sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

பன்னிரு திருமுறை
This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
കറ്പക വിനായകര് മലരടി! പോറ്റി പോറ്റി!
നമ പാര്വതി പതയേ! ഹര ഹര മഹാ തേവാ
തെന് നാടു ഉടൈയ ചിവനേ, പോറ്റി! എന് നാട്ടവര്ക്കുമ് ഇറൈവാ, പോറ്റി!

വെറ്റി വേല് മുരുകനുക്കു! അരോകരാ
ആതി പരാചക്തിക്കു! പോറ്റി പോറ്റി

ചമയ കുരവര് തുതി
പൂഴിയര് കോന് വെപ്പൊഴിത്ത പുകലിയര് കോന് കഴല് പോറ്റി
ആഴിമിചൈ കന്മിതപ്പില് അണൈന്തപിരാന് അടി പോറ്റി
വാഴിതിരു നാവലൂര് വന്റൊണ്ടന് പതമ് പോറ്റി
ഊഴിമലി തിരുവാതവൂരര് തിരുത്താള് പോറ്റി

പുറച്ചന്താന കുരവര് തുതി
ഈരാണ്ടിറ് ചിവഞാനമ് പെറ്റുയര്ന്ത മെയ്കണ്ടാര് ഇണൈത്താള് പോറ്റി
നാരാണ്ട പല്ലടിയാര്ക് കരുള്പുരിന്ത അരുണന്തി നറ്റാള് പോറ്റി
നീരാണ്ട കടന്തൈനകര് മറൈഞാന ചമ്പന്തര് നിഴറ്റാള് പോറ്റി
ചീരാണ്ട തില്ലൈനകര് ഉമാപതിയാര് ചെമ്പതുമത് തിരുത്താള് പോറ്റി

പിടിയത നുരുവുമൈ കൊളമികു കരിയതു
വടികൊടു തനതടി വഴിപടു മവരിടര്
കടികണ പതിവര വരുളിനന് മികുകൊടൈ
വടിവിനര് പയില്വലി വലമുറൈ യിറൈയേ.

തൊല്ലൈ ഇരുമ്പിറവി ചൂഴുമ് തളൈ നീക്കി
അല്ലല് അറുത് താനന്തമ് ആക്കിയതേ – എല്ലൈ
മരുവാ നെറി അളിക്കുമ് വാതവൂര് എങ്കോന്
തിരുവാചകമ് എന്നുമ് തേന്.

അരുവമുമ് ഉരുവുമ് ആകി അനാതിയായ്പ് പലവായ് ഒന്റായ്പ്
പിരമമായ് നിന്റ ചോതിപ് പിഴമ്പതോര് മേനിയാകക്
കരുണൈകൂര് മുകങ്കള് ആറുമ് കരങ്കള് പന്നിരെണ്ടുമ് കൊണ്ടേ
ഒരുതിരു മുരുകന് വന്താങ്കു ഉതിത്തനന് ഉലകമ് ഉയ്യ.

അരുനണകിരി നാതരുക്കു! പോറ്റി പോറ്റി

ആനൈ മുകവറ്കു ഇളൈയ ഐയാ! അരുണകിരി
തേന് അനൈയ ചൊല്ലാന് തിരുപ്പുകഴൈ - യാന്നിനൈന്തു
പോറ്റിടവുമ്, നിന്നൈപ് പുകഴ്ന്തിടവുമ്, പൊറ്കമലമ്
ചാത്തിടവുമ്, ഓതിടവുമ് താ.

വേതമ് വേണ്ടാമ്, ചകല വിത്തൈ വേണ്ടാമ്, കീത
നാതമ് വേണ്ടാമ്, ഞാനനൂല് വേണ്ടാമ്, - ആതി
കുരുപ്പുകഴൈ മേവുകിന്റ കൊറ്റവന് താള് പോറ്റുമ്
തിരുപ്പുകഴൈക് കേളീര് തിനമ്.

ഞാനമ് പെറലാമ്, നലമ് പെറലാമ്, എന്നാളുമ്
വാനമ് അരചാള് വരമ്പെറലാമ്, മോനവീടൂ
ഏറലാമ് യാനൈക്കു ഇളൈയാന് തിരുപ്പുകഴൈക്,
കൂറിനാര്ക്കു ആമേഇക് കൂറു.

വാഴ്ത്തു
വാന്മുകില് വഴാതു പെയ്ക മലിവളഞ് ചുരക്ക മന്നന്
കോന്മുറൈ യരചു ചെയ്ക കുറൈവിലാ തുയിര്കള് വാഴ്ക
നാന്മറൈ യറങ്ക ളോങ്ക നറ്റവമ് വേള്വി മല്ക
മേന്മൈകൊള് ചൈവ നീതി വിളങ്കുക വുലക മെല്ലാമ്.

വൈയമ് നീടുക മാമഴൈ മന്നുക
മെയ് വിരുമ്പിയ അന്പര് വിളങ്കുക
ചൈവ നന്നെറി താന്തഴൈത് തോങ്കുക
തെയ്വ വെണ്തിരു നീറു ചിറക്കവേ.

തിരുത്തൊണ്ടര്കള്
അണ്ടരു നാന്മുകത് തയനുമ് യാവരുങ്
കണ്ടിട വരിയതോര് കാട്ചിക് കണ്ണവായ്
എണ്ടകു ചിവനടി യെയ്തി വാഴ്തിരുത്
തൊണ്ടര്തമ് പതമലര് തൊഴുതു പോറ്റുവാമ്.
Back to Top

കന്തര് അലങ്കാരമ് - അരുണകിരി നാതര്
നാളെന് ചെയുമ്വിനൈ താനെന് ചെയുമെനൈ നാടിവന്ത
കോളെന് ചെയുങ്കൊടുങ് കൂറ്റെന് ചെയുങ്കുമ രേചരിരു
താളുഞ് ചിലമ്പുഞ് ചതങ്കൈയുന് തണ്ടൈയുഞ് ചണ്മുകമുന്
തോളുങ് കടമ്പു മെനക്കു മുന്നേ വന്തു തോന്റിടിനേ

ചേല്പട് ടഴിന്തതു ചെന്തൂര് വയറ്പൊഴില് തേങ്കടമ്പിന്
മാല്പട് ടഴിന്തതു പൂങ്കൊടി യാര്മനമ് മാമയിലോന്
വേല്പട് ടഴിന്തതു വേലൈയുഞ് ചൂരനുമ് വെറ്പുമവന്
കാല്പട് ടഴിന്തതിങ് കെന്റലൈ മേലയന് കൈയെഴുത്തേ.

പത്തിത് തിരുമുക മാറുടന് പന്നിരു തോള്കളുമായ്ത്
തിത്തിത് തിരുക്കു മമുതുകണ് ടേന്ചെയന് മാണ്ടടങ്കപ്
പുത്തിക് കമലത് തുരുകിപ് പെരുകിപ് പുവനമെറ്റിത്
തത്തിക് കരൈപുര ളുമ്പര മാനന്ത ചാകരത്തേ.

ചേന്തനൈക് കന്തനൈച് ചെങ്കോട്ടു വെറ്പനൈച് ചെഞ്ചുടര്വേല്
വേന്തനൈച് ചെന്തമിഴ് നൂല്വിരിത് തോനൈ വിളങ്കുവള്ളി
കാന്തനൈക് കന്തക് കടമ്പനൈക് കാര്മയില് വാകനനൈച്
ചാന്തുണൈപ് പോതു മറവാ തവര്ക്കൊരു താഴ്വില്ലൈയേ.

മാലോന് മരുകനൈ മന്റാടി മൈന്തനൈ വാനവര്ക്കു
മേലാന തേവനൈ മെയ്ഞ്ഞാന തെയ്വത്തൈ മേതിനിയില്
ചേലാര് വയറ്പൊഴിറ് ചെങ്കോടനൈച് ചെന്റു കണ്ടുതൊഴ
നാലാ യിരങ്കണ് പടൈത്തില നേയന്ത നാന്മുകനേ.

മൂവിരു മുകങ്കള് പോറ്റി മുകമ്പൊഴി കരുണൈ പോറ്റി
ഏവരുന് തുതിക്ക നിന്റ വിരാറുതോള് പോറ്റി കാഞ്ചി
മാവടി വൈകുഞ് ചെവ്വേള് മലരടി പോറ്റി യന്നാന്
ചേവലു മയിലുമ് പോറ്റി തിരുക്കൈവേല് പോറ്റി പോറ്റി

പട്ടിനത്താര് - - പിഴൈപൊറുത്തല് പതികമ്
കല്ലാപ് പിഴൈയുമ് കരുതാപ് പിഴൈയുമ് കചിന്തുരുകി
നില്ലാപ് പിഴൈയുമ് നിനൈയാപ് പിഴൈയുമ്
നിനഞ്ചെഴുത്തൈച് ചൊല്ലാപ് പിഴൈയുമ്
തുതിയാപ് പിഴൈയുമ് തൊഴാപ് പിഴൈയുമ്
എല്ലാപ് പിഴൈയുമ് പൊറുത്തു അരുള്വായ് കച്ചി ഏകമ്പനേ

നമ പാര്വതി പതയേ ഹര ഹര മഹാ തേവാ
തെന് നാടു ഉടൈയ ചിവനേ, പോറ്റി! എന് നാട്ടവര്ക്കുമ് ഇറൈവാ, പോറ്റി!

കാവായ് കനകത് തിരളേ പോറ്റി! കയിലൈ മലൈയാനേ പോറ്റി പോറ്റി
Back to Top


          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org    

This page was last modified on Tue, 07 Nov 2023 16:47:47 -0600