பன்னிரு திருமுறை
Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
kaRpaka vinhaayakarukku! poaRRi poaRRi!
nhama paarvathi pathayae! hara hara mahaa thaevaa
then nhaatu utaiya chivanae, poaRRi! enh nhaattavarkkum iRaivaa, poaRRi!

veRRi vael murukanukku! aroakaraa
aathi paraachakthikku! poaRRi poaRRi

chamaya kuravar thuthi
puulzhiyar koan veppolzhiththa pukaliyar koan kalzhal poaRRi
aalzhimichai kanmithappil aNainhthapiraan ati poaRRi
vaalzhithiru nhaavaluur vanRoNtan patham poaRRi
uulzhimali thiruvaathavuurar thiruththaaL poaRRi

puRachchanhthaana kuravar thuthi
eeraaNtiR chivaGnaanam peRRuyarnhtha meykaNtaar iNaiththaaL poaRRi
nhaaraaNta pallatiyaark karuLpurinhtha aruNanhthi nhaRRaaL poaRRi
nheeraaNta katanhthainhakar maRaiGnaana champanhthar nhilzhaRRaaL poaRRi
cheeraaNta thillainhakar umaapathiyaar chempathumath thiruththaaL poaRRi

pitiyatha nuruvumai koLamiku kariyathu
vatikotu thanathati valzhipatu mavaritar
katikaNa pathivara varuLinan mikukotai
vativinar payilvali valamuRai yiRaiyae.

thollai irumpiRavi chuulzhum thaLai nheekki
allal aRuth thaananhtham aakkiyathae – ellai
maruvaa nheRi aLikkum vaathavuur enGkoan
thiruvaachakam ennum thaen.

aruvamum uruvum aaki anhaathiyaayp palavaay onRaayp
piramamaay nhinRa choothip pilzhampathoar maeniyaakak
karuNaikuur mukanGkaL aaRum karanGkaL pannireNtum koNtae
oruthiru murukan vanhthaanGku uthiththanan ulakam uyya.

arunaNakiri nhaatharukku! poaRRi poaRRi

aanai mukavaRku iLaiya aiyaa! aruNakiri
thaen anaiya choallaan thiruppukalzai - yaannhinainhthu
poaRRitavum, nhinnaip pukalzhnhthitavum, poRkamalam
chaaththitavum, oathitavum thaa.

vaetham vaeNtaam, chakala viththai vaeNtaam, keetha
nhaatham vaeNtaam, Gnaananhuul vaeNtaam, - aathi
kuruppukalzai maevukinRa koRRavan thaaL poaRRum
thiruppukalzaik kaeLeer thinam.

Gnaanam peRalaam, nhalam peRalaam, enhnhaaLum
vaanam arachaaL varampeRalaam, moanaveetuu
aeRalaam yaanaikku iLaiyaan thiruppukalzaik,
kuuRinaarkku aamaeik kuuRu.

vaalzhththu
vaanmukil valzhaathu peyka malivaLaGn churakka mannan
koanmuRai yarachu cheyka kuRaivilaa thuyirkaL vaalzhka
nhaanmaRai yaRanGka LoanGka nhaRRavam vaeLvi malka
maenmaikoL chaiva nheethi viLanGkuka vulaka mellaam.

vaiyam nheetuka maamalzai mannuka
mey virumpiya anpar viLanGkuka
chaiva nhanneRi thaanthalzaith thoanGkuka
theyva veNthiru nheeRu chiRakkavae.

thiruththoNtarkaL
aNtaru nhaanmukath thayanum yaavarunG
kaNtita variyathoar kaatchik kaNNavaay
eNtaku chivanati yeythi vaalzhthiruth
thoNtartham pathamalar tholzhuthu poaRRuvaam.
Back to Top

kanhthar alanGkaaram - aruNakiri nhaathar
nhaaLen cheyumvinai thaanen cheyumenai nhaativanhtha
koaLen cheyunGkotunG kuuRRen cheyunGkuma raechariru
thaaLuGn chilampuGn chathanGkaiyunh thaNtaiyuGn chaNmukamunh
thoaLunG katampu menakku munnae vanhthu thoanRitinae

chaelpat talzhinhthathu chenhthuur vayaRpolzhil thaenGkatampin
maalpat talzhinhthathu puunGkoti yaarmanam maamayiloan
vaelpat talzhinhthathu vaelaiyuGn chuuranum veRpumavan
kaalpat talzhinhthathinG kenRalai maelayan kaiyelzhuththae.

paththith thirumuka maaRutan panniru thoaLkaLumaayth
thiththith thirukku mamuthukaN taencheyan maaNtatanGkap
puththik kamalath thurukip perukip puvanameRRith
thaththik karaipura Lumpara maanhanhtha chaakaraththae.

chaenhthanaik kanhthanaich chenGkoattu veRpanaich cheGnchutarvael
vaenhthanaich chenhthamilzh nhuulvirith thoanai viLanGkuvaLLi
kaanhthanaik kanhthak katampanaik kaarmayil vaakananaich
chaanhthuNaip poathu maRavaa thavarkkoru thaalzhvillaiyae.

maaloan marukanai manRaati mainhthanai vaanavarkku
maelaana thaevanai meyGnGnaana theyvaththai maethiniyil
chaelaar vayaRpolzhiR chenGkoatanaich chenRu kaNtutholzha
nhaalaa yiranGkaN pataiththila naeyanhtha nhaanmukanae.

muuviru mukanGkaL poaRRi mukampolzhi karuNai poaRRi
aevarunh thuthikka nhinRa viraaRuthoaL poaRRi kaaGnchi
maavati vaikuGn chevvaeL malarati poaRRi yannaan
chaevalu mayilum poaRRi thirukkaivael poaRRi poaRRi

pattinaththaar - - pilzaipoRuththal pathikam
kallaap pilzaiyum karuthaap pilzaiyum kachinhthuruki
nhillaap pilzaiyum nhinaiyaap pilzaiyum
nhinaGnchelzhuththaich choallaap pilzaiyum
thuthiyaap pilzaiyum tholzhaap pilzaiyum
ellaap pilzaiyum poRuththu aruLvaay kachchi aekampanae

nhama paarvathi pathayae hara hara mahaa thaevaa
then nhaatu utaiya chivanae, poaRRi! enh nhaattavarkkum iRaivaa, poaRRi!

kaavaay kanakath thiraLae poaRRi! kayilai malaiyaanae poaRRi poaRRi
Back to Top


This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:36:31 -0500