sivasiva.org
Search this site with
song/pathigam/paasuram numbers
Or Tamil/English words

પન઼્ન઼િરુ તિરુમુર઼ૈ વાળ઼્ત્તુ પાટલ્કળ્
This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
કર઼્પક વિનાયકર્ મલરટિ! પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ!
નમ પાર્વતિ પતયે! હર હર મહા તેવા
તેન઼્ નાટુ ઉટૈય ચિવન઼ે, પોર઼્ર઼િ! એન્ નાટ્ટવર્ક્કુમ્ ઇર઼ૈવા, પોર઼્ર઼િ!

વેર઼્ર઼િ વેલ્ મુરુકન઼ુક્કુ! અરોકરા
આતિ પરાચક્તિક્કુ! પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ

ચમય કુરવર્ તુતિ
પૂળ઼િયર્ કોન઼્ વેપ્પોળ઼િત્ત પુકલિયર્ કોન઼્ કળ઼લ્ પોર઼્ર઼િ
આળ઼િમિચૈ કન઼્મિતપ્પિલ્ અણૈન્તપિરાન઼્ અટિ પોર઼્ર઼િ
વાળ઼િતિરુ નાવલૂર્ વન઼્ર઼ોણ્ટન઼્ પતમ્ પોર઼્ર઼િ
ઊળ઼િમલિ તિરુવાતવૂરર્ તિરુત્તાળ્ પોર઼્ર઼િ

પુર઼ચ્ચન્તાન઼ કુરવર્ તુતિ
ઈરાણ્ટિર઼્ ચિવઞાન઼મ્ પેર઼્ર઼ુયર્ન્ત મેય્કણ્ટાર્ ઇણૈત્તાળ્ પોર઼્ર઼િ
નારાણ્ટ પલ્લટિયાર્ક્ કરુળ્પુરિન્ત અરુણન્તિ નર઼્ર઼ાળ્ પોર઼્ર઼િ
નીરાણ્ટ કટન્તૈનકર્ મર઼ૈઞાન઼ ચમ્પન્તર્ નિળ઼ર઼્ર઼ાળ્ પોર઼્ર઼િ
ચીરાણ્ટ તિલ્લૈનકર્ ઉમાપતિયાર્ ચેમ્પતુમત્ તિરુત્તાળ્ પોર઼્ર઼િ

તિરુઞાન઼ચમ્પન્ત ચુવામિકળ્ - તિરુક્કટૈક્કાપ્પુ 1 -આમ્ તિરુમુર઼ૈ 1.123 પણ્ - વિયાળ઼ક્કુર઼િઞ્ચિ (તિરુવલિવલમ્ મન઼ત્તુણૈનાતર્ વાળૈયઙ્કણ્ણિયમ્મૈ)
વિનાયકર્ વણક્કમ્
પિટિયત ન઼ુરુવુમૈ કોળમિકુ કરિયતુ
વટિકોટુ તન઼તટિ વળ઼િપટુ મવરિટર્
કટિકણ પતિવર વરુળિન઼ન઼્ મિકુકોટૈ
વટિવિન઼ર્ પયિલ્વલિ વલમુર઼ૈ યિર઼ૈયે.
તિરુવરુણૈક્ કલમ્પકમ્
ચૈવત્તિન઼્ મેર઼્ચમયમ્ વેર઼િલ્લૈ યતિર઼્ચાર્ ચિવમામ્
તેય્વત્તિન઼્ મેર઼્તેય્વ મિલ્લૈયેન઼ુમ્ નાન઼્મર઼ૈચ્ ચેમ્પોરુળ્
વાય્મૈ વૈત્ત ચીર્તિરુત્ તેવારમુમ્ તિરુવાચકમુમ્
ઉય્વૈત્ તરચ્ચેય્ત નાલ્વર્ પોર઼્ર઼ાળ્ એમ્ ઉયિર્ત્તુણૈયે.

તોલ્લૈ ઇરુમ્પિર઼વિ ચૂળ઼ુમ્ તળૈ નીક્કિ
અલ્લલ્ અર઼ુત્ તાન઼ન્તમ્ આક્કિયતે – એલ્લૈ
મરુવા નેર઼િ અળિક્કુમ્ વાતવૂર્ એઙ્કોન઼્
તિરુવાચકમ્ એન઼્ન઼ુમ્ તેન઼્.

અરુવમુમ્ ઉરુવુમ્ આકિ અનાતિયાય્પ્ પલવાય્ ઓન઼્ર઼ાય્પ્
પિરમમાય્ નિન઼્ર઼ ચોતિપ્ પિળ઼મ્પતોર્ મેન઼િયાકક્
કરુણૈકૂર્ મુકઙ્કળ્ આર઼ુમ્ કરઙ્કળ્ પન઼્ન઼િરેણ્ટુમ્ કોણ્ટે
ઓરુતિરુ મુરુકન઼્ વન્તાઙ્કુ ઉતિત્તન઼ન઼્ ઉલકમ્ ઉય્ય.

અરુન઼ણકિરિ નાતરુક્કુ! પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ

આન઼ૈ મુકવર઼્કુ ઇળૈય ઐયા! અરુણકિરિ
તેન઼્ અન઼ૈય ચોલ્લાન઼્ તિરુપ્પુકળ઼ૈ - યાન઼્નિન઼ૈન્તુ
પોર઼્ર઼િટવુમ્, નિન઼્ન઼ૈપ્ પુકળ઼્ન્તિટવુમ્, પોર઼્કમલમ્
ચાત્તિટવુમ્, ઓતિટવુમ્ તા.

વેતમ્ વેણ્ટામ્, ચકલ વિત્તૈ વેણ્ટામ્, કીત
નાતમ્ વેણ્ટામ્, ઞાન઼નૂલ્ વેણ્ટામ્, - આતિ
કુરુપ્પુકળ઼ૈ મેવુકિન઼્ર઼ કોર઼્ર઼વન઼્ તાળ્ પોર઼્ર઼ુમ્
તિરુપ્પુકળ઼ૈક્ કેળીર્ તિન઼મ્.

ઞાન઼મ્ પેર઼લામ્, નલમ્ પેર઼લામ્, એન્નાળુમ્
વાન઼મ્ અરચાળ્ વરમ્પેર઼લામ્, મોન઼વીટૂ
એર઼લામ્ યાન઼ૈક્કુ ઇળૈયાન઼્ તિરુપ્પુકળ઼ૈક્,
કૂર઼િન઼ાર્ક્કુ આમેઇક્ કૂર઼ુ.

વાળ઼્ત્તુ
વાન઼્મુકિલ્ વળ઼ાતુ પેય્ક મલિવળઞ્ ચુરક્ક મન઼્ન઼ન઼્
કોન઼્મુર઼ૈ યરચુ ચેય્ક કુર઼ૈવિલા તુયિર્કળ્ વાળ઼્ક
નાન઼્મર઼ૈ યર઼ઙ્ક ળોઙ્ક નર઼્ર઼વમ્ વેળ્વિ મલ્ક
મેન઼્મૈકોળ્ ચૈવ નીતિ વિળઙ્કુક વુલક મેલ્લામ્.

વૈયમ્ નીટુક મામળ઼ૈ મન઼્ન઼ુક
મેય્ વિરુમ્પિય અન઼્પર્ વિળઙ્કુક
ચૈવ નન઼્ન઼ેર઼િ તાન઼્તળ઼ૈત્ તોઙ્કુક
તેય્વ વેણ્તિરુ નીર઼ુ ચિર઼ક્કવે.

તિરુત્તોણ્ટર્કળ્
અણ્ટરુ નાન઼્મુકત્ તયન઼ુમ્ યાવરુઙ્
કણ્ટિટ વરિયતોર્ કાટ્ચિક્ કણ્ણવાય્
એણ્ટકુ ચિવન઼ટિ યેય્તિ વાળ઼્તિરુત્
તોણ્ટર્તમ્ પતમલર્ તોળ઼ુતુ પોર઼્ર઼ુવામ્.
Back to Top

કન્તર્ અલઙ્કારમ્ - અરુણકિરિ નાતર્
વિળ઼િક્કુત્ તુણૈતિરુ મેન઼્મલર્પ્ પાતઙ્કળ્ મેય્મ્મૈકુન઼્ર઼ા
મોળ઼િક્કુત્ તુણૈમુરુ કાવેન઼ુ નામઙ્કળ્ મુન઼્પુચેય્ત
પળ઼િક્કુત્ તુણૈયવન઼્ પન઼્ન઼િરુ તોળુમ્ પયન્તતન઼િ
વળ઼િક્કુત્ તુણૈવટિ વેલુઞ્ચેઙ્ કોટન઼્ મયૂરમુમે.

નાળેન઼્ ચેયુમ્વિન઼ૈ તાન઼ેન઼્ ચેયુમેન઼ૈ નાટિવન્ત
કોળેન઼્ ચેયુઙ્કોટુઙ્ કૂર઼્ર઼ેન઼્ ચેયુઙ્કુમ રેચરિરુ
તાળુઞ્ ચિલમ્પુઞ્ ચતઙ્કૈયુન્ તણ્ટૈયુઞ્ ચણ્મુકમુન્
તોળુઙ્ કટમ્પુ મેન઼ક્કુ મુન઼્ન઼ે વન્તુ તોન઼્ર઼િટિન઼ે

ચેલ્પટ્ ટળ઼િન્તતુ ચેન્તૂર્ વયર઼્પોળ઼િલ્ તેઙ્કટમ્પિન઼્
માલ્પટ્ ટળ઼િન્તતુ પૂઙ્કોટિ યાર્મન઼મ્ મામયિલોન઼્
વેલ્પટ્ ટળ઼િન્તતુ વેલૈયુઞ્ ચૂરન઼ુમ્ વેર઼્પુમવન઼્
કાલ્પટ્ ટળ઼િન્તતિઙ્ કેન઼્ર઼લૈ મેલયન઼્ કૈયેળ઼ુત્તે.

પત્તિત્ તિરુમુક માર઼ુટન઼્ પન઼્ન઼િરુ તોળ્કળુમાય્ત્
તિત્તિત્ તિરુક્કુ મમુતુકણ્ ટેન઼્ચેયન઼્ માણ્ટટઙ્કપ્
પુત્તિક્ કમલત્ તુરુકિપ્ પેરુકિપ્ પુવન઼મેર઼્ર઼િત્
તત્તિક્ કરૈપુર ળુમ્પર માનન્ત ચાકરત્તે.

ચેન્તન઼ૈક્ કન્તન઼ૈચ્ ચેઙ્કોટ્ટુ વેર઼્પન઼ૈચ્ ચેઞ્ચુટર્વેલ્
વેન્તન઼ૈચ્ ચેન્તમિળ઼્ નૂલ્વિરિત્ તોન઼ૈ વિળઙ્કુવળ્ળિ
કાન્તન઼ૈક્ કન્તક્ કટમ્પન઼ૈક્ કાર્મયિલ્ વાકન઼ન઼ૈચ્
ચાન્તુણૈપ્ પોતુ મર઼વા તવર્ક્કોરુ તાળ઼્વિલ્લૈયે.

માલોન઼્ મરુકન઼ૈ મન઼્ર઼ાટિ મૈન્તન઼ૈ વાન઼વર્ક્કુ
મેલાન઼ તેવન઼ૈ મેય્ઞ્ઞાન઼ તેય્વત્તૈ મેતિન઼િયિલ્
ચેલાર્ વયર઼્પોળ઼િર઼્ ચેઙ્કોટન઼ૈચ્ ચેન઼્ર઼ુ કણ્ટુતોળ઼
નાલા યિરઙ્કણ્ પટૈત્તિલ ન઼ેયન્ત નાન઼્મુકન઼ે.

મૂવિરુ મુકઙ્કળ્ પોર઼્ર઼િ મુકમ્પોળ઼િ કરુણૈ પોર઼્ર઼િ
એવરુન્ તુતિક્ક નિન઼્ર઼ વિરાર઼ુતોળ્ પોર઼્ર઼િ કાઞ્ચિ
માવટિ વૈકુઞ્ ચેવ્વેળ્ મલરટિ પોર઼્ર઼િ યન઼્ન઼ાન઼્
ચેવલુ મયિલુમ્ પોર઼્ર઼િ તિરુક્કૈવેલ્ પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ

કન્તર્ અનુપૂતિ
ઉરુવાય્ અરુવાય્, ઉળતાય્ ઇલતાય્
મરુવાય્ મલરાય્, મણિયાય્ ઓળિયાય્ક્
કરુવાય્ ઉયિરાય્ક્, કતિયાય્ વિતિયાય્ક્
કુરુવાય્ વરુવાય્, અરુળ્વાય્ કુકન઼ે.


એર઼ુમયિ લેર઼િવિળૈ યાટુમુક મોન઼્ર઼ે
ઈચરુટન઼્ ઞાન઼મોળ઼િ પેચુમુક મોન઼્ર઼ે
કૂર઼ુમટિ યાર્કળ્વિન઼ૈ તીર્ક્કુમુક મોન઼્ર઼ુ
કુન઼્ર઼ુરુવ વેલ્વાઙ્કિ નિન઼્ર઼મુક મોન઼્ર઼ે
માર઼ુપટુ ચૂરરૈ વતૈત્તમુક મોન઼્ર઼ે
વળ્ળિયૈ મણમ્પુણર વન્તમુક મોન઼્ર઼ે
આર઼ુમુક માન઼પોરુળ્ નીયરુળલ્ વેણ્ટુમ્
આતિયરુ ણાચલ મમર્ન્ત પેરુમાળે.

પટ્ટિન઼ત્તાર્ - - પિળ઼ૈપોર઼ુત્તલ્ પતિકમ્
કલ્લાપ્ પિળ઼ૈયુમ્ કરુતાપ્ પિળ઼ૈયુમ્ કચિન્તુરુકિ
નિલ્લાપ્ પિળ઼ૈયુમ્ નિન઼ૈયાપ્ પિળ઼ૈયુમ્
નિન઼ઞ્ચેળ઼ુત્તૈચ્ ચોલ્લાપ્ પિળ઼ૈયુમ્
તુતિયાપ્ પિળ઼ૈયુમ્ તોળ઼ાપ્ પિળ઼ૈયુમ્
એલ્લાપ્ પિળ઼ૈયુમ્ પોર઼ુત્તુ અરુળ્વાય્ કચ્ચિ એકમ્પન઼ે

નમ પાર્વતિ પતયે હર હર મહા તેવા
તેન઼્ નાટુ ઉટૈય ચિવન઼ે, પોર઼્ર઼િ! એન્ નાટ્ટવર્ક્કુમ્ ઇર઼ૈવા, પોર઼્ર઼િ!

કાવાય્ કન઼કત્ તિરળે પોર઼્ર઼િ! કયિલૈ મલૈયાન઼ે પોર઼્ર઼િ પોર઼્ર઼િ
Back to Top


This page was last modified on Thu, 14 Dec 2023 07:31:38 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org   https://www.sivaya.org/vaazhthu_paadal.php?lang=gujarathi;