऩ्, वरक् कूवाय्!

[7]
वा, इङ्के, नी, कुयिल् पिळ्ळाय्! मालॊटु नाऩ्मुकऩ् तेटि,
ओवि, अवर् उऩ्ऩिनिऱ्‌प, ऒण् तऴल् विण् पिळन्तु ओङ्कि,
मेवि, अऩ्ऱु, अण्टम् कटन्तु, विरि चुटर् आय्, निऩ्ऱ मॆय्यऩ्;
तावि वरुम् परिप् पाकऩ्; ताऴ् चटैयोऩ्; वरक् कूवाय्!

[8]
कार् उटैप् पॊऩ् तिकऴ् मेऩि, कटि पॊऴिल् वाऴुम्, कुयिले!
चीर् उटैच् चॆम् कमलत्तिल् तिकऴ् उरु आकिय चॆल्वऩ्;
पारिटैप् पातङ्कळ् काट्टि, पाचम् अऱुत्तु, ऎऩै आण्ट
आर् उटै अम् पॊऩिऩ् मेऩि अमुतिऩै; नी, वरक् कूवाय्!

[9]
कॊन्तु अणवुम् पॊऴिल् चोलैक् कूम् कुयिले! इतु केळ् नी;
अन्तणऩ् आकि वन्तु, इङ्के, अऴकिय चेवटि काट्टि,
ऎम् तमर् आम् इवऩ्' ऎऩ्ऱु इङ्कु ऎऩ्ऩैयुम् आट्कॊण्टरुळुम्,
चॆम् तऴल् पोल् तिरुमेऩित् तेवर् पिराऩ्, वरक् कूवाय्!

[10]

Back to Top
19 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुत्तचाङ्कम् - एरार् इळङ्किळिये   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/19 Thiruchathagam Thiruvasagam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.119. திருத்தசாங்கம்.mp3
एर् आर् इळम् किळिये! ऎङ्कळ् पॆरुन्तुऱैक् कोऩ्
चीर् आर् तिरु नामम् तेर्न्तु उरैयाय् आरूरऩ्,
चॆम् पॆरुमाऩ्,' वॆळ् मलराऩ्, पाल् कटलाऩ्, चॆप्पुव पोल्,
ऎम् पॆरुमाऩ्, तेवर् पिराऩ्,' ऎऩ्ऱु.

[1]
एतम् इला इऩ् चॊल् मरकतमे! एऴ् पॊऴिऱ्‌कुम्
नातऩ्, नमै आळुटैयाऩ्, नाटु उरैयाय् कातलर्क्कु
अऩ्पु आण्टु, मीळा अरुळ् पुरिवाऩ् नाटु, ऎऩ्ऱुम्,
तॆऩ् पाण्टि नाटे, तॆळि.

[2]
तातु आटु पूञ्चोलैत् तत्ताय्! नमै आळुम्
मातु आटुम् पाकत्तऩ् वाऴ् पति ऎऩ्? कोताट्टिप्
पत्तर् ऎल्लाम् पार्मेल्, चिवपुरम्पोल्, कॊण्टाटुम्
उत्तरकोचमङ्कै ऊर्.

[3]
चॆय्य वाय्प् पैम् चिऱकिऩ् चॆल्वी! नम् चिन्तै चेर्
ऐयऩ्, पॆरुन्तुऱैयाऩ्, आऱु उरैयाय् तैयलाय्!
वाऩ् वन्त चिन्तै मलम् कऴुव वन्तु, इऴियुम्
आऩन्तम् काण्, उटैयाऩ् आऱु.

[4]
किञ्चुक वाय् अम् चुकमे! केटु इल् पॆरुन्तुऱैक् कोऩ्
मञ्चु मरुवु मलै पकराय् नॆञ्चत्तु
इरुळ् अकल वाळ् वीचि, इऩ्पु अमरुम् मुत्ति
अरुळुम् मलै ऎऩ्पतु काण्, आय्न्तु.

[5]
इप् पाटे वन्तु, इयम्पु; कूटु पुकल् ऎऩ्? किळिये!
ऒप्पु आटाच् चीर् उटैयाऩ् ऊर्वतु ऎऩ्ऩे? ऎप्पोतुम्
तेऩ् पुरैयुम् चिन्तैयर् आय्, तॆय्वप् पण् एत्तु इचैप्प,
वाऩ् पुरवि ऊरुम्, मकिऴ्न्तु.

[6]
कोल् तेऩ् मॊऴिक् किळ्ळाय्! कोतु इल् पॆरुन्तुऱैक् कोऩ्,
माऱ्‌ऱारै वॆल्लुम् पटै पकराय् एऱ्‌ऱार्
अऴुक्कु अटैया नॆञ्चु उरुक, मुम् मलङ्कळ् पायुम्
कऴुक्कटै काण्, कैक्कॊळ् पटै.

[7]
इऩ् पाल् मॊऴिक् किळ्ळाय्! ऎङ्कळ् पॆरुन्तुऱैक् कोऩ्
मुऩ्पाल् मुऴङ्कुम् मुरचु इयम्पाय् अऩ्पाल्,
पिऱविप् पकै कलङ्क, पेरिऩ्पत्तु ओङ्कुम्,
परु मिक्क नातप् पऱै.

[8]
आय मॊऴिक् किळ्ळाय्! अळ्ळूऱुम् अऩ्पर्पाल्
मेय पॆरुन्तुऱैयाऩ् मॆय्त् तार् ऎऩ्? तीय विऩै
नाळुम् अणुकावण्णम् नायेऩै आळुटैयाऩ्,
ताळि अऱुकु आम्, उवन्त तार्.

[9]
चोलैप् पचुम् किळिये! तू नीर्प् पॆरुन्तुऱैक् कोऩ्
कोलम् पॊलियुम् कॊटि कूऱाय् चालवुम्
एतिलार् तुण् ऎऩ्ऩ, मेल् विळङ्कि, एर् काट्टुम्
कोतु इला एऱु आम्, कॊटि.

[10]

Back to Top
20 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुप्पळ्ळियॆऴुच्चि - पोऱ्‌ऱियॆऩ् वाऴ्मुत   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/20 Thirupalliyelluchi Thiruvasagam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.120. திருப்பள்ளியெழுச்சி.mp3
पोऱ्‌ऱि! ऎऩ् वाऴ् मुतल् आकिय पॊरुळे! पुलर्न्ततु; पूम् कऴऱ्‌कु इणै तुणैमलर् कॊण्टु
एऱ्‌ऱि, निऩ् तिरुमुकत्तु ऎमक्कु अरुळ् मलरुम् ऎऴिल् नकै कण्टु, निऩ् तिरुवटितॊऴुकोम्
चेऱ्‌ऱु इतऴ्क् कमलङ्कळ् मलरुम् तण् वयल् चूऴ् तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैचिवपॆरुमाऩे!
एऱ्‌ऱु उयर् कॊटि उटैयाय्! ऎमै उटैयाय्! ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[1]
अरुणऩ्, इन्तिरऩ् तिचै अणुकिऩऩ्; इरुळ् पोय् अकऩ्ऱतु; उतयम् निऩ् मलर्त्तिरुमुकत्तिऩ्
करुणैयिऩ् चूरियऩ् ऎऴ ऎऴ, नयऩक् कटि मलर् मलर, मऱ्‌ऱु अण्णल् अम्कण् आम्
तिरळ् निरै अऱुपतम् मुरल्वऩ; इवै ओर् तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैचिवपॆरुमाऩे!
अरुळ् निति तर वरुम् आऩन्त मलैये! अलै कटले! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[2]
कूविऩ पूम् कुयिल्; कूविऩ कोऴि; कुरुकुकळ् इयम्पिऩ; इयम्पिऩ चङ्कम्;
ओविऩ तारकै ऒळि; ऒळि उतयत्तु ऒरुप्पटुकिऩ्ऱतु विरुप्पॊटु, नमक्कु.
तेव! नल् चॆऱि कऴल् ताळ् इणै काट्टाय्! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवपॆरुमाऩे!
यावरुम् अऱिवु अरियाय्! ऎमक्कु ऎळियाय्! ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[3]
इऩ् इचै वीणैयर्, याऴिऩर्, ऒरुपाल्; इरुक्कॊटु तोत्तिरम् इयम्पिऩर्, ऒरुपाल्;
तुऩ्ऩिय पिणै मलर्क् कैयिऩर्, ऒरुपाल्; तॊऴुकैयर्, अऴुकैयर्,तुवळ्कैयर्, ऒरुपाल्;
चॆऩ्ऩियिल् अञ्चलि कूप्पिऩर्, ऒरुपाल्. तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवपॆरुमाऩे!
ऎऩ्ऩैयुम् आण्टुकॊण्टु, इऩ् अरुळ् पुरियुम् ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[4]
पूतङ्कळ्तोऱुम् निऩ्ऱाय्' ऎऩिऩ्, अल्लाल्, पोक्कु इलऩ्, वरवु इलऩ्,' ऎऩ,निऩैप् पुलवोर्
कीतङ्कळ् पाटुतल्, आटुतल्, अल्लाल्, केट्टु अऱियोम्, उऩैक् कण्टु अऱिवारै.
चीतम् कॊळ् वयल् तिरुप्पॆरुन्तुऱै मऩ्ऩा! चिन्तऩैक्कुम् अरियाय्! ऎङ्कळ् मुऩ्वन्तु,
एतङ्कळ् अऱुत्तु, ऎम्मै आण्टु, अरुळ्पुरियुम् ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[5]
पप्पु अऱ वीट्टु इरुन्तु उणरुम् निऩ् अटियार्, पन्तऩै वन्तु अऱुत्तार्; अवर्पलरुम्,
मैप्पु उऱु कण्णियर्, माऩिटत्तु इयल्पिऩ् वणङ्कुकिऩ्ऱार्. अणङ्किऩ् मणवाळा!
चॆप्पु उऱु कमलङ्कळ् मलरुम् तण् वयल् चूऴ् तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैचिवपॆरुमाऩे!
इप् पिऱप्पु अऱुत्तु, ऎमै आण्टु, अरुळ्पुरियुम् ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[6]
अतु, पऴच् चुवै ऎऩ, अमुतु ऎऩ; अऱितऱ्‌कु अरितु ऎऩ, ऎळितु ऎऩ; अमररुम्अऱियार्.
इतु अवऩ् तिरुउरु; इवऩ्, अवऩ्; ऎऩवे ऎङ्कळै आण्टुकॊण्टु, इङ्कु ऎऴुन्तरुळुम्,
मतु वळर् पॊऴिल् तिरु उत्तरकोच मङ्कै उळ्ळाय्! तिरुप्पॆरुन्तुऱै मऩ्ऩा!
ऎतु ऎमैप् पणि कॊळुम् आऱु? अतु केट्पोम्: ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[7]
मुन्तिय मुतल्, नटु, इऱुतियुम्, आऩाय्; मूवरुम् अऱिकिलर्; यावर् मऱ्‌ऱुअऱिवार्?
पन्तु अणै विरलियुम्, नीयुम्, निऩ् अटियार् पऴम् कुटिल्तॊऱुम् ऎऴुन्तरुळियपरऩे!
चॆम् तऴल् पुरै तिरुमेऩियुम् काट्टि, तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै कोयिलुम् काट्टि,
अन्तणऩ् आवतुम् काट्टि, वन्तु आण्टाय्! आर् अमुते! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[8]
विण्णकत् तेवरुम् नण्णवुम् माट्टा विऴुप् पॊरुळे! उऩ् तॊऴुप्पु अटियोङ्कळ्,
मण्णकत्ते वन्तु, वाऴच् चॆय्ताऩे! वण् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयाय्! वऴि अटियोम्
कण् अकत्ते निऩ्ऱु, कळितरु तेऩे! कटल् अमुते! करुम्पे! विरुम्पु अटियार्
ऎण् अकत्ताय्! उलकुक्कु उयिर् आऩाय्! ऎम्पॆरुमाऩ्! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[9]
पुवऩियिल् पोय्प् पिऱवामैयिऩ्, नाळ् नाम् पोक्कुकिऩ्ऱोम् अवमे; इन्तप् पूमि,
चिवऩ् उय्यक् कॊळ्किऩ्ऱ आऱु' ऎऩ्ऱु नोक्कि, तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैवाय्! तिरुमाल्आम्
अवऩ् विरुप्पु ऎय्तवुम्, मलरवऩ् आचैप् पटवुम्, निऩ् अलर्न्त मॆय्क्करुणैयुम्, नीयुम्,
अवऩियिल् पुकुन्तु, ऎमै आट्कॊळ्ळ वल्लाय्! आर् अमुते! पळ्ळि ऎऴुन्तरुळाये!

[10]

Back to Top
21 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     कोयिल् मूत्त तिरुप्पतिकम् - उटैयाळ् उऩ्तऩ्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/21 Koilmutha Thirupathigam Thiruvasagam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.121. கோயில் மூத்த திருப்பதிகம்.mp3
उटैयाळ्, उऩ् तऩ् नटुवु, इरुक्कुम्; उटैयाळ् नटुवुळ्, नी इरुत्ति;
अटियेऩ् नटुवुळ्, इरुवीरुम् इरुप्पताऩाल्, अटियेऩ्, उऩ्
अटियार् नटुवुळ् इरुक्कुम् अरुळैप् पुरियाय् पॊऩ्ऩम्पलत्तु ऎम्
मुटिया मुतले! ऎऩ् करुत्तु मुटियुम्वण्णम्, मुऩ् निऩ्ऱे!

[1]
मुऩ् निऩ्ऱु आण्टाय्, ऎऩै मुऩ्ऩम्; याऩुम्, अतुवे मुयल्वु उऱ्‌ऱु,
पिऩ् निऩ्ऱु, एवल् चॆय्किऩ्ऱेऩ्; पिऱ्‌पट्टु ऒऴिन्तेऩ्; पॆम्माऩे!
ऎऩ्?' ऎऩ्ऱु, अरुळ् इवर निऩ्ऱु, पोन्तिटु' ऎऩ्ऩाविटिल्, अटियार्,
उऩ् निऩ्ऱु, इवऩ् आर्' ऎऩ्ऩारो? पॊऩ्ऩम्पलक् कूत्तु उकन्ताऩे!

[2]
उकन्ताऩे! अऩ्पु उटै अटिमैक्कु; उरुका उळ्ळत्तु उणर्वु इलियेऩ्,
चकम् ताऩ् अऱिय मुऱैयिट्टाल्, तक्क आऱु अऩ्ऱु' ऎऩ्ऩारो?
मकम् ताऩ् चॆय्तु वऴि वन्तार् वाऴ, वाऴ्न्ताय्; अटियेऱ्‌कु उऩ्
मुकम् ताऩ् ताराविटिऩ्, मुटिवेऩ्; पॊऩ्ऩम्पलत्तु ऎम् मुऴु मुतले!

[3]
मुऴु मुतले! ऐम् पुलऩुक्कुम्, मूवर्क्कुम्, ऎऩ् तऩक्कुम्,
वऴि मुतले! निऩ् पऴ अटियार् तिरळ्, वाऩ्, कुऴुमिक्
कॆऴु मुतले! अरुळ् तन्तु इरुक्क इरङ्कुम् कॊल्लो?' ऎऩ्ऱु
अऴुम् अतुवे अऩ्ऱि, मऱ्‌ऱु ऎऩ् चॆय्केऩ्? पॊऩ्ऩम्पलत्तु अरैचे!

[4]
अरैचे! पॊऩ्ऩम्पलत्तु आटुम् अमुते!' ऎऩ्ऱु उऩ् अरुळ् नोक्कि,
इरै तेर् कॊक्कु ऒत्तु, इरवु पकल्, एचऱ्‌ऱु इरुन्ते, वेचऱ्‌ऱेऩ्;
करै चेर् अटियार् कळि चिऱप्प, काट्चि कॊटुत्तु, उऩ् अटियेऩ्पाल्,
पिरै चेर् पालिऩ् नॆय् पोल, पेचातु इरुन्ताल्, एचारो?

[5]
एचा निऱ्‌पर्, ऎऩ्ऩै; उऩक्कु अटियाऩ् ऎऩ्ऱु, पिऱर् ऎल्लाम्
पेचा निऱ्‌पर्; याऩ् ताऩुम् पेणा निऱ्‌पेऩ्, निऩ् अरुळे;
तेचा! नेचर् चूऴ्न्तु इरुक्कुम् तिरुवोलक्कम् चेविक्क,
ईचा! पॊऩ्ऩम्पलत्तु आटुम् ऎन्ताय्! इऩित्ताऩ् इरङ्काये!

[6]
इरङ्कुम् नमक्कु अम्पलक् कूत्तऩ्' ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु, एमान्तिरुप्पेऩै,
अरुम् कऱ्‌पऩै कऱ्‌पित्तु, आण्टाय्; आळ्वार् इलि माटु आवेऩो?
नॆरुङ्कुम् अटियार्कळुम्, नीयुम्, निऩ्ऱु, निलावि, विळैयाटुम्
मरुङ्के चार्न्तु, वर, ऎङ्कळ् वाऴ्वे, वा' ऎऩ्ऱु अरुळाये!

[7]
अरुळातु ऒऴिन्ताल्, अटियेऩै, अञ्चेल्' ऎऩ्पार् आर्, इङ्कु?
पॊरुळा, ऎऩ्ऩैप् पुकुन्तु, आण्ट पॊऩ्ऩे! पॊऩ्ऩम्पलक् कूत्ता!
मरुळ् आर् मऩत्तोटु, उऩैप् पिरिन्तु, वरुन्तुवेऩै, वा' ऎऩ्ऱु, उऩ्
तॆरुळ् आर् कूट्टम् काट्टायेल्, चॆत्ते पोऩाल्, चिरियारो?

[8]
चिरिप्पार्; कळिप्पार्; तेऩिप्पार्; तिरण्टु, तिरण्टु, उऩ् तिरुवार्त्तै
विरिप्पार्; केट्पार्; मॆच्चुवार्; वॆव्वेऱु इरुन्तु, उऩ् तिरुनामम्
तरिप्पार्; पॊऩ्ऩम्पलत्तु आटुम् तलैवा' ऎऩ्पार्; अवर् मुऩ्ऩे
नरिप्पु आय्, नायेऩ् इरुप्पेऩो? नम्पि! इऩित्ताऩ् नल्काये!

[9]
नल्कातु ऒऴियाऩ् नमक्कु' ऎऩ्ऱु, उऩ् नामाम् पितऱ्‌ऱि, नयऩ नीर्
मल्का, वाऴ्त्ता, वाय् कुऴऱा, वणङ्का, मऩत्ताल् निऩैन्तु उरुकि,
पल्काल् उऩ्ऩैप् पावित्तु, परवि, पॊऩ्ऩम्पलम्' ऎऩ्ऱे
ऒल्का निऱ्‌कुम् उयिर्क्कु इरङ्कि, अरुळाय्! ऎऩ्ऩै उटैयाऩे!

[10]

Back to Top
22 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     कोयिल् तिरुप्पतिकम् - माऱिनिऩ्ऱॆऩ्ऩै   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/22 Koil thirupathigam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.122. கோயில் திருப்பதிகம்.mp3
माऱि निऩ्ऱु, ऎऩ्ऩै मयक्किटुम् वञ्चप् पुलऩ् ऐन्तिऩ् वऴि अटैत्तु; अमुते
ऊऱि निऩ्ऱु; ऎऩ् उळ् ऎऴु परञ्चोति! उळ्ळवा काण वन्तरुळाय्:
तेऱलिऩ् तॆळिवे! चिवपॆरुमाऩे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
ईऱु इलाप् पतङ्कळ् यावैयुम् कटन्त इऩ्पमे! ऎऩ्ऩुटै अऩ्पे!

[1]
अऩ्पिऩाल्, अटियेऩ् आवियोटु, आक्कै, आऩन्तमाय्क् कचिन्तु उरुक,
ऎऩ् परम् अल्ला, इऩ् अरुळ् तन्ताय्; याऩ्, इतऱ्‌कु इलऩ् ऒर् कैम्माऱु:
मुऩ्पुम् आय्, पिऩ्पुम्, मुऴुतुम्, आय्, परन्त मुत्तऩे! मुटिवु इला मुतले!
तॆऩ् पॆरुन्तुऱैयाय्! चिवपॆरुमाऩे! चीर् उटैच् चिवपुरत्तु अरचे!

[2]
अरैचऩे! अऩ्पर्क्कु; अटियऩेऩ् उटैय अप्पऩे! आवियोटु आक्कै
पुरै पुरै कऩियप् पुकुन्तुनिऩ्ऱु, उरुक्कि, पॊय् इरुळ् कटिन्त मॆय्च् चुटरे!
तिरै पॊरा मऩ्ऩुम्, अमुतत् तॆण् कटले! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
उरै, उणर्वु, इऱन्तुनिऩ्ऱु, उणर्वतु ओर् उणर्वे! याऩ्, उऩ्ऩै उरैक्कुम् आऱु,उणर्त्ते.

[3]
उणर्न्त मा मुऩिवर्, उम्परोटु, ऒऴिन्तार् उणर्वुक्कुम्, तॆरिवु अरुम् पॊरुळे!
इणङ्कु इलि! ऎल्ला उयिर्कट्कुम् उयिरे! ऎऩैप् पिऱप्पु अऱुक्कुम् ऎम् मरुन्ते!
तिणिन्ततु ओर् इरुळिल्, तॆळिन्त तू ऒळिये! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
कुणङ्कळ् ताम् इल्ला इऩ्पमे! उऩ्ऩैक् कुऱुकिऩेऱ्‌कु इऩि ऎऩ्ऩ कुऱैये?

[4]
कुऱैवु इला निऱैवे! कोतु इला अमुते! ईऱु इलाक् कॊऴुम् चुटर्क् कुऩ्ऱे!
मऱैयुम् आय्, मऱैयिऩ् पॊरुळुम् आय्, वन्तु ऎऩ् मऩत्तिटै मऩ्ऩिय मऩ्ऩे!
चिऱै पॆऱा नीर् पोल्, चिन्तैवाय्प् पायुम् तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
इऱैवऩे! नी, ऎऩ् उटल् इटम् कॊण्टाय्; इऩि, उऩ्ऩै ऎऩ् इरक्केऩे?

[5]
इरन्तु इरन्तु उरुक, ऎऩ् मऩत्तुळ्ळे ऎऴुकिऩ्ऱ चोतिये! इमैयोर्
चिरम् तऩिल् पॊलियुम् कमलच् चेवटियाय्! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
निरन्त आकायम्, नीर्, निलम्, ती, काल्, आय्, अवै अल्लै आय्, आङ्के,
करन्ततु ओर् उरुवे! कळित्तऩऩ्, उऩ्ऩैक् कण् उऱक् कण्टुकॊण्टु, इऩ्ऱे.

[6]
इऩ्ऱु, ऎऩक्कु अरुळि, इरुळ् कटिन्तु, उळ्ळत्तु ऎऴुकिऩ्ऱ ञायिऱे पोऩ्ऱु
निऩ्ऱ निऩ् तऩ्मै निऩैप्पु अऱ निऩैन्तेऩ्; नी अलाल् पिऱितु मऱ्‌ऱु इऩ्मै;
चॆऩ्ऱु चॆऩ्ऱु, अणुवाय्त् तेय्न्तु तेय्न्तु, ऒऩ्ऱु आम् तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
ऒऩ्ऱुम् नी अल्लै; अऩ्ऱि, ऒऩ्ऱु इल्लै; यार् उऩ्ऩै अऱियकिऱ्‌पारे?

[7]
पार्, पतम्, अण्टम्, अऩैत्तुम्, आय्, मुळैत्तुप् पटर्न्ततु ओर् पटर् ऒळिप्परप्पे!
नीर् उऱु तीये! निऩैवतेल्, अरिय निऩ्मला! निऩ् अरुळ् वॆळ्ळच्
चीर् उऱु, चिन्तै ऎऴुन्ततु ओर् तेऩे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
आर् उऱवु ऎऩक्कु, इङ्कु? यार् अयल् उळ्ळार्? आऩन्तम् आक्कुम् ऎऩ् चोति!

[8]
चोतियाय्त् तोऩ्ऱुम् उरुवमे! अरु आम् ऒरुवऩे! चॊल्लुतऱ्‌कु अरिय
आतिये! नटुवे! अन्तमे! पन्तम् अऱुक्कुम् आऩन्त मा कटले!
तीतु इला नऩ्मैत् तिरुवरुळ् कुऩ्ऱे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
यातु नी पोवतु ओर् वकै? ऎऩक्कु अरुळाय् वन्तु निऩ् इणै अटि तन्ते.

[9]
तन्ततु, उऩ् तऩ्ऩै; कॊण्टतु, ऎऩ् तऩ्ऩै; चङ्करा! आर् कॊलो, चतुरर्?
अन्तम् ऒऩ्ऱु इल्ला आऩन्तम् पॆऱ्‌ऱेऩ्; यातु नी पॆऱ्‌ऱतु ऒऩ्ऱु, ऎऩ्पाल्?
चिन्तैये कोयिल् कॊण्ट ऎम्पॆरुमाऩ्! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
ऎन्तैये! ईचा! उटल् इटम् कॊण्टाय्; याऩ् इतऱ्‌कु इलऩ्, ओर् कैम्माऱे!

[10]

Back to Top
23 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     चॆत्तिलाप् पत्तु - पॊय्यऩेऩ् अकम्नॆकप्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/23 Sethilapathhu Thiruvasagam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.123 Sethilapathhu Thiruvasagam.mp3
पॊय्यऩेऩ् अकम् नॆकप् पुकुन्तु, अमुतु ऊऱुम्, पुतु मलर्क् कऴल् इणै अटिपिरिन्तुम्,
कैयऩेऩ्, इऩ्ऩुम् चॆत्तिलेऩ्; अन्तो! विऴित्तिरुन्तु उळ्ळक् करुत्तिऩै इऴन्तेऩ्.
ऐयऩे! अरचे! अरुळ् पॆरुम् कटले! अत्तऩे! अयऩ्, माऱ्‌कु, अऱि ऒण्णाच्
चॆय्य मेऩियऩे! चॆय्वकै अऱियेऩ्; तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविय चिवऩे!

[1]
पुऱ्‌ऱुम् आय्, मरम् आय्; पुऩल्, काले, उण्टि, आय्; अण्ट वाणरुम्, पिऱरुम्,
मऱ्‌ऱु यारुम्, निऩ् मलर् अटि काणा मऩ्ऩ! ऎऩ्ऩै ओर् वार्त्तैयुळ् पटुत्तु,
पऱ्‌ऱिऩाय्; पतैयेऩ्; मऩम् मिक उरुकेऩ्; परिकिलेऩ्; परिया उटल् तऩ्ऩैच्
चॆऱ्‌ऱिलेऩ्; इऩ्ऩुम् तिरितरुकिऩ्ऱेऩ्; तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविय चिवऩे!

[2]
पुलैयऩेऩैयुम्, पॊरुळ् ऎऩ निऩैन्तु, उऩ् अरुळ् पुरिन्तऩै; पुरितलुम्,कळित्तुत्
तलैयिऩाल् नटन्तेऩ्; विटैप् पाका! चङ्करा! ऎण् इल् वाऩवर्क्कु ऎल्लाम्
निलैयऩे! अलै नीर् विटम् उण्ट नित्तऩे! अटैयार् पुरम् ऎरित्त
चिलैयऩे! ऎऩैच् चॆत्तिटप् पणियाय्; तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविय चिवऩे!

[3]
अऩ्पर् आकि, मऱ्‌ऱु, अरुम् तवम् मुयल्वार्, अयऩुम्, मालुम्; मऱ्‌ऱु, अऴल् उऱुमॆऴुकु आम्
ऎऩ्पर् आय्, निऩैवार् ऎऩैप् पलर्; निऱ्‌क इङ्कु, ऎऩै, ऎऱ्‌ऱिऩुक्कु आण्टाय्?
वऩ् पराय् मुरुटु ऒक्कुम् ऎऩ् चिन्तै; मरक् कण्; ऎऩ् चॆवि इरुम्पिऩुम् वलितु;
तॆऩ् पराय्त्तुऱैयाय्! चिवलोका! तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविय चिवऩे!

[4]
आट्टुत् तेवर् तम् विति ऒऴित्तु, अऩ्पाल्, ऐयऩे' ऎऩ्ऱु, उऩ् अरुळ् वऴि इरुप्पेऩ्;
नाट्टुत् तेवरुम् नाटु अरुम् पॊरुळे! नातऩे! उऩैप् पिरिवु उऱा अरुळैक्
काट्टि, तेव, निऩ् कऴल् इणै काट्टि, काय मायत्तैक् कऴित्तु, अरुळ्चॆय्याय्;
चेट्टैत् तेवर् तम् तेवर् पिराऩे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविय चिवऩे!

[5]
अऱुक्किलेऩ् उटल् तुणिपट; तीप् पुक्कु आर्किलेऩ्; तिरुवरुळ् वकै अऱियेऩ्;
पॊऱुक्किलेऩ् उटल्; पोक्कु इटम् काणेऩ्; पोऱ्‌ऱि! पोऱ्‌ऱि! ऎऩ् पोर् विटैप् पाका!
इऱक्किलेऩ् उऩैप् पिरिन्तु; इऩितु इरुक्क, ऎऩ् चॆय्केऩ्? इतु चॆय्क' ऎऩ्ऱुअरुळाय्;
चिऱैक्कणे पुऩल् निलविय वयल् चूऴ् तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविय चिवऩे!

[6]
मायऩे! मऱि कटल् विटम् उण्ट वाऩवा! मणि कण्टत्तु ऎम् अमुते!
नायिऩेऩ्, उऩै निऩैयवुम् माट्टेऩ्; नमच्चिवाय' ऎऩ्ऱु, उऩ् अटि पणियाप्
पेयऩ् आकिलुम्, पॆरु नॆऱि काट्टाय्; पिऱै कुलाम् चटैप् पिञ्ञकऩे! ओ!
चेयऩ् आकि निऩ्ऱु, अलऱुवतु अऴको? तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविय चिवऩे!

[7]
पोतु चेर् अयऩ्, पॊरु कटल् किटन्तोऩ्, पुरन्तर आतिकळ्, निऱ्‌क, मऱ्‌ऱुऎऩ्ऩैक्
कोतु माट्टि, निऩ् कुरै कऴल् काट्टि, कुऱिक्कॊळ्क' ऎऩ्ऱु, निऩ् तॊण्टरिल्कूट्टाय्;
यातु चॆय्वतु, ऎऩ्ऱु इरुन्तऩऩ्; मरुन्ते! अटियऩेऩ् इटर्प्पटुवतुम् इऩितो?
चीत वार् पुऩल् निलविय वयल् चूऴ् तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविय चिवऩे!

[8]
ञालम्, इन्तिरऩ्, नाऩ्मुकऩ्, वाऩोर्, निऱ्‌क, मऱ्‌ऱु ऎऩै नयन्तु, इऩितु आण्टाय्;
कालऩ् आर् उयिर् कॊण्ट पूम् कऴलाय्! कङ्कैयाय्! अङ्कि तङ्किय कैयाय्!
मालुम् ओलम् इट्टु अलऱुम् अम् मलर्क्के, मरक्कणेऩैयुम् वन्तिटप् पणियाय्;
चेलुम्, नीलमुम्, निलविय वयल् चूऴ् तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविय चिवऩे!

[9]
अळित्तु वन्तु, ऎऩक्कु आव' ऎऩ्ऱु अरुळि, अच्चम् तीर्त्त निऩ् अरुळ् पॆरुङ्कटलिल्,
तिळैत्तुम्, तेक्कियुम्, परुकियुम्, उरुकेऩ्; तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविय चिवऩे!
वळैक् कैयाऩॊटु मलरवऩ् अऱिया वाऩवा! मलै मातु ऒरु पाका!
कळिप्पु ऎलाम् मिकक् कलङ्किटुकिऩ्ऱेऩ्; कयिलै मा मलै मेविय कटले!

[10]

Back to Top
24 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     अटैक्कलप् पत्तु - चॆऴुक्कमलत् तिरळऩनिऩ्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/24 Adaikalapatthu Thiruvasagam.mp3
चॆऴुक् कमलत् तिरळ् अऩ, निऩ् चेवटि चेर्न्तु अमैन्त
पऴुत्त मऩत्तु अटियर् उटऩ् पोयिऩर्; याऩ्, पावियेऩ्;
पुऴुक्कण् उटैप् पुऩ् कुरम्पै, पॊल्ला, कल्वि ञाऩम् इला,
अऴुक्कु मऩत्तु अटियेऩ्; उटैयाय्! उऩ् अटैक्कलमे.

[1]
वॆऱुप्पऩवे चॆय्युम् ऎऩ् चिऱुमैयै, निऩ् पॆरुमैयिऩाल्
पॊऱुप्पवऩे! अराप् पूण्पवऩे! पॊङ्कु कङ्कै चटैच्
चॆऱुप्पवऩे! निऩ् तिरुवरुळाल्, ऎऩ् पिऱवियै वेर्
अऱुप्पवऩे! उटैयाय्! अटियेऩ् उऩ् अटैक्कलमे.

[2]
पॆरुम् पॆरुमाऩ्, ऎऩ् पिऱवियै वेर् अऱुत्तु, पॆरुम् पिच्चुत्
तरुम् पॆरुमाऩ्, चतुरप् पॆरुमाऩ्, ऎऩ् मऩत्तिऩ् उळ्ळे
वरुम् पॆरुमाऩ्, मलरोऩ्, नॆटुमाल्, अऱियामल् निऩ्ऱ
अरुम् पॆरुमाऩ्! उटैयाय्! अटियेऩ् उऩ् अटैक्कलमे.

[3]
पॊऴिकिऩ्ऱ तुऩ्पप् पुयल् वॆळ्ळत्तिल्, निऩ् कऴल् पुणै कॊण्टु,
इऴिकिऩ्ऱ अऩ्पर्कळ् एऱिऩर्, वाऩ्; याऩ्, इटर्क् कटल्वाय्च्
चुऴि चॆऩ्ऱु, मातर्त् तिरै पॊर, कामच् चुऱवु ऎऱिय,
अऴिकिऩ्ऱऩऩ्; उटैयाय्! अटियेऩ् उऩ् अटैक्कलमे.

[4]
चुरुळ् पुरि कूऴैयर् चूऴलिल् पट्टु, उऩ् तिऱम् मऱन्तु, इङ्कु,
इरुळ् पुरि याक्कैयिले किटन्तु, ऎय्त्तऩऩ्; मैत् तटम् कण्
वॆरुळ् पुरि माऩ् अऩ्ऩ नोक्कि तऩ् पङ्क, विण्णோर् पॆरुमाऩ्,
अरुळ् पुरियाय्; उटैयाय्! अटियेऩ् उऩ् अटैक्कलमे.

[5]
माऴै, मैप् पाविय कण्णियर् वऩ् मत्तु इट, उटैन्तु,
ताऴियैप् पावु तयिर् पोल्, तळर्न्तेऩ्; तट मलर्त् ताळ्,
वाऴि! ऎप्पोतु वन्तु, ऎन् नाळ्, वणङ्कुवऩ् वल् विऩैयेऩ्?
आऴि अप्पा! उटैयाय्! अटियेऩ् उऩ् अटैक्कलमे.

[6]
मिऩ् कणिऩार्, नुटङ्कुम् इटैयार्, वॆकुळि वलैयिल् अकप्पट्टु,
पुऩ् कणऩ् आय्, पुरळ्वेऩै, पुरळामल्, पुकुन्तु अरुळि,
ऎऩ्कणिले अमुतु ऊऱि, तित्तित्तु, ऎऩ् पिऴैक्कु इरङ्कुम्
अम् कणऩे! उटैयाय्! अटियेऩ् उऩ् अटैक्कलमे.

[7]
मा वटु वकिर् अऩ्ऩ कण्णि पङ्का! निऩ् मलर् अटिक्के
कूविटुवाय्? कुम्पिक्के इटुवाय्? निऩ् कुऱिप्पु अऱियेऩ्;
पा इटै आटु कुऴल् पोल्, करन्तु, परन्ततु, उळ्ळम्.
आ! कॆटुवेऩ्; उटैयाय्! अटियेऩ् उऩ् अटैक्कलमे.

[8]
पिऱिवु अऱिया अऩ्पर्, निऩ् अरुळ् पॆय् कऴल् ताळ् इणैक् कीऴ्,
मऱिवु अऱियाच् चॆल्वम् वन्तु पॆऱ्‌ऱार्; उऩ्ऩै वन्तिप्पतु ओर्
नॆऱि अऱियेऩ्; निऩ्ऩैये अऱियेऩ्; निऩ्ऩैये अऱियुम्
अऱिवु अऱियेऩ्; उटैयाय्! अटियेऩ् उऩ् अटैक्कलमे.

[9]
वऴङ्कुकिऩ्ऱाय्क्कु उऩ् अरुळ् आर् अमुतत्तै वारिक्कॊण्टु,
विऴुङ्कुकिऩ्ऱेऩ्; विक्किऩेऩ् विऩैयेऩ्, ऎऩ् विति इऩ्मैयाल्;
तऴङ्कु अरुम् तेऩ् अऩ्ऩ तण्णीर् परुकत् तन्तु, उय्यक् कॊळ्ळाय्;
अऴुङ्कुकिऩ्ऱेऩ्; उटैयाय्! अटियेऩ् उऩ् अटैक्कलमे.

[10]

Back to Top
25 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     आचैप्पत्तु - करुटक्कॊटियोऩ् काणमाट्टाक्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/25 Asaipatthu Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/25 Aasai pathu.mp3
करुळक् कॊटियोऩ् काणमाट्टाक् कऴल् चेवटि ऎऩ्ऩुम्
पॊरुळैत् तन्तु, इङ्कु, ऎऩ्ऩै आण्ट पॊल्ला मणिये! ओ!
इरुळैत् तुरन्तिट्टु, इङ्के वा' ऎऩ्ऱु, अङ्के, कूवुम्
अरुळैप् पॆऱुवाऩ्, आचैप्पट्टेऩ् कण्टाय्; अम्माऩे!

[1]
मॊय्प्पाल् नरम्पु कयिऱु आक, मूळै, ऎऩ्पु, तोल्, पोर्त्त
कुप्पायम् पुक्कु, इरुक्ककिल्लेऩ्; कूविक्कॊळ्ळाय्; कोवे! ओ!
ऎप्पालवर्क्कुम् अप्पाल् आम् ऎऩ् आर् अमुते! ओ!
अप्पा! काण आचैप्पट्टेऩ् कण्टाय्; अम्माऩे!
[2]
ची वार्न्तु, ई मॊय्त्तु, अऴुक्कॊटु तिरियुम् चिऱु कुटिल् इतु चितैयक्
कूवाय्; कोवे! कूत्ता! कात्तु आट्कॊळ्ळुम् कुरु मणिये!
तेवा! तेवर्क्कु अरियाऩे! चिवऩे! चिऱितु ऎऩ् मुकम् नोक्कि,
आ! आ!' ऎऩ्ऩ, आचैप्पट्टेऩ् कण्टाय्; अम्माऩे!

[3]
मिटैन्तु ऎलुम्पु, ऊत्तै मिक्कु, अऴुक्कु ऊऱल्, वीऱु इलि, नटैक् कूटम्
तॊटर्न्तु ऎऩै नलैय, तुयर् उऱुकिऩ्ऱेऩ्; चोत्तम्! ऎम् पॆरुमाऩे!
उटैन्तु, नैन्तु, उरुकि, उळ् ऒळि नोक्कि, उऩ् तिरु मलर्प् पातम्
अटैन्तु निऩ्ऱिटुवाऩ्, आचैप्पट्टेऩ् कण्टाय्; अम्माऩे!

[4]
अळि पुण् अकत्तु, पुऱम् तोल् मूटि, अटियेऩ् उटै याक्कै,
पुळियम्पऴम् ऒत्तु इरुन्तेऩ्; इरुन्तुम्, विटैयाय्! पॊटि आटी!
ऎळिवन्तु, ऎऩ्ऩै आण्टुकॊण्ट ऎऩ् आर् अमुते! ओ!
अळियेऩ्' ऎऩ्ऩ, आचैप्पट्टेऩ् कण्टाय्; अम्माऩे!

[5]
ऎय्त्तेऩ् नायेऩ्; इऩि इङ्कु इरुक्ककिल्लेऩ्; इव् वाऴ्क्कै
वैत्ताय्; वाङ्काय्; वाऩोर् अऱिया मलर्च् चेवटियाऩे!
मुत्ता! उऩ् तऩ् मुक ऒळि नोक्कि, मुऱुवल् नकै काण,
अत्ता! चाल आचैप्पट्टेऩ् कण्टाय्; अम्माऩे!

[6]
पारोर्, विण्णோर्, परवि एत्तुम् परऩे! परञ्चोति!
वाराय्; वारा उलकम् तन्तु, वन्तु आट्कॊळ्वाऩे!
पेर् आयिरमुम् परवित् तिरिन्तु, ऎम् पॆरुमाऩ्' ऎऩ एत्त,
आरा अमुते! आचैप्पट्टेऩ् कण्टाय्; अम्माऩे!

[7]
कैयाल् तॊऴुतु. उऩ् कऴल् चेवटिकळ् कऴुमत् तऴुविक्कॊण्टु,
ऎय्यातु ऎऩ् तऩ् तलै मेल् वैत्तु, ऎम् पॆरुमाऩ्!', पॆरुमाऩ्!' ऎऩ्ऱु,
ऐया! ऎऩ् तऩ् वायाल् अरऱ्‌ऱि, अऴल् चेर् मॆऴुकु ऒप्प,
ऐयाऱ्‌ऱु अरचे! आचैप्पट्टेऩ् कण्टाय्; अम्माऩे!

[8]
चॆटि आर् आक्कैत् तिऱम् अऱ वीचि, चिवपुर नकर् पुक्कु,
कटि आर् चोति कण्टुकॊण्टु, ऎऩ् कण् इणै कळि कूर,
पटि ताऩ् इल्लाप् परम्परऩे! उऩ् पऴ अटियार् कूट्टम्,
अटियेऩ् काण आचैप्पट्टेऩ् कण्टाय्; अम्माऩे!

[9]
वॆम्, चेल् अऩैय कण्णार् तम् वॆकुळि वलैयिल् अकप्पट्टु,
नैञ्चेऩ्, नायेऩ्; ञाऩच् चुटरे! नाऩ् ओर् तुणै काणेऩ्;
पञ्चु एर् अटियाळ् पाकत्तु ऒरुवा! पवळत् तिरुवायाल्,
अञ्चेल्' ऎऩ्ऩ, आचैप्पट्टेऩ् कण्टाय्; अम्माऩे!

[10]

Back to Top
26 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     अतिचयप् पत्तु - वैप्पु माटॆऩ्ऱुम्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/26 Athisayapatthu Thiruvasagam.mp3
वैप्पु, माटु, ऎऩ्ऱु; माणिक्कत्तु ऒळि ऎऩ्ऱु; मऩत्तिटै उरुकाते,
चॆप्पु नेर् मुलै मटवरलियर्तङ्कळ् तिऱत्तिटै नैवेऩै
ऒप्पु इलातऩ, उवमऩिल् इऱन्तऩ, ऒळ् मलर्त् तिरुप् पातत्तु
अप्पऩ् आण्टु, तऩ् अटियरिल् कूट्टिय अतिचयम् कण्टामे!

[1]
नीति आवऩ यावैयुम् निऩैक्किलेऩ्; निऩैप्पवरॊटुम् कूटेऩ्;
एतमे पिऱन्तु, इऱन्तु, उऴल्वेऩ् तऩै ऎऩ् अटियाऩ्' ऎऩ्ऱु,
पाति मातॊटुम् कूटिय परम्परऩ्, निरन्तरमाय् निऩ्ऱ
आति आण्टु, तऩ् अटियरिल् कूट्टिय अतिचयम् कण्टामे!

[2]
मुऩ्ऩै ऎऩ्ऩुटै वल् विऩै पोयिट, मुक्कण् अतु उटै ऎन्तै,
तऩ्ऩै यावरुम् अऱिवतऱ्‌कु अरियवऩ्, ऎळियवऩ् अटियार्क्कु,
पॊऩ्ऩै वॆऩ्ऱतु ओर् पुरि चटै मुटि तऩिल् इळ मति अतु वैत्त
अऩ्ऩै, आण्टु, तऩ् अटियरिल् कूट्टिय अतिचयम् कण्टामे!

[3]
पित्तऩ्' ऎऩ्ऱु, ऎऩै उलकवर् पकर्वतु ओर् कारणम् इतु केळीर्:
ऒत्तुच् चॆऩ्ऱु, तऩ् तिरुवरुळ् कूटिटुम् उपायम् अतु अऱियामे,
चॆत्तुप्पोय्, अरु नरकिटै वीऴ्वतऱ्‌कु ऒरुप्पटुकिऩ्ऱेऩै,
अत्तऩ्, आण्टु, तऩ् अटियरिल् कूट्टिय अतिचयम् कण्टामे!

[4]
परवुवार् अवर् पाटु चॆऩ्ऱु अणैकिलेऩ्; पल् मलर् पऱित्तु एत्तेऩ्;
कुरवु वार् कुऴलार् तिऱत्ते निऩ्ऱु, कुटि कॆटुकिऩ्ऱेऩै
इरवु निऩ्ऱु, ऎरि आटिय ऎम् इऱै, ऎरि चटै मिळिर्किऩ्ऱ
अरवऩ् आण्टु, तऩ् अटियरिल् कूट्टिय अतिचयम् कण्टामे.

[5]
ऎण्णिलेऩ् तिरुनामम् अञ्चु ऎऴुत्तुम्; ऎऩ् एऴैमै अतऩाले
नण्णिलेऩ् कलै ञाऩिकळ् तम्मॊटु; नल् विऩै नयवाते,
मण्णिले पिऱन्तु, इऱन्तु, मण् आवतऱ्‌कु ऒरुप्पटुकिऩ्ऱेऩै,
अण्णल्, आण्टु, तऩ् अटियरिल् कूट्टिय अतिचयम् कण्टामे!

[6]
पॊत्तै ऊऩ् चुवर्; पुऴुप् पॊतिन्तु, उळुत्तु, अचुम्पु ऒऴुकिय, पॊय्क् कूरै;
इत्तै, मॆय् ऎऩक् करुतिनिऩ्ऱु, इटर्क् कटल् चुऴित्तलैप् पटुवेऩै
मुत्तु, मा मणि, माणिक्क, वयिरत्त, पवळत्तिऩ्, मुऴुच् चोति,
अत्तऩ् आण्टु, तऩ् अटियरिल् कूट्टिय अतिचयम् कण्टामे!

[7]
नीक्कि, मुऩ् ऎऩैत् तऩ्ऩॊटु निलावकै; कुरम्पैयिल् पुकप् पॆय्तु;
नोक्कि; नुण्णिय, नொटियऩ चॊल् चॆय्तु; नुकम् इऩ्ऱि विळाक्कैत्तु;
तूक्कि; मुऩ् चॆय्त पॊय् अऱत् तुकळ् अऱुत्तु; ऎऴुतरु चुटर्च् चोति
आक्कि; आण्टु; तऩ् अटियरिल् कूट्टिय अतिचयम् कण्टामे!

[8]
उऱ्‌ऱ आक्कैयिऩ् उऱु पॊरुळ्, नऱु मलर् ऎऴुतरु नाऱ्‌ऱम् पोल्,
पऱ्‌ऱल् आवतु ओर् निलै इलाप् परम् पॊरुळ्: अप् पॊरुळ् पाराते,
पॆऱ्‌ऱवा पॆऱ्‌ऱ पयऩ् अतु नुकर्न्तिटुम् पित्तर् चॊल् तॆळियामे,
अत्तऩ्, आण्टु, तऩ् अटियरिल् कूट्टिय अतिचयम् कण्टामे!

[9]
इरुळ् तिणिन्तु ऎऴुन्तिट्टतु ओर् वल्विऩैच् चिऱु कुटिल्, इतु: इत्तैप्
पॊरुळ् ऎऩक् कळित्तु, अरु नरकत्तिटै विऴप् पुकुकिऩ्ऱेऩै
तॆरुळुम् मुम्मतिल्, नொटि वरै इटितर, चिऩप् पतत्तॊटु चॆम् ती
अरुळुम् मॆय्न्नॆऱि पॊय्न्नॆऱि नीक्किय अतिचयम् कण्टामे!

[10]

Back to Top
27 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     पुणर्च्चिप्पत्तु - चुटर्पॊऱ्‌कुऩ्ऱैत् तोळामुत्तै   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/27 Punarchip pathu.mp3
चुटर् पॊऩ् कुऩ्ऱै, तोळा मुत्तै, वाळा तॊऴुम्पु उकन्तु
कटै पट्टेऩै आण्टुकॊण्ट करुणालयऩै, करु माल्, पिरमऩ्,
तटै पट्टु, इऩ्ऩुम् चारमाट्टात् तऩ्ऩैत् तन्त ऎऩ् आर् अमुतै,
पुटै पट्टु इरुप्पतु ऎऩ्ऱु कॊल्लो ऎऩ् पॊल्ला मणियैप् पुणर्न्ते?

[1]
आऱ्‌ऱकिल्लेऩ् अटियेऩ्; अरचे! अवऩि तलत्तु ऐम् पुलऩ् आय
चेऱ्‌ऱिल् अऴुन्ताच् चिन्तै चॆय्तु, चिवऩ्, ऎम्पॆरुमाऩ्,' ऎऩ्ऱु एत्ति,
ऊऱ्‌ऱु मणल् पोल्, नॆक्कु नॆक्कु उळ्ळे उरुकि, ओलम् इट्टु,
पोऱ्‌ऱिप् पुकऴ्वतु ऎऩ्ऱु कॊल्लो ऎऩ् पॊल्ला मणियैप् पुणर्न्ते?

[2]
नीण्ट मालुम्, अयऩुम्, वॆरुव नीण्ट नॆरुप्पै, विरुप्पिलेऩै
आण्टु कॊण्ट ऎऩ् आर् अमुतै, अळ्ळूऱु उळ्ळत्तु अटियार् मुऩ्
वेण्टुम्तऩैयुम् वाय् विट्टु अलऱि, विरै आर् मलर् तूवि,
पूण्टु किटप्पतु ऎऩ्ऱु कॊल्लो ऎऩ् पॊल्ला मणियैप् पुणर्न्ते?

[3]
अल्लिक् कमलत्तु अयऩुम्, मालुम्, अल्लातवरुम्, अमरर् कोऩुम्,
चॊल्लिप् परवुम् नामत्ताऩै, चॊल्लुम् पॊरुळुम् इऱन्त चुटरै,
नॆल्लिक् कऩियै, तेऩै, पालै, निऱै इऩ् अमुतै, अमुतिऩ् चुवैयै,
पुल्लिप् पुणर्वतु ऎऩ्ऱु कॊल्लो ऎऩ् पॊल्ला मणियैप् पुणर्न्ते?

[4]
तिकऴत् तिकऴुम् अटियुम् मुटियुम् काण्पाऩ्, कीऴ् मेल्, अयऩुम् मालुम्,
अकऴप् पऱन्तुम्, काणमाट्टा अम्माऩ्, इम् मा निलम् मुऴुतुम्
निकऴप् पणि कॊण्टु, ऎऩ्ऩै आट्कॊण्टु, आ! आ!' ऎऩ्ऱ नीर्मै ऎल्लाम्
पुकऴप् पॆऱुवतु ऎऩ्ऱु कॊल्लो ऎऩ् पॊल्ला मणियैप् पुणर्न्ते?

[5]
परिन्तु वन्तु, परम आऩन्तम्, पण्टे, अटियेऱ्‌कु अरुळ्चॆय्य,
पिरिन्तु पोन्तु, पॆरु मा निलत्तिल् अरु माल् उऱ्‌ऱेऩ्, ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु,
चॊरिन्त कण्णीर् चॊरिय उळ् नीर्, उरोमम् चिलिर्प्प, उकन्तु अऩ्पु आय्,
पुरिन्तु निऱ्‌पतु ऎऩ्ऱु कॊल्लो ऎऩ् पॊल्ला मणियैप् पुणर्न्ते?

[6]
निऩैयप् पिऱरुक्कु अरिय नॆरुप्पै, नीरै, कालै, निलऩै, विचुम्पै,
तऩै ऒप्पारै इल्लात् तऩियै, नोक्कि; तऴैत्तु; तऴुत्त कण्टम्
कऩैय; कण्णीर् अरुवि पाय; कैयुम् कूप्पि, कटि मलराल्
पुऩैयप् पॆऱुवतु ऎऩ्ऱु कॊल्लो ऎऩ् पॊल्ला मणियैप् पुणर्न्ते?

[7]
नॆक्कु नॆक्कु, उळ् उरुकि उरुकि, निऩ्ऱुम्, इरुन्तुम्, किटन्तुम्, ऎऴुन्तुम्,
नक्कुम्, अऴुतुम्, तॊऴुतुम्, वाऴ्त्ति; नाऩा वितत्ताल् कूत्तु नविऱ्‌ऱि;
चॆक्कर् पोलुम् तिरुमेऩि तिकऴ नोक्कि; चिलिर् चिलिर्त्तु;
पुक्कु निऱ्‌पतु ऎऩ्ऱु कॊल्लो ऎऩ् पॊल्ला मणियैप् पुणर्न्ते?

[8]
ताताय्, मू एऴ् उलकुक्कुम् ताये, नायेऩ् तऩै आण्ट
पेताय्, पिऱविप् पिणिक्कु ओर् मरुन्ते, पॆरुम् तेऩ् पिल्क, ऎप्पोतुम्
एतु आम् मणिये!' ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु एत्ति, इरवुम् पकलुम्, ऎऴिल् आर् पातप्
पोतु आय्न्तु, अणैवतु ऎऩ्ऱु कॊल्लो ऎऩ् पॊल्ला मणियैप् पुणर्न्ते?

[9]
काप्पाय्, पटैप्पाय्, करप्पाय्, मुऴुतुम्; कण् आर् विचुम्पिऩ् विण्णோर्क्कु ऎल्लाम्
मूप्पाय्; मूवा मुतलाय् निऩ्ऱ मुतल्वा; मुऩ्ऩे ऎऩै आण्ट
पार्प्पाऩे; ऎम् परमा!' ऎऩ्ऱु, पाटिप् पाटिप् पणिन्तु, पातप्
पूप् पोतु अणैवतु ऎऩ्ऱु कॊल्लो ऎऩ् पॊल्ला मणियैप् पुणर्न्ते?

[10]

Back to Top
28 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     वाऴाप्पत्तु - पारॊटु विण्णाय्प्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/28 Valapatthu Thiruvasagam.mp3
पारॊटु, विण्णाय्, परन्त, ऎम् परऩे! पऱ्‌ऱु नाऩ् मऱ्‌ऱु इलेऩ् कण्टाय्;
चीरॊटु पॊलिवाय्, चिवपुरत्तु अरचे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
आरॊटु नोकेऩ्? आर्क्कु ऎटुत्तु उरैक्केऩ्? आण्ट नी अरुळिलैयाऩाल्,
वार् कटल् उलकिल् वाऴ्किलेऩ् कण्टाय्; वरुक' ऎऩ्ऱु, अरुळ् पुरियाये.

[1]
वम्पऩेऩ् तऩ्ऩै आण्ट मा मणिये! मऱ्‌ऱु नाऩ् पऱ्‌ऱु इलेऩ् कण्टाय्;
उम्परुम् अऱिया ऒरुवऩे! इरुवर्क्कु उणर्वु इऱन्तु, उलकम् ऊटुरुवुम्
चॆम् पॆरुमाऩे! चिवपुरत्तु अरचे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
ऎम्पॆरुमाऩे! ऎऩ्ऩै आळ्वाऩे! ऎऩ्ऩै, नी कूविक्कॊण्टरुळे.

[2]
पाटि, माल्, पुकऴुम् पातमे अल्लाल्, पऱ्‌ऱु नाऩ् मऱ्‌ऱु इलेऩ् कण्टाय्;
तेटि, नी आण्टाय्; चिवपुरत्तु अरचे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
ऊटुवतु उऩ्ऩोटु; उवप्पतुम् उऩ्ऩै; उणर्त्तुवतु, उऩक्कु, ऎऩक्कु उऱुति;
वाटिऩेऩ्; इङ्कु वाऴ्किलेऩ् कण्टाय्; वरुक' ऎऩ्ऱु, अरुळ्पुरियाये.

[3]
वल्लै वाळ् अरक्कर् पुरम् ऎरित्ताऩे! मऱ्‌ऱु नाऩ् पऱ्‌ऱु इलेऩ् कण्टाय्;
तिल्लै वाऴ् कूत्ता! चिवपुरत्तु अरचे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
ऎल्लै मू उलकुम् उरुवि, अऩ्ऱु, इरुवर् काणुम् नाळ्, आति, ईऱु, इऩ्मै
वल्लैयाय् वळर्न्ताय्; वाऴ्किलेऩ् कण्टाय्; वरुक' ऎऩ्ऱु, अरुळ्पुरियाये.

[4]
पण्णिऩ् नेर् मॊऴियाळ् पङ्क! नी अल्लाल्, पऱ्‌ऱु नाऩ् मऱ्‌ऱु इलेऩ् कण्टाय्;
तिण्णमे आण्टाय्; चिवपुरत्तु अरचे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
ऎण्णमे, उटल्, वाय्, मूक्कॊटु, चॆवि, कण्, ऎऩ्ऱु इवै निऩ्कणे वैत्तु,
मण्णिऩ्मेल् अटियेऩ् वाऴ्किलेऩ् कण्टाय्; वरुक' ऎऩ्ऱु, अरुळ्पुरियाये.

[5]
पञ्चिऩ् मॆल् अटियाळ् पङ्क! नी अल्लाल्, पऱ्‌ऱु नाऩ् मऱ्‌ऱु इलेऩ् कण्टाय्;
चॆञ्चॆवे आण्टाय्; चिवपुरत्तु अरचे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
अञ्चिऩेऩ् नायेऩ्; आण्टु, नी अळित्त अरुळिऩै, मरुळिऩाल् मऱन्त
वञ्चऩेऩ्, इङ्कु वाऴ्किलेऩ् कण्टाय्; वरुक' ऎऩ्ऱु, अरुळ्पुरियाये.

[6]
परुति वाऴ् ऒळियाय्! पातमे अल्लाल्, पऱ्‌ऱु नाऩ् मऱ्‌ऱु इलेऩ् कण्टाय्;
तिरु उयर् कोलच् चिवपुरत्तु अरचे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
करुणैये नोक्किक् कचिन्तु, उळम् उरुकिक् कलन्तु, नाऩ् वाऴुम् आऱु अऱिया
मरुळऩेऩ्, उलकिल् वाऴ्किलेऩ् कण्टाय्; वरुक' ऎऩ्ऱु, अरुळ्पुरियाये.

[7]
पन्तु अणै विरलाळ् पङ्क! नी अल्लाल्, पऱ्‌ऱु नाऩ् मऱ्‌ऱु इलेऩ् कण्टाय्;
चॆम् तऴल् पोल्वाय्, चिवपुरत्तु अरचे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
अन्तम् इल् अमुते! अरुम् पॆरुम् पॊरुळे! आर् अमुते! अटियेऩै
वन्तु उय, आण्टाय्; वाऴ्किलेऩ् कण्टाय्; वरुक' ऎऩ्ऱु, अरुळ्पुरियाये.

[8]
पाव नाचा, उऩ् पातमे अल्लाल्, पऱ्‌ऱु नाऩ् मऱ्‌ऱु इलेऩ् कण्टाय्;
तेवर् तम् तेवे, चिवपुरत्तु अरचे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
मू उलकु उरुव, इरुवर् कीऴ् मेलाय्, मुऴङ्कु अऴलाय्, निमिर्न्ताऩे!
मा उरियाऩे! वाऴ्किलेऩ् कण्टाय्; वरुक' ऎऩ्ऱु, अरुळ्पुरियाये.

[9]
पऴुतु इल् तॊल् पुकऴाळ् पङ्क! नी अल्लाल्, पऱ्‌ऱु नाऩ् मऱ्‌ऱु इलेऩ् कण्टाय्;
चॆऴु मति अणिन्ताय्, चिवपुरत्तु अरचे! तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱै चिवऩे!
तॊऴुवऩो पिऱरै? तुतिप्पऩो? ऎऩक्कु ओर् तुणै ऎऩ निऩैवऩो? चॊल्लाय्;
मऴ विटैयाऩे! वाऴ्किलेऩ् कण्टाय्; वरुक' ऎऩ्ऱु, अरुळ्पुरियाये.

[10]

Back to Top
29 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     अरुट्पत्तु - चोतिये चुटरे   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/29 Arul pathu.mp3
चोतिये! चुटरे! चूऴ् ऒळि विळक्के! चुरि कुऴल्, पणै मुलै मटन्तै
पातिये! परऩे! पाल् कॊळ् वॆळ् नीऱ्‌ऱाय्! पङ्कयत्तु अयऩुम्, माल्, अऱिया
नीतिये! चॆल्वत् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयिल् निऱै मलर्क् कुरुन्तम् मेविय चीर्
आतिये! अटियेऩ् आतरित्तु अऴैत्ताल्, अतॆन्तुवे?' ऎऩ्ऱु, अरुळाये!

[1]
निरुत्तऩे! निमला! नीऱ्‌ऱऩे! नॆऱ्‌ऱिक् कण्णऩे! विण् उळार् पिराऩे!
ऒरुत्तऩे! उऩ्ऩै, ओलम् इट्टु अलऱि, उलकु ऎलाम् तेटियुम्, काणेऩ्;
तिरुत्तम् आम् पॊय्कैत् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयिल् चॆऴु मलर्क् कुरुन्तम् मेविय चीर्
अरुत्तऩे! अटियेऩ् आतरित्तु अऴैत्ताल्, अतॆन्तुवे?' ऎऩ्ऱु, अरुळाये!

[2]
ऎङ्कळ् नायकऩे! ऎऩ् उयिर्त् तलैवा! एल वार् कुऴलिमार् इरुवर्
तङ्कळ् नायकऩे! तक्क नल् कामऩ् तऩतु उटल् तऴल् ऎऴ विऴित्त
चॆम् कण् नायकऩे! तिरुप्पॆरुन्तुऱैयिल् चॆऴु मलर्क् कुरुन्तम् मेविय चीर्
अम् कणा! अटियेऩ् आतरित्तु अऴैत्ताल्, अतॆन्तुवे?' ऎऩ्ऱु, अरुळाये!

[3]
कमल नाऩ्मुकऩुम्, कार् मुकिल् निऱत्तुक् कण्णऩुम्, नण्णुतऱ्‌कु अरिय
विमलऩे, ऎमक्कु वॆळिप्पटाय्' ऎऩ्ऩ, वियऩ् तऴल् वॆळिप्पट्ट ऎन्ताय्!
तिमिल नाऩ्मऱै चेर् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयिल् चॆऴु मलर्क् कुरुन्तम् मेविय चीर्
अमलऩे! अटियेऩ् आतरित्तु अऴैत्ताल्, अतॆन्तुवे?' ऎऩ्ऱु, अरुळाये!

[4]
तुटि कॊळ् नेर् इटैयाळ्, चुरि कुऴल् मटन्तै तुणै मुलैक्कण्कळ् तोय् चुवटु,
पॊटि कॊळ् वाऩ् तऴलिल्, पुळ्ळि पोल्, इरण्टु पॊङ्कु ऒळि तङ्कु मार्पिऩऩे!
चॆटि कॊळ् वाऩ् पॊऴिल् चूऴ् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयिल् चॆऴु मलर्क् कुरुन्तम् मेवियचीर्
अटिकळे! अटियेऩ् आतरित्तु अऴैत्ताल्, अतॆन्तुवे?' ऎऩ्ऱु, अरुळाये!

[5]
तुप्पऩे, तूयाय्! तूय वॆळ् नीऱु तुतैन्तु ऎऴु तुळङ्कु ऒळि वयिरत्तु
ऒप्पऩे! उऩ्ऩै उळ्कुवार् मऩत्तिल् उऱु चुवै अळिक्कुम् आर् अमुते!
चॆप्पम् आम् मऱै चेर् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयिल्, चॆऴु मलर्क् कुरुन्तम् मेविय चीर्
अप्पऩे! अटियेऩ् आतरित्तु अऴैत्ताल्, अतॆन्तुवे?' ऎऩ्ऱु, अरुळाये!

[6]
मॆय्यऩे! विकिर्ता! मेरुवे विल्ला, मेवलर् पुरङ्कळ् मूऩ्ऱु ऎरित्त
कैयऩे! कालाल् कालऩैक् काय्न्त, कटुम् तऴल् पिऴम्पु अऩ्ऩ मेऩिच्
चॆय्यऩे! चॆल्वत् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयिल् चॆऴु मलर्क् कुरुन्तम् मेविय चीर्
ऐयऩे! अटियेऩ् आतरित्तु अऴैत्ताल्, अतॆन्तुवे?' ऎऩ्ऱु, अरुळाये!

[7]
मुत्तऩे! मुतल्वा! मुक्कणा! मुऩिवा! मॊट्टु अऱा मलर् पऱित्तु, इऱैञ्चि,
पत्तियाय् निऩैन्तु, परवुवार् तमक्कुप् पर कति कॊटुत्तु, अरुळ्चॆय्युम्
चित्तऩे! चॆल्वत् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयिल् चॆऴु मलर्क् कुरुन्तम् मेविय चीर्
अत्तऩे! अटियेऩ् आतरित्तु अऴैत्ताल्, अतॆन्तुवे?' ऎऩ्ऱु, अरुळाये!

[8]
मरुळऩेऩ् मऩत्तै मयक्कु अऱ नोक्कि, मऱुमैयोटु इम्मैयुम् कॆटुत्त
पॊरुळऩे! पुऩिता! पॊङ्कु वाळ् अरवम्, कङ्कै नीर्, तङ्कु चॆम् चटैयाय्!
तॆरुळुम् नाऩ्मऱै चेर् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयिल् चॆऴु मलर्क् कुरुन्तम् मेविय चीर्
अरुळऩे! अटियेऩ् आतरित्तु अऴैत्ताल्, अतॆन्तुवे?' ऎऩ्ऱु, अरुळाये!

[9]
तिरुन्तु वार् पॊऴिल् चूऴ् तिरुप्पॆरुन्तुऱैयिल् चॆऴु मलर्क् कुरुन्तम् मेविय चीर्
इरुन्तवाऱु ऎण्णि, एचऱा, निऩैन्तिट्टु, ऎऩ्ऩुटै ऎम्पिराऩ्' ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु,
अरुन्तवा! निऩैन्ते, आतरित्तु अऴैत्ताल्, अलै कटल् अतऩुळे निऩ्ऱु
पॊरुन्त, वा; कयिलै पुकु नॆऱि इतु काण्; पोतराय्' ऎऩ्ऱु अरुळाये!

[10]

Back to Top
30 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुक्कऴुक्कुऩ्ऱप् पतिकम् - पिणक्किलात पॆरुन्तुऱैप्पॆरु   (तिरुक्कऴुक्कुऩ्ऱम् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/30 Thirukalukundrapathigam Thiruvasagam.mp3
पिणक्कु इलात पॆरुन्तुऱैप् पॆरुमाऩ्! उऩ् नामङ्कळ् पेचुवार्क्कु,
इणक्कु इलाततु ओर् इऩ्पमे वरुम्; तुऩ्पमे तुटैत्तु, ऎम्पिराऩ्!
उणक्कु इलाततु ऒर् वित्तु, मेल् विळैयामल्, ऎऩ् विऩै ऒत्त पिऩ्,
कणक्कु इलात् तिरुक्कोलम् नी वन्तु, काट्टिऩाय्, कऴुक्कुऩ्ऱिले!

[1]
पिट्टु नेर्पट, मण् चुमन्त पॆरुन्तुऱैप् पॆरुम् पित्तऩे!
चट्ट नेर्पट, वन्तिलात चऴक्कऩेऩ् उऩैच् चार्न्तिलेऩ्;
चिट्टऩे! चिवलोकऩे! चिऱु नायिऩुम् कटै आय वॆम्
कट्टऩेऩैयुम् आट्कॊळ्वाऩ्, वन्तु, काट्टिऩाय्, कऴुक्कुऩ्ऱिले!

[2]
मलङ्किऩेऩ् कण्णिऩ् नीरै माऱ्‌ऱि, मलम् कॆटुत्त पॆरुन्तुऱै
विलङ्किऩेऩ्; विऩैक्केटऩेऩ्, इऩि मेल् विळैवतु अऱिन्तिलेऩ्;
इलङ्कुकिऩ्ऱ निऩ् चेवटिकळ् इरण्टुम्, वैप्पिटम् इऩ्ऱिये
कलङ्किऩेऩ्; कलङ्कामले, वन्तु, काट्टिऩाय्, कऴुक्कुऩ्ऱिले!

[3]
पूण् ऒणाततु ओर् अऩ्पु पूण्टु, पॊरुन्ति, नाळ्तॊऱुम् पोऱ्‌ऱवुम्,
नाण् ऒणाततु ऒर् नाणम् ऎय्ति, नटुक् कटलुळ् अऴुन्ति, नाऩ्
पेण् ऒणात पॆरुन्तुऱैप् पॆरुम् तोणि पऱ्‌ऱि उकैत्तलुम्,
काण् ऒणात् तिरुक्कोलम्, नी वन्तु, काट्टिऩाय्, कऴुक्कुऩ्ऱिले!

[4]
कोल मेऩि वराकमे! कुणम् आम् पॆरुन्तुऱैक् कॊण्टले!
चीलम् एतुम् अऱिन्तिलात ऎऩ् चिन्तै वैत्त चिकामणि!
ञालमे करि आक, नाऩ् उऩै नच्चि नच्चिट वन्तिटुम्
कालमे! उऩै ओत, नी वन्तु, काट्टिऩाय्, कऴुक्कुऩ्ऱिले!

[5]
पेतम् इल्लतु ऒर् कऱ्‌पु अळित्त पॆरुन्तुऱैप् पॆरु वॆळ्ळमे!
एतमे पल पेच, नी ऎऩै एतिलार् मुऩम्, ऎऩ् चॆय्ताय्?
चातल् चातल्, पॊल्लामै अऱ्‌ऱ, तऩिच् चरण् चरण् आम् ऎऩ,
कातलाल् उऩै ओत, नी वन्तु, काट्टिऩाय्, कऴुक्कुऩ्ऱिले!

[6]
इयक्किमार् अऱुपत्तु नाल्वरै ऎण् कुणम् चॆय्त ईचऩे!
मयक्कम् आयतु ओर् मुम् मलप् पऴ वल् विऩैक्कुळ् अऴुन्तवुम्,
तुयक्कु अऱुत्तु, ऎऩै आण्टुकॊण्टु, निऩ् तू मलर्क् कऴल् तन्तु, ऎऩैक्
कयक्क वैत्तु, अटियार् मुऩे वन्तु, काट्टिऩाय्, कऴुक्कुऩ्ऱिले!

[7]

Back to Top
31 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     कण्टपत्तु - इन्तिरिय वयमयङ्कि   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/31 Kandapathu Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/31 Kanda pathu.mp3
इन्तिरिय वयम् मयङ्कि, इऱप्पतऱ्‌के कारणम् आय्,
अन्तरमे तिरिन्तु पोय्, अरु नरकिल् वीऴ्वेऩैच्
चिन्तै तऩैत् तॆळिवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अन्तम् इला आऩन्तम् अणि कॊळ् तिल्लैक् कण्टेऩे!

[1]
विऩैप् पिऱवि ऎऩ्किऩ्ऱ वेतऩैयिल् अकप्पट्टु,
तऩैच् चिऱितुम् निऩैयाते, तळर्वु ऎय्तिक् किटप्पेऩै,
ऎऩैप् पॆरितुम् आट्कॊण्टु, ऎऩ् पिऱप्पु अऱुत्त इणै इलियै
अऩैत्तु उलकुम् तॊऴुम् तिल्लै अम्पलत्ते कण्टेऩे!

[2]
उरुत् तॆरियाक् कालत्ते, उळ् पुकुन्तु, ऎऩ् उळम् मऩ्ऩि,
करुत्तु इरुत्ति, ऊऩ् पुक्कु, करुणैयिऩाल् आण्टुकॊण्ट
तिरुत्तुरुत्ति मेयाऩै, तित्तिक्कुम् चिवपतत्तै
अरुत्तियिऩाल् नाय् अटियेऩ् अणिकॊळ् तिल्लैक् कण्टेऩे!

[3]
कल्लात, पुल् अऱिविऩ् कटैप्पट्ट नायेऩै,
वल्लाळऩ् आय् वन्तु, वऩप्पु ऎय्ति इरुक्कुम्वण्णम्,
पल्लोरुम् काण, ऎऩ्तऩ् पचुपाचम् अऱुत्ताऩै
ऎल्लोरुम् इऱैञ्चु तिल्लै अम्पलत्ते कण्टेऩे!

[4]
चाति, कुलम्, पिऱप्पु, ऎऩ्ऩुम् चुऴिप्पट्टुत् तटुमाऱुम्
आतम् इलि नायेऩै, अल्लल् अऱुत्तु; आट्कॊण्टु;
पेतै कुणम्, पिऱर् उरुवम्, याऩ्, ऎऩतु, ऎऩ् उरै, माय्त्तु;
कोतु इल् अमुतु आऩाऩै कुलावु तिल्लैक् कण्टेऩे!

[5]
पिऱवि तऩै अऱ माऱ्‌ऱि; पिणि, मूप्पु, ऎऩ्ऱ इवै इरण्टुम्,
उऱविऩॊटुम्, ऒऴियच् चॆऩ्ऱु; उलकु उटैय ऒरु मुतलै
चॆऱि पॊऴिल् चूऴ् तिल्लैनकर्त् तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम् मऩ्ऩि,
मऱैयवरुम्, वाऩवरुम्, वणङ्किट नाऩ् कण्टेऩे!

[6]
पत्तिमैयुम् परिचुम् इलाप् पचु पाचम् अऱुत्तरुळि,
पित्तऩ् इवऩ् ऎऩ, ऎऩ्ऩै आक्कुवित्तु, पेरामे,
चित्तम् ऎऩुम् तिण् कयिऱ्‌ऱाल् तिरुप्पातम् कट्टुवित्त
वित्तकऩार् विळैयाटल् विळङ्कु तिल्लैक् कण्टेऩे!

[7]
अळवु इलाप् पावकत्ताल् अमुक्कु उण्टु, इङ्कु, अऱिवु इऩ्ऱि,
विळैवु ऒऩ्ऱुम् अऱियाते, वॆऱुवियऩाय्क् किटप्पेऩुक्कु
अळवु इला आऩन्तम् अळित्तु, ऎऩ्ऩै आण्टाऩै
कळवु इला वाऩवरुम् तॊऴुम् तिल्लैक् कण्टेऩे!

[8]
पाङ्किऩॊटु परिचु ऒऩ्ऱुम् अऱियात नायेऩै,
ओङ्कि, उळत्तु, ऒळि वळर; उलप्पु इला अऩ्पु अरुळि;
वाङ्कि, विऩै; मलम् अऱुत्तु; वाऩ् करुणै तन्ताऩै
नाऩ्कु मऱै पयिल् तिल्लै अम्पलत्ते कण्टेऩे!

[9]
पूतङ्कळ् ऐन्तु आकि, पुलऩ् आकि, पॊऱि आकि,
पेतङ्कळ् अऩैत्तुम् आय्, पेतम् इलाप् पॆरुमैयऩै,
केतङ्कळ् कॆटुत्तु आण्ट किळर् ऒळियै, मरकतत्तै
वेतङ्कळ् तॊऴुतु एत्तुम् विळङ्कु तिल्लैक् कण्टेऩे!

[10]

Back to Top
32 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     पिरार्त्तऩैप् पत्तु - कलन्तु निऩ्ऩटि   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/32 Prarthanaipatthu Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/32 Prarthanap pathu.mp3
कलन्तु, निऩ् अटियारोटु, अऩ्ऱु, वाळा, कळित्तिरुन्तेऩ्;
पुलर्न्तु पोऩ, कालङ्कळ्; पुकुन्तु निऩ्ऱतु इटर्, पिऩ् नाळ्;
उलर्न्तु पोऩेऩ्; उटैयाऩे! उलवा इऩ्पच् चुटर् काण्पाऩ्,
अलन्तु पोऩेऩ्; अरुळ् चॆय्याय्, आर्वम् कूर, अटियेऱ्‌के!

[1]
अटियार् चिलर्, उऩ् अरुळ् पॆऱ्‌ऱार्, आर्वम् कूर; याऩ् अवमे,
मुटै आर् पिणत्तिऩ्, मुटिवु इऩ्ऱि, मुऩिवाल्, अटियेऩ्, मूक्किऩ्ऱेऩ्;
कटियेऩुटैय कटु विऩैयैक् कळैन्तु, उऩ् करुणैक् कटल् पॊङ्क,
उटैयाय्! अटियेऩ् उळ्ळत्ते ओवातु उरुक, अरुळाये!

[2]
अरुळ् आर् अमुतप् पॆरुम् कटल्वाय्, अटियार् ऎल्लाम् पुक्कु अऴुन्त,
इरुळ् आर् आक्कै इतु पॊऱुत्ते ऎय्त्तेऩ् कण्टाय्; ऎम्माऩे!
मरुळ् आर् मऩत्तु ओर् उऩ्मत्तऩ् वरुमाल्' ऎऩ्ऱु, इङ्कु, ऎऩैक् कण्टार्
वॆरुळावण्णम्, मॆय् अऩ्पै, उटैयाय्! पॆऱ नाऩ् वेण्टुमे!

[3]
वेण्टुम्, वेण्टुम्, मॆय् अटियार् उळ्ळे, विरुम्पि, ऎऩै अरुळाल्
आण्टाय्; अटियेऩ् इटर् कळैन्त अमुते! अरु मा मणि मुत्ते!
तूण्टा विळक्किऩ् चुटर् अऩैयाय्! तॊण्टऩेऱ्‌कुम् उण्टाम्कॊल्
वेण्टातु ऒऩ्ऱुम् वेण्टातु, मिक्क अऩ्पे मेवुतले?

[4]
मेवुम् उऩ् तऩ् अटियारुळ् विरुम्पि, याऩुम्, मॆय्म्मैये,
कावि चेरुम् कयल् कण्णाळ् पङ्का, उऩ् तऩ् करुणैयिऩाल्
पावियेऱ्‌कुम् उण्टामो परम आऩन्तप् पऴम् कटल् चेर्न्तु,
आवि, याक्कै, याऩ्, ऎऩतु, ऎऩ्ऱु यातुम् इऩ्ऱि, अऱुतले?

[5]
अऱवे पॆऱ्‌ऱार्, निऩ् अऩ्पर् अन्तम् इऩ्ऱि, अकम् नॆकवुम्;
पुऱमे किटन्तु, पुलै नायेऩ् पुलम्पुकिऩ्ऱेऩ्; उटैयाऩे!
पॆऱवे वेण्टुम्, मॆय् अऩ्पु; पेरा, ऒऴिया, पिरिवु इल्ला,
मऱवा, निऩैया, अळवु इला, माळा, इऩ्प मा कटले!

[6]
कटले अऩैय आऩन्तम् कण्टार् ऎल्लाम् कवर्न्तु उण्ण,
इटरे पॆरुक्कि, एचऱ्‌ऱु, इङ्कु, इरुत्तल् अऴको, अटि नायेऩ्?
उटैयाय्! नीये अरुळुति ऎऩ्ऱु, उणर्त्तातु ऒऴिन्ते, कऴिन्तॊऴिन्तेऩ्;
चुटर् आर् अरुळाल्, इरुळ् नीङ्क, चोती! इऩित्ताऩ् तुणियाये!

[7]
तुणिया, उरुका, अरुळ् पॆरुकत् तोऩ्ऱुम् तॊण्टर् इटैप् पुकुन्तु,
तिणि आर् मूङ्किल् चिन्तैयेऩ्, चिवऩे! निऩ्ऱु तेय्किऩ्ऱेऩ्;
अणि आर् अटियार् उऩक्कु उळ्ळ अऩ्पुम् ताराय्; अरुळ् अळियत्
तणियातु, ऒल्लै वन्तरुळि, तळिर् पॊऩ् पातम् ताराये!

[8]
तारा अरुळ् ऒऩ्ऱु इऩ्ऱिये तन्ताय्' ऎऩ्ऱु, उऩ् तमर् ऎल्लाम्
आरा निऩ्ऱार्; अटियेऩुम्, अयलार् पोल, अयर्वेऩो?
चीर् आर् अरुळाल्, चिन्तऩैयैत् तिरुत्ति आण्ट चिवलोका!
पेर् आऩन्तम् पेरामै वैक्कवेण्टुम्, पॆरुमाऩे!

[9]
माऩ् ओर् पङ्का! वन्तिप्पार् मतुरक् कऩिये! मऩम् नॆका
नाऩ्, ओर् तोळाच् चुरै ऒत्ताल्, नम्पि! इऩित्ताऩ् वाऴ्न्ताये?
ऊऩे पुकुन्त उऩै उणर्न्ते, उरुकिप् पॆरुकुम् उळ्ळत्तै,
कोऩे! अरुळुम् कालम् ताऩ्, कॊटियेऱ्‌कु, ऎऩ्ऱो कूटुवते?

[10]
कूटिक् कूटि, उऩ् अटियार् कुऩिप्पार्, चिरिप्पार्, कळिप्पाराय्;
वाटि वाटि, वऴि अऱ्‌ऱे, वऱ्‌ऱल् मरम् पोल् निऱ्‌पेऩो?
ऊटि ऊटि, उटैयायॊटु कलन्तु, उळ् उरुकि, पॆरुकि, नॆक्कु,
आटि आटि, आऩन्तम् अतुवे आक, अरुळ् कलन्ते!

[11]

Back to Top
33 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     कुऴैत्त पत्तु - कुऴैत्ताल् पण्टैक्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/33 Kulaithapatthu Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/33 Kuzhaitha pathu.mp3
कुऴैत्ताल्, पण्टैक् कॊटु विऩै, नोय्, कावाय्; उटैयाय्! कॊटु विऩैयेऩ्
उऴैत्ताल्, उऱुति उण्टो ताऩ्? उमैयाळ् कणवा! ऎऩै आळ्वाय्;
पिऴैत्ताल्, पॊऱुक्क वेण्टावो? पिऱै चेर् चटैयाय्! मुऱैयो?' ऎऩ्ऱु
अऴैत्ताल्, अरुळातु ऒऴिवते, अम्माऩे, उऩ् अटियेऱ्‌के?

[1]
अटियेऩ् अल्लल् ऎल्लाम्, मुऩ्, अकल आण्टाय्, ऎऩ्ऱु इरुन्तेऩ्;
कॊटि एर् इटैयाळ् कूऱा, ऎम् कोवे, आ! आ!' ऎऩ्ऱु अरुळि,
चॆटि चेर् उटलैच् चितैयाततु ऎत्तुक्कु? ऎङ्कळ् चिवलोका!
उटैयाय्! कूविप् पणि कॊळ्ळातु, ऒऱुत्ताल्, ऒऩ्ऱुम् पोतुमे?

[2]
ऒऩ्ऱुम् पोता नायेऩै उय्यक् कॊण्ट निऩ् करुणै,
इऩ्ऱे, इऩ्ऱिप् पोय्त्तो ताऩ्? एऴै पङ्का! ऎम् कोवे!
कुऩ्ऱे अऩैय कुऱ्‌ऱङ्कळ् कुणम् आम् ऎऩ्ऱे, नी कॊण्टाल्,
ऎऩ् ताऩ् कॆट्टतु? इरङ्किटाय्; ऎण् तोळ्, मुक् कण्, ऎम्माऩे!

[3]
माऩ् नेर् नोक्कि मणवाळा! मऩ्ऩे! निऩ् चीर् मऱप्पित्तु, इव्
ऊऩे पुक, ऎऩ् तऩै नूक्कि, उऴलप् पण्णुवित्तिट्टाय्;
आऩाल्, अटियेऩ् अऱियामै अऱिन्तु, नीये अरुळ् चॆय्तु,
कोऩे! कूविक्कॊळ्ळुम् नाळ् ऎऩ्ऱु? ऎऩ्ऱु, उऩ्ऩैक् कूऱुवते?

[4]
कूऱुम् नावे मुतलाकक् कूऱुम् करणम् ऎल्लाम् नी!
तेऱुम् वकै नी! तिकैप्पु नी! तीमै, नऩ्मै, मुऴुतुम् नी!
वेऱु ओर् परिचु, इङ्कु, ऒऩ्ऱु इल्लै; मॆय्म्मै, उऩ्ऩै विरित्तु उरैक्किऩ्,
तेऱुम् वकै ऎऩ्? चिवलोका! तिकैत्ताल्, तेऱ्‌ऱ वेण्टावो?

[5]
वेण्टत् तक्कतु अऱिवोय् नी! वेण्ट, मुऴुतुम् तरुवोय् नी!
वेण्टुम् अयऩ्, माऱ्‌कु, अरियोय् नी! वेण्टि, ऎऩ्ऩैप् पणि कॊण्टाय्;
वेण्टि, नी यातु अरुळ् चॆय्ताय्, याऩुम्, अतुवे वेण्टिऩ् अल्लाल्,
वेण्टुम् परिचु ऒऩ्ऱु उण्टु ऎऩ्ऩिल्, अतुवुम्, उऩ् तऩ् विरुप्पु अऩ्ऱे?

[6]
अऩ्ऱे, ऎऩ् तऩ् आवियुम्, उटलुम्, उटैमै ऎल्लामुम्,
कुऩ्ऱे अऩैयाय्! ऎऩ्ऩै आट्कॊण्ट पोते कॊण्टिलैयो?
इऩ्ऱु, ओर् इटैयूऱु ऎऩक्कु उण्टो? ऎण् तोळ्, मुक् कण्, ऎम्माऩे!
नऩ्ऱे चॆय्वाय्; पिऴै चॆय्वाय्; नाऩो इतऱ्‌कु नायकमे?

[7]
नायिऩ् कटै आम् नायेऩै नयन्तु, नीये आट्कॊण्टाय्;
मायप् पिऱवि उऩ् वचमे वैत्तिट्टु इरुक्कुम् अतु अऩ्ऱि,
आयक् कटवेऩ्, नाऩो ताऩ्? ऎऩ्ऩतो, इङ्कु, अतिकारम्?
कायत्तु इटुवाय्; उऩ्ऩुटैय कऴल् कीऴ् वैप्पाय्; कण् नुतले!

[8]
कण् आर् नुतलोय्! कऴल् इणैकळ् कण्टेऩ्, कण्कळ् कळि कूर;
ऎण्णातु, इरवुम् पकलुम्, नाऩ्, अवैये ऎण्णुम्इतु अल्लाल्
मण्मेल् याक्कै विटुम् आऱुम्, वन्तु, उऩ् कऴऱ्‌के पुकुम् आऱुम्
अण्णा! ऎण्णक् कटवेऩो? अटिमै चाल अऴकु उटैत्ते!

[9]
अऴके पुरिन्तिट्टु, अटि नायेऩ् अरऱ्‌ऱुकिऩ्ऱेऩ्; उटैयाऩे!
तिकऴा निऩ्ऱ तिरुमेऩि काट्टि, ऎऩ्ऩैप् पणिकॊण्टाय्;
पुकऴे पॆरिय पतम् ऎऩक्कु, पुराण! नी, तन्तरुळाते,
कुऴका, कोल मऱैयोऩे, कोऩे, ऎऩ्ऩैक् कुऴैत्ताये!

[10]

Back to Top
34 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     उयिरुण्णिप्पत्तु - पैन्नाप् पट अरवेरल्कुल्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/34 Uyirunnip pathu.mp3
पैन् नाप् पट अरवु एर् अल्कुल् उमै पाकम् अतु आय्, ऎऩ्
मॆय्न् नाळ्तॊऱुम् पिरिया, विऩैक् केटा! विटैप् पाका!
चॆम् नावलर् परचुम् पुकऴ्त् तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैवाय्!
ऎन् नाळ् कळित्तु, ऎन् नाळ् इऱुमाक्केऩ्, इऩि, याऩे?

[1]
नाऩ् आर्, अटि अणैवाऩ्? ऒरु नाय्क्कुत् तविचु इट्टु, इङ्कु,
ऊऩ् आर् उटल् पुकुन्ताऩ्; उयिर् कलन्ताऩ्; उळम् पिरियाऩ्;
तेऩ् आर् चटै मुटियाऩ्; मऩ्ऩु तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैवाऩ्;
वाऩोर्कळुम् अऱियाततु ऒर् वळम् ईन्तऩऩ्, ऎऩक्के.

[2]
ऎऩै, नाऩ् ऎऩ्पतु अऱियेऩ्; पकल्, इरवु, आवतुम् अऱियेऩ्;
मऩ वाचकम् कटन्ताऩ् ऎऩै मत्त उऩ्मत्तऩ् आक्कि;
चिऩ माल् विटै उटैयाऩ्, मऩ्ऩु तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैयुम्
पऩवऩ्, ऎऩैच् चॆय्त पटिऱु अऱियेऩ्; परम् चुटरे!

[3]
विऩैक्केटरुम् उळरो पिऱर्, चॊल्लीर्? वियऩ् उलकिल्
ऎऩै, ताऩ् पुकुन्तु, आण्टाऩ्; ऎऩतु ऎऩ्पिऩ् पुरै उरुक्कि,
पिऩै, ताऩ् पुकुन्तु, ऎल्ले! पॆरुन्तुऱैयिल् उऱै पॆम्माऩ्,
मऩत्ताऩ्; कण्णिऩ् अकत्ताऩ्; मऱु माऱ्‌ऱत्तिटैयाऩे!

[4]
पऱ्‌ऱु आङ्कु अवै अऱ्‌ऱीर्, पऱ्‌ऱुम् पऱ्‌ऱु आङ्कु अतु पऱ्‌ऱि,
नऱ्‌ऱु आम् कति अटैवोम् ऎऩिऩ्, कॆटुवीर्, ओटि वम्मिऩ्;
तॆऱ्‌ऱु आर् चटैमुटियाऩ्, मऩ्ऩु तिरुप्पॆरुन्तुऱै इऱै, चीर्
कऱ्‌ऱु आङ्कु, अवऩ् कऴल् पेणिऩरॊटुम् कूटुमिऩ्, कलन्ते!

[5]
कटलिऩ् तिरै अतु पोल् वरु कलक्कम्, मलम्, अऱुत्तु; ऎऩ्
उटलुम्, ऎऩतु उयिरुम्, पुकुन्तु; ऒऴियावण्णम्, निऱैन्ताऩ्:
चुटरुम् चुटर् मति चूटिय, तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैयुम्,
पटरुम् चटै मकुटत्तु, ऎङ्कळ् परऩ् ताऩ् चॆय्त पटिऱे!

[6]
वेण्टेऩ् पुकऴ्; वेण्टेऩ् चॆल्वम्; वेण्टेऩ् मण्णुम्, विण्णुम्;
वेण्टेऩ् पिऱप्पु, इऱप्पु; चिवम् वेण्टार् तमै नाळुम्
तीण्टेऩ्; चॆऩ्ऱु, चेर्न्तेऩ्, मऩ्ऩु तिरुप्पॆरुन्तुऱै; इऱै ताळ्
पूण्टेऩ्; पुऱम् पोकेऩ्; इऩि, पुऱम्पोकल् ऒट्टेऩे!

[7]
कोल्तेऩ् ऎऩक्कु ऎऩ्कोकुरै कटल्वाय् अमुतु ऎऩ्को
आऱ्‌ऱेऩ्; ऎङ्कळ् अरऩे! अरु मरुन्ते! ऎऩतु अरचे!
चेऱ्‌ऱु आर् वयल् पुटै चूऴ्तरु तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैयुम्,
नीऱ्‌ऱु आर्तरु तिरुमेऩि निऩ्मलऩे! उऩै याऩे?

[8]
ऎच्चम् अऱिवेऩ् नाऩ्; ऎऩक्कु इरुक्किऩ्ऱतै अऱियेऩ्;
अच्चो! ऎङ्कळ् अरऩे! अरु मरुन्ते! ऎऩतु अमुते!
चॆच्चै मलर् पुरै मेऩियऩ्, तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैवाऩ्,
निच्चम् ऎऩ नॆञ्चिल् मऩ्ऩि, याऩ् आकि निऩ्ऱाऩे!

[9]
वाऩ् पाविय उलकत्तवर् तवमे चॆय, अवमे,
ऊऩ् पाविय उटलैच् चुमन्तु, अटवि मरम् आऩेऩ्;
तेऩ् पाय् मलर्क् कॊऩ्ऱै मऩ्ऩु तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैवाय्!
नाऩ् पावियऩ् आऩाल्, उऩै नल्काय् ऎऩल् आमे?

[10]

Back to Top
35 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     अच्चप्पत्तु - पुऱ्‌ऱिल्वाळ् अरवुम्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/35 Acchapatthu Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/35 Achap pathu.mp3
पुऱ्‌ऱिल् वाळ् अरवुम् अञ्चेऩ्; पॊय्यर् तम् मॆय्युम् अञ्चेऩ्;
कऱ्‌ऱै वार् चटै ऎम् अण्णल्, कण् नुतल्, पातम् नण्णि,
मऱ्‌ऱुम् ओर् तॆय्वम् तऩ्ऩै उण्टु ऎऩ निऩैन्तु, ऎम् पॆम्माऱ्‌कु
अऱ्‌ऱिलातवरैक् कण्टाल्, अम्म! नाम् अञ्चुमाऱे!

[1]
वॆरुवरेऩ्, वेट्कै वन्ताल्; विऩैक् कटल् कॊळिऩुम्, अञ्चेऩ्;
इरुवराल् माऱु काणा ऎम्पिराऩ्, तम्पिराऩ्, आम्
तिरु उरु अऩ्ऱि, मऱ्‌ऱु ओर् तेवर्, ऎत् तेवर्? ऎऩ्ऩ
अरुवरातवरैक् कण्टाल्, अम्म! नाम् अञ्चुमाऱे!

[2]
वऩ् पुलाल् वेलुम् अञ्चेऩ्; वळैक् कैयार् कटैक् कण् अञ्चेऩ्;
ऎऩ्पु ऎलाम् उरुक नोक्कि, अम्पलत्तु आटुकिऩ्ऱ
ऎऩ् पॊला मणियै एत्ति, इऩितु अरुळ् परुक माट्टा
अऩ्पु इलातवरैक् कण्टाल्, अम्म! नाम् अञ्चुमाऱे!

[3]
किळि अऩार् किळवि अञ्चेऩ्; अवर् किऱि मुऱुवल् अञ्चेऩ्;
वॆळिय नीऱु आटुम् मेऩि वेतियऩ् पातम् नण्णि,
तुळि उलाम् कण्णर् आकि, तॊऴुतु, अऴुतु, उळ्ळम् नॆक्कु, इङ्कु,
अळि इलातवरैक् कण्टाल्, अम्म! नाम् अञ्चुमाऱे!

[4]
पिणि ऎलाम् वरिऩुम्, अञ्चेऩ्; पिऱप्पिऩोटु इऱप्पुम् अञ्चेऩ्;
तुणि निला अणियिऩाऩ् तऩ् तॊऴुम्परोटु अऴुन्ति, अम् माल्,
तिणि निलम् पिळन्तुम्, काणाच् चेवटि परवि, वॆण् नीऱु
अणिकिलातवरैक् कण्टाल्, अम्म! नाम् अञ्चुमाऱे!

[5]
वाळ् उलाम् ऎरियुम् अञ्चेऩ्; वरै पुरण्टिटिऩुम्, अञ्चेऩ्;
तोळ् उलाम् नीऱ्‌ऱऩ्, एऱ्‌ऱऩ्, चॊल् पतम् कटन्त अप्पऩ्,
ताळ तामरैकळ् एत्ति, तट मलर् पुऩैन्तु, नैयुम्
आळ् अलातवरैक् कण्टाल्, अम्म! नाम् अञ्चुमाऱे!

[6]
तकैवु इलाप् पऴियुम् अञ्चेऩ्; चातलै मुऩ्ऩम् अञ्चेऩ्;
पुकै मुकन्तु ऎरि कै वीचि, पॊलिन्त अम्पलत्तुळ् आटुम्,
मुकै नकैक् कॊऩ्ऱै मालै, मुऩ्ऩवऩ् पातम् एत्ति,
अकम् नॆकातवरैक् कण्टाल्, अम्म! नाम् अञ्चुमाऱे!

[7]
तऱि चॆऱु कळिऱुम् अञ्चेऩ्; तऴल् विऴि उऴुवै अञ्चेऩ्;
वॆऱि कमऴ् चटैयऩ्, अप्पऩ्, विण्णवर् नण्ण माट्टाच्
चॆऱितरु कऴल्कळ् एत्ति, चिऱन्तु, इऩितु इरुक्क माट्टा
अऱिवु इलातवरैक् कण्टाल्, अम्म! नाम् अञ्चुमाऱे!

[8]
मञ्चु उलाम् उरुमुम् अञ्चेऩ्; मऩ्ऩरोटु उऱवुम् अञ्चेऩ्;
नञ्चमे अमुतम् आक्कुम् नम् पिराऩ् ऎम्पिराऩ् आय्,
चॆञ्चॆवे आण्टु कॊण्टाऩ् तिरुमुण्टम् तीट्ट माट्टातु,
अञ्चुवार् अवरैक् कण्टाल्, अम्म! नाम् अञ्चुमाऱे!

[9]
कोण् इला वाळि अञ्चेऩ्; कूऱ्‌ऱुवऩ् चीऱ्‌ऱम् अञ्चेऩ्;
नीळ् निला अणियिऩाऩै निऩैन्तु, नैन्तु, उरुकि, नॆक्कु,
वाळ् निलाम् कण्कळ् चोर, वाऴ्त्तिनिऩ्ऱु, एत्तमाट्टा
आळ् अलातवरैक् कण्टाल्, अम्म! नाम् अञ्चुमाऱे!

[10]

Back to Top
36 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुप्पाण्टिप् पतिकम् - परुवरै मङ्कैतऩ्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/36 Thirupandipathigam Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/36 Thirupaandi pathigam.mp3
परु वरै मङ्कै तऩ् पङ्करै, पाण्टियऱ्‌कु आर् अमुतु आम्
ऒरुवरै, ऒऩ्ऱुम् इलातवरै, कऴल् पोतु इऱैञ्चि,
तॆरिवर निऩ्ऱु, उरुक्कि, परि मेऱ्‌कॊण्ट चेवकऩार्
ऒरुवरै अऩ्ऱि, उरुवु अऱियातु ऎऩ् तऩ् उळ्ळम् अते.

[1]
चतिरै मऱन्तु, अऱि माल् कॊळ्वर् चार्न्तवर्; चाऱ्‌ऱिच् चॊऩ्ऩोम्;
कतिरै मऱैत्तऩ्ऩ चोति, कऴुक्कटै कैप् पिटित्तु,
कुतिरैयिऩ् मेल् वन्तु कूटिटुमेल्, कुटि केटु कण्टीर्!
मतुरैयर् मऩ्ऩऩ् मऱु पिऱप्पु ओट मऱित्तिटुमे.

[2]
नीर् इऩ्प वॆळ्ळत्तुळ् नीन्तिक् कुळिक्किऩ्ऱ नॆञ्चम् कॊण्टीर्;
पार् इऩ्प वॆळ्ळम् कॊळ, परि मेऱ्‌कॊण्ट पाण्टियऩार्,
ओर् इऩ्प वॆळ्ळत्तु उरुक् कॊण्टु, तॊण्टरै उळ्ळम् कॊण्टार्;
पेर् इऩ्प वॆळ्ळत्तुळ्, पॆय् कऴले चॆऩ्ऱु पेणुमिऩे.

[3]
चॆऱियुम् पिऱविक्कु नल्लवर् चॆल्लल्मिऩ्; तॆऩ्ऩऩ्, नल् नाट्टु
इऱैवऩ्, किळर्किऩ्ऱ कालम् इक् कालम्, ऎक् कालत्तुळ्ळुम्;
अऱिवु ऒण् कतिर् वाळ् उऱै कऴित्तु, आऩन्त माक् कटवि,
ऎऱियुम् पिऱप्पै, ऎतिर्न्तार् पुरळ, इरु निलत्ते.

[4]
कालम् उण्टाकवे, कातल् चॆय्तु उय्म्मिऩ्; करुतु अरिय
ञालम् उण्टाऩॊटु, नाऩ्मुकऩ्, वाऩवर्, नण् अरिय
आलम् उण्टाऩ्; ऎङ्कळ् पाण्टिप् पिराऩ्; तऩ् अटियवर्क्कु
मूल पण्टारम् वऴङ्कुकिऩ्ऱाऩ्: वन्तु, मुन्तुमिऩे.

[5]
ईण्टिय माय इरुळ् कॆट, ऎप् पॊरुळुम् विळङ्क,
तूण्टिय चोतियै, मीऩवऩुम् चॊल्ल वल्लऩ् अल्लऩ्;
वेण्टिय पोते विलक्कु इलै वाय्तल्; विरुम्पुमिऩ् ताळ्;
पाण्टियऩार् अरुळ्चॆय्किऩ्ऱ मुत्तिप् परिचु इतुवे.

[6]
माय वऩप् परि मेऱ्‌कॊण्टु, मऱ्‌ऱु अवर् कैक्कॊळलुम्,
पोय् अऱुम्, इप् पिऱप्पु ऎऩ्ऩुम् पकैकळ्: पुकुन्तवरुक्कु,
आय, अरुम् पॆरुम्, चीर् उटैत् तऩ् अरुळे अरुळुम्:
चेय नॆटुम् कॊटैत् तॆऩ्ऩवऩ् चेवटि चेर्मिऩ्कळे.

[7]
अऴिवु इऩ्ऱि निऩ्ऱतु ऒर् आऩन्त वॆळ्ळत्तिटै अऴुत्ति,
कऴिवु इल् करुणैयैक् काट्टि, कटिय विऩै अकऱ्‌ऱि,
पऴ मलम् पऱ्‌ऱु अऱुत्तु, आण्टवऩ्, पाण्टिप् पॆरुम् पतमे,
मुऴुतु उलकुम्, तरुवाऩ्, कॊटैये; चॆऩ्ऱु मुन्तुमिऩे.

[8]
विरविय ती विऩै मेलैप् पिऱप्पु मुन्नीर् कटक्क,
परविय अऩ्परै, ऎऩ्पु उरुक्कुम् परम् पाण्टियऩार्,
पुरवियिऩ् मेल् वर, पुन्ति कॊळप्पट्ट पूम् कॊटियार्
मर इयल् मेऱ्‌कॊण्टु, तम्मैयुम् ताम् अऱियार्, मऱन्ते.

[9]
कूऱ्‌ऱै वॆऩ्ऱु, आङ्कु ऐवर् कोक्कळैयुम् वॆऩ्ऱु इरुन्तु, अऴकाल्
वीऱ्‌ऱिरुन्ताऩ्, पॆरुम् तेवियुम्, ताऩुम् ऒर् मीऩवऩ्पाल्
एऱ्‌ऱु वन्तु, आर् उयिर् उण्ट, तिऱल् ऒऱ्‌ऱैच् चेवकऩे;
तेऱ्‌ऱम् इलातवर्! चेवटि चिक्कॆऩच् चेर्मिऩ्कळे.

[10]

Back to Top
37 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     पिटित्त पत्तु - उम्पर्कट् रचे   (चीर्काऴि )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/37 Piditha Pathu Thiruvasagam.mp3
उम्पर्कट्कु अरचे! ऒऴिवु अऱ निऱैन्त योकमे! ऊत्तैयेऩ् तऩक्कु
वम्पु ऎऩप् पऴुत्तु, ऎऩ् कुटि मुऴुतु आण्टु, वाऴ्वु अऱ वाऴ्वित्त मरुन्ते!
चॆम् पॊरुळ् तुणिवे! चीर् उटैक् कऴले! चॆल्वमे! चिवपॆरुमाऩे!
ऎम्पॊरुट्टु, उऩ्ऩैच् चिक्कॆऩप् पिटित्तेऩ्; ऎङ्कु ऎऴुन्तरुळुवतु, इऩिये?

[1]
विटै विटातु उकन्त विण्णवर् कोवे! विऩैयऩेऩुटैय मॆय्प् पॊरुळे!
मुटै विटातु, अटियेऩ् मूत्तु, अऱ मण् आय्, मुऴुप् पुऴुक् कुरम्पैयिल् किटन्तु,
कटैपटावण्णम् कात्तु, ऎऩै आण्ट कटवुळे! करुणै मा कटले!
इटैविटातु, उऩ्ऩैच् चिक्कॆऩप् पिटित्तेऩ्; ऎङ्कु ऎऴुन्तरुळुवतु, इऩिये?

[2]
अम्मैये! अप्पा! ऒप्पु इला मणिये! अऩ्पिऩिल् विळैन्त आर् अमुते!
पॊय्म्मैये पॆरुक्कि, पॊऴुतिऩैच् चुरुक्कुम्, पुऴुत् तलैप् पुलैयऩेऩ् तऩक्कु,
चॆम्मैये आय चिवपतम् अळित्त चॆल्वमे! चिवपॆरुमाऩे!
इम्मैये, उऩ्ऩैच् चिक्कॆऩप् पिटित्तेऩ्; ऎङ्कु ऎऴुन्तरुळुवतु, इऩिये?

[3]
अरुळ् उटैच् चुटरे! अळिन्ततु ओर् कऩिये! पॆरुम् तिऱल् अरुम् तवर्क्कु अरचे!
पॊरुळ् उटैक् कलैये! पुकऴ्च्चियैक् कटन्त पोकमे! योकत्तिऩ् पॊलिवे!
तॆरुळ् इटत्तु अटियार् चिन्तैयुळ् पुकुन्त चॆल्वमे! चिवपॆरुमाऩे!
इरुळ् इटत्तु, उऩ्ऩैच् चिक्कॆऩप् पिटित्तेऩ्; ऎङ्कु ऎऴुन्तरुळुवतु, इऩिये?

[4]
ऒप्पु उऩक्कु इल्ला ऒरुवऩे! अटियेऩ् उळ्ळत्तुळ् ऒळिर्किऩ्ऱ ऒळिये!
मॆय्प् पतम् अऱिया वीऱु इलियेऱ्‌कु, विऴुमियतु अळित्ततु ओर् अऩ्पे!
चॆप्पुतऱ्‌कु अरिय चॆऴुम् चुटर् मूर्त्ती! चॆल्वमे! चिवपॆरुमाऩे!
ऎय्प्पु इटत्तु, उऩ्ऩैच् चिक्कॆऩप् पिटित्तेऩ्; ऎङ्कु ऎऴुन्तरुळुवतु, इऩिये?

[5]
अऱवैयेऩ् मऩमे कोयिलाक् कॊण्टु, आण्टु, अळवु इला आऩन्तम् अरुळि,
पिऱवि वेर् अऱुत्तु, ऎऩ् कुटि मुऴुतु आण्ट पिञ्ञका! पॆरिय ऎम् पॊरुळे!
तिऱविले कण्ट काट्चिये! अटियेऩ् चॆल्वमे! चिवपॆरुमाऩे!
इऱविले, उऩ्ऩैच् चिक्कॆऩप् पिटित्तेऩ्; ऎङ्कु ऎऴुन्तरुळुवतु, इऩिये?

[6]
पाच वेर् अऱुक्कुम् पऴम् पॊरुळ्! तऩ्ऩैप् पऱ्‌ऱुम् आऱु, अटियऩेऱ्‌कु अरुळि,
पूचऩै उकन्तु, ऎऩ् चिन्तैयुळ् पुकुन्तु, पूम् कऴल् काट्टिय पॊरुळे!
तेचु उटै विळक्के! चॆऴुम् चुटर् मूर्त्ती! चॆल्वमे! चिवपॆरुमाऩे!
ईचऩे! उऩ्ऩैच् चिक्कॆऩप् पिटित्तेऩ्; ऎङ्कु ऎऴुन्तरुळुवतु, इऩिये?

[7]
अत्तऩे! अण्टर् अण्टम् आय् निऩ्ऱ आतिये! यातुम् ईऱु इल्लाच्
चित्तऩे! पत्तर् चिक्कॆऩप् पिटित्त चॆल्वमे! चिवपॆरुमाऩे!
पित्तऩे! ऎल्ला उयिरुम् आय्त् तऴैत्तु, पिऴैत्तु, अवै अल्लै आय् निऱ्‌कुम्
ऎत्तऩे! उऩ्ऩैच् चिक्कॆऩप् पिटित्तेऩ्; ऎङ्कु ऎऴुन्तरुळुवतु, इऩिये?

[8]
पाल् निऩैन्तु ऊट्टुम् तायिऩुम् चालप् परिन्तु, नी, पावियेऩुटैय
ऊऩिऩै उरुक्कि, उळ् ऒळि पॆरुक्कि, उलप्पु इला आऩन्तम् आय
तेऩिऩैच् चॊरिन्तु, पुऱम् पुऱम् तिरिन्त चॆल्वमे! चिवपॆरुमाऩे!
याऩ् उऩैत् तॊटर्न्तु, चिक्कॆऩप् पिटित्तेऩ्; ऎङ्कु ऎऴुन्तरुळुवतु, इऩिये?

[9]
पुऩ् पुलाल् याक्कै पुरै पुरै कऩिय पॊऩ् नॆटुम् कोयिलाप् पुकुन्तु, ऎऩ्
ऎऩ्पु ऎलाम् उरुक्कि, ऎळियै आय्, आण्ट ईचऩे! माचु इला मणिये!
तुऩ्पमे, पिऱप्पे, इऱप्पॊटु, मयक्कु, आम् तॊटक्कु ऎलाम्, अऱुत्त नल् चोती!
इऩ्पमे! उऩ्ऩैच् चिक्कॆऩप् पिटित्तेऩ्; ऎङ्कु ऎऴुन्तरुळुवतु, इऩिये?

[10]

Back to Top
38 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुवेचऱवु - इरुम्पुतरु मऩत्तेऩै   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/38 Thiruvesaravu Thiruvasagam.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.138 Thiruvesaravu Thiruvasagam.m4a
इरुम्पु तरु मऩत्तेऩै, ईर्त्तु, ईर्त्तु, ऎऩ् ऎऩ्पु उरुक्कि,
करुम्पु तरु चुवै ऎऩक्कुक् काट्टिऩै उऩ् कऴल् इणैकळ्;
ऒरुङ्कु तिरै उलवु चटै उटैयाऩे! नरिकळ् ऎल्लाम्
पॆरुम् कुतिरै आक्किय आऱु अऩ्ऱे, उऩ् पेर् अरुळे!

[1]
पण् आर्न्त मॊऴि मङ्कै पङ्का! निऩ् आळ् आऩार्क्कु
उण् आर्न्त आर् अमुते! उटैयाऩे! अटियेऩै
मण् आर्न्त पिऱप्पु अऱुत्तिट्टु आळ्वाय्, नी वा' ऎऩ्ऩ;
कण् आर उय्न्त आऱु अऩ्ऱे, उऩ् कऴल् कण्टे!

[2]
आतम् इलि याऩ्, पिऱप्पु, इऱप्पु, ऎऩ्ऩुम् अरु नरकिल्,
आर् तमरुम् इऩ्ऱिये, अऴुन्तुवेऱ्‌कु, आ! आ!' ऎऩ्ऱु,
ओतम् मलि नञ्चु उण्ट उटैयाऩे! अटियेऱ्‌कु उऩ्
पात मलर् काट्टिय आऱु अऩ्ऱे, ऎम् परम् परऩे!

[3]
पच्चैत् ताळ् अरवु आट्टी! पटर् चटैयाय्! पात मलर्
उच्चत्तार् पॆरुमाऩे! अटियेऩै उय्यक्कॊण्टु,
ऎच्चत्तु आर् चिऱु तॆय्वम् एत्ताते, अच्चो! ऎऩ्
चित्तत्तु आऱु उय्न्त आऱु अऩ्ऱे, उऩ् तिऱम् निऩैन्ते!

[4]
कऱ्‌ऱु अऱियेऩ् कलै ञाऩम्; कचिन्तु उरुकेऩ्; आयिटिऩुम्,
मऱ्‌ऱु अऱियेऩ् पिऱ तॆय्वम्; वाक्कु इयलाल्, वार् कऴल् वन्तु
उऱ्‌ऱु, इऱुमान्तु इरुन्तेऩ्; ऎम्पॆरुमाऩे! अटियेऱ्‌कुप्
पॊऩ् तविचु नाय्क्कु इटुम् आऱु अऩ्ऱे, निऩ् पॊऩ् अरुळे!

[5]
पञ्चु आय अटि मटवार् कटैक् कण्णाल्, इटर्प्पट्टु,
नञ्चु आय तुयर् कूर, नटुङ्कुवेऩ्; निऩ् अरुळाल्
उय्ञ्चेऩ्; ऎम्पॆरुमाऩे! उटैयाऩे! अटियेऩै,
अञ्चेल्,' ऎऩ्ऱु आण्ट आऱु अऩ्ऱे, अम्पलत्तु अमुते!

[6]
ऎऩ्पालैप् पिऱप्पु अऱुत्तु, इङ्कु, इमैयवर्क्कुम् अऱिय ऒण्णा,
तॆऩ्पालैत् तिरुप्पॆरुन्तुऱै उऱैयुम् चिवपॆरुमाऩ्,
अऩ्पाल्, नी अकम् नॆकवे पुकुन्तरुळि, आट्कॊण्टतु,
ऎऩ्पाले नोक्किय आऱु अऩ्ऱे, ऎम्पॆरुमाऩे!

[7]
मूत्ताऩे, मूवात मुतलाऩे, मुटिवु इल्ला
ऒत्ताऩे, पॊरुळाऩे! उण्मैयुम् आय्, इऩ्मैयुम् आय्,
पूत्ताऩे! पुकुन्तु इङ्कुप् पुरळ्वेऩै, करुणैयिऩाल्
पेर्त्ते, नी आण्ट आऱु अऩ्ऱे, ऎम्पॆरुमाऩे!

[8]
मरुवु इऩिय मलर्प् पातम्, मऩत्तिल् वळर्न्तु उळ् उरुक,
तॆरुवुतॊऱुम् मिक अलऱि, चिवपॆरुमाऩ्' ऎऩ्ऱु एत्ति,
परुकिय निऩ् परम् करुणैत् तटम् कटलिल् पटिवु आम् आऱु,
अरुळ् ऎऩक्कु, इङ्कु इटैमरुते इटम् कॊण्ट अम्माऩे!

[9]
नाऩेयो तवम् चॆय्तेऩ्? चिवाय नम' ऎऩप् पॆऱ्‌ऱेऩ्?
तेऩ् आय्, इऩ् अमुतमुम् आय्, तित्तिक्कुम् चिवपॆरुमाऩ्
ताऩे वन्तु, ऎऩतु उळ्ळम् पुकुन्तु, अटियेऱ्‌कु अरुळ् चॆय्ताऩ्
ऊऩ् आरुम् उयिर् वाऴ्क्कै ऒऱुत्तु अऩ्ऱे, वॆऱुत्तिटवे!

[10]

Back to Top
39 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुप्पुलम्पल् - पूङ्कमलत् तयऩॊटुमाल्   (तिरुवारूर् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/39 Thirupulambal Thiruvasagam.mp3
पूम् कमलत्तु अयऩॊटु माल् अऱियात नॆऱियाऩे,
कोङ्कु अलर् चेर् कुवि मुलैयाळ् कूऱा, वॆण् नीऱु आटी,
ओङ्कु ऎयिल् चूऴ् तिरुवारूर् उटैयाऩे, अटियेऩ्, निऩ्
पूम् कऴल्कळ् अवै अल्लातु, ऎवै यातुम् पुकऴेऩे!

[1]
चटैयाऩे, तऴल् आटी, तयङ्कु मू इलैच् चूलप्
पटैयाऩे, परञ्चोती, पचुपती, मऴ वॆळ्ळै
विटैयाऩे, विरि पॊऴिल् चूऴ् पॆरुन्तुऱैयाय्, अटियेऩ् नाऩ्,
उटैयाऩे, उऩै अल्लातु, उऱु तुणै मऱ्‌ऱु अऱियेऩे!

[2]
उऱ्‌ऱारै याऩ् वेण्टेऩ्; ऊर् वेण्टेऩ्; पेर् वेण्टेऩ्;
कऱ्‌ऱारै याऩ् वेण्टेऩ्; कऱ्‌पऩवुम् इऩि अमैयुम्;
कुऱ्‌ऱालत्तु अमर्न्तु उऱैयुम् कूत्ता! उऩ् कुरै कऴऱ्‌के,
कऱ्‌ऱाविऩ् मऩम् पोल, कचिन्तु, उरुक वेण्टुवऩे!

[3]

Back to Top
40 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     कुलाप् पत्तु - ओटुङ् कवन्तियुमे   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/40 Kulapathu Thiruvasagam.mp3
ओटुम्, कवन्तियुमे, उऱवु' ऎऩ्ऱिट्टु, उळ् कचिन्तु;
तेटुम् पॊरुळुम् चिवऩ् कऴले ऎऩत् तॆळिन्तु;
कूटुम्, उयिरुम्, कुमण्टैयिटक् कुऩित्तु; अटियेऩ्
आटुम् कुला तिल्लै आण्टाऩैक् कॊण्टऩ्ऱे.

[1]
तुटि एर् इटुकु इटैत् तू मॊऴियार् तोळ् नचैयाल्
चॆटि एऱु तीमैकळ् ऎत्तऩैयुम् चॆय्तिटिऩुम्,
मुटियेऩ्; पिऱवेऩ्; ऎऩैत् तऩ ताळ् मुयङ्कुवित्त
अटियेऩ् कुला तिल्लै आण्टाऩैक् कॊण्टऩ्ऱे.

[2]
ऎऩ्पु उळ् उरुक्कि, इरु विऩैयै ईटु अऴित्तु,
तुऩ्पम् कळैन्तु, तुवन्तुवङ्कळ् तूय्मै चॆय्तु,
मुऩ्पु उळ्ळवऱ्‌ऱै मुऴुतु अऴिय, उळ् पुकुन्त
अऩ्पिऩ् कुला तिल्लै आण्टाऩैक् कॊण्टऩ्ऱे.

[3]
कुऱियुम्, नॆऱियुम्, कुणमुम्, इलाक् कुऴाङ्कळ् तमैप्
पिऱियुम् मऩत्तार् पिऱिवु अरिय पॆऱ्‌ऱियऩै;
चॆऱियुम् करुत्तिल् उरुत्तु, अमुतु आम् चिव पतत्तै;
अऱियुम् कुला तिल्लै आण्टाऩैक् कॊण्टऩ्ऱे.

[4]
पेरुम्, कुणमुम्, पिणिप्पु उऱुम् इप् पिऱवि तऩैत्
तूरुम् परिचु, तुरिचु अऱुत्तु, तॊण्टर् ऎल्लाम्
चेरुम् वकैयाल्, चिवऩ् करुणैत् तेऩ् परुकि,
आरुम् कुला तिल्लै आण्टाऩैक् कॊण्टऩ्ऱे.

[5]
कॊम्पिल् अरुम्पु आय्, कुवि मलर् आय्, काय् आकि,
वम्पु पऴुत्तु, उटलम् माण्टु, इङ्ङऩ् पोकामे;
नम्पुम् ऎऩ् चिन्तै नणुकुम्वण्णम्, नाऩ् अणुकुम्
अम् पॊऩ् कुला तिल्लै आण्टाऩैक् कॊण्टऩ्ऱे.

[6]
मतिक्कुम् तिऱल् उटैय वल् अरक्कऩ् तोळ् नॆरिय,
मितिक्कुम् तिरुवटि ऎऩ् तलै मेल् वीऱ्‌ऱिरुप्प,
कतिक्कुम् पचु पाचम् ऒऩ्ऱुम् इलोम्' ऎऩक् कळित्तु, इङ्कु
अतिर्क्कुम् कुला तिल्लै आण्टाऩैक् कॊण्टऩ्ऱे.

[7]
इटक्कुम् करु मुरुट्टु एऩप् पिऩ्, काऩकत्ते,
नटक्कुम् तिरुवटि ऎऩ् तलैमेल् नट्टमैयाल्,
कटक्कुम् तिऱल् ऐवर् कण्टकर् तम् वल् अरट्टै
अटक्कुम् कुला तिल्लै आण्टाऩैक् कॊण्टऩ्ऱे.

[8]
पाऴ्च् चॆय् विळावि, पयऩ् इलियाय्क् किटप्पेऱ्‌कु,
कीऴ्च् चॆय् तवत्ताल् किळियीटु नेर्पट्टु,
ताळ् चॆय्य तामरैच् चैवऩुक्कु, ऎऩ् पुऩ् तलैयाल्
आट्चॆय् कुला तिल्लै आण्टाऩैक् कॊण्टऩ्ऱे.

[9]
कॊम्मै वरि मुलैक् कॊम्पु अऩैयाळ् कूऱऩुक्कु,
चॆम्मै मऩत्ताल् तिरुप् पणिकळ् चॆय्वेऩुक्कु,
इम्मै तरुम् पयऩ् इत्तऩैयुम् ईङ्कु ऒऴिक्कुम्,
अम्मै कुला तिल्लै आण्टाऩैक् कॊण्टऩ्ऱे.

[10]

Back to Top
41 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     अऱ्‌पुतप्पत्तु - मैय लाय्इन्त   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/41 Arputhapathu Thiruvasagam.mp3
मैयल् आय्, इन्त मण्णिटै वाऴ्वु ऎऩुम् आऴियुळ् अकप्पट्टु,
तैयलार् ऎऩुम् चुऴित्तलैप् पट्टु, नाऩ् तलै तटुमाऱामे,
पॊय् ऎलाम् विट, तिरुवरुळ् तन्तु, तऩ् पॊऩ् अटि इणै काट्टि,
मॆय्यऩ् आय्, वॆळि काट्टि, मुऩ् निऩ्ऱतु ओर् अऱ्‌पुतम् विळम्पेऩे!

[1]
एय्न्त मा मलर् इट्टु, मुट्टाततु ओर् इयल्पॊटुम् वणङ्काते,
चान्तम् आर् मुलैत् तैयल् नल्लारॊटुम् तलै तटुमाऱु आकि,
पोन्तु, याऩ् तुयर् पुकावणम् अरुळ्चॆय्तु, पॊऩ् कऴल् इणै काट्टि,
वेन्तऩ् आय्, वॆळिये, ऎऩ् मुऩ् निऩ्ऱतु ओर् अऱ्‌पुतम् विळम्पऩे!

[2]
नटित्तु, मण्णिटै; पॊय्यिऩैप् पल चॆय्तु; नाऩ्, ऎऩतु, ऎऩुम् मायम्
कटित्त वायिले निऩ्ऱु; मुऩ् विऩै मिकक् कऴऱिये तिरिवेऩै,
पिटित्तु, मुऩ् निऩ्ऱु, अप् पॆरु मऱै तेटिय अरुम् पॊरुळ्, अटियेऩै
अटित्तु अटित्तु, अक्कारम् मुऩ् तीऱ्‌ऱिय अऱ्‌पुतम् अऱियेऩे!

[3]
पॊरुन्तुम् इप् पिऱप्पु, इऱप्पु, इवै निऩैयातु; पॊय्कळे पुकऩ्ऱु पोय्;
करुम् कुऴलिऩार् कण्कळाल् एऱुण्टु; कलङ्किये किटप्पेऩै;
तिरुन्तु चेवटिच् चिलम्पु अवै चिलम्पिट, तिरुवॊटुम् अकलाते,
अरुम् तुणैवऩ् आय्, आण्टुकॊण्टु, अरुळिय अऱ्‌पुतम् अऱियेऩे!

[4]
माटुम्, चुऱ्‌ऱमुम्, मऱ्‌ऱु उळ पोकमुम्, मङ्कैयर् तम्मोटुम्
कूटि, अङ्कुळ कुणङ्कळाल् एऱुण्टु, कुलाविये तिरिवेऩै,
वीटु तन्तु, ऎऩ् तऩ् वॆम् तॊऴिल् वीट्टिट, मॆऩ् मलर्क् कऴल् काट्टि,
आटुवित्तु, ऎऩतु अकम् पुकुन्तु, आण्टतु ओर् अऱ्‌पुतम् अऱियेऩे!

[5]
वणङ्कुम् इप् पिऱप्पु, इऱप्पु, इवै निऩैयातु, मङ्कैयर् तम्मोटुम्
पिणैन्तु, वाय् इतऴ्प् पॆरु वॆळ्ळत्तु अऴुन्ति, नाऩ् पित्तऩाय्त् तिरिवेऩै,
कुणङ्कळुम्, कुऱिकळुम्, इलाक् कुणक् कटल् कोमळत्तॊटुम् कूटि,
अणैन्तु वन्तु, ऎऩै आण्टुकॊण्टु, अरुळिय अऱ्‌पुतम् अऱियेऩे!

[6]
इप् पिऱप्पिऩिल्, इणै मलर् कॊय्तु, नाऩ् इयल्पॊटु अञ्चु ऎऴुत्तु ओति,
तप्पु इलातु पॊऩ् कऴल्कळुक्कु इटातु, नाऩ्, तट मुलैयार् तङ्कळ्
मैप्पु उलाम् कण्णाल्, एऱुण्टु किटप्पेऩै, मलर् अटि इणै काट्टि,
अप्पऩ्, ऎऩ्ऩै, वन्तु, आण्टुकॊण्टु, अरुळिय अऱ्‌पुतम् अऱियेऩे!

[7]
ऊचल् आटुम् इव् उटल् उयिर् आयिऩ इरु विऩै अऱुत्तु, ऎऩ्ऩै,
ओचैयाल् उणर्वार्क्कु उणर्वु अरियवऩ्, उणर्वु तन्तु, ऒळि आक्कि,
पाचम् आऩवै पऱ्‌ऱु अऱुत्तु, उयर्न्त तऩ् परम् पॆरुम् करुणैयाल्
आचै तीर्त्तु, अटियार् अटिक् कूट्टिय अऱ्‌पुतम् अऱियेऩे!

[8]
पॊच्चै आऩ इप् पिऱवियिल् किटन्तु, नाऩ्, पुऴुत्तु अलै नाय्पोल,
इच्चै आयिऩ एऴैयर्क्के चॆय्तु, अङ्कु इणङ्किये तिरिवेऩै,
विच्चकत्तु, अरि, अयऩुम् ऎट्टात, तऩ् विरै मलर्क् कऴल् काट्टि,
अच्चऩ्, ऎऩ्ऩैयुम् आण्टुकॊण्टु, अरुळिय अऱ्‌पुतम् अऱियेऩे!

[9]
चॆऱियुम् इप् पिऱप्पु, इऱप्पु, इवै निऩैयातु, चॆऱि कुऴलार् चॆय्युम्
किऱियुम्, कीऴ्मैयुम्, कॆण्टै अम् कण्कळुम्, उऩ्ऩिये किटप्पेऩै,
इऱैवऩ्, ऎम्पिराऩ्, ऎल्लै इल्लात तऩ् इणै मलर्क् कऴल् काट्टि,
अऱिवु तन्तु, ऎऩै आण्टुकॊण्टु, अरुळिय अऱ्‌पुतम् अऱियेऩे!

[10]

Back to Top
42 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     चॆऩ्ऩिप्पत्तु - तेव तेवऩ्मॆय्च्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/42 Sennipathu Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/42 Sennip pathu.mp3
तेव तेवऩ्, मॆय्च् चेवकऩ्, तॆऩ् पॆरुन्तुऱै नायकऩ्,
मूवरालुम् अऱिऒणा, मुतल् आय, आऩन्त मूर्त्तियाऩ्,
यावर् आयिऩुम्, अऩ्पर् अऩ्ऱि, अऱिऒणा मलर्च् चोतियाऩ्,
तूय मा मलर्च् चेवटिक्कण्, नम् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩि, चुटरुमे!

[1]
अट्ट मूर्त्ति, अऴकऩ्, इऩ् अमुतु आय आऩन्त वॆळ्ळत्ताऩ्,
चिट्टऩ्, मॆय्च् चिवलोक नायकऩ्, तॆऩ् पॆरुन्तुऱैच् चेवकऩ्,
मट्टु वार् कुऴल् मङ्कैयाळै ऒर् पाकम् वैत्त अऴकऩ् तऩ्
वट्ट मा मलर्च् चेवटिक्कण्, नम् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩि, मलरुमे!

[2]
नङ्कैमीर्! ऎऩै नोक्कुमिऩ्; नङ्कळ् नातऩ्, नम् पणि कॊण्टवऩ्,
तॆङ्कु चोलैकळ् चूऴ् पॆरुन्तुऱै मेय चेवकऩ्, नायकऩ्,
मङ्कैमार् कैयिल् वळैयुम् कॊण्टु, ऎम् उयिरुम् कॊण्टु, ऎम् पणि कॊळ्वाऩ्
पॊङ्कु मा मलर्च् चेवटिक्कण्, नम् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩि, पॊलियुमे!

[3]
पत्तर् चूऴ, परा परऩ् पारिल् वन्तु, पार्प्पाऩ् ऎऩ,
चित्तर् चूऴ, चिवपिराऩ्, तिल्लै मूतूर् नटम् चॆय्वाऩ्,
ऎत्तऩ् आकि वन्तु, इल् पुकुन्तु, ऎमै आळुङ्कॊण्टु, ऎम् पणि कॊळ्वाऩ्
वैत्त मा मलर्च् चेवटिक्कण्, नम् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩि, मलरुमे!

[4]
माय वाऴ्क्कैयै, मॆय् ऎऩ्ऱु ऎण्णि, मतित्तिटा वकै नल्किऩाऩ्;
वेय तोळ् उमै पङ्कऩ्, ऎङ्कळ् तिरुप्पॆरुन्तुऱै मेविऩाऩ्;
कायत्तुळ् अमुतु ऊऱ ऊऱ, नी कण्टुकॊळ्' ऎऩ्ऱु काट्टिय
चेय मा मलर्च् चेवटिक्कण्, नम् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩि, तिकऴुमे!

[5]
चित्तमे पुकुन्तु, ऎम्मै आट्कॊण्टु, ती विऩै कॆटुत्तु, उय्यल् आम्
पत्ति तन्तु, तऩ् पॊऩ् कऴल्कणे पऩ् मलर् कॊय्तु चेर्त्तलुम्,
मुत्ति तन्तु, इन्त मू उलकुक्कुम् अप्पुऱत्तु ऎमै वैत्तिटुम्
मत्तऩ् मा मलर्च् चेवटिक्कण्, नम् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩि, मलरुमे!

[6]
पिऱवि ऎऩ्ऩुम् इक् कटलै नीन्त, तऩ् पेर् अरुळ् तन्तरुळिऩाऩ्;
अऱवै ऎऩ्ऱु अटियार्कळ् तङ्कळ् अरुळ् कुऴाम् पुकविट्टु, नल्
उऱवु चॆय्तु, ऎऩै उय्यक्कॊण्ट पिराऩ् तऩ् उण्मैप् पॆरुक्कम् आम्
तिऱमै काट्टिय चेवटिक्कण्, नम् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩि, तिकऴुमे!

[7]
पुऴुविऩाल् पॊतिन्तिटु कुरम्पैयिल् पॊय् तऩै ऒऴिवित्तिटुम्
ऎऴिल्कॊळ् चोति, ऎम् ईचऩ्, ऎम्पिराऩ्, ऎऩ्ऩुटै अप्पऩ्' ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु,
तॊऴुत कैयिऩर् आकि; तू मलर्क् कण्कळ् नीर् मल्कु तॊण्टर्क्कु,
वऴु इला मलर्च् चेवटिक्कण्, नम् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩि, मलरुमे!

[8]
वम्पऩाय्त् तिरिवेऩै वा' ऎऩ्ऱु वल् विऩैप् पकै माय्त्तिटुम्
उम्पराऩ्, उलकु ऊटु अऱुत्तु, अप् पुऱत्तऩ् आय् निऩ्ऱ ऎम्पिराऩ्,
अऩ्पर् आऩवर्क्कु अरुळि, मॆय् अटियार्कट्कु इऩ्पम् तऴैत्तिटुम्
चॆम् पॊऩ् मा मलर्च् चेवटिक्कण्, नम् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩि, तिकऴुमे!

[9]
मुत्तऩै, मुतल् चोतियै, मुक् कण् अप्पऩै, मुतल् वित्तिऩै,
चित्तऩै, चिवलोकऩै, तिरु नामम् पाटित् तिरितरुम्
पत्तर्काळ्! इङ्के, वम्मिऩ्, नीर्; उङ्कळ् पाचम् तीरप् पणिमिऩो;
चित्तम् आर्तरुम् चेवटिक्कण्, नम् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩि, तिकऴुमे.!

[10]

Back to Top
43 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुवार्त्तै - मातिवर् पाकऩ्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/43 Thiruvarthai Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/43 Thiruvaarthai.mp3
मातु इवर् पाकऩ्, मऱै पयिऩ्ऱ वाचकऩ्, मा मलर् मेय चोति,
कोतु इल् परम् करुणै, अटियार् कुलावुम् नीति कुणम् आय नल्कुम्,
पोतु अलर् चोलैप् पॆरुन्तुऱै, ऎम् पुण्णियऩ्, मण्णिटै वन्तिऴिन्तु,
आतिप् पिरमम् वॆळिप्पटुत्त अरुळ् अऱिवार् ऎम्पिराऩ् आवारे.

[1]
माल्, अयऩ्, वाऩवर् कोऩुम्, वन्तु वणङ्क, अवर्क्कु अरुळ्चॆय्त ईचऩ्,
ञालम् अतऩिटै वन्तिऴिन्तु, नल् नॆऱि काट्टि, नलम् तिकऴुम्
कोल मणि अणि माटम् णीटु कुलावुम् इटवै मट नल्लाट्कु,
चीलम् मिकक् करुणै अळिक्कुम् तिऱम् अऱिवार् ऎम्पिराऩ् आवारे.

[2]
अणि मुटि आति अमरर् कोमाऩ्, आऩन्तक् कूत्तऩ्, अऱु चमयम्
पणि वकै चॆय्तु, पटवु अतु एऱि, पारॊटु विण्णुम् परवि एत्त,
पिणि कॆट, नल्कुम् पॆरुन्तुऱै ऎम् पेर् अरुळाळऩ्, पॆण्पाल् उकन्तु,
मणि वलै कॊण्टु, वाऩ् मीऩ् विचिऱुम् वकै अऱिवार् ऎम्पिराऩ् आवारे.

[3]
वेटु उरु आकि, मयेन्तिरत्तु मिकु कुऱै वाऩवर् वन्तु, तऩ्ऩैत्
तेट इरुन्त चिवपॆरुमाऩ्, चिन्तऩै चॆय्तु, अटियोङ्कळ् उय्य,
आटल् अमर्न्त परिमा एऱि, ऐयऩ्, पॆरुन्तुऱै आति, अन् नाळ्
एटर्कळै ऎङ्कुम् आण्टुकॊण्ट इयल्पु अऱिवार् ऎम्पिराऩ् आवारे.

[4]
वन्तु, इमैयोर्कळ् वणङ्कि एत्त, माक् करुणैक् कटल् आय्, अटियार्
पन्तऩै विण्टु अऱ नल्कुम्, ऎङ्कळ् परमऩ्, पॆरुन्तुऱै आति, अन् नाळ्
उन्तु तिरैक् कटलैक् कटन्तु, अऩ्ऱु, ओङ्कु मतिल् इलङ्कै अतऩिल्,
पन्तु अणै मॆल् विरलाट्कु अरुळुम् परिचु अऱिवार् ऎम्पिराऩ् आवारे.

[5]
वेव, तिरिपुरम्, चॆऱ्‌ऱ विल्लि, वेटुवऩ् आय्, कटि नाय्कळ् चूऴ,
एवल् चॆयल् चॆय्युम् तेवर् मुऩ्ऩे ऎम्पॆरुमाऩ् ताऩ्, इयङ्कु काट्टिल्
ए उण्ट पऩ्ऱिक्कु इरङ्कि, ईचऩ्, ऎन्तै, पॆरुन्तुऱै आति, अऩ्ऱु
केवलम् केऴल् आय्, पाल् कॊटुत्त किटप्पु अऱिवार् ऎम्पिराऩ् आवारे.

[6]
नातम् उटैयतु ऒर् नल् कमलप् पोतिऩिल् नण्णिय नल् नुतलार्,
ओति, पणिन्तु, अलर् तूवि, एत्त, ऒळि वळर् चोति, ऎम् ईचऩ्; मऩ्ऩुम्,
पोतु अलर् चोलै, पॆरुन्तुऱै ऎम् पुण्णियऩ्; मण्णिटै वन्तु तोऩ्ऱि,
पेतम् कॆटुत्तु, अरुळ् चॆय् पॆरुमै अऱियवल्लार् ऎम्पिराऩ् आवारे.

[7]
पू अलर् कॊऩ्ऱै अम् मालै मार्पऩ्, पोर् उकिर् वऩ् पुलि कॊऩ्ऱ वीरऩ्,
मातु नल्लाळ्, उमै मङ्कै, पङ्कऩ्, वण् पॊऴिल् चूऴ् तॆऩ् पॆरुन्तुऱैक् कोऩ्,
एतु इल् पॆरुम् पुकऴ् ऎङ्कळ् ईचऩ्, इरुम् कटल् वाणऱ्‌कुत् तीयिल् तोऩ्ऱुम्
ओविय मङ्कैयर् तोळ् पुणरुम् उरुवु अऱिवार् ऎम्पिराऩ् आवारे.

[8]
तू वॆळ्ळै नीऱु अणि ऎम्पॆरुमाऩ्, चोति मयेन्तिर नातऩ्, वन्तु
तेवर् तॊऴुम् पतम् वैत्त ईचऩ्, तॆऩ्ऩऩ्, पॆरुन्तुऱै आळि, अऩ्ऱु
कातल् पॆरुक, करुणै काट्टि, तऩ् कऴल् काट्टि, कचिन्तु उरुक,
केतम् कॆटुत्तु, ऎऩ्ऩै आण्टरुळुम् किटप्पु अऱिवार् ऎम्पिराऩ् आवारे.

[9]
अम् कणऩ्, ऎङ्कळ् अमरर् पॆम्माऩ्, अटियार्क्कु अमुतऩ्, अवऩि वन्त
ऎङ्कळ् पिराऩ्, इरुम् पाचम् तीर इक परम् आयतु ऒर् इऩ्पम् ऎय्त,
चङ्कम् कवर्न्तु, वण् चात्तिऩोटुम्, चतुरऩ्, पॆरुन्तुऱै आळि, अऩ्ऱु,
मङ्कैयर् मल्कु मतुरै चेर्न्त वकै अऱिवार् ऎम्पिराऩ् आवारे.

[10]

Back to Top
44 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     ऎण्णप्पतिकम् - पारुरुवाय   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/44 Ennapathigam Thiruvasagam.mp3
पार् उरु आय पिऱप्पु अऱ वेण्टुम्; पत्तिमैयुम् पॆऱ वेण्टुम्;
चीर् उरु आय चिवपॆरुमाऩे, चॆम् कमल मलर् पोल
आर् उरु आय ऎऩ् आर् अमुते, उऩ् अटियवर् तॊकै नटुवे,
ओर् उरु आय निऩ् तिरुवरुळ् काट्टि, ऎऩ्ऩैयुम् उय्यक्कॊण्टरुळे.

[1]
उरियेऩ् अल्लेऩ् उऩक्कु अटिमै; उऩ्ऩैप् पिरिन्तु, इङ्कु ऒरु पॊऴुतुम्
तरियेऩ्, नायेऩ्; इऩ्ऩतु ऎऩ्ऱु अऱियेऩ्; चङ्करा! करुणैयिऩाल्
पॆरियोऩ् ऒरुवऩ्, कण्टु कॊळ्' ऎऩ्ऱु, उऩ् पॆय् कऴल् अटि काट्टि,
पिरियेऩ्' ऎऩ्ऱु ऎऩ्ऱु, अरुळिय अरुळुम् पॊय्यो? ऎङ्कळ् पॆरुमाऩे!

[2]
ऎऩ्पे उरुक, निऩ् अरुळ् अळित्तु, उऩ् इणै मलर् अटि काट्टि,
मुऩ्पे ऎऩ्ऩै आण्टुकॊण्ट मुऩिवा, मुऩिवर्, मुऴु मुतले,
इऩ्पे अरुळि, ऎऩै उरुक्कि, उयिर् उण्किऩ्ऱ ऎम्माऩे,
नऩ्पे अरुळाय् ऎऩ् उयिर् नाता! निऩ् अरुळ् नाणामे.

[3]
पत्तु इलऩ् एऩुम्, पणिन्तिलऩ् एऩुम्, उऩ् उयर्न्त पैम् कऴल् काणप्
पित्तु इलऩ् एऩुम्, पितऱ्‌ऱिलऩ् एऩुम्, पिऱप्पु अऱुप्पाय्; ऎम्पॆरुमाऩे!
मुत्तु अऩैयाऩे! मणि अऩैयाऩे! मुतल्वऩे! मुऱैयो?' ऎऩ्ऱु
ऎत्तऩैयाऩुम् याऩ् तॊटर्न्तु, उऩ्ऩै इऩिप् पिरिन्तु आऱ्‌ऱेऩे.

[4]
काणुम् अतु ऒऴिन्तेऩ् निऩ् तिरुप् पातम्; कण्टु कण् कळि कूर,
पेणुम् अतु ऒऴिन्तेऩ्; पितऱ्‌ऱुम् अतु ऒऴिन्तेऩ्; पिऩ्ऩै, ऎम्पॆरुमाऩे,
ताणुवे, अऴिन्तेऩ्: निऩ् निऩैन्तु उरुकुम् तऩ्मै, ऎऩ् पुऩ्मैकळाल्
काणुम् अतु ऒऴिन्तेऩ्; नी इऩि वरिऩुम्, काणवुम् नाणुवऩे.

[5]
पाल् तिरु नीऱ्‌ऱु ऎम् परमऩै; परम् करुणैयॊटुम् ऎतिर्न्तु
तोऱ्‌ऱि, मॆय् अटियार्क्कु अरुळ् तुऱै अळिक्कुम् चोतियै; नीति इलेऩ्,
पोऱ्‌ऱि, ऎऩ् अमुते, ऎऩ निऩैन्तु, एत्ति, पुकऴ्न्तु, अऴैत्तु, अलऱि, ऎऩ् उळ्ळे
आऱ्‌ऱुवऩ् आक; उटैयवऩे, ऎऩै, आव' ऎऩ्ऱु अरुळाये!

[6]

Back to Top
45 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     यात्तिरैप् पत्तु - पूवार् चॆऩ्ऩि   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/45 Yathiraipathu Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/45 Yaathirap pathu.mp3Audio: https://www.sivasiva.org/audio/8.145 யாத்திரைப் பத்து - பூவார் சென்னி.MP3
पू आर् चॆऩ्ऩि मऩ्ऩऩ्, ऎम् पुयङ्कप् पॆरुमाऩ्, चिऱियोमै
ओवातु उळ्ळम् कलन्तु, उणर्वु आय् उरुक्कुम् वॆळ्ळक् करुणैयिऩाल्,
आ! आ!' ऎऩ्ऩप् पट्टु, अऩ्पु आय् आट्पट्टीर्, वन्तु ऒरुप्पटुमिऩ्;
पोवोम्; कालम् वन्ततु काण्; पॊय् विट्टु, उटैयाऩ् कऴल् पुकवे.

[1]
पुकवे वेण्टाम् पुलऩ्कळिल् नीर्; पुयङ्कप् पॆरुमाऩ् पूम् कऴल्कळ्
मिकवे निऩैमिऩ्; मिक्क ऎल्लाम् वेण्टा; पोक विटुमिऩ्कळ्;
नकवे, ञालत्तु उळ् पुकुन्तु, नाये अऩैय नमै आण्ट,
तकवे उटैयाऩ् तऩैच् चारत् तळरातु इरुप्पार् ताम् तामे.

[2]
तामे तमक्कुच् चुऱ्‌ऱमुम्, तामे तमक्कु विति वकैयुम्;
याम् आर्? ऎमतु आर्? पाचम् आर्? ऎऩ्ऩ मायम्? इवै पोक,
कोमाऩ् पण्टैत् तॊण्टरॊटुम्, अवऩ् तऩ् कुऱिप्पे कुऱिक्कॊण्टु,
पोम् आऱु अमैमिऩ् पॊय् नीक्कि, पुयङ्कऩ् आळ्वाऩ् पॊऩ् अटिक्के.

[3]
अटियार् आऩीर् ऎल्लीरुम्, अकलविटुमिऩ् विळैयाट्टै;
कटि चेर् अटिये वन्तु अटैन्तु, कटैक्कॊण्टु इरुमिऩ् तिरुक् कुऱिप्पै;
चॆटि चेर् उटलैच् चॆल नीक्कि, चिवलोकत्ते नमै वैप्पाऩ्
पॊटि चेर् मेऩिप् पुयङ्कऩ् तऩ्, पू आर् कऴऱ्‌के पुकविटुमे.

[4]
विटुमिऩ् वॆकुळि, वेट्कै नोय्; मिकवे, कालम् इऩि इल्लै;
उटैयाऩ् अटिक्कीऴ्, पॆरुम् चात्तोटु उटऩ् पोवतऱ्‌के ऒरुप्पटुमिऩ्;
अटैवोम्, नाम् पोय्च् चिवपुरत्तुळ्, अणि आर् कतवु अतु अटैयामे;
पुटैपट्टु उरुकिप् पोऱ्‌ऱुवोम्, पुयङ्कऩ् आळ्वाऩ् पुकऴ्कळैये.

[5]
पुकऴ्मिऩ्; तॊऴुमिऩ्; पूप् पुऩैमिऩ्; पुयङ्कऩ् ताळे पुन्ति वैत्तिट्टु,
इकऴ्मिऩ् ऎल्ला अल्ललैयुम्; इऩि, ओर् इटैयूऱु अटैयामे,
तिकऴुम् चीर् आर् चिवपुरत्तुच् चॆऩ्ऱु, चिवऩ् ताळ् वणङ्कि, नाम्
निकऴुम् अटियार् मुऩ् चॆऩ्ऱु, नॆञ्चम् उरुकि, निऱ्‌पोमे.

[6]
निऱ्‌पार् निऱ्‌क; निल्ला उलकिल् निल्लोम्; इऩि, नाम् चॆल्वोमे,
पॊऱ्‌पाल् ऒप्पाम् तिरुमेऩिप् पुयङ्कऩ् आळ्वाऩ् पॊऩ् अटिक्के;
निऱ्‌पीर् ऎल्लाम्, ताऴाते, निऱ्‌कुम् परिचे, ऒरुप्पटुमिऩ्;
पिऱ्‌पाल् निऩ्ऱु, पेऴ्कणित्ताल्, पॆऱुतऱ्‌कु अरियऩ्, पॆरुमाऩे.

[7]
पॆरुमाऩ् पेर् आऩन्तत्तुप् पिरियातु इरुक्कप् पॆऱ्‌ऱीर्काळ्,
अरु माल् उऱ्‌ऱुप् पिऩ्ऩै नीर्, अम्मा! अऴुङ्कि अरऱ्‌ऱाते,
तिरु मा मणि चेर् तिरुक् कतवम् तिऱन्तपोते, चिवपुरत्तु,
तिरुमाल् अऱियात् तिरुप् पुयङ्कऩ् तिरुत् ताळ् चॆऩ्ऱु चेर्वोमे.

[8]
चेरक् करुति, चिन्तऩैयैत् तिरुन्त वैत्तु, चिन्तिमिऩ्;
पोरिल् पॊलियुम् वेल् कण्णाळ् पङ्कऩ्, पुयङ्कऩ्, अरुळ् अमुतम्
आरप् परुकि, आरात आर्वम् कूर अऴुन्तुवीर्!
पोरप् पुरिमिऩ् चिवऩ् कऴऱ्‌के, पॊय्यिल् किटन्तु पुरळाते.

[9]
पुरळ्वार्, तॊऴुवार्, पुकऴ्वार्, आय्; इऩ्ऱे वन्तु, आळ् आकातीर्,
मरुळ्वीर्; पिऩ्ऩै, मतिप्पार् आर्? मतियुळ् कलङ्कि, मयङ्कुवीर्;
तॆरुळ्वीर् आकिल्, इतु चॆय्मिऩ्; चिवलोकक् कोऩ्, तिरुप्पुयङ्कऩ्
अरुळ् आर् पॆऱुवार्, अकल् इटत्ते? अन्तो! अन्तो! अन्तोवे!

[10]

Back to Top
46 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुप्पटै ऎऴुच्चि - ञाऩवाळ् एन्तुम्ऐयर्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/46 Thirupadaiyelluchi Thiruvasagam.mp3
ञाऩ वाळ् एन्तुम् ऐयर् नातप् पऱै अऱैमिऩ्;
माऩ मा एऱुम् ऐयर् मति वॆण् कुटै कविमिऩ्;
आऩ नीऱ्‌ऱुक् कवचम् अटैयप् पुकुमिऩ्कळ्;
वाऩ ऊर् कॊळ्वोम् नाम् मायप् पटै वारामे.

[1]
तॊण्टर्काळ्, तूचि चॆल्लीर्; पत्तर्काळ्, चूऴप् पोकीर्;
ऒण् तिऱल् योकिकळे, पेर् अणि उन्तीर्कळ्;
तिण् तिऱल् चित्तर्कळे, कटैक् कूऴै चॆल्मिऩ्कळ्;
अण्टर् नाटु आळ्वोम् नाम् अल्लल् पटै वारामे.

[2]

Back to Top
47 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुवॆण्पा - वॆय्य विऩैयिरण्टुम्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/47 Thiruvenba Thiruvasagam.mp3
वॆय्य विऩै इरण्टुम् वॆन्तु अकल, मॆय् उरुकि,
पॊय्युम् पॊटि आकातु; ऎऩ् चॆय्केऩ्? चॆय्य
तिरु आर् पॆरुन्तुऱैयाऩ् तेऩ् उन्तु चॆम् ती
मरुवातु इरुन्तेऩ् मऩत्तु.

[1]
आर्क्को? अरऱ्‌ऱुको? आटुको? पाटुको?
पार्क्को? परम्परऩे, ऎऩ् चॆय्केऩ्? तीर्प्पु अरिय
आऩन्त माल् एऱ्‌ऱुम् अत्तऩ्, पॆरुन्तुऱैयाऩ्
ताऩ्' ऎऩ्पार् आर् ऒरुवर् ताऴ्न्तु?

[2]
चॆय्त पिऴै अऱियेऩ्; चेवटिये, कै तॊऴुते,
उय्युम् वकैयिऩ् उयिर्प्पु अऱियेऩ् वैयत्तु
इरुन्तु, उऱैयुळ् वेल् मटुत्तु, ऎऩ् चिन्तऩैक्के कोत्ताऩ्
पॆरुन्तुऱैयिल् मेय पिराऩ्.

[3]
मुऩ्ऩै विऩै इरण्टुम् वेर् अऱुत्तु, मुऩ् निऩ्ऱाऩ्
पिऩ्ऩैप् पिऱप्पु अऱुक्कुम् पेराळऩ्; तॆऩ्ऩऩ्;
पॆरुन्तुऱैयिल् मेय पॆरुम् करुणैयाळऩ्;
वरुम् तुयरम् तीर्क्कुम् मरुन्तु.

[4]
अऱैयो, अऱिवार्क्कु? अऩैत्तु उलकुम् ईऩ्ऱ
मऱैयोऩुम्, मालुम्, माल् कॊळ्ळुम् इऱैयोऩ्;
पॆरुन्तुऱैयुळ् मेय पॆरुमाऩ्; पिरियातु
इरुन्तु उऱैयुम्, ऎऩ् नॆञ्चत्तु इऩ्ऱु.

[5]
पित्तु ऎऩ्ऩै एऱ्‌ऱुम्; पिऱप्पु अऱुक्कुम्; पेच्चु अरितु आम्;
मत्तमे आक्कुम्, वन्तु, ऎऩ् मऩत्तै; अत्तऩ्,
पॆरुन्तुऱैयाऩ्, आट्कॊण्टु पेर् अरुळाल् नोक्कुम्
मरुन्तु, इऱवाप् पेरिऩ्पम्, वन्तु.

[6]
वारा वऴि अरुळि वन्तु, ऎऩक्कु माऱु इऩ्ऱि,
आरा अमुताय् अमैन्तऩ्ऱे चीर् आर्
तिरुत्तऩ्, पॆरुन्तुऱैयाऩ्, ऎऩ् चिन्तै मेय
ऒरुत्तऩ्, पॆरुक्कुम् ऒळि.

[7]
यावर्क्कुम् मेल् आम् अळवु इलाच् चीर् उटैयाऩ्,
यावर्क्कुम् कीऴ् आम् अटियेऩै, यावरुम्
पॆऱ्‌ऱु अऱिया इऩ्पत्तुळ् वैत्ताय्क्कु, ऎऩ् ऎम्पॆरुमाऩ्!
मऱ्‌ऱु अऱियेऩ् चॆय्युम् वकै.

[8]
मूवरुम्, मुप्पत्तु मूवरुम्, मऱ्‌ऱु ऒऴिन्त
तेवरुम्, काणाच् चिवपॆरुमाऩ् मा एऱि,
वैयकत्ते वन्तिऴिन्त वार् कऴल्कळ् वन्तिक्क,
मॆय्यकत्ते इऩ्पम् मिकुम्.

[9]
इरुन्तु ऎऩ्ऩै आण्टाऩ् इणै अटिये चिन्तित्तु
इरुन्तु, इरन्तुकॊळ्, नॆञ्चे! ऎल्लाम् तरुम् काण्
पॆरुन्तुऱैयिल् मेय पॆरुम् करुणैयाळऩ्,
मरुन्तु उरुवाय्, ऎऩ् मऩत्ते, वन्तु.

[10]
इऩ्पम् पॆरुक्कि, इरुळ् अकऱ्‌ऱि, ऎञ्ञाऩ्ऱुम्
तुऩ्पम् तॊटर्वु अऱुत्तु, चोति आय्, अऩ्पु अमैत्तु,
चीर् आर् पॆरुन्तुऱैयाऩ् ऎऩ्ऩुटैय चिन्तैये
ऊर् आकक् कॊण्टाऩ्, उवन्तु.

[11]

Back to Top
48 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     पण्टाय नाऩ्मऱै - पण्टाय नाऩ्मऱैयुम्   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/48 Pandaaya Naanmara Thiruvasagam.mp3
पण्टु आय नाऩ्मऱैयुम् पाल् अणुका; माल्, अयऩुम्,
कण्टारुम् इल्लै; कटैयेऩैत् तॊण्टु आकक्
कॊण्टरुळुम् कोकऴि ऎम् कोमाऱ्‌कु, नॆञ्चमे!
उण्टामो कैम्माऱु? उरै.

[1]
उळ्ळ मलम् मूऩ्ऱुम् माय, उकु पॆरुम् तेऩ्
वॆळ्ळम् तरुम्, परियिऩ् मेल् वन्त, वळ्ळल्
मरुवुम् पॆरुन्तुऱैयै वाऴ्त्तुमिऩ्कळ्; वाऴ्त्त,
करुवुम् कॆटुम्, पिऱविक् काटु.

[2]
काट्टकत्तु वेटऩ्; कटलिल् वलै वाणऩ्;
नाट्टिल् परिप् पाकऩ्; नम् विऩैयै वीट्टि,
अरुळुम् पॆरुन्तुऱैयाऩ्; अम् कमल पातम्,
मरुळुम् कॆट, नॆञ्चे! वाऴ्त्तु.

[3]
वाऴ्न्तार्कळ् आवारुम्, वल् विऩैयै माय्प्पारुम्,
ताऴ्न्तु उलकम् एत्तत् तकुवारुम् चूऴ्न्तु अमरर्
चॆऩ्ऱु, इऱैञ्चि, एत्तुम् तिरु आर् पॆरुन्तुऱैयै
नऩ्ऱु इऱैञ्चि, एत्तुम् नमर्.

[4]
नण्णिप् पॆरुन्तुऱैयै, नम् इटर्कळ् पोय् अकल,
ऎण्णि ऎऴु कोकऴिक्कु अरचै, पण्णिऩ्
मॊऴियाळोटु उत्तरकोचमङ्कै मऩ्ऩिक्
कऴियातु इरुन्तवऩै, काण्.

[5]
काणुम् करणङ्कळ् ऎल्लाम् पेरिऩ्पम् ऎऩ,
पेणुम् अटियार् पिऱप्पु अकल, काणुम्
पॆरियाऩै, नॆञ्चे! पॆरुन्तुऱैयिल् ऎऩ्ऱुम्
पिरियाऩै, वाय् आरप् पेचु.

[6]
पेचुम् पॊरुळुक्कु इलक्कितम् आय्, पेच्चु इऱन्त
माचु इल् मणियिऩ् मणि वार्त्तै पेचि,
पॆरुन्तुऱैये ऎऩ्ऱु, पिऱप्पु अऱुत्तेऩ् नल्ल
मरुन्तिऩ् अटि ऎऩ् मऩत्ते वैत्तु.

[7]

Back to Top
49 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     तिरुप्पटै आट्चि - कण्कळिरण्टुम् अवऩ्कऴल्   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/49 Thiruppadayatchi Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/49 Thurupadai aatchi.mp3
कण्कळ् इरण्टुम् अवऩ्कऴल् कण्टु कळिप्पऩ आकाते
कारिकै यार्कळ्तम् वाऴ्विलॆऩ् वाऴ्वु कटैप्पटुम् आकाते
मण्कळिल् वन्तु पिऱन्तिटु माऱु मऱन्तिटुम् आकाते
मालऱि यामलर्प् पातम् इरण्टुम् वणङ्कुतुम् आकाते
पण्कळि कूर्तरु पाटलॊ टाटल् पयिऩ्ऱिटुम् आकाते
पाण्टिनऩ् ऩाटुटै याऩ्पटै याट्चिकळ् पाटुतुम् आकाते
विण्कळि कूर्वतोर् वेतकम् वन्तु वॆळिप्पटुम् आकाते
मीऩ्वलै वीचिय काऩवऩ् वन्तु वॆळिप्पटु मायिटिले.

[1]
ऒऩ्ऱिऩॊटु ऒऩ्ऱुम्, ऒर् ऐन्तिऩॊटु ऐन्तुम्, उयिर्प्पतुम् आकाते?
उऩ् अटियार् अटियार् अटियोम् ऎऩ उय्न्तऩ आकाते?
कऩ्ऱै निऩैन्तु ऎऴु ताय् ऎऩ वन्त कणक्कु अतुम् आकाते?
कारणम् आकुम् मऩ आति कुणङ्कळ् करुत्तु उऱुम् आकाते?
नऩ्ऱु, इतु, तीतु, ऎऩ वन्त नटुक्कम् नटन्तऩ आकाते?
नामुम् मेल् आम् अटियारुटऩे चॆल, नण्णुतुम् आकाते?
ऎऩ्ऱुम् ऎऩ् अऩ्पु निऱैन्त पराअमुतु ऎय्तुवतु आकाते?
एऱु उटैयाऩ्, ऎऩै आळुटै नायकऩ्, ऎऩ्ऩुळ् पुकुन्तिटिले!

[2]
पन्त विकार कुणङ्कळ् पऱिन्तु मऱिन्तिटुम् आकाते?
पावऩै आय करुत्तिऩिल् वन्त परा अमुतु आकाते?
अन्तम् इलात अकण्टमुम् नम्मुळ् अकप्पटुम् आकाते?
आति मुतल् परम् आय परम् चुटर् अण्णुवतु आकाते?
चॆम् तुवर् वाय् मटवार् इटर् आऩवै चिन्तिटुम् आकाते?
चेल् अऩ कण्कळ् अवऩ् तिरुमेऩि तिळैप्पऩ आकाते?
इन्तिरञाल इटर्प् पिऱवित् तुयर् एकुवतु आकाते?
ऎऩ्ऩुटै नायकऩ् आकिय ईचऩ् ऎतिर्प्पटुम् आयिटिले!

[3]
ऎऩ् अणि आर् मुलै आकम् अळैन्तु, उटऩ् इऩ्पुऱुम् आकाते?
ऎल्लै इल् माक् करुणैक् कटल् इऩ्ऱु इऩितु आटुतुम् आकाते?
नल् मणि नातम् मुऴङ्कि, ऎऩ् उळ् उऱ, नण्णुवतु आकाते?
नातऩ् अणित् तिरु नीऱ्‌ऱिऩै नित्तलुम् नण्णुवतु आकाते?
मऩ्ऩिय अऩ्परिल् ऎऩ् पणि मुन्तुऱ वैकुवतु आकाते?
मा मऱैयुम् अऱिया मलर्प् पातम् वणङ्कुतुम् आकाते?
इऩ् इयल् चॆङ्कऴुनीर् मलर् ऎऩ् तलै ऎय्तुवतु आकाते?
ऎऩ्ऩै उटैप् पॆरुमाऩ्, अरुळ् ईचऩ्, ऎऴुन्तरुळप् पॆऱिले!

[4]
मण्णिऩिल् मायै मतित्तु, वकुत्त मयक्कु अऱुम् आकाते?
वाऩवरुम् अऱिया मलर्प् पातम् वणङ्कुतुम् आकाते?
कण् इलि कालम् अऩैत्तिऩुम् वन्त कलक्कु अऱुम् आकाते?
कातल् चॆयुम् अटियार् मऩम् इऩ्ऱु कळित्तिटुम् आकाते?
पॆण्, अलि, आण्, ऎऩ, नाम् ऎऩ, वन्त पिणक्कु अऱुम् आकाते?
पेर् अऱियात अऩेक पवङ्कळ् पिऴैत्तऩ आकाते?
ऎण् इलि आकिय चित्तिकळ् वन्तु, ऎऩै ऎय्तुवतु आकाते?
ऎऩ्ऩै उटैप् पॆरुमाऩ्, अरुळ् ईचऩ्, ऎऴुन्तरुळप् पॆऱिले!

[5]
पॊऩ् इयलुम् तिरुमेऩि वॆण् नीऱु पॊलिन्तिटुम् आकाते?
पू मऴै, मातवर् कैकळ् कुविन्तु, पॊऴिन्तिटुम् आकाते?
मिऩ् इयल् नुण् इटैयार्कळ् करुत्तु वॆळिप्पटुम् आकाते?
वीणै मुरऩ्ऱु ऎऴुम् ओचैयिल् इऩ्पम् मिकुत्तिटुम् आकाते?
तऩ् अटियार् अटि ऎऩ् तलैमीतु तऴैप्पऩ आकाते?
ताऩ् अटियोमुटऩे उय वन्तु, तलैप्पटुम् आकाते?
इऩ् इयम् ऎङ्कुम् निऱैन्तु, इऩितु आक इयम्पिटुम् आकाते?
ऎऩ्ऩै मुऩ् आळुटै ईचऩ्, ऎऩ् अत्तऩ्, ऎऴुन्तरुळप् पॆऱिले!

[6]
चॊल् इयलातु ऎऴु तू मणि ओचै चुवै तरुम् आकाते?
तुण् ऎऩ ऎऩ् उळम् मऩ्ऩिय चोति तॊटर्न्तु ऎऴुम् आकाते?
पल् इयल्पु आय परप्पु अऱ वन्त परा परम् आकाते?
पण्टु अऱियात पर अऩुपवङ्कळ् परन्तु ऎऴुम् आकाते?
विल् इयल् नल् नुतलार् मयल् इऩ्ऱु विळैन्तिटुम् आकाते?
विण्णवरुम् अऱियात विऴुप् पॊरुळ् इप् पॊरुळ् आकाते?
ऎल्लै इलातऩ ऎण् कुणम् आऩवै ऎय्तिटुम् आकाते?
इन्तु चिकामणि ऎङ्कळै आळ, ऎऴुन्तरुळप् पॆऱिले!

[7]
चङ्कु तिरण्टु, मुरऩ्ऱु ऎऴुम् ओचै तऴैप्पऩ आकाते?
चाति विटात कुणङ्कळ् नम्मोटु चलित्तिटुम् आकाते?
अङ्कु इतु नऩ्ऱु, इतु नऩ्ऱु, ऎऩुम् मायै अटङ्किटुम् आकाते?
आचै ऎलाम्, अटियार् अटियोम् ऎऩुम् अत्तऩै आकाते?
चॆम् कयल् ऒण् कण् मटन्तैयर् चिन्तै तिळैप्पऩ आकाते?
चीर् अटियार्कळ् चिव अऩुपवङ्कळ् तॆरिन्तिटुम् आकाते?
ऎङ्कुम् निऱैन्तु, अमुतु ऊऱु, परम्चुटर् ऎय्तुवतु आकाते?
ईऱु अऱिया मऱैयोऩ् ऎऩै आळ, ऎऴुन्तरुळप् पॆऱिले!

[8]

Back to Top
50 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     आऩन्तमालै - मिऩ्ऩे रऩैय   (तिरुप्पॆरुन्तुऱै आवुटैयार्कोयिल् )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/50 Aanandamaalai Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/50 Aanandha maalai.mp3
मिऩ् नेर् अऩैय पूम् कऴल्कळ् अटैन्तार् कटन्तार्, वियऩ् उलकम्;
पॊऩ् नेर् अऩैय मलर् कॊण्टु पोऱ्‌ऱा निऩ्ऱार्, अमरर् ऎल्लाम्;
कल् नेर् अऩैय मऩक् कटैयाय्, कऴिप्पुण्टु, अवलक् कटल् वीऴ्न्त
ऎऩ् नेर् अऩैयेऩ्, इऩि, उऩ्ऩैक् कूटुम्वण्णम् इयम्पाये.

[1]
ऎऩ्ऩाल् अऱियाप् पतम् तन्ताय्; याऩ् अतु अऱियाते कॆट्टेऩ्;
उऩ्ऩाल् ऒऩ्ऱुम् कुऱैवु इल्लै; उटैयाय्, अटिमैक्कु यार्? ऎऩ्पेऩ्:
पल् नाळ् उऩ्ऩैप् पणिन्तु एत्तुम् पऴैय अटियरॊटुम् कूटातु,
ऎऩ् नायकमे! पिऱ्‌पट्टु, इङ्कु, इरुन्तेऩ् नोय्क्कु विरुन्ताये.

[2]
चीलम् इऩ्ऱि, नोऩ्पु इऩ्ऱि, चॆऱिवे इऩ्ऱि, अऱिवु इऩ्ऱि,
तोलिऩ् पावैक् कूत्ताट्टु आय्, चुऴऩ्ऱु, विऴुन्तु, किटप्पेऩै
मालुम् काट्टि, वऴि काट्टि, वारा उलक नॆऱि एऱ,
कोलम् काट्टि, आण्टाऩै, कॊटियेऩ् ऎऩ्ऱो कूटुवते?

[3]
कॆटुवेऩ्; कॆटुमा कॆटुकिऩ्ऱेऩ्; केटु इलाताय्, पऴि कॊण्टाय्;
पटुवेऩ्, पटुवतु ऎल्लाम्, नाऩ् पट्टाल्, पिऩ्ऩैप् पयऩ् ऎऩ्ऩे?
कॊटु मा नरकत्तु अऴुन्तामे कात्तु आट्कॊळ्ळुम् कुरुमणिये,
नटु आय् निल्लातु ऒऴिन्तक्काल्, नऩ्ऱो, ऎङ्कळ् नायकमे?

[4]
ताय् आय् मुलैयैत् तरुवाऩे, तारातु ऒऴिन्ताल्, चवलैयाय्
नायेऩ् कऴिन्तु पोवेऩो? नम्पि, इऩित्ताऩ् नल्कुतिये;
ताये ऎऩ्ऱु उऩ् ताळ् अटैन्तेऩ्; तया, नी, ऎऩ्पाल् इल्लैये?
नायेऩ् अटिमै उटऩ् आक आण्टाय्; नाऩ् ताऩ् वेण्टावो?

[5]
कोवे, अरुळ वेण्टावो? कॊटियेऩ् कॆटवे अमैयुमे?
आ! आ!' ऎऩ्ऩाविटिल्, ऎऩ्ऩै अञ्चेल्' ऎऩ्पार् आरो ताऩ्?
चावार् ऎल्लाम् ऎऩ् अळवो? तक्क आऱु अऩ्ऱु' ऎऩ्ऩारो?
तेवे! तिल्लै नटम् आटी! तिकैत्तेऩ्; इऩित्ताऩ् तेऱ्‌ऱाये!

[6]
नरियैक् कुतिरैप् परि आक्कि, ञालम् ऎल्लाम् निकऴ्वित्तु,
पॆरिय तॆऩ्ऩऩ् मतुरै ऎल्लाम् पिच्चु अतु एऱ्‌ऱुम् पॆरुन्तुऱैयाय्!
अरिय पॊरुळे! अविनाचि अप्पा! पाण्टि वॆळ्ळमे!
तॆरिय अरिय परञ्चोती! चॆय्वतु ऒऩ्ऱुम् अऱियेऩे!
तिरुच्चिऱ्‌ऱम्पलम्. माणिक्कवाचकर् अटिकळ् पोऱ्‌ऱि!

[7]

Back to Top
51 माणिक्क वाचकर्    तिरुवाचकम्     अच्चोप् पतिकम् - मुत्तिनॆऱि अऱियात   (कोयिल् (चितम्परम्) )

Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvaasagam/51 Achopathigam Thiruvasagam.mp3Audio: http://www.sivasiva.org/thiruvasagam2/51 Acho pathigam.mp3
मुत्ति नॆऱि अऱियात मूर्क्करॊटुम् मुयल्वेऩै,
पत्ति नॆऱि अऱिवित्तु, पऴ विऩैकळ् पाऱुम्वण्णम्,
चित्त मलम् अऱुवित्तु, चिवम् आक्कि, ऎऩै आण्ट
अत्तऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[1]
नॆऱि अल्ला नॆऱि तऩ्ऩै नॆऱियाक निऩैवेऩै,
चिऱु नॆऱिकळ् चेरामे, तिरुअरुळे चेरुम्वण्णम्,
कुऱि ऒऩ्ऱुम् इल्लात कूत्तऩ् तऩ् कूत्तै ऎऩक्कु
अऱियुम्वण्णम् अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[2]
पॊय् ऎल्लाम् मॆय् ऎऩ्ऱु, पुणर् मुलैयार् पोकत्ते
मैयल् उऱक् कटवेऩै, माळामे, कात्तरुळि,
तैयल् इटम् कॊण्ट पिराऩ्, तऩ् कऴले चेरुम्वण्णम्,
ऐयऩ्, ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[3]
मण् अतऩिल् पिऱन्तु, ऎय्त्तु, माण्टु विऴक् कटवेऩै,
ऎण्णम् इला अऩ्पु अरुळि, ऎऩै आण्टिट्टु, ऎऩ्ऩैयुम् तऩ्
चुण्ण वॆण् नीऱु अणिवित्तु, तू नॆऱिये चेरुम्वण्णम्,
अण्णल् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[4]
पञ्चु आय अटि मटवार् कटैक् कण्णाल् इटर्प्पट्टु,
नॆञ्चु आय तुयर्कूर निऱ्‌पेऩ् उऩ् अरुळ् पॆऱ्‌ऱेऩ्;
उय्ञ्चेऩ् नाऩ्; उटैयाऩे, अटियेऩै वरुक' ऎऩ्ऱु,
अञ्चेल्' ऎऩ्ऱु, अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[5]
वॆन्तु विऴुम् उटल् पिऱवि मॆय् ऎऩ्ऱु, विऩै पॆरुक्कि,
कॊन्तु कुऴल् कोल् वळैयार् कुवि मुलैमेल् विऴुवेऩै,
पन्तम् अऱुत्तु, ऎऩै आण्टु, परिचु अऱ, ऎऩ् तुरिचुम् अऱुत्तु,
अन्तम् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[6]
तैयलार् मैयलिले ताऴ्न्तु विऴक् कटवेऩै,
पैयवे कॊटु पोन्तु, पाचम् ऎऩुम् ताऴ् उरुवि,
उय्युम् नॆऱि काट्टुवित्तिट्टु, ओङ्कारत्तु उट्पॊरुळै
ऐयऩ् ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[7]
चातल्, पिऱप्पु, ऎऩ्ऩुम् तटम् चुऴियिल् तटुमाऱि,
कातलिऩ् मिक्कु, अणि इऴैयार् कलवियिले विऴुवेऩै,
मातु ऒरु कूऱु उटैय पिराऩ्, तऩ् कऴले चेरुम्वण्णम्,
आति, ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[8]
चॆम्मै नलम् अऱियात चितटरॊटुम् तिरिवेऩै,
मुम्मै मलम् अऱुवित्तु, मुतल् आय मुतल्वऩ् ताऩ्
नम्मैयुम् ओर् पॊरुळ् आक्कि, नाय् चिविकै एऱ्‌ऱुवित्त
अम्मै ऎऩक्कु अरुळिय आऱु, आर् पॆऱुवार्? अच्चोवे!

[9]

ऒऩ्पताम् तिरुमुऱै चेन्तऩार् तिरुप्पल्लाण्टु
मऩ्ऩुक तिल्लै वळर्कनम् पत्तर्कळ् वञ्चकर् पोयकल
पॊऩ्ऩिऩ्चॆय् मण्टपत् तुळ्ळे पुकुन्तु पुवऩि यॆल्लाम् विळङ्क
अऩ्ऩनटै मटवाळ् उमैकोऩ् अटियो मुक्करुळ् पुरिन्तु
पिऩ्ऩैप् पिऱवि यऱुक्क नॆऱितन्त पित्तऱ्‌कुप् पल्लाण्टु कूऱुतुमे.


पालुक्कुप् पालकऩ् वेण्टि अऴुतिटप् पाऱ्‌कटल् ईन्तपिराऩ्
मालुक्कुच् चक्करम् अऩ्ऱरुळ् चॆय्तवऩ् मऩ्ऩिय तिल्लैतऩ्ऩुळ्
आलिक्कुम् अन्तणर् वाऴ्किऩ्ऱ चिऱ्‌ऱम् पलमे इटमाकप्
पालित्तु नट्टम् पयिलवल् लाऩुक्के पल्लाण्टु कूऱुतुमे.

ऒळिवळर् विळक्के उलप्पिला ऒऩ्ऱे ! उणर्वुचूऴ् कटन्ततोर् उणर्वे !
तॆळिवळर् पळिङ्किऩ् तिरळ्मणिक् कुऩ्ऱे ! चित्तत्तुळ् तित्तिक्कुम् तेऩे !
अळिवळर् उळ्ळत्(तु) आऩन्तक् कऩिये ! अम्पलम् आटरङ् काक
वॆळिवळर् तॆय्वक् कूत्तुकन् तायैत् तॊण्टऩेऩ् विळम्पुमा विळम्पे.

पत्ताम् तिरुमुऱै - तिरुमूलर्

चिव चिव ऎऩ्किलर् तीविऩैयाळर्
चिव चिव ऎऩ्ऱिटत् तीविऩै माळुम्
चिव चिव ऎऩ्ऱिटत् तेवरुम् आवार्
चिव चिव ऎऩ्ऩच् चिवकति ताऩे!

अऩ्पु चिवम् इरण्टु ऎऩ्पर् अऱिविलार्
अऩ्पे चिवमावतु आरुम् अऱिकिलार्
अऩ्पे चिवमावतु आरुम् अऱिन्तपिऩ्
अऩ्पे चिवमाय् अमर्न्तिरुन् तारे.

यावर्क्कुम् आम् इऱैवऱ्‌कु ऒरु पच्चिलै
यावर्क्कुम् आम् पचुवुक्कु ऒरु वायुऱै
यावर्क्कुम् आम् उण्णुम् पोतु ऒरु कैप्पिटि
यावर्क्कुम् आम् पिऱर्क्कु इऩ्ऩुरै ताऩे

चिव चिव ऎऩ्किलर् तीविऩैयाळर्
चिव चिव ऎऩ्ऱिटत् तीविऩै माळुम्
चिव चिव ऎऩ्ऱिटत् तेवरुम् आवार्
चिव चिव ऎऩ्ऩच् चिवकति ताऩे!

पतिऩोरान् तिरुमुऱै - कारैक्काल् अम्मैयार्

इटर्कळैया रेऩुम् ऎमक्किरङ्का रेऩुम्
पटरुम् नॆऱिपणिया रेऩुम् - चुटरुरुविल्
ऎऩ्पऱाक् कोलत् तॆरियाटुम् ऎम्माऩार्क्
कऩ्पऱा तॆऩ्नॆञ् चवर्क्कु.

तिरुआलङ्काट्टु मूत्त तिरुप्पतिकम्
कॊङ्कै तिरङ्कि नरम्पॆ ऴुन्तु
कुण्टुकण् वॆण्पऱ्‌ कुऴिव यिऱ्‌ऱुप्
पङ्कि चिवन्तिरु पऱ्‌कळ् नीण्टु
परटुयर् नीळ्कणैक् कालोर् वॆण्पेय्
तङ्कि यलऱि युलऱु काट्टिल्
ताऴ्चटै ऎट्टुत् तिचैयुम् वीचि
अङ्कङ् कुळिर्न्तऩ लाटुम् ऎङ्कळ्
अप्प ऩिटन्तिरु आलङ् काटे.

चेक्किऴार् पऩ्ऩिरण्टाम् तिरुमुऱै - पॆरियपुराणम्
उलकॆलाम् उणर्न् तोतऱ्‌ करियवऩ्;
निलवु लाविय नीर्मलि वेणियऩ्,
अलकिल् चोतियऩ् अम्पलत्ताटुवाऩ्;
मलर् चिलम्पटि वाऴ्त्ति वणङ्कुवाम्.

वेतनॆऱि तऴैत् तोङ्क मिकुचैवत् तुऱैविळङ्कप्
पूतपरम्प रैपॊलियप् पुऩितवाय् मलर्न्तऴुत
चीतवळ वयऱ्‌पुकलित् तिरुञाऩ चम्पन्तर्
पातमलर् तलैक्कॊण्टु तिरुत्तॊण्टु परवुवाम्

अण्णले! ऎऩै आण्टुकॊण्टु अरुळिय अमुते!
विण्णिले मऱैन्तरुळ् पुरि वेत नायकऩे!
कण्णिऩाल् तिरुक्कयिलैयिल् इरुन्त निऩ् कोलम्
नण्णि नाऩ् तॊऴ नयन्तरुळ् पुरि ऎऩप् पणिन्तार्

अम्मै तुति - तिरुञाऩचम्पन्त चुवामिकळ् तिरुक्कटैक्काप्पु - 1.010
अम्मै तुति -
कलैयात कल्वियुम्, कुऱैयात वयतुम्,
ओर् कपटु वारात नट्पुम्, कऩ्ऱात वळमैयुम्,
कुऩ्ऱात इळमैयुम्, कऴुपिणि इलात उटलुम्,
चलियात मऩमुम्, अऩ्पु अकलात मऩैवियुम्,
तवऱात चन्ताऩमुम्, ताऴात कीर्त्तियुम्,
माऱात वार्त्तैयुम्, तटैकळ् वारात कॊटैयुम्,
तॊलैयात नितियमुम्, कोणात कोलुम्,
ऒरु तुऩ्पम् इल्लात वाऴ्वुम्,
तुय्य निऩ्पातत्तिल् अऩ्पुम् उतविप्,
पॆरिय तॊण्टरॊटु कूट्टु कण्टाय्;
अलैआऴि अऱि तुयिल्कॊळ् मायऩतु तङ्कैये!
आति कटवूरिऩ् वाऴ्वे!
अमुतीचर् ऒरु पाकम् अकलात चुकपाणि!
अरुळ् वामि! अपिरामिये!

तिरुप्पुकऴ्
एऱुमयि लेऱिविळै याटुमुक मॊऩ्ऱे
ईचरुटऩ् ञाऩमॊऴि पेचुमुक मॊऩ्ऱे
कूऱुमटि यार्कळ्विऩै तीर्क्कुमुक मॊऩ्ऱु
कुऩ्ऱुरुव वेल्वाङ्कि निऩ्ऱमुक मॊऩ्ऱे
माऱुपटु चूररै वतैत्तमुक मॊऩ्ऱे
वळ्ळियै मणम्पुणर वन्तमुक मॊऩ्ऱे
आऱुमुक माऩपॊरुळ् नीयरुळल् वेण्टुम्
आतियरु णाचल ममर्न्त पॆरुमाळे.

वाऴ्त्तु
वाऩ्मुकिल् वऴातु पॆय्क मलिवळञ् चुरक्क मऩ्ऩऩ्
कोऩ्मुऱै यरचु चॆय्क कुऱैविला तुयिर्कळ् वाऴ्क
नाऩ्मऱै यऱङ्क ळोङ्क नऱ्‌ऱवम् वेळ्वि मल्क
मेऩ्मैकॊळ् चैव नीति विळङ्कुक वुलक मॆल्लाम्.

पट्टिऩत्तार् - - पिऴैपॊऱुत्तल् पतिकम्
कल्लाप् पिऴैयुम् करुताप् पिऴैयुम् कचिन्तुरुकि
निल्लाप् पिऴैयुम् निऩैयाप् पिऴैयुम्
निऩञ्चॆऴुत्तैच् चॊल्लाप् पिऴैयुम्
तुतियाप् पिऴैयुम् तॊऴाप् पिऴैयुम्
ऎल्लाप् पिऴैयुम् पॊऱुत्तु अरुळ्वाय् कच्चि एकम्पऩे

नम पार्वति पतये हर हर महा तेवा
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि! ऎन् नाट्टवर्क्कुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!
कावाय् कऩकत् तिरळे पोऱ्‌ऱि! कयिलै मलैयाऩे पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि
This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org