Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
วินายกรฺ อกวลฺ

จีตกฺ กฬปจฺ เจะนฺตามไรปฺปูมฺ
ปาตจฺ จิลมฺปุ ปลอิไจ ปาฏปฺ
โปะนฺนไร ญาณุมฺ ปูนฺตุกิ ลาไฏยุมฺ
วนฺน มรุงฺกิลฺ วฬรฺนฺตฬ เกะริปฺปปฺ
เปไฬ วยิรุมฺ เปะรุมฺปารกฺ โกฏุมฺ
เวฬ มุกมุมฺ วิฬงฺกุจินฺ ตูรมุมฺ
อญฺจุกรมุมฺ องฺกุจ ปาจมุมฺ
เนะญฺจิรฺ กุฏิโกะณฺฏ นีลเมนิยุมฺ
นานฺร วายุมฺ นาลิรุ ปุยมุมฺ
มูนฺรุ กณฺณุมฺ มุมฺมตจฺ จุวฏุมฺ 10

อิรณฺฏุ เจะวิยุมฺ อิลงฺกุโปะนฺ มุฏิยุมฺ
ติรณฺฏมุปฺ ปุรินูลฺ ติกโฬะฬิ มารฺปุมฺ
โจะรฺปตงฺ กฏนฺต ตุริยเมะยฺญฺ ญาน
อรฺปุตมฺ อีนฺร กรฺปกกฺ กฬิเร
มุปฺปฬมฺ นุกรุมฺ มูษิก วากน
อิปฺโปะฬุ เตะนฺไน ยาฏฺโกะฬ เวณฺฏิตฺ
ตายายฺ เอะนกฺกุตฺ ตาเนะฬุนฺ ตรุฬิ
มายาปฺ ปิรวิ มยกฺก มรุตฺเต
ติรุนฺติย มุตลฺ ไอนฺเตะฬุตฺตุนฺ เตะฬิวายฺปฺ
โปะรุนฺตเว วนฺเตะนฺ อุฬนฺตนิรฺ ปุกุนฺตุ 20

กุรุวฏิ วากิกฺ กุวลยนฺ ตนฺนิลฺ
ติรุวฏิ ไวตฺตุตฺ ติรมฺอิตุโปะรุฬฺ เอะน
วาฏา วไกตานฺ มกิฬฺนฺเตะนกฺ กรุฬิกฺ
โกฏา ยุตตฺตารฺ โกะฏุวิไน กไฬนฺเต
อุวฏฺฏา อุปเตจมฺ ปุกฏฺฏิ เอะนฺ เจะวิยิลฺ
เตะวิฏฺฏาต ญานตฺ เตะฬิไวยุงฺ กาฏฺฏิ
ไอมฺปุลนฺ ตนฺไน อฏกฺกุ มุปายมฺ
อินฺปุรุ กรุไณยินฺ อินิเตะนกฺ กรุฬิกฺ
กรุวิก ฬฏุงฺกุงฺ กรุตฺติไน ยริวิตฺตุ
อิรุวิไน ตนฺไน อรุตฺติรุฬฺ กฏินฺตุ 30

ตลโมะรุ นานฺกุมฺ ตนฺเตะนกฺ กรุฬิ
มลโมะรุ มูนฺรินฺ มยกฺกมฺ อรุตฺเต
โอะนฺปตุ วายิลฺ โอะรุมนฺ ติรตฺตาลฺ
ไอมฺปุลกฺ กตไว อไฏปฺปตุงฺ กาฏฺฏิ
อารา ตารตฺตุ องฺกุจ นิไลยุมฺ
เปรา นิรุตฺติปฺ เปจฺจุไร ยรุตฺเต
อิไฏปิงฺ กไลยินฺ เอะฬุตฺตริ วิตฺตุกฺ
กไฏยิรฺ จุฬุมุไนกฺ กปาลมุมฺ กาฏฺฏิ
มูนฺรุ มณฺฏลตฺตินฺ มุฏฺฏิย ตูณินฺ
นานฺเระฬุ ปามฺปินฺ นาวิลฺ อุณรฺตฺติกฺ 40

กุณฺฏลิ ยตนิรฺ กูฏิย อจไป
วิณฺเฏะฬุ มนฺติรมฺ เวะฬิปฺปฏ อุไรตฺตุ
มูลา ตารตฺตินฺ มูณฺเฏะฬุ กนไลกฺ
กาลาลฺ เอะฬุปฺปุงฺ กรุตฺตริ วิตฺเต
อมุต นิไลยุมฺ อาติตฺตนฺ อิยกฺกมุมฺ
กุมุต จกายนฺ กุณตฺไตยุงฺ กูริ
อิไฏจฺจกฺ กรตฺตินฺ อีเระฏฺฏุ นิไลยุมฺ
อุฏรฺจกฺ กรตฺตินฺ อุรุปฺไปยุงฺ กาฏฺฏิจฺ
จณฺมุก ตูลมุญฺ จตุรฺมุก จูฏฺจมุมฺ
เอะณฺมุกมาก อินิเตะนกฺ กรุฬิปฺ 50

ปุริยฏฺฏ กายมฺ ปุลปฺปฏ เอะนกฺกุตฺ
เตะริเยะฏฺฏุ นิไลยุมฺ เตะริจนปฺปฏุตฺติกฺ
กรุตฺตินิรฺ กปาล วายิลฺ กาฏฺฏิ
อิรุตฺติ มุตฺติ อินิเตะนกฺ กรุฬิ
เอะนฺไน อริวิตฺตุ เอะนกฺกรุฬฺ เจะยฺตุ
มุนฺไน วิไนยินฺ มุตไลกฺ กไฬนฺเต
วากฺกุมฺ มนมุมฺ อิลฺลา มโนลยมฺ
เตกฺกิเย เอะนฺรนฺ จินฺไต เตะฬิวิตฺตุ
อิรุฬฺ เวะฬิยิรณฺฏิรฺ โกะนฺริฏ เมะนฺน
อรุฬฺ ตรุมฺ อานนฺตตฺ ตฬุตฺติ เอะนฺ เจะวิยิลฺ 60

เอะลฺไล อิลฺลา อานนฺ ตมฬิตฺตุ
อลฺลลฺ กไฬนฺเต อรุฬฺวฬิ กาฏฺฏิจฺ
จตฺตตฺติ นุฬฺเฬ จตาจิวมฺ กาฏฺฏิจฺ
จิตฺตตฺติ นุฬฺเฬ จิวลิงฺกงฺ กาฏฺฏิ
อณุวิรฺ กณุวายฺ อปฺปาลุกฺ กปฺปาลายฺกฺ
กณุมุรฺริ นินฺร กรุมฺปุฬฺเฬ กาฏฺฏิ
เวฏมุมฺ นีรุมฺ วิฬงฺก นิรุตฺติกฺ
กูฏุเมะยฺตฺ โตะณฺฏรฺ กุฬาตฺตุฏนฺ กูฏฺฏิ
อญฺจกฺ กรตฺตินฺ อรุมฺ โปะรุฬฺ ตนฺไน
เนะญฺจกฺ กรตฺตินฺ นิไลยริ วิตฺตุตฺ 70

ตตฺตุว นิไลไยตฺ ตนฺเตะไน อาณฺฏ

วินายก วิไรกฬลฺ จรเณ
Back to Top

This page was last modified on Wed, 02 Jun 2021 19:18:08 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org