Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
вина̄йакар анупӯти

1. на̄налам пэ̆р̱а
пӯва̄р пун̱ита̄! пуван̱атталаимаит
тэва̄! карийин̱ чирамэ ул̤ава̄!
мӯва̄т тамил̱а̄л мур̱аийэ ун̱аиэ̆н̱
на̄ва̄л пукал̱ум наламэ арул̤ва̄й.

2. чо̆л ван̱маи пэ̆р̱а
вилла̄н̣ маийарум вирима̄ тамил̱ил
валла̄н̣ маийарум вал̤ама̄йп пукал̱ум
налла̄н̣ маийату нан̱ийэ мил̤ирум
чо̆лла̄н̣ маико̆т̣у э̆нтурийап по̆рул̤э!

3. кӣл̱маип пан̣пукал̤ ал̱ийа
ка̄ма̄ тикал̤а̄м кайамаип пин̣икал̤
пома̄(р̱у) арул̤ва̄й пураитӣртту э̆н̱аиа̄л̤
кома̄! карун̣аик кукан̱а̄р тамийа̄!
пӯма̄! по̆лама̄р пулава̄! варува̄й!

4. мул̱у муталаи ун̣ара
антэ варкал̤ум айан̱ ма̄л аран̱ум
чутта̄т тувитат тур̱аинин̱ р̱аварум
'катта̄ карима̄ мукатта̄н̱' э̆н̱авэ
витта̄ рамо̆т̣у вил̤ампум ир̱аийэ!

5. курува̄й ванту арул̤ува̄н̱
ка̄ва̄ э̆н̱аиаин̇ каран̱э! матурап
па̄ва̄ н̣арпукал̱ парамэ̆н̱ курувэ!
нӣва̄ вираива̄й нималан̱ путалва̄!
та̄ва̄ карун̣аит тал̤ирчэ ват̣ийэ!

6. пэрин̱пам пэ̆р̱а
о̆руко̆м пут̣аийа̄н̱; уйармо такамэ;
вирумпум пэ̆рума̄н̱; вит̣аийон̱ кумаран̱;
чурумпа̄р то̆т̣аийан̱; чукама̄ кумэ̆ла̄м
арул̤ва̄н̱; арул̤ва̄н̱; ат̣ийа̄р аварккэ!

7. витийин̱а̄л варум вэтан̱аи нӣн̇ка
пэл̱ва̄йп пэ̆рийон̱ пэ̆румпӯн̇ кал̱алаич
чӯл̱ва̄р, пан̣ива̄р, тутиппа̄р аварккэ
ӯл̱вэ тан̱аитӣрт(ту) ул̤амэ макил̱а
ва̄л̱вэ тарумвал лапаина̄ тан̱арэ!

8. пэй пӯтан̇кал̤а̄л варум тун̱пан̇кал̤ акала
пэйпӯ тамо̆т̣у пиличӯн̱ийамум
па̄йвэн̇ каийатум параийин̱ арумаич
чэйва̄ ран̣ан̱а̄р тируппэр пукалап
пойма̄йн тит̣умэ̆ пун̱итам варумэ!

9. налла пуламаи пэ̆р̱а
палка̄п пийан̇кал̤ пакарум тир̱амум
о̆лка̄п пукал̱ум, уйарчэ̆л ваматум
налка̄й налама̄й; нал̤ин̱а малартта̄л̤
чэ̆лва̄! тикал̱чит тивина̄ йакан̱э!

Back to Top

10. чир̱ийаван̱ум арул̤ пэ̆р̱а
пӯнта̄р чул̱ал вил пурувам, тал̤ирпол
а̄нтэ каммил̤ир ан̣ийа̄р ирувар
ча̄рнтэ вил̤ан̇кум тан̱има̄ муталэ!
тэрнтэ то̆л̱утэн̱ чир̱ийэр̱(ку) арул̤э!

11. пулан̱кал̤аи ат̣акка
ван̃чап пулан̱ э̆н̱ вачама̄й ничама̄йк
ко̆н̃чик кулавик кун̣ама̄й мил̤ира
э̆н̃чит таматил ин̱итэ ун̱ату
кан̃чак кал̱алваи кан̣ана̄ йакан̱э!

12. вар̱умаи нӣн̇кич чэ̆лвам пэ̆рука
по̆лла̄ вар̱умаи, пураича̄л ко̆т̣уной
э̆лла̄м о̆л̱иттэ э̆н̱аиа̄н̣ т̣ит̣авэ
валла̄й варува̄й вал̤амэ тарува̄й
улла̄ чамил̤ир о̆рукаи мукан̱э!

13. иппир̱авип пайан̱ пэ̆р̱р̱у вӣт̣у пэр̱у пэ̆р̱а
макатта̄й ан̣ува̄й матийа̄йк катира̄й
чэ̆катта̄й ар̱ива̄йт тикал̱ча̄т̣ чийата̄й
акаттум пур̱аттум акала̄п по̆рул̤а̄й
икаттум параттум ируккум парамэ!

14. нир̱аинта арул̤аип пэ̆р̱а
карун̣аик кат̣алаин̇ каран̱э! капиларк(ку)
арул̤э ко̆т̣утта̄й; апайам ал̤итта̄й;
тарувэ ан̱аийа̄й! тамийан̱ тан̱аиа̄л̤
курувэ по̆р̱умаи кун̣ана̄ йакан̱э!

15. арут̣па̄т̣алкал̤ ийар̱р̱а
кар̱па̄р итайак камалат(ту) ур̱аийӯм
ар̱па̄р о̆л̤ийэ! ал̱акуа̄н̱аи мука̄!
по̆р̱па̄й ун̱ату по̆ланта̄л̤ маларккэ
нар̱па̄ ко̆т̣уттэн̱ нан̱иэр̱(р̱у) арул̤э!

16. чэ̆йта пил̱аикал̤ э̆лла̄м тӣра
а̄р̱р̱ал ар̱ӣйэн̱ ат̣ичэ̆й пил̱аитӣр
чӣр̱р̱ам тавирва̄й тикал̱чир̱ пара! йа̄н̱
ча̄р̱р̱ум тамил̱ма̄ лаитан̱аит тутиккаи
эр̱р̱э арул̤ва̄й! арул̤ва̄й ин̱итэ.

17. э̆лла̄п пир̱авикал̤илум ир̱аи э̆н̣н̣ам пэ̆р̱а
э̆нтап пир̱аппаи э̆т̣утта̄ лум ун̱аич
чо̆нтат тамил̱а̄л тутичэ̆й тит̣авэ
ко̆нтэ аларта̄рк кул̱алвал лапаийа̄л̤!
чинтаик(ку) уканта̄й! чир̱аппа̄й арул̤э!

18. пал̱аийа па̄ван̇кал̤ тӣра
чинта̄ ман̣ита̄н̱ тикал̱ма̄р пут̣аийа̄й!
мунтаи вин̱аийаи мул̱утум то̆лаит(ту) а̄л̤
э̆нта̄й! э̆л̤ийэн̱ э̆н̱аи нӣ э̆л̱ила̄й
ванту а̄л̤! уйар о ват̣ивап по̆рул̤э!

19. валимаи пэ̆р̱а
пакаийа̄р аварму пурамэ по̆т̣ийа̄
накаичэ̆й тапира̄н̱ налама̄м кан̱ийаи
вакаийа̄й арул̤а валамван таван̱э!
такаийа̄й! тит̣амнӣ тарува̄й ман̣ийэ!

Back to Top

20. э̆лла̄ч чэ̆лван̇кал̤ум пэ̆р̱а
чӣрон̇ кит̣ум:нал тир̱амум пэ̆рукум:
эрон̇ кит̣умэ: ин̱ита̄м тит̣амэ
пэрон̇ кит̣ум:нал пэ̆румвэ л̱амукан̱
та̄рон̇ кат̣ийаит то̆л̱ува̄р тамаккэ!

21. кул̱антаип пэр̱ум чэ̆лвамум пэ̆р̱а
макаппэ(р̱у) арул̤ва̄н̱: макил̱ва̄й нитийаи
акаттэ тарува̄н̱: ан̣ийан̱: карима̄
мукатта̄н̱ ат̣ийаи мур̱аийа̄й нир̱аийа̄йч
чэ̆каттӣр то̆л̱умин̱! то̆л̱умин̱! тин̱амэ!

22. наваккиракан̇кал̤ум налларул̤ пурийа
пэ̆румаип парити пир̱аи ит тараичэй
арума̄л курувэ ачурар кураван̱
карумаи аравӯкал̤ иваи налама̄м
о̆рукаи мукан̱пэр ураиппа̄р аварккэ!

23. ман̱а амаити пэ̆р̱а
от̣ит тирива̄й улакуэ л̱уммика
ва̄т̣ит тирива̄й ман̱ан̱э! такумо
кӯт̣ик кулава̄ о̆руко т̣ан̱аинӣ
па̄т̣ип пан̣ива̄й пан̣ива̄й наламэ!

24. пайамин̱р̱и ва̄л̱а
эка̄к каран̱аи э̆л̱ил аин̇каран̱аип
пӯка̄п паван̱аип по̆р̱умаик кун̣ан̱аи
ма̄ка̄ л̤ийавал̤ макан̱аи ман̱ан̱э!
нӣка̄ э̆н̱авэ нитамум пан̣ийэ!

25. налан̇кал̤ пала ванту чэра
тэт̣и пан̣ива̄р чилапэр: чир̱аппа̄й
а̄т̣ип пан̣ива̄р чилапэр: ан̣ийа̄йп
па̄т̣ип пан̣ива̄р чилапэр: авараи
на̄т̣ит тарува̄н̱ налам аимукан̱э!

26. пакаи нӣн̇ка
тут̣т̣ар кутарккар то̆лаинтэ по̆т̣ийа̄йп
пат̣т̣э ирийап пат̣аийаи вит̣ува̄й!
чит̣т̣ар пукал̱ум тир̱амэ! вал̤арум
мат̣т̣ил матама̄р мал̱алаик кал̤ир̱э!

27. итама̄н̱а ва̄л̱вӯ пэ̆р̱а
вин̣нӣ: ут̣унӣ: мил̤ирва̄ йӯвӯмнӣ:
ман̣нӣ: ан̱алнӣ: пун̱алнӣ: матинӣ:
кан̣нӣ: ман̣инӣ: кавин̱а̄р о̆л̤инӣ:
э̆н̣нӣ: э̆н̱аиа̄л̤ итамчэ̆й паван̱э!

28. налла вал̱ийил чэ̆лла
тӣйа нэ̆р̱ина̄т тикаттил тил̤аиттэ
а̄йа нэ̆р̱ийаи ар̱ийа̄ тирунтэн̱
тӯйа нэ̆р̱ийин̱ то̆т̣арка̄т̣ т̣ин̱аинӣ
а̄йӯм нэ̆р̱ийӯм ар̱ивит тан̱аийэ!

29. пир̱авит тун̱пам нӣн̇ка
то̆ллаип пир̱авит туйарма̄ кат̣алул̤
аллал вал̱ийил ал̱унтал мур̱аийо?
чэ̆лва̄! пирамач чэ̆л̱ума̄ ман̣ийэ!
налла̄й караиэр̱ р̱ит̣ум аин̇каран̱э!

Back to Top

30. ар̱ийа̄маи ал̱ийа
ма̄йаи э̆н̱умка̄рт тираийаит тэ̆ринтуэ̆н̱
пэйаи вират̣т̣ум пэ̆рума̄н̱ о̆руван̱:
та̄йаи никартта тан̱има̄ муталван̱:
ка̄йаик кан̱иа̄к куван̱кан̣ н̣ийан̱э!

31. нан̱маикал̤ пэ̆р̱а
айилкаи ул̤анам ар̱ӯма̄ мукар̱кэ
майилӯр титан̱аи макил̱нтэ ал̤итта̄н̱
чэ̆йиртӣр ат̣ийа̄р чир̱аппа̄м вакаийил
о̆йила̄й наламтан(ту) уйарттум аван̱э.

32. арччитту арул̤аип пэ̆р̱а
карима̄ мукан̱ин̱ карун̣аи ар̱ийа̄р
э̆рива̄й наракил ит̣арэ пат̣ува̄р:
вирима̄ таварум вирумпум пэ̆рийон̱
арита̄ аруччит(ту) аван̱аип пукал̱э.

33. э̆н̣вакаич читтикал̤аип пэ̆р̱а
ируна̄н̱(ку) авата̄н̱ам э̆н̣читтикал̤ум
пэ̆рума̄н̱ умаийин̱ пэ̆румпил̤ л̤аийаван̱
тарува̄н̱! тарува̄н̱! таравэ вираива̄й
варува̄н̱! варува̄н̱! вал̱утта̄й ман̱ан̱э!

34. пиран̣авап по̆рул̤аи ун̣ара
карума̄л вин̱аийаик кал̤аинтэ арул̤ум
тируваин тэ̆л̱уттум тикал̱а̄ р̱э̆л̱уттум
ируна̄н̱ кэ̆л̱уттум э̆матуаин̇ каран̱а̄р
о̆рупэр э̆л̱уттэ: ун̣арва̄й ман̱ан̱э!

35. ир̱аи э̆н̣н̣ам пэ̆р̱а
ал̤аваик кат̣анта̄н̱: акилам кат̣анта̄н̱:
ул̤атат туваттин̱ уйарваик кат̣анта̄н̱:
вал̤ама̄м нилаимэл вачиппа̄н̱ пэ̆рийон̱
ул̤амэ ар̱интуин̱ пур̱авэ варува̄й!

36. пат̣иттор тун̱пам нӣн̇ка
каттум таран̇как кат̣алчӯл̱ пувийил
титтит тит̣умчэ̆н тамил̱ма̄ лаичэ̆йӯм
виттар кал̤ин̱ тӣ вин̱аийаи вилаккум
аттит талаийан̱ арут̣па̄р ваийатэ!

37. налла кави па̄т̣а
а̄ра̄ амутам э̆н̱а а̄ чукави
чӣра̄п пукалум тир̱амэ арул̤ва̄й!
тӣра̄к калаикал̤ тикал̱ва̄ ритийэ!
ва̄ра̄й! вал̤амэ вал̤арва̄ ран̣ан̱э!

38. вина̄йакан̱аик кан̣т̣у макил̱а
вэта̄ камамэ микавӯм пукал̱ум
па̄та̄м пуйан̱э! пан̣ичэ̆й ат̣ийэр̱(ку)
а̄та̄ ра!нин̱а(ту) арут̣ка̄т̣ читара
ва̄та̄ э̆л̱ил 'о' ват̣ива̄н̱аван̱э!

39. вина̄йакан̱ин̱ арул̤аип пэ̆р̱а
умпар пукал̱ум ур̱ӯтип по̆рул̤э!
тумпич чиран̱э! то̆л̱утэн̱: то̆л̱утэн̱:
нампум э̆н̱аинӣ нал̱ува вит̣а̄мал
ампо̆н̱ каратта̄й э̆н̱аиа̄н̣(т̣у) арул̤э!

40. кур̱аи тӣра
кавин̃ан̱ пукал̱ум кавин̱ а̄ртамил̱ ун̱
чэ̆виэ р̱ийӯмнӣ тирукал чарийо?
пувита̄н̱ пукал̱ум пул̱аиккаийа! карам
кувивэн̱: макил̱вэн̱: кур̱аитӣрттарул̤э!

Back to Top

41. арул̤ мал̱аийил нан̱аийа
ман̇каи валапаи ман̣ава̄ л̤ан̱ арул̤
по̆н̇кум пулан̱ пол по̆л̱интэ пуван̱ам
э̆н̇кум нир̱аинтэ ируккин̱ р̱атукан̣!
тун̇как кун̣аттӣр! пучийин̱ то̆л̱утэ!

42. а̄н̣авам акала
мӯла малава̄ тан̱аитӣр муталва̄!
чӣла чэ̆л̱умчэ̆м чат̣аийан̱ чиван̱а̄р
па̄ла! уйартар̱ паран̱э! арул̤та̄!
колам мил̤ирум кун̣ама̄р по̆рул̤э!

43. паккувам пэ̆р̱а
читти тарумчат тинипа̄ таматэ
э̆тти наматил э̆н̱аиван(ту) ур̱умо?
атти мукава̄!арумаит талаива̄!
чатти тан̱аийа̄! тамийар̱ку ураийэ!

44. туйарам нӣн̇ка
муталва̄ пат̣авэ мут̣ийа̄(ту) ин̱ито
итамэ арул̤а̄(ту) ируттал э̆н̱н̱а? по̆р̱
патамэ ут̣аийа̄й! пан̣интэн̱! параийин̱
путалва̄ арул̤а̄й! пураитӣрп паван̱э!

45. пэрарул̤ пэ̆р̱а
чӣлан̱ тутиккаич чиран̱аи ан̱авэ
н̃а̄лат тин̱илэ налам ӣвар э̆вар?
колач чикива̄ кан̱ан̱а̄м кукан̱ум
ча̄лап пукал̱ум тан̱иман̱ аван̱э!

46. кавалаикал̤ о̆л̱ийа
тин̣тол̤ чатурум тикал̱ аин̇карамум
ван̣т̣а̄р кул̱ала̄р макил̱нтэ марун̇кил
пан̣т̣э вал̤арко ламатаип пан̣ива̄йк
кан̣т̣эн̱: кал̤иттэн̱: кавалаи илан̱э!

47. н̃а̄н̱ам пэ̆р̱а
мон̱а нилаийил мул̱учит типэ̆р̱ум
н̃а̄н̱ам тарува̄й! налама̄р пэ̆рийой!
тӣн̱ан̱ э̆н̱аиа̄л̤ тируман̱ карун̣аит
тэн̱ам э̆н̱авэ тикал̱кин̱ р̱аван̱э!

48. пир̱ави аччам нӣн̇ка
аччам вит̣уттэн̱ аран̱а̄р муталор
мэ̆ччум пат̣ийа̄й мил̤ир аин̇кара! нин̱
паччаит тал̤ира̄м патамэ палама̄й
иччаи йӯт̣ан̱э пит̣иттэн̱ итамэ!

49. чакала читтикал̤ум пэ̆р̱а
пакти нэ̆р̱ийил палама̄й ур̱аива̄р
атти мукан̱ин̱ ат̣ийаип пан̣ива̄р;
мутти пэ̆р̱ува̄р; мутан̱маи ур̱ува̄р;
читти ит̣аива̄р тит̣амэ! тит̣амэ!

50. пукал̱аип пэ̆р̱уватар̱ку
та̄та̄ чаран̣ам; чаран̣ам тал̤иртта̄л̤
нӣта̄ чаран̣ам чаран̣ам; никар ил
вэта̄ таран̣э чаран̣ам; мил̤ар аим
пӯта̄ чаран̣ам! пукал̱на̄р̱ пуйан̱э!

51. улакам ва̄л̱а
ӯл̱и муталван̱ уйарвэ л̱амукан̱
ва̄л̱и! тиручат тикал̤ум ан̣ийа̄м
ва̄л̱и! кавин̱а̄р ва̄ча малартта̄л̤
ва̄л̱и! ат̣ийа̄р вал̤амва̄ л̱ийавэ!
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:37:52 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org