पूऴियर् कोऩ् वॆप्पॊऴित्त पुहलियर् कोऩ् कऴल् पोट्रि

आऴिमिसै कऩ्मिदप्पिल् अणैन्दबिराऩ् अडि पोट्रि

वाऴिदिरु नावलूर् वण्ड्रॊण्डऩ् पदम् पोट्रि

ऊऴिमलि तिरुवादवूरर् तिरुत्ताळ् पोट्रि

 

ईराण्डिऱ् सिवञाऩम् पॆट्रुयर्न्द मॆय्गण्डार् इणैत्ताळ् पोट्रि

नाराण्ड पल्लडियार्क् करुळ्बुरिन्द अरुणन्दि नट्राळ् पोट्रि

नीराण्ड कडन्दैनहर् मऱैञाऩ सम्बन्दर् निऴट्राळ् पोट्रि

सीराण्ड तिल्लैनहर् उमाबदियार् सॆम्बदुमत् तिरुत्ताळ् पोट्रि

 

तिरुवासहम् (माणिक्क वासहर्) 

सिवबुराणम्  (तिरुप्पॆरुन्दुऱैयिल्)

 

नमच्चिवाय वाअऴ्ग नादऩ् ताळ् वाऴ्ग

इमैप्पॊऴुदुम् ऎऩ् नॆञ्जिल् नीङ्गादाऩ् ताळ् वाऴ्ग

कोहऴि आण्ड कुरुमणिदऩ् ताळ् वाऴ्ग

आहमम् आहिनिण्ड्रु अण्णिप्पाऩ् ताळ् वाऴ्ग

एहऩ् अनेहऩ् इऱैवऩ् अडिवाऴ्ग ५

 

वेहम् कॆडुत्ताण्ड वेन्दऩ् अडिवॆल्ग

पिऱप्पऱुक्कुम् पिञ्ञहऩ्दऩ् पॆय्गऴल्गळ् वॆल्ग

पुऱन्दार्क्कुच् चेयोऩ् तऩ् पूङ्गऴल्गळ् वॆल्ग

करङ्गुविवार् उळ्महिऴुम् कोऩ्गऴल्गळ् वॆल्ग

सिरम्कुविवार् ओङ्गुविक्कुम् सीरोऩ् कऴल् वॆल्ग १०

 

ईसऩ् अडिबोट्रि ऎन्दै अडिबोट्रि

तेसऩ् अडिबोट्रि सिवऩ् सेवडि पोट्रि

नेयत्ते निण्ड्र निमलऩ् अडि पोट्रि

मायप् पिऱप्पु अऱुक्कुम् मऩ्ऩऩ् अडि पोट्रि

सीरार् पॆरुन्दुऱै नम् तेवऩ् अडि पोट्रि १५

आराद इऩ्बम् अरुळुम् मलै पोट्रि

 

सिवऩ् अवऩ् ऎऩ्चिन्दैयुळ् निण्ड्र अदऩाल्

अवऩ् अरुळाले अवऩ् ताळ् वणङ्गिच्

सिन्दै महिऴच् चिव पुराणम् तऩ्ऩै

मुन्दै विऩैमुऴुदुम् ओय उरैप्पऩ् याऩ्. २०

 

कण् नुदलाऩ् तऩ्गरुणैक् कण्गाट्ट वन्दु ऎय्दि

ऎण्णुदऱ्कु ऎट्टा ऎऴिल् आर्गऴल् इऱैञ्जि

विण् निऱैन्दुम् मण् निऱैन्दुम् मिक्काय्, विळङ्गु ऒळियाय्,

ऎण् इऱन्द ऎल्लै इलादाऩे निऩ् पॆरुम्चीर्

पॊल्ला विऩैयेऩ् पुहऴुमाऱु ऒण्ड्रु अऱियेऩ् २५

 

पुल्लाहिप् पूडाय्प् पुऴुवाय् मरमाहिप्

पल् विरुहमाहिप् पऱवैयाय्प् पाम्बाहिक्

कल्लाय् मऩिदराय्प् पेयाय्क् कणङ्गळाय्

वल् असुरर् आहि मुऩिवराय्त् तेवराय्च्

सॆल्लाअ निण्ड्र इत् तावर सङ्गमत्तुळ् ३०

 

ऎल्लाप् पिऱप्पुम् पिऱन्दु इळैत्तेऩ्, ऎम्बॆरुमाऩ्

मॆय्ये उऩ् पॊऩ् अडिहळ् कण्डु इण्ड्रु वीडु उट्रेऩ्

उय्य ऎऩ् उळ्ळत्तुळ् ओङ्गारमाय् निण्ड्र

मॆय्या विमला विडैप्पाहा वेदङ्गळ्

ऐया ऎऩवोङ्गि आऴ्न्दु अहण्ड्र नुण्णियऩे ३५

 

वॆय्याय्, तणियाय्, इयमाऩऩाम् विमला

पॊय् आयिऩ ऎल्लाम् पोय् अहल वन्दरुळि

मॆय् ञाऩम् आहि मिळिर् किण्ड्र मॆय्च् चुडरे

ऎञ्ञाऩम् इल्लादेऩ् इऩ्बप् पॆरुमाऩे

अञ्ञाऩम् तऩ्ऩै अहल्विक्कुम् नल् अऱिवे ४०

 

आक्कम् अळवु इऱुदि इल्लाय्, अऩैत्तु उलहुम्

आक्कुवाय् काप्पाय् अऴिप्पाय् अरुळ् तरुवाय्

पोक्कुवाय् ऎऩ्ऩैप् पुहुविप्पाय् निऩ् तॊऴुम्बिऩ्

नाट्रत्तिऩ् नेरियाय्, सेयाय्, नणियाऩे

माट्रम् मऩम् कऴिय निण्ड्र मऱैयोऩे ४५

 

कऱन्द पाल् कऩ्ऩलॊडु नॆय्गलन्दाऱ् पोलच्

सिऱन्दडियार् सिन्दऩैयुळ् तेऩ्ऊऱि निण्ड्रु

पिऱन्द पिऱप्पु अऱुक्कुम् ऎङ्गळ् पॆरुमाऩ्

निऱङ्गळ् ओर् ऐन्दु उडैयाय्, विण्णोर्गळ् एत्त

मऱैन्दिरुन्दाय्, ऎम्बॆरुमाऩ् वल्विऩैयेऩ् तऩ्ऩै ५०

 

मऱैन्दिड मूडिय माय इरुळै

अऱम्बावम् ऎऩ्ऩुम् अरुम् कयिट्राल् कट्टि

पुऱम्तोल् पोर्त्तु ऎङ्गुम् पुऴु अऴुक्कु मूडि,

मलम् सोरुम् ऒऩ्बदु वायिल् कुडिलै

मलङ्गप् पुलऩ् ऐन्दुम् वञ्जऩैयैच् चॆय्य, ५५

 

विलङ्गु मऩत्ताल्, विमला उऩक्कु

कलन्द अऩ्बाहिक् कसिन्दु उळ् उरुहुम्

नलम् ताऩ् इलाद सिऱियेऱ्कु नल्गि

निलम् तऩ्मेल् वन्दु अरुळि नीळ्गऴल्गळ् काट्टि,

नायिऱ् कडैयाय्क् किडन्द अडियेऱ्कुत् ६०

 

तायिऱ् सिऱन्द तया आऩ तत्तुवऩे

मासट्र सोदि मलर्न्द मलर्च्चुडरे

तेसऩे तेऩ् आर्अमुदे सिवबुराऩे

पासमाम् पट्रु अऱुत्तुप् पारिक्कुम् आरियऩे

नेस अरुळ्बुरिन्दु नॆञ्जिल् वञ्जम् कॆडप् ६५

 

पेरादु निण्ड्र पॆरुङ्गरुणैप् पोराऱे

आरा अमुदे अळविलाप् पॆम्माऩे

ओरादार् उळ्ळत्तु ऒळिक्कुम् ऒळियाऩे

नीराय् उरुक्कि ऎऩ् आरुयिराय् निण्ड्राऩे

इऩ्बमुम् तुऩ्बमुम् इल्लाऩे उळ्ळाऩे ७०

 

अऩ्बरुक्कु अऩ्बऩे यावैयुमाय् इल्लैयुमाय्

सोदियऩे तुऩ्ऩिरुळे तोण्ड्राप् पॆरुमैयऩे

आदियऩे अन्दम् नडुवाहि अल्लाऩे

ईर्त्तु ऎऩ्ऩै आट्कॊण्ड ऎन्दै पॆरुमाऩे

कूर्त्त मॆय् ञाऩत्ताल् कॊण्डु उणर्वार् तम्करुत्तिल् ७५

 

नोक्करिय नोक्के नुणुक्करिय नुण् उणर्वे

पोक्कुम् वरवुम् पुणर्वुम् इलाप् पुण्णियऩे

काक्कुम् ऎऩ् कावलऩे काण्बरिय पेर् ऒळिये

आट्रिऩ्ब वॆळ्ळमे अत्ता मिक्काय् निण्ड्र

तोट्रच् चुडर् ऒळियाय्च् चॊल्लाद नुण् उणर्वाय् ८०

 

माट्रमाम् वैयहत्तिऩ् वॆव्वेऱे वन्दु अऱिवाम्

तेट्रऩे तेट्रत् तॆळिवे ऎऩ् सिन्दऩै उळ्

ऊट्राऩ उण्णार् अमुदे उडैयाऩे

वेट्रु विहार विडक्कु उडम्बिऩ् उळ्गिडप्प

आट्रेऩ् ऎम् ऐया अरऩे ओ ऎण्ड्रु ऎण्ड्रु ८५

 

पोट्रिप् पुहऴ्न्दिरुन्दु पॊय्गॆट्टु मॆय् आऩार्

मीट्टु इङ्गु वन्दु विऩैप्पिऱवि सारामे

कळ्ळप् पुलक्कुरम्बैक् कट्टु अऴिक्क वल्लाऩे

नळ् इरुळिल् नट्टम् पयिण्ड्रु आडुम् नादऩे

तिल्लै उळ् कूत्तऩे तॆऩ्बाण्डि नाट्टाऩे ९०

 

अल्लल् पिऱवि अऱुप्पाऩे ओ ऎण्ड्रु

सॊल्लऱ्कु अरियाऩैच् चॊल्लित् तिरुवडिक्कीऴ्

सॊल्लिय पाट्टिऩ् पॊरुळ् उणर्न्दु सॊल्लुवार्

सॆल्वर् सिवबुरत्तिऩ् उळ्ळार् सिवऩ् अडिक्कीऴ्प्

पल्लोरुम् एत्तप् पणिन्दु. ९५

 

तिरुत्तॊण्डत्तॊहै

तिल्लैवाऴ् अन्दणर्दम् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

तिरुनील कण्डत्तुक् कुयवऩार्क् कडियेऩ्

इल्लैये ऎऩ्ऩाद इयऱ्पहैक्कुम् अडियेऩ्

इळैयाण्ड्रऩ् कुडिमाऱऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

वॆल्लुमा मिहवल्ल मॆय्प्पॊरुळुक् कडियेऩ्

विरिबॊऴिल्सूऴ् कुण्ड्रैयार् विऱऩ्मिण्डर्क् कडियेऩ्

अल्लिमॆऩ् मुल्लैयन्दार् अमर्नीदिक् कडियेऩ्

आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे.

 

इलैमलिन्द वेल्नम्बि ऎऱिबत्तर्क् कडियेऩ्

एऩादि नादण्ड्रऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

कलैमलिन्द सीर्नम्बि कण्णप्पर्क् कडियेऩ्

कडवूरिऱ् कलयण्ड्रऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

मलैमलिन्द तोळ्वळ्ळल् माऩक्कञ् साऱऩ्

ऎञ्जाद वाट्टायऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

अलैमलिन्द पुऩल्मङ्गै आऩायर्क् कडियेऩ्

आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे.

 

मुम्मैयाल् उलहाण्ड मूर्त्तिक्कुम् अडियेऩ्

मुरुहऩुक्कुम् उरुत्तिर पसुबदिक्कुम् अडियेऩ्

सॆम्मैये तिरुनाळैप् पोवार्क्कुम् अडियेऩ्

तिरुक्कुऱिप्पुत् तॊण्डर्दम् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

मॆय्म्मैये तिरुमेऩि वऴिबडा निऱ्क

वॆहुण्डॆऴुन्द तादैदाळ् मऴुविऩाल् ऎऱिन्द

अम्मैयाऩ् अडिच्चण्डिप् पॆरुमाऩुक् कडियेऩ्

आरूराऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे.

 

तिरुनिण्ड्र सॆम्मैये सॆम्मैयाक् कॊण्ड

तिरुनावुक् करैयण्ड्रऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

पॆरुनम्बि कुलच्चिऱैदऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

पॆरुमिऴलैक् कुऱुम्बर्क्कुम् पेयार्क्कुम् अडियेऩ्

ऒरुनम्बि अप्पूदि अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

ऒलिबुऩल्सूऴ् सात्तमङ्गै नीलनक्कर्क् कडियेऩ्

अरुनम्बि नमिनन्दि अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे.

 

वम्बऱा वरिवण्डु मणम्नाऱ मलरुम्

मदुमलर्नऱ् कॊण्ड्रैयाऩ् अडियलाऱ् पेणा

ऎम्बिराऩ् सम्बन्दऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

एयर्गोऩ् कलिक्कामऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

नम्बिराऩ् तिरुमूलऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

नाट्टमिहु तण्डिक्कुम् मूर्क्कर्क्कुम् अडियेऩ्

अम्बराऩ् सोमासि माऱऩुक्कुम् अडियेऩ्

आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे.

 

वार्गॊण्ड वऩमुलैयाळ् उमैबङ्गऩ् कऴले

मऱवादु कल्लॆऱिन्द साक्कियर्क्कुम् अडियेऩ्

सीर्गॊण्ड पुहऴ्वळ्ळल् सिऱप्पुलिक्कुम् अडियेऩ्

सॆङ्गाट्टङ् कुडिमेय सिऱुत्तॊण्डर्क् कडियेऩ्

कार्गॊण्ड कॊडैक्कऴऱिट्रऱिवार्क्कुम् अडियेऩ्

कडऱ्काऴिक् कणनादऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

आर्गॊण्ड वेऱ्कूट्रऩ् कळन्दैक्कोऩ् अडियेऩ्

आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे.

 

पॊय्यडिमै यिल्लाद पुलवर्क्कुम् अडियेऩ्

पॊऴिऱ्करुवूर्त् तुञ्जिय पुहऴ्च्चोऴर्क् कडियेऩ्

मॆय्यडियाऩ् नरसिङ्ग मुऩैयरैयर्क् कडियेऩ्

विरिदिरैसूऴ् कडल्नाहै अदिबत्तर्क् कडियेऩ्

कैदडिन्द वरिसिलैयाऩ् कलिक्कम्बऩ् कलियऩ्

कऴऱ्चत्ति वरिञ्जैयर्गोऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

ऐयडिहळ् काडवर्गोऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे.

 

कऱैक्कण्डऩ् कऴलडिये काप्पुक्कॊण् टिरुन्द

कणम्बुल्ल नम्बिक्कुङ् कारिक्कुम् अडियेऩ्

निऱैक्कॊण्ड सिन्दैयाऩ् नॆल्वेलि वॆण्ड्र

निण्ड्रसीर् नॆडुमाऱऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

तुऱैक्कॊण्ड सॆम्बवळम् इरुळहट्रुञ् सोदित्

तॊऩ्मयिलै वायिलाऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

अऱैक्कॊण्ड वेल्नम्बि मुऩैयडुवार्क् कडियेऩ्

आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे.

 

कडल्सूऴ्न्द उलहॆलाङ् काक्किण्ड्र पॆरुमाऩ्

काडवर्गोऩ् कऴऱ्चिङ्गऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

मडल्सूऴ्न्द तार्नम्बि इडङ्गऴिक्कुन् दञ्जै

मऩ्ऩवऩाम् सॆरुत्तुणैदऩ् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

पुडैसूऴ्न्द पुलियदळ्मेल् अरवाड आडि

पॊऩ्ऩडिक्के मऩम्वैत्त पुहऴ्त्तुणैक्कुम् अडियेऩ्

अडल्सूऴ्न्द वेल्नम्बि कोट्पुलिक्कुम् अडियेऩ्

आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे.

 

पत्तराय्प् पणिवार्गळ् ऎल्लार्क्कुम् अडियेऩ्

परमऩैये पाडुवार् अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

सित्तत्तैच् चिवऩ्बाले वैत्तार्क्कुम् अडियेऩ्

तिरुवारूर्प् पिऱन्दार्गळ् ऎल्लार्क्कुम् अडियेऩ्

मुप्पोदुन् दिरुमेऩि तीण्डुवार्क् कडियेऩ्

मुऴुनीऱु पूसिय मुऩिवर्क्कुम् अडियेऩ्

अप्पालुम् अडिच्चार्न्द अडियार्क्कुम् अडियेऩ्

आरूरऩ् आरूरिल् अम्माऩुक् काळे.

 

मऩ्ऩियसीर् मऱैनावऩ् निण्ड्रवूर्प् पूसल्

वरिवळैयाळ् माऩिक्कुम् नेसऩुक्कुम् अडियेऩ्

तॆऩ्ऩवऩाय् उलहाण्ड सॆङ्गणार्क् कडियेऩ्

तिरुनील कण्डत्तुप् पाणऩार्क् कडियेऩ्

ऎऩ्ऩवऩाम् अरऩडिये अडैन्दिट्ट सडैयऩ्

इसैञाऩि कादलऩ् तिरुनाव लूर्क्कोऩ्

अऩ्ऩवऩाम् आरूरऩ् अडिमैहेट् टुवप्पार्

आरूरिल् अम्माऩुक् कऩ्ब रावारे.