sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language

This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
विनायकर् अनुपूति

1. नानलम् पॆऱ
पूवार् पुऩिता! पुवऩत्तलैमैत्
तेवा! करियिऩ् चिरमे उळवा!
मूवात् तमिऴाल् मुऱैये उऩैऎऩ्
नावाल् पुकऴुम् नलमे अरुळ्वाय्.

2. चॊल् वऩ्मै पॆऱ
विल्लाण् मैयरुम् विरिमा तमिऴिल्
वल्लाण् मैयरुम् वळमाय्प् पुकऴुम्
नल्लाण् मैयतु नऩिये मिळिरुम्
चॊल्लाण् मैकॊटु ऎन्तुरियप् पॊरुळे!

3. कीऴ्मैप् पण्पुकळ् अऴिय
कामा तिकळाम् कयमैप् पिणिकळ्
पोमा(ऱु) अरुळ्वाय् पुरैतीर्त्तु ऎऩैआळ्
कोमा! करुणैक् कुकऩार् तमिया!
पूमा! पॊलमार् पुलवा! वरुवाय्!

4. मुऴु मुतलै उणर
अन्ते वर्कळुम् अयऩ् माल् अरऩुम्
चुत्तात् तुवितत् तुऱैनिऩ् ऱवरुम्
'कत्ता करिमा मुकत्ताऩ्' ऎऩवे
वित्ता रमॊटु विळम्पुम् इऱैये!

5. कुरुवाय् वन्तु अरुळुवाऩ्
कावा ऎऩैऐङ् करऩे! मतुरप्
पावा णर्पुकऴ् परमॆऩ् कुरुवे!
नीवा विरैवाय् निमलऩ् पुतल्वा!
तावा करुणैत् तळिर्चे वटिये!

6. पेरिऩ्पम् पॆऱ
ऒरुकॊम् पुटैयाऩ्; उयर्मो तकमे;
विरुम्पुम् पॆरुमाऩ्; विटैयोऩ् कुमरऩ्;
चुरुम्पार् तॊटैयऩ्; चुकमा कुमॆलाम्
अरुळ्वाऩ्; अरुळ्वाऩ्; अटियार् अवर्क्के!

7. वितियिऩाल् वरुम् वेतऩै नीङ्क
पेऴ्वाय्प् पॆरियोऩ् पॆरुम्पूङ् कऴलैच्
चूऴ्वार्, पणिवार्, तुतिप्पार् अवर्क्के
ऊऴ्वे तऩैतीर्त्(तु) उळमे मकिऴ
वाऴ्वे तरुम्वल् लपैना तऩरे!

8. पेय् पूतङ्कळाल् वरुम् तुऩ्पङ्कळ् अकल
पेय्पू तमॊटु पिलिचूऩियमुम्
पाय्वेङ् कैयतुम् परैयिऩ् अरुमैच्
चेय्वा रणऩार् तिरुप्पेर् पुकलप्
पोय्माय्न् तिटुमॆ पुऩितम् वरुमे!

9. नल्ल पुलमै पॆऱ
पल्काप् पियङ्कळ् पकरुम् तिऱमुम्
ऒल्काप् पुकऴुम्, उयर्चॆल् वमतुम्
नल्काय् नलमाय्; नळिऩ मलर्त्ताळ्
चॆल्वा! तिकऴ्चित् तिविना यकऩे!

Back to Top

10. चिऱियवऩुम् अरुळ् पॆऱ
पून्तार् चुऴल् विल् पुरुवम्, तळिर्पोल्
आन्ते कम्मिळिर् अणियार् इरुवर्
चार्न्ते विळङ्कुम् तऩिमा मुतले!
तेर्न्ते तॊऴुतेऩ् चिऱियेऱ्‌(कु) अरुळे!

11. पुलऩ्कळै अटक्क
वञ्चप् पुलऩ् ऎऩ् वचमाय् निचमाय्क्
कॊञ्चिक् कुलविक् कुणमाय् मिळिर
ऎञ्चित् तमतिल् इऩिते उऩतु
कञ्चक् कऴल्वै कणना यकऩे!

12. वऱुमै नीङ्किच् चॆल्वम् पॆरुक
पॊल्ला वऱुमै, पुरैचाल् कॊटुनोय्
ऎल्लाम् ऒऴित्ते ऎऩैआण् टिटवे
वल्लाय् वरुवाय् वळमे तरुवाय्
उल्ला चमिळिर् ऒरुकै मुकऩे!

13. इप्पिऱविप् पयऩ् पॆऱ्‌ऱु वीटु पेऱु पॆऱ
मकत्ताय् अणुवाय् मतियाय्क् कतिराय्
चॆकत्ताय् अऱिवाय्त् तिकऴ्चाट् चियताय्
अकत्तुम् पुऱत्तुम् अकलाप् पॊरुळाय्
इकत्तुम् परत्तुम् इरुक्कुम् परमे!

14. निऱैन्त अरुळैप् पॆऱ
करुणैक् कटलैङ् करऩे! कपिलर्क्(कु)
अरुळे कॊटुत्ताय्; अपयम् अळित्ताय्;
तरुवे अऩैयाय्! तमियऩ् तऩैआळ्
कुरुवे पॊऱुमै कुणना यकऩे!

15. अरुट्पाटल्कळ् इयऱ्‌ऱ
कऱ्‌पार् इतयक् कमलत्(तु) उऱैयूम्
अऱ्‌पार् ऒळिये! अऴकुआऩै मुका!
पॊऱ्‌पाय् उऩतु पॊलन्ताळ् मलर्क्के
नऱ्‌पा कॊटुत्तेऩ् नऩिएऱ्‌(ऱु) अरुळे!

16. चॆय्त पिऴैकळ् ऎल्लाम् तीर
आऱ्‌ऱल् अऱीयेऩ् अटिचॆय् पिऴैतीर्
चीऱ्‌ऱम् तविर्वाय् तिकऴ्चिऱ्‌ पर! याऩ्
चाऱ्‌ऱुम् तमिऴ्मा लैतऩैत् तुतिक्कै
एऱ्‌ऱे अरुळ्वाय्! अरुळ्वाय् इऩिते.

17. ऎल्लाप् पिऱविकळिलुम् इऱै ऎण्णम् पॆऱ
ऎन्तप् पिऱप्पै ऎटुत्ता लुम् उऩैच्
चॊन्तत् तमिऴाल् तुतिचॆय् तिटवे
कॊन्ते अलर्तार्क् कुऴल्वल् लपैयाळ्!
चिन्तैक्(कु) उकन्ताय्! चिऱप्पाय् अरुळे!

18. पऴैय पावङ्कळ् तीर
चिन्ता मणिताऩ् तिकऴ्मार् पुटैयाय्!
मुन्तै विऩैयै मुऴुतुम् तॊलैत्(तु) आळ्
ऎन्ताय्! ऎळियेऩ् ऎऩै नी ऎऴिलाय्
वन्तु आळ्! उयर् ओ वटिवप् पॊरुळे!

19. वलिमै पॆऱ
पकैयार् अवर्मु पुरमे पॊटिया
नकैचॆय् तपिराऩ् नलमाम् कऩियै
वकैयाय् अरुळ वलम्वन् तवऩे!
तकैयाय्! तिटम्नी तरुवाय् मणिये!

Back to Top

20. ऎल्लाच् चॆल्वङ्कळुम् पॆऱ
चीरोङ् किटुम्:नल् तिऱमुम् पॆरुकुम्:
एरोङ् किटुमे: इऩिताम् तिटमे
पेरोङ् किटुम्:नल् पॆरुम्वे ऴमुकऩ्
तारोङ् कटियैत् तॊऴुवार् तमक्के!

21. कुऴन्तैप् पेऱुम् चॆल्वमुम् पॆऱ
मकप्पे(ऱु) अरुळ्वाऩ्: मकिऴ्वाय् नितियै
अकत्ते तरुवाऩ्: अणियऩ्: करिमा
मुकत्ताऩ् अटियै मुऱैयाय् निऱैयाय्च्
चॆकत्तीर् तॊऴुमिऩ्! तॊऴुमिऩ्! तिऩमे!

22. नवक्किरकङ्कळुम् नल्लरुळ् पुरिय
पॆरुमैप् परिति पिऱै इत् तरैचेय्
अरुमाल् कुरुवे अचुरर् कुरवऩ्
करुमै अरवूकळ् इवै नलमाम्
ऒरुकै मुकऩ्पेर् उरैप्पार् अवर्क्के!

23. मऩ अमैति पॆऱ
ओटित् तिरिवाय् उलकुए ऴुम्मिक
वाटित् तिरिवाय् मऩऩे! तकुमो
कूटिक् कुलवा ऒरुको टऩैनी
पाटिप् पणिवाय् पणिवाय् नलमे!

24. पयमिऩ्ऱि वाऴ
एकाक् करऩै ऎऴिल् ऐङ्करऩैप्
पूकाप् पवऩैप् पॊऱुमैक् कुणऩै
माका ळियवळ् मकऩै मऩऩे!
नीका ऎऩवे नितमुम् पणिये!

25. नलङ्कळ् पल वन्तु चेर
तेटि पणिवार् चिलपेर्: चिऱप्पाय्
आटिप् पणिवार् चिलपेर्: अणियाय्प्
पाटिप् पणिवार् चिलपेर्: अवरै
नाटित् तरुवाऩ् नलम् ऐमुकऩे!

26. पकै नीङ्क
तुट्टर् कुतर्क्कर् तॊलैन्ते पॊटियाय्प्
पट्टे इरियप् पटैयै विटुवाय्!
चिट्टर् पुकऴुम् तिऱमे! वळरुम्
मट्टिल् मतमार् मऴलैक् कळिऱे!

27. इतमाऩ वाऴ्वू पॆऱ
विण्नी: उटुनी: मिळिर्वा यूवूम्नी:
मण्नी: अऩल्नी: पुऩल्नी: मतिनी:
कण्नी: मणिनी: कविऩार् ऒळिनी:
ऎण्नी: ऎऩैआळ् इतम्चॆय् पवऩे!

28. नल्ल वऴियिल् चॆल्ल
तीय नॆऱिनात् तिकत्तिल् तिळैत्ते
आय नॆऱियै अऱिया तिरुन्तेऩ्
तूय नॆऱियिऩ् तॊटर्काट् टिऩैनी
आयूम् नॆऱियूम् अऱिवित् तऩैये!

29. पिऱवित् तुऩ्पम् नीङ्क
तॊल्लैप् पिऱवित् तुयर्मा कटलुळ्
अल्लल् वऴियिल् अऴुन्तल् मुऱैयो?
चॆल्वा! पिरमच् चॆऴुमा मणिये!
नल्लाय् करैएऱ्‌ ऱिटुम् ऐङ्करऩे!

Back to Top

30. अऱियामै अऴिय
मायै ऎऩुम्कार्त् तिरैयैत् तॆरिन्तुऎऩ्
पेयै विरट्टुम् पॆरुमाऩ् ऒरुवऩ्:
तायै निकर्त्त तऩिमा मुतल्वऩ्:
कायैक् कऩिआक् कुवऩ्कण् णियऩे!

31. नऩ्मैकळ् पॆऱ
अयिल्कै उळनम् अऱूमा मुकऱ्‌के
मयिलूर् तितऩै मकिऴ्न्ते अळित्ताऩ्
चॆयिर्तीर् अटियार् चिऱप्पाम् वकैयिल्
ऒयिलाय् नलम्तन्(तु) उयर्त्तुम् अवऩे.

32. अर्च्चित्तु अरुळैप् पॆऱ
करिमा मुकऩिऩ् करुणै अऱियार्
ऎरिवाय् नरकिल् इटरे पटुवार्:
विरिमा तवरुम् विरुम्पुम् पॆरियोऩ्
अरिता अरुच्चित्(तु) अवऩैप् पुकऴे.

33. ऎण्वकैच् चित्तिकळैप् पॆऱ
इरुनाऩ्(कु) अवताऩम् ऎण्चित्तिकळुम्
पॆरुमाऩ् उमैयिऩ् पॆरुम्पिळ् ळैयवऩ्
तरुवाऩ्! तरुवाऩ्! तरवे विरैवाय्
वरुवाऩ्! वरुवाऩ्! वऴुत्ताय् मऩऩे!

34. पिरणवप् पॊरुळै उणर
करुमाल् विऩैयैक् कळैन्ते अरुळुम्
तिरुवैन् तॆऴुत्तुम् तिकऴा ऱॆऴुत्तुम्
इरुनाऩ् कॆऴुत्तुम् ऎमतुऐङ् करऩार्
ऒरुपेर् ऎऴुत्ते: उणर्वाय् मऩऩे!

35. इऱै ऎण्णम् पॆऱ
अळवैक् कटन्ताऩ्: अकिलम् कटन्ताऩ्:
उळतत् तुवत्तिऩ् उयर्वैक् कटन्ताऩ्:
वळमाम् निलैमेल् वचिप्पाऩ् पॆरियोऩ्
उळमे अऱिन्तुइऩ् पुऱवे वरुवाय्!

36. पटित्तोर् तुऩ्पम् नीङ्क
कत्तुम् तरङ्कक् कटल्चूऴ् पुवियिल्
तित्तित् तिटुम्चॆन् तमिऴ्मा लैचॆयूम्
वित्तर् कळिऩ् ती विऩैयै विलक्कुम्
अत्तित् तलैयऩ् अरुट्पार् वैयते!

37. नल्ल कवि पाट
आरा अमुतम् ऎऩ आ चुकवि
चीराप् पुकलुम् तिऱमे अरुळ्वाय्!
तीराक् कलैकळ् तिकऴ्वा रितिये!
वाराय्! वळमे वळर्वा रणऩे!

38. विनायकऩैक् कण्टु मकिऴ
वेता कममे मिकवूम् पुकऴुम्
पाताम् पुयऩे! पणिचॆय् अटियेऱ्‌(कु)
आता र!निऩ(तु) अरुट्काट् चितर
वाता ऎऴिल् 'ओ' वटिवाऩवऩे!

39. विनायकऩिऩ् अरुळैप् पॆऱ
उम्पर् पुकऴुम् उऱूतिप् पॊरुळे!
तुम्पिच् चिरऩे! तॊऴुतेऩ्: तॊऴुतेऩ्:
नम्पुम् ऎऩैनी नऴुव विटामल्
अम्पॊऩ् करत्ताय् ऎऩैआण्(टु) अरुळे!

40. कुऱै तीर
कविञऩ् पुकऴुम् कविऩ् आर्तमिऴ् उऩ्
चॆविए ऱियूम्नी तिरुकल् चरियो?
पुविताऩ् पुकऴुम् पुऴैक्कैय! करम्
कुविवेऩ्: मकिऴ्वेऩ्: कुऱैतीर्त्तरुळे!

Back to Top

41. अरुळ् मऴैयिल् नऩैय
मङ्कै वलपै मणवा ळऩ् अरुळ्
पॊङ्कुम् पुलऩ् पोल् पॊऴिन्ते पुवऩम्
ऎङ्कुम् निऱैन्ते इरुक्किऩ् ऱतुकण्!
तुङ्कक् कुणत्तीर्! पुचियिऩ् तॊऴुते!

42. आणवम् अकल
मूल मलवा तऩैतीर् मुतल्वा!
चील चॆऴुम्चॆम् चटैयऩ् चिवऩार्
पाल! उयर्तऱ्‌ परऩे! अरुळ्ता!
कोलम् मिळिरुम् कुणमार् पॊरुळे!

43. पक्कुवम् पॆऱ
चित्ति तरुम्चत् तिनिपा तमते
ऎत्ति नमतिल् ऎऩैवन्(तु) उऱुमो?
अत्ति मुकवा!अरुमैत् तलैवा!
चत्ति तऩैया! तमियऱ्‌कु उरैये!

44. तुयरम् नीङ्क
मुतल्वा पटवे मुटिया(तु) इऩितो
इतमे अरुळा(तु) इरुत्तल् ऎऩ्ऩ? पॊऱ्‌
पतमे उटैयाय्! पणिन्तेऩ्! परैयिऩ्
पुतल्वा अरुळाय्! पुरैतीर्प् पवऩे!

45. पेररुळ् पॆऱ
चीलऩ् तुतिक्कैच् चिरऩै अऩवे
ञालत् तिऩिले नलम् ईवर् ऎवर्?
कोलच् चिकिवा कऩऩाम् कुकऩुम्
चालप् पुकऴुम् तऩिमऩ् अवऩे!

46. कवलैकळ् ऒऴिय
तिण्तोळ् चतुरुम् तिकऴ् ऐङ्करमुम्
वण्टार् कुऴलार् मकिऴ्न्ते मरुङ्किल्
पण्टे वळर्को लमतैप् पणिवाय्क्
कण्टेऩ्: कळित्तेऩ्: कवलै इलऩे!

47. ञाऩम् पॆऱ
मोऩ निलैयिल् मुऴुचित् तिपॆऱुम्
ञाऩम् तरुवाय्! नलमार् पॆरियोय्!
तीऩऩ् ऎऩैआळ् तिरुमऩ् करुणैत्
तेऩम् ऎऩवे तिकऴ्किऩ् ऱवऩे!

48. पिऱवि अच्चम् नीङ्क
अच्चम् विटुत्तेऩ् अरऩार् मुतलोर्
मॆच्चुम् पटियाय् मिळिर् ऐङ्कर! निऩ्
पच्चैत् तळिराम् पतमे पलमाय्
इच्चै यूटऩे पिटित्तेऩ् इतमे!

49. चकल चित्तिकळुम् पॆऱ
पक्ति नॆऱियिल् पलमाय् उऱैवार्
अत्ति मुकऩिऩ् अटियैप् पणिवार्;
मुत्ति पॆऱुवार्; मुतऩ्मै उऱुवार्;
चित्ति इटैवार् तिटमे! तिटमे!

50. पुकऴैप् पॆऱुवतऱ्‌कु
ताता चरणम्; चरणम् तळिर्त्ताळ्
नीता चरणम् चरणम्; निकर् इल्
वेता तरणे चरणम्; मिळर् ऐम्
पूता चरणम्! पुकऴ्नाऱ्‌ पुयऩे!

51. उलकम् वाऴ
ऊऴि मुतल्वऩ् उयर्वे ऴमुकऩ्
वाऴि! तिरुचत् तिकळुम् अणियाम्
वाऴि! कविऩार् वाच मलर्त्ताळ्
वाऴि! अटियार् वळम्वा ऴियवे!
Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:51 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org