sivasiva.org
Search this site with
song/pathigam/paasuram numbers
Or Tamil/English words

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS    Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  

वळ्ळिमलै श्री चच्चिताऩन्त चुवामिकळ् तॊकुत्तरुळिय वेल् माऱल्


... वेलुम् मयिलुम् तुणै ...

तिरुत्तणियिल् उतित्तरुळुम् ऒरुत्तऩ्मलै
विरुत्तऩ्ऎऩ(तु) उळत्तिल्उऱै
करुत्तऩ्मयिल् नटत्तुकुकऩ् वेले.


1. परुत्तमुलै चिऱुत्तइटै वॆळुत्तनकै
कऱुत्तकुऴल् चिवत्तइतऴ् मऱच्चिऱुमि
विऴिक्कुनिकर् आकुम् ( तिरु )

2. तिरुत्तणियिल् उतित्तरुळुम् ऒरुत्तऩ्मलै
विरुत्तऩ्ऎऩतु उळत्तिल्उऱै
करुत्तऩ्मयिल् नटत्तुकुकऩ् वेले
( तिरु )

3. चॊलऱ्‌करिय तिरुप्पुकऴै उरैत्तवरै
अटुत्तपकै अऱुत्तॆऱिय
उऱुक्किऎऴुम् अऱत्तैनिलै काणुम् ( तिरु )

4. तरुक्किनमऩ् मुरुक्कवरिऩ् ऎरुक्कुमति
तरित्तमुटि पटैत्तविऱल् पटैत्तइऱै
कऴऱ्‌कुनिकर् आकुम् ( तिरु )

5. पऩैक्कैमुक पटक्करट मतत्तवळ
कजक्कटवुळ् पतत्तिटु(म्)नि
कळत्तुमुळै तॆऱिक्कवरम् आकुम् ( तिरु )

6. चिऩत्त अवुणर् ऎतिर्त्तरण कळत्तिल्वॆकु
कुऱैत्तलैकळ् चिरित्तॆयिऱु
कटित्तुविऴि विऴित्तलऱ मोतुम् ( तिरु )

7. तुतिक्कुम्अटि यवर्क्(कु)ऒरुवर् कॆटुक्कइटर्
निऩैक्किऩ्अवर् कुलत्तैमुतल् अऱक्कळैयुम्
ऎऩक्(कु)ओर् तुणै आकुम् ( तिरु )

8. तलत्तिल्उळ कणत्तॊकुति कळिप्पिऩ्उण
वऴैप्प(तु) ऎऩ मलर्क्कमल करत्तिऩ्मुऩै
वितिर्क्कवळै(वु) आकुम् ( तिरु )

9. पऴुत्तमुतु तमिऴ्प्पलकै इरुक्कुम्ऒरु
कविप्पुलवऩ् इचैक्(कु)उरुकि
वरैक्कुकैयै इटित्तुवऴि काणुम् ( तिरु )

10. तिचैक्किरियै मुतऱ्‌कुलिचऩ् अऱुत्तचिऱै
मुळैत्ततॆऩ मुकट्टिऩ्इटै
पऱक्कअऱ विचैत्ततिर ओटुम् ( तिरु )

11. चुटर्प्परिति ऒळिप्पनिल(वु) ऒऴुक्कु(म्)मति
ऒळिप्पअलै अटक्कुतऴल् ऒळिप्पऒळिर्
ऒळिप्पिरपै वीचुम् ( तिरु )

12. तऩित्तुवऴि नटक्कुम्ऎऩ(तु) इटत्तुम्ऒरु
वलत्तुम्इरु पुऱत्तुम्अरु(कु)
अटुत्तिरवु पकऱ्‌ऱुणैय(तु) आकुम् ( तिरु )

13. पचित्तलकै मुचित्तऴुतु मुऱैप्पटुतल्
ऒऴित्तवुणर् उरत्तुतिर
निणत्तचैकळ् पुचिक्कअरुळ् नेरुम् ( तिरु )

14. तिरैक्कटलै उटैत्तुनिऱै पुऩऱ्‌कटितु
कुटित्तुटैयुम् उटैप्पटैय
अटैत्तुतिरम् निऱैत्तुविळै याटुम् ( तिरु )

15. चुरर्क्कु(म्)मुनि वरर्क्कु(म्)मक पतिक्कुम्विति
तऩक्कुम्अरि तऩक्कुम्नरर् तमक्कुम्उऱुम्
इटुक्कण्विऩै चाटुम् ( तिरु )

16. चलत्तुवरुम् अरक्कर्उटल् कॊऴुत्तुवळर्
पॆरुत्तकुटर् चिवत्ततॊटै
ऎऩच्चिकैयिल् विरुप्पमॊटु चूटुम् ( तिरु )

17. चुरर्क्कु(म्)मुनि वरर्क्कु(म्)मक पतिक्कुम्विति
तऩक्कुम्अरि तऩक्कुम्नरर् तमक्कुम्उऱुम्
इटुक्कण्विऩै चाटुम् ( तिरु )

18. चलत्तुवरुम् अरक्कर्उटल् कॊऴुत्तुवळर्
पॆरुत्तकुटर् चिवत्ततॊटै
ऎऩच्चिकैयिल् विरुप्पमॊटु चूटुम् ( तिरु )

19. पचित्तलकै मुचित्तऴुतु मुऱैप्पटुतल्
ऒऴित्तवुणर् उरत्तुतिर
निणत्तचैकळ् पुचिक्कअरुळ् नेरुम् ( तिरु )

20. तिरैक्कटलै उटैत्तुनिऱै पुऩऱ्‌कटितु
कुटित्तुटैयुम् उटैप्पटैय
अटैत्तुतिरम् निऱैत्तुविळै याटुम् ( तिरु )

21. चुटर्प्परिति ऒळिप्पनिल(वु) ऒऴुक्कु(म्)मति
ऒळिप्पअलै अटक्कुतऴल् ऒळिप्पऒळिर्
ऒळिप्पिरपै वीचुम् ( तिरु )

22. तऩित्तुवऴि नटक्कुम्ऎऩ(तु) इटत्तुम्ऒरु
वलत्तुम्इरु पुऱत्तुम्अरु(कु)
अटुत्तिरवु पकऱ्‌ऱुणैय(तु) आकुम् ( तिरु )

23. पऴुत्तमुतु तमिऴ्प्पलकै इरुक्कुम्ऒरु
कविप्पुलवऩ् इचैक्(कु)उरुकि
वरैक्कुकैयै इटित्तुवऴि काणुम् ( तिरु )

24. तिचैक्किरियै मुतऱ्‌कुलिचऩ् अऱुत्तचिऱै
मुळैत्ततॆऩ मुकट्टिऩ्इटै
पऱक्कअऱ विचैत्ततिर ओटुम् ( तिरु )

25. तुतिक्कुम्अटि यवर्क्(कु)ऒरुवर् कॆटुक्कइटर्
निऩैक्किऩ्अवर् कुलत्तैमुतल् अऱक्कळैयुम्
ऎऩक्(कु)ओर् तुणै आकुम् ( तिरु )

26. तलत्तिल्उळ कणत्तॊकुति कळिप्पिऩ्उण
वऴैप्प(तु) ऎऩ मलर्क्कमल करत्तिऩ्मुऩै
वितिर्क्कवळै(वु) आकुम् ( तिरु )

27. पऩैक्कैमुक पटक्करट मतत्तवळ
कजक्कटवुळ् पतत्तिटु(म्)नि
कळत्तुमुळै तॆऱिक्कवरम् आकुम् ( तिरु )

28. चिऩत्तवुणर् ऎतिर्त्तरण कळत्तिल्वॆकु
कुऱैत्तलैकळ् चिरित्तॆयिऱु
कटित्तुविऴि विऴित्तलऱ मोतुम् ( तिरु )

29. चॊलऱ्‌करिय तिरुप्पुकऴै उरैत्तवरै
अटुत्तपकै अऱुत्तॆऱिय
उऱुक्किऎऴुम् अऱत्तैनिलै काणुम् ( तिरु )

30. तरुक्किनमऩ् मुरुक्कवरिऩ् ऎरुक्कुमति
तरित्तमुटि पटैत्तविऱल् पटैत्तइऱै
कऴऱ्‌कुनिकर् आकुम् ( तिरु )

31. परुत्तमुलै चिऱुत्तइटै वॆळुत्तनकै
कऱुत्तकुऴल् चिवत्तइतऴ् मऱच्चिऱुमि
विऴिक्कुनिकर् आकुम् ( तिरु )

32. तिरुत्तणियिल् उतित्तरुळुम् ऒरुत्तऩ्मलै
विरुत्तऩ्ऎऩ(तु) उळत्तिल्उऱै
करुत्तऩ्मयिल् नटत्तुकुकऩ् वेले ( तिरु )

33. तरुक्किनमऩ् मुरुक्कवरिऩ् ऎरुक्कुमति
तरित्तमुटि पटैत्तविऱल् पटैत्तइऱै
कऴऱ्‌कुनिकर् आकुम् ( तिरु )

34. चॊलऱ्‌करिय तिरुप्पुकऴै उरैत्तवरै
अटुत्तपकै अऱुत्तॆऱिय
उऱुक्किऎऴुम् अऱत्तैनिलै काणुम् ( तिरु )

35. तिरुत्तणियिल् उतित्तरुळुम् ऒरुत्तऩ्मलै
विरुत्तऩ्ऎऩ(तु) उळत्तिल्उऱै
करुत्तऩ्मयिल् नटत्तुकुकऩ् वेले ( तिरु )

36. परुत्तमुलै चिऱुत्तइटै वॆळुत्तनकै
कऱुत्तकुऴल् चिवत्तइतऴ् मऱच्चिऱुमि
विऴिक्कुनिकर् आकुम् ( तिरु )

37. तलत्तिल्उळ कणत्तॊकुति कळिप्पिऩ्उण
वऴैप्प(तु) ऎऩ मलर्क्कमल करत्तिऩ्मुऩै
वितिर्क्कवळै(वु) आकुम् ( तिरु )

38. तुतिक्कुम्अटि यवर्क्(कु)ऒरुवर् कॆटुक्कइटर्
निऩैक्किऩ्अवर् कुलत्तैमुतल् अऱक्कळैयुम्
ऎऩक्(कु)ओर् तुणै आकुम् ( तिरु )

39. चिऩत्तवुणर् ऎतिर्त्तरण कळत्तिल्वॆकु
कुऱैत्तलैकळ् चिरित्तॆयिऱु
कटित्तुविऴि विऴित्तलऱ मोतुम् ( तिरु )

40. पऩैक्कैमुक पटक्करट मतत्तवळ
कजक्कटवुळ् पतत्तिटु(म्)नि
कळत्तुमुळै तॆऱिक्कवरम् आकुम् ( तिरु )

41. तऩित्तुवऴि नटक्कुम्ऎऩ(तु) इटत्तुम्ऒरु
वलत्तुम्इरु पुऱत्तुम्अरु(कु)
अटुत्तिरवु पकऱ्‌ऱुणैय(तु) आकुम् ( तिरु )

42. चुटर्प्परिति ऒळिप्पनिल(वु) ऒऴुक्कु(म्)मति
ऒळिप्पअलै अटक्कुतऴल् ऒळिप्पऒळिर्
ऒळिप्पिरपै वीचुम् ( तिरु )

43. तिचैक्किरियै मुतऱ्‌कुलिचऩ् अऱुत्तचिऱै
मुळैत्ततॆऩ मुकट्टिऩ्इटै
पऱक्कअऱ विचैत्ततिर ओटुम् ( तिरु )

44. पऴुत्तमुतु तमिऴ्प्पलकै इरुक्कुम्ऒरु
कविप्पुलवऩ् इचैक्(कु)उरुकि
वरैक्कुकैयै इटित्तुवऴि काणुम् ( तिरु )

45. चलत्तुवरुम् अरक्कर्उटल् कॊऴुत्तुवळर्
पॆरुत्तकुटर् चिवत्ततॊटै
ऎऩच्चिकैयिल् विरुप्पमॊटु चूटुम् ( तिरु )

46. चुरर्क्कु(म्)मुनि वरर्क्कु(म्)मक पतिक्कुम्विति
तऩक्कुम्अरि तऩक्कुम्नरर् तमक्कुम्उऱुम्
इटुक्कण्विऩै चाटुम् ( तिरु )

47. तिरैक्कटलै उटैत्तुनिऱै पुऩऱ्‌कटितु
कुटित्तुटैयुम् उटैप्पटैय
अटैत्तुतिरम् निऱैत्तुविळै याटुम् ( तिरु )

48. पचित्तलकै मुचित्तऴुतु मुऱैप्पटुतल्
ऒऴित्तवुणर् उरत्तुतिर
निणत्तचैकळ् पुचिक्कअरुळ् नेरुम् ( तिरु )

49. तिरैक्कटलै उटैत्तुनिऱै पुऩऱ्‌कटितु
कुटित्तुटैयुम् उटैप्पटैय
अटैत्तुतिरम् निऱैत्तुविळै याटुम् ( तिरु )

50. पचित्तलकै मुचित्तऴुतु मुऱैप्पटुतल्
ऒऴित्तवुणर् उरत्तुतिर
निणत्तचैकळ् पुचिक्कअरुळ् नेरुम् ( तिरु )

51. चलत्तुवरुम् अरक्कर्उटल् कॊऴुत्तुवळर्
पॆरुत्तकुटर् चिवत्ततॊटै
ऎऩच्चिकैयिल् विरुप्पमॊटु चूटुम् ( तिरु )

52. चुरर्क्कु(म्)मुनि वरर्क्कु(म्)मक पतिक्कुम्विति
तऩक्कुम्अरि तऩक्कुम्नरर् तमक्कुम्उऱुम्
इटुक्कण्विऩै चाटुम् ( तिरु )

53. तिचैक्किरियै मुतऱ्‌कुलिचऩ् अऱुत्तचिऱै
मुळैत्ततॆऩ मुकट्टिऩ्इटै
पऱक्कअऱ विचैत्ततिर ओटुम् ( तिरु )

54. पऴुत्तमुतु तमिऴ्प्पलकै इरुक्कुम्ऒरु
कविप्पुलवऩ् इचैक्(कु)उरुकि
वरैक्कुकैयै इटित्तुवऴि काणुम् ( तिरु )

55. तऩित्तुवऴि नटक्कुम्ऎऩ(तु) इटत्तुम्ऒरु
वलत्तुम्इरु पुऱत्तुम्अरु(कु)
अटुत्तिरवु पकऱ्‌ऱुणैय(तु) आकुम् ( तिरु )

56. चुटर्प्परिति ऒळिप्पनिल(वु) ऒऴुक्कु(म्)मति
ऒळिप्पअलै अटक्कुतऴल् ऒळिप्पऒळिर्
ऒळिप्पिरपै वीचुम् ( तिरु )

57. चिऩत्तवुणर् ऎतिर्त्तरण कळत्तिल्वॆकु
कुऱैत्तलैकळ् चिरित्तॆयिऱु
कटित्तुविऴि विऴित्तलऱ मोतुम् ( तिरु )

58. पऩैक्कैमुक पटक्करट मतत्तवळ
कजक्कटवुळ् पतत्तिटु(म्)नि
कळत्तुमुळै तॆऱिक्कवरम् आकुम् ( तिरु )

59. तलत्तिल्उळ कणत्तॊकुति कळिप्पिऩ्उण
वऴैप्प(तु) ऎऩ मलर्क्कमल करत्तिऩ्मुऩै
वितिर्क्कवळै(वु) आकुम् ( तिरु )

60. तुतिक्कुम्अटि यवर्क्(कु)ऒरुवर् कॆटुक्कइटर्
निऩैक्किऩ्अवर् कुलत्तैमुतल् अऱक्कळैयुम्
ऎऩक्(कु)ओर् तुणै आकुम् ( तिरु )

61. तिरुत्तणियिल् उतित्तरुळुम् ऒरुत्तऩ्मलै
विरुत्तऩ्ऎऩ(तु) उळत्तिल्उऱै
करुत्तऩ्मयिल् नटत्तुकुकऩ् वेले ( तिरु )

62. परुत्तमुलै चिऱुत्तइटै वॆळुत्तनकै
कऱुत्तकुऴल् चिवत्तइतऴ् मऱच्चिऱुमि
विऴिक्कुनिकर् आकुम् ( तिरु )

63. तरुक्किनमऩ् मुरुक्कवरिऩ् ऎरुक्कुमति
तरित्तमुटि पटैत्तविऱल् पटैत्तइऱै
कऴऱ्‌कुनिकर् आकुम् ( तिरु )

64. चॊलऱ्‌करिय तिरुप्पुकऴै उरैत्तवरै
अटुत्तपकै अऱुत्तॆऱिय
उऱुक्किऎऴुम् अऱत्तैनिलै काणुम् ( तिरु )

65. तिरुत्तणियिल् उतित्तरुळुम् ऒरुत्तऩ्मलै
विरुत्तऩ्ऎऩ(तु) उळत्तिल्उऱै
करुत्तऩ्मयिल् नटत्तुकुकऩ् वेले ( तिरु )


तेरणि यिट्टुप् पुरम् ऎरित् ताऩ्मकऩ् चॆङ्कैयिल्वेऱ्‌
कूरणि यिट्टणु वाकिक् किरॆௗञ्चङ् कुलैन्तरक्कर्
नेरणि यिट्टु वळैन्त कटकम् नॆळिन्तु चूर्प्
पेरणि कॆट्टतु तेवेन्त्र लोकम् पिऴैत्ततुवे.

वीरवेल् तारैवेल् विण्णोर् चिऱै मीट्ट
तीरवेल् चॆव्वेळ् तिरुक्कैवेल् - वारि
कुळित्तवेल् कॊऱ्‌ऱवेल् चूर्मार्पुम् कुऩ्ऱुम्
तॊळैत्तवेल् उण्टे तुणै.
Back to Top

This page was last modified on Fri, 15 Dec 2023 23:21:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org   https://www.sivaya.org/vel_maaral.php;