பன்னிரு திருமுறை
Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
කර්පක විනායකරුක්කු! පෝර්රි පෝර්රි!
නම පාර්වති පතයේ! හර හර මහා තේවා
තෙන් නාටු උටෛය චිවනේ, පෝර්රි! එන් නාට්ටවර්ක්කුම් ඉරෛවා, පෝර්රි!

වෙර්රි වේල් මුරුකනුක්කු! අරෝකරා
ආති පරාචක්තික්කු! පෝර්රි පෝර්රි

චමය කුරවර් තුති
පූළියර් කෝන් වෙප්පොළිත්ත පුකලියර් කෝන් කළල් පෝර්රි
ආළිමිචෛ කන්මිතප්පිල් අණෛන්තපිරාන් අටි පෝර්රි
වාළිතිරු නාවලූර් වන්රොණ්ටන් පතම් පෝර්රි
ඌළිමලි තිරුවාතවූරර් තිරුත්තාළ් පෝර්රි

පුරච්චන්තාන කුරවර් තුති
ඊරාණ්ටිර් චිවඤානම් පෙර්රුයර්න්ත මෙය්කණ්ටාර් ඉණෛත්තාළ් පෝර්රි
නාරාණ්ට පල්ලටියාර්ක් කරුළ්පුරින්ත අරුණන්ති නර්රාළ් පෝර්රි
නීරාණ්ට කටන්තෛනකර් මරෛඤාන චම්පන්තර් නිළර්රාළ් පෝර්රි
චීරාණ්ට තිල්ලෛනකර් උමාපතියාර් චෙම්පතුමත් තිරුත්තාළ් පෝර්රි

පිටියත නුරුවුමෛ කොළමිකු කරියතු
වටිකොටු තනතටි වළිපටු මවරිටර්
කටිකණ පතිවර වරුළිනන් මිකුකොටෛ
වටිවිනර් පයිල්වලි වලමුරෛ යිරෛයේ.

තොල්ලෛ ඉරුම්පිරවි චූළුම් තළෛ නීක්කි
අල්ලල් අරුත් තානන්තම් ආක්කියතේ – එල්ලෛ
මරුවා නෙරි අළික්කුම් වාතවූර් එඞ්කෝන්
තිරුවාචකම් එන්නුම් තේන්.

අරුවමුම් උරුවුම් ආකි අනාතියාය්ප් පලවාය් ඔන්රාය්ප්
පිරමමාය් නින්ර චෝතිප් පිළම්පතෝර් මේනියාකක්
කරුණෛකූර් මුකඞ්කළ් ආරුම් කරඞ්කළ් පන්නිරෙණ්ටුම් කොණ්ටේ
ඔරුතිරු මුරුකන් වන්තාඞ්කු උතිත්තනන් උලකම් උය්ය.

අරුනණකිරි නාතරුක්කු! පෝර්රි පෝර්රි

ආනෛ මුකවර්කු ඉළෛය ඓයා! අරුණකිරි
තේන් අනෛය චොල්ලාන් තිරුප්පුකළෛ - යාන්නිනෛන්තු
පෝර්රිටවුම්, නින්නෛප් පුකළ්න්තිටවුම්, පොර්කමලම්
චාත්තිටවුම්, ඕතිටවුම් තා.

වේතම් වේණ්ටාම්, චකල විත්තෛ වේණ්ටාම්, කීත
නාතම් වේණ්ටාම්, ඤානනූල් වේණ්ටාම්, - ආති
කුරුප්පුකළෛ මේවුකින්ර කොර්රවන් තාළ් පෝර්රුම්
තිරුප්පුකළෛක් කේළීර් තිනම්.

ඤානම් පෙරලාම්, නලම් පෙරලාම්, එන්නාළුම්
වානම් අරචාළ් වරම්පෙරලාම්, මෝනවීටූ
ඒරලාම් යානෛක්කු ඉළෛයාන් තිරුප්පුකළෛක්,
කූරිනාර්ක්කු ආමේඉක් කූරු.

වාළ්ත්තු
වාන්මුකිල් වළාතු පෙය්ක මලිවළඤ් චුරක්ක මන්නන්
කෝන්මුරෛ යරචු චෙය්ක කුරෛවිලා තුයිර්කළ් වාළ්ක
නාන්මරෛ යරඞ්ක ළෝඞ්ක නර්රවම් වේළ්වි මල්ක
මේන්මෛකොළ් චෛව නීති විළඞ්කුක වුලක මෙල්ලාම්.

වෛයම් නීටුක මාමළෛ මන්නුක
මෙය් විරුම්පිය අන්පර් විළඞ්කුක
චෛව නන්නෙරි තාන්තළෛත් තෝඞ්කුක
තෙය්ව වෙණ්තිරු නීරු චිරක්කවේ.

තිරුත්තොණ්ටර්කළ්
අණ්ටරු නාන්මුකත් තයනුම් යාවරුඞ්
කණ්ටිට වරියතෝර් කාට්චික් කණ්ණවාය්
එණ්ටකු චිවනටි යෙය්ති වාළ්තිරුත්
තොණ්ටර්තම් පතමලර් තොළුතු පෝර්රුවාම්.
Back to Top

කන්තර් අලඞ්කාරම් - අරුණකිරි නාතර්
නාළෙන් චෙයුම්විනෛ තානෙන් චෙයුමෙනෛ නාටිවන්ත
කෝළෙන් චෙයුඞ්කොටුඞ් කූර්රෙන් චෙයුඞ්කුම රේචරිරු
තාළුඤ් චිලම්පුඤ් චතඞ්කෛයුන් තණ්ටෛයුඤ් චණ්මුකමුන්
තෝළුඞ් කටම්පු මෙනක්කු මුන්නේ වන්තු තෝන්රිටිනේ

චේල්පට් ටළින්තතු චෙන්තූර් වයර්පොළිල් තේඞ්කටම්පින්
මාල්පට් ටළින්තතු පූඞ්කොටි යාර්මනම් මාමයිලෝන්
වේල්පට් ටළින්තතු වේලෛයුඤ් චූරනුම් වෙර්පුමවන්
කාල්පට් ටළින්තතිඞ් කෙන්රලෛ මේලයන් කෛයෙළුත්තේ.

පත්තිත් තිරුමුක මාරුටන් පන්නිරු තෝළ්කළුමාය්ත්
තිත්තිත් තිරුක්කු මමුතුකණ් ටේන්චෙයන් මාණ්ටටඞ්කප්
පුත්තික් කමලත් තුරුකිප් පෙරුකිප් පුවනමෙර්රිත්
තත්තික් කරෛපුර ළුම්පර මානන්ත චාකරත්තේ.

චේන්තනෛක් කන්තනෛච් චෙඞ්කෝට්ටු වෙර්පනෛච් චෙඤ්චුටර්වේල්
වේන්තනෛච් චෙන්තමිළ් නූල්විරිත් තෝනෛ විළඞ්කුවළ්ළි
කාන්තනෛක් කන්තක් කටම්පනෛක් කාර්මයිල් වාකනනෛච්
චාන්තුණෛප් පෝතු මරවා තවර්ක්කොරු තාළ්විල්ලෛයේ.

මාලෝන් මරුකනෛ මන්රාටි මෛන්තනෛ වානවර්ක්කු
මේලාන තේවනෛ මෙය්ඤ්ඤාන තෙය්වත්තෛ මේතිනියිල්
චේලාර් වයර්පොළිර් චෙඞ්කෝටනෛච් චෙන්රු කණ්ටුතොළ
නාලා යිරඞ්කණ් පටෛත්තිල නේයන්ත නාන්මුකනේ.

මූවිරු මුකඞ්කළ් පෝර්රි මුකම්පොළි කරුණෛ පෝර්රි
ඒවරුන් තුතික්ක නින්ර විරාරුතෝළ් පෝර්රි කාඤ්චි
මාවටි වෛකුඤ් චෙව්වේළ් මලරටි පෝර්රි යන්නාන්
චේවලු මයිලුම් පෝර්රි තිරුක්කෛවේල් පෝර්රි පෝර්රි

පට්ටිනත්තාර් - - පිළෛපොරුත්තල් පතිකම්
කල්ලාප් පිළෛයුම් කරුතාප් පිළෛයුම් කචින්තුරුකි
නිල්ලාප් පිළෛයුම් නිනෛයාප් පිළෛයුම්
නිනඤ්චෙළුත්තෛච් චොල්ලාප් පිළෛයුම්
තුතියාප් පිළෛයුම් තොළාප් පිළෛයුම්
එල්ලාප් පිළෛයුම් පොරුත්තු අරුළ්වාය් කච්චි ඒකම්පනේ

නම පාර්වති පතයේ හර හර මහා තේවා
තෙන් නාටු උටෛය චිවනේ, පෝර්රි! එන් නාට්ටවර්ක්කුම් ඉරෛවා, පෝර්රි!

කාවාය් කනකත් තිරළේ පෝර්රි! කයිලෛ මලෛයානේ පෝර්රි පෝර්රි
Back to Top


This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:36:31 -0500