பன்னிரு திருமுறை
Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
कऱ्‌पक विनायकरुक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि!
नम पार्वति पतये! हर हर महा तेवा
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि! ऎन् नाट्टवर्क्कुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!

वॆऱ्‌ऱि वेल् मुरुकऩुक्कु! अरोकरा
आति पराचक्तिक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

चमय कुरवर् तुति
पूऴियर् कोऩ् वॆप्पॊऴित्त पुकलियर् कोऩ् कऴल् पोऱ्‌ऱि
आऴिमिचै कऩ्मितप्पिल् अणैन्तपिराऩ् अटि पोऱ्‌ऱि
वाऴितिरु नावलूर् वऩ्ऱॊण्टऩ् पतम् पोऱ्‌ऱि
ऊऴिमलि तिरुवातवूरर् तिरुत्ताळ् पोऱ्‌ऱि

पुऱच्चन्ताऩ कुरवर् तुति
ईराण्टिऱ्‌ चिवञाऩम् पॆऱ्‌ऱुयर्न्त मॆय्कण्टार् इणैत्ताळ् पोऱ्‌ऱि
नाराण्ट पल्लटियार्क् करुळ्पुरिन्त अरुणन्ति नऱ्‌ऱाळ् पोऱ्‌ऱि
नीराण्ट कटन्तैनकर् मऱैञाऩ चम्पन्तर् निऴऱ्‌ऱाळ् पोऱ्‌ऱि
चीराण्ट तिल्लैनकर् उमापतियार् चॆम्पतुमत् तिरुत्ताळ् पोऱ्‌ऱि

पिटियत ऩुरुवुमै कॊळमिकु करियतु
वटिकॊटु तऩतटि वऴिपटु मवरिटर्
कटिकण पतिवर वरुळिऩऩ् मिकुकॊटै
वटिविऩर् पयिल्वलि वलमुऱै यिऱैये.

तॊल्लै इरुम्पिऱवि चूऴुम् तळै नीक्कि
अल्लल् अऱुत् ताऩन्तम् आक्कियते – ऎल्लै
मरुवा नॆऱि अळिक्कुम् वातवूर् ऎङ्कोऩ्
तिरुवाचकम् ऎऩ्ऩुम् तेऩ्.

अरुवमुम् उरुवुम् आकि अनातियाय्प् पलवाय् ऒऩ्ऱाय्प्
पिरममाय् निऩ्ऱ चोतिप् पिऴम्पतोर् मेऩियाकक्
करुणैकूर् मुकङ्कळ् आऱुम् करङ्कळ् पऩ्ऩिरॆण्टुम् कॊण्टे
ऒरुतिरु मुरुकऩ् वन्ताङ्कु उतित्तऩऩ् उलकम् उय्य.

अरुऩणकिरि नातरुक्कु! पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

आऩै मुकवऱ्‌कु इळैय ऐया! अरुणकिरि
तेऩ् अऩैय चॊल्लाऩ् तिरुप्पुकऴै - याऩ्निऩैन्तु
पोऱ्‌ऱिटवुम्, निऩ्ऩैप् पुकऴ्न्तिटवुम्, पॊऱ्‌कमलम्
चात्तिटवुम्, ओतिटवुम् ता.

वेतम् वेण्टाम्, चकल वित्तै वेण्टाम्, कीत
नातम् वेण्टाम्, ञाऩनूल् वेण्टाम्, - आति
कुरुप्पुकऴै मेवुकिऩ्ऱ कॊऱ्‌ऱवऩ् ताळ् पोऱ्‌ऱुम्
तिरुप्पुकऴैक् केळीर् तिऩम्.

ञाऩम् पॆऱलाम्, नलम् पॆऱलाम्, ऎन्नाळुम्
वाऩम् अरचाळ् वरम्पॆऱलाम्, मोऩवीटू
एऱलाम् याऩैक्कु इळैयाऩ् तिरुप्पुकऴैक्,
कूऱिऩार्क्कु आमेइक् कूऱु.

वाऴ्त्तु
वाऩ्मुकिल् वऴातु पॆय्क मलिवळञ् चुरक्क मऩ्ऩऩ्
कोऩ्मुऱै यरचु चॆय्क कुऱैविला तुयिर्कळ् वाऴ्क
नाऩ्मऱै यऱङ्क ळोङ्क नऱ्‌ऱवम् वेळ्वि मल्क
मेऩ्मैकॊळ् चैव नीति विळङ्कुक वुलक मॆल्लाम्.

वैयम् नीटुक मामऴै मऩ्ऩुक
मॆय् विरुम्पिय अऩ्पर् विळङ्कुक
चैव नऩ्ऩॆऱि ताऩ्तऴैत् तोङ्कुक
तॆय्व वॆण्तिरु नीऱु चिऱक्कवे.

तिरुत्तॊण्टर्कळ्
अण्टरु नाऩ्मुकत् तयऩुम् यावरुङ्
कण्टिट वरियतोर् काट्चिक् कण्णवाय्
ऎण्टकु चिवऩटि यॆय्ति वाऴ्तिरुत्
तॊण्टर्तम् पतमलर् तॊऴुतु पोऱ्‌ऱुवाम्.
Back to Top

कन्तर् अलङ्कारम् - अरुणकिरि नातर्
नाळॆऩ् चॆयुम्विऩै ताऩॆऩ् चॆयुमॆऩै नाटिवन्त
कोळॆऩ् चॆयुङ्कॊटुङ् कूऱ्‌ऱॆऩ् चॆयुङ्कुम रेचरिरु
ताळुञ् चिलम्पुञ् चतङ्कैयुन् तण्टैयुञ् चण्मुकमुन्
तोळुङ् कटम्पु मॆऩक्कु मुऩ्ऩे वन्तु तोऩ्ऱिटिऩे

चेल्पट् टऴिन्ततु चॆन्तूर् वयऱ्‌पॊऴिल् तेङ्कटम्पिऩ्
माल्पट् टऴिन्ततु पूङ्कॊटि यार्मऩम् मामयिलोऩ्
वेल्पट् टऴिन्ततु वेलैयुञ् चूरऩुम् वॆऱ्‌पुमवऩ्
काल्पट् टऴिन्ततिङ् कॆऩ्ऱलै मेलयऩ् कैयॆऴुत्ते.

पत्तित् तिरुमुक माऱुटऩ् पऩ्ऩिरु तोळ्कळुमाय्त्
तित्तित् तिरुक्कु ममुतुकण् टेऩ्चॆयऩ् माण्टटङ्कप्
पुत्तिक् कमलत् तुरुकिप् पॆरुकिप् पुवऩमॆऱ्‌ऱित्
तत्तिक् करैपुर ळुम्पर मानन्त चाकरत्ते.

चेन्तऩैक् कन्तऩैच् चॆङ्कोट्टु वॆऱ्‌पऩैच् चॆञ्चुटर्वेल्
वेन्तऩैच् चॆन्तमिऴ् नूल्विरित् तोऩै विळङ्कुवळ्ळि
कान्तऩैक् कन्तक् कटम्पऩैक् कार्मयिल् वाकऩऩैच्
चान्तुणैप् पोतु मऱवा तवर्क्कॊरु ताऴ्विल्लैये.

मालोऩ् मरुकऩै मऩ्ऱाटि मैन्तऩै वाऩवर्क्कु
मेलाऩ तेवऩै मॆय्ञ्ञाऩ तॆय्वत्तै मेतिऩियिल्
चेलार् वयऱ्‌पॊऴिऱ्‌ चॆङ्कोटऩैच् चॆऩ्ऱु कण्टुतॊऴ
नाला यिरङ्कण् पटैत्तिल ऩेयन्त नाऩ्मुकऩे.

मूविरु मुकङ्कळ् पोऱ्‌ऱि मुकम्पॊऴि करुणै पोऱ्‌ऱि
एवरुन् तुतिक्क निऩ्ऱ विराऱुतोळ् पोऱ्‌ऱि काञ्चि
मावटि वैकुञ् चॆव्वेळ् मलरटि पोऱ्‌ऱि यऩ्ऩाऩ्
चेवलु मयिलुम् पोऱ्‌ऱि तिरुक्कैवेल् पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि

पट्टिऩत्तार् - - पिऴैपॊऱुत्तल् पतिकम्
कल्लाप् पिऴैयुम् करुताप् पिऴैयुम् कचिन्तुरुकि
निल्लाप् पिऴैयुम् निऩैयाप् पिऴैयुम्
निऩञ्चॆऴुत्तैच् चॊल्लाप् पिऴैयुम्
तुतियाप् पिऴैयुम् तॊऴाप् पिऴैयुम्
ऎल्लाप् पिऴैयुम् पॊऱुत्तु अरुळ्वाय् कच्चि एकम्पऩे

नम पार्वति पतये हर हर महा तेवा
तॆऩ् नाटु उटैय चिवऩे, पोऱ्‌ऱि! ऎन् नाट्टवर्क्कुम् इऱैवा, पोऱ्‌ऱि!

कावाय् कऩकत् तिरळे पोऱ्‌ऱि! कयिलै मलैयाऩे पोऱ्‌ऱि पोऱ्‌ऱि
Back to Top


This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:36:31 -0500