பன்னிரு திருமுறை
Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
ಕಱ್ಪಕ ವಿನಾಯಕರುಕ್ಕು! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ!
ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ! ಹರ ಹರ ಮಹಾ ತೇವಾ
ತೆನ಼್ ನಾಟು ಉಟೈಯ ಚಿವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ್ ನಾಟ್ಟವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಇಱೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!

ವೆಱ್ಱಿ ವೇಲ್ ಮುರುಕನ಼ುಕ್ಕು! ಅರೋಕರಾ
ಆತಿ ಪರಾಚಕ್ತಿಕ್ಕು! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ಚಮಯ ಕುರವರ್ ತುತಿ
ಪೂೞಿಯರ್ ಕೋನ಼್ ವೆಪ್ಪೊೞಿತ್ತ ಪುಕಲಿಯರ್ ಕೋನ಼್ ಕೞಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಆೞಿಮಿಚೈ ಕನ಼್ಮಿತಪ್ಪಿಲ್ ಅಣೈನ್ತಪಿರಾನ಼್ ಅಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ
ವಾೞಿತಿರು ನಾವಲೂರ್ ವನ಼್ಱೊಣ್ಟನ಼್ ಪತಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಊೞಿಮಲಿ ತಿರುವಾತವೂರರ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ

ಪುಱಚ್ಚನ್ತಾನ಼ ಕುರವರ್ ತುತಿ
ಈರಾಣ್ಟಿಱ್ ಚಿವಞಾನ಼ಮ್ ಪೆಱ್ಱುಯರ್ನ್ತ ಮೆಯ್ಕಣ್ಟಾರ್ ಇಣೈತ್ತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ನಾರಾಣ್ಟ ಪಲ್ಲಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಪುರಿನ್ತ ಅರುಣನ್ತಿ ನಱ್ಱಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ನೀರಾಣ್ಟ ಕಟನ್ತೈನಕರ್ ಮಱೈಞಾನ಼ ಚಮ್ಪನ್ತರ್ ನಿೞಱ್ಱಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
ಚೀರಾಣ್ಟ ತಿಲ್ಲೈನಕರ್ ಉಮಾಪತಿಯಾರ್ ಚೆಮ್ಪತುಮತ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ

ಪಿಟಿಯತ ನ಼ುರುವುಮೈ ಕೊಳಮಿಕು ಕರಿಯತು
ವಟಿಕೊಟು ತನ಼ತಟಿ ವೞಿಪಟು ಮವರಿಟರ್
ಕಟಿಕಣ ಪತಿವರ ವರುಳಿನ಼ನ಼್ ಮಿಕುಕೊಟೈ
ವಟಿವಿನ಼ರ್ ಪಯಿಲ್ವಲಿ ವಲಮುಱೈ ಯಿಱೈಯೇ.

ತೊಲ್ಲೈ ಇರುಮ್ಪಿಱವಿ ಚೂೞುಮ್ ತಳೈ ನೀಕ್ಕಿ
ಅಲ್ಲಲ್ ಅಱುತ್ ತಾನ಼ನ್ತಮ್ ಆಕ್ಕಿಯತೇ – ಎಲ್ಲೈ
ಮರುವಾ ನೆಱಿ ಅಳಿಕ್ಕುಮ್ ವಾತವೂರ್ ಎಙ್ಕೋನ಼್
ತಿರುವಾಚಕಮ್ ಎನ಼್ನ಼ುಮ್ ತೇನ಼್.

ಅರುವಮುಮ್ ಉರುವುಮ್ ಆಕಿ ಅನಾತಿಯಾಯ್ಪ್ ಪಲವಾಯ್ ಒನ಼್ಱಾಯ್ಪ್
ಪಿರಮಮಾಯ್ ನಿನ಼್ಱ ಚೋತಿಪ್ ಪಿೞಮ್ಪತೋರ್ ಮೇನ಼ಿಯಾಕಕ್
ಕರುಣೈಕೂರ್ ಮುಕಙ್ಕಳ್ ಆಱುಮ್ ಕರಙ್ಕಳ್ ಪನ಼್ನ಼ಿರೆಣ್ಟುಮ್ ಕೊಣ್ಟೇ
ಒರುತಿರು ಮುರುಕನ಼್ ವನ್ತಾಙ್ಕು ಉತಿತ್ತನ಼ನ಼್ ಉಲಕಮ್ ಉಯ್ಯ.

ಅರುನ಼ಣಕಿರಿ ನಾತರುಕ್ಕು! ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ಆನ಼ೈ ಮುಕವಱ್ಕು ಇಳೈಯ ಐಯಾ! ಅರುಣಕಿರಿ
ತೇನ಼್ ಅನ಼ೈಯ ಚೊಲ್ಲಾನ಼್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞೈ - ಯಾನ಼್ನಿನ಼ೈನ್ತು
ಪೋಱ್ಱಿಟವುಮ್, ನಿನ಼್ನ಼ೈಪ್ ಪುಕೞ್ನ್ತಿಟವುಮ್, ಪೊಱ್ಕಮಲಮ್
ಚಾತ್ತಿಟವುಮ್, ಓತಿಟವುಮ್ ತಾ.

ವೇತಮ್ ವೇಣ್ಟಾಮ್, ಚಕಲ ವಿತ್ತೈ ವೇಣ್ಟಾಮ್, ಕೀತ
ನಾತಮ್ ವೇಣ್ಟಾಮ್, ಞಾನ಼ನೂಲ್ ವೇಣ್ಟಾಮ್, - ಆತಿ
ಕುರುಪ್ಪುಕೞೈ ಮೇವುಕಿನ಼್ಱ ಕೊಱ್ಱವನ಼್ ತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱುಮ್
ತಿರುಪ್ಪುಕೞೈಕ್ ಕೇಳೀರ್ ತಿನ಼ಮ್.

ಞಾನ಼ಮ್ ಪೆಱಲಾಮ್, ನಲಮ್ ಪೆಱಲಾಮ್, ಎನ್ನಾಳುಮ್
ವಾನ಼ಮ್ ಅರಚಾಳ್ ವರಮ್ಪೆಱಲಾಮ್, ಮೋನ಼ವೀಟೂ
ಏಱಲಾಮ್ ಯಾನ಼ೈಕ್ಕು ಇಳೈಯಾನ಼್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞೈಕ್,
ಕೂಱಿನ಼ಾರ್ಕ್ಕು ಆಮೇಇಕ್ ಕೂಱು.

ವಾೞ್ತ್ತು
ವಾನ಼್ಮುಕಿಲ್ ವೞಾತು ಪೆಯ್ಕ ಮಲಿವಳಞ್ ಚುರಕ್ಕ ಮನ಼್ನ಼ನ಼್
ಕೋನ಼್ಮುಱೈ ಯರಚು ಚೆಯ್ಕ ಕುಱೈವಿಲಾ ತುಯಿರ್ಕಳ್ ವಾೞ್ಕ
ನಾನ಼್ಮಱೈ ಯಱಙ್ಕ ಳೋಙ್ಕ ನಱ್ಱವಮ್ ವೇಳ್ವಿ ಮಲ್ಕ
ಮೇನ಼್ಮೈಕೊಳ್ ಚೈವ ನೀತಿ ವಿಳಙ್ಕುಕ ವುಲಕ ಮೆಲ್ಲಾಮ್.

ವೈಯಮ್ ನೀಟುಕ ಮಾಮೞೈ ಮನ಼್ನ಼ುಕ
ಮೆಯ್ ವಿರುಮ್ಪಿಯ ಅನ಼್ಪರ್ ವಿಳಙ್ಕುಕ
ಚೈವ ನನ಼್ನ಼ೆಱಿ ತಾನ಼್ತೞೈತ್ ತೋಙ್ಕುಕ
ತೆಯ್ವ ವೆಣ್ತಿರು ನೀಱು ಚಿಱಕ್ಕವೇ.

ತಿರುತ್ತೊಣ್ಟರ್ಕಳ್
ಅಣ್ಟರು ನಾನ಼್ಮುಕತ್ ತಯನ಼ುಮ್ ಯಾವರುಙ್
ಕಣ್ಟಿಟ ವರಿಯತೋರ್ ಕಾಟ್ಚಿಕ್ ಕಣ್ಣವಾಯ್
ಎಣ್ಟಕು ಚಿವನ಼ಟಿ ಯೆಯ್ತಿ ವಾೞ್ತಿರುತ್
ತೊಣ್ಟರ್ತಮ್ ಪತಮಲರ್ ತೊೞುತು ಪೋಱ್ಱುವಾಮ್.
Back to Top

ಕನ್ತರ್ ಅಲಙ್ಕಾರಮ್ - ಅರುಣಕಿರಿ ನಾತರ್
ನಾಳೆನ಼್ ಚೆಯುಮ್ವಿನ಼ೈ ತಾನ಼ೆನ಼್ ಚೆಯುಮೆನ಼ೈ ನಾಟಿವನ್ತ
ಕೋಳೆನ಼್ ಚೆಯುಙ್ಕೊಟುಙ್ ಕೂಱ್ಱೆನ಼್ ಚೆಯುಙ್ಕುಮ ರೇಚರಿರು
ತಾಳುಞ್ ಚಿಲಮ್ಪುಞ್ ಚತಙ್ಕೈಯುನ್ ತಣ್ಟೈಯುಞ್ ಚಣ್ಮುಕಮುನ್
ತೋಳುಙ್ ಕಟಮ್ಪು ಮೆನ಼ಕ್ಕು ಮುನ಼್ನ಼ೇ ವನ್ತು ತೋನ಼್ಱಿಟಿನ಼ೇ

ಚೇಲ್ಪಟ್ ಟೞಿನ್ತತು ಚೆನ್ತೂರ್ ವಯಱ್ಪೊೞಿಲ್ ತೇಙ್ಕಟಮ್ಪಿನ಼್
ಮಾಲ್ಪಟ್ ಟೞಿನ್ತತು ಪೂಙ್ಕೊಟಿ ಯಾರ್ಮನ಼ಮ್ ಮಾಮಯಿಲೋನ಼್
ವೇಲ್ಪಟ್ ಟೞಿನ್ತತು ವೇಲೈಯುಞ್ ಚೂರನ಼ುಮ್ ವೆಱ್ಪುಮವನ಼್
ಕಾಲ್ಪಟ್ ಟೞಿನ್ತತಿಙ್ ಕೆನ಼್ಱಲೈ ಮೇಲಯನ಼್ ಕೈಯೆೞುತ್ತೇ.

ಪತ್ತಿತ್ ತಿರುಮುಕ ಮಾಱುಟನ಼್ ಪನ಼್ನ಼ಿರು ತೋಳ್ಕಳುಮಾಯ್ತ್
ತಿತ್ತಿತ್ ತಿರುಕ್ಕು ಮಮುತುಕಣ್ ಟೇನ಼್ಚೆಯನ಼್ ಮಾಣ್ಟಟಙ್ಕಪ್
ಪುತ್ತಿಕ್ ಕಮಲತ್ ತುರುಕಿಪ್ ಪೆರುಕಿಪ್ ಪುವನ಼ಮೆಱ್ಱಿತ್
ತತ್ತಿಕ್ ಕರೈಪುರ ಳುಮ್ಪರ ಮಾನನ್ತ ಚಾಕರತ್ತೇ.

ಚೇನ್ತನ಼ೈಕ್ ಕನ್ತನ಼ೈಚ್ ಚೆಙ್ಕೋಟ್ಟು ವೆಱ್ಪನ಼ೈಚ್ ಚೆಞ್ಚುಟರ್ವೇಲ್
ವೇನ್ತನ಼ೈಚ್ ಚೆನ್ತಮಿೞ್ ನೂಲ್ವಿರಿತ್ ತೋನ಼ೈ ವಿಳಙ್ಕುವಳ್ಳಿ
ಕಾನ್ತನ಼ೈಕ್ ಕನ್ತಕ್ ಕಟಮ್ಪನ಼ೈಕ್ ಕಾರ್ಮಯಿಲ್ ವಾಕನ಼ನ಼ೈಚ್
ಚಾನ್ತುಣೈಪ್ ಪೋತು ಮಱವಾ ತವರ್ಕ್ಕೊರು ತಾೞ್ವಿಲ್ಲೈಯೇ.

ಮಾಲೋನ಼್ ಮರುಕನ಼ೈ ಮನ಼್ಱಾಟಿ ಮೈನ್ತನ಼ೈ ವಾನ಼ವರ್ಕ್ಕು
ಮೇಲಾನ಼ ತೇವನ಼ೈ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನ಼ ತೆಯ್ವತ್ತೈ ಮೇತಿನ಼ಿಯಿಲ್
ಚೇಲಾರ್ ವಯಱ್ಪೊೞಿಱ್ ಚೆಙ್ಕೋಟನ಼ೈಚ್ ಚೆನ಼್ಱು ಕಣ್ಟುತೊೞ
ನಾಲಾ ಯಿರಙ್ಕಣ್ ಪಟೈತ್ತಿಲ ನ಼ೇಯನ್ತ ನಾನ಼್ಮುಕನ಼ೇ.

ಮೂವಿರು ಮುಕಙ್ಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಮುಕಮ್ಪೊೞಿ ಕರುಣೈ ಪೋಱ್ಱಿ
ಏವರುನ್ ತುತಿಕ್ಕ ನಿನ಼್ಱ ವಿರಾಱುತೋಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಕಾಞ್ಚಿ
ಮಾವಟಿ ವೈಕುಞ್ ಚೆವ್ವೇಳ್ ಮಲರಟಿ ಪೋಱ್ಱಿ ಯನ಼್ನ಼ಾನ಼್
ಚೇವಲು ಮಯಿಲುಮ್ ಪೋಱ್ಱಿ ತಿರುಕ್ಕೈವೇಲ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ

ಪಟ್ಟಿನ಼ತ್ತಾರ್ - - ಪಿೞೈಪೊಱುತ್ತಲ್ ಪತಿಕಮ್
ಕಲ್ಲಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್ ಕರುತಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್ ಕಚಿನ್ತುರುಕಿ
ನಿಲ್ಲಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್ ನಿನ಼ೈಯಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್
ನಿನ಼ಞ್ಚೆೞುತ್ತೈಚ್ ಚೊಲ್ಲಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್
ತುತಿಯಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್ ತೊೞಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್
ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪಿೞೈಯುಮ್ ಪೊಱುತ್ತು ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಕಚ್ಚಿ ಏಕಮ್ಪನ಼ೇ

ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾ ತೇವಾ
ತೆನ಼್ ನಾಟು ಉಟೈಯ ಚಿವನ಼ೇ, ಪೋಱ್ಱಿ! ಎನ್ ನಾಟ್ಟವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಇಱೈವಾ, ಪೋಱ್ಱಿ!

ಕಾವಾಯ್ ಕನ಼ಕತ್ ತಿರಳೇ ಪೋಱ್ಱಿ! ಕಯಿಲೈ ಮಲೈಯಾನ಼ೇ ಪೋಱ್ಱಿ ಪೋಱ್ಱಿ
Back to Top


This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:36:31 -0500