Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
Manickavaasagar's Thiruvaasgam ತಿರುವಾಚಕಮ್
ಚಮಯ ಕುರವರ್ ತುತಿ
ಪುಱಚ್ಚನ್ತಾನ಼ ಕುರವರ್ ತುತಿ

ತಿರುಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತರ್ ತೇವಾರಮ್ ಮುತಲ್ ತಿರುಮುಱೈ
ತಿರುಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತರ್- ಇರಣ್ಟಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ತಿರುಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತ ತೇವಾರಮ್ ಮೂನ಼್ಱಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಚು ತೇವಾರಮ್ ನಾನ಼್ಕಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಚು ತೇವಾರಮ್ ಐನ್ತಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಚು ತೇವಾರಮ್ ಆಱಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ಚುನ್ತರಮೂರ್ತ್ತಿ ತೇವಾರಮ್ ಏೞಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ಎಟ್ಟಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್ ತಿರುವಾಚಕಮ್
01 ಚಿವಪುರಾಣಮ್ - ನಮಚ್ಚಿವಾಯ ವಾಅೞ್ಕ  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
02 ಕೀರ್ತ್ತಿತ್ ತಿರುವಕವಲ್ - ತಿಲ್ಲೈ ಮೂತೂರ್ ಆಟಿಯ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
03 ತಿರುವಣ್ಟಪ್ ಪಕುತಿ - ಅಣ್ಟಪ್ ಪಕುತಿಯಿನ಼್  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
04 ಪೋಱ್ಱಿತ್ ತಿರುವಕವಲ್ - ನಾನ಼್ಮುಕನ಼್ ಮುತಲಾ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
05.01 ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ - I ಮೆಯ್ಯುಣರ್ತಲ್ (1-10) ಮೆಯ್ತಾನ಼್ ಅರುಮ್ಪಿ  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
05.02 ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ - II. ಅಱಿವುಱುತ್ತಲ್ (11-20)  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
05.03 ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ - III. ಚುಟ್ಟಱುತ್ತಲ್ (21-30)  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
05.04 ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ - IV ಆನ಼್ಮ ಚುತ್ತಿ (31-40)  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
05.05 ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ - V ಕೈಮ್ಮಾಱು ಕೊಟುತ್ತಲ್ (41-50)  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
05.06 ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ - VI ಅನುಪೋಕ ಚುತ್ತಿ (51-60)  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
05.07 ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ - VII. ಕಾರುಣಿಯತ್ತು ಇರಙ್ಕಲ್ (61-70)  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
05.08 ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ -VIII. ಆನ಼ನ್ತತ್ತು ಅೞುನ್ತಲ್ (71-80)  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
05.09 ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ -IX . ಆನ಼ನ್ತ ಪರವಚಮ್ (81-90)  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
05.10 ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ - X. ಆನ಼ನ್ತಾತೀತಮ್ (91-100)  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
06 ನೀತ್ತಲ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮ್ - ಕಟೈಯವ ನ಼ೇನ಼ೈಕ್  (ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ)  
07 ತಿರುವೆಮ್ಪಾವೈ - ಆತಿಯುಮ್ ಅನ್ತಮುಮ್  (ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ)  
08 ತಿರು ಅಮ್ಮಾನ಼ೈ - ಚೆಙ್ಕಣ್ ನೆಟುಮಾಲುಞ್  (ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ)  
09 ತಿರುಪ್ಪೊಱ್ ಚುಣ್ಣಮ್ - ಮುತ್ತುನಲ್ ತಾಮಮ್ಪೂ  (ತಿರುಏಕಮ್ಪಮ್ (ಕಾಞ್ಚಿ))  
10 ತಿರುಕ್ಕೋತ್ತುಮ್ಪಿ - ಪೂವೇಱು ಕೋನ಼ುಮ್  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
11 ತಿರುತ್ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ - ತಿರುಮಾಲುಮ್ ಪನ಼್ಱಿಯಾಯ್ಚ್  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
12 ತಿರುಚ್ಚಾೞಲ್ - ಪೂಚುವತುಮ್ ವೆಣ್ಣೀಱು  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
13 ತಿರುಪ್ಪೂವಲ್ಲಿ - ಇಣೈಯಾರ್ ತಿರುವಟಿ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
14 ತಿರುಉನ್ತಿಯಾರ್ - ವಳೈನ್ತತು ವಿಲ್ಲು  (ತಿರುಏಕಮ್ಪಮ್ (ಕಾಞ್ಚಿ))  
15 ತಿರುತ್ತೇாಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ - ಪೂತ್ತಾರುಮ್ ಪೊಯ್ಕೈಪ್  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
16 ತಿರುಪ್ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚಲ್ - ಚೀರಾರ್ ಪವಳಙ್ಕಾಲ್  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
17 ಅನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪತ್ತು - ವೇತ ಮೊೞಿಯರ್ವೆಣ್  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
18 ಕುಯಿಱ್ಪತ್ತು - ಕೀತ ಮಿನ಼ಿಯ ಕುಯಿಲೇ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
19 ತಿರುತ್ತಚಾಙ್ಕಮ್ - ಏರಾರ್ ಇಳಙ್ಕಿಳಿಯೇ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
20 ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿಯೆೞುಚ್ಚಿ - ಪೋಱ್ಱಿಯೆನ಼್ ವಾೞ್ಮುತ  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
21 ಕೋಯಿಲ್ ಮೂತ್ತ ತಿರುಪ್ಪತಿಕಮ್ - ಉಟೈಯಾಳ್ ಉನ಼್ತನ಼್  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
22 ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುಪ್ಪತಿಕಮ್ - ಮಾಱಿನಿನ಼್ಱೆನ಼್ನ಼ೈ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
23 ಚೆತ್ತಿಲಾಪ್ ಪತ್ತು - ಪೊಯ್ಯನ಼ೇನ಼್ ಅಕಮ್ನೆಕಪ್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
24 ಅಟೈಕ್ಕಲಪ್ ಪತ್ತು - ಚೆೞುಕ್ಕಮಲತ್ ತಿರಳನ಼ನಿನ಼್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
25 ಆಚೈಪ್ಪತ್ತು - ಕರುಟಕ್ಕೊಟಿಯೋನ಼್ ಕಾಣಮಾಟ್ಟಾಕ್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
26 ಅತಿಚಯಪ್ ಪತ್ತು - ವೈಪ್ಪು ಮಾಟೆನ಼್ಱುಮ್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
27 ಪುಣರ್ಚ್ಚಿಪ್ಪತ್ತು - ಚುಟರ್ಪೊಱ್ಕುನ಼್ಱೈತ್ ತೋಳಾಮುತ್ತೈ  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
28 ವಾೞಾಪ್ಪತ್ತು - ಪಾರೊಟು ವಿಣ್ಣಾಯ್ಪ್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
29 ಅರುಟ್ಪತ್ತು - ಚೋತಿಯೇ ಚುಟರೇ  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
30 ತಿರುಕ್ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಪ್ ಪತಿಕಮ್ - ಪಿಣಕ್ಕಿಲಾತ ಪೆರುನ್ತುಱೈಪ್ಪೆರು  (ತಿರುಕ್ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಮ್)  
31 ಕಣ್ಟಪತ್ತು - ಇನ್ತಿರಿಯ ವಯಮಯಙ್ಕಿ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
32 ಪಿರಾರ್ತ್ತನ಼ೈಪ್ ಪತ್ತು - ಕಲನ್ತು ನಿನ಼್ನ಼ಟಿ  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
33 ಕುೞೈತ್ತ ಪತ್ತು - ಕುೞೈತ್ತಾಲ್ ಪಣ್ಟೈಕ್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
34 ಉಯಿರುಣ್ಣಿಪ್ಪತ್ತು - ಪೈನ್ನಾಪ್ ಪಟ ಅರವೇರಲ್ಕುಲ್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
35 ಅಚ್ಚಪ್ಪತ್ತು - ಪುಱ್ಱಿಲ್ವಾಳ್ ಅರವುಮ್  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
36 ತಿರುಪ್ಪಾಣ್ಟಿಪ್ ಪತಿಕಮ್ - ಪರುವರೈ ಮಙ್ಕೈತನ಼್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
37 ಪಿಟಿತ್ತ ಪತ್ತು - ಉಮ್ಪರ್ಕಟ್ ರಚೇ  (ಚೀರ್ಕಾೞಿ)  
38 ತಿರುವೇಚಱವು - ಇರುಮ್ಪುತರು ಮನ಼ತ್ತೇನ಼ೈ  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
39 ತಿರುಪ್ಪುಲಮ್ಪಲ್ - ಪೂಙ್ಕಮಲತ್ ತಯನ಼ೊಟುಮಾಲ್  (ತಿರುವಾರೂರ್)  
40 ಕುಲಾಪ್ ಪತ್ತು - ಓಟುಙ್ ಕವನ್ತಿಯುಮೇ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
41 ಅಱ್ಪುತಪ್ಪತ್ತು - ಮೈಯ ಲಾಯ್ಇನ್ತ  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
42 ಚೆನ಼್ನ಼ಿಪ್ಪತ್ತು - ತೇವ ತೇವನ಼್ಮೆಯ್ಚ್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
43 ತಿರುವಾರ್ತ್ತೈ - ಮಾತಿವರ್ ಪಾಕನ಼್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
44 ಎಣ್ಣಪ್ಪತಿಕಮ್ - ಪಾರುರುವಾಯ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
45 ಯಾತ್ತಿರೈಪ್ ಪತ್ತು - ಪೂವಾರ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
46 ತಿರುಪ್ಪಟೈ ಎೞುಚ್ಚಿ - ಞಾನ಼ವಾಳ್ ಏನ್ತುಮ್ಐಯರ್  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
47 ತಿರುವೆಣ್ಪಾ - ವೆಯ್ಯ ವಿನ಼ೈಯಿರಣ್ಟುಮ್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
48 ಪಣ್ಟಾಯ ನಾನ಼್ಮಱೈ - ಪಣ್ಟಾಯ ನಾನ಼್ಮಱೈಯುಮ್  (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್)  
49 ತಿರುಪ್ಪಟೈ ಆಟ್ಚಿ - ಕಣ್ಕಳಿರಣ್ಟುಮ್ ಅವನ಼್ಕೞಲ್  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
50 ಆನ಼ನ್ತಮಾಲೈ - ಮಿನ಼್ನ಼ೇ ರನ಼ೈಯ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
51 ಅಚ್ಚೋಪ್ ಪತಿಕಮ್ - ಮುತ್ತಿನೆಱಿ ಅಱಿಯಾತ  (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್))  
ಒನ಼್ಪತಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ ತಿರುಮಾಳಿಕೈತ್ತೇವರ್ ತಿರುವಿಚೈಪ್ಪಾ- ಒಳಿ ವಳರ್ ವಿಳಕ್ಕೇ
ಒನ಼್ಪತಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ ಚೇನ್ತನ಼ಾರ್ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಣ್ಟು

ಪತ್ತಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - ತಿರುಮೂಲರ್
ಪತಿನ಼ೋರಾನ್ ತಿರುಮುಱೈ - ತಿರುಆಲಙ್ಕಾಟ್ಟು ಮೂತ್ತ ತಿರುಪ್ಪತಿಕಮ್ ಕಾರೈಕ್ಕಾಲ್ ಅಮ್ಮೈಯಾರ್
ಚೇಕ್ಕಿೞಾರ್ ಪನ಼್ನ಼ಿರಣ್ಟಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - ಪೆರಿಯಪುರಾಣಮ್

Back to Top
ಕಱ್ಪಕ ವಿನಾಯಕರುಕ್ಕು! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ!
ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ! ಹರ ಹರ ಮಹಾ ತೇವಾ
ತೆನ಼್ ನಾಟು ಉಟೈಯ ಚಿವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ್ ನಾಟ್ಟವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಇಱೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ವೆಱ್ಱಿ ವೇಲ್ ಮುರುಕನ಼ುಕ್ಕು! ಅರೋಕರಾ
ಆತಿ ಪರಾಚಕ್ತಿಕ್ಕು! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ವಿಳಕ್ಕು ಏಱ್ಱುಮ್ ಪೋತು - ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಚರ್ ತೇವಾರಮ್ 4.011
ಇಲ್ ಅಕ ವಿಳಕ್ಕು ಅತು ಇರುಳ್ ಕೆಟುಪ್ಪತು;
ಚೊಲ್ ಅಕ ವಿಳಕ್ಕು ಅತು ಚೋತಿ ಉಳ್ಳತು
ಪಲ್ ಅಕ ವಿಳಕ್ಕು ಅತು ಪಲರುಮ್ ಕಾಣ್ಪತು;
ನಲ್ ಅಕ ವಿಳಕ್ಕು ಅತು ನಮಚ್ಚಿವಾಯವೇ!

ಚಮಯ ಕುರವರ್ ತುತಿ
ಪೂೞಿಯರ್ ಕೋನ಼್ ವೆಪ್ಪೊೞಿತ್ತ ಪುಕಲಿಯರ್ ಕೋನ಼್ ಕೞಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಆೞಿಮಿಚೈ ಕನ಼್ಮಿತಪ್ಪಿಲ್ ಅಣೈನ್ತಪಿರಾನ಼್ ಅಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ವಾೞಿತಿರು ನಾವಲೂರ್ ವನ಼್ಱೊಣ್ಟನ಼್ ಪತಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಊೞಿಮಲಿ ತಿರುವಾತವೂರರ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ

ಪುಱಚ್ಚನ್ತಾನ಼ ಕುರವರ್ ತುತಿ
ಈರಾಣ್ಟಿಱ್ ಚಿವಞಾನ಼ಮ್ ಪೆಱ್ಱುಯರ್ನ್ತ ಮೆಯ್ಕಣ್ಟಾರ್ ಇಣೈತ್ತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ನಾರಾಣ್ಟ ಪಲ್ಲಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಪುರಿನ್ತ ಅರುಣನ್ತಿ ನಱ್ಱಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ನೀರಾಣ್ಟ ಕಟನ್ತೈನಕರ್ ಮಱೈಞಾನ಼ ಚಮ್ಪನ್ತರ್ ನಿೞಱ್ಱಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಚೀರಾಣ್ಟ ತಿಲ್ಲೈನಕರ್ ಉಮಾಪತಿಯಾರ್ ಚೆಮ್ಪತುಮತ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ

ತಿರುವರುಣೈಕ್ ಕಲಮ್ಪಕಮ್
ಚೈವತ್ತಿನ಼್ ಮೇಱ್ಚಮಯಮ್ ವೇಱಿಲ್ಲೈ ಯತಿಱ್ಚಾರ್ ಚಿವಮಾಮ್
ತೆಯ್ವತ್ತಿನ಼್ ಮೇಱ್ತೆಯ್ವ ಮಿಲ್ಲೈಯೆನ಼ುಮ್ ನಾನ಼್ಮಱೈಚ್ ಚೆಮ್ಪೊರುಳ್
ವಾಯ್ಮೈ ವೈತ್ತ ಚೀರ್ತಿರುತ್ ತೇವಾರಮುಮ್ ತಿರುವಾಚಕಮುಮ್
ಉಯ್ವೈತ್ ತರಚ್ಚೆಯ್ತ ನಾಲ್ವರ್ ಪೊಱ್ಱಾಳ್ ಎಮ್ ಉಯಿರ್ತ್ತುಣೈಯೇ.

ತಿರುಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತ ಚುವಾಮಿಕಳ್ - ತಿರುಕ್ಕಟೈಕ್ಕಾಪ್ಪು - 1.123
ಪಣ್ - ವಿಯಾೞಕ್ಕುಱಿಞ್ಚಿ (ತಿರುವಲಿವಲಮ್ ಮನ಼ತ್ತುಣೈನಾತರ್ ವಾಳೈಯಙ್ಕಣ್ಣಿಯಮ್ಮೈ)
ವಿನಾಯಕರ್ ವಣಕ್ಕಮ್
ಪಿಟಿಯತ ನ಼ುರುವುಮೈ ಕೊಳಮಿಕು ಕರಿಯತು
ವಟಿಕೊಟು ತನ಼ತಟಿ ವೞಿಪಟು ಮವರಿಟರ್
ಕಟಿಕಣ ಪತಿವರ ವರುಳಿನ಼ನ಼್ ಮಿಕುಕೊಟೈ
ವಟಿವಿನ಼ರ್ ಪಯಿಲ್ವಲಿ ವಲಮುಱೈ ಯಿಱೈಯೇ.

ತಿರು ಅರುಣಕಿರಿನಾತರ್ ಅರುಳಿಯ ಕನ್ತರ್ ಅನುಪೂತಿ
ಆಟುಮ್ ಪರಿ, ವೇಲ್, ಅಣಿಚೇವಲ್ ಎನ಼ಪ್
ಪಾಟುಮ್ ಪಣಿಯೇ ಪಣಿಯಾ ಅರುಳ್ವಾಯ್
ತೇಟುಮ್ ಕಯಮಾ ಮುಕನ಼ೈಚ್ ಚೆರುವಿಲ್
ಚಾಟುಮ್ ತನ಼ಿ ಯಾನ಼ೈಚ್ ಚಕೇாತರನ಼ೇ


ಪೊತು ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮ್‌

ಎಙ್ಕುಮ್‌ ನಿಱೈನ್ತ ಎಲ್ಲಾಮ್‌ ವಲ್ಲ ಪರಮ್‌ಪಾರುಳೇ ! ಎವ್ವುರುವಿಲ್‌, ಎಪ್ಪೆಯರಿಲ್‌, ನೀ ಇರುನ್ತಾಲುಮ್‌ ಎಙ್ಕಳ್‌ ಪಣಿವಾನ಼ ವಿಣ್ಣಪ್ಪತ್ತೈ ಉಮತು ತಿರುವಟಿಯಿಲ್‌ ಚಮರ್ಪ್ಪಿಕ್ಕಿನ಼್ಱೋಮ್‌. ನಾಙ್ಕಳ್‌ ವಚಿಕ್ಕ‌ ಇಟಮುಮ್‌. ಉಣ್ಣ ಉಣವುಮ್, ಅರುನ್ತ ನೀರುಮ್, ಚುವಾಚಿಕ್ಕಕ್‌ ಕಾಱ್ಱುಮ್‌, ವಣಙ್ಕಚ್‌ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯುಮ್‌, ಕಾಣಕ್‌ ಕಣ್ಕಳುಮ್‌, ಕೇಟ್ಕಚ್‌ ಚೆವಿಯುಮ್‌, ಚಿನ್ತಿಕ್ಕ ಮನ಼ಮುಮ್‌, ವಾೞ್ತ್ತ ವಾಯುಮ್‌, ಕೂಪ್ಪಿತ್ತೊೞಕ್‌ ಕರಙ್ಕಳುಮ್,‌ ತಿರುಕ್ಕೋವಿಲ್‌ ವರ ಕಾಲ್ಕಳುಮ್‌ ಅರುಳಿಯ ಪರಮ್ಪೊರುಳೇ ! ಉಮತು ಈಟು ಇಣೈ ಇಲ್ಲಾತ ಕರುಣೈಕ್ಕು ಎಙ್ಕಳತು ನನ಼್ಱಿ ಅಱಿತಲಾನ಼ ತಿರುಮುಱೈ ವೞಿಪಾಟ್ಟೈ ವಣಕ್ಕತ್ತುಟನ಼್‌ ಚಮರ್ಪ್ಪಿಕ್ಕಿನ಼್ಱೋಮ್‌. ಇನ್ತ ವೞಿಪಾಟ್ಟಿಲ್ ಕಲನ್ತುಕೊಳ್ಳ ಇಯಲಾತ ಅಟಿಯಾರ್‌ಕಳ್‌ ಚಾರ್ಪಾಕವುಮ್‌ ನಾಙ್ಕಳ್‌ ಉಮತು ತಿರುವಟಿಯೈತ್‌ ತೊೞುಕಿನ಼್ಱೋಮ್‌.

ಇಮ್‌ ಮಣ್ಣುಲಕಿಲ್‌. ಉನ಼್‌ ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್‌ ಮಾನ಼ಿಟಪ್ಪಿಱವಿ ಪೆಱ್‌ಱುಳ್ಳ ಪಲರುಮ್‌ ಅವರವರ್‌ ಚೆಯ್ತ ವಿನ಼ೈಯಿನ಼್‌ ಪಯನ಼ಾಯ್‌ ಪಲವಿತಮಾನ಼ ಅಲ್ಲಲ್ಕಳಿಲ್‌ ಉೞಲ್ಕಿಱಾರ್ಕಳ್‌. ಇನ್ತ ಅಲ್ಲಲ್ಕಳ್‌ ನೀಙ್ಕ ಉಮತು ಪೊನ಼್ನ಼ಾರ್‌ ತಿರುಪ್ಪಾತಙ್ಕಳಿಲ್‌ ಇತನ಼ೈಚ್‌ ಚಮರ್ಪ್ಪಿಕ್ಕಿನ಼್ಱೋಮ್‌.

ಇನ್ತ ವಿಣ್ಣಪ್ಪತ್ತೈ ಏಱ್ಱುಕ್ಕೊಣ್ಟು ಅಟಿಯಾರ್ಕಳ್‌ ಎಲ್ಲೋರುಮ್‌ ನೀಣ್ಟ ಆಯುಳುಮ್‌, ಚಕಲ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳುಮ್‌ ಪೆಱ್ಱು ಇನ಼್ಪುಱ್ಱು ವಾೞ ಅರುಳ್‌ ಪುರಿವೀರಾಕ !

ಅಟಿಯಾರ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮ್‌

ಇನ್ತ ವೞಿಪಾಟು ನಟತ್ತುಮ್ ಚಿವ ಪುಣ್ಣಿಯಚ್‌ ಚೆಲ್ವರ್‌ ___________, ಚೆಲ್ವಿ ________ ಅವರ್ಕಳುಮ್, ಅವರ್ಕಳುಟೈಯ ಕುಟುಮ್ಪತ್ತಾರ್‌. ಉಱವಿನ಼ರ್‌, ನಣ್ಪರ್ಕಳ್‌, ಮಱ್ಱುಮ್ ತಿರುಮುಱೈ ಪಾರಯಣತ್ತಿಲ್ ಕಲನ್ತು ಕೊಣ್ಟ ಅನ಼ೈತ್ತು ಅಟಿಯಾರ್ಕಳುಮ್ ‌ ನೋಯಱ್ಱ ವಾೞ್ವುಮ್‌ ಚಕಲ ಚೆಲ್ವಙ್ಕಳುಮ್‌, ತೇಕ ಆರೋಕ್ಕಿಯಮುಮ್‌ ನೀಣ್ಟ ಆಯುಳುಮ್‌, ಕುರುಲಿಙ್ಕ ಚಙ್ಕಮ ಪಕ್ತಿಯುಮ್‌, ಚಿವಞಾನ಼ಮುಮ್‌ ಮೇನ಼್ಮೇಲುಮ್‌ ಪೆಱ್ಱು ವಾೞ ಅರುಳ್ಪುರಿವೀರಾಕ.

ತಿರುಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತರ್ ತೇವಾರಮ್ ಮುತಲ್ ತಿರುಮುಱೈ
ತೋಟುಟೈಯ ಚೆವಿಯನ಼್| ವಿಟೈಯೇಱಿಯೋರ್| ತೂವೆಣ್ಮತಿಚೂಟಿಕ್
ಕಾಟುಟೈಯ|ಚುಟ ಲೈಪ್ಪೊಟಿಪೂಚಿ|ಯೆನ಼್ ನ಼ುಳ್ಳಙ್ಕವರ್ ಕಳ್ವನ಼್
ಏಟುಟೈಯ|ಮಲ ರಾನ಼್ಮುನ಼ೈನಾಟ್ಪಣಿನ್ ತೇತ್ತ ಅರುಳ್ಚೆಯ್ತ
ಪೀಟುಟೈಯಪಿರ ಮಾಪುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾ ನ಼ಿವನ಼ನ಼್ಱೇ.

ನನ಼್ಱುಟೈಯಾನ಼ೈತ್ ತೀಯತಿಲಾನ಼ೈ ನರೈವೆಳ್ಳೇ
ಱೊನ಼್ಱುಟೈಯಾನ಼ೈ ಉಮೈಯೊರುಪಾಕಮ್ ಉಟೈಯಾನ಼ೈಚ್
ಚೆನ಼್ಱಟೈಯಾತ ತಿರುವುಟೈಯಾನ಼ೈಚ್ ಚಿರಾಪ್ಪಳ್ಳಿಕ್
ಕುನ಼್ಱುಟೈಯಾನ಼ೈಕ್ ಕೂಱವೆನ಼್ನ಼ುಳ್ಳಙ್ ಕುಳಿರುಮ್ಮೇ.

ಅವ್ವಿನ಼ೈಕ್ ಕಿವ್ವಿನ಼ೈ ಯಾಮೆನ಼್ಱು ಚೊಲ್ಲು ಮಃತಱಿವೀರ್
ಉಯ್ವಿನ಼ೈ ನಾಟಾ ತಿರುಪ್ಪತುಮ್ ಉನ್ತಮಕ್ ಕೂನ಼ಮನ಼್ಱೇ
ಕೈವಿನ಼ೈ ಚೆಯ್ತೆಮ್ ಪಿರಾನ಼್ಕೞಱ್ ಪೋಱ್ಱುತುಮ್ ನಾಮಟಿಯೋಞ್
ಚೆಯ್ವಿನ಼ೈ ವನ್ತೆಮೈತ್ ತೀಣ್ಟಪ್ಪೆ ಱಾತಿರು ನೀಲಕಣ್ಟಮ್.

ಉಣ್ಣಾಮುಲೈ ಯುಮೈಯಾಳೊಟುಮ್ ಉಟನ಼ಾಕಿಯ ವೊರುವನ಼್
ಪೆಣ್ಣಾಕಿಯ ಪೆರುಮಾನ಼್ಮಲೈ ತಿರುಮಾಮಣಿ ತಿಕೞ
ಮಣ್ಣಾರ್ನ್ತನ಼ ವರುವಿತ್ತಿರಣ್ ಮೞಲೈಮ್ಮುೞ ವತಿರುಮ್
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ತೊೞುವಾರ್ವಿನ಼ೈ ವೞುವಾವಣ್ಣ ಮಱುಮೇ

ತಿರುಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತರ್- ಇರಣ್ಟಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ಮನ್ತಿರ ಮಾವತು ನೀಱು ವಾನ಼ವರ್ ಮೇಲತು ನೀಱು
ಚುನ್ತರ ಮಾವತು ನೀಱು ತುತಿಕ್ಕಪ್ ಪಟುವತು ನೀಱು
ತನ್ತಿರ ಮಾವತು ನೀಱು ಚಮಯತ್ತಿ ಲುಳ್ಳತು ನೀಱು
ಚೆನ್ತುವರ್ ವಾಯುಮೈ ಪಙ್ಕನ಼್ ತಿರುಆಲ ವಾಯಾನ಼್ ತಿರುನೀಱೇ.

ಆಱ್ಱಲ್ ಅಟಲ್ವಿಟೈ ಯೇಱುಮ್ ಆಲವಾ ಯಾನ಼್ತಿರು ನೀಱ್ಱೈಪ್
ಪೋಱ್ಱಿಪ್ ಪುಕಲಿ ನಿಲಾವುಮ್ ಪೂಚುರನ಼್ ಞಾನ಼ಚಮ್ ಪನ್ತನ಼್
ತೇಱ್ಱಿತ್ ತೆನ಼್ನ಼ನ಼ುಟಲುಱ್ಱ ತೀಪ್ಪಿಣಿ ಯಾಯಿನ಼ ತೀರಚ್
ಚಾಱ್ಱಿಯ ಪಾಟಲ್ಕಳ್ ಪತ್ತುಮ್ ವಲ್ಲವರ್ ನಲ್ಲವರ್ ತಾಮೇ.

ವೇಯುಱು ತೋಳಿಪಙ್ಕನ಼್ ವಿಟಮುಣ್ಟ ಕಣ್ಟನ಼್ ಮಿಕನಲ್ಲ ವೀಣೈ ತಟವಿ
ಮಾಚಱು ತಿಙ್ಕಳ್ಕಙ್ಕೈ ಮುಟಿಮೇ ಲಣಿನ್ತೆನ಼್ ಉಳಮೇ ಪುಕುನ್ತ ಅತನ಼ಾಲ್
ಞಾಯಿಱು ತಿಙ್ಕಳ್ಚೆವ್ವಾಯ್ ಪುತನ಼್ವಿಯಾೞಮ್ ವೆಳ್ಳಿ ಚನ಼ಿಪಾಮ್ಪಿ ರಣ್ಟು ಮುಟನ಼ೇ
ಆಚಱು ನಲ್ಲನಲ್ಲ ಅವೈನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಅಟಿಯಾ ರವರ್ಕ್ಕು ಮಿಕವೇ.

ಎನ಼್ನ಼ ಪುಣ್ಣಿಯಞ್ ಚೆಯ್ತನ಼ೈ ನೆಞ್ಚಮೇ ಯಿರುಙ್ಕಟಲ್ ವೈಯತ್ತು
ಮುನ಼್ನ಼ಮ್ ನೀಪುರಿ ನಲ್ವಿನ಼ೈಪ್ ಪಯನ಼ಿಟೈ ಮುೞುಮಣಿತ್ ತರಳಙ್ಕಳ್
ಮನ಼್ನ಼ು ಕಾವಿರಿ ಚೂೞ್ತಿರು ವಲಞ್ಚುೞಿ ವಾಣನ಼ೈ ವಾಯಾರಪ್
ಪನ಼್ನ಼ಿ ಯಾತರಿತ್ ತೇತ್ತಿಯುಮ್ ಪಾಟಿಯುಮ್ ವೞಿಪಟುಮ್ ಅತನ಼ಾಲೇ.


ತಿರುಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತ ತೇವಾರಮ್ ಮೂನ಼್ಱಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ಇಟರಿನ಼ುನ್ ತಳರಿನ಼ುಮ್ ಎನ಼ತುಱುನೋಯ್ ತೊಟರಿನ಼ುಮ್ ಉನ಼ಕೞಲ್ ತೊೞುತೆೞುವೇನ಼್
ಕಟಲ್ತನ಼ಿಲ್ ಅಮುತೊಟು ಕಲನ್ತನಞ್ಚೈಮಿಟಱಿನ಼ಿಲ್ ಅಟಕ್ಕಿಯ ವೇತಿಯನ಼ೇ
ಇತುವೋಎಮೈ ಯಾಳುಮಾ ಱೀವತೊನ಼್ ಱೆಮಕ್ಕಿಲ್ಲೈಯೇಲ್
ಅತುವೋವುನ಼ ತಿನ಼್ನ಼ರುಳ್ ಆವಟು ತುಱೈಯರನ಼ೇ.

ಮಣ್ಣಿನ಼್ನಲ್ ಲವಣ್ಣಮ್ ವಾೞಲಾಮ್ ವೈಕಲುಮ್
ಎಣ್ಣಿನ಼್ನಲ್ ಲಕತಿಕ್ಕಿ ಯಾತುಮೋರ್ ಕುಱೈವಿಲೈಕ್
ಕಣ್ಣಿನ಼್ನಲ್ ಲಃತುಱುಙ್ ಕೞುಮಲ ವಳನಕರ್ಪ್
ಪೆಣ್ಣಿನ಼್ನಲ್ ಲಾಳೊಟುಮ್ ಪೆರುನ್ತಕೈ ಯಿರುನ್ತತೇ.

ಕಾತ ಲಾಕಿಕ್ ಕಚಿನ್ತುಕಣ್ ಣೀರ್ಮಲ್ಕಿ
ಓತು ವಾರ್ತಮೈ ನನ಼್ನ಼ೆಱಿಕ್ ಕುಯ್ಪ್ಪತು
ವೇತಮ್ ನಾನ಼್ಕಿನ಼ುಮ್ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರು ಳಾವತು
ನಾತನ಼್ ನಾಮಮ್ ನಮಚ್ಚಿ ವಾಯವೇ.

ನನ್ತಿ ನಾಮಮ್ ನಮಚ್ಚಿವಾಯ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್
ಚನ್ತೈಯಾಲ್,-ತಮಿೞ್ ಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತನ಼್ ಚೊಲ್
ಚಿನ್ತೈಯಾಲ್ ಮಕಿೞ್ನ್ತು ಏತ್ತ ವಲ್ಲಾರ್ ಎಲಾಮ್
ಪನ್ತಪಾಚಮ್ ಅಱುಕ್ಕ ವಲ್ಲಾರ್ಕಳೇ.

ತುಞ್ಚಲುನ್ ತುಞ್ಚಲಿ ಲಾತ ಪೋೞ್ತಿನ಼ುಮ್
ನೆಞ್ಚಕ ನೈನ್ತು ನಿನ಼ೈಮಿನ಼್ ನಾಟೊಱುಮ್
ವಞ್ಚಕಮ್ ಅಱ್ಱಟಿ ವಾೞ್ತ್ತ ವನ್ತಕೂಱ್
ಱಞ್ಚವು ತೈತ್ತನ಼ ಅಞ್ಚೆ ೞುತ್ತುಮೇ.

ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಚು ತೇವಾರಮ್ ನಾನ಼್ಕಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ಕೂಱ್ಱಾಯಿನ಼ ವಾಱುವಿ ಲಕ್ಕಕಿಲೀರ್ ಕೊಟುಮೈಪಲ ಚೆಯ್ತನ಼ ನಾನ಼ಱಿಯೇನ಼್
ಏಱ್ಱಾಯಟಿಕ್ ಕೇಇರ ವುಮ್ಪಕಲುಮ್ ಪಿರಿಯಾತು ವಣಙ್ಕುವನ಼್ ಎಪ್ಪೊೞುತುಮ್
ತೋಱ್ಱಾತೆನ಼್ ವಯಿಱ್ಱಿನ಼್ ಅಕಮ್ಪಟಿಯೇ ಕುಟರೋಟು ತುಟಕ್ಕಿ ಮುಟಕ್ಕಿಯಿಟ
ಆಱ್ಱೇನ಼್ ಅಟಿಯೇನ಼್ಅತಿ ಕೈಕ್ಕೆಟಿಲ ವೀರಟ್ಟಾ ನ಼ತ್ತುಱೈ ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ

ಚಲಮ್ಪೂವೊಟು ತೂಪಮ್ ಮಱನ್ತಱಿಯೇನ಼್ ತಮಿೞೋಟಿಚೈ ಪಾಟಲ್ ಮಱನ್ತಱಿಯೇನ಼್
ನಲನ್ತೀಙ್ಕಿಲುಮ್ ಉನ಼್ನ಼ೈ ಮಱನ್ತಱಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ನ಼ಾಮಮ್ ಎನ಼್ನ಼ಾವಿಲ್ ಮಱನ್ತಱಿಯೇನ಼್
ಉಲರ್ನ್ತಾರ್ತಲೈ ಯಿಱ್ಪಲಿ ಕೊಣ್ಟುೞಲ್ವಾಯ್ ಉಟಲುಳ್ ಳುಱುಚೂಲೈ ತವಿರ್ತ್ತರುಳಾಯ್
ಅಲನ್ತೇನ಼್ಅಟಿ ಯೇನ಼್ಅತಿ ಕೈಕ್ಕೆಟಿಲ ವೀರಟ್ಟಾ ನ಼ತ್ತುಱೈ ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ

ಪೋರ್ತ್ತಾಯಙ್ಕೋ ರಾನ಼ೈಯಿನ಼್ ಈರುರಿತೋಲ್ ಪುಱಙ್ಕಾಟರಙ್ ಕಾನಟ ಮಾಟವಲ್ಲಾಯ್
ಆರ್ತ್ತಾನ಼ರಕ್ ಕನ಼್ಱನ಼ೈ ಮಾಲ್ವರೈಕ್ಕೀೞ್ ಅಟರ್ತ್ತಿಟ್ಟರುಳ್ ಚೆಯ್ತ ವತುಕರುತಾಯ್
ವೇರ್ತ್ತುಮ್ಪುರಣ್ ಟುಮ್ವಿೞುನ್ ತುಮ್ಮೆೞುನ್ತಾಲ್ ಎನ಼್ವೇತನ಼ೈ ಯಾನ಼ ವಿಲಕ್ಕಿಯಿಟಾಯ್
ಆರ್ತ್ತಾರ್ಪುನ಼ಲ್ ಚೂೞ್ಅತಿ ಕೈಕ್ಕೆಟಿಲ ವೀರಟ್ಟಾ ನ಼ತ್ತುಱೈ ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ.

ಮಾತರ್ಪ್ ಪಿಱೈಕ್ಕಣ್ಣಿ ಯಾನ಼ೈ ಮಲೈಯಾನ಼್ ಮಕಳೊಟುಮ್ ಪಾಟಿಪ್
ಪೋತೊಟು ನೀರ್ಚುಮನ್ ತೇತ್ತಿಪ್ ಪುಕುವಾ ರವರ್ಪಿನ಼್ ಪುಕುವೇನ಼್
ಯಾತುಞ್ ಚುವಟು ಪಟಾಮಲ್ ಐಯಾ ಱಟೈಕಿನ಼್ಱ ಪೋತು
ಕಾತನ಼್ ಮಟಪ್ಪಿಟಿ ಯೋಟುಙ್ ಕಳಿಱು ವರುವನ಼ ಕಣ್ಟೇನ಼್
ಕಣ್ಟೇ ನ಼ವರ್ತಿರುಪ್ ಪಾತಙ್ ಕಣ್ಟಱಿ ಯಾತನ಼ ಕಣ್ಟೇನ಼್

ಚೊಱ್ಱುಣೈ ವೇತಿಯನ಼್ ಚೋತಿ ವಾನ಼ವನ಼್
ಪೊಱ್ಱುಣೈತ್ ತಿರುನ್ತಟಿ ಪೊರುನ್ತಕ್ ಕೈತೊೞಕ್
ಕಱ್ಱುಣೈಪ್ ಪೂಟ್ಟಿಯೋರ್ ಕಟಲಿಱ್ ಪಾಯ್ಚ್ಚಿನ಼ುಮ್
ನಱ್ಱುಣೈ ಯಾವತು ನಮಚ್ಚಿ ವಾಯವೇ.

ವಾೞ್ಕ ಅನ್ತಣರ್ ವಾನ಼ವರ್ ಆನ಼ಿನ಼ಮ್
ವೀೞ್ಕ ತಣ್ಪುನ಼ಲ್ ವೇನ್ತನ಼ುಮ್ ಓಙ್ಕುಕ
ಆೞ್ಕ ತೀಯತೆಲ್ ಲಾಮ್ಅರನ಼್ ನಾಮಮೇ
ಚೂೞ್ಕ ವೈಯಕ ಮುನ್ತುಯರ್ ತೀರ್ಕವೇ.

ಪತ್ತನ಼ಾಯ್ಪ್ ಪಾಟ ಮಾಟ್ಟೇನ಼್ ಪರಮನ಼ೇ ಪರಮ ಯೋಕೀ
ಎತ್ತಿನ಼ಾಱ್ ಪತ್ತಿ ಚೆಯ್ಕೇನ಼್ ಎನ಼್ನ಼ೈನೀ ಇಕೞ ವೇಣ್ಟಾ
ಮುತ್ತನ಼ೇ ಮುತಲ್ವಾ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲತ್ ತಾಟು ಕಿನ಼್ಱ
ಅತ್ತಾವುನ಼್ ಆಟಲ್ ಕಾಣ್ಪಾನ಼್ ಅಟಿಯನ಼ೇನ಼್ ವನ್ತ ವಾಱೇ.

ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಚು ತೇವಾರಮ್ ಐನ್ತಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ಅನ಼್ನ಼ಮ್ ಪಾಲಿಕ್ಕುನ್ ತಿಲ್ಲೈಚ್ಚಿಱ್ ಱಮ್ಪಲಮ್
ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ ಪಾಲಿಕ್ಕು ಮೇಲುಮಿಪ್ ಪೂಮಿಚೈ
ಎನ಼್ನ಼ಮ್ ಪಾಲಿಕ್ಕು ಮಾಱುಕಣ್ ಟಿನ಼್ಪುಱ
ಇನ಼್ನ಼ಮ್ ಪಾಲಿಕ್ಕು ಮೋವಿಪ್ ಪಿಱವಿಯೇ.

ಮತುರ ವಾಯ್ಮೊೞಿ ಮಙ್ಕೈಯೋರ್ ಪಙ್ಕಿನ಼ನ಼್
ಚತುರನ಼್ ಚಿಱ್ಱಮ್ ಪಲವನ಼್ ತಿರುಮಲೈ
ಅತಿರ ಆರ್ತ್ತೆಟುತ್ ತಾನ಼್ಮುಟಿ ಪತ್ತಿಱ
ಮಿತಿಕೊಳ್ ಚೇವಟಿ ಚೆನ಼್ಱಟೈನ್ ತುಯ್ಮ್ಮಿನ಼ೇ.

ತಿರುನಾವುಕ್ಕರಚು ತೇವಾರಮ್ ಆಱಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ಕಱ್ಱವರ್ಕ ಳುಣ್ಣುಙ್ ಕನ಼ಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಕೞಲಟೈನ್ತಾರ್ ಚೆಲ್ಲುಙ್ ಕತಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಅಱ್ಱವರ್ಕಟ್ ಕಾರಮುತ ಮಾನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಅಲ್ಲಲಱುತ್ ತಟಿಯೇನ಼ೈ ಆಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ

ವೇಱ್ಱಾಕಿ ವಿಣ್ಣಾಕಿ ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಮೀಳಾಮೇ ಆಳೆನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಊಱ್ಱಾಕಿ ಉಳ್ಳೇ ಒಳಿತ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓವಾತ ಚತ್ತತ್ ತೊಲಿಯೇ ಪೋಱ್ಱಿ
ಆಱ್ಱಾಕಿ ಯಙ್ಕೇ ಅಮರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಆಱಙ್ಕಮ್ ನಾಲ್ವೇತ ಮಾನ಼ಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಕಾಱ್ಱಾಕಿ ಯೆಙ್ಕುಙ್ ಕಲನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ಉಣ್ಣಾ ತುಱಙ್ಕಾ ತಿರುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಓತಾತೇ ವೇತ ಮುಣರ್ನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಎಣ್ಣಾ ಇಲಙ್ಕೈಕ್ಕೋನ಼್ ಱನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಇಱೈವಿರಲಾಲ್ ವೈತ್ತುಕನ್ತ ಈಚಾ ಪೋಱ್ಱಿ
ಪಣ್ಣಾ ರಿಚೈಯಿನ಼್ಚೊಱ್ ಕೇಟ್ಟಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಪಣ್ಟೇಯೆನ಼್ ಚಿನ್ತೈ ಪುಕುನ್ತಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಕಣ್ಣಾ ಯುಲಕುಕ್ಕು ನಿನ಼್ಱಾಯ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ.

ಚುನ್ತರಮೂರ್ತ್ತಿ ತೇವಾರಮ್ ಏೞಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ
ಪಿತ್ತಾಪಿಱೈ ಚೂಟೀಪೆರು ಮಾನ಼ೇಅರು ಳಾಳಾ
ಎತ್ತಾನ಼್ಮಱ ವಾತೇನಿನ಼ೈಕ್ ಕಿನ಼್ಱೇನ಼್ಮನ಼ತ್ ತುನ಼್ನ಼ೈ
ವೈತ್ತಾಯ್ಪೆಣ್ಣೈತ್ ತೆನ಼್ಪಾಲ್ವೆಣ್ಣೆಯ್ ನಲ್ಲೂರರುಟ್ ಟುಱೈಯುಳ್
ಅತ್ತಾಉನ಼ಕ್ ಕಾಳಾಯಿನ಼ಿ ಅಲ್ಲೇನ಼್ಎನ಼ ಲಾಮೇ

ಪೊನ಼್ನ಼ಾರ್ ಮೇನ಼ಿಯನ಼ೇ ಪುಲಿತ್ತೋಲೈ ಅರೈಕ್ಕಚೈತ್ತು
ಮಿನ಼್ನ಼ಾರ್ ಚೆಞ್ಚಟೈಮೇಲ್ ಮಿಳಿರ್ಕೊನ಼್ಱೈ ಯಣಿನ್ತವನ಼ೇ
ಮನ಼್ನ಼ೇ ಮಾಮಣಿಯೇ ಮೞಪಾಟಿಯುಳ್ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ
ಅನ಼್ನ಼ೇ ಉನ಼್ನ಼ೈಯಲ್ಲಾಲ್ ಇನ಼ಿಯಾರೈ ನಿನ಼ೈಕ್ಕೇನ಼ೇ.

ಪತ್ತರಾಯ್ಪ್ ಪಣಿವಾರ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅಟಿಯೇನ಼್
ಪರಮನ಼ೈಯೇ ಪಾಟುವಾರ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅಟಿಯೇನ಼್
ಚಿತ್ತತ್ತೈಚ್ ಚಿವನ಼್ಪಾಲೇ ವೈತ್ತಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅಟಿಯೇನ಼್
ತಿರುವಾರೂರ್ಪ್ ಪಿಱನ್ತಾರ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅಟಿಯೇನ಼್
ಮುಪ್ಪೋತುನ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ತೀಣ್ಟುವಾರ್ಕ್ ಕಟಿಯೇನ಼್
ಮುೞುನೀಱು ಪೂಚಿಯ ಮುನ಼ಿವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅಟಿಯೇನ಼್
ಅಪ್ಪಾಲುಮ್ ಅಟಿಚ್ಚಾರ್ನ್ತ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅಟಿಯೇನ಼್
ಆರೂರನ಼್ ಆರೂರಿಲ್ ಅಮ್ಮಾನ಼ುಕ್ ಕಾಳೇ

ತೊಲ್ಲೈ ಇರುಮ್ಪಿಱವಿ ಚೂೞುಮ್ ತಳೈ ನೀಕ್ಕಿ
ಅಲ್ಲಲ್ ಅಱುತ್ ತಾನ಼ನ್ತಮ್ ಆಕ್ಕಿಯತೇ – ಎಲ್ಲೈ
ಮರುವಾ ನೆಱಿ ಅಳಿಕ್ಕುಮ್ ವಾತವೂರ್ ಎಙ್ಕೋನ಼್
ತಿರುವಾಚಕಮ್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ತೇನ಼್.

Back to Top
01 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಚಿವಪುರಾಣಮ್ - ನಮಚ್ಚಿವಾಯ ವಾಅೞ್ಕ   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ನಮಚ್ಚಿವಾಯ ವಾೞ್ಕ! ನಾತನ಼್ ತಾಳ್ ವಾೞ್ಕ!
ಇಮೈಪ್ ಪೊೞುತುಮ್ ಎನ಼್ ನೆಞ್ಚಿಲ್ ನೀಙ್ಕಾತಾನ಼್ ತಾಳ್ ವಾೞ್ಕ!
ಕೋಕೞಿ ಆಣ್ಟ ಕುರುಮಣಿ ತನ಼್ ತಾಳ್ ವಾೞ್ಕ!
ಆಕಮಮ್ ಆಕಿನಿನ಼್ಱು ಅಣ್ಣಿಪ್ಪಾನ಼್ ತಾಳ್ ವಾೞ್ಕ!
ಏಕನ಼್, ಅನೇಕನ಼್, ಇಱೈವನ಼್, ಅಟಿ ವಾೞ್ಕ!

[1]
ವೇಕಮ್ ಕೆಟುತ್ತು ಆಣ್ಟ ವೇನ್ತನ಼್ ಅಟಿ ವೆಲ್ಕ!
ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುಕ್ಕುಮ್ ಪಿಞ್ಞಕನ಼್ ತನ಼್ ಪೆಯ್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ವೆಲ್ಕ!
ಪುಱತ್ತಾರ್ಕ್ಕುಚ್ ಚೇಯೋನ಼್ ತನ಼್ ಪೂಮ್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ವೆಲ್ಕ!
ಕರಮ್ ಕುವಿವಾರ್ ಉಳ್ ಮಕಿೞುಮ್ ಕೋನ಼್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ವೆಲ್ಕ!
ಚಿರಮ್ ಕುವಿವಾರ್ ಓಙ್ಕುವಿಕ್ಕುಮ್ ಚೀರೋನ಼್ ಕೞಲ್ ವೆಲ್ಕ!

[2]
ಈಚನ಼್ ಅಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ್ತೈ ಅಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ!
ತೇಚನ಼್ ಅಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ! ಚಿವನ಼್ ಚೇವಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ!
ನೇಯತ್ತೇ ನಿನ಼್ಱ ನಿಮಲನ಼್ ಅಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮಾಯಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುಕ್ಕುಮ್ ಮನ಼್ನ಼ನ಼್ ಅಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚೀರ್ ಆರ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈ ನಮ್ ತೇವನ಼್ ಅಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ!

[3]
ಆರಾತ ಇನ಼್ಪಮ್ ಅರುಳುಮ್ ಮಲೈ ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚಿವನ಼್, ಅವನ಼್ ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ ನಿನ಼್ಱ ಅತನ಼ಾಲ್,
ಅವನ಼್ ಅರುಳಾಲೇ ಅವನ಼್ ತಾಳ್ ವಣಙ್ಕಿ,
ಚಿನ್ತೈ ಮಕಿೞ, ಚಿವಪುರಾಣಮ್ ತನ಼್ನ಼ೈ,
ಮುನ್ತೈ ವಿನ಼ೈ ಮುೞುತುಮ್ ಮೋಯ ಉರೈಪ್ಪನ಼್ ಯಾನ಼್:

[4]
ಕಣ್ಣುತಲಾನ಼್, ತನ಼್ ಕರುಣೈಕ್ ಕಣ್ ಕಾಟ್ಟ, ವನ್ತು ಎಯ್ತಿ,
ಎಣ್ಣುತಱ್ಕು ಎಟ್ಟಾ ಎೞಿಲ್ ಆರ್ ಕೞಲ್ ಇಱೈಞ್ಚಿ;
ವಿಣ್ ನಿಱೈನ್ತು, ಮಣ್ ನಿಱೈನ್ತು, ಮಿಕ್ಕಾಯ್, ವಿಳಙ್ಕು ಒಳಿಯಾಯ್!
ಎಣ್ ಇಱನ್ತು, ಎಲ್ಲೈ ಇಲಾತಾನ಼ೇ! ನಿನ಼್ ಪೆರುಮ್ ಚೀರ್,
ಪೊಲ್ಲಾ ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್, ಪುಕೞುಮ್ ಆಱು ಒನ಼್ಱು ಅಱಿಯೇನ಼್;

[5]
ಪುಲ್ ಆಕಿ, ಪೂಟು ಆಯ್, ಪುೞು ಆಯ್, ಮರಮ್ ಆಕಿ,
ಪಲ್ ವಿರುಕಮ್ ಆಕಿ, ಪಱವೈ ಆಯ್, ಪಾಮ್ಪು ಆಕಿ,
ಕಲ್ ಆಯ್, ಮನ಼ಿತರ್ ಆಯ್, ಪೇಯ್ ಆಯ್, ಕಣಙ್ಕಳ್ ಆಯ್,
ವಲ್ ಅಚುರರ್ ಆಕಿ, ಮುನ಼ಿವರ್ ಆಯ್, ತೇವರ್ ಆಯ್,
ಚೆಲ್ಲಾ ನಿನ಼್ಱ ಇತ್ ತಾವರ ಚಙ್ಕಮತ್ತುಳ್,

[6]
ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪಿಱಪ್ಪುಮ್ ಪಿಱನ್ತು ಇಳೈತ್ತೇನ಼್; ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್!
ಮೆಯ್ಯೇ, ಉನ಼್ ಪೊನ಼್ ಅಟಿಕಳ್ ಕಣ್ಟು, ಇನ಼್ಱು ವೀಟು ಉಱ್ಱೇನ಼್;
ಉಯ್ಯ, ಎನ಼್ ಉಳ್ಳತ್ತುಳ್, ಓಙ್ಕಾರಮ್ ಆಯ್ ನಿನ಼್ಱ
ಮೆಯ್ಯಾ! ವಿಮಲಾ! ವಿಟೈಪ್ ಪಾಕಾ! ವೇತಙ್ಕಳ್
ಐಯಾ ಎನ಼, ಓಙ್ಕಿ, ಆೞ್ನ್ತು, ಅಕನ಼್ಱ, ನುಣ್ಣಿಯನ಼ೇ!

[7]
ವೆಯ್ಯಾಯ್! ತಣಿಯಾಯ್! ಇಯಮಾನ಼ನ಼್ ಆಮ್ ವಿಮಲಾ!
ಪೊಯ್ ಆಯಿನ಼ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಪೋಯ್ ಅಕಲ, ವನ್ತರುಳಿ,
ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ಼ಮ್ ಆಕಿ, ಮಿಳಿರ್ಕಿನ಼್ಱ ಮೆಯ್ಚ್ ಚುಟರೇ!
ಎಞ್ಞಾನ಼ಮ್ ಇಲ್ಲಾತೇನ಼್ ಇನ಼್ಪಪ್ ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಅಞ್ಞಾನ಼ಮ್ ತನ಼್ನ಼ೈ ಅಕಲ್ವಿಕ್ಕುಮ್ ನಲ್ ಅಱಿವೇ!

[8]
ಆಕ್ಕಮ್, ಅಳವು, ಇಱುತಿ, ಇಲ್ಲಾಯ್! ಅನ಼ೈತ್ತು ಉಲಕುಮ್
ಆಕ್ಕುವಾಯ್, ಕಾಪ್ಪಾಯ್, ಅೞಿಪ್ಪಾಯ್, ಅರುಳ್ ತರುವಾಯ್,
ಪೋಕ್ಕುವಾಯ್, ಎನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪುಕುವಿಪ್ಪಾಯ್ ನಿನ಼್ ತೊೞುಮ್ಪಿಲ್;
ನಾಱ್ಱತ್ತಿನ಼್ ನೇರಿಯಾಯ್! ಚೇಯಾಯ್! ನಣಿಯಾನ಼ೇ!
ಮಾಱ್ಱಮ್, ಮನ಼ಮ್, ಕೞಿಯ ನಿನ಼್ಱ ಮಱೈಯೋನ಼ೇ!

[9]
ಕಱನ್ತ ಪಾಲ್, ಕನ಼್ನ಼ಲೊಟು, ನೆಯ್ ಕಲನ್ತಾಲ್ ಪೋಲಚ್
ಚಿಱನ್ತು, ಅಟಿಯಾರ್ ಚಿನ್ತನ಼ೈಯುಳ್ ತೇನ಼್ ಊಱಿನಿನ಼್ಱು,
ಪಿಱನ್ತ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುಕ್ಕುಮ್ ಎಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಮಾನ಼್!
ನಿಱಙ್ಕಳ್ ಓರ್ ಐನ್ತು ಉಟೈಯಾಯ್! ವಿಣ್ಣோರ್ಕಳ್ ಏತ್ತ
ಮಱೈನ್ತು ಇರುನ್ತಾಯ್, ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ವಲ್ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್ ತನ಼್ನ಼ೈ

[10]
ಮಱೈನ್ತಿಟ ಮೂಟಿಯ ಮಾಯ ಇರುಳೈ,
ಅಱಮ್, ಪಾವಮ್, ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಅರುಮ್ ಕಯಿಱ್ಱಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ,
ಪುಱಮ್ ತೋಲ್ ಪೋರ್ತ್ತು, ಎಙ್ಕುಮ್ ಪುೞು ಅೞುಕ್ಕು ಮೂಟಿ,
ಮಲಮ್ ಚೋರುಮ್ ಒನ಼್ಪತು ವಾಯಿಲ್ ಕುಟಿಲೈ
ಮಲಙ್ಕ, ಪುಲನ಼್ ಐನ್ತುಮ್ ವಞ್ಚನ಼ೈಯೈಚ್ ಚೆಯ್ಯ,

[11]
ವಿಲಙ್ಕು ಮನ಼ತ್ತಾಲ್, ವಿಮಲಾ! ಉನ಼ಕ್ಕುಕ್
ಕಲನ್ತ ಅನ಼್ಪು ಆಕಿ, ಕಚಿನ್ತು ಉಳ್ ಉರುಕುಮ್
ನಲಮ್ ತಾನ಼್ ಇಲಾತ ಚಿಱಿಯೇಱ್ಕು ನಲ್ಕಿ,
ನಿಲಮ್ ತನ಼್ ಮೇಲ್ ವನ್ತರುಳಿ, ನೀಳ್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ಕಾಟ್ಟಿ,
ನಾಯಿನ಼್ ಕಟೈಯಾಯ್ಕ್ ಕಿಟನ್ತ ಅಟಿಯೇಱ್ಕು,

[12]
ತಾಯಿನ಼್ ಚಿಱನ್ತ ತಯಾ ಆನ಼ ತತ್ತುವನ಼ೇ!
ಮಾಚು ಅಱ್ಱ ಚೋತಿ ಮಲರ್ನ್ತ ಮಲರ್ಚ್ ಚುಟರೇ!
ತೇಚನ಼ೇ! ತೇನ಼್ ಆರ್ ಅಮುತೇ! ಚಿವಪುರನ಼ೇ!
ಪಾಚಮ್ ಆಮ್ ಪಱ್ಱು ಅಱುತ್ತು, ಪಾರಿಕ್ಕುಮ್ ಆರಿಯನ಼ೇ!
ನೇಚ ಅರುಳ್ ಪುರಿನ್ತು, ನೆಞ್ಚಿಲ್ ವಞ್ಚಮ್ ಕೆಟ,

[13]
ಪೇರಾತು ನಿನ಼್ಱ ಪೆರುಮ್ ಕರುಣೈಪ್ ಪೇರ್ ಆಱೇ!
ಆರಾ ಅಮುತೇ! ಅಳವು ಇಲಾಪ್ ಪೆಮ್ಮಾನ಼ೇ!
ಓರಾತಾರ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ಒಳಿಕ್ಕುಮ್ ಒಳಿಯಾನ಼ೇ!
ನೀರಾಯ್ ಉರುಕ್ಕಿ, ಎನ಼್ ಆರ್ ಉಯಿರ್ ಆಯ್ ನಿನ಼್ಱಾನ಼ೇ!
ಇನ಼್ಪಮುಮ್ ತುನ಼್ಪಮುಮ್ ಇಲ್ಲಾನ಼ೇ! ಉಳ್ಳಾನ಼ೇ!

[14]
ಅನ಼್ಪರುಕ್ಕು ಅನ಼್ಪನ಼ೇ! ಯಾವೈಯುಮ್ ಆಯ್, ಅಲ್ಲೈಯುಮ್ ಆಮ್
ಚೋತಿಯನ಼ೇ! ತುನ಼್ ಇರುಳೇ! ತೋನ಼್ಱಾಪ್ ಪೆರುಮೈಯನ಼ೇ!
ಆತಿಯನ಼ೇ! ಅನ್ತಮ್, ನಟು, ಆಕಿ, ಅಲ್ಲಾನ಼ೇ!
ಈರ್ತ್ತು ಎನ಼್ನ಼ೈ, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ಎನ್ತೈ ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಕೂರ್ತ್ತ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ಼ತ್ತಾಲ್ ಕೊಣ್ಟು ಉಣರ್ವಾರ್ ತಮ್ ಕರುತ್ತಿನ಼್

[15]
ನೋಕ್ಕು ಅರಿಯ ನೋಕ್ಕೇ! ನುಣುಕ್ಕು ಅರಿಯ ನುಣ್ ಉಣರ್ವೇ!
ಪೋಕ್ಕುಮ್, ವರವುಮ್, ಪುಣರ್ವುಮ್, ಇಲಾಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯನ಼ೇ!
ಕಾಕ್ಕುಮ್ ಎಮ್ ಕಾವಲನ಼ೇ! ಕಾಣ್ಪು ಅರಿಯ ಪೇರ್ ಒಳಿಯೇ!
ಆಱ್ಱು ಇನ಼್ಪ ವೆಳ್ಳಮೇ! ಅತ್ತಾ! ಮಿಕ್ಕಾಯ್! ನಿನ಼್ಱ
ತೋಱ್ಱಚ್ ಚುಟರ್ ಒಳಿ ಆಯ್, ಚೊಲ್ಲಾತ ನುಣ್ ಉಣರ್ವು ಆಯ್,

[16]
ಮಾಱ್ಱಮ್ ಆಮ್ ವೈಯಕತ್ತಿನ಼್ ವೆವ್ವೇಱೇ ವನ್ತು, ಅಱಿವು ಆಮ್
ತೇಱ್ಱನ಼ೇ! ತೇಱ್ಱತ್ ತೆಳಿವೇ! ಎನ಼್ ಚಿನ್ತನ಼ೈಯುಳ್
ಊಱ್ಱು ಆನ಼ ಉಣ್ ಆರ್ ಅಮುತೇ! ಉಟೈಯಾನ಼ೇ!
ವೇಱ್ಱು ವಿಕಾರ ವಿಟಕ್ಕು ಉಟಮ್ಪಿನ಼್ ಉಳ್ ಕಿಟಪ್ಪ
ಆಱ್ಱೇನ಼್; ಎಮ್ ಐಯಾ, ಅರನ಼ೇ! ಓ! ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು

[17]
ಪೋಱ್ಱಿ, ಪುಕೞ್ನ್ತಿರುನ್ತು, ಪೊಯ್ ಕೆಟ್ಟು, ಮೆಯ್ ಆನ಼ಾರ್
ಮೀಟ್ಟು ಇಙ್ಕು ವನ್ತು, ವಿನ಼ೈಪ್ ಪಿಱವಿ ಚಾರಾಮೇ,
ಕಳ್ಳಪ್ ಪುಲಕ್ ಕುರಮ್ಪೈ ಕಟ್ಟೞಿಕ್ಕ ವಲ್ಲಾನ಼ೇ!
ನಳ್ ಇರುಳಿಲ್ ನಟ್ಟಮ್ ಪಯಿನ಼್ಱು ಆಟುಮ್ ನಾತನ಼ೇ!
ತಿಲ್ಲೈಯುಳ್ ಕೂತ್ತನ಼ೇ! ತೆನ಼್ಪಾಣ್ಟಿ ನಾಟ್ಟಾನ಼ೇ!

[18]
ಅಲ್ಲಲ್ ಪಿಱವಿ ಅಱುಪ್ಪಾನ಼ೇ! ಓ!' ಎನ಼್ಱು,
ಚೊಲ್ಲಱ್ಕು ಅರಿಯಾನ಼ೈಚ್ ಚೊಲ್ಲಿ, ತಿರುವಟಿಕ್ ಕೀೞ್ಚ್
ಚೊಲ್ಲಿಯ ಪಾಟ್ಟಿನ಼್ ಪೊರುಳ್ ಉಣರ್ನ್ತು ಚೊಲ್ಲುವಾರ್
ಚೆಲ್ವರ್ ಚಿವಪುರತ್ತಿನ಼್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಚಿವನ಼್ ಅಟಿಕ್ ಕೀೞ್,
ಪಲ್ಲೋರುಮ್ ಏತ್ತಪ್ ಪಣಿನ್ತು. (95)
ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್. ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ!

[19]

Back to Top
02 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಕೀರ್ತ್ತಿತ್ ತಿರುವಕವಲ್ - ತಿಲ್ಲೈ ಮೂತೂರ್ ಆಟಿಯ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ತಿಲ್ಲೈ ಮೂತೂರ್ ಆಟಿಯ ತಿರುವಟಿ
ಪಲ್ ಉಯಿರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಪಯಿನ಼್ಱನ಼ನ಼್ ಆಕಿ,
ಎಣ್ ಇಲ್ ಪಲ್ ಕುಣಮ್ ಎೞಿಲ್ ಪೆಱ ವಿಳಙ್ಕಿ,
ಮಣ್ಣುಮ್, ವಿಣ್ಣುಮ್, ವಾನ಼ೋರ್ ಉಲಕುಮ್,
ತುನ಼್ನ಼ಿಯ ಕಲ್ವಿ ತೋಱ್ಱಿಯುಮ್, ಅೞಿತ್ತುಮ್,

[1]
ಎನ಼್ನ಼ುಟೈ ಇರುಳೈ ಏಱತ್ ತುರನ್ತುಮ್,
ಅಟಿಯಾರ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ಅನ಼್ಪು ಮೀತೂರಕ್
ಕುಟಿಯಾಕ್ ಕೊಣ್ಟ ಕೊಳ್ಕೈಯುಮ್, ಚಿಱಪ್ಪುಮ್,
ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಮಾ ಮಲೈ ಮಕೇನ್ತಿರಮ್ ಅತನ಼ಿಲ್
ಚೊನ಼್ನ಼ ಆಕಮಮ್ ತೋಱ್ಱುವಿತ್ತು ಅರುಳಿಯುಮ್;

[2]
ಕಲ್ಲಾಟತ್ತುಕ್ ಕಲನ್ತು, ಇನ಼ಿತು ಅರುಳಿ,
ನಲ್ಲಾಳೋಟು ನಯಪ್ಪುಱವು ಎಯ್ತಿಯುಮ್;
ಪಞ್ಚಪ್ಪಳ್ಳಿಯಿಲ್ ಪಾಲ್ಮೊೞಿ ತನ಼್ನ಼ೊಟುಮ್,
ಎಞ್ಚಾತು ಈಣ್ಟುಮ್ ಇನ಼್ ಅರುಳ್ ವಿಳೈತ್ತುಮ್;
ಕಿರಾತ ವೇಟಮೊಟು ಕಿಞ್ಚುಕ ವಾಯವಳ್

[3]
ವಿರಾವು ಕೊಙ್ಕೈ ನಲ್ ತಟಮ್ ಪಟಿನ್ತುಮ್;
ಕೇವೇಟರ್ ಆಕಿ, ಕೆಳಿಱು ಅತು ಪಟುತ್ತುಮ್;
ಮಾ ವೇಟ್ಟು ಆಕಿಯ ಆಕಮಮ್ ವಾಙ್ಕಿಯುಮ್;
ಮಱ್ಱು, ಅವೈ ತಮ್ಮೈ ಮಯೇನ್ತಿರತ್ತು ಇರುನ್ತು
ಉಱ್ಱ ಐಮ್ ಮುಕಙ್ಕಳಾಲ್ ಪಣಿತ್ತರುಳಿಯುಮ್;

[4]
ನನ್ತಮ್ಪಾಟಿಯಿಲ್ ನಾನ಼್ಮಱೈಯೋನ಼್ ಆಯ್,
ಅನ್ತಮ್ ಇಲ್ ಆರಿಯನ಼್ ಆಯ್, ಅಮರ್ನ್ತರುಳಿಯುಮ್;
ವೇಱು ವೇಱು ಉರುವುಮ್, ವೇಱು ವೇಱು ಇಯಱ್ಕೈಯುಮ್,
ನೂಱು ನೂಱು ಆಯಿರಮ್ ಇಯಲ್ಪಿನ಼ತು ಆಕಿ,
ಏಱು ಉಟೈ ಈಚನ಼್, ಇಪ್ ಪುವನ಼ಿಯೈ ಉಯ್ಯ,

[5]
ಕೂಱು ಉಟೈ ಮಙ್ಕೈಯುಮ್ ತಾನ಼ುಮ್ ವನ್ತರುಳಿ,
ಕುತಿರೈಯೈಕ್ ಕೊಣ್ಟು, ಕುಟನಾಟು ಅತನ಼್ಮಿಚೈ,
ಚತಿರ್ಪಟ, ಚಾತ್ತು ಆಯ್, ತಾನ಼್ ಎೞುನ್ತರುಳಿಯುಮ್;
ವೇಲಮ್ಪುತ್ತೂರ್ ವಿಟ್ಟೇಱು ಅರುಳಿ,
ಕೋಲಮ್ ಪೊಲಿವು ಕಾಟ್ಟಿಯ ಕೊಳ್ಕೈಯುಮ್;

[6]
ತರ್ಪ್ಪಣಮ್ ಅತನ಼ಿಲ್ ಚಾನ್ತಮ್ಪುತ್ತೂರ್
ವಿಲ್ ಪೊರು ವೇಟಱ್ಕು ಈನ್ತ ವಿಳೈವುಮ್;
ಮೊಕ್ಕಣಿ ಅರುಳಿಯ ಮುೞುತ್ ತೞಲ್ ಮೇನ಼ಿ
ಚೊಕ್ಕತು ಆಕಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಯ ತೊನ಼್ಮೈಯುಮ್;
ಅರಿಯೊಟು ಪಿರಮಱ್ಕು ಅಳವು ಅಱಿ ಒಣ್ಣಾನ಼್

[7]
ನರಿಯೈಕ್ ಕುತಿರೈ ಆಕ್ಕಿಯ ನನ಼್ಮೈಯುಮ್;
ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು ಅರುಳ ಅೞಕು ಉಱು ತಿರುವಟಿ
ಪಾಣ್ಟಿಯನ಼್ ತನ಼ಕ್ಕುಪ್ ಪರಿಮಾ ವಿಱ್ಱು,
ಈಣ್ಟು ಕನ಼ಕಮ್ ಇಚೈಯಪ್ ಪೆಱಾಅತು,
ಆಣ್ಟಾನ಼್ ಎಙ್ಕೋನ಼್ ಅರುಳ್ವೞಿ ಇರುಪ್ಪ,

[8]
ತೂಣ್ಟು ಚೋತಿ ತೋಱ್ಱಿಯ ತೊನ಼್ಮೈಯುಮ್;
ಅನ್ತಣನ಼್ ಆಕಿ, ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು ಅರುಳಿ,
ಇನ್ತಿರ ಞಾಲಮ್ ಕಾಟ್ಟಿಯ ಇಯಲ್ಪುಮ್;
ಮತುರೈಪ್ ಪೆರು ನಲ್ ಮಾ ನಕರ್ ಇರುನ್ತು,
ಕುತಿರೈಚ್ ಚೇವಕನ಼್ ಆಕಿಯ ಕೊಳ್ಕೈಯುಮ್;

[9]
ಆಙ್ಕು, ಅತು ತನ಼್ನ಼ಿಲ್, ಅಟಿಯವಟ್ಕು ಆಕ,
ಪಾಙ್ಕಾಯ್ ಮಣ್ ಚುಮನ್ತರುಳಿಯ ಪರಿಚುಮ್;
ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಯುಳ್ ಇರುನ್ತು,
ವಿತ್ತಕ ವೇಟಮ್ ಕಾಟ್ಟಿಯ ಇಯಲ್ಪುಮ್;
ಪೂವಣಮ್ ಅತನ಼ಿಲ್ ಪೊಲಿನ್ತು, ಇನ಼ಿತು ಅರುಳಿ,

[10]
ತೂ ವಣ ಮೇನ಼ಿ ಕಾಟ್ಟಿಯ ತೊನ಼್ಮೈಯುಮ್;
ವಾತವೂರಿನ಼ಿಲ್ ವನ್ತು, ಇನ಼ಿತು ಅರುಳಿ,
ಪಾತಚ್ ಚಿಲಮ್ಪು ಒಲಿ ಕಾಟ್ಟಿಯ ಪಣ್ಪುಮ್;
ತಿರು ಆರ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಚ್ ಚೆಲ್ವನ಼್ ಆಕಿ,
ಕರು ಆರ್ ಚೋತಿಯಿಲ್ ಕರನ್ತ ಕಳ್ಳಮುಮ್;

[11]
ಪೂವಲಮ್ ಅತನ಼ಿಲ್ ಪೊಲಿನ್ತು, ಇನ಼ಿತು ಅರುಳಿ,
ಪಾವಮ್ ನಾಚಮ್ ಆಕ್ಕಿಯ ಪರಿಚುಮ್;
ತಣ್ಣೀರ್ಪ್ ಪನ್ತರ್ ಚಯಮ್ ಪೆಱ ವೈತ್ತು,
ನಲ್ ನೀರ್ಚ್ ಚೇವಕನ಼್ ಆಕಿಯ ನನ಼್ಮೈಯುಮ್;
ವಿರುನ್ತಿನ಼ನ಼್ ಆಕಿ, ವೆಣ್ಕಾಟು ಅತನ಼ಿಲ್,

[12]
ಕುರುನ್ತಿನ಼್ ಕೀೞ್, ಅನ಼್ಱು, ಇರುನ್ತ ಕೊಳ್ಕೈಯುಮ್;
ಪಟ್ಟಮಙ್ಕೈಯಿಲ್ ಪಾಙ್ಕಾಯ್ ಇರುನ್ತು, ಅಙ್ಕು
ಅಟ್ಟ ಮಾ ಚಿತ್ತಿ ಅರುಳಿಯ ಅತುವುಮ್;
ವೇಟುವನ಼್ ಆಕಿ, ವೇಣ್ಟು ಉರುಕ್ ಕೊಣ್ಟು,
ಕಾಟು ಅತು ತನ಼್ನ಼ಿಲ್, ಕರನ್ತ ಕಳ್ಳಮುಮ್;

[13]
ಮೆಯ್ಕ್ಕಾಟ್ಟಿಟ್ಟು, ವೇಣ್ಟು ಉರುಕ್ ಕೊಣ್ಟು,
ತಕ್ಕಾನ಼್ ಒರುವನ಼್ ಆಕಿಯ ತನ಼್ಮೈಯುಮ್;
ಓರಿಯೂರಿಲ್ ಉಕನ್ತು, ಇನ಼ಿತು ಅರುಳಿ,
ಪಾರ್ ಇರುಮ್ ಪಾಲಕನ಼್ ಆಕಿಯ ಪರಿಚುಮ್;
ಪಾಣ್ಟೂರ್ ತನ಼್ನ಼ಿಲ್ ಈಣ್ಟ ಇರುನ್ತುಮ್;

[14]
ತೇವೂರ್ತ್ ತೆನ಼್ಪಾಲ್ ತಿಕೞ್ತರು ತೀವಿಲ್
ಕೋ ಆರ್ ಕೋಲಮ್ ಕೊಣ್ಟ ಕೊಳ್ಕೈಯುಮ್;
ತೇನ಼್ ಅಮರ್ ಚೋಲೈತ್ ತಿರುವಾರೂರಿಲ್
ಞಾನ಼ಮ್ ತನ಼್ನ಼ೈ ನಲ್ಕಿಯ ನನ಼್ಮೈಯುಮ್;
ಇಟೈಮರುತು ಅತನ಼ಿಲ್ ಈಣ್ಟ ಇರುನ್ತು,

[15]
ಪಟಿಮಪ್ ಪಾತಮ್ ವೈತ್ತ ಅಪ್ ಪರಿಚುಮ್;
ಏಕಮ್ಪತ್ತಿಲ್ ಇಯಲ್ಪಾಯ್ ಇರುನ್ತು,
ಪಾಕಮ್ ಪೆಣ್ಣோಟು ಆಯಿನ಼ ಪರಿಚುಮ್;
ತಿರುವಾಞ್ಚಿಯತ್ತಿಲ್ ಚೀರ್ ಪೆಱ ಇರುನ್ತು,
ಮರು ಆರ್ ಕುೞಲಿಯೊಟು ಮಕಿೞ್ನ್ತ ವಣ್ಣಮುಮ್;

[16]
ಚೇವಕನ಼್ ಆಕಿ, ತಿಣ್ ಚಿಲೈ ಏನ್ತಿ,
ಪಾವಕಮ್ ಪಲ ಪಲ ಕಾಟ್ಟಿಯ ಪರಿಚುಮ್;
ಕಟಮ್ಪೂರ್ ತನ಼್ನ಼ಿಲ್ ಇಟಮ್ ಪೆಱ ಇರುನ್ತುಮ್;
ಈಙ್ಕೋಯ್ ಮಲೈಯಿಲ್ ಎೞಿಲ್ ಅತು ಕಾಟ್ಟಿಯುಮ್;
ಐಯಾಱು ಅತನ಼ಿಲ್ ಚೈವನ಼್ ಆಕಿಯುಮ್;

[17]
ತುರುತ್ತಿ ತನ಼್ನ಼ಿಲ್ ಅರುತ್ತಿಯೋಟು ಇರುನ್ತುಮ್;
ತಿರುಪ್ಪನ಼ೈಯೂರಿಲ್ ವಿರುಪ್ಪನ಼್ ಆಕಿಯುಮ್;
ಕೞುಮಲಮ್ ಅತನ಼ಿಲ್ ಕಾಟ್ಚಿ ಕೊಟುತ್ತುಮ್;
ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱು ಅತನ಼ಿಲ್ ವೞುಕ್ಕಾತು ಇರುನ್ತುಮ್;
ಪುಱಮ್ಪಯಮ್ ಅತನ಼ಿಲ್ ಅಱಮ್ ಪಲ ಅರುಳಿಯುಮ್;

[18]
ಕುಱ್ಱಾಲತ್ತುಕ್ ಕುಱಿಯಾಯ್ ಇರುನ್ತುಮ್;
ಅನ್ತಮ್ ಇಲ್ ಪೆರುಮೈ ಅೞಲ್ ಉರುಕ್ ಕರನ್ತು,
ಚುನ್ತರ ವೇಟತ್ತು ಒರು ಮುತಲ್ ಉರುವು ಕೊಣ್ಟು,
ಇನ್ತಿರ ಞಾಲಮ್ ಪೋಲ ವನ್ತರುಳಿ,
ಎವೆವರ್ ತನ಼್ಮೈಯುಮ್ ತನ಼್ವಯಿನ಼್ ಪಟುತ್ತು,

[19]
ತಾನ಼ೇ ಆಕಿಯ ತಯಾಪರನ಼್, ಎಮ್ ಇಱೈ,
ಚನ್ತಿರತೀಪತ್ತು, ಚಾತ್ತಿರನ಼್ ಆಕಿ,
ಅನ್ತರತ್ತು ಇೞಿನ್ತು ವನ್ತು, ಅೞಕು ಅಮರ್ ಪಾಲೈಯುಳ್
ಚುನ್ತರತ್ ತನ಼್ಮೈಯೊಟು ತುತೈನ್ತು, ಇರುನ್ತರುಳಿಯುಮ್;
ಮನ್ತಿರ ಮಾ ಮಲೈ ಮಕೇನ್ತಿರ ವೆಱ್ಪನ಼್,

[20]
ಅನ್ತಮ್ ಇಲ್ ಪೆರುಮೈ ಅರುಳ್ ಉಟೈ ಅಣ್ಣಲ್,
ಎಮ್ತಮೈ ಆಣ್ಟ ಪರಿಚುಅತು ಪಕರಿನ಼್
ಆಱ್ಱಲ್ ಅತು ಉಟೈ, ಅೞಕು ಅಮರ್ ತಿರು ಉರು,
ನೀಱ್ಱುಕ್ ಕೋಟಿ ನಿಮಿರ್ನ್ತು, ಕಾಟ್ಟಿಯುಮ್;
ಊನ಼ಮ್ ತನ಼್ನ಼ೈ ಒರುಙ್ಕು ಉಟನ಼್ ಅಱುಕ್ಕುಮ್

[21]
ಆನ಼ನ್ತಮ್ಮೇ, ಆಱಾ ಅರುಳಿಯುಮ್;
ಮಾತಿಲ್ ಕೂಱು ಉಟೈ ಮಾಪ್ ಪೆರುಮ್ ಕರುಣೈಯನ಼್
ನಾತಪ್ ಪೆರುಮ್ಪಱೈ ನವಿನ಼್ಱು ಕಱಙ್ಕವುಮ್;
ಅೞುಕ್ಕು ಅಟೈಯಾಮಲ್ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟರುಳ್ಪವನ಼್
ಕೞುಕ್ಕಟೈ ತನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕೈಕ್ಕೊಣ್ಟರುಳಿಯುಮ್;

[22]
ಮೂಲಮ್ ಆಕಿಯ ಮುಮ್ ಮಲಮ್ ಅಱುಕ್ಕುಮ್,
ತೂಯ ಮೇನ಼ಿ, ಚುಟರ್ವಿಟು ಚೋತಿ
ಕಾತಲನ಼್ ಆಕಿ, ಕೞುನೀರ್ ಮಾಲೈ
ಏಲ್ ಉಟೈತ್ತು ಆಕ, ಎೞಿಲ್ ಪೆಱ, ಅಣಿನ್ತುಮ್;
ಅರಿಯೊಟು ಪಿರಮಱ್ಕು ಅಳವು ಅಱಿಯಾತವನ಼್

[23]
ಪರಿಮಾವಿನ಼್ಮಿಚೈಪ್ ಪಯಿನ಼್ಱ ವಣ್ಣಮುಮ್;
ಮೀಣ್ಟು ವಾರಾ ವೞಿ ಅರುಳ್ ಪುರಿಪವನ಼್
ಪಾಣ್ಟಿ ನಾಟೇ ಪೞಮ್ ಪತಿ ಆಕವುಮ್,
ಪತ್ತಿ ಚೆಯ್ ಅಟಿಯರೈಪ್ ಪರಮ್ಪರತ್ತು ಉಯ್ಪ್ಪವನ಼್
ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ ಊರ್ ಆಕವುಮ್,

[24]
ಆತಿಮೂರ್ತ್ತಿಕಟ್ಕು ಅರುಳ್ಪುರಿನ್ತರುಳಿಯ
ತೇವ ತೇವನ಼್ ತಿರುಪ್ ಪೆಯರ್ ಆಕವುಮ್,
ಇರುಳ್ ಕಟಿನ್ತರುಳಿಯ ಇನ಼್ಪ ಊರ್ತಿ
ಅರುಳಿಯ ಪೆರುಮೈ ಅರುಳ್ ಮಲೈ ಆಕವುಮ್,
ಎಪ್ ಪೆರುಮ್ ತನ಼್ಮೈಯುಮ್, ಎವೆವರ್ ತಿಱನ಼ುಮ್,

[25]
ಅಪ್ ಪರಿಚು ಅತನ಼ಾಲ್ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟರುಳಿ;
ನಾಯಿನ಼ೇನ಼ೈ ನಲಮ್ ಮಲಿ ತಿಲ್ಲೈಯುಳ್,
ಕೋಲಮ್ ಆರ್ತರು ಪೊತುವಿನ಼ಿಲ್, ವರುಕ' ಎನ಼,
ಏಲ, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಈಙ್ಕು ಒೞಿತ್ತರುಳಿ;
ಅನ಼್ಱು ಉಟನ಼್ ಚೆನ಼್ಱ ಅರುಳ್ ಪೆಱುಮ್ ಅಟಿಯವರ್

[26]
ಒನ಼್ಱ ಒನ಼್ಱ, ಉಟನ಼್ ಕಲನ್ತರುಳಿಯುಮ್;
ಎಯ್ತ ವನ್ತಿಲಾತಾರ್ ಎರಿಯಿಲ್ ಪಾಯವುಮ್,
ಮಾಲ್ ಅತು ಆಕಿ, ಮಯಕ್ಕಮ್ ಎಯ್ತಿಯುಮ್,
ಪೂತಲಮ್ ಅತನ಼ಿಲ್ ಪುರಣ್ಟು ವೀೞ್ನ್ತು ಅಲಱಿಯುಮ್,
ಕಾಲ್ ವಿಚೈತ್ತು ಓಟಿ, ಕಟಲ್ ಪುಕ ಮಣ್ಟಿ,

[27]
ನಾತ! ನಾತ!' ಎನ಼್ಱು ಅೞುತು ಅರಱ್ಱಿ,
ಪಾತಮ್ ಎಯ್ತಿನ಼ರ್ ಪಾತಮ್ ಎಯ್ತವುಮ್;
ಪತಞ್ಚಲಿಕ್ಕು ಅರುಳಿಯ ಪರಮ ನಾಟಕ' ಎನ಼್ಱು
ಇತಮ್ ಚಲಿಪ್ಪು ಎಯ್ತನಿನ಼್ಱು ಏಙ್ಕಿನ಼ರ್ ಏಙ್ಕವುಮ್;
ಎೞಿಲ್ ಪೆಱುಮ್ ಇಮಯತ್ತು ಇಯಲ್ಪು ಉಟೈ ಅಮ್ ಪೊನ಼್

[28]
ಪೊಲಿತರು ಪುಲಿಯೂರ್ಪ್ ಪೊತುವಿನ಼ಿಲ್, ನಟಮ್ ನವಿಲ್
ಕನ಼ಿತರು ಚೆವ್ ವಾಯ್ ಉಮೈಯೊಟು, ಕಾಳಿಕ್ಕು,
ಅರುಳಿಯ ತಿರುಮುಕತ್ತು, ಅೞಕು ಉಱು ಚಿಱು ನಕೈ,
ಇಱೈವನ಼್, ಈಣ್ಟಿಯ ಅಟಿಯವರೋಟುಮ್,
ಪೊಲಿತರು ಪುಲಿಯೂರ್ಪ್ ಪುಕ್ಕು, ಇನ಼ಿತು ಅರುಳಿನ಼ನ಼್
ಒಲಿತರು ಕೈಲೈ ಉಯರ್ ಕಿೞವೋನ಼ೇ. (145)
ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್. ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ!

[29]

Back to Top
03 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುವಣ್ಟಪ್ ಪಕುತಿ - ಅಣ್ಟಪ್ ಪಕುತಿಯಿನ಼್   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಅಣ್ಟಪ್ ಪಕುತಿಯಿನ಼್ ಉಣ್ಟೈಪ್ ಪಿಱಕ್ಕಮ್,
ಅಳಪ್ಪುಅರುಮ್ ತನ಼್ಮೈ, ವಳಪ್ ಪೆರುಮ್ ಕಾಟ್ಚಿ
ಒನ಼್ಱನ಼ುಕ್ಕು ಒನ಼್ಱು ನಿನ಼್ಱ ಎೞಿಲ್ ಪಕರಿನ಼್
ನೂಱ್ಱು ಒರು ಕೋಟಿಯಿನ಼್ ಮೇಱ್ಪಟ ವಿರಿನ್ತನ಼;
ಇಲ್ ನುೞೈ ಕತಿರಿನ಼್ ತುನ಼್ ಅಣುಪ್ ಪುರೈಯ,

[1]
ಚಿಱಿಯ ಆಕಪ್ ಪೆರಿಯೋನ಼್. ತೆರಿಯಿನ಼್
ವೇತಿಯನ಼್ ತೊಕೈಯೊಟು ಮಾಲ್ ಅವನ಼್ ಮಿಕುತಿಯುಮ್,
ತೋಱ್ಱಮುಮ್, ಚಿಱಪ್ಪುಮ್, ಈಱ್ಱೊಟು ಪುಣರಿಯ
ಮಾಪ್ ಪೇರ್ ಊೞಿಯುಮ್, ನೀಕ್ಕಮುಮ್, ನಿಲೈಯುಮ್,
ಚೂಕ್ಕಮೊಟು, ತೂಲತ್ತು, ಚೂಱೈ ಮಾರುತತ್ತು

[2]
ಎಱಿಯತು ವಳಿಯಿನ಼್ x
ಕೊಟ್ಕಪ್ ಪೆಯರ್ಕ್ಕುಮ್ ಕುೞಕನ಼್:
ಮುೞುವತುಮ್ x
ಪಟೈಪ್ಪೋನ಼್ ಪಟೈಕ್ಕುಮ್ ಪೞೈಯೋನ಼್; ಪಟೈತ್ತವೈ
ಕಾಪ್ಪೋನ಼್ ಕಾಕ್ಕುಮ್ ಕಟವುಳ್; ಕಾಪ್ಪವೈ
ಕರಪ್ಪೋನ಼್; ಕರಪ್ಪವೈ ಕರುತಾಕ್

[3]
ಕರುತ್ತುಟೈಕ್ ಕಟವುಳ್; ತಿರುತ್ತಕುಮ್
ಅಱುವಕೈಚ್ ಚಮಯತ್ತು ಅಱುವಕೈಯೋರ್ಕ್ಕುಮ್
ವೀಟು ಪೇಱು ಆಯ್, ನಿನ಼್ಱ ವಿಣ್ಣோರ್ ಪಕುತಿ
ಕೀಟಮ್ ಪುರೈಯುಮ್ ಕಿೞವೋನ಼್; ನಾಳ್ತೊಱುಮ್
ಅರುಕ್ಕನ಼ಿಲ್ ಚೋತಿ ಅಮೈತ್ತೋನ಼್; ತಿರುತ್ತಕು

[4]
ಮತಿಯಿಲ್ ತಣ್ಮೈ ವೈತ್ತೋನ಼್; ತಿಣ್ ತಿಱಲ್
ತೀಯಿಲ್ ವೆಮ್ಮೈ ಚೆಯ್ತೋನ಼್; ಪೊಯ್ ತೀರ್
ವಾನ಼ಿಲ್ ಕಲಪ್ಪು ವೈತ್ತೋನ಼್; ಮೇತಕು
ಕಾಲಿಲ್ ಊಕ್ಕಮ್ ಕಣ್ಟೋನ಼್; ನಿೞಲ್ ತಿಕೞ್
ನೀರಿಲ್ ಇನ಼್ಚುವೈ ನಿಕೞ್ನ್ತೋನ಼್; ವೆಳಿಪ್ಪಟ

[5]
ಮಣ್ಣಿಲ್ ತಿಣ್ಮೈ ವೈತ್ತೋನ಼್ ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು,
ಎನ಼ೈಪ್ ಪಲ ಕೋಟಿ, ಎನ಼ೈಪ್ ಪಲ ಪಿಱವುಮ್,
ಅನ಼ೈತ್ತುಅನ಼ೈತ್ತು, ಅವ್ವಯಿನ಼್ ಅಟೈತ್ತೋನ಼್. ಅಃತಾನ಼್ಱು
ಮುನ಼್ನ಼ೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ! ಮುೞುತೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ತನ಼್ ನೇರ್ ಇಲ್ಲೋನ಼್ ತಾನ಼ೇ ಕಾಣ್ಕ!
ಏನ಼ತ್ ತೊಲ್ ಎಯಿಱು ಅಣಿನ್ತೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!

[6]
ಕಾನ಼ಪ್ ಪುಲಿ ಉರಿ ಅರೈಯೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ನೀಱ್ಱೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ! ನಿನ಼ೈತೊಱುಮ್, ನಿನ಼ೈತೊಱುಮ್,
ಆಱ್ಱೇನ಼್ ಕಾಣ್ಕ! ಅನ್ತೋ! ಕೆಟುವೇನ಼್!
ಇನ಼್ ಇಚೈ ವೀಣೈಯಿಲ್ ಇಚೈನ್ತೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!

[7]
ಅನ಼್ನ಼ತು ಒನ಼್ಱು ಅವ್ವಯಿನ಼್ ಅಱಿನ್ತೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಪರಮನ಼್ ಕಾಣ್ಕ! ಪೞೈಯೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಪಿರಮನ಼್, ಮಾಲ್, ಕಾಣಾಪ್ ಪೆರಿಯೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಅಱ್ಪುತನ಼್ ಕಾಣ್ಕ! ಅನೇಕನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಚೊಲ್ ಪತಮ್ ಕಟನ್ತ ತೊಲ್ಲೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!

[8]
ಚಿತ್ತಮುಮ್ ಚೆಲ್ಲಾಚ್ ಚೇಟ್ಚಿಯನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಪತ್ತಿ ವಲೈಯಿಲ್ ಪಟುವೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಒರುವನ಼್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಒರುವನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ವಿರಿ ಪೊೞಿಲ್ ಮುೞುತಾಯ್ ವಿರಿನ್ತೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಅಣುತ್ ತರುಮ್ ತನ಼್ಮೈಯಿಲ್ ಐಯೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!

[9]
ಇಣೈಪ್ಪು ಅರುಮ್ ಪೆರುಮೈ ಈಚನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಅರಿಯತಿಲ್ ಅರಿಯ ಅರಿಯೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಮರುವಿ ಎಪ್ ಪೊರುಳುಮ್ ವಳರ್ಪ್ಪೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ನೂಲ್ ಉಣರ್ವು ಉಣರಾ ನುಣ್ಣಿಯೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಮೇಲೊಟು, ಕೀೞಾಯ್, ವಿರಿನ್ತೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!

[10]
ಅನ್ತಮುಮ್, ಆತಿಯುಮ್, ಅಕನ಼್ಱೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಪನ್ತಮುಮ್, ವೀಟುಮ್, ಪಟೈಪ್ಪೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ನಿಱ್ಪತುಮ್, ಚೆಲ್ವತುಮ್, ಆನ಼ೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಕಱ್ಪಮುಮ್, ಇಱುತಿಯುಮ್, ಕಣ್ಟೋನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಯಾವರುಮ್ ಪೆಱ ಉಱುಮ್ ಈಚನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!

[11]
ತೇವರುಮ್ ಅಱಿಯಾಚ್ ಚಿವನ಼ೇ ಕಾಣ್ಕ!
ಪೆಣ್, ಆಣ್, ಅಲಿ, ಎನ಼ುಮ್ ಪೆಱ್ಱಿಯನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಕಣ್ಣಾಲ್ ಯಾನ಼ುಮ್ ಕಣ್ಟೇನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಅರುಳ್ ನನ಼ಿ ಚುರಕ್ಕುಮ್ ಅಮುತೇ ಕಾಣ್ಕ!
ಕರುಣೈಯಿನ಼್ ಪೆರುಮೈ ಕಣ್ಟೇನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!

[12]
ಪುವನ಼ಿಯಿಲ್ ಚೇವಟಿ ತೀಣ್ಟಿನ಼ನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಚಿವನ಼್ ಎನ಼ ಯಾನ಼ುಮ್ ತೇಱಿನ಼ನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಅವನ಼್ ಎನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು ಅರುಳಿನ಼ನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಕುವಳೈಕ್ ಕಣ್ಣಿ ಕೂಱನ಼್ ಕಾಣ್ಕ!
ಅವಳುಮ್, ತಾನ಼ುಮ್, ಉಟನ಼ೇ ಕಾಣ್ಕ!

[13]
ಪರಮ ಆನ಼ನ್ತಪ್ ಪೞಮ್ ಕಟಲ್ ಅತುವೇ
ಕರು ಮಾ ಮುಕಿಲಿನ಼್ ತೋನ಼್ಱಿ,
ತಿರು ಆರ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈ ವರೈಯಿಲ್ ಏಱಿ,
ತಿರುತ್ತಕು ಮಿನ಼್ ಒಳಿ ತಿಚೈ ತಿಚೈ ವಿರಿಯ,
ಐಮ್ ಪುಲಪ್ ಪನ್ತನ಼ೈ ವಾಳ್ ಅರವು ಇರಿಯ,

[14]
ವೆಮ್ ತುಯರ್ಕ್ ಕೋಟೈ ಮಾತ್ ತಲೈ ಕರಪ್ಪ,
ನೀಟು ಎೞಿಲ್ ತೋನ಼್ಱಿ, ವಾಳ್ ಒಳಿ ಮಿಳಿರ,
ಎಮ್ ತಮ್ ಪಿಱವಿಯಿಲ್ ಕೋಪಮ್ ಮಿಕುತ್ತು,
ಮುರಚು ಎಱಿನ್ತು, ಮಾಪ್ ಪೆರುಮ್ ಕರುಣೈಯಿನ಼್ ಮುೞಙ್ಕಿ,
ಪೂಪ್ ಪುರೈ ಅಞ್ಚಲಿ ಕಾನ್ತಳ್ ಕಾಟ್ಟ,

[15]
ಎಞ್ಚಾ ಇನ಼್ ಅರುಳ್ ನುಣ್ ತುಳಿ ಕೊಳ್ಳ,
ಚೆಮ್ ಚುಟರ್ ವೆಳ್ಳಮ್ ತಿಚೈ ತಿಚೈ ತೆವಿಟ್ಟ, ವರೈ ಉಱಕ್
ಕೇತಕ್ ಕುಟ್ಟಮ್ ಕೈಯಱ ಓಙ್ಕಿ,
ಇರು ಮುಚ್ ಚಮಯತ್ತು ಒರು ಪೇಯ್ತ್ತೇರಿನ಼ೈ,
ನೀರ್ ನಚೈ ತರವರುಮ್, ನೆಟುಮ್ ಕಣ್, ಮಾನ಼್ ಕಣಮ್

[16]
ತವಪ್ ಪೆರು ವಾಯಿಟೈಪ್ ಪರುಕಿ, ತಳರ್ವೊಟುಮ್,
ಅವಪ್ ಪೆರುಮ್ ತಾಪಮ್ ನೀಙ್ಕಾತು ಅಚೈನ್ತನ಼;
ಆಯಿಟೈ, ವಾನ಼ಪ್ ಪೇರ್ ಯಾಱ್ಱು ಅಕವಯಿನ಼್
ಪಾಯ್ನ್ತು ಎೞುನ್ತು, ಇನ಼್ಪಪ್ ಪೆರುಮ್ ಚುೞಿ ಕೊೞಿತ್ತು,
ಚುೞಿತ್ತು, ಎಮ್ ಪನ್ತ ಮಾಕ್ ಕರೈ ಪೊರುತು, ಅಲೈತ್ತು, ಇಟಿತ್ತು,

[17]
ಊೞ್ ಊೞ್ ಓಙ್ಕಿಯ ನಙ್ಕಳ್
ಇರು ವಿನ಼ೈ ಮಾ ಮರಮ್ ವೇರ್ ಪಱಿತ್ತು, ಎೞುನ್ತು
ಉರುವ, ಅರುಳ್ ನೀರ್ ಓಟ್ಟಾ, ಅರು ವರೈಚ್
ಚನ್ತಿನ಼್ ವಾನ಼್ ಚಿಱೈ ಕಟ್ಟಿ, ಮಟ್ಟು ಅವಿೞ್
ವೆಱಿ ಮಲರ್ಕ್ ಕುಳವಾಯ್ ಕೋಲಿ, ನಿಱೈ ಅಕಿಲ್

[18]
ಮಾಪ್ ಪುಕೈಕ್ ಕರೈ ಚೇರ್ ವಣ್ಟು ಉಟೈಕ್ ಕುಳತ್ತಿನ಼್
ಮೀಕ್ಕೊಳ, ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಮಕಿೞ್ತಲಿನ಼್, ನೋಕ್ಕಿ,
ಅರುಚ್ಚನ಼ೈ ವಯಲುಳ್ ಅನ಼್ಪು ವಿತ್ತು ಇಟ್ಟು,
ತೊಣ್ಟ ಉೞವರ್ ಆರತ್ ತನ್ತ
ಅಣ್ಟತ್ತು ಅರುಮ್ ಪೆಱಲ್ ಮೇಕನ಼್, ವಾೞ್ಕ!

[19]
ಕರುಮ್ ಪಣಕ್ ಕಚ್ಚೈಕ್ ಕಟವುಳ್, ವಾೞ್ಕ!
ಅರುಮ್ ತವರ್ಕ್ಕು ಅರುಳುಮ್ ಆತಿ, ವಾೞ್ಕ!
ಅಚ್ಚಮ್ ತವಿರ್ತ್ತ ಚೇವಕನ಼್, ವಾೞ್ಕ!
ನಿಚ್ಚಲುಮ್ ಈರ್ತ್ತು ಆಟ್ಕೊಳ್ವೋನ಼್, ವಾೞ್ಕ!
ಚೂೞ್ ಇರುಮ್ ತುನ಼್ಪಮ್ ತುಟೈಪ್ಪೋನ಼್, ವಾೞ್ಕ!

[20]
ಎಯ್ತಿನ಼ರ್ಕ್ಕು ಆರ್ ಅಮುತು ಅಳಿಪ್ಪೋನ಼್, ವಾೞ್ಕ!
ಕೂರ್ ಇರುಳ್ ಕೂತ್ತೊಟು ಕುನ಼ಿಪ್ಪೋನ಼್, ವಾೞ್ಕ!
ಪೇರ್ ಅಮೈತ್ ತೋಳಿ ಕಾತಲನ಼್, ವಾೞ್ಕ!
ಏತಿಲರ್ಕ್ಕು ಏತಿಲ್ ಎಮ್ ಇಱೈವನ಼್, ವಾೞ್ಕ!
ಕಾತಲರ್ಕ್ಕು ಎಯ್ಪ್ಪಿನ಼ಿಲ್ ವೈಪ್ಪು, ವಾೞ್ಕ!

[21]
ನಚ್ಚು ಅರವು ಆಟ್ಟಿಯ ನಮ್ಪನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪಿಚ್ಚು ಎಮೈ ಏಱ್ಱಿಯ ಪೆರಿಯೋನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ನೀಱ್ಱೊಟು ತೋಱ್ಱ ವಲ್ಲೋನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ ನಾಲ್ ತಿಚೈ
ನಟಪ್ಪನ಼ ನಟಾಅಯ್, ಕಿಟಪ್ಪನ಼ ಕಿಟಾಅಯ್,
ನಿಱ್ಪನ಼ ನಿಱೀಇಚ್ x

[22]
ಚೊಲ್ ಪತಮ್ ಕಟನ್ತ ತೊಲ್ಲೋನ಼್;
ಉಳ್ಳತ್ತು ಉಣರ್ಚ್ಚಿಯಿಲ್ ಕೊಳ್ಳವುಮ್ ಪಟಾಅನ಼್;
ಕಣ್ ಮುತಲ್ ಪುಲನ಼ಾಲ್ ಕಾಟ್ಚಿಯುಮ್ ಇಲ್ಲೋನ಼್;
ವಿಣ್ ಮುತಲ್ ಪೂತಮ್ ವೆಳಿಪ್ಪಟ ವಕುತ್ತೋನ಼್;
ಪೂವಿಲ್ ನಾಱ್ಱಮ್ ಪೋನ಼್ಱು ಉಯರ್ನ್ತು, ಎಙ್ಕುಮ್

[23]
ಒೞಿವು ಅಱ ನಿಱೈನ್ತು, ಮೇವಿಯ ಪೆರುಮೈ;
ಇನ಼್ಱು ಎನ಼ಕ್ಕು ಎಳಿವನ್ತು, ಅರುಳಿ,
ಅೞಿತರುಮ್ ಆಕ್ಕೈ ಒೞಿಯಚ್ ಚೆಯ್ತ ಒಣ್ ಪೊರುಳ್;
ಇನ಼್ಱು ಎನ಼ಕ್ಕು ಎಳಿವನ್ತು, ಇರುನ್ತನ಼ನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅಳಿತರುಮ್ ಆಕ್ಕೈ ಚೆಯ್ತೋನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[24]
ಊಱ್ಱಿರುನ್ತು ಉಳ್ಳಮ್ ಕಳಿಪ್ಪೋನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಆಱ್ಱಾ ಇನ಼್ಪಮ್ ಅಲರ್ನ್ತು ಅಲೈ ಚೆಯ್ಯ,
ಪೋಱ್ಱಾ ಆಕ್ಕೈಯೈಪ್ ಪೊಱುತ್ತಲ್ ಪುಕಲೇನ಼್:
ಮರಕತಕ್ ಕುವಾಅಲ್, ಮಾ ಮಣಿಪ್ ಪಿಱಕ್ಕಮ್,
ಮಿನ಼್ ಒಳಿ ಕೊಣ್ಟ ಪೊನ಼್ ಒಳಿ ತಿಕೞ,

[25]
ತಿಚೈಮುಕನ಼್ ಚೆನ಼್ಱು ತೇಟಿನ಼ರ್ಕ್ಕು ಒಳಿತ್ತುಮ್;
ಮುಱೈಯುಳಿ ಒಱ್ಱಿ ಮುಯನ಼್ಱವರ್ಕ್ಕು ಒಳಿತ್ತುಮ್;
ಒಱ್ಱುಮೈ ಕೊಣ್ಟು ನೋಕ್ಕುಮ್ ಉಳ್ಳತ್ತು
ಉಱ್ಱವರ್ ವರುನ್ತ, ಉಱೈಪ್ಪವರ್ಕ್ಕು ಒಳಿತ್ತುಮ್;
ಮಱೈತ್ ತಿಱಮ್ ನೋಕ್ಕಿ ವರುನ್ತಿನ಼ರ್ಕ್ಕು ಒಳಿತ್ತುಮ್;

[26]
ಇತ್ ತನ್ತಿರತ್ತಿಲ್ ಕಾಣ್ಟುಮ್ ಎನ಼್ಱು ಇರುನ್ತೋರ್ಕ್ಕು,
ಅತ್ ತನ್ತಿರತ್ತಿಲ್, ಅವ್ವಯಿನ಼್, ಒಳಿತ್ತುಮ್;
ಮುನ಼ಿವು ಅಱ ನೋಕ್ಕಿ, ನನ಼ಿ ವರಕ್ ಕೌವಿ,
ಆಣ್ ಎನ಼ತ್ ತೋನ಼್ಱಿ, ಅಲಿ ಎನ಼ಪ್ ಪೆಯರ್ನ್ತು,
ವಾಳ್ ನುತಲ್ ಪೆಣ್ ಎನ಼ ಒಳಿತ್ತುಮ್; ಚೇಣ್ ವಯಿನ಼್,

[27]
ಐಮ್ ಪುಲನ಼್ ಚೆಲ ವಿಟುತ್ತು, ಅರು ವರೈತೊಱುಮ್ ಪೋಯ್,
ತುಱ್ಱವೈ ತುಱನ್ತ ವೆಱ್ಱು ಉಯಿರ್ ಆಕ್ಕೈ
ಅರುಮ್ ತವರ್ ಕಾಟ್ಚಿಯುಳ್ ತಿರುನ್ತ ಒಳಿತ್ತುಮ್;
ಒನ಼್ಱು ಉಣ್ಟು, ಇಲ್ಲೈ, ಎನ಼್ಱ ಅಱಿವು ಒಳಿತ್ತುಮ್;
ಪಣ್ಟೇ ಪಯಿಲ್ತೊಱುಮ್, ಇನ಼್ಱೇ ಪಯಿಲ್ತೊಱುಮ್,

[28]
ಒಳಿಕ್ಕುಮ್ ಚೋರನ಼ೈಕ್ ಕಣ್ಟನ಼ಮ್;
ಆರ್ಮಿನ಼್! ಆರ್ಮಿನ಼್! ನಾಳ್ ಮಲರ್ಪ್ ಪಿಣೈಯಲಿಲ್
ತಾಳ್ ತಳೈ ಇಟುಮಿನ಼್!
ಚುಱ್ಱುಮಿನ಼್! ಚೂೞ್ಮಿನ಼್! ತೊಟರ್ಮಿನ಼್! ವಿಟೇನ಼್ಮಿನ಼್!
ಪಱ್ಱುಮಿನ಼್!' ಎನ಼್ಱವರ್ ಪಱ್ಱು ಮುಱ್ಱು ಒಳಿತ್ತುಮ್;

[29]
ತನ಼್ ನೇರ್ ಇಲ್ಲೋನ಼್ ತಾನ಼ೇ ಆನ಼ ತನ಼್ಮೈ
ಎನ಼್ ನೇರ್ ಅನ಼ೈಯಾರ್ ಕೇಟ್ಕ ವನ್ತು ಇಯಮ್ಪಿ,
ಅಱೈ ಕೂವಿ, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟರುಳಿ,
ಮಱೈಯೋರ್ ಕೋಲಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಅರುಳಲುಮ್;
ಉಲೈಯಾ ಅನ಼್ಪು ಎನ಼್ಪು ಉರುಕ, ಓಲಮ್ ಇಟ್ಟು,

[30]
ಅಲೈ ಕಟಲ್ ತಿರೈಯಿನ಼್ ಆರ್ತ್ತು ಆರ್ತ್ತು ಓಙ್ಕಿ,
ತಲೈ ತಟುಮಾಱಾ ವೀೞ್ನ್ತು, ಪುರಣ್ಟು ಅಲಱಿ,
ಪಿತ್ತರಿನ಼್ ಮಯಙ್ಕಿ, ಮತ್ತರಿನ಼್ ಮತಿತ್ತು,
ನಾಟ್ಟವರ್ ಮರುಳವುಮ್, ಕೇಟ್ಟವರ್ ವಿಯಪ್ಪವುಮ್,
ಕಟಕ್ ಕಳಿಱು ಏಱ್ಱಾತ್ ತಟಪ್ ಪೆರು ಮತತ್ತಿನ಼್

[31]
ಆಱ್ಱೇನ಼್ ಆಕ, ಅವಯವಮ್ ಚುವೈತರು
ಕೋಲ್ ತೇನ಼್ ಕೊಣ್ಟು ಚೆಯ್ತನ಼ನ಼್;
ಏಱ್ಱಾರ್ ಮೂತೂರ್ ಎೞಿಲ್ ನಕೈ ಎರಿಯಿನ಼್
ವೀೞ್ವಿತ್ತಾಙ್ಕು, ಅನ಼್ಱು,
ಅರುಳ್ ಪೆರುಮ್ ತೀಯಿನ಼್ ಅಟಿಯೋಮ್ ಅಟಿಕ್ ಕುಟಿಲ್

[32]
ಒರುತ್ತರುಮ್ ವೞಾಮೈ ಒಟುಕ್ಕಿನ಼ನ಼್;
ತಟಕ್ ಕೈಯಿನ಼್ ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕನ಼ಿ ಎನ಼ಕ್ಕು ಆಯಿನ಼ನ಼್:
ಚೊಲ್ಲುವತು ಅಱಿಯೇನ಼್; ವಾೞಿ! ಮುಱೈಯೋ?
ತರಿಯೇನ಼್ ನಾಯೇನ಼್; ತಾನ಼್ ಎನ಼ೈಚ್ ಚೆಯ್ತತು
ತೆರಿಯೇನ಼್; ಆ! ಆ! ಚೆತ್ತೇನ಼್; ಅಟಿಯೇಱ್ಕು

[33]
ಅರುಳಿಯತು ಅಱಿಯೇನ಼್; ಪರುಕಿಯುಮ್ ಆರೇನ಼್;
ವಿೞುಙ್ಕಿಯುಮ್ ಒಲ್ಲಕಿಲ್ಲೇನ಼್:
ಚೆೞುಮ್, ತಣ್ ಪಾಲ್ ಕಟಲ್ ತಿರೈ ಪುರೈವಿತ್ತು,
ಉವಾಕ್ ಕಟಲ್ ನಳ್ಳುಮ್ ನೀರ್ ಉಳ್ ಅಕಮ್ ತತುಮ್ಪ,
ವಾಕ್ಕು ಇಱನ್ತು, ಅಮುತಮ್, ಮಯಿರ್ಕ್ಕಾಲ್ತೋಱುಮ್,

[34]
ತೇಕ್ಕಿಟಚ್ ಚೆಯ್ತನ಼ನ಼್; ಕೊಟಿಯೇನ಼್ ಊನ಼್ ತೞೈ
ಕುರಮ್ಪೈತೋಱುಮ್, ನಾಯ್ ಉಟಲ್ ಅಕತ್ತೇ
ಕುರಮ್ಪು ಕೊಣ್ಟು, ಇನ಼್ ತೇನ಼್ ಪಾಯ್ತ್ತಿನ಼ನ಼್; ನಿರಮ್ಪಿಯ
ಅಱ್ಪುತಮಾನ಼ ಅಮುತ ತಾರೈಕಳ್,
ಎಱ್ಪುತ್ ತುಳೈತೊಱುಮ್, ಏಱ್ಱಿನ಼ನ಼್; ಉರುಕುವತು

[35]
ಉಳ್ಳಮ್ ಕೊಣ್ಟು ಓರ್ ಉರುಚ್ ಚೆಯ್ತಾಙ್ಕು, ಎನ಼ಕ್ಕು
ಅಳ್ಳೂಱು ಆಕ್ಕೈ ಅಮೈತ್ತನ಼ನ಼್; ಒಳ್ಳಿಯ
ಕನ಼್ನ಼ಲ್ ಕನ಼ಿ ತೇರ್ ಕಳಿಱು ಎನ಼, ಕಟೈಮುಱೈ
ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಇರುಪ್ಪತು ಆಕ್ಕಿನ಼ನ಼್; ಎನ಼್ನ಼ಿಲ್
ಕರುಣೈ ವಾನ಼್ತೇನ಼್ ಕಲಕ್ಕ

[36]
ಅರುಳೊತು ಪರವಮು ತಾಕ್ಕಿನ಼ನ಼್
ಪಿರಮನ಼್ಮಾಲ್ ಅರಿಯಾಪ್ ಪೆಱ್ಱಿಯೋನ಼ೇ. (182)
ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್. ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ!

[37]

Back to Top
04 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಪೋಱ್ಱಿತ್ ತಿರುವಕವಲ್ - ನಾನ಼್ಮುಕನ಼್ ಮುತಲಾ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ನಾನ಼್ಮುಕನ಼್ ಮುತಲಾ ವಾನ಼ವರ್ ತೊೞುತೆೞ
ಈರಟಿ ಯಾಲೇ ಮೂವುಲ ಕಳನ್ತು
ನಾಲ್ತಿಚೈಮುನ಼ಿವರುಮ್ ಐಮುಲನ಼್ ಮಲರಪ್
ಪೋಱ್ಱಿಚ್ಚೆಯ್ ಕತಿರ್ಮುತಿತ್ ತಿರುನೆಟು ಮಾಲನ಼್(ಱು)
ಅಟಿ ಮುಟಿ ಅರಿಯುಮ್ ಆತರ ವತನ಼ಿಱ್

[1]
ಕಟುಮುರಣ್ ಏನ಼ಮ್ ಆಕಿ ಮುನ಼್ಕಲನ್(ತು)
ಏೞ್ತಲಮ್ ಉರುವ ಇಟನ್ತು ಪಿನ಼್ನ಼ೆಯ್ತ್(ತು)
ಊೞಿ ಮುತಲ್ವ ಚಯಚಯ ಎನ಼್ಱು
ವೞುತ್ತಿಯುಙ್ ಕಾಣಾ ಮಲರ್ ಅಟಿ ಇಣೈಕಳ್,
ವೞುತ್ತುತಱ್ಕು ಎಳಿತು ಆಯ್ ವಾರ್ ಕಟಲ್ ಉಲಕಿನ಼ಿಲ್,

[2]
ಯಾನ಼ೈ ಮುತಲಾ ಎಱುಮ್ಪು ಈಱು ಆಯ,
ಊನ಼ಮ್ ಇಲ್, ಯೋನ಼ಿಯಿನ಼್ ಉಳ್ ವಿನ಼ೈ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಮಾನ಼ುಟಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಿನ಼ುಳ್, ಮಾತಾ ಉತರತ್ತು,
ಈನ಼ಮ್ ಇಲ್ ಕಿರುಮಿಚ್ ಚೆರುವಿನ಼ಿಲ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಒರು ಮತಿತ್ ತಾನ಼್ಱಿಯಿನ಼್ ಇರುಮೈಯಿಲ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;

[3]
ಇರು ಮತಿ ವಿಳೈವಿನ಼್ ಒರುಮೈಯಿಲ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಮುಮ್ ಮತಿ ತನ಼್ನ಼ುಳ್ ಅಮ್ ಮತಮ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಈರ್ ಇರು ತಿಙ್ಕಳಿಲ್ ಪೇರ್ ಇರುಳ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಅಞ್ಚು ತಿಙ್ಕಳಿಲ್ ಮುಞ್ಚುತಲ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಆಱು ತಿಙ್ಕಳಿಲ್ ಊಱು ಅಲರ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;

[4]
ಏೞು ತಿಙ್ಕಳಿಲ್ ತಾೞ್ ಪುವಿ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಎಟ್ಟುತ್ ತಿಙ್ಕಳಿಲ್ ಕಟ್ಟಮುಮ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಒನ಼್ಪತಿಲ್ ವರುತರು ತುನ಼್ಪಮುಮ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ತಕ್ಕ ತಚ ಮತಿ ತಾಯೊಟು ತಾನ಼್ ಪಟುಮ್
ತುಕ್ಕ ಚಾಕರತ್ ತುಯರಿಟೈಪ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;

[5]
ಆಣ್ಟುಕಳ್ತೋಱುಮ್ ಅಟೈನ್ತ ಅಕ್ ಕಾಲೈ
ಈಣ್ಟಿಯುಮ್, ಇರುತ್ತಿಯುಮ್, ಎನ಼ೈಪ್ ಪಲ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಕಾಲೈ ಮಲಮೊಟು, ಕಟುಮ್ ಪಕಲ್ ಪಚಿ, ನಿಚಿ
ವೇಲೈ ನಿತ್ತಿರೈ, ಯಾತ್ತಿರೈ, ಪಿೞೈತ್ತುಮ್:
ಕರುಮ್ ಕುೞಲ್; ಚೆವ್ ವಾಯ್; ವೆಳ್ ನಕೈ; ಕಾರ್ ಮಯಿಲ್

[6]
ಒರುಙ್ಕಿಯ ಚಾಯಲ್; ನೆರುಙ್ಕಿ, ಉಳ್ ಮತರ್ತ್ತು,
ಕಚ್ಚು ಅಱ ನಿಮಿರ್ನ್ತು, ಕತಿರ್ತ್ತು, ಮುನ಼್ ಪಣೈತ್ತು,
ಎಯ್ತ್ತು ಇಟೈ ವರುನ್ತ ಎೞುನ್ತು, ಪುಟೈ ಪರನ್ತು,
ಈರ್ಕ್ಕು ಇಟೈ ಪೋಕಾ ಇಳ ಮುಲೈ; ಮಾತರ್ ತಮ್
ಕೂರ್ತ್ತ ನಯನ಼ಕ್ ಕೊಳ್ಳೈಯಿಲ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್:

[7]
ಪಿತ್ತ ಉಲಕರ್ ಪೆರುಮ್ ತುಱೈಪ್ ಪರಪ್ಪಿನ಼ುಳ್
ಮತ್ತಕ್ ಕಳಿಱು ಎನ಼ುಮ್ ಅವಾವಿಟೈಪ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಕಲ್ವಿ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಪಲ್ ಕಟಲ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ಚೆಲ್ವಮ್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಅಲ್ಲಲಿಲ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ನಲ್ಕುರವು ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ತೊಲ್ ವಿಟಮ್ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;

[8]
ಪುಲ್ ವರಮ್ಪು ಆಯ ಪಲ ತುಱೈ ಪಿೞೈತ್ತುಮ್;
ತೆಯ್ವಮ್ ಎನ಼್ಪತು ಓರ್ ಚಿತ್ತಮ್ ಉಣ್ಟಾಕಿ,
ಮುನ಼ಿವು ಇಲಾತತು ಓರ್ ಪೊರುಳ್ಅತು ಕರುತಲುಮ್
ಆಱು ಕೋಟಿ ಮಾಯಾ ಚತ್ತಿಕಳ್
ವೇಱು ವೇಱು ತಮ್ ಮಾಯೈಕಳ್ ತೊಟಙ್ಕಿನ಼;

[9]
ಆತ್ತಮ್ ಆನ಼ಾರ್ ಅಯಲವರ್ ಕೂಟಿ,
ನಾತ್ತಿಕಮ್ ಪೇಚಿ, ನಾತ್ ತೞುಮ್ಪು ಏಱಿನ಼ರ್;
ಚುಱ್ಱಮ್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ತೊಲ್ ಪಚುಕ್ ಕುೞಾಙ್ಕಳ್
ಪಱ್ಱಿ ಅೞೈತ್ತುಪ್ ಪತಱಿನ಼ರ್; ಪೆರುಕವುಮ್
ವಿರತಮೇ ಪರಮ್ ಆಕ, ವೇತಿಯರುಮ್,

[10]
ಚರತಮ್ ಆಕವೇ, ಚಾತ್ತಿರಮ್ ಕಾಟ್ಟಿನ಼ರ್;
ಚಮಯ ವಾತಿಕಳ್ ತಮ್ ತಮ್ ಮತಙ್ಕಳೇ
ಅಮೈವತು ಆಕ, ಅರಱ್ಱಿ, ಮಲೈನ್ತನ಼ರ್;
ಮಿಣ್ಟಿಯ ಮಾಯಾ ವಾತಮ್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್
ಚಣ್ಟ ಮಾರುತಮ್, ಚುೞಿತ್ತು, ಅಟಿತ್ತು, ಆಅರ್ತ್ತು,

[11]
ಉಲೋಕಾಯತನ಼್ ಎನ಼ುಮ್ ಒಳ್ ತಿಱಲ್ ಪಾಮ್ಪಿನ಼್
ಕಲಾ ಪೇತತ್ತ ಕಟು ವಿಟಮ್ ಎಯ್ತಿ,
ಅತಿಲ್ ಪೆರು ಮಾಯೈ ಎನ಼ೈಪ್ ಪಲ ಚೂೞವುಮ್,
ತಪ್ಪಾಮೇ, ತಾಮ್ ಪಿಟಿತ್ತತು ಚಲಿಯಾ,
ತೞಲ್ ಅತು ಕಣ್ಟ ಮೆೞುಕು ಅತು ಪೋಲ,

[12]
ತೊೞುತು, ಉಳಮ್ ಉರುಕಿ, ಅೞುತು, ಉಟಲ್ ಕಮ್ಪಿತ್ತು,
ಆಟಿಯುಮ್, ಅಲಱಿಯುಮ್, ಪಾಟಿಯುಮ್, ಪರವಿಯುಮ್,
ಕೊಟಿಱುಮ್, ಪೇತೈಯುಮ್, ಕೊಣ್ಟತು ವಿಟಾತು' ಎನ಼ುಮ್
ಪಟಿಯೇ ಆಕಿ, ನಲ್ ಇಟೈ ಅಱಾ ಅನ಼್ಪಿನ಼್,
ಪಚು ಮರತ್ತು ಆಣಿ ಅಱೈನ್ತಾಲ್ ಪೋಲ,

[13]
ಕಚಿವತು ಪೆರುಕಿ, ಕಟಲ್ ಎನ಼ ಮಱುಕಿ,
ಅಕಮ್ ಕುೞೈನ್ತು, ಅನ಼ುಕುಲಮ್ ಆಯ್, ಮೆಯ್ ವಿತಿರ್ತ್ತು,
ಚಕಮ್ ಪೇಯ್ ಎನ಼್ಱು ತಮ್ಮೈಚ್ ಚಿರಿಪ್ಪ,
ನಾಣ್ ಅತು ಒೞಿನ್ತು, ನಾಟವರ್ ಪೞಿತ್ತುರೈ
ಪೂಣ್ ಅತುವಾಕ, ಕೋಣುತಲ್ ಇನ಼್ಱಿ,

[14]
ಚತಿರ್ ಇೞನ್ತು, ಅಱಿ ಮಾಲ್ ಕೊಣ್ಟು, ಚಾರುಮ್
ಕತಿಯತು ಪರಮ ಅತಿಚಯಮ್ ಆಕ,
ಕಱ್ಱಾ ಮನ಼ಮ್ ಎನ಼ಕ್ ಕತಱಿಯುಮ್, ಪತಱಿಯುಮ್,
ಮಱ್ಱು ಓರ್ ತೆಯ್ವಮ್ ಕನ಼ವಿಲುಮ್ ನಿನ಼ೈಯಾತು,
ಅರು ಪರತ್ತು ಒರುವನ಼್ ಅವನ಼ಿಯಿಲ್ ವನ್ತು,

[15]
ಕುರುಪರನ಼್ ಆಕಿ, ಅರುಳಿಯ ಪೆರುಮೈಯೈ,
ಚಿಱುಮೈ ಎನ಼್ಱು ಇಕೞಾತೇ, ತಿರುವಟಿ ಇಣೈಯೈ,
ಪಿಱಿವಿನ಼ೈ ಅಱಿಯಾ ನಿೞಲ್ ಅತು ಪೋಲ,
ಮುನ಼್ ಪಿನ಼್ ಆಕಿ, ಮುನ಼ಿಯಾತು, ಅತ್ ತಿಚೈ
ಎನ಼್ಪು ನೈನ್ತು ಉರುಕಿ, ನೆಕ್ಕು ನೆಕ್ಕು ಏಙ್ಕಿ,

[16]
ಅನ಼್ಪು ಎನ಼ುಮ್ ಆಱು ಕರೈ ಅತು ಪುರಳ,
ನನ಼್ ಪುಲನ಼್ ಒನ಼್ಱಿ, ನಾತ' ಎನ಼್ಱು ಅರಱ್ಱಿ,
ಉರೈ ತಟುಮಾಱಿ, ಉರೋಮಮ್ ಚಿಲಿರ್ಪ್ಪ,
ಕರ ಮಲರ್ ಮೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಇರುತಯಮ್ ಮಲರ,
ಕಣ್ ಕಳಿ ಕೂರ, ನುಣ್ ತುಳಿ ಅರುಮ್ಪ,

[17]
ಚಾಯಾ ಅನ಼್ಪಿನ಼ೈ, ನಾಳ್ತೊಱುಮ್ ತೞೈಪ್ಪವರ್
ತಾಯೇ ಆಕಿ, ವಳರ್ತ್ತನ಼ೈ ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮೆಯ್ ತರು ವೇತಿಯನ಼್ ಆಕಿ, ವಿನ಼ೈ ಕೆಟ,
ಕೈತರ ವಲ್ಲ ಕಟವುಳ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಆಟಕ ಮತುರೈ ಅರಚೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[18]
ಕೂಟಲ್ ಇಲಙ್ಕು ಕುರುಮಣಿ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ತೆನ಼್ ತಿಲ್ಲೈ ಮನ಼್ಱಿನ಼ುಳ್ ಆಟಿ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಇನ಼್ಱು, ಎನ಼ಕ್ಕು ಆರ್ ಅಮುತು ಆನ಼ಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮೂವಾ ನಾನ಼್ಮಱೈ ಮುತಲ್ವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಕೊಟಿಚ್ ಚಿವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[19]
ಮಿನ಼್ ಆರ್ ಉರುವ ವಿಕಿರ್ತಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕಲ್ ನಾರ್ ಉರಿತ್ತ ಕನ಼ಿಯೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕಾವಾಯ್, ಕನ಼ಕಕ್ ಕುನ಼್ಱೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಆ! ಆ! ಎನ಼್ ತನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪಟೈಪ್ಪಾಯ್, ಕಾಪ್ಪಾಯ್, ತುಟೈಪ್ಪಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[20]
ಇಟರೈಕ್ ಕಳೈಯುಮ್ ಎನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಈಚ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಇಱೈವ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ತೇಚಪ್ ಪಳಿಙ್ಕಿನ಼್ ತಿರಳೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅರೈಚೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಅಮುತೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ವಿರೈ ಚೇರ್ ಚರಣ ವಿಕಿರ್ತಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[21]
ವೇತಿ, ಪೋಱ್ಱಿ! ವಿಮಲಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಆತಿ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಅಱಿವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕತಿಯೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಕನ಼ಿಯೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ನತಿ ಚೇರ್ ಚೆಮ್ ಚಟೈ ನಮ್ಪಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಉಟೈಯಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ! ಉಣರ್ವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[22]
ಕಟೈಯೇನ಼್ ಅಟಿಮೈ ಕಣ್ಟಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಐಯಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಅಣುವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ತಲೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕುಱಿಯೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಕುಣಮೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ನೆಱಿಯೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ನಿನ಼ೈವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[23]
ವಾನ಼ೋರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯ ಮರುನ್ತೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಏನ಼ೋರ್ಕ್ಕು ಎಳಿಯ ಇಱೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮೂ ಏೞ್ ಚುಱ್ಱಮುಮ್ ಮುರಣ್ ಉಱು ನರಕಿಟೈ
ಆೞಾಮೇ ಅರುಳ್ ಅರಚೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ತೋೞಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ತುಣೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[24]
ವಾೞ್ವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ಼್ ವೈಪ್ಪೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮುತ್ತಾ ಪೋಱ್ಱಿ! ಮುತಲ್ವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅತ್ತಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಅರನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಉರೈ, ಉಣರ್ವು, ಇಱನ್ತ ಒರುವ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ವಿರಿ ಕಟಲ್ ಉಲಕಿನ಼್ ವಿಳೈವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[25]
ಅರುಮೈಯಿಲ್ ಎಳಿಯ ಅೞಕೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕರು ಮುಕಿಲ್ ಆಕಿಯ ಕಣ್ಣೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮನ಼್ನ಼ಿಯ ತಿರುಅರುಳ್ ಮಲೈಯೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಒರುವನ಼್ ಆಕ್ಕಿ, ಇರುಮ್ ಕೞಲ್
ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯಿಲ್ ವೈತ್ತ ಚೇವಕ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[26]
ತೊೞುತ ಕೈ ತುನ಼್ಪಮ್ ತುಟೈಪ್ಪಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅೞಿವು ಇಲಾ ಆನ಼ನ್ತ ವಾರಿ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅೞಿವತುಮ್, ಆವತುಮ್, ಕಟನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮುೞುವತುಮ್ ಇಱನ್ತ ಮುತಲ್ವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮಾನ಼್ ನೇರ್ ನೋಕ್ಕಿ ಮಣಾಳಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[27]
ವಾನ಼ಕತ್ತು ಅಮರರ್ ತಾಯೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪಾರಿಟೈ ಐನ್ತಾಯ್ಪ್ ಪರನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ನೀರಿಟೈ ನಾನ಼್ಕಾಯ್ ನಿಕೞ್ನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ತೀಯಿಟೈ ಮೂನ಼್ಱಾಯ್ತ್ ತಿಕೞ್ನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ವಳಿಯಿಟೈ ಇರಣ್ಟಾಯ್ ಮಕಿೞ್ನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[28]
ವೆಳಿಯಿಟೈ ಒನ಼್ಱಾಯ್ ವಿಳೈನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅಳಿಪವರ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ಅಮುತೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕನ಼ವಿಲುಮ್ ತೇವರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ನನ಼ವಿಲುಮ್ ನಾಯೇಱ್ಕು ಅರುಳಿನ಼ೈ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಇಟೈಮರುತು ಉಱೈಯುಮ್ ಎನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[29]
ಚಟೈಯಿಟೈಕ್ ಕಙ್ಕೈ ತರಿತ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಆರೂರ್ ಅಮರ್ನ್ತ ಅರಚೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚೀರ್ ಆರ್ ತಿರುವೈಯಾಱಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಎಮ್ ಅಣ್ಣಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕಣ್ ಆರ್ ಅಮುತಕ್ ಕಟಲೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[30]
ಏಕಮ್ಪತ್ತು ಉಱೈ ಎನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪಾಕಮ್ ಪೆಣ್ ಉರು ಆನ಼ಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪರಾಯ್ತ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಪರನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚಿರಾಪ್ಪಳ್ಳಿ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮಱ್ಱು ಓರ್ ಪಱ್ಱು ಇಙ್ಕು ಅಱಿಯೇನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[31]
ಕುಱ್ಱಾಲತ್ತು ಎಮ್ ಕೂತ್ತಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕೋಕೞಿ ಮೇವಿಯ ಕೋವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಈಙ್ಕೋಯ್ಮಲೈ ಎಮ್ ಎನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪಾಙ್ಕು ಆರ್ ಪೞನ಼ತ್ತು ಅೞಕಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕಟಮ್ಪೂರ್ ಮೇವಿಯ ವಿಟಙ್ಕಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[32]
ಅಟೈನ್ತವರ್ಕ್ಕು ಅರುಳುಮ್ ಅಪ್ಪಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಇತ್ತಿ ತನ಼್ನ಼ಿನ಼್ ಕೀೞ್, ಇರು ಮೂವರ್ಕ್ಕು,
ಅತ್ತಿಕ್ಕು, ಅರುಳಿಯ ಅರಚೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ತೆನ಼್ ನಾಟು ಉಟೈಯ ಚಿವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಎನ್ ನಾಟ್ಟವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಇಱೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[33]
ಏನ಼ಕ್ ಕುರುಳೈಕ್ಕು ಅರುಳಿನ಼ೈ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮಾನ಼ಕ್ ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅರುಳಿಟ ವೇಣ್ಟುಮ್ ಅಮ್ಮಾನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಇರುಳ್ ಕೆಟ ಅರುಳುಮ್ ಇಱೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ತಳರ್ನ್ತೇನ಼್, ಅಟಿಯೇನ಼್, ತಮಿಯೇನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[34]
ಕಳಮ್ ಕೊಳಕ್ ಕರುತ ಅರುಳಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅಞ್ಚೇಲ್' ಎನ಼್ಱು ಇಙ್ಕು ಅರುಳಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ನಞ್ಚೇ ಅಮುತಾ ನಯನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅತ್ತಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಐಯಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ನಿತ್ತಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ನಿಮಲಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[35]
ಪತ್ತಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಪವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪೆರಿಯಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ! ಪಿರಾನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅರಿಯಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ! ಅಮಲಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮಱೈಯೋರ್ ಕೋಲ ನೆಱಿಯೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮುಱೈಯೋ? ತರಿಯೇನ಼್! ಮುತಲ್ವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[36]
ಉಱವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಉಯಿರೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚಿಱವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಚಿವಮೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮಞ್ಚಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಮಣಾಳಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪಞ್ಚು ಏರ್ ಅಟಿಯಾಳ್ ಪಙ್ಕಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅಲನ್ತೇನ಼್, ನಾಯೇನ಼್, ಅಟಿಯೇನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[37]
ಇಲಙ್ಕು ಚುಟರ್ ಎಮ್ ಈಚಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕವೈತ್ತಲೈ ಮೇವಿಯ ಕಣ್ಣೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕುವೈಪ್ಪತಿ ಮಲೈನ್ತ ಕೋವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮಲೈ ನಾಟು ಉಟೈಯ ಮನ಼್ನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕಲೈ ಆರ್ ಅರಿಕೇಚರಿಯಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[38]
ತಿರುಕ್ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಿಲ್ ಚೆಲ್ವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪೊರುಪ್ಪು ಅಮರ್ ಪೂವಣತ್ತು ಅರನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅರುವಮುಮ್, ಉರುವಮುಮ್, ಆನ಼ಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮರುವಿಯ ಕರುಣೈ ಮಲೈಯೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ತುರಿಯಮುಮ್ ಇಱನ್ತ ಚುಟರೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[39]
ತೆರಿವು ಅರಿತು ಆಕಿಯ ತೆಳಿವೇ, ಪೋಱ್ಱಿ
ತೋಳಾ ಮುತ್ತಚ್ ಚುಟರೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಆಳ್ ಆನ಼ವರ್ಕಟ್ಕು ಅನ಼್ಪಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಆರಾ ಅಮುತೇ, ಅರುಳೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪೇರ್ ಆಯಿರಮ್ ಉಟೈಪ್ ಪೆಮ್ಮಾನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[40]
ತಾಳಿ ಅಱುಕಿನ಼್ ತಾರಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ನೀಳ್ ಒಳಿ ಆಕಿಯ ನಿರುತ್ತಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚನ್ತನ಼ಚ್ ಚಾನ್ತಿನ಼್ ಚುನ್ತರ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚಿನ್ತನ಼ೈಕ್ಕು ಅರಿಯ ಚಿವಮೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಮನ್ತಿರ ಮಾ ಮಲೈ ಮೇಯಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[41]
ಎಮ್ ತಮೈ ಉಯ್ಯಕ್ ಕೊಳ್ವಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪುಲಿ ಮುಲೈ ಪುಲ್ವಾಯ್ಕ್ಕು ಅರುಳಿನ಼ೈ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅಲೈ ಕಟಲ್ ಮೀಮಿಚೈ ನಟನ್ತಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕರುಙ್ಕುರುವಿಕ್ಕು ಅನ಼್ಱು ಅರುಳಿನ಼ೈ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಇರುಮ್ ಪುಲನ಼್ ಪುಲರ ಇಚೈನ್ತನ಼ೈ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[42]
ಪಟಿ ಉಱಪ್ ಪಯಿನ಼್ಱ ಪಾವಕ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಅಟಿಯೊಟು, ನಟು, ಈಱು, ಆನ಼ಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ನರಕೊಟು, ಚುವರ್ಕ್ಕಮ್, ನಾಲ್ ನಿಲಮ್, ಪುಕಾಮಲ್,
ಪರ ಕತಿ ಪಾಣ್ಟಿಯಱ್ಕು ಅರುಳಿನ಼ೈ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಒೞಿವು ಅಱ ನಿಱೈನ್ತ ಒರುವ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[43]
ಚೆೞು ಮಲರ್ಚ್ ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕೞುನೀರ್ ಮಾಲೈಕ್ ಕಟವುಳ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ತೊೞುವಾರ್ ಮೈಯಲ್ ತುಣಿಪ್ಪಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪಿೞೈಪ್ಪು, ವಾಯ್ಪ್ಪು, ಒನ಼್ಱು ಅಱಿಯಾ ನಾಯೇನ಼್
ಕುೞೈತ್ತ ಚೊಲ್ ಮಾಲೈ ಕೊಣ್ಟರುಳ್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[44]
ಪುರಮ್ ಪಲ ಎರಿತ್ತ ಪುರಾಣ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪರಮ್ ಪರಮ್ ಚೋತಿಪ್ ಪರನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೋಱ್ಱಿ! ಪುಯಙ್ಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ಼್!
ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೋಱ್ಱಿ! ಪುರಾಣ ಕಾರಣ!
ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೋಱ್ಱಿ! ಚಯ, ಚಯ, ಪೋಱ್ಱಿ! (225)

[45]

Back to Top
05.01 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಚ್ಚತಕಮ್ - I ಮೆಯ್ಯುಣರ್ತಲ್ (1-10) ಮೆಯ್ತಾನ಼್ ಅರುಮ್ಪಿ   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಮೆಯ್ ತಾನ಼್ ಅರುಮ್ಪಿ, ವಿತಿರ್ವಿತಿರ್ತ್ತು, ಉನ಼್ ವಿರೈ ಆರ್ ಕೞಱ್ಕು, ಎನ಼್
ಕೈ ತಾನ಼್ ತಲೈ ವೈತ್ತು, ಕಣ್ಣೀರ್ ತತುಮ್ಪಿ, ವೆತುಮ್ಪಿ, ಉಳ್ಳಮ್
ಪೊಯ್ ತಾನ಼್ ತವಿರ್ನ್ತು, ಉನ಼್ನ಼ೈ, ಪೋಱ್ಱಿ, ಚಯ, ಚಯ, ಪೋಱ್ಱಿ!' ಎನ಼್ನ಼ುಮ್
ಕೈ ತಾನ಼್ ನೆಕಿೞವಿಟೇನ಼್; ಉಟೈಯಾಯ್! ಎನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಳ್ಳೇ.

[1]
ಕೊಳ್ಳೇನ಼್ ಪುರನ್ತರನ಼್, ಮಾಲ್, ಅಯನ಼್ ವಾೞ್ವು; ಕುಟಿ ಕೆಟಿನ಼ುಮ್,
ನಳ್ಳೇನ಼್ ನಿನ಼ತು ಅಟಿಯಾರೊಟು ಅಲ್ಲಾಲ್; ನರಕಮ್ ಪುಕಿನ಼ುಮ್,
ಎಳ್ಳೇನ಼್ ತಿರು ಅರುಳಾಲೇ ಇರುಕ್ಕಪ್ ಪೆಱಿನ಼್; ಇಱೈವಾ!
ಉಳ್ಳೇನ಼್ ಪಿಱ ತೆಯ್ವಮ್, ಉನ಼್ನ಼ೈ ಅಲ್ಲಾತು; ಎಙ್ಕಳ್ ಉತ್ತಮನ಼ೇ!

[2]
ಉತ್ತಮನ಼್, ಅತ್ತನ಼್, ಉಟೈಯಾನ಼್, ಅಟಿಯೇ ನಿನ಼ೈನ್ತು ಉರುಕಿ,
ಮತ್ತ ಮನ಼ತ್ತೊಟು, ಮಾಲ್ ಇವನ಼್' ಎನ಼್ನ಼, ಮನ಼ ನಿನ಼ೈವಿಲ್
ಒತ್ತನ಼ ಒತ್ತನ಼ ಚೊಲ್ಲಿಟ, ಊರ್ ಊರ್ ತಿರಿನ್ತು, ಎವರುಮ್
ತಮ್ ತಮ್ ಮನ಼ತ್ತನ಼ ಪೇಚ, ಎಞ್ಞಾನ಼್ಱು ಕೊಲ್ ಚಾವತುವೇ?

[3]
ಚಾವ, ಮುನ಼್ ನಾಳ್, ತಕ್ಕನ಼್ ವೇಳ್ವಿತ್ ತಕರ್ ತಿನ಼್ಱು, ನಞ್ಚಮ್ ಅಞ್ಚಿ,
ಆವ! ಎನ್ತಾಯ್!' ಎನ಼್ಱು, ಅವಿತಾ ಇಟುಮ್ ನಮ್ಮವರ್ ಅವರೇ,
ಮೂವರ್ ಎನ಼್ಱೇ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼ೊಟುಮ್ ಎಣ್ಣಿ, ವಿಣ್ ಆಣ್ಟು, ಮಣ್ಮೇಲ್
ತೇವರ್ ಎನ಼್ಱೇ ಇಱುಮಾನ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ ಪಾವಮ್ ತಿರಿತವರೇ!
[4]
ತವಮೇ ಪುರಿನ್ತಿಲನ಼್; ತಣ್ ಮಲರ್ ಇಟ್ಟು, ಮುಟ್ಟಾತು ಇಱೈಞ್ಚೇನ಼್;
ಅವಮೇ ಪಿಱನ್ತ ಅರು ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್, ಉನ಼ಕ್ಕು ಅನ಼್ಪರ್ ಉಳ್ ಆಮ್
ಚಿವಮೇ ಪೆಱುಮ್ ತಿರು ಎಯ್ತಿಱ್ಱಿಲೇನ಼್; ನಿನ಼್ ತಿರುವಟಿಕ್ಕು ಆಮ್
ಪವಮೇ ಅರುಳು ಕಣ್ಟಾಯ್ ಅಟಿಯೇಱ್ಕು; ಎಮ್ ಪರಮ್ಪರನ಼ೇ!

[5]
ಪರನ್ತು ಪಲ್ ಆಯ್ ಮಲರ್ ಇಟ್ಟು, ಮುಟ್ಟಾತು, ಅಟಿಯೇ ಇಱೈಞ್ಚಿ,
ಇರನ್ತ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಎಮಕ್ಕೇ ಪೆಱಲಾಮ್' ಎನ಼್ನ಼ುಮ್, ಅನ಼್ಪರ್ ಉಳ್ಳಮ್
ಕರನ್ತು ನಿಲ್ಲಾಕ್ ಕಳ್ವನ಼ೇ! ನಿನ಼್ ತನ಼್ ವಾರ್ ಕೞಱ್ಕು ಅನ಼್ಪು, ಎನ಼ಕ್ಕುಮ್
ನಿರನ್ತರಮಾಯ್ ಅರುಳಾಯ್ ನಿನ಼್ನ಼ೈ ಏತ್ತ ಮುೞುವತುಮೇ.

[6]
ಮುೞುವತುಮ್ ಕಣ್ಟವನ಼ೈಪ್ ಪಟೈತ್ತಾನ಼್, ಮುಟಿ ಚಾಯ್ತ್ತು, ಮುನ಼್ನಾಳ್,
ಚೆೞು ಮಲರ್ ಕೊಣ್ಟು ಎಙ್ಕುಮ್ ತೇಟ, ಅಪ್ಪಾಲನ಼್; ಇಪ್ಪಾಲ್, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್
ಕೞುತೊಟು ಕಾಟ್ಟಿಟೈ ನಾಟಕಮ್ ಆಟಿ, ಕತಿ ಇಲಿಯಾಯ್,
ಉೞುವೈಯಿನ಼್ ತೋಲ್ ಉಟುತ್ತು, ಉನ಼್ಮತ್ತಮ್ ಮೇಲ್ಕೊಣ್ಟು, ಉೞಿತರುಮೇ.

[7]
ಉೞಿತರು ಕಾಲುಮ್, ಕನ಼ಲುಮ್, ಪುನ಼ಲೊಟು, ಮಣ್ಣುಮ್, ವಿಣ್ಣುಮ್,
ಇೞಿತರು ಕಾಲಮ್, ಎಕ್ ಕಾಲಮ್ ವರುವತು? ವನ್ತತನ಼್ ಪಿನ಼್,
ಉೞಿತರು ಕಾಲ್, ಅತ್ತ! ಉನ಼್ ಅಟಿಯೇನ಼್ ಚೆಯ್ತ ವಲ್ ವಿನ಼ೈಯೈಕ್
ಕೞಿತರು ಕಾಲಮುಮ್ ಆಯ್, ಅವೈ ಕಾತ್ತು, ಎಮ್ಮೈಕ್ ಕಾಪ್ಪವನ಼ೇ!

[8]
ಪವನ಼್, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಪನ಼ಿ ಮಾ ಮತಿಕ್ ಕಣ್ಣಿ, ವಿಣ್ಣோರ್ ಪೆರುಮಾನ಼್,
ಚಿವನ಼್, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾನ಼್, ಎನ಼್ ಚಿಱುಮೈ ಕಣ್ಟುಮ್;
ಅವನ಼್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಎನ಼್ನ಼, ನಾನ಼್ ಅಟಿಯೇನ಼್ ಎನ಼್ನ಼, ಇಪ್ ಪರಿಚೇ
ಪುವನ಼್, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್! ತೆರಿಯುಮ್ ಪರಿಚು ಆವತು ಇಯಮ್ಪುಕವೇ.

[9]
ಪುಕವೇ ತಕೇನ಼್ ಉನ಼ಕ್ಕು ಅನ಼್ಪರುಳ್, ಯಾನ಼್; ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೇ!
ತಕವೇ, ಎನ಼ೈ ಉನ಼ಕ್ಕು ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತನ಼್ಮೈ? ಎಪ್ ಪುನ಼್ಮೈಯರೈ
ಮಿಕವೇ ಉಯರ್ತ್ತಿ, ವಿಣ್ಣோರೈಪ್ ಪಣಿತ್ತಿ; ಅಣ್ಣಾ! ಅಮುತೇ!
ನಕವೇ ತಕುಮ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್! ಎನ಼್ನ಼ೈ ನೀ ಚೆಯ್ತ ನಾಟಕಮೇ.

[10]
ನಾಟಕತ್ತಾಲ್ ಉನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್ಪೋಲ್ ನಟಿತ್ತು, ನಾನ಼್ ನಟುವೇ
ವೀಟು ಅಕತ್ತೇ ಪುಕುನ್ತಿಟುವಾನ಼್, ಮಿಕಪ್ ಪೆರಿತುಮ್ ವಿರೈಕಿನ಼್ಱೇನ಼್;
ಆಟಕಚ್ ಚೀರ್ ಮಣಿಕ್ ಕುನ಼್ಱೇ! ಇಟೈ ಅಱಾ ಅನ಼್ಪು ಉನ಼ಕ್ಕುಮ್ ಎನ಼್
ಊಟು ಅಕತ್ತೇ ನಿನ಼್ಱು, ಉರುಕತ್ ತನ್ತರುಳ್; ಎಮ್ ಉಟೈಯಾನ಼ೇ!

[11]
ಯಾನ಼್ ಏತುಮ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಞ್ಚೇನ಼್; ಇಱಪ್ಪು ಅತನ಼ುಕ್ಕು ಎನ಼್ ಕಟವೇನ಼್?
ವಾನ಼ೇಯುಮ್ ಪೆಱಿಲ್ ವೇಣ್ಟೇನ಼್; ಮಣ್ ಆಳ್ವಾನ಼್ ಮತಿತ್ತುಮ್ ಇರೇನ಼್;
ತೇನ಼್ ಏಯುಮ್ ಮಲರ್ಕ್ ಕೊನ಼್ಱೈಚ್ ಚಿವನ಼ೇ! ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ಎಮ್
ಮಾನ಼ೇ! ಉನ಼್ ಅರುಳ್ ಪೆಱುಮ್ ನಾಳ್ ಎನ಼್ಱು?' ಎನ಼್ಱೇ ವರುನ್ತುವನ಼ೇ.

[12]
ವರುನ್ತುವನ಼್, ನಿನ಼್ ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಮ್ ಅವೈ ಕಾಣ್ಪಾನ಼್; ನಾಯ್ ಅಟಿಯೇನ಼್
ಇರುನ್ತು ನಲ ಮಲರ್ ಪುನ಼ೈಯೇನ಼್; ಏತ್ತೇನ಼್ ನಾತ್ ತೞುಮ್ಪು ಏಱ;
ಪೊರುನ್ತಿಯ ಪೊನ಼್ ಚಿಲೈ ಕುನ಼ಿತ್ತಾಯ್! ಅರುಳ್ ಅಮುತಮ್ ಪುರಿಯಾಯೇಲ್,
ವರುನ್ತುವನ಼್ ಅತ್ ತಮಿಯೇನ಼್; ಮಱ್ಱು ಎನ಼್ನ಼ೇ ನಾನ಼್ ಆಮ್ ಆಱೇ?

[13]
ಆಮ್ ಆಱು, ಉನ಼್ ತಿರುವಟಿಕ್ಕೇ ಅಕಮ್ ಕುೞೈಯೇನ಼್; ಅನ಼್ಪು ಉರುಕೇನ಼್;
ಪೂಮಾಲೈ ಪುನ಼ೈನ್ತು ಏತ್ತೇನ಼್; ಪುಕೞ್ನ್ತು ಉರೈಯೇನ಼್; ಪುತ್ತೇಳಿರ್
ಕೋಮಾನ಼್! ನಿನ಼್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ತೂಕೇನ಼್, ಮೆೞುಕೇನ಼್, ಕೂತ್ತು ಆಟೇನ಼್,
ಚಾಮ್ ಆಱೇ ವಿರೈಕಿನ಼್ಱೇನ಼್ ಚತಿರಾಲೇ ಚಾರ್ವಾನ಼ೇ.

[14]
ವಾನ಼್ ಆಕಿ, ಮಣ್ ಆಕಿ, ವಳಿ ಆಕಿ, ಒಳಿ ಆಕಿ,
ಊನ಼್ ಆಕಿ, ಉಯಿರ್ ಆಕಿ, ಉಣ್ಮೈಯುಮ್ ಆಯ್, ಇನ಼್ಮೈಯುಮ್ ಆಯ್,
ಕೋನ಼್ ಆಕಿ, ಯಾನ಼್, ಎನ಼ತು ಎನ಼್ಱು ಅವರ್ಅವರೈಕ್ ಕೂತ್ತಾಟ್ಟು
ವಾನ಼್ ಆಕಿ, ನಿನ಼್ಱಾಯೈ ಎನ಼್ ಚೊಲ್ಲಿ ವಾೞ್ತ್ತುವನ಼ೇ!

[15]
ವಾೞ್ತ್ತುವತುಮ್ ವಾನ಼ವರ್ಕಳ್ ತಾಮ್ ವಾೞ್ವಾನ಼್; ಮನ಼ಮ್ ನಿನ಼್ಪಾಲ್
ತಾೞ್ತ್ತುವತುಮ್, ತಾಮ್ ಉಯರ್ನ್ತು, ತಮ್ಮೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ ತೊೞವೇಣ್ಟಿ;
ಚೂೞ್ತ್ತು ಮತುಕರಮ್ ಮುರಲುಮ್ ತಾರೋಯೈ, ನಾಯ್ ಅಟಿಯೇನ಼್,
ಪಾೞ್ತ್ತ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತಿಟುವಾನ಼್, ಯಾನ಼ುಮ್ ಉನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪರವುವನ಼ೇ.

[16]
ಪರವುವಾರ್ ಇಮೈಯೋರ್ಕಳ್; ಪಾಟುವನ಼ ನಾಲ್ವೇತಮ್;
ಕುರವು ವಾರ್ ಕುೞಲ್ ಮಟವಾಳ್ ಕೂಱು ಉಟೈಯಾಳ್, ಒರು ಪಾಕಮ್;
ವಿರವುವಾರ್ ಮೆಯ್ ಅನ಼್ಪಿನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್ಕಳ್, ಮೇನ಼್ಮೇಲ್; ಉನ಼್
ಅರವು ವಾರ್ ಕೞಲ್ ಇಣೈಕಳ್ ಕಾಣ್ಪಾರೋ, ಅರಿಯಾನ಼ೇ?

[17]
ಅರಿಯಾನ಼ೇ ಯಾವರ್ಕ್ಕುಮ್! ಅಮ್ಪರವಾ! ಅಮ್ಪಲತ್ತು ಎಮ್
ಪೆರಿಯಾನ಼ೇ! ಚಿಱಿಯೇನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ಪೆಯ್ ಕೞಲ್ಕೀೞ್
ವಿರೈ ಆರ್ನ್ತ ಮಲರ್ ತೂವೇನ಼್; ವಿಯನ್ತು ಅಲಱೇನ಼್; ನಯನ್ತು ಉರುಕೇನ಼್;
ತರಿಯೇನ಼್; ನಾನ಼್ ಆಮ್ ಆಱು ಎನ಼್? ಚಾವೇನ಼್; ನಾನ಼್ ಚಾವೇನ಼ೇ!

[18]
ವೇನ಼ಿಲ್ ವೇಳ್ ಮಲರ್ಕ್ ಕಣೈಕ್ಕುಮ್, ವೆಳ್ ನಕೈ, ಚೆವ್ ವಾಯ್, ಕರಿಯ
ಪಾನ಼ಲ್ ಆರ್ ಕಣ್ಣಿಯರ್ಕ್ಕುಮ್, ಪತೈತ್ತು ಉರುಕುಮ್ ಪಾೞ್ ನೆಞ್ಚೇ!
ಊನ಼್ ಎಲಾಮ್ ನಿನ಼್ಱು ಉರುಕ, ಪುಕುನ್ತು ಆಣ್ಟಾನ಼್; ಇನ಼್ಱು ಪೋಯ್
ವಾನ಼್ ಉಳಾನ಼್; ಕಾಣಾಯ್ ನೀ, ಮಾಳಾ ವಾೞ್ಕಿನ಼್ಱಾಯೇ.

[19]
ವಾೞ್ಕಿನ಼್ಱಾಯ್; ವಾೞಾತ ನೆಞ್ಚಮೇ! ವಲ್ ವಿನ಼ೈಪ್ ಪಟ್ಟು
ಆೞ್ಕಿನ಼್ಱಾಯ್; ಆೞಾಮಲ್ ಕಾಪ್ಪಾನ಼ೈ ಏತ್ತಾತೇ,
ಚೂೞ್ಕಿನ಼್ಱಾಯ್ ಕೇಟು ಉನ಼ಕ್ಕು; ಚೊಲ್ಕಿನ಼್ಱೇನ಼್, ಪಲ್ಕಾಲುಮ್;
ವೀೞ್ಕಿನ಼್ಱಾಯ್ ನೀ ಅವಲಕ್ ಕಟಲ್ ಆಯ ವೆಳ್ಳತ್ತೇ.

[20]
ವೆಳ್ಳಮ್ ತಾೞ್ ವಿರಿ ಚಟೈಯಾಯ್! ವಿಟೈಯಾಯ್!ವಿಣ್ಣோರ್
ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!' ಎನ಼ಕ್ ಕೇಟ್ಟು ವೇಟ್ಟ ನೆಞ್ಚಾಯ್,
ಪಳ್ಳಮ್ ತಾೞ್ ಉಱು ಪುನ಼ಲಿಲ್, ಕೀೞ್ ಮೇಲಾಕ,
ಪತೈತ್ತು ಉರುಕುಮ್ ಅವರ್ ನಿಱ್ಕ, ಎನ಼್ನ಼ೈಆಣ್ಟಾಯ್ಕ್ಕು,
ಉಳ್ಳನ್ತಾಳ್ ನಿನ಼್ಱು ಉಚ್ಚಿ ಅಳವುಮ್ ನೆಞ್ಚಾಯ್
ಉರುಕಾತಾಲ್; ಉಟಮ್ಪು ಎಲ್ಲಾಮ್ ಕಣ್ಣಾಯ್, ಅಣ್ಣಾ!
ವೆಳ್ಳಮ್ ತಾನ಼್ ಪಾಯಾತಾಲ್; ನೆಞ್ಚಮ್ ಕಲ್ ಆಮ್;
ಕಣ್ ಇಣೈಯುಮ್ ಮರಮ್ ಆಮ್ ತೀವಿನ಼ೈಯಿನ಼ೇಱ್ಕೇ.

[21]
ವಿನ಼ೈಯಿಲೇ ಕಿಟನ್ತೇನ಼ೈ, ಪುಕುನ್ತು ನಿನ಼್ಱು, ಪೋತು, ನಾನ಼್
ವಿನ಼ೈಕ್ಕೇಟನ಼್' ಎನ಼್ಪಾಯ್ ಪೋಲ,
ಇನ಼ೈಯನ಼್ ನಾನ಼್' ಎನ಼್ಱು ಉನ಼್ನ಼ೈ ಅಱಿವಿತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ
ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆನ಼ಾಯ್ಕ್ಕು,ಇರುಮ್ಪಿನ಼್ ಪಾವೈ
ಅನ಼ೈಯ ನಾನ಼್, ಪಾಟೇನ಼್; ನಿನ಼್ಱು ಆಟೇನ಼್; ಅನ್ತೋ!
ಅಲಱಿಟೇನ಼್; ಉಲಱಿಟೇನ಼್; ಆವಿ ಚೋರೇನ಼್;
ಮುನ಼ೈವನ಼ೇ! ಮುಱೈಯೋ, ನಾನ಼್ ಆನ಼ ಆಱು?
ಮುಟಿವು ಅಱಿಯೇನ಼್; ಮುತಲ್, ಅನ್ತಮ್, ಆಯಿನ಼ಾನ಼ೇ!

[22]
ಆಯ ನಾನ಼್ಮಱೈಯವನ಼ುಮ್ ನೀಯೇ ಆತಲ್
ಅಱಿನ್ತು, ಯಾನ಼್ ಯಾವರಿನ಼ುಮ್ ಕಟೈಯನ಼್ ಆಯ
ನಾಯಿನ಼ೇನ಼್ ಆತಲೈಯುಮ್ ನೋಕ್ಕಿಕ್ ಕಣ್ಟುಮ್,
ನಾತನ಼ೇ! ನಾನ಼್ ಉನ಼ಕ್ಕು ಓರ್ ಅನ಼್ಪನ಼್ ಎನ಼್ಪೇನ಼್
ಆಯಿನ಼ೇನ಼್; ಆತಲಾಲ್, ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾಯ್
ಅಟಿಯಾರ್ ತಾಮ್ ಇಲ್ಲೈಯೇ? ಅನ಼್ಱಿ, ಮಱ್ಱು ಓರ್
ಪೇಯನ಼ೇನ಼್? ಇತು ತಾನ಼್ ನಿನ಼್ ಪೆರುಮೈ ಅನ಼್ಱೇ!
ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ಎನ಼್ ಚೊಲ್ಲಿಪ್ ಪೇಚುಕೇನ಼ೇ?

[23]
ಪೇಚಿಲ್, ತಾಮ್ ಈಚನ಼ೇ, ಎನ್ತಾಯ್, ಎನ್ತೈ
ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!' ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱೇ ಪೇಚಿಪ್ ಪೇಚಿ;
ಪೂಚಿನ಼್, ತಾಮ್ ತಿರುನೀಱೇ ನಿಱೈಯಪ್ ಪೂಚಿ;
ಪೋಱ್ಱಿ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!' ಎನ಼್ಱು; ಪಿನ಼್ಱಾ
ನೇಚತ್ತಾಲ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಇಱಪ್ಪೈಕ್ ಕಟನ್ತಾರ್ ತಮ್ಮೈ
ಆಣ್ಟಾನ಼ೇ! ಅವಾ ವೆಳ್ಳಕ್ ಕಳ್ವನ಼ೇನ಼ೈ,
ಮಾಚು ಅಱ್ಱ ಮಣಿಕ್ ಕುನ಼್ಱೇ! ಎನ್ತಾಯ್! ಅನ್ತೋ!
ಎನ಼್ನ಼ೈ, ನೀ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ವಣ್ಣಮ್ ತಾನ಼ೇ?

[24]
ವಣ್ಣಮ್ ತಾನ಼್ ಚೇಯತು ಅನ಼್ಱು; ವೆಳಿತೇ ಅನ಼್ಱು;
ಅನೇಕನ಼್; ಏಕನ಼್; ಅಣು; ಅಣುವಿಲ್ ಇಱನ್ತಾಯ್;ಎನ಼್ಱು ಅಙ್ಕು
ಎಣ್ಣಮ್ ತಾನ಼್ ತಟುಮಾಱಿ, ಇಮೈಯೋರ್ ಕೂಟ್ಟಮ್
ಎಯ್ತುಮ್ ಆಱು ಅಱಿಯಾತ ಎನ್ತಾಯ್! ಉನ಼್ ತನ಼್
ವಣ್ಣಮ್ ತಾನ಼್ ಅತು ಕಾಟ್ಟಿ, ವಟಿವು ಕಾಟ್ಟಿ,
ಮಲರ್ಕ್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ಅವೈ ಕಾಟ್ಟಿ, ವೞಿಅಱ್ಱೇನ಼ೈ,
ತಿಣ್ಣಮ್ ತಾನ಼್ ಪಿಱವಾಮಲ್ ಕಾತ್ತು ಆಟ್ಕೊಣ್ಟಾಯ್;
ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ಎನ಼್ ಚೊಲ್ಲಿಚ್ ಚಿನ್ತಿಕ್ಕೇನ಼ೇ?

[25]
ಚಿನ್ತನ಼ೈ ನಿನ಼್ ತನ಼ಕ್ಕು ಆಕ್ಕಿ, ನಾಯಿನ಼ೇನ಼್ ತನ಼್
ಕಣ್ ಇಣೈ ನಿನ಼್ ತಿರುಪ್ಪಾತಪ್ ಪೋತುಕ್ಕುಆಕ್ಕಿ,
ವನ್ತನ಼ೈಯುಮ್ ಅಮ್ ಮಲರ್ಕ್ಕೇ ಆಕ್ಕಿ, ವಾಕ್ಕು, ಉನ಼್
ಮಣಿ ವಾರ್ತ್ತೈಕ್ಕು ಆಕ್ಕಿ, ಐಮ್ಪುಲನ಼್ಕಳ್ ಆರ
ವನ್ತು, ಎನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು, ಉಳ್ಳೇ ಪುಕುನ್ತ ವಿಚ್ಚೈ
ಮಾಲ್ ಅಮುತಪ್ ಪೆರುಮ್ ಕಟಲೇ!ಮಲೈಯೇ! ಉನ಼್ನ಼ೈತ್
ತನ್ತನ಼ೈ ಚೆಮ್ ತಾಮರೈಕ್ ಕಾಟು ಅನ಼ೈಯ ಮೇನ಼ಿತ್
ತನ಼ಿಚ್ ಚುಟರೇ! ಇರಣ್ಟುಮ್ ಇಲ್ ಇತ್ತನ಼ಿಯನ಼ೇಱ್ಕೇ.

[26]
ತನ಼ಿಯನ಼ೇನ಼್, ಪೆರುಮ್ ಪಿಱವಿಪ್ ಪௌವತ್ತು, ಎವ್ವಮ್
ತಟಮ್ ತಿರೈಯಾಲ್ ಎಱ್ಱುಣ್ಟು, ಪಱ್ಱುಒನ಼್ಱು ಇನ಼್ಱಿ,
ಕನ಼ಿಯಿನ಼್ ನೇರ್ ತುವರ್ ವಾಯಾರ್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಕಾಲಾಲ್
ಕಲಕ್ಕುಣ್ಟು ಕಾಮ ವಾನ಼್ ಚುಱವಿನ಼್ ವಾಯ್ಪ್ಪಟ್ಟು,
ಇನ಼ಿ, ಎನ಼್ನ಼ೇ ಉಯ್ಯುಮ್ ಆಱು?' ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು ಎಣ್ಣಿ,
ಅಞ್ಚು ಎೞುತ್ತಿನ಼್ ಪುಣೈ ಪಿಟಿತ್ತುಕ್ಕಿಟಕ್ಕಿನ಼್ಱೇನ಼ೈ,
ಮುನ಼ೈವನ಼ೇ! ಮುತಲ್, ಅನ್ತಮ್, ಇಲ್ಲಾ ಮಲ್ಲಲ್
ಕರೈ ಕಾಟ್ಟಿ, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟಾಯ್ ಮೂರ್ಕ್ಕನ಼ೇಱ್ಕೇ.

[27]
ಕೇಟ್ಟು ಆರುಮ್ ಅಱಿಯಾತಾನ಼್; ಕೇಟು ಒನ಼್ಱು ಇಲ್ಲಾನ಼್;
ಕಿಳೈ ಇಲಾನ಼್; ಕೇಳಾತೇ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಕೇಟ್ಟಾನ಼್
ನಾಟ್ಟಾರ್ಕಳ್ ವಿೞಿತ್ತಿರುಪ್ಪ, ಞಾಲತ್ತುಳ್ಳೇ
ನಾಯಿನ಼ುಕ್ಕುತ್ ತವಿಚು ಇಟ್ಟು, ನಾಯಿನ಼ೇಱ್ಕೇ
ಕಾಟ್ಟಾತನ಼ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ಪಿನ಼್ನ಼ುಮ್
ಕೇಳಾತನ಼ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಕೇಟ್ಪಿತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ
ಮೀಟ್ಟೇಯುಮ್ ಪಿಱವಾಮಲ್ ಕಾತ್ತು, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟಾನ಼್
ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟ ವಿಚ್ಚೈ ತಾನ಼ೇ!

[28]
ವಿಚ್ಚೈ ತಾನ಼್ ಇತು ಒಪ್ಪತು ಉಣ್ಟೋ? ಕೇಟ್ಕಿನ಼್
ಮಿಕು ಕಾತಲ್ ಅಟಿಯಾರ್ ತಮ್ ಅಟಿಯನ಼್ ಆಕ್ಕಿ
ಅಚ್ಚಮ್ ತೀರ್ತ್ತು ಆಟ್ಕೊಣ್ಟಾನ಼್; ಅಮುತಮ್ ಊಱಿ,
ಅಕಮ್ ನೆಕವೇ ಪುಕುನ್ತು, ಆಣ್ಟಾನ಼್, ಅನ಼್ಪುಕೂರ;
ಅಚ್ಚನ಼್, ಆಣ್, ಪೆಣ್, ಅಲಿ, ಆಕಾಚಮ್, ಆಕಿ,
ಆರ್ ಅೞಲ್ ಆಯ್, ಅನ್ತಮ್ ಆಯ್, ಅಪ್ಪಾಲ್ ನಿನ಼್ಱ
ಚೆಚ್ಚೈ ಮಾ ಮಲರ್ ಪುರೈಯುಮ್ ಮೇನ಼ಿ, ಎಙ್ಕಳ್
ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼್, ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್, ತೇವರ್ ಕೋವೇ!

[29]
ತೇವರ್ ಕೋ ಅಱಿಯಾತ ತೇವ ತೇವನ಼್;
ಚೆೞುಮ್ ಪೊೞಿಲ್ಕಳ್ ಪಯನ್ತು, ಕಾತ್ತು, ಅೞಿಕ್ಕುಮ್ಮಱ್ಱೈ
ಮೂವರ್ ಕೋನ಼ಾಯ್ ನಿನ಼್ಱ ಮುತಲ್ವನ಼್; ಮೂರ್ತ್ತಿ;
ಮೂತಾತೈ; ಮಾತು ಆಳುಮ್ ಪಾಕತ್ತು ಎನ್ತೈ;
ಯಾವರ್ ಕೋನ಼್; ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ವನ್ತು ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾನ಼್;
ಯಾಮ್ ಆರ್ಕ್ಕುಮ್ ಕುಟಿ ಅಲ್ಲೋಮ್; ಯಾತುಮ್ಅಞ್ಚೋಮ್;
ಮೇವಿನ಼ೋಮ್ ಅವನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಯಾರೋಟು;
ಮೇನ಼್ ಮೇಲುಮ್ ಕುಟೈನ್ತು ಆಟಿ, ಆಟುವೋಮೇ.

[30]
ಆಟುಕಿನ಼್ಱಿಲೈ; ಕೂತ್ತುಉಟೈಯಾನ಼್ ಕೞಱ್ಕು ಅನ಼್ಪು ಇಲೈ; ಎನ಼್ಪು ಉರುಕಿಪ್
ಪಾಟುಕಿನ಼್ಱಿಲೈ; ಪತೈಪ್ಪತುಮ್ ಚೆಯ್ಕಿಲೈ; ಪಣಿಕಿಲೈ; ಪಾತ ಮಲರ್
ಚೂಟುಕಿನ಼್ಱಿಲೈ; ಚೂಟ್ಟುಕಿನ಼್ಱತುಮ್ ಇಲೈ; ತುಣೈ ಇಲಿ ಪಿಣ ನೆಞ್ಚೇ!
ತೇಟುಕಿನ಼್ಱಿಲೈ; ತೆರುವುತೋಱು ಅಲಱಿಲೈ; ಚೆಯ್ವತು ಒನ಼್ಱು ಅಱಿಯೇನ಼ೇ.

[31]
ಅಱಿವು ಇಲಾತ ಎನ಼ೈ, ಪುಕುನ್ತು ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು ಅಱಿವತೈ ಅರುಳಿ, ಮೆಯ್ನ್
ನೆಱಿ ಎಲಾಮ್ ಪುಲಮ್ ಆಕ್ಕಿಯ ಎನ್ತೈಯೈ, ಪನ್ತನ಼ೈ ಅಱುಪ್ಪಾನ಼ೈ,
ಪಿಱಿವು ಇಲಾತ ಇನ಼್ ಅರುಳ್ಕಳ್ ಪೆಱ್ಱಿರುನ್ತುಮ್, ಮಾಱು ಆಟುತಿ; ಪಿಣ ನೆಞ್ಚೇ!
ಕಿಱಿ ಎಲಾಮ್ ಮಿಕಕ್ ಕೀೞ್ಪ್ಪಟುತ್ತಾಯ್; ಕೆಟುತ್ತಾಯ್ ಎನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕೆಟುಮಾಱೇ.

[32]
ಮಾಱಿ ನಿನ಼್ಱು ಎನ಼ೈಕ್ ಕೆಟಕ್ ಕಿಟನ್ತನ಼ೈಯೈ, ಎಮ್ ಮತಿ ಇಲಿ ಮಟ ನೆಞ್ಚೇ!
ತೇಱುಕಿನ಼್ಱಿಲಮ್ ಇನ಼ಿ ಉನ಼ೈ; ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಚ್ ಚಿವನ಼್ ಅವನ಼್ ತಿರಳ್ ತೋಳ್ಮೇಲ್
ನೀಱು ನಿನ಼್ಱತು ಕಣ್ಟನ಼ೈ; ಆಯಿನ಼ುಮ್, ನೆಕ್ಕಿಲೈ; ಇಕ್ ಕಾಯಮ್
ಕೀಱುಕಿನ಼್ಱಿಲೈ; ಕೆಟುವತು ಉನ಼್ ಪರಿಚು ಇತು; ಕೇಟ್ಕವುಮ್ ಕಿಲ್ಲೇನ಼ೇ.

[33]
ಕಿಱ್ಱ ವಾ, ಮನ಼ಮೇ! ಕೆಟುವಾಯ್; ಉಟೈಯಾನ಼್ ಅಟಿ ನಾಯೇನ಼ೈ
ವಿಱ್ಱು ಎಲಾಮ್ ಮಿಕ ಆಳ್ವತಱ್ಕು ಉರಿಯವನ಼್ ವಿರೈ ಮಲರ್ತ್ ತಿರುಪ್ಪಾತಮ್
ಮುಱ್ಱು ಇಲಾ ಇಳಮ್ ತಳಿರ್ ಪಿರಿನ್ತು ಇರುನ್ತು ನೀ ಉಣ್ಟನ಼ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಮುನ಼್
ಅಱ್ಱ ಆಱುಮ್ ನಿನ಼್ ಅಱಿವುಮ್ ನಿನ಼್ ಪೆರುಮೈಯುಮ್ ಅಳವು ಅಱುಕ್ಕಿಲ್ಲೇನ಼ೇ.

[34]
ಅಳವು ಅಱುಪ್ಪತಱ್ಕು ಅರಿಯವನ಼್ ಇಮೈಯವರ್ಕ್ಕು ಅಟಿಯವರ್ಕ್ಕು ಎಳಿಯಾನ಼್ ನಮ್
ಕಳವು ಅಱುತ್ತು ನಿನ಼್ಱು ಆಣ್ಟಮೈ ಕರುತ್ತಿನ಼ುಳ್ ಕಚಿನ್ತು ಉಣರ್ನ್ತು ಇರುನ್ತೇಯುಮ್
ಉಳ ಕಱುತ್ತು ಉನ಼ೈ ನಿನ಼ೈನ್ತು ಉಳಮ್ ಪೆರುಙ್ಕಳನ಼್ ಚೆಯ್ತ್ತುಮ್ ಇಲೈ ನೆಞ್ಚೇ
ಪಳಕು ಅಱುತ್ತು ಉಟೈಯಾನ಼್ ಕೞಲ್ ಪಣಿನ್ತಿಲೈ ಪರಕತಿ ಪುಕುವಾನ಼ೇ.

[35]
ಪುಕುವತು ಆವತುಮ್; ಪೋತರವು ಇಲ್ಲತುಮ್; ಪೊನ಼್ ನಕರ್ ಪುಕಪ್ ಪೋತಱ್ಕು
ಉಕುವತು ಆವತುಮ್; ಎನ್ತೈ, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟವನ಼್ ಕೞಱ್ಕು ಅನ಼್ಪು
ನೆಕುವತು ಆವತುಮ್; ನಿತ್ತಲುಮ್ ಅಮುತೊಟು, ತೇನ಼ೊಟು, ಪಾಲ್, ಕಟ್ಟಿ,
ಮಿಕುವತು ಆವತುಮ್; ಇನ಼್ಱು ಎನ಼ಿನ಼್, ಮಱ್ಱು ಇತಱ್ಕು ಎನ಼್ ಚೆಯ್ಕೇನ಼್ ವಿನ಼ೈಯೇನ಼ೇ?

[36]
ವಿನ಼ೈ ಎನ಼್ಪೋಲ್ ಉಟೈಯಾರ್ ಪಿಱರ್ ಆರ್? ಉಟೈಯಾನ಼್, ಅಟಿ ನಾಯೇನ಼ೈತ್
ತಿನ಼ೈಯಿನ಼್ ಪಾಕಮುಮ್ ಪಿರಿವತು ತಿರುಕ್ಕುಱಿಪ್ಪು ಅನ಼್ಱು; ಮಱ್ಱು ಅತನ಼ಾಲೇ,
ಮುನ಼ೈವನ಼್ ಪಾತ ನಲ್ ಮಲರ್ ಪಿರಿನ್ತಿರುನ್ತುಮ್, ನಾನ಼್ ಮುಟ್ಟಿಲೇನ಼್, ತಲೈ ಕೀಱೇನ಼್;
ಇನ಼ೈಯನ಼್ ಪಾವನ಼ೈ, ಇರುಮ್ಪು; ಕಲ್, ಮನ಼ಮ್; ಚೆವಿ, ಇನ಼್ನ಼ತು ಎನ಼್ಱು ಅಱಿಯೇನ಼ೇ.

[37]
ಏನ಼ೈ ಯಾವರುಮ್ ಎಯ್ತಿಟಲ್ ಉಱ್ಱು, ಮಱ್ಱು ಇನ಼್ನ಼ತು ಎನ಼್ಱು ಅಱಿಯಾತ
ತೇನ಼ೈ, ಆನ಼್ ನೆಯೈ, ಕರುಮ್ಪಿನ಼್ ಇನ಼್ ತೇಱಲೈ, ಚಿವನ಼ೈ, ಎನ಼್ ಚಿವಲೋಕಕ್
ಕೋನ಼ೈ, ಮಾನ಼್ ಅನ಼ ನೋಕ್ಕಿ ತನ಼್ ಕೂಱನ಼ೈ, ಕುಱುಕಿಲೇನ಼್; ನೆಟುಮ್ ಕಾಲಮ್,
ಊನ಼ೈ, ಯಾನ಼್ ಇರುನ್ತು ಓಮ್ಪುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಕೆಟುವೇನ಼್ ಉಯಿರ್ ಓಯಾತೇ.

[38]
ಓಯ್ವು ಇಲಾತನ಼; ಉವಮನ಼ಿಲ್ ಇಱನ್ತನ಼; ಒಳ್ ಮಲರ್ತ್ ತಾಳ್ ತನ್ತು,
ನಾಯಿಲ್ ಆಕಿಯ ಕುಲತ್ತಿನ಼ುಮ್ ಕಟೈಪ್ಪಟುಮ್ ಎನ಼್ನ಼ೈ, ನಲ್ ನೆಱಿ ಕಾಟ್ಟಿ,
ತಾಯಿಲ್ ಆಕಿಯ ಇನ಼್ ಅರುಳ್ ಪುರಿನ್ತ, ಎನ಼್ ತಲೈವನ಼ೈ ನನ಼ಿ ಕಾಣೇನ಼್;
ತೀಯಿಲ್ ವೀೞ್ಕಿಲೇನ಼್; ತಿಣ್ ವರೈ ಉರುಳ್ಕಿಲೇನ಼್: ಚೆೞುಮ್ ಕಟಲ್ ಪುಕುವೇನ಼ೇ?

[39]
ವೇನ಼ಿಲ್ ವೇಳ್ ಕಣೈ ಕಿೞಿತ್ತಿಟ, ಮತಿ ಚುಟುಮ್; ಅತು ತನ಼ೈ ನಿನ಼ೈಯಾತೇ,
ಮಾನ಼್ ನಿಲಾವಿಯ ನೋಕ್ಕಿಯರ್ ಪಟಿಱಿಟೈ ಮತ್ತು ಇಟು ತಯಿರ್ ಆಕಿ,
ತೇನ಼್ ನಿಲಾವಿಯ ತಿರುಅರುಳ್ ಪುರಿನ್ತ, ಎನ಼್ ಚಿವನ಼್ ನಕರ್ ಪುಕಪ್ ಪೋಕೇನ಼್;
ಊನ಼ಿಲ್ ಆವಿಯೈ ಓಮ್ಪುತಲ್ ಪೊರುಟ್ಟು, ಇನ಼ುಮ್ ಉಣ್ಟು ಉಟುತ್ತು ಇರುನ್ತೇನ಼ೇ.

[40]
ಇರು ಕೈ ಯಾನ಼ೈಯೈ ಒತ್ತು ಇರುನ್ತು, ಎನ಼್ ಉಳಕ್
ಕರುವೈ ಯಾನ಼್ ಕಣ್ಟಿಲೇನ಼್; ಕಣ್ಟತು ಎವ್ವಮೇ;
ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು ಪಣಿತ್ತನ಼ೈ; ವಾನ಼್ ಉಳೋರ್ಕ್ಕು
ಒರುವನ಼ೇ! ಕಿಱ್ಱಿಲೇನ಼್; ಕಿಱ್ಪನ಼್, ಉಣ್ಣವೇ.

[41]
ಉಣ್ಟು ಓರ್ ಒಳ್ ಪೊರುಳ್' ಎನ಼್ಱು ಉಣರ್ವಾರ್ಕ್ಕು ಎಲಾಮ್
ಪೆಣ್ಟಿರ್, ಆಣ್, ಅಲಿ, ಎನ಼್ಱು ಅಱಿ ಒಣ್ಕಿಲೈ;
ತೊಣ್ಟನ಼ೇಱ್ಕು ಉಳ್ಳವಾ ವನ್ತು ತೋನ಼್ಱಿನ಼ಾಯ್;
ಕಣ್ಟುಮ್ ಕಣ್ಟಿಲೇನ಼್: ಎನ಼್ನ಼ ಕಣ್ ಮಾಯಮೇ!

[42]
ಮೇಲೈ ವಾನ಼ವರುಮ್ ಅಱಿಯಾತತು ಓರ್
ಕೋಲಮೇ, ಎನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ಕೂತ್ತನ಼ೇ,
ಞಾಲಮೇ, ವಿಚುಮ್ಪೇ, ಇವೈ ವನ್ತು ಪೋಮ್
ಕಾಲಮೇ! ಉನ಼ೈ ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ ಕಾಣ್ಪತೇ?

[43]
ಕಾಣಲ್ ಆಮ್ ಪರಮೇ, ಕಟ್ಕು ಇಱನ್ತತು ಓರ್
ವಾಳ್ ನಿಲಾಪ್ ಪೊರುಳೇ, ಇಙ್ಕು, ಒರ್ ಪಾರ್ಪ್ಪು ಎನ಼,
ಪಾಣನ಼ೇನ಼್ ಪಟಿಱ್ಱು ಆಕ್ಕೈಯೈ ವಿಟ್ಟು, ಉನ಼ೈಪ್
ಪೂಣುಮ್ ಆಱು ಅಱಿಯೇನ಼್ ಪುಲನ಼್ ಪೋಱ್ಱಿಯೇ.

[44]
ಪೋಱ್ಱಿ' ಎನ಼್ಱುಮ್, ಪುರಣ್ಟುಮ್, ಪುಕೞ್ನ್ತುಮ್ ನಿನ಼್ಱು,
ಆಱ್ಱಲ್ ಮಿಕ್ಕ ಅನ಼್ಪಾಲ್ ಅೞೈಕ್ಕಿನ಼್ಱಿಲೇನ಼್;
ಏಱ್ಱು ವನ್ತು ಎತಿರ್, ತಾಮರೈತ್ ತಾಳ್ ಉಱುಮ್
ಕೂಱ್ಱಮ್ ಅನ಼್ನ಼ತು ಓರ್ ಕೊಳ್ಕೈ ಎನ಼್ ಕೊಳ್ಕೈಯೇ.

[45]
ಕೊಳ್ಳುಮ್ಕಿಲ್, ಎನ಼ೈ ಅನ಼್ಪರಿಲ್ ಕೂಯ್ಪ್ ಪಣಿ
ಕಳ್ಳುಮ್, ವಣ್ಟುಮ್, ಅಱಾ ಮಲರ್ಕ್ ಕೊನ಼್ಱೈಯಾನ಼್;
ನಳ್ಳುಮ್, ಕೀೞ್ ಉಳುಮ್, ಮೇಲ್ ಉಳುಮ್, ಯಾ ಉಳುಮ್,
ಎಳ್ಳುಮ್ ಎಣ್ಣೆಯುಮ್ ಪೋಲ್, ನಿನ಼್ಱ ಎನ್ತೈಯೇ?

[46]
ಎನ್ತೈ, ಯಾಯ್, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್; ಮಱ್ಱುಮ್ ಯಾವರ್ಕ್ಕುಮ್
ತನ್ತೈ, ತಾಯ್, ತಮ್ಪಿರಾನ಼್; ತನ಼ಕ್ಕು ಅಃತು ಇಲಾನ಼್;
ಮುನ್ತಿ ಎನ಼್ನ಼ುಳ್ ಪುಕುನ್ತನ಼ನ಼್ ಯಾವರುಮ್
ಚಿನ್ತೈಯಾಲುಮ್ ಅಱಿವು ಅರುಮ್ ಚೆಲ್ವನ಼ೇ.

[47]
ಚೆಲ್ವಮ್, ನಲ್ಕುರವು, ಇನ಼್ಱಿ; ವಿಣ್ಣோರ್, ಪುೞು,
ಪುಲ್ ವರಮ್ಪು ಇನ಼್ಱಿ; ಯಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅರುಮ್ ಪೊರುಳ್
ಎಲ್ಲೈ ಇಲ್ ಕೞಲ್ ಕಣ್ಟುಮ್ ಪಿರಿನ್ತನ಼ನ಼್:
ಕಲ್ ವಕೈ ಮನ಼ತ್ತೇನ಼್ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಮೇ!

[48]
ಕಟ್ಟು ಅಱುತ್ತು, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟು, ಕಣ್ ಆರ, ನೀಱು
ಇಟ್ಟ ಅನ಼್ಪರೊಟು, ಯಾವರುಮ್ ಕಾಣವೇ,
ಪಟ್ಟಿಮಣ್ಟಪಮ್ ಏಱ್ಱಿನ಼ೈ, ಏಱ್ಱಿನ಼ೈ
ಎಟ್ಟಿನ಼ೋಟು ಇರಣ್ಟುಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೈಯೇ.

[49]
ಅಱಿವನ಼ೇ! ಅಮುತೇ! ಅಟಿ ನಾಯಿನ಼ೇನ಼್
ಅಱಿವನ಼್ ಆಕಕ್ ಕೊಣ್ಟೋ, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟತುಮ್?
ಅಱಿವು ಇಲಾಮೈ ಅನ಼್ಱೇ ಕಣ್ಟತು, ಆಣ್ಟ ನಾಳ್?
ಅಱಿವನ಼ೋ, ಅಲ್ಲನ಼ೋ? ಅರುಳ್, ಈಚನ಼ೇ!

[50]
ಈಚನ಼ೇ! ಎನ಼್ ಎಮ್ಮಾನ಼ೇ! ಎನ್ತೈ ಪೆರುಮಾನ಼್! ಎನ಼್ ಪಿಱವಿ
ನಾಚನ಼ೇ! ನಾನ಼್ ಯಾತುಮ್ ಒನ಼್ಱು ಅಲ್ಲಾಪ್ ಪೊಲ್ಲಾ ನಾಯ್ ಆನ಼
ನೀಚನ಼ೇನ಼ೈ ಆಣ್ಟಾಯ್ಕ್ಕು, ನಿನ಼ೈಕ್ಕಮಾಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯೇ:
ತೇಚನ಼ೇ! ಅಮ್ಪಲವನ಼ೇ! ಚೆಯ್ವತು ಒನ಼್ಱುಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೇ.

[51]
ಚೆಯ್ವತು ಅಱಿಯಾಚ್ ಚಿಱು ನಾಯೇನ಼್, ಚೆಮ್ ಪೊನ಼್ ಪಾತ ಮಲರ್ ಕಾಣಾಪ್
ಪೊಯ್ಯರ್ ಪೆಱುಮ್ ಪೇಱು ಅತ್ತನ಼ೈಯುಮ್ ಪೆಱುತಱ್ಕು ಉರಿಯೇನ಼್; ಪೊಯ್ ಇಲಾ
ಮೆಯ್ಯರ್ ವೆಱಿ ಆರ್ ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಮ್ ಮೇವಕ್ ಕಣ್ಟುಮ್, ಕೇಟ್ಟಿರುನ್ತುಮ್,
ಪೊಯ್ಯನ಼ೇನ಼್ ನಾನ಼್ ಉಣ್ಟು, ಉಟುತ್ತು, ಇಙ್ಕು ಇರುಪ್ಪತು ಆನ಼ೇನ಼್: ಪೋರ್ ಏಱೇ!

[52]
ಪೋರ್ ಏಱೇ! ನಿನ಼್ ಪೊನ಼್ ನಕರ್ವಾಯ್ ನೀ ಪೋನ್ತರುಳಿ, ಇರುಳ್ ನೀಕ್ಕಿ,
ವಾರ್ ಏಱು ಇಳ ಮೆನ಼್ ಮುಲೈಯಾಳೋಟು ಉಟನ಼್ ವನ್ತರುಳ, ಅರುಳ್ ಪೆಱ್ಱ
ಚೀರ್ ಏಱು ಅಟಿಯಾರ್ ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್ ಚೇರಕ್ ಕಣ್ಟುಮ್, ಕಣ್ ಕೆಟ್ಟ
ಊರ್ ಏಱು ಆಯ್, ಇಙ್ಕು ಉೞಲ್ವೇನ಼ೋ? ಕೊಟಿಯೇನ಼್ ಉಯಿರ್ ತಾನ಼್ ಉಲವಾತೇ!

[53]
ಉಲವಾಕ್ ಕಾಲಮ್ ತವಮ್ ಎಯ್ತಿ, ಉಱುಪ್ಪುಮ್ ವೆಱುತ್ತು, ಇಙ್ಕು ಉನ಼ೈಕ್ ಕಾಣ್ಪಾನ಼್,
ಪಲ ಮಾ ಮುನ಼ಿವರ್ ನನ಼ಿ ವಾಟ, ಪಾವಿಯೇನ಼ೈಪ್ ಪಣಿ ಕೊಣ್ಟಾಯ್;
ಮಲ ಮಾಕ್ ಕುರಮ್ಪೈ ಇತು ಮಾಯ್ಕ್ಕ ಮಾಟ್ಟೇನ಼್; ಮಣಿಯೇ, ಉನ಼ೈಕ್ ಕಾಣ್ಪಾನ಼್,
ಅಲವಾನಿಱ್ಕುಮ್ ಅನ಼್ಪು ಇಲೇನ಼್; ಎನ಼್ ಕೊಣ್ಟು ಎೞುಕೇನ಼್, ಎಮ್ಮಾನ಼ೇ?

[54]
ಮಾನ಼್ ನೇರ್ ನೋಕ್ಕಿ ಉಮೈಯಾಳ್ ಪಙ್ಕಾ! ವನ್ತು ಇಙ್ಕು ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ
ತೇನ಼ೇ! ಅಮುತೇ! ಕರುಮ್ಪಿನ಼್ ತೆಳಿವೇ! ಚಿವನ಼ೇ! ತೆನ಼್ ತಿಲ್ಲೈಕ್
ಕೋನ಼ೇ! ಉನ಼್ ತನ಼್ ತಿರುಕ್ಕುಱಿಪ್ಪುಕ್ ಕೂಟುವಾರ್ ನಿನ಼್ ಕೞಲ್ ಕೂಟ,
ಊನ಼್ ಆರ್ ಪುೞುಕ್ಕೂಟು ಇತು ಕಾತ್ತು, ಇಙ್ಕು ಇರುಪ್ಪತು ಆನ಼ೇನ಼್; ಉಟೈಯಾನ಼ೇ!

[55]
ಉಟೈಯಾನ಼ೇ! ನಿನ಼್ ತನ಼ೈ ಉಳ್ಕಿ, ಉಳ್ಳಮ್ ಉರುಕುಮ್, ಪೆರುಮ್ ಕಾತಲ್
ಉಟೈಯಾರ್, ಉಟೈಯಾಯ್! ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್ ಚೇರಕ್ ಕಣ್ಟು, ಇಙ್ಕು ಊರ್ ನಾಯಿನ಼್
ಕಟೈ ಆನ಼ೇನ಼್, ನೆಞ್ಚು ಉರುಕಾತೇನ಼್, ಕಲ್ಲಾ ಮನ಼ತ್ತೇನ಼್, ಕಚಿಯಾತೇನ಼್,
ಮುಟೈ ಆರ್ ಪುೞುಕ್ ಕೂಟು ಇತು ಕಾತ್ತು, ಇಙ್ಕು ಇರುಪ್ಪತು ಆಕ ಮುಟಿತ್ತಾಯೇ.

[56]
ಮುಟಿತ್ತ ಆಱುಮ್, ಎನ಼್ ತನ಼ಕ್ಕೇ ತಕ್ಕತೇ; ಮುನ಼್, ಅಟಿಯಾರೈಪ್
ಪಿಟಿತ್ತ ಆಱುಮ್, ಚೋರಾಮಲ್ ಚೋರನ಼ೇನ಼್ ಇಙ್ಕು, ಒರುತ್ತಿ ವಾಯ್
ತುಟಿತ್ತ ಆಱುಮ್, ತುಕಿಲ್ ಇಱೈಯೇ ಚೋರ್ನ್ತ ಆಱುಮ್, ಮುಕಮ್ ಕುಱು ವೇರ್
ಪೊಟಿತ್ತ ಆಱುಮ್, ಇವೈ ಉಣರ್ನ್ತು, ಕೇಟು ಎನ಼್ ತನ಼ಕ್ಕೇ ಚೂೞ್ನ್ತೇನ಼ೇ.

[57]
ತೇನ಼ೈ, ಪಾಲೈ, ಕನ಼್ನ಼ಲಿನ಼್ ತೆಳಿಯೈ, ಒಳಿಯೈ, ತೆಳಿನ್ತಾರ್ ತಮ್
ಊನ಼ೈ ಉರುಕ್ಕುಮ್ ಉಟೈಯಾನ಼ೈ, ಉಮ್ಪರಾನ಼ೈ, ವಮ್ಪನ಼ೇನ಼್,
ನಾನ಼್ ನಿನ಼್ ಅಟಿಯೇನ಼್; ನೀ ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟಾಯ್,' ಎನ಼್ಱಾಲ್, ಅಟಿಯೇಱ್ಕುತ್
ತಾನ಼ುಮ್ ಚಿರಿತ್ತೇ, ಅರುಳಲಾಮ್ ತನ಼್ಮೈ ಆಮ್, ಎನ಼್ ತನ಼್ಮೈಯೇ.

[58]
ತನ಼್ಮೈ ಪಿಱರಾಲ್ ಅಱಿಯಾತ ತಲೈವಾ! ಪೊಲ್ಲಾ ನಾಯ್ ಆನ಼
ಪುನ಼್ಮೈಯೇನ಼ೈ ಆಣ್ಟು, ಐಯಾ! ಪುಱಮೇ ಪೋಕ ವಿಟುವಾಯೋ?
ಎನ಼್ನ಼ೈ ನೋಕ್ಕುವಾರ್ ಯಾರೇ? ಎನ಼್ ನಾನ಼್ ಚೆಯ್ಕೇನ಼್? ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್!
ಪೊನ಼್ನ಼ೇ ತಿಕೞುಮ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ಎನ್ತಾಯ್! ಎಙ್ಕುಪ್ ಪುಕುವೇನ಼ೇ?

[59]
ಪುಕುವೇನ಼್, ಎನ಼ತೇ ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್; ಪೋಱ್ಱುಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಉಳ್ ನಿನ಼್ಱು
ನಕುವೇನ಼್, ಪಣ್ಟು ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಿ ನಾಣಮ್ ಇಲ್ಲಾ ನಾಯಿನ಼ೇನ಼್.
ನೆಕುಮ್ ಅನ಼್ಪು ಇಲ್ಲೈ, ನಿನ಼ೈಕ್ ಕಾಣ; ನೀ ಆಣ್ಟು ಅರುಳ, ಅಟಿಯೇನ಼ುಮ್
ತಕುವನ಼ೇ? ಎನ಼್ ತನ಼್ಮೈಯೇ! ಎನ್ತಾಯ್, ಅನ್ತೋ! ತರಿಯೇನ಼ೇ!

[60]
ತರಿಕ್ಕಿಲೇನ಼್ ಕಾಯ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ; ಚಙ್ಕರಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ವಾನ಼
ವಿರುತ್ತನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಎಙ್ಕಳ್ ವಿಟಲೈಯೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಒಪ್ಪು ಇಲ್
ಒರುತ್ತನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಉಮ್ಪರ್ ತಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ! ತಿಲ್ಲೈ
ನಿರುತ್ತನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಎಙ್ಕಳ್ ನಿನ಼್ಮಲಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೋಱ್ಱಿ!

[61]
ಪೋಱ್ಱಿ! ಓಮ್ ನಮಚ್ಚಿವಾಯ! ಪುಯಙ್ಕನ಼ೇ, ಮಯಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್;
ಪೋಱ್ಱಿ! ಓಮ್ ನಮಚ್ಚಿವಾಯ! ಪುಕಲ್ ಇಟಮ್ ಪಿಱಿತು ಒನ಼್ಱು ಇಲ್ಲೈ;
ಪೋಱ್ಱಿ! ಓಮ್ ನಮಚ್ಚಿವಾಯ! ಪುಱಮ್ ಎನ಼ೈಪ್ ಪೋಕ್ಕಲ್, ಕಣ್ಟಾಯ್;
ಪೋಱ್ಱಿ! ಓಮ್ ನಮಚ್ಚಿವಾಯ! ಚಯ! ಚಯ! ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೋಱ್ಱಿ!

[62]
ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ಼್ ಪೋಲುಮ್ ಪೊಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮೈ ಆಟ್ಕೊಳ್ಳುಮ್ ವಳ್ಳಲ್
ಪೋಱ್ಱಿ! ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ! ನಾತನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪೋಱ್ಱಿ! ನಿನ಼್ ಕರುಣೈ ವೆಳ್ಳಪ್ ಪುತು ಮತು; ಪುವನ಼ಮ್, ನೀರ್, ತೀ,
ಕಾಱ್ಱು, ಇಯಮಾನ಼ನ಼್, ವಾನ಼ಮ್, ಇರು ಚುಟರ್, ಕಟವುಳಾನ಼ೇ!

[63]
ಕಟವುಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ಅರುಳು, ಪೋಱ್ಱಿ!
ವಿಟ, ಉಳೇ ಉರುಕ್ಕಿ ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟಿಟ ವೇಣ್ಟುಮ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಉಟಲ್ ಇತು ಕಳೈನ್ತಿಟ್ಟು, ಒಲ್ಲೈ ಉಮ್ಪರ್ ತನ್ತು ಅರುಳು, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚಟೈಯುಳೇ ಕಙ್ಕೈ ವೈತ್ತ ಚಙ್ಕರಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೋಱ್ಱಿ!

[64]
ಚಙ್ಕರಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಮಱ್ಱು ಓರ್ ಚರಣ್ ಇಲೇನ಼್; ಪೋಱ್ಱಿ! ಕೋಲಪ್
ಪೊಙ್ಕು ಅರಾ ಅಲ್ಕುಲ್, ಚೆವ್ ವಾಯ್, ವೆಳ್ ನಕೈ, ಕರಿಯ ವಾಳ್ ಕಣ್,
ಮಙ್ಕೈ ಓರ್ ಪಙ್ಕ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಮಾಲ್ ವಿಟೈ ಊರ್ತಿ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಇಙ್ಕು, ಇವ್ ವಾೞ್ವು ಆಱ್ಱಕಿಲ್ಲೇನ಼್; ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್! ಇೞಿತ್ತಿಟ್ಟೇನ಼ೇ.

[65]
ಇೞಿತ್ತನ಼ನ಼್ ಎನ಼್ನ಼ೈ ಯಾನ಼ೇ; ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪೞಿತ್ತಿಲೇನ಼್ ಉನ಼್ನ಼ೈ; ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಳುಟೈಪ್ ಪಾತಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪಿೞೈತ್ತವೈ ಪೊಱುಕ್ಕೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಪೆರಿಯವರ್ ಕಟಮೈ; ಪೋಱ್ಱಿ!
ಒೞಿತ್ತಿಟು ಇವ್ ವಾೞ್ವು; ಪೋಱ್ಱಿ! ಉಮ್ಪರ್ ನಾಟ್ಟು ಎಮ್ಪಿರಾನ಼ೇ!

[66]
ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ! ವಾನ಼ತ್ತವರ್ ಅವರ್ ಏಱು, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕೊಮ್ಪರ್ ಆರ್ ಮರುಙ್ಕುಲ್ ಮಙ್ಕೈ ಕೂಱ, ವೆಳ್ ನೀಱ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಚೆಮ್ ಪಿರಾನ಼್, ಪೋಱ್ಱಿ! ತಿಲ್ಲೈತ್ ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲವ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಉಮ್ಪರಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಳುಟೈ ಒರುವ, ಪೋಱ್ಱಿ!

[67]
ಒರುವನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ! ಒಪ್ಪು ಇಲ್ ಅಪ್ಪನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ವಾನ಼ೋರ್
ಕುರುವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಎಙ್ಕಳ್ ಕೋಮಳಕ್ ಕೊೞುನ್ತು, ಪೋಱ್ಱಿ!
ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ನಿನ಼್ಪಾಲ್ ವಾಙ್ಕಿಟ ವೇಣ್ಟುಮ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ತರುಕ ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್, ಪೋಱ್ಱಿ! ತಮಿಯನ಼ೇನ಼್ ತನ಼ಿಮೈ ತೀರ್ತ್ತೇ.

[68]
ತೀರ್ನ್ತ ಅನ಼್ಪಾಯ ಅನ಼್ಪರ್ಕ್ಕು ಅವರಿನ಼ುಮ್ ಅನ಼್ಪ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಪೇರ್ನ್ತುಮ್, ಎನ಼್ ಪೊಯ್ಮ್ಮೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು ಅರುಳಿಟುಮ್ ಪೆರುಮೈ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ವಾರ್ನ್ತ ನಞ್ಚು ಅಯಿನ಼್ಱು, ವಾನ಼ೋರ್ಕ್ಕು ಅಮುತಮ್ ಈ ವಳ್ಳಲ್, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಆರ್ನ್ತ ನಿನ಼್ ಪಾತಮ್, ನಾಯೇಱ್ಕು ಅರುಳಿಟ ವೇಣ್ಟುಮ್, ಪೋಱ್ಱಿ!

[69]
ಪೋಱ್ಱಿ! ಇಪ್ ಪುವನ಼ಮ್, ನೀರ್, ತೀ, ಕಾಲೊಟು, ವಾನ಼ಮ್ ಆನ಼ಾಯ್;
ಪೋಱ್ಱಿ! ಎವ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ತೋಱ್ಱಮ್ ಆಕಿ, ನೀ, ತೋಱ್ಱಮ್ ಇಲ್ಲಾಯ್;
ಪೋಱ್ಱಿ! ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ಈಱು ಆಯ್, ಈಱು ಇನ಼್ಮೈ ಆನ಼ಾಯ್;
ಪೋಱ್ಱಿ! ಐಮ್ ಪುಲನ಼್ಕಳ್ ನಿನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪುಣರ್ಕಿಲಾಪ್ ಪುಣರ್ಕ್ಕೈಯಾನ಼ೇ.

[70]
ಪುಣರ್ಪ್ಪತು ಒಕ್ಕ, ಎನ್ತೈ! ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟು, ಪೂಣ ನೋಕ್ಕಿನ಼ಾಯ್;
ಪುಣರ್ಪ್ಪತು ಅನ಼್ಱು ಇತು ಎನ಼್ಱ ಪೋತು, ನಿನ಼್ನ಼ೊಟು ಎನ಼್ನ಼ೊಟು, ಎನ಼್ ಇತು ಆಮ್?
ಪುಣರ್ಪ್ಪತು ಆಕ, ಅನ಼್ಱು ಇತು ಆಕ, ಅನ಼್ಪು ನಿನ಼್ ಕೞಲ್ಕಣೇ
ಪುಣರ್ಪ್ಪತು ಆಕ, ಅಮ್ ಕಣಾಳ, ಪುಙ್ಕಮ್ ಆನ಼ ಪೋಕಮೇ!

[71]
ಪೋಕಮ್ ವೇಣ್ಟಿ, ವೇಣ್ಟಿಲೇನ಼್ ಪುರನ್ತರ ಆತಿ ಇನ಼್ಪಮುಮ್;
ಏಕ! ನಿನ಼್ ಕೞಲ್ ಇಣೈ ಅಲಾತು ಇಲೇನ಼್, ಎನ಼್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್;
ಆಕಮ್ ವಿಣ್ಟು, ಕಮ್ಪಮ್ ವನ್ತು, ಕುಞ್ಚಿ ಅಞ್ಚಲಿಕ್ಕಣೇ
ಆಕ, ಎನ಼್ ಕೈ; ಕಣ್ಕಳ್ ತಾರೈ ಆಱು ಅತು ಆಕ; ಐಯನ಼ೇ!

[72]
ಐಯ, ನಿನ಼್ನ಼ತು ಅಲ್ಲತು ಇಲ್ಲೈ, ಮಱ್ಱು ಓರ್ ಪಱ್ಱು, ವಞ್ಚನ಼ೇನ಼್;
ಪೊಯ್ ಕಲನ್ತತು ಅಲ್ಲತು ಇಲ್ಲೈ, ಪೊಯ್ಮೈಯೇನ಼್; ಎನ಼್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್,
ಮೈ ಕಲನ್ತ ಕಣ್ಣಿ ಪಙ್ಕ, ವನ್ತು ನಿನ಼್ ಕೞಲ್ಕಣೇ
ಮೆಯ್ ಕಲನ್ತ ಅನ಼್ಪರ್ ಅನ಼್ಪು ಎನ಼ಕ್ಕುಮ್ ಆಕವೇಣ್ಟುಮೇ.

[73]
ವೇಣ್ಟುಮ್, ನಿನ಼್ ಕೞಲ್ಕಣ್ ಅನ಼್ಪು; ಪೊಯ್ಮೈ ತೀರ್ತ್ತು, ಮೆಯ್ಮ್ಮೈಯೇ
ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ನಾಯಿನ಼ೇನ಼ೈ, ಆವ' ಎನ಼್ಱು ಅರುಳು, ನೀ;
ಪೂಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು ಅಟಿಯನ಼ೇನ಼ುಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೋಱ್ಱಿ!' ಎನ಼್ಱುಮ್, ಎನ಼್ಱುಮ್
ಮಾಣ್ಟು ಮಾಣ್ಟು, ವನ್ತು ವನ್ತು, ಮನ಼್ನ಼! ನಿನ಼್ ವಣಙ್ಕವೇ.

[74]
ವಣಙ್ಕುಮ್ ನಿನ಼್ನ಼ೈ, ಮಣ್ಣುಮ್, ವಿಣ್ಣುಮ್; ವೇತಮ್ ನಾನ಼್ಕುಮ್ ಓಲಮ್ ಇಟ್ಟು
ಉಣಙ್ಕುಮ್, ನಿನ಼್ನ಼ೈ ಎಯ್ತಲ್ ಉಱ್ಱು, ಮಱ್ಱು ಓರ್ ಉಣ್ಮೈ ಇನ಼್ಮೈಯಿನ಼್;
ವಣಙ್ಕಿ, ಯಾಮ್, ವಿಟೇಙ್ಕಳ್ ಎನ಼್ನ಼, ವನ್ತು ನಿನ಼್ಱು ಅರುಳುತಱ್ಕು,
ಇಣಙ್ಕು ಕೊಙ್ಕೈ ಮಙ್ಕೈ ಪಙ್ಕ! ಎನ಼್ ಕೊಲೋ ನಿನ಼ೈಪ್ಪತೇ?

[75]
ನಿನ಼ೈಪ್ಪತು ಆಕ ಚಿನ್ತೈ ಚೆಲ್ಲುಮ್ ಎಲ್ಲೈ, ಏಯ ವಾಕ್ಕಿನ಼ಾಲ್
ತಿನ಼ೈತ್ತನ಼ೈಯುಮ್ ಆವತು ಇಲ್ಲೈ; ಚೊಲ್ಲಲ್ ಆವ ಕೇಟ್ಪವೇ;
ಅನ಼ೈತ್ತು ಉಲಕುಮ್ ಆಯ ನಿನ಼್ನ಼ೈ ಐಮ್ ಪುಲನ಼್ಕಳ್ ಕಾಣ್ಕಿಲಾ;
ಎನ಼ೈತ್ತು, ಎನ಼ೈತ್ತು ಅತು, ಎಪ್ ಪುಱತ್ತತು ಎನ್ತೈ ಪಾತಮ್ ಎಯ್ತವೇ?

[76]
ಎಯ್ತಲ್ ಆವತು ಎನ಼್ಱು, ನಿನ಼್ನ಼ೈ, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್? ಇವ್ ವಞ್ಚನ಼ೇಱ್ಕು
ಉಯ್ತಲ್ ಆವತು, ಉನ಼್ಕಣ್ ಅನ಼್ಱಿ, ಮಱ್ಱು ಓರ್ ಉಣ್ಮೈ ಇನ಼್ಮೈಯಿನ಼್,
ಪೈತಲ್ ಆವತು ಎನ಼್ಱು ಪಾತುಕಾತ್ತು ಇರಙ್ಕು; ಪಾವಿಯೇಱ್ಕು
ಇಃತು ಅಲಾತು, ನಿನ಼್ಕಣ್ ಒನ಼್ಱುಮ್ವಣ್ಣಮ್ ಇಲ್ಲೈ; ಈಚನ಼ೇ!

[77]
ಈಚನ಼ೇ! ನೀ ಅಲ್ಲತು ಇಲ್ಲೈ ಇಙ್ಕುಮ್ ಅಙ್ಕುಮ್ ಎನ಼್ಪತುಮ್,
ಪೇಚಿನ಼ೇನ಼್ ಓರ್ ಪೇತಮ್ ಇನ಼್ಮೈ ಪೇತೈಯೇನ಼್. ಎನ಼್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್!
ನೀಚನ಼ೇನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ನಿನ಼್ಮಲಾ! ಒರ್ ನಿನ಼್ ಅಲಾಲ್,
ತೇಚನ಼ೇ! ಓರ್ ತೇವರ್ ಉಣ್ಮೈ ಚಿನ್ತಿಯಾತು, ಚಿನ್ತೈಯೇ.

[78]
ಚಿನ್ತೈ, ಚೆಯ್ಕೈ, ಕೇಳ್ವಿ, ವಾಕ್ಕು, ಚೀರ್ ಇಲ್ ಐಮ್ ಪುಲನ಼್ಕಳಾಲ್,
ಮುನ್ತೈ ಆನ಼ ಕಾಲಮ್ ನಿನ಼್ನ಼ೈ ಎಯ್ತಿಟಾತ ಮೂರ್ಕ್ಕನ಼ೇನ಼್,
ವೆನ್ತು, ಐಯಾ, ವಿೞುನ್ತಿಲೇನ಼್; ಎನ಼್ ಉಳ್ಳಮ್ ವೆಳ್ಕಿ ವಿಣ್ಟಿಲೇನ಼್;
ಎನ್ತೈ ಆಯ ನಿನ಼್ನ಼ೈ, ಇನ಼್ನ಼ಮ್ ಎಯ್ತಲ್ ಉಱ್ಱು, ಇರುಪ್ಪನ಼ೇ.

[79]
ಇರುಪ್ಪು ನೆಞ್ಚ ವಞ್ಚನ಼ೇನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ನಿನ಼್ನ಼ ತಾಳ್
ಕರುಪ್ಪು ಮಟ್ಟು ವಾಯ್ ಮಟುತ್ತು, ಎನ಼ೈಕ್ ಕಲನ್ತು ಪೋಕವುಮ್,
ನೆರುಪ್ಪುಮ್ ಉಣ್ಟು; ಯಾನ಼ುಮ್ ಉಣ್ಟಿರುನ್ತತು ಉಣ್ಟು; ಅತು; ಆಯಿನ಼ುಮ್,
ವಿರುಪ್ಪುಮ್ ಉಣ್ಟು ನಿನ಼್ಕಣ್ ಎನ಼್ಕಣ್ ಎನ಼್ಪತು ಎನ಼್ನ಼ ವಿಚ್ಚೈಯೇ!

[80]
ವಿಚ್ಚುಕ್ ಕೇಟು ಪೊಯ್ಕ್ಕು ಆಕಾತು ಎನ಼್ಱು, ಇಙ್ಕು ಎನ಼ೈ ವೈತ್ತಾಯ್;
ಇಚ್ಚೈಕ್ಕು ಆನ಼ಾರ್ ಎಲ್ಲಾರುಮ್ ವನ್ತು, ಉನ಼್ ತಾಳ್ ಚೇರ್ನ್ತಾರ್;
ಅಚ್ಚತ್ತಾಲೇ ಆೞ್ನ್ತಿಟುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಆರೂರ್ ಎಮ್
ಪಿಚ್ಚೈತ್ ತೇವಾ, ಎನ಼್ ನಾನ಼್ ಚೆಯ್ಕೇನ಼್? ಪೇಚಾಯೇ.

[81]
ಪೇಚಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ನಿನ಼್ ಅಟಿಯಾರಿಲ್; ತಿರುನೀಱೇ
ಪೂಚಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್; ಪೂತಲರಾಲ್, ಉನ಼್ ಅಟಿಯಾನ಼್ ಎನ಼್ಱು,
ಏಚಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್; ಇನ಼ಿಪ್ ಪಟುಕಿನ಼್ಱತು ಅಮೈಯಾತಾಲ್;
ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್; ಆಟ್ಪಟ್ಟೇನ಼್; ಉನ಼್ ಅಟಿಯೇನ಼ೇ.

[82]
ಅಟಿಯೇನ಼್ ಅಲ್ಲೇನ಼್ ಕೊಲ್ಲೋ? ತಾನ಼್, ಎನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟಿಲೈ ಕೊಲ್ಲೋ?
ಅಟಿಯಾರ್ ಆನ಼ಾರ್ ಎಲ್ಲಾರುಮ್ ವನ್ತು, ಉನ಼್ ತಾಳ್ ಚೇರ್ನ್ತಾರ್;
ಚೆಟಿ ಚೇರ್ ಉಟಲಮ್ ಇತು, ನೀಕ್ಕ ಮಾಟ್ಟೇನ಼್; ಎಙ್ಕಳ್ ಚಿವಲೋಕಾ!
ಕಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ನ಼ೈ, ಕಣ್ ಆರಕ್ ಕಾಣುಮ್ ಆಱು, ಕಾಣೇನ಼ೇ.

[83]
ಕಾಣುಮ್ ಆಱು ಕಾಣೇನ಼್; ಉನ಼್ನ಼ೈ ಅನ್ ನಾಳ್ ಕಣ್ಟೇನ಼ುಮ್
ಪಾಣೇ ಪೇಚಿ, ಎನ಼್ ತನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಟುತ್ತತು ಎನ಼್ನ಼? ಪರಞ್ಚೋತಿ!
ಆಣೇ, ಪೆಣ್ಣೇ, ಆರ್ ಅಮುತೇ, ಅತ್ತಾ, ಚೆತ್ತೇ ಪೋಯಿನ಼ೇನ಼್;
ಏಣ್ ನಾಣ್ ಇಲ್ಲಾ ನಾಯಿನ಼ೇನ಼್, ಎನ಼್ ಕೊಣ್ಟು ಎೞುಕೇನ಼್, ಎಮ್ಮಾನ಼ೇ?

[84]
ಮಾನ಼್ ನೇರ್ ನೋಕ್ಕಿ, ಉಮೈಯಾಳ್ ಪಙ್ಕಾ, ಮಱೈ ಈಱು ಅಱಿಯಾ ಮಱೈಯೋನ಼ೇ,
ತೇನ಼ೇ, ಅಮುತೇ, ಚಿನ್ತೈಕ್ಕು ಅರಿಯಾಯ್, ಚಿಱಿಯೇನ಼್ ಪಿೞೈ ಪೊಱುಕ್ಕುಮ್
ಕೋನ಼ೇ, ಚಿಱಿತು ಎನ಼್ ಕೊಟುಮೈ ಪಱೈನ್ತೇನ಼್; ಚಿವ ಮಾ ನಕರ್ ಕುಱುಕಪ್
ಪೋನ಼ಾರ್ ಅಟಿಯಾರ್; ಯಾನ಼ುಮ್, ಪೊಯ್ಯುಮ್, ಪುಱಮೇ ಪೋನ್ತೋಮೇ.

[85]
ಪುಱಮೇ ಪೋನ್ತೋಮ್ ಪೊಯ್ಯುಮ್, ಯಾನ಼ುಮ್; ಮೆಯ್ ಅನ಼್ಪು
ಪೆಱವೇ ವಲ್ಲೇನ಼್ ಅಲ್ಲಾ ವಣ್ಣಮ್ ಪೆಱ್ಱೇನ಼್ ಯಾನ಼್.
ಅಱವೇ ನಿನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚೇರ್ನ್ತ ಅಟಿಯಾರ್ ಮಱ್ಱು ಒನ಼್ಱು ಅಱಿಯಾತಾರ್;
ಚಿಱವೇ ಚೆಯ್ತು ವೞುವಾತು, ಚಿವನ಼ೇ! ನಿನ಼್ ತಾಳ್ ಚೇರ್ನ್ತಾರೇ.

[86]
ತಾರಾಯ್, ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇಱ್ಕು ಉನ಼್ ತಾಳ್ ಇಣೈ ಅನ಼್ಪು;
ಪೋರಾ ಉಲಕಮ್ ಪುಕ್ಕಾರ್ ಅಟಿಯಾರ್; ಪುಱಮೇ ಪೋನ್ತೇನ಼್ ಯಾನ಼್;
ಊರ್ ಆ ಮಿಲೈಕ್ಕ, ಕುರುಟ್ಟು ಆ ಮಿಲೈತ್ತಾಙ್ಕು, ಉನ಼್ ತಾಳ್ ಇಣೈ ಅನ಼್ಪುಕ್ಕು
ಆರಾ ಅಟಿಯೇನ಼್, ಅಯಲೇ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ಟು, ಅೞುಕೇನ಼ೇ.

[87]
ಅೞುಕೇನ಼್, ನಿನ಼್ಪಾಲ್ ಅನ಼್ಪು ಆಮ್ ಮನ಼ಮ್ ಆಯ್; ಅೞಲ್ ಚೇರ್ನ್ತ
ಮೆೞುಕೇ ಅನ಼್ನ಼ಾರ್, ಮಿನ಼್ ಆರ್, ಪೊನ಼್ ಆರ್, ಕೞಲ್ ಕಣ್ಟು
ತೊೞುತೇ, ಉನ಼್ನ಼ೈತ್ ತೊಟರ್ನ್ತಾರೋಟುಮ್ ತೊಟರಾತೇ,
ಪೞುತೇ ಪಿಱನ್ತೇನ಼್; ಎನ಼್ ಕೊಣ್ಟು ಉನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಣಿಕೇನ಼ೇ?

[88]
ಪಣಿವಾರ್ ಪಿಣಿ ತೀರ್ತ್ತರುಳಿ, ಪೞೈಯ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ಕು ಉನ಼್
ಅಣಿ ಆರ್ ಪಾತಮ್ ಕೊಟುತ್ತಿ; ಅತುವುಮ್ ಅರಿತು ಎನ಼್ಱಾಲ್,
ತಿಣಿ ಆರ್ ಮೂಙ್ಕಿಲ್ ಅನ಼ೈಯೇನ಼್, ವಿನ಼ೈಯೈಪ್ ಪೊಟಿ ಆಕ್ಕಿ,
ತಣಿ ಆರ್ ಪಾತಮ್, ವನ್ತು, ಒಲ್ಲೈ ತಾರಾಯ್; ಪೊಯ್ ತೀರ್ ಮೆಯ್ಯಾನ಼ೇ!

[89]
ಯಾನ಼ೇ ಪೊಯ್; ಎನ಼್ ನೆಞ್ಚುಮ್ ಪೊಯ್; ಎನ಼್ ಅನ಼್ಪುಮ್ ಪೊಯ್;
ಆನ಼ಾಲ್, ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್ ಅೞುತಾಲ್, ಉನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪೆಱಲಾಮೇ?
ತೇನ಼ೇ, ಅಮುತೇ, ಕರುಮ್ಪಿನ಼್ ತೆಳಿವೇ, ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಮ್
ಮಾನ಼ೇ, ಅರುಳಾಯ್ ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼ೈ ವನ್ತು ಉಱುಮಾಱೇ.

[90]
ಮಾಱು ಇಲಾತ ಮಾಕ್ ಕರುಣೈ ವೆಳ್ಳಮೇ! ವನ್ತು ಮುನ್ತಿ ನಿನ಼್ ಮಲರ್ಕೊಳ್ ತಾಳ್ ಇಣೈ,
ವೇಱು ಇಲಾಪ್ ಪತಪ್ ಪರಿಚು ಪೆಱ್ಱ, ನಿನ಼್ ಮೆಯ್ಮ್ಮೈ ಅನ಼್ಪರ್, ಉನ಼್ ಮೆಯ್ಮ್ಮೈ ಮೇವಿನ಼ಾರ್;
ಈಱು ಇಲಾತ ನೀ, ಎಳಿಯೈ ಆಕಿ ವನ್ತು, ಒಳಿಚೆಯ್ ಮಾನ಼ಿಟಮ್ ಆಕ, ನೋಕ್ಕಿಯುಮ್,
ಕೀಱು ಇಲಾತ ನೆಞ್ಚು ಉಟೈಯ ನಾಯಿನ಼ೇನ಼್ ಕಟೈಯನ಼್ ಆಯಿನ಼ೇನ಼್ ಪಟ್ಟ ಕೀೞ್ಮೈಯೇ.

[91]
ಮೈ ಇಲಙ್ಕು ನಲ್ ಕಣ್ಣಿ ಪಙ್ಕನ಼ೇ! ವನ್ತು ಎನ಼ೈಪ್ ಪಣಿಕೊಣ್ಟ ಪಿನ಼್, ಮೞಕ್
ಕೈ ಇಲಙ್ಕು ಪೊನ಼್ ಕಿಣ್ಣಮ್ ಎನ಼್ಱು ಅಲಾಲ್, ಅರಿಯೈ ಎನ಼್ಱು ಉನ಼ೈಕ್ ಕರುತುಕಿನ಼್ಱಿಲೇನ಼್;
ಮೆಯ್ ಇಲಙ್ಕು ವೆಳ್ ನೀಱ್ಱು ಮೇನ಼ಿಯಾಯ್, ಮೆಯ್ಮ್ಮೈ ಅನ಼್ಪರ್ ಉನ಼್ ಮೆಯ್ಮ್ಮೈ ಮೇವಿನ಼ಾರ್;
ಪೊಯ್ಯಿಲ್ ಇಙ್ಕು ಎನ಼ೈಪ್ ಪುಕುತವಿಟ್ಟು, ನೀ ಪೋವತೋ? ಚೊಲಾಯ್, ಪೊರುತ್ತಮ್ ಆವತೇ?

[92]
ಪೊರುತ್ತಮ್ ಇನ಼್ಮೈಯೇನ಼್; ಪೊಯ್ಮ್ಮೈ ಉಣ್ಮೈಯೇನ಼್; ಪೋತ' ಎನ಼್ಱು ಎನ಼ೈಪ್ ಪುರಿನ್ತು ನೋಕ್ಕವುಮ್,
ವರುತ್ತಮ್ ಇನ಼್ಮೈಯೇನ಼್; ವಞ್ಚಮ್ ಉಣ್ಮೈಯೇನ಼್; ಮಾಣ್ಟಿಲೇನ಼್; ಮಲರ್ಕ್ ಕಮಲ ಪಾತನ಼ೇ,
ಅರತ್ತ ಮೇನ಼ಿಯಾಯ್, ಅರುಳ್ಚೆಯ್ ಅನ಼್ಪರುಮ್, ನೀಯುಮ್, ಅಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳಿ, ಇಙ್ಕು ಎನ಼ೈ
ಇರುತ್ತಿನ಼ಾಯ್; ಮುಱೈಯೋ? ಎನ಼್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ವಮ್ಪನ಼ೇನ಼್ ವಿನ಼ೈಕ್ಕು ಇಱುತಿ ಇಲ್ಲೈಯೇ?

[93]
ಇಲ್ಲೈ ನಿನ಼್ ಕೞಱ್ಕು ಅನ಼್ಪು ಅತು, ಎನ಼್ಕಣೇ; ಏಲಮ್ ಏಲುಮ್ ನಲ್ ಕುೞಲಿ ಪಙ್ಕನ಼ೇ!
ಕಲ್ಲೈ ಮೆನ಼್ ಕನ಼ಿ ಆಕ್ಕುಮ್ ವಿಚ್ಚೈ ಕೊಣ್ಟು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ನಿನ಼್ ಕೞಱ್ಕು ಅನ಼್ಪನ಼್ ಆಕ್ಕಿನ಼ಾಯ್;
ಎಲ್ಲೈ ಇಲ್ಲೈ ನಿನ಼್ ಕರುಣೈ; ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್! ಏತು ಕೊಣ್ಟು, ನಾನ಼್ ಏತು ಚೆಯ್ಯಿನ಼ುಮ್,
ವಲ್ಲೈಯೇ ಎನ಼ಕ್ಕು ಇನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉನ಼್ ಕೞಲ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ಮೀಟ್ಕವುಮ್, ಮಱು ಇಲ್ ವಾನ಼ನ಼ೇ?

[94]
ವಾನ಼ ನಾಟರುಮ್ ಅಱಿ ಒಣಾತ ನೀ, ಮಱೈಯಿಲ್ ಈಱುಮ್ ಮುನ಼್ ತೊಟರ್ ಒಣಾತ ನೀ,
ಏನ಼ೈ ನಾಟರುಮ್ ತೆರಿ ಒಣಾತ ನೀ, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಇನ಼್ನ಼ಿತಾಯ್ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟವಾ,
ಊನ಼ೈ ನಾಟಕಮ್ ಆಟುವಿತ್ತವಾ, ಉರುಕಿ, ನಾನ಼್ ಉನ಼ೈಪ್ ಪರುಕ ವೈತ್ತವಾ,
ಞಾನ಼ ನಾಟಕಮ್ ಆಟುವಿತ್ತವಾ ನೈಯ ವೈಯಕತ್ತುಟೈಯ ವಿಚ್ಚೈಯೇ!

[95]
ವಿಚ್ಚು ಅತು ಇನ಼್ಱಿಯೇ, ವಿಳೈವು ಚೆಯ್ಕುವಾಯ್; ವಿಣ್ಣುಮ್, ಮಣ್ಣಕಮ್ ಮುೞುತುಮ್, ಯಾವೈಯುಮ್,
ವೈಚ್ಚು ವಾಙ್ಕುವಾಯ್; ವಞ್ಚಕಪ್ ಪೆರುಮ್ ಪುಲೈಯನ಼ೇನ಼ೈ, ಉನ಼್ ಕೋಯಿಲ್ ವಾಯಿಲಿಲ್
ಪಿಚ್ಚನ಼್ ಆಕ್ಕಿನ಼ಾಯ್; ಪೆರಿಯ ಅನ಼್ಪರುಕ್ಕು ಉರಿಯನ಼್ ಆಕ್ಕಿನ಼ಾಯ್; ತಾಮ್ ವಳರ್ತ್ತತು, ಓರ್
ನಚ್ಚು ಮಾ ಮರಮ್ ಆಯಿನ಼ುಮ್, ಕೊಲಾರ್; ನಾನ಼ುಮ್ ಅಙ್ಙನ಼ೇ, ಉಟೈಯ ನಾತನ಼ೇ!

[96]
ಉಟೈಯ ನಾತನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ನಿನ಼್ ಅಲಾಲ್ ಪಱ್ಱು, ಮಱ್ಱು ಎನ಼ಕ್ಕು ಆವತು ಒನ಼್ಱು ಇನ಼ಿ
ಉಟೈಯನ಼ೋ? ಪಣಿ; ಪೋಱ್ಱಿ! ಉಮ್ಪರಾರ್ ತಮ್ ಪರಾ ಪರಾ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಯಾರಿನ಼ುಮ್
ಕಟೈಯನ಼್ ಆಯಿನ಼ೇನ಼್; ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ಼್ ಪೆರುಮ್ ಕರುಣೈಯಾಳನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ಼್ನ಼ೈ, ನಿನ಼್
ಅಟಿಯನ಼್ ಆಕ್ಕಿನ಼ಾಯ್; ಪೋಱ್ಱಿ! ಆತಿಯುಮ್, ಅನ್ತಮ್, ಆಯಿನ಼ಾಯ್, ಪೋಱ್ಱಿ! ಅಪ್ಪನ಼ೇ!

[97]
ಅಪ್ಪನ಼ೇ, ಎನ಼ಕ್ಕು ಅಮುತನ಼ೇ, ಆನ಼ನ್ತನ಼ೇ, ಅಕಮ್ ನೆಕ ಅಳ್ಳೂಱು ತೇನ಼್
ಒಪ್ಪನ಼ೇ, ಉನ಼ಕ್ಕು ಉರಿಯ ಅನ಼್ಪರಿಲ್ ಉರಿಯನ಼ಾಯ್, ಉನ಼ೈಪ್ ಪರುಕ ನಿನ಼್ಱತು ಓರ್
ತುಪ್ಪನ಼ೇ, ಚುಟರ್ ಮುಟಿಯನ಼ೇ, ತುಣೈಯಾಳನ಼ೇ, ತೊೞುಮ್ಪಾಳರ್ ಎಯ್ಪ್ಪಿನ಼ಿಲ್
ವೈಪ್ಪನ಼ೇ, ಎನ಼ೈ ವೈಪ್ಪತೋ, ಚೊಲಾಯ್ ನೈಯ, ವೈಯಕತ್ತು, ಎಙ್ಕಳ್ ಮನ಼್ನ಼ನ಼ೇ?

[98]
ಮನ಼್ನ಼, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ವರುಕ' ಎನ಼್ ಎನ಼ೈ; ಮಾಲುಮ್, ನಾನ಼್ಮುಕತ್ತು ಒರುವನ಼್, ಯಾರಿನ಼ುಮ್
ಮುನ಼್ನ಼, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ವರುಕ' ಎನ಼್ ಎನ಼ೈ; ಮುೞುತುಮ್ ಯಾವೈಯುಮ್ ಇಱುತಿ ಉಱ್ಱ ನಾಳ್
ಪಿನ಼್ನ಼, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ವರುಕ' ಎನ಼್ ಎನ಼ೈ; ಪೆಯ್ಕೞಱ್ಕಣ್ ಅನ಼್ಪಾಯ್, ಎನ಼್ ನಾವಿನ಼ಾಲ್
ಪನ಼್ನ಼, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ವರುಕ' ಎನ಼್ ಎನ಼ೈ ಪಾವನಾಚ, ನಿನ಼್ ಚೀರ್ಕಳ್ ಪಾಟವೇ.

[99]
ಪಾಟ ವೇಣ್ಟುಮ್ ನಾನ಼್; ಪೋಱ್ಱಿ! ನಿನ಼್ನ಼ೈಯೇ ಪಾಟಿ, ನೈನ್ತು ನೈನ್ತು ಉರುಕಿ, ನೆಕ್ಕು ನೆಕ್ಕು,
ಆಟ ವೇಣ್ಟುಮ್ ನಾನ಼್; ಪೋಱ್ಱಿ! ಅಮ್ಪಲತ್ತು ಆಟುಮ್ ನಿನ಼್ ಕೞಲ್ ಪೋತು, ನಾಯಿನ಼ೇನ಼್
ಕೂಟ ವೇಣ್ಟುಮ್ ನಾನ಼್; ಪೋಱ್ಱಿ! ಇಪ್ ಪುೞುಕ್ ಕೂಟು ನೀಕ್ಕು ಎನ಼ೈ; ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೊಯ್ ಎಲಾಮ್
ವೀಟ ವೇಣ್ಟುಮ್ ನಾನ಼್; ಪೋಱ್ಱಿ! ವೀಟು ತನ್ತು ಅರುಳು; ಪೋಱ್ಱಿ! ನಿನ಼್ ಮೆಯ್ಯರ್ ಮೆಯ್ಯನ಼ೇ!
ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್. ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ!

[100]

Back to Top
06 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ನೀತ್ತಲ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮ್ - ಕಟೈಯವ ನ಼ೇನ಼ೈಕ್   (ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ )

ಕಟೈಯವನ಼ೇನ಼ೈಕ್ ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್ ಕಲನ್ತು, ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ
ವಿಟೈಯವನ಼ೇ, ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಱಲ್ ವೇಙ್ಕೈಯಿನ಼್ ತೋಲ್
ಉಟೈಯವನ಼ೇ, ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಚಟೈಯವನ಼ೇ, ತಳರ್ನ್ತೇನ಼್; ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ೈತ್ ತಾಙ್ಕಿಕ್ಕೊಳ್ಳೇ.

[1]
ಕೊಳ್ ಏರ್ ಪಿಳವು ಅಕಲಾತ್ ತಟಮ್ ಕೊಙ್ಕೈಯರ್ ಕೊವ್ವೈಚ್ ಚೆವ್ ವಾಯ್
ವಿಳ್ಳೇನ಼್ ಎನ಼ಿನ಼ುಮ್, ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ನಿನ಼್ ವಿೞುತ್ ತೊೞುಮ್ಪಿನ಼್
ಉಳ್ಳೇನ಼್; ಪುಱಮ್ ಅಲ್ಲೇನ಼್; ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಕಳ್ಳೇನ಼್ ಒೞಿಯವುಮ್, ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು ಆಣ್ಟತು ಎಕ್ ಕಾರಣಮೇ?

[2]
ಕಾರ್ ಉಱು ಕಣ್ಣಿಯರ್ ಐಮ್ ಪುಲನ಼್ ಆಱ್ಱಙ್ಕರೈ ಮರಮಾಯ್
ವೇರ್ ಉಱುವೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್?ವಿಳಙ್ಕುಮ್ ತಿರುವಾ
ರೂರ್ ಉಱೈವಾಯ್, ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ವಾರ್ ಉಱು ಪೂಣ್ ಮುಲೈಯಾಳ್ ಪಙ್ಕ, ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಳರ್ಪ್ಪವನ಼ೇ.

[3]
ವಳರ್ಕಿನ಼್ಱ ನಿನ಼್ ಕರುಣೈಕ್ ಕೈಯಿಲ್ ವಾಙ್ಕವುಮ್ ನೀಙ್ಕಿ, ಇಪ್ಪಾಲ್
ಮಿಳಿರ್ಕಿನ಼್ಱ ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವೆಣ್ ಮತಿಕ್ ಕೊೞುನ್ತು ಒನ಼್ಱು
ಒಳಿರ್ಕಿನ಼್ಱ ನೀಳ್ ಮುಟಿ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ತೆಳಿಕಿನ಼್ಱ ಪೊನ಼್ನ಼ುಮ್, ಮಿನ಼್ನ಼ುಮ್, ಅನ಼್ನ಼ ತೋಱ್ಱಚ್ ಚೆೞುಮ್ ಚುಟರೇ.

[4]
ಚೆೞಿಕಿನ಼್ಱ ತೀಪ್ ಪುಕು ವಿಟ್ಟಿಲಿನ಼್, ಚಿಲ್ ಮೊೞಿಯಾರಿಲ್ ಪಲ್ ನಾಳ್
ವಿೞುಕಿನ಼್ಱ ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವೆಱಿ ವಾಯ್ ಅಱುಕಾಲ್
ಉೞುಕಿನ಼್ಱ ಪೂ ಮುಟಿ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ವೞಿ ನಿನ಼್ಱು, ನಿನ಼್ ಅರುಳ್ ಆರ್ ಅಮುತು ಊಟ್ಟ ಮಱುತ್ತನ಼ನ಼ೇ.

[5]
ಮಱುತ್ತನ಼ನ಼್ ಯಾನ಼್, ಉನ಼್ ಅರುಳ್ ಅಱಿಯಾಮೈಯಿನ಼್, ಎನ಼್ ಮಣಿಯೇ;
ವೆಱುತ್ತು ಎನ಼ೈ ನೀ ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿನ಼ೈಯಿನ಼್ ತೊಕುತಿ
ಒಱುತ್ತು, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಳ್; ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಪೊಱುಪ್ಪರ್ ಅನ಼್ಱೇ ಪೆರಿಯೋರ್, ಚಿಱು ನಾಯ್ಕಳ್ ತಮ್ ಪೊಯ್ಯಿನ಼ೈಯೇ?

[6]
ಪೊಯ್ಯವನ಼ೇನ಼ೈಪ್ ಪೊರುಳ್ ಎನ಼ ಆಣ್ಟು, ಒನ಼್ಱು ಪೊತ್ತಿಕ್ಕೊಣ್ಟ
ಮೆಯ್ಯವನ಼ೇ, ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಟಮ್ ಉಣ್ ಮಿಟಱ್ಱು
ಮೈಯವನ಼ೇ, ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಚೆಯ್ಯವನ಼ೇ, ಚಿವನ಼ೇ, ಚಿಱಿಯೇನ಼್ ಪವಮ್ ತೀರ್ಪ್ಪವನ಼ೇ.

[7]
ತೀರ್ಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಆಱು ಎನ಼್ ಪಿೞೈಯೈ, ನಿನ಼್ ಚೀರ್ ಅರುಳ್ ಎನ಼್ಕೊಲ್ ಎನ಼್ಱು
ವೇರ್ಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್ ವಿರವಾರ್ ವೆರುವ
ಆರ್ಕ್ಕಿನ಼್ಱ ತಾರ್ ವಿಟೈ ಉತ್ತರ ಕೋಚ ಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ
ಈರ್ಕ್ಕಿನ಼್ಱ ಅಞ್ಚೊಟು ಅಚ್ಚಮ್ ವಿನ಼ೈಯೇನ಼ೈ ಇರುತಲೈಯೇ!

[8]
ಇರುತಲೈಕ್ ಕೊಳ್ಳಿಯಿನ಼್ ಉಳ್ ಎಱುಮ್ಪು ಒತ್ತು ನಿನ಼ೈಪ್ ಪಿರಿನ್ತ
ವಿರಿತಲೈಯೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್ ವಿಯನ಼್ ಮೂವುಲಕುಕ್ಕು
ಒರು ತಲೈವಾ ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉತ್ತರ ಕೋಚ ಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ
ಪೊರು ತಲೈ ಮೂವಿಲೈ ವೇಲ್ ವಲನ಼್ ಏನ್ತಿಪ್ ಪೊಲಿಪವನ಼ೇ!

[9]
ಪೊಲಿಕಿನ಼್ಱ ನಿನ಼್ ತಾಳ್ ಪುಕುತಪ್ಪೆಱ್ಱು ಆಕ್ಕೈಯೈಪ್ ಪೋಕ್ಕಪ್ ಪೆಱ್ಱು
ಮೆಲಿಕಿನ಼್ಱ ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್ ಅಳಿ ತೇರ್ ವಿಳರಿ
ಒಲಿ ನಿನ಼್ಱ ಪೂಮ್ ಪೊೞಿಲ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ವಲಿ ನಿನ಼್ಱ ತಿಣ್ ಚಿಲೈಯಾಲ್ ಎರಿತ್ತಾಯ್ ಪುರಮ್, ಮಾಱುಪಟ್ಟೇ.

[10]
ಮಾಱುಪಟ್ಟು ಅಞ್ಚು ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಞ್ಚಿಪ್ಪ, ಯಾನ಼್ ಉನ಼್ ಮಣಿ ಮಲರ್ತ್ ತಾಳ್
ವೇಱುಪಟ್ಟೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್ ಮನ಼ತ್ತೇ
ಊಱುಮ್ ಮಟ್ಟೇ, ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ನೀಱು ಪಟ್ಟೇ ಒಳಿ ಕಾಟ್ಟುಮ್ ಪೊನ಼್ ಮೇನ಼ಿ ನೆಟುನ್ತಕೈಯೇ.

[11]
ನೆಟುನ್ತಕೈ, ನೀ, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಳ್ಳ, ಯಾನ಼್, ಐಮ್ ಪುಲನ಼್ಕಳ್ ಕೊಣ್ಟು
ವಿಟುಮ್ ತಕೈಯೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿರವಾರ್ ವೆರುವ,
ಅಟುಮ್ ತಕೈ ವೇಲ್ ವಲ್ಲ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಕಟುಮ್ ತಕೈಯೇನ಼್ ಉಣ್ಣುಮ್ ತೆಳ್ ನೀರ್ ಅಮುತಪ್ ಪೆರುಮ್ ಕಟಲೇ.

[12]
ಕಟಲಿನ಼ುಳ್ ನಾಯ್ ನಕ್ಕಿ ಆಙ್ಕು, ಉನ಼್ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲಿನ಼್ ಉಳ್ಳಮ್
ವಿಟಲ್ ಅರಿಯೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಟಲ್ ಇಲ್ ಅಟಿಯಾರ್
ಉಟಲ್ ಇಲಮೇ ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಮಟಲಿನ಼್ ಮಟ್ಟೇ, ಮಣಿಯೇ, ಅಮುತೇ, ಎನ಼್ ಮತು ವೆಳ್ಳಮೇ.

[13]
ವೆಳ್ಳತ್ತುಳ್ ನಾ ವಱ್ಱಿ ಆಙ್ಕು, ಉನ಼್ ಅರುಳ್ ಪೆಱ್ಱುತ್ ತುನ಼್ಪತ್ತಿನ಼್ [ನಿನ಼್]ಱುಮ್
ವಿಳ್ಳಕ್ಕಿಲೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿರುಮ್ಪುಮ್ ಅಟಿಯಾರ್
ಉಳ್ಳತ್ತು ಉಳ್ಳಾಯ್, ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಕಳ್ಳತ್ತು ಉಳೇಱ್ಕು, ಅರುಳಾಯ್ ಕಳಿಯಾತ ಕಳಿ, ಎನ಼ಕ್ಕೇ.

[14]
ಕಳಿವನ್ತ ಚಿನ್ತೈಯೊಟು ಉನ಼್ ಕೞಲ್ ಕಣ್ಟುಮ್, ಕಲನ್ತರುಳ
ವೆಳಿ ವನ್ತಿಲೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ಮೆಯ್ಚ್ ಚುಟರುಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾಮ್
ಒಳಿವನ್ತ ಪೂಮ್ ಕೞಲ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಎಳಿವನ್ತ ಎನ್ತೈ ಪಿರಾನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಳುಟೈ ಎನ಼್ ಅಪ್ಪನ಼ೇ!

[15]
ಎನ಼್ನ಼ೈ ಅಪ್ಪಾ, ಅಞ್ಚಲ್,' ಎನ಼್ಪವರ್ ಇನ಼್ಱಿ, ನಿನ಼್ಱು ಎಯ್ತ್ತು ಅಲೈನ್ತೇನ಼್;
ಮಿನ಼್ನ಼ೈ ಒಪ್ಪಾಯ್, ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ಉವಮಿಕ್ಕಿನ಼್, ಮೆಯ್ಯೇ
ಉನ಼್ನ಼ೈ ಒಪ್ಪಾಯ್; ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಅನ಼್ನ಼ೈ ಒಪ್ಪಾಯ್; ಎನ಼ಕ್ಕು ಅತ್ತನ಼್ ಒಪ್ಪಾಯ್; ಎನ಼್ ಅರುಮ್ ಪೊರುಳೇ!

[16]
ಪೊರುಳೇ, ತಮಿಯೇನ಼್ ಪುಕಲ್ ಇಟಮೇ, ನಿನ಼್ ಪುಕೞ್ ಇಕೞ್ವಾರ್
ವೆರುಳೇ, ಎನ಼ೈ ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ಮೆಯ್ಮ್ಮೈಯಾರ್ ವಿೞುಙ್ಕುಮ್
ಅರುಳೇ, ಅಣಿ ಪೊೞಿಲ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಇರುಳೇ, ವೆಳಿಯೇ, ಇಕ ಪರಮ್ ಆಕಿ ಇರುನ್ತವನ಼ೇ.

[17]
ಇರುನ್ತು ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಳ್; ವಿಱ್ಱುಕ್ಕೊಳ್; ಒಱ್ಱಿ ವೈ;' ಎನ಼್ನ಼ಿನ಼್ ಅಲ್ಲಾಲ್,
ವಿರುನ್ತಿನ಼ನ಼ೇನ಼ೈ, ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ಮಿಕ್ಕ ನಞ್ಚು ಅಮುತಾ
ಅರುನ್ತಿನ಼ನ಼ೇ, ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಮರುನ್ತಿನ಼ನ಼ೇ, ಪಿಱವಿಪ್ ಪಿಣಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಟಙ್ಕಿನ಼ರ್ಕ್ಕೇ.

[18]
ಮಟಙ್ಕ ಎನ಼್ ವಲ್ ವಿನ಼ೈಕ್ ಕಾಟ್ಟೈ, ನಿನ಼್ ಮನ಼್ ಅರುಳ್ ತೀಕ್ ಕೊಳುವುಮ್
ವಿಟಙ್ಕ, ಎನ಼್ತನ಼್ನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್?ಎನ಼್ ಪಿಱವಿಯೈ ವೇ
ರೊಟುಮ್ ಕಳೈನ್ತು ಆಣ್ಟುಕೊಳ್; ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಕೊಟುಮ್ ಕರಿಕ್ಕುನ಼್ಱು ಉರಿತ್ತು, ಅಞ್ಚುವಿತ್ತಾಯ್, ವಞ್ಚಿಕ್ ಕೊಮ್ಪಿನ಼ೈಯೇ.

[19]
ಕೊಮ್ಪರ್ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಕೊಟಿಪೋಲ್, ಅಲಮನ್ತನ಼ನ಼್; ಕೋಮಳಮೇ,
ವೆಮ್ಪುಕಿನ಼್ಱೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಣ್ಣವರ್ ನಣ್ಣುಕಿಲ್ಲಾ
ಉಮ್ಪರ್ ಉಳ್ಳಾಯ್; ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚೇ,
ಅಮ್ಪರಮೇ, ನಿಲನ಼ೇ, ಅನ಼ಲ್, ಕಾಲೊಟು, ಅಪ್ಪು, ಆನ಼ವನ಼ೇ.

[20]
ಆನ಼ೈ ವೆಮ್ ಪೋರಿಲ್, ಕುಱುಮ್ ತೂಱು ಎನ಼ಪ್ ಪುಲನ಼ಾಲ್ ಅಲೈಪ್ಪುಣ್
ಟೇನ಼ೈ, ಎನ್ತಾಯ್, ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್ ಮನ಼ತ್ತುತ್
ತೇನ಼ೈಯುಮ್, ಪಾಲೈಯುಮ್, ಕನ಼್ನ಼ಲೈಯುಮ್, ಅಮುತತ್ತೈಯುಮ್, ಒತ್ತು,
ಊನ಼ೈಯುಮ್, ಎನ಼್ಪಿನ಼ೈಯುಮ್, ಉರುಕ್ಕಾನಿನ಼್ಱ ಒಣ್ಮೈಯನ಼ೇ.

[21]
ಒಣ್ಮೈಯನ಼ೇ, ತಿರುನೀಱ್ಱೈ ಉತ್ತೂಳಿತ್ತು, ಒಳಿ ಮಿಳಿರುಮ್
ವೆಣ್ಮೈಯನ಼ೇ, ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ಮೆಯ್ ಅಟಿಯವರ್ಕಟ್ಕು
ಅಣ್ಮೈಯನ಼ೇ, ಎನ಼್ಱುಮ್ ಚೇಯಾಯ್ ಪಿಱರ್ಕ್ಕು; ಅಱಿತಱ್ಕು ಅರಿತು ಆಮ್
ಪೆಣ್ಮೈಯನ಼ೇ, ತೊನ಼್ಮೈ ಆಣ್ಮೈಯನ಼ೇ, ಅಲಿಪ್ ಪೆಱ್ಱಿಯನ಼ೇ.

[22]
ಪೆಱ್ಱತು ಕೊಣ್ಟು, ಪಿೞೈಯೇ ಪೆರುಕ್ಕಿ, ಚುರುಕ್ಕುಮ್ ಅನ಼್ಪಿನ಼್
ವೆಱ್ಱು ಅಟಿಯೇನ಼ೈ, ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಟಿಲೋ ಕೆಟುವೇನ಼್;
ಮಱ್ಱು, ಅಟಿಯೇನ಼್ ತನ಼್ನ಼ೈ, ತಾಙ್ಕುನರ್ ಇಲ್ಲೈ; ಎನ಼್ ವಾೞ್ ಮುತಲೇ,
ಉಱ್ಱು, ಅಟಿಯೇನ಼್, ಮಿಕತ್ ತೇಱಿ ನಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಎನ಼ಕ್ಕು ಉಳ್ಳವನ಼ೇ.

[23]
ಉಳ್ಳನ಼ವೇ ನಿಱ್ಕ, ಇಲ್ಲನ಼ ಚೆಯ್ಯುಮ್ ಮೈಯಲ್ ತುೞನ಼ಿ
ವೆಳ್ಳನ಼ಲೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಯನ಼್ ಮಾತ್ ತಟಕ್ ಕೈಪ್
ಪೊಳ್ಳಲ್ ನಲ್ ವೇೞತ್ತು ಉರಿಯಾಯ್, ಪುಲನ಼್, ನಿನ಼್ಕಣ್ ಪೋತಲ್ ಒಟ್ಟಾ,
ಮೆಳ್ಳೆನ಼ವೇ ಮೊಯ್ಕ್ಕುಮ್ ನೆಯ್ಕ್ ಕುಟಮ್ ತನ಼್ನ಼ೈ ಎಱುಮ್ಪು ಎನ಼ವೇ.

[24]
ಎಱುಮ್ಪಿಟೈ ನಾಙ್ಕೂೞ್ ಎನ಼, ಪುಲನ಼ಾಲ್ ಅರಿಪ್ಪುಣ್ಟು, ಅಲನ್ತ
ವೆಱುಮ್ ತಮಿಯೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವೆಯ್ಯ ಕೂಱ್ಱು ಒಟುಙ್ಕ,
ಉಱುಮ್ ಕಟಿಪ್ ಪೋತು ಅವೈಯೇ ಉಣರ್ವು ಉಱ್ಱವರ್ ಉಮ್ಪರ್ ಉಮ್ಪರ್
ಪೆಱುಮ್ ಪತಮೇ, ಅಟಿಯಾರ್ ಪೆಯರಾತ ಪೆರುಮೈಯನ಼ೇ.

[25]
ಪೆರು ನೀರ್ ಅಱ, ಚಿಱು ಮೀನ಼್ ತುವಣ್ಟು ಆಙ್ಕು, ನಿನ಼ೈಪ್ ಪಿರಿನ್ತ
ವೆರು ನೀರ್ಮೈಯೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಯನ಼್ ಕಙ್ಕೈ ಪೊಙ್ಕಿ
ವರುಮ್ ನೀರ್ ಮಟುವುಳ್, ಮಲೈಚ್ ಚಿಱು ತೋಣಿ ವಟಿವಿನ಼್, ವೆಳ್ಳೈಕ್
ಕುರು ನೀರ್ ಮತಿ ಪೊತಿಯುಮ್ ಚಟೈ, ವಾನ಼ಕ್ ಕೊೞು ಮಣಿಯೇ!

[26]
ಕೊೞು ಮಣಿ ಏರ್ ನಕೈಯಾರ್ ಕೊಙ್ಕೈಕ್ ಕುನ಼್ಱಿಟೈಚ್ ಚೆನ಼್ಱು, ಕುನ಼್ಱಿ
ವಿೞುಮ್ ಅಟಿಯೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ಮೆಯ್ಮ್ ಮುೞುತುಮ್ ಕಮ್ಪಿತ್ತು,
ಅೞುಮ್ ಅಟಿಯಾರಿಟೈ ಆರ್ತ್ತು ವೈತ್ತು, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟರುಳಿ, ಎನ಼್ನ಼ೈಕ್
ಕೞು ಮಣಿಯೇ, ಇನ಼್ನ಼ುಮ್ ಕಾಟ್ಟು ಕಣ್ಟಾಯ್ ನಿನ಼್ ಪುಲನ಼್ ಕೞಲೇ.

[27]
ಪುಲನ಼್ಕಳ್ ತಿಕೈಪ್ಪಿಕ್ಕ, ಯಾನ಼ುಮ್ ತಿಕೈತ್ತು, ಇಙ್ಕು ಒರ್ ಪೊಯ್ನ್ ನೆಱಿಕ್ಕೇ
ವಿಲಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಣ್ಣುಮ್, ಮಣ್ಣುಮ್, ಎಲ್ಲಾಮ್
ಕಲಙ್ಕ, ಮುನ್ನೀರ್ ನಞ್ಚು ಅಮುತು ಚೆಯ್ತಾಯ್; ಕರುಣಾಕರನ಼ೇ!
ತುಲಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್ ಅಟಿಯೇನ಼್; ಉಟೈಯಾಯ್, ಎನ಼್ ತೊೞುಕುಲಮೇ.

[28]
ಕುಲಮ್ ಕಳೈನ್ತಾಯ್; ಕಳೈನ್ತಾಯ್ ಎನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕುಱ್ಱಮ್; ಕೊಱ್ಱಚ್ ಚಿಲೈ ಆಮ್
ವಿಲಙ್ಕಲ್ ಎನ್ತಾಯ್, ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ಪೊನ಼್ನ಼ಿನ಼್ ಮಿನ಼್ನ಼ು ಕೊನ಼್ಱೈ
ಅಲಙ್ಕಲ್ ಅಮ್ ತಾಮರೈ ಮೇನ಼ಿ ಅಪ್ಪಾ, ಒಪ್ಪು ಇಲಾತವನ಼ೇ,
ಮಲಙ್ಕಳ್ ಐನ್ತಾಲ್ ಚುೞಲ್ವನ಼್, ತಯಿರಿಲ್ ಪೊರು ಮತ್ತು ಉಱವೇ.

[29]
ಮತ್ತು ಉಱು ತಣ್ ತಯಿರಿನ಼್, ಪುಲನ಼್ ತೀಕ್ ಕತುವಕ್ ಕಲಙ್ಕಿ,
ವಿತ್ತು ಉಱುವೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವೆಣ್ ತಲೈ ಮಿಲೈಚ್ಚಿ,
ಕೊತ್ತು ಉಱು ಪೋತು ಮಿಲೈನ್ತು, ಕುಟರ್ ನೆಟು ಮಾಲೈ ಚುಱ್ಱಿ,
ತತ್ತು ಉಱು ನೀಱುಟನ಼್ ಆರಚ್ ಚೆಮ್ ಚಾನ್ತು ಅಣಿ ಚಚ್ಚೈಯನ಼ೇ.

[30]
ಚಚ್ಚೈಯನ಼ೇ, ಮಿಕ್ಕ ತಣ್ ಪುನ಼ಲ್, ವಿಣ್, ಕಾಲ್, ನಿಲಮ್, ನೆರುಪ್ಪು, ಆಮ್
ವಿಚ್ಚೈಯನ಼ೇ, ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವೆಳಿಯಾಯ್, ಕರಿಯಾಯ್,
ಪಚ್ಚೈಯನ಼ೇ, ಚೆಯ್ಯ ಮೇನ಼ಿಯನ಼ೇ, ಒಣ್ ಪಟ ಅರವಕ್
ಕಚ್ಚೈಯನ಼ೇ ಕಟನ್ತಾಯ್ ತಟಮ್ ತಾಳ ಅಟಲ್ ಕರಿಯೇ.

[31]
ಅಟಲ್ ಕರಿ ಪೋಲ್, ಐಮ್ ಪುಲನ಼್ಕಳುಕ್ಕು ಅಞ್ಚಿ ಅೞಿನ್ತ ಎನ಼್ನ಼ೈ
ವಿಟಱ್ಕು ಅರಿಯಾಯ್, ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿೞುತ್ ತೊಣ್ಟರ್ಕ್ಕು ಅಲ್ಲಾಲ್
ತೊಟಱ್ಕು ಅರಿಯಾಯ್, ಚುಟರ್ ಮಾ ಮಣಿಯೇ, ಚುಟು ತೀಚ್ ಚುೞಲ,
ಕಟಲ್ ಕರಿತು ಆಯ್ ಎೞು ನಞ್ಚು ಅಮುತು ಆಕ್ಕುಮ್ ಕಱೈಕ್ಕಣ್ಟನ಼ೇ.

[32]
ಕಣ್ಟತು ಚೆಯ್ತು, ಕರುಣೈ ಮಟ್ಟುಪ್ ಪರುಕಿಕ್ ಕಳಿತ್ತು,
ಮಿಣ್ಟುಕಿನ಼್ಱೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ನಿನ಼್ ವಿರೈ ಮಲರ್ತ್ ತಾಳ್
ಪಣ್ಟು ತನ್ತಾಲ್ ಪೋಲ್ ಪಣಿತ್ತು, ಪಣಿಚೆಯಕ್ ಕೂವಿತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈಕ್
ಕೊಣ್ಟು, ಎನ಼್ ಎನ್ತಾಯ್, ಕಳೈಯಾಯ್ ಕಳೈ ಆಯ ಕುತುಕುತುಪ್ಪೇ.

[33]
ಕುತುಕುತುಪ್ಪು ಇನ಼್ಱಿ ನಿನ಼್ಱು, ಎನ಼್ ಕುಱಿಪ್ಪೇ ಚೆಯ್ತು, ನಿನ಼್ ಕುಱಿಪ್ಪಿಲ್
ವಿತುವಿತುಪ್ಪೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿರೈ ಆರ್ನ್ತು, ಇನ಼ಿಯ
ಮತು ಮತುಪ್ ಪೋನ಼್ಱು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಾೞೈಪ್ ಪೞತ್ತಿನ಼್ ಮನ಼ಮ್ ಕನ಼ಿವಿತ್ತು,
ಎತಿರ್ವತು ಎಪ್ಪೋತು? ಪಯಿಲ್ವಿ, ಕಯಿಲೈಪ್ ಪರಮ್ಪರನ಼ೇ!

[34]
ಪರಮ್ಪರನ಼ೇ, ನಿನ಼್ ಪೞ ಅಟಿಯಾರೊಟುಮ್ ಎನ಼್ ಪಟಿಱು
ವಿರುಮ್ಪು ಅರನ಼ೇ, ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ಮೆನ಼್ ಮುಯಲ್ ಕಱೈಯಿನ಼್
ಅರುಮ್ಪು, ಅರ, ನೇರ್ ವೈತ್ತು ಅಣಿನ್ತಾಯ್, ಪಿಱವಿ ಐ ವಾಯ್ ಅರವಮ್
ಪೊರುಮ್, ಪೆರುಮಾನ಼್ ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್ ಮನ಼ಮ್ ಅಞ್ಚಿ, ಪೊತುಮ್ಪು ಉಱವೇ.

[35]
ಪೊತುಮ್ಪು ಉಱು ತೀಪ್ಪೋಲ್ ಪುಕೈನ್ತು ಎರಿಯ, ಪುಲನ಼್ ತೀಕ್ ಕತುವ,
ವೆತುಮ್ಪುಱುವೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿರೈ ಆರ್ ನಱವಮ್
ತತುಮ್ಪುಮ್ ಮನ್ತಾರತ್ತಿಲ್ ತಾರಮ್ ಪಯಿನ಼್ಱು, ಮನ್ತಮ್ ಮುರಲ್ ವಣ್ಟು
ಅತುಮ್ಪುಮ್, ಕೊೞುಮ್ ತೇನ಼್ ಅವಿರ್ ಚಟೈ ವಾನ಼ತ್ತು ಅಟಲ್ ಅರೈಚೇ.

[36]
ಅರೈಚೇ, ಅಱಿಯಾಚ್ ಚಿಱಿಯೇನ಼್ ಪಿೞೈಕ್ಕು ಅಞ್ಚಲ್' ಎನ಼್ನ಼ಿನ಼್ ಅಲ್ಲಾಲ್,
ವಿರೈ ಚೇರ್ ಮುಟಿಯಾಯ್, ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವೆಳ್ ನಕೈ, ಕರುಮ್ ಕಣ್,
ತಿರೈ ಚೇರ್ ಮಟನ್ತೈ ಮಣನ್ತ ತಿರುಪ್ ಪೊನ಼್ ಪತಪ್ ಪುಯಙ್ಕಾ,
ವರೈ ಚೇರ್ನ್ತು ಅಟರ್ನ್ತು ಎನ಼್ನ಼, ವಲ್ ವಿನ಼ೈ ತಾನ಼್ ವನ್ತು ಅಟರ್ವನ಼ವೇ.

[37]
ಅಟರ್ ಪುಲನ಼ಾಲ್, ನಿನ಼್ ಪಿರಿನ್ತು ಅಞ್ಚಿ, ಅಮ್ ಚೊಲ್ ನಲ್ಲಾರ್ ಅವರ್ ತಮ್
ವಿಟರ್ ವಿಟಲೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿರಿನ್ತೇ ಎರಿಯುಮ್
ಚುಟರ್ ಅನ಼ೈಯಾಯ್, ಚುಟುಕಾಟ್ಟು ಅರಚೇ, ತೊೞುಮ್ಪರ್ಕ್ಕು ಅಮುತೇ,
ತೊಟರ್ವು ಅರಿಯಾಯ್, ತಮಿಯೇನ಼್ ತನ಼ಿ ನೀಕ್ಕುಮ್ ತನ಼ಿತ್ ತುಣೈಯೇ.

[38]
ತನ಼ಿತ್ ತುಣೈ ನೀ ನಿಱ್ಕ, ಯಾನ಼್ ತರುಕ್ಕಿ, ತಲೈಯಾಲ್ ನಟನ್ತ
ವಿನ಼ೈತ್ ತುಣೈಯೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿನ಼ೈಯೇನ಼ುಟೈಯ
ಮನ಼ತ್ ತುಣೈಯೇ, ಎನ಼್ ತನ಼್ ವಾೞ್ ಮುತಲೇ, ಎನ಼ಕ್ಕು ಎಯ್ಪ್ಪಿಲ್ ವೈಪ್ಪೇ,
ತಿನ಼ೈತ್ತುಣೈಯೇನ಼ುಮ್ ಪೊಱೇನ಼್, ತುಯರ್ ಆಕ್ಕೈಯಿನ಼್ ತಿಣ್ ವಲೈಯೇ.

[39]
ವಲೈತ್ತಲೈ ಮಾನ಼್ ಅನ಼್ನ಼ ನೋಕ್ಕಿಯರ್ ನೋಕ್ಕಿನ಼್ ವಲೈಯಿಲ್ ಪಟ್ಟು,
ಮಿಲೈತ್ತು ಅಲೈನ್ತೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವೆಳ್ ಮತಿಯಿನ಼್ ಒಱ್ಱೈಕ್
ಕಲೈತ್ ತಲೈಯಾಯ್, ಕರುಣಾಕರನ಼ೇ, ಕಯಿಲಾಯಮ್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್
ಮಲೈತ್ ತಲೈವಾ, ಮಲೈಯಾಳ್ ಮಣವಾಳ, ಎನ಼್ ವಾೞ್ ಮುತಲೇ.

[40]
ಮುತಲೈಚ್ ಚೆವ್ ವಾಯ್ಚ್ಚಿಯರ್ ವೇಟ್ಕೈ ವೆನ್ನೀರಿಲ್ ಕಟಿಪ್ಪ ಮೂೞ್ಕಿ,
ವಿತಲೈಚ್ ಚೆಯ್ವೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಟಕ್ಕು ಊನ಼್ ಮಿಟೈನ್ತ
ಚಿತಲೈಚ್ ಚೆಯ್ ಕಾಯಮ್ ಪೊಱೇನ಼್; ಚಿವನ಼ೇ, ಮುಱೈಯೋ? ಮುಱೈಯೋ?
ತಿತಲೈಚ್ ಚೆಯ್ ಪೂಣ್ ಮುಲೈ ಮಙ್ಕೈ ಪಙ್ಕಾ, ಎನ಼್ ಚಿವಕತಿಯೇ!

[41]
ಕತಿ ಅಟಿಯೇಱ್ಕು ಉನ಼್ ಕೞಲ್ ತನ್ತರುಳವುಮ್, ಊನ಼್ ಕೞಿಯಾ
ವಿತಿ ಅಟಿಯೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವೆಳ್ ತಲೈ ಮುೞೈಯಿಲ್
ಪತಿ ಉಟೈ ವಾಳ್ ಅರಪ್ ಪಾರ್ತ್ತು, ಇಱೈ ಪೈತ್ತುಚ್ ಚುರುಙ್ಕ, ಅಞ್ಚಿ,
ಮತಿ ನೆಟು ನೀರಿಲ್ ಕುಳಿತ್ತು, ಒಳಿಕ್ಕುಮ್ ಚಟೈ ಮನ಼್ನ಼ವನ಼ೇ.

[42]
ಮನ಼್ನ಼ವನ಼ೇ, ಒನ಼್ಱುಮ್ ಆಱು ಅಱಿಯಾಚ್ ಚಿಱಿಯೇನ಼್ ಮಕಿೞ್ಚ್ಚಿ
ಮಿನ಼್ನ಼ವನ಼ೇ, ವಿಟ್ಟಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ಮಿಕ್ಕ ವೇತ ಮೆಯ್ನ್ ನೂಲ್
ಚೊನ಼್ನ಼ವನ಼ೇ, ಚೊಲ್ ಕೞಿನ್ತವನ಼ೇ, ಕೞಿಯಾತ್ ತೊೞುಮ್ಪರ್
ಮುನ಼್ನ಼ವನ಼ೇ, ಪಿನ಼್ನ಼ುಮ್ ಆನ಼ವನ಼ೇ, ಇಮ್ ಮುೞುತೈಯುಮೇ.

[43]
ಮುೞುತು ಅಯಿಲ್ ವೇಲ್ ಕಣ್ಣಿಯರ್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಮೂರಿತ್ ತೞಲ್ ಮುೞುಕುಮ್
ವಿೞುತು ಅನ಼ೈಯೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ನಿನ಼್ ವೆಱಿ ಮಲರ್ತ್ ತಾಳ್
ತೊೞುತು ಚೆಲ್ ವಾನ಼ತ್ ತೊೞುಮ್ಪರಿಲ್ ಕೂಟ್ಟಿಟು; ಚೋತ್ತಮ್' ಪಿರಾನ಼್;
ಪೞುತು ಚೆಯ್ವೇನ಼ೈ ವಿಟೇಲ್; ಉಟೈಯಾಯ್, ಉನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಾಟುವನ಼ೇ.

[44]
ಪಾಟಿಱ್ಱಿಲೇನ಼್; ಪಣಿಯೇನ಼್; ಮಣಿ, ನೀ ಒಳಿತ್ತಾಯ್ಕ್ಕುಪ್ ಪಚ್ಚೂನ಼್
ವೀಟಿಱ್ಱಿಲೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಯನ್ತು, ಆಙ್ಕು ಅಲಱಿತ್
ತೇಟಿಱ್ಱಿಲೇನ಼್; ಚಿವನ಼್ ಎವ್ ಇಟತ್ತಾನ಼್? ಎವರ್ ಕಣ್ಟನ಼ರ್?' ಎನ಼್ಱು
ಓಟಿಱ್ಱಿಲೇನ಼್; ಕಿಟನ್ತು ಉಳ್ ಉರುಕೇನ಼್; ನಿನ಼್ಱು ಉೞೈತ್ತನ಼ನ಼ೇ.

[45]
ಉೞೈತರು ನೋಕ್ಕಿಯರ್ ಕೊಙ್ಕೈ, ಪಲಾಪ್ಪೞತ್ತು ಈಯಿನ಼್ ಒಪ್ಪಾಯ್,
ವಿೞೈತರುವೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಟಿನ಼್, ವೇಲೈ ನಞ್ಚು ಉಣ್
ಮೞೈತರು ಕಣ್ಟನ಼್, ಕುಣಮ್ ಇಲಿ, ಮಾನ಼ಿಟನ಼್, ತೇಯ್ ಮತಿಯನ಼್
ಪೞೈತರು ಮಾ ಪರನ಼್' ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು ಅಱೈವನ಼್, ಪೞಿಪ್ಪಿನ಼ೈಯೇ.

[46]
ಪೞಿಪ್ಪು ಇಲ್ ನಿನ಼್ ಪಾತಪ್ ಪೞಮ್ ತೊೞುಮ್ಪು ಎಯ್ತಿ, ವಿೞ, ಪೞಿತ್ತು,
ವಿೞಿತ್ತಿರುನ್ತೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವೆಣ್ ಮಣಿಪ್ ಪಣಿಲಮ್
ಕೊೞಿತ್ತು, ಮನ್ತಾರಮ್ ಮನ್ತಾಕಿನ಼ಿ ನುನ್ತುಮ್, ಪನ್ತಪ್ ಪೆರುಮೈ
ತೞಿಚ್ ಚಿಱೈ ನೀರಿಲ್, ಪಿಱೈಕ್ ಕಲಮ್ ಚೇರ್ತರು ತಾರವನ಼ೇ.

[47]
ತಾರಕೈ ಪೋಲುಮ್ ತಲೈತ್ ತಲೈ ಮಾಲೈ, ತೞಲ್ ಅರಪ್ ಪೂಣ್
ವೀರ, ಎನ಼್ ತನ಼್ನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಟಿನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಮಿಕ್ಕಾರ್
ಆರ್ ಅಟಿಯಾನ಼್' ಎನ಼್ನ಼ಿನ಼್, ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್ಕು ಅರಚಿನ಼್
ಚೀರ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಯಾನ಼್' ಎನ಼್ಱು, ನಿನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿರಿಪ್ಪಿಪ್ಪನ಼ೇ.

[48]
ಚಿರಿಪ್ಪಿಪ್ಪನ಼್, ಚೀಱುಮ್ ಪಿೞೈಪ್ಪೈ; ತೊೞುಮ್ಪೈಯುಮ್ ಈಚಱ್ಕು' ಎನ಼್ಱು
ವಿರಿಪ್ಪಿಪ್ಪನ಼್; ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ವಿಟಿನ಼್, ವೆಮ್ ಕರಿಯಿನ಼್
ಉರಿಪ್ ಪಿಚ್ಚನ಼್, ತೋಲ್ ಉಟೈಪ್ ಪಿಚ್ಚನ಼್, ನಞ್ಚು ಊಣ್ ಪಿಚ್ಚನ಼್, ಊರ್ಚ್ ಚುಟುಕಾಟ್ಟು
ಎರಿಪ್ ಪಿಚ್ಚನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಆಳುಟೈಪ್ ಪಿಚ್ಚನ಼್' ಎನ಼್ಱು ಏಚುವನ಼ೇ.

[49]
ಏಚಿನ಼ುಮ್, ಯಾನ಼್, ಉನ಼್ನ಼ೈ ಏತ್ತಿನ಼ುಮ್, ಎನ಼್ ಪಿೞೈಕ್ಕೇ ಕುೞೈನ್ತು
ವೇಚಱುವೇನ಼ೈ ವಿಟುತಿ ಕಣ್ಟಾಯ್? ಚೆಮ್ ಪವಳ ವೆಱ್ಪಿನ಼್
ತೇಚು ಉಟೈಯಾಯ್; ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಳುಟೈಯಾಯ್; ಚಿಱ್ಱುಯಿರ್ಕ್ಕು ಇರಙ್ಕಿ,
ಕಾಯ್ ಚಿನ಼ ಆಲಮ್ ಉಣ್ಟಾಯ್ ಅಮುತು ಉಣ್ಣಕ್ ಕಟೈಯವನ಼ೇ.
ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್. ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ!

[50]

Back to Top
07 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುವೆಮ್ಪಾವೈ - ಆತಿಯುಮ್ ಅನ್ತಮುಮ್   (ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ )

ಆತಿಯುಮ್ ಅನ್ತಮುಮ್ ಇಲ್ಲಾ ಅರುಮ್ ಪೆರುಮ್
ಚೋತಿಯೈ ಯಾಮ್ ಪಾಟಕ್ ಕೇಟ್ಟೇಯುಮ್, ವಾಳ್ ತಟಮ್ ಕಣ್
ಮಾತೇ! ವಳರುತಿಯೋ? ವನ಼್ ಚೆವಿಯೋ ನಿನ಼್ ಚೆವಿ ತಾನ಼್?
ಮಾ ತೇವನ಼್ ವಾರ್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ವಾೞ್ತ್ತಿಯ ವಾೞ್ತ್ತು ಒಲಿ ಪೋಯ್
ವೀತಿವಾಯ್ಕ್ ಕೇಟ್ಟಲುಮೇ, ವಿಮ್ಮಿ ವಿಮ್ಮಿ, ಮೆಯ್ಮ್ಮಱನ್ತು,
ಪೋತು ಆರ್ ಅಮಳಿಯಿನ಼್ಮೇಲ್ ನಿನ಼್ಱುಮ್ ಪುರಣ್ಟು, ಇಙ್ಙನ಼್
ಏತೇನ಼ುಮ್ ಆಕಾಳ್, ಕಿಟನ್ತಾಳ್; ಎನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ೇ!
ಈತೇ ಎಮ್ ತೋೞಿ ಪರಿಚು?' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[1]
ಪಾಚಮ್ ಪರಞ್ಚೋತಿಕ್ಕು ಎನ಼್ಪಾಯ್, ಇರಾಪ್ ಪಕಲ್ ನಾಮ್
ಪೇಚುಮ್ಪೋತು; ಎಪ್ಪೋತು ಇಪ್ ಪೋತು ಆರ್ ಅಮಳಿಕ್ಕೇ
ನೇಚಮುಮ್ ವೈತ್ತನ಼ೈಯೋ? ನೇರಿೞೈಯಾಯ್!' ನೇರಿೞೈಯೀರ್!
ಚೀ! ಚೀ! ಇವೈಯುಮ್ ಚಿಲವೋ? ವಿಳೈಯಾಟಿ
ಏಚುಮ್ ಇಟಮ್ ಈತೋ? ವಿಣ್ಣோರ್ಕಳ್ ಏತ್ತುತಱ್ಕುಕ್
ಕೂಚುಮ್ ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಮ್ ತನ್ತರುಳ ವನ್ತರುಳುಮ್
ತೇಚನ಼್, ಚಿವಲೋಕನ಼್, ತಿಲ್ಲೈಚ್ ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲತ್ತುಳ್
ಈಚನ಼ಾರ್ಕ್ಕು ಅನ಼್ಪು ಆರ್? ಯಾಮ್ ಆರ್?' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[2]
ಮುತ್ತು ಅನ಼್ನ಼ ವೆಳ್ ನಕೈಯಾಯ್! ಮುನ಼್ ವನ್ತು, ಎತಿರ್ ಎೞುನ್ತು, ಎನ಼್
ಅತ್ತನ಼್, ಆನ಼ನ್ತನ಼್, ಅಮುತನ಼್ ಎನ಼್ಱು ಅಳ್ಳೂಱಿತ್
ತಿತ್ತಿಕ್ಕಪ್ ಪೇಚುವಾಯ್, ವನ್ತು ಉನ಼್ ಕಟೈ ತಿಱವಾಯ್'.
ಪತ್ತು ಉಟೈಯೀರ್! ಈಚನ಼್ ಪೞ ಅಟಿಯೀರ್! ಪಾಙ್ಕು ಉಟೈಯೀರ್!
ಪುತ್ತು ಅಟಿಯೋಮ್ ಪುನ಼್ಮೈ ತೀರ್ತ್ತು ಆಟ್ಕೊಣ್ಟಾಲ್, ಪೊಲ್ಲಾತೋ?'
ಎತ್ತೋ ನಿನ಼್ ಅನ಼್ಪುಟೈಮೈ? ಎಲ್ಲೋಮ್ ಅಱಿಯೋಮೋ?'
ಚಿತ್ತಮ್ ಅೞಕಿಯಾರ್ ಪಾಟಾರೋ, ನಮ್ ಚಿವನ಼ೈ?'
ಇತ್ತನ಼ೈಯುಮ್ ವೇಣ್ಟುಮ್ ಎಮಕ್ಕು' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[3]
ಒಳ್ ನಿತ್ತಿಲ ನಕೈಯಾಯ್! ಇನ಼್ನ಼ಮ್ ಪುಲರ್ನ್ತಿನ಼್ಱೋ?'
ವಣ್ಣಕ್ ಕಿಳಿ ಮೊೞಿಯಾರ್ ಎಲ್ಲಾರುಮ್ ವನ್ತಾರೋ?'
ಎಣ್ಣಿಕ್ಕೊಟು ಉಳ್ಳವಾ ಚೊಲ್ಲುಕೋಮ್: ಅವ್ವಳವುಮ್
ಕಣ್ಣೈತ್ ತುಯಿನ಼್ಱು, ಅವಮೇ ಕಾಲತ್ತೈಪ್ ಪೋಕ್ಕಾತೇ'
ವಿಣ್ಣುಕ್ಕು ಒರು ಮರುನ್ತೈ, ವೇತ ವಿೞುಪ್ ಪೊರುಳೈ,
ಕಣ್ಣುಕ್ಕು ಇನ಼ಿಯಾನ಼ೈ, ಪಾಟಿಕ್ ಕಚಿನ್ತು, ಉಳ್ಳಮ್
ಉಳ್ ನೆಕ್ಕು, ನಿನ಼್ಱು ಉರುಕ, ಯಾಮ್ ಮಾಟ್ಟೋಮ್; ನೀಯೇ ವನ್ತು
ಎಣ್ಣಿ, ಕುಱೈಯಿಲ್, ತುಯಿಲ್' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[4]
ಮಾಲ್ ಅಱಿಯಾ, ನಾನ಼್ಮುಕನ಼ುಮ್ ಕಾಣಾ, ಮಲೈಯಿನ಼ೈ, ನಾಮ್
ಪೋಲ್ ಅಱಿವೋಮ್, ಎನ಼್ಱು ಉಳ್ಳ ಪೊಕ್ಕಙ್ಕಳೇ ಪೇಚುಮ್
ಪಾಲ್ ಊಱು ತೇನ಼್ ವಾಯ್ಪ್ ಪಟಿಱೀ! ಕಟೈ ತಿಱವಾಯ್.
ಞಾಲಮೇ, ವಿಣ್ಣೇ, ಪಿಱವೇ, ಅಱಿವು ಅರಿಯಾನ಼್
ಕೋಲಮುಮ್, ನಮ್ಮೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟರುಳಿಕ್ ಕೋತಾಟ್ಟುಮ್
ಚೀಲಮುಮ್ ಪಾಟಿ, ಚಿವನ಼ೇ! ಚಿವನ಼ೇ! ಎನ಼್ಱು
ಓಲಮ್ ಇಟಿನ಼ುಮ್, ಉಣರಾಯ್, ಉಣರಾಯ್ ಕಾಣ್!
ಏಲಕ್ಕುೞಲಿ ಪರಿಚು' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[5]
ಮಾನ಼ೇ! ನೀ ನೆನ಼್ನ಼ಲೈ, ನಾಳೈ ವನ್ತು ಉಙ್ಕಳೈ
ನಾನ಼ೇ ಎೞುಪ್ಪುವನ಼್ ಎನ಼್ಱಲುಮ್, ನಾಣಾಮೇ
ಪೋನ಼ ತಿಚೈ ಪಕರಾಯ್; ಇನ಼್ನ಼ಮ್ ಪುಲರ್ನ್ತಿನ಼್ಱೋ?
ವಾನ಼ೇ, ನಿಲನ಼ೇ, ಪಿಱವೇ, ಅಱಿವು ಅರಿಯಾನ಼್
ತಾನ಼ೇ ವನ್ತು, ಎಮ್ಮೈತ್ ತಲೈಯಳಿತ್ತು, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟರುಳುಮ್
ವಾನ಼್ ವಾರ್ ಕೞಲ್ ಪಾಟಿ ವನ್ತೋರ್ಕ್ಕು, ಉನ಼್ ವಾಯ್ ತಿಱವಾಯ್!
ಊನ಼ೇ ಉರುಕಾಯ್, ಉನ಼ಕ್ಕೇ ಉಱುಮ್; ಎಮಕ್ಕುಮ್
ಏನ಼ೋರ್ಕ್ಕುಮ್ ತಮ್ ಕೋನ಼ೈಪ್ ಪಾಟು' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[6]
ಅನ಼್ನ಼ೇ, ಇವೈಯುಮ್ ಚಿಲವೋ? ಪಲ ಅಮರರ್
ಉನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಅರಿಯಾನ಼್, ಒರುವನ಼್, ಇರುಮ್ ಚೀರಾನ಼್,
ಚಿನ಼್ನ಼ಙ್ಕಳ್ ಕೇಟ್ಪ, ಚಿವನ಼್ ಎನ಼್ಱೇ ವಾಯ್ ತಿಱಪ್ಪಾಯ್;
ತೆನ಼್ನ಼ಾ ಎನ಼್ನ಼ಾ ಮುನ಼್ನ಼ಮ್, ತೀ ಚೇರ್ ಮೆೞುಕು ಒಪ್ಪಾಯ್;
ಎನ಼್ನ಼ಾನ಼ೈ, ಎನ಼್ ಅರೈಯನ಼್, ಇನ಼್ ಅಮುತು, ಎನ಼್ಱು ಎಲ್ಲೋಮುಮ್
ಚೊನ಼್ನ಼ೋಮ್ ಕೇಳ್, ವೆವ್ವೇಱಾಯ್; ಇನ಼್ನ಼ಮ್ ತುಯಿಲುತಿಯೋ?
ವನ಼್ ನೆಞ್ಚಪ್ ಪೇತೈಯರ್ಪೋಲ್ ವಾಳಾ ಕಿಟತ್ತಿಯಾಲ್,
ಎನ಼್ನ಼ೇ ತುಯಿಲಿನ಼್ ಪರಿಚು?' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[7]
ಕೋೞಿ ಚಿಲಮ್ಪ, ಚಿಲಮ್ಪುಮ್ ಕುರುಕು ಎಙ್ಕುಮ್;
ಏೞಿಲ್ ಇಯಮ್ಪ, ಇಯಮ್ಪುಮ್ ವೆಣ್ ಚಙ್ಕು ಎಙ್ಕುಮ್;
ಕೇೞ್ ಇಲ್ ಪರಞ್ಚೋತಿ, ಕೇೞ್ ಇಲ್ ಪರಙ್ಕರುಣೈ,
ಕೇೞ್ ಇಲ್ ವಿೞುಪ್ ಪೊರುಳ್ಕಳ್ ಪಾಟಿನ಼ೋಮ್; ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ?
ವಾೞಿ! ಈತು ಎನ಼್ನ಼ ಉಱಕ್ಕಮೋ? ವಾಯ್ ತಿಱವಾಯ್!
ಆೞಿಯಾನ಼್ ಅನ಼್ಪುಟೈಮೈ ಆಮ್ ಆಱುಮ್ ಇವ್ವಾಱೋ?
ಊೞಿ ಮುತಲ್ವನ಼ಾಯ್ ನಿನ಼್ಱ ಒರುವನ಼ೈ,
ಏೞೈ ಪಙ್ಕಾಳನ಼ೈಯೇ ಪಾಟು!' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[8]
ಮುನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪೞಮ್ ಪೊರುಟ್ಕುಮ್ ಮುನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪೞಮ್ ಪೊರುಳೇ!
ಪಿನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪುತುಮೈಕ್ಕುಮ್ ಪೇರ್ತ್ತುಮ್ ಅಪ್ ಪೆಱ್ಱಿಯನ಼ೇ!
ಉನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಿರಾನ಼ಾಕಪ್ ಪೆಱ್ಱ ಉನ಼್ ಚೀರ್ ಅಟಿಯೋಮ್
ಉನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್ ತಾಳ್ ಪಣಿವೋಮ್; ಆಙ್ಕು ಅವರ್ಕ್ಕೇ ಪಾಙ್ಕು ಆವೋಮ್;
ಅನ಼್ನ಼ವರೇ ಎಮ್ ಕಣವರ್ ಆವಾರ್; ಅವರ್ ಉಕನ್ತು
ಚೊನ಼್ನ಼ ಪರಿಚೇ ತೊೞುಮ್ಪಾಯ್ಪ್ ಪಣಿ ಚೆಯ್ವೋಮ್;
ಇನ಼್ನ಼ ವಕೈಯೇ ಎಮಕ್ಕು ಎಮ್ ಕೋನ಼್ ನಲ್ಕುತಿಯೇಲ್,
ಎನ಼್ನ಼ ಕುಱೈಯುಮ್ ಇಲೋಮ್' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[9]
ಪಾತಾಳಮ್ ಏೞಿನ಼ುಮ್ ಕೀೞ್ ಚೊಲ್ ಕೞಿವು ಪಾತ ಮಲರ್;
ಪೋತು ಆರ್ ಪುನ಼ೈ ಮುಟಿಯುಮ್ ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪೊರುಳ್ ಮುಟಿವೇ!
ಪೇತೈ ಒರುಪಾಲ್; ತಿರುಮೇನ಼ಿ ಒನ಼್ಱು ಅಲ್ಲನ಼್;
ವೇತ ಮುತಲ್; ವಿಣ್ಣோರುಮ್, ಮಣ್ಣುಮ್, ತುತಿತ್ತಾಲುಮ್,
ಓತ ಉಲವಾ ಒರು ತೋೞಮ್ ತೊಣ್ಟರ್ ಉಳನ಼್;
ಕೋತು ಇಲ್ ಕುಲತ್ತು, ಅರನ಼್ ತನ಼್ ಕೋಯಿಲ್ ಪಿಣಾಪ್ ಪಿಳ್ಳೈಕಾಳ್!
ಏತು ಅವನ಼್ ಊರ್? ಏತು ಅವನ಼್ ಪೇರ್? ಆರ್ ಉಱ್ಱಾರ್? ಆರ್ ಅಯಲಾರ್?
ಏತು ಅವನ಼ೈಪ್ ಪಾಟುಮ್ ಪರಿಚು?' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[10]
ಮೊಯ್ ಆರ್ ತಟಮ್ ಪೊಯ್ಕೈ ಪುಕ್ಕು, ಮುಕೇರ್ ಎನ಼್ನ಼ಕ್
ಕೈಯಾಲ್ ಕುಟೈನ್ತು ಕುಟೈನ್ತು, ಉನ಼್ ಕೞಲ್ ಪಾಟಿ,
ಐಯಾ! ವೞಿ ಅಟಿಯೋಮ್ ವಾೞ್ನ್ತೋಮ್ ಕಾಣ್; ಆರ್ ಅೞಲ್ಪೋಲ್
ಚೆಯ್ಯಾ! ವೆಳ್ ನೀಱು ಆಟೀ! ಚೆಲ್ವಾ! ಚಿಱು ಮರುಙ್ಕುಲ್
ಮೈ ಆರ್ ತಟಮ್ ಕಣ್ ಮಟನ್ತೈ ಮಣವಾಳಾ!
ಐಯಾ! ನೀ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟರುಳುಮ್ ವಿಳೈಯಾಟ್ಟಿಲ್
ಉಯ್ವಾರ್ಕಳ್ ಉಯ್ಯುಮ್ ವಕೈ ಎಲ್ಲಾಮ್, ಉಯ್ನ್ತು ಒೞಿನ್ತೋಮ್;
ಎಯ್ಯಾಮಲ್ ಕಾಪ್ಪಾಯ್ ಎಮೈ' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[11]
ಆರ್ತ್ತ ಪಿಱವಿತ್ ತುಯರ್ ಕೆಟ, ನಾಮ್ ಆರ್ತ್ತು ಆಟುಮ್
ತೀರ್ತ್ತನ಼್; ನಲ್ ತಿಲ್ಲೈಚ್ ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲತ್ತೇ ತೀ ಆಟುಮ್
ಕೂತ್ತನ಼್; ಇವ್ ವಾನ಼ುಮ್, ಕುವಲಯಮುಮ್, ಎಲ್ಲೋಮುಮ್,
ಕಾತ್ತುಮ್, ಪಟೈತ್ತುಮ್, ಕರನ್ತುಮ್, ವಿಳೈಯಾಟಿ,
ವಾರ್ತ್ತೈಯುಮ್ ಪೇಚಿ, ವಳೈ ಚಿಲಮ್ಪ, ವಾರ್ ಕಲೈಕಳ್
ಆರ್ಪ್ಪು ಅರವಮ್ ಚೆಯ್ಯ, ಅಣಿ ಕುೞಲ್ಮೇಲ್ ವಣ್ಟು ಆರ್ಪ್ಪ,
ಪೂತ್ ತಿಕೞುಮ್ ಪೊಯ್ಕೈ ಕುಟೈನ್ತು, ಉಟೈಯಾನ಼್ ಪೊನ಼್ ಪಾತಮ್
ಏತ್ತಿ, ಇರುಮ್ ಚುನ಼ೈ ನೀರ್ ಆಟು' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[12]
ಪೈಮ್ ಕುವಳೈಕ್ ಕಾರ್ ಮಲರಾಲ್, ಚೆಮ್ ಕಮಲಪ್ ಪೈಮ್ ಪೋತಾಲ್,
ಅಙ್ಕಮ್ ಕುರುಕು ಇನ಼ತ್ತಾಲ್, ಪಿನ಼್ನ಼ುಮ್ ಅರವತ್ತಾಲ್,
ತಮ್ಕಣ್ ಮಲಮ್ ಕೞುವುವಾರ್ ವನ್ತು ಚಾರ್ತಲಿನ಼ಾಲ್,
ಎಙ್ಕಳ್ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯುಮ್, ಎಮ್ ಕೋನ಼ುಮ್, ಪೋನ಼್ಱು ಇಚೈನ್ತ
ಪೊಙ್ಕು ಮಟುವಿಲ್, ಪುಕಪ್ ಪಾಯ್ನ್ತು, ಪಾಯ್ನ್ತು, ನಮ್
ಚಙ್ಕಮ್ ಚಿಲಮ್ಪ; ಚಿಲಮ್ಪು ಕಲನ್ತು ಆರ್ಪ್ಪ;
ಕೊಙ್ಕೈಕಳ್ ಪೊಙ್ಕ; ಕುಟೈಯುಮ್ ಪುನ಼ಲ್ ಪೊಙ್ಕ;
ಪಙ್ಕಯಪ್ ಪೂಮ್ ಪುನ಼ಲ್ ಪಾಯ್ನ್ತು ಆಟು' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[13]
ಕಾತು ಆರ್ ಕುೞೈ ಆಟ, ಪೈಮ್ ಪೂಣ್ ಕಲನ಼್ ಆಟ,
ಕೋತೈ ಕುೞಲ್ ಆಟ, ವಣ್ಟಿನ಼್ ಕುೞಾಮ್ ಆಟ,
ಚೀತಪ್ ಪುನ಼ಲ್ ಆಟಿ, ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್ ಪಾಟಿ,
ವೇತಪ್ ಪೊರುಳ್ ಪಾಟಿ, ಅಪ್ ಪೊರುಳ್ ಆಮಾ ಪಾಟಿ,
ಚೋತಿ ತಿಱಮ್ ಪಾಟಿ, ಚೂೞ್ ಕೊನ಼್ಱೈತ್ ತಾರ್ ಪಾಟಿ,
ಆತಿ ತಿಱಮ್ ಪಾಟಿ, ಅನ್ತಮ್ ಆಮಾ ಪಾಟಿ,
ಪೇತಿತ್ತು ನಮ್ಮೈ, ವಳರ್ತ್ತು ಎಟುತ್ತ ಪೆಯ್ವಳೈ ತನ಼್
ಪಾತತ್ ತಿಱಮ್ ಪಾಟಿ, ಆಟು' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[14]
ಓರ್ ಒರು ಕಾಲ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್ ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱೇ, ನಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್
ಚೀರ್ ಒರು ಕಾಲ್ ವಾಯ್ ಓವಾಳ್; ಚಿತ್ತಮ್ ಕಳಿ ಕೂರ,
ನೀರ್ ಒರು ಕಾಲ್ ಓವಾ ನೆಟುಮ್ ತಾರೈ ಕಣ್ ಪನ಼ಿಪ್ಪ,
ಪಾರ್ ಒರು ಕಾಲ್ ವನ್ತನ಼ೈಯಾಳ್; ವಿಣ್ಣோರೈತ್ ತಾನ಼್ ಪಣಿಯಾಳ್;
ಪೇರ್ ಅರೈಯಱ್ಕು ಇಙ್ಙನ಼ೇ ಪಿತ್ತು ಒರುವರ್ ಆಮ್ ಆಱುಮ್
ಆರ್ ಒರುವರ್? ಇವ್ವಣ್ಣಮ್ ಆಟ್ಕೊಳ್ಳುಮ್ ವಿತ್ತಕರ್ ತಾಳ್,
ವಾರ್ ಉರುವಪ್ ಪೂಣ್ ಮುಲೈಯೀರ್, ವಾಯ್ ಆರ ನಾಮ್ ಪಾಟಿ,
ಏರ್ ಉರುವಪ್ ಪೂಮ್ ಪುನ಼ಲ್ ಪಾಯ್ನ್ತು ಆಟು' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[15]
ಮುನ಼್ನ಼ಿ, ಕಟಲೈ, ಚುರುಕ್ಕಿ ಎೞುನ್ತು, ಉಟೈಯಾಳ್
ಎನ಼್ನ಼ತ್ ತಿಕೞ್ನ್ತು, ಎಮ್ಮೈ ಆಳುಟೈಯಾಳ್ ಇಟ್ಟಿಟೈಯಿನ಼್
ಮಿನ಼್ನ಼ಿಪ್ ಪೊಲಿನ್ತು, ಎಮ್ಪಿರಾಟ್ಟಿ ತಿರುವಟಿಮೇಲ್
ಪೊನ಼್ ಅಮ್ ಚಿಲಮ್ಪಿಲ್ ಚಿಲಮ್ಪಿ, ತಿರುಪ್ ಪುರುವಮ್
ಎನ಼್ನ಼ಚ್ ಚಿಲೈ ಕುಲವಿ, ನಮ್ತಮ್ಮೈ ಆಳ್ ಉಟೈಯಾಳ್
ತನ಼್ನ಼ಿಲ್ ಪಿರಿವು ಇಲಾ ಎಮ್ ಕೋಮಾನ಼್ ಅನ಼್ಪರ್ಕ್ಕು
ಮುನ಼್ನ಼ಿ, ಅವಳ್, ನಮಕ್ಕು ಮುನ಼್ ಚುರಕ್ಕುಮ್ ಇನ಼್ ಅರುಳೇ
ಎನ಼್ನ಼ಪ್ ಪೊೞಿಯಾಯ್ ಮೞೈ' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[16]
ಚೆಮ್ ಕಣ್ ಅವನ಼್ಪಾಲ್, ತಿಚೈಮುಕನ಼್ಪಾಲ್, ತೇವರ್ಕಳ್ಪಾಲ್,
ಎಙ್ಕುಮ್ ಇಲಾತತು ಓರ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ನಮ್ಪಾಲತಾ,
ಕೊಙ್ಕು ಉಣ್ ಕರುಮ್ ಕುೞಲಿ! ನಮ್ ತಮ್ಮೈಕ್ ಕೋತಾಟ್ಟಿ,
ಇಙ್ಕು, ನಮ್ ಇಲ್ಲಙ್ಕಳ್ತೋಱುಮ್ ಎೞುನ್ತರುಳಿ,
ಚೆಮ್ ಕಮಲಪ್ ಪೊನ಼್ ಪಾತಮ್ ತನ್ತರುಳುಮ್ ಚೇವಕನ಼ೈ,
ಅಮ್ ಕಣ್ ಅರಚೈ, ಅಟಿಯೋಙ್ಕಟ್ಕು ಆರ್ ಅಮುತೈ,
ನಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಮಾನ಼ೈ, ಪಾಟಿ, ನಲಮ್ ತಿಕೞ,
ಪಙ್ಕಯಪ್ ಪೂಮ್ ಪುನ಼ಲ್ ಪಾಯ್ನ್ತು ಆಟು' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[17]
ಅಣ್ಣಾಮಲೈಯಾನ಼್ ಅಟಿಕ್ ಕಮಲಮ್ ಚೆನ಼್ಱು ಇಱೈಞ್ಚುಮ್
ವಿಣ್ಣோರ್ ಮುಟಿಯಿನ಼್ ಮಣಿತ್ ತೊಕೈ ವೀಱು ಅಱ್ಱಾಲ್ಪೋಲ್,
ಕಣ್ ಆರ್ ಇರವಿ ಕತಿರ್ ವನ್ತು ಕಾರ್ ಕರಪ್ಪ,
ತಣ್ ಆರ್ ಒಳಿ ಮೞುಙ್ಕಿ, ತಾರಕೈಕಳ್ ತಾಮ್ ಅಕಲ,
ಪೆಣ್ ಆಕಿ, ಆಣ್ ಆಯ್, ಅಲಿ ಆಯ್, ಪಿಱಙ್ಕು ಒಲಿ ಚೇರ್
ವಿಣ್ ಆಕಿ, ಮಣ್ ಆಕಿ, ಇತ್ತನ಼ೈಯುಮ್ ವೇಱು ಆಕಿ,
ಕಣ್ ಆರ್ ಅಮುತಮುಮ್ ಆಯ್, ನಿನ಼್ಱಾನ಼್ ಕೞಲ್ ಪಾಟಿ,
ಪೆಣ್ಣೇ! ಇಪ್ ಪೂಮ್ ಪುನ಼ಲ್ ಪಾಯ್ನ್ತು ಆಟು' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[18]
ಉನ಼್ ಕೈಯಿಲ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಉನ಼ಕ್ಕೇ ಅಟೈಕ್ಕಲಮ್, ಎನ಼್ಱು
ಅಙ್ಕು ಅಪ್ ಪೞಞ್ಚೊಲ್ ಪುತುಕ್ಕುಮ್ ಎಮ್ ಅಚ್ಚತ್ತಾಲ್,
ಎಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಮಾನ಼್, ಉನ಼ಕ್ಕು ಒನ಼್ಱು ಉರೈಪ್ಪೋಮ್, ಕೇಳ್!
ಎಮ್ ಕೊಙ್ಕೈ ನಿನ಼್ ಅನ಼್ಪರ್ ಅಲ್ಲಾರ್ ತೋಳ್ ಚೇರಱ್ಕ;
ಎಮ್ ಕೈ ಉನ಼ಕ್ಕು ಅಲ್ಲಾತು ಎಪ್ ಪಣಿಯುಮ್ ಚೆಯ್ಯಱ್ಕ;
ಕಙ್ಕುಲ್, ಪಕಲ್ ಎಮ್ ಕಣ್ ಮಱ್ಱು ಒನ಼್ಱುಮ್ ಕಾಣಱ್ಕ.
ಇಙ್ಕು ಇಪ್ ಪರಿಚೇ ಎಮಕ್ಕು ಎಮ್ ಕೋನ಼್ ನಲ್ಕುತಿಯೇಲ್,
ಎಙ್ಕು ಎೞಿಲ್ ಎನ಼್ ಞಾಯಿಱು ಎಮಕ್ಕು?' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!

[19]
ಪೋಱ್ಱಿ! ಅರುಳುಕ, ನಿನ಼್ ಆತಿ ಆಮ್ ಪಾತ ಮಲರ್.
ಪೋಱ್ಱಿ! ಅರುಳುಕ, ನಿನ಼್ ಅನ್ತಮ್ ಆಮ್ ಚೆಮ್ ತಳಿರ್ಕಳ್.
ಪೋಱ್ಱಿ! ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ತೋಱ್ಱಮ್ ಆಮ್ ಪೊನ಼್ ಪಾತಮ್.
ಪೋಱ್ಱಿ! ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ಪೋಕಮ್ ಆಮ್ ಪೂಮ್ ಕೞಲ್ಕಳ್.
ಪೋಱ್ಱಿ! ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ಈಱು ಆಮ್ ಇಣೈ ಅಟಿಕಳ್.
ಪೋಱ್ಱಿ! ಮಾಲ್, ನಾನ಼್ಮುಕನ಼ುಮ್, ಕಾಣಾತ ಪುಣ್ಟರಿಕಮ್.
ಪೋಱ್ಱಿ! ಯಾಮ್ ಉಯ್ಯ, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟರುಳುಮ್ ಪೊನ಼್ ಮಲರ್ಕಳ್.
ಪೋಱ್ಱಿ! ಯಾಮ್ ಮಾರ್ಕೞಿ ನೀರ್ ಆಟು' ಏಲ್ ಓರ್ ಎಮ್ಪಾವಾಯ್!
ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್. ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ!

[20]

Back to Top
08 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರು ಅಮ್ಮಾನ಼ೈ - ಚೆಙ್ಕಣ್ ನೆಟುಮಾಲುಞ್   (ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ )

ಚೆಮ್ ಕಣ್ ನೆಟುಮಾಲುಮ್ ಚೆನ಼್ಱು ಇಟನ್ತುಮ್, ಕಾಣ್ಪು ಅರಿಯ
ಪೊಙ್ಕು ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಮ್ ಪೂತಲತ್ತೇ ಪೋನ್ತರುಳಿ,
ಎಙ್ಕಳ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತಿಟ್ಟು, ಎಮ್ ತರಮುಮ್ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು,
ತೆಙ್ಕು ತಿರಳ್ ಚೋಲೈ, ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್,
ಅಮ್ ಕಣನ಼್, ಅನ್ತಣನ಼್ ಆಯ್, ಅಱೈಕೂವಿ, ವೀಟು ಅರುಳುಮ್
ಅಮ್ ಕರುಣೈ ವಾರ್ ಕೞಲೇ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[1]
ಪಾರಾರ್, ವಿಚುಮ್ಪು ಉಳ್ಳಾರ್, ಪಾತಾಳತ್ತಾರ್, ಪುಱತ್ತಾರ್,
ಆರಾಲುಮ್ ಕಾಣ್ಟಱ್ಕು ಅರಿಯಾನ಼್; ಎಮಕ್ಕು ಎಳಿಯ
ಪೇರಾಳನ಼್; ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್; ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್; ಪಿಚ್ಚು ಏಱ್ಱಿ,
ವಾರಾ ವೞಿ ಅರುಳಿ, ವನ್ತು, ಎನ಼್ ಉಳಮ್ ಪುಕುನ್ತ
ಆರಾ ಅಮುತು ಆಯ್, ಅಲೈ ಕಟಲ್ವಾಯ್ ಮೀನ಼್ ವಿಚಿಱುಮ್
ಪೇರ್ ಆಚೈ ವಾರಿಯನ಼ೈ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[2]
ಇನ್ತಿರನ಼ುಮ್, ಮಾಲ್, ಅಯನ಼ುಮ್, ಏನ಼ೋರುಮ್, ವಾನ಼ೋರುಮ್,
ಅನ್ತರಮೇ ನಿಱ್ಕ, ಚಿವನ಼್ ಅವನ಼ಿ ವನ್ತರುಳಿ,
ಎಮ್ ತರಮುಮ್ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು, ತೋಳ್ ಕೊಣ್ಟ ನೀಱ್ಱನ಼್ ಆಯ್;
ಚಿನ್ತನ಼ೈಯೈ ವನ್ತು ಉರುಕ್ಕುಮ್ ಚೀರ್ ಆರ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್,
ಪನ್ತಮ್ ಪಱಿಯ, ಪರಿ ಮೇಲ್ಕೊಣ್ಟಾನ಼್, ತನ್ತ
ಅನ್ತಮ್ ಇಲಾ ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[3]
ವಾನ಼್ ವನ್ತ ತೇವರ್ಕಳುಮ್, ಮಾಲ್, ಅಯನ಼ೋಟು, ಇನ್ತಿರನ಼ುಮ್,
ಕಾನ಼್ ನಿನ಼್ಱು ವಱ್ಱಿಯುಮ್, ಪುಱ್ಱು ಎೞುನ್ತುಮ್, ಕಾಣ್ಪು ಅರಿಯ
ತಾನ಼್ ವನ್ತು, ನಾಯೇನ಼ೈತ್ ತಾಯ್ಪೋಲ್ ತಲೈಯಳಿತ್ತಿಟ್ಟು,
ಊನ಼್ ವನ್ತು ಉರೋಮಙ್ಕಳ್, ಉಳ್ಳೇ ಉಯಿರ್ಪ್ಪು ಎಯ್ತು
ತೇನ಼್ ವನ್ತು, ಅಮುತಿನ಼್ ತೆಳಿವಿನ಼್ ಒಳಿ ವನ್ತ,
ವಾನ಼್ ವನ್ತ, ವಾರ್ ಕೞಲೇ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[4]
ಕಲ್ಲಾ ಮನ಼ತ್ತುಕ್ ಕಟೈಪ್ಪಟ್ಟ ನಾಯೇನ಼ೈ,
ವಲ್ಲಾಳನ಼್, ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್, ಪಿಚ್ಚು ಏಱ್ಱಿ,
ಕಲ್ಲೈಪ್ ಪಿಚೈನ್ತು ಕನ಼ಿ ಆಕ್ಕಿ, ತನ಼್ ಕರುಣೈ
ವೆಳ್ಳತ್ತು ಅೞುತ್ತಿ, ವಿನ಼ೈ ಕಟಿನ್ತ ವೇತಿಯನ಼ೈ,
ತಿಲ್ಲೈ ನಕರ್ ಪುಕ್ಕು, ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್ ಮನ಼್ನ಼ುಮ್
ಒಲ್ಲೈ ವಿಟೈಯಾನ಼ೈ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[5]
ಕೇಟ್ಟಾಯೋ ತೋೞಿ! ಕಿಱಿ ಚೆಯ್ತ ಆಱು ಒರುವನ಼್
ತೀಟ್ಟು ಆರ್ ಮತಿಲ್ ಪುಟೈ ಚೂೞ್, ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್,
ಕಾಟ್ಟಾತನ಼ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ಚಿವಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ,
ತಾಳ್ ತಾಮರೈ ಕಾಟ್ಟಿ, ತನ಼್ ಕರುಣೈತ್ ತೇನ಼್ ಕಾಟ್ಟಿ,
ನಾಟ್ಟಾರ್ ನಕೈ ಚೆಯ್ಯ, ನಾಮ್ ಮೇಲೈ ವೀಟು ಎಯ್ತ,
ಆಳ್ ತಾನ಼್ ಕೊಣ್ಟು ಆಣ್ಟವಾ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[6]
ಓಯಾತೇ ಉಳ್ಕುವಾರ್ ಉಳ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಉಳ್ಳಾನ಼ೈ,
ಚೇಯಾನ಼ೈ, ಚೇವಕನ಼ೈ, ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿನ಼್
ಮೇಯಾನ಼ೈ, ವೇತಿಯನ಼ೈ, ಮಾತು ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಪಾತಿಯನ಼ೈ,
ನಾಯ್ ಆನ಼ ನಮ್ ತಮ್ಮೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ನಾಯಕನ಼ೈ,
ತಾಯಾನ಼ೈ, ತತ್ತುವನ಼ೈ, ತಾನ಼ೇ ಉಲಕು ಏೞುಮ್
ಆಯಾನ಼ೈ, ಆಳ್ವಾನ಼ೈ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[7]
ಪಣ್ ಚುಮನ್ತ ಪಾಟಲ್ ಪರಿಚು ಪಟೈತ್ತರುಳುಮ್
ಪೆಣ್ ಚುಮನ್ತ ಪಾಕತ್ತನ಼್, ಪೆಮ್ಮಾನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್,
ವಿಣ್ ಚುಮನ್ತ ಕೀರ್ತ್ತಿ ವಿಯನ಼್ ಮಣ್ಟಲತ್ತು ಈಚನ಼್,
ಕಣ್ ಚುಮನ್ತ ನೆಱ್ಱಿಕ್ ಕಟವುಳ್, ಕಲಿ ಮತುರೈ
ಮಣ್ ಚುಮನ್ತ ಕೂಲಿ ಕೊಣ್ಟು, ಅಕ್ ಕೋವಾಲ್ ಮೊತ್ತುಣ್ಟು
ಪುಣ್ ಚುಮನ್ತ ಪೊನ಼್ ಮೇನ಼ಿ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[8]
ತುಣ್ಟಪ್ ಪಿಱೈಯಾನ಼್, ಮಱೈಯಾನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್,
ಕೊಣ್ಟ ಪುರಿನೂಲಾನ಼್, ಕೋಲ ಮಾ ಊರ್ತಿಯಾನ಼್,
ಕಣ್ಟಮ್ ಕರಿಯಾನ಼್, ಚೆಮ್ ಮೇನ಼ಿಯಾನ಼್, ವೆಳ್ ನೀಱ್ಱಾನ಼್,
ಅಣ್ಟಮ್ ಮುತಲ್ ಆಯಿನ಼ಾನ಼್, ಅನ್ತಮ್ ಇಲಾ ಆನ಼ನ್ತಮ್,
ಪಣ್ಟೈಪ್ ಪರಿಚೇ, ಪೞ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ಕು ಈನ್ತರುಳುಮ್;
ಅಣ್ಟಮ್ ವಿಯಪ್ಪು ಉಱುಮಾ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[9]
ವಿಣ್ ಆಳುಮ್ ತೇವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮೇಲ್ ಆಯ ವೇತಿಯನ಼ೈ,
ಮಣ್ ಆಳುಮ್ ಮನ಼್ನ಼ವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮಾಣ್ಪು ಆಕಿ ನಿನ಼್ಱಾನ಼ೈ,
ತಣ್ ಆರ್ ತಮಿೞ್ ಅಳಿಕ್ಕುಮ್ ತಣ್ ಪಾಣ್ಟಿ ನಾಟ್ಟಾನ಼ೈ,
ಪೆಣ್ ಆಳುಮ್ ಪಾಕನ಼ೈ, ಪೇಣು ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್
ಕಣ್ ಆರ್ ಕೞಲ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ನಾಯೇನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ
ಅಣ್ಣಾಮಲೈಯಾನ಼ೈ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[10]
ಚೆಪ್ಪು ಆರ್ ಮುಲೈ ಪಙ್ಕನ಼್, ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್,
ತಪ್ಪಾಮೇ ತಾಳ್ ಅಟೈನ್ತಾರ್ ನೆಞ್ಚು ಉರುಕ್ಕುಮ್ ತನ಼್ಮೈಯಿನ಼ಾನ಼್,
ಅಪ್ ಪಾಣ್ಟಿ ನಾಟ್ಟೈಚ್ ಚಿವಲೋಕಮ್ ಆಕ್ಕುವಿತ್ತ
ಅಪ್ಪು ಆರ್ ಚಟೈ ಅಪ್ಪನ಼್, ಆನ಼ನ್ತ ವಾರ್ ಕೞಲೇ
ಒಪ್ಪು ಆಕ ಒಪ್ಪುವಿತ್ತ ಉಳ್ಳತ್ತಾರ್ ಉಳ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್
ಅಪ್ಪಾಲೈಕ್ಕು ಅಪ್ಪಾಲೈ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[11]
ಮೈಪ್ಪೊಲಿಯುಮ್ ಕಣ್ಣಿ! ಕೇಳ್; ಮಾಲ್, ಅಯನ಼ೋಟು, ಇನ್ತಿರನ಼ುಮ್,
ಎಪ್ ಪಿಱವಿಯುಮ್ ತೇಟ, ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ತನ಼್ ಇನ಼್ ಅರುಳಾಲ್
ಇಪ್ ಪಿಱವಿ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು, ಇನ಼ಿಪ್ ಪಿಱವಾಮೇ ಕಾತ್ತು
ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರುಳ್ಕಣ್ ತೋಱ್ಱಮ್ ಆಯ್ ಮೆಯ್ಯೇ ನಿಲೈಪೇಱು ಆಯ್
ಎಪ್ಪೊರುಟ್ಕುಮ್ ತಾನ಼ೇ ಆಯ್ ಯಾವೈಕ್ಕುಮ್ ವೀಟು ಆಕುಮ್
ಅಪ್ಪೊರುಳ್ ಆಮ್ ನಮ್ ಚಿವನ಼ೈಪ್ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್ ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[12]
ಕೈಆರ್ ವಳೈ ಚಿಲಮ್ಪಕ್ ಕಾತುಆರ್ ಕುೞೈ ಆಟ
ಮೈಆರ್ ಕುೞಲ್ ಪುರೞತ್ ತೇನ಼್ ಪಾಯ ವಣ್ಟು ಒಲಿಪ್ಪಚ್
ಚೆಯ್ಯಾನ಼ೈ ವೆಣ್ ನೀಱು ಅಣಿನ್ತಾನ಼ೈಚ್ ಚೇರ್ನ್ತು ಅಱಿಯಾಕ್
ಕೈಯಾನ಼ೈ ಎಙ್ಕುಮ್ ಚೆಱಿನ್ತಾನ಼ೈ ಅನ಼್ಪರ್ಕ್ಕು
ಮೆಯ್ಯಾನ಼ೈ ಅಲ್ಲಾತಾರ್ಕ್ಕು ಅಲ್ಲಾತ ವೇತಿಯನ಼ೈ
ಐಯಾಱು ಅಮರ್ನ್ತಾನ಼ೈಪ್ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್ ಅಮ್ಮಾನ಼ೈ!

[13]
ಆನ಼ೈ ಆಯ್ಕ್ ಕೀಟಮ್ ಆಯ್ ಮಾನ಼ುಟರ್ ಆಯ್ತ್ ತೇವರ್ ಆಯ್
ಏನ಼ೈಪ್ ಪಿಱ ಆಯ್, ಪಿಱನ್ತು, ಇಱನ್ತು ಎಯ್ತ್ತೇನ಼ೈ
ಊನ಼ೈಯುಮ್ ನಿನ಼್ಱು ಉರುಕ್ಕಿ, ಎನ಼್ ವಿನ಼ೈಯೈ ಓಟ್ಟು ಉಕನ್ತು,
ತೇನ಼ೈಯುಮ್, ಪಾಲೈಯುಮ್, ಕನ಼್ನ಼ಲೈಯುಮ್ ಒತ್ತು, ಇನ಼ಿಯ
ಕೋನ಼್ ಅವನ಼್ ಪೋಲ್ ವನ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ, ತನ಼್ ತೊೞುಮ್ಪಿಲ್ ಕೊಣ್ಟರುಳುಮ್
ವಾನ಼ವನ಼್ ಪೂಮ್ ಕೞಲೇ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[14]
ಚನ್ತಿರನ಼ೈತ್ ತೇಯ್ತ್ತರುಳಿ, ತಕ್ಕನ಼್ ತನ಼್ ವೇಳ್ವಿಯಿನ಼ಿಲ್
ಇನ್ತಿರನ಼ೈತ್ ತೋಳ್ ನೆರಿತ್ತಿಟ್ಟು, ಎಚ್ಚನ಼್ ತಲೈ ಅರಿನ್ತು,
ಅನ್ತರಮೇ ಚೆಲ್ಲುಮ್ ಅಲರ್ ಕತಿರೋನ಼್ ಪಲ್ ತಕರ್ತ್ತು,
ಚಿನ್ತಿತ್ ತಿಚೈ ತಿಚೈಯೇ ತೇವರ್ಕಳೈ ಓಟ್ಟು ಉಕನ್ತ,
ಚೆಮ್ ತಾರ್ಪ್ ಪೊೞಿಲ್ ಪುಟೈ ಚೂೞ್ ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್
ಮನ್ತಾರ ಮಾಲೈಯೇ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[15]
ಊನ಼್ ಆಯ್, ಉಯಿರ್ ಆಯ್, ಉಣರ್ವು ಆಯ್, ಎನ಼್ನ಼ುಳ್ ಕಲನ್ತು,
ತೇನ಼್ ಆಯ್, ಅಮುತಮುಮ್ ಆಯ್, ತೀಮ್ ಕರುಮ್ಪಿನ಼್ ಕಟ್ಟಿಯುಮ್ ಆಯ್,
ವಾನ಼ೋರ್ ಅಱಿಯಾ ವೞಿ ಎಮಕ್ಕುತ್ ತನ್ತರುಳುಮ್,
ತೇನ಼್ ಆರ್ ಮಲರ್ಕ್ ಕೊನ಼್ಱೈಚ್ ಚೇವಕನ಼ಾರ್, ಚೀರ್ ಒಳಿ ಚೇರ್
ಆನ಼ಾ ಅಱಿವು ಆಯ್, ಅಳವು ಇಱನ್ತ ಪಲ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್
ಕೋನ಼್ ಆಕಿ ನಿನ಼್ಱವಾ ಕೂಱುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[16]
ಚೂಟುವೇನ಼್ ಪೂಮ್ ಕೊನ಼್ಱೈ; ಚೂಟಿಚ್ ಚಿವನ಼್ ತಿರಳ್ ತೋಳ್
ಕೂಟುವೇನ಼್; ಕೂಟಿ, ಮುಯಙ್ಕಿ, ಮಯಙ್ಕಿ ನಿನ಼್ಱು,
ಊಟುವೇನ಼್; ಚೆವ್ ವಾಯ್ಕ್ಕು ಉರುಕುವೇನ಼್; ಉಳ್ ಉರುಕಿತ್
ತೇಟುವೇನ಼್; ತೇಟಿ, ಚಿವನ಼್ ಕೞಲೇ ಚಿನ್ತಿಪ್ಪೇನ಼್;
ವಾಟುವೇನ಼್; ಪೇರ್ತ್ತುಮ್ ಮಲರ್ವೇನ಼್; ಅನ಼ಲ್ ಏನ್ತಿ
ಆಟುವಾನ಼್ ಚೇವಟಿಯೇ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[17]
ಕಿಳಿ ವನ್ತ ಇನ಼್ ಮೊೞಿಯಾಳ್ ಕೇೞ್ ಕಿಳರುಮ್ ಪಾತಿಯನ಼ೈ,
ವೆಳಿ ವನ್ತ ಮಾಲ್, ಅಯನ಼ುಮ್, ಕಾಣ್ಪು ಅರಿಯ ವಿತ್ತಕನ಼ೈ,
ತೆಳಿ ವನ್ತ ತೇಱಲೈ, ಚೀರ್ ಆರ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್
ಎಳಿವನ್ತು, ಇರುನ್ತು, ಇರಙ್ಕಿ, ಎಣ್ ಅರಿಯ ಇನ಼್ ಅರುಳಾಲ್
ಒಳಿ ವನ್ತು, ಎನ಼್ ಉಳ್ಳತ್ತಿನ಼್ ಉಳ್ಳೇ ಒಳಿ ತಿಕೞ,
ಅಳಿ ವನ್ತ ಅನ್ತಣನ಼ೈ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[18]
ಮುನ಼್ನ಼ಾನ಼ೈ, ಮೂವರ್ಕ್ಕುಮ್; ಮುಱ್ಱುಮ್ ಆಯ್, ಮುಱ್ಱುಕ್ಕುಮ್
ಪಿನ಼್ನ಼ಾನ಼ೈ; ಪಿಞ್ಞಕನ಼ೈ; ಪೇಣು ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿನ಼್
ಮನ಼್ನ಼ಾನ಼ೈ; ವಾನ಼ವನ಼ೈ; ಮಾತು ಇಯಲುಮ್ ಪಾತಿಯನ಼ೈ;
ತೆನ಼್ ಆನ಼ೈಕ್ಕಾವಾನ಼ೈ; ತೆನ಼್ ಪಾಣ್ಟಿ ನಾಟ್ಟಾನ಼ೈ;
ಎನ಼್ನ಼ಾನ಼ೈ, ಎನ಼್ ಅಪ್ಪನ಼್' ಎನ಼್ಪಾರ್ಕಟ್ಕು ಇನ಼್ ಅಮುತೈ
ಅನ಼್ನ಼ಾನ಼ೈ; ಅಮ್ಮಾನ಼ೈ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್: ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!

[19]
ಪೆಱ್ಱಿ ಪಿಱರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್,
ಕೊಱ್ಱಕ್ ಕುತಿರೈಯಿನ಼್ಮೇಲ್ ವನ್ತರುಳಿ, ತನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್
ಕುಱ್ಱಙ್ಕಳ್ ನೀಕ್ಕಿ, ಕುಣಮ್ ಕೊಣ್ಟು, ಕೋತಾಟ್ಟಿ,
ಚುಱ್ಱಿಯ ಚುಱ್ಱತ್ ತೊಟರ್ವು ಅಱುಪ್ಪಾನ಼್ ತೊಲ್ ಪುಕೞೇ
ಪಱ್ಱಿ, ಇಪ್ ಪಾಚತ್ತೈಪ್ ಪಱ್ಱು ಅಱ ನಾಮ್ ಪಱ್ಱುವಾನ಼್,
ಪಱ್ಱಿಯ ಪೇರ್ ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಪಾಟುತುಮ್ ಕಾಣ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ಾಯ್!
ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್. ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ!

[20]

Back to Top
09 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಪ್ಪೊಱ್ ಚುಣ್ಣಮ್ - ಮುತ್ತುನಲ್ ತಾಮಮ್ಪೂ   (ತಿರುಏಕಮ್ಪಮ್ (ಕಾಞ್ಚಿ) )

ಮುತ್ತು ನಲ್ ತಾಮಮ್, ಪೂ ಮಾಲೈ, ತೂಕ್ಕಿ, ಮುಳೈಕ್ಕುಟಮ್, ತೂಪಮ್, ನಲ್ ತೀಪಮ್,ವೈಮ್ಮಿನ಼್!
ಚತ್ತಿಯುಮ್, ಚೋಮಿಯುಮ್, ಪಾರ್ ಮಕಳುಮ್, ನಾ ಮಕಳೋಟು ಪಲ್ಲಾಣ್ಟು ಇಚೈಮಿನ಼್!
ಚಿತ್ತಿಯುಮ್, ಕೌರಿಯುಮ್, ಪಾರ್ಪ್ಪತಿಯುಮ್, ಕಙ್ಕೈಯುಮ್, ವನ್ತು, ಕವರಿ ಕೊಳ್ಮಿನ಼್!
ಅತ್ತನ಼್, ಐಯಾಱನ಼್, ಅಮ್ಮಾನ಼ೈಪ್ ಪಾಟಿ, ಆಟ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[1]
ಪೂ ಇಯಲ್ ವಾರ್ ಚಟೈ ಎಮ್ಪಿರಾಱ್ಕು, ಪೊನ಼್ ತಿರುಚ್ ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿಕ್ಕವೇಣ್ಟುಮ್,
ಮಾವಿನ಼್ ವಟು ವಕಿರ್ ಅನ಼್ನ಼ ಕಣ್ಣೀರ್! ವಮ್ಮಿನ಼್ಕಳ್, ವನ್ತು, ಉಟನ಼್ ಪಾಟುಮಿನ಼್ಕಳ್;
ಕೂವುಮಿನ಼್, ತೊಣ್ಟರ್ ಪುಱಮ್ ನಿಲಾಮೇ; ಕುನ಼ಿಮಿನ಼್, ತೊೞುಮಿನ಼್; ಎಮ್ ಕೋನ಼್, ಎಮ್ ಕೂತ್ತನ಼್,
ತೇವಿಯುಮ್ ತಾನ಼ುಮ್ ವನ್ತು, ಎಮ್ಮೈ ಆಳ, ಚೆಮ್ ಪೊನ಼್ ಚೆಯ್ ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[2]
ಚುನ್ತರ ನೀಱು ಅಣಿನ್ತು, ಮೆೞುಕಿ, ತೂಯ ಪೊನ಼್ ಚಿನ್ತಿ, ನಿತಿ ಪರಪ್ಪಿ,
ಇನ್ತಿರನ಼್ ಕಱ್ಪಕಮ್ ನಾಟ್ಟಿ, ಎಙ್ಕುಮ್ ಎೞಿಲ್ ಚುಟರ್ ವೈತ್ತು, ಕೊಟಿ ಎಟುಮಿನ಼್;
ಅನ್ತರರ್ ಕೋನ಼್, ಅಯನ಼್ ತನ಼್ ಪೆರುಮಾನ಼್, ಆೞಿಯಾನ಼್ ನಾತನ಼್, ನಲ್ ವೇಲನ಼್ ತಾತೈ,
ಎಮ್ ತರಮ್ ಆಳ್ ಉಮೈಯಾಳ್ ಕೊೞುನಱ್ಕು, ಏಯ್ನ್ತ ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!
[3]
ಕಾಚು ಅಣಿಮಿನ಼್ಕಳ್, ಉಲಕ್ಕೈ ಎಲ್ಲಾಮ್; ಕಾಮ್ಪು ಅಣಿಮಿನ಼್ಕಳ್, ಕಱೈ ಉರಲೈ;
ನೇಚಮ್ ಉಟೈಯ ಅಟಿಯವರ್ಕಳ್ ನಿನ಼್ಱು ನಿಲಾವುಕ' ಎನ಼್ಱು ವಾೞ್ತ್ತಿ,
ತೇಚಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಪುಕೞ್ನ್ತು ಆಟುಮ್ ಕಚ್ಚಿತ್ ತಿರು ಏಕಮ್ಪನ಼್ ಚೆಮ್ ಪೊನ಼್ ಕೋಯಿಲ್ ಪಾಟಿ,
ಪಾಚ ವಿನ಼ೈಯೈಪ್ ಪಱಿತ್ತು ನಿನ಼್ಱು, ಪಾಟಿ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[4]
ಅಱುಕು ಎಟುಪ್ಪಾರ್ ಅಯನ಼ುಮ್, ಅರಿಯುಮ್; ಅನ಼್ಱಿ, ಮಱ್ಱು ಇನ್ತಿರನ಼ೋಟು, ಅಮರರ್,
ನಱುಮುಱು ತೇವರ್ ಕಣಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್, ನಮ್ಮಿಲ್ ಪಿನ಼್ಪು ಅಲ್ಲತು, ಎಟುಕ್ಕ ಒಟ್ಟೋಮ್;
ಚೆಱಿವು ಉಟೈ ಮುಮ್ ಮತಿಲ್ ಎಯ್ತ ವಿಲ್ಲಿ, ತಿರು ಏಕಮ್ಪನ಼್, ಚೆಮ್ ಪೊನ಼್ ಕೋಯಿಲ್ ಪಾಟಿ,
ಮುಱುವಲ್ ಚೆವ್ ವಾಯಿನ಼ೀರ್! ಮುಕ್ ಕಣ್ ಅಪ್ಪಱ್ಕು, ಆಟ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[5]
ಉಲಕ್ಕೈ ಪಲ ಓಚ್ಚುವಾರ್ ಪೆರಿಯೋರ್, ಉಲಕಮ್ ಎಲಾಮ್ ಉರಲ್ ಪೋತಾತು ಎನ಼್ಱೇ;
ಕಲಕ್ಕ ಅಟಿಯವರ್ ವನ್ತು ನಿನ಼್ಱಾರ್, ಕಾಣ ಉಲಕಙ್ಕಳ್ ಪೋತಾತು ಎನ಼್ಱೇ;
ನಲಕ್ಕ, ಅಟಿಯೋಮೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು ನಾಳ್ ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಙ್ಕಳ್ ಚೂಟತ್ ತನ್ತ
ಮಲೈಕ್ಕು ಮರುಕನ಼ೈಪ್ ಪಾಟಿಪ್ ಪಾಟಿ, ಮಕಿೞ್ನ್ತು, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[6]
ಚೂಟಕಮ್, ತೋಳ್ ವಳೈ, ಆರ್ಪ್ಪ ಆರ್ಪ್ಪ, ತೊಣ್ಟರ್ ಕುೞಾಮ್ ಎೞುನ್ತು ಆರ್ಪ್ಪ ಆರ್ಪ್ಪ,
ನಾಟವರ್ ನಮ್ ತಮ್ಮೈ ಆರ್ಪ್ಪ ಆರ್ಪ್ಪ, ನಾಮುಮ್ ಅವರ್ ತಮ್ಮೈ ಆರ್ಪ್ಪ ಆರ್ಪ್ಪ,
ಪಾಟಕಮ್ ಮೆಲ್ ಅಟಿ ಆರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮಙ್ಕೈ ಪಙ್ಕಿನ಼ನ಼್, ಎಙ್ಕಳ್ ಪರಾ ಪರನ಼ುಕ್ಕು,
ಆಟಕ ಮಾ ಮಲೈ ಅನ಼್ನ಼ ಕೋವುಕ್ಕು, ಆಟ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[7]
ವಾಳ್ ತಟಮ್ ಕಣ್ ಮಟ ಮಙ್ಕೈ ನಲ್ಲೀರ್! ವರಿ ವಳೈ ಆರ್ಪ್ಪ, ವಣ್ ಕೊಙ್ಕೈ ಪೊಙ್ಕ,
ತೋಳ್ ತಿರುಮುಣ್ಟಮ್ ತುತೈನ್ತು ಇಲಙ್ಕ, ಚೋತ್ತಮ್, ಪಿರಾನ಼್!' ಎನ಼್ಱು ಚೊಲ್ಲಿಚ್ ಚೊಲ್ಲಿ,
ನಾಳ್ ಕೊಣ್ಟ ನಾಳ್ ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ನಾಯಿನ಼್ ಕಟೈಪ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮೈ, ಇಮ್ಮೈ
ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ವಣ್ಣಙ್ಕಳ್ ಪಾಟಿಪ್ ಪಾಟಿ, ಆಟ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[8]
ವೈಯಕಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಉರಲ್ ಅತು ಆಕ, ಮಾ ಮೇರು ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಉಲಕ್ಕೈ ನಾಟ್ಟಿ,
ಮೆಯ್ ಎನ಼ುಮ್ ಮಞ್ಚಳ್ ನಿಱೈಯ ಅಟ್ಟಿ, ಮೇತಕು ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್,
ಚೆಯ್ಯ ತಿರುವಟಿ ಪಾಟಿಪ್ ಪಾಟಿ, ಚೆಮ್ ಪೊನ಼್ ಉಲಕ್ಕೈ ವಲಕ್ ಕೈ ಪಱ್ಱಿ,
ಐಯನ಼್, ಅಣಿ ತಿಲ್ಲೈವಾಣನ಼ುಕ್ಕೇ, ಆಟ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[9]
ಮುತ್ತು ಅಣಿ ಕೊಙ್ಕೈಕಳ್ ಆಟ ಆಟ, ಮೊಯ್ ಕುೞಲ್ ವಣ್ಟು ಇನ಼ಮ್ ಆಟ ಆಟ,
ಚಿತ್ತಮ್ ಚಿವನ಼ೊಟುಮ್ ಆಟ ಆಟ, ಚೆಮ್ ಕಯಲ್ ಕಣ್ ಪನ಼ಿ ಆಟ ಆಟ,
ಪಿತ್ತು ಎಮ್ಪಿರಾನ಼ೊಟುಮ್ ಆಟ ಆಟ, ಪಿಱವಿ ಪಿಱರೊಟುಮ್ ಆಟ ಆಟ,
ಅತ್ತನ಼್ ಕರುಣೈಯೊಟು ಆಟ ಆಟ, ಆಟ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[10]
ಮಾಟು, ನಕೈ ವಾಳ್ ನಿಲಾ ಎಱಿಪ್ಪ, ವಾಯ್ ತಿಱನ್ತು ಅಮ್ ಪವಳಮ್ ತುಟಿಪ್ಪ,
ಪಾಟುಮಿನ಼್, ನಮ್ ತಮ್ಮೈ ಆಣ್ಟ ಆಱುಮ್, ಪಣಿ ಕೊಣ್ಟ ವಣ್ಣಮುಮ್; ಪಾಟಿಪ್ ಪಾಟಿತ್
ತೇಟುಮಿನ಼್, ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼ೈ; ತೇಟಿ, ಚಿತ್ತಮ್ ಕಳಿಪ್ಪ, ತಿಕೈತ್ತು, ತೇಱಿ,
ಆಟುಮಿನ಼್; ಅಮ್ಪಲತ್ತು ಆಟಿನ಼ಾನ಼ುಕ್ಕು, ಆಟ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[11]
ಮೈ ಅಮರ್ ಕಣ್ಟನ಼ೈ, ವಾನ಼ ನಾಟರ್ ಮರುನ್ತಿನ಼ೈ, ಮಾಣಿಕ್ಕಕ್ ಕೂತ್ತನ಼್ ತನ಼್ನ಼ೈ,
ಐಯನ಼ೈ, ಐಯರ್ ಪಿರಾನ಼ೈ, ನಮ್ಮೈ ಅಕಪ್ಪಟುತ್ತು ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು ಅರುಮೈ ಕಾಟ್ಟುಮ್
ಪೊಯ್ಯರ್ ತಮ್ ಪೊಯ್ಯಿನ಼ೈ, ಮೆಯ್ಯರ್ ಮೆಯ್ಯೈ; ಪೋತು ಅರಿಕ್ ಕಣ್ ಇಣೈ, ಪೊನ಼್ ತೊಟಿತ್ ತೋಳ್,
ಪೈ ಅರವು ಅಲ್ಕುಲ್, ಮಟನ್ತೈ ನಲ್ಲೀರ್! ಪಾಟಿ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[12]
ಮಿನ಼್ ಇಟೈ, ಚೆಮ್ ತುವರ್ ವಾಯ್, ಕರುಮ್ ಕಣ್, ವೆಳ್ ನಕೈ, ಪಣ್ ಅಮರ್ ಮೆನ಼್ ಮೊೞಿಯೀರ್!
ಎನ಼್ನ಼ುಟೈ ಆರ್ ಅಮುತು, ಎಙ್ಕಳ್ ಅಪ್ಪನ಼್, ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್, ಇಮವಾನ಼್ ಮಕಟ್ಕುತ್
ತನ಼್ನ಼ುಟೈಕ್ ಕೇಳ್ವನ಼್, ಮಕನ಼್, ತಕಪ್ಪನ಼್, ತಮೈಯನ಼್, ಎಮ್ ಐಯನ಼ ತಾಳ್ಕಳ್ ಪಾಟಿ,
ಪೊನ಼್ನ಼ುಟೈಪ್ ಪೂಣ್ ಮುಲೈ ಮಙ್ಕೈ ನಲ್ಲೀರ್! ಪೊನ಼್ ತಿರುಚ್ ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[13]
ಚಙ್ಕಮ್ ಅರಱ್ಱ, ಚಿಲಮ್ಪು ಒಲಿಪ್ಪ, ತಾೞ್ ಕುೞಲ್ ಚೂೞ್ತರುಮ್ ಮಾಲೈ ಆಟ,
ಚೆಮ್ ಕನ಼ಿ ವಾಯ್ ಇತೞುಮ್ ತುಟಿಪ್ಪ, ಚೇಯಿೞೈಯೀರ್! ಚಿವಲೋಕಮ್ ಪಾಟಿ,
ಕಙ್ಕೈ ಇರೈಪ್ಪ ಅರಾ ಇರೈಕ್ಕುಮ್ ಕಱ್ಱೈಚ್ ಚಟೈ ಮುಟಿಯಾನ಼್ ಕೞಱ್ಕೇ,
ಪೊಙ್ಕಿಯ ಕಾತಲಿನ಼್ ಕೊಙ್ಕೈ ಪೊಙ್ಕ, ಪೊನ಼್ ತಿರುಚ್ ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[14]
ಞಾನ಼ಕ್ ಕರುಮ್ಪಿನ಼್ ತೆಳಿಯೈ, ಪಾಕೈ, ನಾಟಱ್ಕು ಅರಿಯ ನಲತ್ತೈ, ನನ್ತಾತ್
ತೇನ಼ೈ, ಪೞಚ್ ಚುವೈ ಆಯಿನ಼ಾನ಼ೈ, ಚಿತ್ತಮ್ ಪುಕುನ್ತು ತಿತ್ತಿಕ್ಕ ವಲ್ಲ
ಕೋನ಼ೈ, ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತು, ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ಕೂತ್ತನ಼ೈ; ನಾತ್ ತೞುಮ್ಪು ಏಱ ವಾೞ್ತ್ತಿ,
ಪಾನ಼ಲ್ ತಟಮ್ ಕಣ್ ಮಟನ್ತೈ ನಲ್ಲೀರ್! ಪಾಟಿ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[15]
ಆವಕೈ, ನಾಮುಮ್ ವನ್ತು, ಅನ಼್ಪರ್ ತಮ್ಮೋಟು ಆಟ್ಚೆಯುಮ್ ವಣ್ಣಙ್ಕಳ್ ಪಾಟಿ, ವಿಣ್ಮೇಲ್
ತೇವರ್ ಕನ಼ಾವಿಲುಮ್ ಕಣ್ಟು ಅಱಿಯಾಚ್ ಚೆಮ್ ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಙ್ಕಳ್ ಕಾಟ್ಟುಮ್ ಚೆಲ್ವಚ್
ಚೇ ವಲನ಼್ ಏನ್ತಿಯ ವೆಲ್ ಕೊಟಿಯಾನ಼್, ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼್, ಪುರಮ್ ಚೆಱ್ಱ ಕೊಱ್ಱಚ್
ಚೇವಕನ಼್, ನಾಮಙ್ಕಳ್ ಪಾಟಿಪ್ ಪಾಟಿ, ಚೆಮ್ ಪೊನ಼್ ಚೆಯ್ ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[16]
ತೇನ಼್ ಅಕಮ್ ಮಾ ಮಲರ್ಕ್ ಕೊನ಼್ಱೈ ಪಾಟಿ, ಚಿವಪುರಮ್ ಪಾಟಿ, ತಿರುಚ್ ಚಟೈಮೇಲ್
ವಾನ಼್ ಅಕಮ್ ಮಾ ಮತಿಪ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಪಾಟಿ, ಮಾಲ್ ವಿಟೈ ಪಾಟಿ, ವಲಕ್ ಕೈ ಏನ್ತುಮ್
ಊನ಼್ ಅಕಮ್ ಮಾ ಮೞು, ಚೂಲಮ್, ಪಾಟಿ, ಉಮ್ಪರುಮ್ ಇಮ್ಪರುಮ್ ಉಯ್ಯ, ಅನ಼್ಱು,
ಪೋನ಼ಕಮ್ ಆಕ, ನಞ್ಚು ಉಣ್ಟಲ್ ಪಾಟಿ, ಪೊನ಼್ ತಿರುಚ್ ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[17]
ಅಯನ಼್ ತಲೈ ಕೊಣ್ಟು ಚೆಣ್ಟು ಆಟಲ್ ಪಾಟಿ, ಅರುಕ್ಕನ಼್ ಎಯಿಱು ಪಱಿತ್ತಲ್ ಪಾಟಿ,
ಕಯಮ್ ತನ಼ೈಕ್ ಕೊನ಼್ಱು, ಉರಿ ಪೋರ್ತ್ತಲ್ ಪಾಟಿ, ಕಾಲನ಼ೈಕ್ ಕಾಲಾಲ್ ಉತೈತ್ತಲ್ ಪಾಟಿ,
ಇಯೈನ್ತನ಼ ಮುಪ್ಪುರಮ್ ಎಯ್ತಲ್ ಪಾಟಿ, ಏೞೈ ಅಟಿಯೋಮೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ
ನಯಮ್ ತನ಼ೈಪ್ ಪಾಟಿನಿನ಼್ಱು, ಆಟಿ ಆಟಿ, ನಾತಱ್ಕು, ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[18]
ವಟ್ಟ ಮಲರ್ಕ್ ಕೊನ಼್ಱೈ ಮಾಲೈ ಪಾಟಿ, ಮತ್ತಮುಮ್ ಪಾಟಿ, ಮತಿಯುಮ್ ಪಾಟಿ,
ಚಿಟ್ಟರ್ಕಳ್ ವಾೞುಮ್ ತೆನ಼್ ತಿಲ್ಲೈ ಪಾಟಿ, ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲತ್ತು ಎಙ್ಕಳ್ ಚೆಲ್ವಮ್ ಪಾಟಿ,
ಕಟ್ಟಿಯ ಮಾಚುಣಕ್ ಕಚ್ಚೈ ಪಾಟಿ, ಕಙ್ಕಣಮ್ ಪಾಟಿ, ಕವಿತ್ತ ಕೈಮ್ಮೇಲ್
ಇಟ್ಟುನಿನ಼್ಱು ಆಟುಮ್ ಅರವಮ್ ಪಾಟಿ, ಈಚಱ್ಕು, ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!

[19]
ವೇತಮುಮ್, ವೇಳ್ವಿಯುಮ್, ಆಯಿನ಼ಾರ್ಕ್ಕು; ಮೆಯ್ಮ್ಮೈಯುಮ್, ಪೊಯ್ಮ್ಮೈಯುಮ್, ಆಯಿನ಼ಾರ್ಕ್ಕು;
ಚೋತಿಯುಮ್ ಆಯ್, ಇರುಳ್ ಆಯಿನ಼ಾರ್ಕ್ಕು; ತುನ಼್ಪಮುಮ್ ಆಯ್, ಇನ಼್ಪಮ್ ಆಯಿನ಼ಾರ್ಕ್ಕು;
ಪಾತಿಯುಮ್ ಆಯ್, ಮುಱ್ಱುಮ್ ಆಯಿನ಼ಾರ್ಕ್ಕು; ಪನ್ತಮುಮ್ ಆಯ್, ವೀಟುಮ್ ಆಯಿನ಼ಾರುಕ್ಕು;
ಆತಿಯುಮ್, ಅನ್ತಮುಮ್, ಆಯಿನ಼ಾರುಕ್ಕು; ಆಟ, ಪೊಱ್ಚುಣ್ಣಮ್ ಇಟಿತ್ತುಮ್, ನಾಮೇ!
ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್. ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ!

[20]

Back to Top
10 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಕ್ಕೋತ್ತುಮ್ಪಿ - ಪೂವೇಱು ಕೋನ಼ುಮ್   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಪೂ ಏಱು ಕೋನ಼ುಮ್, ಪುರನ್ತರನ಼ುಮ್, ಪೊಱ್ಪು ಅಮೈನ್ತ
ನಾ ಏಱು ಚೆಲ್ವಿಯುಮ್, ನಾರಣನ಼ುಮ್, ನಾನ಼್ಮಱೈಯುಮ್,
ಮಾ ಏಱು ಚೋತಿಯುಮ್, ವಾನ಼ವರುಮ್, ತಾಮ್ ಅಱಿಯಾಚ್
ಚೇ ಏಱು ಚೇವಟಿಕ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[1]
ನಾನ಼್ ಆರ್? ಎನ಼್ ಉಳ್ಳಮ್ ಆರ್? ಞಾನ಼ಙ್ಕಳ್ ಆರ್? ಎನ಼್ನ಼ೈ ಯಾರ್ ಅಱಿವಾರ್
ವಾನ಼ೋರ್ ಪಿರಾನ಼್ ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟಿಲನ಼ೇಲ್? ಮತಿ ಮಯಙ್ಕಿ
ಊನ಼್ ಆರ್ ಉಟೈ ತಲೈಯಿಲ್ ಉಣ್ ಪಲಿ ತೇರ್ ಅಮ್ಪಲವನ಼್
ತೇನ಼್ ಆರ್ ಕಮಲಮೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[2]
ತಿನ಼ೈತ್ತನ಼ೈ ಉಳ್ಳತು ಓರ್ ಪೂವಿನ಼ಿಲ್ ತೇನ಼್ ಉಣ್ಣಾತೇ,
ನಿನ಼ೈತ್ತೊಱುಮ್, ಕಾಣ್ತೊಱುಮ್, ಪೇಚುಮ್ತೊಱುಮ್, ಎಪ್ಪೋತುಮ್,
ಅನ಼ೈತ್ತು ಎಲುಮ್ಪು ಉಳ್ ನೆಕ, ಆನ಼ನ್ತತ್ ತೇನ಼್ ಚೊರಿಯುಮ್
ಕುನ಼ಿಪ್ಪು ಉಟೈಯಾನ಼ುಕ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[3]
ಕಣ್ಣಪ್ಪನ಼್ ಒಪ್ಪತು ಓರ್ ಅನ಼್ಪು ಇನ಼್ಮೈ ಕಣ್ಟಪಿನ಼್,
ಎನ಼್ ಅಪ್ಪನ಼್, ಎನ಼್ ಒಪ್ಪು ಇಲ್ ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟರುಳಿ,
ವಣ್ಣಪ್ ಪಣಿತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ವಾ' ಎನ಼್ಱ ವಾನ಼್ ಕರುಣೈಚ್
ಚುಣ್ಣಪ್ ಪೊನ಼್ ನೀಱ್ಱಱ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[4]
ಅತ್ ತೇವರ್ ತೇವರ್; ಅವರ್ ತೇವರ್;' ಎನ಼್ಱು, ಇಙ್ಙನ಼್,
ಪೊಯ್ತ್ ತೇವು ಪೇಚಿ, ಪುಲಮ್ಪುಕಿನ಼್ಱ ಪೂತಲತ್ತೇ,
ಪತ್ತು ಏತುಮ್ ಇಲ್ಲಾತು, ಎನ಼್ ಪಱ್ಱು ಅಱ, ನಾನ಼್ ಪಱ್ಱಿನಿನ಼್ಱ
ಮೆಯ್ತ್ ತೇವರ್ ತೇವಱ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[5]
ವೈತ್ತ ನಿತಿ, ಪೆಣ್ಟಿರ್, ಮಕ್ಕಳ್, ಕುಲಮ್, ಕಲ್ವಿ, ಎನ಼್ನ಼ುಮ್
ಪಿತ್ತ ಉಲಕಿಲ್, ಪಿಱಪ್ಪೋಟು ಇಱಪ್ಪು, ಎನ಼್ನ಼ುಮ್
ಚಿತ್ತ ವಿಕಾರಕ್ ಕಲಕ್ಕಮ್ ತೆಳಿವಿತ್ತ
ವಿತ್ತಕತ್ ತೇವಱ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[6]
ಚಟ್ಟೋ ನಿನ಼ೈಕ್ಕ, ಮನ಼ತ್ತು ಅಮುತು ಆಮ್ ಚಙ್ಕರನ಼ೈ,
ಕೆಟ್ಟೇನ಼್, ಮಱಪ್ಪೇನ಼ೋ? ಕೇಟುಪಟಾತ್ ತಿರುವಟಿಯೈ
ಒಟ್ಟಾತ ಪಾವಿತ್ ತೊೞುಮ್ಪರೈ ನಾಮ್ ಉರು ಅಱಿಯೋಮ್;
ಚಿಟ್ಟಾಯ ಚಿಟ್ಟಱ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[7]
ಒನ಼್ಱು ಆಯ್, ಮುಳೈತ್ತು, ಎೞುನ್ತು, ಎತ್ತನ಼ೈಯೋ ಕವಟು ವಿಟ್ಟು,
ನನ಼್ಱು ಆಕ ವೈತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ನಾಯ್ ಚಿವಿಕೈ ಏಱ್ಱುವಿತ್ತ
ಎನ಼್ ತಾತೈ; ತಾತೈಕ್ಕುಮ್, ಎಮ್ ಅನ಼ೈಕ್ಕುಮ್, ತಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್!
ಕುನ಼್ಱಾತ ಚೆಲ್ವಱ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[8]
ಕರಣಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಕಟನ್ತುನಿನ಼್ಱ ಕಱೈ ಮಿಟಱ್ಱನ಼್
ಚರಣಙ್ಕಳೇ ಚೆನ಼್ಱು ಚಾರ್ತಲುಮೇ, ತಾನ಼್ ಎನ಼ಕ್ಕು
ಮರಣಮ್, ಪಿಱಪ್ಪು, ಎನ಼್ಱು, ಇವೈ ಇರಣ್ಟಿನ಼್ ಮಯಕ್ಕು ಅಱುತ್ತ
ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲುಕ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[9]
ನೋಯ್ ಉಱ್ಱು, ಮೂತ್ತು, ನಾನ಼್ ನುನ್ತು ಕನ಼್ಱಾಯ್ ಇಙ್ಕು ಇರುನ್ತು,
ನಾಯ್ ಉಱ್ಱ ಚೆಲ್ವಮ್ ನಯನ್ತು ಅಱಿಯಾವಣ್ಣಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್,
ತಾಯ್ ಉಱ್ಱು ವನ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ತನ಼್ ಕರುಣೈತ್
ತೇಯ್ ಉಱ್ಱ ಚೆಲ್ವಱ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[10]
ವಲ್ ನೆಞ್ಚಕ್ ಕಳ್ವನ಼್, ಮನ಼ ವಲಿಯನ಼್,' ಎನ಼್ನ಼ಾತೇ,
ಕಲ್ ನೆಞ್ಚು ಉರುಕ್ಕಿ, ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ,
ಅನ಼್ನ಼ಮ್ ತಿಳೈಕ್ಕುಮ್ ಅಣಿ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲವನ಼್
ಪೊನ಼್ ಅಮ್ ಕೞಲುಕ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[11]
ನಾಯೇನ಼ೈತ್ ತನ಼್ ಅಟಿಕಳ್ ಪಾಟುವಿತ್ತ ನಾಯಕನ಼ೈ,
ಪೇಯೇನ಼ತು ಉಳ್ಳಪ್ ಪಿೞೈ ಪೊಱುಕ್ಕುಮ್ ಪೆರುಮೈಯನ಼ೈ,
ಚೀ ಏತುಮ್ ಇಲ್ಲಾತು ಎನ಼್ ಚೆಯ್ ಪಣಿಕಳ್ ಕೊಣ್ಟರುಳುಮ್
ತಾಯ್ ಆನ಼ ಈಚಱ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[12]
ನಾನ಼್ ತನ಼ಕ್ಕು ಅನ಼್ಪು ಇನ಼್ಮೈ, ನಾನ಼ುಮ್, ತಾನ಼ುಮ್, ಅಱಿವೋಮ್;
ತಾನ಼್ ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟತು ಎಲ್ಲಾರುಮ್ ತಾಮ್ ಅಱಿವಾರ್;
ಆನ಼ ಕರುಣೈಯುಮ್ ಅಙ್ಕು ಉಱ್ಱೇ ತಾನ಼್; ಅವನ಼ೇ
ಕೋನ಼್ ಎನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕೂಟ ಕುಳಿರ್ನ್ತು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[13]
ಕರು ಆಯ್, ಉಲಕಿನ಼ುಕ್ಕು ಅಪ್ಪುಱಮ್ ಆಯ್, ಇಪ್ ಪುಱತ್ತೇ
ಮರು ಆರ್ ಮಲರ್ಕ್ ಕುೞಲ್ ಮಾತಿನ಼ೊಟುಮ್ ವನ್ತರುಳಿ,
ಅರು ಆಯ್, ಮಱೈ ಪಯಿಲ್ ಅನ್ತಣನ಼್ ಆಯ್, ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ
ತಿರು ಆನ಼ ತೇವಱ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[14]
ನಾನ಼ುಮ್, ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈಯುಮ್, ನಾಯಕನ಼ುಕ್ಕು ಎವ್ ಇಟತ್ತೋಮ್
ತಾನ಼ುಮ್, ತನ಼್ ತೈಯಲುಮ್, ತಾೞ್ ಚಟೈಯೋನ಼್ ಆಣ್ಟಿಲನ಼ೇಲ್?
ವಾನ಼ುಮ್, ತಿಚೈಕಳುಮ್, ಮಾ ಕಟಲುಮ್, ಆಯ ಪಿರಾನ಼್
ತೇನ಼್ ಉನ್ತು ಚೇವಟಿಕ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[15]
ಉಳ್ಳಪ್ಪಟಾತ ತಿರುಉರುವೈ ಉಳ್ಳುತಲುಮ್,
ಕಳ್ಳಪ್ಪಟಾತ ಕಳಿವನ್ತ ವಾನ಼್ ಕರುಣೈ
ವೆಳ್ಳಪ್ ಪಿರಾನ಼್, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ೈ ವೇಱೇ ಆಟ್
ಕೊಳ್ ಅಪ್ ಪಿರಾನ಼ುಕ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[16]
ಪೊಯ್ ಆಯ ಚೆಲ್ವತ್ತೇ ಪುಕ್ಕು, ಅೞುನ್ತಿ, ನಾಳ್ತೋಱುಮ್
ಮೆಯ್ಯಾಕ್ ಕರುತಿಕ್ ಕಿಟನ್ತೇನ಼ೈ, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ
ಐಯಾ! ಎನ಼್ ಆರ್ ಉಯಿರೇ! ಅಮ್ಪಲವಾ! ಎನ಼್ಱು, ಅವನ಼್ ತನ಼್
ಚೆಯ್ ಆರ್ ಮಲರ್ ಅಟಿಕ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[17]
ತೋಲುಮ್, ತುಕಿಲುಮ್; ಕುೞೈಯುಮ್, ಚುರುಳ್ ತೋಟುಮ್;
ಪಾಲ್ ವೆಳ್ಳೈ ನೀಱುಮ್, ಪಚುಮ್ ಚಾನ್ತುಮ್; ಪೈಙ್ ಕಿಳಿಯುಮ್,
ಚೂಲಮುಮ್; ತೊಕ್ಕ ವಳೈಯುಮ್; ಉಟೈತ್ ತೊನ಼್ಮೈಕ್
ಕೋಲಮೇ ನೋಕ್ಕಿ ಕುಳಿರ್ನ್ತು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[18]
ಕಳ್ವನ಼್, ಕಟಿಯನ಼್, ಕಲತಿ, ಇವನ಼್' ಎನ಼್ನ಼ಾತೇ,
ವಳ್ಳಲ್, ವರವರ ವನ್ತು ಒೞಿನ್ತಾನ಼್ ಎನ಼್ ಮನ಼ತ್ತೇ;
ಉಳ್ಳತ್ತು ಉಱು ತುಯರ್, ಒನ಼್ಱು ಒೞಿಯಾವಣ್ಣಮ್, ಎಲ್ಲಾಮ್
ತೆಳ್ಳುಮ್ ಕೞಲುಕ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[19]
ಪೂ ಮೇಲ್ ಅಯನ಼ೋಟು ಮಾಲುಮ್ ಪುಕಲ್ ಅರಿತು ಎನ಼್ಱು
ಏಮಾಱಿ ನಿಱ್ಕ, ಅಟಿಯೇನ಼್ ಇಱುಮಾಕ್ಕ,
ನಾಯ್ ಮೇಲ್ ತವಿಚು ಇಟ್ಟು, ನನ಼್ಱಾಪ್ ಪೊರುಟ್ಪಟುತ್ತ
ತೀ ಮೇನ಼ಿಯಾನ಼ುಕ್ಕೇ ಚೆನ಼್ಱು ಊತಾಯ್; ಕೋತ್ತುಮ್ಪೀ!

[20]

Back to Top
11 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುತ್ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ - ತಿರುಮಾಲುಮ್ ಪನ಼್ಱಿಯಾಯ್ಚ್   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ತಿರುಮಾಲುಮ್ ಪನ಼್ಱಿಯಾಯ್ಚ್ ಚೆನ಼್ಱು ಉಣರಾತ್ ತಿರುವಟಿಯೈ,
ಉರು ನಾಮ್ ಅಱಿಯ, ಓರ್ ಅನ್ತಣನ಼್ ಆಯ್, ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾನ಼್;
ಒರು ನಾಮಮ್, ಓರ್ ಉರುವಮ್, ಒನ಼್ಱುಮ್ ಇಲ್ಲಾಱ್ಕು, ಆಯಿರಮ್
ತಿರುನಾಮಮ್ ಪಾಟಿ, ನಾಮ್ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[1]
ತಿರು ಆರ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇಯ ಪಿರಾನ಼್ ಎನ಼್ ಪಿಱವಿಕ್
ಕರು ವೇರ್ ಅಱುತ್ತಪಿನ಼್, ಯಾವರೈಯುಮ್ ಕಣ್ಟತು ಇಲ್ಲೈ;
ಅರು ಆಯ್, ಉರುವಮುಮ್ ಆಯ ಪಿರಾನ಼್, ಅವನ಼್ ಮರುವುಮ್
ತಿರುವಾರೂರ್ ಪಾಟಿ, ನಾಮ್ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[2]
ಅರಿಕ್ಕುಮ್, ಪಿರಮಱ್ಕುಮ್, ಅಲ್ಲಾತ ತೇವರ್ಕಟ್ಕುಮ್,
ತೆರಿಕ್ಕುಮ್ ಪಟಿತ್ತು ಅನ಼್ಱಿ ನಿನ಼್ಱ ಚಿವಮ್, ವನ್ತು, ನಮ್ಮೈ
ಉರುಕ್ಕುಮ್, ಪಣಿ ಕೊಳ್ಳುಮ್, ಎನ಼್ಪತು ಕೇಟ್ಟು, ಉಲಕಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್
ಚಿರಿಕ್ಕುಮ್ ತಿಱಮ್ ಪಾಟಿ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[3]
ಅವಮ್ ಆಯ ತೇವರ್ ಅವ ಕತಿಯಿಲ್ ಅೞುನ್ತಾಮೇ
ಪವ ಮಾಯಮ್ ಕಾತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ಪರಞ್ಚೋತಿ
ನವಮ್ ಆಯ ಚೆಮ್ ಚುಟರ್ ನಲ್ಕುತಲುಮ್, ನಾಮ್ ಒೞಿನ್ತು,
ಚಿವಮ್ ಆನ಼ವಾ ಪಾಟಿ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[4]
ಅರುಮನ್ತ ತೇವರ್, ಅಯನ಼್, ತಿರುಮಾಱ್ಕು, ಅರಿಯ ಚಿವಮ್
ಉರುವನ್ತು, ಪೂತಲತ್ತೋರ್ ಉಕಪ್ಪು ಎಯ್ತ, ಕೊಣ್ಟರುಳಿ,
ಕರು ವೆನ್ತು ವೀೞಕ್ ಕಟೈಕ್ಕಣಿತ್ತು, ಎನ಼್ ಉಳಮ್ ಪುಕುನ್ತ
ತಿರು ವನ್ತವಾ ಪಾಟಿ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[5]
ಅರೈ ಆಟು ನಾಕಮ್ ಅಚೈತ್ತ ಪಿರಾನ಼್, ಅವನ಼ಿಯಿನ಼್ಮೇಲ್,
ವರೈ ಆಟು ಮಙ್ಕೈ ತನ಼್ ಪಙ್ಕೊಟುಮ್, ವನ್ತು, ಆಣ್ಟ ತಿಱಮ್
ಉರೈ ಆಟ, ಉಳ್ ಒಳಿ ಆಟ, ಒಳ್ ಮಾ ಮಲರ್ಕ್ ಕಣ್ಕಳಿಲ್ ನೀರ್
ತಿರೈ ಆಟುಮಾ ಪಾಟಿ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[6]
ಆ! ಆ! ಅರಿ, ಅಯನ಼್, ಇನ್ತಿರನ಼್, ವಾನ಼ೋರ್ಕ್ಕು, ಅರಿಯ ಚಿವನ಼್,
ವಾ, ವಾ' ಎನ಼್ಱು, ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಪೂತಲತ್ತೇ ವಲಿನ್ತು ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾನ಼್;
ಪೂ ಆರ್ ಅಟಿಚ್ ಚುವಟು ಎನ಼್ ತಲೈಮೇಲ್ ಪೊಱಿತ್ತಲುಮೇ,
ತೇ ಆನ಼ವಾ ಪಾಟಿ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[7]
ಕಱಙ್ಕು ಓಲೈ ಪೋಲ್ವತುಓರ್ ಕಾಯಪ್ ಪಿಱಪ್ಪೋಟುಇಱಪ್ಪು ಎನ಼್ನ಼ುಮ್,
ಅಱಮ್, ಪಾವಮ್, ಎನ಼್ಱು ಇರಣ್ಟು ಅಚ್ಚಮ್ ತವಿರ್ತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾನ಼್;
ಮಱನ್ತೇಯುಮ್ ತನ಼್ ಕೞಲ್ ನಾನ಼್ ಮಱವಾವಣ್ಣಮ್ ನಲ್ಕಿಯ, ಅತ್
ತಿಱಮ್ ಪಾಟಲ್ ಪಾಟಿ, ನಾಮ್ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[8]
ಕಲ್ ನಾರ್ ಉರಿತ್ತು ಎನ಼್ನ಼, ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ತನ಼್ ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್
ಪೊನ಼್ ಆರ್ ಕೞಲ್ ಪಣಿತ್ತು, ಆಣ್ಟ ಪಿರಾನ಼್ ಪುಕೞ್ ಪಾಟಿ,
ಮಿನ಼್ ನೇರ್ ನುಟಙ್ಕು ಇಟೈ, ಚೆಮ್ ತುವರ್ ವಾಯ್, ವೆಳ್ ನಕೈಯೀರ್!
ತೆನ಼್ನ಼ಾ, ತೆನ಼್ನ಼ಾ' ಎನ಼್ಱು ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[9]
ಕನ಼ವೇಯುಮ್ ತೇವರ್ಕಳ್ ಕಾಣ್ಪು ಅರಿಯ ಕನ಼ೈ ಕೞಲೋನ಼್
ಪುನ಼ ವೇಯ್ ಅನ಼ ವಳೈತ್ ತೋಳಿಯೊಟುಮ್ ಪುಕುನ್ತರುಳಿ,
ನನ಼ವೇ ಎನ಼ೈಪ್ ಪಿಟಿತ್ತು, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟವಾ ನಯನ್ತು, ನೆಞ್ಚಮ್,
ಚಿನ಼ ವೇಲ್ ಕಣ್ ನೀರ್ ಮಲ್ಕ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[10]
ಕಯಲ್ ಮಾಣ್ಟ ಕಣ್ಣಿ ತನ಼್ ಪಙ್ಕನ಼್ ಎನ಼ೈಕ್ ಕಲನ್ತು ಆಣ್ಟಲುಮೇ,
ಅಯಲ್ ಮಾಣ್ಟು, ಅರುವಿನ಼ೈಚ್ ಚುಱ್ಱಮುಮ್ ಮಾಣ್ಟು, ಅವನ಼ಿಯಿನ಼್ಮೇಲ್
ಮಯಲ್ ಮಾಣ್ಟು, ಮಱ್ಱು ಉಳ್ಳ ವಾಚಕಮ್ ಮಾಣ್ಟು, ಎನ಼್ನ಼ುಟೈಯ
ಚೆಯಲ್ ಮಾಣ್ಟವಾ ಪಾಟಿ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[11]
ಮುತ್ತಿಕ್ಕು ಉೞನ಼್ಱು ಮುನ಼ಿವರ್ ಕುೞಾಮ್ ನನ಼ಿ ವಾಟ,
ಅತ್ತಿಕ್ಕು ಅರುಳಿ, ಅಟಿಯೇನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು,
ಪತ್ತಿಕ್ ಕಟಲುಳ್ ಪತಿತ್ತ ಪರಞ್ಚೋತಿ,
ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಮಾ ಪಾಟಿ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[12]
ಪಾರ್ ಪಾಟುಮ್, ಪಾತಾಳರ್ ಪಾಟುಮ್, ವಿಣ್ಣோರ್ ತಮ್ ಪಾಟುಮ್,
ಆರ್ ಪಾಟುಮ್, ಚಾರಾ ವಕೈ ಅರುಳಿ, ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ
ನೇರ್ ಪಾಟಲ್ ಪಾಟಿ, ನಿನ಼ೈಪ್ಪು ಅರಿಯ ತನ಼ಿಪ್ ಪೆರಿಯೋನ಼್
ಚೀರ್ ಪಾಟಲ್ ಪಾಟಿ, ನಾಮ್ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[13]
ಮಾಲೇ, ಪಿರಮನ಼ೇ, ಮಱ್ಱು ಒೞಿನ್ತ ತೇವರ್ಕಳೇ,
ನೂಲೇ, ನುೞೈವುಅರಿಯಾನ಼್ ನುಣ್ಣಿಯನ಼್ ಆಯ್, ವನ್ತು, ಅಟಿಯೇನ಼್
ಪಾಲೇ ಪುಕುನ್ತು, ಪರಿನ್ತು ಉರುಕ್ಕುಮ್ ಪಾವಕತ್ತಾಲ್,
ಚೇಲ್ ಏರ್ ಕಣ್ ನೀರ್ ಮಲ್ಕ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[14]
ಉರುಕಿಪ್ ಪೆರುಕಿ, ಉಳಮ್ ಕುಳಿರ ಮುಕನ್ತುಕೊಣ್ಟು,
ಪರುಕಱ್ಕು ಇನ಼ಿಯ ಪರಮ್ ಕರುಣೈತ್ ತಟಮ್ ಕಟಲೈ
ಮರುವಿ, ತಿಕೞ್ ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್ ವಾರ್ ಕೞಲೇ ನಿನ಼ೈನ್ತು, ಅಟಿಯೋಮ್
ತಿರುವೈಪ್ ಪರವಿ, ನಾಮ್ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[15]
ಪುತ್ತನ಼್, ಪುರನ್ತರ ಆತಿಯರ್, ಅಯನ಼್, ಮಾಲ್, ಪೋಱ್ಱಿ ಚೆಯುಮ್
ಪಿತ್ತನ಼್; ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇಯ ಪಿರಾನ಼್; ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತ
ಅತ್ತನ಼್; ಅಣಿ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲವನ಼್; ಅರುಳ್ ಕೞಲ್ಕಳ್
ಚಿತ್ತಮ್ ಪುಕುನ್ತವಾ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[16]
ಉವಲೈಚ್ ಚಮಯಙ್ಕಳ್, ಒವ್ವಾತ ಚಾತ್ತಿರಮ್, ಆಮ್
ಚವಲೈಕ್ ಕಟಲ್ ಉಳನ಼ಾಯ್ಕ್ ಕಿಟನ್ತು, ತಟುಮಾಱುಮ್
ಕವಲೈಕ್ ಕೆಟುತ್ತು, ಕೞಲ್ ಇಣೈಕಳ್ ತನ್ತರುಳುಮ್
ಚೆಯಲೈಪ್ ಪರವಿ, ನಾಮ್ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[17]
ವಾನ಼್ ಕೆಟ್ಟು, ಮಾರುತಮ್ ಮಾಯ್ನ್ತು, ಅೞಲ್, ನೀರ್, ಮಣ್, ಕೆಟಿನ಼ುಮ್,
ತಾನ಼್ ಕೆಟ್ಟಲ್ ಇನ಼್ಱಿ, ಚಲಿಪ್ಪು ಅಱಿಯಾತ್ ತನ಼್ಮೈಯನ಼ುಕ್ಕು,
ಊನ಼್ ಕೆಟ್ಟು, ಉಯಿರ್ ಕೆಟ್ಟು, ಉಣರ್ವು ಕೆಟ್ಟು, ಎನ಼್ ಉಳ್ಳಮುಮ್ ಪೋಯ್,
ನಾನ಼್ ಕೆಟ್ಟವಾ ಪಾಟಿ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[18]
ವಿಣ್ಣோರ್ ಮುೞು ಮುತಲ್; ಪಾತಾಳತ್ತಾರ್ ವಿತ್ತು;
ಮಣ್ಣோರ್ ಮರುನ್ತು; ಅಯನ಼್, ಮಾಲ್, ಉಟೈಯ ವೈಪ್ಪು; ಅಟಿಯೋಮ್
ಕಣ್ ಆರ, ವನ್ತುನಿನ಼್ಱಾನ಼್; ಕರುಣೈಕ್ ಕೞಲ್ ಪಾಟಿ,
ತೆನ಼್ನ಼ಾ, ತೆನ಼್ನ಼ಾ' ಎನ಼್ಱು ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!

[19]
ಕುಲಮ್ ಪಾಟಿ, ಕೊಕ್ಕು ಇಱಕುಮ್ ಪಾಟಿ, ಕೋಲ್ ವಳೈಯಾಳ್
ನಲಮ್ ಪಾಟಿ, ನಞ್ಚು ಉಣ್ಟವಾ ಪಾಟಿ, ನಾಳ್ತೋಱುಮ್
ಅಲಮ್ಪು ಆರ್ ಪುನ಼ಲ್ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲತ್ತೇ ಆಟುಕಿನ಼್ಱ
ಚಿಲಮ್ಪು ಆಟಲ್ ಪಾಟಿ, ನಾಮ್ ತೆಳ್ಳೇಣಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಮೋ!
. ತಿರುಚ್ ಚಾೞಲ್

[20]

Back to Top
12 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಚ್ಚಾೞಲ್ - ಪೂಚುವತುಮ್ ವೆಣ್ಣೀಱು   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಪೂಚುವತುಮ್ ವೆಳ್ ನೀಱು, ಪೂಣ್ಪತುವುಮ್ ಪೊಙ್ಕು ಅರವಮ್,
ಪೇಚುವತುಮ್ ತಿರುವಾಯಾಲ್ ಮಱೈ ಪೋಲುಮ್? ಕಾಣ್, ಏಟೀ!
ಪೂಚುವತುಮ್, ಪೇಚುವತುಮ್, ಪೂಣ್ಪತುವುಮ್, ಕೊಣ್ಟು ಎನ಼್ನ಼ೈ?
ಈಚನ಼್ ಅವನ಼್ ಎವ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ಇಯಲ್ಪು ಆನ಼ಾನ಼್; ಚಾೞಲೋ!

[1]
ಎನ಼್ ಅಪ್ಪನ಼್, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಮ್ ತಾನ಼್ ಈಚನ಼್;
ತುನ಼್ನ಼ಮ್ ಪೆಯ್ ಕೋವಣಮಾಕ್ ಕೊಳ್ಳುಮ್ಅತು ಎನ಼್? ಏಟೀ!
ಮನ಼್ನ಼ು ಕಲೈ, ತುನ಼್ನ಼ು ಪೊರುಳ್ ಮಱೈ ನಾನ಼್ಕೇ, ವಾನ಼್ ಚರಟಾ,
ತನ಼್ನ಼ೈಯೇ ಕೋವಣಮಾ, ಚಾತ್ತಿನ಼ನ಼್, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[2]
ಕೋಯಿಲ್ ಚುಟುಕಾಟು, ಕೊಲ್ ಪುಲಿತ್ ತೋಲ್ ನಲ್ ಆಟೈ,
ತಾಯುಮ್ ಇಲಿ, ತನ್ತೈ ಇಲಿ, ತಾನ಼್ ತನ಼ಿಯನ಼್ ಕಾಣ್; ಏಟೀ!
ತಾಯುಮ್ ಇಲಿ, ತನ್ತೈ ಒಲಿ, ತಾನ಼್ ತನ಼ಿಯನ಼್; ಆಯಿಟಿನ಼ುಮ್,
ಕಾಯಿಲ್, ಉಲಕು ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ಕಲ್ ಪೊಟಿ, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[3]
ಅಯನ಼ೈ, ಅನ಼ಙ್ಕನ಼ೈ, ಅನ್ತಕನ಼ೈ, ಚನ್ತಿರನ಼ೈ,
ವಯನ಼ಙ್ಕಳ್ ಮಾಯಾ ವಟುಚ್ ಚೆಯ್ತಾನ಼್; ಕಾಣ್, ಏಟೀ!
ನಯನ಼ಙ್ಕಳ್ ಮೂನ಼್ಱು ಉಟೈಯ ನಾಯಕನ಼ೇ ತಣ್ಟಿತ್ತಾಲ್,
ಚಯಮ್ ಅನ಼್ಱೋ ವಾನ಼ವರ್ಕ್ಕು, ತಾೞ್ ಕುೞಲಾಯ್? ಚಾೞಲೋ!

[4]
ತಕ್ಕನ಼ೈಯುಮ್, ಎಚ್ಚನ಼ೈಯುಮ್, ತಲೈ ಅಱುತ್ತು, ತೇವರ್ ಕಣಮ್
ತೊಕ್ಕೆನ಼ ವನ್ತವರ್ತಮ್ಮೈತ್ ತೊಲೈತ್ತತುತಾನ಼್ ಎನ಼್? ಏಟೀ!
ತೊಕ್ಕೆನ಼ ವನ್ತವರ್ ತಮ್ಮೈತ್ ತೊಲೈತ್ತರುಳಿ ಅರುಳ್ ಕೊಟುತ್ತು, ಅಙ್ಕು
ಎಚ್ಚನ಼ುಕ್ಕು ಮಿಕೈತ್ ತಲೈ ಮಱ್ಱು ಅರುಳಿನ಼ನ಼್, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[5]
ಅಲರವನ಼ುಮ್, ಮಾಲವನ಼ುಮ್, ಅಱಿಯಾಮೇ, ಅೞಲ್ ಉರು ಆಯ್,
ನಿಲಮ್ ಮುತಲ್, ಕೀೞ್ ಅಣ್ಟಮ್ ಉಱ, ನಿನ಼್ಱತುತಾನ಼್ ಎನ಼್? ಏಟೀ!
ನಿಲಮ್ ಮುತಲ್, ಕೀೞ್ ಅಣ್ಟಮ್ ಉಱ, ನಿನ಼್ಱಿಲನ಼ೇಲ್ ಇರುವರುಮ್ ತಮ್
ಚಲಮ್ ಮುಕತ್ತಾಲ್ ಆಙ್ಕಾರಮ್ ತವಿರಾರ್ ಕಾಣ್ ಚಾೞಲೋ!

[6]
ಮಲೈ ಮಕಳೈ ಒರು ಪಾಕಮ್ ವೈತ್ತಲುಮೇ ಮಱ್ಱು ಒರುತ್ತಿ
ಚಲಮ್ ಮುಕತ್ತಾಲ್ ಅವನ಼್ ಚಟೈಯಿಲ್ ಪಾಯುಮ್ ಅತು ಎನ಼್ ಏಟೀ
ಚಲಮ್ ಮುಕತ್ತಾಲ್ ಅವನ಼್ ಚಟೈಯಿಲ್ ಪಾಯ್ನ್ತಿಲಳೇಲ್ ತರಣಿ ಎಲ್ಲಾಮ್
ಪಿಲ ಮುಕತ್ತೇ ಪುಕಪ್ಪಾಯ್ನ್ತು ಪೆರುಙ್ಕೇಟು ಆಮ್ ಚಾೞಲೋ!

[7]
ಕೋಲಾಲಮ್ ಆಕಿಕ್ ಕುರೈ ಕಟಲ್ವಾಯ್ ಅನ಼್ಱು ಎೞುನ್ತ
ಆಲಾಲಮ್ ಉಣ್ಟಾನ಼್ ಅವನ಼್ ಚತುರ್ ತಾನ಼್ ಎನ಼್ ಏಟೀ
ಆಲಾಲಮ್ ಉಣ್ಟಿಲನ಼ೇಲ್ ಅನ಼್ಱು ಅಯನ಼್ ಮಾಲ್ ಉಳ್ಳಿಟ್ಟ
ಮೇಲ್ ಆಯ ತೇವರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ವೀಟುವರ್ ಕಾಣ್ ಚಾೞಲೋ!

[8]
ತೆನ಼್ ಪಾಲ್ ಉಕನ್ತು ಆಟುಮ್ ತಿಲ್ಲೈಚ್ ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲವನ಼್
ಪೆಣ್ ಪಾಲ್ ಉಕನ್ತಾನ಼್; ಪೆರುಮ್ ಪಿತ್ತನ಼್, ಕಾಣ್; ಏಟೀ!
ಪೆಣ್ ಪಾಲ್ ಉಕನ್ತಿಲನ಼ೇಲ್, ಪೇತಾಯ್! ಇರು ನಿಲತ್ತೋರ್
ವಿಣ್ ಪಾಲ್ ಯೋಕು ಎಯ್ತಿ, ವೀಟುವರ್, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[9]
ತಾನ಼್ ಅನ್ತಮ್ ಇಲ್ಲಾನ಼್, ತನ಼ೈ ಅಟೈನ್ತ ನಾಯೇನ಼ೈ
ಆನ಼ನ್ತ ವೆಳ್ಳತ್ತು ಅೞುನ್ತುವಿತ್ತಾನ಼್, ಕಾಣ್; ಏಟೀ!
ಆನ಼ನ್ತ ವೆಳ್ಳತ್ತು ಅೞುನ್ತುವಿತ್ತ ತಿರುವಟಿಕಳ್,
ವಾನ಼್ ಉನ್ತು ತೇವರ್ಕಟ್ಕು ಓರ್ ವಾನ಼್ ಪೊರುಳ್, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[10]
ನಙ್ಕಾಯ್! ಇತು ಎನ಼್ನ಼ ತವಮ್? ನರಮ್ಪೋಟು, ಎಲುಮ್ಪು, ಅಣಿನ್ತು,
ಕಙ್ಕಾಳಮ್ ತೋಳ್ಮೇಲೇ ಕಾತಲಿತ್ತಾನ಼್, ಕಾಣ್; ಏಟೀ!
ಕಙ್ಕಾಳಮ್ ಆಮಾ ಕೇಳ್; ಕಾಲ ಅನ್ತರತ್ತು ಇರುವರ್
ತಮ್ ಕಾಲಮ್ ಚೆಯ್ಯತ್ ತರಿತ್ತನ಼ನ಼್, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[11]
ಕಾನ಼್ ಆರ್ ಪುಲಿತ್ ತೋಲ್ ಉಟೈ; ತಲೈ ಊಣ್; ಕಾಟು ಪತಿ;
ಆನ಼ಾಲ್, ಅವನ಼ುಕ್ಕು ಇಙ್ಕು ಆಟ್ಪಟುವಾರ್ ಆರ್? ಏಟೀ!
ಆನ಼ಾಲುಮ್, ಕೇಳಾಯ್; ಅಯನ಼ುಮ್ ತಿರುಮಾಲುಮ್,
ವಾನ಼್ ನಾಟರ್ ಕೋವುಮ್, ವೞಿ ಅಟಿಯಾರ್; ಚಾೞಲೋ!

[12]
ಮಲೈ ಅರೈಯನ಼್ ಪೊನ಼್ ಪಾವೈ, ವಾಳ್ ನುತಲಾಳ್, ಪೆಣ್ ತಿರುವೈ
ಉಲಕು ಅಱಿಯ, ತೀ ವೇಟ್ಟಾನ಼್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ಅತು ಎನ಼್? ಏಟೀ
ಉಲಕು ಅಱಿಯ, ತೀ ವೇಳಾತು ಒೞಿನ್ತನ಼ನ಼ೇಲ್, ಉಲಕು ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್,
ಕಲೈ ನವಿನ಼್ಱ ಪೊರುಳ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಕಲಙ್ಕಿಟುಮ್, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[13]
ತೇನ಼್ ಪುಕ್ಕ ತಣ್ ಪಣೈ ಚೂೞ್ ತಿಲ್ಲೈಚ್ ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲವನ಼್,
ತಾನ಼್ ಪುಕ್ಕು ನಟ್ಟಮ್ ಪಯಿಲುಮ್ಅತು ಎನ಼್? ಏಟೀ!
ತಾನ಼್ ಪುಕ್ಕು ನಟ್ಟಮ್ ಪಯಿನ಼್ಱಿಲನ಼ೇಲ್, ತರಣಿ ಎಲ್ಲಾಮ್,
ಊನ಼್ ಪುಕ್ಕ ವೇಲ್ ಕಾಳಿಕ್ಕು ಊಟ್ಟು ಆಮ್, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[14]
ಕಟ ಕರಿಯುಮ್, ಪರಿ ಮಾವುಮ್, ತೇರುಮ್, ಉಕನ್ತು ಏಱಾತೇ,
ಇಟಪಮ್ ಉಕನ್ತು ಏಱಿಯ ಆಱು, ಎನ಼ಕ್ಕು ಅಱಿಯ ಇಯಮ್ಪು; ಏಟೀ!
ತಟ ಮತಿಲ್ಕಳ್ ಅವೈ ಮೂನ಼್ಱುಮ್ ತೞಲ್ ಎರಿತ್ತ ಅನ್ ನಾಳಿಲ್
ಇಟಪಮ್ ಅತು ಆಯ್ತ್ ತಾಙ್ಕಿನ಼ಾನ಼್ ತಿರುಮಾಲ್, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[15]
ನನ಼್ಱಾಕ ನಾಲ್ವರ್ಕ್ಕುಮ್ ನಾನ಼್ಮಱೈಯಿನ಼್ ಉಟ್ಪೊರುಳೈ,
ಅನ಼್ಱು, ಆಲಿನ಼್ ಕೀೞ್ ಇರುನ್ತು, ಅಙ್ಕು, ಅಱಮ್ ಉರೈತ್ತಾನ಼್, ಕಾಣ್; ಏಟೀ!
ಅನ಼್ಱು, ಆಲಿನ಼್ ಕೀೞ್ ಇರುನ್ತು, ಅಙ್ಕು, ಅಱಮ್ ಉರೈತ್ತಾನ಼್, ಆಯಿಟಿನ಼ುಮ್,
ಕೊನ಼್ಱಾನ಼್, ಕಾಣ್, ಪುರಮ್ ಮೂನ಼್ಱುಮ್ ಕೂಟ್ಟೋಟೇ; ಚಾೞಲೋ!

[16]
ಅಮ್ಪಲತ್ತೇ ಕೂತ್ತು ಆಟಿ, ಅಮುತು ಚೆಯ್ಯಪ್ ಪಲಿ ತಿರಿಯುಮ್
ನಮ್ಪನ಼ೈಯುಮ್ ತೇವನ಼್ ಎನ಼್ಱು ನಣ್ಣುಮ್ಅತು ಎನ಼್? ಏಟೀ!
ನಮ್ಪನ಼ೈಯುಮ್ ಆಮಾ ಕೇಳ್; ನಾನ಼್ಮಱೈಕಳ್ ತಾಮ್ ಅಱಿಯಾ,
ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್, ಈಚಾ' ಎನ಼್ಱು ಏತ್ತಿನ಼, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[17]
ಚಲಮ್ ಉಟೈಯ ಚಲನ್ತರನ಼್ ತನ಼್ ಉಟಲ್ ತಟಿನ್ತ ನಲ್ ಆೞಿ,
ನಲಮ್ ಉಟೈಯ ನಾರಣಱ್ಕು, ಅನ಼್ಱು, ಅರುಳಿಯ ಆಱು ಎನ಼್? ಏಟೀ!
ನಲಮ್ ಉಟೈಯ ನಾರಣನ಼್, ತನ಼್ ನಯನ಼ಮ್ ಇಟನ್ತು, ಅರನ಼್ ಅಟಿಕ್ಕೀೞ್
ಅಲರ್ ಆಕ ಇಟ, ಆೞಿ ಅರುಳಿನ಼ನ಼್, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[18]
ಅಮ್ಪರಮ್ ಆಮ್, ಪುಳ್ಳಿತ್ ತೋಲ್; ಆಲಾಲಮ್, ಆರ್ ಅಮುತಮ್;
ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್ ಉಣ್ಟ ಚತಿರ್, ಎನ಼ಕ್ಕು ಅಱಿಯ ಇಯಮ್ಪುಲ್ ಏಟೀ!
ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್ ಏತು ಉಟುತ್ತು, ಅಙ್ಕು ಏತು ಅಮುತು ಚೆಯ್ತಿಟಿನ಼ುಮ್,
ತಮ್ ಪೆರುಮೈ ತಾನ಼್ ಅಱಿಯಾತ್ ತನ಼್ಮೈಯನ಼್, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[19]
ಅರುಮ್ ತವರುಕ್ಕು, ಆಲಿನ಼್ ಕೀೞ್, ಅಱಮ್ ಮುತಲಾ ನಾನ಼್ಕಿನ಼ೈಯುಮ್
ಇರುನ್ತು, ಅವರುಕ್ಕು ಅರುಳುಮ್ಅತು ಎನ಼ಕ್ಕು ಅಱಿಯ ಇಯಮ್ಪು; ಏಟೀ!
ಅರುಮ್ ತವರುಕ್ಕು, ಅಱಮ್ ಮುತಲ್ ನಾನ಼್ಕು ಅನ಼್ಱು ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ತಿಲನ಼ೇಲ್,
ತಿರುನ್ತ, ಅವರುಕ್ಕು, ಉಲಕು ಇಯಱ್ಕೈ ತೆರಿಯಾ, ಕಾಣ್; ಚಾೞಲೋ!

[20]

Back to Top
13 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಪ್ಪೂವಲ್ಲಿ - ಇಣೈಯಾರ್ ತಿರುವಟಿ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಇಣೈ ಆರ್ ತಿರುವಟಿ ಎನ಼್ ತಲೈಮೇಲ್ ವೈತ್ತಲುಮೇ,
ತುಣೈ ಆನ಼ ಚುಱ್ಱಙ್ಕಳ್ ಅತ್ತನ಼ೈಯುಮ್, ತುಱನ್ತೊೞಿನ್ತೇನ಼್;
ಅಣೈ ಆರ್ ಪುನ಼ಲ್ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲತ್ತೇ ಆಟುಕಿನ಼್ಱ
ಪುಣೈಯಾಳನ಼್ ಚೀರ್ ಪಾಟಿ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[1]
ಎನ್ತೈ, ಎಮ್ ತಾಯ್, ಚುಱ್ಱಮ್, ಮಱ್ಱುಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್, ಎನ಼್ನ಼ುಟೈಯ
ಪನ್ತಮ್ ಅಱುತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ಪಾಣ್ಟಿಪ್ ಪಿರಾನ಼್;
ಅನ್ತ ಇಟೈಮರುತಿಲ್, ಆನ಼ನ್ತತ್ ತೇನ಼್ ಇರುನ್ತ
ಪೊನ್ತೈಪ್ ಪರವಿ, ನಾಮ್ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[2]
ನಾಯಿನ಼್ ಕಟೈಪ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮೈಯುಮ್ ಓರ್ ಪೊರುಟ್ಪಟುತ್ತು,
ತಾಯಿನ಼್ ಪೆರಿತುಮ್ ತಯಾ ಉಟೈಯ ತಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್,
ಮಾಯಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತು, ಆಣ್ಟಾನ಼್; ಎನ಼್ ವಲ್ ವಿನ಼ೈಯಿನ಼್
ವಾಯಿಲ್ ಪೊಟಿ ಅಟ್ಟಿ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[3]
ಪಣ್ ಪಟ್ಟ ತಿಲ್ಲೈಪ್ ಪತಿಕ್ಕು ಅರಚೈಪ್ ಪರವಾತೇ,
ಎಣ್ ಪಟ್ಟ ತಕ್ಕನ಼್, ಅರುಕ್ಕನ಼್, ಎಚ್ಚನ಼್, ಇನ್ತು, ಅನ಼ಲ್,
ವಿಣ್ ಪಟ್ಟ ಪೂತಪ್ ಪಟೈ ವೀರಪತ್ತಿರರಾಲ್
ಪುಣ್ ಪಟ್ಟವಾ ಪಾಟಿ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[4]
ತೇನ಼್ ಆಟು ಕೊನ಼್ಱೈ ಚಟೈಕ್ಕು ಅಣಿನ್ತ ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼್
ಊನ಼್ ನಾಟಿ, ನಾಟಿ ವನ್ತು, ಉಟ್ಪುಕುನ್ತಾನ಼್; ಉಲಕರ್ ಮುನ಼್ನ಼ೇ
ನಾನ಼್ ಆಟಿ ಆಟಿ ನಿನ಼್ಱು, ಓಲಮ್ ಇಟ, ನಟಮ್ ಪಯಿಲುಮ್
ವಾನ಼್ ನಾಟರ್ ಕೋವುಕ್ಕೇ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[5]
ಎರಿ ಮೂನ಼್ಱು ತೇವರ್ಕ್ಕು ಇರಙ್ಕಿ, ಅರುಳ್ಚೆಯ್ತರುಳಿ,
ಚಿರಮ್ ಮೂನ಼್ಱು ಅಱ, ತನ಼್ ತಿರುಪ್ ಪುರುವಮ್ ನೆರಿತ್ತರುಳಿ,
ಉರು ಮೂನ಼್ಱುಮ್ ಆಕಿ, ಉಣರ್ವು ಅರಿತು ಆಮ್ ಒರುವನ಼ುಮೇ
ಪುರಮ್ ಮೂನ಼್ಱು ಎರಿತ್ತವಾ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[6]
ವಣಙ್ಕ, ತಲೈ ವೈತ್ತು; ವಾರ್ ಕೞಲ್, ವಾಯ್, ವಾೞ್ತ್ತ ವೈತ್ತು;
ಇಣಙ್ಕ, ತನ಼್ ಚೀರ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಕೂಟ್ಟಮುಮ್ ವೈತ್ತು; ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್,
ಅಣಙ್ಕೋಟು ಅಣಿ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲತ್ತೇ, ಆಟುಕಿನ಼್ಱ
ಕುಣಮ್ ಕೂರ, ಪಾಟಿ, ನಾಮ್ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[7]
ನೆಱಿ ಚೆಯ್ತರುಳಿ, ತನ಼್ ಚೀರ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಪೊನ಼್ ಅಟಿಕ್ಕೇ
ಕುಱಿ ಚೆಯ್ತುಕೊಣ್ಟು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟ ಪಿರಾನ಼್ ಕುಣಮ್ ಪರವಿ,
ಮುಱಿ ಚೆಯ್ತು, ನಮ್ಮೈ ಮುೞುತು ಉೞಱ್ಱುಮ್ ಪೞ ವಿನ಼ೈಯೈಕ್
ಕಿಱಿ ಚೆಯ್ತವಾ ಪಾಟಿ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[8]
ಪಲ್ ನಾಳ್ ಪರವಿಪ್ ಪಣಿ ಚೆಯ್ಯ, ಪಾತ ಮಲರ್
ಎನ಼್ ಆಕಮ್ ತುನ಼್ನ಼ವೈತ್ತ ಪೆರಿಯೋನ಼್, ಎೞಿಲ್ ಚುಟರ್ ಆಯ್,
ಕಲ್ ನಾರ್ ಉರಿತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾನ಼್; ಕೞಲ್ ಇಣೈಕಳ್
ಪೊನ಼್ ಆನ಼ವಾ ಪಾಟಿ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[9]
ಪೇರ್ ಆಚೈ ಆಮ್ ಇನ್ತಪ್ ಪಿಣ್ಟಮ್ ಅಱ, ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್,
ಚೀರ್ ಆರ್ ತಿರುವಟಿ ಎನ಼್ ತಲೈಮೇಲ್ ವೈತ್ತ ಪಿರಾನ಼್,
ಕಾರ್ ಆರ್ ಕಟಲ್ ನಞ್ಚೈ ಉಣ್ಟು ಉಕನ್ತ ಕಾಪಾಲಿ,
ಪೋರ್ ಆರ್ ಪುರಮ್ ಪಾಟಿ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[10]
ಪಾಲುಮ್, ಅಮುತಮುಮ್, ತೇನ಼ುಟನ಼್, ಆಮ್ ಪರಾ ಪರಮ್ ಆಯ್,
ಕೋಲಮ್ ಕುಳಿರ್ನ್ತು, ಉಳ್ಳಮ್ ಕೊಣ್ಟ ಪಿರಾನ಼್ ಕುರೈ ಕೞಲ್ಕಳ್
ಞಾಲಮ್ ಪರವುವಾರ್ ನಲ್ ನೆಱಿ ಆಮ್; ಅನ್ ನೆಱಿಯೇ
ಪೋಲುಮ್ ಪುಕೞ್ ಪಾಟಿ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[11]
ವಾನ಼ವನ಼್, ಮಾಲ್, ಅಯನ಼್, ಮಱ್ಱುಮ್ ಉಳ್ಳ ತೇವರ್ಕಟ್ಕುಮ್
ಕೋನ಼್ ಅವನ಼್ ಆಯ್ ನಿನ಼್ಱು, ಕೂಟಲ್ ಇಲಾಕ್ ಕುಣಕ್ ಕುಱಿಯೋನ಼್
ಆನ಼ ನೆಟುಮ್ ಕಟಲ್ ಆಲಾಲಮ್ ಅಮುತು ಚೆಯ್ಯ,
ಪೋನ಼ಕಮ್ ಆನ಼ವಾ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[12]
ಅನ಼್ಱು, ಆಲ ನೀೞಲ್ ಕೀೞ್ ಅರು ಮಱೈಕಳ್, ತಾನ಼್ ಅರುಳಿ,
ನನ಼್ಱು ಆಕ ವಾನ಼ವರ್, ಮಾ ಮುನ಼ಿವರ್, ನಾಳ್ತೋಱುಮ್,
ನಿನ಼್ಱು, ಆರ ಏತ್ತುಮ್ ನಿಱೈ ಕೞಲೋನ಼್, ಪುನ಼ೈ ಕೊನ಼್ಱೈಪ್
ಪೊನ಼್ ತಾತು ಪಾಟಿ, ನಾಮ್ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[13]
ಪಟಮ್ ಆಕ, ಎನ಼್ ಉಳ್ಳೇ ತನ಼್ ಇಣೈಪ್ ಪೋತು ಅವೈ ಅಳಿತ್ತು, ಇಙ್ಕು
ಇಟಮ್ ಆಕಕ್ ಕೊಣ್ಟಿರುನ್ತ, ಏಕಮ್ಪಮ್ ಮೇಯ ಪಿರಾನ಼್,
ತಟಮ್ ಆರ್ ಮತಿಲ್ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲಮೇ ತಾನ಼್ ಇಟಮಾ,
ನಟಮ್ ಆಟುಮಾ ಪಾಟಿ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[14]
ಅಙ್ಕಿ, ಅರುಕ್ಕನ಼್, ಇರಾವಣನ಼್, ಅನ್ತಕನ಼್, ಕೂಱ್ಱನ಼್,
ಚೆಮ್ ಕಣ್ ಅರಿ, ಅಯನ಼್, ಇನ್ತಿರನ಼ುಮ್, ಚನ್ತಿರನ಼ುಮ್,
ಪಙ್ಕಮ್ ಇಲ್ ತಕ್ಕನ಼ುಮ್, ಎಚ್ಚನ಼ುಮ್, ತಮ್ ಪರಿಚು ಅೞಿಯ,
ಪೊಙ್ಕಿಯ ಚೀರ್ ಪಾಟಿ, ನಾಮ್ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[15]
ತಿಣ್ ಪೋರ್ ವಿಟೈಯಾನ಼್, ಚಿವಪುರತ್ತಾರ್ ಪೋರ್ ಏಱು,
ಮಣ್ಪಾಲ್, ಮತುರೈಯಿಲ್ ಪಿಟ್ಟು ಅಮುತು ಚೆಯ್ತರುಳಿ,
ತಣ್ಟಾಲೇ ಪಾಣ್ಟಿಯನ಼್ ತನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಣಿಕೊಣ್ಟ,
ಪುಣ್ ಪಾಟಲ್ ಪಾಟಿ, ನಾಮ್ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[16]
ಮುನ಼್ ಆಯ ಮಾಲ್ ಅಯನ಼ುಮ್, ವಾನ಼ವರುಮ್, ತಾನ಼ವರುಮ್,
ಪೊನ಼್ ಆರ್ ತಿರುವಟಿ ತಾಮ್ ಅಱಿಯಾರ್; ಪೋಱ್ಱುವತೇ?
ಎನ಼್ ಆಕಮ್ ಉಳ್ ಪುಕುನ್ತು ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾನ಼್ ಇಲಙ್ಕು ಅಣಿಯಾಮ್
ಪಲ್ ನಾಕಮ್ ಪಾಟಿ, ನಾಮ್ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[17]
ಚೀರ್ ಆರ್ ತಿರುವಟಿತ್ ತಿಣ್ ಚಿಲಮ್ಪು ಚಿಲಮ್ಪು ಒಲಿಕ್ಕೇ
ಆರಾತ ಆಚೈ ಅತು ಆಯ್, ಅಟಿಯೇನ಼್ ಅಕಮ್ ಮಕಿೞ,
ತೇರ್ ಆರ್ನ್ತ ವೀತಿಪ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್ ತಿರು ನಟಮ್ ಚೆಯ್
ಪೇರಾನ಼ನ್ತಮ್ ಪಾಟಿ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[18]
ಅತ್ತಿ ಉರಿತ್ತು, ಅತು ಪೋರ್ತ್ತರುಳುಮ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್,
ಪಿತ್ತ ವಟಿವು ಕೊಣ್ಟು, ಇವ್ ಉಲಕಿಲ್ ಪಿಳ್ಳೈಯುಮ್ ಆಯ್,
ಮುತ್ತಿ ಮುೞು ಮುತಲ್, ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ ವಳ್ಳಲ್,
ಪುತ್ತಿ ಪುಕುನ್ತವಾ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ!

[19]
ಮಾ ಆರ ವೇಱಿ ಮತುರೈನಕರ್ ಪುಕುನ್ತರುಳಿತ್
ತೇವಾರ್ನ್ತ ಕೋಲತ್ ತಿಕೞಪ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್
ಕೋವಾಕಿ ವನ್ತೆಮ್ಮೈಕ್ ಕುಱ್ಱೇವಲ್ ಕೊಣ್ಟರುಳುಮ್
ಪೂವಾರ್ ಕೞಲ್ಪರವಿಪ್ ಪೂವಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಾಮೋ

[20]

Back to Top
14 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಉನ್ತಿಯಾರ್ - ವಳೈನ್ತತು ವಿಲ್ಲು   (ತಿರುಏಕಮ್ಪಮ್ (ಕಾಞ್ಚಿ) )

ವಳೈನ್ತತು ವಿಲ್ಲು ವಿಳೈನ್ತತು ಪೂಚಲ್
ಉಳೈನ್ತನ಼ ಮುಪ್ಪುರಮ್ ಉನ್ತೀಪಱ
ಒರುಙ್ಕುಟನ಼್ ವೆನ್ತವಾ ಱುನ್ತೀಪಱ.

[1]
ಈರಮ್ಪು ಕಣ್ಟಿಲಮ್ ಏಕಮ್ಪರ್ ತಙ್ಕೈಯಿಲ್
ಓರಮ್ಪೇ ಮುಪ್ಪುರಮ್ ಉನ್ತೀಪಱ
ಒನ಼್ಱುಮ್ ಪೆರುಮಿಕೈ ಉನ್ತೀಪಱ.

[2]
ತಚ್ಚು ವಿಟುತ್ತಲುಮ್ ತಾಮಟಿ ಯಿಟ್ಟಲುಮ್
ಅಚ್ಚು ಮುಱಿನ್ತತೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ
ಅೞಿನ್ತನ಼ ಮುಪ್ಪುರಮ್ ಉನ್ತೀಪಱ.

[3]
ಉಯ್ಯವಲ್ ಲಾರ್ಒರು ಮೂವರೈಕ್ ಕಾವಲ್ಕೊಣ್ಟು
ಎಯ್ಯವಲ್ ಲಾನ಼ುಕ್ಕೇ ಉನ್ತೀಪಱ
ಇಳಮುಲೈ ಪಙ್ಕನ಼್ ಎನ಼್ಱು ಉನ್ತೀಪಱ.

[4]
ಚಾಟಿಯ ವೇಳ್ವಿ ಚರಿನ್ತಿಟತ್ ತೇವರ್ಕಳ್
ಓಟಿಯ ವಾಪಾಟಿ ಉನ್ತೀಪಱ
ಉರುತ್ತಿರ ನಾತನ಼ುಕ್ಕು ಉನ್ತೀಪಱ.

[5]
ಆವಾ ತಿರುಮಾಲ್ ಅವಿಪ್ಪಾಕಙ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱು
ಚಾವಾ ತಿರುನ್ತಾನ಼ೆನ಼್ಱುನ್ತೀಪಱ
ಚತುರ್ಮುಕನ಼್ ತಾತೈಯೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ.

[6]
ವೆಯ್ಯವನ಼್ ಅಙ್ಕಿ ವಿೞುಙ್ಕತ್ತಿರಟ್ಟಿಯ
ಕೈಯೈತ್ ತಱಿತ್ತಾನ಼ೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ
ಕಲಙ್ಕಿಱ್ಱು ವೇಳ್ವಿಯೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ.

[7]
ಪಾರ್ಪ್ಪತಿ ಯೈಪ್ಪಕೈ ಚಾಱ್ಱಿಯ ತಕ್ಕನ಼ೈಪ್
ಪಾರ್ಪ್ಪತೆನ಼್ ನ಼ೇಯೇಟಿ ಉನ್ತೀಪಱ
ಪಣೈಮುಲೈ ಪಾಕನ಼ುಕ್ ಕುನ್ತೀಪಱ.

[8]
ಪುರನ್ತರ ನ಼ಾರೊರು ಪೂಙ್ಕುಯಿ ಲಾಕಿ
ಮರನ್ತನ಼ಿ ಲೇಱಿನ಼ಾರ್ ಉನ್ತೀಪಱ
ವಾನ಼ವರ್ ಕೋನ಼ೆನ಼್ಱೇ ಉನ್ತೀಪಱ.

[9]
ವೆಞ್ಚಿನ಼ ವೇಳ್ವಿ ವಿಯಾತ್ತಿರ ನ಼ಾರ್ತಲೈ
ತುಞ್ಚಿನ಼ ವಾಪಾಟಿ ಉನ್ತೀಪಱ
ತೊಟರ್ನ್ತ ಪಿಱಪ್ಪಱ ಉನ್ತೀಪಱ.

[10]
ಆಟ್ಟಿನ಼್ ತಲೈಯೈ ವಿತಿಕ್ಕುತ್ ತಲೈಯಾಕಕ್
ಕೂಟ್ಟಿಯ ವಾಪಾಟಿ ಉನ್ತೀಪಱ
ಕೊಙ್ಕೈ ಕುಲುಙ್ಕನಿನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ.

[11]
ಉಣ್ಣಪ್ ಪುಕುನ್ತ ಪಕನ಼ೊಳಿತ್ ತೋಟಾಮೇ
ಕಣ್ಣೈಪ್ ಪಱಿತ್ತವಾ ಱುನ್ತೀಪಱ
ಕರುಕ್ಕೆಟ ನಾಮೆಲ್ಲಾಮ್ ಉನ್ತೀಪಱ.

[12]
ನಾಮಕಳ್ ನಾಚಿ ಚಿರಮ್ಪಿರ ಮನ಼್ಪಟಚ್
ಚೋಮನ಼್ ಮುಕಮ್ ನೆರಿತ್ ತುನ್ತೀಪಱ
ತೊಲ್ಲೈ ವಿನ಼ೈಕೆಟ ಉನ್ತೀಪಱ.

[13]
ನಾನ಼್ಮಱೈ ಯೋನ಼ುಮಕತ್ತಿಯ ಮಾನ಼್ಪಟಪ್
ಪೋಮ್ವೞಿ ತೇಟುಮಾ ಱುನ್ತೀಪಱ
ಪುರನ್ತರನ಼್ ವೇಳ್ವಿಯಿ ಲುನ್ತೀಪಱ.

[14]
ಚೂರಿಯ ನ಼ಾರ್ತೊಣ್ಟೈ ವಾಯಿನ಼ಿಱ್ ಪಱ್ಕಳೈ
ವಾರಿ ನೆರಿತ್ತವಾ ಱುನ್ತೀಪಱ
ಮಯಙ್ಕಿಱ್ಱು ವೇಳ್ವಿಯೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ.

[15]
ತಕ್ಕನ಼ಾ ರನ಼್ಱೇ ತಲೈಯಿೞನ್ ತಾರ್ತಕ್ಕನ಼್
ಮಕ್ಕಳೈಚ್ ಚೂೞನಿನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ
ಮಟಿನ್ತತು ವೇಳ್ವಿಯೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ.

[16]
ಪಾಲಕ ನ಼ಾರ್ಕ್ಕನ಼್ಱು ಪಾಱ್ಕಟಲ್ ಈನ್ತಿಟ್ಟ
ಕೋಲಚ್ ಚಟೈಯಱ್ಕೇ ಯುನ್ತೀಪಱ
ಕುಮರನ಼್ತನ಼್ ತಾತೈಕ್ಕೇ ಉನ್ತೀಪಱ.

[17]
ನಲ್ಲ ಮಲರಿನ಼್ಮೇಲ್ ನಾನ಼್ಮುಕ ನ಼ಾರ್ತಲೈ
ಒಲ್ಲೈ ಯರಿನ್ತತೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ
ಉಕಿರಾಲ್ ಅರಿನ್ತತೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ.

[18]
ತೇರೈ ನಿಱುತ್ತಿ ಮಲೈಯೆಟುತ್ ತಾನ಼್ಚಿರಮ್
ಈರೈನ್ತುಮ್ ಇಱ್ಱವಾ ಱುನ್ತೀಪಱ
ಇರುಪತುಮ್ ಇಱ್ಱತೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ.

[19]
ಏಕಾಚಮಿಟ್ಟ ಇರುಟಿಕಳ್ ಪೋಕಾಮಲ್
ಆಕಾಚಙ್ಕಾವಲೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ
ಅತಱ್ಕಪ್ಪಾಲುಙ್ ಕಾವಲೆನ಼್ ಱುನ್ತೀಪಱ.

[20]

Back to Top
15 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುತ್ತೇாಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ - ಪೂತ್ತಾರುಮ್ ಪೊಯ್ಕೈಪ್   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಪೂತ್ತು ಆರುಮ್ ಪೊಯ್ಕೈಪ್ ಪುನ಼ಲ್ ಇತುವೇ, ಎನ಼ಕ್ ಕರುತಿ,
ಪೇಯ್ತ್ತೇರ್ ಮುಕಕ್ಕ ಉಱುಮ್ ಪೇತೈ ಕುಣಮ್ ಆಕಾಮೇ,
ತೀರ್ತ್ತಾಯ್; ತಿಕೞ್ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲತ್ತೇ ತಿರು ನಟಮ್ ಚೆಯ್
ಕೂತ್ತಾ! ಉನ಼್ ಚೇವಟಿ ಕೂಟುಮ್ವಣ್ಣಮ್ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್!

[1]
ಎನ಼್ಱುಮ್ ಪಿಱನ್ತು, ಇಱನ್ತು, ಆೞಾಮೇ, ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟಾನ಼್;
ಕನ಼್ಱಾಲ್ ವಿಳವು ಎಱಿನ್ತಾನ಼್, ಪಿರಮನ಼್, ಕಾಣ್ಪು ಅರಿಯ
ಕುನ಼್ಱಾತ ಚೀರ್ತ್ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲವನ಼್; ಕುಣಮ್ ಪರವಿ,
ತುನ಼್ಱು ಆರ್ ಕುೞಲಿನ಼ೀರ್! ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಆಟಾಮೋ!

[2]
ಪೊರುಳ್ ಪಱ್ಱಿಚ್ ಚೆಯ್ಕಿನ಼್ಱ ಪೂಚನ಼ೈಕಳ್ ಪೋಲ್ ವಿಳಙ್ಕ,
ಚೆರುಪ್ಪು ಉಱ್ಱ ಚೀರ್ ಅಟಿ, ವಾಯ್ಕ್ ಕಲಚಮ್, ಊನ಼್ ಅಮುತಮ್,
ವಿರುಪ್ಪು ಉಱ್ಱು, ವೇಟನ಼ಾರ್ ಚೇಟು ಎಱಿಯ ಮೆಯ್ ಕುಳಿರ್ನ್ತು, ಅಙ್ಕು,
ಅರುಳ್ ಪೆಱ್ಱು, ನಿನ಼್ಱವಾ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಆಟಾಮೋ!

[3]
ಕಲ್ ಪೋಲುಮ್ ನೆಞ್ಚಮ್ ಕಚಿನ್ತು ಉರುಕ, ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್
ನಿಱ್ಪಾನ಼ೈಪ್ ಪೋಲ, ಎನ಼್ ನೆಞ್ಚಿನ಼್ ಉಳ್ಳೇ ಪುಕುನ್ತರುಳಿ,
ನಲ್ ಪಾಲ್ ಪಟುತ್ತು ಎನ಼್ನ಼ೈ, ನಾಟು ಅಱಿಯತ್ ತಾನ಼್ ಇಙ್ಙನ಼್,
ಚೊಲ್ ಪಾಲತು ಆನ಼ವಾ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಆಟಾಮೋ!

[4]
ನಿಲಮ್, ನೀರ್, ನೆರುಪ್ಪು, ಉಯಿರ್, ನೀಳ್ ವಿಚುಮ್ಪು, ನಿಲಾ, ಪಕಲೋನ಼್,
ಪುಲನ಼್ ಆಯ ಮೈನ್ತನ಼ೋಟು, ಎಣ್ ವಕೈಯಾಯ್ಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತುನಿನ಼್ಱಾನ಼್;
ಉಲಕು ಏೞ್ ಎನ಼, ತಿಚೈ ಪತ್ತು ಎನ಼, ತಾನ಼್ ಒರುವನ಼ುಮೇ
ಪಲ ಆಕಿ, ನಿನ಼್ಱವಾ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಆಟಾಮೋ!

[5]
ಪುತ್ತನ಼್ ಮುತಲ್ ಆಯ ಪುಲ್ ಅಱಿವಿನ಼್ ಪಲ್ ಚಮಯಮ್,
ತಮ್ ತಮ್ ಮತಙ್ಕಳಿಲ್ ತಟ್ಟುಳುಪ್ಪುಪ್ ಪಟ್ಟು ನಿಱ್ಕ,
ಚಿತ್ತಮ್ ಚಿವಮ್ ಆಕ್ಕಿ, ಚೆಯ್ತನ಼ವೇ ತವಮ್ ಆಕ್ಕುಮ್
ಅತ್ತನ಼್ ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಆಟಾಮೋ!

[6]
ತೀತು ಇಲ್ಲೈ ಮಾಣಿ, ಚಿವ ಕರುಮಮ್ ಚಿತೈತ್ತಾನ಼ೈ,
ಚಾತಿಯುಮ್ ವೇತಿಯನ಼್, ತಾತೈ ತನ಼ೈ, ತಾಳ್ ಇರಣ್ಟುಮ್
ಚೇತಿಪ್ಪ, ಈಚನ಼್ ತಿರುವರುಳಾಲ್ ತೇವರ್ ತೊೞ,
ಪಾತಕಮೇ ಚೋಱು ಪಱ್ಱಿನ಼ವಾ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್!

[7]
ಮಾನ಼ಮ್ ಅೞಿನ್ತೋಮ್; ಮತಿ ಮಱನ್ತೋಮ್; ಮಙ್ಕೈನಲ್ಲೀರ್!
ವಾನ಼ಮ್ ತೊೞುಮ್ ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್ ವಾರ್ ಕೞಲೇ ನಿನ಼ೈನ್ತು, ಅಟಿಯೋಮ್,
ಆನ಼ನ್ತಕ್ ಕೂತ್ತನ಼್ ಅರುಳ್ ಪೆಱಿನ಼್, ನಾಮ್ ಅವ್ವಣಮೇ
ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಆಕಿ, ನಿನ಼್ಱು ಆಟಾಮೋ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್!

[8]
ಎಣ್ ಉಟೈ ಮೂವರ್ ಇರಾಕ್ಕತರ್ಕಳ್, ಎರಿ ಪಿೞೈತ್ತು,
ಕಣ್ ನುತಲ್ ಎನ್ತೈ ಕಟೈತ್ತಲೈಮುನ಼್ ನಿನ಼್ಱತನ಼್ ಪಿನ಼್,
ಎಣ್ ಇಲಿ ಇನ್ತಿರರ್, ಎತ್ತನ಼ೈಯೋ ಪಿರಮರ್ಕಳುಮ್,
ಮಣ್ಮಿಚೈ ಮಾಲ್ ಪಲರ್, ಮಾಣ್ಟನ಼ರ್; ಕಾಣ್ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್!

[9]
ಪಙ್ಕಯಮ್ ಆಯಿರಮ್ ಪೂವಿನ಼ಿಲ್, ಓರ್ ಪೂಕ್ ಕುಱೈಯ,
ತಮ್ ಕಣ್ ಇಟನ್ತು, ಅರನ಼್ ಚೇವಟಿಮೇಲ್ ಚಾತ್ತಲುಮೇ,
ಚಙ್ಕರನ಼್, ಎಮ್ ಪಿರಾನ಼್, ಚಕ್ಕರಮ್ ಮಾಱ್ಕು ಅರುಳಿಯ ಆಱು,
ಎಙ್ಕುಮ್ ಪರವಿ, ನಾಮ್ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಆಟಾಮೋ!

[10]
ಕಾಮನ಼್ ಉಟಲ್; ಉಯಿರ್, ಕಾಲನ಼್; ಪಲ್, ಕಾಯ್ ಕತಿರೋನ಼್;
ನಾ ಮಕಳ್ ನಾಚಿ; ಚಿರಮ್, ಪಿರಮನ಼್; ಕರಮ್, ಎರಿಯೈ;
ಚೋಮನ಼್ ಕಲೈ; ತಲೈ ತಕ್ಕನ಼ೈಯುಮ್, ಎಚ್ಚನ಼ೈಯುಮ್;
ತೂಯ್ಮೈಕಳ್ ಚೆಯ್ತವಾ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಆಟಾಮೋ!

[11]
ಪಿರಮನ಼್, ಅರಿ, ಎನ಼್ಱ ಇರುವರುಮ್, ತಮ್ ಪೇತೈಮೈಯಾಲ್
ಪರಮಮ್, ಯಾಮ್ ಪರಮಮ್' ಎನ಼್ಱವರ್ಕಳ್ ಪತೈಪ್ಪು ಒಟುಙ್ಕ,
ಅರನ಼ಾರ್, ಅೞಲ್ ಉರು ಆಯ್, ಅಙ್ಕೇ, ಅಳವು ಇಱನ್ತು,
ಪರಮ್ ಆಕಿ, ನಿನ಼್ಱವಾ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಆಟಾಮೋ!

[12]
ಏೞೈತ್ ತೊೞುಮ್ಪನ಼ೇನ಼್, ಎತ್ತನ಼ೈಯೋ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್,
ಪಾೞುಕ್ಕು ಇಱೈತ್ತೇನ಼್, ಪರಮ್ಪರನ಼ೈಪ್ ಪಣಿಯಾತೇ;
ಊೞಿ ಮುತಲ್, ಚಿನ್ತಾತ ನಲ್ ಮಣಿ, ವನ್ತು, ಎನ಼್ ಪಿಱವಿತ್
ತಾೞೈಪ್ ಪಱಿತ್ತವಾ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಆಟಾಮೋ!

[13]
ಉರೈ ಮಾಣ್ಟ ಉಳ್ ಒಳಿ ಉತ್ತಮನ಼್ ವನ್ತು, ಉಳಮ್ ಪುಕಲುಮ್,
ಕರೈ ಮಾಣ್ಟ ಕಾಮಪ್ ಪೆರುಮ್ ಕಟಲೈಕ್ ಕಟತ್ತಲುಮೇ,
ಇರೈ ಮಾಣ್ಟ ಇನ್ತಿರಿಯಪ್ ಪಱವೈ ಇರಿನ್ತು ಓಟ,
ತುರೈ ಮಾಣ್ಟವಾ ಪಾಟಿ ತೋಳ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಆಟಾಮೋ!
. ತಿರುಪ್ಪೊನ಼್ ಊಚಲ್

[14]

Back to Top
16 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಪ್ಪೊನ಼್ನ಼ೂಚಲ್ - ಚೀರಾರ್ ಪವಳಙ್ಕಾಲ್   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಚೀರ್ ಆರ್ ಪವಳಮ್ ಕಾಲ್, ಮುತ್ತಮ್ ಕಯಿಱು, ಆಕ;
ಏರ್ ಆರುಮ್ ಪೊನ಼್ ಪಲಕೈ ಏಱಿ, ಇನ಼ಿತು ಅಮರ್ನ್ತು;
ನಾರಾಯಣನ಼್ ಅಱಿಯಾ ನಾಳ್ ಮಲರ್ತ್ ತಾಳ್, ನಾಯ್ ಅಟಿಯೇಱ್ಕು
ಊರ್ ಆಕತ್ ತನ್ತರುಳುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ
ಆರಾ ಅಮುತಿನ಼್ ಅರುಳ್ ತಾಳ್ ಇಣೈ ಪಾಟಿ,
ಪೋರ್ ಆರ್ ವೇಲ್ ಕಣ್ ಮಟವೀರ್! ಪೊನ಼್ ಊಚಲ್ ಆಟಾಮೋ.

[1]
ಮೂನ಼್ಱು, ಅಙ್ಕು, ಇಲಙ್ಕು ನಯನ಼ತ್ತನ಼್, ಮೂವಾತ
ವಾನ಼್ ತಙ್ಕು ತೇವರ್ಕಳುಮ್, ಕಾಣಾ ಮಲರ್ ಅಟಿಕಳ್,
ತೇನ಼್ ತಙ್ಕಿ, ತಿತ್ತಿತ್ತು, ಅಮುತು ಊಱಿ, ತಾನ಼್ ತೆಳಿನ್ತು, ಅಙ್ಕು,
ಊನ಼್ ತಙ್ಕಿನಿನ಼್ಱು, ಉರುಕ್ಕುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್
ಕೋನ಼್ ತಙ್ಕು ಇಟೈಮರುತು ಪಾಟಿ, ಕುಲ ಮಞ್ಞೈ
ಪೋನ಼್ಱು, ಅಙ್ಕು, ಅನ಼ ನಟೈಯೀರ್! ಪೊನ಼್ ಊಚಲ್ ಆಟಾಮೋ.

[2]
ಮುನ಼್, ಈಱುಮ್, ಆತಿಯುಮ್ ಇಲ್ಲಾನ಼್; ಮುನ಼ಿವರ್ ಕುೞಾಮ್,
ಪಲ್ ನೂಱು ಕೋಟಿ ಇಮೈಯೋರ್ಕಳ್, ತಾಮ್ ನಿಱ್ಪ,
ತನ಼್ ನೀಱು ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಿ, ತನ಼್ ಕರುಣೈ ವೆಳ್ಳತ್ತು
ಮನ಼್ ಊಱ, ಮನ಼್ನ಼ುಮ್ ಮಣಿ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ
ಮಿನ಼್ ಏಱುಮ್ ಮಾಟ ವಿಯಲ್ ಮಾಳಿಕೈ ಪಾಟಿ,
ಪೊನ಼್ ಏಱು ಪೂಣ್ ಮುಲೈಯೀರ್! ಪೊನ಼್ ಊಚಲ್ ಆಟಾಮೋ.

[3]
ನಞ್ಚು ಅಮರ್ ಕಣ್ಟತ್ತನ಼್; ಅಣ್ಟತ್ತವರ್ ನಾತನ಼್;
ಮಞ್ಚು ತೋಯ್ ಮಾಟ, ಮಣಿ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ
ಅಮ್ ಚೊಲಾಳ್ ತನ಼್ನ಼ೋಟುಮ್ ಕೂಟಿ, ಅಟಿಯವರ್ಕಳ್
ನೆಞ್ಚುಳೇ ನಿನ಼್ಱು, ಅಮುತಮ್ ಊಱಿ, ಕರುಣೈ ಚೆಯ್ತು,
ತುಞ್ಚಲ್, ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುಪ್ಪಾನ಼್; ತೂಯ ಪುಕೞ್ ಪಾಟಿ,
ಪುಞ್ಚಮ್ ಆರ್ ವೆಳ್ ವಳೈಯೀರ್! ಪೊನ಼್ ಊಚಲ್ ಆಟಾಮೋ.

[4]
ಆಣோ, ಅಲಿಯೋ, ಅರಿವೈಯೋ, ಎನ಼್ಱು ಇರುವರ್
ಕಾಣಾಕ್ ಕಟವುಳ್; ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್, ತೇವರ್ ಕುೞಾಮ್
ನಾಣಾಮೇ ಉಯ್ಯ, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟರುಳಿ, ನಞ್ಚು ತನ಼ೈ
ಊಣ್ ಆಕ ಉಣ್ಟರುಳುಮ್ ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈಕ್
ಕೋಣ್ ಆರ್ ಪಿಱೈಚ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಕ್ ಕೂತ್ತನ಼್; ಕುಣಮ್ ಪರವಿ,
ಪೂಣ್ ಆರ್ ವನ಼ ಮುಲೈಯೀರ್! ಪೊನ಼್ ಊಚಲ್ ಆಟಾಮೋ.

[5]
ಮಾತು ಆಟು ಪಾಕತ್ತನ಼್; ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈತ್
ತಾತು ಆಟು ಕೊನ಼್ಱೈಚ್ ಚಟೈಯಾನ಼್; ಅಟಿಯಾರುಳ್
ಕೋತಾಟ್ಟಿ ನಾಯೇನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು, ಎನ಼್ ತೊಲ್ ಪಿಱವಿತ್
ತೀತು ಓಟಾವಣ್ಣಮ್ ತಿಕೞ, ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುಪ್ಪಾನ಼್;
ಕಾತು ಆಟು ಕುಣ್ಟಲಙ್ಕಳ್ ಪಾಟಿ, ಕಚಿನ್ತು ಅನ಼್ಪಾಲ್,
ಪೋತು ಆಟು ಪೂಣ್ ಮುಲೈಯೀರ್! ಪೊನ಼್ ಊಚಲ್ ಆಟಾಮೋ.

[6]
ಉನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಅರಿಯ ತಿರು ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ
ಮನ಼್ನ಼ಿಪ್ ಪೊಲಿನ್ತು ಇರುನ್ತ, ಮಾ ಮಱೈಯೋನ಼್ ತನ಼್ ಪುಕೞೇ
ಪನ಼್ನ಼ಿಪ್ ಪಣಿನ್ತು ಇಱೈಞ್ಚ, ಪಾವಙ್ಕಳ್ ಪಱ್ಱು ಅಱುಪ್ಪಾನ಼್;
ಅನ಼್ನ಼ತ್ತಿನ಼್ ಮೇಲ್ ಏಱಿ ಆಟುಮ್ ಅಣಿ ಮಯಿಲ್ ಪೋಲ್
ಎನ಼್ ಅತ್ತನ಼್; ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟಾನ಼್; ಎೞಿಲ್ ಪಾಟಿ,
ಪೊನ಼್ ಒತ್ತ ಪೂಣ್ ಮುಲೈಯೀರ್! ಪೊನ಼್ ಊಚಲ್ ಆಟಾಮೋ.

[7]
ಕೋಲ ವರೈಕ್ ಕುಟುಮಿ ವನ್ತು, ಕುವಲಯತ್ತುಚ್
ಚಾಲ ಅಮುತು ಉಣ್ಟು, ತಾೞ್ ಕಟಲಿನ಼್ ಮೀತು ಎೞುನ್ತು,
ಞಾಲಮ್ ಮಿಕ, ಪರಿ ಮೇಱ್ಕೊಣ್ಟು, ನಮೈ ಆಣ್ಟಾನ಼್;
ಚೀಲಮ್ ತಿಕೞುಮ್ ತಿರು ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ,
ಮಾಲುಕ್ಕು ಅರಿಯಾನ಼ೈ ವಾಯ್ ಆರ ನಾಮ್ ಪಾಟಿ,
ಪೂಲಿತ್ತು, ಅಕಮ್ ಕುೞೈನ್ತು ಪೊನ಼್ ಊಚಲ್ ಆಟಾಮೋ.

[8]
ತೆಙ್ಕು ಉಲವು ಚೋಲೈತ್ ತಿರು ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ
ತಙ್ಕು, ಉಲವು ಚೋತಿತ್ ತನ಼ಿ ಉರುವಮ್ ವನ್ತರುಳಿ,
ಎಙ್ಕಳ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತಿಟ್ಟು, ಎಮ್ ತರಮುಮ್ ಆಟ್ಕೊಳ್ವಾನ಼್:
ಪಙ್ಕು ಉಲವು ಕೋತೈಯುಮ್, ತಾನ಼ುಮ್, ಪಣಿ ಕೊಣ್ಟ
ಕೊಙ್ಕು ಉಲವು ಕೊನ಼್ಱೈಚ್ ಚಟೈಯಾನ಼್ ಕುಣಮ್ ಪರವಿ,
ಪೊಙ್ಕು ಉಲವು ಪೂಣ್ ಮುಲೈಯೀರ್! ಪೊನ಼್ ಊಚಲ್ ಆಟಾಮೋ.

[9]

Back to Top
17 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಅನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪತ್ತು - ವೇತ ಮೊೞಿಯರ್ವೆಣ್   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ವೇತ ಮೊೞಿಯರ್, ವೆಳ್ ನೀಱ್ಱರ್, ಚೆಮ್ ಮೇನ಼ಿಯರ್,
ನಾತಪ್ ಪಱೈಯಿನ಼ರ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್,
ನಾತಪ್ ಪಱೈಯಿನ಼ರ್ ನಾನ಼್ಮುಕನ಼್, ಮಾಲುಕ್ಕುಮ್,
ನಾತರ್, ಇನ್ ನಾತನ಼ಾರ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.

[1]
ಕಣ್ ಅಞ್ಚನ಼ತ್ತರ್, ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲಿನ಼ರ್,
ಉಳ್ ನಿನ಼್ಱು ಉರುಕ್ಕುವರ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್,
ಉಳ್ ನಿನ಼್ಱು ಉರುಕ್ಕಿ, ಉಲಪ್ಪು ಇಲಾ ಆನ಼ನ್ತಕ್
ಕಣ್ಣೀರ್ ತರುವರಾಲ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.

[2]
ನಿತ್ತ ಮಣಾಳರ್, ನಿರಮ್ಪ ಅೞಕಿಯರ್,
ಚಿತ್ತತ್ತು ಇರುಪ್ಪರಾಲ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.
ಚಿತ್ತತ್ತು ಇರುಪ್ಪವರ್ ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್ ಪೆರುನ್ತುಱೈ
ಅತ್ತರ್, ಆನ಼ನ್ತರಾಲ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.

[3]
ಆಟು ಅರಪ್ ಪೂಣ್, ಉಟೈತ್ ತೋಲ್, ಪೊಟಿಪ್ ಪೂಚಿಱ್ಱು ಓರ್
ವೇಟಮ್ ಇರುನ್ತ ಆಱು; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.
ವೇಟಮ್ ಇರುನ್ತವಾ, ಕಣ್ಟು ಕಣ್ಟು, ಎನ಼್ ಉಳ್ಳಮ್
ವಾಟುಮ್; ಇತು ಎನ಼್ನ಼ೇ! ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.

[4]
ನೀಣ್ಟ ಕರತ್ತರ್, ನೆಱಿತರು ಕುಞ್ಚಿಯರ್,
ಪಾಣ್ಟಿ ನಲ್ ನಾಟರಾಲ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.
ಪಾಣ್ಟಿ ನಲ್ ನಾಟರ್ ಪರನ್ತು ಎೞು ಚಿನ್ತೈಯೈ
ಆಣ್ಟು ಅನ಼್ಪು ಚೆಯ್ವರಾಲ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.

[5]
ಉನ಼್ನ಼ಱ್ಕು ಅರಿಯ ಚೀರ್ ಉತ್ತರಮಙ್ಕೈಯರ್
ಮನ಼್ನ಼ುವತು ಎನ಼್ ನೆಞ್ಚಿಲ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.
ಮನ಼್ನ಼ುವತು ಎನ಼್ ನೆಞ್ಚಿಲ್; ಮಾಲ್, ಅಯನ಼್, ಕಾಣ್ಕಿಲಾರ್;
ಎನ಼್ನ಼ ಅತಿಚಯಮ್! ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.

[6]
ವೆಳ್ಳೈಕ್ ಕಲಿಙ್ಕತ್ತರ್, ವೆಣ್ ತಿರುಮುಣ್ಟತ್ತರ್
ಪಳ್ಳಿಕ್ ಕುಪ್ಪಾಯತ್ತರ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.
ಪಳ್ಳಿಕ್ ಕುಪ್ಪಾಯತ್ತರ್ ಪಾಯ್ ಪರಿ ಮೇಱ್ಕೊಣ್ಟು, ಎನ಼್
ಉಳ್ಳಮ್ ಕವರ್ವರಾಲ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.

[7]
ತಾಳಿ ಅಱುಕಿನ಼ರ್, ಚನ್ತನ಼ಚ್ ಚಾನ್ತಿನ಼ರ್,
ಆಳ್ ಎಮ್ಮೈ ಆಳ್ವರಾಲ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.
ಆಳ್ ಎಮ್ಮೈ ಆಳುಮ್ ಅಟಿಕಳಾರ್ ತಮ್ ಕೈಯಿಲ್,
ತಾಳಮ್ ಇರುನ್ತ ಆಱು; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.

[8]
ತೈಯಲ್ ಓರ್ ಪಙ್ಕಿನ಼ರ್, ತಾಪತ ವೇಟತ್ತರ್,
ಐಯಮ್ ಪುಕುವರಾಲ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.
ಐಯಮ್ ಪುಕುನ್ತು ಅವರ್ ಪೋತಲುಮ್, ಎನ಼್ ಉಳ್ಳಮ್
ನೈಯುಮ್; ಇತು ಎನ಼್ನ಼ೇ! ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.

[9]
ಕೊನ಼್ಱೈ, ಮತಿಯಮುಮ್, ಕೂವಿಳಮ್, ಮತ್ತಮುಮ್,
ತುನ಼್ಱಿಯ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯರ್; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.
ತುನ಼್ಱಿಯ ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯಿನ಼್ ಮತ್ತಮ್ ಉನ಼್ಮತ್ತಮೇ,
ಇನ಼್ಱು, ಎನ಼ಕ್ಕು ಆನ಼ ಆಱು; ಅನ಼್ನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಮ್.

[10]

Back to Top
18 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಕುಯಿಱ್ಪತ್ತು - ಕೀತ ಮಿನ಼ಿಯ ಕುಯಿಲೇ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಕೀತಮ್ ಇನ಼ಿಯ ಕುಯಿಲೇ! ಕೇಟ್ಟಿಯೇಲ್, ಎಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಮಾನ಼್
ಪಾತಮ್ ಇರಣ್ಟುಮ್ ವಿನ಼ವಿನ಼್, ಪಾತಾಳಮ್ ಏೞಿನ಼ುಕ್ಕು ಅಪ್ಪಾಲ್;
ಚೋತಿ ಮಣಿ ಮುಟಿ ಚೊಲ್ಲಿನ಼್, ಚೊಲ್ ಇಱನ್ತು ನಿನ಼್ಱ ತೊನ಼್ಮೈ
ಆತಿ ಕುಣಮ್ ಒನ಼್ಱುಮ್ ಇಲ್ಲಾನ಼್; ಅನ್ತಮ್ ಇಲಾನ಼್; ವರಕ್ ಕೂವಾಯ್!

[1]
ಏರ್ ತರುಮ್ ಏೞ್ ಉಲಕು ಏತ್ತ, ಎವ್ ಉರುವುಮ್ ತನ಼್ ಉರು ಆಯ್,
ಆರ್ಕಲಿ ಚೂೞ್ ತೆನ಼್ ಇಲಙ್ಕೈ, ಅೞಕು ಅಮರ್ ವಣ್ಟೋತರಿಕ್ಕು,
ಪೇರ್ ಅರುಳ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಅಳಿತ್ತ ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇಯ ಪಿರಾನ಼ೈ;
ಚೀರಿಯ ವಾಯಾಲ್, ಕುಯಿಲೇ! ತೆನ಼್ ಪಾಣ್ಟಿ ನಾಟನ಼ೈ; ಕೂವಾಯ್!

[2]
ನೀಲ ಉರುವಿನ಼್ ಕುಯಿಲೇ! ನೀಳ್ ಮಣಿ ಮಾಟಮ್ ನಿಲಾವುಮ್
ಕೋಲ ಅೞಕಿನ಼್ ತಿಕೞುಮ್ ಕೊಟಿ ಮಙ್ಕೈ ಉಳ್ಳುಱೈ ಕೋಯಿಲ್,
ಚೀಲಮ್ ಪೆರಿತುಮ್ ಇನ಼ಿಯ ತಿರು ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ,
ಞಾಲಮ್ ವಿಳಙ್ಕ ಇರುನ್ತ ನಾಯಕನ಼ೈ, ವರಕ್ ಕೂವಾಯ್!

[3]
ತೇನ಼್ ಪೞಚ್ ಚೋಲೈ ಪಯಿಲುಮ್ ಚಿಱು ಕುಯಿಲೇ! ಇತು ಕೇಳ್ ನೀ,
ವಾನ಼್ ಪೞಿತ್ತು, ಇಮ್ ಮಣ್ ಪುಕುನ್ತು, ಮನ಼ಿತರೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ವಳ್ಳಲ್;
ಊನ಼್ ಪೞಿತ್ತು, ಉಳ್ಳಮ್ ಪುಕುನ್ತು, ಎನ಼್ ಉಣರ್ವು ಅತು ಆಯ ಒರುತ್ತನ಼್;
ಮಾನ಼್ ಪೞಿತ್ತು ಆಣ್ಟ ಮೆನ಼್ ನೋಕ್ಕಿ ಮಣಾಳನ಼ೈ; ನೀ ವರಕ್ ಕೂವಾಯ್!

[4]
ಚುನ್ತರತ್ತು ಇನ಼್ಪಕ್ ಕುಯಿಲೇ! ಚೂೞ್ ಚುಟರ್ ಞಾಯಿಱು ಪೋಲ,
ಅನ್ತರತ್ತೇ ನಿನ಼್ಱು ಇೞಿನ್ತು, ಇಙ್ಕು, ಅಟಿಯವರ್ ಆಚೈ ಅಱುಪ್ಪಾನ಼್;
ಮುನ್ತುಮ್, ನಟುವುಮ್, ಮುಟಿವುಮ್, ಆಕಿಯ ಮೂವರ್ ಅಱಿಯಾಚ್
ಚಿನ್ತುರಚ್ ಚೇವಟಿಯಾನ಼ೈ; ಚೇವಕನ಼ೈ; ವರಕ್ ಕೂವಾಯ್!

[5]
ಇನ಼್ಪಮ್ ತರುವನ಼್; ಕುಯಿಲೇ! ಏೞ್ ಉಲಕುಮ್ ಮುೞುತು ಆಳಿ;
ಅನ಼್ಪನ಼್; ಅಮುತು ಅಳಿತ್ತು ಊಱುಮ್ ಆನ಼ನ್ತನ಼್; ವಾನ಼್ ವನ್ತ ತೇವನ಼್;
ನನ಼್ ಪೊನ಼್ ಮಣಿಚ್ ಚುವಟು ಒತ್ತ ನಲ್ ಪರಿಮೇಲ್ ವರುವಾನ಼ೈ;
ಕೊಮ್ಪಿನ಼್ ಮಿೞಱ್ಱುಮ್ ಕುಯಿಲೇ! ಕೋಕೞಿ ನಾತನ಼ೈ; ಕೂವಾಯ್!

[6]
ಉನ಼್ನ಼ೈ ಉಕಪ್ಪನ಼್; ಕುಯಿಲೇ! ಉನ಼್ ತುಣೈತ್ ತೋೞಿಯುಮ್ ಆವನ಼್,
ಪೊನ಼್ನ಼ೈ ಅೞಿತ್ತ ನಲ್ ಮೇನ಼ಿಪ್ ಪುಕೞಿನ಼್ ತಿಕೞುಮ್ ಅೞಕನ಼್,
ಮನ಼್ನ಼ನ಼್, ಪರಿಮಿಚೈ ವನ್ತ ವಳ್ಳಲ್, ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇಯ
ತೆನ಼್ನ಼ವನ಼್, ಚೇರಲನ಼್, ಚೋೞನ಼್, ಚೀರ್ಪ್ ಪುಯಙ್ಕನ಼್, ವರಕ್ ಕೂವಾಯ್!

[7]
ವಾ, ಇಙ್ಕೇ, ನೀ, ಕುಯಿಲ್ ಪಿಳ್ಳಾಯ್! ಮಾಲೊಟು ನಾನ಼್ಮುಕನ಼್ ತೇಟಿ,
ಓವಿ, ಅವರ್ ಉನ಼್ನ಼ಿನಿಱ್ಪ, ಒಣ್ ತೞಲ್ ವಿಣ್ ಪಿಳನ್ತು ಓಙ್ಕಿ,
ಮೇವಿ, ಅನ಼್ಱು, ಅಣ್ಟಮ್ ಕಟನ್ತು, ವಿರಿ ಚುಟರ್ ಆಯ್, ನಿನ಼್ಱ ಮೆಯ್ಯನ಼್;
ತಾವಿ ವರುಮ್ ಪರಿಪ್ ಪಾಕನ಼್; ತಾೞ್ ಚಟೈಯೋನ಼್; ವರಕ್ ಕೂವಾಯ್!

[8]
ಕಾರ್ ಉಟೈಪ್ ಪೊನ಼್ ತಿಕೞ್ ಮೇನ಼ಿ, ಕಟಿ ಪೊೞಿಲ್ ವಾೞುಮ್, ಕುಯಿಲೇ!
ಚೀರ್ ಉಟೈಚ್ ಚೆಮ್ ಕಮಲತ್ತಿಲ್ ತಿಕೞ್ ಉರು ಆಕಿಯ ಚೆಲ್ವನ಼್;
ಪಾರಿಟೈಪ್ ಪಾತಙ್ಕಳ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ಪಾಚಮ್ ಅಱುತ್ತು, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟ
ಆರ್ ಉಟೈ ಅಮ್ ಪೊನ಼ಿನ಼್ ಮೇನ಼ಿ ಅಮುತಿನ಼ೈ; ನೀ, ವರಕ್ ಕೂವಾಯ್!

[9]
ಕೊನ್ತು ಅಣವುಮ್ ಪೊೞಿಲ್ ಚೋಲೈಕ್ ಕೂಮ್ ಕುಯಿಲೇ! ಇತು ಕೇಳ್ ನೀ;
ಅನ್ತಣನ಼್ ಆಕಿ ವನ್ತು, ಇಙ್ಕೇ, ಅೞಕಿಯ ಚೇವಟಿ ಕಾಟ್ಟಿ,
ಎಮ್ ತಮರ್ ಆಮ್ ಇವನ಼್' ಎನ಼್ಱು ಇಙ್ಕು ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟರುಳುಮ್,
ಚೆಮ್ ತೞಲ್ ಪೋಲ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿತ್ ತೇವರ್ ಪಿರಾನ಼್, ವರಕ್ ಕೂವಾಯ್!

[10]

Back to Top
19 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುತ್ತಚಾಙ್ಕಮ್ - ಏರಾರ್ ಇಳಙ್ಕಿಳಿಯೇ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಏರ್ ಆರ್ ಇಳಮ್ ಕಿಳಿಯೇ! ಎಙ್ಕಳ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಕ್ ಕೋನ಼್
ಚೀರ್ ಆರ್ ತಿರು ನಾಮಮ್ ತೇರ್ನ್ತು ಉರೈಯಾಯ್ ಆರೂರನ಼್,
ಚೆಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್,' ವೆಳ್ ಮಲರಾನ಼್, ಪಾಲ್ ಕಟಲಾನ಼್, ಚೆಪ್ಪುವ ಪೋಲ್,
ಎಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್, ತೇವರ್ ಪಿರಾನ಼್,' ಎನ಼್ಱು.

[1]
ಏತಮ್ ಇಲಾ ಇನ಼್ ಚೊಲ್ ಮರಕತಮೇ! ಏೞ್ ಪೊೞಿಱ್ಕುಮ್
ನಾತನ಼್, ನಮೈ ಆಳುಟೈಯಾನ಼್, ನಾಟು ಉರೈಯಾಯ್ ಕಾತಲರ್ಕ್ಕು
ಅನ಼್ಪು ಆಣ್ಟು, ಮೀಳಾ ಅರುಳ್ ಪುರಿವಾನ಼್ ನಾಟು, ಎನ಼್ಱುಮ್,
ತೆನ಼್ ಪಾಣ್ಟಿ ನಾಟೇ, ತೆಳಿ.

[2]
ತಾತು ಆಟು ಪೂಞ್ಚೋಲೈತ್ ತತ್ತಾಯ್! ನಮೈ ಆಳುಮ್
ಮಾತು ಆಟುಮ್ ಪಾಕತ್ತನ಼್ ವಾೞ್ ಪತಿ ಎನ಼್? ಕೋತಾಟ್ಟಿಪ್
ಪತ್ತರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಪಾರ್ಮೇಲ್, ಚಿವಪುರಮ್ಪೋಲ್, ಕೊಣ್ಟಾಟುಮ್
ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ ಊರ್.

[3]
ಚೆಯ್ಯ ವಾಯ್ಪ್ ಪೈಮ್ ಚಿಱಕಿನ಼್ ಚೆಲ್ವೀ! ನಮ್ ಚಿನ್ತೈ ಚೇರ್
ಐಯನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್, ಆಱು ಉರೈಯಾಯ್ ತೈಯಲಾಯ್!
ವಾನ಼್ ವನ್ತ ಚಿನ್ತೈ ಮಲಮ್ ಕೞುವ ವನ್ತು, ಇೞಿಯುಮ್
ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಕಾಣ್, ಉಟೈಯಾನ಼್ ಆಱು.

[4]
ಕಿಞ್ಚುಕ ವಾಯ್ ಅಮ್ ಚುಕಮೇ! ಕೇಟು ಇಲ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಕ್ ಕೋನ಼್
ಮಞ್ಚು ಮರುವು ಮಲೈ ಪಕರಾಯ್ ನೆಞ್ಚತ್ತು
ಇರುಳ್ ಅಕಲ ವಾಳ್ ವೀಚಿ, ಇನ಼್ಪು ಅಮರುಮ್ ಮುತ್ತಿ
ಅರುಳುಮ್ ಮಲೈ ಎನ಼್ಪತು ಕಾಣ್, ಆಯ್ನ್ತು.

[5]
ಇಪ್ ಪಾಟೇ ವನ್ತು, ಇಯಮ್ಪು; ಕೂಟು ಪುಕಲ್ ಎನ಼್? ಕಿಳಿಯೇ!
ಒಪ್ಪು ಆಟಾಚ್ ಚೀರ್ ಉಟೈಯಾನ಼್ ಊರ್ವತು ಎನ಼್ನ಼ೇ? ಎಪ್ಪೋತುಮ್
ತೇನ಼್ ಪುರೈಯುಮ್ ಚಿನ್ತೈಯರ್ ಆಯ್, ತೆಯ್ವಪ್ ಪಣ್ ಏತ್ತು ಇಚೈಪ್ಪ,
ವಾನ಼್ ಪುರವಿ ಊರುಮ್, ಮಕಿೞ್ನ್ತು.

[6]
ಕೋಲ್ ತೇನ಼್ ಮೊೞಿಕ್ ಕಿಳ್ಳಾಯ್! ಕೋತು ಇಲ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಕ್ ಕೋನ಼್,
ಮಾಱ್ಱಾರೈ ವೆಲ್ಲುಮ್ ಪಟೈ ಪಕರಾಯ್ ಏಱ್ಱಾರ್
ಅೞುಕ್ಕು ಅಟೈಯಾ ನೆಞ್ಚು ಉರುಕ, ಮುಮ್ ಮಲಙ್ಕಳ್ ಪಾಯುಮ್
ಕೞುಕ್ಕಟೈ ಕಾಣ್, ಕೈಕ್ಕೊಳ್ ಪಟೈ.

[7]
ಇನ಼್ ಪಾಲ್ ಮೊೞಿಕ್ ಕಿಳ್ಳಾಯ್! ಎಙ್ಕಳ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಕ್ ಕೋನ಼್
ಮುನ಼್ಪಾಲ್ ಮುೞಙ್ಕುಮ್ ಮುರಚು ಇಯಮ್ಪಾಯ್ ಅನ಼್ಪಾಲ್,
ಪಿಱವಿಪ್ ಪಕೈ ಕಲಙ್ಕ, ಪೇರಿನ಼್ಪತ್ತು ಓಙ್ಕುಮ್,
ಪರು ಮಿಕ್ಕ ನಾತಪ್ ಪಱೈ.

[8]
ಆಯ ಮೊೞಿಕ್ ಕಿಳ್ಳಾಯ್! ಅಳ್ಳೂಱುಮ್ ಅನ಼್ಪರ್ಪಾಲ್
ಮೇಯ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್ ಮೆಯ್ತ್ ತಾರ್ ಎನ಼್? ತೀಯ ವಿನ಼ೈ
ನಾಳುಮ್ ಅಣುಕಾವಣ್ಣಮ್ ನಾಯೇನ಼ೈ ಆಳುಟೈಯಾನ಼್,
ತಾಳಿ ಅಱುಕು ಆಮ್, ಉವನ್ತ ತಾರ್.

[9]
ಚೋಲೈಪ್ ಪಚುಮ್ ಕಿಳಿಯೇ! ತೂ ನೀರ್ಪ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಕ್ ಕೋನ಼್
ಕೋಲಮ್ ಪೊಲಿಯುಮ್ ಕೊಟಿ ಕೂಱಾಯ್ ಚಾಲವುಮ್
ಏತಿಲಾರ್ ತುಣ್ ಎನ಼್ನ಼, ಮೇಲ್ ವಿಳಙ್ಕಿ, ಏರ್ ಕಾಟ್ಟುಮ್
ಕೋತು ಇಲಾ ಏಱು ಆಮ್, ಕೊಟಿ.

[10]

Back to Top
20 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿಯೆೞುಚ್ಚಿ - ಪೋಱ್ಱಿಯೆನ಼್ ವಾೞ್ಮುತ   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ಼್ ವಾೞ್ ಮುತಲ್ ಆಕಿಯ ಪೊರುಳೇ! ಪುಲರ್ನ್ತತು; ಪೂಮ್ ಕೞಱ್ಕು ಇಣೈ ತುಣೈಮಲರ್ ಕೊಣ್ಟು
ಏಱ್ಱಿ, ನಿನ಼್ ತಿರುಮುಕತ್ತು ಎಮಕ್ಕು ಅರುಳ್ ಮಲರುಮ್ ಎೞಿಲ್ ನಕೈ ಕಣ್ಟು, ನಿನ಼್ ತಿರುವಟಿತೊೞುಕೋಮ್
ಚೇಱ್ಱು ಇತೞ್ಕ್ ಕಮಲಙ್ಕಳ್ ಮಲರುಮ್ ತಣ್ ವಯಲ್ ಚೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಏಱ್ಱು ಉಯರ್ ಕೊಟಿ ಉಟೈಯಾಯ್! ಎಮೈ ಉಟೈಯಾಯ್! ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ಪಳ್ಳಿ ಎೞುನ್ತರುಳಾಯೇ!

[1]
ಅರುಣನ಼್, ಇನ್ತಿರನ಼್ ತಿಚೈ ಅಣುಕಿನ಼ನ಼್; ಇರುಳ್ ಪೋಯ್ ಅಕನ಼್ಱತು; ಉತಯಮ್ ನಿನ಼್ ಮಲರ್ತ್ತಿರುಮುಕತ್ತಿನ಼್
ಕರುಣೈಯಿನ಼್ ಚೂರಿಯನ಼್ ಎೞ ಎೞ, ನಯನ಼ಕ್ ಕಟಿ ಮಲರ್ ಮಲರ, ಮಱ್ಱು ಅಣ್ಣಲ್ ಅಮ್ಕಣ್ ಆಮ್
ತಿರಳ್ ನಿರೈ ಅಱುಪತಮ್ ಮುರಲ್ವನ಼; ಇವೈ ಓರ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಅರುಳ್ ನಿತಿ ತರ ವರುಮ್ ಆನ಼ನ್ತ ಮಲೈಯೇ! ಅಲೈ ಕಟಲೇ! ಪಳ್ಳಿ ಎೞುನ್ತರುಳಾಯೇ!

[2]
ಕೂವಿನ಼ ಪೂಮ್ ಕುಯಿಲ್; ಕೂವಿನ಼ ಕೋೞಿ; ಕುರುಕುಕಳ್ ಇಯಮ್ಪಿನ಼; ಇಯಮ್ಪಿನ಼ ಚಙ್ಕಮ್;
ಓವಿನ಼ ತಾರಕೈ ಒಳಿ; ಒಳಿ ಉತಯತ್ತು ಒರುಪ್ಪಟುಕಿನ಼್ಱತು ವಿರುಪ್ಪೊಟು, ನಮಕ್ಕು.
ತೇವ! ನಲ್ ಚೆಱಿ ಕೞಲ್ ತಾಳ್ ಇಣೈ ಕಾಟ್ಟಾಯ್! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಯಾವರುಮ್ ಅಱಿವು ಅರಿಯಾಯ್! ಎಮಕ್ಕು ಎಳಿಯಾಯ್! ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ಪಳ್ಳಿ ಎೞುನ್ತರುಳಾಯೇ!

[3]
ಇನ಼್ ಇಚೈ ವೀಣೈಯರ್, ಯಾೞಿನ಼ರ್, ಒರುಪಾಲ್; ಇರುಕ್ಕೊಟು ತೋತ್ತಿರಮ್ ಇಯಮ್ಪಿನ಼ರ್, ಒರುಪಾಲ್;
ತುನ಼್ನ಼ಿಯ ಪಿಣೈ ಮಲರ್ಕ್ ಕೈಯಿನ಼ರ್, ಒರುಪಾಲ್; ತೊೞುಕೈಯರ್, ಅೞುಕೈಯರ್,ತುವಳ್ಕೈಯರ್, ಒರುಪಾಲ್;
ಚೆನ಼್ನ಼ಿಯಿಲ್ ಅಞ್ಚಲಿ ಕೂಪ್ಪಿನ಼ರ್, ಒರುಪಾಲ್. ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ಇನ಼್ ಅರುಳ್ ಪುರಿಯುಮ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ಪಳ್ಳಿ ಎೞುನ್ತರುಳಾಯೇ!

[4]
ಪೂತಙ್ಕಳ್ತೋಱುಮ್ ನಿನ಼್ಱಾಯ್' ಎನ಼ಿನ಼್, ಅಲ್ಲಾಲ್, ಪೋಕ್ಕು ಇಲನ಼್, ವರವು ಇಲನ಼್,' ಎನ಼,ನಿನ಼ೈಪ್ ಪುಲವೋರ್
ಕೀತಙ್ಕಳ್ ಪಾಟುತಲ್, ಆಟುತಲ್, ಅಲ್ಲಾಲ್, ಕೇಟ್ಟು ಅಱಿಯೋಮ್, ಉನ಼ೈಕ್ ಕಣ್ಟು ಅಱಿವಾರೈ.
ಚೀತಮ್ ಕೊಳ್ ವಯಲ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮನ಼್ನ಼ಾ! ಚಿನ್ತನ಼ೈಕ್ಕುಮ್ ಅರಿಯಾಯ್! ಎಙ್ಕಳ್ ಮುನ಼್ವನ್ತು,
ಏತಙ್ಕಳ್ ಅಱುತ್ತು, ಎಮ್ಮೈ ಆಣ್ಟು, ಅರುಳ್ಪುರಿಯುಮ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ಪಳ್ಳಿ ಎೞುನ್ತರುಳಾಯೇ!

[5]
ಪಪ್ಪು ಅಱ ವೀಟ್ಟು ಇರುನ್ತು ಉಣರುಮ್ ನಿನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್, ಪನ್ತನ಼ೈ ವನ್ತು ಅಱುತ್ತಾರ್; ಅವರ್ಪಲರುಮ್,
ಮೈಪ್ಪು ಉಱು ಕಣ್ಣಿಯರ್, ಮಾನ಼ಿಟತ್ತು ಇಯಲ್ಪಿನ಼್ ವಣಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱಾರ್. ಅಣಙ್ಕಿನ಼್ ಮಣವಾಳಾ!
ಚೆಪ್ಪು ಉಱು ಕಮಲಙ್ಕಳ್ ಮಲರುಮ್ ತಣ್ ವಯಲ್ ಚೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಇಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತು, ಎಮೈ ಆಣ್ಟು, ಅರುಳ್ಪುರಿಯುಮ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ಪಳ್ಳಿ ಎೞುನ್ತರುಳಾಯೇ!

[6]
ಅತು, ಪೞಚ್ ಚುವೈ ಎನ಼, ಅಮುತು ಎನ಼; ಅಱಿತಱ್ಕು ಅರಿತು ಎನ಼, ಎಳಿತು ಎನ಼; ಅಮರರುಮ್ಅಱಿಯಾರ್.
ಇತು ಅವನ಼್ ತಿರುಉರು; ಇವನ಼್, ಅವನ಼್; ಎನ಼ವೇ ಎಙ್ಕಳೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ಇಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುಮ್,
ಮತು ವಳರ್ ಪೊೞಿಲ್ ತಿರು ಉತ್ತರಕೋಚ ಮಙ್ಕೈ ಉಳ್ಳಾಯ್! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮನ಼್ನ಼ಾ!
ಎತು ಎಮೈಪ್ ಪಣಿ ಕೊಳುಮ್ ಆಱು? ಅತು ಕೇಟ್ಪೋಮ್: ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ಪಳ್ಳಿ ಎೞುನ್ತರುಳಾಯೇ!

[7]
ಮುನ್ತಿಯ ಮುತಲ್, ನಟು, ಇಱುತಿಯುಮ್, ಆನ಼ಾಯ್; ಮೂವರುಮ್ ಅಱಿಕಿಲರ್; ಯಾವರ್ ಮಱ್ಱುಅಱಿವಾರ್?
ಪನ್ತು ಅಣೈ ವಿರಲಿಯುಮ್, ನೀಯುಮ್, ನಿನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್ ಪೞಮ್ ಕುಟಿಲ್ತೊಱುಮ್ ಎೞುನ್ತರುಳಿಯಪರನ಼ೇ!
ಚೆಮ್ ತೞಲ್ ಪುರೈ ತಿರುಮೇನ಼ಿಯುಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಕೋಯಿಲುಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ,
ಅನ್ತಣನ಼್ ಆವತುಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ವನ್ತು ಆಣ್ಟಾಯ್! ಆರ್ ಅಮುತೇ! ಪಳ್ಳಿ ಎೞುನ್ತರುಳಾಯೇ!

[8]
ವಿಣ್ಣಕತ್ ತೇವರುಮ್ ನಣ್ಣವುಮ್ ಮಾಟ್ಟಾ ವಿೞುಪ್ ಪೊರುಳೇ! ಉನ಼್ ತೊೞುಪ್ಪು ಅಟಿಯೋಙ್ಕಳ್,
ಮಣ್ಣಕತ್ತೇ ವನ್ತು, ವಾೞಚ್ ಚೆಯ್ತಾನ಼ೇ! ವಣ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾಯ್! ವೞಿ ಅಟಿಯೋಮ್
ಕಣ್ ಅಕತ್ತೇ ನಿನ಼್ಱು, ಕಳಿತರು ತೇನ಼ೇ! ಕಟಲ್ ಅಮುತೇ! ಕರುಮ್ಪೇ! ವಿರುಮ್ಪು ಅಟಿಯಾರ್
ಎಣ್ ಅಕತ್ತಾಯ್! ಉಲಕುಕ್ಕು ಉಯಿರ್ ಆನ಼ಾಯ್! ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ಪಳ್ಳಿ ಎೞುನ್ತರುಳಾಯೇ!

[9]
ಪುವನ಼ಿಯಿಲ್ ಪೋಯ್ಪ್ ಪಿಱವಾಮೈಯಿನ಼್, ನಾಳ್ ನಾಮ್ ಪೋಕ್ಕುಕಿನ಼್ಱೋಮ್ ಅವಮೇ; ಇನ್ತಪ್ ಪೂಮಿ,
ಚಿವನ಼್ ಉಯ್ಯಕ್ ಕೊಳ್ಕಿನ಼್ಱ ಆಱು' ಎನ಼್ಱು ನೋಕ್ಕಿ, ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈವಾಯ್! ತಿರುಮಾಲ್ಆಮ್
ಅವನ಼್ ವಿರುಪ್ಪು ಎಯ್ತವುಮ್, ಮಲರವನ಼್ ಆಚೈಪ್ ಪಟವುಮ್, ನಿನ಼್ ಅಲರ್ನ್ತ ಮೆಯ್ಕ್ಕರುಣೈಯುಮ್, ನೀಯುಮ್,
ಅವನ಼ಿಯಿಲ್ ಪುಕುನ್ತು, ಎಮೈ ಆಟ್ಕೊಳ್ಳ ವಲ್ಲಾಯ್! ಆರ್ ಅಮುತೇ! ಪಳ್ಳಿ ಎೞುನ್ತರುಳಾಯೇ!

[10]

Back to Top
21 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಕೋಯಿಲ್ ಮೂತ್ತ ತಿರುಪ್ಪತಿಕಮ್ - ಉಟೈಯಾಳ್ ಉನ಼್ತನ಼್   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಉಟೈಯಾಳ್, ಉನ಼್ ತನ಼್ ನಟುವು, ಇರುಕ್ಕುಮ್; ಉಟೈಯಾಳ್ ನಟುವುಳ್, ನೀ ಇರುತ್ತಿ;
ಅಟಿಯೇನ಼್ ನಟುವುಳ್, ಇರುವೀರುಮ್ ಇರುಪ್ಪತಾನ಼ಾಲ್, ಅಟಿಯೇನ಼್, ಉನ಼್
ಅಟಿಯಾರ್ ನಟುವುಳ್ ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಅರುಳೈಪ್ ಪುರಿಯಾಯ್ ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ಪಲತ್ತು ಎಮ್
ಮುಟಿಯಾ ಮುತಲೇ! ಎನ಼್ ಕರುತ್ತು ಮುಟಿಯುಮ್ವಣ್ಣಮ್, ಮುನ಼್ ನಿನ಼್ಱೇ!

[1]
ಮುನ಼್ ನಿನ಼್ಱು ಆಣ್ಟಾಯ್, ಎನ಼ೈ ಮುನ಼್ನ಼ಮ್; ಯಾನ಼ುಮ್, ಅತುವೇ ಮುಯಲ್ವು ಉಱ್ಱು,
ಪಿನ಼್ ನಿನ಼್ಱು, ಏವಲ್ ಚೆಯ್ಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಪಿಱ್ಪಟ್ಟು ಒೞಿನ್ತೇನ಼್; ಪೆಮ್ಮಾನ಼ೇ!
ಎನ಼್?' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳ್ ಇವರ ನಿನ಼್ಱು, ಪೋನ್ತಿಟು' ಎನ಼್ನ಼ಾವಿಟಿಲ್, ಅಟಿಯಾರ್,
ಉನ಼್ ನಿನ಼್ಱು, ಇವನ಼್ ಆರ್' ಎನ಼್ನ಼ಾರೋ? ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ಪಲಕ್ ಕೂತ್ತು ಉಕನ್ತಾನ಼ೇ!

[2]
ಉಕನ್ತಾನ಼ೇ! ಅನ಼್ಪು ಉಟೈ ಅಟಿಮೈಕ್ಕು; ಉರುಕಾ ಉಳ್ಳತ್ತು ಉಣರ್ವು ಇಲಿಯೇನ಼್,
ಚಕಮ್ ತಾನ಼್ ಅಱಿಯ ಮುಱೈಯಿಟ್ಟಾಲ್, ತಕ್ಕ ಆಱು ಅನ಼್ಱು' ಎನ಼್ನ಼ಾರೋ?
ಮಕಮ್ ತಾನ಼್ ಚೆಯ್ತು ವೞಿ ವನ್ತಾರ್ ವಾೞ, ವಾೞ್ನ್ತಾಯ್; ಅಟಿಯೇಱ್ಕು ಉನ಼್
ಮುಕಮ್ ತಾನ಼್ ತಾರಾವಿಟಿನ಼್, ಮುಟಿವೇನ಼್; ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ಪಲತ್ತು ಎಮ್ ಮುೞು ಮುತಲೇ!

[3]
ಮುೞು ಮುತಲೇ! ಐಮ್ ಪುಲನ಼ುಕ್ಕುಮ್, ಮೂವರ್ಕ್ಕುಮ್, ಎನ಼್ ತನ಼ಕ್ಕುಮ್,
ವೞಿ ಮುತಲೇ! ನಿನ಼್ ಪೞ ಅಟಿಯಾರ್ ತಿರಳ್, ವಾನ಼್, ಕುೞುಮಿಕ್
ಕೆೞು ಮುತಲೇ! ಅರುಳ್ ತನ್ತು ಇರುಕ್ಕ ಇರಙ್ಕುಮ್ ಕೊಲ್ಲೋ?' ಎನ಼್ಱು
ಅೞುಮ್ ಅತುವೇ ಅನ಼್ಱಿ, ಮಱ್ಱು ಎನ಼್ ಚೆಯ್ಕೇನ಼್? ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ಪಲತ್ತು ಅರೈಚೇ!

[4]
ಅರೈಚೇ! ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ಪಲತ್ತು ಆಟುಮ್ ಅಮುತೇ!' ಎನ಼್ಱು ಉನ಼್ ಅರುಳ್ ನೋಕ್ಕಿ,
ಇರೈ ತೇರ್ ಕೊಕ್ಕು ಒತ್ತು, ಇರವು ಪಕಲ್, ಏಚಱ್ಱು ಇರುನ್ತೇ, ವೇಚಱ್ಱೇನ಼್;
ಕರೈ ಚೇರ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಕಳಿ ಚಿಱಪ್ಪ, ಕಾಟ್ಚಿ ಕೊಟುತ್ತು, ಉನ಼್ ಅಟಿಯೇನ಼್ಪಾಲ್,
ಪಿರೈ ಚೇರ್ ಪಾಲಿನ಼್ ನೆಯ್ ಪೋಲ, ಪೇಚಾತು ಇರುನ್ತಾಲ್, ಏಚಾರೋ?

[5]
ಏಚಾ ನಿಱ್ಪರ್, ಎನ಼್ನ಼ೈ; ಉನ಼ಕ್ಕು ಅಟಿಯಾನ಼್ ಎನ಼್ಱು, ಪಿಱರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್
ಪೇಚಾ ನಿಱ್ಪರ್; ಯಾನ಼್ ತಾನ಼ುಮ್ ಪೇಣಾ ನಿಱ್ಪೇನ಼್, ನಿನ಼್ ಅರುಳೇ;
ತೇಚಾ! ನೇಚರ್ ಚೂೞ್ನ್ತು ಇರುಕ್ಕುಮ್ ತಿರುವೋಲಕ್ಕಮ್ ಚೇವಿಕ್ಕ,
ಈಚಾ! ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ಪಲತ್ತು ಆಟುಮ್ ಎನ್ತಾಯ್! ಇನ಼ಿತ್ತಾನ಼್ ಇರಙ್ಕಾಯೇ!

[6]
ಇರಙ್ಕುಮ್ ನಮಕ್ಕು ಅಮ್ಪಲಕ್ ಕೂತ್ತನ಼್' ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು, ಏಮಾನ್ತಿರುಪ್ಪೇನ಼ೈ,
ಅರುಮ್ ಕಱ್ಪನ಼ೈ ಕಱ್ಪಿತ್ತು, ಆಣ್ಟಾಯ್; ಆಳ್ವಾರ್ ಇಲಿ ಮಾಟು ಆವೇನ಼ೋ?
ನೆರುಙ್ಕುಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕಳುಮ್, ನೀಯುಮ್, ನಿನ಼್ಱು, ನಿಲಾವಿ, ವಿಳೈಯಾಟುಮ್
ಮರುಙ್ಕೇ ಚಾರ್ನ್ತು, ವರ, ಎಙ್ಕಳ್ ವಾೞ್ವೇ, ವಾ' ಎನ಼್ಱು ಅರುಳಾಯೇ!

[7]
ಅರುಳಾತು ಒೞಿನ್ತಾಲ್, ಅಟಿಯೇನ಼ೈ, ಅಞ್ಚೇಲ್' ಎನ಼್ಪಾರ್ ಆರ್, ಇಙ್ಕು?
ಪೊರುಳಾ, ಎನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪುಕುನ್ತು, ಆಣ್ಟ ಪೊನ಼್ನ಼ೇ! ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ಪಲಕ್ ಕೂತ್ತಾ!
ಮರುಳ್ ಆರ್ ಮನ಼ತ್ತೋಟು, ಉನ಼ೈಪ್ ಪಿರಿನ್ತು, ವರುನ್ತುವೇನ಼ೈ, ವಾ' ಎನ಼್ಱು, ಉನ಼್
ತೆರುಳ್ ಆರ್ ಕೂಟ್ಟಮ್ ಕಾಟ್ಟಾಯೇಲ್, ಚೆತ್ತೇ ಪೋನ಼ಾಲ್, ಚಿರಿಯಾರೋ?

[8]
ಚಿರಿಪ್ಪಾರ್; ಕಳಿಪ್ಪಾರ್; ತೇನ಼ಿಪ್ಪಾರ್; ತಿರಣ್ಟು, ತಿರಣ್ಟು, ಉನ಼್ ತಿರುವಾರ್ತ್ತೈ
ವಿರಿಪ್ಪಾರ್; ಕೇಟ್ಪಾರ್; ಮೆಚ್ಚುವಾರ್; ವೆವ್ವೇಱು ಇರುನ್ತು, ಉನ಼್ ತಿರುನಾಮಮ್
ತರಿಪ್ಪಾರ್; ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ಪಲತ್ತು ಆಟುಮ್ ತಲೈವಾ' ಎನ಼್ಪಾರ್; ಅವರ್ ಮುನ಼್ನ಼ೇ
ನರಿಪ್ಪು ಆಯ್, ನಾಯೇನ಼್ ಇರುಪ್ಪೇನ಼ೋ? ನಮ್ಪಿ! ಇನ಼ಿತ್ತಾನ಼್ ನಲ್ಕಾಯೇ!

[9]
ನಲ್ಕಾತು ಒೞಿಯಾನ಼್ ನಮಕ್ಕು' ಎನ಼್ಱು, ಉನ಼್ ನಾಮಾಮ್ ಪಿತಱ್ಱಿ, ನಯನ಼ ನೀರ್
ಮಲ್ಕಾ, ವಾೞ್ತ್ತಾ, ವಾಯ್ ಕುೞಱಾ, ವಣಙ್ಕಾ, ಮನ಼ತ್ತಾಲ್ ನಿನ಼ೈನ್ತು ಉರುಕಿ,
ಪಲ್ಕಾಲ್ ಉನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಾವಿತ್ತು, ಪರವಿ, ಪೊನ಼್ನ಼ಮ್ಪಲಮ್' ಎನ಼್ಱೇ
ಒಲ್ಕಾ ನಿಱ್ಕುಮ್ ಉಯಿರ್ಕ್ಕು ಇರಙ್ಕಿ, ಅರುಳಾಯ್! ಎನ಼್ನ಼ೈ ಉಟೈಯಾನ಼ೇ!

[10]

Back to Top
22 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುಪ್ಪತಿಕಮ್ - ಮಾಱಿನಿನ಼್ಱೆನ಼್ನ಼ೈ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಮಾಱಿ ನಿನ಼್ಱು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಮಯಕ್ಕಿಟುಮ್ ವಞ್ಚಪ್ ಪುಲನ಼್ ಐನ್ತಿನ಼್ ವೞಿ ಅಟೈತ್ತು; ಅಮುತೇ
ಊಱಿ ನಿನ಼್ಱು; ಎನ಼್ ಉಳ್ ಎೞು ಪರಞ್ಚೋತಿ! ಉಳ್ಳವಾ ಕಾಣ ವನ್ತರುಳಾಯ್:
ತೇಱಲಿನ಼್ ತೆಳಿವೇ! ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಈಱು ಇಲಾಪ್ ಪತಙ್ಕಳ್ ಯಾವೈಯುಮ್ ಕಟನ್ತ ಇನ಼್ಪಮೇ! ಎನ಼್ನ಼ುಟೈ ಅನ಼್ಪೇ!

[1]
ಅನ಼್ಪಿನ಼ಾಲ್, ಅಟಿಯೇನ಼್ ಆವಿಯೋಟು, ಆಕ್ಕೈ, ಆನ಼ನ್ತಮಾಯ್ಕ್ ಕಚಿನ್ತು ಉರುಕ,
ಎನ಼್ ಪರಮ್ ಅಲ್ಲಾ, ಇನ಼್ ಅರುಳ್ ತನ್ತಾಯ್; ಯಾನ಼್, ಇತಱ್ಕು ಇಲನ಼್ ಒರ್ ಕೈಮ್ಮಾಱು:
ಮುನ಼್ಪುಮ್ ಆಯ್, ಪಿನ಼್ಪುಮ್, ಮುೞುತುಮ್, ಆಯ್, ಪರನ್ತ ಮುತ್ತನ಼ೇ! ಮುಟಿವು ಇಲಾ ಮುತಲೇ!
ತೆನ಼್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾಯ್! ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ! ಚೀರ್ ಉಟೈಚ್ ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ!

[2]
ಅರೈಚನ಼ೇ! ಅನ಼್ಪರ್ಕ್ಕು; ಅಟಿಯನ಼ೇನ಼್ ಉಟೈಯ ಅಪ್ಪನ಼ೇ! ಆವಿಯೋಟು ಆಕ್ಕೈ
ಪುರೈ ಪುರೈ ಕನ಼ಿಯಪ್ ಪುಕುನ್ತುನಿನ಼್ಱು, ಉರುಕ್ಕಿ, ಪೊಯ್ ಇರುಳ್ ಕಟಿನ್ತ ಮೆಯ್ಚ್ ಚುಟರೇ!
ತಿರೈ ಪೊರಾ ಮನ಼್ನ಼ುಮ್, ಅಮುತತ್ ತೆಣ್ ಕಟಲೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಉರೈ, ಉಣರ್ವು, ಇಱನ್ತುನಿನ಼್ಱು, ಉಣರ್ವತು ಓರ್ ಉಣರ್ವೇ! ಯಾನ಼್, ಉನ಼್ನ಼ೈ ಉರೈಕ್ಕುಮ್ ಆಱು,ಉಣರ್ತ್ತೇ.

[3]
ಉಣರ್ನ್ತ ಮಾ ಮುನ಼ಿವರ್, ಉಮ್ಪರೋಟು, ಒೞಿನ್ತಾರ್ ಉಣರ್ವುಕ್ಕುಮ್, ತೆರಿವು ಅರುಮ್ ಪೊರುಳೇ!
ಇಣಙ್ಕು ಇಲಿ! ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಕಟ್ಕುಮ್ ಉಯಿರೇ! ಎನ಼ೈಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುಕ್ಕುಮ್ ಎಮ್ ಮರುನ್ತೇ!
ತಿಣಿನ್ತತು ಓರ್ ಇರುಳಿಲ್, ತೆಳಿನ್ತ ತೂ ಒಳಿಯೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಕುಣಙ್ಕಳ್ ತಾಮ್ ಇಲ್ಲಾ ಇನ಼್ಪಮೇ! ಉನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕುಱುಕಿನ಼ೇಱ್ಕು ಇನ಼ಿ ಎನ಼್ನ಼ ಕುಱೈಯೇ?

[4]
ಕುಱೈವು ಇಲಾ ನಿಱೈವೇ! ಕೋತು ಇಲಾ ಅಮುತೇ! ಈಱು ಇಲಾಕ್ ಕೊೞುಮ್ ಚುಟರ್ಕ್ ಕುನ಼್ಱೇ!
ಮಱೈಯುಮ್ ಆಯ್, ಮಱೈಯಿನ಼್ ಪೊರುಳುಮ್ ಆಯ್, ವನ್ತು ಎನ಼್ ಮನ಼ತ್ತಿಟೈ ಮನ಼್ನ಼ಿಯ ಮನ಼್ನ಼ೇ!
ಚಿಱೈ ಪೆಱಾ ನೀರ್ ಪೋಲ್, ಚಿನ್ತೈವಾಯ್ಪ್ ಪಾಯುಮ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಇಱೈವನ಼ೇ! ನೀ, ಎನ಼್ ಉಟಲ್ ಇಟಮ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್; ಇನ಼ಿ, ಉನ಼್ನ಼ೈ ಎನ಼್ ಇರಕ್ಕೇನ಼ೇ?

[5]
ಇರನ್ತು ಇರನ್ತು ಉರುಕ, ಎನ಼್ ಮನ಼ತ್ತುಳ್ಳೇ ಎೞುಕಿನ಼್ಱ ಚೋತಿಯೇ! ಇಮೈಯೋರ್
ಚಿರಮ್ ತನ಼ಿಲ್ ಪೊಲಿಯುಮ್ ಕಮಲಚ್ ಚೇವಟಿಯಾಯ್! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ನಿರನ್ತ ಆಕಾಯಮ್, ನೀರ್, ನಿಲಮ್, ತೀ, ಕಾಲ್, ಆಯ್, ಅವೈ ಅಲ್ಲೈ ಆಯ್, ಆಙ್ಕೇ,
ಕರನ್ತತು ಓರ್ ಉರುವೇ! ಕಳಿತ್ತನ಼ನ಼್, ಉನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕಣ್ ಉಱಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ಇನ಼್ಱೇ.

[6]
ಇನ಼್ಱು, ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಿ, ಇರುಳ್ ಕಟಿನ್ತು, ಉಳ್ಳತ್ತು ಎೞುಕಿನ಼್ಱ ಞಾಯಿಱೇ ಪೋನ಼್ಱು
ನಿನ಼್ಱ ನಿನ಼್ ತನ಼್ಮೈ ನಿನ಼ೈಪ್ಪು ಅಱ ನಿನ಼ೈನ್ತೇನ಼್; ನೀ ಅಲಾಲ್ ಪಿಱಿತು ಮಱ್ಱು ಇನ಼್ಮೈ;
ಚೆನ಼್ಱು ಚೆನ಼್ಱು, ಅಣುವಾಯ್ತ್ ತೇಯ್ನ್ತು ತೇಯ್ನ್ತು, ಒನ಼್ಱು ಆಮ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಒನ಼್ಱುಮ್ ನೀ ಅಲ್ಲೈ; ಅನ಼್ಱಿ, ಒನ಼್ಱು ಇಲ್ಲೈ; ಯಾರ್ ಉನ಼್ನ಼ೈ ಅಱಿಯಕಿಱ್ಪಾರೇ?

[7]
ಪಾರ್, ಪತಮ್, ಅಣ್ಟಮ್, ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್, ಆಯ್, ಮುಳೈತ್ತುಪ್ ಪಟರ್ನ್ತತು ಓರ್ ಪಟರ್ ಒಳಿಪ್ಪರಪ್ಪೇ!
ನೀರ್ ಉಱು ತೀಯೇ! ನಿನ಼ೈವತೇಲ್, ಅರಿಯ ನಿನ಼್ಮಲಾ! ನಿನ಼್ ಅರುಳ್ ವೆಳ್ಳಚ್
ಚೀರ್ ಉಱು, ಚಿನ್ತೈ ಎೞುನ್ತತು ಓರ್ ತೇನ಼ೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಆರ್ ಉಱವು ಎನ಼ಕ್ಕು, ಇಙ್ಕು? ಯಾರ್ ಅಯಲ್ ಉಳ್ಳಾರ್? ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಆಕ್ಕುಮ್ ಎನ಼್ ಚೋತಿ!

[8]
ಚೋತಿಯಾಯ್ತ್ ತೋನ಼್ಱುಮ್ ಉರುವಮೇ! ಅರು ಆಮ್ ಒರುವನ಼ೇ! ಚೊಲ್ಲುತಱ್ಕು ಅರಿಯ
ಆತಿಯೇ! ನಟುವೇ! ಅನ್ತಮೇ! ಪನ್ತಮ್ ಅಱುಕ್ಕುಮ್ ಆನ಼ನ್ತ ಮಾ ಕಟಲೇ!
ತೀತು ಇಲಾ ನನ಼್ಮೈತ್ ತಿರುವರುಳ್ ಕುನ಼್ಱೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಯಾತು ನೀ ಪೋವತು ಓರ್ ವಕೈ? ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಾಯ್ ವನ್ತು ನಿನ಼್ ಇಣೈ ಅಟಿ ತನ್ತೇ.

[9]
ತನ್ತತು, ಉನ಼್ ತನ಼್ನ಼ೈ; ಕೊಣ್ಟತು, ಎನ಼್ ತನ಼್ನ಼ೈ; ಚಙ್ಕರಾ! ಆರ್ ಕೊಲೋ, ಚತುರರ್?
ಅನ್ತಮ್ ಒನ಼್ಱು ಇಲ್ಲಾ ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಪೆಱ್ಱೇನ಼್; ಯಾತು ನೀ ಪೆಱ್ಱತು ಒನ಼್ಱು, ಎನ಼್ಪಾಲ್?
ಚಿನ್ತೈಯೇ ಕೋಯಿಲ್ ಕೊಣ್ಟ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಎನ್ತೈಯೇ! ಈಚಾ! ಉಟಲ್ ಇಟಮ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್; ಯಾನ಼್ ಇತಱ್ಕು ಇಲನ಼್, ಓರ್ ಕೈಮ್ಮಾಱೇ!

[10]

Back to Top
23 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಚೆತ್ತಿಲಾಪ್ ಪತ್ತು - ಪೊಯ್ಯನ಼ೇನ಼್ ಅಕಮ್ನೆಕಪ್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಪೊಯ್ಯನ಼ೇನ಼್ ಅಕಮ್ ನೆಕಪ್ ಪುಕುನ್ತು, ಅಮುತು ಊಱುಮ್, ಪುತು ಮಲರ್ಕ್ ಕೞಲ್ ಇಣೈ ಅಟಿಪಿರಿನ್ತುಮ್,
ಕೈಯನ಼ೇನ಼್, ಇನ಼್ನ಼ುಮ್ ಚೆತ್ತಿಲೇನ಼್; ಅನ್ತೋ! ವಿೞಿತ್ತಿರುನ್ತು ಉಳ್ಳಕ್ ಕರುತ್ತಿನ಼ೈ ಇೞನ್ತೇನ಼್.
ಐಯನ಼ೇ! ಅರಚೇ! ಅರುಳ್ ಪೆರುಮ್ ಕಟಲೇ! ಅತ್ತನ಼ೇ! ಅಯನ಼್, ಮಾಱ್ಕು, ಅಱಿ ಒಣ್ಣಾಚ್
ಚೆಯ್ಯ ಮೇನ಼ಿಯನ಼ೇ! ಚೆಯ್ವಕೈ ಅಱಿಯೇನ಼್; ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ!

[1]
ಪುಱ್ಱುಮ್ ಆಯ್, ಮರಮ್ ಆಯ್; ಪುನ಼ಲ್, ಕಾಲೇ, ಉಣ್ಟಿ, ಆಯ್; ಅಣ್ಟ ವಾಣರುಮ್, ಪಿಱರುಮ್,
ಮಱ್ಱು ಯಾರುಮ್, ನಿನ಼್ ಮಲರ್ ಅಟಿ ಕಾಣಾ ಮನ಼್ನ಼! ಎನ಼್ನ಼ೈ ಓರ್ ವಾರ್ತ್ತೈಯುಳ್ ಪಟುತ್ತು,
ಪಱ್ಱಿನ಼ಾಯ್; ಪತೈಯೇನ಼್; ಮನ಼ಮ್ ಮಿಕ ಉರುಕೇನ಼್; ಪರಿಕಿಲೇನ಼್; ಪರಿಯಾ ಉಟಲ್ ತನ಼್ನ಼ೈಚ್
ಚೆಱ್ಱಿಲೇನ಼್; ಇನ಼್ನ಼ುಮ್ ತಿರಿತರುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ!

[2]
ಪುಲೈಯನ಼ೇನ಼ೈಯುಮ್, ಪೊರುಳ್ ಎನ಼ ನಿನ಼ೈನ್ತು, ಉನ಼್ ಅರುಳ್ ಪುರಿನ್ತನ಼ೈ; ಪುರಿತಲುಮ್,ಕಳಿತ್ತುತ್
ತಲೈಯಿನ಼ಾಲ್ ನಟನ್ತೇನ಼್; ವಿಟೈಪ್ ಪಾಕಾ! ಚಙ್ಕರಾ! ಎಣ್ ಇಲ್ ವಾನ಼ವರ್ಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾಮ್
ನಿಲೈಯನ಼ೇ! ಅಲೈ ನೀರ್ ವಿಟಮ್ ಉಣ್ಟ ನಿತ್ತನ಼ೇ! ಅಟೈಯಾರ್ ಪುರಮ್ ಎರಿತ್ತ
ಚಿಲೈಯನ಼ೇ! ಎನ಼ೈಚ್ ಚೆತ್ತಿಟಪ್ ಪಣಿಯಾಯ್; ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ!

[3]
ಅನ಼್ಪರ್ ಆಕಿ, ಮಱ್ಱು, ಅರುಮ್ ತವಮ್ ಮುಯಲ್ವಾರ್, ಅಯನ಼ುಮ್, ಮಾಲುಮ್; ಮಱ್ಱು, ಅೞಲ್ ಉಱುಮೆೞುಕು ಆಮ್
ಎನ಼್ಪರ್ ಆಯ್, ನಿನ಼ೈವಾರ್ ಎನ಼ೈಪ್ ಪಲರ್; ನಿಱ್ಕ ಇಙ್ಕು, ಎನ಼ೈ, ಎಱ್ಱಿನ಼ುಕ್ಕು ಆಣ್ಟಾಯ್?
ವನ಼್ ಪರಾಯ್ ಮುರುಟು ಒಕ್ಕುಮ್ ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈ; ಮರಕ್ ಕಣ್; ಎನ಼್ ಚೆವಿ ಇರುಮ್ಪಿನ಼ುಮ್ ವಲಿತು;
ತೆನ಼್ ಪರಾಯ್ತ್ತುಱೈಯಾಯ್! ಚಿವಲೋಕಾ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ!

[4]
ಆಟ್ಟುತ್ ತೇವರ್ ತಮ್ ವಿತಿ ಒೞಿತ್ತು, ಅನ಼್ಪಾಲ್, ಐಯನ಼ೇ' ಎನ಼್ಱು, ಉನ಼್ ಅರುಳ್ ವೞಿ ಇರುಪ್ಪೇನ಼್;
ನಾಟ್ಟುತ್ ತೇವರುಮ್ ನಾಟು ಅರುಮ್ ಪೊರುಳೇ! ನಾತನ಼ೇ! ಉನ಼ೈಪ್ ಪಿರಿವು ಉಱಾ ಅರುಳೈಕ್
ಕಾಟ್ಟಿ, ತೇವ, ನಿನ಼್ ಕೞಲ್ ಇಣೈ ಕಾಟ್ಟಿ, ಕಾಯ ಮಾಯತ್ತೈಕ್ ಕೞಿತ್ತು, ಅರುಳ್ಚೆಯ್ಯಾಯ್;
ಚೇಟ್ಟೈತ್ ತೇವರ್ ತಮ್ ತೇವರ್ ಪಿರಾನ಼ೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ!

[5]
ಅಱುಕ್ಕಿಲೇನ಼್ ಉಟಲ್ ತುಣಿಪಟ; ತೀಪ್ ಪುಕ್ಕು ಆರ್ಕಿಲೇನ಼್; ತಿರುವರುಳ್ ವಕೈ ಅಱಿಯೇನ಼್;
ಪೊಱುಕ್ಕಿಲೇನ಼್ ಉಟಲ್; ಪೋಕ್ಕು ಇಟಮ್ ಕಾಣೇನ಼್; ಪೋಱ್ಱಿ! ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ಼್ ಪೋರ್ ವಿಟೈಪ್ ಪಾಕಾ!
ಇಱಕ್ಕಿಲೇನ಼್ ಉನ಼ೈಪ್ ಪಿರಿನ್ತು; ಇನ಼ಿತು ಇರುಕ್ಕ, ಎನ಼್ ಚೆಯ್ಕೇನ಼್? ಇತು ಚೆಯ್ಕ' ಎನ಼್ಱುಅರುಳಾಯ್;
ಚಿಱೈಕ್ಕಣೇ ಪುನ಼ಲ್ ನಿಲವಿಯ ವಯಲ್ ಚೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ!

[6]
ಮಾಯನ಼ೇ! ಮಱಿ ಕಟಲ್ ವಿಟಮ್ ಉಣ್ಟ ವಾನ಼ವಾ! ಮಣಿ ಕಣ್ಟತ್ತು ಎಮ್ ಅಮುತೇ!
ನಾಯಿನ಼ೇನ಼್, ಉನ಼ೈ ನಿನ಼ೈಯವುಮ್ ಮಾಟ್ಟೇನ಼್; ನಮಚ್ಚಿವಾಯ' ಎನ಼್ಱು, ಉನ಼್ ಅಟಿ ಪಣಿಯಾಪ್
ಪೇಯನ಼್ ಆಕಿಲುಮ್, ಪೆರು ನೆಱಿ ಕಾಟ್ಟಾಯ್; ಪಿಱೈ ಕುಲಾಮ್ ಚಟೈಪ್ ಪಿಞ್ಞಕನ಼ೇ! ಓ!
ಚೇಯನ಼್ ಆಕಿ ನಿನ಼್ಱು, ಅಲಱುವತು ಅೞಕೋ? ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ!

[7]
ಪೋತು ಚೇರ್ ಅಯನ಼್, ಪೊರು ಕಟಲ್ ಕಿಟನ್ತೋನ಼್, ಪುರನ್ತರ ಆತಿಕಳ್, ನಿಱ್ಕ, ಮಱ್ಱುಎನ಼್ನ಼ೈಕ್
ಕೋತು ಮಾಟ್ಟಿ, ನಿನ಼್ ಕುರೈ ಕೞಲ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ಕುಱಿಕ್ಕೊಳ್ಕ' ಎನ಼್ಱು, ನಿನ಼್ ತೊಣ್ಟರಿಲ್ಕೂಟ್ಟಾಯ್;
ಯಾತು ಚೆಯ್ವತು, ಎನ಼್ಱು ಇರುನ್ತನ಼ನ಼್; ಮರುನ್ತೇ! ಅಟಿಯನ಼ೇನ಼್ ಇಟರ್ಪ್ಪಟುವತುಮ್ ಇನ಼ಿತೋ?
ಚೀತ ವಾರ್ ಪುನ಼ಲ್ ನಿಲವಿಯ ವಯಲ್ ಚೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ!

[8]
ಞಾಲಮ್, ಇನ್ತಿರನ಼್, ನಾನ಼್ಮುಕನ಼್, ವಾನ಼ೋರ್, ನಿಱ್ಕ, ಮಱ್ಱು ಎನ಼ೈ ನಯನ್ತು, ಇನ಼ಿತು ಆಣ್ಟಾಯ್;
ಕಾಲನ಼್ ಆರ್ ಉಯಿರ್ ಕೊಣ್ಟ ಪೂಮ್ ಕೞಲಾಯ್! ಕಙ್ಕೈಯಾಯ್! ಅಙ್ಕಿ ತಙ್ಕಿಯ ಕೈಯಾಯ್!
ಮಾಲುಮ್ ಓಲಮ್ ಇಟ್ಟು ಅಲಱುಮ್ ಅಮ್ ಮಲರ್ಕ್ಕೇ, ಮರಕ್ಕಣೇನ಼ೈಯುಮ್ ವನ್ತಿಟಪ್ ಪಣಿಯಾಯ್;
ಚೇಲುಮ್, ನೀಲಮುಮ್, ನಿಲವಿಯ ವಯಲ್ ಚೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ!

[9]
ಅಳಿತ್ತು ವನ್ತು, ಎನ಼ಕ್ಕು ಆವ' ಎನ಼್ಱು ಅರುಳಿ, ಅಚ್ಚಮ್ ತೀರ್ತ್ತ ನಿನ಼್ ಅರುಳ್ ಪೆರುಙ್ಕಟಲಿಲ್,
ತಿಳೈತ್ತುಮ್, ತೇಕ್ಕಿಯುಮ್, ಪರುಕಿಯುಮ್, ಉರುಕೇನ಼್; ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿಯ ಚಿವನ಼ೇ!
ವಳೈಕ್ ಕೈಯಾನ಼ೊಟು ಮಲರವನ಼್ ಅಱಿಯಾ ವಾನ಼ವಾ! ಮಲೈ ಮಾತು ಒರು ಪಾಕಾ!
ಕಳಿಪ್ಪು ಎಲಾಮ್ ಮಿಕಕ್ ಕಲಙ್ಕಿಟುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಕಯಿಲೈ ಮಾ ಮಲೈ ಮೇವಿಯ ಕಟಲೇ!

[10]

Back to Top
24 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಅಟೈಕ್ಕಲಪ್ ಪತ್ತು - ಚೆೞುಕ್ಕಮಲತ್ ತಿರಳನ಼ನಿನ಼್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಚೆೞುಕ್ ಕಮಲತ್ ತಿರಳ್ ಅನ಼, ನಿನ಼್ ಚೇವಟಿ ಚೇರ್ನ್ತು ಅಮೈನ್ತ
ಪೞುತ್ತ ಮನ಼ತ್ತು ಅಟಿಯರ್ ಉಟನ಼್ ಪೋಯಿನ಼ರ್; ಯಾನ಼್, ಪಾವಿಯೇನ಼್;
ಪುೞುಕ್ಕಣ್ ಉಟೈಪ್ ಪುನ಼್ ಕುರಮ್ಪೈ, ಪೊಲ್ಲಾ, ಕಲ್ವಿ ಞಾನ಼ಮ್ ಇಲಾ,
ಅೞುಕ್ಕು ಮನ಼ತ್ತು ಅಟಿಯೇನ಼್; ಉಟೈಯಾಯ್! ಉನ಼್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.

[1]
ವೆಱುಪ್ಪನ಼ವೇ ಚೆಯ್ಯುಮ್ ಎನ಼್ ಚಿಱುಮೈಯೈ, ನಿನ಼್ ಪೆರುಮೈಯಿನ಼ಾಲ್
ಪೊಱುಪ್ಪವನ಼ೇ! ಅರಾಪ್ ಪೂಣ್ಪವನ಼ೇ! ಪೊಙ್ಕು ಕಙ್ಕೈ ಚಟೈಚ್
ಚೆಱುಪ್ಪವನ಼ೇ! ನಿನ಼್ ತಿರುವರುಳಾಲ್, ಎನ಼್ ಪಿಱವಿಯೈ ವೇರ್
ಅಱುಪ್ಪವನ಼ೇ! ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.

[2]
ಪೆರುಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್, ಎನ಼್ ಪಿಱವಿಯೈ ವೇರ್ ಅಱುತ್ತು, ಪೆರುಮ್ ಪಿಚ್ಚುತ್
ತರುಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್, ಚತುರಪ್ ಪೆರುಮಾನ಼್, ಎನ಼್ ಮನ಼ತ್ತಿನ಼್ ಉಳ್ಳೇ
ವರುಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್, ಮಲರೋನ಼್, ನೆಟುಮಾಲ್, ಅಱಿಯಾಮಲ್ ನಿನ಼್ಱ
ಅರುಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್! ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.

[3]
ಪೊೞಿಕಿನ಼್ಱ ತುನ಼್ಪಪ್ ಪುಯಲ್ ವೆಳ್ಳತ್ತಿಲ್, ನಿನ಼್ ಕೞಲ್ ಪುಣೈ ಕೊಣ್ಟು,
ಇೞಿಕಿನ಼್ಱ ಅನ಼್ಪರ್ಕಳ್ ಏಱಿನ಼ರ್, ವಾನ಼್; ಯಾನ಼್, ಇಟರ್ಕ್ ಕಟಲ್ವಾಯ್ಚ್
ಚುೞಿ ಚೆನ಼್ಱು, ಮಾತರ್ತ್ ತಿರೈ ಪೊರ, ಕಾಮಚ್ ಚುಱವು ಎಱಿಯ,
ಅೞಿಕಿನ಼್ಱನ಼ನ಼್; ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.

[4]
ಚುರುಳ್ ಪುರಿ ಕೂೞೈಯರ್ ಚೂೞಲಿಲ್ ಪಟ್ಟು, ಉನ಼್ ತಿಱಮ್ ಮಱನ್ತು, ಇಙ್ಕು,
ಇರುಳ್ ಪುರಿ ಯಾಕ್ಕೈಯಿಲೇ ಕಿಟನ್ತು, ಎಯ್ತ್ತನ಼ನ಼್; ಮೈತ್ ತಟಮ್ ಕಣ್
ವೆರುಳ್ ಪುರಿ ಮಾನ಼್ ಅನ಼್ನ಼ ನೋಕ್ಕಿ ತನ಼್ ಪಙ್ಕ, ವಿಣ್ಣோರ್ ಪೆರುಮಾನ಼್,
ಅರುಳ್ ಪುರಿಯಾಯ್; ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.

[5]
ಮಾೞೈ, ಮೈಪ್ ಪಾವಿಯ ಕಣ್ಣಿಯರ್ ವನ಼್ ಮತ್ತು ಇಟ, ಉಟೈನ್ತು,
ತಾೞಿಯೈಪ್ ಪಾವು ತಯಿರ್ ಪೋಲ್, ತಳರ್ನ್ತೇನ಼್; ತಟ ಮಲರ್ತ್ ತಾಳ್,
ವಾೞಿ! ಎಪ್ಪೋತು ವನ್ತು, ಎನ್ ನಾಳ್, ವಣಙ್ಕುವನ಼್ ವಲ್ ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್?
ಆೞಿ ಅಪ್ಪಾ! ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.

[6]
ಮಿನ಼್ ಕಣಿನ಼ಾರ್, ನುಟಙ್ಕುಮ್ ಇಟೈಯಾರ್, ವೆಕುಳಿ ವಲೈಯಿಲ್ ಅಕಪ್ಪಟ್ಟು,
ಪುನ಼್ ಕಣನ಼್ ಆಯ್, ಪುರಳ್ವೇನ಼ೈ, ಪುರಳಾಮಲ್, ಪುಕುನ್ತು ಅರುಳಿ,
ಎನ಼್ಕಣಿಲೇ ಅಮುತು ಊಱಿ, ತಿತ್ತಿತ್ತು, ಎನ಼್ ಪಿೞೈಕ್ಕು ಇರಙ್ಕುಮ್
ಅಮ್ ಕಣನ಼ೇ! ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.

[7]
ಮಾ ವಟು ವಕಿರ್ ಅನ಼್ನ಼ ಕಣ್ಣಿ ಪಙ್ಕಾ! ನಿನ಼್ ಮಲರ್ ಅಟಿಕ್ಕೇ
ಕೂವಿಟುವಾಯ್? ಕುಮ್ಪಿಕ್ಕೇ ಇಟುವಾಯ್? ನಿನ಼್ ಕುಱಿಪ್ಪು ಅಱಿಯೇನ಼್;
ಪಾ ಇಟೈ ಆಟು ಕುೞಲ್ ಪೋಲ್, ಕರನ್ತು, ಪರನ್ತತು, ಉಳ್ಳಮ್.
ಆ! ಕೆಟುವೇನ಼್; ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.

[8]
ಪಿಱಿವು ಅಱಿಯಾ ಅನ಼್ಪರ್, ನಿನ಼್ ಅರುಳ್ ಪೆಯ್ ಕೞಲ್ ತಾಳ್ ಇಣೈಕ್ ಕೀೞ್,
ಮಱಿವು ಅಱಿಯಾಚ್ ಚೆಲ್ವಮ್ ವನ್ತು ಪೆಱ್ಱಾರ್; ಉನ಼್ನ಼ೈ ವನ್ತಿಪ್ಪತು ಓರ್
ನೆಱಿ ಅಱಿಯೇನ಼್; ನಿನ಼್ನ಼ೈಯೇ ಅಱಿಯೇನ಼್; ನಿನ಼್ನ಼ೈಯೇ ಅಱಿಯುಮ್
ಅಱಿವು ಅಱಿಯೇನ಼್; ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.

[9]
ವೞಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱಾಯ್ಕ್ಕು ಉನ಼್ ಅರುಳ್ ಆರ್ ಅಮುತತ್ತೈ ವಾರಿಕ್ಕೊಣ್ಟು,
ವಿೞುಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ವಿಕ್ಕಿನ಼ೇನ಼್ ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್, ಎನ಼್ ವಿತಿ ಇನ಼್ಮೈಯಾಲ್;
ತೞಙ್ಕು ಅರುಮ್ ತೇನ಼್ ಅನ಼್ನ಼ ತಣ್ಣೀರ್ ಪರುಕತ್ ತನ್ತು, ಉಯ್ಯಕ್ ಕೊಳ್ಳಾಯ್;
ಅೞುಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉನ಼್ ಅಟೈಕ್ಕಲಮೇ.

[10]

Back to Top
25 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಆಚೈಪ್ಪತ್ತು - ಕರುಟಕ್ಕೊಟಿಯೋನ಼್ ಕಾಣಮಾಟ್ಟಾಕ್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಕರುಳಕ್ ಕೊಟಿಯೋನ಼್ ಕಾಣಮಾಟ್ಟಾಕ್ ಕೞಲ್ ಚೇವಟಿ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್
ಪೊರುಳೈತ್ ತನ್ತು, ಇಙ್ಕು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೇ! ಓ!
ಇರುಳೈತ್ ತುರನ್ತಿಟ್ಟು, ಇಙ್ಕೇ ವಾ' ಎನ಼್ಱು, ಅಙ್ಕೇ, ಕೂವುಮ್
ಅರುಳೈಪ್ ಪೆಱುವಾನ಼್, ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[1]
ಮೊಯ್ಪ್ಪಾಲ್ ನರಮ್ಪು ಕಯಿಱು ಆಕ, ಮೂಳೈ, ಎನ಼್ಪು, ತೋಲ್, ಪೋರ್ತ್ತ
ಕುಪ್ಪಾಯಮ್ ಪುಕ್ಕು, ಇರುಕ್ಕಕಿಲ್ಲೇನ಼್; ಕೂವಿಕ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್; ಕೋವೇ! ಓ!
ಎಪ್ಪಾಲವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅಪ್ಪಾಲ್ ಆಮ್ ಎನ಼್ ಆರ್ ಅಮುತೇ! ಓ!
ಅಪ್ಪಾ! ಕಾಣ ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!
[2]
ಚೀ ವಾರ್ನ್ತು, ಈ ಮೊಯ್ತ್ತು, ಅೞುಕ್ಕೊಟು ತಿರಿಯುಮ್ ಚಿಱು ಕುಟಿಲ್ ಇತು ಚಿತೈಯಕ್
ಕೂವಾಯ್; ಕೋವೇ! ಕೂತ್ತಾ! ಕಾತ್ತು ಆಟ್ಕೊಳ್ಳುಮ್ ಕುರು ಮಣಿಯೇ!
ತೇವಾ! ತೇವರ್ಕ್ಕು ಅರಿಯಾನ಼ೇ! ಚಿವನ಼ೇ! ಚಿಱಿತು ಎನ಼್ ಮುಕಮ್ ನೋಕ್ಕಿ,
ಆ! ಆ!' ಎನ಼್ನ಼, ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[3]
ಮಿಟೈನ್ತು ಎಲುಮ್ಪು, ಊತ್ತೈ ಮಿಕ್ಕು, ಅೞುಕ್ಕು ಊಱಲ್, ವೀಱು ಇಲಿ, ನಟೈಕ್ ಕೂಟಮ್
ತೊಟರ್ನ್ತು ಎನ಼ೈ ನಲೈಯ, ತುಯರ್ ಉಱುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಚೋತ್ತಮ್! ಎಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಉಟೈನ್ತು, ನೈನ್ತು, ಉರುಕಿ, ಉಳ್ ಒಳಿ ನೋಕ್ಕಿ, ಉನ಼್ ತಿರು ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಮ್
ಅಟೈನ್ತು ನಿನ಼್ಱಿಟುವಾನ಼್, ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[4]
ಅಳಿ ಪುಣ್ ಅಕತ್ತು, ಪುಱಮ್ ತೋಲ್ ಮೂಟಿ, ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉಟೈ ಯಾಕ್ಕೈ,
ಪುಳಿಯಮ್ಪೞಮ್ ಒತ್ತು ಇರುನ್ತೇನ಼್; ಇರುನ್ತುಮ್, ವಿಟೈಯಾಯ್! ಪೊಟಿ ಆಟೀ!
ಎಳಿವನ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ಎನ಼್ ಆರ್ ಅಮುತೇ! ಓ!
ಅಳಿಯೇನ಼್' ಎನ಼್ನ಼, ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[5]
ಎಯ್ತ್ತೇನ಼್ ನಾಯೇನ಼್; ಇನ಼ಿ ಇಙ್ಕು ಇರುಕ್ಕಕಿಲ್ಲೇನ಼್; ಇವ್ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ
ವೈತ್ತಾಯ್; ವಾಙ್ಕಾಯ್; ವಾನ಼ೋರ್ ಅಱಿಯಾ ಮಲರ್ಚ್ ಚೇವಟಿಯಾನ಼ೇ!
ಮುತ್ತಾ! ಉನ಼್ ತನ಼್ ಮುಕ ಒಳಿ ನೋಕ್ಕಿ, ಮುಱುವಲ್ ನಕೈ ಕಾಣ,
ಅತ್ತಾ! ಚಾಲ ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[6]
ಪಾರೋರ್, ವಿಣ್ಣோರ್, ಪರವಿ ಏತ್ತುಮ್ ಪರನ಼ೇ! ಪರಞ್ಚೋತಿ!
ವಾರಾಯ್; ವಾರಾ ಉಲಕಮ್ ತನ್ತು, ವನ್ತು ಆಟ್ಕೊಳ್ವಾನ಼ೇ!
ಪೇರ್ ಆಯಿರಮುಮ್ ಪರವಿತ್ ತಿರಿನ್ತು, ಎಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್' ಎನ಼ ಏತ್ತ,
ಆರಾ ಅಮುತೇ! ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[7]
ಕೈಯಾಲ್ ತೊೞುತು. ಉನ಼್ ಕೞಲ್ ಚೇವಟಿಕಳ್ ಕೞುಮತ್ ತೞುವಿಕ್ಕೊಣ್ಟು,
ಎಯ್ಯಾತು ಎನ಼್ ತನ಼್ ತಲೈ ಮೇಲ್ ವೈತ್ತು, ಎಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼್!', ಪೆರುಮಾನ಼್!' ಎನ಼್ಱು,
ಐಯಾ! ಎನ಼್ ತನ಼್ ವಾಯಾಲ್ ಅರಱ್ಱಿ, ಅೞಲ್ ಚೇರ್ ಮೆೞುಕು ಒಪ್ಪ,
ಐಯಾಱ್ಱು ಅರಚೇ! ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[8]
ಚೆಟಿ ಆರ್ ಆಕ್ಕೈತ್ ತಿಱಮ್ ಅಱ ವೀಚಿ, ಚಿವಪುರ ನಕರ್ ಪುಕ್ಕು,
ಕಟಿ ಆರ್ ಚೋತಿ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ಎನ಼್ ಕಣ್ ಇಣೈ ಕಳಿ ಕೂರ,
ಪಟಿ ತಾನ಼್ ಇಲ್ಲಾಪ್ ಪರಮ್ಪರನ಼ೇ! ಉನ಼್ ಪೞ ಅಟಿಯಾರ್ ಕೂಟ್ಟಮ್,
ಅಟಿಯೇನ಼್ ಕಾಣ ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[9]
ವೆಮ್, ಚೇಲ್ ಅನ಼ೈಯ ಕಣ್ಣಾರ್ ತಮ್ ವೆಕುಳಿ ವಲೈಯಿಲ್ ಅಕಪ್ಪಟ್ಟು,
ನೈಞ್ಚೇನ಼್, ನಾಯೇನ಼್; ಞಾನ಼ಚ್ ಚುಟರೇ! ನಾನ಼್ ಓರ್ ತುಣೈ ಕಾಣೇನ಼್;
ಪಞ್ಚು ಏರ್ ಅಟಿಯಾಳ್ ಪಾಕತ್ತು ಒರುವಾ! ಪವಳತ್ ತಿರುವಾಯಾಲ್,
ಅಞ್ಚೇಲ್' ಎನ಼್ನ಼, ಆಚೈಪ್ಪಟ್ಟೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[10]

Back to Top
26 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಅತಿಚಯಪ್ ಪತ್ತು - ವೈಪ್ಪು ಮಾಟೆನ಼್ಱುಮ್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ವೈಪ್ಪು, ಮಾಟು, ಎನ಼್ಱು; ಮಾಣಿಕ್ಕತ್ತು ಒಳಿ ಎನ಼್ಱು; ಮನ಼ತ್ತಿಟೈ ಉರುಕಾತೇ,
ಚೆಪ್ಪು ನೇರ್ ಮುಲೈ ಮಟವರಲಿಯರ್ತಙ್ಕಳ್ ತಿಱತ್ತಿಟೈ ನೈವೇನ಼ೈ
ಒಪ್ಪು ಇಲಾತನ಼, ಉವಮನ಼ಿಲ್ ಇಱನ್ತನ಼, ಒಳ್ ಮಲರ್ತ್ ತಿರುಪ್ ಪಾತತ್ತು
ಅಪ್ಪನ಼್ ಆಣ್ಟು, ತನ಼್ ಅಟಿಯರಿಲ್ ಕೂಟ್ಟಿಯ ಅತಿಚಯಮ್ ಕಣ್ಟಾಮೇ!

[1]
ನೀತಿ ಆವನ಼ ಯಾವೈಯುಮ್ ನಿನ಼ೈಕ್ಕಿಲೇನ಼್; ನಿನ಼ೈಪ್ಪವರೊಟುಮ್ ಕೂಟೇನ಼್;
ಏತಮೇ ಪಿಱನ್ತು, ಇಱನ್ತು, ಉೞಲ್ವೇನ಼್ ತನ಼ೈ ಎನ಼್ ಅಟಿಯಾನ಼್' ಎನ಼್ಱು,
ಪಾತಿ ಮಾತೊಟುಮ್ ಕೂಟಿಯ ಪರಮ್ಪರನ಼್, ನಿರನ್ತರಮಾಯ್ ನಿನ಼್ಱ
ಆತಿ ಆಣ್ಟು, ತನ಼್ ಅಟಿಯರಿಲ್ ಕೂಟ್ಟಿಯ ಅತಿಚಯಮ್ ಕಣ್ಟಾಮೇ!

[2]
ಮುನ಼್ನ಼ೈ ಎನ಼್ನ಼ುಟೈ ವಲ್ ವಿನ಼ೈ ಪೋಯಿಟ, ಮುಕ್ಕಣ್ ಅತು ಉಟೈ ಎನ್ತೈ,
ತನ಼್ನ಼ೈ ಯಾವರುಮ್ ಅಱಿವತಱ್ಕು ಅರಿಯವನ಼್, ಎಳಿಯವನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ಕು,
ಪೊನ಼್ನ಼ೈ ವೆನ಼್ಱತು ಓರ್ ಪುರಿ ಚಟೈ ಮುಟಿ ತನ಼ಿಲ್ ಇಳ ಮತಿ ಅತು ವೈತ್ತ
ಅನ಼್ನ಼ೈ, ಆಣ್ಟು, ತನ಼್ ಅಟಿಯರಿಲ್ ಕೂಟ್ಟಿಯ ಅತಿಚಯಮ್ ಕಣ್ಟಾಮೇ!

[3]
ಪಿತ್ತನ಼್' ಎನ಼್ಱು, ಎನ಼ೈ ಉಲಕವರ್ ಪಕರ್ವತು ಓರ್ ಕಾರಣಮ್ ಇತು ಕೇಳೀರ್:
ಒತ್ತುಚ್ ಚೆನ಼್ಱು, ತನ಼್ ತಿರುವರುಳ್ ಕೂಟಿಟುಮ್ ಉಪಾಯಮ್ ಅತು ಅಱಿಯಾಮೇ,
ಚೆತ್ತುಪ್ಪೋಯ್, ಅರು ನರಕಿಟೈ ವೀೞ್ವತಱ್ಕು ಒರುಪ್ಪಟುಕಿನ಼್ಱೇನ಼ೈ,
ಅತ್ತನ಼್, ಆಣ್ಟು, ತನ಼್ ಅಟಿಯರಿಲ್ ಕೂಟ್ಟಿಯ ಅತಿಚಯಮ್ ಕಣ್ಟಾಮೇ!

[4]
ಪರವುವಾರ್ ಅವರ್ ಪಾಟು ಚೆನ಼್ಱು ಅಣೈಕಿಲೇನ಼್; ಪಲ್ ಮಲರ್ ಪಱಿತ್ತು ಏತ್ತೇನ಼್;
ಕುರವು ವಾರ್ ಕುೞಲಾರ್ ತಿಱತ್ತೇ ನಿನ಼್ಱು, ಕುಟಿ ಕೆಟುಕಿನ಼್ಱೇನ಼ೈ
ಇರವು ನಿನ಼್ಱು, ಎರಿ ಆಟಿಯ ಎಮ್ ಇಱೈ, ಎರಿ ಚಟೈ ಮಿಳಿರ್ಕಿನ಼್ಱ
ಅರವನ಼್ ಆಣ್ಟು, ತನ಼್ ಅಟಿಯರಿಲ್ ಕೂಟ್ಟಿಯ ಅತಿಚಯಮ್ ಕಣ್ಟಾಮೇ.

[5]
ಎಣ್ಣಿಲೇನ಼್ ತಿರುನಾಮಮ್ ಅಞ್ಚು ಎೞುತ್ತುಮ್; ಎನ಼್ ಏೞೈಮೈ ಅತನ಼ಾಲೇ
ನಣ್ಣಿಲೇನ಼್ ಕಲೈ ಞಾನ಼ಿಕಳ್ ತಮ್ಮೊಟು; ನಲ್ ವಿನ಼ೈ ನಯವಾತೇ,
ಮಣ್ಣಿಲೇ ಪಿಱನ್ತು, ಇಱನ್ತು, ಮಣ್ ಆವತಱ್ಕು ಒರುಪ್ಪಟುಕಿನ಼್ಱೇನ಼ೈ,
ಅಣ್ಣಲ್, ಆಣ್ಟು, ತನ಼್ ಅಟಿಯರಿಲ್ ಕೂಟ್ಟಿಯ ಅತಿಚಯಮ್ ಕಣ್ಟಾಮೇ!

[6]
ಪೊತ್ತೈ ಊನ಼್ ಚುವರ್; ಪುೞುಪ್ ಪೊತಿನ್ತು, ಉಳುತ್ತು, ಅಚುಮ್ಪು ಒೞುಕಿಯ, ಪೊಯ್ಕ್ ಕೂರೈ;
ಇತ್ತೈ, ಮೆಯ್ ಎನ಼ಕ್ ಕರುತಿನಿನ಼್ಱು, ಇಟರ್ಕ್ ಕಟಲ್ ಚುೞಿತ್ತಲೈಪ್ ಪಟುವೇನ಼ೈ
ಮುತ್ತು, ಮಾ ಮಣಿ, ಮಾಣಿಕ್ಕ, ವಯಿರತ್ತ, ಪವಳತ್ತಿನ಼್, ಮುೞುಚ್ ಚೋತಿ,
ಅತ್ತನ಼್ ಆಣ್ಟು, ತನ಼್ ಅಟಿಯರಿಲ್ ಕೂಟ್ಟಿಯ ಅತಿಚಯಮ್ ಕಣ್ಟಾಮೇ!

[7]
ನೀಕ್ಕಿ, ಮುನ಼್ ಎನ಼ೈತ್ ತನ಼್ನ಼ೊಟು ನಿಲಾವಕೈ; ಕುರಮ್ಪೈಯಿಲ್ ಪುಕಪ್ ಪೆಯ್ತು;
ನೋಕ್ಕಿ; ನುಣ್ಣಿಯ, ನொಟಿಯನ಼ ಚೊಲ್ ಚೆಯ್ತು; ನುಕಮ್ ಇನ಼್ಱಿ ವಿಳಾಕ್ಕೈತ್ತು;
ತೂಕ್ಕಿ; ಮುನ಼್ ಚೆಯ್ತ ಪೊಯ್ ಅಱತ್ ತುಕಳ್ ಅಱುತ್ತು; ಎೞುತರು ಚುಟರ್ಚ್ ಚೋತಿ
ಆಕ್ಕಿ; ಆಣ್ಟು; ತನ಼್ ಅಟಿಯರಿಲ್ ಕೂಟ್ಟಿಯ ಅತಿಚಯಮ್ ಕಣ್ಟಾಮೇ!

[8]
ಉಱ್ಱ ಆಕ್ಕೈಯಿನ಼್ ಉಱು ಪೊರುಳ್, ನಱು ಮಲರ್ ಎೞುತರು ನಾಱ್ಱಮ್ ಪೋಲ್,
ಪಱ್ಱಲ್ ಆವತು ಓರ್ ನಿಲೈ ಇಲಾಪ್ ಪರಮ್ ಪೊರುಳ್: ಅಪ್ ಪೊರುಳ್ ಪಾರಾತೇ,
ಪೆಱ್ಱವಾ ಪೆಱ್ಱ ಪಯನ಼್ ಅತು ನುಕರ್ನ್ತಿಟುಮ್ ಪಿತ್ತರ್ ಚೊಲ್ ತೆಳಿಯಾಮೇ,
ಅತ್ತನ಼್, ಆಣ್ಟು, ತನ಼್ ಅಟಿಯರಿಲ್ ಕೂಟ್ಟಿಯ ಅತಿಚಯಮ್ ಕಣ್ಟಾಮೇ!

[9]
ಇರುಳ್ ತಿಣಿನ್ತು ಎೞುನ್ತಿಟ್ಟತು ಓರ್ ವಲ್ವಿನ಼ೈಚ್ ಚಿಱು ಕುಟಿಲ್, ಇತು: ಇತ್ತೈಪ್
ಪೊರುಳ್ ಎನ಼ಕ್ ಕಳಿತ್ತು, ಅರು ನರಕತ್ತಿಟೈ ವಿೞಪ್ ಪುಕುಕಿನ಼್ಱೇನ಼ೈ
ತೆರುಳುಮ್ ಮುಮ್ಮತಿಲ್, ನொಟಿ ವರೈ ಇಟಿತರ, ಚಿನ಼ಪ್ ಪತತ್ತೊಟು ಚೆಮ್ ತೀ
ಅರುಳುಮ್ ಮೆಯ್ನ್ನೆಱಿ ಪೊಯ್ನ್ನೆಱಿ ನೀಕ್ಕಿಯ ಅತಿಚಯಮ್ ಕಣ್ಟಾಮೇ!

[10]

Back to Top
27 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಪುಣರ್ಚ್ಚಿಪ್ಪತ್ತು - ಚುಟರ್ಪೊಱ್ಕುನ಼್ಱೈತ್ ತೋಳಾಮುತ್ತೈ   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಚುಟರ್ ಪೊನ಼್ ಕುನ಼್ಱೈ, ತೋಳಾ ಮುತ್ತೈ, ವಾಳಾ ತೊೞುಮ್ಪು ಉಕನ್ತು
ಕಟೈ ಪಟ್ಟೇನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ಕರುಣಾಲಯನ಼ೈ, ಕರು ಮಾಲ್, ಪಿರಮನ಼್,
ತಟೈ ಪಟ್ಟು, ಇನ಼್ನ಼ುಮ್ ಚಾರಮಾಟ್ಟಾತ್ ತನ಼್ನ಼ೈತ್ ತನ್ತ ಎನ಼್ ಆರ್ ಅಮುತೈ,
ಪುಟೈ ಪಟ್ಟು ಇರುಪ್ಪತು ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ಲೋ ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೈಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತೇ?

[1]
ಆಱ್ಱಕಿಲ್ಲೇನ಼್ ಅಟಿಯೇನ಼್; ಅರಚೇ! ಅವನ಼ಿ ತಲತ್ತು ಐಮ್ ಪುಲನ಼್ ಆಯ
ಚೇಱ್ಱಿಲ್ ಅೞುನ್ತಾಚ್ ಚಿನ್ತೈ ಚೆಯ್ತು, ಚಿವನ಼್, ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್,' ಎನ಼್ಱು ಏತ್ತಿ,
ಊಱ್ಱು ಮಣಲ್ ಪೋಲ್, ನೆಕ್ಕು ನೆಕ್ಕು ಉಳ್ಳೇ ಉರುಕಿ, ಓಲಮ್ ಇಟ್ಟು,
ಪೋಱ್ಱಿಪ್ ಪುಕೞ್ವತು ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ಲೋ ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೈಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತೇ?

[2]
ನೀಣ್ಟ ಮಾಲುಮ್, ಅಯನ಼ುಮ್, ವೆರುವ ನೀಣ್ಟ ನೆರುಪ್ಪೈ, ವಿರುಪ್ಪಿಲೇನ಼ೈ
ಆಣ್ಟು ಕೊಣ್ಟ ಎನ಼್ ಆರ್ ಅಮುತೈ, ಅಳ್ಳೂಱು ಉಳ್ಳತ್ತು ಅಟಿಯಾರ್ ಮುನ಼್
ವೇಣ್ಟುಮ್ತನ಼ೈಯುಮ್ ವಾಯ್ ವಿಟ್ಟು ಅಲಱಿ, ವಿರೈ ಆರ್ ಮಲರ್ ತೂವಿ,
ಪೂಣ್ಟು ಕಿಟಪ್ಪತು ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ಲೋ ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೈಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತೇ?

[3]
ಅಲ್ಲಿಕ್ ಕಮಲತ್ತು ಅಯನ಼ುಮ್, ಮಾಲುಮ್, ಅಲ್ಲಾತವರುಮ್, ಅಮರರ್ ಕೋನ಼ುಮ್,
ಚೊಲ್ಲಿಪ್ ಪರವುಮ್ ನಾಮತ್ತಾನ಼ೈ, ಚೊಲ್ಲುಮ್ ಪೊರುಳುಮ್ ಇಱನ್ತ ಚುಟರೈ,
ನೆಲ್ಲಿಕ್ ಕನ಼ಿಯೈ, ತೇನ಼ೈ, ಪಾಲೈ, ನಿಱೈ ಇನ಼್ ಅಮುತೈ, ಅಮುತಿನ಼್ ಚುವೈಯೈ,
ಪುಲ್ಲಿಪ್ ಪುಣರ್ವತು ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ಲೋ ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೈಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತೇ?

[4]
ತಿಕೞತ್ ತಿಕೞುಮ್ ಅಟಿಯುಮ್ ಮುಟಿಯುಮ್ ಕಾಣ್ಪಾನ಼್, ಕೀೞ್ ಮೇಲ್, ಅಯನ಼ುಮ್ ಮಾಲುಮ್,
ಅಕೞಪ್ ಪಱನ್ತುಮ್, ಕಾಣಮಾಟ್ಟಾ ಅಮ್ಮಾನ಼್, ಇಮ್ ಮಾ ನಿಲಮ್ ಮುೞುತುಮ್
ನಿಕೞಪ್ ಪಣಿ ಕೊಣ್ಟು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು, ಆ! ಆ!' ಎನ಼್ಱ ನೀರ್ಮೈ ಎಲ್ಲಾಮ್
ಪುಕೞಪ್ ಪೆಱುವತು ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ಲೋ ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೈಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತೇ?

[5]
ಪರಿನ್ತು ವನ್ತು, ಪರಮ ಆನ಼ನ್ತಮ್, ಪಣ್ಟೇ, ಅಟಿಯೇಱ್ಕು ಅರುಳ್ಚೆಯ್ಯ,
ಪಿರಿನ್ತು ಪೋನ್ತು, ಪೆರು ಮಾ ನಿಲತ್ತಿಲ್ ಅರು ಮಾಲ್ ಉಱ್ಱೇನ಼್, ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು,
ಚೊರಿನ್ತ ಕಣ್ಣೀರ್ ಚೊರಿಯ ಉಳ್ ನೀರ್, ಉರೋಮಮ್ ಚಿಲಿರ್ಪ್ಪ, ಉಕನ್ತು ಅನ಼್ಪು ಆಯ್,
ಪುರಿನ್ತು ನಿಱ್ಪತು ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ಲೋ ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೈಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತೇ?

[6]
ನಿನ಼ೈಯಪ್ ಪಿಱರುಕ್ಕು ಅರಿಯ ನೆರುಪ್ಪೈ, ನೀರೈ, ಕಾಲೈ, ನಿಲನ಼ೈ, ವಿಚುಮ್ಪೈ,
ತನ಼ೈ ಒಪ್ಪಾರೈ ಇಲ್ಲಾತ್ ತನ಼ಿಯೈ, ನೋಕ್ಕಿ; ತೞೈತ್ತು; ತೞುತ್ತ ಕಣ್ಟಮ್
ಕನ಼ೈಯ; ಕಣ್ಣೀರ್ ಅರುವಿ ಪಾಯ; ಕೈಯುಮ್ ಕೂಪ್ಪಿ, ಕಟಿ ಮಲರಾಲ್
ಪುನ಼ೈಯಪ್ ಪೆಱುವತು ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ಲೋ ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೈಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತೇ?

[7]
ನೆಕ್ಕು ನೆಕ್ಕು, ಉಳ್ ಉರುಕಿ ಉರುಕಿ, ನಿನ಼್ಱುಮ್, ಇರುನ್ತುಮ್, ಕಿಟನ್ತುಮ್, ಎೞುನ್ತುಮ್,
ನಕ್ಕುಮ್, ಅೞುತುಮ್, ತೊೞುತುಮ್, ವಾೞ್ತ್ತಿ; ನಾನ಼ಾ ವಿತತ್ತಾಲ್ ಕೂತ್ತು ನವಿಱ್ಱಿ;
ಚೆಕ್ಕರ್ ಪೋಲುಮ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ತಿಕೞ ನೋಕ್ಕಿ; ಚಿಲಿರ್ ಚಿಲಿರ್ತ್ತು;
ಪುಕ್ಕು ನಿಱ್ಪತು ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ಲೋ ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೈಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತೇ?

[8]
ತಾತಾಯ್, ಮೂ ಏೞ್ ಉಲಕುಕ್ಕುಮ್ ತಾಯೇ, ನಾಯೇನ಼್ ತನ಼ೈ ಆಣ್ಟ
ಪೇತಾಯ್, ಪಿಱವಿಪ್ ಪಿಣಿಕ್ಕು ಓರ್ ಮರುನ್ತೇ, ಪೆರುಮ್ ತೇನ಼್ ಪಿಲ್ಕ, ಎಪ್ಪೋತುಮ್
ಏತು ಆಮ್ ಮಣಿಯೇ!' ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು ಏತ್ತಿ, ಇರವುಮ್ ಪಕಲುಮ್, ಎೞಿಲ್ ಆರ್ ಪಾತಪ್
ಪೋತು ಆಯ್ನ್ತು, ಅಣೈವತು ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ಲೋ ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೈಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತೇ?

[9]
ಕಾಪ್ಪಾಯ್, ಪಟೈಪ್ಪಾಯ್, ಕರಪ್ಪಾಯ್, ಮುೞುತುಮ್; ಕಣ್ ಆರ್ ವಿಚುಮ್ಪಿನ಼್ ವಿಣ್ಣோರ್ಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾಮ್
ಮೂಪ್ಪಾಯ್; ಮೂವಾ ಮುತಲಾಯ್ ನಿನ಼್ಱ ಮುತಲ್ವಾ; ಮುನ಼್ನ಼ೇ ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟ
ಪಾರ್ಪ್ಪಾನ಼ೇ; ಎಮ್ ಪರಮಾ!' ಎನ಼್ಱು, ಪಾಟಿಪ್ ಪಾಟಿಪ್ ಪಣಿನ್ತು, ಪಾತಪ್
ಪೂಪ್ ಪೋತು ಅಣೈವತು ಎನ಼್ಱು ಕೊಲ್ಲೋ ಎನ಼್ ಪೊಲ್ಲಾ ಮಣಿಯೈಪ್ ಪುಣರ್ನ್ತೇ?

[10]

Back to Top
28 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ವಾೞಾಪ್ಪತ್ತು - ಪಾರೊಟು ವಿಣ್ಣಾಯ್ಪ್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಪಾರೊಟು, ವಿಣ್ಣಾಯ್, ಪರನ್ತ, ಎಮ್ ಪರನ಼ೇ! ಪಱ್ಱು ನಾನ಼್ ಮಱ್ಱು ಇಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್;
ಚೀರೊಟು ಪೊಲಿವಾಯ್, ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಆರೊಟು ನೋಕೇನ಼್? ಆರ್ಕ್ಕು ಎಟುತ್ತು ಉರೈಕ್ಕೇನ಼್? ಆಣ್ಟ ನೀ ಅರುಳಿಲೈಯಾನ಼ಾಲ್,
ವಾರ್ ಕಟಲ್ ಉಲಕಿಲ್ ವಾೞ್ಕಿಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳ್ ಪುರಿಯಾಯೇ.

[1]
ವಮ್ಪನ಼ೇನ಼್ ತನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟ ಮಾ ಮಣಿಯೇ! ಮಱ್ಱು ನಾನ಼್ ಪಱ್ಱು ಇಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್;
ಉಮ್ಪರುಮ್ ಅಱಿಯಾ ಒರುವನ಼ೇ! ಇರುವರ್ಕ್ಕು ಉಣರ್ವು ಇಱನ್ತು, ಉಲಕಮ್ ಊಟುರುವುಮ್
ಚೆಮ್ ಪೆರುಮಾನ಼ೇ! ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಳ್ವಾನ಼ೇ! ಎನ಼್ನ಼ೈ, ನೀ ಕೂವಿಕ್ಕೊಣ್ಟರುಳೇ.

[2]
ಪಾಟಿ, ಮಾಲ್, ಪುಕೞುಮ್ ಪಾತಮೇ ಅಲ್ಲಾಲ್, ಪಱ್ಱು ನಾನ಼್ ಮಱ್ಱು ಇಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್;
ತೇಟಿ, ನೀ ಆಣ್ಟಾಯ್; ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಊಟುವತು ಉನ಼್ನ಼ೋಟು; ಉವಪ್ಪತುಮ್ ಉನ಼್ನ಼ೈ; ಉಣರ್ತ್ತುವತು, ಉನ಼ಕ್ಕು, ಎನ಼ಕ್ಕು ಉಱುತಿ;
ವಾಟಿನ಼ೇನ಼್; ಇಙ್ಕು ವಾೞ್ಕಿಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳ್ಪುರಿಯಾಯೇ.

[3]
ವಲ್ಲೈ ವಾಳ್ ಅರಕ್ಕರ್ ಪುರಮ್ ಎರಿತ್ತಾನ಼ೇ! ಮಱ್ಱು ನಾನ಼್ ಪಱ್ಱು ಇಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್;
ತಿಲ್ಲೈ ವಾೞ್ ಕೂತ್ತಾ! ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಎಲ್ಲೈ ಮೂ ಉಲಕುಮ್ ಉರುವಿ, ಅನ಼್ಱು, ಇರುವರ್ ಕಾಣುಮ್ ನಾಳ್, ಆತಿ, ಈಱು, ಇನ಼್ಮೈ
ವಲ್ಲೈಯಾಯ್ ವಳರ್ನ್ತಾಯ್; ವಾೞ್ಕಿಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳ್ಪುರಿಯಾಯೇ.

[4]
ಪಣ್ಣಿನ಼್ ನೇರ್ ಮೊೞಿಯಾಳ್ ಪಙ್ಕ! ನೀ ಅಲ್ಲಾಲ್, ಪಱ್ಱು ನಾನ಼್ ಮಱ್ಱು ಇಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್;
ತಿಣ್ಣಮೇ ಆಣ್ಟಾಯ್; ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಎಣ್ಣಮೇ, ಉಟಲ್, ವಾಯ್, ಮೂಕ್ಕೊಟು, ಚೆವಿ, ಕಣ್, ಎನ಼್ಱು ಇವೈ ನಿನ಼್ಕಣೇ ವೈತ್ತು,
ಮಣ್ಣಿನ಼್ಮೇಲ್ ಅಟಿಯೇನ಼್ ವಾೞ್ಕಿಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳ್ಪುರಿಯಾಯೇ.

[5]
ಪಞ್ಚಿನ಼್ ಮೆಲ್ ಅಟಿಯಾಳ್ ಪಙ್ಕ! ನೀ ಅಲ್ಲಾಲ್, ಪಱ್ಱು ನಾನ಼್ ಮಱ್ಱು ಇಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್;
ಚೆಞ್ಚೆವೇ ಆಣ್ಟಾಯ್; ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಅಞ್ಚಿನ಼ೇನ಼್ ನಾಯೇನ಼್; ಆಣ್ಟು, ನೀ ಅಳಿತ್ತ ಅರುಳಿನ಼ೈ, ಮರುಳಿನ಼ಾಲ್ ಮಱನ್ತ
ವಞ್ಚನ಼ೇನ಼್, ಇಙ್ಕು ವಾೞ್ಕಿಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳ್ಪುರಿಯಾಯೇ.

[6]
ಪರುತಿ ವಾೞ್ ಒಳಿಯಾಯ್! ಪಾತಮೇ ಅಲ್ಲಾಲ್, ಪಱ್ಱು ನಾನ಼್ ಮಱ್ಱು ಇಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್;
ತಿರು ಉಯರ್ ಕೋಲಚ್ ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಕರುಣೈಯೇ ನೋಕ್ಕಿಕ್ ಕಚಿನ್ತು, ಉಳಮ್ ಉರುಕಿಕ್ ಕಲನ್ತು, ನಾನ಼್ ವಾೞುಮ್ ಆಱು ಅಱಿಯಾ
ಮರುಳನ಼ೇನ಼್, ಉಲಕಿಲ್ ವಾೞ್ಕಿಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳ್ಪುರಿಯಾಯೇ.

[7]
ಪನ್ತು ಅಣೈ ವಿರಲಾಳ್ ಪಙ್ಕ! ನೀ ಅಲ್ಲಾಲ್, ಪಱ್ಱು ನಾನ಼್ ಮಱ್ಱು ಇಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್;
ಚೆಮ್ ತೞಲ್ ಪೋಲ್ವಾಯ್, ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಅನ್ತಮ್ ಇಲ್ ಅಮುತೇ! ಅರುಮ್ ಪೆರುಮ್ ಪೊರುಳೇ! ಆರ್ ಅಮುತೇ! ಅಟಿಯೇನ಼ೈ
ವನ್ತು ಉಯ, ಆಣ್ಟಾಯ್; ವಾೞ್ಕಿಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳ್ಪುರಿಯಾಯೇ.

[8]
ಪಾವ ನಾಚಾ, ಉನ಼್ ಪಾತಮೇ ಅಲ್ಲಾಲ್, ಪಱ್ಱು ನಾನ಼್ ಮಱ್ಱು ಇಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್;
ತೇವರ್ ತಮ್ ತೇವೇ, ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ಮೂ ಉಲಕು ಉರುವ, ಇರುವರ್ ಕೀೞ್ ಮೇಲಾಯ್, ಮುೞಙ್ಕು ಅೞಲಾಯ್, ನಿಮಿರ್ನ್ತಾನ಼ೇ!
ಮಾ ಉರಿಯಾನ಼ೇ! ವಾೞ್ಕಿಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳ್ಪುರಿಯಾಯೇ.

[9]
ಪೞುತು ಇಲ್ ತೊಲ್ ಪುಕೞಾಳ್ ಪಙ್ಕ! ನೀ ಅಲ್ಲಾಲ್, ಪಱ್ಱು ನಾನ಼್ ಮಱ್ಱು ಇಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್;
ಚೆೞು ಮತಿ ಅಣಿನ್ತಾಯ್, ಚಿವಪುರತ್ತು ಅರಚೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈ ಚಿವನ಼ೇ!
ತೊೞುವನ಼ೋ ಪಿಱರೈ? ತುತಿಪ್ಪನ಼ೋ? ಎನ಼ಕ್ಕು ಓರ್ ತುಣೈ ಎನ಼ ನಿನ಼ೈವನ಼ೋ? ಚೊಲ್ಲಾಯ್;
ಮೞ ವಿಟೈಯಾನ಼ೇ! ವಾೞ್ಕಿಲೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳ್ಪುರಿಯಾಯೇ.

[10]

Back to Top
29 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಅರುಟ್ಪತ್ತು - ಚೋತಿಯೇ ಚುಟರೇ   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಚೋತಿಯೇ! ಚುಟರೇ! ಚೂೞ್ ಒಳಿ ವಿಳಕ್ಕೇ! ಚುರಿ ಕುೞಲ್, ಪಣೈ ಮುಲೈ ಮಟನ್ತೈ
ಪಾತಿಯೇ! ಪರನ಼ೇ! ಪಾಲ್ ಕೊಳ್ ವೆಳ್ ನೀಱ್ಱಾಯ್! ಪಙ್ಕಯತ್ತು ಅಯನ಼ುಮ್, ಮಾಲ್, ಅಱಿಯಾ
ನೀತಿಯೇ! ಚೆಲ್ವತ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ನಿಱೈ ಮಲರ್ಕ್ ಕುರುನ್ತಮ್ ಮೇವಿಯ ಚೀರ್
ಆತಿಯೇ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಆತರಿತ್ತು ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅತೆನ್ತುವೇ?' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಾಯೇ!

[1]
ನಿರುತ್ತನ಼ೇ! ನಿಮಲಾ! ನೀಱ್ಱನ಼ೇ! ನೆಱ್ಱಿಕ್ ಕಣ್ಣನ಼ೇ! ವಿಣ್ ಉಳಾರ್ ಪಿರಾನ಼ೇ!
ಒರುತ್ತನ಼ೇ! ಉನ಼್ನ಼ೈ, ಓಲಮ್ ಇಟ್ಟು ಅಲಱಿ, ಉಲಕು ಎಲಾಮ್ ತೇಟಿಯುಮ್, ಕಾಣೇನ಼್;
ತಿರುತ್ತಮ್ ಆಮ್ ಪೊಯ್ಕೈತ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಚೆೞು ಮಲರ್ಕ್ ಕುರುನ್ತಮ್ ಮೇವಿಯ ಚೀರ್
ಅರುತ್ತನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಆತರಿತ್ತು ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅತೆನ್ತುವೇ?' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಾಯೇ!

[2]
ಎಙ್ಕಳ್ ನಾಯಕನ಼ೇ! ಎನ಼್ ಉಯಿರ್ತ್ ತಲೈವಾ! ಏಲ ವಾರ್ ಕುೞಲಿಮಾರ್ ಇರುವರ್
ತಙ್ಕಳ್ ನಾಯಕನ಼ೇ! ತಕ್ಕ ನಲ್ ಕಾಮನ಼್ ತನ಼ತು ಉಟಲ್ ತೞಲ್ ಎೞ ವಿೞಿತ್ತ
ಚೆಮ್ ಕಣ್ ನಾಯಕನ಼ೇ! ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಚೆೞು ಮಲರ್ಕ್ ಕುರುನ್ತಮ್ ಮೇವಿಯ ಚೀರ್
ಅಮ್ ಕಣಾ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಆತರಿತ್ತು ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅತೆನ್ತುವೇ?' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಾಯೇ!

[3]
ಕಮಲ ನಾನ಼್ಮುಕನ಼ುಮ್, ಕಾರ್ ಮುಕಿಲ್ ನಿಱತ್ತುಕ್ ಕಣ್ಣನ಼ುಮ್, ನಣ್ಣುತಱ್ಕು ಅರಿಯ
ವಿಮಲನ಼ೇ, ಎಮಕ್ಕು ವೆಳಿಪ್ಪಟಾಯ್' ಎನ಼್ನ಼, ವಿಯನ಼್ ತೞಲ್ ವೆಳಿಪ್ಪಟ್ಟ ಎನ್ತಾಯ್!
ತಿಮಿಲ ನಾನ಼್ಮಱೈ ಚೇರ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಚೆೞು ಮಲರ್ಕ್ ಕುರುನ್ತಮ್ ಮೇವಿಯ ಚೀರ್
ಅಮಲನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಆತರಿತ್ತು ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅತೆನ್ತುವೇ?' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಾಯೇ!

[4]
ತುಟಿ ಕೊಳ್ ನೇರ್ ಇಟೈಯಾಳ್, ಚುರಿ ಕುೞಲ್ ಮಟನ್ತೈ ತುಣೈ ಮುಲೈಕ್ಕಣ್ಕಳ್ ತೋಯ್ ಚುವಟು,
ಪೊಟಿ ಕೊಳ್ ವಾನ಼್ ತೞಲಿಲ್, ಪುಳ್ಳಿ ಪೋಲ್, ಇರಣ್ಟು ಪೊಙ್ಕು ಒಳಿ ತಙ್ಕು ಮಾರ್ಪಿನ಼ನ಼ೇ!
ಚೆಟಿ ಕೊಳ್ ವಾನ಼್ ಪೊೞಿಲ್ ಚೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಚೆೞು ಮಲರ್ಕ್ ಕುರುನ್ತಮ್ ಮೇವಿಯಚೀರ್
ಅಟಿಕಳೇ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಆತರಿತ್ತು ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅತೆನ್ತುವೇ?' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಾಯೇ!

[5]
ತುಪ್ಪನ಼ೇ, ತೂಯಾಯ್! ತೂಯ ವೆಳ್ ನೀಱು ತುತೈನ್ತು ಎೞು ತುಳಙ್ಕು ಒಳಿ ವಯಿರತ್ತು
ಒಪ್ಪನ಼ೇ! ಉನ಼್ನ಼ೈ ಉಳ್ಕುವಾರ್ ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ಉಱು ಚುವೈ ಅಳಿಕ್ಕುಮ್ ಆರ್ ಅಮುತೇ!
ಚೆಪ್ಪಮ್ ಆಮ್ ಮಱೈ ಚೇರ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್, ಚೆೞು ಮಲರ್ಕ್ ಕುರುನ್ತಮ್ ಮೇವಿಯ ಚೀರ್
ಅಪ್ಪನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಆತರಿತ್ತು ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅತೆನ್ತುವೇ?' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಾಯೇ!

[6]
ಮೆಯ್ಯನ಼ೇ! ವಿಕಿರ್ತಾ! ಮೇರುವೇ ವಿಲ್ಲಾ, ಮೇವಲರ್ ಪುರಙ್ಕಳ್ ಮೂನ಼್ಱು ಎರಿತ್ತ
ಕೈಯನ಼ೇ! ಕಾಲಾಲ್ ಕಾಲನ಼ೈಕ್ ಕಾಯ್ನ್ತ, ಕಟುಮ್ ತೞಲ್ ಪಿೞಮ್ಪು ಅನ಼್ನ಼ ಮೇನ಼ಿಚ್
ಚೆಯ್ಯನ಼ೇ! ಚೆಲ್ವತ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಚೆೞು ಮಲರ್ಕ್ ಕುರುನ್ತಮ್ ಮೇವಿಯ ಚೀರ್
ಐಯನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಆತರಿತ್ತು ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅತೆನ್ತುವೇ?' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಾಯೇ!

[7]
ಮುತ್ತನ಼ೇ! ಮುತಲ್ವಾ! ಮುಕ್ಕಣಾ! ಮುನ಼ಿವಾ! ಮೊಟ್ಟು ಅಱಾ ಮಲರ್ ಪಱಿತ್ತು, ಇಱೈಞ್ಚಿ,
ಪತ್ತಿಯಾಯ್ ನಿನ಼ೈನ್ತು, ಪರವುವಾರ್ ತಮಕ್ಕುಪ್ ಪರ ಕತಿ ಕೊಟುತ್ತು, ಅರುಳ್ಚೆಯ್ಯುಮ್
ಚಿತ್ತನ಼ೇ! ಚೆಲ್ವತ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಚೆೞು ಮಲರ್ಕ್ ಕುರುನ್ತಮ್ ಮೇವಿಯ ಚೀರ್
ಅತ್ತನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಆತರಿತ್ತು ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅತೆನ್ತುವೇ?' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಾಯೇ!

[8]
ಮರುಳನ಼ೇನ಼್ ಮನ಼ತ್ತೈ ಮಯಕ್ಕು ಅಱ ನೋಕ್ಕಿ, ಮಱುಮೈಯೋಟು ಇಮ್ಮೈಯುಮ್ ಕೆಟುತ್ತ
ಪೊರುಳನ಼ೇ! ಪುನ಼ಿತಾ! ಪೊಙ್ಕು ವಾಳ್ ಅರವಮ್, ಕಙ್ಕೈ ನೀರ್, ತಙ್ಕು ಚೆಮ್ ಚಟೈಯಾಯ್!
ತೆರುಳುಮ್ ನಾನ಼್ಮಱೈ ಚೇರ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಚೆೞು ಮಲರ್ಕ್ ಕುರುನ್ತಮ್ ಮೇವಿಯ ಚೀರ್
ಅರುಳನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಆತರಿತ್ತು ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅತೆನ್ತುವೇ?' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಾಯೇ!

[9]
ತಿರುನ್ತು ವಾರ್ ಪೊೞಿಲ್ ಚೂೞ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಚೆೞು ಮಲರ್ಕ್ ಕುರುನ್ತಮ್ ಮೇವಿಯ ಚೀರ್
ಇರುನ್ತವಾಱು ಎಣ್ಣಿ, ಏಚಱಾ, ನಿನ಼ೈನ್ತಿಟ್ಟು, ಎನ಼್ನ಼ುಟೈ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್' ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು,
ಅರುನ್ತವಾ! ನಿನ಼ೈನ್ತೇ, ಆತರಿತ್ತು ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅಲೈ ಕಟಲ್ ಅತನ಼ುಳೇ ನಿನ಼್ಱು
ಪೊರುನ್ತ, ವಾ; ಕಯಿಲೈ ಪುಕು ನೆಱಿ ಇತು ಕಾಣ್; ಪೋತರಾಯ್' ಎನ಼್ಱು ಅರುಳಾಯೇ!

[10]

Back to Top
30 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಕ್ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಪ್ ಪತಿಕಮ್ - ಪಿಣಕ್ಕಿಲಾತ ಪೆರುನ್ತುಱೈಪ್ಪೆರು   (ತಿರುಕ್ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಮ್ )

ಪಿಣಕ್ಕು ಇಲಾತ ಪೆರುನ್ತುಱೈಪ್ ಪೆರುಮಾನ಼್! ಉನ಼್ ನಾಮಙ್ಕಳ್ ಪೇಚುವಾರ್ಕ್ಕು,
ಇಣಕ್ಕು ಇಲಾತತು ಓರ್ ಇನ಼್ಪಮೇ ವರುಮ್; ತುನ಼್ಪಮೇ ತುಟೈತ್ತು, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್!
ಉಣಕ್ಕು ಇಲಾತತು ಒರ್ ವಿತ್ತು, ಮೇಲ್ ವಿಳೈಯಾಮಲ್, ಎನ಼್ ವಿನ಼ೈ ಒತ್ತ ಪಿನ಼್,
ಕಣಕ್ಕು ಇಲಾತ್ ತಿರುಕ್ಕೋಲಮ್ ನೀ ವನ್ತು, ಕಾಟ್ಟಿನ಼ಾಯ್, ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಿಲೇ!

[1]
ಪಿಟ್ಟು ನೇರ್ಪಟ, ಮಣ್ ಚುಮನ್ತ ಪೆರುನ್ತುಱೈಪ್ ಪೆರುಮ್ ಪಿತ್ತನ಼ೇ!
ಚಟ್ಟ ನೇರ್ಪಟ, ವನ್ತಿಲಾತ ಚೞಕ್ಕನ಼ೇನ಼್ ಉನ಼ೈಚ್ ಚಾರ್ನ್ತಿಲೇನ಼್;
ಚಿಟ್ಟನ಼ೇ! ಚಿವಲೋಕನ಼ೇ! ಚಿಱು ನಾಯಿನ಼ುಮ್ ಕಟೈ ಆಯ ವೆಮ್
ಕಟ್ಟನ಼ೇನ಼ೈಯುಮ್ ಆಟ್ಕೊಳ್ವಾನ಼್, ವನ್ತು, ಕಾಟ್ಟಿನ಼ಾಯ್, ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಿಲೇ!

[2]
ಮಲಙ್ಕಿನ಼ೇನ಼್ ಕಣ್ಣಿನ಼್ ನೀರೈ ಮಾಱ್ಱಿ, ಮಲಮ್ ಕೆಟುತ್ತ ಪೆರುನ್ತುಱೈ
ವಿಲಙ್ಕಿನ಼ೇನ಼್; ವಿನ಼ೈಕ್ಕೇಟನ಼ೇನ಼್, ಇನ಼ಿ ಮೇಲ್ ವಿಳೈವತು ಅಱಿನ್ತಿಲೇನ಼್;
ಇಲಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱ ನಿನ಼್ ಚೇವಟಿಕಳ್ ಇರಣ್ಟುಮ್, ವೈಪ್ಪಿಟಮ್ ಇನ಼್ಱಿಯೇ
ಕಲಙ್ಕಿನ಼ೇನ಼್; ಕಲಙ್ಕಾಮಲೇ, ವನ್ತು, ಕಾಟ್ಟಿನ಼ಾಯ್, ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಿಲೇ!

[3]
ಪೂಣ್ ಒಣಾತತು ಓರ್ ಅನ಼್ಪು ಪೂಣ್ಟು, ಪೊರುನ್ತಿ, ನಾಳ್ತೊಱುಮ್ ಪೋಱ್ಱವುಮ್,
ನಾಣ್ ಒಣಾತತು ಒರ್ ನಾಣಮ್ ಎಯ್ತಿ, ನಟುಕ್ ಕಟಲುಳ್ ಅೞುನ್ತಿ, ನಾನ಼್
ಪೇಣ್ ಒಣಾತ ಪೆರುನ್ತುಱೈಪ್ ಪೆರುಮ್ ತೋಣಿ ಪಱ್ಱಿ ಉಕೈತ್ತಲುಮ್,
ಕಾಣ್ ಒಣಾತ್ ತಿರುಕ್ಕೋಲಮ್, ನೀ ವನ್ತು, ಕಾಟ್ಟಿನ಼ಾಯ್, ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಿಲೇ!

[4]
ಕೋಲ ಮೇನ಼ಿ ವರಾಕಮೇ! ಕುಣಮ್ ಆಮ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಕ್ ಕೊಣ್ಟಲೇ!
ಚೀಲಮ್ ಏತುಮ್ ಅಱಿನ್ತಿಲಾತ ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈ ವೈತ್ತ ಚಿಕಾಮಣಿ!
ಞಾಲಮೇ ಕರಿ ಆಕ, ನಾನ಼್ ಉನ಼ೈ ನಚ್ಚಿ ನಚ್ಚಿಟ ವನ್ತಿಟುಮ್
ಕಾಲಮೇ! ಉನ಼ೈ ಓತ, ನೀ ವನ್ತು, ಕಾಟ್ಟಿನ಼ಾಯ್, ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಿಲೇ!

[5]
ಪೇತಮ್ ಇಲ್ಲತು ಒರ್ ಕಱ್ಪು ಅಳಿತ್ತ ಪೆರುನ್ತುಱೈಪ್ ಪೆರು ವೆಳ್ಳಮೇ!
ಏತಮೇ ಪಲ ಪೇಚ, ನೀ ಎನ಼ೈ ಏತಿಲಾರ್ ಮುನ಼ಮ್, ಎನ಼್ ಚೆಯ್ತಾಯ್?
ಚಾತಲ್ ಚಾತಲ್, ಪೊಲ್ಲಾಮೈ ಅಱ್ಱ, ತನ಼ಿಚ್ ಚರಣ್ ಚರಣ್ ಆಮ್ ಎನ಼,
ಕಾತಲಾಲ್ ಉನ಼ೈ ಓತ, ನೀ ವನ್ತು, ಕಾಟ್ಟಿನ಼ಾಯ್, ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಿಲೇ!

[6]
ಇಯಕ್ಕಿಮಾರ್ ಅಱುಪತ್ತು ನಾಲ್ವರೈ ಎಣ್ ಕುಣಮ್ ಚೆಯ್ತ ಈಚನ಼ೇ!
ಮಯಕ್ಕಮ್ ಆಯತು ಓರ್ ಮುಮ್ ಮಲಪ್ ಪೞ ವಲ್ ವಿನ಼ೈಕ್ಕುಳ್ ಅೞುನ್ತವುಮ್,
ತುಯಕ್ಕು ಅಱುತ್ತು, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ನಿನ಼್ ತೂ ಮಲರ್ಕ್ ಕೞಲ್ ತನ್ತು, ಎನ಼ೈಕ್
ಕಯಕ್ಕ ವೈತ್ತು, ಅಟಿಯಾರ್ ಮುನ಼ೇ ವನ್ತು, ಕಾಟ್ಟಿನ಼ಾಯ್, ಕೞುಕ್ಕುನ಼್ಱಿಲೇ!

[7]

Back to Top
31 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಕಣ್ಟಪತ್ತು - ಇನ್ತಿರಿಯ ವಯಮಯಙ್ಕಿ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಇನ್ತಿರಿಯ ವಯಮ್ ಮಯಙ್ಕಿ, ಇಱಪ್ಪತಱ್ಕೇ ಕಾರಣಮ್ ಆಯ್,
ಅನ್ತರಮೇ ತಿರಿನ್ತು ಪೋಯ್, ಅರು ನರಕಿಲ್ ವೀೞ್ವೇನ಼ೈಚ್
ಚಿನ್ತೈ ತನ಼ೈತ್ ತೆಳಿವಿತ್ತು, ಚಿವಮ್ ಆಕ್ಕಿ, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟ
ಅನ್ತಮ್ ಇಲಾ ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಅಣಿ ಕೊಳ್ ತಿಲ್ಲೈಕ್ ಕಣ್ಟೇನ಼ೇ!

[1]
ವಿನ಼ೈಪ್ ಪಿಱವಿ ಎನ಼್ಕಿನ಼್ಱ ವೇತನ಼ೈಯಿಲ್ ಅಕಪ್ಪಟ್ಟು,
ತನ಼ೈಚ್ ಚಿಱಿತುಮ್ ನಿನ಼ೈಯಾತೇ, ತಳರ್ವು ಎಯ್ತಿಕ್ ಕಿಟಪ್ಪೇನ಼ೈ,
ಎನ಼ೈಪ್ ಪೆರಿತುಮ್ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು, ಎನ಼್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತ ಇಣೈ ಇಲಿಯೈ
ಅನ಼ೈತ್ತು ಉಲಕುಮ್ ತೊೞುಮ್ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲತ್ತೇ ಕಣ್ಟೇನ಼ೇ!

[2]
ಉರುತ್ ತೆರಿಯಾಕ್ ಕಾಲತ್ತೇ, ಉಳ್ ಪುಕುನ್ತು, ಎನ಼್ ಉಳಮ್ ಮನ಼್ನ಼ಿ,
ಕರುತ್ತು ಇರುತ್ತಿ, ಊನ಼್ ಪುಕ್ಕು, ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ
ತಿರುತ್ತುರುತ್ತಿ ಮೇಯಾನ಼ೈ, ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಮ್ ಚಿವಪತತ್ತೈ
ಅರುತ್ತಿಯಿನ಼ಾಲ್ ನಾಯ್ ಅಟಿಯೇನ಼್ ಅಣಿಕೊಳ್ ತಿಲ್ಲೈಕ್ ಕಣ್ಟೇನ಼ೇ!

[3]
ಕಲ್ಲಾತ, ಪುಲ್ ಅಱಿವಿನ಼್ ಕಟೈಪ್ಪಟ್ಟ ನಾಯೇನ಼ೈ,
ವಲ್ಲಾಳನ಼್ ಆಯ್ ವನ್ತು, ವನ಼ಪ್ಪು ಎಯ್ತಿ ಇರುಕ್ಕುಮ್ವಣ್ಣಮ್,
ಪಲ್ಲೋರುಮ್ ಕಾಣ, ಎನ಼್ತನ಼್ ಪಚುಪಾಚಮ್ ಅಱುತ್ತಾನ಼ೈ
ಎಲ್ಲೋರುಮ್ ಇಱೈಞ್ಚು ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲತ್ತೇ ಕಣ್ಟೇನ಼ೇ!

[4]
ಚಾತಿ, ಕುಲಮ್, ಪಿಱಪ್ಪು, ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಚುೞಿಪ್ಪಟ್ಟುತ್ ತಟುಮಾಱುಮ್
ಆತಮ್ ಇಲಿ ನಾಯೇನ಼ೈ, ಅಲ್ಲಲ್ ಅಱುತ್ತು; ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು;
ಪೇತೈ ಕುಣಮ್, ಪಿಱರ್ ಉರುವಮ್, ಯಾನ಼್, ಎನ಼ತು, ಎನ಼್ ಉರೈ, ಮಾಯ್ತ್ತು;
ಕೋತು ಇಲ್ ಅಮುತು ಆನ಼ಾನ಼ೈ ಕುಲಾವು ತಿಲ್ಲೈಕ್ ಕಣ್ಟೇನ಼ೇ!

[5]
ಪಿಱವಿ ತನ಼ೈ ಅಱ ಮಾಱ್ಱಿ; ಪಿಣಿ, ಮೂಪ್ಪು, ಎನ಼್ಱ ಇವೈ ಇರಣ್ಟುಮ್,
ಉಱವಿನ಼ೊಟುಮ್, ಒೞಿಯಚ್ ಚೆನ಼್ಱು; ಉಲಕು ಉಟೈಯ ಒರು ಮುತಲೈ
ಚೆಱಿ ಪೊೞಿಲ್ ಚೂೞ್ ತಿಲ್ಲೈನಕರ್ತ್ ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್ ಮನ಼್ನ಼ಿ,
ಮಱೈಯವರುಮ್, ವಾನ಼ವರುಮ್, ವಣಙ್ಕಿಟ ನಾನ಼್ ಕಣ್ಟೇನ಼ೇ!

[6]
ಪತ್ತಿಮೈಯುಮ್ ಪರಿಚುಮ್ ಇಲಾಪ್ ಪಚು ಪಾಚಮ್ ಅಱುತ್ತರುಳಿ,
ಪಿತ್ತನ಼್ ಇವನ಼್ ಎನ಼, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಕ್ಕುವಿತ್ತು, ಪೇರಾಮೇ,
ಚಿತ್ತಮ್ ಎನ಼ುಮ್ ತಿಣ್ ಕಯಿಱ್ಱಾಲ್ ತಿರುಪ್ಪಾತಮ್ ಕಟ್ಟುವಿತ್ತ
ವಿತ್ತಕನ಼ಾರ್ ವಿಳೈಯಾಟಲ್ ವಿಳಙ್ಕು ತಿಲ್ಲೈಕ್ ಕಣ್ಟೇನ಼ೇ!

[7]
ಅಳವು ಇಲಾಪ್ ಪಾವಕತ್ತಾಲ್ ಅಮುಕ್ಕು ಉಣ್ಟು, ಇಙ್ಕು, ಅಱಿವು ಇನ಼್ಱಿ,
ವಿಳೈವು ಒನ಼್ಱುಮ್ ಅಱಿಯಾತೇ, ವೆಱುವಿಯನ಼ಾಯ್ಕ್ ಕಿಟಪ್ಪೇನ಼ುಕ್ಕು
ಅಳವು ಇಲಾ ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಅಳಿತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈ
ಕಳವು ಇಲಾ ವಾನ಼ವರುಮ್ ತೊೞುಮ್ ತಿಲ್ಲೈಕ್ ಕಣ್ಟೇನ಼ೇ!

[8]
ಪಾಙ್ಕಿನ಼ೊಟು ಪರಿಚು ಒನ಼್ಱುಮ್ ಅಱಿಯಾತ ನಾಯೇನ಼ೈ,
ಓಙ್ಕಿ, ಉಳತ್ತು, ಒಳಿ ವಳರ; ಉಲಪ್ಪು ಇಲಾ ಅನ಼್ಪು ಅರುಳಿ;
ವಾಙ್ಕಿ, ವಿನ಼ೈ; ಮಲಮ್ ಅಱುತ್ತು; ವಾನ಼್ ಕರುಣೈ ತನ್ತಾನ಼ೈ
ನಾನ಼್ಕು ಮಱೈ ಪಯಿಲ್ ತಿಲ್ಲೈ ಅಮ್ಪಲತ್ತೇ ಕಣ್ಟೇನ಼ೇ!

[9]
ಪೂತಙ್ಕಳ್ ಐನ್ತು ಆಕಿ, ಪುಲನ಼್ ಆಕಿ, ಪೊಱಿ ಆಕಿ,
ಪೇತಙ್ಕಳ್ ಅನ಼ೈತ್ತುಮ್ ಆಯ್, ಪೇತಮ್ ಇಲಾಪ್ ಪೆರುಮೈಯನ಼ೈ,
ಕೇತಙ್ಕಳ್ ಕೆಟುತ್ತು ಆಣ್ಟ ಕಿಳರ್ ಒಳಿಯೈ, ಮರಕತತ್ತೈ
ವೇತಙ್ಕಳ್ ತೊೞುತು ಏತ್ತುಮ್ ವಿಳಙ್ಕು ತಿಲ್ಲೈಕ್ ಕಣ್ಟೇನ಼ೇ!

[10]

Back to Top
32 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಪಿರಾರ್ತ್ತನ಼ೈಪ್ ಪತ್ತು - ಕಲನ್ತು ನಿನ಼್ನ಼ಟಿ   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಕಲನ್ತು, ನಿನ಼್ ಅಟಿಯಾರೋಟು, ಅನ಼್ಱು, ವಾಳಾ, ಕಳಿತ್ತಿರುನ್ತೇನ಼್;
ಪುಲರ್ನ್ತು ಪೋನ಼, ಕಾಲಙ್ಕಳ್; ಪುಕುನ್ತು ನಿನ಼್ಱತು ಇಟರ್, ಪಿನ಼್ ನಾಳ್;
ಉಲರ್ನ್ತು ಪೋನ಼ೇನ಼್; ಉಟೈಯಾನ಼ೇ! ಉಲವಾ ಇನ಼್ಪಚ್ ಚುಟರ್ ಕಾಣ್ಪಾನ಼್,
ಅಲನ್ತು ಪೋನ಼ೇನ಼್; ಅರುಳ್ ಚೆಯ್ಯಾಯ್, ಆರ್ವಮ್ ಕೂರ, ಅಟಿಯೇಱ್ಕೇ!

[1]
ಅಟಿಯಾರ್ ಚಿಲರ್, ಉನ಼್ ಅರುಳ್ ಪೆಱ್ಱಾರ್, ಆರ್ವಮ್ ಕೂರ; ಯಾನ಼್ ಅವಮೇ,
ಮುಟೈ ಆರ್ ಪಿಣತ್ತಿನ಼್, ಮುಟಿವು ಇನ಼್ಱಿ, ಮುನ಼ಿವಾಲ್, ಅಟಿಯೇನ಼್, ಮೂಕ್ಕಿನ಼್ಱೇನ಼್;
ಕಟಿಯೇನ಼ುಟೈಯ ಕಟು ವಿನ಼ೈಯೈಕ್ ಕಳೈನ್ತು, ಉನ಼್ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲ್ ಪೊಙ್ಕ,
ಉಟೈಯಾಯ್! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉಳ್ಳತ್ತೇ ಓವಾತು ಉರುಕ, ಅರುಳಾಯೇ!

[2]
ಅರುಳ್ ಆರ್ ಅಮುತಪ್ ಪೆರುಮ್ ಕಟಲ್ವಾಯ್, ಅಟಿಯಾರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಪುಕ್ಕು ಅೞುನ್ತ,
ಇರುಳ್ ಆರ್ ಆಕ್ಕೈ ಇತು ಪೊಱುತ್ತೇ ಎಯ್ತ್ತೇನ಼್ ಕಣ್ಟಾಯ್; ಎಮ್ಮಾನ಼ೇ!
ಮರುಳ್ ಆರ್ ಮನ಼ತ್ತು ಓರ್ ಉನ಼್ಮತ್ತನ಼್ ವರುಮಾಲ್' ಎನ಼್ಱು, ಇಙ್ಕು, ಎನ಼ೈಕ್ ಕಣ್ಟಾರ್
ವೆರುಳಾವಣ್ಣಮ್, ಮೆಯ್ ಅನ಼್ಪೈ, ಉಟೈಯಾಯ್! ಪೆಱ ನಾನ಼್ ವೇಣ್ಟುಮೇ!

[3]
ವೇಣ್ಟುಮ್, ವೇಣ್ಟುಮ್, ಮೆಯ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಉಳ್ಳೇ, ವಿರುಮ್ಪಿ, ಎನ಼ೈ ಅರುಳಾಲ್
ಆಣ್ಟಾಯ್; ಅಟಿಯೇನ಼್ ಇಟರ್ ಕಳೈನ್ತ ಅಮುತೇ! ಅರು ಮಾ ಮಣಿ ಮುತ್ತೇ!
ತೂಣ್ಟಾ ವಿಳಕ್ಕಿನ಼್ ಚುಟರ್ ಅನ಼ೈಯಾಯ್! ತೊಣ್ಟನ಼ೇಱ್ಕುಮ್ ಉಣ್ಟಾಮ್ಕೊಲ್
ವೇಣ್ಟಾತು ಒನ಼್ಱುಮ್ ವೇಣ್ಟಾತು, ಮಿಕ್ಕ ಅನ಼್ಪೇ ಮೇವುತಲೇ?

[4]
ಮೇವುಮ್ ಉನ಼್ ತನ಼್ ಅಟಿಯಾರುಳ್ ವಿರುಮ್ಪಿ, ಯಾನ಼ುಮ್, ಮೆಯ್ಮ್ಮೈಯೇ,
ಕಾವಿ ಚೇರುಮ್ ಕಯಲ್ ಕಣ್ಣಾಳ್ ಪಙ್ಕಾ, ಉನ಼್ ತನ಼್ ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್
ಪಾವಿಯೇಱ್ಕುಮ್ ಉಣ್ಟಾಮೋ ಪರಮ ಆನ಼ನ್ತಪ್ ಪೞಮ್ ಕಟಲ್ ಚೇರ್ನ್ತು,
ಆವಿ, ಯಾಕ್ಕೈ, ಯಾನ಼್, ಎನ಼ತು, ಎನ಼್ಱು ಯಾತುಮ್ ಇನ಼್ಱಿ, ಅಱುತಲೇ?

[5]
ಅಱವೇ ಪೆಱ್ಱಾರ್, ನಿನ಼್ ಅನ಼್ಪರ್ ಅನ್ತಮ್ ಇನ಼್ಱಿ, ಅಕಮ್ ನೆಕವುಮ್;
ಪುಱಮೇ ಕಿಟನ್ತು, ಪುಲೈ ನಾಯೇನ಼್ ಪುಲಮ್ಪುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಉಟೈಯಾನ಼ೇ!
ಪೆಱವೇ ವೇಣ್ಟುಮ್, ಮೆಯ್ ಅನ಼್ಪು; ಪೇರಾ, ಒೞಿಯಾ, ಪಿರಿವು ಇಲ್ಲಾ,
ಮಱವಾ, ನಿನ಼ೈಯಾ, ಅಳವು ಇಲಾ, ಮಾಳಾ, ಇನ಼್ಪ ಮಾ ಕಟಲೇ!

[6]
ಕಟಲೇ ಅನ಼ೈಯ ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಕಣ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಕವರ್ನ್ತು ಉಣ್ಣ,
ಇಟರೇ ಪೆರುಕ್ಕಿ, ಏಚಱ್ಱು, ಇಙ್ಕು, ಇರುತ್ತಲ್ ಅೞಕೋ, ಅಟಿ ನಾಯೇನ಼್?
ಉಟೈಯಾಯ್! ನೀಯೇ ಅರುಳುತಿ ಎನ಼್ಱು, ಉಣರ್ತ್ತಾತು ಒೞಿನ್ತೇ, ಕೞಿನ್ತೊೞಿನ್ತೇನ಼್;
ಚುಟರ್ ಆರ್ ಅರುಳಾಲ್, ಇರುಳ್ ನೀಙ್ಕ, ಚೋತೀ! ಇನ಼ಿತ್ತಾನ಼್ ತುಣಿಯಾಯೇ!

[7]
ತುಣಿಯಾ, ಉರುಕಾ, ಅರುಳ್ ಪೆರುಕತ್ ತೋನ಼್ಱುಮ್ ತೊಣ್ಟರ್ ಇಟೈಪ್ ಪುಕುನ್ತು,
ತಿಣಿ ಆರ್ ಮೂಙ್ಕಿಲ್ ಚಿನ್ತೈಯೇನ಼್, ಚಿವನ಼ೇ! ನಿನ಼್ಱು ತೇಯ್ಕಿನ಼್ಱೇನ಼್;
ಅಣಿ ಆರ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಉನ಼ಕ್ಕು ಉಳ್ಳ ಅನ಼್ಪುಮ್ ತಾರಾಯ್; ಅರುಳ್ ಅಳಿಯತ್
ತಣಿಯಾತು, ಒಲ್ಲೈ ವನ್ತರುಳಿ, ತಳಿರ್ ಪೊನ಼್ ಪಾತಮ್ ತಾರಾಯೇ!

[8]
ತಾರಾ ಅರುಳ್ ಒನ಼್ಱು ಇನ಼್ಱಿಯೇ ತನ್ತಾಯ್' ಎನ಼್ಱು, ಉನ಼್ ತಮರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್
ಆರಾ ನಿನ಼್ಱಾರ್; ಅಟಿಯೇನ಼ುಮ್, ಅಯಲಾರ್ ಪೋಲ, ಅಯರ್ವೇನ಼ೋ?
ಚೀರ್ ಆರ್ ಅರುಳಾಲ್, ಚಿನ್ತನ಼ೈಯೈತ್ ತಿರುತ್ತಿ ಆಣ್ಟ ಚಿವಲೋಕಾ!
ಪೇರ್ ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಪೇರಾಮೈ ವೈಕ್ಕವೇಣ್ಟುಮ್, ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!

[9]
ಮಾನ಼್ ಓರ್ ಪಙ್ಕಾ! ವನ್ತಿಪ್ಪಾರ್ ಮತುರಕ್ ಕನ಼ಿಯೇ! ಮನ಼ಮ್ ನೆಕಾ
ನಾನ಼್, ಓರ್ ತೋಳಾಚ್ ಚುರೈ ಒತ್ತಾಲ್, ನಮ್ಪಿ! ಇನ಼ಿತ್ತಾನ಼್ ವಾೞ್ನ್ತಾಯೇ?
ಊನ಼ೇ ಪುಕುನ್ತ ಉನ಼ೈ ಉಣರ್ನ್ತೇ, ಉರುಕಿಪ್ ಪೆರುಕುಮ್ ಉಳ್ಳತ್ತೈ,
ಕೋನ಼ೇ! ಅರುಳುಮ್ ಕಾಲಮ್ ತಾನ಼್, ಕೊಟಿಯೇಱ್ಕು, ಎನ಼್ಱೋ ಕೂಟುವತೇ?

[10]
ಕೂಟಿಕ್ ಕೂಟಿ, ಉನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್ ಕುನ಼ಿಪ್ಪಾರ್, ಚಿರಿಪ್ಪಾರ್, ಕಳಿಪ್ಪಾರಾಯ್;
ವಾಟಿ ವಾಟಿ, ವೞಿ ಅಱ್ಱೇ, ವಱ್ಱಲ್ ಮರಮ್ ಪೋಲ್ ನಿಱ್ಪೇನ಼ೋ?
ಊಟಿ ಊಟಿ, ಉಟೈಯಾಯೊಟು ಕಲನ್ತು, ಉಳ್ ಉರುಕಿ, ಪೆರುಕಿ, ನೆಕ್ಕು,
ಆಟಿ ಆಟಿ, ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಅತುವೇ ಆಕ, ಅರುಳ್ ಕಲನ್ತೇ!

[11]

Back to Top
33 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಕುೞೈತ್ತ ಪತ್ತು - ಕುೞೈತ್ತಾಲ್ ಪಣ್ಟೈಕ್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಕುೞೈತ್ತಾಲ್, ಪಣ್ಟೈಕ್ ಕೊಟು ವಿನ಼ೈ, ನೋಯ್, ಕಾವಾಯ್; ಉಟೈಯಾಯ್! ಕೊಟು ವಿನ಼ೈಯೇನ಼್
ಉೞೈತ್ತಾಲ್, ಉಱುತಿ ಉಣ್ಟೋ ತಾನ಼್? ಉಮೈಯಾಳ್ ಕಣವಾ! ಎನ಼ೈ ಆಳ್ವಾಯ್;
ಪಿೞೈತ್ತಾಲ್, ಪೊಱುಕ್ಕ ವೇಣ್ಟಾವೋ? ಪಿಱೈ ಚೇರ್ ಚಟೈಯಾಯ್! ಮುಱೈಯೋ?' ಎನ಼್ಱು
ಅೞೈತ್ತಾಲ್, ಅರುಳಾತು ಒೞಿವತೇ, ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ, ಉನ಼್ ಅಟಿಯೇಱ್ಕೇ?

[1]
ಅಟಿಯೇನ಼್ ಅಲ್ಲಲ್ ಎಲ್ಲಾಮ್, ಮುನ಼್, ಅಕಲ ಆಣ್ಟಾಯ್, ಎನ಼್ಱು ಇರುನ್ತೇನ಼್;
ಕೊಟಿ ಏರ್ ಇಟೈಯಾಳ್ ಕೂಱಾ, ಎಮ್ ಕೋವೇ, ಆ! ಆ!' ಎನ಼್ಱು ಅರುಳಿ,
ಚೆಟಿ ಚೇರ್ ಉಟಲೈಚ್ ಚಿತೈಯಾತತು ಎತ್ತುಕ್ಕು? ಎಙ್ಕಳ್ ಚಿವಲೋಕಾ!
ಉಟೈಯಾಯ್! ಕೂವಿಪ್ ಪಣಿ ಕೊಳ್ಳಾತು, ಒಱುತ್ತಾಲ್, ಒನ಼್ಱುಮ್ ಪೋತುಮೇ?

[2]
ಒನ಼್ಱುಮ್ ಪೋತಾ ನಾಯೇನ಼ೈ ಉಯ್ಯಕ್ ಕೊಣ್ಟ ನಿನ಼್ ಕರುಣೈ,
ಇನ಼್ಱೇ, ಇನ಼್ಱಿಪ್ ಪೋಯ್ತ್ತೋ ತಾನ಼್? ಏೞೈ ಪಙ್ಕಾ! ಎಮ್ ಕೋವೇ!
ಕುನ಼್ಱೇ ಅನ಼ೈಯ ಕುಱ್ಱಙ್ಕಳ್ ಕುಣಮ್ ಆಮ್ ಎನ಼್ಱೇ, ನೀ ಕೊಣ್ಟಾಲ್,
ಎನ಼್ ತಾನ಼್ ಕೆಟ್ಟತು? ಇರಙ್ಕಿಟಾಯ್; ಎಣ್ ತೋಳ್, ಮುಕ್ ಕಣ್, ಎಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[3]
ಮಾನ಼್ ನೇರ್ ನೋಕ್ಕಿ ಮಣವಾಳಾ! ಮನ಼್ನ಼ೇ! ನಿನ಼್ ಚೀರ್ ಮಱಪ್ಪಿತ್ತು, ಇವ್
ಊನ಼ೇ ಪುಕ, ಎನ಼್ ತನ಼ೈ ನೂಕ್ಕಿ, ಉೞಲಪ್ ಪಣ್ಣುವಿತ್ತಿಟ್ಟಾಯ್;
ಆನ಼ಾಲ್, ಅಟಿಯೇನ಼್ ಅಱಿಯಾಮೈ ಅಱಿನ್ತು, ನೀಯೇ ಅರುಳ್ ಚೆಯ್ತು,
ಕೋನ಼ೇ! ಕೂವಿಕ್ಕೊಳ್ಳುಮ್ ನಾಳ್ ಎನ಼್ಱು? ಎನ಼್ಱು, ಉನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕೂಱುವತೇ?

[4]
ಕೂಱುಮ್ ನಾವೇ ಮುತಲಾಕಕ್ ಕೂಱುಮ್ ಕರಣಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ನೀ!
ತೇಱುಮ್ ವಕೈ ನೀ! ತಿಕೈಪ್ಪು ನೀ! ತೀಮೈ, ನನ಼್ಮೈ, ಮುೞುತುಮ್ ನೀ!
ವೇಱು ಓರ್ ಪರಿಚು, ಇಙ್ಕು, ಒನ಼್ಱು ಇಲ್ಲೈ; ಮೆಯ್ಮ್ಮೈ, ಉನ಼್ನ಼ೈ ವಿರಿತ್ತು ಉರೈಕ್ಕಿನ಼್,
ತೇಱುಮ್ ವಕೈ ಎನ಼್? ಚಿವಲೋಕಾ! ತಿಕೈತ್ತಾಲ್, ತೇಱ್ಱ ವೇಣ್ಟಾವೋ?

[5]
ವೇಣ್ಟತ್ ತಕ್ಕತು ಅಱಿವೋಯ್ ನೀ! ವೇಣ್ಟ, ಮುೞುತುಮ್ ತರುವೋಯ್ ನೀ!
ವೇಣ್ಟುಮ್ ಅಯನ಼್, ಮಾಱ್ಕು, ಅರಿಯೋಯ್ ನೀ! ವೇಣ್ಟಿ, ಎನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಣಿ ಕೊಣ್ಟಾಯ್;
ವೇಣ್ಟಿ, ನೀ ಯಾತು ಅರುಳ್ ಚೆಯ್ತಾಯ್, ಯಾನ಼ುಮ್, ಅತುವೇ ವೇಣ್ಟಿನ಼್ ಅಲ್ಲಾಲ್,
ವೇಣ್ಟುಮ್ ಪರಿಚು ಒನ಼್ಱು ಉಣ್ಟು ಎನ಼್ನ಼ಿಲ್, ಅತುವುಮ್, ಉನ಼್ ತನ಼್ ವಿರುಪ್ಪು ಅನ಼್ಱೇ?

[6]
ಅನ಼್ಱೇ, ಎನ಼್ ತನ಼್ ಆವಿಯುಮ್, ಉಟಲುಮ್, ಉಟೈಮೈ ಎಲ್ಲಾಮುಮ್,
ಕುನ಼್ಱೇ ಅನ಼ೈಯಾಯ್! ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ಪೋತೇ ಕೊಣ್ಟಿಲೈಯೋ?
ಇನ಼್ಱು, ಓರ್ ಇಟೈಯೂಱು ಎನ಼ಕ್ಕು ಉಣ್ಟೋ? ಎಣ್ ತೋಳ್, ಮುಕ್ ಕಣ್, ಎಮ್ಮಾನ಼ೇ!
ನನ಼್ಱೇ ಚೆಯ್ವಾಯ್; ಪಿೞೈ ಚೆಯ್ವಾಯ್; ನಾನ಼ೋ ಇತಱ್ಕು ನಾಯಕಮೇ?

[7]
ನಾಯಿನ಼್ ಕಟೈ ಆಮ್ ನಾಯೇನ಼ೈ ನಯನ್ತು, ನೀಯೇ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟಾಯ್;
ಮಾಯಪ್ ಪಿಱವಿ ಉನ಼್ ವಚಮೇ ವೈತ್ತಿಟ್ಟು ಇರುಕ್ಕುಮ್ ಅತು ಅನ಼್ಱಿ,
ಆಯಕ್ ಕಟವೇನ಼್, ನಾನ಼ೋ ತಾನ಼್? ಎನ಼್ನ಼ತೋ, ಇಙ್ಕು, ಅತಿಕಾರಮ್?
ಕಾಯತ್ತು ಇಟುವಾಯ್; ಉನ಼್ನ಼ುಟೈಯ ಕೞಲ್ ಕೀೞ್ ವೈಪ್ಪಾಯ್; ಕಣ್ ನುತಲೇ!

[8]
ಕಣ್ ಆರ್ ನುತಲೋಯ್! ಕೞಲ್ ಇಣೈಕಳ್ ಕಣ್ಟೇನ಼್, ಕಣ್ಕಳ್ ಕಳಿ ಕೂರ;
ಎಣ್ಣಾತು, ಇರವುಮ್ ಪಕಲುಮ್, ನಾನ಼್, ಅವೈಯೇ ಎಣ್ಣುಮ್ಇತು ಅಲ್ಲಾಲ್
ಮಣ್ಮೇಲ್ ಯಾಕ್ಕೈ ವಿಟುಮ್ ಆಱುಮ್, ವನ್ತು, ಉನ಼್ ಕೞಱ್ಕೇ ಪುಕುಮ್ ಆಱುಮ್
ಅಣ್ಣಾ! ಎಣ್ಣಕ್ ಕಟವೇನ಼ೋ? ಅಟಿಮೈ ಚಾಲ ಅೞಕು ಉಟೈತ್ತೇ!

[9]
ಅೞಕೇ ಪುರಿನ್ತಿಟ್ಟು, ಅಟಿ ನಾಯೇನ಼್ ಅರಱ್ಱುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಉಟೈಯಾನ಼ೇ!
ತಿಕೞಾ ನಿನ಼್ಱ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ಕಾಟ್ಟಿ, ಎನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಣಿಕೊಣ್ಟಾಯ್;
ಪುಕೞೇ ಪೆರಿಯ ಪತಮ್ ಎನ಼ಕ್ಕು, ಪುರಾಣ! ನೀ, ತನ್ತರುಳಾತೇ,
ಕುೞಕಾ, ಕೋಲ ಮಱೈಯೋನ಼ೇ, ಕೋನ಼ೇ, ಎನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕುೞೈತ್ತಾಯೇ!

[10]

Back to Top
34 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಉಯಿರುಣ್ಣಿಪ್ಪತ್ತು - ಪೈನ್ನಾಪ್ ಪಟ ಅರವೇರಲ್ಕುಲ್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಪೈನ್ ನಾಪ್ ಪಟ ಅರವು ಏರ್ ಅಲ್ಕುಲ್ ಉಮೈ ಪಾಕಮ್ ಅತು ಆಯ್, ಎನ಼್
ಮೆಯ್ನ್ ನಾಳ್ತೊಱುಮ್ ಪಿರಿಯಾ, ವಿನ಼ೈಕ್ ಕೇಟಾ! ವಿಟೈಪ್ ಪಾಕಾ!
ಚೆಮ್ ನಾವಲರ್ ಪರಚುಮ್ ಪುಕೞ್ತ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈವಾಯ್!
ಎನ್ ನಾಳ್ ಕಳಿತ್ತು, ಎನ್ ನಾಳ್ ಇಱುಮಾಕ್ಕೇನ಼್, ಇನ಼ಿ, ಯಾನ಼ೇ?

[1]
ನಾನ಼್ ಆರ್, ಅಟಿ ಅಣೈವಾನ಼್? ಒರು ನಾಯ್ಕ್ಕುತ್ ತವಿಚು ಇಟ್ಟು, ಇಙ್ಕು,
ಊನ಼್ ಆರ್ ಉಟಲ್ ಪುಕುನ್ತಾನ಼್; ಉಯಿರ್ ಕಲನ್ತಾನ಼್; ಉಳಮ್ ಪಿರಿಯಾನ಼್;
ತೇನ಼್ ಆರ್ ಚಟೈ ಮುಟಿಯಾನ಼್; ಮನ಼್ನ಼ು ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈವಾನ಼್;
ವಾನ಼ೋರ್ಕಳುಮ್ ಅಱಿಯಾತತು ಒರ್ ವಳಮ್ ಈನ್ತನ಼ನ಼್, ಎನ಼ಕ್ಕೇ.

[2]
ಎನ಼ೈ, ನಾನ಼್ ಎನ಼್ಪತು ಅಱಿಯೇನ಼್; ಪಕಲ್, ಇರವು, ಆವತುಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼್;
ಮನ಼ ವಾಚಕಮ್ ಕಟನ್ತಾನ಼್ ಎನ಼ೈ ಮತ್ತ ಉನ಼್ಮತ್ತನ಼್ ಆಕ್ಕಿ;
ಚಿನ಼ ಮಾಲ್ ವಿಟೈ ಉಟೈಯಾನ಼್, ಮನ಼್ನ಼ು ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈಯುಮ್
ಪನ಼ವನ಼್, ಎನ಼ೈಚ್ ಚೆಯ್ತ ಪಟಿಱು ಅಱಿಯೇನ಼್; ಪರಮ್ ಚುಟರೇ!

[3]
ವಿನ಼ೈಕ್ಕೇಟರುಮ್ ಉಳರೋ ಪಿಱರ್, ಚೊಲ್ಲೀರ್? ವಿಯನ಼್ ಉಲಕಿಲ್
ಎನ಼ೈ, ತಾನ಼್ ಪುಕುನ್ತು, ಆಣ್ಟಾನ಼್; ಎನ಼ತು ಎನ಼್ಪಿನ಼್ ಪುರೈ ಉರುಕ್ಕಿ,
ಪಿನ಼ೈ, ತಾನ಼್ ಪುಕುನ್ತು, ಎಲ್ಲೇ! ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಉಱೈ ಪೆಮ್ಮಾನ಼್,
ಮನ಼ತ್ತಾನ಼್; ಕಣ್ಣಿನ಼್ ಅಕತ್ತಾನ಼್; ಮಱು ಮಾಱ್ಱತ್ತಿಟೈಯಾನ಼ೇ!

[4]
ಪಱ್ಱು ಆಙ್ಕು ಅವೈ ಅಱ್ಱೀರ್, ಪಱ್ಱುಮ್ ಪಱ್ಱು ಆಙ್ಕು ಅತು ಪಱ್ಱಿ,
ನಱ್ಱು ಆಮ್ ಕತಿ ಅಟೈವೋಮ್ ಎನ಼ಿನ಼್, ಕೆಟುವೀರ್, ಓಟಿ ವಮ್ಮಿನ಼್;
ತೆಱ್ಱು ಆರ್ ಚಟೈಮುಟಿಯಾನ಼್, ಮನ಼್ನ಼ು ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಇಱೈ, ಚೀರ್
ಕಱ್ಱು ಆಙ್ಕು, ಅವನ಼್ ಕೞಲ್ ಪೇಣಿನ಼ರೊಟುಮ್ ಕೂಟುಮಿನ಼್, ಕಲನ್ತೇ!

[5]
ಕಟಲಿನ಼್ ತಿರೈ ಅತು ಪೋಲ್ ವರು ಕಲಕ್ಕಮ್, ಮಲಮ್, ಅಱುತ್ತು; ಎನ಼್
ಉಟಲುಮ್, ಎನ಼ತು ಉಯಿರುಮ್, ಪುಕುನ್ತು; ಒೞಿಯಾವಣ್ಣಮ್, ನಿಱೈನ್ತಾನ಼್:
ಚುಟರುಮ್ ಚುಟರ್ ಮತಿ ಚೂಟಿಯ, ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈಯುಮ್,
ಪಟರುಮ್ ಚಟೈ ಮಕುಟತ್ತು, ಎಙ್ಕಳ್ ಪರನ಼್ ತಾನ಼್ ಚೆಯ್ತ ಪಟಿಱೇ!

[6]
ವೇಣ್ಟೇನ಼್ ಪುಕೞ್; ವೇಣ್ಟೇನ಼್ ಚೆಲ್ವಮ್; ವೇಣ್ಟೇನ಼್ ಮಣ್ಣುಮ್, ವಿಣ್ಣುಮ್;
ವೇಣ್ಟೇನ಼್ ಪಿಱಪ್ಪು, ಇಱಪ್ಪು; ಚಿವಮ್ ವೇಣ್ಟಾರ್ ತಮೈ ನಾಳುಮ್
ತೀಣ್ಟೇನ಼್; ಚೆನ಼್ಱು, ಚೇರ್ನ್ತೇನ಼್, ಮನ಼್ನ಼ು ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ; ಇಱೈ ತಾಳ್
ಪೂಣ್ಟೇನ಼್; ಪುಱಮ್ ಪೋಕೇನ಼್; ಇನ಼ಿ, ಪುಱಮ್ಪೋಕಲ್ ಒಟ್ಟೇನ಼ೇ!

[7]
ಕೋಲ್ತೇನ಼್ ಎನ಼ಕ್ಕು ಎನ಼್ಕೋಕುರೈ ಕಟಲ್ವಾಯ್ ಅಮುತು ಎನ಼್ಕೋ
ಆಱ್ಱೇನ಼್; ಎಙ್ಕಳ್ ಅರನ಼ೇ! ಅರು ಮರುನ್ತೇ! ಎನ಼ತು ಅರಚೇ!
ಚೇಱ್ಱು ಆರ್ ವಯಲ್ ಪುಟೈ ಚೂೞ್ತರು ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈಯುಮ್,
ನೀಱ್ಱು ಆರ್ತರು ತಿರುಮೇನ಼ಿ ನಿನ಼್ಮಲನ಼ೇ! ಉನ಼ೈ ಯಾನ಼ೇ?

[8]
ಎಚ್ಚಮ್ ಅಱಿವೇನ಼್ ನಾನ಼್; ಎನ಼ಕ್ಕು ಇರುಕ್ಕಿನ಼್ಱತೈ ಅಱಿಯೇನ಼್;
ಅಚ್ಚೋ! ಎಙ್ಕಳ್ ಅರನ಼ೇ! ಅರು ಮರುನ್ತೇ! ಎನ಼ತು ಅಮುತೇ!
ಚೆಚ್ಚೈ ಮಲರ್ ಪುರೈ ಮೇನ಼ಿಯನ಼್, ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈವಾನ಼್,
ನಿಚ್ಚಮ್ ಎನ಼ ನೆಞ್ಚಿಲ್ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ಯಾನ಼್ ಆಕಿ ನಿನ಼್ಱಾನ಼ೇ!

[9]
ವಾನ಼್ ಪಾವಿಯ ಉಲಕತ್ತವರ್ ತವಮೇ ಚೆಯ, ಅವಮೇ,
ಊನ಼್ ಪಾವಿಯ ಉಟಲೈಚ್ ಚುಮನ್ತು, ಅಟವಿ ಮರಮ್ ಆನ಼ೇನ಼್;
ತೇನ಼್ ಪಾಯ್ ಮಲರ್ಕ್ ಕೊನ಼್ಱೈ ಮನ಼್ನ಼ು ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈವಾಯ್!
ನಾನ಼್ ಪಾವಿಯನ಼್ ಆನ಼ಾಲ್, ಉನ಼ೈ ನಲ್ಕಾಯ್ ಎನ಼ಲ್ ಆಮೇ?

[10]

Back to Top
35 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಅಚ್ಚಪ್ಪತ್ತು - ಪುಱ್ಱಿಲ್ವಾಳ್ ಅರವುಮ್   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಪುಱ್ಱಿಲ್ ವಾಳ್ ಅರವುಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್; ಪೊಯ್ಯರ್ ತಮ್ ಮೆಯ್ಯುಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್;
ಕಱ್ಱೈ ವಾರ್ ಚಟೈ ಎಮ್ ಅಣ್ಣಲ್, ಕಣ್ ನುತಲ್, ಪಾತಮ್ ನಣ್ಣಿ,
ಮಱ್ಱುಮ್ ಓರ್ ತೆಯ್ವಮ್ ತನ಼್ನ಼ೈ ಉಣ್ಟು ಎನ಼ ನಿನ಼ೈನ್ತು, ಎಮ್ ಪೆಮ್ಮಾಱ್ಕು
ಅಱ್ಱಿಲಾತವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್, ಅಮ್ಮ! ನಾಮ್ ಅಞ್ಚುಮಾಱೇ!

[1]
ವೆರುವರೇನ಼್, ವೇಟ್ಕೈ ವನ್ತಾಲ್; ವಿನ಼ೈಕ್ ಕಟಲ್ ಕೊಳಿನ಼ುಮ್, ಅಞ್ಚೇನ಼್;
ಇರುವರಾಲ್ ಮಾಱು ಕಾಣಾ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ತಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಆಮ್
ತಿರು ಉರು ಅನ಼್ಱಿ, ಮಱ್ಱು ಓರ್ ತೇವರ್, ಎತ್ ತೇವರ್? ಎನ಼್ನ಼
ಅರುವರಾತವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್, ಅಮ್ಮ! ನಾಮ್ ಅಞ್ಚುಮಾಱೇ!

[2]
ವನ಼್ ಪುಲಾಲ್ ವೇಲುಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್; ವಳೈಕ್ ಕೈಯಾರ್ ಕಟೈಕ್ ಕಣ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್;
ಎನ಼್ಪು ಎಲಾಮ್ ಉರುಕ ನೋಕ್ಕಿ, ಅಮ್ಪಲತ್ತು ಆಟುಕಿನ಼್ಱ
ಎನ಼್ ಪೊಲಾ ಮಣಿಯೈ ಏತ್ತಿ, ಇನ಼ಿತು ಅರುಳ್ ಪರುಕ ಮಾಟ್ಟಾ
ಅನ಼್ಪು ಇಲಾತವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್, ಅಮ್ಮ! ನಾಮ್ ಅಞ್ಚುಮಾಱೇ!

[3]
ಕಿಳಿ ಅನ಼ಾರ್ ಕಿಳವಿ ಅಞ್ಚೇನ಼್; ಅವರ್ ಕಿಱಿ ಮುಱುವಲ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್;
ವೆಳಿಯ ನೀಱು ಆಟುಮ್ ಮೇನ಼ಿ ವೇತಿಯನ಼್ ಪಾತಮ್ ನಣ್ಣಿ,
ತುಳಿ ಉಲಾಮ್ ಕಣ್ಣರ್ ಆಕಿ, ತೊೞುತು, ಅೞುತು, ಉಳ್ಳಮ್ ನೆಕ್ಕು, ಇಙ್ಕು,
ಅಳಿ ಇಲಾತವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್, ಅಮ್ಮ! ನಾಮ್ ಅಞ್ಚುಮಾಱೇ!

[4]
ಪಿಣಿ ಎಲಾಮ್ ವರಿನ಼ುಮ್, ಅಞ್ಚೇನ಼್; ಪಿಱಪ್ಪಿನ಼ೋಟು ಇಱಪ್ಪುಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್;
ತುಣಿ ನಿಲಾ ಅಣಿಯಿನ಼ಾನ಼್ ತನ಼್ ತೊೞುಮ್ಪರೋಟು ಅೞುನ್ತಿ, ಅಮ್ ಮಾಲ್,
ತಿಣಿ ನಿಲಮ್ ಪಿಳನ್ತುಮ್, ಕಾಣಾಚ್ ಚೇವಟಿ ಪರವಿ, ವೆಣ್ ನೀಱು
ಅಣಿಕಿಲಾತವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್, ಅಮ್ಮ! ನಾಮ್ ಅಞ್ಚುಮಾಱೇ!

[5]
ವಾಳ್ ಉಲಾಮ್ ಎರಿಯುಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್; ವರೈ ಪುರಣ್ಟಿಟಿನ಼ುಮ್, ಅಞ್ಚೇನ಼್;
ತೋಳ್ ಉಲಾಮ್ ನೀಱ್ಱನ಼್, ಏಱ್ಱನ಼್, ಚೊಲ್ ಪತಮ್ ಕಟನ್ತ ಅಪ್ಪನ಼್,
ತಾಳ ತಾಮರೈಕಳ್ ಏತ್ತಿ, ತಟ ಮಲರ್ ಪುನ಼ೈನ್ತು, ನೈಯುಮ್
ಆಳ್ ಅಲಾತವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್, ಅಮ್ಮ! ನಾಮ್ ಅಞ್ಚುಮಾಱೇ!

[6]
ತಕೈವು ಇಲಾಪ್ ಪೞಿಯುಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್; ಚಾತಲೈ ಮುನ಼್ನ಼ಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್;
ಪುಕೈ ಮುಕನ್ತು ಎರಿ ಕೈ ವೀಚಿ, ಪೊಲಿನ್ತ ಅಮ್ಪಲತ್ತುಳ್ ಆಟುಮ್,
ಮುಕೈ ನಕೈಕ್ ಕೊನ಼್ಱೈ ಮಾಲೈ, ಮುನ಼್ನ಼ವನ಼್ ಪಾತಮ್ ಏತ್ತಿ,
ಅಕಮ್ ನೆಕಾತವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್, ಅಮ್ಮ! ನಾಮ್ ಅಞ್ಚುಮಾಱೇ!

[7]
ತಱಿ ಚೆಱು ಕಳಿಱುಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್; ತೞಲ್ ವಿೞಿ ಉೞುವೈ ಅಞ್ಚೇನ಼್;
ವೆಱಿ ಕಮೞ್ ಚಟೈಯನ಼್, ಅಪ್ಪನ಼್, ವಿಣ್ಣವರ್ ನಣ್ಣ ಮಾಟ್ಟಾಚ್
ಚೆಱಿತರು ಕೞಲ್ಕಳ್ ಏತ್ತಿ, ಚಿಱನ್ತು, ಇನ಼ಿತು ಇರುಕ್ಕ ಮಾಟ್ಟಾ
ಅಱಿವು ಇಲಾತವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್, ಅಮ್ಮ! ನಾಮ್ ಅಞ್ಚುಮಾಱೇ!

[8]
ಮಞ್ಚು ಉಲಾಮ್ ಉರುಮುಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್; ಮನ಼್ನ಼ರೋಟು ಉಱವುಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್;
ನಞ್ಚಮೇ ಅಮುತಮ್ ಆಕ್ಕುಮ್ ನಮ್ ಪಿರಾನ಼್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆಯ್,
ಚೆಞ್ಚೆವೇ ಆಣ್ಟು ಕೊಣ್ಟಾನ಼್ ತಿರುಮುಣ್ಟಮ್ ತೀಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟಾತು,
ಅಞ್ಚುವಾರ್ ಅವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್, ಅಮ್ಮ! ನಾಮ್ ಅಞ್ಚುಮಾಱೇ!

[9]
ಕೋಣ್ ಇಲಾ ವಾಳಿ ಅಞ್ಚೇನ಼್; ಕೂಱ್ಱುವನ಼್ ಚೀಱ್ಱಮ್ ಅಞ್ಚೇನ಼್;
ನೀಳ್ ನಿಲಾ ಅಣಿಯಿನ಼ಾನ಼ೈ ನಿನ಼ೈನ್ತು, ನೈನ್ತು, ಉರುಕಿ, ನೆಕ್ಕು,
ವಾಳ್ ನಿಲಾಮ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಚೋರ, ವಾೞ್ತ್ತಿನಿನ಼್ಱು, ಏತ್ತಮಾಟ್ಟಾ
ಆಳ್ ಅಲಾತವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್, ಅಮ್ಮ! ನಾಮ್ ಅಞ್ಚುಮಾಱೇ!

[10]

Back to Top
36 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಪ್ಪಾಣ್ಟಿಪ್ ಪತಿಕಮ್ - ಪರುವರೈ ಮಙ್ಕೈತನ಼್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಪರು ವರೈ ಮಙ್ಕೈ ತನ಼್ ಪಙ್ಕರೈ, ಪಾಣ್ಟಿಯಱ್ಕು ಆರ್ ಅಮುತು ಆಮ್
ಒರುವರೈ, ಒನ಼್ಱುಮ್ ಇಲಾತವರೈ, ಕೞಲ್ ಪೋತು ಇಱೈಞ್ಚಿ,
ತೆರಿವರ ನಿನ಼್ಱು, ಉರುಕ್ಕಿ, ಪರಿ ಮೇಱ್ಕೊಣ್ಟ ಚೇವಕನ಼ಾರ್
ಒರುವರೈ ಅನ಼್ಱಿ, ಉರುವು ಅಱಿಯಾತು ಎನ಼್ ತನ಼್ ಉಳ್ಳಮ್ ಅತೇ.

[1]
ಚತಿರೈ ಮಱನ್ತು, ಅಱಿ ಮಾಲ್ ಕೊಳ್ವರ್ ಚಾರ್ನ್ತವರ್; ಚಾಱ್ಱಿಚ್ ಚೊನ಼್ನ಼ೋಮ್;
ಕತಿರೈ ಮಱೈತ್ತನ಼್ನ಼ ಚೋತಿ, ಕೞುಕ್ಕಟೈ ಕೈಪ್ ಪಿಟಿತ್ತು,
ಕುತಿರೈಯಿನ಼್ ಮೇಲ್ ವನ್ತು ಕೂಟಿಟುಮೇಲ್, ಕುಟಿ ಕೇಟು ಕಣ್ಟೀರ್!
ಮತುರೈಯರ್ ಮನ಼್ನ಼ನ಼್ ಮಱು ಪಿಱಪ್ಪು ಓಟ ಮಱಿತ್ತಿಟುಮೇ.

[2]
ನೀರ್ ಇನ಼್ಪ ವೆಳ್ಳತ್ತುಳ್ ನೀನ್ತಿಕ್ ಕುಳಿಕ್ಕಿನ಼್ಱ ನೆಞ್ಚಮ್ ಕೊಣ್ಟೀರ್;
ಪಾರ್ ಇನ಼್ಪ ವೆಳ್ಳಮ್ ಕೊಳ, ಪರಿ ಮೇಱ್ಕೊಣ್ಟ ಪಾಣ್ಟಿಯನ಼ಾರ್,
ಓರ್ ಇನ಼್ಪ ವೆಳ್ಳತ್ತು ಉರುಕ್ ಕೊಣ್ಟು, ತೊಣ್ಟರೈ ಉಳ್ಳಮ್ ಕೊಣ್ಟಾರ್;
ಪೇರ್ ಇನ಼್ಪ ವೆಳ್ಳತ್ತುಳ್, ಪೆಯ್ ಕೞಲೇ ಚೆನ಼್ಱು ಪೇಣುಮಿನ಼ೇ.

[3]
ಚೆಱಿಯುಮ್ ಪಿಱವಿಕ್ಕು ನಲ್ಲವರ್ ಚೆಲ್ಲಲ್ಮಿನ಼್; ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್, ನಲ್ ನಾಟ್ಟು
ಇಱೈವನ಼್, ಕಿಳರ್ಕಿನ಼್ಱ ಕಾಲಮ್ ಇಕ್ ಕಾಲಮ್, ಎಕ್ ಕಾಲತ್ತುಳ್ಳುಮ್;
ಅಱಿವು ಒಣ್ ಕತಿರ್ ವಾಳ್ ಉಱೈ ಕೞಿತ್ತು, ಆನ಼ನ್ತ ಮಾಕ್ ಕಟವಿ,
ಎಱಿಯುಮ್ ಪಿಱಪ್ಪೈ, ಎತಿರ್ನ್ತಾರ್ ಪುರಳ, ಇರು ನಿಲತ್ತೇ.

[4]
ಕಾಲಮ್ ಉಣ್ಟಾಕವೇ, ಕಾತಲ್ ಚೆಯ್ತು ಉಯ್ಮ್ಮಿನ಼್; ಕರುತು ಅರಿಯ
ಞಾಲಮ್ ಉಣ್ಟಾನ಼ೊಟು, ನಾನ಼್ಮುಕನ಼್, ವಾನ಼ವರ್, ನಣ್ ಅರಿಯ
ಆಲಮ್ ಉಣ್ಟಾನ಼್; ಎಙ್ಕಳ್ ಪಾಣ್ಟಿಪ್ ಪಿರಾನ಼್; ತನ಼್ ಅಟಿಯವರ್ಕ್ಕು
ಮೂಲ ಪಣ್ಟಾರಮ್ ವೞಙ್ಕುಕಿನ಼್ಱಾನ಼್: ವನ್ತು, ಮುನ್ತುಮಿನ಼ೇ.

[5]
ಈಣ್ಟಿಯ ಮಾಯ ಇರುಳ್ ಕೆಟ, ಎಪ್ ಪೊರುಳುಮ್ ವಿಳಙ್ಕ,
ತೂಣ್ಟಿಯ ಚೋತಿಯೈ, ಮೀನ಼ವನ಼ುಮ್ ಚೊಲ್ಲ ವಲ್ಲನ಼್ ಅಲ್ಲನ಼್;
ವೇಣ್ಟಿಯ ಪೋತೇ ವಿಲಕ್ಕು ಇಲೈ ವಾಯ್ತಲ್; ವಿರುಮ್ಪುಮಿನ಼್ ತಾಳ್;
ಪಾಣ್ಟಿಯನ಼ಾರ್ ಅರುಳ್ಚೆಯ್ಕಿನ಼್ಱ ಮುತ್ತಿಪ್ ಪರಿಚು ಇತುವೇ.

[6]
ಮಾಯ ವನ಼ಪ್ ಪರಿ ಮೇಱ್ಕೊಣ್ಟು, ಮಱ್ಱು ಅವರ್ ಕೈಕ್ಕೊಳಲುಮ್,
ಪೋಯ್ ಅಱುಮ್, ಇಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಪಕೈಕಳ್: ಪುಕುನ್ತವರುಕ್ಕು,
ಆಯ, ಅರುಮ್ ಪೆರುಮ್, ಚೀರ್ ಉಟೈತ್ ತನ಼್ ಅರುಳೇ ಅರುಳುಮ್:
ಚೇಯ ನೆಟುಮ್ ಕೊಟೈತ್ ತೆನ಼್ನ಼ವನ಼್ ಚೇವಟಿ ಚೇರ್ಮಿನ಼್ಕಳೇ.

[7]
ಅೞಿವು ಇನ಼್ಱಿ ನಿನ಼್ಱತು ಒರ್ ಆನ಼ನ್ತ ವೆಳ್ಳತ್ತಿಟೈ ಅೞುತ್ತಿ,
ಕೞಿವು ಇಲ್ ಕರುಣೈಯೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ಕಟಿಯ ವಿನ಼ೈ ಅಕಱ್ಱಿ,
ಪೞ ಮಲಮ್ ಪಱ್ಱು ಅಱುತ್ತು, ಆಣ್ಟವನ಼್, ಪಾಣ್ಟಿಪ್ ಪೆರುಮ್ ಪತಮೇ,
ಮುೞುತು ಉಲಕುಮ್, ತರುವಾನ಼್, ಕೊಟೈಯೇ; ಚೆನ಼್ಱು ಮುನ್ತುಮಿನ಼ೇ.

[8]
ವಿರವಿಯ ತೀ ವಿನ಼ೈ ಮೇಲೈಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಮುನ್ನೀರ್ ಕಟಕ್ಕ,
ಪರವಿಯ ಅನ಼್ಪರೈ, ಎನ಼್ಪು ಉರುಕ್ಕುಮ್ ಪರಮ್ ಪಾಣ್ಟಿಯನ಼ಾರ್,
ಪುರವಿಯಿನ಼್ ಮೇಲ್ ವರ, ಪುನ್ತಿ ಕೊಳಪ್ಪಟ್ಟ ಪೂಮ್ ಕೊಟಿಯಾರ್
ಮರ ಇಯಲ್ ಮೇಱ್ಕೊಣ್ಟು, ತಮ್ಮೈಯುಮ್ ತಾಮ್ ಅಱಿಯಾರ್, ಮಱನ್ತೇ.

[9]
ಕೂಱ್ಱೈ ವೆನ಼್ಱು, ಆಙ್ಕು ಐವರ್ ಕೋಕ್ಕಳೈಯುಮ್ ವೆನ಼್ಱು ಇರುನ್ತು, ಅೞಕಾಲ್
ವೀಱ್ಱಿರುನ್ತಾನ಼್, ಪೆರುಮ್ ತೇವಿಯುಮ್, ತಾನ಼ುಮ್ ಒರ್ ಮೀನ಼ವನ಼್ಪಾಲ್
ಏಱ್ಱು ವನ್ತು, ಆರ್ ಉಯಿರ್ ಉಣ್ಟ, ತಿಱಲ್ ಒಱ್ಱೈಚ್ ಚೇವಕನ಼ೇ;
ತೇಱ್ಱಮ್ ಇಲಾತವರ್! ಚೇವಟಿ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಚ್ ಚೇರ್ಮಿನ಼್ಕಳೇ.

[10]

Back to Top
37 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಪಿಟಿತ್ತ ಪತ್ತು - ಉಮ್ಪರ್ಕಟ್ ರಚೇ   (ಚೀರ್ಕಾೞಿ )

ಉಮ್ಪರ್ಕಟ್ಕು ಅರಚೇ! ಒೞಿವು ಅಱ ನಿಱೈನ್ತ ಯೋಕಮೇ! ಊತ್ತೈಯೇನ಼್ ತನ಼ಕ್ಕು
ವಮ್ಪು ಎನ಼ಪ್ ಪೞುತ್ತು, ಎನ಼್ ಕುಟಿ ಮುೞುತು ಆಣ್ಟು, ವಾೞ್ವು ಅಱ ವಾೞ್ವಿತ್ತ ಮರುನ್ತೇ!
ಚೆಮ್ ಪೊರುಳ್ ತುಣಿವೇ! ಚೀರ್ ಉಟೈಕ್ ಕೞಲೇ! ಚೆಲ್ವಮೇ! ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಎಮ್ಪೊರುಟ್ಟು, ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್; ಎಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುವತು, ಇನ಼ಿಯೇ?

[1]
ವಿಟೈ ವಿಟಾತು ಉಕನ್ತ ವಿಣ್ಣವರ್ ಕೋವೇ! ವಿನ಼ೈಯನ಼ೇನ಼ುಟೈಯ ಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳೇ!
ಮುಟೈ ವಿಟಾತು, ಅಟಿಯೇನ಼್ ಮೂತ್ತು, ಅಱ ಮಣ್ ಆಯ್, ಮುೞುಪ್ ಪುೞುಕ್ ಕುರಮ್ಪೈಯಿಲ್ ಕಿಟನ್ತು,
ಕಟೈಪಟಾವಣ್ಣಮ್ ಕಾತ್ತು, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟ ಕಟವುಳೇ! ಕರುಣೈ ಮಾ ಕಟಲೇ!
ಇಟೈವಿಟಾತು, ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್; ಎಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುವತು, ಇನ಼ಿಯೇ?

[2]
ಅಮ್ಮೈಯೇ! ಅಪ್ಪಾ! ಒಪ್ಪು ಇಲಾ ಮಣಿಯೇ! ಅನ಼್ಪಿನ಼ಿಲ್ ವಿಳೈನ್ತ ಆರ್ ಅಮುತೇ!
ಪೊಯ್ಮ್ಮೈಯೇ ಪೆರುಕ್ಕಿ, ಪೊೞುತಿನ಼ೈಚ್ ಚುರುಕ್ಕುಮ್, ಪುೞುತ್ ತಲೈಪ್ ಪುಲೈಯನ಼ೇನ಼್ ತನ಼ಕ್ಕು,
ಚೆಮ್ಮೈಯೇ ಆಯ ಚಿವಪತಮ್ ಅಳಿತ್ತ ಚೆಲ್ವಮೇ! ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಇಮ್ಮೈಯೇ, ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್; ಎಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುವತು, ಇನ಼ಿಯೇ?

[3]
ಅರುಳ್ ಉಟೈಚ್ ಚುಟರೇ! ಅಳಿನ್ತತು ಓರ್ ಕನ಼ಿಯೇ! ಪೆರುಮ್ ತಿಱಲ್ ಅರುಮ್ ತವರ್ಕ್ಕು ಅರಚೇ!
ಪೊರುಳ್ ಉಟೈಕ್ ಕಲೈಯೇ! ಪುಕೞ್ಚ್ಚಿಯೈಕ್ ಕಟನ್ತ ಪೋಕಮೇ! ಯೋಕತ್ತಿನ಼್ ಪೊಲಿವೇ!
ತೆರುಳ್ ಇಟತ್ತು ಅಟಿಯಾರ್ ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ ಪುಕುನ್ತ ಚೆಲ್ವಮೇ! ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಇರುಳ್ ಇಟತ್ತು, ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್; ಎಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುವತು, ಇನ಼ಿಯೇ?

[4]
ಒಪ್ಪು ಉನ಼ಕ್ಕು ಇಲ್ಲಾ ಒರುವನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಉಳ್ಳತ್ತುಳ್ ಒಳಿರ್ಕಿನ಼್ಱ ಒಳಿಯೇ!
ಮೆಯ್ಪ್ ಪತಮ್ ಅಱಿಯಾ ವೀಱು ಇಲಿಯೇಱ್ಕು, ವಿೞುಮಿಯತು ಅಳಿತ್ತತು ಓರ್ ಅನ಼್ಪೇ!
ಚೆಪ್ಪುತಱ್ಕು ಅರಿಯ ಚೆೞುಮ್ ಚುಟರ್ ಮೂರ್ತ್ತೀ! ಚೆಲ್ವಮೇ! ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಎಯ್ಪ್ಪು ಇಟತ್ತು, ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್; ಎಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುವತು, ಇನ಼ಿಯೇ?

[5]
ಅಱವೈಯೇನ಼್ ಮನ಼ಮೇ ಕೋಯಿಲಾಕ್ ಕೊಣ್ಟು, ಆಣ್ಟು, ಅಳವು ಇಲಾ ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಅರುಳಿ,
ಪಿಱವಿ ವೇರ್ ಅಱುತ್ತು, ಎನ಼್ ಕುಟಿ ಮುೞುತು ಆಣ್ಟ ಪಿಞ್ಞಕಾ! ಪೆರಿಯ ಎಮ್ ಪೊರುಳೇ!
ತಿಱವಿಲೇ ಕಣ್ಟ ಕಾಟ್ಚಿಯೇ! ಅಟಿಯೇನ಼್ ಚೆಲ್ವಮೇ! ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಇಱವಿಲೇ, ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್; ಎಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುವತು, ಇನ಼ಿಯೇ?

[6]
ಪಾಚ ವೇರ್ ಅಱುಕ್ಕುಮ್ ಪೞಮ್ ಪೊರುಳ್! ತನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಱ್ಱುಮ್ ಆಱು, ಅಟಿಯನ಼ೇಱ್ಕು ಅರುಳಿ,
ಪೂಚನ಼ೈ ಉಕನ್ತು, ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈಯುಳ್ ಪುಕುನ್ತು, ಪೂಮ್ ಕೞಲ್ ಕಾಟ್ಟಿಯ ಪೊರುಳೇ!
ತೇಚು ಉಟೈ ವಿಳಕ್ಕೇ! ಚೆೞುಮ್ ಚುಟರ್ ಮೂರ್ತ್ತೀ! ಚೆಲ್ವಮೇ! ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಈಚನ಼ೇ! ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್; ಎಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುವತು, ಇನ಼ಿಯೇ?

[7]
ಅತ್ತನ಼ೇ! ಅಣ್ಟರ್ ಅಣ್ಟಮ್ ಆಯ್ ನಿನ಼್ಱ ಆತಿಯೇ! ಯಾತುಮ್ ಈಱು ಇಲ್ಲಾಚ್
ಚಿತ್ತನ಼ೇ! ಪತ್ತರ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತ ಚೆಲ್ವಮೇ! ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಪಿತ್ತನ಼ೇ! ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರುಮ್ ಆಯ್ತ್ ತೞೈತ್ತು, ಪಿೞೈತ್ತು, ಅವೈ ಅಲ್ಲೈ ಆಯ್ ನಿಱ್ಕುಮ್
ಎತ್ತನ಼ೇ! ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್; ಎಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುವತು, ಇನ಼ಿಯೇ?

[8]
ಪಾಲ್ ನಿನ಼ೈನ್ತು ಊಟ್ಟುಮ್ ತಾಯಿನ಼ುಮ್ ಚಾಲಪ್ ಪರಿನ್ತು, ನೀ, ಪಾವಿಯೇನ಼ುಟೈಯ
ಊನ಼ಿನ಼ೈ ಉರುಕ್ಕಿ, ಉಳ್ ಒಳಿ ಪೆರುಕ್ಕಿ, ಉಲಪ್ಪು ಇಲಾ ಆನ಼ನ್ತಮ್ ಆಯ
ತೇನ಼ಿನ಼ೈಚ್ ಚೊರಿನ್ತು, ಪುಱಮ್ ಪುಱಮ್ ತಿರಿನ್ತ ಚೆಲ್ವಮೇ! ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಯಾನ಼್ ಉನ಼ೈತ್ ತೊಟರ್ನ್ತು, ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್; ಎಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುವತು, ಇನ಼ಿಯೇ?

[9]
ಪುನ಼್ ಪುಲಾಲ್ ಯಾಕ್ಕೈ ಪುರೈ ಪುರೈ ಕನ಼ಿಯ ಪೊನ಼್ ನೆಟುಮ್ ಕೋಯಿಲಾಪ್ ಪುಕುನ್ತು, ಎನ಼್
ಎನ಼್ಪು ಎಲಾಮ್ ಉರುಕ್ಕಿ, ಎಳಿಯೈ ಆಯ್, ಆಣ್ಟ ಈಚನ಼ೇ! ಮಾಚು ಇಲಾ ಮಣಿಯೇ!
ತುನ಼್ಪಮೇ, ಪಿಱಪ್ಪೇ, ಇಱಪ್ಪೊಟು, ಮಯಕ್ಕು, ಆಮ್ ತೊಟಕ್ಕು ಎಲಾಮ್, ಅಱುತ್ತ ನಲ್ ಚೋತೀ!
ಇನ಼್ಪಮೇ! ಉನ಼್ನ಼ೈಚ್ ಚಿಕ್ಕೆನ಼ಪ್ ಪಿಟಿತ್ತೇನ಼್; ಎಙ್ಕು ಎೞುನ್ತರುಳುವತು, ಇನ಼ಿಯೇ?

[10]

Back to Top
38 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುವೇಚಱವು - ಇರುಮ್ಪುತರು ಮನ಼ತ್ತೇನ಼ೈ   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಇರುಮ್ಪು ತರು ಮನ಼ತ್ತೇನ಼ೈ, ಈರ್ತ್ತು, ಈರ್ತ್ತು, ಎನ಼್ ಎನ಼್ಪು ಉರುಕ್ಕಿ,
ಕರುಮ್ಪು ತರು ಚುವೈ ಎನ಼ಕ್ಕುಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನ಼ೈ ಉನ಼್ ಕೞಲ್ ಇಣೈಕಳ್;
ಒರುಙ್ಕು ತಿರೈ ಉಲವು ಚಟೈ ಉಟೈಯಾನ಼ೇ! ನರಿಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್
ಪೆರುಮ್ ಕುತಿರೈ ಆಕ್ಕಿಯ ಆಱು ಅನ಼್ಱೇ, ಉನ಼್ ಪೇರ್ ಅರುಳೇ!

[1]
ಪಣ್ ಆರ್ನ್ತ ಮೊೞಿ ಮಙ್ಕೈ ಪಙ್ಕಾ! ನಿನ಼್ ಆಳ್ ಆನ಼ಾರ್ಕ್ಕು
ಉಣ್ ಆರ್ನ್ತ ಆರ್ ಅಮುತೇ! ಉಟೈಯಾನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇನ಼ೈ
ಮಣ್ ಆರ್ನ್ತ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತಿಟ್ಟು ಆಳ್ವಾಯ್, ನೀ ವಾ' ಎನ಼್ನ಼;
ಕಣ್ ಆರ ಉಯ್ನ್ತ ಆಱು ಅನ಼್ಱೇ, ಉನ಼್ ಕೞಲ್ ಕಣ್ಟೇ!

[2]
ಆತಮ್ ಇಲಿ ಯಾನ಼್, ಪಿಱಪ್ಪು, ಇಱಪ್ಪು, ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಅರು ನರಕಿಲ್,
ಆರ್ ತಮರುಮ್ ಇನ಼್ಱಿಯೇ, ಅೞುನ್ತುವೇಱ್ಕು, ಆ! ಆ!' ಎನ಼್ಱು,
ಓತಮ್ ಮಲಿ ನಞ್ಚು ಉಣ್ಟ ಉಟೈಯಾನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇಱ್ಕು ಉನ಼್
ಪಾತ ಮಲರ್ ಕಾಟ್ಟಿಯ ಆಱು ಅನ಼್ಱೇ, ಎಮ್ ಪರಮ್ ಪರನ಼ೇ!

[3]
ಪಚ್ಚೈತ್ ತಾಳ್ ಅರವು ಆಟ್ಟೀ! ಪಟರ್ ಚಟೈಯಾಯ್! ಪಾತ ಮಲರ್
ಉಚ್ಚತ್ತಾರ್ ಪೆರುಮಾನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇನ಼ೈ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಟು,
ಎಚ್ಚತ್ತು ಆರ್ ಚಿಱು ತೆಯ್ವಮ್ ಏತ್ತಾತೇ, ಅಚ್ಚೋ! ಎನ಼್
ಚಿತ್ತತ್ತು ಆಱು ಉಯ್ನ್ತ ಆಱು ಅನ಼್ಱೇ, ಉನ಼್ ತಿಱಮ್ ನಿನ಼ೈನ್ತೇ!

[4]
ಕಱ್ಱು ಅಱಿಯೇನ಼್ ಕಲೈ ಞಾನ಼ಮ್; ಕಚಿನ್ತು ಉರುಕೇನ಼್; ಆಯಿಟಿನ಼ುಮ್,
ಮಱ್ಱು ಅಱಿಯೇನ಼್ ಪಿಱ ತೆಯ್ವಮ್; ವಾಕ್ಕು ಇಯಲಾಲ್, ವಾರ್ ಕೞಲ್ ವನ್ತು
ಉಱ್ಱು, ಇಱುಮಾನ್ತು ಇರುನ್ತೇನ಼್; ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇಱ್ಕುಪ್
ಪೊನ಼್ ತವಿಚು ನಾಯ್ಕ್ಕು ಇಟುಮ್ ಆಱು ಅನ಼್ಱೇ, ನಿನ಼್ ಪೊನ಼್ ಅರುಳೇ!

[5]
ಪಞ್ಚು ಆಯ ಅಟಿ ಮಟವಾರ್ ಕಟೈಕ್ ಕಣ್ಣಾಲ್, ಇಟರ್ಪ್ಪಟ್ಟು,
ನಞ್ಚು ಆಯ ತುಯರ್ ಕೂರ, ನಟುಙ್ಕುವೇನ಼್; ನಿನ಼್ ಅರುಳಾಲ್
ಉಯ್ಞ್ಚೇನ಼್; ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼ೇ! ಉಟೈಯಾನ಼ೇ! ಅಟಿಯೇನ಼ೈ,
ಅಞ್ಚೇಲ್,' ಎನ಼್ಱು ಆಣ್ಟ ಆಱು ಅನ಼್ಱೇ, ಅಮ್ಪಲತ್ತು ಅಮುತೇ!

[6]
ಎನ಼್ಪಾಲೈಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತು, ಇಙ್ಕು, ಇಮೈಯವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಅಱಿಯ ಒಣ್ಣಾ,
ತೆನ಼್ಪಾಲೈತ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಉಱೈಯುಮ್ ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼್,
ಅನ಼್ಪಾಲ್, ನೀ ಅಕಮ್ ನೆಕವೇ ಪುಕುನ್ತರುಳಿ, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟತು,
ಎನ಼್ಪಾಲೇ ನೋಕ್ಕಿಯ ಆಱು ಅನ಼್ಱೇ, ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!

[7]
ಮೂತ್ತಾನ಼ೇ, ಮೂವಾತ ಮುತಲಾನ಼ೇ, ಮುಟಿವು ಇಲ್ಲಾ
ಒತ್ತಾನ಼ೇ, ಪೊರುಳಾನ಼ೇ! ಉಣ್ಮೈಯುಮ್ ಆಯ್, ಇನ಼್ಮೈಯುಮ್ ಆಯ್,
ಪೂತ್ತಾನ಼ೇ! ಪುಕುನ್ತು ಇಙ್ಕುಪ್ ಪುರಳ್ವೇನ಼ೈ, ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್
ಪೇರ್ತ್ತೇ, ನೀ ಆಣ್ಟ ಆಱು ಅನ಼್ಱೇ, ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!

[8]
ಮರುವು ಇನ಼ಿಯ ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಮ್, ಮನ಼ತ್ತಿಲ್ ವಳರ್ನ್ತು ಉಳ್ ಉರುಕ,
ತೆರುವುತೊಱುಮ್ ಮಿಕ ಅಲಱಿ, ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼್' ಎನ಼್ಱು ಏತ್ತಿ,
ಪರುಕಿಯ ನಿನ಼್ ಪರಮ್ ಕರುಣೈತ್ ತಟಮ್ ಕಟಲಿಲ್ ಪಟಿವು ಆಮ್ ಆಱು,
ಅರುಳ್ ಎನ಼ಕ್ಕು, ಇಙ್ಕು ಇಟೈಮರುತೇ ಇಟಮ್ ಕೊಣ್ಟ ಅಮ್ಮಾನ಼ೇ!

[9]
ನಾನ಼ೇಯೋ ತವಮ್ ಚೆಯ್ತೇನ಼್? ಚಿವಾಯ ನಮ' ಎನ಼ಪ್ ಪೆಱ್ಱೇನ಼್?
ತೇನ಼್ ಆಯ್, ಇನ಼್ ಅಮುತಮುಮ್ ಆಯ್, ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಮ್ ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼್
ತಾನ಼ೇ ವನ್ತು, ಎನ಼ತು ಉಳ್ಳಮ್ ಪುಕುನ್ತು, ಅಟಿಯೇಱ್ಕು ಅರುಳ್ ಚೆಯ್ತಾನ಼್
ಊನ಼್ ಆರುಮ್ ಉಯಿರ್ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ ಒಱುತ್ತು ಅನ಼್ಱೇ, ವೆಱುತ್ತಿಟವೇ!

[10]

Back to Top
39 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಪ್ಪುಲಮ್ಪಲ್ - ಪೂಙ್ಕಮಲತ್ ತಯನ಼ೊಟುಮಾಲ್   (ತಿರುವಾರೂರ್ )

ಪೂಮ್ ಕಮಲತ್ತು ಅಯನ಼ೊಟು ಮಾಲ್ ಅಱಿಯಾತ ನೆಱಿಯಾನ಼ೇ,
ಕೋಙ್ಕು ಅಲರ್ ಚೇರ್ ಕುವಿ ಮುಲೈಯಾಳ್ ಕೂಱಾ, ವೆಣ್ ನೀಱು ಆಟೀ,
ಓಙ್ಕು ಎಯಿಲ್ ಚೂೞ್ ತಿರುವಾರೂರ್ ಉಟೈಯಾನ಼ೇ, ಅಟಿಯೇನ಼್, ನಿನ಼್
ಪೂಮ್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ಅವೈ ಅಲ್ಲಾತು, ಎವೈ ಯಾತುಮ್ ಪುಕೞೇನ಼ೇ!

[1]
ಚಟೈಯಾನ಼ೇ, ತೞಲ್ ಆಟೀ, ತಯಙ್ಕು ಮೂ ಇಲೈಚ್ ಚೂಲಪ್
ಪಟೈಯಾನ಼ೇ, ಪರಞ್ಚೋತೀ, ಪಚುಪತೀ, ಮೞ ವೆಳ್ಳೈ
ವಿಟೈಯಾನ಼ೇ, ವಿರಿ ಪೊೞಿಲ್ ಚೂೞ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾಯ್, ಅಟಿಯೇನ಼್ ನಾನ಼್,
ಉಟೈಯಾನ಼ೇ, ಉನ಼ೈ ಅಲ್ಲಾತು, ಉಱು ತುಣೈ ಮಱ್ಱು ಅಱಿಯೇನ಼ೇ!

[2]
ಉಱ್ಱಾರೈ ಯಾನ಼್ ವೇಣ್ಟೇನ಼್; ಊರ್ ವೇಣ್ಟೇನ಼್; ಪೇರ್ ವೇಣ್ಟೇನ಼್;
ಕಱ್ಱಾರೈ ಯಾನ಼್ ವೇಣ್ಟೇನ಼್; ಕಱ್ಪನ಼ವುಮ್ ಇನ಼ಿ ಅಮೈಯುಮ್;
ಕುಱ್ಱಾಲತ್ತು ಅಮರ್ನ್ತು ಉಱೈಯುಮ್ ಕೂತ್ತಾ! ಉನ಼್ ಕುರೈ ಕೞಱ್ಕೇ,
ಕಱ್ಱಾವಿನ಼್ ಮನ಼ಮ್ ಪೋಲ, ಕಚಿನ್ತು, ಉರುಕ ವೇಣ್ಟುವನ಼ೇ!

[3]

Back to Top
40 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಕುಲಾಪ್ ಪತ್ತು - ಓಟುಙ್ ಕವನ್ತಿಯುಮೇ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಓಟುಮ್, ಕವನ್ತಿಯುಮೇ, ಉಱವು' ಎನ಼್ಱಿಟ್ಟು, ಉಳ್ ಕಚಿನ್ತು;
ತೇಟುಮ್ ಪೊರುಳುಮ್ ಚಿವನ಼್ ಕೞಲೇ ಎನ಼ತ್ ತೆಳಿನ್ತು;
ಕೂಟುಮ್, ಉಯಿರುಮ್, ಕುಮಣ್ಟೈಯಿಟಕ್ ಕುನ಼ಿತ್ತು; ಅಟಿಯೇನ಼್
ಆಟುಮ್ ಕುಲಾ ತಿಲ್ಲೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱೇ.

[1]
ತುಟಿ ಏರ್ ಇಟುಕು ಇಟೈತ್ ತೂ ಮೊೞಿಯಾರ್ ತೋಳ್ ನಚೈಯಾಲ್
ಚೆಟಿ ಏಱು ತೀಮೈಕಳ್ ಎತ್ತನ಼ೈಯುಮ್ ಚೆಯ್ತಿಟಿನ಼ುಮ್,
ಮುಟಿಯೇನ಼್; ಪಿಱವೇನ಼್; ಎನ಼ೈತ್ ತನ಼ ತಾಳ್ ಮುಯಙ್ಕುವಿತ್ತ
ಅಟಿಯೇನ಼್ ಕುಲಾ ತಿಲ್ಲೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱೇ.

[2]
ಎನ಼್ಪು ಉಳ್ ಉರುಕ್ಕಿ, ಇರು ವಿನ಼ೈಯೈ ಈಟು ಅೞಿತ್ತು,
ತುನ಼್ಪಮ್ ಕಳೈನ್ತು, ತುವನ್ತುವಙ್ಕಳ್ ತೂಯ್ಮೈ ಚೆಯ್ತು,
ಮುನ಼್ಪು ಉಳ್ಳವಱ್ಱೈ ಮುೞುತು ಅೞಿಯ, ಉಳ್ ಪುಕುನ್ತ
ಅನ಼್ಪಿನ಼್ ಕುಲಾ ತಿಲ್ಲೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱೇ.

[3]
ಕುಱಿಯುಮ್, ನೆಱಿಯುಮ್, ಕುಣಮುಮ್, ಇಲಾಕ್ ಕುೞಾಙ್ಕಳ್ ತಮೈಪ್
ಪಿಱಿಯುಮ್ ಮನ಼ತ್ತಾರ್ ಪಿಱಿವು ಅರಿಯ ಪೆಱ್ಱಿಯನ಼ೈ;
ಚೆಱಿಯುಮ್ ಕರುತ್ತಿಲ್ ಉರುತ್ತು, ಅಮುತು ಆಮ್ ಚಿವ ಪತತ್ತೈ;
ಅಱಿಯುಮ್ ಕುಲಾ ತಿಲ್ಲೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱೇ.

[4]
ಪೇರುಮ್, ಕುಣಮುಮ್, ಪಿಣಿಪ್ಪು ಉಱುಮ್ ಇಪ್ ಪಿಱವಿ ತನ಼ೈತ್
ತೂರುಮ್ ಪರಿಚು, ತುರಿಚು ಅಱುತ್ತು, ತೊಣ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್
ಚೇರುಮ್ ವಕೈಯಾಲ್, ಚಿವನ಼್ ಕರುಣೈತ್ ತೇನ಼್ ಪರುಕಿ,
ಆರುಮ್ ಕುಲಾ ತಿಲ್ಲೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱೇ.

[5]
ಕೊಮ್ಪಿಲ್ ಅರುಮ್ಪು ಆಯ್, ಕುವಿ ಮಲರ್ ಆಯ್, ಕಾಯ್ ಆಕಿ,
ವಮ್ಪು ಪೞುತ್ತು, ಉಟಲಮ್ ಮಾಣ್ಟು, ಇಙ್ಙನ಼್ ಪೋಕಾಮೇ;
ನಮ್ಪುಮ್ ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈ ನಣುಕುಮ್ವಣ್ಣಮ್, ನಾನ಼್ ಅಣುಕುಮ್
ಅಮ್ ಪೊನ಼್ ಕುಲಾ ತಿಲ್ಲೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱೇ.

[6]
ಮತಿಕ್ಕುಮ್ ತಿಱಲ್ ಉಟೈಯ ವಲ್ ಅರಕ್ಕನ಼್ ತೋಳ್ ನೆರಿಯ,
ಮಿತಿಕ್ಕುಮ್ ತಿರುವಟಿ ಎನ಼್ ತಲೈ ಮೇಲ್ ವೀಱ್ಱಿರುಪ್ಪ,
ಕತಿಕ್ಕುಮ್ ಪಚು ಪಾಚಮ್ ಒನ಼್ಱುಮ್ ಇಲೋಮ್' ಎನ಼ಕ್ ಕಳಿತ್ತು, ಇಙ್ಕು
ಅತಿರ್ಕ್ಕುಮ್ ಕುಲಾ ತಿಲ್ಲೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱೇ.

[7]
ಇಟಕ್ಕುಮ್ ಕರು ಮುರುಟ್ಟು ಏನ಼ಪ್ ಪಿನ಼್, ಕಾನ಼ಕತ್ತೇ,
ನಟಕ್ಕುಮ್ ತಿರುವಟಿ ಎನ಼್ ತಲೈಮೇಲ್ ನಟ್ಟಮೈಯಾಲ್,
ಕಟಕ್ಕುಮ್ ತಿಱಲ್ ಐವರ್ ಕಣ್ಟಕರ್ ತಮ್ ವಲ್ ಅರಟ್ಟೈ
ಅಟಕ್ಕುಮ್ ಕುಲಾ ತಿಲ್ಲೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱೇ.

[8]
ಪಾೞ್ಚ್ ಚೆಯ್ ವಿಳಾವಿ, ಪಯನ಼್ ಇಲಿಯಾಯ್ಕ್ ಕಿಟಪ್ಪೇಱ್ಕು,
ಕೀೞ್ಚ್ ಚೆಯ್ ತವತ್ತಾಲ್ ಕಿಳಿಯೀಟು ನೇರ್ಪಟ್ಟು,
ತಾಳ್ ಚೆಯ್ಯ ತಾಮರೈಚ್ ಚೈವನ಼ುಕ್ಕು, ಎನ಼್ ಪುನ಼್ ತಲೈಯಾಲ್
ಆಟ್ಚೆಯ್ ಕುಲಾ ತಿಲ್ಲೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱೇ.

[9]
ಕೊಮ್ಮೈ ವರಿ ಮುಲೈಕ್ ಕೊಮ್ಪು ಅನ಼ೈಯಾಳ್ ಕೂಱನ಼ುಕ್ಕು,
ಚೆಮ್ಮೈ ಮನ಼ತ್ತಾಲ್ ತಿರುಪ್ ಪಣಿಕಳ್ ಚೆಯ್ವೇನ಼ುಕ್ಕು,
ಇಮ್ಮೈ ತರುಮ್ ಪಯನ಼್ ಇತ್ತನ಼ೈಯುಮ್ ಈಙ್ಕು ಒೞಿಕ್ಕುಮ್,
ಅಮ್ಮೈ ಕುಲಾ ತಿಲ್ಲೈ ಆಣ್ಟಾನ಼ೈಕ್ ಕೊಣ್ಟನ಼್ಱೇ.

[10]

Back to Top
41 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಅಱ್ಪುತಪ್ಪತ್ತು - ಮೈಯ ಲಾಯ್ಇನ್ತ   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಮೈಯಲ್ ಆಯ್, ಇನ್ತ ಮಣ್ಣಿಟೈ ವಾೞ್ವು ಎನ಼ುಮ್ ಆೞಿಯುಳ್ ಅಕಪ್ಪಟ್ಟು,
ತೈಯಲಾರ್ ಎನ಼ುಮ್ ಚುೞಿತ್ತಲೈಪ್ ಪಟ್ಟು, ನಾನ಼್ ತಲೈ ತಟುಮಾಱಾಮೇ,
ಪೊಯ್ ಎಲಾಮ್ ವಿಟ, ತಿರುವರುಳ್ ತನ್ತು, ತನ಼್ ಪೊನ಼್ ಅಟಿ ಇಣೈ ಕಾಟ್ಟಿ,
ಮೆಯ್ಯನ಼್ ಆಯ್, ವೆಳಿ ಕಾಟ್ಟಿ, ಮುನ಼್ ನಿನ಼್ಱತು ಓರ್ ಅಱ್ಪುತಮ್ ವಿಳಮ್ಪೇನ಼ೇ!

[1]
ಏಯ್ನ್ತ ಮಾ ಮಲರ್ ಇಟ್ಟು, ಮುಟ್ಟಾತತು ಓರ್ ಇಯಲ್ಪೊಟುಮ್ ವಣಙ್ಕಾತೇ,
ಚಾನ್ತಮ್ ಆರ್ ಮುಲೈತ್ ತೈಯಲ್ ನಲ್ಲಾರೊಟುಮ್ ತಲೈ ತಟುಮಾಱು ಆಕಿ,
ಪೋನ್ತು, ಯಾನ಼್ ತುಯರ್ ಪುಕಾವಣಮ್ ಅರುಳ್ಚೆಯ್ತು, ಪೊನ಼್ ಕೞಲ್ ಇಣೈ ಕಾಟ್ಟಿ,
ವೇನ್ತನ಼್ ಆಯ್, ವೆಳಿಯೇ, ಎನ಼್ ಮುನ಼್ ನಿನ಼್ಱತು ಓರ್ ಅಱ್ಪುತಮ್ ವಿಳಮ್ಪನ಼ೇ!

[2]
ನಟಿತ್ತು, ಮಣ್ಣಿಟೈ; ಪೊಯ್ಯಿನ಼ೈಪ್ ಪಲ ಚೆಯ್ತು; ನಾನ಼್, ಎನ಼ತು, ಎನ಼ುಮ್ ಮಾಯಮ್
ಕಟಿತ್ತ ವಾಯಿಲೇ ನಿನ಼್ಱು; ಮುನ಼್ ವಿನ಼ೈ ಮಿಕಕ್ ಕೞಱಿಯೇ ತಿರಿವೇನ಼ೈ,
ಪಿಟಿತ್ತು, ಮುನ಼್ ನಿನ಼್ಱು, ಅಪ್ ಪೆರು ಮಱೈ ತೇಟಿಯ ಅರುಮ್ ಪೊರುಳ್, ಅಟಿಯೇನ಼ೈ
ಅಟಿತ್ತು ಅಟಿತ್ತು, ಅಕ್ಕಾರಮ್ ಮುನ಼್ ತೀಱ್ಱಿಯ ಅಱ್ಪುತಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೇ!

[3]
ಪೊರುನ್ತುಮ್ ಇಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು, ಇಱಪ್ಪು, ಇವೈ ನಿನ಼ೈಯಾತು; ಪೊಯ್ಕಳೇ ಪುಕನ಼್ಱು ಪೋಯ್;
ಕರುಮ್ ಕುೞಲಿನ಼ಾರ್ ಕಣ್ಕಳಾಲ್ ಏಱುಣ್ಟು; ಕಲಙ್ಕಿಯೇ ಕಿಟಪ್ಪೇನ಼ೈ;
ತಿರುನ್ತು ಚೇವಟಿಚ್ ಚಿಲಮ್ಪು ಅವೈ ಚಿಲಮ್ಪಿಟ, ತಿರುವೊಟುಮ್ ಅಕಲಾತೇ,
ಅರುಮ್ ತುಣೈವನ಼್ ಆಯ್, ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ಅರುಳಿಯ ಅಱ್ಪುತಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೇ!

[4]
ಮಾಟುಮ್, ಚುಱ್ಱಮುಮ್, ಮಱ್ಱು ಉಳ ಪೋಕಮುಮ್, ಮಙ್ಕೈಯರ್ ತಮ್ಮೋಟುಮ್
ಕೂಟಿ, ಅಙ್ಕುಳ ಕುಣಙ್ಕಳಾಲ್ ಏಱುಣ್ಟು, ಕುಲಾವಿಯೇ ತಿರಿವೇನ಼ೈ,
ವೀಟು ತನ್ತು, ಎನ಼್ ತನ಼್ ವೆಮ್ ತೊೞಿಲ್ ವೀಟ್ಟಿಟ, ಮೆನ಼್ ಮಲರ್ಕ್ ಕೞಲ್ ಕಾಟ್ಟಿ,
ಆಟುವಿತ್ತು, ಎನ಼ತು ಅಕಮ್ ಪುಕುನ್ತು, ಆಣ್ಟತು ಓರ್ ಅಱ್ಪುತಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೇ!

[5]
ವಣಙ್ಕುಮ್ ಇಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು, ಇಱಪ್ಪು, ಇವೈ ನಿನ಼ೈಯಾತು, ಮಙ್ಕೈಯರ್ ತಮ್ಮೋಟುಮ್
ಪಿಣೈನ್ತು, ವಾಯ್ ಇತೞ್ಪ್ ಪೆರು ವೆಳ್ಳತ್ತು ಅೞುನ್ತಿ, ನಾನ಼್ ಪಿತ್ತನ಼ಾಯ್ತ್ ತಿರಿವೇನ಼ೈ,
ಕುಣಙ್ಕಳುಮ್, ಕುಱಿಕಳುಮ್, ಇಲಾಕ್ ಕುಣಕ್ ಕಟಲ್ ಕೋಮಳತ್ತೊಟುಮ್ ಕೂಟಿ,
ಅಣೈನ್ತು ವನ್ತು, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ಅರುಳಿಯ ಅಱ್ಪುತಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೇ!

[6]
ಇಪ್ ಪಿಱಪ್ಪಿನ಼ಿಲ್, ಇಣೈ ಮಲರ್ ಕೊಯ್ತು, ನಾನ಼್ ಇಯಲ್ಪೊಟು ಅಞ್ಚು ಎೞುತ್ತು ಓತಿ,
ತಪ್ಪು ಇಲಾತು ಪೊನ಼್ ಕೞಲ್ಕಳುಕ್ಕು ಇಟಾತು, ನಾನ಼್, ತಟ ಮುಲೈಯಾರ್ ತಙ್ಕಳ್
ಮೈಪ್ಪು ಉಲಾಮ್ ಕಣ್ಣಾಲ್, ಏಱುಣ್ಟು ಕಿಟಪ್ಪೇನ಼ೈ, ಮಲರ್ ಅಟಿ ಇಣೈ ಕಾಟ್ಟಿ,
ಅಪ್ಪನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ೈ, ವನ್ತು, ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ಅರುಳಿಯ ಅಱ್ಪುತಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೇ!

[7]
ಊಚಲ್ ಆಟುಮ್ ಇವ್ ಉಟಲ್ ಉಯಿರ್ ಆಯಿನ಼ ಇರು ವಿನ಼ೈ ಅಱುತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ,
ಓಚೈಯಾಲ್ ಉಣರ್ವಾರ್ಕ್ಕು ಉಣರ್ವು ಅರಿಯವನ಼್, ಉಣರ್ವು ತನ್ತು, ಒಳಿ ಆಕ್ಕಿ,
ಪಾಚಮ್ ಆನ಼ವೈ ಪಱ್ಱು ಅಱುತ್ತು, ಉಯರ್ನ್ತ ತನ಼್ ಪರಮ್ ಪೆರುಮ್ ಕರುಣೈಯಾಲ್
ಆಚೈ ತೀರ್ತ್ತು, ಅಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಕ್ ಕೂಟ್ಟಿಯ ಅಱ್ಪುತಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೇ!

[8]
ಪೊಚ್ಚೈ ಆನ಼ ಇಪ್ ಪಿಱವಿಯಿಲ್ ಕಿಟನ್ತು, ನಾನ಼್, ಪುೞುತ್ತು ಅಲೈ ನಾಯ್ಪೋಲ,
ಇಚ್ಚೈ ಆಯಿನ಼ ಏೞೈಯರ್ಕ್ಕೇ ಚೆಯ್ತು, ಅಙ್ಕು ಇಣಙ್ಕಿಯೇ ತಿರಿವೇನ಼ೈ,
ವಿಚ್ಚಕತ್ತು, ಅರಿ, ಅಯನ಼ುಮ್ ಎಟ್ಟಾತ, ತನ಼್ ವಿರೈ ಮಲರ್ಕ್ ಕೞಲ್ ಕಾಟ್ಟಿ,
ಅಚ್ಚನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ಅರುಳಿಯ ಅಱ್ಪುತಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೇ!

[9]
ಚೆಱಿಯುಮ್ ಇಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು, ಇಱಪ್ಪು, ಇವೈ ನಿನ಼ೈಯಾತು, ಚೆಱಿ ಕುೞಲಾರ್ ಚೆಯ್ಯುಮ್
ಕಿಱಿಯುಮ್, ಕೀೞ್ಮೈಯುಮ್, ಕೆಣ್ಟೈ ಅಮ್ ಕಣ್ಕಳುಮ್, ಉನ಼್ನ಼ಿಯೇ ಕಿಟಪ್ಪೇನ಼ೈ,
ಇಱೈವನ಼್, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಎಲ್ಲೈ ಇಲ್ಲಾತ ತನ಼್ ಇಣೈ ಮಲರ್ಕ್ ಕೞಲ್ ಕಾಟ್ಟಿ,
ಅಱಿವು ತನ್ತು, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟು, ಅರುಳಿಯ ಅಱ್ಪುತಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೇ!

[10]

Back to Top
42 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಚೆನ಼್ನ಼ಿಪ್ಪತ್ತು - ತೇವ ತೇವನ಼್ಮೆಯ್ಚ್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ತೇವ ತೇವನ಼್, ಮೆಯ್ಚ್ ಚೇವಕನ಼್, ತೆನ಼್ ಪೆರುನ್ತುಱೈ ನಾಯಕನ಼್,
ಮೂವರಾಲುಮ್ ಅಱಿಒಣಾ, ಮುತಲ್ ಆಯ, ಆನ಼ನ್ತ ಮೂರ್ತ್ತಿಯಾನ಼್,
ಯಾವರ್ ಆಯಿನ಼ುಮ್, ಅನ಼್ಪರ್ ಅನ಼್ಱಿ, ಅಱಿಒಣಾ ಮಲರ್ಚ್ ಚೋತಿಯಾನ಼್,
ತೂಯ ಮಾ ಮಲರ್ಚ್ ಚೇವಟಿಕ್ಕಣ್, ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ಚುಟರುಮೇ!

[1]
ಅಟ್ಟ ಮೂರ್ತ್ತಿ, ಅೞಕನ಼್, ಇನ಼್ ಅಮುತು ಆಯ ಆನ಼ನ್ತ ವೆಳ್ಳತ್ತಾನ಼್,
ಚಿಟ್ಟನ಼್, ಮೆಯ್ಚ್ ಚಿವಲೋಕ ನಾಯಕನ಼್, ತೆನ಼್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಚ್ ಚೇವಕನ಼್,
ಮಟ್ಟು ವಾರ್ ಕುೞಲ್ ಮಙ್ಕೈಯಾಳೈ ಒರ್ ಪಾಕಮ್ ವೈತ್ತ ಅೞಕನ಼್ ತನ಼್
ವಟ್ಟ ಮಾ ಮಲರ್ಚ್ ಚೇವಟಿಕ್ಕಣ್, ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ಮಲರುಮೇ!

[2]
ನಙ್ಕೈಮೀರ್! ಎನ಼ೈ ನೋಕ್ಕುಮಿನ಼್; ನಙ್ಕಳ್ ನಾತನ಼್, ನಮ್ ಪಣಿ ಕೊಣ್ಟವನ಼್,
ತೆಙ್ಕು ಚೋಲೈಕಳ್ ಚೂೞ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇಯ ಚೇವಕನ಼್, ನಾಯಕನ಼್,
ಮಙ್ಕೈಮಾರ್ ಕೈಯಿಲ್ ವಳೈಯುಮ್ ಕೊಣ್ಟು, ಎಮ್ ಉಯಿರುಮ್ ಕೊಣ್ಟು, ಎಮ್ ಪಣಿ ಕೊಳ್ವಾನ಼್
ಪೊಙ್ಕು ಮಾ ಮಲರ್ಚ್ ಚೇವಟಿಕ್ಕಣ್, ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ಪೊಲಿಯುಮೇ!

[3]
ಪತ್ತರ್ ಚೂೞ, ಪರಾ ಪರನ಼್ ಪಾರಿಲ್ ವನ್ತು, ಪಾರ್ಪ್ಪಾನ಼್ ಎನ಼,
ಚಿತ್ತರ್ ಚೂೞ, ಚಿವಪಿರಾನ಼್, ತಿಲ್ಲೈ ಮೂತೂರ್ ನಟಮ್ ಚೆಯ್ವಾನ಼್,
ಎತ್ತನ಼್ ಆಕಿ ವನ್ತು, ಇಲ್ ಪುಕುನ್ತು, ಎಮೈ ಆಳುಙ್ಕೊಣ್ಟು, ಎಮ್ ಪಣಿ ಕೊಳ್ವಾನ಼್
ವೈತ್ತ ಮಾ ಮಲರ್ಚ್ ಚೇವಟಿಕ್ಕಣ್, ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ಮಲರುಮೇ!

[4]
ಮಾಯ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯೈ, ಮೆಯ್ ಎನ಼್ಱು ಎಣ್ಣಿ, ಮತಿತ್ತಿಟಾ ವಕೈ ನಲ್ಕಿನ಼ಾನ಼್;
ವೇಯ ತೋಳ್ ಉಮೈ ಪಙ್ಕನ಼್, ಎಙ್ಕಳ್ ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಮೇವಿನ಼ಾನ಼್;
ಕಾಯತ್ತುಳ್ ಅಮುತು ಊಱ ಊಱ, ನೀ ಕಣ್ಟುಕೊಳ್' ಎನ಼್ಱು ಕಾಟ್ಟಿಯ
ಚೇಯ ಮಾ ಮಲರ್ಚ್ ಚೇವಟಿಕ್ಕಣ್, ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ತಿಕೞುಮೇ!

[5]
ಚಿತ್ತಮೇ ಪುಕುನ್ತು, ಎಮ್ಮೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು, ತೀ ವಿನ಼ೈ ಕೆಟುತ್ತು, ಉಯ್ಯಲ್ ಆಮ್
ಪತ್ತಿ ತನ್ತು, ತನ಼್ ಪೊನ಼್ ಕೞಲ್ಕಣೇ ಪನ಼್ ಮಲರ್ ಕೊಯ್ತು ಚೇರ್ತ್ತಲುಮ್,
ಮುತ್ತಿ ತನ್ತು, ಇನ್ತ ಮೂ ಉಲಕುಕ್ಕುಮ್ ಅಪ್ಪುಱತ್ತು ಎಮೈ ವೈತ್ತಿಟುಮ್
ಮತ್ತನ಼್ ಮಾ ಮಲರ್ಚ್ ಚೇವಟಿಕ್ಕಣ್, ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ಮಲರುಮೇ!

[6]
ಪಿಱವಿ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ಇಕ್ ಕಟಲೈ ನೀನ್ತ, ತನ಼್ ಪೇರ್ ಅರುಳ್ ತನ್ತರುಳಿನ಼ಾನ಼್;
ಅಱವೈ ಎನ಼್ಱು ಅಟಿಯಾರ್ಕಳ್ ತಙ್ಕಳ್ ಅರುಳ್ ಕುೞಾಮ್ ಪುಕವಿಟ್ಟು, ನಲ್
ಉಱವು ಚೆಯ್ತು, ಎನ಼ೈ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಟ ಪಿರಾನ಼್ ತನ಼್ ಉಣ್ಮೈಪ್ ಪೆರುಕ್ಕಮ್ ಆಮ್
ತಿಱಮೈ ಕಾಟ್ಟಿಯ ಚೇವಟಿಕ್ಕಣ್, ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ತಿಕೞುಮೇ!

[7]
ಪುೞುವಿನ಼ಾಲ್ ಪೊತಿನ್ತಿಟು ಕುರಮ್ಪೈಯಿಲ್ ಪೊಯ್ ತನ಼ೈ ಒೞಿವಿತ್ತಿಟುಮ್
ಎೞಿಲ್ಕೊಳ್ ಚೋತಿ, ಎಮ್ ಈಚನ಼್, ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ುಟೈ ಅಪ್ಪನ಼್' ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು,
ತೊೞುತ ಕೈಯಿನ಼ರ್ ಆಕಿ; ತೂ ಮಲರ್ಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ನೀರ್ ಮಲ್ಕು ತೊಣ್ಟರ್ಕ್ಕು,
ವೞು ಇಲಾ ಮಲರ್ಚ್ ಚೇವಟಿಕ್ಕಣ್, ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ಮಲರುಮೇ!

[8]
ವಮ್ಪನ಼ಾಯ್ತ್ ತಿರಿವೇನ಼ೈ ವಾ' ಎನ಼್ಱು ವಲ್ ವಿನ಼ೈಪ್ ಪಕೈ ಮಾಯ್ತ್ತಿಟುಮ್
ಉಮ್ಪರಾನ಼್, ಉಲಕು ಊಟು ಅಱುತ್ತು, ಅಪ್ ಪುಱತ್ತನ಼್ ಆಯ್ ನಿನ಼್ಱ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್,
ಅನ಼್ಪರ್ ಆನ಼ವರ್ಕ್ಕು ಅರುಳಿ, ಮೆಯ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕಟ್ಕು ಇನ಼್ಪಮ್ ತೞೈತ್ತಿಟುಮ್
ಚೆಮ್ ಪೊನ಼್ ಮಾ ಮಲರ್ಚ್ ಚೇವಟಿಕ್ಕಣ್, ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ತಿಕೞುಮೇ!

[9]
ಮುತ್ತನ಼ೈ, ಮುತಲ್ ಚೋತಿಯೈ, ಮುಕ್ ಕಣ್ ಅಪ್ಪನ಼ೈ, ಮುತಲ್ ವಿತ್ತಿನ಼ೈ,
ಚಿತ್ತನ಼ೈ, ಚಿವಲೋಕನ಼ೈ, ತಿರು ನಾಮಮ್ ಪಾಟಿತ್ ತಿರಿತರುಮ್
ಪತ್ತರ್ಕಾಳ್! ಇಙ್ಕೇ, ವಮ್ಮಿನ಼್, ನೀರ್; ಉಙ್ಕಳ್ ಪಾಚಮ್ ತೀರಪ್ ಪಣಿಮಿನ಼ೋ;
ಚಿತ್ತಮ್ ಆರ್ತರುಮ್ ಚೇವಟಿಕ್ಕಣ್, ನಮ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ಿ, ತಿಕೞುಮೇ.!

[10]

Back to Top
43 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುವಾರ್ತ್ತೈ - ಮಾತಿವರ್ ಪಾಕನ಼್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಮಾತು ಇವರ್ ಪಾಕನ಼್, ಮಱೈ ಪಯಿನ಼್ಱ ವಾಚಕನ಼್, ಮಾ ಮಲರ್ ಮೇಯ ಚೋತಿ,
ಕೋತು ಇಲ್ ಪರಮ್ ಕರುಣೈ, ಅಟಿಯಾರ್ ಕುಲಾವುಮ್ ನೀತಿ ಕುಣಮ್ ಆಯ ನಲ್ಕುಮ್,
ಪೋತು ಅಲರ್ ಚೋಲೈಪ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈ, ಎಮ್ ಪುಣ್ಣಿಯನ಼್, ಮಣ್ಣಿಟೈ ವನ್ತಿೞಿನ್ತು,
ಆತಿಪ್ ಪಿರಮಮ್ ವೆಳಿಪ್ಪಟುತ್ತ ಅರುಳ್ ಅಱಿವಾರ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆವಾರೇ.

[1]
ಮಾಲ್, ಅಯನ಼್, ವಾನ಼ವರ್ ಕೋನ಼ುಮ್, ವನ್ತು ವಣಙ್ಕ, ಅವರ್ಕ್ಕು ಅರುಳ್ಚೆಯ್ತ ಈಚನ಼್,
ಞಾಲಮ್ ಅತನ಼ಿಟೈ ವನ್ತಿೞಿನ್ತು, ನಲ್ ನೆಱಿ ಕಾಟ್ಟಿ, ನಲಮ್ ತಿಕೞುಮ್
ಕೋಲ ಮಣಿ ಅಣಿ ಮಾಟಮ್ ಣೀಟು ಕುಲಾವುಮ್ ಇಟವೈ ಮಟ ನಲ್ಲಾಟ್ಕು,
ಚೀಲಮ್ ಮಿಕಕ್ ಕರುಣೈ ಅಳಿಕ್ಕುಮ್ ತಿಱಮ್ ಅಱಿವಾರ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆವಾರೇ.

[2]
ಅಣಿ ಮುಟಿ ಆತಿ ಅಮರರ್ ಕೋಮಾನ಼್, ಆನ಼ನ್ತಕ್ ಕೂತ್ತನ಼್, ಅಱು ಚಮಯಮ್
ಪಣಿ ವಕೈ ಚೆಯ್ತು, ಪಟವು ಅತು ಏಱಿ, ಪಾರೊಟು ವಿಣ್ಣುಮ್ ಪರವಿ ಏತ್ತ,
ಪಿಣಿ ಕೆಟ, ನಲ್ಕುಮ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಎಮ್ ಪೇರ್ ಅರುಳಾಳನ಼್, ಪೆಣ್ಪಾಲ್ ಉಕನ್ತು,
ಮಣಿ ವಲೈ ಕೊಣ್ಟು, ವಾನ಼್ ಮೀನ಼್ ವಿಚಿಱುಮ್ ವಕೈ ಅಱಿವಾರ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆವಾರೇ.

[3]
ವೇಟು ಉರು ಆಕಿ, ಮಯೇನ್ತಿರತ್ತು ಮಿಕು ಕುಱೈ ವಾನ಼ವರ್ ವನ್ತು, ತನ಼್ನ಼ೈತ್
ತೇಟ ಇರುನ್ತ ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼್, ಚಿನ್ತನ಼ೈ ಚೆಯ್ತು, ಅಟಿಯೋಙ್ಕಳ್ ಉಯ್ಯ,
ಆಟಲ್ ಅಮರ್ನ್ತ ಪರಿಮಾ ಏಱಿ, ಐಯನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆತಿ, ಅನ್ ನಾಳ್
ಏಟರ್ಕಳೈ ಎಙ್ಕುಮ್ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ಇಯಲ್ಪು ಅಱಿವಾರ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆವಾರೇ.

[4]
ವನ್ತು, ಇಮೈಯೋರ್ಕಳ್ ವಣಙ್ಕಿ ಏತ್ತ, ಮಾಕ್ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲ್ ಆಯ್, ಅಟಿಯಾರ್
ಪನ್ತನ಼ೈ ವಿಣ್ಟು ಅಱ ನಲ್ಕುಮ್, ಎಙ್ಕಳ್ ಪರಮನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆತಿ, ಅನ್ ನಾಳ್
ಉನ್ತು ತಿರೈಕ್ ಕಟಲೈಕ್ ಕಟನ್ತು, ಅನ಼್ಱು, ಓಙ್ಕು ಮತಿಲ್ ಇಲಙ್ಕೈ ಅತನ಼ಿಲ್,
ಪನ್ತು ಅಣೈ ಮೆಲ್ ವಿರಲಾಟ್ಕು ಅರುಳುಮ್ ಪರಿಚು ಅಱಿವಾರ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆವಾರೇ.

[5]
ವೇವ, ತಿರಿಪುರಮ್, ಚೆಱ್ಱ ವಿಲ್ಲಿ, ವೇಟುವನ಼್ ಆಯ್, ಕಟಿ ನಾಯ್ಕಳ್ ಚೂೞ,
ಏವಲ್ ಚೆಯಲ್ ಚೆಯ್ಯುಮ್ ತೇವರ್ ಮುನ಼್ನ಼ೇ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್ ತಾನ಼್, ಇಯಙ್ಕು ಕಾಟ್ಟಿಲ್
ಏ ಉಣ್ಟ ಪನ಼್ಱಿಕ್ಕು ಇರಙ್ಕಿ, ಈಚನ಼್, ಎನ್ತೈ, ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆತಿ, ಅನ಼್ಱು
ಕೇವಲಮ್ ಕೇೞಲ್ ಆಯ್, ಪಾಲ್ ಕೊಟುತ್ತ ಕಿಟಪ್ಪು ಅಱಿವಾರ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆವಾರೇ.

[6]
ನಾತಮ್ ಉಟೈಯತು ಒರ್ ನಲ್ ಕಮಲಪ್ ಪೋತಿನ಼ಿಲ್ ನಣ್ಣಿಯ ನಲ್ ನುತಲಾರ್,
ಓತಿ, ಪಣಿನ್ತು, ಅಲರ್ ತೂವಿ, ಏತ್ತ, ಒಳಿ ವಳರ್ ಚೋತಿ, ಎಮ್ ಈಚನ಼್; ಮನ಼್ನ಼ುಮ್,
ಪೋತು ಅಲರ್ ಚೋಲೈ, ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಎಮ್ ಪುಣ್ಣಿಯನ಼್; ಮಣ್ಣಿಟೈ ವನ್ತು ತೋನ಼್ಱಿ,
ಪೇತಮ್ ಕೆಟುತ್ತು, ಅರುಳ್ ಚೆಯ್ ಪೆರುಮೈ ಅಱಿಯವಲ್ಲಾರ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆವಾರೇ.

[7]
ಪೂ ಅಲರ್ ಕೊನ಼್ಱೈ ಅಮ್ ಮಾಲೈ ಮಾರ್ಪನ಼್, ಪೋರ್ ಉಕಿರ್ ವನ಼್ ಪುಲಿ ಕೊನ಼್ಱ ವೀರನ಼್,
ಮಾತು ನಲ್ಲಾಳ್, ಉಮೈ ಮಙ್ಕೈ, ಪಙ್ಕನ಼್, ವಣ್ ಪೊೞಿಲ್ ಚೂೞ್ ತೆನ಼್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಕ್ ಕೋನ಼್,
ಏತು ಇಲ್ ಪೆರುಮ್ ಪುಕೞ್ ಎಙ್ಕಳ್ ಈಚನ಼್, ಇರುಮ್ ಕಟಲ್ ವಾಣಱ್ಕುತ್ ತೀಯಿಲ್ ತೋನ಼್ಱುಮ್
ಓವಿಯ ಮಙ್ಕೈಯರ್ ತೋಳ್ ಪುಣರುಮ್ ಉರುವು ಅಱಿವಾರ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆವಾರೇ.

[8]
ತೂ ವೆಳ್ಳೈ ನೀಱು ಅಣಿ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್, ಚೋತಿ ಮಯೇನ್ತಿರ ನಾತನ಼್, ವನ್ತು
ತೇವರ್ ತೊೞುಮ್ ಪತಮ್ ವೈತ್ತ ಈಚನ಼್, ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆಳಿ, ಅನ಼್ಱು
ಕಾತಲ್ ಪೆರುಕ, ಕರುಣೈ ಕಾಟ್ಟಿ, ತನ಼್ ಕೞಲ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ಕಚಿನ್ತು ಉರುಕ,
ಕೇತಮ್ ಕೆಟುತ್ತು, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟರುಳುಮ್ ಕಿಟಪ್ಪು ಅಱಿವಾರ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆವಾರೇ.

[9]
ಅಮ್ ಕಣನ಼್, ಎಙ್ಕಳ್ ಅಮರರ್ ಪೆಮ್ಮಾನ಼್, ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ಕು ಅಮುತನ಼್, ಅವನ಼ಿ ವನ್ತ
ಎಙ್ಕಳ್ ಪಿರಾನ಼್, ಇರುಮ್ ಪಾಚಮ್ ತೀರ ಇಕ ಪರಮ್ ಆಯತು ಒರ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಎಯ್ತ,
ಚಙ್ಕಮ್ ಕವರ್ನ್ತು, ವಣ್ ಚಾತ್ತಿನ಼ೋಟುಮ್, ಚತುರನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆಳಿ, ಅನ಼್ಱು,
ಮಙ್ಕೈಯರ್ ಮಲ್ಕು ಮತುರೈ ಚೇರ್ನ್ತ ವಕೈ ಅಱಿವಾರ್ ಎಮ್ಪಿರಾನ಼್ ಆವಾರೇ.

[10]

Back to Top
44 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಎಣ್ಣಪ್ಪತಿಕಮ್ - ಪಾರುರುವಾಯ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಪಾರ್ ಉರು ಆಯ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱ ವೇಣ್ಟುಮ್; ಪತ್ತಿಮೈಯುಮ್ ಪೆಱ ವೇಣ್ಟುಮ್;
ಚೀರ್ ಉರು ಆಯ ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼ೇ, ಚೆಮ್ ಕಮಲ ಮಲರ್ ಪೋಲ
ಆರ್ ಉರು ಆಯ ಎನ಼್ ಆರ್ ಅಮುತೇ, ಉನ಼್ ಅಟಿಯವರ್ ತೊಕೈ ನಟುವೇ,
ಓರ್ ಉರು ಆಯ ನಿನ಼್ ತಿರುವರುಳ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಟರುಳೇ.

[1]
ಉರಿಯೇನ಼್ ಅಲ್ಲೇನ಼್ ಉನ಼ಕ್ಕು ಅಟಿಮೈ; ಉನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಿರಿನ್ತು, ಇಙ್ಕು ಒರು ಪೊೞುತುಮ್
ತರಿಯೇನ಼್, ನಾಯೇನ಼್; ಇನ಼್ನ಼ತು ಎನ಼್ಱು ಅಱಿಯೇನ಼್; ಚಙ್ಕರಾ! ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್
ಪೆರಿಯೋನ಼್ ಒರುವನ಼್, ಕಣ್ಟು ಕೊಳ್' ಎನ಼್ಱು, ಉನ಼್ ಪೆಯ್ ಕೞಲ್ ಅಟಿ ಕಾಟ್ಟಿ,
ಪಿರಿಯೇನ಼್' ಎನ಼್ಱು ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಿಯ ಅರುಳುಮ್ ಪೊಯ್ಯೋ? ಎಙ್ಕಳ್ ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!

[2]
ಎನ಼್ಪೇ ಉರುಕ, ನಿನ಼್ ಅರುಳ್ ಅಳಿತ್ತು, ಉನ಼್ ಇಣೈ ಮಲರ್ ಅಟಿ ಕಾಟ್ಟಿ,
ಮುನ಼್ಪೇ ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟುಕೊಣ್ಟ ಮುನ಼ಿವಾ, ಮುನ಼ಿವರ್, ಮುೞು ಮುತಲೇ,
ಇನ಼್ಪೇ ಅರುಳಿ, ಎನ಼ೈ ಉರುಕ್ಕಿ, ಉಯಿರ್ ಉಣ್ಕಿನ಼್ಱ ಎಮ್ಮಾನ಼ೇ,
ನನ಼್ಪೇ ಅರುಳಾಯ್ ಎನ಼್ ಉಯಿರ್ ನಾತಾ! ನಿನ಼್ ಅರುಳ್ ನಾಣಾಮೇ.

[3]
ಪತ್ತು ಇಲನ಼್ ಏನ಼ುಮ್, ಪಣಿನ್ತಿಲನ಼್ ಏನ಼ುಮ್, ಉನ಼್ ಉಯರ್ನ್ತ ಪೈಮ್ ಕೞಲ್ ಕಾಣಪ್
ಪಿತ್ತು ಇಲನ಼್ ಏನ಼ುಮ್, ಪಿತಱ್ಱಿಲನ಼್ ಏನ಼ುಮ್, ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುಪ್ಪಾಯ್; ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼ೇ!
ಮುತ್ತು ಅನ಼ೈಯಾನ಼ೇ! ಮಣಿ ಅನ಼ೈಯಾನ಼ೇ! ಮುತಲ್ವನ಼ೇ! ಮುಱೈಯೋ?' ಎನ಼್ಱು
ಎತ್ತನ಼ೈಯಾನ಼ುಮ್ ಯಾನ಼್ ತೊಟರ್ನ್ತು, ಉನ಼್ನ಼ೈ ಇನ಼ಿಪ್ ಪಿರಿನ್ತು ಆಱ್ಱೇನ಼ೇ.

[4]
ಕಾಣುಮ್ ಅತು ಒೞಿನ್ತೇನ಼್ ನಿನ಼್ ತಿರುಪ್ ಪಾತಮ್; ಕಣ್ಟು ಕಣ್ ಕಳಿ ಕೂರ,
ಪೇಣುಮ್ ಅತು ಒೞಿನ್ತೇನ಼್; ಪಿತಱ್ಱುಮ್ ಅತು ಒೞಿನ್ತೇನ಼್; ಪಿನ಼್ನ಼ೈ, ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼ೇ,
ತಾಣುವೇ, ಅೞಿನ್ತೇನ಼್: ನಿನ಼್ ನಿನ಼ೈನ್ತು ಉರುಕುಮ್ ತನ಼್ಮೈ, ಎನ಼್ ಪುನ಼್ಮೈಕಳಾಲ್
ಕಾಣುಮ್ ಅತು ಒೞಿನ್ತೇನ಼್; ನೀ ಇನ಼ಿ ವರಿನ಼ುಮ್, ಕಾಣವುಮ್ ನಾಣುವನ಼ೇ.

[5]
ಪಾಲ್ ತಿರು ನೀಱ್ಱು ಎಮ್ ಪರಮನ಼ೈ; ಪರಮ್ ಕರುಣೈಯೊಟುಮ್ ಎತಿರ್ನ್ತು
ತೋಱ್ಱಿ, ಮೆಯ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ಕು ಅರುಳ್ ತುಱೈ ಅಳಿಕ್ಕುಮ್ ಚೋತಿಯೈ; ನೀತಿ ಇಲೇನ಼್,
ಪೋಱ್ಱಿ, ಎನ಼್ ಅಮುತೇ, ಎನ಼ ನಿನ಼ೈನ್ತು, ಏತ್ತಿ, ಪುಕೞ್ನ್ತು, ಅೞೈತ್ತು, ಅಲಱಿ, ಎನ಼್ ಉಳ್ಳೇ
ಆಱ್ಱುವನ಼್ ಆಕ; ಉಟೈಯವನ಼ೇ, ಎನ಼ೈ, ಆವ' ಎನ಼್ಱು ಅರುಳಾಯೇ!

[6]

Back to Top
45 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಯಾತ್ತಿರೈಪ್ ಪತ್ತು - ಪೂವಾರ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಪೂ ಆರ್ ಚೆನ಼್ನ಼ಿ ಮನ಼್ನ಼ನ಼್, ಎಮ್ ಪುಯಙ್ಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ಼್, ಚಿಱಿಯೋಮೈ
ಓವಾತು ಉಳ್ಳಮ್ ಕಲನ್ತು, ಉಣರ್ವು ಆಯ್ ಉರುಕ್ಕುಮ್ ವೆಳ್ಳಕ್ ಕರುಣೈಯಿನ಼ಾಲ್,
ಆ! ಆ!' ಎನ಼್ನ಼ಪ್ ಪಟ್ಟು, ಅನ಼್ಪು ಆಯ್ ಆಟ್ಪಟ್ಟೀರ್, ವನ್ತು ಒರುಪ್ಪಟುಮಿನ಼್;
ಪೋವೋಮ್; ಕಾಲಮ್ ವನ್ತತು ಕಾಣ್; ಪೊಯ್ ವಿಟ್ಟು, ಉಟೈಯಾನ಼್ ಕೞಲ್ ಪುಕವೇ.

[1]
ಪುಕವೇ ವೇಣ್ಟಾಮ್ ಪುಲನ಼್ಕಳಿಲ್ ನೀರ್; ಪುಯಙ್ಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ಼್ ಪೂಮ್ ಕೞಲ್ಕಳ್
ಮಿಕವೇ ನಿನ಼ೈಮಿನ಼್; ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾಮ್ ವೇಣ್ಟಾ; ಪೋಕ ವಿಟುಮಿನ಼್ಕಳ್;
ನಕವೇ, ಞಾಲತ್ತು ಉಳ್ ಪುಕುನ್ತು, ನಾಯೇ ಅನ಼ೈಯ ನಮೈ ಆಣ್ಟ,
ತಕವೇ ಉಟೈಯಾನ಼್ ತನ಼ೈಚ್ ಚಾರತ್ ತಳರಾತು ಇರುಪ್ಪಾರ್ ತಾಮ್ ತಾಮೇ.

[2]
ತಾಮೇ ತಮಕ್ಕುಚ್ ಚುಱ್ಱಮುಮ್, ತಾಮೇ ತಮಕ್ಕು ವಿತಿ ವಕೈಯುಮ್;
ಯಾಮ್ ಆರ್? ಎಮತು ಆರ್? ಪಾಚಮ್ ಆರ್? ಎನ಼್ನ಼ ಮಾಯಮ್? ಇವೈ ಪೋಕ,
ಕೋಮಾನ಼್ ಪಣ್ಟೈತ್ ತೊಣ್ಟರೊಟುಮ್, ಅವನ಼್ ತನ಼್ ಕುಱಿಪ್ಪೇ ಕುಱಿಕ್ಕೊಣ್ಟು,
ಪೋಮ್ ಆಱು ಅಮೈಮಿನ಼್ ಪೊಯ್ ನೀಕ್ಕಿ, ಪುಯಙ್ಕನ಼್ ಆಳ್ವಾನ಼್ ಪೊನ಼್ ಅಟಿಕ್ಕೇ.

[3]
ಅಟಿಯಾರ್ ಆನ಼ೀರ್ ಎಲ್ಲೀರುಮ್, ಅಕಲವಿಟುಮಿನ಼್ ವಿಳೈಯಾಟ್ಟೈ;
ಕಟಿ ಚೇರ್ ಅಟಿಯೇ ವನ್ತು ಅಟೈನ್ತು, ಕಟೈಕ್ಕೊಣ್ಟು ಇರುಮಿನ಼್ ತಿರುಕ್ ಕುಱಿಪ್ಪೈ;
ಚೆಟಿ ಚೇರ್ ಉಟಲೈಚ್ ಚೆಲ ನೀಕ್ಕಿ, ಚಿವಲೋಕತ್ತೇ ನಮೈ ವೈಪ್ಪಾನ಼್
ಪೊಟಿ ಚೇರ್ ಮೇನ಼ಿಪ್ ಪುಯಙ್ಕನ಼್ ತನ಼್, ಪೂ ಆರ್ ಕೞಱ್ಕೇ ಪುಕವಿಟುಮೇ.

[4]
ವಿಟುಮಿನ಼್ ವೆಕುಳಿ, ವೇಟ್ಕೈ ನೋಯ್; ಮಿಕವೇ, ಕಾಲಮ್ ಇನ಼ಿ ಇಲ್ಲೈ;
ಉಟೈಯಾನ಼್ ಅಟಿಕ್ಕೀೞ್, ಪೆರುಮ್ ಚಾತ್ತೋಟು ಉಟನ಼್ ಪೋವತಱ್ಕೇ ಒರುಪ್ಪಟುಮಿನ಼್;
ಅಟೈವೋಮ್, ನಾಮ್ ಪೋಯ್ಚ್ ಚಿವಪುರತ್ತುಳ್, ಅಣಿ ಆರ್ ಕತವು ಅತು ಅಟೈಯಾಮೇ;
ಪುಟೈಪಟ್ಟು ಉರುಕಿಪ್ ಪೋಱ್ಱುವೋಮ್, ಪುಯಙ್ಕನ಼್ ಆಳ್ವಾನ಼್ ಪುಕೞ್ಕಳೈಯೇ.

[5]
ಪುಕೞ್ಮಿನ಼್; ತೊೞುಮಿನ಼್; ಪೂಪ್ ಪುನ಼ೈಮಿನ಼್; ಪುಯಙ್ಕನ಼್ ತಾಳೇ ಪುನ್ತಿ ವೈತ್ತಿಟ್ಟು,
ಇಕೞ್ಮಿನ಼್ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಲೈಯುಮ್; ಇನ಼ಿ, ಓರ್ ಇಟೈಯೂಱು ಅಟೈಯಾಮೇ,
ತಿಕೞುಮ್ ಚೀರ್ ಆರ್ ಚಿವಪುರತ್ತುಚ್ ಚೆನ಼್ಱು, ಚಿವನ಼್ ತಾಳ್ ವಣಙ್ಕಿ, ನಾಮ್
ನಿಕೞುಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಮುನ಼್ ಚೆನ಼್ಱು, ನೆಞ್ಚಮ್ ಉರುಕಿ, ನಿಱ್ಪೋಮೇ.

[6]
ನಿಱ್ಪಾರ್ ನಿಱ್ಕ; ನಿಲ್ಲಾ ಉಲಕಿಲ್ ನಿಲ್ಲೋಮ್; ಇನ಼ಿ, ನಾಮ್ ಚೆಲ್ವೋಮೇ,
ಪೊಱ್ಪಾಲ್ ಒಪ್ಪಾಮ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿಪ್ ಪುಯಙ್ಕನ಼್ ಆಳ್ವಾನ಼್ ಪೊನ಼್ ಅಟಿಕ್ಕೇ;
ನಿಱ್ಪೀರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್, ತಾೞಾತೇ, ನಿಱ್ಕುಮ್ ಪರಿಚೇ, ಒರುಪ್ಪಟುಮಿನ಼್;
ಪಿಱ್ಪಾಲ್ ನಿನ಼್ಱು, ಪೇೞ್ಕಣಿತ್ತಾಲ್, ಪೆಱುತಱ್ಕು ಅರಿಯನ಼್, ಪೆರುಮಾನ಼ೇ.

[7]
ಪೆರುಮಾನ಼್ ಪೇರ್ ಆನ಼ನ್ತತ್ತುಪ್ ಪಿರಿಯಾತು ಇರುಕ್ಕಪ್ ಪೆಱ್ಱೀರ್ಕಾಳ್,
ಅರು ಮಾಲ್ ಉಱ್ಱುಪ್ ಪಿನ಼್ನ಼ೈ ನೀರ್, ಅಮ್ಮಾ! ಅೞುಙ್ಕಿ ಅರಱ್ಱಾತೇ,
ತಿರು ಮಾ ಮಣಿ ಚೇರ್ ತಿರುಕ್ ಕತವಮ್ ತಿಱನ್ತಪೋತೇ, ಚಿವಪುರತ್ತು,
ತಿರುಮಾಲ್ ಅಱಿಯಾತ್ ತಿರುಪ್ ಪುಯಙ್ಕನ಼್ ತಿರುತ್ ತಾಳ್ ಚೆನ಼್ಱು ಚೇರ್ವೋಮೇ.

[8]
ಚೇರಕ್ ಕರುತಿ, ಚಿನ್ತನ಼ೈಯೈತ್ ತಿರುನ್ತ ವೈತ್ತು, ಚಿನ್ತಿಮಿನ಼್;
ಪೋರಿಲ್ ಪೊಲಿಯುಮ್ ವೇಲ್ ಕಣ್ಣಾಳ್ ಪಙ್ಕನ಼್, ಪುಯಙ್ಕನ಼್, ಅರುಳ್ ಅಮುತಮ್
ಆರಪ್ ಪರುಕಿ, ಆರಾತ ಆರ್ವಮ್ ಕೂರ ಅೞುನ್ತುವೀರ್!
ಪೋರಪ್ ಪುರಿಮಿನ಼್ ಚಿವನ಼್ ಕೞಱ್ಕೇ, ಪೊಯ್ಯಿಲ್ ಕಿಟನ್ತು ಪುರಳಾತೇ.

[9]
ಪುರಳ್ವಾರ್, ತೊೞುವಾರ್, ಪುಕೞ್ವಾರ್, ಆಯ್; ಇನ಼್ಱೇ ವನ್ತು, ಆಳ್ ಆಕಾತೀರ್,
ಮರುಳ್ವೀರ್; ಪಿನ಼್ನ಼ೈ, ಮತಿಪ್ಪಾರ್ ಆರ್? ಮತಿಯುಳ್ ಕಲಙ್ಕಿ, ಮಯಙ್ಕುವೀರ್;
ತೆರುಳ್ವೀರ್ ಆಕಿಲ್, ಇತು ಚೆಯ್ಮಿನ಼್; ಚಿವಲೋಕಕ್ ಕೋನ಼್, ತಿರುಪ್ಪುಯಙ್ಕನ಼್
ಅರುಳ್ ಆರ್ ಪೆಱುವಾರ್, ಅಕಲ್ ಇಟತ್ತೇ? ಅನ್ತೋ! ಅನ್ತೋ! ಅನ್ತೋವೇ!

[10]

Back to Top
46 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಪ್ಪಟೈ ಎೞುಚ್ಚಿ - ಞಾನ಼ವಾಳ್ ಏನ್ತುಮ್ಐಯರ್   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಞಾನ಼ ವಾಳ್ ಏನ್ತುಮ್ ಐಯರ್ ನಾತಪ್ ಪಱೈ ಅಱೈಮಿನ಼್;
ಮಾನ಼ ಮಾ ಏಱುಮ್ ಐಯರ್ ಮತಿ ವೆಣ್ ಕುಟೈ ಕವಿಮಿನ಼್;
ಆನ಼ ನೀಱ್ಱುಕ್ ಕವಚಮ್ ಅಟೈಯಪ್ ಪುಕುಮಿನ಼್ಕಳ್;
ವಾನ಼ ಊರ್ ಕೊಳ್ವೋಮ್ ನಾಮ್ ಮಾಯಪ್ ಪಟೈ ವಾರಾಮೇ.

[1]
ತೊಣ್ಟರ್ಕಾಳ್, ತೂಚಿ ಚೆಲ್ಲೀರ್; ಪತ್ತರ್ಕಾಳ್, ಚೂೞಪ್ ಪೋಕೀರ್;
ಒಣ್ ತಿಱಲ್ ಯೋಕಿಕಳೇ, ಪೇರ್ ಅಣಿ ಉನ್ತೀರ್ಕಳ್;
ತಿಣ್ ತಿಱಲ್ ಚಿತ್ತರ್ಕಳೇ, ಕಟೈಕ್ ಕೂೞೈ ಚೆಲ್ಮಿನ಼್ಕಳ್;
ಅಣ್ಟರ್ ನಾಟು ಆಳ್ವೋಮ್ ನಾಮ್ ಅಲ್ಲಲ್ ಪಟೈ ವಾರಾಮೇ.

[2]

Back to Top
47 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುವೆಣ್ಪಾ - ವೆಯ್ಯ ವಿನ಼ೈಯಿರಣ್ಟುಮ್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ವೆಯ್ಯ ವಿನ಼ೈ ಇರಣ್ಟುಮ್ ವೆನ್ತು ಅಕಲ, ಮೆಯ್ ಉರುಕಿ,
ಪೊಯ್ಯುಮ್ ಪೊಟಿ ಆಕಾತು; ಎನ಼್ ಚೆಯ್ಕೇನ಼್? ಚೆಯ್ಯ
ತಿರು ಆರ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್ ತೇನ಼್ ಉನ್ತು ಚೆಮ್ ತೀ
ಮರುವಾತು ಇರುನ್ತೇನ಼್ ಮನ಼ತ್ತು.

[1]
ಆರ್ಕ್ಕೋ? ಅರಱ್ಱುಕೋ? ಆಟುಕೋ? ಪಾಟುಕೋ?
ಪಾರ್ಕ್ಕೋ? ಪರಮ್ಪರನ಼ೇ, ಎನ಼್ ಚೆಯ್ಕೇನ಼್? ತೀರ್ಪ್ಪು ಅರಿಯ
ಆನ಼ನ್ತ ಮಾಲ್ ಏಱ್ಱುಮ್ ಅತ್ತನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್
ತಾನ಼್' ಎನ಼್ಪಾರ್ ಆರ್ ಒರುವರ್ ತಾೞ್ನ್ತು?

[2]
ಚೆಯ್ತ ಪಿೞೈ ಅಱಿಯೇನ಼್; ಚೇವಟಿಯೇ, ಕೈ ತೊೞುತೇ,
ಉಯ್ಯುಮ್ ವಕೈಯಿನ಼್ ಉಯಿರ್ಪ್ಪು ಅಱಿಯೇನ಼್ ವೈಯತ್ತು
ಇರುನ್ತು, ಉಱೈಯುಳ್ ವೇಲ್ ಮಟುತ್ತು, ಎನ಼್ ಚಿನ್ತನ಼ೈಕ್ಕೇ ಕೋತ್ತಾನ಼್
ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಮೇಯ ಪಿರಾನ಼್.

[3]
ಮುನ಼್ನ಼ೈ ವಿನ಼ೈ ಇರಣ್ಟುಮ್ ವೇರ್ ಅಱುತ್ತು, ಮುನ಼್ ನಿನ಼್ಱಾನ಼್
ಪಿನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುಕ್ಕುಮ್ ಪೇರಾಳನ಼್; ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್;
ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಮೇಯ ಪೆರುಮ್ ಕರುಣೈಯಾಳನ಼್;
ವರುಮ್ ತುಯರಮ್ ತೀರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮರುನ್ತು.

[4]
ಅಱೈಯೋ, ಅಱಿವಾರ್ಕ್ಕು? ಅನ಼ೈತ್ತು ಉಲಕುಮ್ ಈನ಼್ಱ
ಮಱೈಯೋನ಼ುಮ್, ಮಾಲುಮ್, ಮಾಲ್ ಕೊಳ್ಳುಮ್ ಇಱೈಯೋನ಼್;
ಪೆರುನ್ತುಱೈಯುಳ್ ಮೇಯ ಪೆರುಮಾನ಼್; ಪಿರಿಯಾತು
ಇರುನ್ತು ಉಱೈಯುಮ್, ಎನ಼್ ನೆಞ್ಚತ್ತು ಇನ಼್ಱು.

[5]
ಪಿತ್ತು ಎನ಼್ನ಼ೈ ಏಱ್ಱುಮ್; ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುಕ್ಕುಮ್; ಪೇಚ್ಚು ಅರಿತು ಆಮ್;
ಮತ್ತಮೇ ಆಕ್ಕುಮ್, ವನ್ತು, ಎನ಼್ ಮನ಼ತ್ತೈ; ಅತ್ತನ಼್,
ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್, ಆಟ್ಕೊಣ್ಟು ಪೇರ್ ಅರುಳಾಲ್ ನೋಕ್ಕುಮ್
ಮರುನ್ತು, ಇಱವಾಪ್ ಪೇರಿನ಼್ಪಮ್, ವನ್ತು.

[6]
ವಾರಾ ವೞಿ ಅರುಳಿ ವನ್ತು, ಎನ಼ಕ್ಕು ಮಾಱು ಇನ಼್ಱಿ,
ಆರಾ ಅಮುತಾಯ್ ಅಮೈನ್ತನ಼್ಱೇ ಚೀರ್ ಆರ್
ತಿರುತ್ತನ಼್, ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್, ಎನ಼್ ಚಿನ್ತೈ ಮೇಯ
ಒರುತ್ತನ಼್, ಪೆರುಕ್ಕುಮ್ ಒಳಿ.

[7]
ಯಾವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಮೇಲ್ ಆಮ್ ಅಳವು ಇಲಾಚ್ ಚೀರ್ ಉಟೈಯಾನ಼್,
ಯಾವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಕೀೞ್ ಆಮ್ ಅಟಿಯೇನ಼ೈ, ಯಾವರುಮ್
ಪೆಱ್ಱು ಅಱಿಯಾ ಇನ಼್ಪತ್ತುಳ್ ವೈತ್ತಾಯ್ಕ್ಕು, ಎನ಼್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ಼್!
ಮಱ್ಱು ಅಱಿಯೇನ಼್ ಚೆಯ್ಯುಮ್ ವಕೈ.

[8]
ಮೂವರುಮ್, ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂವರುಮ್, ಮಱ್ಱು ಒೞಿನ್ತ
ತೇವರುಮ್, ಕಾಣಾಚ್ ಚಿವಪೆರುಮಾನ಼್ ಮಾ ಏಱಿ,
ವೈಯಕತ್ತೇ ವನ್ತಿೞಿನ್ತ ವಾರ್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ವನ್ತಿಕ್ಕ,
ಮೆಯ್ಯಕತ್ತೇ ಇನ಼್ಪಮ್ ಮಿಕುಮ್.

[9]
ಇರುನ್ತು ಎನ಼್ನ಼ೈ ಆಣ್ಟಾನ಼್ ಇಣೈ ಅಟಿಯೇ ಚಿನ್ತಿತ್ತು
ಇರುನ್ತು, ಇರನ್ತುಕೊಳ್, ನೆಞ್ಚೇ! ಎಲ್ಲಾಮ್ ತರುಮ್ ಕಾಣ್
ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಮೇಯ ಪೆರುಮ್ ಕರುಣೈಯಾಳನ಼್,
ಮರುನ್ತು ಉರುವಾಯ್, ಎನ಼್ ಮನ಼ತ್ತೇ, ವನ್ತು.

[10]
ಇನ಼್ಪಮ್ ಪೆರುಕ್ಕಿ, ಇರುಳ್ ಅಕಱ್ಱಿ, ಎಞ್ಞಾನ಼್ಱುಮ್
ತುನ಼್ಪಮ್ ತೊಟರ್ವು ಅಱುತ್ತು, ಚೋತಿ ಆಯ್, ಅನ಼್ಪು ಅಮೈತ್ತು,
ಚೀರ್ ಆರ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್ ಎನ಼್ನ಼ುಟೈಯ ಚಿನ್ತೈಯೇ
ಊರ್ ಆಕಕ್ ಕೊಣ್ಟಾನ಼್, ಉವನ್ತು.

[11]

Back to Top
48 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಪಣ್ಟಾಯ ನಾನ಼್ಮಱೈ - ಪಣ್ಟಾಯ ನಾನ಼್ಮಱೈಯುಮ್   (ತಿರುಪ್ಪೆರುನ್ತುಱೈ ಆವುಟೈಯಾರ್ಕೋಯಿಲ್ )

ಪಣ್ಟು ಆಯ ನಾನ಼್ಮಱೈಯುಮ್ ಪಾಲ್ ಅಣುಕಾ; ಮಾಲ್, ಅಯನ಼ುಮ್,
ಕಣ್ಟಾರುಮ್ ಇಲ್ಲೈ; ಕಟೈಯೇನ಼ೈತ್ ತೊಣ್ಟು ಆಕಕ್
ಕೊಣ್ಟರುಳುಮ್ ಕೋಕೞಿ ಎಮ್ ಕೋಮಾಱ್ಕು, ನೆಞ್ಚಮೇ!
ಉಣ್ಟಾಮೋ ಕೈಮ್ಮಾಱು? ಉರೈ.

[1]
ಉಳ್ಳ ಮಲಮ್ ಮೂನ಼್ಱುಮ್ ಮಾಯ, ಉಕು ಪೆರುಮ್ ತೇನ಼್
ವೆಳ್ಳಮ್ ತರುಮ್, ಪರಿಯಿನ಼್ ಮೇಲ್ ವನ್ತ, ವಳ್ಳಲ್
ಮರುವುಮ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯೈ ವಾೞ್ತ್ತುಮಿನ಼್ಕಳ್; ವಾೞ್ತ್ತ,
ಕರುವುಮ್ ಕೆಟುಮ್, ಪಿಱವಿಕ್ ಕಾಟು.

[2]
ಕಾಟ್ಟಕತ್ತು ವೇಟನ಼್; ಕಟಲಿಲ್ ವಲೈ ವಾಣನ಼್;
ನಾಟ್ಟಿಲ್ ಪರಿಪ್ ಪಾಕನ಼್; ನಮ್ ವಿನ಼ೈಯೈ ವೀಟ್ಟಿ,
ಅರುಳುಮ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾನ಼್; ಅಮ್ ಕಮಲ ಪಾತಮ್,
ಮರುಳುಮ್ ಕೆಟ, ನೆಞ್ಚೇ! ವಾೞ್ತ್ತು.

[3]
ವಾೞ್ನ್ತಾರ್ಕಳ್ ಆವಾರುಮ್, ವಲ್ ವಿನ಼ೈಯೈ ಮಾಯ್ಪ್ಪಾರುಮ್,
ತಾೞ್ನ್ತು ಉಲಕಮ್ ಏತ್ತತ್ ತಕುವಾರುಮ್ ಚೂೞ್ನ್ತು ಅಮರರ್
ಚೆನ಼್ಱು, ಇಱೈಞ್ಚಿ, ಏತ್ತುಮ್ ತಿರು ಆರ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯೈ
ನನ಼್ಱು ಇಱೈಞ್ಚಿ, ಏತ್ತುಮ್ ನಮರ್.

[4]
ನಣ್ಣಿಪ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯೈ, ನಮ್ ಇಟರ್ಕಳ್ ಪೋಯ್ ಅಕಲ,
ಎಣ್ಣಿ ಎೞು ಕೋಕೞಿಕ್ಕು ಅರಚೈ, ಪಣ್ಣಿನ಼್
ಮೊೞಿಯಾಳೋಟು ಉತ್ತರಕೋಚಮಙ್ಕೈ ಮನ಼್ನ಼ಿಕ್
ಕೞಿಯಾತು ಇರುನ್ತವನ಼ೈ, ಕಾಣ್.

[5]
ಕಾಣುಮ್ ಕರಣಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಪೇರಿನ಼್ಪಮ್ ಎನ಼,
ಪೇಣುಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಪಿಱಪ್ಪು ಅಕಲ, ಕಾಣುಮ್
ಪೆರಿಯಾನ಼ೈ, ನೆಞ್ಚೇ! ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಿಲ್ ಎನ಼್ಱುಮ್
ಪಿರಿಯಾನ಼ೈ, ವಾಯ್ ಆರಪ್ ಪೇಚು.

[6]
ಪೇಚುಮ್ ಪೊರುಳುಕ್ಕು ಇಲಕ್ಕಿತಮ್ ಆಯ್, ಪೇಚ್ಚು ಇಱನ್ತ
ಮಾಚು ಇಲ್ ಮಣಿಯಿನ಼್ ಮಣಿ ವಾರ್ತ್ತೈ ಪೇಚಿ,
ಪೆರುನ್ತುಱೈಯೇ ಎನ಼್ಱು, ಪಿಱಪ್ಪು ಅಱುತ್ತೇನ಼್ ನಲ್ಲ
ಮರುನ್ತಿನ಼್ ಅಟಿ ಎನ಼್ ಮನ಼ತ್ತೇ ವೈತ್ತು.

[7]

Back to Top
49 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ತಿರುಪ್ಪಟೈ ಆಟ್ಚಿ - ಕಣ್ಕಳಿರಣ್ಟುಮ್ ಅವನ಼್ಕೞಲ್   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಕಣ್ಕಳ್ ಇರಣ್ಟುಮ್ ಅವನ಼್ಕೞಲ್ ಕಣ್ಟು ಕಳಿಪ್ಪನ಼ ಆಕಾತೇ
ಕಾರಿಕೈ ಯಾರ್ಕಳ್ತಮ್ ವಾೞ್ವಿಲೆನ಼್ ವಾೞ್ವು ಕಟೈಪ್ಪಟುಮ್ ಆಕಾತೇ
ಮಣ್ಕಳಿಲ್ ವನ್ತು ಪಿಱನ್ತಿಟು ಮಾಱು ಮಱನ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ
ಮಾಲಱಿ ಯಾಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಮ್ ಇರಣ್ಟುಮ್ ವಣಙ್ಕುತುಮ್ ಆಕಾತೇ
ಪಣ್ಕಳಿ ಕೂರ್ತರು ಪಾಟಲೊ ಟಾಟಲ್ ಪಯಿನ಼್ಱಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ
ಪಾಣ್ಟಿನನ಼್ ನ಼ಾಟುಟೈ ಯಾನ಼್ಪಟೈ ಯಾಟ್ಚಿಕಳ್ ಪಾಟುತುಮ್ ಆಕಾತೇ
ವಿಣ್ಕಳಿ ಕೂರ್ವತೋರ್ ವೇತಕಮ್ ವನ್ತು ವೆಳಿಪ್ಪಟುಮ್ ಆಕಾತೇ
ಮೀನ಼್ವಲೈ ವೀಚಿಯ ಕಾನ಼ವನ಼್ ವನ್ತು ವೆಳಿಪ್ಪಟು ಮಾಯಿಟಿಲೇ.

[1]
ಒನ಼್ಱಿನ಼ೊಟು ಒನ಼್ಱುಮ್, ಒರ್ ಐನ್ತಿನ಼ೊಟು ಐನ್ತುಮ್, ಉಯಿರ್ಪ್ಪತುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಉನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಯೋಮ್ ಎನ಼ ಉಯ್ನ್ತನ಼ ಆಕಾತೇ?
ಕನ಼್ಱೈ ನಿನ಼ೈನ್ತು ಎೞು ತಾಯ್ ಎನ಼ ವನ್ತ ಕಣಕ್ಕು ಅತುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಕಾರಣಮ್ ಆಕುಮ್ ಮನ಼ ಆತಿ ಕುಣಙ್ಕಳ್ ಕರುತ್ತು ಉಱುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ನನ಼್ಱು, ಇತು, ತೀತು, ಎನ಼ ವನ್ತ ನಟುಕ್ಕಮ್ ನಟನ್ತನ಼ ಆಕಾತೇ?
ನಾಮುಮ್ ಮೇಲ್ ಆಮ್ ಅಟಿಯಾರುಟನ಼ೇ ಚೆಲ, ನಣ್ಣುತುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಎನ಼್ಱುಮ್ ಎನ಼್ ಅನ಼್ಪು ನಿಱೈನ್ತ ಪರಾಅಮುತು ಎಯ್ತುವತು ಆಕಾತೇ?
ಏಱು ಉಟೈಯಾನ಼್, ಎನ಼ೈ ಆಳುಟೈ ನಾಯಕನ಼್, ಎನ಼್ನ಼ುಳ್ ಪುಕುನ್ತಿಟಿಲೇ!

[2]
ಪನ್ತ ವಿಕಾರ ಕುಣಙ್ಕಳ್ ಪಱಿನ್ತು ಮಱಿನ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಪಾವನ಼ೈ ಆಯ ಕರುತ್ತಿನ಼ಿಲ್ ವನ್ತ ಪರಾ ಅಮುತು ಆಕಾತೇ?
ಅನ್ತಮ್ ಇಲಾತ ಅಕಣ್ಟಮುಮ್ ನಮ್ಮುಳ್ ಅಕಪ್ಪಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಆತಿ ಮುತಲ್ ಪರಮ್ ಆಯ ಪರಮ್ ಚುಟರ್ ಅಣ್ಣುವತು ಆಕಾತೇ?
ಚೆಮ್ ತುವರ್ ವಾಯ್ ಮಟವಾರ್ ಇಟರ್ ಆನ಼ವೈ ಚಿನ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಚೇಲ್ ಅನ಼ ಕಣ್ಕಳ್ ಅವನ಼್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ತಿಳೈಪ್ಪನ಼ ಆಕಾತೇ?
ಇನ್ತಿರಞಾಲ ಇಟರ್ಪ್ ಪಿಱವಿತ್ ತುಯರ್ ಏಕುವತು ಆಕಾತೇ?
ಎನ಼್ನ಼ುಟೈ ನಾಯಕನ಼್ ಆಕಿಯ ಈಚನ಼್ ಎತಿರ್ಪ್ಪಟುಮ್ ಆಯಿಟಿಲೇ!

[3]
ಎನ಼್ ಅಣಿ ಆರ್ ಮುಲೈ ಆಕಮ್ ಅಳೈನ್ತು, ಉಟನ಼್ ಇನ಼್ಪುಱುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಎಲ್ಲೈ ಇಲ್ ಮಾಕ್ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲ್ ಇನ಼್ಱು ಇನ಼ಿತು ಆಟುತುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ನಲ್ ಮಣಿ ನಾತಮ್ ಮುೞಙ್ಕಿ, ಎನ಼್ ಉಳ್ ಉಱ, ನಣ್ಣುವತು ಆಕಾತೇ?
ನಾತನ಼್ ಅಣಿತ್ ತಿರು ನೀಱ್ಱಿನ಼ೈ ನಿತ್ತಲುಮ್ ನಣ್ಣುವತು ಆಕಾತೇ?
ಮನ಼್ನ಼ಿಯ ಅನ಼್ಪರಿಲ್ ಎನ಼್ ಪಣಿ ಮುನ್ತುಱ ವೈಕುವತು ಆಕಾತೇ?
ಮಾ ಮಱೈಯುಮ್ ಅಱಿಯಾ ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಮ್ ವಣಙ್ಕುತುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಇನ಼್ ಇಯಲ್ ಚೆಙ್ಕೞುನೀರ್ ಮಲರ್ ಎನ಼್ ತಲೈ ಎಯ್ತುವತು ಆಕಾತೇ?
ಎನ಼್ನ಼ೈ ಉಟೈಪ್ ಪೆರುಮಾನ಼್, ಅರುಳ್ ಈಚನ಼್, ಎೞುನ್ತರುಳಪ್ ಪೆಱಿಲೇ!

[4]
ಮಣ್ಣಿನ಼ಿಲ್ ಮಾಯೈ ಮತಿತ್ತು, ವಕುತ್ತ ಮಯಕ್ಕು ಅಱುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ವಾನ಼ವರುಮ್ ಅಱಿಯಾ ಮಲರ್ಪ್ ಪಾತಮ್ ವಣಙ್ಕುತುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಕಣ್ ಇಲಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ಼ೈತ್ತಿನ಼ುಮ್ ವನ್ತ ಕಲಕ್ಕು ಅಱುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಕಾತಲ್ ಚೆಯುಮ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಮನ಼ಮ್ ಇನ಼್ಱು ಕಳಿತ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಪೆಣ್, ಅಲಿ, ಆಣ್, ಎನ಼, ನಾಮ್ ಎನ಼, ವನ್ತ ಪಿಣಕ್ಕು ಅಱುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಪೇರ್ ಅಱಿಯಾತ ಅನ಼ೇಕ ಪವಙ್ಕಳ್ ಪಿೞೈತ್ತನ಼ ಆಕಾತೇ?
ಎಣ್ ಇಲಿ ಆಕಿಯ ಚಿತ್ತಿಕಳ್ ವನ್ತು, ಎನ಼ೈ ಎಯ್ತುವತು ಆಕಾತೇ?
ಎನ಼್ನ಼ೈ ಉಟೈಪ್ ಪೆರುಮಾನ಼್, ಅರುಳ್ ಈಚನ಼್, ಎೞುನ್ತರುಳಪ್ ಪೆಱಿಲೇ!

[5]
ಪೊನ಼್ ಇಯಲುಮ್ ತಿರುಮೇನ಼ಿ ವೆಣ್ ನೀಱು ಪೊಲಿನ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಪೂ ಮೞೈ, ಮಾತವರ್ ಕೈಕಳ್ ಕುವಿನ್ತು, ಪೊೞಿನ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಮಿನ಼್ ಇಯಲ್ ನುಣ್ ಇಟೈಯಾರ್ಕಳ್ ಕರುತ್ತು ವೆಳಿಪ್ಪಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ವೀಣೈ ಮುರನ಼್ಱು ಎೞುಮ್ ಓಚೈಯಿಲ್ ಇನ಼್ಪಮ್ ಮಿಕುತ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ತನ಼್ ಅಟಿಯಾರ್ ಅಟಿ ಎನ಼್ ತಲೈಮೀತು ತೞೈಪ್ಪನ಼ ಆಕಾತೇ?
ತಾನ಼್ ಅಟಿಯೋಮುಟನ಼ೇ ಉಯ ವನ್ತು, ತಲೈಪ್ಪಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಇನ಼್ ಇಯಮ್ ಎಙ್ಕುಮ್ ನಿಱೈನ್ತು, ಇನ಼ಿತು ಆಕ ಇಯಮ್ಪಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಎನ಼್ನ಼ೈ ಮುನ಼್ ಆಳುಟೈ ಈಚನ಼್, ಎನ಼್ ಅತ್ತನ಼್, ಎೞುನ್ತರುಳಪ್ ಪೆಱಿಲೇ!

[6]
ಚೊಲ್ ಇಯಲಾತು ಎೞು ತೂ ಮಣಿ ಓಚೈ ಚುವೈ ತರುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ತುಣ್ ಎನ಼ ಎನ಼್ ಉಳಮ್ ಮನ಼್ನ಼ಿಯ ಚೋತಿ ತೊಟರ್ನ್ತು ಎೞುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಪಲ್ ಇಯಲ್ಪು ಆಯ ಪರಪ್ಪು ಅಱ ವನ್ತ ಪರಾ ಪರಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಪಣ್ಟು ಅಱಿಯಾತ ಪರ ಅನ಼ುಪವಙ್ಕಳ್ ಪರನ್ತು ಎೞುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ವಿಲ್ ಇಯಲ್ ನಲ್ ನುತಲಾರ್ ಮಯಲ್ ಇನ಼್ಱು ವಿಳೈನ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ವಿಣ್ಣವರುಮ್ ಅಱಿಯಾತ ವಿೞುಪ್ ಪೊರುಳ್ ಇಪ್ ಪೊರುಳ್ ಆಕಾತೇ?
ಎಲ್ಲೈ ಇಲಾತನ಼ ಎಣ್ ಕುಣಮ್ ಆನ಼ವೈ ಎಯ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಇನ್ತು ಚಿಕಾಮಣಿ ಎಙ್ಕಳೈ ಆಳ, ಎೞುನ್ತರುಳಪ್ ಪೆಱಿಲೇ!

[7]
ಚಙ್ಕು ತಿರಣ್ಟು, ಮುರನ಼್ಱು ಎೞುಮ್ ಓಚೈ ತೞೈಪ್ಪನ಼ ಆಕಾತೇ?
ಚಾತಿ ವಿಟಾತ ಕುಣಙ್ಕಳ್ ನಮ್ಮೋಟು ಚಲಿತ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಅಙ್ಕು ಇತು ನನ಼್ಱು, ಇತು ನನ಼್ಱು, ಎನ಼ುಮ್ ಮಾಯೈ ಅಟಙ್ಕಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಆಚೈ ಎಲಾಮ್, ಅಟಿಯಾರ್ ಅಟಿಯೋಮ್ ಎನ಼ುಮ್ ಅತ್ತನ಼ೈ ಆಕಾತೇ?
ಚೆಮ್ ಕಯಲ್ ಒಣ್ ಕಣ್ ಮಟನ್ತೈಯರ್ ಚಿನ್ತೈ ತಿಳೈಪ್ಪನ಼ ಆಕಾತೇ?
ಚೀರ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕಳ್ ಚಿವ ಅನ಼ುಪವಙ್ಕಳ್ ತೆರಿನ್ತಿಟುಮ್ ಆಕಾತೇ?
ಎಙ್ಕುಮ್ ನಿಱೈನ್ತು, ಅಮುತು ಊಱು, ಪರಮ್ಚುಟರ್ ಎಯ್ತುವತು ಆಕಾತೇ?
ಈಱು ಅಱಿಯಾ ಮಱೈಯೋನ಼್ ಎನ಼ೈ ಆಳ, ಎೞುನ್ತರುಳಪ್ ಪೆಱಿಲೇ!

[8]

Back to Top
50 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಆನ಼ನ್ತಮಾಲೈ - ಮಿನ಼್ನ಼ೇ ರನ಼ೈಯ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಮಿನ಼್ ನೇರ್ ಅನ಼ೈಯ ಪೂಮ್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ಅಟೈನ್ತಾರ್ ಕಟನ್ತಾರ್, ವಿಯನ಼್ ಉಲಕಮ್;
ಪೊನ಼್ ನೇರ್ ಅನ಼ೈಯ ಮಲರ್ ಕೊಣ್ಟು ಪೋಱ್ಱಾ ನಿನ಼್ಱಾರ್, ಅಮರರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್;
ಕಲ್ ನೇರ್ ಅನ಼ೈಯ ಮನ಼ಕ್ ಕಟೈಯಾಯ್, ಕೞಿಪ್ಪುಣ್ಟು, ಅವಲಕ್ ಕಟಲ್ ವೀೞ್ನ್ತ
ಎನ಼್ ನೇರ್ ಅನ಼ೈಯೇನ಼್, ಇನ಼ಿ, ಉನ಼್ನ಼ೈಕ್ ಕೂಟುಮ್ವಣ್ಣಮ್ ಇಯಮ್ಪಾಯೇ.

[1]
ಎನ಼್ನ಼ಾಲ್ ಅಱಿಯಾಪ್ ಪತಮ್ ತನ್ತಾಯ್; ಯಾನ಼್ ಅತು ಅಱಿಯಾತೇ ಕೆಟ್ಟೇನ಼್;
ಉನ಼್ನ಼ಾಲ್ ಒನ಼್ಱುಮ್ ಕುಱೈವು ಇಲ್ಲೈ; ಉಟೈಯಾಯ್, ಅಟಿಮೈಕ್ಕು ಯಾರ್? ಎನ಼್ಪೇನ಼್:
ಪಲ್ ನಾಳ್ ಉನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಣಿನ್ತು ಏತ್ತುಮ್ ಪೞೈಯ ಅಟಿಯರೊಟುಮ್ ಕೂಟಾತು,
ಎನ಼್ ನಾಯಕಮೇ! ಪಿಱ್ಪಟ್ಟು, ಇಙ್ಕು, ಇರುನ್ತೇನ಼್ ನೋಯ್ಕ್ಕು ವಿರುನ್ತಾಯೇ.

[2]
ಚೀಲಮ್ ಇನ಼್ಱಿ, ನೋನ಼್ಪು ಇನ಼್ಱಿ, ಚೆಱಿವೇ ಇನ಼್ಱಿ, ಅಱಿವು ಇನ಼್ಱಿ,
ತೋಲಿನ಼್ ಪಾವೈಕ್ ಕೂತ್ತಾಟ್ಟು ಆಯ್, ಚುೞನ಼್ಱು, ವಿೞುನ್ತು, ಕಿಟಪ್ಪೇನ಼ೈ
ಮಾಲುಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ವೞಿ ಕಾಟ್ಟಿ, ವಾರಾ ಉಲಕ ನೆಱಿ ಏಱ,
ಕೋಲಮ್ ಕಾಟ್ಟಿ, ಆಣ್ಟಾನ಼ೈ, ಕೊಟಿಯೇನ಼್ ಎನ಼್ಱೋ ಕೂಟುವತೇ?

[3]
ಕೆಟುವೇನ಼್; ಕೆಟುಮಾ ಕೆಟುಕಿನ಼್ಱೇನ಼್; ಕೇಟು ಇಲಾತಾಯ್, ಪೞಿ ಕೊಣ್ಟಾಯ್;
ಪಟುವೇನ಼್, ಪಟುವತು ಎಲ್ಲಾಮ್, ನಾನ಼್ ಪಟ್ಟಾಲ್, ಪಿನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಯನ಼್ ಎನ಼್ನ಼ೇ?
ಕೊಟು ಮಾ ನರಕತ್ತು ಅೞುನ್ತಾಮೇ ಕಾತ್ತು ಆಟ್ಕೊಳ್ಳುಮ್ ಕುರುಮಣಿಯೇ,
ನಟು ಆಯ್ ನಿಲ್ಲಾತು ಒೞಿನ್ತಕ್ಕಾಲ್, ನನ಼್ಱೋ, ಎಙ್ಕಳ್ ನಾಯಕಮೇ?

[4]
ತಾಯ್ ಆಯ್ ಮುಲೈಯೈತ್ ತರುವಾನ಼ೇ, ತಾರಾತು ಒೞಿನ್ತಾಲ್, ಚವಲೈಯಾಯ್
ನಾಯೇನ಼್ ಕೞಿನ್ತು ಪೋವೇನ಼ೋ? ನಮ್ಪಿ, ಇನ಼ಿತ್ತಾನ಼್ ನಲ್ಕುತಿಯೇ;
ತಾಯೇ ಎನ಼್ಱು ಉನ಼್ ತಾಳ್ ಅಟೈನ್ತೇನ಼್; ತಯಾ, ನೀ, ಎನ಼್ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲೈಯೇ?
ನಾಯೇನ಼್ ಅಟಿಮೈ ಉಟನ಼್ ಆಕ ಆಣ್ಟಾಯ್; ನಾನ಼್ ತಾನ಼್ ವೇಣ್ಟಾವೋ?

[5]
ಕೋವೇ, ಅರುಳ ವೇಣ್ಟಾವೋ? ಕೊಟಿಯೇನ಼್ ಕೆಟವೇ ಅಮೈಯುಮೇ?
ಆ! ಆ!' ಎನ಼್ನ಼ಾವಿಟಿಲ್, ಎನ಼್ನ಼ೈ ಅಞ್ಚೇಲ್' ಎನ಼್ಪಾರ್ ಆರೋ ತಾನ಼್?
ಚಾವಾರ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಎನ಼್ ಅಳವೋ? ತಕ್ಕ ಆಱು ಅನ಼್ಱು' ಎನ಼್ನ಼ಾರೋ?
ತೇವೇ! ತಿಲ್ಲೈ ನಟಮ್ ಆಟೀ! ತಿಕೈತ್ತೇನ಼್; ಇನ಼ಿತ್ತಾನ಼್ ತೇಱ್ಱಾಯೇ!

[6]
ನರಿಯೈಕ್ ಕುತಿರೈಪ್ ಪರಿ ಆಕ್ಕಿ, ಞಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ನಿಕೞ್ವಿತ್ತು,
ಪೆರಿಯ ತೆನ಼್ನ಼ನ಼್ ಮತುರೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಪಿಚ್ಚು ಅತು ಏಱ್ಱುಮ್ ಪೆರುನ್ತುಱೈಯಾಯ್!
ಅರಿಯ ಪೊರುಳೇ! ಅವಿನಾಚಿ ಅಪ್ಪಾ! ಪಾಣ್ಟಿ ವೆಳ್ಳಮೇ!
ತೆರಿಯ ಅರಿಯ ಪರಞ್ಚೋತೀ! ಚೆಯ್ವತು ಒನ಼್ಱುಮ್ ಅಱಿಯೇನ಼ೇ!
ತಿರುಚ್ಚಿಱ್ಱಮ್ಪಲಮ್. ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ್ ಅಟಿಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ!

[7]

Back to Top
51 ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಾಚಕರ್    ತಿರುವಾಚಕಮ್     ಅಚ್ಚೋಪ್ ಪತಿಕಮ್ - ಮುತ್ತಿನೆಱಿ ಅಱಿಯಾತ   (ಕೋಯಿಲ್ (ಚಿತಮ್ಪರಮ್) )

ಮುತ್ತಿ ನೆಱಿ ಅಱಿಯಾತ ಮೂರ್ಕ್ಕರೊಟುಮ್ ಮುಯಲ್ವೇನ಼ೈ,
ಪತ್ತಿ ನೆಱಿ ಅಱಿವಿತ್ತು, ಪೞ ವಿನ಼ೈಕಳ್ ಪಾಱುಮ್ವಣ್ಣಮ್,
ಚಿತ್ತ ಮಲಮ್ ಅಱುವಿತ್ತು, ಚಿವಮ್ ಆಕ್ಕಿ, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟ
ಅತ್ತನ಼್ ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಿಯ ಆಱು, ಆರ್ ಪೆಱುವಾರ್? ಅಚ್ಚೋವೇ!

[1]
ನೆಱಿ ಅಲ್ಲಾ ನೆಱಿ ತನ಼್ನ಼ೈ ನೆಱಿಯಾಕ ನಿನ಼ೈವೇನ಼ೈ,
ಚಿಱು ನೆಱಿಕಳ್ ಚೇರಾಮೇ, ತಿರುಅರುಳೇ ಚೇರುಮ್ವಣ್ಣಮ್,
ಕುಱಿ ಒನ಼್ಱುಮ್ ಇಲ್ಲಾತ ಕೂತ್ತನ಼್ ತನ಼್ ಕೂತ್ತೈ ಎನ಼ಕ್ಕು
ಅಱಿಯುಮ್ವಣ್ಣಮ್ ಅರುಳಿಯ ಆಱು, ಆರ್ ಪೆಱುವಾರ್? ಅಚ್ಚೋವೇ!

[2]
ಪೊಯ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಮೆಯ್ ಎನ಼್ಱು, ಪುಣರ್ ಮುಲೈಯಾರ್ ಪೋಕತ್ತೇ
ಮೈಯಲ್ ಉಱಕ್ ಕಟವೇನ಼ೈ, ಮಾಳಾಮೇ, ಕಾತ್ತರುಳಿ,
ತೈಯಲ್ ಇಟಮ್ ಕೊಣ್ಟ ಪಿರಾನ಼್, ತನ಼್ ಕೞಲೇ ಚೇರುಮ್ವಣ್ಣಮ್,
ಐಯನ಼್, ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಿಯ ಆಱು, ಆರ್ ಪೆಱುವಾರ್? ಅಚ್ಚೋವೇ!

[3]
ಮಣ್ ಅತನ಼ಿಲ್ ಪಿಱನ್ತು, ಎಯ್ತ್ತು, ಮಾಣ್ಟು ವಿೞಕ್ ಕಟವೇನ಼ೈ,
ಎಣ್ಣಮ್ ಇಲಾ ಅನ಼್ಪು ಅರುಳಿ, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟಿಟ್ಟು, ಎನ಼್ನ಼ೈಯುಮ್ ತನ಼್
ಚುಣ್ಣ ವೆಣ್ ನೀಱು ಅಣಿವಿತ್ತು, ತೂ ನೆಱಿಯೇ ಚೇರುಮ್ವಣ್ಣಮ್,
ಅಣ್ಣಲ್ ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಿಯ ಆಱು, ಆರ್ ಪೆಱುವಾರ್? ಅಚ್ಚೋವೇ!

[4]
ಪಞ್ಚು ಆಯ ಅಟಿ ಮಟವಾರ್ ಕಟೈಕ್ ಕಣ್ಣಾಲ್ ಇಟರ್ಪ್ಪಟ್ಟು,
ನೆಞ್ಚು ಆಯ ತುಯರ್ಕೂರ ನಿಱ್ಪೇನ಼್ ಉನ಼್ ಅರುಳ್ ಪೆಱ್ಱೇನ಼್;
ಉಯ್ಞ್ಚೇನ಼್ ನಾನ಼್; ಉಟೈಯಾನ಼ೇ, ಅಟಿಯೇನ಼ೈ ವರುಕ' ಎನ಼್ಱು,
ಅಞ್ಚೇಲ್' ಎನ಼್ಱು, ಅರುಳಿಯ ಆಱು, ಆರ್ ಪೆಱುವಾರ್? ಅಚ್ಚೋವೇ!

[5]
ವೆನ್ತು ವಿೞುಮ್ ಉಟಲ್ ಪಿಱವಿ ಮೆಯ್ ಎನ಼್ಱು, ವಿನ಼ೈ ಪೆರುಕ್ಕಿ,
ಕೊನ್ತು ಕುೞಲ್ ಕೋಲ್ ವಳೈಯಾರ್ ಕುವಿ ಮುಲೈಮೇಲ್ ವಿೞುವೇನ಼ೈ,
ಪನ್ತಮ್ ಅಱುತ್ತು, ಎನ಼ೈ ಆಣ್ಟು, ಪರಿಚು ಅಱ, ಎನ಼್ ತುರಿಚುಮ್ ಅಱುತ್ತು,
ಅನ್ತಮ್ ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಿಯ ಆಱು, ಆರ್ ಪೆಱುವಾರ್? ಅಚ್ಚೋವೇ!

[6]
ತೈಯಲಾರ್ ಮೈಯಲಿಲೇ ತಾೞ್ನ್ತು ವಿೞಕ್ ಕಟವೇನ಼ೈ,
ಪೈಯವೇ ಕೊಟು ಪೋನ್ತು, ಪಾಚಮ್ ಎನ಼ುಮ್ ತಾೞ್ ಉರುವಿ,
ಉಯ್ಯುಮ್ ನೆಱಿ ಕಾಟ್ಟುವಿತ್ತಿಟ್ಟು, ಓಙ್ಕಾರತ್ತು ಉಟ್ಪೊರುಳೈ
ಐಯನ಼್ ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಿಯ ಆಱು, ಆರ್ ಪೆಱುವಾರ್? ಅಚ್ಚೋವೇ!

[7]
ಚಾತಲ್, ಪಿಱಪ್ಪು, ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ತಟಮ್ ಚುೞಿಯಿಲ್ ತಟುಮಾಱಿ,
ಕಾತಲಿನ಼್ ಮಿಕ್ಕು, ಅಣಿ ಇೞೈಯಾರ್ ಕಲವಿಯಿಲೇ ವಿೞುವೇನ಼ೈ,
ಮಾತು ಒರು ಕೂಱು ಉಟೈಯ ಪಿರಾನ಼್, ತನ಼್ ಕೞಲೇ ಚೇರುಮ್ವಣ್ಣಮ್,
ಆತಿ, ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಿಯ ಆಱು, ಆರ್ ಪೆಱುವಾರ್? ಅಚ್ಚೋವೇ!

[8]
ಚೆಮ್ಮೈ ನಲಮ್ ಅಱಿಯಾತ ಚಿತಟರೊಟುಮ್ ತಿರಿವೇನ಼ೈ,
ಮುಮ್ಮೈ ಮಲಮ್ ಅಱುವಿತ್ತು, ಮುತಲ್ ಆಯ ಮುತಲ್ವನ಼್ ತಾನ಼್
ನಮ್ಮೈಯುಮ್ ಓರ್ ಪೊರುಳ್ ಆಕ್ಕಿ, ನಾಯ್ ಚಿವಿಕೈ ಏಱ್ಱುವಿತ್ತ
ಅಮ್ಮೈ ಎನ಼ಕ್ಕು ಅರುಳಿಯ ಆಱು, ಆರ್ ಪೆಱುವಾರ್? ಅಚ್ಚೋವೇ!

[9]

ಒನ಼್ಪತಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ ಚೇನ್ತನ಼ಾರ್ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಣ್ಟು
ಮನ಼್ನ಼ುಕ ತಿಲ್ಲೈ ವಳರ್ಕನಮ್ ಪತ್ತರ್ಕಳ್ ವಞ್ಚಕರ್ ಪೋಯಕಲ
ಪೊನ಼್ನ಼ಿನ಼್ಚೆಯ್ ಮಣ್ಟಪತ್ ತುಳ್ಳೇ ಪುಕುನ್ತು ಪುವನ಼ಿ ಯೆಲ್ಲಾಮ್ ವಿಳಙ್ಕ
ಅನ಼್ನ಼ನಟೈ ಮಟವಾಳ್ ಉಮೈಕೋನ಼್ ಅಟಿಯೋ ಮುಕ್ಕರುಳ್ ಪುರಿನ್ತು
ಪಿನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪಿಱವಿ ಯಱುಕ್ಕ ನೆಱಿತನ್ತ ಪಿತ್ತಱ್ಕುಪ್ ಪಲ್ಲಾಣ್ಟು ಕೂಱುತುಮೇ.

ಒಳಿವಳರ್ ವಿಳಕ್ಕೇ ಉಲಪ್ಪಿಲಾ ಒನ಼್ಱೇ ! ಉಣರ್ವುಚೂೞ್ ಕಟನ್ತತೋರ್ ಉಣರ್ವೇ !
ತೆಳಿವಳರ್ ಪಳಿಙ್ಕಿನ಼್ ತಿರಳ್ಮಣಿಕ್ ಕುನ಼್ಱೇ ! ಚಿತ್ತತ್ತುಳ್ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಮ್ ತೇನ಼ೇ !
ಅಳಿವಳರ್ ಉಳ್ಳತ್(ತು) ಆನ಼ನ್ತಕ್ ಕನ಼ಿಯೇ ! ಅಮ್ಪಲಮ್ ಆಟರಙ್ ಕಾಕ
ವೆಳಿವಳರ್ ತೆಯ್ವಕ್ ಕೂತ್ತುಕನ್ ತಾಯೈತ್ ತೊಣ್ಟನ಼ೇನ಼್ ವಿಳಮ್ಪುಮಾ ವಿಳಮ್ಪೇ.

ಮಱೈಕಳುಮ್ ಅಮರರ್ ಕೂಟ್ಟಮುಮ್ ಮಾಟ್ಟಾತು ಅಯನ಼್ತಿರು ಮಾಲೊಟು ಮಯಙ್ಕಿ
ಮುಱೈಮುಱೈ ಮುಱೈಯಿಟ್(ಟು) ಓರ್ವರಿ ಯಾಯೈ ಮೂರ್ಕ್ಕನ಼ೇನ಼್ ಮೊೞಿನ್ತಪುನ಼್ ಮೊೞಿಕಳ್
ಅಱೈಕೞಲ್ ಅರನ಼್ಚೀರ್ ಅಱಿವಿಲಾ ವೆಱುಮೈಚ್ ಚಿಱುಮೈಯಿಲ್ ಪೊಱುಕ್ಕುಮ್ಅಮ್ ಪಲತ್ತುಳ್
ನಿಱೈತರು ಕರುಣಾ ನಿಲಯಮೇ ! ಉನ಼್ನ಼ೈತ್ ತೊಣ್ಟನ಼ೇನ಼್ ನಿನ಼ೈಯುಮಾ ನಿನ಼ೈಯೇ

ಪತ್ತಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - ತಿರುಮೂಲರ್
ಅನ಼್ಪು ಚಿವಮ್ ಇರಣ್ಟು ಎನ಼್ಪರ್ ಅಱಿವಿಲಾರ್
ಅನ಼್ಪೇ ಚಿವಮಾವತು ಆರುಮ್ ಅಱಿಕಿಲಾರ್
ಅನ಼್ಪೇ ಚಿವಮಾವತು ಆರುಮ್ ಅಱಿನ್ತಪಿನ಼್
ಅನ಼್ಪೇ ಚಿವಮಾಯ್ ಅಮರ್ನ್ತಿರುನ್ ತಾರೇ.

ಯಾವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಆಮ್ ಇಱೈವಱ್ಕು ಒರು ಪಚ್ಚಿಲೈ
ಯಾವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಆಮ್ ಪಚುವುಕ್ಕು ಒರು ವಾಯುಱೈ
ಯಾವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಆಮ್ ಉಣ್ಣುಮ್ ಪೋತು ಒರು ಕೈಪ್ಪಿಟಿ
ಯಾವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಆಮ್ ಪಿಱರ್ಕ್ಕು ಇನ಼್ನ಼ುರೈ ತಾನ಼ೇ

ಚಿವ ಚಿವ ಎನ಼್ಕಿಲರ್ ತೀವಿನ಼ೈಯಾಳರ್
ಚಿವ ಚಿವ ಎನ಼್ಱಿಟತ್ ತೀವಿನ಼ೈ ಮಾಳುಮ್
ಚಿವ ಚಿವ ಎನ಼್ಱಿಟತ್ ತೇವರುಮ್ ಆವಾರ್
ಚಿವ ಚಿವ ಎನ಼್ನ಼ಚ್ ಚಿವಕತಿ ತಾನ಼ೇ!

ಪತಿನ಼ೋರಾನ್ ತಿರುಮುಱೈ - ಕಾರೈಕ್ಕಾಲ್ ಅಮ್ಮೈಯಾರ್ ತಿರುಆಲಙ್ಕಾಟ್ಟು ಮೂತ್ತ ತಿರುಪ್ಪತಿಕಮ್
ಕೊಙ್ಕೈ ತಿರಙ್ಕಿ ನರಮ್ಪೆ ೞುನ್ತು
ಕುಣ್ಟುಕಣ್ ವೆಣ್ಪಱ್ ಕುೞಿವ ಯಿಱ್ಱುಪ್
ಪಙ್ಕಿ ಚಿವನ್ತಿರು ಪಱ್ಕಳ್ ನೀಣ್ಟು
ಪರಟುಯರ್ ನೀಳ್ಕಣೈಕ್ ಕಾಲೋರ್ ವೆಣ್ಪೇಯ್
ತಙ್ಕಿ ಯಲಱಿ ಯುಲಱು ಕಾಟ್ಟಿಲ್
ತಾೞ್ಚಟೈ ಎಟ್ಟುತ್ ತಿಚೈಯುಮ್ ವೀಚಿ
ಅಙ್ಕಙ್ ಕುಳಿರ್ನ್ತನ಼ ಲಾಟುಮ್ ಎಙ್ಕಳ್
ಅಪ್ಪ ನ಼ಿಟನ್ತಿರು ಆಲಙ್ ಕಾಟೇ.

ಚೇಕ್ಕಿೞಾರ್ ಪನ಼್ನ಼ಿರಣ್ಟಾಮ್ ತಿರುಮುಱೈ - ಪೆರಿಯಪುರಾಣಮ್
ಉಲಕೆಲಾಮ್ ಉಣರ್ನ್ ತೋತಱ್ ಕರಿಯವನ಼್;
ನಿಲವು ಲಾವಿಯ ನೀರ್ಮಲಿ ವೇಣಿಯನ಼್,
ಅಲಕಿಲ್ ಚೋತಿಯನ಼್ ಅಮ್ಪಲತ್ತಾಟುವಾನ಼್;
ಮಲರ್ ಚಿಲಮ್ಪಟಿ ವಾೞ್ತ್ತಿ ವಣಙ್ಕುವಾಮ್.

ವೇತನೆಱಿ ತೞೈತ್ ತೋಙ್ಕ ಮಿಕುಚೈವತ್ ತುಱೈವಿಳಙ್ಕಪ್
ಪೂತಪರಮ್ಪ ರೈಪೊಲಿಯಪ್ ಪುನ಼ಿತವಾಯ್ ಮಲರ್ನ್ತೞುತ
ಚೀತವಳ ವಯಱ್ಪುಕಲಿತ್ ತಿರುಞಾನ಼ ಚಮ್ಪನ್ತರ್
ಪಾತಮಲರ್ ತಲೈಕ್ಕೊಣ್ಟು ತಿರುತ್ತೊಣ್ಟು ಪರವುವಾಮ್

ಅಮ್ಮೈ ತುತಿ - ತಿರುಞಾನ಼ಚಮ್ಪನ್ತ ಚುವಾಮಿಕಳ್ ತಿರುಕ್ಕಟೈಕ್ಕಾಪ್ಪು - 1.010
ಉಣ್ಣಾಮುಲೈ ಉಮೈಯಾಳೊಟುಮ್ ಉಟನ಼್ ಆಕಿಯ ಒರುವನ಼್,
ಪೆಣ್ ಆಕಿಯ ಪೆರುಮಾನ಼್, ಮಲೈ ತಿರು ಮಾ ಮಣಿ ತಿಕೞ,
ಮಣ್ ಆರ್ನ್ತನ಼ ಅರುವಿತ್ತಿರಳ್ ಮೞಲೈ ಮುೞವು ಅತಿರುಮ್
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ತೊೞುವಾರ್ ವಿನ಼ೈ ವೞುವಾ ವಣ್ಣಮ್ ಅಱುಮೇ.

ವಾೞ್ತ್ತು
ವಾನ಼್ಮುಕಿಲ್ ವೞಾತು ಪೆಯ್ಕ ಮಲಿವಳಞ್ ಚುರಕ್ಕ ಮನ಼್ನ಼ನ಼್
ಕೋನ಼್ಮುಱೈ ಯರಚು ಚೆಯ್ಕ ಕುಱೈವಿಲಾ ತುಯಿರ್ಕಳ್ ವಾೞ್ಕ
ನಾನ಼್ಮಱೈ ಯಱಙ್ಕ ಳೋಙ್ಕ ನಱ್ಱವಮ್ ವೇಳ್ವಿ ಮಲ್ಕ
ಮೇನ಼್ಮೈಕೊಳ್ ಚೈವ ನೀತಿ ವಿಳಙ್ಕುಕ ವುಲಕ ಮೆಲ್ಲಾಮ್.

ಪಟ್ಟಿನ಼ತ್ತಾರ್ - - ಪಿೞೈಪೊಱುತ್ತಲ್ ಪತಿಕಮ್
ಕಲ್ಲಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್ ಕರುತಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್ ಕಚಿನ್ತುರುಕಿ
ನಿಲ್ಲಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್ ನಿನ಼ೈಯಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್
ನಿನ಼ಞ್ಚೆೞುತ್ತೈಚ್ ಚೊಲ್ಲಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್
ತುತಿಯಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್ ತೊೞಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್
ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್ ಪೊಱುತ್ತು ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಕಚ್ಚಿ ಏಕಮ್ಪನ಼ೇ

ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾ ತೇವಾ
ತೆನ಼್ ನಾಟು ಉಟೈಯ ಚಿವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ್ ನಾಟ್ಟವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಇಱೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!
ಕಾವಾಯ್ ಕನ಼ಕತ್ ತಿರಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ! ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

This page was last modified on Tue, 16 Nov 2021 14:09:50 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org