Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
vinAyakar akaval

chItak kaLapach ch^entAmaraippUm
pAtach chilampu palaichai pATap
p^o^n^narai ~nANum pUntuki lATaiyum
va^n^na maru~Nkil vaLarntazha k^eRippap
pezhai vayiRum p^erumpArak koTum
vezha mukamum viLa~Nkuchin tUramum
a~nchukaramum a~Nkucha pAchamum
n^e~nchiR kuTik^oNTa nIlame^niyum
nA^nRa vAyum nAliru puyamum
mU^nRu kaNNum mummatach chuvaTum 10

iraNTu ch^eviyum ila~Nkup^o^n muTiyum
tiraNTamup purinUl tikazh^oLi mArpum
ch^oRpata~N kaTanta turiyam^ey~n ~nA^na
aRputam I^nRa kaRpakak kaLiRe
muppazham nukarum mUShika vAka^na
ipp^ozhu t^e^n^nai yATk^oLa veNTit
tAyAy ^e^nakkut tA^n^ezhun taruLi
mAyAp piRavi mayakka maRutte
tiruntiya mutal aint^ezhuttun t^eLivAyp
p^oruntave vant^e^n uLanta^niR pukuntu 20

kuruvaTi vAkik kuvalayan ta^n^nil
tiruvaTi vaittut tiRamitup^oruL ^e^na
vATA vakaitA^n makizhnt^e^nak karuLik
koTA yutattAR k^oTuvi^nai kaLainte
uvaTTA upatecham pukaTTi ^e^n ch^eviyil
t^eviTTAta ~nA^nat t^eLivaiyu~N kATTi
aimpula^n ta^n^nai aTakku mupAyam
i^npuRu karuNaiyi^n i^nit^e^nak karuLik
karuvika LaTu~Nku~N karutti^nai yaRivittu
iruvi^nai ta^n^nai aRuttiruL kaTintu 30

talam^oru nA^nkum tant^e^nak karuLi
malam^oru mU^nRi^n mayakkam aRutte
^o^npatu vAyil ^oruman tirattAl
aimpulak katavai aTaippatu~N kATTi
ARA tArattu a~Nkucha nilaiyum
peRA niRuttip pechchurai yaRutte
iTaipi~N kalaiyi^n ^ezhuttaRi vittuk
kaTaiyiR chuzhumu^naik kapAlamum kATTi
mU^nRu maNTalatti^n muTTiya tUNi^n
nA^nR^ezhu pAmpi^n nAvil uNarttik 40

kuNTali yata^niR kUTiya achapai
viNT^ezhu mantiram v^eLippaTa uraittu
mUlA tAratti^n mUNT^ezhu ka^nalaik
kAlAl ^ezhuppu~N karuttaRi vitte
amuta nilaiyum Atitta^n iyakkamum
kumuta chakAya^n kuNattaiyu~N kURi
iTaichchak karatti^n Ir^eTTu nilaiyum
uTaRchak karatti^n uRuppaiyu~N kATTich
chaNmuka tUlamu~n chaturmuka chUTchamum
^eNmukamAka i^nit^e^nak karuLip 50

puriyaTTa kAyam pulappaTa ^e^nakkut
t^eriy^eTTu nilaiyum t^ericha^nappaTuttik
karutti^niR kapAla vAyil kATTi
irutti mutti i^nit^e^nak karuLi
^e^n^nai aRivittu ^e^nakkaruL ch^eytu
mu^n^nai vi^naiyi^n mutalaik kaLainte
vAkkum ma^namum illA ma^nolayam
tekkiye ^e^nRa^n chintai t^eLivittu
iruL v^eLiyiraNTiR k^o^nRiTa m^e^n^na
aruL tarum A^nantat tazhutti ^e^n ch^eviyil 60

^ellai illA A^nan tamaLittu
allal kaLainte aruLvazhi kATTich
chattatti ^nuLLe chatAchivam kATTich
chittatti ^nuLLe chivali~Nka~N kATTi
aNuviR kaNuvAy appAluk kappAlAyk
kaNumuRRi ni^nRa karumpuLLe kATTi
veTamum nIRum viLa~Nka niRuttik
kUTum^eyt t^oNTar kuzhAttuTa^n kUTTi
a~nchak karatti^n arum p^oruL ta^n^nai
n^e~nchak karatti^n nilaiyaRi vittut 70

tattuva nilaiyait tant^e^nai ANTa

vinAyaka viraikazhal charaNe
Back to Top

This page was last modified on Wed, 02 Jun 2021 19:18:08 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org