Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

වළ්ළිමලෛ ශ්‍රී චච්චිතානන්ත චුවාමිකළ් තොකුත්තරුළිය වේල් මාරල්


... වේලුම් මයිලුම් තුණෛ ...

තිරුත්තණියිල් උතිත්තරුළුම් ඔරුත්තන්මලෛ
විරුත්තන්එන(තු) උළත්තිල්උරෛ
කරුත්තන්මයිල් නටත්තුකුකන් වේලේ.


1. පරුත්තමුලෛ චිරුත්තඉටෛ වෙළුත්තනකෛ
කරුත්තකුළල් චිවත්තඉතළ් මරච්චිරුමි
විළික්කුනිකර් ආකුම් ( තිරු )

2. තිරුත්තණියිල් උතිත්තරුළුම් ඔරුත්තන්මලෛ
විරුත්තන්එනතු උළත්තිල්උරෛ
කරුත්තන්මයිල් නටත්තුකුකන් වේලේ
( තිරු )

3. චොලර්කරිය තිරුප්පුකළෛ උරෛත්තවරෛ
අටුත්තපකෛ අරුත්තෙරිය
උරුක්කිඑළුම් අරත්තෛනිලෛ කාණුම් ( තිරු )

4. තරුක්කිනමන් මුරුක්කවරින් එරුක්කුමති
තරිත්තමුටි පටෛත්තවිරල් පටෛත්තඉරෛ
කළර්කුනිකර් ආකුම් ( තිරු )

5. පනෛක්කෛමුක පටක්කරට මතත්තවළ
කජක්කටවුළ් පතත්තිටු(ම්)නි
කළත්තුමුළෛ තෙරික්කවරම් ආකුම් ( තිරු )

6. චිනත්ත අවුණර් එතිර්ත්තරණ කළත්තිල්වෙකු
කුරෛත්තලෛකළ් චිරිත්තෙයිරු
කටිත්තුවිළි විළිත්තලර මෝතුම් ( තිරු )

7. තුතික්කුම්අටි යවර්ක්(කු)ඔරුවර් කෙටුක්කඉටර්
නිනෛක්කින්අවර් කුලත්තෛමුතල් අරක්කළෛයුම්
එනක්(කු)ඕර් තුණෛ ආකුම් ( තිරු )

8. තලත්තිල්උළ කණත්තොකුති කළිප්පින්උණ
වළෛප්ප(තු) එන මලර්ක්කමල කරත්තින්මුනෛ
විතිර්ක්කවළෛ(වු) ආකුම් ( තිරු )

9. පළුත්තමුතු තමිළ්ප්පලකෛ ඉරුක්කුම්ඔරු
කවිප්පුලවන් ඉචෛක්(කු)උරුකි
වරෛක්කුකෛයෛ ඉටිත්තුවළි කාණුම් ( තිරු )

10. තිචෛක්කිරියෛ මුතර්කුලිචන් අරුත්තචිරෛ
මුළෛත්තතෙන මුකට්ටින්ඉටෛ
පරක්කඅර විචෛත්තතිර ඕටුම් ( තිරු )

11. චුටර්ප්පරිති ඔළිප්පනිල(වු) ඔළුක්කු(ම්)මති
ඔළිප්පඅලෛ අටක්කුතළල් ඔළිප්පඔළිර්
ඔළිප්පිරපෛ වීචුම් ( තිරු )

12. තනිත්තුවළි නටක්කුම්එන(තු) ඉටත්තුම්ඔරු
වලත්තුම්ඉරු පුරත්තුම්අරු(කු)
අටුත්තිරවු පකර්රුණෛය(තු) ආකුම් ( තිරු )

13. පචිත්තලකෛ මුචිත්තළුතු මුරෛප්පටුතල්
ඔළිත්තවුණර් උරත්තුතිර
නිණත්තචෛකළ් පුචික්කඅරුළ් නේරුම් ( තිරු )

14. තිරෛක්කටලෛ උටෛත්තුනිරෛ පුනර්කටිතු
කුටිත්තුටෛයුම් උටෛප්පටෛය
අටෛත්තුතිරම් නිරෛත්තුවිළෛ යාටුම් ( තිරු )

15. චුරර්ක්කු(ම්)මුනි වරර්ක්කු(ම්)මක පතික්කුම්විති
තනක්කුම්අරි තනක්කුම්නරර් තමක්කුම්උරුම්
ඉටුක්කණ්විනෛ චාටුම් ( තිරු )

16. චලත්තුවරුම් අරක්කර්උටල් කොළුත්තුවළර්
පෙරුත්තකුටර් චිවත්තතොටෛ
එනච්චිකෛයිල් විරුප්පමොටු චූටුම් ( තිරු )

17. චුරර්ක්කු(ම්)මුනි වරර්ක්කු(ම්)මක පතික්කුම්විති
තනක්කුම්අරි තනක්කුම්නරර් තමක්කුම්උරුම්
ඉටුක්කණ්විනෛ චාටුම් ( තිරු )

18. චලත්තුවරුම් අරක්කර්උටල් කොළුත්තුවළර්
පෙරුත්තකුටර් චිවත්තතොටෛ
එනච්චිකෛයිල් විරුප්පමොටු චූටුම් ( තිරු )

19. පචිත්තලකෛ මුචිත්තළුතු මුරෛප්පටුතල්
ඔළිත්තවුණර් උරත්තුතිර
නිණත්තචෛකළ් පුචික්කඅරුළ් නේරුම් ( තිරු )

20. තිරෛක්කටලෛ උටෛත්තුනිරෛ පුනර්කටිතු
කුටිත්තුටෛයුම් උටෛප්පටෛය
අටෛත්තුතිරම් නිරෛත්තුවිළෛ යාටුම් ( තිරු )

21. චුටර්ප්පරිති ඔළිප්පනිල(වු) ඔළුක්කු(ම්)මති
ඔළිප්පඅලෛ අටක්කුතළල් ඔළිප්පඔළිර්
ඔළිප්පිරපෛ වීචුම් ( තිරු )

22. තනිත්තුවළි නටක්කුම්එන(තු) ඉටත්තුම්ඔරු
වලත්තුම්ඉරු පුරත්තුම්අරු(කු)
අටුත්තිරවු පකර්රුණෛය(තු) ආකුම් ( තිරු )

23. පළුත්තමුතු තමිළ්ප්පලකෛ ඉරුක්කුම්ඔරු
කවිප්පුලවන් ඉචෛක්(කු)උරුකි
වරෛක්කුකෛයෛ ඉටිත්තුවළි කාණුම් ( තිරු )

24. තිචෛක්කිරියෛ මුතර්කුලිචන් අරුත්තචිරෛ
මුළෛත්තතෙන මුකට්ටින්ඉටෛ
පරක්කඅර විචෛත්තතිර ඕටුම් ( තිරු )

25. තුතික්කුම්අටි යවර්ක්(කු)ඔරුවර් කෙටුක්කඉටර්
නිනෛක්කින්අවර් කුලත්තෛමුතල් අරක්කළෛයුම්
එනක්(කු)ඕර් තුණෛ ආකුම් ( තිරු )

26. තලත්තිල්උළ කණත්තොකුති කළිප්පින්උණ
වළෛප්ප(තු) එන මලර්ක්කමල කරත්තින්මුනෛ
විතිර්ක්කවළෛ(වු) ආකුම් ( තිරු )

27. පනෛක්කෛමුක පටක්කරට මතත්තවළ
කජක්කටවුළ් පතත්තිටු(ම්)නි
කළත්තුමුළෛ තෙරික්කවරම් ආකුම් ( තිරු )

28. චිනත්තවුණර් එතිර්ත්තරණ කළත්තිල්වෙකු
කුරෛත්තලෛකළ් චිරිත්තෙයිරු
කටිත්තුවිළි විළිත්තලර මෝතුම් ( තිරු )

29. චොලර්කරිය තිරුප්පුකළෛ උරෛත්තවරෛ
අටුත්තපකෛ අරුත්තෙරිය
උරුක්කිඑළුම් අරත්තෛනිලෛ කාණුම් ( තිරු )

30. තරුක්කිනමන් මුරුක්කවරින් එරුක්කුමති
තරිත්තමුටි පටෛත්තවිරල් පටෛත්තඉරෛ
කළර්කුනිකර් ආකුම් ( තිරු )

31. පරුත්තමුලෛ චිරුත්තඉටෛ වෙළුත්තනකෛ
කරුත්තකුළල් චිවත්තඉතළ් මරච්චිරුමි
විළික්කුනිකර් ආකුම් ( තිරු )

32. තිරුත්තණියිල් උතිත්තරුළුම් ඔරුත්තන්මලෛ
විරුත්තන්එන(තු) උළත්තිල්උරෛ
කරුත්තන්මයිල් නටත්තුකුකන් වේලේ ( තිරු )

33. තරුක්කිනමන් මුරුක්කවරින් එරුක්කුමති
තරිත්තමුටි පටෛත්තවිරල් පටෛත්තඉරෛ
කළර්කුනිකර් ආකුම් ( තිරු )

34. චොලර්කරිය තිරුප්පුකළෛ උරෛත්තවරෛ
අටුත්තපකෛ අරුත්තෙරිය
උරුක්කිඑළුම් අරත්තෛනිලෛ කාණුම් ( තිරු )

35. තිරුත්තණියිල් උතිත්තරුළුම් ඔරුත්තන්මලෛ
විරුත්තන්එන(තු) උළත්තිල්උරෛ
කරුත්තන්මයිල් නටත්තුකුකන් වේලේ ( තිරු )

36. පරුත්තමුලෛ චිරුත්තඉටෛ වෙළුත්තනකෛ
කරුත්තකුළල් චිවත්තඉතළ් මරච්චිරුමි
විළික්කුනිකර් ආකුම් ( තිරු )

37. තලත්තිල්උළ කණත්තොකුති කළිප්පින්උණ
වළෛප්ප(තු) එන මලර්ක්කමල කරත්තින්මුනෛ
විතිර්ක්කවළෛ(වු) ආකුම් ( තිරු )

38. තුතික්කුම්අටි යවර්ක්(කු)ඔරුවර් කෙටුක්කඉටර්
නිනෛක්කින්අවර් කුලත්තෛමුතල් අරක්කළෛයුම්
එනක්(කු)ඕර් තුණෛ ආකුම් ( තිරු )

39. චිනත්තවුණර් එතිර්ත්තරණ කළත්තිල්වෙකු
කුරෛත්තලෛකළ් චිරිත්තෙයිරු
කටිත්තුවිළි විළිත්තලර මෝතුම් ( තිරු )

40. පනෛක්කෛමුක පටක්කරට මතත්තවළ
කජක්කටවුළ් පතත්තිටු(ම්)නි
කළත්තුමුළෛ තෙරික්කවරම් ආකුම් ( තිරු )

41. තනිත්තුවළි නටක්කුම්එන(තු) ඉටත්තුම්ඔරු
වලත්තුම්ඉරු පුරත්තුම්අරු(කු)
අටුත්තිරවු පකර්රුණෛය(තු) ආකුම් ( තිරු )

42. චුටර්ප්පරිති ඔළිප්පනිල(වු) ඔළුක්කු(ම්)මති
ඔළිප්පඅලෛ අටක්කුතළල් ඔළිප්පඔළිර්
ඔළිප්පිරපෛ වීචුම් ( තිරු )

43. තිචෛක්කිරියෛ මුතර්කුලිචන් අරුත්තචිරෛ
මුළෛත්තතෙන මුකට්ටින්ඉටෛ
පරක්කඅර විචෛත්තතිර ඕටුම් ( තිරු )

44. පළුත්තමුතු තමිළ්ප්පලකෛ ඉරුක්කුම්ඔරු
කවිප්පුලවන් ඉචෛක්(කු)උරුකි
වරෛක්කුකෛයෛ ඉටිත්තුවළි කාණුම් ( තිරු )

45. චලත්තුවරුම් අරක්කර්උටල් කොළුත්තුවළර්
පෙරුත්තකුටර් චිවත්තතොටෛ
එනච්චිකෛයිල් විරුප්පමොටු චූටුම් ( තිරු )

46. චුරර්ක්කු(ම්)මුනි වරර්ක්කු(ම්)මක පතික්කුම්විති
තනක්කුම්අරි තනක්කුම්නරර් තමක්කුම්උරුම්
ඉටුක්කණ්විනෛ චාටුම් ( තිරු )

47. තිරෛක්කටලෛ උටෛත්තුනිරෛ පුනර්කටිතු
කුටිත්තුටෛයුම් උටෛප්පටෛය
අටෛත්තුතිරම් නිරෛත්තුවිළෛ යාටුම් ( තිරු )

48. පචිත්තලකෛ මුචිත්තළුතු මුරෛප්පටුතල්
ඔළිත්තවුණර් උරත්තුතිර
නිණත්තචෛකළ් පුචික්කඅරුළ් නේරුම් ( තිරු )

49. තිරෛක්කටලෛ උටෛත්තුනිරෛ පුනර්කටිතු
කුටිත්තුටෛයුම් උටෛප්පටෛය
අටෛත්තුතිරම් නිරෛත්තුවිළෛ යාටුම් ( තිරු )

50. පචිත්තලකෛ මුචිත්තළුතු මුරෛප්පටුතල්
ඔළිත්තවුණර් උරත්තුතිර
නිණත්තචෛකළ් පුචික්කඅරුළ් නේරුම් ( තිරු )

51. චලත්තුවරුම් අරක්කර්උටල් කොළුත්තුවළර්
පෙරුත්තකුටර් චිවත්තතොටෛ
එනච්චිකෛයිල් විරුප්පමොටු චූටුම් ( තිරු )

52. චුරර්ක්කු(ම්)මුනි වරර්ක්කු(ම්)මක පතික්කුම්විති
තනක්කුම්අරි තනක්කුම්නරර් තමක්කුම්උරුම්
ඉටුක්කණ්විනෛ චාටුම් ( තිරු )

53. තිචෛක්කිරියෛ මුතර්කුලිචන් අරුත්තචිරෛ
මුළෛත්තතෙන මුකට්ටින්ඉටෛ
පරක්කඅර විචෛත්තතිර ඕටුම් ( තිරු )

54. පළුත්තමුතු තමිළ්ප්පලකෛ ඉරුක්කුම්ඔරු
කවිප්පුලවන් ඉචෛක්(කු)උරුකි
වරෛක්කුකෛයෛ ඉටිත්තුවළි කාණුම් ( තිරු )

55. තනිත්තුවළි නටක්කුම්එන(තු) ඉටත්තුම්ඔරු
වලත්තුම්ඉරු පුරත්තුම්අරු(කු)
අටුත්තිරවු පකර්රුණෛය(තු) ආකුම් ( තිරු )

56. චුටර්ප්පරිති ඔළිප්පනිල(වු) ඔළුක්කු(ම්)මති
ඔළිප්පඅලෛ අටක්කුතළල් ඔළිප්පඔළිර්
ඔළිප්පිරපෛ වීචුම් ( තිරු )

57. චිනත්තවුණර් එතිර්ත්තරණ කළත්තිල්වෙකු
කුරෛත්තලෛකළ් චිරිත්තෙයිරු
කටිත්තුවිළි විළිත්තලර මෝතුම් ( තිරු )

58. පනෛක්කෛමුක පටක්කරට මතත්තවළ
කජක්කටවුළ් පතත්තිටු(ම්)නි
කළත්තුමුළෛ තෙරික්කවරම් ආකුම් ( තිරු )

59. තලත්තිල්උළ කණත්තොකුති කළිප්පින්උණ
වළෛප්ප(තු) එන මලර්ක්කමල කරත්තින්මුනෛ
විතිර්ක්කවළෛ(වු) ආකුම් ( තිරු )

60. තුතික්කුම්අටි යවර්ක්(කු)ඔරුවර් කෙටුක්කඉටර්
නිනෛක්කින්අවර් කුලත්තෛමුතල් අරක්කළෛයුම්
එනක්(කු)ඕර් තුණෛ ආකුම් ( තිරු )

61. තිරුත්තණියිල් උතිත්තරුළුම් ඔරුත්තන්මලෛ
විරුත්තන්එන(තු) උළත්තිල්උරෛ
කරුත්තන්මයිල් නටත්තුකුකන් වේලේ ( තිරු )

62. පරුත්තමුලෛ චිරුත්තඉටෛ වෙළුත්තනකෛ
කරුත්තකුළල් චිවත්තඉතළ් මරච්චිරුමි
විළික්කුනිකර් ආකුම් ( තිරු )

63. තරුක්කිනමන් මුරුක්කවරින් එරුක්කුමති
තරිත්තමුටි පටෛත්තවිරල් පටෛත්තඉරෛ
කළර්කුනිකර් ආකුම් ( තිරු )

64. චොලර්කරිය තිරුප්පුකළෛ උරෛත්තවරෛ
අටුත්තපකෛ අරුත්තෙරිය
උරුක්කිඑළුම් අරත්තෛනිලෛ කාණුම් ( තිරු )

65. තිරුත්තණියිල් උතිත්තරුළුම් ඔරුත්තන්මලෛ
විරුත්තන්එන(තු) උළත්තිල්උරෛ
කරුත්තන්මයිල් නටත්තුකුකන් වේලේ ( තිරු )


තේරණි යිට්ටුප් පුරම් එරිත් තාන්මකන් චෙඞ්කෛයිල්වේර්
කූරණි යිට්ටණු වාකික් කිරෙௗඤ්චඞ් කුලෛන්තරක්කර්
නේරණි යිට්ටු වළෛන්ත කටකම් නෙළින්තු චූර්ප්
පේරණි කෙට්ටතු තේවේන්ත්ර ලෝකම් පිළෛත්තතුවේ.

වීරවේල් තාරෛවේල් විණ්ණෝර් චිරෛ මීට්ට
තීරවේල් චෙව්වේළ් තිරුක්කෛවේල් - වාරි
කුළිත්තවේල් කොර්රවේල් චූර්මාර්පුම් කුන්රුම්
තොළෛත්තවේල් උණ්ටේ තුණෛ.
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:41:06 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org