Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
Manickavaasagar's Thiruvaasgam తిరువాచకమ్
చమయ కురవర్ తుతి
పుఱచ్చన్తాన కురవర్ తుతి

తిరుఞానచమ్పన్తర్ తేవారమ్ ముతల్ తిరుముఱై
తిరుఞానచమ్పన్తర్- ఇరణ్టామ్ తిరుముఱై
తిరుఞానచమ్పన్త తేవారమ్ మూన్ఱామ్ తిరుముఱై
తిరునావుక్కరచు తేవారమ్ నాన్కామ్ తిరుముఱై
తిరునావుక్కరచు తేవారమ్ ఐన్తామ్ తిరుముఱై
తిరునావుక్కరచు తేవారమ్ ఆఱామ్ తిరుముఱై
చున్తరమూర్త్తి తేవారమ్ ఏఴామ్ తిరుముఱై
ఎట్టామ్ తిరుముఱై మాణిక్క వాచకర్ తిరువాచకమ్
01 చివపురాణమ్ - నమచ్చివాయ వాఅఴ్క  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
02 కీర్త్తిత్ తిరువకవల్ - తిల్లై మూతూర్ ఆటియ  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
03 తిరువణ్టప్ పకుతి - అణ్టప్ పకుతియిన్  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
04 పోఱ్ఱిత్ తిరువకవల్ - నాన్ముకన్ ముతలా  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
05.01 తిరుచ్చతకమ్ - I మెయ్యుణర్తల్ (1-10) మెయ్తాన్ అరుమ్పి  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
05.02 తిరుచ్చతకమ్ - II. అఱివుఱుత్తల్ (11-20)  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
05.03 తిరుచ్చతకమ్ - III. చుట్టఱుత్తల్ (21-30)  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
05.04 తిరుచ్చతకమ్ - IV ఆన్మ చుత్తి (31-40)  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
05.05 తిరుచ్చతకమ్ - V కైమ్మాఱు కొటుత్తల్ (41-50)  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
05.06 తిరుచ్చతకమ్ - VI అనుపోక చుత్తి (51-60)  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
05.07 తిరుచ్చతకమ్ - VII. కారుణియత్తు ఇరఙ్కల్ (61-70)  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
05.08 తిరుచ్చతకమ్ -VIII. ఆనన్తత్తు అఴున్తల్ (71-80)  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
05.09 తిరుచ్చతకమ్ -IX . ఆనన్త పరవచమ్ (81-90)  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
05.10 తిరుచ్చతకమ్ - X. ఆనన్తాతీతమ్ (91-100)  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
06 నీత్తల్ విణ్ణప్పమ్ - కటైయవ నేనైక్  (ఉత్తరకోచమఙ్కై)  
07 తిరువెమ్పావై - ఆతియుమ్ అన్తముమ్  (తిరువణ్ణామలై)  
08 తిరు అమ్మానై - చెఙ్కణ్ నెటుమాలుఞ్  (తిరువణ్ణామలై)  
09 తిరుప్పొఱ్ చుణ్ణమ్ - ముత్తునల్ తామమ్పూ  (తిరుఏకమ్పమ్ (కాఞ్చి))  
10 తిరుక్కోత్తుమ్పి - పూవేఱు కోనుమ్  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
11 తిరుత్తెళ్ళేణమ్ - తిరుమాలుమ్ పన్ఱియాయ్చ్  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
12 తిరుచ్చాఴల్ - పూచువతుమ్ వెణ్ణీఱు  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
13 తిరుప్పూవల్లి - ఇణైయార్ తిరువటి  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
14 తిరుఉన్తియార్ - వళైన్తతు విల్లు  (తిరుఏకమ్పమ్ (కాఞ్చి))  
15 తిరుత్తేாళ్ నోక్కమ్ - పూత్తారుమ్ పొయ్కైప్  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
16 తిరుప్పొన్నూచల్ - చీరార్ పవళఙ్కాల్  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
17 అన్నైప్ పత్తు - వేత మొఴియర్వెణ్  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
18 కుయిఱ్పత్తు - కీత మినియ కుయిలే  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
19 తిరుత్తచాఙ్కమ్ - ఏరార్ ఇళఙ్కిళియే  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
20 తిరుప్పళ్ళియెఴుచ్చి - పోఱ్ఱియెన్ వాఴ్ముత  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
21 కోయిల్ మూత్త తిరుప్పతికమ్ - ఉటైయాళ్ ఉన్తన్  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
22 కోయిల్ తిరుప్పతికమ్ - మాఱినిన్ఱెన్నై  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
23 చెత్తిలాప్ పత్తు - పొయ్యనేన్ అకమ్నెకప్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
24 అటైక్కలప్ పత్తు - చెఴుక్కమలత్ తిరళననిన్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
25 ఆచైప్పత్తు - కరుటక్కొటియోన్ కాణమాట్టాక్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
26 అతిచయప్ పత్తు - వైప్పు మాటెన్ఱుమ్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
27 పుణర్చ్చిప్పత్తు - చుటర్పొఱ్కున్ఱైత్ తోళాముత్తై  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
28 వాఴాప్పత్తు - పారొటు విణ్ణాయ్ప్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
29 అరుట్పత్తు - చోతియే చుటరే  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
30 తిరుక్కఴుక్కున్ఱప్ పతికమ్ - పిణక్కిలాత పెరున్తుఱైప్పెరు  (తిరుక్కఴుక్కున్ఱమ్)  
31 కణ్టపత్తు - ఇన్తిరియ వయమయఙ్కి  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
32 పిరార్త్తనైప్ పత్తు - కలన్తు నిన్నటి  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
33 కుఴైత్త పత్తు - కుఴైత్తాల్ పణ్టైక్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
34 ఉయిరుణ్ణిప్పత్తు - పైన్నాప్ పట అరవేరల్కుల్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
35 అచ్చప్పత్తు - పుఱ్ఱిల్వాళ్ అరవుమ్  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
36 తిరుప్పాణ్టిప్ పతికమ్ - పరువరై మఙ్కైతన్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
37 పిటిత్త పత్తు - ఉమ్పర్కట్ రచే  (చీర్కాఴి)  
38 తిరువేచఱవు - ఇరుమ్పుతరు మనత్తేనై  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
39 తిరుప్పులమ్పల్ - పూఙ్కమలత్ తయనొటుమాల్  (తిరువారూర్)  
40 కులాప్ పత్తు - ఓటుఙ్ కవన్తియుమే  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
41 అఱ్పుతప్పత్తు - మైయ లాయ్ఇన్త  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
42 చెన్నిప్పత్తు - తేవ తేవన్మెయ్చ్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
43 తిరువార్త్తై - మాతివర్ పాకన్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
44 ఎణ్ణప్పతికమ్ - పారురువాయ  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
45 యాత్తిరైప్ పత్తు - పూవార్ చెన్ని  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
46 తిరుప్పటై ఎఴుచ్చి - ఞానవాళ్ ఏన్తుమ్ఐయర్  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
47 తిరువెణ్పా - వెయ్య వినైయిరణ్టుమ్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
48 పణ్టాయ నాన్మఱై - పణ్టాయ నాన్మఱైయుమ్  (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్)  
49 తిరుప్పటై ఆట్చి - కణ్కళిరణ్టుమ్ అవన్కఴల్  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
50 ఆనన్తమాలై - మిన్నే రనైయ  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
51 అచ్చోప్ పతికమ్ - ముత్తినెఱి అఱియాత  (కోయిల్ (చితమ్పరమ్))  
ఒన్పతామ్ తిరుముఱై తిరుమాళికైత్తేవర్ తిరువిచైప్పా- ఒళి వళర్ విళక్కే
ఒన్పతామ్ తిరుముఱై చేన్తనార్ తిరుప్పల్లాణ్టు

పత్తామ్ తిరుముఱై - తిరుమూలర్
పతినోరాన్ తిరుముఱై - తిరుఆలఙ్కాట్టు మూత్త తిరుప్పతికమ్ కారైక్కాల్ అమ్మైయార్
చేక్కిఴార్ పన్నిరణ్టామ్ తిరుముఱై - పెరియపురాణమ్

Back to Top
కఱ్పక వినాయకరుక్కు! పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి!
నమ పార్వతి పతయే! హర హర మహా తేవా
తెన్ నాటు ఉటైయ చివనే, పోఱ్ఱి! ఎన్ నాట్టవర్క్కుమ్ ఇఱైవా, పోఱ్ఱి!
వెఱ్ఱి వేల్ మురుకనుక్కు! అరోకరా
ఆతి పరాచక్తిక్కు! పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి

విళక్కు ఏఱ్ఱుమ్ పోతు - తిరునావుక్కరచర్ తేవారమ్ 4.011
ఇల్ అక విళక్కు అతు ఇరుళ్ కెటుప్పతు;
చొల్ అక విళక్కు అతు చోతి ఉళ్ళతు
పల్ అక విళక్కు అతు పలరుమ్ కాణ్పతు;
నల్ అక విళక్కు అతు నమచ్చివాయవే!

చమయ కురవర్ తుతి
పూఴియర్ కోన్ వెప్పొఴిత్త పుకలియర్ కోన్ కఴల్ పోఱ్ఱి
ఆఴిమిచై కన్మితప్పిల్ అణైన్తపిరాన్ అటి పోఱ్ఱి
వాఴితిరు నావలూర్ వన్ఱొణ్టన్ పతమ్ పోఱ్ఱి
ఊఴిమలి తిరువాతవూరర్ తిరుత్తాళ్ పోఱ్ఱి

పుఱచ్చన్తాన కురవర్ తుతి
ఈరాణ్టిఱ్ చివఞానమ్ పెఱ్ఱుయర్న్త మెయ్కణ్టార్ ఇణైత్తాళ్ పోఱ్ఱి
నారాణ్ట పల్లటియార్క్ కరుళ్పురిన్త అరుణన్తి నఱ్ఱాళ్ పోఱ్ఱి
నీరాణ్ట కటన్తైనకర్ మఱైఞాన చమ్పన్తర్ నిఴఱ్ఱాళ్ పోఱ్ఱి
చీరాణ్ట తిల్లైనకర్ ఉమాపతియార్ చెమ్పతుమత్ తిరుత్తాళ్ పోఱ్ఱి

తిరువరుణైక్ కలమ్పకమ్
చైవత్తిన్ మేఱ్చమయమ్ వేఱిల్లై యతిఱ్చార్ చివమామ్
తెయ్వత్తిన్ మేఱ్తెయ్వ మిల్లైయెనుమ్ నాన్మఱైచ్ చెమ్పొరుళ్
వాయ్మై వైత్త చీర్తిరుత్ తేవారముమ్ తిరువాచకముమ్
ఉయ్వైత్ తరచ్చెయ్త నాల్వర్ పొఱ్ఱాళ్ ఎమ్ ఉయిర్త్తుణైయే.

తిరుఞానచమ్పన్త చువామికళ్ - తిరుక్కటైక్కాప్పు - 1.123
పణ్ - వియాఴక్కుఱిఞ్చి (తిరువలివలమ్ మనత్తుణైనాతర్ వాళైయఙ్కణ్ణియమ్మై)
వినాయకర్ వణక్కమ్
పిటియత నురువుమై కొళమికు కరియతు
వటికొటు తనతటి వఴిపటు మవరిటర్
కటికణ పతివర వరుళినన్ మికుకొటై
వటివినర్ పయిల్వలి వలముఱై యిఱైయే.

తిరు అరుణకిరినాతర్ అరుళియ కన్తర్ అనుపూతి
ఆటుమ్ పరి, వేల్, అణిచేవల్ ఎనప్
పాటుమ్ పణియే పణియా అరుళ్వాయ్
తేటుమ్ కయమా ముకనైచ్ చెరువిల్
చాటుమ్ తని యానైచ్ చకేாతరనే


పొతు విణ్ణప్పమ్‌

ఎఙ్కుమ్‌ నిఱైన్త ఎల్లామ్‌ వల్ల పరమ్‌పారుళే ! ఎవ్వురువిల్‌, ఎప్పెయరిల్‌, నీ ఇరున్తాలుమ్‌ ఎఙ్కళ్‌ పణివాన విణ్ణప్పత్తై ఉమతు తిరువటియిల్‌ చమర్ప్పిక్కిన్ఱోమ్‌. నాఙ్కళ్‌ వచిక్క‌ ఇటముమ్‌. ఉణ్ణ ఉణవుమ్, అరున్త నీరుమ్, చువాచిక్కక్‌ కాఱ్ఱుమ్‌, వణఙ్కచ్‌ చెన్నియుమ్‌, కాణక్‌ కణ్కళుమ్‌, కేట్కచ్‌ చెవియుమ్‌, చిన్తిక్క మనముమ్‌, వాఴ్త్త వాయుమ్‌, కూప్పిత్తొఴక్‌ కరఙ్కళుమ్,‌ తిరుక్కోవిల్‌ వర కాల్కళుమ్‌ అరుళియ పరమ్పొరుళే ! ఉమతు ఈటు ఇణై ఇల్లాత కరుణైక్కు ఎఙ్కళతు నన్ఱి అఱితలాన తిరుముఱై వఴిపాట్టై వణక్కత్తుటన్‌ చమర్ప్పిక్కిన్ఱోమ్‌. ఇన్త వఴిపాట్టిల్ కలన్తుకొళ్ళ ఇయలాత అటియార్‌కళ్‌ చార్పాకవుమ్‌ నాఙ్కళ్‌ ఉమతు తిరువటియైత్‌ తొఴుకిన్ఱోమ్‌.

ఇమ్‌ మణ్ణులకిల్‌. ఉన్‌ కరుణైయినాల్‌ మానిటప్పిఱవి పెఱ్‌ఱుళ్ళ పలరుమ్‌ అవరవర్‌ చెయ్త వినైయిన్‌ పయనాయ్‌ పలవితమాన అల్లల్కళిల్‌ ఉఴల్కిఱార్కళ్‌. ఇన్త అల్లల్కళ్‌ నీఙ్క ఉమతు పొన్నార్‌ తిరుప్పాతఙ్కళిల్‌ ఇతనైచ్‌ చమర్ప్పిక్కిన్ఱోమ్‌.

ఇన్త విణ్ణప్పత్తై ఏఱ్ఱుక్కొణ్టు అటియార్కళ్‌ ఎల్లోరుమ్‌ నీణ్ట ఆయుళుమ్‌, చకల చెల్వఙ్కళుమ్‌ పెఱ్ఱు ఇన్పుఱ్ఱు వాఴ అరుళ్‌ పురివీరాక !

అటియార్ విణ్ణప్పమ్‌

ఇన్త వఴిపాటు నటత్తుమ్ చివ పుణ్ణియచ్‌ చెల్వర్‌ ___________, చెల్వి ________ అవర్కళుమ్, అవర్కళుటైయ కుటుమ్పత్తార్‌. ఉఱవినర్‌, నణ్పర్కళ్‌, మఱ్ఱుమ్ తిరుముఱై పారయణత్తిల్ కలన్తు కొణ్ట అనైత్తు అటియార్కళుమ్ ‌ నోయఱ్ఱ వాఴ్వుమ్‌ చకల చెల్వఙ్కళుమ్‌, తేక ఆరోక్కియముమ్‌ నీణ్ట ఆయుళుమ్‌, కురులిఙ్క చఙ్కమ పక్తియుమ్‌, చివఞానముమ్‌ మేన్మేలుమ్‌ పెఱ్ఱు వాఴ అరుళ్పురివీరాక.

తిరుఞానచమ్పన్తర్ తేవారమ్ ముతల్ తిరుముఱై
తోటుటైయ చెవియన్| విటైయేఱియోర్| తూవెణ్మతిచూటిక్
కాటుటైయ|చుట లైప్పొటిపూచి|యెన్ నుళ్ళఙ్కవర్ కళ్వన్
ఏటుటైయ|మల రాన్మునైనాట్పణిన్ తేత్త అరుళ్చెయ్త
పీటుటైయపిర మాపురమేవియ పెమ్మా నివనన్ఱే.

నన్ఱుటైయానైత్ తీయతిలానై నరైవెళ్ళే
ఱొన్ఱుటైయానై ఉమైయొరుపాకమ్ ఉటైయానైచ్
చెన్ఱటైయాత తిరువుటైయానైచ్ చిరాప్పళ్ళిక్
కున్ఱుటైయానైక్ కూఱవెన్నుళ్ళఙ్ కుళిరుమ్మే.

అవ్వినైక్ కివ్వినై యామెన్ఱు చొల్లు మఃతఱివీర్
ఉయ్వినై నాటా తిరుప్పతుమ్ ఉన్తమక్ కూనమన్ఱే
కైవినై చెయ్తెమ్ పిరాన్కఴఱ్ పోఱ్ఱుతుమ్ నామటియోఞ్
చెయ్వినై వన్తెమైత్ తీణ్టప్పె ఱాతిరు నీలకణ్టమ్.

ఉణ్ణాములై యుమైయాళొటుమ్ ఉటనాకియ వొరువన్
పెణ్ణాకియ పెరుమాన్మలై తిరుమామణి తికఴ
మణ్ణార్న్తన వరువిత్తిరణ్ మఴలైమ్ముఴ వతిరుమ్
అణ్ణామలై తొఴువార్వినై వఴువావణ్ణ మఱుమే

తిరుఞానచమ్పన్తర్- ఇరణ్టామ్ తిరుముఱై
మన్తిర మావతు నీఱు వానవర్ మేలతు నీఱు
చున్తర మావతు నీఱు తుతిక్కప్ పటువతు నీఱు
తన్తిర మావతు నీఱు చమయత్తి లుళ్ళతు నీఱు
చెన్తువర్ వాయుమై పఙ్కన్ తిరుఆల వాయాన్ తిరునీఱే.

ఆఱ్ఱల్ అటల్విటై యేఱుమ్ ఆలవా యాన్తిరు నీఱ్ఱైప్
పోఱ్ఱిప్ పుకలి నిలావుమ్ పూచురన్ ఞానచమ్ పన్తన్
తేఱ్ఱిత్ తెన్ననుటలుఱ్ఱ తీప్పిణి యాయిన తీరచ్
చాఱ్ఱియ పాటల్కళ్ పత్తుమ్ వల్లవర్ నల్లవర్ తామే.

వేయుఱు తోళిపఙ్కన్ విటముణ్ట కణ్టన్ మికనల్ల వీణై తటవి
మాచఱు తిఙ్కళ్కఙ్కై ముటిమే లణిన్తెన్ ఉళమే పుకున్త అతనాల్
ఞాయిఱు తిఙ్కళ్చెవ్వాయ్ పుతన్వియాఴమ్ వెళ్ళి చనిపామ్పి రణ్టు ముటనే
ఆచఱు నల్లనల్ల అవైనల్ల నల్ల అటియా రవర్క్కు మికవే.

ఎన్న పుణ్ణియఞ్ చెయ్తనై నెఞ్చమే యిరుఙ్కటల్ వైయత్తు
మున్నమ్ నీపురి నల్వినైప్ పయనిటై ముఴుమణిత్ తరళఙ్కళ్
మన్ను కావిరి చూఴ్తిరు వలఞ్చుఴి వాణనై వాయారప్
పన్ని యాతరిత్ తేత్తియుమ్ పాటియుమ్ వఴిపటుమ్ అతనాలే.


తిరుఞానచమ్పన్త తేవారమ్ మూన్ఱామ్ తిరుముఱై
ఇటరినున్ తళరినుమ్ ఎనతుఱునోయ్ తొటరినుమ్ ఉనకఴల్ తొఴుతెఴువేన్
కటల్తనిల్ అముతొటు కలన్తనఞ్చైమిటఱినిల్ అటక్కియ వేతియనే
ఇతువోఎమై యాళుమా ఱీవతొన్ ఱెమక్కిల్లైయేల్
అతువోవున తిన్నరుళ్ ఆవటు తుఱైయరనే.

మణ్ణిన్నల్ లవణ్ణమ్ వాఴలామ్ వైకలుమ్
ఎణ్ణిన్నల్ లకతిక్కి యాతుమోర్ కుఱైవిలైక్
కణ్ణిన్నల్ లఃతుఱుఙ్ కఴుమల వళనకర్ప్
పెణ్ణిన్నల్ లాళొటుమ్ పెరున్తకై యిరున్తతే.

కాత లాకిక్ కచిన్తుకణ్ ణీర్మల్కి
ఓతు వార్తమై నన్నెఱిక్ కుయ్ప్పతు
వేతమ్ నాన్కినుమ్ మెయ్ప్పొరు ళావతు
నాతన్ నామమ్ నమచ్చి వాయవే.

నన్తి నామమ్ నమచ్చివాయ! ఎన్నుమ్
చన్తైయాల్,-తమిఴ్ ఞానచమ్పన్తన్ చొల్
చిన్తైయాల్ మకిఴ్న్తు ఏత్త వల్లార్ ఎలామ్
పన్తపాచమ్ అఱుక్క వల్లార్కళే.

తుఞ్చలున్ తుఞ్చలి లాత పోఴ్తినుమ్
నెఞ్చక నైన్తు నినైమిన్ నాటొఱుమ్
వఞ్చకమ్ అఱ్ఱటి వాఴ్త్త వన్తకూఱ్
ఱఞ్చవు తైత్తన అఞ్చె ఴుత్తుమే.

తిరునావుక్కరచు తేవారమ్ నాన్కామ్ తిరుముఱై
కూఱ్ఱాయిన వాఱువి లక్కకిలీర్ కొటుమైపల చెయ్తన నానఱియేన్
ఏఱ్ఱాయటిక్ కేఇర వుమ్పకలుమ్ పిరియాతు వణఙ్కువన్ ఎప్పొఴుతుమ్
తోఱ్ఱాతెన్ వయిఱ్ఱిన్ అకమ్పటియే కుటరోటు తుటక్కి ముటక్కియిట
ఆఱ్ఱేన్ అటియేన్అతి కైక్కెటిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే

చలమ్పూవొటు తూపమ్ మఱన్తఱియేన్ తమిఴోటిచై పాటల్ మఱన్తఱియేన్
నలన్తీఙ్కిలుమ్ ఉన్నై మఱన్తఱియేన్ ఉన్నామమ్ ఎన్నావిల్ మఱన్తఱియేన్
ఉలర్న్తార్తలై యిఱ్పలి కొణ్టుఴల్వాయ్ ఉటలుళ్ ళుఱుచూలై తవిర్త్తరుళాయ్
అలన్తేన్అటి యేన్అతి కైక్కెటిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే

పోర్త్తాయఙ్కో రానైయిన్ ఈరురితోల్ పుఱఙ్కాటరఙ్ కానట మాటవల్లాయ్
ఆర్త్తానరక్ కన్ఱనై మాల్వరైక్కీఴ్ అటర్త్తిట్టరుళ్ చెయ్త వతుకరుతాయ్
వేర్త్తుమ్పురణ్ టుమ్విఴున్ తుమ్మెఴున్తాల్ ఎన్వేతనై యాన విలక్కియిటాయ్
ఆర్త్తార్పునల్ చూఴ్అతి కైక్కెటిల వీరట్టా నత్తుఱై అమ్మానే.

మాతర్ప్ పిఱైక్కణ్ణి యానై మలైయాన్ మకళొటుమ్ పాటిప్
పోతొటు నీర్చుమన్ తేత్తిప్ పుకువా రవర్పిన్ పుకువేన్
యాతుఞ్ చువటు పటామల్ ఐయా ఱటైకిన్ఱ పోతు
కాతన్ మటప్పిటి యోటుఙ్ కళిఱు వరువన కణ్టేన్
కణ్టే నవర్తిరుప్ పాతఙ్ కణ్టఱి యాతన కణ్టేన్

చొఱ్ఱుణై వేతియన్ చోతి వానవన్
పొఱ్ఱుణైత్ తిరున్తటి పొరున్తక్ కైతొఴక్
కఱ్ఱుణైప్ పూట్టియోర్ కటలిఱ్ పాయ్చ్చినుమ్
నఱ్ఱుణై యావతు నమచ్చి వాయవే.

వాఴ్క అన్తణర్ వానవర్ ఆనినమ్
వీఴ్క తణ్పునల్ వేన్తనుమ్ ఓఙ్కుక
ఆఴ్క తీయతెల్ లామ్అరన్ నామమే
చూఴ్క వైయక మున్తుయర్ తీర్కవే.

పత్తనాయ్ప్ పాట మాట్టేన్ పరమనే పరమ యోకీ
ఎత్తినాఱ్ పత్తి చెయ్కేన్ ఎన్నైనీ ఇకఴ వేణ్టా
ముత్తనే ముతల్వా తిల్లై అమ్పలత్ తాటు కిన్ఱ
అత్తావున్ ఆటల్ కాణ్పాన్ అటియనేన్ వన్త వాఱే.

తిరునావుక్కరచు తేవారమ్ ఐన్తామ్ తిరుముఱై
అన్నమ్ పాలిక్కున్ తిల్లైచ్చిఱ్ ఱమ్పలమ్
పొన్నమ్ పాలిక్కు మేలుమిప్ పూమిచై
ఎన్నమ్ పాలిక్కు మాఱుకణ్ టిన్పుఱ
ఇన్నమ్ పాలిక్కు మోవిప్ పిఱవియే.

మతుర వాయ్మొఴి మఙ్కైయోర్ పఙ్కినన్
చతురన్ చిఱ్ఱమ్ పలవన్ తిరుమలై
అతిర ఆర్త్తెటుత్ తాన్ముటి పత్తిఱ
మితికొళ్ చేవటి చెన్ఱటైన్ తుయ్మ్మినే.

తిరునావుక్కరచు తేవారమ్ ఆఱామ్ తిరుముఱై
కఱ్ఱవర్క ళుణ్ణుఙ్ కనియే పోఱ్ఱి
కఴలటైన్తార్ చెల్లుఙ్ కతియే పోఱ్ఱి
అఱ్ఱవర్కట్ కారముత మానాయ్ పోఱ్ఱి
అల్లలఱుత్ తటియేనై ఆణ్టాయ్ పోఱ్ఱి

వేఱ్ఱాకి విణ్ణాకి నిన్ఱాయ్ పోఱ్ఱి
మీళామే ఆళెన్నైక్ కొణ్టాయ్ పోఱ్ఱి
ఊఱ్ఱాకి ఉళ్ళే ఒళిత్తాయ్ పోఱ్ఱి
ఓవాత చత్తత్ తొలియే పోఱ్ఱి
ఆఱ్ఱాకి యఙ్కే అమర్న్తాయ్ పోఱ్ఱి
ఆఱఙ్కమ్ నాల్వేత మానాయ్ పోఱ్ఱి
కాఱ్ఱాకి యెఙ్కుఙ్ కలన్తాయ్ పోఱ్ఱి
కయిలై మలైయానే పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి

ఉణ్ణా తుఱఙ్కా తిరున్తాయ్ పోఱ్ఱి
ఓతాతే వేత ముణర్న్తాయ్ పోఱ్ఱి
ఎణ్ణా ఇలఙ్కైక్కోన్ ఱన్నైప్ పోఱ్ఱి
ఇఱైవిరలాల్ వైత్తుకన్త ఈచా పోఱ్ఱి
పణ్ణా రిచైయిన్చొఱ్ కేట్టాయ్ పోఱ్ఱి
పణ్టేయెన్ చిన్తై పుకున్తాయ్ పోఱ్ఱి
కణ్ణా యులకుక్కు నిన్ఱాయ్ పోఱ్ఱి
కయిలై మలైయానే పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి.

చున్తరమూర్త్తి తేవారమ్ ఏఴామ్ తిరుముఱై
పిత్తాపిఱై చూటీపెరు మానేఅరు ళాళా
ఎత్తాన్మఱ వాతేనినైక్ కిన్ఱేన్మనత్ తున్నై
వైత్తాయ్పెణ్ణైత్ తెన్పాల్వెణ్ణెయ్ నల్లూరరుట్ టుఱైయుళ్
అత్తాఉనక్ కాళాయిని అల్లేన్ఎన లామే

పొన్నార్ మేనియనే పులిత్తోలై అరైక్కచైత్తు
మిన్నార్ చెఞ్చటైమేల్ మిళిర్కొన్ఱై యణిన్తవనే
మన్నే మామణియే మఴపాటియుళ్ మాణిక్కమే
అన్నే ఉన్నైయల్లాల్ ఇనియారై నినైక్కేనే.

పత్తరాయ్ప్ పణివార్కళ్ ఎల్లార్క్కుమ్ అటియేన్
పరమనైయే పాటువార్ అటియార్క్కుమ్ అటియేన్
చిత్తత్తైచ్ చివన్పాలే వైత్తార్క్కుమ్ అటియేన్
తిరువారూర్ప్ పిఱన్తార్కళ్ ఎల్లార్క్కుమ్ అటియేన్
ముప్పోతున్ తిరుమేని తీణ్టువార్క్ కటియేన్
ముఴునీఱు పూచియ మునివర్క్కుమ్ అటియేన్
అప్పాలుమ్ అటిచ్చార్న్త అటియార్క్కుమ్ అటియేన్
ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే

తొల్లై ఇరుమ్పిఱవి చూఴుమ్ తళై నీక్కి
అల్లల్ అఱుత్ తానన్తమ్ ఆక్కియతే – ఎల్లై
మరువా నెఱి అళిక్కుమ్ వాతవూర్ ఎఙ్కోన్
తిరువాచకమ్ ఎన్నుమ్ తేన్.

Back to Top
01 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     చివపురాణమ్ - నమచ్చివాయ వాఅఴ్క   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

నమచ్చివాయ వాఴ్క! నాతన్ తాళ్ వాఴ్క!
ఇమైప్ పొఴుతుమ్ ఎన్ నెఞ్చిల్ నీఙ్కాతాన్ తాళ్ వాఴ్క!
కోకఴి ఆణ్ట కురుమణి తన్ తాళ్ వాఴ్క!
ఆకమమ్ ఆకినిన్ఱు అణ్ణిప్పాన్ తాళ్ వాఴ్క!
ఏకన్, అనేకన్, ఇఱైవన్, అటి వాఴ్క!

[1]
వేకమ్ కెటుత్తు ఆణ్ట వేన్తన్ అటి వెల్క!
పిఱప్పు అఱుక్కుమ్ పిఞ్ఞకన్ తన్ పెయ్ కఴల్కళ్ వెల్క!
పుఱత్తార్క్కుచ్ చేయోన్ తన్ పూమ్ కఴల్కళ్ వెల్క!
కరమ్ కువివార్ ఉళ్ మకిఴుమ్ కోన్ కఴల్కళ్ వెల్క!
చిరమ్ కువివార్ ఓఙ్కువిక్కుమ్ చీరోన్ కఴల్ వెల్క!

[2]
ఈచన్ అటి పోఱ్ఱి! ఎన్తై అటి పోఱ్ఱి!
తేచన్ అటి పోఱ్ఱి! చివన్ చేవటి పోఱ్ఱి!
నేయత్తే నిన్ఱ నిమలన్ అటి పోఱ్ఱి!
మాయప్ పిఱప్పు అఱుక్కుమ్ మన్నన్ అటి పోఱ్ఱి!
చీర్ ఆర్ పెరున్తుఱై నమ్ తేవన్ అటి పోఱ్ఱి!

[3]
ఆరాత ఇన్పమ్ అరుళుమ్ మలై పోఱ్ఱి!
చివన్, అవన్ ఎన్ చిన్తైయుళ్ నిన్ఱ అతనాల్,
అవన్ అరుళాలే అవన్ తాళ్ వణఙ్కి,
చిన్తై మకిఴ, చివపురాణమ్ తన్నై,
మున్తై వినై ముఴుతుమ్ మోయ ఉరైప్పన్ యాన్:

[4]
కణ్ణుతలాన్, తన్ కరుణైక్ కణ్ కాట్ట, వన్తు ఎయ్తి,
ఎణ్ణుతఱ్కు ఎట్టా ఎఴిల్ ఆర్ కఴల్ ఇఱైఞ్చి;
విణ్ నిఱైన్తు, మణ్ నిఱైన్తు, మిక్కాయ్, విళఙ్కు ఒళియాయ్!
ఎణ్ ఇఱన్తు, ఎల్లై ఇలాతానే! నిన్ పెరుమ్ చీర్,
పొల్లా వినైయేన్, పుకఴుమ్ ఆఱు ఒన్ఱు అఱియేన్;

[5]
పుల్ ఆకి, పూటు ఆయ్, పుఴు ఆయ్, మరమ్ ఆకి,
పల్ విరుకమ్ ఆకి, పఱవై ఆయ్, పామ్పు ఆకి,
కల్ ఆయ్, మనితర్ ఆయ్, పేయ్ ఆయ్, కణఙ్కళ్ ఆయ్,
వల్ అచురర్ ఆకి, మునివర్ ఆయ్, తేవర్ ఆయ్,
చెల్లా నిన్ఱ ఇత్ తావర చఙ్కమత్తుళ్,

[6]
ఎల్లాప్ పిఱప్పుమ్ పిఱన్తు ఇళైత్తేన్; ఎమ్పెరుమాన్!
మెయ్యే, ఉన్ పొన్ అటికళ్ కణ్టు, ఇన్ఱు వీటు ఉఱ్ఱేన్;
ఉయ్య, ఎన్ ఉళ్ళత్తుళ్, ఓఙ్కారమ్ ఆయ్ నిన్ఱ
మెయ్యా! విమలా! విటైప్ పాకా! వేతఙ్కళ్
ఐయా ఎన, ఓఙ్కి, ఆఴ్న్తు, అకన్ఱ, నుణ్ణియనే!

[7]
వెయ్యాయ్! తణియాయ్! ఇయమానన్ ఆమ్ విమలా!
పొయ్ ఆయిన ఎల్లామ్ పోయ్ అకల, వన్తరుళి,
మెయ్ఞ్ఞానమ్ ఆకి, మిళిర్కిన్ఱ మెయ్చ్ చుటరే!
ఎఞ్ఞానమ్ ఇల్లాతేన్ ఇన్పప్ పెరుమానే!
అఞ్ఞానమ్ తన్నై అకల్విక్కుమ్ నల్ అఱివే!

[8]
ఆక్కమ్, అళవు, ఇఱుతి, ఇల్లాయ్! అనైత్తు ఉలకుమ్
ఆక్కువాయ్, కాప్పాయ్, అఴిప్పాయ్, అరుళ్ తరువాయ్,
పోక్కువాయ్, ఎన్నైప్ పుకువిప్పాయ్ నిన్ తొఴుమ్పిల్;
నాఱ్ఱత్తిన్ నేరియాయ్! చేయాయ్! నణియానే!
మాఱ్ఱమ్, మనమ్, కఴియ నిన్ఱ మఱైయోనే!

[9]
కఱన్త పాల్, కన్నలొటు, నెయ్ కలన్తాల్ పోలచ్
చిఱన్తు, అటియార్ చిన్తనైయుళ్ తేన్ ఊఱినిన్ఱు,
పిఱన్త పిఱప్పు అఱుక్కుమ్ ఎఙ్కళ్ పెరుమాన్!
నిఱఙ్కళ్ ఓర్ ఐన్తు ఉటైయాయ్! విణ్ణோర్కళ్ ఏత్త
మఱైన్తు ఇరున్తాయ్, ఎమ్పెరుమాన్! వల్వినైయేన్ తన్నై

[10]
మఱైన్తిట మూటియ మాయ ఇరుళై,
అఱమ్, పావమ్, ఎన్నుమ్ అరుమ్ కయిఱ్ఱాల్ కట్టి,
పుఱమ్ తోల్ పోర్త్తు, ఎఙ్కుమ్ పుఴు అఴుక్కు మూటి,
మలమ్ చోరుమ్ ఒన్పతు వాయిల్ కుటిలై
మలఙ్క, పులన్ ఐన్తుమ్ వఞ్చనైయైచ్ చెయ్య,

[11]
విలఙ్కు మనత్తాల్, విమలా! ఉనక్కుక్
కలన్త అన్పు ఆకి, కచిన్తు ఉళ్ ఉరుకుమ్
నలమ్ తాన్ ఇలాత చిఱియేఱ్కు నల్కి,
నిలమ్ తన్ మేల్ వన్తరుళి, నీళ్ కఴల్కళ్ కాట్టి,
నాయిన్ కటైయాయ్క్ కిటన్త అటియేఱ్కు,

[12]
తాయిన్ చిఱన్త తయా ఆన తత్తువనే!
మాచు అఱ్ఱ చోతి మలర్న్త మలర్చ్ చుటరే!
తేచనే! తేన్ ఆర్ అముతే! చివపురనే!
పాచమ్ ఆమ్ పఱ్ఱు అఱుత్తు, పారిక్కుమ్ ఆరియనే!
నేచ అరుళ్ పురిన్తు, నెఞ్చిల్ వఞ్చమ్ కెట,

[13]
పేరాతు నిన్ఱ పెరుమ్ కరుణైప్ పేర్ ఆఱే!
ఆరా అముతే! అళవు ఇలాప్ పెమ్మానే!
ఓరాతార్ ఉళ్ళత్తు ఒళిక్కుమ్ ఒళియానే!
నీరాయ్ ఉరుక్కి, ఎన్ ఆర్ ఉయిర్ ఆయ్ నిన్ఱానే!
ఇన్పముమ్ తున్పముమ్ ఇల్లానే! ఉళ్ళానే!

[14]
అన్పరుక్కు అన్పనే! యావైయుమ్ ఆయ్, అల్లైయుమ్ ఆమ్
చోతియనే! తున్ ఇరుళే! తోన్ఱాప్ పెరుమైయనే!
ఆతియనే! అన్తమ్, నటు, ఆకి, అల్లానే!
ఈర్త్తు ఎన్నై, ఆట్కొణ్ట ఎన్తై పెరుమానే!
కూర్త్త మెయ్ఞ్ఞానత్తాల్ కొణ్టు ఉణర్వార్ తమ్ కరుత్తిన్

[15]
నోక్కు అరియ నోక్కే! నుణుక్కు అరియ నుణ్ ఉణర్వే!
పోక్కుమ్, వరవుమ్, పుణర్వుమ్, ఇలాప్ పుణ్ణియనే!
కాక్కుమ్ ఎమ్ కావలనే! కాణ్పు అరియ పేర్ ఒళియే!
ఆఱ్ఱు ఇన్ప వెళ్ళమే! అత్తా! మిక్కాయ్! నిన్ఱ
తోఱ్ఱచ్ చుటర్ ఒళి ఆయ్, చొల్లాత నుణ్ ఉణర్వు ఆయ్,

[16]
మాఱ్ఱమ్ ఆమ్ వైయకత్తిన్ వెవ్వేఱే వన్తు, అఱివు ఆమ్
తేఱ్ఱనే! తేఱ్ఱత్ తెళివే! ఎన్ చిన్తనైయుళ్
ఊఱ్ఱు ఆన ఉణ్ ఆర్ అముతే! ఉటైయానే!
వేఱ్ఱు వికార విటక్కు ఉటమ్పిన్ ఉళ్ కిటప్ప
ఆఱ్ఱేన్; ఎమ్ ఐయా, అరనే! ఓ! ఎన్ఱు ఎన్ఱు

[17]
పోఱ్ఱి, పుకఴ్న్తిరున్తు, పొయ్ కెట్టు, మెయ్ ఆనార్
మీట్టు ఇఙ్కు వన్తు, వినైప్ పిఱవి చారామే,
కళ్ళప్ పులక్ కురమ్పై కట్టఴిక్క వల్లానే!
నళ్ ఇరుళిల్ నట్టమ్ పయిన్ఱు ఆటుమ్ నాతనే!
తిల్లైయుళ్ కూత్తనే! తెన్పాణ్టి నాట్టానే!

[18]
అల్లల్ పిఱవి అఱుప్పానే! ఓ!' ఎన్ఱు,
చొల్లఱ్కు అరియానైచ్ చొల్లి, తిరువటిక్ కీఴ్చ్
చొల్లియ పాట్టిన్ పొరుళ్ ఉణర్న్తు చొల్లువార్
చెల్వర్ చివపురత్తిన్ ఉళ్ళార్ చివన్ అటిక్ కీఴ్,
పల్లోరుమ్ ఏత్తప్ పణిన్తు. (95)
తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలమ్. మాణిక్కవాచకర్ అటికళ్ పోఱ్ఱి!

[19]

Back to Top
02 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     కీర్త్తిత్ తిరువకవల్ - తిల్లై మూతూర్ ఆటియ   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

తిల్లై మూతూర్ ఆటియ తిరువటి
పల్ ఉయిర్ ఎల్లామ్ పయిన్ఱనన్ ఆకి,
ఎణ్ ఇల్ పల్ కుణమ్ ఎఴిల్ పెఱ విళఙ్కి,
మణ్ణుమ్, విణ్ణుమ్, వానోర్ ఉలకుమ్,
తున్నియ కల్వి తోఱ్ఱియుమ్, అఴిత్తుమ్,

[1]
ఎన్నుటై ఇరుళై ఏఱత్ తురన్తుమ్,
అటియార్ ఉళ్ళత్తు అన్పు మీతూరక్
కుటియాక్ కొణ్ట కొళ్కైయుమ్, చిఱప్పుమ్,
మన్నుమ్ మా మలై మకేన్తిరమ్ అతనిల్
చొన్న ఆకమమ్ తోఱ్ఱువిత్తు అరుళియుమ్;

[2]
కల్లాటత్తుక్ కలన్తు, ఇనితు అరుళి,
నల్లాళోటు నయప్పుఱవు ఎయ్తియుమ్;
పఞ్చప్పళ్ళియిల్ పాల్మొఴి తన్నొటుమ్,
ఎఞ్చాతు ఈణ్టుమ్ ఇన్ అరుళ్ విళైత్తుమ్;
కిరాత వేటమొటు కిఞ్చుక వాయవళ్

[3]
విరావు కొఙ్కై నల్ తటమ్ పటిన్తుమ్;
కేవేటర్ ఆకి, కెళిఱు అతు పటుత్తుమ్;
మా వేట్టు ఆకియ ఆకమమ్ వాఙ్కియుమ్;
మఱ్ఱు, అవై తమ్మై మయేన్తిరత్తు ఇరున్తు
ఉఱ్ఱ ఐమ్ ముకఙ్కళాల్ పణిత్తరుళియుమ్;

[4]
నన్తమ్పాటియిల్ నాన్మఱైయోన్ ఆయ్,
అన్తమ్ ఇల్ ఆరియన్ ఆయ్, అమర్న్తరుళియుమ్;
వేఱు వేఱు ఉరువుమ్, వేఱు వేఱు ఇయఱ్కైయుమ్,
నూఱు నూఱు ఆయిరమ్ ఇయల్పినతు ఆకి,
ఏఱు ఉటై ఈచన్, ఇప్ పువనియై ఉయ్య,

[5]
కూఱు ఉటై మఙ్కైయుమ్ తానుమ్ వన్తరుళి,
కుతిరైయైక్ కొణ్టు, కుటనాటు అతన్మిచై,
చతిర్పట, చాత్తు ఆయ్, తాన్ ఎఴున్తరుళియుమ్;
వేలమ్పుత్తూర్ విట్టేఱు అరుళి,
కోలమ్ పొలివు కాట్టియ కొళ్కైయుమ్;

[6]
తర్ప్పణమ్ అతనిల్ చాన్తమ్పుత్తూర్
విల్ పొరు వేటఱ్కు ఈన్త విళైవుమ్;
మొక్కణి అరుళియ ముఴుత్ తఴల్ మేని
చొక్కతు ఆకక్ కాట్టియ తొన్మైయుమ్;
అరియొటు పిరమఱ్కు అళవు అఱి ఒణ్ణాన్

[7]
నరియైక్ కుతిరై ఆక్కియ నన్మైయుమ్;
ఆణ్టుకొణ్టు అరుళ అఴకు ఉఱు తిరువటి
పాణ్టియన్ తనక్కుప్ పరిమా విఱ్ఱు,
ఈణ్టు కనకమ్ ఇచైయప్ పెఱాఅతు,
ఆణ్టాన్ ఎఙ్కోన్ అరుళ్వఴి ఇరుప్ప,

[8]
తూణ్టు చోతి తోఱ్ఱియ తొన్మైయుమ్;
అన్తణన్ ఆకి, ఆణ్టుకొణ్టు అరుళి,
ఇన్తిర ఞాలమ్ కాట్టియ ఇయల్పుమ్;
మతురైప్ పెరు నల్ మా నకర్ ఇరున్తు,
కుతిరైచ్ చేవకన్ ఆకియ కొళ్కైయుమ్;

[9]
ఆఙ్కు, అతు తన్నిల్, అటియవట్కు ఆక,
పాఙ్కాయ్ మణ్ చుమన్తరుళియ పరిచుమ్;
ఉత్తరకోచమఙ్కైయుళ్ ఇరున్తు,
విత్తక వేటమ్ కాట్టియ ఇయల్పుమ్;
పూవణమ్ అతనిల్ పొలిన్తు, ఇనితు అరుళి,

[10]
తూ వణ మేని కాట్టియ తొన్మైయుమ్;
వాతవూరినిల్ వన్తు, ఇనితు అరుళి,
పాతచ్ చిలమ్పు ఒలి కాట్టియ పణ్పుమ్;
తిరు ఆర్ పెరున్తుఱైచ్ చెల్వన్ ఆకి,
కరు ఆర్ చోతియిల్ కరన్త కళ్ళముమ్;

[11]
పూవలమ్ అతనిల్ పొలిన్తు, ఇనితు అరుళి,
పావమ్ నాచమ్ ఆక్కియ పరిచుమ్;
తణ్ణీర్ప్ పన్తర్ చయమ్ పెఱ వైత్తు,
నల్ నీర్చ్ చేవకన్ ఆకియ నన్మైయుమ్;
విరున్తినన్ ఆకి, వెణ్కాటు అతనిల్,

[12]
కురున్తిన్ కీఴ్, అన్ఱు, ఇరున్త కొళ్కైయుమ్;
పట్టమఙ్కైయిల్ పాఙ్కాయ్ ఇరున్తు, అఙ్కు
అట్ట మా చిత్తి అరుళియ అతువుమ్;
వేటువన్ ఆకి, వేణ్టు ఉరుక్ కొణ్టు,
కాటు అతు తన్నిల్, కరన్త కళ్ళముమ్;

[13]
మెయ్క్కాట్టిట్టు, వేణ్టు ఉరుక్ కొణ్టు,
తక్కాన్ ఒరువన్ ఆకియ తన్మైయుమ్;
ఓరియూరిల్ ఉకన్తు, ఇనితు అరుళి,
పార్ ఇరుమ్ పాలకన్ ఆకియ పరిచుమ్;
పాణ్టూర్ తన్నిల్ ఈణ్ట ఇరున్తుమ్;

[14]
తేవూర్త్ తెన్పాల్ తికఴ్తరు తీవిల్
కో ఆర్ కోలమ్ కొణ్ట కొళ్కైయుమ్;
తేన్ అమర్ చోలైత్ తిరువారూరిల్
ఞానమ్ తన్నై నల్కియ నన్మైయుమ్;
ఇటైమరుతు అతనిల్ ఈణ్ట ఇరున్తు,

[15]
పటిమప్ పాతమ్ వైత్త అప్ పరిచుమ్;
ఏకమ్పత్తిల్ ఇయల్పాయ్ ఇరున్తు,
పాకమ్ పెణ్ణோటు ఆయిన పరిచుమ్;
తిరువాఞ్చియత్తిల్ చీర్ పెఱ ఇరున్తు,
మరు ఆర్ కుఴలియొటు మకిఴ్న్త వణ్ణముమ్;

[16]
చేవకన్ ఆకి, తిణ్ చిలై ఏన్తి,
పావకమ్ పల పల కాట్టియ పరిచుమ్;
కటమ్పూర్ తన్నిల్ ఇటమ్ పెఱ ఇరున్తుమ్;
ఈఙ్కోయ్ మలైయిల్ ఎఴిల్ అతు కాట్టియుమ్;
ఐయాఱు అతనిల్ చైవన్ ఆకియుమ్;

[17]
తురుత్తి తన్నిల్ అరుత్తియోటు ఇరున్తుమ్;
తిరుప్పనైయూరిల్ విరుప్పన్ ఆకియుమ్;
కఴుమలమ్ అతనిల్ కాట్చి కొటుత్తుమ్;
కఴుక్కున్ఱు అతనిల్ వఴుక్కాతు ఇరున్తుమ్;
పుఱమ్పయమ్ అతనిల్ అఱమ్ పల అరుళియుమ్;

[18]
కుఱ్ఱాలత్తుక్ కుఱియాయ్ ఇరున్తుమ్;
అన్తమ్ ఇల్ పెరుమై అఴల్ ఉరుక్ కరన్తు,
చున్తర వేటత్తు ఒరు ముతల్ ఉరువు కొణ్టు,
ఇన్తిర ఞాలమ్ పోల వన్తరుళి,
ఎవెవర్ తన్మైయుమ్ తన్వయిన్ పటుత్తు,

[19]
తానే ఆకియ తయాపరన్, ఎమ్ ఇఱై,
చన్తిరతీపత్తు, చాత్తిరన్ ఆకి,
అన్తరత్తు ఇఴిన్తు వన్తు, అఴకు అమర్ పాలైయుళ్
చున్తరత్ తన్మైయొటు తుతైన్తు, ఇరున్తరుళియుమ్;
మన్తిర మా మలై మకేన్తిర వెఱ్పన్,

[20]
అన్తమ్ ఇల్ పెరుమై అరుళ్ ఉటై అణ్ణల్,
ఎమ్తమై ఆణ్ట పరిచుఅతు పకరిన్
ఆఱ్ఱల్ అతు ఉటై, అఴకు అమర్ తిరు ఉరు,
నీఱ్ఱుక్ కోటి నిమిర్న్తు, కాట్టియుమ్;
ఊనమ్ తన్నై ఒరుఙ్కు ఉటన్ అఱుక్కుమ్

[21]
ఆనన్తమ్మే, ఆఱా అరుళియుమ్;
మాతిల్ కూఱు ఉటై మాప్ పెరుమ్ కరుణైయన్
నాతప్ పెరుమ్పఱై నవిన్ఱు కఱఙ్కవుమ్;
అఴుక్కు అటైయామల్ ఆణ్టుకొణ్టరుళ్పవన్
కఴుక్కటై తన్నైక్ కైక్కొణ్టరుళియుమ్;

[22]
మూలమ్ ఆకియ ముమ్ మలమ్ అఱుక్కుమ్,
తూయ మేని, చుటర్విటు చోతి
కాతలన్ ఆకి, కఴునీర్ మాలై
ఏల్ ఉటైత్తు ఆక, ఎఴిల్ పెఱ, అణిన్తుమ్;
అరియొటు పిరమఱ్కు అళవు అఱియాతవన్

[23]
పరిమావిన్మిచైప్ పయిన్ఱ వణ్ణముమ్;
మీణ్టు వారా వఴి అరుళ్ పురిపవన్
పాణ్టి నాటే పఴమ్ పతి ఆకవుమ్,
పత్తి చెయ్ అటియరైప్ పరమ్పరత్తు ఉయ్ప్పవన్
ఉత్తరకోచమఙ్కై ఊర్ ఆకవుమ్,

[24]
ఆతిమూర్త్తికట్కు అరుళ్పురిన్తరుళియ
తేవ తేవన్ తిరుప్ పెయర్ ఆకవుమ్,
ఇరుళ్ కటిన్తరుళియ ఇన్ప ఊర్తి
అరుళియ పెరుమై అరుళ్ మలై ఆకవుమ్,
ఎప్ పెరుమ్ తన్మైయుమ్, ఎవెవర్ తిఱనుమ్,

[25]
అప్ పరిచు అతనాల్ ఆణ్టుకొణ్టరుళి;
నాయినేనై నలమ్ మలి తిల్లైయుళ్,
కోలమ్ ఆర్తరు పొతువినిల్, వరుక' ఎన,
ఏల, ఎన్నై ఈఙ్కు ఒఴిత్తరుళి;
అన్ఱు ఉటన్ చెన్ఱ అరుళ్ పెఱుమ్ అటియవర్

[26]
ఒన్ఱ ఒన్ఱ, ఉటన్ కలన్తరుళియుమ్;
ఎయ్త వన్తిలాతార్ ఎరియిల్ పాయవుమ్,
మాల్ అతు ఆకి, మయక్కమ్ ఎయ్తియుమ్,
పూతలమ్ అతనిల్ పురణ్టు వీఴ్న్తు అలఱియుమ్,
కాల్ విచైత్తు ఓటి, కటల్ పుక మణ్టి,

[27]
నాత! నాత!' ఎన్ఱు అఴుతు అరఱ్ఱి,
పాతమ్ ఎయ్తినర్ పాతమ్ ఎయ్తవుమ్;
పతఞ్చలిక్కు అరుళియ పరమ నాటక' ఎన్ఱు
ఇతమ్ చలిప్పు ఎయ్తనిన్ఱు ఏఙ్కినర్ ఏఙ్కవుమ్;
ఎఴిల్ పెఱుమ్ ఇమయత్తు ఇయల్పు ఉటై అమ్ పొన్

[28]
పొలితరు పులియూర్ప్ పొతువినిల్, నటమ్ నవిల్
కనితరు చెవ్ వాయ్ ఉమైయొటు, కాళిక్కు,
అరుళియ తిరుముకత్తు, అఴకు ఉఱు చిఱు నకై,
ఇఱైవన్, ఈణ్టియ అటియవరోటుమ్,
పొలితరు పులియూర్ప్ పుక్కు, ఇనితు అరుళినన్
ఒలితరు కైలై ఉయర్ కిఴవోనే. (145)
తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలమ్. మాణిక్కవాచకర్ అటికళ్ పోఱ్ఱి!

[29]

Back to Top
03 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరువణ్టప్ పకుతి - అణ్టప్ పకుతియిన్   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

అణ్టప్ పకుతియిన్ ఉణ్టైప్ పిఱక్కమ్,
అళప్పుఅరుమ్ తన్మై, వళప్ పెరుమ్ కాట్చి
ఒన్ఱనుక్కు ఒన్ఱు నిన్ఱ ఎఴిల్ పకరిన్
నూఱ్ఱు ఒరు కోటియిన్ మేఱ్పట విరిన్తన;
ఇల్ నుఴై కతిరిన్ తున్ అణుప్ పురైయ,

[1]
చిఱియ ఆకప్ పెరియోన్. తెరియిన్
వేతియన్ తొకైయొటు మాల్ అవన్ మికుతియుమ్,
తోఱ్ఱముమ్, చిఱప్పుమ్, ఈఱ్ఱొటు పుణరియ
మాప్ పేర్ ఊఴియుమ్, నీక్కముమ్, నిలైయుమ్,
చూక్కమొటు, తూలత్తు, చూఱై మారుతత్తు

[2]
ఎఱియతు వళియిన్ x
కొట్కప్ పెయర్క్కుమ్ కుఴకన్:
ముఴువతుమ్ x
పటైప్పోన్ పటైక్కుమ్ పఴైయోన్; పటైత్తవై
కాప్పోన్ కాక్కుమ్ కటవుళ్; కాప్పవై
కరప్పోన్; కరప్పవై కరుతాక్

[3]
కరుత్తుటైక్ కటవుళ్; తిరుత్తకుమ్
అఱువకైచ్ చమయత్తు అఱువకైయోర్క్కుమ్
వీటు పేఱు ఆయ్, నిన్ఱ విణ్ణோర్ పకుతి
కీటమ్ పురైయుమ్ కిఴవోన్; నాళ్తొఱుమ్
అరుక్కనిల్ చోతి అమైత్తోన్; తిరుత్తకు

[4]
మతియిల్ తణ్మై వైత్తోన్; తిణ్ తిఱల్
తీయిల్ వెమ్మై చెయ్తోన్; పొయ్ తీర్
వానిల్ కలప్పు వైత్తోన్; మేతకు
కాలిల్ ఊక్కమ్ కణ్టోన్; నిఴల్ తికఴ్
నీరిల్ ఇన్చువై నికఴ్న్తోన్; వెళిప్పట

[5]
మణ్ణిల్ తిణ్మై వైత్తోన్ ఎన్ఱు ఎన్ఱు,
ఎనైప్ పల కోటి, ఎనైప్ పల పిఱవుమ్,
అనైత్తుఅనైత్తు, అవ్వయిన్ అటైత్తోన్. అఃతాన్ఱు
మున్నోన్ కాణ్క! ముఴుతోన్ కాణ్క!
తన్ నేర్ ఇల్లోన్ తానే కాణ్క!
ఏనత్ తొల్ ఎయిఱు అణిన్తోన్ కాణ్క!

[6]
కానప్ పులి ఉరి అరైయోన్ కాణ్క!
నీఱ్ఱోన్ కాణ్క! నినైతొఱుమ్, నినైతొఱుమ్,
ఆఱ్ఱేన్ కాణ్క! అన్తో! కెటువేన్!
ఇన్ ఇచై వీణైయిల్ ఇచైన్తోన్ కాణ్క!

[7]
అన్నతు ఒన్ఱు అవ్వయిన్ అఱిన్తోన్ కాణ్క!
పరమన్ కాణ్క! పఴైయోన్ కాణ్క!
పిరమన్, మాల్, కాణాప్ పెరియోన్ కాణ్క!
అఱ్పుతన్ కాణ్క! అనేకన్ కాణ్క!
చొల్ పతమ్ కటన్త తొల్లోన్ కాణ్క!

[8]
చిత్తముమ్ చెల్లాచ్ చేట్చియన్ కాణ్క!
పత్తి వలైయిల్ పటువోన్ కాణ్క!
ఒరువన్ ఎన్నుమ్ ఒరువన్ కాణ్క!
విరి పొఴిల్ ముఴుతాయ్ విరిన్తోన్ కాణ్క!
అణుత్ తరుమ్ తన్మైయిల్ ఐయోన్ కాణ్క!

[9]
ఇణైప్పు అరుమ్ పెరుమై ఈచన్ కాణ్క!
అరియతిల్ అరియ అరియోన్ కాణ్క!
మరువి ఎప్ పొరుళుమ్ వళర్ప్పోన్ కాణ్క!
నూల్ ఉణర్వు ఉణరా నుణ్ణియోన్ కాణ్క!
మేలొటు, కీఴాయ్, విరిన్తోన్ కాణ్క!

[10]
అన్తముమ్, ఆతియుమ్, అకన్ఱోన్ కాణ్క!
పన్తముమ్, వీటుమ్, పటైప్పోన్ కాణ్క!
నిఱ్పతుమ్, చెల్వతుమ్, ఆనోన్ కాణ్క!
కఱ్పముమ్, ఇఱుతియుమ్, కణ్టోన్ కాణ్క!
యావరుమ్ పెఱ ఉఱుమ్ ఈచన్ కాణ్క!

[11]
తేవరుమ్ అఱియాచ్ చివనే కాణ్క!
పెణ్, ఆణ్, అలి, ఎనుమ్ పెఱ్ఱియన్ కాణ్క!
కణ్ణాల్ యానుమ్ కణ్టేన్ కాణ్క!
అరుళ్ నని చురక్కుమ్ అముతే కాణ్క!
కరుణైయిన్ పెరుమై కణ్టేన్ కాణ్క!

[12]
పువనియిల్ చేవటి తీణ్టినన్ కాణ్క!
చివన్ ఎన యానుమ్ తేఱినన్ కాణ్క!
అవన్ ఎనై ఆట్కొణ్టు అరుళినన్ కాణ్క!
కువళైక్ కణ్ణి కూఱన్ కాణ్క!
అవళుమ్, తానుమ్, ఉటనే కాణ్క!

[13]
పరమ ఆనన్తప్ పఴమ్ కటల్ అతువే
కరు మా ముకిలిన్ తోన్ఱి,
తిరు ఆర్ పెరున్తుఱై వరైయిల్ ఏఱి,
తిరుత్తకు మిన్ ఒళి తిచై తిచై విరియ,
ఐమ్ పులప్ పన్తనై వాళ్ అరవు ఇరియ,

[14]
వెమ్ తుయర్క్ కోటై మాత్ తలై కరప్ప,
నీటు ఎఴిల్ తోన్ఱి, వాళ్ ఒళి మిళిర,
ఎమ్ తమ్ పిఱవియిల్ కోపమ్ మికుత్తు,
మురచు ఎఱిన్తు, మాప్ పెరుమ్ కరుణైయిన్ ముఴఙ్కి,
పూప్ పురై అఞ్చలి కాన్తళ్ కాట్ట,

[15]
ఎఞ్చా ఇన్ అరుళ్ నుణ్ తుళి కొళ్ళ,
చెమ్ చుటర్ వెళ్ళమ్ తిచై తిచై తెవిట్ట, వరై ఉఱక్
కేతక్ కుట్టమ్ కైయఱ ఓఙ్కి,
ఇరు ముచ్ చమయత్తు ఒరు పేయ్త్తేరినై,
నీర్ నచై తరవరుమ్, నెటుమ్ కణ్, మాన్ కణమ్

[16]
తవప్ పెరు వాయిటైప్ పరుకి, తళర్వొటుమ్,
అవప్ పెరుమ్ తాపమ్ నీఙ్కాతు అచైన్తన;
ఆయిటై, వానప్ పేర్ యాఱ్ఱు అకవయిన్
పాయ్న్తు ఎఴున్తు, ఇన్పప్ పెరుమ్ చుఴి కొఴిత్తు,
చుఴిత్తు, ఎమ్ పన్త మాక్ కరై పొరుతు, అలైత్తు, ఇటిత్తు,

[17]
ఊఴ్ ఊఴ్ ఓఙ్కియ నఙ్కళ్
ఇరు వినై మా మరమ్ వేర్ పఱిత్తు, ఎఴున్తు
ఉరువ, అరుళ్ నీర్ ఓట్టా, అరు వరైచ్
చన్తిన్ వాన్ చిఱై కట్టి, మట్టు అవిఴ్
వెఱి మలర్క్ కుళవాయ్ కోలి, నిఱై అకిల్

[18]
మాప్ పుకైక్ కరై చేర్ వణ్టు ఉటైక్ కుళత్తిన్
మీక్కొళ, మేల్ మేల్ మకిఴ్తలిన్, నోక్కి,
అరుచ్చనై వయలుళ్ అన్పు విత్తు ఇట్టు,
తొణ్ట ఉఴవర్ ఆరత్ తన్త
అణ్టత్తు అరుమ్ పెఱల్ మేకన్, వాఴ్క!

[19]
కరుమ్ పణక్ కచ్చైక్ కటవుళ్, వాఴ్క!
అరుమ్ తవర్క్కు అరుళుమ్ ఆతి, వాఴ్క!
అచ్చమ్ తవిర్త్త చేవకన్, వాఴ్క!
నిచ్చలుమ్ ఈర్త్తు ఆట్కొళ్వోన్, వాఴ్క!
చూఴ్ ఇరుమ్ తున్పమ్ తుటైప్పోన్, వాఴ్క!

[20]
ఎయ్తినర్క్కు ఆర్ అముతు అళిప్పోన్, వాఴ్క!
కూర్ ఇరుళ్ కూత్తొటు కునిప్పోన్, వాఴ్క!
పేర్ అమైత్ తోళి కాతలన్, వాఴ్క!
ఏతిలర్క్కు ఏతిల్ ఎమ్ ఇఱైవన్, వాఴ్క!
కాతలర్క్కు ఎయ్ప్పినిల్ వైప్పు, వాఴ్క!

[21]
నచ్చు అరవు ఆట్టియ నమ్పన్, పోఱ్ఱి!
పిచ్చు ఎమై ఏఱ్ఱియ పెరియోన్, పోఱ్ఱి!
నీఱ్ఱొటు తోఱ్ఱ వల్లోన్, పోఱ్ఱి నాల్ తిచై
నటప్పన నటాఅయ్, కిటప్పన కిటాఅయ్,
నిఱ్పన నిఱీఇచ్ x

[22]
చొల్ పతమ్ కటన్త తొల్లోన్;
ఉళ్ళత్తు ఉణర్చ్చియిల్ కొళ్ళవుమ్ పటాఅన్;
కణ్ ముతల్ పులనాల్ కాట్చియుమ్ ఇల్లోన్;
విణ్ ముతల్ పూతమ్ వెళిప్పట వకుత్తోన్;
పూవిల్ నాఱ్ఱమ్ పోన్ఱు ఉయర్న్తు, ఎఙ్కుమ్

[23]
ఒఴివు అఱ నిఱైన్తు, మేవియ పెరుమై;
ఇన్ఱు ఎనక్కు ఎళివన్తు, అరుళి,
అఴితరుమ్ ఆక్కై ఒఴియచ్ చెయ్త ఒణ్ పొరుళ్;
ఇన్ఱు ఎనక్కు ఎళివన్తు, ఇరున్తనన్ పోఱ్ఱి!
అళితరుమ్ ఆక్కై చెయ్తోన్, పోఱ్ఱి!

[24]
ఊఱ్ఱిరున్తు ఉళ్ళమ్ కళిప్పోన్, పోఱ్ఱి!
ఆఱ్ఱా ఇన్పమ్ అలర్న్తు అలై చెయ్య,
పోఱ్ఱా ఆక్కైయైప్ పొఱుత్తల్ పుకలేన్:
మరకతక్ కువాఅల్, మా మణిప్ పిఱక్కమ్,
మిన్ ఒళి కొణ్ట పొన్ ఒళి తికఴ,

[25]
తిచైముకన్ చెన్ఱు తేటినర్క్కు ఒళిత్తుమ్;
ముఱైయుళి ఒఱ్ఱి ముయన్ఱవర్క్కు ఒళిత్తుమ్;
ఒఱ్ఱుమై కొణ్టు నోక్కుమ్ ఉళ్ళత్తు
ఉఱ్ఱవర్ వరున్త, ఉఱైప్పవర్క్కు ఒళిత్తుమ్;
మఱైత్ తిఱమ్ నోక్కి వరున్తినర్క్కు ఒళిత్తుమ్;

[26]
ఇత్ తన్తిరత్తిల్ కాణ్టుమ్ ఎన్ఱు ఇరున్తోర్క్కు,
అత్ తన్తిరత్తిల్, అవ్వయిన్, ఒళిత్తుమ్;
మునివు అఱ నోక్కి, నని వరక్ కౌవి,
ఆణ్ ఎనత్ తోన్ఱి, అలి ఎనప్ పెయర్న్తు,
వాళ్ నుతల్ పెణ్ ఎన ఒళిత్తుమ్; చేణ్ వయిన్,

[27]
ఐమ్ పులన్ చెల విటుత్తు, అరు వరైతొఱుమ్ పోయ్,
తుఱ్ఱవై తుఱన్త వెఱ్ఱు ఉయిర్ ఆక్కై
అరుమ్ తవర్ కాట్చియుళ్ తిరున్త ఒళిత్తుమ్;
ఒన్ఱు ఉణ్టు, ఇల్లై, ఎన్ఱ అఱివు ఒళిత్తుమ్;
పణ్టే పయిల్తొఱుమ్, ఇన్ఱే పయిల్తొఱుమ్,

[28]
ఒళిక్కుమ్ చోరనైక్ కణ్టనమ్;
ఆర్మిన్! ఆర్మిన్! నాళ్ మలర్ప్ పిణైయలిల్
తాళ్ తళై ఇటుమిన్!
చుఱ్ఱుమిన్! చూఴ్మిన్! తొటర్మిన్! విటేన్మిన్!
పఱ్ఱుమిన్!' ఎన్ఱవర్ పఱ్ఱు ముఱ్ఱు ఒళిత్తుమ్;

[29]
తన్ నేర్ ఇల్లోన్ తానే ఆన తన్మై
ఎన్ నేర్ అనైయార్ కేట్క వన్తు ఇయమ్పి,
అఱై కూవి, ఆట్కొణ్టరుళి,
మఱైయోర్ కోలమ్ కాట్టి అరుళలుమ్;
ఉలైయా అన్పు ఎన్పు ఉరుక, ఓలమ్ ఇట్టు,

[30]
అలై కటల్ తిరైయిన్ ఆర్త్తు ఆర్త్తు ఓఙ్కి,
తలై తటుమాఱా వీఴ్న్తు, పురణ్టు అలఱి,
పిత్తరిన్ మయఙ్కి, మత్తరిన్ మతిత్తు,
నాట్టవర్ మరుళవుమ్, కేట్టవర్ వియప్పవుమ్,
కటక్ కళిఱు ఏఱ్ఱాత్ తటప్ పెరు మతత్తిన్

[31]
ఆఱ్ఱేన్ ఆక, అవయవమ్ చువైతరు
కోల్ తేన్ కొణ్టు చెయ్తనన్;
ఏఱ్ఱార్ మూతూర్ ఎఴిల్ నకై ఎరియిన్
వీఴ్విత్తాఙ్కు, అన్ఱు,
అరుళ్ పెరుమ్ తీయిన్ అటియోమ్ అటిక్ కుటిల్

[32]
ఒరుత్తరుమ్ వఴామై ఒటుక్కినన్;
తటక్ కైయిన్ నెల్లిక్కని ఎనక్కు ఆయినన్:
చొల్లువతు అఱియేన్; వాఴి! ముఱైయో?
తరియేన్ నాయేన్; తాన్ ఎనైచ్ చెయ్తతు
తెరియేన్; ఆ! ఆ! చెత్తేన్; అటియేఱ్కు

[33]
అరుళియతు అఱియేన్; పరుకియుమ్ ఆరేన్;
విఴుఙ్కియుమ్ ఒల్లకిల్లేన్:
చెఴుమ్, తణ్ పాల్ కటల్ తిరై పురైవిత్తు,
ఉవాక్ కటల్ నళ్ళుమ్ నీర్ ఉళ్ అకమ్ తతుమ్ప,
వాక్కు ఇఱన్తు, అముతమ్, మయిర్క్కాల్తోఱుమ్,

[34]
తేక్కిటచ్ చెయ్తనన్; కొటియేన్ ఊన్ తఴై
కురమ్పైతోఱుమ్, నాయ్ ఉటల్ అకత్తే
కురమ్పు కొణ్టు, ఇన్ తేన్ పాయ్త్తినన్; నిరమ్పియ
అఱ్పుతమాన అముత తారైకళ్,
ఎఱ్పుత్ తుళైతొఱుమ్, ఏఱ్ఱినన్; ఉరుకువతు

[35]
ఉళ్ళమ్ కొణ్టు ఓర్ ఉరుచ్ చెయ్తాఙ్కు, ఎనక్కు
అళ్ళూఱు ఆక్కై అమైత్తనన్; ఒళ్ళియ
కన్నల్ కని తేర్ కళిఱు ఎన, కటైముఱై
ఎన్నైయుమ్ ఇరుప్పతు ఆక్కినన్; ఎన్నిల్
కరుణై వాన్తేన్ కలక్క

[36]
అరుళొతు పరవము తాక్కినన్
పిరమన్మాల్ అరియాప్ పెఱ్ఱియోనే. (182)
తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలమ్. మాణిక్కవాచకర్ అటికళ్ పోఱ్ఱి!

[37]

Back to Top
04 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     పోఱ్ఱిత్ తిరువకవల్ - నాన్ముకన్ ముతలా   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

నాన్ముకన్ ముతలా వానవర్ తొఴుతెఴ
ఈరటి యాలే మూవుల కళన్తు
నాల్తిచైమునివరుమ్ ఐములన్ మలరప్
పోఱ్ఱిచ్చెయ్ కతిర్ముతిత్ తిరునెటు మాలన్(ఱు)
అటి ముటి అరియుమ్ ఆతర వతనిఱ్

[1]
కటుమురణ్ ఏనమ్ ఆకి మున్కలన్(తు)
ఏఴ్తలమ్ ఉరువ ఇటన్తు పిన్నెయ్త్(తు)
ఊఴి ముతల్వ చయచయ ఎన్ఱు
వఴుత్తియుఙ్ కాణా మలర్ అటి ఇణైకళ్,
వఴుత్తుతఱ్కు ఎళితు ఆయ్ వార్ కటల్ ఉలకినిల్,

[2]
యానై ముతలా ఎఱుమ్పు ఈఱు ఆయ,
ఊనమ్ ఇల్, యోనియిన్ ఉళ్ వినై పిఴైత్తుమ్;
మానుటప్ పిఱప్పినుళ్, మాతా ఉతరత్తు,
ఈనమ్ ఇల్ కిరుమిచ్ చెరువినిల్ పిఴైత్తుమ్;
ఒరు మతిత్ తాన్ఱియిన్ ఇరుమైయిల్ పిఴైత్తుమ్;

[3]
ఇరు మతి విళైవిన్ ఒరుమైయిల్ పిఴైత్తుమ్;
ముమ్ మతి తన్నుళ్ అమ్ మతమ్ పిఴైత్తుమ్;
ఈర్ ఇరు తిఙ్కళిల్ పేర్ ఇరుళ్ పిఴైత్తుమ్;
అఞ్చు తిఙ్కళిల్ ముఞ్చుతల్ పిఴైత్తుమ్;
ఆఱు తిఙ్కళిల్ ఊఱు అలర్ పిఴైత్తుమ్;

[4]
ఏఴు తిఙ్కళిల్ తాఴ్ పువి పిఴైత్తుమ్;
ఎట్టుత్ తిఙ్కళిల్ కట్టముమ్ పిఴైత్తుమ్;
ఒన్పతిల్ వరుతరు తున్పముమ్ పిఴైత్తుమ్;
తక్క తచ మతి తాయొటు తాన్ పటుమ్
తుక్క చాకరత్ తుయరిటైప్ పిఴైత్తుమ్;

[5]
ఆణ్టుకళ్తోఱుమ్ అటైన్త అక్ కాలై
ఈణ్టియుమ్, ఇరుత్తియుమ్, ఎనైప్ పల పిఴైత్తుమ్;
కాలై మలమొటు, కటుమ్ పకల్ పచి, నిచి
వేలై నిత్తిరై, యాత్తిరై, పిఴైత్తుమ్:
కరుమ్ కుఴల్; చెవ్ వాయ్; వెళ్ నకై; కార్ మయిల్

[6]
ఒరుఙ్కియ చాయల్; నెరుఙ్కి, ఉళ్ మతర్త్తు,
కచ్చు అఱ నిమిర్న్తు, కతిర్త్తు, మున్ పణైత్తు,
ఎయ్త్తు ఇటై వరున్త ఎఴున్తు, పుటై పరన్తు,
ఈర్క్కు ఇటై పోకా ఇళ ములై; మాతర్ తమ్
కూర్త్త నయనక్ కొళ్ళైయిల్ పిఴైత్తుమ్:

[7]
పిత్త ఉలకర్ పెరుమ్ తుఱైప్ పరప్పినుళ్
మత్తక్ కళిఱు ఎనుమ్ అవావిటైప్ పిఴైత్తుమ్;
కల్వి ఎన్నుమ్ పల్ కటల్ పిఴైత్తుమ్;
చెల్వమ్ ఎన్నుమ్ అల్లలిల్ పిఴైత్తుమ్;
నల్కురవు ఎన్నుమ్ తొల్ విటమ్ పిఴైత్తుమ్;

[8]
పుల్ వరమ్పు ఆయ పల తుఱై పిఴైత్తుమ్;
తెయ్వమ్ ఎన్పతు ఓర్ చిత్తమ్ ఉణ్టాకి,
మునివు ఇలాతతు ఓర్ పొరుళ్అతు కరుతలుమ్
ఆఱు కోటి మాయా చత్తికళ్
వేఱు వేఱు తమ్ మాయైకళ్ తొటఙ్కిన;

[9]
ఆత్తమ్ ఆనార్ అయలవర్ కూటి,
నాత్తికమ్ పేచి, నాత్ తఴుమ్పు ఏఱినర్;
చుఱ్ఱమ్ ఎన్నుమ్ తొల్ పచుక్ కుఴాఙ్కళ్
పఱ్ఱి అఴైత్తుప్ పతఱినర్; పెరుకవుమ్
విరతమే పరమ్ ఆక, వేతియరుమ్,

[10]
చరతమ్ ఆకవే, చాత్తిరమ్ కాట్టినర్;
చమయ వాతికళ్ తమ్ తమ్ మతఙ్కళే
అమైవతు ఆక, అరఱ్ఱి, మలైన్తనర్;
మిణ్టియ మాయా వాతమ్ ఎన్నుమ్
చణ్ట మారుతమ్, చుఴిత్తు, అటిత్తు, ఆఅర్త్తు,

[11]
ఉలోకాయతన్ ఎనుమ్ ఒళ్ తిఱల్ పామ్పిన్
కలా పేతత్త కటు విటమ్ ఎయ్తి,
అతిల్ పెరు మాయై ఎనైప్ పల చూఴవుమ్,
తప్పామే, తామ్ పిటిత్తతు చలియా,
తఴల్ అతు కణ్ట మెఴుకు అతు పోల,

[12]
తొఴుతు, ఉళమ్ ఉరుకి, అఴుతు, ఉటల్ కమ్పిత్తు,
ఆటియుమ్, అలఱియుమ్, పాటియుమ్, పరవియుమ్,
కొటిఱుమ్, పేతైయుమ్, కొణ్టతు విటాతు' ఎనుమ్
పటియే ఆకి, నల్ ఇటై అఱా అన్పిన్,
పచు మరత్తు ఆణి అఱైన్తాల్ పోల,

[13]
కచివతు పెరుకి, కటల్ ఎన మఱుకి,
అకమ్ కుఴైన్తు, అనుకులమ్ ఆయ్, మెయ్ వితిర్త్తు,
చకమ్ పేయ్ ఎన్ఱు తమ్మైచ్ చిరిప్ప,
నాణ్ అతు ఒఴిన్తు, నాటవర్ పఴిత్తురై
పూణ్ అతువాక, కోణుతల్ ఇన్ఱి,

[14]
చతిర్ ఇఴన్తు, అఱి మాల్ కొణ్టు, చారుమ్
కతియతు పరమ అతిచయమ్ ఆక,
కఱ్ఱా మనమ్ ఎనక్ కతఱియుమ్, పతఱియుమ్,
మఱ్ఱు ఓర్ తెయ్వమ్ కనవిలుమ్ నినైయాతు,
అరు పరత్తు ఒరువన్ అవనియిల్ వన్తు,

[15]
కురుపరన్ ఆకి, అరుళియ పెరుమైయై,
చిఱుమై ఎన్ఱు ఇకఴాతే, తిరువటి ఇణైయై,
పిఱివినై అఱియా నిఴల్ అతు పోల,
మున్ పిన్ ఆకి, మునియాతు, అత్ తిచై
ఎన్పు నైన్తు ఉరుకి, నెక్కు నెక్కు ఏఙ్కి,

[16]
అన్పు ఎనుమ్ ఆఱు కరై అతు పురళ,
నన్ పులన్ ఒన్ఱి, నాత' ఎన్ఱు అరఱ్ఱి,
ఉరై తటుమాఱి, ఉరోమమ్ చిలిర్ప్ప,
కర మలర్ మొట్టిత్తు, ఇరుతయమ్ మలర,
కణ్ కళి కూర, నుణ్ తుళి అరుమ్ప,

[17]
చాయా అన్పినై, నాళ్తొఱుమ్ తఴైప్పవర్
తాయే ఆకి, వళర్త్తనై పోఱ్ఱి!
మెయ్ తరు వేతియన్ ఆకి, వినై కెట,
కైతర వల్ల కటవుళ్, పోఱ్ఱి!
ఆటక మతురై అరచే, పోఱ్ఱి!

[18]
కూటల్ ఇలఙ్కు కురుమణి, పోఱ్ఱి!
తెన్ తిల్లై మన్ఱినుళ్ ఆటి, పోఱ్ఱి!
ఇన్ఱు, ఎనక్కు ఆర్ అముతు ఆనాయ్, పోఱ్ఱి!
మూవా నాన్మఱై ముతల్వా, పోఱ్ఱి!
చే ఆర్ వెల్ కొటిచ్ చివనే, పోఱ్ఱి!

[19]
మిన్ ఆర్ ఉరువ వికిర్తా, పోఱ్ఱి!
కల్ నార్ ఉరిత్త కనియే, పోఱ్ఱి!
కావాయ్, కనకక్ కున్ఱే, పోఱ్ఱి!
ఆ! ఆ! ఎన్ తనక్కు అరుళాయ్, పోఱ్ఱి!
పటైప్పాయ్, కాప్పాయ్, తుటైప్పాయ్, పోఱ్ఱి!

[20]
ఇటరైక్ కళైయుమ్ ఎన్తాయ్, పోఱ్ఱి!
ఈచ, పోఱ్ఱి! ఇఱైవ, పోఱ్ఱి!
తేచప్ పళిఙ్కిన్ తిరళే, పోఱ్ఱి!
అరైచే, పోఱ్ఱి! అముతే, పోఱ్ఱి!
విరై చేర్ చరణ వికిర్తా, పోఱ్ఱి!

[21]
వేతి, పోఱ్ఱి! విమలా, పోఱ్ఱి!
ఆతి, పోఱ్ఱి! అఱివే, పోఱ్ఱి!
కతియే, పోఱ్ఱి! కనియే, పోఱ్ఱి!
నతి చేర్ చెమ్ చటై నమ్పా, పోఱ్ఱి!
ఉటైయాయ్, పోఱ్ఱి! ఉణర్వే, పోఱ్ఱి!

[22]
కటైయేన్ అటిమై కణ్టాయ్, పోఱ్ఱి!
ఐయా, పోఱ్ఱి! అణువే, పోఱ్ఱి!
చైవా, పోఱ్ఱి! తలైవా, పోఱ్ఱి!
కుఱియే, పోఱ్ఱి! కుణమే, పోఱ్ఱి!
నెఱియే, పోఱ్ఱి! నినైవే, పోఱ్ఱి!

[23]
వానోర్క్కు అరియ మరున్తే, పోఱ్ఱి!
ఏనోర్క్కు ఎళియ ఇఱైవా, పోఱ్ఱి!
మూ ఏఴ్ చుఱ్ఱముమ్ మురణ్ ఉఱు నరకిటై
ఆఴామే అరుళ్ అరచే, పోఱ్ఱి!
తోఴా, పోఱ్ఱి! తుణైవా, పోఱ్ఱి!

[24]
వాఴ్వే, పోఱ్ఱి! ఎన్ వైప్పే, పోఱ్ఱి!
ముత్తా పోఱ్ఱి! ముతల్వా, పోఱ్ఱి!
అత్తా, పోఱ్ఱి! అరనే, పోఱ్ఱి!
ఉరై, ఉణర్వు, ఇఱన్త ఒరువ, పోఱ్ఱి!
విరి కటల్ ఉలకిన్ విళైవే, పోఱ్ఱి!

[25]
అరుమైయిల్ ఎళియ అఴకే, పోఱ్ఱి!
కరు ముకిల్ ఆకియ కణ్ణే, పోఱ్ఱి!
మన్నియ తిరుఅరుళ్ మలైయే, పోఱ్ఱి!
ఎన్నైయుమ్ ఒరువన్ ఆక్కి, ఇరుమ్ కఴల్
చెన్నియిల్ వైత్త చేవక, పోఱ్ఱి!

[26]
తొఴుత కై తున్పమ్ తుటైప్పాయ్, పోఱ్ఱి!
అఴివు ఇలా ఆనన్త వారి, పోఱ్ఱి!
అఴివతుమ్, ఆవతుమ్, కటన్తాయ్, పోఱ్ఱి!
ముఴువతుమ్ ఇఱన్త ముతల్వా, పోఱ్ఱి!
మాన్ నేర్ నోక్కి మణాళా, పోఱ్ఱి!

[27]
వానకత్తు అమరర్ తాయే, పోఱ్ఱి!
పారిటై ఐన్తాయ్ప్ పరన్తాయ్, పోఱ్ఱి!
నీరిటై నాన్కాయ్ నికఴ్న్తాయ్, పోఱ్ఱి!
తీయిటై మూన్ఱాయ్త్ తికఴ్న్తాయ్, పోఱ్ఱి!
వళియిటై ఇరణ్టాయ్ మకిఴ్న్తాయ్, పోఱ్ఱి!

[28]
వెళియిటై ఒన్ఱాయ్ విళైన్తాయ్, పోఱ్ఱి!
అళిపవర్ ఉళ్ళత్తు అముతే, పోఱ్ఱి!
కనవిలుమ్ తేవర్క్కు అరియాయ్, పోఱ్ఱి!
ననవిలుమ్ నాయేఱ్కు అరుళినై, పోఱ్ఱి!
ఇటైమరుతు ఉఱైయుమ్ ఎన్తాయ్, పోఱ్ఱి!

[29]
చటైయిటైక్ కఙ్కై తరిత్తాయ్, పోఱ్ఱి!
ఆరూర్ అమర్న్త అరచే, పోఱ్ఱి!
చీర్ ఆర్ తిరువైయాఱా, పోఱ్ఱి!
అణ్ణామలై ఎమ్ అణ్ణా, పోఱ్ఱి!
కణ్ ఆర్ అముతక్ కటలే, పోఱ్ఱి!

[30]
ఏకమ్పత్తు ఉఱై ఎన్తాయ్, పోఱ్ఱి!
పాకమ్ పెణ్ ఉరు ఆనాయ్, పోఱ్ఱి!
పరాయ్త్తుఱై మేవియ పరనే, పోఱ్ఱి!
చిరాప్పళ్ళి మేవియ చివనే, పోఱ్ఱి!
మఱ్ఱు ఓర్ పఱ్ఱు ఇఙ్కు అఱియేన్, పోఱ్ఱి!

[31]
కుఱ్ఱాలత్తు ఎమ్ కూత్తా, పోఱ్ఱి!
కోకఴి మేవియ కోవే, పోఱ్ఱి!
ఈఙ్కోయ్మలై ఎమ్ ఎన్తాయ్, పోఱ్ఱి!
పాఙ్కు ఆర్ పఴనత్తు అఴకా, పోఱ్ఱి!
కటమ్పూర్ మేవియ విటఙ్కా, పోఱ్ఱి!

[32]
అటైన్తవర్క్కు అరుళుమ్ అప్పా, పోఱ్ఱి!
ఇత్తి తన్నిన్ కీఴ్, ఇరు మూవర్క్కు,
అత్తిక్కు, అరుళియ అరచే, పోఱ్ఱి!
తెన్ నాటు ఉటైయ చివనే, పోఱ్ఱి!
ఎన్ నాట్టవర్క్కుమ్ ఇఱైవా, పోఱ్ఱి!

[33]
ఏనక్ కురుళైక్కు అరుళినై, పోఱ్ఱి!
మానక్ కయిలై మలైయాయ్, పోఱ్ఱి!
అరుళిట వేణ్టుమ్ అమ్మాన్, పోఱ్ఱి!
ఇరుళ్ కెట అరుళుమ్ ఇఱైవా, పోఱ్ఱి!
తళర్న్తేన్, అటియేన్, తమియేన్, పోఱ్ఱి!

[34]
కళమ్ కొళక్ కరుత అరుళాయ్, పోఱ్ఱి!
అఞ్చేల్' ఎన్ఱు ఇఙ్కు అరుళాయ్, పోఱ్ఱి!
నఞ్చే అముతా నయన్తాయ్, పోఱ్ఱి!
అత్తా, పోఱ్ఱి! ఐయా, పోఱ్ఱి!
నిత్తా, పోఱ్ఱి! నిమలా, పోఱ్ఱి!

[35]
పత్తా, పోఱ్ఱి! పవనే, పోఱ్ఱి!
పెరియాయ్, పోఱ్ఱి! పిరానే, పోఱ్ఱి!
అరియాయ్, పోఱ్ఱి! అమలా, పోఱ్ఱి!
మఱైయోర్ కోల నెఱియే, పోఱ్ఱి!
ముఱైయో? తరియేన్! ముతల్వా, పోఱ్ఱి!

[36]
ఉఱవే, పోఱ్ఱి! ఉయిరే, పోఱ్ఱి!
చిఱవే, పోఱ్ఱి! చివమే, పోఱ్ఱి!
మఞ్చా, పోఱ్ఱి! మణాళా, పోఱ్ఱి!
పఞ్చు ఏర్ అటియాళ్ పఙ్కా, పోఱ్ఱి!
అలన్తేన్, నాయేన్, అటియేన్, పోఱ్ఱి!

[37]
ఇలఙ్కు చుటర్ ఎమ్ ఈచా, పోఱ్ఱి!
కవైత్తలై మేవియ కణ్ణే, పోఱ్ఱి!
కువైప్పతి మలైన్త కోవే, పోఱ్ఱి!
మలై నాటు ఉటైయ మన్నే, పోఱ్ఱి!
కలై ఆర్ అరికేచరియాయ్, పోఱ్ఱి!

[38]
తిరుక్కఴుక్కున్ఱిల్ చెల్వా, పోఱ్ఱి!
పొరుప్పు అమర్ పూవణత్తు అరనే, పోఱ్ఱి!
అరువముమ్, ఉరువముమ్, ఆనాయ్, పోఱ్ఱి!
మరువియ కరుణై మలైయే, పోఱ్ఱి!
తురియముమ్ ఇఱన్త చుటరే, పోఱ్ఱి!

[39]
తెరివు అరితు ఆకియ తెళివే, పోఱ్ఱి
తోళా ముత్తచ్ చుటరే, పోఱ్ఱి!
ఆళ్ ఆనవర్కట్కు అన్పా, పోఱ్ఱి!
ఆరా అముతే, అరుళే, పోఱ్ఱి!
పేర్ ఆయిరమ్ ఉటైప్ పెమ్మాన్, పోఱ్ఱి!

[40]
తాళి అఱుకిన్ తారాయ్, పోఱ్ఱి!
నీళ్ ఒళి ఆకియ నిరుత్తా, పోఱ్ఱి!
చన్తనచ్ చాన్తిన్ చున్తర, పోఱ్ఱి!
చిన్తనైక్కు అరియ చివమే, పోఱ్ఱి!
మన్తిర మా మలై మేయాయ్, పోఱ్ఱి!

[41]
ఎమ్ తమై ఉయ్యక్ కొళ్వాయ్, పోఱ్ఱి!
పులి ములై పుల్వాయ్క్కు అరుళినై, పోఱ్ఱి!
అలై కటల్ మీమిచై నటన్తాయ్, పోఱ్ఱి!
కరుఙ్కురువిక్కు అన్ఱు అరుళినై, పోఱ్ఱి!
ఇరుమ్ పులన్ పులర ఇచైన్తనై, పోఱ్ఱి!

[42]
పటి ఉఱప్ పయిన్ఱ పావక, పోఱ్ఱి!
అటియొటు, నటు, ఈఱు, ఆనాయ్, పోఱ్ఱి!
నరకొటు, చువర్క్కమ్, నాల్ నిలమ్, పుకామల్,
పర కతి పాణ్టియఱ్కు అరుళినై, పోఱ్ఱి!
ఒఴివు అఱ నిఱైన్త ఒరువ, పోఱ్ఱి!

[43]
చెఴు మలర్చ్ చివపురత్తు అరచే, పోఱ్ఱి!
కఴునీర్ మాలైక్ కటవుళ్, పోఱ్ఱి!
తొఴువార్ మైయల్ తుణిప్పాయ్, పోఱ్ఱి!
పిఴైప్పు, వాయ్ప్పు, ఒన్ఱు అఱియా నాయేన్
కుఴైత్త చొల్ మాలై కొణ్టరుళ్, పోఱ్ఱి!

[44]
పురమ్ పల ఎరిత్త పురాణ, పోఱ్ఱి!
పరమ్ పరమ్ చోతిప్ పరనే, పోఱ్ఱి!
పోఱ్ఱి! పోఱ్ఱి! పుయఙ్కప్ పెరుమాన్!
పోఱ్ఱి! పోఱ్ఱి! పురాణ కారణ!
పోఱ్ఱి! పోఱ్ఱి! చయ, చయ, పోఱ్ఱి! (225)

[45]

Back to Top
05.01 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుచ్చతకమ్ - I మెయ్యుణర్తల్ (1-10) మెయ్తాన్ అరుమ్పి   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

మెయ్ తాన్ అరుమ్పి, వితిర్వితిర్త్తు, ఉన్ విరై ఆర్ కఴఱ్కు, ఎన్
కై తాన్ తలై వైత్తు, కణ్ణీర్ తతుమ్పి, వెతుమ్పి, ఉళ్ళమ్
పొయ్ తాన్ తవిర్న్తు, ఉన్నై, పోఱ్ఱి, చయ, చయ, పోఱ్ఱి!' ఎన్నుమ్
కై తాన్ నెకిఴవిటేన్; ఉటైయాయ్! ఎన్నైక్ కణ్టుకొళ్ళే.

[1]
కొళ్ళేన్ పురన్తరన్, మాల్, అయన్ వాఴ్వు; కుటి కెటినుమ్,
నళ్ళేన్ నినతు అటియారొటు అల్లాల్; నరకమ్ పుకినుమ్,
ఎళ్ళేన్ తిరు అరుళాలే ఇరుక్కప్ పెఱిన్; ఇఱైవా!
ఉళ్ళేన్ పిఱ తెయ్వమ్, ఉన్నై అల్లాతు; ఎఙ్కళ్ ఉత్తమనే!

[2]
ఉత్తమన్, అత్తన్, ఉటైయాన్, అటియే నినైన్తు ఉరుకి,
మత్త మనత్తొటు, మాల్ ఇవన్' ఎన్న, మన నినైవిల్
ఒత్తన ఒత్తన చొల్లిట, ఊర్ ఊర్ తిరిన్తు, ఎవరుమ్
తమ్ తమ్ మనత్తన పేచ, ఎఞ్ఞాన్ఱు కొల్ చావతువే?

[3]
చావ, మున్ నాళ్, తక్కన్ వేళ్విత్ తకర్ తిన్ఱు, నఞ్చమ్ అఞ్చి,
ఆవ! ఎన్తాయ్!' ఎన్ఱు, అవితా ఇటుమ్ నమ్మవర్ అవరే,
మూవర్ ఎన్ఱే ఎమ్పిరానొటుమ్ ఎణ్ణి, విణ్ ఆణ్టు, మణ్మేల్
తేవర్ ఎన్ఱే ఇఱుమాన్తు, ఎన్న పావమ్ తిరితవరే!
[4]
తవమే పురిన్తిలన్; తణ్ మలర్ ఇట్టు, ముట్టాతు ఇఱైఞ్చేన్;
అవమే పిఱన్త అరు వినైయేన్, ఉనక్కు అన్పర్ ఉళ్ ఆమ్
చివమే పెఱుమ్ తిరు ఎయ్తిఱ్ఱిలేన్; నిన్ తిరువటిక్కు ఆమ్
పవమే అరుళు కణ్టాయ్ అటియేఱ్కు; ఎమ్ పరమ్పరనే!

[5]
పరన్తు పల్ ఆయ్ మలర్ ఇట్టు, ముట్టాతు, అటియే ఇఱైఞ్చి,
ఇరన్త ఎల్లామ్ ఎమక్కే పెఱలామ్' ఎన్నుమ్, అన్పర్ ఉళ్ళమ్
కరన్తు నిల్లాక్ కళ్వనే! నిన్ తన్ వార్ కఴఱ్కు అన్పు, ఎనక్కుమ్
నిరన్తరమాయ్ అరుళాయ్ నిన్నై ఏత్త ముఴువతుమే.

[6]
ముఴువతుమ్ కణ్టవనైప్ పటైత్తాన్, ముటి చాయ్త్తు, మున్నాళ్,
చెఴు మలర్ కొణ్టు ఎఙ్కుమ్ తేట, అప్పాలన్; ఇప్పాల్, ఎమ్పిరాన్
కఴుతొటు కాట్టిటై నాటకమ్ ఆటి, కతి ఇలియాయ్,
ఉఴువైయిన్ తోల్ ఉటుత్తు, ఉన్మత్తమ్ మేల్కొణ్టు, ఉఴితరుమే.

[7]
ఉఴితరు కాలుమ్, కనలుమ్, పునలొటు, మణ్ణుమ్, విణ్ణుమ్,
ఇఴితరు కాలమ్, ఎక్ కాలమ్ వరువతు? వన్తతన్ పిన్,
ఉఴితరు కాల్, అత్త! ఉన్ అటియేన్ చెయ్త వల్ వినైయైక్
కఴితరు కాలముమ్ ఆయ్, అవై కాత్తు, ఎమ్మైక్ కాప్పవనే!

[8]
పవన్, ఎమ్పిరాన్, పని మా మతిక్ కణ్ణి, విణ్ణோర్ పెరుమాన్,
చివన్, ఎమ్పిరాన్, ఎన్నై ఆణ్టుకొణ్టాన్, ఎన్ చిఱుమై కణ్టుమ్;
అవన్ ఎమ్పిరాన్ ఎన్న, నాన్ అటియేన్ ఎన్న, ఇప్ పరిచే
పువన్, ఎమ్పిరాన్! తెరియుమ్ పరిచు ఆవతు ఇయమ్పుకవే.

[9]
పుకవే తకేన్ ఉనక్కు అన్పరుళ్, యాన్; ఎన్ పొల్లా మణియే!
తకవే, ఎనై ఉనక్కు ఆట్కొణ్ట తన్మై? ఎప్ పున్మైయరై
మికవే ఉయర్త్తి, విణ్ణோరైప్ పణిత్తి; అణ్ణా! అముతే!
నకవే తకుమ్ ఎమ్పిరాన్! ఎన్నై నీ చెయ్త నాటకమే.

[10]
నాటకత్తాల్ ఉన్ అటియార్పోల్ నటిత్తు, నాన్ నటువే
వీటు అకత్తే పుకున్తిటువాన్, మికప్ పెరితుమ్ విరైకిన్ఱేన్;
ఆటకచ్ చీర్ మణిక్ కున్ఱే! ఇటై అఱా అన్పు ఉనక్కుమ్ ఎన్
ఊటు అకత్తే నిన్ఱు, ఉరుకత్ తన్తరుళ్; ఎమ్ ఉటైయానే!

[11]
యాన్ ఏతుమ్ పిఱప్పు అఞ్చేన్; ఇఱప్పు అతనుక్కు ఎన్ కటవేన్?
వానేయుమ్ పెఱిల్ వేణ్టేన్; మణ్ ఆళ్వాన్ మతిత్తుమ్ ఇరేన్;
తేన్ ఏయుమ్ మలర్క్ కొన్ఱైచ్ చివనే! ఎమ్పెరుమాన్! ఎమ్
మానే! ఉన్ అరుళ్ పెఱుమ్ నాళ్ ఎన్ఱు?' ఎన్ఱే వరున్తువనే.

[12]
వరున్తువన్, నిన్ మలర్ప్ పాతమ్ అవై కాణ్పాన్; నాయ్ అటియేన్
ఇరున్తు నల మలర్ పునైయేన్; ఏత్తేన్ నాత్ తఴుమ్పు ఏఱ;
పొరున్తియ పొన్ చిలై కునిత్తాయ్! అరుళ్ అముతమ్ పురియాయేల్,
వరున్తువన్ అత్ తమియేన్; మఱ్ఱు ఎన్నే నాన్ ఆమ్ ఆఱే?

[13]
ఆమ్ ఆఱు, ఉన్ తిరువటిక్కే అకమ్ కుఴైయేన్; అన్పు ఉరుకేన్;
పూమాలై పునైన్తు ఏత్తేన్; పుకఴ్న్తు ఉరైయేన్; పుత్తేళిర్
కోమాన్! నిన్ తిరుక్కోయిల్ తూకేన్, మెఴుకేన్, కూత్తు ఆటేన్,
చామ్ ఆఱే విరైకిన్ఱేన్ చతిరాలే చార్వానే.

[14]
వాన్ ఆకి, మణ్ ఆకి, వళి ఆకి, ఒళి ఆకి,
ఊన్ ఆకి, ఉయిర్ ఆకి, ఉణ్మైయుమ్ ఆయ్, ఇన్మైయుమ్ ఆయ్,
కోన్ ఆకి, యాన్, ఎనతు ఎన్ఱు అవర్అవరైక్ కూత్తాట్టు
వాన్ ఆకి, నిన్ఱాయై ఎన్ చొల్లి వాఴ్త్తువనే!

[15]
వాఴ్త్తువతుమ్ వానవర్కళ్ తామ్ వాఴ్వాన్; మనమ్ నిన్పాల్
తాఴ్త్తువతుమ్, తామ్ ఉయర్న్తు, తమ్మై ఎల్లామ్ తొఴవేణ్టి;
చూఴ్త్తు మతుకరమ్ మురలుమ్ తారోయై, నాయ్ అటియేన్,
పాఴ్త్త పిఱప్పు అఱుత్తిటువాన్, యానుమ్ ఉన్నైప్ పరవువనే.

[16]
పరవువార్ ఇమైయోర్కళ్; పాటువన నాల్వేతమ్;
కురవు వార్ కుఴల్ మటవాళ్ కూఱు ఉటైయాళ్, ఒరు పాకమ్;
విరవువార్ మెయ్ అన్పిన్ అటియార్కళ్, మేన్మేల్; ఉన్
అరవు వార్ కఴల్ ఇణైకళ్ కాణ్పారో, అరియానే?

[17]
అరియానే యావర్క్కుమ్! అమ్పరవా! అమ్పలత్తు ఎమ్
పెరియానే! చిఱియేనై ఆట్కొణ్ట పెయ్ కఴల్కీఴ్
విరై ఆర్న్త మలర్ తూవేన్; వియన్తు అలఱేన్; నయన్తు ఉరుకేన్;
తరియేన్; నాన్ ఆమ్ ఆఱు ఎన్? చావేన్; నాన్ చావేనే!

[18]
వేనిల్ వేళ్ మలర్క్ కణైక్కుమ్, వెళ్ నకై, చెవ్ వాయ్, కరియ
పానల్ ఆర్ కణ్ణియర్క్కుమ్, పతైత్తు ఉరుకుమ్ పాఴ్ నెఞ్చే!
ఊన్ ఎలామ్ నిన్ఱు ఉరుక, పుకున్తు ఆణ్టాన్; ఇన్ఱు పోయ్
వాన్ ఉళాన్; కాణాయ్ నీ, మాళా వాఴ్కిన్ఱాయే.

[19]
వాఴ్కిన్ఱాయ్; వాఴాత నెఞ్చమే! వల్ వినైప్ పట్టు
ఆఴ్కిన్ఱాయ్; ఆఴామల్ కాప్పానై ఏత్తాతే,
చూఴ్కిన్ఱాయ్ కేటు ఉనక్కు; చొల్కిన్ఱేన్, పల్కాలుమ్;
వీఴ్కిన్ఱాయ్ నీ అవలక్ కటల్ ఆయ వెళ్ళత్తే.

[20]
వెళ్ళమ్ తాఴ్ విరి చటైయాయ్! విటైయాయ్!విణ్ణோర్
పెరుమానే!' ఎనక్ కేట్టు వేట్ట నెఞ్చాయ్,
పళ్ళమ్ తాఴ్ ఉఱు పునలిల్, కీఴ్ మేలాక,
పతైత్తు ఉరుకుమ్ అవర్ నిఱ్క, ఎన్నైఆణ్టాయ్క్కు,
ఉళ్ళన్తాళ్ నిన్ఱు ఉచ్చి అళవుమ్ నెఞ్చాయ్
ఉరుకాతాల్; ఉటమ్పు ఎల్లామ్ కణ్ణాయ్, అణ్ణా!
వెళ్ళమ్ తాన్ పాయాతాల్; నెఞ్చమ్ కల్ ఆమ్;
కణ్ ఇణైయుమ్ మరమ్ ఆమ్ తీవినైయినేఱ్కే.

[21]
వినైయిలే కిటన్తేనై, పుకున్తు నిన్ఱు, పోతు, నాన్
వినైక్కేటన్' ఎన్పాయ్ పోల,
ఇనైయన్ నాన్' ఎన్ఱు ఉన్నై అఱివిత్తు, ఎన్నై
ఆట్కొణ్టు, ఎమ్పిరాన్ ఆనాయ్క్కు,ఇరుమ్పిన్ పావై
అనైయ నాన్, పాటేన్; నిన్ఱు ఆటేన్; అన్తో!
అలఱిటేన్; ఉలఱిటేన్; ఆవి చోరేన్;
మునైవనే! ముఱైయో, నాన్ ఆన ఆఱు?
ముటివు అఱియేన్; ముతల్, అన్తమ్, ఆయినానే!

[22]
ఆయ నాన్మఱైయవనుమ్ నీయే ఆతల్
అఱిన్తు, యాన్ యావరినుమ్ కటైయన్ ఆయ
నాయినేన్ ఆతలైయుమ్ నోక్కిక్ కణ్టుమ్,
నాతనే! నాన్ ఉనక్కు ఓర్ అన్పన్ ఎన్పేన్
ఆయినేన్; ఆతలాల్, ఆణ్టుకొణ్టాయ్
అటియార్ తామ్ ఇల్లైయే? అన్ఱి, మఱ్ఱు ఓర్
పేయనేన్? ఇతు తాన్ నిన్ పెరుమై అన్ఱే!
ఎమ్పెరుమాన్! ఎన్ చొల్లిప్ పేచుకేనే?

[23]
పేచిల్, తామ్ ఈచనే, ఎన్తాయ్, ఎన్తై
పెరుమానే!' ఎన్ఱు ఎన్ఱే పేచిప్ పేచి;
పూచిన్, తామ్ తిరునీఱే నిఱైయప్ పూచి;
పోఱ్ఱి ఎమ్పెరుమానే!' ఎన్ఱు; పిన్ఱా
నేచత్తాల్ పిఱప్పు ఇఱప్పైక్ కటన్తార్ తమ్మై
ఆణ్టానే! అవా వెళ్ళక్ కళ్వనేనై,
మాచు అఱ్ఱ మణిక్ కున్ఱే! ఎన్తాయ్! అన్తో!
ఎన్నై, నీ ఆట్కొణ్ట వణ్ణమ్ తానే?

[24]
వణ్ణమ్ తాన్ చేయతు అన్ఱు; వెళితే అన్ఱు;
అనేకన్; ఏకన్; అణు; అణువిల్ ఇఱన్తాయ్;ఎన్ఱు అఙ్కు
ఎణ్ణమ్ తాన్ తటుమాఱి, ఇమైయోర్ కూట్టమ్
ఎయ్తుమ్ ఆఱు అఱియాత ఎన్తాయ్! ఉన్ తన్
వణ్ణమ్ తాన్ అతు కాట్టి, వటివు కాట్టి,
మలర్క్ కఴల్కళ్ అవై కాట్టి, వఴిఅఱ్ఱేనై,
తిణ్ణమ్ తాన్ పిఱవామల్ కాత్తు ఆట్కొణ్టాయ్;
ఎమ్పెరుమాన్! ఎన్ చొల్లిచ్ చిన్తిక్కేనే?

[25]
చిన్తనై నిన్ తనక్కు ఆక్కి, నాయినేన్ తన్
కణ్ ఇణై నిన్ తిరుప్పాతప్ పోతుక్కుఆక్కి,
వన్తనైయుమ్ అమ్ మలర్క్కే ఆక్కి, వాక్కు, ఉన్
మణి వార్త్తైక్కు ఆక్కి, ఐమ్పులన్కళ్ ఆర
వన్తు, ఎనై ఆట్కొణ్టు, ఉళ్ళే పుకున్త విచ్చై
మాల్ అముతప్ పెరుమ్ కటలే!మలైయే! ఉన్నైత్
తన్తనై చెమ్ తామరైక్ కాటు అనైయ మేనిత్
తనిచ్ చుటరే! ఇరణ్టుమ్ ఇల్ ఇత్తనియనేఱ్కే.

[26]
తనియనేన్, పెరుమ్ పిఱవిప్ పௌవత్తు, ఎవ్వమ్
తటమ్ తిరైయాల్ ఎఱ్ఱుణ్టు, పఱ్ఱుఒన్ఱు ఇన్ఱి,
కనియిన్ నేర్ తువర్ వాయార్ ఎన్నుమ్ కాలాల్
కలక్కుణ్టు కామ వాన్ చుఱవిన్ వాయ్ప్పట్టు,
ఇని, ఎన్నే ఉయ్యుమ్ ఆఱు?' ఎన్ఱు ఎన్ఱు ఎణ్ణి,
అఞ్చు ఎఴుత్తిన్ పుణై పిటిత్తుక్కిటక్కిన్ఱేనై,
మునైవనే! ముతల్, అన్తమ్, ఇల్లా మల్లల్
కరై కాట్టి, ఆట్కొణ్టాయ్ మూర్క్కనేఱ్కే.

[27]
కేట్టు ఆరుమ్ అఱియాతాన్; కేటు ఒన్ఱు ఇల్లాన్;
కిళై ఇలాన్; కేళాతే ఎల్లామ్ కేట్టాన్
నాట్టార్కళ్ విఴిత్తిరుప్ప, ఞాలత్తుళ్ళే
నాయినుక్కుత్ తవిచు ఇట్టు, నాయినేఱ్కే
కాట్టాతన ఎల్లామ్ కాట్టి, పిన్నుమ్
కేళాతన ఎల్లామ్ కేట్పిత్తు, ఎన్నై
మీట్టేయుమ్ పిఱవామల్ కాత్తు, ఆట్కొణ్టాన్
ఎమ్పెరుమాన్ చెయ్తిట్ట విచ్చై తానే!

[28]
విచ్చై తాన్ ఇతు ఒప్పతు ఉణ్టో? కేట్కిన్
మికు కాతల్ అటియార్ తమ్ అటియన్ ఆక్కి
అచ్చమ్ తీర్త్తు ఆట్కొణ్టాన్; అముతమ్ ఊఱి,
అకమ్ నెకవే పుకున్తు, ఆణ్టాన్, అన్పుకూర;
అచ్చన్, ఆణ్, పెణ్, అలి, ఆకాచమ్, ఆకి,
ఆర్ అఴల్ ఆయ్, అన్తమ్ ఆయ్, అప్పాల్ నిన్ఱ
చెచ్చై మా మలర్ పురైయుమ్ మేని, ఎఙ్కళ్
చివపెరుమాన్, ఎమ్పెరుమాన్, తేవర్ కోవే!

[29]
తేవర్ కో అఱియాత తేవ తేవన్;
చెఴుమ్ పొఴిల్కళ్ పయన్తు, కాత్తు, అఴిక్కుమ్మఱ్ఱై
మూవర్ కోనాయ్ నిన్ఱ ముతల్వన్; మూర్త్తి;
మూతాతై; మాతు ఆళుమ్ పాకత్తు ఎన్తై;
యావర్ కోన్; ఎన్నైయుమ్ వన్తు ఆణ్టుకొణ్టాన్;
యామ్ ఆర్క్కుమ్ కుటి అల్లోమ్; యాతుమ్అఞ్చోమ్;
మేవినోమ్ అవన్ అటియార్ అటియారోటు;
మేన్ మేలుమ్ కుటైన్తు ఆటి, ఆటువోమే.

[30]
ఆటుకిన్ఱిలై; కూత్తుఉటైయాన్ కఴఱ్కు అన్పు ఇలై; ఎన్పు ఉరుకిప్
పాటుకిన్ఱిలై; పతైప్పతుమ్ చెయ్కిలై; పణికిలై; పాత మలర్
చూటుకిన్ఱిలై; చూట్టుకిన్ఱతుమ్ ఇలై; తుణై ఇలి పిణ నెఞ్చే!
తేటుకిన్ఱిలై; తెరువుతోఱు అలఱిలై; చెయ్వతు ఒన్ఱు అఱియేనే.

[31]
అఱివు ఇలాత ఎనై, పుకున్తు ఆణ్టుకొణ్టు అఱివతై అరుళి, మెయ్న్
నెఱి ఎలామ్ పులమ్ ఆక్కియ ఎన్తైయై, పన్తనై అఱుప్పానై,
పిఱివు ఇలాత ఇన్ అరుళ్కళ్ పెఱ్ఱిరున్తుమ్, మాఱు ఆటుతి; పిణ నెఞ్చే!
కిఱి ఎలామ్ మికక్ కీఴ్ప్పటుత్తాయ్; కెటుత్తాయ్ ఎన్నైక్ కెటుమాఱే.

[32]
మాఱి నిన్ఱు ఎనైక్ కెటక్ కిటన్తనైయై, ఎమ్ మతి ఇలి మట నెఞ్చే!
తేఱుకిన్ఱిలమ్ ఇని ఉనై; చిక్కెనచ్ చివన్ అవన్ తిరళ్ తోళ్మేల్
నీఱు నిన్ఱతు కణ్టనై; ఆయినుమ్, నెక్కిలై; ఇక్ కాయమ్
కీఱుకిన్ఱిలై; కెటువతు ఉన్ పరిచు ఇతు; కేట్కవుమ్ కిల్లేనే.

[33]
కిఱ్ఱ వా, మనమే! కెటువాయ్; ఉటైయాన్ అటి నాయేనై
విఱ్ఱు ఎలామ్ మిక ఆళ్వతఱ్కు ఉరియవన్ విరై మలర్త్ తిరుప్పాతమ్
ముఱ్ఱు ఇలా ఇళమ్ తళిర్ పిరిన్తు ఇరున్తు నీ ఉణ్టన ఎల్లామ్ మున్
అఱ్ఱ ఆఱుమ్ నిన్ అఱివుమ్ నిన్ పెరుమైయుమ్ అళవు అఱుక్కిల్లేనే.

[34]
అళవు అఱుప్పతఱ్కు అరియవన్ ఇమైయవర్క్కు అటియవర్క్కు ఎళియాన్ నమ్
కళవు అఱుత్తు నిన్ఱు ఆణ్టమై కరుత్తినుళ్ కచిన్తు ఉణర్న్తు ఇరున్తేయుమ్
ఉళ కఱుత్తు ఉనై నినైన్తు ఉళమ్ పెరుఙ్కళన్ చెయ్త్తుమ్ ఇలై నెఞ్చే
పళకు అఱుత్తు ఉటైయాన్ కఴల్ పణిన్తిలై పరకతి పుకువానే.

[35]
పుకువతు ఆవతుమ్; పోతరవు ఇల్లతుమ్; పొన్ నకర్ పుకప్ పోతఱ్కు
ఉకువతు ఆవతుమ్; ఎన్తై, ఎమ్పిరాన్, ఎన్నై ఆణ్టవన్ కఴఱ్కు అన్పు
నెకువతు ఆవతుమ్; నిత్తలుమ్ అముతొటు, తేనొటు, పాల్, కట్టి,
మికువతు ఆవతుమ్; ఇన్ఱు ఎనిన్, మఱ్ఱు ఇతఱ్కు ఎన్ చెయ్కేన్ వినైయేనే?

[36]
వినై ఎన్పోల్ ఉటైయార్ పిఱర్ ఆర్? ఉటైయాన్, అటి నాయేనైత్
తినైయిన్ పాకముమ్ పిరివతు తిరుక్కుఱిప్పు అన్ఱు; మఱ్ఱు అతనాలే,
మునైవన్ పాత నల్ మలర్ పిరిన్తిరున్తుమ్, నాన్ ముట్టిలేన్, తలై కీఱేన్;
ఇనైయన్ పావనై, ఇరుమ్పు; కల్, మనమ్; చెవి, ఇన్నతు ఎన్ఱు అఱియేనే.

[37]
ఏనై యావరుమ్ ఎయ్తిటల్ ఉఱ్ఱు, మఱ్ఱు ఇన్నతు ఎన్ఱు అఱియాత
తేనై, ఆన్ నెయై, కరుమ్పిన్ ఇన్ తేఱలై, చివనై, ఎన్ చివలోకక్
కోనై, మాన్ అన నోక్కి తన్ కూఱనై, కుఱుకిలేన్; నెటుమ్ కాలమ్,
ఊనై, యాన్ ఇరున్తు ఓమ్పుకిన్ఱేన్; కెటువేన్ ఉయిర్ ఓయాతే.

[38]
ఓయ్వు ఇలాతన; ఉవమనిల్ ఇఱన్తన; ఒళ్ మలర్త్ తాళ్ తన్తు,
నాయిల్ ఆకియ కులత్తినుమ్ కటైప్పటుమ్ ఎన్నై, నల్ నెఱి కాట్టి,
తాయిల్ ఆకియ ఇన్ అరుళ్ పురిన్త, ఎన్ తలైవనై నని కాణేన్;
తీయిల్ వీఴ్కిలేన్; తిణ్ వరై ఉరుళ్కిలేన్: చెఴుమ్ కటల్ పుకువేనే?

[39]
వేనిల్ వేళ్ కణై కిఴిత్తిట, మతి చుటుమ్; అతు తనై నినైయాతే,
మాన్ నిలావియ నోక్కియర్ పటిఱిటై మత్తు ఇటు తయిర్ ఆకి,
తేన్ నిలావియ తిరుఅరుళ్ పురిన్త, ఎన్ చివన్ నకర్ పుకప్ పోకేన్;
ఊనిల్ ఆవియై ఓమ్పుతల్ పొరుట్టు, ఇనుమ్ ఉణ్టు ఉటుత్తు ఇరున్తేనే.

[40]
ఇరు కై యానైయై ఒత్తు ఇరున్తు, ఎన్ ఉళక్
కరువై యాన్ కణ్టిలేన్; కణ్టతు ఎవ్వమే;
వరుక' ఎన్ఱు పణిత్తనై; వాన్ ఉళోర్క్కు
ఒరువనే! కిఱ్ఱిలేన్; కిఱ్పన్, ఉణ్ణవే.

[41]
ఉణ్టు ఓర్ ఒళ్ పొరుళ్' ఎన్ఱు ఉణర్వార్క్కు ఎలామ్
పెణ్టిర్, ఆణ్, అలి, ఎన్ఱు అఱి ఒణ్కిలై;
తొణ్టనేఱ్కు ఉళ్ళవా వన్తు తోన్ఱినాయ్;
కణ్టుమ్ కణ్టిలేన్: ఎన్న కణ్ మాయమే!

[42]
మేలై వానవరుమ్ అఱియాతతు ఓర్
కోలమే, ఎనై ఆట్కొణ్ట కూత్తనే,
ఞాలమే, విచుమ్పే, ఇవై వన్తు పోమ్
కాలమే! ఉనై ఎన్ఱు కొల్ కాణ్పతే?

[43]
కాణల్ ఆమ్ పరమే, కట్కు ఇఱన్తతు ఓర్
వాళ్ నిలాప్ పొరుళే, ఇఙ్కు, ఒర్ పార్ప్పు ఎన,
పాణనేన్ పటిఱ్ఱు ఆక్కైయై విట్టు, ఉనైప్
పూణుమ్ ఆఱు అఱియేన్ పులన్ పోఱ్ఱియే.

[44]
పోఱ్ఱి' ఎన్ఱుమ్, పురణ్టుమ్, పుకఴ్న్తుమ్ నిన్ఱు,
ఆఱ్ఱల్ మిక్క అన్పాల్ అఴైక్కిన్ఱిలేన్;
ఏఱ్ఱు వన్తు ఎతిర్, తామరైత్ తాళ్ ఉఱుమ్
కూఱ్ఱమ్ అన్నతు ఓర్ కొళ్కై ఎన్ కొళ్కైయే.

[45]
కొళ్ళుమ్కిల్, ఎనై అన్పరిల్ కూయ్ప్ పణి
కళ్ళుమ్, వణ్టుమ్, అఱా మలర్క్ కొన్ఱైయాన్;
నళ్ళుమ్, కీఴ్ ఉళుమ్, మేల్ ఉళుమ్, యా ఉళుమ్,
ఎళ్ళుమ్ ఎణ్ణెయుమ్ పోల్, నిన్ఱ ఎన్తైయే?

[46]
ఎన్తై, యాయ్, ఎమ్పిరాన్; మఱ్ఱుమ్ యావర్క్కుమ్
తన్తై, తాయ్, తమ్పిరాన్; తనక్కు అఃతు ఇలాన్;
మున్తి ఎన్నుళ్ పుకున్తనన్ యావరుమ్
చిన్తైయాలుమ్ అఱివు అరుమ్ చెల్వనే.

[47]
చెల్వమ్, నల్కురవు, ఇన్ఱి; విణ్ణோర్, పుఴు,
పుల్ వరమ్పు ఇన్ఱి; యార్క్కుమ్ అరుమ్ పొరుళ్
ఎల్లై ఇల్ కఴల్ కణ్టుమ్ పిరిన్తనన్:
కల్ వకై మనత్తేన్ పట్ట కట్టమే!

[48]
కట్టు అఱుత్తు, ఎనై ఆణ్టు, కణ్ ఆర, నీఱు
ఇట్ట అన్పరొటు, యావరుమ్ కాణవే,
పట్టిమణ్టపమ్ ఏఱ్ఱినై, ఏఱ్ఱినై
ఎట్టినోటు ఇరణ్టుమ్ అఱియేనైయే.

[49]
అఱివనే! అముతే! అటి నాయినేన్
అఱివన్ ఆకక్ కొణ్టో, ఎనై ఆణ్టతుమ్?
అఱివు ఇలామై అన్ఱే కణ్టతు, ఆణ్ట నాళ్?
అఱివనో, అల్లనో? అరుళ్, ఈచనే!

[50]
ఈచనే! ఎన్ ఎమ్మానే! ఎన్తై పెరుమాన్! ఎన్ పిఱవి
నాచనే! నాన్ యాతుమ్ ఒన్ఱు అల్లాప్ పొల్లా నాయ్ ఆన
నీచనేనై ఆణ్టాయ్క్కు, నినైక్కమాట్టేన్ కణ్టాయే:
తేచనే! అమ్పలవనే! చెయ్వతు ఒన్ఱుమ్ అఱియేనే.

[51]
చెయ్వతు అఱియాచ్ చిఱు నాయేన్, చెమ్ పొన్ పాత మలర్ కాణాప్
పొయ్యర్ పెఱుమ్ పేఱు అత్తనైయుమ్ పెఱుతఱ్కు ఉరియేన్; పొయ్ ఇలా
మెయ్యర్ వెఱి ఆర్ మలర్ప్ పాతమ్ మేవక్ కణ్టుమ్, కేట్టిరున్తుమ్,
పొయ్యనేన్ నాన్ ఉణ్టు, ఉటుత్తు, ఇఙ్కు ఇరుప్పతు ఆనేన్: పోర్ ఏఱే!

[52]
పోర్ ఏఱే! నిన్ పొన్ నకర్వాయ్ నీ పోన్తరుళి, ఇరుళ్ నీక్కి,
వార్ ఏఱు ఇళ మెన్ ములైయాళోటు ఉటన్ వన్తరుళ, అరుళ్ పెఱ్ఱ
చీర్ ఏఱు అటియార్ నిన్ పాతమ్ చేరక్ కణ్టుమ్, కణ్ కెట్ట
ఊర్ ఏఱు ఆయ్, ఇఙ్కు ఉఴల్వేనో? కొటియేన్ ఉయిర్ తాన్ ఉలవాతే!

[53]
ఉలవాక్ కాలమ్ తవమ్ ఎయ్తి, ఉఱుప్పుమ్ వెఱుత్తు, ఇఙ్కు ఉనైక్ కాణ్పాన్,
పల మా మునివర్ నని వాట, పావియేనైప్ పణి కొణ్టాయ్;
మల మాక్ కురమ్పై ఇతు మాయ్క్క మాట్టేన్; మణియే, ఉనైక్ కాణ్పాన్,
అలవానిఱ్కుమ్ అన్పు ఇలేన్; ఎన్ కొణ్టు ఎఴుకేన్, ఎమ్మానే?

[54]
మాన్ నేర్ నోక్కి ఉమైయాళ్ పఙ్కా! వన్తు ఇఙ్కు ఆట్కొణ్ట
తేనే! అముతే! కరుమ్పిన్ తెళివే! చివనే! తెన్ తిల్లైక్
కోనే! ఉన్ తన్ తిరుక్కుఱిప్పుక్ కూటువార్ నిన్ కఴల్ కూట,
ఊన్ ఆర్ పుఴుక్కూటు ఇతు కాత్తు, ఇఙ్కు ఇరుప్పతు ఆనేన్; ఉటైయానే!

[55]
ఉటైయానే! నిన్ తనై ఉళ్కి, ఉళ్ళమ్ ఉరుకుమ్, పెరుమ్ కాతల్
ఉటైయార్, ఉటైయాయ్! నిన్ పాతమ్ చేరక్ కణ్టు, ఇఙ్కు ఊర్ నాయిన్
కటై ఆనేన్, నెఞ్చు ఉరుకాతేన్, కల్లా మనత్తేన్, కచియాతేన్,
ముటై ఆర్ పుఴుక్ కూటు ఇతు కాత్తు, ఇఙ్కు ఇరుప్పతు ఆక ముటిత్తాయే.

[56]
ముటిత్త ఆఱుమ్, ఎన్ తనక్కే తక్కతే; మున్, అటియారైప్
పిటిత్త ఆఱుమ్, చోరామల్ చోరనేన్ ఇఙ్కు, ఒరుత్తి వాయ్
తుటిత్త ఆఱుమ్, తుకిల్ ఇఱైయే చోర్న్త ఆఱుమ్, ముకమ్ కుఱు వేర్
పొటిత్త ఆఱుమ్, ఇవై ఉణర్న్తు, కేటు ఎన్ తనక్కే చూఴ్న్తేనే.

[57]
తేనై, పాలై, కన్నలిన్ తెళియై, ఒళియై, తెళిన్తార్ తమ్
ఊనై ఉరుక్కుమ్ ఉటైయానై, ఉమ్పరానై, వమ్పనేన్,
నాన్ నిన్ అటియేన్; నీ ఎన్నై ఆణ్టాయ్,' ఎన్ఱాల్, అటియేఱ్కుత్
తానుమ్ చిరిత్తే, అరుళలామ్ తన్మై ఆమ్, ఎన్ తన్మైయే.

[58]
తన్మై పిఱరాల్ అఱియాత తలైవా! పొల్లా నాయ్ ఆన
పున్మైయేనై ఆణ్టు, ఐయా! పుఱమే పోక విటువాయో?
ఎన్నై నోక్కువార్ యారే? ఎన్ నాన్ చెయ్కేన్? ఎమ్పెరుమాన్!
పొన్నే తికఴుమ్ తిరుమేని ఎన్తాయ్! ఎఙ్కుప్ పుకువేనే?

[59]
పుకువేన్, ఎనతే నిన్ పాతమ్; పోఱ్ఱుమ్ అటియార్ ఉళ్ నిన్ఱు
నకువేన్, పణ్టు తోళ్ నోక్కి నాణమ్ ఇల్లా నాయినేన్.
నెకుమ్ అన్పు ఇల్లై, నినైక్ కాణ; నీ ఆణ్టు అరుళ, అటియేనుమ్
తకువనే? ఎన్ తన్మైయే! ఎన్తాయ్, అన్తో! తరియేనే!

[60]
తరిక్కిలేన్ కాయ వాఴ్క్కై; చఙ్కరా, పోఱ్ఱి! వాన
విరుత్తనే, పోఱ్ఱి! ఎఙ్కళ్ విటలైయే, పోఱ్ఱి! ఒప్పు ఇల్
ఒరుత్తనే, పోఱ్ఱి! ఉమ్పర్ తమ్పిరాన్, పోఱ్ఱి! తిల్లై
నిరుత్తనే, పోఱ్ఱి! ఎఙ్కళ్ నిన్మలా, పోఱ్ఱి! పోఱ్ఱి!

[61]
పోఱ్ఱి! ఓమ్ నమచ్చివాయ! పుయఙ్కనే, మయఙ్కుకిన్ఱేన్;
పోఱ్ఱి! ఓమ్ నమచ్చివాయ! పుకల్ ఇటమ్ పిఱితు ఒన్ఱు ఇల్లై;
పోఱ్ఱి! ఓమ్ నమచ్చివాయ! పుఱమ్ ఎనైప్ పోక్కల్, కణ్టాయ్;
పోఱ్ఱి! ఓమ్ నమచ్చివాయ! చయ! చయ! పోఱ్ఱి! పోఱ్ఱి!

[62]
పోఱ్ఱి! ఎన్ పోలుమ్ పొయ్యర్ తమ్మై ఆట్కొళ్ళుమ్ వళ్ళల్
పోఱ్ఱి! నిన్ పాతమ్ పోఱ్ఱి! నాతనే, పోఱ్ఱి! పోఱ్ఱి!
పోఱ్ఱి! నిన్ కరుణై వెళ్ళప్ పుతు మతు; పువనమ్, నీర్, తీ,
కాఱ్ఱు, ఇయమానన్, వానమ్, ఇరు చుటర్, కటవుళానే!

[63]
కటవుళే పోఱ్ఱి! ఎన్నైక్ కణ్టుకొణ్టు, అరుళు, పోఱ్ఱి!
విట, ఉళే ఉరుక్కి ఎన్నై ఆణ్టిట వేణ్టుమ్, పోఱ్ఱి!
ఉటల్ ఇతు కళైన్తిట్టు, ఒల్లై ఉమ్పర్ తన్తు అరుళు, పోఱ్ఱి!
చటైయుళే కఙ్కై వైత్త చఙ్కరా, పోఱ్ఱి! పోఱ్ఱి!

[64]
చఙ్కరా, పోఱ్ఱి! మఱ్ఱు ఓర్ చరణ్ ఇలేన్; పోఱ్ఱి! కోలప్
పొఙ్కు అరా అల్కుల్, చెవ్ వాయ్, వెళ్ నకై, కరియ వాళ్ కణ్,
మఙ్కై ఓర్ పఙ్క, పోఱ్ఱి! మాల్ విటై ఊర్తి, పోఱ్ఱి!
ఇఙ్కు, ఇవ్ వాఴ్వు ఆఱ్ఱకిల్లేన్; ఎమ్పిరాన్! ఇఴిత్తిట్టేనే.

[65]
ఇఴిత్తనన్ ఎన్నై యానే; ఎమ్పిరాన్, పోఱ్ఱి! పోఱ్ఱి!
పఴిత్తిలేన్ ఉన్నై; ఎన్నై ఆళుటైప్ పాతమ్ పోఱ్ఱి!
పిఴైత్తవై పొఱుక్కై ఎల్లామ్ పెరియవర్ కటమై; పోఱ్ఱి!
ఒఴిత్తిటు ఇవ్ వాఴ్వు; పోఱ్ఱి! ఉమ్పర్ నాట్టు ఎమ్పిరానే!

[66]
ఎమ్పిరాన్, పోఱ్ఱి! వానత్తవర్ అవర్ ఏఱు, పోఱ్ఱి!
కొమ్పర్ ఆర్ మరుఙ్కుల్ మఙ్కై కూఱ, వెళ్ నీఱ, పోఱ్ఱి!
చెమ్ పిరాన్, పోఱ్ఱి! తిల్లైత్ తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలవ, పోఱ్ఱి!
ఉమ్పరాయ్, పోఱ్ఱి! ఎన్నై ఆళుటై ఒరువ, పోఱ్ఱి!

[67]
ఒరువనే పోఱ్ఱి! ఒప్పు ఇల్ అప్పనే, పోఱ్ఱి! వానోర్
కురువనే, పోఱ్ఱి! ఎఙ్కళ్ కోమళక్ కొఴున్తు, పోఱ్ఱి!
వరుక' ఎన్ఱు, ఎన్నై నిన్పాల్ వాఙ్కిట వేణ్టుమ్, పోఱ్ఱి!
తరుక నిన్ పాతమ్, పోఱ్ఱి! తమియనేన్ తనిమై తీర్త్తే.

[68]
తీర్న్త అన్పాయ అన్పర్క్కు అవరినుమ్ అన్ప, పోఱ్ఱి!
పేర్న్తుమ్, ఎన్ పొయ్మ్మై ఆట్కొణ్టు అరుళిటుమ్ పెరుమై, పోఱ్ఱి!
వార్న్త నఞ్చు అయిన్ఱు, వానోర్క్కు అముతమ్ ఈ వళ్ళల్, పోఱ్ఱి!
ఆర్న్త నిన్ పాతమ్, నాయేఱ్కు అరుళిట వేణ్టుమ్, పోఱ్ఱి!

[69]
పోఱ్ఱి! ఇప్ పువనమ్, నీర్, తీ, కాలొటు, వానమ్ ఆనాయ్;
పోఱ్ఱి! ఎవ్ ఉయిర్క్కుమ్ తోఱ్ఱమ్ ఆకి, నీ, తోఱ్ఱమ్ ఇల్లాయ్;
పోఱ్ఱి! ఎల్లా ఉయిర్క్కుమ్ ఈఱు ఆయ్, ఈఱు ఇన్మై ఆనాయ్;
పోఱ్ఱి! ఐమ్ పులన్కళ్ నిన్నైప్ పుణర్కిలాప్ పుణర్క్కైయానే.

[70]
పుణర్ప్పతు ఒక్క, ఎన్తై! ఎన్నై ఆణ్టు, పూణ నోక్కినాయ్;
పుణర్ప్పతు అన్ఱు ఇతు ఎన్ఱ పోతు, నిన్నొటు ఎన్నొటు, ఎన్ ఇతు ఆమ్?
పుణర్ప్పతు ఆక, అన్ఱు ఇతు ఆక, అన్పు నిన్ కఴల్కణే
పుణర్ప్పతు ఆక, అమ్ కణాళ, పుఙ్కమ్ ఆన పోకమే!

[71]
పోకమ్ వేణ్టి, వేణ్టిలేన్ పురన్తర ఆతి ఇన్పముమ్;
ఏక! నిన్ కఴల్ ఇణై అలాతు ఇలేన్, ఎన్ ఎమ్పిరాన్;
ఆకమ్ విణ్టు, కమ్పమ్ వన్తు, కుఞ్చి అఞ్చలిక్కణే
ఆక, ఎన్ కై; కణ్కళ్ తారై ఆఱు అతు ఆక; ఐయనే!

[72]
ఐయ, నిన్నతు అల్లతు ఇల్లై, మఱ్ఱు ఓర్ పఱ్ఱు, వఞ్చనేన్;
పొయ్ కలన్తతు అల్లతు ఇల్లై, పొయ్మైయేన్; ఎన్ ఎమ్పిరాన్,
మై కలన్త కణ్ణి పఙ్క, వన్తు నిన్ కఴల్కణే
మెయ్ కలన్త అన్పర్ అన్పు ఎనక్కుమ్ ఆకవేణ్టుమే.

[73]
వేణ్టుమ్, నిన్ కఴల్కణ్ అన్పు; పొయ్మై తీర్త్తు, మెయ్మ్మైయే
ఆణ్టుకొణ్టు, నాయినేనై, ఆవ' ఎన్ఱు అరుళు, నీ;
పూణ్టుకొణ్టు అటియనేనుమ్ పోఱ్ఱి! పోఱ్ఱి!' ఎన్ఱుమ్, ఎన్ఱుమ్
మాణ్టు మాణ్టు, వన్తు వన్తు, మన్న! నిన్ వణఙ్కవే.

[74]
వణఙ్కుమ్ నిన్నై, మణ్ణుమ్, విణ్ణుమ్; వేతమ్ నాన్కుమ్ ఓలమ్ ఇట్టు
ఉణఙ్కుమ్, నిన్నై ఎయ్తల్ ఉఱ్ఱు, మఱ్ఱు ఓర్ ఉణ్మై ఇన్మైయిన్;
వణఙ్కి, యామ్, విటేఙ్కళ్ ఎన్న, వన్తు నిన్ఱు అరుళుతఱ్కు,
ఇణఙ్కు కొఙ్కై మఙ్కై పఙ్క! ఎన్ కొలో నినైప్పతే?

[75]
నినైప్పతు ఆక చిన్తై చెల్లుమ్ ఎల్లై, ఏయ వాక్కినాల్
తినైత్తనైయుమ్ ఆవతు ఇల్లై; చొల్లల్ ఆవ కేట్పవే;
అనైత్తు ఉలకుమ్ ఆయ నిన్నై ఐమ్ పులన్కళ్ కాణ్కిలా;
ఎనైత్తు, ఎనైత్తు అతు, ఎప్ పుఱత్తతు ఎన్తై పాతమ్ ఎయ్తవే?

[76]
ఎయ్తల్ ఆవతు ఎన్ఱు, నిన్నై, ఎమ్పిరాన్? ఇవ్ వఞ్చనేఱ్కు
ఉయ్తల్ ఆవతు, ఉన్కణ్ అన్ఱి, మఱ్ఱు ఓర్ ఉణ్మై ఇన్మైయిన్,
పైతల్ ఆవతు ఎన్ఱు పాతుకాత్తు ఇరఙ్కు; పావియేఱ్కు
ఇఃతు అలాతు, నిన్కణ్ ఒన్ఱుమ్వణ్ణమ్ ఇల్లై; ఈచనే!

[77]
ఈచనే! నీ అల్లతు ఇల్లై ఇఙ్కుమ్ అఙ్కుమ్ ఎన్పతుమ్,
పేచినేన్ ఓర్ పేతమ్ ఇన్మై పేతైయేన్. ఎన్ ఎమ్పిరాన్!
నీచనేనై ఆణ్టుకొణ్ట నిన్మలా! ఒర్ నిన్ అలాల్,
తేచనే! ఓర్ తేవర్ ఉణ్మై చిన్తియాతు, చిన్తైయే.

[78]
చిన్తై, చెయ్కై, కేళ్వి, వాక్కు, చీర్ ఇల్ ఐమ్ పులన్కళాల్,
మున్తై ఆన కాలమ్ నిన్నై ఎయ్తిటాత మూర్క్కనేన్,
వెన్తు, ఐయా, విఴున్తిలేన్; ఎన్ ఉళ్ళమ్ వెళ్కి విణ్టిలేన్;
ఎన్తై ఆయ నిన్నై, ఇన్నమ్ ఎయ్తల్ ఉఱ్ఱు, ఇరుప్పనే.

[79]
ఇరుప్పు నెఞ్చ వఞ్చనేనై ఆణ్టుకొణ్ట నిన్న తాళ్
కరుప్పు మట్టు వాయ్ మటుత్తు, ఎనైక్ కలన్తు పోకవుమ్,
నెరుప్పుమ్ ఉణ్టు; యానుమ్ ఉణ్టిరున్తతు ఉణ్టు; అతు; ఆయినుమ్,
విరుప్పుమ్ ఉణ్టు నిన్కణ్ ఎన్కణ్ ఎన్పతు ఎన్న విచ్చైయే!

[80]
విచ్చుక్ కేటు పొయ్క్కు ఆకాతు ఎన్ఱు, ఇఙ్కు ఎనై వైత్తాయ్;
ఇచ్చైక్కు ఆనార్ ఎల్లారుమ్ వన్తు, ఉన్ తాళ్ చేర్న్తార్;
అచ్చత్తాలే ఆఴ్న్తిటుకిన్ఱేన్; ఆరూర్ ఎమ్
పిచ్చైత్ తేవా, ఎన్ నాన్ చెయ్కేన్? పేచాయే.

[81]
పేచప్పట్టేన్ నిన్ అటియారిల్; తిరునీఱే
పూచప్పట్టేన్; పూతలరాల్, ఉన్ అటియాన్ ఎన్ఱు,
ఏచప్పట్టేన్; ఇనిప్ పటుకిన్ఱతు అమైయాతాల్;
ఆచైప్పట్టేన్; ఆట్పట్టేన్; ఉన్ అటియేనే.

[82]
అటియేన్ అల్లేన్ కొల్లో? తాన్, ఎనై ఆట్కొణ్టిలై కొల్లో?
అటియార్ ఆనార్ ఎల్లారుమ్ వన్తు, ఉన్ తాళ్ చేర్న్తార్;
చెటి చేర్ ఉటలమ్ ఇతు, నీక్క మాట్టేన్; ఎఙ్కళ్ చివలోకా!
కటియేన్ ఉన్నై, కణ్ ఆరక్ కాణుమ్ ఆఱు, కాణేనే.

[83]
కాణుమ్ ఆఱు కాణేన్; ఉన్నై అన్ నాళ్ కణ్టేనుమ్
పాణే పేచి, ఎన్ తన్నైప్ పటుత్తతు ఎన్న? పరఞ్చోతి!
ఆణే, పెణ్ణే, ఆర్ అముతే, అత్తా, చెత్తే పోయినేన్;
ఏణ్ నాణ్ ఇల్లా నాయినేన్, ఎన్ కొణ్టు ఎఴుకేన్, ఎమ్మానే?

[84]
మాన్ నేర్ నోక్కి, ఉమైయాళ్ పఙ్కా, మఱై ఈఱు అఱియా మఱైయోనే,
తేనే, అముతే, చిన్తైక్కు అరియాయ్, చిఱియేన్ పిఴై పొఱుక్కుమ్
కోనే, చిఱితు ఎన్ కొటుమై పఱైన్తేన్; చివ మా నకర్ కుఱుకప్
పోనార్ అటియార్; యానుమ్, పొయ్యుమ్, పుఱమే పోన్తోమే.

[85]
పుఱమే పోన్తోమ్ పొయ్యుమ్, యానుమ్; మెయ్ అన్పు
పెఱవే వల్లేన్ అల్లా వణ్ణమ్ పెఱ్ఱేన్ యాన్.
అఱవే నిన్నైచ్ చేర్న్త అటియార్ మఱ్ఱు ఒన్ఱు అఱియాతార్;
చిఱవే చెయ్తు వఴువాతు, చివనే! నిన్ తాళ్ చేర్న్తారే.

[86]
తారాయ్, ఉటైయాయ్! అటియేఱ్కు ఉన్ తాళ్ ఇణై అన్పు;
పోరా ఉలకమ్ పుక్కార్ అటియార్; పుఱమే పోన్తేన్ యాన్;
ఊర్ ఆ మిలైక్క, కురుట్టు ఆ మిలైత్తాఙ్కు, ఉన్ తాళ్ ఇణై అన్పుక్కు
ఆరా అటియేన్, అయలే మయల్కొణ్టు, అఴుకేనే.

[87]
అఴుకేన్, నిన్పాల్ అన్పు ఆమ్ మనమ్ ఆయ్; అఴల్ చేర్న్త
మెఴుకే అన్నార్, మిన్ ఆర్, పొన్ ఆర్, కఴల్ కణ్టు
తొఴుతే, ఉన్నైత్ తొటర్న్తారోటుమ్ తొటరాతే,
పఴుతే పిఱన్తేన్; ఎన్ కొణ్టు ఉన్నైప్ పణికేనే?

[88]
పణివార్ పిణి తీర్త్తరుళి, పఴైయ అటియార్క్కు ఉన్
అణి ఆర్ పాతమ్ కొటుత్తి; అతువుమ్ అరితు ఎన్ఱాల్,
తిణి ఆర్ మూఙ్కిల్ అనైయేన్, వినైయైప్ పొటి ఆక్కి,
తణి ఆర్ పాతమ్, వన్తు, ఒల్లై తారాయ్; పొయ్ తీర్ మెయ్యానే!

[89]
యానే పొయ్; ఎన్ నెఞ్చుమ్ పొయ్; ఎన్ అన్పుమ్ పొయ్;
ఆనాల్, వినైయేన్ అఴుతాల్, ఉన్నైప్ పెఱలామే?
తేనే, అముతే, కరుమ్పిన్ తెళివే, తిత్తిక్కుమ్
మానే, అరుళాయ్ అటియేన్ ఉనై వన్తు ఉఱుమాఱే.

[90]
మాఱు ఇలాత మాక్ కరుణై వెళ్ళమే! వన్తు మున్తి నిన్ మలర్కొళ్ తాళ్ ఇణై,
వేఱు ఇలాప్ పతప్ పరిచు పెఱ్ఱ, నిన్ మెయ్మ్మై అన్పర్, ఉన్ మెయ్మ్మై మేవినార్;
ఈఱు ఇలాత నీ, ఎళియై ఆకి వన్తు, ఒళిచెయ్ మానిటమ్ ఆక, నోక్కియుమ్,
కీఱు ఇలాత నెఞ్చు ఉటైయ నాయినేన్ కటైయన్ ఆయినేన్ పట్ట కీఴ్మైయే.

[91]
మై ఇలఙ్కు నల్ కణ్ణి పఙ్కనే! వన్తు ఎనైప్ పణికొణ్ట పిన్, మఴక్
కై ఇలఙ్కు పొన్ కిణ్ణమ్ ఎన్ఱు అలాల్, అరియై ఎన్ఱు ఉనైక్ కరుతుకిన్ఱిలేన్;
మెయ్ ఇలఙ్కు వెళ్ నీఱ్ఱు మేనియాయ్, మెయ్మ్మై అన్పర్ ఉన్ మెయ్మ్మై మేవినార్;
పొయ్యిల్ ఇఙ్కు ఎనైప్ పుకుతవిట్టు, నీ పోవతో? చొలాయ్, పొరుత్తమ్ ఆవతే?

[92]
పొరుత్తమ్ ఇన్మైయేన్; పొయ్మ్మై ఉణ్మైయేన్; పోత' ఎన్ఱు ఎనైప్ పురిన్తు నోక్కవుమ్,
వరుత్తమ్ ఇన్మైయేన్; వఞ్చమ్ ఉణ్మైయేన్; మాణ్టిలేన్; మలర్క్ కమల పాతనే,
అరత్త మేనియాయ్, అరుళ్చెయ్ అన్పరుమ్, నీయుమ్, అఙ్కు ఎఴున్తరుళి, ఇఙ్కు ఎనై
ఇరుత్తినాయ్; ముఱైయో? ఎన్ ఎమ్పిరాన్, వమ్పనేన్ వినైక్కు ఇఱుతి ఇల్లైయే?

[93]
ఇల్లై నిన్ కఴఱ్కు అన్పు అతు, ఎన్కణే; ఏలమ్ ఏలుమ్ నల్ కుఴలి పఙ్కనే!
కల్లై మెన్ కని ఆక్కుమ్ విచ్చై కొణ్టు, ఎన్నై నిన్ కఴఱ్కు అన్పన్ ఆక్కినాయ్;
ఎల్లై ఇల్లై నిన్ కరుణై; ఎమ్పిరాన్! ఏతు కొణ్టు, నాన్ ఏతు చెయ్యినుమ్,
వల్లైయే ఎనక్కు ఇన్నుమ్ ఉన్ కఴల్ కాట్టి, మీట్కవుమ్, మఱు ఇల్ వాననే?

[94]
వాన నాటరుమ్ అఱి ఒణాత నీ, మఱైయిల్ ఈఱుమ్ మున్ తొటర్ ఒణాత నీ,
ఏనై నాటరుమ్ తెరి ఒణాత నీ, ఎన్నై ఇన్నితాయ్ ఆణ్టుకొణ్టవా,
ఊనై నాటకమ్ ఆటువిత్తవా, ఉరుకి, నాన్ ఉనైప్ పరుక వైత్తవా,
ఞాన నాటకమ్ ఆటువిత్తవా నైయ వైయకత్తుటైయ విచ్చైయే!

[95]
విచ్చు అతు ఇన్ఱియే, విళైవు చెయ్కువాయ్; విణ్ణుమ్, మణ్ణకమ్ ముఴుతుమ్, యావైయుమ్,
వైచ్చు వాఙ్కువాయ్; వఞ్చకప్ పెరుమ్ పులైయనేనై, ఉన్ కోయిల్ వాయిలిల్
పిచ్చన్ ఆక్కినాయ్; పెరియ అన్పరుక్కు ఉరియన్ ఆక్కినాయ్; తామ్ వళర్త్తతు, ఓర్
నచ్చు మా మరమ్ ఆయినుమ్, కొలార్; నానుమ్ అఙ్ఙనే, ఉటైయ నాతనే!

[96]
ఉటైయ నాతనే, పోఱ్ఱి! నిన్ అలాల్ పఱ్ఱు, మఱ్ఱు ఎనక్కు ఆవతు ఒన్ఱు ఇని
ఉటైయనో? పణి; పోఱ్ఱి! ఉమ్పరార్ తమ్ పరా పరా, పోఱ్ఱి! యారినుమ్
కటైయన్ ఆయినేన్; పోఱ్ఱి! ఎన్ పెరుమ్ కరుణైయాళనే, పోఱ్ఱి! ఎన్నై, నిన్
అటియన్ ఆక్కినాయ్; పోఱ్ఱి! ఆతియుమ్, అన్తమ్, ఆయినాయ్, పోఱ్ఱి! అప్పనే!

[97]
అప్పనే, ఎనక్కు అముతనే, ఆనన్తనే, అకమ్ నెక అళ్ళూఱు తేన్
ఒప్పనే, ఉనక్కు ఉరియ అన్పరిల్ ఉరియనాయ్, ఉనైప్ పరుక నిన్ఱతు ఓర్
తుప్పనే, చుటర్ ముటియనే, తుణైయాళనే, తొఴుమ్పాళర్ ఎయ్ప్పినిల్
వైప్పనే, ఎనై వైప్పతో, చొలాయ్ నైయ, వైయకత్తు, ఎఙ్కళ్ మన్ననే?

[98]
మన్న, ఎమ్పిరాన్, వరుక' ఎన్ ఎనై; మాలుమ్, నాన్ముకత్తు ఒరువన్, యారినుమ్
మున్న, ఎమ్పిరాన్, వరుక' ఎన్ ఎనై; ముఴుతుమ్ యావైయుమ్ ఇఱుతి ఉఱ్ఱ నాళ్
పిన్న, ఎమ్పిరాన్, వరుక' ఎన్ ఎనై; పెయ్కఴఱ్కణ్ అన్పాయ్, ఎన్ నావినాల్
పన్న, ఎమ్పిరాన్, వరుక' ఎన్ ఎనై పావనాచ, నిన్ చీర్కళ్ పాటవే.

[99]
పాట వేణ్టుమ్ నాన్; పోఱ్ఱి! నిన్నైయే పాటి, నైన్తు నైన్తు ఉరుకి, నెక్కు నెక్కు,
ఆట వేణ్టుమ్ నాన్; పోఱ్ఱి! అమ్పలత్తు ఆటుమ్ నిన్ కఴల్ పోతు, నాయినేన్
కూట వేణ్టుమ్ నాన్; పోఱ్ఱి! ఇప్ పుఴుక్ కూటు నీక్కు ఎనై; పోఱ్ఱి! పొయ్ ఎలామ్
వీట వేణ్టుమ్ నాన్; పోఱ్ఱి! వీటు తన్తు అరుళు; పోఱ్ఱి! నిన్ మెయ్యర్ మెయ్యనే!
తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలమ్. మాణిక్కవాచకర్ అటికళ్ పోఱ్ఱి!

[100]

Back to Top
06 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     నీత్తల్ విణ్ణప్పమ్ - కటైయవ నేనైక్   (ఉత్తరకోచమఙ్కై )

కటైయవనేనైక్ కరుణైయినాల్ కలన్తు, ఆణ్టుకొణ్ట
విటైయవనే, విట్టిటుతి కణ్టాయ్? విఱల్ వేఙ్కైయిన్ తోల్
ఉటైయవనే, మన్నుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
చటైయవనే, తళర్న్తేన్; ఎమ్పిరాన్, ఎన్నైత్ తాఙ్కిక్కొళ్ళే.

[1]
కొళ్ ఏర్ పిళవు అకలాత్ తటమ్ కొఙ్కైయర్ కొవ్వైచ్ చెవ్ వాయ్
విళ్ళేన్ ఎనినుమ్, విటుతి కణ్టాయ్? నిన్ విఴుత్ తొఴుమ్పిన్
ఉళ్ళేన్; పుఱమ్ అల్లేన్; ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
కళ్ళేన్ ఒఴియవుమ్, కణ్టుకొణ్టు ఆణ్టతు ఎక్ కారణమే?

[2]
కార్ ఉఱు కణ్ణియర్ ఐమ్ పులన్ ఆఱ్ఱఙ్కరై మరమాయ్
వేర్ ఉఱువేనై విటుతి కణ్టాయ్?విళఙ్కుమ్ తిరువా
రూర్ ఉఱైవాయ్, మన్నుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
వార్ ఉఱు పూణ్ ములైయాళ్ పఙ్క, ఎన్నై వళర్ప్పవనే.

[3]
వళర్కిన్ఱ నిన్ కరుణైక్ కైయిల్ వాఙ్కవుమ్ నీఙ్కి, ఇప్పాల్
మిళిర్కిన్ఱ ఎన్నై విటుతి కణ్టాయ్? వెణ్ మతిక్ కొఴున్తు ఒన్ఱు
ఒళిర్కిన్ఱ నీళ్ ముటి ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
తెళికిన్ఱ పొన్నుమ్, మిన్నుమ్, అన్న తోఱ్ఱచ్ చెఴుమ్ చుటరే.

[4]
చెఴికిన్ఱ తీప్ పుకు విట్టిలిన్, చిల్ మొఴియారిల్ పల్ నాళ్
విఴుకిన్ఱ ఎన్నై విటుతి కణ్టాయ్? వెఱి వాయ్ అఱుకాల్
ఉఴుకిన్ఱ పూ ముటి ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
వఴి నిన్ఱు, నిన్ అరుళ్ ఆర్ అముతు ఊట్ట మఱుత్తననే.

[5]
మఱుత్తనన్ యాన్, ఉన్ అరుళ్ అఱియామైయిన్, ఎన్ మణియే;
వెఱుత్తు ఎనై నీ విట్టిటుతి కణ్టాయ్? వినైయిన్ తొకుతి
ఒఱుత్తు, ఎనై ఆణ్టుకొళ్; ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
పొఱుప్పర్ అన్ఱే పెరియోర్, చిఱు నాయ్కళ్ తమ్ పొయ్యినైయే?

[6]
పొయ్యవనేనైప్ పొరుళ్ ఎన ఆణ్టు, ఒన్ఱు పొత్తిక్కొణ్ట
మెయ్యవనే, విట్టిటుతి కణ్టాయ్? విటమ్ ఉణ్ మిటఱ్ఱు
మైయవనే, మన్నుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
చెయ్యవనే, చివనే, చిఱియేన్ పవమ్ తీర్ప్పవనే.

[7]
తీర్క్కిన్ఱ ఆఱు ఎన్ పిఴైయై, నిన్ చీర్ అరుళ్ ఎన్కొల్ ఎన్ఱు
వేర్క్కిన్ఱ ఎన్నై విటుతి కణ్టాయ్ విరవార్ వెరువ
ఆర్క్కిన్ఱ తార్ విటై ఉత్తర కోచ మఙ్కైక్కు అరచే
ఈర్క్కిన్ఱ అఞ్చొటు అచ్చమ్ వినైయేనై ఇరుతలైయే!

[8]
ఇరుతలైక్ కొళ్ళియిన్ ఉళ్ ఎఱుమ్పు ఒత్తు నినైప్ పిరిన్త
విరితలైయేనై విటుతి కణ్టాయ్ వియన్ మూవులకుక్కు
ఒరు తలైవా మన్నుమ్ ఉత్తర కోచ మఙ్కైక్కు అరచే
పొరు తలై మూవిలై వేల్ వలన్ ఏన్తిప్ పొలిపవనే!

[9]
పొలికిన్ఱ నిన్ తాళ్ పుకుతప్పెఱ్ఱు ఆక్కైయైప్ పోక్కప్ పెఱ్ఱు
మెలికిన్ఱ ఎన్నై విటుతి కణ్టాయ్ అళి తేర్ విళరి
ఒలి నిన్ఱ పూమ్ పొఴిల్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
వలి నిన్ఱ తిణ్ చిలైయాల్ ఎరిత్తాయ్ పురమ్, మాఱుపట్టే.

[10]
మాఱుపట్టు అఞ్చు ఎన్నై వఞ్చిప్ప, యాన్ ఉన్ మణి మలర్త్ తాళ్
వేఱుపట్టేనై విటుతి కణ్టాయ్? వినైయేన్ మనత్తే
ఊఱుమ్ మట్టే, మన్నుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
నీఱు పట్టే ఒళి కాట్టుమ్ పొన్ మేని నెటున్తకైయే.

[11]
నెటున్తకై, నీ, ఎన్నై ఆట్కొళ్ళ, యాన్, ఐమ్ పులన్కళ్ కొణ్టు
విటుమ్ తకైయేనై విటుతి కణ్టాయ్? విరవార్ వెరువ,
అటుమ్ తకై వేల్ వల్ల ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
కటుమ్ తకైయేన్ ఉణ్ణుమ్ తెళ్ నీర్ అముతప్ పెరుమ్ కటలే.

[12]
కటలినుళ్ నాయ్ నక్కి ఆఙ్కు, ఉన్ కరుణైక్ కటలిన్ ఉళ్ళమ్
విటల్ అరియేనై విటుతి కణ్టాయ్? విటల్ ఇల్ అటియార్
ఉటల్ ఇలమే మన్నుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
మటలిన్ మట్టే, మణియే, అముతే, ఎన్ మతు వెళ్ళమే.

[13]
వెళ్ళత్తుళ్ నా వఱ్ఱి ఆఙ్కు, ఉన్ అరుళ్ పెఱ్ఱుత్ తున్పత్తిన్ [నిన్]ఱుమ్
విళ్ళక్కిలేనై విటుతి కణ్టాయ్? విరుమ్పుమ్ అటియార్
ఉళ్ళత్తు ఉళ్ళాయ్, మన్నుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
కళ్ళత్తు ఉళేఱ్కు, అరుళాయ్ కళియాత కళి, ఎనక్కే.

[14]
కళివన్త చిన్తైయొటు ఉన్ కఴల్ కణ్టుమ్, కలన్తరుళ
వెళి వన్తిలేనై విటుతి కణ్టాయ్? మెయ్చ్ చుటరుక్కు ఎల్లామ్
ఒళివన్త పూమ్ కఴల్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
ఎళివన్త ఎన్తై పిరాన్, ఎన్నై ఆళుటై ఎన్ అప్పనే!

[15]
ఎన్నై అప్పా, అఞ్చల్,' ఎన్పవర్ ఇన్ఱి, నిన్ఱు ఎయ్త్తు అలైన్తేన్;
మిన్నై ఒప్పాయ్, విట్టిటుతి కణ్టాయ్? ఉవమిక్కిన్, మెయ్యే
ఉన్నై ఒప్పాయ్; మన్నుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
అన్నై ఒప్పాయ్; ఎనక్కు అత్తన్ ఒప్పాయ్; ఎన్ అరుమ్ పొరుళే!

[16]
పొరుళే, తమియేన్ పుకల్ ఇటమే, నిన్ పుకఴ్ ఇకఴ్వార్
వెరుళే, ఎనై విట్టిటుతి కణ్టాయ్? మెయ్మ్మైయార్ విఴుఙ్కుమ్
అరుళే, అణి పొఴిల్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
ఇరుళే, వెళియే, ఇక పరమ్ ఆకి ఇరున్తవనే.

[17]
ఇరున్తు ఎన్నై ఆణ్టుకొళ్; విఱ్ఱుక్కొళ్; ఒఱ్ఱి వై;' ఎన్నిన్ అల్లాల్,
విరున్తిననేనై, విటుతి కణ్టాయ్? మిక్క నఞ్చు అముతా
అరున్తిననే, మన్నుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
మరున్తిననే, పిఱవిప్ పిణిప్పట్టు మటఙ్కినర్క్కే.

[18]
మటఙ్క ఎన్ వల్ వినైక్ కాట్టై, నిన్ మన్ అరుళ్ తీక్ కొళువుమ్
విటఙ్క, ఎన్తన్నై విటుతి కణ్టాయ్?ఎన్ పిఱవియై వే
రొటుమ్ కళైన్తు ఆణ్టుకొళ్; ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
కొటుమ్ కరిక్కున్ఱు ఉరిత్తు, అఞ్చువిత్తాయ్, వఞ్చిక్ కొమ్పినైయే.

[19]
కొమ్పర్ ఇల్లాక్ కొటిపోల్, అలమన్తనన్; కోమళమే,
వెమ్పుకిన్ఱేనై విటుతి కణ్టాయ్? విణ్ణవర్ నణ్ణుకిల్లా
ఉమ్పర్ ఉళ్ళాయ్; మన్నుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచే,
అమ్పరమే, నిలనే, అనల్, కాలొటు, అప్పు, ఆనవనే.

[20]
ఆనై వెమ్ పోరిల్, కుఱుమ్ తూఱు ఎనప్ పులనాల్ అలైప్పుణ్
టేనై, ఎన్తాయ్, విట్టిటుతి కణ్టాయ్? వినైయేన్ మనత్తుత్
తేనైయుమ్, పాలైయుమ్, కన్నలైయుమ్, అముతత్తైయుమ్, ఒత్తు,
ఊనైయుమ్, ఎన్పినైయుమ్, ఉరుక్కానిన్ఱ ఒణ్మైయనే.

[21]
ఒణ్మైయనే, తిరునీఱ్ఱై ఉత్తూళిత్తు, ఒళి మిళిరుమ్
వెణ్మైయనే, విట్టిటుతి కణ్టాయ్? మెయ్ అటియవర్కట్కు
అణ్మైయనే, ఎన్ఱుమ్ చేయాయ్ పిఱర్క్కు; అఱితఱ్కు అరితు ఆమ్
పెణ్మైయనే, తొన్మై ఆణ్మైయనే, అలిప్ పెఱ్ఱియనే.

[22]
పెఱ్ఱతు కొణ్టు, పిఴైయే పెరుక్కి, చురుక్కుమ్ అన్పిన్
వెఱ్ఱు అటియేనై, విటుతి కణ్టాయ్? విటిలో కెటువేన్;
మఱ్ఱు, అటియేన్ తన్నై, తాఙ్కునర్ ఇల్లై; ఎన్ వాఴ్ ముతలే,
ఉఱ్ఱు, అటియేన్, మికత్ తేఱి నిన్ఱేన్; ఎనక్కు ఉళ్ళవనే.

[23]
ఉళ్ళనవే నిఱ్క, ఇల్లన చెయ్యుమ్ మైయల్ తుఴని
వెళ్ళనలేనై విటుతి కణ్టాయ్? వియన్ మాత్ తటక్ కైప్
పొళ్ళల్ నల్ వేఴత్తు ఉరియాయ్, పులన్, నిన్కణ్ పోతల్ ఒట్టా,
మెళ్ళెనవే మొయ్క్కుమ్ నెయ్క్ కుటమ్ తన్నై ఎఱుమ్పు ఎనవే.

[24]
ఎఱుమ్పిటై నాఙ్కూఴ్ ఎన, పులనాల్ అరిప్పుణ్టు, అలన్త
వెఱుమ్ తమియేనై విటుతి కణ్టాయ్? వెయ్య కూఱ్ఱు ఒటుఙ్క,
ఉఱుమ్ కటిప్ పోతు అవైయే ఉణర్వు ఉఱ్ఱవర్ ఉమ్పర్ ఉమ్పర్
పెఱుమ్ పతమే, అటియార్ పెయరాత పెరుమైయనే.

[25]
పెరు నీర్ అఱ, చిఱు మీన్ తువణ్టు ఆఙ్కు, నినైప్ పిరిన్త
వెరు నీర్మైయేనై విటుతి కణ్టాయ్? వియన్ కఙ్కై పొఙ్కి
వరుమ్ నీర్ మటువుళ్, మలైచ్ చిఱు తోణి వటివిన్, వెళ్ళైక్
కురు నీర్ మతి పొతియుమ్ చటై, వానక్ కొఴు మణియే!

[26]
కొఴు మణి ఏర్ నకైయార్ కొఙ్కైక్ కున్ఱిటైచ్ చెన్ఱు, కున్ఱి
విఴుమ్ అటియేనై విటుతి కణ్టాయ్? మెయ్మ్ ముఴుతుమ్ కమ్పిత్తు,
అఴుమ్ అటియారిటై ఆర్త్తు వైత్తు, ఆట్కొణ్టరుళి, ఎన్నైక్
కఴు మణియే, ఇన్నుమ్ కాట్టు కణ్టాయ్ నిన్ పులన్ కఴలే.

[27]
పులన్కళ్ తికైప్పిక్క, యానుమ్ తికైత్తు, ఇఙ్కు ఒర్ పొయ్న్ నెఱిక్కే
విలఙ్కుకిన్ఱేనై విటుతి కణ్టాయ్? విణ్ణుమ్, మణ్ణుమ్, ఎల్లామ్
కలఙ్క, మున్నీర్ నఞ్చు అముతు చెయ్తాయ్; కరుణాకరనే!
తులఙ్కుకిన్ఱేన్ అటియేన్; ఉటైయాయ్, ఎన్ తొఴుకులమే.

[28]
కులమ్ కళైన్తాయ్; కళైన్తాయ్ ఎన్నైక్ కుఱ్ఱమ్; కొఱ్ఱచ్ చిలై ఆమ్
విలఙ్కల్ ఎన్తాయ్, విట్టిటుతి కణ్టాయ్? పొన్నిన్ మిన్ను కొన్ఱై
అలఙ్కల్ అమ్ తామరై మేని అప్పా, ఒప్పు ఇలాతవనే,
మలఙ్కళ్ ఐన్తాల్ చుఴల్వన్, తయిరిల్ పొరు మత్తు ఉఱవే.

[29]
మత్తు ఉఱు తణ్ తయిరిన్, పులన్ తీక్ కతువక్ కలఙ్కి,
విత్తు ఉఱువేనై విటుతి కణ్టాయ్? వెణ్ తలై మిలైచ్చి,
కొత్తు ఉఱు పోతు మిలైన్తు, కుటర్ నెటు మాలై చుఱ్ఱి,
తత్తు ఉఱు నీఱుటన్ ఆరచ్ చెమ్ చాన్తు అణి చచ్చైయనే.

[30]
చచ్చైయనే, మిక్క తణ్ పునల్, విణ్, కాల్, నిలమ్, నెరుప్పు, ఆమ్
విచ్చైయనే, విట్టిటుతి కణ్టాయ్? వెళియాయ్, కరియాయ్,
పచ్చైయనే, చెయ్య మేనియనే, ఒణ్ పట అరవక్
కచ్చైయనే కటన్తాయ్ తటమ్ తాళ అటల్ కరియే.

[31]
అటల్ కరి పోల్, ఐమ్ పులన్కళుక్కు అఞ్చి అఴిన్త ఎన్నై
విటఱ్కు అరియాయ్, విట్టిటుతి కణ్టాయ్? విఴుత్ తొణ్టర్క్కు అల్లాల్
తొటఱ్కు అరియాయ్, చుటర్ మా మణియే, చుటు తీచ్ చుఴల,
కటల్ కరితు ఆయ్ ఎఴు నఞ్చు అముతు ఆక్కుమ్ కఱైక్కణ్టనే.

[32]
కణ్టతు చెయ్తు, కరుణై మట్టుప్ పరుకిక్ కళిత్తు,
మిణ్టుకిన్ఱేనై విటుతి కణ్టాయ్? నిన్ విరై మలర్త్ తాళ్
పణ్టు తన్తాల్ పోల్ పణిత్తు, పణిచెయక్ కూవిత్తు, ఎన్నైక్
కొణ్టు, ఎన్ ఎన్తాయ్, కళైయాయ్ కళై ఆయ కుతుకుతుప్పే.

[33]
కుతుకుతుప్పు ఇన్ఱి నిన్ఱు, ఎన్ కుఱిప్పే చెయ్తు, నిన్ కుఱిప్పిల్
వితువితుప్పేనై విటుతి కణ్టాయ్? విరై ఆర్న్తు, ఇనియ
మతు మతుప్ పోన్ఱు, ఎన్నై వాఴైప్ పఴత్తిన్ మనమ్ కనివిత్తు,
ఎతిర్వతు ఎప్పోతు? పయిల్వి, కయిలైప్ పరమ్పరనే!

[34]
పరమ్పరనే, నిన్ పఴ అటియారొటుమ్ ఎన్ పటిఱు
విరుమ్పు అరనే, విట్టిటుతి కణ్టాయ్? మెన్ ముయల్ కఱైయిన్
అరుమ్పు, అర, నేర్ వైత్తు అణిన్తాయ్, పిఱవి ఐ వాయ్ అరవమ్
పొరుమ్, పెరుమాన్ వినైయేన్ మనమ్ అఞ్చి, పొతుమ్పు ఉఱవే.

[35]
పొతుమ్పు ఉఱు తీప్పోల్ పుకైన్తు ఎరియ, పులన్ తీక్ కతువ,
వెతుమ్పుఱువేనై విటుతి కణ్టాయ్? విరై ఆర్ నఱవమ్
తతుమ్పుమ్ మన్తారత్తిల్ తారమ్ పయిన్ఱు, మన్తమ్ మురల్ వణ్టు
అతుమ్పుమ్, కొఴుమ్ తేన్ అవిర్ చటై వానత్తు అటల్ అరైచే.

[36]
అరైచే, అఱియాచ్ చిఱియేన్ పిఴైక్కు అఞ్చల్' ఎన్నిన్ అల్లాల్,
విరై చేర్ ముటియాయ్, విటుతి కణ్టాయ్? వెళ్ నకై, కరుమ్ కణ్,
తిరై చేర్ మటన్తై మణన్త తిరుప్ పొన్ పతప్ పుయఙ్కా,
వరై చేర్న్తు అటర్న్తు ఎన్న, వల్ వినై తాన్ వన్తు అటర్వనవే.

[37]
అటర్ పులనాల్, నిన్ పిరిన్తు అఞ్చి, అమ్ చొల్ నల్లార్ అవర్ తమ్
విటర్ విటలేనై విటుతి కణ్టాయ్? విరిన్తే ఎరియుమ్
చుటర్ అనైయాయ్, చుటుకాట్టు అరచే, తొఴుమ్పర్క్కు అముతే,
తొటర్వు అరియాయ్, తమియేన్ తని నీక్కుమ్ తనిత్ తుణైయే.

[38]
తనిత్ తుణై నీ నిఱ్క, యాన్ తరుక్కి, తలైయాల్ నటన్త
వినైత్ తుణైయేనై విటుతి కణ్టాయ్? వినైయేనుటైయ
మనత్ తుణైయే, ఎన్ తన్ వాఴ్ ముతలే, ఎనక్కు ఎయ్ప్పిల్ వైప్పే,
తినైత్తుణైయేనుమ్ పొఱేన్, తుయర్ ఆక్కైయిన్ తిణ్ వలైయే.

[39]
వలైత్తలై మాన్ అన్న నోక్కియర్ నోక్కిన్ వలైయిల్ పట్టు,
మిలైత్తు అలైన్తేనై విటుతి కణ్టాయ్? వెళ్ మతియిన్ ఒఱ్ఱైక్
కలైత్ తలైయాయ్, కరుణాకరనే, కయిలాయమ్ ఎన్నుమ్
మలైత్ తలైవా, మలైయాళ్ మణవాళ, ఎన్ వాఴ్ ముతలే.

[40]
ముతలైచ్ చెవ్ వాయ్చ్చియర్ వేట్కై వెన్నీరిల్ కటిప్ప మూఴ్కి,
వితలైచ్ చెయ్వేనై విటుతి కణ్టాయ్? విటక్కు ఊన్ మిటైన్త
చితలైచ్ చెయ్ కాయమ్ పొఱేన్; చివనే, ముఱైయో? ముఱైయో?
తితలైచ్ చెయ్ పూణ్ ములై మఙ్కై పఙ్కా, ఎన్ చివకతియే!

[41]
కతి అటియేఱ్కు ఉన్ కఴల్ తన్తరుళవుమ్, ఊన్ కఴియా
వితి అటియేనై విటుతి కణ్టాయ్? వెళ్ తలై ముఴైయిల్
పతి ఉటై వాళ్ అరప్ పార్త్తు, ఇఱై పైత్తుచ్ చురుఙ్క, అఞ్చి,
మతి నెటు నీరిల్ కుళిత్తు, ఒళిక్కుమ్ చటై మన్నవనే.

[42]
మన్నవనే, ఒన్ఱుమ్ ఆఱు అఱియాచ్ చిఱియేన్ మకిఴ్చ్చి
మిన్నవనే, విట్టిటుతి కణ్టాయ్? మిక్క వేత మెయ్న్ నూల్
చొన్నవనే, చొల్ కఴిన్తవనే, కఴియాత్ తొఴుమ్పర్
మున్నవనే, పిన్నుమ్ ఆనవనే, ఇమ్ ముఴుతైయుమే.

[43]
ముఴుతు అయిల్ వేల్ కణ్ణియర్ ఎన్నుమ్ మూరిత్ తఴల్ ముఴుకుమ్
విఴుతు అనైయేనై విటుతి కణ్టాయ్? నిన్ వెఱి మలర్త్ తాళ్
తొఴుతు చెల్ వానత్ తొఴుమ్పరిల్ కూట్టిటు; చోత్తమ్' పిరాన్;
పఴుతు చెయ్వేనై విటేల్; ఉటైయాయ్, ఉన్నైప్ పాటువనే.

[44]
పాటిఱ్ఱిలేన్; పణియేన్; మణి, నీ ఒళిత్తాయ్క్కుప్ పచ్చూన్
వీటిఱ్ఱిలేనై విటుతి కణ్టాయ్? వియన్తు, ఆఙ్కు అలఱిత్
తేటిఱ్ఱిలేన్; చివన్ ఎవ్ ఇటత్తాన్? ఎవర్ కణ్టనర్?' ఎన్ఱు
ఓటిఱ్ఱిలేన్; కిటన్తు ఉళ్ ఉరుకేన్; నిన్ఱు ఉఴైత్తననే.

[45]
ఉఴైతరు నోక్కియర్ కొఙ్కై, పలాప్పఴత్తు ఈయిన్ ఒప్పాయ్,
విఴైతరువేనై విటుతి కణ్టాయ్? విటిన్, వేలై నఞ్చు ఉణ్
మఴైతరు కణ్టన్, కుణమ్ ఇలి, మానిటన్, తేయ్ మతియన్
పఴైతరు మా పరన్' ఎన్ఱు ఎన్ఱు అఱైవన్, పఴిప్పినైయే.

[46]
పఴిప్పు ఇల్ నిన్ పాతప్ పఴమ్ తొఴుమ్పు ఎయ్తి, విఴ, పఴిత్తు,
విఴిత్తిరున్తేనై విటుతి కణ్టాయ్? వెణ్ మణిప్ పణిలమ్
కొఴిత్తు, మన్తారమ్ మన్తాకిని నున్తుమ్, పన్తప్ పెరుమై
తఴిచ్ చిఱై నీరిల్, పిఱైక్ కలమ్ చేర్తరు తారవనే.

[47]
తారకై పోలుమ్ తలైత్ తలై మాలై, తఴల్ అరప్ పూణ్
వీర, ఎన్ తన్నై విటుతి కణ్టాయ్? విటిన్, ఎన్నై మిక్కార్
ఆర్ అటియాన్' ఎన్నిన్, ఉత్తరకోచమఙ్కైక్కు అరచిన్
చీర్ అటియార్ అటియాన్' ఎన్ఱు, నిన్నైచ్ చిరిప్పిప్పనే.

[48]
చిరిప్పిప్పన్, చీఱుమ్ పిఴైప్పై; తొఴుమ్పైయుమ్ ఈచఱ్కు' ఎన్ఱు
విరిప్పిప్పన్; ఎన్నై విటుతి కణ్టాయ్? విటిన్, వెమ్ కరియిన్
ఉరిప్ పిచ్చన్, తోల్ ఉటైప్ పిచ్చన్, నఞ్చు ఊణ్ పిచ్చన్, ఊర్చ్ చుటుకాట్టు
ఎరిప్ పిచ్చన్, ఎన్నైయుమ్ ఆళుటైప్ పిచ్చన్' ఎన్ఱు ఏచువనే.

[49]
ఏచినుమ్, యాన్, ఉన్నై ఏత్తినుమ్, ఎన్ పిఴైక్కే కుఴైన్తు
వేచఱువేనై విటుతి కణ్టాయ్? చెమ్ పవళ వెఱ్పిన్
తేచు ఉటైయాయ్; ఎన్నై ఆళుటైయాయ్; చిఱ్ఱుయిర్క్కు ఇరఙ్కి,
కాయ్ చిన ఆలమ్ ఉణ్టాయ్ అముతు ఉణ్ణక్ కటైయవనే.
తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలమ్. మాణిక్కవాచకర్ అటికళ్ పోఱ్ఱి!

[50]

Back to Top
07 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరువెమ్పావై - ఆతియుమ్ అన్తముమ్   (తిరువణ్ణామలై )

ఆతియుమ్ అన్తముమ్ ఇల్లా అరుమ్ పెరుమ్
చోతియై యామ్ పాటక్ కేట్టేయుమ్, వాళ్ తటమ్ కణ్
మాతే! వళరుతియో? వన్ చెవియో నిన్ చెవి తాన్?
మా తేవన్ వార్ కఴల్కళ్ వాఴ్త్తియ వాఴ్త్తు ఒలి పోయ్
వీతివాయ్క్ కేట్టలుమే, విమ్మి విమ్మి, మెయ్మ్మఱన్తు,
పోతు ఆర్ అమళియిన్మేల్ నిన్ఱుమ్ పురణ్టు, ఇఙ్ఙన్
ఏతేనుమ్ ఆకాళ్, కిటన్తాళ్; ఎన్నే! ఎన్నే!
ఈతే ఎమ్ తోఴి పరిచు?' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[1]
పాచమ్ పరఞ్చోతిక్కు ఎన్పాయ్, ఇరాప్ పకల్ నామ్
పేచుమ్పోతు; ఎప్పోతు ఇప్ పోతు ఆర్ అమళిక్కే
నేచముమ్ వైత్తనైయో? నేరిఴైయాయ్!' నేరిఴైయీర్!
చీ! చీ! ఇవైయుమ్ చిలవో? విళైయాటి
ఏచుమ్ ఇటమ్ ఈతో? విణ్ణோర్కళ్ ఏత్తుతఱ్కుక్
కూచుమ్ మలర్ప్ పాతమ్ తన్తరుళ వన్తరుళుమ్
తేచన్, చివలోకన్, తిల్లైచ్ చిఱ్ఱమ్పలత్తుళ్
ఈచనార్క్కు అన్పు ఆర్? యామ్ ఆర్?' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[2]
ముత్తు అన్న వెళ్ నకైయాయ్! మున్ వన్తు, ఎతిర్ ఎఴున్తు, ఎన్
అత్తన్, ఆనన్తన్, అముతన్ ఎన్ఱు అళ్ళూఱిత్
తిత్తిక్కప్ పేచువాయ్, వన్తు ఉన్ కటై తిఱవాయ్'.
పత్తు ఉటైయీర్! ఈచన్ పఴ అటియీర్! పాఙ్కు ఉటైయీర్!
పుత్తు అటియోమ్ పున్మై తీర్త్తు ఆట్కొణ్టాల్, పొల్లాతో?'
ఎత్తో నిన్ అన్పుటైమై? ఎల్లోమ్ అఱియోమో?'
చిత్తమ్ అఴకియార్ పాటారో, నమ్ చివనై?'
ఇత్తనైయుమ్ వేణ్టుమ్ ఎమక్కు' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[3]
ఒళ్ నిత్తిల నకైయాయ్! ఇన్నమ్ పులర్న్తిన్ఱో?'
వణ్ణక్ కిళి మొఴియార్ ఎల్లారుమ్ వన్తారో?'
ఎణ్ణిక్కొటు ఉళ్ళవా చొల్లుకోమ్: అవ్వళవుమ్
కణ్ణైత్ తుయిన్ఱు, అవమే కాలత్తైప్ పోక్కాతే'
విణ్ణుక్కు ఒరు మరున్తై, వేత విఴుప్ పొరుళై,
కణ్ణుక్కు ఇనియానై, పాటిక్ కచిన్తు, ఉళ్ళమ్
ఉళ్ నెక్కు, నిన్ఱు ఉరుక, యామ్ మాట్టోమ్; నీయే వన్తు
ఎణ్ణి, కుఱైయిల్, తుయిల్' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[4]
మాల్ అఱియా, నాన్ముకనుమ్ కాణా, మలైయినై, నామ్
పోల్ అఱివోమ్, ఎన్ఱు ఉళ్ళ పొక్కఙ్కళే పేచుమ్
పాల్ ఊఱు తేన్ వాయ్ప్ పటిఱీ! కటై తిఱవాయ్.
ఞాలమే, విణ్ణే, పిఱవే, అఱివు అరియాన్
కోలముమ్, నమ్మై ఆట్కొణ్టరుళిక్ కోతాట్టుమ్
చీలముమ్ పాటి, చివనే! చివనే! ఎన్ఱు
ఓలమ్ ఇటినుమ్, ఉణరాయ్, ఉణరాయ్ కాణ్!
ఏలక్కుఴలి పరిచు' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[5]
మానే! నీ నెన్నలై, నాళై వన్తు ఉఙ్కళై
నానే ఎఴుప్పువన్ ఎన్ఱలుమ్, నాణామే
పోన తిచై పకరాయ్; ఇన్నమ్ పులర్న్తిన్ఱో?
వానే, నిలనే, పిఱవే, అఱివు అరియాన్
తానే వన్తు, ఎమ్మైత్ తలైయళిత్తు, ఆట్కొణ్టరుళుమ్
వాన్ వార్ కఴల్ పాటి వన్తోర్క్కు, ఉన్ వాయ్ తిఱవాయ్!
ఊనే ఉరుకాయ్, ఉనక్కే ఉఱుమ్; ఎమక్కుమ్
ఏనోర్క్కుమ్ తమ్ కోనైప్ పాటు' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[6]
అన్నే, ఇవైయుమ్ చిలవో? పల అమరర్
ఉన్నఱ్కు అరియాన్, ఒరువన్, ఇరుమ్ చీరాన్,
చిన్నఙ్కళ్ కేట్ప, చివన్ ఎన్ఱే వాయ్ తిఱప్పాయ్;
తెన్నా ఎన్నా మున్నమ్, తీ చేర్ మెఴుకు ఒప్పాయ్;
ఎన్నానై, ఎన్ అరైయన్, ఇన్ అముతు, ఎన్ఱు ఎల్లోముమ్
చొన్నోమ్ కేళ్, వెవ్వేఱాయ్; ఇన్నమ్ తుయిలుతియో?
వన్ నెఞ్చప్ పేతైయర్పోల్ వాళా కిటత్తియాల్,
ఎన్నే తుయిలిన్ పరిచు?' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[7]
కోఴి చిలమ్ప, చిలమ్పుమ్ కురుకు ఎఙ్కుమ్;
ఏఴిల్ ఇయమ్ప, ఇయమ్పుమ్ వెణ్ చఙ్కు ఎఙ్కుమ్;
కేఴ్ ఇల్ పరఞ్చోతి, కేఴ్ ఇల్ పరఙ్కరుణై,
కేఴ్ ఇల్ విఴుప్ పొరుళ్కళ్ పాటినోమ్; కేట్టిలైయో?
వాఴి! ఈతు ఎన్న ఉఱక్కమో? వాయ్ తిఱవాయ్!
ఆఴియాన్ అన్పుటైమై ఆమ్ ఆఱుమ్ ఇవ్వాఱో?
ఊఴి ముతల్వనాయ్ నిన్ఱ ఒరువనై,
ఏఴై పఙ్కాళనైయే పాటు!' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[8]
మున్నైప్ పఴమ్ పొరుట్కుమ్ మున్నైప్ పఴమ్ పొరుళే!
పిన్నైప్ పుతుమైక్కుమ్ పేర్త్తుమ్ అప్ పెఱ్ఱియనే!
ఉన్నైప్ పిరానాకప్ పెఱ్ఱ ఉన్ చీర్ అటియోమ్
ఉన్ అటియార్ తాళ్ పణివోమ్; ఆఙ్కు అవర్క్కే పాఙ్కు ఆవోమ్;
అన్నవరే ఎమ్ కణవర్ ఆవార్; అవర్ ఉకన్తు
చొన్న పరిచే తొఴుమ్పాయ్ప్ పణి చెయ్వోమ్;
ఇన్న వకైయే ఎమక్కు ఎమ్ కోన్ నల్కుతియేల్,
ఎన్న కుఱైయుమ్ ఇలోమ్' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[9]
పాతాళమ్ ఏఴినుమ్ కీఴ్ చొల్ కఴివు పాత మలర్;
పోతు ఆర్ పునై ముటియుమ్ ఎల్లాప్ పొరుళ్ ముటివే!
పేతై ఒరుపాల్; తిరుమేని ఒన్ఱు అల్లన్;
వేత ముతల్; విణ్ణோరుమ్, మణ్ణుమ్, తుతిత్తాలుమ్,
ఓత ఉలవా ఒరు తోఴమ్ తొణ్టర్ ఉళన్;
కోతు ఇల్ కులత్తు, అరన్ తన్ కోయిల్ పిణాప్ పిళ్ళైకాళ్!
ఏతు అవన్ ఊర్? ఏతు అవన్ పేర్? ఆర్ ఉఱ్ఱార్? ఆర్ అయలార్?
ఏతు అవనైప్ పాటుమ్ పరిచు?' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[10]
మొయ్ ఆర్ తటమ్ పొయ్కై పుక్కు, ముకేర్ ఎన్నక్
కైయాల్ కుటైన్తు కుటైన్తు, ఉన్ కఴల్ పాటి,
ఐయా! వఴి అటియోమ్ వాఴ్న్తోమ్ కాణ్; ఆర్ అఴల్పోల్
చెయ్యా! వెళ్ నీఱు ఆటీ! చెల్వా! చిఱు మరుఙ్కుల్
మై ఆర్ తటమ్ కణ్ మటన్తై మణవాళా!
ఐయా! నీ ఆట్కొణ్టరుళుమ్ విళైయాట్టిల్
ఉయ్వార్కళ్ ఉయ్యుమ్ వకై ఎల్లామ్, ఉయ్న్తు ఒఴిన్తోమ్;
ఎయ్యామల్ కాప్పాయ్ ఎమై' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[11]
ఆర్త్త పిఱవిత్ తుయర్ కెట, నామ్ ఆర్త్తు ఆటుమ్
తీర్త్తన్; నల్ తిల్లైచ్ చిఱ్ఱమ్పలత్తే తీ ఆటుమ్
కూత్తన్; ఇవ్ వానుమ్, కువలయముమ్, ఎల్లోముమ్,
కాత్తుమ్, పటైత్తుమ్, కరన్తుమ్, విళైయాటి,
వార్త్తైయుమ్ పేచి, వళై చిలమ్ప, వార్ కలైకళ్
ఆర్ప్పు అరవమ్ చెయ్య, అణి కుఴల్మేల్ వణ్టు ఆర్ప్ప,
పూత్ తికఴుమ్ పొయ్కై కుటైన్తు, ఉటైయాన్ పొన్ పాతమ్
ఏత్తి, ఇరుమ్ చునై నీర్ ఆటు' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[12]
పైమ్ కువళైక్ కార్ మలరాల్, చెమ్ కమలప్ పైమ్ పోతాల్,
అఙ్కమ్ కురుకు ఇనత్తాల్, పిన్నుమ్ అరవత్తాల్,
తమ్కణ్ మలమ్ కఴువువార్ వన్తు చార్తలినాల్,
ఎఙ్కళ్ పిరాట్టియుమ్, ఎమ్ కోనుమ్, పోన్ఱు ఇచైన్త
పొఙ్కు మటువిల్, పుకప్ పాయ్న్తు, పాయ్న్తు, నమ్
చఙ్కమ్ చిలమ్ప; చిలమ్పు కలన్తు ఆర్ప్ప;
కొఙ్కైకళ్ పొఙ్క; కుటైయుమ్ పునల్ పొఙ్క;
పఙ్కయప్ పూమ్ పునల్ పాయ్న్తు ఆటు' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[13]
కాతు ఆర్ కుఴై ఆట, పైమ్ పూణ్ కలన్ ఆట,
కోతై కుఴల్ ఆట, వణ్టిన్ కుఴామ్ ఆట,
చీతప్ పునల్ ఆటి, చిఱ్ఱమ్పలమ్ పాటి,
వేతప్ పొరుళ్ పాటి, అప్ పొరుళ్ ఆమా పాటి,
చోతి తిఱమ్ పాటి, చూఴ్ కొన్ఱైత్ తార్ పాటి,
ఆతి తిఱమ్ పాటి, అన్తమ్ ఆమా పాటి,
పేతిత్తు నమ్మై, వళర్త్తు ఎటుత్త పెయ్వళై తన్
పాతత్ తిఱమ్ పాటి, ఆటు' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[14]
ఓర్ ఒరు కాల్ ఎమ్పెరుమాన్ ఎన్ఱు ఎన్ఱే, నమ్ పెరుమాన్
చీర్ ఒరు కాల్ వాయ్ ఓవాళ్; చిత్తమ్ కళి కూర,
నీర్ ఒరు కాల్ ఓవా నెటుమ్ తారై కణ్ పనిప్ప,
పార్ ఒరు కాల్ వన్తనైయాళ్; విణ్ణோరైత్ తాన్ పణియాళ్;
పేర్ అరైయఱ్కు ఇఙ్ఙనే పిత్తు ఒరువర్ ఆమ్ ఆఱుమ్
ఆర్ ఒరువర్? ఇవ్వణ్ణమ్ ఆట్కొళ్ళుమ్ విత్తకర్ తాళ్,
వార్ ఉరువప్ పూణ్ ములైయీర్, వాయ్ ఆర నామ్ పాటి,
ఏర్ ఉరువప్ పూమ్ పునల్ పాయ్న్తు ఆటు' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[15]
మున్ని, కటలై, చురుక్కి ఎఴున్తు, ఉటైయాళ్
ఎన్నత్ తికఴ్న్తు, ఎమ్మై ఆళుటైయాళ్ ఇట్టిటైయిన్
మిన్నిప్ పొలిన్తు, ఎమ్పిరాట్టి తిరువటిమేల్
పొన్ అమ్ చిలమ్పిల్ చిలమ్పి, తిరుప్ పురువమ్
ఎన్నచ్ చిలై కులవి, నమ్తమ్మై ఆళ్ ఉటైయాళ్
తన్నిల్ పిరివు ఇలా ఎమ్ కోమాన్ అన్పర్క్కు
మున్ని, అవళ్, నమక్కు మున్ చురక్కుమ్ ఇన్ అరుళే
ఎన్నప్ పొఴియాయ్ మఴై' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[16]
చెమ్ కణ్ అవన్పాల్, తిచైముకన్పాల్, తేవర్కళ్పాల్,
ఎఙ్కుమ్ ఇలాతతు ఓర్ ఇన్పమ్ నమ్పాలతా,
కొఙ్కు ఉణ్ కరుమ్ కుఴలి! నమ్ తమ్మైక్ కోతాట్టి,
ఇఙ్కు, నమ్ ఇల్లఙ్కళ్తోఱుమ్ ఎఴున్తరుళి,
చెమ్ కమలప్ పొన్ పాతమ్ తన్తరుళుమ్ చేవకనై,
అమ్ కణ్ అరచై, అటియోఙ్కట్కు ఆర్ అముతై,
నఙ్కళ్ పెరుమానై, పాటి, నలమ్ తికఴ,
పఙ్కయప్ పూమ్ పునల్ పాయ్న్తు ఆటు' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[17]
అణ్ణామలైయాన్ అటిక్ కమలమ్ చెన్ఱు ఇఱైఞ్చుమ్
విణ్ణோర్ ముటియిన్ మణిత్ తొకై వీఱు అఱ్ఱాల్పోల్,
కణ్ ఆర్ ఇరవి కతిర్ వన్తు కార్ కరప్ప,
తణ్ ఆర్ ఒళి మఴుఙ్కి, తారకైకళ్ తామ్ అకల,
పెణ్ ఆకి, ఆణ్ ఆయ్, అలి ఆయ్, పిఱఙ్కు ఒలి చేర్
విణ్ ఆకి, మణ్ ఆకి, ఇత్తనైయుమ్ వేఱు ఆకి,
కణ్ ఆర్ అముతముమ్ ఆయ్, నిన్ఱాన్ కఴల్ పాటి,
పెణ్ణే! ఇప్ పూమ్ పునల్ పాయ్న్తు ఆటు' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[18]
ఉన్ కైయిల్ పిళ్ళై ఉనక్కే అటైక్కలమ్, ఎన్ఱు
అఙ్కు అప్ పఴఞ్చొల్ పుతుక్కుమ్ ఎమ్ అచ్చత్తాల్,
ఎఙ్కళ్ పెరుమాన్, ఉనక్కు ఒన్ఱు ఉరైప్పోమ్, కేళ్!
ఎమ్ కొఙ్కై నిన్ అన్పర్ అల్లార్ తోళ్ చేరఱ్క;
ఎమ్ కై ఉనక్కు అల్లాతు ఎప్ పణియుమ్ చెయ్యఱ్క;
కఙ్కుల్, పకల్ ఎమ్ కణ్ మఱ్ఱు ఒన్ఱుమ్ కాణఱ్క.
ఇఙ్కు ఇప్ పరిచే ఎమక్కు ఎమ్ కోన్ నల్కుతియేల్,
ఎఙ్కు ఎఴిల్ ఎన్ ఞాయిఱు ఎమక్కు?' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!

[19]
పోఱ్ఱి! అరుళుక, నిన్ ఆతి ఆమ్ పాత మలర్.
పోఱ్ఱి! అరుళుక, నిన్ అన్తమ్ ఆమ్ చెమ్ తళిర్కళ్.
పోఱ్ఱి! ఎల్లా ఉయిర్క్కుమ్ తోఱ్ఱమ్ ఆమ్ పొన్ పాతమ్.
పోఱ్ఱి! ఎల్లా ఉయిర్క్కుమ్ పోకమ్ ఆమ్ పూమ్ కఴల్కళ్.
పోఱ్ఱి! ఎల్లా ఉయిర్క్కుమ్ ఈఱు ఆమ్ ఇణై అటికళ్.
పోఱ్ఱి! మాల్, నాన్ముకనుమ్, కాణాత పుణ్టరికమ్.
పోఱ్ఱి! యామ్ ఉయ్య, ఆట్కొణ్టరుళుమ్ పొన్ మలర్కళ్.
పోఱ్ఱి! యామ్ మార్కఴి నీర్ ఆటు' ఏల్ ఓర్ ఎమ్పావాయ్!
తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలమ్. మాణిక్కవాచకర్ అటికళ్ పోఱ్ఱి!

[20]

Back to Top
08 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరు అమ్మానై - చెఙ్కణ్ నెటుమాలుఞ్   (తిరువణ్ణామలై )

చెమ్ కణ్ నెటుమాలుమ్ చెన్ఱు ఇటన్తుమ్, కాణ్పు అరియ
పొఙ్కు మలర్ప్ పాతమ్ పూతలత్తే పోన్తరుళి,
ఎఙ్కళ్ పిఱప్పు అఱుత్తిట్టు, ఎమ్ తరముమ్ ఆట్కొణ్టు,
తెఙ్కు తిరళ్ చోలై, తెన్నన్ పెరున్తుఱైయాన్,
అమ్ కణన్, అన్తణన్ ఆయ్, అఱైకూవి, వీటు అరుళుమ్
అమ్ కరుణై వార్ కఴలే పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[1]
పారార్, విచుమ్పు ఉళ్ళార్, పాతాళత్తార్, పుఱత్తార్,
ఆరాలుమ్ కాణ్టఱ్కు అరియాన్; ఎమక్కు ఎళియ
పేరాళన్; తెన్నన్; పెరున్తుఱైయాన్; పిచ్చు ఏఱ్ఱి,
వారా వఴి అరుళి, వన్తు, ఎన్ ఉళమ్ పుకున్త
ఆరా అముతు ఆయ్, అలై కటల్వాయ్ మీన్ విచిఱుమ్
పేర్ ఆచై వారియనై పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[2]
ఇన్తిరనుమ్, మాల్, అయనుమ్, ఏనోరుమ్, వానోరుమ్,
అన్తరమే నిఱ్క, చివన్ అవని వన్తరుళి,
ఎమ్ తరముమ్ ఆట్కొణ్టు, తోళ్ కొణ్ట నీఱ్ఱన్ ఆయ్;
చిన్తనైయై వన్తు ఉరుక్కుమ్ చీర్ ఆర్ పెరున్తుఱైయాన్,
పన్తమ్ పఱియ, పరి మేల్కొణ్టాన్, తన్త
అన్తమ్ ఇలా ఆనన్తమ్ పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[3]
వాన్ వన్త తేవర్కళుమ్, మాల్, అయనోటు, ఇన్తిరనుమ్,
కాన్ నిన్ఱు వఱ్ఱియుమ్, పుఱ్ఱు ఎఴున్తుమ్, కాణ్పు అరియ
తాన్ వన్తు, నాయేనైత్ తాయ్పోల్ తలైయళిత్తిట్టు,
ఊన్ వన్తు ఉరోమఙ్కళ్, ఉళ్ళే ఉయిర్ప్పు ఎయ్తు
తేన్ వన్తు, అముతిన్ తెళివిన్ ఒళి వన్త,
వాన్ వన్త, వార్ కఴలే పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[4]
కల్లా మనత్తుక్ కటైప్పట్ట నాయేనై,
వల్లాళన్, తెన్నన్, పెరున్తుఱైయాన్, పిచ్చు ఏఱ్ఱి,
కల్లైప్ పిచైన్తు కని ఆక్కి, తన్ కరుణై
వెళ్ళత్తు అఴుత్తి, వినై కటిన్త వేతియనై,
తిల్లై నకర్ పుక్కు, చిఱ్ఱమ్పలమ్ మన్నుమ్
ఒల్లై విటైయానై పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[5]
కేట్టాయో తోఴి! కిఱి చెయ్త ఆఱు ఒరువన్
తీట్టు ఆర్ మతిల్ పుటై చూఴ్, తెన్నన్ పెరున్తుఱైయాన్,
కాట్టాతన ఎల్లామ్ కాట్టి, చివమ్ కాట్టి,
తాళ్ తామరై కాట్టి, తన్ కరుణైత్ తేన్ కాట్టి,
నాట్టార్ నకై చెయ్య, నామ్ మేలై వీటు ఎయ్త,
ఆళ్ తాన్ కొణ్టు ఆణ్టవా పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[6]
ఓయాతే ఉళ్కువార్ ఉళ్ ఇరుక్కుమ్ ఉళ్ళానై,
చేయానై, చేవకనై, తెన్నన్ పెరున్తుఱైయిన్
మేయానై, వేతియనై, మాతు ఇరుక్కుమ్ పాతియనై,
నాయ్ ఆన నమ్ తమ్మై ఆట్కొణ్ట నాయకనై,
తాయానై, తత్తువనై, తానే ఉలకు ఏఴుమ్
ఆయానై, ఆళ్వానై పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[7]
పణ్ చుమన్త పాటల్ పరిచు పటైత్తరుళుమ్
పెణ్ చుమన్త పాకత్తన్, పెమ్మాన్, పెరున్తుఱైయాన్,
విణ్ చుమన్త కీర్త్తి వియన్ మణ్టలత్తు ఈచన్,
కణ్ చుమన్త నెఱ్ఱిక్ కటవుళ్, కలి మతురై
మణ్ చుమన్త కూలి కొణ్టు, అక్ కోవాల్ మొత్తుణ్టు
పుణ్ చుమన్త పొన్ మేని పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[8]
తుణ్టప్ పిఱైయాన్, మఱైయాన్, పెరున్తుఱైయాన్,
కొణ్ట పురినూలాన్, కోల మా ఊర్తియాన్,
కణ్టమ్ కరియాన్, చెమ్ మేనియాన్, వెళ్ నీఱ్ఱాన్,
అణ్టమ్ ముతల్ ఆయినాన్, అన్తమ్ ఇలా ఆనన్తమ్,
పణ్టైప్ పరిచే, పఴ అటియార్క్కు ఈన్తరుళుమ్;
అణ్టమ్ వియప్పు ఉఱుమా పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[9]
విణ్ ఆళుమ్ తేవర్క్కుమ్ మేల్ ఆయ వేతియనై,
మణ్ ఆళుమ్ మన్నవర్క్కుమ్ మాణ్పు ఆకి నిన్ఱానై,
తణ్ ఆర్ తమిఴ్ అళిక్కుమ్ తణ్ పాణ్టి నాట్టానై,
పెణ్ ఆళుమ్ పాకనై, పేణు పెరున్తుఱైయిల్
కణ్ ఆర్ కఴల్ కాట్టి, నాయేనై ఆట్కొణ్ట
అణ్ణామలైయానై పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[10]
చెప్పు ఆర్ ములై పఙ్కన్, తెన్నన్, పెరున్తుఱైయాన్,
తప్పామే తాళ్ అటైన్తార్ నెఞ్చు ఉరుక్కుమ్ తన్మైయినాన్,
అప్ పాణ్టి నాట్టైచ్ చివలోకమ్ ఆక్కువిత్త
అప్పు ఆర్ చటై అప్పన్, ఆనన్త వార్ కఴలే
ఒప్పు ఆక ఒప్పువిత్త ఉళ్ళత్తార్ ఉళ్ ఇరుక్కుమ్
అప్పాలైక్కు అప్పాలై పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[11]
మైప్పొలియుమ్ కణ్ణి! కేళ్; మాల్, అయనోటు, ఇన్తిరనుమ్,
ఎప్ పిఱవియుమ్ తేట, ఎన్నైయుమ్ తన్ ఇన్ అరుళాల్
ఇప్ పిఱవి ఆట్కొణ్టు, ఇనిప్ పిఱవామే కాత్తు
మెయ్ప్పొరుళ్కణ్ తోఱ్ఱమ్ ఆయ్ మెయ్యే నిలైపేఱు ఆయ్
ఎప్పొరుట్కుమ్ తానే ఆయ్ యావైక్కుమ్ వీటు ఆకుమ్
అప్పొరుళ్ ఆమ్ నమ్ చివనైప్ పాటుతుమ్ కాణ్ అమ్మానాయ్!

[12]
కైఆర్ వళై చిలమ్పక్ కాతుఆర్ కుఴై ఆట
మైఆర్ కుఴల్ పురఴత్ తేన్ పాయ వణ్టు ఒలిప్పచ్
చెయ్యానై వెణ్ నీఱు అణిన్తానైచ్ చేర్న్తు అఱియాక్
కైయానై ఎఙ్కుమ్ చెఱిన్తానై అన్పర్క్కు
మెయ్యానై అల్లాతార్క్కు అల్లాత వేతియనై
ఐయాఱు అమర్న్తానైప్ పాటుతుమ్ కాణ్ అమ్మానై!

[13]
ఆనై ఆయ్క్ కీటమ్ ఆయ్ మానుటర్ ఆయ్త్ తేవర్ ఆయ్
ఏనైప్ పిఱ ఆయ్, పిఱన్తు, ఇఱన్తు ఎయ్త్తేనై
ఊనైయుమ్ నిన్ఱు ఉరుక్కి, ఎన్ వినైయై ఓట్టు ఉకన్తు,
తేనైయుమ్, పాలైయుమ్, కన్నలైయుమ్ ఒత్తు, ఇనియ
కోన్ అవన్ పోల్ వన్తు, ఎన్నై, తన్ తొఴుమ్పిల్ కొణ్టరుళుమ్
వానవన్ పూమ్ కఴలే పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[14]
చన్తిరనైత్ తేయ్త్తరుళి, తక్కన్ తన్ వేళ్వియినిల్
ఇన్తిరనైత్ తోళ్ నెరిత్తిట్టు, ఎచ్చన్ తలై అరిన్తు,
అన్తరమే చెల్లుమ్ అలర్ కతిరోన్ పల్ తకర్త్తు,
చిన్తిత్ తిచై తిచైయే తేవర్కళై ఓట్టు ఉకన్త,
చెమ్ తార్ప్ పొఴిల్ పుటై చూఴ్ తెన్నన్ పెరున్తుఱైయాన్
మన్తార మాలైయే పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[15]
ఊన్ ఆయ్, ఉయిర్ ఆయ్, ఉణర్వు ఆయ్, ఎన్నుళ్ కలన్తు,
తేన్ ఆయ్, అముతముమ్ ఆయ్, తీమ్ కరుమ్పిన్ కట్టియుమ్ ఆయ్,
వానోర్ అఱియా వఴి ఎమక్కుత్ తన్తరుళుమ్,
తేన్ ఆర్ మలర్క్ కొన్ఱైచ్ చేవకనార్, చీర్ ఒళి చేర్
ఆనా అఱివు ఆయ్, అళవు ఇఱన్త పల్ ఉయిర్క్కుమ్
కోన్ ఆకి నిన్ఱవా కూఱుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[16]
చూటువేన్ పూమ్ కొన్ఱై; చూటిచ్ చివన్ తిరళ్ తోళ్
కూటువేన్; కూటి, ముయఙ్కి, మయఙ్కి నిన్ఱు,
ఊటువేన్; చెవ్ వాయ్క్కు ఉరుకువేన్; ఉళ్ ఉరుకిత్
తేటువేన్; తేటి, చివన్ కఴలే చిన్తిప్పేన్;
వాటువేన్; పేర్త్తుమ్ మలర్వేన్; అనల్ ఏన్తి
ఆటువాన్ చేవటియే పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[17]
కిళి వన్త ఇన్ మొఴియాళ్ కేఴ్ కిళరుమ్ పాతియనై,
వెళి వన్త మాల్, అయనుమ్, కాణ్పు అరియ విత్తకనై,
తెళి వన్త తేఱలై, చీర్ ఆర్ పెరున్తుఱైయిల్
ఎళివన్తు, ఇరున్తు, ఇరఙ్కి, ఎణ్ అరియ ఇన్ అరుళాల్
ఒళి వన్తు, ఎన్ ఉళ్ళత్తిన్ ఉళ్ళే ఒళి తికఴ,
అళి వన్త అన్తణనై పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!

[18]
మున్నానై, మూవర్క్కుమ్; ముఱ్ఱుమ్ ఆయ్, ముఱ్ఱుక్కుమ్
పిన్నానై; పిఞ్ఞకనై; పేణు పెరున్తుఱైయిన్
మన్నానై; వానవనై; మాతు ఇయలుమ్ పాతియనై;
తెన్ ఆనైక్కావానై; తెన్ పాణ్టి నాట్టానై;
ఎన్నానై, ఎన్ అప్పన్' ఎన్పార్కట్కు ఇన్ అముతై
అన్నానై; అమ్మానై పాటుతుమ్ కాణ్: అమ్మానాయ్!

[19]
పెఱ్ఱి పిఱర్క్కు అరియ పెమ్మాన్, పెరున్తుఱైయాన్,
కొఱ్ఱక్ కుతిరైయిన్మేల్ వన్తరుళి, తన్ అటియార్
కుఱ్ఱఙ్కళ్ నీక్కి, కుణమ్ కొణ్టు, కోతాట్టి,
చుఱ్ఱియ చుఱ్ఱత్ తొటర్వు అఱుప్పాన్ తొల్ పుకఴే
పఱ్ఱి, ఇప్ పాచత్తైప్ పఱ్ఱు అఱ నామ్ పఱ్ఱువాన్,
పఱ్ఱియ పేర్ ఆనన్తమ్ పాటుతుమ్ కాణ్; అమ్మానాయ్!
తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలమ్. మాణిక్కవాచకర్ అటికళ్ పోఱ్ఱి!

[20]

Back to Top
09 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుప్పొఱ్ చుణ్ణమ్ - ముత్తునల్ తామమ్పూ   (తిరుఏకమ్పమ్ (కాఞ్చి) )

ముత్తు నల్ తామమ్, పూ మాలై, తూక్కి, ముళైక్కుటమ్, తూపమ్, నల్ తీపమ్,వైమ్మిన్!
చత్తియుమ్, చోమియుమ్, పార్ మకళుమ్, నా మకళోటు పల్లాణ్టు ఇచైమిన్!
చిత్తియుమ్, కౌరియుమ్, పార్ప్పతియుమ్, కఙ్కైయుమ్, వన్తు, కవరి కొళ్మిన్!
అత్తన్, ఐయాఱన్, అమ్మానైప్ పాటి, ఆట, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[1]
పూ ఇయల్ వార్ చటై ఎమ్పిరాఱ్కు, పొన్ తిరుచ్ చుణ్ణమ్ ఇటిక్కవేణ్టుమ్,
మావిన్ వటు వకిర్ అన్న కణ్ణీర్! వమ్మిన్కళ్, వన్తు, ఉటన్ పాటుమిన్కళ్;
కూవుమిన్, తొణ్టర్ పుఱమ్ నిలామే; కునిమిన్, తొఴుమిన్; ఎమ్ కోన్, ఎమ్ కూత్తన్,
తేవియుమ్ తానుమ్ వన్తు, ఎమ్మై ఆళ, చెమ్ పొన్ చెయ్ చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[2]
చున్తర నీఱు అణిన్తు, మెఴుకి, తూయ పొన్ చిన్తి, నితి పరప్పి,
ఇన్తిరన్ కఱ్పకమ్ నాట్టి, ఎఙ్కుమ్ ఎఴిల్ చుటర్ వైత్తు, కొటి ఎటుమిన్;
అన్తరర్ కోన్, అయన్ తన్ పెరుమాన్, ఆఴియాన్ నాతన్, నల్ వేలన్ తాతై,
ఎమ్ తరమ్ ఆళ్ ఉమైయాళ్ కొఴునఱ్కు, ఏయ్న్త పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!
[3]
కాచు అణిమిన్కళ్, ఉలక్కై ఎల్లామ్; కామ్పు అణిమిన్కళ్, కఱై ఉరలై;
నేచమ్ ఉటైయ అటియవర్కళ్ నిన్ఱు నిలావుక' ఎన్ఱు వాఴ్త్తి,
తేచమ్ ఎల్లామ్ పుకఴ్న్తు ఆటుమ్ కచ్చిత్ తిరు ఏకమ్పన్ చెమ్ పొన్ కోయిల్ పాటి,
పాచ వినైయైప్ పఱిత్తు నిన్ఱు, పాటి, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[4]
అఱుకు ఎటుప్పార్ అయనుమ్, అరియుమ్; అన్ఱి, మఱ్ఱు ఇన్తిరనోటు, అమరర్,
నఱుముఱు తేవర్ కణఙ్కళ్ ఎల్లామ్, నమ్మిల్ పిన్పు అల్లతు, ఎటుక్క ఒట్టోమ్;
చెఱివు ఉటై ముమ్ మతిల్ ఎయ్త విల్లి, తిరు ఏకమ్పన్, చెమ్ పొన్ కోయిల్ పాటి,
ముఱువల్ చెవ్ వాయినీర్! ముక్ కణ్ అప్పఱ్కు, ఆట, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[5]
ఉలక్కై పల ఓచ్చువార్ పెరియోర్, ఉలకమ్ ఎలామ్ ఉరల్ పోతాతు ఎన్ఱే;
కలక్క అటియవర్ వన్తు నిన్ఱార్, కాణ ఉలకఙ్కళ్ పోతాతు ఎన్ఱే;
నలక్క, అటియోమై ఆణ్టుకొణ్టు నాళ్ మలర్ప్ పాతఙ్కళ్ చూటత్ తన్త
మలైక్కు మరుకనైప్ పాటిప్ పాటి, మకిఴ్న్తు, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[6]
చూటకమ్, తోళ్ వళై, ఆర్ప్ప ఆర్ప్ప, తొణ్టర్ కుఴామ్ ఎఴున్తు ఆర్ప్ప ఆర్ప్ప,
నాటవర్ నమ్ తమ్మై ఆర్ప్ప ఆర్ప్ప, నాముమ్ అవర్ తమ్మై ఆర్ప్ప ఆర్ప్ప,
పాటకమ్ మెల్ అటి ఆర్క్కుమ్ మఙ్కై పఙ్కినన్, ఎఙ్కళ్ పరా పరనుక్కు,
ఆటక మా మలై అన్న కోవుక్కు, ఆట, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[7]
వాళ్ తటమ్ కణ్ మట మఙ్కై నల్లీర్! వరి వళై ఆర్ప్ప, వణ్ కొఙ్కై పొఙ్క,
తోళ్ తిరుముణ్టమ్ తుతైన్తు ఇలఙ్క, చోత్తమ్, పిరాన్!' ఎన్ఱు చొల్లిచ్ చొల్లి,
నాళ్ కొణ్ట నాళ్ మలర్ప్ పాతమ్ కాట్టి, నాయిన్ కటైప్పట్ట నమ్మై, ఇమ్మై
ఆట్కొణ్ట వణ్ణఙ్కళ్ పాటిప్ పాటి, ఆట, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[8]
వైయకమ్ ఎల్లామ్ ఉరల్ అతు ఆక, మా మేరు ఎన్నుమ్ ఉలక్కై నాట్టి,
మెయ్ ఎనుమ్ మఞ్చళ్ నిఱైయ అట్టి, మేతకు తెన్నన్, పెరున్తుఱైయాన్,
చెయ్య తిరువటి పాటిప్ పాటి, చెమ్ పొన్ ఉలక్కై వలక్ కై పఱ్ఱి,
ఐయన్, అణి తిల్లైవాణనుక్కే, ఆట, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[9]
ముత్తు అణి కొఙ్కైకళ్ ఆట ఆట, మొయ్ కుఴల్ వణ్టు ఇనమ్ ఆట ఆట,
చిత్తమ్ చివనొటుమ్ ఆట ఆట, చెమ్ కయల్ కణ్ పని ఆట ఆట,
పిత్తు ఎమ్పిరానొటుమ్ ఆట ఆట, పిఱవి పిఱరొటుమ్ ఆట ఆట,
అత్తన్ కరుణైయొటు ఆట ఆట, ఆట, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[10]
మాటు, నకై వాళ్ నిలా ఎఱిప్ప, వాయ్ తిఱన్తు అమ్ పవళమ్ తుటిప్ప,
పాటుమిన్, నమ్ తమ్మై ఆణ్ట ఆఱుమ్, పణి కొణ్ట వణ్ణముమ్; పాటిప్ పాటిత్
తేటుమిన్, ఎమ్పెరుమానై; తేటి, చిత్తమ్ కళిప్ప, తికైత్తు, తేఱి,
ఆటుమిన్; అమ్పలత్తు ఆటినానుక్కు, ఆట, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[11]
మై అమర్ కణ్టనై, వాన నాటర్ మరున్తినై, మాణిక్కక్ కూత్తన్ తన్నై,
ఐయనై, ఐయర్ పిరానై, నమ్మై అకప్పటుత్తు ఆట్కొణ్టు అరుమై కాట్టుమ్
పొయ్యర్ తమ్ పొయ్యినై, మెయ్యర్ మెయ్యై; పోతు అరిక్ కణ్ ఇణై, పొన్ తొటిత్ తోళ్,
పై అరవు అల్కుల్, మటన్తై నల్లీర్! పాటి, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[12]
మిన్ ఇటై, చెమ్ తువర్ వాయ్, కరుమ్ కణ్, వెళ్ నకై, పణ్ అమర్ మెన్ మొఴియీర్!
ఎన్నుటై ఆర్ అముతు, ఎఙ్కళ్ అప్పన్, ఎమ్పెరుమాన్, ఇమవాన్ మకట్కుత్
తన్నుటైక్ కేళ్వన్, మకన్, తకప్పన్, తమైయన్, ఎమ్ ఐయన తాళ్కళ్ పాటి,
పొన్నుటైప్ పూణ్ ములై మఙ్కై నల్లీర్! పొన్ తిరుచ్ చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[13]
చఙ్కమ్ అరఱ్ఱ, చిలమ్పు ఒలిప్ప, తాఴ్ కుఴల్ చూఴ్తరుమ్ మాలై ఆట,
చెమ్ కని వాయ్ ఇతఴుమ్ తుటిప్ప, చేయిఴైయీర్! చివలోకమ్ పాటి,
కఙ్కై ఇరైప్ప అరా ఇరైక్కుమ్ కఱ్ఱైచ్ చటై ముటియాన్ కఴఱ్కే,
పొఙ్కియ కాతలిన్ కొఙ్కై పొఙ్క, పొన్ తిరుచ్ చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[14]
ఞానక్ కరుమ్పిన్ తెళియై, పాకై, నాటఱ్కు అరియ నలత్తై, నన్తాత్
తేనై, పఴచ్ చువై ఆయినానై, చిత్తమ్ పుకున్తు తిత్తిక్క వల్ల
కోనై, పిఱప్పు అఱుత్తు, ఆణ్టుకొణ్ట కూత్తనై; నాత్ తఴుమ్పు ఏఱ వాఴ్త్తి,
పానల్ తటమ్ కణ్ మటన్తై నల్లీర్! పాటి, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[15]
ఆవకై, నాముమ్ వన్తు, అన్పర్ తమ్మోటు ఆట్చెయుమ్ వణ్ణఙ్కళ్ పాటి, విణ్మేల్
తేవర్ కనావిలుమ్ కణ్టు అఱియాచ్ చెమ్ మలర్ప్ పాతఙ్కళ్ కాట్టుమ్ చెల్వచ్
చే వలన్ ఏన్తియ వెల్ కొటియాన్, చివపెరుమాన్, పురమ్ చెఱ్ఱ కొఱ్ఱచ్
చేవకన్, నామఙ్కళ్ పాటిప్ పాటి, చెమ్ పొన్ చెయ్ చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[16]
తేన్ అకమ్ మా మలర్క్ కొన్ఱై పాటి, చివపురమ్ పాటి, తిరుచ్ చటైమేల్
వాన్ అకమ్ మా మతిప్ పిళ్ళై పాటి, మాల్ విటై పాటి, వలక్ కై ఏన్తుమ్
ఊన్ అకమ్ మా మఴు, చూలమ్, పాటి, ఉమ్పరుమ్ ఇమ్పరుమ్ ఉయ్య, అన్ఱు,
పోనకమ్ ఆక, నఞ్చు ఉణ్టల్ పాటి, పొన్ తిరుచ్ చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[17]
అయన్ తలై కొణ్టు చెణ్టు ఆటల్ పాటి, అరుక్కన్ ఎయిఱు పఱిత్తల్ పాటి,
కయమ్ తనైక్ కొన్ఱు, ఉరి పోర్త్తల్ పాటి, కాలనైక్ కాలాల్ ఉతైత్తల్ పాటి,
ఇయైన్తన ముప్పురమ్ ఎయ్తల్ పాటి, ఏఴై అటియోమై ఆణ్టుకొణ్ట
నయమ్ తనైప్ పాటినిన్ఱు, ఆటి ఆటి, నాతఱ్కు, చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[18]
వట్ట మలర్క్ కొన్ఱై మాలై పాటి, మత్తముమ్ పాటి, మతియుమ్ పాటి,
చిట్టర్కళ్ వాఴుమ్ తెన్ తిల్లై పాటి, చిఱ్ఱమ్పలత్తు ఎఙ్కళ్ చెల్వమ్ పాటి,
కట్టియ మాచుణక్ కచ్చై పాటి, కఙ్కణమ్ పాటి, కవిత్త కైమ్మేల్
ఇట్టునిన్ఱు ఆటుమ్ అరవమ్ పాటి, ఈచఱ్కు, చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!

[19]
వేతముమ్, వేళ్వియుమ్, ఆయినార్క్కు; మెయ్మ్మైయుమ్, పొయ్మ్మైయుమ్, ఆయినార్క్కు;
చోతియుమ్ ఆయ్, ఇరుళ్ ఆయినార్క్కు; తున్పముమ్ ఆయ్, ఇన్పమ్ ఆయినార్క్కు;
పాతియుమ్ ఆయ్, ముఱ్ఱుమ్ ఆయినార్క్కు; పన్తముమ్ ఆయ్, వీటుమ్ ఆయినారుక్కు;
ఆతియుమ్, అన్తముమ్, ఆయినారుక్కు; ఆట, పొఱ్చుణ్ణమ్ ఇటిత్తుమ్, నామే!
తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలమ్. మాణిక్కవాచకర్ అటికళ్ పోఱ్ఱి!

[20]

Back to Top
10 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుక్కోత్తుమ్పి - పూవేఱు కోనుమ్   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

పూ ఏఱు కోనుమ్, పురన్తరనుమ్, పొఱ్పు అమైన్త
నా ఏఱు చెల్వియుమ్, నారణనుమ్, నాన్మఱైయుమ్,
మా ఏఱు చోతియుమ్, వానవరుమ్, తామ్ అఱియాచ్
చే ఏఱు చేవటిక్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[1]
నాన్ ఆర్? ఎన్ ఉళ్ళమ్ ఆర్? ఞానఙ్కళ్ ఆర్? ఎన్నై యార్ అఱివార్
వానోర్ పిరాన్ ఎన్నై ఆణ్టిలనేల్? మతి మయఙ్కి
ఊన్ ఆర్ ఉటై తలైయిల్ ఉణ్ పలి తేర్ అమ్పలవన్
తేన్ ఆర్ కమలమే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[2]
తినైత్తనై ఉళ్ళతు ఓర్ పూవినిల్ తేన్ ఉణ్ణాతే,
నినైత్తొఱుమ్, కాణ్తొఱుమ్, పేచుమ్తొఱుమ్, ఎప్పోతుమ్,
అనైత్తు ఎలుమ్పు ఉళ్ నెక, ఆనన్తత్ తేన్ చొరియుమ్
కునిప్పు ఉటైయానుక్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[3]
కణ్ణప్పన్ ఒప్పతు ఓర్ అన్పు ఇన్మై కణ్టపిన్,
ఎన్ అప్పన్, ఎన్ ఒప్పు ఇల్ ఎన్నైయుమ్ ఆట్కొణ్టరుళి,
వణ్ణప్ పణిత్తు, ఎన్నై వా' ఎన్ఱ వాన్ కరుణైచ్
చుణ్ణప్ పొన్ నీఱ్ఱఱ్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[4]
అత్ తేవర్ తేవర్; అవర్ తేవర్;' ఎన్ఱు, ఇఙ్ఙన్,
పొయ్త్ తేవు పేచి, పులమ్పుకిన్ఱ పూతలత్తే,
పత్తు ఏతుమ్ ఇల్లాతు, ఎన్ పఱ్ఱు అఱ, నాన్ పఱ్ఱినిన్ఱ
మెయ్త్ తేవర్ తేవఱ్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[5]
వైత్త నితి, పెణ్టిర్, మక్కళ్, కులమ్, కల్వి, ఎన్నుమ్
పిత్త ఉలకిల్, పిఱప్పోటు ఇఱప్పు, ఎన్నుమ్
చిత్త వికారక్ కలక్కమ్ తెళివిత్త
విత్తకత్ తేవఱ్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[6]
చట్టో నినైక్క, మనత్తు అముతు ఆమ్ చఙ్కరనై,
కెట్టేన్, మఱప్పేనో? కేటుపటాత్ తిరువటియై
ఒట్టాత పావిత్ తొఴుమ్పరై నామ్ ఉరు అఱియోమ్;
చిట్టాయ చిట్టఱ్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[7]
ఒన్ఱు ఆయ్, ముళైత్తు, ఎఴున్తు, ఎత్తనైయో కవటు విట్టు,
నన్ఱు ఆక వైత్తు, ఎన్నై నాయ్ చివికై ఏఱ్ఱువిత్త
ఎన్ తాతై; తాతైక్కుమ్, ఎమ్ అనైక్కుమ్, తమ్ పెరుమాన్!
కున్ఱాత చెల్వఱ్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[8]
కరణఙ్కళ్ ఎల్లామ్ కటన్తునిన్ఱ కఱై మిటఱ్ఱన్
చరణఙ్కళే చెన్ఱు చార్తలుమే, తాన్ ఎనక్కు
మరణమ్, పిఱప్పు, ఎన్ఱు, ఇవై ఇరణ్టిన్ మయక్కు అఱుత్త
కరుణైక్ కటలుక్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[9]
నోయ్ ఉఱ్ఱు, మూత్తు, నాన్ నున్తు కన్ఱాయ్ ఇఙ్కు ఇరున్తు,
నాయ్ ఉఱ్ఱ చెల్వమ్ నయన్తు అఱియావణ్ణమ్ ఎల్లామ్,
తాయ్ ఉఱ్ఱు వన్తు, ఎన్నై ఆణ్టుకొణ్ట తన్ కరుణైత్
తేయ్ ఉఱ్ఱ చెల్వఱ్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[10]
వల్ నెఞ్చక్ కళ్వన్, మన వలియన్,' ఎన్నాతే,
కల్ నెఞ్చు ఉరుక్కి, కరుణైయినాల్ ఆణ్టుకొణ్ట,
అన్నమ్ తిళైక్కుమ్ అణి తిల్లై అమ్పలవన్
పొన్ అమ్ కఴలుక్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[11]
నాయేనైత్ తన్ అటికళ్ పాటువిత్త నాయకనై,
పేయేనతు ఉళ్ళప్ పిఴై పొఱుక్కుమ్ పెరుమైయనై,
చీ ఏతుమ్ ఇల్లాతు ఎన్ చెయ్ పణికళ్ కొణ్టరుళుమ్
తాయ్ ఆన ఈచఱ్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[12]
నాన్ తనక్కు అన్పు ఇన్మై, నానుమ్, తానుమ్, అఱివోమ్;
తాన్ ఎన్నై ఆట్కొణ్టతు ఎల్లారుమ్ తామ్ అఱివార్;
ఆన కరుణైయుమ్ అఙ్కు ఉఱ్ఱే తాన్; అవనే
కోన్ ఎన్నైక్ కూట కుళిర్న్తు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[13]
కరు ఆయ్, ఉలకినుక్కు అప్పుఱమ్ ఆయ్, ఇప్ పుఱత్తే
మరు ఆర్ మలర్క్ కుఴల్ మాతినొటుమ్ వన్తరుళి,
అరు ఆయ్, మఱై పయిల్ అన్తణన్ ఆయ్, ఆణ్టుకొణ్ట
తిరు ఆన తేవఱ్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[14]
నానుమ్, ఎన్ చిన్తైయుమ్, నాయకనుక్కు ఎవ్ ఇటత్తోమ్
తానుమ్, తన్ తైయలుమ్, తాఴ్ చటైయోన్ ఆణ్టిలనేల్?
వానుమ్, తిచైకళుమ్, మా కటలుమ్, ఆయ పిరాన్
తేన్ ఉన్తు చేవటిక్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[15]
ఉళ్ళప్పటాత తిరుఉరువై ఉళ్ళుతలుమ్,
కళ్ళప్పటాత కళివన్త వాన్ కరుణై
వెళ్ళప్ పిరాన్, ఎమ్పిరాన్, ఎన్నై వేఱే ఆట్
కొళ్ అప్ పిరానుక్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[16]
పొయ్ ఆయ చెల్వత్తే పుక్కు, అఴున్తి, నాళ్తోఱుమ్
మెయ్యాక్ కరుతిక్ కిటన్తేనై, ఆట్కొణ్ట
ఐయా! ఎన్ ఆర్ ఉయిరే! అమ్పలవా! ఎన్ఱు, అవన్ తన్
చెయ్ ఆర్ మలర్ అటిక్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[17]
తోలుమ్, తుకిలుమ్; కుఴైయుమ్, చురుళ్ తోటుమ్;
పాల్ వెళ్ళై నీఱుమ్, పచుమ్ చాన్తుమ్; పైఙ్ కిళియుమ్,
చూలముమ్; తొక్క వళైయుమ్; ఉటైత్ తొన్మైక్
కోలమే నోక్కి కుళిర్న్తు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[18]
కళ్వన్, కటియన్, కలతి, ఇవన్' ఎన్నాతే,
వళ్ళల్, వరవర వన్తు ఒఴిన్తాన్ ఎన్ మనత్తే;
ఉళ్ళత్తు ఉఱు తుయర్, ఒన్ఱు ఒఴియావణ్ణమ్, ఎల్లామ్
తెళ్ళుమ్ కఴలుక్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[19]
పూ మేల్ అయనోటు మాలుమ్ పుకల్ అరితు ఎన్ఱు
ఏమాఱి నిఱ్క, అటియేన్ ఇఱుమాక్క,
నాయ్ మేల్ తవిచు ఇట్టు, నన్ఱాప్ పొరుట్పటుత్త
తీ మేనియానుక్కే చెన్ఱు ఊతాయ్; కోత్తుమ్పీ!

[20]

Back to Top
11 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుత్తెళ్ళేణమ్ - తిరుమాలుమ్ పన్ఱియాయ్చ్   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

తిరుమాలుమ్ పన్ఱియాయ్చ్ చెన్ఱు ఉణరాత్ తిరువటియై,
ఉరు నామ్ అఱియ, ఓర్ అన్తణన్ ఆయ్, ఆణ్టుకొణ్టాన్;
ఒరు నామమ్, ఓర్ ఉరువమ్, ఒన్ఱుమ్ ఇల్లాఱ్కు, ఆయిరమ్
తిరునామమ్ పాటి, నామ్ తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[1]
తిరు ఆర్ పెరున్తుఱై మేయ పిరాన్ ఎన్ పిఱవిక్
కరు వేర్ అఱుత్తపిన్, యావరైయుమ్ కణ్టతు ఇల్లై;
అరు ఆయ్, ఉరువముమ్ ఆయ పిరాన్, అవన్ మరువుమ్
తిరువారూర్ పాటి, నామ్ తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[2]
అరిక్కుమ్, పిరమఱ్కుమ్, అల్లాత తేవర్కట్కుమ్,
తెరిక్కుమ్ పటిత్తు అన్ఱి నిన్ఱ చివమ్, వన్తు, నమ్మై
ఉరుక్కుమ్, పణి కొళ్ళుమ్, ఎన్పతు కేట్టు, ఉలకమ్ ఎల్లామ్
చిరిక్కుమ్ తిఱమ్ పాటి తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[3]
అవమ్ ఆయ తేవర్ అవ కతియిల్ అఴున్తామే
పవ మాయమ్ కాత్తు, ఎన్నై ఆణ్టుకొణ్ట పరఞ్చోతి
నవమ్ ఆయ చెమ్ చుటర్ నల్కుతలుమ్, నామ్ ఒఴిన్తు,
చివమ్ ఆనవా పాటి తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[4]
అరుమన్త తేవర్, అయన్, తిరుమాఱ్కు, అరియ చివమ్
ఉరువన్తు, పూతలత్తోర్ ఉకప్పు ఎయ్త, కొణ్టరుళి,
కరు వెన్తు వీఴక్ కటైక్కణిత్తు, ఎన్ ఉళమ్ పుకున్త
తిరు వన్తవా పాటి తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[5]
అరై ఆటు నాకమ్ అచైత్త పిరాన్, అవనియిన్మేల్,
వరై ఆటు మఙ్కై తన్ పఙ్కొటుమ్, వన్తు, ఆణ్ట తిఱమ్
ఉరై ఆట, ఉళ్ ఒళి ఆట, ఒళ్ మా మలర్క్ కణ్కళిల్ నీర్
తిరై ఆటుమా పాటి తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[6]
ఆ! ఆ! అరి, అయన్, ఇన్తిరన్, వానోర్క్కు, అరియ చివన్,
వా, వా' ఎన్ఱు, ఎన్నైయుమ్ పూతలత్తే వలిన్తు ఆణ్టుకొణ్టాన్;
పూ ఆర్ అటిచ్ చువటు ఎన్ తలైమేల్ పొఱిత్తలుమే,
తే ఆనవా పాటి తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[7]
కఱఙ్కు ఓలై పోల్వతుఓర్ కాయప్ పిఱప్పోటుఇఱప్పు ఎన్నుమ్,
అఱమ్, పావమ్, ఎన్ఱు ఇరణ్టు అచ్చమ్ తవిర్త్తు, ఎన్నై ఆణ్టుకొణ్టాన్;
మఱన్తేయుమ్ తన్ కఴల్ నాన్ మఱవావణ్ణమ్ నల్కియ, అత్
తిఱమ్ పాటల్ పాటి, నామ్ తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[8]
కల్ నార్ ఉరిత్తు ఎన్న, ఎన్నైయుమ్ తన్ కరుణైయినాల్
పొన్ ఆర్ కఴల్ పణిత్తు, ఆణ్ట పిరాన్ పుకఴ్ పాటి,
మిన్ నేర్ నుటఙ్కు ఇటై, చెమ్ తువర్ వాయ్, వెళ్ నకైయీర్!
తెన్నా, తెన్నా' ఎన్ఱు తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[9]
కనవేయుమ్ తేవర్కళ్ కాణ్పు అరియ కనై కఴలోన్
పున వేయ్ అన వళైత్ తోళియొటుమ్ పుకున్తరుళి,
ననవే ఎనైప్ పిటిత్తు, ఆట్కొణ్టవా నయన్తు, నెఞ్చమ్,
చిన వేల్ కణ్ నీర్ మల్క తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[10]
కయల్ మాణ్ట కణ్ణి తన్ పఙ్కన్ ఎనైక్ కలన్తు ఆణ్టలుమే,
అయల్ మాణ్టు, అరువినైచ్ చుఱ్ఱముమ్ మాణ్టు, అవనియిన్మేల్
మయల్ మాణ్టు, మఱ్ఱు ఉళ్ళ వాచకమ్ మాణ్టు, ఎన్నుటైయ
చెయల్ మాణ్టవా పాటి తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[11]
ముత్తిక్కు ఉఴన్ఱు మునివర్ కుఴామ్ నని వాట,
అత్తిక్కు అరుళి, అటియేనై ఆణ్టుకొణ్టు,
పత్తిక్ కటలుళ్ పతిత్త పరఞ్చోతి,
తిత్తిక్కుమా పాటి తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[12]
పార్ పాటుమ్, పాతాళర్ పాటుమ్, విణ్ణோర్ తమ్ పాటుమ్,
ఆర్ పాటుమ్, చారా వకై అరుళి, ఆణ్టుకొణ్ట
నేర్ పాటల్ పాటి, నినైప్పు అరియ తనిప్ పెరియోన్
చీర్ పాటల్ పాటి, నామ్ తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[13]
మాలే, పిరమనే, మఱ్ఱు ఒఴిన్త తేవర్కళే,
నూలే, నుఴైవుఅరియాన్ నుణ్ణియన్ ఆయ్, వన్తు, అటియేన్
పాలే పుకున్తు, పరిన్తు ఉరుక్కుమ్ పావకత్తాల్,
చేల్ ఏర్ కణ్ నీర్ మల్క తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[14]
ఉరుకిప్ పెరుకి, ఉళమ్ కుళిర ముకన్తుకొణ్టు,
పరుకఱ్కు ఇనియ పరమ్ కరుణైత్ తటమ్ కటలై
మరువి, తికఴ్ తెన్నన్ వార్ కఴలే నినైన్తు, అటియోమ్
తిరువైప్ పరవి, నామ్ తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[15]
పుత్తన్, పురన్తర ఆతియర్, అయన్, మాల్, పోఱ్ఱి చెయుమ్
పిత్తన్; పెరున్తుఱై మేయ పిరాన్; పిఱప్పు అఱుత్త
అత్తన్; అణి తిల్లై అమ్పలవన్; అరుళ్ కఴల్కళ్
చిత్తమ్ పుకున్తవా తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[16]
ఉవలైచ్ చమయఙ్కళ్, ఒవ్వాత చాత్తిరమ్, ఆమ్
చవలైక్ కటల్ ఉళనాయ్క్ కిటన్తు, తటుమాఱుమ్
కవలైక్ కెటుత్తు, కఴల్ ఇణైకళ్ తన్తరుళుమ్
చెయలైప్ పరవి, నామ్ తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[17]
వాన్ కెట్టు, మారుతమ్ మాయ్న్తు, అఴల్, నీర్, మణ్, కెటినుమ్,
తాన్ కెట్టల్ ఇన్ఱి, చలిప్పు అఱియాత్ తన్మైయనుక్కు,
ఊన్ కెట్టు, ఉయిర్ కెట్టు, ఉణర్వు కెట్టు, ఎన్ ఉళ్ళముమ్ పోయ్,
నాన్ కెట్టవా పాటి తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[18]
విణ్ణோర్ ముఴు ముతల్; పాతాళత్తార్ విత్తు;
మణ్ణோర్ మరున్తు; అయన్, మాల్, ఉటైయ వైప్పు; అటియోమ్
కణ్ ఆర, వన్తునిన్ఱాన్; కరుణైక్ కఴల్ పాటి,
తెన్నా, తెన్నా' ఎన్ఱు తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!

[19]
కులమ్ పాటి, కొక్కు ఇఱకుమ్ పాటి, కోల్ వళైయాళ్
నలమ్ పాటి, నఞ్చు ఉణ్టవా పాటి, నాళ్తోఱుమ్
అలమ్పు ఆర్ పునల్ తిల్లై అమ్పలత్తే ఆటుకిన్ఱ
చిలమ్పు ఆటల్ పాటి, నామ్ తెళ్ళేణమ్ కొట్టామో!
. తిరుచ్ చాఴల్

[20]

Back to Top
12 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుచ్చాఴల్ - పూచువతుమ్ వెణ్ణీఱు   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

పూచువతుమ్ వెళ్ నీఱు, పూణ్పతువుమ్ పొఙ్కు అరవమ్,
పేచువతుమ్ తిరువాయాల్ మఱై పోలుమ్? కాణ్, ఏటీ!
పూచువతుమ్, పేచువతుమ్, పూణ్పతువుమ్, కొణ్టు ఎన్నై?
ఈచన్ అవన్ ఎవ్ ఉయిర్క్కుమ్ ఇయల్పు ఆనాన్; చాఴలో!

[1]
ఎన్ అప్పన్, ఎమ్పిరాన్, ఎల్లార్క్కుమ్ తాన్ ఈచన్;
తున్నమ్ పెయ్ కోవణమాక్ కొళ్ళుమ్అతు ఎన్? ఏటీ!
మన్ను కలై, తున్ను పొరుళ్ మఱై నాన్కే, వాన్ చరటా,
తన్నైయే కోవణమా, చాత్తినన్, కాణ్; చాఴలో!

[2]
కోయిల్ చుటుకాటు, కొల్ పులిత్ తోల్ నల్ ఆటై,
తాయుమ్ ఇలి, తన్తై ఇలి, తాన్ తనియన్ కాణ్; ఏటీ!
తాయుమ్ ఇలి, తన్తై ఒలి, తాన్ తనియన్; ఆయిటినుమ్,
కాయిల్, ఉలకు అనైత్తుమ్ కల్ పొటి, కాణ్; చాఴలో!

[3]
అయనై, అనఙ్కనై, అన్తకనై, చన్తిరనై,
వయనఙ్కళ్ మాయా వటుచ్ చెయ్తాన్; కాణ్, ఏటీ!
నయనఙ్కళ్ మూన్ఱు ఉటైయ నాయకనే తణ్టిత్తాల్,
చయమ్ అన్ఱో వానవర్క్కు, తాఴ్ కుఴలాయ్? చాఴలో!

[4]
తక్కనైయుమ్, ఎచ్చనైయుమ్, తలై అఱుత్తు, తేవర్ కణమ్
తొక్కెన వన్తవర్తమ్మైత్ తొలైత్తతుతాన్ ఎన్? ఏటీ!
తొక్కెన వన్తవర్ తమ్మైత్ తొలైత్తరుళి అరుళ్ కొటుత్తు, అఙ్కు
ఎచ్చనుక్కు మికైత్ తలై మఱ్ఱు అరుళినన్, కాణ్; చాఴలో!

[5]
అలరవనుమ్, మాలవనుమ్, అఱియామే, అఴల్ ఉరు ఆయ్,
నిలమ్ ముతల్, కీఴ్ అణ్టమ్ ఉఱ, నిన్ఱతుతాన్ ఎన్? ఏటీ!
నిలమ్ ముతల్, కీఴ్ అణ్టమ్ ఉఱ, నిన్ఱిలనేల్ ఇరువరుమ్ తమ్
చలమ్ ముకత్తాల్ ఆఙ్కారమ్ తవిరార్ కాణ్ చాఴలో!

[6]
మలై మకళై ఒరు పాకమ్ వైత్తలుమే మఱ్ఱు ఒరుత్తి
చలమ్ ముకత్తాల్ అవన్ చటైయిల్ పాయుమ్ అతు ఎన్ ఏటీ
చలమ్ ముకత్తాల్ అవన్ చటైయిల్ పాయ్న్తిలళేల్ తరణి ఎల్లామ్
పిల ముకత్తే పుకప్పాయ్న్తు పెరుఙ్కేటు ఆమ్ చాఴలో!

[7]
కోలాలమ్ ఆకిక్ కురై కటల్వాయ్ అన్ఱు ఎఴున్త
ఆలాలమ్ ఉణ్టాన్ అవన్ చతుర్ తాన్ ఎన్ ఏటీ
ఆలాలమ్ ఉణ్టిలనేల్ అన్ఱు అయన్ మాల్ ఉళ్ళిట్ట
మేల్ ఆయ తేవర్ ఎల్లామ్ వీటువర్ కాణ్ చాఴలో!

[8]
తెన్ పాల్ ఉకన్తు ఆటుమ్ తిల్లైచ్ చిఱ్ఱమ్పలవన్
పెణ్ పాల్ ఉకన్తాన్; పెరుమ్ పిత్తన్, కాణ్; ఏటీ!
పెణ్ పాల్ ఉకన్తిలనేల్, పేతాయ్! ఇరు నిలత్తోర్
విణ్ పాల్ యోకు ఎయ్తి, వీటువర్, కాణ్; చాఴలో!

[9]
తాన్ అన్తమ్ ఇల్లాన్, తనై అటైన్త నాయేనై
ఆనన్త వెళ్ళత్తు అఴున్తువిత్తాన్, కాణ్; ఏటీ!
ఆనన్త వెళ్ళత్తు అఴున్తువిత్త తిరువటికళ్,
వాన్ ఉన్తు తేవర్కట్కు ఓర్ వాన్ పొరుళ్, కాణ్; చాఴలో!

[10]
నఙ్కాయ్! ఇతు ఎన్న తవమ్? నరమ్పోటు, ఎలుమ్పు, అణిన్తు,
కఙ్కాళమ్ తోళ్మేలే కాతలిత్తాన్, కాణ్; ఏటీ!
కఙ్కాళమ్ ఆమా కేళ్; కాల అన్తరత్తు ఇరువర్
తమ్ కాలమ్ చెయ్యత్ తరిత్తనన్, కాణ్; చాఴలో!

[11]
కాన్ ఆర్ పులిత్ తోల్ ఉటై; తలై ఊణ్; కాటు పతి;
ఆనాల్, అవనుక్కు ఇఙ్కు ఆట్పటువార్ ఆర్? ఏటీ!
ఆనాలుమ్, కేళాయ్; అయనుమ్ తిరుమాలుమ్,
వాన్ నాటర్ కోవుమ్, వఴి అటియార్; చాఴలో!

[12]
మలై అరైయన్ పొన్ పావై, వాళ్ నుతలాళ్, పెణ్ తిరువై
ఉలకు అఱియ, తీ వేట్టాన్ ఎన్నుమ్అతు ఎన్? ఏటీ
ఉలకు అఱియ, తీ వేళాతు ఒఴిన్తననేల్, ఉలకు అనైత్తుమ్,
కలై నవిన్ఱ పొరుళ్కళ్ ఎల్లామ్ కలఙ్కిటుమ్, కాణ్; చాఴలో!

[13]
తేన్ పుక్క తణ్ పణై చూఴ్ తిల్లైచ్ చిఱ్ఱమ్పలవన్,
తాన్ పుక్కు నట్టమ్ పయిలుమ్అతు ఎన్? ఏటీ!
తాన్ పుక్కు నట్టమ్ పయిన్ఱిలనేల్, తరణి ఎల్లామ్,
ఊన్ పుక్క వేల్ కాళిక్కు ఊట్టు ఆమ్, కాణ్; చాఴలో!

[14]
కట కరియుమ్, పరి మావుమ్, తేరుమ్, ఉకన్తు ఏఱాతే,
ఇటపమ్ ఉకన్తు ఏఱియ ఆఱు, ఎనక్కు అఱియ ఇయమ్పు; ఏటీ!
తట మతిల్కళ్ అవై మూన్ఱుమ్ తఴల్ ఎరిత్త అన్ నాళిల్
ఇటపమ్ అతు ఆయ్త్ తాఙ్కినాన్ తిరుమాల్, కాణ్; చాఴలో!

[15]
నన్ఱాక నాల్వర్క్కుమ్ నాన్మఱైయిన్ ఉట్పొరుళై,
అన్ఱు, ఆలిన్ కీఴ్ ఇరున్తు, అఙ్కు, అఱమ్ ఉరైత్తాన్, కాణ్; ఏటీ!
అన్ఱు, ఆలిన్ కీఴ్ ఇరున్తు, అఙ్కు, అఱమ్ ఉరైత్తాన్, ఆయిటినుమ్,
కొన్ఱాన్, కాణ్, పురమ్ మూన్ఱుమ్ కూట్టోటే; చాఴలో!

[16]
అమ్పలత్తే కూత్తు ఆటి, అముతు చెయ్యప్ పలి తిరియుమ్
నమ్పనైయుమ్ తేవన్ ఎన్ఱు నణ్ణుమ్అతు ఎన్? ఏటీ!
నమ్పనైయుమ్ ఆమా కేళ్; నాన్మఱైకళ్ తామ్ అఱియా,
ఎమ్పెరుమాన్, ఈచా' ఎన్ఱు ఏత్తిన, కాణ్; చాఴలో!

[17]
చలమ్ ఉటైయ చలన్తరన్ తన్ ఉటల్ తటిన్త నల్ ఆఴి,
నలమ్ ఉటైయ నారణఱ్కు, అన్ఱు, అరుళియ ఆఱు ఎన్? ఏటీ!
నలమ్ ఉటైయ నారణన్, తన్ నయనమ్ ఇటన్తు, అరన్ అటిక్కీఴ్
అలర్ ఆక ఇట, ఆఴి అరుళినన్, కాణ్; చాఴలో!

[18]
అమ్పరమ్ ఆమ్, పుళ్ళిత్ తోల్; ఆలాలమ్, ఆర్ అముతమ్;
ఎమ్పెరుమాన్ ఉణ్ట చతిర్, ఎనక్కు అఱియ ఇయమ్పుల్ ఏటీ!
ఎమ్పెరుమాన్ ఏతు ఉటుత్తు, అఙ్కు ఏతు అముతు చెయ్తిటినుమ్,
తమ్ పెరుమై తాన్ అఱియాత్ తన్మైయన్, కాణ్; చాఴలో!

[19]
అరుమ్ తవరుక్కు, ఆలిన్ కీఴ్, అఱమ్ ముతలా నాన్కినైయుమ్
ఇరున్తు, అవరుక్కు అరుళుమ్అతు ఎనక్కు అఱియ ఇయమ్పు; ఏటీ!
అరుమ్ తవరుక్కు, అఱమ్ ముతల్ నాన్కు అన్ఱు అరుళిచ్చెయ్తిలనేల్,
తిరున్త, అవరుక్కు, ఉలకు ఇయఱ్కై తెరియా, కాణ్; చాఴలో!

[20]

Back to Top
13 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుప్పూవల్లి - ఇణైయార్ తిరువటి   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

ఇణై ఆర్ తిరువటి ఎన్ తలైమేల్ వైత్తలుమే,
తుణై ఆన చుఱ్ఱఙ్కళ్ అత్తనైయుమ్, తుఱన్తొఴిన్తేన్;
అణై ఆర్ పునల్ తిల్లై అమ్పలత్తే ఆటుకిన్ఱ
పుణైయాళన్ చీర్ పాటి పూవల్లి కొయ్యామో!

[1]
ఎన్తై, ఎమ్ తాయ్, చుఱ్ఱమ్, మఱ్ఱుమ్ ఎల్లామ్, ఎన్నుటైయ
పన్తమ్ అఱుత్తు, ఎన్నై ఆణ్టుకొణ్ట పాణ్టిప్ పిరాన్;
అన్త ఇటైమరుతిల్, ఆనన్తత్ తేన్ ఇరున్త
పొన్తైప్ పరవి, నామ్ పూవల్లి కొయ్యామో!

[2]
నాయిన్ కటైప్పట్ట నమ్మైయుమ్ ఓర్ పొరుట్పటుత్తు,
తాయిన్ పెరితుమ్ తయా ఉటైయ తమ్ పెరుమాన్,
మాయప్ పిఱప్పు అఱుత్తు, ఆణ్టాన్; ఎన్ వల్ వినైయిన్
వాయిల్ పొటి అట్టి పూవల్లి కొయ్యామో!

[3]
పణ్ పట్ట తిల్లైప్ పతిక్కు అరచైప్ పరవాతే,
ఎణ్ పట్ట తక్కన్, అరుక్కన్, ఎచ్చన్, ఇన్తు, అనల్,
విణ్ పట్ట పూతప్ పటై వీరపత్తిరరాల్
పుణ్ పట్టవా పాటి పూవల్లి కొయ్యామో!

[4]
తేన్ ఆటు కొన్ఱై చటైక్కు అణిన్త చివపెరుమాన్
ఊన్ నాటి, నాటి వన్తు, ఉట్పుకున్తాన్; ఉలకర్ మున్నే
నాన్ ఆటి ఆటి నిన్ఱు, ఓలమ్ ఇట, నటమ్ పయిలుమ్
వాన్ నాటర్ కోవుక్కే పూవల్లి కొయ్యామో!

[5]
ఎరి మూన్ఱు తేవర్క్కు ఇరఙ్కి, అరుళ్చెయ్తరుళి,
చిరమ్ మూన్ఱు అఱ, తన్ తిరుప్ పురువమ్ నెరిత్తరుళి,
ఉరు మూన్ఱుమ్ ఆకి, ఉణర్వు అరితు ఆమ్ ఒరువనుమే
పురమ్ మూన్ఱు ఎరిత్తవా పూవల్లి కొయ్యామో!

[6]
వణఙ్క, తలై వైత్తు; వార్ కఴల్, వాయ్, వాఴ్త్త వైత్తు;
ఇణఙ్క, తన్ చీర్ అటియార్ కూట్టముమ్ వైత్తు; ఎమ్పెరుమాన్,
అణఙ్కోటు అణి తిల్లై అమ్పలత్తే, ఆటుకిన్ఱ
కుణమ్ కూర, పాటి, నామ్ పూవల్లి కొయ్యామో!

[7]
నెఱి చెయ్తరుళి, తన్ చీర్ అటియార్ పొన్ అటిక్కే
కుఱి చెయ్తుకొణ్టు, ఎన్నై ఆణ్ట పిరాన్ కుణమ్ పరవి,
ముఱి చెయ్తు, నమ్మై ముఴుతు ఉఴఱ్ఱుమ్ పఴ వినైయైక్
కిఱి చెయ్తవా పాటి పూవల్లి కొయ్యామో!

[8]
పల్ నాళ్ పరవిప్ పణి చెయ్య, పాత మలర్
ఎన్ ఆకమ్ తున్నవైత్త పెరియోన్, ఎఴిల్ చుటర్ ఆయ్,
కల్ నార్ ఉరిత్తు, ఎన్నై ఆణ్టుకొణ్టాన్; కఴల్ ఇణైకళ్
పొన్ ఆనవా పాటి పూవల్లి కొయ్యామో!

[9]
పేర్ ఆచై ఆమ్ ఇన్తప్ పిణ్టమ్ అఱ, పెరున్తుఱైయాన్,
చీర్ ఆర్ తిరువటి ఎన్ తలైమేల్ వైత్త పిరాన్,
కార్ ఆర్ కటల్ నఞ్చై ఉణ్టు ఉకన్త కాపాలి,
పోర్ ఆర్ పురమ్ పాటి పూవల్లి కొయ్యామో!

[10]
పాలుమ్, అముతముమ్, తేనుటన్, ఆమ్ పరా పరమ్ ఆయ్,
కోలమ్ కుళిర్న్తు, ఉళ్ళమ్ కొణ్ట పిరాన్ కురై కఴల్కళ్
ఞాలమ్ పరవువార్ నల్ నెఱి ఆమ్; అన్ నెఱియే
పోలుమ్ పుకఴ్ పాటి పూవల్లి కొయ్యామో!

[11]
వానవన్, మాల్, అయన్, మఱ్ఱుమ్ ఉళ్ళ తేవర్కట్కుమ్
కోన్ అవన్ ఆయ్ నిన్ఱు, కూటల్ ఇలాక్ కుణక్ కుఱియోన్
ఆన నెటుమ్ కటల్ ఆలాలమ్ అముతు చెయ్య,
పోనకమ్ ఆనవా పూవల్లి కొయ్యామో!

[12]
అన్ఱు, ఆల నీఴల్ కీఴ్ అరు మఱైకళ్, తాన్ అరుళి,
నన్ఱు ఆక వానవర్, మా మునివర్, నాళ్తోఱుమ్,
నిన్ఱు, ఆర ఏత్తుమ్ నిఱై కఴలోన్, పునై కొన్ఱైప్
పొన్ తాతు పాటి, నామ్ పూవల్లి కొయ్యామో!

[13]
పటమ్ ఆక, ఎన్ ఉళ్ళే తన్ ఇణైప్ పోతు అవై అళిత్తు, ఇఙ్కు
ఇటమ్ ఆకక్ కొణ్టిరున్త, ఏకమ్పమ్ మేయ పిరాన్,
తటమ్ ఆర్ మతిల్ తిల్లై అమ్పలమే తాన్ ఇటమా,
నటమ్ ఆటుమా పాటి పూవల్లి కొయ్యామో!

[14]
అఙ్కి, అరుక్కన్, ఇరావణన్, అన్తకన్, కూఱ్ఱన్,
చెమ్ కణ్ అరి, అయన్, ఇన్తిరనుమ్, చన్తిరనుమ్,
పఙ్కమ్ ఇల్ తక్కనుమ్, ఎచ్చనుమ్, తమ్ పరిచు అఴియ,
పొఙ్కియ చీర్ పాటి, నామ్ పూవల్లి కొయ్యామో!

[15]
తిణ్ పోర్ విటైయాన్, చివపురత్తార్ పోర్ ఏఱు,
మణ్పాల్, మతురైయిల్ పిట్టు అముతు చెయ్తరుళి,
తణ్టాలే పాణ్టియన్ తన్నైప్ పణికొణ్ట,
పుణ్ పాటల్ పాటి, నామ్ పూవల్లి కొయ్యామో!

[16]
మున్ ఆయ మాల్ అయనుమ్, వానవరుమ్, తానవరుమ్,
పొన్ ఆర్ తిరువటి తామ్ అఱియార్; పోఱ్ఱువతే?
ఎన్ ఆకమ్ ఉళ్ పుకున్తు ఆణ్టుకొణ్టాన్ ఇలఙ్కు అణియామ్
పల్ నాకమ్ పాటి, నామ్ పూవల్లి కొయ్యామో!

[17]
చీర్ ఆర్ తిరువటిత్ తిణ్ చిలమ్పు చిలమ్పు ఒలిక్కే
ఆరాత ఆచై అతు ఆయ్, అటియేన్ అకమ్ మకిఴ,
తేర్ ఆర్న్త వీతిప్ పెరున్తుఱైయాన్ తిరు నటమ్ చెయ్
పేరానన్తమ్ పాటి పూవల్లి కొయ్యామో!

[18]
అత్తి ఉరిత్తు, అతు పోర్త్తరుళుమ్ పెరున్తుఱైయాన్,
పిత్త వటివు కొణ్టు, ఇవ్ ఉలకిల్ పిళ్ళైయుమ్ ఆయ్,
ముత్తి ముఴు ముతల్, ఉత్తరకోచమఙ్కై వళ్ళల్,
పుత్తి పుకున్తవా పూవల్లి కొయ్యామో!

[19]
మా ఆర వేఱి మతురైనకర్ పుకున్తరుళిత్
తేవార్న్త కోలత్ తికఴప్ పెరున్తుఱైయాన్
కోవాకి వన్తెమ్మైక్ కుఱ్ఱేవల్ కొణ్టరుళుమ్
పూవార్ కఴల్పరవిప్ పూవల్లి కొయ్యామో

[20]

Back to Top
14 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుఉన్తియార్ - వళైన్తతు విల్లు   (తిరుఏకమ్పమ్ (కాఞ్చి) )

వళైన్తతు విల్లు విళైన్తతు పూచల్
ఉళైన్తన ముప్పురమ్ ఉన్తీపఱ
ఒరుఙ్కుటన్ వెన్తవా ఱున్తీపఱ.

[1]
ఈరమ్పు కణ్టిలమ్ ఏకమ్పర్ తఙ్కైయిల్
ఓరమ్పే ముప్పురమ్ ఉన్తీపఱ
ఒన్ఱుమ్ పెరుమికై ఉన్తీపఱ.

[2]
తచ్చు విటుత్తలుమ్ తామటి యిట్టలుమ్
అచ్చు ముఱిన్తతెన్ ఱున్తీపఱ
అఴిన్తన ముప్పురమ్ ఉన్తీపఱ.

[3]
ఉయ్యవల్ లార్ఒరు మూవరైక్ కావల్కొణ్టు
ఎయ్యవల్ లానుక్కే ఉన్తీపఱ
ఇళములై పఙ్కన్ ఎన్ఱు ఉన్తీపఱ.

[4]
చాటియ వేళ్వి చరిన్తిటత్ తేవర్కళ్
ఓటియ వాపాటి ఉన్తీపఱ
ఉరుత్తిర నాతనుక్కు ఉన్తీపఱ.

[5]
ఆవా తిరుమాల్ అవిప్పాకఙ్ కొణ్టన్ఱు
చావా తిరున్తానెన్ఱున్తీపఱ
చతుర్ముకన్ తాతైయెన్ ఱున్తీపఱ.

[6]
వెయ్యవన్ అఙ్కి విఴుఙ్కత్తిరట్టియ
కైయైత్ తఱిత్తానెన్ ఱున్తీపఱ
కలఙ్కిఱ్ఱు వేళ్వియెన్ ఱున్తీపఱ.

[7]
పార్ప్పతి యైప్పకై చాఱ్ఱియ తక్కనైప్
పార్ప్పతెన్ నేయేటి ఉన్తీపఱ
పణైములై పాకనుక్ కున్తీపఱ.

[8]
పురన్తర నారొరు పూఙ్కుయి లాకి
మరన్తని లేఱినార్ ఉన్తీపఱ
వానవర్ కోనెన్ఱే ఉన్తీపఱ.

[9]
వెఞ్చిన వేళ్వి వియాత్తిర నార్తలై
తుఞ్చిన వాపాటి ఉన్తీపఱ
తొటర్న్త పిఱప్పఱ ఉన్తీపఱ.

[10]
ఆట్టిన్ తలైయై వితిక్కుత్ తలైయాకక్
కూట్టియ వాపాటి ఉన్తీపఱ
కొఙ్కై కులుఙ్కనిన్ ఱున్తీపఱ.

[11]
ఉణ్ణప్ పుకున్త పకనొళిత్ తోటామే
కణ్ణైప్ పఱిత్తవా ఱున్తీపఱ
కరుక్కెట నామెల్లామ్ ఉన్తీపఱ.

[12]
నామకళ్ నాచి చిరమ్పిర మన్పటచ్
చోమన్ ముకమ్ నెరిత్ తున్తీపఱ
తొల్లై వినైకెట ఉన్తీపఱ.

[13]
నాన్మఱై యోనుమకత్తియ మాన్పటప్
పోమ్వఴి తేటుమా ఱున్తీపఱ
పురన్తరన్ వేళ్వియి లున్తీపఱ.

[14]
చూరియ నార్తొణ్టై వాయినిఱ్ పఱ్కళై
వారి నెరిత్తవా ఱున్తీపఱ
మయఙ్కిఱ్ఱు వేళ్వియెన్ ఱున్తీపఱ.

[15]
తక్కనా రన్ఱే తలైయిఴన్ తార్తక్కన్
మక్కళైచ్ చూఴనిన్ ఱున్తీపఱ
మటిన్తతు వేళ్వియెన్ ఱున్తీపఱ.

[16]
పాలక నార్క్కన్ఱు పాఱ్కటల్ ఈన్తిట్ట
కోలచ్ చటైయఱ్కే యున్తీపఱ
కుమరన్తన్ తాతైక్కే ఉన్తీపఱ.

[17]
నల్ల మలరిన్మేల్ నాన్ముక నార్తలై
ఒల్లై యరిన్తతెన్ ఱున్తీపఱ
ఉకిరాల్ అరిన్తతెన్ ఱున్తీపఱ.

[18]
తేరై నిఱుత్తి మలైయెటుత్ తాన్చిరమ్
ఈరైన్తుమ్ ఇఱ్ఱవా ఱున్తీపఱ
ఇరుపతుమ్ ఇఱ్ఱతెన్ ఱున్తీపఱ.

[19]
ఏకాచమిట్ట ఇరుటికళ్ పోకామల్
ఆకాచఙ్కావలెన్ ఱున్తీపఱ
అతఱ్కప్పాలుఙ్ కావలెన్ ఱున్తీపఱ.

[20]

Back to Top
15 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుత్తేாళ్ నోక్కమ్ - పూత్తారుమ్ పొయ్కైప్   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

పూత్తు ఆరుమ్ పొయ్కైప్ పునల్ ఇతువే, ఎనక్ కరుతి,
పేయ్త్తేర్ ముకక్క ఉఱుమ్ పేతై కుణమ్ ఆకామే,
తీర్త్తాయ్; తికఴ్ తిల్లై అమ్పలత్తే తిరు నటమ్ చెయ్
కూత్తా! ఉన్ చేవటి కూటుమ్వణ్ణమ్ తోళ్ నోక్కమ్!

[1]
ఎన్ఱుమ్ పిఱన్తు, ఇఱన్తు, ఆఴామే, ఆణ్టుకొణ్టాన్;
కన్ఱాల్ విళవు ఎఱిన్తాన్, పిరమన్, కాణ్పు అరియ
కున్ఱాత చీర్త్ తిల్లై అమ్పలవన్; కుణమ్ పరవి,
తున్ఱు ఆర్ కుఴలినీర్! తోళ్ నోక్కమ్ ఆటామో!

[2]
పొరుళ్ పఱ్ఱిచ్ చెయ్కిన్ఱ పూచనైకళ్ పోల్ విళఙ్క,
చెరుప్పు ఉఱ్ఱ చీర్ అటి, వాయ్క్ కలచమ్, ఊన్ అముతమ్,
విరుప్పు ఉఱ్ఱు, వేటనార్ చేటు ఎఱియ మెయ్ కుళిర్న్తు, అఙ్కు,
అరుళ్ పెఱ్ఱు, నిన్ఱవా తోళ్ నోక్కమ్ ఆటామో!

[3]
కల్ పోలుమ్ నెఞ్చమ్ కచిన్తు ఉరుక, కరుణైయినాల్
నిఱ్పానైప్ పోల, ఎన్ నెఞ్చిన్ ఉళ్ళే పుకున్తరుళి,
నల్ పాల్ పటుత్తు ఎన్నై, నాటు అఱియత్ తాన్ ఇఙ్ఙన్,
చొల్ పాలతు ఆనవా తోళ్ నోక్కమ్ ఆటామో!

[4]
నిలమ్, నీర్, నెరుప్పు, ఉయిర్, నీళ్ విచుమ్పు, నిలా, పకలోన్,
పులన్ ఆయ మైన్తనోటు, ఎణ్ వకైయాయ్ప్ పుణర్న్తునిన్ఱాన్;
ఉలకు ఏఴ్ ఎన, తిచై పత్తు ఎన, తాన్ ఒరువనుమే
పల ఆకి, నిన్ఱవా తోళ్ నోక్కమ్ ఆటామో!

[5]
పుత్తన్ ముతల్ ఆయ పుల్ అఱివిన్ పల్ చమయమ్,
తమ్ తమ్ మతఙ్కళిల్ తట్టుళుప్పుప్ పట్టు నిఱ్క,
చిత్తమ్ చివమ్ ఆక్కి, చెయ్తనవే తవమ్ ఆక్కుమ్
అత్తన్ కరుణైయినాల్ తోళ్ నోక్కమ్ ఆటామో!

[6]
తీతు ఇల్లై మాణి, చివ కరుమమ్ చితైత్తానై,
చాతియుమ్ వేతియన్, తాతై తనై, తాళ్ ఇరణ్టుమ్
చేతిప్ప, ఈచన్ తిరువరుళాల్ తేవర్ తొఴ,
పాతకమే చోఱు పఱ్ఱినవా తోళ్ నోక్కమ్!

[7]
మానమ్ అఴిన్తోమ్; మతి మఱన్తోమ్; మఙ్కైనల్లీర్!
వానమ్ తొఴుమ్ తెన్నన్ వార్ కఴలే నినైన్తు, అటియోమ్,
ఆనన్తక్ కూత్తన్ అరుళ్ పెఱిన్, నామ్ అవ్వణమే
ఆనన్తమ్ ఆకి, నిన్ఱు ఆటామో తోళ్ నోక్కమ్!

[8]
ఎణ్ ఉటై మూవర్ ఇరాక్కతర్కళ్, ఎరి పిఴైత్తు,
కణ్ నుతల్ ఎన్తై కటైత్తలైమున్ నిన్ఱతన్ పిన్,
ఎణ్ ఇలి ఇన్తిరర్, ఎత్తనైయో పిరమర్కళుమ్,
మణ్మిచై మాల్ పలర్, మాణ్టనర్; కాణ్ తోళ్ నోక్కమ్!

[9]
పఙ్కయమ్ ఆయిరమ్ పూవినిల్, ఓర్ పూక్ కుఱైయ,
తమ్ కణ్ ఇటన్తు, అరన్ చేవటిమేల్ చాత్తలుమే,
చఙ్కరన్, ఎమ్ పిరాన్, చక్కరమ్ మాఱ్కు అరుళియ ఆఱు,
ఎఙ్కుమ్ పరవి, నామ్ తోళ్ నోక్కమ్ ఆటామో!

[10]
కామన్ ఉటల్; ఉయిర్, కాలన్; పల్, కాయ్ కతిరోన్;
నా మకళ్ నాచి; చిరమ్, పిరమన్; కరమ్, ఎరియై;
చోమన్ కలై; తలై తక్కనైయుమ్, ఎచ్చనైయుమ్;
తూయ్మైకళ్ చెయ్తవా తోళ్ నోక్కమ్ ఆటామో!

[11]
పిరమన్, అరి, ఎన్ఱ ఇరువరుమ్, తమ్ పేతైమైయాల్
పరమమ్, యామ్ పరమమ్' ఎన్ఱవర్కళ్ పతైప్పు ఒటుఙ్క,
అరనార్, అఴల్ ఉరు ఆయ్, అఙ్కే, అళవు ఇఱన్తు,
పరమ్ ఆకి, నిన్ఱవా తోళ్ నోక్కమ్ ఆటామో!

[12]
ఏఴైత్ తొఴుమ్పనేన్, ఎత్తనైయో కాలమ్ ఎల్లామ్,
పాఴుక్కు ఇఱైత్తేన్, పరమ్పరనైప్ పణియాతే;
ఊఴి ముతల్, చిన్తాత నల్ మణి, వన్తు, ఎన్ పిఱవిత్
తాఴైప్ పఱిత్తవా తోళ్ నోక్కమ్ ఆటామో!

[13]
ఉరై మాణ్ట ఉళ్ ఒళి ఉత్తమన్ వన్తు, ఉళమ్ పుకలుమ్,
కరై మాణ్ట కామప్ పెరుమ్ కటలైక్ కటత్తలుమే,
ఇరై మాణ్ట ఇన్తిరియప్ పఱవై ఇరిన్తు ఓట,
తురై మాణ్టవా పాటి తోళ్ నోక్కమ్ ఆటామో!
. తిరుప్పొన్ ఊచల్

[14]

Back to Top
16 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుప్పొన్నూచల్ - చీరార్ పవళఙ్కాల్   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

చీర్ ఆర్ పవళమ్ కాల్, ముత్తమ్ కయిఱు, ఆక;
ఏర్ ఆరుమ్ పొన్ పలకై ఏఱి, ఇనితు అమర్న్తు;
నారాయణన్ అఱియా నాళ్ మలర్త్ తాళ్, నాయ్ అటియేఱ్కు
ఊర్ ఆకత్ తన్తరుళుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కై
ఆరా అముతిన్ అరుళ్ తాళ్ ఇణై పాటి,
పోర్ ఆర్ వేల్ కణ్ మటవీర్! పొన్ ఊచల్ ఆటామో.

[1]
మూన్ఱు, అఙ్కు, ఇలఙ్కు నయనత్తన్, మూవాత
వాన్ తఙ్కు తేవర్కళుమ్, కాణా మలర్ అటికళ్,
తేన్ తఙ్కి, తిత్తిత్తు, అముతు ఊఱి, తాన్ తెళిన్తు, అఙ్కు,
ఊన్ తఙ్కినిన్ఱు, ఉరుక్కుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్
కోన్ తఙ్కు ఇటైమరుతు పాటి, కుల మఞ్ఞై
పోన్ఱు, అఙ్కు, అన నటైయీర్! పొన్ ఊచల్ ఆటామో.

[2]
మున్, ఈఱుమ్, ఆతియుమ్ ఇల్లాన్; మునివర్ కుఴామ్,
పల్ నూఱు కోటి ఇమైయోర్కళ్, తామ్ నిఱ్ప,
తన్ నీఱు ఎనక్కు అరుళి, తన్ కరుణై వెళ్ళత్తు
మన్ ఊఱ, మన్నుమ్ మణి ఉత్తరకోచమఙ్కై
మిన్ ఏఱుమ్ మాట వియల్ మాళికై పాటి,
పొన్ ఏఱు పూణ్ ములైయీర్! పొన్ ఊచల్ ఆటామో.

[3]
నఞ్చు అమర్ కణ్టత్తన్; అణ్టత్తవర్ నాతన్;
మఞ్చు తోయ్ మాట, మణి ఉత్తరకోచమఙ్కై
అమ్ చొలాళ్ తన్నోటుమ్ కూటి, అటియవర్కళ్
నెఞ్చుళే నిన్ఱు, అముతమ్ ఊఱి, కరుణై చెయ్తు,
తుఞ్చల్, పిఱప్పు అఱుప్పాన్; తూయ పుకఴ్ పాటి,
పుఞ్చమ్ ఆర్ వెళ్ వళైయీర్! పొన్ ఊచల్ ఆటామో.

[4]
ఆణோ, అలియో, అరివైయో, ఎన్ఱు ఇరువర్
కాణాక్ కటవుళ్; కరుణైయినాల్, తేవర్ కుఴామ్
నాణామే ఉయ్య, ఆట్కొణ్టరుళి, నఞ్చు తనై
ఊణ్ ఆక ఉణ్టరుళుమ్ ఉత్తరకోచమఙ్కైక్
కోణ్ ఆర్ పిఱైచ్ చెన్నిక్ కూత్తన్; కుణమ్ పరవి,
పూణ్ ఆర్ వన ములైయీర్! పొన్ ఊచల్ ఆటామో.

[5]
మాతు ఆటు పాకత్తన్; ఉత్తరకోచమఙ్కైత్
తాతు ఆటు కొన్ఱైచ్ చటైయాన్; అటియారుళ్
కోతాట్టి నాయేనై ఆట్కొణ్టు, ఎన్ తొల్ పిఱవిత్
తీతు ఓటావణ్ణమ్ తికఴ, పిఱప్పు అఱుప్పాన్;
కాతు ఆటు కుణ్టలఙ్కళ్ పాటి, కచిన్తు అన్పాల్,
పోతు ఆటు పూణ్ ములైయీర్! పొన్ ఊచల్ ఆటామో.

[6]
ఉన్నఱ్కు అరియ తిరు ఉత్తరకోచమఙ్కై
మన్నిప్ పొలిన్తు ఇరున్త, మా మఱైయోన్ తన్ పుకఴే
పన్నిప్ పణిన్తు ఇఱైఞ్చ, పావఙ్కళ్ పఱ్ఱు అఱుప్పాన్;
అన్నత్తిన్ మేల్ ఏఱి ఆటుమ్ అణి మయిల్ పోల్
ఎన్ అత్తన్; ఎన్నైయుమ్ ఆట్కొణ్టాన్; ఎఴిల్ పాటి,
పొన్ ఒత్త పూణ్ ములైయీర్! పొన్ ఊచల్ ఆటామో.

[7]
కోల వరైక్ కుటుమి వన్తు, కువలయత్తుచ్
చాల అముతు ఉణ్టు, తాఴ్ కటలిన్ మీతు ఎఴున్తు,
ఞాలమ్ మిక, పరి మేఱ్కొణ్టు, నమై ఆణ్టాన్;
చీలమ్ తికఴుమ్ తిరు ఉత్తరకోచమఙ్కై,
మాలుక్కు అరియానై వాయ్ ఆర నామ్ పాటి,
పూలిత్తు, అకమ్ కుఴైన్తు పొన్ ఊచల్ ఆటామో.

[8]
తెఙ్కు ఉలవు చోలైత్ తిరు ఉత్తరకోచమఙ్కై
తఙ్కు, ఉలవు చోతిత్ తని ఉరువమ్ వన్తరుళి,
ఎఙ్కళ్ పిఱప్పు అఱుత్తిట్టు, ఎమ్ తరముమ్ ఆట్కొళ్వాన్:
పఙ్కు ఉలవు కోతైయుమ్, తానుమ్, పణి కొణ్ట
కొఙ్కు ఉలవు కొన్ఱైచ్ చటైయాన్ కుణమ్ పరవి,
పొఙ్కు ఉలవు పూణ్ ములైయీర్! పొన్ ఊచల్ ఆటామో.

[9]

Back to Top
17 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     అన్నైప్ పత్తు - వేత మొఴియర్వెణ్   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

వేత మొఴియర్, వెళ్ నీఱ్ఱర్, చెమ్ మేనియర్,
నాతప్ పఱైయినర్; అన్నే! ఎన్నుమ్,
నాతప్ పఱైయినర్ నాన్ముకన్, మాలుక్కుమ్,
నాతర్, ఇన్ నాతనార్; అన్నే! ఎన్నుమ్.

[1]
కణ్ అఞ్చనత్తర్, కరుణైక్ కటలినర్,
ఉళ్ నిన్ఱు ఉరుక్కువర్; అన్నే! ఎన్నుమ్,
ఉళ్ నిన్ఱు ఉరుక్కి, ఉలప్పు ఇలా ఆనన్తక్
కణ్ణీర్ తరువరాల్; అన్నే! ఎన్నుమ్.

[2]
నిత్త మణాళర్, నిరమ్ప అఴకియర్,
చిత్తత్తు ఇరుప్పరాల్; అన్నే! ఎన్నుమ్.
చిత్తత్తు ఇరుప్పవర్ తెన్నన్ పెరున్తుఱై
అత్తర్, ఆనన్తరాల్; అన్నే! ఎన్నుమ్.

[3]
ఆటు అరప్ పూణ్, ఉటైత్ తోల్, పొటిప్ పూచిఱ్ఱు ఓర్
వేటమ్ ఇరున్త ఆఱు; అన్నే! ఎన్నుమ్.
వేటమ్ ఇరున్తవా, కణ్టు కణ్టు, ఎన్ ఉళ్ళమ్
వాటుమ్; ఇతు ఎన్నే! అన్నే! ఎన్నుమ్.

[4]
నీణ్ట కరత్తర్, నెఱితరు కుఞ్చియర్,
పాణ్టి నల్ నాటరాల్; అన్నే! ఎన్నుమ్.
పాణ్టి నల్ నాటర్ పరన్తు ఎఴు చిన్తైయై
ఆణ్టు అన్పు చెయ్వరాల్; అన్నే! ఎన్నుమ్.

[5]
ఉన్నఱ్కు అరియ చీర్ ఉత్తరమఙ్కైయర్
మన్నువతు ఎన్ నెఞ్చిల్; అన్నే! ఎన్నుమ్.
మన్నువతు ఎన్ నెఞ్చిల్; మాల్, అయన్, కాణ్కిలార్;
ఎన్న అతిచయమ్! అన్నే! ఎన్నుమ్.

[6]
వెళ్ళైక్ కలిఙ్కత్తర్, వెణ్ తిరుముణ్టత్తర్
పళ్ళిక్ కుప్పాయత్తర్; అన్నే! ఎన్నుమ్.
పళ్ళిక్ కుప్పాయత్తర్ పాయ్ పరి మేఱ్కొణ్టు, ఎన్
ఉళ్ళమ్ కవర్వరాల్; అన్నే! ఎన్నుమ్.

[7]
తాళి అఱుకినర్, చన్తనచ్ చాన్తినర్,
ఆళ్ ఎమ్మై ఆళ్వరాల్; అన్నే! ఎన్నుమ్.
ఆళ్ ఎమ్మై ఆళుమ్ అటికళార్ తమ్ కైయిల్,
తాళమ్ ఇరున్త ఆఱు; అన్నే! ఎన్నుమ్.

[8]
తైయల్ ఓర్ పఙ్కినర్, తాపత వేటత్తర్,
ఐయమ్ పుకువరాల్; అన్నే! ఎన్నుమ్.
ఐయమ్ పుకున్తు అవర్ పోతలుమ్, ఎన్ ఉళ్ళమ్
నైయుమ్; ఇతు ఎన్నే! అన్నే! ఎన్నుమ్.

[9]
కొన్ఱై, మతియముమ్, కూవిళమ్, మత్తముమ్,
తున్ఱియ చెన్నియర్; అన్నే! ఎన్నుమ్.
తున్ఱియ చెన్నియిన్ మత్తమ్ ఉన్మత్తమే,
ఇన్ఱు, ఎనక్కు ఆన ఆఱు; అన్నే! ఎన్నుమ్.

[10]

Back to Top
18 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     కుయిఱ్పత్తు - కీత మినియ కుయిలే   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

కీతమ్ ఇనియ కుయిలే! కేట్టియేల్, ఎఙ్కళ్ పెరుమాన్
పాతమ్ ఇరణ్టుమ్ వినవిన్, పాతాళమ్ ఏఴినుక్కు అప్పాల్;
చోతి మణి ముటి చొల్లిన్, చొల్ ఇఱన్తు నిన్ఱ తొన్మై
ఆతి కుణమ్ ఒన్ఱుమ్ ఇల్లాన్; అన్తమ్ ఇలాన్; వరక్ కూవాయ్!

[1]
ఏర్ తరుమ్ ఏఴ్ ఉలకు ఏత్త, ఎవ్ ఉరువుమ్ తన్ ఉరు ఆయ్,
ఆర్కలి చూఴ్ తెన్ ఇలఙ్కై, అఴకు అమర్ వణ్టోతరిక్కు,
పేర్ అరుళ్ ఇన్పమ్ అళిత్త పెరున్తుఱై మేయ పిరానై;
చీరియ వాయాల్, కుయిలే! తెన్ పాణ్టి నాటనై; కూవాయ్!

[2]
నీల ఉరువిన్ కుయిలే! నీళ్ మణి మాటమ్ నిలావుమ్
కోల అఴకిన్ తికఴుమ్ కొటి మఙ్కై ఉళ్ళుఱై కోయిల్,
చీలమ్ పెరితుమ్ ఇనియ తిరు ఉత్తరకోచమఙ్కై,
ఞాలమ్ విళఙ్క ఇరున్త నాయకనై, వరక్ కూవాయ్!

[3]
తేన్ పఴచ్ చోలై పయిలుమ్ చిఱు కుయిలే! ఇతు కేళ్ నీ,
వాన్ పఴిత్తు, ఇమ్ మణ్ పుకున్తు, మనితరై ఆట్కొణ్ట వళ్ళల్;
ఊన్ పఴిత్తు, ఉళ్ళమ్ పుకున్తు, ఎన్ ఉణర్వు అతు ఆయ ఒరుత్తన్;
మాన్ పఴిత్తు ఆణ్ట మెన్ నోక్కి మణాళనై; నీ వరక్ కూవాయ్!

[4]
చున్తరత్తు ఇన్పక్ కుయిలే! చూఴ్ చుటర్ ఞాయిఱు పోల,
అన్తరత్తే నిన్ఱు ఇఴిన్తు, ఇఙ్కు, అటియవర్ ఆచై అఱుప్పాన్;
మున్తుమ్, నటువుమ్, ముటివుమ్, ఆకియ మూవర్ అఱియాచ్
చిన్తురచ్ చేవటియానై; చేవకనై; వరక్ కూవాయ్!

[5]
ఇన్పమ్ తరువన్; కుయిలే! ఏఴ్ ఉలకుమ్ ముఴుతు ఆళి;
అన్పన్; అముతు అళిత్తు ఊఱుమ్ ఆనన్తన్; వాన్ వన్త తేవన్;
నన్ పొన్ మణిచ్ చువటు ఒత్త నల్ పరిమేల్ వరువానై;
కొమ్పిన్ మిఴఱ్ఱుమ్ కుయిలే! కోకఴి నాతనై; కూవాయ్!

[6]
ఉన్నై ఉకప్పన్; కుయిలే! ఉన్ తుణైత్ తోఴియుమ్ ఆవన్,
పొన్నై అఴిత్త నల్ మేనిప్ పుకఴిన్ తికఴుమ్ అఴకన్,
మన్నన్, పరిమిచై వన్త వళ్ళల్, పెరున్తుఱై మేయ
తెన్నవన్, చేరలన్, చోఴన్, చీర్ప్ పుయఙ్కన్, వరక్ కూవాయ్!

[7]
వా, ఇఙ్కే, నీ, కుయిల్ పిళ్ళాయ్! మాలొటు నాన్ముకన్ తేటి,
ఓవి, అవర్ ఉన్నినిఱ్ప, ఒణ్ తఴల్ విణ్ పిళన్తు ఓఙ్కి,
మేవి, అన్ఱు, అణ్టమ్ కటన్తు, విరి చుటర్ ఆయ్, నిన్ఱ మెయ్యన్;
తావి వరుమ్ పరిప్ పాకన్; తాఴ్ చటైయోన్; వరక్ కూవాయ్!

[8]
కార్ ఉటైప్ పొన్ తికఴ్ మేని, కటి పొఴిల్ వాఴుమ్, కుయిలే!
చీర్ ఉటైచ్ చెమ్ కమలత్తిల్ తికఴ్ ఉరు ఆకియ చెల్వన్;
పారిటైప్ పాతఙ్కళ్ కాట్టి, పాచమ్ అఱుత్తు, ఎనై ఆణ్ట
ఆర్ ఉటై అమ్ పొనిన్ మేని అముతినై; నీ, వరక్ కూవాయ్!

[9]
కొన్తు అణవుమ్ పొఴిల్ చోలైక్ కూమ్ కుయిలే! ఇతు కేళ్ నీ;
అన్తణన్ ఆకి వన్తు, ఇఙ్కే, అఴకియ చేవటి కాట్టి,
ఎమ్ తమర్ ఆమ్ ఇవన్' ఎన్ఱు ఇఙ్కు ఎన్నైయుమ్ ఆట్కొణ్టరుళుమ్,
చెమ్ తఴల్ పోల్ తిరుమేనిత్ తేవర్ పిరాన్, వరక్ కూవాయ్!

[10]

Back to Top
19 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుత్తచాఙ్కమ్ - ఏరార్ ఇళఙ్కిళియే   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

ఏర్ ఆర్ ఇళమ్ కిళియే! ఎఙ్కళ్ పెరున్తుఱైక్ కోన్
చీర్ ఆర్ తిరు నామమ్ తేర్న్తు ఉరైయాయ్ ఆరూరన్,
చెమ్ పెరుమాన్,' వెళ్ మలరాన్, పాల్ కటలాన్, చెప్పువ పోల్,
ఎమ్ పెరుమాన్, తేవర్ పిరాన్,' ఎన్ఱు.

[1]
ఏతమ్ ఇలా ఇన్ చొల్ మరకతమే! ఏఴ్ పొఴిఱ్కుమ్
నాతన్, నమై ఆళుటైయాన్, నాటు ఉరైయాయ్ కాతలర్క్కు
అన్పు ఆణ్టు, మీళా అరుళ్ పురివాన్ నాటు, ఎన్ఱుమ్,
తెన్ పాణ్టి నాటే, తెళి.

[2]
తాతు ఆటు పూఞ్చోలైత్ తత్తాయ్! నమై ఆళుమ్
మాతు ఆటుమ్ పాకత్తన్ వాఴ్ పతి ఎన్? కోతాట్టిప్
పత్తర్ ఎల్లామ్ పార్మేల్, చివపురమ్పోల్, కొణ్టాటుమ్
ఉత్తరకోచమఙ్కై ఊర్.

[3]
చెయ్య వాయ్ప్ పైమ్ చిఱకిన్ చెల్వీ! నమ్ చిన్తై చేర్
ఐయన్, పెరున్తుఱైయాన్, ఆఱు ఉరైయాయ్ తైయలాయ్!
వాన్ వన్త చిన్తై మలమ్ కఴువ వన్తు, ఇఴియుమ్
ఆనన్తమ్ కాణ్, ఉటైయాన్ ఆఱు.

[4]
కిఞ్చుక వాయ్ అమ్ చుకమే! కేటు ఇల్ పెరున్తుఱైక్ కోన్
మఞ్చు మరువు మలై పకరాయ్ నెఞ్చత్తు
ఇరుళ్ అకల వాళ్ వీచి, ఇన్పు అమరుమ్ ముత్తి
అరుళుమ్ మలై ఎన్పతు కాణ్, ఆయ్న్తు.

[5]
ఇప్ పాటే వన్తు, ఇయమ్పు; కూటు పుకల్ ఎన్? కిళియే!
ఒప్పు ఆటాచ్ చీర్ ఉటైయాన్ ఊర్వతు ఎన్నే? ఎప్పోతుమ్
తేన్ పురైయుమ్ చిన్తైయర్ ఆయ్, తెయ్వప్ పణ్ ఏత్తు ఇచైప్ప,
వాన్ పురవి ఊరుమ్, మకిఴ్న్తు.

[6]
కోల్ తేన్ మొఴిక్ కిళ్ళాయ్! కోతు ఇల్ పెరున్తుఱైక్ కోన్,
మాఱ్ఱారై వెల్లుమ్ పటై పకరాయ్ ఏఱ్ఱార్
అఴుక్కు అటైయా నెఞ్చు ఉరుక, ముమ్ మలఙ్కళ్ పాయుమ్
కఴుక్కటై కాణ్, కైక్కొళ్ పటై.

[7]
ఇన్ పాల్ మొఴిక్ కిళ్ళాయ్! ఎఙ్కళ్ పెరున్తుఱైక్ కోన్
మున్పాల్ ముఴఙ్కుమ్ మురచు ఇయమ్పాయ్ అన్పాల్,
పిఱవిప్ పకై కలఙ్క, పేరిన్పత్తు ఓఙ్కుమ్,
పరు మిక్క నాతప్ పఱై.

[8]
ఆయ మొఴిక్ కిళ్ళాయ్! అళ్ళూఱుమ్ అన్పర్పాల్
మేయ పెరున్తుఱైయాన్ మెయ్త్ తార్ ఎన్? తీయ వినై
నాళుమ్ అణుకావణ్ణమ్ నాయేనై ఆళుటైయాన్,
తాళి అఱుకు ఆమ్, ఉవన్త తార్.

[9]
చోలైప్ పచుమ్ కిళియే! తూ నీర్ప్ పెరున్తుఱైక్ కోన్
కోలమ్ పొలియుమ్ కొటి కూఱాయ్ చాలవుమ్
ఏతిలార్ తుణ్ ఎన్న, మేల్ విళఙ్కి, ఏర్ కాట్టుమ్
కోతు ఇలా ఏఱు ఆమ్, కొటి.

[10]

Back to Top
20 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుప్పళ్ళియెఴుచ్చి - పోఱ్ఱియెన్ వాఴ్ముత   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

పోఱ్ఱి! ఎన్ వాఴ్ ముతల్ ఆకియ పొరుళే! పులర్న్తతు; పూమ్ కఴఱ్కు ఇణై తుణైమలర్ కొణ్టు
ఏఱ్ఱి, నిన్ తిరుముకత్తు ఎమక్కు అరుళ్ మలరుమ్ ఎఴిల్ నకై కణ్టు, నిన్ తిరువటితొఴుకోమ్
చేఱ్ఱు ఇతఴ్క్ కమలఙ్కళ్ మలరుమ్ తణ్ వయల్ చూఴ్ తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైచివపెరుమానే!
ఏఱ్ఱు ఉయర్ కొటి ఉటైయాయ్! ఎమై ఉటైయాయ్! ఎమ్పెరుమాన్! పళ్ళి ఎఴున్తరుళాయే!

[1]
అరుణన్, ఇన్తిరన్ తిచై అణుకినన్; ఇరుళ్ పోయ్ అకన్ఱతు; ఉతయమ్ నిన్ మలర్త్తిరుముకత్తిన్
కరుణైయిన్ చూరియన్ ఎఴ ఎఴ, నయనక్ కటి మలర్ మలర, మఱ్ఱు అణ్ణల్ అమ్కణ్ ఆమ్
తిరళ్ నిరై అఱుపతమ్ మురల్వన; ఇవై ఓర్ తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైచివపెరుమానే!
అరుళ్ నితి తర వరుమ్ ఆనన్త మలైయే! అలై కటలే! పళ్ళి ఎఴున్తరుళాయే!

[2]
కూవిన పూమ్ కుయిల్; కూవిన కోఴి; కురుకుకళ్ ఇయమ్పిన; ఇయమ్పిన చఙ్కమ్;
ఓవిన తారకై ఒళి; ఒళి ఉతయత్తు ఒరుప్పటుకిన్ఱతు విరుప్పొటు, నమక్కు.
తేవ! నల్ చెఱి కఴల్ తాళ్ ఇణై కాట్టాయ్! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివపెరుమానే!
యావరుమ్ అఱివు అరియాయ్! ఎమక్కు ఎళియాయ్! ఎమ్పెరుమాన్! పళ్ళి ఎఴున్తరుళాయే!

[3]
ఇన్ ఇచై వీణైయర్, యాఴినర్, ఒరుపాల్; ఇరుక్కొటు తోత్తిరమ్ ఇయమ్పినర్, ఒరుపాల్;
తున్నియ పిణై మలర్క్ కైయినర్, ఒరుపాల్; తొఴుకైయర్, అఴుకైయర్,తువళ్కైయర్, ఒరుపాల్;
చెన్నియిల్ అఞ్చలి కూప్పినర్, ఒరుపాల్. తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివపెరుమానే!
ఎన్నైయుమ్ ఆణ్టుకొణ్టు, ఇన్ అరుళ్ పురియుమ్ ఎమ్పెరుమాన్! పళ్ళి ఎఴున్తరుళాయే!

[4]
పూతఙ్కళ్తోఱుమ్ నిన్ఱాయ్' ఎనిన్, అల్లాల్, పోక్కు ఇలన్, వరవు ఇలన్,' ఎన,నినైప్ పులవోర్
కీతఙ్కళ్ పాటుతల్, ఆటుతల్, అల్లాల్, కేట్టు అఱియోమ్, ఉనైక్ కణ్టు అఱివారై.
చీతమ్ కొళ్ వయల్ తిరుప్పెరున్తుఱై మన్నా! చిన్తనైక్కుమ్ అరియాయ్! ఎఙ్కళ్ మున్వన్తు,
ఏతఙ్కళ్ అఱుత్తు, ఎమ్మై ఆణ్టు, అరుళ్పురియుమ్ ఎమ్పెరుమాన్! పళ్ళి ఎఴున్తరుళాయే!

[5]
పప్పు అఱ వీట్టు ఇరున్తు ఉణరుమ్ నిన్ అటియార్, పన్తనై వన్తు అఱుత్తార్; అవర్పలరుమ్,
మైప్పు ఉఱు కణ్ణియర్, మానిటత్తు ఇయల్పిన్ వణఙ్కుకిన్ఱార్. అణఙ్కిన్ మణవాళా!
చెప్పు ఉఱు కమలఙ్కళ్ మలరుమ్ తణ్ వయల్ చూఴ్ తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైచివపెరుమానే!
ఇప్ పిఱప్పు అఱుత్తు, ఎమై ఆణ్టు, అరుళ్పురియుమ్ ఎమ్పెరుమాన్! పళ్ళి ఎఴున్తరుళాయే!

[6]
అతు, పఴచ్ చువై ఎన, అముతు ఎన; అఱితఱ్కు అరితు ఎన, ఎళితు ఎన; అమరరుమ్అఱియార్.
ఇతు అవన్ తిరుఉరు; ఇవన్, అవన్; ఎనవే ఎఙ్కళై ఆణ్టుకొణ్టు, ఇఙ్కు ఎఴున్తరుళుమ్,
మతు వళర్ పొఴిల్ తిరు ఉత్తరకోచ మఙ్కై ఉళ్ళాయ్! తిరుప్పెరున్తుఱై మన్నా!
ఎతు ఎమైప్ పణి కొళుమ్ ఆఱు? అతు కేట్పోమ్: ఎమ్పెరుమాన్! పళ్ళి ఎఴున్తరుళాయే!

[7]
మున్తియ ముతల్, నటు, ఇఱుతియుమ్, ఆనాయ్; మూవరుమ్ అఱికిలర్; యావర్ మఱ్ఱుఅఱివార్?
పన్తు అణై విరలియుమ్, నీయుమ్, నిన్ అటియార్ పఴమ్ కుటిల్తొఱుమ్ ఎఴున్తరుళియపరనే!
చెమ్ తఴల్ పురై తిరుమేనియుమ్ కాట్టి, తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై కోయిలుమ్ కాట్టి,
అన్తణన్ ఆవతుమ్ కాట్టి, వన్తు ఆణ్టాయ్! ఆర్ అముతే! పళ్ళి ఎఴున్తరుళాయే!

[8]
విణ్ణకత్ తేవరుమ్ నణ్ణవుమ్ మాట్టా విఴుప్ పొరుళే! ఉన్ తొఴుప్పు అటియోఙ్కళ్,
మణ్ణకత్తే వన్తు, వాఴచ్ చెయ్తానే! వణ్ తిరుప్పెరున్తుఱైయాయ్! వఴి అటియోమ్
కణ్ అకత్తే నిన్ఱు, కళితరు తేనే! కటల్ అముతే! కరుమ్పే! విరుమ్పు అటియార్
ఎణ్ అకత్తాయ్! ఉలకుక్కు ఉయిర్ ఆనాయ్! ఎమ్పెరుమాన్! పళ్ళి ఎఴున్తరుళాయే!

[9]
పువనియిల్ పోయ్ప్ పిఱవామైయిన్, నాళ్ నామ్ పోక్కుకిన్ఱోమ్ అవమే; ఇన్తప్ పూమి,
చివన్ ఉయ్యక్ కొళ్కిన్ఱ ఆఱు' ఎన్ఱు నోక్కి, తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైవాయ్! తిరుమాల్ఆమ్
అవన్ విరుప్పు ఎయ్తవుమ్, మలరవన్ ఆచైప్ పటవుమ్, నిన్ అలర్న్త మెయ్క్కరుణైయుమ్, నీయుమ్,
అవనియిల్ పుకున్తు, ఎమై ఆట్కొళ్ళ వల్లాయ్! ఆర్ అముతే! పళ్ళి ఎఴున్తరుళాయే!

[10]

Back to Top
21 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     కోయిల్ మూత్త తిరుప్పతికమ్ - ఉటైయాళ్ ఉన్తన్   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

ఉటైయాళ్, ఉన్ తన్ నటువు, ఇరుక్కుమ్; ఉటైయాళ్ నటువుళ్, నీ ఇరుత్తి;
అటియేన్ నటువుళ్, ఇరువీరుమ్ ఇరుప్పతానాల్, అటియేన్, ఉన్
అటియార్ నటువుళ్ ఇరుక్కుమ్ అరుళైప్ పురియాయ్ పొన్నమ్పలత్తు ఎమ్
ముటియా ముతలే! ఎన్ కరుత్తు ముటియుమ్వణ్ణమ్, మున్ నిన్ఱే!

[1]
మున్ నిన్ఱు ఆణ్టాయ్, ఎనై మున్నమ్; యానుమ్, అతువే ముయల్వు ఉఱ్ఱు,
పిన్ నిన్ఱు, ఏవల్ చెయ్కిన్ఱేన్; పిఱ్పట్టు ఒఴిన్తేన్; పెమ్మానే!
ఎన్?' ఎన్ఱు, అరుళ్ ఇవర నిన్ఱు, పోన్తిటు' ఎన్నావిటిల్, అటియార్,
ఉన్ నిన్ఱు, ఇవన్ ఆర్' ఎన్నారో? పొన్నమ్పలక్ కూత్తు ఉకన్తానే!

[2]
ఉకన్తానే! అన్పు ఉటై అటిమైక్కు; ఉరుకా ఉళ్ళత్తు ఉణర్వు ఇలియేన్,
చకమ్ తాన్ అఱియ ముఱైయిట్టాల్, తక్క ఆఱు అన్ఱు' ఎన్నారో?
మకమ్ తాన్ చెయ్తు వఴి వన్తార్ వాఴ, వాఴ్న్తాయ్; అటియేఱ్కు ఉన్
ముకమ్ తాన్ తారావిటిన్, ముటివేన్; పొన్నమ్పలత్తు ఎమ్ ముఴు ముతలే!

[3]
ముఴు ముతలే! ఐమ్ పులనుక్కుమ్, మూవర్క్కుమ్, ఎన్ తనక్కుమ్,
వఴి ముతలే! నిన్ పఴ అటియార్ తిరళ్, వాన్, కుఴుమిక్
కెఴు ముతలే! అరుళ్ తన్తు ఇరుక్క ఇరఙ్కుమ్ కొల్లో?' ఎన్ఱు
అఴుమ్ అతువే అన్ఱి, మఱ్ఱు ఎన్ చెయ్కేన్? పొన్నమ్పలత్తు అరైచే!

[4]
అరైచే! పొన్నమ్పలత్తు ఆటుమ్ అముతే!' ఎన్ఱు ఉన్ అరుళ్ నోక్కి,
ఇరై తేర్ కొక్కు ఒత్తు, ఇరవు పకల్, ఏచఱ్ఱు ఇరున్తే, వేచఱ్ఱేన్;
కరై చేర్ అటియార్ కళి చిఱప్ప, కాట్చి కొటుత్తు, ఉన్ అటియేన్పాల్,
పిరై చేర్ పాలిన్ నెయ్ పోల, పేచాతు ఇరున్తాల్, ఏచారో?

[5]
ఏచా నిఱ్పర్, ఎన్నై; ఉనక్కు అటియాన్ ఎన్ఱు, పిఱర్ ఎల్లామ్
పేచా నిఱ్పర్; యాన్ తానుమ్ పేణా నిఱ్పేన్, నిన్ అరుళే;
తేచా! నేచర్ చూఴ్న్తు ఇరుక్కుమ్ తిరువోలక్కమ్ చేవిక్క,
ఈచా! పొన్నమ్పలత్తు ఆటుమ్ ఎన్తాయ్! ఇనిత్తాన్ ఇరఙ్కాయే!

[6]
ఇరఙ్కుమ్ నమక్కు అమ్పలక్ కూత్తన్' ఎన్ఱు ఎన్ఱు, ఏమాన్తిరుప్పేనై,
అరుమ్ కఱ్పనై కఱ్పిత్తు, ఆణ్టాయ్; ఆళ్వార్ ఇలి మాటు ఆవేనో?
నెరుఙ్కుమ్ అటియార్కళుమ్, నీయుమ్, నిన్ఱు, నిలావి, విళైయాటుమ్
మరుఙ్కే చార్న్తు, వర, ఎఙ్కళ్ వాఴ్వే, వా' ఎన్ఱు అరుళాయే!

[7]
అరుళాతు ఒఴిన్తాల్, అటియేనై, అఞ్చేల్' ఎన్పార్ ఆర్, ఇఙ్కు?
పొరుళా, ఎన్నైప్ పుకున్తు, ఆణ్ట పొన్నే! పొన్నమ్పలక్ కూత్తా!
మరుళ్ ఆర్ మనత్తోటు, ఉనైప్ పిరిన్తు, వరున్తువేనై, వా' ఎన్ఱు, ఉన్
తెరుళ్ ఆర్ కూట్టమ్ కాట్టాయేల్, చెత్తే పోనాల్, చిరియారో?

[8]
చిరిప్పార్; కళిప్పార్; తేనిప్పార్; తిరణ్టు, తిరణ్టు, ఉన్ తిరువార్త్తై
విరిప్పార్; కేట్పార్; మెచ్చువార్; వెవ్వేఱు ఇరున్తు, ఉన్ తిరునామమ్
తరిప్పార్; పొన్నమ్పలత్తు ఆటుమ్ తలైవా' ఎన్పార్; అవర్ మున్నే
నరిప్పు ఆయ్, నాయేన్ ఇరుప్పేనో? నమ్పి! ఇనిత్తాన్ నల్కాయే!

[9]
నల్కాతు ఒఴియాన్ నమక్కు' ఎన్ఱు, ఉన్ నామామ్ పితఱ్ఱి, నయన నీర్
మల్కా, వాఴ్త్తా, వాయ్ కుఴఱా, వణఙ్కా, మనత్తాల్ నినైన్తు ఉరుకి,
పల్కాల్ ఉన్నైప్ పావిత్తు, పరవి, పొన్నమ్పలమ్' ఎన్ఱే
ఒల్కా నిఱ్కుమ్ ఉయిర్క్కు ఇరఙ్కి, అరుళాయ్! ఎన్నై ఉటైయానే!

[10]

Back to Top
22 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     కోయిల్ తిరుప్పతికమ్ - మాఱినిన్ఱెన్నై   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

మాఱి నిన్ఱు, ఎన్నై మయక్కిటుమ్ వఞ్చప్ పులన్ ఐన్తిన్ వఴి అటైత్తు; అముతే
ఊఱి నిన్ఱు; ఎన్ ఉళ్ ఎఴు పరఞ్చోతి! ఉళ్ళవా కాణ వన్తరుళాయ్:
తేఱలిన్ తెళివే! చివపెరుమానే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఈఱు ఇలాప్ పతఙ్కళ్ యావైయుమ్ కటన్త ఇన్పమే! ఎన్నుటై అన్పే!

[1]
అన్పినాల్, అటియేన్ ఆవియోటు, ఆక్కై, ఆనన్తమాయ్క్ కచిన్తు ఉరుక,
ఎన్ పరమ్ అల్లా, ఇన్ అరుళ్ తన్తాయ్; యాన్, ఇతఱ్కు ఇలన్ ఒర్ కైమ్మాఱు:
మున్పుమ్ ఆయ్, పిన్పుమ్, ముఴుతుమ్, ఆయ్, పరన్త ముత్తనే! ముటివు ఇలా ముతలే!
తెన్ పెరున్తుఱైయాయ్! చివపెరుమానే! చీర్ ఉటైచ్ చివపురత్తు అరచే!

[2]
అరైచనే! అన్పర్క్కు; అటియనేన్ ఉటైయ అప్పనే! ఆవియోటు ఆక్కై
పురై పురై కనియప్ పుకున్తునిన్ఱు, ఉరుక్కి, పొయ్ ఇరుళ్ కటిన్త మెయ్చ్ చుటరే!
తిరై పొరా మన్నుమ్, అముతత్ తెణ్ కటలే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఉరై, ఉణర్వు, ఇఱన్తునిన్ఱు, ఉణర్వతు ఓర్ ఉణర్వే! యాన్, ఉన్నై ఉరైక్కుమ్ ఆఱు,ఉణర్త్తే.

[3]
ఉణర్న్త మా మునివర్, ఉమ్పరోటు, ఒఴిన్తార్ ఉణర్వుక్కుమ్, తెరివు అరుమ్ పొరుళే!
ఇణఙ్కు ఇలి! ఎల్లా ఉయిర్కట్కుమ్ ఉయిరే! ఎనైప్ పిఱప్పు అఱుక్కుమ్ ఎమ్ మరున్తే!
తిణిన్తతు ఓర్ ఇరుళిల్, తెళిన్త తూ ఒళియే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
కుణఙ్కళ్ తామ్ ఇల్లా ఇన్పమే! ఉన్నైక్ కుఱుకినేఱ్కు ఇని ఎన్న కుఱైయే?

[4]
కుఱైవు ఇలా నిఱైవే! కోతు ఇలా అముతే! ఈఱు ఇలాక్ కొఴుమ్ చుటర్క్ కున్ఱే!
మఱైయుమ్ ఆయ్, మఱైయిన్ పొరుళుమ్ ఆయ్, వన్తు ఎన్ మనత్తిటై మన్నియ మన్నే!
చిఱై పెఱా నీర్ పోల్, చిన్తైవాయ్ప్ పాయుమ్ తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఇఱైవనే! నీ, ఎన్ ఉటల్ ఇటమ్ కొణ్టాయ్; ఇని, ఉన్నై ఎన్ ఇరక్కేనే?

[5]
ఇరన్తు ఇరన్తు ఉరుక, ఎన్ మనత్తుళ్ళే ఎఴుకిన్ఱ చోతియే! ఇమైయోర్
చిరమ్ తనిల్ పొలియుమ్ కమలచ్ చేవటియాయ్! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
నిరన్త ఆకాయమ్, నీర్, నిలమ్, తీ, కాల్, ఆయ్, అవై అల్లై ఆయ్, ఆఙ్కే,
కరన్తతు ఓర్ ఉరువే! కళిత్తనన్, ఉన్నైక్ కణ్ ఉఱక్ కణ్టుకొణ్టు, ఇన్ఱే.

[6]
ఇన్ఱు, ఎనక్కు అరుళి, ఇరుళ్ కటిన్తు, ఉళ్ళత్తు ఎఴుకిన్ఱ ఞాయిఱే పోన్ఱు
నిన్ఱ నిన్ తన్మై నినైప్పు అఱ నినైన్తేన్; నీ అలాల్ పిఱితు మఱ్ఱు ఇన్మై;
చెన్ఱు చెన్ఱు, అణువాయ్త్ తేయ్న్తు తేయ్న్తు, ఒన్ఱు ఆమ్ తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఒన్ఱుమ్ నీ అల్లై; అన్ఱి, ఒన్ఱు ఇల్లై; యార్ ఉన్నై అఱియకిఱ్పారే?

[7]
పార్, పతమ్, అణ్టమ్, అనైత్తుమ్, ఆయ్, ముళైత్తుప్ పటర్న్తతు ఓర్ పటర్ ఒళిప్పరప్పే!
నీర్ ఉఱు తీయే! నినైవతేల్, అరియ నిన్మలా! నిన్ అరుళ్ వెళ్ళచ్
చీర్ ఉఱు, చిన్తై ఎఴున్తతు ఓర్ తేనే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఆర్ ఉఱవు ఎనక్కు, ఇఙ్కు? యార్ అయల్ ఉళ్ళార్? ఆనన్తమ్ ఆక్కుమ్ ఎన్ చోతి!

[8]
చోతియాయ్త్ తోన్ఱుమ్ ఉరువమే! అరు ఆమ్ ఒరువనే! చొల్లుతఱ్కు అరియ
ఆతియే! నటువే! అన్తమే! పన్తమ్ అఱుక్కుమ్ ఆనన్త మా కటలే!
తీతు ఇలా నన్మైత్ తిరువరుళ్ కున్ఱే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
యాతు నీ పోవతు ఓర్ వకై? ఎనక్కు అరుళాయ్ వన్తు నిన్ ఇణై అటి తన్తే.

[9]
తన్తతు, ఉన్ తన్నై; కొణ్టతు, ఎన్ తన్నై; చఙ్కరా! ఆర్ కొలో, చతురర్?
అన్తమ్ ఒన్ఱు ఇల్లా ఆనన్తమ్ పెఱ్ఱేన్; యాతు నీ పెఱ్ఱతు ఒన్ఱు, ఎన్పాల్?
చిన్తైయే కోయిల్ కొణ్ట ఎమ్పెరుమాన్! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఎన్తైయే! ఈచా! ఉటల్ ఇటమ్ కొణ్టాయ్; యాన్ ఇతఱ్కు ఇలన్, ఓర్ కైమ్మాఱే!

[10]

Back to Top
23 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     చెత్తిలాప్ పత్తు - పొయ్యనేన్ అకమ్నెకప్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

పొయ్యనేన్ అకమ్ నెకప్ పుకున్తు, అముతు ఊఱుమ్, పుతు మలర్క్ కఴల్ ఇణై అటిపిరిన్తుమ్,
కైయనేన్, ఇన్నుమ్ చెత్తిలేన్; అన్తో! విఴిత్తిరున్తు ఉళ్ళక్ కరుత్తినై ఇఴన్తేన్.
ఐయనే! అరచే! అరుళ్ పెరుమ్ కటలే! అత్తనే! అయన్, మాఱ్కు, అఱి ఒణ్ణాచ్
చెయ్య మేనియనే! చెయ్వకై అఱియేన్; తిరుప్పెరున్తుఱై మేవియ చివనే!

[1]
పుఱ్ఱుమ్ ఆయ్, మరమ్ ఆయ్; పునల్, కాలే, ఉణ్టి, ఆయ్; అణ్ట వాణరుమ్, పిఱరుమ్,
మఱ్ఱు యారుమ్, నిన్ మలర్ అటి కాణా మన్న! ఎన్నై ఓర్ వార్త్తైయుళ్ పటుత్తు,
పఱ్ఱినాయ్; పతైయేన్; మనమ్ మిక ఉరుకేన్; పరికిలేన్; పరియా ఉటల్ తన్నైచ్
చెఱ్ఱిలేన్; ఇన్నుమ్ తిరితరుకిన్ఱేన్; తిరుప్పెరున్తుఱై మేవియ చివనే!

[2]
పులైయనేనైయుమ్, పొరుళ్ ఎన నినైన్తు, ఉన్ అరుళ్ పురిన్తనై; పురితలుమ్,కళిత్తుత్
తలైయినాల్ నటన్తేన్; విటైప్ పాకా! చఙ్కరా! ఎణ్ ఇల్ వానవర్క్కు ఎల్లామ్
నిలైయనే! అలై నీర్ విటమ్ ఉణ్ట నిత్తనే! అటైయార్ పురమ్ ఎరిత్త
చిలైయనే! ఎనైచ్ చెత్తిటప్ పణియాయ్; తిరుప్పెరున్తుఱై మేవియ చివనే!

[3]
అన్పర్ ఆకి, మఱ్ఱు, అరుమ్ తవమ్ ముయల్వార్, అయనుమ్, మాలుమ్; మఱ్ఱు, అఴల్ ఉఱుమెఴుకు ఆమ్
ఎన్పర్ ఆయ్, నినైవార్ ఎనైప్ పలర్; నిఱ్క ఇఙ్కు, ఎనై, ఎఱ్ఱినుక్కు ఆణ్టాయ్?
వన్ పరాయ్ మురుటు ఒక్కుమ్ ఎన్ చిన్తై; మరక్ కణ్; ఎన్ చెవి ఇరుమ్పినుమ్ వలితు;
తెన్ పరాయ్త్తుఱైయాయ్! చివలోకా! తిరుప్పెరున్తుఱై మేవియ చివనే!

[4]
ఆట్టుత్ తేవర్ తమ్ వితి ఒఴిత్తు, అన్పాల్, ఐయనే' ఎన్ఱు, ఉన్ అరుళ్ వఴి ఇరుప్పేన్;
నాట్టుత్ తేవరుమ్ నాటు అరుమ్ పొరుళే! నాతనే! ఉనైప్ పిరివు ఉఱా అరుళైక్
కాట్టి, తేవ, నిన్ కఴల్ ఇణై కాట్టి, కాయ మాయత్తైక్ కఴిత్తు, అరుళ్చెయ్యాయ్;
చేట్టైత్ తేవర్ తమ్ తేవర్ పిరానే! తిరుప్పెరున్తుఱై మేవియ చివనే!

[5]
అఱుక్కిలేన్ ఉటల్ తుణిపట; తీప్ పుక్కు ఆర్కిలేన్; తిరువరుళ్ వకై అఱియేన్;
పొఱుక్కిలేన్ ఉటల్; పోక్కు ఇటమ్ కాణేన్; పోఱ్ఱి! పోఱ్ఱి! ఎన్ పోర్ విటైప్ పాకా!
ఇఱక్కిలేన్ ఉనైప్ పిరిన్తు; ఇనితు ఇరుక్క, ఎన్ చెయ్కేన్? ఇతు చెయ్క' ఎన్ఱుఅరుళాయ్;
చిఱైక్కణే పునల్ నిలవియ వయల్ చూఴ్ తిరుప్పెరున్తుఱై మేవియ చివనే!

[6]
మాయనే! మఱి కటల్ విటమ్ ఉణ్ట వానవా! మణి కణ్టత్తు ఎమ్ అముతే!
నాయినేన్, ఉనై నినైయవుమ్ మాట్టేన్; నమచ్చివాయ' ఎన్ఱు, ఉన్ అటి పణియాప్
పేయన్ ఆకిలుమ్, పెరు నెఱి కాట్టాయ్; పిఱై కులామ్ చటైప్ పిఞ్ఞకనే! ఓ!
చేయన్ ఆకి నిన్ఱు, అలఱువతు అఴకో? తిరుప్పెరున్తుఱై మేవియ చివనే!

[7]
పోతు చేర్ అయన్, పొరు కటల్ కిటన్తోన్, పురన్తర ఆతికళ్, నిఱ్క, మఱ్ఱుఎన్నైక్
కోతు మాట్టి, నిన్ కురై కఴల్ కాట్టి, కుఱిక్కొళ్క' ఎన్ఱు, నిన్ తొణ్టరిల్కూట్టాయ్;
యాతు చెయ్వతు, ఎన్ఱు ఇరున్తనన్; మరున్తే! అటియనేన్ ఇటర్ప్పటువతుమ్ ఇనితో?
చీత వార్ పునల్ నిలవియ వయల్ చూఴ్ తిరుప్పెరున్తుఱై మేవియ చివనే!

[8]
ఞాలమ్, ఇన్తిరన్, నాన్ముకన్, వానోర్, నిఱ్క, మఱ్ఱు ఎనై నయన్తు, ఇనితు ఆణ్టాయ్;
కాలన్ ఆర్ ఉయిర్ కొణ్ట పూమ్ కఴలాయ్! కఙ్కైయాయ్! అఙ్కి తఙ్కియ కైయాయ్!
మాలుమ్ ఓలమ్ ఇట్టు అలఱుమ్ అమ్ మలర్క్కే, మరక్కణేనైయుమ్ వన్తిటప్ పణియాయ్;
చేలుమ్, నీలముమ్, నిలవియ వయల్ చూఴ్ తిరుప్పెరున్తుఱై మేవియ చివనే!

[9]
అళిత్తు వన్తు, ఎనక్కు ఆవ' ఎన్ఱు అరుళి, అచ్చమ్ తీర్త్త నిన్ అరుళ్ పెరుఙ్కటలిల్,
తిళైత్తుమ్, తేక్కియుమ్, పరుకియుమ్, ఉరుకేన్; తిరుప్పెరున్తుఱై మేవియ చివనే!
వళైక్ కైయానొటు మలరవన్ అఱియా వానవా! మలై మాతు ఒరు పాకా!
కళిప్పు ఎలామ్ మికక్ కలఙ్కిటుకిన్ఱేన్; కయిలై మా మలై మేవియ కటలే!

[10]

Back to Top
24 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     అటైక్కలప్ పత్తు - చెఴుక్కమలత్ తిరళననిన్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

చెఴుక్ కమలత్ తిరళ్ అన, నిన్ చేవటి చేర్న్తు అమైన్త
పఴుత్త మనత్తు అటియర్ ఉటన్ పోయినర్; యాన్, పావియేన్;
పుఴుక్కణ్ ఉటైప్ పున్ కురమ్పై, పొల్లా, కల్వి ఞానమ్ ఇలా,
అఴుక్కు మనత్తు అటియేన్; ఉటైయాయ్! ఉన్ అటైక్కలమే.

[1]
వెఱుప్పనవే చెయ్యుమ్ ఎన్ చిఱుమైయై, నిన్ పెరుమైయినాల్
పొఱుప్పవనే! అరాప్ పూణ్పవనే! పొఙ్కు కఙ్కై చటైచ్
చెఱుప్పవనే! నిన్ తిరువరుళాల్, ఎన్ పిఱవియై వేర్
అఱుప్పవనే! ఉటైయాయ్! అటియేన్ ఉన్ అటైక్కలమే.

[2]
పెరుమ్ పెరుమాన్, ఎన్ పిఱవియై వేర్ అఱుత్తు, పెరుమ్ పిచ్చుత్
తరుమ్ పెరుమాన్, చతురప్ పెరుమాన్, ఎన్ మనత్తిన్ ఉళ్ళే
వరుమ్ పెరుమాన్, మలరోన్, నెటుమాల్, అఱియామల్ నిన్ఱ
అరుమ్ పెరుమాన్! ఉటైయాయ్! అటియేన్ ఉన్ అటైక్కలమే.

[3]
పొఴికిన్ఱ తున్పప్ పుయల్ వెళ్ళత్తిల్, నిన్ కఴల్ పుణై కొణ్టు,
ఇఴికిన్ఱ అన్పర్కళ్ ఏఱినర్, వాన్; యాన్, ఇటర్క్ కటల్వాయ్చ్
చుఴి చెన్ఱు, మాతర్త్ తిరై పొర, కామచ్ చుఱవు ఎఱియ,
అఴికిన్ఱనన్; ఉటైయాయ్! అటియేన్ ఉన్ అటైక్కలమే.

[4]
చురుళ్ పురి కూఴైయర్ చూఴలిల్ పట్టు, ఉన్ తిఱమ్ మఱన్తు, ఇఙ్కు,
ఇరుళ్ పురి యాక్కైయిలే కిటన్తు, ఎయ్త్తనన్; మైత్ తటమ్ కణ్
వెరుళ్ పురి మాన్ అన్న నోక్కి తన్ పఙ్క, విణ్ణோర్ పెరుమాన్,
అరుళ్ పురియాయ్; ఉటైయాయ్! అటియేన్ ఉన్ అటైక్కలమే.

[5]
మాఴై, మైప్ పావియ కణ్ణియర్ వన్ మత్తు ఇట, ఉటైన్తు,
తాఴియైప్ పావు తయిర్ పోల్, తళర్న్తేన్; తట మలర్త్ తాళ్,
వాఴి! ఎప్పోతు వన్తు, ఎన్ నాళ్, వణఙ్కువన్ వల్ వినైయేన్?
ఆఴి అప్పా! ఉటైయాయ్! అటియేన్ ఉన్ అటైక్కలమే.

[6]
మిన్ కణినార్, నుటఙ్కుమ్ ఇటైయార్, వెకుళి వలైయిల్ అకప్పట్టు,
పున్ కణన్ ఆయ్, పురళ్వేనై, పురళామల్, పుకున్తు అరుళి,
ఎన్కణిలే అముతు ఊఱి, తిత్తిత్తు, ఎన్ పిఴైక్కు ఇరఙ్కుమ్
అమ్ కణనే! ఉటైయాయ్! అటియేన్ ఉన్ అటైక్కలమే.

[7]
మా వటు వకిర్ అన్న కణ్ణి పఙ్కా! నిన్ మలర్ అటిక్కే
కూవిటువాయ్? కుమ్పిక్కే ఇటువాయ్? నిన్ కుఱిప్పు అఱియేన్;
పా ఇటై ఆటు కుఴల్ పోల్, కరన్తు, పరన్తతు, ఉళ్ళమ్.
ఆ! కెటువేన్; ఉటైయాయ్! అటియేన్ ఉన్ అటైక్కలమే.

[8]
పిఱివు అఱియా అన్పర్, నిన్ అరుళ్ పెయ్ కఴల్ తాళ్ ఇణైక్ కీఴ్,
మఱివు అఱియాచ్ చెల్వమ్ వన్తు పెఱ్ఱార్; ఉన్నై వన్తిప్పతు ఓర్
నెఱి అఱియేన్; నిన్నైయే అఱియేన్; నిన్నైయే అఱియుమ్
అఱివు అఱియేన్; ఉటైయాయ్! అటియేన్ ఉన్ అటైక్కలమే.

[9]
వఴఙ్కుకిన్ఱాయ్క్కు ఉన్ అరుళ్ ఆర్ అముతత్తై వారిక్కొణ్టు,
విఴుఙ్కుకిన్ఱేన్; విక్కినేన్ వినైయేన్, ఎన్ వితి ఇన్మైయాల్;
తఴఙ్కు అరుమ్ తేన్ అన్న తణ్ణీర్ పరుకత్ తన్తు, ఉయ్యక్ కొళ్ళాయ్;
అఴుఙ్కుకిన్ఱేన్; ఉటైయాయ్! అటియేన్ ఉన్ అటైక్కలమే.

[10]

Back to Top
25 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     ఆచైప్పత్తు - కరుటక్కొటియోన్ కాణమాట్టాక్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

కరుళక్ కొటియోన్ కాణమాట్టాక్ కఴల్ చేవటి ఎన్నుమ్
పొరుళైత్ తన్తు, ఇఙ్కు, ఎన్నై ఆణ్ట పొల్లా మణియే! ఓ!
ఇరుళైత్ తురన్తిట్టు, ఇఙ్కే వా' ఎన్ఱు, అఙ్కే, కూవుమ్
అరుళైప్ పెఱువాన్, ఆచైప్పట్టేన్ కణ్టాయ్; అమ్మానే!

[1]
మొయ్ప్పాల్ నరమ్పు కయిఱు ఆక, మూళై, ఎన్పు, తోల్, పోర్త్త
కుప్పాయమ్ పుక్కు, ఇరుక్కకిల్లేన్; కూవిక్కొళ్ళాయ్; కోవే! ఓ!
ఎప్పాలవర్క్కుమ్ అప్పాల్ ఆమ్ ఎన్ ఆర్ అముతే! ఓ!
అప్పా! కాణ ఆచైప్పట్టేన్ కణ్టాయ్; అమ్మానే!
[2]
చీ వార్న్తు, ఈ మొయ్త్తు, అఴుక్కొటు తిరియుమ్ చిఱు కుటిల్ ఇతు చితైయక్
కూవాయ్; కోవే! కూత్తా! కాత్తు ఆట్కొళ్ళుమ్ కురు మణియే!
తేవా! తేవర్క్కు అరియానే! చివనే! చిఱితు ఎన్ ముకమ్ నోక్కి,
ఆ! ఆ!' ఎన్న, ఆచైప్పట్టేన్ కణ్టాయ్; అమ్మానే!

[3]
మిటైన్తు ఎలుమ్పు, ఊత్తై మిక్కు, అఴుక్కు ఊఱల్, వీఱు ఇలి, నటైక్ కూటమ్
తొటర్న్తు ఎనై నలైయ, తుయర్ ఉఱుకిన్ఱేన్; చోత్తమ్! ఎమ్ పెరుమానే!
ఉటైన్తు, నైన్తు, ఉరుకి, ఉళ్ ఒళి నోక్కి, ఉన్ తిరు మలర్ప్ పాతమ్
అటైన్తు నిన్ఱిటువాన్, ఆచైప్పట్టేన్ కణ్టాయ్; అమ్మానే!

[4]
అళి పుణ్ అకత్తు, పుఱమ్ తోల్ మూటి, అటియేన్ ఉటై యాక్కై,
పుళియమ్పఴమ్ ఒత్తు ఇరున్తేన్; ఇరున్తుమ్, విటైయాయ్! పొటి ఆటీ!
ఎళివన్తు, ఎన్నై ఆణ్టుకొణ్ట ఎన్ ఆర్ అముతే! ఓ!
అళియేన్' ఎన్న, ఆచైప్పట్టేన్ కణ్టాయ్; అమ్మానే!

[5]
ఎయ్త్తేన్ నాయేన్; ఇని ఇఙ్కు ఇరుక్కకిల్లేన్; ఇవ్ వాఴ్క్కై
వైత్తాయ్; వాఙ్కాయ్; వానోర్ అఱియా మలర్చ్ చేవటియానే!
ముత్తా! ఉన్ తన్ ముక ఒళి నోక్కి, ముఱువల్ నకై కాణ,
అత్తా! చాల ఆచైప్పట్టేన్ కణ్టాయ్; అమ్మానే!

[6]
పారోర్, విణ్ణோర్, పరవి ఏత్తుమ్ పరనే! పరఞ్చోతి!
వారాయ్; వారా ఉలకమ్ తన్తు, వన్తు ఆట్కొళ్వానే!
పేర్ ఆయిరముమ్ పరవిత్ తిరిన్తు, ఎమ్ పెరుమాన్' ఎన ఏత్త,
ఆరా అముతే! ఆచైప్పట్టేన్ కణ్టాయ్; అమ్మానే!

[7]
కైయాల్ తొఴుతు. ఉన్ కఴల్ చేవటికళ్ కఴుమత్ తఴువిక్కొణ్టు,
ఎయ్యాతు ఎన్ తన్ తలై మేల్ వైత్తు, ఎమ్ పెరుమాన్!', పెరుమాన్!' ఎన్ఱు,
ఐయా! ఎన్ తన్ వాయాల్ అరఱ్ఱి, అఴల్ చేర్ మెఴుకు ఒప్ప,
ఐయాఱ్ఱు అరచే! ఆచైప్పట్టేన్ కణ్టాయ్; అమ్మానే!

[8]
చెటి ఆర్ ఆక్కైత్ తిఱమ్ అఱ వీచి, చివపుర నకర్ పుక్కు,
కటి ఆర్ చోతి కణ్టుకొణ్టు, ఎన్ కణ్ ఇణై కళి కూర,
పటి తాన్ ఇల్లాప్ పరమ్పరనే! ఉన్ పఴ అటియార్ కూట్టమ్,
అటియేన్ కాణ ఆచైప్పట్టేన్ కణ్టాయ్; అమ్మానే!

[9]
వెమ్, చేల్ అనైయ కణ్ణార్ తమ్ వెకుళి వలైయిల్ అకప్పట్టు,
నైఞ్చేన్, నాయేన్; ఞానచ్ చుటరే! నాన్ ఓర్ తుణై కాణేన్;
పఞ్చు ఏర్ అటియాళ్ పాకత్తు ఒరువా! పవళత్ తిరువాయాల్,
అఞ్చేల్' ఎన్న, ఆచైప్పట్టేన్ కణ్టాయ్; అమ్మానే!

[10]

Back to Top
26 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     అతిచయప్ పత్తు - వైప్పు మాటెన్ఱుమ్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

వైప్పు, మాటు, ఎన్ఱు; మాణిక్కత్తు ఒళి ఎన్ఱు; మనత్తిటై ఉరుకాతే,
చెప్పు నేర్ ములై మటవరలియర్తఙ్కళ్ తిఱత్తిటై నైవేనై
ఒప్పు ఇలాతన, ఉవమనిల్ ఇఱన్తన, ఒళ్ మలర్త్ తిరుప్ పాతత్తు
అప్పన్ ఆణ్టు, తన్ అటియరిల్ కూట్టియ అతిచయమ్ కణ్టామే!

[1]
నీతి ఆవన యావైయుమ్ నినైక్కిలేన్; నినైప్పవరొటుమ్ కూటేన్;
ఏతమే పిఱన్తు, ఇఱన్తు, ఉఴల్వేన్ తనై ఎన్ అటియాన్' ఎన్ఱు,
పాతి మాతొటుమ్ కూటియ పరమ్పరన్, నిరన్తరమాయ్ నిన్ఱ
ఆతి ఆణ్టు, తన్ అటియరిల్ కూట్టియ అతిచయమ్ కణ్టామే!

[2]
మున్నై ఎన్నుటై వల్ వినై పోయిట, ముక్కణ్ అతు ఉటై ఎన్తై,
తన్నై యావరుమ్ అఱివతఱ్కు అరియవన్, ఎళియవన్ అటియార్క్కు,
పొన్నై వెన్ఱతు ఓర్ పురి చటై ముటి తనిల్ ఇళ మతి అతు వైత్త
అన్నై, ఆణ్టు, తన్ అటియరిల్ కూట్టియ అతిచయమ్ కణ్టామే!

[3]
పిత్తన్' ఎన్ఱు, ఎనై ఉలకవర్ పకర్వతు ఓర్ కారణమ్ ఇతు కేళీర్:
ఒత్తుచ్ చెన్ఱు, తన్ తిరువరుళ్ కూటిటుమ్ ఉపాయమ్ అతు అఱియామే,
చెత్తుప్పోయ్, అరు నరకిటై వీఴ్వతఱ్కు ఒరుప్పటుకిన్ఱేనై,
అత్తన్, ఆణ్టు, తన్ అటియరిల్ కూట్టియ అతిచయమ్ కణ్టామే!

[4]
పరవువార్ అవర్ పాటు చెన్ఱు అణైకిలేన్; పల్ మలర్ పఱిత్తు ఏత్తేన్;
కురవు వార్ కుఴలార్ తిఱత్తే నిన్ఱు, కుటి కెటుకిన్ఱేనై
ఇరవు నిన్ఱు, ఎరి ఆటియ ఎమ్ ఇఱై, ఎరి చటై మిళిర్కిన్ఱ
అరవన్ ఆణ్టు, తన్ అటియరిల్ కూట్టియ అతిచయమ్ కణ్టామే.

[5]
ఎణ్ణిలేన్ తిరునామమ్ అఞ్చు ఎఴుత్తుమ్; ఎన్ ఏఴైమై అతనాలే
నణ్ణిలేన్ కలై ఞానికళ్ తమ్మొటు; నల్ వినై నయవాతే,
మణ్ణిలే పిఱన్తు, ఇఱన్తు, మణ్ ఆవతఱ్కు ఒరుప్పటుకిన్ఱేనై,
అణ్ణల్, ఆణ్టు, తన్ అటియరిల్ కూట్టియ అతిచయమ్ కణ్టామే!

[6]
పొత్తై ఊన్ చువర్; పుఴుప్ పొతిన్తు, ఉళుత్తు, అచుమ్పు ఒఴుకియ, పొయ్క్ కూరై;
ఇత్తై, మెయ్ ఎనక్ కరుతినిన్ఱు, ఇటర్క్ కటల్ చుఴిత్తలైప్ పటువేనై
ముత్తు, మా మణి, మాణిక్క, వయిరత్త, పవళత్తిన్, ముఴుచ్ చోతి,
అత్తన్ ఆణ్టు, తన్ అటియరిల్ కూట్టియ అతిచయమ్ కణ్టామే!

[7]
నీక్కి, మున్ ఎనైత్ తన్నొటు నిలావకై; కురమ్పైయిల్ పుకప్ పెయ్తు;
నోక్కి; నుణ్ణియ, నொటియన చొల్ చెయ్తు; నుకమ్ ఇన్ఱి విళాక్కైత్తు;
తూక్కి; మున్ చెయ్త పొయ్ అఱత్ తుకళ్ అఱుత్తు; ఎఴుతరు చుటర్చ్ చోతి
ఆక్కి; ఆణ్టు; తన్ అటియరిల్ కూట్టియ అతిచయమ్ కణ్టామే!

[8]
ఉఱ్ఱ ఆక్కైయిన్ ఉఱు పొరుళ్, నఱు మలర్ ఎఴుతరు నాఱ్ఱమ్ పోల్,
పఱ్ఱల్ ఆవతు ఓర్ నిలై ఇలాప్ పరమ్ పొరుళ్: అప్ పొరుళ్ పారాతే,
పెఱ్ఱవా పెఱ్ఱ పయన్ అతు నుకర్న్తిటుమ్ పిత్తర్ చొల్ తెళియామే,
అత్తన్, ఆణ్టు, తన్ అటియరిల్ కూట్టియ అతిచయమ్ కణ్టామే!

[9]
ఇరుళ్ తిణిన్తు ఎఴున్తిట్టతు ఓర్ వల్వినైచ్ చిఱు కుటిల్, ఇతు: ఇత్తైప్
పొరుళ్ ఎనక్ కళిత్తు, అరు నరకత్తిటై విఴప్ పుకుకిన్ఱేనై
తెరుళుమ్ ముమ్మతిల్, నொటి వరై ఇటితర, చినప్ పతత్తొటు చెమ్ తీ
అరుళుమ్ మెయ్న్నెఱి పొయ్న్నెఱి నీక్కియ అతిచయమ్ కణ్టామే!

[10]

Back to Top
27 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     పుణర్చ్చిప్పత్తు - చుటర్పొఱ్కున్ఱైత్ తోళాముత్తై   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

చుటర్ పొన్ కున్ఱై, తోళా ముత్తై, వాళా తొఴుమ్పు ఉకన్తు
కటై పట్టేనై ఆణ్టుకొణ్ట కరుణాలయనై, కరు మాల్, పిరమన్,
తటై పట్టు, ఇన్నుమ్ చారమాట్టాత్ తన్నైత్ తన్త ఎన్ ఆర్ అముతై,
పుటై పట్టు ఇరుప్పతు ఎన్ఱు కొల్లో ఎన్ పొల్లా మణియైప్ పుణర్న్తే?

[1]
ఆఱ్ఱకిల్లేన్ అటియేన్; అరచే! అవని తలత్తు ఐమ్ పులన్ ఆయ
చేఱ్ఱిల్ అఴున్తాచ్ చిన్తై చెయ్తు, చివన్, ఎమ్పెరుమాన్,' ఎన్ఱు ఏత్తి,
ఊఱ్ఱు మణల్ పోల్, నెక్కు నెక్కు ఉళ్ళే ఉరుకి, ఓలమ్ ఇట్టు,
పోఱ్ఱిప్ పుకఴ్వతు ఎన్ఱు కొల్లో ఎన్ పొల్లా మణియైప్ పుణర్న్తే?

[2]
నీణ్ట మాలుమ్, అయనుమ్, వెరువ నీణ్ట నెరుప్పై, విరుప్పిలేనై
ఆణ్టు కొణ్ట ఎన్ ఆర్ అముతై, అళ్ళూఱు ఉళ్ళత్తు అటియార్ మున్
వేణ్టుమ్తనైయుమ్ వాయ్ విట్టు అలఱి, విరై ఆర్ మలర్ తూవి,
పూణ్టు కిటప్పతు ఎన్ఱు కొల్లో ఎన్ పొల్లా మణియైప్ పుణర్న్తే?

[3]
అల్లిక్ కమలత్తు అయనుమ్, మాలుమ్, అల్లాతవరుమ్, అమరర్ కోనుమ్,
చొల్లిప్ పరవుమ్ నామత్తానై, చొల్లుమ్ పొరుళుమ్ ఇఱన్త చుటరై,
నెల్లిక్ కనియై, తేనై, పాలై, నిఱై ఇన్ అముతై, అముతిన్ చువైయై,
పుల్లిప్ పుణర్వతు ఎన్ఱు కొల్లో ఎన్ పొల్లా మణియైప్ పుణర్న్తే?

[4]
తికఴత్ తికఴుమ్ అటియుమ్ ముటియుమ్ కాణ్పాన్, కీఴ్ మేల్, అయనుమ్ మాలుమ్,
అకఴప్ పఱన్తుమ్, కాణమాట్టా అమ్మాన్, ఇమ్ మా నిలమ్ ముఴుతుమ్
నికఴప్ పణి కొణ్టు, ఎన్నై ఆట్కొణ్టు, ఆ! ఆ!' ఎన్ఱ నీర్మై ఎల్లామ్
పుకఴప్ పెఱువతు ఎన్ఱు కొల్లో ఎన్ పొల్లా మణియైప్ పుణర్న్తే?

[5]
పరిన్తు వన్తు, పరమ ఆనన్తమ్, పణ్టే, అటియేఱ్కు అరుళ్చెయ్య,
పిరిన్తు పోన్తు, పెరు మా నిలత్తిల్ అరు మాల్ ఉఱ్ఱేన్, ఎన్ఱు ఎన్ఱు,
చొరిన్త కణ్ణీర్ చొరియ ఉళ్ నీర్, ఉరోమమ్ చిలిర్ప్ప, ఉకన్తు అన్పు ఆయ్,
పురిన్తు నిఱ్పతు ఎన్ఱు కొల్లో ఎన్ పొల్లా మణియైప్ పుణర్న్తే?

[6]
నినైయప్ పిఱరుక్కు అరియ నెరుప్పై, నీరై, కాలై, నిలనై, విచుమ్పై,
తనై ఒప్పారై ఇల్లాత్ తనియై, నోక్కి; తఴైత్తు; తఴుత్త కణ్టమ్
కనైయ; కణ్ణీర్ అరువి పాయ; కైయుమ్ కూప్పి, కటి మలరాల్
పునైయప్ పెఱువతు ఎన్ఱు కొల్లో ఎన్ పొల్లా మణియైప్ పుణర్న్తే?

[7]
నెక్కు నెక్కు, ఉళ్ ఉరుకి ఉరుకి, నిన్ఱుమ్, ఇరున్తుమ్, కిటన్తుమ్, ఎఴున్తుమ్,
నక్కుమ్, అఴుతుమ్, తొఴుతుమ్, వాఴ్త్తి; నానా వితత్తాల్ కూత్తు నవిఱ్ఱి;
చెక్కర్ పోలుమ్ తిరుమేని తికఴ నోక్కి; చిలిర్ చిలిర్త్తు;
పుక్కు నిఱ్పతు ఎన్ఱు కొల్లో ఎన్ పొల్లా మణియైప్ పుణర్న్తే?

[8]
తాతాయ్, మూ ఏఴ్ ఉలకుక్కుమ్ తాయే, నాయేన్ తనై ఆణ్ట
పేతాయ్, పిఱవిప్ పిణిక్కు ఓర్ మరున్తే, పెరుమ్ తేన్ పిల్క, ఎప్పోతుమ్
ఏతు ఆమ్ మణియే!' ఎన్ఱు ఎన్ఱు ఏత్తి, ఇరవుమ్ పకలుమ్, ఎఴిల్ ఆర్ పాతప్
పోతు ఆయ్న్తు, అణైవతు ఎన్ఱు కొల్లో ఎన్ పొల్లా మణియైప్ పుణర్న్తే?

[9]
కాప్పాయ్, పటైప్పాయ్, కరప్పాయ్, ముఴుతుమ్; కణ్ ఆర్ విచుమ్పిన్ విణ్ణோర్క్కు ఎల్లామ్
మూప్పాయ్; మూవా ముతలాయ్ నిన్ఱ ముతల్వా; మున్నే ఎనై ఆణ్ట
పార్ప్పానే; ఎమ్ పరమా!' ఎన్ఱు, పాటిప్ పాటిప్ పణిన్తు, పాతప్
పూప్ పోతు అణైవతు ఎన్ఱు కొల్లో ఎన్ పొల్లా మణియైప్ పుణర్న్తే?

[10]

Back to Top
28 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     వాఴాప్పత్తు - పారొటు విణ్ణాయ్ప్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

పారొటు, విణ్ణాయ్, పరన్త, ఎమ్ పరనే! పఱ్ఱు నాన్ మఱ్ఱు ఇలేన్ కణ్టాయ్;
చీరొటు పొలివాయ్, చివపురత్తు అరచే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఆరొటు నోకేన్? ఆర్క్కు ఎటుత్తు ఉరైక్కేన్? ఆణ్ట నీ అరుళిలైయానాల్,
వార్ కటల్ ఉలకిల్ వాఴ్కిలేన్ కణ్టాయ్; వరుక' ఎన్ఱు, అరుళ్ పురియాయే.

[1]
వమ్పనేన్ తన్నై ఆణ్ట మా మణియే! మఱ్ఱు నాన్ పఱ్ఱు ఇలేన్ కణ్టాయ్;
ఉమ్పరుమ్ అఱియా ఒరువనే! ఇరువర్క్కు ఉణర్వు ఇఱన్తు, ఉలకమ్ ఊటురువుమ్
చెమ్ పెరుమానే! చివపురత్తు అరచే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఎమ్పెరుమానే! ఎన్నై ఆళ్వానే! ఎన్నై, నీ కూవిక్కొణ్టరుళే.

[2]
పాటి, మాల్, పుకఴుమ్ పాతమే అల్లాల్, పఱ్ఱు నాన్ మఱ్ఱు ఇలేన్ కణ్టాయ్;
తేటి, నీ ఆణ్టాయ్; చివపురత్తు అరచే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఊటువతు ఉన్నోటు; ఉవప్పతుమ్ ఉన్నై; ఉణర్త్తువతు, ఉనక్కు, ఎనక్కు ఉఱుతి;
వాటినేన్; ఇఙ్కు వాఴ్కిలేన్ కణ్టాయ్; వరుక' ఎన్ఱు, అరుళ్పురియాయే.

[3]
వల్లై వాళ్ అరక్కర్ పురమ్ ఎరిత్తానే! మఱ్ఱు నాన్ పఱ్ఱు ఇలేన్ కణ్టాయ్;
తిల్లై వాఴ్ కూత్తా! చివపురత్తు అరచే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఎల్లై మూ ఉలకుమ్ ఉరువి, అన్ఱు, ఇరువర్ కాణుమ్ నాళ్, ఆతి, ఈఱు, ఇన్మై
వల్లైయాయ్ వళర్న్తాయ్; వాఴ్కిలేన్ కణ్టాయ్; వరుక' ఎన్ఱు, అరుళ్పురియాయే.

[4]
పణ్ణిన్ నేర్ మొఴియాళ్ పఙ్క! నీ అల్లాల్, పఱ్ఱు నాన్ మఱ్ఱు ఇలేన్ కణ్టాయ్;
తిణ్ణమే ఆణ్టాయ్; చివపురత్తు అరచే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
ఎణ్ణమే, ఉటల్, వాయ్, మూక్కొటు, చెవి, కణ్, ఎన్ఱు ఇవై నిన్కణే వైత్తు,
మణ్ణిన్మేల్ అటియేన్ వాఴ్కిలేన్ కణ్టాయ్; వరుక' ఎన్ఱు, అరుళ్పురియాయే.

[5]
పఞ్చిన్ మెల్ అటియాళ్ పఙ్క! నీ అల్లాల్, పఱ్ఱు నాన్ మఱ్ఱు ఇలేన్ కణ్టాయ్;
చెఞ్చెవే ఆణ్టాయ్; చివపురత్తు అరచే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
అఞ్చినేన్ నాయేన్; ఆణ్టు, నీ అళిత్త అరుళినై, మరుళినాల్ మఱన్త
వఞ్చనేన్, ఇఙ్కు వాఴ్కిలేన్ కణ్టాయ్; వరుక' ఎన్ఱు, అరుళ్పురియాయే.

[6]
పరుతి వాఴ్ ఒళియాయ్! పాతమే అల్లాల్, పఱ్ఱు నాన్ మఱ్ఱు ఇలేన్ కణ్టాయ్;
తిరు ఉయర్ కోలచ్ చివపురత్తు అరచే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
కరుణైయే నోక్కిక్ కచిన్తు, ఉళమ్ ఉరుకిక్ కలన్తు, నాన్ వాఴుమ్ ఆఱు అఱియా
మరుళనేన్, ఉలకిల్ వాఴ్కిలేన్ కణ్టాయ్; వరుక' ఎన్ఱు, అరుళ్పురియాయే.

[7]
పన్తు అణై విరలాళ్ పఙ్క! నీ అల్లాల్, పఱ్ఱు నాన్ మఱ్ఱు ఇలేన్ కణ్టాయ్;
చెమ్ తఴల్ పోల్వాయ్, చివపురత్తు అరచే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
అన్తమ్ ఇల్ అముతే! అరుమ్ పెరుమ్ పొరుళే! ఆర్ అముతే! అటియేనై
వన్తు ఉయ, ఆణ్టాయ్; వాఴ్కిలేన్ కణ్టాయ్; వరుక' ఎన్ఱు, అరుళ్పురియాయే.

[8]
పావ నాచా, ఉన్ పాతమే అల్లాల్, పఱ్ఱు నాన్ మఱ్ఱు ఇలేన్ కణ్టాయ్;
తేవర్ తమ్ తేవే, చివపురత్తు అరచే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
మూ ఉలకు ఉరువ, ఇరువర్ కీఴ్ మేలాయ్, ముఴఙ్కు అఴలాయ్, నిమిర్న్తానే!
మా ఉరియానే! వాఴ్కిలేన్ కణ్టాయ్; వరుక' ఎన్ఱు, అరుళ్పురియాయే.

[9]
పఴుతు ఇల్ తొల్ పుకఴాళ్ పఙ్క! నీ అల్లాల్, పఱ్ఱు నాన్ మఱ్ఱు ఇలేన్ కణ్టాయ్;
చెఴు మతి అణిన్తాయ్, చివపురత్తు అరచే! తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱై చివనే!
తొఴువనో పిఱరై? తుతిప్పనో? ఎనక్కు ఓర్ తుణై ఎన నినైవనో? చొల్లాయ్;
మఴ విటైయానే! వాఴ్కిలేన్ కణ్టాయ్; వరుక' ఎన్ఱు, అరుళ్పురియాయే.

[10]

Back to Top
29 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     అరుట్పత్తు - చోతియే చుటరే   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

చోతియే! చుటరే! చూఴ్ ఒళి విళక్కే! చురి కుఴల్, పణై ములై మటన్తై
పాతియే! పరనే! పాల్ కొళ్ వెళ్ నీఱ్ఱాయ్! పఙ్కయత్తు అయనుమ్, మాల్, అఱియా
నీతియే! చెల్వత్ తిరుప్పెరున్తుఱైయిల్ నిఱై మలర్క్ కురున్తమ్ మేవియ చీర్
ఆతియే! అటియేన్ ఆతరిత్తు అఴైత్తాల్, అతెన్తువే?' ఎన్ఱు, అరుళాయే!

[1]
నిరుత్తనే! నిమలా! నీఱ్ఱనే! నెఱ్ఱిక్ కణ్ణనే! విణ్ ఉళార్ పిరానే!
ఒరుత్తనే! ఉన్నై, ఓలమ్ ఇట్టు అలఱి, ఉలకు ఎలామ్ తేటియుమ్, కాణేన్;
తిరుత్తమ్ ఆమ్ పొయ్కైత్ తిరుప్పెరున్తుఱైయిల్ చెఴు మలర్క్ కురున్తమ్ మేవియ చీర్
అరుత్తనే! అటియేన్ ఆతరిత్తు అఴైత్తాల్, అతెన్తువే?' ఎన్ఱు, అరుళాయే!

[2]
ఎఙ్కళ్ నాయకనే! ఎన్ ఉయిర్త్ తలైవా! ఏల వార్ కుఴలిమార్ ఇరువర్
తఙ్కళ్ నాయకనే! తక్క నల్ కామన్ తనతు ఉటల్ తఴల్ ఎఴ విఴిత్త
చెమ్ కణ్ నాయకనే! తిరుప్పెరున్తుఱైయిల్ చెఴు మలర్క్ కురున్తమ్ మేవియ చీర్
అమ్ కణా! అటియేన్ ఆతరిత్తు అఴైత్తాల్, అతెన్తువే?' ఎన్ఱు, అరుళాయే!

[3]
కమల నాన్ముకనుమ్, కార్ ముకిల్ నిఱత్తుక్ కణ్ణనుమ్, నణ్ణుతఱ్కు అరియ
విమలనే, ఎమక్కు వెళిప్పటాయ్' ఎన్న, వియన్ తఴల్ వెళిప్పట్ట ఎన్తాయ్!
తిమిల నాన్మఱై చేర్ తిరుప్పెరున్తుఱైయిల్ చెఴు మలర్క్ కురున్తమ్ మేవియ చీర్
అమలనే! అటియేన్ ఆతరిత్తు అఴైత్తాల్, అతెన్తువే?' ఎన్ఱు, అరుళాయే!

[4]
తుటి కొళ్ నేర్ ఇటైయాళ్, చురి కుఴల్ మటన్తై తుణై ములైక్కణ్కళ్ తోయ్ చువటు,
పొటి కొళ్ వాన్ తఴలిల్, పుళ్ళి పోల్, ఇరణ్టు పొఙ్కు ఒళి తఙ్కు మార్పిననే!
చెటి కొళ్ వాన్ పొఴిల్ చూఴ్ తిరుప్పెరున్తుఱైయిల్ చెఴు మలర్క్ కురున్తమ్ మేవియచీర్
అటికళే! అటియేన్ ఆతరిత్తు అఴైత్తాల్, అతెన్తువే?' ఎన్ఱు, అరుళాయే!

[5]
తుప్పనే, తూయాయ్! తూయ వెళ్ నీఱు తుతైన్తు ఎఴు తుళఙ్కు ఒళి వయిరత్తు
ఒప్పనే! ఉన్నై ఉళ్కువార్ మనత్తిల్ ఉఱు చువై అళిక్కుమ్ ఆర్ అముతే!
చెప్పమ్ ఆమ్ మఱై చేర్ తిరుప్పెరున్తుఱైయిల్, చెఴు మలర్క్ కురున్తమ్ మేవియ చీర్
అప్పనే! అటియేన్ ఆతరిత్తు అఴైత్తాల్, అతెన్తువే?' ఎన్ఱు, అరుళాయే!

[6]
మెయ్యనే! వికిర్తా! మేరువే విల్లా, మేవలర్ పురఙ్కళ్ మూన్ఱు ఎరిత్త
కైయనే! కాలాల్ కాలనైక్ కాయ్న్త, కటుమ్ తఴల్ పిఴమ్పు అన్న మేనిచ్
చెయ్యనే! చెల్వత్ తిరుప్పెరున్తుఱైయిల్ చెఴు మలర్క్ కురున్తమ్ మేవియ చీర్
ఐయనే! అటియేన్ ఆతరిత్తు అఴైత్తాల్, అతెన్తువే?' ఎన్ఱు, అరుళాయే!

[7]
ముత్తనే! ముతల్వా! ముక్కణా! మునివా! మొట్టు అఱా మలర్ పఱిత్తు, ఇఱైఞ్చి,
పత్తియాయ్ నినైన్తు, పరవువార్ తమక్కుప్ పర కతి కొటుత్తు, అరుళ్చెయ్యుమ్
చిత్తనే! చెల్వత్ తిరుప్పెరున్తుఱైయిల్ చెఴు మలర్క్ కురున్తమ్ మేవియ చీర్
అత్తనే! అటియేన్ ఆతరిత్తు అఴైత్తాల్, అతెన్తువే?' ఎన్ఱు, అరుళాయే!

[8]
మరుళనేన్ మనత్తై మయక్కు అఱ నోక్కి, మఱుమైయోటు ఇమ్మైయుమ్ కెటుత్త
పొరుళనే! పునితా! పొఙ్కు వాళ్ అరవమ్, కఙ్కై నీర్, తఙ్కు చెమ్ చటైయాయ్!
తెరుళుమ్ నాన్మఱై చేర్ తిరుప్పెరున్తుఱైయిల్ చెఴు మలర్క్ కురున్తమ్ మేవియ చీర్
అరుళనే! అటియేన్ ఆతరిత్తు అఴైత్తాల్, అతెన్తువే?' ఎన్ఱు, అరుళాయే!

[9]
తిరున్తు వార్ పొఴిల్ చూఴ్ తిరుప్పెరున్తుఱైయిల్ చెఴు మలర్క్ కురున్తమ్ మేవియ చీర్
ఇరున్తవాఱు ఎణ్ణి, ఏచఱా, నినైన్తిట్టు, ఎన్నుటై ఎమ్పిరాన్' ఎన్ఱు ఎన్ఱు,
అరున్తవా! నినైన్తే, ఆతరిత్తు అఴైత్తాల్, అలై కటల్ అతనుళే నిన్ఱు
పొరున్త, వా; కయిలై పుకు నెఱి ఇతు కాణ్; పోతరాయ్' ఎన్ఱు అరుళాయే!

[10]

Back to Top
30 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుక్కఴుక్కున్ఱప్ పతికమ్ - పిణక్కిలాత పెరున్తుఱైప్పెరు   (తిరుక్కఴుక్కున్ఱమ్ )

పిణక్కు ఇలాత పెరున్తుఱైప్ పెరుమాన్! ఉన్ నామఙ్కళ్ పేచువార్క్కు,
ఇణక్కు ఇలాతతు ఓర్ ఇన్పమే వరుమ్; తున్పమే తుటైత్తు, ఎమ్పిరాన్!
ఉణక్కు ఇలాతతు ఒర్ విత్తు, మేల్ విళైయామల్, ఎన్ వినై ఒత్త పిన్,
కణక్కు ఇలాత్ తిరుక్కోలమ్ నీ వన్తు, కాట్టినాయ్, కఴుక్కున్ఱిలే!

[1]
పిట్టు నేర్పట, మణ్ చుమన్త పెరున్తుఱైప్ పెరుమ్ పిత్తనే!
చట్ట నేర్పట, వన్తిలాత చఴక్కనేన్ ఉనైచ్ చార్న్తిలేన్;
చిట్టనే! చివలోకనే! చిఱు నాయినుమ్ కటై ఆయ వెమ్
కట్టనేనైయుమ్ ఆట్కొళ్వాన్, వన్తు, కాట్టినాయ్, కఴుక్కున్ఱిలే!

[2]
మలఙ్కినేన్ కణ్ణిన్ నీరై మాఱ్ఱి, మలమ్ కెటుత్త పెరున్తుఱై
విలఙ్కినేన్; వినైక్కేటనేన్, ఇని మేల్ విళైవతు అఱిన్తిలేన్;
ఇలఙ్కుకిన్ఱ నిన్ చేవటికళ్ ఇరణ్టుమ్, వైప్పిటమ్ ఇన్ఱియే
కలఙ్కినేన్; కలఙ్కామలే, వన్తు, కాట్టినాయ్, కఴుక్కున్ఱిలే!

[3]
పూణ్ ఒణాతతు ఓర్ అన్పు పూణ్టు, పొరున్తి, నాళ్తొఱుమ్ పోఱ్ఱవుమ్,
నాణ్ ఒణాతతు ఒర్ నాణమ్ ఎయ్తి, నటుక్ కటలుళ్ అఴున్తి, నాన్
పేణ్ ఒణాత పెరున్తుఱైప్ పెరుమ్ తోణి పఱ్ఱి ఉకైత్తలుమ్,
కాణ్ ఒణాత్ తిరుక్కోలమ్, నీ వన్తు, కాట్టినాయ్, కఴుక్కున్ఱిలే!

[4]
కోల మేని వరాకమే! కుణమ్ ఆమ్ పెరున్తుఱైక్ కొణ్టలే!
చీలమ్ ఏతుమ్ అఱిన్తిలాత ఎన్ చిన్తై వైత్త చికామణి!
ఞాలమే కరి ఆక, నాన్ ఉనై నచ్చి నచ్చిట వన్తిటుమ్
కాలమే! ఉనై ఓత, నీ వన్తు, కాట్టినాయ్, కఴుక్కున్ఱిలే!

[5]
పేతమ్ ఇల్లతు ఒర్ కఱ్పు అళిత్త పెరున్తుఱైప్ పెరు వెళ్ళమే!
ఏతమే పల పేచ, నీ ఎనై ఏతిలార్ మునమ్, ఎన్ చెయ్తాయ్?
చాతల్ చాతల్, పొల్లామై అఱ్ఱ, తనిచ్ చరణ్ చరణ్ ఆమ్ ఎన,
కాతలాల్ ఉనై ఓత, నీ వన్తు, కాట్టినాయ్, కఴుక్కున్ఱిలే!

[6]
ఇయక్కిమార్ అఱుపత్తు నాల్వరై ఎణ్ కుణమ్ చెయ్త ఈచనే!
మయక్కమ్ ఆయతు ఓర్ ముమ్ మలప్ పఴ వల్ వినైక్కుళ్ అఴున్తవుమ్,
తుయక్కు అఱుత్తు, ఎనై ఆణ్టుకొణ్టు, నిన్ తూ మలర్క్ కఴల్ తన్తు, ఎనైక్
కయక్క వైత్తు, అటియార్ మునే వన్తు, కాట్టినాయ్, కఴుక్కున్ఱిలే!

[7]

Back to Top
31 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     కణ్టపత్తు - ఇన్తిరియ వయమయఙ్కి   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

ఇన్తిరియ వయమ్ మయఙ్కి, ఇఱప్పతఱ్కే కారణమ్ ఆయ్,
అన్తరమే తిరిన్తు పోయ్, అరు నరకిల్ వీఴ్వేనైచ్
చిన్తై తనైత్ తెళివిత్తు, చివమ్ ఆక్కి, ఎనై ఆణ్ట
అన్తమ్ ఇలా ఆనన్తమ్ అణి కొళ్ తిల్లైక్ కణ్టేనే!

[1]
వినైప్ పిఱవి ఎన్కిన్ఱ వేతనైయిల్ అకప్పట్టు,
తనైచ్ చిఱితుమ్ నినైయాతే, తళర్వు ఎయ్తిక్ కిటప్పేనై,
ఎనైప్ పెరితుమ్ ఆట్కొణ్టు, ఎన్ పిఱప్పు అఱుత్త ఇణై ఇలియై
అనైత్తు ఉలకుమ్ తొఴుమ్ తిల్లై అమ్పలత్తే కణ్టేనే!

[2]
ఉరుత్ తెరియాక్ కాలత్తే, ఉళ్ పుకున్తు, ఎన్ ఉళమ్ మన్ని,
కరుత్తు ఇరుత్తి, ఊన్ పుక్కు, కరుణైయినాల్ ఆణ్టుకొణ్ట
తిరుత్తురుత్తి మేయానై, తిత్తిక్కుమ్ చివపతత్తై
అరుత్తియినాల్ నాయ్ అటియేన్ అణికొళ్ తిల్లైక్ కణ్టేనే!

[3]
కల్లాత, పుల్ అఱివిన్ కటైప్పట్ట నాయేనై,
వల్లాళన్ ఆయ్ వన్తు, వనప్పు ఎయ్తి ఇరుక్కుమ్వణ్ణమ్,
పల్లోరుమ్ కాణ, ఎన్తన్ పచుపాచమ్ అఱుత్తానై
ఎల్లోరుమ్ ఇఱైఞ్చు తిల్లై అమ్పలత్తే కణ్టేనే!

[4]
చాతి, కులమ్, పిఱప్పు, ఎన్నుమ్ చుఴిప్పట్టుత్ తటుమాఱుమ్
ఆతమ్ ఇలి నాయేనై, అల్లల్ అఱుత్తు; ఆట్కొణ్టు;
పేతై కుణమ్, పిఱర్ ఉరువమ్, యాన్, ఎనతు, ఎన్ ఉరై, మాయ్త్తు;
కోతు ఇల్ అముతు ఆనానై కులావు తిల్లైక్ కణ్టేనే!

[5]
పిఱవి తనై అఱ మాఱ్ఱి; పిణి, మూప్పు, ఎన్ఱ ఇవై ఇరణ్టుమ్,
ఉఱవినొటుమ్, ఒఴియచ్ చెన్ఱు; ఉలకు ఉటైయ ఒరు ముతలై
చెఱి పొఴిల్ చూఴ్ తిల్లైనకర్త్ తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలమ్ మన్ని,
మఱైయవరుమ్, వానవరుమ్, వణఙ్కిట నాన్ కణ్టేనే!

[6]
పత్తిమైయుమ్ పరిచుమ్ ఇలాప్ పచు పాచమ్ అఱుత్తరుళి,
పిత్తన్ ఇవన్ ఎన, ఎన్నై ఆక్కువిత్తు, పేరామే,
చిత్తమ్ ఎనుమ్ తిణ్ కయిఱ్ఱాల్ తిరుప్పాతమ్ కట్టువిత్త
విత్తకనార్ విళైయాటల్ విళఙ్కు తిల్లైక్ కణ్టేనే!

[7]
అళవు ఇలాప్ పావకత్తాల్ అముక్కు ఉణ్టు, ఇఙ్కు, అఱివు ఇన్ఱి,
విళైవు ఒన్ఱుమ్ అఱియాతే, వెఱువియనాయ్క్ కిటప్పేనుక్కు
అళవు ఇలా ఆనన్తమ్ అళిత్తు, ఎన్నై ఆణ్టానై
కళవు ఇలా వానవరుమ్ తొఴుమ్ తిల్లైక్ కణ్టేనే!

[8]
పాఙ్కినొటు పరిచు ఒన్ఱుమ్ అఱియాత నాయేనై,
ఓఙ్కి, ఉళత్తు, ఒళి వళర; ఉలప్పు ఇలా అన్పు అరుళి;
వాఙ్కి, వినై; మలమ్ అఱుత్తు; వాన్ కరుణై తన్తానై
నాన్కు మఱై పయిల్ తిల్లై అమ్పలత్తే కణ్టేనే!

[9]
పూతఙ్కళ్ ఐన్తు ఆకి, పులన్ ఆకి, పొఱి ఆకి,
పేతఙ్కళ్ అనైత్తుమ్ ఆయ్, పేతమ్ ఇలాప్ పెరుమైయనై,
కేతఙ్కళ్ కెటుత్తు ఆణ్ట కిళర్ ఒళియై, మరకతత్తై
వేతఙ్కళ్ తొఴుతు ఏత్తుమ్ విళఙ్కు తిల్లైక్ కణ్టేనే!

[10]

Back to Top
32 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     పిరార్త్తనైప్ పత్తు - కలన్తు నిన్నటి   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

కలన్తు, నిన్ అటియారోటు, అన్ఱు, వాళా, కళిత్తిరున్తేన్;
పులర్న్తు పోన, కాలఙ్కళ్; పుకున్తు నిన్ఱతు ఇటర్, పిన్ నాళ్;
ఉలర్న్తు పోనేన్; ఉటైయానే! ఉలవా ఇన్పచ్ చుటర్ కాణ్పాన్,
అలన్తు పోనేన్; అరుళ్ చెయ్యాయ్, ఆర్వమ్ కూర, అటియేఱ్కే!

[1]
అటియార్ చిలర్, ఉన్ అరుళ్ పెఱ్ఱార్, ఆర్వమ్ కూర; యాన్ అవమే,
ముటై ఆర్ పిణత్తిన్, ముటివు ఇన్ఱి, మునివాల్, అటియేన్, మూక్కిన్ఱేన్;
కటియేనుటైయ కటు వినైయైక్ కళైన్తు, ఉన్ కరుణైక్ కటల్ పొఙ్క,
ఉటైయాయ్! అటియేన్ ఉళ్ళత్తే ఓవాతు ఉరుక, అరుళాయే!

[2]
అరుళ్ ఆర్ అముతప్ పెరుమ్ కటల్వాయ్, అటియార్ ఎల్లామ్ పుక్కు అఴున్త,
ఇరుళ్ ఆర్ ఆక్కై ఇతు పొఱుత్తే ఎయ్త్తేన్ కణ్టాయ్; ఎమ్మానే!
మరుళ్ ఆర్ మనత్తు ఓర్ ఉన్మత్తన్ వరుమాల్' ఎన్ఱు, ఇఙ్కు, ఎనైక్ కణ్టార్
వెరుళావణ్ణమ్, మెయ్ అన్పై, ఉటైయాయ్! పెఱ నాన్ వేణ్టుమే!

[3]
వేణ్టుమ్, వేణ్టుమ్, మెయ్ అటియార్ ఉళ్ళే, విరుమ్పి, ఎనై అరుళాల్
ఆణ్టాయ్; అటియేన్ ఇటర్ కళైన్త అముతే! అరు మా మణి ముత్తే!
తూణ్టా విళక్కిన్ చుటర్ అనైయాయ్! తొణ్టనేఱ్కుమ్ ఉణ్టామ్కొల్
వేణ్టాతు ఒన్ఱుమ్ వేణ్టాతు, మిక్క అన్పే మేవుతలే?

[4]
మేవుమ్ ఉన్ తన్ అటియారుళ్ విరుమ్పి, యానుమ్, మెయ్మ్మైయే,
కావి చేరుమ్ కయల్ కణ్ణాళ్ పఙ్కా, ఉన్ తన్ కరుణైయినాల్
పావియేఱ్కుమ్ ఉణ్టామో పరమ ఆనన్తప్ పఴమ్ కటల్ చేర్న్తు,
ఆవి, యాక్కై, యాన్, ఎనతు, ఎన్ఱు యాతుమ్ ఇన్ఱి, అఱుతలే?

[5]
అఱవే పెఱ్ఱార్, నిన్ అన్పర్ అన్తమ్ ఇన్ఱి, అకమ్ నెకవుమ్;
పుఱమే కిటన్తు, పులై నాయేన్ పులమ్పుకిన్ఱేన్; ఉటైయానే!
పెఱవే వేణ్టుమ్, మెయ్ అన్పు; పేరా, ఒఴియా, పిరివు ఇల్లా,
మఱవా, నినైయా, అళవు ఇలా, మాళా, ఇన్ప మా కటలే!

[6]
కటలే అనైయ ఆనన్తమ్ కణ్టార్ ఎల్లామ్ కవర్న్తు ఉణ్ణ,
ఇటరే పెరుక్కి, ఏచఱ్ఱు, ఇఙ్కు, ఇరుత్తల్ అఴకో, అటి నాయేన్?
ఉటైయాయ్! నీయే అరుళుతి ఎన్ఱు, ఉణర్త్తాతు ఒఴిన్తే, కఴిన్తొఴిన్తేన్;
చుటర్ ఆర్ అరుళాల్, ఇరుళ్ నీఙ్క, చోతీ! ఇనిత్తాన్ తుణియాయే!

[7]
తుణియా, ఉరుకా, అరుళ్ పెరుకత్ తోన్ఱుమ్ తొణ్టర్ ఇటైప్ పుకున్తు,
తిణి ఆర్ మూఙ్కిల్ చిన్తైయేన్, చివనే! నిన్ఱు తేయ్కిన్ఱేన్;
అణి ఆర్ అటియార్ ఉనక్కు ఉళ్ళ అన్పుమ్ తారాయ్; అరుళ్ అళియత్
తణియాతు, ఒల్లై వన్తరుళి, తళిర్ పొన్ పాతమ్ తారాయే!

[8]
తారా అరుళ్ ఒన్ఱు ఇన్ఱియే తన్తాయ్' ఎన్ఱు, ఉన్ తమర్ ఎల్లామ్
ఆరా నిన్ఱార్; అటియేనుమ్, అయలార్ పోల, అయర్వేనో?
చీర్ ఆర్ అరుళాల్, చిన్తనైయైత్ తిరుత్తి ఆణ్ట చివలోకా!
పేర్ ఆనన్తమ్ పేరామై వైక్కవేణ్టుమ్, పెరుమానే!

[9]
మాన్ ఓర్ పఙ్కా! వన్తిప్పార్ మతురక్ కనియే! మనమ్ నెకా
నాన్, ఓర్ తోళాచ్ చురై ఒత్తాల్, నమ్పి! ఇనిత్తాన్ వాఴ్న్తాయే?
ఊనే పుకున్త ఉనై ఉణర్న్తే, ఉరుకిప్ పెరుకుమ్ ఉళ్ళత్తై,
కోనే! అరుళుమ్ కాలమ్ తాన్, కొటియేఱ్కు, ఎన్ఱో కూటువతే?

[10]
కూటిక్ కూటి, ఉన్ అటియార్ కునిప్పార్, చిరిప్పార్, కళిప్పారాయ్;
వాటి వాటి, వఴి అఱ్ఱే, వఱ్ఱల్ మరమ్ పోల్ నిఱ్పేనో?
ఊటి ఊటి, ఉటైయాయొటు కలన్తు, ఉళ్ ఉరుకి, పెరుకి, నెక్కు,
ఆటి ఆటి, ఆనన్తమ్ అతువే ఆక, అరుళ్ కలన్తే!

[11]

Back to Top
33 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     కుఴైత్త పత్తు - కుఴైత్తాల్ పణ్టైక్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

కుఴైత్తాల్, పణ్టైక్ కొటు వినై, నోయ్, కావాయ్; ఉటైయాయ్! కొటు వినైయేన్
ఉఴైత్తాల్, ఉఱుతి ఉణ్టో తాన్? ఉమైయాళ్ కణవా! ఎనై ఆళ్వాయ్;
పిఴైత్తాల్, పొఱుక్క వేణ్టావో? పిఱై చేర్ చటైయాయ్! ముఱైయో?' ఎన్ఱు
అఴైత్తాల్, అరుళాతు ఒఴివతే, అమ్మానే, ఉన్ అటియేఱ్కే?

[1]
అటియేన్ అల్లల్ ఎల్లామ్, మున్, అకల ఆణ్టాయ్, ఎన్ఱు ఇరున్తేన్;
కొటి ఏర్ ఇటైయాళ్ కూఱా, ఎమ్ కోవే, ఆ! ఆ!' ఎన్ఱు అరుళి,
చెటి చేర్ ఉటలైచ్ చితైయాతతు ఎత్తుక్కు? ఎఙ్కళ్ చివలోకా!
ఉటైయాయ్! కూవిప్ పణి కొళ్ళాతు, ఒఱుత్తాల్, ఒన్ఱుమ్ పోతుమే?

[2]
ఒన్ఱుమ్ పోతా నాయేనై ఉయ్యక్ కొణ్ట నిన్ కరుణై,
ఇన్ఱే, ఇన్ఱిప్ పోయ్త్తో తాన్? ఏఴై పఙ్కా! ఎమ్ కోవే!
కున్ఱే అనైయ కుఱ్ఱఙ్కళ్ కుణమ్ ఆమ్ ఎన్ఱే, నీ కొణ్టాల్,
ఎన్ తాన్ కెట్టతు? ఇరఙ్కిటాయ్; ఎణ్ తోళ్, ముక్ కణ్, ఎమ్మానే!

[3]
మాన్ నేర్ నోక్కి మణవాళా! మన్నే! నిన్ చీర్ మఱప్పిత్తు, ఇవ్
ఊనే పుక, ఎన్ తనై నూక్కి, ఉఴలప్ పణ్ణువిత్తిట్టాయ్;
ఆనాల్, అటియేన్ అఱియామై అఱిన్తు, నీయే అరుళ్ చెయ్తు,
కోనే! కూవిక్కొళ్ళుమ్ నాళ్ ఎన్ఱు? ఎన్ఱు, ఉన్నైక్ కూఱువతే?

[4]
కూఱుమ్ నావే ముతలాకక్ కూఱుమ్ కరణమ్ ఎల్లామ్ నీ!
తేఱుమ్ వకై నీ! తికైప్పు నీ! తీమై, నన్మై, ముఴుతుమ్ నీ!
వేఱు ఓర్ పరిచు, ఇఙ్కు, ఒన్ఱు ఇల్లై; మెయ్మ్మై, ఉన్నై విరిత్తు ఉరైక్కిన్,
తేఱుమ్ వకై ఎన్? చివలోకా! తికైత్తాల్, తేఱ్ఱ వేణ్టావో?

[5]
వేణ్టత్ తక్కతు అఱివోయ్ నీ! వేణ్ట, ముఴుతుమ్ తరువోయ్ నీ!
వేణ్టుమ్ అయన్, మాఱ్కు, అరియోయ్ నీ! వేణ్టి, ఎన్నైప్ పణి కొణ్టాయ్;
వేణ్టి, నీ యాతు అరుళ్ చెయ్తాయ్, యానుమ్, అతువే వేణ్టిన్ అల్లాల్,
వేణ్టుమ్ పరిచు ఒన్ఱు ఉణ్టు ఎన్నిల్, అతువుమ్, ఉన్ తన్ విరుప్పు అన్ఱే?

[6]
అన్ఱే, ఎన్ తన్ ఆవియుమ్, ఉటలుమ్, ఉటైమై ఎల్లాముమ్,
కున్ఱే అనైయాయ్! ఎన్నై ఆట్కొణ్ట పోతే కొణ్టిలైయో?
ఇన్ఱు, ఓర్ ఇటైయూఱు ఎనక్కు ఉణ్టో? ఎణ్ తోళ్, ముక్ కణ్, ఎమ్మానే!
నన్ఱే చెయ్వాయ్; పిఴై చెయ్వాయ్; నానో ఇతఱ్కు నాయకమే?

[7]
నాయిన్ కటై ఆమ్ నాయేనై నయన్తు, నీయే ఆట్కొణ్టాయ్;
మాయప్ పిఱవి ఉన్ వచమే వైత్తిట్టు ఇరుక్కుమ్ అతు అన్ఱి,
ఆయక్ కటవేన్, నానో తాన్? ఎన్నతో, ఇఙ్కు, అతికారమ్?
కాయత్తు ఇటువాయ్; ఉన్నుటైయ కఴల్ కీఴ్ వైప్పాయ్; కణ్ నుతలే!

[8]
కణ్ ఆర్ నుతలోయ్! కఴల్ ఇణైకళ్ కణ్టేన్, కణ్కళ్ కళి కూర;
ఎణ్ణాతు, ఇరవుమ్ పకలుమ్, నాన్, అవైయే ఎణ్ణుమ్ఇతు అల్లాల్
మణ్మేల్ యాక్కై విటుమ్ ఆఱుమ్, వన్తు, ఉన్ కఴఱ్కే పుకుమ్ ఆఱుమ్
అణ్ణా! ఎణ్ణక్ కటవేనో? అటిమై చాల అఴకు ఉటైత్తే!

[9]
అఴకే పురిన్తిట్టు, అటి నాయేన్ అరఱ్ఱుకిన్ఱేన్; ఉటైయానే!
తికఴా నిన్ఱ తిరుమేని కాట్టి, ఎన్నైప్ పణికొణ్టాయ్;
పుకఴే పెరియ పతమ్ ఎనక్కు, పురాణ! నీ, తన్తరుళాతే,
కుఴకా, కోల మఱైయోనే, కోనే, ఎన్నైక్ కుఴైత్తాయే!

[10]

Back to Top
34 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     ఉయిరుణ్ణిప్పత్తు - పైన్నాప్ పట అరవేరల్కుల్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

పైన్ నాప్ పట అరవు ఏర్ అల్కుల్ ఉమై పాకమ్ అతు ఆయ్, ఎన్
మెయ్న్ నాళ్తొఱుమ్ పిరియా, వినైక్ కేటా! విటైప్ పాకా!
చెమ్ నావలర్ పరచుమ్ పుకఴ్త్ తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైవాయ్!
ఎన్ నాళ్ కళిత్తు, ఎన్ నాళ్ ఇఱుమాక్కేన్, ఇని, యానే?

[1]
నాన్ ఆర్, అటి అణైవాన్? ఒరు నాయ్క్కుత్ తవిచు ఇట్టు, ఇఙ్కు,
ఊన్ ఆర్ ఉటల్ పుకున్తాన్; ఉయిర్ కలన్తాన్; ఉళమ్ పిరియాన్;
తేన్ ఆర్ చటై ముటియాన్; మన్ను తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైవాన్;
వానోర్కళుమ్ అఱియాతతు ఒర్ వళమ్ ఈన్తనన్, ఎనక్కే.

[2]
ఎనై, నాన్ ఎన్పతు అఱియేన్; పకల్, ఇరవు, ఆవతుమ్ అఱియేన్;
మన వాచకమ్ కటన్తాన్ ఎనై మత్త ఉన్మత్తన్ ఆక్కి;
చిన మాల్ విటై ఉటైయాన్, మన్ను తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైయుమ్
పనవన్, ఎనైచ్ చెయ్త పటిఱు అఱియేన్; పరమ్ చుటరే!

[3]
వినైక్కేటరుమ్ ఉళరో పిఱర్, చొల్లీర్? వియన్ ఉలకిల్
ఎనై, తాన్ పుకున్తు, ఆణ్టాన్; ఎనతు ఎన్పిన్ పురై ఉరుక్కి,
పినై, తాన్ పుకున్తు, ఎల్లే! పెరున్తుఱైయిల్ ఉఱై పెమ్మాన్,
మనత్తాన్; కణ్ణిన్ అకత్తాన్; మఱు మాఱ్ఱత్తిటైయానే!

[4]
పఱ్ఱు ఆఙ్కు అవై అఱ్ఱీర్, పఱ్ఱుమ్ పఱ్ఱు ఆఙ్కు అతు పఱ్ఱి,
నఱ్ఱు ఆమ్ కతి అటైవోమ్ ఎనిన్, కెటువీర్, ఓటి వమ్మిన్;
తెఱ్ఱు ఆర్ చటైముటియాన్, మన్ను తిరుప్పెరున్తుఱై ఇఱై, చీర్
కఱ్ఱు ఆఙ్కు, అవన్ కఴల్ పేణినరొటుమ్ కూటుమిన్, కలన్తే!

[5]
కటలిన్ తిరై అతు పోల్ వరు కలక్కమ్, మలమ్, అఱుత్తు; ఎన్
ఉటలుమ్, ఎనతు ఉయిరుమ్, పుకున్తు; ఒఴియావణ్ణమ్, నిఱైన్తాన్:
చుటరుమ్ చుటర్ మతి చూటియ, తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైయుమ్,
పటరుమ్ చటై మకుటత్తు, ఎఙ్కళ్ పరన్ తాన్ చెయ్త పటిఱే!

[6]
వేణ్టేన్ పుకఴ్; వేణ్టేన్ చెల్వమ్; వేణ్టేన్ మణ్ణుమ్, విణ్ణుమ్;
వేణ్టేన్ పిఱప్పు, ఇఱప్పు; చివమ్ వేణ్టార్ తమై నాళుమ్
తీణ్టేన్; చెన్ఱు, చేర్న్తేన్, మన్ను తిరుప్పెరున్తుఱై; ఇఱై తాళ్
పూణ్టేన్; పుఱమ్ పోకేన్; ఇని, పుఱమ్పోకల్ ఒట్టేనే!

[7]
కోల్తేన్ ఎనక్కు ఎన్కోకురై కటల్వాయ్ అముతు ఎన్కో
ఆఱ్ఱేన్; ఎఙ్కళ్ అరనే! అరు మరున్తే! ఎనతు అరచే!
చేఱ్ఱు ఆర్ వయల్ పుటై చూఴ్తరు తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైయుమ్,
నీఱ్ఱు ఆర్తరు తిరుమేని నిన్మలనే! ఉనై యానే?

[8]
ఎచ్చమ్ అఱివేన్ నాన్; ఎనక్కు ఇరుక్కిన్ఱతై అఱియేన్;
అచ్చో! ఎఙ్కళ్ అరనే! అరు మరున్తే! ఎనతు అముతే!
చెచ్చై మలర్ పురై మేనియన్, తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైవాన్,
నిచ్చమ్ ఎన నెఞ్చిల్ మన్ని, యాన్ ఆకి నిన్ఱానే!

[9]
వాన్ పావియ ఉలకత్తవర్ తవమే చెయ, అవమే,
ఊన్ పావియ ఉటలైచ్ చుమన్తు, అటవి మరమ్ ఆనేన్;
తేన్ పాయ్ మలర్క్ కొన్ఱై మన్ను తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైవాయ్!
నాన్ పావియన్ ఆనాల్, ఉనై నల్కాయ్ ఎనల్ ఆమే?

[10]

Back to Top
35 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     అచ్చప్పత్తు - పుఱ్ఱిల్వాళ్ అరవుమ్   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

పుఱ్ఱిల్ వాళ్ అరవుమ్ అఞ్చేన్; పొయ్యర్ తమ్ మెయ్యుమ్ అఞ్చేన్;
కఱ్ఱై వార్ చటై ఎమ్ అణ్ణల్, కణ్ నుతల్, పాతమ్ నణ్ణి,
మఱ్ఱుమ్ ఓర్ తెయ్వమ్ తన్నై ఉణ్టు ఎన నినైన్తు, ఎమ్ పెమ్మాఱ్కు
అఱ్ఱిలాతవరైక్ కణ్టాల్, అమ్మ! నామ్ అఞ్చుమాఱే!

[1]
వెరువరేన్, వేట్కై వన్తాల్; వినైక్ కటల్ కొళినుమ్, అఞ్చేన్;
ఇరువరాల్ మాఱు కాణా ఎమ్పిరాన్, తమ్పిరాన్, ఆమ్
తిరు ఉరు అన్ఱి, మఱ్ఱు ఓర్ తేవర్, ఎత్ తేవర్? ఎన్న
అరువరాతవరైక్ కణ్టాల్, అమ్మ! నామ్ అఞ్చుమాఱే!

[2]
వన్ పులాల్ వేలుమ్ అఞ్చేన్; వళైక్ కైయార్ కటైక్ కణ్ అఞ్చేన్;
ఎన్పు ఎలామ్ ఉరుక నోక్కి, అమ్పలత్తు ఆటుకిన్ఱ
ఎన్ పొలా మణియై ఏత్తి, ఇనితు అరుళ్ పరుక మాట్టా
అన్పు ఇలాతవరైక్ కణ్టాల్, అమ్మ! నామ్ అఞ్చుమాఱే!

[3]
కిళి అనార్ కిళవి అఞ్చేన్; అవర్ కిఱి ముఱువల్ అఞ్చేన్;
వెళియ నీఱు ఆటుమ్ మేని వేతియన్ పాతమ్ నణ్ణి,
తుళి ఉలామ్ కణ్ణర్ ఆకి, తొఴుతు, అఴుతు, ఉళ్ళమ్ నెక్కు, ఇఙ్కు,
అళి ఇలాతవరైక్ కణ్టాల్, అమ్మ! నామ్ అఞ్చుమాఱే!

[4]
పిణి ఎలామ్ వరినుమ్, అఞ్చేన్; పిఱప్పినోటు ఇఱప్పుమ్ అఞ్చేన్;
తుణి నిలా అణియినాన్ తన్ తొఴుమ్పరోటు అఴున్తి, అమ్ మాల్,
తిణి నిలమ్ పిళన్తుమ్, కాణాచ్ చేవటి పరవి, వెణ్ నీఱు
అణికిలాతవరైక్ కణ్టాల్, అమ్మ! నామ్ అఞ్చుమాఱే!

[5]
వాళ్ ఉలామ్ ఎరియుమ్ అఞ్చేన్; వరై పురణ్టిటినుమ్, అఞ్చేన్;
తోళ్ ఉలామ్ నీఱ్ఱన్, ఏఱ్ఱన్, చొల్ పతమ్ కటన్త అప్పన్,
తాళ తామరైకళ్ ఏత్తి, తట మలర్ పునైన్తు, నైయుమ్
ఆళ్ అలాతవరైక్ కణ్టాల్, అమ్మ! నామ్ అఞ్చుమాఱే!

[6]
తకైవు ఇలాప్ పఴియుమ్ అఞ్చేన్; చాతలై మున్నమ్ అఞ్చేన్;
పుకై ముకన్తు ఎరి కై వీచి, పొలిన్త అమ్పలత్తుళ్ ఆటుమ్,
ముకై నకైక్ కొన్ఱై మాలై, మున్నవన్ పాతమ్ ఏత్తి,
అకమ్ నెకాతవరైక్ కణ్టాల్, అమ్మ! నామ్ అఞ్చుమాఱే!

[7]
తఱి చెఱు కళిఱుమ్ అఞ్చేన్; తఴల్ విఴి ఉఴువై అఞ్చేన్;
వెఱి కమఴ్ చటైయన్, అప్పన్, విణ్ణవర్ నణ్ణ మాట్టాచ్
చెఱితరు కఴల్కళ్ ఏత్తి, చిఱన్తు, ఇనితు ఇరుక్క మాట్టా
అఱివు ఇలాతవరైక్ కణ్టాల్, అమ్మ! నామ్ అఞ్చుమాఱే!

[8]
మఞ్చు ఉలామ్ ఉరుముమ్ అఞ్చేన్; మన్నరోటు ఉఱవుమ్ అఞ్చేన్;
నఞ్చమే అముతమ్ ఆక్కుమ్ నమ్ పిరాన్ ఎమ్పిరాన్ ఆయ్,
చెఞ్చెవే ఆణ్టు కొణ్టాన్ తిరుముణ్టమ్ తీట్ట మాట్టాతు,
అఞ్చువార్ అవరైక్ కణ్టాల్, అమ్మ! నామ్ అఞ్చుమాఱే!

[9]
కోణ్ ఇలా వాళి అఞ్చేన్; కూఱ్ఱువన్ చీఱ్ఱమ్ అఞ్చేన్;
నీళ్ నిలా అణియినానై నినైన్తు, నైన్తు, ఉరుకి, నెక్కు,
వాళ్ నిలామ్ కణ్కళ్ చోర, వాఴ్త్తినిన్ఱు, ఏత్తమాట్టా
ఆళ్ అలాతవరైక్ కణ్టాల్, అమ్మ! నామ్ అఞ్చుమాఱే!

[10]

Back to Top
36 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుప్పాణ్టిప్ పతికమ్ - పరువరై మఙ్కైతన్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

పరు వరై మఙ్కై తన్ పఙ్కరై, పాణ్టియఱ్కు ఆర్ అముతు ఆమ్
ఒరువరై, ఒన్ఱుమ్ ఇలాతవరై, కఴల్ పోతు ఇఱైఞ్చి,
తెరివర నిన్ఱు, ఉరుక్కి, పరి మేఱ్కొణ్ట చేవకనార్
ఒరువరై అన్ఱి, ఉరువు అఱియాతు ఎన్ తన్ ఉళ్ళమ్ అతే.

[1]
చతిరై మఱన్తు, అఱి మాల్ కొళ్వర్ చార్న్తవర్; చాఱ్ఱిచ్ చొన్నోమ్;
కతిరై మఱైత్తన్న చోతి, కఴుక్కటై కైప్ పిటిత్తు,
కుతిరైయిన్ మేల్ వన్తు కూటిటుమేల్, కుటి కేటు కణ్టీర్!
మతురైయర్ మన్నన్ మఱు పిఱప్పు ఓట మఱిత్తిటుమే.

[2]
నీర్ ఇన్ప వెళ్ళత్తుళ్ నీన్తిక్ కుళిక్కిన్ఱ నెఞ్చమ్ కొణ్టీర్;
పార్ ఇన్ప వెళ్ళమ్ కొళ, పరి మేఱ్కొణ్ట పాణ్టియనార్,
ఓర్ ఇన్ప వెళ్ళత్తు ఉరుక్ కొణ్టు, తొణ్టరై ఉళ్ళమ్ కొణ్టార్;
పేర్ ఇన్ప వెళ్ళత్తుళ్, పెయ్ కఴలే చెన్ఱు పేణుమినే.

[3]
చెఱియుమ్ పిఱవిక్కు నల్లవర్ చెల్లల్మిన్; తెన్నన్, నల్ నాట్టు
ఇఱైవన్, కిళర్కిన్ఱ కాలమ్ ఇక్ కాలమ్, ఎక్ కాలత్తుళ్ళుమ్;
అఱివు ఒణ్ కతిర్ వాళ్ ఉఱై కఴిత్తు, ఆనన్త మాక్ కటవి,
ఎఱియుమ్ పిఱప్పై, ఎతిర్న్తార్ పురళ, ఇరు నిలత్తే.

[4]
కాలమ్ ఉణ్టాకవే, కాతల్ చెయ్తు ఉయ్మ్మిన్; కరుతు అరియ
ఞాలమ్ ఉణ్టానొటు, నాన్ముకన్, వానవర్, నణ్ అరియ
ఆలమ్ ఉణ్టాన్; ఎఙ్కళ్ పాణ్టిప్ పిరాన్; తన్ అటియవర్క్కు
మూల పణ్టారమ్ వఴఙ్కుకిన్ఱాన్: వన్తు, మున్తుమినే.

[5]
ఈణ్టియ మాయ ఇరుళ్ కెట, ఎప్ పొరుళుమ్ విళఙ్క,
తూణ్టియ చోతియై, మీనవనుమ్ చొల్ల వల్లన్ అల్లన్;
వేణ్టియ పోతే విలక్కు ఇలై వాయ్తల్; విరుమ్పుమిన్ తాళ్;
పాణ్టియనార్ అరుళ్చెయ్కిన్ఱ ముత్తిప్ పరిచు ఇతువే.

[6]
మాయ వనప్ పరి మేఱ్కొణ్టు, మఱ్ఱు అవర్ కైక్కొళలుమ్,
పోయ్ అఱుమ్, ఇప్ పిఱప్పు ఎన్నుమ్ పకైకళ్: పుకున్తవరుక్కు,
ఆయ, అరుమ్ పెరుమ్, చీర్ ఉటైత్ తన్ అరుళే అరుళుమ్:
చేయ నెటుమ్ కొటైత్ తెన్నవన్ చేవటి చేర్మిన్కళే.

[7]
అఴివు ఇన్ఱి నిన్ఱతు ఒర్ ఆనన్త వెళ్ళత్తిటై అఴుత్తి,
కఴివు ఇల్ కరుణైయైక్ కాట్టి, కటియ వినై అకఱ్ఱి,
పఴ మలమ్ పఱ్ఱు అఱుత్తు, ఆణ్టవన్, పాణ్టిప్ పెరుమ్ పతమే,
ముఴుతు ఉలకుమ్, తరువాన్, కొటైయే; చెన్ఱు మున్తుమినే.

[8]
విరవియ తీ వినై మేలైప్ పిఱప్పు మున్నీర్ కటక్క,
పరవియ అన్పరై, ఎన్పు ఉరుక్కుమ్ పరమ్ పాణ్టియనార్,
పురవియిన్ మేల్ వర, పున్తి కొళప్పట్ట పూమ్ కొటియార్
మర ఇయల్ మేఱ్కొణ్టు, తమ్మైయుమ్ తామ్ అఱియార్, మఱన్తే.

[9]
కూఱ్ఱై వెన్ఱు, ఆఙ్కు ఐవర్ కోక్కళైయుమ్ వెన్ఱు ఇరున్తు, అఴకాల్
వీఱ్ఱిరున్తాన్, పెరుమ్ తేవియుమ్, తానుమ్ ఒర్ మీనవన్పాల్
ఏఱ్ఱు వన్తు, ఆర్ ఉయిర్ ఉణ్ట, తిఱల్ ఒఱ్ఱైచ్ చేవకనే;
తేఱ్ఱమ్ ఇలాతవర్! చేవటి చిక్కెనచ్ చేర్మిన్కళే.

[10]

Back to Top
37 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     పిటిత్త పత్తు - ఉమ్పర్కట్ రచే   (చీర్కాఴి )

ఉమ్పర్కట్కు అరచే! ఒఴివు అఱ నిఱైన్త యోకమే! ఊత్తైయేన్ తనక్కు
వమ్పు ఎనప్ పఴుత్తు, ఎన్ కుటి ముఴుతు ఆణ్టు, వాఴ్వు అఱ వాఴ్విత్త మరున్తే!
చెమ్ పొరుళ్ తుణివే! చీర్ ఉటైక్ కఴలే! చెల్వమే! చివపెరుమానే!
ఎమ్పొరుట్టు, ఉన్నైచ్ చిక్కెనప్ పిటిత్తేన్; ఎఙ్కు ఎఴున్తరుళువతు, ఇనియే?

[1]
విటై విటాతు ఉకన్త విణ్ణవర్ కోవే! వినైయనేనుటైయ మెయ్ప్ పొరుళే!
ముటై విటాతు, అటియేన్ మూత్తు, అఱ మణ్ ఆయ్, ముఴుప్ పుఴుక్ కురమ్పైయిల్ కిటన్తు,
కటైపటావణ్ణమ్ కాత్తు, ఎనై ఆణ్ట కటవుళే! కరుణై మా కటలే!
ఇటైవిటాతు, ఉన్నైచ్ చిక్కెనప్ పిటిత్తేన్; ఎఙ్కు ఎఴున్తరుళువతు, ఇనియే?

[2]
అమ్మైయే! అప్పా! ఒప్పు ఇలా మణియే! అన్పినిల్ విళైన్త ఆర్ అముతే!
పొయ్మ్మైయే పెరుక్కి, పొఴుతినైచ్ చురుక్కుమ్, పుఴుత్ తలైప్ పులైయనేన్ తనక్కు,
చెమ్మైయే ఆయ చివపతమ్ అళిత్త చెల్వమే! చివపెరుమానే!
ఇమ్మైయే, ఉన్నైచ్ చిక్కెనప్ పిటిత్తేన్; ఎఙ్కు ఎఴున్తరుళువతు, ఇనియే?

[3]
అరుళ్ ఉటైచ్ చుటరే! అళిన్తతు ఓర్ కనియే! పెరుమ్ తిఱల్ అరుమ్ తవర్క్కు అరచే!
పొరుళ్ ఉటైక్ కలైయే! పుకఴ్చ్చియైక్ కటన్త పోకమే! యోకత్తిన్ పొలివే!
తెరుళ్ ఇటత్తు అటియార్ చిన్తైయుళ్ పుకున్త చెల్వమే! చివపెరుమానే!
ఇరుళ్ ఇటత్తు, ఉన్నైచ్ చిక్కెనప్ పిటిత్తేన్; ఎఙ్కు ఎఴున్తరుళువతు, ఇనియే?

[4]
ఒప్పు ఉనక్కు ఇల్లా ఒరువనే! అటియేన్ ఉళ్ళత్తుళ్ ఒళిర్కిన్ఱ ఒళియే!
మెయ్ప్ పతమ్ అఱియా వీఱు ఇలియేఱ్కు, విఴుమియతు అళిత్తతు ఓర్ అన్పే!
చెప్పుతఱ్కు అరియ చెఴుమ్ చుటర్ మూర్త్తీ! చెల్వమే! చివపెరుమానే!
ఎయ్ప్పు ఇటత్తు, ఉన్నైచ్ చిక్కెనప్ పిటిత్తేన్; ఎఙ్కు ఎఴున్తరుళువతు, ఇనియే?

[5]
అఱవైయేన్ మనమే కోయిలాక్ కొణ్టు, ఆణ్టు, అళవు ఇలా ఆనన్తమ్ అరుళి,
పిఱవి వేర్ అఱుత్తు, ఎన్ కుటి ముఴుతు ఆణ్ట పిఞ్ఞకా! పెరియ ఎమ్ పొరుళే!
తిఱవిలే కణ్ట కాట్చియే! అటియేన్ చెల్వమే! చివపెరుమానే!
ఇఱవిలే, ఉన్నైచ్ చిక్కెనప్ పిటిత్తేన్; ఎఙ్కు ఎఴున్తరుళువతు, ఇనియే?

[6]
పాచ వేర్ అఱుక్కుమ్ పఴమ్ పొరుళ్! తన్నైప్ పఱ్ఱుమ్ ఆఱు, అటియనేఱ్కు అరుళి,
పూచనై ఉకన్తు, ఎన్ చిన్తైయుళ్ పుకున్తు, పూమ్ కఴల్ కాట్టియ పొరుళే!
తేచు ఉటై విళక్కే! చెఴుమ్ చుటర్ మూర్త్తీ! చెల్వమే! చివపెరుమానే!
ఈచనే! ఉన్నైచ్ చిక్కెనప్ పిటిత్తేన్; ఎఙ్కు ఎఴున్తరుళువతు, ఇనియే?

[7]
అత్తనే! అణ్టర్ అణ్టమ్ ఆయ్ నిన్ఱ ఆతియే! యాతుమ్ ఈఱు ఇల్లాచ్
చిత్తనే! పత్తర్ చిక్కెనప్ పిటిత్త చెల్వమే! చివపెరుమానే!
పిత్తనే! ఎల్లా ఉయిరుమ్ ఆయ్త్ తఴైత్తు, పిఴైత్తు, అవై అల్లై ఆయ్ నిఱ్కుమ్
ఎత్తనే! ఉన్నైచ్ చిక్కెనప్ పిటిత్తేన్; ఎఙ్కు ఎఴున్తరుళువతు, ఇనియే?

[8]
పాల్ నినైన్తు ఊట్టుమ్ తాయినుమ్ చాలప్ పరిన్తు, నీ, పావియేనుటైయ
ఊనినై ఉరుక్కి, ఉళ్ ఒళి పెరుక్కి, ఉలప్పు ఇలా ఆనన్తమ్ ఆయ
తేనినైచ్ చొరిన్తు, పుఱమ్ పుఱమ్ తిరిన్త చెల్వమే! చివపెరుమానే!
యాన్ ఉనైత్ తొటర్న్తు, చిక్కెనప్ పిటిత్తేన్; ఎఙ్కు ఎఴున్తరుళువతు, ఇనియే?

[9]
పున్ పులాల్ యాక్కై పురై పురై కనియ పొన్ నెటుమ్ కోయిలాప్ పుకున్తు, ఎన్
ఎన్పు ఎలామ్ ఉరుక్కి, ఎళియై ఆయ్, ఆణ్ట ఈచనే! మాచు ఇలా మణియే!
తున్పమే, పిఱప్పే, ఇఱప్పొటు, మయక్కు, ఆమ్ తొటక్కు ఎలామ్, అఱుత్త నల్ చోతీ!
ఇన్పమే! ఉన్నైచ్ చిక్కెనప్ పిటిత్తేన్; ఎఙ్కు ఎఴున్తరుళువతు, ఇనియే?

[10]

Back to Top
38 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరువేచఱవు - ఇరుమ్పుతరు మనత్తేనై   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

ఇరుమ్పు తరు మనత్తేనై, ఈర్త్తు, ఈర్త్తు, ఎన్ ఎన్పు ఉరుక్కి,
కరుమ్పు తరు చువై ఎనక్కుక్ కాట్టినై ఉన్ కఴల్ ఇణైకళ్;
ఒరుఙ్కు తిరై ఉలవు చటై ఉటైయానే! నరికళ్ ఎల్లామ్
పెరుమ్ కుతిరై ఆక్కియ ఆఱు అన్ఱే, ఉన్ పేర్ అరుళే!

[1]
పణ్ ఆర్న్త మొఴి మఙ్కై పఙ్కా! నిన్ ఆళ్ ఆనార్క్కు
ఉణ్ ఆర్న్త ఆర్ అముతే! ఉటైయానే! అటియేనై
మణ్ ఆర్న్త పిఱప్పు అఱుత్తిట్టు ఆళ్వాయ్, నీ వా' ఎన్న;
కణ్ ఆర ఉయ్న్త ఆఱు అన్ఱే, ఉన్ కఴల్ కణ్టే!

[2]
ఆతమ్ ఇలి యాన్, పిఱప్పు, ఇఱప్పు, ఎన్నుమ్ అరు నరకిల్,
ఆర్ తమరుమ్ ఇన్ఱియే, అఴున్తువేఱ్కు, ఆ! ఆ!' ఎన్ఱు,
ఓతమ్ మలి నఞ్చు ఉణ్ట ఉటైయానే! అటియేఱ్కు ఉన్
పాత మలర్ కాట్టియ ఆఱు అన్ఱే, ఎమ్ పరమ్ పరనే!

[3]
పచ్చైత్ తాళ్ అరవు ఆట్టీ! పటర్ చటైయాయ్! పాత మలర్
ఉచ్చత్తార్ పెరుమానే! అటియేనై ఉయ్యక్కొణ్టు,
ఎచ్చత్తు ఆర్ చిఱు తెయ్వమ్ ఏత్తాతే, అచ్చో! ఎన్
చిత్తత్తు ఆఱు ఉయ్న్త ఆఱు అన్ఱే, ఉన్ తిఱమ్ నినైన్తే!

[4]
కఱ్ఱు అఱియేన్ కలై ఞానమ్; కచిన్తు ఉరుకేన్; ఆయిటినుమ్,
మఱ్ఱు అఱియేన్ పిఱ తెయ్వమ్; వాక్కు ఇయలాల్, వార్ కఴల్ వన్తు
ఉఱ్ఱు, ఇఱుమాన్తు ఇరున్తేన్; ఎమ్పెరుమానే! అటియేఱ్కుప్
పొన్ తవిచు నాయ్క్కు ఇటుమ్ ఆఱు అన్ఱే, నిన్ పొన్ అరుళే!

[5]
పఞ్చు ఆయ అటి మటవార్ కటైక్ కణ్ణాల్, ఇటర్ప్పట్టు,
నఞ్చు ఆయ తుయర్ కూర, నటుఙ్కువేన్; నిన్ అరుళాల్
ఉయ్ఞ్చేన్; ఎమ్పెరుమానే! ఉటైయానే! అటియేనై,
అఞ్చేల్,' ఎన్ఱు ఆణ్ట ఆఱు అన్ఱే, అమ్పలత్తు అముతే!

[6]
ఎన్పాలైప్ పిఱప్పు అఱుత్తు, ఇఙ్కు, ఇమైయవర్క్కుమ్ అఱియ ఒణ్ణా,
తెన్పాలైత్ తిరుప్పెరున్తుఱై ఉఱైయుమ్ చివపెరుమాన్,
అన్పాల్, నీ అకమ్ నెకవే పుకున్తరుళి, ఆట్కొణ్టతు,
ఎన్పాలే నోక్కియ ఆఱు అన్ఱే, ఎమ్పెరుమానే!

[7]
మూత్తానే, మూవాత ముతలానే, ముటివు ఇల్లా
ఒత్తానే, పొరుళానే! ఉణ్మైయుమ్ ఆయ్, ఇన్మైయుమ్ ఆయ్,
పూత్తానే! పుకున్తు ఇఙ్కుప్ పురళ్వేనై, కరుణైయినాల్
పేర్త్తే, నీ ఆణ్ట ఆఱు అన్ఱే, ఎమ్పెరుమానే!

[8]
మరువు ఇనియ మలర్ప్ పాతమ్, మనత్తిల్ వళర్న్తు ఉళ్ ఉరుక,
తెరువుతొఱుమ్ మిక అలఱి, చివపెరుమాన్' ఎన్ఱు ఏత్తి,
పరుకియ నిన్ పరమ్ కరుణైత్ తటమ్ కటలిల్ పటివు ఆమ్ ఆఱు,
అరుళ్ ఎనక్కు, ఇఙ్కు ఇటైమరుతే ఇటమ్ కొణ్ట అమ్మానే!

[9]
నానేయో తవమ్ చెయ్తేన్? చివాయ నమ' ఎనప్ పెఱ్ఱేన్?
తేన్ ఆయ్, ఇన్ అముతముమ్ ఆయ్, తిత్తిక్కుమ్ చివపెరుమాన్
తానే వన్తు, ఎనతు ఉళ్ళమ్ పుకున్తు, అటియేఱ్కు అరుళ్ చెయ్తాన్
ఊన్ ఆరుమ్ ఉయిర్ వాఴ్క్కై ఒఱుత్తు అన్ఱే, వెఱుత్తిటవే!

[10]

Back to Top
39 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుప్పులమ్పల్ - పూఙ్కమలత్ తయనొటుమాల్   (తిరువారూర్ )

పూమ్ కమలత్తు అయనొటు మాల్ అఱియాత నెఱియానే,
కోఙ్కు అలర్ చేర్ కువి ములైయాళ్ కూఱా, వెణ్ నీఱు ఆటీ,
ఓఙ్కు ఎయిల్ చూఴ్ తిరువారూర్ ఉటైయానే, అటియేన్, నిన్
పూమ్ కఴల్కళ్ అవై అల్లాతు, ఎవై యాతుమ్ పుకఴేనే!

[1]
చటైయానే, తఴల్ ఆటీ, తయఙ్కు మూ ఇలైచ్ చూలప్
పటైయానే, పరఞ్చోతీ, పచుపతీ, మఴ వెళ్ళై
విటైయానే, విరి పొఴిల్ చూఴ్ పెరున్తుఱైయాయ్, అటియేన్ నాన్,
ఉటైయానే, ఉనై అల్లాతు, ఉఱు తుణై మఱ్ఱు అఱియేనే!

[2]
ఉఱ్ఱారై యాన్ వేణ్టేన్; ఊర్ వేణ్టేన్; పేర్ వేణ్టేన్;
కఱ్ఱారై యాన్ వేణ్టేన్; కఱ్పనవుమ్ ఇని అమైయుమ్;
కుఱ్ఱాలత్తు అమర్న్తు ఉఱైయుమ్ కూత్తా! ఉన్ కురై కఴఱ్కే,
కఱ్ఱావిన్ మనమ్ పోల, కచిన్తు, ఉరుక వేణ్టువనే!

[3]

Back to Top
40 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     కులాప్ పత్తు - ఓటుఙ్ కవన్తియుమే   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

ఓటుమ్, కవన్తియుమే, ఉఱవు' ఎన్ఱిట్టు, ఉళ్ కచిన్తు;
తేటుమ్ పొరుళుమ్ చివన్ కఴలే ఎనత్ తెళిన్తు;
కూటుమ్, ఉయిరుమ్, కుమణ్టైయిటక్ కునిత్తు; అటియేన్
ఆటుమ్ కులా తిల్లై ఆణ్టానైక్ కొణ్టన్ఱే.

[1]
తుటి ఏర్ ఇటుకు ఇటైత్ తూ మొఴియార్ తోళ్ నచైయాల్
చెటి ఏఱు తీమైకళ్ ఎత్తనైయుమ్ చెయ్తిటినుమ్,
ముటియేన్; పిఱవేన్; ఎనైత్ తన తాళ్ ముయఙ్కువిత్త
అటియేన్ కులా తిల్లై ఆణ్టానైక్ కొణ్టన్ఱే.

[2]
ఎన్పు ఉళ్ ఉరుక్కి, ఇరు వినైయై ఈటు అఴిత్తు,
తున్పమ్ కళైన్తు, తువన్తువఙ్కళ్ తూయ్మై చెయ్తు,
మున్పు ఉళ్ళవఱ్ఱై ముఴుతు అఴియ, ఉళ్ పుకున్త
అన్పిన్ కులా తిల్లై ఆణ్టానైక్ కొణ్టన్ఱే.

[3]
కుఱియుమ్, నెఱియుమ్, కుణముమ్, ఇలాక్ కుఴాఙ్కళ్ తమైప్
పిఱియుమ్ మనత్తార్ పిఱివు అరియ పెఱ్ఱియనై;
చెఱియుమ్ కరుత్తిల్ ఉరుత్తు, అముతు ఆమ్ చివ పతత్తై;
అఱియుమ్ కులా తిల్లై ఆణ్టానైక్ కొణ్టన్ఱే.

[4]
పేరుమ్, కుణముమ్, పిణిప్పు ఉఱుమ్ ఇప్ పిఱవి తనైత్
తూరుమ్ పరిచు, తురిచు అఱుత్తు, తొణ్టర్ ఎల్లామ్
చేరుమ్ వకైయాల్, చివన్ కరుణైత్ తేన్ పరుకి,
ఆరుమ్ కులా తిల్లై ఆణ్టానైక్ కొణ్టన్ఱే.

[5]
కొమ్పిల్ అరుమ్పు ఆయ్, కువి మలర్ ఆయ్, కాయ్ ఆకి,
వమ్పు పఴుత్తు, ఉటలమ్ మాణ్టు, ఇఙ్ఙన్ పోకామే;
నమ్పుమ్ ఎన్ చిన్తై నణుకుమ్వణ్ణమ్, నాన్ అణుకుమ్
అమ్ పొన్ కులా తిల్లై ఆణ్టానైక్ కొణ్టన్ఱే.

[6]
మతిక్కుమ్ తిఱల్ ఉటైయ వల్ అరక్కన్ తోళ్ నెరియ,
మితిక్కుమ్ తిరువటి ఎన్ తలై మేల్ వీఱ్ఱిరుప్ప,
కతిక్కుమ్ పచు పాచమ్ ఒన్ఱుమ్ ఇలోమ్' ఎనక్ కళిత్తు, ఇఙ్కు
అతిర్క్కుమ్ కులా తిల్లై ఆణ్టానైక్ కొణ్టన్ఱే.

[7]
ఇటక్కుమ్ కరు మురుట్టు ఏనప్ పిన్, కానకత్తే,
నటక్కుమ్ తిరువటి ఎన్ తలైమేల్ నట్టమైయాల్,
కటక్కుమ్ తిఱల్ ఐవర్ కణ్టకర్ తమ్ వల్ అరట్టై
అటక్కుమ్ కులా తిల్లై ఆణ్టానైక్ కొణ్టన్ఱే.

[8]
పాఴ్చ్ చెయ్ విళావి, పయన్ ఇలియాయ్క్ కిటప్పేఱ్కు,
కీఴ్చ్ చెయ్ తవత్తాల్ కిళియీటు నేర్పట్టు,
తాళ్ చెయ్య తామరైచ్ చైవనుక్కు, ఎన్ పున్ తలైయాల్
ఆట్చెయ్ కులా తిల్లై ఆణ్టానైక్ కొణ్టన్ఱే.

[9]
కొమ్మై వరి ములైక్ కొమ్పు అనైయాళ్ కూఱనుక్కు,
చెమ్మై మనత్తాల్ తిరుప్ పణికళ్ చెయ్వేనుక్కు,
ఇమ్మై తరుమ్ పయన్ ఇత్తనైయుమ్ ఈఙ్కు ఒఴిక్కుమ్,
అమ్మై కులా తిల్లై ఆణ్టానైక్ కొణ్టన్ఱే.

[10]

Back to Top
41 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     అఱ్పుతప్పత్తు - మైయ లాయ్ఇన్త   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

మైయల్ ఆయ్, ఇన్త మణ్ణిటై వాఴ్వు ఎనుమ్ ఆఴియుళ్ అకప్పట్టు,
తైయలార్ ఎనుమ్ చుఴిత్తలైప్ పట్టు, నాన్ తలై తటుమాఱామే,
పొయ్ ఎలామ్ విట, తిరువరుళ్ తన్తు, తన్ పొన్ అటి ఇణై కాట్టి,
మెయ్యన్ ఆయ్, వెళి కాట్టి, మున్ నిన్ఱతు ఓర్ అఱ్పుతమ్ విళమ్పేనే!

[1]
ఏయ్న్త మా మలర్ ఇట్టు, ముట్టాతతు ఓర్ ఇయల్పొటుమ్ వణఙ్కాతే,
చాన్తమ్ ఆర్ ములైత్ తైయల్ నల్లారొటుమ్ తలై తటుమాఱు ఆకి,
పోన్తు, యాన్ తుయర్ పుకావణమ్ అరుళ్చెయ్తు, పొన్ కఴల్ ఇణై కాట్టి,
వేన్తన్ ఆయ్, వెళియే, ఎన్ మున్ నిన్ఱతు ఓర్ అఱ్పుతమ్ విళమ్పనే!

[2]
నటిత్తు, మణ్ణిటై; పొయ్యినైప్ పల చెయ్తు; నాన్, ఎనతు, ఎనుమ్ మాయమ్
కటిత్త వాయిలే నిన్ఱు; మున్ వినై మికక్ కఴఱియే తిరివేనై,
పిటిత్తు, మున్ నిన్ఱు, అప్ పెరు మఱై తేటియ అరుమ్ పొరుళ్, అటియేనై
అటిత్తు అటిత్తు, అక్కారమ్ మున్ తీఱ్ఱియ అఱ్పుతమ్ అఱియేనే!

[3]
పొరున్తుమ్ ఇప్ పిఱప్పు, ఇఱప్పు, ఇవై నినైయాతు; పొయ్కళే పుకన్ఱు పోయ్;
కరుమ్ కుఴలినార్ కణ్కళాల్ ఏఱుణ్టు; కలఙ్కియే కిటప్పేనై;
తిరున్తు చేవటిచ్ చిలమ్పు అవై చిలమ్పిట, తిరువొటుమ్ అకలాతే,
అరుమ్ తుణైవన్ ఆయ్, ఆణ్టుకొణ్టు, అరుళియ అఱ్పుతమ్ అఱియేనే!

[4]
మాటుమ్, చుఱ్ఱముమ్, మఱ్ఱు ఉళ పోకముమ్, మఙ్కైయర్ తమ్మోటుమ్
కూటి, అఙ్కుళ కుణఙ్కళాల్ ఏఱుణ్టు, కులావియే తిరివేనై,
వీటు తన్తు, ఎన్ తన్ వెమ్ తొఴిల్ వీట్టిట, మెన్ మలర్క్ కఴల్ కాట్టి,
ఆటువిత్తు, ఎనతు అకమ్ పుకున్తు, ఆణ్టతు ఓర్ అఱ్పుతమ్ అఱియేనే!

[5]
వణఙ్కుమ్ ఇప్ పిఱప్పు, ఇఱప్పు, ఇవై నినైయాతు, మఙ్కైయర్ తమ్మోటుమ్
పిణైన్తు, వాయ్ ఇతఴ్ప్ పెరు వెళ్ళత్తు అఴున్తి, నాన్ పిత్తనాయ్త్ తిరివేనై,
కుణఙ్కళుమ్, కుఱికళుమ్, ఇలాక్ కుణక్ కటల్ కోమళత్తొటుమ్ కూటి,
అణైన్తు వన్తు, ఎనై ఆణ్టుకొణ్టు, అరుళియ అఱ్పుతమ్ అఱియేనే!

[6]
ఇప్ పిఱప్పినిల్, ఇణై మలర్ కొయ్తు, నాన్ ఇయల్పొటు అఞ్చు ఎఴుత్తు ఓతి,
తప్పు ఇలాతు పొన్ కఴల్కళుక్కు ఇటాతు, నాన్, తట ములైయార్ తఙ్కళ్
మైప్పు ఉలామ్ కణ్ణాల్, ఏఱుణ్టు కిటప్పేనై, మలర్ అటి ఇణై కాట్టి,
అప్పన్, ఎన్నై, వన్తు, ఆణ్టుకొణ్టు, అరుళియ అఱ్పుతమ్ అఱియేనే!

[7]
ఊచల్ ఆటుమ్ ఇవ్ ఉటల్ ఉయిర్ ఆయిన ఇరు వినై అఱుత్తు, ఎన్నై,
ఓచైయాల్ ఉణర్వార్క్కు ఉణర్వు అరియవన్, ఉణర్వు తన్తు, ఒళి ఆక్కి,
పాచమ్ ఆనవై పఱ్ఱు అఱుత్తు, ఉయర్న్త తన్ పరమ్ పెరుమ్ కరుణైయాల్
ఆచై తీర్త్తు, అటియార్ అటిక్ కూట్టియ అఱ్పుతమ్ అఱియేనే!

[8]
పొచ్చై ఆన ఇప్ పిఱవియిల్ కిటన్తు, నాన్, పుఴుత్తు అలై నాయ్పోల,
ఇచ్చై ఆయిన ఏఴైయర్క్కే చెయ్తు, అఙ్కు ఇణఙ్కియే తిరివేనై,
విచ్చకత్తు, అరి, అయనుమ్ ఎట్టాత, తన్ విరై మలర్క్ కఴల్ కాట్టి,
అచ్చన్, ఎన్నైయుమ్ ఆణ్టుకొణ్టు, అరుళియ అఱ్పుతమ్ అఱియేనే!

[9]
చెఱియుమ్ ఇప్ పిఱప్పు, ఇఱప్పు, ఇవై నినైయాతు, చెఱి కుఴలార్ చెయ్యుమ్
కిఱియుమ్, కీఴ్మైయుమ్, కెణ్టై అమ్ కణ్కళుమ్, ఉన్నియే కిటప్పేనై,
ఇఱైవన్, ఎమ్పిరాన్, ఎల్లై ఇల్లాత తన్ ఇణై మలర్క్ కఴల్ కాట్టి,
అఱివు తన్తు, ఎనై ఆణ్టుకొణ్టు, అరుళియ అఱ్పుతమ్ అఱియేనే!

[10]

Back to Top
42 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     చెన్నిప్పత్తు - తేవ తేవన్మెయ్చ్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

తేవ తేవన్, మెయ్చ్ చేవకన్, తెన్ పెరున్తుఱై నాయకన్,
మూవరాలుమ్ అఱిఒణా, ముతల్ ఆయ, ఆనన్త మూర్త్తియాన్,
యావర్ ఆయినుమ్, అన్పర్ అన్ఱి, అఱిఒణా మలర్చ్ చోతియాన్,
తూయ మా మలర్చ్ చేవటిక్కణ్, నమ్ చెన్ని మన్ని, చుటరుమే!

[1]
అట్ట మూర్త్తి, అఴకన్, ఇన్ అముతు ఆయ ఆనన్త వెళ్ళత్తాన్,
చిట్టన్, మెయ్చ్ చివలోక నాయకన్, తెన్ పెరున్తుఱైచ్ చేవకన్,
మట్టు వార్ కుఴల్ మఙ్కైయాళై ఒర్ పాకమ్ వైత్త అఴకన్ తన్
వట్ట మా మలర్చ్ చేవటిక్కణ్, నమ్ చెన్ని మన్ని, మలరుమే!

[2]
నఙ్కైమీర్! ఎనై నోక్కుమిన్; నఙ్కళ్ నాతన్, నమ్ పణి కొణ్టవన్,
తెఙ్కు చోలైకళ్ చూఴ్ పెరున్తుఱై మేయ చేవకన్, నాయకన్,
మఙ్కైమార్ కైయిల్ వళైయుమ్ కొణ్టు, ఎమ్ ఉయిరుమ్ కొణ్టు, ఎమ్ పణి కొళ్వాన్
పొఙ్కు మా మలర్చ్ చేవటిక్కణ్, నమ్ చెన్ని మన్ని, పొలియుమే!

[3]
పత్తర్ చూఴ, పరా పరన్ పారిల్ వన్తు, పార్ప్పాన్ ఎన,
చిత్తర్ చూఴ, చివపిరాన్, తిల్లై మూతూర్ నటమ్ చెయ్వాన్,
ఎత్తన్ ఆకి వన్తు, ఇల్ పుకున్తు, ఎమై ఆళుఙ్కొణ్టు, ఎమ్ పణి కొళ్వాన్
వైత్త మా మలర్చ్ చేవటిక్కణ్, నమ్ చెన్ని మన్ని, మలరుమే!

[4]
మాయ వాఴ్క్కైయై, మెయ్ ఎన్ఱు ఎణ్ణి, మతిత్తిటా వకై నల్కినాన్;
వేయ తోళ్ ఉమై పఙ్కన్, ఎఙ్కళ్ తిరుప్పెరున్తుఱై మేవినాన్;
కాయత్తుళ్ అముతు ఊఱ ఊఱ, నీ కణ్టుకొళ్' ఎన్ఱు కాట్టియ
చేయ మా మలర్చ్ చేవటిక్కణ్, నమ్ చెన్ని మన్ని, తికఴుమే!

[5]
చిత్తమే పుకున్తు, ఎమ్మై ఆట్కొణ్టు, తీ వినై కెటుత్తు, ఉయ్యల్ ఆమ్
పత్తి తన్తు, తన్ పొన్ కఴల్కణే పన్ మలర్ కొయ్తు చేర్త్తలుమ్,
ముత్తి తన్తు, ఇన్త మూ ఉలకుక్కుమ్ అప్పుఱత్తు ఎమై వైత్తిటుమ్
మత్తన్ మా మలర్చ్ చేవటిక్కణ్, నమ్ చెన్ని మన్ని, మలరుమే!

[6]
పిఱవి ఎన్నుమ్ ఇక్ కటలై నీన్త, తన్ పేర్ అరుళ్ తన్తరుళినాన్;
అఱవై ఎన్ఱు అటియార్కళ్ తఙ్కళ్ అరుళ్ కుఴామ్ పుకవిట్టు, నల్
ఉఱవు చెయ్తు, ఎనై ఉయ్యక్కొణ్ట పిరాన్ తన్ ఉణ్మైప్ పెరుక్కమ్ ఆమ్
తిఱమై కాట్టియ చేవటిక్కణ్, నమ్ చెన్ని మన్ని, తికఴుమే!

[7]
పుఴువినాల్ పొతిన్తిటు కురమ్పైయిల్ పొయ్ తనై ఒఴివిత్తిటుమ్
ఎఴిల్కొళ్ చోతి, ఎమ్ ఈచన్, ఎమ్పిరాన్, ఎన్నుటై అప్పన్' ఎన్ఱు ఎన్ఱు,
తొఴుత కైయినర్ ఆకి; తూ మలర్క్ కణ్కళ్ నీర్ మల్కు తొణ్టర్క్కు,
వఴు ఇలా మలర్చ్ చేవటిక్కణ్, నమ్ చెన్ని మన్ని, మలరుమే!

[8]
వమ్పనాయ్త్ తిరివేనై వా' ఎన్ఱు వల్ వినైప్ పకై మాయ్త్తిటుమ్
ఉమ్పరాన్, ఉలకు ఊటు అఱుత్తు, అప్ పుఱత్తన్ ఆయ్ నిన్ఱ ఎమ్పిరాన్,
అన్పర్ ఆనవర్క్కు అరుళి, మెయ్ అటియార్కట్కు ఇన్పమ్ తఴైత్తిటుమ్
చెమ్ పొన్ మా మలర్చ్ చేవటిక్కణ్, నమ్ చెన్ని మన్ని, తికఴుమే!

[9]
ముత్తనై, ముతల్ చోతియై, ముక్ కణ్ అప్పనై, ముతల్ విత్తినై,
చిత్తనై, చివలోకనై, తిరు నామమ్ పాటిత్ తిరితరుమ్
పత్తర్కాళ్! ఇఙ్కే, వమ్మిన్, నీర్; ఉఙ్కళ్ పాచమ్ తీరప్ పణిమినో;
చిత్తమ్ ఆర్తరుమ్ చేవటిక్కణ్, నమ్ చెన్ని మన్ని, తికఴుమే.!

[10]

Back to Top
43 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరువార్త్తై - మాతివర్ పాకన్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

మాతు ఇవర్ పాకన్, మఱై పయిన్ఱ వాచకన్, మా మలర్ మేయ చోతి,
కోతు ఇల్ పరమ్ కరుణై, అటియార్ కులావుమ్ నీతి కుణమ్ ఆయ నల్కుమ్,
పోతు అలర్ చోలైప్ పెరున్తుఱై, ఎమ్ పుణ్ణియన్, మణ్ణిటై వన్తిఴిన్తు,
ఆతిప్ పిరమమ్ వెళిప్పటుత్త అరుళ్ అఱివార్ ఎమ్పిరాన్ ఆవారే.

[1]
మాల్, అయన్, వానవర్ కోనుమ్, వన్తు వణఙ్క, అవర్క్కు అరుళ్చెయ్త ఈచన్,
ఞాలమ్ అతనిటై వన్తిఴిన్తు, నల్ నెఱి కాట్టి, నలమ్ తికఴుమ్
కోల మణి అణి మాటమ్ ణీటు కులావుమ్ ఇటవై మట నల్లాట్కు,
చీలమ్ మికక్ కరుణై అళిక్కుమ్ తిఱమ్ అఱివార్ ఎమ్పిరాన్ ఆవారే.

[2]
అణి ముటి ఆతి అమరర్ కోమాన్, ఆనన్తక్ కూత్తన్, అఱు చమయమ్
పణి వకై చెయ్తు, పటవు అతు ఏఱి, పారొటు విణ్ణుమ్ పరవి ఏత్త,
పిణి కెట, నల్కుమ్ పెరున్తుఱై ఎమ్ పేర్ అరుళాళన్, పెణ్పాల్ ఉకన్తు,
మణి వలై కొణ్టు, వాన్ మీన్ విచిఱుమ్ వకై అఱివార్ ఎమ్పిరాన్ ఆవారే.

[3]
వేటు ఉరు ఆకి, మయేన్తిరత్తు మికు కుఱై వానవర్ వన్తు, తన్నైత్
తేట ఇరున్త చివపెరుమాన్, చిన్తనై చెయ్తు, అటియోఙ్కళ్ ఉయ్య,
ఆటల్ అమర్న్త పరిమా ఏఱి, ఐయన్, పెరున్తుఱై ఆతి, అన్ నాళ్
ఏటర్కళై ఎఙ్కుమ్ ఆణ్టుకొణ్ట ఇయల్పు అఱివార్ ఎమ్పిరాన్ ఆవారే.

[4]
వన్తు, ఇమైయోర్కళ్ వణఙ్కి ఏత్త, మాక్ కరుణైక్ కటల్ ఆయ్, అటియార్
పన్తనై విణ్టు అఱ నల్కుమ్, ఎఙ్కళ్ పరమన్, పెరున్తుఱై ఆతి, అన్ నాళ్
ఉన్తు తిరైక్ కటలైక్ కటన్తు, అన్ఱు, ఓఙ్కు మతిల్ ఇలఙ్కై అతనిల్,
పన్తు అణై మెల్ విరలాట్కు అరుళుమ్ పరిచు అఱివార్ ఎమ్పిరాన్ ఆవారే.

[5]
వేవ, తిరిపురమ్, చెఱ్ఱ విల్లి, వేటువన్ ఆయ్, కటి నాయ్కళ్ చూఴ,
ఏవల్ చెయల్ చెయ్యుమ్ తేవర్ మున్నే ఎమ్పెరుమాన్ తాన్, ఇయఙ్కు కాట్టిల్
ఏ ఉణ్ట పన్ఱిక్కు ఇరఙ్కి, ఈచన్, ఎన్తై, పెరున్తుఱై ఆతి, అన్ఱు
కేవలమ్ కేఴల్ ఆయ్, పాల్ కొటుత్త కిటప్పు అఱివార్ ఎమ్పిరాన్ ఆవారే.

[6]
నాతమ్ ఉటైయతు ఒర్ నల్ కమలప్ పోతినిల్ నణ్ణియ నల్ నుతలార్,
ఓతి, పణిన్తు, అలర్ తూవి, ఏత్త, ఒళి వళర్ చోతి, ఎమ్ ఈచన్; మన్నుమ్,
పోతు అలర్ చోలై, పెరున్తుఱై ఎమ్ పుణ్ణియన్; మణ్ణిటై వన్తు తోన్ఱి,
పేతమ్ కెటుత్తు, అరుళ్ చెయ్ పెరుమై అఱియవల్లార్ ఎమ్పిరాన్ ఆవారే.

[7]
పూ అలర్ కొన్ఱై అమ్ మాలై మార్పన్, పోర్ ఉకిర్ వన్ పులి కొన్ఱ వీరన్,
మాతు నల్లాళ్, ఉమై మఙ్కై, పఙ్కన్, వణ్ పొఴిల్ చూఴ్ తెన్ పెరున్తుఱైక్ కోన్,
ఏతు ఇల్ పెరుమ్ పుకఴ్ ఎఙ్కళ్ ఈచన్, ఇరుమ్ కటల్ వాణఱ్కుత్ తీయిల్ తోన్ఱుమ్
ఓవియ మఙ్కైయర్ తోళ్ పుణరుమ్ ఉరువు అఱివార్ ఎమ్పిరాన్ ఆవారే.

[8]
తూ వెళ్ళై నీఱు అణి ఎమ్పెరుమాన్, చోతి మయేన్తిర నాతన్, వన్తు
తేవర్ తొఴుమ్ పతమ్ వైత్త ఈచన్, తెన్నన్, పెరున్తుఱై ఆళి, అన్ఱు
కాతల్ పెరుక, కరుణై కాట్టి, తన్ కఴల్ కాట్టి, కచిన్తు ఉరుక,
కేతమ్ కెటుత్తు, ఎన్నై ఆణ్టరుళుమ్ కిటప్పు అఱివార్ ఎమ్పిరాన్ ఆవారే.

[9]
అమ్ కణన్, ఎఙ్కళ్ అమరర్ పెమ్మాన్, అటియార్క్కు అముతన్, అవని వన్త
ఎఙ్కళ్ పిరాన్, ఇరుమ్ పాచమ్ తీర ఇక పరమ్ ఆయతు ఒర్ ఇన్పమ్ ఎయ్త,
చఙ్కమ్ కవర్న్తు, వణ్ చాత్తినోటుమ్, చతురన్, పెరున్తుఱై ఆళి, అన్ఱు,
మఙ్కైయర్ మల్కు మతురై చేర్న్త వకై అఱివార్ ఎమ్పిరాన్ ఆవారే.

[10]

Back to Top
44 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     ఎణ్ణప్పతికమ్ - పారురువాయ   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

పార్ ఉరు ఆయ పిఱప్పు అఱ వేణ్టుమ్; పత్తిమైయుమ్ పెఱ వేణ్టుమ్;
చీర్ ఉరు ఆయ చివపెరుమానే, చెమ్ కమల మలర్ పోల
ఆర్ ఉరు ఆయ ఎన్ ఆర్ అముతే, ఉన్ అటియవర్ తొకై నటువే,
ఓర్ ఉరు ఆయ నిన్ తిరువరుళ్ కాట్టి, ఎన్నైయుమ్ ఉయ్యక్కొణ్టరుళే.

[1]
ఉరియేన్ అల్లేన్ ఉనక్కు అటిమై; ఉన్నైప్ పిరిన్తు, ఇఙ్కు ఒరు పొఴుతుమ్
తరియేన్, నాయేన్; ఇన్నతు ఎన్ఱు అఱియేన్; చఙ్కరా! కరుణైయినాల్
పెరియోన్ ఒరువన్, కణ్టు కొళ్' ఎన్ఱు, ఉన్ పెయ్ కఴల్ అటి కాట్టి,
పిరియేన్' ఎన్ఱు ఎన్ఱు, అరుళియ అరుళుమ్ పొయ్యో? ఎఙ్కళ్ పెరుమానే!

[2]
ఎన్పే ఉరుక, నిన్ అరుళ్ అళిత్తు, ఉన్ ఇణై మలర్ అటి కాట్టి,
మున్పే ఎన్నై ఆణ్టుకొణ్ట మునివా, మునివర్, ముఴు ముతలే,
ఇన్పే అరుళి, ఎనై ఉరుక్కి, ఉయిర్ ఉణ్కిన్ఱ ఎమ్మానే,
నన్పే అరుళాయ్ ఎన్ ఉయిర్ నాతా! నిన్ అరుళ్ నాణామే.

[3]
పత్తు ఇలన్ ఏనుమ్, పణిన్తిలన్ ఏనుమ్, ఉన్ ఉయర్న్త పైమ్ కఴల్ కాణప్
పిత్తు ఇలన్ ఏనుమ్, పితఱ్ఱిలన్ ఏనుమ్, పిఱప్పు అఱుప్పాయ్; ఎమ్పెరుమానే!
ముత్తు అనైయానే! మణి అనైయానే! ముతల్వనే! ముఱైయో?' ఎన్ఱు
ఎత్తనైయానుమ్ యాన్ తొటర్న్తు, ఉన్నై ఇనిప్ పిరిన్తు ఆఱ్ఱేనే.

[4]
కాణుమ్ అతు ఒఴిన్తేన్ నిన్ తిరుప్ పాతమ్; కణ్టు కణ్ కళి కూర,
పేణుమ్ అతు ఒఴిన్తేన్; పితఱ్ఱుమ్ అతు ఒఴిన్తేన్; పిన్నై, ఎమ్పెరుమానే,
తాణువే, అఴిన్తేన్: నిన్ నినైన్తు ఉరుకుమ్ తన్మై, ఎన్ పున్మైకళాల్
కాణుమ్ అతు ఒఴిన్తేన్; నీ ఇని వరినుమ్, కాణవుమ్ నాణువనే.

[5]
పాల్ తిరు నీఱ్ఱు ఎమ్ పరమనై; పరమ్ కరుణైయొటుమ్ ఎతిర్న్తు
తోఱ్ఱి, మెయ్ అటియార్క్కు అరుళ్ తుఱై అళిక్కుమ్ చోతియై; నీతి ఇలేన్,
పోఱ్ఱి, ఎన్ అముతే, ఎన నినైన్తు, ఏత్తి, పుకఴ్న్తు, అఴైత్తు, అలఱి, ఎన్ ఉళ్ళే
ఆఱ్ఱువన్ ఆక; ఉటైయవనే, ఎనై, ఆవ' ఎన్ఱు అరుళాయే!

[6]

Back to Top
45 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     యాత్తిరైప్ పత్తు - పూవార్ చెన్ని   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

పూ ఆర్ చెన్ని మన్నన్, ఎమ్ పుయఙ్కప్ పెరుమాన్, చిఱియోమై
ఓవాతు ఉళ్ళమ్ కలన్తు, ఉణర్వు ఆయ్ ఉరుక్కుమ్ వెళ్ళక్ కరుణైయినాల్,
ఆ! ఆ!' ఎన్నప్ పట్టు, అన్పు ఆయ్ ఆట్పట్టీర్, వన్తు ఒరుప్పటుమిన్;
పోవోమ్; కాలమ్ వన్తతు కాణ్; పొయ్ విట్టు, ఉటైయాన్ కఴల్ పుకవే.

[1]
పుకవే వేణ్టామ్ పులన్కళిల్ నీర్; పుయఙ్కప్ పెరుమాన్ పూమ్ కఴల్కళ్
మికవే నినైమిన్; మిక్క ఎల్లామ్ వేణ్టా; పోక విటుమిన్కళ్;
నకవే, ఞాలత్తు ఉళ్ పుకున్తు, నాయే అనైయ నమై ఆణ్ట,
తకవే ఉటైయాన్ తనైచ్ చారత్ తళరాతు ఇరుప్పార్ తామ్ తామే.

[2]
తామే తమక్కుచ్ చుఱ్ఱముమ్, తామే తమక్కు వితి వకైయుమ్;
యామ్ ఆర్? ఎమతు ఆర్? పాచమ్ ఆర్? ఎన్న మాయమ్? ఇవై పోక,
కోమాన్ పణ్టైత్ తొణ్టరొటుమ్, అవన్ తన్ కుఱిప్పే కుఱిక్కొణ్టు,
పోమ్ ఆఱు అమైమిన్ పొయ్ నీక్కి, పుయఙ్కన్ ఆళ్వాన్ పొన్ అటిక్కే.

[3]
అటియార్ ఆనీర్ ఎల్లీరుమ్, అకలవిటుమిన్ విళైయాట్టై;
కటి చేర్ అటియే వన్తు అటైన్తు, కటైక్కొణ్టు ఇరుమిన్ తిరుక్ కుఱిప్పై;
చెటి చేర్ ఉటలైచ్ చెల నీక్కి, చివలోకత్తే నమై వైప్పాన్
పొటి చేర్ మేనిప్ పుయఙ్కన్ తన్, పూ ఆర్ కఴఱ్కే పుకవిటుమే.

[4]
విటుమిన్ వెకుళి, వేట్కై నోయ్; మికవే, కాలమ్ ఇని ఇల్లై;
ఉటైయాన్ అటిక్కీఴ్, పెరుమ్ చాత్తోటు ఉటన్ పోవతఱ్కే ఒరుప్పటుమిన్;
అటైవోమ్, నామ్ పోయ్చ్ చివపురత్తుళ్, అణి ఆర్ కతవు అతు అటైయామే;
పుటైపట్టు ఉరుకిప్ పోఱ్ఱువోమ్, పుయఙ్కన్ ఆళ్వాన్ పుకఴ్కళైయే.

[5]
పుకఴ్మిన్; తొఴుమిన్; పూప్ పునైమిన్; పుయఙ్కన్ తాళే పున్తి వైత్తిట్టు,
ఇకఴ్మిన్ ఎల్లా అల్లలైయుమ్; ఇని, ఓర్ ఇటైయూఱు అటైయామే,
తికఴుమ్ చీర్ ఆర్ చివపురత్తుచ్ చెన్ఱు, చివన్ తాళ్ వణఙ్కి, నామ్
నికఴుమ్ అటియార్ మున్ చెన్ఱు, నెఞ్చమ్ ఉరుకి, నిఱ్పోమే.

[6]
నిఱ్పార్ నిఱ్క; నిల్లా ఉలకిల్ నిల్లోమ్; ఇని, నామ్ చెల్వోమే,
పొఱ్పాల్ ఒప్పామ్ తిరుమేనిప్ పుయఙ్కన్ ఆళ్వాన్ పొన్ అటిక్కే;
నిఱ్పీర్ ఎల్లామ్, తాఴాతే, నిఱ్కుమ్ పరిచే, ఒరుప్పటుమిన్;
పిఱ్పాల్ నిన్ఱు, పేఴ్కణిత్తాల్, పెఱుతఱ్కు అరియన్, పెరుమానే.

[7]
పెరుమాన్ పేర్ ఆనన్తత్తుప్ పిరియాతు ఇరుక్కప్ పెఱ్ఱీర్కాళ్,
అరు మాల్ ఉఱ్ఱుప్ పిన్నై నీర్, అమ్మా! అఴుఙ్కి అరఱ్ఱాతే,
తిరు మా మణి చేర్ తిరుక్ కతవమ్ తిఱన్తపోతే, చివపురత్తు,
తిరుమాల్ అఱియాత్ తిరుప్ పుయఙ్కన్ తిరుత్ తాళ్ చెన్ఱు చేర్వోమే.

[8]
చేరక్ కరుతి, చిన్తనైయైత్ తిరున్త వైత్తు, చిన్తిమిన్;
పోరిల్ పొలియుమ్ వేల్ కణ్ణాళ్ పఙ్కన్, పుయఙ్కన్, అరుళ్ అముతమ్
ఆరప్ పరుకి, ఆరాత ఆర్వమ్ కూర అఴున్తువీర్!
పోరప్ పురిమిన్ చివన్ కఴఱ్కే, పొయ్యిల్ కిటన్తు పురళాతే.

[9]
పురళ్వార్, తొఴువార్, పుకఴ్వార్, ఆయ్; ఇన్ఱే వన్తు, ఆళ్ ఆకాతీర్,
మరుళ్వీర్; పిన్నై, మతిప్పార్ ఆర్? మతియుళ్ కలఙ్కి, మయఙ్కువీర్;
తెరుళ్వీర్ ఆకిల్, ఇతు చెయ్మిన్; చివలోకక్ కోన్, తిరుప్పుయఙ్కన్
అరుళ్ ఆర్ పెఱువార్, అకల్ ఇటత్తే? అన్తో! అన్తో! అన్తోవే!

[10]

Back to Top
46 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుప్పటై ఎఴుచ్చి - ఞానవాళ్ ఏన్తుమ్ఐయర్   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

ఞాన వాళ్ ఏన్తుమ్ ఐయర్ నాతప్ పఱై అఱైమిన్;
మాన మా ఏఱుమ్ ఐయర్ మతి వెణ్ కుటై కవిమిన్;
ఆన నీఱ్ఱుక్ కవచమ్ అటైయప్ పుకుమిన్కళ్;
వాన ఊర్ కొళ్వోమ్ నామ్ మాయప్ పటై వారామే.

[1]
తొణ్టర్కాళ్, తూచి చెల్లీర్; పత్తర్కాళ్, చూఴప్ పోకీర్;
ఒణ్ తిఱల్ యోకికళే, పేర్ అణి ఉన్తీర్కళ్;
తిణ్ తిఱల్ చిత్తర్కళే, కటైక్ కూఴై చెల్మిన్కళ్;
అణ్టర్ నాటు ఆళ్వోమ్ నామ్ అల్లల్ పటై వారామే.

[2]

Back to Top
47 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరువెణ్పా - వెయ్య వినైయిరణ్టుమ్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

వెయ్య వినై ఇరణ్టుమ్ వెన్తు అకల, మెయ్ ఉరుకి,
పొయ్యుమ్ పొటి ఆకాతు; ఎన్ చెయ్కేన్? చెయ్య
తిరు ఆర్ పెరున్తుఱైయాన్ తేన్ ఉన్తు చెమ్ తీ
మరువాతు ఇరున్తేన్ మనత్తు.

[1]
ఆర్క్కో? అరఱ్ఱుకో? ఆటుకో? పాటుకో?
పార్క్కో? పరమ్పరనే, ఎన్ చెయ్కేన్? తీర్ప్పు అరియ
ఆనన్త మాల్ ఏఱ్ఱుమ్ అత్తన్, పెరున్తుఱైయాన్
తాన్' ఎన్పార్ ఆర్ ఒరువర్ తాఴ్న్తు?

[2]
చెయ్త పిఴై అఱియేన్; చేవటియే, కై తొఴుతే,
ఉయ్యుమ్ వకైయిన్ ఉయిర్ప్పు అఱియేన్ వైయత్తు
ఇరున్తు, ఉఱైయుళ్ వేల్ మటుత్తు, ఎన్ చిన్తనైక్కే కోత్తాన్
పెరున్తుఱైయిల్ మేయ పిరాన్.

[3]
మున్నై వినై ఇరణ్టుమ్ వేర్ అఱుత్తు, మున్ నిన్ఱాన్
పిన్నైప్ పిఱప్పు అఱుక్కుమ్ పేరాళన్; తెన్నన్;
పెరున్తుఱైయిల్ మేయ పెరుమ్ కరుణైయాళన్;
వరుమ్ తుయరమ్ తీర్క్కుమ్ మరున్తు.

[4]
అఱైయో, అఱివార్క్కు? అనైత్తు ఉలకుమ్ ఈన్ఱ
మఱైయోనుమ్, మాలుమ్, మాల్ కొళ్ళుమ్ ఇఱైయోన్;
పెరున్తుఱైయుళ్ మేయ పెరుమాన్; పిరియాతు
ఇరున్తు ఉఱైయుమ్, ఎన్ నెఞ్చత్తు ఇన్ఱు.

[5]
పిత్తు ఎన్నై ఏఱ్ఱుమ్; పిఱప్పు అఱుక్కుమ్; పేచ్చు అరితు ఆమ్;
మత్తమే ఆక్కుమ్, వన్తు, ఎన్ మనత్తై; అత్తన్,
పెరున్తుఱైయాన్, ఆట్కొణ్టు పేర్ అరుళాల్ నోక్కుమ్
మరున్తు, ఇఱవాప్ పేరిన్పమ్, వన్తు.

[6]
వారా వఴి అరుళి వన్తు, ఎనక్కు మాఱు ఇన్ఱి,
ఆరా అముతాయ్ అమైన్తన్ఱే చీర్ ఆర్
తిరుత్తన్, పెరున్తుఱైయాన్, ఎన్ చిన్తై మేయ
ఒరుత్తన్, పెరుక్కుమ్ ఒళి.

[7]
యావర్క్కుమ్ మేల్ ఆమ్ అళవు ఇలాచ్ చీర్ ఉటైయాన్,
యావర్క్కుమ్ కీఴ్ ఆమ్ అటియేనై, యావరుమ్
పెఱ్ఱు అఱియా ఇన్పత్తుళ్ వైత్తాయ్క్కు, ఎన్ ఎమ్పెరుమాన్!
మఱ్ఱు అఱియేన్ చెయ్యుమ్ వకై.

[8]
మూవరుమ్, ముప్పత్తు మూవరుమ్, మఱ్ఱు ఒఴిన్త
తేవరుమ్, కాణాచ్ చివపెరుమాన్ మా ఏఱి,
వైయకత్తే వన్తిఴిన్త వార్ కఴల్కళ్ వన్తిక్క,
మెయ్యకత్తే ఇన్పమ్ మికుమ్.

[9]
ఇరున్తు ఎన్నై ఆణ్టాన్ ఇణై అటియే చిన్తిత్తు
ఇరున్తు, ఇరన్తుకొళ్, నెఞ్చే! ఎల్లామ్ తరుమ్ కాణ్
పెరున్తుఱైయిల్ మేయ పెరుమ్ కరుణైయాళన్,
మరున్తు ఉరువాయ్, ఎన్ మనత్తే, వన్తు.

[10]
ఇన్పమ్ పెరుక్కి, ఇరుళ్ అకఱ్ఱి, ఎఞ్ఞాన్ఱుమ్
తున్పమ్ తొటర్వు అఱుత్తు, చోతి ఆయ్, అన్పు అమైత్తు,
చీర్ ఆర్ పెరున్తుఱైయాన్ ఎన్నుటైయ చిన్తైయే
ఊర్ ఆకక్ కొణ్టాన్, ఉవన్తు.

[11]

Back to Top
48 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     పణ్టాయ నాన్మఱై - పణ్టాయ నాన్మఱైయుమ్   (తిరుప్పెరున్తుఱై ఆవుటైయార్కోయిల్ )

పణ్టు ఆయ నాన్మఱైయుమ్ పాల్ అణుకా; మాల్, అయనుమ్,
కణ్టారుమ్ ఇల్లై; కటైయేనైత్ తొణ్టు ఆకక్
కొణ్టరుళుమ్ కోకఴి ఎమ్ కోమాఱ్కు, నెఞ్చమే!
ఉణ్టామో కైమ్మాఱు? ఉరై.

[1]
ఉళ్ళ మలమ్ మూన్ఱుమ్ మాయ, ఉకు పెరుమ్ తేన్
వెళ్ళమ్ తరుమ్, పరియిన్ మేల్ వన్త, వళ్ళల్
మరువుమ్ పెరున్తుఱైయై వాఴ్త్తుమిన్కళ్; వాఴ్త్త,
కరువుమ్ కెటుమ్, పిఱవిక్ కాటు.

[2]
కాట్టకత్తు వేటన్; కటలిల్ వలై వాణన్;
నాట్టిల్ పరిప్ పాకన్; నమ్ వినైయై వీట్టి,
అరుళుమ్ పెరున్తుఱైయాన్; అమ్ కమల పాతమ్,
మరుళుమ్ కెట, నెఞ్చే! వాఴ్త్తు.

[3]
వాఴ్న్తార్కళ్ ఆవారుమ్, వల్ వినైయై మాయ్ప్పారుమ్,
తాఴ్న్తు ఉలకమ్ ఏత్తత్ తకువారుమ్ చూఴ్న్తు అమరర్
చెన్ఱు, ఇఱైఞ్చి, ఏత్తుమ్ తిరు ఆర్ పెరున్తుఱైయై
నన్ఱు ఇఱైఞ్చి, ఏత్తుమ్ నమర్.

[4]
నణ్ణిప్ పెరున్తుఱైయై, నమ్ ఇటర్కళ్ పోయ్ అకల,
ఎణ్ణి ఎఴు కోకఴిక్కు అరచై, పణ్ణిన్
మొఴియాళోటు ఉత్తరకోచమఙ్కై మన్నిక్
కఴియాతు ఇరున్తవనై, కాణ్.

[5]
కాణుమ్ కరణఙ్కళ్ ఎల్లామ్ పేరిన్పమ్ ఎన,
పేణుమ్ అటియార్ పిఱప్పు అకల, కాణుమ్
పెరియానై, నెఞ్చే! పెరున్తుఱైయిల్ ఎన్ఱుమ్
పిరియానై, వాయ్ ఆరప్ పేచు.

[6]
పేచుమ్ పొరుళుక్కు ఇలక్కితమ్ ఆయ్, పేచ్చు ఇఱన్త
మాచు ఇల్ మణియిన్ మణి వార్త్తై పేచి,
పెరున్తుఱైయే ఎన్ఱు, పిఱప్పు అఱుత్తేన్ నల్ల
మరున్తిన్ అటి ఎన్ మనత్తే వైత్తు.

[7]

Back to Top
49 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     తిరుప్పటై ఆట్చి - కణ్కళిరణ్టుమ్ అవన్కఴల్   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

కణ్కళ్ ఇరణ్టుమ్ అవన్కఴల్ కణ్టు కళిప్పన ఆకాతే
కారికై యార్కళ్తమ్ వాఴ్విలెన్ వాఴ్వు కటైప్పటుమ్ ఆకాతే
మణ్కళిల్ వన్తు పిఱన్తిటు మాఱు మఱన్తిటుమ్ ఆకాతే
మాలఱి యామలర్ప్ పాతమ్ ఇరణ్టుమ్ వణఙ్కుతుమ్ ఆకాతే
పణ్కళి కూర్తరు పాటలొ టాటల్ పయిన్ఱిటుమ్ ఆకాతే
పాణ్టినన్ నాటుటై యాన్పటై యాట్చికళ్ పాటుతుమ్ ఆకాతే
విణ్కళి కూర్వతోర్ వేతకమ్ వన్తు వెళిప్పటుమ్ ఆకాతే
మీన్వలై వీచియ కానవన్ వన్తు వెళిప్పటు మాయిటిలే.

[1]
ఒన్ఱినొటు ఒన్ఱుమ్, ఒర్ ఐన్తినొటు ఐన్తుమ్, ఉయిర్ప్పతుమ్ ఆకాతే?
ఉన్ అటియార్ అటియార్ అటియోమ్ ఎన ఉయ్న్తన ఆకాతే?
కన్ఱై నినైన్తు ఎఴు తాయ్ ఎన వన్త కణక్కు అతుమ్ ఆకాతే?
కారణమ్ ఆకుమ్ మన ఆతి కుణఙ్కళ్ కరుత్తు ఉఱుమ్ ఆకాతే?
నన్ఱు, ఇతు, తీతు, ఎన వన్త నటుక్కమ్ నటన్తన ఆకాతే?
నాముమ్ మేల్ ఆమ్ అటియారుటనే చెల, నణ్ణుతుమ్ ఆకాతే?
ఎన్ఱుమ్ ఎన్ అన్పు నిఱైన్త పరాఅముతు ఎయ్తువతు ఆకాతే?
ఏఱు ఉటైయాన్, ఎనై ఆళుటై నాయకన్, ఎన్నుళ్ పుకున్తిటిలే!

[2]
పన్త వికార కుణఙ్కళ్ పఱిన్తు మఱిన్తిటుమ్ ఆకాతే?
పావనై ఆయ కరుత్తినిల్ వన్త పరా అముతు ఆకాతే?
అన్తమ్ ఇలాత అకణ్టముమ్ నమ్ముళ్ అకప్పటుమ్ ఆకాతే?
ఆతి ముతల్ పరమ్ ఆయ పరమ్ చుటర్ అణ్ణువతు ఆకాతే?
చెమ్ తువర్ వాయ్ మటవార్ ఇటర్ ఆనవై చిన్తిటుమ్ ఆకాతే?
చేల్ అన కణ్కళ్ అవన్ తిరుమేని తిళైప్పన ఆకాతే?
ఇన్తిరఞాల ఇటర్ప్ పిఱవిత్ తుయర్ ఏకువతు ఆకాతే?
ఎన్నుటై నాయకన్ ఆకియ ఈచన్ ఎతిర్ప్పటుమ్ ఆయిటిలే!

[3]
ఎన్ అణి ఆర్ ములై ఆకమ్ అళైన్తు, ఉటన్ ఇన్పుఱుమ్ ఆకాతే?
ఎల్లై ఇల్ మాక్ కరుణైక్ కటల్ ఇన్ఱు ఇనితు ఆటుతుమ్ ఆకాతే?
నల్ మణి నాతమ్ ముఴఙ్కి, ఎన్ ఉళ్ ఉఱ, నణ్ణువతు ఆకాతే?
నాతన్ అణిత్ తిరు నీఱ్ఱినై నిత్తలుమ్ నణ్ణువతు ఆకాతే?
మన్నియ అన్పరిల్ ఎన్ పణి మున్తుఱ వైకువతు ఆకాతే?
మా మఱైయుమ్ అఱియా మలర్ప్ పాతమ్ వణఙ్కుతుమ్ ఆకాతే?
ఇన్ ఇయల్ చెఙ్కఴునీర్ మలర్ ఎన్ తలై ఎయ్తువతు ఆకాతే?
ఎన్నై ఉటైప్ పెరుమాన్, అరుళ్ ఈచన్, ఎఴున్తరుళప్ పెఱిలే!

[4]
మణ్ణినిల్ మాయై మతిత్తు, వకుత్త మయక్కు అఱుమ్ ఆకాతే?
వానవరుమ్ అఱియా మలర్ప్ పాతమ్ వణఙ్కుతుమ్ ఆకాతే?
కణ్ ఇలి కాలమ్ అనైత్తినుమ్ వన్త కలక్కు అఱుమ్ ఆకాతే?
కాతల్ చెయుమ్ అటియార్ మనమ్ ఇన్ఱు కళిత్తిటుమ్ ఆకాతే?
పెణ్, అలి, ఆణ్, ఎన, నామ్ ఎన, వన్త పిణక్కు అఱుమ్ ఆకాతే?
పేర్ అఱియాత అనేక పవఙ్కళ్ పిఴైత్తన ఆకాతే?
ఎణ్ ఇలి ఆకియ చిత్తికళ్ వన్తు, ఎనై ఎయ్తువతు ఆకాతే?
ఎన్నై ఉటైప్ పెరుమాన్, అరుళ్ ఈచన్, ఎఴున్తరుళప్ పెఱిలే!

[5]
పొన్ ఇయలుమ్ తిరుమేని వెణ్ నీఱు పొలిన్తిటుమ్ ఆకాతే?
పూ మఴై, మాతవర్ కైకళ్ కువిన్తు, పొఴిన్తిటుమ్ ఆకాతే?
మిన్ ఇయల్ నుణ్ ఇటైయార్కళ్ కరుత్తు వెళిప్పటుమ్ ఆకాతే?
వీణై మురన్ఱు ఎఴుమ్ ఓచైయిల్ ఇన్పమ్ మికుత్తిటుమ్ ఆకాతే?
తన్ అటియార్ అటి ఎన్ తలైమీతు తఴైప్పన ఆకాతే?
తాన్ అటియోముటనే ఉయ వన్తు, తలైప్పటుమ్ ఆకాతే?
ఇన్ ఇయమ్ ఎఙ్కుమ్ నిఱైన్తు, ఇనితు ఆక ఇయమ్పిటుమ్ ఆకాతే?
ఎన్నై మున్ ఆళుటై ఈచన్, ఎన్ అత్తన్, ఎఴున్తరుళప్ పెఱిలే!

[6]
చొల్ ఇయలాతు ఎఴు తూ మణి ఓచై చువై తరుమ్ ఆకాతే?
తుణ్ ఎన ఎన్ ఉళమ్ మన్నియ చోతి తొటర్న్తు ఎఴుమ్ ఆకాతే?
పల్ ఇయల్పు ఆయ పరప్పు అఱ వన్త పరా పరమ్ ఆకాతే?
పణ్టు అఱియాత పర అనుపవఙ్కళ్ పరన్తు ఎఴుమ్ ఆకాతే?
విల్ ఇయల్ నల్ నుతలార్ మయల్ ఇన్ఱు విళైన్తిటుమ్ ఆకాతే?
విణ్ణవరుమ్ అఱియాత విఴుప్ పొరుళ్ ఇప్ పొరుళ్ ఆకాతే?
ఎల్లై ఇలాతన ఎణ్ కుణమ్ ఆనవై ఎయ్తిటుమ్ ఆకాతే?
ఇన్తు చికామణి ఎఙ్కళై ఆళ, ఎఴున్తరుళప్ పెఱిలే!

[7]
చఙ్కు తిరణ్టు, మురన్ఱు ఎఴుమ్ ఓచై తఴైప్పన ఆకాతే?
చాతి విటాత కుణఙ్కళ్ నమ్మోటు చలిత్తిటుమ్ ఆకాతే?
అఙ్కు ఇతు నన్ఱు, ఇతు నన్ఱు, ఎనుమ్ మాయై అటఙ్కిటుమ్ ఆకాతే?
ఆచై ఎలామ్, అటియార్ అటియోమ్ ఎనుమ్ అత్తనై ఆకాతే?
చెమ్ కయల్ ఒణ్ కణ్ మటన్తైయర్ చిన్తై తిళైప్పన ఆకాతే?
చీర్ అటియార్కళ్ చివ అనుపవఙ్కళ్ తెరిన్తిటుమ్ ఆకాతే?
ఎఙ్కుమ్ నిఱైన్తు, అముతు ఊఱు, పరమ్చుటర్ ఎయ్తువతు ఆకాతే?
ఈఱు అఱియా మఱైయోన్ ఎనై ఆళ, ఎఴున్తరుళప్ పెఱిలే!

[8]

Back to Top
50 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     ఆనన్తమాలై - మిన్నే రనైయ   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

మిన్ నేర్ అనైయ పూమ్ కఴల్కళ్ అటైన్తార్ కటన్తార్, వియన్ ఉలకమ్;
పొన్ నేర్ అనైయ మలర్ కొణ్టు పోఱ్ఱా నిన్ఱార్, అమరర్ ఎల్లామ్;
కల్ నేర్ అనైయ మనక్ కటైయాయ్, కఴిప్పుణ్టు, అవలక్ కటల్ వీఴ్న్త
ఎన్ నేర్ అనైయేన్, ఇని, ఉన్నైక్ కూటుమ్వణ్ణమ్ ఇయమ్పాయే.

[1]
ఎన్నాల్ అఱియాప్ పతమ్ తన్తాయ్; యాన్ అతు అఱియాతే కెట్టేన్;
ఉన్నాల్ ఒన్ఱుమ్ కుఱైవు ఇల్లై; ఉటైయాయ్, అటిమైక్కు యార్? ఎన్పేన్:
పల్ నాళ్ ఉన్నైప్ పణిన్తు ఏత్తుమ్ పఴైయ అటియరొటుమ్ కూటాతు,
ఎన్ నాయకమే! పిఱ్పట్టు, ఇఙ్కు, ఇరున్తేన్ నోయ్క్కు విరున్తాయే.

[2]
చీలమ్ ఇన్ఱి, నోన్పు ఇన్ఱి, చెఱివే ఇన్ఱి, అఱివు ఇన్ఱి,
తోలిన్ పావైక్ కూత్తాట్టు ఆయ్, చుఴన్ఱు, విఴున్తు, కిటప్పేనై
మాలుమ్ కాట్టి, వఴి కాట్టి, వారా ఉలక నెఱి ఏఱ,
కోలమ్ కాట్టి, ఆణ్టానై, కొటియేన్ ఎన్ఱో కూటువతే?

[3]
కెటువేన్; కెటుమా కెటుకిన్ఱేన్; కేటు ఇలాతాయ్, పఴి కొణ్టాయ్;
పటువేన్, పటువతు ఎల్లామ్, నాన్ పట్టాల్, పిన్నైప్ పయన్ ఎన్నే?
కొటు మా నరకత్తు అఴున్తామే కాత్తు ఆట్కొళ్ళుమ్ కురుమణియే,
నటు ఆయ్ నిల్లాతు ఒఴిన్తక్కాల్, నన్ఱో, ఎఙ్కళ్ నాయకమే?

[4]
తాయ్ ఆయ్ ములైయైత్ తరువానే, తారాతు ఒఴిన్తాల్, చవలైయాయ్
నాయేన్ కఴిన్తు పోవేనో? నమ్పి, ఇనిత్తాన్ నల్కుతియే;
తాయే ఎన్ఱు ఉన్ తాళ్ అటైన్తేన్; తయా, నీ, ఎన్పాల్ ఇల్లైయే?
నాయేన్ అటిమై ఉటన్ ఆక ఆణ్టాయ్; నాన్ తాన్ వేణ్టావో?

[5]
కోవే, అరుళ వేణ్టావో? కొటియేన్ కెటవే అమైయుమే?
ఆ! ఆ!' ఎన్నావిటిల్, ఎన్నై అఞ్చేల్' ఎన్పార్ ఆరో తాన్?
చావార్ ఎల్లామ్ ఎన్ అళవో? తక్క ఆఱు అన్ఱు' ఎన్నారో?
తేవే! తిల్లై నటమ్ ఆటీ! తికైత్తేన్; ఇనిత్తాన్ తేఱ్ఱాయే!

[6]
నరియైక్ కుతిరైప్ పరి ఆక్కి, ఞాలమ్ ఎల్లామ్ నికఴ్విత్తు,
పెరియ తెన్నన్ మతురై ఎల్లామ్ పిచ్చు అతు ఏఱ్ఱుమ్ పెరున్తుఱైయాయ్!
అరియ పొరుళే! అవినాచి అప్పా! పాణ్టి వెళ్ళమే!
తెరియ అరియ పరఞ్చోతీ! చెయ్వతు ఒన్ఱుమ్ అఱియేనే!
తిరుచ్చిఱ్ఱమ్పలమ్. మాణిక్కవాచకర్ అటికళ్ పోఱ్ఱి!

[7]

Back to Top
51 మాణిక్క వాచకర్    తిరువాచకమ్     అచ్చోప్ పతికమ్ - ముత్తినెఱి అఱియాత   (కోయిల్ (చితమ్పరమ్) )

ముత్తి నెఱి అఱియాత మూర్క్కరొటుమ్ ముయల్వేనై,
పత్తి నెఱి అఱివిత్తు, పఴ వినైకళ్ పాఱుమ్వణ్ణమ్,
చిత్త మలమ్ అఱువిత్తు, చివమ్ ఆక్కి, ఎనై ఆణ్ట
అత్తన్ ఎనక్కు అరుళియ ఆఱు, ఆర్ పెఱువార్? అచ్చోవే!

[1]
నెఱి అల్లా నెఱి తన్నై నెఱియాక నినైవేనై,
చిఱు నెఱికళ్ చేరామే, తిరుఅరుళే చేరుమ్వణ్ణమ్,
కుఱి ఒన్ఱుమ్ ఇల్లాత కూత్తన్ తన్ కూత్తై ఎనక్కు
అఱియుమ్వణ్ణమ్ అరుళియ ఆఱు, ఆర్ పెఱువార్? అచ్చోవే!

[2]
పొయ్ ఎల్లామ్ మెయ్ ఎన్ఱు, పుణర్ ములైయార్ పోకత్తే
మైయల్ ఉఱక్ కటవేనై, మాళామే, కాత్తరుళి,
తైయల్ ఇటమ్ కొణ్ట పిరాన్, తన్ కఴలే చేరుమ్వణ్ణమ్,
ఐయన్, ఎనక్కు అరుళియ ఆఱు, ఆర్ పెఱువార్? అచ్చోవే!

[3]
మణ్ అతనిల్ పిఱన్తు, ఎయ్త్తు, మాణ్టు విఴక్ కటవేనై,
ఎణ్ణమ్ ఇలా అన్పు అరుళి, ఎనై ఆణ్టిట్టు, ఎన్నైయుమ్ తన్
చుణ్ణ వెణ్ నీఱు అణివిత్తు, తూ నెఱియే చేరుమ్వణ్ణమ్,
అణ్ణల్ ఎనక్కు అరుళియ ఆఱు, ఆర్ పెఱువార్? అచ్చోవే!

[4]
పఞ్చు ఆయ అటి మటవార్ కటైక్ కణ్ణాల్ ఇటర్ప్పట్టు,
నెఞ్చు ఆయ తుయర్కూర నిఱ్పేన్ ఉన్ అరుళ్ పెఱ్ఱేన్;
ఉయ్ఞ్చేన్ నాన్; ఉటైయానే, అటియేనై వరుక' ఎన్ఱు,
అఞ్చేల్' ఎన్ఱు, అరుళియ ఆఱు, ఆర్ పెఱువార్? అచ్చోవే!

[5]
వెన్తు విఴుమ్ ఉటల్ పిఱవి మెయ్ ఎన్ఱు, వినై పెరుక్కి,
కొన్తు కుఴల్ కోల్ వళైయార్ కువి ములైమేల్ విఴువేనై,
పన్తమ్ అఱుత్తు, ఎనై ఆణ్టు, పరిచు అఱ, ఎన్ తురిచుమ్ అఱుత్తు,
అన్తమ్ ఎనక్కు అరుళియ ఆఱు, ఆర్ పెఱువార్? అచ్చోవే!

[6]
తైయలార్ మైయలిలే తాఴ్న్తు విఴక్ కటవేనై,
పైయవే కొటు పోన్తు, పాచమ్ ఎనుమ్ తాఴ్ ఉరువి,
ఉయ్యుమ్ నెఱి కాట్టువిత్తిట్టు, ఓఙ్కారత్తు ఉట్పొరుళై
ఐయన్ ఎనక్కు అరుళియ ఆఱు, ఆర్ పెఱువార్? అచ్చోవే!

[7]
చాతల్, పిఱప్పు, ఎన్నుమ్ తటమ్ చుఴియిల్ తటుమాఱి,
కాతలిన్ మిక్కు, అణి ఇఴైయార్ కలవియిలే విఴువేనై,
మాతు ఒరు కూఱు ఉటైయ పిరాన్, తన్ కఴలే చేరుమ్వణ్ణమ్,
ఆతి, ఎనక్కు అరుళియ ఆఱు, ఆర్ పెఱువార్? అచ్చోవే!

[8]
చెమ్మై నలమ్ అఱియాత చితటరొటుమ్ తిరివేనై,
ముమ్మై మలమ్ అఱువిత్తు, ముతల్ ఆయ ముతల్వన్ తాన్
నమ్మైయుమ్ ఓర్ పొరుళ్ ఆక్కి, నాయ్ చివికై ఏఱ్ఱువిత్త
అమ్మై ఎనక్కు అరుళియ ఆఱు, ఆర్ పెఱువార్? అచ్చోవే!

[9]

ఒన్పతామ్ తిరుముఱై చేన్తనార్ తిరుప్పల్లాణ్టు
మన్నుక తిల్లై వళర్కనమ్ పత్తర్కళ్ వఞ్చకర్ పోయకల
పొన్నిన్చెయ్ మణ్టపత్ తుళ్ళే పుకున్తు పువని యెల్లామ్ విళఙ్క
అన్ననటై మటవాళ్ ఉమైకోన్ అటియో ముక్కరుళ్ పురిన్తు
పిన్నైప్ పిఱవి యఱుక్క నెఱితన్త పిత్తఱ్కుప్ పల్లాణ్టు కూఱుతుమే.

ఒళివళర్ విళక్కే ఉలప్పిలా ఒన్ఱే ! ఉణర్వుచూఴ్ కటన్తతోర్ ఉణర్వే !
తెళివళర్ పళిఙ్కిన్ తిరళ్మణిక్ కున్ఱే ! చిత్తత్తుళ్ తిత్తిక్కుమ్ తేనే !
అళివళర్ ఉళ్ళత్(తు) ఆనన్తక్ కనియే ! అమ్పలమ్ ఆటరఙ్ కాక
వెళివళర్ తెయ్వక్ కూత్తుకన్ తాయైత్ తొణ్టనేన్ విళమ్పుమా విళమ్పే.

మఱైకళుమ్ అమరర్ కూట్టముమ్ మాట్టాతు అయన్తిరు మాలొటు మయఙ్కి
ముఱైముఱై ముఱైయిట్(టు) ఓర్వరి యాయై మూర్క్కనేన్ మొఴిన్తపున్ మొఴికళ్
అఱైకఴల్ అరన్చీర్ అఱివిలా వెఱుమైచ్ చిఱుమైయిల్ పొఱుక్కుమ్అమ్ పలత్తుళ్
నిఱైతరు కరుణా నిలయమే ! ఉన్నైత్ తొణ్టనేన్ నినైయుమా నినైయే

పత్తామ్ తిరుముఱై - తిరుమూలర్
అన్పు చివమ్ ఇరణ్టు ఎన్పర్ అఱివిలార్
అన్పే చివమావతు ఆరుమ్ అఱికిలార్
అన్పే చివమావతు ఆరుమ్ అఱిన్తపిన్
అన్పే చివమాయ్ అమర్న్తిరున్ తారే.

యావర్క్కుమ్ ఆమ్ ఇఱైవఱ్కు ఒరు పచ్చిలై
యావర్క్కుమ్ ఆమ్ పచువుక్కు ఒరు వాయుఱై
యావర్క్కుమ్ ఆమ్ ఉణ్ణుమ్ పోతు ఒరు కైప్పిటి
యావర్క్కుమ్ ఆమ్ పిఱర్క్కు ఇన్నురై తానే

చివ చివ ఎన్కిలర్ తీవినైయాళర్
చివ చివ ఎన్ఱిటత్ తీవినై మాళుమ్
చివ చివ ఎన్ఱిటత్ తేవరుమ్ ఆవార్
చివ చివ ఎన్నచ్ చివకతి తానే!

పతినోరాన్ తిరుముఱై - కారైక్కాల్ అమ్మైయార్ తిరుఆలఙ్కాట్టు మూత్త తిరుప్పతికమ్
కొఙ్కై తిరఙ్కి నరమ్పె ఴున్తు
కుణ్టుకణ్ వెణ్పఱ్ కుఴివ యిఱ్ఱుప్
పఙ్కి చివన్తిరు పఱ్కళ్ నీణ్టు
పరటుయర్ నీళ్కణైక్ కాలోర్ వెణ్పేయ్
తఙ్కి యలఱి యులఱు కాట్టిల్
తాఴ్చటై ఎట్టుత్ తిచైయుమ్ వీచి
అఙ్కఙ్ కుళిర్న్తన లాటుమ్ ఎఙ్కళ్
అప్ప నిటన్తిరు ఆలఙ్ కాటే.

చేక్కిఴార్ పన్నిరణ్టామ్ తిరుముఱై - పెరియపురాణమ్
ఉలకెలామ్ ఉణర్న్ తోతఱ్ కరియవన్;
నిలవు లావియ నీర్మలి వేణియన్,
అలకిల్ చోతియన్ అమ్పలత్తాటువాన్;
మలర్ చిలమ్పటి వాఴ్త్తి వణఙ్కువామ్.

వేతనెఱి తఴైత్ తోఙ్క మికుచైవత్ తుఱైవిళఙ్కప్
పూతపరమ్ప రైపొలియప్ పునితవాయ్ మలర్న్తఴుత
చీతవళ వయఱ్పుకలిత్ తిరుఞాన చమ్పన్తర్
పాతమలర్ తలైక్కొణ్టు తిరుత్తొణ్టు పరవువామ్

అమ్మై తుతి - తిరుఞానచమ్పన్త చువామికళ్ తిరుక్కటైక్కాప్పు - 1.010
ఉణ్ణాములై ఉమైయాళొటుమ్ ఉటన్ ఆకియ ఒరువన్,
పెణ్ ఆకియ పెరుమాన్, మలై తిరు మా మణి తికఴ,
మణ్ ఆర్న్తన అరువిత్తిరళ్ మఴలై ముఴవు అతిరుమ్
అణ్ణామలై తొఴువార్ వినై వఴువా వణ్ణమ్ అఱుమే.

వాఴ్త్తు
వాన్ముకిల్ వఴాతు పెయ్క మలివళఞ్ చురక్క మన్నన్
కోన్ముఱై యరచు చెయ్క కుఱైవిలా తుయిర్కళ్ వాఴ్క
నాన్మఱై యఱఙ్క ళోఙ్క నఱ్ఱవమ్ వేళ్వి మల్క
మేన్మైకొళ్ చైవ నీతి విళఙ్కుక వులక మెల్లామ్.

పట్టినత్తార్ - - పిఴైపొఱుత్తల్ పతికమ్
కల్లాప్ పిఴైయుమ్ కరుతాప్ పిఴైయుమ్ కచిన్తురుకి
నిల్లాప్ పిఴైయుమ్ నినైయాప్ పిఴైయుమ్
నినఞ్చెఴుత్తైచ్ చొల్లాప్ పిఴైయుమ్
తుతియాప్ పిఴైయుమ్ తొఴాప్ పిఴైయుమ్
ఎల్లాప్ పిఴైయుమ్ పొఱుత్తు అరుళ్వాయ్ కచ్చి ఏకమ్పనే

నమ పార్వతి పతయే హర హర మహా తేవా
తెన్ నాటు ఉటైయ చివనే, పోఱ్ఱి! ఎన్ నాట్టవర్క్కుమ్ ఇఱైవా, పోఱ్ఱి!
కావాయ్ కనకత్ తిరళే పోఱ్ఱి! కయిలై మలైయానే పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి

This page was last modified on Tue, 16 Nov 2021 14:09:50 -0600
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org