పూళియర్ కోన్ వెప్పొళిత్త పుహలియర్ కోన్ కళల్ పోట్రి

ఆళిమిసై కన్మిదప్పిల్ అణైందబిరాన్ అడి పోట్రి

వాళిదిరు నావలూర్ వండ్రొండన్ పదం పోట్రి

ఊళిమలి తిరువాదవూరర్ తిరుత్తాళ్ పోట్రి

 

ఈరాండిఱ్ సివఞానం పెట్రుయర్ంద మెయ్గండార్ ఇణైత్తాళ్ పోట్రి

నారాండ పల్లడియార్క్ కరుళ్బురింద అరుణంది నట్రాళ్ పోట్రి

నీరాండ కడందైనహర్ మఱైఞాన సంబందర్ నిళట్రాళ్ పోట్రి

సీరాండ తిల్లైనహర్ ఉమాబదియార్ సెంబదుమత్ తిరుత్తాళ్ పోట్రి

 

తిరువాసహం (మాణిక్క వాసహర్) 

సివబురాణం  (తిరుప్పెరుందుఱైయిల్)

 

నమచ్చివాయ వాఅళ్గ నాదన్ తాళ్ వాళ్గ

ఇమైప్పొళుదుం ఎన్ నెంజిల్ నీంగాదాన్ తాళ్ వాళ్గ

కోహళి ఆండ కురుమణిదన్ తాళ్ వాళ్గ

ఆహమం ఆహినిండ్రు అణ్ణిప్పాన్ తాళ్ వాళ్గ

ఏహన్ అనేహన్ ఇఱైవన్ అడివాళ్గ 5

 

వేహం కెడుత్తాండ వేందన్ అడివెల్గ

పిఱప్పఱుక్కుం పిఞ్ఞహన్దన్ పెయ్గళల్గళ్ వెల్గ

పుఱందార్క్కుచ్ చేయోన్ తన్ పూంగళల్గళ్ వెల్గ

కరంగువివార్ ఉళ్మహిళుం కోన్గళల్గళ్ వెల్గ

సిరమ్కువివార్ ఓంగువిక్కుం సీరోన్ కళల్ వెల్గ 10

 

ఈసన్ అడిబోట్రి ఎందై అడిబోట్రి

తేసన్ అడిబోట్రి సివన్ సేవడి పోట్రి

నేయత్తే నిండ్ర నిమలన్ అడి పోట్రి

మాయప్ పిఱప్పు అఱుక్కుం మన్నన్ అడి పోట్రి

సీరార్ పెరుందుఱై నం తేవన్ అడి పోట్రి 15

ఆరాద ఇన్బం అరుళుం మలై పోట్రి

 

సివన్ అవన్ ఎన్చిందైయుళ్ నిండ్ర అదనాల్

అవన్ అరుళాలే అవన్ తాళ్ వణంగిచ్

సిందై మహిళచ్ చివ పురాణం తన్నై

ముందై వినైముళుదుం ఓయ ఉరైప్పన్ యాన్. 20

 

కణ్ నుదలాన్ తన్గరుణైక్ కణ్గాట్ట వందు ఎయ్ది

ఎణ్ణుదఱ్కు ఎట్టా ఎళిల్ ఆర్గళల్ ఇఱైంజి

విణ్ నిఱైందుం మణ్ నిఱైందుం మిక్కాయ్, విళంగు ఒళియాయ్,

ఎణ్ ఇఱంద ఎల్లై ఇలాదానే నిన్ పెరుమ్చీర్

పొల్లా వినైయేన్ పుహళుమాఱు ఒండ్రు అఱియేన్ 25

 

పుల్లాహిప్ పూడాయ్ప్ పుళువాయ్ మరమాహిప్

పల్ విరుహమాహిప్ పఱవైయాయ్ప్ పాంబాహిక్

కల్లాయ్ మనిదరాయ్ప్ పేయాయ్క్ కణంగళాయ్

వల్ అసురర్ ఆహి మునివరాయ్త్ తేవరాయ్చ్

సెల్లాఅ నిండ్ర ఇత్ తావర సంగమత్తుళ్ 30

 

ఎల్లాప్ పిఱప్పుం పిఱందు ఇళైత్తేన్, ఎంబెరుమాన్

మెయ్యే ఉన్ పొన్ అడిహళ్ కండు ఇండ్రు వీడు ఉట్రేన్

ఉయ్య ఎన్ ఉళ్ళత్తుళ్ ఓంగారమాయ్ నిండ్ర

మెయ్యా విమలా విడైప్పాహా వేదంగళ్

ఐయా ఎనవోంగి ఆళ్ందు అహండ్ర నుణ్ణియనే 35

 

వెయ్యాయ్, తణియాయ్, ఇయమాననాం విమలా

పొయ్ ఆయిన ఎల్లాం పోయ్ అహల వందరుళి

మెయ్ ఞానం ఆహి మిళిర్ కిండ్ర మెయ్చ్ చుడరే

ఎఞ్ఞానం ఇల్లాదేన్ ఇన్బప్ పెరుమానే

అఞ్ఞానం తన్నై అహల్విక్కుం నల్ అఱివే 40

 

ఆక్కం అళవు ఇఱుది ఇల్లాయ్, అనైత్తు ఉలహుం

ఆక్కువాయ్ కాప్పాయ్ అళిప్పాయ్ అరుళ్ తరువాయ్

పోక్కువాయ్ ఎన్నైప్ పుహువిప్పాయ్ నిన్ తొళుంబిన్

నాట్రత్తిన్ నేరియాయ్, సేయాయ్, నణియానే

మాట్రం మనం కళియ నిండ్ర మఱైయోనే 45

 

కఱంద పాల్ కన్నలొడు నెయ్గలందాఱ్ పోలచ్

సిఱందడియార్ సిందనైయుళ్ తేన్ఊఱి నిండ్రు

పిఱంద పిఱప్పు అఱుక్కుం ఎంగళ్ పెరుమాన్

నిఱంగళ్ ఓర్ ఐందు ఉడైయాయ్, విణ్ణోర్గళ్ ఏత్త

మఱైందిరుందాయ్, ఎంబెరుమాన్ వల్వినైయేన్ తన్నై 50

 

మఱైందిడ మూడియ మాయ ఇరుళై

అఱంబావం ఎన్నుం అరుం కయిట్రాల్ కట్టి

పుఱమ్తోల్ పోర్త్తు ఎంగుం పుళు అళుక్కు మూడి,

మలం సోరుం ఒన్బదు వాయిల్ కుడిలై

మలంగప్ పులన్ ఐందుం వంజనైయైచ్ చెయ్య, 55

 

విలంగు మనత్తాల్, విమలా ఉనక్కు

కలంద అన్బాహిక్ కసిందు ఉళ్ ఉరుహుం

నలం తాన్ ఇలాద సిఱియేఱ్కు నల్గి

నిలం తన్మేల్ వందు అరుళి నీళ్గళల్గళ్ కాట్టి,

నాయిఱ్ కడైయాయ్క్ కిడంద అడియేఱ్కుత్ 60

 

తాయిఱ్ సిఱంద తయా ఆన తత్తువనే

మాసట్ర సోది మలర్ంద మలర్చ్చుడరే

తేసనే తేన్ ఆర్అముదే సివబురానే

పాసమాం పట్రు అఱుత్తుప్ పారిక్కుం ఆరియనే

నేస అరుళ్బురిందు నెంజిల్ వంజం కెడప్ 65

 

పేరాదు నిండ్ర పెరుంగరుణైప్ పోరాఱే

ఆరా అముదే అళవిలాప్ పెమ్మానే

ఓరాదార్ ఉళ్ళత్తు ఒళిక్కుం ఒళియానే

నీరాయ్ ఉరుక్కి ఎన్ ఆరుయిరాయ్ నిండ్రానే

ఇన్బముం తున్బముం ఇల్లానే ఉళ్ళానే 70

 

అన్బరుక్కు అన్బనే యావైయుమాయ్ ఇల్లైయుమాయ్

సోదియనే తున్నిరుళే తోండ్రాప్ పెరుమైయనే

ఆదియనే అందం నడువాహి అల్లానే

ఈర్త్తు ఎన్నై ఆట్కొండ ఎందై పెరుమానే

కూర్త్త మెయ్ ఞానత్తాల్ కొండు ఉణర్వార్ తమ్కరుత్తిల్ 75

 

నోక్కరియ నోక్కే నుణుక్కరియ నుణ్ ఉణర్వే

పోక్కుం వరవుం పుణర్వుం ఇలాప్ పుణ్ణియనే

కాక్కుం ఎన్ కావలనే కాణ్బరియ పేర్ ఒళియే

ఆట్రిన్బ వెళ్ళమే అత్తా మిక్కాయ్ నిండ్ర

తోట్రచ్ చుడర్ ఒళియాయ్చ్ చొల్లాద నుణ్ ఉణర్వాయ్ 80

 

మాట్రమాం వైయహత్తిన్ వెవ్వేఱే వందు అఱివాం

తేట్రనే తేట్రత్ తెళివే ఎన్ సిందనై ఉళ్

ఊట్రాన ఉణ్ణార్ అముదే ఉడైయానే

వేట్రు విహార విడక్కు ఉడంబిన్ ఉళ్గిడప్ప

ఆట్రేన్ ఎం ఐయా అరనే ఓ ఎండ్రు ఎండ్రు 85

 

పోట్రిప్ పుహళ్ందిరుందు పొయ్గెట్టు మెయ్ ఆనార్

మీట్టు ఇంగు వందు వినైప్పిఱవి సారామే

కళ్ళప్ పులక్కురంబైక్ కట్టు అళిక్క వల్లానే

నళ్ ఇరుళిల్ నట్టం పయిండ్రు ఆడుం నాదనే

తిల్లై ఉళ్ కూత్తనే తెన్బాండి నాట్టానే 90

 

అల్లల్ పిఱవి అఱుప్పానే ఓ ఎండ్రు

సొల్లఱ్కు అరియానైచ్ చొల్లిత్ తిరువడిక్కీళ్

సొల్లియ పాట్టిన్ పొరుళ్ ఉణర్ందు సొల్లువార్

సెల్వర్ సివబురత్తిన్ ఉళ్ళార్ సివన్ అడిక్కీళ్ప్

పల్లోరుం ఏత్తప్ పణిందు. 95

 

తిరుత్తొండత్తొహై

తిల్లైవాళ్ అందణర్దం అడియార్క్కుం అడియేన్

తిరునీల కండత్తుక్ కుయవనార్క్ కడియేన్

ఇల్లైయే ఎన్నాద ఇయఱ్పహైక్కుం అడియేన్

ఇళైయాండ్రన్ కుడిమాఱన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

వెల్లుమా మిహవల్ల మెయ్ప్పొరుళుక్ కడియేన్

విరిబొళిల్సూళ్ కుండ్రైయార్ విఱన్మిండర్క్ కడియేన్

అల్లిమెన్ ముల్లైయందార్ అమర్నీదిక్ కడియేన్

ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.

 

ఇలైమలింద వేల్నంబి ఎఱిబత్తర్క్ కడియేన్

ఏనాది నాదండ్రన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

కలైమలింద సీర్నంబి కణ్ణప్పర్క్ కడియేన్

కడవూరిఱ్ కలయండ్రన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

మలైమలింద తోళ్వళ్ళల్ మానక్కఞ్ సాఱన్

ఎంజాద వాట్టాయన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

అలైమలింద పునల్మంగై ఆనాయర్క్ కడియేన్

ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.

 

ముమ్మైయాల్ ఉలహాండ మూర్త్తిక్కుం అడియేన్

మురుహనుక్కుం ఉరుత్తిర పసుబదిక్కుం అడియేన్

సెమ్మైయే తిరునాళైప్ పోవార్క్కుం అడియేన్

తిరుక్కుఱిప్పుత్ తొండర్దం అడియార్క్కుం అడియేన్

మెయ్మ్మైయే తిరుమేని వళిబడా నిఱ్క

వెహుండెళుంద తాదైదాళ్ మళువినాల్ ఎఱింద

అమ్మైయాన్ అడిచ్చండిప్ పెరుమానుక్ కడియేన్

ఆరూరాన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.

 

తిరునిండ్ర సెమ్మైయే సెమ్మైయాక్ కొండ

తిరునావుక్ కరైయండ్రన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

పెరునంబి కులచ్చిఱైదన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

పెరుమిళలైక్ కుఱుంబర్క్కుం పేయార్క్కుం అడియేన్

ఒరునంబి అప్పూది అడియార్క్కుం అడియేన్

ఒలిబునల్సూళ్ సాత్తమంగై నీలనక్కర్క్ కడియేన్

అరునంబి నమినంది అడియార్క్కుం అడియేన్

ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.

 

వంబఱా వరివండు మణమ్నాఱ మలరుం

మదుమలర్నఱ్ కొండ్రైయాన్ అడియలాఱ్ పేణా

ఎంబిరాన్ సంబందన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

ఏయర్గోన్ కలిక్కామన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

నంబిరాన్ తిరుమూలన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

నాట్టమిహు తండిక్కుం మూర్క్కర్క్కుం అడియేన్

అంబరాన్ సోమాసి మాఱనుక్కుం అడియేన్

ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.

 

వార్గొండ వనములైయాళ్ ఉమైబంగన్ కళలే

మఱవాదు కల్లెఱింద సాక్కియర్క్కుం అడియేన్

సీర్గొండ పుహళ్వళ్ళల్ సిఱప్పులిక్కుం అడియేన్

సెంగాట్టఙ్ కుడిమేయ సిఱుత్తొండర్క్ కడియేన్

కార్గొండ కొడైక్కళఱిట్రఱివార్క్కుం అడియేన్

కడఱ్కాళిక్ కణనాదన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

ఆర్గొండ వేఱ్కూట్రన్ కళందైక్కోన్ అడియేన్

ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.

 

పొయ్యడిమై యిల్లాద పులవర్క్కుం అడియేన్

పొళిఱ్కరువూర్త్ తుంజియ పుహళ్చ్చోళర్క్ కడియేన్

మెయ్యడియాన్ నరసింగ మునైయరైయర్క్ కడియేన్

విరిదిరైసూళ్ కడల్నాహై అదిబత్తర్క్ కడియేన్

కైదడింద వరిసిలైయాన్ కలిక్కంబన్ కలియన్

కళఱ్చత్తి వరింజైయర్గోన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

ఐయడిహళ్ కాడవర్గోన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.

 

కఱైక్కండన్ కళలడియే కాప్పుక్కొణ్ టిరుంద

కణంబుల్ల నంబిక్కుఙ్ కారిక్కుం అడియేన్

నిఱైక్కొండ సిందైయాన్ నెల్వేలి వెండ్ర

నిండ్రసీర్ నెడుమాఱన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

తుఱైక్కొండ సెంబవళం ఇరుళహట్రుఞ్ సోదిత్

తొన్మయిలై వాయిలాన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

అఱైక్కొండ వేల్నంబి మునైయడువార్క్ కడియేన్

ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.

 

కడల్సూళ్ంద ఉలహెలాఙ్ కాక్కిండ్ర పెరుమాన్

కాడవర్గోన్ కళఱ్చింగన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

మడల్సూళ్ంద తార్నంబి ఇడంగళిక్కున్ దంజై

మన్నవనాం సెరుత్తుణైదన్ అడియార్క్కుం అడియేన్

పుడైసూళ్ంద పులియదళ్మేల్ అరవాడ ఆడి

పొన్నడిక్కే మనమ్వైత్త పుహళ్త్తుణైక్కుం అడియేన్

అడల్సూళ్ంద వేల్నంబి కోట్పులిక్కుం అడియేన్

ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.

 

పత్తరాయ్ప్ పణివార్గళ్ ఎల్లార్క్కుం అడియేన్

పరమనైయే పాడువార్ అడియార్క్కుం అడియేన్

సిత్తత్తైచ్ చివన్బాలే వైత్తార్క్కుం అడియేన్

తిరువారూర్ప్ పిఱందార్గళ్ ఎల్లార్క్కుం అడియేన్

ముప్పోదున్ దిరుమేని తీండువార్క్ కడియేన్

ముళునీఱు పూసియ మునివర్క్కుం అడియేన్

అప్పాలుం అడిచ్చార్ంద అడియార్క్కుం అడియేన్

ఆరూరన్ ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కాళే.

 

మన్నియసీర్ మఱైనావన్ నిండ్రవూర్ప్ పూసల్

వరివళైయాళ్ మానిక్కుం నేసనుక్కుం అడియేన్

తెన్నవనాయ్ ఉలహాండ సెంగణార్క్ కడియేన్

తిరునీల కండత్తుప్ పాణనార్క్ కడియేన్

ఎన్నవనాం అరనడియే అడైందిట్ట సడైయన్

ఇసైఞాని కాదలన్ తిరునావ లూర్క్కోన్

అన్నవనాం ఆరూరన్ అడిమైహేట్ టువప్పార్

ఆరూరిల్ అమ్మానుక్ కన్బ రావారే.