பன்னிரு திருமுறை
Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
กรฺปก วินายกรุกฺกุ! โปรฺริ โปรฺริ!
นม ปารฺวติ ปตเย! หร หร มหา เตวา
เตะนฺ นาฏุ อุไฏย จิวเน, โปรฺริ! เอะนฺ นาฏฺฏวรฺกฺกุมฺ อิไรวา, โปรฺริ!

เวะรฺริ เวลฺ มุรุกนุกฺกุ! อโรกรา
อาติ ปราจกฺติกฺกุ! โปรฺริ โปรฺริ

จมย กุรวรฺ ตุติ
ปูฬิยรฺ โกนฺ เวะปฺโปะฬิตฺต ปุกลิยรฺ โกนฺ กฬลฺ โปรฺริ
อาฬิมิไจ กนฺมิตปฺปิลฺ อไณนฺตปิรานฺ อฏิ โปรฺริ
วาฬิติรุ นาวลูรฺ วนฺโระณฺฏนฺ ปตมฺ โปรฺริ
อูฬิมลิ ติรุวาตวูรรฺ ติรุตฺตาฬฺ โปรฺริ

ปุรจฺจนฺตาน กุรวรฺ ตุติ
อีราณฺฏิรฺ จิวญานมฺ เปะรฺรุยรฺนฺต เมะยฺกณฺฏารฺ อิไณตฺตาฬฺ โปรฺริ
นาราณฺฏ ปลฺลฏิยารฺกฺ กรุฬฺปุรินฺต อรุณนฺติ นรฺราฬฺ โปรฺริ
นีราณฺฏ กฏนฺไตนกรฺ มไรญาน จมฺปนฺตรฺ นิฬรฺราฬฺ โปรฺริ
จีราณฺฏ ติลฺไลนกรฺ อุมาปติยารฺ เจะมฺปตุมตฺ ติรุตฺตาฬฺ โปรฺริ

ปิฏิยต นุรุวุไม โกะฬมิกุ กริยตุ
วฏิโกะฏุ ตนตฏิ วฬิปฏุ มวริฏรฺ
กฏิกณ ปติวร วรุฬินนฺ มิกุโกะไฏ
วฏิวินรฺ ปยิลฺวลิ วลมุไร ยิไรเย.

โตะลฺไล อิรุมฺปิรวิ จูฬุมฺ ตไฬ นีกฺกิ
อลฺลลฺ อรุตฺ ตานนฺตมฺ อากฺกิยเต – เอะลฺไล
มรุวา เนะริ อฬิกฺกุมฺ วาตวูรฺ เอะงฺโกนฺ
ติรุวาจกมฺ เอะนฺนุมฺ เตนฺ.

อรุวมุมฺ อุรุวุมฺ อากิ อนาติยายฺปฺ ปลวายฺ โอะนฺรายฺปฺ
ปิรมมายฺ นินฺร โจติปฺ ปิฬมฺปโตรฺ เมนิยากกฺ
กรุไณกูรฺ มุกงฺกฬฺ อารุมฺ กรงฺกฬฺ ปนฺนิเระณฺฏุมฺ โกะณฺเฏ
โอะรุติรุ มุรุกนฺ วนฺตางฺกุ อุติตฺตนนฺ อุลกมฺ อุยฺย.

อรุนณกิริ นาตรุกฺกุ! โปรฺริ โปรฺริ

อาไน มุกวรฺกุ อิไฬย ไอยา! อรุณกิริ
เตนฺ อไนย โจะลฺลานฺ ติรุปฺปุกไฬ - ยานฺนิไนนฺตุ
โปรฺริฏวุมฺ, นินฺไนปฺ ปุกฬฺนฺติฏวุมฺ, โปะรฺกมลมฺ
จาตฺติฏวุมฺ, โอติฏวุมฺ ตา.

เวตมฺ เวณฺฏามฺ, จกล วิตฺไต เวณฺฏามฺ, กีต
นาตมฺ เวณฺฏามฺ, ญานนูลฺ เวณฺฏามฺ, - อาติ
กุรุปฺปุกไฬ เมวุกินฺร โกะรฺรวนฺ ตาฬฺ โปรฺรุมฺ
ติรุปฺปุกไฬกฺ เกฬีรฺ ตินมฺ.

ญานมฺ เปะรลามฺ, นลมฺ เปะรลามฺ, เอะนฺนาฬุมฺ
วานมฺ อรจาฬฺ วรมฺเปะรลามฺ, โมนวีฏู
เอรลามฺ ยาไนกฺกุ อิไฬยานฺ ติรุปฺปุกไฬกฺ,
กูรินารฺกฺกุ อาเมอิกฺ กูรุ.

วาฬฺตฺตุ
วานฺมุกิลฺ วฬาตุ เปะยฺก มลิวฬญฺ จุรกฺก มนฺนนฺ
โกนฺมุไร ยรจุ เจะยฺก กุไรวิลา ตุยิรฺกฬฺ วาฬฺก
นานฺมไร ยรงฺก โฬงฺก นรฺรวมฺ เวฬฺวิ มลฺก
เมนฺไมโกะฬฺ ไจว นีติ วิฬงฺกุก วุลก เมะลฺลามฺ.

ไวยมฺ นีฏุก มามไฬ มนฺนุก
เมะยฺ วิรุมฺปิย อนฺปรฺ วิฬงฺกุก
ไจว นนฺเนะริ ตานฺตไฬตฺ โตงฺกุก
เตะยฺว เวะณฺติรุ นีรุ จิรกฺกเว.

ติรุตฺโตะณฺฏรฺกฬฺ
อณฺฏรุ นานฺมุกตฺ ตยนุมฺ ยาวรุงฺ
กณฺฏิฏ วริยโตรฺ กาฏฺจิกฺ กณฺณวายฺ
เอะณฺฏกุ จิวนฏิ เยะยฺติ วาฬฺติรุตฺ
โตะณฺฏรฺตมฺ ปตมลรฺ โตะฬุตุ โปรฺรุวามฺ.
Back to Top

กนฺตรฺ อลงฺการมฺ - อรุณกิริ นาตรฺ
นาเฬะนฺ เจะยุมฺวิไน ตาเนะนฺ เจะยุเมะไน นาฏิวนฺต
โกเฬะนฺ เจะยุงฺโกะฏุงฺ กูรฺเระนฺ เจะยุงฺกุม เรจริรุ
ตาฬุญฺ จิลมฺปุญฺ จตงฺไกยุนฺ ตณฺไฏยุญฺ จณฺมุกมุนฺ
โตฬุงฺ กฏมฺปุ เมะนกฺกุ มุนฺเน วนฺตุ โตนฺริฏิเน

เจลฺปฏฺ ฏฬินฺตตุ เจะนฺตูรฺ วยรฺโปะฬิลฺ เตงฺกฏมฺปินฺ
มาลฺปฏฺ ฏฬินฺตตุ ปูงฺโกะฏิ ยารฺมนมฺ มามยิโลนฺ
เวลฺปฏฺ ฏฬินฺตตุ เวไลยุญฺ จูรนุมฺ เวะรฺปุมวนฺ
กาลฺปฏฺ ฏฬินฺตติงฺ เกะนฺรไล เมลยนฺ ไกเยะฬุตฺเต.

ปตฺติตฺ ติรุมุก มารุฏนฺ ปนฺนิรุ โตฬฺกฬุมายฺตฺ
ติตฺติตฺ ติรุกฺกุ มมุตุกณฺ เฏนฺเจะยนฺ มาณฺฏฏงฺกปฺ
ปุตฺติกฺ กมลตฺ ตุรุกิปฺ เปะรุกิปฺ ปุวนเมะรฺริตฺ
ตตฺติกฺ กไรปุร ฬุมฺปร มานนฺต จากรตฺเต.

เจนฺตไนกฺ กนฺตไนจฺ เจะงฺโกฏฺฏุ เวะรฺปไนจฺ เจะญฺจุฏรฺเวลฺ
เวนฺตไนจฺ เจะนฺตมิฬฺ นูลฺวิริตฺ โตไน วิฬงฺกุวฬฺฬิ
กานฺตไนกฺ กนฺตกฺ กฏมฺปไนกฺ การฺมยิลฺ วากนไนจฺ
จานฺตุไณปฺ โปตุ มรวา ตวรฺกฺโกะรุ ตาฬฺวิลฺไลเย.

มาโลนฺ มรุกไน มนฺราฏิ ไมนฺตไน วานวรฺกฺกุ
เมลาน เตวไน เมะยฺญฺญาน เตะยฺวตฺไต เมตินิยิลฺ
เจลารฺ วยรฺโปะฬิรฺ เจะงฺโกฏไนจฺ เจะนฺรุ กณฺฏุโตะฬ
นาลา ยิรงฺกณฺ ปไฏตฺติล เนยนฺต นานฺมุกเน.

มูวิรุ มุกงฺกฬฺ โปรฺริ มุกมฺโปะฬิ กรุไณ โปรฺริ
เอวรุนฺ ตุติกฺก นินฺร วิรารุโตฬฺ โปรฺริ กาญฺจิ
มาวฏิ ไวกุญฺ เจะวฺเวฬฺ มลรฏิ โปรฺริ ยนฺนานฺ
เจวลุ มยิลุมฺ โปรฺริ ติรุกฺไกเวลฺ โปรฺริ โปรฺริ

ปฏฺฏินตฺตารฺ - - ปิไฬโปะรุตฺตลฺ ปติกมฺ
กลฺลาปฺ ปิไฬยุมฺ กรุตาปฺ ปิไฬยุมฺ กจินฺตุรุกิ
นิลฺลาปฺ ปิไฬยุมฺ นิไนยาปฺ ปิไฬยุมฺ
นินญฺเจะฬุตฺไตจฺ โจะลฺลาปฺ ปิไฬยุมฺ
ตุติยาปฺ ปิไฬยุมฺ โตะฬาปฺ ปิไฬยุมฺ
เอะลฺลาปฺ ปิไฬยุมฺ โปะรุตฺตุ อรุฬฺวายฺ กจฺจิ เอกมฺปเน

นม ปารฺวติ ปตเย หร หร มหา เตวา
เตะนฺ นาฏุ อุไฏย จิวเน, โปรฺริ! เอะนฺ นาฏฺฏวรฺกฺกุมฺ อิไรวา, โปรฺริ!

กาวายฺ กนกตฺ ติรเฬ โปรฺริ! กยิไล มไลยาเน โปรฺริ โปรฺริ
Back to Top


This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:36:31 -0500