Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

વળ્ળિમલૈ શ્રી ચચ્ચિતાન઼ન્ત ચુવામિકળ્ તોકુત્તરુળિય વેલ્ માર઼લ્


... વેલુમ્ મયિલુમ્ તુણૈ ...

તિરુત્તણિયિલ્ ઉતિત્તરુળુમ્ ઓરુત્તન઼્મલૈ
વિરુત્તન઼્એન઼(તુ) ઉળત્તિલ્ઉર઼ૈ
કરુત્તન઼્મયિલ્ નટત્તુકુકન઼્ વેલે.


1. પરુત્તમુલૈ ચિર઼ુત્તઇટૈ વેળુત્તનકૈ
કર઼ુત્તકુળ઼લ્ ચિવત્તઇતળ઼્ મર઼ચ્ચિર઼ુમિ
વિળ઼િક્કુનિકર્ આકુમ્ ( તિરુ )

2. તિરુત્તણિયિલ્ ઉતિત્તરુળુમ્ ઓરુત્તન઼્મલૈ
વિરુત્તન઼્એન઼તુ ઉળત્તિલ્ઉર઼ૈ
કરુત્તન઼્મયિલ્ નટત્તુકુકન઼્ વેલે
( તિરુ )

3. ચોલર઼્કરિય તિરુપ્પુકળ઼ૈ ઉરૈત્તવરૈ
અટુત્તપકૈ અર઼ુત્તેર઼િય
ઉર઼ુક્કિએળ઼ુમ્ અર઼ત્તૈનિલૈ કાણુમ્ ( તિરુ )

4. તરુક્કિનમન઼્ મુરુક્કવરિન઼્ એરુક્કુમતિ
તરિત્તમુટિ પટૈત્તવિર઼લ્ પટૈત્તઇર઼ૈ
કળ઼ર઼્કુનિકર્ આકુમ્ ( તિરુ )

5. પન઼ૈક્કૈમુક પટક્કરટ મતત્તવળ
કજક્કટવુળ્ પતત્તિટુ(મ્)નિ
કળત્તુમુળૈ તેર઼િક્કવરમ્ આકુમ્ ( તિરુ )

6. ચિન઼ત્ત અવુણર્ એતિર્ત્તરણ કળત્તિલ્વેકુ
કુર઼ૈત્તલૈકળ્ ચિરિત્તેયિર઼ુ
કટિત્તુવિળ઼િ વિળ઼િત્તલર઼ મોતુમ્ ( તિરુ )

7. તુતિક્કુમ્અટિ યવર્ક્(કુ)ઓરુવર્ કેટુક્કઇટર્
નિન઼ૈક્કિન઼્અવર્ કુલત્તૈમુતલ્ અર઼ક્કળૈયુમ્
એન઼ક્(કુ)ઓર્ તુણૈ આકુમ્ ( તિરુ )

8. તલત્તિલ્ઉળ કણત્તોકુતિ કળિપ્પિન઼્ઉણ
વળ઼ૈપ્પ(તુ) એન઼ મલર્ક્કમલ કરત્તિન઼્મુન઼ૈ
વિતિર્ક્કવળૈ(વુ) આકુમ્ ( તિરુ )

9. પળ઼ુત્તમુતુ તમિળ઼્પ્પલકૈ ઇરુક્કુમ્ઓરુ
કવિપ્પુલવન઼્ ઇચૈક્(કુ)ઉરુકિ
વરૈક્કુકૈયૈ ઇટિત્તુવળ઼િ કાણુમ્ ( તિરુ )

10. તિચૈક્કિરિયૈ મુતર઼્કુલિચન઼્ અર઼ુત્તચિર઼ૈ
મુળૈત્તતેન઼ મુકટ્ટિન઼્ઇટૈ
પર઼ક્કઅર઼ વિચૈત્તતિર ઓટુમ્ ( તિરુ )

11. ચુટર્પ્પરિતિ ઓળિપ્પનિલ(વુ) ઓળ઼ુક્કુ(મ્)મતિ
ઓળિપ્પઅલૈ અટક્કુતળ઼લ્ ઓળિપ્પઓળિર્
ઓળિપ્પિરપૈ વીચુમ્ ( તિરુ )

12. તન઼િત્તુવળ઼િ નટક્કુમ્એન઼(તુ) ઇટત્તુમ્ઓરુ
વલત્તુમ્ઇરુ પુર઼ત્તુમ્અરુ(કુ)
અટુત્તિરવુ પકર઼્ર઼ુણૈય(તુ) આકુમ્ ( તિરુ )

13. પચિત્તલકૈ મુચિત્તળ઼ુતુ મુર઼ૈપ્પટુતલ્
ઓળ઼િત્તવુણર્ ઉરત્તુતિર
નિણત્તચૈકળ્ પુચિક્કઅરુળ્ નેરુમ્ ( તિરુ )

14. તિરૈક્કટલૈ ઉટૈત્તુનિર઼ૈ પુન઼ર઼્કટિતુ
કુટિત્તુટૈયુમ્ ઉટૈપ્પટૈય
અટૈત્તુતિરમ્ નિર઼ૈત્તુવિળૈ યાટુમ્ ( તિરુ )

15. ચુરર્ક્કુ(મ્)મુનિ વરર્ક્કુ(મ્)મક પતિક્કુમ્વિતિ
તન઼ક્કુમ્અરિ તન઼ક્કુમ્નરર્ તમક્કુમ્ઉર઼ુમ્
ઇટુક્કણ્વિન઼ૈ ચાટુમ્ ( તિરુ )

16. ચલત્તુવરુમ્ અરક્કર્ઉટલ્ કોળ઼ુત્તુવળર્
પેરુત્તકુટર્ ચિવત્તતોટૈ
એન઼ચ્ચિકૈયિલ્ વિરુપ્પમોટુ ચૂટુમ્ ( તિરુ )

17. ચુરર્ક્કુ(મ્)મુનિ વરર્ક્કુ(મ્)મક પતિક્કુમ્વિતિ
તન઼ક્કુમ્અરિ તન઼ક્કુમ્નરર્ તમક્કુમ્ઉર઼ુમ્
ઇટુક્કણ્વિન઼ૈ ચાટુમ્ ( તિરુ )

18. ચલત્તુવરુમ્ અરક્કર્ઉટલ્ કોળ઼ુત્તુવળર્
પેરુત્તકુટર્ ચિવત્તતોટૈ
એન઼ચ્ચિકૈયિલ્ વિરુપ્પમોટુ ચૂટુમ્ ( તિરુ )

19. પચિત્તલકૈ મુચિત્તળ઼ુતુ મુર઼ૈપ્પટુતલ્
ઓળ઼િત્તવુણર્ ઉરત્તુતિર
નિણત્તચૈકળ્ પુચિક્કઅરુળ્ નેરુમ્ ( તિરુ )

20. તિરૈક્કટલૈ ઉટૈત્તુનિર઼ૈ પુન઼ર઼્કટિતુ
કુટિત્તુટૈયુમ્ ઉટૈપ્પટૈય
અટૈત્તુતિરમ્ નિર઼ૈત્તુવિળૈ યાટુમ્ ( તિરુ )

21. ચુટર્પ્પરિતિ ઓળિપ્પનિલ(વુ) ઓળ઼ુક્કુ(મ્)મતિ
ઓળિપ્પઅલૈ અટક્કુતળ઼લ્ ઓળિપ્પઓળિર્
ઓળિપ્પિરપૈ વીચુમ્ ( તિરુ )

22. તન઼િત્તુવળ઼િ નટક્કુમ્એન઼(તુ) ઇટત્તુમ્ઓરુ
વલત્તુમ્ઇરુ પુર઼ત્તુમ્અરુ(કુ)
અટુત્તિરવુ પકર઼્ર઼ુણૈય(તુ) આકુમ્ ( તિરુ )

23. પળ઼ુત્તમુતુ તમિળ઼્પ્પલકૈ ઇરુક્કુમ્ઓરુ
કવિપ્પુલવન઼્ ઇચૈક્(કુ)ઉરુકિ
વરૈક્કુકૈયૈ ઇટિત્તુવળ઼િ કાણુમ્ ( તિરુ )

24. તિચૈક્કિરિયૈ મુતર઼્કુલિચન઼્ અર઼ુત્તચિર઼ૈ
મુળૈત્તતેન઼ મુકટ્ટિન઼્ઇટૈ
પર઼ક્કઅર઼ વિચૈત્તતિર ઓટુમ્ ( તિરુ )

25. તુતિક્કુમ્અટિ યવર્ક્(કુ)ઓરુવર્ કેટુક્કઇટર્
નિન઼ૈક્કિન઼્અવર્ કુલત્તૈમુતલ્ અર઼ક્કળૈયુમ્
એન઼ક્(કુ)ઓર્ તુણૈ આકુમ્ ( તિરુ )

26. તલત્તિલ્ઉળ કણત્તોકુતિ કળિપ્પિન઼્ઉણ
વળ઼ૈપ્પ(તુ) એન઼ મલર્ક્કમલ કરત્તિન઼્મુન઼ૈ
વિતિર્ક્કવળૈ(વુ) આકુમ્ ( તિરુ )

27. પન઼ૈક્કૈમુક પટક્કરટ મતત્તવળ
કજક્કટવુળ્ પતત્તિટુ(મ્)નિ
કળત્તુમુળૈ તેર઼િક્કવરમ્ આકુમ્ ( તિરુ )

28. ચિન઼ત્તવુણર્ એતિર્ત્તરણ કળત્તિલ્વેકુ
કુર઼ૈત્તલૈકળ્ ચિરિત્તેયિર઼ુ
કટિત્તુવિળ઼િ વિળ઼િત્તલર઼ મોતુમ્ ( તિરુ )

29. ચોલર઼્કરિય તિરુપ્પુકળ઼ૈ ઉરૈત્તવરૈ
અટુત્તપકૈ અર઼ુત્તેર઼િય
ઉર઼ુક્કિએળ઼ુમ્ અર઼ત્તૈનિલૈ કાણુમ્ ( તિરુ )

30. તરુક્કિનમન઼્ મુરુક્કવરિન઼્ એરુક્કુમતિ
તરિત્તમુટિ પટૈત્તવિર઼લ્ પટૈત્તઇર઼ૈ
કળ઼ર઼્કુનિકર્ આકુમ્ ( તિરુ )

31. પરુત્તમુલૈ ચિર઼ુત્તઇટૈ વેળુત્તનકૈ
કર઼ુત્તકુળ઼લ્ ચિવત્તઇતળ઼્ મર઼ચ્ચિર઼ુમિ
વિળ઼િક્કુનિકર્ આકુમ્ ( તિરુ )

32. તિરુત્તણિયિલ્ ઉતિત્તરુળુમ્ ઓરુત્તન઼્મલૈ
વિરુત્તન઼્એન઼(તુ) ઉળત્તિલ્ઉર઼ૈ
કરુત્તન઼્મયિલ્ નટત્તુકુકન઼્ વેલે ( તિરુ )

33. તરુક્કિનમન઼્ મુરુક્કવરિન઼્ એરુક્કુમતિ
તરિત્તમુટિ પટૈત્તવિર઼લ્ પટૈત્તઇર઼ૈ
કળ઼ર઼્કુનિકર્ આકુમ્ ( તિરુ )

34. ચોલર઼્કરિય તિરુપ્પુકળ઼ૈ ઉરૈત્તવરૈ
અટુત્તપકૈ અર઼ુત્તેર઼િય
ઉર઼ુક્કિએળ઼ુમ્ અર઼ત્તૈનિલૈ કાણુમ્ ( તિરુ )

35. તિરુત્તણિયિલ્ ઉતિત્તરુળુમ્ ઓરુત્તન઼્મલૈ
વિરુત્તન઼્એન઼(તુ) ઉળત્તિલ્ઉર઼ૈ
કરુત્તન઼્મયિલ્ નટત્તુકુકન઼્ વેલે ( તિરુ )

36. પરુત્તમુલૈ ચિર઼ુત્તઇટૈ વેળુત્તનકૈ
કર઼ુત્તકુળ઼લ્ ચિવત્તઇતળ઼્ મર઼ચ્ચિર઼ુમિ
વિળ઼િક્કુનિકર્ આકુમ્ ( તિરુ )

37. તલત્તિલ્ઉળ કણત્તોકુતિ કળિપ્પિન઼્ઉણ
વળ઼ૈપ્પ(તુ) એન઼ મલર્ક્કમલ કરત્તિન઼્મુન઼ૈ
વિતિર્ક્કવળૈ(વુ) આકુમ્ ( તિરુ )

38. તુતિક્કુમ્અટિ યવર્ક્(કુ)ઓરુવર્ કેટુક્કઇટર્
નિન઼ૈક્કિન઼્અવર્ કુલત્તૈમુતલ્ અર઼ક્કળૈયુમ્
એન઼ક્(કુ)ઓર્ તુણૈ આકુમ્ ( તિરુ )

39. ચિન઼ત્તવુણર્ એતિર્ત્તરણ કળત્તિલ્વેકુ
કુર઼ૈત્તલૈકળ્ ચિરિત્તેયિર઼ુ
કટિત્તુવિળ઼િ વિળ઼િત્તલર઼ મોતુમ્ ( તિરુ )

40. પન઼ૈક્કૈમુક પટક્કરટ મતત્તવળ
કજક્કટવુળ્ પતત્તિટુ(મ્)નિ
કળત્તુમુળૈ તેર઼િક્કવરમ્ આકુમ્ ( તિરુ )

41. તન઼િત્તુવળ઼િ નટક્કુમ્એન઼(તુ) ઇટત્તુમ્ઓરુ
વલત્તુમ્ઇરુ પુર઼ત્તુમ્અરુ(કુ)
અટુત્તિરવુ પકર઼્ર઼ુણૈય(તુ) આકુમ્ ( તિરુ )

42. ચુટર્પ્પરિતિ ઓળિપ્પનિલ(વુ) ઓળ઼ુક્કુ(મ્)મતિ
ઓળિપ્પઅલૈ અટક્કુતળ઼લ્ ઓળિપ્પઓળિર્
ઓળિપ્પિરપૈ વીચુમ્ ( તિરુ )

43. તિચૈક્કિરિયૈ મુતર઼્કુલિચન઼્ અર઼ુત્તચિર઼ૈ
મુળૈત્તતેન઼ મુકટ્ટિન઼્ઇટૈ
પર઼ક્કઅર઼ વિચૈત્તતિર ઓટુમ્ ( તિરુ )

44. પળ઼ુત્તમુતુ તમિળ઼્પ્પલકૈ ઇરુક્કુમ્ઓરુ
કવિપ્પુલવન઼્ ઇચૈક્(કુ)ઉરુકિ
વરૈક્કુકૈયૈ ઇટિત્તુવળ઼િ કાણુમ્ ( તિરુ )

45. ચલત્તુવરુમ્ અરક્કર્ઉટલ્ કોળ઼ુત્તુવળર્
પેરુત્તકુટર્ ચિવત્તતોટૈ
એન઼ચ્ચિકૈયિલ્ વિરુપ્પમોટુ ચૂટુમ્ ( તિરુ )

46. ચુરર્ક્કુ(મ્)મુનિ વરર્ક્કુ(મ્)મક પતિક્કુમ્વિતિ
તન઼ક્કુમ્અરિ તન઼ક્કુમ્નરર્ તમક્કુમ્ઉર઼ુમ્
ઇટુક્કણ્વિન઼ૈ ચાટુમ્ ( તિરુ )

47. તિરૈક્કટલૈ ઉટૈત્તુનિર઼ૈ પુન઼ર઼્કટિતુ
કુટિત્તુટૈયુમ્ ઉટૈપ્પટૈય
અટૈત્તુતિરમ્ નિર઼ૈત્તુવિળૈ યાટુમ્ ( તિરુ )

48. પચિત્તલકૈ મુચિત્તળ઼ુતુ મુર઼ૈપ્પટુતલ્
ઓળ઼િત્તવુણર્ ઉરત્તુતિર
નિણત્તચૈકળ્ પુચિક્કઅરુળ્ નેરુમ્ ( તિરુ )

49. તિરૈક્કટલૈ ઉટૈત્તુનિર઼ૈ પુન઼ર઼્કટિતુ
કુટિત્તુટૈયુમ્ ઉટૈપ્પટૈય
અટૈત્તુતિરમ્ નિર઼ૈત્તુવિળૈ યાટુમ્ ( તિરુ )

50. પચિત્તલકૈ મુચિત્તળ઼ુતુ મુર઼ૈપ્પટુતલ્
ઓળ઼િત્તવુણર્ ઉરત્તુતિર
નિણત્તચૈકળ્ પુચિક્કઅરુળ્ નેરુમ્ ( તિરુ )

51. ચલત્તુવરુમ્ અરક્કર્ઉટલ્ કોળ઼ુત્તુવળર્
પેરુત્તકુટર્ ચિવત્તતોટૈ
એન઼ચ્ચિકૈયિલ્ વિરુપ્પમોટુ ચૂટુમ્ ( તિરુ )

52. ચુરર્ક્કુ(મ્)મુનિ વરર્ક્કુ(મ્)મક પતિક્કુમ્વિતિ
તન઼ક્કુમ્અરિ તન઼ક્કુમ્નરર્ તમક્કુમ્ઉર઼ુમ્
ઇટુક્કણ્વિન઼ૈ ચાટુમ્ ( તિરુ )

53. તિચૈક્કિરિયૈ મુતર઼્કુલિચન઼્ અર઼ુત્તચિર઼ૈ
મુળૈત્તતેન઼ મુકટ્ટિન઼્ઇટૈ
પર઼ક્કઅર઼ વિચૈત્તતિર ઓટુમ્ ( તિરુ )

54. પળ઼ુત્તમુતુ તમિળ઼્પ્પલકૈ ઇરુક્કુમ્ઓરુ
કવિપ્પુલવન઼્ ઇચૈક્(કુ)ઉરુકિ
વરૈક્કુકૈયૈ ઇટિત્તુવળ઼િ કાણુમ્ ( તિરુ )

55. તન઼િત્તુવળ઼િ નટક્કુમ્એન઼(તુ) ઇટત્તુમ્ઓરુ
વલત્તુમ્ઇરુ પુર઼ત્તુમ્અરુ(કુ)
અટુત્તિરવુ પકર઼્ર઼ુણૈય(તુ) આકુમ્ ( તિરુ )

56. ચુટર્પ્પરિતિ ઓળિપ્પનિલ(વુ) ઓળ઼ુક્કુ(મ્)મતિ
ઓળિપ્પઅલૈ અટક્કુતળ઼લ્ ઓળિપ્પઓળિર્
ઓળિપ્પિરપૈ વીચુમ્ ( તિરુ )

57. ચિન઼ત્તવુણર્ એતિર્ત્તરણ કળત્તિલ્વેકુ
કુર઼ૈત્તલૈકળ્ ચિરિત્તેયિર઼ુ
કટિત્તુવિળ઼િ વિળ઼િત્તલર઼ મોતુમ્ ( તિરુ )

58. પન઼ૈક્કૈમુક પટક્કરટ મતત્તવળ
કજક્કટવુળ્ પતત્તિટુ(મ્)નિ
કળત્તુમુળૈ તેર઼િક્કવરમ્ આકુમ્ ( તિરુ )

59. તલત્તિલ્ઉળ કણત્તોકુતિ કળિપ્પિન઼્ઉણ
વળ઼ૈપ્પ(તુ) એન઼ મલર્ક્કમલ કરત્તિન઼્મુન઼ૈ
વિતિર્ક્કવળૈ(વુ) આકુમ્ ( તિરુ )

60. તુતિક્કુમ્અટિ યવર્ક્(કુ)ઓરુવર્ કેટુક્કઇટર્
નિન઼ૈક્કિન઼્અવર્ કુલત્તૈમુતલ્ અર઼ક્કળૈયુમ્
એન઼ક્(કુ)ઓર્ તુણૈ આકુમ્ ( તિરુ )

61. તિરુત્તણિયિલ્ ઉતિત્તરુળુમ્ ઓરુત્તન઼્મલૈ
વિરુત્તન઼્એન઼(તુ) ઉળત્તિલ્ઉર઼ૈ
કરુત્તન઼્મયિલ્ નટત્તુકુકન઼્ વેલે ( તિરુ )

62. પરુત્તમુલૈ ચિર઼ુત્તઇટૈ વેળુત્તનકૈ
કર઼ુત્તકુળ઼લ્ ચિવત્તઇતળ઼્ મર઼ચ્ચિર઼ુમિ
વિળ઼િક્કુનિકર્ આકુમ્ ( તિરુ )

63. તરુક્કિનમન઼્ મુરુક્કવરિન઼્ એરુક્કુમતિ
તરિત્તમુટિ પટૈત્તવિર઼લ્ પટૈત્તઇર઼ૈ
કળ઼ર઼્કુનિકર્ આકુમ્ ( તિરુ )

64. ચોલર઼્કરિય તિરુપ્પુકળ઼ૈ ઉરૈત્તવરૈ
અટુત્તપકૈ અર઼ુત્તેર઼િય
ઉર઼ુક્કિએળ઼ુમ્ અર઼ત્તૈનિલૈ કાણુમ્ ( તિરુ )

65. તિરુત્તણિયિલ્ ઉતિત્તરુળુમ્ ઓરુત્તન઼્મલૈ
વિરુત્તન઼્એન઼(તુ) ઉળત્તિલ્ઉર઼ૈ
કરુત્તન઼્મયિલ્ નટત્તુકુકન઼્ વેલે ( તિરુ )


તેરણિ યિટ્ટુપ્ પુરમ્ એરિત્ તાન઼્મકન઼્ ચેઙ્કૈયિલ્વેર઼્
કૂરણિ યિટ્ટણુ વાકિક્ કિરેௗઞ્ચઙ્ કુલૈન્તરક્કર્
નેરણિ યિટ્ટુ વળૈન્ત કટકમ્ નેળિન્તુ ચૂર્પ્
પેરણિ કેટ્ટતુ તેવેન્ત્ર લોકમ્ પિળ઼ૈત્તતુવે.

વીરવેલ્ તારૈવેલ્ વિણ્ણોર્ ચિર઼ૈ મીટ્ટ
તીરવેલ્ ચેવ્વેળ્ તિરુક્કૈવેલ્ - વારિ
કુળિત્તવેલ્ કોર઼્ર઼વેલ્ ચૂર્માર્પુમ્ કુન઼્ર઼ુમ્
તોળૈત્તવેલ્ ઉણ્ટે તુણૈ.
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:41:06 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org