பன்னிரு திருமுறை
Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
kaRpaka vinAyakarukku! poRRi poRRi!
nama pArvati pataye! hara hara mahA tevA
t^e^n nATu uTaiya chiva^ne, poRRi! ^en nATTavarkkum iRaivA, poRRi!

v^eRRi vel muruka^nukku! arokarA
Ati parAchaktikku! poRRi poRRi

chamaya kuravar tuti
pUzhiyar ko^n v^epp^ozhitta pukaliyar ko^n kazhal poRRi
Azhimichai ka^nmitappil aNaintapirA^n aTi poRRi
vAzhitiru nAvalUr va^nR^oNTa^n patam poRRi
Uzhimali tiruvAtavUrar tiruttAL poRRi

puRachchantA^na kuravar tuti
IrANTiR chiva~nA^nam p^eRRuyarnta m^eykaNTAr iNaittAL poRRi
nArANTa pallaTiyArk karuLpurinta aruNanti naRRAL poRRi
nIrANTa kaTantainakar maRai~nA^na champantar nizhaRRAL poRRi
chIrANTa tillainakar umApatiyAr ch^empatumat tiruttAL poRRi

piTiyata ^nuruvumai k^oLamiku kariyatu
vaTik^oTu ta^nataTi vazhipaTu mavariTar
kaTikaNa pativara varuLi^na^n mikuk^oTai
vaTivi^nar payilvali valamuRai yiRaiye.

t^ollai irumpiRavi chUzhum taLai nIkki
allal aRut tA^nantam Akkiyate – ^ellai
maruvA n^eRi aLikkum vAtavUr ^e~Nko^n
tiruvAchakam ^e^n^num te^n.

aruvamum uruvum Aki anAtiyAyp palavAy ^o^nRAyp
piramamAy ni^nRa chotip pizhampator me^niyAkak
karuNaikUr muka~NkaL ARum kara~NkaL pa^n^nir^eNTum k^oNTe
^orutiru muruka^n vantA~Nku utitta^na^n ulakam uyya.

aru^naNakiri nAtarukku! poRRi poRRi

A^nai mukavaRku iLaiya aiyA! aruNakiri
te^n a^naiya ch^ollA^n tiruppukazhai - yA^nni^naintu
poRRiTavum, ni^n^naip pukazhntiTavum, p^oRkamalam
chAttiTavum, otiTavum tA.

vetam veNTAm, chakala vittai veNTAm, kIta
nAtam veNTAm, ~nA^nanUl veNTAm, - Ati
kuruppukazhai mevuki^nRa k^oRRava^n tAL poRRum
tiruppukazhaik keLIr ti^nam.

~nA^nam p^eRalAm, nalam p^eRalAm, ^ennALum
vA^nam arachAL varamp^eRalAm, mo^navITU
eRalAm yA^naikku iLaiyA^n tiruppukazhaik,
kURi^nArkku Ameik kURu.

vAzhttu
vA^nmukil vazhAtu p^eyka malivaLa~n churakka ma^n^na^n
ko^nmuRai yarachu ch^eyka kuRaivilA tuyirkaL vAzhka
nA^nmaRai yaRa~Nka Lo~Nka naRRavam veLvi malka
me^nmaik^oL chaiva nIti viLa~Nkuka vulaka m^ellAm.

vaiyam nITuka mAmazhai ma^n^nuka
m^ey virumpiya a^npar viLa~Nkuka
chaiva na^n^n^eRi tA^ntazhait to~Nkuka
t^eyva v^eNtiru nIRu chiRakkave.

tirutt^oNTarkaL
aNTaru nA^nmukat taya^num yAvaru~N
kaNTiTa variyator kATchik kaNNavAy
^eNTaku chiva^naTi y^eyti vAzhtirut
t^oNTartam patamalar t^ozhutu poRRuvAm.
Back to Top

kantar ala~NkAram - aruNakiri nAtar
nAL^e^n ch^eyumvi^nai tA^n^e^n ch^eyum^e^nai nATivanta
koL^e^n ch^eyu~Nk^oTu~N kURR^e^n ch^eyu~Nkuma rechariru
tALu~n chilampu~n chata~Nkaiyun taNTaiyu~n chaNmukamun
toLu~N kaTampu m^e^nakku mu^n^ne vantu to^nRiTi^ne

chelpaT Tazhintatu ch^entUr vayaRp^ozhil te~NkaTampi^n
mAlpaT Tazhintatu pU~Nk^oTi yArma^nam mAmayilo^n
velpaT Tazhintatu velaiyu~n chUra^num v^eRpumava^n
kAlpaT Tazhintati~N k^e^nRalai melaya^n kaiy^ezhutte.

pattit tirumuka mARuTa^n pa^n^niru toLkaLumAyt
tittit tirukku mamutukaN Te^nch^eya^n mANTaTa~Nkap
puttik kamalat turukip p^erukip puva^nam^eRRit
tattik karaipura Lumpara mAnanta chAkaratte.

chenta^naik kanta^naich ch^e~NkoTTu v^eRpa^naich ch^e~nchuTarvel
venta^naich ch^entamizh nUlvirit to^nai viLa~NkuvaLLi
kAnta^naik kantak kaTampa^naik kArmayil vAka^na^naich
chAntuNaip potu maRavA tavarkk^oru tAzhvillaiye.

mAlo^n maruka^nai ma^nRATi mainta^nai vA^navarkku
melA^na teva^nai m^ey~n~nA^na t^eyvattai meti^niyil
chelAr vayaRp^ozhiR ch^e~NkoTa^naich ch^e^nRu kaNTut^ozha
nAlA yira~NkaN paTaittila ^neyanta nA^nmuka^ne.

mUviru muka~NkaL poRRi mukamp^ozhi karuNai poRRi
evarun tutikka ni^nRa virARutoL poRRi kA~nchi
mAvaTi vaiku~n ch^evveL malaraTi poRRi ya^n^nA^n
chevalu mayilum poRRi tirukkaivel poRRi poRRi

paTTi^nattAr - - pizhaip^oRuttal patikam
kallAp pizhaiyum karutAp pizhaiyum kachinturuki
nillAp pizhaiyum ni^naiyAp pizhaiyum
ni^na~nch^ezhuttaich ch^ollAp pizhaiyum
tutiyAp pizhaiyum t^ozhAp pizhaiyum
^ellAp pizhaiyum p^oRuttu aruLvAy kachchi ekampa^ne

nama pArvati pataye hara hara mahA tevA
t^e^n nATu uTaiya chiva^ne, poRRi! ^en nATTavarkkum iRaivA, poRRi!

kAvAy ka^nakat tiraLe poRRi! kayilai malaiyA^ne poRRi poRRi
Back to Top


This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:36:31 -0500