Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS  Marati  ITRANS  Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  
વિનાયકર્ અનુપૂતિ

1. નાનલમ્ પેર઼
પૂવાર્ પુન઼િતા! પુવન઼ત્તલૈમૈત્
તેવા! કરિયિન઼્ ચિરમે ઉળવા!
મૂવાત્ તમિળ઼ાલ્ મુર઼ૈયે ઉન઼ૈએન઼્
નાવાલ્ પુકળ઼ુમ્ નલમે અરુળ્વાય્.

2. ચોલ્ વન઼્મૈ પેર઼
વિલ્લાણ્ મૈયરુમ્ વિરિમા તમિળ઼િલ્
વલ્લાણ્ મૈયરુમ્ વળમાય્પ્ પુકળ઼ુમ્
નલ્લાણ્ મૈયતુ નન઼િયે મિળિરુમ્
ચોલ્લાણ્ મૈકોટુ એન્તુરિયપ્ પોરુળે!

3. કીળ઼્મૈપ્ પણ્પુકળ્ અળ઼િય
કામા તિકળામ્ કયમૈપ્ પિણિકળ્
પોમા(ર઼ુ) અરુળ્વાય્ પુરૈતીર્ત્તુ એન઼ૈઆળ્
કોમા! કરુણૈક્ કુકન઼ાર્ તમિયા!
પૂમા! પોલમાર્ પુલવા! વરુવાય્!

4. મુળ઼ુ મુતલૈ ઉણર
અન્તે વર્કળુમ્ અયન઼્ માલ્ અરન઼ુમ્
ચુત્તાત્ તુવિતત્ તુર઼ૈનિન઼્ ર઼વરુમ્
'કત્તા કરિમા મુકત્તાન઼્' એન઼વે
વિત્તા રમોટુ વિળમ્પુમ્ ઇર઼ૈયે!

5. કુરુવાય્ વન્તુ અરુળુવાન઼્
કાવા એન઼ૈઐઙ્ કરન઼ે! મતુરપ્
પાવા ણર્પુકળ઼્ પરમેન઼્ કુરુવે!
નીવા વિરૈવાય્ નિમલન઼્ પુતલ્વા!
તાવા કરુણૈત્ તળિર્ચે વટિયે!

6. પેરિન઼્પમ્ પેર઼
ઓરુકોમ્ પુટૈયાન઼્; ઉયર્મો તકમે;
વિરુમ્પુમ્ પેરુમાન઼્; વિટૈયોન઼્ કુમરન઼્;
ચુરુમ્પાર્ તોટૈયન઼્; ચુકમા કુમેલામ્
અરુળ્વાન઼્; અરુળ્વાન઼્; અટિયાર્ અવર્ક્કે!

7. વિતિયિન઼ાલ્ વરુમ્ વેતન઼ૈ નીઙ્ક
પેળ઼્વાય્પ્ પેરિયોન઼્ પેરુમ્પૂઙ્ કળ઼લૈચ્
ચૂળ઼્વાર્, પણિવાર્, તુતિપ્પાર્ અવર્ક્કે
ઊળ઼્વે તન઼ૈતીર્ત્(તુ) ઉળમે મકિળ઼
વાળ઼્વે તરુમ્વલ્ લપૈના તન઼રે!

8. પેય્ પૂતઙ્કળાલ્ વરુમ્ તુન઼્પઙ્કળ્ અકલ
પેય્પૂ તમોટુ પિલિચૂન઼િયમુમ્
પાય્વેઙ્ કૈયતુમ્ પરૈયિન઼્ અરુમૈચ્
ચેય્વા રણન઼ાર્ તિરુપ્પેર્ પુકલપ્
પોય્માય્ન્ તિટુમે પુન઼િતમ્ વરુમે!

9. નલ્લ પુલમૈ પેર઼
પલ્કાપ્ પિયઙ્કળ્ પકરુમ્ તિર઼મુમ્
ઓલ્કાપ્ પુકળ઼ુમ્, ઉયર્ચેલ્ વમતુમ્
નલ્કાય્ નલમાય્; નળિન઼ મલર્ત્તાળ્
ચેલ્વા! તિકળ઼્ચિત્ તિવિના યકન઼ે!

Back to Top

10. ચિર઼િયવન઼ુમ્ અરુળ્ પેર઼
પૂન્તાર્ ચુળ઼લ્ વિલ્ પુરુવમ્, તળિર્પોલ્
આન્તે કમ્મિળિર્ અણિયાર્ ઇરુવર્
ચાર્ન્તે વિળઙ્કુમ્ તન઼િમા મુતલે!
તેર્ન્તે તોળ઼ુતેન઼્ ચિર઼િયેર઼્(કુ) અરુળે!

11. પુલન઼્કળૈ અટક્ક
વઞ્ચપ્ પુલન઼્ એન઼્ વચમાય્ નિચમાય્ક્
કોઞ્ચિક્ કુલવિક્ કુણમાય્ મિળિર
એઞ્ચિત્ તમતિલ્ ઇન઼િતે ઉન઼તુ
કઞ્ચક્ કળ઼લ્વૈ કણના યકન઼ે!

12. વર઼ુમૈ નીઙ્કિચ્ ચેલ્વમ્ પેરુક
પોલ્લા વર઼ુમૈ, પુરૈચાલ્ કોટુનોય્
એલ્લામ્ ઓળ઼િત્તે એન઼ૈઆણ્ ટિટવે
વલ્લાય્ વરુવાય્ વળમે તરુવાય્
ઉલ્લા ચમિળિર્ ઓરુકૈ મુકન઼ે!

13. ઇપ્પિર઼વિપ્ પયન઼્ પેર઼્ર઼ુ વીટુ પેર઼ુ પેર઼
મકત્તાય્ અણુવાય્ મતિયાય્ક્ કતિરાય્
ચેકત્તાય્ અર઼િવાય્ત્ તિકળ઼્ચાટ્ ચિયતાય્
અકત્તુમ્ પુર઼ત્તુમ્ અકલાપ્ પોરુળાય્
ઇકત્તુમ્ પરત્તુમ્ ઇરુક્કુમ્ પરમે!

14. નિર઼ૈન્ત અરુળૈપ્ પેર઼
કરુણૈક્ કટલૈઙ્ કરન઼ે! કપિલર્ક્(કુ)
અરુળે કોટુત્તાય્; અપયમ્ અળિત્તાય્;
તરુવે અન઼ૈયાય્! તમિયન઼્ તન઼ૈઆળ્
કુરુવે પોર઼ુમૈ કુણના યકન઼ે!

15. અરુટ્પાટલ્કળ્ ઇયર઼્ર઼
કર઼્પાર્ ઇતયક્ કમલત્(તુ) ઉર઼ૈયૂમ્
અર઼્પાર્ ઓળિયે! અળ઼કુઆન઼ૈ મુકા!
પોર઼્પાય્ ઉન઼તુ પોલન્તાળ્ મલર્ક્કે
નર઼્પા કોટુત્તેન઼્ નન઼િએર઼્(ર઼ુ) અરુળે!

16. ચેય્ત પિળ઼ૈકળ્ એલ્લામ્ તીર
આર઼્ર઼લ્ અર઼ીયેન઼્ અટિચેય્ પિળ઼ૈતીર્
ચીર઼્ર઼મ્ તવિર્વાય્ તિકળ઼્ચિર઼્ પર! યાન઼્
ચાર઼્ર઼ુમ્ તમિળ઼્મા લૈતન઼ૈત્ તુતિક્કૈ
એર઼્ર઼ે અરુળ્વાય્! અરુળ્વાય્ ઇન઼િતે.

17. એલ્લાપ્ પિર઼વિકળિલુમ્ ઇર઼ૈ એણ્ણમ્ પેર઼
એન્તપ્ પિર઼પ્પૈ એટુત્તા લુમ્ ઉન઼ૈચ્
ચોન્તત્ તમિળ઼ાલ્ તુતિચેય્ તિટવે
કોન્તે અલર્તાર્ક્ કુળ઼લ્વલ્ લપૈયાળ્!
ચિન્તૈક્(કુ) ઉકન્તાય્! ચિર઼પ્પાય્ અરુળે!

18. પળ઼ૈય પાવઙ્કળ્ તીર
ચિન્તા મણિતાન઼્ તિકળ઼્માર્ પુટૈયાય્!
મુન્તૈ વિન઼ૈયૈ મુળ઼ુતુમ્ તોલૈત્(તુ) આળ્
એન્તાય્! એળિયેન઼્ એન઼ૈ ની એળ઼િલાય્
વન્તુ આળ્! ઉયર્ ઓ વટિવપ્ પોરુળે!

19. વલિમૈ પેર઼
પકૈયાર્ અવર્મુ પુરમે પોટિયા
નકૈચેય્ તપિરાન઼્ નલમામ્ કન઼િયૈ
વકૈયાય્ અરુળ વલમ્વન્ તવન઼ે!
તકૈયાય્! તિટમ્ની તરુવાય્ મણિયે!

Back to Top

20. એલ્લાચ્ ચેલ્વઙ્કળુમ્ પેર઼
ચીરોઙ્ કિટુમ્:નલ્ તિર઼મુમ્ પેરુકુમ્:
એરોઙ્ કિટુમે: ઇન઼િતામ્ તિટમે
પેરોઙ્ કિટુમ્:નલ્ પેરુમ્વે ળ઼મુકન઼્
તારોઙ્ કટિયૈત્ તોળ઼ુવાર્ તમક્કે!

21. કુળ઼ન્તૈપ્ પેર઼ુમ્ ચેલ્વમુમ્ પેર઼
મકપ્પે(ર઼ુ) અરુળ્વાન઼્: મકિળ઼્વાય્ નિતિયૈ
અકત્તે તરુવાન઼્: અણિયન઼્: કરિમા
મુકત્તાન઼્ અટિયૈ મુર઼ૈયાય્ નિર઼ૈયાય્ચ્
ચેકત્તીર્ તોળ઼ુમિન઼્! તોળ઼ુમિન઼્! તિન઼મે!

22. નવક્કિરકઙ્કળુમ્ નલ્લરુળ્ પુરિય
પેરુમૈપ્ પરિતિ પિર઼ૈ ઇત્ તરૈચેય્
અરુમાલ્ કુરુવે અચુરર્ કુરવન઼્
કરુમૈ અરવૂકળ્ ઇવૈ નલમામ્
ઓરુકૈ મુકન઼્પેર્ ઉરૈપ્પાર્ અવર્ક્કે!

23. મન઼ અમૈતિ પેર઼
ઓટિત્ તિરિવાય્ ઉલકુએ ળ઼ુમ્મિક
વાટિત્ તિરિવાય્ મન઼ન઼ે! તકુમો
કૂટિક્ કુલવા ઓરુકો ટન઼ૈની
પાટિપ્ પણિવાય્ પણિવાય્ નલમે!

24. પયમિન઼્ર઼િ વાળ઼
એકાક્ કરન઼ૈ એળ઼િલ્ ઐઙ્કરન઼ૈપ્
પૂકાપ્ પવન઼ૈપ્ પોર઼ુમૈક્ કુણન઼ૈ
માકા ળિયવળ્ મકન઼ૈ મન઼ન઼ે!
નીકા એન઼વે નિતમુમ્ પણિયે!

25. નલઙ્કળ્ પલ વન્તુ ચેર
તેટિ પણિવાર્ ચિલપેર્: ચિર઼પ્પાય્
આટિપ્ પણિવાર્ ચિલપેર્: અણિયાય્પ્
પાટિપ્ પણિવાર્ ચિલપેર્: અવરૈ
નાટિત્ તરુવાન઼્ નલમ્ ઐમુકન઼ે!

26. પકૈ નીઙ્ક
તુટ્ટર્ કુતર્ક્કર્ તોલૈન્તે પોટિયાય્પ્
પટ્ટે ઇરિયપ્ પટૈયૈ વિટુવાય્!
ચિટ્ટર્ પુકળ઼ુમ્ તિર઼મે! વળરુમ્
મટ્ટિલ્ મતમાર્ મળ઼લૈક્ કળિર઼ે!

27. ઇતમાન઼ વાળ઼્વૂ પેર઼
વિણ્ની: ઉટુની: મિળિર્વા યૂવૂમ્ની:
મણ્ની: અન઼લ્ની: પુન઼લ્ની: મતિની:
કણ્ની: મણિની: કવિન઼ાર્ ઓળિની:
એણ્ની: એન઼ૈઆળ્ ઇતમ્ચેય્ પવન઼ે!

28. નલ્લ વળ઼િયિલ્ ચેલ્લ
તીય નેર઼િનાત્ તિકત્તિલ્ તિળૈત્તે
આય નેર઼િયૈ અર઼િયા તિરુન્તેન઼્
તૂય નેર઼િયિન઼્ તોટર્કાટ્ ટિન઼ૈની
આયૂમ્ નેર઼િયૂમ્ અર઼િવિત્ તન઼ૈયે!

29. પિર઼વિત્ તુન઼્પમ્ નીઙ્ક
તોલ્લૈપ્ પિર઼વિત્ તુયર્મા કટલુળ્
અલ્લલ્ વળ઼િયિલ્ અળ઼ુન્તલ્ મુર઼ૈયો?
ચેલ્વા! પિરમચ્ ચેળ઼ુમા મણિયે!
નલ્લાય્ કરૈએર઼્ ર઼િટુમ્ ઐઙ્કરન઼ે!

Back to Top

30. અર઼િયામૈ અળ઼િય
માયૈ એન઼ુમ્કાર્ત્ તિરૈયૈત્ તેરિન્તુએન઼્
પેયૈ વિરટ્ટુમ્ પેરુમાન઼્ ઓરુવન઼્:
તાયૈ નિકર્ત્ત તન઼િમા મુતલ્વન઼્:
કાયૈક્ કન઼િઆક્ કુવન઼્કણ્ ણિયન઼ે!

31. નન઼્મૈકળ્ પેર઼
અયિલ્કૈ ઉળનમ્ અર઼ૂમા મુકર઼્કે
મયિલૂર્ તિતન઼ૈ મકિળ઼્ન્તે અળિત્તાન઼્
ચેયિર્તીર્ અટિયાર્ ચિર઼પ્પામ્ વકૈયિલ્
ઓયિલાય્ નલમ્તન્(તુ) ઉયર્ત્તુમ્ અવન઼ે.

32. અર્ચ્ચિત્તુ અરુળૈપ્ પેર઼
કરિમા મુકન઼િન઼્ કરુણૈ અર઼િયાર્
એરિવાય્ નરકિલ્ ઇટરે પટુવાર્:
વિરિમા તવરુમ્ વિરુમ્પુમ્ પેરિયોન઼્
અરિતા અરુચ્ચિત્(તુ) અવન઼ૈપ્ પુકળ઼ે.

33. એણ્વકૈચ્ ચિત્તિકળૈપ્ પેર઼
ઇરુનાન઼્(કુ) અવતાન઼મ્ એણ્ચિત્તિકળુમ્
પેરુમાન઼્ ઉમૈયિન઼્ પેરુમ્પિળ્ ળૈયવન઼્
તરુવાન઼્! તરુવાન઼્! તરવે વિરૈવાય્
વરુવાન઼્! વરુવાન઼્! વળ઼ુત્તાય્ મન઼ન઼ે!

34. પિરણવપ્ પોરુળૈ ઉણર
કરુમાલ્ વિન઼ૈયૈક્ કળૈન્તે અરુળુમ્
તિરુવૈન્ તેળ઼ુત્તુમ્ તિકળ઼ા ર઼ેળ઼ુત્તુમ્
ઇરુનાન઼્ કેળ઼ુત્તુમ્ એમતુઐઙ્ કરન઼ાર્
ઓરુપેર્ એળ઼ુત્તે: ઉણર્વાય્ મન઼ન઼ે!

35. ઇર઼ૈ એણ્ણમ્ પેર઼
અળવૈક્ કટન્તાન઼્: અકિલમ્ કટન્તાન઼્:
ઉળતત્ તુવત્તિન઼્ ઉયર્વૈક્ કટન્તાન઼્:
વળમામ્ નિલૈમેલ્ વચિપ્પાન઼્ પેરિયોન઼્
ઉળમે અર઼િન્તુઇન઼્ પુર઼વે વરુવાય્!

36. પટિત્તોર્ તુન઼્પમ્ નીઙ્ક
કત્તુમ્ તરઙ્કક્ કટલ્ચૂળ઼્ પુવિયિલ્
તિત્તિત્ તિટુમ્ચેન્ તમિળ઼્મા લૈચેયૂમ્
વિત્તર્ કળિન઼્ તી વિન઼ૈયૈ વિલક્કુમ્
અત્તિત્ તલૈયન઼્ અરુટ્પાર્ વૈયતે!

37. નલ્લ કવિ પાટ
આરા અમુતમ્ એન઼ આ ચુકવિ
ચીરાપ્ પુકલુમ્ તિર઼મે અરુળ્વાય્!
તીરાક્ કલૈકળ્ તિકળ઼્વા રિતિયે!
વારાય્! વળમે વળર્વા રણન઼ે!

38. વિનાયકન઼ૈક્ કણ્ટુ મકિળ઼
વેતા કમમે મિકવૂમ્ પુકળ઼ુમ્
પાતામ્ પુયન઼ે! પણિચેય્ અટિયેર઼્(કુ)
આતા ર!નિન઼(તુ) અરુટ્કાટ્ ચિતર
વાતા એળ઼િલ્ 'ઓ' વટિવાન઼વન઼ે!

39. વિનાયકન઼િન઼્ અરુળૈપ્ પેર઼
ઉમ્પર્ પુકળ઼ુમ્ ઉર઼ૂતિપ્ પોરુળે!
તુમ્પિચ્ ચિરન઼ે! તોળ઼ુતેન઼્: તોળ઼ુતેન઼્:
નમ્પુમ્ એન઼ૈની નળ઼ુવ વિટામલ્
અમ્પોન઼્ કરત્તાય્ એન઼ૈઆણ્(ટુ) અરુળે!

40. કુર઼ૈ તીર
કવિઞન઼્ પુકળ઼ુમ્ કવિન઼્ આર્તમિળ઼્ ઉન઼્
ચેવિએ ર઼િયૂમ્ની તિરુકલ્ ચરિયો?
પુવિતાન઼્ પુકળ઼ુમ્ પુળ઼ૈક્કૈય! કરમ્
કુવિવેન઼્: મકિળ઼્વેન઼્: કુર઼ૈતીર્ત્તરુળે!

Back to Top

41. અરુળ્ મળ઼ૈયિલ્ નન઼ૈય
મઙ્કૈ વલપૈ મણવા ળન઼્ અરુળ્
પોઙ્કુમ્ પુલન઼્ પોલ્ પોળ઼િન્તે પુવન઼મ્
એઙ્કુમ્ નિર઼ૈન્તે ઇરુક્કિન઼્ ર઼તુકણ્!
તુઙ્કક્ કુણત્તીર્! પુચિયિન઼્ તોળ઼ુતે!

42. આણવમ્ અકલ
મૂલ મલવા તન઼ૈતીર્ મુતલ્વા!
ચીલ ચેળ઼ુમ્ચેમ્ ચટૈયન઼્ ચિવન઼ાર્
પાલ! ઉયર્તર઼્ પરન઼ે! અરુળ્તા!
કોલમ્ મિળિરુમ્ કુણમાર્ પોરુળે!

43. પક્કુવમ્ પેર઼
ચિત્તિ તરુમ્ચત્ તિનિપા તમતે
એત્તિ નમતિલ્ એન઼ૈવન્(તુ) ઉર઼ુમો?
અત્તિ મુકવા!અરુમૈત્ તલૈવા!
ચત્તિ તન઼ૈયા! તમિયર઼્કુ ઉરૈયે!

44. તુયરમ્ નીઙ્ક
મુતલ્વા પટવે મુટિયા(તુ) ઇન઼િતો
ઇતમે અરુળા(તુ) ઇરુત્તલ્ એન઼્ન઼? પોર઼્
પતમે ઉટૈયાય્! પણિન્તેન઼્! પરૈયિન઼્
પુતલ્વા અરુળાય્! પુરૈતીર્પ્ પવન઼ે!

45. પેરરુળ્ પેર઼
ચીલન઼્ તુતિક્કૈચ્ ચિરન઼ૈ અન઼વે
ઞાલત્ તિન઼િલે નલમ્ ઈવર્ એવર્?
કોલચ્ ચિકિવા કન઼ન઼ામ્ કુકન઼ુમ્
ચાલપ્ પુકળ઼ુમ્ તન઼િમન઼્ અવન઼ે!

46. કવલૈકળ્ ઓળ઼િય
તિણ્તોળ્ ચતુરુમ્ તિકળ઼્ ઐઙ્કરમુમ્
વણ્ટાર્ કુળ઼લાર્ મકિળ઼્ન્તે મરુઙ્કિલ્
પણ્ટે વળર્કો લમતૈપ્ પણિવાય્ક્
કણ્ટેન઼્: કળિત્તેન઼્: કવલૈ ઇલન઼ે!

47. ઞાન઼મ્ પેર઼
મોન઼ નિલૈયિલ્ મુળ઼ુચિત્ તિપેર઼ુમ્
ઞાન઼મ્ તરુવાય્! નલમાર્ પેરિયોય્!
તીન઼ન઼્ એન઼ૈઆળ્ તિરુમન઼્ કરુણૈત્
તેન઼મ્ એન઼વે તિકળ઼્કિન઼્ ર઼વન઼ે!

48. પિર઼વિ અચ્ચમ્ નીઙ્ક
અચ્ચમ્ વિટુત્તેન઼્ અરન઼ાર્ મુતલોર્
મેચ્ચુમ્ પટિયાય્ મિળિર્ ઐઙ્કર! નિન઼્
પચ્ચૈત્ તળિરામ્ પતમે પલમાય્
ઇચ્ચૈ યૂટન઼ે પિટિત્તેન઼્ ઇતમે!

49. ચકલ ચિત્તિકળુમ્ પેર઼
પક્તિ નેર઼િયિલ્ પલમાય્ ઉર઼ૈવાર્
અત્તિ મુકન઼િન઼્ અટિયૈપ્ પણિવાર્;
મુત્તિ પેર઼ુવાર્; મુતન઼્મૈ ઉર઼ુવાર્;
ચિત્તિ ઇટૈવાર્ તિટમે! તિટમે!

50. પુકળ઼ૈપ્ પેર઼ુવતર઼્કુ
તાતા ચરણમ્; ચરણમ્ તળિર્ત્તાળ્
નીતા ચરણમ્ ચરણમ્; નિકર્ ઇલ્
વેતા તરણે ચરણમ્; મિળર્ ઐમ્
પૂતા ચરણમ્! પુકળ઼્નાર઼્ પુયન઼ે!

51. ઉલકમ્ વાળ઼
ઊળ઼િ મુતલ્વન઼્ ઉયર્વે ળ઼મુકન઼્
વાળ઼િ! તિરુચત્ તિકળુમ્ અણિયામ્
વાળ઼િ! કવિન઼ાર્ વાચ મલર્ત્તાળ્
વાળ઼િ! અટિયાર્ વળમ્વા ળ઼િયવે!
Back to Top

This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 22:37:52 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org