Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

วฬฺฬิมไล ศฺรี จจฺจิตานนฺต จุวามิกฬฺ โตะกุตฺตรุฬิย เวลฺ มารลฺ


... เวลุมฺ มยิลุมฺ ตุไณ ...

ติรุตฺตณิยิลฺ อุติตฺตรุฬุมฺ โอะรุตฺตนฺมไล
วิรุตฺตนฺเอะน(ตุ) อุฬตฺติลฺอุไร
กรุตฺตนฺมยิลฺ นฏตฺตุกุกนฺ เวเล.


1. ปรุตฺตมุไล จิรุตฺตอิไฏ เวะฬุตฺตนไก
กรุตฺตกุฬลฺ จิวตฺตอิตฬฺ มรจฺจิรุมิ
วิฬิกฺกุนิกรฺ อากุมฺ ( ติรุ )

2. ติรุตฺตณิยิลฺ อุติตฺตรุฬุมฺ โอะรุตฺตนฺมไล
วิรุตฺตนฺเอะนตุ อุฬตฺติลฺอุไร
กรุตฺตนฺมยิลฺ นฏตฺตุกุกนฺ เวเล
( ติรุ )

3. โจะลรฺกริย ติรุปฺปุกไฬ อุไรตฺตวไร
อฏุตฺตปไก อรุตฺเตะริย
อุรุกฺกิเอะฬุมฺ อรตฺไตนิไล กาณุมฺ ( ติรุ )

4. ตรุกฺกินมนฺ มุรุกฺกวรินฺ เอะรุกฺกุมติ
ตริตฺตมุฏิ ปไฏตฺตวิรลฺ ปไฏตฺตอิไร
กฬรฺกุนิกรฺ อากุมฺ ( ติรุ )

5. ปไนกฺไกมุก ปฏกฺกรฏ มตตฺตวฬ
กชกฺกฏวุฬฺ ปตตฺติฏุ(มฺ)นิ
กฬตฺตุมุไฬ เตะริกฺกวรมฺ อากุมฺ ( ติรุ )

6. จินตฺต อวุณรฺ เอะติรฺตฺตรณ กฬตฺติลฺเวะกุ
กุไรตฺตไลกฬฺ จิริตฺเตะยิรุ
กฏิตฺตุวิฬิ วิฬิตฺตลร โมตุมฺ ( ติรุ )

7. ตุติกฺกุมฺอฏิ ยวรฺกฺ(กุ)โอะรุวรฺ เกะฏุกฺกอิฏรฺ
นิไนกฺกินฺอวรฺ กุลตฺไตมุตลฺ อรกฺกไฬยุมฺ
เอะนกฺ(กุ)โอรฺ ตุไณ อากุมฺ ( ติรุ )

8. ตลตฺติลฺอุฬ กณตฺโตะกุติ กฬิปฺปินฺอุณ
วไฬปฺป(ตุ) เอะน มลรฺกฺกมล กรตฺตินฺมุไน
วิติรฺกฺกวไฬ(วุ) อากุมฺ ( ติรุ )

9. ปฬุตฺตมุตุ ตมิฬฺปฺปลไก อิรุกฺกุมฺโอะรุ
กวิปฺปุลวนฺ อิไจกฺ(กุ)อุรุกิ
วไรกฺกุไกไย อิฏิตฺตุวฬิ กาณุมฺ ( ติรุ )

10. ติไจกฺกิริไย มุตรฺกุลิจนฺ อรุตฺตจิไร
มุไฬตฺตเตะน มุกฏฺฏินฺอิไฏ
ปรกฺกอร วิไจตฺตติร โอฏุมฺ ( ติรุ )

11. จุฏรฺปฺปริติ โอะฬิปฺปนิล(วุ) โอะฬุกฺกุ(มฺ)มติ
โอะฬิปฺปอไล อฏกฺกุตฬลฺ โอะฬิปฺปโอะฬิรฺ
โอะฬิปฺปิรไป วีจุมฺ ( ติรุ )

12. ตนิตฺตุวฬิ นฏกฺกุมฺเอะน(ตุ) อิฏตฺตุมฺโอะรุ
วลตฺตุมฺอิรุ ปุรตฺตุมฺอรุ(กุ)
อฏุตฺติรวุ ปกรฺรุไณย(ตุ) อากุมฺ ( ติรุ )

13. ปจิตฺตลไก มุจิตฺตฬุตุ มุไรปฺปฏุตลฺ
โอะฬิตฺตวุณรฺ อุรตฺตุติร
นิณตฺตไจกฬฺ ปุจิกฺกอรุฬฺ เนรุมฺ ( ติรุ )

14. ติไรกฺกฏไล อุไฏตฺตุนิไร ปุนรฺกฏิตุ
กุฏิตฺตุไฏยุมฺ อุไฏปฺปไฏย
อไฏตฺตุติรมฺ นิไรตฺตุวิไฬ ยาฏุมฺ ( ติรุ )

15. จุรรฺกฺกุ(มฺ)มุนิ วรรฺกฺกุ(มฺ)มก ปติกฺกุมฺวิติ
ตนกฺกุมฺอริ ตนกฺกุมฺนรรฺ ตมกฺกุมฺอุรุมฺ
อิฏุกฺกณฺวิไน จาฏุมฺ ( ติรุ )

16. จลตฺตุวรุมฺ อรกฺกรฺอุฏลฺ โกะฬุตฺตุวฬรฺ
เปะรุตฺตกุฏรฺ จิวตฺตโตะไฏ
เอะนจฺจิไกยิลฺ วิรุปฺปโมะฏุ จูฏุมฺ ( ติรุ )

17. จุรรฺกฺกุ(มฺ)มุนิ วรรฺกฺกุ(มฺ)มก ปติกฺกุมฺวิติ
ตนกฺกุมฺอริ ตนกฺกุมฺนรรฺ ตมกฺกุมฺอุรุมฺ
อิฏุกฺกณฺวิไน จาฏุมฺ ( ติรุ )

18. จลตฺตุวรุมฺ อรกฺกรฺอุฏลฺ โกะฬุตฺตุวฬรฺ
เปะรุตฺตกุฏรฺ จิวตฺตโตะไฏ
เอะนจฺจิไกยิลฺ วิรุปฺปโมะฏุ จูฏุมฺ ( ติรุ )

19. ปจิตฺตลไก มุจิตฺตฬุตุ มุไรปฺปฏุตลฺ
โอะฬิตฺตวุณรฺ อุรตฺตุติร
นิณตฺตไจกฬฺ ปุจิกฺกอรุฬฺ เนรุมฺ ( ติรุ )

20. ติไรกฺกฏไล อุไฏตฺตุนิไร ปุนรฺกฏิตุ
กุฏิตฺตุไฏยุมฺ อุไฏปฺปไฏย
อไฏตฺตุติรมฺ นิไรตฺตุวิไฬ ยาฏุมฺ ( ติรุ )

21. จุฏรฺปฺปริติ โอะฬิปฺปนิล(วุ) โอะฬุกฺกุ(มฺ)มติ
โอะฬิปฺปอไล อฏกฺกุตฬลฺ โอะฬิปฺปโอะฬิรฺ
โอะฬิปฺปิรไป วีจุมฺ ( ติรุ )

22. ตนิตฺตุวฬิ นฏกฺกุมฺเอะน(ตุ) อิฏตฺตุมฺโอะรุ
วลตฺตุมฺอิรุ ปุรตฺตุมฺอรุ(กุ)
อฏุตฺติรวุ ปกรฺรุไณย(ตุ) อากุมฺ ( ติรุ )

23. ปฬุตฺตมุตุ ตมิฬฺปฺปลไก อิรุกฺกุมฺโอะรุ
กวิปฺปุลวนฺ อิไจกฺ(กุ)อุรุกิ
วไรกฺกุไกไย อิฏิตฺตุวฬิ กาณุมฺ ( ติรุ )

24. ติไจกฺกิริไย มุตรฺกุลิจนฺ อรุตฺตจิไร
มุไฬตฺตเตะน มุกฏฺฏินฺอิไฏ
ปรกฺกอร วิไจตฺตติร โอฏุมฺ ( ติรุ )

25. ตุติกฺกุมฺอฏิ ยวรฺกฺ(กุ)โอะรุวรฺ เกะฏุกฺกอิฏรฺ
นิไนกฺกินฺอวรฺ กุลตฺไตมุตลฺ อรกฺกไฬยุมฺ
เอะนกฺ(กุ)โอรฺ ตุไณ อากุมฺ ( ติรุ )

26. ตลตฺติลฺอุฬ กณตฺโตะกุติ กฬิปฺปินฺอุณ
วไฬปฺป(ตุ) เอะน มลรฺกฺกมล กรตฺตินฺมุไน
วิติรฺกฺกวไฬ(วุ) อากุมฺ ( ติรุ )

27. ปไนกฺไกมุก ปฏกฺกรฏ มตตฺตวฬ
กชกฺกฏวุฬฺ ปตตฺติฏุ(มฺ)นิ
กฬตฺตุมุไฬ เตะริกฺกวรมฺ อากุมฺ ( ติรุ )

28. จินตฺตวุณรฺ เอะติรฺตฺตรณ กฬตฺติลฺเวะกุ
กุไรตฺตไลกฬฺ จิริตฺเตะยิรุ
กฏิตฺตุวิฬิ วิฬิตฺตลร โมตุมฺ ( ติรุ )

29. โจะลรฺกริย ติรุปฺปุกไฬ อุไรตฺตวไร
อฏุตฺตปไก อรุตฺเตะริย
อุรุกฺกิเอะฬุมฺ อรตฺไตนิไล กาณุมฺ ( ติรุ )

30. ตรุกฺกินมนฺ มุรุกฺกวรินฺ เอะรุกฺกุมติ
ตริตฺตมุฏิ ปไฏตฺตวิรลฺ ปไฏตฺตอิไร
กฬรฺกุนิกรฺ อากุมฺ ( ติรุ )

31. ปรุตฺตมุไล จิรุตฺตอิไฏ เวะฬุตฺตนไก
กรุตฺตกุฬลฺ จิวตฺตอิตฬฺ มรจฺจิรุมิ
วิฬิกฺกุนิกรฺ อากุมฺ ( ติรุ )

32. ติรุตฺตณิยิลฺ อุติตฺตรุฬุมฺ โอะรุตฺตนฺมไล
วิรุตฺตนฺเอะน(ตุ) อุฬตฺติลฺอุไร
กรุตฺตนฺมยิลฺ นฏตฺตุกุกนฺ เวเล ( ติรุ )

33. ตรุกฺกินมนฺ มุรุกฺกวรินฺ เอะรุกฺกุมติ
ตริตฺตมุฏิ ปไฏตฺตวิรลฺ ปไฏตฺตอิไร
กฬรฺกุนิกรฺ อากุมฺ ( ติรุ )

34. โจะลรฺกริย ติรุปฺปุกไฬ อุไรตฺตวไร
อฏุตฺตปไก อรุตฺเตะริย
อุรุกฺกิเอะฬุมฺ อรตฺไตนิไล กาณุมฺ ( ติรุ )

35. ติรุตฺตณิยิลฺ อุติตฺตรุฬุมฺ โอะรุตฺตนฺมไล
วิรุตฺตนฺเอะน(ตุ) อุฬตฺติลฺอุไร
กรุตฺตนฺมยิลฺ นฏตฺตุกุกนฺ เวเล ( ติรุ )

36. ปรุตฺตมุไล จิรุตฺตอิไฏ เวะฬุตฺตนไก
กรุตฺตกุฬลฺ จิวตฺตอิตฬฺ มรจฺจิรุมิ
วิฬิกฺกุนิกรฺ อากุมฺ ( ติรุ )

37. ตลตฺติลฺอุฬ กณตฺโตะกุติ กฬิปฺปินฺอุณ
วไฬปฺป(ตุ) เอะน มลรฺกฺกมล กรตฺตินฺมุไน
วิติรฺกฺกวไฬ(วุ) อากุมฺ ( ติรุ )

38. ตุติกฺกุมฺอฏิ ยวรฺกฺ(กุ)โอะรุวรฺ เกะฏุกฺกอิฏรฺ
นิไนกฺกินฺอวรฺ กุลตฺไตมุตลฺ อรกฺกไฬยุมฺ
เอะนกฺ(กุ)โอรฺ ตุไณ อากุมฺ ( ติรุ )

39. จินตฺตวุณรฺ เอะติรฺตฺตรณ กฬตฺติลฺเวะกุ
กุไรตฺตไลกฬฺ จิริตฺเตะยิรุ
กฏิตฺตุวิฬิ วิฬิตฺตลร โมตุมฺ ( ติรุ )

40. ปไนกฺไกมุก ปฏกฺกรฏ มตตฺตวฬ
กชกฺกฏวุฬฺ ปตตฺติฏุ(มฺ)นิ
กฬตฺตุมุไฬ เตะริกฺกวรมฺ อากุมฺ ( ติรุ )

41. ตนิตฺตุวฬิ นฏกฺกุมฺเอะน(ตุ) อิฏตฺตุมฺโอะรุ
วลตฺตุมฺอิรุ ปุรตฺตุมฺอรุ(กุ)
อฏุตฺติรวุ ปกรฺรุไณย(ตุ) อากุมฺ ( ติรุ )

42. จุฏรฺปฺปริติ โอะฬิปฺปนิล(วุ) โอะฬุกฺกุ(มฺ)มติ
โอะฬิปฺปอไล อฏกฺกุตฬลฺ โอะฬิปฺปโอะฬิรฺ
โอะฬิปฺปิรไป วีจุมฺ ( ติรุ )

43. ติไจกฺกิริไย มุตรฺกุลิจนฺ อรุตฺตจิไร
มุไฬตฺตเตะน มุกฏฺฏินฺอิไฏ
ปรกฺกอร วิไจตฺตติร โอฏุมฺ ( ติรุ )

44. ปฬุตฺตมุตุ ตมิฬฺปฺปลไก อิรุกฺกุมฺโอะรุ
กวิปฺปุลวนฺ อิไจกฺ(กุ)อุรุกิ
วไรกฺกุไกไย อิฏิตฺตุวฬิ กาณุมฺ ( ติรุ )

45. จลตฺตุวรุมฺ อรกฺกรฺอุฏลฺ โกะฬุตฺตุวฬรฺ
เปะรุตฺตกุฏรฺ จิวตฺตโตะไฏ
เอะนจฺจิไกยิลฺ วิรุปฺปโมะฏุ จูฏุมฺ ( ติรุ )

46. จุรรฺกฺกุ(มฺ)มุนิ วรรฺกฺกุ(มฺ)มก ปติกฺกุมฺวิติ
ตนกฺกุมฺอริ ตนกฺกุมฺนรรฺ ตมกฺกุมฺอุรุมฺ
อิฏุกฺกณฺวิไน จาฏุมฺ ( ติรุ )

47. ติไรกฺกฏไล อุไฏตฺตุนิไร ปุนรฺกฏิตุ
กุฏิตฺตุไฏยุมฺ อุไฏปฺปไฏย
อไฏตฺตุติรมฺ นิไรตฺตุวิไฬ ยาฏุมฺ ( ติรุ )

48. ปจิตฺตลไก มุจิตฺตฬุตุ มุไรปฺปฏุตลฺ
โอะฬิตฺตวุณรฺ อุรตฺตุติร
นิณตฺตไจกฬฺ ปุจิกฺกอรุฬฺ เนรุมฺ ( ติรุ )

49. ติไรกฺกฏไล อุไฏตฺตุนิไร ปุนรฺกฏิตุ
กุฏิตฺตุไฏยุมฺ อุไฏปฺปไฏย
อไฏตฺตุติรมฺ นิไรตฺตุวิไฬ ยาฏุมฺ ( ติรุ )

50. ปจิตฺตลไก มุจิตฺตฬุตุ มุไรปฺปฏุตลฺ
โอะฬิตฺตวุณรฺ อุรตฺตุติร
นิณตฺตไจกฬฺ ปุจิกฺกอรุฬฺ เนรุมฺ ( ติรุ )

51. จลตฺตุวรุมฺ อรกฺกรฺอุฏลฺ โกะฬุตฺตุวฬรฺ
เปะรุตฺตกุฏรฺ จิวตฺตโตะไฏ
เอะนจฺจิไกยิลฺ วิรุปฺปโมะฏุ จูฏุมฺ ( ติรุ )

52. จุรรฺกฺกุ(มฺ)มุนิ วรรฺกฺกุ(มฺ)มก ปติกฺกุมฺวิติ
ตนกฺกุมฺอริ ตนกฺกุมฺนรรฺ ตมกฺกุมฺอุรุมฺ
อิฏุกฺกณฺวิไน จาฏุมฺ ( ติรุ )

53. ติไจกฺกิริไย มุตรฺกุลิจนฺ อรุตฺตจิไร
มุไฬตฺตเตะน มุกฏฺฏินฺอิไฏ
ปรกฺกอร วิไจตฺตติร โอฏุมฺ ( ติรุ )

54. ปฬุตฺตมุตุ ตมิฬฺปฺปลไก อิรุกฺกุมฺโอะรุ
กวิปฺปุลวนฺ อิไจกฺ(กุ)อุรุกิ
วไรกฺกุไกไย อิฏิตฺตุวฬิ กาณุมฺ ( ติรุ )

55. ตนิตฺตุวฬิ นฏกฺกุมฺเอะน(ตุ) อิฏตฺตุมฺโอะรุ
วลตฺตุมฺอิรุ ปุรตฺตุมฺอรุ(กุ)
อฏุตฺติรวุ ปกรฺรุไณย(ตุ) อากุมฺ ( ติรุ )

56. จุฏรฺปฺปริติ โอะฬิปฺปนิล(วุ) โอะฬุกฺกุ(มฺ)มติ
โอะฬิปฺปอไล อฏกฺกุตฬลฺ โอะฬิปฺปโอะฬิรฺ
โอะฬิปฺปิรไป วีจุมฺ ( ติรุ )

57. จินตฺตวุณรฺ เอะติรฺตฺตรณ กฬตฺติลฺเวะกุ
กุไรตฺตไลกฬฺ จิริตฺเตะยิรุ
กฏิตฺตุวิฬิ วิฬิตฺตลร โมตุมฺ ( ติรุ )

58. ปไนกฺไกมุก ปฏกฺกรฏ มตตฺตวฬ
กชกฺกฏวุฬฺ ปตตฺติฏุ(มฺ)นิ
กฬตฺตุมุไฬ เตะริกฺกวรมฺ อากุมฺ ( ติรุ )

59. ตลตฺติลฺอุฬ กณตฺโตะกุติ กฬิปฺปินฺอุณ
วไฬปฺป(ตุ) เอะน มลรฺกฺกมล กรตฺตินฺมุไน
วิติรฺกฺกวไฬ(วุ) อากุมฺ ( ติรุ )

60. ตุติกฺกุมฺอฏิ ยวรฺกฺ(กุ)โอะรุวรฺ เกะฏุกฺกอิฏรฺ
นิไนกฺกินฺอวรฺ กุลตฺไตมุตลฺ อรกฺกไฬยุมฺ
เอะนกฺ(กุ)โอรฺ ตุไณ อากุมฺ ( ติรุ )

61. ติรุตฺตณิยิลฺ อุติตฺตรุฬุมฺ โอะรุตฺตนฺมไล
วิรุตฺตนฺเอะน(ตุ) อุฬตฺติลฺอุไร
กรุตฺตนฺมยิลฺ นฏตฺตุกุกนฺ เวเล ( ติรุ )

62. ปรุตฺตมุไล จิรุตฺตอิไฏ เวะฬุตฺตนไก
กรุตฺตกุฬลฺ จิวตฺตอิตฬฺ มรจฺจิรุมิ
วิฬิกฺกุนิกรฺ อากุมฺ ( ติรุ )

63. ตรุกฺกินมนฺ มุรุกฺกวรินฺ เอะรุกฺกุมติ
ตริตฺตมุฏิ ปไฏตฺตวิรลฺ ปไฏตฺตอิไร
กฬรฺกุนิกรฺ อากุมฺ ( ติรุ )

64. โจะลรฺกริย ติรุปฺปุกไฬ อุไรตฺตวไร
อฏุตฺตปไก อรุตฺเตะริย
อุรุกฺกิเอะฬุมฺ อรตฺไตนิไล กาณุมฺ ( ติรุ )

65. ติรุตฺตณิยิลฺ อุติตฺตรุฬุมฺ โอะรุตฺตนฺมไล
วิรุตฺตนฺเอะน(ตุ) อุฬตฺติลฺอุไร
กรุตฺตนฺมยิลฺ นฏตฺตุกุกนฺ เวเล ( ติรุ )


เตรณิ ยิฏฺฏุปฺ ปุรมฺ เอะริตฺ ตานฺมกนฺ เจะงฺไกยิลฺเวรฺ
กูรณิ ยิฏฺฏณุ วากิกฺ กิเระௗญฺจงฺ กุไลนฺตรกฺกรฺ
เนรณิ ยิฏฺฏุ วไฬนฺต กฏกมฺ เนะฬินฺตุ จูรฺปฺ
เปรณิ เกะฏฺฏตุ เตเวนฺตฺร โลกมฺ ปิไฬตฺตตุเว.

วีรเวลฺ ตาไรเวลฺ วิณฺโณรฺ จิไร มีฏฺฏ
ตีรเวลฺ เจะวฺเวฬฺ ติรุกฺไกเวลฺ - วาริ
กุฬิตฺตเวลฺ โกะรฺรเวลฺ จูรฺมารฺปุมฺ กุนฺรุมฺ
โตะไฬตฺตเวลฺ อุณฺเฏ ตุไณ.
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:41:06 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org