പൂഴിയര്‍ കോന്‍ വെപ്പൊഴിത്ത പുകലിയര്‍ കോന്‍ കഴല്‍ പോറ്റി

ആഴിമിചൈ കന്‍മിതപ്പില്‍ അണൈന്തപിരാന്‍ അടി പോറ്റി

വാഴിതിരു നാവലൂര്‍ വന്‍റൊണ്ടന്‍ പതം പോറ്റി

ഊഴിമലി തിരുവാതവൂരര്‍ തിരുത്താള്‍ പോറ്റി

 

 

 

ഈരാണ്ടിറ് ചിവഞാനം പെറ്റുയര്‍ന്ത മെയ്കണ്ടാര്‍ ഇണൈത്താള്‍ പോറ്റി

നാരാണ്ട പല്ലടിയാര്‍ക് കരുള്‍പുരിന്ത അരുണന്തി നറ്റാള്‍ പോറ്റി

നീരാണ്ട കടന്തൈനകര്‍ മറൈഞാന ചംപന്തര്‍ നിഴറ്റാള്‍ പോറ്റി

ചീരാണ്ട തില്ലൈനകര്‍ ഉമാപതിയാര്‍ ചെംപതുമത് തിരുത്താള്‍ പോറ്റി

 

 

 

തിരുവാചകം (മാണിക്ക വാചകര്‍)

 

ചിവപുരാണം  (തിരുപ്പെരുന്തുറൈയില്‍)

 

നമച്ചിവായ വാഅഴ്ക നാതന്‍ താള്‍ വാഴ്ക

ഇമൈപ്പൊഴുതും എന്‍ നെഞ്ചില്‍ നീങ്കാതാന്‍ താള്‍ വാഴ്ക

കോകഴി ആണ്ട കുരുമണിതന്‍ താള്‍ വാഴ്ക

ആകമം ആകിനിന്‍റു അണ്ണിപ്പാന്‍ താള്‍ വാഴ്ക

ഏകന്‍ അനേകന്‍ ഇറൈവന്‍ അടിവാഴ്ക 5

 

വേകം കെടുത്താണ്ട വേന്തന്‍ അടിവെല്‍ക

പിറപ്പറുക്കും പിഞ്ഞകന്‍തന്‍ പെയ്കഴല്‍കള്‍ വെല്‍ക

പുറന്താര്‍ക്കുച് ചേയോന്‍ തന്‍ പൂങ്കഴല്‍കള്‍ വെല്‍ക

കരങ്കുവിവാര്‍ ഉള്‍മകിഴും കോന്‍കഴല്‍കള്‍ വെല്‍ക

ചിരമ്കുവിവാര്‍ ഓങ്കുവിക്കും ചീരോന്‍ കഴല്‍ വെല്‍ക 10

 

ഈചന്‍ അടിപോറ്റി എന്തൈ അടിപോറ്റി

തേചന്‍ അടിപോറ്റി ചിവന്‍ ചേവടി പോറ്റി

നേയത്തേ നിന്‍റ നിമലന്‍ അടി പോറ്റി

മായപ് പിറപ്പു അറുക്കും മന്‍നന്‍ അടി പോറ്റി

ചീരാര്‍ പെരുന്തുറൈ നം തേവന്‍ അടി പോറ്റി 15

ആരാത ഇന്‍പം അരുളും മലൈ പോറ്റി

 

ചിവന്‍ അവന്‍ എന്‍ചിന്തൈയുള്‍ നിന്‍റ അതനാല്‍

അവന്‍ അരുളാലേ അവന്‍ താള്‍ വണങ്കിച്

ചിന്തൈ മകിഴച് ചിവ പുരാണം തന്‍നൈ

മുന്തൈ വിനൈമുഴുതും ഓയ ഉരൈപ്പന്‍ യാന്‍. 20

 

കണ്‍ നുതലാന്‍ തന്‍കരുണൈക് കണ്‍കാട്ട വന്തു എയ്തി

എണ്ണുതറ്കു എട്ടാ എഴില്‍ ആര്‍കഴല്‍ ഇറൈഞ്ചി

വിണ്‍ നിറൈന്തും മണ്‍ നിറൈന്തും മിക്കായ്, വിളങ്കു ഒളിയായ്,

എണ്‍ ഇറന്ത എല്ലൈ ഇലാതാനേ നിന്‍ പെരുമ്ചീര്‍

പൊല്ലാ വിനൈയേന്‍ പുകഴുമാറു ഒന്‍റു അറിയേന്‍ 25

 

പുല്ലാകിപ് പൂടായ്പ് പുഴുവായ് മരമാകിപ്

പല്‍ വിരുകമാകിപ് പറവൈയായ്പ് പാംപാകിക്

കല്ലായ് മനിതരായ്പ് പേയായ്ക് കണങ്കളായ്

വല്‍ അചുരര്‍ ആകി മുനിവരായ്ത് തേവരായ്ച്

ചെല്ലാഅ നിന്‍റ ഇത് താവര ചങ്കമത്തുള്‍ 30

 

എല്ലാപ് പിറപ്പും പിറന്തു ഇളൈത്തേന്‍, എംപെരുമാന്‍

മെയ്യേ ഉന്‍ പൊന്‍ അടികള്‍ കണ്ടു ഇന്‍റു വീടു ഉറ്റേന്‍

ഉയ്യ എന്‍ ഉള്ളത്തുള്‍ ഓങ്കാരമായ് നിന്‍റ

മെയ്യാ വിമലാ വിടൈപ്പാകാ വേതങ്കള്‍

ഐയാ എനവോങ്കി ആഴ്ന്തു അകന്‍റ നുണ്ണിയനേ 35

 

വെയ്യായ്, തണിയായ്, ഇയമാനനാം വിമലാ

പൊയ് ആയിന എല്ലാം പോയ് അകല വന്തരുളി

മെയ് ഞാനം ആകി മിളിര്‍ കിന്‍റ മെയ്ച് ചുടരേ

എഞ്ഞാനം ഇല്ലാതേന്‍ ഇന്‍പപ് പെരുമാനേ

അഞ്ഞാനം തന്‍നൈ അകല്വിക്കും നല്‍ അറിവേ 40

 

ആക്കം അളവു ഇറുതി ഇല്ലായ്, അനൈത്തു ഉലകും

ആക്കുവായ് കാപ്പായ് അഴിപ്പായ് അരുള്‍ തരുവായ്

പോക്കുവായ് എന്‍നൈപ് പുകുവിപ്പായ് നിന്‍ തൊഴുംപിന്‍

നാറ്റത്തിന്‍ നേരിയായ്, ചേയായ്, നണിയാനേ

മാറ്റം മനം കഴിയ നിന്‍റ മറൈയോനേ 45

 

കറന്ത പാല്‍ കന്‍നലൊടു നെയ്കലന്താറ് പോലച്

ചിറന്തടിയാര്‍ ചിന്തനൈയുള്‍ തേന്‍ഊറി നിന്‍റു

പിറന്ത പിറപ്പു അറുക്കും എങ്കള്‍ പെരുമാന്‍

നിറങ്കള്‍ ഓര്‍ ഐന്തു ഉടൈയായ്, വിണ്ണോര്‍കള്‍ ഏത്ത

മറൈന്തിരുന്തായ്, എംപെരുമാന്‍ വല്വിനൈയേന്‍ തന്‍നൈ 50

 

മറൈന്തിട മൂടിയ മായ ഇരുളൈ

അറംപാവം എന്‍നും അരും കയിറ്റാല്‍ കട്ടി

പുറമ്തോല്‍ പോര്‍ത്തു എങ്കും പുഴു അഴുക്കു മൂടി,

മലം ചോരും ഒന്‍പതു വായില്‍ കുടിലൈ

മലങ്കപ് പുലന്‍ ഐന്തും വഞ്ചനൈയൈച് ചെയ്യ, 55

 

വിലങ്കു മനത്താല്‍, വിമലാ ഉനക്കു

കലന്ത അന്‍പാകിക് കചിന്തു ഉള്‍ ഉരുകും

നലം താന്‍ ഇലാത ചിറിയേറ്കു നല്‍കി

നിലം തന്‍മേല്‍ വന്തു അരുളി നീള്‍കഴല്‍കള്‍ കാട്ടി,

നായിറ് കടൈയായ്ക് കിടന്ത അടിയേറ്കുത് 60

 

തായിറ് ചിറന്ത തയാ ആന തത്തുവനേ

മാചറ്റ ചോതി മലര്‍ന്ത മലര്‍ച്ചുടരേ

തേചനേ തേന്‍ ആര്‍അമുതേ ചിവപുരാനേ

പാചമാം പറ്റു അറുത്തുപ് പാരിക്കും ആരിയനേ

നേച അരുള്‍പുരിന്തു നെഞ്ചില്‍ വഞ്ചം കെടപ് 65

 

പേരാതു നിന്‍റ പെരുങ്കരുണൈപ് പോരാറേ

ആരാ അമുതേ അളവിലാപ് പെമ്മാനേ

ഓരാതാര്‍ ഉള്ളത്തു ഒളിക്കും ഒളിയാനേ

നീരായ് ഉരുക്കി എന്‍ ആരുയിരായ് നിന്‍റാനേ

ഇന്‍പമും തുന്‍പമും ഇല്ലാനേ ഉള്ളാനേ 70

 

അന്‍പരുക്കു അന്‍പനേ യാവൈയുമായ് ഇല്ലൈയുമായ്

ചോതിയനേ തുന്‍നിരുളേ തോന്‍റാപ് പെരുമൈയനേ

ആതിയനേ അന്തം നടുവാകി അല്ലാനേ

ഈര്‍ത്തു എന്‍നൈ ആട്കൊണ്ട എന്തൈ പെരുമാനേ

കൂര്‍ത്ത മെയ് ഞാനത്താല്‍ കൊണ്ടു ഉണര്‍വാര്‍ തമ്കരുത്തില്‍ 75

 

നോക്കരിയ നോക്കേ നുണുക്കരിയ നുണ്‍ ഉണര്‍വേ

പോക്കും വരവും പുണര്‍വും ഇലാപ് പുണ്ണിയനേ

കാക്കും എന്‍ കാവലനേ കാണ്‍പരിയ പേര്‍ ഒളിയേ

ആറ്റിന്‍പ വെള്ളമേ അത്താ മിക്കായ് നിന്‍റ

തോറ്റച് ചുടര്‍ ഒളിയായ്ച് ചൊല്ലാത നുണ്‍ ഉണര്‍വായ് 80

 

മാറ്റമാം വൈയകത്തിന്‍ വെവ്വേറേ വന്തു അറിവാം

തേറ്റനേ തേറ്റത് തെളിവേ എന്‍ ചിന്തനൈ ഉള്‍

ഊറ്റാന ഉണ്ണാര്‍ അമുതേ ഉടൈയാനേ

വേറ്റു വികാര വിടക്കു ഉടംപിന്‍ ഉള്‍കിടപ്പ

ആറ്റേന്‍ എം ഐയാ അരനേ ഓ എന്‍റു എന്‍റു 85

 

പോറ്റിപ് പുകഴ്ന്തിരുന്തു പൊയ്കെട്ടു മെയ് ആനാര്‍

മീട്ടു ഇങ്കു വന്തു വിനൈപ്പിറവി ചാരാമേ

കള്ളപ് പുലക്കുരംപൈക് കട്ടു അഴിക്ക വല്ലാനേ

നള്‍ ഇരുളില്‍ നട്ടം പയിന്‍റു ആടും നാതനേ

തില്ലൈ ഉള്‍ കൂത്തനേ തെന്‍പാണ്ടി നാട്ടാനേ 90

 

അല്ലല്‍ പിറവി അറുപ്പാനേ ഓ എന്‍റു

ചൊല്ലറ്കു അരിയാനൈച് ചൊല്ലിത് തിരുവടിക്കീഴ്

ചൊല്ലിയ പാട്ടിന്‍ പൊരുള്‍ ഉണര്‍ന്തു ചൊല്ലുവാര്‍

ചെല്വര്‍ ചിവപുരത്തിന്‍ ഉള്ളാര്‍ ചിവന്‍ അടിക്കീഴ്പ്

പല്ലോരും ഏത്തപ് പണിന്തു. 95

 

തിരുത്തൊണ്ടത്തൊകൈ

തില്ലൈവാഴ് അന്തണര്‍തം അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

തിരുനീല കണ്ടത്തുക് കുയവനാര്‍ക് കടിയേന്‍

ഇല്ലൈയേ എന്‍നാത ഇയറ്പകൈക്കും അടിയേന്‍

 

ഇളൈയാന്‍റന്‍ കുടിമാറന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

വെല്ലുമാ മികവല്ല മെയ്പ്പൊരുളുക് കടിയേന്‍

 

വിരിപൊഴില്‍ചൂഴ് കുന്‍റൈയാര്‍ വിറന്‍മിണ്ടര്‍ക് കടിയേന്‍

അല്ലിമെന്‍ മുല്ലൈയന്താര്‍ അമര്‍നീതിക് കടിയേന്‍

 

ആരൂരന്‍ ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കാളേ.

 

 

 

ഇലൈമലിന്ത വേല്‍നംപി എറിപത്തര്‍ക് കടിയേന്‍

 

ഏനാതി നാതന്‍റന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

കലൈമലിന്ത ചീര്‍നംപി കണ്ണപ്പര്‍ക് കടിയേന്‍

 

കടവൂരിറ് കലയന്‍റന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

മലൈമലിന്ത തോള്വള്ളല്‍ മാനക്കഞ് ചാറന്‍

 

എഞ്ചാത വാട്ടായന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

അലൈമലിന്ത പുനല്‍മങ്കൈ ആനായര്‍ക് കടിയേന്‍

 

ആരൂരന്‍ ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കാളേ.

 

 

 

മുമ്മൈയാല്‍ ഉലകാണ്ട മൂര്‍ത്തിക്കും അടിയേന്‍

 

മുരുകനുക്കും ഉരുത്തിര പചുപതിക്കും അടിയേന്‍

ചെമ്മൈയേ തിരുനാളൈപ് പോവാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

തിരുക്കുറിപ്പുത് തൊണ്ടര്‍തം അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

മെയ്മ്മൈയേ തിരുമേനി വഴിപടാ നിറ്ക

 

വെകുണ്ടെഴുന്ത താതൈതാള്‍ മഴുവിനാല്‍ എറിന്ത

അമ്മൈയാന്‍ അടിച്ചണ്ടിപ് പെരുമാനുക് കടിയേന്‍

 

ആരൂരാന്‍ ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കാളേ.

 

 

 

തിരുനിന്‍റ ചെമ്മൈയേ ചെമ്മൈയാക് കൊണ്ട

 

തിരുനാവുക് കരൈയന്‍റന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

പെരുനംപി കുലച്ചിറൈതന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

പെരുമിഴലൈക് കുറുംപര്‍ക്കും പേയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

ഒരുനംപി അപ്പൂതി അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

ഒലിപുനല്‍ചൂഴ് ചാത്തമങ്കൈ നീലനക്കര്‍ക് കടിയേന്‍

അരുനംപി നമിനന്തി അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

ആരൂരന്‍ ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കാളേ.

 

 

 

വംപറാ വരിവണ്ടു മണമ്നാറ മലരും

 

മതുമലര്‍നറ് കൊന്‍റൈയാന്‍ അടിയലാറ് പേണാ

എംപിരാന്‍ ചംപന്തന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

ഏയര്‍കോന്‍ കലിക്കാമന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

നംപിരാന്‍ തിരുമൂലന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

നാട്ടമികു തണ്ടിക്കും മൂര്‍ക്കര്‍ക്കും അടിയേന്‍

അംപരാന്‍ ചോമാചി മാറനുക്കും അടിയേന്‍

 

ആരൂരന്‍ ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കാളേ.

 

 

 

വാര്‍കൊണ്ട വനമുലൈയാള്‍ ഉമൈപങ്കന്‍ കഴലേ

 

മറവാതു കല്ലെറിന്ത ചാക്കിയര്‍ക്കും അടിയേന്‍

ചീര്‍കൊണ്ട പുകഴ്വള്ളല്‍ ചിറപ്പുലിക്കും അടിയേന്‍

 

ചെങ്കാട്ടങ് കുടിമേയ ചിറുത്തൊണ്ടര്‍ക് കടിയേന്‍

കാര്‍കൊണ്ട കൊടൈക്കഴറിറ് ററിവാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

കടറ്കാഴിക് കണനാതന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

ആര്‍കൊണ്ട വേറ്കൂറ്റന്‍ കളന്തൈക്കോന്‍ അടിയേന്‍

 

ആരൂരന്‍ ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കാളേ.

 

 

പൊയ്യടിമൈ യില്ലാത പുലവര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

പൊഴിറ്കരുവൂര്‍ത് തുഞ്ചിയ പുകഴ്ച്ചോഴര്‍ക് കടിയേന്‍

മെയ്യടിയാന്‍ നരചിങ്ക മുനൈയരൈയര്‍ക് കടിയേന്‍

 

വിരിതിരൈചൂഴ് കടല്‍നാകൈ അതിപത്തര്‍ക് കടിയേന്‍

കൈതടിന്ത വരിചിലൈയാന്‍ കലിക്കംപന്‍ കലിയന്‍

 

കഴറ്ചത്തി വരിഞ്ചൈയര്‍കോന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

ഐയടികള്‍ കാടവര്‍കോന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

ആരൂരന്‍ ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കാളേ.

 

 

 

കറൈക്കണ്ടന്‍ കഴലടിയേ കാപ്പുക്കൊണ്‍ ടിരുന്ത

 

കണംപുല്ല നംപിക്കുങ് കാരിക്കും അടിയേന്‍

നിറൈക്കൊണ്ട ചിന്തൈയാന്‍ നെല്വേലി വെന്‍റ

 

നിന്‍റചീര്‍ നെടുമാറന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

തുറൈക്കൊണ്ട ചെംപവളം ഇരുളകറ്റുഞ് ചോതിത്

 

തൊന്‍മയിലൈ വായിലാന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

അറൈക്കൊണ്ട വേല്‍നംപി മുനൈയടുവാര്‍ക് കടിയേന്‍

 

ആരൂരന്‍ ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കാളേ.

 

 

 

കടല്‍ചൂഴ്ന്ത ഉലകെലാങ് കാക്കിന്‍റ പെരുമാന്‍

 

കാടവര്‍കോന്‍ കഴറ്ചിങ്കന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

മടല്‍ചൂഴ്ന്ത താര്‍നംപി ഇടങ്കഴിക്കുന്‍ തഞ്ചൈ

 

മന്‍നവനാം ചെരുത്തുണൈതന്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

പുടൈചൂഴ്ന്ത പുലിയതള്‍മേല്‍ അരവാട ആടി

 

പൊന്‍നടിക്കേ മനമ്വൈത്ത പുകഴ്ത്തുണൈക്കും അടിയേന്‍

അടല്‍ചൂഴ്ന്ത വേല്‍നംപി കോട്പുലിക്കും അടിയേന്‍

 

ആരൂരന്‍ ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കാളേ.

 

 

 

പത്തരായ്പ് പണിവാര്‍കള്‍ എല്ലാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

പരമനൈയേ പാടുവാര്‍ അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

ചിത്തത്തൈച് ചിവന്‍പാലേ വൈത്താര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

തിരുവാരൂര്‍പ് പിറന്താര്‍കള്‍ എല്ലാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

മുപ്പോതുന്‍ തിരുമേനി തീണ്ടുവാര്‍ക് കടിയേന്‍

 

മുഴുനീറു പൂചിയ മുനിവര്‍ക്കും അടിയേന്‍

അപ്പാലും അടിച്ചാര്‍ന്ത അടിയാര്‍ക്കും അടിയേന്‍

 

ആരൂരന്‍ ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കാളേ.

 

 

 

മന്‍നിയചീര്‍ മറൈനാവന്‍ നിന്‍റവൂര്‍പ് പൂചല്‍

 

വരിവളൈയാള്‍ മാനിക്കും നേചനുക്കും അടിയേന്‍

തെന്‍നവനായ് ഉലകാണ്ട ചെങ്കണാര്‍ക് കടിയേന്‍

 

തിരുനീല കണ്ടത്തുപ് പാണനാര്‍ക് കടിയേന്‍

എന്‍നവനാം അരനടിയേ അടൈന്തിട്ട ചടൈയന്‍

 

ഇചൈഞാനി കാതലന്‍ തിരുനാവ ലൂര്‍ക്കോന്‍

അന്‍നവനാം ആരൂരന്‍ അടിമൈകേട് ടുവപ്പാര്‍

 

ആരൂരില്‍ അമ്മാനുക് കന്‍പ രാവാരേ.