பன்னிரு திருமுறை
Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
కఱ్పక వినాయకరుక్కు! పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి!
నమ పార్వతి పతయే! హర హర మహా తేవా
తెన్ నాటు ఉటైయ చివనే, పోఱ్ఱి! ఎన్ నాట్టవర్క్కుమ్ ఇఱైవా, పోఱ్ఱి!

వెఱ్ఱి వేల్ మురుకనుక్కు! అరోకరా
ఆతి పరాచక్తిక్కు! పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి

చమయ కురవర్ తుతి
పూఴియర్ కోన్ వెప్పొఴిత్త పుకలియర్ కోన్ కఴల్ పోఱ్ఱి
ఆఴిమిచై కన్మితప్పిల్ అణైన్తపిరాన్ అటి పోఱ్ఱి
వాఴితిరు నావలూర్ వన్ఱొణ్టన్ పతమ్ పోఱ్ఱి
ఊఴిమలి తిరువాతవూరర్ తిరుత్తాళ్ పోఱ్ఱి

పుఱచ్చన్తాన కురవర్ తుతి
ఈరాణ్టిఱ్ చివఞానమ్ పెఱ్ఱుయర్న్త మెయ్కణ్టార్ ఇణైత్తాళ్ పోఱ్ఱి
నారాణ్ట పల్లటియార్క్ కరుళ్పురిన్త అరుణన్తి నఱ్ఱాళ్ పోఱ్ఱి
నీరాణ్ట కటన్తైనకర్ మఱైఞాన చమ్పన్తర్ నిఴఱ్ఱాళ్ పోఱ్ఱి
చీరాణ్ట తిల్లైనకర్ ఉమాపతియార్ చెమ్పతుమత్ తిరుత్తాళ్ పోఱ్ఱి

పిటియత నురువుమై కొళమికు కరియతు
వటికొటు తనతటి వఴిపటు మవరిటర్
కటికణ పతివర వరుళినన్ మికుకొటై
వటివినర్ పయిల్వలి వలముఱై యిఱైయే.

తొల్లై ఇరుమ్పిఱవి చూఴుమ్ తళై నీక్కి
అల్లల్ అఱుత్ తానన్తమ్ ఆక్కియతే – ఎల్లై
మరువా నెఱి అళిక్కుమ్ వాతవూర్ ఎఙ్కోన్
తిరువాచకమ్ ఎన్నుమ్ తేన్.

అరువముమ్ ఉరువుమ్ ఆకి అనాతియాయ్ప్ పలవాయ్ ఒన్ఱాయ్ప్
పిరమమాయ్ నిన్ఱ చోతిప్ పిఴమ్పతోర్ మేనియాకక్
కరుణైకూర్ ముకఙ్కళ్ ఆఱుమ్ కరఙ్కళ్ పన్నిరెణ్టుమ్ కొణ్టే
ఒరుతిరు మురుకన్ వన్తాఙ్కు ఉతిత్తనన్ ఉలకమ్ ఉయ్య.

అరునణకిరి నాతరుక్కు! పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి

ఆనై ముకవఱ్కు ఇళైయ ఐయా! అరుణకిరి
తేన్ అనైయ చొల్లాన్ తిరుప్పుకఴై - యాన్నినైన్తు
పోఱ్ఱిటవుమ్, నిన్నైప్ పుకఴ్న్తిటవుమ్, పొఱ్కమలమ్
చాత్తిటవుమ్, ఓతిటవుమ్ తా.

వేతమ్ వేణ్టామ్, చకల విత్తై వేణ్టామ్, కీత
నాతమ్ వేణ్టామ్, ఞాననూల్ వేణ్టామ్, - ఆతి
కురుప్పుకఴై మేవుకిన్ఱ కొఱ్ఱవన్ తాళ్ పోఱ్ఱుమ్
తిరుప్పుకఴైక్ కేళీర్ తినమ్.

ఞానమ్ పెఱలామ్, నలమ్ పెఱలామ్, ఎన్నాళుమ్
వానమ్ అరచాళ్ వరమ్పెఱలామ్, మోనవీటూ
ఏఱలామ్ యానైక్కు ఇళైయాన్ తిరుప్పుకఴైక్,
కూఱినార్క్కు ఆమేఇక్ కూఱు.

వాఴ్త్తు
వాన్ముకిల్ వఴాతు పెయ్క మలివళఞ్ చురక్క మన్నన్
కోన్ముఱై యరచు చెయ్క కుఱైవిలా తుయిర్కళ్ వాఴ్క
నాన్మఱై యఱఙ్క ళోఙ్క నఱ్ఱవమ్ వేళ్వి మల్క
మేన్మైకొళ్ చైవ నీతి విళఙ్కుక వులక మెల్లామ్.

వైయమ్ నీటుక మామఴై మన్నుక
మెయ్ విరుమ్పియ అన్పర్ విళఙ్కుక
చైవ నన్నెఱి తాన్తఴైత్ తోఙ్కుక
తెయ్వ వెణ్తిరు నీఱు చిఱక్కవే.

తిరుత్తొణ్టర్కళ్
అణ్టరు నాన్ముకత్ తయనుమ్ యావరుఙ్
కణ్టిట వరియతోర్ కాట్చిక్ కణ్ణవాయ్
ఎణ్టకు చివనటి యెయ్తి వాఴ్తిరుత్
తొణ్టర్తమ్ పతమలర్ తొఴుతు పోఱ్ఱువామ్.
Back to Top

కన్తర్ అలఙ్కారమ్ - అరుణకిరి నాతర్
నాళెన్ చెయుమ్వినై తానెన్ చెయుమెనై నాటివన్త
కోళెన్ చెయుఙ్కొటుఙ్ కూఱ్ఱెన్ చెయుఙ్కుమ రేచరిరు
తాళుఞ్ చిలమ్పుఞ్ చతఙ్కైయున్ తణ్టైయుఞ్ చణ్ముకమున్
తోళుఙ్ కటమ్పు మెనక్కు మున్నే వన్తు తోన్ఱిటినే

చేల్పట్ టఴిన్తతు చెన్తూర్ వయఱ్పొఴిల్ తేఙ్కటమ్పిన్
మాల్పట్ టఴిన్తతు పూఙ్కొటి యార్మనమ్ మామయిలోన్
వేల్పట్ టఴిన్తతు వేలైయుఞ్ చూరనుమ్ వెఱ్పుమవన్
కాల్పట్ టఴిన్తతిఙ్ కెన్ఱలై మేలయన్ కైయెఴుత్తే.

పత్తిత్ తిరుముక మాఱుటన్ పన్నిరు తోళ్కళుమాయ్త్
తిత్తిత్ తిరుక్కు మముతుకణ్ టేన్చెయన్ మాణ్టటఙ్కప్
పుత్తిక్ కమలత్ తురుకిప్ పెరుకిప్ పువనమెఱ్ఱిత్
తత్తిక్ కరైపుర ళుమ్పర మానన్త చాకరత్తే.

చేన్తనైక్ కన్తనైచ్ చెఙ్కోట్టు వెఱ్పనైచ్ చెఞ్చుటర్వేల్
వేన్తనైచ్ చెన్తమిఴ్ నూల్విరిత్ తోనై విళఙ్కువళ్ళి
కాన్తనైక్ కన్తక్ కటమ్పనైక్ కార్మయిల్ వాకననైచ్
చాన్తుణైప్ పోతు మఱవా తవర్క్కొరు తాఴ్విల్లైయే.

మాలోన్ మరుకనై మన్ఱాటి మైన్తనై వానవర్క్కు
మేలాన తేవనై మెయ్ఞ్ఞాన తెయ్వత్తై మేతినియిల్
చేలార్ వయఱ్పొఴిఱ్ చెఙ్కోటనైచ్ చెన్ఱు కణ్టుతొఴ
నాలా యిరఙ్కణ్ పటైత్తిల నేయన్త నాన్ముకనే.

మూవిరు ముకఙ్కళ్ పోఱ్ఱి ముకమ్పొఴి కరుణై పోఱ్ఱి
ఏవరున్ తుతిక్క నిన్ఱ విరాఱుతోళ్ పోఱ్ఱి కాఞ్చి
మావటి వైకుఞ్ చెవ్వేళ్ మలరటి పోఱ్ఱి యన్నాన్
చేవలు మయిలుమ్ పోఱ్ఱి తిరుక్కైవేల్ పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి

పట్టినత్తార్ - - పిఴైపొఱుత్తల్ పతికమ్
కల్లాప్ పిఴైయుమ్ కరుతాప్ పిఴైయుమ్ కచిన్తురుకి
నిల్లాప్ పిఴైయుమ్ నినైయాప్ పిఴైయుమ్
నినఞ్చెఴుత్తైచ్ చొల్లాప్ పిఴైయుమ్
తుతియాప్ పిఴైయుమ్ తొఴాప్ పిఴైయుమ్
ఎల్లాప్ పిఴైయుమ్ పొఱుత్తు అరుళ్వాయ్ కచ్చి ఏకమ్పనే

నమ పార్వతి పతయే హర హర మహా తేవా
తెన్ నాటు ఉటైయ చివనే, పోఱ్ఱి! ఎన్ నాట్టవర్క్కుమ్ ఇఱైవా, పోఱ్ఱి!

కావాయ్ కనకత్ తిరళే పోఱ్ఱి! కయిలై మలైయానే పోఱ్ఱి పోఱ్ఱి
Back to Top


This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:36:31 -0500